;ksx Hkh

fl[kk;sxsa ns’k
Hkh cpk;sxsa
ns’k fons’k esa tek 400
yk[k djksM+ dk dkyk/ku
;fn ns’k dks feyrk gS rks
Hkkjr fo’o dh lcls cM+h
egk’kfDr cusxkA
v o Sè k [ ku u d j d s]
l j d kj h f o d kl
; kst u kv ksa d s è ku
d h p ksj h d j d s]
f j ’ o r & [ kksj h o V SD l
d h p ksj h d j d s t ks è ku
n s’ k e sa r F kk f o n s’ kks
e sa t e k f d ; k x ; k o g
d ky kè ku g SA
v ku s o ky s 4 0 l s 5 0 l ky
r d n s’ ko kf l ; ksa d ks V SD l
u g ha n su k
x Sl ] M ht y ] i sV ªksy o x kM +h
v kf n l Hkh o L r q, a 3 0 l s 5 0
i zf r ’ kr l L r h g ksx ha
d ksb Z Hkh n s’ ko kl h c sj kst x kj
u g ha g ksx kA
Hkz” V kp kj f e V u s l s n s’ k e sa
f j ’ o r [ kksj h c Un g ksx h] n s’ k
d h y x Hkx 2 0 y k[ k d j ksM +
d h Hkwl Ei n k, ¡ o
y wV u g ha g ksx h v kf n
ns’k dks D;k
feysxkk
dkyk/ku D;k gS
·¬i«¬ ¤i;·l’i¤¬ ;-ln-|
¬|.¬i;.¤¤¤.,, ¬·nºi’-|¤ -·i
¬i”i, ¬i;.¤-.¤¤¤.,,
l·”· «¬, ·~·÷«¬, -·¬
¬l--¬ ·-·¬ n·ii -i¬¤º¬|
;·-º·”i·¬ ¬il· ¬·i| l·”·
¬| ¬il·i¬ ¬-·ii¬i ¬ ¬·¤¤·,
l·”· ¬ ¤-ªi ¬·i”il-¤i¤i ¬i
¬·-i· n·ii ·iiºn|¤ lº¬· «¬
¬ ,iºi si¤| n; -·i, ·i-
¬il· «in, ;¬ «in ¬i
¤·¬i ¤-iºi r l¬ ·iiºn ¬i
yxHkx 400 yk[k djksM+
#i;s dk dkykèku gSA
·iiºn ¬º¬iº ¬ ·i| ;-|n”i·
l··iin ¬i ¤ni rini
r l¬ ¬i· ·¤l·n l¬¬ ·”i -
¬i ºri r n·ii ·ri ¬ ¬i¬º
¬i¤i r| ¤ ¤¸ºi l··ººi ¬º¬iº
¬ ¤i¬ r ;¬ ¤º nº·n
¬i¤·ir|
¬º¬ ¬º¬iº ¤ni ¬ni ¬¬n|
r l¬ ¬i¬i·i· ¬-i ¬º· ·i¬
¬i· ¬in
·iiºn - ºr¬º ¬i ¬in l··”ii
- ¬¤· ªiini ¬i ¬¤i¬·
¬ºn r ¬·¬i -··|¬¬
;··l--n”i· ¬º¬ ¬·iin
;·-º·”i·¬ ;·¤iº-”i· n-·¬
¤º ¬l·¬”i, ¬i¤ ¬ ¬¤¬ººi
¬ni¬º ¬·¬i ¤ni ¬ni¤i ¬i
¬¬ni r|
-iº|”i¬ ª- ¬ ·”i - ¬i¤i
¬n·in ra ¬iªi ¬ºi· ª¤¤i
;·r| ·i’- ¬ini ¬i r| r|
;¬¬| ¤¸º| ¬i¤ ¬º¬ -iº|”i¬
ª- ¬ ¬i¤ ·i· ¬i ·i| ºi’-|¤
¬-¤l-i ·iil’in ¬º· ¬| ¬ªºn
r|
dkyk/ku
fdruk gS
dkyk/ku dSls ns’k esa okil
vk;sxk