1 kilometro 100 metros 1 metro 10 decímetros 1 metro 100 centímetros 1 metro 1000 milimetros 1 decametro 10 metros 1 hectometro 10 decametros

100 metros 1 kilometro 1000 metros

1 kilovatio h 1000 vatios 1 kilogramo 1000 gramos 1 litro 1000 cc x hora 1 metro cubico por hora 1000 litros por hora y 16.6666667 litros por minuto 1 tonelada 2000 libras 1000 kilogramos 1´000000 gramos 1 libra 500 gramos 50000centigramos 500000 miligramos 1 quintal 500 kilogramos 1 libra 17,63698097479 Onza 1 kilogramo 2 libras 1000 gramos 1 galon liquido 3,785411784 litros 1 litro 1000 mililitros 1 litro 0,001 Metro cúbico

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful