COOPER Crouse-Hinds

"'"

]
I
---_--

--

$obll~ folio enel Secmr Lie innovaciones tecnologicas,

La dirillmic:.a de los li~mpo.." ;!!;rL.mi~:-> requiere una adecuada capacidad de r~$[luesta. la Construccion, que proporclone pmcuetos de calidad, 1,,:011 s~gllra~ y cc.unomka:s.
Con el fin de contribuir a sansracer estas necesidades del mercado CrouseH 1lldJ.~.Domex

presenra a 1<1gran Comurud flU Co nstructora de ['vle xico. nl[~~H'i:~da por ingenle res
diseriadores, COl npaiuas constructoras. d lstriburdores dematerialelecnic»,

c instakulores, su C _ TALOGO DE SlS':f'~:i\IA Db" SUPOln'ES totalmenre redisefiado y aerualizado. E '4.: c-rmHogo prnp~)rcjona amplia informacion
tecnica, normas irsernactonales que dene cumplir
LUl.

especlticadores P. 1A CABLES

pruehas 1l8i~a necesarlns y mas y mejor inlonnac:io[l,ES:rn CA'f.Jli.OGO DE SISTEMA. DE SOPonTES l-'~~A CU.LES ayultlir.i a k~ ~~rrecijflCacl{rre' y disenadores en su trahajo ya que los dams e informacion .tstiln pl'o;:sel1Wd)~ Lit: manera practica ysencilla reduciendo el lit:IIlJ)(} lju¢ se Ileva. al especificar.
CO.mient: ,~(j·emaslin gran numero de tablas lecnicas, fotogri,lfitls, dibujos y especilicaclones de acuerdoa Nom111STecnicas. es decir, no &610se especifica rmis r.ap!do y mejcr sino ton plena eonfianza. LOs 18 ='tOOSde Cl1..11J~~1 finds Domex en el me1c~clc;:)·mexicano respaldan u esta nueva t'diti¢n del CAT;\l.OGO DE s.~S'n1·!VlAOE SOPOR.TES PlIoR'\ CA~LES: el prestigio y profesionahsmo Sf': notan inrned.ialarrrcnte, per esc: ADELM1"fE: use "l aplique e re catalogo tecnico comercial. espedfique CQn ·eguridaJ.porqrn: USH~d sabe: Crouse Hind' Dornex es confianza, alidud, alta recnologta, dispcnibilidad y el ml;;jor

produeto

de calidad. acabados.

nivel de serv lcio.

.\10 rA; e.~re >':i11"lpg''''
fu.'l:\ III It'

~1':NiLLI) ~

IltlJII1,l~ U<=:-;tl'IJ.lfh.'

:JI ururrinr (aIIltr;JIIlJllili!l
<II rt".l.'1hi

r csu- mllO: ~'"

INDICE GENERAL
SECCION A INFORMACION TECNICA

SECCION B

ESPECIFICACIONES PARA SOPORTES PARA CABLE

SECCION C

CATALOGO DE SOPORTES PARA CABLE
SOPORTES PARA CABLE TIPO ESCALERA ACCESORIOS PARA SSPC TWO ESCALERA ACCESORIOS PARA MONT AJE SOPORTES PARA CABLE TIPO CANAL VENTILADO ACCESORIOS PARA SSPC TIPO CANAL

llITRODUCCIDN
CAPITULO L Mt\TER1ALES DE fABRICAcOON
1.1 ALUMJNIO
1.2A. ·'RO

13 CORROSION

L4RECUBRThfIENTOS

CAPrrUlO

U. RELACION DE PRUEBA CJ\RGA V,S. SEPARACION DESOPORTES
CLASIF1CACIONNEMA

2.1 CAPACIDAD DE CARGA PERMISIBLE
A. CAAGAS B. CARGAS C. CAAGAS D. CARGAS MUERTAS 10ESTA"nCAS CONCENTRADAS VN AS
DIN'AJvIJCAS

CAPITULO

m. DE LOS CABLES CONDUCTORES.,
3.1

usa PER1VllTIDO DE LOS CABLES CONDUCTORES

311.3 USC>PERlvIITIDO 31 L6 INST ALACION 31 L7 PUESTA A TIERRO\ ],] t9 NUtvJERO DE CABLES .31t 10 CAPACIDAO DE COR.RrENTE

CAPITULO IV.

srsTErviADE Mom AJE.
4.1 VIGA SIMPLE 4.2 VIGA CONTlNUA 4.3 VlGA VOLlilllZA. 0 EN CANTILEVER 4.4 VTGAFIJA

2

> fKlfltl<lS Y r.eabl. Gable: Pl.frl'lla. Las ("hW'QIM P~1l.[r..ltrcrnTOsiun 'D ser cqlilslrul~a.lm~de {kn~~d6n.rodure.·atiti.qu.!\ario.too6:~raIfltubrod~c~~~li1kJt) en.tOO "1l'e\1~ w dtil'ios 11m!l.llqU'~ -s.g~tes asi i.led:en !.c.d~rtll..pl'n'le$.e"{NE.oo'ir!i~a P.~"'eJ1· diS::iilo y mojjl~tis ~Il f:l'if>t.c~lblc lti.l:iEJ.:stecali!XDi\P de ~(I"pO. el disy~Qy esp~dEcru::i~liI.m~:o' de.:ml de irus ~fit}~..I:flt!ult (I d:Iicro cemido:.SECCION A INFORlVIACION TECNICA D~~lrQ dr:Jo.l~cUi~ UllIlMs v~g..l. (ad] itH~ !:epa"ad&1.r4l11jaspal'!!.mtlJltlliL WJ~e ad~adD ~.ct)a.i'\. como en !ru.!Zab!~ de'tlmrz.:a WpCl..q(]S E lp. Cul11p.~ Il:lrn.) I)'Chaml anna C:>tmcW~~rfgi (Iii.s·reql.my U'j)Deeaal dc. S3dc:rll'rgica.l el Ol11i~~19J r 3 bci~nlmment~.. smticll!TtlOil~~ arrntmii'Jl.lQSca.1l' p..grnrml" crJyn.J\~Vrcia pi9'il~m. S(t C~]]] S±dpru lIliI..d" f1'10n!m 'I amplif4' lai~l. .deben ser adecnado.wJl\Q jl:C'HgrOS!lSJJ]. JoL'illJ:i&mlO en 1.ili(lm.d:l.~@r SY AA(1rftl ell eI 'Sse iCl"tmomilW>d[)"Ch=taPoli. tmstoll eluso de l.~Uft en ~\!IilH~ d~ ~eni't"l~~ ~ ~~r~.. las '[:(md~cl!JnGs cxistcutes.\e.ell~~ 'lu~~i:I(m~e cs<rell ~pi)!e.."'i'·~ base detebo ()(.rfar" cabl'.queen SU.ti~~~!i1\..:·.Ct6n de su llfl~ rile S'S.L"I1lqueri~ ralentos.MKt PPt}. tubo'8..~s nO'Com(m$~ibl:~.los .i.'l.t-c~hn)'~ ~~i!'lente.:[..E 1.LwJas:p1ltd.'!t~f:.6:mLt:ll ciones e. prutd J1I·t:an~hU!. V. de'tallclad nooesarioi> un~ illsfu1]a. iUB~l1millf plU8dcn scr .J!anJJ-nire. ]~ OJ. areas: 'fnnlO"C1f] ~~ Irndll!S1ria P.UI~lO$ han sidtJ wn.l.C.para ill' las ''er!laj1l!l que ustech.Ji(~ nere..!l~iI.C) ~j to en .· ~ diailma In ru:q:ui~l30tutadclloc2ll Y.man.oo IiIH::di~y nli'll.e'm! uotros m~~r.. ~sp~-d::clrrnM~ (SS(.:. para 2.i de 1]11rnal~rii!l:r~~i::. muyor }'8.8fe aM:r.Ifios~m(l el n.oe.iIDJzdo.. . LieSSPC Jp.egln.o de .::.o :ml:erID! p~ili riIfl a nncsuos mllill~o5 ln~:n.!.. dcocnqli. 4.:~ oiroorv~ ItI..¥ '1m.\ dl!aC!lS~ tant[) l'n l:t1L<.~hriaaFItl':' lider ~~t'l ~I rilmg. Slt:oolaZaciun quet'~l'iIgaJ]ai§!!ll'llfil.lne~:ltl1hierl1a1e~ detJllvor:ables_.I\t~ fl~][~ ~j corn t~iholUii'I'cis aeeeSf!.ra5'.tetJ'''Ia. I~n etap.C sus prnd.y 1[de:r en Mih:ic() en la Iitbnea· eibJl de sse )\[1 q D. ~l! ifl:l~aJ]~.!Hn[i.>fab:ri01!.H1J'lLn h~ Chi1ITda~ como.]J. dI!JGtOs' 'i i>e lruede utiHzar t.lI1tlS El6:Iri~~ Y ~I. POI{'o! 4U~.Ld.'~.:n[Q Y.l:&:!. .iX n~ ~ ~~tli y cl1t-t~c tUn .6s~~.i0f!eS tmdb.d~.r{f ·~]S!.~~!<1M ill 1ng_-enl era "C9.) ins(~i~flCi6il..mfOl"'CilCla·l. 5..cWo.~ilMef· til ap:rupi~dos p<Ui:! este tipo (11.:.liita il Pf\Ij:¥. tpr&l~qLll.~.mll R(~lrid CUJ.!iSCHil].a.e.dal.lJiiti1\.oimiinto' :' .· CI~:n ~~c. n~'ubmd1"dI eo La in~W:J/dbt"l" t1J1il ~ veg11t..fS .s'~~blessc inst.a los roquedrntCn~ td5e5tab~~irle~ O::IiI~l t:g]~ki R acfu!>tal.eI!as.::trkCbIk ~n6gf!l a base doS:SC ci nCharolas" !TIl penni!Lido (NEC){:(:)l'I]OR'<!"f]llJ'..:rn· drlWl1iO d:esClfl'Orill:: pm"'! eaMI1S!e e{1l'1"\len~ de qu:~ ~1'1: clTiar"Ol~.'tI.rcqu1et:anrn una imlaladdu_ eN marole..ll:l.~ catil!ogO Si:~£iCr.!i6j] doeC()i'I(I[~l(li~.G(J!nl~ .Q.lm.c {Ion les . 3_ CLI~fjdQ ~ ilfmlltellll' ta inte{l1'PGtko en condi- .les cahles.:. ah.sM~"rn.qtro nueyo disetlQ do1 ~!l'> eon respe..e~um1iica. Aj~lOCi~~ml 6fvIA VE 1·~'l{M).pam ~b1~s ille O."lfltl)pordNarlonal EI:ci. . seguimes s~e. .'(."l~ cloo1t1rnda.~UxIumk .'Il([n tlue este s~stern~p~'li!e.t~ ift fucil iC:l.1 til? Set '!.ql!d~.ro:p.se p~ ~.ete!' i1I dilleil.cll.illd. Cemtmfer<l!.. "ijg.' r'ia.'e CQll vet'll:ilj.: l .C.n'd!tl.I=n ql~e.eomo ell extcriorcs.lrIki~ W\~~dL"ff...eaJ> [JiIiI1i j~~Jl1'- Cro~~~ Iciind~ Dillm~ ~ 'sjtm:ti rn:gI.cn.<Jglli:ar:Q~J.s..aJk. de.i!~$plIJ. sin !lOllm.~\)jOll~ .s·diG'ri~.llt.. de C.nOO!!!L'Q"l eQ. ..)lcrdo.I¥GOOa.m~ ~!!i el tnrerim locales. redh.as..: oo.:.?i~e.l1JQ"i ~egum$ .~lil'lIL::1l1id."'IlO.asDPmcil: mt~mtresd..j6n 9C kLctl"l!rgia~J(\ctri(.li'l'ibr~.de iEl~1iil'· hdCi.gtI!ISr~O:ElllS seguimo$ st~lJdoIi4~re~Fe[l[ el rner. l.!iIlJrmfm w~:liIj.amlllE··6(.fruidJa p:fl).~p~r.oll SSCo "Charolas" f>l:l ilia vista ~crec~'[)1..difS· JC~I.lJ'itacioaes de C!lblesdec[Jcrg~~...1.es..blcs cst61 e:.1~.CIigH2It·z}·rt.lodp:ndo m-I(I ml!liUli.el~Jrlrn.. Nq ~ P~ilc . shtelilmd!~ seponc Ilfllra ...q~ul'fciClll.1f .d~tUl.dado dalmicu!o j'H1 dcl ~gls.1.mplllilconllls n6m"1iaSWCil[W~ y ~cK~e-s 'ifi. ml1dll.1tUJ1:~ia m. ~n <m1]':1\lcjd~d.ktritns Y{l qut jwes~ . de e.jjivt'!. Uotrci!~rC3llalizaCt!Jn~. qJl!E! l::staf.J. Y C()fllit-Dll!.!tl. lLal>J.~ ~~I:em<ISb(!Stcu:. cbruQ1w ti{fiO c~cllh.ltf~doil.mregidas IO!illltrn.amlSnW inSUli..llmptuJi~li!..l~·lel) mf~'.jll~.t~s:~.epo·!Sig~!~0 IIU.CiIDlc~b!m 1®. ?ore.!} de abra ..\m!li)2 -4. CroiJ se Hinds Dome.-pc""errnall'l1CfilC :lpm~adllii .Jsn. .C I) l¥SLrihueiOri y ULihza.~iIte:.jo. ~egu.e<l:llI1bj(l~cl~ ll~_joo y dcci. '11.f1~c~me<FIte '!pegnd1lla I".~tunro ii'lb'lh~i<.:l I~ilh!cs es . m~L~ciofll::.e$ ~!.ri.:f~liWf yel:'t)~1.!.d.lI mgtIX G"~~1t'in. 'pme m6:J:uim csti.nnaI6s he.IGrnl:izrieioll de' falJas ".il~1 meclri~lM{IJlI[[at.)~~ ~u 1\~!i~..I£. .

es pQ~mlt! P.dal6MJ te~l:l'k 6 een ru:a. eo.v.z:.o.Ci deac~rioi:a!(lln~nl..l!.l.1irni~ ca qLleCg!illl$l un afu~W::'3::)brc: el mIsm(l fn'(:lal..calle.i.. "'~~jll del al.CCSU H[J~ dcS'iSC eJlELlii!J!mil1!iQ aJ~21c. ~u-sad(J'pqt'hl'" pi. l:a. caci<m.Tt~ COMD OI!dllOJ:.bl!lj'eolmr Wda 101iuipx:orfi/C.<:lir ~FST"Ii:. IE3l'Ec:r."'.3 aJg~J:~es·:ttmo~~cos 10 GU>a!ll~I~J~e.CII.mlloo dos m(1il~:le.n'!~.ti(ill.~l..Ia.i(¥DRJh r:w...s.:u:i!$litlS.rrici\~ (aparienda) (l"{)~idlil~ji¥id2d).u dc~ Pt"9D1JJCrn !:IE:. plilJa UWS' O~~L!:i.j!!as.~S.l!=l~t~'~'IToii'l{o_..da: c. ~r~~ ~ Lncomms111fl ql!fmj(. ASl'}~ A JS:6B2~a ItT! Q. \Jila ihal'~lalkablmin10~ P0CQ. r<SC~lF!. C!lll1tiliel1.lli que.I biljo.deimU(lrdO:.}UiS 1l\<~lJS.dap~rncc..\iU2:.I~~ dcvwiQsJaG~r.e. .aoeHl. .~~al '!.!o.u.I~iS'tirol'ii.:lElidl:i . ..d~slmilcs Sl!c«lB~I.l..~J cO)TJe["'qI(!.C'se p~~"eru~~l ascendil eiuncs~mhicn1.ip.roIlleiPH &.N!\ .M. rro.inie:a ad.ad~"d~t.n'ru&!!s.~.da .eLaJluni.dad~(!1.a.QpiON Y. ern f:.f Cllu.l~5. L"HltlTro$i6n galvanica Q dem~nles.c}ip~st.'u hzybil_ti. ..B reaG!2jO-"~~cctJ'oqi.c.rnJ3yori'a_tfe las Mlliil. d\:oI"C~lllcl:.a re:s1sWl:lcia dd:! oormx.M'~:"T~H~ N t. ~a'ooJ'l""lJ$i6nd~l aeero se .Iat\hl<llns~l1bpf©J] de sse dll 1Il[o't.iJ·~~~oOo~··ru:Wit]).I'~ fri?CUe'. •. ·.! I\!I desgJSle I1..como el eos~" de ia !ns~la~roft.l.:tl~p..ctGS.5I!CC[ONJti I propiC<iftrlD5r1Jec:mi..Trn?:r.llrtttl'lda: deun Hquiijo.eJl~f. amt(l.baJ..!Off.IJei!e'Vllrlar CCi:nSj~bIWl-2mc-~on dnl" cl:lbriml€!l1t[))' fu ah.e di~~l"'~ ~Ur~lnl€~lre 00 p.rUll>i(i1:l lo cual d!!i~lli n!ll'~ el gr-acl(l ~e penetrac::i6n.'l. Toda .&'J!. ·ecJ'ru:(OS!ON.cerusintJ~:idalj.() a[ hl1lfo .tl:r~.1.lt{l:rrn(Ls"'\:STM A611 ).0.'j.J:i.lI:.>:esi~"(lc.".a.~fm.CAPITULO I MA.sJ4fi1_J ~J.c~l1Ilro~decmi.:ibri«l~j6IT cl~bj'~!lCCes(Jrj.[l~i1 [ciot)[> 1. :!IlU[ljJiJ1iia.lijC.onrCmen c I i111J~ Poopotril Ja~Jl. <:ml"~l.puede.d.~ ~ifoCfC11t~ est~ll ootje~ta(tu&51&.u!ad:.l. 1ffi...LIIt1:linkl d!8 ScI Il1:IDl Hge. OlF!i'lYOS ~l!l.~ill[O @debe-a'.o.l:es&-.KClCptll:m..!"T r11 wITO!!li." f.O.l de: wrr~5i6lilpp:rticu!..!lE.F ABRICA:CION G! 8i::[ecc:lOiJl deB Ii'mteTlal ~~mpi.TERIALES DE.~ n~ ~U:britrurnw.x OIm:.. pe.il.a.ldti del mel:al y de $U pw.il ~ (.'oUiS P~.)Ol1lun..AlA.a:r l11'Chlldad 't confi3bil rdJ!ill de SIn pmdu. n blilri.!&.aJ!lIIn.Lc5ltel"l .TeqllerirnnienRl-S en tas Vropied~~les nwc-AniCIt!.~ '.e gru1-m~b.UII.(j~eQI1.l&o\$ £>JGIlM'S 'I QO}'{HNU.~t1~rncm" A31'O.I)(!JS.gc.1. m·i"ta.. fl.> p ~~r.>c h1incl:'i Do:mcx ofieeet:ie Un.ea.rs:tidru e!&:tric:as.a.~mtrlirna.ID!'.~.UMINliO Crouse Hinds D'ome.i6"L1l. AS1M A ~2~.:r.Inqu~ e. ~ .d=>~raYllS(I-Cm1l:l. mioioy r.oJ:~fuj~ fadfidad d'!! i!lli..oum:!<ll~ v la ~o..ii'.Q\~lJ:. tica ~m~ a~~Na en dciJdC: s_e..QI).omer.qm~l.~fENTI!cm. la.carltmtS. OJ i'iCERO ING:S:lrEI('I1!IU!:S-DJ<.I'r:BRT~Pl1M1IT"AL 0'ffi(:J Nl"'~!:!jE.S.c~m>. J>A.\ i'£SJcS1'~ iO..ra'~fl$i Hb:i: de manrcitti[J[~.TI1ar.A$fM dl fCfentcs a tli~.:aci6!'l de d.~jr!. En!!lI ma{) YI}rJa d~S\iS U~OS~ ~rus{lX.idm i'e!:llm· rnfeuto. .'!A.'lli .Oi!l~aJe·s:e.el tu~m~o y co.dLlc~iv kklcl del: r.lI]lam lascuales esrecemsnd<llble el IJ~!) di:: sse d!c.{l 'nl.(oJ)'OO ~~ to"'!) * y...e'GQlI'1..l~~:>i~~ci. red~ce nJ R.Jt'lCat! ~..ItF..lI.malld. 0mfi$ MJo..e)l.d. ~l.~c:Glj'li· tri..C>\t'i"AL.si.~~~on()~ll.mI.w ~bi~ r de !..LeC:1 ~ro. ~11 flic:ib. pi~llms generalmell:lit:.r. 4 a.A COfJI.5!Dd>J: mOl'lllljc 8. III.ooli el galVilinllzadu·. ga]v.llEiN:s~ I\ll Mil:1j:A.o.~te a. y qUilrucl! (resistell.L.trihuid{jfr o (fr~etari-ll}nt!f a i'abti/..'ll..r.: enun rimbiefl~' d:o[lag·e.i1t"!!'!}. CV.r:HiE...~j~ d~.Lc 'b. EJgrado de ci:lITQsi!I1'l d.05.~~. B[l!lulmndo ta t'. En lim ttibh 1 del al~~lidi-c>e.iil6ctriea.~t6 .spfip& de.. La:.!'O"qU.rna~:e~j.!i p-at~ibtles ".~ O~glJBR!M1!E.er1t"jj':es.iI~~.J.:.tah~-s-diferei1tc:i en.I.de: m".')i-ru .de: hi.Q~ de mOf:LtIlj~ Sill! res IlJUimiCQ.w rwtcg~1l pOT lJ!laacuj:u!Y]ilci6..(l. .t.l:ljilc(')Ild!ll'Ctiyidad 'd6r:. ~!liTI> !iJe.[iQ!llS".dosu ta< mID'iO y pmfLmdi.d:o.e! eluceW :fuc1~i(a"&u i!j~mJad(\n y reduce.~r~dca.l~O.!ad P<ml t'Qrrrl~ una pilk1]!a~i?ilo¥a:\li!e ·de.:es \~le.l.c~iillldll:Pll!l(Je tam. gen~mlffH~~ite ag:Ull.'l.~b.da . dd roiS.EN D1! [IN ".Wo es ti!ru..l-li.$.tdc..nedLo 3:mJ.i!:l amblqlite:8e vc afbc!ndfL !Ji.en .:i' pfUjJlLcd. CrJl]us~ I:Hnds J)~!l).IC1'I.\qLLerir menor IHlm~er.Lrii&~tl~ru~ y sll!1 ~1oiJlUC$~I:!$ it un dl\ctroH~o.dlliffii:enro: de 16!l~le~e~tnl'i de' ~ jjl1.eS de 3~CFt~ par La exotlktue It:::liJc~l~liI(Jia -a J.".·S M!~~iJ.m:: OON!.l:IU. charela d!c.iolI. ~elcc-d&J del nm~.. ~~ gatviloJlicil Las IIKi:lduras :ton Uillafu.~1)mere a 1m cctd~t'O. sa En :$uma.I.rllO-aJi).le'C1<Jnlrn~ dr~m:illndfl~' en el mCt-iillll '1frlOie:nl.fj. adecuado parale . &cidi(..S '! el tupo' ~&.qnJ. 11l.~n oc~i'lar!o· ~Iv~do 'EIlIllUlH(]([I ml.Aell~~a.AM~It.ldi~eJj.lc·v·iil'ia:I.te}tC()kflW.sisttnci:a..!d~.LOrn. los rcromen:tlados oorui1l.· y.clC\~'E:S ril&M.otJ~ 141 r1.I'(lft.LA.1e"il~~TIdo de lk.51. iLJ:l[lCl)'l. CJ:I'~..coITOslllin q1:le []>i)me e.. L1! gr.d61C1elativa dcdichos mdnles <!j'..eml..ak·.om~Gs!}f.l~d del dmlo.])· las fubricadps en'aeere rea]~?~do j.A:. del. p:3".~ ~'{un(! 18con.~o)\caJJid.o.A.l de J~uminio ~.OOQ(I n~lu~y ~:l:~IIi~CiC1lOO§.t~rj'~let< d lsimbolos..altas 'Eeml:Je~!tu~ob[m una i()mll~Um dc Mnibo's:-La oo:rros1. ~di:jjr.rrU5!On .rcq0~ NrnI.I~e M!..Jai±.S.u~ de!!l!~bri.ga!VlIDiVll~() pm inm~6n ~'1l c0Henfil.e-.I£'I'.i1".Vnel~cl:rol[.Illii:mdo· ha!jo la norrm>l.:lf8..rma.corms:ya w qued.Qllfl(llkQ 1'1I(.~I)IJM$l'A!l" !.~perrtd>t. . !lll.J!.'~~IJ<:t'I~1Il em oumacl. f1i5Ica. porc.ecr.['!lp.es~ileJi.mcc...ruYuqlFllJ].qno. i~os pilncipill'c$ Ve-~ltaj3Sdel 'i:W~ LoI:.birirl d:a la\y dep:m.I. nT·o!i~fle QI1I..propied. do un. .imi1!<L\da a~)i!i ma.I'1to por&i:r un L11n"l.a.o<:rottl ?lljo e~Xin .s.aluar j:atlm: cnol'l~¥uooseasQ$ e$~.mml\':ntfl c-. • f...~ e:l:pilestl\la] mOO.eriia. sus rnil~e.. :lIl. s:u:~nl~c cesorics '!apO'"yosac·mlfntalc. OO:>t~~~'lill:prmd· ptli dcs"'(lntaj"a: es roo poh~!?·r.

om.tgt7.fl Pllf.rlltunI.• ' l .dl1 11Isiguicnffi f6m1.o c.lllcellt.sp~!liffl. I'llJIl>WS[8l. c~ga.D~rVCOALGII.cw.ri:a din.::ml~~0 pan! recabrir Jl'i~ c.'IC""C16't'r l\srM I'i"~li n~) ~~·c:.11la..S 10 ES]['j\nO~S.:A:IIlt:-1lN'.peTho.vani7.A!1lO ~OR OOmt'lIO.OIl~j_ derar 1\1 pWsc.1) L.CUI[I!.an d.011 flfret::1.eb~wl:'l~ru CU~IIIta."lEUi. 5(an aql.~ .DAS. cvenilJ)lIm(:.w('1!M'11PQt'.~1 de las: aso ~"har'ulas .etua·ClJJ cl~a.p.arte de la T'!:!aci.. B..lltrru:L~. eie.. ~~fuet.Jil1 bkl!!:lSI.OI.nes enreleSpesor del re~!..Mn Y' la rIl<11~.I1!lt'ectllbrimiC'nt:o.ro~ !f1I.RGAS VI'i.fartimd03 gal:'O'Il" [I~fM{lS a "flmblentes .l~ .al illSNcl~dor.C"}fliC6-S· 'I{llhieidre pl:'!r cortes clrcu Hm..~~e4:tklrusa em...eriQ~d:~ !l:il:laru~ Il'_~. p E~l1i. UI.t.$-e.fac!. . los s9~ti~ P¥<i! dble~ no CSi~1'I afs..ii!leS y grueCa~O Q..)ffi ide o:[]o~ "ngeIllCS. D _!: _" " _' .] CAf'A:£'fJ)AJ) IDECARGAM'EmmsmL[ Ctla11. del ba:r1o" 0(li pcriodn dt.l.vA.cersi611.u~.~uiirlh"N IIKQVJ-:F."· AcIDASo o I\lC". :r!t!~:eE'il se'rM.!:ra~ de ]'loms.~\'IIJ.!lInb.~~~.osIMe'(1~9t[IJru!-~p!('''LE~res!1:Il~1l ~·~el1:il ddortl](l.R:SJ\ ~AR.ru <i"dict{lll'k~ SC:'Pu~fJep~en:M I:Iil fa crniiT-ola cU.rn::lilg1LJa.~~~ hi cap.~ION lFlm~.La] )" .) AJlj..corilltil'llWapOf uaa m~~a:l{) (j~i}d!Q. p."IS WlL"'iIiIlizadas t?lpmw:oi::l11 ·ullll.s oml1{nin~a'cl~~ ]1rum ~l.1lI <kmostradb tan granlf@firop~~CSpr{lfiiCteras (..:.tf~t. MX'roJ(.'Ui'a:lt'~ l!:Y('\Il~1U: E~ l!lliuaftO ~OriOLIIlll c. tuberl.Ltm.ari.'l:iIl!.:l.1. pBiI7d set' Ilta~1-do.q'[f~n:ot:odoS]o.V'EU'Ii'EM:CIA: ~iIrlill1en su ~~·~H~.$.:l Stlpt. '! 1'I.l lIN CALHENTE (let. (ie(7.¢cnu(l:.Ol1]'ad.G.\ r6~ALCIn.:1zinl.c.a:>(.:S At TXMENT.l'<TP- ret. 'L:atlemUl~l'(d:e-Oorro:>16n:cmTIo pOT de 1I2. _. (O'. car'1!.M.''I.i!ilhtt~~t:.rrmpoflpcilr. em..:.m..o C. CARGAS CONCE-NTIl>\...rmliio:nen. enlre III .O.5.l'ISid~n!iltri OOll'lo'=.h::.'. 1" _1 " '... U l~el.. twdel~l ru:Jm'wen coU&i(jr.:igl~ la Siig.J NAS .Sdk:.> • _. !£~f.med ..ld !lte!(II.lgU!fJi."fI!.!ieli't: e. pen.mi . rnm. P!'Ie:dBIl :5:e:~.fLCIO'~!..~ CQto...n~#OIii~.c:omo l1ll ®P~lrto. D~Rl'i.lica rm bai:1...[.Aufit.e C-~1.. ]E!m~n.en IIlPalfiJm."S MllKRTl ..ssn.·· . ~hHioo3pllirndo(lIl:1:J!'e 1...Ictlid fOJlilhIDI una aqw::'J las !'tr".lzyrl~ o l(ltlie·~d(lnJ~ ya qlM s~s\iap6~r:s.w. AC£I!. ~ ECC[{l'N 1.'..llig(i.H'ga tI(mro.On: UTI bfli'iO de line fiLIi:ld~do..aspma I!L'ID lnledoI 'jarel!l~ reliativamenhl seeas . Crouse' Hiltds Dl)n~.1:l~ !'OIU'X!MERSWN P.R"..C······.c!tIl'!A'tl'MM~~ to~) IDoJ. lQ£"mli'torlril.(le Ja::cl'l!!!lX)bl'b~uO!i ~ de: ~1!f~m..es.l!nprnc'!i50 qidt: se ~fe.S'f' .:!q!lcHas qUI]..~ [1~.~ .'1:lf uaa charola [lam! U'I'L m:.IIlOMIo. sse • G.e:staI:Mcclu5 v1\Io['(:$ ... .iath.R"I G"·'·A····V···.NIUOO 11.g. erc. iarernpc. _~-. cDnwaJa...aclru..is tl blanca y... lnM1lil'JJI.a. <CAR.'CaT la.I.lc·2(lO'.i'A.Q ~L cARIl(ll. I!.~6n de rdimla.e.~yt$pl1smd~ iupt. ·~B·A.:i!I!l' Ji!.!..l'lUf.lhde. qu~ estepuede oCfiSi{l.lI"XL'~ (I.CIrrriai qu~ FVl.A.J~. c 'S····~E·p·AnA ••••·N· ·D. 'oI'1l .Mjf\ ~OR ~II. d-¥ ~H~.chjn..I.l rntj:I!i(HlmhktJll(::.A G .ho~~jll preSqltfl' rnibl~masde c~rros~6n.D B~riiSQEsi'"nC0 06 i. Cll~ldo a~!.LF..tl!~e.oIEo!:~.l.q. _' CLASIFICACloN·NENU\. ccmtami· nllIl~.'llfilog.llI.iOIi::. rlka:m. y\ l:'>':I(G.~ Plel.er'lor.!!11.cJ~oollUlu1.ru.tapa.'"aJem~.~· moo ~Qm"""'.:[Jro~::i(dm!..'!(S. pITIJ:l[Q$ clcln:iatfiJiliI dO'a.\ li'i\.dGS (l C!1l~ ~6rnt~l1fga!'l .Hl:I::ql!le..i.OOil'tlsi6:n &.y deledril..til).L'~{Ii.g."O.e.:-diiha:.r~rese'Ma uti V!]..I~ ~o despues(Jc S~gf~hrf.'1 CAL!!I:i~E 1p.~} VII ~l..ie. rnJltriioMpQrt.a:r. eo ooJ'lente es Siml embrugiil.liel!lla!!ble SOIJl~Ic.~olld"!."t. p1J'I.·UE. req". r "'El'n!lCI!..i sancllpaC>::1> d~SOp{!l.IJ~.eprnce.P.~.at:ioll.P\K~'J.teriorme~lte'in~ dblCiF Ia:$pk~ c.M rl:lloocQils'is~e r en una capa die ~~nc r1e:pOSL~ada sobre cilm~le~U~iJ 1.1W. i!llf1..ir~~~3~c~~1Ji ~i~~tc 0 bien (:Lc"~m~ l~ ND U!t~l1zarc. .esj}.fJSl.j)Q[C$..:l:J(I~li~Qn~'.. S d. dado ([1iIq ~ ~a~\I'a([I!IIDdo.es tliCt'li3lKlJio.'_'.!Ii~d~ &1!a~iCtteeth1'lruNad8. I.l[.¥cl!J>All rn.:Mlc.E:s'f~..dQ:ITlasde.fmIlD 01> Cl'lIi."CrIlAll ba" f'.I~H[lrmjl [10.R<i'AR oo'n.dopor (l<1QE\. qlJi~ 1J'... :..r'dc~(m ttJd~ la. $EiC[.w seteoomi£naa e~ '1l1ez.1.'C.~1. b!£ HO!1W"'~. OOIlCi3!11tr.ENINSTA.I1IB~ll)I1C"!1V"'.I:a 'mperl"ic pirOOes.nsrunbJ'adas (.~~j del a. t2ilcg-como en lo~t.sl'i.u. cargllll UI'!I0.u.At'IL. un~Utpfl sl. d..~COI t~werl>lll que erea Ulna dj f~rent:la tl~Jl'r'!sr~me::. e~ n::l11dolla. .pe~de en gftIrI.d~. it1: dJ~ I. 1¥U~~ 'tm d l~lJ. fJ..A}~ilml.GA.. es cl~'c~e~ qu~e[l cSte ~~.:CAPACmil..ioll..'qm!p~ .S.Vl"''''' C"Al".n.d'Uc~l!!1) et'l)ct~.ula.elllga .ul:i:ri mb~lll1i clil.fi~IJ!!J!..··· C··A. I 1~N...s:'Y ~~ que I:)V~Ml.PS'lk!icioil1~ic.Qloi:iidacLOIi1 t\.tnjc Gj}.os d\rruD!:Itil:- W= debe ccdocat en lU&M vIs~Mie y 1110[~ye:ncln. se pmreg. de I:mlmioooil ml.ri. c E<.iit(l.to:: lW E'\I1C~'l!iIii:I'M~EtiIW ¥~ ~~!!.:-' ~..rno ii1m:Ja.:nlr8l lit Crouse Hinds Domex.r.~{)ductn tl'ipc:rrn." . so.~ dela d1~{lh I.[.:tIp~ta:rse. Ins ClJaill~ se fl~eI!etI cb~i1i:mr de Ia maaera $E~U.' .en centra 1::1 ioae..& p!IC~l(}:Ni .r.HnUCA.Lnp:rlJlecciolJ.3 c-stil1it:a ~a etc..d01.rnI..61'101.1I::I~ :pGfO s. p(lr' BJ te~l~brimje"Hto ek'A.J~m1!inatl() del'ltl'1l d~ !Jii'l8 hiSil..]8li.f.dil:'los. LA .etl.COAAOsam. . ft. carnbi.l·I.ess.8 (Ie .raek\I'Jl:'Perotl!Jr8!.ie:rut.Ui:t1'l5 1)6 U.: RELA'~' C··IO••···. pm iI'lnle~sion-en ~i1.tB~ A.~haroJaiIttSI1la.:tj.ca:rg'.6ni de i:rumcrcSi6t1..[.>l(l1'rt. ~ I .at'1Mor.l rnagn:il'l1dy cs1:m.n.S Son .regur1dad rd)e~.]lrore..nlOafHlad.TIlC.l~l ~as:qoo. aooCsoTi. Una.efeetl..eo :paia mhl~ 0 ~~a.I'I~rimietuUJ'J'. • ...Ii. imiA:nlu bIU:~D ponemh]:Q~~ ll'Ien1L?.~I.crepar:LrcialLlttl:i~i. re!.(I!" d~ ..:< je.i:le6xidQl pwtooo:r disuhd6rl· dela yr~cl]ita~ldI0 el paw a.O.gaS o.s' en los ~il:r. .OCtrica. CA.p'amrl~nal lul1C.:maJWillJ ill I.cn~ OQm(~ pl1?den ser ~I mO'. In~mbar~o.g.lillie ett@1llTe¥en!.00 SC ~(Jjl.:iCJo old'Osciililt.ada.E·· S·····O· ••···R'·TE'S·. SO:rkCDJjgude-imp-aato ..Q.l.. t 'll84 .N··· ··E· PR·.l.1.~l}.il¥..illi.ci'l:.~lffirumte 001'1' t! ~~t de ta cap. o. _'.j!.cl ~rel'l~p!Jede sei Ulil f~otornwl1SidiI:rr!["ya.q. fimo ria:! lJ:.."..Q3Iar.gtlCW5 (Ill J:l!I ciiarola 01:1\0 efec. CAh(..intcrldr)' ~l.oISepl'cscnten"..del p~.a'i:!a..L'> Clljas dt'! cU. No es Hl):::Ol'l. cemopuedenser 11'1 "'m[sc~6n~Il el pe.C'!lbje:r:kJ. .S ~xt..'>:l~ y rayones. . 10".s de m(lll. 2.i·aac~(1rio~galYl!III!i" Uidru!:ian r!Wi:.ItIO.£)!iS t)~L ~IlC ~MUl St'l1'fr..·IO ·p·O _ . a n=l11 Y?LrerLl'f1 L da s:.\'IEt<DOs: cortes "E1 galVlmlZil.::rus:.s's] mo([Uh.i~~..OO~SIoCl""L~t.Iro~l ..liJ'Cri"m 1(I ebBl p. es- Us-e:sc $uJo .l :l!!tlbien~ eit tes nmfll'mOS' shh i:g.':ifio.\S DHIlA.o !1lI!LQS8~GU~~'TF$MOC~'l.auDif{lrnrem.aS:ro:!t hi SU~1a.ea!as'lli!rnjIllasd~ una ('aP0!" SUljl'Grlkhd que rnpartlJ [oiCIas.ioC(.a· [1l:Ci. tLlDcrtru'l.csgltd.a.gueu.

Q.ddti~ 'POt un 01.. ~ U\L' "'" ii.J:!icles cSlUq"rzos IJ!.~tA 12A.~. S .Les gr<mdeS-~fuer.room ..H~NDS [)()MEX.Aj.1.!'.8 ciJlJllW!mrrlll J. ).A.~QN t\N GI iARO~A8 EST/\!) l~RAFiC''\SREPRF'BRNTAN LA DHFLEXION TIPICA OlHb1>lIDA.eKI1't 1'11::5 DE .4'. el..g iltmlBt d~·~PR=i61l.~ 11 CARGA DEFt. UN1FORMEMEN'TE REP. CI.(j~.'SEf. SOLOfF. ([j Ci 0 2_~ / 6-~ f V I 1 I I .0 .)\.::.1~I g..s ~l:ilfC sopertes :pM~ (.\ VI..iarpI rnIDa_j. f~m:.Rffifiera$e-aelll~ par\lL I~ e~· (. ~ ~ ~ i-> If-----" 60 »> V-- ~ 1~'..l'!lirn.- U. I~S. d6!~cMga €..5. ~ IT6!4) @rl'!J:t". un . IJ~ ("''Q\S. ~f.d08"CI~!1l.>.4gr~Ji~ I mllt::5t[~t.flt'!'):)Jlru.\L --I t)E.1:::Lom:::.~ ao ':'iI '~rJ ~~" T~ 1>.> V ftC! }. n_.~lfJr.la i. 101FT J~itJm:::~SLt Hnca de SSPC CG!'J.el dLs.() II <.k! ..~ de u!. ..~.~j 'l!iL Dl> .0".0 L:'i 1. Inov:i~i8['1[1tI lrnlst:o' de los i::(I~ldU"Ctores ....lmtobc.baJ cdc JIiI' (.p$ tam.O!~1 ""j~ st l~A 1~ 100 ~.-l Hi' 111f. DE n. HI & ~ I~ ~4a~' 7-L-Il .etm:cs ~tilo d~ una ... ___ u o B ~ ~ . ES/.! SSl~C \ mel des.EN . MiE'L'Rm tJlWT 5(1- ~'GIMT -M 1'A ~ ~ I! I~ ~~ l~ :.)\R! I. de(:trica a l?a:.-.CURO j.'" v~ .Ietmil~j(l r V.rl'cPcsopal.I.C' Il I~ 1!1'! 3 ~1j' IIJ(I.v.' D~C~R. C U S ~ 3.(:JOO[flB CAll!iAJI:ID:mTI]D 00 (NO~\\VI..liSr"ICA. 0011. K..JMf ~ l"r lHT 1~1'T lL'I'lr. 7iLDIFT l()jIg ~f~I' .~ .etioen clli:mh~ de [acaria de tta._i:it1in K(.r:PMj.~~ zs 11'1) J~.~n~N . l.ws m:immic()s ]lBQdlJ.~~~if IIL~ t4~ s t..~ij][J a&:tmida tk la Qht~.S V ~ 10 VI I ~ ~~ I.~ e!lJue."lo.:'fcctmljf tCl di- n""S'rR CL..")11.' )~) -CARGA.iJittJ.o~~du Jl'llf.~i1A ~QFJ.I~.UI1i1 ~apao~clad de ~:argR·d.l.)' 6 .erl)'~' Mt~'I'~j. dclI6:it'in de.D:...I.uiidKl m~virru:!IlWpeHl.['"). ~ ~7 4 J.1 J.(:11~A Kg/m..dm:rah 111 {lIjf.------ -I I lOa 120 130 . urna-clllsiJlcadilJINEMA SAurn::..1 .I1.''~.r1' ~~MT B7N!T ~IO "-1T c.j . ~Q~ a'Cc~rl~$ d~ m[lllulj~ I Blmbi~n SruIerl'grot.:I'I(.}.lfto. ~ r--' z ~ ~ z ~ Z :1.rGI:~ 11 urilizar. CROIlSE .LIN SSI~C 4..ARllDA (KgMt .\J'O'l'ru.0 .ftaroi:B 'pam dif~~Cmt$I!fI'ri.~poy(]S COIlIiIlr feactor de segurk'lild del.1p~ntlHc de 3 \1. o -~ I r-- 0 V-- ~ ------ .5 3.iJ.~ ~ _... 14~{I 7~ 4 '1 II 6 MA !~!I ~'1? so 1j j~~ Me . '1~I.)f dk1h~~ bim S(j11fa. ttl ceill signilkll.hm:QI~.1 cimlii~ll gene~ I.' "lA. \'£ I I~~~.E!'A~CIAjN !l1Ioviotientos eruscos.

."~r~pn.. 00 el apendic."iirn~l1:: '!I eoT:IHnu~t.:f1I_1l1lsse d.*.'1mtcm..1l\ ~I! ~19~41 U:" D[Sl'osrrn. Qo'imnna Iltu I. C:'ifJ..{)(lo de di~o..i.>TF:.:s'mcIMicflSdl. CuandoC.la[lu$los aceesorios do:]' j'nOl:tt.os perosln s Ut~ando se j nsmhlfl a III imempe-.110= d:~ lstabl .dull d~:I.iMUn~ a' J'Oi:..rubi«la.gui€me: en ell ~f(llas'dehell ~oJ.~ (jQRRI'ENTE A CAUUS MUL UOONDUCI'ORIl<S.·OOLlCdol:l clcl NJBC en el IlIp(mrlire .l C~C\l10 i':!e :!Cll". diehos Val:Cl£~. 31 b c:hi!ffil~ ~'shl.'llliGhdCl iIltre 8JltoSLL[.I ern Ja !.{I de Ia io."(COO'Cf l.E. de \ cslC ('zI:~logo.ab~de S~C o ~arn\I:IlS. tlfil:1 ~]mrolll ."altl)[e_ :-UL 7 PUE.1-. Trolls las $\It'Cio!'iI:. acc~~a'ru(Js monmje de ('Jh arela misma.ss d(]~ s r~"tantes.<.1 4_2V~(.~ a b f~I. coma.l}~ \i::lJ(~. 'L1i:'1~ LJuli~ ~111I.rn~ i1.f1ilI~n.\i(.s di:furClltes.~Jguuell!m I.. ID de .m11let1s~.~ c'{:m.s.:~lIJa.s.i:~ La 'uptob!ltltn. _::" .eMI es.Hapa!fo.Q81S(l1f's[Jscd~~iOOi:.clul~H)f'e£ mism.. !.ec.ltt~ml~ dczy:ubi!~rm ":I $~Iil m~nk:"ct.. t. jRIi~"!ta [L tierra. dj~hl)_~ a.:.'T "IE :O:E! sse I'l<iOJlJ.nLF. D" CU1I!ndo ulla-ch~ml.J..pIiellrll'l[ la cilar~b mj~m~_ I . se nm6SUmL1u !.aul!!. ~ .{.~jm.cii&11 (I por m~"dio de Utti1 di':. ..r'n6m. iilrn:p~cidad © cap.:pw".ued~ Siir.'ClCI!Il!u~. Uil ibt.ben ~_r eicclril.en 1I1111I.IL 11 I n I I I I I II I'1 .5lI:~:d:!!.go [.~t! I'!.~I '3 ~I.i: o en otras QOlldiciQn."jjUU.. ~~N E.~ 1.sOOs 1l~=lu".Q'col1ld. RE' ~. La ~p~.aj~l~mientoycJ.lblC'Tl.rurtcnw.(.lJimhWcU ~ .ceo!icrdd 7t1%_de 1.lMe qtl~ se .yll.. cleCi]:rl'~ttlt:e'.de t~Q5i01'tC"... mJilli<5llf'Ml('lJ.' Cgro:.i:.Uf:!~l1.s.&3charolM para cabks puCticn lJ=mpa:rn..~ifreS que ~ci in~~a~~n mms ~rtlcMlo j. nimlL ..!Il~Dre5: Ilf) tldJ~'n t'c.es de ~im...h::s millLiiIJOI:t.s" nillglInia ~(i.IDO& L$' prim"r.os:cablts ~.Ii'T:iOP :.~~ l'!Ia~Df 1iP1:doll.fo. ." CAtmL!!:"')..S eONDUCrOREs.\. ~lc act~a cqmo una viga blljl) mHI !l::arga !. mas Un ejelTlJl~oesella1rll.A CONHillilUA .{md'U:~~or. refleraae tll~n._ ".!(m . q NUME1~O D:E.JJ .c~·dl!.. NOniillil rocn~F ea ~t'l l-erere[. Cl1 .€.erl ejel'l"lpl.lHSCPilTnc'i.>l:iSLen1el. J::a ~~nrie. U.:JHes~m Re.. L~aru .l.._'Mclw die 1:3. contrcl j y ~iliaJi7M!{fn que ~et1J~an.1!ll~m':n:L~ ~) Jilt> Nonnas TeGlli~~ j:'Idl1J...ltlc.:i~ irldicWii eucl lIl'lrn{iiec.cse~1ih~~t~bBSi. i forrntmetlte m "~.: <I d idJ:a~ fucnIL'r-s~as"cj]i1:e.~..~bJ= ofasifk.rd(~ a JflSc<Jasi1icik.. lIiflx:tmo.'"ell ~." .WQS en una {I dQ.I:!:C) N pero..-.ltc paw misiMe p.m.illI1hl~ro. m~ ~~~Il~ClIl ai./.A D[ "LE-S·>_! e-o' "..I :cupacidad.ttlucmclI el Ol].O OOND~KT{)R.(l~" II.'rmitido de I..~~ Uta!]i!l1j\: lipos: de n){l.tO~~ esie pJ'(lJ~6si~(1 l:[lIlw 'SI'Hl ~Ci...i1..crrt~ .(Cio'rl de los SSe. alurnbnrde..__ I" .ll:tr!€~i y ej~~~yam~tl&e'ootl~a{hos'~ tierra.J1 es f\'!:li tl~!i": c:>.sruia 'li~iI'T:<!"'si~pr: qLle.. h~ CIl[J'jdk:i'~)i'le-s e..ll<l:ci.lfflCiones Upi~s:.rliamln f...n de SSe:.ode ~I. Es(a. Ie B.~0IhlilsJII \.fun~I'I(!:rt j.l(. E1.~ d~L'l s.~.00er-- ill'fo~al}ih'1l. cablee en !JI11Iil sola eapa 'i m<mt'l.1iLLA : ~lVlDUAL 1. {'~AJlJ. plli"'d: ~w tiplll de in.ES.m.h~ml~s Im~c!ltm u=~ oomo Q01I~ duetill' de pue. '!II! aco~m:mhrnCO!1.ia..t 0 CltfACIDAD D. :H I.:r y tlj~ se ::loplk:snmas lido!". &!fctdo 3 f es mas .calJl!~ esum col{!\q.kldl.dad 4'1.'lji~.l!btt.llrllo e :Inaximo. E...'N10"UC' "TO' -. La CDJlf. v'1:1or~ de i~ illlbl~ 30"2:. 8 1I1l"'t'. 300.IOO1Q~ Obwrv1ID:IJdo una ir.'lebo ~1ru de 1lI..80 mdro.('1 ~<lSrNTJE)yjo I!:l .1[T~DP ERl\~nmO DIE LOSC '\. Q~mfigi.os. .acidadde..1Qs'mim:lL)s mb.\J.t."'tiSt~T1 b:iisiC~11'ri~nk 1.rOIa sopqrmdapef(l no ~llljlJta~EL 1111 '~mL!'~m.l~.~ii[lclil adecuada qne< d~ I~ I)rot~cdon ~(rui. reIina31 roo rcqu r.tonlis de caliles ~.! .dUC.Il~(\ d~ los apoyos. base j !<I'espwjli~WIi~S d-cYNEC..q~or(.~.~" det.. '(!l_ Moiloo'T..~£:I'O:'I ~n'ioi''i'..ctivldad Y S.4 en Ie. laoo... lSI£ }"'llE en 10 rcf=~-a! ii~~p(.la.t.nlunai El~(JlriC'alCode (N."I!iUtLl ~ip6!-l ~ d 'C.~cal.:bill'!ClIa:~·oorl.Ltla. 11:eWi! t:t:M~I~~~r Ilnm~.g.on:rtQ nlenmdetlil dlAffie!irO dd 'c.(..mcuh iIe~~eij~sWJen Ci\PITULO IV J~tribuid:-l. J 1.!oJ~charnl3S ~ insm.1~[n'Ril.IlJ'"" A.t1lJ1to las lO$c~b!esdl:'befl ser ad!t.. inJ'{alaciQu(l!:liIeC'!ri- c:o..CAPITULO _.l.m de 1.":!. -. .nl'tailllc16n.{lF'!fi~l.r(iis~ usc permilido" ir.~YI'GA s tfl>1J'l. 'n ~RRA. I Sl$ ab.i~e Hl tipo yal ~ii!JCUJt'! d~ lo~c"'bl~'Il(li1ldllil~tor~remli t'idro en las uns~& J~denes ohx)~i~lIS. A ye eae cwiUago. 'D''E~-:LO' S' C-. ~p(l~ cables diE:l'~n)r.lltt:pe.resQLlI.:lihii~..rrnis~M~no d~bc exeeder d 7:5% de bl'. Pure mayor ab~nd'amtemQ en illllllflltl g. ' Gable. sse de sse_ L[]!5 :~!Jatro vig.tla $~i6L1 fCc~}de UiVICh1J.OO"~!1l00.c unTd!)~ 1.0aLnoI6. dos pam.~illlld6n.e A de ~!l..lltlexionad0l:l1!o del illl1l::rv.'1: m . lO!:> ..c~r en u:mfsojarnpa · Los eahlesdo 1m: ~OIO'COl]. 1~ 10~J. '0".~'E.! IIIlO de otrn on lamaneraea que sen insu. 311_6 INS'')"A ~.~pec1tl$.MEJI.1 '..tV!l pue-den oot@~ (!::JJrS~ n dO.l tl.deSfa..mimrneme ulHizada enla tn$ta~.'~!l~u~c~~n.!UE j!'J.u Uardm t11(.:t1eilda a todQ~aF.de 'i'~giIS.'o. J USO If!ERt'1UmO 1.(l\>._ciari.. la ~fI"ie. e a.YOTJ!lhh::.. .l. p.ple.l >~~ q'uclU.'~ do:!.ml. ~ Cml!ndo el ~iarr!~~~' eargatl!tl.pet'llliJI' slbleefl Io. un MEPIW..L. t:n~rc dlches Fuentes eXist!!ll I1"laI'CaGlIS ElJfc" l'cndms.~~I'CLlito:.! sas IIC()JS()ri~~ de.m::l:.'1 CIlia oolurmm "oll ~~itJ:·' m El.corrkrnk p@ml'isible"et'I cebles de Lm sO!..lll'ilf7J1![. c-onttgurac'luoe_\' CilmilJC. .Qhl!fllll<i I?~lit. las C[Jal'e5~as.clltii:e:ri:a.Idci'iil '\!G~~ jc)' at caIJbrollda.d!:)~.!Wnflli!wc~i¢11 d)~ ~igils oo.ntlljo de diifi!'!r<Cf.epamrse n1dl fan H: una barrcra i:nlmmbmrl."tlcllcc.(.endJi! llerfl1 isiblc en I~ C!. ~s~~::d:O'fC(r..catfilO.teLoli l.'ye \'iIrl~s Il~oyo~ p.farmar 1m detc'mll1~rloilU:rnCIO de t:Jir6s: Y • de esta .2CLlaglcl~~ Iq:...CJJ)N.i'lll.S eJlp1L'.l ]. d~ oondU. q.~ JOQ.~dm/'alaim". Par o1£tr ]'Hj:O.P'P-~t)ji i PAlUJ.cspgc:tfit"i.·t'I!J.CAQ'LES UE UN SOl.erm. .IJ.!.:! (I A~i IniSnlO" en II') ref\i..mirecllo5.

'l no.qfI!lQdop<mL para mO'1'Uaj e TruVi.l$fl.Itt!::.e:sr~[mdleIlle !I los Hpo~ de mORtajs }' sus accesorios.CL6. EIII ~l (:~f!.1ell!. di~.cl'Q de c.!bmasy cables.l QS4: moo1we en CantileVCf eQl:I melj!'!IIII8..Ii instila. los extre.l' de una vig.4 VIGA fJJA.'! vip shnrle ~~bc[l ~r ll'li~i~l\:ll>.arlll.jumO's cst!sjn api>Yo Ia.n.ig'll siruplcdda.'.. [echo Clell'lW>~jecl(jJl.a mnc~~~.o.1remo1!'de:l lraYC<'>afi<l ales ridr. de canala tbcho.po i.ioil Cil caliente d~ tli.arcto 1. 'tllde.opo:rtc.lBnl mOiftti1!j~. '!.:s t.t 9. el lISUmlO CIlC<lillJ. mlsmo dise.1 lija oo.1Jll~s.ados pOll' la norma VE-l.CI'llip ].e eI..lInitu::rcmt"nID efectivo"e!1 la.as lndlviduales.hfa reallzar cU$lQl1lclCadeles tlpus de mom'tie .riga fija montaje lIdIXl1l!dos '1' sl:Ificierltes.i1 Ir'dpeciQ. mon1ajc 'eli p~ed_ pooo pr.olliSe Hlads Domex SO!! fabric-adm lID ... ~'l.d:s.c menus CHfb'fl (:n iUlIDl1lJ11'!l. ut)a rnisma Sl:pardC'io[lel'l!re apoyos_ ASI los datos de UTIi.l:1.lt:. Cr1)USC HInds DC:lIIlti.la.:s.rnanera • hi vfga ooIlll:(1iI1J1I peraeemo o varias vigas sknp.!Ijlacid~..de 'v::mlI1Ul Callal pmfundo fI P!JCtn.'ari u!iaampl tm.ngurnci&l_~l\pj~.n-de Cali!til"evel'o'C-U:tTe CUlUldQ un exIrenilo d~la viga e:5!a ~fg~di"ffT:l!llIlitC lijudD allOIfPort~iy ~llJltoextrerm.' 'II euen ejamph'.ro>lirnadBm~l!'reI3 roiwd de Is.>OntLI'IIl.gl'iJ:vail:~I) de inm<:r. errcanal.Esteli. I!IS il1ista1~ione$ hechas oon una ooill:igurRcdoll de VIg? c.d die car'&ide lacharo."f! L\Jrfle~~spam .&4.miti~ cada illita!Iac[6n pued8.gama: 00 compommt.l.. 4.. Men~ul~..:viga Cantil 'fer ~1Nrta CDlisidcrablcmctU.las ~.11 earlJ..~~Ies.{. Varil:Jas rescadas para rnollt:ljcs CrJ umpccio.t".lJmolns. la'S t!':aves11usideulillmstola. La"OOlifigll:rtl. .i.lQS[!'Q se pll~eJt mU!/IcrO torciOIlW' 10 qu~ prop!lIroio·l'!l!. presentt I~ Si seccmparan di:mrolasde'J. ESpRCiajj'9res.i'd8d05espedficas que MCI:I:. Una cOi!'ltigurad6n deYi:sa fija ticneam~ms exeemos dg:id!illL~lIle unidOOldo5' a¢. pam ruont!ye (I ~ en lJa1'ed 0 canal. -rlJ Vl!C:oA VOIAJi)IlJ\ 0 EN Ctb'lI]'IU::V Ell Lacon figurnd6n Yig. CU!Jndo se <'lplicrul Silllultinf .() :clipp~roDlomajc. 1I1ClllC cargas D i~lJ:alesentodcs ~oselaros de apoyOll..C:iull~de: vigafijill.. rjJfLiliIdo p'ar't1 p moruajc.l(emlren ap.li~opara wpm:tru.~l.l.cmtrnhialanceD dCJlascMg3$"en ambos lao rd()3'rl~ af1'lJyQs rcitrjl1~ ~ me._das QmalprciHlIldo.!.1:eC{llJ.en el coste de h~"Ihjl(\}l'll.ioru.l de I". rn aatcuarlos.o y'l:rapecio'Con "I. sicndo el ~fcct:o simijwr a. i la charolatn el spoye:.oJ1.Ilog noriwnmJes Meru.yoi>.e.aopcsorlO'S· de . 'l'odos los oo.ncan UlJlti "igu simp le. Soldand:Ci los e>.ddl=i6n."esNius pamrnolItaje o1r~i~os por Cr. lPem Icsfo incide.. n:l'l~j7jtod~ 1. o~'lio~ OOIIlOOmetll.e le ~.plQ co rr.<.espgcifk'.cnoo[JQ semoma WI braze f) una m~s~lla rd ml.~"'I las·UJlih)1l~.1\I).erdO a 1eOl'ill<l \1'8-1 ·. at Si unode kI5e.w~~llen!lan el :.~m~ S Llna sl f1~I)!e cmnpamd.tipo ldi'peci..-tfljras .Q1l calidru:l 1X'1'ffIereia1l' m::!]Dieno~'Jlo~ 1In .. .~ qu.

3DETERM1NACION DEL PESO DE LA CARDA POl{ SOPORTAR S. PESO DEL C.SEC'CION B. DE JALAbO' E.S DETERlV11NACI0N DEL ANeHO DE LA Cl-IA1~OLA 5.. Y TIPO DE CIiAROLA 5. OIAMETROEX'IaRrOR mTAL B.ABI~ l 5. rrro DE AISLAMlBNTO C.. lENS10N MAXI1vtA.2 CARACTERlSTICAS DEL J\ffiI)IO ANmIENTE 5..7 DE'IERNJlliA:CION DEL TIPO DE MONTAm .6 ESPECIFlCACION DEL CATALOGO 5. D. RADIO M:INI1y[ODE CURVAIlJRA.] CARACTERISTICAS DE LOS CABLES CONDUCTORES A. PRESION LA1ERAL EN CURVAS F.4 DETERNllN"ACION DEL PERALIE 0 PROFUNDIDAI) 5. ESPE'CIFICACI'ONES PARA SOplORTES PARA CABLES SELE'CCIONDE MATERIAL.

om::m~~nle·:apSirece<en el.m.n'Ia}'QreS a1llmtte'd~o:.ls Ul[lattl5tata.~amlCIJltij).Je saport:1EumI ~ tile 74. eli: el pro~to par:aproytctOS O'Ullit$.ue.ado qti~ Wl!ca~~e il~ res~S!ir~~. es m1\tJma csooss 6.. por ~plas.Htllilp El~astiC:O~ocl m'a~cn31 (Itt! C:11l~ .lrc~\cQ.!.li'~1.e:specifica>dop~. de j~l.n ddp~ltel {lprojjUtiidldad~ 'tlU~r:i&..Entre"Sopmt:.EIHO I.cr1.Ijd(l sin p~tal]Q.ellle. c.::.lGtmtj·(J~-i1 Si2f a(}~o.e:rl'tJ:rla refetenc1a p@\el In. diebiIHami.ctor'piJ. (.ract~cas d.taHa. de &l::t~s:'mJ.d[!: ~Jl:E!'liinio pero".anno I~ ~~.111011:[.:altawilldusiye~!aJ. de lin.wj!Jdu.l'tS JiZ?d.am.amllie[l~-e lldocifarlo patl'l.~ 74. cltJ:'1(I 'lluyi3loa!!Il()Se~~e>l ~tiecllll" qu~d. I'nuy .P1l1i~rma}-W: ~~i3n!O'il res~(l~i~:ruquJ&~~JW1ll:1c!d~<tW.t:a. Se ~eqtli= rmrd.e.letn~tiJs dc.llL.tl~ili!~.o.·.!l i'[ll~rn:3rcl(llu~caioruJ.enJ<l8dmm~ se.el.Ji.:tipo d~tlml:- La.olTian esfu~T~ .NEC esti~ '~w ClUne:5.~ rni'llead. ':IIOI'AL..s E:. fe:IJuei:iffu.c~tJiga Q):J4eS8A yl2..('l5 I1I1. .QS o~ POI f1q~ ~ 1:l!Il:1 4e e:slas c8p"aS M)1.'L.~ C:<LJl>1Ii7. CARcOA POR SOPORTAR • .esp:eclfi.!ic.se d~ ~[' lOOJ!ida. SSe. sse Lasj.de:.porICroI.tlia s:l1W OOinJi 1:'1:0 .cillc!j:~mr!iI...F.E.~. pWurn. DtAMEl'RO EXTERIOR.bm}o lJII esfucrzo de 5. 11'tlilt..' de :qm.i'9o.ciramJa.~. •.wg<...iOireS lQS pam.n. deslllzami~·iU.R.m~ dill.I dcla~~fi.dcl m. TWO DE A1SIA .eurvfl: st!l.ACAB.OO~. .t.Srm:.3.c.mf.S.e ia priJ~ ~ ~~(je~l>k:'I~d.mt~: ~QS"s. ~IDil" ~ l~pec!o.jJw"ac~6f]Ctltro ~~lfl'lrl.e.gl1felil~ii1iftt.~~liit~ mto.P«t' ~rnJu~.6n y~ql!Jci:rn ~s~asidbm~ I:!..'ital.%cepcj.34·. Y.Ij~ 74.reir ttl (\8 ~ 'Efllo que ~lllR'~~on I.ermi~JM~ de j!~illdo a ~a'l@ scddim l.] Jfu'Cto.lgu..enlenetllrogw.~n1.Las: Wll~~O:D.rode Sill ~hici6n. diclID mediI) A.Il~i~ [)woond.mSl'"'[CA.qUj~'fQS m1s: bi.. e. HINDS DOIMEX.l$re.scroqukrt:tI ~'e:.l()'!@1>.~.gMi~oo Tecni~~tl9.llltl!d'6n dc~ p~~o de ta earga p()!r ~!Jp"'irtar:.ec_do~e t.jelmkrnl) YlI"~ ceskl~:.~-il j.dlet1!te-a~. ~.bru' "'!Cq~Jt~ !apm· si6.iJh~.evirttJo )IQJ" .n~Qf\Wlre dl~ del aQIJduc0r~ es rep .iOISCAJU. ciOn ~le 111 ~. si·~.pie& AMJ]J1E"Nn:" Pfml ~ete..lI:n:ill d~ 'fabric!lc ton.1ill'I tile profJ. 'Como .eell!!~ua!'io p~ed~ele.~ trrnb?Jo It:"smbk~t:: el ~~' dcim:o de 1.S de par:aaq..J. cQnrltll::tQ"!"!W mt1ir-Q $ernmenor!l od'm 'i'~"s'~ ella. en los g:m:dllctb~ gtma!i . 'qu~. SC'~.tic:moc:.1.. La ela.!:t... (J.ATf:RA1LEN dURVAS ta'pre!!:[~n ~are~a1 l::l'fu~eidcirl!aoo'brc:i] aislamrento)' 1'ac:ubiOIta del.<!. 10 . irAdofl.~senmn:mijdl· lIeCM~d~Q~ ~. e~~i~nm puoo. el d:iSf.mfu?y ill'l.utO ~.1i.Ex~Jie!1id(!l ~~ pI'I$i6n Jailg:· .-tcrE.e.r.4 Kg/m C:Q1'l iliil.tlas .9·c. PJESOtDlEL GAil1L.j.iuM.I]'e.:illl di. iO:5.e In Gl!~ . Cl.stl . 4 .sd.e:$ de elil~t\!a .~HlndsDomex. J .M·dLl.d~acutrnj}aI ~esu!:b~qpe.antesdsl.a:tl.s:itii~cj6n ~l~..]ft ~I ru:ti~fuj(lQ.Wi:l..rtfir~11.si:oruno.looSSC: d~l.o cle. l\HENIID 1:n""oIucra diff.tk poIl:eli1~:rI<l d:!: uJillt d~dadI In1rntJ:as !lUll:.lldliO lliIlIMcm.~·resi_~~Cto.alOli tln~re. cu.4ai'lifls'.:eoO!IJ)g~dlld~ Poor Io-s fml'lrii.] Cllbli!H'. de 11 pit:.LES PARA.cam)~~ Cl. n~.i.r ~<we> :saii~pi!iira:dete.6.llcllo"llo():oo~:oti.kben rebas!JX <tlU)jue..e~~a.!!J ~to'~~11!5 di.!~.l de SJ:.JA.lful j ~g. mNBION I!t. n!::Sqillrn~~ .S o!:lr! aislain~nln c~lniiidQ COil pantalJa: 1ItI:::~lka De cualqiJicr CliUEI mqdio ilqi.cCt16n.:d~mdl.cho de !a.rm.·il11.c.l)cw.i~ti.bJt "tel d~ ~~pecllfiCl.uCIlll!' expresado cnKgi'Km..ad.·' l.debe: ser [nenor !u .'S OONUUCl'Q:B$.ei{{!S.r.t~llihcaS 1. clailar.n'illsfi...SECC'ION B.d~8)· i2.4 K~n een Ul:!~ciro( d~ .to.lminil:l<!c<I. DeteiInimld6n dd tiP'OJQ. • l.¥ .dJ~. detet:Jnirmm ~a dasifkad&t1 dr.n1vdruf~tk:Wdelterm:iCi rjesttA.lfl.Cl ~.PESO DE LA tlli1SaM.dtp0P..dc!D!.':5 Clla1~S ItI'i'oh:lCruD d'iveffi\JYs' r"Gl.CII ..S..S\>:requi~tn:I~ill que~ubr..ijr ~oJ'd~ciJidOOel tipo Y !):!lIm'\) Je cb_aJ:ob~"~da a.cana de: en oonrl:siOIileS-t'!:lltQ":!1:Il dJaqucfair :fub. <I).wfract!IJms.ADO .rn d calilJrn ooll.~gu:rjd~ del '5 O:J~~kI f~ ~.L p.etlcJon.S§C.l(.ilI!lesquim1.lel'ltf<S dMf(J~ de dJ. 1:1 Cl1:!!. hroha ik aqpcl]~ pl~amiooW d€.U61:J}1e RAJI)[Q M111N1rMODE t:llJIIlVATHIiL\ ~M.bte. cnhl::o a [~mar eLl clwrrfu).O CO.o ..::i6!1l..l.ItJ.: tI d1MoIa ~i).i"para ccm.bii::nJ~. (. :!lrerucnw. d~r~t6I'1 rnit:!f.!lUlrnl o~k»s.ue 'ell !:U~ S{:C¢~6n fOO~ dootl:.ij"!lep~6I1.1Xd(iom una f n:sBlllad6TI1 base c:!IeS:SCson Jos s(grucnws: ftI .le. d~b~ ~aca. Dckrm.fa'1'QJl!iJ!J"lc c.caUfkooo. dd ~aia1l)gl'l~. de ah. .~.~~.ql&. OO"Ilsi61l m~ilOO. Los ~~mm~01. SA.ici~ P4ffi J.l:l.. 'DlEIERi'IoD'IA:Cl'elN DEl.m:lJ~cilm es iN'Opuwionilda:c(IfI c1 ~I!l~aqlle if] mi:lio rnIDimo de tUf)'ll.e~.ll!l.m~i[!1.en.em~:i.j cU.!l>[jf 6il 'v dfaiilJ1Js. .CIiI:Un m~)lffi" ~r1.pam ~~ d:l:i. p.eIl '·SS!C.\:Of. .lIlmn ~.{.(-.{t'1jl 'ffltn:: S[ipmt~ ~ 4'11:S La d:ilSifict!i.:I pR1ile!!:ffel ais~li:eruo delOC\t~IQrdcl ~ ~ los f.e Ja·l:n.:do.s ~h!" 11~~OS de I~ SSC~e sati:cr~&:I k. q~ce ~1Il~/8:0pfi~s pmu etlbk efJ cl~f!l=i(jn G.s.a~p.L::on.t1.<llnr~ml rIIlmO del ciiliik.U)r de ~c.1.i~('I!'" el ~ro de I~I tmTgfl pur lJ~oo'CJIJ.fJo o afdllHoo OOllSule ~-roC a Croo.c"gtlt iii ~ r'. p.lSO ik~"6aJl<I UIl.(jb~rnJa.ctlexk')Ll il-e aeuerdo a ]11.&i·Orllt.In~n(JIr que-el rad~[l Illlrnlm.iI(!.Iltl .ladllJei.:il.CU::_R.a:~eooL6A dcl ...6 rul.0 qj!le p-ro"ilO- orunoen:illlai113~~YpaL1!. q:u.l!iCll qLOC: la M .. 0 (Doc. EsfucsL1nd:em'~lle se~r-eq:t:!i~repnr:! hlde'U.etOJ.lhl I:{)m:iJ:!l!I\~ It! 5~g[Eil. etc.rr.dioB l!l'1l!'gamiento8'~ce~~i"\l delco:nducror 'I el de$" acoon'aelcabkpo"r . A. . ij"Qi oil1S1.t:l.deck·adeeull>tas Ptml: 'unO! r.es:j_}f:cMlcadQ]lCii[d..~5 se mmt~l<lelmd:Lo mhttttm decurv.. ~p.~ESPEC1IF1CAC]ONES SOPORTESP A. J.5" UO<l!VI}Z cl~ern\!I1~rl{l ~8 D.d.o 6·ia.l..:iS:cl. CARA.!~ ]a'el:i!aITil~~ ~: Especifi.o.S.!.I~!S bk$ ¥olldu~to:re~.e~~MadJseliWW~3 es.. CJ\PITULO V· SELECC10NDEL MATERIAL Y TIPO DE fir! dequ.. 11) i>e~imill$lIilad:::~l6IlpruitdhaliO. pecm~.chm-cmble:s wuihl~ W.t:IlIV.~m). ~.q!.b·j~ riLIly:kj. en ~ajIlsl:aJac..c:am. .kili1F p:m. .}AR.1AXlMAP!ERI'11. IJ(lder d~t..Ollil..:I:till"cl~ es C!lPI17.e I{~~" E.euand. Ca.Ilt:<tcr~os ca~!L~~ltd!let:ores~li eIm6men. b: clitlstfie~tibri' Wp-tlMf III :irrlbirntC.~Ur· va: CQ~Jo d cabl. retiCl de: ill.tffidl.' mimrisql!fe. robl~en .alS.luoo.o51WL.sus 11~ ~fll S[lociilLl 3(l'[U1[) I1HID~.ve(.. M. UJp.rlpos·d~monta.Lml!ienro ex~l. De~rmJl'ladOrlidel aIlGho .en1I1 ~mntei la .:u1isJllo.Q-ruru :mJ._puJu:La!J!r.n~a] ~.mn :f(QJl_ t1L5.[QJ1 121\ ~tg~~~(~a "luc JlI <. C'miactCldsticas.ef"!QXlhuffi:l!l!ll.del.our\i.HCAS .ad6..c hteanil" 5. ~~.o:se .'tQ!i ~p~.l\I. PIRES~ONI.eUM!.e d"!lll\Clt~ p_affl ltn~r unad. :'I.mlil\aiel·~~od'e8!.r 1:1 !1IDt1co'lrJitlf.mrill...i'iW~losrni:dlOswWblrnresad~ meilio.lais.rifuIDer:Ue e] m.~ r'fl1j. c~~ t1.o.eej6u.Ulll i!'iSmladQiIJ. del l{l~j.:E:: :El'E.l dt]li. . d~ E~. e.CUl~®TPO ~~)'!l.lbl¥7:"diadoi!!l C3b~~aI:i~ iin:sr UJ. DE C.em~i~ar to....hililetm para C:O!ldll~i.el(Il.~pG:fIGII' es un 'v~o.chil!"illa. D<.. ~ios~l(iSqye~p~~{<!. ~ 2.?J..~rJlll~cuerda sOon ] a.f1. 11 ~t!(.iW s.~.gmid~r.lne~~~ica.tIi.:el<lti:6!l ]lOrn. ~lmizl.ad6 ~e:ol!rO dCilJillli.!!cd di.'ukl0 HQ~laset~iiiIl OO~i.'''Kgf:~l cern uri f. de jn:ltab~OJr~No.• biente'.u'oo.

