GOVERN DE LES ILLES BALEARS Conselleria d’Educació i Cultura C.E.I.P.

Guillem de Montgrí Codi del Centre 07007061 : 971344818

CURS 06/07

ÍNDEX
Introducció - justificació del programa Previs al desenvolupament Motivació Metodologia Les tècniques d’estudi a l’Educació Infantil Les tècniques d’estudi a l’Educació Primària Lectura veloç i comprensiva Tècniques d’anàlisi per a la comprensió lectora Tècniques de síntesi La memorització El repàs Tècniques d’expressió oral Expressió escrita El dictat El treball escrit Graelles avaluació de la consecució del objectius per cicles Bibliografia

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ CURS 06/07 Introducció - justificació del programa
N’hi ha tècniques d’estudi perfectes per aprendre. Una tècnica és una eina/ferramenta concreta que serveix per a determinades coses i no per altres. Abans d’aplicar una tècnica és necessari identificar quina habilitat cognitiva volem posar en marxa, quan, cóm i perquè. Les tècniques d’estudi no són un mètode màgic, sinó que serveixen per a què l’alumnat assoleixi els objectius per a ell proposat, per a què millorin la seva forma d’aprendre i estudiar. La base de tot aprenentatge escolar es basa en la lecto/escriptura i els seus mecanismes. És, per això, important la velocitat i la comprensió lectora, la localització de les informacions, aprendre a acudir a les fonts d’informació ( ús de la biblioteca, ordinadors, enciclopèdies…), de saber separar el important del superflu, d’expressar el nucli dels missatges amb les seves paraules orals i escrites, de potenciar exercicis visuals ( camp de percepció visual), de fer lectures analítiques o subratllat remarcant idees principals i secundàries, de realitzar tècniques de síntesi…

Previ al desenvolupament de les tècniques d’estudi
Registre de dades de l’alumnat *Hàbits regulars que té assolits: ........................ …………………………………………………… * Planificació del seu temps (dia/setmana…): ………….....................……………………………. *Ajust de la planificació: …………………………………………………........................…………… * Què fa en el seu temps lliure: ………………………………………………………....................... *Ordre que manté del seu material personal en classe/casa: ………………………..............….. *Esports i activitats que realitza regularment: ………………………………………....................... *Temps de dedicació a les tasques escolars: …………………………………………................... *Espai de la classe/casa que més l’agrada: …………………………………………….................. *En situació d’avaluació/control cóm es troba…………...... Quins resultats obté? ……….......... *Cura de l’alimentació: ………………………………………......................………………………… *Procés de repàs que fa abans de situacions d’avaluacions/controls: …............……………….. *Temps de son: …………………………………………………………………….....................….

Motivació.
l’estudi

Aspectes per a desenvolupar motivacions per a l’aprenentatge i

- Sentir els aprenentatges interessants i sentir l’esforç.

- Aprofitar el temps en l’aprenentatge/estudi ajuda a tenir més temps d’oci. - Amb l´ aprenentatge/estudi ben realitzat família i professorat afavoreixen l’estimació, el premi i la valoració personal. - Sentir el plaer quan es domina un aprenentatge/tema/unitat… - Els resultats positius fan sentir més seguretat. - És important catalogar problemes a l’hora d’afrontar l’aprenentatge/l’estudi (poca utilitat, grau de dificultat, por al fracàs, entorn no adequat, preocupacions, emocionals…). - És important desenvolupar la formació d’hàbits nous. Els hàbits nous produeixen èxit i satisfacció. - L’hàbit es fixa amb la repetició, amb l’ajuda de la autoestimulació, família, amics, professors…

Metodologia
PROCÈS METODOLÒGIC PER AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT DE LES TÈCNIQUES D’ESTUDI OBSERVAR/EXPLORAR ANALITZAR/PREGUNTAR LLEGIR/ORDENAR/CLASSIFICAR REPRESENTAR/REPASSAR MEMORITZAR/INTERPRETAR AVALUAR CAPTAR + COMPRENDRE en lloc de
llegir + repetir mecànicament

TREBALL EN EQUIP FACTORS AMBIENTALS (lloc, alimentació, somni…) MATERIALS

Les tècniques d’estudi a l’Educació Infantil
- Observar/ Explorar/Diferenciar i identificar/Produir. - Realitzar senzills registres. - Regular el comportament en situacions diverses. - Aprendre hàbits d´ organització, capacitat d’esforç, desenvolupar habilitats i estratègies. - Desenvolupar actituds de col·laboració/Cooperació/Participació/Compartir. - Valorar les eines. - Controlar el descans. - Comprendre/Produir/Reproduir/Utilitzar/Evocar i relatar en la comunicació oral, plàstica i gràfica..( narracions, contes, cançons, endevinalles, missatges, dibuixos, …). - MEMÒRIA SIGNIFICATIVA. - Registre d’activitats a realitzar a casa ( Regenta). - Repàs de l’après.

Les tècniques d’estudi a l’Educació Primària
Lectura veloç i comprensiva
Justificació
- Permet estalviar temps en determinades activitats escolars: estudi d’una unitat - Comprenent el que es llegeix evitem frustracions i avorriment dels alumnes. - Poden seguir més fàcilment les explicacions del professor i les lectures col·lectives. - Augmenta la seva autonomia en l’aprenentatge.

Quan es por començar: en el segon nivell del primer cicle. Activitats per a millorar la velocitat a) Reducció de fixacions oculars: al reduir el número de fixacions augmentarem el camp de visió
ocular, creix la velocitat i la comprensió. Exemple: 1er cicle: La ardilla en los para huir 2on cicle: Los ojos pueden ser ejercitación. hace árboles del su de frio casa la y selva de sus

enemigos.

como todos educables Merece la pena

los sentidos mediante la adecuada intentarlo. a la formación experiencias

3er cicle: La lectura es una de las actividades que más ayudan de las personas. A través de ella se pueden llegar a conocer que otras personas han vivido. de pauses. Exercici 1 No hagas nada que no te guste ni digas lo que tu lo quieres oir hoy ni en el futuro a no ser que estés confuso Exercici 2

b) Ampliació del camp visual: contribueixen a l’ampliació del camp visual i a reduir el número

Las ..............................................................................tèc nicas.............................................................................de lectura.......................................................................veloz resultan.........................................................................de una.............................................................................gran ayuda.........................................................................para conseguir........................................................incrementar la..........................................................................velocitat lec...............................................................................tora.

Simplificació del procés lector. Activitats.
- Subratlla el més ràpid possible la següent paraula.

a) Escala plàstic poma fuster capell b) Conductor camiseta inadequat escola taronja. c) Tuberia merluza mensaje estruendo zapateria d) Incompleto tortuga bufanda televisor contaminado - Segons augmentem de nivell, creix el nivell de dificultat a) Leña leche león lectura lento b) Vino fino lino tino pino c) Carnicero cárnico encarnizado carnal carniceria - Localitza les paraules que sentis al professor en una narració del llibre.Es tria un text del llibre i el mestre pronuncia les paraules que els alumnes han d’ encerclar.

Què hem d’evitar i, per tant, treballar.
El moviment del cap seguint les paraules. Moviment dels llavis Senyalar amb el dit Moviment de la llengua. Les regressions: no tornar la vista enrere quan no entengui alguna cosa- allò frena la velocitat i també la comprensió Treballar el pas de pàgina- ajuda a evitar la desconcentració. Joc. Per parelles es fan preguntes sobre el text llegit. Reforçar la seva comprensió animant-lo tant per part del mestre com dels pares. Començar amb una frase i seguir amb el paràgraf, augmentant la complexitat. Qüestionari guia. Ajuda a motivar-se, fixar l’ atenció, ,memoritzar. Interrogar-se en parelles o grup petit sobre allò que s’ha llegit. Col·loqui. En acabar la lectura obrir un debat sobre els aconteixements, personatges...

Com treballar la comprensió lectora.

Registre individual de velocitat i comprensió. REGISTRE INDIVIDUAL DE VELOCITAT I COMPRENSIÓ
Nom alumne Data Nom del text Nº paraules/m Comprensió A/M/B

Tècniques d’anàlisi per a la comprensió lectora
Passes prèvies a les tècniques d’anàlisi. a) Prelectura: lectura ràpida del títol, subtítols, paraules destacades...per poder familiaritzar-se amb el tema i la seva estructura, preguntant-se sobre el què,com,quan,per què...del text. Es pot començar en el tercer nivell educatiu. b) Lectura global àgil: lectura silenciosa i ininterrompuda del text sense tornar la vista enrere, per a obtenir una visió general del tema, no els detalls exactes. Lectura d’anàlisi.

a) Anàlisi de l’estructura: consisteix en anotar al marge esquerrà amb una o dues paraules el més destacat de cada paràgraf. Exemple: La Tierra se mueve Los planetas son astros que giran alrededor de una estrella. No tienen luz propia planetas pero emiten la luz que reciben de una estrella. La Tierra es un planeta que gira alrededor del sol, que es una estrella. Mov El movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol se llama movimientraslación to de traslación . La Tierra tarda 365 días en dar una vuelta completa. b) Tècnica de l’acotació marginal: s’escriu al marge dret paraules que tenen dubtes, paraules importants per recordar per la seva importància o acotacions de definicions que s’han de memoritzar literalment. Exemple: Nuestras plantas Las plantas son una parte importante del paisaje. Protegen el suelo y proporcionan comida y casa a algunos animales. Unas plantas nacen y crecen de forma natural. Son plantas silvestres, por ejemplo el tomillo.

tomillo?

Otras las siembra y cuida el ser humano. Son plantas cultivadas, por ejemplo la patata. Las personas cultivan plantas para alimentarse, para ornamental? sus animales y para otros usos. También cultivan plantas que solo sirven de adorno. Son plantas ornamentales, por ejemplo el geranio. Geranio:planta ornam.! c) Tècnica del subratllat( a partir de 4rt nivell): - Primera fase: a partir de les paraules destacades en un text, descobrim les idees més importants d’un text. - Segona fase: escrivim algun text del llibre a la pissarra i entre tots subratllem allò que sigui més important per a que aprenguin la tècnica. Aquesta activitat s’hauria de fer cada dia en qualsevol de les àrees curriculars en el tercer cicle donat que requereix d’un gran entrenament pràctica Què hem de subratllar - Les paraules clau :noms, adjectius i verbs i connector importants (però, tanmateix ,encara que,..) - Les paraules que representes idees i conceptes Com subratllar - Primera etapa: llapis , amb ajuda de regla en el segon cicle fins adquirir domini del traç - Segona etapa: introduir el boli vermell per a les idees principals i el negre per a les secundàries. Quant subratllar: dependrà de la dificultat del text i la familiaritat del tema però en general es subratllarà en cada paràgraf una idea principal i una o dues de secundàries. Exemple: La pesca en España La actividad pesquera en España

La pesca de bajura se practica en las zonas marinas cercanas a la costa. Estas zonas se llaman plataformas continentales. En las plataformas continentales hay muchos bancos de peces. Pero en España las plataformas continentales son muy estrechas. Además las grandes capturas de peces que se han realizado desde hace muchos años han agotado gran parte de la riqueza pesquera en nuestras aguas. Por este motivo los pescadores españoles tienen que practicar la pesca de altura, es decir, tienen que ir a pescar a otros mares que están alejados de nuestras costas. La flota pesquera española La flota pesquera española está formada por 17000 barcos. En este número están incluidos los pequeños barcos que se utilizan en la pesca de bajura y los grandes barcos que se utilizan en la pesca de altura. Más de 100.000 personas trabajan a bordo de los barcos de pesca españoles.

Tècniques de síntesi: esquema, mapa conceptual, quadre sinòptic i el resum( A
partir del 2n cicle) Esquema Hem de tenir en compte: - Confeccionar-los en fulls grandària gros(DA4) amb espais per a anotacions. - Els epígrafs, títols i subtítols serviran per estructurar l’esquema. - Es comença escrivint la idea general, a continuació la idea principal i per últim les secundàries. - Convé que els alumnes confeccionin els seus propis esquemes i els comparin amb els que duen els llibres. - Cada esquema s’arxivarà juntament amb les activitats de cada tema. Tipus d’esquemes: - De sangrat: Es comença amb la idea general o títol. Davall es col·loca desplaçada cap a la dreta la primera idea principal, seguida de les corresponents idees secundàries, mes a la dreta. Cada idea secundària du davall els detalls que la completen. Exemple:
LA PESCA EN ESPAÑA *Actividad pesquera - La pesca de bajura · Cerca de la costa · Plataforma continental. - Muy estrechas - Bancos de peces. - Agotada gran parte de la pesca. - Pesca de altura · Lejos de la costa. * Flota pesquera - 17000 barcos · Pequeños barcos - Pesca de bajura.

· Grandes barcos - Pesca de altura - Más de 100.000 personas

Detalls

- De claus:
Idea Principal

Idea secundària Detalls Idea secundària

IDEA GENERAL Idea Principal Idea secundària Idea secundària Detalls Detalls

Mapa conceptual Ajuda a captar d’un cop d’ull la relació i seqüenciació de fets o situacions diferents d’una realitat. S’utilitza en horitzontal o vertical, segons convingui. Exemple:
IDEA GENERAL

IDEA PRINCIPAL

IDEA PRINCIPAL

IDEA PRINCIPAL

IDEA SECUNDÀRIA

IDEA SECUNDÀRIA

IDEA SECUNDÀRIA

IDEA SECUNDÀRI A

IDEA SECUNDA .

IDEA SECUNDA

El quadre sinòptic Consisteix en un quadre de doble entrada en el que pel costat esquerra entren les dades base que es comparen i per la dreta , els elements variables objecte d’estudi i comparació. Exsemples:
CAPITALS MADRID BARCELONA VALENCIA Característiques vegetació i clima HABITANTS COTXES VIVENDES RENDA P/C. PARCS

Pluja poca

Fulles perenne

Temperatura Alta i baixa

Espècies Pino, alzina i alcornoque

Prats naturals No

Vegetació clima sec

Vegetació clima humit Resum

molta

caduca

Ni alta ni baixa

Castanyer, haya, roure

En què consisteix: la tècnica del resum tracta de reduir l’extensió del text (20-30%) mantenint la principal informació i contingut. S’utilitzarà vocabulari propi a ser possible per interioritzar més els conceptes i convé explicar als alumnes els beneficis d’aquesta tècnica. Es pot començar en el segon cicle resumint frases i paràgrafs i passar al tercer cicle amb texts sencers. Utilitat del resum: millora la capacitat d’expressió oral i escrita i aprèn a descobrir amb rapidesa allò més important de lo més accessori. Exemple pràctic de subratllat i resum LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA L’extinció de les especies. Algunes de les activitats que realitza el ser humà canvien les condicions del medi natural. En molts de casos aquests canvis perjudiquen els animals i plantes i fan molt difícil la supervivència. En altres ocasions la caça indiscriminada d’algunes espècies, com és el cas de les balenes, també poden posar en perill la seva existència. Per tot això, en l’actualitat, hi ha moltes espècies de plantes i animals que poden desaparèixer: estan a punt de la seva extinció. Els parcs nacionals Per a protegir l’hàbitat o lloc on viuen els animals i plantes, algunes de les zones més riques en flora i fauna s’han convertit en Parcs Nacionals i zones protegides per la Llei. En aquests parcs no es pot construir, ni cultivar, ni talar arbres. Amb això, s’aconsegueix mantenir les condicions ambientals necessàries per a que les plantes i animals puguin viure. A pesar de que en moltes zones del territori espanyol existeixen espais naturals protegits, s’haurien de crear altres de nous per a protegir la vida d’un major número de plantes i animals salvatges. ------------------------------------------------------L’ésser humà canvia les condicions del medi natural perjudicant els animals i plantes; la caça indiscriminada i altres activitats fan perillar l’existència d’algunes espècies, que poden arribar a extingir-se. Per a protegir els seu hàbitat, s’han creat els parcs nacionals i zones protegides per la Llei, en els que està prohibit cultivar, construir o talar arbres. En Espanya existeixen molts d’espais naturals protegits però encara haurien de crear-se d’altres.

La memorització
Convé entrenar la memorització des de el Primer Cicle, donat que requereix d’un entrenament regular i diari. Recomanacions: -S’ ha de treballar la memorització a partir dels esquemes i resums fets al llarg de la unitat didàctica. - S’ha de fer en períodes curts i reiteratius de temps.

- Fer exercicis de motivació positiva que transmeten seguretat i tranquil·litat. - Començar memoritzant les idees principals d’una unitat. - Continuar amb les idees secundàries i els detalls. Exercicis de memorització: (es pot començar des del primer nivell educatiu) a) Per parelles, un alumne diu dos números d’una xifra i quan acaba el company ho repeteix.. Després diu tres números i l’altre repeteix. L’exercici continua augmentant cada vegada el número més. b) Seguint el mateix sistema, l’alumne repeteix en ordre invers, començant pel final. c) Utilitzar paraules en lloc de números, però seguint la mateixa mecànica. d) A partir del segon cicle, poden practicar-se aquests exercicis amb frases de quatre/cinc paraules. e) Repetir missatges complexos, depenent de l’edat dels alumnes. Ex.: “Aixeca’t, ves cap a la pissarra, agafa un guix, escriu el teu nom i torna cap al teu lloc.” Una vegada acabat de repetir el missatge, els alumnes poden escriure’l al quadern. Com memoritzar un tema d’estudi. a) Una vegada confeccionada la síntesi del tema, l’alumne tractarà de reproduir mentalment el contingut consultant després el llibre o quadern els dubtes i omissions que hagi tingut. b) S’ha d’acostumar a fer la reproducció del tema mentalment, no en veu alta. c) Si ajudant-se del resum o de l’esquema no s’ha assolit reproduir el tema, es farà amb el llibre fins assimilar-lo totalment. d) Ara s’intentarà reproduir la unitat sense l’ajuda de la síntesi ni esquemes, pas molt important i després es contrastarà amb la síntesi per comprovar errades o omissions. e) Per a una millor comprovació, ara es podrà reproduir el tema davant una altre persona o gravant-lo en cassette. Tècniques de memorització a) Observar i analitzar: afavoreixen la fixació i retenció. - Dos infants es col·loquen un davant l’altre, s’observen durant un minut, després es donen l’esquena i han de descriure el company: roba, característiques... - Mètode de classificació per associació: els elements del primer requadre són més fàcils de recordar si estan classificats.
Goma Regla Sacapuntas Lápiz Aletas Gorro Flotador Bañador martillo alicate sierra faro pedal volante

Martillo Pedal Faro Aletas

sacapuntas sierra goma gorro

làpiz bañador alicate volante

flotador regla

- Descobrir sèries. A través de relacions lògiques que ajuden a conferir significació al conjunt.

5 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15 18 21 20

(+3 -1)

b) Imaginar imatges mentals: las imatges mentals estan en la base de la formació de conceptes; es pot treure millor rendiment si imaginem mentalment allò que hem de recordar. - Exageració: seguint la tècnica dels caricaturistes, exagerem allò que hem de recordar. - Moviment: les imatges en moviment són més fàcils de retendre en la memòria - Imaginar-se alguna cosa insòlita o humorística també fa més fàcil el recordatori c) Tècnica alfabètica: d’una classificació de paraules, agafar la primera lletra i formem una altra paraula recordatòria. Exemple: Parts del cos d’una mosca- tronc, cap i abdomen TAC. d) Tècnica del fitxer: important per l’aprenentatge de dades aïllades, paraules d’un idioma estranger,dades geogràfiques, taula de multiplicar, dades històriques... - S’agafa un fitxer de cartolina o fusta amb dos compartiments. - S’utilitzen fitxes grandària 1/8 de full i s’escriu per un costat el nom i per l’altre la definició( també pot ser per un costat l’operació matemàtica i per l’altre el resultat) - Les preguntes miren cap a l’estudiant que agafa la primera fitxa i diu la resposta. Si encerta, la posa en el segon fitxer. - Si falla, posa la fitxa al darrera i agafa la següent fitxa. La seva eficàcia resulta per l’esforç que es fa per trobar la resposta sense cap ajuda . A més, després de la resposta ve la comprovació que serveix de repàs dels conceptes.

El repàs
Importància. Immediatament després d’una sessió d’aprenentatge d’una unitat, es retén la major part d’allò que s’ha après. Dins les 24 hores següents a l’aprenentatge, es perd gran part de la informació( fins un 80%) Si l’oblit ve es produeix amb el pas del temps, la solució ha de venir per acurtar la distància entre l’aprenentatge i la seva exercitació Aportació: donen tranquil·litat i seguretat i estalvien esforç al no haver d’aprendre de nou sinó actuar sobre allò que ja es sap. Quan s’ha de repassar?: s’ha de començar dins les primeres 24 hores donat que es la fase quan es produeix l’oblit. Han de ser repassos curts i repetitius al principi i anar distanciant-se a mesura que disminueix les possibilitats d’ oblit. Es important deixar períodes de descans per evitar fatiga i per deixar que la ment executi els processos mentals, assentant la informació. Com fer-ho? - Tenint en compte que es recorda millor lo primer i últim que s’ha estudia t i que s’oblida més fàcil la part central, s’haurà d’aprofitar aquesta part central per repassar-la en darrer lloc allò que ofereix més dificultat. - Efectuar dibuixos gràfics o anotacions d’allò que volem recordar. - Intentar expressar-lo amb les seves paraules per interioritzar millor els conceptes.

- Per donar exemple, en acabar una sessió didàctica i, abans de començar una nova el dia següent , es dedicarà un temps per efectuar un repàs, complint així el temps recomanat per al primer repàs. Es pot fer aquest repàs a través d’ interrogants, breus resums, esquemes fets...

Tècniques d’expressió oral

Com ensenyar a expressar-se oralment. - Reproduir de memòria refranys, endevinalles... - Descriure davant els companys persones, objectes, llocs... - Expressar els sentiments, opinions i experiències pròpies. - Llegir en veu alta textos d’ escassa dificultat. - Simular diàlegs, entrevistes a personatges coneguts... • Important: el mestre/a serà el millor model a seguir per l’alumnat. Periòdicament s’analitzaran les intervencions dels alumnes amb la participació, a ser possible, de la resta de companys, analitzant: ASPECTES POSITIUS ASPECTES A MILLORAR

Tècniques per a l’entrenament en l’expressió oral. a) La taula rodona: a partir d’un tema interessant per als alumnes i que prèviament han preparat, es planteja una discussió en petit grup o en grup classe amb un moderadors i temps limitat on els nins exposen les seves idees. En acabar, la resta d’alumnes obrirà un torn de preguntes que hauran de contestar argumentant les seves postures. b) Entrevista pública: consisteix en l’interrogatori d’un grup d’alumnes a un “expert professional”,que pot ser un altre alumne, tutor o professor d’un altre aula. El tema serà triat pels alumnes , es prepararà un guió i es col·locaran en semicercle o en U mirant la persona entrevistada.. Un alumne recollirà allò més destacat que ha manifestat la persona entrevistada.

Expressió escrita
Com ensenyar a expressar-se per escrit. Es pot entrenar els alumnes amb les següents activitat: - Descripció diària d’objectes, persones, llocs, situacions... - Senzilles explicacions de fets, vivències... - Crear diàlegs, històries pròpies... - Preparar entrevistes amb personatges famosos. - Fer resums de pel·lícules o activitats en què hagin participat. Què s’ha de tenir en compte - Utilitzar vocabulari propi, adequat a la situació, sense rebuscar ni copiar. - Utilitzar adequadament els connectors, sense repeticions innecessàries. - Us correcte dels temps verbals.

- Puntuar correctament, evitant frases massa llargues. - En les frases prevaldrà l’ordre natural de l’oració: subjecte+verb+predicat en els primers nivells per anar modificant aquest ordre en nivells més avançats. - Evitar la repetició de paraules cercant sinònims. • Es important facilitar models tant del llibre com del professorat. Res resulta tan eficaç en educació com l’exemple. Metodologia per cicles Primer cicle: narració d’experiències quotidianes, descripció d’objectes o situacions, felicitacions, convits... Segon cicle: aprofundir en allò treballat al primer cicle i incorporar textos narratius i descriptius propis del seu nivell. Tercer cicle: aconseguir textos més complets i complexos, amb diferents estructures: cartes formals, reclamacions, sol·licituds oficials...

El dictat
Metodologia - Explicar el tema del dictat. - Llegir el text una vegada a velocitat normal. Els alumnes escolten però no poden escriure. Poden fer preguntes sobre el text. - Llegir segments del text a velocitat normal, amb pauses intercalades dos o tres vegades segons el grau de dificultat per a donar temps als alumnes d’entendre’l i escriure’l. No s’ha de llegir mot a mot ni massa poc a poc. - Rellegir el text una altre vegada per a comprovar mots dubtosos i col·locar la puntuació correctament.. Cal deixar un temps al final per a que els nins repassin el dictat i trobin possibles errades. - Demanar que els alumnes llegeixin el text de manera silenciosa. - Demanar als alumnes que comparin el text amb l’original i amb un altre company o en petits grups. Tipus de dictat 1) Per parelles. L’alumne A té un full amb uns fragments amb buits intercalats; l’alumne B té un text complementari, amb els fragments que li falten a l’altre alumne. L’alumne A dicta el seu fragment al B i aquest l’apunta al seu full; després l’alumne B dicta el segon fragment a l’alumne A i així successivament. 2) Dictat del secretari. El mestre llegeix el text a velocitat normal i els alumnes prenen les notes que poden. A continuació formen grups de tres/quatre persones i intenten reconstruir el text. El professor pot llegir el text una vegada més. 3) Dictat memorístic. El professor fotocopia el text a la part superior d’un full. Els alumnes el llegeixen durant uns minuts per poder interioritzar-lo i memoritzar-lo. Dobleguen el full i el professor dicta el text i l’escriuen a l’altre meitat del full. En acabar, tornen a doblegar el full i fan la correcció ells mateixos. 4) Dictat col·lectiu. E professor presenta un dibuix o fotografia d’un personatge i comença a fer preguntes: Qui és? A què es dedica? On viu?...Cada alumne s’inventa i escriu tres frases responent aquestes preguntes.. Uns quants alumnes llegeixen en veu alta les frases i la

dicten a la classe. Tothom ha d’apuntar les frases tal com es dictin i en el mateix ordre. Al final es fa una correcció individual després que el professor les escrigui a la pissarra. 5) Dictat telegràfic. El professor només dicta les paraules plenes (noms, adjectius, verbs) com si fos un telegrama i l’alumne ha d’escriure la frase completa completant-la amb les preposicions, articles, morfemes...). Per exemple el professor dicta: Joan aixecar-se adormit encara ficar-se dutxa trobar aigua freda. L’alumne pot escriure: En Joan va aixecar-se i, adormit encara, va ficar-se a la dutxa i va trobar l’aigua molt freda. 6) Dictat per modificar. El mestre dicta una frase i els alumnes directament escriuen la frase canviant elements: singular/plural, contraris,versió fantàstica/màgica... Recomanacions - Variar la tècnica del dictat:dictat tradicional, del secretari, per parelles... - Variar el tipus de text: literari, notícies del diari, cartes, anuncis publicitaris... - Variar la interacció i els papers: parelles, petit grup, gran grup, intercanviar-se els dictats,la correcció... Correcció - Fer el dictat a la pissarra. Un alumne escriu el text a la pissarra i la resta el corregeix. - Per parelles, intercanviant-ne els texts. - En petit grups. - Autocorrecció amb el text original. Criteris per avaluar - Selecció dels ítems a avaluar: no podem avaluar aspectes que encara no hem treballat a classe. - Discriminació dels errors: s’ha de penalitzar de manera distinta segons la gravetat de l’error. Podem adjudicar 2 punts, 1 punt i ½ punt- no és igual deixar-se un accent que equivocar-se en el tipus d’accent (obert/tancat) - Dos errors distints en un mateix mot només compten per un. - El mateix error més d’una vegada en diferents paraules només compta per un. - Cal establir uns criteris d’ èxit amb el nombre de faltes que es consideren dins el límit acceptable per a considerar assolit l’objectiu. - La millor forma de fer l’avaluació és fer un seguiment continuo per alumne amb una graella de doble entrada on es vagi registrant el percentatge de faltes i els tipus més comuns de faltes
Nom de l’alumne Percentatge d’errors Tipus d’errors

El treball escrit
Proposta de document per a treballar amb l’alumnat. Parts que ha de contenir: - PORTADA. Han d’aparèixer en ella les dades necessàries per a identificar el treball: títol, matèria, professor/a, nom i cognoms dels alumnes, data... - INTRODUCCIÓ o pròleg. Breu redacció on s’ha d’expressar l’objectiu del treball, les idees centrals que es volen destacar i l’estructura del treball.

- COS CENTRAL. Es tracta del desenvolupament del tema, dades i arguments que el formen. S’ha de redactar en diferents apartats i paràgrafs tenint en compte la distribució dels temes i de les idees. - CONCLUSIONS. Igual que a la introducció, la conclusió ha de ser una redacció sintètica i clara en la què apareguin les idees fonamentals. A més a més, han d’aparèixer dos punts bàsics: S’ha de donar la visió personal del tema tractat. S’ha de recollir el més important del que s’ha aprés durant l’elaboració del treball. - BIBLIOGRAFIA. Es deuen explicar les fonts de les què s’ha extret la informació. Alguns exemples de com es deuen escriure correctament les fonts són: www.wikipedia.es Entrevista personal a Joan Marc Marí. AA.VV. (1998): El títol del llibre. Madrid. Alfaguara. CASALS M.A. (2005): Un altre exemple. Eivissa. Graó.
123Autor/a. En majúscula i sempre els cognoms primer, seguits de les sigles del nom. Any d’edició entre parèntesi. Títol, En cursiva o subratllat. Lloc d’edició. Editorial.

45-

- ÍNDEX. Pot anar tant al principi com al final del treball. Ha de contenir l’estructura del treball i deu servir de guia per a la seva lectura. Penseu que la presentació neta, ordenada i original de les feines és un punt fonamental a l’hora de valorar la tasca final. Tingueu cura en la lletra, marges, rètols, imatges, enquadernació...

TREBALL DE LES TÈCNIQUES D’ESTUDI

Curs: ................................................................................................................... Tutor/a: ..............................................................................................................

Segon Cicle d’Infantil
* Observació i exploració. * Realitzar registres senzills. * Regular el comportament en situacions diverses. * Aprendre hàbits d´ organització: desenvolupar habilitats i estratègies. * Treballar la capacitat d’esforç. * Desenvolupar actituds de col·laboració/Cooperació/Participació/Compartir. * Valorar les eines. * Controlar el descans. * Tècniques de comprensió de missatges: comunicació oral, plàstica i gràfica..( narracions, contes, cançons, endevinalles, missatges, dibuixos, …). * Tècniques de producció de missatges: comunicació oral, plàstica i gràfica..( narracions, contes, cançons, endevinalles, missatges, dibuixos, …). * Treball de la memòria significativa. * Registre d’activitats a realitzar a casa ( Regenda). * Repàs de l’après.

Fi d’etapa

Ítems proposats per avaluar:

T- Totalment treballat P- Parcialment treballat N- No treballat

TREBALL DE LES TÈCNIQUES D’ESTUDI

Curs: ................................................................................................................... Tutor/a: ..............................................................................................................

Primer Cicle de Primària
* Iniciar lectura veloç i comprensiva * Relatar experiències. *Interpretar textos senzills. *Lectura d’imatges: idea principal. *Lectura de textos: silenciosa/en veu alta. *Producció de textos creatius (descripció…). *Senzills dictats(estructures simples). *Iniciació al diccionari. *Motivació a l’estudi. *Hàbits d’ordre i neteja. *Aprendre a escoltar. *Organització agenda escolar. *Desenvolupar la memòria usual i significativa. *Repàs del après. *Senzills treballs escrits dirigits. Ítems proposats per avaluar:

1r nivell
1tr 2tr 3tr

2n nivell
1tr 2tr 3tr

T- Totalment treballat

P- Parcialment treballat N- No treballat

TREBALL DE LES TÈCNIQUES D’ESTUDI

Curs: ................................................................................................................... Tutor/a: ..............................................................................................................
1r nivell Segon Cicle de Primària 1tr * Desenvolupar lectura veloç i comprensiva. * Relatar experiències presents i passades amb detalls. * Comprensió i diferenciació d’idees essencials i accessòries. Subratllat. Resum del text oral/escrit. * Anàlisi d’aspectes senzills d’un text. * Lectura d’imatges: idees principals i secundàries. * Lectura de textos més extensos: silenciosa/en veu alta. * Dictat (estructures simples i complexes). * Producció de textos creatius.(descripció, breus narracions,notícies…). * Enquesta. * Entrevista. * Exposició d’un tema. * Ús del diccionari * Motivació a l’estudi. * Hàbits d’ordre i neteja. * Aprendre a escoltar. * Atenció i concentració. 2tr 3tr 1tr 2tr 3tr 2n nivell

* Memorització significativa. * Organització agenda escolar. * Inici i desenvolupament de l’anàlisi per a comprendre textos: prelectura, lectura global àgil, anàlisi de l’estructura, tècnica d’acotació marginal, subratllat, esquemes (sangrat, claus, mapes conceptuals, quadres sinòptics, resums.). * Repàs del l’après. * Treballs escrits amb estructura dirigida.

Ítems proposats per avaluar:

T- Totalment treballat P- Parcialment treballat N- No treballat

TREBALL DE LES TÈCNIQUES D’ESTUDI

Curs: ................................................................................................................... Tutor/a: ..............................................................................................................

Tercer Cicle de Primària
* Exercitar per tenir incorporada la lectura veloç i comprensiva. * Relatar, explicar amb argumentacions. * Subratllat. Resum del text oral/escrit. * Anàlisi d’un text. * Lectura de textos més extensos i complexos: silenciosa/en veu alta. * Producció de textos creatius més complexos.(descripció, narracions, ..) * Dictat (estructures més complexes) * Enquesta. * Entrevista. * Exposició d’un tema. * Debats, Taula rodona. * Ús ràpid del diccionari. * Motivació a l’estudi. * Hàbits d’ordre i neteja. * Aprendre a escoltar. * Atenció i concentració. * Memorització significativa.

1r nivell
1tr 2tr 3tr

2n nivell
1tr 2tr 3tr

* Organització agenda escolar. * Desenvolupament i interiorització de l’anàlisi per a comprendre textos: prelectura,l ectura global àgil, anàlisi de l’estructura, tècnica d’acotació marginal, subratllat, esquemes (sangrat, claus, mapes conceptuals, quadres sinòptics, resums.) * Repàs de l’après. * Treballs escrits lliures amb estructura completa.

Ítems proposats per avaluar:

T- Totalment treballat P- Parcialment treballat N- No treballat