P. 1
Пеколот

Пеколот

|Views: 4,144|Likes:
Published by Ana Makascieva

More info:

Published by: Ana Makascieva on Jan 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

Пеколот (италијански: Inferno) е првиот дел од Божествената комедија на Данте

Алигиери, проследен од Чистилиштето и Рајот. Поемата е напишана во раниот
XIV век. Делото е алегориско раскажувае на патуваето на Данте ни! што е во
главно средновековен кон"епт на пеколот, предводен од римскиот поет #иргилиј.
#о поемата, Пеколот е прикажан ни! девет кругови на страдаето ло"ирани на
$емјата. Алегори%но, Божествената комедија го претставува патуваето на една
душа до &оспод, со Пеколот опишувај'и го при!наваето и од(иваето на гревот.
)*+
Краток преглед и Предворје на Пеколот
Поемата !апо%нува на ден пред #елики петок во *,-- година. .араторот, самиот
Данте Алигиери, има триесет и пет години и е /на средина на нашиот животен пат0
(Nel mezzo del !mm"n d" no#$r! %"$!)1половина од веројатноста на еден (и(лиски
живот од седумдесет (Псалм 2-:*-). 3ој е и!гу(ен во мра%на шума, опкружен од
три 4верки (лав, пантер и вол%и"а) на кои не може да им и!(ега, не можеј'и да го
најде /правиот пат0 (d"r"$$! %"!) !а спас. 5весен дека се (утка се(еси кон /дното0
(&!##o loo) /каде што сон"ето мол%и0 (l #ol $!e), Данте е коне%но спасен од
римскиот поет #иргилиј и !аедно го !апо%нуваат патуваето во под!емјето. 5екоја
ка!на на еден грев во Пеколот е on$r!'!##o, сим(оли%ен пример !а !аслужната
ка!на6 на пример, гата%ките мораат да одат напред со главите свртени на!ад, не
можеј'и да гледаат напред, (идеј'и се имаат о(идено преку ра!ни нешта, да
гледаат напред во иднината на животот. #акви on$r!'!##o /7ук"ии, не како о(лик
на (ожествена одма!да, туку пове'е како исполнетоста на суд(ината и сло(дна
од(рана од секоја душа !а време на неј!иниот или неговиот живот.0
)8+
Данте ја преминува портата !а Пеколот, каде нао9а натпис, деветтиот (и последен)
ред од по!натата 7ра!а, (!#"!$e o)ne #'er!nz!* %o" +,"n$r!$e: или /#ие што
влегувате, откажете се од секоја надеж0
),+
Пред коне%но да вле!е во Пеколот, Данте
и #иргилиј ги гледаат .еодлу%ните, души на лу9е кои ништо не направиле во
својот живот, ниту до(ро ниту !ло (поме9у нив Данте го препо!нава или Папа
;елестин V или Понтиј Пилат6 текстот е двосмислен). Помешани со нив се
прогонети лу9е кои не !а!емале страна во <унтот на ангелите. =вие души не се
ниту во Пеколот ниту надвор од него, туку опстојуваат на (реговите на реката
А>ерон, нивна ка!на е ве%но да (ркаат !наме што се вее (т.е. се(и%ност,
користо?у(ие), а патем ги прогонуваат оси и стршлени, додека "рви и други
сли%ни инсекти ја пијат нивната крв и сол!и. =ва ја сим(оли!ира нивната грижа на
совест и одвратноста на гревот. @ако и Чистилиштето и Рајот, така и Пеколот ја
содржи структурата 2A*B*-, со ова /предворје0 ра!ли%но по природа од деветте
кругови на Пеколот, а ра!делено од нив со А>ерон.
=ткако го поминуваат /предворјето0, Данте и #иргилиј досегнуваат %аме" кој ги
носи ни! реката А>ерон до самиот Пекол. Cаме"от го управува Dарон, кој не сака
да го пушти Данте да вле!е, (идеј'и е %ове%ко суштество. #иргилиј го натеруав
Dарон со уште еден по!нат сти> -.ol#" o#/ ol0 o%e #" '.o$e, кој се преведува како
/EF GH GI JKLHMN HOMPM JOMPM HOM QFJMP RGMI0, однесувај%и се на 7актот дека Данте е
тука вр! основа на (ожествени нешта. Пла%от, викотни"ите и (ого>улеето на
проколнатите души !а време на (родот на Dарон се контраст на радостното пеее
на (лагословените души !а време на пристигнуваето со %аме" во Чистилиштето.
@ако и да е, вистинскиот премин ни! А>ерон не е опишан (идеј'и Данте се
онесвестува и се (уди дури на другата страна.
Потоа #иргилиј во води Данте ни! деветте кругови. @урговите се кон"ентри%ни,
претставувај'и постепен раст на %удност, кулминирај'и во "ентарот на !емјата,
каде 5атаната е во ропство. &решни"ите на секој круг се ка!нуваат соодветно со
нивните !лодела: секој грешник е ве%но потиштен од главниот грев кој го
и!вршилM. Sу9е кои грешеле, но молеле !а прошка пред нивната смрт не се нао9аат
во Пеколот туку во Cистилиштето, каде се о(идуваат да (идат осло(одени од
гревот. 3ие во Пеколот се лу9е кои се о(иделе да ги оправдаат своите гревови и не
се каат !а истите.
Алегори%но, Пеколот ја претставуа >ристијансктаа душа која го гледа гревот каков
што е, а трите 4верки претставуваат три вида на грев: >едонисти%ките, насилните и
!лонамерните.
)T+
=вие три вида на грев служат и како трите главни оддели на
Пеколот на Данте: &орен пекол (првите U круга) !а >едонисти%ките гревови6
шестиот и седмиот круг !а насилните гревови6 и осмиот и деветиот круг !а
!лонамерните гревови
Песната !апо%нува со авторот.. и!гу(ен во мра%на шума VFW M нападнат од сили на
темнината и ду>овни про(леми X првF го напа9а пантер (жел(а), потоа лав
(гордоста) и на крајот од вол%и"а (ал%ност) (@анто *). .его го спасува #ергилиј кој
(ил испратен од <еатри%е (@анто 8), потоа Данте и #ергилиј !аедно влегуваат во
пеколот (@анто ,). #ергилиј Данте минуваат ни! деветте кругови на пеколот.
Пеколот се нао9а во рамките на !емјата и е во 7орма на огромна инка со девет
круга. 5екој од нив е помал од пред>однот и претставува се поголемо !ло, со врвот
во "ентарот (долу), каде што се нао9а YZ[G\MP.
Данте Алигиери го претставил пеколот како инка од девет круга (јами). Во
секој круг има грешници кои се распоредени според своите гревови. Колку
гревот е поголем, толку подлабоко се наоѓа грешникот
Стилски особености
Данте вистински мајсторски ја насликал атмосферата во пеколот.
Атмосфера на страв, несреа, болка, у!ас, постигнуваји го тоа со
опишува"е на надворешни дра#би.
Во пеколот се е или студено, #амр#нато, вла!но, до!дливо, ветровито или
!ешко, песо$но, суво, потпалено, огновито. %решниците се голи #а директно
на сетилото на ко!ата да ги по$увствуваат студот или !ештината.
&оите во 'еколот се мра$ни, темни, тоа е крај бе# светлост каде сивата
боја е најсветла. Контрастни се силно црвените, аловите бои и нијанси кои
се прои#вод на крвта од раните или огнот. Вака и сетилото #а вид е
#асегнато.
(сто така и сетилото #а мирис го дра#нат непријатни мири#би ) смрад,
тешка реа, кал, $ад, мирис на гној, скапано, гнило итн.
*епријатни се и #вуците ) лелеците, пла$от, во#дишките, врисокот,
$крипотот, пука"ето на мра#от, гребе"ето на ноктите итн.
+свен атмосферата која ја постигнал со специјално употребени #борови,
Данте користи и многу стилски фигури. ,имболот е особено и#ра#ен на
по$етокот, во воведната песна (пантер, лав, вол$ица), но и подоцна.
,поредбите и метафората се постојано присутни (ко облаци рој, ко кремен
трат, облека од оган итн.), персонификација (огнов пасе), многу епитети (со
негативна конотација ) виор крилен, песок врела, мра$ен кат, темен ад,
магла густа), контрасти ( не #елен лист ) а темен), метонимија употребена
#а семоноста на %оспод (оној кој се што сака, мо!е се) итн.
+собено се впе$атливи и две метаморфо#и (преобра#ува"а) кои се
прика!ани многу сликовито и морни$аво-
%и гледавме. ( одеднаш вр# еден
шестонога се спушти #мија грда,
се #а$ип$и, го грабна в преград леден.
,о но#ете не му даде да мрда-
се обвитка преку гради со двете,
со средните . прегратката и тврда .
му вр#а раце, и го гри#на, ете,
сред обра#и. ,о #адните го стегна
#а но#ете, а опашот го сплете
меѓу нив, па на крстот така легна.
*и бршлени на дрво не се вијат
ко /верот страшен него што го стегна.
А потоа, ко восоци што вријат,
. се стопија, се смешаа по боја
и станаа . ни $овек, ниту #мија...
&о!ествена комедија ) Воведна песна (анали#а)
Во првиот дел од 0&о!ествената комедија1, е опишан пеколот кој Данте го
претставил како инка. Круговите на инката се стеснуваат како што се
#големуваат гревовите на луѓето. Во центарот на #емјата, во деветтиот круг
се наоѓа 2уцифер.
Вергилиј го поведува Данте во 'еколот на $иј вле# пишувало-
Засекогаш откажи се од надеж.
Анализа на Воведната песна
*а по$етокот од епот Данте дава податоци #а себе, дека е на средината од
!ивотот (34 годишен според тогашните сфаа"а) и дека е #аскитан во
темна шума што го симболи#ира неговото беспае (протеран од родниот
град) и неговите #аблуди (дека со политика мо!е да го промени
општеството во кое !ивеел).
5умата ја симболи#ира и самата 6иренца, односно општествено)
полити$ката поло!ба во која се наоѓала. 7аблудите и грешките не му
до#волуваат да го најде вистинскиот пат (и#губен е), а иска$ува"ето на
ридот (симбол на душевниот мир и бла!енство) е тешко, непроодно и полно
со пре$ки.
'ре$ките се повторно претставени преку симболи$ни слики. 'рво го
сретнува пантерот кој ја симболи#ира #ависта, но и 6иренца
потоа лавот, кој ја симболи#ира гордоста, но и 6ранција (која и
попре$увала на (талија
и на крајот ја сретнува волчицата која го симболи#ира сребро8убието,
ал$носта по пари, но и папите
,пас од беспаето и дивите !ивотни му праа &еатри$е во ликот на
Вергилиј, кој е го поведе Данте и е биде негов постојан придру!ник,
вода$, помошник и толкува$ на стравотиите што следуваат

песочно. каде што се наоѓа Lucifer. Пеколот ја претставуа христијансктаа душа која го гледа гревот каков што е. Контрастни се силно црвените. огновито. дождливо. Тие во Пеколот се луѓе кои се обиделе да ги оправдаат своите гревови и не се каат за истите. кулминирајќи во центарот на земјата. каде се обидуваат да бидат ослободени од гревот.. викотниците и богохулењето на проколнатите души за време на бродот на Харон се контраст на радостното пеење на благословените души за време на пристигнувањето со чамец во Чистилиштето. вистинскиот премин низ Ахерон не е опишан бидејќи Данте се онесвестува и се буди дури на другата страна. изгубен во мрачна шума koj e нападнат од сили на темнината и духовни проблеми . Атмосфера на страв. Вака и сетилото за вид е . Него го спасува Вергилиј кој бил испратен од Беатриче (Канто 2). Курговите се концентрични. каде Сатаната е во ропство. потоа Данте и Вергилиј заедно влегуваат во пеколот (Канто 3).првo го напаѓа пантер (желба). потпалено. Грешниците на секој круг се казнуваат соодветно со нивните злодела: секој грешник е вечно потиштен од главниот грев кој го извршилe.[4] Овие три вида на грев служат и како трите главни оддели на Пеколот на Данте: Горен пекол (првите 5 круга) за хедонистичките гревови. насилните и злонамерните. претставувајќи постепен раст на чудност. Во секој круг има грешници кои се распоредени според своите гревови.тука врз основа на божествени нешта. суво. постигнувајќи го тоа со опишување на надворешни дразби. Колку гревот е поголем. аловите бои и нијанси кои се производ на крвта од раните или огнот. ужас. Плачот. несреќа. Пеколот се наоѓа во рамките на земјата и е во форма на огромна инка со девет круга. Алегорично. Потоа Виргилиј во води Данте низ деветте кругови. но молеле за прошка пред нивната смрт не се наоѓаат во Пеколот туку во Чистилиштето. Вергилиј Данте минуваат низ деветте кругови на пеколот. замрзнато. а трите ѕверки претставуваат три вида на грев: хедонистичките. Како и да е. и осмиот и деветиот круг за злонамерните гревови Песната започнува со авторот. шестиот и седмиот круг за насилните гревови. потоа лав (гордоста) и на крајот од волчица (алчност) (Канто 1). Луѓе кои грешеле. болка. толку подлабоко се наоѓа грешникот Стилски особености Данте вистински мајсторски ја насликал атмосферата во пеколот. Секој од нив е помал од предходнот и претставува се поголемо зло. ветровито или жешко. влажно. со врвот во центарот (долу). Грешниците се голи за директно на сетилото на кожата да ги почувствуваат студот или жештината. тоа е крај без светлост каде сивата боја е најсветла. темни. Во пеколот се е или студено. Данте Алигиери го претставил пеколот како инка од девет круга (јами). Боите во Пеколот се мрачни.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->