WMtes-nomil'iaies d. ~A ~R I R R NR ~ ~~ ~ rm Nfl r~ l'!lIlDW~C Sul!l'" TO liE ZINL c ~ c c Nfl R i'J ~'il C r-i .ANCHODE lA CHA.l mlas'O.!IIl<lO OE sli'mo ~F.s.![]EH!iJI] J!.I.IFMCi III ~~ID .". F.i\PAClOAD DE seg.dedvaclones."'O de !lQ. PERAI_"TE 0 PROFUND1DADREIQUERJID:A.e Este datu oln~l1ii:l:o por cafCUlo' octermilm el radio nominal de tos camblos de di. rm - BilIi!!iTUL.:m sea ~llip()_ vcce:S. ladl's.AlV:\INIO ~Lr~TIlI)E ~MlIrllO TlI][]W..f/ITI:l I'EJlR'IC~ FrnM. C. fRIO: J'I. TABLA.eriOf.:(] FwrUijO.Cl[lijGM.Ea!l.apo~ enel ~(»).ITD IlftM~'lEI $t)!Jll.llCCciOili . 5" O~ '1 L:m) y 6' (15.:.lL HlllW ~UCD! smEND ClOR1JR~ fE.~ll ~ ~ n n R c e II '~ ~FI ~ R ~R ~ ~ 'A ~ C C.md1ode'be serde .R {irtl II C Ii ~Ii suu.~CL[lll HlllHl!f[lIo..RC)il.i.H II. DETERMlNACION DEL ." G RAJ.tL. TO C$ 8~'1m ~I:llH!ilO U eli.66) (1.cot\lalpOO(l' dcl illstl3l. mismo pe.~m ~E aJll'9E ~LCQIlt. E'l ancl:io.lede wpo:itlIf de.lOSCI··NTI(': ItAI)OS G~ pQS CENT IGRA~)OS 9'.c![][j for~""I~[] . ohtcn!M' ~I·vew 'e~lca'lJ.s1(IDSll!.~siempr~ d)2~~fch.!!liW MJIr:m1ijf H W!. SUtF~lD DE'SilOLn Tll!!SiI.IEIDNI ClORUh..r de seguridad T.lI.lll diametrOd~l~o[li:.lCO &£10& ItIDROIAOiIUJiO ~1i' ff ~ n Ii N[ II II C t n ~A mCSJl1>':li11lDe'I'OT~SIO ~IOOlOO:IIltO DH'dl'MS10 WfllAlO DE rpir~ ~ ~ ~ ~ I'IR II t .Mn '. 612 CAAGA. SU C. de la.Ic"C:I'ERJ't'I£ CONUKH'JNEIl.W1' cl de la ebarol!l miema 'I e1 elv.e-nwe:Jpo· )'osdis:rnIDU)'cl:a..5 Para.~ lachi!IDlarnllcn'kSC.lr:-s qlLle-Ia:cham!a pueda soportar habra·. I.::1:4 em)" r~rl!:eatin pwcooi:mu. ~af-e.UR~Ilf.IeSomd{)estos. A LA CORROS10N DE SSPC F ABfUCADO.pt!fatted..MaGNf.. csta en flmcioT. :fiiIO!D c R C Il fi.dio ·~!'dl'l.bm:o:la.IJ~~j ~Lm:Jj:o..$UIJ~ tn WE PCTIL5I~ ALf.oond!utwres'.:CD M :(m~ D[c~JUlWO IGIIEJ TETl'iII. ~M[l.5.et'~o .0 mU"lO:'MIl!CD .!~"1<I C"lllil.~lo· Nfl C ~ ~. at cllcl!llQ bN\O qtle S.1l acuesdo iIrn. NO BEC'OM Ei"ifM.00.ss III .]1]K ~'=11iI!i UJiQMIL:'4i mnoC!ln:co cr~iJURm D~ C'DEillE Siji F.") l(g.!JU~ Cl~.!IE.'(I'use H~ds Dom~ son: 3·J/4" p.\AijO~ u . em) •.flJlliU ~ ~ e R G ~ a H ~~lIJa Till ~ ~t.9..o!. ximadamerttt 9'.!J'Ci.: N R: lU)COMlENIM.P«' el ftibrjCW'lte: dcil. ~iOb~f\\'iUTijJS ]agiafic. 4" (lO. 1.nWllfm1.GJlE ClORURS 'DE 2~jC WIICI s'lilJijRIC~ ~~ NR C it R R ~ R P.em).a ~at8!lllad.optimpo i:fu ]~. c'haro:J:a.llRLPl'l1l OE ~D~.N'D:.]4ilI[] ~9 C C C C ~ ~ C ~ M~UIEl'~m: .11l IlL.!I elm! ~[EJ~T~ i!lLCfRlDl8UTIUCIJ "'CllJij BUJ1F!11. ~H ~ft !.CIC1l'LlirnU oI:CETAlO DE PlllMO ~ N~ ~ rlR R C[DAJ!lRUIW ~~ ~mMINm ~il(I.pt~ltc [[til d~ laosmismas.l C'.a de EB lapr. S.. IlE$CiiII'li. FS : Facto.o\DO1!IA.tw.4. 1 RESISTENCL<\. C C C t t tlR ~ R ~R tjA ~ ~ c C II H R H H NR lili t Iil Nn i'Ill rn' ' 119' lIS tIil c ~1I ~ ~ n ~" !IIit R c c ."i!ica.'io1F.que di:>m. ~I? ~ C M'I . Ilalmio anl. IO!!COJ]rlIlGto~ EN LA Bste es·u!l factor (lJuedepelilde del di&new~rle: ).'" .MillL.. lilt ilir[ cl1llFldu]I1!:\(ij1l1CriIlo en Iii c.llexi6ndc !ac!!aro11l!.datl)6a1:peso 101 ~la pl..5) Wo=4lJ1S.D!D.~o. IC de este eapItUlo se c:specifiCili qut e] rndio mWn'Io de 'C1iID'3tlltjl ~l ~OOdUClt1!r d~ "estm ~tiC'.ETERMMNACION DEI.I.8.cs.este.3 kg Yd . En el cuadre .ca:mb~ de dlire. No..J~1II01l~ ~~ 1=:rll£:lDlLI"fO .~iC'!J ~Ii:O:6nD ile ~IWGENO slJIlITOn~li1tRCGM NR II NR - ft.Ciar~j entre lo. eo RKo.J.!..yu sean eurvas horiz(lntales~ vertieales 0.d!. CHiA.i.R 72 en pei:aI~ 3-'1/4"'g1dSIJapro- ..>I t M1 rJR ~~ r..i.2.Qc.e·noo pam de!erll"lilljllJT'.46·mt8.!!ilBa tlifJlIOlJ ~tID(I ctEIC~ tlua lll"-liCO i'EN~.i$iJ1)1D C~JI:!ILJ.l ala rCfi!lijd:llNmma 1.ametro it del radio nilllImiO de ciin..: PlOOmlCo ACH~l[] DE Samo NA NR R e ~ ~ ~ L 6'1SU~ili.e'~illSI)n~.D~[I. .so promgi!D de ur.ROLA.4~]12" 0 1. flht€l1eti'loS"ij'lle~1il.l del di.. alefl6:iOrll. D.argaapmtllmadaeill cablesde 12l.1IlDIO.~6n y.i.TO"III EM[.!ilrjl~ ~I 0%1' Hi!ffiGXJDo.ESID ~ ~~ r.~liro.U~NTE: . ~ R ~'i'! B R 101ft C1DO 'OSfOF:JtO "lJR<]ML"ltl!iE f~tlt51U U~GIJNnTO ITt i'Jr~ao CLOA-IlA0 lit FDTAAIij BErleiiolO ~"CIOOG(Y['il!Cn ~cm0 ~~ICO eRillPJQ iU~UIOO 0 1.Ap.F f~l~ I MEL'IJ£) uUE~nl NR R rlA C R DESC'lilI~~IIJo. como [ef(. debera tenl1l£Lmllc.w.ado .l:.llr poe.26.Wo=WNLFS Wo-(74A) (3.I?ER:O NO AUMENTA at NECqucestipIl1aqlle.r~ n NR 'IA r.\i~TOIIE :.r) D~ i)l.(I Ci!O~liJfiill DEC~ltm mI'I! IlIfiR~1(IDIII!IH:~l riD 1\'.\lC3!:lOl·.· Per ejemplo: Una Cil:wla T.Se!'"a~i.iCN Amijrj~ E fl1l~ AL I M..¥~l(lP.I.etetmi[lW'cl.a ~ill!!'esdej:5Kg.r.II<: iiIiIDlil NlliiATO DE:'&OM NITIUf~'D[$PI~ Wi 'A R R R 8 R B "ilj .i\.\t.pmd.k.l". jVJUNIO ~~mNJ.R rlf!! R ill Ii! Nil I . yQs.lOlO1' mismo.~t.~.il ~clDilliRSENltlil [a~~UHIJ' ~.BaN ClDfonl'J~ 1mB n S'llW{.rsiW"a (lie los c!:ilife~.l iii IlE ol.SKG DONDE.[".IOO n~T'~tIIt(l ~'1'..ru:lJ).JI n liP.R)!i!Ca SU!. . e] drsminuir Ia:diistanci!l .ri~nas. ~1l ~R 1j~ ~ n flo Pl8 tiA ~ 'Nfl R C I< Ii IT ~~ ~ ~ ~ C c e "~ P t ~f8 CtCI':'JlIDJ)E i\il(lllEl .pc. d.iu IilJli_'J~JD ~E t~~N~$!D N[l"RATe ~e M'!:~~.sigu li::nte se preglllll.1·10" GRADOS("I~f''''TIG1-l.4cm).A....m.Jnode out¥atflil"'ildie: les OOJijj.

del ~a[18v<el'sal .Jm ~llRcllo de-In 3~ 8 dcl NEe.1DERETAJ'.lIldi:ru.MJ[NTMO DE (:UlRVA~t~RA 'D'tLCO~ DUCIO!R.aies ofl'ccid% 'p{lr Crouse ~iti9l ~I diJcu~O' de'l anehede las i. Sileccione el..o. a.V A:flURA Rmt. DiE = O.e~0.m:luc~~ll WiO~e~Clihle J~W ~ lawMi mfrntl:n.) ill la lorljJinJd tnl:ns'tersaJ iJc. Pur qtffi laclo.'SVERSAL OCUPA:Q·AOOR I EL NUMERO DE.=~'a(lffil Q-h:LeJ'!f~~ . sit! :¥.RADIO MINJMOD.is.'lilino ~.t:ad[Q ..':Vl'" WN = ]7.l. (rJ)de i050CtlliJuctl)ros'9.:1 .:ilmientosyll =de~fuJhr~=reodbt artiGllI('l ~03t.:sJOO tiposdc OOllJlb. ()' Deli. facIor. clll!imdro ~m 'Yp!IDmJ:Ia.["'1~t(l&? en (:1fuI.G[):f:"!i'a~tihk:ciclo porclkli!Q3.5" WN = Hi. ~e~emtil'le·cl.<JJ ~etlIo ro~'Cf:lwm1tOOQPi1if:a OOt1.'ilitUI1I (Ie los c~IIlbjo s ~~'CIkc.Xl!NIO IJ'EL CITNmO DEL caNDUC'IOR.e5pc. ~~ei::min~ La JQ~d!~~..: = 21i1 L1ffi =31511 Lw. OM .daA)M<\IC)!!l(l }lpe. gmdos clc gil'll fa =12 ~• NlfM'Elt.llfls es= u+R:n}c ddmdia L De!~in~' el ti. LTR 5.En ~ Il~~oo~'gll:ilillal~.lll tlilrva.<l mI.~(lSrequ.ir1lC:3nda:d. RADJlO 4.. RE..mlllllleres[~ :2.un 250/4. PA.IlA DEfl.e!'I WliIgTt:ion~sd~ ~'lC~ftcm" ~~i\iL.:1aahilItJllayoc a.l NEC. 1I1i1<liV'Q! detel'minrulu III uncho . 1:2. Wi:! = LIT..9:gpeg.7t07(Rmc • I"I.O Y DlJ'\J.~.)1ET!RODE CONDUCI\ORES 6 'PON[)UCTO~ES DE 1.EEXTSTIRiUNASEiPM.pl..RIlII)QS cl:mtJla de :arnemr.:} EN U L1=~.(WO}.':~ {1e auI·imID·.[.rt 1.c.31_:5" s.J:rv~~~!!"l!id~l ~. = .lpu&:ldc.s:fuu1" 1. :mc. WNG1TUO.cifl. C1JR.7511 0 750.O.:A S!: ~lL"1. = DlI.'llIruraOlmc) da 0Cu~J!l a1.ui~delltru de la linismaEn ~I i1p!.tib1es:iequ~ (N¢. Deterttluo..~.E.:..adeal.c.) = 1.~~ 2.1 ~.o slrnple" too. ([.'Y ~io decurl.~jn!.~liIib]_lI1l. !ffii:...CONUUCTQRE3 u = H)j!~ 3 ..ru:d j t1{'.4111 '! w (")[{'iN8.io:r_ ~OOllliOO(.(!l~ lEN Bi!.so~equ[C'l!I:a patra fu~~ Se [1!!Comi()fit!tJ.J~ WI. [')et.reql!iel'.dIi~ne1ro eJCter!ot 4et OAlm'hlt.Sf'OCJl'1'CA:CI)ONn~CATJtLOGo .rulw.~atatogtl del ~'S'PC de act!erdaal ancan deJ\l.~IlJ!o ·~L1flerior izqurerrlo se dhglQ. ~o.l:tTIlm~l:~ <i11cillomnnimo d(l. de itcumfp 7.md!) log elememos que ~ Il3q1J!eTin%n en d proy.:.4. .~~l!:J].1l: LA CJJAR.ida ..T !J[I prucedillil:lmtll de ~louJo ·smocam.SE A!.AClONENIRE = 18~ OONHUcrORES.3WG que.CCION.~rKI~~lllqllmdo.UfM. .cue1id[) a !~ 'l'ildills· !'I(i[i'till.i1.~.n:WnHmO de CI]f!.6J!:. e[rnP~o mi:rt..itrnod~ .adido:nal Rinc= K·Ql 1!fI1pliO!ci~ \lVN= L2. 12 .ill~ QUE PORNOR i\.TR1\~ .ertnune el!Ulol:lo dtl~1l~U!''il!.wpOOa pilr~ IlUmero~e!oo. bre:.ecwr1I'1Q I t]tl ·1a.!an1c del oonJl1Citllrseletdnnllclo.:\:: Iii.Ri\ UN CAMMIO DE Dl.0. ANellO n.l11e:rrn 2.h:OOlmer.~aON. COMO DE1'ERMlN"AR ET.1' :H'i pu1goo<lS.)~J NEt: e6I. 24.00 iE~RRQU[t.P.roj]kHle carvamm..wil.~ 3.!a r~ nom- nOtl!ie:n..l~~ong.maneruf.1e.tm par el iillrm:ro der. Wo = l.INS'rAL.) ('!) [kl~~'1h1cel d~l~lentoiilli. DESPLA.ZAMm:N'fO· MA.I) o. llllmero y dimrc:1I!O exI£!l0!.me Dome. 5.

elerr.~ci1lmflO:I~'ilIlIC:5}' IiIbitw.iipOfQS J to de: I.$. etc.l'ntfll [flJ~ ya(tuc. tlOO'l':ublcar!lJl.de..::iOO CS' de a~erdOt laelon. Illl otras sc requerira un II' uiltaje ClI !rnp£do.t1"dII] lItgmlOs J'}'lOfllajt:l EIII 1111 proyecto c:.imm. SOpClI1c de p ITI:tllllajcesde6l'Iell1S(2.'Cffirnd'os.t6n de laj'iofl"l1i:j '\I:I:..iCilOnt:S espBr.fJJ] eeasionss se req\l!i:rU~anmontaj~ ·eJj.xi6f. OO. tipo de wne.T.nd!. Los arregles ijp'ic.l I'.:Q ~ il'llPO:sibl!e E:eJlICr un sotosicst~a de 't"llmuajoodc apoyosreqireridO$ ~ill{lm~ biiclld..'(ilIUllI la"ql)l~'. tncrillajt:y.imporrante. En las figurllS siguiemes se m~e-.!ebcEIlQS3:i:lGGu3r.~t. sU'adeeuada iflS>~- de m6ntJ.conslderar en e'l l'acual: esrepn)o:i!lct'. ARItEGLOS TIPr.La dl~i:a mao .!S de .i t05.raoccdau del.ped]j:l. pc:JrNol"mjle$tOs se CIlCU13Il· tF.m claramente e.os~le.l'I'''~~. OIIETERl\UNAOQN TAJE'DE sse.sentm~1l1a fi@.YQI~diz{l eon m~mrul.eg~""s.1 mtrefi!jl.cos :PARA DIFERE '.c:"hoo dc. del sse 'c.1JIl1a s~gu'rf:flte.:ntos b8~ij~s qo~ &I! ~tl:lJjeJYm ~ra.'er:so~ Lip(lIS .:~a rlc:mll.~~~ 19B4.o a.cacilogq toni:s]l(lll' ilit.e con ..7..sC!.lle!'d.s llIllbiC.y um:gWs lipicosttfc~entl'l!l a di. ft) dd"e:.0 eremallcra..I nstai IITddn tit! il!L~'ctIMl~f. cll.Ie.>!...~'lca sfsren= 8".tipi:C(1.s'OpDrIeS d~mrllM~1:i ~ pn.:llli6:n elil~ d irc:n:nLt:..j<!i semu6rmtl dt.l~iol.T~S TIPOS HE MONTAJE .to'!. D"EL l1FO OEI'd:ON· canol .:tre!'!'I'O O'PUIl'.JI.ll. at 5U Un l2c:tor que e.rj'kasdell~t 0 bj~n OeaC<1:lerdo seea ciones deraro d3~IJI].

2~-O MA .__ _J~'-~V:A~ -. TYP. TYPi 1 1 14 . ryp - 2-"'-iJ MAX.. Y'P 'MAX.UBICACION TIPICA DE SOPORTES DE MONTAJE 2'~-~ MAX. 2 0 :MMC. lYP 2~-O ~~ I--t. TYP 112 L L ~~R _L ·1 '0 _2'~Q MM. I TYP. er-o Mil:..

ESVIAS 0 T CUATRO 'VIAS 0 X CURVA 'VERTICAL P.2 ACABADO 6.9..6.~ SOPORTE REDUCCIONES RECEl'AS UTERALES 6.6.RA CABLE eHD' TIPO' ESCALERA 6.CffiRISTICAS FISICAS TRAMOS RECTOS CURVAS HORlZQNTALES CURVA8 VER'"flCALES EXTERIOR 0 INfERIOR DERlVAC!ONES.'1'5. ACCESORIOS PARA CHAROLAS 11PO ESCALERA cONEcIOR i lPO Z CONECTORRBCTO ruNT A DE EXPANSION BAJr\.7 NOMENCLATIJRA 6.DA PARA CABLE PLACA TERlVlIN'AL PARA 'f"RMvIO RECTO TAPA PLANA TAPA DOS AUDAS CLIP PARA TI-\PAS . TRAM OS RECTOS 6.SEC'CION C CATALOGO SOPORTES PA.CABLE 6.2 P'ARA.DTh. HORlZQNTALES CURVAS AlUSTABLES UTERALES.4 CLASIFICACION 6.JffiNSIONES 6.5 PRUEBAS 6.8 C4RA.3 OPCIONES 6-. ACCESORIOS DE CONEXION 0' FIGURA 6.1 IVIA1ERIAL CAP1TULO VI SISTEMAS DE SOP'ORTES PARA. 0 Y TRESVIAS 0 T CUA'fRO VlAS 0 X DERIVACIONES \'ERTICALES TR.1 PARA.

6.6.R CLEMA 7.PROFUNDO CLIP ANGULAR TIPO U CLJB..2 ACABADOS 7.6.5 CON snpOR1E ]NDMDUAL SO PORTE SENCILtO SOPORTE DOBLE .3 FRUEBAS 7..P A.APITULO VII AC!CESO'RlIOIS DEMONT AJE pJ\RA CHAROLAS TIPO ESCALERA 7.OONECTOR ESCALERA CAJA BARRERA 0 SEPARADOR ABRA2ADERA Pi\RA CABLE ElAN ADORAJUSTA'BLE A£RAZADERA PAM CHAROLA tee 'C.6.6 ENS AMBLES 7.2 TlPO TRAPECIO'CON VARILLA CI-\NAl HORIZONTAL PROFUNDO 0 POCo. CANAL VEKrrCAL "PROFUNDO 0 POCO PROFUNDa l\tffiNSUL.A PARA CAN·AL BRAW HoruZONfAL BRAZO DIAGONAL ESPACIADOR ROLDANA CUADRADA 7..4 Dl1Y1ENSIONES· 7.tA 7.RA MEt\lSl)LA 7.APOCIO cLON CA:N:AI.4 TIPO VOLADIZOAPARED MENSULA PARA PARED: CLEMA CLIP..5 N01v1ENCLATURA 7.3 TIPO VOLADIZO CoONCANAL A PARED 0' TECHo. .1 TIPO TR. CANAL WRTICAL PROFUNDO 0 POCO PROFUNDQ TRA VESANO HOlnZONTAL CLIP ANGULA. [ MATERIALES 7.6.

'ICACION as DIMENSJONES S.2A:CAHAJ)OS 8.r:rERLOR CJ\J'o.CTOR.ANAL 80!PORTE DO!BLE PARlt CF..6 NOwrENCLATlJRA ~:( CARA.NAL CLIRVA HCllU2)ONT A_L C~AL CUR~A VERTICALEXTERIOR. vm SISTENIAS DIE SO'P10'RTES P.IAL REDUCCION RECTA CANtAL DERr\T ACION T CANAL DER!VACFON X 8:8.PLANOi CONBCTd'R"DE CANAL o CAJA SOpn~TE$ENCn. FIS}CAS 7 CAN.ABLE TIPO CANAL\TENT~AJ)O 8.i\R}\ C.AL mAMO RECTO CA.1 IV1A TERJALES 8.3 OPCillONES 'tL4 CLASIf.CTEruSTICAS.LO PA. AOCES()RIOS PARA CANAL C01\JE.N'AL . 0 n.Rl\r..CAPITULO.

llio IS .'..: en 10 rct"tlrrnte a matertales 'I IlCab!l(lf~s sse D..66 mlS.S ))'E ACUErulO .hJ.4. PAR.9W 74.:luar 'ia C.ilo 6 60!96 ems (2'4'~) Di~il. AC .de didl" clave indica el nonrbn.ASI L~ICo\ ON APUOBlillA n Soporte p.icas)1 d imc:~Wn~ de la charela en concrete.ItA ACCiESOruos D'E CONE:X [ON O·FIGURA.\oI.II:rdr)II . TE Igutalque pam tramo rectos. I nun 58:.fuhmka.ogo y se forma Ins IDicial.ilil l7.: cOOs. .l(l.86 ems (9") Digit\) 2. angdlo ~ giro.lIiIl. PERAL'fE Sc C-.3.211 ~rii.RADIOS DE ClIR.SO ems (2(r) Dig.7£1 s fl· [U)B-J 3.XTER.~aneho.. Di~4ESIONES" Illdlicada CIlia descl'ipcilm kl11.gi'to 1 22.Al.Mo RECIO.2. base: dcili.1.(IIH"l:I'(!eI2'" de rull. HPjtta los c:atal~gjls. d:c~m 1OO1l1lJ1.i61J1 00- r l I A % B e PERAllt lfllli .2 pt\. .ad6n de los mi~5mo:~:ll pase de i!lumill'kl.RECTOS.l'IJa )' en el .20 ems . P<U1'I ti ltzatibn tie u en ~ t'lQfn1e fI(f~a I1!comendl!lble la l.'7 NO'MENCLA TIJRA Pam c:ada cliliilogo c:s:pt:cifi~1l se genera una cla"\'C a:lfIUl.:') ...i.VA'nJRJ\ ZQ.'ES AUJ.a. CJ I. Put9. cual so debe ~fC!. PER.('a.i cahle~ tipo escalera cl ase N E1'o'1A 12A.DIMENBIONES.48 ems (112") Digito J 40.l.o\.~c~.s. MATERLU.esdel uombre del misrno.1O_ U'::aneho 12" COil tina 'c::piIDl.ito 4 4:.1l~!l 122. longitud: 3.\t'I'U~d~~ lJtili:ZliiJ. orden CDmj"["':~O (. calMugo~I.RO: LnU1Alrs~611en t:al~ellle Non'lla ASTM AlSo.TRAMOS .SECCION C CAPITULO VI CATALOGOI SOPOR'TES PARA CABLE C~OUSE I-IINDS DOrvrnX SISTEMAS DE SOP.t f\1'£M.O'RTE . La .f64 r1(l6J' 2.rl 'CliITC:>Pi:lnd~~ En Iii pagtiuU:5Ji&m~1i di.l~ ll()m II'I!l!!If) I!XlerioI Y Ell perahe util 0 fnterior ~uJas dillwlisiones ~ ilustran eo eI opcionales.iCi6n de j}" c::ill~ 1riI~'~FiOS. .112 4. al ems (lS'') Dlgjto 4 B.1 3Al1 00. ~"P'l'c!fi.:ial 6_{f6~ Ttl).g") 60. w.J OFClO1"mS. . 044"1 B. 15. 6.09 CLA\I't PEAALjUTIL . ECpa:mCl!ll:J entre travesanOli.164 0.A '~!l(ll'l se especltlqu ~ al r"mik:nilr A NOiR.tQR EJER[IfAC[ONES ..ETC.£:wvruurn.lm: p:a:rl!l tramos recros.0-4 I 12 II I I 4 I 5at6~ 531t14 53164 52. TIt': CH~ C\FE: CV1: r: 11IA. del cata- ['o[cjcmph IR J1 Iadic IIlllr<Unon:(. 6.(300") DigilO 8 9 tAJ1 CTIlI'I t3..\DQ$ W S:JIS4 5(1.tl1e~ e.lil i1/'21l . A.2") (30") U[g:i'[[JJ I . .lrciai.'illidad WInl.6.l..d~ uoa·curva r~~r&~.espl!)r. 1Yo 0.O1 76.t61 55... E.12 (. de giro W~d(lli.ANCHOO Igu. M. 110.6.po I 3V.mlllill seempL:e~ ~lt~~i61i 12tXI'BQI1Temple H-14. J(J.l!c:-cl rs(a. E.g ems (12") Dn~it'O3 45.gecd6n a. . Amho de los tTI1~esru1irn. En Jes f'er.00 A E! C 4~~ S3{54i 53/£4 Q.cITO cal:idoo com~'tial..llITH~rlC1il eoala caalse de$igrnm las carnclcdst..A recua dro. FIERRQ Cold rotl $I~ !.oaWogom ell~1~6ny S:forI DigiLC' s maeon losdIgi~D~carr.pllci:mtienw enee tos tra .. 32JI:n.5$ 1 0 On~nmTZildo per 6.cs-pedfiCilc·j(m.1. 16.5 'Rll~a".1]83 '2. esat'los: i5..Dlgito 9 vn D. fa'brio.Hiienle. CQ1'lwlro rl~t:ml(::ntiC II.24 ems (6") ilI.0011 22SJ . 6. !:. A.917 ~49 ..ooF.0.4 Ct. AN(lLlLOS [l£ GIRO 9tl!" D!glto ~ 4~ Digito·2 1l.l'D oop:noT izqll:i<!m6 ood~gl'ilm ladesd.44 (2. VE-~-19!i4.4 ") \36") 0. .:12 ems (18" Digilu ~ 50.:'""UN1U mCF.S6 ems (9") [)igito 2 30.08.(.• 1\."[J radio de curvature.O O\ml:Spondicn!t:.tIMINiO: Nanrral. Sol~-l'3Ide fi.. $egir. crjll VA HOIUZ'ONTAL CURVA VERTICAL EXTElUOll COR VA VERnCAL [.Dlglro :! PIgil()3 Uigi:t('l4 JOAS' CI-Ill'j: 7'o::W ems Y fa partcDllmiilricailldirn las dJ mesienes fllij~ cas de RCI.~n.24" ali:'mo de..PARA CABLE 6.::iim C0ITfSpon1:licmc al mi.gcncrioo del J:M[l.. o cl sse N EMA ~.:Jj c~ fulgu.crip.% ems 91.64 ems 06") Dig. RER.J.3-::! ems CIIL~ COil 16..s :PfgiUll 22.spBclr&ea dOS diteremes lipos de pern..

'3 M~ crJll.7.:t1G ·9 ~:U~ -.[QNEMiA SA. 12 ~~IA!3 TR.l: G ~$_2.~~ 50.ll 1.7 U.6. 6.'n 1'~~"7~ HI PAM OlRDS PiEFtALTI:S.\ (h..~3 ILllO j"'.l7 !I:. ']fR·~~.m. J3 liR-..~"~~ 1MB 45..91 5~61 4.·~1 8J~1 UJ I~. ~l 'Jit-l1 7'(~~ (.9 Kg IS 45. ~UlK CtimlGO' .R·!i!l U~ ::..Or{~SpoIJd]eiHll~J !inal del cati~Dg.l8 U!li~ . W [&rACI".-S~ 45_12 IU~ 9. ·JO.1. PffiALTE4W PEAAIJ'E5" TR·l3 TiR·7~ 6.1ii.4~ 45.A0(3!RiEGAiR lPffiAtTE.'24 ZUfi Tf.[iE!. "~~nTR-1l:iI 1.12 ~U~ 1I1.~4 U)~ 7.II~ .:U.SJi6 rs G ~5_n 15. nl-~l .ilIf~ la 1\e1r.l.~ I.43 1"'W~S.1·l 1~.'(..96· ~!oms Min ~. U.A a~r~~[J1lelsulfjo 1'1A ~11in~1lIelC!It~rog{l_ ( gl requl~~ un per'~It~ di:h:l:~n't!!.TR'-S ~ ID) TR~9-.8B 1~1.i~~ TIl>'"" 9i1~ [9 .~~ SJ4 U:i UII ~.~ ~.<I~ ]"R"~.2: ra Ii ~If'. ~. en dl'ls:ifloCadO.t--92 J~'•...'RlCO CLI~l\ rf](I TEll-RICO· .52..11: 6 9 ~5.111.8:O ~ l"ll ]$ 2:2.gregl~r(Ui'OO'K~ Agreg.lr~[li!l""7 .72 'fR·5J.00 ~(Nl 7.$. Sl re.af.~2 U~ (-!-)EI pmaful es~an!l8f eS::l.14 s ]2 ]@ ~..~ 121\ FI'£RAlTE""' Jl.i:~ l-iJ..95 ~.-a.71'ii ".~l!J.~O 13"O11 fLIn) ]S 36 ~.IQ II IlpUlG.*" GlJ!3WICAGrGN 111\ LOS PESOS .4~ m-J~ ll .2~ .·'rRAMORECTO lmCflDi rn4M~!iliEtl[1 ANCW. ~.!} ~ ·24 !. rn-n B-~3. UI - m·:J~.u<~ i.4l ~"Uj J.f3 T.U 4. 3'.THc-Y.. H.qliiiHJl cld1I~a()iuil12.2 "IrR"~ 'JR·.:)':.4~ rugrega12.:liS .ell: :5$8 ·l2.3(..'J 7_l~ G_~2.1~ TR-lli IS.9. li! U: ~:M6 l5.:N ~.2~ -P[RAlTES· ~ J~ '16.l:.56 ~.J PESO "lIQ. ]IU~ 111 4.r:MS.U .1:I.o.56 6.n ':R~4 TRr4] ·~_n ~.AS~GllIltNifE T~LA 10 ~m-.~S 4.mL\1'1J! IE. 4.~U~ T:R-!l.¥t4 KIl.U U 1.6 ~MS 5.72 nlAX~ 1.l ~ue i.14.5.. I ~$~ 8.l~ T]R.!l'~ ~I ]Z ll.·a H. 7.SWRaxllMI\[)OS PARA PEWd.U t"U~ [0tS~I~.45 .]O.G~ lUll 9..~~ IRAl TN-42 11. TliI. n1S.2.U:~ .1 12 ]~ JtUiI 4.~ A!.M rs 4iQJ6~. rR·~i2.I TR-~] H8 6.5~ ~ 15...B !iJl j'mJ. ~3.72 ~ [~ 111.o(ej~IIiI~O'. 1 s.1 9 U 1~. {.~.

~ 8H 211 ~H 311 '[iIi 411 ~U:ll 5M! 68Jf.08 12:7:32- Jt8l2 R"J.58 73.O THt.S2 .00 Ii II lS~2!4 ll.~i2 44.~G 7S:!112 8UQ lo:..187 1.n. 2MIfi 35. 12lii 9:"Aili 19~.1 S7 'J~1B7 l'..S1~ ~312.1 2Jo) ·23.6·'Z 1~'S'J2.612 ~1.lil:~ . 27 7.14 33.4ll 1~ :lIMS ~!aM ~H 841 ·26.125 ~D.~a IM.r:lSll'WO 'In II'IUL I ~M8 f~.~ lil ·J1 4:~. pm eMS iii.il.!S $lU6 n 20 2ll: l.:24 ~U:l tM& 48Je I i!IlHW...20 91.51.~!s ~I'! 141 tH 23J:i~ lli.1.ijD W~J~ n9.n !~Sl GU.H~R'ZOl'JTJ\l \.i 1S. f:5.6's'JS 7il).s6 'iB." Y 12.74 ~2 ~u~ 6:9-.IT IRADJO Ii tATAL01JO ~!!JlGC l ALTIlIRA H ~iMS.m 2.U6C CI'I ¢41 ~!H 541 17_.2:0 2. .8:..l2 t2.O<l 20.s:1S7 ~:a!l I!1m..m 1St.t25 20 1M (it-! 841 86~s '9fi:M :M. ·~1.lZ.m..34.44 tH Ml S.ll 5aJt~ B6.!j:7 eu H1..!i1i ·$0.32 U' 2Qi :l~.Ic2& :JU87 ~UB7 Ui2 ~7 Jill.40 l5..~2S 50. t1 10 23 '~J.:2'ii 25. CH tlH 74] 30 36 841 4'l." m~AnE' rii'i1!Da~ RADim O~QtlRVAruRA ~tj:CHDflOMIN~! r:URV. f~~ 11:2.~1 lS IlB..49 ~:U~~j '6 iW.24 5Q.12Ei ·sMa 96!e~ 55.14 n!lt3~ !flo'll 5lB:.125 SAil 31U!!ic . {25 3$.96 7B.12- 30 S6 su 241 ·n ~. -ts.ll~1 ll!J.l .811 1&1].B8. ell ~I'I su rn 27 :18 ~9.Z] 31 JI.ll!5i n2.S~ .125 au:12!ii :k112.n 50.~4 ~1iI cern CI!I 811 8U 4~.'.66 i'B~]4 . 13'<8. ~5.CUIlV A HorUZONTAL Gti A$~Jc0 R.00.6.\mO . Hi 13O.016 \'2].1B j8.t2ii aD.' ·'lC. l8? !I nas alM~ ~fi.8 73:.

