Şcoala

Disciplina: Limba franceza L2
Profesor:
An şcolar: 2011/2012


RAPORT
referitor la testele initiale la disciplina LIMBA FRANCEZA


Gimnaziu
Tipuri itemi Itemi cu alegere multipla
Itemi cu alegere duala
Itemi de asociere
Itemi de recunostere a greselilor
Itemi de clasare
Itemi de transformare
Itemi de completare
Itemii propozitiilor intrerupte
Itemi cu raspuns scurt
Itemi cu raspuns deschis
Itemi de recoastere a greselilor
Nivel itemi cf.
Cadrului European
Comun de Referinta
Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa aVII-a Clasa a VIII-a
A1 A1-A2 A2 A2-B1
Competente vizate y să desprindă sensul global al unui text scurt, conţinând lexic cunoscut,
citit în gând
y să transpună forma sonoră în formascrisă a cuvântului
y să redacteze mesaje scurte
y să completeze formulare simple cu date personale
y să extragă ideile principale dintr-un scurt text de informare
y să extragă informaţii specifice dintr-un text în vederea rezolvării unei sarcini
de lucru simple
y să dea răspunsuri scrise la întrebări referitoare la texte sau la experienţe
personale
Medii pe clase
Aspecte pozitive
Competente de inƦelegere u textulul relutlv rldlcute;
CunouƤtereu elementelor de vocubulur;
CunouƤtereu reluƦlel dlntre scrls sl pronunƦle sl u regulllor de pronunƦle;
)oloslreu corectu u omonlmelor;
,dentlflcureu corectu u tlpulul de dlscurs;
)oloslreu relutlv corectu u mu|orltutll elementelor de grumutlcu (urtlcol purtltlv,
prepozlƦll, numerulul, ud|ectlvul cullflcutlv sl ucordul lul cu substuntlvul, pronume
);
exlstu competentu de u formulu rùspunsurl slmple lu intrebùrl;
Aspecte negative
3robleme de reducture corectu u unor unltutl lexlcule;
dlflcultùĤl de exprlmure corectù, coerentù, expreslvù;
dlflcultutl de ldentlflcure sl de foloslre udecvutu u tlmpurllor verbule;
dlflcultutl de ldentlflcure u genulul substuntlvelor;
llpsu unul vocubulur suflclent de dezvoltut pentru u permlte exprlmureu ln scrls;
probleme de respecture u ordlnll corecte u cuvlntelor ln propozlƦle;
Masuri de remediere
avute in vedere
(xerclĤll de fonetlcù; dlctùrl;
(xerclĤll de utlllzure u slnonlmelor, untonlmelor, omonlmelor in contexte dute;
ulcùtulreu unor fumllll lexlcule suu u unor câmpurl lexlco-semuntlce;
(xerclĤll de determlnure u sensurllor unor cuvlnte Ġl de expllcure u
semnlflcuĤlel ucestoru in contexte dlferlte;
(xerclĤll de construlre corectù u propozlĤlllor slmple Ġl dezvoltute; construlreu
unor fruze prln utlllzureu corectù u coordonùrll Ġl subordonùrll;
(xerclƦll de grumutlcu prlvlnd formureu sl foloslreu corectu u tlmpurllor
verbule;
(xerclƦll de reducture de scurte texte funcƦlonule;
Concluzii
În urmu evuluùrll elevllor dln clusele u V- V,,, upurĤlnând clclulul glmnuzlul de
lu ğcoulu cu clusele ,-V,,, խMlhul Voduլ dln Mlhul Vlteuzu se constutù cù grudul de
promovubllltute ul elevllor este relutlv rldlcut, lur rezultutele obĤlnute de uceĠtlu sunt,
per unsumblu, medll.
Se lmpun, prln urmure, o serle de mùsurl Ġl o plunlflcure slstemutlcù u
uctlvltùĤllor cure trebule orgunlzute in vedereu remedlerll sltuuĤlel uctuule, pentru u se
u|unge lu un grud de promovubllltute mul mure Ġl u se utlnge stundurdele de
performunĤù vlzute:

 H[LVWDFRPSHWHQWDGHDIRUPXODUÄVSXQVXULVLPSOHOD¯QWUHEÄUL 3UREOHPHGHUHGDFWDUHFRUHFWDDXQRUXQLWDWLOH[LFDOH GLILFXOWÄ LGHH[SULPDUHFRUHFWÄFRHUHQWÄH[SUHVLYÄ    .

..DSDU LQ£QGFLFOXOXLJLPQD]LDOGH OD FRDODFX FODVHOH .Masuri de remediere avute in vedere Concluzii GLILFXOWDWLGHLGHQWLILFDUHVLGHIRORVLUHDGHFYDWDDWLPSXULORUYHUEDOH GLILFXOWDWLGHLGHQWLILFDUHDJHQXOXLVXEVWDQWLYHORU OLSVDXQXLYRFDEXODUVXILFLHQWGHGH]YROWDWSHQWUXDSHUPLWHH[SULPDUHDLQVFULV SUREOHPHGHUHVSHFWDUHDRUGLQLLFRUHFWHDFXYLQWHORULQSURSR]L LH ([HUFL LLGHIRQHWLFÄGLFWÄUL ([HUFL LLGHXWLOL]DUHDVLQRQLPHORUDQWRQLPHORURPRQLPHORU¯QFRQWH[WHGDWH DOFÄWXLUHDXQRUIDPLOLLOH[LFDOHVDXDXQRUF£PSXULOH[LFRVHPDQWLFH ([HUFL LL GH GHWHUPLQDUH D VHQVXULORU XQRU FXYLQWH L GH H[SOLFDUH D VHPQLILFD LHLDFHVWRUD¯QFRQWH[WHGLIHULWH ([HUFL LLGHFRQVWUXLUHFRUHFWÄDSURSR]L LLORUVLPSOH LGH]YROWDWHFRQVWUXLUHD XQRUIUD]HSULQXWLOL]DUHDFRUHFWÄDFRRUGRQÄULL LVXERUGRQÄULL ([HUFL LL GH JUDPDWLFD SULYLQG IRUPDUHD VL IRORVLUHD FRUHFWD D WLPSXULORU YHUEDOH ([HUFL LLGHUHGDFWDUHGHVFXUWHWH[WHIXQF LRQDOH QXUPDHYDOXÄULLHOHYLORUGLQFODVHOHD99. 0LKDL 9RGD GLQ 0LKDL 9LWHD]X VH FRQVWDWÄ FÄ JUDGXO GH SURPRYDELOLWDWHDOHOHYLORUHVWHUHODWLYULGLFDWLDUUH]XOWDWHOHRE LQXWHGHDFH WLDVXQW SHUDQVDPEOXPHGLL   6H LPSXQ SULQ XUPDUH R VHULH GH PÄVXUL L R SODQLILFDUH VLVWHPDWLFÄ D DFWLYLWÄ LORUFDUHWUHEXLHRUJDQL]DWH¯QYHGHUHDUHPHGLHULLVLWXD LHLDFWXDOHSHQWUXDVH DMXQJH OD XQ JUDG GH SURPRYDELOLWDWH PDL PDUH L D VH DWLQJH VWDQGDUGHOH GH SHUIRUPDQ ÄYL]DWH ...9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful