P. 1
KimiaForm4 HSP

KimiaForm4 HSP

|Views: 2,151|Likes:
Published by BugGy Kazi

More info:

Published by: BugGy Kazi on Jan 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

Sections

 • PRAKATA
 • PENDAHULUAN
 • MATLAMAT
 • OBJEKTIF
 • KEMAHIRAN SAINTIFIK
 • Kemahiran Proses Sains
 • Kemahiran Manipulatif
 • KEMAHIRAN BERFIKIR
 • Kemahiran Berfikir Kritis
 • Kemahiran Berfikir Kreatif
 • Strategi Berfikir
 • Kemahiran Berfikir
 • Kritis
 • Kreatif
 • TEMA : MEMPERKENALKAN KIMIA
 • BIDANG PEMBELAJARAN : 1. PENGENALAN KEPADA KIMIA
 • TEMA :JIRIM DI SEKELILING KITA
 • BIDANG PEMBELAJARAN : 2. STRUKTUR ATOM
 • BIDANG PEMBELAJARAN : 3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
 • BIDANG PEMBELAJARAN : 4. JADUAL BERKALA UNSUR
 • BIDANG PEMBELAJARAN : 5. IKATAN KIMIA
 • TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA
 • BIDANG PEMBELAJARAN : 6. ELEKTROKIMIA
 • TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA
 • BIDANG PEMBELAJARAN : 7. ASID DAN BES
 • BIDANG PEMBELAJARAN : 8. GARAM
 • TEMA : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA
 • BIDANG PEMBELAJARAN : 9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

KIMIA TINGKATAN 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

Buku Spesifikasi Kurikulum Kimia Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Chemistry terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88889917 Laman Web: http//www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2012 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2006

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA

ii iii iv v 1 2 3 5 12 14 19 20

Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan kepada Kimia TEMA: JIRIM DI SEKELILING KITA Bidang Pembelajaran: 2. Struktur Atom Bidang Pembelajaran: 3. Formula dan Persamaan Kimia Bidang Pembelajaran: 4. Jadual Berkala Unsur Bidang Pembelajaran: 5. Ikatan Kimia Bidang Pembelajaran: 6. Elektrokimia TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 7. Asid dan Bes Bidang Pembelajaran: 8. Garam TEMA: PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 9. Bahan Buatan dalam Industri

20 23 23 29 37 47 51 59 59 66 72 72

iii

membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. rakyat Malaysia. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI. memelihara satu cara hidup demokratik. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v .

vii . berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. masyarakat dan negara. rohani.

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik. ix . tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

.

Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. Untuk mencapai hasrat ini. (DATO’ HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia xi . Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. harmoni dan berjaya.PRAKATA Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian dapat direalisasikan melalui kemajuan dan pembangunan sains dan teknologi secara berterusan. murid diberi peluang yang luas dalam penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali dan pembelajaran sains dan matematik. strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. membina kemahiran dan strategi berfikir. dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan semangat patriotisme. Kurikulum Kimia direka bentuk bukan sahaja untuk dalam dwibahasa. Kurikulum Kimia bertujuan menghasilkan murid yang aktif melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan. Adalah diharapkan proses pendidikan menjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan bangsa dan masyarakat yang seimbang. Demi mencapai hasrat ini pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar negara dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan. Bermula tahun 2012. eksperimen. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan menyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran dan pengetahuan sains. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan berkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain di peringkat antarabangsa dalam kemajuan sains dan teknologi. Justeru kurikulum Kimia menekankan pendekatan inkuiri. Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4 sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya.

.

sikap saintifik dan nilai murni.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang. Selari dengan aspirasi ini. hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Mata pelajaran Sains Teras menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid celik sains. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Biologi dan Sains Tambahan. Mata pelajaran sains elektif ditawarkan di peringkat menengah atas dan terdiri daripada Fizik. pembangunan warganegara yang kritis. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam sains dan teknologi yang akan menerajui pembangunan Negara. harmoni dan bermoral tinggi. kemahiran saintifik. bersifat terbuka dan berdaya saing dalam sains dan teknologi adalah diperlukan. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. penerangan kemahiran berfikir dan strategi berfkir. 1 . berilmu. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Mata pelajaran sains teras adalah sains sekolah rendah. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Kimia. berketerampilan. berpandangan jauh. Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains. sains menengah rendah dan sains menengah atas. Pendidikan sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan matlamat membentuk individu seperti yang dihasrat. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. menyediakan murid celik sains dan murid mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Setiap kurikulum mata pelajaran sains dihuraikan dalam dua dokumen: sukatan pelajaran dan spesifikasi kurikulum. kreatif dan cenderung dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. perlu mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains. strategi pengajaran dan pembelajaran dan kandungan kurikulum. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang Malaysia yang menuju ke arah status negara maju. inovatif serta menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi dimasa hadapan. Spesifikasi kurikulum mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. cadangan aktiviti pengajaran. berkemampuan membawa perubahan. progresif.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 MATLAMAT Matlamat kurikulum Kimia untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Memahami perkembangan dan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi . OBJEKTIF Kurikulum Kimia untuk sekolah menengah membolehkan pelajar: 9. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 8. Mengamalkan dan menghayati sikap saintifik dan nilai murni. dinamik dan progresif’. Menyedari kepentingan saling bergantung antara demi hidupan serta pengurusan alam semulajadi kesinambungan hidup manusia sejagat. 6. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Memperoleh pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains dan teknologi serta menghubungkaitkan kemampuan intelek dan mental untuk memahami 2 . 7. Menyedari merupakan bahawa hasil penemuan usaha sains adalah manusia berasaskan 1. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. perkembangan sains dan teknologi. 3. menghargai alam semula jadi dan berusaha memelihara dan memulihara persekitaran. 4. 10. Menilai maklumat berkaitan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam Kimia dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Pelajar yang telah mengikuti kurikulum Kimia sekolah 5. 2. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat berbudaya sains dan teknologi yang prihatin.

bau. 3 . menjalankan Mengukur menggunakan nombor Kemahiran saintifik merangkumi kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 fenomena alam kearah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. Membuat kuantitatif nombor dan pemerhatian dengan alat secara menggunakan berunit piawai. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. 11. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Mewujudkan kesedaran akan kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. Memerhatikan Menggunakan deria pendengaran. dan perbezaan melalui pemerhatian. rasa dan penglihatan untuk mengumpulkan maklumat KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian Mengkelaskan tentang objek dan fenomena. Membuat kesimpulan sesuatu awal dan menerangkan peristiwa berasaskan pengalaman lalu atau data terkumpul. Membuat inferens Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. kemahiran Kemahiran saintifik saintifik dan kemahiran penting berfikir untuk digunakan. adalah sebarang penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan masalah. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: sentuhan.

menyusun dan mempersembahkan maklumat atau pembolehubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pembolehubah yang bergerak balas. perkara ini atau boleh peristiwa. 4 . isipadu. jadual. diuji untuk Pernyataan membuktikan kesahihannya. mengumpulkan mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. bentuk. satu Dalam sesuatu penyiasatan. saiz. Pada masa yang sama pembolehubah yang lain idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. arah. lisan. Memperihalkan perubahan parameter seperti lokasi. memilih. Berkomunikasi Menerima. graf atau model. Membuat Hipotesis Membuat pernyataan umum tentang hubungan antara pembolehubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu Mentafsirkan data Memberikan tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. hipotesis. Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu data.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian Mengawal pembolehubah Mengenal pasti pembolehubah pembolehubah dimanipulasikan. bergerak balas dan pembolehubah yang dimalarkan. Menggunakan perhubungan ruang dan masa dimalarkan. dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa.

Aktiviti perlu disusun untuk memberi peluang kepada murid untuk menggunakan kemahiran berfikir dalam mengkonsepsikan. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir adalah asas kepada pembelajaran berfikrah. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan      Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. individu menggabungjalinkan pengetahuan. Kebolehan untuk membentuk strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. Strategi berfikir merupakan proses berfikir tahap tinggi yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Seseorang yang berfikir secara kreatif secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. berupaya menjana idea yang inovatif dan asli. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: pembelajaran berfikrah. 5 . Melakar spesimen.

Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Menyusun mengikut Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti keutamaan ciri. seperti ciri. masa. Membuat urutan Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada Mengesan Kecondongan Mengesan pandangan atau kumpulan berdasarkan masing-masing kriteria tertentu pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. berdasarkan bukti Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau dalil yang sah. 6 . kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Menganalisis Membandingkan dan membezakan Mencari perbezaan persamaan berdasarkan dan kriteria atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. sifat. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.sifat. Mengolah maklumat dengan kepada menghuraikannya bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. bentuk atau bilangan. seperti ciri atau sifat.

atau pemerhatian. konsep. yang mungkin benar atau tidak benar untuk Mensintesiskan Menggabungkan berasingan untuk unsur yang menghasilkan menerangkan sesuatu peristiwa satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Meramalkan Membuat sesuatu jangkaan peristiwa dan tentang berdasarkan pengalaman pemerhatian yang lalu atau data yang boleh Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Mengitlakkan dipercayai. Menjanakan idea berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. 7 . Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan mencari atau peristiwa struktur untuk atau Membuat gambaran mental Membuat tanggapan sesuatu atau idea. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. lukisan dan artifak. sesuatu membayangkan corak hubungan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis.

matlamat yang dijangkakan. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak mencapai ditetapkan. 8 . Membuat keputusan sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang Memilih penyelesaian daripada satu yang alternatif terbaik alternatif mempunyai ciri yang serupa.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat hipotesis Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Strategi Berfikir pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. beberapa berdasarkan kriteria tertentu bagi Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Menganalogikan Membuat pengitlakkan ke arah membina pengertian. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik Membentuk kefahaman tentang sepunya yang saling berhubung kait.

2. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. 1999). KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan       diperkembangkan dengan bimbingan guru.      Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan         Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 5. 4. Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . KBSB diperkenalkan. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. adil dan saksama. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Kemahiran Berfikir rasional. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan    Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. 3. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Penguasaan kemahiran berfikir kritis.

Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut : Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menggunakan perhubungan ruang Memerhatikan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan dan masa Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mengukur dan menggunakan nombor Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Kemahiran Berfikir 10 . analitis dan sistematik. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. Untuk menguasai kemahiran proses sains. kreatif.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.

11 .hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Sains Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. guru perlu Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam kurikulum ini. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

Sistematik. Adil dan saksama. Berani mencuba. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. murid perlu ada kebolehan membuat gambaran mental tentang ikatan ionik dan kovalen. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Yakin dan berdikari.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4  Contoh . Tahun: Tingkatan 4 dan membeza   Kemahiran berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran tersebut. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Baik hati dan penyayang. Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut :        Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Hasil Pembelajaran: Membanding pembentukan ikatan ionik dan ikatan kovalen melibatkan penggunaan model dan simulasi komputer. melukis gambarajah susunan elektron dan membina peta minda untuk membuat perbandingan. Luwes dan berfikiran terbuka. Berfikir secara rasional. Bekerjasama. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Bersikap objektif. Rajindan tabah. Kemahiran ini boleh dipelajari melalui aktiviti Membanding dan membeza           SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. 12 . Berfikiran kritikal dan analitis. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.

pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam aktiviti harian dan mengambil penyelesaian membuat rasional. Sebagai contoh. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti yang boleh memberi ruang untuk menyemai sikap tersebut. Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut :    Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Aktiviti Pembelajaran yang dicadangkan: Hasil Pembelajaran: Tahun: Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran: Tingkatan 5 1. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains.4 Mempraktikkan pengetahuan saintifik untuk kehidupan berkualiti Murid dapat mengaplikasi Contoh : Berikut adalah contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan sikap saintifik dan nilai murni. bekerjasama dan jujur. Memberi penekanan kepada sikap dan nilai murni. Kadar Tindak Balas 1. kadar 13 . pendekatan masalah keputusan serta yang Menjalankan aktiviti harian yang berkaitan dengan faktor yang tindak mempengaruhi balas.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan Mengumpul dan mentafsir data tentang sumbangan ahli sains dalam meningkatkan kualiti hidup.Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. kekayaan teknologi di negara kita. Pembelajaran Sikap saintifik dan nilai murni: Mensyukuri dan menghargai berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan sumbangan sains dan teknologi. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan dikalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan.Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. 14 . Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. konstruktivisme. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Mempunyai pemikiran yang kritis dan kreatif. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan kadar tindak balas dalam bidang sains dan teknologi melalui kajian dan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. semangat cintai negara dapat dikukuhkan. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. pembelajaran seperti inkuiri. eksperimen.

berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Inkuiri secara am murid belajar sesuatu cuma bila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Sains. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Pengetahuan sains dan 15 . Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Pembelajaran bermakna berlaku dalam bermaksud mencari maklumat. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Konstruktivisme Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Teknologi dan Masyarakat. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.  Murid berpeluang bekerjasama. Namun demikian. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Teknologi dan Masyarakat (STM).

16 . simulasi. Walaubagaimanapun. projek dan lawatan. perbincangan. dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran pembelajaran seperti eksperimen. Dalam kurikulum ini. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. guru boleh mengubahsuaikan cadangan pengalaman pembelajaran jika perlu. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid dalam sains.

berfikir. dan membentangkan hasil eksperimen mereka. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana   Membuat kesimpulan Membuat pelaporan    Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data kemahiran manipulatif. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Menjalankan kemahiran eksperimen saintifik menggunakan kemahiran Dalam kurikulum ini. 17 . Perbincangan perlu dijalankan sebelum. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data  Menjalankan eksperimen cara eksperimen yang berkenaan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. iaitu mereka sendiri yang merangka Secara kebiasaan. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.

Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. radio. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Dalam main peranan. pusat sains. video. permainan dan penggunaan model. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. pembelajaran sains. Hasil projek dalam bentuk laporan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. paya bakau dan kilang. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. institut penyelidikan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. muzium. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam eksperimen 18 . ia mesti dirancang secara rapi. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam zoo. komputer dan internet. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. menyeronokkan dan bermakna. Perkakasan aplikasi seperti pemprosesan perkataan (word processers) .

menganalisis. mensyukuri. menghargai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. mengaplikasi. pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. memahami. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Pada masa yang sama. mengagumi. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. mensintesis dan menilai. Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP). menyayangi. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai HP secara bersepadu mengikut susunan dalam Huraian Sukatan Pelajaran. Cadangan HP ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Secara am. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran sains berkesan. pengajaran pembelajaran. menghayati. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. dan Walaubagaimanapun. Setiap BP mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran (OP). Penerapan sikap saintifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP di capai mengikut keperluan dan konteks. HP dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. OP mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP). mendalami dan mengamalkan. Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan daripada mudah kepada dalam yang proses lebih kompleks. HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan 19 . ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema.

Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : MEMPERKENALKAN KIMIA 1. Kalsium Karbonat. menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap 20 .  digunakan dalam kehidupan seharian. Asid Asetik. menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan Menonton video atau perisian komputer tentang: (a) Kerjaya yang memerlukan ilmu kimia. menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian.  menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim bahan kimia chemicals industri berasaskan kimia . Murid boleh:   menerangkan maksud kimia. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1.chemical-based industry Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida.1 Memahami kimia dan kepentingannya Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia. menyenaraikan industri berasaskan kimia di Malaysia. (b) Industri kimia di Malaysia dan sumbangannya terhadap   pengetahuan kimia.

(b) Mengenalpasti semua pembolehubah. (d) Membentuk hipotesis. Murid boleh:  mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan. (e) Memilih alat radas bersesuaian. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembangunan Negara.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. (f) Menyenaraikan langkah kerja. 2 dan 3. 1. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik.2 Mensintesiskan kaedah saintifik Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran pembangunan Negara. (c) Mencadangkan pernyataan masalah soalan.  mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang Murid mempunyai pengetahuan tentang kaedah saintifik di Tingkatan 1.  mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis. Menghadiri ceramah tentang industri kimia di Malaysia dan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan Negara.  mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis. keterlarutan solubility Menjalankan aktiviti untuk: (a) Memerhatikan satu situasi. Kemahiran saintifik sentiasa diaplikasikan 21 .

Mempersembahkan data dalam bentuk yang sesuai.  mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik. 22 . PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran bersesuaian.3 Menggabungkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik Menonton video atau membaca artikel mengenai penyiasatan saintifik. Sepanjang aktiviti. 1. menyediakan laporan penyiasatan. Mentafsirkan data dan membuat kesimpulan. kebolehan untuk mengenalpasti dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni harus ditekankan. Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen dan :     Mengumpulkan dan menjadualkan data. Murid membincangkan dan mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh penyelidik dan ahli sains dalam video atau artikel.   mentafsir data untuk membuat kesimpulan. Menyediakan laporan lengkap. Murid boleh:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan.

1 Menganalisis jirim Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim.  zarah. Menggunakan model atau menonton simulasi berkomputer untuk membincangkan perkara berikut: (a) teori kinetik jirim (b) maksud atom. menyatakan teori kinetik jirim. mendefinisikan atom. sebatian dan campuran dari tingkatan 2. molekul dan ion.  dengan perubahan haba. Menjalankan aktiviti untuk menentukan 23 . Murid mempunyai pengetahuan sedia ada berkenaan unsur. menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik perubahan keadaan – inter-conversion Mengkaji proses perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim melalui simulasi atau animasi berkomputer. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. perlanggaran collision. simulasi simulation melting point Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan zarah dalam pepejal. Murid boleh:     memerihalkan sifat zarah bagi jirim.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 2. cecair dan gas. menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. molekul dan ion. menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim peresapan diffusion takat lebur Ethanamida juga dikenali sebagai asetamida.

nombor nukleon dan mendefinisikan nombor proton. Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida.make generalisation Guna model atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan struktur atom tentang proton dan neutron dalam nukleus dan susunan elektron dalam petala.  menyatakan zarah-zarah utama subatom. membuat kesimpulan umum . Rutherford. 2.  Tarikh dan bagaimana model berkembang tidak diperlukan. Murid boleh:  memerihalkan perkembangan model atom.  membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. Nombor proton juga dikenali sebagai nombor atom. elektron dan neutron. Bohr dan Chadwick.2 Mensintesiskan struktur atomm Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton. Thomson. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. Nombor nukleon juga dikenali sebagai nombor jisim Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton. 24 .

Mengkaji nombor proton dan nombor nukleon beberapa unsur yang berlainan. menentukan bilangan neutron. (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza. menentukan nombor proton. Gunakan jadual untuk membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. dan sebaliknya. elektron dan neutron.   menentukan nombor nukleon. membina struktur atom.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2.  menghubungkaitkan nombor proton dengan Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran bilangan proton. Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon. menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon. elektron dan neutron dalam sesuatu atom. menulis simbol unsurunsur. 25 . proton dan elektron daripada nombor proton dan Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang  nombor nucleon.   jenis unsur. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran   mendefinisikan nombor nukleon.

 mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. klorin dan bromin. menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. 2. oksigen. Murid boleh:   menyatakan maksud isotop. 26 .3 Memahami isotop dan menilai kepentingannya Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop (b) isotop-isotop hidrogen. menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran unsur.  Menjalankan aktiviti untuk menentukan bilangan zarah subatom daripada nombor proton dan nombor nukleon bagi beberapa isotop. A dimana. X X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Z Membina model atau menggunakan simulasi berkomputer untuk mengambarkan struktur atom. karbon.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan maklumat daripada internet atau media cetak dan membincangkan kegunaan-kegunaan isotop.

2.4 Memahami susunan elektron bagi atom

Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya.

Murid boleh:  menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai

Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi.  Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20.  

nombor proton 1 hingga 20, melukis susunan elektron atom suatu unsur, menyatakan maksud elektron valens, menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom.

27

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2.5 Menghargai ketertiban dan keunikan struktur atom.

Membincangkan sumbangan ahli sains terhadap sejarah perkembangan idea struktur atom. Mengadakan pertandingan bercerita tentang sejarah perkembangan struktur atom dengan menekankan kreativiti ahli sains.

Murid boleh:  menghuraikan sumbangan ahli sains terhadap pemahaman struktur atom,  menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim.

kesyukurangratefulness

28

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

TEMA BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

: :

JIRIM DI SEKELILING KITA 3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti

3.1 Memahami dan mengaplikasikan konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif

Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jisim atom relatif dan jisim molekul relatif berdasarkan karbon-12.

Murid boleh:  menyatakan maksud jisim atom relatif berdasarkan karbon -12, 

Jisim formula relatif diperkenalkan sebagai jisim relatif bagi bahan ionik.

Membincangan kegunaan karbon -12 sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif.

menyatakan maksud jisim molekul relaif berdasarkan karbon-12,

 Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif secara anologi atau animasi berkomputer.

menyatakan sebab karbon-12 digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul

Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi, contohnya, HCl, CO2, Na2CO3, Al(NO3)3, CuSO4.5H2O. 

relatif, menghitung jisim molekul relatif bahan.

29

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti

3.2 Menganalisis hubungan antara bilangan mol dengan bilangan zarah

Mengkaji konsep mol melalui analogi atau simulasi berkomputer.

Murid boleh :  mendefinisikan satu mol sebagai kuantiti jirim yang

12

C boleh

diwakilkan sebagai
12 6

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang pemalar Avogadro. Membincang hubungkait di antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro.  

mengandungi jumlah zarah sebanyak bilangan atom yang ada dalam 12g
12

C

atau C-12

C,

Pemalar Avogadro juga dikenali sebagai nombor Avogadro

menyatakan maksud pemalar Avogadro,

Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan sebaliknya.

menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro,

menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya.

30

FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti 3. Murid boleh:  menyatakan maksud jisim molar.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. menghubungkaitkan STP .4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen. gas karbon dioksida dan gas helium.  menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. bincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya.3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim Membincangkan maksud jisim molar.  Formula kimia diberikan untuk tujuan perhitungan.  menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif. 3. Menggunakan anologi atau simulasi berkomputer. menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. Murid boleh :   menyatakan maksud isipadu molar gas.Suhu dan Tekanan Piawai STP – Standard Temperature and Pressure 31 .

bincang: (a) Perhubungan di antara isipadu molar dengan pemalar Avogadro. bilangan mol.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran mol gas dengan isipadu : 3. bilangan mol. Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan bilangan zarah. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran isipadu molar dengan pemalar Avogadro. 32 . Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. Membina peta minda untuk menunjukkan perhubungan di antara bilangan zarah.  membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik.  menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Menggunakan grafik atau simulasi computer.  bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. (b) Membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada STP dan atau keadaan bilik.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. formula molekul. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti bilangan mol.5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia. menyatakan maksud formula empirik. IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan formula empirik dan 33 . (c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. Murid boleh :   menyatakan maksud formula kimia. Formula ion – Ionic formula Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer. menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. formula empirik. 3.  membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul.   menyatakan maksud formula molekul.  menyelesaikan masalah perhitungan yang Penggunaan simbol dan formula kimia harus digalakkan dan tidak hanya terhad kepada penulisan persamaan kimia sahaja.

menulis formula ion membina formula kimia bagi sebatian ion.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan. mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas Hamparan komputer boleh digunakan untuk latihan mengimbangkan persamaan kimia pemendakan precipitation Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat.  daripada persamaan kimia.6 Mentafsirkan persamaan kimia Bincang: (a) maksud persamaan kimia. menulis dan 34 . 3. Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion. (b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia. menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran melibatkan formula empirik dan formula molekul. (b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC.    Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti formula molekul. Murid boleh:   menyatakan maksud persamaan kimia.

Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. formula dan persamaan kimia. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran mengimbangkan persamaan kimia.  menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti CuCO3. konsep mol. (b) pembentukan ammonium klorida.7 Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyiasatan Membincangkan sumbangan ahli sains dalam penyelidikan terhadap jisim atom relatif.  mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. NH4Cl. PbI2. Murid boleh:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai positif yang diamalkan oleh ahli sains dalam Berbincang untuk mewajarkan penyelidikan tentang 35 . (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) 3. (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. (c) pemendakan plumbum(II) iodida. jisim molekul relatif.

 menggunakan simbol. formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia.  mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti keperluan ahli sains mengamalkan sikap saintifik dan nilai positif dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran konsep mol. formula kimia dan persamaan kimia. dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran tentang jirim : 3. 36 . formula dan persamaan kimia. formula kimia dan persamaan kimia. formula dan persamaan kimia sebagai alat komunikasi dalam kimia. Membincangkan peranan simbol kimia.

Mendeleev dan Moseley. Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 4. Newlands. mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala.  Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsur menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam 37 . Lavoisier. menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan elektron suatu unsur dengan kumpulan dan kala.  Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. Meyer. menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. Dobereiner.   Berkala. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. (c) Susunan elektron.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Murid boleh:  menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Ahli sains yang terlibat seperti. Jadual Berkala berdasarkan nombor proton. (b) Nombor proton.

 meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. lengai . menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18.  dengan susunan elektronnya. Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran berdasarkan susunan elektronnya. Murid boleh :   menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. keadaan fizik.inert Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti.2 Menganalisis Kumpulan 18 Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Jadual Berkala. Murid digalakkan menggunakan bahan multimedia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18.   18.  menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan Unsur Kumpulan 18 boleh dikenali sebagai gas adi atau gas lengai. menghubungkaitkan 38 . 4. menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsurk Kumpulan 18. ketumpatan dan takat didih. menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum.

 menyenaraikan sifat kimia unsur litium. 39 . natrium dan kalium. natrium dan Guru digalakkan menggunakan kaedah demonstrasi dalam aktiviti yang melibatkan Natrium dan Kalium.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. (b) sifat fizik umum unsur litium. menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium. (d) sifat kimia litium. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran susunan elektron duplet Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Guna gambarajah atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan susunan elektron duplet dan oktet bagi unsur Kumpulan 18 untuk menerangkan kestabilannya.  dan oktet unsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1. natrium dan kalium Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kumpulan 1  menyatakan sifat fizik umum litium. (c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan. 4. natrium dan kalium.  menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. ketumpatan dan takat lebur. Mengumpulkan maklumat tentang asas kegunaan unsur Kumpulan18.

 Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan.  Kumpulan 1. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran kalium.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. natrium dan kalium.  menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Mengkaji tindak balas litium. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. natrium dan kalium. natrium dan kalium dengan klorin dan bromin melalui simulasi berkomputer. Kumpulan 1.  menghuraikan persamaan sifat kimia litium.  Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya. 40 . menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium.

ketumpatan dan takat didih.  menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. (d) menghuraikan sifat kimia klorin.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4.  menyenaraikan sifat kimia unsur klorin. bromin dan iodin. bromin dan iodin. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam pengendalian unsur Kumpulan 1. (b) sifat fizik klorin. (c) perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin.  menghubungkaitkan sifat 41 . (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. bromin dan iodin. bromin dan iodin dari segi warna. (e) persamaan sifat kimia klorin. menyatakan sifat fizik umum klorin. Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17. 4. Murid boleh:   menyenaraikan unsur Kumpulan 17. bromin dan iodin.  menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17. bromin dan iodin.

4.  menyatakan langkah keselamatan dalam Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin. seperti ferum. Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. (b) logam. (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan.5 Menganalisis Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat unsur Kala 3 seperti: Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kala Semi logam juga dikenali sebagai 42 .  menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan.  meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. mengendalikan unsur Kumpulan 17. bromin dan iodin.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin. bromin dan iodin dengan: (a) air.

(b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3.   menulis susunan elektron unsur Kala 3. menghuraikan kegunaan semi logam. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran 3.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran unsur dalam Kala : 4.  3. menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. 43 .  Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3. Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2. Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (a) nombor proton. menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkannya dengan sifat logam.  Nota metaloid. meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2.

4. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan. Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. memberi contoh unsur peralihan. Murid boleh:  mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna. ketumpatan. menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam Persamaan kimia tidak diperlukan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur.    ‘Nombor pengoksidaan’ sama dengan ‘keadaan pengoksidaan’. silikon dan germanium dalam industri mikroelektronik. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penggunaan semi logam seperti. 44 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. menghuraikan sifat unsur peralihan.6 Memahami unsur peralihan. (b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan industri.

NH3(ak). Murid boleh:  menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat unsur. 45 .7 Mensyukuri kewujudan unsur dan sebatiannya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. 4.  menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan sebatian. Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur. Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan di dalamnya. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran dengan larutan natrium hidroksida. Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri. NaOH dan larutan ammonia. Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian.

 mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengumpul spesimen atau gambar pelbagai jenis batu batan. Membincangkan dan mengamalkan cara untuk mengendalikan bahan kimia dengan selamat dan mengelakkan pembaziran.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran  mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi. 46 .

CO2 dan mineral untuk memperkenalkan konsep ikatan kimia. karbon dioksida. contohnya. Murid boleh:    menerangkan kestabilan gas adi. menyatakan jenis ikatan kimia. magnesium 47 . contohnya. air.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 5. H2O. menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Mengadakan perbincangan tentang berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron.1 Memahami asas pembentukan sebatian Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai sebatian yang wujud secara semulajadi.  menerangkan Ikatan ion adalah sinonim dengan ikatan elektrovalen Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion. menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia 5. Murid boleh:   menerangkan pembentukan ion.2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion Menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan pembentukan ion dan susunan elektron dalam sesuatu ion.

Cl2.3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud ikatan kovalen.  melukis gambarajah susunan elektron untuk 48 . klorin. dan ferum (III) klorida. gambarajah atau simulasi komputer. MgO. Menggunakan model dan simulasi komputer untuk menggambarkan pembentukan: (a) ikatan tunggal dalam hydrogen. H2. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran pembentukan ikatan ion. menggambarkan pembentukan ikatan ion. FeCl3.  menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran oksida.  ion. Menggunakan simulasi komputer untuk menggambarkan kewujudan daya tarikan elektrostatik di antara ion yang berlawanan cas. Menjalankan aktiviti untuk menggambarkan pembentukan ikatan ion melalui model. menerangkan pembentukan ikatan kovalen.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. HCl. natrium klorida. NaCl. 5. Murid boleh:   menyatakan maksud ikatan kovalen. hidrogen klorida.

 membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran air.  membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. ammonia. Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. CH4. O2. metana. H2O.4 Menganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. pelarut . tetraklorometana. CCl4 (b) ikatan ganda dua dalam oksigen. CO2 (c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen. karbon dioksida.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. NH3. Murid boleh:   menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion.solvent Membincang dalam kumpulan untuk menjalankan satu aktiviti untuk menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. 49 . N2 Melukis gambarajah susunan elektron bagi pembentukan ikatan kovalen termasuk struktur Lewis. 5.

50 . menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5.  menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen: (a) takat lebur dan takat didih (b) kekonduksian elektrik (c) keterlarutan dalam air dan pelarut organik Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di antara sebatian ion dan sebatian kovalen dari segi kehadiran ion. membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran  menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . (b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen   sebatian kovalen. Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian.

6.  mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. menghuraikan binaan sel elektrolisis. 51 . ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 6. Pelajar belum pernah mendapat pendedahan tentang istilah dan kemahiran menulis persamaan setengah. Membincangkan: (a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion yang bergerak bebas dan kekonduksian elektrik.2 Menganalisis proses elektrolisis sebatian lebur Membincangkan: (a) Proses elektrolisis. leburan – molten setengah persamaan – half equation Menggunakan simulasi komputer untuk: (a) Mengenalpasti kation dan anion dalam sebatian lebur. mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik.   Murid telah mempunyai pengetahuan bahawa arus elektrik boleh dihasilkan menggunakan larutan kimia dan dari proses elektrolisis air.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 6. (b) Binaan sel elektrolisis Murid boleh:   menyatakan maksud elektrolisis.1 Memahami sifatsifat elektrolit dan bukan elektrolit Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan bahan-bahan kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit Murid boleh:  mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. menyatakan maksud elektrolit.

meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur.   bebas dalam keadaan leburan. contohnya natrium klorida. ion-ion diikat dengan ikatan ionik yang kuat tetapi dapat bergerak bebas bila berada dalam keadaan leburan. menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran  menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran (b) Memberi gambaran bahawa didalam keadaan pepejal. (b) menghuraikan proses elektrolisis. PbO. 52 . menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis plumbum (II) bromida lebur untuk: (a) mengenalpasti kation dan anion. (c) menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.  Mengumpul dan mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi. NaCl dan plumbum(II)oksida.

Murid boleh:  mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. 6.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik menggunakan elektrod karbon dan dapat: (a) Mengenalpasti kation dan anion yang wujud dalam larutan akues. 53 .  menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor pemilihan ion untuk dinyahcas di katod dan anod berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam siri  elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. (b) Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur.   menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. (c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod.

menerangkan proses pengekstrakan. Meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus serta menulis setengah persamaan masing-masing.4 Menilai proses Menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses penulenan dan Murid boleh :   menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. penulenan serta penyaduran logam. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod Menggunakan simulasi berkomputer untuk menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus. industri Dengan menggunakan simulasi komputer.  menulis persamaan kimia elektrolisis dalam penyaduran logam.kaji dan bincangkan perkara berikut: 54 . 6.

Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran (a)pengekstrakan aluminium dari aluminium oksida. (b) penulenan kuprum (c) penyaduran logam.5 Menganalisis sel kimia Mengkaji struktur sel kimia contohnya sel ringkas dan sel Daniell. Murid boleh :   menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. Sel-sel terkini seperti sel litium 55 . ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran untuk proses elektrolisis dalam industri.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri. 6. Sel kimia juga dikenali sebagai sel galvani.   mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia bagi elektrolisis dalam industri. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindakbalas kimia dalam sel menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri.

menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran ringkas. sel merkuri.  sel ringkas dan sel Daniell. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran  menerangkan tindakbalas kimia yang berlaku dalam Nota ion. sel alkali dan sel nikel-kadmium. Membincang dan membandingkan sel elektrolisis dan sel kimia. 6. sel nikel hidrida dan sel polimerik hendaklah diajar secara ringkas. Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell.  menerangkan kepentingan tindakbalas penyesaran – displacement reaction 56 . membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel kimia termasuk sel kering.  jenis sel kimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. akumulator asid plumbum.  membina siri elektrokimia.6 Mensintesiskan siri elektrokimia Menjalankan eksperimen untuk membina siri elektrokimia berdasarkan perkara berikut: (a) perbezaan voltan antara dua logam (b) kebolehan logam menyesarkan Murid boleh:  menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia.

57 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam.  meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran logam lain daripada larutan garamnya. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran siri elektrokimia. Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. Membincangkan penggunaan siri elektrokimia dalam menentukan perkara berikut: (a) Terminal sel (b) Voltan sel (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya.  menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya.

 secara selamat dan teratur.  elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Membincangkan kepentingan industri elektrokimia dalam kehidupan harian.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh proses- Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan pelupusan sisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia Mengadakan tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya proses kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai. 58 . mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik.  proses dalam industri elektrokimia. Mengamalkan kitar semula bateri terpakai. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 6. Murid boleh :  mewajarkan kenyataan bahawa industri Mengumpulkan data serta membincangkan pencemaran akibat daripada proses-proses industri elektrokimia.

59 . asid dwibes – Asid monobes dan dwibes diperkenalkan. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 7. menzahirkan sifat alkali. H3O diperkenalkan.  menerangkan peranan air dalam pembentukan ion Pembentukan ion hidroksonium. bes dan alkali dalam kehidupan harian.1 Menganalisis sifat-sifat asid dan bes Membincangkan: (a) Konsep asid. diprotic acid Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. + asid monobes – monoprotic acid.  menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. bes dan alkali berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalam larutan akueus.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 7. bes dan alkali. (b) Kegunaan asid. menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. menyatakan kegunaan asid.  hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. bes dan alkali dalam kehidupan harian. Murid boleh :   menyatakan maksud asid.

menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan atan kealkalian sesuatu Formula pH = -log [H+] tidak perlu diperkenalkan. Murid boleh :   menyatakan kegunaan skala pH. alkali kuat dan Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH larutan larutan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti air sabun.2 Mensintesiskan konsep asid kuat. penceraian dissociation pengionan – ionisation Penceraian juga 60 . asid lemah. Menulis persamaan kimia untuk setiap tindakbalas di atas.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Menyaksikan simulasi komputer berkaitan pembentukan ion hidroksonium dan ion hidroksida dengan kehadiran air. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji sifat kimia asid dan alkali untuk tindakbalas berikut: (a) asid dengan bes (b) asid dengan logam (c) asid dengan karbonat logam. air paip dan jus buah-buahan. air berkarbonat. 7.

 menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. larutan ammonia dan natrium hidroksida dengan menggunakan penunjuk.  menghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran alkali lemah. (d) asid kuat dan darjah  menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. 61 . Contohnya. Nota dikenali sebagai pengionan Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mengukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza. meter pH atau pun antaramuka berkomputer (computer interface) . Membincangkan perkaitan antara perkara-perkara berikut berdasarkan data yang diperoleh dari aktiviti di atas: (a) nilai pH dan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan.  menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah. (c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH. (b) kepekatan ion hidrogen dan nilai pH. : 7. asid etanoik.  menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH.  menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. asid hidroklorik. ASID DAN BES Hasil pembelajaran bahan.

7. (e) asid lemah dan darjah penceraiannya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. Membina peta minda berkaitan asid kuat. (g) asid lemah dan darjah penceraiannya. alkali kuat dan alkali lemah. (f) alkali kuat dan darjah penceraiannya. Menggunakan simulasi komputer untuk menunjukkan darjah penceraian asid kuat dan asid lemah serta alkali kuat dan alkali lemah. menyatakan maksud Penggunaan meter pH adalah digalakkan 62 . ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran penceraiannya.3 Menganalisis kepekatan asid Membincangkan: (a) Maksud kepekatan (b) Maksud kemolaran (c) Hubungan antara bilangan mol Murid boleh:   menyatakan maksud kepekatan. asid lemah.

 menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. H2C2O4. menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali.   telah disediakan.2H2O dan natrium karbonat sesuai diperkenalkan sebagai larutan hanyalah anggaran. ASID DAN BES Hasil pembelajaran kemolaran. menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai pH dengan kemolaran beberapa larutan 63 . Kemolaran = kepekatan molar  Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida. NaOH atau kalium hidroksida KOH. oleh itu ke atas larutan piawai yang kepekatannya Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. Asid oksalik. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan Natrium hidroksida adalah tidak stabil dan akan menyerap lembapan. Membuat pengiraan untuk menukarkan unit kepekatan dari g dm kepada mol dm-3 dan sebaliknya. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai.  Nota Larutan garam boleh disertakan di dalam perbincangan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran dan alkali : 7. -3 menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai.

Tanah pertanian dineutralkan menggunakan batu kapur. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan bagi tindakbalas peneutralan. Penggunaan ammonia sebagai anti-asid. 7. Murid boleh:   menerangkan maksud peneutralan. menghuraikan proses titratan asid-bes. menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. Menjalankan pentitratan asid-bes untuk menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmuka berkomputer.4 Menganalisis peneutralan Mengumpul dan mentafsir data tentang peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. Menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah pentitratan. Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan  menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga 64 .    menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota piawai asas. Guru hendaklah memberi penekanan terhadap penggunaan teknik pentitratan yang betul. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran asid dan alkali yang telah dicairkan.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. 65 . Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. ASID DAN BES Hasil pembelajaran aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 8.   menerangkan maksud garam. menghuraikan proses penyediaan garam terlarut. karbonat dan klorida. mengenal pasti garam terlarut dan garam tak terlarut. kegunaan garam dalam bidang pertanian. (b) (c) maksud garam.  Garam terlarut ditulenkan melalui kaedah penghabluran semula tindak balas pemendakan – precipitation reaction Gunakan hablur garam yang telah disediakan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji keterlarutan garam-garam nitrat. 66 . sulfat. menyenaraikan ciri-ciri fizik hablur. Gunakan lembaran kerja atau kuiz  Menyediakan garam terlarut melalui tindakbalas: (a) asid dengan alkali (b) asid dengan oksida logam (c) asid dengan logam  menghuraikan proses penulenan garam terlarut melalui penghabluran semula. penyediaan dan pengawetan makanan. perubatan.1 Mensintesiskan garam Mengumpul dan mentafsirkan data tentang: (a) kewujudan garam secara semula jadi. Murid boleh:  menyatakan contohcontoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8.

BaSO4 melalui tindak balas pemendakan. menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri.  Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti ciri-ciri fizik hablur garam seperti kuprum (II) sulfat.   terlarut. 67 . K2Cr2O7 Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. mereka bentuk suatu aktiviti untuk menyediakan garam tertentu. PbI2. GARAM Hasil Pembelajaran  menghuraikan proses penyediaan garam tak Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (d) asid dengan karbonat logam Menjalankan satu aktiviti untuk menulenkan garam terlarut dengan menggunakan kaedah penghabluran semula. plumbum(II) kromat(VI). menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas penyediaan garam. PbCrO4 dan barium sulfat. Bincangkan keperluan penulenan garam. kalium kromat (VI). NaCl.  K2CrO4 dan kalium dikromat. CuSO4. natrium klorida.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. 68 . Mengira kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. Merancang dan melaksanakan aktiviti bagi penyediaan suatu garam tertentu. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti-aktiviti untuk menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi penyediaan garam terlarut dan garam tak terlarut. Manjalankan eksperimen untuk membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan.

NH3.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. hidrogen klorida. Ujian kimia untuk O2. klorin. H2. Cl2. hidrogen. menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. Memerhati dan menjalankan ujian kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8.  menghuraikan ujian pengesahan bagi kation 69 . CO2. Murid boleh :   menyatakan maksud analisis kualitatif.2 Mensintesiskan analisis kualitatif garam Membincangkan maksud analisis kualitatif. HCl. karbon dioksida. ammonia. Tindakan haba ke atas garam sulfida dan klorida boleh juga dinyatakan. SO2 dan nitrogen dioksida. O2. menghuraikan tindakan haba ke atas garam. H2. CO2.  Menonton persembahan multimedia untuk memerhati kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. Mengkaji warna dan keterlarutan dalam air bagi beberapa garam dan seterusnya membuat inferens tentang garam tersebut. sulfur dioksida. NH3 dan HCl adalah merupakan ujian pengesahan. membuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air. NO2. menghuraikan ujian bagi anion.    memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas.

NaOH dan larutan ammonia. dan Ca2+ dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8.  merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. NH3 (ak). Fe3+. Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan. Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat. Al3+. Zn2+. Fe3+. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat. GARAM Hasil Pembelajaran Fe2+. Mg2+. Fe2+. Pb2+. Pb2+ dan NH4+. sulfat. klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion-ion Cu2+. 70 . NH4+.

Membina carta alir bagi analisis kualitatif garam. Fe3+. Murid boleh:  menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknik-teknik yang betul semasa menyediakan garam dan Aktiviti-aktiviti dihubungkaitkan dengan topik-topik yang berkaitan. dan teliti semasa penyediaan larutan piawai. membuat pemerhatian. 71 .3 Mengamalkan sikap sistematik Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan. 8. Merancang dan menjalankan ujian untuk mengenal pasti anion dan kation di dalam garam yang tidak diketahui. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran Fe2+. Pb2+. dan NH4+ dalam larutan akueus. merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti. penyediaan garam dan hablur. juga hablur.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. menjalankan aktiviti Merancang eksperimen.

 secara industri. menerangkan bahawa sulfur dioksida Membina carta alir untuk menunjukkan peringkat-peringkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh. SO2. detergen. contohnya. pembuatan cat. menerangkan proses pembuatan asid sulfurik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pembuatan asid sulfurik. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan asid sulfurik. menyebabkan pencemaran alam sekitar. menyebabkan pencemaran alam sekitar. 72 . Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulfur dioksida.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA 9.1 Memahami pembuatan asid sulfurik Membincangkan penggunaan asid sulfurik dalam kehidupan harian. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. baja dan akumulator.

3 Memahami aloi Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi Murid boleh:  menghubungkaitkan Sifat-sifat termasuk mulur – ductile 73 . Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan ammonia. (NH4)2SO4. Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkat-peringkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber.  menerangkan proses pembuatan ammonia Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia.  secara industri.2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian. merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. 9. ammonium sulfat. penghasilan baja dan asid nitrik. menyatakan sifat-sifat ammonia. contohnya. Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium. contohnya. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9.

keluli.  menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya. gangsa dan piuter.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya. kilau / relap lustre Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer. keluli dan keluli nirkarat. Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi. loyang. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. (b) tujuan menghasilkan aloi. menyenaraikan contohcontoh aloi.    Nota kebolehaliran haba. kemuluran dan kekilauan Perbendaharaan Kata boleh ditempa / dibentuk – malleable Cadangan Aktiviti Pembelajaran dalam kehidupan harian. menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya.   menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. menyatakan tujuan pengaloian. (c) komposisi. 74 . Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen menyatakan maksud aloi. Bincangkan pembuatan aloialoi seperti keluli dan piuter sebagai suatu aktiviti pengukuhan. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi. sifat dan kegunaan aloi. seperti duralumin. keluli nirkarat.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Membincangkan maksud polimer. Murid boleh :    menyatakan maksud polimer. Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengkaji pelbagai barangan tempatan yang diperbuat daripada aloi. Mengenal pasti monomer-monomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer. nilon dan terilin. Polimer sintetik yang harus dibincangkan ialah PVC. Polimer semulajadi yang harus dibincangkan ialah getah asli. polipropena. mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. selulosa dan kanji. menyenaraikan polimer semulajadi. Membincangkan tentang kesan pencemaran alam sekitar akibat daripada Kitar semula 75 .   mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. perspeks. menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. politena. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu. 9.

sebagai satu kaedah pembuangan. Jenis-jenis kaca termasuklah kaca soda kapur. kaca plumbum (kaca kristal) Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik. kaca fotokromik dan kaca konduksi. menyatakan sifat seramik. komposisi. kaca terlakur. Kegunaan polimer yang boleh dibiodegradasi boleh dibincang 9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran boleh dibincangkan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembuangan bahan polimer sintetik.   menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. 76 . contohnya. Membahaskan tentang kegunaan polimer sintetik dan kesan kepada alam sekitar akibat daripada penggunaan polimer sintetik yang tidak terbiodegradasi dalam kehidupan harian.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. kaca borosilikat.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jenis. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan kaca. sifat dan kegunaan kaca dan seramik. menyenaraikan kegunaan seramik.

gentian optik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9.  Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit. Murid boleh:  menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan tertentu. menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. mewajarkan kegunaan bahan komposit.   menyatakan maksud bahan komposit. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9.  membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer. menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit. (d) kegunaan bahan komposit. superkonduktor spesifik. (c) komponen-komponen bahan komposit. gentian kaca dan kaca fotokromik. (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan. Melihat cara penghasilan bahan komposit 77 .  komponen asalnya.

Murid boleh:  mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan penyelidikan dan pembangunan berterusan untuk kesejahteraan hidup sejagat   dan pembangunan secara berterusan. Menonton persembahan multimedia atau simulasi komputer berkenaan dengan pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik. 78 . memerihalkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran di kilang-kilang.7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Membincangkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian bahan sintetik dan sisanya. 9.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->