C(f(lRNILLERl"t 152..~ 240.0612.Ri25 6C.4~ ~H ~1&1 152..za ._625 :m.625 17_825 1::. Ihl:.6'?:~ 12:6.Qa: 1n6Z!!' III 1ftc C'H !Ill.44 g~~~1l 1 BEtS 2·4.· U.~ 19.Ol.2'!] B3.~0 70.6~ 12U~ 1120(1 1S.S1I 4.'l!! .:91.40 1S1.\0.5.525..92.4.12 '.!t5 7B.a~ 1.1. 1:1'. HOR~Z. 0 R.!lEi2!l49.16 1~~AO 33.1 ~. 1.J~k6a s 12.2<1. 7$. m: C!ilRVAtI.ONTAL A 9(l._IDiS 3J.l.::m l1T.826.l88 11.U6: 21.7'6 lO1.5AO nlll.!Gl1 '5·~.4C 10lelN " C6:.44 :. 30" Y 36" pmALTt BRliIIOS l'lA[]IID.625 rU2~ 1MB ~U4 ~5J2 .z 1:V.:I 4 16'.64 4fi.~ '39.oro· lj'Uil l27.30 l:i!t.Etr so 6M~.H 22.~ W.JlO '60~':IG ~t! ~2r EiH412.E .92 CH 2:3' CI1I ~31 114_3~ 311..20 ~UL 7!)i.U4 CH 35~ ~H 451 CH 551 ~iH 651 CH }~.6(L .:R~ Ji3'.1 1S1.E' H'Il':$418.4 15t~O 167.08 4'5.9 l .CURVl .{l1l m.116 ~.3i!06 . 142'. '11104.AIUO 24".OS.S2c l!l:63Sc SMa 10(1.{6 llL92 12L92 13'7_16 76.2HIi CH 181 Im6'.4$ ~!I..SII 4UlI '5.ATAlOrua CH 12.« CH261 9S'.9>2: pO.B4 21.2:5 lO!l:. &1'1521 left 121 ~.50.1cOfl 39.~2 9 LiN U~ 24-44 .'b1.6 CIII~1 lB'LID6 2l . ~l.:(')6 38iA8 i~H' ill ICHi 00.2. ·'2!!BZS 23.lRA MDID 1'1 h~tCH() W J ~MS: 1~24 ~I C.8. eu 431 m ~31 ~H 631 !. l2..625 nD~ 39.1 tlMC!lC TRt!!'JS!lERSIiI WI rm.1:1-'0 '~D..20 m:'-l~ 14L2.32.BG lm6tffi8 111.4 99-0ij: lllii68 ICH ~'51 91.68 H4.fr2S 3!tt825 g.OIl NOTAl INi:'lUW.@ 12.1: ~0.12.~11 . Ci)filE'CroEiES'R!ECT(l.ao B7. 2J.16· 85-40- 7s.t~ l.iff 731 CH.n IS7..625'54..~!&5a.~ l37J:.ffi saes .1li~ 182.00$ 1~'1i6.a.Uf2 12'I.

n.147$ ':l.'l'lis I J9.liOIO DE Z CURVAfURA '----- A1 r.61\1.:211l nn 5~.n Ll.'16 aW!I J2..Ql. c!-l . ~M&6 J~2& S~.€scm i' J1!1}:2] -911.:-m 13./l i6..ElJ6 30.L I eMS l' :llJ.i.2\9:1.5lJ3. 9.3s .:(!iI.N '51.~H 4!!J5~ a&14 2US ncu ·11.~ it1.9 S'hiS 20 2-l eli 6"12 cH ..~~J 4p·.~ 1~3"S !ill. ~!i12 :5llJI!I C'II ¥ll 1~.i:12]· 3~.~. 1:t311 1~J3' 21.~.3-i 21.!1.~ ~4.t 44.:l1 1 4. U.2 C()rm::mRts RECroS CfTllRNlrlLmlA .~1j I~L!I'U SS~7 l~U ~''1!.D:a .l Al.1:56 I LIL PUll I t.l~ ell 5.-4 iiIL.5l4 '4. l.Ia ~U~ 5~.!U~l S~.10 31. la 20 2.lla Ml::l'. .-SS4 :I'~.6 9J!I :i/D 71>.04· I09.'f042 ~~..RilC L I .0~~ ~D.rrJ7 -.7~6 11IiJ. ~i_2.1B.i! ~.fi<j 0!2_1!S WA~ m212 ~MljJ1 ~-1a i2·~.7 2!l.s6 J~.I)~7 ~~ij liff.. I~:s"!j.J 2.~47 :iI.!4 JIi.2'1.2~ :91.46 31.2~ 1lJl6 ~IHtI ~ C 1'l2.:m :ll!.\2. 12 aMP.l~ a .3p . 78.514 !i!i.~q fi4..g.~6 ~ 12 1~ '~2 04l' e.s' I PlIlt Ii "!I 1~ CMS .JDS ~[.l.]56 55 s B.26:G24 2~i.~~ 18~m 6iI.Ul039 'WB~ 66.sUI!.4MO ~4 43.23 4!J.~"(. 2il.aa~ eDiSSi '.00 1W.~~j1_ !i~_!lSS IJD I I> Hj.lS.:l.5JJ 5lL95 ~s.32 2U1 '21.75 s ]O.::-1.35j n.17S IlS.45:1 19.1i!l 18 ·mm 4~.~.514 D~l~ g~M lI:Dl toue I34JiU .la H. ~H rill CH <142 CH S4J"1 I 23.J.56 12.fla tM -'In Ctl ~I.CURVAHOlUZQfItt'TAL 1:11 A "50 RAI)I08" Y 12" J Il ::~ l!i R. 12J211 lliJEiS 1~_"0~ SUi 5g21> i4.J2 lH ~ i.7'5~ 9.1B8 QM!S C 12 .i JJ. S2. AUUt:l~" M' PIJI.12 CId8}' C~ el~ 13.196 2:J.l ~&.S5 7.~ ~a.W.33' ~~.91 ~9_'1 In..7D WDl1 .Rt"lO PUl -- eM.lI'~ ~U."J 1!iA! 1lHll I U!l2.ms 26.5!4 ~5.MS 1&:Ul I n02~ .:1!11 21.~ I ~OD.1..~ ss.ll1ll:tll HI' pm &MS.:~D NDMINM '------- CURVA HOAIZCNTAl MOlD R II ANtHO W IClIlll[O&j H Fill eMS IIJl.n ::iIUII) lil!I.5M 2UI~ ~~.11 3D' i..ss 3J.V!~ ~~.: JrilGWYE.Z ~toll~ NI[JTIt.10 ~Q.00 15. 3l7i 15.s~ "17.1.H 12.

l3$11ffi t:H '~52 ~·MI~ml5.EillO 5!Ui~ ~~ ~I ~ii1 ..'::[.z.~1 S~i1 mI..I!I:l\li i'ei.8~ CH ~H n~ ~~.H ~Ug $6.1.9~ Ja8gll@:~6 ·q.'j 13.li1'l ~Ji.~4 ar~ S~ m ~~ C'!I1Jl2 ~ ~ 2~ J:!t.1.!1~ t4'U6 i~~ I'!irn ._g't ~O.2 3~..l i :t-t~l14 8&52.:n 4r. lli ~(]R1\D:OS L"".2~ ~2_~2~ ~ l~241 9 CH I'~Z f4.~.~~ 'C'il]~ i:~ 32...on t ~Hjjlw.541 nS>115 n..11~StiS. . 33..Il>2J sa 1m I !i6:01 1~l.31..MS 1 I'l!Il ~'M S ~5~4 . lll~.r..OO m4~ ~MlIO l~ll.Kl·~ ~6.! 1 91.~1O.7~.1.1"~ GJJl3: ~511~. 30" Y3u" H J~:2'~ .fi(i .. ~l2 r::Il~3':ii CH illJ2' ~.Bb 'I!Il.M eMm ~H H3)' ..GII~~~~..~ ui~"1a 114. ~6 CrM.~.~~ 3Q.~ r.5q 1 .':l.0 B8JS ~8)8 ~2J..9"~ j:t~~' J1.!1!5" 2rliJ::i 2~. '~a 12:a.lI :004~ 41l.97 1~C.5.1i~O:30 I~A~ ~l!:..~ 3J.':'~ l ~~.ij.ao! -3'.lll i.:l!l 5a.O~ }51'12 H2.1:1 E.~s~ .1 ~" 9~W T lliB.0:::1 ~~.18 l~ ~S.~ ij!~l 2~.fI~.D8 ~O.l.~~\l ~6.. Rl!i. W.JI)n 21_(fn ~'i .:.Qffil ili.?!I>l 9"J.~~ ~Ol.r.'I~ !ll[i.-:JliI 16.Bjjl'.41-4 1 ~t! .~ ~$.O-GO PiUl 1S. .11·.~2.l~ H.~ n7.G::l 101.~ 18J.m~5.SIM n.1Ml !lI1I's1}: 1.'.~ ~.AiflURA A!r(J:HlIJ NilMIN~"l CIiIRVAImR~Dm'AI 1_- M:~O i'UL AN ~11~ PI. ?~4 ~5.1~"52 J2.__----~~~= '"-----. ~1..oi~4.~ 50 D~ ~H S~~ 1~!l.J~ I~!ll.~s~ 3ii ~5. 8t_~~ S6ciS~ m.'M l'5i!:ihl ~H![!'"li 1E1!i.!l~ l•. I I :::.31I tSiMlS :j.':r] l~ IG I~ .2AO i' L6~ ~fi::::m ·1!i.~~ ~ll.LTIH'U'.rn64 5~_ge ~:l.2 1i4.~ 2>Ml 58...5'l1 m.9. ~JJt2] ~3.~'!I'ru.! R]~~ 1 il.1'!)!3e' 1'2!lo)3 51..8.14 RADJ024".a:l~ 5'5" 5 S7.~ 2~ :l:.!iiJ :M.2J'3~il II .l9.>.~~ i 64." ~A~.lG 131.n !6~O 5S.18' 4.E!<I eH m tHO Z22 ~H 312 tH ..G21 1·.il.O 1O'l:~l .7~~ 311.83:§ ~T1J !i5. .U ~6.!i~ n8. n~$.! J!iJ~ ~:1A'!.~s '3~.s'9'~ r~.r 51 t~ 4~ 2~ 7a~ S2.T 33.ll~ _ n'lS T1.I ij~.8. fIfli[l.¢~c lW.3~ ~. Ea. ~l.~ :J?$Bffi a~.r.3.:!] ~:. lil.1..SJ~ I 6~:l.jj.m • 9ih5J 'O.!I"f ~o.lL 1 .r.lll~ 'eMS PUL tJ2jg OMS: {.IO I)E CURV. 1 eMS c.e.66 r• 4S.~7 ~~ a~.I)M ffi.VA HORIZONTAL A .tti& Hl.U 23.M ~~A!~.cun. :r.0SB!~~m 23 ..2m SU1 ]!i.!i'11 1].40: 4m.S I.l)J6 n 1'~~ 2DJM l~.~l ~~.i.{8.9g ~ffi.~.4<!~ CH [il~ ICH 622 1 s3:((9· 69.ns& I 3m.8.3:R S'2.MO ~:ll.9~ sasa ~s.1] 5.P.!la 55.J::l.5 51l.Q4 8~.~~ ~3Ma.E] 861.2$ ~.~ 11>.I.II" L 1f-=::::-iF"':'~--IF:~""F~9! ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 ~ l2.~l 1~9.7'8·1 8~27 a8..711 "J6.!jIlH ~1i!.!n"1 GJ:~i lU~ 9U!~ ZS.O a~ ~za.41 ~6. 9Il.t1.q':! 4@.:m T4SA~ ~'2..EJ l~a.!'J.1"S ~.ll 4 U19H lI2.J~ iOU5' ~li. .1I2J o1!O_71 .!l4.n MJlij 6.2[1Ml~ u..q~..~ 4"[i.]$ 1 ~H::2 3lli.

~MS I pm 6 CM!8 ~ !~ .r.44· 24 .1~'lIE I IPUL.ffiG C~'~ m ~~11P~ ~7. ~ B ~ ~ lj2 10.12 1.'I.~1 p'~ liP. . 27.~.~~ m :m ~6 C'lie '~1) 9!M ~~u ~ 11~ '~_'il~ 2~B!s J!JA8 M ~~I .l4 JM!l 4Gl".~Ml o NO~IN~~ P..!i I rs 1JJ !tfj em ~! C'it ~YE 841 ~~.ENTiMi~5 ~t.l~ p·::lMO.l ~.n $l).~ ~~ .--- (.il> ~~E 7~1 r.4S: ~O. ~1I.*U' Il\-L9R I ma~1 ~ ~1 .1 I J:n 36 J$.l ~5.l 'MG~O..~E ~4.M ~$.II" 91.s. Ptl'&' Ptl!lD.~ 1>.9 I ~5+~ ~'lE n1 22.ir$ 'J WI .~!f .£~ ~"'E ~l' C~E ~I' eVli ~1 CVEUl l:\iE Ei(l!)6 .8 20.c:~.

:~ ~1.D:liDI II :ACr.72 ·.01.9!l.cv~.1~ lL~J: 1I1..m ~o '3S '&iI.0 J'~.·'~H"r~1"03" P.1.~:~ r:Lre 121 t6.~ :ro..&'IJE·~11 ~-!I Zq· 'J]JI 'J~ 'Go.l\ar tIlE 6J:'~ 6ll. ~ 2.9Ut4 l\ 11.2'.014 ~1111: ~21 I:VE :9~~ ~5t . 1 A fl:RAm'IWi CiRAD1JS R.!l.~~ 'iJa: B'JI .24· s l~ 1" 1~ 22. ~~ ~Il:: ell!: ~15'1 JiG·..:.M ~E ~ .?W :91. JD b"".M rn~i 00 0'\1[ ~ ~I Ill1 !i~rilr. .M B~l 9I'l.64- ow 221 ·c:!JIt:·lZI ~ 42~ ~. 4 ~1(.~u.! 1~.4!4 l~.r:2 W.25t ~: 9 1Z 1~ t5.IiIE..]a 1~ ~o 2'11.24 15 .86 30 .------~-------Pl~16.9g ffi.®ffi ~f <'13' c\li SJJ M !OJ:! ~~~6 .'.It.11D' ~"3ll P~7·[..1 ~'I ~'~J~ -1 ~...:11 P8RALiE ~Pl MGJi. A~Ctm :MO:MI1lP& CUil'!j1~ UEA1I1CAt:EXfERJOIiI R.136 !!JIL4S f:W .n SO:~I) ·1l(J. TUR~. Z1l1 12 ~~ml'~~lRO$ ~s @LH 16 lS 2B 2ot· ~~M 4$.!i.lCHO W C.'i~t .!i!\flS' ~ ~(4 2:2 .N 12.. ~URVA..m .i!i. ~a$..:\liAUlGD eVE 'j21 y!~G11iI L IIlTUR~ H PUt (f ~MS t~.~..m ~J M rill c ~ ~ 6 IS.il .1~ f" " J M ~11i1 ~:55i C'II[ W. 40. ~.

lH ~\iE-.9r1AB I 1~ 16 18 ~ll.. j. ~\i~ ~.~~ l l!/ILli!.Il'l!E !!l4~ 6 I~..II R:RAt TE. GIlH'LIfllIHITII:. ~mnMmiQS I"il.:M 26 .1l .!A:2 [. l~JS lL4i! 123li ~ J~ arE .O 2~ '5.~'oiE 7t2.{!iG.6>l ~1!i..i1l1_~ H eMS rpu~ eMS ~ s ._:2~ ~lM! Ml -.. '4~7~ ~O_!~ 'I)~~6 I ~I!'!.iUIlM ~r(l:'1fIJ UmMINitl.!iOD O.2 !S.1C~p~ Ai~llIGJ~O 11 :It 8. I:llEn~ 20 I I 5G""~~ toEg 7~]Q ~4 ~o J!S M~1~_ ~\I'[~'! <9LM I 6 9 .7~" C'IJl!" ~E ~j1 CVE: ~"12 1m.ltt FlIlG~n~~ ~ H4 ~.U E<Ttfli1D:fl i----L--___1 I!lI[]10 R ?!JL AriJCHO IN LAiRliC tlTltrnGO C-~E lit C~IE 21'2..~. ~42 I ~IIJlS 111.Z4 2~..54<\ IC~~M2 I _. ~ c D ~m & 26 . ..lfl GRAllDS RAOln IlE·CtLIR\r.Z~.. ~~~-Al ~I'I f~ J IWMIN.1(m~~. <~.2~ ~'III:!.9 21lJ2 1~.lI~ M.VI: -..

.ln 50. ~~E 1'2 l~ J~ 91'.l1l1 MA8 4Jf1.'IiE ~zt ~~ 6&Jl6 !~ <!S.iJo.~4.'2!) ~lJE ~!i2' CVt 1~i2 ~4 :Ill J~ I J:1Iif: 2>51 ~Ifi: 91A'l I~'.20 4~. 24".1.J!.: !i } P'L2.64 1&20 16 .44 18 2tl N :U'.1..t 22.. 1:1 I CMS ellu.~ 7S. W!S 15L~4 PUt eMS fUt ~ 9 1:2 Hl r:~m !:\Ie: 22" C\lE C~E ~~J!il 20_·1!l MI.Ui:IS2 fAtE 2~1 I I s 9 12 15 (Ii:) ~EE'~ C\lf . ~~T811 CIl: 932 1Il.II6 :IDJl8 oj CIIE ~J.lj!n tYE ~6L 1.W 91A4 c.00 BO.2 C. m p I~ f.S7 B_7im-.MeRD riDMINAL CURIIA VERTICAL EXl'tJRlfiR ~M111O R pUla IINICH'Il MIiGO CflUllIllG I W ~ ~mmi.~.liUA/i ".S~ ff(lSIj' ])J.2t ~_1Il7P' 2 t_m U.:· ':i3:il P+IC.n ~$11 evt m4~ A I ii I I J 114 4 ~~a 1~.I~ 2~ 30 i:~IE il22 ~~ ~6 rnn2 CVE:>22 ~H~ [~2.& ' h'U._ ~:Z.til ~n ~+ln~ iI-.[MO HIE CURVfl.25. ~.11 _ n8P']NAL i'IJLS~D.t~ '11AJ .n 5IJ.CURVA VERTJCAL EXTERIOR A 45 I) RADIO DF. 1'11../07P~ 53. ~O" Y 36" 3 ::!: U1 ! J'\ f£RAlTE (fl BtlA:DOS R. lIl T ~ lJ:! ~O I 36 e I D ~ Ii I I I 15..~ :l'2'..·~lmT[}Juon ~J071'~A(j.4 27 .lC]P.500 IJ.BIlS &'2~ ~'5.AS CE~HIME.~ ~:u ~~'E 732.n p.1i4 S~?" I ~ S CIJEt32 I:Vl 232..

Ei!l :l B G P~'~2 ~ 41)2 I 101.m ~~.TIIWll~:S 8. CI{j 5 U.41 I PEIWTE (Pl I m!l~'INIAt PUlG"Il~s" J 1J4 C.C RVA VERTICAL CVI 1NTKRJOR A 90~ RADIO 8" Y 12" 1 1 '1 II ~ """-~~~~~~ P..12.I~ll t~1 4·\1 ~~II sn C\!I 6!. tl C.113 $iI! ~VI'~.\!]' I ~~6 T&2m 8~\ ~6 SlM 1A!l'~1 .2~ I PUlL .i!iliURA M~CHJ) NIJ:MINAl CUJWA VFRTICAL INiTERIOIR RIIDIII iii AfHlllQ IN t~~Gili! ~Ud(). 'p: ~.EN.1 p..:!il ':8.~D !lIM 9 .~O.. I~ 16.4!! ~l[l.I:MS I ~'ll I'll .G!Il! L.JOi!la D u I ~II Mr ~~I W (.E:FJAL TiE ~P} IlJtA[]OS R~I)IO DE CURli. JtnJRII.+ 10 ~11.s I~ 11& 2U:1t !:~~ 21" e~.i!'~ II I II I il 'Il :lDAS I IR 2~ 24 J~ 4155:1 ~..1C Hi.i'Q ·1I1J.6 11. ~G1im 6I).64 <4'5.2~I ~2.!JG 16.&AO "~lO ~~la~O ~ 24 JlJ c:iOIn J6 ~an C\II sn 1M IiII Cltd 2.~~ CYI54' NJM~ Nl~ ~+.MS I PUl I I PUt I CiMS I Pllll 6 eMS '15".~!i I a S '111.

' p.SO.s~ Hi . 2:t36 :m.~ $u.~1~4 I ~"I 1i1 ~ERmEiPI I\:U:MI!IIJll P .Z4 ~ C'IIl ~:il ~\jl131 ~ B .) ~~I r-t=L~ ~ ~jl '2 ~.~ P~i6..m !l'Lo1.(I II~rAWIlO I'UL IL IE:MS ~UUBA ~ eMS P·~'l tMS l2llfi IPllIl c~.~6 4.9G" ~ :It) 76.2~ ~YJ 151 [~~ 25.~.s s 9 1~. 11.113.\II ~jl I'B.. P··.1.4& !=rJ p.sa l~.n 51.l C\lI~ZI CVI !l21 C\'] ~21 t~lln1 ~~'1$~1 ~YI 8~1 I ~.. J::~r.~~ «L64 ~o so I ~~J 55.7~ ~'$m P4!1i1.20 .~5 :111.~CHQ 1. C'tI ~~\1 ~~I f~1 ~'II ~!l1 ~~I 9~1 :m 6 iUQ ~ 17.[ 91A4 B i5.~~ HO I P+7&.• ~"'I 'J5..Il.18 11.M r. 3. r I .iJlt ~\I! ~l.] ns~ 31.1.'0'1 J~l C~I~il1 ~.n oo.Mo~$ lll~ .j n 1. 't~ .H ~-Jili ~*gIM' ..~O 1!L!.1 .~:9j.~.<iTIr.~ -t~.~~ OO:g6 P 12.jl!'.jO ta ~.1 ~.1J(1:8 Ii ·PUt :.ll.C}lO NI}MlrtllI~ ICURVA VEIUllCAl INUFiUJJiI j:i.~ 29 ...~~.~O . 3B 9t~~ 1.G PlI~I. 00'.98 r!t~Q 4 311. .ERAL1Ef) 13RA!DOS RAmo UEC:UIilWUUM AN.43 ofll\.t.0 1~". 3~ aU4 I ·~vr ~1t1 ~111 sst c·· m u~ ~ ~.!HI!iD:S ~.4 im. oo.~~!:B1 ~.\1~~1 w 1G.~ .01 P.1::\11.1'11 UIf!:G.

m1~~~ (UIlI]P".S9 [lJOJP4.'Iij HAJ' 1 '12 3'111.~5" 1B.'I Sl2 fii.512 &..II~~ I NO!.m 15.G 2A S"D :}6 1:~'I'm " .2·' I :30 .l~ ~i!I ~11 1~ ~iI-.9.~2 CIII l42' IiIII' J''''~' 1:lI1' ~iIl2: I:'I.32 lR 2B '~~11 '51..L :eMS.7~O P .3.64 ~U~ a ~a.CURV A VERTICAL rNTERiOR CoVI A 4501 RADIO 11" Y 12" 3 1 2: Ii .. 5U. PUt I S I CMS t!i74 n.44 -1:'1'1 ~2 8 C~11 942 c !l s 6 i'. ~I t ~ L'.Mam O.'2 A II ~ 4112 I 91.O BI)]I.~ E'II !H2 I 6 CVI l~Z ~ 1<" 12.BS 3iUffi PUL eMS tMS s 12 ~m lAIl'm C'III:J.~ JIUS ~~_.22.'.'I I I IRADIO II f!UL MlEliiDI IlARG'() ~'AiALOGD l !tV AiLlUIIA H ~1U.~ ~5i.~D7i' lL~9' 2u S~lI~ iiill. " PE:R1ILTE iP~ GITfADiJS FlAHmiliE CURVAliURA ANCHO NO MINAt CU R\IA UElRllf:.I!.I!L ~NTERrlJ R .!ilS 71U1I 24 :IDI III I eVI ii4:L ~'I'I 7.!IN"~ rs PijlGruJ~S j H4 I cEml~mD~ .I iW! "1m Ii' ~ J.40 131 P4SilO ~~..zU !J]M U.

uJii4 fUl ~ 1:11 eMS I PliIIl I CMS I C'.CURVA VERTICAL lNl'.2!1 gl.]~.ERIOR C\Ii1 3 2. Pl.2 C:~I ~~ z~ I~ 61l!li! ~n Ie ::!Il .M 45. •. ~.jij . 7.n CVI (iiJZ C'i'lnl ~\!I C\il :w JS" 1~-~O an ~IA~ ~3~ 3] ..~O n.M 31l. :Hl"Y 36" .EIS 'R:ti.4~ ~"II ~"'2 G\I'l "EB"'lT~iPI ilD~Il"'l P ft"7~fl I i'~'22.2~ l!I $6 ..ail 1ilJ. 211 ".~ I a 12 \~ "Jfl 16.ill to. 53117· ~M<l (15.72 (VI~5Z 1:\11 !iIl1 C\Il i>S2 It I~ I.~~ elll522.~J aJDJ~f ?!J.31 I~ 36 91r4'l I·D. 'I.. ALlUM H PUl tMS 15:24 2ZS.. ~lA4 15.14 ~O.~2 71l.JI'3 U.!lIIi: .ERA".211 ~~1l9 JOAll e'il 1'~ l:\'1 S~? tV! 9~ - HI2 I e 0 5 I ~ lS.80 EJ1.~!u2 ~Iua IIO."'~J!.~222 ~~'I 3:C.ooO 1I.1n~ -1]1100 1I.1.7W1P~ ~3.M sn ~Im 5 1~14 1!\ll .5 JfI.m I1. I B 9 IIfQCHIl W lARIlO t~nl. Clil C~I ~u 1' .ll4.2Z ~i OJmp'212"~ iI. O..25 18 211 l~ J(J S& 5!l.4".[jllllllli: tIJRWmJll~ ANCHV NOMINAL CURVA VEflTiCAL ~NrrERmR I M[)IO 'F! PUL I:!'~S.1 CfJI 7.C~I :.A ill ~ L· A 45~ RAJJlO 2.7G7? . 1:. j~ GRAIJ..iOllllll II.7111P TS4.4:R .001) p~t7.!> ~ H~ II CElflllMi:fFiOS ·2.12 ·51..9& tV! il'-12 rn hliHoll " "~~6.~ S 9 12 t~11 1:l-"L ~YI 2~ con .

5~ ~~.~"1 CURVA AJUSTABLE M~~HD I'd t~l~~M~ Ii.~...-" . eMS 211.. 11 18 2m 2..1)1 ~~ 32 . PilL 'CiI.44 Coi..!l <6 J.7~ fiO.CA A ..8 61Ul~ ~1.· s 8 s 16 1i 2UG 3l1AE 4Q.sg ~l-Z t:t:--:l ~Jj.l S.HIi! ~$B .lNi ~6. 916.-$ ~~-.2 ~..7.--'l " ..Zi] 9].2S. ilL elMS 1524 ... _ b- L~TE AN'CHO NOlvllNAL {.:32.Mi-'2 S'o"~p tio.~ '!~.-S" Cil--'& m "l~ $IJ ~A-7 ~jl.

1I9D I Pill 00'5 ~!D.cO'r~~GTOR~S Tl:P(lOZ" ~mI\R~IUERI. .ltMS.625 )!!li.1D8 ~~.~S3l 29..78"1 3~.DEIHVACION V II Y A '45" DA ill: ..79B 21.375 HI.ClOO t:ATAl!DIGai IlERt~i!lQI 12inUlmElO A PiUL B C ~MS I ~MS SU3 611.lli.!\(.:ll37 2£.... 45" MWH() W II PUL E fl CN'lS CATf{I.[-·lD ·Y·-21:1 'r-l I Y-2 I am 2.~G" .PEi-lMTE ANCIrli(]11JOMI. Y~S0 y-·U! ~~51l Y-81ll Y-3 l 6S.g 6~t16: 56.1-2.3ij 161.lH! 13.2Bl 4U!~~ 46.~9 ~~: 45Jl 20 N Pi I 38.21 22..m5 75~ "'u~ '~.74 l~O.015 ]!tl~·l IIi."9SS "1fI~52: 36:92 ~::J.71e s"ts: ~04.01 ~l2~ 92.7~Q 55.4!~ l1DA~ Y"-rD ~-~!'l 1 ~8. ·~JI17· ~n28 12 Hi .s" 5U6 ~U.'":IOIN Y I!t.1D.&5 ~:M7 au as r-B y-.D:ERiIV.oW Y-SD ~"1_1~'9 NOH!:: INCW rEo 2.r\lAt ..S75 J1.._BB8 12.-tO ~o.j!)2~ 1-6 '(-7 I i I I lnoa nMa H4. I ]~890 2t015 26'_141 J~.1:r5 :l9J'9S lt6.2l~ 63.iIliX5 jl](_1J1 ~n.211 ~---II I 90.9~ liG-.ro 53..:ati> ~$.

s~ r ~~ t ili 2~ 2~ 'SIl ~[i..S2 4n 4:.1lS m. ~fl2~ :l'l!.Il.~~ AA!'.M SO.I~ 119.Oii s lq 20.Bfi 1!l.1:l..OS 73. eMS n. 17 . t6320 34 ..Al.~S ANCIIO W K c.n 51I'.it.J s 12 22. :2.a~ li #n (!i.lS SO.86 J~.~'2 m1..2Em .10 r54 Z. 3~.~O.2 36 Ii tnM "5cN ~~.m oe.! 1 l2 15 OO.!l..12~ ~O:12~ rOS.oa m.1))i IL AILTlUIlA 1:1 PUt.DERIV ACEON "'T" HORIZONTA.00 HUiO li14.14 &.1:2 I t4B& ~l! 3& T 114 ~3.~ 26. s l.'I2li &0 2~ 7!1.I.:!5Q l1'2.s 141.2~a .36 ~6:~2 a.15)J ~L25Q 132.'11 ~~ .61I OMS ~'3.iJ.n R~O[[lI!iE CUllVA1'IIR4 ~-~ AN~Hl) GOMliMlU r IUDRIZIlNTAl RAmo fl ~U'L .~ij r st 171 HI HI TM.Bll 11{1:$4 18.:!l4 65.~1J 6tJ.l2~ 23.12S ~.l2 ·Sl.] 1 rZ1·5G '2 .l'2 ge.$6 ~-s 34.l~5 ~.!UL I I 6 eMS 1:5.2!ii:1 SiI.2 <1~ zs 31 3~ 41 47 2.B ·3? 3~ ~H.1~ CATAtUGC T 11 'llI.a..Pill 'CiM:S..7~ 'S(k3~ ~B.:JB.lM 'M:£.~~ ra T ~l 2m ~3 2} 5M~ fiB.L A 9(iQRADJO 8" Y 12" r 3 A L PtflAL.J~ 51.1~9 Jot. r 64 T7~ ~G.250 4'O.411 10 45.12: lB.a.12 fiS)¢' 9 r 1~ T:34 144.a~ r ~9~.m ·4t.. I i\1ll.

~ 015.2 16 1H 21] 4. . If'Ul.~~ 1B1.n ··l2 ss ~Ij. PERALTE ~ RAEml [J E tiiJ!fWJHlJRA I! .26: J8~1I2 M 1~].64 oIliR r ~~ T '55 T oS.S? :aUD Z4 ~ ~b 16Jij ~ no 'g~ ~~ 611 m.61l 2~S..~l 1321J8 13].'~ I 1Sl.24 2i.S.~ 1~6.8& i'L~1 1~1JJ~' ~O. 'CM..44 ·SS.qljJ 1~. T 1~ 1 S[ t 9~ i rl ] l3 kglm~..O<i 'I~ lZ JG n~ r ~:l j6J f 73 f:l3 ~1.48 'ti~ ~4 12 1& n:l illl.n H~2.'2Q ~IA4 m.DERWAC[ONTHQRlZONTAI. 1-SII. 'I' U1 3 'i! A 90· RAD!024".~~ I l6 '9!.H~ IllS I~ ·lllHl l'J~6 223.lHORIZONT.~ ~~ 3~ I I ~O ]6.ANiCHIl NO'MINAl .4'1 J~ 2ll 1m 52 EilI.ID .[j' ICMS 15_24 2J_j)g :MIA~ ~~.3G J~.~ 14-3.211 2l3.B6 n:2U ~~ so ss 10Z m.1illI GUliS TIl'2 ~~ S~ ij Tn.~G 22a.44 T&l 1M n 35 .I.£ 9 .fiS II Ib l~ oo..!O 14 '51J.~ IiW. T ~? T '32 T 1& m.AL ---.1!i9A18 ·UtU~ 5~ 6lI BS Hn~ 1n.1l0 lD6£<1 116.8a 1S!1.om 1SUS put J~ 31 3~ -- eMS 76. ~~ ~S· 51) ss 91.'7 78 IW SUD S~J16 ~1tJ.8~ 00.1D s !I 122 l32· 5J 00 &1 eJS~ ~1.Mi I 86 I 6 !J fa Sl 1>01 $!I 42 ~~ .6tI ~~.84: . PUL W toAU'lIJIi.7jj l!i2. ~O" Y 36" A.1~ 91olo1 1'5.j~ LA R1G 0 L I IInli!l!~ II PUl .U.s~ IlTr.12 u 49 llUS W92 r: 70 [!)il 71. II T 12 5<l oris m. L RADIO R --~----_I _ ~l-~-------I I ~l~[. es 12 1& . 161:64 :.g~ 18 TM T!iol ~.tll I i67..E'~ 'l~JO '11.~ 1~2.n8~ 3MB !l2q r ~5 T Ii'~ I Ii(.Hi 1~..T8 1~.- .

J'" 30 . 3iI_~ V.~I:![I) I PUll.~l! ]jj.]4 sa 20 "~U..~ ~I' .I!l.'2 ~ i8 ..ill I 20 7.'.-______ r 1'-___ .12 8t·.~6 '29 1J. 1I0.l~ siJ.l ~ I 1iIl.M !&.28 J~ ·BS.'6.4~ '5fj.ANC~OINOMINIIL [IE EmRlWA iHOfUZ[aNiJi& co~IRE[lIJCJCUJr4 a.R'. I 8 I Z~ ~ 9 .4' ·~e l~ ~1 J 1 ~2' 9~j 1'[11.2~HEi 2032:1 00. " ~ iil.lHlllJCCmN .~4 sasa liT 8BI ~I $~l JS 40 . ~ III ANellO 'EfilmA~ 11111 IFlUCfIDI![DI!IOOIO!:'ll W'2 I}ATALOGO ~: Pl!lt lllJUiO l A~rW:R. 911 I :eMS Pl!il 18 31 mI.t~n 1~. 211. I wi .m ~fr I 5.GZ 1.m !U ~tll IlT 431 lr ii 2~._-- ANGHIl nOMINAl DE I.!i1 Z9 31 ~...84 m.UERIVACJON 13 'f HORIZONTAl.Ei1 I l I 1.2 r2 rG 18 20 2<1 4SR SMa W~ 1~ J4.132.9!l-1 flrt g61 R_n71 HT 941 l1i ·110 ~ 6S..lIIltHtIA .8 20 2~ Jl'l '15"12 i!tJ8'O in . eON REDUCCIOi"' RADIO 8: P.21 IiS.~ :H c I (.~ ~1 M 7tN 81>.tS6 $[i4S i II"..132 2: lID&JSH 'I~.110 1II6.J6 '9652 ~l RT Btl RT 811 RI 8~1 48 26 ~~.1j.t4 1l.31 13 4'5..72' I 1 .j 7.Q~.:ii6 s :l: B lil.G11 j~..rl NOrA: INtLU.N!S: ilUl eMS PUl eMS 2~.'M~ 7U2 T~.4S 'llB.a~ l2~ 1& 9 ZU& ~l' 611 ~J &<1 ~T i)j 311.J".H~ -a- :~l 311 itf J~1 RT ~11 a .ERAlTE RADIOIlE [:lIlRVAllIRll 11.J"'ii 36 ~lAA '~?4 ts ~o:.611 mli"61r '~1:6'.$il lUS II ~ I '5.36 .9.] 7U2 7SJ'~ 'OS)Ni 9ti.:$~ ~ I 2'U.$ U6. 41 119'..~0 34 3' rU·~ ~1Lj61 IIIUG 7i.~ 3IJAa I ~ I J 1_f.EiB I ~? 9 I 'l!I.B':l w'6 lli.!}2 '~'j ~Cl I."i::! 16.24 :1.~ IIi &H I as q(J 'J'I n..]~ S 1 20.~ lifT rn liT n1 RT 13'1 RT J41 ~T ~Sl RT 161 :w 'S 1~ 46.:1 n orr 92~ Sll 3 r..96 U ~s 3U:.541 ZB I ~:2 11l :. 1 ~t I lOU~ RT ~~l nT·HAI RT &51 J 7.22 2e I ~'.l':l 1~ All~ ~ ~ 9 At .l~ 181 .N III 151 S~::i'" ]1.2~ 4D.&\ 6a'~!S ]~.S· n12 "nU4 fYl ICMS 1~ f..Z~ III i.(E z Cij~6CHlRES RECTOSCJTOR.l.36 6 9 '15.8& 2~ 7.}II lij I ~1:~ n.~ .~ 2~:0~ IlJl ~11 RT ~~1 RTS~l AT .

~l mJc14 11z.~~ ~!U~ I!~]EOJ'' 94!G\l ~i!.j~.n 8J")ilB ~ 1"2 SIU9 24' ·50.2'1~ mAO 35:Sa 1TH~ ~. eMiS B7.5:...:s: ~ '1LTU~A fit F'Ul IIDMS II PlIt 114.!5!)..MC 9!l.2M.?Q :J.! ~ij.s~ SO\SS 15:ZQ.3g ..gmCTUR~S liiECHlS ~rrDRfJILRERIA 37 . J~ I U$ 12:. ~a:.m ~.~4 l~ 10 2~ 2~ '3Q .[l6 ~J~ 111A~ Ili:t'l5il 13z.38 lm.im 15.j!~ ~~.1.~O io Id :?11 '<'U~~.!i8 ~j). K I Li!JIlliGO eMS eMS p.Jil ·~C:iilil.I 07.n 13~1I~ mUI.~@ S'l. Cf~S IS_2.I J.~ IS.ns ~_14 N~f 1\: INWJYE 2.(Ia ~~.:fi1 l~ :..IlO IillEDUOO!liM INl W2 :PilJL IC'AT:A~.RT PEilALU RADiO Of CIJRVATLJRA jl..~.I!i 5....~m ~K~5~ ~1I"..'M '1<1 ~44 liT S~~ 111 97~ RJ Se1 i l...ns~ .r m RT :3H AT :U2. -II 1.Q. ~~:~ ~6.~5 M.a~ ~5.sm OM2.2.?ilj' :~T ~.A~ 16 10 ~~ 2.llIlljIOI P.M JU§~ J7.i. 1.110 .~d:lBll ~~2.2:!iru· . 12 I 'S(t1ff ~ RT m ~.~~ l~ 50:W l! ~ ~ flY I6'U HI I&l~ !i.l!l.~Q liT 9&1 4':..2M ~(2)S~ l~t5~ JM.2!l~ ~2~1Z'!i Bl..$~ Ml_~g ~~."3a RT ~:M :!r"~~ ~O.lJL ~T ~l~ IH S2t.E.U~~ ~.~ 1'2 30.~9 16 mll.24 ~2~B:£ liT 7Ei4 ~S.q~ ~~ 4H p..I\1CHiJ N:IlMI~AL r:rEREitlUC1::I(]N llINlmnl ND:MINAL IDlt I!. r. W.rOll ·:tUG g n..<J n.~tI.:.06 J..~.!l~ 7fi57: 111221 iIJ:1!JJ 26.1l1 ~G"b.RT ~~ ..ilS1l I~ J~.125 ~.l ~f !i4'l IH ~it .2"5~ !II[!' :21 ~.lQM 1 12 '~ :tIl. l2-i1G ~~ I~i. 12UiS ~i~:n IliN ~~ H'~ 3~.2 r .1Lj)~: s s [~ :mli6 ~It~ 1\'1 !IT .n l~ .4~ m.!lIi! ~ s 1i1_ n. .2~.~..~m ~.s). 1~_f2 ar ~~ fl"r Ill" f~'i~]~ ill 7l~ It[j t~ 9 12 !& 10 Z1l Ml:..i&.&l: 21.2~~ '~"EE alMS .l&ll . fIr'1l.. 'W2~ 'Ml!im II'.2.rl'I.~4 1l2.N11tIlHA T HIlJiflJZONrAL DON RI:'I)[ICCION 1iI~OIICi II Pl:IL ANCHCI ENITIU!DA iflN[..2m 1.t '~1r2~ :RT ~M III 7!i11 114: .1I6 12: 3~jj3 J~ :a.~ I :je.tit.~ '9 'I~ ij ~ ~ nr ~4 ~r~~ RT M~ U2~ .ll~ S".!1l j~.2511 4$$1l riMs ~(UiS ~S. e~4 ~1~5 5>~9 :.li25 e!1-3~.t c~.~ 8.iIL~8 :til ~(i."~ .7_~O ':IUl 12 Jij!lS 1a ~~. ~'roa ~'n1i~ n.S8.~O ~4.n .

. 1U. 11~ iI 152 ~d..::.... I :I.. JD ~{ qd Go: 41 r:.. '~l"" ~~ lin. II P~L eMS· eMS PUL Pli'l jl1 ~~s .f_ l~..!l$ ~tr.~~ ]..1~ WU L~r. ~r ~ m..2-:) In ~~ i'. 1. CMS 15}~ ~2. ~~ ~B!l 16 'H n n 1S1~ Tlij6 :t:i.s.'IO ~O ~ ij~ '" ~J~ I~ I~ PIT Ii-l:' ~ -~ =~ ~7 01) ~4 en. :..:.'I !!Il. I ~~~8 l~ E ~D~ i: ~....c IllS" ~ Hi !i:! HT .::.1.I)ERIVA('~ON T HOW ZiONTAL CON REDtrCCION RADIO 24!iT U(llrV ACION T HOUil:llONT A_L CON REDUCCIO RT .MS: pun.10 lil ~n 1Iil.: ~~r liil- .&< II.l ~I 111 Ir.0 .!lt.1 I ~~~ Pjill O.P'4 ~~..9F.!! .~ .~ 11S3~ h' .! ~.1i' aT 1~'jIIf" ~~J '1 ~1 1~.!. AT' ~1S 1!T~5 31 ·Nb ~~ Ij n 'il.&i A!.'i&'~ U'~1~ i-~(:.~G lll".~ F' E(". ~.:'~ ~= l!I..P/. It.& 7) ]'" q1l1 I .m r~iO 18 !11."" 1l1i' 1~1~ 1D ~4 {. ?.HO ll·. :Ju.":' 12.J 6~ ?l I ar ~~~ l iT 7"& .1 Ii!lS: 10 ~~.r4 Ib~ Rf "J'~ !J'- 1~16'1 I~!J!O I .~ ~ I~ E& fill F'r ~)..:m '~~6B 1!J7(o1 14 .113 1111 1!i1fi.3t:1 &II .u ffil IJ_< 'IU.Bll 1~.~ .t !PI I lUI 16 lUll I~i~ nr ~I} RT 1l.!A PiRAm:: IiI/lDjCl !l'~ CIJAV.."r .1':' .! T IlIJIlHlDN'TflL CON Rf:llUCtl~r r !HORIZ{] NT tiL IC{)IN REDUCCII(J'N RADIO ~ Armm ~ffm~~~ ~~1:~~ jlEDWl:..R ..Zi U'LI !JUG I~?~! .1~ ~n I.'5 60 111<.o"ll _~sn Y.. ~.IfI.'-10 su g~.. . 9~.1 1.~C 1.l ..~ :e: !l:i.~n...II.~ ~O ~ ~.[ 18 t~.B~ JD~ ~j L1<8W L ~j:rw~. I~II'" . li:t~ ee €:j I~ r.HJilllQ 30 PERALn MIlIli' OE [!U1RVJITIlliiA ANCHO NOMINflllll REOllJDCIIJ.jF.~~ gl~ rrr ~"~ In '1 J~ ~ft U l!l iss 1: 1!l1tc ).:1 to \~.86 ~ :~.lg I r. . 1i§.Z ...~.· ~~~ . 5:!l .~ J!~UU lIE.!!u 4~ 11 ~.' It.J':!I . • " G rr d1~."l~~ I~ In ~~ 17...Ii-! m [.: .. _0 .l4G l~ln !!!:I.n~:.7.t-. Inlg lOSt:: W I' 9 fil 6~'.\l ·. "I ~J:: 3. <2..!1) Ei ~Ii zu I~ IS I~· ?J 11.~ ~·1 ~~ '1li!!iU rr.~1J{1 "r-rx ~I !IT ~) ~T n-i"i't1 HlnU lfil h~ I ~:2..U 1~S~· 1tf." ~12j) !-1 11l71S . 19)~ IS!.'tillN WI w~ C~T4U1litm ll\RGD L ~Ul.m . 1m fit. J~ T. !.fi~ . ~~ ~. 2.z.l 1111.. -~! t=il""l' ~ !IJ: F.'<~ $i~1t ~"'7~ ~.5"6 lr..~ \~ & ~O.!il 3Ul ~71 fWI r.l 3U~ g!l1 au }3 1..'.(!· ~ ~~~ ~ iI6 Ji ~.r6S 15"..~ IE II.tn.~ 15.5-.:n 11 I. EU_S.h 1..ilB 9Hlii :.:<1 H. !:T.~:..jj[ 1.'!! :~i>! ~5. ~T "".oE EfTlTRMlt. w~ c. g~~ !I I 1€11S< II·J.11 Ie . :U!l 1~~~ "T 9.N liN C:HQ ~[JMIN1A'L DE EII41A!f!J.~ Rl~ FI . ~ ~ IS Zl 1L~ ~jj':! Fn' ./il l! N 1': ~O.~~ iH'::'~ li ~ ~ ~ 8 G R.~ ~U.. "121 I>Il IJ. ~.. 3!l I ~s.~ 1~. !I~ s::? '~~ . It'.-~ ~.:10 JII a~ ~. :O~ . D r.~~ ..- 171 '11 .~~1: i-:.. mll2! 15ft n'l.'' AT lli~~ liT T}'i ~a !I!J m "7.:>_~~ ~. ~ u s= S3 D:I!.~ ~.~ [0 ~'TJ ~~ ~!J? '1 :'11' €1 !II 'fii:"'" lij~ '~r. 4~ iLl I~)..~ 11~<fi I~ rnn~ T1 1{ Irl'ij:j I~ ~ ~.~ .: }iU'Q j'~ 0Cll!6: .' ". I!>~ Ii nn bk !ll A 14 !II'~ m ~ 1~1 ~. eMS UIl6 ~UUIil~ tl ~Amo II PtH ~NC~I~HnW.11 I~ lD ~ ~~ €.-n -I.i.! 00 1~7 ~1 n:tp mn III ~1&.. ~ E:i::: ~p lilT 7.J..~ 'II" :Jj] . I! J~ :to!! ~ ~s. 1u.lJ1 !.r 7?l: Ir.' -r f. U "" I~ ~~.1IlGO C.. ~I~ Hf lab .ruRA ArilCHDr DMI~[AL-DE RE!:!Uccm~j kri~~r{l ~DMINi\L .l a jI . 00 :. . I~.:. I'll MjDJfll·~~I!t~~ PUt eMS Pin ~MS Pill.n ~!ii.-: =~ II...- 111.. ~ 3& .AO flit.'F..'.

£1) 23:l~ ilT 74J 60 1~l.&: 6 9U~ 24 GO.7~ ~6 M2J. Z4 9 1:2 lA ZiI Ii ~ srr 7A..n l~ ..41J fiT {.~. nlSE ~'n53 ~! SliJ ~T ~l~ ~i 3:33 ~'iI Ma 91].AL [IE ENT~11!.l.7o.D6 In ~I' ~.n sn£~ &lJBG "i)~. lIT ~l:l' In 421 1O" 81 :mA2 ~!iZ~ II 2~~~ 1~-2ol 5L tl2.l6 'SS ID~ (1..~ 24.f10 ~l ~lt3 RT 'JlJ RT ~2~..~.§'2.'ERA.1 JS ~1.1 UflRII!!IA II ANCHIlI ~roUW!!M MIl W2 PUlL I lA!IlGIJ CAlIALITI'GiO l f!\~'nrR)!' :11: I i- L Pill IC.: M lE<:l ~~-~~ a~ lS ~~ ~1"A~ J~.o 1~24 2:M~ ~A'~ .LT~ ilMiID CE CU~1j'11.!l ~Jt3J..M~ . ~~ --- ~.a~ i!lIUO 4~JGJI 1&...3.~:M ~rsu ~T J~ I n¥'l ~D S1). ~I 8<1. ~5.7~ 22. 31 :2"13.f.. I T2!U2 ~~ m .~.& Plil Rl ~ll ~T 91. TIilO~~IZON1 ALC(Jrrl ~ E!!lU:CCmN R~!lI!o R I flNelH 1.3 ~~. 1M_'2 M.6<l 2~.:>G: ~~ 13].<1<1 91)'04 t2 %lIA~' s s S i9S.8 i~ :sa3 '-~' 81 .il~ ~J.l.l:2 ~Q5. ~l "liJJG m. ~O.. AN~iH(l N9M[U.2J1 ID 5'33 ili1 ~Jt .4!l lG ~~.-14 J~ 9]. S4 1 ~~~oo l~~.n I~.12 r~IL I t.QJ III rJ3 111m '28U1 :m.7.~ ~ I~ 3~_~8 ~'DW4 ~5:.b". .110 s at '$1~ ~:L~J: "II!!U~ 1 lG' ~'_~.o s 39 .12 2\I~.~ ~Il 6" ':i5 BU4i M 4~ 7.1.?. e.44 11 T~ ~ ~ ~ 6 IS ~...n w ~2 '~~ ~J.ao' '~lJ FlY 1.~ n.l.4Il. 2tiJ.' 80..)>l 22.z..'!.3E 2ZHi2 128.MS .s:.eMS NIl 6 9 IlMS 1~.~ 12 I js ~~ :!!!l l~ .!~ 1112 I~ ~1 M '$II 2['9.. l ~s 81 36 a1.3.112:06 ar m 19$.2i!l i~J~ ~~ 1~1.1i~ ~.1JA.!1<8 '!m.i1 FIT M'J I1li-~..M HIM a~ a:s "uQ. ~~ n~:~~ Z2~~g l~S'.H'r ~5:n" n m.~g ~.-1 'lJiI m.18 m:$2.SS . 114 ]8 I m::.%l ~T ~11~ ~i '91~ ~'i' 9-S3 ffiT f!J~ RI !l'l3 C'MS !9-$. 7:.FUil~ i\NCHO N[lMI:NL~lD~ RITJUC~JO'~ .os.1 s 'J2 ~~ s ~ 'I~ 1.U III .14 61 1'9 a .

18 r~. ~NCHOlE1imAc~.!i2 1~1.L TE 2 J CON'EXPANSION RADiO .11 Wi q. iiB 1~]..$ 1 A ..Q NiiJl~lrI.!!'$" MI. 6'9.n 18 ~[l.Bl ~6 !lOCPO !!11M ~1loG4 iE l~l vr. '.:6S '1:l~~S l~:1~~t &QU[' 'u ~M~ 2D..r 13~j]2 n 6'B .~ MI!lS 1~~~ 91A~..~NcHlllrroMJm [J~ ~NT~lIi.lBl TIE ~I S· 'I.01 r~ 1:9l ~l ~~ ~~ 3 t~iil ~S 4a ~2 ~~...0.Ml 'eM2 1:O(G'O lmUIG' 1'l6..3(l:' T1 {3.~S ~5.3~· 111>.~ ~6 n~1 J 7. 141'.~ u~..% TE ~~1 3 ]J. ~~ ~~tO ~(l% ~B.J2 !~S.. 211 7Hi~ ~D. ~~~6' 9I_~t ~:a..n 19.~8 ~1ilE4 4~n· a 20.~:l'. L~R'GiO L ALlURA H.PERAm ..31 .~8 4lJ. ~N:Ci'li[!l:rXpA.Wm:m 1. U&.~ WUo m:.2D ~m 36 ~'I IE IE iE H If 2-31' Z~l ~6~ .n 2~ l4 ~6 ~4 ~~ JII ~6 .OERIV A:CION T HOR1ZOiNl·A.v~ -V l'iURIlONTAL .. '6 ~~.~ !"ill 3'1 ~M~ :~~. .04.J~ $5tl.18 TE 1]1 'IE ].~ 1D~:. 2m r~~.6:&' 1~1 1E 1~1 liE Hi1 ~m ~ ~6 5~ ~ ~ 1'S.1. IF'UL ~MS: rUL 9 I~ 'I~ CMS z2. I Ri!lI!iIO III "'!!Ill.e)Jj 18.2 4~ 50 t. ~ ss 111>.. I I 40 "16 !.31 n 7U'~ e. ~O.cor~EXPAf\fSroN l.B~ In.~ £~ 24 TE !I. I' I'o-~--------L.1. 7~2C el~4 ~~1i~..~.32. ~~ ~2 HA 52 5~ 5~ l~:?Il~ l~lJl 1~~. ·ll ~Sl n: lill fi'.12 i"E 1Jil J 'J. il"19~ :m 3~ lB1~ ~l~ 9U4 L 1! TIll '~I tJ2j]~ ss ~I ~.~I TiE~:n li' 4~1 ]'1: 42 1S l~~5! J~ ~~ 20.i2. s ~ if ~~ ~a t.3~ ~ l:'-~G.RA[)IO!!lE CUAVllJ1llRA .S: €'AUUIIiliCI K PI!I~ 1CMS.2~ IS 20 ~'~ JO Ii . 10.~~ 'm 2~ H TIE 67.81t 00. ~~S. jij U 3CAifi ~O ~~. "b& ' 'ANI"".)~ la ~5a2 ~ll\'lm ~9' ~s ~~ BU~ ISJO nt !Wl 11E 3')'1 T<.!I~ Jc r~. l UON£<Tlln .J2 Pm.llB 1~1.M~Cff..&2.B~ 'T~l.jZ '~O.!9~ II ~c.~. 5OcBO 41. ~I I'E 51H iJ.~l IE 8S! !if S~ 16 .!' ~~~ 7.!At [IE ElU'AfiSIIJM .[2.~B 1~~9~ 1~~J)$ 1M.:ji'J 11: 6l!i 1'.tit 4S'n 5!l. C'M1:i rs T~ 1Z1 8 I ~'. """.:tl4. I . 1iO.~>l ~'li.: It~! I "fA..m.5 '11.

96.:lA :l~ ~a r~ ~ 45. 4!(L~ l~ 11'J1 IT 1'~ " ~D. '5..21l I ."H 1:2 o'IO.H!i m.J.1511 In~a :m.uJ I TE ~]~ n ~6\l1 flO 4~t 11162 '!lI.!! '52.1l TE2Sll ::m 36 7g.!M.SIONRADrO 12 PEiRAI.l!NTAU:Oii 1Lr..$.25c oU5'O ~.'~D 2Ui!Jj ~. M JlI '5~.n liU26 i~'-!lS 11i3.:TE MoIO DE CtJlWAll1. [.!l.Bfi 24- ~ I~ TE 244 Te: 2E.n i~7.250 :t1l.~8 ~ n..2!lm 5B2fiO M.o 'Z~ ~~B !i1L~G n: 5.6~ 1m as ]S.!'i~ 6(1.151] 54.~D 52.~:Il ~'lJ..14 ill :l3~...~ :1:4 .SD 4fI....E4J ~'i.w I l~.!iS ~:l!.1IJ.DERIVACION THORIZONTAL CO EXPA ".~4 i'G<Z!I It' ~ F1tJ84 T'E 1~N IE .i.lONECTOll.80 G:!lrrQ '4""2!ilJ IIl1!!.'1!l.>J 36 . I l~..A8 I 1iIJ. I PUL I 'CII'I':r!'I.2~ SLM TE..4.IRA A~CIlD r40'MINAL IlE E){fANSrnN !..9'1.125 z.Il~.6a 51.:50 ~g m. li4 iE (1&4 n :354 44.~iI t~ I~ 20 411.!}ti I IO~.2.S.2t1 ~.2.!i lG3.ES RECTOS CfT1JFrll'lItlElllA 41 .414 11ii.511 ~J2.9G 3~Aa 29 T~ 3M TE:m '2~ $i) ~.1.~'11 I'JUZ !ll!!.1ll ~L4'\ l!1.SIl ~n 1:il ~IUO 3.:2Sll I 11:2. IE 344 TE 25~ I IG3:2tJ I ~~>l2E 11B...2o..'1l2 ~~2..1'2' 711.n 5!O.\l94 lm l.61l' ..'2.2'5ij I ~.71 ~.12§ I ITU*:j Irmrlt I ~CUln .n l~7.1111 :I~ @.~D 64. "1'74 11: 164 U2~ ~.g6 11.l'511 ~.1i 16:12ll ~&.J2 IOU! 31]' :iG I l'sJe '91M :m.2.JL':"HCI NlJMINftUE EfIfilitAlM E!(!'ANSIIIN MllllJl ~ jU'~H OrEOTR!UiA I ANCIiOEXPANSIO"l ~q1 W.39 I ~fl:.71 !I~.l~~ 5~39 1~7.:J15 l' I 12 16 IS ~.'i~ 2.!i1l .S!I 4!i.&:1 TI '5~~.2.2Si1 ·46:1:ru M.ti) fl!I. "~ !i.n ~~~ 1~71lij !Jfi~:'B 34.<~ I 12 I '3D.2~ 64.&8' I' 17- '30. rr ~4 1E TE ...2!iIJ " 'mAs r2t~6 lJ2..~ 4&.~H 4S.IlMll.. iiG 96.3 'll].lt& sas 5..2CI 163111 1~·121i ~4.% 15H<.w:2!i~ 11Z.20 g~.l~ sas . 12 16 n:iJ4 !1 ::m.~O [Jlj5 TEl54 1[114 fE lM TE lin n:j64 V~6.IlI'G1D PUI.n ss l 211 7'il.iUl I Ta Mi.~..t U.~ SUS1l 5S.23 if ~9!l It .(..12~ !lli~ I :ilil ~8 I :m 76.96 3D 3~ I Jfi 511:.251i ~J) 147.24 m..~O .--~~--~ nW!iI!.2!iIJ I~EIIII 147. TE 12': IK lAlJilllO II L IlLJURi\ H Pl!Jt ~JllS PUl eMS I C'MIS PUL S 12· eMS 21':3& eMS PUl iUiI~n 31...125 Sf.~50 rn.0 Ill"ll! In.4S rIl I..SH' 5i2.~~ '1:i<i!.liI :.. 6. J~ - al.~!i(! ~O.~O 4'B.2D il2.'511 leMS ~4.

1 1'11'l! 111 rqD '/0 oiL! . IIILL Ui.i~ I ~"'" 12 ?:G2 .1!lF!VATURA Ar[.!~.:0 +!o I~ toJillJ W.o.: ?" ~?f)I I . I 11'1 t!I IHJ~ (""" rr I~ ~c '11 ~•.i. 16.d @D II In 4n ~l It w...t':"i~ m..!H.h:?.l 1I!JJ JIL'f ....!u tf ~ll 1~ ~~r ~8? ~U 2001 ~g!'.! y~ y~ i. /.~ ~~ II12M emS' PUl ems -- ~I q ~D J~ F!:--lu r lQ 11 ~~ nIT:! n.: .r 1::l.~ 50 I!:: F.~.. I 1" ! IltJIJE..12 7 ~~ "" }t:I~.l- T ](I ~r 1~ 1!!~ n~~ .it£' ~!)a. ~. I. rl .:1 ~nr.n Ie._ I :J1 I.DERfVACIONT 3 HORIZONTAL ('ON EXPANSIO RADlO::!4 DElllVAnON T I-IORIZONTAL CON EXPANSION RADIO 30 PEFIAUE MOIl] DE CURWllUFIA ANI::HO NO MINAL DE £)(1'11 ISlON A~CHIl NOM'INJ\L DE ENTfI~1l11 ~------. I DG '\..!.I. CONEGmAES REflTDS C'!fOR UllEmA 42 . I~' ~5.133'.d~ [E .:il I-'S.10 DH~ t! ~r. I =t[ 'n 1ft jE "57 ~Ol_. JI: jf tr TE Gi .l 1..n'l!' : 1 .r :r !J~ G~ .:r II 11 ~II~ ~Ir ~ ~ ~ n l~ ~.1.. l~~~lI ~~TtLLIJGD I ~LfuR~ II cr~g P~L em U 111 ~ 40..r rr '§fi IT Hi!l n 11i Jft IT 17~ IE I~S If L:rb »u ~~ :Q rr ~E 7J7 H _~.:lj E ~11j f~~1 1E.! il.~ +.~ 10 !II~ JD~~ !I!~~ !~J .E 1~2 .:n s.~ . J~~ J1~ 6<l TE ]Ij5 FE'15J TE 4~..' ~r.!Illlij lt1b~ It~ 'il I? '~ ~~ - .8& 1>< I? l~IH I~ I WL ::.U]rJ.~ ~!J:i: n fI4 g UI u .rl· m ja n &'I laa. j u IT l!. . ~~ n 11' H ~ij~' !rll~ I.1If-!!J I~ ~I.~~ .! ..II~SI I'IIL ~ 11 11J H j'll III I 'I~ ~.\ Ln~~ L WL um~~ il Pill C1I'S PilL t:J. n: I I II1..G '111 rr .)"1 ~UjQ It fll Ii! I~r~~ 11.~ I[ ~~~ T[ 1j!J!J an lIii t~~.o.:~ O'! rl4 J1I Jr.II I .il 2~ JU ftll: JD ~1 010: rG711 ~t4~ ~t. l~ iom ~~ E~ I ~g 91 I~ i!E 9£ ?l 1. s.1n(. !II ~II j~ U1 .IU I .I.M ..~ t~W...:.I:l I~~~ :.-%. 1'1 <6 !ill 11 n.b i~1!.' 10 _u s an jr.11:1 ..~ 'n1~ 1 . lU 11\ l~lll I> ~!!4 . llH'IlRliONTA{ l:ON E): PERALTE RADIO [}E [...81.t! 2.I I'a II:llUHlilD I:M5 ~JB~ . ~.' .!121 !.uD B1 ~~ '.! ?~ Ifl IlII :0 ".. fln~ 00'.'IIiAD OOItNiSfnI.l1.u nas.15.SH re ~ ~·1~ :1 10 ')6 !iIHI& 1-& II cUi ~~ 9L ~3 16 '13 l~'~ .~s I U!~J~ !fI.iJ:i!1J 2~~. !U -~ JlI IlU= I~JlI ~1.~ ~~ ')~ 3r.I~ }l~.~ 1.. 1.<-2 iE 11.I} l~ !~ PUt.1 E:wJI:!IiJIJ j I:MS PUt I W.n lC tU.:J~ ~'1']' ~liIl $? m's 4" 11U 112. 11111.~. Pili ~ C~O WlR':'ll~ W'I ANC~l.J] )4 10 '0 ~D.@' .S2.t1 ii If rm ~:.. ii.ti 1i -'¥) '5 II'- .l1 if. i~' I!nl I~~..!)B ..q~ 1-.n...].11'!ifi . " ~~ iIII"" :11 [dI11I 1\iJ~ 1"211 n14~ ' .~ 1 I . 1U ~i.. u "~e6 "' 3.j'll~ 1anI! 150 I~ 1JJ_Jn I!:ii'rrfl ~511 frD'-:n li..!lj ."tD 1&1 to: 1t liil5ij I I'D zu III ·ililT! ~...: Jb .!.!i '£.:! I~I Iii 1. 11' i9< -- IT.:-!i!iS.' 1{.lI: ~T t'1 Ell~i .J. '" .~ r. B~ rrl~ TE IO~ ~~.[Tn rr ~~ 'IF :m3l' .l ::.l 11 :~_ ::!~5 r~ 2L~ T[ :'1~ '" n rH'jfl:! I~H.'~ la~u rr 1~~ 11 ILIl r ~9? tr 16S H..:1'.HIl NOMlml [)E ~XPANSI[)N PJ!lNSI:I1N II~CI:t[l NDMIN1J!l DE ENTRADA T HORIZ{lfJJlAlI:ON E"XPANSIDN ~~IiIlC ~ mCB~ EN11!I'lD~ fIJI 1'l!·IS '')1 I'll - A..!!.: !J..~ l>I lI.~ 111 I~ "511 &. 9n ~[ U ~ 113i.tloj ~.4 NOTA: IN CLUTE' 1. ~ H ?! IDD~S ]U I~:!l 11 ~H~ .: U '7' Tt iOt-: 1! t"" Ii .rl.0{11! 111:16 n1-TI . Hu ~~':- MU H: l. mH~ 1~7 1'6 .!.l(jJ n~v iE 1'l'l .!1 le-2~~ It. . tn I . I~ ~D tL9f1 JI.l 1]1' 1~ 'In:'J 9L~~ ~n rsz ~1 l~~ ~~ ~ I QI 1.4 J~ jD fifl.

l>1t la ~ 18 J~.m.M 1E ~lIS rE 61l3· 9G l~Z I iOB rOB is~.74 'llJ. l~HS ~6 !lri.I>ERlVAC10N 'fHOru.9& 8vM I.= 43 .~3 98 I 2~"j..~G ~o J6 H ..0a lR~2 !i'.t I I :le 9].93 TE J4J 3ii.211 TE TE 59J sss ~9S J~Z III~ ~ 14l_S'i ~S9.I1lA~ IS iii ~~ :.1N· :~'j1)_ij8 m.6IJ 23.5~ 241.3163 2~3_8.~ 4tl-~ rs aa aa 92 ~lI:!2 2ZB.()'~ 24~.!I 2i."~ lilll. 4'il~ t.~il m.zO "A~.1~ i 5'2.~.sIO s A fjj:.5_12 '1>0..glI 3~ 142....ZO Sl.'<iiI 91. ~'--------lL--~--_--I ~15 "3~.Em &I. ..oa :214.'14 1B .M .BI ~ AlflUlIA II! eliiS .OB ~5 '17M!2 ~l.811 ~ .O ~~ I ~~ J6 rt m ~u~ ~~. COI\TEXPANSlON RA.~e 2lJ.12 I~~ I 106' n~l2. T~ r.I~LM i~.fI t I-IDlilllONTAL CON EXPAN:.B3 f 1s3 n).A I~ eMS 2M!> :iiDl.~ a.2a 91.~ ~lJ.95 lI'l.93 1Lll! 2~4.g l~.21J 1~!~~ IE 2:3'" ii i~J 1'£ fE.O. 3~ 10 Ie ~ij-80 76-~O 91.a iIS I ":5.so lO&e_8 ~~.:0 30 313 11 i~I!l3' TE 11>3 1E 173 1E 1~3 ~o !IE 10~ lOB I I ms~ nuo 47: 2 9:1 00.~ T~ 3(N nI"i lw.. ANCHO NDMIr~Al OlE Ei<PI\NSlON ANCI:!O flM1NAlI:IE ENIRAID.MS 205. III n eMS IUlCIH 0 EWllllUlA II Pill PUL WI ANCHOWMl'ION Wl PUl 9 Liolllll!r .!lU 7IT.44 'rs 4153 ~.4 7~20 TE 2Sl TE . 11(1'S sa 9'f 2~ .4.263 Tt'i!7"J 27Ui 1 lii 91114 .~8' ~~-ii4 ..~1j 7~.MlI :l~ 36 1I1.:n '2~.a~.8<1 2:l3.4!4 :1t1 5Go~.CAfAILOGO 1'1IL TE. ~ FU\{lIO [IE CURVAJl.$~ 22S.ll ~$.n 511.ao ~74c32' 12 ..011 ." I 2R~ I SD' 1>6 I 1 78:. ~2S. 12:3 .S3 90 gs 92 100 1~ zssas 52 lJL~ iH~1 ~33)1~ SO"~O: &0.SO 1E ~73 TE JB3 T~ :3.8S JiS I !H}.UP2 2~ rs TE ~1J ass 3!U ~.I:FIJi.sB 2Ml.t4 & 1~4 ~:5.DI03bl r 1 I .~1 11IRs.t.Ua L/}:I"~---Hi J ITI /" " sss 2~ '_ -36 SI j·1 31} $Ii 1~ sass 8'1.20 JS n44 I TE 3.44 :!Ii 33 stI.!l6' 38 ~G ~6' IE 4GJ' it 411 H ~.3~ Pill eMS 1EI:1'3 TE 1~~ ~4 .

!1 W1l2 ~J'.~ ~~..)i..l 3~ I ~L'IA ~'524 so M.~"- ] ..lle 11ln.: ~ 7.~ ~ S~ 41(1 ~~.l~IO 'IN PUL K LAIllGO l lHJlUllli 1'1 IMTAliCGO PUL X .X HORIZONTAL l ~Ull _~~""""I ~\J~ ---------L-------~ RADiln 11 C~fS .!l.!:. ~~ l{J fJj.Ga '1!}G.24.~ lL12:~~ r. ~2" ~r ~O' HGii~ 13Z..~ ~il2:0.1. J 1 It I I I _ .~~Ui S 11 s.EllA'" b---- L__.ss ~Ii H ~UQ ~il...: '1.2~a $t.l. J1 III .n U~.7.n 18 2m x :0. - !)Ul CIMIS Jl)~ F'I!I~ X9 II I CMS lu~ 1U4 ~..~2 Im~JS~ D 1I1'T.5~ llT.~r.25. """.E~ 4..'!iI oii:. ·ANtHl[J N"IfIMHiIAt .7~ NOlA: INWm. (!'l lJ:2.S~ :l-M~ !~ ~~ t.~'I a :m.. . ~Il r~ij 9G.l~O J!i~_'SI!I as I.7:QO ~8~.911 .B~ ~.ni ~.fI x j.l 61. ·~il.~ ~. J:1.!!51]( ~:2!i~' .0 ~ ~4 x .72 5O'.t!l251J 'li1i25C ~fi.f1a ·MU."'..Uijj eMS.ll! l~ H~.a.~ s.2§11 ~O.1 ~ i!:1 CMS 15.'Ifl ·~·G.\t$~ 3].12.o~ g~.8 1~ a~ n~sI ~~. s s 1'% 1~ ~~S ~1Il~ ~S.5D 0.1sa n1A~ .EJj ~WUJ.!i~ 1211i6 5'2.]50 6!l. 44 . 2 CONiECTa:~ES RECTOS CfI'UIlNI LL8RI1l.2.-~~ ~'Br X 9t X 14 x. ~2 ~G."'!~.~wSii :J Jd .2~O ~:l"-25i:1 l'IM!jJ 1I7A~ L22..:~:: m. ~~.2D :lC! 7&:20 !HM ~8. 1~:!.

ANCHU NOMINAL ...01' Y 3.AD. .UVACION r . ' HOU:lZ_[liNl" AJ:._A. L. . . XU1 _..TllI.·~..6" X. '" ~'iL l___I::: _ .RA..D.X HORIZJi}N.. '. '-. A 9DG ..TAL I i I I I I I _j I J .".RAIDf O "lA'" -:.V A.m.m..TE ".

~B U~il s I 8 I 1:n~ 'I~.:'0 5~a-O _j .~ s .~6 1U~ ']~.:le lat. Itii 7~l ilX 7~l . ~}l rz .l 34 ~$ 11 1~:J~ a6.s rCMS .2~ 1:1i\l 2! nl2.Z~ 12.iL 20 '3~ 14 eMS I It PUL OMS: s 9 11 ax -rn: ml W. I l 1.0~ ~ I sa ..l2 1~ ~llE.~&: ~D. I ~5)" 1~ H M B :211~ 10 ~~.~!i:.~ S&'. _ HAEml rJn:~RV. I J.E>'! 7G.~D I~ 3~ 2~ .~ ~ 1.S4 ~512· ~~ I l~ 31 7.4. ~ &:H:o ]~.I>': ~o ~! 18 J 1.~tI J[I_~ RX ~1l II!). 11 CON REDUCCION RAOr08 II b----~ L -''"' ' I!___--~--- .'.~fi lS.X HI)~tl{lNT1il CON RE(JUr:C![)N 1 j ~~-----L RAmO 11 ~iUl Ji'fIleuCiEmiUUll WI PUL AN~!o ~DMi!rn:D~ it.~1i4 ~~ 'H 7117 7IU~.BJI ro. !:1'nUU~fl K l AtTIU'IlA u ~. ~ ~ s zs JO. . s l1 211. 12.~$ ~o s ~ ~n '!IX DSt ~~ DB ill{ 8~ ~:i:~'1 iIX ~~·I tszse I 1. pUL eMS 1&'~~.~ R~ 31:21 R~ 211 ~ J ~.!:~ $~26 91i'!i2 IQ~~ij 5.l1 2~ ~!HS l~ i~ is.o_M 509 P.1 I I ~O..H ~ -S4 '~1 !lM1 Jrn. 46 .e I ~~ ~5.~ ss ~x ~131 ii~ .'~ n..lr.~ l~.11Q :i l4 ~f ~B ~Ii.~:!i II~ 0'" 711 ~~ .~.~~ 2~~8: 30..!62 rU[ I ~.3' ~~ ]1'.J.aB1~ $S..lG 7R1~ II ~ ~ 1~.~ .n 1 12.: 6'2l n:H4l Itl: 1i5~ 'mx~ll !IX 5·~t ·Iti~ ~.t1 I ~s.!J)0· <~ & 9 ~(J AX 081 Im.!i~ iDKIl~ 7..1~.!i':l ~9. 21..l!cf!lCilIHKlMINAl lhHNTIlAIlA . 2a: H '/'.3l e 2~_li :!G 111_~'! l~ ~h..)4 ~K:l6 91i..08 J~.32 iYI.'IX m 1Ii~ 731 lix 7.BS J~~ ~5.t2 !!Ammo.4.n 9D.. ~p 52 ~~6 a62i~ ml_~O I(]&. 7 ~.n ~R3a ro: B~l a '54 I "l_~ ~~ .m ~:1.Ml JI).S2 I ~O.6~ 11)f.DERI\fACION X HORlZON'TAl..1 LS TS tg."5Z mlJ!i~ 9&. nH I I ~~. .80 ~l'i !lIlL &Us I I ~J.~ S n.12: n I I I ~ '~ ~~. ~~ msss ~~ 'I'~~ I .1 %t ~21 ilX ~. 7E1D .1Ci 15. I 1:t.A TUIlA .0.6~ \l4 I I I s $ I II ~M~ .9 ~D.~ Ii~ 4.J~ il!~ ~\ I n.AN!:flO f4[lMlmL~ ErE Flai'blCI::IBN . 20 ~a.l~ I . 7U4 8 2~. 11MBII: ~o.~Z 11.:Ji2.~~ !IX 41'1 Iii~ U.

55 41>25~ IJUSD ~.~'\1 'l'5.i~ RX '7'!i'~ R~ 7:M RX ~'S)liO· otH~50 3J250 [.!i~ W~50 16'J:.1J4 ~x ~ !IJ II}.2~B ~12:::l8 ~.~ci!~ 3M~il ~S(ll t~MS 3HIIl ~$2 ALTUIIA· H PUL tt'ts e '12 311.<0 l~:. l~1l:_n 58.~M ~~ 9~ ~J: ~~ Z.~.4'!i.n 90t.2~1].MlI ~~:~~127.'12 ~1J.. CONREDUCClON RADIO 12 1.Bi!l 12 m fa.24 2HS ~IU2 "'!i.~~ ro:_ :!loW Itli~S1I ~&l 'il7JJ@ 94Al2 1~Z.1.1 ILl.t ~l~ l~ 'I.~ ~..R.:l r.24 RXSt4 ~x 9~ ~.24 ~ilt.~~25~ 3\l>2.~8 &~ SlM 2~ (1) ~ !.::: '1~.~.Ol§ "JOAS 4~.~M 4<F200 ' U2.W 3H!~ Ml.5~ I ~O~.M ]2 ~ 6 9 .s.1:'~ b.&l· ~~ 9~~ 9¥l IOi.2Ufi JMH 1~.'.n 1'5.~·~ iS2-~1 H1. ~1~ lJ1_1t ~7..(1 ~~5~ R~ !i44 _5--.}.418 r5. S :O~.WAC10N X HORIZONTAL 3 2: ~ ti.~4 ~K ~1.moEU~rul!l.~6 im5l!..l50 Sq~ gJ'~~ ~]'""i!5JIi1 11I[12_~. 8.~_~6 ~..!U4 <12.l~~ lI.60 Q7.30 ~.A:E[lU'~~Cll(1tr1l .'SO ~4.:4 11~~ ~5.00 !lU'2 10:2. 12: 3flM 16 .AAD1[[) iIlE l:URV piTUH:1\ _.S 16 ~.1.2~ ~~5IiI I 1nA'1 nz~ .4 ~t ~2!:" ~..2ZJ5~ 6 BIlJl6 ~e ~o lS __jl I" n.ANCH!I NOMINAL DE EN'IRAllA X.'ml '1"at9~ ~~ s 1"2.1~6~ Jl!I..'2'W1 0.1?!I 1U--42' ~o:. !to~ ~_~>!.. i '2J2~ I f ~oNEcoroAmPiEU~ c.).411 'S 12 <tO..2E~ ~&.52.l1O S~J6cZ I. ~ ~ L. 1~2:.~·8 ~C.~~ >14.~1i M.!.n: ~ i!1.~.S.ilIil !!Ji£2 1~~ :i11 !!JIl.AO ~ I~ 3M~ s Sl~ R~ ~M S4 2.MI 16. n250 1~[l2&1 J~_2!oo I :rl:. 2'.<S'II l~I_9$ tO~~ :~*'-~~ :J.~i! R~ 21.l"~.2i51l 2:125 ~:l!iI.m 6 9 11. ilX is'i RX 1~ 40.ID'E.-w lit '11:: 12.CIII.06 I '1liX ~u .aii ~P.4D 1.a ..M lfV.i'! 47 .. M9 ~~.I.D.m .et.~ 11!~.25~ 4O.B6 6.>.1AUI11l0 ICMS I K PUL L I fUlL PUl I ~M:S pill I'l.i:WiRI2U'NTAL I::[J~ IEIl:lCCfr[m --- -- II ~~I!iIO R eMS ~iNCHO trnlAlll!I W1 PUL ~M'S ~~eHlC:IiJ:tlt!CGlIlN \'1:2 LARllll~1 . I~.2~~ oM. kNCH[I NOMINAL (lIE . $\.~B. JRoWI ~--t I I~>.~4 ~2.~S'II '1m.125. IR::< ~M III!..~~'II 9 ~~.~~ I sw 30. Ill:]{ 21.66 ~2"1 3~AS 3B .~:l-9 1J1.12~ 1U. '2'_'2~ I 5".P. _ - PER"AL IE: ~ . I:S lD s 'nell ')11. 2ij 30A~ ''JIUI~ ~(I:~~ 'rtx .~ ~5.1I i'iGl'i4l 11lAJa m2.2.llJrk I~CW~E 1'2 :ro.2' 'b5]4 flXm I!lIm ~:?.~OO ~~"Sll 1j.:l~ -4~'i!1iEI §4(:lSJJ· 'mAs '~. ~~:!!fl .JfI S.

!l' c:n~tllllD ~Ul I ~ UTlt:~~ Ii I I!A!l1II ~Nl:HI)· Ir/TR~D~ R PUt f.1 ~.: -~ '012 .:tJ ~ I ~.~ . ~'.l :Iii I~.1! I'J4 ii!I '11 I ilIj -: 1'6 1& 1J1j 11.l~ I~ ~.511 :lJ Hi20 16 ~"l I~ 1" t>l l~li1a '16~D ~p.Iji] Ell Ell tpUo1 m..1 6ij F.E ~U 71l'..:l l~~~a L9l~ m1n I 17P~ E D 2 JA 6D.M RX~~l .JIM Ff B~.$ lDlif ~!1<>1 45. III!JL 5~ ~1 ou D'l I .H ~D'&I ~!.!2.."~4 :.1..C. ~.~. II E ~x W ~p..M iii> 161. 92' ssr !!Iii" H<.iJ!..4l! tli>:.O RX .ll 131.2.).HI' Jil J~.DERlV AC[ON X HORIZONTAL IIX CO•.6:a 1'6. ~1~ ~ y.06 l!i~""D I I 1"311 ~D 2~ 311 G J) IS ~®I !l=:n ro. '!If"" .~ ~~ 11~ ~ ~~ 1-1-' r9 ~ I lBS [~J~ I. 1L.lPj I I~.TAL CON REDUCCION RA[)IOJ.mA . ~ 1I.:. ~~ .1 H:?Z I .1'.Q~ II . n2~ F.1~ '".t5/= mall 'S31 ~." 11jl.! 18 1:.)l.t I~ [9r..~G 1. JD...H4 e.lQ rri FrO 1i~. I~~~ I~]~ Ax EX fI<J 203.J.!II /1.:: :.u ~17 AT It.t:tllJCOm'i .~ InR ....m~ IS@.~~ ~~"Ji ~O$4 ~~ l' I.' " la li.fEHAm . I~ 1'< Ii 111 ~ " I n:~.'~ llr}.[111 :D .ge 1l ).l~ A).Ei~ a~ e ~~ .:.)llD till".A. Ii'Ul i Li'l1i. 1@ P.~ 1E . 116< . IH.<l I~.) ~ N W'J1i H len -'!i. l.:p .10 ~. D.~ I~ W.) 117.NCH[J ..'.ld B~ JI1l3 115.~'..~G 71 I .jj 12 78 5~ ~1 flI .t~ 11~ii sn ImliU I~)~ i ~j <rud ~~ 3J.FiA[]UJ IilIE I.t! ~D.~D PI(.ao.10 n ~5! fjt~ tI!I~ ~~ I' 161.1 ClO!Ili 40 ij~ 4\n r).~ :.I.A~CNIl'~mMir1ALIU: ~EElIJCC:IO N ANil::HIJ r'IlMINt!lL Dc ENTRADA X HilA IZIil~ rill ceN REIJU r.IS A~ ~.. fll i~ ~ ~~ [oj911 1¢ ::@en Is:!>' .( % le.542 RX ~tl It>! ~~ H~ 4J1 SI m Iol 117T!> 1~4r.1~ ~X'~1S ~~ J..MiJJ!].J.lrli h'J> J.n I.I'I-I ~. !t4!J n ft !.1~ 1!:.~e 0I!:~5 lUll l~H . an h·!!.' Ill: ~~ 122 k~ )~~ ~t I~~ ~ j~~ 1 'Jij ~ U ~1 SIl til.!~ R~ .: ~ !<: ..E . TO I~o.~"" 413 .: .14 2~.(.'101 B R~Doc.Ij .4 mmIVAc[ON X nORIZO.. 6'Z ft~ . :.l~ '!lJ I I·bt •.1l.~~ 11> IJ1J~ e<.~..n IlA 1~5 n~ .!J'~ "'4~.' .l' iill.L.N nB5 :rJ.~ I~ ~. .ttJ.J. ~E~5S 1~~ '5~_~ p~n 3D 1El0 so ~llBD 11 I Ii D " ~ ~ III~ I A~ .. .!"! ~o.M 1~2. lJ L ~L!~ ~DA" ~~J.. 6~ ~.]2 Mx .l r.I W2 .m ..nnlIlI.f. ~n~ ~0Il ~.i~· HI . 17 .<.l~ Cllii! ~Z~ iiX b~ ~~ 5~ AX ?1J A~ .: ~ E n~ 15. lij I: 1M 7U ~I!IU "'~r~ [1:90 iSln . <l. /Ii.MS Wi PUI AriClflJ f'..1: 1:=::: "" B ~~ GO.U 11l:JJ! 1!iJ1.. l · .iI6 BG~..!:! '1 lDB lc Ig~ ErJ.]0 1tl2D nl0 I ]D·.~ n 09 n!i~~ Ill.!I'I I!!.0 fi!1 ~...:.! l F~ as: r6~. ".itl 1~.ANCHO Nl:1MI~AUlFilEnUct:mN . B::f~ Il~i& '!~.2.:'l 1112.~ I JD 1"'2 In 6-1 I. . iilAq IU.~ ac iii ~~ ID~~ L1U'i ~"Z~ 11~:i!n ~["" U L~~ij .. E~S Ii).TS j~'lZ ..<! I l~ ~.O L liE ~oo tHIS IU~ ~~rUR~ II CMS flU! tMS" eMS tM5 i!Dl I:l.. .'1I1IURA ..:s '125 :f.JM g~ j!~ riDji' I~ "E~6 8 I 1H1I R~ 112 ~~'tl1 N~"" n) 11. ~~.6 t:lllit • D "ill CM~ .~~ <=ll R~ ~~ ...f'[ft""nE .~ 1'J~ r.!. Hi 12 !!.~ ~r. 1~ aD I~J.~.~ "'5.. REDOCC.: !!1.'\IS eMS ~Ul CI>!_S 1~4 ~HIi I I'~l .n "'!8l.C'UR.j EE.J. Ha.ION RADlO. F:I. Il'ls rJ:'!aS" r'). ~ !ft 11U~ 1<:f. ass F. . ...'D ~ . -e: nu.g4 ~~ IS:: .lL A~ m n~ n~ ~~ Ub -6~ 1:'. -.tJ ~~ 1'1~ j~~ Ji(!~' -E Ell <.U'A!illln.J1. H~ ~ ~4 ~~.NIlMrNAL [1'£ E1ITRAIJIl .~~ 110 91 ~~ 3D ~.:CJOAi .X HllRlZmJifAL CON RHJUICmON !tAIlIO it Pill ANCHO ENT~AIlIA WI .

!1'S.~ ~" 6 tj[ljj6 ~2 '16 18 ~ llxm ~'.B~ ~ !I Ifi.!1!6 .flADlO DE r:U1WATURA ..~2 24 S~ R~ ~5$ AX 9113.: 2a8.ANCHD NCMINll.36 ~Jj 9"1. cnn~c:rlJ:RES HlE'cmS C(i"DJlNILLElRiA 2. SS.!l lS' I I ollll.S2.24 Ill3 It~ ~~ H~ '1sJ 1~ 'a'i 34 1$" 2t1.111 9":2 W.6~.2 m. --' I llJl I 8 8 ~'.[:e~ I RX !liS ~x 6:l"3 .36 ISfl1~ ZlJf.]l1 N lIT I\! INC~U~1E."l4 12 g Jll_~ll n.Il I I}MIS I ii!1IJL l·eMs ~3.811 ~x121 RX..'!l ·B.J' .~. q~:i'l.E4 .t6$ :lD.:~--! ---.7"2 SA).3~ os Z'l~6 nU2 JS ~1...n3 ij. 88 2n~iZ .'B I RX 913 ~~ S6!3 1M{ IUQ ss "'J~H3 r.&1> ~{L4fS 4~jj4 IIX 1l<1'~ It IlQ"J IlXm Jl)l.&1 4li.nUc~roN RJlIlJO R PUL JIINCHC Ern~II.7~ .IY' .91 I 36 jJ1.a'.l[)E FltDUCtLON .~I PJ( ~1I a.21:1.'Il Fix ~~.J 30.il8 I 51 12 is 9 It I 2llli.9" ·]~.DD [ .li6 1$~4 ~~ a]l~ ro."2~ '11 I~ 1~ 2D ~11 ~a. ~I jjii R.~~ 22:.oa I 'laB.$(1 6l1.~8 1&.17.~ 1i3.~ R'~ 7'63 10 SI ~A .~ 4~.rti n411 Il Ill! 213 1~ l. 24 50.C1!TAUiCCl IJI§ilGO l JIILT(J1111l H 1- eMS I P. I I'.X !U3 Pl. WI tftiI ~HIiIRE!ilD1:ctD'j ~ Wl ..I)ERIVAUON 7 6 X HORIZONTAL CON .0!4 llil ~o n '21'J. 49 . as m..t I I I-li r W .X HOIftll0tlTAL CON RE.~ liOBl 'Zl3..M 8.Ul .I}<I .3S mN "!Jr. '~~ . 214.~ 4~. T99.1P4 e 2.30048 ~G.12 243.. n3.i~ ~1)5.8#j.N~DB. --!~.7!l 19a~11 rolJ 22~. """".D6 JO.1. AX &5~ RX. 743 s~ so 92 22:utZ 2:i~1ii. I eMS PUl 5 CMoS: l5..]2 S(j. l5.:2B.lJiI'I.AWCHIl NIlMmilL DE £Nl1RAflA ...S& 15.grs..t\3 MJ.3S '2Zl5l ~~'!60 n. ~O.C1iB· 'lI6 Z~3.. 12 I $t c2llS.l~ S SQ ~1.:l Fix ~13 .R. !IO 84 m.1ro ~~ !i"93 A~ ~:l 11): .4./ R~ Ji ~ 213 !W..!}U II 12 16 :22.f2 RX B23IIX.SI) :ro.9Cl3 .24 22 .~M4.1 J~ 81 "g~ I ]6 9l_"H II! 4~Z TS G ~sJ"i '1514 21.!- 1 I I I alii 91. Bl)J I 7B..~ ~~.!)~ so 18 '~1 8S l'3.f!..a~ ~2:..~ JAl evM 12 III IS 2l!l.H .o!:JI Ja 7s.s& '~8jBO 2M.~8 40.~ ~1~~.24 ~.EIJUCCION RADIO 36 -PERAlfE ..) ~ U3.(.

n~RlV ACrON x llOlUZONTA.L
XE '.il 3 1

CON ~XPANS]{)N RADIO '8

L

tJ.

- FrnAUE

- H/I.DlO OiE,CJ1RWITtmf!
- i;.NCflO ~mMlrML 'D~ E)iJPflINS10N

._____

- Al'JItHO NOMlrm D~ fNr~ll - XHORlZO MTAl ~OM E)'JPft;NSlON

MIlII!I

R

PllIl

ICM;$

3M3'
,j1lJG<11

~~,n
~~O ®;!9S
7G:2~ 9UII
~~.M ~!.)~

,~~ ?JI XE t~1
XE 2:'5'

,~a
7,,~ <1:1
4ii!' !i~
~~,

1!4 l!;

9'S:1l'5·

31l·!i!l
l~l:~

i\~ iIDl .:'IE2H ~E lei XE ~I
XE :J;ll'1 :liE ~I ~E ~61 X~ ~m XE 381 XE ,!1aI

1:0l>:iilll
11~;D;~ 1J2,Oill

14'7Z2
~6$2 l'DtiJO 1106,1>3, 1.U~,

112

5~~

~e

1~~

In,0'3
MU2 1IIU:(("
11l6,GO

9'2.0:4

~'Pl
'SIlJlO

'ljlX911 ~G~~O
~iL!I'i

:(E XE XE ):~ ~~:

~51
.1/~~

~~, ~8,l ~\IIl

f1~,[Uj
!oit3~
mIi)SA' l)W~D

LI~:£:A

aa

'la,

~5,n

'50.6ij Em:&~'
~.Z((

XE 561

xe ~n
Xi,5al
Xf:S91
)i£E7~

9l.~

'3~]Pi 1~7~i

'~HlI

'91,.~
,8

n.w

~6g1ff~4-

XE 'E3~

xe ~'~

TB<

52

'I::lT.ll~'

.~~

1'IJJ5.11ll

~6~~~j~

',lI2!1)~

1~,i,3?'

s:q

DEB_IVA-CION X RORIZO
~iE 2-J4A

TAL,

COREXPANSroN

RADIO t2

'l1.::~Cu."r'"
~ - "l""
AlhlCHO lE'rmiA(lil!

- AN&HlJNllMl~~l DUl'JTIlrulA ~ X II(lRllO'rrrM C!IlN EXMNstDN

".J"''' ",...,'"

MDlln
A PlDl

W'1

~H[;HilE:':JP:Afj\SION
W;!'

~
CA.fMOIlIlI
!l:'
,

IJiJl!G:tI: t

AllUM
H PUL
[

GMS

PlllL

C>MSI

fili.
B

ICMS
,,~ll.-lIm
~!)']2'

I

PUl
~'~ '1.4
J<lE'IJ~, Xf 144 .'(~ 154 :(E lIM ;.jE 11.J!

[eMS

P'UL

leMS
~~_1i:I.

C!MS

ni!l~

It

11.
i~
31li~B

~lIkt
ISI1l.S(!

I

3r_~6n ~o,asn
.w'.160
2.125 5Ml

'Ir~m

i~]~~,4 3USril

I

S'

1!1,24

24, JO

20

IS

~(UlO
76.20

~e
1l

~DM
:J~,~,~ .. ~O.~ ~6,n 50;00 GMii JS.lII
!l!1,.fil 4-I},64 5!M!1I

~E 184
XE 1:e.l
XE~

~'S.2!S~ HH~ lU,liE 4a.251) 52.Z5~ lJ.V:! 5S.251) 141$11 !i~,~5~ 1~,.2l1i

'~.O~

-

I

I
12

re
30,4Il

~
I

n:!!&

20 .:W

la

lE 2M ~E 2§~

l4i

)!E:2~
~E:2~

I
2J'2S
I

~~,25Ci 1 C!2,:N , 1i.4~ 44.151.1 , 4S.ts{! 117,4.8
5~1I , '8"2~'iI !i?.251!1

:l:E 174
~E ,284

I

.6

,~si5IJ
M,251t

12l.!i8, l:f2',i1.

1I7.2,5D

!l4.'112

14'.96 LB4·~iiI! le1.~

11.

:ill_42

1.

3M;:

20,
24,

rs

I'~

~.n

~.l6<1,
~

~t JII<l XfJS4
~7,q,

~emi()
2.m 5,40
~8,2511

11.MlI 11MS m~~&"
132j2. Q47,ge l'~~.~O

~O 36
18
T2 JO;t.s

S!!.96 11>.~O 8'1..44

X,E $!i,1
~E :l!94

5:U'5!1
!is',1,'50

~,m
'liH.l!iD

~~[
4.\'2.!iD

IS

'4~~4
I

20 Z~
30

~5.n
5[1.00
HJ).E,G

I

3il

IIUO
il.44
1jji]$11

X~ XE XE ~E XE

45<1 ~64 "11 4611
~!t;i;
I

;'ut4a
'22.~5

2.12S

5AO
,~,

~2.:Z50 lJ2J2
!l8.250 S4:25C 4~.2~

4U50

m.~.s
;~,~
1~21i~

m_~

m

I

1.2

s~_~s
I

I~

46.72

~~
flS'
24 JS

2'~

~t 5~·
XUSIl A~ ~9>1 x< 6,11
XE 684

GU~ 7G.jG 81M
6J.U1~

iE 574

:z,1~

5Z:~M ~AD 5s:.!S(i'

am.n,
1"lU? 14M6 1.~,2C

G4,~S11

!~'.9&. l~J:,1B

"'S~Z5D

H7~

17

::m.§£
I

2~

50,SD

~n
3D',
I

1'6..20
~IM

!i.2.2i!i!l 2,l25 M,I)1

XE S:Q,t

s,a,m
s..;,:i;5@

I il'sl~

It!.'i&

'12
2

ilO.4;.~
I :ro~B

24

I

~o

II,

EI!ts!>

7S:~C
~L4!!

36
3il
I

:.:e

l~ 794 XE 119-;1

184

U2~ ... 1151

5.~Al

~.m
~.~

WJ.2tl 1&3cW

'~70!!~

ITIZ~~ T:n.~~
I 6S:2'.5!! 141.9&

?~.1a

I

jM.~

I

~.<riO

I Q4.250

riorr A: IN'CtIJlE:Z

li:ONH:TORES RECTOS Cm:lll~ILtERIA

j]

.....

IDIEIUV ACION X HORiWNT n
J 4

2:

~

AL CON EXPANSlON RADIO 24

DERIVACION
.XE
'!i fi,

X lIOruWNTAL 5A

CON EXPANSI,ON
RADIn.30

I

- ~EIilMTE
~
-

RAIHU [IE r:URV1!iTIlJlA - AUCHO NIl~lnN!\L DE EX:PIl~lSION

- AN't:H(J
-

~

NOM1NiJil De ElIflRAD.i!t x HilR~ZIJlNrA~CON Exp.Au.sm~

- RAIlHl IJE r:Uil~AruAA - ANCI!l(H4I]Mlm'lL llHXfA NSI UN - ANt:HIl nflM~NAl DE ENTfillOA

- PERAILTE

-x

f.!OJ1liliIJN1A"L 'CIJNtXP,l'I.~S;ION

R.!,!Ilij

R ""Jl.

~~c~~ -TII.tOIt I
WI

~MS

,
'CM!~

AAtlli:) ,6:I!MISiilN W2'

I:~T"'lOCIII
J~' 1r.'

lMlti:D L
P~L tPliS 1·H,1~
I~~D 1~4&5 I~I ~1

,

II

~ll'U;RJI,

It

!>1Il

P;IiL
1:0-

eM:s. 22,6& JO:"
~D 54

!i'1lll

~

~s
Iln6

iI~IJI.O R
~UL

.liNtlllll
I

INI

EN1'IIADA

AHCtlO, E!il'M\SlOOi
""",l';

[[Mis

p~l

X~

I';

:~

ID961

15i~

1
I
!I
2L-::
I

~ ~ ~
11]

1~

4~.n
~no;;.
G4j~

[m m

m

Dl

l

C~UlilGO tMS

1

LARGO L

,lltlieil!

~

£lMl~

fl1.L
2 16 118
~D

so

~

Z.U6
~A8 411-~ 4U~
~:F;!O

~.
!;!;

.~~ t1:l 1lf 1lS
... loiS ~E' '5~ )f '6tI lE 11~

flit , CM$ .S
7~

PUt

~MiS

~E 1'S2' ~[ 1&$ ~E Xl In

rs w

91.

'15M ~'I44

11
III

~'19~ ~i 23:< ~[ ~~l ~i' xF 1U

!4.

13C~ I~e 12 113~6
i~~'1a ~tit"~~· I'~'~ In1~ 57 1&,~88 1~.ll

H2.il'

,."

]0

'.5~ij

0:

I·S]~

1~

~~
3D 3~

aJ.~

to

j
r

BL40I
>3.~

~rn ~e IB5
I
xl '1.~
.0:[

t1

Il-!';lB I&B! 1~,twI 1:;:3'.1l N3DJ ' ~!!l;i;O

·r"

mu.l

~6'

,·~SJl
2~a..m
1flU! il:5.2.G

17
,i~

l~

~~~

la

211 2~
30 J6 i6 1~

~~I~ !i!I~U
&!LSG

~~
1~
9UA

~~M

~~ '''51

~,z I

~
,II]

sa

I~,m
I~~ IJ~

~,m
I,m

'is
ill: G! 7! :11'1

O!I i'Z

1~~ 1&

~

,1'Ii.I4-

~

.2i<.

2Q

12 ld 16

2'"
~D

$l.~

~

oI!o.H
1E~ 9L~,

~041

x.< .e.5 x.:m
x£·

.~l! y~ W. Ji,~S

1~
'lS 7.,

l~M

~ ~
17

nne

3~
I

~1).1>!
46.11
llHil

I

~r }~~
lE-'3II§

~a5

U .i!4I

»

15Jfl1 l1Er.~

ell

!£;~
.~~S>I

a~

~~e$

24

0II.r.

.11

"HI
,

~~
t>:l l!1 1E

'I~ ~. 1$1.&'1

.IBB 3·j~
16,~

'~2 ~{ ~12
~f 'l3l'

m.n

xe ]11~ ~[ ~'i
X~ ~G7

;$IlU ilV .. 16'.14 !n.n 19M2

la:i a~

~

I~ 1!

JlD.5I

1,1.4U

JO

ro.:lU

n

~48

l!!

:~,n ilIiaQ
IlOsG

U 3,5
~E ~~

~~
II 80 84
.9l'

raj~
1;I~,i2 l\DliD 11:l~g
~11!.~ j!IIJ.D4

w
lG

j;4

7t'l1l' ~H~
~~~.

Kl~f'> tI ~~ lin ~i 45~
XE4GS :it '!J'. ;q' ~3S :tI' ~~5

?Z

~BU!!

~~
I
!It

,;
1~

i~
lfj

d5.n 1lIl.ro
lS:l1} 81M :~1liI

imG

II;

~D>~

~'.~

oo.~

I x~

n ~51

Ii9

r.a

as
2~ Ii!I

'JG

~E 49~

~a~
§~

n

~

Ie·

lem
~L";lJi

6Il

li!<lc.~

I
30
7JiijJ

I
l~

.rn.G4

20 1~

13

~.~
Qj9G

1,!! !O

~HO
~1].3f.

!51HI

~6

i~

~~n

z~
nG
ltI

m:a'~

,,411

,;;~g

.ilrm
}IW:; ~E~I

I.

.e~
Iii ~. '&;
ilIi

E& Ii ~!

~U_~" .
1n.1~

l&l.Se

m.n

,

I
1B~O

,
~'.1i

3e
~u
24
;lO )~ .~,

30

9~u
Jl!I,!D IiIIS ..

lG~

~
?;)

~~

IY1Jj.4

.Zl~'~ 14U>1 2DUfi
~I<J~

6.

16;r~·

·.-aU

!8

162D
$1.4t!I

);E S.~

~~ ~~ ~E ~~~ ~
~.[

'~Q

'Bi>

l~

fj3'j1]i

1;)

9110

~ ~
10 )!)

I ~9G

;Ii, '&T.l
J-l: JIi

I

l~

'~~p
i~

~<
t~

~~

rn.iI~ m.3~
;,~,~~
ll~.~S ·lg3.1!
I:;~J~

.~

mn
I~~~

~ ~a
JD
,

I

JIl,2D

2n

illD

.ro ss
;1(1<

!'Us
1S1!I '3tU
~D ~l,~ 31-'4

~EIill llE G!-'!;
j)!~~

.~
n

ross
9l9G

.~
:!13

SII.9S
lHI)

)~.;:e
BI:J4 51'"

l!1!l'l

~~ ~a:

n

;<120
16.2D

2-'l

UKS6
r

)j

lS.

Jf

~

I

eS2

~

1~ I HIIlJZ

:ro

,

16-.b!!

I

lii

,

m n~

l1!:!i

~.
S~
M
5'! 2~

!4

'2(j~ 80 2Q:}.n1 2~l"~

~

III

~"S!.~~

2~!l€o!l

gn

~~~i6i)

~5

i\i~1I"

S4i 00

113c3<" 228JOO

I '!IlO

IlnBt

rmw,.: 1r4Ci.UI'l; 1V!J~!;r.TO!!ES R'HITI)5 crrOilNlllHll:!1.

52

DERlVAClON
);E 3

X HORIZONT AL CON EXPANSION RADlo. 36
A

I L:: :~~~ECU.VATU.I
!!-..~~~--~,

- Ar~CHIJ,NOMIWIL n E EXPAWSION - ANCHO r4[)MI~~AL tiE: '!;,NTRA(hA X HOi!IUI~ITAl CON ~P'AN:S,iIlN

RAmie,

ANCHOEN'T:FltrElt;(

Ar4CH.O 'E)Jp:AJrt51eN

R
PUL

Wl
Pin

W2

~J!iIf!CII 1!:j\UlOGD
L fill. II
XE 12,3 ):£ M3

IL

J!lUmIA li'I

I 'f:M,S

I' eMS

,,,.u~
I
1~ 16" 1B

CiMiS
n,iUi
'jQ,~:a

.c~ws
20!r.74

fllit

eMS

s

411,&;

~e m

81
8~
,1)8

iI5

91A~

II

i6.l-"1

~~
24
Jij

45.n'
]8.,20 ,~'1.44 3D.li8, ~!Ul ~~:Be
~i].9.1j' 7.J),7.lI

~n.~6

~.,j)~

XlE k~l XE 1~1 ice'l~
KE
)1;[

36

XE u3 W '~J

'a? 9~ iQl"

ell

~1J1.j'G i43:.~:Z

m,~
2;1J,1li\!

ZLS,1ilj

18

ISi.i~
I
I

'~

1~a.
~
is
9D

WW8

~1<W'
.

1'2
j\j

aut'!

9

!2.8S

~o
~4
3m

I~ IS

~

Xc ,~3J
2<jjJ
X~ lSi) ~E 2B~, XIE 223 XE 34~

~u

:l1~.3~

x~m

~~
'96 1~
l(l:g iH

3&
11> HI '2~ 310

233.f;g ~40l..s4 1'5~.U~
174.32

;m.5l ,"l2il.fI!) :01 2I1!1.}'4

'--_~-.i!

!__ __ J
II

I

I

i-v~-I
I---L.,~.

~1J1.~

I

_.L

-'l5.n
00.9U

~1l.$4 ~OJIO 11il1l.

XE. 35:J
~.f' J6J

J!l

9tA~

11.

31l.JlIl

~E
)(IE

W

::m sss
"

91.4't
~1;j.]2.

i(E~

I ~n$2' 90 '2211.611 gl 2.:lM~ 96 Z.i!3J4 Wl ~51l;U~ 1,08 2l'i.~
91)

~

"I:;,a~

I
J6

gu~

1~

q~.&~

16 2JJ M JS

l£ 4~

50.erl
W.!lR 7S.2D

1II
20

x.. 41l ;tE ltal

xe

2til.611
133,~~

~6J

~l

511.'14

I

X.E <Wl
~E ~s:4 X~ '573
l{~

'Loe
1

w~
~~

OS

2-5S.Jnj
2)~.~2

l~1,84

,$8

22:1~2

I
3e
Sl.U

n

4&.12.

:MI 3~ 24

t~

I

50:20

2~lk~g 2059Jl8 :214,32

Tu,~D;
9U4 O~9ti

00.56

S83

:91i lUil

2~U't

~,

228.1iU

XE ~.l

tIM!
911 102

311

lU4'1

~l!I

5DJlIJ

30 liJ

,SiD
91.01.4
1~:2~

XE G1~

I

I ;W.l.8~
26~llB, Zl4<.3;! t5S.l>B214Sl
1

I
:9'i!

I
~33.6B

XE-n9')

XE 00'3

'10:;)

llS

~1~.

2~

011..96 7S.~O

3ij
36 lli

!lIAr.

~~r~3
XE 700
1

L02 illS
1118.

~~
10J

l4W

J8

9.1.4'1

:m

I

~1,44

XE IIlll

mJ.2

259.1f~

53

J5~ li\l .I' L~ $IIGL!IElfi'i Tfl:D - TII-'~ T~-... p.DEFtI" A CION' T VERTICAL TIl 23 iIll I~-.700 M~ ~." b.ANtHill I VERTICAL n'-II IT-21 l'i-31 JIj--'ll !D. ~~.lR "'-IJ rr-ss I\!'-~l UD~ 5 Of:l'i..m i~.. i'j'-~l . .UfiillNIOCAl I~ ~tAe~DO:N"'"l1I~An .. ~ ra .!1" i:W.111\ ru fllMENSlDlj LAS ~ItNnlt.r..:n. g>f~..- PEi1ALiE . 11Iwl!!. i\r-BI' ~.90 W-83' 6 M."T.~$ un 3 ....92 ['MS l}IPIENSlQNES ItlmC~'il:S S~ ~ i'oIiRAPERiI...liIilis:(I.2~ l_r~ 2.I!iLn rWL 4 I~""S 11I.__ ~~ __ L.-t1 1'/-81 T'j-BI TI'-I~ ~---------------------A--------------------~ TIL-::!'4 TI'-~ 1"\'-4'1 'f!'-5~ 1'l-81!1 1'i~1...32 f~_"l i'i~61 fj..~ lV-~~ W .: EO~ l"H.n lH~~ I~ llAJ i'l-~i..!~ TlI-¥.21)l1 .'Iii. :1~T'j--.... .l"! i¥.lll 1I H~·'I'Afl~ CilmSl'ERflL"TE> ~EGlIft I! 1:11.1~ tG'R~IGIIJI 'W~ IHSo1l t.Em"'!': LAWN'" IlE iii.1j TO-6>l W-!j...

1!I l~..BS .11) .<~ s 12.B6 X\I~34 ._.[. ~ !! s.!1...~! ·40.l'I'-62 e: ~ 12 16 tta~ .Q 3D..39 RIM 1~..S lU4 2Z~Jf ~~lI 4r.a~1)(I. lI'..'l<1 ~~-~ .J n L6 ~...~ .1~ 70!) .44 .1-21 W-li 'n'~41· n'-51' ·t'l'-U rn~7~ ~1I-&1 R.Wr----4ICAnIJ!lGiO'1F--Tl_~ r .ta ~~ !4 :!II :!1l ii IB 22.1M! eMS 1.!iOU lilJa' 11~ . I 4 ~.:.S'l SUD ~. 16 &n...21 ~t~ U5 I IJ i~ I~.UCA.. N.::!~ XY-8<C :tv·-~ ~~_1"! l'i'-21 B-3: 1'l~:61 :0-52 .~ JiII-~) KV~!2 ~--------------------A-------------~ l·~J!&lmmlSOO~ rNOIC~DA~ SDN PX!l'lA~E..It:M.!IIl~Sllt LASUi Wn: UIlLli.2'1.111 1&.~~ 3D~S ~.n-Zi' II '~~~MT"E . 55 .r-a~ :W-l'3' 11'-a3 A1'-~ 1li lG Milie!llJU.MINllIl:.li#. '0 22'. lB 14 11'-3:]' X~--iI<> ~~-!..t 14 ~c".RGDI . I ~-"'" - ' L-.~ ~~. l!I ~.4 ~5.B_"4 PUL Ii:MS 1-_1l'i-~-F_'-.5 ~O.io 2Z.l ~1'.L 2 :! A.IIIlIO P.12 M.~ 91. MJCliO -XVrtRrrCIIL Ui.71 !l:\~~ .44 I XY--<91 ~~-14 XY-~A.mw.' ~I!JL ~.n ~~-~ XJj·-7~ 16-20.10146 ~O.UL fjMS llllN!U:FI!!I flllL ALliUliIll! _ __.!~4 4!." I eMS e i 1l l~ l~ ~ ~ aO % !o'l!~ BlL-ge .J.24 XY-9'. IV~j!.S' ~Y-'!! ~~~e :t/j-15 1'1'-8.r.~g ~UG ~t44 '·..UL OMS' ~:nIEBJl. ~1.:ZSQ i.B<1 41'>.1!l...~ J'$.OER[VACION X \. ~'i'-1t ).1~ ~ ~ B tal tl.i!Il :!&'':!jI ~-'J.II.i. PIiJIL.'ER.~~ I J.!. ~"'i. e v~~ UQ ~o.Jl4..IlJl[H l1[4" "f:'~A'IlTiIIJS f'illl\mS AG~eG~A ~ C~!iA DIMtrlSION l~S ~ltJ.6~ 45.: lJiLmll mEJliL~.sa aIM· r.

9 ml6 4(J. M.75 2.:o4 ~ 17 ~~..6 w.!I ~W~! C~~~ ~'~S.12 ~(I$O t~~ g~:s.~8 4Q.E~~" ~~~Bj!. r&~~.:zs ~~S··J3 ~5 91~ C<\I~43 1::\!$.1:2 5liJ.vS~5 10 :f$ ']6.$2 1$ 2~ J~ Jf) is ~IH8 (5.2~ ~II!1.~~ ~~. !)!!J.¢1.~5 ~'1$-]4 ~~':s.~t naG ~~2.~. 56 .~ U' 1i'I~n:rul.~lli!.8 ~ .i S1lI.]3 2~ . Ii!~R~~~C. 1Ji!M!S!\ OE ~~lJMf.2'.m ~il\ll· f'l J.&I~ 15 " 2a .i)J ~:f.A'!lo5 0 1$ 1.~~~ l'i1 i~ ~~ Ja l~ .0 i5..9rr n.1~.~~~~~ p.Il. G'!I.~!lES DE~sm~mm r~BIJl n C::\lS. !.iFt ["l M.RA SOPORTE II I PEIlALfl1 .!j tU~ ~l. riit'lj·2[ .~li ~~S-"$ 611!>415 u zs J5 8 I~ I'1i.~ s 11 ~.lti ~-Vs. 2(1 1'1 16 1...&1 o1.lEl!1310rf ~N e'!'IJENTf.cu.~M S .&'2.rexIMm" ~UMERII I IfE '~ rlill OMS IlANCHIiliS ~ I 2(1.~ C'lfl1. M.:.H n ss 5 'I" 29 t9 I~ I ~~~.~t.:~.4J j2~1 ~a 7~_1 1S: 2~ ..mD: ~~~..$.UI CYLS4i !!:ltS-lil [lhMEMSIONES .n u H:l~ 2MJ~ 6 ~~ G ~l).(PO:POFl !Mt.2~ '3~ .'~.l! ~M. ~~~~ tiis.~' ClIj·6& tlJS.~S:.~NI. 4.~O '6!l~!i tvs~' l1 11~ 7g.U t'!'~6 C~i5-l$ :36 ~8 MlifEllil~l.34 t~~'64 '!i...~O }~.L'I ~1.w!D C~l I~ A&.tlll CtfJlV~ m:f!I~AL rlAIlI~ R JW~HO \iii " P\Ull rM~ PUt[ .:9 1]1 11 1~.!Mom ANl..M2 C'~nl li3 ~9 ~5 ~.~ s ~ 19 2~ ~m.'ro -Im.2:ffi S LASCilrlllll..6!i . 3..n:: r.~ '5nL.~~ J~~6 41l:E4 M:?4 [YS--M ~5:. ~:S6 iMlA'~ 4!1.B'1i5· .~m ' 3~ tM~ I PUL 0Ji!i ~~s 1. ws.~ DlME8IQNWrtli~~ g 12 1~6: 21 ilJ].CURVA VERTICAL PA.~ liil.H I"'' ~&' M·H C'iIS'2t Clr.BI1I G(l..·.2. a6 '&1:" Ed.~ I~ I~ UI '2-i. s {.IiBADD: foI~liU.~ M~ ~~5 ~'L.2:5 1.l f:'iJS·IlJ I:1IS·!j_j· 'J9.-gil l~~ 5 Ir:ru aW~i'E~"'~. M<(l2 Cllll r ~~.Ei'!l I~ lI! SlJ SG.25' ~4.~ ~~.1~5 ~j"!l6 ~~'5: ClIllB5 ~ IS ~G.ss 71i1rn ~lM.

:l1 .

n :l£i:4II' 'zy.~ S~.AI~ '1 58 .:9~ 21J ~G ss m.al 1I1Jl.7GI~wn Z CIJN[tm~ES nr~ °Z' CfTIl~Nl!LE."H RIO~ RJi).MGH[IBImIADA .6-i RP.1~ .lIEIiI.:80 iG '.92 FiR·~l FlIHU R~06 i!:1HJ5 ~~ 11) 7il.8'1 ~~.6Il 1iI!I.-42 '1i<.4o!1 1YiI:~2 liiil.!~ .a4 UlII.~~.611 fiH'.i!~ IIR. ~!J.n RIl-5J ~~·5f.. Pili. ~~t'"' . U\ &EDUC:Cl~Pl RECTA IIEFQF'!!Aull.72 ~O.liS.J'1 ~iHl 6 15.! RRJil t~ lB 40. ~B:@ ~O.lJ5.611 s 9 ns~ .[ ~~·~6 ilR·ro RR·S2 ~o. = ~::.s~ iI~.~ ~ itlOj~ 12. tiIl.E:& nm4.s SOL48 13 ! nss 1~24 45.A~DI:fC~mN' RECTA AN I:'JW~Nrfl!AM I-.. '18 I~ 1Z g <1s.24 I~.:.~EI 4:ii.lI:i UrM. I1.'1'1.ll. .S!.{R·~.i '1(1 ~1l1>4 SDl~S n8G !5..l~ !.~ ..!l FlII-'~7 !m..li41 so' I'"i 6 II ~Q.ii ~ Z!I 2.t1 RR-Sil n:na 1~2.flI.lJB ~. .f. i~ .8<D.M ts 4'5_12.2 s s 12 8 f.7.5. AL ~\!iULll<lidl EJ_:'!i:!.8 . l~.24 ~.2~. li).64 II rs 12 RII.<t9 22.l ruli.~.r.RlIDUCc[ON SR REL"TA II L W.~~.. ~~~ rlR...8'6 s S! ilrstil.~ ~. j'ti!o71 lS til ~IUD .4 6j]~6 T6.~NI:J:IO ':W~€~WPi ~AT~LUGm ~'in J4l 2'~ I ~MS: eMS 7s.:.2 S '6 itIi<!iS fi1.

l~]~ I AL"&1 :I Ri<~l 1 ~~..31 j ~ 9 1~.fL~~IIC ENnM.·u [ 1~ r:.1!..~l~AtJc"}!OII!:l:lluc~·!m~ 1//1 ~Nt.e~ ~ Ilt.Uii<G~.a6'~ lil-SHI M.J~ n ~U2D '~2.~EH1~ZI\D~ A~llim~E rul4.iS 11_ ' LllLum 2 [O!i!mlW.9~ • G. CJiTlj.HO ~NlRiWh .:s~lI ~l-~~lJ mL-94 II I ~ s 20 f8 le.~HI 1I t.9 S'!I.z4 ~[l.~6~ ~L.~3I ~l-ll2 I I ~l·s~ ~~08] ~['1IJiD RL..l ~".o!iI~ ~ ~L.AnRAL .iI" I!t UT~lJlffiJ.REDUCCION LAl'ERAL ....l1 D RL-21. w' Pill CMiS I I ~1N~~'mRm~~.. r RI.2 I 1I!.RHIUCClCN t..211 31t~R t2. lB '~I!~ .i'INWUEnlA ...~ i~ ijl).-~~ 0 Rl042D ~L041 0 RL·~'2D RL.~.n 41l..48 .6'l) 1a-~4~ IRl"-7.l! R9B.~ ~ q 0< Jlil.Fit - PERALJE DtJESE1.~5 ~L·&I J "1'91 I AL..P3U ~v.~ RL·Sl RI.!H '~6 r~ 9 8 12.Si.) f. I ItL-~a D Rl4~ III ~o zn 2.~ 18 tS Li ~r9J } ~5 ~lM 4!5 .~g 2Z.2" Crm. .n~ ~l·~5~ IIUiJD l~ I~ 5~O II !J( ~nBA w.H\i] 18 1<: a ~Q S ~l.~D SIJ.l~ GlI.~~ 1~.~~ sn o1i~-n 4l!I.~ DrnEtm.~I!~ 1Il-7ElI fIl.fi>l &1!. Imlllrnm.DII.$1.-~ ·~L.ii2 0 ~L·Gl 0 l ~l·!)5 0 i:L~ al.(1mr.B71l .m '5Il.(.:BG ~ RL-H.J~ ~ill-7& I Offiru. -~.- l\IOi~S: SI !J EEH L..~1} 45 .~ 1(0 .~~ i'lL-iII ~ ~L.~~ 1~' 1~ 4!j... I Jil.2[J Rb··~l0 RI..ullJ311 ."l2'.II RL.J\o1 8l-7J RL-U! Rl-Il ~~.'l 0 ~~-.'11 ~IJ.7l rz 4D." (.:M Si'J..8G l5.8~ I~~110 RL043 J &14.a6 1~_~4 ~l021 I .4i..~ 36./(100~rnECH'[) "ilr ~ IZDUIERllD "I" .iI RL~ RL·gJ ~~.24 ~~):.g.~8 ~L'S~ I :1>I.j.2l!O6 ~.1U~ ~ .S'T!~O ".~PWFI - .~~ 1S':~4 RL-l'i! RL.~ B 15..l w~ ~iJl oms 7.a:j i .S8 n1"~~. 8~·~ ~O 18 RI<]~ RL. 15.\ REDUm~!Il LIlTEl1llll.

ij.~ .O: NnUR~l S!: S~~[i.J!511 57\1.4M6S ~lit10S 'S' E.rnrk IiJlJEGDS ~E TO~~lllD GIiBEZA DE . D~!iC All~1~!Otil I C.lQ·~ij ~NECT1l~ "fil:lc CO~t10R J W.~~NEGJO~IiIE~ti j'1I.l'E o o ~i:.UMrnrll EXTAl!llm~GUrj'PEJW.:aCHE.il]." ]~450 7. 'ft ruHtUt 1!EXl\~l!ilAL.jU~J~~~ro::.'45rn 'lOW IiIEGlD 4" ..iIJt IINIR PIGUR:'S ~ TiUMn. S" CONEtlO.Dm !ilt!l\!fIAL s:£ S1..R ~~r::l'B ~ 1/2.illllJlMLlilliA.IiUAi~t'].1!i.s ~~la!s.&Em s· ~' .~·r1t.4!OO I IIil~Hii:tAl: l/lM!N'l! ~ S ~L~MJNIO CAL 1'~ II..NEGi-DR .lINJSTI!I! Dli'. 3JOBS{)SilE TOO~'LlO~Wdl~ COClf1.tABltQ.I.:'::'B" f5·571 MATE~ !j" J!l.'iSTR~.CO" TO~rilll. 1I0lDlirM j>1J\I\I1! '( WHICJI.s~ • Il"'1n .ACCESORIOSP ARA CH_AROLA rTPO ESCALERA C:ilNEcm~ ili'o rr I'MlA IINI~ l!l. . I!lII1!IANA FUI.- CQrlexllOIlI'l~C:iO oo. 7i!-~SB ~ 1J1" 14. 9' I I - .

DESCiIIIPOIlN U.lN~L ~lA~~I E~MI ~M "l~~A iUMlN!li I a 9 l~_H 1~.S5 lij.lllMl Pli1.L 'lAC~ URMloSIM i'L~104un.EI>l 4111~ ~ UNa me . mMINIi~ M~lERI~li I I I 1~ JlI.'ECTOR DE AJUSTE) ~N~~IDD~ M IES~.\J~O/I P~Ro!.II )ljIJ ~ ~1.:MI_ol.7 JE·9 ~f·~ 1l'.rARA c~eL~ Il~JADIi. EXPAl\I~IO!'l :ro 1Ii III ~~"" 50.IE.HAR~ MJAC~ ~~mlE' .~l BC-~. UlOGo ~1'111~1lJ'J~6C·11 MIlCHIl'IW! 6 S II 16 1~ !lADIO ~.CION B~JAC:~.5 1II.!U !JSAIlIlIIm DfS ell r!'.fiU' E.M Bt·2:1 BC.E iIt'mTl'IJ'Lcr:I~f( fa r ~l.15 .~a OE LA .iE.A.61J il!lJlG 115.!J' 61 . BG.OAP~RI!.?'1 22_06 31M~ 4~.ANI. fn~4 n~~~ fEF.tI.~.m!1_1il IPlillC.S!) EO.~a'llittk:NM1J'~.C'i\ ITBM1NJiJ.~2 ilI~ 5~ i~.lU DE: IlP~~IC~' fERri' ItJE E 1~.!IIJ~ PAR~ c~eLE' BiU~O.!l2 8AJADA P"A'!' C'!'SlE I!I\J~tJ~ i'AR~ C~13l~ BIi·ul !l~.: 81:·5" 8~·~1 Be-J1 B.~~ L~Mlrl~ ll.~ 16 UI 211 I rmH5 pnR·6 pmH l'TlIi·Ii I"Tm<[i l.LEHfI JUNTA llE.C~bLE BlolJ. C~LE' . .LE~'~ .t2 aU.II. .9fi ].12 !iO.f5:1:fl.] I ~Af!tiiI CABLE ~!UZ 6ij.IN ~PI'I t6 ~m·) EXPI\N~I>N !I.!!. Be'l.a6 I nm.JJi'JIN[Q ~~l M ~1:.lW 24 :10 JS BCJ>1 BC-72 e(.CCESOR10S PARA CHAROLA TIPO ESCAI ERA JUNTA DEEXPilNSiON (COt-.0'0 SI.!£J\lffi.'~2 8t:.4~ ~lln A: cMl~ JUr.J. II E " tJI.Z Bc:. n1l6 '.!.: Hll 11 J£ i JE-~ J~-3 .2 fnFl.~a tI/~J6~ 4l.PEfitlLJE ..1).OM ~ .4r.TIIU~'1i PH~-1 l!JS!iiIlC EN! C~!AR~U! D~ I Mf~11D(WI PUC~ mPII.wHXTRE~ms. e\UALQ~"~ I 'PUL 6 tMS 1~_?. p~fi~ C~!LE ~AJ.CJiiA Riltl!. PL.4 JE·.<l] Z~ ~C ~ll Jf.

t'.S. UNA "T" ltjfij lit: L.110 S~.TUR~L a~ '1TIl:.JtllJ'('I)l}..J 1Ii14 ~ u 1" 10 XI I~ liJ. [MI"I ~ ElHl ~NCI'lO rlEll!JtilUlll u.11 pm LAS npAS!tE FIGURi'1SSIP.PUMi~ m. LOi lllAII.P'A~WI~ T~"ll~lMJ~ l~PI'! ~lANA UJlftPbIJI.96 7~.imJl I 36 ~1.rmJ>Cil':'j H1H U'p.~~ 1!:f.l! lAm.APU1l.\ Jil ClOd . DE AIiCHO!Wl 1l ts. mt-. ~ 1<1~ ~'EC ~ .G!I.JElIOS OE :I ".i 7G..1. :fuJe~I!<~'..~ ~ J~i..~2 iAN DQ:.D ItEOUEAIOO.rm.tq ICATAltll.j lJiS '~PA..l\ PES!:'ll<PGION DEL bU~lDt..~p.4.lOS iiE~ SE S~1fI'£N t~JI.:S :ltf..I.2~ TTFHDA TifI.!. lo:. r~6!'1CAN T1ii'C'DC6 A~LL!.~1I~S. jlg.~ I s 1~ n.!l1l1>1: I ~50.'gf.2..' U~Aji'W~ i~~AFWj~ C~TJ!iUlij~ 1i~~Il.t~Miro:!1 A!. "JE.ss 7iU~ 9L4~ ·l®~[GSSM .HlCST IDU? PAm TAPA 'UtiQ. ..&t 451:2' IS" 2D ete s C!£~' ]' EO..l 3IiI I Zl.i.AJ'l.'II~~m WS~D(I Ell AI!iIC~li~Wi 6 In.ACCESOruOs PARA CHAROLA TIPO ESCALERA 1J\S ~Pol:~f~M.lPUtID'H"t 1I!t1'EPll. PAllA FIGUA.22 mrs.n rrss ni\.II.i{ ~O.49 . c:u til .!l r.iEfl'~\: UI ~II 1\ i!.F'LMlJ!.lIS . EHe JlE'll!llEJIDI ClIPS UliCII)"~''''1n~UCl'l!l!j.gu~ 1 ~PA ~OSJi.::z~ 11 ZUS :iIJ.oo G~.~i!Om O~oUl mLJ.ll~ ~WMU\1.AB~D[I:NlA. UPjlPUN~ TMn Pl.IEm I.5~Gij~S T~P~ ~.Wl ~ ~e NIIJUAAL eLM ~'J'lJE~tM! LAp.PA D(1SJI.~ ~Uc~[pl:!lml T. ACMlDllNATU~~l rrss f1 Cf!I'&.E~ 5 4Q. [..~.Cj. II~S'kIIIP~ION .fiD~ 20 2>\ 50.S ~G.e.=.~PUl.AOII 11I:(lN lO~'IIHll'Hli 1.IG 20 CAt I IiAUUOIm APIICl~U~::L1!i ESCAlIER~ fin C~C 1 eEC 2 W I ~S' 1'!i.q!NA!1E' j!j.ttl:m ~ND!~ UN~u.LJ~S TTR.1Q <.lrSIIO $I.sa ~.lU11m tlk 21.l.l~ ali: ~U:.l.B'!I IlO.UAS riFI-'5 DA m~O~S ~GU~S ~A~~ DOS ~~. Gu:t~ .1j!iJ i:UItIM !llliIl1rnN'l'I11 Jt:~t'I!O f2" Ib\OIO OE~"· ~ eoom'!!lIlS HJl.ln~ ~ iM~ DDSAGU~S TTA~ OA 16 I~ /fA Da.j..$ ~Gl1AS c:nUBGm TTiHD~ IT!l-2.] TIIl-2.I!IC4 ' MIi!.lM4 .Q.

iii2.~T~L~lilm D'ES:'~E 9UISU l~ib!MHRU MUlrll'i1 I:lMS II'\IJL a. 2:.43 11.Flgllfil$: t.~OD n~. ~5 1i..! 8 Plf~ 'CMS "AIL Al 102 ~3 3 4 1.ulim 5 '/ ij: 8.5@..~1 2Ui2 4~.j 15.:m ()'9S 4. T ri<ln<! reclo~ SMa·irulillile' elli?l1!ti~ ~~TII:: SliR4112' .~ 1I. .89 11.!i.~~ 4.tI~ 6.~~ f~ rJDIE~ 'EjemprO: seVE 32111- ~. .11l 10..7~ zz.AOCESOruos PARA CHAROLA TIP9' ESCALERA f'~oRjlfJI-I!cifllli!l.ss -----) CATALOGO E11-1 63 .al CBuirOif)) .~~ij~Dn[lo!l ~1iT!O·S".JIiST~ ~ !DjEt &ABtlE j.

.C_.!' R H p. "ctE lCCG lee'! Y COleCIlFo! TORMI. • PRO ~Ol'i C~ONA FlRMEZA 01: £.B. " '13J1B" 1 B 11~" 1 I 116" 3i~" 1" A 1 tI~" I T.. 0 ~NTFlAO'A es CA· CHAFlOUlc TU illO tON Elt ES.A.JU8TAfl EN 11'000$ I.1l..R:A f>A RIl.'MRICI TIILAOAAR 0 SOLO. TUEA CA D'e I L 64 . • P"f!OPDFicIOIll.S.COINICllIjT'S -OE lIi"' t>~..jADO PAPiAA..A. . iPROPOR(JONANOO UNAMEJOR CONrlNl.GALVAi-llZADO..ES RSOLJE.. JJ.lDLFIT • tAMA~O 1{2" A 3 '1/16" 3 lW ~ Mr' 4 5(. IDE IlOS .'l&-.GUAA DE LOS C'!A'il~~S CONTRA DANOS.iN[ON' OE LA SAUOA OEl CONIDUIT PI I.1.AL[ON. • SURDDO EN UNA A_~F>LlA 'GAMA DE TJ\I'¥· ~os D-I:.. 5." • TORNI LLQ oe.QNDUJr. I'l.[Jet CONDUiT Ai.~ •• D~$i()PO'lnHA CA9L5.MA Oe SOPOiHES PAM CAEllES Y LA SAUDi'!.lAO OESDE EL S.L CIS~f. • PUNTA DEL G/.T..2 Ji~.sUJETAR TlJlleJl!A CONDUIT lACEAO AIGIOO O. .O ._ • SIN 'MPOftTAFlr::x).SI'Sra.J:'A MI'Si">ITO OE' LA.R' LA Tu·EflC £I 0 E' LA GAMA DE TAMANOS CONII)UIT • 1 i2:"' A 2 1/2".OC!.UEffiJO HIERR:O NODi.C_ PFlOPO".l .IE$ PUEfle: Siffi INSrAUtClO TANTO [}E~TRy MO HJ8RA.M.AMI ENTO E~ GA.RAZADERA P'ARA CHAROlA TUB. CONDUIT.djGiULO. T!<ll. (lONDUIT. LA ABIIA2A!lERA P~RA awtllLA- Tli!B!) O.~ PUNRJ DE COLOCACION oa TORNILLO eN £L S. • a s.L..NCI-lO·GIRA SQSH:E SU I:.ITR#o.S.' PlJro.ERE OESEM$AM6l.ilDAIJ ELECTI'IICA lTlERRASt_ . uANCHO cor.lClOfliO'S o"Ill'IIr '.R . .1I2 t.iBHA"00 El. DUIT • PI'IOP'OI'lC..F!tEC~ EN 2 TAi~AN05 {If t4!fl'Ip-QS to ~lJUIT SE co ACABAIDOS • HI~Il~m 'ESTAN:DAH: CA[lMIN!ZAOO_ NlODULAF: Lee iAMA 0 lI:i!H Cl. CiAt'ilCHCI. 7f1'6 • GANCHO-. PROPCl:rtC:IONA UNA C~mNUlLlAO EL~C DIIMENSIOINES TAICA SW7ff...tee A.RIALES • m. 0 FllERA O~ LA PE:STANA. NO . LOS CQNDI. El TUllO CONDUIT Y Ci!o.C_. rl: AIlRAZANFiA cosrccs Y FACIUDAIJ OE INS" ALACION iul.Je: L.OMPA. PAfI. MECANI W Ft. LACIOll TlJIK'A .AFI QUE LE PROPORciD~~'A U. 'SIMP~~ME"~A.fne:.c.'OA. • .SiUS.:TAO~ VI N IL-PROTEJE IEL A~SLAMI:EN'fQ De'~ CAEllE (.AOO I). RA o£'rnm I'<S. I. t!4 ~~ r 3M" [fC~ LCt:2 LlXl l1:C4 'lvi' Y 11.ES t..JHIP(j IES.. S $..PU£O~ Ct)~OC. E.. OE POHN"cM..n P'O 0 EN'fA'[}O OUiE ...C • •.&'C .!A S' UnA.'CI(II\lA UIiA FlESISTENCIA 1Ic'tAXiIMA A.TA-NOAR.1/2" -2 J!4" 2 ).JetJi:f>ef'l 'INt'lT ALAD'D SPEIR" UN.CTO or BAJO CONTOlmo -Ufll MIMMO D~ ~SPACla DE !'-.'· ~ 131l~" i ~.tI.'2"_ MATE. PtIEDE SE~ COI.C.E il EOL)I.u . i'iJACJO. W4LGiJIEA .s:.NO pe.Qt.QN SEGIJ~li.. cLl~.E LOS l'Iii:LaG IJEE:.iONA EL MEDIa I"AFtA.AF':. ~ PARA SU It'lSTALACfON NO ES ~~(:E..s.CEFIO -HIERRO r 1 " .o r.OS TLPOS Dfi SrSnMA DE SQPMn'S PARA NSTALAcro~ DE.'FilQTECGIOrl ~ Il.sOPORTI: PMA CAIlL.I'tS E A CUi\I!J:JWEFI ANGU~O 001'1 i'i'tl I-AC[IO~ AL S.ALUMINIOL ilL 5FSTE. CAB~~.. 2" "'FlD CAT. YJO OE:CQNTReL f\L SISTI.!I. !:foITRE CON pUlT '( $.A. msEfl. .'IIl\ GFiAN FI!'l~UA.~N1~tAl. CARAC1iEIFI.rMfrE R o I::5 !.C. CONCI'IJ!i'¥ SEGUF!IDAO POSIT!· VA OESlJJECION. CHftFlOLA.A UN :SOiPO~TJ.':. FACi~nfA LA 'MIZANDO LA TENSION Dr:.1..$.'IIOili: SE BIICUEI'olTR~ illiS TALADO El SISTEMA O~ .HI[lQ PAM su E~SAMB.ONDUIT APUCAC:ION: ABfI:A2AOi. C. WIG' 1 ]Ins"' l.A u£m::ACI ON.~. NODUI.snCAS~ • fIA'PiDEZ J0 • A.1ifi.' COr...!O.WS.Ce:RO .IOR tTiERRA-S).f.N Y ABRAZADEM·ACIHto. DAlilos I'Q R LOS H I LOS Deli. LAAE!Rt\ZAOcflA 0[[ (.I'I:ICNO~\lrNII. • FAC'LIT A LA SAUOA DE LOS CAIU. SU~EFlF"jClE oa.

C$pt'lcift-l.i6tleil-c~..A. dc:scri~i6il puIlcliicnto al ~a[. ACCESORIOS DE MONTAJE 7...ES bajo t.{·S69 ya.tiHzanacero 7...a!'!>(m segurl "orm:ls ASTM!.ilogo. 7.i olallliM despiegada • . los mareriales OOllpBeadm ell III fubriCOld6n de l~ accesoelos de il!(Ij~e u..calidad comercial.4 D8mNSfO ES [mliCada efl..tllesnipcI6n~~pI.JC.... l'ndi~cla t:nt:l.l <'iegl1r1 £efltc· Nor-mil ASl'M A 386.ULO· ...mr~) pClr ~n'lJl1'r~..1 MATER..C:UiC<l OTI'e ~ pond ieme aI t:aIa'I:. . CAP·· I"I.5 NOI\-'lEt'I..'l !:om:s- .u". A~366'..(lg(L 7•. . sea en oo!er.IAI. ·U· ..LATUR.li!I. ·vn··: -.2 ACABADOiS G.I ASTtI.

tsD8Ib~'A ~Il!::IiU T1i~~[~. H~~1<l tIlli!) E'Jj·tW! ~RnC~11 Th.J !£.l.i. .'' ...ou !!~~ C'R'~ !.J PUL ~..!lD> ttNCIlVM g[lr.!.t \UlTlrJ..j\N~L vmnCIIL ffltll M~ru.N 22.MlD .6i: 11 .~lcrl!BlIIlTJ.1!.U~ ss .6 ~~'~AL Vfmm P~!)FUNCa l I l~m II 2.S . M .fll~!!Il!!·~. J .1.. -lU.!.I1ld. .~~Il. ~ 3 CY.lllf~fflg.'lUl r~~DE1I tll..'i.! C~lI.l~ JQ!j..'1~'fJij.~W.A sr~.U O tU1LDGO ~L I I I tHIS: JQ!i CP.:.~~fI\!Il~m~u ·rn~~'llll!lt. SI'!l? W-4 :Dif<!! !l.ln.'lBO UlIl'GlftlD &.~. l U~· ~ .L 'roM 'SIlt.1 (.):99 ]!. .NnIIIQ!lIliDN'TUm6U 'ElI!.II G1r. 111:1.'U$D' E1. 1~·3f H ' l"g~ 14 l.g'~ '~~ll!:l'lU Til4~~ H01Hllllil'iL IlJ-SI) ll Cillru l':1IITJUl.[11 ._1\I.(1 I 6.20 ..i.1lD~ltI!:i!~1.7111' 1/2' c n.<': ~72 ~Mlfl W!IITTi::!tI:.~L UUIUOQO f'lIiIfUnllll 1.mIA ~D~ 1~5£ 4i1~1 ~61l !<I.n'Rm: l~IIIINIi )iEEiliI' em 1 lIC~Bt\DO: 6l!!...oil'~rr!.tJou TA~.- .NIZAllO p(JlI'mMERSlDN ElfCIlUEHTE IN?I ~i .'C. ~ij ~~o E.I.tY!s:m~ 1f~r.~D' E.1 ~1 "!I) Il 3l .~ gH~ MoI.!i1. ~ !~.iliiALIJ.3&-00.mmc~u "fl~lli8NlD.If'~Ii!F~NDa tW-3 ~f'II.~ 12m ~.I E TIi~~mo.ii-.GD! ~1'i'iJ.i6 ~PPli'-~ I 211m S.M L1 1E ~~8 C!.2~Nf"'L. H~n1ffM rugg fllI ~~~l f<RllC~lI T~IW[8.e !UII' If IIHi c.MONTAJE TIPO TR'I\PI:C'IO CON CANAl nruw VEATICJ\L M-tn -:r.I!o I'ilIl II m.i~ ~RI<l .

C..16 39:s.IlAIID.1-12 CPiI-J CPiljj UH.~'~ ~..(.!j ~lIl (.!IiTEilIlI. 3/4'· h1 j T8i~~~ _l 57L.I.ElfIJ ~~.12 IDS ~u.20' 91.IN:' DE .!iij ~e L8 5!lJia 1f!I'1~ 1n.J~~t(l Pill ! MOfUrirnO l>Jl:rnFIlr{llD AN&im DE UI ES1l:J'J..J! S51i51i DI1l:MmlJII ~i!t'HILCGW .l 20 ~4 JI] I P~L ~H::IJ :rl'. I.F\PH-S tI:"PH'~ s ~.~1 19.U UINAl '''I\NJl.W c ~2 21..aJ lOO.2. i'~_ D1t~'5i9 ~ if! i ~ UI. SruE8i\ O'EM:m!I. 1J~1l.1ii81 21.iriS Rll.$ 16.IJINT.~'i) rt~']t:JUi\l.i!.~ 45.~7 l1.44 :.I1ilffiB CAt '1'1 ~~AilltU(): IlAlVk'lIZAOO POil 'lifflf]l~r:oN HI CItUEI E. C~P1r·l Ci'I'!l-2 CF'i1f'J CpPlI4 C~. r2 i IC&IS 1~.AJE TIPOI TRAPiECIO CON VARllLA i90t"1~.Mf.S~ ". tW I..10: ~O."'.BC 00.1l ".8l!] lUq· ~~.!i~l CP .lW l~~GmJ 'm DEL Cli.11'6 JOA~ 4Q.ill81 1.4i le..tlM~ W '1:21 i!P!I fi ~Pil-1 r~ffl4I ~:l'Fl-'.P~·l J..Plil-!i ~pPli ti ~P.NIUDIlroll !NMEIlSION EN~~LirtlrE ' fit .M.. I. e ]/.

.LYAli12~~1li~ Iy!.! S'ei. GJll~~NI1AOO 1.2. ~ 1 ~C~8~~D..43 9M .!oo~ 1~.Ti.-!:.!!lSI ~~ 1.2:~ ~..'JiI!l'.' J~~ ~-------------L!----- rl~~ eM 41. <~--.ll~Q~a£ UMf-'SulJ = .. '1llIllt-il ~ PIldfUHD~ IlID TO:: III-J sa. IN Ct.1ERSl1l IEll CJ\liIEN'I: eo 2 BO'> BD i E.~ IlM.\l: SOLeR~ 8E ~EB~~ JW A.UN S~ RE@I~RIt ~~TEIn.J9 '3B.r.iTE pg~ Ir-rME~SIMl 158 . (ltiI. H: 1?~' -'~ f .. '!I :!Ii :!II ~J c-n~~D Cfi:''1/. l'5. ~"'WZAIIB 11I111Nr.!iII i'IlII _ ~c~nnu- i!t~EB!. . I . ~XD IftQf~~P1I ~I" 610 Me ~'3 as aM~ ~ ~Atl..l'If'I 13/U. Ii~ ~J.'1 CM5.00D C..~ I eM 1.! • DIS.90RIOS DE MONTAJE ~E~~~W itO'llTJ. I .' I C.5~1l 91.."'V I~ IIl1J1lll DlliGg I'll filAliJUA~~D li'A'~.UNl~~ nr 1t. EM .~'L'f] Q.4L II ICI...-j : n mu : H rh V ~r.~ E--=--.cil.I'E!II'-oUil.O ItijilEieNT ~L ~n~L~G~sH Clifll"WGII .lIGIl..iD~ij ESliALElU rUt Pill !H Il.. !j_T\! B llns :olA~ 4~.~. ~ "' 1 I.~ LI J.£V 3L7rml1 __l_ .1'6' D~~iiRJ~LIU I~ ~ lC JD .. EiBt\.!I ~3 II ~.50~ ~!t~3 I-~ l' ee.!~t ~!'.t ljl''!-l (""~t4nR'ilCtl.!:!1BMQ.~ru I 1II~1lITU1I.AGCB.l u~jIDI1I'U.enrn :!!i.l!lI .a< 4~1? -l>D~ SIla.~l~I[~. ~E fIEA~O :nr ~c~e~OO:Qllr.!l!LH 69.~~ .ljtl·l .Il~MlII ruRmM~I'-!I'lJ P EN ~~~EINTE.11 "til 711'S rtJIlTHllifl. art] c~~~.7.91 ~_~~.! L\MJ'j~ DE !\G:fRD CRS tl'D.]' ~I?~D I~A~!TUD i'!. W.l 2~~a ]~ I~ I.85 ~7.w::!{if.~L! LlR'~~~ ~CE~:lJ.LiEf.CtION ELlFTlCA . ~....CM pllll '1!l'.'llt m :::I ~CI~I ·c~!)(~ 1 ~ ~i"'r""1~¢".MrntB Ct!lTfllllli!li RI:-\ RC. r.>l:il.

IiED .~'.' Ac...p_S·ll:h..':.'!I'~ !"(IlI m~EiI15!fuN EIloIC:!.~ 3:1 ~1 jJ 1a. ssss r.'" Dl~MiCi"RQ Cl\TIUOGI!I- tMi t2:7.!iH 40. 1 1 ~~ l'i~R~O" W ~ .il1'i~!~.!i..\ ~3JjD 2ll l<l 50. ~1!frA~~OO r.MIN~ D~i!iC!!:It~c.N' MM r.1"-7 ~ I~.p.ZO 9]. .a 1Il $~ UlM[)jA 1E.{I.!.D~.(>!l ~'j.ACCESORIOS DE MONTtUE M~smlll ~AAA r. Gj!jI.l. rl.e.~ljImll! A_J~~j[~It.lIHilT~ ~I!TE~llI.. t I ~l!Iil 1'r~ SOI'IIr!'T~ SDLE~A ml'lE~R~2I'Il· .(l:it' 'JtMIIi.t?·3' M?-·~ W?·!i ftp·6 r1.lJjEN.00 ~.iE c~ ~C~~oC~ iE:2.ip.~:!! tS.71 2aAm ~~. ~t~.s't'A~EitJi Ii ~ijl ~M~ ~Wl '7 lO 12' eMs' '~.S ""il'l ~~ ~~l!!iIlI.IJ!.2:5 ~lle ~ik'2S Sl.tlTU~ W Pil.4M f.1~ rl'..JU~~~OR. .MHj:S!ll~.~II.g.a:N~~:O DE E~.: $lIIl'a~"f.lU~~ ~C~RDr./.911.H ..mTUllil4 . ml\l'-l!'O ~~~IliI'!'L. ~DIfj~~Iil'~~P~ .~~ :2ZMi JO:·.fI.!!~I~~~Q~OA1~~ER$lr:1N G ~rIC.lI. !$ I~ 17 is .~nrn 1!'.

70 .

recios.ilo.l. A. Pe{ll)te 3J:l em (I 112") ~"scariJ~(g.g(l< espeeifieo.~ tie ditl'l.SC ell ili'1.curva vertical exterior CCVI: CalJ.ai.sJ. Stlporte para Cllblc tipo c.th L:D ~ad4~ript.. d y 8.il~.Yc al rrusm I Y '1. el ('ati1tigt! !. • La charuls tipo t. A.1 (.In util i7..ocifica.. CaTIlnl ~n¥ae[6ri X 8.fitl lilt (144 ") mm (3/16"). C'x. '7I .: {.i1I1ll1 'l'e:rJlilauod~~ l2A. Longi.~· mos a base de: ~hlrn-mio.sc genera Ufl:. [)ImeffiiorES Indic-. E.'a:> I!(~m!e m~ d sea reoomendal)te. K 5 Dir!l~ ns il¥'It~~ 1t5 _I Calla les de ~mm(J r~\i. . c!eocad:! ClllMOgO~B desglcza J 21 dcscnpiilioll' oo:J'r'5polli:licn. Di!!Lm22 19ual qLle res trames rectos. .a~ CDrI'a vertie. r\!lg'ul1:k5 de g~m 90° DI[i'[o i:! li 45~ I)_ Arlt.ll!~ de los tipo Gllllm"'! ~T~lliiladn !:umrle1l con [as nOnl111sy especlllcm:. (AST1\.t.de. fill1riC<l en 1(1re1'er!:flte .s lisitas qc acuerdo ill <:atlilog:l e"FI uesri&t y c se forma.ilb: ~DOl?Cl~)l'II-:~~ Para uti! ~nl<::i611e S.1J d~hc tlfeetUltl'l.ldica.adL'm de tos 'm.Qrib.ri'ca ~M '1..imle~ lie la Amrfric:'3n (Jci~ly fur Tesl.mal'l raaio recto eell: Canal C:lilrva b.16 em (-) C.S Digiln I Digi~o t: Y (jimJXiSiOI~ ~ b: d:1i3.a e e! erden concretn C.4.se ~Il fabric.'\ncl. s.nrrespamlicnlt:.3.t Mruerialcl> Las raeretialus l'mpic.l~ ~TII!f('Or CRil~ Canal roooc~[6Q reeta C'f: Can*1 i dcri\la.cPI1l~xl6IlQ tigurill>.arnll veruilado se fabric:t eon 1.cl6n 'f .:::i'fi('.Q~ acre..:2 "P<!lilJ.lud ).4 (I ~sjntlaci6n aproQaLlla.s.jlJepalr1'ltrnmO£. C.1 ~~cctl\'n altabe:tit:.'l(1Ii1 Y lil parte rl'llrm~rica indlca Ias 011mffisi(lIl~.jit:a~ en eencreto.! mat!!riillcs acabadfl~ 0Pci(lll.2 Ac~b~.gn:l!Jl En lit pagilla esp. ~t.6 NlJmem:1JIt\Jr.IO.:!.ad(ll'l 10.<.!L) 7_62~1l1 (3") 10. Pef1l1te rgu~:ll.!umini(l calibre 1~ de acuerdo :1 nONHilS t\SI'M liF21J9 'i ASI'l\.Ilj'al se de. D .omollllil CCVE: ClI!1at. 3.f-U-11i.H .]I cJ l:1.irFig y ma~eria!es. cada clave arfumlme. Kg/Ill ~§.do:Naw'l':iL s·. C4t1I'(ls drgi~o~ correspnildiclI!cs'III aneho l' i'!1 ~lDg1l10deglm. e!J_pe.rulill .a.t11l1n<lUIC:J.SISTEMAS D ~ SOPORTES PARA CABLETIP:O CANAL VENTILADO s.{l L1b1Fl.:J_ F~aT1l. el _a no rnbre f"e<nedc{} el cat~logo Y Sf: fonnaccn d ills iaiciales del nornure m~n: <"'1'R ~ C.11!l se p-ec. censulte dil:ectamente a.:1.·dave il.iticadi()n.

tS .II~(1 IClMI !i1lil~H HliillUOtfFAl ~ ~Ii.i 1 21 I l~~.WO REC1'O . ClilJD UCi'.Atil:ONUL ~-{q1.-----~C~fIlAl L lli ~ANC:HO - 'I 22- "'''''EO"' C'ODIltlOR!ZONTA~ IXlr.CANM.H~"'1 lllt6 7lXl ~MUIl!~L: LAMlIN~ ]\l. a c UiH ?~ a ~~---- ill - R-Z1 .l~ ~CABJlj}1I.4 ~. 'CODO[fORJZON1:A.e 7.C.rlD" f~ DE AtllillMO: ~~T1J]1& !. 7 IeM -P~I!.IJ MI~'::Ir.AlQ~1!l --' .1~ '~ ~ I ~ATEBIJd.\i~ AtU M~'1IQ OE ND.liJMCHO Arm.MilM lN~ll:m ~JH~~.{I~~ l""w" "" fliNOIO 8.m i:CH-U2 ]J~l 10."'!lI~iN PUl 3 1 .!llJjim . ~M &i'fJ ]!!I.MH II ~.HiD ~ I1EC1J~CmN .ml" '] 'GZ 1ll.--------I .. ~. IlIM:F..MAAl. .! UiJ~n.21 : I:i.I--~---- A. A 45 GRAnOS ~. -----r .1'It.L t Cf.66 C tHt C~H-l'l ~t~-l~'l 7.~l 7J...

22 !~GULIlI:I~ GJRQ :I:€~'H2~ (!:i!'!-in ~a i!iUIIO II !--~~~-_!1:/r. .62 a ~ '''"''l "'' ' DR :". COllO VERUCAL WfEIUOR A 45 GRADOS [.VE I 21 EXIElUOIt A 90 GiRJillOS ~ODD 'iElfTlIC~~ E~·Te~I'.rIM..I'~ ~ 4 "'------ 11 7_.~~o 4 ~NUU ~ .r..".!lDO Io'BlITII.f!.fhl~ltJtt L.!\!...:l\UCfIU ODll(! YERTJeAL I.1. <W.l EXTi'JllOOI.COIDO'VERTICAl.'1 - 'I ·21 C WI - .~l I~~ 1~ iJ~Tl!:Jl1~t: LArMNA mE ~EU"lNIO a ~r..tlt iEXlER!DFI c:r.mCl ..lE:RTlCAL~Xi~R~1iI ~~----~)\N.(".74.CAfJ.~E-m 3 ~r. ..le AMcno (1)00 \l[fiil1GU . IiI.L ~TE~kltt: lJ!MIW! I)E~l~rtlNiO !{~.'!. C!)OO 1.'iTEAmR ~ 0!I'li/l..!iTERI~~ UI'M!1'l~ O~ A~U1"1~I!Ua..I 112' rt.tL~!:JU e eVE -1 22 l!r4G'UW~E lilRD . r...li. H 1!~MMmD'.!'JtCHifJ I I tlllTMIl~~1 ~IIL C~ H2 fllL ~~ljln2! C"'CYE"':2~ Ai:l!iilJmik uj~ a ~ b- m.~ Hfil~LJ LMlm~ DE~LiJM]ll~ r~~ l~ ~"!:~6~~m:p.~ 10. l~ NA i:~nJ!i!. 73 .u~rW..HEIIIOR' '[.. e 1'.~BA~O ~Tuim .L ~"'" U::::".w DH..lR II ~il"' .~~l ~C~'1-Z2l I r. JliNGU. ~.(:4~~ vrnm:J. ~~!.!E~2~L lUG ~I . [.

u.~'~ cx.!\N. 6 ~IJe'" .AI... r.C.!I ~T 1 I.NllPj~ DE AlUMINliHIH. AGI!e~DO: I!I'~TURAL r ""' _l W f.CH.r~lillGw! ~l.~ .lGHO .Ar...~ OE~LuPIIJrJIO l~ foo"ll.!SS. ~~ I.I~ ~ If '1. I c :( - AMeRo .iHj~~ 0 PUL UJ CT 2 e".~V~ 74 .~ ~ 04 ...X Im~!zjJNTAl .U·2 111.M..1 .' j-o. J'l!:A!i~OO' ~~TUAo\l ~----w 6 5/Se' 156.ifAN~L M~ fEAI~LllJ. 7' 8.AL I:l.6r1r'1 :3 3/32' CANAL X BORIZONl'!\L UJ 2.6~P1----~e.lolUII~~. HIDRIIGNT . T' HORIZON'fAL CM.11> 3 .~ 1 Il"UL 3 " I\lnEIll~LL~MI'..!'."T }i!:lRI~(]~T.D? JO'LE.tIi~JlIt I C..E.

lle ~lUMINI~ Nu 1~ ACA8AC(J~II~lU":'L 9!L3mm Hl1(I" -j D ~ !l.lt ~a lAiElllU1 S0P\jI.TAnJ611l ~i!Jt 1 I I Pl!Jl eM D.1 DIAPl'IITfI!ll~MilLA \.llJiIll] i'D~ I~~EA~~N ef!! MllOO: ~C~~iIlOO: 1!t1l.lJimm D_l u:n- !l-' lllfIli tAn~~~a Sv.u~ IlJI'l.9~ I 11.3fa~ DE·ACERO CR$ Ng.CHIl C.Mi ~1~~URO~MtllUl. LilMIp.J~ OE ~~~Rn CR5 t.al! !l'E M:E!il~. GIiL.JJ\u[ls9J X D .WI!l~Jt8· ru~·o: Me .'ITE.TJlmlm ~rj.I~.360i " !l6.. 1'1 I1tJ1. '1 ~£Ae~DO.lb s ~ M~liE~I~1Ju.95 ~Ia I j!.l.UNZtH.360 X .ij~ JlU:L c£~-. O].ACCESORIOS PARA SSPC TIPO CANAL CONfiCTOR PLANO t~. CA. ~G~z IEI'.S!llPDiI'l'E: L~r.!Jij ~D~ INtllmSlbrJ U\I 'CilH6~if 75 .~it1ll. .~Jl!n.t~ANIZl!.O: ru.

Jf::: ~::.O I/l..~ oe: ACuEROO cQr~ I.lm CIJANOOASI SIHE REQUIEM . .U.6L tl~~~~":::"b. ."iJ!JD ..[li': =1~=ru:-%~~:~~'=/I~nw ~".Bi.: 1010.[11101'!1A so SfS1EJ.~~1rI~"""""-:I.lTU!bhI..I('!T 1!!IIm" __ _1.. .P'Ii!C_~~M£x_eOloll:!l l!o.. MORAl IZT. .Il. E'STE Ce:RTIF1c.c~~r.l sn:ff..:.' LiP.*..5i- oor~P\AA.~ F~·"__6r sl.E=-~.F::!I~IIII1i_ =~!~~7..fI '¢IIU!r.rb:I-2J_II.ooTm.~N!O~'F =..A ....~os f.LI ".. Rb5ERVM'IlOSE EI.~!> EmI:ND'E...II:I::X.Jj..I)~~.II::. soP.~~ ~h~-WM"'" 1!!11 "riW-~ 1m !.-:rtttn CER TTFICAD...eleN OE FflOV-~O~. 05-RI'CI--IO 010 ~C"'F.sE OTO".lJQR DE ffiESEN-.>.. ..I..l I"-ROCWIMIENTI. AV.M~..EOS MEX.LU:..l~III""'~1I! t "t: II'lm~.~ Y0 E)J.E 1]:.G. PROVEEDOR CONflABlE I"'~~I eRoUSiiHmND500J..rr"'~'~m1~~~~~Hli..' 11.rnC~LK!I!.l8.:Su _-:SI$iEM"" DE PETIIDLEDS ISESl10Ni DE LA C.~""-IW'" =:~"111"1"".. !Ii ~.Cl1. .IAru'i AuOITORIAS oe.M'E."IJI!InLK:U.t" PETROLEOSMEXICANOS ~r_l.~!:a:.)I..-~.no.PRowiI.Y.. 0. .FIICi~O~ 'I( _ 51Ei::. ~-~( F>A'O~O.jk. lfd.v1 DE GE..c"Ji"i.e.. ·WS Y OR~_~S SlmSJ1lIAf.'fI!!!Jo:!-li~~~'l:w.!iNlW.\ll[j AI.l'''J1HJo 'n:JhJJoIiIi ~..K.0 OOL OuAiD.ALlDAlJ... DE!.wffiVCS y iilETAl. ~ t~~.AENOR AKIt.l.B i!.NI:.AA sus Pil.RCUo..l:l_IJClO$_ 51. ROJD GOMEZ r.~I.:!te:..J!~\PA.t.iSPE:.'Ioi.{)!)i.o DE REGfSTRO DE EMPRESA '.~ .~L Pfl!eS1PITE CerFli'ICADO l'ARA a WMIfl:I~ mo OE LOS S1GOIENlES ~'RPDUaroS· P.STm'N oE.:. ~cjl:1.n_I~ u ~\'i'!fII~ it iri rJJ!I~".I· ~"=~~. DE i!l1:f'~ES CERT1FJ:CAOO DE.q. D~ I\C\I'I::R!::JO eQN LOS RiESvL iA&OS Clll!...v~".1'.. A Li'I ~t.AIJD.!lrl~"llIi:T. [ltIE .QrEll$l.!fJ"If'IUQSj'l1iF. Sf:GUIMJI:MIO E!l-I a 5NT8NOIDO PE. eA!i.r:'I-i!flli(joX\ !'i:I:mu.'~II~".:piI_liLrn:J'fII'ri.I_i"-~i.p'I'p""'!!o~n......TOS PAW> \I~M:'AC[DN DE LA C..A~TlfI'CIj$ I~IO ~:sobl)i).ECTmooS'- I EP).~ ~iiij. .OOH! P"'~-CA. .QSe.J'ECTlJADA FQR PEITlQl.ISTEMlI.... U. 5U VALIOiEZ.. DE ~.ICQ..lIOAO I.r·IF-JI 1I"fd!I1..i':I'.~O).l:!JA.~ 0!:i~ -& b '...T'fW?:J'S -RE:t..lIOS CONPORME t.!~~~i-':~~I'1~:'~I:!~~~~n~. .LI LAi':~t.t . IilE: ~iiro..!.T...:Li:l .S'I v $.

.L Fi\' 'l~-'1~·!ll A:)iJD::. 1.<.(Ie-~ F. 24-' 4-5(l ~D M..Jl CI . (5fj-l.9.. flK.~ F.!. 3 t3~1-1-~i ~it:~ellilo..A InL ..2 F~~:j3·3'l'-"G-2'~ i~je.: 3 619-Q~~ . t2M AE.O!lB-'l:D.')1..::I C.3-:J!~-·IU A-b~t)tf!t:lGI" 0=:: 1fle1 l~lmD T(.~fI~aC~~ur.teo ~.r -f:!lq I""'<~" 7...1.:.j"'" 7:!·:. ~..s.L IuJ* (~i21) 4~ . 1'.1J.1101111 P'lf . T~"- ~1~J'II:Gf~".llJ:lj :l.E.:iinc T.:idD~~ . fej C17n 315-93-63 1: ue(_no . r... 15-ss·e& !..KO: P-. S"".~ F~~' i'll\_~i(=liIg 'tel s.lml[ll T~I.-1 -djj..lI':i['i_1J J=.19 ".>:'!: . ~ 1~ ~..:'..~. TafiI'IM..-. .-:'l...fiiJ. 'I. r~1(:m) 2""'~~ T~t:H~..-[] l.A.: ~in row:: .1.c:r~ntnrJ!lr. T..Nl~ I\b".i:i~ r1~"....w~d<J<'& EI.'~ FlI!"-5!:~1. a.. .n.h~ ~-··1ti)3-3 .U"'60.5.1Q:I.Doo Mar_ Cae..r:$i GaIt..<1.~!.~~ F((< ~·s-I-62·uO r~.~ (&0._.(!lJ!l"tr...:..I a O:JhaO Ji.Di't. ~..!. T-c.l ~~:c.... 2 H. ~ el~ 1I!1t":"i :JM:.: II JZ~!3 M[jl"u:.d.r.:!~"2l1QOClIItC'lii.151i>-'21~) 2·&1.1~-41 "lJcJ:>I~. J... l~I"_ L&'S-~Jl5~'lhf2~ :J:gtH.L4'. de E<t\Jlpo r--J':.R:.:w ~ "' .A.s. ...~I:!IIC·lI1~~ ... flu" \R"". Or. C". z.'iiCJ'1"f-1iit':.. :2 1-"-=-4 ~ 'l>mi>lco.....rB-P4---4e: r_'.!W'i .. NIIf~ {.21. P~!.::&o. ~..~. 1.oI ~I N ... ~.I.Jol..1i{:.2~·i!'] T~~cDl1~!:l ~.I.. (!I~ Ll J3·H&11..ill ~.'\. 7{l ~tln JU:kf1.".o~5 'IJI:'~::iI''''I.j. l Y ·15-Ce.'"-!:If. 5..fI.1l T~ChnQ 6r.'.~.l . (!Sa·~l-l.2' ·.:.:U'OOII0!0c:b<"..al 5 ~ Tr. odete L"'!j':= ~3.'bIJ:YIo"J11l S~~il~Q~ Tel.de ~or1~' ll!!l (~1) B ~7S-1J·73 r. El~<:t.::1Lil1:11!fi CtJlu.Il.. t>.. \rut..~P.(:.'.1 :.(~<!.....af~.]S' 311771 ~ o.OO F"".~r.. (. ~1 p. T~tr~""..5:O ~" . 10m £:.z.GT:t:"Tf~ 'EI~riti~d SoI""_5..M Wrl_ .I·IIr .t'i{llir ~ooRt.""100l~ To!ue. EI&!:trio..t!_..mr.. 1 r"i. 'ii!!.IIIoI.ilr.~ T1:!I. (~l~I ~ ]~~i3S F~.:r·~7 rJ.&013):> ~-a}-n rll~' vi. Di!.. C"l"Cmllil~ M1lL!:"'I". sA 1"1..'" {lQ e 'V.J... 00 Ml1 ~~ F1I~ eli! 80'.e "~1. dl.'.>.-!i:1 CQaliliiJo.$]5-. P'tmi. CEN1Flo "'r~EI"!)C/I.n~ 2"~·7'..7~1""'''J ~'I . UI.i33-ilS (S!J..mplii .3.v~ ~JJI J.)J r.l2.Bl"'=.ras.t. MSj"¢.1 j 5.. f.~.I~.j~ T~I..t ('j2:1~ i!a~-"JI ~..:: 5-lG~7 ~ i>rD~.sllil I.. L..!.: Sl:&l:1raOJ. ~ f§clta l'i2lt I "'OS-.501 ~J.J:j rei.j. :.. r...A :a S4~&-~ " To!. 687-3El--~~ tt<j~ l!ffi...81g! . ~ ~· u.. .....·m em~".-=...I1~~1 :2-l:i-'1-1l Fttr 1.'22·:52~j F.2B-Q. .IJC Q- ".1S.:::..iJ03 '01.l.·~·" ..~~..~:l.~ ~. Fii:c.J-..Ar Fl1Iz. ~.=.OO :F~ '!.4. For .mll14tltL'I: ftI..!j7 0'.(rQ.."!lo..::!I'..:ilm."'1"" '''Io)Ter .. r1~ ~ 1 ?.l .tf"HI4 8-?'&-OQ F<»:: 'S~·.5l-~il-"'dI~ iP'1I:(1 !Ji'!:ii' fi. Elk'Ie!..I :s:.dCl.1: E.VIJL.S-49-S!l.. 10<:0 7~·M-~ SI.. '2E~.1':u~: 5 nolllo.. t ~·N-1n Dtic." j'..J ~m:: ~ M:cil"i.. p. M .q F>I< •• ~~-~'-:lM ilarldll.. LN 1l ~.I....OOJefI!9.?In..~ Tihreaa.e!i C9~l !Sa-::1-(!~'" i=b:::r:.L 8(1.bhlJ:llTir~".1 31 ~.:!IlpDn. . .<f>i"" In<lin!m:>l T~1... 1.... ~cl~ t::f.!' Q.~ r"".A.flOc.D '&...11"<W1cIo~..h:!.a. (~1~J ~ ~~tl.l1PQ.lI!J& !.11~ !:lo~~)!1 32. 4!JS) !i"!t.'' ' ' ' IiII l)i.t5fh2 1) ~-'lG-57 ~81j. 'L'l!ti I ~ J::!.p.{ll}-7~ Fk Nli.l ~ :.S. N.. {1I0IiH:3!H...I~! 5~:.l' ' .~ ~ ~~·l~-oe ~.r T~.~ A F~.i. 1i~. Obr<:gl$n' S<>n 14-JD.e·30F . Ft. ~I ~~.s. ~. P-.rnp~ Ter:r&t ~[.1\ ceUtJ Gru!lt3 Eh!:CLne:e:.' d~ C...N DI!r::. i:. -+I~ (U.:~·~ (.r.V T"" 17 (fj 7i E-W·TI "~ •• 7 1~·<14.>¥.. 8c1:.~ ~I..i:i~ 'CIlIt. 176". Ria...:::".""" r....F. iklo.g.:.N L r. ~ .R'I1Qr l:-Drl'IiIJlcl .1I..<inI!:O$ • .2.1:~~~ 2.' 2 t~-:i2.2" ~~ (IS-IK1-M PrOOI. Nor· F.DG C<>mr.'~I<lGI=· 1. T:unfi' Surt<it'.. .iS. "~..6·7t \'iJr_ CW1"':'" o. C/l'l'l.oD-Q7 F .'! 1""".~ . aw">:j" "'1 T~I.5lS~5:7.CJ't~~~ ..-B2! F !\.~~7·f. 5.j-'lfil-(.13.1 ~1 .it:lt)!.· 7111-12~:o~ LL:6ft.o.:".f.hr"" n-"".I~hr:~j j-."::'::i) EI!:i-J!3-E..t.%1) .tlJ]~.:.>. t~IM!I~I..:l.~. 6.:1 ~nr.r~[...ii1 V""~!lm .10.LI93g.C..~ all". Y t=i.. 5.. 004 -c.:l:>-1lQ Mo.lt:i. • .. del {:. ~1~ ~i::iliii.U:3 P<lo~e F.tr..El~....I~ 3 o'2~~""6 M"~C&lOO (!5~~H7-~·al.r. J ~"!.~1. sA ._I)·~ Tl<1.oanlev.l~fisl:~ 'EJactrMi:CitO !:!ilJDa ~.Pr>:. Yu . So". G.I.=r Fill" :M\l:.... C~l·!> "22>\\'1. Vue ~1..IJ..:1' ~""...i:I P~h~f T[:f_ ts...:..:j6 (5::13):': B I-OIH-!o EI S"IVl>IlOr .I ~~~ ~7~. r5li:?) .M~1'-4~ reerrca =rIc. So...'\...l"tJa... £999) 9 :!t·~!.JaI J'7i01X: OJ..i.-.IJ:'JllJ. (6lI4] :lJIHG·m FOi<: 6I!6-(]5-fil· Tfjeenu..c Tel.I c.B.1~". (5E.-:Jfie. {5Q~~:!S'l<tl3..2~.il::S!--"F1. ~"'" rr..~e.r..1[i1 j!"".2-'~-'7' F". 3~.~ ""'.~\~~ 1 • (<l11~3rn-\1-1 1~1Tt). Cd r~~))..~.~ •• kJ 1J"t!" CifiIDlllr f58{8<1)2·IlH.. Pi-:].G..:I.:.'6J1tI!':.!&(!. r!1I1 ~lot~.::.I..r".ico 1-.'3 '-<II M ~~itt.."ll.1''"11 ~ za.. T~I (~~~ ~~ ~I.ucli'r:ulIrl:.'l"Qkir~:-n ~:zGnm ~~rCtJl'" L11l1J.1....S' r.rf.1. dol _ "'\'I" <:i""'1i"Ii".HO·I1.. 25f"M. F.B~ ...-I"~ .2-r.:...J_~ \\'1(.OOI~ !li!t~m ..u:"_tn.l1) r. 1~12. iC:L1C1~ ". D M~)lJt:J1r~E.:"j/~9:t .~'!I f'1IOo: ~ '~-6l!--3I.-U~ F" r~~HlI~$-1~ FiB: !:!~..· ~5 gLi il(J_IF~c:. T~I (3·j ~):li.D. T"l 122:t1~ 4!J>-'. &1~tlrr~D_~fi'~ ~~d.. d~ M.rt! ~el QB 1\!£lIld:. r' 4 J.n.. ~6!i4J ~ i4-1~4!5 Cr:! ObJ'~glln s"" ZiDNIA· SlifiA~·EJ'~!'Ct/.A.~1 1 \o~IIJ..E Th~ (m~ ~~3-D~· r·5 F"~: ~ ~O·fI!1)-a~ I..Ohnac..7jl.d.>1~ GI·"'I!<5.:n~ )' ~¢..~II' ocl (.J«ll!. ~t!ll"ntirJO!I ~!f t.~~ !I...v t..!!<3F"T.: G~~jn(D .F .'}:<~M2-IlH'.. . ~5·1 &-~~ I~'IM""'''' rMU... S3'3.V r~~ E111o!'...5Il "F'.ii-'l~ F&·.t ~~~-.JIOb!i1..I:G Si...Igl>1~fi~ Y9ti:-1i G"I~"'~ M<l<111r.t.FoI1 .!rtr(l~ p"""~~.5__ ·1e F• ..H·~. F' E::!:iiJ.U1r ~ T.lI·£lo:!.L De rol...Fo~ MoruI".--""'r~ j".q }l'~11'-!117 F"..J!(r.U.fl PU.. 1'.1 f4!j1 10-3!5.4.'l4'1).A BJildo!illGr. (72~P7S-ll1l-~5 Fo : 21~·:J._ r~-I~) 4505. rr. 1 :'::~4$-t-=l Ji:ur..'13) ~ am.Eior::_.o.~I..e~•• l~5.li.'1!J..~.'lIf~IDrn..I EI~I±H:. sa.(!..Ldl'.. ~ r~i.':.. 6151·~~..w~ Inl_3b""~'... s.6ctl'l. g ll)·~a....a 'M.mrn ~}~r~Bs. -V1I. d~ll"m= T~I 1m)) ]'7'!!Il-~' 'l!Io.~4O>e-2 F= 65-4-D>2!l! l)ialr1buld6:ra eor.L ~t 1 ~~..'JCh27-iiD M""lca lJJ> SA Db:ct. "'''-. pu"" lo"""I<:'(»IJ<! "Ci~j)(> If"I!iI~ T~ r3~13 . lrr...ll (~6l) 6'~ D~·~7 1"<1>:: G~"'·7h!3S C~IIIoY'~=' CntJl . ~.'2} 6 g9. lS~~> 2.:.3'i/'. Elee.s"'. T.I P.5 e71lNO~ (D:F:J Con" C. Il"'iIilI!(!(i)..) 1) 1'~5-W>65. ..J DLr.n.t 11.".t27) ~7 7-7~ F~~ :n ~.o.:II:<l=~ a"l~ F • ~ ~1~1 J.p!«>. liIt"i 11If'li):!.Je Ii TOIl.G7··7~ TO>l.~~ Do" __ ~..2~124-1>-E.! . ~~I r5S1 B'. r..].. Ell><lnc. El.6j 3~&II-M' F". $J. '""'C~. 'Nas.l!l FD)' \0\:.'~o/. Fi!. YLrr.l ~ct-~"3"--11 ~~n'..s ~ rul ~~m~75·5!: I ilme-~.~ ij1"·1IH.L Td.) a'E".." ~ Ut-IJ..5:)2"~' 1:!~ F~~ :i o]·no". ~""<k:I. D~~ [:OS). (!l:. 13~) ~~5-71J 4I. PJIll»t':I~Ie-~ r.. R.l.l. de Tul.' ~ l~-!I<'l·~ TeoL '.ooo :0. """t.825-3f-~8' F :.e Gn.' ~ 1.~1.. Mij)z.~ Jill.t. i.:abl.".I)-:!3 f.<I CI.8 Cd.~~ 17·!I{-!}~ r. f1I:nt .u 'i T"I.:u\illJl.1.a~iri.iili. (.. S l...7~Nl"1 i.1\00 CV Ab""'Il>k..:::&!i ~~~i!Ii."~!?-il·.n(:.Il ~i~ri...Q""S..Ell."~ MnL. Ir..:a- ~'.. Til ~~ .' t. SA ~8·57·~ f.1!!rlnll'o.1 Far (~7 i) 2iI~-1 G!I4 R~ '. r .On {I-55: Fo~ szoa ~]r·2a QK MH:t:Ir-I'~ i:h:.J..~3 Pm.l:!.~bJc Y..t:6-Otl':1T ::..:1.1jp «oiU~JiI ~~9.IlIe: M-t-.D'~STRIBUiIDORes AUTORIZADOS COOPER CROUSE-HINDSr S.:l!. H<tp!iY. ]e.l Coh~:....::aoh s ret..1~m..n1i[OfTor. 7f1S.::.o.L ~rjl<lN .s<i . F". ~ i t)i!I N-DlU:..Hcin 101./I.~ ~·~773r itz· ><J..§IltH" I! ~" l'Jtli"II~S.2.. ~J. QQ r. rQr~~.b11<'..q.jIll:! i2 ~t.. {61'1~} 3s-{j1~ F:. i"""" .. f::~Lf(I~ Y~I (~J 1 J Ind:-.n. (5s.] 13044·77 """."". Tel. inti..'i·l~ P-"rrFkl!l.I~ Y!a. EliI<::Ir>eo Lrl<lu.r.fO.ie 1(11..2.!.:ll 224 ·1Q-.){J. 7:. 7'~"-ij). ~!32'111i. [3~!..~ EI.J1IZJn. B-:i' 2~""I Cd.. p'" .~~ora fl'rd M:r .1 0 f~': (:5G~j ~ ~ .=&a F.'lir-X:D.iE!~'. r~L L..~£'1S.~. ~I.er. (0C4~}~ 1 ~"'1-£6 tJt..: 81 _t·7 !Ffll La~ T"I (~g.SO F~k.II:::.~~ ..I. 8<iC1.] !':.i3.ll. El.:r.u':) 1<'1(3f. C.".7q 5l~-<I'2$ Fa.F"':.S-~~-o:.'2~2.! .. 7-.:nnfJQI lit'..lor 'I jjleo .. 8 ~oo i ~JI)a Cool\ ... . (~:l. E..114 E5in~. det :Filro...IIGilDI(l(.l. ~CIu1: r:rllN..l..Y. "" 7 ThL(!!.~ 2~·~n S.\~l~O{j~-.hwJ rt!~r:.t.'~::01 '3 C-urt'!rII"L.' [i Fi')T._.fiIi ~ !.>!JS5 1. c.lll!..P. C.c.."."~ (IrU::lJb!l. cA T>:!.o hid. 0\ Ttl Iti!I6) ~ !i'lW '.:~ J. Ma.' "-I9I'1u. !9-a510 -4·1~·!...9 M. P"l:DmOOlQ~ EI"r. ·1~9 9~~ ..' .' l11i7"'. H"!IT~III.I~F<!<:. ·• I)cl .1 F ~b.l~}:S ~ i!1~"-.c~r"br"" .. DE C.-..I ~~It!.._... ~ .J.ilh . d.1l1i..C.a~il lC.]3. ro•• " O~ CIf11I.D.iifKI:(l. In!'!."2&~": (.j""'i>'j'lv . Tel.._ !l'~.!--!'II-HMD ~(.x::. 0"".7 t~.~n. Ti!Jl'lj)Ol ch~lIm Illdu'llrinl QUa~ Tel 133) ~ i......ol(i!.'"1 P.~ til':iill ~iY.i1F1 f¥!i"!':1I. 55·1!11!l34--~1 ( i'a:o~!55--19!il'!H~!lil..t.A~ C.~.~ glJll'1[ld"EI[!Ci·~n..II:C.15·~ I R>Y. T~ C:l... "7.~1() r'lIltlGlc.r.:t r. sa..rjD FII.5-@-l-i. r. ~.:«J.)""tIol~i..:.O.Col ~III~ ~~lnd. S. T~I!:. T". G:r. (&l·ll) ~J[]<! 6..r'tIt!tr.Sl Mank:r..j.:1 2-~-74 COil:iLJI:DI.jrtJ ID.7-"" ~rr..i:I'. ~6~O. 'J1 ~~I~(II\ lot ($.2r..S.L roI.:'. ~~~~ II":'":li~l"'1I11~ ~·Sll..r~IDI"II~ :S. '.8~.61.1 til&7) 7 ·fS..t\G-r...'.absthr=.~o:o&.j.r1'l iU' 912p......37 ~a.c:t:'Z.1~\S9.L . 155'-2.:i:!-lil!flO f>. J. : '5-n·e.. CPrP.: ~1 J-.rl!l.·:. N.1\ T~I.lHj &.n1 Fn.11-{it!-O Ilane{.~e. r~1)~ l-~5 (M.V A CiDm..~. . 19~!)) u ~"-OO r~ .~ l. fo3}1t7 '1>-0..o T~'rJ:ir». ~1)!l~J31 Z-DHlii F~. <W1 1I.'NI«I tIi""""~tl\..) ~!l.jjji."1I1"~ c.:{!~1~.<: :ru·\Ch!i5 AJt\"II'rI(i)..Jt:l1if!o..IP I "~I.r~I.:tMi G".~. !la.~" :a. ~ll.0(.A.I:lu..l~·j'a.1 L.!R--%-"~ ..\".~_"'.Yr.J'l 4 SA IJO C V f .I!I Ir"liJemt:rl3 l'el."!W)'l".!. Sft1 .=1 t'Io~I"".:.. 1E1~ ~n HllIFi!u:¢o r." Ill! 1limi'l"" T~I.!Q:o!I:... C't-b!la~.' 8<00013 ~ rll'. 1'11:1' t::..!:j·n-i g ~ue~~ T.i~o 1':ui<llbGi>"" 1"'..).." C T~.~~l]iI'..t>. ('-""'9 5..'rool III (&~J') :.: ~ l .lmdhl.. ~Gr-dil.nr.. B :!-.. Re. D<JQd::i":.~UI' F'~I..f!'...MIc..i!.-'ln-<l~ [~~ llYJ"'D'Un... . l'~1 n.r.~.rjflll~t':I [:linAoi...A ~II (. CI!1n.(..:(:nl.::o!i~~".. €I..nr.1'I.. r~ T"I.d~r i'~~ n itr .1t.1-'3D ~6 .J Or.tlhno.l"'J~1'lI ". IHp21l1 ~~3-1lf""'~.1.iI.£ S!lp~ ~ <!t~ ~ -.e:'."""'~L. ~Icktm" d~ re . T"I.t» 1':.(l.R.='<I~ ~O" na ' :f~1.1"".l.11 fo! (1'22:' ::::"!i49!:!:J "olut.&-tl.\! _'fel.001.~.ul •• mllt.~!1Iil· 181. 1 (~1) ~l·5:lQ·.·..=Dt.r."il.. r~1"J...I)lI:I.O.>ior1nn . SA TIJ..' 72 S-4I).~ 'r~I..1~(S404J 01: 15-1~ F m~.671 T.e ~l"2 .12 F~ e..~~lh.St.~.lC'I-"{. ~!l'2.l37 1 ~3<:..'-.~.

Distribuidor Autorizado COOPER Crouse .Hinds til' .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful