Normă tehnică din 05/02/2009

Autoritatea Na ională de Reglementare în Domeniul Energiei

Normă tehnică din 05/02/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 255bis din 16/04/2009

pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale - NTPEE-2008

1. OBIECT, DOMENIU DE APLICARE, TERMINOLOGIE 1.1. (1) Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea, executarea şi exploatarea în condi ii de siguran ă a sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile, cu presiunea egală sau mai mică de 6▪10 Pa (6 bar), aflate în aval de sta iile de reglare - măsurare predare ale operatorului Sistemului Na ional de Transport (SNT). (2) Calitatea gazelor naturale combustibile respectă prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. 1.2. Domeniul de aplicare a prezentelor norme tehnice îl constituie sistemele de alimentare cu gaze naturale, respectiv ansamblul compus din sistemele de distribu ie şi instala iile de utilizare, destinate să asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din clădiri civile, industriale şi din alte amenajări din intravilan şi extravilan. 1.3. Prevederile prezentelor norme tehnice se aplică la: a) proiectarea şi/sau executarea lucrărilor din sistemele de alimentare cu gaze naturale, proiectate sau executate după intrarea în vigoare a prezentelor norme tehnice; b) modernizarea, reabilitarea, modificarea şi repara iile capitale ale sistemelor de alimentare cu gaze naturale existente; c) exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale în func iune; d) construc iile şi instala iile care afectează sistemul de alimentare cu gaze naturale. 1.4. Nu fac obiectul prezentelor norme tehnice: a) conductele de transport gaze naturale, conductele de alimentare din amonte şi sta iile de predare/preluare a gazelor naturale aferente acestora; b) instala iile tehnologice din câmpurile de produc ie petroliere şi gazeifere, sta iile de comprimare din câmpurile de produc ie petroliere şi gazeifere şi din SNT; c) sta iile de comprimare din instala iile de utilizare, cu presiunea nominală mai mare de 6▪10 Pa (6 bar); d) instala iile specifice infrastructurii din domeniul gazelor naturale comprimate pentru vehicule, gazelor naturale lichefiate şi gazelor petroliere lichefiate; e) proiectarea şi executarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. 1.5. Sistemele de alimentare cu gaze naturale, inclusiv construc iile şi instala iile aferente, se proiectează şi execută astfel încât să corespundă cerin elor esen iale de calitate în construc ii, în conformitate cu Legea nr. 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare. 1.6. (1) Termenii utiliza i în prezentele norme tehnice sunt defini i în Anexa 26 şi se completează cu termenii defini i în Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi în Anexa 1 din Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia nr. 616/2002 a preşedintelui ANRGN. (2) În Anexa 27 este cuprinsă legisla ia, normele, prescrip iile tehnice, standardele etc. la care se face referire în aceste norme, se recomandă sau se consideră că poate fi relevantă pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. (3) Standardele, normele şi prescrip iile tehnice men ionate în prezentele norme tehnice se referă la edi iile în vigoare. 2. PROIECTAREA, AVIZAREA ŞI EXECUTAREA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 2.1. Proiectarea şi/sau executarea lucrărilor în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face numai de către operatori economici autoriza i de ANRE, după ob inerea: a) acordului de acces, după caz, la: i) conductele de alimentare din amonte (CA); ii) sistemul na ional de transport (SNT); iii) sistemul de distribu ie (SD); b) certificatului de urbanism, după caz; c) altor avize şi acorduri conform legisla iei în vigoare. 2.2. Acordul de acces se eliberează, după caz, de: a) operatorul CA; b) operatorul SNT; c) operatorul SD. 2.3. Accesul la SNT, CA şi SD se realizează în regim reglementat, conform legisla iei în vigoare. 2.4. Executarea oricăror lucrări în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face după ob inerea avizului de execu ie a lucrărilor prevăzute în documenta iile tehnice pentru executarea lucrărilor, emis de operatorul SD şi, după caz, a autoriza iei de construire şi a altor avize şi autoriza ii legale. 2.5. (1) Documenta iile tehnice pentru executarea lucrărilor în sistemul de alimentare cu gaze naturale se întocmesc în conformitate cu prevederile prezentelor norme tehnice şi legisla iei în vigoare şi con in, cel pu in, următoarele elemente: A. Piese scrise: Date generale: a) denumirea obiectivului de investi ii; b) amplasamentul (jude ul, localitatea, strada, numărul); c) titularul investi iei; d) beneficiarul investi iei; e) datele de identificare ale proiectantului şi instalatorului său autorizat ANRE, confirmate prin semnătură şi ştampilă; f) datele de identificare ale executantului şi instalatorului său autorizat ANRE, confirmate prin semnătură şi ştampilă; Date tehnice ale investi iei: g) memoriul tehnic care să con ină descrierea lucrărilor, cu referiri la amplasament, studiu geotehnic, seismicitate, categoria de importan ă a lucrărilor, măsuri de evitare a pătrunderii infiltra iilor de gaze in clădiri şi de evacuare a eventualelor infiltra ii de gaze din clădiri etc.; h) memoriul pe specialită i care să con ină procedurile specifice de execu ie a lucrărilor, descrierea solu iilor tehnice şi tehnologice folosite, caracteristicile şi calită ile materialelor folosite, verificările şi probele de rezisten ă şi etanşeitate la presiune, măsuri de protec ia muncii, protec ia mediului, apărare împotriva incendiilor etc.; i) breviarul de calcul pentru dimensionarea elementelor de instala ii şi de construc ii; Costurile estimative ale investi iei: j) lista cantită ilor de lucrări; k) devizul general al lucrărilor;
5 5

1 of 60

25.08.2009 11:57

Normă tehnică din 05/02/2009

Avize şi acorduri l) acordul de acces la CA, la SNT sau la SD, după caz, în original; m) certificatul de urbanism cu avizele şi acordurile cerute prin acesta; n) referatul de verificare a proiectului, în conformitate cu legisla ia în vigoare privind calitatea în construc ii; o) autoriza ia de construire. B. Piese desenate: p) planul de amplasare în zonă, întocmit la scara: 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000 sau 1:500, după caz; q) planul lucrărilor, cu toate elementele necesare executării acestora, cu indicarea instala iilor proiectate şi existente, întocmit la scara: 1:1000, 1:500, 1:100, 1:50, după caz; r) schema de calcul şi/sau schema izometrică; s) profiluri/sec iuni cu indicarea instala iilor proiectate şi existente. (2) Pentru literele q şi r) se indică, după caz: i) diametrul şi lungimea conductelor; ii) diametrul şi lungimea tuburilor de protec ie; iii) armăturile; iv) debitul şi presiunea; v) aparatele consumatoare de combustibili gazoşi; vi) etanşarea intrării conductelor prin pere ii subsolului şi/sau prin planşeul peste subsol, ventilarea subsolului etc. (3) Pe planul lucrărilor instala iilor interioare de utilizare a gazelor naturale se indică, pentru încăperile în care sunt montate aparate consumatoare de combustibili gazoşi, volumele, mărimea suprafe elor vitrate şi dimensiunile elementelor care asigură accesul aerului necesar arderii şi/sau evacuarea gazelor arse. (4) Datele de identificare la care se face referire în alin. (1), literele e) şi f) este obligatoriu să fie trecute pe fiecare planşă desenată. 2.6. (1) Documenta iile tehnice pentru executarea lucrărilor în SD se verifică obligatoriu de verificatori de proiecte atesta i, conform legisla iei în vigoare. (2) Expertiza tehnică a lucrărilor din sistemele de alimentare cu gaze naturale se efectuează de exper i tehnici atesta i, conform legisla iei în vigoare. (3) Comisia de atestare a verificatorilor de proiecte şi a exper ilor tehnici pentru domeniul gazelor naturale are în componen ă reprezentan i ai ANRE. 2.7. (1) Documenta ia tehnică pentru executarea lucrărilor se depune, în numărul de exemplare cerut de legisla ia în vigoare, spre avizare la operatorul SD; în func ie de obiectivul lucrării, documenta ia cuprinde următoarele piese prevăzute la art. 2.5.: a) pentru conducte de distribu ie, branşamente, sta ii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare punctele: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, p, q, r, s. b) pentru instala iile de utilizare punctele: a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, p, q, r, s. (2) În situa ia în care la momentul avizării, executantul lucrărilor precizate la art. 2.5., alin. (1), lit. f) nu a fost încă desemnat, operatorul SD avizează documenta ia tehnică pentru executarea lucrărilor şi are obliga ia ca, anterior demarării lucrărilor, să solicite executantului însuşirea documenta iei tehnice, prin completarea datelor de identificare, confirmate prin semnătură şi ştampilă. (3) Pentru sta iile de reglare sau reglare-măsurare se anexează şi documenta ia tehnică a construc iei, inclusiv instala iile aferente construc iei, după caz; 2.8. În cazul modificărilor instala iilor de utilizare şi al renominalizării debitelor, în proiect se prevăd aparatele consumatoare de combustibili gazoşi instalate, men inute şi desfiin ate, după caz. 2.9. Operatorul SD este obligat ca, în termen de maximum 30 zile după primirea documenta iilor tehnice pentru executarea lucrărilor, să avizeze sau să restituie documenta iile neavizate, cu observa iile scrise, pentru refacere sau completare. 2.10. Proiectantul are obliga ia de a se prezenta, la solicitarea operatorului SD, pentru a sus ine avizarea documenta iei tehnice. 2.11. Documenta ia tehnică avizată se semnează şi se ştampilează, obligatoriu de către operatorul SD, pe fiecare planşă desenată. 3. SISTEME DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE Prevederi generale 3.1. (1) Treptele de presiune din sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt: a) presiune joasă (PJ), sub 0,05▪10 Pa (0,05 bar); b) presiune redusă (PR), între 2▪10 Pa (2 bar) şi 0,05▪10 Pa (0,05 bar); c) presiune medie (PM), între 6▪10 Pa (6 bar) şi 2▪10 Pa (2 bar); d) presiune înaltă (PI), în sta iile de comprimare din instala iile de utilizare cu presiunea nominală mai mare de 6▪10 Pa (6 bar). Schema de principiu a unui sistem de alimentare cu gaze naturale este reprezentată în Anexa 25, fig. 1. (2) Treptele de presiune se aleg în func ie de solu ia propusă pentru alimentarea, dimensionarea şi realizarea sistemelor de alimentare, astfel încât acestea să asigure necesarul de debit aprobat, luând în considerare repartizarea consumatorilor şi cerin ele de presiune ale acestora. (3) Este interzisă interconectarea între conducte, branşamente, instala ii de utilizare cu presiuni diferite, cu excep ia situa iilor prevăzute la art. 7.7. (4) Pentru instala iile de utilizare cu presiunea mai mare de 6▪10 Pa (6 bar) ANRE elaborează reglementări specifice. 3.2. În sistemele de alimentare cu gaze naturale pot fi folosite evi din: a) o el şi polietilenă PE 100 pentru orice treaptă de presiune; b) polietilenă PE 80 până la presiunea maximă de 4▪10 Pa (4 bar); c) alte materiale, cu respectarea art. 9.1. 3.3. (1) În instala iile de utilizare industriale (Anexa 25, fig. 2) se admit toate treptele de presiune men ionate la art. 3.1., alin. (1). (2) Stabilirea presiunii pentru instala iile de utilizare industriale se face în func ie de presiunea de regim a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. 3.4. (1) În instala iile de utilizare neindustriale ce alimentează clădiri civile, inclusiv clădiri de locuit (Anexa 25, fig. 3), se admit următoarele trepte de presiune: a) în instala iile exterioare: presiune redusă şi/sau joasă; b) în instala iile interioare presiune joasă. (2) Se exceptează de la prevederea cuprinsă la alin. (1), litera b), centralele termice montate în clădiri proprii sau în clădiri civile dotate cu instala ii de ardere care func ionează la presiune redusă, pentru care se admite utilizarea presiunii de maxim 0,5▪10 Pa (0,5 bar) în instala iile interioare de utilizare, cu condi ia intrării conductei instala iei de utilizare din exterior direct în încăperea în care se amplasează cazanele centralelor termice. 3.5. Re elele de distribu ie, în func ie de considerente tehnico - economice, cerin e func ionale şi situa ie locală, pot fi: a) inelare; b) ramificate. 3.6. Sta iile de reglare sau reglare-măsurare care se interconectează într-un SD existent, se dimensionează în func ie de treapta de presiune din aval. Zona de protec ie 3.7. Zona de protec ie a unei conducte de gaze naturale din re eaua de distribu ie se întinde la suprafa a solului, de ambele păr i ale conductei, se măsoară în proiec ie orizontală de la generatoarea exterioară a conductei şi este de 0,5 m. 3.8. În vederea asigurării func ionării normale a re elelor de distribu ie gaze naturale şi evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului,
5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 of 60

25.08.2009 11:57

Normă tehnică din 05/02/2009

în zona de protec ie se impun ter ilor restric ii şi interdic ii prevăzute de legisla ia în vigoare. 3.9. Amplasarea de obiective noi, construc ii noi şi lucrări de orice natură, în zona de protec ie a re elelor existente, se realizează cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice. 3.10. În zona de protec ie nu se execută lucrări fără aprobarea prealabilă a operatorului SD. Distan e de securitate 3.11. Construc iile sau instala iile subterane care se realizează ulterior re elelor de distribu ie sau instala iilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran şi care intersectează traseul acestora, se montează la cel pu in distan a minimă admisă, conform tabelului 1. 3.12. Distan ele de securitate între re elele de distribu ie sau instala iile de utilizare subterane a gazelor naturale şi diferite construc ii sau instala ii învecinate sunt prezentate în tabelul 1. Tabelul 1 - DISTAN E DE SECURITATE ÎNTRE CONDUCTELE (RE ELELE DE DISTRIBU IE/INSTALA IILE DE UTILIZARE) SUBTERANE DE GAZE NATURALE ŞI DIFERITE CONSTRUC II SAU INSTALA II
┌────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐ │ │ │ Distan a minimă de la │ Distan a minimă de la │ │Nr. │ │ conducta de gaze din │ conducta de gaze din │ │crt.│ Instala ia, construc ia sau obstacolul │ PE, în m: │ OL, în m: │ │ │ ├───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┤ │ │ │ PJ │ PR │ PM │ PJ │ PR │ PM │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ │ │terenuri susceptibile de a fi construite │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2 │Clădiri fără subsoluri │ 0,5 │ 0,5 │ 1 │ 1,5 │ 1,5 │ 2 │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3 │Canale pentru re ele termice, canale │ 0,5 │ 0,5 │ 1,0 │ 1,5 │ 1,5 │ 2 │ │ │pentru instala ii telefonice, televiziune │ │ │ │ │ │ │ │ │etc. │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4 │Conducte de canalizare │ 1,0 │ 1,0 │ 1,5 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,5 │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5 │Conducte de apă, cabluri de for ă, cabluri │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,6 │ 0,6 │ 0,6 │ │ │telefonice montate direct în sol, cabluri │ │ │ │ │ │ │ │ │TV, sau căminele acestor instala ii │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6 │Cămine pentru re ele termice, telefonice │ 0,5 │ 0,5 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ │ │şi canalizare sau alte cămine subterane │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7 │Linii de tramvai până la şina cea mai │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 1,2 │ 1,2 │ 1,2 │ │ │apropiată │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8 │Copaci │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 9 │Stâlpi │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 10 │Linii de cale ferată, exclusiv cele din │ │ │ │ │ │ │ │ │sta ii, triaje şi incinte industriale: │ │ │ │ │ │ │ │ │ - în rambleu │ 1,5* │ 1,5* │ 1,5* │ 2* │ 2* │ 2* │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ - în debleu, la nivelul terenului │ 3,0** │ 3,0** │ 3,0** │ 5,5** │ 5,5** │ 5,5** │ └────┴───────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Notă: Distan ele, exprimate în metri, se măsoară în proiec ie orizontală între limitele exterioare ale conductelor şi construc iile sau instala iile subterane. *) De la piciorul taluzului **) Din axul liniei de cale ferată 3.13. Distan ele dintre re elele de distribu ie sau instala iile de utilizare a gazelor naturale montate subteran şi conductele care transportă fluide combustibile, depozitele de carburan i, sta iile de distribu ie carburan i, sta iile de îmbuteliere GPL etc. se stabilesc conform reglementărilor şi prescrip iilor tehnice specifice. 3.14. (1) Distan a minimă între re elele de distribu ie din o el supraterane şi căile ferate electrificate este de 20 m, măsurată în proiec ie orizontală de la şina cea mai apropiată la generatoarea exterioară a conductei de gaze naturale. (2) La stabilirea distan elor între re elele de distribu ie sau instala iile de utilizare din o el supraterane şi liniile electrice aeriene (LEA) de joasă, medie sau înaltă tensiune se respectă prevederile din legisla ia în vigoare, printre care: a) NTE 003/04/00 - Normativ pentru construc ia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004; b) NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea şi executarea re elelor de cabluri electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 38/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 356 din 8 mai 2008; c) Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protec ie şi de siguran ă aferente capacită ilor energetice, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 4/2007 revizia I -, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 259 din 18 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. 3.15. Re elele de distribu ie din o el montate în zona de influen ă a căilor ferate electrificate sau a liniilor electrice aeriene (LEA) de medie sau înaltă tensiune se protejează împotriva tensiunilor induse, conform reglementărilor tehnice de specialitate. 3.16. Distan a între re elele de distribu ie sau instala iile de utilizare a gazelor naturale şi liniile de cale ferată în sta ii, triaje şi incinte industriale se stabileşte cu acordul de inătorilor acestora. 3.17. Când nu este posibilă respectarea distan elor indicate în tabelul 1, acestea pot fi reduse cu 20% pentru pozi iile 1 ... 6, cu condi ia ca pe por iunea în cauză să se prevadă următoarele solu ii tehnice: a) montarea evii în tub de protec ie; b) răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze, montate la capetele tubului de protec ie. 3.18. (1) Se interzice montarea subterană a două conducte de gaze naturale pe trasee paralele la o distan ă, măsurată în proiec ie orizontală de la generatoarea exterioară a conductelor, mai mică de 0,5 m; se recomandă ca distan a între conducte să fie mai mare decât 1,5▪(D1+D2), unde D1 şi D2 reprezintă diametrele exterioare ale conductelor respective.

3 of 60

25.08.2009 11:57

30000. să nu aibă goluri (ferestre. (3) Contoarele pasante fac parte din instala ia de utilizare a consumatorului.rezisten ă redusă │ 7 │ 10 │ 15 │ 12 │ 15 │ 20 │ 25 │ 30 │ │ │la foc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │.. (2) Contoarele pasante nu pot fi utilizate pentru decontări fiscale.08.rezisten ă mare la │ 7 │ 12 │ 15 │ 12 │ 15 │ 20 │ 25 │ 30 │ │ │foc │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 4.1. │Clădiri civile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(inclusiv cele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administrative de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe teritoriul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unită ilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │industriale) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │..DISTAN E DE SECURITATE ÎNTRE STA II SAU POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE ŞI DIFERITE CONSTRUC II SAU INSTALA II ┌────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │Distan ele de securitate. │ Destina ia ├──────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤ │crt.rezisten ă mică la │ 7* │ 10 │ 12 │ 10 │ 12 │ 15 │ 20 │ 25 │ │ │foc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │. 6▪10 │ │ │. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asociat pericolului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de explozie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │. conducta de presiune mai mică se pozează spre clădiri.măsurare de capacitate până la 1000 m3 /h şi presiune de intrare mai mică de 2▪105 Pa (2 bar).2009 11:57 . b) avizarea documenta iei tehnice de către operatorul SD. │Clădiri industriale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi depozite de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │combustibile cu: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │. Distan a de securitate fa ă de sta iile sau posturile de reglare sau reglare-măsurare se măsoară de la partea exterioară a incintei (împrejmuire. 6) │ (>6) │ (<6) │ (>6) │ ├────┼─────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 1.risc mediu sau │ 7* │ 10 │ 12 │ 10 │ 12 │ 15 │ 20 │ 25 │ │ │redus de incendiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 2. 3. Tabelul 2 .6▪10 │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ (<2) │(2 . iar exploatarea acestora precum şi toate costurile aferente sunt în responsabilitatea acestuia. 4.│ construc iilor │ Presiunea la intrare. uşi) pe o lungime care depăşeşte cu 5 m limitele sta iei în ambele direc ii şi pe o înăl ime de 3 m deasupra sta iei. se pot alipi de un perete al clădirii învecinate cu condi ia ca peretele clădirii să fie rezistent la explozie. în Pa şi în bar │ │ │ învecinate ├──────┬────────┬──────┬──────┬──────────┬──────┬──────┬──────┤ │ │ │<2▪105│ 2▪105 │>6▪105│<2▪105│ 2▪105 │>6▪105│<6▪105│>6▪105│ 5 5 │ │ │ │. 4. │Marginea │ 4** │ 5 │ 8 │ 4 │ 6 │ 10 │ 6 │ 10 │ │ │drumurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │carosabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 6. 0. │ │ │ │ în m3/h │ în m3/h │ în m3/h │ │Nr. d) respectarea prescrip iilor de montaj impuse de producător.Normă tehnică din 05/02/2009 (2) În situa ia prevăzută la alin. c) executarea lucrărilor de către un operator economic autorizat ANRE. în m.2.risc foarte │ 7 │ 10 │ 12 │ 11 │ 13 │ 18 │ 22 │ 27 │ │ │ridicat de incendiu.măsurare de capacitate până la 250 m 3/h şi presiune de intrare mai mică de 2▪105 Pa (2 bar) distan a minimă este de 1.5 m. │Linii de cale ferată:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │. **) Pentru posturile de reglare sau reglare . │ 6000 ..curentă │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ 25 │ 30 │ │ │ ├──────┼────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │. MĂSURAREA CONSUMULUI DE GAZE NATURALE 4. │Instala ii │ 7 │ 10 │ 13 │ 11 │ 13 │ 18 │ 18 │ 27 │ │ │industriale în aer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │liber │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 3. Măsurarea cantită ilor de gaze naturale se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantită ilor de gaze naturale tranzac ionate în România. 4 of 60 25.. 6)│ (>6) │ (<2) │ (2 . 1. pentru sta ii de capacitate: │ │ │ ├──────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤ │ │ │ până la 6000.19. │Linii electrice de │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ 40 │ │ │înaltă tensiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────────────────┴──────┴────────┴──────┴──────┴──────────┴──────┴──────┴──────┘ *) Sta iile sau posturile de reglare sau reglare . │peste 30000. firidă) şi sunt prezentate în tabelul 2.. (1) În instala iile de utilizare se pot monta contoare pasante cu respectarea următoarelor condi ii: a) elaborarea unei documenta ii tehnice de către un operator economic autorizat ANRE..de garaj │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ 25 │ ├────┼─────────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 5.

Debitele de calcul se determină în func ie de debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi de factorii de simultaneitate specifici.59 │ 56 │ 0.55 │ 60 │ 0. simultan. iv) realizarea de noi construc ii în zonă.presiunea minimă disponibilă la intrarea în conductă.42 │ Peste 80 │ 0. destinate încălzirii centrale sau locale. d) valoarea coeficien ilor de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. pe baza planurilor de urbanism.38 │ ├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ 4 │ 0. b) pentru branşamentele şi instala iile de utilizare ale operatorilor economici. inclusiv branşamentul.1. ii) eventuala modificare a densită ii consumatorilor. 4. P2 . (1) În instala iile de utilizare cu presiune joasă. 5.5.005▪10 Pa (0.34 │ ├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ 32 │ 0. e) coeficientul de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. Tabelul 3 .37 │ ├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ 6 │ 0. 5.62 │ 52 │ 0. presiunea disponibilă P1 se precizează de operatorul SD.08.01▪10 Pa (0. pentru dimensionarea conductelor montante se are în vedere creşterea disponibilului de presiune datorită for ei ascensionale a gazelor naturale. 5. 5 5 5 5 5 5 of 60 25. DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE Debite de calcul 5. în Pa sau în bar.00 │ 36 │ 0. 5. după cum urmează: a) pentru conductele de distribu ie se prevede debitul pentru o etapă de perspectivă.3. se consideră căderea de presiune de 0. 5 şi 6.45 │ 76 │ 0. diferen a de 0. Pentru re elele de distribu ie existente. fig. acoperă toate pierderile liniare şi locale. v) schimbarea destina iei unor construc ii.47 │ 72 │ 0. (2) Disponibilul de presiune produs de for a ascensională se ob ine calculând produsul între valoarea indicată în tabelul 4 şi înăl imea la care se montează punctul de consum.01 bar). (2) Pentru re eaua de distribu ie care func ionează la presiune joasă. Căderile de presiune stabilite conform art. se prevede debitul nominal şi debitul ce poate fi utilizat în perspectivă în instala iile de utilizare.43 │ 80 │ 0.81 │ 40 │ 0.35 │ ├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ 20 │ 0.38 │ ├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ 5 │ 0.02 bar). este 1.41 │ │ │ └─────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘ 5.02▪10 Pa (0. 5.65 │ 48 │ 0.005 bar) fiind necesară dimensionării conductelor instala iei de utilizare şi acoperirii pierderii de presiune din contor.005 bar).34 │ ├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ 28 │ 0. DESTINATE PREPARĂRII HRANEI ┌─────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐ │ Numărul de │ Coeficientul de │ Numărul de │ Coeficientul de │ │ apartamente │ simultaneitate │ apartamente │ simultaneitate │ ├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ 1 │ 1. societă ilor şi institu iilor social-culturale. măsurată de la nivelul regulatorului de presiune. Debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi este cel indicat de producător.39 │ ├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ 3 │ 0. c) pentru branşamentele şi instala iile de utilizare ale consumatorilor casnici se prevede debitul nominal. f) valoarea coeficien ilor de simultaneitate se aplică la suma debitelor nominale ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.71 │ 44 │ 0.36 │ ├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ 12 │ 0.35 │ ├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ 16 │ 0.51 │ 68 │ 0.36 │ ├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ 10 │ 0. este dată în tabelul 3. majorată cu 10% pentru compensarea unor factori imprevizibili.03▪10 Pa (0. în func ie de: i) dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate.2.Normă tehnică din 05/02/2009 5.03 bar).3.2009 11:57 . cu condi ia ca la ieşirea din sta ia sau postul de reglare să se men ină presiunea de 0. Căderile de presiune 5. căderea totală de presiune pentru dimensionarea re elei de distribu ie şi a instala iei de utilizare este de 0.4.35 │ ├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ 24 │ 0.37 │ ├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ 8 │ 0. (1) În cazul unor extinderi ale re elelor de distribu ie de presiune joasă care alimentează aparate consumatoare de combustibili gazoşi cu presiunea nominală de 0. în Pa sau în bar. (2) Modalită i de stabilire a căderilor de presiune pentru dimensionarea conductelor sunt prezentate în Anexa 25. (1) Căderea de presiune pentru dimensionarea unei conducte se stabileşte cu rela ia: Delta P = P1 .005▪10 Pa (0. al tuturor aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi din instala iile de utilizare.presiunea minimă necesară la ieşirea din conductă.P2 în care: P1 .40 │ ├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ 2 │ 0.6. destinate preparării hranei.7.53 │ 64 │ 0. iii) schimbările de amplasament ale unor consumatori importan i.VALORILE COEFICIEN ILOR DE SIMULTANEITATE PENTRU APARATELE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOŞI.

1 │ 5.013 bar) şi T=288. în m /h.08.6▪10-5 │ ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 700 │ 4. L . în m /h.56 ▪ │ ────────────────────────── │ └ P12 .Normă tehnică din 05/02/2009 Tabelul 4 . v . k . în km.554.2 │ 4.presiunea absolută la începutul tronsonului. │ nivelul regulatorului de presiune. în m /s.7▪10-5 │ ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 600 │ 4.P22 ┘ unde: D .pentru Re < 2300 64 lambda = ──── Re 3 3 2 6 of 60 25. 5.3▪10-5 │ ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 900 │ 4. calculat cu rela iile: wD Re = ──── v Q(CS) Re = 2230 ─────── D 3 sau unde: w . 15 K.numărul Reynolds (adimensional). Re .2▪10-5 │ ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ │ 1000 │ 4.9 │ 3.0▪10-5 │ ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 400 │ 4. Diametrul conductelor se determină pe criteriul asigurării debitelor nominale de gaz şi a presiunii minime necesare aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.5 │ 4.rugozitatea conductelor.0 │ 4.9. delta = 0. P2 .viteza gazului în conductă. în bar.presiunea absolută la capătul tronsonului.5▪10-5 │ ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 800 │ 4. T .DISPONIBILUL DE PRESIUNE PRODUS DE FOR A ASCENSIONALĂ ÎN FUNC IE DE ÎNĂL IMEA PUNCTULUI DE CONSUM FA Ă DE NIVELUL REGULATORULUI DE PRESIUNE ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │ Altitudinea loca iei │Disponibilul de presiune produs de for a ascensională│ │ regulatorului de │ în func ie de înăl imea punctului de consum fa ă de │ │ presiune.temperatura gazelor.9 │ 4.013 bar) şi T = 288. în cm.0▪10-5 ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 1200 │ 3. P1 .15 K.2009 11:57 .9▪10-5 │ └────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────┘ Dimensionarea conductelor 5.diametrul interior al conductei.diametrul interior al conductei.4▪10-5 ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 100 │ 5. în K. în m/s. Valoarea coeficientului lambda este: .2▪10-5 │ ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 200 │ 5.debitul de calcul la P=101325 Pa (1.9▪10-5 │ ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 500 │ 4.56 ▪ 5 │ ──────────────────────── \│ P12 .2 │ 5.P22 sau ┌ [Q(CS)]2 TL delta lambda ┐ D = 0.1 │ 4. Q(CS) .1▪10-5 │ ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 300 │ 5. │ ├────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┤ │ în m │ în Pa/m │ în bar/m │ ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ │ 0 │ 5.8.4 │ 5.1▪10-5 ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ │ 1100 │ 4.3 │ 4.coeficientul de pierdere liniară de sarcină (adimensional).lungimea tronsonului respectiv.7 │ 4. ce se determină în func ie de Re şi k/D.0 │ 5. Q(CS) .6 │ 4. Diametrul conductelor de presiune medie sau presiune redusă se calculează cu rela ia: ┌───────────────────────── │ [Q(CS)]2 TL delta lambda D = 0. în m. densitatea relativă a gazelor fa ă de densitatea aerului.debitul de calcul în m /h la P = 101325 Pa (1. D . lambda .coeficientul de vâscozitate cinematică. în bar.

P1 şi P2 au semnifica iile şi unită ile de măsură de mai sus. pe tronsonul considerat. 5.25 │ 3/8 │ 0.pentru 23 D/k < Re < 560 D/k 1 ┌ 2.05 │ 0..125 │ 11/2 │ 0.68 │ ├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 5.575 │ 11/4 │ ├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 4. în cm. cu destindere izotermă se calculează cu rela ia: 3.14 │ 1.575 │ 1/2 │ 0.1 .2009 11:57 .8 ┌────── └ ┘ \│lambda .LUNGIMILE ECHIVALENTE PENTRU REZISTEN ELE LOCALE ┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Diametrul.02 │ 0.6 │ ├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 2.26 │ 1.08 │ │ 0. în mbar.65 │ 2.08. care cuprinde lungimea fizică a tronsonului considerat la care se adaugă lungimile echivalente ale rezisten elor locale. lungimea de calcul se poate considera: L(c) = (1.68 │ 21/2 │ │ 0.Normă tehnică din 05/02/2009 .06 │ │ 0. 5. (1) Diametrul conductelor de presiune joasă.14 │ │ 0.L este lungimea de calcul a conductei.4 │ ├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 1. Q(CS).2 D = 0.pentru Re > 560 D/k 1 ┌ k ┐ ──────── = 1. în m │ ├─────────┬────────┼────────────────┬─────────────┬──────────┬─────────────────┤ │ cm │ inch │ Robinet cu │ Alte tipuri │ Coturi │Teuri în direc ia│ │ │ │trecere completă│ de robinete │ │ deriva iei │ ├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 1.125 │ 3/4 │ 0.Delta P este căderea de presiune disponibilă.7 │ 1 │ 0.83 │ ├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 2.51 k ┐ ──────── = . unde Lf este lungimea fizică a conductei. se calculează cu rela ia: ┌ Q2 TL delta lambda ┐0.2 lg │──────────── + ──────── │ ┌────── │ ┌────── 3.49 │ ──────────────────── │ └ Delta P ┘ unde: ..8 │ 7 of 60 25.2) ▪ L(f).22 │ │ 0.42 │ 2 │ ├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 5. Celelalte nota ii au aceleaşi semnifica ii şi unită i de măsură ca în rela iile de la art.32 │ 0.05 │ │ 0.2 │ 2 │ 0.375 ▪ Q(CS) w = ───────────────────── ┌ P22 ┐ D2 │ P1 + ─────── │ └ P1 + P2 ┘ unde w. în │ Lungimi echivalente.17 │ │ 0. D.2 lg │ ─── │ ┌────── └ D ┘ \│lambda Viteza medie a gazelor într-un tronson de conductă în regim de curgere permanentă la presiuni medii sau reduse.14 .9.0.08 │ 0.08 │ ├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤ 0.pentru 2300 < Re < 23 D/k 1 ┌ ┌────── ┐ ──────── = 2 lg │ Re \│lambda │ .10. (2) Pentru instala iile din clădirile de locuit. . Tabelul 5 . (3) Lungimile echivalente ale rezisten elor locale pentru dimensionarea conductelor de distribu ie gaze naturale la presiune joasă se ob in din tabelul 5.71 D │ \│lambda └ Re \│lambda ┘ .11 │ │ 0.43 │ │ 3. în m. 1.12 │ 1.

în conformitate cu recomandările producătorului.2009 11:57 .13.7 │ 2. IMAGINE 5. folosind rela iile indicate la art. (1) Dimensionarea conductelor se face pe fiecare tronson cu debit constant. (1) Dimensionarea şi/sau verificarea diametrelor re elelor de distribu ie şi a instala iilor de utilizare de presiune medie sau redusă. 5. 5.4 │ 16 │ ├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 30. indiferent dacă se află înainte sau după elementul de reglare a presiunii. GAZE NATURALE PRESIUNE JOASĂ (T = 288. b) 20 m/s.2 │ 20 │ │ 4 │ 12.4 │ ├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 20.2. PENTRU CONDUCTE DIN O EL. de regulă.3 │ 14 │ │ 2. 1 şi 2 anexate. Grosimea peretelui evii din o el se calculează în func ie de solicitările la care este supusă conducta şi gradul de agresivitate a solului.6 │ 6 │ │ 0.92 │ 3.6 │ 39 │ └─────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴──────────┴─────────────────┘ 5.5 │ 12 │ │ 2 │ 6.08. 5. şi 5.5 │ 8 │ 25 │ ├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 40. Dimensionarea şi verificarea diametrelor re elelor de distribu ie şi a instala iilor de utilizare de presiune joasă din o el se poate face folosind datele din tabelul 6.6 │ ├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 15.9. (2) Tronsoanele de conductă cu debit variabil se dimensionează la debit constant.15 K. (2) Viteza maximă admisă a gazelor naturale în conductele sta iilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare este: a) 30 m/s. (3) Fac excep ie de la alin. b) conductele situate în amonte/aval de contoarele cu ultrasunete.12. se poate face folosind nomogramele nr. respectiv Dn 32 mm pentru conducte din polietilenă.2 │ 4 │ 12 │ ├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 25. Tabel 6.554) 3 8 of 60 25.8 │ 8.55 │ 4 │ │ 0. conform schemei de mai jos..05 │ 3 │ │ 0. considerând că volumul gazului este constant. (2) Presiunile P1 şi P2 utilizate în nomogramele nr.2 │ 6. b) 40 m/s pentru conducte subterane. prin care.Normă tehnică din 05/02/2009 ├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 8.1 │ 5 │ │ 0.. minim 1'' pentru conducte din o el.DEBITUL DE CALCUL QCS. 5. Diametrele minime admise pentru conducte subterane: a) branşamente şi instala ii de utilizare.5 │ 1.17. 5.1. în m /h.45 │ 5 │ ├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 13.10.1. respectiv Dn 40 mm pentru conducte din polietilenă.5 │ 5.7 │ ├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 10. 5. Dimensionarea şi verificarea diametrelor re elelor de distribu ie şi a instala iilor de utilizare de presiune joasă din polietilenă se poate face folosind datele din tabelul 6.. în amonte de elementul de reglare. Această schemă de calcul se foloseşte doar în cazul branşamentelor cu debite mici în raport cu debitul de tranzit.8 │ 2. considerând că volumul gazului este constant.11. delta = 0.2 │ 15 │ │ 3 │ 9. minim 2'' pentru conducte din o el.16. în aval de elementul de reglare. în care se acceptă viteze de curgere mai mari. b) conducte ale re elei de distribu ie.3 │ 8 │ │ 1. (2): a) conductele situate în amonte/aval de elementul deprimogen sau de contor. 1 şi 2 reprezintă presiuni relative. (1) Viteza maximă admisă a gazelor naturale în re elele de distribu ie şi în instala iile de utilizare este: a) 20 m/s pentru conducte supraterane.3 │ 10 │ │ 1. viteza se limitează la 20 m/s.15.4 │ 0.7 │ 29 │ ├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 50.7 │ 20 │ ├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 35.14.

PENTRU CONDUCTE DIN POLIETILENĂ GAZE NATURALE PRESIUNE JOASĂ (T = 288K.2009 11:57 . delta = 0.2 .554) 3 9 of 60 25.DEBITUL DE CALCUL QCS. în m /h.Normă tehnică din 05/02/2009 IMAGINE IMAGINE Tabel 6.08.

b) din polietilenă. iar căminele sunt acoperite cu grătare şi au asigurată evacuarea permanentă a apelor infiltrate..1. intrarea branşamentelor sau instala iilor de utilizare în clădiri se realizează prin intermediul unui cămin de aerisire în care se montează robinetul de branşament şi/sau de incendiu. Se interzice: a) montarea re elelor de distribu ie şi instala iilor de utilizare din polietilenă în soluri saturate cu produse petroliere sau solven i agresivi pentru acestea. (2) Conductele supraterane ale re elelor de distribu ie se pot monta. b) garduri stabile din cărămidă sau beton. pentru clădiri la care nu se poate realiza solu ia supraterană. (2) În cazuri excep ionale.8. c) în tunele şi galerii. cu respectarea alin.3. 6.2. rectilinii. 6. în func ie de condi iile locale.5. (2) se permite cu condi ia avizării de către operatorul SD a tuturor măsurilor suplimentare necesare pentru alimentarea cu gaze naturale în condi ii de siguran ă. indiferent de modul de pozare: a) în terenuri susceptibile la tasări. (3) Robinetele montate în cămine sunt cu tija înaltă pentru ca manevrarea să se poată face de la suprafa a solului. (4) Solu ia prevăzută la alin. pe: a) pere ii exteriori ai clădirilor din cărămidă sau beton. erodări etc. b) sub construc ii de orice categorie.6. se admite montarea numai a instala iei proprii de alimentare cu gaze naturale. 6. pe cât posibil. Condi ii pentru amplasarea conductelor de distribu ie şi a instala iilor de utilizare exterioare 6. b) vehicularea prin re elele de distribu ie şi instala iile de utilizare din polietilenă a gazelor naturale care con in faza lichidă rezultată din condensarea hidrocarburilor grele. (1) Conductele supraterane ale re elelor de distribu ie şi ale instala iilor de utilizare exterioare se pot monta. asociat pericolului de explozie. 6.4. după caz. prin traversarea peretelui exterior al clădirilor.Normă tehnică din 05/02/2009 IMAGINE IMAGINE 6. la înăl imi de până la 6 m de la suprafa a solului. c) stâlpi metalici sau din beton şi estacade. (2) În cazul în care nu există condi ii de montare subterană. Pe pere ii clădirilor cu risc foarte ridicat de incendiu. (1). d) în canale de orice categorie având comunica ie directă cu clădiri. 6.9.2009 11:57 . Conductele supraterane ale re elelor de distribu ie şi ale instala iilor de utilizare exterioare se protejează împotriva descărcărilor electrice conform reglementărilor specifice. suprateran/subteran. (2) La stabilirea traseelor re elelor de distribu ie şi instala iilor de utilizare se acordă prioritate respectării condi iilor de siguran ă. conductele re elelor de distribu ie din o el se pot monta suprateran. (1) Conductele re elelor de distribu ie se montează subteran. (1) Intrarea în clădiri a branşamentelor sau a instala iilor de utilizare se realizează suprateran. (3) În cazul în care nu există condi ii de montare subterană. este interzisă intrarea acestora în pardoseală sau sub pardoseala clădirilor. inclusiv montarea în încăperea prin care se face alimentarea cu gaze naturale a unui detector a gazelor naturale având limita inferioară de detec ie de 2% CH4 în aer şi care ac ionează automat asupra robinetului de închidere (electroventil) a alimentării cu gaze naturale. 6. 6. Este interzisă montarea re elelor de distribu ie şi instala iilor de utilizare a gazelor naturale. Conductele instala iilor de utilizare exterioare se montează: a) din o el.7. tronsoane ale re elelor de distribu ie din polietilenă se pot monta suprateran în tuburi de protec ie sau se intercalează un tronson de conductă din o el. alunecări.08. subteran. (1) Traseele re elelor de distribu ie şi instala iilor de utilizare exterioare sunt. RE ELE DE DISTRIBU IE ŞI INSTALA II DE UTILIZARE EXTERIOARE Alegerea traseelor. 6. în condi ii justificate de către proiectant şi înscrise în certificatul de urbanism. 10 of 60 25.

21.14. c) alimentarea instala iilor de utilizare dintr-o clădire sau grup de clădiri situate pe aceeaşi proprietate se face printr-un singur branşament.). Pe traseele fără construc ii şi pe câmp. pe stâlpi sau pe alte repere fixe din vecinătate. se prevăd măsuri speciale de protec ie. acesta nu va fi mai mic de 600. inând seama de următoarea ordine de preferin ă: a) zone verzi.20. (1) şi (2) nu pot fi respectate. dar fac parte dintr-un singur corp de clădire. În scopul identificării.08. 6. după caz.24. autostrăzilor. alin. b) trotuare. se intercalează un tronson de conductă din o el. conform solu iei date de operatorul SD prin acordul de acces. (1) În localită i. (1) Re elele de distribu ie şi instala iile de utilizare subterane se montează la adâncimea minimă de montaj de 0. 6. fig.16.8.. cele cu ac iuni puternic corozive şi cele cu pericol de alunecare. în scopul reducerii numărului de traversări a unei artere importantă de circula ie. după caz. (2) În cazuri excep ionale. este interzisă. indiferent de numărul străzilor cu care se mărgineşte proprietatea (Anexa 25. Subtraversarea liniilor de tramvai se face în tub de protec ie din o el. în func ie de condi iile 11 of 60 25. pentru situa ii care impun racordarea sub alt unghi.10. montate suprateran. cu acceptul scris al proprietarilor acestora. 6. se montează cel pu in la distan a minimă admisă conform tabelului 1. fig. situate la distan e de până la 2 m.23. au curte comună şi o intrare comună din strada pe care este pozată conducta de distribu ie (Anexa 25. b) traversări în tuburi de protec ie. 11 a). f) sub linii de tramvai sau cale ferată. distan a măsurată pe orizontală între axul conductei şi plăcu ă/bornă (L) şi adâncimea de pozare a conductei (h). (3) Este interzisă intrarea instala iilor de utilizare din firidele de branşament direct în interiorul clădirilor. fig. din eavă sau beton. (4) Pentru situa iile de excep ie (căi de acces private). acestea se marchează din 2 în 2 m cu simbolul: GNPM. d) capătul de branşament se pozează la limita de proprietate a consumatorului.11. pentru cazuri deosebite în care nu este posibilă evitarea amplasării în terenurile men ionate. (1) Traversarea căilor ferate. în următoarele cazuri: i) clădirile sunt situate pe aceeaşi stradă şi au cur ile alăturate (Anexa 25. (1) Pentru alimentarea posturilor de reglare situate în firide.17.9 m de la generatoarea superioară a acestora sau a tubului de protec ie. 6. pot fi alimentate prin mai multe branşamente cu condi ia ca instala ia de utilizare racordată la un branşament să nu se interconecteze cu instala ia de utilizare racordată la alt branşament. lit. 6. (2) În cazul prevederilor de la alin.27. cu avizul operatorului SD. fig. distan a dintre plăcu ele inscrip ionate nu va fi mai mare de 30 de metri. 6. h = 0. Pe plăcu e/borne se specifică următoarele caracteristici: regimul de presiune. (1) Intersec ia traseelor re elelor de distribu ie a gazelor naturale cu traseele altor instala ii şi construc ii subterane sau supraterane se face cu avizul unită ilor de inătoare şi se realizează astfel: a) perpendicular pe axul instala iei sau lucrării traversate. 6. tabelul 1. b) se respectă următoarele condi ii tehnice: i) branşamentul comun asigură debitul total şi presiunea. (2) La capătul branşamentului.22.PE. (3) Alte instala ii subterane. în func ie de regimul de presiune. la distan e de 150 m între ele. solu iile de alimentare se stabilesc de operatorul SD. (Anexa 25. se admit: a) traversări sub alt unghi. 3.19. b) cu pantă înspre conducta la care se racordează. (2) Este interzisă montarea branşamentelor înzidite în elemente de construc ie. b). 6.13. ii) pentru alimentarea cu gaze naturale a mai multor clădiri. Condi ii pentru amplasarea branşamentelor 6. lit. la adâncimea de minim 1. (2) Re elele de distribu ie subterane se montează pe trasee mai pu in aglomerate cu instala ii subterane. materialul tubular (OL sau PE). 6. 8). (1) Branşamentele utilizate în sistemele de distribu ie pentru alimentarea instala iei de utilizare sunt: a) branşamente individuale pentru fiecare clădire. 11 d). b) alimentarea instala iilor de utilizare din clădirile situate la intersec ia străzilor se face din oricare dintre conductele de distribu ie amplasate pe străzile respective. 6. adâncimea minimă de montare este de 0.18. iii) instala iile de utilizare exterioare se execută astfel încât să existe posibilită i de acces rapid la robinetele de incendiu. (Anexa 25. 11 c). dar nu mai mic de 600. (1). măsurată în proiec ie orizontală.26. c) alei pietonale. paralel cu acestea la o distan ă. (1) Marcarea re elelor de distribu ie subterane se realizează de către executant prin inscrip ii pe plăcu e amplasate pe construc ii. b) branşamente comune pentru cel mult două clădiri vecine.9 m). se montează borne inscrip ionate. fig.2009 11:57 . prin care se acordă operatorului SD dreptul de uz şi servitute pentru re elele amplasate pe proprietatea lor.5 m. 11 b. În scopul identificării conductelor şi branşamentelor din o el. Instala iile de utilizare din clădiri se alimentează cu gaze naturale din re eaua de distribu ie.5 m. în cazul în care nu se poate respecta condi ia de la alin. Trecerea re elelor de distribu ie a gazelor naturale prin cămine. Parcurile industriale şi clădirile cu mai multe scări. re elele de distribu ie se montează numai în domeniul public.15. c) nu se admit branşamente cu traseu în lungul străzii. (2) Dacă nu se pot evita zonele prevăzute la alin. fig. (1). (4) În cazul în care prevederile de la alin. cu excep ia situa iilor prevăzute la art. cu acordul operatorului SD şi cu prevederea unor măsuri de protec ie suplimentare.5 m de la talpa căii de rulare la generatoarea superioară a tubului de protec ie a conductei de gaze naturale. 6. drumurilor na ionale şi cursurilor de apă se face subteran sau suprateran. mai mică decât cea prevăzută în Cap. Criteriile de alegere a solu iilor de alimentare sunt: a) alimentarea instala iilor de utilizare dintr-o clădire se face de preferin ă din conducta de distribu ie de pe strada pe care este amplasată clădirea (Anexa 25. (1) Se interzice montarea re elelor de distribu ie şi instala iilor de utilizare din polietilenă în zone în care temperatura degajată depăşeşte temperatura pentru care producătorul evii din polietilenă garantează func ionarea în condi ii de securitate. 6. 10). ii) clădirile nu sunt situate pe aceeaşi stradă.Normă tehnică din 05/02/2009 e) la nivel inferior funda iei clădirilor învecinate. 6. care se realizează ulterior re elelor de gaze naturale şi care intersectează traseul acestora. canale şi construc ii subterane ale altor utilită i. (Exemplu: GNPR .12. 6. Traseul branşamentului se realizează: a) perpendicular pe conducta la care se realizează racordul. branşamentele se pot executa cu ieşire directă în firide. Alegerea traseelor. GNPR sau GNPJ. ii) regulatorul de presiune este corespunzător debitului total.25. proiectantul poate reduce adâncimea de montare. b) la cel pu in 200 mm deasupra celorlalte instala ii. 6. acolo unde nu sunt puncte fixe pentru marcarea traseului. 6. c) branşamente ramificate: i) în cazul clădirilor cu mai multe tronsoane (case de scară). L = 2. 6. cu excep ia branşamentelor ramificate. (3) Se evită terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane. Intersec ii ale traseelor re elelor de distribu ie de gaze naturale cu traseele altor instala ii şi construc ii 6. re elele de distribu ie pot fi înso ite pe traseu de sisteme de semnalizare/detec ie. 1. d) carosabil. (3) La stabilirea adâncimii de montare se are în vedere că temperatura de înghe a solului poate afecta caracteristicile mecanice ale conductelor din polietilenă. (2).

1½ │ Bră ară │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 5. b) la îmbinări. indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale. executate din o el. STA II ŞI POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE A GAZELOR NATURALE 7. Răsuflători.31.1 │ 2½ │ Consolă │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 6. respectiv pe instala iile de utilizare exterioare subterane astfel: a) la capetele tuburilor de protec ie. dar nu la distan e mai mici de 1 m. se prevăd măsuri de etanşare la trecerile instala iilor de orice utilitate (încălzire. se reazemă. 6. (2) Distan ele maxime între două reazeme şi tipul reazemelor pentru conducte sunt prezentate în tabelul 7. 6. (1). (1) Conductele montate suprateran pe elemente de construc ii. (2) În cazurile prevăzute la alin. iar capetele tubului se etanşează pe conductă. canalizare. (2) Este interzisă racordarea la SD a clădirilor care nu au asigurate măsurile de etanşare prevăzute la alin. d) la ramifica ii ale conductelor şi la schimbări de direc ie. 7.2. ecrane de etanşare 6.0 │ 5 │ Consolă │ └───────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┘ 7. televiziune etc. răsuflătorile se montează în zone construite. pentru re elele ramificate..34.37.2009 11:57 . (1) La toate clădirile amplasate în localită i în care există re ele de gaze naturale. aglomerate cu diverse instala ii subterane. (1) Diametrul interior al tubului de protec ie se stabileşte în func ie de diametrul exterior şi destina ia conductei protejate: a) pentru conducte de distribu ie: i) o el d(i tub) = d(e cond izolată) + 75 mm. (2) Tuburile de protec ie se prevăd la partea superioară a capetelor tubului cu orificii şi cu răsuflători. Tabelul 7 .6 m deasupra solului. ii) polietilenă d(i tub) = d(e cond) + 50 mm. În zone construite. Amplasarea regulatoarelor pe instala ia de utilizare se face cu îndeplinirea cel pu in a următoarelor condi ii: a) încăperile în care se montează să fie ventilate.5 m. se montează răsuflători (Anexa 25. cu densitate mare de construc ii subterane.7 │ 2 │ Consolă │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 6.35.DISTAN ELE MAXIME ÎNTRE REAZEME ┌───────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┐ │ Distan a maximă între │ Diametrul conductei. tuburi de protec ie.. Distan a între generatoarea superioară a conductei pe care se montează răsuflătoarea şi fa a inferioară a calotei răsuflătorii este de 150 mm atât pentru conductele din o el cât şi pentru conductele din polietilenă. Traversările supraterane ale căilor de circula ie de pe teritoriul unită ilor industriale se fac la înăl imi stabilite în func ie de gabaritul vehiculelor utilizate. (2) Grosimea pere ilor şi materialul din care se confec ionează tubul de protec ie se stabilesc în func ie de sarcinile la care este solicitat tubul. în cazul unor suduri la distan e mai mici de 1 m. cu excep ia sudurilor conductelor din interiorul tuburilor de protec ie.36.3 │ 3/8 . 6..08. 1/2 │ Bră ară │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 4. (1) Pentru conductele din polietilenă. │ Tipul reazemului │ │ reazeme. 1 │ Bră ară │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 5. b) înainte de traversare. c) la ieşirea din pământ a conductelor. pe câmp. Rezemarea conductelor supraterane 6.5 │ 4 │ Consolă │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 8.Normă tehnică din 05/02/2009 locale impuse prin avizele specifice acestor obiective. 6. se realizează drenaj continuu între suduri. pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze. în m │ în inch │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 3. de reglare .7 │ 3 │ Consolă │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 7. se prevăd răsuflători cu înăl imea de 0. în func ie de diametru. Proiectarea şi executarea traversării căilor de comunica ii se realizează în conformitate cu legisla ia în vigoare. ii) polietilenă d(i tub) = d(e cond) + 100 mm. dar nu mai mici de 5 m de la generatoarea inferioară sau dispozitivul de sus inere a conductei până la nivelul carosabilului. pe stâlpi sau estacade. 1) se prevăd cu robinete de sec ionare.30.măsurare şi de măsurare se montează în firide sau direct pe instala ia de utilizare. care să permită scoaterea din func iune a conductei de gaze naturale: a) în ambele păr i ale traversării. c) respectarea prescrip iilor de montaj impuse de producător.2 │ 3/4 . 7.33. fig.29.28. pe re elele de distribu ie şi/sau pe instala iile de utilizare exterioare subterane. 6. c) la ramifica ii. b) la capetele tuburilor de protec ie. 7): a) deasupra fiecărei suduri.1 │ 1¼ .3. (2) Robinetele fac parte din componen a sta iilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare. 6. la schimbări de direc ie şi la suduri de pozi ie. (1) Tuburile de protec ie montate pe conducte trebuie să depăşească..) prin pere ii subterani şi prin planşeele subsolurilor clădirilor. (2) Posturile de reglare.. pentru re elele inelare. cabluri electrice. precum şi în zone cu agresivitate redusă şi fără instala ii subterane. apă. cu cel pu in 0. 12 of 60 25. pe bră ări sau console confec ionate conform cataloagelor de detalii tip pentru instala ii.1. pe re elele de distribu ie.32. 6. b) pentru branşamente: i) o el d(i tub) = d(e cond izolată) + 50 mm. (1) Sta iile şi posturile de reglare sau reglare-măsurare sunt delimitate prin robinete de închidere. în ambele păr i. dar nu la distan e mai mici de 50 m. amplasate la intrarea. d) în alte situa ii deosebite eviden iate de proiectant. limitele instala iei sau construc iei traversate.. telefonice. b) regulatoarele să fie în construc ie etanşă. (1) Sta iile de reglare sau de reglare-măsurare a gazelor naturale se montează în construc ii proprii. respectiv ieşirea din sta ii şi posturi. În cazul conductelor din o el montate pe trasee fără construc ii. 6.

presiune. (1) Dimensionarea şi echiparea sta iilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare se face inând seama de următorii parametri: debit. se face conform specifica iilor tehnice date de producător. din exteriorul construc iei.9. (2) Pentru cazuri excep ionale. avându-se în vedere şi accesul la echipamentele şi dispozitivele componente. în locuri uşor accesibile.24.45 ▪ Q(t).măsurare pentru presiunea maximă de intrare între 0. păstrându-se distan e între elementele componente astfel încât să se asigure posibilitatea între inerii şi exploatării.Normă tehnică din 05/02/2009 7. 13 of 60 25. (1) Amplasarea construc iilor pentru sta iile şi posturile de reglare sau reglare-măsurare aferente re elei de distribu ie se face pe domeniul public. b) sub ferestrele clădirilor şi în locuri neventilate. Evacuarea din firide a eventualelor scăpări de gaze naturale se asigură prin goluri. 7. (1) Pentru măsurarea în scopuri comerciale a cantită ilor de gaze naturale.): a) pe o înăl ime de cel pu in 8 m. (3) Sta iile şi posturile de reglare sau reglare-măsurare se echipează cu dispozitive de securitate corespunzătoare cerin elor legisla iei în vigoare. b) 2% din suprafa a uşilor firidelor. b) ac ionare directă. 7. Protec ia împotriva descărcărilor electrice. 7.08. Regulatoare de presiune 7. acestea se montează obligatoriu conform instruc iunilor producătorului. dispuse în mod egal la partea superioară şi inferioară. 7.23.îngropată în peretele exterior al clădirii. 7. (3) Construc iile sta iilor de reglare sau reglare-măsurare se execută din materiale incombustibile şi fără pod. 7. prin regulatoare cu: a) ac ionare indirectă. b) artificial.. b) firidă independentă sau alipită de un perete exterior al clădirii. pentru sta iile de reglare sau reglare-măsurare şi instala iile montate în exterior. 3. pentru regulatoarele cu ac ionare directă.11. b) cu respectarea distan elor prevăzute în Cap.8.12.2) ▪ Q(t). Amplasarea şi montarea echipamentului de reglare-măsurare 7. d) asigurându-se accesul direct şi permanent al personalului operatorului SD. cu avizul operatorului SD. prevăzute cu ventilare şi cu măsuri de evitare a pericolului de incendiu şi explozie. 7. se pot monta echipamente de filtrare şi/sau separare. 7. cu avizul operatorului SD se pot construi sta ii de sector de reglare sau reglare-măsurare subterane. (1) Posturile de reglare-măsurare nu se amplasează: a) pe căile de evacuare din clădiri cu aglomerări de persoane. 7. temperatură. Abaterea maximă a presiunii reglate a regulatoarelor de presiune este de 5%.27. func ie de debitul nominal al regulatoarelor Q(n).2 ▪ 105 Pa (0. modul de amplasare şi condi iile de montaj se stabilesc de proiectant.19. în func ie de mărimea debitului. Amplasarea construc iilor pentru sta iile şi posturile de reglare sau reglare-măsurare. Panourile de reglare-măsurare se amplasează în plan orizontal sau vertical. tabelul 2. 7. 3. 7. 7.05-2 bar) se montează în: a) firidă îngropată sau semi . În func ie de natura şi con inutul de impurită i a gazelor naturale.5. Q(n) = 1. la care se racordează păr ile metalice ale fiecărui element din sta ie cuprins între două flanşe.4. de domeniul de varia ie a acestor parametri şi de calitatea gazelor naturale. Construc ii pentru sta ii şi posturi reglare sau reglare . 7. cât mai aproape de limita de proprietate a consumatorului. b) axul de manevră al robinetelor postului se etanşează.7. unde Q(t) reprezintă debitul nominal total al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi deservite. (1) Sta iile de reglare sau reglare-măsurare se prevăd cu priză şi centură de împământare (rezisten a de dispersie sub 4 Ohm). (2) Sistemele de măsurare se aleg şi se pozi ionează în conformitate cu cerin ele normelor în vigoare. b) pe o lă ime care să depăşească firida cu minim 5 m. la construc iile independente ale sta iilor. însumând: a) 8% din suprafa a încăperii. (1) Reglarea presiunii se face. alipite pere ilor clădirilor. 7. Când alimentarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi nu poate fi întreruptă. în ambele sensuri. pentru regulatoarele cu ac ionare indirectă. Protec ia construc iilor sta iilor de reglare sau reglare-măsurare şi a instala iilor exterioare împotriva accesului persoanelor străine se realizează prin împrejmuire. Posturile de reglare sau reglare . în ziduri sau garduri. Proiectarea sta iilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare se face astfel încât să rezulte o grupare cât mai compactă. se face: a) suprateran. (2) Racordurile prin flanşe nu se consideră electroconductoare decât dacă sunt conectate între ele cu platbandă zincată cu sec iunea de minim 40 mm2. 7. (2) Alegerea regulatoarelor.18. sta iile de reglare sau reglare-măsurare pot fi prevăzute cu ocolitor. Pentru echipamentele care prevăd în mod expres filtre de protec ie. b) cu suporturi pentru rezemarea echipamentului.2009 11:57 .21. în condi ii care să nu permită infiltrarea gazelor în clădire.13. La alegerea mărimii regulatoarelor se pot utiliza următoarele rela ii de calcul: Q(n) = (1. Pe conductele din o el de intrare şi de ieşire din sta iile de reglare sau reglare-măsurare se montează flanşe electroizolante în locuri uşor accesibile. se pot monta şi în firide aerisite. conform precizărilor din certificatul de urbanism. 7. 7. Posturile de reglare sau reglare-măsurare pentru presiunea maximă de intrare între 2 ▪ 105 . Firidele practicate în pere ii unei clădiri se tencuiesc şi se sclivisesc la interior. pe baza specifica iilor tehnice date de producător. se utilizează numai aparate de măsurare aprobate conform legisla iei metrologice în vigoare. Amplasarea sta iilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare se face respectând prevederile din Cap. 7.10. prin ferestre.6 ▪ 105 Pa (2-6 bar).05 ▪ 105 . 7.17. se vor realiza următoarele măsuri: a) eava de evacuare a regulatoarelor de presiune se prelungeşte astfel încât să evite pătrunderea gazelor în interiorul clădirii. În cazul în care în instala ia de utilizare industrială sunt necesare diferite trepte de presiune se prevăd panouri de reglare pentru fiecare treaptă de presiune. la intrarea în sta iile şi posturile de reglare sau reglare-măsurare. ferestre etc. în func ie de mărime.15.6. (2) În cazul excep ional în care nu sunt condi ii tehnice şi există spa iu de amplasare a postului de reglare numai sub fereastră.25.măsurare a gazelor naturale 7. cu asigurarea obligatorie a accesului operatorului SD. c) la limita de proprietate a consumatorului sau când nu este posibil. (2) Tipul aparatului de măsură.14. Pardoseala sta iilor de reglare sau reglare-măsurare se realizează: a) din materiale de construc ii care nu produc scântei la lovire.20. 1.22. cu condi ia ca pere ii respectivi să nu prezinte goluri (uşi. Iluminatul interior al sta iilor de reglare sau reglare-măsurare se realizează: a) natural.1 .16. independente sau alipite altor construc ii.26. se realizează conform prevederilor din legisla ia în vigoare.. 7.

plăcu e metalice pe care au gravat: a) denumirea producătorului. b) explozie a materialelor şi substan elor combustibile/inflamabile aflate în interior. (3) În cazul utilizării detectoarelor. b) 0. Pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la coş sau cu flacără liberă se asigură aerul necesar arderii şi evacuarea în exterior a gazelor de ardere.2009 11:57 . sau suprafe e asimilate acestora: panouri care conform specifica iei tehnice date de producători cedează la presiuni de cel pu in 1180 Pa (0.08.3. 8. (3) Capătul liber al conductei de evacuare se prevede cu o curbă îndreptată în jos sau cu o căciulă de protec ie. se consideră că prin neetanşeită ile existente se asigură aerul necesar pentru ardere. (1) Aerul necesar arderii se asigură în func ie de raportul între volumul interior al încăperii V(i).0118 bar). (4) Volumul net reprezintă volumul total al încăperii. chiar dacă au termostat de coş. 7. 8. în care nu se pot acumula gaze. d) pozi ia robinetului. 8. d) evacuarea totală a gazelor de ardere în atmosferă.0 m pentru orice tip de încăpere. (1) Toate încăperile în care se montează aparate consumatoare de combustibili gazoşi se prevăd. spre exterior sau spre balcoane/terase vitrate. se aplică tăbli e avertizoare pe care se înscrie: ┌──────────────────────────────────────┐ │ PERICOL DE EXPLOZIE │ │ APROPIEREA CU FOC STRICT │ │ OPRITĂ │ └──────────────────────────────────────┘ şi indicatorul pentru pericol de explozie. pe distribuitorul fiecărei trepte de reglare.5 m peste cel mai înalt punct al acoperişului: a) sta iilor sau posturilor independente. suprafa a vitrată poate fi redusă la 0. 8. prin aprinderea materialelor şi elementelor combustibile.02 m pe m de volum net de încăpere. în m şi debitul nominal al aparatului consumator de combustibili gazoşi Q(n).29. a) şi art. e). b) creşterea presiunii peste nivelul admis la consumator. 7. uşi cu geamuri sau goluri.2. în cazul construc iilor din zidărie.2. (2) Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construc ie specială (securizat. în atmosferă. e) suprafe e vitrate: ferestre. (2) Pe colectoarele filtrelor se prevăd manometre. Condi ii tehnice pentru func ionarea în siguran ă a instala iilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile: a) volumul interior minim al încăperilor: i) 18. c) intoxicare sau asfixiere a utilizatorilor cu gaze combustibile sau gaze de ardere.5 m pentru băi şi bucătării. cu excep ia bucătăriilor şi băilor. care pot fi legate la un colector comun. b) presiunea de încercare. din care se scade volumul elementelor de instala ii sau de construc ii existente în încăpere. b) armături pentru termometre. cu suprafe e vitrate.4. în cazul construc iilor din beton armat.1. INSTALA II INTERIOARE DE UTILIZARE Utilizarea gazelor naturale în clădiri 8. aparatele consumatoare de combustibili gazoşi la care prin tubulatură etanşă se asigura accesul din exterior al aerului necesar arderii şi evacuarea în exterior sub presiune a gazelor de ardere (cu cameră de ardere etanşă şi tiraj for at). (1) Pe colectoarele şi distribuitoarele sta iilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare se montează: a) manometre prevăzute cu robinet de închidere. conform reglementărilor în vigoare. (2) Evacuarea gazelor de la echipamentul de securitate şi de la regulatoarele montate în posturi de reglare sau pe utilaje se face în aer liber la 0. cu suprafa a minimă totală de: a) 0. Elementele instala iei de reglare . Fac excep ie de la prevederile art. ii) 7.. astfel: a) pentru cazul V(i)/Q(n) >= 30. presiunea de declanşare.5.2. complet şi fără riscuri. c) presiunea nominală. (1) Echipamentul de securitate se prevede: a) fără armături de închidere pe deriva ia pe care este montată supapa. 7. care ac ionează asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. b) cu conducte de evacuare la exterior. Instala ii şi dispozitive auxiliare. b) aparate consumatoare de combustibili gazoşi pentru încălzire centrală sau locală.măsurare se protejează împotriva coroziunii. "ÎNCHIS" sau "DESCHIS" 7. 8.4.03 m pentru fiecare m de volum net de încăpere. Executan ii sta iilor de reglare sau reglare-măsurare au obliga ia să fixeze.. 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 14 of 60 25.30. pe fiecare perete al sta iilor şi pe uşile sta iilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare.6.31. 8. 8.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel pu in 2% metan (CH4) în aer. tip Thermopan etc. 8.. Debitul total al aparatelor cu flacără liberă care se pot instala într-o încăpere trebuie să satisfacă condi ia: 15 m volum interior de încăpere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale.Normă tehnică din 05/02/2009 7. (2) Pe dispozitivele de securitate se înscrie. atât înainte cât şi după aceasta. vizibil. (1) Sta iile şi posturile de reglare a presiunii se dotează cu echipament de securitate care să prevină: a) creşterea presiunii la ieşirea din regulator peste nivelul maxim al treptei de presiune.33. La exterior. luminatoare cu geamuri. lit.05 m pentru fiecare m de volum net de încăpere. 7.8. Asigurarea aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse 8. b) clădirilor la care sunt alipite posturile sau în care se află utilajele.28. Utilizarea gazelor naturale este admisă numai în încăperi în care nu există pericol de: a) incendiu. 8. prevăzute cu arzător atmosferic şi rupere de tiraj. definite conform art. lit.32. c) ventilare naturală sau mecanică.7. În băi nu sunt admise: a) aparate consumatoare de combustibili gazoşi pentru prepararea instantanee a apei calde de consum. b) asigurarea aerului necesar arderii. c) scăderea presiunii sub nivelul minim de func ionare al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi ale consumatorului. astfel încât în atmosfera încăperii să nu se depăşească concentra ia de noxe admisă de normele de protec ia muncii şi normele de protec ie a mediului. 8. în m /h.

condi iile de securitate au prioritate fa ă de orice alte condi ii. 8.12. între încăperile din subsol. Conductele instala iilor interioare de utilizare se amplasează suprateran. Pentru evacuarea infiltra iilor şi scăpărilor de gaze care se pot acumula în casa scărilor clădirilor etajate. cu condi ia ca instala iile interioare aferente fiecărui punct de intrare să nu se interconecteze. în care se instalează aparate cu flacără liberă.22. 8. în spa ii uscate. dimensionate şi executate în conformitate cu standardele şi prescrip iile tehnice în vigoare. Coşurile de fum executate din zidărie de cărămidă se căptuşesc la interior cu tuburi din aluminiu sau o el inoxidabil. 8. (4) În spa ii cu pericol de explozie sau incendiu. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (2) Tronsoanele se introduc unul în altul în sensul curgerii gazelor. c) distan a de la coşul de fum până la aparatul consumator de combustibili gazoşi este mai mică de 3 m.16. (1). în care nu există alte aparate consumatoare de combustibili gazoşi. b) montarea dispozitivelor de închidere sau obturare a sec iunii de ieşire a gazelor de ardere de la aparatele de consum individual (sobe. la ieşirea din aparatul consumator de combustibili gazoşi.10.). 8. dacă şi în încăperea vecină.08. în func ie de debitul rezultat şi de condi iile locale. 8. Canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere: a) se racordează la partea superioară a încăperilor. îmbinate prin sudură. special destinate acestui scop. la partea superioară a încăperii.24. panta către coşul de fum este de minim 8%. în acoperişul clădirii. (1) Suprafa a golului pentru accesul aerului de ardere într-o încăpere în care se utilizează gazele naturale se determină cu rela ia: S = 0. în m /h. în care V(i) este volumul bucătăriei plus volumul încăperii respective. păcură. la care se admite accesul aerului dintr-o încăpere vecină prin realizarea unui gol spre această încăpere. cât mai aproape de plafon.25. 8. se prevăd prize de acces aer direct din exteriorul construc iei.4 m.200 mm. (1) Evacuarea gazelor de ardere din hale de produc ie se face. sec iunile canalelor de aer se calculează luând în considerare rezisten ele aeraulice ale acestora. c) evacuarea gazelor de ardere în podurile caselor. 8. se admite în următoarele condi ii (Anexa 25. este interzisă obturarea golului de acces al aerului de ardere. 8. Este interzisă racordarea la SD a clădirilor care nu au asigurate măsurile de ventilare prevăzute la art. radiatoare etc. (1) Burlanele de evacuare a gazelor arse se montează asigurându-se rezisten a mecanică a întregii tubulaturi şi etanşarea între tronsoanele care alcătuiesc burlanul. cu excep ia aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi prevăzute din fabrica ie cu astfel de evacuare. precum şi prin legarea subsolului clădirilor la canale de ventilare naturală. 8. utilizându-se: a) canale individuale.21. în toate cazurile. pot fi stabilite conform datelor din tabelul din Anexa 12. litera a) bucătăriile din locuin ele cu încălzire centrală. accesul aerului se face conform reglementărilor specifice. sunt instalate aparate consumatoare de combustibili gazoşi. se prevede la partea superioară a acestora. şi 8. un orificiu cu diametrul de 150 . astfel încât să nu se depăşească concentra iile admise prin normele de protec ie a muncii şi normele de protec ie a mediului. construite fără canale de ventilare sau a căror canale de ventila ie au fost desfiin ate. luminate şi circulate.20.16.18.14. prevăzut cu un tub racordat la un deflector. 8. 8.17.Normă tehnică din 05/02/2009 b) pentru cazul V(i)/Q(n) < 30. rigide sau flexibile.0025 ▪ Q(i). (3) Racordarea burlanului la canalul de fum se realizează cu asigurarea etanşeită ii. maşini de gătit. se admite practicarea în peretele exterior sau în tocul ferestrei. 8. inclusiv în subsolurile care îndeplinesc aceste condi ii şi se montează: 3 2 3 2 3 15 of 60 25. se realizează prize de aer direct din exteriorul construc iei. ventilate. fără suprafe e vitrate. în afara ventila iilor naturale prevăzute pentru anexele apartamentelor sau clădirilor. e) îmbinarea şi racordarea la coşul de fum se execută cu asigurarea etanşeită ii.13.26. b) canale colectoare. cu un debit maxim de 7 m /h. (3) La cazanele de încălzire şi/sau preparare apă caldă. în care sunt instalate aparate cu flacără liberă.15. cazane de încălzire şi/sau preparare apă caldă.). 8. iar coeficientul 0. spre care este prevăzut golul. este de cel pu in 0.19. Pentru evacuarea eventualelor infiltra ii de gaze naturale.9. (2) Golul pentru accesul aerului de ardere se prevede la partea inferioară a încăperii şi fără dispozitive de închidere sau reglaj. raportul dintre suma volumelor celor două încăperi [SUMĂ V(i) = V(i1) + V(i2)] şi suma debitelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi din aceste încăperi [SUMĂ Q(n) = Q(n1) + Q(n2)] trebuie să fie SUMĂ V(i)/SUMĂ Q(n) >= 30. (2) Alegerea tipului de ventilare şi dimensionarea instala iei se fac în func ie de cantitatea de gaze de ardere. Evacuarea gazelor de ardere din bucătării şi oficii se face prin tiraj natural organizat sau mecanic.23. 8. se asigură ventilarea naturală a subsolului clădirilor prin orificii de ventilare efectuate pe conturul exterior al acestora. (1) Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la acelaşi canal de fum se face în următoarele condi ii: a) la înăl imi diferite. nu se folosesc burlane din tablă.15.). (2) Fiecare unitate locativă se racordează la coloana sau instala ia exterioară comună printr-o singură deriva ie. unde Q(i) reprezintă debitul instalat în încăperea respectivă. b) sec iunea canalului de fum să poată prelua debitele de gaze arse însumate ale tuturor aparatelor racordate la acesta. Trasee şi condi ii tehnice de amplasare a conductelor 8. cu excep ia burlanelor etanşe. (3) În cazul în care aerul necesar arderii nu poate fi asigurat prin neetanşeită i (cazul tâmplăriilor prevăzute cu garnituri de cauciuc etc. indiferent de volumul încăperilor. e) racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn. 8. (4) În cazul în care accesul aerului de ardere se asigură prin canale. se alimentează cu gaze naturale din instala ia de utilizare exterioară. (1) La alegerea traseelor instala iilor de utilizare gaze naturale. b) nu se prevăd cu dispozitive de închidere sau reglaj. prin ventilare naturală organizată sau ventilare mecanică. se prevăd detectoare automate de gaze dotate cu sisteme de semnalizare optică sau alarmare acustică la atingerea concentra iilor periculoase şi cu comanda închiderii automate a admisiei gazelor naturale în instala ii. La încăperile. b) por iunea verticală a burlanului. pentru fiecare clădire civilă sau hală industrială. Pentru bucătăriile din construc iile existente. 8. (2) Sec iunile coşurilor de fum pentru evacuarea gazelor de ardere de la aparate consumatoare de combustibili gazoşi. pentru evacuarea gazelor de ardere. a unui gol (grilă de ventilare).0025 este dat în m /(m /h). în m . 13): a) sec iunea burlanului este cel pu in egală cu sec iunea racordului de ieşire din aparatul consumator de combustibili gazoşi. Este interzisă: a) trecerea burlanelor dintr-o încăpere în alta. 8.11. c) hote cu evacuarea gazelor de ardere în exterior.2009 11:57 . se prevăd canale sau grile de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere. d) evacuarea gazelor de ardere direct prin pere ii exteriori ai clădirilor. cu excep ia aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au fost construite pentru alimentare mixtă (gaze naturalecombustibil lichid/solid). cu acces permanent. (3) Pentru etanşarea tronsoanelor se folosesc numai materiale special destinate acestei opera ii. incendii sau explozii cauzate de scăpările accidentale de gaze naturale acumulate. fig. 8. cu condi ia satisfacerii raportului V(i)/Q(n) >= 30. independent de volumul lor. (3) Evacuarea gazelor de ardere de la cazane de încălzire şi/sau preparare apă caldă care nu se încadrează în prevederile din tabelul din Anexa 12 se face conform prevederilor din reglementările specifice. d) dacă distan a de la coşul de fum până la aparatul consumator de combustibili gazoşi depăşeşte 1 m. Instala iile de utilizare interioare. prin unul sau mai multe puncte de intrare. În încăperile în care există risc de intoxicări. Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la coşuri de fum prin burlane din tablă metalică. cărbune etc.

8.sus inerea cablurilor şi/sau conductorilor electrici. b) intersectarea canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instala ii sau comunicarea cu acestea. măsurare a consumului de gaze etc. presiune. k) locuri greu accesibile. Conductele instala iilor de utilizare se amplasează astfel încât să fie protejate împotriva degradării prin: a) lovire directă sau trepida ii. b) contactul cu lichide corosive. l) spa ii de depozitare. în casa scărilor. cu respectarea prevederilor art. se poate realiza pe acelaşi traseu. m) spa ii de adăpostire din subsolul clădirilor şi prin galerii de evacuare.. Capetele conductelor instala iilor de utilizare la care nu sunt legate aparate consumatoare de combustibili gazoşi se închid obligatoriu cu dopuri din fontă sau o el. se folosesc evi zincate sau protejate cu lacuri anticorosive sau se protejează conductele cu tuburi de protec ie. Este interzisă utilizarea conductelor de gaze naturale pentru orice alte scopuri. inclusiv în spa iul de sub acestea.44. în care sunt montate conducte pentru alte instala ii. (1) Racordurile flexibile se montează între robinetul de siguran ă şi aparatul consumator de combustibili gazoşi şi trebuie să îndeplinească 3 16 of 60 25. Distan ele minime între conductele de gaze naturale şi elementele celorlalte instala ii se încadrează în prevederile din prescrip iile tehnice de specialitate în vigoare. 8. cămări. stâlpi.31. Trecerea conductelor prin pere i sau planşee se face: a) protejată în tub de protec ie.27. etanşe. 8. f) încăperi cu mediu corosiv sau cu degajare de noxe. cu excep ia cazurilor prevăzute la art.43. împreună cu conducte pentru alte instala ii. de regulă. pe elemente rezistente ale construc iei: pere i.28. monta i special în acest scop sau în scopul sus inerii conductelor de gaze naturale. 8. 8. b) protejarea coloanelor cu măşti ventilate (perforate) şi demontabile. reglare şi semnalizare. .28. (2) În clădirile civile şi de locuit nu se admite montarea arzătoarele cu panou radiant cu flacără deschisă. 8. 8. b) fără îmbinări în tubul de protec ie. a conductelor cu îmbinări fixe sau demontabile. plafoane.32. (1) Fac excep ie de la art. h) încăperi de depozitare a materialelor inflamabile. în cazul montării în pardoseală. (1) Tuburile de protec ie pentru instala iile interioare se fixează rigid şi etanş de elementele de construc ie şi depăşesc fa a finită a acestora cu: a) 10 mm la pere i şi plafoane. . Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi se racordează rigid la instala iile interioare. (1) Se admite montarea conductelor instala iilor de utilizare în şli uri amenajate în perete (Anexa 25. fig. e) au dimensiuni care să permită controlul şi repararea conductei. closete şi alte spa ii de acest fel.35. b) 50 mm la pardoseli. 8.08.30. pardoseli etc. Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi 8. a aerului de combustie sau a energiei electrice. (1) Este interzisă trecerea conductelor instala iilor de utilizare prin: a) apartamente diferite (dintr-un apartament în altul). în care între inerea normală a conductelor nu poate fi asigurată. (1) îndeplinesc următoarele condi ii: a) sunt acoperite cu capace perforate şi uşor demontabile. (1). 8. b) sunt uscate şi aerisite. b) deasupra uşilor şi ferestrelor.37.stingerea accidentală a flăcării. i) subsoluri tehnice şi canale tehnice. care să închidă automat alimentarea cu gaze naturale la: . (4) Când trecerea conductelor prin încăperi cu umiditate pronun ată sau atmosferă corosivă este inevitabilă. dacă încăperile nu sunt ventilate.realizarea prizelor de protec ie electrică.34. La instala iile cu arzătoare automate sau comandate de la distan ă care nu sunt supravegheate permanent. d) coşuri şi canale de ventila ie. e) pu uri şi camere de ascensoare. d) sunt prevăzute cu pantă. g) încăperi cu umiditate pronun ată. 8. Conductele orizontale din instala iile de utilizare se montează: a) la partea superioară a pere ilor. (1) Arzătoarele cu panou radiant cu flacără deschisă sunt admise numai în spa ii ventilate corespunzător. 8. precum şi arzătoarele industriale independente utilizate la aparate mobile pot avea şi racorduri flexibile la instala ia de utilizare. litera a) conductele instala iilor de utilizare existente. b) spa ii neventilate. 8. chiar dacă conductele respective sunt prevăzute cu robinete.40. c) poduri ale clădirilor. 38 (1) În clădirile de locuit cu mai mult de 3 niveluri. c) au trasee cât mai scurte.lipsa gazelor naturale.39.42. debarale. j) ghene sau nişe. se prevăd dispozitive automate de control. deasupra conductelor pentru alte instala ii. (2) Se admite montarea coloanelor instala iilor de utilizare şi în exteriorul clădirilor sau prin balcoane deschise. (2) Înlocuirea instala iilor de utilizare la care se face referire în alin. d) radia ie sau conduc ie termică. grinzi. (2) Este interzisă montarea înglobată a conductelor instala iilor de utilizare în elemente de construc ie (pere i. . 8. Aparate consumatoare de combustibili gazoşi 8.legarea la pământ a altor instala ii. coloanele instala iilor de utilizare se montează.44.2009 11:57 . (2) Şli urile prevăzute la alin. 8. alin. 8. în cazul în care nu se modifică elemente de natură tehnică (debit instalat.) (3) Se evită trecerea conductelor prin camere de dormit neprevăzute cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi. .33.43.41. pentru asigurarea scurgerii eventualelor infiltra ii de apă spre puncte de colectare. Este interzisă: a) montarea conductelor pentru alte instala ii în canalele pentru conductele de gaze naturale. c) contactul îndelungat cu apa. Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi cu debit nominal sub 3 m /h. cu asigurarea următoarelor condi ii: a) evitarea producerii incendiilor prin aprinderea materialelor ca urmare a efectului radia iilor termice. 8. 12) sau în pardoseală.agă area sau rezemarea unor obiecte. b) pe stâlpi metalici sau de beton. cu respectarea următoarelor condi ii: a) asigurarea accesului în vederea între inerii instala iilor de utilizare.Normă tehnică din 05/02/2009 a) pe cât posibil. planşee. 8. (1). 8. cum ar fi: . indiferent de tensiune şi curent. b) încadrarea concentra iei de noxe în limitele admise de reglementările în vigoare. Alegerea şi montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face cu respectarea instruc iunilor producătorului şi reglementărilor în vigoare. (2) Capetele tubului de protec ie se etanşează pe conducta instala iei de utilizare.). 8.36.29.

Normă tehnică din 05/02/2009

următoarele condi ii: a) presiunea nominală pentru care a fost construit racordul să fie egală sau mai mare decât presiunea instala iei de gaze naturale la care se racordează; b) lungime maximă de 1 m şi diametru minim 10 mm, în instala ii de utilizare cu presiune joasă; c) lungime maximă 20 m şi diametru maxim de 50 mm, în instala ii industriale cu presiune până la 2 ▪ 10 Pa (2 bar); d) trasee la vedere, fără să treacă dintr-o încăpere în alta; e) măsuri de evitare a contactului cu corpuri calde; f) măsuri de evitare a întinderii excesive, agă ării, strivirii sau deteriorării; g) măsuri de protec ie la intemperii; h) respectarea prescrip iilor de montaj impuse de producător. (2) Racordurile flexibile nu se prevăd cu armături de închidere sau dispozitive de reglare. (3) Nu se admite cuplarea a două sau mai multe racorduri flexibile. 8.45. Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi direct la conducta de distribu ie, fără regulator de presiune, este interzisă. Armături de închidere 8.46. (1) Robinete de închidere se prevăd: a) înaintea fiecărui contor; b) pe fiecare ramifica ie importantă; c) pe fiecare conductă care alimentează grupuri de arzătoare montate la aparate, mese de lucru, laboratoare etc.; d) la baza fiecărei coloane; dacă plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face în condi ii de securitate şi estetică corespunzătoare, se admite montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane care alimentează maxim 24 puncte de consum; e) înaintea fiecărui aparat consumator de combustibili gazoşi. (2) Numărul robinetelor de închidere care se montează înaintea fiecărui aparat consumator de combustibil gazoşi sunt stabilite astfel: a) în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi racordate rigid, care nu au robinet de manevră propriu, două robinete montate pe conductă; b) în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi racordate prin racord flexibil, care nu au robinet de manevră propriu, două robinete montate pe conductă înaintea racordului flexibil; c) în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au racord rigid şi robinet de manevră propriu, un robinet; d) în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au racord flexibil şi robinet de manevră propriu, un robinet. 9. ECHIPAMENTE, INSTALA II, APARATE, PRODUSE ŞI PROCEDEE UTILIZATE ÎN SISTEMELE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 9.1. (1) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se utilizează numai echipamente, instala ii, aparate, produse şi procedee care îndeplinesc una din condi iile, în conformitate cu legisla ia în vigoare: a) poartă marcajul european de conformitate CE; b) sunt agrementate/certificate tehnic de către un organism abilitat. (2) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se pot utiliza şi alte echipamente, instala ii, aparate, produse şi procedee decât cele prezentate în prezentele norme tehnice, cu respectarea alin. (1). evi 9.2. (1) evile care se folosesc la executarea oricăror lucrări trebuie să corespundă tipului, calită ii şi caracteristicilor dimensionale prevăzute în proiectele de execu ie a lucrărilor. (2) Grosimea peretelui evii se calculează în func ie de solicitările la care este supusă conducta şi gradul de agresivitate al solului. (3) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice reutilizarea evilor. 9.3. (1) evile din o el utilizate la executarea conductelor se înscriu într-o gamă extrem de largă, în func ie de calitatea o elului, tipul şi dimensiunile evii. (2) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice utilizarea evilor sudate longitudinal. 9.4. Panourile de măsurare se confec ionează numai din eavă din o el fără sudură, laminată la cald sau trasă la rece. 9.5. (1) La executarea conductelor din polietilenă se utilizează evi cu SDR 11 de tipul PE 80 sau PE 100, în func ie de presiunea de regim. (2) evile din polietilenă au culoarea neagră cu dungi longitudinale galbene sau sunt complet galbene. Tuburi de protec ie, răsuflători 9.6. (1) Tuburile de protec ie se confec ionează din o el, polietilenă, beton sau alte materiale cu caracteristici similare. (2) Protec ia conductelor ce subtraversează linii de cale ferată sau tramvai se realizează numai cu tuburi de protec ie din o el. (3) Se interzice montarea conductelor în tuburi de protec ie din o el lângă sau la intersec ia cu cabluri electrice. (4) Se interzice montarea conductelor în tuburi de protec ie din polietilenă: a) lângă sau la intersec ia cu canale termice; b) în carosabil, la preluarea sarcinilor mecanice. 9.7. Tuburile şi calotele răsuflătorilor se confec ionează din o el. Capacele pentru răsuflătorile pozate în carosabil se confec ionează din fontă. Fitinguri Fitinguri pentru conducte din o el 9.8. Din punct de vedere al func iei pe care o îndeplinesc, la realizarea conductelor se utilizează diferite tipuri de fitinguri: flanşe, mufe, coturi, curbe, ramifica ii, capace, nipluri, racorduri olandeze, reduc ii etc. Fitinguri pentru conducte din polietilenă 9.9. La realizarea de conducte din polietilenă sunt folosite următoarele categorii de fitinguri: a) coturi, teuri, reduc ii, dopuri de capăt, mufe de legătură etc., realizate prin procedeul de injec ie; b) fitinguri de tranzi ie PE-metal; c) adaptor de flanşă, flanşă liberă şi garnituri de etanşare; d) racorduri metalice cu etanşare prin compresiune pe pere ii evii; e) racord mixt PE-metal din trei bucă i (tip olandez) cu etanşare cu garnitură de cauciuc. Armături de închidere şi securitate 9. 10 Tipul de armături se alege în func ie de treapta de presiune a instala iei pe care se montează. 9.11. Robinetele din polietilenă se montează îngropat cu tijă de ac ionare de la suprafa a solului. 9.12. (1) Armăturile metalice se montează: a) îngropat, cu tijă de ac ionare în cazul utilizării robinetelor izolate anticoroziv; b) în cămine. (2) Robinetele metalice montate în cămin se racordează la eava din polietilenă prin: a) fiting de tranzi ie PE -metal montat în exteriorul căminului; b) adaptor de flanşă. 9.13. Supapele de siguran ă sunt amplasate în aval de regulatorul de presiune. Dispozitive pentru preluarea dilatării
5

17 of 60

25.08.2009 11:57

Normă tehnică din 05/02/2009

9.14. Preluarea dilatărilor se realizează prin: a) compensatoare de dilatare; b) configura ia re elelor. 9.15. Calculul varia iei de lungime pentru conductele de distribu ie se realizează utilizând formula: DELTA L = alfa L DELTA T în care: DELTA L - varia ia de lungime, în mm; alfa - coeficient de dilatare, în mm/mK; L - lungimea de conductă luată în considerare, în m; DELTA T - varia ia de temperatură luată în considerare [K]. Aparate, regulatoare de presiune, contoare/sisteme şi echipamente de măsurare 9.16. (1) Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, regulatoarele de presiune, contoarele/sistemele şi echipamentele de măsurare trebuie să corespundă scopului pentru care sunt utilizate; (2) Alegerea şi dimensionarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, regulatoarelor de presiune, contoarelor/sistemelor şi echipamentelor de măsurare se efectuează în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu specifica iile producătorilor. Materiale de etanşare 9.17. Garniturile de etanşare se aleg în func ie de tipul suprafe ei de etanşare şi se execută din materiale compatibile cu condi iile de lucru. 9.18. La îmbinările demontabile din o el se folosesc următoarele materiale pentru etanşare: a) fuior de cânepă în combina ie cu paste de etanşare; b) bandă de teflon. 10. EXECUTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 10.1. (1) În timpul executării sistemelor de alimentare cu gaze naturale se iau măsuri pentru evitarea deteriorării instala iilor şi construc iilor subterane sau supraterane apar inând altor de inători. (2) La executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, înainte de montare, se verifica calitatea echipamentelor, instala iilor şi produselor. Manipularea, transportul, depozitarea şi conservarea produselor 10.2. Executantul asigură manipularea, transportul, depozitarea şi conservarea produselor astfel încât să nu se producă deteriorări ale acestora, în conformitate cu instruc iunile impuse de producător. 10.3. Conductele şi fitingurile din polietilenă se depozitează în magazii închise, uscate, bine aerisite sau în locuri acoperite şi ferite de ac iunea directă a radia iilor solare şi a intemperiilor, la cel pu in 2 m distan ă de orice sursă de căldură. Şan uri pentru conducte subterane 10.4. (1) Adâncimea minimă a şan ului se stabileşte în conformitate cu art. 6.17. (2) Lă imea şan ului pentru conducte (l(s)), se stabileşte în func ie de diametrul conductei D(n): a) pentru D(n) < 100 mm, l(s) = 0,4 m; b) pentru D(n) >= 100 mm, l(s) = 0,4 m + D(n). (3) Gropile pentru sudare în punctele de îmbinare a tronsoanelor conductelor se realizează cu următoarele dimensiuni: a) lă imea = lă imea şan ului + 0,6 m; b) lungimea = 1,2 m; c) adâncimea = 0,6 m sub partea inferioară a conductei. (4) Pentru terenuri nisipoase, de umplutură etc., lă imea şan ului se stabileşte de la caz la caz, avându-se în vedere consolidarea pere ilor şan ului. (5) Consolidarea pere ilor şan urilor se face în func ie de natura terenului şi adâncimea de pozare. 10.5. Lă imea de desfacere a pavajelor pe fiecare latură a şan ului (l(d)), este în func ie de natura acestora: a) pentru pavaje din piatră cubică, bolovani, calupuri, l(d) = 15 cm; b) pentru pavaje din asfalt pe pat de beton, l(d) = 5 cm. 10.6. (1) Săparea şan urilor se face cu pu in timp înainte de montarea conductelor. (2) Fundul şan ului se execută fără denivelări, se cură ă de pietre, iar pere ii se execută fără asperită i. (3) Fundul şan ului se acoperă cu un strat de 10 ... 15 cm de nisip de granula ie 0,3 ... 0,8 mm. 10.7. (1) Pozarea conductelor din polietilenă se realizează numai după răcirea corespunzătoare a îmbinărilor sudate. (2) Conductele din polietilenă se aşează şerpuit în şan şi se acoperă cu un strat de nisip de minimum 10 cm. (3) După stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilenă se efectuează în straturi sub iri, cu pământ mărun it, prin compactare după fiecare strat. 10.8. (1) Conductele din o el se aşează în şan astfel încât să nu se deterioreze izola ia. (2) Umplerea şan urilor se face în straturi sub iri cu grosime maximă de 20 cm, cu pământ mărun it sau nisip, prin compactare după fiecare strat, în cazul compactării manuale şi conform prevederilor din cartea utilajului de compactare, în cazul compactării mecanice. (3) Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admisă numai după realizarea stratului minim de protec ie a conductei, care se stabileşte în func ie de adâncimea de ac ionare a utilajului la gradul de compactare maximă. 10.9. Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectuează într-o perioadă mai răcoroasă a zilei, pe zone de 20 ... 30 m, avansând într-o singură direc ie, pe cât posibil în urcare. 10.10. Se poate folosi forajul dirijat în cazul subtraversărilor căilor ferate, autostrăzilor, drumurilor na ionale şi altele asemenea. 10.11. (1) În dreptul răsuflătorilor, peste conducta din polietilenă care a fost acoperită pe toată lungimea cu un strat de nisip gros de 10 ... 15 cm, se adaugă un strat de piatră măruntă, gros de 15 cm, peste care se aşează calota răsuflătorii. (2) În dreptul răsuflătorilor pentru conducte din o el, conducta se înconjoară pe o lungime de 50 cm cu un strat de nisip gros de 5 ... 10 cm peste care se adaugă un strat de piatră de râu cu granula ia 5 ... 8 mm, gros de 15 cm peste care se aşează calota răsuflătorii. Montarea conductelor 10.12. (1) Pregătirea evilor în vederea executării conductelor: a) evile se cură ă la interior şi exterior; b) capetele evilor se protejează cu capace împotriva pătrunderii de corpuri străine. (2) Pe toată durata montajului, executantul lucrării are obliga ia respectării condi iilor prevăzute la alin. (1). 10.13. (1) Conductele şi branşamentele din polietilenă sunt înso ite pe întreg traseul de un fir trasor, în scopul identificării traseului şi a determinării integrită ii acestora. (2) Firul trasor este un conductor de cupru monofilar, cu sec iunea minimă de 1,5 mm , cu izola ie corespunzătoare unei tensiuni de străpungere minimă de 5 kV. (3) Firul trasor se fixează de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilenă, la distan e de maxim 4 m, cu bandă adezivă. (4) La montarea firului trasor se au în vedere normele specifice executării subterane a re elelor electrice. (5) În zonele fără construc ii se vor monta la distan e de 300 m cutii de acces la firul trasor. (6) Capătul firului trasor montat pe branşamente se fixează cu bandă adezivă de capătul branşamentului, după ieşirea din pământ. 10.14. Montarea conductelor se face astfel încât să nu se producă tensionarea mecanică a acestora.
2

18 of 60

25.08.2009 11:57

Normă tehnică din 05/02/2009

10.15. La conductele din o el montate suprateran, sus inerea se realizează, de regulă, cu suporturi tip pentru instala ii. 10.16. (1) Sus inerea conductelor supraterane pe elementele de construc ii se realizează cu elemente de sus inere de tip console, coliere (bride, bră ări) etc. în func ie de diametru, la distan e de: a) 1,5 .... 8,0 m între punctele de sus inere; b) 20 .... 30 mm între conducte şi elementele de construc ii. (2) Între elementele de sus inere şi conducta metalică se asigură o rezisten ă de izola ie de minim 1M Ohm. 10.17. Se asigură electrosecuritatea por iunilor supraterane prin legarea directă sau, în cazul re elelor protejate catodic, indirectă (prin dispozitive specifice), a acestora la o priză de împământare a cărei rezisten ă de dispersie este de maxim 4 Ohm. 10.18. Pentru realizarea schimbărilor de direc ie, ramifica iilor şi modificărilor diametrelor conductelor din o el, se pot utiliza: a) fitinguri filetate, numai la instala ii supraterane cu D(n) până la 90 mm; b) curbe, coturi, teuri forjate; c) curbe din eavă trasă la cald, pentru sudare: i) curbate la rece pe maşini speciale, pentru D(n) până la 100 mm; ii) curbate la cald, pentru D(n) până la 500 mm: d) curbe din segmente, pentru conducte cu D(n) peste 350 mm, controlate integral prin metode nedistructive. e) ramifica ii cu D(n) minim de 20 mm sudate direct pe conducte cu D(n) de cel pu in 40 mm; f) ramifica ii prin mufe sudate pe conducta cu D(n) minim 20 mm pentru ramificare cu D(n) mai mic sau egal decât conducta; g) reduc ii. 10.19. Pentru realizarea schimbărilor de direc ie, ramifica iilor şi modificărilor diametrelor conductelor din polietilenă se pot utiliza: a) fitinguri (mufe, coturi, teuri, reduc ii etc.) realizate prin injec ie; b) fitinguri mecanice (mufe, coturi, teuri, reduc ii etc.) cu etanşare pe peretele exterior al evii; 10.20. (1) La curbarea evilor din o el se respectă razele minime de curbură. (2) Curbarea evilor din polietilenă se realizează fără aport de căldură. (3) Raza minimă de curbură pentru evile din PE SDR 11 este de 30 D(n). 10.21. Se recomandă ca racordarea branşamentelor la conductele de distribu ie din o el să se facă în func ie de diametrul acestora: a) pentru D(n) până la 80 mm inclusiv, prin intermediul unei piese de racordare (teu de branşament), fără scoaterea din func iune a conductei de distribu ie; b) pentru D(n) mai mare de 80 mm, se racordează prin sudare directă pe conducta de distribu ie, cu scoaterea temporară din func iune, fără piesa de racord, şi se prevăd cu un robinet. 10.22. (1) La capătul branşamentului executat din eavă din o el racordat la re eaua de presiune medie/redusă se montează (Anexa 25, fig. 3): a) un robinet de branşament; b) o piesă electroizolantă, în aval de robinetul de branşament; c) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau după caz, o sta ie de reglare-măsurare. (2) La capătul branşamentului executat din eavă din o el racordat la re eaua de presiune joasă se montează: a) un robinet de branşament; b) o piesă electroizolantă, în aval de robinetul de branşament. (3) Pentru robinetul de branşament se utilizează robinet cu sferă, montat suprateran. (4) Branşamentele ramificate se echipează în conformitate cu alin. (1) respectiv alin. (2), considerându-se fiecare ramifica ie ca fiind un capăt de branşament. 10.23. (1) Racordarea branşamentelor la conductele de distribu ie din polietilenă se face în func ie de diametrul acestora: a) pentru D(n) până la 63 mm inclusiv, prin intermediul unui teu de branşament, fără scoaterea din func iune a conductei de distribu ie; b) pentru D(n) mai mare de 63 mm prin intermediul unui fiting de ramifica ie. (2) În situa ia de la alin. (1), lit. b), se prevede un robinet de sec ionare pentru D(n) mai mare de 110 mm. 10.24. (1) Conductele de distribu ie din polietilenă se perforează după efectuarea sudurii teului de branşament cu branşamentul propriu zis. (2) Perforarea conductelor din polietilenă se realizează cu dispozitive specifice acestei opera ii. 10.25. (1) Legătura branşamentului din polietilenă cu postul de reglare sau cu instala ia de utilizare se face prin intermediul capătului de branşament, denumit şi riser. (2) Capetele de branşament sunt de două tipuri: a) fără anod de protec ie, la care trecerea polietilenă/o el se realizează deasupra solului, în partea verticală a capătului de branşament, pentru diametre de 32 ... 63 mm (Anexa 25, fig. 14 şi 15); b) cu anod de protec ie, la care trecerea polietilenă/o el se realizează subteran, în partea orizontală a capătului de branşament, pentru diametre de 75 mm şi mai mari (Anexa 25, fig. 16). 10.26. (1) La capătul branşamentului executat din eavă din polietilenă racordat la re eaua de presiune medie/redusă se montează (Anexa 25, fig. 9): a) un robinet de branşament; b) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau după caz, o sta ie de reglare-măsurare. (2) La capătul branşamentului executat din eavă din polietilenă racordat la re eaua de presiune joasă se montează un robinet de branşament; (3) Pentru robinetul de branşament se utilizează robinet cu sferă, montat suprateran. (4) Branşamentele ramificate se echipează în conformitate cu alin. (1) respectiv alin. (2), considerându-se fiecare ramifica ie ca fiind un capăt de branşament. 10.27. Deasupra conductelor şi branşamentelor montate subteran, pe toată lungimea traseului, la o înăl ime de 35 cm de generatoarea superioară a acestora, este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de culoare galbenă cu o lă ime minimă de 15 cm şi inscrip ionată Gaze naturale - Pericol de explozie (Anexa 25, fig. 17). 10.28. În scopul sectorizării re elelor de distribu ie, în func ie de configura ia acestora, se prevăd robinete de sec ionare. 10.29. În func ie de con inutul de impurită i al gazelor naturale, în puncte convenabil alese ale re elelor de distribu ie şi instala iilor de utilizare exterioare, se montează, după caz: a) separatoare de impurită i; b) refulatoare, prevăzute cu câte 2 robinete. 10.30. (1) Robinetele, îmbinările cu flanşe şi/sau dispozitivele de dilatare pot fi montate suprateran sau subteran, conform specifica iilor producătorului. (2) Se evită montarea subterană a pieselor electroizolante; atunci când montarea lor supraterană nu este posibilă, ele pot fi montate şi subteran, conform specifica iilor producătorului. 10.31. (1) Înainte de intrarea în clădiri a instala iei de utilizare se montează, în loc accesibil, un robinet de incendiu, marcat corespunzător. (2) Se montează un singur robinet de incendiu în instala ia de utilizare aferentă unei clădiri, amplasat înaintea primei ramifica ii a instala iei. 10.32. În cazul în care distan a dintre robinetul de ieşire din postul sau sta ia de reglare şi robinetul de incendiu este sub 5 m, se poate renun a la robinetul de ieşire din postul sau sta ia de reglare. 10.33. În instala iile cu un singur contor, dacă distan a între robinetul de incendiu şi contor nu depăşeşte 5 m, robinetul de incendiu ine loc de robinet de contor. 10.34. Robinetele de incendiu plasate la înăl imea de peste 2 m se prevăd cu scară metalică fixă de acces şi platformă pentru manevrare. 10.35. (1) Montarea conductelor în tuburi de protec ie se face astfel încât să nu existe îmbinări pe toată lungimea tubului. (2) Pentru tuburi de protec ie cu lungimi peste 6 m, se admit numai îmbinări prin sudare care în mod justificat nu se pot evita.

19 of 60

25.08.2009 11:57

pentru diametre de cel pu in 75 mm. rezultatele consemnându-se în buletine de examinare a calită ii sudurilor. 10.39.51. pentru presiunea medie. pentru situa ii speciale se iau măsurile de realizare impuse de tehnologia de sudare (paravane. pentru conducte cu diametrul interior peste 100 mm. emise de un laborator autorizat.08. 10. c) compresie.Normă tehnică din 05/02/2009 (3) Pentru cazul prezentat la alin. 10. (5) Toate sudurile de pozi ie se verifică prin control nedistructiv de către personal certificat/autorizat. (2) Este interzisă răcirea for ată a sudurilor. (1) Îmbinările prin sudură se execută de sudori autoriza i de organisme abilitate. (3) Procedeele de sudare utilizate sunt certificate. b) sudură la conducte cu diametrul mai mare de 100 mm.37. care se îmbină prin înşurubare. cu excep ia îmbinării capului protector al teului de branşament. (2) Clasa de calitate a îmbinărilor sudate se indică în proiectul de execu ie a lucrărilor. 10. b) 150 < D(n) <= 300 . 10. conform reglementărilor în vigoare. Ramifica ia din conductele montate suprateran este admisă prin: a) fitinguri la conducte cu diametrul până la 100 mm.44.43. b) contoare volumetrice cu membrană. conform reglementărilor în vigoare.52. corturi. pentru conducte supuse la eforturi mari în terenuri accidentate sau montate în terenuri cu agresivitate mare şi la traversări de obstacole. cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate. (1) Ramifica ia dintr-o conductă subterană este admisă prin racord direct.45. până la diametrul de 100 mm. între conducte şi fitinguri cu strângere mecanică. b) flanşe din o el asamblate cu şuruburi. (5) Îmbinările prin sudură se execută de sudori autoriza i de organisme abilitate.48. 10. c) garnituri de etanşare. îmbinarea se consolidează în mod corespunzător. b) inel interior. conform reglementărilor în vigoare. b) electrofuziune.4 buc. (3) Numărul ecliselor se stabileşte în func ie de diametrul conductei: a) 50 < D(n) <= 150 . 10. se face din eavă din o el cu diametrul de D(n) 50 mm sau din alte materiale cu rezisten ă mecanică similară sau superioară. după robinetul de siguran ă montat pe conductă. (2) Este obligatorie marcarea sudurilor. Îmbinarea conductelor din o el montate subteran se face prin sudură.46.42. (2) Îmbinările nedemontabile ale conductelor din o el se realizează prin sudură. în interiorul tuburilor de protec ie. Îmbinarea conductelor şi fitingurilor din polietilenă. 10. d) sudură oxiacetilenică în instala iile de utilizare la diametre mai mici de 20 mm (3/4 inch). b) în sta ii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare. ii) cu arc electric. (2) În cazul mai multor robinete montate în acelaşi cămin. 10.6 buc. pentru diametre cuprinse între 32 şi 63 mm. (4) Reviziile tehnice ale aparatelor de sudură se fac de către unită ile de service ale furnizorului de aparate şi la intervale de timp precizate de producător. Îmbinările între conductele din polietilenă şi conductele din o el se realizează cu: 3 20 of 60 25. conform reglementărilor în vigoare. 10. 10. se asigură acces direct la acestea de la suprafa ă. Conductele sau fitingurile din polietilenă nu se deformează la cald în vederea montării. se realizează prin următoarele procedee: a) sudură cap la cap. b) sudură. la diametre până la: i) 100 mm (4 inch).3 buc. 10. (1) Îmbinarea conductelor din polietilenă se realizează prin sudură (fuziune) sau cu fitinguri mecanice nedemontabile (etanşare prin presare pe pere ii evilor).36. Executarea îmbinărilor 10. 10.47. ii) cu manşon.40.53. iii) cu niplu interior. sudat pe conductă sau prin teu de ramifica ie. (2) Se acordă prioritate îmbinărilor prin sudură la conductele montate suprateran. (1) Îmbinările demontabile ale conductelor din o el se execută cu piese de racord: a) fitinguri. c) aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. (2) toate sudurile se verifică obligatoriu prin metode nedistructive. c) conducte şi armături cu diametrul mai mare de 50 mm. b) În func ie de procedeul de sudură: i) cu flacără oxiacetilenică. (1) Îmbinările sudate la conductele din o el se execută: a) în func ie de modul de realizare: i) cap la cap. Îmbinări prin flanşe se admit la: a) conducte subterane. 10.).41. la orice presiune. Fitingurile cu strângere mecanică sunt nedemontabile şi sunt alcătuite din: a) corp. (4) Controlul nedistructiv al sudurilor la conductele din o el este obligatoriu la re ele şi instala ii subterane.38. (1) Îmbinările prin sudură pentru conductele din o el trebuie să corespundă clasei de calitate II.50. preîncălzirea capetelor etc. ii) 20 mm ( /4 inch). cu izolarea anticorozivă corespunzătoare. conform reglementărilor în vigoare. d) montarea armăturilor în instala iile exterioare de utilizare. răsuflătorile la care se montează capac au calotă prevăzută cu opritor. pentru orice diametru. pentru orice diametru. Îmbinări prin fitinguri tip racord olandez se admit numai la: a) regulatoare de presiune pentru debit mic. (3) Controlul calită ii sudurilor se face vizual şi prin metode nedistructive legal aprobate. (2) Sudurile executate la conductele de distribu ie amplasate pe arterele de circula ie pot fi întărite cu eclise. pentru presiunea joasă şi redusă. (1) Capacul căminului de vizitare se montează deasupra axului vertical al robinetului şi se prevede cu găuri de ventilare.49. 10. montate suprateran. cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate. c) D(n) > 300 . în func ie de dimensiuni. (3) Aparatele de sudură sunt supuse reviziilor tehnice în conformitate cu căr ile tehnice aferente. (2) Pentru evitarea degradării conductelor din polietilenă sau a izola iei anticorosive a conductelor din o el de către dispozitivul de cură ire a răsuflătorilor. (2) Dacă diametrul ramifica iei depăşeşte 50% din diametrul conductei. 10. 10. (1) Confec ionarea răsuflătorilor pentru carosabil şi/sau perete. la diametre peste 20 mm (3/4 inch).2009 11:57 . numai la armături (vane) sau la legăturile de separare electrică montate în cămine de vizitare. (1) Îmbinarea conductelor din o el montate suprateran este admisă prin: a) fitinguri. (2) Îmbinarea evilor şi fitingurilor din polietilenă se realizează cu aparate de sudură care sunt agrementate tehnic de către organismele abilitate. (1) Se evită sudarea în condi ii meteorologice improprii.

interven ii pentru remedierea defectelor. b) cu adaptor de flanşă. În cazul în care nu a fost aplicată ini ial protec ia catodică. (1) Izolarea conductelor din o el se face de către producător ( evi preizolate) sau în sta ii autorizate.61. Controlul calită ii sudurilor pentru conducte din PE se face vizual şi. Toate echipamentele şi conductele metalice se protejează împotriva coroziunii în func ie de modul de montare subteran sau suprateran. poten ialul conductă/sol. cu respectarea prescrip iilor tehnice specifice. Protec ia catodică a conductelor din o el 11.59. Pentru asigurarea electrosecurită ii conductelor şi instala iilor aferente şi pentru efectuarea determinărilor privind starea de coroziune. 10. după caz. Verificarea şi controlul în timpul executării lucrărilor 10. b) piese electroizolante. se adaptează la combustibilul gazos.62. operatorul SD stabileşte. Montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi 10. 10.8. curent. Stadiul fizic al unei lucrări care se poate proba independent şi care nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului. coşurile şi tirajul se verifică şi remediază. materiale plastice etc. 11. 11. precum şi în situa ia prezentată la alin. sub aspectele pe care le consideră necesare.5 m. Nu se admit nici un fel de interven ii pentru corectarea oricăror tipuri de îmbinări. 14). (2) Fitingurile din PE 80 pot fi utilizate la îmbinarea conductelor din PE 80. control şi reglaj se verifică şi se montează conform instruc iunilor producătorilor şi/sau a altor reglementări specifice tipului de aparat. 10. 11. (3) Se admite izolarea la locul de montaj la: îmbinări. Rezultatele verificărilor se consemnează într-un proces verbal de lucrări ascunse (Anexa 7).64. 11. PROTEC IA ECHIPAMENTELOR ŞI A CONDUCTELOR DIN O EL ÎMPOTRIVA COROZIUNII 11. Operatorul SD are obliga ia de a controla.9.55. Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi se montează conform instruc iunilor date de producători. Montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face în conformitate cu reglementările tehnice şi instruc iunile de montaj date de producător. izola ie anticorozivă care respectă cel pu in tipul de izola ie aplicat conductei îngropate. f) adâncimea de pozare a conductelor. după caz. b) tipul şi calitatea izola iei anticorosive. (2) Capetele de branşament au un marcaj care indică adâncimea până la care pot fi îngropate.54. rezisten ă etc. cu condi ia respectării regimurilor de sudare recomandate de producătorii fitingurilor şi a evilor. 11. prezen a curen ilor de dispersie în zona în care se montează conducta (respectiv valorile acestora). d) racord mixt polietilenă (PE) .metal pentru diametre nominale cuprinse între 32 şi 630 mm. Aparatele de măsură. (1) Suprafa a evilor se cură ă înainte de izolare cu dispozitive speciale (de preferin ă prin sablare) îndepărtându-se complet rugina şi urmele de grăsime.08. La trecerea de la alt combustibil la combustibilul gazos: a) aparatele consumatoare de combustibili. Executantul trebuie să respecte prevederile proiectului şi ale reglementărilor în vigoare şi să efectueze toate verificările impuse de acestea.1. conform prevederilor proiectului de execu ie a lucrărilor. b) direct pe branşamente. Izola ia anticorozivă de bază a tuburilor de protec ie din o el respectă condi iile de izolare impuse conductelor de gaze. (1) Fitingurile din PE 100 pot fi utilizate la îmbinarea conductelor din PE 100 şi PE 80. (3) Protec ia mecanică a izola iei cu bitum se execută prin aplicarea peste ultimul strat a unui strat din materiale corespunzătoare acestui scop. rezultate din determinări specifice efectuate de un laborator autorizat. (4) Verificarea calită ii izola iei se face conform reglementărilor în vigoare.56. 10.) care se montează pe tronsoanele de conductă în conformitate cu prescrip iile tehnice în vigoare. 11.metal din trei bucă i (tip olandez) cu etanşare cu garnitură de cauciuc.2009 11:57 . 10. pe o lungime de 0. necesitatea aplicării acesteia.10. după caz. Piesele electroizolante se montează în SD din o el: a) pe fiecare branşament.57. e) traversarea traseelor altor instala ii.6. înainte de intrarea în sta iile şi posturile de reglare sau reglare-măsurare.3. 21 of 60 25. opera iuni care se execută după efectuarea verificărilor la presiune.4. în situa ia conductelor din o el prevăzute cu branşamente din o el. altele decât gazele naturale. pe conductă se aplică. instala iile exterioare de utilizare din o el. 11.7. b) izola ie de bază şi protec ie catodică. corectarea degradărilor produse în timpul manipulării şi transportului conductelor. 11.Normă tehnică din 05/02/2009 a) fitinguri de tranzi ie polietilenă (PE) . după recep ia instala iei de utilizare. fig.58. pentru cel pu in următoarele opera iuni: a) realizarea sudurilor. (1) Protec ia conductelor subterane executate din o el se face prin: a) izola ie de bază (cu materiale rezistente la mediul coroziv: bitum. (1) Robinetele de manevră şi de siguran ă se montează astfel încât să fie ferite de ac ionări necontrolate. (2) Izola ia de bază se execută astfel încât să se asigure continuitatea protec iei pe întregul traseu al conductei.60. (2). Protec ia echipamentelor şi a conductelor supraterane se face prin grunduire şi vopsire. Alegerea tipului şi calită ii protec iei conductelor subterane din o el se face în func ie de: rezistivitatea solului (agresivitatea solului). se prevăd cu: a) posturi de măsurare a parametrilor specifici (poten ial. c) racorduri metalice cu etanşare prin compresiune pe pere ii evii. flanşă liberă şi garnituri de etanşare pentru diametre de 250 mm şi mai mari. (1) Racordarea capetelor de branşament la branşamentul propriu-zis se realizează cu mufe prin electrofuziune. (1) Determinările de poten ial se efectuează: a) în posturile de măsurare. (2) evile cu defecte de suprafa ă vizibile se retrag de la izolare. d) respectarea distan elor de siguran ă fa ă de alte instala ii. beneficiar şi operatorul SD. (3) Distan a minimă între suprafa a solului şi filetul evii din o el este de 100 mm (Anexa 25. calitatea lucrărilor pentru re elele de distribu ie. 10. pe baza măsurătorilor specifice. 10. 10.65.66. 11. care se semnează de instalatorul autorizat al executantului. 10. b) canalele de fum. în cazul conductelor din o el fără branşamente şi în cazul branşamentelor din polietilenă racordate la conducte din o el.5. (2) La ieşirea din sol a conductelor. prin metode nedistructive. control şi reglaj 10.). conductele din o el apar inând SD şi. constituie fază determinată şi se supune verificării potrivit legii. de către operatori economici autoriza i de organisme abilitate. (2) Pozi ionarea robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi trebuie să permită ac ionarea acestuia astfel încât utilizatorul să poată supraveghea aprinderea focului. 11. emis de un laborator de specialitate autorizat). (2) Diagramele de înregistrare a valorilor poten ialului conductă/sol se anexează la cartea tehnică a construc iei. proiectantului şi executantului.2. c) verificarea rezisten ei de izola ie după umplerea completă a şan ului cu pământ (verificare pentru care se specifică numărul şi data buletinului de verificare a calită ii izola iei.11. Montarea aparatelor de măsură. conform reglementărilor specifice. 10.63. în timpul executării.

│ Categoria instala iilor şi │ verificarea şi proba │verificarea şi proba │ │crt. 12. la nivelul temperaturii exterioare. Presiune medie │ 9 ▪ 105 (9) │ 6 ▪ 105 (6) │ │ 2 ▪ 105 (2) │ │ │3. (5) Înregistrarea parametrilor de presiune şi temperatură se datează şi semnează de către responsabilul metrolog al operatorului SD.5.5.3. (3) Pe lângă aparatele de bază.9. **) Cu manevrarea armăturilor. instalatorul autorizat al constructorului. 12. 12. astfel: a) verificarea se efectuează pe tronsoane de până la 500 m şi se consideră corespunzătoare dacă presiunea se men ine constantă timp de minim 4 ore.7. c) la ieşirea din sta iile de reglare sau reglare-măsurare.1.6.1. beneficiar şi con ine şi următoarele date: a) lungimea şi diametrul tronsonului de conductă supus probelor. Presiune joasă │ 2 ▪ 105 (2) │ 1 ▪ 105 (1) │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ 2.08. în Pa şi │ │ │ │ şi în bar │ în bar │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ 1.2. probele de etanşeitate şi rezisten ă la presiune a branşamentelor se execută înainte de perforarea conductei. în prezen a delegatului operatorului SD.2)** │ └────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘ *) În cazul re elelor de distribu ie şi instala iilor de utilizare realizate din PE 80. acolo unde este necesar. posturile de reglare sau reglare-măsurare şi instala iile de utilizare. (1) Verificările şi probele de rezisten ă şi etanşeitate la presiune se efectuează cu: a) aer comprimat. iar pentru proba de etanşeitate la presiune este de 24 de ore. │Instala ii de utilizare supraterane:│ │ │ │ │3. 12.├────────────────────────────────┬──────────────────────────┤ 22 of 60 25. se montează în paralel aparate de control indicatoare de presiune şi de temperatură. Timpul necesar pentru egalizarea temperaturii este în func ie de volumul conductei.4. Tabelul 8 .2. Presiune redusă │ 4 ▪ 105 (4) │ 2 ▪ 105 (2) │ │ │1. b) apă. (2) Valorile presiunilor sunt date în tabelul 8. 12. (1) La efectuarea probelor de rezisten ă şi etanşeitate. b) proba se efectuează pe conductele terminate şi se consideră corespunzătoare dacă presiunea se men ine constantă timp de 24 de ore.10. b) datele de identificare şi verificare ale aparatelor de măsurare. 12. │Sta ii şi posturi de reglare sau │ │ │ │ │reglare-măsurare. în sta iile de reglare sau reglare-măsurare. Verificările şi probele de rezisten ă şi etanşeitate la presiune se efectuează după egalizarea temperaturii aerului din conductă cu temperatura mediului ambiant. Timpul de realizare a probei de rezisten ă la presiune este de 1 oră. având aceeaşi clasă de exactitate cu cea a aparatelor de bază. (6) La efectuarea probelor de rezisten ă şi etanşeitate pentru branşamente şi instala ii de utilizare nu este necesară utilizarea aparatelor de măsurare cu înregistrare continuă a presiunii şi a temperaturii.3. (4) Înregistrarea parametrilor de presiune şi temperatură pe diagramă sau pe protocolul tipărit dat de echipamentul electronic. având în amonte: │ │ │ │ │2. la terminarea lucrărilor în vederea recep iei. (2) Clasa de exactitate a aparatelor de măsură trebuie să fie de minimum 1. cu verificarea metrologică în termen de valabilitate. 12. Tabelul 9 . constituie dovada probelor de rezisten ă şi de etanşeitate. VERIFICĂRI ŞI PROBE DE REZISTEN Ă ŞI ETANŞEITATE LA PRESIUNE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 12. Probele de rezisten ă şi etanşeitate la presiune a SD şi a instala iilor de utilizare se efectuează de către executant.2. Presiune medie │ 9 ▪ 105 (9) │ 6 ▪ 105 (6) │ │ │2. 12. în Pa │de etanşare. Efectuarea verificărilor şi probelor la presiune a sistemelor de alimentare se realizează la presiuni conform datelor din tabelul 9.TIMPUL NECESAR PENTRU EGALIZAREA TEMPERATURII ┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Timp necesar pentru egalizarea temperaturii conductei │ │ │ montate │ │Volumul conductei.│ treapta de presiune │ de rezisten ă.1. aparatele de bază pentru măsurarea presiunii şi temperaturii sunt de tipul cu înregistrare continuă. 2 ▪ 105 (0.1.2009 11:57 . Verificările de rezisten ă şi etanşeitate la presiune a SD şi a instala iilor de utilizare se efectuează de către executant pe parcursul realizării lucrărilor. Pentru conductele din o el care se montează subteran se recomandă efectuarea verificărilor înainte de coborârea acestora în şan . în re elele de distribu ie.2. a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv. 12. conform valorilor date în tabelul 9. Presiune redusă │ 4 ▪ 105 (4) │ 2 ▪ 105 (2) │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ 3.3. Presiune joasă │ 1 ▪ 10 (1) │ 0.8.Normă tehnică din 05/02/2009 b) pe traseele conductelor. proba de rezisten ă se face la 6 ▪ 105 (6 bar) şi proba de etanşeitate se face la 4 ▪ 105 Pa (4 bar). (2) În cazul în care recep ia branşamentelor din polietilenă se efectuează independent de recep ia conductei la care se racordează. │Re ele de distribu ie şi instala ii │ │ │ │ │de utilizare subterane: │ │ │ │ │1. Presiune redusă │ 4 ▪ 105 (4) 5 │ │3. Presiune medie*) │ 9 ▪ 105 (9) │ 6 ▪ 105 (6) │ │ │1. (1) Efectuarea verificărilor şi probelor de rezisten ă şi etanşeitate la presiune a re elelor de distribu ie şi instala iilor de utilizare din polietilenă se efectuează după răcirea.PRESIUNI PENTRU EFECTUAREA VERIFICĂRILOR ŞI PROBELOR DE REZISTEN Ă ŞI ETANŞEITATE ┌────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐ │ │ │ Presiunea pentru │ Presiunea pentru │ │Nr. 12.

50 │ 3.5 │3. Tabelul 10 .│ .│ . acestea se verifică cu spumă 23 of 60 25.16.15│0.3│ 7│17.│ .00 │ 90 │ ├──────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤ │ 5 │ 5.9│ 18│26.11│15.│ 4│ 8│ 12│ 13│ 20│ 27│ 67│ 134│ ├──────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ 14 │ 377 x 9 │1.│ .│ 3.│ . diametrul şi volumul conductelor este prezentată în tabelul 10.│ 5.│ . (2) Probele de etanşeitate se fac cu toate dispozitivele şi echipamentele montate în stare de func ionare.7│ 30│ 44│ 59│ 149│ 297│ ├──────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ 10 │ 273 x 7 │5.│ .00 │ 4.│ .75 │ 9 │ ├──────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤ │ 0.2│ 12.11.│ 2.05│0.00 │ 120 │ └──────────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────────┘ 12.│ .│ .22 ▪ 10-3│ .2009 11:57 .5 │ 2 │ 5 │ 10 │ │Diametrul.│ .15.8│ 5│ 7.9│ 18. (2) Sunt exceptate deriva iile din instala iile de utilizare supraterane în func iune. în ore │ Suprateran.075│0.4│62.1│0. PE │ ├──────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤ │ 0. conductele se probează în aceleaşi condi ii ca orice instala ie nouă.4│ 4.│ 3│ 5.│ .│ .5│ 8.8│ 5.│ .│ 4.04 ▪ 10-4│ 1.7│ 15│ 31│ 46│ 51│ 76│ 102│ 255│ 510│ ├──────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ 8 │ 219 x 6 │3.00 │ 1.06 ▪ 10-1│ .│ .5 │ 1.9│ 16│ 40│ 79│ ├──────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ 20 │ 530 x 9 │2.00 │ 50 │ ├──────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤ │ 2 │ 2. 12.26 ▪ 10-1│ .5 │5.│ .│ .2│ 36│ 54│ 72│ 108│ 217│ 433│ 650│ 722│1083│1444│3611│ 7221│ ├──────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ 29│ 39│ 59│ 118│ 235│ 353│ 392│ 588│ 784│1960│ 3921│ │ 2 │57 x 3. (1) La extinderi de instala ii de utilizare.7│11.14.3│ 9. 12.00 │ 7.│ 3.│ .9│ 8.9│19.8│ 7│ 8│11. Condi iile de efectuare a probelor şi rezultatele acestora se consemnează în procesul verbal de recep ie tehnică.6│ ├──────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ 21/2 │73 x 3.55 ▪ 10-3│ .00 │ 6.│ . în minute │ │ ├────────────────┬───────────────┼──────────────────────────┤ │ │ OL │ PE │ OL.00 │ 40 │ ├──────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤ │ 1 │ 2.Normă tehnică din 05/02/2009 │ în m3 │ Subteran. conform modelului din Anexa 1.│ 4│ 6│ 8│ 12│ 24│48. care nu depăşesc lungimea de 4 m.│D(e) x g.│ .│ .75 │ 1.1 │ 0.│ 7.01│0.2│ 93│124│ 187│ 373│ 746│1120│1224│1866│2488│6220│12441│ ├──────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ 11/2 │ 48 x 3 │1.│ .│ .08. În timpul verificărilor şi probelor nu se admit pierderi de presiune.│ .27 ▪ 10-2│ .50 │ 0.28 ▪ 10-3│ .│ .│ .VOLUMUL CONDUCTELOR ÎN FUNC IE DE DIAMETRUL ŞI LUNGIMEA ACESTORA ┌──────────┬─────────┬───────────┬─────┬────┬────┬─────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┐ │ │ │ \ V [m3] │0.50 │ 30 │ ├──────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤ │ 0.001│0.38 ▪ 10-3│ .│ 6.│ .31 ▪ 10-4│ 1.│ .│ .│ .│ 3.30│0.│ .00 │ 3.4│ 9.│ .│ . 12.6│ 35│ └──────────┴─────────┴───────────┴────┴─────┴────┴─────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘ 12.5 │2. Este interzisă remedierea defectelor la conducte şi branşamente în timpul efectuării probelor.90│ 1 │1.9│ 73│ 81│ 122│ 163│ 408│ 815│ ├──────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ 6 │ 168 x 5 │1. │ Lungimea conductei.9│ 7.│ 3│ 4.36 ▪ 10-2│ .│ .5│ 14.6│ 23│ 31│46.│ .84 ▪ 10-1│ .75 │ 60 │ ├──────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤ │ 3 │ 3.│ .2│ 19│ 28│ 57│ 114│ 170│ 189│ 284│ 379│ 947│ 1894│ ├──────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ 4 │ 108 x 4 │7.│ .│ 9.│ .│ .50 │ 2. 12.│ 4.│ .7│ 24│ 48│ ├──────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ 24 │ 620 x 9 │2.00 │ 12.45 ▪ 10-2│ .60│0.6│ 93│ 187│ 280│ 311│ 466│ 622│1555│ 3110│ ├──────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ 3 │89 x 3.│ .13.12.00 │ 20 │ ├──────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤ │ 0.50 │ 90 │ ├──────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤ │ 10 şi mai mare │ 8.01 ▪ 10-1│ .│ .2 │ 0.85 ▪ 10-3│ .23 ▪ 10-2│ .│ .3 │ 1. (1) Efectuarea probelor de rezisten ă a conductelor din sta iile şi posturile de reglare sau reglare-măsurare se face cu blindarea la ambele capete ale contoarelor şi regulatoarelor. în m │ │ │ │în m3/m │ │ ├──────────┼─────────┼───────────┼────┬─────┬────┬─────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┤ │ 1 │ 32 x 3 │5.50 │ 75 │ ├──────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤ │ 4 │ 4.│ \ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ în inch │ în mm │ \ ├─────┴────┴────┴─────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┤ │ │ │V(unitar).9│ 10│ 15│ 20│ 49│ 99│ ├──────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ 16 │ 419 x 9 │1.4│ 17│ 19│ 28│ 38│ 95│ 190│ ├──────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ 12 │ 324 x 8 │7.│ .6│ 13│ 19│ 38│ 76│ 115│ 127│ 191│ 255│ 637│ 1274│ ├──────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ 5 │ 133 x 4 │1.8│ 94│ 141│188│ 283│ 565│1131│1696│1884│2825│3769│9423│18848│ ├──────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ 11/4 │ 38 x 3 │8. Coresponden a între lungimea.96 ▪ 10-2│ .

13. 13. c) certificatul de calitate al evilor. Înainte de punerea în func iune a re elelor de distribu ie şi instala iilor de utilizare. 2. 6 şi 7. La punerea în func iune a sta iilor şi posturilor de reglare sau reglare . verificându-se stabilitatea şi aspectul calitativ al flăcării. b) se verifică şi se închid toate armăturile sta iei sau postului de reglare. se verifică la presiunea din conductă sau din instala ie. h) valoarea declarată a investi iei. 3. d) factura de procurare a evilor şi armăturilor. sub presiunea gazelor din conductă. de executant. c) efectuarea probelor de rezisten ă şi de etanşeitate de către executant în prezen a delegatului operatorului SD. b) certificate de conformitate/agremente tehnice pentru elementele componente. în prezen a operatorului SD şi a beneficiarului. g) buletin de verificare a prizei de împământare şi respectarea prevederilor de electrosecuritate. în care se includ şi branşamentele. 13. alin.10. eliberat de un laborator autorizat (Anexa 7).. h) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. după anun area de către executant a terminării lucrărilor.măsurare. emis de un laborator autorizat. precum şi cu avizele şi condi iile de execu ie impuse de autorită ile competente. la branşamentele cu posturi de reglare. 7. 4. pentru sta iile confec ionate în atelier. 13. în următoarele situa ii: a) func ionarea individuală a arzătoarelor/aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. conform legisla iei în vigoare. f) buletin de verificare a calită ii protec iei anticorosive. cu: a) toate aparatele consumatoare în func iune. c) controlul arderii se realizează folosind aparate pentru analiza gazelor arse.. Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la coş se pun în func iune numai după ce consumatorul prezintă dovada. e) se leagă instala iile în aval de sta ia sau postul de reglare. se urmăreşte comportarea regulatoarelor şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. la instala iile de utilizare. b) func ionarea simultană a tuturor aparatelor. (1) Opera iile tehnice necesare pentru recep ia tehnică a lucrărilor se fac. se prezintă în plus fa ă de prevederile cuprinse la art. Punerea în func iune se face pe baza procesului-verbal de recep ie tehnică.7. c) certificatele de calitate pentru materialele folosite. 5.13. Recep ia tehnică constă în: a) verificarea documentelor de recep ie. cu toate modificările aduse pe parcursul executării lucrărilor. (1) Racordarea conductelor noi de distribu ie şi a branşamentelor la conductele în func iune se face de operatorul SD. sudurilor de pozi ie. anun area abona ilor şi redeschiderea sectorului se efectuează de forma ia de exploatare a operatorului SD. pozi ia cotată a armăturilor. Recep ia tehnică a lucrărilor 13. în prezen a operatorului SD. adâncimea de pozare a conductei etc. după încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale. d) factura de procurare a echipamentului. c) prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieşire din sta ie.Normă tehnică din 05/02/2009 de săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeită ii.12. RECEP IA TEHNICĂ ŞI PUNEREA ÎN FUNC IUNE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 13.măsurare se efectuează următoarele opera iuni: a) se verifică legarea la centura de împământare a păr ilor metalice conform prevederilor art.4. înso it şi de buletinul de verificare a calită ii protec iei anticorosive a conductelor subterane (după umplerea completă a şan ului cu pământ) şi de asigurare a electrosecurită ii por iunilor de conductă supraterane (rezisten a de dispersie a prizelor de împământare/electrosecuritate). (2): a) fişa tehnică a conductei de distribu ie gaze naturale/branşamentului (Anexa 9/Anexa 10). cu prevederile din autoriza ia de construire. (2) Efectuarea recep iei tehnice şi punerea în func iune se confirmă pe bază de documente încheiate conform Anexelor 1. 13. în cazul racordării la acelaşi coş de fum a mai multor aparate consumatoare de combustibili gazoşi.3. Se supun probelor de presiune şi etanşeitate şi por iunile de conducte înlocuite sau modificate din instala iile existente. nu mai veche de 30 zile. se face refularea aerului: a) prin capătul opus punctului de racordare. (2) Pentru toate lucrările se prezintă documenta ia tehnică de execu ie şi documentele privitoare la realizarea şi exploatarea lucrărilor. 13. b) prin robinetele montate în amonte de regulatoare. Pentru sta ii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare.9. postul sau instala ia de utilizare. 13. d) se deschide robinetul sta iei la branşament sau la instala ia din amonte.2. schimbărilor de direc ie.8.. d) întocmirea procesului-verbal de recep ie tehnică.5. la conductele de distribu ie în func iune. alin. răsuflătorilor. k) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. (2): a) fişa tehnică a sta iei de reglare-măsurare (Anexa 11). j) procesul verbal de recep ie a repara iei drumului. de verificare şi cură ire a coşurilor de fum printr-o unitate abilitată. 13. e) valoarea declarată a investi iei.1.14.6. La punerea în func iune a instala iilor de utilizare. după caz. 13. d) prin robinetele aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi a unui racord flexibil scos în exteriorul clădirii prin ferestrele încăperilor.08. delegatul operatorului SD are următoarele obliga ii: 24 of 60 25.2009 11:57 . când acestea nu sunt prevăzute cu refulator.2. 13. 13.10. (1) Recep ia tehnică şi punerea în func iune a lucrărilor din cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face de operatorul SD. (2) La punerea în func iune a oricărei instala ii de utilizare. Punerea în func iune a instala iilor 13. g) proces verbal pentru lucrări ascunse. Opera iile tehnice necesare pentru punerea în func iune a instala iilor se fac de executant. membrilor comisiei de recep ie. b) verificarea calită ii lucrărilor şi a concordan ei acestora cu documenta ia de execu ie avizată. b) un singur arzător în func iune (cu debitul cel mai mic din instala ie). la branşamentele cu sta ii de reglare sau reglare . i) autoriza ia de construire. e) buletinele de examinare a sudurilor. (1) La fiecare aparat consumator de combustibili gazoşi se verifică modul în care se face evacuarea gazelor de ardere. Pentru conductele de distribu ie. 13. (2) Opera iile de închidere a sectorului. până la remedierea canalelor sau coşului de fum. semnat de administra ia domeniului public. 13. pentru cuplarea noilor instala ii la cele în func iune..11. se prezintă în plus fa ă de prevederile cuprinse la art. alin (1). f) se pune în func iune sta ia. căminelor. Îmbinările care s-au executat după proba de presiune.17.15. emise de un laborator autorizat pentru controlul nedistructiv al sudurilor. 13. 12.2. 13. b) pe planul avizat. b) sigilarea robinetelor aparatului consumator de combustibili gazoşi. executantului şi proiectantului. f) proces verbal de încercări. printr-un document scris. la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al executantului. c) se verifică şi se închid toate punctele de ardere şi toate capetele instala iei. (2) În cazul func ionării defectuoase a evacuării gazelor arse se procedează la: a) amânarea punerii în func iune.

d) să încheie cu consumatorul şi instalatorul autorizat pentru execu ie proces-verbal de punere în func iune. cu repere fa ă de puncte fixe. locul sudurilor de pozi ie. e) registrul de eviden ă a reclama iilor şi defectelor din SD. cursuri de ape. Exploatarea conductelor şi branşamentelor 14. Operatorul SD este obligat să efectueze verificarea şi revizia tehnică a conductelor şi branşamentelor. c) intensitatea traficului. f) tipul conductelor. EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 14. conform Anexei 16. punctele de intrare şi ieşire cu precizarea presiunilor. (1) Verificarea şi revizia tehnică periodică a instala iilor de utilizare este obligatorie pentru to i consumatorii. 13. b) operatori economici autoriza i de către ANRE. 14.16. diametrele conductelor. d) număr de defecte/kilometru. la subtraversări de căi ferate. (2) Operatorul SD este obligat să de ină un exemplar din cartea construc iei pentru SD/alte obiective pentru care are licen a de distribu ie a gazelor naturale şi să o completeze la zi. punerea în func iune şi exploatarea SD. de către operatori economici titulari ai licen ei de distribu ie a gazelor naturale acordată de către ANRE. branşamente şi sta ii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare). punctul de racord. Acest personal nu este abilitat să efectueze verificări şi revizii tehnice periodice. Fiecare piesă desenată care se ataşează căr ii tehnice a construc iei se completează cu datele de identificare ale proiectantului şi executantului şi se semnează şi se ştampilează de aceştia. se efectuează prin personal autorizat.7. b) să verifice încheierea contractului de furnizare gaze. cu amplasarea sta iilor de reglare-măsurare de predare. conform Anexei 13. execu ia.7. 14. conform legisla iei în vigoare. marcate prin semne şi culori conven ionale. o el sau polietilenă (PE). flanşelor de măsurare.4.Normă tehnică din 05/02/2009 a) să monteze contorul de gaze naturale. b) în situa ia în care aceste neconformită i sunt constatate ca urmare a activită ii specifice operatorului SD.10. conform Instruc iunilor de utilizare a gazelor naturale primite la punerea în func iune a instala iei de utilizare a gazelor naturale sau la cerere. Instruc iunile de utilizare a gazelor naturale sunt elaborate conform prevederilor prezentelor norme tehnice şi a prescrip iilor tehnice de folosire a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.17. desemnat prin ordin scris de către conducătorul unită ii şi autorizat de către ANRE. 14. capacitatea de reglare şi măsurare a sta iei/postului. posturilor de reglare sau reglare-măsurare. avizate de operatorul SD. h) registrul de eviden ă zilnică a parametrilor pentru sta iile de reglare-măsurare supravegheate. (1) Operatorul SD completează la zi documentele necesare exploatării sistemului de alimentare cu gaze naturale. după cum urmează: a) schema de ansamblu a SD.3. e) alte condi ii locale specifice.8. conform Anexei 15. pe diametre şi lungimea totală a conductei. (2) Operatorul SD procedează conform alin. la traversarea altor conducte sau construc ii subterane. g) registrul de eviden ă a accidentelor tehnice. b) detalii de montaj la schimbările de direc ie sau diametre.6. care se ataşează căr ii tehnice a construc iei se completează.1. d) documenta ia tehnică a instala iilor de utilizare. 13. 2. distribuitoarelor. recep ia. (1) Verificarea tehnică a conductelor şi branşamentelor. c) fişele tehnice completate la zi pentru conducte. c) operatori SD. (1) Exploatarea instala iilor de utilizare a gazelor naturale apar inând consumatorilor persoane juridice poate fi efectuată de către: a) personal propriu. după caz: a) distan ele de identificare fa ă de repere fixe. 14. 14. operatorul SD ine la zi eviden a debitelor aprobate şi a debitelor puse în func iune. 14. după caz. existente la operatorul SD şi/sau la consumator. pozi ia şi caracteristicile contoarelor. e) să predea consumatorului instruc iunile privind modul de utilizare corectă a gazelor naturale. 13. distan ele până la alte instala ii întâlnite în săpătură.2. EXPLOATAREA SD A. lungimea fiecărui tronson de conductă. (1): a) la solicitarea în scris a furnizorului de gaze naturale. (2) Cartea tehnică a construc iei con ine. (1) Operatorul SD are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi a instala iilor de utilizare care nu sunt conforme cu prevederile legale. se men ionează. numi i în continuare operatori SD. întocmită în conformitate cu art. debitul instala iei de utilizare.18. 25 of 60 25.2009 11:57 .17.08. (2) Realizarea opera iilor de verificare şi revizie tehnică periodică se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE. (3) Operatorul SD asigură primirea reclama iilor şi rezolvarea acestora. Pentru to i consumatorii.. armăturilor. c) pentru sta ii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare.9. cu detectoare de gaze. pentru punctele de racord ale branşamentelor sau conductelor. Exploatarea sistemelor de distribu ie a gazelor naturale. în func ie de: a) starea tehnică şi vechimea conductelor şi branşamentelor. branşamente. (1) Pentru lucrările aferente SD (conducte. cu planul lucrărilor executate şi schema izometrică pe care se indică diametrele şi lungimile panourilor. construc ii sau obstacole subterane. b) planurile conductelor. posturi şi sta ii de reglare sau reglare-măsurare apar inând SD pe care îl operează. înainte de punerea în func iune. (3) Verificarea şi revizia tehnică periodică a instala iilor de utilizare se execută pe baza documenta iilor tehnice care au stat la baza executării instala iei de utilizare. locul armăturilor. pentru dispozitivele de închidere şi profiluri transversale în punctele aglomerate cu instala ii subterane. se face periodic. 13. lungimea. drumuri. poate fi efectuată de aceştia şi. cu excep ia verificării şi a reviziei tehnice periodice. pozi ia şi caracteristicile constructive ale armăturilor şi pieselor electroizolante. c) să instruiască consumatorul pentru folosirea corectă a instala iei de utilizare. b) densitatea construc iilor şi nivelul de risc în func ie de destina ia acestora. pozi ia regulatoarelor. Pe planurile precizate la art. robinetelor de sec ionare şi branşamentelor la consumatorii industriali. pozi ia ăruşilor şi platbandelor aferente sistemului de împământare. conform Anexei 5. Exploatarea instala iilor de utilizare apar inând consumatorilor casnici. după cum urmează: a) pentru conductele din SD. locul schimbărilor de diametru şi al schimbărilor de direc ie. pentru cazul în care nu există cartea tehnică a construc iei. locul de intersec ie cu alte conducte. f) registrul de eviden ă a reclama iilor şi defectelor din instala iile de utilizare. conform regulamentelor proprii. scara 1:500. Documenta ia privind proiectarea. b) pentru branşamente. se va elabora releveul construc iei. sta iilor de reglare sau reglare-măsurare de sector. elaborate de producător şi se întocmesc conform cu Anexa 8. 13. întocmite conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. numite în continuare SD. 14. prevăzute în Anexa 8. investitorul predă operatorului SD cartea tehnică a construc iei.5. selectat de către consumator. verificate metrologic conform prevederilor legisla iei în vigoare şi se efectuează de către operatorul SD. documenta ia privind: proiectarea. 14. distan ele între suduri. de fochişti autoriza i pentru exploatarea centralelor termice.19. (2) Verificarea tehnică periodică a conductelor şi branşamentelor se execută la intervale de timp precizate în Anexa 17. în vederea depistării eventualelor scăpări de gaze. conform Anexei 14. 14. cu planul conductelor efectiv montate pe traseul real. cu planul branşamentului şi schemă izometrică pe care se indică diametrul.

25. d) verificarea şi reglarea func ionării regulatoarelor la parametrii proiecta i. d) modernizarea carosabilului şi infrastructurii sistemelor de utilită i. care consemnează sesizarea în registrul de eviden ă a reclama iilor şi defectelor din instala iile de utilizare. d) supraveghează zona până la sosirea echipei de interven ie a operatorului SD. (2) Constatările se men ionează în fişele tehnice ale conductelor şi ale branşamentelor. întocmite conform cu Anexa 9. întocmit conform cu Anexa 18. e) necesitatea redimensionării. b) număr de defecte/kilometru. 14. e) verifică existen a acumulărilor de gaze în imobilele din vecinătatea defectului şi dispune măsuri în consecin ă. constatările se men ionează în ordinul de serviciu. echipa de interven ie sosită la solicitarea constatatorului. 14.22.24. stabilindu-se măsurile necesare pentru asigurarea func ionării în condi ii de siguran ă.27.16. înainte cu minimum 48 ore.19. după caz. Controlul scăpărilor de gaze naturale se efectuează: a) pe toată lungimea traseelor conductelor şi branşamentelor şi în posturile/sta iile de reglare sau reglare-măsurare. (2) În situa ia men ionată la alin. c) cură irea de impurită i a conductelor. func ie de importan a obiectivului sau de necesită ile tehnologice. prevăzute de regulamentele în vigoare. Înlocuirea capacelor la căminele de vizitare se face imediat după constatarea deteriorării sau lipsei acestora.14. după caz: a) opreşte sau deviază circula ia autovehiculelor şi pietonilor în zonă. c) agresivitatea solului şi valorile curen ilor de dispersie.15. constatările făcute şi măsurile luate în vederea diminuării/eliminării neconformită ilor. echipa care efectuează verificările ia de urgen ă primele măsuri. 14. 14. f) extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor. 14.18. În cazul conductelor situate pe străzi care urmează a fi supuse modernizării. după caz. d) localizează defectul şi nu părăseşte zona până la eliminarea totală a gazelor din imobil. a armăturilor de închidere şi de siguran ă. Opera iile de interven ie pe conducte în func iune se fac numai pe baza programelor de lucru aprobate. Efectuarea interven iilor sau executarea cuplării conductelor noi la conductele în func iune se face în raport de complexitatea şi natura lucrărilor. c) cură irea căminelor de vizitare. (1). cu excep ia celei pentru care se stabilesc alte termene în conformitate cu 26 of 60 25. întocmit conform cu Anexa 18. reluarea alimentării cu gaze naturale se face după anun area prealabilă a consumatorilor afecta i de întrerupere cu minimum 3 ore înainte de aceasta. în cazul constatării unor discontinuită i. 14. (1) Întreruperea planificată a alimentării cu gaze naturale pentru efectuarea de lucrări în SD se face numai după anun area consumatorilor afecta i de întrerupere. (2) Perioada minimă de întrerupere poate fi diminuată dacă consumatorii sunt anun a i în totalitate de reluarea alimentării cu gaze naturale. (1) Revizia sta iilor şi posturile de reglare sau reglare-măsurare se face în func ie de prescrip iile producătorului de echipamente şi constă.Normă tehnică din 05/02/2009 (3) Echipa care efectuează verificarea are în componen ă cel pu in un instalator autorizat ANRE. se verifică în prealabil prin sondaj starea tehnică a conductelor.26. dar nu la un interval mai mare de 2 ani. g) verificarea continuită ii firului trasor pentru conductele din PE cu aparatură adecvată. Exploatarea sta iilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare 14. 14. echipa care a efectuat verificările consemnează în ordinul de serviciu. b) asigură evacuarea în atmosferă a scăpărilor de gaze prin deschiderea capacelor căminelor aferente conductei de gaze şi ale altor re ele subterane existente în zonă. B. b) cură irea şi ungerea mecanismelor. b) întrerupe alimentarea cu gaze naturale. unde este cazul. 14. de regulă. b) personalul autorizat al operatorului SD. acestea se remediază imediat. se anun ă imediat biroul de reclama ii care consemnează sesizarea în registrul de eviden ă a reclama iilor şi defectelor din SD. 14. e) verificarea şi remedierea sistemelor de separare/filtrare.20. f) controlul sta iilor de protec ie catodică. b) în căminele altor re ele de utilită i subterane amplasate în domeniul public la o distan ă de minim 5 m fa ă de conductele de gaze naturale. e) refacerea marcajelor pe traseul conductelor. (1) În cazul constatării prezen ei unor scăpări de gaze într-o construc ie.11. se efectuează controlul func ionării sta iilor de protec ie catodică. e) anun ă dispeceratul operatorului SD. Trecerea unei conducte la un regim de presiune superioară celei pentru care a fost construită se face cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. 14.23. prin: a) închiderea şi/sau depresurizarea re elei. 14. f) schimbarea regimului de presiune etc. întocmit conform cu Anexa 14. după caz. (1). c) ridică capacele răsuflătorilor GN. 14. 14. c) efectuează aerisirea încăperilor. Sta iile şi posturile de reglare sau reglare-măsurare. stabilesc. (2) În situa ia men ionată la alin. (2) Obliga iile personalului responsabil cu supravegherea sta iilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare se stabilesc de operatorul SD. 14. în principal.2009 11:57 .13. acolo unde capacele lipsesc. întocmit conform cu Anexa 13. se revizuiesc pe bază de program aprobat prin grafic. b) manevrarea robinetelor şi remedierea neetanşeită ilor acestora şi a defec iunilor constatate. respectiv cu Anexa 10 din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. înlocuirea aparaturii de măsură şi control. din: a) verificarea etanşeită ii şi. care trebuie să con ină minimum următoarele precizări: a) măsuri tehnice care să excludă pericolul de accidente. desemnat pentru interven ie. cu excep ia celor pentru care operatorul SD împreună cu consumatorul. (3) Perioada minimă de întrerupere poate fi diminuată dacă consumatorii sunt anun a i în totalitate de reluarea alimentării cu gaze naturale. c) măsurile de apărare împotriva incendiilor. o dată la 30 zile. După efectuarea verificării tehnice a conductelor şi branşamentelor. înlocuirea pieselor şi garniturilor uzate. 14. (1) Revizia tehnică a conductelor şi branşamentelor se realizează la maxim 2 ani. Pentru re elele protejate catodic. pentru o perioadă limitată de timp. (1) Sta iile şi posturile de reglare sau reglare-măsurare de la consumatori func ionează. 14. ac ionează astfel: a) interzice accesul cu foc sau cu surse de producere a scânteilor. Înlocuirea conductelor de gaze naturale sau a unor por iuni din acestea se face în func ie de: a) starea tehnică.17. (1) La constatarea unor scăpări de gaze în SD care impun interven ie de urgen ă. se anun ă imediat biroul de reclama ii. fără supraveghere. prin efectuarea următoarelor opera ii: a) cură irea tijelor şi eventuala reparare a răsuflătorilor. b) reducerea presiunii de regim în re ea şi utilizarea dispozitivelor speciale de cuplare. (2) Perioada minimă de întrerupere a alimentării cu gaze naturale este de 3 ore.12.08.21. d) completarea cu capace a căminelor de vizitare. (1) În cazul întreruperilor accidentale. f) verificarea şi. indiferent de capacitate. necesitatea existen ei personalului de supraveghere. la intervalul de timp recomandat de producător/proiectant.

cuprinse între sta iile sau posturile de reglare şi contoare. sunt obliga i să întocmească şi să afişeze la locuri vizibile: a) instruc iuni specifice de utilizare şi exploatare pentru fiecare aparat consumator de combustibili gazoşi. (1) Verificarea tehnică periodică a instala iilor de utilizare se face conform instruc iunilor specifice şi constă din efectuarea următoarelor opera iuni: a) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente. (2) Se efectuează şi verificarea tehnică periodică conform alin. întocmită conform cu Anexa 19. d) revizia tehnică a instala iilor de utilizare la maximum10 ani. 14.40. (3) În situa ii deosebite.41. c) efectuarea probei de etanşeitate la presiune.36. b) numerele de telefon ale echipelor de interven ie proprii şi ale operatorului SD. după caz. c) verificarea tehnică a instala iilor de utilizare la maximum 2 ani. Consumatorii. 14. (1) Revizia tehnică periodică a instala iilor de utilizare constă în: a) efectuarea tuturor opera iunilor prevăzute la verificarea tehnică periodică. cuprinse între sta iile sau posturile de reglare şi contoare.42.08. d) şi în următoarele situa ii: a) după întreruperea utilizării instala iei pentru o perioadă timp care depăşeşte 6 luni. după caz.39. consemnat prin proces verbal.30. 14. Consumatorii de gaze naturale sunt obliga i să asigure exploatarea şi între inerea instala iilor de utilizare. persoane juridice. b) supravegherea. ori de câte ori este nevoie. 14. 14. b) după orice eveniment care ar fi putut afecta instala ia de utilizare gaze naturale. control. (1) Verificările şi reviziile tehnice periodice se consemnează. 14. b) 40 m pentru materiale combustibile.29. Revizia tehnică a instala iilor de utilizare este obligatorie la termenul prevăzut la art. instruit în acest sens. g) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente. vopsirea păr ilor supraterane.43. cu cel pu in 48 ore înainte. conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. a cură irii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse. 14. În timpul opera iilor de revizie a sta iilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare se asigură ventilarea permanentă a încăperii. Este interzisă depozitarea materialelor în clădirile care adăpostesc sta iile şi posturile de reglare sau reglare-măsurare şi în apropierea acestor clădiri la distan e mai mici de: a) 10 m pentru materiale incombustibile. de personalul autorizat. (2) Consumatorii. h) verificarea documentelor. după caz. g) vopsirea instala iei şi a echipamentelor aferente. (1) a instala iilor de utilizare comune.32. în: a) Fişa de eviden ă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instala iilor de utilizare a gazelor naturale apar inând consumatorilor persoane juridice. cu acceptul operatorului SD. alin. pentru asigurarea continuită ii alimentării cu gaze. efectuează controlul eventualelor scăpări de gaze la intervale de cel mult 72 ore. c) verificarea etanşeită ii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instala ie. i) verificarea stării construc iilor care adăpostesc sta iile şi posturi de reglare sau reglare-măsurare. (1). d) verificarea func ionării aparatelor de măsurare. care să ateste verificarea de către operatori economici autoriza i. 14. (1) Între inerea instala iilor de utilizare constă din efectuarea următoarelor opera iuni: a) controlul eventualelor scăpări de gaze. 14. prezentate de consumator. d) supravegherea instala iilor de automatizare. numai pentru partea de instala ie la care s-au făcut înlocuiri şi/sau modificări. 14. repunerea în func iune se face după ob inerea confirmării scrise a delegatului consumatorului. 14. h) verificarea şi remedierea păr ii de construc ie a sta iilor şi posturile de reglare sau reglare-măsurare precum şi a sistemelor de încălzire. (2) Verificarea şi repararea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face la cererea consumatorului prin unită i specializate. c) supravegherea aparatelor de măsură şi control şi a echipamentelor de siguran ă. (2) Data de efectuare a reviziei se înscrie în fişa sta iilor şi posturile de reglare sau reglare-măsurare. Opera iile de revizie a sta iilor şi posturile de reglare sau reglare-măsurare încep după anun area consumatorilor privind întreruperea sau limitarea alimentării cu gaze naturale. b) verificarea stabilită ii conductelor montate aparent pe suporturi. 14. între inerea curentă. ventilare şi iluminare aferente.2009 11:57 .34.37. b) efectuarea probei de rezisten ă la presiune. f) verificarea func ionării echipamentului de reglare din instala iile de utilizare. de personalul autorizat al consumatorului. printr-o firmă autorizată. 14. conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.38. lit. a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. Remedierea defec iunilor la instala ia electrică a sta iilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare se face numai după scoaterea de sub tensiune a acesteia. (1) a instala iilor de utilizare comune care deservesc mai multor consumatori. emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării. acestea se efectuează de către operatori economici autoriza i de organisme abilitate. i) asigurarea cură eniei şi degajarea spa iilor exterioare aferente. Dacă la efectuarea opera iilor de revizie este necesară oprirea sta iilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare.39. 14. după caz. (2) Se efectuează şi revizia tehnică periodică conform alin. EXPLOATAREA INSTALA IILOR DE UTILIZARE 14. Controlul etanşeită ii tuturor îmbinărilor între elementele componente se face cu spumă de săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeită ii.Normă tehnică din 05/02/2009 prevederile reglementărilor metrologice în vigoare.35. se asigură accesul controlat de către operatorul SD. Pentru sta iile şi posturile de reglare sau reglare-măsurare fără personal de exploatare permanent. a întregii instala ii. 27 of 60 25. j) verificarea instala iei de paratrăsnet..31. b) supravegherea arderii şi respectarea parametrilor tehnologici pentru func ionare în condi ii optime. persoane juridice. utilizarea ocolitorului se face pentru perioade strict limitate. b) procesul tehnologic. e) demontarea/debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente. în prezen a unui delegat al operatorului SD. în func ie de: a) complexitatea instala iei. în conformitate cu specifica iile tehnice în vigoare. c) posibilitatea scăpării şi infiltrării gazelor. care garantează că robinetele tuturor punctelor de consum sunt închise.28. conform reglementărilor în vigoare. 14. (1) Manevrarea elementelor de închidere şi folosirea ocolitorului precum şi a refulatoarelor sta iilor şi posturilor de reglare sau reglaremăsurare se fac numai de personalul operatorului SD. reglare şi de siguran ă. 14.33. care deservesc mai mul i consumatori. revizia din anul respectiv înlocuind verificarea. este strict interzis controlul etanşeită ii cu flacără. (1) Exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi constă din efectuarea următoarelor opera iuni: a) aprinderea şi stingerea focului. ce de in instala ii industriale de utilizare a gazelor naturale. (2) Robinetele de pe ocolitor se sigilează în pozi ia închis. cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeită ii.

numai după: a) efectuarea controlului func ionării aparatelor/echipamentelor de măsură. La montarea mijloacelor de măsurare se încheie procese verbale în conformitate cu Anexa 23. supuse controlului metrologic obligatoriu al statului. b) muncitori specializa i/autoriza i pentru lucrările necesare. reglare şi siguran ă din componen a instala iei de utilizare a gazelor naturale. 14. (3) Probele de presiune se efectuează numai după demontarea contoarelor. (2) În func ie de numărul consumatorilor şi lungimea re elei. (2) Operatorul economic autorizat care efectuează verificarea sau revizia tehnică periodică a instala iei de utilizare are următoarele obliga ii: a) să preia de la operatorul SD copii ale fişelor de eviden ă a lucrărilor tehnice periodice. după repararea unei defec iuni şi/sau întreruperea accidentală. întocmită conform cu Anexa 20.46. 14. echipamente.55. 14. 14. utilaje pentru executarea lucrărilor şi cu aparate adecvate pentru detectarea scăpărilor de gaze naturale. cu domiciliul în localitatea rurală în care se desfăşoară activitatea de distribu ie a gazelor naturale. pe cheltuiala consumatorului. MONTAREA. 14. se efectuează pe baza şi cu respectarea documenta iei tehnice care a stat la baza executării instala iei de utilizare. ocazionate de defectarea aparatelor sau la solicitarea consumatorilor. (1) Între inerea contoarelor/echipamentelor şi instala iilor de măsurare a gazelor naturale se face prin: a) respectarea instruc iunilor de între inere date de producătorul contoarelor/echipamentelor şi instala iilor de măsurare a gazelor naturale. stabilesc planuri de ac iune pentru prevenirea accidentelor în alimentarea cu gaze naturale. în câte un exemplar. c) Fişa de eviden ă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instala iilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici. elaborate conform cu art.Normă tehnică din 05/02/2009 b) Fişa de eviden ă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instala iilor de utilizare a gazelor naturale apar inând consumatorilor persoane juridice. loc de amplasare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi etc. ai unui operator economic autorizat de organismul abilitat. între inerea şi verificarea contoarelor/echipamentelor şi instala iilor de măsurare a gazelor naturale din sistemul de alimentare cu gaze naturale se realizează de către personal autorizat al operatorului SD sau. este precizat în contractul de furnizare a gazelor naturale şi în Regulamentul de măsurare a cantită ilor de gaze naturale tranzac ionate în România. 14. scoaterea din func iune a instala iei şi blindarea acesteia.48. Operatorul SD comunică consumatorilor numărul de telefon pentru reclama ii şi interven ie şi îl înscrie în Instruc iunile de utilizare a gazelor naturale. 14.51. remedierea defectelor se asigură de către operatorul SD prin echipe de interven ie. b) verificarea vizuală cu ocazia citirii şi o dată la 24 de ore pentru înregistratoarele cu diagramă circulară.59. 14. (5) Remedierea defectului se consemnează de echipa de interven ie pe ordinul de serviciu. în urma reclama iilor primite. (1) Pentru localită i mici sau pentru consumatori izola i. aceasta se supune probelor de presiune.50. 12. Montarea. Verificarea aparatelor de măsurare a gazelor naturale. după caz. Maşinile de interven ie se dotează cu mijloace de comunicare eficiente. Punerea în func iune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face în prezen a reprezentan ilor operatorului SD şi. Consumatorii. 14. persoane juridice. activitatea se organizează astfel: a) birou cu func ionare permanentă dotat cu telefon direct. d) Fişa de eviden ă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instala iilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici. întocmită conform cu Anexa 22. (1). traseu al instala iei. consumatorul este obligat să înainteze spre avizare operatorului SD documenta iile tehnice pentru executarea lucrărilor. la scaden ele stabilite prin reglementările de specialitate. Repunerea în func iune a instala iilor modificate/înlocuite conform cu art. având echipe şi mijloace de interven ie. întocmită conform cu Anexa 21. 14.4. 14. 14. 28 of 60 25. 14. de operatori economici autoriza i conform prevederilor legisla iei şi reglementărilor în vigoare. b) verificarea punerii în pozi ia închis a tuturor armăturilor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. 14.57. 14. INTERVEN II PENTRU REMEDIEREA DEFECTELOR 14. existentă la operatorul SD şi/sau la consumator. 14. 14. cu scule. care să asigure preluarea permanentă a sesizărilor şi reclama iilor consumatorilor. în cazul în care nu se aduc modificări de debit instalat.54..47. (2) Solicitarea echipelor de interven ie se face prin dispeceratul operatorului SD. pentru punerea în func iune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. cu acordul acestuia. (1) Pentru modificări ale instala iei de utilizare a gazelor naturale. control. semnate şi ştampilate. se face conform instruc iunilor specifice de utilizare şi exploatare.45. (4) Sunt interzise solu iile provizorii de remediere a defectelor. în vederea verificării metrologice sau a înlocuirii acestora. întocmite conform prevederilor art. conform prevederilor cap. (2) După remedierea/înlocuirea instala iei de utilizare. 14.49. cu ocazia schimbării diagramei. (5) Condi iile de efectuare a probelor de presiune se consemnează în procesul verbal de recep ie tehnică a instala iei de utilizare. (2) Înlocuirea instala iei existente de utilizare a gazelor naturale. măsurare a consumului de gaze.56.08.53. c) operatorul SD.54. consumatorii trebuie să închidă robinetele de pe conductele de alimentare şi să aplice măsurile prevăzute în instruc iunile tehnice proprii de exploatare. dispozitive. Opera iunile de montare şi demontare a mijloacelor de măsurare. întocmit conform Anexei 3.44. care se predau tuturor consumatorilor.52.60. se efectuează în conformitate cu art.2009 11:57 . instruind personalul propriu în vederea aplicării lor. (1) Remedierile defec iunilor constatate în instala iile de utilizare şi înlocuirea elementelor defecte sunt obliga ia consumatorului şi se realizează de către operatori economici autoriza i de ANRE. b) post dotat cu telefon direct. întocmite în conformitate cu alin. (3) Echipele de interven ie sunt dotate cu echipament de protec ie corespunzător normelor de protec ie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor. b) să transmită operatorului SD un exemplar original al fişelor de eviden ă a lucrărilor tehnice periodice. (1) Operatorul SD asigură permanent un sistem de colectare a sesizărilor şi reclama iilor consumatorilor şi de rezolvare a acestora în vederea remedierii defectelor intervenite în sistemul de alimentare cu gaze naturale. c) verificarea metrologică periodică. avizată de operatorul SD. la care numărul abona ilor nu justifică existen a echipelor permanente de interven ie. se face în aceleaşi condi ii ca şi pentru instala iile noi. 14. b) operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea instala iei de utilizare. (4) Accesul pentru remedierea defectului se face pe baza ordinului de serviciu (Anexa 18). Verificarea contoarelor/echipamentelor şi instala iilor de măsurare a gazelor naturale se face numai în laboratoare autorizate în conformitate cu reglementările de metrologie legală în vigoare. completate. (3) Fişele de eviden ă a lucrărilor periodice de verificare şi revizie tehnică se păstrează. c) salariat al operatorului SD.58.61. la: a) consumator. se consemnează într-un buletin de mişcare în conformitate cu Anexa 24.45. 2. Repunerea în func iune a instala iilor după efectuarea reviziei tehnice. ÎNTRE INEREA ŞI VERIFICAREA CONTOARELOR/ECHIPAMENTELOR ŞI INSTALA IILOR DE MĂSURARE A GAZELOR NATURALE 14.7. anterior efectuării verificărilor sau reviziilor tehnice. La întreruperea accidentală a furnizării gazelor naturale. d) furnizorul de gaze naturale. (2) Deplasarea echipei de interven ie la locul defectului se realizează în timpul cel mai scurt. odată cu punerea în func iune a instala iilor. presiune. (1) Echipele de interven ie au în componen ă: a) cel pu in un instalator autorizat ANRE cu competen e în coordonarea lucrărilor de execu ie şi exploatare. (2) Modul de efectuare a verificărilor metrologice.

înregistrată în registru de dispozi ii al dispeceratului operatorului SD. (2) Materialele utilizate pentru repara ii sunt tronsoane de conducte şi electrofitinguri agrementate tehnic şi compatibile cu materialul conductei care se repară. 14. prin izolarea por iunii respective cu ajutorul robinetelor de sec ionare sau a dispozitivelor speciale de oprire locală şi s-a efectuat depresurizarea acestora. repunerea în func iune a tronsoanelor afectate se efectuează numai după îndeplinirea următoarelor etape: a) verificarea lucrărilor efectuate. (2) Foile de manevră se întocmesc pentru lucrări de interven ie simple sau în cazuri de accidente tehnice. După încheierea lucrărilor. (3) Lucrările care se execută în zona de protec ie sau de siguran ă a obiectivelor ter ilor se fac cu avizul şi supravegherea tehnică a acestora. 14.2009 11:57 . La conductele din polietilenă.68.73. 14. scoaterea provizorie din func iune a acestora (obturarea branşamentului) se poate efectua prin manevrarea dispozitivului de perforare-obturare a teului de branşament. 14. 14. f) responsabilul lucrării din partea operatorului SD. specifice programului de lucru sau foii de manevră. 14. sau de o parte şi de alta a locului defectului pentru conductele integrate în sistemele de alimentare buclate. personalul din echipele de interven ie are obliga ia de a lua primele măsuri de siguran ă şi de a raporta dispeceratului operatorului SD măsurile luate pentru remediere. b) dotarea forma iei de lucru cu mijloace de lucru.66. defectul se izolează prin: a) strangularea cu ajutorul dispozitivelor calibrate în amonte de locul defectului. O conductă sau un branşament se consideră scoase temporar din func iune după ce s-a oprit vehicularea gazelor. b) data programată şi durata estimată a lucrării.64. Scoaterea temporară din func iune a conductelor sau a branşamentelor se execută de echipe sau forma ii de lucru ale operatorului SD.62. 14.67. de protec ia muncii şi de apărare împotriva incendiilor.80. fisurate. (3) Aparatele de sudură îndeplinesc condi iile de performan ă necesare executării lucrării. g) succesiunea efectuării opera iilor.76. b) definitive. 14.79. Programul de lucru cuprinde cel pu in: a) denumirea. După înlăturarea defectului conductei din PE. d) delimitarea şi marcarea vizibilă a zonei de lucru. racordate la conducta de distribu ie prin teu. normele de protec ia muncii şi de apărare împotriva incendiilor. În cazul unor repara ii temporare. e) eviden ierea locului de strangulare al conductei.72. locul şi scopul lucrării. b) efectuarea probelor de presiune. în func ie de specificul lucrării de interven ie. a lucrărilor şi opera iunilor cuprinse în programul de lucru sau în foaia de manevră. 14. executantul înscrie în planul de amplasare şi în cartea construc iei elementele constructive noi şi cele modificate. În caz de avarie. 14.69. c) dispozitiv cu pară (în cazul conductelor rupte).66.77. 14. pe bază de contract. Scoaterea temporară din func iune a conductelor şi a branşamentelor poate fi necesară pentru: a) remedierea avariilor sau accidentelor tehnice. b) efectuarea unor lucrări programate pe conducte. se pot utiliza coliere metalice agrementate tehnic. Defec iunile semnalate la instala iile de utilizare ale consumatorilor casnici pot fi remediate. (2) Conducătorul forma iei de lucru şi responsabilul coordonator răspund de executarea. d) refularea conductelor pentru eliminarea completă a aerului. c) operatori economici autoriza i de ANRE. Pentru scoaterea definitivă din func iune a unui branşament se parcurg următoarele etape: 29 of 60 25. numai pe baza: a) programului de lucru scris. b) operatori economici autoriza i de ANRE. h) solu ia de alimentare cu gaze a consumatorilor pe durata lucrărilor sau aprobarea pentru sistarea furnizării gazelor.71.82. (1) Înlăturarea defectelor prin repara ii definitive la conductele din PE se efectuează prin utilizarea procedeului de îmbinare prin electrofuziune. Defec iunile semnalate în instala iile de utilizare ale consumatorilor persoane juridice pot fi remediate de: a) personal propriu. j) măsurile de protec ie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor specifice lucrării. (1) Programele de lucru se întocmesc pentru toate lucrările planificate. (2) În cazul defectării robinetelor din PE. Remedierea defectelor branşamentelor de gaze naturale respectă aceleaşi etape ale lucrărilor de repara ii ca şi ale conductelor cu precizarea că la branşamente cu lungimi reduse. după caz. e) executantul lucrării. Scoaterea temporară din func iune cu ajutorul dispozitivului cu pară a conductelor având Dn <= 50 mm. 14. c) dispozi iei date de persoanele împuternicite. cu indicarea tuturor armăturilor de pe traseu. (1) Înainte de începerea lucrărilor programate se face: a) instructajul de protec ia muncii şi de apărare împotriva incendiilor. 14.08. (1) Repara iile defectelor conductelor din PE pot fi: a) temporare. acestea se înlocuiesc.83. b) sec ionare cu ajutorul robinetelor de sec ionare.70.75. în conformitate cu documenta ia de execu ie. pe bază de contract.65. 14. b) foii de manevră. k) numele şi semnătura persoanelor care întocmesc şi aprobă programul de lucru. în principal în cazul conductelor perforate şi. c) refacerea continuită ii firului trasator şi a benzii (grilei) avertizoare.78. (2) Repara iile temporare se refac în formă definitivă imediat ce sunt îndeplinite condi iile normale de lucru. se întocmesc şi se aprobă de persoane împuternicite în acest sens de operatorul SD. i) dotarea tehnică. care să reflecte situa ia reală din teren la data respectivă. Foile de manevră se întocmesc într-o formă succintă. c) schi a conductei sau re elei pentru zona afectată. 14.81.Normă tehnică din 05/02/2009 14. SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN FUNC IUNE A CONDUCTELOR ŞI A BRANŞAMENTELOR 14. 14. b) tăierea capetelor conductei. 14. după localizarea defectului şi efectuarea săpăturilor în func ie de gradul de afectare a conductei. pe bază de contract. autorizat de ANRE. 14. b) operatorul licen iat al SD. se face pe baza ordinului de serviciu. în condi ii de siguran ă. 14. Pentru scoaterea definitivă din func iune a unei conducte se parcurg următoarele etape: a) evacuarea gazelor naturale din conductă. (1) Între inerea şi repararea robinetelor din PE constă din interven ii la tubul de acces şi verificarea integrită ii foliei protectoare. Documentele de la art. de: a) operatorul licen iat al SD.74. 14.63. c) obturarea cu capace sudate a capetelor. 14.

în fa a planurilor înclinate pe care se descarcă conducte sau sub vasele cu bitum topit. e) măsurile organizatorice de protec ie. 15. cuprinde următoarele date şi măsuri suplimentare: a) planul de amplasare a conductei. 15. f) nu este permisă aşezarea buteliilor de oxigen şi acetilenă în bătaia razelor de soare sau în locuri cu temperaturi ridicate. printre care: formarea şi componen a echipelor de lucru. siguran a şi igiena muncii revin: a) conducătorilor locurilor de muncă. cu aptitudini.Normă tehnică din 05/02/2009 a) evacuarea gazelor naturale din branşament.08. b) dotarea cu echipament individual de protec ie şi de lucru corespunzător sarcinilor. Manevrele necesare exploatării în condi ii de siguran ă a instala iilor de gaze naturale se efectuează numai de personalul instruit în acest scop. 30 of 60 25. c) tronsoanele care nu se pot demonta odată cu dezafectarea conductei. 14. manipularea buteliilor sub presiune etc. (1) Pentru a evita cuplarea unor conducte şi/sau branşamente la tronsoanele nedemontate ale unei conducte dezafectate. (1) În toate situa iile care necesită interven ii la conductele din polietilenă în func iune. c) verificarea diametrelor conductelor. La executarea lucrărilor se va folosi numai personal autorizat. în principal: a) instruirea personalului la fazele şi intervalele stabilite prin legisla ia în vigoare. 15. h) obligativitatea încheierii unui proces verbal la terminarea lucrărilor. după caz. f) locul de tăiere şi blindare a tuturor capetelor şi legăturilor. Conducătorii locurilor de muncă sau. iar unde este cazul. circula ia este dirijată de o persoană instruită în acest scop. închiderea şi deschiderea alimentării cu gaze naturale. aparate şi echipamente defecte. securitatea societală şi reducerea riscului terorismului. Personalul de exploatare a sistemului de distribu ie are următoarele obliga ii: a) să participe la toate instructajele în conformitate cu legisla ia în vigoare. d) să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoştin ă în cadrul instruirilor. anun area consumatorilor afecta i de lucrările în sistemele de alimentare cu gaze naturale. se iau măsuri de protec ie a personalului operator împotriva accidentelor cauzate de apari ia sarcinilor electrostatice. 15. zonelor de lucru periculoase. Principalele măsuri obligatorii la executarea/interven ia pentru remedierea defectelor/repara ii curente şi/sau capitale în sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt: a) transportul evilor spre şantiere numai cu mijloace de transport apte pentru această opera iune. j) de la începerea săpăturilor şi până la terminarea completă a lucrărilor se utilizează semnalizatoare de zi şi de noapte. cu instruire profesională corespunzătoare. dotat cu echipament de protec ie pentru aceste opera iuni. după caz. b) tăierea capetelor branşamentului. astfel încât să se evite pericolul de lovire. ai beneficiarului şi constructorului. h) manipularea instala iilor. pe de o parte pentru personalul de execu ie. b) să poarte echipamentul de lucru şi de protec ie la locul de muncă şi să-l între ină în stare de cură enie. d) desfiin area tuturor marcajelor. agregatelor. 14. c) să nu utilizeze scule. d) sondaje. aparatelor şi sculelor cu care se lucrează şi înlăturarea sau repararea celor care prezintă defec iuni. b) plan de situa ie şi schema conductei. g) alte elemente necesare pentru siguran a lucrării. În timpul lucrului. pentru eliminarea noxelor rezultate la efectuarea sudurilor. d) verificarea stării utilajelor. protec ia sănătă ii. f) formarea şi componen a echipelor de lucru.1.3. iar pe de altă parte pentru personalul de exploatare. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 15. lucrări asupra conductelor aflate sub presiune. au obliga ia să asigure. (3) Toate capetele conductelor dezafectate ce nu pot fi scoase din pământ se obturează cu capace sudate. cu modificările la zi şi cu men ionarea dispozitivelor de refulare a gazelor. i) folosirea generatoarelor de acetilenă este permisă numai dacă acestea au supapa hidraulică de siguran ă în bună stare de func ionare.4. prin perforări fără foc.9.6. specifice lucrărilor de gaze naturale.11. În documenta iile tehnice de execu ie a lucrărilor se includ recomandări cu privire la prevederile actelor normative care permit executarea şi exploatarea sistemului de distribu ie în condi ii de deplină securitate şi sănătate. b) personalului de exploatare. după caz. c) consumatorilor.8. executare şi exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se respectă prevederile legale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale. 15. lipsite de urme de materii grase. 15. 15. pe bază de: a) proces verbal încheiat la terminarea lucrărilor de dezafectare. c) nu este permisă sta ionarea lucrătorilor sub conducte. Obliga iile şi răspunderile pentru protec ia. e) injectare de odorizant în SD. securitate şi sănătate în muncă. b) încărcarea şi descărcarea evilor se face cu macaraua ori pe planuri înclinate sau manual prin purtare directă.2009 11:57 . 15. e) marcarea cu vopsea sau tăbli e a zonelor periculoase. hainele şi instrumentele de lucru curate. răsuflătorilor şi dispozitivelor de refulare amplasate de-a lungul conductei dezafectate. i) manipularea buteliilor sub presiune etc. fiind interzisă deplasarea prin rostogolire a acestora. a cazanelor.84.5. b) alte construc ii şi instala ii nou amplasate pe traseu.2. precum şi orice alte măsuri necesare pentru evitarea accidentelor. umplută cu apă la nivelul necesar. Pentru dezafectarea unei conducte se întocmeşte un program de lucru care. fa ă de programele obişnuite. 15. c) acordarea alimenta iei de protec ie şi a materialelor igienico-sanitare pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. 15. (2) Identificarea se efectuează de delega i ai operatorului SD şi.7. e) buteliile sunt purtate de doi lucrători sau deplasate pe cărucioare speciale. experien ă şi capacitate fizică şi neuropsihică normală. întocmirea şi semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare. se face numai de personal special instruit.85. se efectuează în prealabil o identificare pe traseu a acestora. În toate etapele de proiectare. c) obturarea robinetului/teului de branşament. delega ii împuternici i ai acestora. d) extragerea branşamentului în vederea recuperării acestuia. lucrătorii utilizează echipament de protec ie adecvat pentru a evita contactul cu substan ele utilizate pentru cură irea conductelor şi fitingurilor. rănire sau electrocutare a persoanelor care efectuează opera iile respective. g) manipularea buteliilor cu oxigen se face numai de lucrători care au mâinile.10. 15. d) în timpul transportului sau manipulării buteliilor de oxigen sau de acetilenă se iau toate măsurile pentru împiedicarea căderii sau lovirii acestora. g) anun area consumatorilor înainte de închiderea/deschiderea gazelor. Prelucrarea materialelor din polietilenă se execută numai în ateliere aerisite. h) închiderea şi deschiderea gazelor în SD. a găle ilor cu bitum topit şi izolarea cu bitum a conductelor.

17.9. cărbune etc. (2) Mijloacele de stingere a incendiilor se amplasează la loc vizibil. executare şi execu ie a sistemelor de alimentare cu gaze naturale se respectă prevederile din legisla ia în vigoare privind: a) apărarea împotriva incendiilor. uşor accesibil şi se verifică la termenele prevăzute în instruc iunile date de furnizor. (1) În cazul producerii unui incendiu în instala iile de gaze naturale. până la sosirea serviciilor pentru situa ii de urgen ă. (2) În cazul în care nu este posibilă oprirea alimentării cu gaze naturale.10. 17. înainte de accesul la conductele defecte. referitoare la formarea şi componen a echipelor de lucru. primite la punerea în func iune a acestora.12. b) măsuri şi posibilită i de alertare a serviciilor voluntare şi private pentru situa ii de urgen ă. (1) La aprinderea focului se respectă principiul "gaz pe flacără". 17. şi pentru a preveni crearea de acumulări de gaze naturale urmate de explozii. echipamentelor şi sculelor cu care se lucrează şi înlăturarea sau repararea celor care prezintă pericol de incendiu. 15. precum şi orice alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor. b) să nu utilizeze utilaje.Normă tehnică din 05/02/2009 (2) După deschiderea şan ului. 15. întocmirea şi semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare. i) manipularea generatoarelor şi a buteliilor de acetilenă etc. b) amplasarea şi termenul de func ionare a conductei. dimensiunea sau amplasarea lor. APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 17. Personalul de exploatare are următoarele obliga ii: a) să participe la toate instructajele în conformitate cu legisla ia în vigoare. În toate etapele de proiectare. La desfăşurarea activită ii în unită i ale operatorilor economici cu norme specifice de securitate şi sănătate în muncă se respectă şi prevederile din normele respective. 17. PROTEC IA MEDIULUI ŞI A APELOR 16. depistarea şi înlăturarea eventualelor scăpări de gaze. c) eventualele pierderi de gaze naturale. 16.2. în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate. executare şi exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se respectă prevederile legale specifice protec iei mediului şi a apelor. 17. (2) În evaluarea impactului asupra mediului se iau în considerare cel pu in următoarele: a) lucrările din perioada execu iei conductei. Înainte de aprinderea focului. c) să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoştin ă la instruire. e) formarea şi componen a echipelor de lucru.2009 11:57 . (1) se execută numai de către echipe instruite în acest scop şi dotate cu echipament de lucru.8. d) asigurarea îndeplinirii la termen a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. protec ie şi interven ie adecvat. 15. b) instruirea salaria ilor în domeniul situa iilor de urgen ă. echipamente şi scule defecte sau neadecvate mediului de lucru. 31 of 60 25. legată la ăruşi metalici introduşi în pământ în zona de desfăşurare a lucrărilor de repara ii. b) să nu utilizeze scule şi echipamente defecte. (2) Lucrările prevăzute la alin. b) verificarea stării utilajelor.13. d) să asigure îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.3. cu excep ia aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au fost construite pentru alimentare mixtă (gaze naturale . personalul prezent închide în primul rând robinetul de incendiu şi apoi procedează la stingerea incendiului.12. Personalul de execu ie are următoarele obliga ii: a) să participe la toate instructajele. personalul operator utilizează mănuşi de protec ie din cauciuc. se iau măsuri de legare la pământ a conductei şi a tuturor sculelor şi aparatelor de sudare şi măsuri de echipare a personalului operator cu echipament specific. (1) Executarea lucrărilor cu foc deschis. d) accesul liber al aerului de ardere în focar. litera c). Pe toată durata interven iei asupra conductelor din polietilenă. g) anun area consumatorilor înainte de închiderea/deschiderea gazelor. f) dotarea cu echipament individual de protec ie şi de lucru. 16.5. 17. 17. se dotează cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor potrivit normelor specifice de dotare. precum şi cele în care există instala ii de utilizare a gazelor naturale.11. precum şi orice alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor. păcură. 15. h) închiderea şi deschiderea gazelor în SD. c) controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi. în spa ii cu pericol de incendiu. prevăzute la art.13. 17. Se interzice racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn. stabilite potrivit legii. 17. Legarea la pământ a conductelor din PE se efectuează prin înfăşurarea acestora cu bandă textilă îmbibată în solu ie de apă şi săpun.4. c) măsurile organizatorice de apărare împotriva incendiilor specifice instala iilor de gaze naturale.14. Mijloacele de stingere a incendiilor. 17. se procedează numai la răcirea zonelor învecinate fără stingerea flăcării de gaz. În vederea primei interven ii în caz de incendiu se prevăd următoarele: a) organizarea de echipe cu atribu ii concrete.combustibil lichid/solid). concomitent cu anun area serviciilor pentru situa ii de urgen ă. se amplasează la loc vizibil şi uşor accesibil şi se verifică la termenele prevăzute în instruc iunile date de furnizor.1. 17. Obliga iile şi răspunderile pentru apărarea împotriva incendiilor se stabilesc în conformitate cu legisla ia în vigoare şi revin conducătorilor locurilor de muncă şi personalului de execu ie.08. (1) Beneficiarul lucrărilor realizează studii de impact pentru lucrările de infrastructură rutieră.). c) echiparea şi dotarea construc iilor şi instala iilor din sistemul de alimentare cu gaze naturale cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. 17. În toate etapele de proiectare. Consumatorii casnici au obliga ia să folosească instala iile de gaze naturale potrivit cu Instruc iunile de utilizare a gazelor naturale. aparatelor. aparate.1. 17. 17.15. care pot avea un impact asupra mediului prin natura. c) să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoştin ă la instruire. e) ventilarea focarului.6.7.2. b) controlul tirajelor coşurilor la care sunt racordate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. (1) Incintele sta iilor şi posturilor de reglare şi măsurare.1. este admisă numai după luarea măsurilor necesare de apărare împotriva incendiilor şi numai după ob inerea permisului de lucru cu foc. Conducătorii locurilor de muncă au obliga ia să asigure în principal: a) instruirea personalului la etapele stabilite prin legisla ie. stabilite potrivit legii. utilizatorul respectă şi asigură următoarele: a) ventilarea încăperilor în care func ionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi cu flacără liberă.

........... aut................................. ANEXA Nr.......... f..........Operator SD (Investitor) .. i.. între nr. executată pe str........ Conducta/branşamentul a fost încercată la presiune... case ale scărilor.. autorizat ............ localitatea .............. Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta/branşamentul este .......... amplasat înaintea aparatului consumator de combustibili gazoşi..... şi protec ie mecanică din ........................... conform certificatului de calitate nr..08................ Capace GN .......... În cazul sesizării într-un spa iu închis a mirosului caracteristic substan elor odorizante din gazele naturale...../.. în ............................. 1-29 fac parte din prezentele norme tehnice şi pot fi actualizate prin Ordin al preşedintelui ANRE........ La aprinderea focului............................ Tub protec ie ......... gazele sunt deschise de la robinetul de siguran ă şi apoi de la robinetul de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi... timp de ..........Îmbinările s-au făcut prin procedeul ....... 17................ g........... 3............................. sudor Semnătura 1................ constatând următoarele: ...... eavă din polietilenă . 4. automat.................. DISPOZI II FINALE Anexele nr......Instalator autorizat ........ Astăzi. Numele şi prenumele . ... eavă din OL ............ b....................... şi nr......................................S-a verificat continuitatea firului trasor............... emis de .......... e) decuplarea instala iei electrice... care pot obtura orificiile arzătoarelor................ L 204 din 21 iulie 1998......... prin sudură.. ... 18............14....... ............ prin deschiderea ferestrelor care conduc direct spre exteriorul clădirii (nu spre holuri................... aut... straturi........... precum şi a hârtiei.......... luna ............ .... cur i de lumină etc...... comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare gaze naturale şi declară admisă recep ia acestora........................ deşeurilor sau a altor materiale......Q. straturi din . ..................... prin procedeul ................ timp de .Inspector C.16...... ...............................Buletinul de verificare a rezisten ei de izola ie a conductelor/branşamentelor după umplerea completă a şan ului cu pământ nr............. Concluzia: Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii.......................... emis de laboratorul autorizat ............................ ... Reprezentant Inspectoratul de Stat în Construc ii (după caz) . anul ................ comisia a efectuat sondaje........Normă tehnică din 05/02/2009 (2) Aprinderea focului se face cu aprinzătorul special...Sudor OL 2............... e.................. ............ cu aer........................ fiind interzisă folosirea chibriturilor.............................................. d) interzicerea fumatului şi folosirii unor surse de generare a scânteilor...... f) anun area celorlal i consumatori racorda i la instala ia de utilizare (cazul consumatorilor alimenta i prin branşament comun)........... emis de ............Responsabil A.. b) întreruperea alimentării cu gaze naturale prin închiderea robinetului de incendiu.Îmbinările au fost efectuate manual............... 17................................................ ................ ...... Documenta ia tehnică a fost întocmită de societatea ......... ........... ziua .... Stingerea focului se face prin închiderea robinetului de siguran ă.Rezultatul încercării nedistructive a sudurilor este ............................. Nr............. Comisia de recep ie ................/data nr. Proiectant .../........ nr..... exemplare............................... eavă .......................... 17. h....................Conducta/branşamentul a fost izolată anticorosiv cu ............ Pa.. Executantul lucrărilor este societatea .............. comisia de recep ie tehnică a conductei/branşamentului/instala iei de protec ie catodică.... Documenta ia tehnică de executare a lucrărilor înregistrată sub nr.... d................ şi sunt întărite prin .. Cămin armături .........../................Sudor PE . ANRE/Nr... Prezentul proces verbal a fost încheiat în .............15.........../....................................../...... eavă din OL .................................................................)...............................Q...........................2009 11:57 ................ eavă din polietilenă . Conducta este realizată cu următoarele materiale: Diametru Cantitate Furnizor Certificat calitate Certificat conformitate mm m/buc nr... a constatat următoarele: a............ ...... armate cu ... eavă din OL .......................... Constructor ........................ 1 PROCES VERBAL DE RECEP IE TEHNICĂ CONDUCTE/BRANŞAMENTE/INSTALA II DE PROTEC IE CATODICĂ Nr.. Tipul aparatului ................................................................ .......................Procesul verbal de lucrări ascunse nr .............................. Executantul lucrărilor a prezentat .. c) anun area operatorului SD........ j. în prezen a comisiei.. Răsuflători .... 32 of 60 25... Prezentele norme tehnice au fost a fost aprobate cu respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE privind procedura pentru schimb de informa ii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice...................... personalul prezent va proceda imediat la: a) ventilarea rapidă a spa iului respectiv./data eavă .... În vederea recep iei......... conform buletinului de examinare anexat... din care fiecare semnatar a re inut câte un exemplar.............. a fost avizată de d.. ............................./................. publicată în Jurnalul Oficial al Comunită ilor Europene (JOCE) nr............. la propunerea justificată a operatorilor SD şi/sau a operatorilor economici autoriza i de ANRE pentru lucrări în sistemele de alimentare cu gaze naturale. Armătură închidere ........... după cum urmează: proba de rezisten ă la ... ....................... proba de etanşeitate la .................. iar după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră.......

.............................. ......... i............ verificată de ......... Furnizorul sta iei este societatea ........... nr.................. 3............ cu următoarele materiale: Diametru Cantitate Furnizor Certificat calitate mm...... Lucrarea este realizată conform proiectului avizat de operatorul licen iat de distribu ie.............. cu apă..................../.../...................... ............ anul ............................ buc Furnizor Certificat calitate nr.............. ANRE/Nr................... c........................... Constructor ... ........................ .............Normă tehnică din 05/02/2009 ............ Documenta ia tehnică de executare a lucrărilor înregistrată sub nr.................... ................................. conform buletinului de examinare anexat.................... executată în str.......... şi a fost comunicat beneficiarului cu scrisoarea nr .................. timp de .............................. Prezentul proces verbal a fost încheiat în ....Operator SD (Investitor) . Pa....... Numele şi prenumele .................. Documenta ia tehnică a fost întocmită de societatea ........................... ore. a constatat următoarele: a.. timp de ......... ....................... ...................................................................... b... sudor Semnătura 1............. Pa................................. aut........... Comisia de recep ie ........ Regulatoare presiune ............... în prezen a comisiei. comisia de recep ie tehnică a instala iei de utilizare gaze naturale........ luna .. .. Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este ........ exemplare....... Contoare .... d.. 2 PROCES VERBAL DE RECEP IE TEHNICĂ STA IE/POST DE REGLARE ................................. Notă: Sudorii PE şi OL sunt autoriza i de organisme abilitate........................................................ ....... nr........... emis de laboratorul autorizat ..... Ap.. .............. Nr........ 3 PROCES VERBAL DE RECEP IE TEHNICĂ INSTALA IE DE UTILIZARE Nr......................... proba de etanşeitate la ........ Sc................. Documenta ia tehnică de executare a lucrărilor înregistrată sub nr............. ANEXA Nr.... executată la imobilul din în str........................... localitatea ............ Conducta a fost izolată anticorosiv cu ............... Supape de siguran ă ........./.............. aut.......................... Bl.. a constatat următoarele: a..... Lucrarea este realizată conform proiectului avizat de operatorul licen iat de distribu ie........................................................... anul..... Rezultatul încercării nedistructive a sudurilor este ..... comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi declară admisă recep ia sta iei/postului de reglare-măsurare supusă recep iei... eavă ........ g......MĂSURARE Nr.......................... b.... 4.... a fost avizată de e......................../data eavă .................... .. ziua .....................................................08............... Cantitate m.. f................... h..... după cum urmează: proba de rezisten ă la ............. m.......................................... Sta ia/postul este prevăzută cu priză de împământare şi de electrosecuritate......................................... autorizat .................................... Armătură închidere .... ............................... Cămine armături .........Q............. Buletin de verificare nr...... ................... buc............ .Sudor PE ...................... cu următoarele materiale: Diametru mm.............. 2............................................................................. ........../......................... ziua ....... din care fiecare semnatar a re inut câte un exemplar... Reprezentant Inspectoratul de Stat în Construc ii (după caz) ........................................................../........ Filtre ........ luna .............. ..... Concluzia: Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii............./..... ore................ Executantul lucrărilor este societatea ...........................................................2009 11:57 ...........Reprezentant al administra iei publice locale ... Montorul sta iei este societatea .......... Notă: Sudorii PE şi OL sunt/autoriza i de organisme abilitate....Sudor OL ............. ..... care a emis certificatul de calitate nr...Reprezentant al administra iei publice locale ....../.....Beneficiar (după caz) ............................................................... ................măsurare gaze naturale............ a fost avizată de e......... conform reglementărilor în vigoare........ .....Instalator autorizat ......... localitatea ............ ...... comisia de recep ie tehnică a sta iei/postului de reducere ....... Sta ia/postul a fost încercată la presiune........................Inspector C................................................ nr. Acordul de acces pentru debitul de gaze naturale a fost dat de ........................Specialişti în domeniu ............. Astăzi.........Q...... nr.................................. conform reglementărilor în vigoare. d..Beneficiar .................... ........................................../..... ...................... Proiectant ...............Specialişti în domeniu ..... ANEXA Nr........................reglare ............................ Astăzi./data 33 of 60 25.............. c.............Responsabil A........ .... Proiectul a fost întocmit de societatea ..................................... eavă ......

... Denumirea Caracteristici tehnice g.... Prezentul proces verbal a fost încheiat în ..................... .........Normă tehnică din 05/02/2009 eavă ............................... autorizat ....... timp de ......... din .............................. ore.... Beneficiarul a luat la cunoştin ă de obliga ia înlocuirii racordului flexibil montat în instala ia de utilizare înaintea expirării duratei normate de utilizare conform prescrip iei tehnice a producătorului.............instalator autorizat al executantului ....... Încheiat astăzi........... buc eavă ................................ nr.......................................... ................................................ cu aer.............................../............ Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este ....... ....................../. Pentru conducta din OL s-a folosit o izola ie anticorosivă cu ................ ore...... nr. ............... exemplare............................................ nr................................. i...................................... crt....................... ................................................................................Responsabil A.......................................... bloc ............................. din care fiecare semnatar a re inut câte un exemplar.. Constructor . armate cu straturi de .................................... Armătură închidere ............. ANEXA Nr.. a fost încercată la presiune........... Pa....................................... după cum urmează: proba de rezisten ă la ........ j... Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este ............................. str... în prezen a comisiei....... Orice modificare adusă ulterior instala iei de utilizare recep ionate executată neautorizat cade în răspunderea beneficiarului..................................... Răsuflători ... Concluzia: Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii... executat(ă) de societatea ..... Pentru conducta din PE îmbinările s-au făcut prin procedeul ........ ............................................. şi protec ie mecanică din ......... ......... am pus în func iune conducta de distribu ie gaze naturale (branşamentul) din localitatea ....................... l...................................Instalator autorizat Gr............ Obiectivul pus în func iune se compune din: Diametru Furnizor Cantitate mm m................... În baza prevederilor dosarului avizat de operatorul licen iat de distribu ie nr.......................................... Subsemna ii: . sudor Semnătura 1... La punerea în func iune s-au verificat următoarele: . Comisia de recep ie .. comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi declară admisă recep ia instala iei de utilizare supusă recep iei........................................ . Notă: Sudorii PE şi OL sunt autoriza i de organisme abilitate.............. ANRE/Nr............................. ..... ........... aut..... Capace GN .. Instala ia de utilizare este realizată conform proiectului avizat. constatând următoarele: ....Sudor PE ..................... Executantul lucrărilor a prezentat procesul verbal de lucrări ascunse nr ................................................. cu aer.... Tub protec ie ............ k........ în prezenta comisiei......................... pentru următoarele puncte de consum: Nr........ Numele şi prenumele ..... ...... Nr.................... Tipul aparatului .Q.... Detector .............. ... timp de ................................ Conducta subterană din ..... pentru îmbinările la care nu se fac probe la recep ie........................ luna ........................................... 4 PROCES VERBAL DE PUNERE ÎN FUNC IUNE CONDUCTE DE DISTRIBU IE ŞI BRANŞAMENTE Nr......................... m................................ m3/h ........ Conducta supraterană din ........ În vederea recep iei comisia a efectuat sondaje.......2009 11:57 ....... ..../....................... timp de . ore..............08................. straturi............ din ....................... conform reglementărilor în vigoare...................... m3/h ... .............. emis de .... ............. Pa..Specialişti în domeniu (după caz).... .. aut...................................................................... conform certificatului de calitate nr............... proba de etanşeitate la ..Sudor OL 2.... Regulatoare de presiune ..... I D sau II DA ...Instalator autorizat ....delegat al operatorului de distribu ie .............................................Operator SD (Investitor) ............................................. în ....................... proba de etanşeitate la .................../data ....................... h............................ Aut............ Pa.................. Armături de închidere .. Pa............................refularea aerului: 34 of 60 25.......... ziua ....... a fost încercată la presiune..... ore...................................................etanşeitatea la presiunea gazului din conductă (branşament)............. f........................... şi a procesului verbal de recep ie tehnică nr... anul ................................... după cum urmează: proba de rezistentă la ............Beneficiar ... timp de .. ......... Debit instalat Debit instalat Certificat unitar Bucă i total calitate nr...... Aut.........................

..................................... ........... m /h...... ...................................................................................... ......................................................... La punerea în func iune am verificat următoarele: ............................. .... nr................... ............................................ ANRE nr..................... la branşamente Prezentul proces verbal s-a încheiat în două exemplare din care fiecare parte a re inut câte un exemplar.......................... ....................................../....... la indexul ... punere în func iune aparate consumatoare de combustibili gazoşi este autorizat de organisme abilitate....................................... executată de societatea .......delegat al operatorului de distribu ie ......................................................................................... m. Instalator autorizat al executantului Aut...........................................consumator .................................etanşeitatea la presiunea gazului din conductă (pentru îmbinările la care nu se fac probe la recep ie)....... ............... din . din ... anul .... eavă . .............................. Consumatorul a primit .... ziua ... Aut.................. Totodată s-a procedat la instruirea consumatorului pentru exploatarea corectă a instala iei de utilizare gaze naturale şi a obliga iilor ce-i revin..................... ANRE nr.............08.instalator autorizat al executantului ..........................delegat al operatorului de distribu ie .................... ................. ................. ......... luna ........................ Subsemna ii: ............. la imobilului din localitatea .................... în baza prevederilor documenta iei de executare a lucrărilor nr .................................... ANEXA Nr......................... .............................................................instalator autorizat al executantului ........... Aut............./.................. nr.. din ............................ bloc ......... ......... seria ..... ........................ Presiune Bucă i Debit Debit utilizare unitar total Pa sau bar m3/h m3/h ................... ........ presiune statică ... .......Normă tehnică din 05/02/2009 ▪ prin capătul opus punctului de racordare................. str....... ........ .................... Încheiat astăzi............. .............................. ....................... nr.......... la conductele de distribu ie în func iune ▪ prin robinetele de branşament..... Delegat operator de distribu ie Aut...... ap.......................... anul ............. str......... Pa şi presiunea diferen ială . nr....presiunea de utilizare la debit maxim şi minim..... ................ Sc.............. ........ 35 of 60 25..... ANRE nr.... .......2009 11:57 .................... ... după caz........... Pa........................ crt....... luna .... Aut......... exemplare din instruc iunile pentru utilizarea gazelor naturale şi se obligă să le afişeze împreună cu instruc iunile specifice ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi pe care le posedă....... şi a procesului verbal de recep ie tehnică nr....tirajul la fiecare aparat consumator de combustibili gazoşi legat la coş... am pus în func iune instala ia de utilizare gaze naturale executată de societatea .... cu debit nominal ...... scară ......prestator de specialitate ........ Instalator autorizat al executantului Aut..... nr...................... ...............existen a dopurilor la ramifica iile pentru punctele de consum fără aparate Măsurarea consumului se face prin: ........... la locul de folosin ă.... având destina ia .......... Prestator de specialitate Aut...................................... etaj ..... Nr...... ........................................ În baza prevederilor dosarului avizat de operatorul licen iat de distribu ie nr............................ Consumator ................................................................................... m ...................... buc eavă .contor ...... ziua ............. ANRE nr........ 5 PROCES VERBAL DE PUNERE ÎN FUNC IUNE INSTALA IE DE UTILIZARE GAZE NATURALE Nr....... nr.. ............................... Aut.......... Subsemna ii: .............. ..................... marca ....................................... nr............................ 3 3 Notă: Prestatorul de specialitate pentru montare/instalare. ... Prezentul proces verbal s-a încheiat în trei exemplare din care fiecare parte a re inut câte un exemplar..................................... am pus în func iune sta ia de reglare-măsurare din localitatea .. 6 PROCES VERBAL DE PUNERE ÎN FUNC IUNE STA IE/POST DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE Nr............. Încheiat astăzi................ ........................... .......... ..... Aparatul consumator pus în func iune Totodată am sigilat următoarele puncte de consum care nu întrunesc condi iile de func ionare în siguran ă .......................... şi a procesului verbal de recep ie tehnică nr. Delegat operator SD Aut............................. abonat .... ........................................... Ap................ ................. Obiectivul pus în func iune se compune din: Diametru Furnizor Cantitate mm......... ANEXA Nr... din .............

. .).................. 3. fa ă de care s-au respectat distan ele admise.. sudor Semnătura 1..................... Delegat operator SD Aut.......... m.... autoriza ie nr.......eava utilizată la executarea conductei/branşamentului/instala iei de utilizare este cea prevăzută în certificatul de calitate nr............ ANEXA Nr......... pe un strat de nisip cu grosimea de 9 ....... luna ..... 8 INSTRUC IUNI PENTRU UTILIZAREA GAZELOR NATURALE Între inerea......... ........... ...... Subsemna ii: ............... aut..... 36 of 60 25........... str. Numele şi prenumele .................... .......................... grad ............ ANRE/Nr........... .. ............ autoriza ie nr...... exploatarea şi repararea instala iilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului.....................08.........conducta a fost aşezată pe fundul şan ului........ încadrându-se în calitate ................. anexate la cartea construc iei............ 7... Notă: Prestatorul de specialitate pentru montare/instalare........................ . şi lungimea . (1)..... ........Executant ....... Încheiat astăzi............. .... adâncimea de pozare fiind ...Sudor PE ...... nr .. m............... deşeuri metalice.. Verificarea şi revizia tehnică periodică a instala iilor de utilizare este obligatorie pentru to i consumatorii şi se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE..... care răspunde pentru buna lor func ionare................ ................. nr. Prestator de specialitate Aut. precizările vor fi făcute de executant...........15 cm..........)..primul strat de umplutură deasupra conductei a fost din pământ mărun it..............15 cm......... Supape de siguran ă .............. autorizat ..Q...................conducta/branşamentul/instala ia de utilizare are diametrul ............. ziua .................................... .Responsabil A.... adâncimea de pozare fiind .. ...la toate sudurile au fost aşezate răsuflători.... .. pe un strat de nisip cu grosimea de 9 ..........Instalator autorizat ................. .. ................ conform art.... Prezentul proces verbal s-a încheiat în trei exemplare din care fiecare parte a re inut câte un exemplar.. şi certificatul de conformitate nr.......Inspector C./.. ...........................................Q...... anul .. fără corpuri tari (resturi de beton.... Operator SD .... (Buletin de verificare nr........eava a fost izolată conform precizările vor fi făcute de executant şi la montaj a fost aşezată pe pământ mărun it......Normă tehnică din 05/02/2009 eavă ......... ANRE nr........... ../. sticloase etc..................refularea aerului prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieşire din sta ie....... Constructor .... Regulatoare presiune .. ........ Notă: Sudorii PE şi OL sunt autoriza i de organisme abilitat.......................... Nr. ... sunt confec ionate din materialele indicate în normativul de proiectare şi executare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale în vigoare..... conform reglementărilor în vigoare............................... ........................ 7 PROCES VERBAL DE LUCRĂRI ASCUNSE (pentru conducte............. alin.. ANRE nr........... Armătură închidere ............... Calitatea izola iei a fost verificată după umplerea şan ului cu pământ............ branşamente şi instala ii de utilizare) Nr... cărămizi...........................umplerea şan ului este făcută cu nisip şi pământ mărun it. ......................... Beneficiar ..... la imobilul din localitatea .legarea la centura de împământare a păr ilor metalice.......................eava..Sudor autorizat . ............................ armăturile şi fitingurile utilizate sunt confec ionate din materiale prevăzute în normativul în vigoare.........................toate sudurile au fost executate folosind materiale standardizate şi au fost izolate......... ............................. armăturile şi curbele utilizate......... .. .....................eava.....2009 11:57 ...... m.. ANEXA Nr...................... .. aut....................... ........ Contoare ... anul .......... 10...tuburile de protec ie au fost montate conform proiectului şi normativului în vigoare............... Consumator ... ....... b) pentru conductă/branşament/instala ie de utilizare din polietilenă ..................toate sudurile au fost executate folosind materiale şi procedee standardizate şi au fost realizate prin ........... . Prin prezentul proces verbal. la montarea conductei/branşamentului/instala iei de utilizare conductă gaze naturale de presiune ......... a) pentru conductă/branşament/instala ie de utilizare din OL ....................... punere în func iune aparate consumatoare de combustibili gazoşi este autorizat de organisme abilitate.. La punerea în func iune s-au verificat următoarele: ........................... anul ..................... Cămine armături .. . Filtre ........ conform prevederilor normativul în vigoare........................tuburile de protec ie au fost montate conform proiectelor tehnice avizate şi a normativului în vigoare....Instalator autorizat ...... precizăm următoarele: ...Sudor OL 2....... inclusiv aşezarea benzii (grilei) de avertizare şi a firului trasor... dacă aceasta nu este prevăzută cu refulator....... Instalator autorizat al executantului Aut.....la executarea conductei/branşamentului/instala iei de utilizare s-a traversat traseul canalizărilor subterane men ionate în plan............................calota răsuflătorilor a fost sudată în totalitate de tijă şi a fost aşezată pe strat de nisip şi pietriş de râu......conducta a fost aşezată pe fundul şan ului..............

...aparat .... ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instala iilor de gaze naturale.. 9 Societatea Comercială .... ... tuburi de protec ie: ..... concomitent cu supravegherea stabilită ii flăcării.. Înainte de aprinderea focului se fac următoarele opera iuni: ........ .............................. în centralele termice şi în încăperile cu aparate cu flacără liberă se asigură o ventilare permanentă....... b) după orice eveniment care ar putea afecta func ionarea în condi ii de siguran ă a instala iei..... aragaz etc....aprinderea focului dacă aparatul consumator de combustibili gazoşi nu este etanş sau nu are tiraj.........dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coş (reşou. ......... Revizia tehnică periodică a instala iilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani în următoarele situa ii: a) în cazul neutilizării instala iei o perioadă mai mare de 6 luni. Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coşul de fum...... ... .obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi........ dacă robinetul este deschis.. anul ............................. .. ANEXA Nr....................... .modificarea instala iilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane neautorizate............. ....nu se manevrează aparate electrice.. . aprinderea focului se face numai după aerisirea completă.. ....... .. ............controlul tirajului aparatelor racordate la coş........ FIŞA TEHNICĂ A CONDUCTEI DE DISTRIBU IE GAZE NATURALE Strada . Stingerea focului: Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate cu furtun...... .. se face prin închiderea robinetului de siguran ă......nu se aprinde nici o sursă de foc... la aparatele neautomatizate.. anul ......)....... minimum 5 minute înainte de aprinderea focului: ...lungime: .................. .. . ........... ....deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului... pornirea ventilatorului etc.. ....cu capac GN........). NU UITA I! Verificarea cu flacără a instala iilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie şi incendiu.. deschiderea clapetelor de reglare etc....... ..se anun ă imediat operatorul licen iat de distribu ie la telefoanele: ........2009 11:57 ...Normă tehnică din 05/02/2009 Verificarea tehnică periodică a instala iilor de utilizare este obligatorie la intervale de doi ani... fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri..... ..... Sudurile au fost executate: . acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor................ luna ..................... prin personal calificat.. existent înaintea furtunului. bucă i .................. luna ................ după caz.......apropierea aprinzătorului de arzător......izola ie: ......... Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vie i umane şi distrugeri de bunuri materiale...... deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar... La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate şi arzătoare.........diametru: .....pusă în func iune la data de: ziua ........ .. ANEXE: 1... Robinete: 5........ în cazul în care se constată lipsa tirajului........ după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră..... 37 of 60 25...............)...lăsarea focului nesupravegheat........tip: ........ventilarea permanentă a încăperilor în care func ionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi................. consumatorul are obliga ia de a anun a operatorul licen iat de distribu ie gaze naturale înainte de reutilizarea instala iei..diametru: .... ..... de la nr... 4..... ............... Localitatea ... hârtie etc.. 3..STANDARD: ......... ....se deschid toate uşile şi ferestrele.nu se doarme în astfel de încăperi...material: ...... focul se aprinde şi se stinge numai de personalul instruit şi însărcinat cu această opera iune prin grija conducerii unită ii beneficiare... din data de: ziua ....... ... prezintă pericol de moarte.aerisirea focarului.....................procedeu ......fără capac GN..........asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoşi (prin: deschiderea uşi elor cenuşarului la sobe... În societă i şi institu ii. nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (cură irea coşului de fum.bucă i ...... Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop. ...... 2................. se vor respecta cu stricte e următoarele instruc iuni: 1......... Îmbinări electroizolante: .........recep ionată cu PVRT nr........... În cazul situa iilor de la punctele a şi b.................tip ...........dormitul în încăperi cu focul aprins........ ... Indica ii speciale La utilizarea gazelor naturale este interzis: ................material: ..... Verificarea eventualelor scăpări de gaze naturale se face prin mirosire şi cu spumă de săpun cu apă............ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.................. ........ .... ...se sting toate focurile.......... se fac următoarele opera iuni: ................ CONDUCTA: .diametru .......................................... la nr. ......verificarea func ionării aparaturii de automatizare..controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi............. . 4.... Aprinderea focului Ia aparatele consumatoare de combustibili gazoşi automatizate se face conform instruc iunilor elaborate de fabrica producătoare.. Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat următoarele măsuri: ..diametru ... 2......locul de montare: .......... cură irea sobei.. .....08... iar în cazul operatorilor economici şi al centralelor termice de bloc........ bucă i ....... Răsuflători: 3...... repararea aparatelor de evacuare mecanică..................... ............

....................diametru .....diametru: ..... ....................... ............... .............. ................ prin instalatorul autorizat gradul ....................aparat ...izola ie: ... . FIŞA TEHNICĂ A BRANŞAMENTULUI Strada ..... bucă i .......... obiectiv ......... bucă i .... Lucrarea a fost executată de societatea comercială ..................................... anul ................................ autoriza ia nr. .... Îmbinări electroizolante: ... .. Întocmit.............................diametru ........ ANEXE: 1.......fără capac GN. .................... ............pusă în func iune la data de: ziua ... bucă i ..............................................................................................Normă tehnică din 05/02/2009 ... 7.. anul ............................... luna ............... ........... │ Ziua Luna Anul │ │ │ └──────┴────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────┘ .................... Filtre de praf ................ ........................ din data de: ziua ............lungime: ................ Regulatoare: ........... .. Lucrări executate după montarea conductei: ┌──────┬────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Nr..................................... Protec ie catodică: ...... la nr. Sudurile au fost executate: ...... FIŞA TEHNICĂ A STA IEI/POSTULUI DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE Strada ..................................................... ........diametru ......................... Regulatoare industriale: 2. ANEXA Nr..........recep ionată cu PVRT nr........................... Presiunea de intrare/ieşire: ...............................tip: ................................. │ Data executării │ Descrierea lucrării │ Executantul │ │ crt....... autoriza ia nr.......procedeu ...................................... ....................... Robinete: 5.............................. ..................................... ............. 7...........diametru ................. ......................................... Localitatea ....................... Sistem de măsurare .......tip: .............................................................................bucă i: .................. Cămine de vane: .......................... 4..... ..........................diametru ........................ bucă i ...... Verificat.......... Robinete: 4... bucă i ... ........................... anul ............. luna ............ 8.. de la nr... . bucă i: .................debit mic: Q = .... ....................................................................... prin instalatorul autorizat gradul ...... anul ............................... Lucrări executate după montarea branşamentului: ┌──────┬────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Nr....... bucă i ...... 11 Societatea Comercială .... Protec ie catodică: ...............bucă i .. 1............... 2............................ .......... mărime .............................pusă în func iune la data de: ziua .......................................recep ionată cu PVRT nr... 10 Societatea Comercială ..........STANDARD: ........ .................. luna ........ ........................ ..material: ... Localitatea ........... din data de: ziua ............................... ................ .................................................................. tuburi de protec ie: ......... .......... Întocmit. │ Ziua Luna Anul │ │ │ └──────┴────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────┘ ........... ANEXA Nr................... BRANŞAMENT: ...........cu capac GN.......... 38 of 60 25...............întărite cu . 6................................... ....... Lucrarea a fost executată de societatea comercială ........................08.............. ........diametru: .contor cu turbină (cu pistoane rotative) .... Verificat............tip ... Răsuflători: 3................... 6.... 3........................... bucă i ... .................................................. .............tip .......bucă i .....................................diametru: ... luna ......................diametru: .............................................................. .........material: ........... nr...... .......2009 11:57 ..................... .locul de montare: ...............................întărite cu ................... 8................. .... │ Data executării │ Descrierea lucrării │ Executantul │ │ crt...... ... ....bucă i ..industrial: Φ = ..bucă i .......

.......................................................................│ instalat │activă de tiraj │ racorduri la ├──────────────┬───────────────┤ │ │ [m3/h] │ [m] │acelaşi canal │ rectangulară │ circulară Φ │ │ │ │ │ de fum │ [cm x cm] │ [cm] │ ├────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 1 │ 1......................... debit minim: ..........5 │ 2.....serie .............0 │ 4..................... │ Debit │ Înăl imea │ Nr.......0 │ 2..... debit maxim: .5 m se aplică sporul la debitele instalate...... autoriza ia nr......................................5 │ 4....... Lucrări executate după montarea sta iei ┌──────┬────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Nr.. prin instalatorul autorizat gradul .............. număr ......│completă│Nr.................... 12 SEC IUNILE COŞURILOR DE FUM PENTRU EVACUAREA GAZELOR DE ARDERE DE LA APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOŞI...... ANEXA Nr.. cu goluri realizate din tipare glisante......5 │ 2 │ 13 x 20 │ 16 │ ├────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 7 │ 4........... Lucrarea a fost executată de societatea comercială .................... Observa ii: Sec iunile indicate sunt cele uzuale............... Telefon│reclama iei│ care primeşte │reclama iei│ repartizat │ serviciu │ reclamant │constatată│rezolvare│re │ │ │ reclamant │ │ reclama ia │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼── │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼── ├────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼── ├────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼── 39 of 60 25.... 13 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBU IE ................. Aceste valori pot fi sporite cu 25% pentru coşuri căptuşite cu tuburi sau blocuri prefabricate. valorile corespunzătoare debitelor pot fi ob inute prin interpolare...Normă tehnică din 05/02/2009 - serie ..........0 │ 4.0 │ 2..... . În cazul unor sec iuni intermediare.............2009 11:57 ...08.... ......5 │ 2 │ 20 x 20 │ 20 │ ├────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 8 │ 7... │ Ziua Luna Anul │ │ │ └──────┴────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────┘ ... având fe e interioare netede...5 │ 1 │ 13 x 13 │ 13 │ ├────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 5 │ 3.. diametru: .5 │ 1 │ 10 ▪ 10 │ 10 │ ├────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 3 │ 2.5 │ 2 │ 13 x 20 │ 16 │ ├────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 6 │ 4......5 │ 2 │ 20 x 20 │ 20 │ └────┴──────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘ Valorile debitelor din tabel se referă la coşuri din zidărie masivă.. şi data │Data şi ora│ │ │ │Nr..... │ Adresa │ prenumele │ primirii │prenumele celui│Con inutul │căruia i s-a│ordinului de│sosirii la │Defec iune│Modul de │Da │crt...... Întocmit......... număr ...0 │ 2.... Pentru înăl imi mai mari de 4... convertor de volum ....... Localitatea ..... .............................. de │ Sec iune liberă │ │crt............... CU TIRAJ NATURAL ┌────┬──────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐ │Nr............................... din tabelul următor: ┌────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │H(coş) [m] │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 12 │ 14 │ 16 │ 18 │ 20 │ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │Spor [%] │ 10 │ 20 │ 30 │ 40 │ 50 │ 60 │ 70 │ 80 │ 90 │ 100 │ └────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ANEXA Nr.....5 │ 1 │ 13 x 13 │ 13 │ ├────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 4 │ 3.....5 │ 4. Verificat......................... │ Data executării │ Descrierea lucrării │ Executantul │ │ crt..5 │ 1 │ 10 ▪ 10 │ 10 │ ├────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 2 │ 1. ........................................... REGISTRUL DE EVIDEN Ă A RECLAMA IILOR ŞI A DEFECTELOR DIN SISTEMUL DE DISTRIBU IE ┌────┬────────┬───────────┬───────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬── │ │ │ Numele şi │Data şi ora│ Numele şi │ │ Salariatul │Nr......................... 5........tip ......................

.. 15 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBU IE ....Normă tehnică din 05/02/2009 ├────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼── ├────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼── └────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴── ANEXA Nr................ │ Data │ Adresa │Descrierea │ Măsuri luate şi data │ │crt... 16 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBU IE Localitatea ................. şi data │Data şi ora│ │ │ │Nr....... ANEXA Nr....... 14 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBU IE .. luna. Localitatea ........08.... Localitatea ........│completă│Nr.......... pentru conducte şi branşamente de distribu ie pe de altă parte........ REGISTRUL DE EVIDEN Ă A RECLAMA IILOR ŞI A DEFECTELOR DIN INSTALA IILE DE UTILIZARE ┌────┬────────┬───────────┬───────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬── │ │ │ Numele şi │Data şi ora│ Numele şi │ │ Salariatul │Nr...... nr.................... │accidentului│ repunerii în func iune │ │ │ │ │ │ a instala iei │ ├────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ ├────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ ├────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ ├────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ ├────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ ├────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ ├────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ └────┴────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────────────────────┘ Notă: 1) Registrul pentru eviden a accidentelor tehnice se completează de şeful sectorului de exploatare.................│Ziua....... Telefon│reclama iei│ care primeşte │reclama iei│ repartizat │ serviciu │ reclamant │constatată│rezolvare│re │ │ │ reclamant │ │ reclama ia │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼── │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼── ├────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼── ├────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼── ├────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼── ├────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼── └────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴── ANEXA Nr...... REGISTRU DE EVIDEN Ă ZILNICĂ A PARAMETRILOR Data ....... STA IILE DE REGLARE-MĂSURARE PREDARE-PRIMIRE ┌─────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────┬───────────────────────────┐ │ │ │ Ora înregistrării │ │ │ Parametrii │ UM ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ Observa ii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Presiune intrare │ [MPa] │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Presiune ieşire │ [MPa] │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Presiune panou măsurare │ [MPa] │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Temperatură gaze │ [▫C] │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Temperatură mediu │ [▫C] │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Grad odorizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Pierdere de sarcină filtre │ [MPa] │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ 40 of 60 25......... 2) Se ine eviden a separat pentru instala ii de utilizare pe de o parte...................... anul│ Strada.....2009 11:57 ...................... │ Adresa │ prenumele │ primirii │prenumele celui│Con inutul │căruia i s-a│ordinului de│sosirii la │Defec iune│Modul de │Da │crt.... REGISTRU PENTRU EVIDEN A ACCIDENTELOR TEHNICE ┌────┬────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────────────────────┐ │Nr.......

.Normă tehnică din 05/02/2009 │Debit orar │ [m3/h] │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴──────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───────────────────────────┘ STA II DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE DE SECTOR ┌─────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────┬───────────────────────────┐ │ │ │ Ora înregistrării │ │ │ Parametrii │ UM ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ Observa ii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Presiune intrare │ [MPa] │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Presiune ieşire │ [MPa] │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Presiune panou măsurare │ [MPa] │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Temperatură gaze │ [▫C] │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Temperatură mediu │ [▫C] │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Grad odorizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Pierdere de sarcină filtre │ [MPa] │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴──────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───────────────────────────┘ STA II ŞI POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE LA MARII CONSUMATORI ┌─────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────┬───────────────────────────┐ │ │ │ Ora înregistrării │ │ │ Parametrii │ UM ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ Observa ii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Presiune intrare │ [MPa] │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Presiune ieşire │ [MPa] │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Presiune panou măsurare │ [MPa] │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Temperatură gaze │ [▫C] │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Temperatură mediu │ [▫C] │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Grad odorizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Pierdere de sarcină filtre │ [MPa] │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────────────────────┤ │Debit orar │ [m3/h] │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴──────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───────────────────────────┘ ANEXA Nr...25 < x < 1│ x > 1 │indiferent de│ cu │ cu │ │ defecte │ │ │ │ │ vechimea │ vechime │vechime > │ │constatate/│ │ │ │ │ conductei │< de 2 ani│ de 2 ani │ │ km/an │ │ │ │ │ │ │ │ │precedent..... de │x < 0.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ "x" │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤ │ Interval │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ de timp │verificare│ verificare │ verificare │verificare│ verificare │verificare│verificare│ │ │ pe an │ la 6 luni │ la 3 luni │ pe lună │ pe an │la 6 luni │ pe an │ └───────────┴──────────┴────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴──────────┘ Notă: Termenele prevăzute în prezenta anexă sunt maximale...08.. Localitatea ................ în func ie de starea tehnică a conductelor şi branşamentelor. 18 41 of 60 25.. 17 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBU IE ... PERIODICITATEA EFECTUĂRII VERIFICĂRILOR TEHNICE A CONDUCTELOR ŞI BRANŞAMENTELOR ┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐ │ Tipul │ Conducte din o el │ │ │ conductei ├───────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ Conducte din PE │ │ │ subterane │ supraterane │ │ ├───────────┼──────────┬────────────────┬────────────┬──────────┼─────────────┼──────────┬──────────┤ │ Nr..25│0.... ANEXA Nr......025 │0......... operatorii SD pot reduce intervale de timp pentru efectuarea verificărilor tehnice.2009 11:57 .............025 < x < 0............

....... 19 Operator economic autorizat ANRE ................ (1)................ (2) Se efectuează şi verificarea tehnică periodică....................... 3) .............................................................................. Localitatea . a cură irii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse......... ┌────┬────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────┐ │ │Puncte de consum│ │ Nr............................................................... (1) Opera ii periodice de verificare tehnică............................................ conform reglementărilor în vigoare..... e) demontarea/debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente......... Echipa de lucru condusă de ......... Lucrări rămase neexecutate 1) .................................... Concluzia: instala ia îndeplineşte/nu îndeplineşte condi iile de func ionare în siguran ă prevăzute în Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale..... .................................. ............................ cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeită ii..................................... emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării............. 3) ....... prin instalator autorizat .. crt..... conform alin............................. 2) ........... reprezentat prin .......................Normă tehnică din 05/02/2009 OPERATORUL DE DISTRIBU IE .......................... .......................... 2) .................................. Coordonator lucrări Consumator 1) ................................................................... d) verificarea func ionării aparatelor de măsurare. nr........... Numărul dosarului tehnic pentru instala ia verificată ............................................. Bl................... 3) ................ control........................ 2) .................. anul ......... depusă la operatorul SD .................. a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi... .... a instala iilor de utilizare comune care deservesc mai mul i consumatori......... şi data documentului care │ Semnături │ │ ├────────────────┤ │ atestă verificarea aparatelor ├──────────┬───────────┤ │Nr........... Operator economic autorizat ANRE să execute verificarea tehnică actuală .................. localitatea ....... ..............08......... S-au constatat şi remediat următoarele defec iuni: ... i) verificarea stării construc iilor care adăpostesc sta iile şi posturi de reglare sau reglare-măsurare.......................................................................................... 2) ................. . ORDIN DE SERVICIU nr................................ care să ateste verificarea de către operatori economici autoriza i........... Sediul: str............. │ │Data efectuării│ consumatoare de combustibili │Consumator│Verificator│ │crt................................... Situa ia lucrărilor executate: 1) ........ aut........ FIŞA DE EVIDEN Ă A LUCRĂRILOR PERIODICE DE VERIFICARE TEHNICĂ A INSTALA IILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE APAR INÂND CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE Nr....... în prezen a consumatorului.................................. ............................2009 11:57 .......................... g) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente. Am primit echipamentul de protec ie necesar pentru executarea lucrărilor de mai sus../................. ................................................... h) verificarea documentelor...................................... .......................................................................... confirmate prin prezenta fişă (obligatorii la intervale de maxim 2 ani): a) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente...... b) verificarea stabilită ii conductelor montate aparent pe suporturi........ ......... compusă din: ┌────────┬──────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────┐ │Nr.......... ........................... luna . ............... Sc..... f) verificarea func ionării echipamentului de reglare din instala iile de utilizare.............│ Numele şi Prenumele │ ├────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────┤ ├────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────┤ ├────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────┤ ├────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────┤ └────────┴──────────────────────────────┴────────┴─────────────────────────────────┘ va executa următoarele lucrări: 1) .............................│ Numele şi Prenumele │Nr................. Data ultimei fişe de verificare tehnică: ziua .. crt...........│ │ verificării │ gazoşi de către operatori │ │ │ 42 of 60 25................... nr.................................. cuprinse între sta iile sau posturile de reglare şi contoare....................... ANEXA Nr...... la instala ia de utilizare............... Şef de echipă.... c) verificarea etanşeită ii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instala ie............. Ap......................................... reglare şi de siguran ă..... 3) ........ Consumator: ..../....... existent la operatorul SD .......................... prezentate de consumator............../data ..

.. S-au constatat şi remediat următoarele defec iuni: ........... de revizie tehnică la instala ia de utilizare......................... Operator economic autorizat ANRE să execute revizia tehnică actuală .................. furnizor şi consumator.......... . cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeită ii...................... .. aut............ reprezentat prin . a instala iilor de utilizare comune care deservesc mai multor consumatori......... luna . 20 Operator economic autorizat ANRE . FIŞA DE EVIDEN Ă A LUCRĂRILOR PERIODICE DE VERIFICARE 43 of 60 25... nr............ Bl....................... e) demontarea/debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente....... din data de: ziua ... (1) Opera ii periodice... 21 Operator economic autorizat ANRE ......... │ │Data efectuării│ consumatoare de combustibili │Consumator│Verificator│ │crt..... existent la operatorul SD ...... Proba de etanşeitate pentru întreaga instala ie şi proba de rezisten ă (pentru partea de instala ie la care s-au făcut înlocuiri şi/sau modificări).........../data ......... prezentate de consumator........ Sc........... c) verificarea etanşeită ii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instala ie..Normă tehnică din 05/02/2009 │ │ │ │ economici autoriza i de │ │ │ │ │ │ │ organismul abilitat │ │ │ └────┴────────────────┴───────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────┘ Prezenta fişă a fost întocmită în 4 exemplare pentru executant.................... prin instalator autorizat . conform reglementărilor în vigoare........................... în condi iile şi cu rezultatele înscrise în procesul verbal de recep ie tehnică anexat... anul. emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării........... operator de distribu ie....... Numărul dosarului tehnic pentru instala ia revizuită . confirmate prin prezenta fişă (obligatorii la intervale de maxim 10 ani.. ..... b) verificarea stabilită ii conductelor montate aparent pe suporturi... care să ateste verificarea de către operatori economici autoriza i.. h) verificarea documentelor. (1)............... ............... Data ultimei fişe de revizie tehnică: ziua ... ........ în prezen a delegatului operatorului de distribu ie........................ a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi............ reglare şi de siguran ă......... ┌────┬────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────┐ │ │Puncte de consum│ │ Nr.......... .......... d) verificarea func ionării aparatelor de măsurare.................... ................................. furnizor şi consumator. Adresa: str. Consumator: .. anul ...│ │ reviziei │ gazoşi efectuată de către │ │ │ │ │ │ │ operatori economici autoriza i │ │ │ │ │ │ │ de organismul abilitat │ │ │ └────┴────────────────┴───────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────┘ Prezenta fişă a fost întocmită în 4 exemplare.... nr....................................... depusă la operatorul SD . luna .............. ........... EXECUTANT CONSUMATOR ANEXA Nr........ FIŞA DE EVIDEN Ă A LUCRĂRILOR PERIODICE DE REVIZIE TEHNICĂ LA INSTALA IILE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE APAR INÂND CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE Nr............................. Ap..................08............................. control........... EXECUTANT CONSUMATOR ANEXA Nr..../........ s-a efectuat cu aer comprimat......................... (2) Se efectuează şi revizia tehnică periodică............. Concluzia: instala ia îndeplineşte/nu îndeplineşte condi iile de func ionare în siguran ă prevăzute în Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale..... i) verificarea stării construc iilor care adăpostesc sta iile şi posturi de reglare sau reglare-măsurare. pentru executant.... ........................................................................................... conform alin......................... în prezen a consumatorului...... a cură irii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse............. cuprinse între sta iile sau posturile de reglare şi contoare.. g) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente................ localitatea . ......................................... .............. f) verificarea func ionării echipamentului de reglare din instala iile de utilizare..... după orice întrerupere a utilizării instala iei pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni şi după orice accident tehnic care poate afecta instala ia): a) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente............. şi data documentului care │ Semnături │ │ ├────────────────┤ │ atestă verificarea aparatelor ├──────────┬───────────┤ │Nr...... nr........... operator de distribu ie..2009 11:57 .

........ a instala iilor de utilizare comune care deservesc mai mul i consumatori.............. l) verificarea etanşeită ii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instala ie.. ... Sediul: str........................ luna ................ h) verificarea documentelor.......................... ................................ (1)....... ....................│ 2 m3/h │2 m3/h │ verificării │ gazoşi utilizare efectuată de │ │ │ │ │ │ │ │ către operatori economici │ │ │ │ │ │ │ │autoriza i de organismul abilitat│ │ │ └────┴────────┴───────┴───────────────┴─────────────────────────────────┴──────────┴───────────┘ Prezenta fişă a fost întocmită în 4 exemplare.................................................. ......... f) verificarea func ionării echipamentului de reglare din instala iile de utilizare.. 22 Operator economic autorizat ANRE . .................. control............... │Până la │ Peste │Data efectuării│ consumatoare de combustibili │Consumator│Verificator│ │crt...... b) verificarea stabilită ii conductelor montate aparent pe suporturi......... pentru executant..... în prezen a consumatorului................. .. Numărul dosarului tehnic pentru instala ia verificată ..... nr. nr.. e) demontarea/debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente......... control........................ Bl.. prezentate de consumator................................... operator de distribu ie... reprezentat prin ......... care să ateste verificarea de către operatori economici autoriza i.............................................. existent la operatorul SD ............. Bl... Ap.... conform reglementărilor în vigoare............. ........ prevăzute în Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.............. S-au constatat şi remediat următoarele defec iuni: .........în prezen a consumatorului.... ..................................... . cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeită ii. Sc........ emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării....... c) verificarea etanşeită ii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instala ie.............. ..................... Adresa: str....................................... Numărul dosarului tehnic pentru instala ia revizuită .....08...... .................. i) verificarea stării construc iilor care adăpostesc sta iile şi posturi de reglare sau reglare-măsurare........................... Data ultimei fişe de verificare tehnică: ziua .. şi data documentului care │ Semnături │ │ ├────────┬───────┤ │ atestă verificarea aparatelor ├──────────┬───────────┤ │Nr................... .. Ap........ m) verificarea func ionării aparatelor de măsurare.......... furnizor şi consumator..................... cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeită ii........ aut........ luna ....... reprezentat prin. g) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente.. confirmate prin prezenta fişă (obligatorii la intervale de maxim 2 ani): a) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente.......... anul ...... nr... FIŞA DE EVIDEN Ă A LUCRĂRILOR PERIODICE DE REVIZIE TEHNICĂ A INSTALA IILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE LA CONSUMATORII CASNICI Consumator: ... existent la operatorul SD ............. prin instalator autorizat .. d) verificarea func ionării aparatelor de măsurare........ aut. Operator economic autorizat ANRE să execute revizia tehnică actuală .... reglare şi de siguran ă........... (2) Se efectuează şi verificarea tehnică periodică. ┌────┬────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┐ │ │Puncte de consum│ │ Nr.................... k) verificarea stabilită ii conductelor montate aparent pe suporturi.... localitatea ...... 44 of 60 25..........Normă tehnică din 05/02/2009 TEHNICĂ A INSTALA IILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE LA CONSUMATORII CASNICI Consumator: ............................................... (1) Opera ii periodice de verificare tehnică.. .....................2009 11:57 .. .................../............. anul ...... Data ultimei fişe de revizie tehnică: ziua .......... la instala ia de utilizare.. localitatea ...... EXECUTANT CONSUMATOR ANEXA Nr....... depusă la operatorul SD . ............ a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi....... depusă la operatorul SD ....................................................... Sc.................... nr........... conform alin...... n) demontarea/debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente.......... Concluzia: În urma verificărilor efectuate se constată că instala ia îndeplineşte/nu îndeplineşte condi iile de func ionare în siguran ă..... confirmate prin prezenta fişă (obligatorii la intervale de maxim 10 ani... după orice întrerupere a utilizării instala iei pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni şi după orice accident tehnic care poate afecta instala ia): j) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente......... cuprinse între sta iile sau posturile de reglare şi contoare................ Operator economic autorizat ANRE să execute verificarea tehnică actuală ... prin instalator autorizat. ........... reglare şi de siguran ă.../..... (1) Opera ii periodice de revizie tehnică............... la instala ia de utilizare........ a cură irii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse...

...... │ │ │ ... mă oblig a păstra ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤ mijloacele de măsurare a gazelor│naturale în bune condi ii..... a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi....... Bloc ........ în condi iile şi cu rezultatele înscrise în procesul verbal de recep ie tehnică anexat................. Etaj ................. operator de distribu ie..... cunoscând că sunt răspunzător de │ │Nr......... prevăzute în Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale......... Montat din Ordin de deschidere 4............. │Index volum necorectat │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤ Delegatul corectat │Index volumoperatorului SD.. furnizor şi consumator.. pentru executant.......... amDE MIŞCARE A predarea şi primirea mijloacelor de măsurare a gazelor naturale...... Birou reclama ii 6.... Delegatul operatorului de distribu ie .................................. .............. ...... anul ............................. Verificare periodică 5.............................. inventar │ │ │ orice defec iuni s-ar produce acestora.08....... │ │ │ │ │ Prezentul proces verbal s-a încheiat în 3 exemplare.................... (2) Se efectuează şi revizia tehnică periodică conform............ r) verificarea stării construc iilor care adăpostesc sta iile şi posturi de reglare sau reglare-măsurare............................................. ┌────┬────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────┐ │ │Puncte de consum│ │ Nr.. Demontat la cererea 7......... (1).... iar în caz de defec iuni să anun Serviciul reclama ii.... nr............. a cură irii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse............................... Apart ........... 24 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBU IE ....... ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤ │Dn (mm) │ │ │ │ │ 45 of 60 25. ..... ............. Localitatea ..... S-au constatat şi remediat următoarele defec iuni: ............2009 11:57 ...... Reclamat de consumator │Tip │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ Numărul Zi Luna An │Serie |_|_|_|_|_| │ |_|_| |_|_| |_|_| │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ Carnetul Folio │An fabrica.. şi data documentului care │ Semnături │ │ ├────────┬───────┤ │ atestă verificarea aparatelor ├──────────┬───────────┤ │Nr................. care să ateste verificarea de către operatori economici autoriza i.... Proba de etanşeitate pentru întreaga instala ie şi proba de rezisten ă pentru partea de instala ie la care s-au făcut înlocuiri şi/sau modificări.... alin... .... şi consumatorul .......................... cuprinse între sta iile sau posturile de reglare şi contoare.......... domiciliat în .............. emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării.................. din data de: ziua ............. sc...... ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤ telefonmaxim │Debit ......... BULETIN procedat la MIJLOACELOR DE MĂSURARE apartament ........................................ inventar Motivul interven iei |_| Marca instalatorului │ |_|_|_|_| │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ ┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │Debit maxim │ │ECHIPAMENT DE MĂSURARE DEMONTAT│ECHIPAMENT DE MĂSURARE MONTAT│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ │ ├───────────────┬───────────────┼─────────────┬───────────────┤ │Index volum necorectat │ │ │ │ │ CONTOR CORECTOR │ CONTOR │ CORECTOR ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤ │Index volum corectat │Tip │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤ │Dn (mm) │ │ │ │Serie │ │ │ └───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘ ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤ │An fabrica ie │ │ │ │ │ Subsemnatul ......... |_|_|_|_| Consumator ie │ |_|_|_| │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ Strada ................. luna ...... │Până la │ Peste │Data efectuării│ consumatoare de combustibili │Consumator│Verificator│ │crt................................. Concluzia: În urma verificărilor efectuate se constată că instala ia îndeplineşte/nu îndeplineşte condi iile de func ionare în siguran ă....................... nr................. etaj ...............C.......... proprietate a S................... .. str.......... a instala iilor de utilizare comune care deservesc mai mul i consumatori............. PROCES VERBAL DE MONTARE A MIJLOACELOR DE MĂSURARE Numărul |_|_|_|_|_| Zi Luna An |_|_| |_|_| |_|_| ANEXA Nr............ Demontat din Ordin de încetare ┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┐ 2.... în stare deInterven iei cu următoarele caracteristici: Motivul func ionare..Normă tehnică din 05/02/2009 o) verificarea func ionării echipamentului de reglare din instala iile de utilizare.... q) verificarea documentelor. alte motive(*) │ consumatorului │ Contor │ Corector │ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ 3............................. │ │ ..... 1.................... ......... Localitatea . │Nr....................................... conform reglementărilor în vigoare. p) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente.... ........ 23 OPERATORUL DE DISTRIBU IE ....... ...... inclusiv a racordurilor..│ 2 m3/h │2 m3/h │ verificării │ gazoşi efectuată de către │ │ │ │ │ │ │ │ operatori economici autoriza i │ │ │ │ │ │ │ │ de organismul abilitat │ │ │ └────┴────────┴───────┴───────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────┘ Prezenta fişă a fost întocmită în 4 exemplare....... prezentate de consumator................ EXECUTANT CONSUMATOR ANEXA Nr.... din care unul pentru consumator şi 2 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤ pentru operatorul de distribu ie.... s-a efectuat în prezen a delegatului operatorului de distribu ie.... Nr.....Consumator........................... Scara ..................................

sta ie de reglare-măsurare la consumator (alimentat din SD) 7 ..... .08. dintre care unul pentru consumator şi două pentru operatorul de distribu ie Delegatul operatorului SD.sta ie de reglare-măsurare la consumator .... la p... .. 1 Schema de principiu a unui sistem de alimentare cu gaze naturale 1 . iar în caz de defec iuni să anun Serviciul reclama ii.....sta ie de reglare de sector .2009 11:57 ........instala ie de utilizare presiune joasă 14 ..presiune medie la presiune redusă 8' ..........robinet branşament 12 . telefon .... (*) se va detalia de către operatorul SD în momentul completării......p..re ea de distribu ie .........sta ie de reglare de sector . 2 46 of 60 25. Buletinul de mişcare s-a încheiat în 3 exemplare..racord presiune înaltă 2 ......post de reglare .......re ea de distribu ie presiune medie 5 .......instala ie de utilizare 8 ......robinet de sec ionare (de ieşire din sta ia de reglare-măsurare-predare) FIGURA Nr.branşament gaze naturale presiune medie 6 .m.. (alimentat direct din SNT) 4 ....r. cunoscând că sunt răspunzător de orice defec iuni s-ar produce acestora.presiune medie la presiune joasă 9 ..presiune redusă la presiune joasă 13 ......re ea de distribu ie ...presiune redusă 10 ..Normă tehnică din 05/02/2009 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤ │Nr......... ANEXA Nr...........sta ie de reglare-măsurare-predare 3 ... Detalii constructive FIGURA Nr.presiune joasă 11 . Consumator...... 25 Scheme de principiu....... mă oblig a păstra noile mijloace de măsurare în bune condi ii......conductă de transport gaze naturale 1' ........ sigiliu │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┘ Subsemnatul ..

centrală termică 13 .limită de proprietate FIGURA Nr.la presiune joasă 8 .sta ie de reglare-măsurare .aparat consumator de combustibili gazoşi. presiune redusă 14 . subterană 12 .presiune redusă .debit nominal Qc .branşament presiune medie 4 .aparat consumator de combustibili gazoşi.robinet montat în cămin 3 .re ea de distribu ie presiune medie 2 .presiune joasă 7 .robinet montat suprateran 10 .robinet de incendiu 9 .debit de calcul Φ .presiune redusă .presiune redusă 5 . în inch 47 of 60 25.08.instala ie de utilizare interioară.împrejmuire clădire 19 .post de reglare în instala ia de utilizare. presiune redusă.instala ie de utilizare exterioară.post de reglare presiune redusă 15 .instala ie de utilizare exterioară .2009 11:57 . func ionând la presiune joasă 17 .presiune medie . presiune redusă.instala ie de utilizare exterioară.presiune redusă 6 .Normă tehnică din 05/02/2009 Schema de principiu a unei instala ii de utilizare industrială a gazelor 1 . supraterană 11 .diametru interior.clădire 18 . func ionând la presiune redusă 16 . alipit unei centrale termice (CT) .post de reglare în instala ia de utilizare din incintă . 3 Plan şi schema izometrică pentru instala ie de utilizare neindustrială a gazelor naturale (exemplu) Qn .

. în regim de presiune medie (exemplu) 1 . 4 Schema de principiu pentru stabilirea căderilor de presiune.robinet de branşament R.C.lungimea fizică.post de reglare la consumator FIGURA Nr.grilă de ventila ie P. în m S.sta ie de predare 2 .sobă de încălzire M.V.Î.sta ie de reglare de sector 2 .post de reglare la capăt de branşament 48 of 60 25.maşina de gătit (tip Aragaz) R.robinet de contor FIGURA Nr.2009 11:57 . .S.Normă tehnică din 05/02/2009 L .robinet de siguran ă G. .robinet de incendiu R.B.I.robinet de manevră R.08.G . . . 5 Schema de principiu pentru stabilirea căderilor de presiune în regim de presiune redusă (exemplu) 1 . . .E.sta ie de reglare de sector 3 . .M.piesă electroizolantă R.

b .conductă 2 . 7 Tipuri de răsuflători: a .tijă 4 .robinet de branşament FIGURA Nr. c .cutie din fontă 5 .opritori 7 .sta ie de reglare de sector 2 .pietriş 10 .08.de perete şi pentru spa ii verzi.Normă tehnică din 05/02/2009 FIGURA Nr.calotă 3 .nisip Notă: Pe direc ia conductei.pentru carosabil. stratul de nisip-pietriş va fi în lungime de 50 cm 49 of 60 25.capac 8 .capac din fontă 6 .pentru spa ii verzi 1 . 6 Schema de principiu pentru stabilirea căderilor de presiune în regim de presiune joasă (exemplu) 1 .2009 11:57 .orificii 9 . pe fiecare parte a tubului răsuflătorii.

branşament gaze naturale presiune redusă din o el.racord olandez. 6 . 9 Branşament de gaze naturale executat din o el (exemplu) 1 . 2 . 7 .contor. 8 .Normă tehnică din 05/02/2009 FIGURA Nr.regulator de presiune.teu.răsunătoare de perete. 8 Exemplu de alimentare a unui imobil FIGURA Nr.firidă post reglare-măsurare.piesă electroizolantă.tub de protec ie din beton. 10 . 3 . 11 . 5 . 50 of 60 25.robinet de branşament.robinet de contor. 13 . 4 . 12 . 14 .tub de protec ie din PVC.conductă gaz presiune redusă din o el. 9 .răsuflătoare cu capac.08.2009 11:57 .

instala ie de utilizare exterioară 5 .conductă de distribu ie gaze naturale presiune redusă 2 . aflate pe aceeaşi proprietate.branşament gaze naturale presiune redusă 3 .Normă tehnică din 05/02/2009 FIGURA Nr.măsurare 4 .08. a căror incintă este mărginită de două străzi 1 .limită de proprietate 51 of 60 25.robinet de incendiu 6 .2009 11:57 . 10 Alimentarea cu gaze naturale a unui grup de imobile.post de reglare .

imobile situate pe străzi diferite.2009 11:57 . dar care formează un corp comun. cu reducerea numărului de traversări a unor artere de circula ie importante. 12 Montarea conductelor de gaze naturale în canale mascate şi ventilate (exemplu) 52 of 60 25.branşament ramificat pentru alimentarea cu gaze naturale a mai multor imobile. b . c .imobile situate pe aceeaşi stradă.branşament gaze naturale 3 . d . racordate la conducta de distribu ie din strada pe care se află imobilele. cu regulator de presiune comun.08.Normă tehnică din 05/02/2009 FIGURA Nr.post de reglare măsurare 4 .robinet de branşament 7 .robinet de incendiu 5 .instala ie de utilizare exterioară 6 .conductă de distribu ie gaze naturale 2 .limită de proprietate FIGURA Nr. 1 . 11 Scheme de principiu privind alimentarea prin branşament comun şi ramificat a .branşament ramificat la blocuri de locuin e cu mai multe tronsoane (case de scară).

regulator de presiune 9 . electrofuzibil.perete exterior FIGURA Nr. 13 Racordarea la coş de fum cu burlane 1 .panou pentru mascarea conductei de gaze FIGURA Nr.mufă electrofuziune din PE 5 .burlan 5 .firida postului de reglare .branşament gaze naturale din PE 6 .08.măsurare 10 .perete 2 .tip şa.teu de branşament din PE .2009 11:57 .canal de fum 3 .fir metal ie trasor 3 .robinet de branşament 8 . 14 Branşament gaze naturale executat din eava din polietilenă (PE) 1 .conductă 3 .rozetă de fixare 2 .conductă de distribu ie gaze naturale din PE 2 .bră ară 4 .uşă de cură ire 4 .aparat consumator de combustibili gazoşi 6 .capăt de branşament neanodic 7 .Normă tehnică din 05/02/2009 1 . autoperforant 4 .manşon protector din PE 53 of 60 25.

anod de protec ie 54 of 60 25.capăt de branşament (riser) 3 .branşament din polietilenă (PE) 2 .fir metalic trasor 4 .2009 11:57 .eavă de o el protejată anticoroziv 5 .fiting de tranzi ie PE/metal 3 .mufă electroizolantă 5 .Normă tehnică din 05/02/2009 FIGURA Nr.robinet de branşament 6 .08. 15 Capăt de branşament fără anod de protec ie 1 .fir metalic trasor 4 . protejată anticoroziv FIGURA Nr.branşament ( eavă din PE) 2 . 16 Capăt de branşament cu anod de protec ie 1 .robinet de branşament 6 .eavă din o el.

│Persoană fizică. respectiv între sta iile de reglare/reglare-măsurare de │ │ │sector şi robinetele de branşament.Legea privind apărarea împotriva incendiilor. │ └────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ANEXA Nr.grilă sau bandă de protec ie ANEXA Nr. care conferă unui producător. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 784/2000 . HG nr. în │ │ │conformitate cu Regulamentul privind accesul la conductele │ │ │de alimentare din amonte. 10/1995 . Legea nr.Q. republicată în Monitorul Oficial al României nr. 1.Legea privind evaluarea conformită ii produselor. Legea nr. republicată în Monitorul Oficial al României nr. │ │ │Lucrărilor Publice şi Locuin ei. angajată (sau colaboratoare) a persoanei │ │ │juridice autorizată de ANRE să efectueze lucrări în sectorul │ │ │gazelor naturale. 319/2006 . │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Responsabil A. │Persoană fizică. 766/1997 . prescrip iile tehnice. 622/2004 . autorizată de către Ministerul │ │ │Dezvoltării. 487 din 20 iulie 2007. 82 din 8 decembrie 2008. republicată în Monitorul Oficial al României nr. 27 Lista cuprinzând legisla ia. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 247/2005 . 608/2001 . care se recomandă sau se consideră că pot fi relevante pentru proiectarea. Legea nr. angajată a operatorului licen iat de distribu ie │ │ │a gazelor naturale. HG nr. cu modificările ulterioare. după │ │ │caz.Legea privind protejarea patrimoniului cultural na ional mobil. Legea nr. Legea nr.Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. normele. SD).pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construc ii. 352 din 10 55 of 60 25. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 273/1994 . cu modificările şi completările ulterioare.Legea privind activitatea de metrologie. Legea nr. 419 din 4 iunie 2008. Lucrărilor Publice şi Locuin ei. Legisla ie relevantă Legea nr. nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. Regulamentului privind accesul la │ │ │Sistemul na ional de transport al gazelor naturale şi │ │ │Regulamentul privind accesul la sistemele de distribu ie.Legea securită ii şi sănătă ii în muncă. în condi ii igienice.Legea privind securitatea generală a produselor. republicată în Monitorul Oficial al României nr.Q.pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul na ional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribu ie a gazelor naturale.2009 11:57 .Legea privind reforma în domeniile proprietă ii şi justi iei. republicată în Monitorul Oficial al României nr. 350/2001 . furnizor şi/sau consumator │ │ │final dreptul de a utiliza sistemul.privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autoriza iilor şi licen elor în sectorul gazelor naturale. precum şi unele măsuri adiacente. Legea nr. 160 din 13 martie 2003. executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale A 27. cu modificările şi completările ulterioare. desemnată de către │ │ │constructor să asigure nivelul tehnic de calitate al lucrărilor │ │ │corespunzător cerin elor. economice şi de siguran ă. HG nr. SNT. republicată în Monitorul Oficial al României nr. 182/2000 . Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare.08. │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Inspector C. 360 din 9 mai 2008. cu modificările şi completările ulterioare.043/2004 . atestată de către Ministerul Dezvoltării.fir metalic trasor 3 .privind stabilirea condi iilor de introducere pe pia ă a produselor pentru construc ii. desemnată de către operatorul licen iat │ │ │să verifice controlul tehnic de calitate al lucrărilor. publicată în Monitorul Oficial al României nr.privind aprobarea Regulamentului de recep ie a lucrărilor de construc ii şi instala ii aferente acestora. 679 din 28 iulie 2004. 307/2006 . 373 din 10 iulie 2001 cu modificările şi completările ulterioare. cuprins între sta iile │ │ │de reglare-măsurare-predare şi sta iile de reglare/reglare-măsurare│ │ │de sector. 244 din 8 octombrie 1996. publicată în Monitorul Oficial al României nr.Legea apelor. │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Re ea de distribu ie│Ansamblul compus din conducte şi accesorii.eava din polietilenă 2 . 26 TERMINOLOGIE ┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Acord de acces │Actul emis de un operator al unui sistem (CA. care de ine calitatea de instalator autorizat │ │ │în sectorul gazelor naturale.Legea privind calitatea în construc ii. │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Aparat consumator de│Sistem mecanic complex destinat să consume gaze naturale │ │combustibili gazoşi │combustibile. Legea nr. 193 din 28 iulie 1994. HG nr. 351/2004 . publicată în Monitorul Oficial al României nr. Legea nr.Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construc ii. cu modificările ulterioare. 933 din 13 octombrie 2004. republicată în Monitorul Oficial al României nr. HG nr. 245/2004 .Normă tehnică din 05/02/2009 FIGURA Nr. achitând tarifele şi │ │ │îndeplinind obliga iile de utilizare a acestuia. 50/1991 . publicată în Monitorul Oficial al României nr. 148 din 1 martie 2007. 633 din 21 iulie 2006. 653 din 22 iulie 2005. prin Inspectoratul │ │ │de Stat în Construc ii. cu modificările şi completările ulterioare. 107/1996 . publicată în Monitorul Oficial al României nr. 17 Montarea sistemelor de avertizare asupra prezentei conductelor din polietilenă 1 . standardele etc. 693 din 2 august 2004. Legea nr. 12 din 24 ianuarie 2005. 139/2000 .Legea gazelor. cu modificările şi completările ulterioare.1. publicată în Monitorul Oficial al României. 646 din 26 iulie 2006.

privind protec ia mediului. 487/2002 . 1146/2006 .R.privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluan i proveni i din instala ii mari de ardere.C.R.I.2002 "Cerin e tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi". 404 din 6 mai 2004. nr. 282 din 29 martie 2006. publicată în Monitorul Oficial al României nr.C. 86 din 30 ianuarie 2004. HG nr. 365 din 29 mai 2003.Normă tehnică din 05/02/2009 decembrie 1997.pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Ordin nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr.pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construc ii. 1055/2001 . HG nr.privind stabilirea cerin elor referitoare la eficien a şi etichetarea energetică pentru introducerea pe pia ă a cazanelor noi de apă caldă care func ionează cu combustibil lichid sau gazos. 710 din 18 august 2006. Ordinul M. 20/1994 . cu modificările şi completările ulterioare. nr. 374/2003 .R. cu modificările şi completările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 226/2003 . 115/2004 . "Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate ale instala iilor mecanice sub presiune şi ale instala iilor de ridicat". publicată în Monitorul Oficial al României nr.I. republicată în Monitorul Oficial al României nr. nr. 163/2007 .pentru aprobarea Prescrip iei tehnice PT CR 9/3-2003. Ordinul M. publicată în Monitorul Oficial al României nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr.T.R.pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări. cu modificările şi completările ulterioare. 313 din 6 aprilie 2006.R.privind aprobarea unor instruc iuni de metrologie legală. cu modificările şi completările ulterioare. 397/2002 .privind cerin ele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.09. Ordinul M. 43/1997 . 216 din 29 martie 2007. 538 din 8 august 2007. 286 din 11 decembrie 1995. 1. 752/2004 . 607/2005 .T. HG nr.privind aprobarea unită ilor de măsură legale. evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu. HG nr. 722 din 23 august 2006. republicată în Monitorul Oficial al României nr. 195/2005 .privind cerin ele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. publicat în Monitorul Oficial al 56 of 60 25. edi ia 1. 815 din 3 octombrie 2006. publicată în Monitorul Oficial al României nr.privind cerin ele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. publicată în Monitorul Oficial al României nr.privind stabilirea condi iilor pentru introducerea pe pia ă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere poten ial explozive.T. 574/2005 . 755/2004 . HG nr.pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calită ii în construc ii. Ordinul M. 238 din 9 aprilie 2002.pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pie ei produselor pentru construc ii cu rol în satisfacerea cerin ei de securitate la incendiu. republicată în Monitorul Oficial al României nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr. nr.privind stabilirea condi iilor de introducere pe pia ă a recipientelor simple sub presiune. 683 din 9 august 2006.pentru aprobarea Prescrip iei tehnice PT CR 4-2003. HG nr. 264/2006 . HG nr. Ordonan a nr. cu modificările şi completările ulterioare.I. publicat în Monitorul Oficial al României nr. cu modificările ulterioare. 1.I. 1756/2006 . 584/2004 . 665 din 23 octombrie 2001. 367/2003 . republicată în Monitorul Oficial al României nr.I. nr. 453/2003 . 925/1995 . HG nr.C.pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare utilizate de aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. 339 din 19 mai 2003. cu modificările şi completările ulterioare. nr. 595/2007 . publicată în Monitorul Oficial al României nr.privind stabilirea cerin elor referitoare la eficien a cazanelor noi pentru apă caldă care func ionează cu combustibili lichizi sau gazoşi. 46 din 18 ianuarie 2006. publicat în Monitorul Oficial al României. 971/2006 .pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor.08. HG nr. 90 din 27 ianuarie 2005.privind aprobarea con inutului-cadru al documenta iei tehnico-economice aferente investi iilor publice. Ordonan a nr. 28/2008 . HG nr.pentru aprobarea Prescrip iei tehnice PT CR 9/1-2003. Ordin nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr.2002. 1196 din 30 decembrie 2005 cu modificările şi completările ulterioare. 369/2003 .I. cu modificările şi completările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 621 din 10 septembrie 2007. HG nr. HG nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. HG nr.privind stabilirea condi iilor de introducere pe pia ă şi de punere în func iune a mijloacelor de măsurare.2009 11:57 .pentru aprobarea Prescrip iei tehnice PT CR 6-2003. 383 din 6 mai 2003. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1889/2004 . HG nr. cu modificările şi completările ulterioare.privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor. publicată în Monitorul Oficial al României nr.privind stabilirea cerin elor esen iale de securitate ale echipamentelor individuale de protec ie şi a condi iilor pentru introducerea lor pe pia ă.167 din 9 decembrie 2004.privind stabilirea condi iilor de introducere pe pia ă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. 1048/2006 . HG nr. 108 din 05 februarie 2004.pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construc ii. 608/2001 privind evaluarea conformită ii produselor. cu modificările şi completările ulterioare. edi ia 1. 86 din 30 ianuarie 2004. 376/2003 . "Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate ale instala iilor mecanice sub presiune şi ale instala iilor de ridicat".T. publicată în Monitorul Oficial al României nr. edi ia 1.privind regimul drumurilor.pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construc ii pe baza performan elor de comportare la foc. 541/2003 . "Examinarea cu particule magnetice a îmbinărilor sudate ale instala iilor mecanice sub presiune şi ale instala iilor de ridicat". 166 din 26 februarie 2004 cu modificările ulterioare. 489 din 9 iunie 2005. O. 2190/2004 .privind aprobarea Prescrip iei tehnice PT A1 . Ordin nr. 1660/2005 . 1822/2004 .pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construc ii. nr. 86 din 30 ianuarie 2004. 48 din 22 ianuarie 2007. publicată în Monitorul Oficial al României nr.R. 454/2003 . 210/2007 . precum şi a organismelor de certificare şi de inspec ie care realizează evaluarea conformită ii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. Partea 1: O el". 499 din 3 iunie 2004. publicată în Monitorul Oficial al României nr.R. publicat în Monitorul Oficial al României nr. republicată în Monitorul Oficial al României nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr.pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigin ilor de şantier. 48 din 22 ianuarie 2008. a execu iei lucrărilor şi a construc iilor. 272/1994 . 237 din 29 iunie 1998. publicată în Monitorul Oficial al României nr.028/2006 . precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi ii şi lucrări de interven ii. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 193 din 28 iulie 1994. 701 din 5 noiembrie 2001 cu modificările şi completările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României nr. edi ia 1. edi ia 1. publicat în Monitorul Oficial al României nr. Ordinul M. 475 din 27 mai 2004. "Cerin e tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instala iile mecanice sub presiune şi la instala iile de ridicat. "Cerin e tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instala iile mecanice sub presiune şi la instala iile de ridicat. 735 din 12 august 2005. HG nr. nr.privind stabilirea condi iilor de introducere pe pia ă a echipamentelor sub presiune. nr. Ordinul nr.pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea. publicat în Monitorul Oficial al României nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. HG nr. Ordinul M. Ordinul M. publicată în Monitorul Oficial al României nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr. cu modificările şi completările ulterioare.T. 674 din 11.G nr. 373/2003 . 596 din 11 iulie 2005.pentru aprobarea Prescrip iei tehnice PT CR 8-2003. 360 din 28 mai 2007.privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construc iilor existente. Ordinul M. publicată în Monitorul Oficial al României nr. nr. 808/2005 . 270/2002 . publicat în Monitorul Oficial al României nr. 90 din 27 ianuarie 2005. cu modificările şi completările ulterioare.privind condi iile de introducere pe pia ă a mijloacelor de măsurare. HG nr. Partea 3: Polietilenă de înaltă densitate".privind cerin ele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protec ie la locul de muncă.T. cu modificările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. publicat în Monitorul Oficial al României nr. HG nr. Ordinul M.U. HG nr. Ordinul M. HG nr. HG nr.I.

Robinete cu sertar. NTE 007/08/00 . Specifica ia procedurii de sudare. 428 din 20 mai 2005. SR EN 13480-3 . Condi ii de performan ă. . de o el. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar.pentru aprobarea Codului Tehnic al sectorului gazelor naturale. publicat în Monitorul Oficial al României nr. SR EN ISO 15609-2 .T.C.revizia I. aprobat prin Ordinul M. Fitinguri . publicată în Monitorul Oficial al României nr. execu ie şi exploatare în sectorul gazelor naturale.PN 1050. Reguli generale.Partea 3: Proiectare şi calcul. Ordinul ANRE nr. . 275/2005.Industriile petrolului şi gazelor naturale. SR EN 13480-2 . SR 827 .Conducte industriale metalice. publicat în Monitorul Oficial al României nr. . Recomandări pentru pregătirea îmbinării.Robinetărie pentru transportul gazului natural prin conducte. 489 din 01 iulie 2008. 803 din 25 septembrie 2006. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. robinete cu supapă şi robinete de re inere.Robinete multifunc ionale pentru aparate care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1: Sudare cu arc electric. cu completările ulterioare. 15 din 09 ianuarie 2008. Lista standardelor recomandate SR EN 12007-1 .T. A 27. SR EN 14870-2 . petrochimiei şi industriile conexe. nr. SR EN 13480-4 . 124 din 11 februarie 2004. publicat în Monitorul Oficial al României nr.2009 11:57 . edi ia 1.C. Presiunea maximă de serviciu mai mică de sau egală cu 5 bar. aprobat prin Ordinul ANRE nr.Partea 5: Inspec ie şi control.08.Specifica ia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice.T.Partea 4: Recomandări func ionale specifice pentru recondi ionare. SR EN ISO 15761 . 124 din 11 februarie 2004.Robinete cu sferă şi robinete cu cep cu fund plat cu ac ionare manuală utilizate la instala iile de gaz din construc ii. 1. aprobat prin Ordinul M. 905/2003.711/2006.Racorduri filetate din o el.Industriile petrolului şi gazelor naturale. publicat în Monitorul Oficial al României nr.3. 900 din 28 decembrie 2007.Conducte industriale metalice. Recomandări func ionale. publicat în Monitorul Oficial al României nr.092 din 24 noiembrie 2004. 193/2005. 62/2008 . cu capac montat cu şuruburi. SR EN 13090 . 441 din 25 mai 2005. SR EN 14870-1 .Coturi. 616/2002 .Robinete cu bilă mecanică pentru industriile petrolului.T. Conducte de gaze pentru clădiri.Sisteme de alimentare cu gaze."Normativ pentru proiectarea. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar.R. A 27.C. SR EN 126 .Specifica ia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice.000 V". execu ie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activită i de proiectare. 194/2005. . publicat în Monitorul Oficial al României nr.Conducte industriale metalice.Industriile petrolului şi gazelor naturale."Cod de proiectare seismică. 108 din 05 februarie 2004. GE 053-04 . publicat în Monitorul Oficial al României nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr. Partea 1: Coturi executate prin induc ie.Partea 4: Fabrica ie şi instalare. Coturi executate prin induc ie. cu modificările şi completările ulterioare.Partea 2: Recomandări func ionale specifice pentru polietilenă (MOP până la şi inclusiv 10 bar). Partea 1: Sudare manuală cu arc electric cu electrod 57 of 60 25. SR EN 13942 . NP 086-05 .Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă. nr.evi din o el pentru conducte destinate fluidelor combustibile. publicat în Monitorul Oficial al României nr. Condi ii de performan ă şi încercări. 55/2007 . 438 din 24 iunie 2002.T. NP 112-04 . Partea I . aprobat prin Ordinul M. 451 din 27 mai 2005. 217/2005. aprobat prin Ordinul ANRE nr. . Partea 1: Sudare cu gaze. "Examinarea cu radia ii penetrante a îmbinărilor sudate cap la cap ale componentelor instala iilor mecanice sub presiune şi ale instala iilor de ridicat". executarea şi exploatarea instala iilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. SR ISO 6002 . Condi ii tehnice de livrare.T.T. 4/2007 . utilizând conducte din mase plastice". Ordinul M.C.Partea 1: Recomandări generale. Sisteme de transport prin conducte.pentru aprobarea Regulamentului de constatare.Normă tehnică din 05/02/2009 României nr.Partea 2: Materiale. fitinguri şi flanşe pentru sistemele de transport prin conducte.Sisteme de alimentare cu gaze. SR EN 12007-3 . 479 din 7 iunie 2005.Aparate de robinetărie pentru sisteme de distribu ie a gazului cu presiune maximă de lucru mai mică sau egală cu 16 bar. GP 111-04 .Sisteme de alimentare cu gaze.R. Coturi executate prin induc ie. publicat în Monitorul Oficial al României nr. SR EN ISO 17292 ."Normativ pentru construc ia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1. SR EN 12007-2 .Robinete cu sertar. 356 din 8 mai 2008. NTE 003/04/00 . aprobat prin Ordinul M. .Industriile petrolului şi gazelor naturale. Decizia ANRGN nr.Specifica ia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Robinete pentru conducte.privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activită i de proiectare. nr. 259 din 18 aprilie 2007. Fitinguri . Robinete pentru conducte. teuri şi cruci PN 140. Ordinul M. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. aprobat prin Ordinul M.Sudare şi procedee conexe. SR EN 331 . SR EN ISO 15609-1 . cu modificările şi completările ulterioare. Specifica ia procedurii de sudare.C. nr.Conducte metalice industriale. nr.Industriile petrolului şi gazelor naturale. Ordinul ANRE nr.Industria petrolului şi gazelor naturale. Partea 2: Fitinguri. Ordinul ANRE nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr. SR EN 10208-1 . "Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive la instala ii mecanice sub presiune şi la instala ii de ridicat". Ordinul ANRE nr. SR EN 10241 . Robinete pentru conducte. 378/2003 . pentru industria petrolului şi gazelor naturale. 1.pentru aprobarea Prescrip iei tehnice PT CR 11-2003. nr. SR EN 14313 . .. 32/2004. SR EN 13774 .I. SR EN 13480-5 . publicat în Monitorul Oficial al României nr."Normativ privind proiectarea.T.T.2. edi ia 1.T.C.T. publicat în Monitorul Oficial al României nr.Sisteme de alimentare cu gaze."Ghid de proiectare privind protec ia împotriva coroziunii a construc iilor din o el".. fitinguri şi flanşe pentru sistemele de transport prin conducte. nr."Normativ pentru proiectarea şi executarea re elelor de cabluri electrice".Prevederi de proiectare pentru clădiri".Aparatură electrică pentru detectarea gazelor combustibile în locuri de uz casnic. notificare şi sanc ionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale. 56/2007 . SR EN 13942 . cu dimensiunile DN 100 sau mai mici. SR EN 1775 Alimentări cu gaze. 380/2003 . Sisteme de transport prin conducte. Norme şi prescrip ii tehnice NP-084-2003 .Coturi şi teuri la 45 grade cu flanşe. de o el. 38/2008. executarea şi exploatarea instala iilor de stingere a incendiilor". aprobat prin Ordinul M. nr.pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protec ie şi de siguran ă aferente capacită ilor energetice . SR EN ISO 9692-1 . SR 825 . SR EN 50194 . SR EN ISO 15607 .Industria petrolului şi gazelor naturale. SR EN 12007-4 .privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantită ilor de gaze naturale tranzac ionate în România.T.I.Sisteme de control al etanşeită ii pentru robinete de închidere automate ale arzătoarelor cu gaz şi aparatelor cu gaz. Sisteme de transport prin conducte. P100-1/2006 . SR EN 1643 .pentru aprobarea Prescrip iei tehnice PT CR 13-2003. SR EN 14141 . Partea 1: evi în clasa de prescrip ii A. ."Ghid de execu ie privind protec ia împotriva coroziunii a construc iilor din o el". 867 din 5 decembrie 2003.Materiale de reetanşare a îmbinărilor filetate pentru evi de gaz în construc ii. Metode de încercare şi prescrip ii de performan ă.Partea 3: Recomandări func ionale specifice pentru o el. publicată în Monitorul Oficial al României nr.

SR EN 1435 .Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete. STAS 4102 . SR EN 10246-1 .Examinări nedistructive ale evilor de o el. Prescrip ii func ionale. SR EN 1555-2 . echipate cu un singur arzător.Calificarea sudorilor. SR EN 1858 .Gaz natural. STAS 2448 .Sudare şi procedee conexe.Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. SR EN 1291 . ape şi la treceri prin cămine. 58 of 60 25. SR ISO 1167 . densită ii.Sudori pentru materiale plastice. Examinarea radiografică a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare. beton slab armat şi beton armat.Protec ia contra coroziunii a construc iilor metalice îngropate. Metode de încercare. Condi ii pentru coşuri de fum metalice.Protec ia contra coroziunii a construc iilor supraterane din o el. SR EN 297 .Fitinguri filetate din o el forjat Pn 100. Îmbinări electroizolante cu niplu. Partea 1: Securitate. SR 3317 . SR EN 1762 . Partea 1: O eluri. Prize de poten ial.Fitinguri filetate din o el forjat Pn 100.Solu ii spumante pentru detectarea scurgerilor la instala iile de gaze. Principii de construire. Componente. STAS 7335/8 . SR EN ISO 6976 . Partea 1: Examinarea vizuală. încercări tip. Compensatoare U şi Z.Coşuri şi canale de fum pentru focare obişnuite la construc ii civile. Polietilena (PE). SR EN 1289 . SR EN 1555-1 . SR 7335/6 .Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate pe semifabricatele de materiale termoplastice.Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Partea 2: evi. căi ferate. STAS 7335/1 .Coşuri de fum. STAS 8804/1 . Dimensiuni. Partea 1: Examinarea automată electromagnetică a evilor de o el feromagnetic.Examinări nedistructive ale sudurilor.Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte. Componente. Rezisten a la presiunea interioară. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate.5 MPa). SR EN ISO 6974 (serie) . Dimensiuni.Coşuri de fum. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate. SR EN 1443 .Examinări nedistructive ale sudurilor. densită ii relative şi indicelui Wobbe din compozi ie. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate. Semne conven ionale. Specifica ie. SR EN 287-1 . SR EN 13100-2 . STAS 1802 .Fitinguri filetate din o el forjat Pn 100. Îmbinări sudate a materialelor termoplastice. Cerin e. SR EN 13101 . Ghid pentru odorizarea gazelor. Cămine de vizitare. Serie metrică.Protec ia anticorosivă. Partea 1: Generalită i. Dopuri. STAS 7335/7 . Condi ii generale.Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. STAS 7335/4 . SR EN 1457 . Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate. SR EN ISO 10380 .Compensatoare de dilatare pentru conductele de gaze.Asamblări de evi de poliolefine.Bitum pentru protec ia conductelor metalice îngropate. marcare. SR EN 12954 . pentru alte utilizări decât cele casnice.Ventilarea dependin elor din clădirile de locuit.Dispozitive de acoperire şi de închidere pentru cămine de vizitare şi guri de scurgere în zone carosabile şi pietonale. SR EN 970 .Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi.Determinarea stabilită ii termice a polietilenei (PE) destinată utilizării la evile şi fitingurile de distribu ie a gazului. Specifica ii. Ventilare naturală. SR EN ISO 6520-1 . Construc ii metalice îngropate. Calculul puterii calorifice. SR ISO 9356 .Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru renovarea re elelor subterane de alimentare cu gaz. Partea 4: Robinete. Principii generale. încercări şi evaluarea conformită ii.Protec ia catodică a structurilor îngropate sau imersate. SR EN 60079-10 . Examinare vizuală. Dimensiuni. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END). STAS 9312 . STAS 7335/2 . STAS 7335/3 .Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi.Fitinguri filetate din o el forjat Pn 100. Acoperiri protectoare. Condi ii tehnice generale de calitate. Racorduri olandeze. Metoda de încercare. Definirea calită ii. Condi ii tehnice de calitate. STAS 8832 .Examinări nedistructive ale sudurilor. STAS 1801 .Bră ări pentru instala ii. Partea 1: Sudare prin topire. sudare cu gaze. Prescrip ii de proiectare.evi din polietilenă (PE) utilizate la re elele îngropate de distribu ie a combustibililor gazoşi.Împâslituri de fibre de sticlă. STAS 3932 .08. SR 6724-1 . SR EN 2 . evi şi racorduri metalice flexibile ondulate.Gaz natural. Condi ii generale. Construc ii metalice îngropate. SR EN 13100-1 .2009 11:57 .Examinări nedistructive ale sudurilor. de cauciuc. Construc ii metalice îngropate.evi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. STAS 10702/1 .Protec ia contra coroziunii.Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Dimensiuni. Principii generale şi aplica ie pentru canalizare.Protec ia contra coroziunii a construc iilor din o el supraterane. Pregătirea mecanică a suprafe elor.Coşuri de fum. Componente ale sistemelor coşurilor de fum.Încercarea nedistructivă a elementelor de legătură sudate a produselor semifinite de materiale termoplastice. SR ISO/TS 16922 . sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector. SR EN 12732 . SR EN 1856-1 . Izolarea exterioară cu bitum a conductelor din o el. STAS 1804 . SR EN 60529 .Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate pe semifabricatele de materiale termoplastice. Electrod de referin ă Cu/CuSO4. Terminologie. SR EN 416-1 . SR EN 14408-1 . marcare.Tuburi radiante suspendate. SR EN 1712 .Canalizări. Partea 2: Examinare radiografică cu radia ii X. Testul de evaluare a sudorilor. Nipluri. STAS 1803 .Examinări nedistructive ale sudurilor. Canale interioare de beton. STAS 7335/5 . Polietilena (PE).Piese pentru instala ii de legare la pământ de protec ie.Trepte pentru cămine de vizitare.Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu.Grade de protec ie asigurate prin carcase (Cod IP). SR EN 13067. Partea 3: Examinare cu ultrasunete. STAS 10166/1 . Polietilena (PE).Conducte. SR EN 13100-3 .Protec ia contra coroziunii a construc iilor metalice îngropate.Sisteme de alimentare cu gaz. Partea 3: Fitinguri. inspec ia calită ii.Gaz natural. SR 8050 .Coşuri de fum. Partea 10: Clasificarea ariilor periculoase.Normă tehnică din 05/02/2009 învelit. Partea 1: Generalită i. Dimensiuni. Partea 1. cu sau fără fitinguri. Dimensiuni. Canale interioare de argilă arsă/ceramice.Coşuri de fum.Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate prin topire. SR EN 1714 .Protec ia contra coroziunii a construc iilor metalice îngropate. STAS 6793 .Protec ia contra coroziunii a construc iilor metalice îngropate. SR EN 1917 . Prescrip ii de proiectare. Blocuri canal de beton cu pere i simpli sau cu mai mul i pere i. Protejarea conductelor la subtraversări de drumuri. Determinarea compozi iei cu o incertitudine definită prin cromatografie în faza gazoasă.Gaz natural. SR EN 14291 . SR EN 124 .Clase de incendiu. Sudarea conductelor de o el. SR EN ISO 13686 . Determinarea rezisten ei la presiunea interioară.Fitinguri din o el nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Polietilena (PE). Niveluri de acceptare. SR EN 1857 .Gaz natural. Cazane de tip B11 şi B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW. Niveluri de acceptare.Protec ia contra coroziunii a construc iilor metalice îngropate. Prescrip ii de proiectare. SR EN 1555-4 .Examinări nedistructive. SR EN 1555-3 . Prescrip ii generale. fără sudură şi sudate (cu excep ia celor sudate sub strat de flux) pentru verificarea etanşeită ii hidraulice. care utilizează combustibili gazoşi. Îmbinări electroizolante cu flanşe. Sudare prin topire. STAS 2484 . sudare WIG şi sudare cu radia ii a o elurilor. pentru gaz petrolier lichefiat GPL (în faza lichidă sau gazoasă) şi gaz natural până la 25 bar (2. SR EN 473 . SR EN 1555-4 .Protec ia contra coroziunii. Reduc ii. Clasificare imperfec iunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. SR ISO/TR 10837 .

Coturi din eavă de 90 grade (5D). SR EN 837-1 .Măsurarea debitelor de gaze. STAS 8804/8 . Contoare de gaz cu membrană. Sta ii de măsurare gaze naturale. STAS 9280 . 45 grade. Dimensiuni. Prescrip ii func ionale. 90 grade. SR EN 837-2 . SR EN 1359 . caracteristici metrologice.Fitinguri din o el nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Dimensiuni. SR EN ISO 5167-1 . condi ii tehnice şi încercări.Măsurarea debitului de fluide prin metoda micşorării locale a sec iunii de curgere în conducte cu sec iune circulară sub presiune. Dimensiuni.2009 11:57 . SR EN 837-3 .Manometre. Dimensiuni.Fitinguri din o el nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Partea 1: Prescrip ii şi condi ii generale. Teuri egale.Măsurarea debitului de fluide prin metoda micşorării locale a sec iunii de curgere în conducte cu sec iune circulară sub presiune.Contoare de gaz. STAS 8804/6 . 45 grade. SR EN 12186 . STAS 8804/9 . Partea 4: Tuburi Venturi.Contoare de gaz. Capace.Contoare de gaz. Partea 1: Conversie a volumului de gaz.Contoare de gaz de uz casnic cu ultrasunete.Fitinguri din o el nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. SR EN ISO 5167-3 .Manometre. Partea 3: Ajutaje şi ajutaje Venturi. STAS 8804/5 . SR EN 12480 . Metode şi mijloace de măsurare. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor. ANEXA Nr. Dimensiuni.Măsurarea debitului de fluide prin metoda micşorării locale a sec iunii de curgere în conducte cu sec iune circulară sub presiune. condi ii tehnice şi încercări. 90 grade. Dimensiuni. Coturi cu raza scurtă 30 grade. caracteristici metrologice. Condi ii tehnice generale de calitate. Sta ii de reglare a presiunii gazelor pentru transport şi distribu ie. Coturi cu raza lungă 30 grade.Măsurarea debitului de fluide prin metoda micşorării locale a sec iunii de curgere în conducte cu sec iune circulară sub presiune. SR EN ISO 5167-2 . STAS 8804/4 .Normă tehnică din 05/02/2009 STAS 8804/2 .Fitinguri din o el nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Dimensiuni. 29 59 of 60 25. Contoare de gaz cu turbină. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. 60 grade. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. STAS 8805/2 . Dimensiuni.Contoare de gaz. 28 IMAGINE ANEXA Nr. Partea 2: Diafragme.Fitinguri pentru sudare din o el. Coturi de reducere. SR EN 1776 . SR 7278 . Contoare de gaz cu pistoane rotative. SR EN 14236 .Alimentare cu gaz. Reduc ii.Fitinguri din o el nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap.08. Teuri cu ramifica ie redusă. Dimensiuni. 60 grade.Garnituri de cauciuc rezistente în medii petroliere. Dimensiuni. STAS 8804/3 .Manometre.Fitinguri din o el nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. 180 grade. SR EN ISO 5167-4 . 180 grade. Dispozitive de conversie. Prescrip ii func ionale.Fitinguri din o el nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. SR EN 12261 . SR EN 12405-1 .Sisteme de alimentare cu gaz.

Normă tehnică din 05/02/2009 IMAGINE 60 of 60 25.08.2009 11:57 .