Ai raspuns corect la 60 intrebari si incorect la 0 intrebari

Nr. test.

Raspuns test

Intrebarea
1. Care sunt tipurile de reglement ri cu privire la expertizele contabile ? a) reglement ri legale, procedurale i profesionale; b) reglement ri legale; c) reglement ri procedurale i profesionale. 2. Sediul reglement rilor legale cu privire la expertizele contabile este reprezentat de: a) Standardul profesional nr. 35 ± Expertizele contabile; b) Regulamentul de organizare i func ionare a C.E.C.C.A.R. i Standardul profesional nr. 35 ± Expertizele contabile; c) Ordonan a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i, cu modific rile i complet rile ulterioare. 3. Sediul reglement rilor profesionale cu privire la expertizele contabile este reprezentat de: a) Regulamentul de organizare i func ionare a Corpului Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din România i Standardul profesional nr. 35 ± Expertizele contabile; b) Ordonan a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i, cu modific rile i complet rile ulterioare i Codul de procedur penal ; c) Codul de procedur civil i Ordonan a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i, cu modific rile i complet rile ulterioare. 4. Sediul reglement rilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare este reprezentat de: a) Codul penal i Codul de procedur penal ; b) Codul de procedur civil , Codul de procedur penal ; c) Codul civil i Codul de procedur civil . 5. Care sunt normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile? a) - dispunerea expertizelor contabile judiciare i numirea exper ilor contabili; - contractarea i programarea expertizelor contabile; - delegarea i supravegherea lucr rilor privind expertizele contabile; - documentarea lucr rilor privind expertizele contabile; b) - independen a; - competen a; - secretul profesional i confiden ialitatea expertului contabil; - calitatea expertizelor contabile; - acceptarea expertizelor contabile; - responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile; c) ambele variante sunt corecte. 6. Un expert contabil poate refuza misiunea privind efectuarea unei expertize contabile judiciare? a) nu; dac exist motive temeinice, expertul contabil poate solicita înlocuirea sa; b) da; c) da, pe motive etnice, religioase, politice sau de alt natur . 7. Un expert contabil poate accepta o expertiz contabil judiciar dac anterior, în calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia din p r ile din proces s-a pronun at asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare sau la elaborarea situa iilor financiare care fac obiectul dosarului supus judec ii? a) da; b) da, dac este expert contabil de onoare; c) nu. 8. Expertul contabil numit de organul în drept s efectueze o expertiz contabil este obligat s fie independent fa de : a) grefierul de edin ; b) p r ile interesate în expertiz sau de beneficiarii expertizelor; c) avoca ii p r ilor. 9. Independen a expertului contabil numit de c tre organele în drept deriv din: a) obliga ia acestuia de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate, ab inere i recuzare prev zute de Codul de procedur civil i de alte reglement ri procedurale speciale; b) obliga ia acestuia de a ine seama de Normele de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile; c) jur mântul depus de acesta la intrarea în profesie. 10. Independen a exper ilor contabili recomanda i de p r i deriv din: a) obliga ia acestora de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate, ab inere i recuzare prev zute de Codul de procedur civil i de alte reglement ri procedurale speciale; b) transparen a contractelor de prest ri servicii care se încheie cu ocazia nominaliz rii acestora ca exper i recomanda i de parte prin depunerea unui exemplar original al contractului la dosarul cauzei; c) ambele variante sunt corecte. 11. În cazul în care independen a expertului contabil este afectat grav, acest aspect trebuie adus, în scris, la cuno tin a organului care l-a numit: a) în termen de cinci zile lucr toare de la numire; b) imediat dup numire sau imediat ce a luat cuno tin de cazurile care îi pot afecta independen a; c) nu se aduce la cuno tin a organului care a dispus expertiza, ci se în tiin eaz auditorul de calitate. 12. Înainte ca expertiza contabil judiciar s fie supus auditului de calitate ± conform reglement rilor emise de Corp ±, expertul contabil va completa: a) un formular cu date personale pe care îl va ata a lucr rii; b) o ÄDeclara ie de independen ´ pe care o va ata a lucr rii; c) un ÄCertificat de calitate´ pe care îl va ata a lucr rii. 13. În ceea ce prive te secretul i confiden ialitatea în cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil trebuie s se conformeze: a) normelor profesionale ale Corpului; b) dorin ei clientului de a le dezv lui sau nu; c) indica iilor instan ei. 14. Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate de c tre: a) exper ii contabili i contabilii autoriza i înscri i în partea activ a Tabloului Corpului, cu viza filialei la zi; b) exper ii contabili înscri i în partea activ a Tabloului Corpului, cu viza de exercitare a profesiei la zi; c) exper ii contabili care au sus inut examenul de aptitudini i urmeaz s fie înscri i în Tabloul Corpului în anul respectiv.

?

1

A c

2

3

a

4

b

5

b

6

a c b a

7

8

9

10

c

11

b b a b

12

13

14

15

16

17

18

19

15. Un expert contabil poate accepta o expertiz contabil judiciar dac în calitate de expert contabil i-a exprimat o prim opinie în aceea i cauz supus judec ii? a) numai dac în tiin eaz organul care a dispus expertiza despre aceasta; b) da, dac opinia exprimat nu a fost contestat de nimeni; c) nu, deoarece primeaz prezum ia c ar fi interesat în sus inerea primei solu ii. 16. Calitatea de expert contabil este compatibil cu cea de martor în aceea i cauz ? a) nu; b) da; c) da, în anumite situa ii stabilite de instan în func ie de situa ia material a p r ilor. 17. Care dintre dispozi iile procedurale cu privire la citarea, aducerea cu mandat i sanc ionarea martorilor care lipsesc de la judecat sunt aplicabile i exper ilor contabili numi i pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare? a) sanc ionarea i citarea; b) citarea, aducerea cu mandat i sanc ionarea; c) niciuna din variantele de mai sus. 18. Responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile judiciare/supliment la expertiz /opinie separat este înt rit prin jur mântul depus de expertul contabil la intrarea în profesie, precum i prin: a) actul de numire dispus de instan , organul de urm rire penal sau alt organ cu atribu ii jurisdic ionale cu privire la efectuarea expertizelor contabile judiciare; b) contractul încheiat între expertul contabil i una din p r ile implicate în cauz ; c) ambele variante sunt corecte. 19. În cazul în care împotriva expertului contabil a fost pus în mi care ac iune penal , expertul în cauz : a) are obliga ia s în tiin eze despre aceasta filiala Corpului al c rui membru este; b) nu are nicio obliga ie fa de filiala Corpului al c rui membru este; c) are obliga ia de a în tiin a Biroul Local de Expertize Judiciare. 20. La solu ionarea definitiv a cauzei în care a fost implicat expertul contabil împotriva c ruia a fost pus în mi care ac iune penal , expertul: a) are obliga ia s depun un cazier judiciar la filiala al c rei membru este; b) are obliga ia s în tiin eze despre aceasta filiala Corpului al c rui membru este; c) are obliga ia de a în tiin a Biroul Local de Expertize Judiciare. 21. Responsabilitatea efectu rii i depunerii raportului de expertiz contabil judiciar care cuprinde i opiniile separate ale exper ilor recomanda i de p r i revine: a) numai exper ilor contabili numi i; b) numai exper ilor contabili recomanda i de p r i; c) atât exper ilor numi i, cât i exper ilor recomanda i de p r i. 22. Care sunt principiile deontologice pe care trebuie s le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare i extrajudiciare? a) Ø principiul competen ei expertului contabil; Ø principiul accept rii expertizelor contabile; Ø principiul independen ei expertului contabil; b) Ø principiul accept rii expertizelor contabile; Ø principiul secretului profesional i al confiden ialit ii expertului contabil; Ø principiul calit ii expertizelor contabile; Ø principiul competen ei expertului contabil; Ø principiul independen ei expertului contabil; Ø principiul responsabilit ii efectu rii expertizelor contabile; c) Ø principiul responsabilit ii efectu rii expertizelor contabile; Ø principiul calit ii expertizelor contabile; Ø principiul secretului profesional i al confiden ialit ii expertului contabil. 23. Ce con ine sigla CECCAR ? a) o carte-registru, un caduceu i deviza Ä tiin , Independen , Moralitate´; b) o carte-registru i un caduceu; c) deviza Ä tiin , Independen , Integritate´. 24. Cum defini i expertiza contabil judiciar ? a) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil dispus din oficiu în faza de judecat a unor cauze civile i/sau comerciale; b) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil dispus de organele penale, instan ele de judecat sau alte organe cu atribu ii jurisdic ionale, din oficiu sau acceptat la cererea p r ilor în fazele de instrumentare i/sau de judecat ale unor cauze civile sau penale; c) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil acceptat la cererea p r ilor în faza de instrumentare a unor cauze civile i comerciale, ata at sau nu unui proces penal. 25. Ce elemente particularizeaz expertiza contabil extrajudiciar ? a) este o prob administrat de organele de urm rire penal i de judecat , în vederea convingerii asupra realit ii i asupra condi iilor apari iei pagubei, deficien ei, abaterii; b) este un mijloc de fundamentare a deciziilor, de conciliere între partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare preliminar a ac iunilor i constat rilor în justi ie; c) ambele variante sunt corecte. 26. Ce elemente particularizeaz expertiza contabil judiciar ? a) Ø activitate prin care organele judiciare primesc informa ii de natur economico-financiar Ø mijloc de prob în justi ie; Ø se limiteaz la cercetarea problemelor cu caracter economic i financiar indicate de organele judiciare; Ø are competen a de examinare a documentelor i evidentelor tehnico-operative i contabile necesare pentru l murirea obiectivelor stabilite de organele judiciare; b) Ø este un mijloc de fundamentare a deciziilor, de conciliere între partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare preliminar a ac iunilor i constat rilor în justi ie; Ø intervine ca prob administrat de organele de urm rire penal i de judecat , în vederea convingerii asupra realit ii i asupra condi iilor apari iei pagubei, deficien ei, abaterii; c) Ø nici una din variante nu este corect . 27. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile judiciare? a) p r ile implicate în cauz judiciar inclusiv ter e persoane fizice sau juridice c rora expertizele contabile elaborate/efectuate le-ar putea deveni opozabile; b) organele îndrept ite s dispun efectuarea expertizei (organele de instrumentare a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale i instan ele de judecata a cauzelor penale i civile); c) ambele variante sunt corecte.

c a b

c a b a

20

21

22

b

23

a b

24

25

b

26

a

27

c

b) de cei interesa i (care justific un interes legitim). c) s semneze ultima fil a raportului de expertiz . Ø în func ie de natura juridic . 30. 37. dac în încheierea de sedin prin care s-a dispus expertiza nu este prev zut altfel. 35. Care sunt criteriile dup care se clasific expertizele contabile? a) Ø dup natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei. 39. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei? a) expertize contabile civile. c) Ø dup scopul principal în care au fost solicitate. unul pentru organul care a dispus expertiza i unul pentru expertul contabil care a efectuat-o. penale. Ø dup natura obiectivelor (întreb rilor la care trebuie s r spund expertul contabil). Dup numirea expertilor. 34. c) ambele variante sunt corecte. c) expertul contabil este îndrept it s solicite verbal instan ei. extrajudiciare. c) nu se poate solicita majorarea onorariului pentru o expertiz contabil judiciar efectuat . onorariul i clauze privind confiden ialitatea informa iilor privitoare la expertiza contabil . Expertul contabil numit de organele abilitate de lege s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat s procedeze la citarea p r ilor în cazul: a) proceselor civile. b) comerciale. c) expertize contabile civile. c) civile. În cauzele penale. c) ambele variante sunt corecte. b) numai cu încuviin area i în condi iile stabilite de organul de urm rire penal sau de instan a de judecat . locul i data depunerii raportului de expertiz contabil . Contractul privind efectuarea expertizei contabile trebuie s cuprind cel pu in: a) p r ile contractante. Ø dup valoarea prejudiciilor ce fac obiectul litigiului. penale. c) p r ile contractante. b) va solicita expertului contabil s se pronun e asupra costului estimativ al lucr rii ce urmeaz a fi efectuat . instan a va putea convoca o audiere în camera de consiliu în cadrul c reia: a) va stabili obiectivele expertizei contabile judiciare împreun cu expertul contabil i cu p r ile implicate în cauz . în scris i motivat. va proceda dup cum urmeaz : a) expertul contabil are obliga ia de a solicita în scris majorarea onorariului p r ilor din dosarul cauzei. Expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar de organele îndrept ite de lege trebuie s respecte secretul i caracterul confiden ial al informa iilor la care a avut acces i despre care a avut cuno tin cu ocazia efectu rii expertizelor contabile cu excep ia cazurilor în care: a) a fost autorizat expres în acest scop. Ø dup natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei. expertul contabil numit de organele îndrept ite s dispun efectuarea expertizei poate lua leg tura cu inculpa ii: a) ori de câte ori este nevoie. c) expertize contabile fiscale i penale. 41. un alt termen minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. b) Ø dup mobilul sau scopul principal în care au fost solicitate. b) proceselor civile i proceselor penale. obiectul contractului. judiciare. iar acestea vor solicita instan ei un nou termen. 31. inclusiv anexele. Pentru a evita orice disput cu privire la originalitatea raportului de expertiz contabil . obiectul contractului. atunci: a) expertul contabil va în tiin a p r ile despre aceasta. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de natura juridic ? a) civile. comerciale. În cazul în care expertul contabil dore te majorarea onorariului pentru expertiza contabil efectuat . b) obiectul contractului i onorariul.28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 28. un alt termen minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. 36. b) s depun raportul de expertiz la organul care a dispus expertiza cu 5 zile calendaristice înainte de termenul stabilit de acesta. b a a a b a b b c a c c b b a a . fiscale. Expertul contabil numit de organele abilitate de lege s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat: a) s depun raportul de expertiz la organul îndrept it s dispun expertiza cu 5 zile înainte de termenul stabilit de aceasta. expertul contabil numit de organele în drept s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat: a) s semneze fil cu fil raportul de expertiz . 32. b) s semneze i s parafeze fil cu fil raportul de expertiz . fiscale. b) expertul contabil este îndrept it s solicite instan ei. precum i asupra duratei de timp necesar efectu rii expertizei. locul i data depunerii raportului de expertiz contabil . 42. b) în num rul de exemplare stabilit de organul care a dispus expertiza contabil judiciar . 43. c) proceselor penale. b) are obliga ia legal sau profesional pentru aceasta. b) expertize contabile comerciale i fiscale. b) expertize contabile civile i comerciale. 38. inclusiv anexele. Raportul de expertiz contabil judiciar se întocme te: a) în 2 exemplare originale. În cazul în care expertul contabil are neclarit i în leg tur cu obiectivele expertizei stabilite de instan : a) expertul contabil are obliga ia de a notifica despre aceasta organul jurisdic ional care a dispus expertiza. c) s depun raportul de expertiz la organul care a dispus expertiza cu 5 zile lucr toare înainte de termenul stabilit de acesta. la prima înf i are. c) o singur dat . penale. Ø dup valoarea prejudiciilor ce fac obiectul litigiului. 33. la începutul efectu rii expertizei contabile judiciare. c) numai de p r ile implicate în cauza respectiv . b) expertul contabil are obliga ia de a notifica despre aceasta organul jurisdic ional care a dispus expertiza i care va dispune în consecin . b) expertul contabil are obliga ia de a solicita explica ii suplimentare avoca ilor p r ilor c) singura obliga ie a expertului contabil este aceea de a efectua expertiza indiferent de neclarit ile sale. 40. Dac termenul fixat de instan pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat prea scurt de c tre expertul contabil. alte categorii de expertize contabile judiciare sau extrajudiciare. c) ambele variante sunt corecte. materialul documentar. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de scopul principal în care au fost solicitate? a) expertize contabile judiciare i extrajudiciare. 29. Rapoartele de expertiz contabil judiciar depuse de exper ii contabili la dosarele cauzei pot fi consultate: a) numai de avoca ii p r ilor implicate în cauza respectiv .

c) dosarul cauzei. expertul contabil poate solicita ob inerea unor copii dup documentele aflate la entit ile de in toare în vederea utiliz rii lor în scopul efectu rii expertizei. 51.raportul de expertiz .raportul de expertiz contabil . 46. 53. ordonan a organului de urm rire i cercetare penal (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile judiciare (în cazul exper ilor consilieri /numi i de parte). . c) ambele variante sunt corecte. Care afirma ie este corect ? a) efectuarea lucr rilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegat altor persoane de c tre exper ii contabili numi i la cererea p r ilor sau din oficiu. c) . În cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face: a) prin în elegere verbal între p r i. b) ultima expertiz contabil judiciar .eventualele note personale ale expertului contabil. Expertul contabil are obliga ia de a accepta efectuarea unei expertize contabile judiciare dispus de organele îndrept ite de lege? a) nu. s semneze i s parafeze raportul de exprtiz iar dac a semnat cu men iunea Äopinie sepat ´ s ata eze. prin încheiere executorie. pentru efectuarea expertizei contabile judiciare. 49. În cazul în care.eventuala coresponden solicitat de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. În ceea ce prive te documentarea expertizelor contabile judiciare. care î i motiveaz hot rârea. b) da. expertul contabil are dreptul s ia cuno tin ã de con inutul dosarului penal? a) da. 54. dosarul de lucru al expertului contabil trebuie s cuprind : a) . contractele încheiate în acest scop pot include clauze cu privire la lucr rile care trebuie executate precum i la persoanele c rora acestea le vor fi delegate spre executare. alte materiale documentare precum legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. Organul de urm rire penal sau instan a de judecat poate dispune efectuarea unei noi expertize? a) da. iar p r ile interesate în expertiz sunt obligate (în dosarele civile) sau pot (în dosarele penale) s dea explica ii suplimentare. c) ambele variante sunt corecte. . angajarea unui credit bancar etc). propria opinie formulat în raport cu concluziile expertului numit. b) da. Dup caz. eficien a investi iilor. ace tia sunt obliga i: a) s întocmeasc un raport de expertiz contabil prin care s r spund la obiectivele stabilite de instan . . f r a se încheia niciun act adi ional la contractul ini ial. Dac în timpul efectu rii expertizei contabile judiciare au intervenit elemente noi privind volumul i întinderea lucr rilor sau obiective noi (supliment expertiz ) care nu au fost avute în vedere ini ial. c) nu. 55. c) se face media aritmetic între concluziile expertizelor. au fost încuviin a i de organul jurisdic ional exper i recomanda i de parte.încheierea de edin (în cauze civile). c) nu. .raportul de expertiz contabil .44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 44. b) este îndrept it s cear majorarea onorariului. care de regul sunt comandate i contractate cu cabinete sau societ i de expertiz contabil . b b a c b b b a c b c c 56 a b c 57 58 . dar numai cu încuviin area organului de urm rire penal sau a instan ei de judecat . b) prin depunerea unei cereri a p r ii în acest sens la sediul filialei al c rei membru este expertul contabil. 45. b) . c) are obliga ia de a notifica despre aceasta filiala al c rei membru este. c) prin act adi ional convenit între expertul contabil i instan . expertul contabil: a) nu poate solicita majorarea onorariului pentru expertiza contabil judiciar efectuat . 56. dat cu citarea p r ilor. În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face: a) la cererea justificat a expertului contabil în cauz . c) are obliga ia de a solicita p r ilor majorarea onorariului. b) Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de c tre acesta de la p r ile care îl au în p strare. b) la cererea p r ilor implicate în dosar. Expertiza contabil extrajudiciar poate juca un rol decisiv în urm toarele domenii: a) calcularea drepturilor legale de salarii sau de pensii. raportului. b) nu. 58. 50. Din ce se compune orientativ materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar într-o cauz civil ? a) documente justificative i registre contabile. doar în situa ia în care nu sunt l murite prin expertiza efectuat sau au dubii cu privire la concluziile expertizei. c) s participle la efectuarea expertizei i s depun la organul care a dispus expertiza opinia proprie. b) s întocmeasc programul de lucru de comun acord cu exper ii contabili numi i astfel încât s asigure finalizarea i depunerea expertizei în termenul stabilit de organul în drept. expertul contabil: a) nu poate solicita majorarea onorariului pentru expertiza contabil judiciar efectuat .eventualele note personale ale expertului contabil. 57. În cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale.eventuala coresponden solicitat de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. c) da. 48. care va fi expertiza considerat de organul care a dispus efectuarea acestora. b) da. b) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. b) dosarul cauzei i alte materiale documentare precum legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. Dac în timpul efectu rii expertizei contabile judiciare au intervenit elemente noi privind volumul i întinderea lucr rilor sau obiective noi (supliment expertiz ) care nu au fost avute în vedere ini ial. . 52. Care afirma ie este corect ? a) Pentru o mai temeinic în elegere a evenimentelor i a tranzac iilor supuse expertiz rii. expertul contabil este îndrept it s cear . c) ambele variante sunt corecte. c) prin act adi ional la contractul ini ial convenit între p r i. orice situa ie de incompatibilitate trebuie adus la cuno tin a organului care a dispus expertiza care va proceda în consecin . Dac dou sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite. b) determinarea unor raport ri cauz ± efect (ex. în orice situa ie. procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate. Normele de confiden ialitate sunt aplicabile. 47. b) este îndrept it s cear majorarea onorariului. dac consider necesar. Aceasta urm re te ra ionamentele profesionale ale expertului contabil pe care le coroboreaz cu alte probe din dosar. cu valoarea probant preferen ial ? a) acceptarea uneia i înl turarea celeilalte/celorlalte expertize este problema organului care a dispus expertiza. c) numai dac acesta va considera c onorariul este remuneratoriu. documente justificative i registre contabile. i nici de c tre exper ii contabili recomanda i de p r i. Explica iile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convoc rii i primite de la p r ile interesate în expertiz constituie material documentar? a) numai dac p r ile insist .

acesta constat c este în litigiu cu una din p r i. dup ce a fost în tiin at despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare i a consultat dosarul cauzei. nedepunerea lucr rii în termenul fixat. moralitate. b) Capitolul II Desf urarea expertizei contabile. în cauza în care a i fost numit s efectua i expertiza judiciar . b) sanc iuni administrative sau suspendare pe o perioad determinat . b) tergiversarea de c tre expert a îndeplinirii îns rcin rilor primite. a pricinuit amânarea judec rii sau execut rii silite. iar so iile lor se afl în du m nie: a) expertul contabil constat c se afl în stare de incompatibilitate i în tiin eaz despre aceasta organul care a dispus expertiza contabil judiciar care va proceda în consecin . Paragraful privind men ionarea obiectivelor/întreb rilor/punctelor fixate de organul care a dispus expertiza se reg sesc în Raportul de expertiza contabil judiciar la capitolul: a) Capitolul I Introducere. 70. cauzând prin aceasta un prejudiciu. în orice situa ie considerat de expertul în cauz c este justificat . 65/1994. b) expertul contabil constat c se afl în stare de incompatibilitate i în tiin eaz despre aceasta organul care a dispus expertiza contabil judiciar i care va proceda în consecin . cu mandat. Care sunt persoanele care. lipsa nejustificat a expertului de la procesul penal. devotament. b) da. Dispunerea sau propunerea admininstr rii probei cu expertiz contabil judiciar se face: a) de c tre p r i.59 60 61 59. Pentru asigurarea în interes public c cerin ele privind efectuarea expertizelor contabile sunt îndeplinite (con tiinciozitate. 65/1994 i care sunt înscrise în Tabloul CECCAR. evalu rilor. dac expertul contabil este planificat în concediu. perseveren . pentru a discuta ce elemente a avut în vedere acesta la elaborarea lucr rii. Printre sanc iunile administrative aplicabile în situa ia neprezent rii expertului la solicitarea organului îndrept it s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare: a) înlocuirea expertului contabil de c tre instan . dar numai pentru motive temeinice acceptate de instan . c) verific rii de c tre eful Biroului local pentru expertize tehnice judiciare i contabile din cadrul tribunalului. dup ce a fost convocat de organul de urm rire penal în vederea efectu rii unei expertize judiciare i a primit acceptul acestuia s consulte dosarul cauzei. expertul contabil constat c una din p r i îi este vecin. c) amenzi disciplinare sau interdic ia dreptului de exercitare a profesiei. În situa ia în care. b) documente care atest evenimente i tranzac ii care fac sau trebuie s fac obiectul recunoa terii lor. c) Capitolul III Concluzii. corectitudine. cu inten ie sau din culp . c) la plata unei desp gubiri civile pentru paguba cauzat . Amenzi judiciare dispuse de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei se aplic în urm toarele cazuri: a) refuzul expertului de a primi lucrarea. c) ambele variante sunt corecte. pot efectua expertize contabile? a) persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. 73. c) tiin . 65. 65/1994. devotament. Cum proceda i în situa ia în care. calit i care sunt eviden iate i pe sigla CECCAR? a) tiin . c) înlocuirea expertului contabil i dispunerea unei noi expertize contabile judiciare. conform prevederilor legale în vigoare. 60. în caz de pricini urgente sau pentru a da l muriri atunci când i se cer. Concluziile expertului contabil cu privire la expertiza contabil judiciar trebuie s fie fundamentate pe: a) documente i declara iile p r ilor depuse la dosarul cauzei. exist lucr ri de expertiz efectuate anterior? a) expertul contabil judiciar numit nu face referiri în raportul propriu la expertizele anterioare. expertul contabil nu întocme te expertiza. i înscrise în partea activ a Tabloului CECCAR. amenzi judiciare i desp gubiri civile. Dac expertul contabil. 68. inteligen . c) ambele variante sunt corecte. c) da. c) documente i supozi ii ale expertului contabil cu privire la eveniment i tranzac ii care fac obiectul recunoa terilor. prin urmare nu mai poate efectua lucrarea. c) nu exist nicio procedur de urmat. c) persoanele care au dobândit calitatea de contabil autorizat în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. M surile dispuse de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei în situa ia refuzului efectu rii expertizei contabile judiciare de c tre expertul contabil sunt: a) sanc iuni administrative (înlocuire sau aducere cu mandat). b) excluderea expertului contabil din rândul membrilor Corpului. c a 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . Solicitarea de înlocuire a unui expert contabil numit s efectueze o expertiz judiciar este acceptat de organul care a dispus expertiza? a) da. 72. b) aducerea în instan a expertului contabil. b) la plata unei amenzi judiciare. Care sunt calit ile esen iale pe care trebuie s le aib exper ii contabili. 64. b) persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. atunci când este citat. b) de c tre organul cu atribu ii jurisdic ionale. c) ambele variante sunt corecte. Nedocumentarea i nefundamentarea tiin ific în raportul de expertiz contabil judiciar pot fi sanc ionate de organele care au dispus expertizele. 69. 62. Care este procedura pe care trebuie s o urmeze un expert contabil în situa ia în care. 66. clasific rii lor i prezent rilor contabile. b) nu este etic s lua i leg tura cu colegul dvs. b) expertiza contabil î i urmeaz cursul normal. 63. cu viza la zi. b) verific rii auditorului de calitate din cadrul filialei. independen . în cazul în care acesta nu se înf i eaz . independen . evalu rii lor. 61. impar ialitate). clasific rilor i prezent rilor contabile. c) expertul nu mai are capacitate de exerci iu deplin . b) integritate. cu: a) suspendarea dreptului de efectuare a expertizei contabile între 3 i 6 luni. expertizele contabile sunt supuse: a) verific rii de c tre eful Biroului de expertize contabile din cadrul filialei. c) este obligatorie men ionarea lucr rilor de expertiz efectuate anterior în cuprinsul raportului de expertiz . 71. aceasta depunând la o institu ie judec toreasc o cerere de chemare în judecat în care expertul are calitatea procesual de pârât? a) expertiza contabil î i urmeaz cursul normal. va putea fi obligat de c tre instan a de judecat sau de c tre pre edintele instan ei de executare: a) la plata cheltuielilor de judecat efectuate de partea în cauz . 67.

77. în cursul unui an calendaristic. c) este abilitat s ia contact cu acesta pentru a. dar numai dac v t marea pricinuit altei p r i nu poate fi înl turat decât prin anularea raportului de expertiz care a fost întocmit cu înc lcarea normelor legale.74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 74. b) da. b) prin scrisori recomandate transmise p r ilor. este obligat s declare de îndat ce a luat la cuno tin de cazul de incompatibilitate. Dac un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar constat c se afl în incompatibilitate cu una din p r i. c) nerespectarea standardelor profesionale i a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile. mai mul i exper i? a) to i exper ii întocmesc i semneaz un singur raport de expertiz . Una din faptele care se sanc ioneaz cu interdic ia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil o reprezint : a) practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat f r viz anual pentru exercitarea profesiei. eviden ieri contabile i/sau prezum ii ale expertului contabil judiciar. 79. c) da. cu dovad de primire care va fi depus la dosarul cauzei. b) fiecare expert întocme te i semneaz separat câte un raport de expertiz . b) decizia instan ei de judecat . Poate fi anulat un raport de expertiz contabil judiciar ? a) nu. b) obiectul expertizei i onorariul. plata expertului/exper ilor contabili. b) da. Opiniile exper ilor (numi i/parte sau consilieri) care au concluzii diferite: a) nu sunt consemnate în cuprinsul raportului de expertiz .i motiveze dizpozi ia. ci se consemneaz în suplimentul la expertiza contabil judiciar . pe care îl prezint p r ii care l-a solicitat sub form de supliment la expertiz . b) s efectueze un raport de expertiz separat de cel al expertului numit de c tre organele de drept. 82. c) nu. Expertul recomandat de parte are obliga ia: a) în raportul de expertiz întocmit s ia ap rarea p r ii care i-a solicitat ajutorul.i elucida toate aspectele pe care le implic efectuarea unei expertize contabile de calitate. c) exper ii particip la efectuarea expertizei. b) da. nu este obligat s declare nimic. Ce se în elege prin Äab inerea´ unui expert contabil numit s efectueze o expertiz judiciar într-o cauz ? a) restrângerea capacit ii de exerci iu i refuzul efectu rii expertizei. c) prin intermediul avoca ilor. dac a a dispune organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare f r ca acesta s fie obligat s . iar în anumite situa ii cu încuviin area p r ilor. dar întotdeauna cu încuviin area organului de urm rire. iar opiniile sale s fie cuprinse în raport sau în anexele acestuia. Expertul contabil. numit de organul de cercetare penal poate lua leg tura cu p r ile ? a) da. este obligat s declare pre edintelui instan ei. c) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei de regul cu încuviin area organului de urm rire. 81. eviden ieri contabile i/sau declara ii ale martorilor. 84. iar raportul este întocmit de un singur expert i semnat de to i cei numi i. b) obliga ia expertului de a se retrage de la judecat dac este în cuno tin de faptul c în cauza respectiv exist vreun motiv de recuzare împotriva sa. iar opiniile acestora sunt consemnate separat cu motivarea respectiv . c) suspendarea dreptului de efectuare a expertizei contabile pe o perioad nedeterminat . 87 . 86. 80. b) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. de organul de cercetare penal sau de instan . Ce elemente trebuie s cuprind încheierea de edin /ordonan a prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? a) obiectul expertizei i locul i data depunerii raportului de expertiz contabil judiciar . c) da. iar dac au deosebiri de p reri semneaz Äcu opinie separat ´. 76. la adresele men ionate în dosarul cauzei. b) documente justificative. în raport se va men iona concluzia rezultat în urma negocierii dintre exper i. legal acordat . ci doar la motivarea opiniilor diferite. Expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar într-o cauz penal are dreptul s : a) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. pentru a ajunge la un punct de vedere comun. 85. Care este actul procedural prin care se dispune numirea expertului contabil în efectuarea expertizei contabile judiciare într-o cauz civil ? a) încheierea de edin . c) s participe la întocmirea lucr rii de expertiz i s semneze raportul de expertiz întocmit de expertul numit de organul în drept i dac are opinii diferite de ale expertului numit s consemneze aceasta. conform obiectivelor stabilite de organul care a dispus expertiza. obiectivele/punctele/întreb rile la care trebuie s r spund . dac ace tia au concluzii diferite. Expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentale diferite fa de constat rile consemnate în actele de control de organul de control abilitat: a) nu are nici o obliga ie în privin a efectu rii expertizei contabile judiciare cu privire la constat rile organului de control. c) se consemneaz în rapoarte de expertiz întocmite separat. c) numele expertului/exper ilor contabili. b) neplata cotiza iei profesionale sau/ i a celorlalte obliga ii b ne ti la termenele stabilite. b) este abilitat s ia contact cu acesta pentru a. 83. dar numai cu încuviin area organului de urm rire penalã. b) sunt incluse în raport la capitolele II i III sau într-o anex a raportului de expertiz contabil . Raportul de expertiz contabil judiciar întocmit din dispozi ia organelor îndrept ite s dispun aceasta trebuie fundamentat pe: a) documente justificative i eviden ieri contabile. termenul în care trebuie s se efectueze expertiza contabil . telefonic sau prin e-mail.i elucida toate aspectele pe care le implic efectuarea unei expertize contabile de calitate. p r ile pot fi convocate de expertul contabil numit s efectueze expertiza: a) prin citare publicând un anun în presa local . ceea ce nu îl oblig pe expertul contabil la un punct de vedere comun. c) documente justificative. 78. 75. În cauzele civile. este obligat s declare aceasta. dar numai dup depunerea raportului de expertiz . convocarea se face prin citarea p r ilor cu scrisori recomandate cu dovad de primire. expertiza contabil judiciar î i va urma cursul normal. 87. procurorului care supravegheaz cercetarea penal sau procurorului ierarhic superior c se ab ine de a participa la procesul penal? a) nu. Care este procedura de întocmire i semnare a raportului de expertiz judiciar într-o cauz penal în care sunt numi i. c) hot rârea completului de judecat .

contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfec ionarea metodelor de lucru. precum i avansul pentru cheltuielile de deplasare. c) colegialitate. dac este cazul i paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare. formularea obiectivelor i paragraful de identificare a împrejur rilor i circumstan elor în care a luat na tere litigiul. c) nu. Care dintre urm toarele reprezint infrac iune de natur penal în contextul activit ii expertului contabil? a) neglijen a. adaptarea auditului. Care sunt documentele care se pot încadra ca Ämaterial documentar´ în cazul unei expertize judiciare? a) documentele justificative i registrele contabile aflate în p strarea p r ilor implicate în procesul justi iar sau în arhiva ter elor persoane care au legatur cu obiectivele expertizate. ori procentul de culp în situa ia culpelor comune? a) expertul contabil este obligat în a r spunde i a încadra fapta juridic . 99. Ø onorariul provizoriu. c) concluzia/r spunsul fiec rui obiectiv formulat în capitolul II ÄDesf urarea expertizei contabile´. D obligatoriu se raspunde la prima intrebare pentru a apare mesajul Ai raspuns corect la ? intrebari si incorect la ? intrebari raspunsurile probabile sunt in sheet "Raspunsuri" coloana C . c) reglementarile profesionale. faptele i informa iile analizate. documentele justificative. c) dosarul cauzei. Ø termenul la care trebuie depus raportul. Ø obiectivele/întreb rile/punctele la care trebuie s r spund expertul în raportul de expertiz contabil judiciar . Cum trebuie s procedeze expertul contabil în situa ia în care organul jurisdic ional îi solicit s încadreze juridic fapta în discu ie. colegialitate. b) aprecierea modului de aplicare a regulilor i normelor profesionale i de respectare a obliga iilor de membru. În cazul reglement rilor legale. 91. 93. 92. 96. Ø numele p r ilor în proces. adaptarea auditului. odat cu numirea expertului în cauz ? a) Ø numele expertului contabil sau exper ilor contabili numi i din oficiu sau la cererea p r ilor în proces. 100. c) descrierea am nun it a opera iilor efectuate de c tre expertul contabil cu privire la actele. respectiv a eviden elor contabile justificative. c) expertul contabil trebuie s atrag aten ia asupra limitelor competen ei sale i s se ab in de la orice fel de comentarii sau concluzii legate de chestiunile care exced competen ei sale. procedurale i al celor profesionale. confiden ialitate. 97. c) colegialitate. dac este cazul. Capitolul III ÄConcluzii´ din raportul de expertiz contabil trebuie s con in : a) opinia general a expertului contabil asupra întregii lucr ri efectuate. c) nici una din variante nu este corect . stabilite în încheierea de edin sau în ordonan . materialul documentar examinat de expertul contabil poate fi ridicat de c tre acesta de la p r ile care îl au în p strare? a) da. confiden ialitate. confiden ialitate. b) Ø numele expertului contabil sau exper ilor contabili numi i din oficiu sau la cererea p r ilor în proces. omisiunea în întocmirea declara iilor fiscale. În cazul unei expertize contabile judiciare. 98. Ø numele avoca ilor p r ilor. c) ambele variante sunt corecte. b) considerente personale ale expertului contabil judiciar asupra întregii lucr ri efectuate. b) procesele verbale întocmite de organele de control abilitate. b) reglement rile procedurale. b) neîndeplinirea obliga iilor i atribu iilor specifice profesiei în inerea sau supravegherea contabilit ii. Printre obiectivele la care trebuie s r spund auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile se afl : a) universalitate. faptele i informa iile analizate. 90. c) ambele variante sunt corecte. procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate i alte materiale documentare cum ar fi legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. dar numai cu aprobarea avocatului p r ii. c) luarea de mit . 95. Ø numele martorilor. inclusiv a exper ilor contabili recomanda i de p r i. B. b) armonizare. armonizare.88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 88. 94. Numirea exper ilor contabili în vederea efectu rii expertizelor judiciare în cauzele penale poate fi dispus : a) la cererea exper ilor contabili. Care sunt elementele/ datele/ informa iile cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. Principiile fundamentale pe care se bazeaz auditul de calitate în domeniul calit ii serviciilor contabile sunt: a) universalitate. Capitolul II ÄDesf urarea expertizei contabile´ con ine: a) opinia motivat a expertului parte. au prioritate: a) reglement rile legale. b) din oficiu sau la cererea p r ilor aflate în proces. b) expertul contabil întocme te un Raport de imposibilitate a efectu rii expertizei contabile. armonizare. 89. Ø obiectivele/întreb rile/punctele la care trebuie s r spund expertul în raportul de expertiz contabil judiciar . registrele contabile aflate în p strarea p r ilor implicate în proces. contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfec ionarea metodelor de lucru. b) da. În cazul în care expertul contabil judiciar se afl în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiz contabil datorit inexisten ei documentelor justificative i/sau eviden elor contabile care s ateste evenimentele i tranzac iile supuse expertiz rii: a) expertul contabil are obliga ia de a refuza s efectueze expertiza. b) paragraful privind materialul documentar care a stat la baza efectu rii expertizei. b) descrierea am nun it a opera iilor efectuate de c tre expertul contabil cu privire la actele. adaptarea auditului. confiden ialitate. nu modifica coloana A. colegialitate. ori culpa. superficialitatea. b) expertul contabil este obligat s solicite organului care a dispus expertiza înlocuirea sa. c) expertul contabil efectueaz expertiza precizând în raport lipsa documentelor. Printre paragrafele con inute de Capitolul I ÄIntroducere´ al expertizei contabile se num r : a) paragraful de identificare a expertului contabil.

Raspuns corect verificare 60 0 0 0 0 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK .

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK .

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK .

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK .

OK OK .

.

.

b) da. expertul contabil trebuie s se conformeze: a) normelor profesionale ale Corpului. c) Codul de procedur civil i Ordonan a Guvernului nr. b) exper ii contabili înscri i în partea activ a Tabloului Corpului. dac exist motive temeinice.C. În ceea ce prive te secretul i confiden ialitatea în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Expertul contabil numit de organul în drept s efectueze o expertiz contabil este obligat s fie independent fa de : a) grefierul de edin .A. religioase. cu viza de exercitare a profesiei la zi. 9. . c) ambele variante sunt corecte. 35 ± Expertizele contabile.independen a. b) reglement ri legale. b) Regulamentul de organizare i func ionare a C. 8.delegarea i supravegherea lucr rilor privind expertizele contabile. b) imediat dup numire sau imediat ce a luat cuno tin de cazurile care îi pot afecta independen a. b) transparen a contractelor de prest ri servicii care se încheie cu ocazia nominaliz rii acestora ca exper i recomanda i de parte prin depunerea unui exemplar original al contractului la dosarul cauzei. 5. c) Ordonan a Guvernului nr. Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate de c tre: a) exper ii contabili i contabilii autoriza i înscri i în partea activ a Tabloului Corpului. i Standardul profesional nr. 4. ab inere i recuzare prev zute de Codul de procedur civil i de alte reglement ri procedurale speciale. c) un ÄCertificat de calitate´ pe care îl va ata a lucr rii. 35 ± Expertizele contabile. 6. b) Ordonan a Guvernului nr. la cuno tin a organului care l-a numit: a) în termen de cinci zile lucr toare de la numire. Care sunt normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile? a) . cu modific rile i complet rile ulterioare. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i. . 3. . c) nu. Înainte ca expertiza contabil judiciar s fie supus auditului de calitate ± conform reglement rilor emise de Corp ±. Un expert contabil poate accepta o expertiz contabil judiciar dac anterior. b) da. Un expert contabil poate accepta o expertiz contabil judiciar dac în calitate de expert contabil i-a exprimat o prim opinie în aceea i cauz supus judec ii? a) numai dac în tiin eaz organul care a dispus expertiza despre aceasta.R. b) Codul de procedur civil . Un expert contabil poate refuza misiunea privind efectuarea unei expertize contabile judiciare? a) nu. b) .secretul profesional i confiden ialitatea expertului contabil. dac este expert contabil de onoare. expertul contabil poate solicita înlocuirea sa.contractarea i programarea expertizelor contabile. 14. colaborator sau consilier al uneia din p r ile din proces s-a pronun at asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare sau la elaborarea situa iilor financiare care fac obiectul dosarului supus judec ii? a) da. b) p r ile interesate în expertiz sau de beneficiarii expertizelor. c) indica iilor instan ei.competen a. c) nu. b) o ÄDeclara ie de independen ´ pe care o va ata a lucr rii. b) obliga ia acestuia de a ine seama de Normele de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile. Sediul reglement rilor profesionale cu privire la expertizele contabile este reprezentat de: a) Regulamentul de organizare i func ionare a Corpului Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din România i Standardul profesional nr. în calitate de organ de control. pe motive etnice. Test INTREB RI PRIVIND TESTUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN GEJ 1.C. politice sau de alt natur . dac opinia exprimat nu a fost contestat de nimeni. în scris.documentarea lucr rilor privind expertizele contabile. expertul contabil va completa: a) un formular cu date personale pe care îl va ata a lucr rii. procedurale i profesionale. 13. Codul de procedur penal . acest aspect trebuie adus. c) da.E. c) reglement ri procedurale i profesionale. Care sunt tipurile de reglement ri cu privire la expertizele contabile ? a) reglement ri legale. Raspuns de la GEJ 1 A 2 C 3 A 4 B 5 B 6 A 7 C 8 B 9 A 10 C 11 B 12 B 13 A 14 B 15 C . c) exper ii contabili care au sus inut examenul de aptitudini i urmeaz s fie înscri i în Tabloul Corpului în anul respectiv. . 2. Sediul reglement rilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare este reprezentat de: a) Codul penal i Codul de procedur penal .responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile. cu viza filialei la zi. cu modific rile i complet rile ulterioare i Codul de procedur penal . b) dorin ei clientului de a le dezv lui sau nu. Sediul reglement rilor legale cu privire la expertizele contabile este reprezentat de: a) Standardul profesional nr. ab inere i recuzare prev zute de Codul de procedur civil i de alte reglement ri procedurale speciale. c) ambele variante sunt corecte. În cazul în care independen a expertului contabil este afectat grav. . Independen a expertului contabil numit de c tre organele în drept deriv din: a) obliga ia acestuia de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate. c) jur mântul depus de acesta la intrarea în profesie. Independen a exper ilor contabili recomanda i de p r i deriv din: a) obliga ia acestora de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate. . 15.acceptarea expertizelor contabile. 11. deoarece primeaz prezum ia c ar fi interesat în sus inerea primei solu ii. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i. . c) nu se aduce la cuno tin a organului care a dispus expertiza. ci se în tiin eaz auditorul de calitate. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i. cu modific rile i complet rile ulterioare. 10. 35 ± Expertizele contabile. c) avoca ii p r ilor. .dispunerea expertizelor contabile judiciare i numirea exper ilor contabili. 12. b) da. c) Codul civil i Codul de procedur civil .calitatea expertizelor contabile. 7.Nr.

c) atât exper ilor numi i. 24. în vederea convingerii asupra realit ii i asupra condi iilor apari iei pagubei. expertul: a) are obliga ia s depun un cazier judiciar la filiala al c rei membru este. În cazul în care împotriva expertului contabil a fost pus în mi care ac iune penal . principiul secretului profesional i al confiden ialit ii expertului contabil. Care sunt principiile deontologice pe care trebuie s le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare i extrajudiciare? a) principiul competen ei expertului contabil. Responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile judiciare/supliment la expertiz /opinie separat este înt rit prin jur mântul depus de expertul contabil la intrarea în profesie. de conciliere între partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare preliminar a ac iunilor i constat rilor în justi ie. 20. cât i exper ilor recomanda i de p r i. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile judiciare? a) p r ile implicate în cauz judiciar inclusiv ter e persoane fizice sau juridice c rora expertizele contabile elaborate/efectuate le-ar putea deveni opozabile. principiul secretului profesional i al confiden ialit ii expertului contabil. c) are obliga ia de a în tiin a Biroul Local de Expertize Judiciare. 27. b) da. aducerea cu mandat i sanc ionarea. Ø se limiteaz la cercetarea problemelor cu caracter economic i financiar indicate de organele judiciare. principiul independen ei expertului contabil. ata at sau nu unui proces penal. 17. principiul calit ii expertizelor contabile. deficien ei. Responsabilitatea efectu rii i depunerii raportului de expertiz contabil judiciar care cuprinde i opiniile separate ale exper ilor recomanda i de p r i revine: a) numai exper ilor contabili numi i. de conciliere între partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare preliminar a ac iunilor i constat rilor în justi ie. b) principiul accept rii expertizelor contabile. b) citarea. Ce elemente particularizeaz expertiza contabil extrajudiciar ? a) este o prob administrat de organele de urm rire penal i de judecat . instan ele de judecat sau alte organe cu atribu ii jurisdic ionale. Ø are competen a de examinare a documentelor i evidentelor tehnico-operative i contabile necesare pentru l murirea obiectivelor stabilite de organele judiciare. Care dintre dispozi iile procedurale cu privire la citarea. c) ambele variante sunt corecte. Moralitate´. c) are obliga ia de a în tiin a Biroul Local de Expertize Judiciare. c) da. Ce con ine sigla CECCAR ? a) o carte-registru. deficien ei. c) deviza Ä tiin . în vederea convingerii asupra realit ii i asupra condi iilor apari iei pagubei. b) Ø este un mijloc de fundamentare a deciziilor. La solu ionarea definitiv a cauzei în care a fost implicat expertul contabil împotriva c ruia a fost pus în mi care ac iune penal . c) principiul responsabilit ii efectu rii expertizelor contabile. c) Ø nici una din variante nu este corect . din oficiu sau acceptat la cererea p r ilor în fazele de instrumentare i/sau de judecat ale unor cauze civile sau penale. c) niciuna din variantele de mai sus. Ø intervine ca prob administrat de organele de urm rire penal i de judecat . 19.16 17 18 19 20 21 16. Calitatea de expert contabil este compatibil cu cea de martor în aceea i cauz ? a) nu. b) numai exper ilor contabili recomanda i de p r i. Ce elemente particularizeaz expertiza contabil judiciar ? a) Ø activitate prin care organele judiciare primesc informa ii de natur economico-financiar Ø mijloc de prob în justi ie. 26. precum i prin: a) actul de numire dispus de instan . A B C A B A 22 B 23 A 24 B 25 B 26 A 27 C . principiul calit ii expertizelor contabile. b) contractul încheiat între expertul contabil i una din p r ile implicate în cauz . un caduceu i deviza Ä tiin . b) are obliga ia s în tiin eze despre aceasta filiala Corpului al c rui membru este. b) nu are nicio obliga ie fa de filiala Corpului al c rui membru este. b) este un mijloc de fundamentare a deciziilor. abaterii. Integritate´. principiul responsabilit ii efectu rii expertizelor contabile. principiul independen ei expertului contabil. b) organele îndrept ite s dispun efectuarea expertizei (organele de instrumentare a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale i instan ele de judecata a cauzelor penale i civile). 25. 22. Cum defini i expertiza contabil judiciar ? a) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil dispus din oficiu în faza de judecat a unor cauze civile i/sau comerciale. b) o carte-registru i un caduceu. principiul accept rii expertizelor contabile. c) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil acceptat la cererea p r ilor în faza de instrumentare a unor cauze civile i comerciale. 21. organul de urm rire penal sau alt organ cu atribu ii jurisdic ionale cu privire la efectuarea expertizelor contabile judiciare. Independen . expertul în cauz : a) are obliga ia s în tiin eze despre aceasta filiala Corpului al c rui membru este. 23. principiul competen ei expertului contabil. abaterii. în anumite situa ii stabilite de instan în func ie de situa ia material a p r ilor. b) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil dispus de organele penale. Independen . aducerea cu mandat i sanc ionarea martorilor care lipsesc de la judecat sunt aplicabile i exper ilor contabili numi i pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare? a) sanc ionarea i citarea. c) ambele variante sunt corecte. 18. c) ambele variante sunt corecte.

c) civile. 31. B A A A B A 34 B 35 B 36 c 37 a 38 C 39 C 40 B 41 B 42 A 43 A . b) Ø dup mobilul sau scopul principal în care au fost solicitate. unul pentru organul care a dispus expertiza i unul pentru expertul contabil care a efectuat-o. b) obiectul contractului i onorariul. penale. b) proceselor civile i proceselor penale. instan a va putea convoca o audiere în camera de consiliu în cadrul c reia: a) va stabili obiectivele expertizei contabile judiciare împreun cu expertul contabil i cu p r ile implicate în cauz . Pentru a evita orice disput cu privire la originalitatea raportului de expertiz contabil . b) numai cu încuviin area i în condi iile stabilite de organul de urm rire penal sau de instan a de judecat . Dup numirea expertilor. c) expertul contabil este îndrept it s solicite verbal instan ei. 35. c) ambele variante sunt corecte. 37. 38. Care sunt criteriile dup care se clasific expertizele contabile? a) Ø dup natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei. 42. c) expertize contabile civile. 30. b) expertul contabil este îndrept it s solicite instan ei. obiectul contractului. Expertul contabil numit de organele abilitate de lege s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat s procedeze la citarea p r ilor în cazul: a) proceselor civile. locul i data depunerii raportului de expertiz contabil . penale. 32. extrajudiciare. Ø dup valoarea prejudiciilor ce fac obiectul litigiului. expertul contabil numit de organele îndrept ite s dispun efectuarea expertizei poate lua leg tura cu inculpa ii: a) ori de câte ori este nevoie. c) ambele variante sunt corecte. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de scopul principal în care au fost solicitate? a) expertize contabile judiciare i extrajudiciare. c) s semneze ultima fil a raportului de expertiz . dac în încheierea de sedin prin care s-a dispus expertiza nu este prev zut altfel. obiectul contractului. c) expertize contabile fiscale i penale. 34. b) expertul contabil are obliga ia de a solicita explica ii suplimentare avoca ilor p r ilor c) singura obliga ie a expertului contabil este aceea de a efectua expertiza indiferent de neclarit ile sale. În cauzele penale. b) are obliga ia legal sau profesional pentru aceasta. În cazul în care expertul contabil are neclarit i în leg tur cu obiectivele expertizei stabilite de instan : a) expertul contabil are obliga ia de a notifica despre aceasta organul jurisdic ional care a dispus expertiza. Ø dup natura obiectivelor (întreb rilor la care trebuie s r spund expertul contabil). onorariul i clauze privind confiden ialitatea informa iilor privitoare la expertiza contabil . 41. c) p r ile contractante. inclusiv anexele. un alt termen minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. b) de cei interesa i (care justific un interes legitim). locul i data depunerii raportului de expertiz contabil . un alt termen minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. va proceda dup cum urmeaz : a) expertul contabil are obliga ia de a solicita în scris majorarea onorariului p r ilor din dosarul cauzei. b) în num rul de exemplare stabilit de organul care a dispus expertiza contabil judiciar . fiscale. 33. 36. c) nu se poate solicita majorarea onorariului pentru o expertiz contabil judiciar efectuat . c) proceselor penale. În cazul în care expertul contabil dore te majorarea onorariului pentru expertiza contabil efectuat . Raportul de expertiz contabil judiciar se întocme te: a) în 2 exemplare originale. b) s semneze i s parafeze fil cu fil raportul de expertiz . b) expertize contabile civile i comerciale. materialul documentar. c) o singur dat . b) expertize contabile comerciale i fiscale. iar acestea vor solicita instan ei un nou termen. c) ambele variante sunt corecte. la prima înf i are. Rapoartele de expertiz contabil judiciar depuse de exper ii contabili la dosarele cauzei pot fi consultate: a) numai de avoca ii p r ilor implicate în cauza respectiv . c) numai de p r ile implicate în cauza respectiv . Cum se clasific expertizele contabile în func ie de natura juridic ? a) civile. c) s depun raportul de expertiz la organul care a dispus expertiza cu 5 zile lucr toare înainte de termenul stabilit de acesta. b) expertul contabil are obliga ia de a notifica despre aceasta organul jurisdic ional care a dispus expertiza i care va dispune în consecin . comerciale. 29. fiscale. c) Ø dup scopul principal în care au fost solicitate. judiciare. Contractul privind efectuarea expertizei contabile trebuie s cuprind cel pu in: a) p r ile contractante. atunci: a) expertul contabil va în tiin a p r ile despre aceasta. Expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar de organele îndrept ite de lege trebuie s respecte secretul i caracterul confiden ial al informa iilor la care a avut acces i despre care a avut cuno tin cu ocazia efectu rii expertizelor contabile cu excep ia cazurilor în care: a) a fost autorizat expres în acest scop. expertul contabil numit de organele în drept s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat: a) s semneze fil cu fil raportul de expertiz . Ø dup valoarea prejudiciilor ce fac obiectul litigiului. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei? a) expertize contabile civile. la începutul efectu rii expertizei contabile judiciare. b) va solicita expertului contabil s se pronun e asupra costului estimativ al lucr rii ce urmeaz a fi efectuat . inclusiv anexele. în scris i motivat.28 29 30 31 32 33 28. Dac termenul fixat de instan pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat prea scurt de c tre expertul contabil. 39. Ø dup natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei. Expertul contabil numit de organele abilitate de lege s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat: a) s depun raportul de expertiz la organul îndrept it s dispun expertiza cu 5 zile înainte de termenul stabilit de aceasta. precum i asupra duratei de timp necesar efectu rii expertizei. 40. penale. 43. b) s depun raportul de expertiz la organul care a dispus expertiza cu 5 zile calendaristice înainte de termenul stabilit de acesta. Ø în func ie de natura juridic . alte categorii de expertize contabile judiciare sau extrajudiciare. b) comerciale.

50. b) . 56.raportul de expertiz contabil . raportului. expertul contabil are dreptul s ia cuno tin ã de con inutul dosarului penal? a) da. 46. b) este îndrept it s cear majorarea onorariului. Normele de confiden ialitate sunt aplicabile. 47. c) dosarul cauzei. Aceasta urm re te ra ionamentele profesionale ale expertului contabil pe care le coroboreaz cu alte probe din dosar. dat cu citarea p r ilor. care de regul sunt comandate i contractate cu cabinete sau societ i de expertiz contabil .raportul de expertiz .raportul de expertiz contabil . b) da. Dac în timpul efectu rii expertizei contabile judiciare au intervenit elemente noi privind volumul i întinderea lucr rilor sau obiective noi (supliment expertiz ) care nu au fost avute în vedere ini ial. dosarul de lucru al expertului contabil trebuie s cuprind : a) . c) ambele variante sunt corecte. c) nu. Expertul contabil are obliga ia de a accepta efectuarea unei expertize contabile judiciare dispus de organele îndrept ite de lege? a) nu. b) ultima expertiz contabil judiciar . care î i motiveaz hot rârea. b) dosarul cauzei i alte materiale documentare precum legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. dar numai cu încuviin area organului de urm rire penal sau a instan ei de judecat . procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate. 55. B 45 B 46 A 47 C 48 B 49 B 50 B 51 A 52 C 53 B 54 C 55 C 56 A 57 B . cu valoarea probant preferen ial ? a) acceptarea uneia i înl turarea celeilalte/celorlalte expertize este problema organului care a dispus expertiza. Dac în timpul efectu rii expertizei contabile judiciare au intervenit elemente noi privind volumul i întinderea lucr rilor sau obiective noi (supliment expertiz ) care nu au fost avute în vedere ini ial. Din ce se compune orientativ materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar într-o cauz civil ? a) documente justificative i registre contabile. în orice situa ie. 51. 54. b) s întocmeasc programul de lucru de comun acord cu exper ii contabili numi i astfel încât s asigure finalizarea i depunerea expertizei în termenul stabilit de organul în drept. c) se face media aritmetic între concluziile expertizelor. . documente justificative i registre contabile.încheierea de edin (în cauze civile). i nici de c tre exper ii contabili recomanda i de p r i. expertul contabil: a) nu poate solicita majorarea onorariului pentru expertiza contabil judiciar efectuat .eventualele note personale ale expertului contabil. Care afirma ie este corect ? a) efectuarea lucr rilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegat altor persoane de c tre exper ii contabili numi i la cererea p r ilor sau din oficiu. În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face: a) la cererea justificat a expertului contabil în cauz . 45. f r a se încheia niciun act adi ional la contractul ini ial. b) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. pentru efectuarea expertizei contabile judiciare. Care afirma ie este corect ? a) Pentru o mai temeinic în elegere a evenimentelor i a tranzac iilor supuse expertiz rii. expertul contabil: a) nu poate solicita majorarea onorariului pentru expertiza contabil judiciar efectuat . dac consider necesar. b) la cererea p r ilor implicate în dosar. c) nu. doar în situa ia în care nu sunt l murite prin expertiza efectuat sau au dubii cu privire la concluziile expertizei. orice situa ie de incompatibilitate trebuie adus la cuno tin a organului care a dispus expertiza care va proceda în consecin . c) are obliga ia de a solicita p r ilor majorarea onorariului. s semneze i s parafeze raportul de exprtiz iar dac a semnat cu men iunea Äopinie sepat ´ s ata eze. expertul contabil poate solicita ob inerea unor copii dup documentele aflate la entit ile de in toare în vederea utiliz rii lor în scopul efectu rii expertizei. b) da. În ceea ce prive te documentarea expertizelor contabile judiciare. Dac dou sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite. 49. c) da.eventualele note personale ale expertului contabil. . c) prin act adi ional convenit între expertul contabil i instan . Dup caz.44 44. . b) Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de c tre acesta de la p r ile care îl au în p strare. c) are obliga ia de a notifica despre aceasta filiala al c rei membru este. propria opinie formulat în raport cu concluziile expertului numit. În cazul în care. care va fi expertiza considerat de organul care a dispus efectuarea acestora. . În cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale.eventuala coresponden solicitat de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile.eventuala coresponden solicitat de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. 57. 48. c) prin act adi ional la contractul ini ial convenit între p r i. prin încheiere executorie. ace tia sunt obliga i: a) s întocmeasc un raport de expertiz contabil prin care s r spund la obiectivele stabilite de instan . expertul contabil este îndrept it s cear . alte materiale documentare precum legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. b) da. 52. b) prin depunerea unei cereri a p r ii în acest sens la sediul filialei al c rei membru este expertul contabil. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face: a) prin în elegere verbal între p r i. Organul de urm rire penal sau instan a de judecat poate dispune efectuarea unei noi expertize? a) da. ordonan a organului de urm rire i cercetare penal (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile judiciare (în cazul exper ilor consilieri /numi i de parte). b) nu. c) s participle la efectuarea expertizei i s depun la organul care a dispus expertiza opinia proprie. Explica iile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convoc rii i primite de la p r ile interesate în expertiz constituie material documentar? a) numai dac p r ile insist . c) . . au fost încuviin a i de organul jurisdic ional exper i recomanda i de parte. 53. c) numai dac acesta va considera c onorariul este remuneratoriu. c) ambele variante sunt corecte. b) este îndrept it s cear majorarea onorariului. iar p r ile interesate în expertiz sunt obligate (în dosarele civile) sau pot (în dosarele penale) s dea explica ii suplimentare. contractele încheiate în acest scop pot include clauze cu privire la lucr rile care trebuie executate precum i la persoanele c rora acestea le vor fi delegate spre executare.

65. cu viza la zi. 63. b) persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. 65/1994 i care sunt înscrise în Tabloul CECCAR. evalu rilor. c) tiin . dac expertul contabil este planificat în concediu. prin urmare nu mai poate efectua lucrarea. În situa ia în care. 68. b) Capitolul II Desf urarea expertizei contabile. dup ce a fost convocat de organul de urm rire penal în vederea efectu rii unei expertize judiciare i a primit acceptul acestuia s consulte dosarul cauzei. 72. b) de c tre organul cu atribu ii jurisdic ionale. angajarea unui credit bancar etc). b) nu este etic s lua i leg tura cu colegul dvs. c) nu exist nicio procedur de urmat. inteligen . 65/1994. c) ambele variante sunt corecte. 62. eficien a investi iilor. cauzând prin aceasta un prejudiciu. Care este procedura pe care trebuie s o urmeze un expert contabil în situa ia în care. c) amenzi disciplinare sau interdic ia dreptului de exercitare a profesiei. b) documente care atest evenimente i tranzac ii care fac sau trebuie s fac obiectul recunoa terii lor. c) ambele variante sunt corecte. 69. devotament. b) da. b) la plata unei amenzi judiciare. 73. în caz de pricini urgente sau pentru a da l muriri atunci când i se cer. b) excluderea expertului contabil din rândul membrilor Corpului. expertul contabil constat c una din p r i îi este vecin. i înscrise în partea activ a Tabloului CECCAR. a pricinuit amânarea judec rii sau execut rii silite.58 59 60 61 62 63 64 65 66 58. dar numai pentru motive temeinice acceptate de instan . Cum proceda i în situa ia în care. 65/1994. 71. expertul contabil nu întocme te expertiza. c) Capitolul III Concluzii. Concluziile expertului contabil cu privire la expertiza contabil judiciar trebuie s fie fundamentate pe: a) documente i declara iile p r ilor depuse la dosarul cauzei. expertizele contabile sunt supuse: a) verific rii de c tre eful Biroului de expertize contabile din cadrul filialei. clasific rii lor i prezent rilor contabile. 64. M surile dispuse de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei în situa ia refuzului efectu rii expertizei contabile judiciare de c tre expertul contabil sunt: a) sanc iuni administrative (înlocuire sau aducere cu mandat). cu inten ie sau din culp . moralitate. în orice situa ie considerat de expertul în cauz c este justificat . independen . evalu rii lor. c) da. C C A C C C C C A 67 C 68 A 69 B 70 B 71 C 72 A 73 B . conform prevederilor legale în vigoare. exist lucr ri de expertiz efectuate anterior? a) expertul contabil judiciar numit nu face referiri în raportul propriu la expertizele anterioare. Nedocumentarea i nefundamentarea tiin ific în raportul de expertiz contabil judiciar pot fi sanc ionate de organele care au dispus expertizele. pot efectua expertize contabile? a) persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. clasific rilor i prezent rilor contabile. c) verific rii de c tre eful Biroului local pentru expertize tehnice judiciare i contabile din cadrul tribunalului. Dispunerea sau propunerea admininstr rii probei cu expertiz contabil judiciar se face: a) de c tre p r i. lipsa nejustificat a expertului de la procesul penal. b) integritate. Pentru asigurarea în interes public c cerin ele privind efectuarea expertizelor contabile sunt îndeplinite (con tiinciozitate. cu: a) suspendarea dreptului de efectuare a expertizei contabile între 3 i 6 luni. c) ambele variante sunt corecte. Care sunt calit ile esen iale pe care trebuie s le aib exper ii contabili. 59. perseveren . c) înlocuirea expertului contabil i dispunerea unei noi expertize contabile judiciare. Dac expertul contabil. va putea fi obligat de c tre instan a de judecat sau de c tre pre edintele instan ei de executare: a) la plata cheltuielilor de judecat efectuate de partea în cauz . 66. aceasta depunând la o institu ie judec toreasc o cerere de chemare în judecat în care expertul are calitatea procesual de pârât? a) expertiza contabil î i urmeaz cursul normal. c) documente i supozi ii ale expertului contabil cu privire la eveniment i tranzac ii care fac obiectul recunoa terilor. pentru a discuta ce elemente a avut în vedere acesta la elaborarea lucr rii. b) verific rii auditorului de calitate din cadrul filialei. 60. cu mandat. în cazul în care acesta nu se înf i eaz . independen . 67. b) expertiza contabil î i urmeaz cursul normal. b) determinarea unor raport ri cauz ± efect (ex. Care sunt persoanele care. b) tergiversarea de c tre expert a îndeplinirii îns rcin rilor primite. 61. Paragraful privind men ionarea obiectivelor/întreb rilor/punctelor fixate de organul care a dispus expertiza se reg sesc în Raportul de expertiza contabil judiciar la capitolul: a) Capitolul I Introducere. amenzi judiciare i desp gubiri civile. calit i care sunt eviden iate i pe sigla CECCAR? a) tiin . Printre sanc iunile administrative aplicabile în situa ia neprezent rii expertului la solicitarea organului îndrept it s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare: a) înlocuirea expertului contabil de c tre instan . Solicitarea de înlocuire a unui expert contabil numit s efectueze o expertiz judiciar este acceptat de organul care a dispus expertiza? a) da. atunci când este citat. c) este obligatorie men ionarea lucr rilor de expertiz efectuate anterior în cuprinsul raportului de expertiz . iar so iile lor se afl în du m nie: a) expertul contabil constat c se afl în stare de incompatibilitate i în tiin eaz despre aceasta organul care a dispus expertiza contabil judiciar care va proceda în consecin . c) la plata unei desp gubiri civile pentru paguba cauzat . dup ce a fost în tiin at despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare i a consultat dosarul cauzei. corectitudine. b) sanc iuni administrative sau suspendare pe o perioad determinat . c) ambele variante sunt corecte. în cauza în care a i fost numit s efectua i expertiza judiciar . nedepunerea lucr rii în termenul fixat. b) aducerea în instan a expertului contabil. devotament. Expertiza contabil extrajudiciar poate juca un rol decisiv în urm toarele domenii: a) calcularea drepturilor legale de salarii sau de pensii. c) persoanele care au dobândit calitatea de contabil autorizat în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. 70. c) expertul nu mai are capacitate de exerci iu deplin . acesta constat c este în litigiu cu una din p r i. Amenzi judiciare dispuse de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei se aplic în urm toarele cazuri: a) refuzul expertului de a primi lucrarea. impar ialitate). b) expertul contabil constat c se afl în stare de incompatibilitate i în tiin eaz despre aceasta organul care a dispus expertiza contabil judiciar i care va proceda în consecin .

obiectivele/punctele/întreb rile la care trebuie s r spund . dac a a dispune organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare f r ca acesta s fie obligat s . mai mul i exper i? a) to i exper ii întocmesc i semneaz un singur raport de expertiz . 81. c) se consemneaz în rapoarte de expertiz întocmite separat. Opiniile exper ilor (numi i/parte sau consilieri) care au concluzii diferite: a) nu sunt consemnate în cuprinsul raportului de expertiz . ci doar la motivarea opiniilor diferite. ceea ce nu îl oblig pe expertul contabil la un punct de vedere comun. c) da. b) prin scrisori recomandate transmise p r ilor. b) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. iar în anumite situa ii cu încuviin area p r ilor. 80. dac ace tia au concluzii diferite. dar numai dup depunerea raportului de expertiz . 82. c) este abilitat s ia contact cu acesta pentru a. 85. este obligat s declare de îndat ce a luat la cuno tin de cazul de incompatibilitate. b) este abilitat s ia contact cu acesta pentru a. b) fiecare expert întocme te i semneaz separat câte un raport de expertiz . Una din faptele care se sanc ioneaz cu interdic ia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil o reprezint : a) practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat f r viz anual pentru exercitarea profesiei. de organul de cercetare penal sau de instan . În cauzele civile.i motiveze dizpozi ia. c) s participe la întocmirea lucr rii de expertiz i s semneze raportul de expertiz întocmit de expertul numit de organul în drept i dac are opinii diferite de ale expertului numit s consemneze aceasta. numit de organul de cercetare penal poate lua leg tura cu p r ile ? a) da. legal acordat . 76. este obligat s declare aceasta. 87. în cursul unui an calendaristic. b) obiectul expertizei i onorariul. b) da. c) hot rârea completului de judecat . telefonic sau prin e-mail. c) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei de regul cu încuviin area organului de urm rire. pentru a ajunge la un punct de vedere comun. este obligat s declare pre edintelui instan ei. Care este actul procedural prin care se dispune numirea expertului contabil în efectuarea expertizei contabile judiciare într-o cauz civil ? a) încheierea de edin . Care este procedura de întocmire i semnare a raportului de expertiz judiciar într-o cauz penal în care sunt numi i. Expertul contabil. dar întotdeauna cu încuviin area organului de urm rire. Expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentale diferite fa de constat rile consemnate în actele de control de organul de control abilitat: a) nu are nici o obliga ie în privin a efectu rii expertizei contabile judiciare cu privire la constat rile organului de control. 83.74 75 74. c) prin intermediul avoca ilor. Poate fi anulat un raport de expertiz contabil judiciar ? a) nu. expertiza contabil judiciar î i va urma cursul normal. iar opiniile sale s fie cuprinse în raport sau în anexele acestuia. pe care îl prezint p r ii care l-a solicitat sub form de supliment la expertiz .i elucida toate aspectele pe care le implic efectuarea unei expertize contabile de calitate. c) nerespectarea standardelor profesionale i a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile.i elucida toate aspectele pe care le implic efectuarea unei expertize contabile de calitate. Ce elemente trebuie s cuprind încheierea de edin /ordonan a prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? a) obiectul expertizei i locul i data depunerii raportului de expertiz contabil judiciar . b) da. eviden ieri contabile i/sau prezum ii ale expertului contabil judiciar. 86. b) sunt incluse în raport la capitolele II i III sau într-o anex a raportului de expertiz contabil . Raportul de expertiz contabil judiciar întocmit din dispozi ia organelor îndrept ite s dispun aceasta trebuie fundamentat pe: a) documente justificative i eviden ieri contabile. c) documente justificative. termenul în care trebuie s se efectueze expertiza contabil . 77. iar dac au deosebiri de p reri semneaz Äcu opinie separat ´. iar raportul este întocmit de un singur expert i semnat de to i cei numi i. 79. 78. conform obiectivelor stabilite de organul care a dispus expertiza. ci se consemneaz în suplimentul la expertiza contabil judiciar . c) numele expertului/exper ilor contabili. plata expertului/exper ilor contabili. eviden ieri contabile i/sau declara ii ale martorilor. 84. 75. dar numai cu încuviin area organului de urm rire penalã. b) neplata cotiza iei profesionale sau/ i a celorlalte obliga ii b ne ti la termenele stabilite. B B 76 B 77 A 78 A 79 A 80 C 81 A 82 B 83 B 84 C 85 B 86 C 87 A . cu dovad de primire care va fi depus la dosarul cauzei. b) documente justificative. b) obliga ia expertului de a se retrage de la judecat dac este în cuno tin de faptul c în cauza respectiv exist vreun motiv de recuzare împotriva sa. c) da. b) da. la adresele men ionate în dosarul cauzei. procurorului care supravegheaz cercetarea penal sau procurorului ierarhic superior c se ab ine de a participa la procesul penal? a) nu. c) nu. Expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar într-o cauz penal are dreptul s : a) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. convocarea se face prin citarea p r ilor cu scrisori recomandate cu dovad de primire. Dac un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar constat c se afl în incompatibilitate cu una din p r i. în raport se va men iona concluzia rezultat în urma negocierii dintre exper i. b) s efectueze un raport de expertiz separat de cel al expertului numit de c tre organele de drept. dar numai dac v t marea pricinuit altei p r i nu poate fi înl turat decât prin anularea raportului de expertiz care a fost întocmit cu înc lcarea normelor legale. c) suspendarea dreptului de efectuare a expertizei contabile pe o perioad nedeterminat . Ce se în elege prin Äab inerea´ unui expert contabil numit s efectueze o expertiz judiciar într-o cauz ? a) restrângerea capacit ii de exerci iu i refuzul efectu rii expertizei. c) exper ii particip la efectuarea expertizei. nu este obligat s declare nimic. p r ile pot fi convocate de expertul contabil numit s efectueze expertiza: a) prin citare publicând un anun în presa local . b) decizia instan ei de judecat . Expertul recomandat de parte are obliga ia: a) în raportul de expertiz întocmit s ia ap rarea p r ii care i-a solicitat ajutorul. iar opiniile acestora sunt consemnate separat cu motivarea respectiv .

Ø obiectivele/întreb rile/punctele la care trebuie s r spund expertul în raportul de expertiz contabil judiciar . 34 B. 78 A. 99. formularea obiectivelor i paragraful de identificare a împrejur rilor i circumstan elor în care a luat na tere litigiul. 53 B. 29 A. colegialitate. confiden ialitate. 3 A. contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfec ionarea metodelor de lucru. confiden ialitate. 80 C . faptele i informa iile analizate. armonizare. b) procesele verbale întocmite de organele de control abilitate. Cum trebuie s procedeze expertul contabil în situa ia în care organul jurisdic ional îi solicit s încadreze juridic fapta în discu ie. 47 C. 75 B. 65 C. 24 B. 43 A. 13 A. contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfec ionarea metodelor de lucru. Ø numele avoca ilor p r ilor. adaptarea auditului. 69 B. 21 A ? C. 54 C. 62 C. 56 A. adaptarea auditului. adaptarea auditului. 27 C ? B. c) nici una din variante nu este corect . inclusiv a exper ilor contabili recomanda i de p r i. Care sunt elementele/ datele/ informa iile cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. c) expertul contabil trebuie s atrag aten ia asupra limitelor competen ei sale i s se ab in de la orice fel de comentarii sau concluzii legate de chestiunile care exced competen ei sale. b) paragraful privind materialul documentar care a stat la baza efectu rii expertizei. Care dintre urm toarele reprezint infrac iune de natur penal în contextul activit ii expertului contabil? a) neglijen a. Capitolul II ÄDesf urarea expertizei contabile´ con ine: a) opinia motivat a expertului parte. 48 B. c) descrierea am nun it a opera iilor efectuate de c tre expertul contabil cu privire la actele. 7 C. 66 A. Ø onorariul provizoriu. dac este cazul. 72 A. c) dosarul cauzei. 23 A. 5 B. Care sunt documentele care se pot încadra ca Ämaterial documentar´ în cazul unei expertize judiciare? a) documentele justificative i registrele contabile aflate în p strarea p r ilor implicate în procesul justi iar sau în arhiva ter elor persoane care au legatur cu obiectivele expertizate. 12 B. 35 B. ori culpa. colegialitate. 98. c) nu. b) Ø numele expertului contabil sau exper ilor contabili numi i din oficiu sau la cererea p r ilor în proces. 76 B. c) concluzia/r spunsul fiec rui obiectiv formulat în capitolul II ÄDesf urarea expertizei contabile´. 4 B. 10 C ? A. B In coloana C puteti modifica raspunsul daca considerati ca nu este corect CENTRALIZARE 1 A. 18 C. 22 B. procedurale i al celor profesionale. b) descrierea am nun it a opera iilor efectuate de c tre expertul contabil cu privire la actele. procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate i alte materiale documentare cum ar fi legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. 15 C. omisiunea în întocmirea declara iilor fiscale. Numirea exper ilor contabili în vederea efectu rii expertizelor judiciare în cauzele penale poate fi dispus : a) la cererea exper ilor contabili. c) colegialitate. 28 B. documentele justificative. faptele i informa iile analizate. 38 C. Ø obiectivele/întreb rile/punctele la care trebuie s r spund expertul în raportul de expertiz contabil judiciar . b) da. 14 B. 89. Printre paragrafele con inute de Capitolul I ÄIntroducere´ al expertizei contabile se num r : a) paragraful de identificare a expertului contabil. dar numai cu aprobarea avocatului p r ii. 39 C. 67 C. Ø numele p r ilor în proces. c) ambele variante sunt corecte. 63 C ? B. 68 A. Principiile fundamentale pe care se bazeaz auditul de calitate în domeniul calit ii serviciilor contabile sunt: a) universalitate. 77 A. c) ambele variante sunt corecte. 40 B 41 B. odat cu numirea expertului în cauz ? a) Ø numele expertului contabil sau exper ilor contabili numi i din oficiu sau la cererea p r ilor în proces. armonizare. 74 B. registrele contabile aflate în p strarea p r ilor implicate în proces. 93. În cazul unei expertize contabile judiciare. 95. În cazul în care expertul contabil judiciar se afl în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiz contabil datorit inexisten ei documentelor justificative i/sau eviden elor contabile care s ateste evenimentele i tranzac iile supuse expertiz rii: a) expertul contabil are obliga ia de a refuza s efectueze expertiza. c) colegialitate. Printre obiectivele la care trebuie s r spund auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile se afl : a) universalitate. 26 A. 60 A 61 C. ori procentul de culp în situa ia culpelor comune? a) expertul contabil este obligat în a r spunde i a încadra fapta juridic . 8 B. b) expertul contabil întocme te un Raport de imposibilitate a efectu rii expertizei contabile. Ø numele martorilor. 46 A. b) armonizare. 73 B. stabilite în încheierea de edin sau în ordonan . 55 C.88 89 90 91 92 93 94 88. 100. B B B C C C A 95 C 96 C 97 B 98 A 99 C 100 C nu se modifica coloana A. 42 A. 30 A 31 A. c) expertul contabil efectueaz expertiza precizând în raport lipsa documentelor. 44 B. 9 A. b) neîndeplinirea obliga iilor i atribu iilor specifice profesiei în inerea sau supravegherea contabilit ii. 36 B. 45 B. Capitolul III ÄConcluzii´ din raportul de expertiz contabil trebuie s con in : a) opinia general a expertului contabil asupra întregii lucr ri efectuate. b) expertul contabil este obligat s solicite organului care a dispus expertiza înlocuirea sa. dac este cazul i paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare. 25 B. 6 A. 2 C. 32 B. 79 A. respectiv a eviden elor contabile justificative. materialul documentar examinat de expertul contabil poate fi ridicat de c tre acesta de la p r ile care îl au în p strare? a) da. b) aprecierea modului de aplicare a regulilor i normelor profesionale i de respectare a obliga iilor de membru. 50 B 51 A. 97. superficialitatea. 94. 59 C. 96. confiden ialitate. b) din oficiu sau la cererea p r ilor aflate în proces. precum i avansul pentru cheltuielile de deplasare. 37 C ? A. 17 B. 70 B 71 C. 64 C. 52 C. 20 B ? C. 90. b) considerente personale ale expertului contabil judiciar asupra întregii lucr ri efectuate. În cazul reglement rilor legale. 58 C. c) reglementarile profesionale. confiden ialitate. 16 A. 92. 49 B. au prioritate: a) reglement rile legale. 19 A ? C. Ø termenul la care trebuie depus raportul. 91. 57 B. b) reglement rile procedurale. 33 A. 11 B. c) luarea de mit .

95 C. 86 C. 83 B. 98 A. 88 B. 90 B 91 C. 82 B. 100 C . 87 A. 84 C. 85 B. 89 B. 96 C. 92 C. 97 B.81 A. 99 C. 93 C. 94 A.

Raspuns GEJ 1 A. 9 A. . 10 C ? A. 3 A. 2 C. 10 C. 14 B. 11 B. 8 B. 7 C. 13 A. 15 C. 5 B. 4 B. 6 A. 12 B.

21 A. 74. 26 A. 18 C. (3. 25 B.16 A. 23 A. 24 B. 19 A ? C. 21 A ? C. 17 B. 22 B. 75 . 27 C ? B. 20 B. 20 B ? C.1) pag. 2. 19 A.

(3532. 34 B. 40 B. 41 B. 43 A. 38 38 C. 39 C.3) pag. 36 C. 42 A. 35 B. 33 A. 32 B. 37 C ? A. . 191. 30 A. 31 A.28 B. 29 A.

53 B. 51 A. 49 B.44 B. 56 A. 57 B. 52 C. . 47 C. 54 C. 46 A. 55 C. 48 B. 45 B. 50 B.

61 C. 73 B. 63 C ? B 64 C. 62 C. 69 B. 67 C. 72 A. 63 C. 68 A. 60 A. 66 A.58 C. 65 C. 70 B 71 C. 59 C. .

81 A. 76 B. 77 A.74 B. . 87 A. 84 C. 85 B. 83 B. 86 C. 80 C. 79 A. 82 B. 78 A. 75 B.

94 A. 91 C. 100 C. 95 C.88 B. 96 C. 89 B. 93 C. 98 A. 97 B. 90 B. 99 C. . 92 C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful