DRAGOŞ FRĂSINEANU

GEOPOLITICA EdiŃia a II-a, revăzută şi adăugită

© Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007
Editura acreditată de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării prin Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior

Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României FRĂSINEANU, DRAGOŞ Geopolitica / Frăsineanu Dragoş, EdiŃia a 2-a revăzută şi adăugită – Bucureşti: Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007 Bibliogr. ISBN 978-973-725-917-2 32.01:913(100)(075.8)

Reproducerea integrală sau fragmentară, prin orice formă şi prin mijloace tehnice, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legii. Răspunderea pentru conŃinutul şi originalitatea textului revine exclusiv autorului/autorilor.

Redactor: Constantin FLOREA Tehnoredactor: Florentina STEMATE Coperta: Cornelia PRODAN Bun de tipar: 24.10.2007; Coli tipar: 20,75 Format: 16 / 61x 86 Editura FundaŃiei România de Mâine Bulevardul Timişoara nr. 58, Bucureşti, Sector 6 Tel./Fax 021/444.20.91; www.spiruharet.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE ŞI STUDII EUROPENE

Lector univ. dr. Dragoş Frăsineanu

GEOPOLITICA
EdiŃia a II-a, revăzută şi adăugită

EDITURA FUNDAłIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2007

StudenŃilor mei, un pas spre lumina cunoaşterii.

CUPRINS

Cuvânt înainte ………………………………………………………….. 1. Statutul epistemologic al geopoliticii ……………………………….. 1.1. Definirea geopoliticii ……………………………………….. 1.2. Locul geopoliticii în cadrul sistemului ştiinŃelor …………… 1.2.1. Geopolitică şi geografie politică ……………………… 1.2.2. Geografie istorică, geoistorie şi geopolitică ………….. 1.2.3. Geografie economică, geoeconomie şi geopolitică …... 1.2.4. Geopolitică şi geostrategie …………………………… 2. EvoluŃia gândirii geopolitice ……………………………………. 2.1. Perioada clasică ……………………………………………... 2.1.1. Şcoala geopolitică germană …………………………... 2.1.2. Şcoala geopolitică franceză ………………………….. 2.1.3. Şcoala geopolitică anglo-saxonă ……………………… 2.1.4. Şcoala geopolitică rusă ……………………………….. 2.1.5. Şcoala geopolitică românească ……………………….. 2.2. Perioada „anatemizării” geopoliticii ………………………... 2.3. Perioada „renaşterii” geopoliticii …………………………… 3. Analiza geopolitică ………………………………………………. 3.1. Criterii, principii şi metode folosite în analiza geopolitică ….. 3.2. Teorii geopolitice …………………………………………… 3.2.1. Teoria statului organic ………………………………... 3.2.2. Teoria spaŃiului vital …………………………………. 3.2.3. Teoria puterii maritime ………………………………. 3.2.4. Teoria puterii continentale sau a Heartland-ului …….. 3.2.5. Teoria Ńărmurilor sau a Rimland-ului ………………… 3.2.6. Teoria puterii aeriene …………………………………. 3.2.7. Teoria spaŃiilor globale ……………………………….. 4. Organizarea spaŃiului geopolitic ……………………………….. 4.1. SpaŃiul geopolitic – noŃiune, proprietăŃi …………………….. 4.2. Caracteristicile spaŃiului geopolitic …………………………. 4.3. Regionarea geopolitică a spaŃiului …………………………..

9 11 11 15 16 18 20 21 23 24 26 36 44 50 52 59 61 65 65 68 70 73 75 77 81 83 85 88 88 90 91 5

5. Domeniul geopolitic statal ………………………………………. 5.1. ApariŃia şi evoluŃia statelor ………………………………….. 5.2. EvoluŃia hărŃii politice a lumii ………………………………. 5.2.1. Harta politică a lumii în perioada antică ……………... 5.2.2. Harta politică a lumii în perioada medievală …………. 5.2.3. Harta politică a lumii în perioada modernă …………... 5.2.4. Harta politică a lumii în perioada contemporană …….. 5.2.5. Modificări pe harta politică a lumii după 1989 ……….. 5.3. Teritoriul de stat – unitate politico-teritorială fundamentală ... 5.3.1. ModalităŃi de formare şi modificare teritorială a statelor 5.3.2. Caracteristicile teritoriului de stat ……………………. 5.3.2.1. PoziŃia teritoriului de stat ……………………. 5.3.2.2. Mărimea teritoriului de stat ………………….. 5.3.2.3. Forma teritoriului de stat …………………….. 5.3.2.4. Delimitarea teritoriului de stat – frontiera de stat 5.4. Caracteristici geo-demografice ……………………………... 5.5. Caracteristici geo-sociale …………………………………… 6. Domeniul geopolitic regional şi global …………………………. 6.1. EvoluŃia formelor de integrare suprastatală ………………… 6.2. Integrarea interstatală la nivel regional ……………………... 6.2.1. Europa ………………………………………………... 6.2.2. America ………………………………………………. 6.2.3. Africa ………………………………………………… 6.2.4. Orientul Apropiat şi Mijlociu ………………………… 6.2.5. Asia-Pacific …………………………………………... 6.3. Integrare interstatală globală ……………………………….. 6.3.1. ONU – organizaŃie internaŃională cu vocaŃie universală 7. Geopolitica stărilor conflictuale ………………………………... 7.1. O abordare geopolitică a stărilor conflictuale ………………. 7.2. Contextul geopolitic internaŃional în perioada postbelică …... 7.3. Cauzele conflictelor armate …………………………………. 7.4. Forme de manifestare a puterii în relaŃiile internaŃionale …... 7.4.1. AcŃiuni agresive nonmilitare …………………………. 7.4.2. AcŃiuni agresive implicând utilizarea forŃelor armate în modalităŃi atipice …………………………………... 7.4.3. AcŃiuni agresive implicând utilizarea forŃelor armate în modalităŃi tipice ……………………………………. 7.5. Diseminarea spaŃială a conflictelor ………………………….. 7.6. Regiuni caracteristice de tensiune şi conflict ……………….. 6

93 94 97 98 103 108 120 124 126 127 130 131 137 141 145 148 157 166 166 169 170 178 181 183 186 188 189 196 196 198 203 210 212 216 220 222 225

Africa Australă ……………………………………….7.7.6.7. Primul conflict din Afganistan (1979-1989) … 7. 7. Al doilea conflict din Afganistan (oct 2001-) …. Europa ……………………………………………….7.5.4.1.1. 8..2.. Criza din Caraibe (oct..6.3.7.1.2.6. 7.7. Reconfigurarea hărŃii energeticii globale …………………… Bibliografie ………………………………………………………….7. Impactul conflictelor armate asupra mediului ……………….7. Islamul – o lume în mişcare ………………………………… 8.6.4.6.7.. Conflictele iugoslave ………………………….Al doilea război din Golf (2003) ……………… 7.2.6.. Noua geografie a drogurilor ………………………………… 8. Conflictul din Vietnam (1956-1975) ………… 7. Tensiuni şi conflicate majore în perioada actuală ……. 7. 7. 1962) ………….2. 7. Conflictele din Orientul Apropiat şi Mijlociu … 7. Atentatele de la 11 septembrie 2001 ………….7..1.6.3.1.1..7. Teme geopolitice majore ale secolului XXI ……………………. Politectonică globală – spre o ordine planetară multipolară … 8..1.7. 7..7. Conflictul dintre Etiopia şi Somalia ………… 7.5. Conflictul din Coreea (1950-1953) ………….2. 7. 7. 7. Invadarea Cehoslovaciei (20/21 august 1968) … 7.6.8. Globalizare sau regionalizare? ……………………………… 8. Zona Golfului Persic ………………………………….5.7.1.7.1. 7. Tensiuni şi conflicte majore în epoca bipolară ……….. 8. 7. Primul de război din Golf (august 1990-martie1991) 7.2.3. Orientul Apropiat ……………………………………. 1999-) … 7.2. 7. 7. Conflictele din Cecenia (1994-1996..7.6 Asia de Sud-Est ………………………………………...2. Tensiuni şi conflicte majore ………………………………….-nov.2.1.4. 226 228 231 232 234 235 236 236 236 239 242 246 248 251 252 254 254 256 260 261 266 267 267 275 275 280 282 292 296 304 323 7 .4. 8. 7.6.3.7.2.7..1.2.1.5. America Centrală ……………………………………. Terorismul – o ameninŃare globală ………………………….

Harta politică a Europei în secolele XV-XVII 9. Principalele Ńări importatoare şi exportatoare de petrol 8 . Puterea continentală – modelul lui Halford Mackinder 3. Conflicte şi tensiuni în Orientul Apropiat 13. Puterea aeriană – modelul lui Alexander de Seversky 5. Principalele Ńări deŃinătoare de rezerve de petrol 9. Presiunea popoarelor migratoare asupra Imperiului Roman 7. Clasificarea statelor după mărime în viziunea lui A. Principalele curente şi teorii geopolitice 2. Clasificarea statelor după mărime în viziunea lui M.I. CivilizaŃiile AntichităŃii 6. EvoluŃia numărului statelor independente în secolul XX 2. EvoluŃia numărului de organizaŃii internaŃionale 7. Principalele deŃinătoare de resurse de petrol în domeniul submarin 10. Periodizarea Războiului Rece 12. EvoluŃia producŃiei mondiale de petrol 11. Glassner 5. Lumea islamică 16. Geografia drogurilor Lista tabelelor 1. Integrarea europeană 11. Capacitatea de rafinare 12.Lista figurilor 1. Clasificarea statelor după mărime 6. Europa blocurilor 15. Criza rachetelor din Cuba 14. FormaŃiuni statale româneşti 8. Sanguin 4. Clasificarea statelor după mărime în viziunea lui Norman Pounds 3. Dominarea Heartland-ului de către Rimland 4. Forma statelor 10.L. Răspândirea musulmanilor în lume 8.

Lucrarea este însoŃită de o serie de fişe biografice şi bibliografice. schimbările profunde survenite la sfârşitul secolului al XX-lea au permis „renaşterea” domeniului ştiinŃific geopolitic. în prezent. se constituie. „Domeniul geopolitic regional şi global”.Cuvânt-înainte După o lungă perioadă de „anatemizare”. aspecte teoretice („Statutul epistemologic al geopoliticii”. tabele) este folosit în sprijinul cunoaşterii şi înŃelegerii fenomenelor geopolitice la nivel micro. Materialul ilustrativ (hărŃi. Geopolitica. În cele opt capitole ale volumului sunt evidenŃiate. revenită în actualitate din necesitatea explicării anumitor probleme impuse de evoluŃia generală a societăŃii omeneşti şi din influenŃa crescândă a modificărilor permanente politico-economice asupra conştiinŃei omului şi a întregului sistem al vieŃii social-politice şi culturale. „Analiza geopolitică”. Lucrarea Geopolitica se doreşte a fi o sinteză a aspectelor majore ce caracterizează lumea contemporană. evoluŃia gândirii geopolitice. ca şi opiniile autorului asupra unor probleme de mare actualitate din domeniul geopoliticii vin în sprijinul cunoaşterii mai concrete şi profunde a acestor probleme de către cei interesaŃi să aibă o viziune mai cuprinzătoare asupra schimbărilor majore ale perioadei contemporane. „Geopolitica stărilor conflictuale”. ca disciplină ştiinŃifică de un larg interes. Autorul 9 . BogăŃia de informaŃii. uneori cu date noi. mezo şi macroteritorial. rând pe rând. „Teme geopolitice majore ale secolului XXI”). „Organizarea spaŃiului geopolitic”). istoriografice („EvoluŃia gândirii geopolitice”) şi aplicative („Domeniul geopolitic statal”. care completează.

10 .

Bucureşti. Rudolf Kjellen. p. p. acordându-i semnificaŃii doctrinar-ideologice. geopolitica devine „ştiinŃa care se ocupă de analiza statului din punct de vedere al instinctului lui de expansiune.N. Geopolitica. Der Staat als Lebensform. revine mai cu prudenŃă asupra propriei concepŃii. 1917. Erich Obst. caracterizează geopolitica drept „ştiinŃa despre formele de viaŃă politice în spaŃiile de viaŃă naturale. Editura Info-Team. 2 Karl Haushofer. şi colaboratorii săi aduc completări definiŃiei lui Kjellen. decât o ştiinŃă. Teorii şi paradigme clasice. Pentru o mai bună înŃelegere a complexităŃii acestei discipline şi a numeroaselor domenii de cercetare ce au abordat cunoaşterea geopolitică. 11 .1. afirmând că geopolitica este mai degrabă un „material de construcŃie”. în 1936. în cadrul unei conferinŃe la radio.111.2 În 1931. Reluând dintr-un alt unghi. ce se străduieşte să înŃeleagă dependenŃa lor geografică şi condiŃionarea lor de-a lungul mişcării istorice”. Herman Lautensach. Leipzig.1928. Astfel.68. 5 al revistei Zeitschrift für Geopolitik („Scrieri de geopolitică”) să afirme că 1 Rudolf Kjellen. conducătorul recunoscut al şcolii geopolitice germane. Şcoala geopolitică germană. Bausteine zur Geopolitik. Tot lui Kjellen îi aparŃine şi reflecŃia conform căreia geopolitica este „învăŃătura despre stat ca organism geografic”. STATUTUL EPISTEMOLOGIC AL GEOPOLITICII 1. izvorât dintr-un complex de temeiuri mai ales geografic”. 1997. Pentru ca. vom relua în sinteză o serie de definiŃii şi reflecŃii asupra obiectului geopoliticii.1. la fel ca multe alte ştiinŃe şi discipline. Autorul termenului şi unul din fondatorii disciplinei. definea geopolitica drept „ştiinŃa care se ocupă de studiul pătrunderii organizării politice în teritoriu şi de studiul mediului politic al poporului”.1 Militarul-geograf Karl Haushofer. a fost şi este subiectul a numeroase interpretări sub aspectul definirii obiectului de studiu. Otto Maull. Definirea geopoliticii Geopolitica. Haushofer. Sava. în nr. apud I. apud Ionel Nicu Sava.

Bucureşti. o cale spre cunoaştere…”3 Tot ca o metodă şi nu ca ştiinŃă vede geopolitica şi Adolf Grabowsky. Editura Politică. 9-10. 12 3 .121.” Astfel. SpaŃiul ca destin. sub aspectul spaŃiului geografic şi trebuie să ajute la găsirea unor răspunsuri optime privind evoluŃia statului. p. p. în „Sociologia românească”. Geopolitica. Vasile S. 1995. M. teoreticianul incontestabil al geopoliticii româneşti. Geopolitica.47. o ştiinŃă nouă. în viziunea căruia geopolitica este o ştiinŃă în devenire („ştiinŃa zilei”) care îşi propune să studieze modelul politic planetar adică „jocul politic dintre state”. Popa Vereş consideră că geopolitica este o ştiinŃă a intereselor politice ale unui stat. Din această cauză. 5 Conea. an II/1937.18. „geografia condiŃionează. Ion (1937) Geopolitica. 1994. şi nu analiză teoretică. vol. apud Geopolitica.6 M. geopolitica reprezintă „expresia politică a unui ansamblu de elemente geografice care converg în ea. Bucureşti. în Zeitschrift für Geopolitik. mit politic. colaborator. I. care afirma că „geopolitica este o metodă. Editura Noua Alternativă.„geopolitica nu este o ştiinŃă ca atare. 1960.5 Pentru Anton GolopenŃia termenul de geopolitică avea cel puŃin trei semnificaŃii: teorie şi cercetare a condiŃiilor geografice ale statului. Editura „Glasul Bucovinei”. Craiova.5/1936. 1933. informare politică externă. Anton GolopenŃia. explică şi caracterizează acest mediu. nr. nu o ştiinŃă…”. p. Cucu. Problema geopoliticii. precizează că „obiectul ei de studiu îl constituie potenŃialul statelor”. Deşi el o consideră înainte de toate „informativă”. Gheorhe Buzatu. 4 Adolf Grabowsky. Iaşi. O abordare prospectivă. Dintre aceştia se distinge geograful Ion Conea. nr. ci o metodă de cercetare.4 În aceeaşi perioadă o serie de cercetători români cu preocupări în planul geopoliticii teoretice ne oferă o serie de definiŃii şi reflecŃii ale noii discipline. vol. I. Karl Haushofer. trebuie urmărită şi definită pe temeiuri geografice. 6 Ion Conea. ci „cercetare”. Emandi. Popa-Vereş. Critica geopoliticii germane. GolopenŃia observă numeroasele confuzii ce se fac în precizarea obiectului de studiu al geopoliticii. apud Günter Heyden. 1940. Explicarea mediului politic planetar. p. Geopolitica.18. apud Emil I. susŃine Conea. Bucureşti. cunoaşterea stării de lucruri planetare la un moment dat”. EsenŃa şi funcŃia socială a unei şcoli sociologice reacŃionare. apud Sergiu Tămaş. obiectiv specific al politicii justificative şi revendicative germane. iar mai târziu adversar al lui Haushofer.

geopolitica drept „studiul relaŃiilor care există între conduita unei politici de putere duse pe plan internaŃional şi cadrul geografic în care aceasta se exercită”. Gèopolitique: les voies de puissance. care se situează astfel în ierarhia puterilor. World-economy. 8 Pierre Gallois. Paris. 1988. Longman Group UK Limited. Peter J. O’Sullivan. 1989. care la început a marginalizat obiectul geopoliticii. socotind-o doar o ştiinŃă a germanilor pentru germani. 1990. geopoliticianul frontierei. în sensul exercitării „dominaŃiei statelor puternice asupra statelor slabe”. acela de a desemna locul şi rolul pe care controlul asupra anumitor zone geografice îl are în constituirea balanŃelor de putere regionale sau globale. 1994. Editura „Glasul Bucovinei”. pornind de la „realismul politic dur”. la începutul anilor ’90. în lucrarea Géopolitique de l’Extreme Orient. Taylor şi a americanului P. defineşte în lucrarea Géopolitique: les voies de la puissance (1990). p.I. consideră geopolitica un sistem de cunoştinŃe ce-şi propune să realizeze „o nouă sinteză a istoriei. 10 Peter J.290. operând modificări în cadrul structurii obiectului de studiu. Michel Foucher. un alt geopolitician de marcă. unul dintre teoreticienii de marcă ai noului val al geopoliticii franceze. două contribuŃii reŃin în mod special atenŃia. revine în forŃă. Political Geography. Taylor. 13 7 .8 Christian Daudel. naŃion-state and locality. în primul rând raporturile dintre marile puteri şi supraputeri”.10 Michel Foucher. publicată în 1991. Iaşi. în locul asigurat de meritele sale”. consideră geopolitica „o metodă globală de analiză a unor situaŃii socio-politice concrete privite după modul în care sunt localizate şi după reprezentările obişnuite pe care le descriu”. a resurselor morale şi fizice ale unei comunităŃi. contribuind prin numeroase studii şi lucrări la stabilirea unui statut ştiinŃific pentru geopolitică. Paris.Şcoala franceză. defineşte geopolitica. drept o disciplină care trebuie să „studieze rivalitatea dintre două mari puteri”. 9 Christian Daudel. London. Geopolitică şi Geostrategie – Termeni în schimbare. în Geopolitica vol.9 François Joyaux. Fronts et frontières: un tour du monde gèopolitique. În cadrul noii şcoli anglo-saxone. Geografie. cea a englezului Peter J. Taylor. geopolitica îşi conturează un nou sens.7 Pierre-Marie Gallois. a spaŃiului teritorial. Prin studiile acestora. notează că „geopolitica trebuie să studieze acele raporturi internaŃionale care au ca efect şi care influenŃează direct echilibrul politic şi strategic al planetei.

Iar în dicŃionarul Le Petit Larousse (1995). DicŃionarul B. fie că aceştia sunt şefi de state. 1973). pentru care geopolitica analizează relaŃia dintre practica unei politici de putere şi mediul geografic. demografia asupra politicii statului şi în special asupra politicii externe”. Rimlands and the Technological Revolution. Second Edition. definea geopolitica drept „ştiinŃa ce studiază statul în contextul fenomenului spaŃial global. Într-o manieră specifică de redare semantică. The Geopolitics of the Nuclear Era:Heartland. John Wiley&Sons. 1977. fie că sunt organizaŃii internaŃionale”. Colin S. Logman Dictionary of English Language and Culture (1991) defineşte geopolitica „studiul efectului poziŃiei unei Ńări. Pentru ca în celebrul Dictionnaire de Peter O’Sullivan. găsim definiŃii sintetice ale termenului de geopolitică în numeroase dicŃionare. ediŃia a doua. Political geography. Dintre aceştia îi amintim pe: Saul B. Geography and Politics în a World. în viziunea căruia geopolitica este „studiul relaŃiei dintre politica internaŃională de putere şi caracteristicile corespondente ale geografiei”12 (Cohen. care.B. interpretează geopolitica drept „studiul politicii pe scară mondială şi în special cum afectează ea relaŃiile dintre Ńări”. publicat la Editura Coressi în 1997. în 1977. în încercarea de a înŃelege atât bazele puterii statului. Noua Enciclopedie Britanică (1993) defineşte geopolitica „analiza influenŃelor geografice asupra relaŃiilor de putere în politica internaŃională”. Geopolitics. 14 Martin I. New York. Webster`s Third New Dictionary (1993) prezintă geopolitica având drept conŃinut „studiul influenŃei factorilor fizici ca geografia. precum Dictionnaire encyclopedique de la lanque francaise (1995). New York. În 1996.1973. Astfel. New York.11 O serie de alŃi cercetători aparŃinând şcolii anglo-saxone îşi aduc contribuŃia la definirea geopoliticii. geopolitica este „ştiinŃa care studiază raportul între geografia statelor şi politica acestora”. Gray. economia. cât şi natura interacŃiunilor dintre state”14. Saul B. New York. defineşte geopolitica drept „interpretarea politică a unei realităŃi geografice globale”13. geopolitica are ca obiect „studiul influenŃei factorilor geografici asupra politicii internaŃionale”. 1996. în lucrarea Political Geography. a populaŃiei sale asupra politicii. Desmond Ball. Gray. O’Sullivan înŃelege prin geopolitică o „geografie a relaŃiilor între deŃinătorii de putere. Cohen.C englez-român.În acelaşi sens. 1986. 13 Colin S. 14 12 11 . Glassner. Cohen. Martin Ira Glassner. P. În dicŃionarele franceze.

În primele stadii ale dezvoltării sale. aflându-se într-un stadiu informal. asupra politicii mondiale. din perspectiva influenŃei factorilor geografici. Locul geopoliticii în cadrul sistemului ştiinŃelor În evoluŃia ei. cât un holding care regrupa cercetările din aceeaşi familie şi care nu mai făceau obiectul strict al disciplinelor lor de origine. numele noii ştiinŃe reuneşte. Cei mai mulŃi cercetători situează geopolitica în cadrul ştiinŃei geografice. prezente şi viitoare. apreciem geopolitica drept o disciplină ştiinŃifică al cărei obiect de studiu constă în interpretarea relaŃiilor internaŃionale trecute. ele explicându-se.Géopolitique (1993). alŃii al celei politice şi în special în cel al relaŃiilor internaŃionale. ştiinŃe precum economia. inspirat în cazul geopoliticii. geopolitica începutului de secol XX era mai puŃin o disciplină ştiinŃifică. Având în vedere această interpretare multidisciplinară şi polisemantică. 1. În multe cazuri. în complexitatea lor sistemică. 15 . sunt clare. implicând structura obiectului de studiu şi statutul în cadrul sistemului ştiinŃelor. fie ca o disciplină de sine stătătoare. antropologia etc. geopolitica a cunoscut într-o primă fază forma unui câmp de studiu format la întretăierea mai multor discipline ştiinŃifice. tradiŃia profesională apărând mult mai târziu. geopolitica să fie considerată ca „un alt mod de a vedea lumea şi complexitatea conflictelor sale”. fie ca subdisciplină a unei discipline formale. o disciplină nouă nu este decât un agregat de specialităŃi născut din alte discipline. În ultima perioadă. geopolitica afirmându-şi statutul de disciplină de sine stătătoare. au străbătut aceleaşi stadii în primii lor ani. Trebuie subliniat încă de la început că nu există o unitate de opinii în ceea ce priveşte locul geopoliticii în cadrul sistemului ştiinŃelor. Această formă de evoluŃie nu reprezintă un caz singular. pentru ca ulterior să capete o formă instituŃionalizată.. RaŃiunile evoluŃiei geopoliticii până la nivelul unei discipline bine conturate. tot mai mulŃi cercetători înclină spre a-i decreta autonomia ştiinŃifică. al lui Yves Lacoste. Astfel. Trecerea în revistă a definiŃiilor pe care le-a primit geopolitica de-a lungul timpului. în primul rând. prin necesitatea umplerii vidului creat de imposibilitatea ştiinŃelor existente de a explica şi soluŃiona anumite probleme cu care ne confruntăm în prezent. originea şi principalele ştiinŃe ce s-au juxtapus. sociologia. evidenŃiază existenŃa unui câmp foarte larg a delimitărilor conceptuale şi caracterul său polisemantic.2. pentru că în evoluŃia oricărei ştiinŃe există un moment de interdisciplinaritate.

ca suport. atât cu geografia politică.2. când articolele jurnalistice şi discursurile politice. fără o cunoaştere profundă a realităŃilor geografice. folosesc fără discernământ termenii şi contextele în care sunt plasaŃi. Geopolitica nu se desprinde de geografia politică printr-o brutală ruptură. Dacă geografia politică rămâne un domeniu al ştiinŃei geografice. o disciplină ştiinŃifică aparŃinând domeniului ştiinŃelor social-politice. chiar privit într-o desfăşurare spaŃială. Geopolitică şi geografie politică Explicarea raporturilor în care se găseşte geopolitica. geoeconomia şi geostrategia. prin intermediul factorului geografic în mod constant prezent. dar şi de posibilă vulnerabilitate. fenomenul politic. implicit cu geografia. păstrând o puternică legătură cu sora ei bună. deseori se confundă recombinarea cu sinteza. precizarea acestor raporturi poate aduce clarificări asupra obiectului de studiu specific. dar şi în context general în care se desfăşoară acŃiunea – legătura cu ştiinŃele pământului. când rădăcina comună geografică inspira simpliste suprapuneri. ambele servindu-şi informaŃii definitorii cercetării specifice. din rezervorul perioadei de formare a celor două domenii. Deseori. ea foloseşte materialul faptic riguros ordonat în cadrul abordării geografice. 1. o falsă problemă îşi face loc în dezbaterile publice şi mai ales universitare.1. reprezintă un demers obligatoriu în stabilirea unei poziŃii clare a disciplinei studiate în sistemul ştiinŃelor. Geopolitica este. Alimentarea acestei false opinii se face. geografie politică şi geopolitică. pe de-o parte. ca factor de putere. Cu toate acestea. geografia politică. geopolitica transgresează limitele unei subordonări ştiinŃifice clare. deci. O recombinare este un amestec de fragmente de discipline. nicidecum al unei discipline bazate pe metode şi principii ştiinŃifice. care asigură. economice şi sociale. În plus. în special cu geografia. pentru fundamentare propriei construcŃii ştiinŃifice. Cuvântulcheie al raporturilor ce se stabilesc între geografie politică şi geopolitică este complementaritate. în timp ce sinteza aduce o nouă interpretare. şi din cel al perioadei contemporane. cât şi cu geoistoria.În definirea actuală a geopoliticii. 16 . şi anume suprapunerea obiectului de studiu ce ar conduce la identificarea unuia şi aceluiaşi domeniu de cercetare sub două denumiri diferite. nedocumentate. însă. ca oportunitate şi ca element de condiŃionare. pentru a se constituii într-o disciplină ştiinŃifică de sine stătătoare. nu face decât obiectul unei „geopolitici desuete”.

într-o abordare geopolitică. geopolitica. ştiinŃei politice şi ştiinŃei relaŃiilor internaŃionale. formată la întretăierea geografiei. interpretarea izolată a unui eveniment politic. statul. p. cât şi identitare. precum geografia economică. pentru a deveni cauză a unuia sau mai multor evenimente ulterioare. care se va constitui în cadrul analizei geopolitice în resursă potenŃială pentru afirmarea în exterior a statului.. introduce în definirea propriului obiect de studiu o serie de caracteristici metodologice proprii. 15 16 A. plecând de la materialul faptic cuprinzător al analizei geografiei politice.a. Thual. dispunând de mijloacele de investigare oferite de geografie. Mijloacele de investigare ale geopoliticii se multiplică. istoriei. cit. Caracteristicii dinamice i se aduc completări de către caracterul continuu al analizei geopolitice.”16 Cele două discipline par a se suprapune. este vorba despre activitatea politică raportată la mediul geografic. ca entitate politico-teritorială fundamentală. face obiectul principal de cercetare al ambelor.416.. unde actorii implicaŃi în producerea lui „ascultă de un imperativ de constanŃă determinat de către invariabilitatea unei realităŃi atât geografice. În cazul de faŃă. Geopolitica. alimentat în mod simplist de date geografice. va continua cercetarea. Astfel. Un alt fel de continuitate se manifestă tot pe fondul unui eveniment. aparent nou.Geografia politică. Disciplina geopolitică oferă o abordare dinamică. pe anumite subiecte. Ceea ce diferă sunt perspectiva de abordare a acestui subiect şi mijloacele folosite. vizează caracterele geografice ale uneia dintre activităŃile umane. ştiinŃei politice şi ştiinŃei relaŃiilor internaŃionale. poate instaura ordinea şi logica în sisteme aparent haotice. în arena internaŃională. Astfel. F. 17 . un eveniment politic (condiŃionat geografic). medicală ş. se constituie ca efect al unei întregi suite de evenimente precedente. istorice…”15. focalizându-se pe raporturile ce se stabilesc între state.418. pe baza potenŃialităŃii interne. politice. fără a se constitui într-un „conglomerat multidisciplinar. specifică geografiei politice. op. nu poate explica realităŃile relaŃiilor internaŃionale. Astfel. Ibidem. socială. folosind modalităŃile şi mijloacele specifice geografiei. în opoziŃie cu cea statică. Identificarea în timp şi spaŃiu a unor evenimente similare sau aproximative. la fel ca şi alte ramuri ale geografiei umane. celor geografice adăugându-li-se cele ale istoriei. Chauprade. p. Dacă geografia politică analizează raporturile ce se stabilesc între cadrul natural şi politica statului.

dintr-un anumit punct de vedere şi cu multă largheŃe. În această lucrare. Totuşi. Apelând la reconfigurări ale trecutului. The Penguin Dictionary of Human Geography. are înŃelesul de „…reconstituire a geografiei trecute”17. oferit de geografia istorică. Dacă geografia istorică se defineşte ca disciplină geografică ce analizează peisajele geografice în diverse perioade istorice. dar şi sesiza sursa confuziei. cu referiri la un spaŃiu geografic distinct şi o anume perioadă istorică.2. economice şi sociale trecute. ceea ce Braudel numeşte geoistorie nu corespunde decât unor anumite aspecte. în timp ce geografia istorică impregnează toată lucrarea. care analizează evenimente politice. London. se va observa legătura cauzală ce se regăseşte între evenimentul actual şi cel istoric. geoistoria nu aparŃine domeniului geografiei. Clarificarea acestei confuzii şi apoi stabilirea raporturilor dintre geoistorie şi geopolitică devin. poate. Astfel. Geografia istorică. Geoistoria este una dintre subdisciplinele geopoliticii. Geopolitica ar deveni „imobilă” şi. Fernand Braudel (1902-1985) foloseşte pentru prima dată termenul geoistorie. culturale. puse în slujba geopoliticii.1. Analiza geopolitică a unui fenomen actual impune o abordare inductiv-cauzală a evenimentelor premergătoare evenimentului prezent. imperativ necesare. este vorba de demersuri istorice. „desuetă” fără componenta geoistorică. Dar. şi uneori în cel academic. În reconstituirea evenimentului istoric trebuie să primeze elementul geografic. dar şi fenomene politice teritoriale. termenul de geografie istorică este confundat cu cel de geoistorie. Pornind de la rădăcina comună „geo”. O argumentaŃie perfectă o oferă opera braudeliană Mediterana şi lumea mediteraneană în epoca lui Filip al II-lea (1949). cu deosebire marile Brian Godal. pe baza raporturilor ce s-au stabilit între cadrul natural geografic şi respectivul eveniment. 18 17 . potrivit lucrării The Penguin Dictionary of Human Geography. geoistoria este ceea ce s-ar putea numi. configurate geografic. relevând mai ales perioadele cele mai lungi. În esenŃă. ca suport şi ca factor activ de condiŃionare a cadrului general istoric. Abordare ce poate explica astfel confuzia cu geografia istorică. 1987. o geopolitică a trecutului. această abordare simplistă nu este suficientă pentru înŃelegerea geoistoriei.2. istoria trebuie privită ca un continuum în care evenimentul trecut se va constitui în cauză a evenimentului actual. Geografie istorică. în acest sens. putem considera puternicele legături care există între aceste două direcŃii de cercetare. geoistorie şi geopolitică Deseori în discursul public. Astfel.

cu dezvoltarea unui anumit mod de utilizare agricolă şi consecinŃele acestuia asupra mediului. în termeni de timp îndelungat. Geografii. cuvânt pe care Braudel refuză să-l folosească. dar. Fernand Braudel. 1986. Editura Meridiane. 19 18 . ea se referă la perioade foarte îndelungate de timp. ceea ce explică reticenŃele sale. Mediterana şi lumea mediterană în epoca lui Filip al II-lea. prea puŃin înclinaŃi asupra studierii problemelor politice. aşa cum a fost concepută de Braudel. pentru a sublinia nepunerea în valoare a văilor Africii tropicale. Noua concepŃie geopolitică stabileşte pentru geoistorie şi o altă abordare în care reprezentările evenimentelor istorice. un fel de simbioză între un anume tip de evoluŃie istorică şi potenŃialităŃi geografice. altceva în acelaşi timp cu mai multă istoricitate şi mai larg. În mod cert. Geoistoria braudeliană nu numai că făcea abstracŃie de conflicte. este într-un raport direct cu geopolitica. Geopolitica analizează evenimente actuale folosind geoistoria în explicarea lor relaŃionar-istorică. Din această a doua perspectivă. în legătură cu apariŃia primelor forme de agricultură în oazele Orientului Mijlociu. în plus. ceea ce este o diferenŃă majoră faŃă de punctul de vedere al istoricilor. cel mai adesea. pe parcursul cărora opera. de exemplu. înŃelegem să desemnăm altceva decât geopolitica.expansiuni teritoriale. ca de exemplu cea a Islamului sau a Hanatului din China de nord spre Asia de sud-est. care tratează situaŃii revolute în analizele de geografie istorică. Corect este să folosim termenul de geoistorie pentru a evoca. prin opoziŃie. căci tocmai la geopolitică se fac referiri atunci când este vorba de invocarea unor „drepturi istorice” pentru revendicarea de teritorii. relaŃiile între marile forŃe demografice. „Prin geoistorie. şi una şi cealaltă sunt mari componente ale reprezentării geopolitice actuale la nivel mondial. obiectiv. au reŃinut mai ales această semnificaŃie parŃială a geoistoriei şi tocmai aşa a fost ea evocată. în special stările conflictuale.18 Sfârşitul acestei fraze face clar aluzie la caracterul parŃial al tezelor geopolitice pe care Braudel le cunoscuse. Bucureşti. scrie el. culturale şi politice şi spaŃiile pe care se exercită expansiunea lor. care să nu fie numai aplicarea la situaŃia prezentă şi viitoare a statelor a unei istorii spaŃiale simplificate şi. geoistoria. sunt privite global. deviat în avans într-un anumit sens”. cu punerea în valoare a marilor văi ale Asiei tropicale prin tehnica orezăriilor inundate şi. Acestea au însă o mare importanŃă în dezbaterile geopolitice. într-o anume parte a lumii. Dar această reprezentare şi dezbatere a unei situaŃii conflictuale nu se confundă cu ideea pe care Braudel o avea despre geoistorie.

Astfel. 20 . Geografie economică. 1. dar şi puternice decalaje între Ńări. cum poate geografia economică să explice importanŃa şi frământările unui spaŃiu precum cel al Orientului Mijlociu. suntem obişnuiŃi să aflăm despre repartiŃia rezervelor şi resurselor. deoarece semnificaŃia lor teritorială este mult mai difuză. geoeconomie şi geopolitică Atunci când geografia economică analizează în cadrul industriei energetice petrolul. La sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea. Geoeconomia se constituie astfel în subdisciplină a geopoliticii. În acelaşi timp. folosind însă informaŃia oferită de disciplina geografică. în momentul naŃionalizării industriei petroliere. a suferit un recul istoric impus de un puternic embargo. Rămânând la acest exemplu. „curtat” în permanenŃă de marile puteri şi companiile lor petroliere.3. datorită gradului lor foarte avansat de abstractizare. puterea înseamnă o poziŃie geopolitică privilegiată. În revanşă.2. alături de statistici care reliefează flagelul foametei. vine să completeze factualitatea geografiei economice. cu suprafeŃe mai mari şi populaŃii mai numeroase. Întreaga istorie a umanităŃii este punctată de stări conflictuale având drept cauză principală dobândirea de noi resurse economice. Resursa economică înseamnă putere. dar nimic despre poziŃia-cheie a acestuia în relaŃiile internaŃionale. a producŃiei şi prelucrării. geoeconomia reconfigurează geopolitica. sau cum Ńări ca Arabia Saudită sau Iran au avut în ultimul secol un destin puternic influenŃat de prezenŃa acestei importante resurse în subsolul teritoriului naŃional? Pentru a înŃelege cum o Ńară mică precum Arabia Saudită ocupă o poziŃie geopolitică importantă înaintea multor Ńări cu o istorie mai îndelungată. geoeconomia oferă geopoliticii material necesar unei analize în care economicul devine cauză şi impune reorganizări ale raporturilor dintre state. Ca o consecinŃă a unui destin istoric influenŃat economic. Astfel.concluziile lucrărilor de geografie istorică fiind în aceste cazuri contradictorii. sau cum Iranul. reflecŃiile geoistorice sunt mai puŃin subiecte de controverse. perspectiva istorică devine o condiŃie definitorie a abordării geoeconomice. anuarele internaŃionale cuprind statistici despre numărul de telefoane mobile per locuitor. ceea ce a dus la conturarea unor puternice dezechilibre planetare. geoeconomia. Stăpânirea resursei economice a însemnat progres şi dezvoltare. fără a intra în conflict asupra obiectului de studiu. este nevoie să depăşim barierele uneori pur descriptive ale geografiei economice şi să gândim complexul fenomen într-o manieră globală şi istorică.

reŃinute ca atare perioade mari de timp. Dacă. dar cei doi termeni se înlocuiesc adesea reciproc.4. în raport cu strategia. Strategia este un plan sau un ansamblu de planuri şi de raŃionamente stabilite nu numai în funcŃie de un proiect şi de mijloacele de care se dispune. Geopolitică şi geostrategie Termenul de geostrategie este mai recent decât cel de geopolitică. toate strategiile militare implică luarea în calcul a terenului şi. care sunt apoi considerate ca locuri majore şi. nu mai prezintă interes decât sub acest aspect. Cel mai adesea. mai ales în caz de victorie. termenul de geostrategie şi utilizările lui subliniază importanŃa unor teritorii în anumite raporturi de forŃe. să fie oare vorba de redundanŃă sau de dorinŃa de a folosi un termen în aparenŃă mai savant şi mai operativ. a configuraŃiilor geografice.2. Ambiguitatea adjectivului geostrategic sau a substantivului corespunzător este agravată şi de inflaŃia semantică ce depreciază cuvântul strategie: s-a ajuns la a-l folosi pentru a semnifica întregul ansamblu de practici dirijate de o manieră atât de puŃin coerentă. implică existenŃa unui inamic. Ńinând cont de dispunerea trupelor sale şi de mişcările adversarului. în măsura posibilului. care ar apare unora prea „jurnalistic”? De notat că geostrategic. ziarişti. fără o localizare particulară. acŃiunea proprie. arta de a conduce o armată (din greaca: „stratos” = armată şi „agein” = a conduce). deşi cele două domenii nu sunt lipsite de legături. este mult mai puŃin utilizat decât substantivul geostrategie. mai pe larg. dacă nu mai operaŃional şi mai puŃin controversat istoric şi geopolitic. care implică deja o dimensiune spaŃială. terenul unui câmp de luptă sau locul unei bătălii decisive nu este rezultatul teritorial al conflictului. „geo” face referire la teritorii şi la geografie. acest spaŃiu. În revanşă. dacă este mai puŃin frecvent decât adjectivul geopolitic. specialişti. astfel încât această să îl surprindă. la un moment dat. evitând să le diferenŃieze sau să le considere sinonime. sau cel puŃin a unui rival care trebuie înfrânt sau surclasat. Cu adevărat strategia.1. nu trebuie să confundăm politica şi strategia. Dar nu toate strategiile sunt geostrategii. După victorie. dar şi unul şi celălalt relevă acelaşi câmp semantic: doi semnificanŃi pentru o singură categorie de semnificat. cât şi printre civili. pentru a-şi lansa ofensiva. şi unii şi alŃii eludând definiŃiile. atât printre militari. În mod sigur. dar şi evaluarea a ceea ce ar putea face adversarul. dar în cea mai mare parte a acestor cazuri nu sunt motive fundamentale de confruntare. ci locul pe care l-a ales unul dintre strategi. 21 . în funcŃie de obiective diverse. ascunzându-i. în ambii termeni.

istmul şi canalul Suez. Trebuie. şi o periferie (rimland).Pentru geostrategie. fie pentru un control durabil sau posesiunea acestui teritoriu delimitat de o manieră precisă. deoarece obiectivul acesta a rămas secret până la lansarea ofensivei şi abia după aceea au fost lansate dezbaterile geopolitice în lumea arabă şi în lumea întreagă. dar aceştia păstrează secrete vederile lor permanente şi doar în caz de criză. sectorul Aden-Djibouti. Astfel. De exemplu. Ńinând cont de marile axe de circulaŃie şi de repartiŃia resurselor rare pe plan mondial. zăcămintele de petrol ale Golfului sunt obiectul unor jocuri geostrategice de importanŃă mondială. Este vorba de fapte ale conducătorilor. despre geostrategie este vorba atunci când Saddam Husein a decis să invadeze Kuweitul pentru a controla imensele zăcăminte de petrol ale acestui stat şi a asigura Irakului o mai largă ieşire la mare. fie pentru a contracara o influenŃă adversă. şefi de stat şi de state majore. sau chiar după momentul izbucnirii conflictului. 22 . care distingea în cadrul Eurasiei o parte centrală (heartland). acel teritoriu etnic sau chiar acel loc simbolic prezintă un interes excepŃional în ochii puterilor rivale. pentru a apela la exemple celebre. acel zăcământ de petrol. strâmtoatea Ormuz sunt obiectele unor geostrategii rivale de decenii şi uneori de secole. strâmtorile Gibraltar. Tocmai ca urmare a schemei lui Mackinder. apare ca o împingere geostrategică majoră a Rusiei către „mările calde”. acea insulă. le supun dezbaterii geopolitice între cetăŃeni şi pe plan internaŃional. dar mai ales ai uneia dintre ele. geostrategie. care va pune în mişcare mijloace importante. completată de Spykman. de asemenea. ocuparea Afganistanului de către Armata Roşie în 1980. care sunt mize permanente. Riposta americană şi mijloacele de realizare a ei relevă. ca şi acelea ale opririi ei înaintea înfrângerii lui Saddam nu sunt încă explicabile în mod clar. acea trecătoare. Bosfor şi Dardanele. Preocupările de geostrategie nu sunt numai în funcŃie de configuraŃiile geografice. de asemenea. geostrategie şi nu geopolitică. acea aglomeraŃie urbană. să se Ńină cont de reprezentări. deoarece motivaŃiile profunde ale acesteia.

teorii şi a formării primelor şcoli de gândire geopolitică. care cuprinde sfârşitul secolului XIX şi prima jumătate a secolului XX. Într-o perspectivă istoriografică. inclusiv academică. Geopolitica a urmat. Naşterea geopoliticii. născută şi renăscută din necesitatea explicării anumitor probleme impuse de evoluŃia generală a societăŃii omeneşti şi din influenŃa crescândă a modificărilor permanente politico-economice asupra conştiinŃei omului şi a întregului sistem al vieŃii social-politice şi culturale. debutează la începutul anilor ’80. poate. datorată în special evoluŃiei negative a gândirii geopolitice în perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial. la o disciplină ştiinŃifică cu o largă deschidere . disciplină sau subdisciplină ştiinŃifică nu a generat. Nici o altă ştiinŃă. ea fiind un proces de lungă durată. geopolitica cunoaşte o perioadă de declin. a cristalizării disciplinei ştiinŃifice de mai târziu. se găseşte şi acum ca şi în trecut în faŃa unei crize de identitate. această etapă poate fi considerată drept perioada clasică a geopoliticii. După 1945. EVOLUłIA GÂNDIRII GEOPOLITICE Geopolitica. cea a „renaşterii”. nu poate fi punctual consemnată. 23 . concepte. pentru a cunoaşte după 1990 un reviriment şi o largă acceptare. într-un cuvânt. geopolitica cunoaşte trei perioade importante în evoluŃia ei. asupra geopoliticii s-a aşternut liniştea academică. reprezintă etapa apariŃiei primelor idei. atâtea discuŃii ca geopolitica. Prima perioadă. în cadrul şcolii geopolitice germane. cum era şi firesc. Pentru o lungă perioadă de timp. până în 1945. anticipări şi ipoteze abandonate. ca de fapt a oricărei alte ştiinŃe. o perioadă de clarificări şi acumulări. al definirii obiectului de studiu şi al stabilirii poziŃiei în cadrul sistemului ştiinŃelor. plin de contradicŃii.2. sub forma reluării ideilor în discursurile politice. O a treia perioadă a evoluŃiei geopoliticii. de la un domeniu al cunoaşterii cu o sferă limitată de interes. Sub o altă formulă. acelaşi drum al acumulărilor de date şi al precizării metodelor de lucru.

Dacă gândirea geopolitică a geografilor „perioadei clasice” îşi identifică bazele în concepŃia geodeterministă. Anglia. cel geostrategic. cu precădere. Dacă aportul geografiei îşi înscrie participarea. cu filonul geostrategic. Brazilia etc. la care se pot adăuga contribuŃiile geopoliticienilor japonezi). în această primă perioadă. se formează mai mult sau mai puŃin independent unele de altele în Germania. îndeosebi. Primele şcoli geopolitice. FranŃa. în explicarea ambiŃiilor de putere ale imperialismelor anglo-american şi sovietic (şcoala anglo-saxonă şi cea rusă. Perioada clasică Într-o primă perioadă. mai „pragmatic”. fără a se face remarcată însă o continuitate şi o consistenŃă ştiinŃifică a acestora (Japonia. pe tărâmul „ştiinŃelor despre stat”. în care susŃine formarea noii discipline. Pe de-o parte. se manifestă. încep să se configureze primele concepŃii aparŃinând domeniului ce avea să poarte numele de geopolitică. şcoala franceză şi şcoala românească). vizând un filon unic.). puternicele transformări pe care le înregistrează umanitatea.2. oferă o nouă bază în formarea geopoliticii. Trebuie precizat faptul că. ne este oferită de Vasile Cucu în introducerea la volumul Geopolitica. În apariŃia primelor concepŃii geopolitice se pot deosebi două curente principale. alături de elaborarea unui cadru teoretic coerent al geostrategiei. în planul teoretico-ştiinŃific (şcoala germană – unde anumite contribuŃii au avut un puternic caracter ideologic. SUA. unde preocupările diverselor domenii ştiinŃifice se întâlnesc în explicarea 24 . avem de-a face cu preocupările geografilor. au apărut studii geopolitice sau cu caracter geopolitic în numeroase alte Ńări. care debutează la sfârşitul secolului XIX şi durează până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. filonul geostrategic se regăseşte în unul dintre domeniile ştiinŃei militare. O altă perspectivă asupra procesului de cristalizare a problematicii geopolitice. în care militarii caută să identifice.1. de această dată. a căror ştiinŃă în „expansiune” caută să explice prin mijloace proprii. Rusia şi România. strategia militară. un instrument viabil de punere în practică a acestui obiectiv. Italia. urmând calea determinismului geografic. proiectată într-un cadru global. pe de altă parte. plecând de la interesul afirmării statutului de putere al unei Ńări pe scena relaŃiilor internaŃionale. Implicarea militarilor în problematica relaŃiilor internaŃionale şi completarea geografiei cu elemente de ordin strategic şi tactic.

natura impunând fiziologia. geografia explică formarea şi dezvoltarea societăŃii sub directa condiŃionare a mediului geografic. 25 . ideea este reluată în secolul XVIII. ca şi multe alte domenii ştiinŃifice. culturale a statului. termenul de determinism este înlocuit cu cel de ambientalism. Bucureşti. Prin contribuŃia lui Friedrich Ratzel. alte preocupări îndepărtându-l pe Turgot de acest proiect). de către Karl Ritter şi Friedrich Ratzel. analizând influenŃa naturii asupra omului şi a omului asupra naturii. starea de spirit şi organizarea socială a diferitelor populaŃii. Această concepŃie ştiinŃifică poartă denumirea de determinism geografic. dezvoltarea geografiei prin intermediul determinismului geografic. Editura Noua Alternativă. Vasile Cucu (editori). În lucrarea sa Geografie generală comparată. Ulterior.problematicii social-politice. în cea de-a treia parte a schiŃei de lucrare Geografia politică (lucrare ce nu a mai fost încheiată. capătă o nouă orientare. Gheorghe Buzatu. în care susŃinea că mediul geografic exercită o „dictatură” de la care omenirea nu se poate sustrage. 19 Emil I. geograful-istoric Karl Ritter (1779-1859). Iaşi. contemporanul lui Alexander von Humboldt. principii inspirate din studiul factorilor geografici. vol. ConcepŃia deterministă a fost formulată pentru prima dată în secolul al XVI-lea de către Jean Bodin (1530-1596). 1995. de Charles Montesquieu (1689-1755). care în lucrarea Spiritul legilor (1748) identifică o relaŃie directă între factorii geografici şi manifestările politice. privit ca obiectiv esenŃial al cercetării geopolitice19. determinismul geografic este preluat şi aprofundat în secolul XIX. În lumea anglosaxonă. şi Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781). îşi înscriu cercetările în acelaşi sens al concepŃiei determinării vieŃii sociale de către condiŃiile naturale. care prezintă. în lucrarea Metodă de învăŃare uşoară a istoriei. principiile de guvernare ale societăŃii. tot în FranŃa. Ellen C. determinând instituŃiile cele mai convenabile20. Emandi. În Anglia. 20 Sergiu Tămaş. I. În cadrul acestui curent. Geopolitica. care au oferit noi valenŃe acestei concepŃii. Ellsworth Huntington etc. În Germania. dar şi precursorul unei noi discipline căreia Rudolf Kjellen i-a dat numele de geopolitică. ajunge la concluzia că natura fiecărui stat determină istoria poporului respectiv. economice. acesta devenind nu numai întemeietorul geografiei germane moderne. Geopolitica – o abordare prospectivă. se află sub puternica influenŃă a darwinismului social. Editura „Glasul Bucovinei”. La sfârşitul secolului XIX gândirea geografică. Henry Buckle şi în SUA. Semple. 1994.

Această concepŃie va rămâne predominantă în gândirea elitelor germane şi după 1871. care se dezvoltă sub influenŃa scrierilor lui Johann Gottfried Herder.1. fiind în strânsă legătură cu dezvoltarea societăŃii. care. Desprinzându-se de această influenŃă directă. Această „subordonare” a naturii şi înlocuirea ei cu medii artificiale au creat „mediul geografic” de azi. noua viziune herderiană înlocuieşte ideea conform căreia individul reprezintă realitatea fundamentală. reacŃii de frustrare a elitelor intelectuale şi politice germane. concepŃie specifică gânditorilor francezi şi englezi. fiind amplificată o dată cu anul 1892. la mijlocul secolului al XIX-lea. se vor dezvolta primele idei geopolitice germane. de naŃionalismul german. erau obsedate. Dacă într-o primă etapă dependenŃa omului de natură era determinantă. o dată cu evoluŃia sa acesta a subordonat natura. Pornind de la această viziune etnocentric-spaŃială. căruia i se acordă valoarea supremă. anul unificării germane. completând concepŃia deterministă cu idei organiciste. a proclamat politica mondială a celui de-al II-lea Reich. în primul rând. InfluenŃa mediului geografic trebuie privită diferit. 2. deseori.1. acesta fiind timp îndelungat scena unor războaie în care interesele marilor puteri nu au coincis cu cele ale germanilor. omul şi-a creat medii de viaŃă artificiale. Fondul intelectual care a generat aceste demersuri trebuie raportat la etapa istorică parcursă de societatea şi statul german din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. creatorul „antropogeografiei”. Această percepŃie este determinată de numeroasele preocupări în acest domeniu ale oamenilor de ştiinŃă germani. geograful Friedrich Ratzel (1844-1904).Nivelul actual de dezvoltare a ştiinŃelor ne permite o înŃelegere clară a raporturilor care se stabilesc între mediul geografic şi societate şi a limitelor concepŃiei deterministe. când noul Kaiser. care reprezintă suportul şi esenŃa existenŃei umane. 26 . În cadrul şcolii germane. Iar în al doilea rând. Wilhelm al II-lea. de la o etapă istorică la alta. Astfel. Traseul dificil şi îndelungat al procesului de formare a Germaniei moderne a generat. Şcoala geopolitică germană Un rol determinant în conturarea primelor concepŃii geopolitice şi în consacrarea noii discipline îi revine şcolii geopolitice germane. acordă o importanŃă deosebită raporturilor dintre grupurile umane şi mediul înconjurător. având ca bază empirică de formare ştiinŃa geografică. de ideea unui teritoriu german ce trebuia să aparŃină germanilor. ca o contrareacŃie la imperialismul cultural francez. cu poporul.

Ratzel şi-a scris opera sub efectul unei „contaminări” ştiinŃifice. creând în Friedrich Ratzel acelaşi timp baza de cercetare a unei alte (1844-1904) discipline – geopolitica. asemenea celor animale şi umane. pentru a nu se ignora sau pierde dimensiunea evoluŃiei acestuia ca parte a naturii. statul fiind subordonat „aceloraşi influenŃe ca tot ceea ce vieŃuieşte”. statele trebuie considerate organisme. Ratzel subliniază că dezvoltarea istorică a statelor trebuie aşezată într-un raport comparativ cu înflorirea politică a popoarelor. ideea de bază în construcŃia ei teoretică fiind asemănarea dintre state şi organismele vii.Inspirate din naturalismul şi scientismul epocii sale. oamenii s-au aflat într-o permanentă competiŃie pentru spaŃiu: mai întâi în scopul asigurării subzistenŃei. 1897). considera Ratzel. în măsuri diferite. cultura. popoarelor. şi nu indivizilor care le compuneau. Ulterior. al doilea volum). Primul său demers. acest din urmă fenomen depinzând de dimensiunea şi profunzimea raporturilor dezvoltate de popoarele în cauză. mărturisit. Prin urmare. a devenit evident faptul că diferitele culturi umane sunt inegal înzestrate şi sunt capabile. şi Politische Geographie (Geografia politică. oamenii au reuşit să transforme mediul pe care îl locuiau într-un spaŃiu mai favorabil existenŃei umane. pentru a obŃine un spaŃiu în care să îşi poată consuma energia. organice. 27 . sunt mai puternice sau mai slabe. care. care. a fost factorul care a mediat raporturile dintre elementele fizico-geografice ambientale şi indivizii umani. Interpretarea organicistă se menŃine şi în lucrarea Geografie politică. era acela al recuperării şi plasării mediului geografic în miezul ştiinŃelor despre om. în care prin analiza evoluŃiei populaŃiei Terrei pune bazele geografiei umane. să fructifice darurile naturii. concluziona Ratzel. supravieŃuirea celor mai capabili. respectiv. societatea fiind analizată prin intermediul unor viziuni biologizante. Organismele statale îşi datorau existenŃa grupului uman. utilizând noŃiuni ca: evoluŃie. de-a lungul istoriei. prin analiza statelor. pe măsura evoluŃiei şi dezvoltării statelor. fundamentează geografia politică. În decursul acestui proces. selecŃie naturală. ca realitate supraorganică. cu solul locuit de ele. două lucrări majore cuprind esenŃialul gândirii lui Ratzel: Antropogeographie (1882 şi 1891. subintitulată Principii de aplicare a geografiei asupra istoriei. Într-o primă etapă a organizării lor sociale. primul şi. în etapa următoare. Ratzel a arătat că. a relaŃiilor dintre ele şi a războaielor.

existând diverse concepŃii despre spaŃii. criteriul esenŃial de analizare şi interpretare a statului în procesul de constituire organicistă a acestuia. EsenŃa şi funcŃia socială a unei şcoli sociologice reacŃionare. 1960.). Bucureşti. Mittelpunkt.Cu cât un popor era mai mobil. performanŃele atinse de varii comunităŃi umane. cunoaşterea şi comensurarea mărimii spaŃiilor erau direct subordonate suprafeŃei în care circulau ideile şi proiectele politice ale popoarelor. Acestor trei caracteristici Ratzel le adaugă ideea centrului statal. aşezarea-poziŃia (die Lage) şi limitelegraniŃele (die Grenzen). integrare. Critica geopoliticii germane. Dintre aceste particularităŃi cele mai importante sunt întinderea-spaŃiul (das Raum). statele”22. Bucureşti. Günter Heyden. globalizare. 22 Ilie Bădescu. astfel. Ratzel a subliniat rolul primordial jucat în decursul istoriei de ceea ce filosoful german a numit Mittelpunkt. Aceste patru caracteristici spaŃiale. Preluând viziunea dezvoltată de Kant asupra spaŃiului. „statul devine un organism care include în el şi o anumită parte a suprafeŃei globului pământesc. reprezintă principala contribuŃie a lui Ratzel la naşterea viitoarei discipline. În această perspectivă. care putea evalua. Editura Politică. privite prin prisma interesului geopoliticii. cu atât dobândea mai multă forŃă politică. Editura Mica Valahie. unora dintre ele fiindu-le caracteristice tendinŃele de extindere. În cadrul analizei sale. sâmbure de civilizaŃie. Tot aici. Din această perspectivă. aşa încât particularităŃile statului depind atât de particularităŃile poporului. prin criterii şi mijloace comparative. Ratzel a identificat originea şi sursele constituirii forŃei politice a popoarelor în evoluŃia comunităŃilor istorice ale indivizilor uniŃi prin legături spirituale. Războaiele reprezentau. Geopolitică. această trăsătură nefiind caracteristică societăŃilor primitive. de altfel. 2003. Ioan Mihăilescu (coord. „un fel de embrion din care se nasc. 28 21 . cât şi de cele ale pământului”21. prin evoluŃie spaŃială. transpunerea geografică a nevoii de mişcare şi expansiune politică a popoarelor. antropogeografia a fost metoda construită de Ratzel. Acest concept va deveni.

La 21 de ani se înscrie la Universitatea din Heidelberg. 29 . la München. Friedrich. Stuttgart. îşi începe activitatea ştiinŃifică. Karlsruhe. Ratzel. oder Grundzüge der Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte. Cu această ocazie. 1903. Friedrich. Începând din 1886 funcŃionează ca profesor la Universitatea din Leipzig. Politische Geographie. La absolvirea studiilor universitare. Glasgow. Din corespondenŃa trimisă publicaŃiei germane Kölnishe Zeitung reiese o puternică orientare spre geografie. 1891. în oraşul german. Prima călătorie o efectuează în FranŃa. Moare la 9 august 1904 în localitatea germană. Ratzel. 1882. Ratzel. pe lângă prezentarea diverselor evenimente la care ia parte. 12. Ratzel. Din 1876. Friedrich. 1896. îşi continuă călătoria în Italia şi Marea Britanie. îşi începe cariera universitară la Şcoala Politehnica. „Scottish Geographical Magazine”. se angajează ca jurnalist şi călătoreşte în interes de serviciu în câteva Ńări din Europa. în care suferă o uşoară rănire. de această dată în Cuba. Politische Geographie oder Die eographie der Staaten des Verkehres und des Kriges. în care analizează viaŃa şi opera lui Charles Darwin. Engleborn. urmează cursuri de geografie şi geologie. în 1875. unde în 1870 participă activ la războiul franco-prusac. Ratzel descrie şi locurile pe care le străbate. Ratzel. Această experienŃă europeană determină orientarea lui Ratzel spre geografie. Leipzig. Friedrich. 1897. ca profesor titular. absolvind cursurile acestei prestigioase instituŃii de învăŃământ în 1868. Anthropogeographie. unde îşi va continua activitatea în domeniul geografic până la sfârşitul vieŃii. îndepărtându-se de formaŃia sa zoologică. între 1872 şi 1875. Ratzel. studiind populaŃia de origine germană emigrată în SUA şi rolul diverselor grupuri etnice în formarea civilizaŃiei „lumii noi”. München und Berlin. predă cursuri de geografie. efectuează o nouă serie de călătorii. Der Staat und sein Boden geographisch betrachtet. 1896. Friedrich. publică o primă lucrare Sein und Werden der organischen Welt (ApariŃia şi evoluŃia lumii organice). din 1880. În 1869. The Territorial Growth of the state. an în care primeşte şi titlul de doctor în ştiinŃe. Tot în calitate de jurnalist. Friedrich. unde. München. nr. R. La întoarcerea în Germania. Oldenbourg. dincolo de corespondenŃa pe care o trimite regulat. După o scurtă perioadă de spitalizare. Mexic şi Statele Unite ale Americii. Leipzig. Ammerland. Anthropogeographie.FRIEDRICH RATZEL (1844-1904) Friedrich Ratzel s-a născut la 30 august 1844. din München.

1920). geografia politică a fost suverană. două subiecte majore: statele. consacrându-l prin lucrările Die politischen probleme des weltkrieges (Probleme politice ale Rudolph Kjellen războiului mondial. Până atunci însă. Atingerea unui asemenea stadiu presupunea şi eliminarea oricăror manifestări represive la adresa cetăŃenilor. 1916) şi Der stat als (1864-1922) Lebensform (Statul ca formă de viaŃă. când juristul şi politologul suedez Rudolph Kjellen (1864-1922) foloseşte într-o prelegere publică termenul Geopolitik.Un moment definitoriu în apariŃia geopoliticii este anul 1899. creştere. care să fie constituit ca un stat-naŃiune organicist. Kjellen s-a opus şi a respins în permanenŃă ideile politice ale liberalismului. intră în circuitul teoretic abia la sfârşitul anilor ’20. în viziunea lui Kjellen. considerat de el factor esenŃial şi obiectiv vital al statelor viguroase. urmând ca dezvoltarea şi expansiunea acestuia să ia forma unei comunităŃi bazate pe legături etnice. dezvoltare şi declin). imediat după 1900. În concepŃia lui Kjellen. care era încă departe de a conferi geopoliticii semnificaŃia ce i-a fost atribuită mai târziu. anume acela care studiază aşezarea. cuceriri şi expansiune. deci geografia statului. corporatist şi paternalist. respectiv spaŃiul. Adversar declarat al individualismului exagerat şi al cosmopolitismului. Suedezul Kjellen. viziunea statului autoritar. care reia ulterior termenul. ca „inventator” al geopoliticii. În această viziune determinist-organicistă. în schimb. geopolitica reprezintă un capitol al ştiinŃei politice. Kjellen vedea statul-naŃional construit pe principiile solidarităŃii corporatiste. A promovat. ale ideii de legitimitate a statului prin contract social. 30 . care trebuie privit ca un organism viu. pe drept cuvânt fiind integrat şcolii geopolitice germane. timp de aproape 20 ani. publicându-l pentru prima dată în lucrarea Inledning till Sveriges geografi (Introducere în geografia Suediei. în aceeaşi măsură ca fiinŃele umane şi cunoscând aceeaşi soartă ca ultimele (naştere. 1917) şi Grundriss zu einem System der Politik (Elementele unui sistem de politică. politice şi economice. ale individului cetăŃean-politic. văzute ca manifestând sentimente şi raŃiune. care aveau datoria să îşi mărească teritoriile prin colonizări. Domeniul geopoliticii cuprindea. dar limitate spaŃial. forma şi teritoriul statului. În principalele sale lucrări. fiind profund racordat tradiŃiilor culturale germane. Kjellen va exprima unele opinii ce aveau să prefigureze ideile geopoliticii germane de mai târziu. 1900).

1917. Rudolf. pe micuŃa insulă suedeză Torsö. În 1890. În 1904. 1930. Un an mai târziu. alături de studenŃii săi. 1914. în 1891. Die politische Probleme des Weltkrieges. Stockholm Kjellen. dintre care amintim: principalul discipol suedez. 1900. Suferind de angină pectorală. Rudolf. Alături de cariera universitară. deseori făcând referiri la aceste particularităŃi în comparaŃie cu Suedia şi Europa. Rudolf. În activitatea ştiinŃifică este influenŃat de lucrările lui Friedrich Ratzel.JOHAN RUDOLF KJELLEN (1864-1922) Johan Rudof Kjellen s-a născut la 13 iunie 1864. Edvard Thermaenius. care vor ajuta la formarea Suediei moderne. crescând într-o atmosferă profund religioasă. În paralel. începând cu 1905 fiind ales deputat în parlamentul suedez. 1900) şi Der Staat als Lebensform (Statul ca formă de viaŃă. unde primeşte o largă recunoaştere academică. 1905. moare la 14 noiembrie 1922 la Uppsala. Kjellen. Berlin 31 . în care Kjellen publică termenul Geopolitik. dar care suferă un eşec. Die Grossmaechte der Gegenwart. îşi ia doctoratul în ştiinŃe politice. la aceeaşi celebră universitate. Norvegia şi Danemarca. cu o lucrare despre stat. 1914. Inledning till Sveriges geografi. Leipzig Kjellen. La rândul său. Studiile universitare le face la Uppsala. Rudolf. 1920. promovând importante proiecte de lege în domeniul demografiei. sub atenta îndrumare a eminentului profesor Oscar Alin. ca asistent şi mai apoi profesor (1892) de ştiinŃe politice. în Finlanda etc. Rudolf. istorie şi politologie la Universitatea din Uppsala. Kjellen a desfăşurat şi o susŃinută activitate politică. Der Staat als Lebensform. Leipzig Kjellen. În acest domeniu. Samtidens stormakter. 1917). aplicând multe din ideile şi teoriile acestuia în lucrările Inledning till Sveriges geografi (Introducere în geografia Suediei. Die Grossmaechte vor und nach dem Weltkriege. în timpul unei călătorii în SUA. militează pentru menŃinerea uniunii personale dintre Suedia. îşi începe cariera universitară. Rudolf. Geopolitische Betrachtungen über Skendinavien Kjellen. Grundriss zu einem System der Politik. politicilor social-economice şi apărării. Leipzig Kjellen. Rudolf. schimbă poziŃia de deputat cu cea de senator. 1916. Rudolf. predă cursuri de drept. Karl Haushofer şi Otto Maul. Berlin Kjellen. În restul carierei sale politice se dedică luptei contra birocraŃiei şi socialismului. formată în 1814. uniunea destrămându-se în 1905. Ragnar Nuelin. Stockholm Kjellen. rămâne impresionat de calitatea şi vastitatea spaŃiului nord american. în cadrul UniversităŃii din Göteborg. Din 1909 până în 1917. prin valoroasele lucrări şi idei. scrise şi expuse. în Germania. O importanŃă deosebită pentru prezenta lucrare o are Introducere în geografia Suediei. influenŃează numeroşi geopoliticieni.

Criticând lucrarea. Definită de Haushofer ca „geografie dinamică”. În paginile revistei Zeitschrift für Geopolitik (Jurnal de geopolitică). când Robert Sieger publică în Geographische Zeitschrift o recenzie a lucrării Inledning till Sveriges geografi scrisă de Kjellen în 1900. termenul de geopolitică apare în 1903. Geopolitica.e un termen care-mi pare tot aşa de puŃin reuşit cât e şi concepŃia autorului despre locul ei în sistemul ştiinŃelor”23. (1869-1946) scopul ei fiind să furnizeze indicaŃii pentru acŃiunea politică şi să fie „un îndreptar în viaŃa politică”. se spune tot acolo. Vasile Cucu (editori). creatorul „antropogeografiei”. geopolitica este „ştiinŃa care se ocupă cu analiza statului din punctul de vedere al instinctului de expansiune. Gheorghe Buzatu. Emandi. geopolitica a devenit în 1919 disciplină de studiu în învăŃământul superior german. al cărei editor era Karl Haushofer – se scria în 1928 că „geopolitica este teoria Karl Haushofer dependenŃei evenimentelor politice în teritoriu”. adepŃi ai aceluiaşi curent organicist. izvorât dintr-un complex de temeiuri mai ales geografice”. 1994. într-o atmosferă favorabilă. Momentul de maximă dezvoltare şi interes acordat geopoliticii îl înregistrăm în 1939. pentru ca în 1924 să se extindă în tot învăŃământul din această Ńară ca disciplină de studiu obligatorie. O altă contribuŃie importantă adusă de Haushofer este aceea a încercării delimitării conceptuale dintre geografia politică şi geopolitică. 32 23 . I. vol. Dacă geografia politică reprezintă „învăŃătura despre distribuŃia puterii Ion Conea. Acest „instinct de expansiune” presupunea pentru statul german şi un „spaŃiu vital”.În Germania. geopolitica. cât şi ale lui Ratzel au fost preluate şi dezvoltate de către generalul german Karl Haushofer (1869-1946) şi colaboratorii săi. Editura „Glasul Bucovinei”. Sieger afirmă despre geopolitică: „.. când are loc transformarea catedrei de geopolitică a UniversităŃii din München în Institutul de Geopolitică. vrea şi trebuie să devină „conştiinŃa geografică a statului”. apud Emil I. Editura „Ramuri”. Craiova. apărută regulat între 1924 şi 1944. atât ideile lui Kjellen. Ulterior. Geopolitica. concept preluat de la Friedrich Ratzel. În condiŃiile unei Germanii înfrânte. Iaşi. Mai mult. în viziunea cărora geopolitica va căpăta nuanŃări şi diferenŃieri semnificative privind sensul şi poziŃia acesteia în raport cu celelalte ştiinŃe. 1940.

preia şi dezvoltă ideile lui Kjellen. în ciuda faptului că la diverşi autori şi în lucrări diferite se înregistrează numeroase variaŃii de sens şi conŃinut. Aflat. Aceste idei sunt prezentate în Grenzen in ihrer Geographischen und Politikschen Bedentung (ImportanŃa geografică şi politică a graniŃelor). În acest sens. 33 . cea a graniŃelor ca organe periferice şi cea a graniŃelor în mişcare. ce se străduieşte să înŃeleagă dependenŃa lor geografică şi condiŃionarea lor de-a lungul mişcării istorice”. Primei lucrări. ContribuŃia majoră a lui Haushofer la dezvoltarea geopoliticii este ilustrată în numeroase lucrări publicate. Haushofer elaborează conceptul de instinct al graniŃei. ambele definiŃii apărând în lucrarea colectivă Bausteine zur Geopolitik. Haushofer a fost permanent motivat în a găsi soluŃii care să-i confere acesteia posibilitatea de supravieŃuire ca mare putere. ar fi putut oferi o rută transcontinentală. iar Japonia controlând Manciuria. colaboratori la revista Zeitschrift für Geopolitik. decât norme juridice ale delimitărilor politicostatale”. rasială (Blut) şi culturală (Kultur). considerate „mai degrabă locuri ale confruntării şi coliziunilor. geopolitica. interesul său pentru Extremul Orient se explică prin convingerea că o alianŃă pe Axa Berlin-Moscova-Tokio. despre Japonia – Dai Nihon (Marea Japonie). climă şi înveliş”. Herman Lautensach. în care Haushofer accentuează rolul esenŃial ce urmau să-l joace în această perspectivă graniŃele. pe care o scrie în 1928 împreună cu Erich Obst. acceptată de comun acord de geopoliticieni. De altfel. publicată în 1913. Aria respectivă urma să fie ocupată prin diseminare etnică (Volk). i s-a adăugat în 1924 (fiind reeditată în 1938) Geopolitik des Pazifischen Ozeans (Geopolitica Oceanului Pacific). Deşi s-a considerat continuatorul intelectual al lui Ratzel şi Kjellen. Otto Maull. iar perpetuarea existenŃei acestuia putea fi asigurată prin achiziŃionarea unui spaŃiu îndestulător (Grosseraum). Pentru geopolitica acelei perioade. aceasta a fost definiŃia standard. Preluând şi dezvoltând ideile lui Ratzel. care trebuie să fie defensiv în interior şi ofensiv în exterior. ca întreaga societate germană. spaŃiu. Astfel. sub impactul situaŃiei în care ajunsese Germania după Primul Război Mondial. problemele geopolitice ale Extremului Orient au constituit prima temă majoră tratată de Haushofer. uneori formală. liberă de interferenŃele şi presiunile anglo-saxone. prin formă. cu Rusia ocupând Mongolia. conform cărora statul se manifestă precum un organism. publicată în 1927.statale în spaŃiul suprafeŃei terestre şi despre condiŃionarea sa de pământ. cărora le adaugă teza lui Vidal de la Blache asupra spiritului frontierei. Haushofer s-a raportat permanent la Halford Mackinder şi la proiecŃia dezvoltată de acesta asupra Eurasiei. reprezintă „ştiinŃa despre formele de viaŃă politice în spaŃiile de viaŃă naturale.

Geopolitik der Pan-Ideen (Geopolitica panideilor). răspunzător. o citadelă care ocupa imensul spaŃiu dintre Elba şi Amur. prin lucrarea antumă Defence of German Geopolitics. În acest sens. Wehr-geopolitik (geo-strategie). În condiŃiile în care Marea Britanie şi S. 34 .. a termenului de geopolitică. Conştient de prejudiciile aduse disciplinei pe care a slujit-o o viaŃă. pan-gândire). care urmau să asigure constituirea unui Kulturboden german compact.U. În acest sens. mai ales. Haushofer se va pronunŃa în favoarea unei reorientări a expansiunii germane spre Sud. cu toate că. Astfel se explică opoziŃia lui Haushofer faŃă de războiul cu Uniunea Sovietică. publicată în noiembrie 1945. Lebensraum şi Drang nach Osten. arie ce urma să fie disputată de Japonia cu puterile coloniale europene şi S. Permanent preocupat de pericolele ce ameninŃau Germania. Cu toate meritele deosebite aduse geopoliticii. vizând rolul Germaniei. care urma să intre sub controlul Pan-Europei. prin conceptele promovate de el. care spera să devină germană. prin apropierea de cercurile de putere naŃional-socialiste şi „servirea” ideologiei naziste. Eurafrica (bazinul Mediteranean şi nordul Africii). într-o oarecare măsură. Haushofer a analizat şi configurat liniile de forŃă ale distribuŃiei ariilor cultural-politice. Pan-Pacifică. şi Japonia putea asigura Ńării sale supravieŃuirea ca mare putere. chiar şi Sovietică. Ulterior.U. datorate aservirii ei regimului nazist în anii ’30. geografia politică a lumii s-a configurat sub forma mai multor pan-organisme: Pan-Europa. El a concluzionat că prin difuziunile culturale (pan-idei. Karl Haushofer se face. Pan-Rusia. el a arătat că obiectivul său a fost de a oferi Germaniei o gândire politică superioară. Haushofer s-a arătat convins că doar o alianŃă contrabalansatoare a Germaniei cu Rusia. Sud-Est (Drang nach dem Süden). în 1931 şi Geopolitik von Hente. dominau întreaga Emisferă Occidentală.A. vor fi reluate în următoarele sale lucrări.A. identifică ameninŃarea majoră ca venind din partea puterilor care controlau navigaŃia maritimă. Pan-America şi Pan-Islam. Haushofer a încercat să disculpe geopolitica.Aceleaşi preocupări. zona Orientului Mijlociu. de anatemizarea în perioada postbelică a acestei discipline ştiinŃifice şi. i-a oferit lui Hitler o bază ideologică.

1931. cursurile unor importante instituŃii de învăŃământ militar. 1924. Berlin Haushofer. Albrecht. Karl. Berlin Haushofer. Karl. Rudolf Hess. într-o primă fază. Geopolitik des Pazifischen Ozeans. Dai Nihon – Betrachtungen ueber Gross-Japans Wehrkraft. stabilite prin intermediul fostului său student. Berlin Haushofer. respectiv a unor locaŃii geografice. Karl. este din nou arestat şi închis. 1932. Weltpolitik von heute. se căsătoreşte cu Martha Myer Doss. Zur Geopolitik der Selbstbestimmung. Haushofer. publicată ulterior sub titlul Dai Nihon (Marea Japonie). Karl. de origine evreiască. 1923. În 1912 şi-a susŃinut teza de doctorat. Berlin Haushofer. Weltstellung und Zukunft. Karl. se sinucide pe 10 martie 1946. După război. 1927. Acuzat şi de aliaŃi pentru activitate în slujba regimului nazist. Bausteine zur Geopolitik. în anul 1910. participând activ la primul Război Mondial. se deteriorează o dată cu arestarea şi executarea fiului. Recunoaşterea politică se realizează în aceeaşi perioadă. München Haushofer. pe care o conduce până în 1933. obŃinând gradul de general. Haushofer a fost fascinat de importanŃa strategică a spaŃiilor. alegând cariera militară. fiind însărcinat cu îmbunătăŃirea performanŃelor militare şi de luptă ale armatei japoneze. fiind eliberat la sfârşitul războiului. şi-a argumentat teza conform căreia poziŃia geografică şi caracteristicile teritoriale influenŃează destinul statelor. în cadrul Misiunii Militare a Germaniei din Japonia. cariera militară. când este ales preşedinte al Academiei Germane. Haushofer a urmat. Karl. prin Siberia. Karl Haushofer este arestat împreună cu familia şi închis la Dachau. funcŃie din care demisionează în 1941. Wehr-Geopolitik.Karl. încredinŃând-o. în 1908. când devine preşedinte al „Uniunii naŃionale a germanilor din străinătate”. acuzat de participare la tentativa de asasinat împotriva lui Hitler. Fiu al unui învăŃător bavarez.KARL HAUSHOFER (1869-1964) Karl Haushofer s-a născut la 27 august 1869. 1930-1934. funcŃie pe care o va păstra până în 1937. Karl. mai apoi. În timpul unei puternice depresii psihice. Berlin Haushofer. Macht und Erde Leipzig Haushofer. În 1896. Atât în călătoria sa maritimă. lucrare în care. exemplificând prin cazul arhipelagului nipon. Geopolitik der Pan-Ideen. la Universitatea din München. RelaŃiile cu conducerea nazistă. 1928. 1913. Berlin 35 . Îşi continuă. unde fondează Catedra de Geopolitică. 1934. cât şi pe drumul terestru de întoarcere. Karl. Grenzen in ihrer geographischen und politischen Bedentung. fiului său Albrecht. Orientarea sa spre geopolitică a fost legată de numirea sa. Berlin-Gruenewald Haushofer. devenind în 1921 profesor de geopolitică. cu succes. părăseşte armata. la München. Deplina recunoaştere a activităŃii sale ştiinŃifice vine în 1934. înspre arhipelagul nipon.

trebuie subliniat faptul că şcoala de geografie politică şi geopolitică franceză. trebuie remarcat modul în care dezvoltarea geopoliticii franceze se face sub semnul geografiei politice. constituindu-se într-o mare măsură ca o reacŃie critică la geopolitica germană. fapt ce creează sentimentul pierderii definitive a destinului planetar. Această ultimă caracteristică. la nivelul şcolilor germană şi anglo-saxonă. ce provine tocmai din intenŃia distanŃării de modul în care geopolitica a fost practicată în cadrul şcolii haushoferiene. în cadrul şcolii create în jurul revistei Annales. În acelaşi timp. prin studiile vizând problematica internă a spaŃiului francez. în cadrul acestei prime perioade. va cunoaşte o nouă abordare. care prin Lucien Febvre şi. subliniind diferenŃele care există între cele două discipline. revendicându-se din geografia umană. Cu toate acestea. Şcoala geopolitică franceză Constituită în contextul sfârşitului de secol XIX. se va constitui într-o lungă perioadă de evitare a termenului de geopolitică şi a concepŃiilor geopolitice. pe parcursul unei reuniuni a istoricilor şi geografilor francezi şi germani. prin introducerea unei viziuni geografice. se pot accepta o echivalenŃă a anumitor studii elaborate în această perioadă şi o coabitare a celor două discipline. şcoala de geografie politică şi geopolitică franceză se identifică. prin Fernand Braudel. în această primă perioadă. din punct de vedere al importanŃei istoriografice.2. dar va juca un rol deosebit în canalizarea energiilor ştiinŃifice ale începutului de secol XX. Alături de condiŃiile care au marcat apariŃia noii discipline. pierderea provinciilor Alsacia şi Lorena în urma războiului franco-prusac din 1870-1871. Puternica criză identitară. s-a hotărât eliminarea geopoliticii atât din învăŃământul universitar. nu va reuşi să ajungă. cât şi din cercetarea ştiinŃifică. 36 . desfăşurată la Sorbona. cel mai frecvent sub numele de geografie politică. Neacceptarea folosirii termenului de geopolitică şi înlocuirea lui cu cel de geografie politică poate conduce la confuzii în analiza istoriografică a acestei perioade formative a gândirii geopolitice franceze.1. creşterea expansionismului german – sunt câteva din condiŃiile care au stat la baza formării curentului gândirii geopolitice în FranŃa. în cadrul mai larg al geografiei umane. În 1950. trebuie amintită influenŃa exercitată de noul curent geopolitic asupra istoriografiei.2. mai târziu. În acest sens. deficitul demografic exprimat în imposibilitatea populării coloniilor. Trebuie remarcat faptul că această înfruntare conceptual-teoretică între geopolitica germană şi geografia politică franceză va fi benefică.

în lucrarea Geopolitique. oameni şi istoria lor şi mai ales faptul că diversitatea umană se traduce în diversitatea peisajelor aflate în continuă înnoire. dincolo de anumite condiŃionări socioeconomice. când Camille Vallaux (18701945) va consacra. de economistul francez Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781). El opune determinismului ratzelian. geograf cu o puternică orientare istorică. va câştiga în timp numeroşi adepŃi. Termenul de geopolitică este folosit pentru prima dată în cadrul Şcolii franceze de Jacques Ancel (1879-1943). iniŃial. prin activităŃile sale poate schimba mediul. în 1750. observă. noua disciplină va prinde contur prin aportul întemeietorului şcolii franceze de „geografie umană”. „problemele politice şi economice pe care le pun regiunile sau marile individualităŃi naturale ale planetei”. Teza centrală a întregii concepŃii vidaliene. este prezentată pe larg în lucrarea 37 . unde Friedrich Ratzel. identificăm. spre deosebire de Ratzel. „pentru care acest termen acoperă o arie apropiată celei a geografiei umane actuale. o amplă lucrare acestei teme – Le Sol et l’ötat. posibilismul. dar cu o componentă de reflecŃie asupra unor condiŃii mai bune de viaŃă. Vidal de la Blache are şi un rol formator al viitoarelor concepŃii geopolitice. unul dintre fondatorii geografiei umane germane. În lucrare este folosit termenul de geografie politică pentru a desemna o nouă disciplină. într-o accepŃie largă. în care omul. este considerat precursor al geopoliticii şi în cazul Şcolii franceze.Termenul de geografie politică este creat şi folosit. publicată în 1936. raportul intim care există între pământ. Mediul geografic încetează de a mai fi un element brut al geografiei fizice. domeniul geopoliticii. Paul Vidal de la Blache (1845-1918). în 1911. Paul Vidal de la Blache. temă caracteristică Epocii Luminilor” (Claval. posibilistă. Această nouă orientare. unde omul are un rol crescând. aducând o contribuŃie esenŃială la corectarea interpretărilor geopolitice. el devenind. prin analiza definiŃiei obiectului de studiu. Ca şi în cazul Şcolii germane. Termenul va fi reluat mult mai târziu. în Paul Vidal de la Blache concepŃia lui Vidal de la Blache şi a discipolilor (1845-1918) săi. un mediu complex. însă. 2001). Deci. interacŃiunea oamenilor cu spaŃiul geografic care-l populează. rezultatul interacŃiunilor multiple. în care omul este văzut ca un produs al naturii. pe lângă poziŃia de precursor.

Aymeric Chauprade. Orientarea geopolitică a gândirii lui Vidal de la Blache este exprimată în lucrarea La France de l`est (1916). pe care le priveşte ca nuclee de civilizaŃie.Principes de Geographie humaine (publicată postum în 1922. relaŃiile dintre clase.24 Pentru această fază precursoare a viitorului domeniu al geografiei politice şi geopoliticii. François Thual. Bucureşti. este de a justifica apartenenŃa Alsaciei şi Lorenei. În opoziŃie cu şcolile de geopolitică germană şi americană. Finalitatea acestei lucrări. fapt ce nu ştirbeşte importanŃa contribuŃiei şi valoarea operei lui Elisée Réclus. André Siegfried (1875-1959). originea capitalurilor. Jacques Ancel (1879-1943). Jean Bruhnes (1869-1930). Albert Demangeon (18721940). 2003. numindu-le „moduri de viaŃă”. în care analiza geopolitică vizează spaŃii mari. 25 Yves Lacoste îl consideră pe Elisée Réclus părintele intelectual al geopoliticii franceze. State. redactată într-o perspectivă patriotardă. concepte. Raul Castex (1878-1968) şi ale multor altora. sub îngrijirea lui Emmanuel de Martonne). continentale şi globale (panisme). ca de altfel şi alŃi geopoliticieni francezi. Această opinie nu este împărtăşită unanim. care poate fi considerată prima lucrare de geopolitică franceză şi în care diferite strategii de industrializare. sociale şi politice. Tot din această lucrare rezultă şi o altă caracteristică a gândirii geopolitice a lui Vidal de la Blache. şi anume tendinŃa de supraestimare a realităŃilor geopolitice a spaŃiilor mici. autori. la FranŃa. probleme militare şi politice sunt explicate prin legăturile ce se stabilesc între mediul natural şi elementele vieŃii economice. DicŃionar de geopolitică. ocupate de germani în urma războiului franco-prusac. într-o pură viziune geopolitică. concepŃia vidaliană descrie. Vidal de la Blache identifică forŃele care conduc la unificarea ansamblurilor regionale în cadrul unor unităŃi teritoriale mai ample şi explică complementarităŃile şi imperativele strategice ale statelor prin intermediul evidenŃierii specificităŃii elementelor cadrului natural cuprinse în interiorul graniŃelor acestora. 38 24 . a regiunilor substatale. trebuie amintite şi contribuŃiile lui Elisée Réclus (1830-1905)25. Astfel. Grupul Editorial Corint. o „geopolitică a feudalităŃilor”.

P. ca una dintre cauzele înfrângerii armatelor franceze. După absolvirea liceului se înscrie la Şcoala Normală Superioară. În 1872 îşi susŃine doctoratul şi merge să predea un curs de istorie şi geografie la Universitatea din Nancy. în urma căreia primeşte un certificat de profesor. unde în timpul unor călătorii pe care le face în Italia. 1919. Principes de géographie humaine. P. În 1870 se întoarce la Paris.. Recunoaşterea activităŃii este exprimată de titlurile şi medaliile primite în Ńară şi străinătate: titlul de Comandor al Legiunii de Onoare (1912). în 1909. Tableau de la géographie de la France. Paris Vidal de la Blache. survine în timpul studiilor din Grecia. 107 articole şi peste 200 de note.. P.PAUL VIDAL DE LA BLACHE (1845-1918) Paul Vidal de la Blache s-a născut la 22 ianuarie 1845. Paris Vidal de la Blache. sub influenŃa lucrărilor geografilor Carl Ritter şi Alexander von Humboldt. unde se căsătoreşte cu Laure Marie Elizabeth şi se angajează ca profesor la Liceul d'Angers şi ulterior la Şcoala Superioară de Litere şi ŞtiinŃe. unde se remarcă la disciplinele istorie şi geografie. să plece la Paris. Paris Vidal de la Blache.. ContribuŃia ştiinŃifică pe care a avut-o Vidal de la Blache la formarea unei geografii moderne în FranŃa rezultă atât din numeroasele generaŃii de studenŃii şi mai apoi colegi pe care i-a îndrumat. în mica localitate franceză Pézenas. În 1898 se transferă la Universitatea din Paris. 1905. 1903. Siria şi Palestina. La puŃin timp după absolvire. Vidal primeşte oficial titlul de profesor universitar şi se întoarce. este unul dintre cei care recunosc lipsa pregătiri topografice şi geografice a ofiŃerilor francezi.. la doar 30 de ani. P. Cu această ocazie susŃine importanŃa promovării geografiei ca domeniu educaŃional de prim rang. Daly oferită de Societatea Geografică Americană ş. În februarie 1875. Paris Vidal de la Blache. Accomppagnees de Notices. Migrarea spre geografie. Urmează cursurile şcolii primare în localitatea natală. Histoire et géographie:Atlas général. unde va conduce departamentul de geografie până la retragerea sa din activitatea didactică. medalia de aur Charles P. unde timp de 21 de ani va preda geografia la Şcoala Normală Superioară. rapoarte ştiinŃifice şi hărŃi. La France de l’Est – Lorraine-Alsace. Paris (postum) 39 . La întoarcerea în patrie. în 1877. la Paris. cât şi din imensa muncă de cercetare materializată prin publicarea a 17 cărŃi..a. Collection de Cartes Murales. Moare la 5 aprilie 1918 în localitatea franceză Tamaris-sur-Mer Vidal de la Blache. 1922. 1917. pentru ca la vârsta de 13 ani. unde este înscris la Liceul Charlemagne. Vidal părăseşte FranŃa şi urmează pentru 3 ani cursuri de arheologie la prestigioasa Şcoală Franceză din Atena. în familia profesorului Abel Antoine Joseph. P. dublând astfel pasiunea pentru istorie. în timpul războiului franco-prusac. îşi descoperă vocaŃia geografică.

care. Bucureşti. o maşină de război”. explicând faptul că dezvoltarea economică a diverselor colonii va atrage şi independenŃa acestora. Profesionalismul de care dă dovadă în primii ani de activitate îl determină pe Vidal de la Blache să-i încredinŃeze „pregătirea a două volume din Géographie universelle: cel despre Belgia. publică o serie de articole în Annales de Paul Claval. defineşte rolul factorului geografic. pe care o numeşte „o înscenare. Demangeon prezintă tabloul unui continent răvăşit de război în care situaŃia învingătorilor nu se deosebeşte cu mult de cea a învinşilor. mai ales. renunŃă la numeroasele date statistice. prin numeroasele generaŃii de geografi cărora le-a fost profesor la Sorbona. Gândirea politică. În domeniul geografiei economice. Demangeon publicase lucrarea Le Déclin de l’Europe. activează la începutul carierei universitare în domeniul geografiei regionale şi economice. cât şi. care se va desfăşura în planul geografiei politice. Tot aici Demangeon anticipează declinul Imperiului Britanic. în 1920. punând accentul pe scăderea producŃiei şi reculul demografic. 2001. în care. Criticând aspru geopolitica germană. apreciere demonstrată de evoluŃia ulterioară. care se poate constitui într-un model de studiu geopolitic regional. şi cel despre Insulele Britanice”26. Anterior acesteia. cu precădere poziŃia insulară a Marii Britanii. SituaŃia Europei la începutul anilor ’30 şi cu precădere avântul luat de geopolitică în Germania vor determina o nouă cotitură în evoluŃia ştiinŃifică a lui Demangeon. în contextul mai larg al analizei sistemului colonial britanic. arăta cauzele declinului continentului Europa. într-o analiză sectorială. 40 26 . Integrând cele două discipline. Documentarea şi cercetarea efectuate pentru volumul despre Insulele Britanice îi vor determina activitatea ulterioară. În 1923 publică o lucrare cu titlul L’Empire Britannique (Imperiul Britanic). elaborează o teză de doctorat consacrată câmpiei picardiene.Albert Demangeon (1872-1940). Editura Corint. łările de Jos şi Luxemburg. spaŃiul şi teritoriul în secolul al XX. Geopolitică şi geostrategie. care deformau percepŃia studenŃilor şi publicului larg despre această disciplină şi o reformulează în direcŃia unei sinteze geografice moderne. Demangeon a avut o puternică influenŃă asupra ştiinŃei geografice franceze din prima jumătate a secolului XX atât prin lucrările elaborate. şi al „civilizaŃiei britanice” în formarea unităŃii naŃionale. unul dintre cei mai fideli colaboratori ai lui Vidal de la Blache.

el dezvoltând ideea posibilismului promovat de acesta. geopolitica aparŃinând germanilor. locuind într-un spaŃiu continuu.. Acceptând până la un punct cadrele conceptuale definite de Ratzel. În scrierile lui Ancel apare.Géographie. frontiera şi capitala sunt privite într-o concepŃie pur organicistă. un obstacol impermeabil la fluiditatea trecerilor umane sau. 41 . teritoriul. Fixarea unei frontiere. Metodologia folosită în elaborarea lucrărilor Geopolitique (1936). dintre care cel din numărul XLI/1932 se remarcă în mod deosebit.cit.p. Determinismului fatalist ratzelian.. prin care. el îi opune posibilismul vidalian. şi o puternică influenŃă vidaliană. atunci când o discontinuitate geografică (munte.488. el refuză şi combate militantismul pangermanist. Thual F. în care termenul şi concepŃiile geopolitice sunt repudiate datorită istoricelor adversităŃi faŃă de Germania. dezvoltând analize opuse celor ale geopoliticienilor germani. ajung la un echilibru socialpolitic şi îşi delimitează propriile teritorii. un loc al schimburilor”. dimpotrivă. fluviu. Un alt cercetător de marcă al primei perioade a geopoliticii franceze este Jacques Ancel (1879-1943). în care două grupuri umane diferite.27 Principala preocupare a geopoliticianului francez este reprezentată de problematica frontierei. 27 Chauprade A. în care combină analiza inductiv-deductivă cu cea istorică în explicarea evenimentelor geopolitice. mare – poate fi. Prin acestea. mare) se opune expansiunii unei populaŃii. are la bază fie un criteriu natural. În aceste articole. a cărui formare a fost inspirată în cea mai mare parte de scrierile lui Friedrich Ratzel şi de concepŃiile lui Vidal de la Blache. fie un criteriu antropic. „subliniind că acelaşi element natural – fluviu. însă. în care statul. în situaŃii diferite. susŃine Ancel. Germania îşi explică tendinŃele expansioniste. într-un cadru oferit de propria viziune geopolitică în care realităŃile geopolitice trebuie analizate plecând de la relaŃiile biunivoce existente între grupurile umane şi teritoriile pe care le ocupă. rămâne în actualitatea construcŃiei teoretice a geopoliticii. geopolitica este prezentată ca parte a propagandei naziste. Geographie des frontiers (1938) şi Manuel geographique de politique européenne. Demangeon subscrie tiparelor începuturilor şcolii franceze de geopolitică. plecând de la anumite „constante geografice”. op. dincolo de orice ştiinŃificitate.

Bun cunoscător al realităŃilor geopolitice şi geostrategice ale începutului de secol XX. dar.489. op. 28 Chauprade A. Dincolo de aspectele de artă militară. Numeroasele eseuri şi lucrări publicate de A. în care ca temă favorită se distinge studiul democraŃiilor protestante şi al marilor rute comerciale. fiind considerat în această privinŃă fondatorul geografiei electorale moderne. Castex este implicat activ în Primul Război Mondial. unde activitatea sa didactică şi de cercetare îi va atrage o largă recunoaştere ştiinŃifică. (1875-1959) evoluŃia economică etc. care ajunge la această concluzie bazându-se pe realităŃi istorice. în urma unei prodigioase cariere militare (în 1928 primise gradul de contraamiral). În 1932. spre deosebire de Mahan. În acest sens. el o demonstrează pornind de la influenŃa factorilor geografici asupra realităŃii. apărută în cinci volume. care analizează relaŃia dintre opinia politică şi André Siegfried regimul proprietăŃii. condiŃiile geografice. Raul Castex (1878-1968). poate fi considerat în cadrul istoriografiei geopoliticii franceze ca având o poziŃie similară cu cea a amiralului Alfred Mahan în cadrul şcolii geopolitice americane. Tableau politique de la France de l`Ouest sous la Troisième République. elaborează lucrarea Théorie stratégique (Teorie stategică).. Anjou şi Vendée. p. între 1907 şi 1913. Castex „pledează pentru deplasarea centrului de greutate al Marinei militare către submarine – după modelul german.. acordă un loc important reprezentărilor. unul dintre cei mai străluciŃi strategi navali francezi. Siegfried între 1904 şi 1956.cit. este numit la conducerea Şcolii Navale de Război. OfiŃer superior în marina franceză. În această perioadă. Maine. între 1929 şi 1935. el a pregătit.. (1875-1959) reputat profesor şi om de ştiinŃă francez îşi aduce contribuŃia la dezvoltarea geografiei politice şi a geopoliticii. ceea ce îi conferă autorului un loc între geopoliticienii francezi ai acestei prime perioade. Thual F. măsură prin care preconiza o repunere în discuŃie a hegemoniei maritime”. consacrată regiunilor Bretagne. opunându-se prin aceasta viziunii anglo-saxone –. lucrarea constituindu-se în acest sens într-un veritabil tratat. Normandia. Castex afirmă superioritatea puterii maritime în faŃa celei terestre. demers realizat în spiritul determinismului geografic. în primul rând prin analizele electorale.André Siegfried. 42 .28 concepŃie expusă în lucrarea Synthèse de la guerre sous-marine (1902).

după 1932. 1904. Australia. 1937. 1928. 1913. André. Les deux races. În toată acestă perioadă nu abandonează preocupările ştiinŃifice. se va întoarce ca profesor. démocratie témoin. Participă de trei ori la alegeri parlamentare (1902. Tableau des États-Unis. Paris Siegfried. Paris Siegfried. Urmând modelul tătălui său. André. 1945. unde. la întoarcerea în Ńară se angajează în activitatea politică. Le Canada. la 21 aprilie 1875. Japonia. Paris Siegfried. André. Paris Siegfried. André. Colegiul FranŃei şi la Şcoala Liberă de ŞtiinŃe Politice. Panama et les routes maritimes mondiales. 1906. desfăşoară o susŃinută activitate didactică şi ştiinŃifică. unde urmează cursurile Liceului Condorcet şi mai apoi ale Şcolii Libere de ŞtiinŃe Politice. Moare la Paris. André. reputat om de afaceri şi politician al vremii (primar al oraşului Le Havre. elaborând numeroase lucrări. După anii de şcoală părăseşte FranŃa pentru a întreprinde numeroase călătorii care îi vor marca viaŃa şi activitatea ştinŃifică şi politică. O dată cu începerea războiului. Încununarea activităŃii ştiinŃifice vine la 12 octombrie 1944 când este ales membru al Academiei Franceze. Paris Siegfried. Paris Siegfried. candidând pentru funcŃia de deputat. Paris Siegfried. La Démocratie en Nouvelle-Zéelande. cu precădere în domeniul ştiinŃei politice. servind ca interpret pentru armata britanică. În 1900 şi 1901. Neuchâtel 43 . în 1911. După terminarea şcolii primare în oraşul natal se mută la Paris. În plan didactic. André. pe care o publică în 1913. deputat. Tableau de la France de l’Ouest sous la Troisième République. Le Canada. la 28 martie 1959. mult mai târziu. materializîndu-le prin lucrarea „Tableau de la France de l’Ouest”. Paris Siegfried. puissance internationale. ministru al comerŃului în cabinetul Ribot). China şi India. Ulterior îşi va relua activitatea politică ca senator. abandonează pentru o vreme cariera politică. 1956. predă o serie de cursuri de ştinŃe politice şi geografie economică şi politică la Academia de ŞtiinŃe Morale şi Politice. L’Angleterre d’aujourd’hui. în familia lui Jules Siegfried. 1954. André. pe care o va publica în 1904 şi altul în drept. Îşi definitivează pregătirea ştiinŃifică cu două doctorate. Siegfried. La Suisse. Les États-Unis d’aujourd’hui. Mexic. În 1945 devine primul preşedinte al FundaŃiei NaŃionale de ŞtiinŃe Politice. 1906. André. În paralel. dar de fiecare dată suferă un eşec. Suez. ocupând chiar funcŃia de Preşedinte al Senatului FranŃei. într-un veritabil tur al lumii vizitează SUA.ANDRÉ SIEGFRIED (1875-1959) S-a născut în oraşul Le Havre. 1910). 1924. unul în istorie politică cu teza „La Démocratie en Nouvelle-Zéelande”. André. cu care va continua ulterior colaborarea.

În Statele Unite ale Americii. 1861 şi respectiv 1872. acestea conducându-i finalmente spre standarde superioare de viaŃă şi civilizaŃie. nu în ultimul rând. (The Significance of the Frontier in american History. societăŃile respective se vor caracteriza printr-o distribuŃie inegală a bogăŃiei. curentul geostrategic. sol şi hrană. în care metoda analizei comparative a popoarelor şi societăŃilor în diferite medii de viaŃă relevă faptul că societăŃile ce se dezvoltă într-un mediu ambiental temperat-rece sunt mai disciplinate. mult mai cunoscutul Frederick Jackson Turner (1861-1932). pe de alta. Curentul istorico-ambientalist cunoaşte o amplă dezvoltare începând din cea de-a doua jumătate a secolului XIX. Astfel. O caracteristică indubitabilă a şcolii anglo-saxone este reprezentată de modul în care geopolitica modernă îşi revendică originile într-un ansamblu de trei curente de gândire diferite: curentul istorico-ambientalist. Ellen Churchill Semple (American History and its Geographic Conditions. Ellen Churchill Semple şi Ellsworth Huntington în Statele Unite. accentuând problemele militare strategice şi tactice. oamenii. în care 44 .1. mai organizate şi mai performante. concluzionează Buckle. unde hrana se putea obŃine uşor. condiŃiile vitrege de mediu i-au determinat pe locuitorii acestor zone să depună mai multe eforturi pentru obŃinerea unui nivel de trai subzistenŃial. în regiunile cu un climat tropical-torid. cu un caracter pragmatic. Spre deosebire de şcoala de geopolitică germană şi franceză. Şcoala geopolitică anglo-saxonă Şcoala anglo-saxonă şi-a elaborat conceptul referitor la obiectul geopoliticii aproape independent de filonul german şi cel francez. curentul geografiei politice şi. axate în această primă perioadă în mare parte pe teoretizări. nu au dobândit educaŃia şi deprinderile necesare performării şi progresului. direct din natură.3. având ca principali reprezentanŃi pe Henry Thomas Buckle în Marea Britanie şi pe Frederic Jackson Turner. lipsiŃi de o motivaŃie. 1903) şi. pe de o parte. apărută în 1857. şi respectiv modul de viaŃă şi habitatul uman. al ideilor generale ocupă un rol secundar în raport cu răspunsurile practice date unor probleme de ordin politic. În acelaşi timp. Într-o privire de ansamblu. înaintea ei. History of Civilization in England.2. relaŃiile de interdependenŃă care există între climă. Istoricul britanic Henry Thomas Buckle (1821-1862) relevă în monumentala sa lucrare. fondatorii şcolii anglo-saxone sau bazat în analizele lor pe o raportare concretă la istorie. 1893) publică primele studii. poziŃiilor sociale şi drepturilor politice. Studiul se bazează pe o amplă documentare. în trei volume. Domeniul teoriei.

dar mai cu seamă invaziile dinspre Orient spre Europa. Huntington a demonstrat că modificările climatice sau persistenŃa unui tip climatic nefavorabil. deseori greşit interpretat ca aparŃinând direct câmpului geopoliticii. conturează atât cadrul teoretic al geografiei politice. temperatură medie anuală. care deja constituită la acea vreme într-o mare putere economică şi comercială. Mainsprings of the Civilization. prin delimitarea unui câmp operaŃionalmetodologic şi a unei terminologii specifice. este cel al studiilor strategice29. face demersuri pentru o afirmare militară. cât şi latura aplicativă şi funcŃională. precum Homer Lea sau generalul William Mitchel. prin translatarea ei în câmpul comun al geografiei cu ştiinŃa politică. se va realiza în sensul orientării generale a politicii americane. 1915) şi geograful american Isaiah Bowman (The New World: Problems in Political Geography. care a efectuat o minuŃioasă investigaŃie asupra influenŃelor şi rolului jucat de climat în istoria societăŃii. 1945). 45 29 . în Statele Unite. au fost între promotorii acestui domeniu de studiu. Cercetători de formaŃie educativă militară. În concluzie. 1921). Dintre reprezentanŃii geografiei politice anglo-saxone. ce se va dezvolta cu precădere în contextul Primului Război Mondial. la nivel global. Dezvoltarea studiilor strategice. Această nouă funcŃionalitate oferită geografiei politice. Huntington consideră că temperatura medie optimă dezvoltării umane.prezintă influenŃa simbiozei spaŃial-ambientale asupra civilizaŃiei din America de Nord. cea franceză pe Paul Vidal de la Blache. Un al treilea filon al devenirii geopoliticii anglo-saxone. un rol precursor în formarea geopoliticii îl vor avea geograful britanic James Fairgrieve (Geography and World Power. au determinat marile migraŃii. Un alt reprezentant de marcă al curentului ambientalist este istoricul şi geograful american Ellsworth Huntington (1876-1947). Pe baza unor puternice argumente. Dacă şcoala geopolitică germană l-a avut ca fondator pe Frederich Ratzel. în timp ce studiile geostrategice aparŃin câmpului geopoliticii. Al doilea filon al geopoliticii moderne anglo-saxone se revendică din geografia politică. şcoala anglo-saxonă îşi Studiile strategice reprezintă un domeniu al ştiinŃei militare. de o reală valoare ştiinŃifică. Principalul comandament al ştiinŃei militare se regăseşte tocmai în necesitatea identificării mijloacelor necesare proiectării acestei puteri. 1924. va crea premisele dezvoltării geopoliticii. prezentată ca instrument în slujba guvernării. în care se poate manifesta dorinŃa de progres. (Civilization and Climate. se încadrează între 100-200 C. Ambele lucrări.

Pe baza analizei influenŃei puterii maritime asupra diverselor evenimente istorice. 1660-1783 (InfluenŃa puterii maritime asupra istoriei. Prin ocuparea unor diverse funcŃii militare şi politice. este cea publicată în 1892 cu titlul The influence of Sea Power upon the French revolutions and Empire. aparŃin curentului geostrategic. 16601783). în 1897. lucrarea care îl face celebru The influence of Sea Power upon History. Atât Mahan. noile obiective urmărite având mai mult o valoare operaŃională. Întreaga operă a lui Mahan are o evidentă tentă geopolitică. la fel de celebră. 1793-1812). constă în „fundamentarea acesteia prin geostrategie”. având în vedere contextul în care se formează şcoala geopolitică anglo-saxonă. prin care conferă o altă valoare reflecŃiei asupra raporturilor dintre pământ şi apă. 1793-1812 (InfluenŃa puterii maritime asupra revoluŃiei franceze şi Imperiului. Rezultatul acestei îmbinări (1840-1914) va constitui suportul teoretic al întregii sale activităŃi ştiinŃifice şi politice. prin îmbinarea experienŃei practice militare cu Alfred Thayer Mahan informaŃiile istorice. prin lucrarea The Interest of America in Sea Power (Interesul Americii în puterea maritimă). ele vizând clasificarea statelor într-un sistem „al relaŃiilor de putere istoriceşte” constituite. şi Halford John Mackinder pentru ce-a britanică. Noul statut ştiinŃific al geopoliticii. subliniază el. Alfred Mahan va exercita o puternică influenŃă asupra orientării gândirii geostrategice şi geopolitice la începutul secolului XX. prin prodigioasa activitate didactică şi publicistică. având ca principală temă de studiu puterea maritimă (Sea Power). oferă geopoliticii o nouă orientare privind structura şi obiectivele acesteia. pentru şcoala americană. 46 .bazează gândirea pe ideile a două mari personalităŃi – Alfred Mahan. Mahan subliniază. O a doua lucrare. amiral american. în 1890. rolul determinant pe care îl poate juca componenta maritimă în definirea unui nou statut mondial al Statelor Unite ale Americii. cât şi Mackinder. Alfred Thayer Mahan (1840-1914). publică. O caracteristică a tezelor lui Mahan o reprezintă modul în care acestea sunt construite. În acest sens.

1901..T. Sub această puternică influenŃă se va desfăşura şi evoluŃia lui Mahan. O prodigioasă carieră universitară şi publicistică.. pentru ca în 1885 să devină căpitan şi în 1893 amiral. A. 1900.. London Mahan. London Mahan. Paris Mahan. desfăşoară o bogată activitate academică şi politică. În paralel. Boston Mahan. fiind însă cooptat ca membru al comisiei de strategie navală în timpul războiului dintre Statele Unite şi Spania şi membru al delegaŃiei americane la Congresul de pace de la Haga.. funcŃia de Preşedinte al Colegiului Naval de Război.. A. Preşedinte al Comisiei de Afaceri Navale şi pe cea de Preşedinte al SocietăŃii Americane de Istorie. 1907. Lessons of the War with Spain.ALFRED THAYER MAHAN (1840-1914) Alfred Thayer Mahan s-a născut la 27 septembrie 1840 în oraşul american West Point (statul New York) într-o familie cu tradiŃie militară. Some Neglicted Aspects of War. A. A. participă activ la toate confruntările armate ale Statelor Unite ale Americii timp de 30 de ani. Naval Strateggy Compared and Contrasted with the Principle and Practice of Military Operations on Land. A. A. Mahan.T. London Mahan. 1892.T. 1905. începând din 1886. 1911. A. În 1896 se va retrage din serviciul activ.T. Ocupă. 1890. unde timp de doi ani va frecventa cursurile civile ale acestei instituŃii. imprimă tânărului Alfred o educaŃie riguroasă. The Safety of the White Race and empire of the Sea.C.T. 1902) Retrospect and Prospect. ofiŃer superior şi profesor la Academia Militară a Statelor Unite.T. Ca ofiŃer. London 47 . London Mahan. din 1899. 1899. The influence of Sea Power upon History.T. London Mahan.T. Înscris iniŃial la Universitatea Columbia. se va transfera – la sugestia tatălui – la Academia Navală a Statelor Unite.. alături de cea militară şi politică fac din Alfred Mahan una dintre personalităŃile marcante ale Americii. bazată pe valorile ordinii militare. London Mahan. în 1872 pe cel de comandor. 16601783. London Mahan. pe care o va absolvi cu rezultate foarte bune în 1859.T. influenŃa exercitată asupra preşedintelui Roosvelt şi asupra Congresului American determină adoptarea de către Statele Unite ale Americii a unei politici externe bazate pe proiectarea puterii americane prin intermediul forŃei navale. În plan politic. la 25 de ani. The influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire (1793-1812). Tatăl... The Story of the War with South Africa and The Problem of Asia. are gradul de locotenent. studies of international relations. la Washington D. Dennis Hart Mahan. A.. Types of Naval Officers drawn from the History of the British Navy. The Interest of America in Sea Power. 1897.. Încetează din viaŃă la 1 decembrie 1914.T. A. în 1865 pe cel de locotenent comandor. A. În cariera militară va parcurge toate treptele impuse de regulamentele marinei militare: în 1861.

factori politici (stabilitatea politică. Pivot Area). afirmă Spykman. factori economici (resurse agricole. enunŃată pentru prima dată în 1904. În componenŃa securităŃii de stat. publicat Mackinder (1861-1942) în Geographical Journal. realizată în conformitate cu „criteriul distanŃei geografice” şi în termeni de bipolaritate. industriale şi demografice). Ca şi americanul Mahan. Nicholas John Spykman (1893-1943). Principalele sale lucrări au fost America΄s Strategy in World Politics (Strategia americană în politica mondială. aşa-numita bordură maritimă ce înconjoară heartland-ul. Teza centrală a gândirii lui Mackinder. Heartland. dominarea acesteia determinând controlul lumii. bazată pe critica teoriei Heartland-ului lui Mackinder. păstrarea sub control a acestui inel asigurând supremaŃia mondială. de asemenea. reprezentant al curentului geostrategiei. 1942) şi The Geography of the Peace (1944). 48 .). Acest inel de state este numit de Spykman rimland. precum şi crearea unor noŃiuni specifice geopolitice (World Island. există trei mari categorii de factori: factori geografici (mărimea teritoriului. ca fiind unul dintre cele mai importante obiective pe care le urmăreşte geopolitica. poziŃia geografică). fiind considerat ca o zonă intermediară între forŃele continentale şi cele maritime. Mackinder îşi aduce contribuŃia la dezvoltarea geopoliticii prin introducerea a două elemente noi în componenŃa obiectivului urmărit de geopolitică: alcătuirea unei „noi configuraŃii geostrategice şi geopolitice a planetei”. olandez naturalizat american. dar preciza că sfera acestui concept nu se identifică cu totalitatea elementelor care intră în componenŃa geopoliticii. În lucrarea Geografia păcii dezvoltă o nouă teorie. oferă bazele teoriei continentaliste. cel mai de seamă reprezentant al curentului geostrategic şi fondatorul şcolii geopolitice britanice a fost geograful Halford John Mackinder (1861-1942). într-un scurt articol intitulat The Geographical Pivot of Halford John History (Pivotul geografic al istoriei).În Anglia. el considera geostrategia drept fundamentul geopoliticii. prin care afirmă că rolul politic major revine de fapt inelului de state cu ieşire la mare. prin care introduce în analiza geopolitică conceptul de „securitate de stat”. în care Asia Centrală reprezintă aria pivot a istoriei. O nouă perspectivă în studiile geopolitice este introdusă de profesorul de relaŃii internaŃionale. grad de integrare socială etc.

într-o anumită perioadă.. 1902.J. oferind noi perspective de abordare a acestei ştiinŃe. în „Geographical Journal”.J. În paralel. În 1887 devine profesor suplinitor la Colegiul Oxford..23.J. pentru ca în 1899 să ia parte. nr. Încetează din viaŃă la Londra. H. în „Scottish Geographical Magazine”. geografiei medicale. London 49 . în „Foreign Affaires”. la escaladarea muntelui Kilimanjaro. The Physical Basis of Political Geography. ContribuŃia sa în domeniul geopoliticii este pe deplin recunoscută. Colegiul Epsom din 1874. pe rând. 1943.. Gainsborough Grammar School. vol. se dedică şi unei cariere politice ca membru în numeroase comisii şi comitete imperiale în care susŃine menŃinerea unui imperiu închegat. H. vol. iar între 1903 şi 1908 pe cea de director al Şcolii Londoneze de ŞtiinŃe Economice şi Politice. The Round World and the Winning of the Peace.. London Mackinder. H. H. Mackinder. în „Proceedings of the Royal Geographical Society”. Între 1892 şi 1903 ocupă funcŃia de director al Colegiului Universitar Reading. The Geographical Pivot of History.9. Urmează.J. 1924. Democratic Ideals and Reality: A Study of the Politics of Reconstruction. 1904.. în cadrul unei călătorii în Africa. geologie şi drept.6.4. pe care o va absolvi la 24 de ani. în care insistă asupra unei reformări a geografiei. London Mackinder. iar între 1910 şi 1922 funcŃionează ca membru al Camerei Comunelor în Parlamentul Britanic.J. A fost cel mai mic dintre cei şase copii ai doctorului Draper Mackinder. În 1897 călătoreşte prin Europa.HALFORD JOHN MACKINDER (1861-1942) Halford John Mackinder s-a născut la 15 februarie 1861 în micul orăşel britanic Gainsborough. Tot în 1886 publică şi prima sa lucrare The Scope and Methods of Geography. Profesia tatălui se va materializa prin interesul purtat de John Halford. istorie. 1919. H. unde are contacte cu numeroşi geografi francezi şi germani.J. vol. H. în 1942. la 9 ani vorbind fluent limba franceză. London Mackinder. George Philip&Son. XXI. London Mackinder. în 1886. 1890. Constable. pentru ca din 1899 să fie numit profesor titular şi director al învăŃământului geografic de la Oxford. pentru ca în 1880 să urmeze cursuri de biologie. 1887. în cadrul UniversităŃii Oxford. The Nations of the Modern World. În primii ani de viaŃă primeşte o solidă educaŃie. la doar 25 de ani devine membru al SocietăŃii Regale de Geografie.. conceptele şi teoriile elaborate constituie o parte esenŃială a „osaturii” acestei discipline.J. Un an mai târziu. nr. London Mackinder. On the Scope and Methods of Geography.. London Mackinder. Britain and the British Seas. H.

două sunt problemele puse în faŃa cercetătorilor: prima. reprezentând o problemă de geopolitică internă. În Rusia sfârşitului de secol XIX şi început de secol XX.1. pe care Paul Claval (2001) îi identifică drept primii cercetători ai acestui nou domeniu. Aceasta creează o nouă premisă a dezvoltării geopoliticii ruse. antrenat pe terenul determinismului ambientalist (legat de 50 . Plehanov (18561918). Pe fondul acestor condiŃii. schimbările politice de la începutul sec. la începutul secolului XX. nu se poate vorbi concret despre o geopolitică rusă. Acest lucru a fost realizat într-o perspectivă deterministă de către istoricul rus S. una dintre marile figuri ale marxismului rusesc. Studiile elaborate în această Ńară sunt sporadice şi nu reprezintă o contribuŃie deosebită la dezvoltarea noii ştiinŃe. influenŃa ideologiei marxistleniniste.4. economice şi sociale. Dacă în cadrul şcolilor germană. a evoluat în relaŃie directă cu dezvoltarea social-economică a Ńării. tradiŃia marilor expediŃii organizate sistematic în timpul sec.2. şi o a doua. pentru ca ulterior. geopolitica rusă. orientată spre exterior.M. studiile ştiinŃifice atingând doar tangenŃial acest domeniu. Până la evenimentele din octombrie 1917. Studiile geografilorgeopoliticieni au fost influenŃate de condiŃiile politice. în această primă perioadă. pe baza criticismului adus abordării spaŃio-temporale a realităŃii fizice şi social-economice a Ńărilor occidentale. permite cunoaşterea direcŃiilor de cercetare şi a studiilor întreprinse în Ńările occidentale. să aibă loc o nouă reorientare prin puternica politizare a geografiei.V. XVIII. Soloviev (1820-1879) şi de către G. anglo-saxonă şi chiar românească cercetările în acest domeniu cunosc o deosebită profunzime şi continuitate. având un puternic caracter utilitarist. vizând racordarea şi impunerea Rusiei în cadrul noului sistem internaŃional. Geopolitica rusă. apărută în cadrul şcolii de geografie. Relativa deschidere a geografiei ruse. întâlnim şi în Rusia. este una conjuncturală . se referă la cunoaşterea vastului teritoriu al Rusiei şi punerea în valoare a imenselor bogăŃii ale solului şi subsolului acesteia. o dată cu schimbările politice din 1917. precum: necesitatea cunoaşterii şi populării vastului spaŃiu continental rus. în acel moment. Teoria lui Plehanov. la sfârşitul secolului XIX. XX. geografia rusă cunoaşte o reorientare spre antropogeografie. franceză. Şcoala geopolitică rusă Preocupări în domeniul geopoliticii. acuzând asemenea idei de mecanicism şi idealism şi de ruperea ştiinŃei de concretul social-economic. Cercetările acestei perioade sunt condiŃionate de o serie de factori.

unde realizează numeroase observaŃii ştiinŃifice. în 1917. determinată de schimbările ce au loc în ultimul deceniu al secolului al XX-lea. În schimb. O dată cu schimbările radicale. se întoarce la Moscova. fiind politizate toate aspectele ştiinŃei. Tema centrală a gândirii lui Kropotkin a fost aceea a abolirii tuturor formelor de guvernare în favoarea unei societăŃi care să se bazeze pe principiul ajutorului mutual şi al cooperării. multe din ideile ştiinŃifice sunt preluate de gândirea politică sovietică şi transformate în sloganuri politice. După „triumful” revoluŃiei bolşevice. comuniste. părăseşte FranŃa pentru a se stabili în Anglia. În acest context. Kropotkin îşi câştigă o puternică reputaŃie ca geograf. cea de-a treia perioadă în evoluŃia gândirii geopolitice ruse. Rolul lui Haushofer şi al geopoliticii germane în formarea gândirii naziste este preluat în Rusia sovietică de geograful şi anarhistul Piotr Alexeievich Kropotkin (1842-1921). dezideratele politice ale noii puteri devenind direcŃii de cercetare ale acestui domeniu. unde. unde va lua parte la viaŃa politică. o importantă activitate ştiinŃifică. Se stabileşte în FranŃa. dezvoltându-şi propriul sistem teoretic anarhist.A. el desfăşoară şi o activitate politică. ale cărui idei au inspirat multe din sloganurile şi acŃiunile politice ale lui Vladimir Ilici Lenin. unde va rămâne în următorii 30 de ani şi va desfăşura. cât şi o puternică şcoală geopolitică. geopolitica rusă se transformă într-o geopolitică sovietică. În urma unor expediŃii efectuate.mediul înconjurător). Totodată. În 1867 este ales preşedintele SocietăŃii Ruse de Geografie. după 1862. o serie din preocupările ambelor perioade se pot înscrie în formatul cercetării geopolitice. Implicarea din ce în ce mai mare în activităŃi anarhiste subversive duce la arestarea lui în 1874. Este eliberat 2 ani mai târziu şi obligat să părăsească Rusia. În paralel. După eliberarea din 1886. pentru aceleaşi idei anarhiste este arestat. în 1883. fără implicarea instituŃiilor 51 . întreg sistemul ştiinŃific rusesc suferă transformări radicale. de această dată. va consacra atât termenul. În schimb. survenite în urma evenimentelor din octombrie 1917. Bakunin. sub influenŃa noii ideologii. fiind adept al anarhismului promovat de N. în Siberia şi Manciuria. politice şi social-economice. se axează pe explicarea istoriei prin geografia locului unde aceasta se derulează. Termenul de geopolitică nu apare folosit nici în lucrările ruse (perioada scurtă scursă de la apariŃia lui nepermiŃându-i accesul în lumea ştiinŃifică rusă) şi cu atât mai puŃin în cele sovietice (aici refuzul este pur ideologic).

Spre deosebire de şcoliile franceză sau ruso-sovietică. o nouă bază economică de la care progresul va continua.. Ajutor mutual (1902). strategia militară este folosită astfel încât să contribuie pentru a construi o nouă geografie a Ńării”30. un caz rarisim. Kropotkin îl atacă pe T. a desfăşurat şi geograful partidului.statului. Mutual Aid (Ajutor mutual. provenind din diverse domenii. celebrele planuri cincinale în cadrul nu mai puŃin celebrului Gosplan. Câmpuri. Şcoala geopolitică românească Alături de celelalte şcoli de gândire geopolitică. redactate în cea mai mare parte în franceză şi engleză se disting: Cuvintele unui rebel (1885). reluând propria teorie a organizării sociale. marşul spre dezvoltare a fost conceput ca o serie de campanii militare. vor fi elaborate planul de dezvoltare a URSS. în domeniul geopoliticii. şcoala românească interbelică va contribui substanŃial la dezvoltarea geopoliticii prin întreg ansamblul teoretic şi aplicativ al lucrărilor elaborate de numeroşi oameni de ştiinŃă. p. în perioada anilor ’30.5. anterior. Inspirându-se din această idee. în zonele goale şi neindustrializate. Aşadar. larg acceptată de conducerea sovietică. Factories and Worksops (Câmpuri. Dintre lucrările sale. în lucrarea Field. Lenin formulează celebrul slogan „Ce este revoluŃia rusă? Puterea sovietică şi electrificarea întregii Ńări”.H. elaborată de Baransky. cit. Scopul fiecărei etape este de a crea. unde termenul şi concepŃiile geopolitice sunt respinse. distribuirea curentului electric. 52 . Pe baza tipologiei regionale a Uniunii Sovietice. Baransky. Kropotkin face aprecieri privind dezvoltarea industriei în zonele rurale. O activitate susŃinută. 83. în cadrul şcolii de gândire 30 Paul Claval. op. El expune în numeroase lucrări principiile conform cărora va fi concepută dezvoltarea economică şi spaŃială a URSS. Tot în lucrarea din 1899. În faimoasa lucrare. 1899). această societate ideală anarhisto-comunistă reprezentând ultimul pas al unui proces revoluŃionar premergător comunismului. Zonele cele mai dezvoltate constituie baza economică de unde sunt declanşate acŃiunile. „Într-un stat atât de vast şi inegal echipat. fabrici şi ateliere. insistând asupra cooperării şi ajutorului mutual ca norme principale ale societăŃii. Teroare în Rusia (1909) etc. 2.1. prezentată. specifice primei perioade de evoluŃie a noii discipline.N. fabrici şi ateliere (1899). Huxley şi darwinismul social. N. 1902).

Simion MehedinŃi. elaborate de ilustrul savant. sau să demonstreze statutul de mare putere al Ńării de origine. Simion MehedinŃi a contribuit hotărâtor la formarea gândirii geopolitice româneşti. amintim: Chestia orientală. ele pătrund într-o perioadă relativ scurtă. Reperele gândirii geopolitice româneşti se vor revendica în toată această perioadă din necesităŃile vremii. este creatorul învăŃământul geografic românesc. discipol al lui Vidal de la Blache şi al lui Friederich Ratzel. reluată ulterior sub titlul România la marginea continentului. Geopolitica românească. a categoriilor geografice şi a metodelor geografice de cercetare. sau chiar superioritatea acesteia. identificându-se prin orientarea pur defensivă a studiilor. O problemă geopolitică românească şi europeană (1941). Personalitate marcantă a începutului de secol XX.geopolitică româneşti. prin determinarea legilor. departe de surorile ei gata oricând să impună. Printre lucrările de mare importanŃă ştiinŃifică în domeniul geopoliticii. pune bazele gândirii geopolitice româneşti. prin contribuŃia adusă. Politica noastră „expansionistă” se va găsi reflectată în studiile geopolitice româneşti sub forma dorinŃei identificării unei poziŃii recunoscute în cadrul regional şi continental. Principalele linii directoare ale gândirii geopolitice româneşti. Numeroasele lucrări cu tematică geopolitică. Alături de realizările geografice. care. în contextul general de efervescenŃă ştiinŃifică. 53 . se pot constitui într-un ansamblu germinativ al viitoarei discipline. din punct de vedere geografic şi etnografic în 1914. determinând numeroase dezbateri multidisciplinare ce vor constitui în esenŃă baza formării noului domeniu ştiinŃific. vor fi orientate în apărarea recent dobânditului statut de stat naŃional unitar. se va constitui în apărătoarea valorilor naŃionale româneşti. În România perioadei interbelice. se naşte la Bucureşti Şcoala românească de geopolitică. AmeninŃărilor exterioare li se va răspunde cu studii vizând continuitatea poporului român în spaŃiul carpatodunăreano-pontic. Această nouă disciplină este legată de personalitatea marelui geograf Simion MehedinŃi (1869-1963). MehedinŃi îşi va aduce contribuŃia ştiinŃifică geografică prin Simion MehedinŃi stabilirea obiectului geografiei şi precizarea (1869-1963) locului ei în sistemul ştiinŃelor. pentru acea perioadă.

cu o variantă Fruntaria României spre Răsărit (1941); Le paix et le peuple roumain (editată în 1927 şi 1944); Ce este Transilvania?(1940). În mod concret, două mari probleme geopolitice au stat în faŃa României Mari în perioada interbelică – ameninŃarea potenŃială a Rusiei sovietice, care nu se putea împăca cu pierderea Basarabiei, şi revizionismul maghiar, care, de asemenea, nu putea concepe pierderea Transilvaniei.31 În acest mediu îşi orientează MehedinŃi gândirea geopolitică, teza centrală fiind geopolitica naŃiunii şi a statului naŃional, cu referire directă la statul român, având un caracter pur defensiv, axat pe apărarea pământului şi neamului românesc. Semnificativă va fi, de asemenea, contribuŃia acestuia la evidenŃierea poziŃiei geopolitice nefavorabile a României, întrun spaŃiu în care marile puteri imperiale şi-au disputat permanent supremaŃia, ameninŃându-ne integritatea teritorială şi naŃională. Această orientare, menŃinută şi în lucrările celorlalŃi geopoliticieni români, evidenŃiază şcoala românească, deosebind-o de toate celelalte şcoli mai sus amintite, în care caracterul studiilor şi demersurilor politice este pur ofensiv. Astfel, şcoala românească poate fi definită prin caracterul naŃional, revendicându-şi priorităŃile din numeroasele probleme cărora România acelei perioade trebuia să le facă faŃă. Fără a încerca să demonstreze, superior şi elitist, anumite poziŃii de forŃă şi să impună adevăruri inexistente, gândirea geopolitică românească va încerca să confirme realităŃi istorice incontestabile vizând spaŃiul şi neamul românesc. Pe baza acestor coordonate, trasate de Simion MehedinŃi, s-a format şcoala românească de geopolitică, în frunte cu I. Conea, N.Al. Rădulescu, A. GolopenŃia, M. Popa-Vereş, M. David, S. Manuilă, Şt. Manciulea, V. Mihăilescu, A.D. Xenopol, C. Brătescu şi mulŃi alŃii.

Petre Deică, ContribuŃii geopolitice ale geografilor români, în „Terra”, nr. 2, Anul XXX(L), Bucureşti, 2000. 54

31

SIMION MEHEDINłI (1869-1962) Simion MehedinŃi s-a născut la 18 octombrie 1869, în localitatea Soveja, în judeŃul Vrancea, într-o familie cu 11 copii, el fiind cel mai mic. Tatăl, Neculai MehedinŃi, dascăl de biserică, se trăgea dintr-o familie de preoŃi. În 1875 începe şcoala primară la Soveja, pe care o continuă din 1878 la Vidra. În 1879 este admis la Seminarul de la Roman, iar în 1883 se transferă la Seminarul Central din Bucureşti. Liceul, început la Focşani în 1884, îl termină la Bucureşti în 1888. În acelaşi an se înscrie la Universitatea din Bucureşti, unde va urma cursurile FacultăŃii de litere şi unde profesorul Titu Maiorescu va exercita asupra lui o puternică influenŃă, nu numai filosofică, dar şi istorică. În 1892 susŃine teza de licenŃă cu lucrarea Ideile lui J.-J.Rousseau asupra educaŃiei. În acelaşi an îşi începe şi cariera didactică la catedra de istorie a liceului din Focşani. În 1893 primeşte o bursă de studii de un an la Paris din partea SocietăŃii Geografice Române, unde îl va avea profesor pe Paul Vidal de la Blache. În acelaşi an publică în Buletinul SocietăŃii Geografice Române un articol cu specific istoric: Insula Şerpilor. O scrisoare pe care la 134 d.Chr.Adrian, guvernatorul Bytiniei, o adresează împăratului Adrian. De la Paris, la îndemnul lui Vidal de la Blache, pleacă la Berlin, unde urmează, în 1894, cursurile eminentului geograf Ferdinand von Richthofen. Tot aici urmează şi cursurile de etnografie ale profesorului Adolf Bastian, care vor determina ataşamentul permanent al lui MehedinŃi faŃă de această disciplină. În 1895 pleacă la Leipzig, pentru a studia sub îndrumarea marelui geograf Friedrich Ratzel. În urma unui puternic surmenaj intelectual abandonează studiile în Germania şi se întoarce în Ńară în 1986. În 1897 ocupă ca suplinitor catedra de limbă germană la Liceul Internat din Iaşi. În 1898 se întoarce la Leipzig, unde îşi reia pregătirea tezei de doctorat cu titlui Über die Kartographische Induktion, sub îndrumarea lui Ratzel, susŃinută şi publicată în 1899. În 1900, la întoarcerea în Ńară este numit profesor la Facultatea de Litere a UniversităŃii din Bucureşti. În 1901 se căsătoreşte cu Maria Cicei, alături de care va avea doi copii, Maria-Simona şi Emil (d.1981). La 8 martie 1905, MehedinŃi este ales membru al SocietăŃii Geografice Române, iar în 1915 devine membru al Academiei Române. În 1938, după 38 de ani de prodigioasă activitate didactică şi ştiinŃifică, se retrage de la catedră. Continuă activitatea ştiinŃifică şi publicistică atât în cadrul SocietăŃii de Geografie, cât şi a Academiei Române. La 14 decembrie 1962 se stinge din viaŃă la 93 de ani. MehedinŃi, Simion, 1904 Antropogeografia şi întemeetorul ei Fr.Ratzel, Bucureşti MehedinŃi, Simion, 1930, Terra. Introducere în geografie ca ştiinŃă, Bucureşti MehedinŃi, Simion, 1937, Geografia umană şi politică, Bucureşti MehedinŃi, Simion, 1938, Antropogeografia, Bucureşti MehedinŃi, Simion, 1940, Fazele geografice ale istoriei. Observări geopolitice, în Revista Geografică Română, an III, fasc. II-III, Bucureşti MehedinŃi, Simion, 1941, Die Geopolitische Lage Rümaniens, Bukarest MehedinŃi, Simion, 1942, La Roumanie a la frontiére orientale de l’Europe, Bucureşti MehedinŃi, Simion, 1943, Die geopolitischen Folgen des wiener Schiedsspruchs, Bukarest MehedinŃi, Simion, 1945, Opere complete, Bucureşti

55

Dacă Simion MehedinŃi poate fi considerat precursorul acestui curent în gândirea ştiinŃifică românească, Ion Conea (1902-1974) poate fi evidenŃiat, prin scrierile sale, drept cel mai de seamă reprezentant al acestui domeniu. Ion Conea trebuie considerat, de asemenea, primul teoretician al geopoliticii româneşti, cu preocupări acoperind tot spectrul teoretic al acestei noi discipline, de la istorie la cadrul conceptual şi metodologic. Temele predilecte asupra cărora se opreşte autorul sunt atât cele teoretice, vizând statutul epistemologic al geopoliticii, cât şi cele din zona aplicabilităŃii concrete, precum: etnogeneza, continuitatea şi unitatea poporului român, coordonatele geografice şi geopolitice ale pământului românesc, caracteristicile spaŃiului românesc, frontierele naŃionale ş.a. Deşi perioada în care Ion Conea a activat în acest domeniu a fost scurtă, schimbările petrecute în România postbelică ducând la interzicerea geopoliticii, opera acestuia rămâne un model incontestabil pentru geopolitica contemporană românească. O aplecare mai atentă asupra scrierilor sale ar putea oferi numeroase repere în cercetarea geopolitică. În studiul Geopolitica – o ştiinŃă nouă, apărut în 1937, Conea defineşte geopolitica drept „ştiinŃă a zilei”, care îşi propune ca obiect de studiu „mediul politic planetar”, adică „jocul politic între state”, exprimat prin raporturi de forŃă, care creează „presiuni”. Totodată, el leagă apariŃia geopoliticii de procesul denumit astăzi mondializare sau globalizare. „Geopolitica este viaŃa politică explicată prin geografie. În acest sens ea distinge regiuni geopolitice, strategice, economice, de mare convergenŃă comercială.” Principiile teoretice stabilite în domeniul geopoliticii îşi vor găsi aplicabilitatea în amplul studiu O poziŃie geopolitică, apărut în 1944. Pornind de la constatarea că România face parte dintr-un vast teritoriutampon, având o poziŃie centrală între cele două Europe, una vestică, germanică şi romanică, şi alta estică, slavă, Conea decriptează toate consecinŃele ce decurg din această aşezare, prin tendinŃa de expansiune a celor două blocuri, operând cu un vast material documentar. Printre multe teme abordate de Ion Conea în studiile sale a fost şi aceea a frontierelor naturale, considerate drept frontiere politice de către geopolitica maghiară, care a lansat conceptul de bazin carpatic. Acestui subiect, Conea îi consacră trei studii: Destinul istoric al CarpaŃilor (1941), CarpaŃii, hotar natural? (1942) şi SpaŃiul geografic românesc (1944). Ion Conea argumentează convingător că munŃii nu despart, ci unesc oameni, aceştia sunt coloana vertebrală a pământului şi poporului românesc.
56

Împreună cu M. Popa-Vereş şi A. GolopenŃia, Conea publică în 1940 un amplu studiu teoretic intitulat Geopolitica, în care autorii vor reuni şi interpreta o mare parte a concepŃiilor anterioare ale cercetătorilor români şi străini, alături de care sunt prezentate coordonatele teoretice ale noii discipline. Tot în această perioadă, un moment de referinŃă în evoluŃia geopoliticii româneşti îl constituie apariŃia revistei Geopolitica şi Geoistoria – Revista Română pentru sud-estul european (1941), la iniŃiativa unui grup de sociologi, istorici şi geografi – Gh.I. Brătianu, A. GolopenŃia, S. Manuilă, Mircea Vulcănescu, Ion Conea. După momentul Geopolitica şi Geoistoria, care timp de trei ani s-a bucurat de colaborarea a numeroşi istorici, sociologi şi geografi, marcând o perioadă de maximă înflorire în geopolitica românească, consemnăm apariŃia, în 1943, sub egida SocietăŃii Române Regale de Geografie, a lucrării colective Unitatea şi funcŃiunile pământului şi poporului românesc, reunind contribuŃiile lui C. Brătescu, V. Mihăilescu, N.Al. Rădulescu şi V. Tufescu. Spre deosebire de Ion Conea, pentru care geopolitica era o ştiinŃă geografică, ce îşi îndreaptă atenŃia spre zarea planetară, sociologul Anton GolopenŃia (1909-1951), pentru care geopolitica era o ştiinŃă socială, atrage atenŃia asupra faptului că argumentele geopolitice interesează orice stat, fie el mare sau mic.32 Printre numeroase lucrări publicate de GolopenŃia, două atrag în mod deosebit atenŃia în direcŃia geopoliticii teoretice: ContribuŃia ştiinŃelor sociale la conducerea politicii externe (1937) şi Însemnare cu privire la definirea preocupărilor geopoliticii (1938). În viziunea lui GolopenŃia, geopolitica trebuie să studieze potenŃialul statului sau puterea reală a unui stat, cuprinzând: teritoriul, populaŃia, forŃa economică, structurile industriale şi agricole, marile axe de circulaŃie, structura socială, cultura, modul de guvernare, mediul politic. Deci, analiza geopolitică trebuie să fie: geografică, demografică, economică, socială, culturală şi politică. Ea trebuie să fie informativă şi continuă, tinzând să devină un adevărat buletin meteorologic, rezultatele ei fiind naŃionale.

32

Sergiu Tămaş, op. cit., p. 56. 57

ION CONEA (1902-1974) Ion Conea s-a născut la 15 ianuarie 1902, în satul Câşla, comuna Coteana din judeŃul Olt. După absolvirea şcolii primare, remarcat datorită potenŃialului intelectual ridicat de învăŃătorul său, este trimis la ConstanŃa, unde urmează cursurile Şcolii Normale sub îndrumarea eminentului geograf şi profesor Constantin Brătescu. Cu sprijinul acestuia urmează cursurile Liceului Internat „Negruzzi” din Iaşi. Tot la sugestia şi cu ajutorul financiar al acestuia, în 1922 se înscrie la Facultatea de Litere şi Filozofie, SecŃia Geografie, a UniversităŃii din Bucureşti. În 1926 obŃine licenŃa cu calificativul „Magna cum Laude”. Tot în 1926, în ultimul an de facultate, conform regulamentelor acelei perioade, devine asistentul profesorului Simion MehedinŃi, sub îndrumarea căruia îşi va elabora şi teza de doctorat. Doctoratul îl va susŃine în 1934, cu o temă de geografie istorică. Teza, cu titlul łara Loviştei, va fi publicată şi va primi premiul Gh. Lazăr al Academiei Române în 1936. Până în 1949, când devine profesor titular, Conea va parcurge toate treptele didactice ale învăŃământului universitar. În paralel predă cursuri de geografie la Şcoala Superioară de Războiu. În domeniul geopoliticii, îşi începe activitatea în 1937 prin amplul studiu Geopolitica – o ştiinŃă nouă. În 1941, participă, alături de alŃi iluştri oameni de ştiinŃă români, la fondarea revistei „Geopolitica şi Geoistoria”. Prin scrierile sale, Ion Conea va oferi geopoliticii o nouă perspectivă, proprie, românească. Principalele teme ale operei profesorului Conea, făcute publice prin numeroase comunicări, prelegeri, articole şi lucrări în volum, sunt: stabilirea unui cadru conceptual şi teoretic al noii ştiinŃe, procesul de etnogeneză şi continuitatea poporului român, coordonatele geografice şi geopolitice ale pământului românesc. Schimbarea regimului politic, ce se va produce după Al Doilea Război Mondial, va impune încetarea cercetărilor marelui geopolitician şi va culmina cu anatemizarea întregii opere geopolitice. Moare la 22 iunie 1974 la Bucureşti, lăsând în urma sa regretul unor studii ce nu au mai putut fi scrise. Cu toate acestea, Ion Conea rămâne una dintre cele mai ilustre figuri ale şcolii geopolitice româneşti. Conea, Ion, 1937, Geopolitica, o ştiinŃă nouă, în „Sociologia românească”, nr. 9-10, an II/1937, Bucureşti Conea, Ion, 1938, Actualele frontiere româneşti, biruinŃa geografiei asupra istoriei, în „Buletinul SocietăŃii Regale Române de Geografie”, anul LVII, Bucureşti Conea, Ion, 1940, L’unita geopolitica della Stato Romena, Bucureşti Conea, Ion, 1941, Destinul istoric al CarpaŃilor, Editura łară şi Neam, Bucureşti Conea, Ion, 1941, Transilvania, inimă a pământului românesc, în „Geopolitica şi Geoistoria”, an I, nr.1/1941, Bucureşti Conea, Ion, 1941, TotaTransilvania ad nos venit, în „Geopolitica şi Geoistoria”, an I, nr.1/1941, Bucureşti Conea, Ion, 1942, CarpaŃii, hotar natural?, în „Geopolitica şi Geoistoria”, an II, nr.2/1942, Bucureşti Conea, Ion, 1944, O poziŃie geopolitică, în „Geopolitica şi Geoistoria”, an III, nr.3 Conea, I., GolopenŃia, A., Popa-Vereş, M., 1940 Geopolitica, Editura Ramuri, Craiova

58

* * * După cum se observă, atât şcoala de geopolitică germană, cât şi şcolile franceză şi anglo-americană, cărora li se adaugă şcolile rusă şi românească, prin numeroşii lor cercetători şi prin abordările diversificate, au creat la începutul secolului XX un puternic curent de gândire, ridicând geopolitica la nivelul multor ştiinŃe şi discipline ştiinŃifice cu mult mai vechi. Într-o perioadă relativ scurtă, dar puternic marcată de schimbările social-economice şi politice prin care trece umanitatea la începutul acestui secol, geopolitica devine, dintr-o preocupare a elitelor, o disciplină ştiinŃifică academică. Primul Război Mondial, cu întreg ansamblul dramatic de schimbări şi în special stabilirea păcii de după acesta, a constituit una dintre condiŃiile dezvoltării acestei discipline, dar nu numai ca specialitate academică, ci şi, mai ales, pentru rezolvarea problemelor stringente din acea perioadă. După cum s-a văzut, mulŃi geografi şi-au abandonat preocupările tradiŃionale pentru a aborda problemele păcii şi războiului, ceea ce a condus la apariŃia Geografiei Militare, pe care anumiŃi cercetători o identifică în prezent cu Geostrategia şi o consideră o ramură aplicată a geopoliticii. Odată pacea încheiată, harta Europei şi a lumii trebuia retrasată, ceea ce a condus la apariŃia a numeroase studii legate de modele lingvistice şi naŃionale, regiuni culturale sau religioase, precum şi de principiul autodeterminării naŃionale, care s-a dovedit din nou foarte important prin aplicarea lui în practică. Numeroase alte lucrări abordau problema frontierelor şi relaŃia lor cu mediul fizic şi uman, structura politică şi economică a statelor, puterea militară, existenŃa minorităŃilor naŃionale etc., demonstrând interesul acordat acestui nou domeniu ştiinŃific. 2.2. Perioada „anatemizării” geopoliticii A doua perioadă în istoria geopoliticii, care începe în 1945 şi continuă până începutul anilor ’80, este marcată de o discreditare conjugată a acesteia din partea politicienilor şi de un puternic declin academic. Avântul deosebit luat de această nouă disciplină în prima parte a secolului XX, a fost brusc curmat la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Anatemizarea ei nu se datorează numai faptului că geopolitica a servit ca instrument de pregătire şi justificare a politicii expansioniste germane, teză argumentată cu o suspectă măiestrie de est-germanul Günter Heyden în lucrarea Kritik der Deutschen Geopolitik – Critica geopoliticii germane (1958) editată de catedra de filosofie a Institutului de ŞtiinŃe
59

Geopolitica dispare total în statele europene. În plan intern. măsurile repetate de strămutare a unor populaŃii. La rândul ei. fără a se folosi termenul de geopolitică.C. cel mai bun exemplu în acest sens fiind studiile întreprinse în diverse state din America de Sud. În primul rând. De aceea. formulă folosită deseori şi în prezent. o „construcŃie malefică” a gândirii. 60 . Studiile geopolitice. al P.Sociale de pe lângă C.B. şi tradusă în numai doi ani în toate Ńările Europei comuniste (în România apare în 1960). expusă în articolul The Functional Approach in Political Geography. trebuia ascunse modul în care au fost trasate frontierele interioare între republici şi regiuni. războiul ascundea multe răni pe care geopolitica le putea explica.G. când au fost delimitate sferele de influenŃă între URSS şi puterile occidentale. au fost mascate sau au fost prezentate în conŃinutul lor sub umbrela altor ştiinŃe. care durează până la începutul anilor `80. după cum am văzut. a cărei renaştere se schiŃase ceva mai devreme. mai ales în Statele Unite. trecându-se sub tăcere comportamentul geopolitic al celor două blocuri antagoniste (Tămaş. care incită la discriminare între state şi violenŃă în politica externă. în perioada Războiului Rece. de împărŃire a Europei Centrale şi de Est. cu precădere în lucrările din sfera relaŃiilor internaŃionale şi politologiei. geopoliticii i s-a aplicat stigmatul unei pseudo-ştiinŃe. Puterile învingătoare au căutat să elimine orice apropiere între practicile geopolitice şi înŃelegerile încheiate la Yalta (1945).S. în toată această perioadă. geopolitica a cunoscut un considerabil declin. care a culminat cu decizia Uniunii InternaŃionale de Geografie de a interzice dezbaterile sub egida sa a problemelor geopoliticii. conducerea sovietică avea numeroase motive de a cenzura referirile la geopolitică. trebuia ascunsă natura geopolitică a înŃelegerilor secrete încheiate în 1939 cu Germania. deŃine un rol modest. Geopolitica antrenează în declinul său şi geografia politică. 1995). aspect nu foarte indicat la vremea aceea. Hartshorne (1950). ca şi politicile economice promovate în întreaga Ńară. decizie menŃinută până în 1964. în America de Nord şi nu cunoaşte un succes real decât în zonele limitrofe ale puterilor care domină lumea.B. În toată această perioadă. au apărut o serie de teorii. De asemenea. Cohen (1973) în lucrarea Geography and Politics in a World Divided. teoria teritoriului unificat a lui S. în plan extern.U. Jones (1954) în articolul The Unified Theory in Political Geography sau a împărŃirii lumii în două mari regiuni geostrategice şi şase regiuni politice a lui S. Cu toate că după cel de-al Doilea Război Mondial. cum este abordarea funcŃională a statului a lui R. confruntarea dintre capitalism şi socialism a fost prezentată doar ca un conflict ideologic.

în prima perioadă a evoluŃiei geopoliticii. India. într-o primă etapă. Ragean editează un modern Atlas geopolitic şi geostrategic. Japonia. Brazilia. 61 . numeroase conflicte locale. unificarea celor două Germanii. în FranŃa. la Paris se înfiinŃează un institut şi o revistă de geopolitică. când termenul revine treptat în dezbaterile politice şi ştiinŃifice. Începutul anilor `90 marchează intrarea în cea de-a doua etapă a celei de-a treia perioade a evoluŃiei geopoliticii. fără însă a se reveni la ceea ce reprezenta geopolitica în perioada interbelică. Africa de Sud. Reinventarea geopoliticii constituia o necesitate în contextul schimbărilor rapide ce avuseseră loc în ultimii ani. în cadrul AsociaŃiei Geografilor Americani se înfiinŃează un grup specializat pe probleme de geografie politică. dezintegrarea blocului comunist. geopolitica începe să se reafirme. În această primă etapă a celei de-a treia perioade. Israel. „reinventarea” geopoliticii apare ca un imperativ. globalizarea flagelurilor. dintre acestea remarcându-se cele din Rusia.Toate acestea au luat sfârşit începând cu anii `80. în afara celor tradiŃionale din America de Nord şi Europa de Vest.P. cea a delimitării conceptelor. ameninŃările şi atacurile teroriste. au devansat-o. intervenŃii armate. a redefinirii şi amplificării obiectului de cercetare şi a stabilirii locului ei în cadrul sistemului ştiinŃelor. echilibrul stabilit la nivel mondial între cele două superputeri au făcut loc unei etape de turbulenŃă globală. pe parcurs. lovituri de stat. destrămarea URSS şi crearea CSI. destrămarea Iugoslaviei şi Cehoslovaciei. numărul manifestărilor în cadrul domeniului geopoliticii se înmulŃeşte. 2. debutează la începutul anilor `80. afirmarea supremaŃiei americane. În SUA. în întreaga lume: prăbuşirea regimurilor dictatoriale comuniste din Europa de Est. Australia etc. Astfel. geopolitica căpătând o tot mai largă recunoaştere. Perioada „renaşterii” geopoliticii A treia perioadă în evoluŃia geopoliticii. Dacă. În ultimele decenii au apărut noi centre de geopolitică. desfiinŃarea Tratatului de la Varşovia şi a CAER. rusă. a explicării corelaŃiilor. cercetările germane aproape lipsind în acest domeniu. Începând cu 1981. G. ce publică o revistă bilunară de larg interes. NATO organizează prima conferinŃă postbelică având ca temă geopolitica. O dată cu marea fractură a istoriei în urma căreia ordinea. în afirmarea geopoliticii.3. În 1983. românească etc. mai ales în SUA şi FranŃa. franceză. extinderea NATO şi UE. şcoala germană a avut un rol important. şcolile angloamericană. Chaliand şi J. În 1982.

deosebit de importante sunt contribuŃiile geografului Saul B. Una dintre cele mai reprezentative contribuŃii la dezvoltarea geopoliticii moderne. The Grand Chessboard – Marea tablă de şah (1997) şi mulŃi alŃii. geografie. transformată în 1983 în Révue de géographie et géopolitique. prin conŃinut. Out of Control (1993) – Fără control. 62 . în 1998. printre puŃinele studii ale acelei perioade. naŃiunea-stat şi peisajul (1991). O puternică şcoală de geopolitică a luat fiinŃă în FranŃa perioadei actuale. Taylor. S. explicând că primele au o extindere globală şi un rol strategic. Political geography. Economia mondială. printr-o versiune îmbunătăŃită a lucrării A New Map of Global Geopolitical Equilibrium – O nouă hartă globală a echilibrului geopolitic (1982). Cohen revine asupra propriei concepŃii. Alături de Cohen. cu un aport substanŃial la refondarea acestei discipline. dintre care amintim: Questions de la géopolitique – Întrebările geopoliticii (1988). care publică Geography and Politics in a World Divided – Geografie şi politici într-o lume divizată (1973). care. fondează revista Herodot – strategie. apărută în lucrarea Global Geopolitical Change in the Post-Cold War Era – Schimbări geopolitice majore în era post Războiul Rece. insistând asupra distincŃiei dintre cele două tipuri de regiuni. mişcarea.Pentru şcoala anglo-saxonă contemporană. Political Geography – Geografie Politică (1995). o extindere regională şi un rol tactic. Dictionaire de géopolitique – DicŃionar de geopolitică (1993) etc. Colin Gray. Regiunile geopolitice sunt subdiviziuni ale primelor şi exprimă unitatea caracteristicilor geografice (Bodocan. World Economy. ideologie. în care ne oferă. iar celelalte. The Geopolitics of the Nuclear Era – Geopoliticile erei nucleare (1997). a adus-o geograful Yves Lacoste. Game Plan – Planul de Joc (1986). definitivând-o. Regiunile geostrategice sunt expresia interconexiunilor mai multor părŃi ale globului în ceea ce priveşte localizarea. Lacoste este autor al unor remarcabile lucrări. – Între două ere (1978). contribuŃii importante în cadrul şcolii geopolitice anglo-americane au: Peter J. Cohen. fiecare dominată de către o superputere) şi regiuni geopolitice. El împarte lumea în regiuni geostrategice (două regiuni geostrategice. fiind regiuni multicaracteristice. un model global al lumii. în 1976. Zbigniew Brzezinski. 1997). pentru ca. în jurul căreia se fondează prin numeroasele participări o adevărată Şcoală Herodot. să elaboreze teoria spaŃiilor globale. marchează noi direcŃii şi moduri de abordare a ştiinŃei geopolitice. care. Nation-State and Locality – Geografie politică. Martin Ira Glassner. orientarea comercială şi ideologică. cu scop de regiuni unde se poate aplica puterea.

Christian Daudel. sub forma unui voluminos tratat de geopolitică. anii `90 aduc revirimentul acestei discipline în cadrul gândirii ştiinŃifice ruse. 36 Nikolai A. Osnovi rossiyskoi geopolitiki. Una dintre figurile marcante ale noului val al geopoliticii ruse este Alexandru Dughin. Pierre Gallois. 1999. Arktogeia-łentr. Geopolitică şi geografie politică35. după cum o numeşte reputatul geopolitician François Thual. 2000. După şapte decenii de regim sovietic. publică lucrarea Bazele geopoliticii. care a publicat în 1999. Vvedeniye v geopolitike. dintre acestea amintim aportul câtorva autori: Paul Claval. Geopolitika i političeskaia geografiya. Moskva. Nartov. Există numeroase alte preocupări ştiinŃifice deosebite în direcŃia geopoliticii. care. Lacoste este puternic centrată pe problemele naŃionale şi problemele minorităŃilor. Alături de A. Moskva. Viitorul geopolitic al Rusiei. Geopolitika. Michel Foucher. 35 Vladimir A. care în 2001 a publicat Sfârşitul Eurasiei: Rusia la graniŃa dintre geopolitică şi globalizare37. Aspekt Press. Un tour du monde géopolitique – Fronturi şi frontiere.Geopolitica lui Y. Gândind spaŃial33. în care geopolitica fusese oficial interzisă ca ştiinŃă. Bazele geopolitice ruse38 Aleksandr Dugin. The End of Eurasia: Russia on the Border Between Geopolitics and Globalization. Moscow. Misliti prostranstvom. 2000. Gadzhiyev. Géopolitique – Geopolitica (1990). Metoda lui de analiză este „un fel de psihanaliză sau arheologie a comportamentelor colective”. Geografiya pobedî. naŃiunile. Les aspects modernes de la geographie politique – Aspecte moderne ale geografiei politice (1977). Osnovi geopolitiki. nations. Moskva. marile spaŃii (1968). Carnegie Moscow Center. Moskva. Nartov. Front et frontières. Moskva. 1999. 2001. considerate printre factorii principali ai scenei politice. La Géopolitique – Geopolitica (1990). Dmitri Trenin. 34 Kamaludin S. iar în 2000 o reeditează sub titlul Bazele geopoliticii. Kolosov. Un tur geopolitic al lumii (1988). Dughin în cadrul şcolii geopolitice ruse mai activează: Kamaludin S. Géopolitique et géostratégie – Geopolitică şi geostrategie (1994). Nikolai S. 63 33 . Geopolitica36. care în 1999 a publicat Geografia victoriei. grand espaces – Religiile. cu lucrările Religions. care a publicat în 2000 Introducere în geopolitică34. Gadzhiyev. în 1997. Nikolai A. Logos. 38 Gennadiy Zyuganov. Mironenko care au publicat în 2001. Iuniti. 2001. 37 Dmitri Trenin. Mironenko. Kolosov şi Nikolai S. în nu mai puŃin celebra lucrare Méthodes de la géopolitique (1996). Gennadiy Zyuganov. Vladimir A.

2003). Geopolitica şi geostrategia în analiza relaŃiilor internaŃionale contemporane (Constantin Hlihor. Revistă de geografie politică. Ilieş. consacră un spaŃiu larg problemelor geopolitice ale spaŃiului românesc.1997). 1999). apărut prima dată în 1942. Simion.În privinŃa geopoliticii româneşti. Dintre acestea amintim: Geopolitica (Paul Dobrescu. a atlasului SpaŃiul istoric şi etnic românesc. Cea mai semnificativă acŃiune a fost publicarea în 1994. Mării Negre. alături de studii ale cercetătorilor contemporani români şi străini. Oradea (Al. Cucu a unui amplu volum Geopolitica I. CarpaŃilor. geopolitică şi geoistorie (Bucureşti. la Iaşi. Tratat de Geopolitică. desfiinŃată în timpul regimului comunist. 2004). 2005). înfiinŃată în cadrul Institutului de Studii Socio-Comportamentale şi Geopolitice. anii `90 marchează o puternică reafirmare. Bădescu. Geografie şi geopolitică (1999). 2003). Introducere în Geopolitică (Silviu NeguŃ. Tot acum apar reviste de specialitate. Gh. precum: Euxin. de către E. Bodocan. şi V. Revista de sociologie. Noul mileniu aduce prin numeroasele lucrări publicate o nouă şi puternică statuare. O importanŃă deosebită o prezintă amplul studiu în două volume Sociologia şi geopolitica frontierei (1995). I (I. ca un prim studiu al perioadei actuale de geopolitică aplicată. în două cărŃi despre România (1995 şi 1998). care reuneşte o seamă de studii geopolitice ale cercetătorilor români din trecut. 1999). Geopolitica. poziŃiei acesteia în cadrul Europei. în anii 1992-1993. Emandi. cât şi de geopolitică aplicată. oferind continuitate preocupărilor vizând disciplina geopolitică. coordonat de profesorul sociolog-geopolitician Ilie Bădescu. Buzatu. 1998). Tot în 1995. Dunării. lucrare cu tentă monografică.I. înfiinŃată în cadrul AsociaŃiei de Geopolitică „Ion Conea”. geopolitică şi geostrategie (Bucureşti. Profesorul Vasile Cucu. Târgovişte (T. 64 . în care sunt cuprinse aspecte atât teoretice. în Editura Militară. 2005) etc. 1998). Introducerea geopoliticii ca obiect de studiu în învăŃământul superior va avea efecte benefice pentru dezvoltarea acestei discipline. Una dintre primele acŃiunii recuperatorii a fost reeditarea. Geopolitica (Dragoş Frăsineanu. Sergiu Tămaş publică lucrarea Geopolitica – o abordare prospectivă. O contribuŃie remarcabilă în evoluŃia studiilor de geopolitică aplicată are profesorul Grigore Posea prin lucrarea România. vol. 2005). Revista română de geografie politică (Oradea. Au fost publicate primele cursuri universitare la Cluj (V.

indicele sintetic al sărăciei. nu putem vorbi despre un set de principii şi metode proprii. ANALIZA GEOPOLITICĂ Abordarea geopolitică a unor probleme de complexitatea celor oferite de perioada contemporană implică. o atenŃie deosebită trebuie acordată adaptării principiilor şi metodelor generale la specificul cercetării geopolitice. numărul populaŃiei. principiile. 3.3.). cât şi sferei socialului. indicele de diferenŃiere etnică) sau complecşi (indicele dezvoltării umane. Având în vedere existenŃa relativ scurtă a demersului geopolitic. principii şi metode folosite în analiza geopolitică Criteriul formează categoria epistemologică de bază. rata şomajului. metodele şi teoriile. a conceptelor şi noŃiunilor cu care operează nu poate fi considerată construcŃie ştiinŃifică. putem afirma faptul că acesta este un procedeu frecvent folosit în faza premergătoare ridicării disciplinei ştiinŃifice la rangul de ştiinŃă. Această clasificare se poate face pe baza unui indicator elementar (suprafaŃă. Urmărind evoluŃia diverselor ştiinŃe. ea căzând în desuetitudine. constând în existenŃa unui element în funcŃie de care se realizează o clasificare a obiectelor şi fenomenelor geopolitice. indicele libertăŃii economice). În această primă fază. aparŃinând atât sferei naturalului. Într-o fază ulterioară. Criterii.1. indicele segregării. care să completeze cadrul teoretic şi conceptual geopolitic. dar putem apela la un număr de principii şi metode general-valabile în domeniul ştiinŃei. Principalele categorii epistemologice folosite în cercetarea geopolitică sunt: criteriile. sold migratoriu. aspect deseori reproşat geopoliticii. care să dea consistenŃă şi rigurozitate oricărei analize. a unor indici simpli (densitatea populaŃiei. principiilor şi metodelor generale trebuie să li se adauge principiile şi metodele specifice. apartenenŃa etnică sau confesională etc. 65 . rata inflaŃiei. existenŃa şi regăsirea pe parcursul demersului ştiinŃific a unor categorii epistemologice operaŃionale. O ştiinŃă fără o ierarhie clară a categoriilor epistemologice. în mod obligatoriu.

Metodele de cercetare sunt subordonate principiilor şi reprezintă modul sistematic de cercetare. de a clasifica. Metoda deductivă pleacă de la generalizările realizate prin inducŃie şi pe baza unor deducŃii logice pornite de la premise ce conŃin generalul. − metoda analizei şi sintezei. care este implicat frecvent în explicarea schimbărilor intervenite în structura şi funcŃionalitatea spaŃiului geopolitic. pe baza generalizării. care reprezintă tot o metodă compusă dialectic ce are la bază metoda analizei şi sintezei ce se întrepătrund şi se condiŃionează reciproc. metoda inductivă şi metoda deductivă. funcŃionale sau mentale. asupra unor fapte particulare. în final ajungându-se la cunoaşterea singularului. Legătura dintre cele două metode se defineşte prin faptul că metoda deductivă se bazează pe generalităŃile efectuate prin inducŃie. iar pe de altă parte. Metoda inductivă reprezintă cunoaşterea realităŃii geopolitice prin studiul singularului de la care se pleacă. sociale şi culturale de teritoriu. norme şi procedee de cunoaştere şi transformare a realităŃii. ca o unitate sistemică. Printre cele mai importante principii cu aplicabilitate în analiza geopolitică menŃionăm: − principiul repartiŃiei spaŃiale. de cunoaştere şi de transformare a realităŃii obiective. − principiul cauzalităŃii.Principiile folosite în cercetarea geopolitică reprezintă totalitatea elementelor teoretice fundamentale pe care se bazează orice raŃionament ştiinŃific. o îmbinare dialectică între două metode. ordona şi abstractiza bogatul material faptic în vederea generalizării. economice. pe de o parte. de a putea trage concluzii. pe calea deducŃiilor logice. − principiul integrării. fenomenelor şi proceselor studiate în 66 . ca urmare a subordonării acestuia genului din care face parte. Metodele unei ştiinŃe reprezintă acel ansamblu de reguli. ca şi descoperirea ulterioară a singularului pornind de la general. regional sau mondial. fiecare dintre acestea fiind privit ca o unitate taxonomică integrată şi integratoare. care defineşte legăturile indisolubile ale fenomenelor şi proceselor politice. Această metodă reprezintă. constă în descompunerea obiectelor. care constă în cunoaşterea realităŃii geopolitice de la singular la general. de fapt. Metoda analizei materiale. Principalele metode ce pot fi folosite în cercetarea geopolitică sunt: − metoda inductiv-deductivă. care defineşte conexiunile ce se stabilesc între elementele ce recompun complexul teritorial. la recompunerea pe baza deducŃiilor logice ale generalului. ImportanŃa acestei metode cu largă aplicabilitate rezultă din posibilităŃile oferite. oferind posibilitatea studierii repartiŃiei geografice a fenomenelor la nivel planetar sau regional.

Harta constituie reprezentarea în plan orizontal a suprafeŃei terestre sau a unei părŃi din ea. − metoda modelelor. se deduce necesitatea aprofundării şi în geopolitică a acestei metode. Înregistrarea apariŃiei unui fenomen geopolitic. aducând un plus de claritate. ce constă în cartarea fenomenelor urmărite şi întocmirea pe această bază a hărŃilor necesare. ea oferă geopoliticianului posibilităŃi sporite de rezolvare a problemelor cu care se confruntă şi pe care. prin schematizare. privirea sintetică a corelaŃiei fenomenelor geopolitice. în general. Ele servesc la uşurarea muncii de înŃelegere a fenomenelor complexe. Harta reprezintă un mijloc de informare de neînlocuit. − metoda statistico-matematică. în contextul sistemului din care fac parte. un instrument de reprezentare evolutivă a fenomenelor şi proceselor studiate. a corelaŃiilor dintre acestea sau dintre caracteristicile lor. Geopolitica apelează la această metodă ca la un instrument de cunoaştere şi expresie ce redă localizarea fenomenelor în corelaŃia lor spaŃială. Metoda sintezei constă în integrarea mentală a părŃilor obiectului descompus iniŃial. prelucrarea şi generalizarea unui volum imens de date strânse în diferite etape ale desfăşurării fenomenului. care permit evidenŃierea anumitor aspecte ale fenomenelor cercetate. Dezvoltarea actuală a geopoliticii nu se poate concepe fără utilizarea pe scară largă a indicilor statistici. surprinse în diferite etape. − metoda cartografică. şi relaŃiile de cauzalitate reliefate de geopolitician prin studiile sale. − metoda istorică. nu le-ar putea rezolva. dintre acestea şi teritoriul dat. În plus. în părŃi componente. Pornindu-se de la rapida evoluŃie materială şi informaŃională pe care o înregistrează umanitatea la începutul secolului al XXI-lea. 67 . generalizată şi micşorată conform unei anumite scări de proporŃie. cu metodele specifice. etapele evoluŃiei şi desfăşurarea lui prezentă fac ca această metodă să reprezinte o necesitate în studierea geopoliticii. ce constituie una dintre metodele cu cea mai largă aplicabilitate în domeniul ştiinŃelor. Analiza fenomenelor înscrise pe hartă permite obŃinerea imaginii raporturilor spaŃiale. Această metodă permite înregistrarea. ce oferă posibilitatea completării cercetării fenomenelor şi proceselor specifice nu numai în desfăşurarea lor spaŃială. prin analiză. care este o metodă modernă ce constă în reprezentarea mentală a unui sistem ce există în realitate prin construirea specială de analogii cu care sunt reproduse principiile organizării şi funcŃionării acestuia. ce oferă posibilitatea cunoaşterii fenomenelor prin analize cantitative de detaliu. ci şi în cea temporală.părŃile lor componente pentru observarea şi cunoaşterea în detaliu a caracteristicilor şi funcŃiilor pe care le au.

Abordarea cronologică evidenŃiază cel mai bine evoluŃia gândirii geopolitice în raport cu contextul general istoric. în general. geopolitica îşi bazează raŃionamentele pe teorii specifice. au fundamentat un anumit comportament în relaŃiile internaŃionale (figura 1). teoria puterii aeriene. teoria puterii continentale. teoreticienii ştiinŃei geopolitice au elaborat o serie de modele explicative.3. se impune o prezentare detaliată a principalelor teorii geopolitice. În acest sens. în mod greşit. În categoria teoriilor geodeterministe se încadrează teoria statului organic şi teoria spaŃiului vital. În categoria teoriilor geostrategice intră: teoria puterii maritime. teoria spaŃiilor globale. economice. ideilor. domeniul teoriilor. Încă de la începuturile ei. prin aplicare. chiar dacă uneori. EvoluŃia geopoliticii este astfel marcată de geneza teoriilor ce explică comportamentul geopolitic al actorilor politici. Abordarea teoriilor geopolitice va fi realizată într-o ordine cronologică39 în cadrul celor două direcŃii fundamentale ale gândirii geopolitice: geodeterministă şi geostrategică. conceptelor şi.2. sociali şi economici în cadrul sistemului internaŃional. sociale. Teorii geopolitice Pentru explicarea evenimentelor politice. 68 39 . care vin să completeze aparatul metodologic impus unei ştiinŃe în formare. care. al întregii construcŃii ştiinŃifice a fost considerat secundar în raport cu preocupările practice. teoria Ńărmurilor.

333) 69 . DE SEVERSKY (1894-1974) – teoria puterii aeriene (1942) SAUL B. Principalele curente şi teorii geopolitice (Prelucrare după M.I.Glassner. COHEN (1928– ) – teoria spaŃiilor globale (1973) Fig. p.TEORII GEOPOLITICE CURENTUL GEODETERMINIST CURENTUL GEOSTRATEGIC FRIEDERICH RATZEL (1844-1904) – elementele esenŃiale ale analizei statului – legi de expansiune a statelor (1897) – teoria statului organic şi a spaŃiului vital ALFRED T. 1996. MAHAN (1840-1914) – teoria puterii maritime (1890) RUDOLF KJELLEN (1864-1922) – concepe termenul geopolitică (1900) – sistematizarea analizei statului (1916) – teoria statului organic (1916) HALFORD JOHN MACKINDER (1861-1947) – pivotul geografic al istoriei (1904) – teoria Heartland-ului (1919) KARL HAUSHOFER (1869-1947) – teoria statului organic – teoria spaŃiului vital – teoria pan-regiunilor (1897) NICHOLAS JOHN SPYKMAN (1893-1943) – teoria Rimland-ului (1944) ALEXANDER P. 1.

în care este prezentat în detaliu rolul geografiei în istoria politică a diferitelor state. graniŃele (Grenzen) şi centrul statal (Mittelpunkt-ul). 1999. în spiritul gândirii darwiniene. a determinat reorientarea concepŃiei sale geografice spre descifrarea şi explicarea influenŃelor pe care mediul le exercită asupra populaŃiei umane. care afirma că statul este un organism imperfect şi se bucură de o independenŃă care nu este specifică plantelor şi animalelor. 40 Cele patru elemente esenŃiale în analiza statului sunt prezentate de Ratzel ca fiind: întinderea sau spaŃiul (Raum). ideea de bază în construcŃia teoretică fiind asemănarea între stat şi organismul viu – statul este subordonat „aceloraşi influenŃe ca tot ce vieŃuieşte”. Teoria statului organic Teoria statului organic ia naştere în cadrul curentului ştiinŃific organicist. FormaŃia naturalistă. Rudolf Kjellen şi Karl Haushofer. Friedrich Ratzel s-a remarcat în cadrul ştiinŃei geografice prin importanŃa acordată raportului existent între om şi mediu.2. Acest curent. şi Geografia Politică. statul politic se îndepărtează de fundamentul său organic. respectiv primul şi al doilea volum. Alexandru Ilieş. deci o relaŃie reciprocă de dependenŃă între spaŃiu şi caracterul său politic. SpaŃiul este văzut ca un element care contribuie la formarea caracterului politic al grupurilor umane ce ocupă acel spaŃiu şi care. În concepŃia ştiinŃifică a autorului se poate recunoaşte viziunea biologizantă. GraniŃa este privită ca un organ periferic ce reflectă mişcările istorice şi tendinŃele naturale de creştere a statului. publicată în 1897. în viziunea lui Ratzel. Două lucrări fundamentale cuprind esenŃa gândirii lui Ratzel: Antropogeografia. poziŃia (Lage). pe măsură ce are loc dezvoltarea tehnologică şi socială. Limitele analogiilor sale de natură biologică sunt recunoscute de Ratzel. sub influenŃa darwinismului social şi determinismului geografic. Din aceasta rezultă un punct de vedere determinist în întreaga construcŃie ştiinŃifică la Ratzel. este dependent de acel caracter. publicată în 1882 şi 1891. chiar dacă relaŃia om-mediu este abordată în ambele direcŃii. specific Europei sfârşitului de secol al XIX-lea. 70 40 . factorul ce conferă unicitate spaŃiului ocupat de un stat. la rândul lui.1. Elemente de geografie politică. puternic reprezentat în cadrul gândirii germane. lucrare de bază în noua orientare a geografiei umane.3. Editura UniversităŃii din Oradea. PoziŃia constituie. are ca principali reprezentanŃi pe Friederich Ratzel. El susŃine că.

spirituale şi psihologice. pentru Egipt. cunoaşte şi el o dimensiune materială măsurabilă. Valea Nilului. ConŃinutul sistematizat al celor şapte legi se prezintă astfel: 1. în creştere. fiecare stat se naşte. Ratzel susŃine faptul că toate statele mari din trecut şi din prezent aparŃin marilor culturi. că un stat de dimensiuni mari radiază şi că puterea depăşeşte realitatea. în dimensiunea sa materială este privită ca un „organ periferic”. Plecând de la acest considerent. de Prusia şi Italia. iar în dimensiunea sa abstractă este privită ca un simbol. Aceste patru elemente reprezintă vectorii transformării statului. După cum se observă. NoŃiunea de poziŃie. trecând prin etape de tinereŃe. iar Europa. fiecare dintre aceste patru elemente este purtătorul unei dimensiuni materiale concrete şi al unei dimensiuni imateriale. Creşterea unui stat este precedată de difuziunea culturii acestuia. dar şi un ansamblu subtil de relaŃii invizibile cu grupul social ce îl stăpâneşte. considerate punctul de referinŃă al teoriei statului organic. pentru civilizaŃiile mesopotamiene. Heyden. cunoscând creşteri şi descreşteri.”41 GraniŃa nu este o simplă linie de demarcaŃie. Mittelpunkt-ul reprezintă elementul primordial sau „nucleul etno-politic” de la care statul-organism începe să se dezvolte. care conŃine o dimensiune materială măsurabilă (a fi central sau periferic) şi o dimensiune politică (jucător cu o putere globală sau locală). op. Rusia şi Australia.cit. p. celebrele şapte legi de expansiune a statelor. 41 G. În final. din combinarea variabilă a celor patru elemente şi a caracteristicilor materiale şi imateriale rezultă stabilirea puterii unui stat. 129.. trăieşte şi moare. Istoria umanităŃii oferă numeroase exemple de teritorii-nucleu: Valea Tigrului şi Eufratului. în viziunea lui Ratzel.Mittelpunkt-ul reprezintă punctul central. Valea Indusului şi Gangelui pentru civilizaŃia indiană. el creşte peste marginile Ńării. în 1896. Brazilia. cele şapte coline ale Romei etc. trebuie să se extindă. spaŃiul primordial de formare a viitoarei entităŃii statale. Ratzel constată. prin analiza comparată a statelor. este considerată ca un concept explicativ principal. SpaŃiul unui stat creşte o dată cu creşterea culturii lui. SpaŃiul. Întrucât unui popor în creştere îi trebuie teritoriu nou. 71 . fiind considerat element esenŃial. asupra căruia se exercită presiunile externe. Ratzel elaborează. lumea urmând să fie dominată de America anglo-saxonă. o Ńară prin aceea că-şi măreşte teritoriul. ceea ce duce la concluzia că acel stat. Acest spaŃiu geografic şi politic esenŃial pentru existenŃa unui popor este numit de Ratzel spaŃiul vital – Lebensraum: „…un popor creşte prin aceea că-şi măreşte numărul. maturitate şi bătrâneŃe.

însă insistă asupra structurii ideologice a populaŃiei. teritoriul reprezentând un element esenŃial în aprecierea puterii unui stat. datorită prezenŃei în apropiere a unor state nedezvoltate. continuator al muncii lui Ratzel şi adept al curentului organicist. fiecare capitol studiind câte un organ: 1. În creşterea sa. Creşterea se realizează prin anexarea sau ocuparea unităŃilor politice mici de către cele puternice. Creşterea spaŃială a statelor trebuie să fie precedată de alte manifestări ale dezvoltării lor. 72 . teritorii cu resurse) din punct de vedere politic. crescând continuu în intensitate. statul încearcă să absoarbă poziŃii şi teritorii valoroase (faŃade litorale. în analiza statului. Topopolitica – subdisciplina care studiază aşezarea statului. în care el reia. 5. ea precedându-le pe celelalte patru. b. GraniŃele constituie organul periferic al statului. geopolitica este alcătuită din trei părŃi: a. Geopolitica – în care analizează statul din punct de vedere geografic. Ele se extind şi se contractă o dată cu variaŃiile în suprafaŃă ale teritoriului respectiv. 7. 3. Stimularea pentru creşterea spaŃială vine din afară. Morfopolitica – studiază forma. EsenŃa gândirii lui Kjellen este exprimată în lucrarea Statul ca formă de viaŃă (1917). ea fiind doar un capitol al ştiinŃei politice. de creşterea numărului populaŃiei. 4. La rândul ei. TendinŃa de expansiune teritorială este preluată şi de statele mai mici care intră în competiŃie cu cele mari. Rudolf Kjellen. adică zonele litorale. Prin acestea. comerŃului etc. bazine fluviale. PrezenŃa în vecinătate a unui stat slab dezvoltat cu o populaŃie puŃin numeroasă. activitatea comercială şi. cum ar fi ideologia. Ca un stat să exprime tendinŃe de expansiune trebuie să ajungă la un anumit nivel de dezvoltare a conştiinŃei colective. dar cu un teritoriu mare reprezintă întotdeauna o tentaŃie. formei şi teritoriului statului. care se ocupă cu studierea aşezării. fluvii şi lacuri etc. producŃia. modelul organic. a economiei. mai ales. El consideră statul ca un organism compus din cinci părŃi. analizând aceste părŃi în cinci capitole distincte ale lucrării Elementele unui sistem de politică (1920). poziŃionează geopolitica în câmpul ştiinŃei politice. Ratzel foloseşte exemplul procesului de colonizare când s-au ocupat mai întâi cele mai favorabile regiuni.2. reflectând toate transformările pe care acesta le suferă. 6. legea organică a lanŃului trofic este complet transferată în domeniul geopoliticii. TendinŃa generală spre anexări teritoriale este transmisă de la stat la stat. graniŃele şi reŃeaua de circulaŃie.

Ecopolitica – în care analizează statul ca gospodărie (relaŃii comerciale externe. a culturii şi conştiinŃei naŃionale.42 Ionel Nicu Sava. viaŃa economică). imediat după cel de-al Doilea Război Mondial. 2. resursele de sol şi subsol şi aşezarea matematică. în care afirmarea identităŃilor naŃionale era o temă frecvent abordată. chiar dacă o lungă perioadă de timp aportul său a fost puternic contestat. concepŃia despre stat ca organism viu.c. viaŃă socială). 3. Şcoala geopolitică germană. Demopolitica – studiază statul ca neam (constituirea neamului. Geopolitica. ContribuŃia majoră adusă de Karl Haushofer la dezvoltarea geopoliticii nu poate fi trecută cu vederea. b. el preia de la Ratzel. Nomopolitica – forma de guvernământ. cât şi celui geostrategic. cu fazele sale variabile de existenŃă (naştere. Datorită apropierii lui de cercurile de putere naŃional-socialiste şi promovării unor idei folosite în cadrul ideologiei celui de al III-lea Reich. Un alt urmaş al lui Ratzel. Sociopolitica – statul ca societate (structură socială. Teorii şi paradigme clasice. În direcŃia organicistă. maturitate. Teoria spaŃiului vital Teoria spaŃiului vital îşi are originile în câmpul cultural specific Europei celei de-a două jumătăŃi a secolului al XIX-lea. este generalul-geograf Karl Haushofer. firea neamului). 5.2. Dacă ideea spaŃiilor etnice şi istorice. declin) determinate de variaŃiile frontierelor şi graniŃelor. 3. 4. satisfacerea nevoilor economice proprii.2. 1997. poporul. geopolitica lui Haushofer a fost deseori etichetată. în a cărui gândire geopolitică se întâlnesc elemente aparŃinând atât curentului statului organic. Kratopolitica – studiază statul ca sistem. cu subdiviziunile: a. 73 42 . a statului şi suveranităŃii aparŃine întregii Europe. şi conceptul de spaŃiu vital. ca o operaŃiune de propagandă care urmărea să justifice ştiinŃific cuceririle hitleriste. în primul rând. Bucureşti. c. în schimb ideea organicităŃii legăturii dintre un anumit spaŃiu geografic şi populaŃia care îl locuieşte este prin excelenŃă o idee germană. Editura Info-Team. Arheopolitica – autoritatea statului. Fiziopolitica – studiază fizionomia teritoriului. Praxiopolitica – administraŃia statului.

În acest sens. Haushofer preia de la Ratzel teoria spaŃiului vital şi o dezvoltă în sensul justificării creşterii naturale a Germaniei. în lucrarea Bazele geografice ale politicii externe (1927). şi nu mai puŃin celebra Un popor fără spaŃiu („Volk ohne Raum”). publicată în 1912 de generalul Friedrich von Bernhardi. spaŃiul vital devine un teritoriu geografic delimitat de graniŃe în interiorul căruia o populaŃie îşi produce şi reproduce mijloacele necesare vieŃii. Haushofer. sub influenŃa ideilor lui Ratzel.Friedrich Ratzel este primul care conceptualizează termenul lebensraum (spaŃiu vital). afirmă: „Noi considerăm că baza pentru orice discuŃie despre politica externă este spaŃiul vital […]. se datorează lipsei spaŃiului. fiind reluată în numeroase lucrări. devenită în scurt timp lucrare clasică în explicarea nevoii de spaŃiu a germanilor. de adaptarea acesteia la condiŃiile de mediu. apare explicit. Ratzel renunŃă la contextul general. Dintre acestea. atrag în mod deosebit atenŃia. al matricei etno-rasiale. lucrările sale devenind baza de inspiraŃie a politicii externe naziste. Teoria spaŃiului vital cunoaşte un moment de maximă afirmare prin contribuŃia lui Karl Haushofer. Pentru a se putea dezvolta. în care. pentru prima dată. spaŃiul iniŃial devenind insuficient o dată cu creşterea numărului populaŃiei. de a-l conserva la nivelul moştenirilor transmise de generaŃiile trecute. o dată cu creşterea numărului populaŃiei şi dezvoltarea civilizaŃiei. de a-l spori. devine insuficient. Ulterior. să se extindă. Astfel. identificarea Europei de Est şi Rusiei ca sursă pentru un nou spaŃiu. atunci când a 74 . Teoria prinde rădăcini puternice în Germania începutului de secol XX. Este datoria esenŃială a politicii externe de a veghea la acest spaŃiu vital. se formează ca etnie (rasă. acest teritoriu geografic al originii. fiind necesare noi spaŃii pentru o dezvoltare sănătoasă. Titlul lucrării devine unul dintre principalele slogane ale naŃional-socialiştilor. în primul rând. inclusiv umane. prin puternicul impact asupra conştiinŃei colective germane. Pornind de la convingerea că toate dificultăŃile cu care s-a confruntat Germania după Primul Război Mondial. depinde. Ratzel consideră necesară expansiunea teritorială în procesul de evoluŃie a unei specii. acest lucru putând fi realizat prin ocuparea de noi teritorii. în accepŃiunea lui Ratzel) şi îşi afirmă personalitatea istorică. chiar şi în detrimentul altor populaŃii mai puŃin dezvoltate. atât de necesar unei Germanii dezvoltate şi suprapopulate. lucrările: Germania şi viitorul război. referindu-se doar la populaŃiile umane. acea populaŃie are nevoie să ocupe noi spaŃii. publicată în 1926 de către Hans Grimm. În timp. dezvoltând teoria conform căreia evoluŃia oricărei specii.

devenit prea strâmt…”43. În consecinŃă, el militează pentru extinderea acestui spaŃiu vital, elaborând legea creşterii indefinite a statelor. Conform acestei legi, populaŃia unei naŃiuni active se extinde până când atinge maximum de spaŃiu necesar pentru satisfacerea nevoilor. Pentru satisfacerea acestor nevoi, orice cale este justificată, chiar şi aceea a cuceririi şi ocupării de noi teritorii pe calea războiului. Haushofer argumentează necesitatea creşterii teritoriale a Germaniei printr-o suprapopulare şi o diminuare a resurselor, aducând chiar şi argumente de ordin cantitativ ca suport al acestei teze. El stabileşte un plafon maxim de 100 loc/km2 pentru o dezvoltare normală a unui popor. Germania avea în 1930 o densitate medie de peste 130 loc/km2. Astfel, afirmă Haushofer, „în Germania 133 de oameni sunt nevoiŃi să se înghesuie pe un km2 al unei regiuni alpine nordice cu totul incapabilă să-i hrănească”, în timp ce „în toate imperiile coloniale, pe aceeaşi suprafaŃă şi cu un sol mult mai fertil, trăiesc numai 7, 9, 15, 23 sau 25 de oameni”44, de unde rezultă că Germania este îndreptăŃită să-şi modifice frontierele prin anexarea de noi teritorii. În plan extern, Haushofer considera că pierderea periferiilor germane din Est, fapt statuat prin tratatele de pace ce au urmat războiului, va aduce Germania în pragul unei catastrofe. Revenind în permanenŃă la tema spaŃiului vital, Haushofer încearcă să aducă noi argumente. Astfel, în 1931, în cadrul unei conferinŃe cu titlul SpaŃiul vital german, Haushofer, constatând o deteriorare tot mai dramatică a situaŃiei geopolitice a Germaniei, susŃine necesitatea expansiunii în Est. Ajunge la această concluzie, corelând cele două mari formule operaŃionale germane ale vremii, prima referitoare la situaŃia de suprapopulare a „solului” Germaniei şi nevoia lărgirii spaŃiului economic, cu a doua, referitoare la deznaŃionalizarea pe care o suferă populaŃiile de origine germană, rămase în afara graniŃelor politice, mai ales a celor din teritoriile est-europene. În acest fel, geopolitica haushoferiană devine o geopolitică a spaŃiului vital. 3.2.3. Teoria puterii maritime În lumea anglo-saxonă, chiar înainte ca termenul de geopolitică să fie pus în circulaŃie, preocupările practice impuse de situaŃii concrete au condus la elaborarea unor teorii ce se înscriu în curentul geostrategic al gândirii geopolitice.
43 Karl Haushofer, Grenzen în ihrer geographischen und politischen Bedeutung, Berlin, 1927, apud Paul Dobrescu, Geopolitica, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003, p. 95. 44 Idem, 1927, apud Sava, 1997, p. 123. 75

O primă teză elaborată în acest context este cea a puterii maritime, prezentată de amiralul american Alfred T. Mahan în lucrările: The influence of Sea Power upon History (1660-1789) – InfluenŃa puterii maritime asupra istoriei (1660-1783), publicată în 1890, The Influence of Sea Powers upon the French Revolution and Empire – InfluenŃa puterii maritime asupra revoluŃiei franceze şi imperiului (1892) şi The Interest of America in Sea Power – Interesul Americii în puterea maritimă (1897). Bazându-se pe experienŃa practică dobândită prin participarea activă la evenimentele acelei perioade (anexarea insulelor Hawai, a Cubei, a Filipinelor, cumpărarea de la Panama a teritoriului pe care se va construi Canalul Panama etc.), Mahan observă importanŃa strategică a forŃei maritime în impunerea şi menŃinerea unui statut de mare putere. Pentru a ajunge la definirea intereselor americane privind puterea maritimă, Mahan realizează o incursiune în istoria imperiilor, folosind numeroase exemple de bătălii în care victoria a fost hotărâtă de controlul asupra mării. Începutul secolului al XX-lea reprezintă pentru Statele Unite un moment de definire a statutului său în arena internaŃională. Având în vedere perspectivele unui declin inevitabil al Angliei şi creşterea pretenŃiilor la hegemonie ale Germaniei şi Japoniei, Statele Unite, arată autorul, trebuia să-şi asigure statutul de superputere. Acest deziderat putea deveni funcŃional prin completarea statutului de putere continentală, pe care SUA deja îl avea, cu cel de putere maritimă, condiŃie realizabilă. Conform teoriei lui Mahan, pentru ca un stat să devină putere maritimă, el trebuie să îndeplinească trei condiŃii: a) să se învecineze pe o întindere considerabilă cu Oceanul Planetar sau să aibă acces la acesta printr-o mare deschisă; b) să nu aibă în vecinătatea imediată vecini puternici; c) să dispună de o capacitate navală şi de un potenŃial militar ridicat al flotei maritime. Toate aceste criterii, apreciază Mahan, au fost întrunite de Marea Britanie în perioada deŃinerii supremaŃiei mărilor şi pot fi atinse de SUA în perspectiva completării statutului de superputere. Meritul deosebit a lui Mahan este acela de a fi formulat în termeni clari dimensiunea strategică a forŃei maritime. Focalizând analiza asupra puterii maritime, Mahan observă în lucrarea InfluenŃa puterii maritime asupra istoriei (1660-1783) publicată în 1890, că există poziŃii geografice avantajoase, dar ele au doar o valoare strategică potenŃială atâta vreme cât nu beneficiază de o forŃă economică în măsură să le pună în valoare. Tot aici, Mahan identifică şase elemente fundamentale care influenŃează puterea maritimă a unui stat:
76

1) poziŃia geografică: ieşirea la mare, zone litorale expuse, baze navale strategice în alte mări şi oceane, controlul asupra unor rute comerciale importante; 2) natura coastelor: prezenŃa unor regiuni de coastă cu estuare naturale favorabile construirii de porturi – pentru dezvoltarea comerŃului, industriei navale şi marinei militare; prezenŃa râurilor navigabile – pentru comerŃ interior sau ca o cale de penetrare a teritoriilor inamice; 3) extinderea teritoriului: lungimea Ńărmurilor, uşurinŃa cu care o coastă poate fi apărată; 4) numărul populaŃiei: o populaŃie numeroasă poate construi şi menŃine o marină comercială şi militară puternică; 5) caracterul naŃional: aptitudinea pentru comerŃ, deoarece „puterea maritimă se bazează pe un comerŃ extins şi paşnic”; 6) caracterul guvernului: felul în care guvernul valorifică condiŃiile oferite de mediu şi caracteristicile populaŃiei pentru a promova puterea maritimă. Concluziile desprinse din analiza rolului puterii maritime în istorie sunt aplicate de Mahan asupra SUA. În 1897, în lucrarea Interesul Americii în puterea maritimă, el îşi defineşte propria doctrină, conform căreia SUA trebuia să se asocieze cu puterea navală britanică pentru împărŃirea controlului mărilor, determinând Germania să se limiteze la rolul său continental, şi să se stabilească o apărare coordonată a europenilor şi americanilor, în stare să limiteze „ambiŃiile asiatice”. Toate acestea nu aveau decât un singur scop – atingerea de către SUA a supremaŃiei mondiale. La o analiză atentă se poate observa că multe din ideile elaborate de Mahan la sfârşitul secolului XIX au fost preluate ulterior în politica externă americană. 3.2.4. Teoria puterii continentale sau a Heartland-ului În cadrul curentului geostrategic, geograful britanic Halford Mackinder se distinge drept cel mai cunoscut susŃinător al teoriei continentaliste. În elaborarea propriei viziuni asupra lumii, Mackinder pleacă de la poziŃia de mare putere pe care Anglia trebuia să şi-o menŃină în noua conjunctură internaŃională de la începutul secolului al XX-lea, accentul fiind pus pe raportul acesteia cu masa continentală euro-asiatică, în cadrul căreia puteri precum Germania şi Rusia începeau să exercite puternice presiuni geopolitice.
77

Teza centrală a gândirii lui Mackinder a fost enunŃată pentru prima dată în 1904 într-un articol intitulat The Geographical Pivot of History – Pivotul geografic al istoriei, publicat în Geographical Journal. Articolul oferă o concepŃie largă asupra istoriei mondiale, elementul central de analiză constituindu-l lumea ca întreg şi conflictele ei, care dintotdeauna au opus puterea continentală celei maritime. „Puterea continentală”, afirmă Mackinder, îşi are originea în inima Eurasiei, în Asia Centrală, de aici articulându-se toate dinamicile geopolitice ale planetei. Acest spaŃiu, reprezentând aria pivot a istoriei, centrul insulei mondiale (World Island), este plasat în reprezentarea cartografică europocentristă în partea centrală a planisferei. Acest vast teritoriu ocupat în prezent de Rusia, fapt ce-i oferă un puternic avantaj în politica internaŃională, se întinde „dinspre Ńinuturile vecine cu Pacificul până în zona cuprinsă, la vest, între Marea Caspică şi Marea Neagră, de la Oceanul ÎngheŃat până la munŃii şi podişurile care despart zona de nord şi centrală a Asiei de cea de sud”45. Mackinder imaginează la nivelul planisferei o construcŃie geopolitică completă a noii teorii. Astfel, la exteriorul ariei pivot se conturează două arce de cerc: primul, inner crescent, cuprinde Germania, Austro-Ungaria, Imperiul Otoman, India şi China, al doilea, outer crescent este format din Marea Britanie, Japonia, Canada, SUA, Africa de Sud şi Australia. Acest decupaj geopolitic prezentat de Mackinder schimbă complet modul tradiŃional de divizare a globului în cinci continente şi cinci oceane şi propune o viziune dinamică, într-o perspectivă istorică, în organizarea geografică a planetei. Un alt aspect important al teoriei constă în ideea conform căreia ansamblul fenomenelor geopolitice se poate explica începând de la lupta care opune pivotul central arcelor de cerc, interior şi exterior. El consideră că puterea care controlează aria pivot a insulei mondiale poate controla lumea. Văzându-şi punctele de vedere confirmate de Primul Război Mondial, Mackinder îşi aprofundează propria teză, elaborând, în 1919, o amplă lucrare cu titlul Democratic Ideals and Reality: a study in the Politics of Reconstruction – Idealuri democratice şi realitatea: un studiu despre politica reconstrucŃiei. Mackinder îşi reia acum propria teză într-un context mult mai larg, lucrarea putând fi considerată un veritabil tratat despre ştiinŃa păcii.
45

Paul Dobrescu, Geopolitica, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2003.

78

În acest nou studiu, autorul aduce modificări atât în ce priveşte denumirea de arie pivot, care este înlocuită cu conceptul de Heartland, cât şi poziŃia acesteia. Astfel, Heartlandul translatat spre Vest include acum şi bazinele Mării Baltice, Mării Negre şi întreaga Europă central-orientală până la aliniamentul Elba-Marea Adriatică, învestind astfel Europa de Est cu o poziŃie geopolitică-cheie în controlul Eurasiei (figura 2). În această lucrare, el formulează, ca o concluzie, celebra reflecŃie geopolitică: Cine stăpâneşte Europa de Est stăpâneşte Heartland-ul. Cine stăpâneşte Heartland-ul stăpâneşte Insula lumii. Cine stăpâneşte Insula lumii stăpâneşte lumea. Peste ani, această teză va face carieră, devenind una dintre cele mai celebre formule geopolitice.

Fig.2. Puterea continentală – modelul lui Halford Mackinder (sursă: P. Dobrescu, 2003, p.59) 79

PoziŃia centrală în cadrul Heartland-ului conferă, în viziunea lui Mackinder, Europei de Est un statut vital, acest spaŃiu fiind unul de legătură între cele două mari puteri ale vremii: Rusia şi Germania. În plus, stăpânirea acestui spaŃiu de către una sau alta dintre aceste două Ńări ar demonstra supremaŃia la nivelul Heartland-ului, ceea ce ar genera un nou dezechilibru. Pentru o Europă devastată de război, stabilitatea şi pacea reprezentau dezideratul dezvoltării. Trebuia asigurat un echilibru între statele lumii, astfel încât niciunul dintre ele să nu mai poată deveni atât de puternic încât să dorească dominarea celorlalte, fapt ce ar constitui cauza principală a unui alt război. Acest echilibru nu poate fi asigurat decât prin menŃinerea unui echilibru în interiorul Heartland-ului. Viziunea lui Mackinder asupra echilibrului între naŃiuni, ca primă condiŃie a păcii, se regăseşte, prin asemănare, în principiul care a stat la baza constituirii Ligii NaŃiunilor. Astfel, „testul Ligii va fi în Heartland”, afirma Mackinder; test pe care Liga nu l-a trecut, peste doar două decenii echilibrul rupându-se chiar în interiorul Heartland-ului. În 1943, Mackinder revine asupra tezei puterii continentale, în articolul The Round World and the Winning of the Peace, publicat în numărul din iulie al revistei Foreign Affairs, precizând că teoria Heartland-ului, „este mai validă şi mai folositoare astăzi decât era cu douăzeci sau cu patruzeci de ani în urmă”. În noul context geopolitic în care se prefigura victoria forŃelor aliate, Mackinder îşi reconsideră teoria, modificând încă o dată contururile Heartland-ului. Astfel, „Heartland-ul este constituit din partea de nord şi din centrul Eurasiei. Se întinde de la coasta arctică până la deşerturile centrale şi are ca limită vestică istmul larg dintre Marea Baltică şi Marea Neagră.” În liniile sale mari, această zonă coincidea cu teritoriul URSSului, una dintre puterile ce puteau ieşi învingătoare din război. Victoria şi stăpânirea unui imens teritoriu, peste 10 mil. km2, îi vor asigura Uniunii Sovietice supremaŃia terestră. Pornind de la acest raŃionament, Mackinder concluzionează: „Dacă Uniunea Sovietică iese din acest război cucerind Germania, ea se va clasa ca prima putere terestră a lumii”, având un potenŃial de creştere uman, teritorial şi material greu de stopat în perspectiva unor noi tendinŃe expansioniste pe care această Ńară le poate avea. SoluŃia găsită de Mackinder consta în constituirea unei comunităŃi euroatlantice, capabilă să opună o forŃă credibilă procesului de creştere a Uniunii Sovietice şi de limitare a expansiunii acesteia dincolo de centrul Europei.
80

1942) şi The Geography of the Peace (Geografia păcii.3. mai bine cunoscută sub denumirea de teoria Rimland-ului.2. ca atare. Spykman îşi construieşte propria teorie pornind de la o poziŃie critică faŃă de rolul geopolitic mondial al Heartland-ului. reprezentată de o „regiune intermediară dintre Heartland şi mările riverane”. apreciind. 1944). şi. modul în care Mackinder opune. el identifică şi demonstrează această nouă zonă-pivot a geopoliticii mondiale. În lucrarea Geografia păcii. Teoria Ńărmurilor sau a Rimland-ului Un alt demers în cadrul curentului geostrategic este reprezentat de teoria Ńărmurilor. cu importanŃă maximă în construcŃia strategică a relaŃiilor internaŃionale. perspectiva globală oferită de aceasta în abordarea relaŃiilor dintre state. pe de altă parte. ContribuŃia acestuia în domeniul geopoliticii este redată în lucrările America΄s Strategy in World Politics (Strategia americană în politica mondială. În acest spaŃiu se defineşte „adevăratul raport de forŃe între puterea continentală şi cea maritimă”. Folosindu-se de argumente teoretice. reprezintă o pledoarie a implicării globale a Statelor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial. oferind ca alternativă. Ca discipol al scrierilor lui Mackinder. un teritoriu aflat la exteriorul zonei centrale a Eurasiei. Strategia americană în politica mondială. în cadrul relaŃiilor internaŃionale. În argumentarea acestei opinii. 81 . dar nu elimină rolul geopolitic al Heartland-ului lui Mackinder. Prima lucrare. Spykman recunoaşte meritele teoriei Heartland-ului. Spykman se ocupă de ordinea mondială ce se va instaura la sfârşitul războiului şi de strategia SUA în viitoarea conjunctură internaŃională. prin controlul căruia se asigură dominarea inimii lumii (Heartland). pe de-o parte. dar şi practice. din punct de vedere economic dacă ar pierde pieŃele europeană şi asiatică. un spaŃiu al Ńărmurilor. El diminuează. elaborată de profesorul american Nicholas John Spykman. tipul de putere maritimă celei continentale.5. SUA nu ar putea supravieŃui. Cu toate acestea. Spykman avansează teza conform căreia spaŃiul american n-ar fi posibil de apărat împotriva unei puteri continentale hegemone şi. în antiteză cu larg răspândita concepŃie americană a menŃinerii unui izolaŃionism continental. apărută postum.

dar fără a i se acorda aceeaşi importanŃă. de cele mai multe ori maritimă. ale Germaniei şi ale Japoniei”. funcŃionează ca un spaŃiu tampon între uscat şi mare. Spykman observă numeroasele confruntări ale populaŃiilor acestei zone atât cu puteri continentale aparŃinând heartland-ului. p. şi se prelungeşte cu Ńări aparŃinând Orientului Apropiat şi Mijlociu. Din această zonă de contact s-au declanşat „asalturile către supremaŃia mondială ale lui Napoleon. Această bordură uneori continentală. Acest spaŃiu apare şi în teoria lui Mackinder. care înconjoară din cele mai multe părŃi Heartland-ul eurasiatic şi care cuprinde Finlanda şi łările Scandinave. Dominarea Heartland-ului de către Rimland (sursă: P.129) Făcând o incursiune în istorie. 2001. precum Marea Britanie şi Japonia. până în India şi Mongolia. 82 .Fig. continuând cu Polonia. Claval. sub denumirea de inel interior („inner crescent”). cât şi cu puteri maritime aparŃinând spaŃiilor insulare.3. România şi Turcia.

afirmând: „Cine controlează Rimland-ul.Pentru a defini această nouă zonă-pivot a geopoliticii mondiale. Spykman elaborează conceptul de Rimland (spaŃiu de Ńărm) (figura 3). devenind strategia de bază a SUA în timpul Războiului Rece. Rusiei şi Statelor Unite. elaborează teza potrivit căreia puterea aeriană poate depăşi în importanŃă puterea terestră şi cea maritimă (figura 4).6. este aprofundată de diplomatul american George Frost Kennan. în 1947. Spykman propune cooperarea forŃelor terestre şi maritime ale Angliei. preluând o serie din ideile geostrategice referitoare la avântul puterii aeriene. de „reŃinere”. care. conduce Eurasia.” Această nouă teorie elaborată din perspectiva geopolitică a problemelor de securitate cu care se confruntă SUA în acea perioadă. cel ce conduce Eurasia. Rusia şi Statele Unite.2. Spykman modifică celebra formulă geopolitică a lui Mackinder. controlul acestui inel al litoralului eurasiatic constituind cheia stabilităŃii şi păcii. oferă soluŃia eliminării influenŃei din ce în ce mai puternice a Germaniei şi Japoniei asupra rimland-ului în detrimentul puterii anglo-saxone. O contribuŃie deosebită în acest sens a avut-o americanul de origine rusă Alexander de Seversky. controlează destinul lumii. 3. în vederea înlăturării influenŃei Germaniei şi Japoniei şi instaurarea unui nou echilibru de forŃe. Teoria puterii aeriene Rapida dezvoltare a aviaŃiei impusă de puternica cursă a înarmărilor în cel de-al Doilea Război Mondial a atras atenŃia cercetătorilor în domeniul geopoliticii care au înŃeles rolul acestei noi forme de putere în raporturile dintre state. în vederea limitării posibilităŃilor de acŃiune ale acesteia. Astfel. şi delimitarea în tabere antagoniste a celor două mari puteri. Dacă în perioada celui de-al Doilea Război Mondial. 83 . o dată cu declanşarea Războiului Rece. teoria Rimland-ului oferă o bază în elaborarea strategiei de „îndiguire” a URSS-ului. teoria Rimland-ului oferă rezolvarea problemei raporturilor de forŃă prin formarea unei coaliŃii între Anglia. EvidenŃiind importanŃa acestui spaŃiu. Această nouă teorie. cunoscută sub denumirea de „containement”.

Glassner. în care de Seversky prezintă importanŃa folosirii aviaŃiei în cadrul războiului. indispensabil unui război de anvergură. p. de Seversky foloseşte o hartă în care clasica proiecŃie Mercator. 1942). criticând totodată puterile aliate pentru insuficienta folosire a acestui nou mijloc. şi Air Power: key to survival (Puterea aeriană: cheia supravieŃuirii. europocentristă. în care demonstrează superioritatea puterii aeriene asupra puterilor terestră şi maritimă.4. În argumentarea teoriei sale.330) Două lucrări reŃin în mod deosebit atenŃia: A Victory Trough Air Power (Victoria prin puterea aeriană. este înlocuită cu o proiecŃie 84 .Fig. 1950).I. 1996. Puterea aeriană – modelul lui Alexander de Seversky (sursă: M.

Este des împărtăşită opinia conform căreia teoria puterii aeriene. Celor două mari regiuni geostrategice li se adaugă o miniregiune strategică formată din subcontinentul indian. pentru prevenirea unei posibile invazii sovietice pe această direcŃie. care se găseşte în afara înfruntării celor două blocuri.azimutală echidistantă. el delimitează vastele areale de dominare aeriană ale SUA şi URSS. pe întreg globul. prin intermediul căreia să câştige controlul aerian al acestei zone nordice a planetei. peste Polul Nord. Acelaşi lucru a putut fi observat şi din partea URSS-ului. 85 . blocul coordonat de SUA poartă denumirea de lumea comercială maritimă. care şi-a dezvoltat o puternică forŃă aeriană.2. denumit arie de decizie. Prin două cercuri mari suprapuse Americii de Nord şi Eurasiei. Aria de suprapunere. reeditată în 1973. În 1963. centrată pe emisfera nordică. strategia inspirată de teoria lui de Seversky a fost considerată depăşită. în care ordinea ideologică ocupă primul loc. Cohen. reprezintă lumea continentală euroasiatică. considerată de maxim interes geostrategic. elaborată de Alexander de Severski. proiectarea globală a puterii prin intermediul forŃei aeriene depinde în cea mai mare măsură de controlul acelui areal central. prin lucrarea Geography and Politics in a World Divided (Geografie şi politici într-o lume divizată). respectiv. Regiunile geostrategice sunt în număr de două. este unul dintre puŃinii performeri în această disciplină. iar cel polarizat de URSS. prin apariŃia rachetelor intercontinentale şi prin dezvoltarea unei dense reŃele de baze militare atât americane. 3. ar reprezenta baza strategiei americane de apărare a teritoriilor nord-americane prin instalarea unei reŃele de radare şi a mai multor baze aeriene. Conform acestei teorii. centrată pe zona polară nordică. aria de dominare aeriană a SUA. este denumită aria de decizie. Astfel. Cohen propune un nou model de înŃelegere a realităŃii internaŃionale bipolare. Ulterior. cât şi sovietice. Acest model global de analiză împarte lumea în regiuni geostrategice şi regiuni geopolitice.7. geograf american. tocmai pentru a demonstra apropierea pe această direcŃie a celor două mari puteri aflate în confruntare. Saul B. Teoria spaŃiilor globale Într-o perioadă când preocupările geopolitice se diminuează până la dispariŃie. iar ariile nesuprapuse ale celor două cercuri sunt denumite aria de dominare aeriană a URSS şi. fiind configurate pe criterii multicaracteristice.

În 1982. regiuni. − Oceania cu Japonia şi Coreea de Sud. Europa Maritimă şi Maghrebul. reducându-le numărul. pentru ca în 1998 să elaboreze teoria spaŃiilor globale. ca factor al formării unui cadru de manifestare a acŃiunilor politice şi economice comune. lumea este dispusă într-o ierarhie geopolitică ale cărei elemente se constituie. dar se regăseşte printr-o anumită formulă integrativă în blocul geostrategic căruia îi aparŃine. ca: spaŃii geografice globale (realms). unul maritim şi altul continental. spaŃiile globale se identifică cu vechile regiuni geostrategice. Asia de coastă şi Africa Subsahariană. conŃinute în spaŃiile globale. − europeană maritimă şi maghrebiană. − Asia Orientală (chineză). Astfel. SpaŃiile geografice globale sunt în număr de două. Cohen publică A New Map of Global Geopolitical Equilibrium (O nouă hartă globală a echilibrului geopolitic).În cadrul regiunilor geostrategice. într-o ordine descrescătoare. Fiecare regiune geopolitică se individualizează printr-o structură internă proprie. care au la bază criteriul unităŃii caracteristicilor geografice. apărută în lucrarea Global Geopolitical Change in the Post-Cold War Era (Schimbări geopolitice majore în era post Războiul Rece) . spaŃiul global maritim conŃine de această dată patru astfel de regiuni: America de Nord şi Zona Caraibiană. naŃiuni-state şi unităŃi subnaŃionale. sunt vechile regiuni geopolitice asupra cărora Cohen revine. Africa şi Asia de Sud se găsesc în afara acestor zone globale. care prezintă o versiune îmbunătăŃită a modelului din 1973. Cohen numindu-le „a patra sferă de marginalitate”. − africană transsahariană. Regiunile actuale. Cohen identifică regiunile geopolitice. Astfel. Pentru spaŃiul global continental. De această dată. 86 . Lumea comercială maritimă este formată din cinci regiuni geopolitice: − anglo-americană şi caraibiană. păstrează cele două regiuni geopolitice din studiul publicat în 1963: Europa Orientală şi Asia Orientală. America de Sud. − sud-americană. Lumea continentală euroasiatică este alcătuită doar din două regiuni geopolitice: − Europa Orientală. în noua formulă.

Acestea joacă rol integrator între regiuni şi sunt reprezentate de zone distincte din punct de vedere cultural. sub influenŃa celor două blocuri-spaŃii. cu toate că probleme precum gradul de fragmentare politică şi tensiunile etnice şi religioase menŃin încă această zonă sub presiune geopolitică. Între regiuni. cunoscute sub denumirea de zone aflate sub presiune geopolitică (shatterbelts). Cea mai importantă şi reprezentativă poartă de trecere este zona formată de statele central şi est-europene.Între spaŃiile geografice globale. Una dintre cele mai celebre astfel de zone aflate sub presiune geopolitică este Orientul Mijlociu. 87 . Cohen identifică zone fragmentate din punct de vedere politic. Orientul Mijlociu pare să migreze spre spaŃiul global maritim. a cunoscut o permanentă stare de insecuritate. După dispariŃia blocului estic. ca rezultat al intereselor divergente ale celor două spaŃii globale sub influenŃa cărora se află. istoric şi economic faŃă de zonele din jur. care asigură legătura între regiunile marginale ale celor două mari spaŃii globale. care în toată perioada Războiului Rece. Cohen plasează porŃile de trecere („gateway”).

Atât regiunea. În acest sens. el trebuie foarte bine definit. ORGANIZAREA SPAłIULUI GEOPOLITIC 4. din inadecvarea unor noŃiuni. cât şi zona şi 88 . Geopolitica. într-o configurare ordonată politic. având aspectul unui întreg cu trei dimensiuni. disciplină ce analizează raporturile complexe. SpaŃiul geopolitic reprezintă expresia superioară de integrare sistemică a spaŃiului geografic şi a celui social-economic. pentru care această construcŃie „pseudo-ştiinŃifică” nu oferă decât abordări simplist-calitative. între activitatea umană politică şi spaŃiu. zonă şi areal. Din punct de vedere filosofic.4. zonă sau areal. spaŃiul poate fi interpretat ca o formă obiectivă şi universală a existenŃei materiei. proprietăŃi SpaŃiul este o noŃiune polisemantică şi polivalentă. vizează ca principal demers ştiinŃific organizarea politică a spaŃiului. se poate vorbi despre un spaŃiu geopolitic. plecând de la raŃionamentul conform căruia orice regiune geopolitică (zonă sau areal) poate fi considerată un spaŃiu geopolitic. biunivoce. folosind ca suport real şi concret omului şi activităŃilor sale. În ceea ce priveşte raportul dintre spaŃiul geopolitic şi noŃiunile de regiune. între care există multiple relaŃii de interacŃiune. în care subspaŃiile reprezintă unităŃi integrate din punct de vedere sistemic. relaŃia inversă nefiind însă valabilă. noŃiunea de spaŃiu exprimă ordonarea corpurilor materiale în raporturile lor reciproce.1. pe de-o parte. exprimând ordinea coexistenŃei obiectelor lumii reale. SpaŃiul geopolitic – noŃiune. Introducerea acestei noŃiuni se impune. iar pe de altă parte. etichetând-o ca pură gândire speculativă. din necesitatea abordării cantitative a realităŃilor teritoriale cu care operează geopolitica. ca regiune. AbsenŃa analizei cantitative a realităŃilor teritoriale cu care operează geopolitica reprezintă una din carenŃele asupra căreia se opresc foarte des criticile denigratorilor. de a răspunde tuturor cerinŃelor de ordin practic. În sens curent. deseori folosite în analiza geopolitică.

între care omogenitatea ocupă locul central. generate de necesitatea studierii unui anumit fenomen geopolitic. Astfel. 89 . organizarea. toate exprimând aspecte topologice şi morfologice ce asigură funcŃionalitatea spaŃiului geopolitic. aceste dimensiuni au caracter relativ. Pe baza acestor consideraŃii generale se poate admite că noŃiunea de spaŃiu geopolitic este atribuită unor entităŃi teritoriale de mărime variabilă. economic şi activitatea politică. aşadar. a suprapunerii unui anumit spaŃiu geopolitic unui spaŃiu geografic sau social-economic. social-economice şi politice. de la cele mai mici unităŃi geopolitice (spaŃii geopolitice substatale) până la spaŃiul geopolitic planetar. coerenŃa. NoŃiunea de spaŃiu geopolitic poate fi atribuită oricărui teritoriu. iar pe de altă parte. neconforme cu realitatea.arealul sunt definite de anumite principii. Orice spaŃiu geopolitic se caracterizează atât prin particularităŃi cantitative. ProprietăŃile cantitative se referă exclusiv la caracteristicile măsurabile ale spaŃiului. volume etc. în anumite împrejurări. proprietăŃi cantitative şi proprietăŃi calitative. ProprietăŃile specifice spaŃiului geopolitic decurg din variabilitatea cantitativă şi calitativă a relaŃiilor locale. cât şi prin aspecte calitative. pentru că. se înlătură obŃinerea unor concluzii eronate. un spaŃiu geopolitic dat nu este identic decât cu el însuşi. Unele dintre particularităŃi sunt fixate aprioric prin limite administrative sau delimitări obiective. Datorită dinamicii permanente a relaŃiilor dintre componentele spaŃiului geopolitic. Se disting. exprimându-se prin suprafeŃe. Rezultatele cercetărilor formale multidimensionale asupra spaŃiului geopolitic trebuie confruntate permanent cu realitatea obiectivă. regionale sau globale dintre componentele mediului natural. ProprietăŃile calitative vizează multidimensionalitatea. cu condiŃia analizei complexe şi integrale a tuturor relaŃiilor dintre componentele geografice. în calculele teoretice se omit numeroase variabile. continuitatea. distanŃe. Adoptarea acestei noŃiuni implică o schimbare generală de optică privind apropierea geopoliticii de alte discipline care se ocupă cu organizarea spaŃiului şi creşterea aportului acesteia la rezolvarea unor probleme de interes practic. ce cunoaşte modificări conjuncturale continue. însă în permanenŃă trebuie Ńinut seama de faptul că spaŃiul geopolitic implică o geometrie variabilă. pe de o parte. rezultate ale interacŃiunii diferenŃiate dintre componentele mediului geopolitic. social. generate de imposibilitatea utilizării tuturor variabilelor sau de generalizarea unora. Există posibilitatea.

energie şi informaŃie. ca o realitate teritorial-politică structurată sistemic. demografici. putem identifica la nivel de macroscară un sistem global. Toate aceste schimbări se reflectă şi în plan orizontal. Organizarea sistemică a spaŃiului geopolitic face ca acesta să reacŃioneze la orice schimbare. Această caracteristică se aplică cu precădere centrelor de putere.4. economici. Caracteristicile spaŃiului geopolitic SpaŃiul geopolitic. întregul sistem spaŃial regional. istorici. pe baza unor procese de difuziune în lanŃ (principiul dominoului). DispariŃia unuia dintre blocurile organizării bipolare a sistemului global a demonstrat posibilitatea de autoreglare printr-o reconfigurare structurală şi funcŃională. se caracterizează printr-o serie de trăsături distincte.2. de ranguri diferite. SpaŃiul geopolitic este o realitate sistemică în care coexistă şi interacŃionează numeroase subsisteme. reorientări ale fluxurilor de materie. structurală şi funcŃională. prin geneză şi natura relaŃiilor generate în spaŃiul de influenŃă şi în mediul internaŃional. Unicitatea. În acest sens. Complexitatea reprezintă principala caracteristică a spaŃiului geopolitic. Dezvoltarea acestor centre de putere depinde de natura relaŃiilor dintre ele şi de proprietăŃile ariilor adiacente. care dinamizează întregul sistem. economică. impulsul iniŃial generat de reformistul Gorbaciov în Uniunea Sovietică a antrenat. rezultat al unei incidenŃe de factori naturali. se individualizează. ce integrează subsistemele regionale. indică o puternică asemănare cu un sistem termodinamic şi informaŃional deschis în care variabilitatea fluxurilor de intrare produce modificări şi impune reconfigurări ale sistemului. în procesul de decomunizare. AcŃiunile externe impun o dinamică permanentă în plan vertical a spaŃiului geopolitic. compuse la rândul lor din elemente cu comportament specific. sociali şi politici. cât şi de intervenŃia unor factori externi de natură politică. Polaritatea reprezintă o altă caracteristică a spaŃiului geopolitic. alcătuite la rândul lor din sisteme naŃionale. Întreaga sa organizare internă. care. SpaŃiul geopolitic poate fi conceput ca un tot unitar. SpaŃiul geopolitic are un caracter dinamic generat atât de mutaŃii interne. spaŃiul geopolitic prezintă numeroase centre de putere. Dinamismul. conturarea a noi subsisteme spaŃiale generate de restructurarea reŃelei anterioare. determinând permanente modificări ale ierarhiei. FuncŃional. Astfel. socială. culturală etc. Caracterul deschis explică posibilităŃile sale interne de autoreglare. unde sistemele şi subsistemele geopolitice se pot restrânge sau 90 .

de caracteristici cantitative. dar şi sursă a vulnerabilităŃii. după 1877 (aduce Germania la Dunărea de Jos). după 1989. Regionarea geopolitică a spaŃiului SpaŃiul deŃine o poziŃie prioritară în cercetările geopolitice. suport al întregii activităŃi umane şi cadru general în care se desfăşoară acŃiunea politică. prin caracterul lor compensatoriu şi prin situarea de fiecare dată la un nivel superior celui precedent. dar care. cu deosebirea că în funcŃie de scară şi complexitate sunt introduse caracteristici dimensionale şi temporale specifice. fie.3. La sfârşitul secolului al XX-lea. Dacă prima caracteristică este spaŃială şi se regăseşte în nivelul în care se plasează. cu o poziŃie geografică neschimbată. cea de-a doua Ńine cont de coordonata timp. după 1945 (bipolarismul). revenind în scenă geopolitica Mitteleuropei şi a marelui spaŃiu slav de la nord. mai ales. după 1920 (Trianon).extinde prin divizare sau prin includerea altor subsisteme spaŃiale. lărgirea NATO şi extinderea UE produc o nouă reconfigurare a regiunii balcanice. care să Ńină cont de particularităŃile fiecărui 91 . şi-a modificat de câteva ori de-a lungul timpului configuraŃia geopolitică: după 1829 (Tratatul de la Adrianopole). un rol determinant în alcătuirea configuraŃiilor spaŃiale îl axercită criteriul temporal. Asupra tuturor caracteristicilor spaŃiului geopolitic. Pentru a asigura coerenŃă demersurilor ştiinŃifice. În principiu. de dinamică. problemele de structură. 4. ca sistem teritorial condiŃionat politic. element prioritar în ecuaŃia puterii. SpaŃiul geopolitic. asigură specificul funcŃional al sistemului respectiv. care pot fi identificate la nivel atât micro-teritorial. Un bun exemplu al manifestării tuturor acestor caracteristici îl oferă analiza spaŃiului islamic. de organizare şi dezvoltare sunt aceleaşi. esenŃială în judecarea nivelurilor de organizare şi dezvoltare. în mulŃimea de informaŃii asupra spaŃiului. fie că este vorba de caracteristici calitative. de-a lungul timpului s-au individualizat preocupări pe linia unei adevărate sistematici spaŃiale. Aceste procese de restrângere şi de extindere a sistemelor spaŃiale reprezintă elemente de continuitate şi discontinuitate funcŃională. cât şi mezo-teritorial sau macro-teritorial. încercându-se adoptarea unei scări de analiză. el reprezentând unul din factorii de condiŃionare a deciziei politice. Acelaşi spaŃiu geopolitic. în care se redeschid vechile rivalităŃi. regiunea intră într-un ciclu de turbulenŃe. reprezintă o entitate cu caracteristici foarte variabile. cum ar fi cel balcanic.

Ńinând cont de calitatea (caracteristicile) elementelor geopolitice şi de profilul geopolitic al diferitelor spaŃii. propunem modelul domeniilor geopolitice de regionare teritorială. Al treilea nivel sistemic de integrare a spaŃiului geopolitic este reprezentat de domeniul geopolitic statal. Acest nivel maxim de integrare ordonează totalitatea entităŃilor spaŃial-funcŃionale. pentru o mai bună sistematizare a spaŃiului geopolitic. este domeniul geopolitic global. Regionarea geopolitică se conturează ca un proces obiectiv care urmăreşte delimitarea unor spaŃii geopolitice cu condiŃii particulare de desfăşurare a fenomenului geopolitic. Primul nivel sistemic. în vederea facilitării sintezelor. sub raportul caracteristicilor sale naturale şi social-economice şi politice. o entitate spaŃială. fiind caracterizat printr-un grad mare de eterogenitate şi printr-o dominanŃă a relaŃiilor de complementaritate a subsistemelor inferioare. dar în acelaşi timp să şi generalizeze trăsăturile acestora. coerenŃă individuală şi complexitate. deosebit de operaŃionale în analiza geopolitică. militare etc. Regiunea geopolitică este. caracterizată printr-o maximă omogenitate a fenomenului analizat. Vom aplica o scară temporal-spaŃială. diferenŃierile cantitative şi calitative care se înregistrează în teritoriu. Considerăm că regiunile geopolitice. într-o ierarhie descrescătoare. în interiorul fiecăreia distingându-se o serie de categorii spaŃiale. Un al doilea nivel este constituit de domeniul geopolitic regional. sociale. unde scara de mărime descrie spaŃii suprastatale. Răspândirea inegală a elementelor şi fenomenelor geopolitice. În acest sens. Domeniul geopolitic regional se identifică prin omogenitate. au un evident caracter de obiectivitate. Acest nivel implică şi spaŃiile politice substatale sau arealele geopolitice. 92 . care descrie şi analizează fenomenul geopolitic la nivelul principalului jucător politic – statul. Regionarea geopolitică se bazează pe cunoaşterea complexă a caracteristicilor teritoriului analizat şi pe utilizarea unor criterii. aşadar.sistem teritorial. structurată pe trei niveluri ierarhizate funcŃional. integrată şi perfect delimitată teritorial faŃă de unităŃile înconjurătoare. Arealul geopolitic descrie o suprafaŃă variabilă ca întindere. fiind ansambluri teritorial-funcŃionale care există independent de optica de identificare. nivelul şi modul de abordare şi soluŃionare diferită conduc la necesitatea delimitării în cadrul sistemului planetar a regiunilor geopolitice. economice. cu o geometrie variabilă ordonată de diverse funcŃionalităŃi politice. care să servească în practica analizei geopolitice.

şi politica externă a statului. al nivelului substatal. cercetarea să continue cu stabilirea relaŃiilor dintre populaŃie. chiar dacă este vorba de niveluri suprastatale sau substatale. Abordarea geopolitică a statului trebuie să plece de la identificarea. deci.5. În plus. 1999) folosesc ca nivel de referinŃă statul. la un anumit nivel. modul în care geopolitica se grefează pe geografia politică în primele trei etape de analiză a statului (identificare. avem de-a face cu o referenŃiere permanentă a unităŃilor politico-administrative la întregul statal. nivelurile de abordare geopolitică. într-un sens pur geopolitic. în mod deosebit. cuantificare şi interpretare). DOMENIUL GEOPOLITIC STATAL Statul. economice. sociale. de interpretarea geografiei politice. cu o integrare a unităŃilor fundamentale de drept internaŃional. 93 . cuantificarea şi interpretarea diferitelor categorii de fenomene specifice statului (geografice. avem de-a face. Astfel. pentru ca ulterior. în reŃele de ordin superior precum regiuni. al nivelului suprastatal. Se poate observa. ca unitate politico-teritorială fundamentală. cât şi a funcŃiilor sale. în al doilea caz. teritoriu. demografice. gândirea geopolitică despre stat diferă. economie etc. politice). pentru ca mai apoi accentul să cadă asupra relaŃiilor dintre ele şi. Dacă în primul caz. asupra modului în care acestea influenŃează raporturile geopolitice dintre diverşii actori statali şi non-statali ai scenei globale. supraregiuni sau sistemul global. se impune ca obiect principal de studiu al sferei gândirii geopolitice. prin introducerea în analiză a unei perspective istorice a fenomenului şi prin raportarea statului la schimbările permanente ce au loc în cadrul relaŃiilor internaŃionale. atât prin natura caracteristicilor. Un alt argument în favoarea folosirii statului ca etalon al gândirii geopolitice rezultă din înŃelegerea nivelurilor de abordare a problematicii specifice. culturale. Finalitatea abordării geopolitice a statului constă în stabilirea coordonatelor geopolitice în cadrul sistemului mondial. în cele mai frecvente situaŃii. ce definesc o geopolitică externă sau o geopolitică internă (Posea.

După 1918. care ia ca model de evoluŃie în cicluri – SUA. O aceeaşi clasificare este realizată şi de Martin Ira Glassner în Political Geography (1992). în care statul american îşi consolidează structura internă. Astfel. în domeniul ştiinŃelor sociale. Baza teoriilor deterministe moderne o constituie teoria lui Charles Darwin. world-economy. maturitate. variante ale determinismului de influenŃă darwiniană. ApariŃia şi evoluŃia statelor Aportul geografiei politice şi al geopoliticii la explicarea procesului de apariŃie şi evoluŃie a statelor a îmbogăŃit considerabil zestrea generală a cunoştinŃelor despre stat.5. Samuel van Valkenburg. O exemplificare a acestei teorii. În Political Geography. ne oferă Peter J. teoria ciclurilor de evoluŃie a statului. printre aceştia numărându-se: Ellen Churchill Semple. cunoaşte în evoluŃia lui patru cicluri de dezvoltare – copilărie. Ellsworth Huntington. nation-state and locality (1991). sociologie). Aplicarea ideilor darwiniene în geografie a îmbrăcat forma conceptului determinismului geografic. în care are loc procesul de expansiune. în care statul. a fost Friederich Ratzel. introducând în studiul acestuia o nouă perspectivă de abordare. intervalul 1776-1803. Trebuie menŃionat faptul că ideea acestei teorii este de inspiraŃie ratzeliană. ce se desfăşoară între 1803-1918. drept. Peter J. poate fi identificat cu ciclul „copilăriei”. aplicat în teorii asupra statului. Griffiths Taylor. Alături de Ratzel. conform raŃionamentului că statele s-au dezvoltat în jurul unor nuclee. bătrâneŃe. prin teoria organică a statului. fiecare stadiu imprimând statului anumite caracteristici. prin aportul a numeroşi oameni de ştiinŃă din diverse domenii (istorie. din 1963. jucând un rol relativ constant în relaŃiile internaŃionale. teorie translatată ulterior. În geopolitică. preluând de la geograful fizician William Morris Davis spectaculoasa teorie a ciclurilor de evoluŃie ale peisajului. primul exponent al darwinismului social. Acesta din urmă. Printre teoriile moderne ce reŃin în mod deosebit atenŃia şi se înscriu în planul ideilor deterministe ale evoluŃiei statului este şi cea a lui Norman Pounds. Taylor clasifică teoriile despre stat în două categorii: deterministe şi funcŃionaliste. Taylor (1991). teoria ariilor centrale. ca şi valea unui râu. tinereŃe. o adaptează la evoluŃia statului. Al doilea interval. antropologie. timp de aproape un secol. SUA atinge stadiul de „maturitate”. materializată prin publicarea în 1859 a celebrei lucrări Asupra originii speciilor.1. în 1939. enunŃând. „celule teritoriale” care. marchează stadiul de „tinereŃe”. numeroşi alŃi geopoliticieni au abordat în scrierile lor. prin 94 .

O a doua mare categorie de teorii geografice asupra apariŃiei şi evoluŃiei statelor este cea funcŃionalistă. AlocuŃiunea sa intitulată „Studiul funcŃional în geografia politică” nu face altceva decât să continue o idee mai veche a autorului referitoare la raŃiunea de a fi şi maturitatea statelor şi să demonstreze că studiul funcŃiilor statului ar trebui să reprezinte principala problemă a geografiei politice. core-area) îi aparŃine lui Derwent Whittlessey. echilibrul ce asigură funcŃionarea dispare şi statul poate intra într-un proces de dezintegrare. Hartshorne propune interpretarea statului pe baza structurii lui interne şi a funcŃiilor pe care acesta le îndeplineşte. cu acŃiune dezintegratoare. de alte regiuni ale Europei ce nu au reprezentat nuclee de dezvoltare statală. fiind aprofundată un an mai târziu. Stephen B. În identificarea ariilor centrale. în lucrarea ce a consacrat teoria. CondiŃia obligatorie a funcŃionării normale şi a menŃinerii unităŃii teritoriale a oricărui stat este. dominant. În cazul când forŃele centripete sunt depăşite de cele centrifuge. dezvoltate la începutul anilor `50. în viziunea acestei teorii. trebuie să li se opună. Richard Hartshorne. Ball. publicată în „Analele AsociaŃiei Geografilor Americani”. în Statele Unite. Termenul de arie centrală (în engleză. a şi dezvoltat ideile lui Ratzel în această direcŃie. de altfel. pune în discuŃie printr-o alocuŃiune Ńinută în faŃa geografilor americani. în 1950. în colaborare cu S. Secolul XX oferă 95 . în lucrarea Geografie politică. asigurarea unei dominanŃe permanente a forŃelor centripete. s-au extins îmbrăcând forma unor entităŃi politico-teritoriale superioare. ei s-au folosit de caracteristicile acestora (densitate ridicată a populaŃiei. a cărui funcŃionare este asigurată de prezenŃa a două tipuri de forŃe (centrifuge şi centripete) ce acŃionează simultan asupra integrităŃii sale teritoriale. profesor de geografie la Universitatea din Wisconsin şi preşedinte al AsociaŃiei Geografilor Americani. Pounds. resursele şi intensitatea exploatării lor. ForŃelor centrifuge. resurse necesare apărării împotriva invaziilor şi mijloace necesare expansiuni. deci. Ariile centrale şi dezvoltarea sistemului statelor europene. Teoria ariilor centrale a fost enunŃată în 1963 de N.40 din 1950. forŃele centripete. Jones. ce acŃionează în vederea menŃinerii statului închegat.S. fertilitate crescută a terenurilor.creşterea numărului populaŃiei şi prin expansiune teritorială. Jean Gottman. Un loc aparte în cadrul curentului funcŃionalist îl joacă teoriile lui Richard Hartshorne. După cum rezultă şi din titlul lucrării. Pounds şi Ball au analizat şi definit ariile centrale ce au stat la baza dezvoltării sistemului de state din Europa. Statul. în perioada feudală. nr. este un spaŃiu organizat din punct de vedere politic. Prin teoria integrării teritoriale. care. o interpretare diferită faŃă de cea deterministă a studiului statului. posibilitatea de a face comerŃ) ce le deosebeau.

identifică doi factori de bază ai împărŃirii politice a lumii: iconografia şi mişcarea. determină acŃiunea politică reprezentată în viziunea lui Jones de mişcare.44 din 1954. în cazul formării statului Israel. la Hartshorne) determină stabilitatea sau instabilitatea statelor şi. ce puteau duce la dezintegrarea Ńării. Jones inspirat de ideile lui Hartshorne şi Gottman elaborează teoria teritoriului unificat. aflată sub mandat britanic. Ideile politice (ideologiile. Mişcarea. cele mai şocante crime ale ultimului deceniu al secolului XX. Ideea politică este reprezentată de ampla mişcare ideologică a evreilor de pretutindeni – sionismul. de la ideea politică la teritoriul politic organizat. Gottman înŃelege un sistem de valori simbolice. suprafaŃa organizată politic. explică formarea statelor plecând într-o înlănŃuire unidirecŃională. 1947. Raportul dintre aceşti doi factori (forŃe. 1992). Astfel. la 14 mai 1948. în care manifestarea brutală a forŃelor centrifuge a depăşit rolul coeziv al forŃelor centripete. Nr. decizii politice care. în lucrarea The Political Partitioning of Our World: An Attempt at Annalysis. este reprezentată de formarea statului Israel. prin care. prin războiul civil declanşat. Jean Gottman. Teoria lui Jones.. 96 . Decizia politică este hotărârea Adunării Generale a ONU din 27 nov. puse în aplicare. apărută în SUA în 1952. verigile lanŃului idee-suprafaŃă pot fi uşor identificate. Stephen B. O altă formă de manifestare a forŃelor centrifuge ne-o oferă criza rwandeză (1994). precum colonialismul. Jones înŃelege deplasarea de populaŃii. în concluzie. Sensul dat de autor acestui concept se aseamănă foarte mult cu acela dat de Hartshorne forŃelor centripete. ducând la dezmembrarea acestor state (Gassner I. idei şi bunuri. naŃionale prin care grupul de oameni cărora le sunt comune se deosebesc de alte grupuri – tradiŃie comună. AcŃiunea este reprezentată. Prin iconografie. determină modificări în structura hărŃii politice a lumii. de luarea în posesie a teritoriului repartizat în urma hotărârii ONU.M. ca şi Gottman. publicată în articolul The Unified Field Theory in Political Geography apărut în „Analele AsociaŃiei Geografilor Americani”. mai cunoscută sub formula lanŃul idee-suprafaŃă. în această fază. în care rivalităŃile dintre etniile Hutu şi Tutsi au generat. reprezintă continua deplasare a oamenilor.numeroase exemple în acest sens. căreia i se adaugă componenta migraŃionistă. care prevedea împărŃirea Palestinei. dar poate cele mai semnificative sunt cazul Iugoslaviei şi Uniunii Sovietice. În 1954. fascismul. reprezentând de fapt finalizarea ideii iniŃiale. iconografia reprezentând factorul de stabilitate. în două state – arab şi israelian. cauzatoare de instabilitate. de coeziune a statului. o reprezintă suprafaŃa organizată politic. Ultima verigă. sionismul) pot conduce la decizii politice de ocupare a unor teritorii. ideilor şi bunurilor în interiorul şi în exteriorul graniŃelor. Ultima verigă a lanŃului.

6) creşterea intereselor personale şi de grup. se constituie ca expresie finală a unui proces istoric de formare şi evoluŃie a fenomenului politic. 5) concentrarea capitalului. îmbrăcând în timp forma statului naŃional. În momentul formării sistemului politic. 5. care s-au succedat fără întrerupere. ci prin analiza întregului lanŃ evolutiv al schimbărilor ce au avut loc şi au premers actualei situaŃii. în viziunea autorului. 3) evoluŃia oraşelor. dincolo de a fi o simplă reprezentare geografică a sistemului global al statelor şi altor unităŃi politico-teritoriale. naŃiunea începe să-şi integreze teritoriul. În acest sens. dar nu prin simpla descriere a poziŃiei.O altă teorie ce se înscrie în rândul abordărilor funcŃionaliste ale statului este cea a lui Karl Deutsch. harta politică a lumii a trebuit să cunoască numeroase modificări. reprezintă o categorie istorică. Pe 97 . 7) naşterea conştiinŃei etnice. până în zilele noastre. alcătuită din totalitatea reŃelei de state şi alte tipuri de teritorii. De-a lungul secolelor. mărimii şi formei statelor la un moment dat. cea mai familiară reprezentare cartografică a globului terestru este aceea care ne arată teritoriile statelor în dispunerea lor geografică. Până a ajunge la această „formă”. are ca bază de pornire ideea uniformităŃii dezvoltării diferitelor naŃiuni. în urma dezvoltării după acest model. ApariŃia şi dezvoltarea unei naŃiuni se bazează. Teoria. forma „superioară de organizare a societăŃii”. care nu reprezintă altceva decât o expresie a tuturor experienŃelor prin care a trecut umanitatea în complexitatea evoluŃiei ei. ea a cunoscut permanente prefaceri. cunoscută sub numele teoria integrării şi dezintegrării statelor.2. Deutsch argumentează această afirmaŃie prin prezentarea unui „model frecvent de integrare”. harta politică a lumii. 2) apariŃia ariilor centrale. enunŃată într-un articol publicat în 1953. Această Hartă Politică a Lumii. uneori. Prima cerinŃă a oricărui cercetător al geopoliticii este înŃelegerea acestei hărŃi. EvoluŃia hărŃii politice a lumii Probabil. cu stratificarea socială. 8) îmbinarea conştiinŃei etnice cu constrângerea politică şi. o dată cu naşterea celor dintâi state. 4) dezvoltarea reŃelei de comunicaŃii. pe parcurgerea a opt etape obligatorii: 1) trecerea de la o agricultură de subzistenŃă la o economie de schimb.

pornind din nord-estul Africii până în Extremul Orient asiatic. Eridu. asiriană (1800-612 î. Kiş. Huang He – Fluviul Galben).Hr.. polarizate de văile marilor fluvii şi de gurile lor de vărsare (Nil. Nipur – transformate ulterior în regate) au apărut la sfârşitul mileniului IV î. în cadrul civilizaŃiei sumeriene (3200-2800 î. ceea ce împinge cercetătorul. Indus. Harta politică a lumii în perioada antică Perioada istorică cunoscută astăzi sub denumirea de Antichitate reprezintă momentul apariŃiei primelor forme de organizare politicoteritorială caracteristice hărŃii politice a lumii (figura 5). Gange. în lungul fertilei văi a Nilului. Gange.Hr. Fiind relativ izolate de zona nord-africană şi mesopotamiană. continuând apoi. 98 . cu mici variaŃii spaŃiale. vor fi unificate sub conducerea faraonului Menes. babiloniană (1728-539 î. dar tot pe văile unor mari fluvii (Indus.Hr. pe văile fluviilor Eufrat şi Tigru.1. când va fi transformat. ajungând în perioada lor de maximă înflorire la o mare extensiune teritorială şi la un nivel general de dezvoltare ce le-a asigurat o lungă existenŃă. a regionalizării administrative a teritoriului (circa 40 regiuni administrative – nome). Eufrat.a. în cadrul civilizaŃiilor akkadiană (2350-2100 î.). administrativă şi religioasă..) ş. ce ofereau condiŃii favorabile pentru agricultură. Primele formaŃiuni teritoriale organizate politic (oraşele state – Ur. ceva mai la vest. dincolo de înŃelegerea trecutului şi analiza prezentului.Hr. ce îi vor asigura o lungă prezenŃă (până în anul 525 î. Tot la sfârşitul mileniului IV î.Hr. aceste două state s-au dezvoltat autonom. în sudul Mesopotamiei (aproximativ teritoriul actualului Irak). Noul imperiu creat se caracterizează printr-o centralizare politică.). în satrapie persană) şi înfloritoare dezvoltare. Tigru. două dintre cele mai spectaculoase civilizaŃii ale antichităŃii – indiană şi chineză – pun bazele unor importante structuri imperiale. Lagaş. care.2. la o încercare de cercetare în perspectiva viitorului.Hr.. Uruk. Mult mai spre Est.. O altă caracteristică interesantă a Imperiului Egiptean este prezenŃa. pentru prima dată în istorie. 5. prin cucerire. Huang He). şirul modificărilor impuse de acumularea de noi experienŃe va conduce la noi schimbări ale conŃinutului hărŃii politice a lumii. în jurul anului 3200.Hr.de altă parte. Primele civilizaŃii umane creatoare de entităŃi politico-teritoriale s-au dezvoltat pe o arie relativ largă. transport şi comerŃ. la jumătatea mileniului II î. sunt puse bazele a două regate: Egiptul de Sus – pe cursul mijlociu al Nilului şi Egiptul de Jos – în delta fluviului.Hr.).

55) 99 .I. p.Fig. 1996.5. CivilizaŃiile AntichităŃii (Prelucrare după M.Glassner.

chineze şi persane. akkadian. în sec. adăpostind din mileniul III î.Hr. Întreg teritoriul imperiului. începând cu sfârşitul mileniului III î. Acest imens teritoriu a putut fi stăpânit doar datorită unei complexe organizări administrative şi celui mai complex sistem de comunicaŃii pe care l-a cunoscut Antichitatea. care dăruia templelor şi membrilor CurŃii regale suprafeŃe întinse de pământ. trăsătura predominantă fiind.. care a stat la baza formării unuia dintre cele mai vechi state naŃionale unitare. comparabilă cu civilizaŃiile greacă şi romană. În secolul III î. unul dintre cele mai mari imperii ale AntichităŃii. babilonian). percepând tribut în natură.Hr. ce răspundea direct în faŃa regelui. era servit de drumuri pietruite. faraonul era Fiul Soarelui.Hr. Pe teritoriul actualului Iran se constituie. În cadrul AntichităŃii. O primă trăsătură comună este aceea a legitimării teocratice a puterii politice. ceea ce permite identificarea unui tip specific.. cu cai permanent la dispoziŃia funcŃionarilor regali şi guvernamentali. întotdeauna. cu o vechime de peste 2000 de ani. are loc procesul de unificare a unui imens teritoriu în jurul statului Ch`in. Astfel. asiriene.Hr. Apogeul organizării politice şi al civilizaŃiei indiene antice se realizează prin constituirea a două mari imperii – Maurya. egiptene. întregul teritoriu aparŃinea împăratului sau regelui. Unificarea politicoteritorială şi lingvistică a facilitat constituirea. iar în China. împăratul era socotit Fiul Cerului..Hr.Hr. În cazul complexului spaŃio-temporal mesopotamian (statele sumerian. ca formă istorică de stat. el însuşi zeificat. dezvoltat încă de la jumătatea mileniului III î.). când se întindea din Egipt până la valea Indusului. statul chinez. babiloniene. cu străvechi origini. asirian.. şi Gupta. 100 . IV-III î. numit satrap („îngrijitorul Ńării”). elementul de unitate. indiene. akkadiene. continuitatea şi consolidarea naŃiunii chineze.În Asia de Sud se remarcă statul indian. pe axele principale şi între provincii. o serie de trăsături structurale comune. regele era socotit fratele sau egalul zeilor pe Pământ. în care se remarcă generalizarea brahmanismului. iar Ńăranilor loturi colective în folosinŃă pe un an calendaristic. imperiul era împărŃit în 26 de provincii (satrapii) conduse de către un guvernator. La egipteni. o dată cu care are loc răspândirea budismului. pe care la o distanŃă de cca 25 km se aflau hanuri şi staŃii de poştă. Regimul juridic al proprietăŃii se prezintă ca o altă trăsătură comună. IV-V d. Cea mai mare întindere a cunoscut-o Imperiul Persan în timpul regelui Darius I (521-486 î. Imperiul Persan. Astfel. în sec. tot atunci având loc şi cristalizarea limbii chineze. una dintre cele mai strălucite civilizaŃii antice. în cadrul civilizaŃiei Indus. În Asia de Est se afirmă. perioada şi spaŃiul Orientului oferă pentru formaŃiunile statale sumeriene.Hr.

creează imensul (cuprindea teritorii aparŃinând continentelor Asia.Hr.Hr. Pentru continentul american. Decăderea economiei şi luptele politice au creat premisele cuceririi lor de către puternicul rege macedonean Filip al II-lea.Hr. Maxima înflorire şi expansiune teritorială a acestei civilizaŃii se realizează la începutul mileniului I î. cât şi prin rolul economic şi politic jucat în regiune. de interese. cucerind Imperiul Persan. comerŃului. Asiei Mici.. de majoritatea oraşelor-state. într-o anumită măsură. incaşă şi mayaşă. Alexandru cel Mare. Se deosebeşte astfel. În a doua jumătate a mileniului I î... fenomenului urban etc. Polis-ul implică. şi pământurile şi satele din jur. în urma unor examene riguroase. Un moment important în evoluŃia umanităŃii a fost impus de civilizaŃia greacă.). Macedonia şi-a întins astfel hegemonia asupra întregii Grecii. este şi cea mai puternică. care are ca principală consecinŃă fărâmiŃarea Greciei într-o mulŃime de state rivale. o „comunitate” cetăŃenească ce se baza pe o unitate de origine. Africa şi Europa) Imperiu Macedonean.Hr. După o educaŃie care dura 7-12 ani. suverane şi independente. Egiptul şi alte teritorii asiatice. După moartea lui Filip. toltecă. Pentru o scurtă perioadă (336-323 î. starea generală a societăŃii greceşti se agravează în urma unui lung război (Războiul peloponeziac). În întreaga lume greacă. oraşul-stat (polis-ul). xilanca. insula Sicilia şi nordul Africii). de tradiŃii. conducerea Regatului Macedonean este preluată de fiul acestuia. prin care se înŃelege o formă de guvernare colectivă asupra unei unităŃi teritoriale care cuprindea alături. cea aztecă. culturii. Dintre acestea. Palestina. zapotecă. de asemenea. Alexandru. începând cu sfârşitul mileniului II î. CivilizaŃia greacă aduce în prim-planul structurilor politico-teritoriale. 101 . politicii. de oraşul propriu-zis. din Orient. aceştia erau promovaŃi în aparatul central al statului. specifice perioadei antice sunt civilizaŃiile precolumbiene. Ultima constituită în acest spaŃiu. ea a reprezentat în bazinul mediteranean matricea pe care au apărut şi s-au dezvoltat atât civilizaŃia romană. Prin contribuŃiile aduse la dezvoltarea ştiinŃei. anterioare. sudul FranŃei de astăzi. erau peste 200 de asemenea mici state – comunităŃi autonome. fiind exprimată prin colonizările civilizatoare ale unui imens spaŃiu geografic (Ńărmurile Mării Negre. se succed o serie de state cu un puternic caracter centralizat şi unitar. Italiei sudice. Fenicia. atât prin nivelul cultural ridicat. la mijlocul mileniului I î. trei se remarcă în mod deosebit: civilizaŃiile aztecă. de credinŃe religioase. FuncŃionarii superiori ai statului se recrutau din rândul aristocraŃiei..Hr.O altă caracteristică rezistă în „impermeabilitatea” şi circulaŃia închisă a elitelor politice. Pe teritoriul actualului Mexic. cât şi numeroase alte civilizaŃii europene. întemeiate de civilizaŃii care au precedat-o pe cea aztecă: olmecă.

II d. ajung să domine întreaga peninsulă şi. Presiunea popoarelor migratoare asupra Imperiului Roman pentru acea perioadă. din Vestul Europei până la Marea Neagră. în urma cuceririlor. fiind centrat pe bazinul Mării Mediterane. prin amestecul populaŃiilor indo-europene (sosite aici în timpul mileniului al II-lea î.Hr.) cu populaŃiile autohtone se formează popoarele italice. Imperiul Roman (cu apogeul în secolele I. cea mai mare parte a lumii antice cunoscute.) era întins din Asia de Sud (India) până în nordul Africii.Hr. Dintre acestea. latinii (locuitorii regiunii Latium).6.Tot în „creuzetul” spaŃiului mediteranean. determinând geneza a numeroase popoare care formează în prezent „lumea romanică” europeană. între vestul extrem 102 . Acest imperiu va determina formarea unei civilizaŃii sclavagiste. mai apoi. pe teritoriul actualei Italii. avansate Fig.

pecenegii – sec. când presiunile exercitate de germani. Ele sunt prea puŃin organizate şi nu pot face faŃă noilor cuceritori. Harta politică a lumii în perioada medievală O dată cu dispariŃia Imperiului din Occident se sfârşeşte epoca veche (Antichitatea) şi începe o nouă epocă. după cea a Orientului Antic. burgunzii. Astfel. XI. transformat de Carol cel Mare – 768-814 – în imperiu). Urmează o scurtă perioadă de prosperitate. imperiul nu-şi mai poate menŃine unitatea politică şi este împărŃit în Imperiul Roman de Apus (cu capitala la Roma) şi Imperiul Roman de Răsărit (cu capitala la Constantinopole). un nou val de populaŃii migratoare (ungurii – sec. Imperiul Roman se confruntă cu numeroase probleme care-i ameninŃă supravieŃuirea. 5. ele au contribuit la formarea unor noi popoare: italienii. anglosaxonii. bizantinii şi arabii. După o perioadă de apogeu. Începând cu secolul al IX-lea. După dispariŃia Imperiului Roman de Apus. IX. cunoscută în istorie sub denumirea de Evul Mediu (din secolul al V-lea până în secolul al XVII-lea). ca o a doua mare formă istorică de stat. anglo-saxoni şi franci duc la prăbuşirea Imperiului Roman de Apus (figura 6). migraŃia populaŃiilor germanice (goŃii. asistăm la pătrunderea în Europa romanică a numeroase popoare migratoare (vizigoŃii. prin asimilarea acestora. portughezii. X. formaŃiunile statale se identifică prin trăsături structurale comune. în Europa de Vest „pacea romană” este înlocuită cu permanente atacuri şi războaie. vandalii. Termenul provine din limba latină – medium aevum. iar în interior problemele economice şi revoltele legiunilor slăbesc puterea statului. până în Peninsula Scandinavă. care vor conduce la decăderea civilizaŃiei. spaniolii. iar în regiunile puternic romanizate. cumanii – sec. XIII) vor pătrunde în Europa. Portugalia) până în Est (România sau „romanitatea orientală”). tătarii – sec. 103 . vandalii. francii. În secolele V-XI. francezii. regatul ostrogot în Italia – 493-554. În anul 395.2.(Spania.) şi la constituirea regatelor barbare (regatul vizigot în Spania – 507-711.2. GraniŃele sale sunt în pericol. ostrogoŃii. Regatele barbare nu rezistă mult timp (cu excepŃia celui franc. întreruptă în 476. În cadrul civilizaŃiilor greacă şi romană ale AntichităŃii. regatul longobarzilor în Italia – 568-774: regatul franc în FranŃa – 558-843). normanzii) a stat la baza formării poporului german. longobarzii etc. Una dintre contribuŃiile majore ale migraŃiilor de populaŃie o reprezintă formarea de noi popoare în spaŃiul continentului european.

Egiptului şi Persiei au constituit Marele califat arab. vorbită de majoritatea populaŃiei. prin care se va menŃine romanitatea în răsăritul Europei. După moartea profetului Mahomed – în arabă înseamnă cel lăudat (570-632). tronul este 104 .formate în Apusul şi Răsăritul Europei. arabii trăiau împărŃiŃi în numeroase triburi nomade. militare. limba greacă. a devenit limba oficială în stat. unde romanizarea era mai slabă. Începând cu secolul al VI-lea. cultura AntichităŃii. românii. Expansiunea arabă determină formarea a numeroase state arabe situate în Asia Centrală. Imperiul a pierdut o serie din teritoriile sale în Europa (Regiunile dintre Dunăre şi Marea Egee. Până în 1453 („Căderea Constantinopolului”). elementul grecesc a căpătat preponderenŃă.Acestea sunt popoare romanice. fapt ce a dus la izolarea Imperiului Roman de Răsărit de romanitatea apuseană. un nou imperiu se afirmă pe harta politică a lumii – Imperiul Bizantin. capitala a început să se numească BizanŃ (numele vechii colonii greceşti). important centru politic. conduse de şeici şi emiri. iar imperiul s-a numit bizantin. După primii califi. din Italia şi Spania). La începutul Evului Mediu. bulgar. În Europa răsăriteană. înlăturând credinŃele în vechii zei. Un rol determinant în unificarea triburilor arabe l-a jucat islamismul (islam-supunere). ceh. care menŃineau triburile arabe dezbinate. Imperiul Bizantin parcurge o serie de etape în care alternează înflorirea cu declinul. conducerea a fost preluată de califi (discipoli şi locŃiitori ai profetului). mai numeroşi şi mai avansaŃi din punct de vedere social-economic. În alte regiuni. Plecând de la civilizaŃia greacă şi romană. economic şi cultural. în Asia şi Africa. Mesopotamiei. realizate în primul rând de împăratul Iustinian (527-565). Asia de Sud-Vest şi în Africa de Nord (arabo-berberă). polonez. În aceste condiŃii. i-au asimilat pe slavii care sau aşezat aici. Lumea arabă începe să fie cunoscută după secolul al VIII-lea. slavii au stat la baza formării popoarelor rus. În acelaşi timp. slavii au pătruns masiv în Peninsula Balcanică. În nordul Dunării. când ea se „revarsă” peste Asia de Sud-Vest şi Africa de Nord până în Peninsula Iberică (în sudul Spaniei). fondatorul religiei islamice şi al statului unificat arab. care prin ocuparea Siriei. credinŃa într-o singură divinitate (Allah). slovac. care va sta la baza lumii moderne. prin intermediul civilizaŃiei bizantine s-a transmis noilor popoare. când turcii pun stăpânire pe oraş şi îl transformă în capitala Imperiului Otoman. sârb. la care se adaugă numeroasele reforme economice. La începutul secolului al VII-lea. vor crea premisele constituirii Imperiului Bizantin. administrative. localnicii au fost asimilaŃi de noii veniŃi (Anglia). Moştenirea Imperiului Roman de Răsărit.

în cursul secolului al XIV-lea. politică şi culturală a popoarelor din Peninsula Balcanică. Gelu). aceste mici formaŃiuni statale sunt cucerite (cucerirea Transilvaniei este terminată la sfârşitul secolului al XII-lea). cuceresc şi unifică provinciile vecine. Bulgaria. Stabilirea legăturilor economice între diferitele regiuni ale FranŃei. sursele istorice menŃionează. anexarea de noi teritorii (Normandia. şi în Europa Centrală. întărindu-şi treptat autoritatea. în secolele VII-XIV se pun bazele a numeroase state independente (Cehia. Supuse permanentei presiuni maghiare.preluat de dinastia Omeiazilor (661-750). să se formeze primele state centralizate din Europa (FranŃa şi Anglia). pentru ca mai târziu. existenŃa unor formaŃiuni politice româneşti în Dobrogea (stătuleŃe conduse de jupanii Dimitrie şi Gheorghe). Primele formaŃiuni statale româneşti sunt menŃionate de diverse surse istorice încă de la sfârşitul secolului al IX-lea. Burgundia) au creat condiŃiile formării unui puternic stat în Europa. în secolele V-X. Italiei (prin destrămarea Imperiului Carolingian – Tratatul de la Verdun. Rusia. cronicarul anonim al regelui Bela aminteşte prezenŃa unor mici state. impunerea monarhiei ereditare. 843) şi Angliei (prin unirea în secolul X a tuturor statelor anglo-saxone într-un regat). łara Maramureşului). care a dus la crearea unei pieŃe interne. în regiunile de margine sunt amintite şi Ńările (łara Făgăraşului. De asemenea. intră în contact cu Europa de Est şi Centrală. formate din mai multe obşti săteşti. Tot din „creuzetul” Asiei porneşte şi expansiunea turcilor otomani care. În cadrul Regatului maghiar. în Oltenia şi în Muntenia (cnezatele lui Ioan şi Farcaş şi voievodatele lui Litovoi şi Seneslau). pe care le numeşte voievodate (voievodatele lui Glad. Germaniei. Ungaria). influenŃând puternic dezvoltarea economică. în secolele XII şi XIII. În afara arcului carpatic. începând din secolul al XIII-lea. de Est şi Sud-est. lichidarea anarhiei feudale prin impunerea unei centralizări politice. Mai târziu. 105 . Menumorut. Dezintegrarea acestui imperiu va avea loc în secolul al XIX-lea. łara Românească şi Moldova se constituie ca state independente (figura 7). Deşi voievodatul este organizat în comitate. unde regii capeŃieni (ce au urmat dinastiei carolingiene). Transilvania (în ungureşte Erdely) îşi păstrează „autonomia” sub conducerea unui voievod numit de regele Ungariei. după numeroase lupte. Polonia. łara HaŃegului. Serbia. łara Bârsei. Crearea statului centralizat a îmbrăcat forma clasică în FranŃa. În Europa de Vest. în timpul căreia califatul arab a cunoscut o maximă dezvoltare. se pun bazele teritoriale ale FranŃei. Pentru Transilvania. pentru aceeaşi perioadă.

În primul rând. Vasco Da Gama a ajuns în Indii ocolind Africa. În 1488. Anglia şi Olanda.Fig. se potrivesc cel mai bine acestui rol. geografic şi structural. FranŃa. FormaŃiuni statale româneşti În ultima parte a Evului Mediu (secolul XV– prima jumătate a secolului XVII).7. care vor conduce la deschiderea unor noi perspective de evoluŃie a hărŃii politice. După 1600. în al doilea rând. Spania. Bartolomeu Diaz a depăşit Capul Bunei SperanŃe. umanitatea cunoaşte importante transformări economice. în 1492 Cristofor Columb ajunge în Insulele Antile. crearea marilor imperii coloniale. care. sociale. Două aspecte reŃin în mod deosebit atenŃia pentru această perioadă. politice şi culturale. Fernando Magellan efectuează prima călătorie în jurul lumii. Ambele evenimente marchează un important moment de cotitură în cadrul istoriei universale. Primele Ńări care organizează explorări geografice sunt Portugalia. organizarea de expediŃii care au dus la descoperirea unor teritorii până atunci necunoscute şi. deschizând drumul spre globalizarea acesteia. între 1519 şi 1522. olandezii 106 . în 1497.

Fig. în secolele XV-XVII 107 . 8. Harta politică a Europei.

Manciuria.). în ceea ce priveşte delimitarea lor spaŃială nu avem decât o imagine aproximativă.. Sonrhai. Sub aspect geopolitic. economic. Baluba. social şi cultural. restul continentului fiind fragmentat în numeroase mici regate. Tibet. apogeul imperiilor coloniale. orizontul geografic al europenilor a reuşit să se extindă pe întregul glob. care vor influenŃa redesenarea continuă a hărŃii politice a lumii în următoarele două secole. Monomotapa. 1983). în Africa se remarcă o serie de formaŃiuni statale (Ghana. revoluŃia industrială. Dacă Harta politică a sfârşitului perioadei medii ne indică un număr relativ precis de formaŃiuni statale. începe să existe abia în secolul al XVII-lea ca urmare a Tratatului Westphalic din 1648. Bornu). În felul acesta. ce avea să constituie mai târziu însăşi substanŃa statului modern. Regatul Angliei. determină numeroase schimbări structurale şi de fond ale hărŃii politice a lumii. necunoscut rămânând doar continentul antarctic. americană. 5. ajungând să descopere Australia. Imperiul Chinez (cu statele vasale: Coreea. fără a prejudicia rolul primelor două 108 . în aproximativ două secole. nicio formaŃiune statală independentă. Regatul FranŃei. apariŃia statelor naŃionale. principate şi republici (figura 8). Harta politică a lumii în perioada modernă Perioada modernă (1648-1918). harta politică a lumii se prezenta astfel: în Europa erau deja constituite şi organizate ca unităŃi politico-teritoriale circa 30 entităŃi statale. fostele state precolumbiene (aztec. Imperiul Marilor Moguli. caracterizată prin numeroase modificări de ordin politic. mayaş.3. Ideea de frontieră. în accepŃiunea actuală a termenului. Imperiul Otoman – partea europeană). pentru această perioadă. Conceptul de frontieră. incaş) fiind integrate în imperiul colonial spaniol (Giurcăneanu C. Prin descoperirea şi colonizarea acestor noi teritorii se pun bazele viitoarelor imperii coloniale. creând premisele naŃionalismului şi ale formării statelor naŃionale. dintre care se remarcă o serie de state şi imperii mai întinse (Imperiul RomanoGerman. Bakuba. în America nu se cunoaşte. rămâne încă ignorat în această perioadă. Regatul Spaniei. spaŃiul Asiei era dominat de Imperiul Otoman. o serie de mici state indiene şi Japonia. Mali. La sfârşitul perioadei medievale (1648 – Pacea de la Westfalia). Principalele procese care influenŃează harta politică a lumii în această perioadă sunt: revoluŃiile politice moderne (engleză.2. franceză etc.şi-au concentrat atenŃia asupra sudului Pacificului. Congo. Anam).

considerată revoluŃia originară a Europei. Între 1789 şi 1792. Perioada de început a epocii moderne este marcată de numeroase tensiuni şi transformări social-politice. menŃionăm lupta de eliberare a sârbilor şi grecilor din Balcani. declanşate cu o generaŃie mai târziu (1808-1824). iar o dată cu „globalizarea” dominaŃiei europene. În acest mod.procese ce se regăsesc ca factori generatori determinanŃi ai numeroaselor transformări specifice perioadei moderne. are loc o luptă a „cetăŃenilor” contra propriului lor stat. RevoluŃiile politice se caracterizează prin înlăturarea absolutismului monarhic şi constituirea unor noi forme de stat. Ca proces istoric. RevoluŃia franceză s-a desfăşurat în trei etape consecutive. serie care va fi întreruptă adeseori de procese având un caracter contrarevoluŃionar. mişcarea decembriştilor din Rusia sau luptele de eliberare ale polonezilor. care vor cuprinde la început doar Europa şi America. început în Anglia secolului al XVIII-lea. restaurator şi reacŃionar. revoluŃia a cuprins mai întâi Europa. izbucnită pe fondul unei puternice crize politice (centralizare monarhică exagerată) şi economice (impozitele prea mari). întemeiate pe legea naturală şi pe raŃiunea laică de a asigura libertatea personală şi egalitatea politică. care a durat până în 1804. ea a cuprins şi continentul american. FranŃa. prin expansiunea dincolo de Ocean. acestea indicând efectiv transformările structurale ale HărŃii politice. Ele înlocuiesc statul feudal cu un stat modern şi declanşează apariŃia conştiinŃei naŃionale. o atenŃie deosebită trebuie acordată dezvoltării sistemului colonial şi apariŃiei statelor naŃionale. Tot ca o revoluŃie poate fi considerat şi. cel puŃin potrivit modului în care s-a autoperceput. Italia. şi vor continua în spaŃiul altor continente în perioada contemporană. de asemenea. fiind înlocuită cu republica (1792). 109 . fiind orientată chiar împotriva Europei. revoluŃiile din łara Românească (1821/1848). care va conduce la fondarea Statelor Unite ale Americii (1787). îmbrăcând diverse forme. care vor avea ca expresie imediată revoluŃiile politice. Procesul revoluŃionar. ca şi în Anglia. O primă revoluŃie are loc în Anglia între 1640 şi 1660. ambele grefate pe o criză socială puternică. va continua pe parcursul secolelor al XIX-lea şi al XX-lea. istoria modernă va fi marcată de numeroase revoluŃii. Asemănătoare „revoluŃiei americane” sunt şi mişcările pentru independenŃă naŃională din America Latină. Avântul nestăvilit al acestui proces va continua în Spania. în urma cărora monarhia a fost înlăturată. Războiul american de independenŃă (17751783). în FranŃa.

1834). perioada modernă consemnează şi o revoluŃie industrială. RevoluŃia industrială înlocuieşte metodele de producŃie utilizate până atunci (meşteşugurile şi manufacturile). 1760). necesitatea aprovizionării cu materii prime. Boemia (Cehia). principiile industrialismului vor cuprinde la început marile regiuni carbonifere – Belgia. va conduce „vechiul continent” către o epocă de modernizare şi progres. ascensiunea Angliei la poziŃia de dominare a lumii va căpăta un fundament material prin avansul ei de peste un secol în procesul industrializării.Urmând revoluŃiilor social-politice. acumularea primitivă de capital. Germania va cunoaşte un avânt uriaş. Pornind din Anglia. Rusia şi FranŃa vor rămâne în urmă. ulterior cuprinzând şi celelalte ramuri industriale. de începuturile industrializării. bazinele Ruhr/Saar (Germania). fenomen cu urmări importante pe plan european şi mondial. îşi vor începe ascensiunea către statutul de Mari Puteri. care se va extinde treptat. aceasta fiind precedată de constituirea unei pieŃe interne comune (Uniunea vamală germană. apariŃia pieŃelor comerciale şi mondializarea comerŃului. puteri regionale. valoare de model. DiferenŃele de potenŃial dintre state se vor accentua în această perioadă. Trecerea la producŃia industrială în Europa de vest (aprox. Silezia superioară (Polonia). Din motive diferite (în primul rând. RevoluŃiile politice (burgheze) nu trebuie legate din punct de vedere economic. Deseori se face o gravă confuzie în precizarea raporturilor temporale şi cauzale între cele două tipuri de revoluŃie. După fondarea Imperiului (1871). politice). pornind de la procesul industrializării. bazinele Donului şi Uralului (Rusia). pregătind cel mai adesea calea industrializării. Mecanizarea va cuprinde în primul val ramura textilelor. nordul FranŃei. corelată cu numeroase reforme politice şi socio-culturale. începând din secolul al XVII-lea. patria-mamă a revoluŃiei industriale. Dezvoltarea Angliei capătă. în acest sens. creşterea necesarului de forŃă de muncă vor conduce la dezvoltarea şi modernizarea întregii lumi. impunând producŃia de masă prin utilizarea maşinilor. fierului şi cărbunelui. 110 . plasate în extremităŃile noului sistem mondial. Tot acum. ele reprezentând sectoarele-cheie ale creşterii economice. Olanda. Rapida şi puternica industrializare. ea fiind. Vidul de putere reprezentat de secole de Germania va primi în urma industrializării un puternic impuls către unificarea politică. SUA şi Japonia. de o manieră simplistă. ea devenind o mare putere politică şi economică. ci de stadiul preliminar al acesteia. Aceasta va genera în mod evident numeroase tensiuni economice şi sociale. care se vor transforma în ceea ce se numeşte revoluŃie politică.

Industrializarea va da expansiunii europene în lume un nou avânt, transformând-o treptat în dominaŃie colonială şi imperialism. Ambele forme de dominaŃie vor provoca însă, tocmai pe baza introducerii industrializării şi în colonii, naşterea şi victoria unui naŃionalism anticolonial după 1945. De asemenea, efectele pe termen lung ale industrializării, în plan social şi politic, vor accelera escaladarea naŃionalismului în rândul popoarelor europene lipsite de statalitate, mai precis în rândul celor cuprinse până atunci în mari structuri de putere dinastice, care vor dispărea şi vor lăsa loc formării noilor state naŃionale. Un alt proces specific perioadei moderne, cu reverberaŃii continue în planul structurării HărŃii politice, îl reprezintă lupta pentru împărŃirea şi reîmpărŃirea lumii în contextul apogeului sistemului colonial. Politica de expansiune şi colonizare începută de Portugalia şi Spania în secolul al XV-lea şi continuată de Olanda, FranŃa şi Anglia în secolele XVI-XVII, cărora li se alătură Belgia, Italia, Germania, Japonia şi SUA la începutul secolului XIX, reprezintă elementul-cheie în organizarea unui nou sistem de raporturi între state. Dacă până atunci istoria consemnase evoluŃii regionale ale raporturilor dintre state, o dată cu formarea sistemului colonial putem vorbi despre o mondializare şi o diversificare a acestora. Marile conflicte pe care le va genera rivalitatea dintre marile puteri vor căpăta şi ele un caracter mondial. O primă astfel de înfruntare are loc, la sfârşitul secolului al XV-lea, între Portugalia şi Spania. Numeroasele divergenŃe apărute între cele două puteri maritime ale vremii vor conduce la prima împărŃire politico-economică a lumii. Papa Alexandru al VI-lea (Rodrigo Borgia), solicitat să medieze această dispută, elaborează în 1493 o bulă papală (Inter caetera) prin care o linie de demarcaŃie meridiană trasată prin mijlocul Oceanului Atlantic, la 480 km (320 mile maritime) vest de insulele Capul Verde, împarte lumea între Spania şi Portugalia. Astfel, Spaniei îi revine posesiunea asupra oricăror teritorii încă nerevendicate de la vest de această linie, iar Portugaliei, teritoriile jumătăŃii estice. NemulŃumirile portugheze legate de acest acord se vor materializa în 1494 prin retrasarea liniei de demarcaŃie, de această dată la 1770 km (1184 mile maritime) vest de insulele Capul Verde, în cadrul tratatului de la Tordesillas (Spania) încheiat direct între Portugalia şi Spania. Intrarea pe noua scenă globală a Olandei, FranŃei şi Angliei determină reconfigurarea sistemului colonial, multiplicarea ariilor de influenŃă politico-economică şi o acutizare a relaŃiilor între puteri. Olanda îşi va crea imperiul colonial în detrimentul Portugaliei, FranŃa în detrimentul Spaniei, Anglia în detrimentul FranŃei.
111

Imperiul colonial portughez îşi va avea baza în Oceanul Indian, punctele forte fiind considerate coastele Africii. Portugalia îşi constituie imperiul colonial prin cuceriri succesive, începute cu Insulele Canare (1341), Ceuta (1415), Madeira (1419), Azore (1427), Insulele Capului Verde (1460), Guineea (1460), Angola (1491), Brazilia (1500), Mozambic (1505) şi continuate spre Oceanul Indian cu insula Socotora (1506), Goa (1510), Peninsula Malacca (1511), Ambon (1512), Aden (1513), Hormuz (1515), insula Timor (1586). Ca o caracteristică a sa, Imperiul colonial portughez era format îndeosebi din insule şi zone de coastă. Cea mai importantă colonie portugheză a fost Brazilia, cu o suprafaŃă de 8,5 milioane km2. Prin tratatele portughezo-hispanice de la Madrid (1750) şi Santo Ildefosó (1777) s-au fixat graniŃele vestice ale Braziliei, ridicată în 1640 la rangul de viceregat. Instituirea unui sistem special de relaŃii cu Spania, sub a cărei dominaŃie intră împreună cu toate posesiunile (15801640), va aduce Portugaliei începutul decăderii ca putere colonială. Războiul de independenŃă olandez contra Spaniei (1581) se materializează prin agresiunea olandezilor împotriva coloniilor portugheze. Astfel, la începutul secolului XVII, asistăm la prăbuşirea coloniilor portugheze din Oceanul Indian sub atacurile olandezilor, persanilor şi arabilor. Imperiul colonial spaniol va avea punctul de plecare şi nucleul în Insulele Canare, Santo Domingo (1493) şi Cuba (1511). Principala sa zonă de dominaŃie a fost America Latină, la care Mexicul şi Peru vor fi ataşate după cucerirea Imperiului aztec de către Cortez (1519-1521) şi a celui incaş de către Pizarro (1531-1533), devenind centre de greutate ale dominaŃiei coloniale spaniole pe continent. Filipinele vor intra şi ele în posesiune spaniolă în 1529. Mult mai târziu, li se alătură Sahara spaniolă (1884) şi Marocul spaniol (1912). Teritoriile cucerite de spanioli erau dependente direct de Coroană şi erau administrate de organe centrale (cu reşedinŃa în metropolă) şi de organe locale. Imperiul colonial spaniol s-a năruit sub loviturile mişcărilor de eliberare de la începutul secolului XIX. Între 1810 şi 1826 coloniile spaniole din America Latină îşi dobândesc independenŃa. Spania pierde apoi, în 1898, Cuba, Porto Rico, Guam şi Filipine în favoarea SUA, iar în 1899 vinde Germaniei Insulele Caroline şi Mariane din Oceanul Pacific. Imperiul colonial olandez. În secolul XVII, Olanda devine prima putere comercială a Europei şi pune bazele unui vast imperiu colonial în America de Nord şi de Sud, în Africa de vest şi de sud şi Asia sudică. În Marea Caraibilor a colonizat Antilele Olandeze – (1634), pentru ca în 1642 să se instaleze pe coasta estică a Americii de Nord, unde întemeiază Noul
112

Amsterdam (New York-ul de azi). În 1667 ia în stăpânire Guyana (Surinam) şi un mic teritoriu pe coastele Braziliei de nord-est, la Pernambuco. În Africa, olandezii îşi fixează câteva puncte-colonii pe Ńărmurile Senegalului şi Coastei de Aur (Ghana), iar în 1642 întemeiază în Africa de Sud oraşul Kaapstad (Cape Town), ca punct de sprijin în drumul spre Indii. În Asia, îşi stabilesc colonii în Ceylon, Malacca, în arhipelagul indonezian şi în insula Formosa. În secolul XVIII, în urma mai multor războaie cu Anglia (pentru hegemonia maritimă) şi cu FranŃa, Olanda pierde poziŃia de mare putere maritimă şi comercială, fiind cucerită în 1794 de FranŃa şi transformată în Republica Batavă (1795-1806). În 1815 îşi dobândeşte independenŃa şi formează împreună cu Belgia şi Luxemburg, Regatul łărilor de Jos Unite. Dintre coloniile olandeze ocupate de Marea Britanie şi FranŃa (1795-1814), numai o parte sunt retrocedate Olandei, la Congresul de la Viena (Antilele Olandeze, Surinamul, Indiile Olandeze – Indonezia de azi). Imperiul colonial francez, cu o suprafaŃă de 11 milioane km2 şi o populaŃie de 63 milioane locuitori, ocupa locul al doilea în ierarhia imperiilor coloniale (la începutul secolului XX), după Marea Britanie. La începutul secolului XVII, FranŃa cucereşte câteva insule de mici dimensiuni din Marea Caraibilor, urmând apoi să ia în posesie Cayenne (1604), Canada (1608) – pierdută în favoarea Angliei în 1759, insulele Martinica şi Guadelupa (1635), Lousiana (1673) – vândută SUA în 1803 şi Saint Domingue (Haiti) în 1697 – cea mai importantă colonie franceză din centrul Caraibelor (Haiti devine independentă în 1804). La începutul secolului XIX, în a doua perioadă colonială, baza imperiului francez este Africa. Aici FranŃa cucereşte Congo de Mijloc (1880), Algeria (1830-1844) – anexată în 1848, Gabon (1878), Tunisia (1881), Africa Occidentală Franceză (1881-1900)46, Maroc (1906-1911), Madagascar (colonie din 1896) de care erau ataşate dependenŃele Mayotte (din Arhipelagul Comore – din 1886) şi Insulele Saint-Paul şi Amsterdam, apoi Insula Réunion (colonie din 1638) . După primul război mondial, obŃine prin mandat: Siria, Liban, părŃi din Togo şi din Camerun. O a doua regiune colonială a FranŃei se găsea în Asia de sud-est, unde ea avea în posesiune Indochina Franceză47 (Uniunea Indochineză) şi 5 mici teritorii enclavate în India de Sud. În Oceanul Pacific, stăpânea Insula Noua
46 Denumire sub care sunt cunoscute cele 7 colonii franceze din Africa Occidentală: Senegal, Mauritania, Guineea Franceză, Coasta de Fildeş, Dahomey (azi Benin), Sudanul Francez (azi Mali) şi Niger. 47 În componenŃa acesteia intrau 5 teritorii: Cochinchina (colonie din 1857), Anamul (imperiu protejat) şi Tokinul (protectorat), ambele din 1884, Cambodgia (regat protejat din 1863) şi Laosul (protectorat din 1899). 113

Caledonie (colonie din 1853), Arhipelagul Noile Hebride (împreună cu Anglia), iar în Oceania, insulele Wallis şi Toubouai, alături de Polinezia Franceză (cu reşedinŃa la Papeete în Insula Tahiti). În America, FranŃa stăpânea micile insule Saint Pierre şi Miquelon, alături de Antilele Franceze şi Guyana. Imperiul colonial britanic se întindea în secolul al XIX-lea pe o suprafaŃă de 35 mil. km2, grupa 530 mil. locuitori, fiind format din teritorii răspândite pe întreaga întindere a globului. Expansiunea colonială britanică, ca şi cea franceză, s-a realizat în două etape. Prima aparŃine secolelor XVII-XVIII, iar cea de-a doua, secolului XIX şi începutul secolului XX. Drumul spre Indii, prin căutarea unui culoar vestic, a determinat şi în cazul Marii Britanii „alegerea” Americii ca primă destinaŃie colonială. Astfel, sunt cucerite şi ocupate: Insulele Virgine (1584), Insulele Bermude, Bahamas, Grenada, Barbados (1612-1627), Massachusetts (1619), Jamaica (1655), New York (1664), Hudson-Bay, Newfundland (1713), Canada (1763, devenită dominion în 1867). AtenŃia Imperiului britanic rămâne totuşi îndreptată asupra Indiei, unde ajunge în 1614, când ocupă oraşele şi regiunile Bombay, Madras şi Calcutta. Ocuparea totală a Indiei se realizează prin înlăturarea dominaŃiei franceze, în urma războiului de 7 ani (1756-1763). Datorită rezistenŃei populaŃiei autohtone, India nu poate fi declarată colonie britanică decât în 1858. În 1886, Birmania este înglobată Indiei. În aceeaşi regiune, Insula Ceylon este cucerită de la olandezi în 1796 şi declarată colonie britanică în 1802, înglobând şi protectoratul Insulelor Maldive. Urmează Stabilimentul strâmtorilor – înglobând Singapore, Malacca şi Penang (1826) – care din 1867 devine colonia Malaysia britanică. În 1880, Afganistanul devine protectorat britanic. Australia devine colonie britanică în 1770, iar în 1901 este declarată dominion britanic. În Oceanul Indian, în posesiune britanică se aflau şi insulele Christmas (1888) şi Cocos (azi Keeling) din 1826. În Asia de sud-vest, în zona Golfului, Marea Britanie deŃinea protectoratul asupra Bahrein (1867), Oman (1891), Coasta PiraŃilor (azi Emiratele Arabe Unite), Colonia Aden (azi Yemen), ambele din 1892. În Africa, imperiul coroanei britanice cuprindea: protectoratul Gambia (1604), protectoratul Sierra Leone (1787), protectoratul Basutoland – azi Lesotho (1868), Coasta de Aur – azi Ghana (colonie din 1874, luată de la olandezi), protectoratul Somaliei (1887), insula Zanzibar protectorat din 1890, protectoratul Rhodesiei de Nord (1891) şi Rhodesiei de Sud – azi Zimbabwe (1891, colonie din 1923), protectoratul Ugandei (1894), protectoratul Africii Orientale Engleze – azi Kenya (1895, colonie din 1920), protectoratul Bechuanaland – azi Botswana (1885), protectoratul
114

Nyassaland – azi Malawi (1891), Sudanul Anglo-Egiptean (condominium din 1899), protectoratul Swaziland (1906), protectoratul Nigeria (1914). În Oceanul Atlantic: insulele Sfânta Elena şi Asuncion (1651), Tristan da Cunha şi Falkland (Malvine). În Oceanul Pacific: coloniile Tokelau (1765), Pitcairn (1767), Hong Kong (1841) şi Fiji (1874), Arhipelagul Gilbert, împreună cu Tuvalu (1892, împreună cu Ellice din 1916) şi protectoratele asupra Insulelor Solomon de Sud (1893), Tonga (1900), Noua Zeelandă (colonie din 1841 şi dominion din 1907). Colonia Papua a fost ataşată de Australia în 1910, iar insulele Cook şi Niue (1901) de Noua Zeelandă. Una din caracteristicile imperiului colonial britanic consta în prezenŃa tuturor tipurilor de administraŃie existente în acea perioadă în sistemul colonial. Natura guvernării coloniale britanice varia foarte mult de la o regiune la alta. Astfel, guvernarea se manifesta fie prin exercitarea unui control direct, fie prin grade diferite de „protecŃie”, asigurate de un tratat, prin care conducătorul local accepta un consilier britanic. Reconfigurarea economică şi politică a sistemului mondial în secolul XIX impune apariŃia pe scena relaŃiilor internaŃionale a unei noi serii de puteri în expansiune. Astfel, Rusia, Belgia, Italia, Germania, Japonia şi SUA formează imperiile coloniale din generaŃia a doua. Pe fondul noilor ambiŃii hegemonice, imposibilitatea creării unor imperii similare celor din prima generaŃie va conduce la acutizarea relaŃiilor internaŃionale. Aceste tensiuni, deseori transformate în conflicte deschise locale, vor culmina cu prima conflagraŃie mondială, Marele Război din 1914-1918. În politica sa colonială, Rusia a acŃionat în sensul lărgirii graniŃelor statului. După războiul din 1877-1878, guvernul Ńarist a trecut la noi anexări teritoriale spre Orient şi Extremul Orient, prin supunerea mai mult sau mai puŃin forŃată a populaŃiilor autohtone. În acest fel, au fost anexate: regiunea transcaspică (1869-1873), Buhara şi Hiva (1873), hanatul Kokand (1875), Fergana (1875-1876), Samarkand şi oaza Merv (1884), Sahalin (posesiune recunoscută de Japonia în 1875), Port-Arthur şi Dalnâi (1898) etc. La începutul secolului XX, teritoriul Rusiei împreună cu noile posesiuni însuma 17.700.000 km2 cu o populaŃie de 33,2 milioane locuitori, din care circa 20 milioane erau musulmani (Zamfir Z., 1999). În anul 2000, Rusia avea o suprafaŃă de 14.075.400 km2 şi o populaŃie de 146.861.000 locuitori, faŃă de 22.402.000 km2 şi 264.000.000 locuitori, în 1980. Belgia, fără a se constitui într-o mare putere, profitând de interesele coloniale divergente ale Marilor Puteri şi promovând o politică externă abilă, reuşeşte să-şi formeze un imperiu colonial. Dezvoltarea economică, declararea independenŃei la 4 octombrie 1830 (recunoscută de Olanda în 1839) şi aprobarea ConstituŃiei în 1831, prin care Belgia devine monarhie constituŃională, o proiectează în sfera relaŃiilor internaŃionale. În 1885,
115

regele Leopold al II-lea primeşte, în urma ConferinŃei internaŃionale de la Berlin, ca proprietate personală, Congo (de 80 de ori mai întins ca Belgia), care în 1908 devine colonie belgiană (până în 1960). Prin Tratatul de la Versailles (1919), Belgia dobândeşte mandat de administrare asupra coloniei Rwanda-Burundi (până în 1962). Italia intră în „clubul” puterilor coloniale, în 1882, prin intermediul Companiei Rubattino, care înfiinŃează la Assab, pe Ńărmul african al Mării Roşii, o staŃie pentru aprovizionarea cu combustibil a vaselor comerciale. În 1885 ocupă oraşele şi teritoriile de pe coasta eritreeană, înfiinŃând în 1890 colonia Eritreea (până în 1941, când trece sub autoritate britanică). În 1912, în urma războiului cu Imperiul Otoman, Italia anexează Tripolitania şi Cyrenaica (unite în 1934, acestea devin colonia Libia – până în 1943, când intră sub protectorat britanic, iar din 1947 sub tutelă O.N.U.), păstrându-şi, în detrimentul Greciei, controlul asupra Arhipelagului Dodecanez din Marea Egee. Germania perioadei moderne se dovedeşte mult mai interesată de problemele sale interne şi de raporturile de forŃă din cadrul continentului european. Implicarea Germaniei în jocul colonial al puterilor se va face după 1880. În Africa pune stăpânire pe Togo, Camerun, apoi Tanganika şi Rwanda (Africa Orientală Germană) – toate în intervalul 1880-1890. În Oceanul Pacific ocupă partea de nord-est a insulei Noua Guinee (1884) şi cumpără Insulele Pacificului de la Spania (1899). Japonia, la sfârşitul secolului XIX, devine în Extremul Orient o putere cu tendinŃe expansioniste. În urma războiului cu China (1894-1895), cucereşte insulele Formosa (Taiwan) şi Pescadores. În 1905, cucereşte de la Rusia jumătatea sudică a insulei Sahalin şi partea de sud a Peninsulei Liaodong, cu porturile Dairen şi Port-Arthur (ambele luate în arendă de Rusia de la China). În 1910, ocupă Peninsula Coreea, asigurându-şi astfel dominaŃia în Asia Orientală (Giurcăneanu C., 1983). Statele Unite ale Americii părăsesc, la sfârşitul secolului XIX, izolaŃionismul. Încep să se afirme ca putere regională, pentru ca ulterior să-şi construiască statutul de mare putere, superputere şi putere unică globală. În 1867, cumpără Alaska de la Rusia, împreună cu Arhipelagul Aleutine, iar în 1898 ia în stăpânire Insulele Hawai. Alte teritorii intrate sub dominaŃie americană, sub diverse forme, sunt: Puerto Rico şi Guam (posesiuni spaniole cedate SUA prin Tratatul de la Paris din 1898), Insulele Virgine Americane (cumpărate de la Danemarca în 1916), Samoa Americană (colonie din 1899), Zona Canalului Panama (1903, retrocedată în 1999). Sub forme speciale de protecŃie, prezenŃa SUA se face simŃită în Cuba, Haiti (între 1915-1934 se află sub protectoratul SUA, fiind ocupată de facto de trupele americane) şi Nicaragua (prezenŃă militară americană între 19121933). Un caz aparte îl reprezintă Liberia, unde, din 1822, pe o fâşie litorală
116

Într-o perspectivă istorică. În astfel de colonii era impusă munca forŃată a băştinaşilor sau sclavilor. cât şi de exploatare. continuând însă să primească sclavi nord-americani. cu funcŃii mixte atât de populare.694. Din punct de vedere al gradului de subordonare a teritoriului colonizat faŃă de metropola colonizatoare. În acest sens. Cu un statut de autonomie mai largă. 1999). stabilite în puncte de interes strategic. În 1847. care satisfăceau nevoile coloniştilor ce părăseau metropolele în scopul reluării vieŃii într-un nou mediu.. Claudiu Giurcăneanu. în 1914. care reprezintă o formulă de subordonare introdusă de Marea Britanie.494.000 km2 şi o populaŃie de 313. Dacă la mijlocul secolului XIX posesiunile coloniale însumau 46. în Statele pe harta lumii (1983).000 locuitori. Liberia (numită astfel din 1824) îşi proclamă independenŃa. până la abolirea sclaviei în cursul războiului de secesiune din SUA (1861-1865). Un sistem similar dominioanelor britanice a 117 . − colonii complexe. dominioanele beneficiau de instituŃii administrative proprii şi de reprezentare în cadrul parlamentului de la Londra. pentru aprovizionare şi adăpost. − colonii de populare cu funcŃie rezidenŃială.500 km2 şi o populaŃie de 568.cumpărată de la Portugalia de „Societatea Americană pentru Colonizare”.000 locuitori (Zamfir Z. sunt trimişi negrii din SUA eliberaŃi din sclavie. se ajunsese la o suprafaŃă de 74.963. Harta politică a lumii înregistrează 67 de teritorii dependente şi cu statut special. când imperiile coloniale cunosc expansiunea maximă. Din punct de vedere al funcŃiei îndeplinite. − colonii de exploatare cu funcŃie economică – destinate să satisfacă nevoile de resurse minerale (colonii minerale). acelaşi autor distinge următoarele tipuri: − dominioanele. componenŃa structurală a imperiilor coloniale a fost foarte eterogenă nu numai prin funcŃia pe care o aveau de îndeplinit teritoriile ocupate. dotate cu instalaŃii de repararea navelor. La sfârşitul secolului XX. dar şi din punct de vedere administrativ şi al gradului de subordonare faŃă de metropolă. distinge următoarele tipuri: − puncte de sprijin cu funcŃie de aprovizionare – folosite ca escale.646. − baze navale şi aeriene cu funcŃii militare. sau pentru cultura unor plante tropicale (colonii de plantaŃii). tipurile de exercitare a dominaŃiei puterilor coloniale asupra teritoriilor şi populaŃiilor locale au îmbrăcat de-a lungul timpului numeroase forme.

dar nu şi state corespunzătoare. O formă specială de protectorat. care reprezintă forma de maximă subordonare. care. statul (în sensul modern al termenului) şi naŃiunea. fără naŃiuni corespunzătoare. Statul-naŃiune a fost şi rămâne forma de organizare social-politică cea mai bine conturată şi cea mai eficientă. Regimul de condominium ridica probleme în conducerea administrativă. dar cele mai eficiente organizări politicosociale. au apărut atunci când cele două elemente au fost unite. − coloniile. a fost concesionat Portugaliei. Zona Canalului Panama. între Anglia. care delimitau anumite teritorii interioare mărginite de un sector de Ńărm şi care urmau să fie preluate de una sau mai multe puteri coloniale. dar şi prin împărŃirea atribuŃiilor de administrare. asupra Arhipelagului Samoa. care au eliberat cele mai mari cantităŃi de energie. care reprezintă teritorii asupra cărora îşi exercitau autoritatea două sau mai multe puteri coloniale. state independente. cel mai frecvent optându-se pentru principiul rotaŃiei. În ordinea 118 . Un exemplu de dublă administrare îl reprezintă condominiumul anglo-francez asupra Arhipelagului Noile Hebride şi de triplă coordonare. în mod special vizând teritoriile din Africa. concesionată de SUA până în 1999). în altele s-au format state. aplicată în practica internaŃională după Congresul de la Berlin (1885).fost folosit de SUA în cazul Porto Rico şi Filipine. − protectoratele. Macao. până în 1997. cunoscute sub denumirea de teritorii neîncorporate. − condominiumurile. Protectoratele erau administrate pe baza unor acorduri încheiate cu conducătorii populaŃiilor băştinaşe prin care aceştia continuau să-şi exercite autoritatea sub controlul strict al puterii „protectoare”. formând un stat-naŃiune. până în 1999. Ambele elemente ale acestuia. Această formă de administrare este specifică situaŃiilor unde nu s-a ajuns la un acord în privinŃa ocupării acelui teritoriu. instituit de SUA în Liberia şi Nicaragua. Cea mai importantă caracteristică a perioadei moderne este formarea primelor state naŃionale. Într-o fază ulterioară. Sunt reprezentate de teritoriile administrate direct de metropole şi considerate efectiv ca proprietate a acestora. Un alt caz special al protectoratului îl reprezintă regimul de supraveghere. a fost colonie britanică. teritoriile supuse unei sfere de influenŃă au generat concesiunile închiriate (Hong Kong. este stabilirea unor aşa-zise sfere de interese sau de influenŃă. sunt produse ale acestei epoci. În majoritatea cazurilor. fiind total lipsite de autonomie. SUA şi Germania. epoca modernă a adus doar unul dintre cele două elemente: în unele locuri s-au format naŃiuni. care reprezintă cel mai frecvent tip de administrare colonială. care.

Cele două elemente s-au contopit mai întâi în Anglia secolului XVI. Imperiul Austriac. monarhia franceză înfiinŃând o birocraŃie mult mai amplă şi mai centralizată. majoritatea acestora fiind prea mici pentru a fi capabile să asigure securitatea sau funcŃiile economice necesare unui stat-naŃiune clasic. dar efectul acestora a fost limitat de realitatea multinaŃională. dar atât Germania. Majoritatea nu erau moderne în niciun sens. existau două puteri şi un număr de alte entităŃi statale. s-au format multe naŃiuni slave. care şi-a extins influenŃa asupra economiei.aproximativă a apariŃiei lor istorice. Astfel. Următorul loc în care s-a produs contopirea celor două elemente a fost FranŃa secolului XVII. unde monarhia a înfiinŃat şi folosit o birocraŃie centralizată şi o biserică naŃională pentru a crea primul stat-naŃiune. dar erau deja mai mult decât simple noŃiuni geografice. condusă de Napoleon. până la înfrângerea armatei franceze. dar răspândirea către Est a elementului naŃional.. Statul Ńarist a depus eforturi sistematice de rusificare a culturilor slave. FranŃei. La începutul secolului XIX. Acestea erau dominate de un stat care nu era o naŃiune. care nu era încă o naŃiune: Prusia şi respectiv Piemont. unele erau semimoderne. fiind ultimul din cele trei puncte de sprijin ale statului-naŃiune. statul. Italia este unul dintre cele mai importante episoade ale secolului XIX. Aceste două state-naŃiune s-au înfruntat timp de un secol şi jumătate. Dintre acestea. răspândirea culturii cristalizase deja diferite limbi slave în literaturi naŃionale şi naŃiuni diferite. sau naŃiuni fără a fi state. ea formând mai curând un imperiu multinaŃional decât un stat-naŃiune. existau deci patru state-naŃiune. în 1815. Confruntarea dintre cele două entităŃi a contribuit la consolidarea caracterului naŃional şi statal al acestora. Atunci când candidaŃii la formarea unui stat erau gata să urmărească Ńeluri panslave. cu baze culturale. economia s-a alăturat ştiinŃei de carte şi birocraŃiei. La sfârşitul secolului XIX. pe baze birocratice. cât şi Italia conŃineau câte un stat cu adevărat modern. Astfel. În schimb. Majoritatea acestor naŃiuni vorbeau limbii slave (cu excepŃia românilor şi ungurilor). Rusia era prea mare. la Waterloo. Germaniei. Italiei şi Japoniei. Istoria modului în care Prusia şi Piemontul au creat statele-naŃiune Germania şi respectiv. a fost mai rapidă decât răspândirea celuilalt element. care la Est se învecinau cu o serie întreagă de alte naŃiuni. dar modelul statului-naŃiune avea să se propage spre Est. fiind doar grupuri etnice unite în imperii. 119 . La Est de FranŃa se aflau două naŃiuni care nu erau încă state. acesta a fost cazul Angliei. fiind state fără a fi naŃiuni. anume Germania şi Italia. În acest al doilea caz. logica dezvoltării a fost dusă mai departe decât în primul caz.

în planul relaŃiilor internaŃionale. a SUA care devine una din marile puteri ale lumii. se vor constitui ca bază a schimbării ulterioare a întregului sistem mondial şi a „ordinii” ce a guvernat relaŃiile internaŃionale până la acel moment. la Neuilly cu Bulgaria (1920) şi la Sèvres cu Turcia (1920). Astfel. Germain cu Austria (1919). ConferinŃa de pace de la Paris (1919) şi semnarea celor cinci tratate de pace: la Versailles cu Germania (1919). dezintegrarea Imperiilor Austro-Ungar şi Otoman. la Trianon cu Ungaria (1920). în Oceania 1.2. Germania. Printre evenimentele ce au avut loc în această perioadă un interes aparte pentru tema analizată prezintă: dezmembrarea Germaniei. Astăzi. cărora li se va adăuga Pacea de la Lausanne 120 . în America 22. Japonia este un exemplu ideal al statului-naŃiune. repartizate pe cinci continente: în Europa 23. Japonia era deja o naŃiune la începutul secolului XIX. înaintând spre Est şi depărtându-se de nucleul din Vestul şi Centrul Europei. Astfel. în Asia 5. În prezent. în Africa 4. bazându-se pe cele trei puncte de sprijin. Ungaria) sau federale (Iugoslavia şi Cehoslovacia). De asemenea. Un al doilea proces important constă în formarea statelor naŃionale unitare (România. procesul de constituire a statelor-naŃiune a continuat. această perioadă este marcată de apariŃia comunismului în Rusia (1917) şi continuarea expansiunii ruseşti spre Europa de Est şi Asia Centrală şi de Est. Fiecare dintre ele acŃionau pe plan cultural şi economic şi pe cel al securităŃii naŃionale. Harta politică a lumii în perioada contemporană Transformările petrecute în Europa după Primul Război Mondial.4. Italia şi Japonia. când răspândirea ştiinŃei de carte era comparabilă cu cea petrecută în majoritatea Ńărilor europene. la începutul secolului XX existau cinci state-naŃiune: Marea Britanie. Austria. care erau învăŃământul. economice şi sociale ce au avut loc în perioada modernă a istoriei umanităŃii îşi găsesc expresia în restructurarea HărŃii politice a lumii. după destrămarea violentă a Iugoslaviei. dispariŃia Imperiul łarist. Numeroasele schimbări politice. dintre statele europene ce nu pot fi desemnate ca state-naŃiune a rămas doar Belgia. la sfârşitul perioadei moderne existau 55 de state independente. 5. după aproape un secol şi jumătate de dezvoltare condusă de stat a unei naŃiuni omogene din punct de vedere cultural.Mai târziu. RestauraŃia Meiji (1867-1912) a transformat Japonia într-un statnaŃiune. la St. FranŃa. Pe parcursul secolului XX. alături de creşterea rolului şi influenŃei. birocraŃia şi industria. modelul statului-naŃiune a suferit şi el incongruenŃe.

Ungaria. Germaniei i se impune renunŃarea la toate teritoriile coloniale pe care le poseda în Africa. Prin dezintegrarea acestuia i-au naştere o serie de noi state: Austria. Cehoslovacia. trebuie să cedeze Iugoslaviei o parte a Macedoniei. repartizate astfel: în Europa 31. Prin Unirea Transilvaniei cu România asistăm la formarea statului naŃional unitar român. Pacific sau China. Iugoslavia. Dodecanezul revine Italiei. Prin Tratatul de la Sèvres (10 aug 1920). iar oraşul Danzig (Gdansk) este declarat „oraş liber”. iar României. Irakul şi Palestina trec sub mandat britanic.(1923) marchează încheierea oficială a ostilităŃilor primei conflagraŃii mondiale. Arabia şi Yemenul devin formal independente. Poloniei Poznania şi o parte a Prusiei Occidentale. Prin acelaşi tratat. prin plebiscit. Între cele două războaie mondiale pe harta politică a lumii existau 71 de state independente. asistăm la dispariŃia Imperiului Otoman. semnat pe 28 iunie 1919. În urma aplicării tratatului au rezultat următoarele modificări teritoriale: Tracia răsăriteană şi malul european al Dardanelelor şi Izmirul revin Greciei. formată prin unirea celor trei provincii slave (Boemia. iar Schleswig-ul de Nord este ataşat. Bulgaria. Iugoslavia se formează prin alipirea provinciilor sudice austro-ungare (CroaŃia. Transilvania. în care fixarea frontierelor trebuia să Ńină cont de limitele spaŃiale ale grupurilor etnice. Prin Tratatul de la Neuilly (27 nov. în timp ce Belgia primeşte cantoanele Eupen şi Malmédy. impunând o nouă ordine internaŃională şi redesenarea hărŃii politice a lumii. în Africa 4. Austria şi Ungaria rezultă din separarea celor două nuclee ale Imperiului Austro-Ungar. suferind în acelaşi timp deposedări teritoriale. în cadrul tratatelor din 1919-1920. participantă la război în tabăra Puterilor Centrale. între Puterile Aliate şi Turcia (10 aug. 1920) consfinŃeşte dispariŃia Imperiului Austro-Ungar. Ratificarea tratatelor de la Saint Germain cu Austria (10 sept. Moravia şi Slovacia) situate în nordul Imperiului Austro-Ungar reprezintă un exemplu tipic de aplicare. 121 . în Oceania 2. 1920). 1919). Siria şi Libanul trec sub mandat francez. Transiordania. în Asia 12. Danemarcei. în America 22. Cehoslovacia. Italiei îi revine Tirolul austriac. Prin aceleaşi tratate. Bosnia şi DalmaŃia) statelor independente Serbia şi Muntenegru. acestea fiind plasate sub tutela principalelor puteri. În acelaşi timp. Saar-ul trece în administrarea Ligii NaŃiunilor pentru o durată de 15 ani. Germania era obligată să restituie FranŃei Alsacia şi Lorena. prin „mandat” al Ligii NaŃiunilor. Prin Tratatul de la Versailles. 1919) şi de la Trianon cu Ungaria (4 iun. a principiului naŃionalităŃilor. României sudul Dobrogei şi Greciei Tracia orientală.

U. • dezvoltarea economică fără precedent a unor state învinse în cel de-al Doilea Război Mondial: Germania în Europa şi Japonia în Asia. În prezent. Belarus. Moldova. 1960. Macedonia. • împărŃirea Germaniei între puterile învingătoare în cel de-al Doilea Război Mondial (între 1949 şi 1990). După 1989 au apărut 12 noi state: Lituania. • creşterea influenŃei URSS în Asia de Est şi de Sud-Est. pe Harta politică a lumii s-au produs o serie de modificări ce au dus la apariŃia a încă 96 de state. America Latină. • ciocniri de interese determină războaie locale (ex. 122 . CroaŃia. economice şi militare (NATO. numărul statelor Europei este de 44. începe războiul cu FranŃa şi Anglia în 1940. Harta politică a continentului Europa înregistra la nivelul anului 1945 un număr de 31 state independente. Slovenia. ce a dus la obŃinerea independenŃei politice a majorităŃii statelor din Africa. Letonia. invadează Polonia. • apariŃia sistemului comunist euroasiatic (13 state) şi a Cubei. se declanşează cea de-a doua conflagraŃie mondială din acest secol cu consecinŃe majore asupra hărŃii politice atât a Europei. • apariŃia unor noi forme de dominare economică. (la 14 dec. de către URSS. Bucovinei de Nord şi Ńinutului HerŃei (iunie 1940). Vietnam. financiară. • „războiul rece” între blocurile ideologice. pentru ca până în 1989 numărul lor să crească. fiind 167 de state. la 32 de state. politică. adoptă DeclaraŃia cu privire la acordarea independenŃei Ńărilor şi popoarelor coloniale). O.Deceniul trei al secolului XX este marcat de acutizarea tendinŃelor hegemonice ale Germaniei şi expansiunea fascismului care va declanşa cel de-al Doilea Război Mondial. în care Germania anexează Austria şi Cehia. Afganistan etc. Asia de Est. Estonia. Muntenegru. Astfel. România. Ucraina. Peninsula Indochina.N. Asia de Est. suferă amputări teritoriale serioase prin ocuparea Basarabiei. în această perioadă. • creşterea influenŃei SUA în Europa de Vest („planul Marshall”) şi în America Centrală şi de Sud. în 1989. Africa. Aceste modificări se explică astfel: • destrămarea vechilor imperii coloniale aparŃinând statelor europene.). prin declararea independenŃei Maltei în 1964. din Caraibe şi Oceania. După cel de-al Doilea Război Mondial. cât şi a lumii. Sud-Vest. Coreea. Pactul de la Varşovia) şi „bipolaritatea mondială”. Bosnia-HerŃegovina. cedarea Ardealului de Nord-Est Ungariei horthiste şi pierderea judeŃelor din Dobrogea de Sud (Durostor şi Caliacra) în favoarea Bulgariei. Slovacia.

Vietnam. mai existau 19 state independente în America Centrală şi de Sud. Turkmenistan. Tadjikistan. Tunisia. Tanzania. Guineea Ecuatorială). Astfel. Ghana. Zambia. Benin. Angola. Coasta de Fildeş. Sao Tome şi Principe. Liberia). Egipt. Rwanda. Cambodgia. Namibia). Iordania. Azerbaidjan. Capul Verde. − în perioada 1961 – 1970 au apărut 4 noi state (Kuwait. − ultimul stat apărut pe harta politică a Asiei. Sudan. Uganda. − în perioada de după 1991 încă 8 foste republici unionale sovietice se alătură ca republici autonome statelor asiatice (Georgia. − cel mai nou stat al Africii este Eritreea – 24 mai 1993. Etiopia. Harta politică a celor două continente americane a înregistrat de asemenea modificări după 1945. Somalia. Mauritius. − în perioada 1971 – 1990 au apărut 5 noi state (Bahrein. India. EvoluŃia numărului de state pe harta politică a Africii s-a desfăşurat astfel: − în perioada 1945 – 1960 au apărut 22 de noi state. Mozambic. Guineea. Cipru). Madagascar. Togo. Niger. − în perioada 1971 – 1990 au apărut 11 noi state (Guineea Bissau. Coreea de Nord. în afara celor trei Ńări mari ale Americii de Nord. în prezent numărul acestora fiind de 53. Swaziland. Congo/Zair. Uzbekistan. Emiratele Arabe Unite. Myanmar. Qatar. situaŃia a evoluat astfel: − în perioada 1945 – 1960 au apărut 17 noi state (Indonezia. numit astfel. Filipine. Kîrgîstan. Bhutan. − în perioada 1961 – 1970 au apărut 15 noi state (Sierra Leone. Burkina Faso. Algeria. Harta politică a continentul Africa număra în 1945 doar patru state (Africa de Sud. în prezent numărul statelor independente pe harta politică a Asiei este de 48. Bangladesh. Lesotho. „anul independenŃei africane” (Libia. Ciad. Mauritania). Malawi. dar şi a lumii este Timorul de Est a cărui independenŃă declarată în 1998 a fost recunoscută în 2002. perioada ulterioară este marcată de o creştere explozivă a numărului de state. Maldive. Kenya. din care 17 numai în anul 1960. Senegal. Maroc. Congo. Oman). Gabon. Burundi. Brunei). Nigeria. Coreea de Sud. Israel. Armenia. Singapore. Seychelles. Mali. Comore. 123 . Siria. Gambia. Laos. Botswana.Dacă la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial pe harta politică a Asiei existau 12 state independente. Republica Centrafricană. Malaysia. Kazahstan). La sfârşitul războiului. Zimbabwe. Pakistan. Sri Lanka.

St. Micronezia). Guyana. 12 în America de Sud).). Grenada. Nauru. desprinderea paşnică a Cehiei de Slovacia (începând cu 1 ianuarie 1993). imprevizibile în Peninsula Balcanică) şi apariŃia de noi state balcanice: Slovenia. 20 în America Centrală. Transnistria). Asia Centrală. • o formaŃiune supranaŃională: Uniunea Europeană. Fiji).2. Tonga. dezintegrarea Iugoslaviei (începând cu 1991. Macedonia. Kiribati. Kitts). Barbados). dacă în 1945 existau doar două state (Australia şi Noua Zeelandă). St. Astfel. cu consecinŃe. Pe continentul american sunt în prezent 35 de state (3 în America de Nord. influenŃa sporită a lumii musulmane în Asia Centrală şi de Sud-Vest datorită importanŃei economice şi militare a Turciei. Modificări pe harta politică a lumii după 1989 O serie de modificări au survenit pe harta politică a lumii şi în special a Europei. Pentru Oceania. − în perioada 1971 – 1990 au apărut 7 noi state (Papua Noua Guinee. − în perioada 1961 – 1970 au apărut 4 noi state (Samoa. în prezent numărul lor a crescut la 14. 5. conflicte regionale şi locale în fosta URSS (Caucaz. ce a dus în 1991 la declararea independenŃei politice a statelor baltice. reunificarea paşnică a Germaniei (1990) şi sfârşitul Războiului Rece. Haiti etc. Vanuatu. Harta politică a lumii cuprinde 261 de state şi teritorii neautonome (194 state suverane şi 67 teritorii dependente şi cu statut special) (tabelul 1). Bosnia-HerŃegovina. creşterea rolului şi a influenŃei Germaniei şi Japoniei la nivel mondial şi dorinŃa lor de a deveni membri în Consiliul de Securitate. Belize.5. menŃionăm dezintegrarea URSS şi transformarea acesteia în Comunitatea Statelor Independente. 124 . de asemenea. − în perioada 1971 – 1990 au apărut 9 noi state (Bahamas. Antigua. Dominica. CroaŃia. Surinam. Marshall. Lucia. Vincent. Sfârşitul anului 2006 consemnează o situaŃie sinoptică complexă a entităŃilor politico-teritoriale. Tuvalu. precum şi la mişcări centrifuge a statelor din Caucaz şi din Asia Centrală. creşterea influenŃei SUA ca singura superputere mondială şi rolul acesteia de „arbitru” mondial (rezolvarea unor conflicte: Golf. Muntenegru şi redimensionarea Iugoslaviei (Serbia). − cel mai nou stat al Oceaniei este Palau (1994). Solomon. St. plecând de la dezintegrarea sistemului comunist.− în perioada 1961 – 1970 au apărut 4 noi state (Jamaica. Astfel. Trinidad şi Tobago.

pentru ca în anul 1999 să-i urmeze Macao. care nu este membru ONU)..a. Tabelul 1 EvoluŃia numărului statelor independente în secolul XX CONTINENT EUROPA AMERICA ASIA AFRICA OCEANIA TOTAL AN 1900 21 20 5 2 0 48 1914 23 22 5 4 1 55 1945 31 22 12 4 2 71 1989 32 35 38 51 11 167 2006 44 35 48 53 14 194 O situaŃie aparte o prezintă teritoriile dependente şi cu statut special. economic sau militar). totuşi. în 1997. „continentul alb” reprezintă patrimoniul comun al 125 .. aparŃinând marilor puteri. Australia. deşi acest imens spaŃiu a fost „împărŃit” între diferite state: Marea Britanie. Zona Canalului Panama a fost retrocedată statului Panama de către SUA. Svalbard. Uneori. în FranŃa sau în cadrul unor anumite ministere unde funcŃionează servicii specializate – Departamentul de Stat în SUA sau Ministerul de Interne în Marea Britanie).a. • 67 teritorii dependente şi cu statut special. În anumite cazuri. Interesul geostrategic pe care îl prezintă unele teritorii se reflectă şi în prezenŃa unor baze militare străine în Gibraltar. La nivelul metropolelor funcŃionează organisme specializate în administrarea teritoriilor dependente: autonome. pe bază de consultări populare (referendum). Norvegia ş. s-a hotărât apartenenŃa lor la vechile metropole (sub aspect politic. Despre statutul politic viitor al acestor teritorii se poate afirma că majoritatea acestora se află într-un veritabil statu-quo. Hong Kong s-a reunit cu China. Tot în 1999. având un statut special. Falkland. disputele de interese s-au finalizat prin izbucnirea unor conflicte armate (războiul din Falkland dintre Marea Britanie şi Argentina din anul 1982 sau intervenŃia militară a SUA în zona Canalului Panama). O altă problemă o constituie statutul Antarcticii. cum este cazul Departamentulului Teritoriilor de Peste Mări.• 194 state suverane: (193 state membre ONU şi Vaticanul. după îndelungate negocieri s-a ajuns la soluŃii de acordare a independenŃei sau de retrocedare a unor teritorii statelor în interiorul cărora se află. FranŃa. Chagos s. În multe teritorii. Panama. Astfel.

Afganistanul s-ar putea împărŃi în trei state. B. în Republica Moldova. unde Belgia a devenit stat federal constituit din trei părŃi. corespunzătoare formaŃiunilor etnice dominante. Procesului de atomizare îi pot fi atribuite şi cauze economice şi politico-ideologice. nu se pot constitui în state. Teritoriul de stat – unitate politico-teritorială fundamentală Teritoriul reprezintă elementul fundamental şi indispensabil pentru existenŃa statului. În plus. exemplele clasice fiind reprezentate de evrei până în 1948. Acelaşi proces de atomizare poate funcŃiona în cazul Sudanului. Astfel. este posibilă constituirea a noi state separate. Petre Deică. când s-a format statul Israel. Myanmar (fost Uniunea Birmană) în Asia.3. ei argumentează această creştere prin „amplificarea procesului de atomizare a unor state mari pe criterii etnice sau religioase”. Flandra. legate de Transnistria ş. ori Belarus (fost Bielorusia) şi Georgia (fost Gruzia) în spaŃiul ex sovietic. Cohen şi J. Mexicului. În cadrul Rusiei. În Asia. ştiut fiind că mediul geografic antarctic are un echilibru deosebit de fragil. unde coexistă circa 60 de etnii grupate în 15 republici autonome şi 10 districte naŃionale cu circa 70 de puncte de conflict interetnic. Valonia şi Bruxelles. în absenŃa teritoriului. există puternice tensiuni etnice. Aceste schimbări au motivaŃii istorice. În schimb. noi state independente pot apărea din rândul actualelor teritorii dependente şi cu statut special. există încă popoare care. procesul de formare a noi state poate continua. care revendică teritorii anexate de Israel şi formarea unui stat propriu. Burkina Faso (fost Volta Superioară). acvatice şi aeriene cuprinse în interiorul graniŃelor de stat asupra căruia statul îşi exercită autoritatea suverană exclusivă şi deplină. în Europa. de palestinieni. de kurzi. Republica Democrată Congo (fost Zair) în Africa.a. Astfel. Teritoriul de stat cuprinde totalitatea spaŃiilor terestre. Sri Lanka (fost Ceylon). Un alt eveniment consemnat de Harta politică este cel al modificării denumirilor de state. îi citează pe geografii americani S. state cu denumiri schimbate sunt: Bangladesh (fost Pakistanul de Est). în Radiografia geopolitică a sistemului economiei mondiale. care afirmă că „în viitorii 25-30 de ani numărul statelor va ajunge la 300”. tradiŃionale sau etnice. 5.umanităŃii. asemenea tensiuni există şi în łara Bascilor şi Catalonia în Spania. impundu-se să fie folosit doar în scopuri pur ştiinŃifice. Cum nu se poate concepe un stat fără populaŃie. SpaŃiul terestru cuprinde 126 . În acest sens. În viitor. tot aşa nu putem concepe un stat fără teritoriu. Mindey. Braziliei etc.

127 . SpaŃiul acvatic este reprezentat de apele interioare (fluvii. Parana. SpaŃiul aerian reprezintă coloana de aer care se află deasupra solului şi domeniului acvatic al statului. În prezent.1. în unele cazuri. exercitarea suveranităŃii se realizează prin acorduri încheiate între statele riverane. 5. când teritorii nelocuite erau ocupate şi luate în administrare de populaŃii aflate în căutarea unor condiŃii prielnice de viaŃă. râuri. istoria consemnează diverse astfel de modele. al căror statut este reglementat de acordurile internaŃionale. având o lăŃime de 12 mile marine. măsurate de la linia de bază (considerată ca fiind linia celui mai mare reflux) sau. mări – aflate în întregime pe teritoriul unui singur stat) şi marea teritorială. prin graniŃele statului. există numeroase dispute teritoriale şi teritorii cu un statut „incert”. fapt ce subliniază aspectul continuu al procesului de modificare teritorială a statelor (extensiune sau restrângere) şi chiar de apariŃie a unor noi entităŃi statale. ModalităŃi de formare şi modificare teritorială a statelor Explicarea modificărilor structurii sistemului mondial de state nu se poate face în absenŃa cunoaşterii modului de formare şi recunoaştere a statelor. SpaŃiul extraatmosferic reprezintă o zonă asupra căreia nu se exercită suveranitatea naŃională. golfurile şi băile interioare. Această formă-proces este atribuită perioadelor vechi ale istoriei omenirii. deşi sistemul politic mondial se bazează pe acceptarea suveranităŃi statelor asupra teritoriului lor. iar vertical se întinde până la limita inferioară a spaŃiului extraatmosferic (aproximativ 100-110 km deasupra nivelului mării). precum şi apele maritime situate între Ńărm şi limita interioară a mării teritoriale. populare şi administrare de către o populaŃie. Ca o primă formă a modului de creare a statelor este ocuparea originară sau iniŃială. rada portului. de la linia ce uneşte punctele de uscat cele mai avansate în mare.3. lacuri. În cazul în care un curs de apă sau un lac reprezintă graniŃă naturală între două state (Dunărea. Rio Grande. Lacul Tanganyika). canale. fiind delimitat. Marea teritorială reprezintă fâşia de mare adiacentă Ńărmului. a unui nou teritoriu.totalitatea suprafeŃelor de uscat (sol şi subsol) limitate ca întindere prin graniŃe. realizată prin descoperire. Apele maritime teritoriale pot cuprinde: apele portului. fiecare perioadă imprimând asupra acestora anumite particularităŃi specifice. orizontal. În ceea ce priveşte modul de formare teritorială a statelor. făcând parte alături de zonele polare şi de cele demilitarizate din zonele cu regimuri juridice internaŃionale speciale.

Ca exemple de situaŃii soluŃionate. prin care o parte a unui stat se desprinde din acesta prin forŃa armelor. rezolvat în 1885. a Ńărilor baltice şi a teritoriilor româneşti – Basarabia şi Bucovina de Nord – în urma pactului germano-sovietic. a făcut obiectul unui litigiu dintre Olanda şi Spania. insula Las Palmas (tot din Pacific). Ribbentrop-Molotov în 1940. sub diverse forme. Ca exemple. africane şi americane ce au fost descoperite şi administrate într-o primă fază de o serie de state europene.O formă specială de constituire şi modificare teritorială a statelor. era recunoscută ca temei juridic pentru alipirea acestor teritorii. prin declararea independenŃei şi recunoaşterea lor să devină entităŃi statale autonome. a Kuweitului de către Irak în 1991). a fost elaborată teoria priorităŃii descoperirii sau a primului descoperitor. când mari suprafeŃe ale globului încă „nelocuite” reprezentau o tentaŃie pentru marile puteri aflate în căutarea de noi resurse şi bogăŃii. rezolvat în 1925 de Curtea permanentă de arbitraj. iar stabilirea asupra lor a puterii statului cotropitor. poate cea mai frecvent întâlnită în istorie. pentru ca ulterior. pot fi date numeroase teritorii asiatice. de către URSS. ocupaŃia efectivă. fiind reocupate. a cunoscut o deosebită amploare în perioada marilor descoperiri geografice. Ca exemple pot fi citate: formarea SUA. ocupate apoi de Argentina (1829) şi din 1833 de Anglia. O altă modalitate de constituire a teritoriului unui stat este secesiunea. pe plan teoretic. Continuă să fie nerezolvată şi tensionată situaŃia insulelor Falkland sau Malvine (Atlanticul de Sud) descoperite de un marinar portughez în 1590. În asemenea cazuri au apărut diferende între state. a Saharei Occidentale de către Mauritania şi Maroc. Noile pământuri descoperite erau socotite „fără stăpân”. în urma unui război. Deşi aparŃine trecutului istoric al umanităŃii. colonizate de FranŃa. Pentru a justifica. datorită încălcării principiului nerecurgerii la forŃă. O altă formă de constituire teritorială a statelor. se regăsesc şi în perioada contemporană ca acŃiuni de alipire forŃată de teritorii aparŃinând altor state (anexarea Austriei de către Germania în 1938. Există şi situaŃia când unele teritorii ocupate au fost abandonate de primul descoperitor. mai mult sau mai puŃin violente. acest tip de modificare teritorială. prin separarea celor 128 . aşa zisa ocupaŃie iniŃială. o reprezintă cucerirea şi anexarea de noi teritorii sau de teritorii aparŃinând altor state. cedate apoi Spaniei (1767). acapararea de teritorii. care au dat naştere unui diferend între Spania şi Germania. amintim: insulele Caroline din Pacific. nerecunoscută în dreptul internaŃional contemporan.

Zanzibar s-a unit cu Tanganika în 1964. care reuneau în mod forŃat naŃiuni diferite (imperiul otoman. în cele două state Senegal şi Mali. separarea statelor latino-americane de Spania (începutul sec. Iugoslavia. aplicându-l însă numai naŃiunilor „civilizate”. Tipografia ziarului „Universul”.treisprezece colonii engleze din America de Nord. care publică. Astfel. Italia). iar alte teritorii se vor constitui în noi state (Austria. pe baza unor înŃelegeri. în practica internaŃională se întâlneşte concesiunea – transfer de suveranitate asupra Acest principiu a fost dezvoltat pe plan teoretic de omul politic italian Mancini (1817-1888). divizarea (dizolvarea) unui stat în două sau mai multe state (de exemplu. formând Republica Unită Tanzania). Ungaria. formând Republica Arabă Unită. pot fi amintite: absorbŃia. Bucureşti. 129 48 . divizarea federaŃiei Mali creată în 1960 şi divizată. Alaska în 1867 de la Rusia). Originile. Ca moduri de creare şi modificare teritorială a statelor. Brezoianu 23-25. o parte din teritoriile rezultate vor contribui conform principiului naŃionalităŃilor48 la desăvârşirea unităŃii statale a două Ńări (România. Florida în 1819 de la Spania. divizarea Republicii Arabe Unite. Tot ca moduri de creare a noi state se cunosc şi fuziunile a două sau mai multe state într-un singur stat (Egiptul s-a unit cu Siria în 1958. În România o contribuŃie deosebită în această direcŃie a avut-o Romulus Seişanu (1884-1955). Str. Bucureşti. transferul de suveranitate. Cehoslovacia. evoluŃia şi elementele constitutive ale naŃionalităŃii. de metropolă şi declararea independenŃei la 4 iulie 1776 (independenŃă recunoscută de Anglia doar în 1783). om de litere şi ziarist. creşterea naturală şi antropică. Transferul de suveranitate este o formă de cedare voluntară de teritorii. Polonia). AbsorbŃia se produce când un stat având rolul unui centru polarizator (nucleu) atrage şi încorporează alte teritorii sau state (formarea în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea a Italiei în jurul Piemontului şi a imperiului german în jurul Prusiei). 1996. precum şi reversul lor. în 1961). Ca o formă particulară a transferului de suveranitate. în urma dezmembrării Imperiului austro-ungar (Tratatul de la Saint-Germain). Principiul naŃionalităŃilor. în 1935. de cele mai multe ori contra unor sume de bani (Statele Unite cumpără Louisiana în 1803 de la FranŃa pentru 15 milioane dolari. în acelaşi an. imperiul austro-ungar). Un caz aparte de secesiune îl reprezintă dezmembrarea imperiilor. cu o mai restrânsă răspândire şi cu o mai mică implicare a violenŃei armate. XIX). A doua ediŃie a apărut la Editura Albatros.

3. Privite în acest sens. Zona Canalului Panama (construit în 1914 pe teritoriul Columbiei). prin transgresiunea apelor marine. statele apar ca entităŃi politico-teritoriale distincte. deosebită de cele prezentate până acum. prin meandrare. legislaŃia internaŃională admite modificări ale teritoriului de stat numai în cazul când acestea corespund respectării principiului dreptului la autodeterminare al popoarelor. cum ar fi. Caracteristicile teritoriului de stat Teritoriul oricărui stat se individualizează printr-o serie de caracteristici calitative şi cantitative. prin erodarea Ńărmului. poate avea loc prin acŃiunea unor factori naturali (creşterea naturală).2. diferenŃiate ca poziŃie. pe care SUA o concesionează începând cu 1903. tot în această categorie intră şi bazele militare concesionate de anumite state sau organizaŃii internaŃionale pe teritoriul altor state). Italia. privită ca o subdisciplină care studiază aşezarea 130 . pentru o perioadă de 99 de ani. În prezent. O altă formă de modificare a teritoriului de stat. asupra Marocului. parte a teritoriului care aparŃine Republicii Panama. concesionare revizuită în 1979 – teritoriul fiind retrocedat statului Panama în 1999. modificarea liniei Ńărmului prin depuneri aluvionare ale unor râuri sau curenŃi marini (delta secundară formată de aluviunile cărate pe braŃul Chilia). Tibet. în schimbul dreptului de influenŃă cedat de Anglia. structură. Rudolf Kjellen. cea ce atrage modificarea liniei frontierei Tot de amploare redusă sunt considerare şi modificările antropice (creştere antropică) ale suprafeŃei teritoriului. dar care implică modificări reduse. ce constituie elemente fundamentale ale analizei geopolitice. părintele fondator al neologismului şi al disciplinei analizate. mărime şi formă.unor teritorii pe timp limitat (Hong Kong. Japonia-insule artificiale. Singapore). de exemplu. prin regresiunea apelor marine. de exemplu. importante lucrări de desecare şi îndiguire a unor suprafeŃe acoperite de mare (Olanda-polderele olandeze. O altă formă particulară a transferului de suveranitate constă în schimbul de teritorii. loc). concesionat de Marea Britanie în 1898. la sfârşitul secolului al XIX-lea. Monaco. pornea în abordarea „ştiinŃei care studiază Statul…” de la „topopolitică” (topos. dintre Londra şi Sankt Petersburg conform căruia s-au schimbat zonele de influenŃă în Persia. şi acordul din 1907. Ca exemple pot fi citate abandonarea de către FranŃa a intereselor sale în Egipt. a revenit în 1997 sub suveranitate chineză. 5. modificarea talvegului unui râu. pe 99 de ani. Afganistan şi Mongolia. cu grad mare de variabilitate.

Ca şi în cazul longitudinii. vecinătatea spaŃiului marin) şi economico-geografici. 5. insulare ale Oceaniei. o importanŃă deosebită în vederea localizării în cadrul continentului Europa o joacă meridianul de 250 longitudine estică. Longitudinea poate fi exprimată ca depărtarea unghiulară de la meridianul-origine (Greenwich).1. PoziŃia teritoriului de stat PoziŃia teritoriului statal ne oferă referenŃierea absolută şi relativă a statului în cadrul complexei reŃele a sistemului mondial. plus Australia şi Noua Zeelandă). Din punct de vedere al localizării matematice longitudinale. Kjellen pune accentul. minute şi secunde sau kilometrii (lungimea arcelor de cerc corespunzătoare). 131 . România se găseşte în partea centrală a continentului Europa.statului „…în cadrul larg al politicii”. Folosind ca parametri ai referenŃierii elemente cu mare stabilitate temporală. teritoriul unui stat poate fi desemnat ca făcând parte din emisfera estică (este cazul teritoriilor statelor europene. graniŃele şi reŃeaua de circulaŃie. hidrologice. africane. raportate la meridianul-origine. asiatice.2. poziŃia geografică se prezintă ca o caracteristică precisă la care ne putem raporta permanent în cadrul analizei geopolitice. în analiza geopolitică a statului.3. În cazul României. sau din emisfera vestică (statele ansamblului continental american). Morfopolitica lui Kjellen este aceea subdisciplină care studiază forma teritoriului. Astfel. până la meridianul punctului (în cazul nostru. „morfopolitica” şi „fiziopolitica” sunt următoarele două. teritoriului analizat). PoziŃia geografică reprezintă expresia localizării unui teritoriu în funcŃie de totalitatea parametrilor specifici geografici: matematici. În funcŃie de coordonatele longitudinale. tocmai pe caracteristicile teritoriului de stat. teritoriului. Latitudinea este distanŃa măsurată în grade de la Ecuator spre nord sau spre sud. Dacă „topopolitica” este primul capitol. care marchează jumătatea distanŃei dintre Oceanul Atlantic-limita vestică a Europei şi MunŃii Ural-limita estică. până la teritoriul analizat. cât şi geopolitic. fizicogeografici (elemente geomorfologice. Localizarea matematică a unui teritoriu se realizează pe baza determinării coordonatelor matematice ale longitudinii şi latitudinii. teritoriul României este cuprins între meridianele de 20015` longitudine estică în vest şi 29041`longitudine estică în est. După cum se observă. Măsurarea distanŃei faŃă de meridianul-origine se face în grade. resursele de sol şi subsol şi chiar aşezarea matematică. climatice. PoziŃia unui teritoriu poate fi exprimată atât geografic. pentru ca fiziopolitica să se refere la fizionomia.

Jamaica etc. − statele litorale. Costa Rica. 132 * . − statele peninsulare. minute şi secunde sau kilometrii (lungimea arcelor de cerc corespunzătoare) Astfel. Madagascar.). Mauritius. În cadrul acestor două categorii majore există o serie de subtipuri. cât şi extensia longitudinală sau latitudinală a acestuia. Subtipurile acestei categorii sunt: − statele insulare al căror teritoriu ocupă o insulă sau un grup de insule (Islanda.). un rol important în exprimarea poziŃiei absolute a unui stat îl ocupă vecinătatea Ńărmului marin. al căror teritoriu ocupă un istm (statele istmice din America Centrală – Guatemala. Statele maritime reprezintă acele state al căror teritoriu de stat include mare teritorială.). Nepal. România. Sri Lanka. în raport cu latitudinea statele sunt localizate în emisfera nordică sau în emisfera sudică. mod de viaŃă etc. Cazul acestor două state poate fi discutat. creează o condiŃionare a organizării interne a statului (activităŃi economice. Statele interioare sau continentale sunt acele state fără ieşire directă la mare. Cuba. În ceea ce priveşte avantajele ce decurg din situarea teritoriului faŃă de spaŃiile marine. Japonia.Grecia etc. ElveŃia etc. Mali etc. Cehia. al căror teritoriu este aşezat într-o zonă peninsulară sau ocupă o peninsulă (Spania. este cuprinsă între paralelele de 43037` latitudine nordică în sud şi 48015` latitudine nordică în nord. Malta. Dispunerea teritoriului într-o anumită emisferă. − statele insular-continentale al căror teritoriu ocupă atât o parte continentală cât şi una insulară (Suedia. Italia.) sau coridor terestru. Ciad. pe baza legăturilor comerciale maritime întreŃinute cu alte state. de această dată.). în sensul poziŃionării lor într-un subtip insular-peninsular. În cadrul parametrilor fizico-geografici. Somalia etc. Din acest punct de vedere se disting două tipuri de state: cu ieşire la mare (maritime) şi interioare (continentale).* ). teritorii de stat care dispun de litoral maritim sau oceanic (toate statele cu ieşire directă la mare). istoria consemnează o dezvoltare mai rapidă a statelor riverane. Arabia Saudită.măsurarea distanŃei faŃă de Ecuator. În această categorie se înscriu următoarele subtipuri: − statele fără acces la mare sau ocean. Honduras etc. − statele istmice. − statele cu acces la mare sau ocean prin intermediul unei căi fluviale navigabile (Ungaria. teritoriile de stat situate la mari distanŃe de Ńărm (Mongolia. latitudinal.). Coreea de Sud. Marea Britanie. se face în grade.

relieful major îl formează podişurile (Iran.). Dacă acesta prezintă articulaŃii propice pentru instalarea porturilor. Egipt). Andorra. ReferenŃierea geografică a unui stat în funcŃie de parametrul relief se constituie în practică prin identificarea acelui stat în cadrul unei regiuni geomorfologice (state alpine. Etiopia). ca element fundamental al peisajului natural. Spania.). Relieful. Există pe suprafaŃa globului state cu teritorii predominant muntoase (ElveŃia. asigurând R. În plus. folosirea porturilor însemnând dezvoltarea regiunilor limitrofe (Marea Mediterană.PoziŃia maritimă devine cu atât mai importantă cu cât marea respectivă este mai solicitată în traficul internaŃional. în care lungimea insuficientă a frontului oceanic nu satisface cerinŃele unui stat de mărimea R. Arabia Saudită. FranŃa. Libia. În situaŃia în care deschiderea este îngustă. pe acel sector nu se vor putea instala decât un număr limitat de porturi şi ca atare. Congo/Zairului49 – fâşie cu o lungime de aproximativ 500 km şi o lăŃime medie de 100 km – ce separă Republica Congo de Angola. La 27 august 1971. Cel mai reprezentativ exemplu în acest sens este cel al coridorului oceanic al R.D. Un caz distinct îl reprezintă statele ale căror teritorii reunesc mai multe tipuri de relief. Mexic. dacă este înalt sau jos. Bolivia.D. ConfiguraŃia liniei Ńărmului este una dintre cele mai importante caracteristici ale Ńărmurilor. Polonia). suprafaŃa deşerturilor ocupă o mare pondere din teritoriu (Algeria. India). fiecare dintre aceste state trebuind să-şi dezvolte un anumit tip de economie în concordanŃă cu tipul reliefului dominant. joacă un rol determinant în conturarea unei anumite evoluŃii economico-sociale a statului. În unele Ńări. În altele. O serie de alte avantaje decurg şi din configuraŃia liniei Ńărmului şi a lungimii frontului maritim. în proporŃii relativ egale (Germania. Peru. Începând cu anul 1997. sau câmpiile (Olanda. acest stat şi-a reluat vechiul nume de Republica Democrată Congo. state carpatice etc. 133 49 . Congo/Zairului acces la Oceanul Atlantic.D. Marea Nordului. accesul la resursele complexe ale platformelor continentale asigură o dezvoltarea mai bună a statelor în posesia cărora se află. Marea Caraibilor etc. state andine. dacă este supus sau nu îngheŃului iarna. sau expus furtunilor sunt doar câteva din avantajele sau dezavantajele pe care le impune configuraŃia liniei Ńărmului. Republica Democrată Congo (denumire adoptată în 1967) îşi schimbă titulatura în Zair. SUA). Congo. Lungimea frontului maritim este o altă caracteristică a Ńărmurilor maritime sau oceanice. cele existente vor fi supuse unei solicitări maxime mai ales când deservesc hinterlandul cu o suprafaŃă mare.

explicând astfel vitejia şi spiritul lor de libertate. alături de CarpaŃi şi Marea Neagră. În ceea ce priveşte clima. care uneori au constituit nucleu de formare a statelor. un rol deosebit l-au jucat şi lacurile. 1938. vântul drept „cel dintâi stăpân al omului”50. În anumite cazuri. Crearea iniŃială a statului suedez s-a localizat în jurul Lacului Molaren. observa puternica influenŃă a condiŃiilor climatice asupra indivizilor şi asupra comunităŃilor. civilizaŃiile (egipteană. în vecinătatea căruia se găseşte astăzi capitala. statele sunt răspândite în toate zonele climatice ale globului. 134 .Apele curgătoare şi lacurile. cu întreg edificiul fluviatil aferent. au dus la apariŃia şi dezvoltarea unor puternice civilizaŃii. în istorie avem numeroase exemple în care apele curgătoare. lacurile celor Patru Cantoane din ElveŃia au format centrul în jurul cărora s-au cristalizat germenii ConfederaŃiei ElveŃiene. Dunărea alcătuieşte. iar fluviul Galben şi Albastru pentru China. că în regiunile nordice clima rece a stimulat vigoarea şi energia popoarelor din această zonă geografică. de exemplu.1997). El susŃinea. Tigrului şi Eufratului. el considera temperatura. a atras o puternică diferenŃiere a condiŃiilor socio-economice şi 50 Simion MehedinŃi.. atribuia climei un rol decisiv atât în formarea moravurilor şi a credinŃelor religioase. În timpurile moderne. Pentru România. Rol similar l-a avut Gangele şi Indusul pentru civilizaŃia indiană. alături de celelalte elemente ale cadrului natural. temelia unităŃii pământului românesc. în timp ce căldurile din Africa i-ar fi îndemnat pe locuitori la lene. aceasta a generat numeroase speculaŃii cu privire la influenŃa sa asupra dezvoltării socio-economice a umanităŃii în general şi a dezvoltării inegale a diverselor regiuni ale globului. Pe lângă rolul jucat în apariŃia şi dezvoltarea unor civilizaŃii şi mai târziu a unor state. (Montesquieu. Astfel. Diversitatea climatică a localizării. Simion MehedinŃi. fără a se constitui în cauză principală. mesopotamiene) s-au format pe văile Nilului. joacă un rol hotărâtor în viaŃa unui stat. în particular. în celebra sa lucrare L`esprit des lois. Astfel. Astfel. În Orientul Apropiat şi Mijlociu. umezeala. în Antropogeografia. În prezent. Bucureşti. Montesquieu. cât şi în instaurarea ordinii social-politice. S. În aceeaşi direcŃie. în prezent componenta hidrografică a mediului natural ocupă un rol important în susŃinerea activităŃilor economice ale multor state („axe economice”). preluat după Brucan. Antropogeografia. statele îşi definesc într-o mare proporŃie existenŃa pe baza reŃelei hidrografice.

economice. Aceste teorii au fost infirmate de evoluŃia istorică a evenimentelor (anii ’60 în Africa). Războiul din Vietnam poate fi înŃeles cu toate implicaŃiile sale doar în contextul interesului geopolitic şi geostrategic al puterii americane în Pacific şi în Asia de sud-est. constituie motivele ascunse ale multor conflicte în arena internaŃională. diamantele. mai recent petrolul şi uraniul. retragerea FranŃei din structura militară a AlianŃei nord-atlantice a fost sesizată ca „o lovitură de cuŃit în inimă” dată acelei organizaŃii. nivelul general de dezvoltare) şi politica sa externă. În cursul evenimentelor care au culminat cu invazia în Cehoslovacia din august 1968. poziŃia geografică reprezintă o componentă importantă. dar şi mai variabilă. culturale şi militare cu statele vecine. reprezintă expresia raportului ce se stabileşte între suma caracteristicilor interne ale unei entităŃi statale (poziŃia geografică. Nu rareori. „atracŃia” exercitată de acestea a reprezentat un factor de tensiuni şi conflicte. În analiza geopolitică a statului. Criza rachetelor din Cuba şi tensiunile continue legate de această Ńară derivă din 135 . cu puterile regionale şi mondiale. În cadrul poziŃiei geopolitice. Se socoteau ca nefavorabile formării statelor climatele reci. aurul. alături de poziŃia geografică se foloseşte şi referenŃierea exprimată prin poziŃia geopolitică. însă. Astfel. aprecieri care căutau să justifice expansiunea colonialismului. dar şi a faptului că retragerea ei a creat un vid care nu a putut fi umplut în dispozitivul strategic al pactului. Expresii precum „competiŃia pentru cordonul cuprifer”. deseori invocată ca argument definitoriu al unor decizii geopolitice şi geostrategice. mult mai complexă. Zăcămintele minerale. mărimea şi forma. potenŃialul natural şi uman. şi cu precădere în definirea raporturilor dintre state. Petrolul a jucat un rol evident în generarea antagonismelor politicii de putere din Orientul Mijlociu. Realitatea demonstrează însă imposibilitatea explicării anumitor evenimente fără a conexa poziŃia geografică cu o serie de alte caracteristici specifice actorilor implicaŃi. Cu deosebire zonele tropicale calde erau considerate ca „pasive” din punct de vedere politic. din cauza poziŃiei geografice a acestei Ńări. PoziŃia geopolitică. pentru ca în final să devină expresia raporturilor politice. cele deşertice sau climatele calde şi umede. anumite teorii au avansat ideea că manifestările fenomenelor climatice extreme pot împiedica formarea statelor.cultural-politice. Mai mult. „războiul aurului” sau „războiul petrolului” sunt elocvente în acest sens. Resursele naturale prezintă importanŃă pentru dezvoltarea economică a unei Ńări. poziŃia geografică a acestui stat socialist a fost invocată ca un argument major al deciziei politice.

Configurarea unor mari „ansambluri regionale” economice şi culturale. din vecinătatea cu state mari sau mici. afirmă R. Kjellen în Grundriss zu einem System der Politik (1920). în funcŃie de contextul general istoric şi cel particular geopolitic. De aici rezultă marele grad de variabilitate pe care îl implică poziŃia geopolitică şi necesitatea unei permanente reevaluări a reprezentării acesteia. întreprinde demersuri şi în sensul stabilirii unor cât mai bune relaŃii cu SUA. mezopoziŃia şi micropoziŃia geopolitică. din situaŃia faŃă de punctele de fricŃiune sensibile ale marii politici. macropoziŃia geopolitică era apreciată prin poziŃia unui stat faŃă de cele două superputeri – SUA şi URSS. reconfigurarea ordinii mondiale impune o refacere a raporturilor între state. şi mai puŃin a unor „blocuri” ideologice şi militare. pentru alte mari puteri.faptul că revoluŃia socialistă a izbucnit chiar în apropierea celei mai mari puteri capitaliste. impune o retrasare a „axelor de interes geopolitic” în care statele trebuie să se implice. Până nu demult. În cadrul poziŃiei geopolitice se pot distinge trei niveluri de raportare a statului la mediul extern: macropoziŃia. Pentru restul statelor se evidenŃiază o poziŃie dificilă în relaŃiile cu marile puteri şi superputerea americană. din distanŃe mari sau mici ce le despart de centrele de forŃă şi de cultură ale timpului. În prezent. MacropoziŃia geopolitică evidenŃiază poziŃia unui stat pe harta politică a lumii. În perspectivă. care decurg: dintr-o vecinătate simplă sau complicată. în condiŃiile sistemului mondial bipolar de putere. angrenată în procesul integrării europene şi euroatlantice. Schimbările permanente care au loc în planul relaŃiilor internaŃionale impun o politică externă flexibilă. care. din aşezarea la centru. „În practică e vorba mai ales de un studiu al vecinilor. Se oferă aici observaŃiei şi reflecŃiei toate problemele fundamentale pentru situaŃia în lume a unei Ńări. macropoziŃia geopolitică trebuie reconsiderată în sens geoeconomic şi geocultural. 136 . într-o lume globalizată. Dacă pentru SUA impunerea şi menŃinerea supremaŃiei mondiale reprezintă principalul deziderat în planul relaŃiilor internaŃionale. PoziŃia geopolitică îşi găseşte reflectarea într-o anumită orientare preponderentă a relaŃiilor externe pe anumite „axe de interes geopolitic”. care să permită o adaptare continuă a poziŃiei faŃă de diverşii actori implicaŃi în deciziile politicii mondiale. problema se pune în termenii stabilirii unei poziŃii cât mai avantajoase în ierarhia mondială. dar fermă. Un exemplu elocvent îl pre-zintă chiar România. intermediară sau la margine şi multe altele de felul acesta”.

Preocupările vizând această caracteristică s-au îndreptat în mod constant asupra clasificării statelor în funcŃie de mărimea suprafeŃei şi asupra stabilirii unei mărimi optime a teritoriului. Dacă clasificările după mărimea teritoriului intră în domeniul de studiu al geografiei politice. cu avantajele şi dezavantajele ce decurg din diversitatea suprafeŃelor. De asemenea. oferă cea mai clară imagine a unei micropoziŃii geopolitice dezavantajoase. Exemplul cel mai elocvent îl oferă poziŃia Israelului faŃă de Ńările arabe. permanent tensionate. determinată de relaŃiile reciproce politice.44 km2 (Vatican) şi merge până la 17 mil.2. Formate în condiŃii geografice. Raporturile statului Israel cu statele vecine. km2 (FederaŃia Rusă). O politică bazată pe principiul „bunei vecinătăŃi”. relaŃii stabilite istoric menŃin o poziŃie geopolitică mai puŃin variabilă decât în cazul relaŃiei cu marile puteri. poate impune o micropoziŃie geopolitică avantajoasă.3. 5. în care suprafeŃele statelor sunt încadrate în 8 categorii de mărime (tabelul 2). În evaluarea ei un caracter important îl joacă vecinătatea nemijlocită. Mărimea teritoriului de stat Mărimea reprezintă o a doua caracteristică definitorie a teritoriului statelor. MicropoziŃia geopolitică a unui stat are în vedere avantajul sau dezavantajul din punct de vedere politic. stabilirea mărimii optime a teritoriului. economic şi strategico-militar al diferitelor sectoare de frontieră. uneori conflictuale. ne situează în sfera domeniului geopolitic. care exprimă suma tuturor suprafeŃelor de uscat şi de apă cuprinse în interiorul frontierei de stat. un bun exemplu ne oferă şi poziŃia Cubei în raport cu SUA. economice. InfluenŃa modului de formare şi de dezvoltare teritorială îşi găseşte expresia în marea diversitate a suprafeŃelor statelor. stabilit pe criteriul reciprocităŃii. politice. În cazul „vecinătăŃii apropiate”. teritoriile de stat cunosc în prezent o desfăşurare în suprafaŃă care porneşte de la 0. Prezentăm în continuare câteva dintre cele mai semnificative sisteme de clasificare a mărimii teritoriului de stat: − O primă clasificare este realizată în 1963 de geograful american Norman Pounds.MezopoziŃia geopolitică se referă la poziŃia statului în limitele unei regiuni sau subregiuni. în Political Geography.2. sociale şi culturale diferite şi înregistrând de-a lungul timpului evoluŃii extrem de variate. 137 .

Microstate Categorii de mărime peste 6 000 000 km2 între 2 500 000 km2 şi 6 000 000 km2 între 1 250 000 km2 şi 2 500 000 km2 între 650 000 km2 şi 1 250 000 km2 între 250 000 km2 şi 650 000 km2 între 100 000 km2 şi 250 000 km2 intre 25 000 km2 şi 100 000 km2 sub 25 000 km2 Sursa: T. El îşi bazează ierarhizarea pe următoarea formulă.35. Ministate 9. friches” (1992).L. asemănătoare celei realizate de Norman Pounds. Conform acestei ierarhizări. Sanguin individualizează 9 categorii de state (tabelul 3). State foarte mici 8. cu atât mai jos în ierarhie este poziŃionat statul. State foarte mari 4. Astfel. iar pentru teritoriul fostei URSS o valoare de 1. în care Ga reprezintă suprafaŃa Pământului. Microstate Categorii de mărime peste 6 000 000 km2 între 2 500 001 km2 şi 6 000 000 km2 între 1 250 001 km2 şi 2 500 000 km2 între 650 001 km2 şi 1 250 000 km2 între 250 001 km2 şi 650 000 km2 între 100 001 km2 şi 250 000 km2 între25 001 km2 şi 100 000 km2 între5 001 km2 şi25 000 km2 sub 5 000 km2 Sursa: A. Ilieş. géopolitique. Tabelul 3 Clasificarea statelor după mărime în viziunea lui A. iar Rx reprezintă suprafaŃa teritoriului de stat. Sanguin Tipuri de state 1.L. în „Géographie politique. pratiques. State imense 3.10. State foarte mici 8. State peste măsură de mari 3. Macrostate 2. State mici 7. géostratégie: domaines. 1998 – A.Tabelul 2 Clasificarea statelor după mărime în viziunea lui Norman Pounds Tipuri de state 1. pentru teritoriul Vaticanului s-a obŃinut o valoare de 3. State gigant 2. 1999 138 . State mari 5. State mari 5. Sanguin. cunoscută sub denumirea de metoda G: Gx = Ga / Rx. Cu cât valoarea indicelui G este mai mare. State foarte mari 4. State mici 7. geograf elveŃian. realizează o clasificare în care foloseşte un indice de ierarhizare pentru determinarea poziŃiei suprafeŃei unui anumit stat într-un sistem valoric. Simion. State mijlocii 6. State mijlocii 6.

I.2 7. chiar dacă numărul statelor aparŃinând acestei categorii este destul de scăzut. alcătuită din 9 intervale de mărime (tabelul 5). o clasificare a suprafeŃei statelor în cinci categorii de mărime (tabelul 4).1 3. reŃeaua urbană sau de transporturi” (Ilieş. – M. Într-o astfel de clasificare. pleacă de la „considerentul că statele incluse într-o anumită grupă au toate şansele de a cunoaşte un anumit număr de probleme similare în ceea ce priveşte echiparea teritorială.8 Sursa: A. deci un grad mai mic de aplicabilitate. numărul mic al categoriilor de mărime (5) prezintă inconvenientul grupării în acelaşi interval a unor state cu suprafeŃe foarte diferite. faŃă de Pounds. cu atât riscul cuprinderii într-o singură categorie a unor state cu suprafeŃe diferite este mai mic şi exactitatea mai mare. Tabelul 4 Clasificarea statelor după mărime în viziunea lui M. Glassner propune.5 1. unde încadrează statelor sub 5000 km2. Glassner Categoria de mărime 1 2 3 4 5 peste 2500000 km2 între 350000 – 2500000 km2 între 150000 – 350000 km2 între 30000 – 150000 km2 sub 30000 km2 Total Număr de state 9 48 28 53 65 193 Supr. în Political Geography (1996). propunem o clasificare a statelor în funcŃie de suprafaŃa teritoriilor de stat.tot. Ilieş. (mil.Se observă că Sanguin introduce.8 135. ceea ce face această clasificare mai puŃin operabilă. 139 . în categoria statelor cu suprafaŃă cuprinsă între 350 000 km2 şi 2 500 000 km2 intră şi Arabia Saudită (2 248 000 km2) şi Papua Noua Guinee (463 840 km2). 1999). cu cât numărul intervalelor va fi mai mare.km2) 75.8 45. urmată de o clasificare pe categorii de mărime. I. 1999 În clasificarea lui Glassner. Realizarea acestei ierarhizării. o a noua categorie. De exemplu. În continuare.

China (9. Brazilia (8.3 1 0. nu poate însemna decât avantaje multiple: varietatea şi bogăŃia unor resurse naturale. 2.9 1. a 140 . mari suprafeŃe agricole. Canada). km2) – concentrează o suprafaŃă totală de peste 62 mil. Observăm că un număr de şase state cu o suprafaŃă de peste 5 mil. ceea ce reprezintă o pondere 41. km2).5 9. sau sunt cunoscute sub denumirea de „subcontinente” (Brazilia.2 mil.4 mil.2 38. Astfel. Un număr de 22 de state. km2 între 500 000 şi 1 mil km2 între 250 000 şi 500 000 km2 între 100 000 şi 250 000 km2 între 50 000 şi 100 000 km2 între 25 000 şi 50 000 km2 între 10 000 şi 25 000 km2 sub 10 000 km2 Număr de state 6 22 22 25 30 20 19 15 33 SuprafaŃa (mil.7 mil. Mărimea teritoriului de stat poate fi interpretată şi din punct de vedere al avantajelor şi dezavantajelor pe care le oferă. pentru cele 166 de state rămase nu rămân decât 33 % din suprafaŃa uscatului. Canada (9. km ) 62. 3. km2).6 0. cu o suprafaŃă cuprinsă între 1 şi 5 mil.7 26. km2). km2.9 mil.Tabelul 5 Clasificarea statelor după mărime Categorii de mărime 1.9 mil. În anumite cazuri.7 % din suprafaŃa uscatului. sau se desfăşoară pe două continente (FederaŃia Rusă). km2 între 1 şi 5 mil.5 mil. Dintre acestea.16 0.5 0. ocupă o suprafaŃă totală de 38.02 *SuprafaŃa totală a uscatului măsoară 148.02 mil. o suprafaŃă mare.1 3. ceea ce reprezintă peste 67 % din totalul suprafeŃei uscatului. însă. km2 . unele ocupă singure un întreg continent (Australia). km2 – FederaŃia Rusă (17 mil. suprafeŃe numeroase cu potenŃial de habitat.2 0.04 2 Ponderea din total suprafaŃă uscat* (%) 41. 8. km2 cu o pondere de 26.7 % din suprafaŃa uscatului. SUA.4 6.6 %).04 4. km2) şi Mauritania (1.9 15.2 10. numeroşi vecini frontalieri. 4. km2. ocupă peste 100 mil km2. km2). De cele mai multe ori.9 mil. 7.4 0. un teritoriu cu o suprafaŃă mare poate prezenta dificultăŃi în privinŃa administrării. km2) şi Australia (7. 9. peste 5 mil. 5. SUA (9. Aceste două prime categorii cu un număr de doar 28 de state (14.5 mil. 6. Aceste state se desfăşoară ca mărime între India (3. km2). pe care o prezintă teritoriul anumitor state.

în cazul Norvegiei. în care suprafaŃa mică a teritoriului este compensată de nivelul economic. În cazul statelor mici. cu precădere din Europa (Monaco.A. Braziliei etc. politic. Mali.organizării infrastructurii. Acest lucru se poate observa foarte bine în cazul Italiei. S. dezavantajele geostrategice fac din acest tip de configuraŃie a teritoriului o problemă în ceea ce priveşte dezvoltarea de ansamblu uniformă a regiunilor statului respectiv. materii prime etc. în care prezenŃa unei resurse naturale importante (petrol) poate echilibra raportul cu o suprafaŃă mică a teritoriului. Generalizând. sau poate conduce la o repartiŃie inegală a populaŃiei (viduri de populaŃie). Angola. O serie de dezavantaje.. Etiopia) şi cu un potenŃial geostrategic şi geopolitic ridicat în cazul Rusiei. ca în cazul Japoniei. la dificultatea creării unui sistem de apărare viabil. Liechtenstein. ponderea dezavantajelor este net superioară celei a avantajelor. Canada). Există însă şi situaŃii. Un exemplu aparte îl constituie state precum Bahrain. de asemenea. Chinei. Canada. Statele cu o configuraŃie alungită sunt considerate acele state în care una dintre axe depăşeşte de cel puŃin şase ori lungimea celeilalte (lungimea este de şase ori mai mare decât lăŃimea medie). putem observa cum suprafeŃele mari ale teritoriilor prezintă avantaje în cazul statelor cu un nivel ridicat de dezvoltare (SUA. şi un dezavantaj.2. Kuwait. precum izolarea anumitor regiuni din cauza distanŃelor foarte mari faŃă de Capitală. Japonia) sau în sensul latitudinii (Rusia. care se întinde pe 380 latitudine. nu în ultimul rând. greutatea asigurării legăturilor de transport. FranŃa).3. a regiunilor extreme. Argentina. unde discrepanŃa este foarte mare între nordul puternic dezvoltat şi sudul slab dezvoltat şi. Această formă prezintă. în cazul statelor slab dezvoltate (Sudan. dar şi al altor teritorii de stat. apă. social şi cultural ridicat. de alimentare cu energie. Cel mai reprezentativ este cazul Chile. Forma teritoriului de stat După formă. Luxemburg).3. Traseul frontierelor determină configuraŃia teritoriului. Astfel. datorită dispunerii alungite a teritoriului la latitudini mari. avantajul unei diversităŃi a tipurilor de peisaj. în unele împrejurări. implicit a tipurilor de resurse specifice. la o dezvoltare regională inegală şi. care. nordul Ńării (Laponia) se deosebeşte clar de sudul populat şi dezvoltat. Qatar. Suedia. poate avea o influenŃă majoră în viaŃa acestuia. putem identifica pe harta lumii state cu o configuraŃie a teritoriului foarte alungită pe direcŃia meridianelor (Chile. 5. între paralelele 180 şi 560 latitudine sudică. Norvegia. statele lumii se înfăŃişează sub diferite configuraŃii.U. 141 . unde. Vietnam. Germania.

care prezintă ambele tipuri de 142 . care se împarte la Ac suprafaŃa cercului cel mai mic circumscris perimetrului. sau chiar sub forma unui coridor ce separă două sau mai multe state (coridorul Caprivi – Namibia. pentru o mai mare exactitate.Multe alte Ńări îşi regăsesc configuraŃia teritoriului în diverse forme geometrice: formă aproape circulară (România. Cel mai bun exemplu în demonstrarea configuraŃiei cu protuberanŃe îl constituie teritoriul Republicii Congo Zair. În aprecierea gradului de compactivitate a teritoriului de stat sunt folosite. Togo. Benin). şi se înmulŃeşte cu 100. Cole: Ic= As / Ac x 100. posibilitatea unei bune administrări politice. Mexicul 22 şi Chile – stat alungit. Astfel. Uruguay) sau poligonală (FranŃa-hexagon. Cliff şi Allan Frey propun următoarea formulă de determinare a indicelui de compactivitate (Ic): Ic= (1. este exprimată forma alungită a teritoriului. Valori ale indicelui în apropiere de 1 exprimă un grad mare de compactivitate tinzând spre forma circulară. Cu cât valorile indicelui se apropie de 0. Aceste două subtipuri se înscriu în categoria statelor compacte. ce asigură gradul maxim de compactivitate. extreme ale perimetrului. O altă formulă matematică de calculare a gradului de compactivitate a unui teritoriu este cea a lui J. S suprafaŃa teritoriului. Peter Hagget. cu numeroase avantaje. 5. metodele matematice. precum posibilitatea asigurării legăturilor de transport şi aprovizionare eficiente. Ghana. fostă Katanga – Congo Zair).27 S) / L2.P. în teritoriul altui stat (provincia Shaba. autorul a calculat indicii de compactivitate ai anumitor Ńări: FranŃa are un indice de 57. Acestea se prezintă sub forma unei configuraŃii compacte din care pleacă o prelungire a teritoriului. Ca un subtip al configuraŃiei compacte se înscriu teritoriile statale cu protuberanŃe. Rezultatul se apreciază astfel: un teritoriu prezintă un grad mare de compactivitate cu cât valoarea indicelui de compactivitate este mai apropiată de 100 (valoarea specifică statelor circulare) şi o formă alungită când valoarea indicelui scade spre 0. Conform acestei formule. unde 1. toate acestea conlucrând la o dezvoltarea uniformă de ansamblu.27 reprezintă coeficientul de ajustare. ce intră. L lungimea axei ce uneşte cele mai îndepărtate două puncte.5. unde A reprezintă suprafaŃa teritoriului (aria statului). sub forma unei pene. Andrew D. coridorul Vakhan – Afganistan).

aflându-se în partea de nord-est a Ńării. de-a lungul râului Meuse.extensiuni. 300 km. de-a lungul fluviului Zambezi. are o mare importanŃă strategică. Un alt tip al configuraŃiei teritoriului este cel polimeric sau fragmentat. lungime. Germania de Belgia. În plan geostrategic. Olanda prezintă o zonă-coridor (regiunea Limburg). Zambia şi creând legătura frontalieră a Namibiei cu Zimbabwe. după podişul cu acelaşi nume. sau numai insule (Marea Britanie. Regiunea Shaba. Danemarca. Un alt exemplu îl constituie fâşia Caprivi. În partea de nord-vest a Congo Zair se află coridorul ce asigură ieşirea la Oceanul Atlantic a acestei Ńări. fostă Katanga. De asemenea. În Asia. Pe continentul european. ce separă. fie numai părŃi continentale (cazul Pakistanului până în 1971). separând Angola. în comparaŃie cu cele monomerice sau compacte al căror teritoriu este format dintr-un singur nucleu. lungime şi 100 km. ce reprezintă o parte a teritoriului Namibiei ce pătrunde sub forma unui coridor spre centrul continentului. Botswana. ce pătrunde pe teritoriul Zambiei cca 300 km. între insulele teritoriului statal pot exista mari deosebiri din punct de vedere al resurselor şi posibilităŃilor de locuire. atât cea de pană (extensiunea teritorială a unui stat în interiorul altui stat) în partea de SE. ceea ce poate explica inegalitatea răspândirii populaŃiei şi a dezvoltării economice. mai ales prin resursele de subsol pe care le deŃine în cantităŃi mari (uraniu şi cupru). Coridorul are o lungime de aproximativ 500 km. Coridorul are o lungime de cca 450 km şi o lăŃime medie aproximativ 80 km. statele insulare din Oceanul Pacific). dispersarea largă a insulelor greceşti până în apropierea Ńărmurilor Turciei şi corelarea acestei situaŃii cu descoperirea în 1973 a mari zăcăminte de petrol în subsolul platoului continental pe care se află aceste insule au generat o serie de puternice tensiuni între cele două Ńări. Coridorul a jucat rol de zonă tampon între imperiul britanic şi cel rus. Afganistanul prezintă o extensiune teritorială sub forma unui coridor lung de cca.. În plan politic şi economic. Tipul de stat perforat se caracterizează prin prezenŃa în interiorul teritoriului statal a unor unităŃi teritoriale aparŃinând altor state (cazul enclavelor). Filipine). Pe lângă numeroasele avantaje pe care le prezintă acest tip de configuraŃie. cu o lungime de cca 50 km. pe o porŃiune. legătura dintre insulele aflate la mari distanŃe şi nucleul central poate fi dificilă. ce separă Tadjikistanul de Pakistan asigurând legătura frontalieră cu China. în existenŃa mai multor nuclee teritoriale. Canada. o serie de dezavantaje tind să contrabalanseze situaŃia. fie părŃi continentale asociate cu insule (Grecia. sau chiar existenŃa în cadrul teritoriului statal a unui ministat 143 . lăŃime medie şi separă Congo de Angola. Caracteristica acestui tip constă.

San Marino). Forma statelor (A. cu protuberanŃe. C. compact cu două varietăŃi geometrice (circular şi poligonal). ceea ce a dus în 1992-1993 la un sângeros conflict armat între Armenia şi Azerbaidjan. D. După cum se observă. B.(Vatican. În cazul teritoriilor ocupate de populaŃie de aceeaşi etnie cu a unui stat vecin. situaŃia poate reprezenta o problemă în cazul revendicării alipirii la Ńara-mamă. polimeric sau fragmentat şi perforat (figura 9). din clasificarea statelor în funcŃie de configuraŃia teritoriului statal rezultă următoarele tipuri: alungit. alungite. cu protuberanŃe. Fig. situată pe teritoriul Azerbaidjanului.9. Cel mai reprezentativ exemplu este cel al enclavei Nagorno Karabah.polimerice) 144 . dar populată în proporŃie de 80 % de armeni. compacte.

de natură convenŃională sau impus... care delimitează teritoriul statelor între ele sau faŃă de marea liberă şi spaŃiul extraatmosferic” (Geamănu. datorită asemănării cu sensul termenului graniŃă. la limita unei unităŃi politice bine definite . op. continuând spre centrul Pământului conform cu reglementările internaŃionale.44-45. prin reducerea frontierei la o „linie reală sau imaginară”. în ambele definiŃii prezentate. graniŃa reprezintă o linie de demarcaŃie imaginară. în DicŃionarul de geografie umană (1999).. zonă. ce delimitează teritoriul în care îşi poate exercita suveranitatea exclusivă fiecare dintre ele”. Tot în acest sens este şi definiŃia lui Voicu Bodocan (1997). GraniŃa este un element component al frontierei. înconjurate de garduri sau ziduri în interiorul cărora apar borne de demarcaŃie care marchează în teren puncte cu coordonate topografice stabilite prin tratate internaŃionale. 1996). frontiera apare ca o linie de demarcaŃie. 51 Godal. pentru graniŃă nu putem folosi decât sensul de „linie imaginară”. care consideră frontiera „un areal politico-geografic. situată în interiorul spaŃiului frontierei dintre două unităŃi statale..”51.3. creează confuzie. ea apare ca un „spaŃiu de separaŃie între două state. respectiv la o „linie naturală sau convenŃională”.. 1981). Frontiera reprezintă spaŃiul de contact de dimensiune variabilă şi folosinŃă comună dintre două sau mai multe unităŃi politico-teritoriale statale. Primele două definiŃii.”. Delimitarea teritoriului de stat – frontiera de stat Frontiera de stat reprezintă „o linie reală sau imaginară trasată între diferite puncte pe suprafaŃa terestră. care intersectează suprafaŃa terestră.5. întinderi de apă care nu fac parte din teritoriul său” (DicŃionarul explicativ al limbii române. 145 . este în realitate constituită din zone de lăŃimi variabile. Delimitarea propriu-zisă a teritoriilor de stat.cit. ceea ce conferă dreptul de utilizare a resurselor subterane. areal etc... sau interfaŃa verticală imaginară între state suverane. recunoscută ca limită a teritoriului de stat. În acelaşi sens. Aceste borne indică planul imaginar vertical al graniŃei de stat şi deci limita exercitării atributului suveranităŃii asupra teritoriului. 1987. care apare pe hartă sub forma unor linii de demarcaŃie. p.4. The Penguin Dictionary of Human Geography (1987) defineşte graniŃa ca fiind „linia de demarcaŃie ce stabileşte limitele între două sau mai multe unităŃi politice.. sau o „linie naturală sau convenŃională care desparte teritoriul unui stat de teritoriul altor state sau.2.. Dacă pentru definirea frontierei se folosesc sensurile de spaŃiu. Astfel. Dacă.

Un alt aspect important al analizei frontierei îl reprezintă identificarea şi clasificarea acestora. frontiera a constituit o permanentă preocupare a cercetărilor geopolitice. Începând cu perioada modernă. Versailles (1919). Prin caracteristicile şi funcŃiile îndeplinite. noŃiunea de frontieră avea un înŃeles aparte. ea fiind consemnată. nişte spaŃii în general pustii. de exemplu. Potsdam (1945) . 1981. în acele „deşerturi ale tătarilor”. iar naŃiunea dreptul ei la autodeterminare”52. putem afirma că noŃiunea frontierei de stat este complementar indispensabilă noŃiunii de teritoriu de stat. elaborat de Grigore Geamănu. începând cu Congresul de Pace de la Westphalia. frontiere de separare. Bădescu şi D. Drept internaŃional public. rezultate în urma conferinŃelor de pace. frontiere postbelice.1. Un alt exemplu de ce s-ar putea numi frontieră îl întâlnim în Asia. Până la acel moment. nu limitelor statale prezente. Yalta (1944). sau a acordurilor dintre marile puteri. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. dintre anii 1644 şi 1648. Ideea de frontieră apare relativ târziu în istoria umanităŃii. vol. funcŃional şi statutul legal al demarcaŃiei. care corespundea. Viena (1814). frontierele au jucat un rol important în relaŃiile internaŃionale. Din acest punct de vedere. sau impuse de un stat mai puternic. cu sens de dispozitiv de protecŃie militară. Clasificarea conform acestui criteriu. fiind supuse celor mai neprevăzute controverse. care marchează sfârşitul Războiului de 30 de ani şi al perioadei medievale. germană. franceză. Dungaciu. Astfel. ea integrându-se organic în componenŃa statului. precum frontiera dintre SUA şi Mexic etc. Pakistan şi Bangladesh. publicată în 1995 de I. reprezentând „limita juridică în cadrul căreia statul îşi exercită suveranitatea sa deplină şi exclusivă. Criteriul genetic explică atât originea frontierelor.Ca şi teritoriul de stat. exemplu în acest caz este frontiera dintre India. În acest sens vom folosi următoarele criterii: genetic. respectiv cele formate ca rezultat al împărŃirii sferelor de influenŃă între puterile coloniale. unde se încrucişau adesea diverse triburi nomade. pot fi evidenŃiate: frontiere coloniale. în accepŃiunea actuală a termenului. frontiera era reprezentată de acel „limes”. din punct de vedere al succesiunii frontierelor. morfo-structural. 146 52 . Un aport deosebit în identificarea istoricului cercetării „fenomenului frontierei” în cadrul diverselor şcoli geopolitice (americană. ci spaŃiilor mişcătoare ce se interpuneau între universuri politice dinamice. românească) îl are lucrarea Sociologia şi geopolitica frontierei. ideea de frontieră se diversifică. În concepŃia romană. cât şi momentul „trasării” graniŃelor.

Linia imaginară de demarcaŃie urmăreşte în 147 . Acest tip este specific majorităŃii statelor europene în care fixarea limitelor teritoriale s-a realizat prin acorduri succesive în urma conflictelor dintre părŃi.a. Spre exemplu. Frontierele antecedente indică un tip de demarcaŃie spaŃială anterioară formării teritoriale a statului.). Exprimarea specifică acestui tip de frontieră este reprezentată de demarcaŃiile spaŃiale efectuate în perioada marilor descoperiri geografice. Frontierele naturale se împart în: frontiere terestre. frontiere maritime şi frontiere aeriene. în care momentul trasării frontierei este raportat la momentul stabilirii populaŃiei. graniŃa dintre SUA şi Canada a fost fixată înaintea constituirii statelor respective.U. Frontierele artificiale. Ea poate fi artificială (geometrică) sau naturală (în regiunile de munte. • Frontiera fluvială separă în două părŃi apele unui fluviu situat între teritoriile a două state. ridicări de terenuri ş.A. Frontierele subsecvente indică un tip de demarcaŃie spaŃială produs al procesului istoric de formare a statelor. • Frontierele geometrice sunt constituite din linii drepte (de unde şi denumirea de geometrice). Uneori. • Frontiera terestră desparte uscatul dintre două state. delimitând frontiere artificiale şi frontiere naturale. cu paralela sau meridianul geografic. fiind folosite mai frecvent paralelele (o porŃiune de frontieră dintre S. frontiera urmează linia vârfurilor cele mai înalte). şi Canada). între Mali şi Mauritania. din anumite consideraŃii de ordin practic (spre exemplu. început o dată cu cristalizarea conştiinŃei teritoriale a grupurilor umane. Frontierele supraimpuse indică un tip de demarcaŃie realizat ulterior stabilirii populaŃiei.Richard Hartshorne. în care interesele marilor puteri au contrazis de cele mai multe ori realităŃile etno-teritoriale locale. care despart teritoriile statelor. pentru a nu despărŃi o localitate de sursele de alimentare cu energie şi apă. Criteriul morfo-structural impune analiza traseului frontierei şi a modului de trasare. din cauza unor fenomene naturale precum aluviuni. frontiere fluviale. indică trei tipuri de frontiere: antecedente (anterioare stabilirii populaŃiei). subsecvente (în paralel cu fixarea şi dezvoltarea populaŃiei) şi supraimpuse (ulterioare stabilirii populaŃiei). înaintea fixării comunităŃilor coloniale. • Frontierele astronomice coincid. Libia şi Ciad etc. Ca exemple notăm trasarea arbitrară a frontierelor coloniale din Africa. trasate în zone slab populate sau nevalorificate. pot fi frontiere geometrice sau frontiere astronomice. se admite ca frontiera geometrică să se abată de la linia dreaptă. după direcŃia lor. Exemple: frontierele între Algeria şi Mali.

în prezent se dezvoltă tot mai mult legăturile transfrontaliere. populaŃia trebuie privită atât ca „factor de putere” în relaŃiile dintre diverse entităŃi geopolitice ce activează în arena relaŃiilor internaŃionale. recunoscute în cadrul sistemului relaŃiilor internaŃionale. informaŃie prin sistemul vamal. Frontierele fictive indică delimitările recunoscute unilateral de unul sau mai multe state. La ora actuală. 5. M. Ńinând cont de anumite limite.4. reprezintă cel de-al doilea element esenŃial al existenŃei statului. Caracteristici geo-demografice PopulaŃia. pe care şi-o fixează fiecare stat. dar Ńine cont şi de particularităŃile apelor de frontieră. Exemplul cel mai elocvent îl reprezintă Uniunea Europeană.I. Frontierele de contact se impun prin funcŃia de legătură. Această cifră exprimă rezultatul unui întreg proces de evoluŃie numerică pornit în 148 . • Frontierele maritime constau în linia exterioară a mării teritoriale. indicând ca tipuri principale: frontiere de separare şi frontiere de contact.general linia talvegului. de mărfuri. Frontierele de separare se impun prin funcŃia de barieră. în viziunea geopoliticii. până la limita inferioară a spaŃiului cosmic. Frontierele de facto indică delimitările reale ale teritoriilor de stat şi teritoriilor cu statut special. ca element fundamental generator de procese şi fenomene geopolitice. În acest sens. Glassner identifică două tipuri de frontiere: de facto (reale) şi fictive. Această funcŃie are drept scop filtrarea fluxurilor umane. • Frontierele aeriene sunt linii perpendiculare care pornesc de la frontierele terestre sau acvatice în sus. Tot ca o consecinŃă a liberalizării frontierei au apărut zonele transfrontaliere. identificarea tipurilor făcându-se pe baza gradului de recunoaştere internaŃională. pe Terra trăiesc peste 6 miliarde de oameni. acestea se stabilesc de comun acord cu vecinii. investiŃii. Glassner (1996) foloseşte în clasificare statutul legal al frontierei. Din acest punct de vedere. Criteriul funcŃional impune analiza funcŃiei pe care frontiera o îndeplineşte. cât şi. cu regimul de circulaŃie în spaŃiul Schengen. unde se creează întreprinderile cu mână de lucru din statele vecine. În condiŃiile intensificării proceselor de internaŃionalizare a situaŃiei politice şi economice. În cazul limitelor laterale. mai ales. Raportul între aceste două funcŃii depinde de condiŃiile politice ale formării frontierelor şi de caracterul vecinătăŃii cu alte state.

până recent. Gordon Childe (1892-1957). 330 milioane în America de Nord (369 milioane în 2025) şi 29 milioane în Oceania. iar 1 Vladimir Trebici. nu a caracterizat întreaga umanitate. Editura ŞtinŃifică.4% în Ńările dezvoltate. unde creşterea demografică este de 1.4 milioane.urmă cu câteva sute de mii de ani* . Pakistan – 162. Primul miliard a fost atins în 1830. conform căruia data apariŃiei omului trebuie situată cu cca 600 000 de ani î. din întreaga populaŃie a Asiei. ci numai o parte a acesteia.081 miliarde locuitori. 80% din locuitorii Terrei trăiesc în Ńările în curs de dezvoltare. 561 milioane în America Latină şi zona Caraibilor (689 milioane în anul 2025).Hr. În prezent. Doar treizeci de ani mai târziu. Se consideră că un locuitor al planetei din 5 este chinez. China reuneşte tot atâŃia locuitori cât două continente la un loc – Africa şi America de Nord. la 14 ani (1974) cel de-al patrulea. ca urmare a războaielor şi a scăderii fertilităŃii populaŃiei. sub numele de „lumea a treia” (Ńările slab dezvoltate). Această accentuată creştere a numărului de locuitori şi de scurtare a timpului de multiplicare. în 1960.4 miliarde în 2025. DiferenŃieri demografice se întâlnesc chiar şi în cadrul aceluiaşi continent. numărul populaŃiei se va dubla).2 miliarde în anul 2025.8% pe an. 1 din 6 indian. iar India cât cele două Americi plus Japonia.4 milioane şi Bangladesh – 144. populaŃia din regiunile în curs de dezvoltare va spori de la 4.5 miliarde de locuitori trăiesc în Asia (4. peste 3. Autorul susŃine teoria cunoscutului istoric şi arheolog englez V. ajungând la 701 milioane în anul 2025.1 miliarde locuitori şi vor avea 1.307 miliarde locuitori şi India – 1. Africa şi Asia. Regiunile industrializate ale planetei cuprind 1.6 la 6. Japonia – 127. 1991. La aceştia se adaugă Indonezia – 242 milioane. În prezent. Astfel. 905 milioane în Africa (1. faŃă de 0. a fost atins cel de-al treilea.8 miliarde locuitori. înregistrează o creştere redusă comparativ cu alte regiuni ale globului: America Latină. Creşterea spectaculoasă a numărului populaŃiei în secolul XX. PopulaŃia Terrei.3 milioane locuitori. Continentul european. Bucureşti. cel de-al şaselea miliard fiind atins în 1999. 149 * . Europa are în prezent 729 milioane şi va înregistra o scădere.7 miliarde în anul 2025). cea mai mare parte revine giganŃilor demografici: China – 1. În acelaşi interval de timp. Anul 1987 (deci numai după 13 ani) reprezintă data când omenirea a atins 5 miliarde. cunoscută. reprezintă una dintre problemele cele mai importante ale lumii contemporane. cel de-al doilea în 1930. cunoscută şi sub numele de explozia demografică. care nu cunoscuse în perioada anterioară o creştere demografică deosebită.

a relaŃiilor interetnice. majoritatea statelor. peste 150. – state cu o populaŃie între 100-250 mil. nu mai deŃine în prezent o pondere la fel de mare în populaŃia mondială. state cu predominare netă a unei naŃiuni alături de 150 . structura etnică a statelor constituie un indicator de stabilitate. – state cu o populaŃie între 250-500 mil. Egipt şi Etiopia.A. Guadelupa. locuitori). existând de fapt o deplină concordanŃă între suprafaŃa şi mărimea geografică a statelor.4 %). 1/3 se regăseşte în doar 3 Ńări: Nigeria. cu consecinŃe şi implicaŃii profunde din punct de vedere geopolitic. Rusia. care a avut şi continuă să aibă un rol politic important.a.8 %. India. iar 33% din populaŃia Americii Latine se găseşte concentrată în Brazilia şi Mexic. Majoritatea statelor de pe glob au o populaŃie între 5 şi 50 de milioane de locuitori (între care se înscrie şi Ńara noastră cu 21 mil. – cele mai mici state ale lumii (sub 0. S. Una din realităŃile tulburătoare ale începutului mileniului 3 o constituie şi faptul că Ńările în curs de dezvoltare concentrează peste 4. – state cu o populaŃie cuprinsă între 50-100 mil.307 miliarde locuitori. Martinica.1 miliarde locuitori. 60% din populaŃia sa este concentrată în 4 Ńări: Germania.. cu o rată medie anuală de 0.U. locuitori) – reprezentând circa 5 % din populaŃia globului. În prezent. Liechtenstein. locuitori. Clasificarea statelor după numărul de locuitori prezintă următorul tablou: – state cu peste 1 miliard de locuitori – China – statul cu cea mai numeroasă populaŃie de pe glob (1. pot fi evidenŃiate cinci tipuri de state: mononaŃionale. concentrează doar 24% din populaŃia Terrei. locuitori) sunt: Luxemburg. cu o rată de creştere medie anuală de 1. Din totalul populaŃiei Africii. În concluzie. FranŃa. locuitori (un număr de şapte state cu o populaŃie totală de 989 mil. Continentul european. în timp ce Ńările dezvoltate grupează 1. locuitori (SUA = 296 mil. locuitori (12 state cu o populaŃie totală de 775 mil.5 mil. adică 17 %).din 2 oameni trăieşte în una din cele 4 mai populate Ńări: China. Alături de numărul populaŃiei. locuitori. San Marino. adică circa 21 % din populaŃia Terrei) şi India cu 1.4 %. reprezentând 13.081 miliarde (16%). mai mare sau mai mică. Italia şi Marea Britanie. 22 de state ale lumii concentrează 76 % din populaŃia Terrei. Vatican ş. Islanda.7 miliarde de locuitori. Din punct de vedere al structurii etnice. Barbados.

Islanda. corelând numărul locuitorilor cu suprafeŃele teritoriilor ocupate. Afganistan. Sudan etc. Spania. Norvegia. reduse numeric – este la fel de frecvent. multinaŃionale. Somalia. în Oceania – Australia şi Noua Zeelandă. Una din caracteristicile negative ale sfârşitului de secol XX. Thailanda. Densitatea medie a populaŃiei mondiale este de 42. Slovenia ş. Finlanda. În Europa. Madagascar. reduse numeric. Cecenia. Irlanda. Primul tip de state – mononaŃional – este cel mai răspândit. Austria. educaŃia. în Spania (bascii) ş. Şi mai puŃine sunt în Africa – Egipt. are o mare putere economică.a. Perioada actuală este marcată de o renaştere globală a religiilor. cu o structură naŃională complexă. în Asia – China. Siria. Pe harta fostei Uniuni Sovietice sunt menŃionate 70 de nuclee de conflicte teritorial-etnice. Sri Lanka Irak. Nigeria. Arabia Saudită. în America de Nord – SUA. Al treilea tip – state binaŃionale – se întâlneşte mult mai rar. Zair. Cele mai caracteristice state aparŃinând celui de-al cincilea tip – multinaŃionale. FranŃa. Din această categorie fac parte: Belgia. cu structură etnică complexă şi diversificată – sunt India şi Rusia.7 loc/km2 (2005).a. acest tip caracterizează aproape jumătate dintre statele continentului. Vietnam. Suedia. Etiopia. binaŃionale. cu structură etnică complexă şi diversificată. Laos) şi Africii central-estice şi sudice. În Asia sunt mai puŃine – Japonia. dar relativ uniformă etnic – este specific Asiei (Iran. Dintre acestea amintim: Bosnia. biserica. Maroc. fapt ce necesită cunoaşterea structurii religioase a populaŃiei pentru a înŃelege multe din procesele şi fenomenele actuale. Canada şi Cehoslovacia (până în 1993). Kosovo. influenŃa religiilor este foarte puternică. după cum se poate observa. Cel de-al doilea tip – cu predominare netă a unei naŃiuni alături de care coexistă mai multe minorităŃi etnice. Structura confesională a populaŃiei reprezintă un alt element de larg interes al problematicii geopoliticii. În statele occidentale dezvoltate. Libia. Turcia. rezultă valori diferite pe state. Malaysia. Al patrulea tip – cu o structură naŃională complexă.care coexistă mai multe minorităŃi etnice. Indonezia. îndeosebi cea catolică. dar relativ uniformă etnic. Filipine şi state din Africa de vest. generată tocmai de structura etnică a populaŃiei. Conflicte separatiste caracterizează Sri Lanka. dar. cărora li se adaugă ElveŃia. Bamgladesh. Zimbabwe. În statele din Asia sau Africa. România. Anumite state şi teritorii au o populaŃie foarte redusă în raport cu suprafaŃa lor: 151 . Danemarca. influenŃează viaŃa politică. În Europa – Marea Britanie. în Africa – Algeria. dar şi Americii Latine. unde nivelul general educaŃional este de obicei redus. Indonezia. este proliferarea conflictelor interetnice. Pakistan.

industria. Ea este o problemă arzătoare în conflictul din Orientul Mijlociu. Alături de număr. dar cea care se impune la acest început de mileniu este cea determinată de conflictele ce împânzesc globul. Coreea de Sud. Malta. Neuniformitatea densităŃii populaŃiei la scară planetară relevă că în emisfera estică trăiesc 80 %. creştere şi densitate.1-2 loc/km2 în Australia. PopulaŃia devine uneori o problemă şi în conflictele de mică anvergură. 0. el s-a manifestat în mod izbitor în perioada imediat premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial. în cea nordică 90 %. Acest fenomen a fost studiat în detaliu. populaŃia constituie un element component al forŃei manifestate de naŃiuni în societatea internaŃională – o componentă care stimulează activităŃile statelor sau le impun limite. În general. unele au densităŃi între 500-1000 loc/km2 sau chiar peste 1000 loc/km2 – Barbados. Botswana. migraŃia ocupă un loc foarte important în ansamblul vieŃii socio-politico-economice a Ńărilor. Islanda. un aport substanŃial la rolul jucat de China în arena mondială este oferit de cei peste un miliard de locuitori ai săi – un atu subliniat cu vigurozitate de declaraŃiile şi documentele chinezilor şi urmărit cu atenŃie de adversarii şi partenerii Chinei. în Asia 60 % din locuitorii Terrei. FaŃă de acestea se întâlnesc teritorii cu densităŃi ridicate 200-500 loc/km2 (Japonia. Libia Mauritania.01 loc/km2 în Groenlanda. numărul. când laitmotivul suprapopulării a fost folosit de Germania. 152 . Olanda. Belgia etc. În prezent. Bermude. În perspectiva geopoliticii. de potenŃialul natural al teritoriului ocupat şi de obiectivele lor strategice. în funcŃie de natura politicii lor. refugiaŃii reprezintă componenta majoră a deplasărilor de populaŃie. În contextul general al populaŃiei globului. Italia şi Japonia pentru a pretinde mai mult spaŃiu vital. mai ales în ceea ce priveşte marile puteri. merită subliniat faptul că. unde creşterea demografică şi densitatea îngrijorează ambele părŃi. Cauzele migraŃiilor sunt numeroase. în perioada actuală. creşterea şi densitatea relativă a populaŃiei reprezintă un element indispensabil al analizei statelor şi a raporturilor dintre ele. Marea Britanie.5-1 loc/km2 în Mongolia sau Namibia şi chiar 0. În aceste Ńări. Germania. agricultura intensivă sau turismul participă în proporŃii diferite la susŃinerea unui număr mare al populaŃiei. Din această cauză.). cum ar fi în războiul care a izbucnit în 1969 între Honduras şi El Salvador. o altă caracteristică a populaŃiei joacă un rol major în problematica perspectivei geopoliticii – migraŃiile.

În afara acestei categorii a deplasărilor de populaŃie. trăiesc peste 40 milioane de persoane de origine irlandeză. aceste state sunt folosite ca etapă intermediară pentru numeroşii asiatici care doresc să ajungă în Ńările occidentale. care. secolele XVI-XVIII au reprezentat perioada în care Africa a jucat rolul de principal emitent. p. numărul refugiaŃilor a continuat sa crească. În S. a contribuit cu peste 60 de milioane de emigranŃi. Principalul nucleu al emigraŃiei a fost Europa. op. Dacă secolele XIX şi XX au fost secolele „Europei”. circa 12 milioane de germani au fost strămutaŃi de pe teritoriul Cehoslovaciei şi Poloniei.. după cel de-al Doilea Război Mondial. 375. O Ńară „clasică” de emigrare poate fi considerată Irlanda. Mai mult.Deplasările masive de populaŃie de la o Ńară la alta. amploarea mişcării migraŃionale internaŃionale s-a diminuat îndeosebi dinspre Europa. sau la nivel internaŃional au luat o deosebită amploare începând din secolul al XIX-lea.cit. au fost obligate să-şi părăsească Ńara şi să rămână pe teritoriul unui stat străin.lea până la cel de-al Doilea Război Mondial.A.S. în Asia. În cursul celui de-al doilea război mondial au fost deportaŃi din Ńările ocupate. care au fost duşi 53 Grigore Geamănu.A.U.. zeci de milioane de negri sclavi fiind „transferaŃi” pe continentul american. cea a refugiaŃilor. formarea – pe teritoriul fostei Indii britanice – a Indiei şi Pakistanului.R. Germania. Australia. După al Doilea Război Mondial. Noua Zeelandă. de către armatele hitleriste. din secolul al XIX. Israel este aproape în totalitate rezultatul mişcărilor migratorii. tot aşa cum. dar fără să fi pierdut sau renunŃat la cetăŃenie”53. Se înregistrează mai mult deplasări interstatale. După evenimentele din 1989 se înregistrează un nou val migratoriu din Ńările est-europene şi din fosta U. Astfel. 1981. a generat strămutarea a 18 milioane de persoane. ca Italia. urmată de transformarea acestuia în Pakistanul vestic şi Bangladesh. viaŃa internaŃională se confruntă tot mai mult cu o altă categorie. adică de 12 ori mai mult decât locuitorii actuali ai Irlandei. milioane de oameni. ce au drept cauză factorul economic. 153 . Canada. Spania. PopulaŃia unor state ca S.U. în ceea ce priveşte ponderea în totalul emigraŃiei. Termenul de „refugiat” a apărut după Primul Război Mondial şi defineşte „situaŃia unor persoane care. din cauza evenimentelor de război. dar acest proces a fost forŃat. datorită instaurării regimurilor de opresiune fascistă într-o serie de Ńări. În perioada dintre cele Două Războaie Mondiale.S.

persecuŃiilor politice şi religioase. sau care şi-au părăsit aşezămintele din cauza războaielor sau a conflictelor civile. şi evaluările cantitative ale fenomenului variază foarte mult. Preocupările pe plan internaŃional în acest domeniu s-au concretizat. care continuă să funcŃioneze şi în prezent. Această organizaŃie a fost înlocuită apoi de Înaltul Comisariat pentru RefugiaŃi. rasiale sau religioase. U. de către ConferinŃa NaŃiunilor Unite ConvenŃia privitoare la statutul refugiaŃilor.N. pe lângă O. În prezent. specialiştii O. din care 20 de milioane reprezintă refugiaŃi în alte Ńări şi 30 de milioane.. conform unei doctrine larg acceptate. din Mozambic. circa 6 milioane. prin crearea AdministraŃiei NaŃiunilor Unite pentru Ajutor şi ReconstrucŃie (în prescurtarea engleză..U.000 fiecare din Angola şi 154 . politice şi etnice. cel mai mare număr de refugiaŃi.N. care a intrat în vigoare în 1954 şi este valabilă şi astăzi. În 1947 a fost înfiinŃată.la muncă forŃată în Germania sau în alte părŃi ale lumii. în 1943. ele variază de la 15 – 20 milioane până la peste 100 de milioane.). acŃiunilor militare şi teroriste. În 1951 a fost adoptată. ExplicaŃia acestei insuficienŃe rezidă în faptul că criteriile de stabilire a tipurilor de refugiaŃi nu sunt suficient de clare. această noŃiune convenŃională nu acoperă toate categoriile de populaŃie ce sunt nevoite să-şi schimbe domiciliul independent de voinŃa proprie.. fie regimul naŃional – egal cu cel acordat cetăŃenilor statului respectiv –. Persoanele astfel deportate pe teritoriul unor state străine au căpătat denumirea de persoane strămutate. au provenit din Afganistan.4 mil. persoane deplasate în cadrul Ńării proprii. ConvenŃia defineşte calitatea de refugiat şi acordă acestuia. deteriorării acute a situaŃiei ecologice .N. pentru 1986 – 13 mil. Evaluările relativ credibile ar fi următoarele: pentru 1976 – 2.R. 1 mil. 300-400. În această abundenŃă de motive este greu de evidenŃiat acea categorie de refugiaŃi care îşi schimbă domiciliul din cauza conflictelor militare. de aceea. refugiaŃii sunt acei oameni care. Ei au în vedere refugiaŃi ce îşi părăsesc casele din cauza mizeriei. În privinŃa cauzelor acestui fenomen de masă. În a doua jumătate a anilor ’80. OrganizaŃia InternaŃională pentru Problemele RefugiaŃilor. se decid să ceară azil în altă Ńară. fie regimul cel mai favorabil acordat străinilor . din Etiopia. discriminărilor rasiale şi naŃionale. au urmat 1.8 mil. pentru 1990 – 17 mil.A. iar pentru 1994 – 50 mil. La nivel mondial. Totuşi.U evidenŃiază şapte categorii de refugiaŃi.R. de teama persecuŃiilor la care ar fi expuşi din motive politice.

.. Liberia este urmată de Mozambic. Începând cu 1992.7 milioane de persoane – deşi aceşti oameni dezrădăcinaŃi sunt un grup întrucâtva neobişnuit dat fiind că mulŃi dintre ei nu au trecut nici o graniŃă naŃională. Liberia a fost a patra datorită celor 848. în principal oameni dezrădăcinaŃi.1 milioane. Numărul oficial al refugiaŃilor la nivel mondial. având peste 2. creştere cifrată la o medie anuală de 12 %. 200. a avut loc o repatriere semnificativă a refugiaŃilor. A doua sursă ca mărime o reprezintă Bosnia-HerŃegovina – mai mult de 2. care au numeroşi refugiaŃi. deşi teama de o 155 . Creşterea netă de trei milioane a numărului de refugiaŃi în 1994 – într-un singur an – este mare potrivit standardelor lărgite. cifra este mai mare decât numărul emigranŃilor care au părăsit de bună voie Spania pentru a coloniza cele două Americi în timpul secolului XIX şi la începutul secolului XX. de persoane înregistrate la începutul anului 1990. CroaŃia şi Tadjikistan.000 de oameni din cei 1 milion refugiaŃi în punctul de maxim al emigrării din 1989 s-au repatriat în Etiopia. Aproape 600.8 milioane de afgani s-au întors acasă în 1990.5 milioane de cetăŃeni ai săi sunt în exil şi o mare parte din aceşti emigranŃi au plecat din cauza persecuŃiilor. Un milion şi jumătate de irakieni s-au întors acasă din 1991.3 milioane de refugiaŃi palestinieni. aproape 2.. dar Înaltul Comisariat al NaŃiunilor Unite pentru RefugiaŃi i-a inclus în statistica totală datorită nevoilor urgente de protecŃie. De asemenea.3 mil.Cambodgia. la sfârşitul anului 1994. îndeosebi Sudan – circa 2.000. Iordania – 1 mil.5 milioane de refugiaŃi mozambicani au fost repatriaŃi. Pakistan peste 3 mil.000 din Sri Lanka. aproape jumătate din cei 2. perioadă care a cunoscut cea mai mare emigrare.000 refugiaŃi. a atins cifra de 23 milioane Cifrele arată o rapidă şi aproape permanentă creştere încă de la jumătatea anilor ’70. şi Afganistan – 2 mil. Aceşti oameni reprezintă refugiaŃi interni. La această enumerare putem adăuga şi cei 2. Aproape 500. Principalele Ńări receptoare în această perioadă au fost Iran – 4 mil.000 de refugiaŃi din Rwanda s-au întors acasă. Azerbaidjan. până în 1994. Afganistanul a reprezentat sursa celui mai mare număr de refugiaŃi – aproximativ 3 mil. începând din 1991. în 1994. Rwanda deŃine locul trei în privinŃa numărului de refugiaŃi. De exemplu.000 refugiaŃi. fapt ce explică o creştere a dorinŃei NaŃiunilor Unite de a proteja oamenii care nu au trecut graniŃele internaŃionale. aproape toŃi cei 1. Această cifră reprezintă o scădere serioasă faŃă de cele 6 mil. Sudan – 800. Puternice au fost şi curentele de refugiaŃi în interiorul unor state. Thailanda – 400..

Aproximativ o jumătate de milion de refugiaŃi s-au întors în Burundi şi 400. astfel încât produsul naŃional brut pe locuitor a rămas la nivelul din 1980. NaŃiunile Unite au prevăzut o cheltuială de cel puŃin un miliard pentru refugiaŃi şi menŃinerea păcii. Principala masă a acestui tip de refugiaŃi caracterizează Ńările Sahelului (Burkina Fasso. Multe Ńări din Africa şi din întreaga lume îşi epuizează capitalul. presiunile şi conflictele cresc. 156 . cele mai bogate ale lumii. a scăzut cu 8% în 1993. noi Ńări par pregătite să se alăture listei de naŃiuni părăsite de refugiaŃi. peste 4 milioane de africani să-şi părăsească locurile de baştină. pădurile. se află în scădere. Europa a întrecut Asia în 1993. Seceta repetată a silit. solul şi pânzele de apă freatică. Alte Ńări ce par a fi surse sigure de refugiaŃi sunt Irakul. Bugetul Programului de Dezvoltare al NaŃiunilor Unite este în prezent la acelaşi nivel cu acel al Înaltului Comisariat al NaŃiunilor Unite pentru RefugiaŃi. În 1994. precum şi capacitatea de supravieŃuire a cetăŃenilor lor în scurt timp. Sudanul. Conflictul violent dintre Fundamentaliştii Mahomedani şi Guvernul Militar Algerian a provocat moartea a 28. iar unii oameni sunt forŃaŃi să emigreze.000 de persoane. ajungând pe locul doi în privinŃa numărului de refugiaŃi. numărul refugiaŃilor va continua să crească dacă Ńinem cont de creşterea rapidă a fluxului acestora. au fost cei care au avut de suferit în urma catastrofei nucleare de la Cernobîl. Efectele sunt resimŃite la nivelul dezvoltării. Liberia. Ajutorul oficial de dezvoltare oferit de cele 25 de Ńări. pentru a ajunge pe primul loc. atât timp cât nu se vor lichida cauzele conflictelor. invadând statele vecine. Într-adevăr. Dacă se menŃine această tendinŃă. şi nu pentru dezvoltare economică. Kenya şi alte state. Africa a întrecut Asia în 1993. Pe măsură ce cheltuielile provocate de criză cresc excesiv.a. Pe măsură ce aceste rezerve scad. Problema refugiaŃilor va continua să perturbe echilibrul politic al multor state şi chiar continente. O creştere rapidă a populaŃiei în Ńări cu terenuri arabile limitate şi puŃine locuri de muncă a contribuit la circumstanŃele nesigure din Rwanda şi Somalia. eforturile de a stimula o dezvoltare. „ecologici”. Aceştia sunt aşa-numiŃii refugiaŃi „ecologici”. din 1986. numai în anii 1984-1985. ale sărăciei şi foametei.). faŃă de alte continente. Ciad ş. Republica Centrafricană.continuare a luptelor îi Ńine în exil pe cei mai mulŃi refugiaŃi. consumându-şi rezervele de valută. O altă categorie de refugiaŃi. Myanmar (fosta Birmanie). care ar permite acestor oameni să rămână la casele lor. La rândul ei. Aproape o jumătate de milion de persoane au fost evacuate din apropierea centralei.000 în Somalia.

Ginta este forma de organizare socială proprie unui grup de oameni care provin dintr-un strămoş comun. cult şi interese politice. Segmentul de bază este o familie extinsă. din momentul în care se simte ameninŃat. fiind specifică perioadei antice şi evului mediu feudal. Nimeni nu poate nega că există anumite caracteristici care deosebesc o asociere de oameni de alta. dar toate împreună sunt unite prin comunitatea de nume. acest segment de nivel secundar se contopeşte cu un altul. naŃiunea se confundă deseori cu etnia. mentalitatea apar modelate în chip diferit în viaŃa oricărui grup organizat. trecând prin mai multe faze: familia. conştiinŃa intereselor comune.5. etnia. instituŃiile. Dintr-un clan sau dintr-un trib nu pot să facă parte familii sau indivizi cu origine etnică sau religioasă diferită. Fiecare segment de bază se contopeşte spontan cu un altul.5. regăsită şi astăzi la temelia societăŃii moderne. Limba. pentru a lupta împotriva unui inamic din afară. Din aproape în aproape. Interpretările ce se dau termenilor respectivi sunt foarte variate. apărută în Europa în secolele al XIV-lea şi al XV-lea. absenŃa unei comunităŃi de viaŃă economică. Caracteristici geo-sociale ExistenŃa naŃiunilor este astăzi cel mai concret fapt al realităŃii sociale. La rândul său. poporul. În perioada antică. În perioada medievală. se accentuează procesul formării limbii naŃionale şi a altor condiŃii care au dus la transformarea popoarelor în naŃiuni. tribul. poporul sau chiar rasa. cu o vechime de trei sau patru generaŃii. organizarea socială a evoluat în cursul timpului. NaŃiunea reprezintă forma superioară de organizare social-politică. caracterul lor eterogen făceau din popoarele acestei perioade formaŃiuni relativ efemere. idealurile. ginta. Familia reprezintă cea dintâi comunitate socială. formând un segment de rang superior. obiceiurile. naŃiunea. Fiecare persoană este independentă. la un al treilea nivel. Ginta reprezintă forma specifică de organizare socială şi economică a comunei primitive. Pentru a se ajunge la această formă de asociere. Tribul este o formă segmentară de organizare socială. întreg tribul sau chiar un grup de triburi se pot uni într-un ansamblu tranzitoriu. religia. Poporul reprezintă una dintre fazele superioare de organizare umană. perpetuată. 157 . dezvoltată în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea şi extinsă în secolele al XIX-lea şi al XX-lea. Această formă de organizare este superioară numeric şi calitativ tribului. În literatura istorică şi politică. Clanul şi tribul sunt formate din mai multe ginŃi cu aceeaşi origine etnică. popoarele capătă un caracter mai stabil.

nationem (derivate ale cuvântului natus – născut). ca organism. „unitatea sufletească alcătuieşte naŃiunea”. aceeaşi putere”. având aceleaşi aspiraŃii în viitor şi alcătuind. se arată că în limba franceză nation are două înŃelesuri: Ńara şi originea unor locuitori. Fouillie şi alŃii. Teoria organicistă vede naŃiunea ca o fază de maturitate a organismului social. Volk (das Volk). acuzativ. în sensul ce-l dau astăzi germanii acestui cuvânt. organicistă. În opoziŃie cu concepŃia spiritualistă. înseamnă popor legat de acelaşi teritoriu. Cuvântul a căpătat şi o nuanŃă socială. adică poporul organizat în stat şi nu o simplă comunitate de limbă şi dezvoltare intelectuală. a membrilor unei comunităŃi. cât şi prezentul. După Michelet. a naŃiunii bazate pe cadru geografic. Ernest Renan a formulat următoarea definiŃie: „O naŃiune este un principiu spiritual. citat de Romulus Seişanu în lucrarea sa Principiul NaŃionalităŃilor. ce invocă doar comunitatea spirituală. Într-o celebră conferinŃă susŃinută la Sorbona.Cuza. materialistă. citat de Seişanu. El a demonstrat că acest principiu spiritual constituie de fapt sufletul naŃiunii în care găsim „atât trecutul. pozitivistă. DefiniŃii asemănătoare cu aceea a lui Renan au formulat Jules Michelet. voluntaristă. Trecutul – posesiunea în comun a unei bogate moşteniri de amintiri. voinŃa de a continua să pui în valoare moştenirea ce s-a primit indiviză”. În această direcŃie. în 1882 – Qu`est qu`une nation? –. cu credinŃă şi tradiŃie comună. pe mediul fizic. pe condiŃii şi factori economici – fiecare având valoarea lor în formarea şi evoluŃia unei naŃiuni. prezentul – consimŃământul actual. Tot aici se observă că francezii înŃeleg prin cuvântul nation ceea ce germanii numesc Volk.Originea cuvântului naŃiune este în latină: nominativ natio. pe teritoriu şi pe frontiere. 158 . fără un suport teritorial. dorinŃa de a trăi împreună. Dintre primele teorii ce explică naŃiunea. A. rezultanta complicaŃiilor adânci ale istoriei. Al. Ideea de naŃiune nu poate fi complet definită de teoria spiritualistă. patru reŃin atenŃia în mod deosebit: spiritualistă. aşezaŃi pe un pământ determinat ca bază necesară existenŃei lor. Într-un studiu privitor la originea termenului. nu un grup determinat de configuraŃia solului”. şi fără elementele politice şi economice care o caracterizează. defineşte naŃiunea ca fiind „totalitatea indivizilor de acelaşi sânge.C. o familie spirituală. ce ar corespunde cu aceea a organismului individual. însemnând o colectivitate constituită pe baza originii şi intereselor comune ale membrilor săi. avem concepŃia materialistă.

cât şi materiale. un fenomen biologic şi sociologic. Originile. numele colectiv. sentimentul de solidaritate etc. prin aceasta. conjunctura politico-istorică. Acest destin este înrădăcinat într-un trecut comun. sentimentul de apartenenŃă. economia. cele mai importante sunt limba. care le inoculează membrilor săi convingerea unui destin comun diferit de cel al celorlalte naŃiuni. inteligenŃă. alcătuit din experienŃe trăite împreună. Dintre acestea. conştiinŃa şi comuniunea etnică.Teoria voluntaristă. Destinul făurit printr-un trecut comun se exprimă printr-un prezent comun. vede naŃiunea ca o „creaŃie sintetică voluntară. juridic şi politic al vieŃii naŃionale. Limba este instrumentul care înlesneşte comunicarea între membrii societăŃii şi. economic. idealuri şi aspiraŃii comune. 1996. De aceea. biologică şi psihoistorică. Formarea unei naŃiuni implică existenŃa unor elemente constitutive. religia. face posibile cultura şi transmiterea experienŃei acumulate de la o generaŃie la alta. fără ca partea să-şi piardă sensul şi substanŃa sa. pe tărâmul sufletesc. o persoană colectivă şi morală – cu instincte. Editura Albatros. În mod obişnuit. Gruparea pe naŃiuni se bazează pe interese şi reprezentări comune. care acŃionează şi reacŃionează continuu. o unitate socială. cu voinŃa socială drept causa movens a procesului de naŃionalizare şi cu manifestările creatoare. NaŃiunea îşi găseşte însă raŃiunea de a fi într-un complex de elemente componente atât spirituale. de idei-forŃă şi de energii latente. evoluŃia şi elementele constitutive ale naŃionalităŃii. O serie de alte elemente pot fi considerate factori ce contribuie la formarea şi dezvoltarea unei naŃiuni – tradiŃii şi obiceiuri. de sacrificii liber consimŃite şi de voinŃe puternic afirmate. care formează cultura naŃională”. un corp politic. sub influenŃa legilor naturale şi umane54. Principiul naŃionalităŃilor. care reprezintă un sistem voluntar cu o motivare cosmică. teritoriul. naŃiunea începe întotdeauna cu o istoriografie care se învecinează cu mitul. Acest prezent este perceput ca un sistem dens de relaŃii şi interese. Bucureşti. pe lângă rolul de Romulus Seişanu. NaŃiunea este o concepŃie spirituală şi o realitate în lumea fizică. voinŃă. deoarece ea prezintă formarea naŃiunii ca pe o succesiune de etape orientate într-un sens definit şi conduse de către eroii întemeietori. transformându-şi treptat conştiinŃa comunităŃii de origine în conştiinŃa comunităŃii de limbă. care determină pe fiecare să se simtă o parte dintr-un întreg. Elementele constitutive ale naŃiunii. Limba reprezintă unul dintre elementele de bază necesare în constituirea unei naŃiuni. 159 54 . de idealuri de îndeplinit şi de aspiraŃii. Limba. societăŃile evoluează. susŃinută de eminentul sociolog român Dimitrie Gusti.

Fiecare naŃiune are la bază o limbă comună. statele lumii sunt constituite. dar. Încercare a unei hărŃi etnografice a Ńării Româneşti. cel mai bun mijloc pentru a suprima revendicările populaŃiunilor alogene. Limba naŃională este cea literară şi care îndeplineşte funcŃiile sociale ale comunicării. Emm. 1996. Dacă uniligvismul este uşor de interpretat în raport cu formarea unei naŃiuni. 55 Romulus Seişanu.. de Martonne ilustrează locul pe care îl ocupă limba în structura constitutivă a unei naŃiuni: „Fără să fi fost discutată adânc.” ÎnŃelegerea şi explicarea structurii lingvistice a unei naŃiuni pot conduce la descifrarea modului de formare şi de dezvoltare al acesteia. multilingvismul oferă răspunsul la multe situaŃii altfel inexplicabile. Un popor poate să aibă mai multe dialecte regionale. ar părea primordială. îndeplineşte şi un rol de creaŃie. mai cu seamă în Rusia. privind limba ca indicator al apartenenŃei etnice. o naŃiune trebuie să aibă însă o limbă comună. În realitate.cit. evoluŃia limbii indicând aria centrală de apariŃie a acesteia. se admite în general că semnul naŃionalităŃii este limba. în acelaşi timp. 160 . cazul existenŃei a două sau mai multe limbi oficiale pe teritoriul aceluiaşi stat complică analiza. chiar cu mici diferenŃieri. stabilind legături trainice între oameni. Într-o lucrare de mare importanŃă. să întreŃină şi să dezvolte cultura naŃională”55. şi nu pe aceea de origine. vorbită pe întreg teritoriul de stat. Orice naŃiune se caracterizează printr-o comunitate de limbă. Limba a devenit simbolul naŃionalităŃii. la o primă vedere.78. ConştiinŃa comunităŃii de origine în absenŃa comunităŃii de limbă are un orizont redus. Societatea deprinde prin limbă conştiinŃa unităŃii sale de cultură. din punct de vedere al limbii oficiale. în state unilingve – în cazul unei singure limbi recunoscute ca oficială şi state multilingve – în cazul când două sau mai multe limbi coexistă ca limbi oficiale ale aceluiaşi stat. s-au trezit în conştiinŃa popoarelor europene aspiraŃiile spre suveranitatea lor naŃională. În prezent.instrument. RestricŃiunile sau greutăŃile aduse dezvoltării şcolilor au fost considerate. op. Pe baza comunităŃii de limbă. iar luptele de influenŃe naŃionale au fost în Imperiul austro-ungar lupte şcolare. care. „Numai o limbă unitară poate favoriza circulaŃia ideilor. p. deşteptarea conştiinŃei naŃionale în Europa Centrală şi Orientală apare pretutindeni legată de progresele instrucŃiunii. şi această conştiinŃă are un orizont şi o potenŃialitate cu mult mai mari decât cea de origine.

Ciad. Djibouti. multilingvismul a dus la tensiuni sau chiar la conflicte deschise. − 300 milioane. Tanzania. Marshal. Sri Lanka. Africa de Sud este Ńara cu cele mai multe limbi oficiale. Indiei. de cele mai multe ori. acestea pot aduce o îmbogăŃire a planurilor culturale. Belarus. Samoa. sotho din nord. Singapore. Comore. chiar şi după declararea independenŃei fostelor colonii. Eritreea. Lesotho. spaniolă ca prima sau a doua limbă oficială. Vanuatu. India. Irlanda. Canadei. xhosa. din care afrikaans şi engleza au numărul cel mai mare de vorbitori. Canada. Rwanda. o serie de 12 limbi din cele peste aproximativ 5000 înregistrate în prezent pe Terra sunt vorbite de peste 3 miliarde de oameni: − 1. Camerun. franceză. Multilingvismul prin suprapoziŃionare implică suprapunerea mai multor limbi în acelaşi spaŃiu şi folosirea lor comună. engleza sau engleza americană. Myanmarului. indiana. Bolivia. De aici rezultă. Ndebele. Structura lingvistică mondială indică situaŃia dominaŃiei anumitor limbi. Aceste state multilingve însumează cca 19% din populaŃia mondială. iar 9 mai mult de două57. 161 56 . tswana. Finlandei. pot fi descrise două tipuri de multilingvism: multilingvism prin juxtapunere şi multilingvism prin suprapoziŃionare. Malta. Ciprului. Din acest punct de vedere. Madagascar. Peru. Swaziland. dar la fel de adevărat este că. fără a se amesteca. State bilingve: Afganistan. puternica influenŃă colonială asupra caracteristicilor naŃionale. populaŃiile vorbitoare de diferite limbi sunt dispuse alăturat în interiorul unui stat. Seychelles. Palau. venda. aşa-zis „majore”.Din totalul de 192 de state câte existau la sfârşitul secolului XX pe harta politică a lumii. Acesta este cazul fostei URSS. ElveŃiei. Din cele 38 de state multilingve. Israel. 29 aveau două limbi oficiale56. 29 au una din limbile engleză. ElveŃia. Luxemburg. 57 State multilingve: Africa de Sud. cu statut de suveranitate. Acesta este cazul Belgiei. Irlandei etc. Astfel. O altă caracteristică a multilingvismului rezultă din analiza dispunerii vorbitorilor limbilor în interiorul unui stat.3 miliarde persoane vorbesc chineza. sotho din sud. Haiti. Cipru. ConsecinŃele geopolitice ale multilingvismului juxtapus şi suprapoziŃional constau în creşterea complexităŃii situaŃiilor zonale sau regionale. Belgia. − 420 milioane. Maltei. Nauru. 11 la număr. Tonga. tsonga. swanzi. Chinei. Somalia. Burundi. Pakistan. zulu sunt limbile provinciilor şi bantustanelor. Afganistanului. Astfel. Finlanda. Sri Lankăi. În cazul multilingvismului prin juxtapunere.

110 milioane. credinŃa religioasă – ortodoxismul – a fost totdeauna considerată strâns legată de ideea naŃionalităŃii lor. Afganistan. germana. Cuvântul latinesc religio păstrează chiar înŃelesul de comunitate. ai căror membri trăiesc în Turcia. Există popoare fără stat. cu un aport deosebit al religiei. Nicio formă de organizare socială şi nicio perioadă din istoria umanităŃi nu au existat fără o implicare a religiei. Irak. Pakistan şi în câteva regiuni din fosta URSS. Religia. Religia reprezintă cel de-al doilea element caracteristic al naŃiunii. 130 milioane. O altă problemă la fel de importantă. Iran. 160 milioane. Corelând acest fapt cu ideea că religia promovează anumite principii şi valori specifice. este aceea a minorităŃilor lingvistice puternic ancorate într-un teritoriu alogen. între adepŃii aceleiaşi religii stabilindu-se relaŃii caracteristice. în cele mai multe cazuri. Este o certitudine istorică faptul că. amerindienilor. 80 milioane. credinŃă 162 . Acesta este cazul laponilor. Siria. La români. araba. cu numeroase implicaŃii geopolitice. cu profunde implicaŃii în formarea şi dezvoltarea acesteia. spaniola. fără însă a avea posibilitatea juridică de fondare a unui stat naŃional. Societatea a evoluat în forme organizate – de la tribul gentilic la poporul-naŃiune. pe baza cărora se instituie un comportament. Unitatea credinŃei religioase a reprezentat. 100 milioane. există cazul dureros al poporului şi limbii kurde. franceza. în perioada premergătoare statului. bengaleza. Cel mai elocvent exemplu este cel al naŃiunii poloneze. o comunitate spirituală. portugheza. ca şi limba. În sfârşit. Membrii societăŃii se simt într-o legătură de comunitate prin cultul închinat forŃelor supranaturale. a constituit în evoluŃia omului un factor de coeziune. activităŃi comune. Primele manifestări ale conştiinŃei naŃionale îmbracă forma tradiŃiilor religioase. punctul de plecare spre unitatea naŃională. javaneza.− − − − − − − − − 250 milioane. japoneza. 165 milioane. rusa. romilor. vom înŃelege mai bine rolul jucat de religie în afirmarea naŃiunii. religia juca un rol central în viaŃa social-politică a oamenilor. 100 milioane. fiind numită „lege românească. 180 milioane. care îşi identifică originea în momentul creştinării sale din 996 şi îşi leagă întreaga evoluŃie naŃională de momente cu o puternică încărcătură religioasă.

Creştinismul Omului Alb a fost prea des invocat pentru justificarea colonialismului. reconsiderarea în anumite privinŃe a acestui rol pot conduce la rezolvarea multor probleme legate de naŃiune şi mai ales de naŃionalismul exacerbat. ca elemente primare. poporul evreu. aceasta reprezentând fundamentul primelor organizări sociale. Etnicul. dar se face mai puternic simŃită în momentele necesare. ConştiinŃa comunităŃii de destin îşi are originea în marile încercări prin care trece o naŃiune în decursul evoluŃiei sale istorice. prin tradiŃiile de familie şi prin obiceiurile 163 . şi ca factor unificator al mişcării pentru independenŃă. ConştiinŃa de origine comună întreŃine obiceiurile. dar şi în menŃinerea fiinŃei naŃionale. pot forma conştiinŃa de comunitate. Un rol important în formarea unei conştiinŃe îl are comunitatea de origine. apare. Astfel. Religia joacă un puternic rol nu numai în formarea unei naŃiuni. Islamul contribuie fundamental la unitatea lumii arabe. chiar şi în absenŃa legăturilor teritoriale şi de limbă. Membrii acestor forme de organizare se consideră ca având la originea lor strămoşi sau ocrotitori comuni. fiecare popor ajunge în intervale de timp diferite. oferă exemplul capacităŃii unei comunităŃi religioase de a se transforma în entitate politică.românească” sau „lege sfântă strămoşească”. putându-se vorbi chiar şi de o „mare naŃiune arabă”. înŃelegerea rolului jucat de religie şi. Nu puŃine au fost încercările de formare chiar şi a unui „mare stat arab”. religia. care doreau să-şi justifice sau să-şi disimuleze expansiunea şi dominaŃia asupra altor naŃiuni. conştiinŃa şi idealurile unui destin comun reprezintă un factor important în definirea comuniunii şi conştiinŃei etnice. Japonia şi-a dezvoltat propria religie autohtonă ca o forŃă de cimentare a coeziunii naŃionale. În prezent. La conştiinŃă naŃională. Pe tot parcursul epocii moderne. ritualul cultului şi toate tradiŃiile societăŃii. a reuşit să-şi păstreze unitatea şi fiinŃa naŃională cu ajutorul religiei. Limba şi religia. Pakistanul. De asemenea. ce îşi pierduse parŃial impactul. de asemenea. ExistenŃa unei comuniuni etnice pe baza unei conştiinŃe comune este condiŃia existenŃei unei naŃiuni. Dacă familia este fondată pe instinct şi acŃionează ca un continuu. catolicismul a contribuit la dezvoltarea comunităŃii naŃionale şi o parte dintre sfinŃi sunt „naŃionali”. În Italia. mai întâi. a fost folosită în două mari direcŃii: ca instrument al naŃiunilor puternice. într-o perioadă de puternice transformări prin care trece umanitatea. eventual. conştiinŃa de comunitate există în permanenŃă. strâns legat de configuraŃia teritoriului şi de moştenirea biologică. în raport cu naŃiunea. alături de originea şi evoluŃia comună.

se desăvârşeşte conştiinŃa naŃională. Această putere poartă denumirea de suveranitate teritorială. constituit ca premisă materială. politice. ajungându-se pe această cale la conştiinŃa comunităŃii de origine. răspândite la nivelul unui întreg popor. În unele cazuri. parte integrantă a suveranităŃii de stat. Cultura şi valorile ei. până când. Nu este vorba despre aria lor de răspândire prin infiltraŃii sporadice sau prin expansiuni anormale şi trecătoare. flora şi fauna etc. ducând la apariŃia culturii. climatul. locul acestora fiind luat de factorul politico-istoric. cu aceasta.practicate din tată în fiu. sub influenŃe diverse. bazată pe legăturile de sânge ale membrilor săi. influenŃează totalitatea trăsăturilor psihice şi fizice ale unui popor. aşezarea maritimă. De aceea. Orice naŃiune a luat naştere într-o anumită regiune geografică şi s-a dezvoltat şi răspândit pe o arie mai mult sau mai puŃin îndepărtată de leagănul ei. Exemplul cel mai expresiv este modul în care 164 . comuniunea etnică îşi pierd întâietatea în procesul formării şi dezvoltării naŃiunii. ea înlesnind comunicarea şi colaborarea oamenilor. naŃiunea se caracterizează prin legături teritoriale. pregătesc conştiinŃa comunităŃii de destin. Literatura populară specific naŃională oferă măsura acestei conştiinŃe. s-a restrâns şi s-a fixat într-un cadru geografic delimitat de frontiere. fenomenele meteorologice. după secole de existenŃă. ci de teritoriul-leagăn ce a favorizat evoluŃia comunităŃilor. Spre deosebire de organizaŃia gentilică. limitele geografice în care s-au format ori s-au stabilit prin invazie. resursele. este intangibil şi inalienabil. şi. Limba este instrumentul principal al acestei evoluŃii. economice. naturală a existenŃei sale. O următoare etapă este aceea a conştiinŃei de comunitate de limbă. Odată conştiinŃa comunităŃii de limbă formată. toate părŃile sale componente aflându-se sub puterea exclusivă a naŃiunii care îl locuieşte. sociale. istorice. limba. NaŃiunea dispune de un teritoriu care este patrimoniul său. factorul teritorial este integrat în ideea de naŃiune. Există naŃiuni ce nu au depăşit. religia. când se găseau în faza de trib. Un anumit curent de gândire susŃine că teritoriul este un factor important etnologic: configuraŃia regiunii. etnicul are create premisele trecerii spre naŃional. până când s-a constituit naŃiunea în statul ei unitar. conform normelor dreptului internaŃional. apărute ca urmare a aşezării statornice a oamenilor într-o anumită regiune geografică. Statul naŃional nu poate aliena părŃi din teritoriul său şi nici nu poate permite colonizări cu elemente străine pe acest teritoriu. Teritoriul reprezintă un alt element indispensabil al apariŃiei şi dezvoltării naŃiunii. Acest teritoriu.

Această identitate este atât de puternică încât persistă în condiŃiile unei ocupaŃii străine.identitatea naŃională îşi are originea şi se sprijină. În prezent. graniŃele naŃionale nu constituie date naturale. care s-ar constitui datorită creşterii interdependenŃelor economice dintre naŃiuni şi procesului de omogenizare culturală provocat de mijloacele de comunicare în masă. Extinderea la scară planetară a acestui tip de economie a fost însoŃită de universalizarea ideii naŃionale. credinŃe. De aceea. ce se concretizează într-un complex sistem de sentimente. în SUA. Samuel P. pe valori şi factori politici. Huntington. în cadrul unei naŃiuni se găsesc minorităŃi naŃionale. p. Americanii îşi regăsesc identitatea într-un ansamblu de principii şi valori politice care alcătuiesc aşa-numitul crez american. valori. 165 58 . mentalităŃi. Spre deosebire de formele de organizare premergătoare. ale împărŃirii teritoriului sau al dispersării populaŃiei. Ca atare. un complex de idei. se vehiculează ideea unei posibile faze post-naŃionale. religioase sau etnice. altele însă continuă să aspire la formarea acestuia. uneori naŃiunea s-a constituit printr-un efort deliberat de centralizare politică. Bucureşti. naŃiunea a fost constituită de mecanismele economiei de piaŃă.40. Datorită acestor împrejurări şi proceselor de emigrare şi imigrare. Editura Humanitas. naŃiunea se caracterizează printr-o accentuată conştiinŃă naŃională. După cum se observă. care motivează identitatea naŃională şi. unele etnii au atins starea de stat naŃional. cu un caracter difuz şi nesistematic. formarea naŃiunii trebuie plasată şi legată de ascensiunea capitalismului. ca un ansamblu de valori larg împărtăşit de toŃi membrii societăŃii. Odată formată. nu pe valori lingvistice. adesea pe calea armelor. Din acest punct de vedere. ViaŃa politică americană. De-a lungul istoriei contemporane. Componenta economică poate ocupa în accepŃiunea anumitor teorii o poziŃie importantă în formarea şi dezvoltarea unei naŃiuni. alteori s-a format prin desprinderea dintr-un conglomerat de etnii. totodată. statul a premers naŃiunii. definit de Samuel Huntington58 ca un „amalgam”. generează un puternic orgoliu naŃional. atitudini şi convingeri. 1994. naŃiunea a rezultat în urma unor delimitări politice arbitrare. ci s-au trasat în urma unor conflicte şi dispute teritoriale. iar în alte situaŃii. în SUA. Procesul dezvoltării integrării europene este dat ca exemplu al acestei tendinŃe de constituire a unor comunităŃi transnaŃionale.

posedând o personalitate juridică distinctă în raport cu cea a statelor membre. OrganizaŃia internaŃională guvernamentală reprezintă o asociaŃie de state creată în baza unui tratat. Prima organizaŃie interguvernamentală modernă. cerinŃă obiectivă a epocii noastre. Necesitatea instituŃionalizării relaŃiilor dintre state este generată. În prezent există două tipuri de organizaŃii internaŃionale. o mare asemănare cu definiŃia actuală a unei astfel de organizaŃii o prezintă Ordinul Rosacrucenilor (1614 – data când ordinul este cunoscut public). interguvernamentale (OIG – organizaŃie interguvernamentală) şi nonguvernamentale (ONG – organizaŃie nonguvernamentală). organe comune. 166 . EvoluŃia formelor de integrare suprastatală Accentuarea interdependenŃelor dintre state a condus la studierea şi găsirea unor modalităŃi cât mai adecvate de conciliere a unor interese deseori divergente. raport care face necesară crearea unui cadru propice pentru colaborarea între statele respective. În al doilea rând. ambele având statut de organizaŃii internaŃionale. având o structură bine definită. DOMENIUL GEOPOLITIC REGIONAL ŞI GLOBAL 6.6. ce se încadrează în tiparele definiŃiei actuale. a continuat înregistrând o tendinŃă de accelerare în secolul XX. în primul rând. început încă din secolul XIX.1. ale cărei baze au fost puse la Congresul de la Viena din 1815. de organizare şi ordonare a relaŃiilor internaŃionale. Pentru organizaŃiile nonguvernamentale. desfăşurarea relaŃiilor internaŃionale pe baze instituŃionale poate contribui la democratizarea raporturilor dintre state. este Comisia Centrală a NavigaŃiei pe Rin. act constitutiv sau convenŃie. de raportul dintre interdependenŃele globale şi interdependenŃa naŃiunilor participante la viaŃa internaŃională. fizice sau morale. grupând persoane private sau publice. OrganizaŃia internaŃională nonguvernamentală reprezintă o instituŃie creată dintr-o iniŃiativă privată sau mixtă – cu excluderea oricărui acord interguvernamental. Procesul de instituŃionalizare a relaŃiilor internaŃionale.

272. la începutul secolului XXI se face din ce în ce mai puternic simŃită o criză a acestora. sub impulsul Statelor Unite se concretizează pentru prima dată viziunea unei încadrări a raporturilor dintre state şi chiar dintre societăŃi.905). supusă unui puternic val de prefaceri.. D. Perioada 1900-1945. respectiv. OrganizaŃiile internaŃionale contemporane. K. Cu tot acest număr impresionant de organizaŃii internaŃionale. 1983. După Primul Război Mondial. Perioada păcii interbelice a dus la creşterea numărului acestora. stabileşte un sistem de securitate colectivă.Numărul celor două tipuri de organizaŃii a crescut cu precădere la sfârşitul secolului XIX. 167 . creşterea fiind legată de dezvoltarea comerŃului şi comunicaŃiilor. Singer. 1255 de organizaŃii internaŃionale (Defarges. Bucureşti. al cărei pact fondator este anexat tratatelor de pace din 1919. o altă sursă indică 154 şi. Yearbook of International Organizations. Wallace. Pentru anul 1960.G.J. pe insuficienŃa sau neadecvarea mijloacelor lor la situaŃia generală de ansamblu. La începutul Primului Război Mondial existau în lume circa 50 de OIG-uri şi peste 170 de ONG-uri (Wallace şi Singer.200 500 1960 154 1255 1992 284 cca 4600 Sursa: Philippe Moreau Defarges (1998).Sauer. În paralel. în primul rând. prin organizaŃii internaŃionale. Vol. (1970). International Organization. 1991/1992 (1992). Yearbook of International Organizations. s-a creat OrganizaŃia InternaŃională a Muncii (OIM). Tabelul 6 EvoluŃia numărului de organizaŃii internaŃionale ORGANIZAłII Interguvernamentale Nonguvernamentale (OIG) (ONG) 1909 1914 1940 37 50 80 176 cca. conform căruia lezarea securităŃii unuia dintre membri este considerată ipso facto act de război împotriva tuturor celorlalŃi membri ai SocietăŃii. 1815-1964: A Quantitative Description. P. desemnând pentru statele membre delegaŃii tripartite.. M. p. în 1940 existând peste 80 de OIG-uri şi aproape 500 de ONG-uri. bazată.1 şi 2. Societatea NaŃiunilor (SN). de două ori inovatoare: încurajând armonizarea normelor sociale cu scopul de a împiedica o concurenŃă neloială între muncitorii care beneficiază de avantaje sociale şi cei care nu le au. 1998). Institutul European. New York. pentru ca la începutul anilor `90 numărul acestora să ajungă la peste 300 de OIG-uri şi la circa 4600 de ONG-uri (tabelul 6). Munich. 1970. p.M. Intergovernamental Organization in the Global System.

apărută ca urmare a decolonizării. Caracterul profund şi specific al interdependenŃelor politice şi economice care caracterizează raporturile dintre un anumit număr de state. OrganizaŃia NaŃiunilor Unite pentru AlimentaŃie şi Agricultură (FAO. create în contextul imediat următor războiului.1945). Dacă efervescenŃa instituŃională pătrunde în toate părŃile lumii. devine şi rămâne un laborator instituŃional cu un potenŃial deosebit. pentru a combate comunismul. OrganizaŃia NaŃiunilor Unite (ONU). pe de-o parte. ce avea ca misiune esenŃială menŃinerea păcii. interdependenŃe accentuate. 1957). Fondul Monetar InternaŃional (FMI). asigurarea suportului instituŃional monetar-financiar de desfăşurare a schimburilor economice internaŃionale şi evitarea reîntoarcerii la protecŃionismul comercial antebelic prin convenirea unor principii şi mecanisme care să favorizeze desfăşurarea liberă şi ordonată a schimburilor comerciale internaŃionale.1957) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom. realizările şi impactul lor sunt foarte variabile de la o zonă la alta: astfel. urmăresc. prin Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OŃelului (CECA. expresia unui panamericanism dominat de Statele Unite şi mobilizat. Alte continente se dotează cu structuri analoage: de reŃinut OrganizaŃia Statelor Americane (OSA. Banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare (BIRD sau Banca Mondială).1951) precursoare a ceea ce va fi Comunitatea Economică Europeană (CEE. având în vedere în special gravitatea conflictelor din zonă (contestarea frontierelor. rivalităŃile multiseculare dintre puteri). în anii Războiului Rece.Perioada 1945-1989. constituit în 1944. constituită în 1945. organizaŃiile internaŃionale. După cel de-al Doilea Război Mondial. Toate aceste instituŃii. precum şi de proximitatea geografică au generat un avânt deosebit al dezvoltării organizaŃiilor la scară regională. Europa Occidentală. Tot la iniŃiativa Statelor Unite sunt înfiinŃate organizaŃii cu vocaŃie universală. deseori. de sistemele şi nivelurile similare de dezvoltare economico-socială. organizarea în comun a mobilizării resurselor economice şi colaborarea în direcŃia reconstrucŃiei zonelor afectate de urmările războiului. mai întâi cele mondiale. dar şi cele regionale. au cunoscut o dezvoltare fără precedent. 1963).1948). 168 . precum şi Acordul General pentru Tarife şi ComerŃ (GATT. Asia rămâne lipsită de organizaŃii puternice. supravieŃuirea statelor comuniste. sau OrganizaŃia UnităŃii Africane (OUA. destinată a fi o instituŃie interguvernamentală în principal politică. care au pus bazele începerii construcŃiei europene.1947). în centrul dispozitivului figurând succesoarea Ligii NaŃiunilor. iar pe de altă parte. de sisteme şi idealuri politice comune.

mecanismul de menŃinere a păcii de către ONU este îngreunat mai ales de confruntarea dintre Statele Unite şi URSS. mai ales mondiale. ea a dat naştere la o serie de organizaŃii interguvernamentale cu caracter regional. comunist) creează organizaŃii destinate. nemaifiind afectate de această rivalitate planetară.De la sfârşitul anilor `40 şi până la sfârşitul anilor `80. a antagonismului Est-Vest. Pornită din Europa. cele două Ńări blocând orice rezoluŃie care ar fi putut să le deranjeze interesele. prin Carta ONU. între blocul sovietic şi blocul occidental. între august 1990 şi aprilie 1991. să întărească coeziunea între statele membre. această proliferare haotică de organizaŃii este continuu afectată de circumstanŃa geopolitică majoră din această perioadă: antagonismul Est-Vest. Tot ca o urmare a destinderii climatului relaŃiilor internaŃionale. să contrapună celeilalte tabere acelaşi „arsenal” instituŃional (AlianŃa Nord Atlantică – NATO în Vest. ce reunesc persoane fizice şi juridice din diverse Ńări ale lumii şi care urmăresc realizarea unor scopuri limitate. Perioada după 1989. În anii 1989-1991. ca alternativă la cele două războaie mondiale. China. Astfel. 6. şi pe fondul declanşării Războiului Rece. OrganizaŃiile internaŃionale. de interes specific. recurgând la dreptul de veto – acesta este recunoscut. Acordul General asupra Tarifelor Vamale şi ComerŃului – după sigla angloamericană GATT – metamorfozată de la 1 ianuarie 1995 în OrganizaŃia Mondială a ComerŃului. prăbuşirea blocului sovietic şi dizolvarea URSS-ului au reprezentat încheierea „ostilităŃilor”.2. celor 5 membri permanenŃi ai Consiliului de Securitate: SUA. declanşată de Irak. au trecut la un mod de funcŃionare. O altă caracteristică a acestei perioade este dată de proliferarea într-un ritm fără precedent a organizaŃiilor şi organismelor neguvernamentale. de exemplu. Integrarea interstatală la nivel regional Unul din fenomenele definitorii în sistemul relaŃiilor internaŃionale postbelice este reprezentat de integrarea interstatală la nivel regional. Marea Britanie şi FranŃa. Pe fondul acestui climat de normalitate. 169 . fiecare bloc (blocul vestic capitalist şi cel estic. statele ex-comuniste (blocul sovietic) aderă sau fac demersurile necesare aderării la organizaŃiile economice (Fondul Monetar InternaŃional – FMI. În toată această perioadă de antagonism. pe de-o parte. Tratatul de la Varşovia în Est). apare înŃelegerea din cadrul NaŃiunilor Unite de pedepsire a agresiunii asupra Kuweitului.URSS (astăzi Rusia). „normal”. iar pe de altă parte. OMC). pe linia colaborării internaŃionale în unele domenii mai restrânse.

sub influenŃa URSS-ului. răcirea relaŃiilor cu fostul aliat URSS. Polonia. CAER grupează alături de URSS următoarele democraŃii populare est-europene: Bulgaria. Această organizaŃie politico-militară serveşte într-un sens ca o contrapondere a NATO. În urma căderii regimurilor prosovietice din Europa Estică.04. dar şi ca instrument de rezolvare a problemelor din interiorul blocului comunist (Cehoslovacia. Ungaria. protejat şi dirijat de SUA. RDG. caracterizat printr-o influenŃă covârşitoare a URSS-ului. în partea europeană pe care ea a „eliberat-o”. într-un regim de ameninŃare. iar Tratatul de la Varşovia la 1 iulie 1991. Cehoslovacia. Schimburile economice în cadrul CAER se realizau după reguli foarte stricte impuse de Moscova. Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER sau. Datorită faptului că el impunea în contrapartidă un control cel puŃin indirect al 170 . bazată pe relaŃii bilaterale între fiecare dintre tinerele democraŃii populare şi marele frate sovietic. După terminarea războiului. încheiat în 1945. Europa O dată cu terminarea celui de-al Doilea Război Mondial. IniŃial. Aceasta este replica socialistă la OECE înfiinŃată la 16. Tratatul de la Varşovia.2. dominate de cei doi mari învingători ai Germaniei hitleriste: unul vest-european.1. Majoritatea organizaŃiilor europene care au luat fiinŃă în perioada 1940-1970 sunt legate de circumstanŃele Războiului Rece sau. generalul George Marshall – secretarul de stat al SUA – propune un plan de reconstruire a Europei cu ajutor financiar masiv din partea SUA. sfârşitul celui de-al doilea război mondial. 1968). celălalt esteuropean. La 14 mai 1955 ia naştere pandantul comunist al AlianŃei Nord-Atlantice.1948 de către blocul vestic. CAER este dizolvat la 28 iunie 1991. o comunitate a statelor socialiste. cel puŃin. creează două organizaŃii: la 29 ianuarie 1949. după sigla anglo-americană. inclusiv a Ńărilor din Europa de Est şi chiar a URSS-ului. România. diferenŃiindu-se foarte strict de acesta prin regimul autoritar impus schimburilor economice de către URSS. COMECON). presiunea în creştere exercitată de blocul comunist au determinat reconstrucŃia şi reorganizarea acestei părŃi a Europei. cea generată de divergenŃele dintre SUA şi URSS. Planul Marshall viza ajutorarea întregului continent. Europa se împarte în două blocuri. URSS-ul constituie. La sfârşitul anilor `40. relaŃiile internaŃionale sunt umbrite de o altă ameninŃare. În partea occidentală a continentului. ce deŃine esenŃialul potenŃialului militar. Această comunitate. instaurarea „cortinei de fier”. sunt afectate de această conjunctură.5. La 5 iunie 1946.

Olanda. Luxemburg. Australia şi Noua Zeelandă. OCDE s-ar putea defini printr-un rol nou: să verifice şi să certifice că anumite foste state comuniste sau altele provenite din „lumea a treia” sunt gata să se supună pe deplin regulilor economice internaŃionale. Danemarca. Norvegia.1948. FranŃa). refuză propunerea americană. în anii `90. acum ea trebuind să dispară. Irlanda. Europa Occidentală este reconstruită. Prima structură organizaŃională ce furnizează un cadru multilateral de negociere şi de muncă între statele Europei de Vest este OrganizaŃia Europeană de Cooperare Economică (OECE). care va deveni mai târziu OCDE) şi Uniunea Europeană a PlăŃilor. În 1994. reprezentată în 1948 de comandamentele aflate în cele trei zone de ocupaŃie occidentale (SUA. cuprinzând. Belgia. OECE şi-a îndeplinit misiunea. Astfel. Ungaria. ElveŃia. Grecia. În 1960. Suedia. Planul Marshall va aduce celor şaisprezece Ńări care l-au acceptat aproape 13 miliarde de dolari. OCDE este occidentală. SUA nu este membru al ei. FranŃa. OrganizaŃia Europeană de Cooperare Economică (OECE) este înlocuită cu OrganizaŃia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). 171 . Mexicul intră în OCDE. Statele Unite. Cu ajutorul Planului Marshall (1948-1952). Canada. Slovacia şi Coreea de Sud au început procedurile necesare pentru a devenii membre. Islanda Italia. URSS-ul. Japonia. repartizaŃi pe principiul priorităŃii şi în număr descrescător. Noua organizaŃie are trei misiuni majore: să contribuie la pregătirea politicilor economice ale marilor democraŃii industriale (reuniuni ministeriale anuale). La 13 ianuarie 1960. dar organizaŃiile ştiu să se perpetueze şi să-şi găsească noi obligaŃii. ca şi celelalte state comuniste. sunt şi primele instituŃii europene de după război: OrganizaŃia Europeană de Cooperare Economică (OECE. Finlanda procedează la fel „din motive politice şi geografice”. să organizeze schimburi de informaŃii în materie de ajutor pentru dezvoltare (Comitetul de Ajutor pentru Dezvoltare – CAD). În timp ce OECE era europeană. să urmărească evoluŃia acestor economii. Marea Britanie. ca şi Germania de Vest. răspunde până la urmă printr-un refuz. CondiŃiile puse de Washington sunt. OECE grupează Austria. care şi-a dat la început acordul. Polonia. de altfel. în lumea după Războiul Rece. Chiar dacă se află la originea organizaŃiei. Portugalia. în urma puternicelor presiuni sovietice. Marea Britanie. în afară de reducerea barierelor vamale. Turcia.economiei celor care beneficiau de ajutorul financiar. pe lângă membrii OECE.04. constituită la 16. elaborarea unui plan comun de redresare şi crearea unor instituŃii economice care să repartizeze şi să gestioneze ajutorul şi care. fiind urmat de Republica Cehă. Europa Occidentală se reconstruieşte repede. iar Cehoslovacia.

când blocul sovietic s-a dislocat în Europa Orientală. sprijinindu-se pe trei comandamente geografice (nord-vestul Europei – AFNORTHWEST. Occidentul se simte în pragul unui al treilea război mondial. în timp de pace. fie (în general. reunind fie reprezentanŃi permanenŃi. Olanda. Totuşi. în afară de SUA şi Canada. 19 noiembrie 1990). MBFR). 172 . – structurile militare: Comitetul militar. 1966). Spania în 1982. fiind perceput drept preludiul unei înfruntări planetare. De-a lungul înfruntării Est-Vest. Astfel. Pentru europenii din Est. NATO cuprinde două tipuri de structuri: – structurile civile: Consiliul Atlanticului de Nord. este vitală. începând din anii `60 NATO serveşte ca trambulină pentru negocierile cu blocul sovietic şi cu braŃul său armat. responsabil cu securitatea Oceanului Atlantic. ancorarea Statelor Unite în Europa. însărcinat cu securitatea Europei (din Norvegia. Statul major internaŃional. Senatul american votează RezoluŃia Vandenberg. cele trei state din Benelux (Belgia. între cele două alianŃe au loc negocieri cu privire la dezarmarea clasică din Europa (Mutual Balanced Forces Reduction. declanşat în iunie 1950. OrganizaŃia Tratatul Atlanticului de Nord (NATO) ia fiinŃă la Washington. Mai există Comitetul planurilor de apărare (DPC. la 4 aprilie 1949. Tratatul de la Varşovia. în toamna lui 1989. Coordonarea comitetelor şi grupurilor este asigurată de un Secretariat general. Între 1947 şi 1950 – izbucnirea războiului din Coreea. Comitetul dispune de un organ executiv.1963) şi Grupul planurilor nucleare (NPG. destinderea Est-Vest instalându-se (nu fără paşi înapoi). RFG în 1955. printr-o alianŃă permanentă. FranŃa. NATO dispune şi de comandamente operaŃionale: Comandamentul aliat din Europa (ACE). La 11 iunie 1948.Mai mult decât orice altă organizaŃie creată în această perioadă (1947-1950). Grecia şi Turcia aderă în 1952. NATO este mai întâi o alianŃă împotriva ameninŃării sovietice. face recomandări pentru apărarea comună. Luxemburg). Tratatul creează o veritabilă organizaŃie. reprezintă instanŃa politică supremă. Islanda. de două ori pe an) miniştrii afacerilor externe ai statelor membre. din afara continentului american. iar URSS-ul nu a mai supravieŃuit decât ceva mai mult de un an (Tratatul ForŃelor ConvenŃionale din Europa – FCE. Membrii fondatori ai tratatului sunt. ce autorizează SUA să facă parte din alianŃe. AlianŃa Atlantică este un copil al Războiului Rece. Războiul din Coreea. Norvegia. până în Turcia). Marea Britanie. Portugalia şi Italia. aflat sub autoritatea Consiliului şi Comitetului planurilor de apărare. în centrul Europei – AFCENT şi sudul Europei – AFSOUTH). Comandamentul aliat al Atlanticului. Danemarca. în 1973. Aceste negocieri nu reuşesc decât 17 ani mai târziu.

i se conturează perspectiva lărgirii. Suedia şi Regatul Unit al Marii Britanii. Aceste opinii divergente domină negocierile. cât şi statelor neutre europene (Finlanda. oferind atât Ńărilor din fostul bloc sovietic. Italia şi Marea Britanie. Spania (redevenită democratică) în 1977. Irlanda. 12 pentru Spania. FranŃa. se deschide o nouă etapă: Parteneriatul pentru pace. dar conduc. divizat faŃă de aceste perspective de lărgire. Acesta reprezintă momentul şi locul apariŃiei unei puternice opoziŃii – permanentă în actualitatea anilor `90 – între federalişti (mai cu seamă francezi. la iniŃiativa Statelor Unite. la 5 mai 1949. se vede ameninŃat cu dispariŃia. Danemarca. Europa unită are vocaŃia de a deveni o federaŃie. datorită numeroaselor cereri din partea statelor foste comuniste. Lichtenstein în 1978. Pentru primii. Dimensiunea federalistă a Consiliului Europei este reprezentată de Adunarea Consultativă. prima adunare a mişcărilor europene. britanicii). Între 7 şi 10 mai 1948. RFG. 10 pentru Turcia 173 . pe fondul unei tot mai puternice înăspriri a relaŃiilor dintre Est şi Vest. Acestora li se alătură ulterior Grecia şi Turcia în 1949. italieni şi olandezi) şi unionişti sau interguvenamentalişti (în mod esenŃial. în absenŃa unui rival. Suedia) posibilitatea de a semna cu NATO o declaraŃie cadru care le face să beneficieze de articolul 4 al Tratatului Atlanticului de Nord (consultarea statelor membre ale AlianŃei în caz de ameninŃare a securităŃii acestor state) şi nu de articolul 5. iar pe de altă parte. San Marino în 1988. Olanda. are loc Congresul de la Haga. alcătuită din parlamentari naŃionali (18 pentru FranŃa. Cipru în 1961. Norvegia. Islanda şi Republica Federală a Germaniei în 1950. la semnarea unui document cu valoare de statut pentru ce avea să reprezinte Consiliul Europei. ce organizează reuniuni periodice între statele AlianŃei Atlantice şi Ńările Europei Centrale şi Orientale (această categorie extinzându-se şi asupra republicilor provenite din fosta Uniune Sovietică) referitoare la problemele politice şi de securitate. animate în evoluŃia lor de dorinŃa aderării la structurile NATO. Statele semnatare ale acestei convenŃii-statut sunt: Belgia.O dată cu prăbuşirea comunismului şi dizolvarea URSS-ului. ElveŃia în 1962. care face din aceste state membre cu drepturi depline în AlianŃă. În noiembrie 1991 are loc crearea Consiliului de Cooperare Nord-Atlantică (COCONA). NATO se vede pus în faŃa unei noi situaŃii. Luxemburg. NATO. având ca principiu de funcŃionare cooperarea interguvernamentală. imaginează dispozitive de asociere. Portugalia în 1976 (în urma instaurării democraŃiei în această Ńară). Italia. Europa Unită nu ar putea fi decât o asociere între state suverane. Pentru al doilea grup. În ianuarie 1994. Pe de-o parte. depăşind Ńările participante şi dezvoltându-se în Statele Unite ale Europei. belgieni. Austria în 1958. Malta în 1965. Într-o primă perioadă.

deci constituind un veto). ce pune bazele construcŃiei europene. Acesta este alcătuit din miniştrii afacerilor externe ai statelor membre. Estonia. pentru aceste foste naŃiuni comuniste a fi admis în Consiliul Europei înseamnă a primi un certificat de conformitate cu principiile democratice. Lituania. CroaŃia. sunt transmise Comitetului de miniştri.a. Rusia a fost admisă ca membru cu drepturi depline în februarie 1996. 174 . Consiliul se află la originea a mai mult de 150 de instrumente juridice internaŃionale. Belarus. dar aceste texte. rezoluŃii în domeniile care Ńin de competenŃa sa. CECO (18 aprilie 1951). Ucraina. Dimensiunea interguvenamentală este reprezentată prin Comitetul de Miniştri. Secretarul general este numit de Adunarea Parlamentară. Consiliului Europei i se alătură Andora. Consiliul Europei îşi găseşte o nouă dinamică: el trebuie totodată să ajute la înrădăcinarea democraŃiei în Europa ex-comunistă şi să verifice dacă aceasta se materializează prin adoptarea şi respectarea unor reguli precise. Adunarea adoptă. vizând armonizarea legislaŃiilor naŃionale ale statelor membre. care urmărea depăşirea limitelor unei organizaŃii internaŃionale clasice şi construirea între statele europene a unor structuri care să le depăşescă şi să le înglobeze. Cu statut de invitat special. După schimbările de la începutul anilor `90. Activitatea Consiliului Europei are ca atribut esenŃial caracterul normativ: din 1949. Alături de Consiliul Europei. DelegaŃii îşi ocupă locul cu titlu personal şi au drept liber de vot. Slovacia şi Slovenia. la recomandarea Comitetului de Miniştri. Macedonia. Letonia. Polonia. cu majoritate de două treimi. Aceasta este filosofia din care se inspiră cele trei comunităŃi.ş. ce vizează pregătirea în vederea unei viitoare integrări. Republica Cehă.) desemnaŃi după procedura aleasă de fiecare guvern al Ńărilor membre. pentru o perioadă de cinci ani cu posibilitatea de prelungire a termenului. Bosnia-HerŃegovina. Ungaria. sunt: Albania. Între 1990 şi 1995. odată votate. El se reuneşte cu uşile închise şi votează în unanimitate în toate cazurile importante (abŃinerea împiedicând unanimitatea. România. Al treilea subansamblu al Consiliului Europei este Secretariatul General (cu 1200 de funcŃionari în 1994). Domeniile spre care se orientează acestea sunt foarte variate: de la drepturile omului la statutul juridic al muncitorilor şi până la convenŃii asupra televiziunii transfrontaliere. la 9 mai 1950 prin planul Monnet-Schuman se propune crearea ComunităŃii Europene a Cărbunelui şi OŃelului (CECO). Moldova. În consecinŃă. Aceste convenŃii au caracter obligatoriu pentru statele care le ratifică.

IniŃial aceste organizaŃii aveau organe proprii. La 1 iulie 1987 intră în vigoare „Actul Unic”. Aparatul instituŃional al ComunităŃii Europene. reunificarea Germaniei. după cum urmează: Comisia Europeană. Spania şi Portugalia. precum şi instituŃii monetare şi financiare. ultimele două fiind definite prin cele două tratate de la Roma (25 martie 1957). de la 6 la 9 membri.apoi Comunitatea Economică Europeană (CEE sau PiaŃa Comună) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA sau Euroatom). Fondurile europene de dezvoltare etc. după o ratificare foarte laborioasă. Tratatul asupra Uniunii Europene (Tratatul de la Maastricht) concretizează voinŃa politică de transformare a ComunităŃii Europene. acestea însoŃind şi accelerând faza de relansare a creşterii economice. Marea Britanie şi Irlanda alăturându–se celor şase state fondatoare (FranŃa.). o dată cu semnarea Actului Unic European („ConstituŃia ComunităŃilor”) în 1986. Fondul European de Orientare şi Garantare pentru Agricultură. ca predecesoare a celor trei entităŃi economice. CEE cunoaşte cea mai impresionantă dezvoltare prin edificarea progresivă a unui spaŃiu de schimburi organizat. alte trei state să fie primite în cadrul organizaŃiei – Grecia şi. cu rol de instituŃii specializate (Banca Europeană de InvestiŃii. Belgia. instituindu-se o Uniune Europeană. dar din 1958 au devenit comune. reuneşte într-o formă comună organismele celor trei predecesoare. Tratatul asupra Uniunii Europene (Tratatul de la Maastricht) 175 . pentru ca ulterior. intră în vigoare la 1 noiembrie 1993. Curtea de JustiŃie. Anul 1975 a însemnat lărgirea CEE. La 7 februarie 1992. Italia. întărit datorită unei solidarităŃi bugetare şi politice comune (mai ales pentru agricultură). într-o uniune dispunând de competenŃe politice. Tratatul. A). Ea are ca misiune organizarea. într-un mod coerent şi solidar. cea a ComunităŃii Europene (CE). Olanda). Consiliul de Miniştri. C al Tratatului). RFG. la care se adaugă Curtea de Conturi. „Uniunea este fondată pe baza ComunităŃilor europene completată cu politici şi forme de cooperare. cele trei organizaŃii se regăsesc sub o singură titulatură. Ulterior. Dintre cele trei organizaŃii. respectiv. a relaŃiilor între statele membre şi popoarele lor” (art. Deci. Luxemburg. înscriind tot ceea ce a fost deja realizat într-un „cadru instituŃional unic care să asigure coerenŃa şi continuitatea acŃiunilor…” (art. Danemarca. dezintegrarea URSS). prin semnarea Tratatului de la Maastricht. scopul Tratatului era de a da un impuls istoric construcŃiei europene. instaurate prin prezentul tratat. care prevede modificarea mecanismelor da adoptare a deciziilor în interiorul ComunităŃii. În contextul marilor schimbări produse în peisajul politico-economic european (căderea regimurilor comuniste esteuropene. Parlamentul European. întreaga construcŃie europeană capătă o nouă dimensiune. în 1981 şi 1986. caracteristică anilor `60.

Integrarea europeană (prelucrare după A Thematic Atlas. ca predecesoare a celor trei entităŃi economice. Lituania. Slovacia şi Slovenia. prin aderarea în 2004 a zece noi Ńări – Cipru.este punctul în care se realizează voinŃa politică de transformare a ComunităŃii Europene. Polonia. Cehia. într-o uniune dispunând de competenŃe politice. Uniunea Europeană însumează. cu o populaŃie de peste 450 de 176 . Malta. Fig. Ungaria. „The Economist”) În prezent. Estonia.10. Letonia. 25 de state.

principalele organisme ale UE sunt: Parlamentul European. Pentru România. În prezent. O altă organizaŃie internaŃională cu caracter regional european este AsociaŃia Europeană a Liberului Schimb (AELS). Ungaria. resursele umane (250 milioane locuitori). Banca Europeană de InvestiŃii. Bulgaria. IniŃial. prin aderarea României şi Bulgariei. Curtea de Conturi. situarea geopolitică. a aderat şi Slovenia. Islanda aderă la această organizaŃie în 1970. Dintre prevederile mai importante ale acestui acord trebuie amintite o serie de reduceri ale taxelor vamale la mai multe categorii de produse industriale şi agricole. liberalizarea comerŃului mondial. Această convenŃie a fost semnată iniŃial de Austria. în primul rând. ulterior. a fost creată Trilaterala de la Vişegrad. şi anume: Comitetul Economic şi Social. IniŃial. România. Suedia şi Marea Britanie. Norvegia.milioane de locuitori. Consiliul European. Ca o replică a AsociaŃiei Europene a Liberului Schimb. Armenia. Azerbaidjan. Consiliul Uniunii Europene. Sediul AELS se află în ElveŃia. Rep. În 1961. 177 . Danemarca. Banca Centrală Europeană. Aceste instituŃii colaborează îndeaproape cu mai multe organisme. depăşind limitele unei uniuni vamale. importanŃa integrării în această structură regională rezidă. Cooperarea Economică la Marea Neagră (CEMN) a fost înfiinŃată prin declaraŃia semnată în iunie 1992. Mediatorul European. precum şi de alte Ńări: Grecia. 27 de state (figura 10). După îndelungate negocieri. Danemarca şi Marea Britanie părăsesc organizaŃia în 1972. România nu a fost primită la această înŃelegere. de către statele riverane Mării Negre: Turcia. Moldova. ce ia naştere la 4 ianuarie 1960 la Stockholm. iar din 2007. la Geneva. Portugalia. Comisia Europeană. Cehoslovacia. În acelaşi timp. în atragerea transportului petrolului dinspre Marea Caspică spre Europa Centrală şi de Vest. cele 5 state (număr rezultat din împărŃirea Cehoslovaciei) au hotărât şi primirea României – 1 iulie 1997. Rusia. prin încheierea unei ConvenŃii. iar Portugalia în 1985 pentru a adera la CEE. ElveŃia. AELS cuprinde şapte state. Curtea de JustiŃie. sunt de eliminare a taxelor vamale la import şi de înlăturare a obstacolelor ce apar în calea desfăşurării unui comerŃ avantajos. a Europei Occidentale. În prezent. Georgia. Ucraina. CEMN reprezintă o structură regională cu rolul de a pune în valoare potenŃialul economic. în Europa Centrală şi de Est ia fiinŃă Acordul de Liber Schimb al Europei Centrale (CEFTA). Scopurile acestei organizaŃii. iar Liechtenstein în 1991. Finlanda devine membru asociat. la Istanbul. pentru ca în 1986 să devină membru cu drepturi depline. Comitetul Regiunilor. alcătuită de Polonia.

proclamate formal în Cartă. Printre aceste conferinŃe menŃionăm: ConferinŃa de la Mexic (1901-1902). sunt: menŃinerea păcii şi securităŃii pe continentul american. Simon Bolivar (1783-1830). structura organizatorică a Uniunii a fost întărită prin Actul de la Chapultepec. o serie de alte regiuni ale globului au iniŃiat şi derulat numeroase scheme instituŃionale de integrare politică şi economică. Prin acelaşi act se prevedea şi asistenŃa reciprocă a statelor americane în cazul unor agresiuni împotriva lor. care a intrat în funcŃiune în mai 1997. cu sediul la Salonic. prin crearea OSA. cu un capital iniŃial autorizat de 1. 6. de la Havana (1928).2. Scopurile OrganizaŃiei Statelor Americane.2. Această uniune nu a funcŃionat pe baza unui tratat. cu scopul unei mai rapide şi mai solide dezvoltări. reglementarea diferendelor între statele membre pe cale paşnică. 178 59 . de la Lima (1938) etc. care a luat fiinŃă în cadrul ansamblului continental american. În 1890 a fost creat un birou denumit Uniunea panamericană. Cu un rol important atât în dezvoltarea regională. Simon Bolivar59 a convocat în acest scop. împotriva Spaniei. de la Buenos Aires (1910). adoptat de ConferinŃa din Mexic (1945). Carta de la Bogota din 30 aprilie 1948 a dat o formă instituŃională organizaŃiei panamericane. la 30 aprilie 1948. După cel de-al Doilea Război Mondial. Primele încercări însă de a constitui o organizaŃie a statelor americane au avut loc în America Latină. în care iniŃiativele europene de integrare politică şi economică au abundat. definite într-o serie de conferinŃe panamericane. Una dintre primele organizaŃii interguvernamentale cu caracter regional. de la Rio de Janeiro (1907). unul dintre conducătorii luptei de eliberare a popoarelor din coloniile spaniole ale Americii. Ea a dobândit tot mai multe funcŃiuni cu caracter politic. În 1826. de la Montevideo (1933). care în 1910 a adoptat numele oficial de Uniunea InternaŃională a Republicilor Americane. când s-a semnat carta constitutivă a acestei organizaŃii.Primul pas concret în privinŃa cooperării a fost făcut prin înfiinŃarea Băncii pentru ComerŃ şi Dezvoltare a Mării Negre. originar din Venezuela. cât şi în dezvoltarea globală se prezintă organizaŃiile americane. rămasă însă fără rezultat. America În tot acest timp. ci în temeiul unor rezoluŃii ale statelor membre.5 miliarde dolari. este OrganizaŃia Statelor Americane (OSA). o conferinŃă la Panama. în epoca luptei pentru independenŃă. de la Santiago (1928).

prin eforturi comune ale statelor membre. conform denumirii în limba engleză. Comunitatea Caraibelor (CARICOM. ştiinŃă şi cultură (acestea două din urmă au fuzionat în Consiliul interamerican pentru dezvoltare integrală). Consiliul economic şi social interamerican şi Consiliul interamerican de educaŃie. el căutând soluŃii pentru crize şi pentru conflicte.1960). un Comitet juridic interamerican şi un secretariat general. protejarea continentului american împotriva oricărei agresiuni exterioare şi mai ales împotriva ameninŃării din partea comunismului şi a Uniunii Sovietice. În 1996. Canada se alătură organizaŃiei în 1990. economice şi comerciale dintre statele membre şi Cuba. asociind 25 de Ńări latino-americane. Dintre organizaŃiile înfiinŃate după 1990. de asemenea. Un alt moment important ce accentuează lipsa unei unităŃi puternice şi a unei misiuni precise a acestei organizaŃii. În anii `90. ansamblul continental american cunoaşte o dezvoltare a organizaŃiilor economice regionale şi subregionale. cu excepŃia Cubei. ca. NAFTA (North American Free Trade 179 . Ea este asistată de trei consilii: Consiliul permanent. evocând sistemul ONU. de exemplu. Dintre organizaŃiile anilor `60-`70 menŃionăm: PiaŃa Comună a Americii Centrale (MCCA. metode de aplicare a obiectivelor mult mai precise şi un suport logistic mult îmbunătăŃit. a dobândit o dimensiune politică. susŃinând fostul aliat. în timpul căruia SUA a pus pe planul doi solidaritatea panamericană. a problemelor economice. Marea Britanie. 1973). Există. OSA cuprindea 35 de membri reprezentând toate statele americane. rezolvarea. Adunarea Generală este organul suprem ce fixează politica OSA. în cazul Guatemalei (1954) şi mai ales împotriva Cubei. În acelaşi timp OSA a fost folosită ca un instrument împotriva mişcării de eliberare şi luptei pentru independenŃă a popoarelor din America Latină. primul stat comunist din emisfera occidentală. se reuneşte o dată la cinci ani. reunind 12 Ńări ale Caraibelor plus Bahamas. în urma profundelor modificări la care este supus sistemul relaŃiilor economice internaŃionale. este Războiul Malvinelor (1982). sociale şi politice ale statelor americane. OSA este inima unui dispozitiv vizând. Structura organizatorică a OSA este deosebit de complexă. OSA hotărând în 1964 (la cererea SUA) ruperea relaŃiilor diplomatice.organizarea de acŃiuni comune împotriva agresiunii. actualele organizaŃii au scopuri mult mai concrete. În fapt. care. Având câteva exemple de organizaŃii înfiinŃate în anii `60-`70. care au eşuat sau au fost prea puŃin riguroase. Sistemul economic latino-american (SELA. sub direcŃia SUA. 1976). de la reforma OSA din 1985. un loc aparte revine Acordului de Liber Schimb Nord American (ALENA) sau.

începând cu 1 ianuarie 1995. aflat mai mult sau mai puŃin în dificultate. când îşi propunea printr-un proiect ambiŃios crearea într-un timp scurt a unei uniuni vamale complete şi a unui sistem de dezvoltare integrat.A. prima zonă de liber schimb şi de uniune vamală din America Latină. propunea crearea unei zone de liber schimb mergând din Alaska şi până în łara de Foc.km2 şi 200 mil. în a sa „IniŃiativă pentru Americi”. se doreşte cuprinderea tuturor statelor ansamblului continental american într-o imensă zonă de liber schimb. se retrage în 1976. Peru şi Venezuela (din 1973). în perspectiva anilor ce urmează. într-o primă fază. Grupul. peştele brazilian – asupra cărora Ńările producătoare şi-au păstrat drepturile). Creat în 1971. La începutul anilor `90. produsul intern brut fiind de circa o jumătate din cel total al Americii Latine. ALENA este considerată în prezent a doua regiune de integrare. Ecuador.A. şi Canada. datorită marilor discrepanŃe dintre statele membre. potenŃialul de dezvoltare este de asemenea foarte mare – 12 mil. Această organizaŃie reuneşte Argentina. În perspectiva anilor următori. reunind 34 de 180 .Agreement). summit-ul de la Miami. Paraguay şi Uruguay. tariful exterior comun nu se aplică deocamdată decât la 80 % din produse. a tuturor barierelor tarifare şi nontarifare pentru schimburi şi crearea unei pieŃe comune. Aceste anomalii reprezintă. Grupul cuprinde Bolivia. care. care. În prezent. A fost iniŃiat în 1989 între S.U. dar angajându-se în domeniul economic pe o cale ultraliberală. În decembrie 1994. 90 % din schimburile acestor Ńări nu erau supuse taxelor vamale (restul de 10 % reprezentând aşa-numitele produse sensibile – hârtia argentiniană. ulterior a aderat şi Mexicul. IniŃial făcea parte din Grup şi statul Chile al lui Pinochet. Columbia. după Uniunea Europeană. consumatori. O altă grupare economică a Americii Latine este Grupul Andin sau (PiaŃa Comună Andină sau Pactul Andin). pe parcursul a 15 ani. acordul a fost ratificat de cele trei Ńări şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994. instabilităŃii politice şi conflictelor încearcă să se reactiveze şi prevede crearea între membrii săi a unei zone de comerŃ liber. Brazilia. principalele piedici ce trebuie îndepărtate în vederea creării unei uniuni vamale şi tarifare complete.U. MERCOSUR creează între statele participante o uniune vamală incompletă: în 1995. ca potenŃial. Obiectivul propus prevede o înlăturare progresivă. Începând cu decembrie 1992. la 27 iunie 1990. a întâmpinat dificultăŃi din partea S. la propunerea Statelor Unite. IniŃiativa îi aparŃine preşedintelui american George Bush. În termeni ce privesc populaŃia (circa 385 milioane locuitori) şi producŃia economică. PiaŃa Comună a Sudului (MERCOSUR) este.

Maroc. adică menŃinerea frontierelor trasate de colonizatori. 6. Uniunea Ghana-Guineea.preşedinŃi în jurul lui Bill Clinton. îl cucereşte imediat. opunând partizani din Maroc şi apărători 181 . visul panafrican dă naştere unor federaŃii precum Rhodesia. precum şi din Liberia. În anii următori au fost create grupări şi uniuni de state. În 1961 existau două grupări de state: Grupul de la Casablanca. Formată atât pentru a obŃine independenŃa Ńărilor africane. confirmă acest proiect şi chiar îşi propune iniŃierea demersurilor necesare înfiinŃării acestei uniuni în 2005. afirmând că teritoriul îi aparŃine.2. întrunită la Accra în 1958. Prima conferinŃă a statelor africane independente. continentul african se manifestă continuu în vederea realizării unei uniuni panafricane. La fel. În 1976 este proclamată o republică arabă sahariană democrată (RASD). a demonstrat spiritul de iniŃiativă politică şi unitate al popoarelor Africii. şi care a reunit opt state. Republica Mali. însă. recunoaşte Biafra. majoritatea statelor africane îşi susŃin intangibilitatea frontierelor. în majoritatea cazurilor s-au dovedit a fi efemere. grupul de la Monrovia. La sfârşitul secolului XX. Mali. condamnând secesiunea biafristă. cât şi pentru desfiinŃarea apartheid-ului. în 1975. Unul din principiile sale este „respectul suveranităŃii şi integrităŃii teritoriale a fiecărui stat şi a dreptului său inalienabil la o existenŃă independentă” (articolul 3 al Cartei OUA). alcătuit din Ghana. Sierra Leone şi Nigeria Ideea unităŃii africane a fost afirmată cu putere la ConferinŃa de la Addis Abeba a miniştrilor de externe a 30 de Ńări africane (21-25 mai 1963). Africa De la decolonizarea începută în anii `50 şi terminată în anii `60. mai mult sau mai puŃin ratate. OUA. Această conferinŃă a adoptat Carta OrganizaŃiei UnităŃii Africane (OUA). a dus la numeroase conflicte de frontieră. când Spania acordă independenŃa Saharei Occidentale. Republica Arabă Unită (azi Egipt) şi Algeria. chiar dacă ele sunt denunŃate ca artificiale. De la secesiunea Biafrei de Nigeria (1967-1970). OUA se divizează îndată ce se confruntă cu noi probleme între statele africane. se poate vedea. dar cu finalităŃi diferite. marcată însă de moştenirea colonialismului. Marocul. A fost creată astfel o nouă organizaŃie cu caracter regional. Africa se prezintă drept continentul tentativelor organizaŃionale. Această problemă a frontierelor preocupă în prezent. ce revendică independenŃa acestui teritoriu. aflate încă sub ocupaŃie străină. o minoritate.3. Această situaŃie. neluând în considerare repartiŃia etniilor şi chiar încurajând divizarea lor – ceea ce. în mod deosebit. alcătuit din statele care acceptaseră în 1958 să intre în Comunitatea francoafricană. Guineea. În anii ’50.

În plan economic. Lesotho.ai RASD. circulaŃia liberă a serviciilor şi persoanelor). Comunitatea Economică din Africa de Sud (CEAS. Comunitatea Economică a Statelor Africane Centrale (CESAC) a fost creată la 19 octombrie 1983. Malawi. Congo. Camerun. în engleză UDEAC). Ea regrupează în jurul colosului nigerian Benin-ul. Uniunea Vamală şi Economică din Africa Centrală (UVEAC. OUA nefiind capabilă să depăşească faza partizanatelor şi să mobilizeze mijloace suficiente pentru stoparea conflictelor. Africa Centrală. Tanzania şi 182 . Scopul acestei comunităŃi este de a crea între statele participante un spaŃiu economic integrat. CESAC are ambiŃia de a forma între statele participante un spaŃiu analog ComunităŃii Europene (liberalizarea schimburilor pe o perioadă de 12 ani. respectiv: Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (CESAV. Rwanda. La fel ca şi CESAV. realizarea majoră a CESAV rămâne trimiterea în Liberia. Mali. Ghana. În 1995 în OUA sunt incluse toate statele africane. Senegal. În perioada anilor ’80-’90. Mozambic. Ultimii aderenŃi sunt Africa de Sud (în urma distrugerii apartheid-ului) şi Eritreea (separată în 1993 de Etiopia şi declarată independentă). OUA hotărăşte înfiinŃarea unei pieŃe comune africane. Liberia. a capitalurilor şi a persoanelor. programată a fi definitivată în 2025. Gabon. Până în prezent. iar Marocul îşi suspendă participarea la organizaŃie. în engleză CEAO). politici comune). Ciad şi Congo Zair. Guineea-Bissau. Sierra Leone şi Togo. Angola. Guineea. Burkina. După 1989. Comunitatea Economică a Statelor din Africa Centrală (CESAC. în engleză CEEAC). Swaziland. Comunitatea Economică a Statelor Africane de Vest (CESAV) a fost creată în mai 1975. în engleză SADC). continentul african se caracterizează prin prezenŃa a numeroase grupări subregionale. războaiele din Somalia. În 1991. căzută pradă unui război etnic. Gambia. conduce OUA în pragul exploziei: în 1982-1984. Ea regrupează Burundi. Mozambic – sunt asumate (cu mai mult sau mai puŃin succes) de către ONU. comparabil cu Comunitatea Europeană (circulaŃia liberă a mărfurilor. marile conflicte regionale – lupta pentru independenŃa Namibiei şi Eritreii. Republica Arabă Sahariană Democrată devine membru al OUA. Insulele Capului Verde. a unei forŃe vest-africane de interpunere. mai multe state ale Africii Australe fiind confruntate cu forŃa de atracŃie economică a colosului sud-african (dominat atunci de apartheid) – Angola. În 1979. Botswana. Coasta de Fildeş. Mauritania. Uniunea Magrebului Arab (UMA). Nigeria. Guineea Ecuatorială. a serviciilor. toate acestea au rămas doar un deziderat.

pe măsura dobândirii independenŃei. şi succesorii săi imediaŃi. mai mult sau mai puŃin declarat.2. rămânând religia majorităŃii arabilor.4. primii califi.Zambia reunite de Zimbabwe şi Namibia – instituie între ele ConferinŃa de Coordonare a Statelor din Africa de Sud (SADCC). Siria. ei formează ansamblul etnic ce posedă într-o anumită măsură aceeaşi limbă. Pe parcursul celor două decenii care au urmat celui de-al Doilea Război Mondial. Orientul Apropiat şi Mijlociu Lumea arabă şi lumea islamică. organizaŃia îşi schimbă denumirea în Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Sud (CESAS. Libia. Islamul. cel al Occidentului. Iordania (atunci Transiordania). fiind atunci sub control britanic). rămân marcaŃi de acelaşi şoc. dorinŃa acestei lumi este să constituie o singură naŃiune. Yemenul de Sud. Emiratele Arabe Unite. Cât priveşte arabii. pentru ca în 1975 să devină membru cu drepturi depline. au întreŃinut raporturi complexe. Asemenea altor entităŃi continentale sau subcontinentale. Algeria. 183 . Acestor state li se alătură. ca şi musulmanii. Egipt. integrarea tuturor statelor arabe într-o unică şi puternică grupare. apoi colonizată sau aflată sub tutela Angliei şi FranŃei. îşi regăseşte independenŃa. OrganizaŃia pentru Eliberarea Palestinei (OEP) aderă la Ligă. îi influenŃează mai întâi pe persani şi pe turci: la finalul secolului XX. aria de răspândire a Islamului se întinde din Filipine în Africa. Tunisia. o dată cu aderarea Africii de Sud. În 1965. Irak. Printre acestea se numără şi constituirea anumitor organizaŃii. Maroc. În vederea realizării acestui deziderat au fost întreprinse numeroase acŃiuni. sunt arabi. Yemen (de Nord – viitorul Yemen de Sud. Somalia. grupând iniŃial Arabia Saudită. în urma unei iniŃiative egiptene. în engleză SADC). Sudan. mult timp dominată de Imperiul Otoman. profetul Mahomed (570-632). Djibouti şi Comore. colonizarea fiind resimŃită ca o umilinŃă greu de suportat şi în prezent. 6. când ea a luat sfârşit. Aden-ul. lumea arabă. În 1994. Fondatorul religiei musulmane. Arabii. Oman şi Qatar. destinată să promoveze o dezvoltare economică în comun. dar curând. ce au ca principal scop. pătrunzând în Europa şi chiar în America Latină. statele Peninsulei Arabice – Kuweit. Liban. prezent din Maghreb până în aria de răspândire a fostului Imperiu Otoman şi în Peninsula Arabică. Bahrein. OrganizaŃia se doreşte a fi o uniune a popoarelor arabe. mai întâi cu statut de observator. în evoluŃia lor istorică. Liga Statelor Arabe a fost înfiinŃată la 22 martie 1945. urmând Mauritania.

agenŃii specializate (OrganizaŃia Arabă pentru EducaŃie. aflată la conducerea unei importante coaliŃii. Fondul Monetar Arab – FMA). în perioada războiului de 6 zile). această organizaŃie şi-ar fi încetat de mult activitatea. comisii permanente. deruta Ńărilor arabe şi mai întâi a Egiptului lui Nasser faŃă de Israel. dar revine în 1987. în toate domeniile. Liga este înconjurată de foarte multe structuri: consilii (Consiliul de Apărare Comună cu un comandament arab unificat chiar din 1964. Maroc. statele din Peninsula Arabică (Bahrain. în 1979. prin constituirea acestei organizaŃii. este cea subregională. La 25 mai 1981. semnând un tratat de pace cu Israelul.Organul politic suprem al organizaŃiei este Consiliul Ligii. cât şi pe parcursul invaziei Kuweitului de către Irak (1990-1991) sau faŃă de mişcarea islamistă. el poate exista şi la nivel de şefi de stat. Atât în timpul războiului Irak-Iran (1980-1988). lumea arabă continuă să fie profund divizată. toate aceste state. eliberează Kuweit-ul ocupat de Irak. Chiar lupta împotriva statului Israel – duşmanul declarat al lumii arabe. fără sprijinul Statelor Unite. în 1991. Libia. Palestina – nu conduce la o adevărată uniune a statelor arabe. În ciuda pretenŃiilor sale de unitate. compus din reprezentanŃi ai statelor membre. a afacerilor acestor state. Mauritania şi Tunisia formează Uniunea Maghrebului Arab (UMA). O altă formă de integrare ce se manifestă în aceast spaŃiu. Oman) constituie Consiliul de Cooperare din Golf (CCG). Ńările arabe adoptă poziŃii diferite. este exclus din Ligă. De fapt. Algeria. Obiectivele oficiale ale acestei organizaŃii sunt mai mult decât imprecise: este vorba de coordonarea. Qatar. sub conducerea Arabiei Saudite. a cărei desfăşurare capătă în acea perioadă amploare. La 17 februarie 1989. în 1973. aceste state preferă să rămână la adăpostul acestei mari puteri. multe dintre ele disputându-şi controlul asupra refugiaŃilor palestinieni. Astfel. formarea unui corp comun împotriva unei posibile agresiuni. sub ameninŃarea războiului dintre Irak şi Iran. Tot în cadrul ligii îşi desfăşoară activitatea un Secretariat general. care. Liga nu va şti în acel moment decât să-şi etaleze tergiversările şi să afişeze sciziunile lumii arabe. Consiliul Economic). Astfel. încearcă. BilanŃul CCG este mediocru. Egiptul. Emiratele Arabe Unite. statele membre aflându-se în imposibilitatea desfăşurării unor acŃiuni coerente. Fondul Arab pentru Dezvoltare Economică şi Socială – FADES. CCG se doreşte în realitate o structură de protecŃie colectivă. Scopul este ambiŃios: 184 . foarte vulnerabile. Kuweit. regi şi preşedinŃi (întâlniri la nivel înalt). în 1977. mecanisme de cooperare economică (de exemplu. ŞtiinŃă şi Cultură). datorită ocupării istoricului pământ arab. Visul de unitate se spulberă la sfârşitul anilor `60 (în iunie 1967.

ci chiar şi la nivel global. ce se desfăşoară. mişcarea islamistă. OCI este însă traversată de numeroase divizări şi rivalităŃi. Astfel. Indonezia. pentru Eliberarea Ierusalimului) şi de organe subsidiare. OCI se prezintă lipsită de putere în faŃa acestor conflicte care implică proprii săi membri. OCI denunŃă răul făcut musulmanilor din Bosnia-HerŃegovina şi reclamă o mai mare participare a statelor musulmane la soluŃionarea acestei drame. al treilea oraş sfânt islamic. care s-ar substitui. de principiu. serviciilor. Ca multe alte organizaŃii de acest tip. După prăbuşirea regimului Nasser. Fie că este vorba de războiul Irak-Iran (1980-1988) sau de invadarea Kuweit-ului de către Irak-ul lui Saddam Hussein (1990-1991). la sfârşitul anilor `60. ca model ONU. ca o puternică ameninŃare nu numai la nivel regional. integrismul islamic este perceput. OCI este proliferantă. adică toate Ńările arabe. un secretariat general instalat la Djeddah (Arabia Saudită). în restul lumii musulmane. Malaysia) şi republicile musulmane din fosta Uniune Sovietică. pentru o organizaŃie al cărei principiu federativ este islamismul – OrganizaŃia ConferinŃei Islamice (OCI). în Egipt. organizaŃia continuă să se opună anexării la Israel a Ierusalimului. luând. ce ia fiinŃă la Rabat.edificarea între aceste cinci state a unui ansamblu asemănător ComunităŃii Europene (libera circulaŃie a persoanelor. în plus. OCI cuprindea 51 de membri. OCI stabileşte chiar principiul unei CurŃi de JustiŃie InternaŃionale Islamice. de asemenea. multiplicând în preajma ei numărul de comitete specializate (de reŃinut Comitetul Al-Quadas. dar această jurisdicŃie nu a fost pusă în funcŃie. tolerant. plus 20 de Ńări africane şi din Asia de SE (Brunei. Ele cuprind o conferinŃă a regilor şi a şefilor de stat şi de guvern. Structurile sale sunt clasice. În 1995. la 22 septembrie 1969. alături de lumea arabă se dezvoltă lumea islamică a cărei coeziune organizaŃională este bazată pe fanatism religios. la acest început de mileniu. Această mare diversitate de state membre face din OCI spaŃiul unui islam deschis. În această regiune. şi să susŃină cauza unui stat palestinian. care le-ar putea înlătura actualele sisteme politice. Viitorul acestei uniuni rămâne obscur: statele membre fac puŃin comerŃ între ele şi realizează cea mai importantă parte a veniturilor din schimburile lor cu Ńărmul nordic al Mediteranei (Comunitatea Europeană). Astfel. La fel. Islamismul extremist nu este 185 . OCI se doreşte a fi instrumentul solidarităŃii islamice. în Orientul Mijlociu şi. calea rămâne deschisă. CurŃii internaŃionale de la Haga. pentru statele membre. În 1981. aceste Ńări sunt perturbate în evoluŃia lor de o ameninŃare majoră. o dată la trei ani. o conferinŃă a miniştrilor afacerilor externe în cadrul căreia aceştia se întâlnesc cel puŃin o dată pe an. La această organizaŃie poate adera orice stat cu populaŃie musulmană în proporŃie de 20 %. din 1992. a mărfurilor şi capitalurilor).

sursă de unitate.5. Cu toate acestea. cei doi parteneri-cheie – Arabia Saudită şi Iranul – sunt apropiaŃi cel puŃin până la RevoluŃia khomeynistă din Iran (1979). a ansamblului Asia-Pacific. la 14 septembrie 1960. asociate pentru a controla piaŃa. într-o zonă ce pare să se fi regăsit. asociaŃia avea ca scop regruparea statelor din zonă în faŃa 186 . ce nu au permis dezvoltarea decât a unor mici alianŃe. rivalitatea chino-sovietică). câteva state (Iran. OPEC asociază mai ales state arabe. Libia. Orientările actuale în privinŃa cooperării regionale şi subregionale. Indonezia. Pentru zona asiatică. faŃă de organizaŃiile prezentate anterior ale acestei părŃi a lumii. Qatar. O analiză a celei de-a doua jumătăŃi a secolului XX ne prezintă această zonă cuprinsă în numeroase conflicte (decolonizare. OPEC-ul este de fapt un cartel al Ńărilor exportatoare de petrol. nici o organizaŃie islamică. cursurile petrolului se năruiesc. este creată la Bangkok (Thailanda) la 8 august 1967. OPEC cunoaşte apogeul gloriei cu ocazia şocurilor petroliere din anii ’70. Emiratele Arabe Unite şi Algeria. Sudan) Ńinând să şi-l apropie. Cu toate acestea. care nu este nici o organizaŃie arabă. cei din NOPEC. Asia-Pacific Asia-Pacific este. Din anii `80.2. majoritatea temându-se de teribilul său şoc destabilizator. Kuweit. mari vânzătoare de petrol: Arabia Saudită. antagonismul Est-Vest. În aceste condiŃii. invadează piaŃa. Irak. ExplicaŃia acestui fenomen rezidă în întreaga evoluŃie istorică a acestor teritorii. Nigeria. preŃul petrolului creşte de patru ori. Ecuador şi Gabon. creată la Bagdad. permit acordarea unei atenŃii sporite dezvoltării economice şi renaşterii sau emergenŃei structurilor instituŃionale. se prezintă OrganizaŃia łărilor Exportatoare de Petrol (OPEC). AsociaŃia NaŃiunilor Asiei de Sud-Est (ANASE sau după sigla sa anglo-americană cunoscută ca ASEAN). dintre toate regiunile lumii. cea mai săracă în organizaŃii internaŃionale. având ca membri Venezuela. Apărută în timpul desfăşurării războiului din Vietnam. OPEC se află într-o permanentă dificultate chiar dacă principalii săi membri deŃin două treimi din rezervele mondiale de hidrocarburi. 6. Arabia Saudită. Noii exportatori. Cu un statut aparte. Iran. Membrii săi realizează proporŃia majoritară a exporturilor de petrol. pe parcursul toamnei anului 1973. summit-ul de la Casablanca (decembrie 1994) a adoptat un „cod de conduită” împotriva extremismului. o importanŃă deosebită prezintă două organizaŃii: AsociaŃia NaŃiunilor Asiei de Sud-Est (ANASE) şi AsociaŃia Sud-Asiatică pentru Cooperare Regională (ASCAR).

la iniŃiativa Bangladesh-ului. un rol deosebit îl joacă Forumul Pacificului de Sud. o convenŃie asupra înlăturării terorismului şi o alta asupra narcoticelor. Forumul. bilanŃul este foarte modest: un dispozitiv de rezervă alimentară. este înfiinŃat Forumul Pacificului de Sud la 5 august 1971. În cadrul Comisiei Pacificului de Sud. proclamând denuclearizarea Pacificului de Sud. Micronezia.). Malaysia. marea ambiŃie a acestei organizaŃii este de a se transforma în zonă de liber schimb (AsociaŃia de Liber-Schimb Asiatică – ALSA sau Asian Free Trade Areea – AFTA) până în anul 2008. fiind urmat în 1995 de Vietnam. creată în 1947. Obiectivul acestei organizaŃii este clar: transformarea zonei într-un spaŃiu denuclearizat. aflat în curs de conversie la capitalism. Brunei aderă la asociaŃie. cu o acoperire foarte mare (cca o jumătate din produsul mondial brut şi 40 % din comerŃul mondial) regrupează 18 187 . AsociaŃia Sud-Asiatică pentru Cooperare Regională (ASCAR sau după sigla sa anglo-americană. Nauru etc. Din 1994. ce dezbate probleme de securitate regională. Maldive. Ńările Forumului semnează Tratatul de la Rarotonga (Insulele Cook). ce ia fiinŃă la Seul (Coreea de Sud) în 1989. India.A.U. regrupează statele din subcontinentul indian (Bangladesh. Pakistan. SAARC). Un rol important în dezvoltarea de ansamblu a regiunii Asia-Pacific îl joacă Forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC). Această organizaŃie a luat naştere dintr-o iniŃiativă a S. Statele fondatoare sunt: Indonezia. Cereri de aderare au iniŃiat Birmania. În 1955. El grupează în exclusivitate statele insulare mari din zonă (Australia. AmbiŃia acestei organizaŃii este de a edifica între statele membre o zonă de integrare economică şi politică. FranŃa efectuează în Polinezia o ultimă serie de experienŃe nucleare. Kiribati. reuniunea anuală a miniştrilor afacerilor externe este prelungită printr-un forum regional. Singapore şi Thailanda. fapt ce provoacă ostilitatea Forumului. ca o formă de avertizare a UE.ameninŃării comuniste. Noua Zeelandă). că îşi poate găsi oricând aliaŃi în Asia. La 5 august 1985. acceptând state non-membre ce se raportează la aceste probleme. În 1984. Filipine. În practică. Sri Lanka). pentru atenuarea acestei tensiuni. Pentru zona pacifică. Cambodgia şi Laos. marele duşman comunist al anilor `60-`70. creată în 1985. Regatul Unit al Marii Britanii şi Statele Unite s-au angajat să semneze acest tratat. În anii ’90. fapt realizat în 1996. FranŃa îşi ia angajamentul ca o dată cu terminarea acestor teste să semneze tratatul. Bhutan. Nepal. dar şi diverse state minuscule (Insulele Fidji. cuprinzând marile state ale zonei şi puterile occidentale prezente în această parte a lumii..

Reuniunea de la Vancouver. Japonia. Integrare interstatală globală Lumea contemporană se caracterizează printr-o multiplicare a organizaŃiilor internaŃionale. „constituŃii” (OIM). Mexic) şi Chile.3. diverse cooperări. precum cea propusă. al Consiliului Europei etc. Taiwan). Forumul. nefondate pe un text juridic strict. Vietnam). „carte” (ONU). Vietnam şi Peru. acest obiectiv urmează să fie atins până în anul 2010. drepturile omului în cadrul ONU. Canada. Japonia. ce poate îmbrăca forma unui „pact” (Liga NaŃiunilor). 6. Filipine. Australia. dar are ca principal obiectiv transformarea spaŃiului Asia-Pacific într-o zonă de liber schimb până în anul 2020. asistenŃă tehnică. act constitutiv sau convenŃie organizată după o structură precisă şi cu organe comune. Hong Kong. 188 . având o personalitate juridică distinctă de aceea a statelor membre. Singapore şi Thailanda.entităŃi: cei trei membri ai AsociaŃiei de Liber Schimb Nord-American (Statele Unite. Datorită marilor disparităŃi dintre Ńări şi marilor distanŃe spaŃiale ce le despart o formă de integrare superioară. La nivelul Ńărilor dezvoltate (S. la cealaltă extremă figurează structurile informale. în sensul juridic al termenului. o organizaŃie internaŃională este o asociaŃie de state. Noua Zeelandă şi Papua-Noua Guinee. stabilite prin convenŃie şi având o personalitate instituŃională recunoscută. nu este decât un cadru informal.) şi competenŃe operaŃionale – menŃinerea păcii. Malaysia. iar statele care aderă ulterior sunt membre admise. Canada. OrganizaŃiile internaŃionale interguvernamentale sunt create de un instrument juridic care stabileşte acordul statelor implicate. În principiu. La una dintre extreme se găsesc organizaŃiile. convenŃii de armonizare a legislaŃiei statelor pentru Consiliul Europei). care să asigure o concertare între state. în prezent.U. CompetenŃele acestor instituŃii pot fi grupate în două categorii: competenŃe normative – elaborarea textelor (convenŃii în ceea ce priveşte dreptul muncii pentru OIM. cele „trei Chine” (China. statele din ASEAN (Indonezia. din noiembrie 1997. În sensul clasic. numai statele suverane au calitatea de a fi membre ale acestei organizaŃii. a hotărât primirea a trei noi membri: FederaŃia Rusă. Statele fondatoare sunt membre originare. constituită printr-un tratat. Coreea de Sud. coordonarea acŃiunilor statelor membre şi mai ales controlul acesteia (de exemplu. devine foarte greu de realizat. ajutor financiar. Brunei. Australia). a acestui forum.A.

ONU – organizaŃie internaŃională cu vocaŃie universală La sfârşitul celui de-al doilea război mondial. state care ocupau şi ocupă poziŃii-cheie pe eşicherul internaŃional. blochează orice rezoluŃie referitoare la Coreea. În iunie 1950. ale unei SocietăŃi a NaŃiunilor al cărei eşec s-a datorat unor cauze cum ar fi: absenŃa (SUA) sau retragerea (Japonia. al cărui număr de membrii s-a mărit. SUA revin în organul plenar. mult îmbunătăŃite. OrganizaŃia se constituie cu prilejul ConferinŃei de la San Francisco (aprilie-iunie 1945). de peste trei ori. ia naştere OrganizaŃia NaŃiunilor Unite. făcând uz de dreptul său de veto. în cadrul sistemului relaŃiilor 189 . decolonizarea favorizează crearea a numeroase noi state. La fel ca Societatea NaŃiunilor. România aderând la 14 decembrie 1955. clientelară Uniunii Sovietice. unde dispun de o majoritate confortabilă şi obŃin votarea unei rezoluŃii conform căreia. URSS-ul. marchează. votează nenumărate texte susŃinând dreptul popoarelor de a dispune de ele însele. Adunarea Generală devine centrul de gravitaŃie al instituŃiei.1. În acest moment. Adunarea. voturile statelor implicate nu erau luate în considerare). Adunarea Generală. şi OrganizaŃia NaŃiunilor Unite este de inspiraŃie americană. Singura opoziŃie o reprezenta URSS-ul. DezlănŃuirea „lumii a treia”.6. unită în jurul revendicărilor „lumii a treia” şi al condamnării Occidentului. De la sfârşitul anilor `40. organizaŃia este dominată de Statele Unite. Deoarece Consiliul de Securitate este în mare măsură paralizat de antagonismul americano-sovietic. ONU. al cărei sistem este conceput astfel încât să atenueze aceste neajunsuri. Coreea de Nord. acestea regăsindu-se ca membri ai ONU în urma aderării la acest organism. Adunarea Generală poate face recomandările necesare (rezoluŃia 377 [V] „Uniunea pentru menŃinerea păcii din 3 noiembrie 1950). În prezent din ONU fac parte 186 de state. ineficacitatea sancŃiunilor. clientă a SUA. în cazul în care „Consiliul de Securitate îşi neglijează responsabilităŃile principale în menŃinerea păcii şi securităŃii internaŃionale”. atacă Coreea de Sud. din perioada anilor ’60. Acestea din urmă obŃin de la Consiliul de Securitate aprobarea de a recomanda membrilor ONU să se mobilizeze pentru a respinge agresiunea nord-coreeană. jumătate din totalitatea membrilor fiind reprezentată de protejaŃii sau aliaŃii săi. Germania. deciziile luate în unanimitate (totuşi. când a fost elaborat şi semnat actul său de „naştere” – Carta ONU (26 iunie 1945) – de către reprezentanŃii a 51 de state. Din a doua jumătate a anilor ’50 şi până în anii ’70. la examinarea unui conflict.3. pe vechile structuri. Italia). astfel.

pe de o parte. Antagonismul Est-Vest dispărând treptat în a doua jumătate a anilor ’80 (experienŃa Gorbaciov. 190 . pe de altă parte şi. în cadrul a ceea ce constituie domeniul său – reglementarea conflictelor şi menŃinerea păcii. „lumea a treia” pierzându-şi unitatea (unele state stagnează în sărăcia lor. Consiliul de Tutelă. în Bosnia-HerŃegovina. ce subliniază în mod expres interdependenŃa dintre asigurarea unui climat de pace şi bunăstare în lume. ONU dă însă semne de şovăială. visele de pace şi de justiŃie suferă o turnură bruscă. în conformitate cu obiectivele acestei organizaŃii stipulate în Carta ONU. în legătură cu care adoptă rezoluŃii. Consiliul de Securitate scapă de paralizie şi redevine o incintă în care marile puteri se pun de acord pentru păstrarea ordinii internaŃionale. Această ofensivă a „lumii a treia” îşi atinge apogeul în anii ’70 şi dispare în anii ’80. fără niciun rezultat. regăsindu-şi astfel misiunea iniŃială. abandonează Ńara în starea de anarhie în care a găsit-o. Adunarea Generală este principalul organ de dezbatere al ONU. ONU. În competenŃa sa intră dezbaterea tuturor problemelor majore ce Ńin de ordinea internaŃională. şovăială ce marchează o dată în plus criza prin care trec organizaŃiile internaŃionale. În cadrul ONU există două tipuri de structuri organizatorice. Structura organizaŃiei. De asemenea. destrămarea URSS-ului). căştile albastre devin mizele de care beligeranŃii – mai întâi sârbii – se servesc pentru a face presiuni internaŃionale). şi rezolvarea problemelor economice internaŃionale. Curtea InternaŃională de JustiŃie şi Secretariatul. lucrează în reuniuni ordinare anuale şi reuniuni extraordinare. de incertitudine (în Somalia. unitatea statelor „lumii a treia” este puternic afectată. de numeroasele conflicte din aceste regiuni. ONU pare să cunoască o renaştere. La cumpăna anilor ’80 – ’90. cel mai reprezentativ. după intervenŃia cu trupe de menŃinere a păcii. Consiliul de Securitate. prăbuşirea blocului sovietic. Consiliul Economic şi Social. alcătuit din toŃi membrii organizaŃiei. de urgenŃă. Odată încheiat procesul de decolonizare. Organele principale ale ONU sunt: Adunarea Generală. până la dispariŃie. în timp ce altele se dezvoltă din punct de vedere economic şi se inserează în competiŃia internaŃională). în consecinŃă. care au caracter de recomandări pentru statele membre şi celelalte instituŃii şi organisme din sistemul ONU. o fază de profunde modificări şi începutul trecerii la o nouă ordine mondială. necesitatea luării în considerare a acestei interdependenŃe în întreaga activitate a organizaŃiei. la sfârşitul secolului XX.internaŃionale. De la jumătatea anilor ’90.

Asia-Pacific. instituŃiile specializate. aflat sub autoritatea Adunării Generale. de pe listele de candidaŃi recomandaŃi de statele membre ONU. de comisii tehnice (populaŃie. societăŃi transnaŃionale etc. Astfel sunt forŃele de urgenŃă sau de observaŃie pentru menŃinerea păcii. America Latină şi Asia Occidentală). Rusia – ce a urmat în 1991 URSS-ului. CeilalŃi zece membri sunt aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă de doi ani. dezvoltare socială etc. Secretariatul este organul administrativ şi executiv al ONU. Consiliul este compus din 15 membri. aleşi de Adunarea Generală în funcŃie de repartiŃia pe grupuri regionale (Africa 14. 191 . CES se compune din 54 de membri. dintre care 5 sunt permanenŃi (Statele Unite. al sănătăŃii publice şi al altor domenii conexe”. Curtea InternaŃională de JustiŃie (CIJ). creată de Societatea NaŃiunilor. CES este o structură complexă de analiză şi coordonare.). ONU şi menŃinerea păcii). părŃi integrante ale ONU. Programul NaŃiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). de Adunarea Generală şi de Consiliul de Securitate. China. al culturii intelectuale şi al educaŃiei. La fel.) şi de cinci comisii regionale ce se află pe diferite continente (Africa. Organele subsidiare. fiecare dintre aceştia dispunând de drept de veto (adoptarea fiecărei decizii trebuie să aibă acordul celor 5 membri). Carta ONU. Secretarul general este numit de Adunarea Generală. Consiliul de Tutelă şi-a pierdut raŃiunea de a mai exista.Consiliul de Securitate este organul colegial restrâns care „are ca responsabilitate principală menŃinerea păcii şi securităŃii internaŃionale” (capitolul 3. în funcŃie de contribuŃia lor la menŃinerea păcii şi pe baza principiului repartiŃiei geografice stabilite. este organul judiciar principal al ONU. care îi succede din 1945 CurŃii Permanente de JustiŃie InternaŃională. Organele subsidiare. Asia 13 etc. Europa. Prin decolonizare. pe o durată de 5 ani. alcătuit din Secretarul General şi personalul pe care organizaŃia îl consideră necesar. Regatul Unit al Marii Britanii şi FranŃa). care dispune de comitete permanente (resurse naturale. de Adunarea Generală sau de Consiliul de Securitate. social. Consiliul Economic şi Social (CES).). Ea este compusă din 15 judecători independenŃi. anumite structuri specializate: ConferinŃa NaŃiunilor Unite pentru ComerŃ şi Dezvoltare (CNUCED). aleşi pe o perioadă de 9 ani. el asocia pe bază de paritate puterile administratoare şi cele non-administratoare. este organul consultativ al ONU în domeniile „economic. sunt create în măsura în care este nevoie. Consiliul de Tutelă s-a ocupat de supravegherea administraŃiei teritoriilor aflate sub tutelă. la recomandarea Consiliului de Securitate.

prima instituŃie specializată a ONU. îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă ale populaŃiilor rurale. Uniunea Poştală Universală – UPU. contribuind astfel la dezvoltarea economiei mondiale. în cadrul Tratatului de la Versailles.InstituŃiile specializate ale ONU sunt organizaŃii internaŃionale interstatale care. prin intrarea în vigoare a statutului ei adoptat de ConferinŃa de la New York din 1956. Acordul General pentru Tarife şi ComerŃ transformat în OrganizaŃia Mondială a ComerŃului – GATT/OMC. neavând limite geografice: AgenŃia InternaŃională pentru Energie Atomică – AIEA. OrganizaŃia AviaŃiei Civile InternaŃionale – OACI. îmbunătăŃirea randamentului producŃiei şi a repartiŃiei tuturor produselor alimentare şi agricole. potrivit actelor lor constitutive. OrganizaŃia NaŃiunilor Unite pentru AlimentaŃie şi Agricultură – FAO. Sediul organizaŃiei este la Geneva. OrganizaŃia Mondială a ProprietăŃii Intelectuale – OMPI. OrganizaŃia Meteorologică Mondială – OMM. OrganizaŃia NaŃiunilor Unite pentru AlimentaŃie şi Agricultură (FAO) a fost înfiinŃată în 1945. Fondul Monetar InternaŃional – FMI. precum şi între ele. Numără în prezent 160 de membri. în 1946. 192 . Ele îşi îndeplinesc funcŃiile sub controlul ONU şi au raporturi de coordonare cu această organizaŃie. Fondul InternaŃional pentru Dezvoltare Agricolă – FIDA. al culturii intelectuale şi al educaŃiei. Scopul organizaŃiei îl constituie accelerarea şi sporirea contribuŃiei energiei atomice la pace. al sănătăŃii publice şi în alte domenii conexe”. AgenŃia InternaŃională pentru Energie Atomică (AIEA) a fost creată în 1957. Banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare – BIRD. OrganizaŃia NaŃiunilor Unite pentru EducaŃie. OrganizaŃia Maritimă InternaŃională – OMI. În 1990 OIM cuprindea 170 de state. ŞtiinŃă şi Cultură – UNESCO. şi a devenit. convocată de ONU şi la care au participat 81 de state. OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii – OMS. îndeplinesc funcŃii în domeniile „economic. Uniunea InternaŃională a TelecomunicaŃiilor – UIT. sănătate şi prosperitate în lumea întreagă. Sediul organizaŃiei este la Roma. În prezent există 16 instituŃii specializate cu vocaŃie de organizaŃii mondiale. Scopurile proclamate sunt: ridicarea condiŃiilor de trai ale popoarelor statelor membre. Obiectivul ei este de a contribui la realizarea justiŃiei sociale. OrganizaŃia InternaŃională a Muncii – OIM. Societatea Financiară InternaŃională – SIF. activităŃile lor fiind destinate să cuprindă toate statele. AsociaŃia InternaŃională pentru Dezvoltare – AID. OrganizaŃia InternaŃională a Muncii (OIM) a fost creată în 1919. social.

să stimuleze dezvoltarea transporturilor aeriene. după intrarea în vigoare a ConvenŃiei pentru AviaŃia Civilă InternaŃională semnată la Chicago la 7 decembrie 1944. Sediul OACI este la Montreal (Canada). Obiectivele majore ale organizaŃiei sunt: promovarea unui sistem multilateral mondial de plăŃi. Scopurile organizaŃiei constau în favorizarea schimburilor culturale internaŃionale. numărul statelor membre era de 156. faŃă de 50 în 1960 şi 130 în 1990. În 1996. să asigure condiŃiile de securitate ale zborului. iniŃial afiliată la BIRD. în general. OrganizaŃia are ca scop să asigure aplicarea dispoziŃiilor ConvenŃiei şi. Banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare (BIRD) a fost creată la Bretton Woods în 1944. Scopul instituŃiei este de a favoriza investiŃiile pentru opera de reconstrucŃie postbelică şi pentru a ajuta dezvoltarea „lumii a treia”. în scopul de a sprijini întreprinderile productive private din Ńările în dezvoltare. din balanŃa lor de plăŃi. devine instituŃie specializată a ONU în 1947. stimularea educaŃiei. crearea de rezerve monetare pentru a ajuta naŃiunile membre să depăşească dezechilibrele pe termen scurt. Uniunea Poştală Universală (UPU) a fost înfiinŃată în 1875 şi a dobândit statutul de instituŃie specializată la 1 iulie 1948. În 1996. Societatea Financiară InternaŃională (SIF) a fost înfiinŃată în 1956. Numărul Ńărilor membre a ajuns la 169 în 1996 faŃă de 35 în 1945 şi 150 în 1990.OrganizaŃia NaŃiunilor Unite pentru EducaŃie. organizaŃia număra 158 de Ńări membre. în acelaşi timp cu BIRD. sprijinirea progresului şi a răspândirii ştiinŃei. Scopul acestei organizaŃii este ridicarea nivelului de sănătate al omului. FMI are sediul la Washington şi cuprinde cvasitotalitatea statelor. OrganizaŃia AviaŃiei Civile InternaŃionale (OACI) şi-a început activitatea la 4 aprilie 1947. OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii (OMS) ia naştere imediat după al Doilea Război Mondial. să dezvolte principiile şi tehnicile navigaŃiei aeriene internaŃionale. cu sediul la Paris. ŞtiinŃă şi Cultură (UNESCO) a fost creată în 1949. Scopul acestei organizaŃii este să ajute la dezvoltarea sectorului public din Ńările care solicită fonduri în acest sens. Fondul Monetar InternaŃional (FMI) a fost creat la Bretton Woods în 1944. Statutul său este adoptat la 22 iulie 1946 şi intră în vigoare la 7 aprilie 1948. în acelaşi timp cu FMI. Scopul ei este 193 . AsociaŃia InternaŃională pentru Dezvoltare (AID) a fost creată în 1960 ca filială a BIRD. are sediul la Washington.

acordării de asistenŃă juridică statelor slab dezvoltate. şi a căpătat denumirea actuală. OrganizaŃia Maritimă InternaŃională (OMI). raŃionalizării şi perfecŃionării sistemelor de informaŃii privind proprietatea intelectuală. Din organizaŃie fac parte toate statele membre ONU. în contextul agravării problemelor alimentaŃiei mondiale. încurajarea cercetărilor ştiinŃifice. Obiectivul major al FIDA este sprijinirea. în aceleaşi scopuri. radiotelegrafia şi televiziunea. Scopul organizaŃiei este de a asigura colaborarea dintre state în folosirea şi îmbunătăŃirea telecomunicaŃiilor. OrganizaŃia Mondială a ProprietăŃii Intelectuale (OMPI) a fost fondată la 14 iulie 1967 (îşi începe activitatea la 24 aprilie 1970). Fondul InternaŃional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA) a fost creat la 13 iunie 1976. care în 1932 a fuzionat cu Uniunea InternaŃională Telegrafică. regrupează cvasitotalitatea statelor. Sediul ei este la Geneva.colaborarea între administraŃiile Ńărilor în domeniul serviciilor poştale şi în domenii învecinate cu acesta. OrganizaŃia Meteorologică Mondială (OMM) a început să funcŃioneze la 23 martie 1950. Scopul acestei organizaŃii este de a stabilii un sistem de colaborare între state în domeniul navigaŃiei maritime comerciale. Principalele ei scopuri sunt: stabilirea unei colaborări mondiale în domeniul operaŃiilor şi serviciilor meteorologice. şi-a început activitatea în 1959. TelecomunicaŃiile. constituită în 1906. Sediul organizaŃiei este la Geneva. în promovarea progresului tehnic şi în utilizarea eficace a acestuia. Ea are statut de instituŃie specializată din anul 1959. Sediul organizaŃiei se află la Geneva. fondată iniŃial sub denumirea de OrganizaŃia Interguvernamentală Consultativă pentru NavigaŃie Maritimă (IMCO). în sensul ConvenŃiei de la Buenos Aires din 22 decembrie 1952. cuprind telefonia. înlocuind o organizaŃie particulară. care funcŃiona din 1878. Ea are statut de instituŃie specializată de la 1 ianuarie 1949. securitatea şi eficacitatea acesteia şi de a încuraja renunŃarea la măsuri discriminatorii şi la practici restrictive. telegrafia. Sediul uniunii este la Berna. spre a garanta printre altele. printr-o finanŃare 194 . cu scopul facilitării cooperării statelor pentru punerea în aplicare a acordurilor internaŃionale privind proprietatea intelectuală. În 1865 s-a constituit o Uniune telegrafică a comunicaŃiilor. pe baza colaborării între funcŃionarii din diferite state. Sediul organizaŃiei este la Londra. difuzarea de informaŃii meteorologice. favorizarea aplicării meteorologiei în diferite domenii. Uniunea InternaŃională a TelecomunicaŃiilor (UIT).

a introducerii şi extinderii metodelor de sporire a producŃiei agricole. a dezvoltării agriculturii în Ńările în curs de dezvoltare. transformat în OrganizaŃia Mondială a ComerŃului (GATT/OMC) la 1 ianuarie 1995. reprezentând doar un acord comercial multilateral. Acordul General pentru Tarife şi ComerŃ. obstacolele financiare (tarifare sau de altă natură) din calea schimburilor dintre ele. Scopul organizaŃiei este realizarea unui cadru instituŃional caracterizat prin stabilitate în interiorul căruia statele participante să asigure reciproc condiŃii previzibile de desfăşurare a comerŃului şi o liberalizare a comerŃului mondial. 195 . pe bază de reciprocitate.suplimentară. Numărul Ńărilor membre este de 145. GATT nu a avut statutul de organizaŃie specializată în cadrul ONU. menit să elimine. Crearea OMC constituie rodul a peste 7 ani de ample negocieri. Sediul organizaŃiei este la Geneva. iar sediul organizaŃiei se află la Roma. prin creşterea randamentului acesteia.

Exactitatea calculului nu are importanŃă. Ne-au obligat evoluŃiile care au proiectat „reflectoarele actualităŃii” asupra celor mai neaşteptate zone ale planetei. Ceea ce ne interesează nu este cifra. actualul echilibru fiind într-o stare cu totul relativă. Am învăŃat numele oraşelor coreene peste care a trecut tăvălugul războiului. ne-am obişnuit cu cele din fosta Katanga. după care am străbătut. 196 . continentul african în diferite direcŃii. începând din 1964 până în 1975. Evenimentele epocii ne poartă nu numai prin capitale notorii. ci şi prin insule pierdute în ocean. tensiuni ajunse la conflict sau stări de încordare a relaŃiilor internaŃionale oprite în pragul înfruntării armate. cu ciocnirile de interese. un proces care este departe de a se fi încheiat. pe ale celor vietnameze. cu convulsiile generate de procesul apariŃiei unui nou echilibru.7. cu puncte de reper ce se vor instala temeinic în paginile cărŃilor de istorie. tensiunile şi conflictele au devenit vector de integrare globală. ci fenomenul proliferării conflictelor în ansamblul relaŃiilor interumane. apoi. O abordare geopolitică a stărilor conflictuale Lumea în care trăim ne-a obişnuit cu geopolitica stărilor conflictuale. ne-am familiarizat cu o bună parte din Asia şi mai cu seamă cu Orientul Apropiat şi Mijlociu şi nu ne-au rămas străine nici Ńările Americii Latine. 50 aparŃin numai anilor ’70. ce au marcat istoria ultimelor decenii. Din 1945 până în prezent. chiar şi fără manuale şi lucrări de specialitate. Într-o lume a interdependenŃelor. „Cursul” acesta de geopolitică l-am învăŃat cu ocazia evenimentelor sângeroase şi mai puŃin sângeroase. Fenomenul trebuie privit ca inseparabil în raport cu mutaŃiile produse la scară mondială. graŃie unei informaŃii globalizate. GEOPOLITICA STĂRILOR CONFLICTUALE 7. Observăm cum informaŃiile cotidiene.1. Lumea nu a devenit mai mică. deşerturi cu oaze abia populate sau pe versanŃii unor munŃi cu nume greu de pronunŃat. din cele peste 150 de războaie şi conflicte locale. la capitolul ştiri externe. dar o cunoaştem mai bine. oferă o panoplie nesfârşită a tensiunilor şi conflictelor. cu dezechilibrele intervenite pe fundalul tentativelor de a reîmpărŃi sferele de influenŃă.

evenimente neglijabile. PersistenŃa lor. înŃelegerea lui în perspectiva diverselor ştiinŃe pot duce final la eradicarea sa. Extrem de îngrijorătoare şi cu implicaŃii majore este tendinŃa de a plasa situaŃii locale. dimpotrivă. însă implicaŃiile sale se globalizează vertiginos.În asemenea condiŃii. conflictele fac parte din sfera de interes a multor domenii de activitate. de mult. N-ar fi pe deplin exact să se creadă că absolut toate conflictele locale au la origine un subtext în care pot fi descifrate interesele contradictorii ale unor mari puteri. transferate pe un teren periculos. cât şi asupra componentei umane. America Centrală etc. de a fi simple confruntări periferice. de pe un continent pe altul. iar politica internaŃională introduce transplantul de tensiune dintr-o zonă într-alta. o acumulare de tendinŃe negative care pot să dea o forŃă mai mare unui eventual „şoc”. În prezent.A. mai ales la înŃelegerea globală a fenomenului şi a implicaŃiilor sale majore naturale şi umane. acalmiile temporare nu presupun o scădere a gradului de periculozitate. 197 . oferă o nouă perspectivă în analiza conflictelor. datorită numărului mare de conflicte. Aceste conflicte rămân la fel de acute şi periculoase chiar în condiŃiile în care s-au cronicizat. Există conflicte ce par a se banaliza prin prelungirea lor în timp. Abordarea multidisciplinară a acestui flagel. amplorii fenomenului şi. Se produce.). conflictul irano-irakian s-a desfăşurat între două state islamice. Unica modalitate de reglementare durabilă a diferendelor o constituie negocierile. Orice conflict poate debuta într-un spaŃiu considerat local. iar exemplele ar putea continua. De ani de zile întâlnim relatări pe aceeaşi temă. Terra nu mai cunoaşte barierele de altă dată. În cazul conflictului Malvine-Falkland. Intrarea în obişnuinŃă nu semnifică însă diminuarea potenŃialului exploziv.. care au loc într-un orizont geografic îndepărtat. Unele înfruntări debutează ca „războaie între aliaŃi”. impactului devastator pe care acestea îl au atât asupra diverselor componente ale mediului natural. a originii şi a motivaŃiilor. în primul rând. În acest mod se produce o inevitabilă agravare a tensiunilor.U. informaŃii ce descriu o anumită zonă a globului ca fiind mereu afectată de conflicte (Orientul Apropiat şi Mijlociu. Abordarea geopolitică a stărilor conflictuale deschide o perspectivă nouă şi foarte cuprinzătoare a fenomenului conflictual. Aportul geopoliticii. locuri ce nu au nimic în comun cu dezvoltarea de ansamblu a societăŃii sau cu distrugerea totală a mediului natural. deoarece nici similitudinile politice sau religioase şi nici diferenŃele economice nu au împiedicat declanşarea unor ciocniri armate. conflictele locale au încetat. dispute fără miză în contextul confruntării dintre marile puteri. ambele state beligerante erau aliate ale S.

dar nu total distrugător ca cea de-a doua componentă – războiul. aproape fără întrerupere şi. Nu se pot imagina „oaze” de linişte în mijlocul furtunilor războiului. patru perioade distincte prin caracteristicile lor predominante (figura 11). SuprafeŃele terenurilor folosite în scopuri militare au ajuns să se exprime în procente din totalul suprafeŃei planetei. însă apărarea păcii vizează toate popoarele. pe acest plan. întreaga planetă. în mod simultan în diferite locuri. acestea nu reprezintă decât o mică parte din amploarea acestui complex fenomen şi a efectelor lui. 7. de cele mai multe ori. În primul caz. putând fi luate în considerare. Geografia atât de ciudată a conflictelor a oferit suficiente lecŃii. Ea a rămas aceeaşi din punct de vedere al suprafeŃei. Costurile desfăşurării războaielor depăşesc cu mult costurile oricărei alte activităŃi umane. în dublu sens: orice „conflict local” poate afecta climatul politic la scară generală. a mediului şi societăŃii. Există categoric probleme şi preocupări specifice fiecărei regiuni. nici mai mare. Armele au fost folosite într-o măsură semnificativă. Şi totuşi. a fost inaugurată de discursul rostit de 198 . în linii mari. oricât de „banalizat” li s-ar părea unor cercuri politice sau analişti. nu poate fi ignorat. Numărul victimelor umane a crescut necontenit. Oamenii însă au învăŃat să se cunoască mai bine.2. ActivităŃile militare prezintă două componente majore: una de pace şi una de război. Numeroase sunt consecinŃele activităŃilor militare asupra mediului şi societăŃii. Contextul geopolitic internaŃional în perioada postbelică Ca expresie a contradicŃiilor lumii contemporane. pacea este indivizibilă. orice pas pozitiv pot uşura stingerea conflictelor din diferite părŃi ale lumii. cunoscută sub numele de „Războiul Rece”. activităŃile militare în timp de pace implică un impact extrem de nefavorabil asupra societăŃii şi mediului. Prima perioadă. situaŃia politicomilitară internaŃională în ultimele şase decenii a evoluat într-un mod sinuos. Conflictele nu constituie o fatalitate. Toate aceste activităŃi au o importanŃă deosebită în destabilizarea balanŃei. să-şi înŃeleagă mai bine problemele comune.Niciun conflict armat. după cum orice progres în direcŃia diminuării tensiunilor. InterdependenŃa lumii contemporane se exprimă. multe dintre ele doar numindu-le trezesc o rezonanŃă deosebită în conştiinŃele noastre. Pe această planetă a armelor ultrasofisticate. depăşind cifra celui de-al doilea război mondial. oricât de „periferic”. fiecărui continent. Lumea noastră este aşa cum a fost dintotdeauna – nici mai mică. şi aşa foarte fragilă. Războiul a constituit o caracteristică permanentă a perioadei de după 1945.

Dimpotrivă. determinată de mai multe cauze.A.T. în care forŃele politice şi ideologice opuse s-au confruntat direct în conflicte locale. în deceniul 1970 – 1980. Acordurile SALT I si SALT II. au avut loc puternice conflicte armate.O. Cadrele de negocieri create şi unele rezultate obŃinute (Tratatul de neproliferare a armelor nucleare. bilaterale sau chiar multilaterale. dar în principal de instalarea noilor rachete americane cu rază medie de acŃiune în Europa şi de contramăsurile nucleare luate de Uniunea Sovietică. confruntarea deschisă. Statele Unite şi Uniunea Sovietică şi-au continuat perfecŃionarea armamentelor. îndeosebi armamentul nuclear. politic. economice şi diplomatice. îndeosebi a înarmărilor nucleare. în care sunt implicate direct state din „lumea a treia” şi indirect marile puteri. Întâlnirea de la Geneva. în domeniul economic. prin care lumea occidentală era chemată să acŃioneze pe toate căile posibile împotriva „pericolului comunist”. cunoaşterii reciproce şi apropierii între state.) au făcut să renască speranŃele în întărirea păcii şi securităŃii. Au continuat în această perioadă unele conflicte armate cu mari implicaŃii în viaŃa internaŃională. s-a accentuat tendinŃa de utilizare a realizărilor tehnico-ştiinŃifice în scopuri militare.premierul englez Winston Churchill. ideologic şi militar fiind apreciată drept principala direcŃie de evoluŃie a vieŃii internaŃionale. care au dus la iniŃierea de tratative între părŃi. marcată de o serie de acŃiuni politice. s-au dezvoltat în ritm accelerat armele de nimicire în masă. A treia perioadă începe o dată cu intrarea în anii ’80 şi este caracterizată printr-o puternică agravare a încordării în relaŃiile internaŃionale. de la sfârşitul anului 1985. cum au fost cele din Coreea şi Vietnam. înverşunată între Est şi Vest. destinderea politică şi economică nu a fost însoŃită de o dezangajare militară. Cele doua părŃi au căzut de acord că războiul 199 . în 1946. în perioada destinderii a continuat cursa înarmării. dintre Mihail Gorbaciov şi Ronald Reagan a deschis perspectiva unei îmbunătăŃiri a situaŃiei internaŃionale. cum ar fi cel din Orientul Apropiat. şi Tratatul de la Varşovia –. În această perioadă s-au constituit principalele blocuri militare – N. precum şi intervenŃiile militare ale marilor puteri pentru menŃinerea dominaŃiei asupra unor state aflate în zonele lor de influenŃă. ConferinŃa pentru Securitate şi Cooperare de la Helsinki şi Actul ei Final etc. cu importante repercusiuni pozitive asupra dezvoltării colaborării internaŃionale. A urmat o perioadă de destindere. au izbucnit noi focare de conflict. de înfăptuirea unor progrese semnificative în privinŃa dezarmării. la Fulton. Din păcate. iar colaborarea dintre statele aparŃinând celor două sisteme ideologice opuse fiind respinsă ca periculoasă.

această nouă stare ce se va instaura treptat. stare relativ simplu de controlat. Victoria în „Războiul Rece” a adus învingătorilor mult mai multe probleme decât a încercat să soluŃioneze. marcat de înlăturarea regimurilor comuniste din Estul Europei. desfiinŃarea Tratatului de la Varşovia şi dezintegrarea Uniunii Sovietice. cât şi din studiile de specialitate se conturează tot mai clar ideea că speranŃele au depăşit. S-au realizat unele înŃelegeri bilaterale şi s-a dat o perspectivă continuării tratativelor în problemele armelor nucleare şi militarizării Cosmosului. şi de această dată. se caracterizează printr-un grad sporit de complexitate şi prin restructurarea în consecinŃă a mecanismelor şi proceselor de autoreglare ce au loc în sistem. Problemele fundamentale au rămas nesoluŃionate şi cursa înarmărilor a continuat A patra perioadă. Datorită multiplicării variabilelor care intervin în sistem. sistemul internaŃional realizează trecerea de la bipolarismul consacrat în perioada Războiului Rece. pătrund în limbajul geopolitic. mai lungă şi mai dureroasă decât se estimase iniŃial. la o structură multipolară de distribuŃie a puterii. Dar. Expresii de genul „noua ordine mondială”. ci însăşi perspectiva de abordare. pe măsură ce şocul momentului iniŃial al detaşării de perioada confruntării bipolare se atenuează. de după ’89. dobândesc rapid aura credibilităŃii. iar numeroasele conflicte izbucnite în spaŃiul de la Adriatica şi până la Caucaz sunt o dovadă irefutabilă că pacea şi securitatea sunt încă fragile şi în pericol. în noul secol şi mileniu. de neconceput anterior. „noua ordine economică şi politică internaŃională”. a antrenat un val de optimism şi speranŃă care a inundat evaluările politico-strategice. TranziŃia la economia de piaŃă şi la societatea democratică în Ńările din Centrul şi Estul european s-a dovedit a fi mai dificilă. modificându-le adesea nu numai nuanŃele. atât din comentariile publice. Pe fondul acestor transformări are loc inclusiv modificarea structurii sistemului internaŃional. cum ar fi „Europa integrată şi liberă”. devalorizate prin utilizarea excesivă în împrejurări internaŃionale ce proiectau asupra lor umbra utopismului. realitatea. perioadă de debut al marilor schimbări europene şi mondiale.nuclear nu poate avea învingători şi au declarat că niciuna dintre ele nu aspiră la supremaŃia militară. 200 . însă măsuri concrete în acest sens nu au fost adoptate. cu şansa de a desemna obiective sau proiecte fezabile. În stadiul său actual. iar noi sintagme. Ambele state s-au pronunŃat pentru reducerea cu aproximativ 50 % a armamentelor nucleare şi trecerea la dezarmare.

Nouschi.11.99) .201 Fig. 2002. Periodizarea Războiului Rece (prelucrare după M. p.

O. puternice. iar în gama aprecierilor formulate au fost prezente puternice accente optimiste. dar şi destule avertismente cu vădite tonuri pesimiste.A. încă de acum. probabil în cel mai important partener al SUA în gestionarea afacerilor mondiale. democratică pot da o consistenŃă suplimentară acestor eforturi. prin ritmul alert de înfăptuire. S. organiza şi conduce spre victorie o coaliŃie de genul celei din 1990 – 199160.A. realizată în contextul evoluŃiilor din Estul Europei. Germania sau cuplul franco-german într-un pol esenŃial al securităŃii internaŃionale. London. economice şi de securitate de mare amploare. primirea în rândul statelor industrializate. precum şi încercarea de a dobândi o poziŃie privilegiată în relaŃiile cu N. semnarea Cartei pentru Parteneriat şi Prietenie americano – rusă. sistemul internaŃional menŃine un inedit aspect monopolar. imprimând inclusiv coloratura monopolară a sistemului internaŃional. Chiar dacă S. după o relativă echilibrare politică internă în perioada 1993 – 1994. presiunile spre multipolarism sunt. Deşi Rusia a pierdut.. Deterrence în the New Strategic Environment.2. denumit „vecinătatea apropiată”. se poate aprecia că unificarea Germaniei va marca nu numai Colin S. ocupă încă o poziŃie confortabilă. cu excepŃia armamentului nuclear strategic.A. Redresarea economică într-un anumit interval de timp.U.U.T. 202 60 . Victoria coaliŃiei multinaŃionale în războiul din Golf împotriva Irakului a probat posibilităŃile de care dispune Washingtonul de a motiva. sunt indici relevanŃi ai acestei ofensive politice. în Comparative Strategy. vol. Gray. în cadrul ei sau poate chiar autonom. Îndeplinirea programului de integrare politică şi de securitate conŃinut în Tratatul de la Maastricht va transforma Uniunea Europeană şi. fenomen ce a surprins. cele mai optimiste previziuni. precum şi succesul tranziŃiei la o societate pluralistă. inclusiv tendinŃa de a avea un cuvânt important de spus în extinderea alianŃei nord-atlantice spre Est.2. Extinderea preocupărilor sale politice şi de securitate la spaŃiul din afara graniŃelor proprii. 1998 şi 2003 – 2004. 1993.Pe termen scurt sau poate chiar mediu. nr. Deşi evaluarea consecinŃelor acestui important eveniment istoric nu poate fi considerată încheiată. Afirmarea Germaniei va fi tot mai mult potenŃată de schimbările antrenate de unificarea landurilor din est. rămân în prezent singura mare putere care dispune de capacităŃi naŃionale ce-i permit să organizeze singură sau în cooperare cu alte state acŃiuni politice. statutul de superputere. cu sprijinul aliaŃilor occidentali şi exploatând interesele economice ale Rusiei. ea a reluat deja ofensiva pentru a-şi consacra un rol important în relaŃiile internaŃionale. intenŃia declarată de a menŃine sau instala 30 de baze militare în aceste teritorii.

Succesul în Războiul Rece. membru permanent al Consiliului de Securitate O.S. fapt ce-i permite să înregistreze în mod constant o creştere economică remarcabilă. aici se manifestă reminiscenŃele politicii internaŃionale tradiŃionale.U. îşi vor asuma. La rândul său.destinul naŃiunii.C. un rol pe măsură în arena internaŃională. martie 1992. şi Uniunii Europene. Order. împreună cu partenerii privilegiaŃi din zona sa economică. Din multe puncte de vedere.3.. Paralel cu mutarea centrului de interes economicofinanciar şi geopolitic al S.A. şi. se înregistrează un anumit gen de „retragere strategică” a Statelor Unite. de starea relaŃiilor politice şi de securitate în această zonă a lumii. şi scăderea relativă a ponderii S. Cauzele conflictelor armate Numeroasele teorii exprimate în legătură cu cauzele conflictelor îşi au izvorul. 7. asemănătoare cu aceea practicată în Europa în perioada interbelică sau chiar înainte de primul război mondial. Trecerea.U. iar pe de altă parte.U.E. în „The Washington Quarterly”. în însăşi complexitatea fenomenului. pe de o parte.A. în perspectivă. în diversitatea pregătirii specialiştilor ce s-au ocupat de aceste Zbigniew Brzezinski. implicit. a capacităŃii lor de influenŃare în relaŃiile internaŃionale.U. Disorder and U. devine din ce în ce mai mult un partener cu greutate în relaŃiile internaŃionale. precum şi presiunile interne pentru restructurarea şi creşterea capacităŃii propriei economii pot tenta S. TranziŃia către o lume multipolară implică. dispariŃia adversarului de altădată. angajată într-un proces de reformă economică bine controlată. competitori comerciali principali ai S. cel puŃin pe termen mediu. nu s-au încheiat şi aplicat acorduri importante de dezarmare sau programe multilaterale de măsuri de întărire a încrederii şi securităŃii. 203 61 .N.A.61 În această zonă nu s-au declanşat procese de dezvoltare a cooperării în domeniul securităŃii de genul O. ci şi însuşi viitorul continentului şi al relaŃiilor internaŃionale în ansamblu. Japonia. În Extremul Orient.S.. la un sistem internaŃional multipolar poate avea consecinŃe importante asupra evoluŃiilor în materie de securitate. p. prin reducerea angajamentului lor pe continentul european. în timp. să considere că protejarea noii ordini mondiale ar putea fi realizată „mai ieftin” în mod colectiv.7. China.U. în Extremul Orient. inevitabil.Leadership. Autonomia polilor asiatici în sfera internaŃională va fi afectată.A.

Germania. Toynbee este de părere că hegemonia a fost întotdeauna generată de un stat aflat în centrul continentului (FranŃa. realităŃile şi dinamicile născute din aceste concepŃii. pot fi identificate câteva direcŃii principale de orientare a acestor studii. în primul rând. Bucureşti. comercială62 sau prin crearea unui cadru politic şi economic corespunzător noii constelaŃii a capacităŃilor de producŃie. 204 62 Sistemul mondial modern. este lupta pentru putere. Turcia şi Rusia) nu au urmărit-o niciodată. de fapt. Editura . ideologică. politice sau de altă natură –. se poate spune că. conflictele ar decurge implicit din dialectica continuă a luptei pentru putere. nu lipsite de temei. economică. Adică. 1993. Meridiane. b) O altă direcŃie este determinată de şcolile ce scot în evidenŃă importanŃa cauzelor economice. Astfel. economice. într-o lume dezvoltată inegal. dar. Celebrul istoric britanic Arnold I. AfirmaŃia este însă discutabilă.probleme. cauzele conflictelor armate sunt. a) Astfel. statele hegemonice nefiind capabile să-şi menŃină poziŃia cucerită. industrială. una din direcŃiile principale este cea care afirmă că rădăcinile războaielor. În aceeaşi zonă se înscriu şi alte teorii care au în vedere nivelul de dezvoltare economică sau industrială a părŃilor aflate în competiŃie pentru putere sau fazele ciclului – ascendenŃă. declin. de nesăŃioasa poftă de stăpânire şi de deşănŃata dorinŃă de glorie a principilor. socială. Cu toate acestea. de mai multe cauze – economice. tehnologice şi comerciale. Austria. decurgând din viziunile despre putere şi dominaŃie. După unele teorii. în primul rând. pentru hegemonie şi dominaŃie. într-un cuvânt. în accepŃiunea acestora conflictele fiind determinate de interese şi de dorinŃa de putere economică. c) AlŃi autori au încercat să găsească sursele generatoare de război în suveranitatea naŃională. Spania. Prusia). Principalele teorii publicate după anii ’60 caută să stabilească regularităŃi legate de ciclurile economice lungi (de tip Kondratieff). Erasmus de Rotterdam (Dolce bellis inexpertis) considera că războaiele sunt cauzate de setea de bogăŃii. pentru că nu se poate afirma că marile puteri aflate la „periferia” Europei (Anglia. maturizare. susŃinând că rădăcinile conflictelor internaŃionale s-ar afla în individuaImmanuel Wallenstein. hegemonia manifestându-se. de natură politică. de nivelul de dezvoltare economică şi tehnică şi de alianŃe între state. încă din timpul său. în existenŃa statelor naŃionale independente. prin dominaŃie economică.

Pe o poziŃie asemănătoare s-a situat şi Henry Kissinger în cartea sa AlianŃa tulburată: „Astfel. dar şi din elementele şi influenŃele negative sau chiar ameninŃările ivite o dată cu avantajele aduse de nou.) este că presiunile exercitate de dezvoltarea noii tehnici se opun noŃiunii tradiŃionale de suveranitate. în renunŃarea la suveranitatea naŃională şi crearea unor organisme supranaŃionale continentale sau chiar mondiale. ca atare. independenŃa unităŃilor naŃionale.239. un excedent de populaŃie ce depăşeşte posibilităŃile economiei.63 d) O altă direcŃie importantă.a. Paris. este „schimbarea”. „Există în societate structuri şi conjuncturi beligene. 2) un impuls războinic colectiv ca stare specifică a psihologiei sociale.litatea. p. Aceasta ar constitui cauza structurală a războiului. e) O încercare. 1965. Avoir la Paix. 1954. interesantă în cercetarea cauzalităŃii conflictelor armate a fost întreprinsă de Gaston Bouthoul şi şcoala sa polemologică prin elaborarea şi aplicarea conceptului de structură beligenă. pe a cărei cale se înscriu mulŃi cercetători ai cauzalităŃii conflictelor. Chinurile naşterii noului au însoŃit permanent istoria civilizaŃiei umane. 205 63 . New York. Noul a creat temeri şi opoziŃii şi aceasta nu întotdeauna justificat. războiul dintre Grecia şi Turcia. p. Ele au provenit şi din necunoaştere. cea mai adâncă problemă ce se pune în faŃa alianŃei (nord-atlantice – n. 64 Gaston Bouthoul. argument pe care evenimentele ulterioare l-au infirmat (de exemplu. la care se adaugă cauza Henry Kissinger. acestea generând în permanenŃă ideea de a obŃine bunul celuilalt pe alte căi decât prin cooperare şi astfel ajungem la o altă cauză majoră a conflictelor. În ele rezidă cauzele profunde ale războaielor”. McGrow-Hill. Noul a atras întotdeauna şi decalaje. Riscurile unui război nuclear pot fi prea mari pentru a fi combinate cu ceea ce s-a considerat până acum a fi atributul cheie al suveranităŃii: dreptul multilateral al unui stat suveran de a-şi schimba vederile politice şi strategice”.64 O structură beligenă ar prezenta două trăsături caracteristice aflate într-o strânsă legătură: 1) un dezechilibru demografic. de asemenea. sociologul american Amitai Etzioni propunea drept cale a păcii o extindere a blocurilor militare pe considerentul că statele participante la acelaşi bloc nu poartă războaie între ele. ambele făcând parte din blocul NATO). înŃeles ca o stare de dezechilibru social care generează conflicte armate. soluŃia păcii constând.15. Payot. Reluând ideea. The World Partnership. pe care polemologia trebuie să la descrie şi să le analizeze cu atenŃie.

având la origine cele două planuri principale. dominaŃie şi sfere de influenŃă. economic sau ideologic. fie el biologic. strategice. pentru a promova revoluŃii sau pentru a le înăbuşi etc. care să organizeze. Formarea unor comunităŃi mai largi decât tribul – bazat pe relaŃii de rudenie şi etnie – prin reunirea mai multor grupuri etnice. influenŃându-se. pentru dobândirea unor noi sfere de influenŃă. să controleze şi să apere teritoriul şi viaŃa 206 . InstituŃia războiului şi-a făcut apariŃia încă în Comuna primitivă. De regulă. după fiecare război urmând o relaxare demo-economică. în linii generale. sau a unui conflict armat în particular. au loc pentru revizuirea unor frontiere sau eliberarea unor teritorii sau naŃiuni. FuncŃia principală a războiului ar fi cea demografică. geografice. o dată cu apariŃia embrionară a „politicului” şi „economicului” în viaŃa socială a comunităŃii. pe motive religioase. În general. având rădăcini complexe – economice. pentru putere. al căror rezultat depinde de interpretarea opiniei publice şi a conducătorilor). mai ales a tineretului. ideologice. De aceea. care au încercat să identifice cauzele conflictelor armate într-un singur factor. partidele. politice. Teoriile. alianŃe şi coaliŃii. Luptele. Bouthoul numeşte războiul „un infanticid amânat” şi conchide că „… într-o societate mai înŃeleaptă această adaptare (demografică – n. ca şi unele trăsături specifice fiecărei epoci. etnice. n-au rezistat confruntărilor cu realităŃile istoriei. care nu este eclectică.a. psihologice. în primul rând. Aceste cauze pot fi de natură foarte diversă – şi. teritoriale. cauzele războaielor.) se va face fără suferinŃe şi fără distrugeri inutile”. a determinat şi nevoia unei puteri centrale. aceste cauze nu le găsim singulare. este necesarmente greşită. acŃiunea ideologiilor şi credinŃelor de tot felul) şi cauza ocazională (evenimente neprevăzute. Aşa s-a ajuns să se afirme că orice teorie a cauzelor conflictelor. pentru acapararea unor noi pieŃe de desfacere şi surse de aprovizionare. prin distrugerea excedentului de populaŃie. cultural. ca urmare a apariŃiei unor noi centre de putere sau a unor alianŃe. mai sus amintite. în general. se poate observa că războiul este un produs al competiŃiei externe şi al dinamicii specifice a sistemului interstatal. religioase. O cronologie a istoriei civilizaŃiei umane ne prilejuieşte constatarea că. Aceasta nu înseamnă că trebuie acceptată ideea unei autorităŃi suprastatale. de contradicŃiile şi tensiunile existente. generat de inegalitate. în lipsa unor autorităŃi internaŃionale şi a unor modalităŃi eficace de soluŃionare a lor. ele acŃionează combinat. psihologic. în pofida particularităŃilor pe care le prezintă în cadrul fiecărui conflict.conjuncturală (evenimente politice. lupta pentru putere. comunitatea etnică şi antagonismul de clasă. conflictele armate se desfăşoară între etnii. au şi trăsături dominante comune.

economico-socială a comunităŃii respective. pentru resurse de materii prime şi pieŃe de desfacere. amplificându-se. 2) revendicarea unor teritorii. lupta revoluŃionară şi de eliberare naŃională. În epoca contemporană. principalele conflicte armate rezultă din: 1) lupta pentru dominaŃie şi reîmpărŃirea sferelor de influenŃă. principalele conflicte sunt cauzate de disputele dintre principi. cât şi să riposteze vecinilor invadatori şi prădalnici. Aşa au apărut şi forŃele armate. a claselor. Încă în Comuna primitivă. Iată una din explicaŃiile pentru care originea conflictelor armate trebuie căutată atât în originea etnică. iar pericolul principal l-a constituit un conflict între Est şi Vest. 8) alte cauze generate de competiŃia economică. 6 şi 7. din rivalităŃi strategice. organizate astfel încât să poată apăra atât viaŃa şi ordinea internă. de lupta pentru prădarea şi distrugerea vecinului. cât şi în cea socială. În anii ce au urmat imediat după cel de-al Doilea Război Mondial. dependenŃă şi exploatare îndelungată dintre Nord şi Sud. pentru lărgirea limitelor imperiilor. mai ales ca urmare a destrămării imperiilor coloniale şi a luptei de eliberare naŃională. de luptele religioase. pentru procurarea de sclavi şi bogăŃii. ca şi la războaie determinate de migraŃiile barbare. 5) jocul strategic general. asistăm în principal la o luptă de cucerire a unor teritorii. 3. pentru dominaŃie şi exploatare. de luptele pentru constituirea statelor naŃionale. principalele conflicte au fost cele de tipul 2. totodată. 6) mişcările revoluŃionare sociale şi războaie de civile. cauzele conflictelor erau determinate. se amplifică războaiele dintre naŃiunile aflate în competiŃie pentru dominaŃie şi împărŃirea sferelor de influenŃă şi a hinterlandului colonial. În ultimul timp. 4) competiŃia dintre sistemele socio-economice diferite. al alianŃelor militare şi al unor conflicte locale prin interpuşi. mai ales după cel de-al doilea război mondial. apariŃia şi dispariŃia unor centre de putere. dintre Est şi Vest. dintre regi şi state pentru hegemonie. ca şi de cele dintre feudali şi şerbi. În epoca feudală. de luptele dintre sclavi şi stăpânii de sclavi etc. 3) natura relaŃiilor de dominare. de luptele între naŃiuni pentru colonizarea unor teritorii şi ocuparea unor puncte strategice. în general. În perioada modernă. În epoca sclavagistă. din relaŃiile 207 . 7) litigii bilaterale. rectificarea unor frontiere. principalele pericole decurg din deosebiri naŃionale. dominaŃie şi obŃinerea unor avantaje militare. tehnologică şi lupta pentru putere.

o determinare nemijlocită a proceselor beligene pe baza şi în contextul structurilor inegale economice. 79 la sută din războaie erau internaŃionale. cât şi prin relaŃiile reciproce dintre noile mari puteri. fără îndoială. se prezintă mult mai complicată decât perioada bipolară în care competiŃia avea loc între cele două superputeri. SituaŃia actuală. aceasta a fost şi rămâne una dintre cele mai importante contradicŃii ale lumii contemporane. s-a relevat că principalele contradicŃii ale lumii contemporane ce pot induce stări tensionale şi de beligeranŃă ar putea fi considerate următoarele: * ContradicŃia dintre Ńările bogate şi cele sărace. * ContradicŃia dintre mari puteri angajate în confruntări de interese globale. legată nemijlocit de realităŃile proprii lumii contemporane. generale reclamă. politice şi militare ale lumii în care trăim. iar din 97 de războaie (până în 1970) 93 s-au desfăşurat în Asia. * ContradicŃia dintre viitoarele noi centre de putere şi actuala structură de polarizare a puterii. în general. consideraŃiile teoretice. deci a contradicŃiilor specifice unui anumit stadiu de dezvoltare al acestora. deci cu caracter local. 208 65 . în dezbaterile ce s-au purtat asupra acestei probleme. majoritatea au fost războaie de eliberare naŃională sau determinate de revoluŃii sociale şi războaie civile. ca şi din competiŃia economico-tehnologică şi din lupta pentru reîmpărŃirea sferelor de influenŃă şi dominaŃie. SUA şi URSS. din revendicarea unor teritorii. politica de mare putere se manifestă prin atitudinea adoptată faŃă de Ńările mici şi mijlocii. să apară noi Istvan Kende. Twenty Five Years of Local Wars. Oslo. Dacă în perioada 1900-1941. Politica neocolonialistă. în perioada postbelică ele au avut loc. 1979. După cum se observă. din mişcările revoluŃionare şi războaiele civile.65 Atunci când abordăm problema cauzelor confruntărilor armate în condiŃiile actuale. În studiile apărute. după constatările lui Quincy Wright. considerate în genere ca reale sau posibile sfere de influenŃă. criza economică şi politica dobânzilor înalte au ca urmare menŃinerea şi accentuarea decalajelor dintre Ńările bogate şi cele sărace. pe teritoriul unei singure Ńări. Schimbările profunde produse în viaŃa internaŃională în deceniile ce s-au scurs de la terminarea celui de-al Doilea Război Mondial au făcut ca lumea de azi să fie multipolară. „International Peace Research”. Africa şi America Latină. o discuŃie concretă. sociale. dominate de competiŃia lor. CondiŃionată de o varietate de factori obiectivi şi subiectivi. cu alte cuvinte. de multipolarism în formare.Nord-Sud.

multe dintre ele cu origine foarte îndepărtată. asistarea sau legitimarea unor regimuri „prietene” nesigure. în general. geopolitică sau chiar ideologică. Acest curs se autoîntreŃine şi se dezvoltă. 3. în mod deosebit. Ele formează un sistem de contradicŃii. politice şi militare la nivel naŃional (locul producŃiei militare în cadrul producŃiei generale sau fenomenul de militarizare a vieŃii politice în diferite state) şi internaŃional (utilizarea simultană sau consecutivă – în legătură cu aceeaşi 209 . Expansiunea continuă a aparatului militar şi „reabilitarea” valorii utilizării forŃei armate. au apărut numeroase misiuni noi. a convingerii că manipularea capacităŃilor militare permite atingerea unor rezultate semnificative. care transformă aplicarea forŃei într-un aspect continuu al proceselor economice. extinderea implicării factorului militar în evoluŃiile care au loc pe plan naŃional şi în viaŃa internaŃională. Toate aceste contradicŃii şi numeroase altele ce se manifestă în viaŃa internaŃională nu pot fi tratate izolat unele de altele. iar în exterior. sociale şi ideologice. 2. cu crearea unor canale sigure de exercitare a influenŃei politice. Liga Arabă .centre de putere.. Aceasta arată necesitatea unei abordări sistemice a complexului cauzal al contradicŃiilor. fapt de natură să-i confere un rol nemijlocit în definirea anumitor date cheie ale configuraŃiilor politico-strategice regionale şi mondiale în perioada următoare. Punctul de plecare al unei asemenea analize trebuie să-l constituie evidenŃierea următoarelor fenomene. probleme teritoriale şi de populaŃie. oferirea unui fundament logistic pentru iniŃiativele non-militare. Multiplicarea obiectivelor urmărite. politice. În interior avem de-a face cu orientarea dezvoltării societăŃii în conformitate cu aşa-numita doctrină a „securităŃii naŃionale” şi asigurarea preeminenŃei anumitor interese în modificarea obiectivelor naŃionale etc. tensiunilor şi conflictelor. Din punct de vedere economic – şi nu numai – nu se mai poate face abstracŃie de forŃa pe care o reprezintă Uniunea Europeană. * ContradicŃiile dintre diferitele state şi grupări de state determinate de persistenŃa unor probleme litigioase de natură economică. Articularea şi fuzionarea activităŃilor economice. aflate într-o strânsă legătură: 1. Evenimentele din ultimii ani – mai ales răspândirea practicii „faptului împlinit” în materie de recurgere la violenŃă – indică o renaştere treptată a încrederii în întrebuinŃarea „cu succes şi în mod legitim” a armelor. China. o nouă structură a raportului de forŃe pe plan politic de care trebuie să se Ńină seama. stimularea aprecierii externe a capacităŃii materiale a statului respectiv etc. a sarcinilor asumate şi. Japonia. În prelungirea misiunilor propriu-zise de luptă.

Această capacitate se bazează atât pe existenŃa unor atribute inerente pe care le posedă statul naŃional. Dacă fenomenul puterii constituie în mod evident o realitate şi acŃiunea lui este cât se poate de 210 . că oricât de diferite s-ar dovedi în privinŃa cauzelor nemijlocite. Fenomen inerent unei comunităŃi în care statele sunt diferite ca mărime. cât şi pe poziŃiile ce se stabilesc între state în relaŃiile lor politice. în conformitate cu propriile interese. fenomen ce caracterizează întreaga evoluŃie a societăŃii omeneşti. Cu cât un stat dispune de o putere mai mare.problemă sau zonă – de către politicile externe a mijloacelor economice. a conŃinutului concret şi a scopurilor urmărite. comportamentul altor state. Fenomenul puterii a constituit mult timp şi constituie încă un obiect de analiză atentă pentru diferiŃi specialişti. În asemenea condiŃii nu se poate pune problema unei determinări univoce în cercetarea cauzelor conflictelor. politice şi militare. mediul internaŃional în general. a violenŃei organizate. 7. Este general admis că puterea reprezintă capacitatea unui stat de a adopta şi aplica o anumită politică internă şi externă. un fenomen care provoacă efecte dintre cele mai nocive în planul relaŃiilor interstatale. puterea s-a afirmat ca un element-cheie în modelarea sistemului internaŃional. economice sau militare. de a participa la interacŃiunile internaŃionale şi de a influenŃa. relaŃia de putere – în special unilaterală – devenind decisivă în prefigurarea sistemului de raporturi ce s-au statornicit în comunitatea mondială. posibilităŃi. politic. cu atât creşte posibilitatea sa de a se afirma în mod independent – pe plan intern şi extern – şi de a influenŃa mediul în care acŃionează potrivit intereselor sale. ideologic şi militar. ca şi întrepătrunderea ordinii militare cu celelalte niveluri ale ordinii mondiale). rezultă. de întrebuinŃarea mijloacelor coercitive. łinând seama de aceste evoluŃii. la nivel mondial. resurse. Forme de manifestare a puterii în relaŃiile internaŃionale Recursul la forŃă. În aceste confruntări au fost implicate mari puteri. Ńări mai puŃin dezvoltate. state care aparŃin aceluiaşi bloc militar. numeroasele conflicte armate care au avut loc în ultimele decenii înfăŃişează situaŃii şi împrejurări foarte variate sub aspect social. Ńări dezvoltate. constituie unul dintre factorii cei mai destabilizatori ai vieŃii internaŃionale contemporane. toate manifestările actuale de utilizare a forŃei armate au la origine un proces beligen global şi aparŃin unui sistem relativ unitar.4. În ceea ce priveşte cauza nemijlocită. determinat.

de populaŃie. coeziunea socială. ale cărei elemente sunt: Pp = puterea percepută. A.vizibilă. în măsură să demonstreze cu precizie nivelul capacităŃii şi potenŃialităŃii unor Ńări într-un domeniu sau altul. în ceea ce priveşte ierarhizarea structurilor internaŃionale. După cum apreciază un reputat analist american. în West View Press. în literatura de specialitate s-au emis puncte de vedere diferite. Într-o Ray S. însumând: C = masă critică = populaŃia + teritoriul E = capabilitate economică M = capabilitate militară S = scopul strategic W = voinŃa de a conduce o strategie naŃională DeficienŃa sistemului propus constă. adesea contradictorii. puterea financiară. Calculus of Strategic Drift. reprezintă un amestec de avantaje şi slăbiciuni strategice. Or. Washington. aşa cum arată practica. atunci când s-a încercat a se descifra care anume elemente definesc de fapt puterea. economice şi politice. de natura frontierelor. după părerea noastră. dezvoltarea tehnologică. stabilirea procesului politic şi decizional şi. „puterea naŃională. 1991. resursele de materii prime. în faptul că elementele menŃionate sunt apreciate ca având o „valoare egală” în „cuantificarea puterii”. The Center of Strategic and International Studies. de cantitatea intangibilă descrisă de obicei ca spirit naŃional”.66 Potrivit punctului de vedere exprimat de acest autor. militare şi economice pentru detectarea cărora ar fi suficienŃi o serie de indicatori desprinşi din anuarele de specialitate. s-a emis opinia că puterea ar reprezenta de fapt însumarea anumitor elemente politice. factorul politic. 211 66 . „voinŃa de a conduce o strategie naŃională”). descrisă în mod realist. în sfârşit. calculul puterii internaŃionale ar putea fi rezolvat prin recurgerea la o formulă de genul: Pp = (C+E+M) x (S+W). militare. CLINE. Dând curs unei păreri care este larg răspândită şi astăzi în literatura geopolitică şi a relaŃiilor internaŃionale. amestecul etnic. Ea este determinată în parte de forŃele şi de stabilimentele militare ale unei Ńări. unele dintre ele pot prevala cel puŃin în anumite perioade (de pildă. dar si mai mult de întinderea si aşezarea teritoriului. World Power Assessement 1991. structura economică.

acŃiunile psihologice. de maximă importanŃă. blocada paşnică. ar fi permis să se stabilească.1. în sistemul internaŃional. la fel ca într-o foarte precisă tabelă a elementelor lui Mendeleev. În cadrul unei asemenea concepŃii. în măsură să asigure un loc proeminent. luaŃi împreună în considerare. acŃiunile psihologice). slăbirea capacităŃii de acŃiune a guvernului şi a forŃelor politice aflate la putere. puterea devenea practic o evaluare făcută după criterii ştiinŃifice a unui complex de factori. o anumită „poziŃie” a unui stat sau a altuia. revendicate anumite privilegii politice. crearea condiŃiilor necesare pe plan internaŃional pentru declanşarea altor genuri de acŃiuni ostile sau agresive. Ele au ca specific interferenŃa şi. în contextul relaŃiilor internaŃionale. agresiunea informaŃională. 212 . 7. obŃinerea acordului şi a sprijinului tacit sau explicit din partea altor Ńări sau a unor organisme internaŃionale pentru satisfacerea anumitor pretenŃii în dauna altui stat. ameninŃările şi acŃiunile agresive economico-financiare şi tehnologice. Conceptul de forŃă are în practica relaŃiilor internaŃionale şi în dreptul internaŃional un mult mai larg înŃeles decât „forŃa militară”. puterea militară a fost şi este considerată ca unul din factorii cei mai importanŃi ai ecuaŃiei. determinarea organelor politice şi diplomatice ale statului să acŃioneze în sensul dorit de adversari. evident. Elementul militar a constituit întotdeauna unul din factorii de bază. terorismul internaŃional). altele neimplicând folosirea forŃei armate (presiunile politico-diplomatice. migraŃia cu efecte destabilizatoare. ameninŃările şi acŃiunile agresive economico – financiare şi tehnologice. unei Ńări sau alteia. ocupaŃia militară a unui teritoriu. disimularea lor. AcŃiuni agresive nonmilitare Din această categorie fac parte presiunile politico-diplomatice.concepŃie considerată „clasică”.4. care. în virtutea căruia erau identificate relaŃiile de putere şi. în contextul unor comportamente şi activităŃi normale sau care nu afectează securitatea internaŃională. eventual. el cuprinde orice alte forme de constrângere – unele implicând folosirea forŃei armate (represaliile. agresiunea informaŃională. mai mult sau mai puŃin precis. Presiunile şi acŃiunile politico-diplomatice ostile pot avea ca obiective: discreditarea şi izolarea pe plan internaŃional a statului vizat.

69 Jaqueline Grapin. ruinarea prin dumping a unor firme sau chiar a unor subramuri economice esenŃiale. cât şi corelate cu alte manifestări agresive. miraculoasă” (The giant stumbles.68 AcŃiunile agresive economico-financiare şi tehnologice au fost şi vor fi prezente şi în viitor în relaŃiile internaŃionale. dependenŃa tehnologică pot fi utilizate pentru a forŃa un stat mai slab din punct de vedere economic să adopte o anumită atitudine în dauna securităŃii sale sau pentru a-i perturba unele activităŃi vitale.69 În planul relaŃiilor economice internaŃionale pot fi exploatate: dependenŃa statului în cauză de importul materiilor prime şi resurselor energetice. Paris. La guerre civile mondiale. cooperarea în producŃie. investiŃiile străine. 25 ian. apoi urmează o înştiinŃare prin care se anunŃă că Germania va merge înainte oricum. Întrucât SUA nu a răspuns cerinŃelor lui Karamanlis. Jean Bonard Pinatel. încetarea sau sprijinirea unor greve sau la impunerea embargoului prin forŃă armată. în The Spectator. p. atât independent. asistenŃă tehnică. Turcia s-a arătat imediat interesată de experienŃe şi sondaje asupra platoului submarin al Mării Egee. 70 Chiar şi un stat foarte puternic ca Germania a fost supus embargoului de către SUA. În situaŃii conflictuale grave se recurge la provocarea de sabotaje. 68 Un caz interesant. sistarea relaŃiilor comerciale şi a cooperării în producŃie70.Presiunile sau acŃiunile ostile politico-diplomatice pot fi exercitate direct de statul (alianŃa) beneficiar (ă). În practica presingului economic cu scopuri politice s-au întâlnit destul de frecvent condiŃionarea exportului unor produse vitale de acceptarea anumitor clauze politice. importul de tehnologie. relaŃiile Greciei cu Turcia s-au deteriorat din nou. ajutorul economic. 213 67 . Un exemplu de presiune indirectă îl oferă SUA în 1974. o întoarcere cu 180 de grade. fără inconvenientele respective”. Germania propune şi obŃine suportul unei minorităŃi. „O abilă politică comercială şi de investiŃii bine plasate procură aceleaşi avantaje ca şi o expediŃie militară. în 1986. În urma crizei cipriote. RelaŃiile comerciale şi financiarbancare.155. acesta a pus în discuŃie desfiinŃarea bazelor militare americane de pe teritoriul elen. pentru a-l determina să renunŃe la convenŃia cu URSS privind importul de gaze naturale. îl reprezintă modul cum a impus Germania recunoaşterea CroaŃiei şi Sloveniei de către CEE: „Mai întâi. 1992). prin intermediari67 sau uzând de influenŃa în anumite structuri internaŃionale. 1976. Drept răspuns. ce ar putea fi invocat drept precedent. Colmann Levy. După această transformare a dubiilor în jenă vizibilă.

implicit. De regulă. cu ajutorul satelitului. afectându-i grav securitatea. controlul devalorizării monedei şi deficitul balanŃei de plăŃi pot fi utilizate cu abilitate împotriva unei Ńări. financiară. militară. financiare. Manifestările de această natură pot fi destul de numeroase: culegerea de date şi realizarea de monografii utilizate pentru acŃiunile de influenŃare politică. suspendarea creditelor sau a plăŃii datoriei. agresiunea imagologică.Mijloacele financiare sunt. Agresiunea informaŃională cuprinde o mare diversitate de manifestări ostile al căror efect se realizează. Agresiunea informaŃională subsumează: acŃiuni informatice ostile. impunerea de soluŃii de restructurare economică de natură să defavorizeze pe termen lung statul client. culegerea de informaŃii şi dezinformarea. precum şi sistemele informatice. militare. destabilizare socială sau acte economice agresive. care afectează nemijlocit valorile ce definesc starea de securitate a statului. de asemenea. sistemele de referinŃă ale personalităŃilor civile. pregătirea şi executarea de sabotaje. Culegerea de informaŃii şi dezinformarea. începând cu bruierea mijloacelor radiotehnice şi virusarea calculatoarelor şi terminând cu impulsuri electromagnetice ale unor explozii nucleare provocate în atmosferă pentru a scoate din funcŃiune aparatura electronică la mare distanŃă. prin intermediul informaŃiilor şi are ca obiect de acŃiune. economice. În situaŃii conflictuale. sprijinul masiv constând în furnizarea de informaŃii culese de satelit asupra amplasamentului şi capacităŃii de luptă a trupelor şi bazelor de plecare la atac ale aviaŃiei inamice şi în dirijarea. 214 . foarte eficiente pentru exercitarea de presiuni sau ca acŃiuni agresive împotriva statelor dependente. perturbându-le funcŃionarea sau lipsindu-le de facilităŃile oferite de tehnica de calcul. Războiul Malvinelor a prilejuit extinderea asistenŃei informaŃionale acordate de un stat (SUA) aliatului său (Anglia). acest gen de acŃiune pregăteşte şi însoŃeşte alte tipuri de agresiuni. CondiŃionarea politică a ajutorului financiar. capacitatea de decizie şi. în principal. penetrarea mediilor politice. penetraŃia culturală. până la paralizare. agresiunea ideologică etc. a zborului avioanelor de alimentare în aer. Pentru a realiza asemenea efecte au fost experimentate tehnici corespunzătoare. de reacŃie a sistemelor de apărare din statul agresat. atentate şi alte activităŃi diversioniste etc. aceste acŃiuni pot afecta grav. AcŃiunile informatice ostile sunt îndreptate asupra sistemelor informatice şi de transmisiuni care servesc centrele de decizie politică. pregătirea informaŃională a acŃiunilor militare. militare şi populaŃiei.

pe care se întemeiază conştiinŃa propriei identităŃi şi rezistenŃa la asimilare.71 MigraŃia. de regulă. tot mai mult. discreditând valorile din sistemele de referinŃă individuale şi de grup ale populaŃiei. ca un risc sau ca o ameninŃare la adresa securităŃii statelor. Ea este percepută. un număr echivalent fiind probabil dislocat în cadrul frontierelor naŃionale. Acest gen de manifestare tinde să estompeze şi să înlocuiască valorile culturale autohtone. faŃă de populaŃia unui anumit teritoriu ce se intenŃionează a fi anexat. p. În condiŃiile unor societăŃi care parcurg perioade grave de criză economică şi Doris Meissner. stărilor conflictuale şi perpetuării crizei economice. sunt îndreptate împotriva lui sau vizează impunerea anumitor soluŃii care lezează interesele acelui stat. Analizele ONU estimează numărul total al refugiaŃilor în lume la aproximativ 17 milioane. nr. MigraŃia cu efecte destabilizatoare constituie o ameninŃare destul de probabilă în condiŃiile liberalizării circulaŃiei persoanelor. ci direcŃionate pentru influenŃarea în special a mediilor politice din alte state. Ea se exercită în special de către statele puternice. este consecinŃa şi. îndreptate nu asupra statului vizat. a organismelor internaŃionale.72. cauza care generează fluxuri migratorii puternice. în „Foreign Policy”. culpabilizarea acestuia prin acŃiuni care. însă. Scopul campaniilor imagologice îl poate reprezenta crearea unei imagini externe defavorabile statului în cauză. dar ele sunt conturate tot mai mult de discrepanŃele economice şi de marasmul anumitor zone. Războaiele sunt. PenetraŃia culturală necesită eforturi materiale mari şi un timp îndelungat. expresia unor situaŃii de mare dramatism individual şi social. primavara 1992. pentru a induce în eroare centrii de decizie. ca reacŃie faŃă de imigranŃi. suprapopularea unor zone. integrat sau agresat prin alte forme neconvenŃionale. cu precădere în forma refugierii. cu tendinŃe expansioniste. Sunt cunoscute tulburările violente provocate de mişcări de extremă dreapta din Germania. mediul intern. degradarea gravă a mediului sau persecuŃiile la care sunt supuse unele categorii de cetăŃeni în statele cu regimuri autoritare sau totalitare. 215 71 . Manging Migrations. Agresiunea imagologică utilizează mass-media pentru acŃiuni indirecte. în realitate.86.Dezinformarea poate viza. în primul rând. ori se extinde pe front larg pentru a crea un curent de opinie sau chiar o atitudine de masă tolerantă sau favorabilă realizării obiectivelor agresorului. dar şi a anumitor segmente ale publicului. focalizându-se punctual. în acelaşi timp.

economice şi psihologice pe plan intern. terorismul şi traficul de droguri.2. contrar normelor democratice specifice oricărei ordini de drept. Austria. reducând procentul cererilor de azil acceptate la 5-10 la sută din totalul solicitanŃilor. łările central şi est-europene încep a se confrunta şi ele cu aceste probleme. Stipendiate din exterior şi sprijinite informaŃional şi logistic. un fenomen imigraŃionist de proporŃii ar putea perturba grav sau chiar distruge echilibrul social fragil. mai ales Ńările occidentale. AcŃiunile subversive. AcŃiunile reprezintă o combinare a mijloacelor şi metodelor teroriste cu cele proprii luptei politice. În Europa. plus tranzitarea efectivă de către cei ce merg în Vest sau sunt respinşi de acolo şi care nu pot fi repatriaŃi în Ńările de origine. AcŃiuni agresive implicând utilizarea forŃei armate în modalităŃi atipice Manifestările agresive implicând utilizarea forŃei armate în modalităŃi atipice subsumează. demonstraŃiile. Pentru realizarea destabilizării interne a Ńării vizate se profită adesea de perioadele de mari dificultăŃi economice sau tensiuni sociale. 1991. testate de profesionişti ai destabilizării. eventual. Ele sunt pregătite şi puse în practică prin intermediul unor organizaŃii clandestine. în care sunt frecvente grevele. procesul imigrării afectează. 216 72 . Belgia şi Germania consideră deja migraŃia ca o ameninŃare internă şi externă la adresa securităŃii. în prezent. dezorganizarea statului şi a societăŃii pentru a i se putea impune mai uşor condiŃiile care îi vor leza securitatea.72 Unele partide politice din FranŃa. Paris. subversiunea internă.112. 7. urmărindu-se discreditarea forŃelor politice aflate la putere. mitingurile şi alte manifestări contestatare cu care se interferează acŃiunile subversive.instabilitate internă.4. elementele şi grupurile subversive aplică scenarii concepute şi. Institutul Francez de Polemologie. confruntările interetnice. Acestea au trecut la adoptarea unor măsuri de protecŃie. p. Acestea au ca notă comună prezenŃa violenŃei armate în modalităŃi şi cu o amploare diferite de cele caracteristice războaielor. FEDN. mai ales din cauza fostului război iugoslav. Se acŃionează pentru iniŃierea sau amplificarea mişcărilor protestatare ale populaŃiei. în aceeaşi categorie. formă a luptei politice duse cu mijloace ilegale. bine structurate şi coordonate. vizează destabilizarea sistemului politic. erodarea prestigiului şi Approches Polemologiques.

p.74 În ceea ce priveşte repartiŃia geografică pe continentul european a situaŃiilor conflictuale acute. din care 99 erau recunoscute oficial. 217 74 73 . 1980. 357. În forme de mai mică amploare. CroaŃia. o reprezintă includerea lor într-o singură categorie. sprijinirea pentru a accede la putere a unor forŃe dispuse să accepte condiŃiile impuse. Editions Albin Michel. declanşarea sau finalizarea secesiunii unor provincii sau orice alte scopuri similare devin posibile în aceste condiŃii. Răsturnarea conducerii statale legitime. politică. respectiv bretanii şi occitanii.73 Confruntările interetnice fac obiectul unor preocupări intense în perioada actuală. FranŃa. În fosta URSS erau înglobate peste 300 de popoare şi grupuri etnice. p. stat naŃional. pentru prezenta lucrare vom folosi numai analiza relaŃiilor conflictuale violente dintre grupuri etnice. Ea are avantajul de a forŃa o frontieră fără să creeze un «cassus belli»”. Belarus sau Rusia. dar nu lipsite de răbufniri violente. FranŃa (Corsica). în spaŃiul central-est european. nr. Problema minorităŃilor cuprinde o multitudine de aspecte corelate cu drepturile omului. care sunt mai diferiŃi unii faŃă de alŃii decât grupurile slave care trăiesc în Serbia. care se comite adesea când sunt analizate conflictele interetnice ca risc pentru securitatea statelor. sept. cuprinde minorităŃi etnice. în „L’Événement du Jeudi”. Eroarea cea mai gravă. alese în mod democratic. Roger Triniquier. Subversiunea permite „… să se invadeze în mod clandestin o Ńară străină. 1991. în perioada actuală. însă. Regionalismul constituie o problemă serioasă pentru Marea Britanie (Irlanda de Nord). La Guerre. raportul centralizare statală – autonomie locală. 25. pusă sub eticheta problemei etnice. 78. economică şi socială a statelor. între care alsacienii şi corsicanii. Acest gen de confruntări reprezintă una din consecinŃele situaŃiei minorităŃilor în lumea contemporană. În final. SituaŃia statelor lumii în momentul actual este extrem de diferenŃiată din punct de vedere etnic. En France comme URSS?. şi în Vestul continentului. pentru distrugerea coeziunii sociale. Jean-Francois Kohn.credibilităŃii organelor statului. se poate ajunge la generalizarea confruntării politice şi sociale. fenomenul este prezent. Paris. împingând Ńara agresată într-o stare de haos şi dezordine. generate de tendinŃele separatiste ale unor comunităŃi etnice. acestea sunt preponderente. Spania (provincia Bască) şi alte state ca Italia şi Belgia. Ucraina. fără a fi tulburată opinia mondială. situaŃia internă.

dar Raymond Pearson. 76 Andrew Magorski. această emblemă mică acoperă o diversitate de aspecte. în forme diverse.G. vol. instigarea şi sprijinirea unei minorităŃi pentru a obŃine secesiunea de statul de care aparŃine. iarna 1992. cât şi asupra celor ai populaŃiei majoritare. În statele multinaŃionale. cu consecinŃe nefaste atât asupra cetăŃenilor aparŃinând unei etnii minoritare. dispersaŃi în număr de peste 25 de milioane. În Lituania. în East Central Europe. p. oprimarea unei minorităŃi. foarte diferenŃiate de la un caz la altul. p. Un caz tipic în Europa Centrală şi de Est îl reprezintă Ungaria. Growing Poins in Lithuania. în „News Week”. Oprimarea minorităŃilor în Ńările cu regimuri dictatoriale sau autoritare reprezintă un risc pentru stabilitatea statului în cauză. cu scopul păstrării acestui teritoriu în limitele zonei de influenŃă ruse. 30 martie 1992. 45/nr. mergându-se până la etnocid. antrenând conflicte care pot determina schimbări interne. dar şi în baza unor programe aplicate cu perseverenŃă diabolică. 1. Manipularea minorităŃii în scopuri iredentiste distorsionează grav procesul normal de dezvoltare a Ńărilor afectate. conflictul poate degenera în război civil sau poate tenta la agresiune directă statul care a provocat escaladarea confruntărilor urmărind anexiunile teritoriale. Această situaŃie oferă Rusiei motive pentru intenŃiile deja manifestate de a-şi extinde teritoriul pe seama Ucrainei şi Kazahstanului. 3. The Geopolitics of People Power.În realitate.76 2. dar şi a celor vecine. etnia dominantă s-a răspândit dincolo de limitele teritoriului naŃional.B-ul a exploatat tensiunile tradiŃionale dintre minoritatea poloneză şi populaŃia majoritară pentru a slăbi afirmarea independentă a acestei republici. uneori în mod natural.2. pentru a crea o anumită coerenŃă statului supranaŃional. În situaŃii extreme. Exemplul cel mai frapant îl oferă ruşii. care pot fi grupate în cel puŃin trei categorii: manevrarea minorităŃilor pentru a putea împiedica dobândirea sau consolidarea independenŃei unor republici ce au aparŃinut statelor naŃionale. The Pursuit of the Nation-State. „Journal of International Affairs”. K. în republicile neruse ale fostei URSS – „străinătatea apropiată” – cum le numesc ei. pentru satisfacerea unor pretenŃii teritoriale. 511. Cea de a doua situaŃie include exploatarea tendinŃelor iredentiste ale anumitor cercuri aparŃinând minorităŃii.13 218 75 .75 Elementele rusofone care au deŃinut funcŃii importante în aparatul de stat comunist au fost utilizate în Republica Moldova pentru a menŃine controlul asupra unor structuri ale puterii şi a impune o anumită politică în conflictul din Transnistria.

politic sau teritorial. California. terorismul a depăşit stadiul improvizaŃiilor. terorismul era. atentate contra personalităŃilor politice. 1978). fie datorită insuficienŃei mijloacelor de care dispun. a instituŃiilor publice. efectuate cu scopul de a exercita o anumită constrângere de a crea un climat de intimidare care să forŃeze o persoană. spectaculoase. impuse de comunitatea internaŃională pentru a împiedica folosirea ilicită a forŃei armate împotriva altor state. poliŃiştilor şi militarilor. Se urmărea obŃinerea de rezultate psihologice pentru a influenŃa opinia publică şi puterea şi a determina angajarea acesteia în revizuirea unei anumite politici. îşi Bawyer J. 1975. dar insuficiente pentru a modifica radical o anumită situaŃie şi a rupe un echilibru de forŃe. OrganizaŃiile clandestine de tip mafiot exploatează şi sporesc corupŃia. un grup sau un stat să acŃioneze într-un anumit mod. iar în formele de amploare. în general. interesează terorismul politic internaŃional. criminală. care pot leza adesea capacitatea sau voinŃa de apărare a unui stat. criminalitatea organizată pot genera în cazuri extreme riscuri şi ameninŃări pentru securitatea naŃională. Revolution and Peace. al atentatelor izolate soldate cu rezultate fugitive. Hoover Institution on War. AcŃiunile teroriste se află tot mai mult în atenŃia celor ce încearcă să-şi realizeze diversele obiective politice prin forŃă. Cu alte cuvinte. fie datorită restricŃiilor tot mai greu de eludat. Bell. Terorismul este o armă foarte veche ce viza în special personalităŃile politice. 1987. Traficul de droguri şi. 6 219 77 . pot apărea fluxuri migratorii importante sau chiar confruntări armate cu unul dintre statele vecine. p. exercitat de un stat sau o organizaŃie politico-militară împotriva altui stat.77 Din punctul de vedere al lucrării de faŃă. un mijloc de influenŃare politică ilicită. Terorismul politic cunoaşte o mare diversitate de forme: luare de ostatici. Terorismul a devenit o armă de război. obiectivelor economice de importanŃă deosebită sau unităŃilor militare. răpirea diplomaŃilor străini. vizând impunerea prin forŃă a voinŃei politice sau obŃinerea de avantaje de ordin economic. Transnational Terror. În ultimele decenii. Datorită dimensiunilor şi implicaŃiilor. Stanford University. Terorismul desemnează actele de violenŃă ilegitimă. în multe state terorismul este socotit printre ameninŃările principale la adresa securităŃii naŃionale şi internaŃionale. AcŃiunile teroriste organizate sau inspirate de un alt stat pot degenera în războaie (Liban. o componentă a subversiunii interne. adesea nediscriminatorie. susŃinută de o organizaŃie de luptă. În plus. în primul rând. Iran. vizând atingerea unor scopuri militare şi politice.şi dezmembrare statală.

numai Consiliului de Securitate al ONU. de regulă. Astăzi. recursul la forŃă prin mijloace de constrângere era folosit fără limite. după cum am văzut. 19. blocada paşnică.78 7. o accepŃie mult mai largă decât forŃa armată. p. Bloomfield. în practica relaŃiilor internaŃionale şi în dreptul internaŃional. International Security. Amploarea acŃiunilor de guerilă finanŃate de baronii drogurilor a determinat guvernul Columbiei să ceară ajutorul OSA şi ONU. afectând stabilitatea şi securitatea statului. 220 78 . Conceptul de forŃă cuprinde orice formă de constrângere şi este recunoscut ca acŃiune agresivă militară în scopul implicării sau (utilizării) folosirii forŃei armate (represaliile. În trecut. în scopul de a-l determina să reintre în legalitate şi să repare prejudiciul cauzat. incluzând executarea unor lovituri aeriene „chirurgicale” asupra centrelor de producere a drogurilor. în The New Agenda. AcŃiuni agresive implicând utilizarea forŃelor armate în modalităŃi tipice Conceptul de forŃă are. blocada în timp de pace şi ocuparea militară a unui teritoriu. când dreptul internaŃional contemporan interzice folosirea forŃei şi ameninŃării cu forŃa. individuală sau colectivă. care a încălcat regulile de convieŃuire internaŃională. Statele pot aplica asemenea măsuri numai în exercitarea dreptului lor la autoapărare. utilizarea lor este îngăduită. Ele tind să cucerească poziŃii importante în economia unor state sau chiar să dobândească o anumită influenŃă politică. cu deşeuri toxice şi radioactive. ocuparea militară a unui teritoriu). SituaŃii de acest gen s-au înregistrat în special în America Latină.4. ele au fost şi sunt încă deseori folosite în afara limitelor dreptului internaŃional. OrganizaŃiile mafiote se pot implica în acŃiuni teroriste sau în acŃiuni subversive interne. când devin victime ale unei agresiuni armate. speculaŃii financiare.extind sfera de penetraŃie dincolo de traficul de droguri şi celelalte activităŃi ilegale „tradiŃionale”. lansându-se în afaceri cu arme. 1991. În categoria mijloacelor de constrângere cu folosirea forŃei armate intră: represaliile. a) Represaliile sunt acte de constrângere adoptate de un stat. În practică însă. împotriva altui stat. Represaliile pot constitui fie o măsură de Lincoln P.3. prin derogarea de la normele dreptului internaŃional sau ale Consiliului de Securitate al ONU.

La început represaliile aveau un caracter privat: până în secolul al XVII-lea monarhii împuterniceau. Represaliile sunt foarte frecvent folosite şi în caz de conflict armat pentru a descuraja un stat să încalce regulile războiului. interzise şi statelor. să-i blocheze fondurile. precum şi unele organizaŃii regionale (OUA şi OSA). Sunt cunoscute în acest sens măsurile de blocadă întreprinse de SUA împotriva Cubei şi 221 . poştale şi telefonice. pe cetăŃenii proprii să exercite represalii faŃă de străinii aflaŃi pe teritoriul lor. o încălcare a păcii sau un act de agresiune. În asemenea condiŃii. statul lezat adoptă următoarele măsuri de represalii: să confişte sau să sechestreze unele bunuri ale statului vinovat. Deseori au adoptat măsuri de represalii ONU (Adunarea Generală şi Consiliul de Securitate). mai ales. Din secolul al XVIII-lea. să întrerupă cu el relaŃiile comerciale. Asemenea măsuri se realizează cu ajutorul forŃelor armate ale statelor membre ale ONU şi au ca scop să împiedice relaŃiile comerciale ale statului violator. după interzicerea ameninŃării cu forŃa şi a folosirii forŃei prin Carta ONU. În cazul în care blocada este întreprinsă de către un stat împotriva altui stat. prin nişte scrisori. locul lor fiind luat de represaliile exercitate de state. numite lettres de marques. sau să refuze executarea unor obligaŃii contractuale. în baza articolului 12 din Cartă. Recurgerea la represalii în asemenea situaŃii trebuie să se facă numai în cazuri extreme şi cu respectarea anumitor condiŃii. sau acorduri încheiate cu acesta. şi atunci numai în anumite condiŃii: dacă statul care formează obiectul represaliilor este autorul unui delict internaŃional. dacă se respectă principiul proporŃionalităŃii (între gravitatea actului comis şi măsurile de represalii). a anumitor prevederi din tratate. ea are caracterul unui act de agresiune. represaliile private dispar. După interzicerea războiului de agresiune prin Pactul Briand-Kellogg din 1928 şi. fie o reacŃie la refuzul de a îndeplini un angajament anterior (represalii negative). împotriva unui stat care a comis o ameninŃare împotriva păcii. să-i expulzeze resortisanŃii etc. în principiu. iar între secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea se recurgea la piraŃi în acest scop.răspuns la acŃiunile ilegale ale unui stat (represalii pozitive). represaliile sunt. Dincolo de aceasta. intrarea şi ieşirea navelor în porturi sau la Ńărmurile acestuia până când statul respectiv pune capăt actelor care au justificat acŃiunea. dacă readucerea statului respectiv la legalitate este imposibil de realizat pe alte căi. b) Blocada în timp de pace este o măsură de constrângere ce poate fi luată de Consiliul de Securitate al ONU. represaliile constituie actul extrem la care se poate recurge.

unele statistici indicând că aici. partea de sud-vest a continentului asiatic a reprezentat în toată această perioadă un „important” pol al beligeranŃei. o anumită presiune asupra statului respectiv. fie cu un scop politic.5.Vietnamului. Astfel. din 9 mai 1945. Una din zone ar cuprinde peninsulele Indochina şi Coreea. teritoriul Germaniei a fost ocupat de către puterile aliate. Acest mijloc de constrângere a fost frecvent folosit în practica internaŃională. în baza Actului de capitulare necondiŃionată a forŃelor armate germane. în a doua jumătate a acestui secol violenŃa armată s-a produs în spaŃii dispersate. după unele opinii. datorită în special perpetuării conflictului arabo-israelian. în cadrul noilor măsuri de escaladare a războiului din Vietnam. forŃele navale ale SUA angajate în manevre de amploare. pentru a exercita. De asemenea. Nu este vorba însă de o repartiŃie cât de cât uniformă la scara întregului continent. aviaŃia americană a blocat. De asemenea. ci de constituirea unor „zone belice” în interiorul Asiei. conferindu-i astfel continentului nostru poziŃia de pol al violenŃei armate. în perioada postbelică. Există o anumită convergenŃă în a considera Asia drept continentul cel mai afectat de flagelul violenŃei armate. Cealaltă zonă belică. anii de „război” însumând. fie pentru a obŃine garanŃia executării anumitor obligaŃii. s-au produs circa 40 la sută din totalul conflictelor militare. Orientul Mijlociu este o zonă în care. 7. cu ample implicaŃii internaŃionale. recursul la violenŃă armată a devenit cronic. după cel de-al Doilea Război Mondial. circa 20 la sută din totalul înregistrat în perioada 1945-1990. Ea are un caracter temporar şi nu presupune un transfer de suveranitate. este constituită din „Asia de Sud” şi acoperă subcontinentul Indian şi spaŃiul limitrof. c) Ocuparea militară a unui teritoriu a constituit un mijloc de constrângere vizând obligarea unui stat să-şi execute angajamentele internaŃionale. intrarea în portul Haiphong şi în alte cinci porturi vietnameze. transformând regiunea într-o zonă belică. La 22 octombrie 1962. aruncând mine cu explozie întârziată. prin prezenŃa forŃelor militare. precum şi arhipelagurile din Sud-Estul Asiei. au blocat coastele Cubei pentru a determina Uniunea Sovietică să-şi retragă platformele de lansare a rachetelor instalate în Cuba în cadrul măsurilor de întărire a capacităŃii de apărare a acestui stat. În această zonă s-au produs 20-30 la sută din totalul cazurilor luate în evidenŃă. Diseminarea spaŃială a conflictelor Dacă în prima jumătate al secolului al XX-lea cele două războaie mondiale au izbucnit în Europa. de regulă în afara Europei. 222 . spaŃiul continental adiacent. la 9 mai 1972. la nivelul acestui continent.

recursul la violenŃă armată. Altă zonă este constituită în Estul continentului. funcŃie de repartiŃia lor geografică. vom face o scurtă trecere în revistă a principalelor conflicte din perioada 1900 – 1990. Spania. pe teritoriul Africii. Zambia. între 1900 – 1939. 5 în Asia şi 4 în Africa. Japonia – 4. AdepŃii forŃei. De notat că două din războaiele din Asia şi unul din Africa au fost duse tot de state europene: Italia s-a luptat cu Turcia. dar nu tot atâtea cât în Asia. Regiunii îi sunt specifice şi numeroase lovituri de stat care nu sunt luate în evidenŃă ca războaie. fiind alimentată şi de evoluŃia evenimentelor ce au avut loc în Cornul Africii. 223 . La o simplă analiză a repartiŃiei geografice a conflictelor. Realitatea arată.În Africa. conflictele având în general un caracter intern (Grecia. Honduras. dar în peste 2/3 din cazuri au participat şi terŃi. Rusia. însă. cuprinde aproape tot continentul. 11 în America Latină. că şi în Europa s-a recurs la forŃa armelor şi este evident acest lucru în zonele periferice. Schimbări au avut loc şi în ceea ce priveşte statele participante la războaie. Şi aici se pot identifica unele „zone belice”. Europa a înregistrat patru decenii de „pace”. ai politicii de bloc susŃin că. precum şi în partea nordică a Americii de Sud. se mai poate vorbi şi de un „punct belic” în Nord-Vestul Africii legat în special de disputa asupra Saharei Occidentale. Mozambic). De asemenea. Turcia. Nicaragua. Evenimentele din Europa sunt interpretate în mod foarte diferit. împreună cu America Latină. în care au fost angrenate aproape 2/3 din statele continentului. în prima jumătate a secolului XX. iar Rusia cu Japonia. care. Guatemala. Datorită frecvenŃei actelor de violenŃă armată şi persistenŃei zonelor conflictuale se determină mai pronunŃat „o zonă belică” în spaŃiul care acoperă teritoriile a cinci Ńări din America Centrală (Costa Rica. au alcătuit peste 70 la sută din suprafaŃa pe care s-au purtat războaiele. Una din ele este plasată în sudul continentului. vom observa unele mutaŃii fundamentale ce au avut loc în perioada amintită. cele mai multe războaie au avut loc în Europa. În continuare. Astfel. cele mai multe prezenŃe înregistrându-le. în Asia. respectiv Uniunea Sovietică – 5. Turcia – 4. Zimbabwe. evaluat ca având o pondere de circa 30 la sută din totalul mondial. El Salvador). Acestea au avut loc: 12 în Europa. ceea ce le-a dat o notă internaŃională. Tanzania. dar pot fi introduse şi evidenŃiate ca violenŃă armată. Irlanda de Nord). datorită blocurilor politicomilitare. zonă în care starea conflictuală a fost întreŃinută de politica agresivă a Africii de Sud. Botswana. Spania – 3. America Latină reprezintă un alt spaŃiu în care s-au produs numeroase manifestări de violenŃă armată – 20-35 la sută din total –. acoperind teritoriul Africii de Sud şi al statelor din „prima linie” (Angola.

America. de câte 10 ori.-22 oct. cele mai multe războaie au avut loc în Asia. 1958) şi a Marii Britanii în Iordania (17 iul. intervenŃia SUA. India. Vietnam.. zona indo-pakistaneză – 12. Ungaria – 2. în special peninsula Indochina – 17. Spre deosebire de Asia. de FranŃa împotriva Vietnamului (13 septembrie 1945 – 11 august 1954). în ordinea continentelor. incluzând o bună parte din America Centrală şi mai 224 . extremul orient – 2. războiul colonialist al Marii Britanii împotriva Yemenului (1950-1967). în Africa războaiele s-au dispersat pe cvasitotalitatea continentului. Vietnamului de Sud şi Taiwanului în Laos (1959-1962). agresiunea SUA şi a altor 5 state în Vietnam (1954-1973). în 8. dar suprafaŃa lor nu înglobează mai mult de jumătate din suprafaŃa continentului. DistribuŃia pe zone (regiuni) geografice a celor 62 de conflicte a fost: Orientul Mijlociu – 31. cel al FranŃei în Tunisia (1951-1956). După 1945. în 8. conflictul dintre India şi Pakistan cu privire la Kaşmir (1947-1949). Pentru o mai bună evidenŃiere a repartiŃiei vom enumera o parte a conflictelor din Asia: războaiele colonialiste purtate de Marea Britanie şi Olanda împotriva Indoneziei (august 1945-30 noiembrie 1946. 20 iulie 1947 – 1 august 1949). Israelul. partea de sud-est. Statele cele mai des angajate în războaie au fost: cele două state yemenite. teritoriul SUA şi Canadei necunoscând asemenea evenimente. Cambodgiei (1945-1954) şi Laosului (1946-1954). intervenŃia militară a SUA în Liban (15 iul. cel al Spaniei şi FranŃei în Maroc (19571958). agresiunea SUA şi a altor 14 state împotriva RPD Coreene (1950-1953). Pakistanul. dar şi în America Latină războaiele s-au situat pe o suprafaŃă restrânsă. primul conflict armat dintre Ńările arabe şi Israel (mai 1948 – iulie 1949). Uganda – 8. în 5. în 9 cazuri. Italia – 2. Thailandei. Dintre cele mai importante conflicte desfăşurate pe continentul african: războiul colonial al Marii Britanii în Kenya (1950-1956). dar marea lor majoritate s-au plasat în Sud – 21 şi în Est – 17. în Maroc (1952-1956).-6 nov. războiul colonialist al Marii Britanii în Cipru (1955-1959). războiul colonialist dus de Marea Britanie în Egipt (1950-1952) şi în Arabia Saudită (1952-1966).Nicaragua – 3. cu 36 de războaie. Urmează. Majoritatea acestor Ńări nici măcar nu mai figurează pe lista războaielor în prezent. Angola – 7. FranŃei şi a Marii Britanii împotriva Egiptului (29 oct. conflictul armat între Mascat şi Oman (1952). cu 49 războaie. 1956). Statele cu cele mai multe prezenŃe: Zimbabwe – 9.-22 oct. al Belgiei în Congo (1959-1960). Pe locul următor după Asia se plasează Africa. 1958). peste 62. agresiunea Israelului. toate având loc în America Latină. Egipt – 8. respectiv pe cea sudică. în Algeria (19621964) şi Camerun (1955-1963).

De regulă. 1955) şi Honduras (apr. majoritatea catalogate ca simple exerciŃii militare. 1954) şi a Nicaraguei în Costa Rica (11-30 ian. intervenŃia El Salvador în Honduras (1969). Argentina de 2 ori. nu trebuie ignorat faptul că o serie de state europene au participat la numeroase conflicte purtate pe alte continente. Costa Rica şi Rep. Importante de amintit sunt: conflictul armat dintre Nicaragua şi Costa Rica (apr. Mexic) nu au dus războaie pe teritoriul lor. Astfel. folosirea mijloacelor militare pentru promovarea intereselor de dominaŃie şi hegemonie. De asemenea. Honduras. Nord-vestul şi Centrul său la care se adaugă războiul Malvinelor în Sud-Est. putem distinge: a) Războaie între state. între care războaiele locale sunt cele mai frecvente. 225 . Statele cu suprafaŃa cea mai extinsă (Brazilia. Portugalia. 1958). FranŃa – 10 ori.6.1948). chiar dacă se poartă iniŃial între două state. Spania. Irlanda de Nord. conflicte armate de diferite tipuri. conflictul armat dintre Chile şi Argentina (aug. intervenŃia Nicaraguei şi Hondurasului în Guatemala (18-23 iun. łările mai frecvent implicate în războaie sunt: Nicaragua. prezentând permanent pericolul de extindere. unde a avut loc un singur război şi acela de amploare mică – Europa apare până în 1990 ca un continent cu o viaŃă relativ paşnică. Alături de Statele Unite şi fosta Uniune Sovietică. de escaladare în conflicte regionale sau chiar mondiale.-dec. de confruntări armate cu un grad de complexitate mai ridicat decât în trecut. Cipru. Nu trebuie însă ignorate masivele şi nu puŃinele demonstraŃii de forŃă. În ceea ce priveşte scopurile urmărite şi modalitatea concretă de utilizare a acestor mijloace. El Salvador şi Columbia de câte 5 ori.-mai 1957). observăm o varietate de situaŃii şi procedee. Dominicană de câte 4 ori. antrenează în conflict şi alte Ńări. 7. aceste războaie. Chile o dată. Guatemala de 3 ori. FaŃă de celelalte continente – abstracŃie făcând Oceania. Recurgerea la arme nu s-a produs decât de nouă ori şi aceasta în zonele periferice: Grecia. Belgia etc. Bolivia. următoarele state acumulează în plan mondial cea mai amplă participare în războaie de acest gen: Anglia – 14 ori. pentru rezolvarea problemelor litigioase dintre state.puŃin de o treime a Americii de Sud: în Nordul. Turcia. Regiuni caracteristice de tensiune şi conflict După cum am arătat. reprezintă pericolul principal în viaŃa internaŃională.

o pondere mare din totalul forŃelor armate şi armamentelor se află încă aici. sub forma unor acŃiuni militare directe. Folosirea combinată a acestor căi duce la apariŃia unor focare de conflicte violente sau latente. Europa Deşi pe continentul nostru. care. Golful Persic. după caz. de fapt. în scopul obŃinerii sau menŃinerii unor poziŃii de dominaŃie sau influenŃă. ce capătă formă de invazie. Pe această cale. c) Conflicte interne în care intervin forŃe străine pentru a impune o anumită reglementare. 7. Câteva date sunt concludente în acest sens: efective militare – circa 13 milioane de oameni. 226 . nu au avut loc războaie între state în perioada la care ne referim. cu excepŃia conflictului armat grecoturco-cipriot (1974). armamente şi tehnică de luptă de pe întregul glob. Cornul Africii. Asemenea zone sunt în prezent următoarele: Europa. totuşi. Această situaŃie reprezintă o urmare a fostei perioade de divizare a continentului în blocuri militare opuse. adânceşte conflictul şi împiedică rezolvarea lui. 1500 rachete nucleare pe submarine şi circa 500 de bombardiere strategice. ocupaŃie şi impunerea unor regimuri politice convenabile puterilor intervenŃioniste. d) AcŃiuni militare indirecte. unele puteri dobândesc posibilitatea de a-şi asigura un „control tehnologic” asupra conflictelor armate şi de a influenŃa desfăşurarea lor într-o direcŃie sau alta. avioane de luptă – circa 25 000. Se practică aşa-zisul „ajutor militar” sau „sprijin logistic”. tancuri şi maşini blindate – peste 90 000.1. cu retragerea sprijinului militar. Asia de Sud-Est.b) IntervenŃii militare în treburile interne ale altor state. la care se adaugă circa 2500 de rachete balistice intercontinentale. a unor zone caracteristice de confruntări armate sau de tensiuni politico-militare. care se confruntă pe teatre de operaŃii prin intermediul altor state aflate în conflict. ajungând până la demonstraŃii de forŃă sub forma unor manevre executate în apropierea graniŃelor sau a încălcării spaŃiilor aeriene şi maritime ale acestor Ńări. nave de război – 4500. Orientul Apropiat. Africa Australă. America Centrală.6. Coreea. tunuri – peste 50 000. e) AmeninŃări cu folosirea forŃei militare şi întrebuinŃarea anumitor arme sau. În prezent. practicate mai ales de unele mari puteri. deosebit de periculoase pentru pacea şi securitatea popoarelor. pe teritoriul Europei se află cele mai puternice forŃe armate.

atât la nivelul continentului european.R. în zona centrală şi sud-estică războiul a însângerat fosta Iugoslavie şi Transnistria. ceea ce ar determina conflicte deschise. dispute teritoriale. în timp ce în cazul Iugoslaviei procesul a generat un război civil devastator. Le post-communisme et la question nationale. Practic. degenerarea unor acŃiuni ostile non-militare sau înscenarea unor manifestări agresive atipice cu scopul de a provoca. în „Politique Etrangère”. naŃionaliştii ruşi şi unele cercuri conservatoare comuniste presează în direcŃia menŃinerii „capetelor de pod” pentru o eventuală refacere a imperiului. a îmbrăcat forme deschise şi mocneşte. Dezmembrarea statelor multinaŃionale are efecte contradictorii sub aspectul riscurilor şi ameninŃărilor militare vizând securitatea naŃională. mai mult sau Zbigniew Brzezinski. Riscul războiului este distribuit inegal pe continentul european. pe teritoriul fostei U. nr. RecrudescenŃa conflictelor în spaŃiul european poate determina. în unele republici exsovietice. Astfel. datorită trasării artificiale a frontierelor şi melanjului etnic forŃat practicat timp de decenii de Stalin şi succesorii săi.S. Ucraina cuprinde o puternică minoritate rusă şi se află în litigii teritoriale.79 Republicile ex-sovietice se află într-o situaŃie chiar mai dificilă. În timp ce în Vestul Europei pericolul unei agresiuni armate este aproape exclus pe termen mediu. încadrate în sintagma cunoscută a „războiului local”. Disputele teritoriale reprezintă sursa general recunoscută a riscurilor şi ameninŃărilor militare. sub o acoperire acceptabilă în plan politico-diplomatic. manipularea minorităŃilor. în prezent. confruntări armate. după unele evaluări. afectând potenŃial şi alte state. perioada de după ’89 prezintă cu totul alte caracteristici. toate statele foste socialiste s-ar putea confrunta în viitor cu un grav conflict teritorial sau naŃional cu unul din vecinii lor. p 617-618. de pildă. Riscul de război în Estul Europei este determinat sau favorizat de o serie de cauze sau fenomene potenŃatoare: dezmembrarea statelor multinaŃionale. 4/1989.Dacă perioada dinainte de 1989 a fost marcată de stabilitate prin prezenŃa celor două mari blocuri ideologico – militare ce au asigurat un echilibru relativ în zonă. 227 79 . chiar şi pe fondul detensionării relaŃiilor internaŃionale la scară continentală. Spre exemplu.S. cât şi la nivel mondial.

uneori foarte rapid. 1991. intenŃiile abhazilor din NordVestul Georgiei de a se ataşa Rusiei. 57 228 80 . Caucase: les poudrieres. nr. ca urmare a acŃiunilor militare întreprinse de părŃi. Orientul Apropiat Această regiune (figura 12) a devenit. 357. în perioada postbelică. Hotărârea nu a fost acceptată de populaŃia arabă palestiniană şi de statele arabe. respinse de Georgia. blocate prin intervenŃia armatei ruse începută în 1994. a aprobat cu majoritate de voturi împărŃirea Palestinei în două state – un stat evreu şi un stat arab. p. 7. 131. Un scurt istoric al evenimentelor este necesar pentru înŃelegerea mai bună a situaŃiei. p. imprudenŃa cercurilor guvernante. Francois Heisbourg. Războiul izbucnit în 1974 în problema Ciprului. Rusia şi Slovacia. care a lăsat nesoluŃionată această veche dispută. primăvara 1992. cu Ungaria. The Future of the Atlantic Alliance: Whither NATO? Whether NATO?. în „L`Evenement du jeudi”. Polonia. 81 Michel Winock. teatrul unor conflicte acute între Israel şi Ńările arabe. în „The Washington Quarterly”. România. în contextul unor complexe de împrejurări favorizante: dificultăŃile economico-sociale interne. Adunarea Generală a O. La 30 noiembrie 1947. sept. SituaŃia a devenit tot mai încordată. kabarzii.80 La rândul ei. a fost pe punctul de a fi urmat de un nou conflict armat în martie 1978. dezechilibrul de potenŃial militar. unele dintre ele manifestându-se în forma violenŃei armate: proclamarea independenŃei Ceceniei în 1991 şi acŃiunile de separare faŃă de FederaŃia Rusă.81 Conflicte teritoriale acute afectează relaŃiile dintre Grecia şi Turcia. care doresc separarea de balkari şi constituirea unei republici proprii.U. „Traseul” factorilor de risc spre stadiul ameninŃării militare sau al conflictului armat poate fi parcurs.mai puŃin acute. Oural. rivalităŃile dintre puterile europene. zona caucaziană concentrează grave focare conflictuale. La 14 mai 1948 este proclamată independenŃa statului Israel. a celor cinci războaie care au avut loc începând din 1948 şi până în prezent. pretenŃiile de autonomie ale osetinilor.2. revendicările Armeniei asupra enclavei Karabach şi a Nahicevanului. Ńări integrate în structurile occidentale.6. instabilitatea politică. oraşele Ierusalim şi Betlehem urmând a fi internaŃionalizate.N. având în centrul lor problema palestiniană. datorat tentativei turceşti de a începe prospecŃiuni petroliere într-o zonă a Mării Egee considerată de Grecia ca aparŃinând apelor sale teritoriale.

au dat avertismente statelor intervenŃioniste cerându-le să înceteze acŃiunea militară. s-a dat ordin de încetare a focului.S. când Anglia.R. nemulŃumite de situaŃia creată. datorită unei strategii complet eronate. Prin acordurile semnate în urma acestui război. devenind refugiaŃi în Ńările arabe vecine.R. şi Uniunea Sovietică. ceea ce îl făcea pe un comentator să noteze: „Din punct de vedere politic. Deşi încununată de succese tactice. circa un milion. armament. dar fără să ducă la rezultate politice corespunzătoare. ci. dăunător pentru francezi. în momentul în care gruparea anglo-franceză era pe punctul de a cuceri oraşele Port-Said şi Ismailia.U.A. În aceste condiŃii.N.U. Agresiunea împotriva Egiptului a fost condamnată de O. declanşându-se astfel primul război arabo-israelian. acŃiunea anglo-franco-israeliană s-a soldat în cele din urmă cu un eşec. Irak. Israelul şi-a adjudecat 4/5 din teritoriul fostei Palestine aflate sub mandat britanic. Siria şi Liban). Un fapt caracteristic se petrece în această perioadă: locul marilor puteri anterioare (Anglia şi FranŃa) a fost luat în zonă de S. Transiordania. a avut loc în iunie 1967 şi a fost declanşat de Israel ca un război preventiv împotriva loviturii concertate a statelor arabe. numărul refugiaŃilor palestinieni creşte cu încă 264 000 de persoane. FranŃa şi alte state. Desfăşurarea războiului a dat câştig de cauză Israelului. Deşi Israelul a ocupat peninsula Sinai. fiecare având interese strategice proprii şi sprijinind o parte beligerantă sau alta. care a reuşit să-şi înfrângă adversarii. o parte revenind Israelului. Al patrulea război s-a desfăşurat între 6 şi 25 octombrie 1973. războiul a fost dezastruos pentru englezi.U. războiul nu a determinat o soluŃionare a problemelor. Al doilea război s-a desfăşurat între 29 octombrie şi 6 noiembrie 1956. Cisiordania şi înălŃimile Golan. Un număr mare de palestinieni. rezultate pozitive a obŃinut numai partea învinsă din punct de vedere militar – Egiptul”. cealaltă Iordaniei. atacă noul stat. iar S. cinci Ńări arabe (Egipt. ale căror acŃiuni nu au fost bine coordonate. Al treilea război. Uniunea Sovietică. dimpotrivă. El a început prin ofensiva executată prin surprindere de armata egipteană 229 . şi apoi U. FranŃa şi Israelul au declanşat operaŃii militare împotriva Egiptului. Anglia..A. şi-au părăsit pământurile. iar Ierusalimul a fost împărŃit în două.recunoscută de SUA. Egiptul suferind pierderi grele în efective. ca urmare a hotărârii acestuia de a naŃionaliza canalul de Suez. Desfăşurat ca un caz tipic de război clasic limitat. În urma acestui război. aviaŃie. cu rezultate negative pentru israelieni. La 15 mai. le-a agravat considerabil. războiul s-a soldat cu o victorie militară a Israelului. rămas sub denumirea de „Războiul de şase zile”.

împotriva dispozitivului militar israelian de la Est de canalul Suez şi. aproape 3 000 de tancuri şi maşini blindate. OrganizaŃia pentru Eliberarea Palestinei. printr-o manevră iscusită. aceste tratative s-au soldat cu unele rezultate pozitive. într-o oarecare măsură. În interiorul Libanului s-a accentuat lupta dintre grupările rivale. conducerea acesteia nu au fost distruse. concomitent. a instalaŃiilor de rachete antiaeriene siriene din valea Bekaa şi instaurarea în Liban a unui guvern pro-israelian. În prima parte. Egiptul redobândind peninsula Sinai. Israelul şi S. se infiltrează în dispozitivul egiptean şi dezvoltă un cap de pod cu o adâncime de 100 km la vest de canal.U. în ultima parte a războiului. Numai tratativele între părŃile implicate pot oferi o asemenea soluŃie. de forŃele siriene în zona înălŃimilor Golan. părŃile acceptă rezoluŃia Consiliului de Securitate de încetare a focului. războiul dus de Israel împotriva Libanului nu şi-a atins scopul politic. o importantă grupare de forŃe israeliană. la care au participat Egiptul. Deşi operaŃia ofensivă israeliană s-a desfăşurat cu succes din punct de vedere militar. reuşind să străpungă aliniamentul fortificat israelian. iar în cadrul mişcării palestiniene cercuri externe au facilitat apariŃia unor divergenŃe. dar. Prin rezultatele sale. aproape 100 000 de oameni au fost ucişi sau răniŃi. forŃele egiptene au obŃinut succese importante. Bătălia care a avut loc în această perioadă în peninsula Sinai a fost extrem de violentă şi s-a soldat cu pierderi enorme. compusă din 5 brigăzi. 230 . şi tratativele de la Camp David. acest război a complicat însă şi mai mult situaŃia conflictuală din Liban şi din întreaga zonă a Orientului Apropiat. iar între Israel şi Egipt instaurându-se pacea.A. Al cincilea război a avut loc în vara anului 1982 în Liban. fără să ofere niciun fel de soluŃionare politică a diferendelor. Deşi nu au dat o rezolvare globală conflictului din Orientul Apropiat. În situaŃia creată. PărŃi din sudul Libanului au rămas sub ocupaŃia forŃelor armate israeliene. fiind declanşat prin operaŃia ofensivă executată de armata israeliană. care urmarea distrugerea forŃelor OrganizaŃiei pentru Eliberarea Palestinei de pe teritoriul libanez. ajungându-se până la declanşarea luptelor fratricide. Dar nici aceste sacrificii nu au dus la soluŃionarea politică a problemelor care confruntau statele din regiune. 400 de avioane şi zeci de nave au fost distruse sau avariate. În numai 18 zile. Succinta trecere în revistă a evenimentelor arată că acŃiunile militare nu au făcut decât să înrăutăŃească tot mai mult starea conflictuală din zonă. O dovedesc.

Mai trebuie avută în vedere opoziŃia puternică dintre regimurile politice din aceste Ńări. de uzură. pentru eliberarea teritoriului ocupat şi crearea condiŃiilor în vederea continuării acŃiunilor pe teritoriul Irakului. Acest necruŃător război a ruinat economia ambelor Ńări. A treia etapă poate fi considerată apărarea Irakului împotriva Iranului şi durează din iunie 1982 până în august 1988.6. Conceput iniŃial ca un război fulger. precum şi la însemnate cantităŃi de armament şi tehnică. precum şi drepturi sporite asupra strâmtorii Chatt-Al-Arab. desfăşurându-se între noiembrie 1981 şi iunie 1982. insulele arabe Abou. Războiul a început la 22 septembrie 1980. se estimează că pierderile lor însumate se cifrează la peste 1.5 milioane morŃi şi răniŃi grav. Deşi comunicatele militare ale celor două părŃi diferă foarte mult. fiecare parte urmărind înlăturarea conducerii politice din cealaltă Ńară. producând mari distrugeri mai ales industriei de extracŃie şi prelucrare a petrolului. Prima etapă o reprezintă ofensiva Irakului împotriva Iranului şi se întinde ca durată de la 22 septembrie 1980 până în noiembrie 1981. A doua etapă o constituie contraofensiva Iranului împotriva trupelor irakiene pătrunse pe teritoriul său. 231 . Zona Golfului Persic Având o importanŃă strategică deosebită. precum şi de lupta pentru dobândirea unei influenŃe dominante în zonă. anexate de Iran sub regimul şahului. când iniŃiativa strategică trece de partea Iranului. conflictul s-a transformat într-un război de durată. bine conturate. Irakul revendica provincia Khurdistan. zona Golfului Persic a devenit în anii ’80 teatrul unui violent conflict armat între Irak şi Iran. etnice şi religioase. cu enorme pierderi umane şi materiale. Irakul şi Iranul sunt Ńări în curs de dezvoltare care au făcut mari cheltuieli militare pentru întărirea forŃelor armate cu armament şi tehnică de luptă modernă. Desfăşurarea războiului înfăŃişează trei etape.3.7. Între aceste state existau o serie de contradicŃii generate de dispute teritoriale. Moussa şi Tomb. datorită imenselor resurse petroliere aflate în subsolul Ńărilor respective şi căilor de comunicaŃie ce se deschid spre Oceanul Indian. când armata irakiană a trecut la executarea unor puternice lovituri asupra obiectivelor militare şi economice din Iran.

cât şi cu statele 232 . cu mari implicaŃii pentru pacea întregii lumi. Principalul factor care a generat şi menŃine puternice stări conflictuale în această zonă.Fig. Claval.159) 7. Conflicte şi tensiuni în Orientul Apropiat (sursa: P.12. este Republica Africa de Sud. 2001. apartheidul oficializat ca politică de stat şi metodele represive folosite pentru menŃinerea puterii sunt cauze care au determinat conflicte armate atât în interior. Fostul regim rasist existent în această Ńară. Africa Australă O altă zonă fierbinte este cea a Africii Australe.6. p.4.

ca forŃă militară şi politică pentru promovarea intereselor proprii.U. Mozambic. oferindu-i sprijin făŃiş sau ascuns în acŃiunile militare pe care le-a întreprins. dar locuită în mare parte de somalezi..S. prin instalarea rachetelor sovietice antiaeriene SAM-3 şi SAM-6 şi prezenŃa unor trupe cubaneze pe teritoriul angolez. Războiul a izbucnit la începutul anului 1977. aparŃinând Etiopiei. organizatorul şi conducătorul unei mişcări bazate pe guerilă. Uniunea Sovietică îşi modifică atitudinea faŃă de forŃele angajate în conflict.A. În această zonă s-a desfăşurat un conflict armat prelungit între Etiopia şi Somalia.I. Strategia militară occidentală. 1983 şi 1985.. datorită schimbării regimului politic din Etiopia. Africa de Sud a declanşat acŃiuni militare de amploare împotriva Angolei. ocupând o parte însemnată a teritoriului acestei Ńări şi producându-i mari pagube umane şi materiale. când Frontul de Eliberare a Somaliei de Vest. a întreŃinut mişcări rebele. Datorită poziŃiei sale geostrategice deosebit de importante. Toate acestea au făcut să se menŃină în sudul Africii focare de criză şi conflict. începând să acorde un important sprijin militar acestei Ńări.N. Guvernul de la Pretoria a menŃinut ilegal sub ocupaŃie teritoriul Namibiei (până în 1990). şi a urmărit sprijinirea mişcării contrarevoluŃionare U. Ulterior. acorda un rol însemnat R. a trecut la ofensivă împotriva forŃelor etiopiene. în primul rând cea a S. Frontul de Eliberare a Somaliei de Vest (Ogaden). forŃele armate etiopiene trec la contraofensivă şi obŃin o serie de succese.T. sprijinit de trupe somaleze cu un efectiv de circa 100 000 militari. ceea ce a determinat guvernul somalez ca la 9 martie 1978 să anunŃe încetarea războiului şi retragerea din Ogaden. Africa Australă a devenit terenul unei puternice rivalităŃi între marile puteri pentru zone de influenŃă. Botswana. Zambia şi Zimbabwe. reuşind ca până în toamna aceluiaşi an să controleze peste 60% din Ogaden şi să continue ofensiva către zona centrală a Etiopiei. Ca urmare. AcŃiunile agresive au fost motivate prin existenŃa în sudul Angolei a unor baze ale forŃelor SWAPO (organizaŃia care a condus lupta de eliberare a poporului namibian).A.A. potrivnică guvernului din Angola. 233 . cu consecinŃe negative pentru popoarele din zonă şi pentru evoluŃia întregii situaŃii internaŃionale. unde puterea a fost preluată de forŃele revoluŃionare cu orientare marxistă. a intervenit cu forŃele sale armate împotriva statelor vecine. În 1981. Cornul Africii.independente vecine. fiind puternic influenŃat şi sprijinit de conducerea Somaliei. a declanşat lupta pentru desprinderea Ogadenului de Etiopia şi câştigarea independenŃei. obiectul disputei fiind provincia Ogaden. ostile regimurilor instaurate ca urmare a luptei de eliberare naŃională în Angola.

Cu aceasta însă starea conflictuală nu a fost lichidată. împotriva dictatorilor reacŃionari. politice şi militare menite să submineze politica guvernului revoluŃionar nicaraguan. În anii 1978-1979 s-a desfăşurat războiul revoluŃionar din Nicaragua. 7. precum şi pe resturile forŃelor somoziste fugite peste graniŃe. a finanŃat. 234 . Irakul. Emiratele Arabe Unite şi Iordania au sprijinit Somalia. cea mai mare parte sub formă de credite pentru armament. America Centrală Zonă considerată până nu demult drept un hinterland al S. Sprijinindu-se pe cercurile conducătoare din unele Ńări vecine.U. care au exprimat ridicarea popoarelor la lupta pentru libertate şi independenŃă naŃională. s-au semnalat mişcări de rezistenŃă şi acŃiuni de luptă în provinciile Eritreea şi Tigris.P. ştiut fiind că Etiopia şi Somalia nu aveau industrie de armament şi nu ar fi putut purta un conflict armat fără o contribuŃie străină substanŃială. deoarece au avut loc în continuare numeroase ciocniri între forŃele de guerilă ale Frontului de Eliberare a Somaliei de Vest şi trupele guvernamentale etiopiene. Algeria. blocarea porturilor etc. America Centrală a cunoscut în anii ’80 evenimente şi procese transformatoare de mare rezonanŃă politică şi socială. Kuwaitul. În ceea ce priveşte Somalia. Profund afectate de succesul revoluŃiei nicaraguane. au trecut la aplicarea unor măsuri economice. sabotaje economice. acŃiuni care au cunoscut o amploare deosebită în 1982 şi 1983. în timp ce Libia. La rândul lor. Uniunea Sovietică dispunea de facilităŃi în baza maritimă Massawa din Etiopia.A. ea a încheiat în 1980 o înŃelegere cu SUA. fapt realizat în privinŃa Eritreii la 24 mai 1993 când este proclamată oficial independenŃa celui de-al 52-lea stat liber al Africii.U.6. în special Honduras şi Salvador. Ńările arabe au fost în mare parte implicate în acest conflict. unde forŃele locale separatiste revendicau scoaterea acestor provincii de sub autoritatea statului etiopian. împotriva republicii Nicaragua. Conflictul din Cornul Africii a avut mari implicaŃii internaŃionale. în care domneau regimuri dictatoriale profund antipopulare.D. încheiat prin victoria finală a forŃelor Frontului Sandinist de Eliberare NaŃională şi instaurarea unei puteri populare. S. Egiptul. datorită în principal intereselor în zonă ale marilor puteri şi sprijinului militar acordat părŃilor beligerante. în sensul că Arabia Saudită.A.U.5. S.. care îi acorda ajutor militar. americanii primind în schimb facilităŃi navale şi aeriene în portul Berbera. În acelaşi timp. sprijinit şi organizat agresiuni armate.A. Siria şi R.Yemen au sprijinit Etiopia.

purtat de forŃele populare împotriva regimului reacŃionar de la Saigon. iar din 1964 şi împotriva intervenŃiei militare americane. 235 . peninsula Indochinei a fost bântuită de permanente confruntări şi conflicte armate. care aprovizionaseră forŃele revoluŃionare cu armament şi material de luptă.U. al doilea război vietnamez (1959-1973).A.6.U. prin negocieri între părŃile implicate. au avut loc primul război vietnamez (1946-1954). greu încercate de flagelul războiului. Astfel.6. Un rol important în reglementarea situaŃiilor conflictuale din zonă l-au avut o serie de state dornice de pace reunite în Grupul de la Contadora. încheiat prin eliberarea şi unificarea întregului Vietnam. unde forŃele populare conduse de Frontul de Eliberare NaŃională Farabundo Marti au desfăşurat o puternică luptă de guerilă împotriva forŃelor guvernamentale în aproape toate zonele Ńării.U. ideea că la originea evenimentelor din Nicaragua şi Salvador s-au aflat Uniunea Sovietica şi Cuba. 7. în care au fost implicate Ńările şi popoarele din regiune. a decis reluarea ajutorului militar către această Ńară trimiŃând instructori şi consilieri americani pentru pregătirea armatei salvadoriene. sub pretextul desfăşurării unor manevre şi aplicaŃii de antrenament. pentru a menŃine Ńările din zonă sub influenŃa sa. În scopul menŃinerii regimului salvadorian. În decursul acestor războaie. ExperienŃa poporului vietnamez pune în evidenŃă valoarea şi eficacitatea strategiei războiului popular în condiŃiile luptei duse de o Ńară mică.A. îmbinând acŃiunile de guerilă cu cele ale trupelor regulate. Astfel. Anii ’90 au însemnat începutul reinstaurării păcii în aceste Ńări. aeriene şi terestre. S. şi-a grupat în Marea Caraibilor şi în zona Canalului Panama numeroase forŃe maritime.Evenimente similare au avut loc în Salvador. slab dezvoltată împotriva uneia dintre cele mai puternice armate moderne. Altfel spus. a încercat să acrediteze. participante direct sau indirect la diferite faze ale conflictului.A. strategia vietnameză a folosit forme şi procedee de luptă variate. care a elaborat propuneri constructive în vederea rezolvării conflictelor din America Centrală exclusiv pe cale paşnică. purtat de forŃele populare vietnameze împotriva coloniştilor francezi. inclusiv forŃa militară. ceea ce este adevărat. S. precum şi marile puteri. S. în contextul evenimentelor din Nicaragua şi Salvador administraŃia nord – americană şi-a exprimat hotărârea de a folosi toate mijloacele. Asia de Sud-Est În deceniile postbelice.

cu posibilităŃi de intensificare şi de confruntare armată. a căror majoritate era alcătuită din trupe americane. de către preşedintele S.U. Conflictul din Coreea (1950 – 1953) Început de nord-coreeni. La apropierea trupelor O. (care îl susŃinea pe liderul nord-coreean. Tensiuni şi conflicte majore în epoca bipolară 7. o nouă contraofensivă a trupelor O.P. Refulate. printr-un acord de încetare a focului intervenit între beligeranŃi. H. eliberând sudul peninsulei şi ocupând aproape întreaga Coree de Nord.S. au existat şi există şi în alte părŃi ale lumii.U.U. ForŃele O.7. 236 .R. în dimineaŃa zilei de 25 iunie 1950. relaŃiile dintre Nord şi Sud rămânând în continuare încordate până în prezent. pe plan internaŃional conflictul a reprezentat unul din momentele de confruntare dintre U. ÎnŃelegerea nu a condus la instaurarea unei păci reale.A. au fost puse sub comanda generalului Douglas MacArthur. situaŃia de încordare s-a menŃinut. Profitând de absenŃa U. trupele O. a dus la recucerirea Seulului şi stabilizarea frontului pe actuala linie de demarcaŃie dintre cele două Ńări.A.1. Războiul s-a încheiat la 27 iulie 1953. Truman. R. care au atacat partea de sud a peninsulei. 7. stări conflictuale.. au pătruns în Coreea de Sud (cucerind Seulul). După destituirea generalului MacArthur.S. într-un perimetru îngust.U. ocupând capitala Seul.A. au declanşat contraofensiva în septembrie 1950. pe lângă conflictele mai sus enunŃate şi alte situaŃii de încordare şi confruntare militară..Chineză a intervenit în conflict trimiŃând trupe.U.N.7.1. Tensiuni şi conflicte majore 7.U. de frontiera chino-coreeană. conflictul din Afganistan şi altele.U. cum ar fi: cele trei războaie din Vietnam. S.S.N.1. din Consiliul de Securitate (delegaŃia sovietică boicota lucrările forului în semn de protest împotriva prezenŃei Chinei naŃionaliste).S.N. în jurul portului Pusan. a obŃinut condamnarea intervenŃiei Coreei de Nord şi apărarea Coreei de Sud. starea conflictuală dintre cele două părŃi ale Coreei. datorită apariŃiei unor noi conflicte între unele state din zonă. care au recucerit Coreea de Nord. criza rachetelor din Cuba. zise de voluntari. Kim Ir Sen) şi S. În afara zonelor de încordare şi conflict analizate.R. în primele săptămâni de război. precum şi a unor confruntări de interese ce au angajat şi alte puteri.7.N. (care a intervenit în favoarea guvernului sud-coreean). În continuare vom analiza sub forma unor studii de caz.În perioada următoare.

Ziua de 9 februarie 1950 reprezintă începutul oficial al pregătirilor nord-coreene pentru război.S. Stalin a văzut în acest atac anti-japonez din august 1945 o şansă de a acapara teritorii japoneze.S.R. Procedeul aplicat prima oară în Coreea s-a repetat în Germania şi Vietnam. cu o populaŃie de peste 60 milioane de locuitori din care 43 mil. pătrunderea comunistă în Asia a jucat un rol proeminent în politica externă a statului sovietic. tentativă care avea să se dovedească enorm de avantajoasă pentru tabăra comunistă.S. armament uşor. Prin urmare. propunere acceptată de U. 237 . localizat în majoritate pe o peninsulă. După cum reiese din documente. ca benzina şi petrolul. a elaborat planurile pentru viitoarea invazie a Sudului. raportul de 2 la 1 în favoarea populaŃiei sud-coreene nu era altul. s-a alăturat AliaŃilor împotriva Japoniei. toate din U. Japonia a stabilit un protectorat asupra peninsulei. astfel împărŃind Ńara aproximativ în două părŃi egale. în ultimele zile ale războiului din Pacific.S. cu obiectivul final de a le unifica sub propriile auspicii. Astfel. cât şi în Europa.-ului un plan prin care se sugera ca U.R.R. prima tentativă de împărŃire a Coreei a venit din partea S. Coreea a rămas o parte virtuală a imperiului japonez până când a fost eliberată de AliaŃi. Coreea este un stat important din Asia de Est. S-au intensificat transporturile de tancuri. muniŃii. iar în 1910 a anexat-o formal.S. ca Sahalinul şi Insulele Kurile. nordică a apărut ca urmare a deciziei mioape a Statelor Unite la sfârşitul războiului şi a politicii acaparatoare a Uniunii Sovietice care începea să-şi instaleze „cortina de fier” atât în Asia.U. Coreei de Nord.A.S. în cele din urmă.S. În Coreea. În urma victoriei repurtate împotriva Japoniei.Încercând să-şi îndeplinească misiunea strategică a revoluŃiei mondiale. o misiune militară a Statelor Unite a propus U. ajutat de consilierii ruşi.S. În cel mai strict secret Cartierul general al armatei nord-coreene. la începerea ostilităŃilor – 1950.S. Divizarea Coreei pe paralela de 380 lat. să accepte capitularea Japoniei în partea peninsulei coreene de la nord de paralela de 38 şi ca Statele Unite să facă acelaşi lucru la sud de acea linie. aparŃin Coreei de Sud şi doar 22 mil. În anii 1904 şi 1905. la 15 august 1945. şi a se poziŃiona pentru efectuarea altor incursiuni în această vastă şi importantă parte a lumii.R. iar pentru viitoarea Coree de Nord 9 740 000.S. în 1945.R. Nici în 1950. raportul populaŃiei era următorul: pentru viitoarea Coree de Sud 20 500 000. U. în momentul declanşării ostilităŃilor. produse medicale şi alte produse vitale. Uniunea Sovietică şi-a început practica de a diviza statele.

Statele Unite au adus chestiunea în faŃa Consiliului de Securitate al NaŃiunilor Unite. parcurgând cam doi kilometri în Coreea de Sud. oraşele Phenian. În circa două luni. Din acest punct a început contraofensiva împotriva nord-coreenilor.S. Sud-coreeni nu erau pregătiŃi pentru niciun fel de luptă extinsă. Au înaintat rapid..U. trupele nord-coreene au traversat paralela 380. care. ofensivă sau defensivă. Scuza oferită de nord-coreeni opiniei publice internaŃionale a fost aceea că fraŃii din Sud atacaseră primii – ceea ce pare să ne amintească de atacul sovietic asupra Finlandei. Frontul s-a stabilizat treptat la cca 80 de kilometri sud de Seul. Lupte îndârjite se desfăşurau pe toată lăŃimea peninsulei Coreei. de-acum reîmprospătate şi cu o nouă tactică de luptă. Acest lucru i-a putut amăgi pe cetăŃenii Uniunii Sovietice şi ai altor Ńări de orientare comunistă. având în vedere lipsa de putere a adversarului. au trimis trupe în Coreea de Sud şi au luptat din răsputeri. în 1939.În 25 iunie 1950. Le lipseau multe din instrumentele de război pe care nord-coreenii le posedau din abundenŃă. ruşii şi-au dat toată silinŃa să înşele restul lumii. au înfiinŃat în cele din urmă o linie defensivă operantă pe perimetrul portului sudic Pusan. armata nord-coreeană îi depăşeau net numeric şi ca dotare tehnică.U. Această intervenŃie a salvat situaŃia în care se aflau nord-coreenii. ForŃele NaŃiunilor Unite.R. care imediat a pornit o nouă 238 . lucru deloc surprinzător. desigur.S. Deşi americanii şi alte Ńări membre ale O. forŃele NaŃiunilor Unite au fost expulzate din teritoriul nord-coreean.U. Această situaŃie s-a menŃinut până în ianuarie 1951. asaltul chino-nord-coreean ameninŃând să acopere tot teritoriul Coreei de Sud. după doar trei zile ? În ciuda faptului indiscutabil că în toate fazele războiului şi în pregătirile de până atunci se consemnase o implicare considerabilă a sovieticilor. Acesta a condamnat ferm invazia şi le-a cerut nord-coreenilor să înceteze imediat ofensiva şi să părăsească teritoriul de la Sud de paralela de 380. deşi însângerate de persistenŃa asaltului nord-coreean. tot atunci s-a luat hotărârea implicării O. în septembrie 1950. De asemenea. O asemenea acuzaŃie este. dar în restul lumii nu prea a avut efect. la Seul. în conflictul coreean de partea Coreei de Sud. ascunzând faptele.N. fără sprijinul ulterior al Chinei şi al U. întrucât guvernul Statelor Unite nu a oferit suficiente fonduri pentru trupele trimise aici. Seul şi Inchon fiind recucerite.N. ar fi pierdut războiul. ridicolă. pentru a se trezi apoi cu nord-coreenii în capitală. Cum ar fi putut Coreea de Sud să atace Coreea de Nord. IntervenŃia imenselor mase de soldaŃi chinezi a început la data de 25 octombrie 1950.N. când comanda trupelor O. revenind în Coreea de Nord. a fost încredinŃată altui general american.

U. Personalul militar şi diplomatic a fost lăsat la vatră şi înlocuit. pe de altă parte. în 1954.U. însă. ca urmare a încetării focului de la 15 august. frontul s-a stabilizat aproximativ pe vechiul hotar al paralelei 380.1. şi S. până la 27 iunie 1953. succesorii la conducere l-au acuzat pentru eşecurile politicii din Asia şi pentru comiterea a numeroase greşeli. mii de sate. Prin atacul comuniştilor nordvietnamezi împotriva guvernului Diem (din Vietnamul de Sud). la 30 aprilie 1975. în 2 septembrie 1945. în urma căruia trupele americane s-au retras din Vietnamul de Sud. Dictatorul a murit în martie 1953.contraofensivă. Dar aceiaşi lideri.S. El a fost resimŃit de întreaga societate americană. dar şi conducători ai altor Ńări s-au vădit incapabili de a învăŃa cât ar fi fost necesar din lecŃiile trecutului. în 1956. OperaŃiunile militare au luat sfârşit prin acordul din 27 ianuarie 1973 (Paris). oraşe şi întreprinderi industriale distruse. Războiul din Coreea a fost ultima aventură militară a lui Stalin. este declanşat cel mai lung război din istoria S. şi comuniştii vietnamezi din Nord (sprijiniŃi şi de comuniştii din Sud). îşi are originea în hotărârea administraŃiei Eisenhower de a sprijini crearea unei republici independente în Vietnamul de Sud. Stalin. încă de la începutul anilor ’60. Tentativele infructuoase de a rezolva prin forŃă o problemă „artificial creată” a costat sute de mii de vieŃi.A. în întregul Vietnam. Conflictul din Vietnam (1956-1975) Conflictul desfăşurat între forŃele americane şi guvernul vietnamez de la Saigon. iar după multe lupte grele de ambele părŃi. Oamenii din 239 .7.2. comuniştii lui Ho Şi Min. luptele au continuat cu mici înaintări sau retrageri ale ambelor părŃi.S. Capitularea Japoniei. multe miliarde de ruble şi dolari. la sfârşitul lunii martie. pe de o parte. trupele nord-vietnameze au intrat în Vietnamul de Sud şi au ocupat. însă strategia politică a rămas aceeaşi. iar armistiŃiul a pus capăt războiului la data de 27 iunie 1953. a favorizat strângerea relaŃiilor între U. După moartea lui.R. Aceasta s-a desfăşurat cu succes.U. lăsând milioane de oameni fără adăpost. în ciuda popularităŃii de care se bucurau. În martie 1975. a cărei reacŃie antirăzboinică a pus serioase probleme conducerii S. capitala Saigon. În continuare. n-a reuşit să-şi atingă niciunul dintre scopuri. 7. Războiul din Coreea rămâne una dintre lecŃiile sângeroase ale istoriei.A. după cataclismul celui de-al Doilea Război Mondial.A. Următoarea încercare avea să se desfăşoare în junglele şi munŃii Vietnamului.

R. ca rezultat al alegerilor. apoi de Japonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Din păcate. ca stat membru al coloniei indochineze. În niciun alt loc nu se spera în această posibilitate mai mult decât în Asia. Drept răspuns.).V. de astă dată cu un preşedinte. Printre Ńările asiatice recent eliberate se numărau Coreea şi Vietnamul.V. împreună cu aliaŃii lor vietnamezi. cea a comuniştilor. Republica Vietnam. pe paralela 170 latitudine nordică. În cele din urmă. în 20 iulie 1954. În octombrie 1955. Să aruncăm acum o privire spre Vietnam.N. această situaŃie menŃinându-se câŃiva ani.întreaga lume au văzut în acest eveniment şansa unei cooperări între cele două mari puteri pentru a realiza pacea şi a dezvolta spiritul de libertate. dar mai ales în sectoarele nordice. Ocupată de FranŃa din a doua jumătate a secolului XIX. În Nord s-a organizat un stat comunist.S. dar cu succese limitate. Uniunea Sovietică avea alte palnuri.S. Statele Unite au furnizat guvernului sud-vietnamez diverse feluri de ajutoare militare şi economice şi au organizat şi instruit armata Vietnamului (A. Ajutoarele oferite de Statele Unite erau compensate de cele ale Uniunii Sovietice către aliata sa.N. Republica Democrată Vietnam. din partea Nordului au început aproape imediat. un asediu care a durat din noiembrie 1953 până în mai 1954.).N. sub domnia unui membru al vechii monarhii vietnameze. Sudul Vietnamului a devenit o Ńară de orientare franceză. Presiunile asupra R. Regimul din Sud a fost recunoscut de FranŃa şi Statele Unite. Surpriza înfrângerii pe care a suferit-o a zguduit toată FranŃa. dorea să aducă în Asia propria „misiune europeană eliberatoare”. iar spre această nouă naŃiune au început să curgă ajutoarele din ambele Ńări. 240 .V. o situaŃie similară cu cea din Coreea. în cele din urmă. s-a format noua Republică a Vietnamului (R. marcând adevăratul sfârşit al primului război din Vietnam. Primul se soldează pentru FranŃa cu un eşec usturător. U. au luptat pentru a înăbuşi insurecŃia Viet Minh-ului.R. Francezii au recunoscut propriul regim marionetă. astfel că în următorii câŃiva ani războiul francez contra Viet Minh-ului a făcut ravagii de la Nord la Sud. democraŃie şi înŃelegere în întreaga lume. Această înŃelegere între marile puteri a împărŃit temporar Vietnamul în două Ńări. sub conducerea lui Ho Şi Min. Au căutat să-şi restabilească dominaŃia asupra întregii Ńări. Războiul a durat ani de zile şi. comuniştii luptând pentru a cucerii întrega Ńară. Indochina a cunoscut trei războaie după 1945. Am văzut deja ce s-a întâmplat cu Coreea în 1950. războiul s-a terminat cu semnarea Acordurilor de la Geneva. s-a sfârşit cu marea bătălie de la Dien Bien Phu. Trupele franceze.

preşedintele american Johnson propune guvernului nord-vietnamez negocieri. 518 000 rămân încă pe loc. Dar conflictul nu încetează decât în ianuarie 1969. şi repatrierea prizonierilor de război.S. o libertate totală de acŃiune. Regimul din Vietnamul de Sud face apel la americani. L. în iulie 1969. Cei 15000 de morŃi din corpul expediŃionar fac opinia publică din ce în ce mai ostilă faŃă de acest război de uzură. preşedintele democrat Johnson nu cedează. Dar.B. bombardamentele americane sunt efectuate dincolo de paralela 170. Dacă. noua titulatură a Viet Minh-ului. după lupte dure. americanii nu reuşesc să se impună. De atunci. dar abia cu ocazia unui incident între forŃele nord-vietnameze şi marina americană în Golful Tonkin. În ciuda unei superiorităŃi evidente la nivelul armamentului. În iulie 1965. de rezistenŃa neaşteptată pe care o opun trupele sud-vietnameze şi de loviturile aeriene masive americane asupra Vietnamului de Nord. 25 000 de soldaŃi americani părăsesc Vietnamul. Încă din 1956. după un impresionant număr de zile negocieri. lăsând trupelor sud-vietnameze grija de a-şi apăra independenŃa. Negocieri acceptate de către Hanoi. La începutul anului 1968. în 27 ianuarie 1973.-ului şi aliaŃilor săi.Al doilea război din Indochina începe. Astfel. În acelaşi timp. 241 . Totuşi. strategia americană se schimbă: este vorba de „vietnamizarea războiului”. adică de a proceda progresiv la retragerea trupelor americane. la 23 martie 1973 se semnează acordul de încetare a focului. Să părăsească Vietnamul fără un succes edificator ar fi fost considerat un eşec. O dată cu venirea la Casa Albă a lui Richard Nixon. 275 000 militari americani sunt desfăşuraŃi pe teren.Johnson.R. determinat. să respingă o puternică ofensivă a Viet Cong. Statele Unite decid să se angajeze masiv. Statele Unite reuşesc. În această fază a războiului.S. un fel de cec în alb acordat U. 50 de milioane de dolari pe zi sunt alocaŃi acestui conflict. consilieri militari sunt trimişi în zonă. ultimele trupe americane au plecat din Vietnam. Acest tratat presupunea retragerea tuturor trupelor străine din teritoriile Vietnamului de Nord şi de Sud. trei ani mai târziu. tratatul de pace s-a semnat la Paris. În 29 martie 1973. sub control internaŃional. Abia în iulie 1972 Vietnamul de Nord înclină spre un compromis. o dată cu începerea conferinŃei de pace de la Paris. războiul pare a se fi împotmolit. În sfârşit. America începe să se îndoiască. O rezoluŃie votată de Congresul american marchează această cotitură şi oferă succesorului lui Kennedy. între altele.

Marea Britanie. Luptele au continuat la fel ca înainte.1. naŃiunile victorioase în război ar fi trebuit să coopereze pe deplin pentru a ajuta noile state să înainteze spre democraŃie. Belgia şi Olanda şi-au pierdut coloniile. În majoritatea situaŃiilor însă. semnarea tratatului de pace nu a dus la o soluŃie paşnică a îndelungatului conflict. aşa cum era el cunoscut în Ńările clientelare din întreaga lume. de a căror prezenŃă în sfera lor beneficiaseră.Din păcate. dar acestea au fost subminate de Statele Unite. 7. a Italiei fasciste şi a Japoniei imperiale nu a dus la o stabilizare a situaŃiei mondiale. 242 . În unele cazuri. Portugalia.7. nu prin mijloacele paşnice avute în vedere de acordurile din 1973. Spania. FranŃa. şi în cele din urmă au fost învinşi. aceasta durând pe alocuri mulŃi ani. Nu au mai putut susŃine atacurile disciplinate ale armatei nord-vietnameze. cât şi în Africa. Desigur. Uniunea Sovietică şi alte naŃiuni ale blocului comunist au continuat să le ofere ajutoare economice. Prăbuşirea Uniunii Sovietice şi a regimurilor est-europene din Pactul de la Varşovia a înrăutăŃit şi mai mult situaŃia economică din Vietnam. Al Doilea Război Mondial a marcat sfârşitul colonialismului. Alimentele au fost raŃionalizate. de-a lungul anului 1974. rezultând un enorm exod de emigranŃi spre Ńările învecinate. În aceste noi condiŃii. Au apărut state noi. pace şi securitate economică şi să creeze infrastructuri corespunzătoare. Conflictele din Orientul Apropiat şi Mijlociu Victoria AliaŃilor asupra Germaniei naziste. prin capitularea guvernului sud-vietnamez la data de 30 aprilie 1975. această deposedare a avut loc printr-o înŃelegere reciprocă de un fel sau altul. prin forŃa armelor. Reunificarea Ńării sub regim comunist nu i-a împlinit poporului vietnamez speranŃele de prosperitate şi reforme democratice. Toate aceste măsuri au contribuit la creşterea nemulŃumirilor în rândul maselor. Vietnamul a trebuit să încerce integrarea în familia naŃiunilor lumii şi. micile întreprinderi descurajate şi s-a impus ideologia marxist-leninistă. mai ales. Într-o succesiune destul de rapidă.3. Astfel a avut loc reunificarea Ńării. cu excepŃia faptului că acum sud-vietnamezii rămăseseră singuri. atât în Orientul Mijlociu. independenŃa s-a realizat ca rezultat al luptei armate. care au impus un embargo comercial asupra Ńării nou formate. a încercat să obŃină concesii de la Statele Unite. Rusia şi alte Ńări din fostul bloc comunist.

mărindu-i potenŃialul economic şi militar. Uniunea Sovietică a considerat penetrarea în Orientul Mijlociu ca o principală prioritate a planului său de expansiune politică globală. Uniunea Sovietică şi-a adus şi ea contribuŃia la această situaŃie cum nu se poate mai explozivă. Aveau loc ciocniri frecvente pe graniŃe. în iulie 1952. o Ńară revendicată atât de evrei. Această insistenŃă sovietică a generat nemulŃumiri din partea oficialităŃilor egiptene ce nu doreau să vadă acest important port transformat în bază militară sovietică. Arabii erau hotărâŃi să-i împingă pe evrei în mare şi să şteargă de pe suprafaŃa pământului statul Israel ca entitate politică. După o luptă feroce. doreau să le păstreze. Israelul a lansat un atac asupra trupelor egiptene din regiunea Sinai. în acel Ńinut disputat.Din păcate. În consecinŃă. Puterile care deŃineau colonii. Războiul deschis a izbucnit după ce Marea Britanie şi-a retras trupele din zonă. a tins să crească pe măsură ce noul stat Israel devenea tot mai puternic. opunându-se Israelului. în timp ce continuau să-şi menŃină o atitudine generală defensivă. după lupte care au durat până în 6 noiembrie. a persistat până la data de 29 noiembrie 1947. Unul dintre obiectivele majore ale Uniunii Sovietice în acele zile era oraşul egiptean Port Said. Ńările arabe deŃineau mari zăcăminte de petrol şi. lucrurile nu au stat astfel. devenind tot mai capabili să se apere pe ei înşişi şi teritoriul lor. datorită poziŃiei sale strategice la Marea Mediterană.U. Israelienii supravieŃuiau şi se întăreau cu ajutorul Apusului. Protectoratul britanic asupra Palestinei. Israel. InfluenŃa sovietică în zonă.N. penetrând liniile aproape până la Canalul de Suez. Israelul a învins. În toată perioada ulterioară. desigur. erau extrem de importante pentru restul lumii. În operaŃiuni combinate. cât şi de arabi. cu toată această formală opoziŃie. Acest transfer de solidaritate politică s-a produs în special după ce în Egipt a venit la putere Gamal Abdel Nasser. trupele celor trei Ńări au învins decisiv forŃele egiptene. A fost o victorie clară pentru Israel. care s-a accentuat când Marea Britanie şi FranŃa au intervenit de partea sa. în 1949. ca Marea Britanie şi FranŃa. Ńările arabe învecinate făceau tot posibilul pentru a incomoda şi a ameninŃa Israelul. când s-a adoptat o rezoluŃie O. a ajutat Israelul să devină un stat viabil. Acest sprijin. După iniŃialul lor succes din 1949. prin care. cum am arătat. NaŃiunile Unite au cerut o încetare a ostilităŃilor. 243 . La 29 octombrie 1956. ca şi cel din partea altor naŃiuni. Kremlinul a început treptat să susŃină regimurile „antiimperialiste” radicale din Ńările arabe. s-a creat un stat evreu. israelienii răspunzând viguros raidurilor arabe. Statele Unite au oferit Israelului asistenŃă. prin urmare. aşa cum a încercat FranŃa în Indochina. Pe de altă parte.

i-au urmat exemplul.U. care a dus la ocuparea mai multor regiuni strategice importante: Peninsula Sinai. Nu peste mult timp. într-un atac preventiv. opinia publică mondială s-a situat de partea Israelului. îi ameninŃau securitatea naŃională. Astfel. Rezultatul de ansamblu a constat într-o covârşitoare victorie israeliană. Întrucât avertizase lumea că avea să acŃioneze imediat dacă acŃiunile pe care le pregăteau statele arabe se produceau efectiv. într-o încercare de a salvgarda drepturile tuturor părŃilor. Atacurile aeriene au fost urmate imediat de ofensiva la sol împotriva Egiptului. Masarea în perioada următoare a numeroase trupe israeliene la graniŃa cu Siria şi intenŃia făŃişă de a ataca această Ńară au jucat un rol decisiv în transformarea viitoarei confruntări arabo-israeliene într-o periculoasă criză militară. încât ar fi necesitat ripostă din partea Israelului. au început pregătiri militare pe scară largă. şi mai cu seamă Egiptul. Irak şi Iordania. Kremlinul a caracterizat atacurile israeliene ca pe nişte acte de „agresiune flagrantă” şi a întrerupt relaŃiile diplomatice cu această Ńară. la 15 noiembrie. a domnit un fel de armistiŃiu armat. Ei citează cererea lui Nasser de a retrage forŃele O. cu excepŃia Uniunii Sovietice şi a aliaŃilor săi din 244 . de menŃinere a păcii. De îndată ce vestea a ajuns la Cairo. În dimineaŃa zilei de 5 iunie 1967. britanicii şi francezii realizându-şi obiectivul de a captura Canalul de Suez. Israelul a considerat că aceste acŃiuni ale Ńărilor arabe. DeclaraŃia NaŃiunilor Unite nici măcar nu a folosit cuvântul „agresiune”. diversele Ńări arabe. cât şi israelienii şiau întărit forŃele. ce ar fi cuprins întreaga regiune. De atunci şi până în 1967. au bombardat bazele aeriene din Siria şi Egipt.care a fost aplicată. când s-a încheiat un acord de încetare a focului. distrugând practic toate aeronavele aflate la dispoziŃia acestor Ńări. Alte state arabe.N. NaŃiunile Unite au adus în zonă forŃe de menŃinere a păcii. Guvernele celorlalte state şi opinia publică mondială au tratat cu totul altfel situaŃia. Războiul s-a sfârşit la 10 iunie. de astă dată. avioanele militare israeliene. în comparaŃie cu atacul israelian împotriva Egiptului din 1956. în timpul căruia atât arabii. ca Siria. De ce? ExperŃii dreptului internaŃional consideră aceste evenimente ca nefiind decât replici la măsurile agresive întreprinse de Ńările arabe împotriva Israelului. cele întâmplate în continuare nu ar fi trebuit să surprindă lumea arabă. Egiptul şi-a concentrat trupele lângă frontiera cu Sinaiul şi a blocat Strâmtoarea Tiran. Iordaniei şi a Siriei. ÎnălŃimile Golan. închiderea Strâmtorii Tiran şi expedierea forŃelor irakiene în Iordania ca pe nişte acte atât de provocatoare. cu sprijinul deplin al Uniunii Sovietice. zona apuseană adiacentă râului Iordan şi oraşul Ierusalim.

Rezultatul final a refăcut graniŃele şi teritoriul cucerit de Israel în războiul 245 . Acest lucru ar fi trebuit să avertizeze statul evreu despre iminenŃa cvasidezastrului. cu ajutor sovietic. o postură militară suficientă pentru a provoca din nou Israelul pe câmpul de luptă. istoricii egipteni şi din alte state arabe nu folosesc cuvinte ca „agresiune israeliană” sau sloganuri cum ar fi „complotul imperialismului mondial împotriva naŃiunilor arabe”. ales după moartea. Aceştia s-au mobilizat în grabă şi.lagărul comunist. În toată perioada ulterioară „războiului de şase zile”. statelor Siria. cu ajutorul Statelor Unite şi al Uniunii Sovietice. în echipamente şi provizii. trupele egiptene au început manevre lângă graniŃa cu Israelul. după ce au supravieŃuit câtorva înfrângeri. considera că Egiptul atinsese. au reuşit să contraatace. pe data de 6 octombrie. Irak. care erau bine instruite. s-a hotărât ca un atac coordonat asupra naŃiunii israeliene să aibă loc în luna următoare. iar războiul s-a sfârşit în 24 octombrie 1973. Resursele sale şi ale aliaŃilor din regiune erau mult mai mari decât fuseseră cu 6 ani în urmă. dar israelienii erau mult prea încrezători şi au fost surprinşi când s-au pomenit din nou în război. În cele din urmă. Anwar Sadat. ca preludiu al iminentului conflict. oferind sprijin. Ambele tabere au suferit pierderi mari. Nici azi. Atacurile egiptene şi siriene au fost brutale. De asemenea. în timpul sărbătorii religioase de Yom Kippur. noul preşedinte al Egiptului. conduse şi stimulate. israelienii rămânând fără mulŃi soldaŃi şi aviatori de neînlocuit. Uniunea Sovietică manifesta un interes considerabil şi pentru alte Ńări din regiune. până la urmă încercuind mari unităŃi ale armatei egiptene şi distrugând majoritatea blindatelor siriene. a lui Gamal Abdel Nasser. administrate cu un neaşteptat profesionalism. în următoarele două săptămâni. o scăpare aproape fatală. în 1970. În octombrie 1973. În cadrul întâlnirilor dintre egipteni şi sirieni din septembrie 1973. UşurinŃa cu care luptaseră în războiul din 1967 îi făcuse pe israelieni să se îndoiască de calităŃile de luptă ale adversarilor. aceştia au dobândit un nou respect faŃă de capacităŃile de luptă ale trupelor egiptene şi siriene. punându-i pe apărătorii israelieni într-o poziŃie foarte periculoasă. fiind aproape de a câştiga războiul. La începutul lui octombrie. Liban şi Iordania. situaŃia a rămas deosebit de încordată. Ambele ofensive arabe din Sinai şi Golan au avut iniŃial succes. InfluenŃa sovietică în Orientul Mijlociu a început să se accentueze. s-a ajuns la un acord de încetare a focului.

Prin urmare. în Africa au avut loc peste 60 de conflicte militare. După o lungă perioadă de negocieri. după război.7. NaŃiunile Unite au trimis puternice forŃe de menŃinere a păcii în regiunile Sinai şi Golan. ilustrându-le foarte bine. secole de-a rândul. în 26 martie 1979. din populaŃia indigenă. creând condiŃii favorabile pentru frământări pe toată suprafaŃa continentului. Acelaşi lucru era valabil şi pentru rudimentarele forŃe armate ale noilor Ńări. Egiptul şi Israelul au acceptat să încheie un tratat formal de pace. ele s-au pomenit cu infrastructuri şi organizaŃii de conducere prost concepute. 7. asupra Kenyei şi Etiopiei. Conflictul dintre Etiopia şi Somalia Între anii 1945 şi 1990. Disputele dintre etiopieni şi somalezi se desfăşurau de secole. situaŃia din această parte a Africii a devenit din ce în ce mai complicată. 246 . La toate acestea se adaugă şi faptul că multe dintre grupurile etnice se dispreŃuiseră reciproc timp de veacuri. este conflictul etiopiano-somalez. În perioada respectivă. Dintre acestea.din 1967. 41 s-au produs din motive politice. pentru concesii teritoriale. Multe dintre ele erau incapabile să se descurce singure politic şi cultural şi. Când. fusese atribuită Marii Britanii pentru administrare. Aceste conflicte erau adeseori însoŃite de confruntări sângeroase. s-au creat viduri de putere. Guvernele coloniale fuseseră dotate cu europeni experimentaŃi care luau hotărârile şi nu împărŃeau prea mult guvernarea propriu-zisă cu localnicii.1. nu se aflau în situaŃia de a concura de pe poziŃii de egalitate cu statele industriale moderne. la plecarea europenilor. Cu timpul. După încetarea luptelor. Unul dintre cele mai reprezentative conflicte africane din perioada postbelică ce aduce în prim-planul cauzelor declanşatoare majoritatea motivaŃiilor enumerate. cu siguranŃă. 6 din motive economice şi 13 ca rezultat al rivalităŃilor şi animozităŃilor etnice.4. O mare parte din tulburările acestei regiuni înapoiate şi-au avut geneza în faptul că marile puteri europene colonizaseră continentul şi exploataseră într-un mod abuziv feluritele popoare băştinaşe. În zonă s-a stabilit un fel de pace armată. łara şi-a cucerit independenŃa în 1960 şi a început să exercite presiuni. neexistând aproape nimeni. Somalia fusese colonie italiană înainte de Al Doilea Război Mondial şi. în măsură să preia poziŃiile de conducere la nivel înalt. multe dintre aceste Ńări şi grupări etnice s-au putut elibera de sub dominarea colonială. după Al Doilea Război Mondial. punctată de multe raiduri la frontieră de-a lungul anilor.

astfel că Somalia a profitat de ocazie pentru a invada provincia etiopiană Ogaden. însă.S. o reconciliere între cei doi vecini ostili.. S-a creat o nouă situaŃie: când au fost expulzaŃi din Somalia. Nu putem găsi nicio altă situaŃie similară în toată istoria cunoscută. trupe sovietice luptau în ambele tabere ale unui conflict pe care nu ele îl doriseră.-ul şi a început un război total împotriva Etiopiei. trupele etiopiene înregistrau reale succese în bătăliile cu armata somaleză.S. Revenind însă la ajutorul militar oferit Etiopiei şi Somaliei.R. Libia. Preşedintele Somaliei. pentru a lupta în continuare. sprijiniŃi de o mare cantitate de echipamente sovietice cu care fuseseră aprovizionaŃi. Addis Abeba. În acelaşi timp. a rupt legăturile cu U. SituaŃia paradoxală creată. Guvernul cubanez. Siad Barre în acea vreme. Uniunea Sovietică sprijinea economico-militar şi Etiopia. împotriva somalezilor.S. Circa 70 000 de soldaŃi somalezi au intrat în Ogaden în iulie 1977. o zonă deşertică puŃin populată care începuse deja. fiind dirijat spre Etiopia.S. la îndemnul U. puternic dezavantajoasă pentru Somalia. La începutul anului 1978. dându-şi seama de jocul dublu al Uniunii Sovietice şi de faptul că în acel moment al disputei aceasta inunda efectiv Etiopia cu ajutoare. guvernul sovietic şi-a pus toate mijloacele la dispoziŃia etiopienilor. cubanezilor şi sovieticilor au reuşit să învingă decisiv armata somaleză şi să readucă provincia Ogaden sub control etiopian. 247 . n-a încercat să realizeze.Etiopia avea probleme cu Eritreea ce se dorea autonomă. unii consilieri militari sovietici superiori au fost trimişi direct în capitala Etiopiei.R. Consilierii militari sovietici se aflau într-o situaŃie stranie şi periculoasă.R. tocmai aceasta oferind o particularitate conflictului etiopianosomalez. de partea etiopienilor. trebuie amintite şi celelalte Ńări care s-au implicat în acest conflict. În această situaŃie. În cele din urmă. Practic. a trimis contingente mari de soldaŃi în Etiopia.S. Coreea de Nord. Luptele propriu-zise contra armatei somaleze nu erau purtate numai de către trupele etiopiene. ei reprezentând principala forŃă de şoc împotriva somalezilor. a încetat în 1977.S. Fluxul spre Somalia. Germania de Est. reiese din faptul că tocmai aceşti consilieri puseseră pe picioare armata somaleză şi planurile operaŃionale ale atacurilor îndreptate împotriva Etiopiei. având în vedere situaŃia paradoxală în care se afla. ei cunoscând în detaliu punctele tari şi slabe ale armatei somaleze. printre care: Cuba. forŃele conjugate ale etiopienilor. să se elibereze de Etiopia. în cursul anului 1977. Nu putem spune că U.

U. care a dus lumea în pragul izbucnirii unui război nuclear. invazia a fost respinsă de forŃele cubaneze ale lui Castro. dar nesusŃinută prin forŃa armatei americane. – nov.A. U. care urma să sosească nu numai sub formă de provizii şi ajutor economic.S. Acela a fost momentul când s-a produs criza din Caraibe.A. în următorii câŃiva ani ai dictaturii lui Batista. 1962) La 14 octombrie 1962. se angaja să retragă rachetele din Cuba. la 7 noiembrie 1962. Astfel. Criza din Caraibe (oct.A.S. care reuşise acapararea puterii printr-o lovitură de stat. în anul 1952. SituaŃia s-a deteriorat treptat. cel mai dramatic dintre complecşii şi dificilii ani ulteriori celui de-al Doilea Război Mondial. inclusiv unităŃi de rachete sol-sol (SSM). fotografiile aeriene (realizate de serviciile de informaŃii ale armatei americane) relevau existenŃa pe teritoriul cubanez a unor baze sovietice de lansare a rachetelor cu rază medie de acŃiune.I. permiŃând americanilor să controleze desfăşurarea acestei operaŃiuni. Să aruncăm o privire în trecut. printr-o înŃelegere semnată de N.F. În anul următor. I se împotrivea o mişcare revoluŃionară condusă de Fidel Castro şi fratele său. 248 . Aceasta a fost o acŃiune planificată şi executată cu mari carenŃe de către AgenŃia Centrală de InformaŃii Americană (C.S.R. Statele Unite au recunoscut imediat noul regim. MulŃi oameni politici şi lideri militari de prestigiu.7. reputaŃi jurnalişti şi observatori ai relaŃiilor actuale ale lumii ar considera anul 1962. şi U. Deşi în acea perioadă nu se desfăşura nicio acŃiune de luptă în Cuba.Hruşciov şi J. În septembrie. culminând cu o rebeliune declanşată în 1958. Criza a fost dezamorsată.1.S.5.). pricinuind o situaŃie stânjenitoare pentru Statele Unite şi o adâncire a resentimentelor dintre S. Ca rezultat.R.R. Hruşciov a prevenit Statele Unite că avea să intervină dacă americanii urmau să organizeze o nouă invazie. Au cerut un sprijin sporit din partea Uniunii Sovietice. în istoria Cubei. Raul. potrivit căreia U. a naŃionaliştilor cubanezi. Acesta a fost începutul unei crize de proporŃii în relaŃiile sovieto-americane. la rândul lor.S. gata pentru război. În primăvara anului 1962. Cuba s-a alăturat blocului sovietic şi a început să facă gesturi ameninŃătoare împotriva bazei navale S.7. a trimis acolo trupe cu reprezentanŃi ai tuturor armelor din serviciu. ci şi în arena politicomilitară. guvernul cubanez avea motive să creadă că Statele Unite nu abandonaseră dorinŃa de a răsturna regimul Castro. să nu atace Cuba şi să-şi retragă rachetele din Turcia.U. iar SUA se angajau.S. din Golful Porcilor. în 1961.S.Kennedy. poate. când la conducerea statului a venit un regim nepopular. Statele Unite au întrerupt legăturile diplomatice cu Cuba şi au sponsorizat invazia. cel al lui Fulgencio Batista. în urma căreia Castro a preluat puterea (1959). de la Guantanamo.

El considera cele trei districte Havana.I.Glassner.27) În această perioadă de puternică militarizare.Fig. p. 1996. 249 . Criza rachetelor din Cuba (Prelucrare după M. pentru a o apăra împotriva unei posibile invazii americane. comandamentul cubanez împărŃise Ńara în trei zone militare.13.

la toate acestea adăugându-se importante unităŃi de aviaŃie.A. ceea ce ar fi însemnat război cu Uniunea Sovietică. 250 . preşedintele Statelor Unite. alături de care a fost alertat şi pus în poziŃie operativă împotriva Uniunii Sovietice şi a altor Ńări comuniste întregul arsenal militar american. celălalt militar. conŃinând cam patruzeci de lansatoare. În urma acestei declaraŃii-avertisment se spera într-o încetare a implementării de rachete balistice sovietice pe teritoriul Cubei. de artilerie şi infanterie. Lucrurile însă nu au stat aşa. Între timp. U. În ziua de 13 septembrie 1962.R. Kremlinul a privit nevoia de ajutor la fel de realist ca şi cubanezii. unul politic. IntervenŃia trupelor şi armamentelor sovietice în Cuba a fost denumită codificat OperaŃiunea „Anadir”. mai ales.A. Cu toate aceste măsuri.S şi S. transportul şi instalarea acestora continuând. conducerea Cubei îşi dădea seama că slabelor sale forŃe le-ar fi fost dificil să apere insula împotriva puternicei armate a Statelor Unite. În această situaŃie limită. ori blocadă maritimă împotriva Cubei. într-o declaraŃie. De asemenea. liderii lor militari au devenit participanŃi în jocul morŃii aflat în curs de desfăşurare. Ambele superputeri. iar în literatura de specialitate „Criza rachetelor din Cuba” sau „Criza din Caraibe”. dar au mai considerat-o. aşa că au apelat la ajutorul naŃiunilor din Europa de Est şi. În final s-a optat pentru această a doua variantă. şi ca pe o mare ocazie de a cuceri un puternic punct de reper în Emisfera Vestică.Cienfuegos (sud) şi Banes (est) ca posibile zone de debarcare şi stabilise în acele locuri măsuri defensive. la data de 22 octombrie. ameninŃând în acelaşi timp cu un atac nuclear. guvernul cubanez a ordonat o mobilizare completă a tuturor forŃelor armate. Criza din Caraibe (figura 13) a avut două aspecte importante.U. au fost implicate puternic. la toate eşaloanele structurilor lor politice. de asemenea. PoziŃia administraŃiei americane se înăsprise întrucât serviciile sale de informaŃii obŃinuseră date demne de încredere despre prezenŃa rachetelor balistice sovietice cu rază medie de acŃiune în Cuba. de apărare antiaeriană. la Uniunea Sovietică. guvernul Statelor Unite s-a aflat în faŃa a două alternative: ori să atace şi să distrugă aceste obiective.U. douăzeci şi patru de R-12-uri cu treizeci şi opt de rachete având o rază de acŃiune de 2500 de kilometri şi şaisprezece R-14-uri cu douăzeci şi patru de rachete de rază mai mare – 4500 kilometri.S. Ajutorul militar sovietic trimis Cubei consta în: o divizie de rachete alcătuită din cinci regimente de rachete sol-sol (SSM). a criticat sever acŃiunile guvernului sovietic în Cuba. la mică distanŃă de S.

cât de subŃire este hotarul dintre război şi pace. a lui Hruşciov. cele două Ńări au găsit o soluŃie reciproc acceptabilă a gravei crize. nu se mai întâmplase nimic la fel de grav precum criza rachetelor cubaneze. PCC adoptă 251 . Ea a survenit într-un moment în care comunismul mondial cunoştea o perioada de reaşezare în URSS şi în statele-satelit (după debarcarea. prezent mai ales printre intelectuali. constituirea unui „socialism cu faŃă umană”. momentul culminant al mişcării studenŃeşti din Paris). încât nu au avut încredere nici în angajamentele americane.1. Chiar şi expedierea de trupe şi ajutoare militare într-o Ńară străină ar trebui să se realizeze numai după ce s-au epuizat toate celelalte posibilităŃi de a rezolva disputele. Liderii cubanezi. Ei au înŃeles că negocierile serveau interesele sovietoamericane.7. alături de Praga. Alexander Dubcek. stalinistul Antonin Novotny e înlocuit la conducerea Partidului Comunist Cehoslovac de liderul slovac cu convingeri reformiste. cu binecuvântarea lui Brejnev.6. cu sprijinul unui grup de „comunişti antidogmatici” şi sub presiunea curentului de opinie liberal. şi pe măsură ce Brejnev îşi consolida autoritatea la conducerea statului sovietic) şi părea a câştiga teren în mediile occidentale (anul 1968 marchează. Astfel. au cerut expres Uniunii Sovietice să-şi retragă întregul armament din Cuba. 7. Revenindu-şi de pe urma şocului. Au privit concesiile mutuale rezultate din negocieri ca pe nişte violări nejustificate ale principiilor socialiste. nu şi pe cele cubaneze. în urma angajamentului Statelor Unite de a nu invada Cuba. probabil. care. Problema cubaneză a devenit un subiect de negocieri paşnice. de la început. nici în cele ale sovieticilor. Acesta iniŃiază. până la 11 noiembrie 1962 toate rachetele sovietice părăsiseră Cuba. o mişcare de reformare din interior a sistemului comunist cehoslovac. printr-o declaraŃie a Consiliului de Securitate. în 1964. nu s-au bucurat deloc de tratativele unilaterale care înlăturaseră criza. Invadarea Cehoslovaciei (20/21 august 1968) „Primăvara de la Praga” s-a dorit. pentru prima oară după mulŃi ani omenirea a simŃit din nou suflarea sinistră a războiului Dându-şi seama de situaŃia deosebit de încordată. însă. La 5 ianuarie 1968.Prin implicarea în această încordată situaŃie şi a NaŃiunilor Unite. „pe cale paşnică”. întreaga lume a răsuflat uşurată. şi. Dezasamblarea lansatoarelor SSM a început în 29 octombrie. Aceasta a demonstrat clar cât de fragilă şi vulnerabilă e civilizaŃia omenească. Scepticismul lor era atât de mare. În tot timpul Războiului Rece. Uniunea Sovietică a renunŃat la continuarea amplasării rachetelor în Cuba şi a hotărât retragerea acestora. La 6 aprilie 1968.

în PiaŃa Wenceslas.S. La 27 iunie 1968. A urmat un lung război civil. întrevederilor sale cu Brejnev. al cărei conducător. şi Afganistan îşi au rădăcinile în politicile guvernelor Ńariste faŃă de vecinul din Sud. conflictul fiind considerat „Vietnamul U. 7.1. care a fost asasinat (împreună cu familia). din Praga. în cursul căruia gherilele afgane au pus stăpânire pe întreaga Ńară.S. s-a ridicat împotriva amestecului Moscovei în treburile interne ale „partidelor frăŃeşti”. primul ministru Hafizulah Amin. îşi are rădăcinile în lovitura de stat prosovietică din aprilie 1978. U.S. Dubcek încearcă să-l convingă pe liderul sovietic că nu există motive pentru a se vorbi de o „contrarevoluŃie” în Cehoslovacia. iniŃial. Îşi demonstrase această 252 . datorită dorinŃei de libertate a poporului afgan. studentul Jan Palach îşi dă foc în semn de protest faŃă de intervenŃia statelor comuniste împotriva „Primăverii de la Praga”. apoi eliberaŃi pentru „tratative”. care a dus la înlăturarea guvernului şi asasinarea preşedintelui Mahomed Daoud (cu întreaga familie). RelaŃiile dintre U. condusă de Noor Mahomed Taraki. Primul conflict din Afganistan (1979 – 1989) AcŃiunea trupelor sovietice. Dubcek semnează la Moscova un protocol de „normalizare” a situaŃiei. Conducătorii PCC au fost. În timpul.un Program de acŃiune reformist. l-a înlăturat pe Hafizulah Amin. În ianuarie 1969.R.R. un număr de 70 de intelectuali publică manifestul „2000 de cuvinte”. La 14-15 iulie 1968 are loc.7. Nicolae Ceauşescu.S. începută în decembrie 1979. În noaptea de 20 spre 21 august 1968. o întâlnire a liderilor comunişti din URSS şi statele-satelit (cu excepŃia Iugoslaviei şi României). Orice altă atitudine nu ar fi dat niciun rezultat. a intervenit cu trupe.R.S. Singura care a refuzat să participe la această acŃiune a fost România. închişi. În septembrie 1979. şi libertatea presei.-ului”. – este înlăturat şi asasinat de rivalul său. trupele Tratatului de la Varşovia au invadat Cehoslovacia. Taraki însuşi – care semnase un tratat de prietenie cu U.R.S. AutorităŃile ruseşti nu şi-au permis niciodată să influenŃeze poporul şi guvernul afgan de pe o poziŃie de forŃă.7. nici să intervină necuvenit în afacerile lor interne. la Varşovia. La 26 august 1968. Era evident că singura cale profitabilă era aceea de a-i trata corect pe afgani şi de a le respecta suveranitatea. prevăzând.S.S. printre altele. considerat textul fundamental al „Primăverii de la Praga”. care trimit PCC o scrisoare de atenŃionare faŃă de „slăbirea rolului conducător al partidului comunist” în Cehoslovacia. şi a impus drept conducător al regimului pe comunistul Babrak Karmal. forŃele guvernamentale şi Armata Roşie suferind grele pierderi.

guvernul comunist fiind sprijinit de trupe sovietice.S. Karmal în funcŃia de şef al Partidului Democrat al Poporului şi apoi şi din cea de şef al statului.. pe locul doi se află tadjicii. prin hotărârea cu care se împotrivise agresiunilor britanice anterioare. practic. 15 000 de soldaŃi sovietici cad în operaŃiunile militare. care proclamă Afganistanul republică democratică. 253 . apoi a succesorului său Haviz Ullah Amin la 27 decembrie 1979. Poporul afgan şi-a creat o cultură foarte bogată. a Pakistanului şi a lumii arabe tradiŃionaliste. în aceeaşi zi. Măsurile de reformare radicală a structurilor sociale tradiŃionale adoptate de noua conducere întâmpină opoziŃia populaŃiei islamice conservatoare. De-a lungul anilor. turkmeni. În plus. în urma unei lungi perioade monarhice. În 1986. în totalitate. Cam 90% din populaŃia între vârstele de 15 şi 60 de ani şi 99% din femei sunt analfabete. Afganistanul îşi schimbă forma de guvernământ. care a instituit un regim autoritar. se mai găsesc uzbeci. PopulaŃia constă dintr-un melanj de popoare tribale. că afganii erau duşmani plini de resurse şi. puterea este preluată de Consiliul Democratic Republican de orientare comunistă.R. În 10 ani de conflict îşi pierd viaŃa 1.îndârjire. Preşedinte al statului devine Muhammad Daud. kazahii. instaurându-se. kirkizi. circa 43%. Babrak Karmal. noul şef al partidului şi statului. Prin lovitura de stat din 27 aprilie 1978. Afganistanul este o Ńară islamică. dar tipică printre celelalte Ńări din regiune. vărul fostului suveran şi prim-ministru între 1953-1963.A. cerere satisfăcută de guvernul U. paştunii au avut o poziŃie privilegiată.U. La 17 iulie 1973. condus de Nur Muhammad Taraki. cam 28%. Republica Afganistan. solicită la 28 decembrie 1979 intervenŃia forŃelor armate sovietice. nuristani. Majoritatea afganilor sunt paştuni.5 milioane afgani. MinorităŃile etnice sunt analfabete. categoric. greu de înfrânt. Lupta pentru putere între diversele facŃiuni ale partidului de guvernământ duce la eliminarea preşedintelui Taraki la 16 septembrie 1979. Războiul civil din Afganistan se transformă într-o amplă confruntare Est-Vest. în văzul tuturor. situaŃie care a declanşat tulburări naŃionale şi conflicte armate. iar rezistenŃa islamică afgană primind ajutor din partea S. Britanicii descoperiseră. spre dezamăgirea lor. degenerând într-o îndârjită rezistenŃă armată. Teritoriul ei este accidentat. Muhammad Najibullah îl înlocuieşte pe B. iar alte 5 milioane părăsesc Ńara. săracă în multe privinŃe.S. baluhi şi arabi. de-a lungul secolelor.

Tensiuni şi conflicte majore în perioada actuală 7. fost teritoriu irakian până în 1961. care prevede sistarea livrărilor de armament părŃilor angajate în conflictul din Afganistan.A.7.U. numeroşi analişti prognozau o perioadă mai scurtă sau mai lungă de pace pentru spaŃiul Golfului Persic.a. şi cedarea a două insule din Golful Persic. Au fost.). concesiile ideologice făcute de regimul de la Kabul. sunt urmate la 1 ianuarie 1992 de intrarea în vigoare a unui acord ruso-american. la 15 februarie 1989. Chiar şi prognozele pe termen scurt. vizau anexarea Kuweitului. În perioada precedentă atacului. solicitate ştergerea datoriilor irakiene din perioada războiului cu Iranul. în schimbul cărora se solicita recunoaşterea graniŃelor statului kuweitian. Aceste cereri au fost revizuite în urma negocierilor ce au avut loc la Djeddah (26-29 iulie 1990) în Arabia Saudită. Încheierea retragerii trupelor sovietice.U. reprezentând contravaloarea petrolului „exploatat abuziv” de către Kuweit. Irakul a acuzat Kuweitul de violare a frontierei dintre cele două Ńări prin exploatarea necorespunzătoare a resurselor de hidrocarburi din zonă. privind ostilitatea 254 .2. de asemenea. şi S.7.S. 7. au fost însă infirmate de evoluŃia evenimentelor ce au debutat cu invazia irakiană asupra Kuweitului din 2 august 1990.S. crearea unui stat afgan neutru şi repatrierea milioanelor de refugiaŃi. nedeclarate însă.) prevede retragerea trupelor sovietice.2. Cererile Bagdadului de modificare a traseului frontierei au reprezentat doar un simplu pretext oferit opiniei publice. care să asigure Irakului ieşirea la mare. Primul război din Golf (august 1990 . regimul de la Bagdad a continuat să aducă acuze. ajungându-se la solicitarea a 10 miliarde de dolari şi a celor două insule.martie 1991) Odată cu încheierea războiului dintre Iran şi Irak (1980-1988). puternic mediatizate. un stat mic.1.N.Un acord mediat de O. confruntat singur cu rezistenŃa mujahedinilor (acceptarea sistemului pluripartit. cu un potenŃial petrolier-economic mare (1/5 din rezervele mondiale). Oferta kuweitiană a fost de 9 miliarde. Irakienii au văzut în această ofertă intenŃia de a-i umili şi au întrerupt negocierile. şi semnat la 14 aprilie 1988 de puterile garante (U. eliminarea referirilor la socialism ş. Adevăratele scopuri. de regulă cu un grad ridicat de validitate. negociată la ONU.R. plata a încă 30 de miliarde de dolari.

o vastă coaliŃie occidentală şi arabă (39 de state). Toate demersurile făcute pe parcursul următoarelor două luni primesc acelaşi răspuns negativ din partea irakiană. forŃele coaliŃiei au câştigat supremaŃia aeriană.18. cu susŃinerea ONU. ci. 255 82 . Posibilul răspuns armat kuweitian consta în: 20.000 de soldaŃi. trimiterea unei forŃe panarabe în Irak. În luna octombrie. cât şi Liga Arabă au condamnat imediat invazia irakiană. demers făcut atât pentru stoparea invaziei. dimpotrivă. Toate aceste demersuri şi multe altele nu au dus la o soluŃionare a situaŃiei. 700 de avioane şi elicoptere de luptă. Statele Unite formează. Irakul se pregătea de război. care îşi propunea eliberarea Kuweitului. Război în Golf Dosar Secret.kuweitiană faŃă de Irak. la 10 august.000 de soldaŃi. cât şi pentru minimalizarea rolului SUA în rezolvarea crizei.82 În dimineaŃa zilei de 2 august 1990. Statele Unite declanşează operaŃiunea „Scutul Deşertului“. Irakul în flăcări: 1990-2003. În acelaşi timp. Editura Nemira. care hotărăşte. Pe 17 ianuarie 1991. în momentul în care eşuarea eforturilor diplomatice devenise evidentă. coaliŃia antiirakiană a declanşat operaŃiunea „Furtună în deşert“. Pe 6 august. pag. 275 de tancuri şi 92 de tunuri. Pe 7 august. soldându-se cu distrugerea întregului dispozitiv de apărare irakian. în numai 24 de ore întreg teritoriul emiratului fiind ocupat. menită să securizeze graniŃele Arabiei Saudite împotriva unei posibile invazii irakiene. la înrăutăŃirea ei. Washingtonul a anunŃat trimiterea unei forŃe navale de supraveghere a regiunii. solicitând retragerea imediată şi necondiŃionată din Kuweit. peste 500 de tancuri – toate susŃinute de o puternică logistică. Atacul aerian a continuat în intervalul 17 ianuarie – 24 februarie 1991. În acelaşi timp.000 de raiduri de bombardament asupra Irakului. În primele 24 de ore de la declanşarea atacului. trupele irakiene au trecut graniŃa Kuweitului. Răspunsurile internaŃionale vin în aceeaşi zi: atât Consiliul de Securitate al ONU. Atacul terestru a început pe data de 24 februarie şi s-a terminat pe 28 februarie 1991. Consiliul de Securitate aplică Irakului un embargo general. 2003. reuşind să anihileze a şasea flotă aeriană ca mărime din lume şi să efectueze peste 1. în acest scop mobilizând la graniŃa kuweitiană o forŃă armată impresionantă: peste 100. Bucureşti. dată la care Irakul înfrânt acceptă fără condiŃii retragerea din Kuweit şi Anton Caragea. Următoarea acŃiune vine din partea lumii arabe. Kuweitul devenind a 19-a provincie a Irakului.

Prin acest acord. odată cu terminarea războiului din Slovenia. susŃinute de populaŃia civilă.7. La o lună după declararea independenŃei CroaŃiei. la 25 iunie 1991. În şase luni de conflict armat au 83 Numele provine de la Insula croată Brioni. Slovenia este recunoscută ca stat membru al OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite. Un al doilea conflict (1991-1995) a avut drept cauză declararea independenŃei CroaŃiei. şi-a demonstrat supremaŃia militară.2 Conflictele iugoslave Începând cu anul 1991. Dincolo de numeroasele pierderi de vieŃi omeneşti şi imensele pierderi materiale. Durata scurtă şi intensitatea scăzută a conflictului au determinat un număr redus de victime (circa 60 de morŃi şi 300 răniŃi) şi pagube materiale. După o serie de ciocniri violente între armata populară iugoslavă şi forŃele de poliŃie slovene.2. unde s-a semnat acordul. adoptată la 2 martie. opunând într-o primă fază armatei noului stat croat. Încetarea completă a ostilităŃilor are loc pe 3 martie 1991. ca aplicare a RezoluŃiei 686 a Consiliului de Securitate.încetarea focului. Irakul a pierdut în acest război şi prestigiul regional de care se bucura. Statele Unite. s-a semnat acordul de pace Brioni 83 . şi este cunoscut ca războiul de zece zile (iunie-iulie 1991). 7. a câştigat uşor războiul. la 25 iunie 1991. 256 . Primul conflict a fost generat de declararea independenŃei Sloveniei. la 22 mai 1992. Iugoslavia se obliga să-şi retragă armata (retragere încheiată la 26 octombrie 1991) şi să recunoască independenŃa Sloveniei. spaŃiul Iugoslaviei a devenit teatrul unei serii de conflicte etnice care au dus la completa fărâmiŃare a Ńării.separată sub forma unei autoproclamate republici pe teritoriul croat (Republica Serbia Kraina). acest conflict a determinat separarea completă de Iugoslavia şi recunoaşterea independenŃei ei ca stat. principalul reprezentant al coaliŃiei. dar cel mai important câştig a rezultat din luarea în stăpânire a Golfului Persic şi a imenselor sale resurse petroliere. Un an mai târziu. iar mai apoi minoritatea sârbă din CroaŃia (circa 12 %) . armata populară iugoslavă. Pentru Slovenia. iar la 1 mai 2004 se alătură Uniunii Europene. iar regimul lui Sadam Hussein a pierdut încrederea populaŃiei irakiene. trupele iugoslave au pornit războiul contra croaŃilor.

cât şi forŃele autoproclamatei republici croate Comunitatea Croată HerŃeg-Bosnia. cu acordul autorităŃilor Krainei. care în 1991 formaseră Comunitatea Croată HerŃeg-Bosnia. atât armata populară sârbă. Ca urmare a 257 . generează numeroase victime şi dislocarea a peste 200. între trupele croate şi trupele autoproclamatei Republici Serbia Kraina (RSK). sârbii bosniaci şi-au proclamat independenŃa în cadrul Republicii Srpska. În martie 1994. La sfârşitul anului 1992. Această puternică ofensivă. şi să fie admisă în cadrul OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite. ca urmare a unui proces violent de purificare etnică şi expulzare a populaŃiei musulmane şi croate. la 5 aprilie 1992. cu excepŃia unei mici făşii. cunoscută sub denumirea de OperaŃiunea Furtună. În mai 1995.000 de etnici sârbi. Conflictul armat din CroaŃia a continuat. Puternica şi şocanta mediatizare internaŃională a acestui proces a compromis orice susŃinere a revendicărilor politice ale sârbilor bosniaci. pe de altă parte. şi sârbi. războiul reizbucneşte mult mai violent. pe de-o parte. Republica Srpska ocupa peste 70 % din teritoriul Bosniei. în ianuarie 1992. IntenŃia sârbilor bosniaci de a ocupa o parte cât mai mare din teritoriul Bosniei. mediată de NaŃiunile Unite. Aceeaşi situaŃie o avuseseră şi croaŃii din Bosnia. susŃinute de armata croată. a generat conflictul. susŃinute de Belgrad. Războiul din Bosnia (1992-1995) a opus combatanŃilor bosniaci (aliaŃi într-o primă fază cu croaŃii). în mai 1992. IndependenŃa CroaŃiei a fost recunoscută de Ńările membre ale ComunităŃii Europene la 15 ianuarie 1992. Pe 7 aprilie 1992. are loc o primă încetare a focului.murit peste 10. iar la 22 mai CroaŃia a devenit stat membru al OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite. IntervenŃia trupelor OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite a determinat. realizat pe fondul unor lupte armate între bosniaci şi croaŃi. iar câteva sute de mii şi-au părăsit casele distruse. aflată la graniŃa cu Serbia.000 de oameni. independenŃă nerecunoscută. dar cu o intensitate mult scăzută. După declararea independenŃei Sloveniei şi CroaŃiei. forŃele croate ocupând întreg teritoriul Republicii Serbia Kraina (rămasă fără suportul armatei sârbe). încetarea focului şi retragerea trupelor sârbe în Bosnia-HerŃegovina. a venit rândul Bosniei să-şi declare independenŃa. Pacea este anunŃată în urma negocierilor de la Dayton (SUA) şi este parafată la Paris în decembrie 1995. în prelungirea teritoriului ocupat de sârbii din CroaŃia.

Acordul de pace este semnat la Paris. deşi acceptate de guvernul de la Sarajevo. lansează o ofensivă concertată asupra teritoriilor ocupate de sârbi în CroaŃia şi Bosnia. la data de 14 decembrie 1995. Bosnia. în Bosnia Centrală izbucneşte un puternic conflict între croaŃi şi bosniaci. vizând oprirea comiterii atrocităŃilor între combatanŃi. OrganizaŃia NaŃiunilor Unite a hotărât trimiterea în Bosnia a unei forŃe de menŃinere a păcii (UNPROFOR). croaŃii continuă să lupte alături de armata guvernamentală bosniacă împotriva forŃelor Republicii Srpska. În conflictul din Bosnia Centrală participă de partea combatanŃilor bosniaci musulmani şi combatanŃi musulmani străini (mujahedini). în regiunea Velika Kladuşa. act calificat drept genocid de către Tribunalul Penal InternaŃional pentru fosta Iugoslavie. Statele Unite ale Americii. 258 . Preocuparea internaŃională crescândă se materializează. în alte zone (Tuzla sau Maglaj). cu sprijin NATO. dar cu un mandat limitat. În aceste lupte se înregistrează o nouă alianŃă contra musulmanilor. unde exista o înŃelegere de neagresiune între forŃele musulmanilor bosniaci şi trupele sârbe ale autoproclamatei Republici Kraina. Ca urmare a acestui refuz. Astfel. între preşedinŃii CroaŃiei. Conflictul se complică tot mai mult. armata Republicii Srpska revine în ofensivă (1995) şi ocupă noi teritorii (Srebrenica şi Zepa). Ca răspuns contra acestei ofensive sângeroase.acestei situaŃii. la asediul oraşului Sarajevo (majoritar musulman) participând combatanŃi sârbi şi croaŃi. La 1 noiembrie 1995 au loc încetarea focului şi demararea convorbirilor de pace la baza militară de la Dayton. sunt respinse de parlamentul Republicii Srpska. Ohio. deoarece alianŃa iniŃială între bosniaci şi croaŃi se destramă şi au loc o serie de confruntări armate paralele. Aceste planuri. Un alt pol al conflictului cu un alt sistem de alianŃe se înregistrează în nord-vestul Bosniei. Ofensiva este întreruptă doar după ce Statele Unite adresează un ultimatum tuturor părŃilor aflate în conflict. prin propunerea planurilor de pace Vance-Owen şi Stoltenberg-Owen. forŃele armate şi paramilitare ale sârbilor au omorât 7 000 de musulmani. sârbe şi croate). La ocuparea oraşului Srebrenica. Conflictul se extinde şi în HerŃegovina Occidentală. oraşul Mostar fiind teatrul unor confruntări violente. Serbiei şi Bosniei-HerŃegovina. care prevedeau divizarea Bosniei-HerŃegovina în unităŃi teritoriale dominate de fiecare din cele trei grupuri etnice (musulmane. la sfârşitul anului 1993. Anul 1993 reprezintă momentul culminant al războiului din Bosnia..

pe de-o parte. iar pe de altă parte. 259 . albanezii au început presiunile pentru independenŃa completă a Kosovo-ului şi în 1992 au ales un parlament propriu. la 18 martie 1999. în timpul suspendării atacurilor (acorduri negociate de diplomatul american Richard Holbrooke). desfăşurate sub patronajul a şase naŃiuni (Statele Unite. FranŃa. Spre deosebire de Bosnia (1992). populaŃia albaneză din provincia Kosovo a fost supusă la represiuni. conflictul dintre sârbi. eşuează. atât sârbii. În luna octombrie 1998. preşedintele sârb. a oferit trupelor NATO motivul declanşării bombardamentelor asupra Serbiei. boicotând alegerile sârbe. Rusia. Ca răspuns. ceea ce ar fi oferit argumentul definitiv pentru continuarea intervenŃiei militare NATO în Serbia. Kosovo era în mod legal provincie a Iugoslaviei. În 1996. Dovezile unui masacru împotriva civililor au oferit argumentul intervenŃiei NATO în problemele interne ale unei naŃiuni suverane în conflict cu o parte a propriei populaŃii. Acest tip de ciocniri a continuat până în februarie 1998. Semnarea tratatului de către separatiştii albanezi. preşedintele Slobodan Milosevic îşi dă acordul pentru retragerea forŃelor militare sârbe. Germania şi Italia). şi Armata de Eliberare din Kosovo (1996-1999). când Slobodan Milosevic. iar imigrarea etnicilor sârbi încurajată. În provincia sârbă Kosovo. Anglia. Acestea încep pe 24 martie 1999 şi continuă timp de 71 de zile.Războiul din Kosovo prezintă două componente distincte. cât şi etnicii albanezi respingând termenii tratatului iniŃiat de oficiali NATO. militanŃii Armatei de Eliberare din Kosovo (AEK) au început să atace miliŃiile sârbe. conflictul dintre Iugoslavia şi NATO (martie-iunie 1999). În februarie 1999 au loc la Rambouillet (FranŃa) negocieri de pace între Serbia şi separatiştii albanezi. Statele Unite contau pe semnătura Armatei de Eliberare din Kosovo şi pe retragerea sârbilor de la tratative. Aceste negocieri. tensiunile între populaŃia de origine albaneză şi cea sârbă datează încă de la începutul secolului XX. IntervenŃia violentă a trupelor sârbe determină zeci de mii de etnici albanezi să-şi părăsească căminele. susŃinuŃi de forŃele de securitate iugoslave. Luptele continuă însă şi niciuna dintre părŃi nu acceptă propunerea Washington-ului privind statutul provinciei – etnicii albanezi solicită independenŃa deplină în timp ce liderii sârbi acceptă doar o autonomie limitată. trimite trupe în Kosovo pentru a înăbuşi tendinŃele separatiste. La începutul anilor `90.

În noiembrie 1991. cel mai sângeros a fost cel condus de comandantul militar şi apoi prim-ministru cecen Şamil Basaev asupra spitalului din Budionnovsk. când trupele ruse au reuşit punerea sub control a oraşului. soldat cu moartea a 129 de oameni şi rănirea a 415. Dintre acestea. recunoscut pentru înclinaŃiile sale naŃionalist-extremiste. fără a se fi găsit însă o soluŃie viabilă de rezolvare a tensiunilor interetnice existente şi de clarificare a statutului provinciei. având misiunea oficială de a restaura ordinea constituŃională. Ca răspuns. au părăsit Cecenia. Multe dintre revendicările vizând autonomia îmbracă forma unor conflicte (abhazii în Georgia. Datorită incapacităŃii menŃinerii controlului asupra Ńării. unde armata cecenă şi numeroşi voluntari musulmani fortificaseră oraşul în aşteptarea invaziei. În urma numeroaselor atentate teroriste şi a imaginii negative a Rusiei. peste 300. În prezent. singurul conflict major ca intensitate şi durată este cel declanşat de declararea independenŃei Ceceniei faŃă de Rusia. Conflictele din Cecenia (1994 . continuă. 1999 -) Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice (1991) şi proclamarea independenŃei fostelor republici unionale. Din 1991 până în 1994. de această dată sporadice.3. iar luptele. luptătorii ceceni au lansat o serie de atacuri teroriste pe teritoriul Rusiei. iar peste 50.000 de persoane.1996. când armata rusă a intrat în Cecenia. se înregistrează şi o puternică recrudescenŃă a mişcărilor etnice separatiste din cadrul noilor state. în special ruşi.2. trupele NATO pătrund în Kosovo. 260 .Azerbaidjan). Cecenia cunoaşte în perioada 19911994 o stare de haos şi corupŃie generalizată. forŃând armata sârbă să părăsească provincia. soldată cu numeroase victime.600 de ostatici. NepregătiŃi tactic şi fără a se aştepta la o rezistenŃă semnificativă. din iunie 1995. în provincie încep să revină etnici albanezi refugiaŃi. 7. armenii din Nagorno Karabah . dintre cei 1. situaŃia în Kosovo este relativ stabilă. Luptele pentru Groznîi au durat până în februarie 1995.În iulie 1999.7. Dintre acestea. Răspunsul Rusiei a venit pe data de 10 decembrie 1994. Sub administrarea misiunii KFOR (peste 40 000 militari).000 au fost ucişi sau au dispărut. Cecenia şi-a proclamat independenŃa. forŃele ruseşti au suferit pierderi umilitoare în lupta pentru ocuparea capitalei Groznîi. puterea fiind preluată de generalul sovietic Djohar Dudaev.

4. în mare parte. Pentru menŃinerea controlului asupra oraşului Groznîi a fost menŃinut un contingent de doar 3. declanşând al doilea conflict din Cecenia. primul conflict cecen s-a încheiat prin semnarea acordurilor de la Khasav-Yurt din 31 august 1996. care au devenit foarte uşor Ńinta atacurilor luptătorilor de gherilă ceceni. sub controlul guvernului central de la Moscova şi al forŃelor sale militare. determină această situaŃie.000 de militari. Luptele dintre ruşi şi ceceni continuă. prin care statutul naŃional al Ceceniei urma să fie decis până la sfârşitul anului 2001.prezentate de presa rusă şi internaŃională. Peste 100. Atentatele de la 11 septembrie 2001 Primul eveniment major al secolului XXI este reprezentat de atacurile teroriste din SUA de la 11 septembrie 2001. În pofida acordurilor de pace încheiate. susŃinute de această dată de numeroase grupări extremiste musulmane (printre care. de importanŃă strategică pentru Rusia. deşi mai mult sub forma atacurilor teroriste. În mod oficial. pe teritoriul Ceceniei. Deşi în anul 2000 forŃele ruse au instalat o administraŃie locală. invocând motivul prezenŃei membrilor Al-Qaeda în cadrul gherilelor cecene. Cecenia se află şi în prezent. După mai mult de un deceniu de război. Incursiunile forŃelor cecene în Daghestan au determinat amplasarea trupelor ruse la frontiera cu Cecenia. guvernul rus a hotărât încheierea luptelor şi retragerea trupelor din Cecenia.000 de ceceni şi ruşi au murit pe parcursul celor două conflicte din Cecenia. 7. rezistenŃa separatiştilor în Republica Cecenia fiind aproape desfiinŃată. o altă serie de atentate cecene pe teritoriul rus au determinat o nouă intervenŃie armată în Cecenia.7. Aceste atacuri au constat dintr-o serie de atentate sinucigaşe care au implicat 261 .2. După atacurile de la 11 septembrie 2001. talibani şi membri Al-Qaeda). ostilităŃile au continuat. În septembrie 1999. dar care acordau Republicii Cecene Icikeria dreptul la autodeterminare şi compensaŃii de război. preşedintele Vladimir Putin a asociat conflictul cecen cu lupta globală contra terorismului. ele s-au confruntat în continuare cu numeroase atacuri ale forŃelor cecene de gherilă. Interesul legat de prezenŃa unui oleoduct (Baku-Novorosiisk).

• 9:21 a.m. un aparat de tip Boeing 767. cu 81 de pasageri la bord. .Avionul asigurând cursa 93 a companiei United Airlines se prăbuşeşte în districtul Somerset. .m.m. Cursa 175 a companiei United Airlines. cu 38 de pasageri la bord.ForŃele aeriene americane opresc activitatea pe aeroporturile din SUA. • 9:45 a. Al-Qaeda şi-a motivat atacurile prin „păcatele capitale“ comise de Statele Unite: ocupaŃia militară din Peninsula Arabă. şapte membri ai echipajului şi doi piloŃi.Casa Albă este evacuată. fiind pentru prima dată în istoria Statelor Unite când traficul aerian este oprit la nivelul întregii Ńări. . nouă membri ai echipajului şi doi piloŃi. Cursa 77 a companiei American Airlines. • 10:05 a. de pe Aeroportul Dulles din Virginia cu destinaŃia Los Angeles. militare şi politice ale Statelor Unite ale Americii. Pennsylvania.Un avion loveşte clădirea Pentagonului. • 10:10 a. patru membri ai echipajului şi doi piloŃi. agresiunea americanilor împotriva Irakului şi politica SUA faŃă de Israel. .O parte din clădirea Pentagonului se prăbuşeşte • 10:10 a. cinci membri ai echipajului şi doi piloŃi. un aparat de tip Boeing 757.AutorităŃile portuare din New York ordonă închiderea tuturor podurilor şi tunelurilor de acces în oraş.Florida. având ca destinaŃie San Francisco.m. . . preşedintele Bush afirmă că Ńara (SUA) a suferit un „aparent atac terorist”. cu 58 de pasageri la bord. Cronologia zilei de 11 septembrie 2001 • 8:45 a.Turnul sudic al World Trade Center se prăbuşeşte. .m. de tip Boeing 757.m.Din Sarasota . de la Boston la Los Angeles. un aparat de tip Wing 767.m. • 9:30 a.Un avion posibil deturnat se prăbuşeşte peste unul din turnurile World Trade Center. de la Newark (New Jersey). Avioanele deturnate de 19 membri ai reŃelei Al-Qaeda au fost îndreptate către simbolurile economice. • 9:03 a. 84 Cursa 11 a companiei American Airlines.m.m. 262 .Un al doilea avion de linie se prăbuşeşte peste al doilea turn al WTC şi ia foc.deturnarea a patru avioane de pasageri84 şi folosirea lor ca bombe aeriene. unde vizita o grădiniŃă. • 9:17 a.m. Cursa 93 a companiei United Airlines. .m. . • 9:43 a. .ForŃele aeriene americane închid toate aeroporturile din zona oraşului New York. de la Boston cu destinaŃia Los Angeles. . • 9:40 a. cu 56 de pasageri la bord.

.m. Echipele de salvare sosite la locul accidentului au afirmat că nu există supravieŃuitori.m.m. • 11:59 a.Primarul New York-ului.Israelul evacuează toate misiunile sale diplomatice. profunda îngrijorare în legătură cu soarta pasagerilor aflaŃi la bordul avionului de pe cursa 175. este evacuat. • 11:02 a.Aeroportul internaŃional din Los Angeles. cursa 93. • 10:24 a. • 10:57 a. s-a prăbuşit în Pennsylvania.000 de persoane). cu 81 de pasageri şi 11 membri ai echipajului. . Compania şi-a exprimat. cere cetăŃenilor să rămână în case şi ordonă evacuarea străzilor din Manhattan. totodată. • 10:22 a. .Guvernatorul New York-ului.m. • 10:45 a.Los Angeles. cu 56 pasageri şi nouă membri ai echipajului la bord. • 12:04 p. .48 a. . la fel ca şi sediul Băncii Mondiale. • 11:26 a. unde trebuia să ajungă două dintre avioanele americane deturnate.700 de persoane) şi cel al UNICEF şi al Programului de dezvoltare al ONU (7. Departamentul de Stat şi Ministerul JustiŃiei sunt evacuate. • 11:16 a. George Pataki.Compania aeriană American Airlines anunŃă că a pierdut două avioane: Cursa 11. New Jersey şi San Francisco.Toate clădirile federale din Washington sunt evacuate.ForŃele aeriene americane anunŃă devierea curselor internaŃionale cu destinaŃia SUA.Turnul nordic al World Trade Center se prăbuşeşte.m. spre Canada.m. • 10.m.Secretarul de stat Colin Powell îşi întrerupe turneul în America Latină pentru a reveni în SUA. Rudolf Guiliani.46 a. .m. • 11:18 a. inclusiv personalul ONU (4. avea la bord 58 de pasageri şi şase membri ai echipajului.• 10:13 a. . în sud-vestul oraşului Pittsburgh.La Washington. . Cursa 77. efectuată de un Boeing 757 pe ruta Dulles . 263 . un Boeing 767 care zbura de la Boston la Los Angeles. Se crede că avionul care asigura cursa 11 este unul dintre avioanele care s-a prăbuşit pe unul dintre cele două turnuri ale World Trade Center. • 10. . ca măsură de siguranŃă.Compania aeriană United Airlines confirmă prăbuşirea avionului care efectua cursa 175.m.m.Sediul NaŃiunilor Unite este evacuat.m. de la Boston la Los Angeles. m.m.CNN anunŃă că Centrul pentru prevenirea şi controlul maladiilor pregăteşte echipe specializate în lupta contra bioterorismului. • 10:54 a.Compania aeriană United Airlines anunŃă că un alt avion. care asigura legătura între Newark. . • 10:28 a.m. afirmă că toate birourile guvernului au fost închise. – PoliŃia statală confirmă prăbuşirea unui avion în Pennsylvania.m . . . .

jumătate dintre ei se aflau la birou în ziua tragediei. • 23.000 (la World Trade Center) la care se adaugă circa 200 (la Pentagon) şi cele 40 de persoane din al patrulea avion. • 12:15 p. Numărul persoanelor decedate în urma acestor evenimente a fost de aproximativ 3. Doar 70 dintre ele au fost operaŃionale la 11 septembrie.500 de curse ale companiei aviatice American Airlines decolează zilnic de pe diferite aeroporturi.• 12:15 p. • 2. fără să ia decizia închiderii frontierelor. Despăgubirile plătite în urma atentatelor de la 11 septembrie se ridică la peste 20 de miliarde de dolari.m . circa 3. În urma atacurilor. politic şi geopolitic. Pe acest aeroport urma să sosească cursa 77 a companiei American Airlines. ConsecinŃele pe termen scurt.m. mediu şi lung ale acestor evenimente au fost profund negative atât uman şi social. m.Serviciul de naturalizare şi de imigraŃie al SUA anunŃă alertă maximă la graniŃele SUA cu Canada şi Mexic. . Printre altele. unul dintre avioanele care s-a izbit de unul din turnurile World Trade Center din New York. BilanŃul atentatului • despăgubirile plătite de companiile de asigurări în urma pagubelor provocate de uraganul Andrew. . dar că nici unul nu a raportat că ar avea probleme. iar evaluarea este departe de a se fi terminat. 264 . • 75 de milioane de oameni au urmărit ştirile difuzate la 11 septembrie de principalele posturi TV şi reŃele de televiziune prin cablu din Statele Unite.Liniile aeriene americane anunŃă că 50 de avioane se află în spaŃiul aerian al SUA. iar evoluŃia lor în timp este greu de prevăzut.000 de copii au rămas orfani de cel puŃin un părinte. • 12:30 p. Numărul victimelor este însă mult mai mare dacă se Ńine cont de toŃi cei care au avut de suferit medical (şi nu numai) de pe urma acelei zile de coşmar. cea mai costisitoare catastrofă din istoria Statelor Unite s-au ridicat la 20 de milioane de dolari. înregistrăm declanşarea unui război în Afganistan şi a unui nou război în Golful Persic.000 de militari şi civili lucrează în mod regulat în clădirea Pentagonului. Atacul terorist din 11 septembrie 2001 a îngrozit şi a şocat o lume întreagă. cât şi economic. aproximativ 100 fiind născuŃi după evenimente.Aeroportul internaŃional din San Francisco este evacuat şi închis.

• Cinci milioane de dolari era. împreună cu 3. • La 12 kilometri distanŃă de locul prăbuşirii au fost găsite resturi ale avionului United Airlines Flight 93. • 5. • 450.AT. • 266 de oameni aflaŃi la bordul celor patru avioane au murit la 11 septembrie 2001. iniŃial. • 190 de oameni au murit în urma atacului terorist de la Pentagon.000 de oameni lucrau. Bursele au fost închise timp de patru luni în 1914. • 4.972 de oameni au fost daŃi dispăruŃi. la 11 septembrie 2001. • 4.000 de tone de dărâmături au trebuit curăŃate din zona complexului World Trade Center. • 88.000 de unităŃi de sânge . • 87 de ani au trecut de când bursele au fost închise mai mult de trei zile lucrătoare consecutiv. • ReŃeaua teroristă a lui Osama Bin Laden funcŃionează în 34 de Ńări.000 de agenŃi FBI au fost implicaŃi în investigarea atacurilor. 64 dintre ei se aflau în avionul care s-a prăbuşit peste clădire.000. de principala companie de telefonie la distanŃă . recompensa pentru informaŃii care să ducă la prinderea lui Osama Bin 265 . Complexul se întindea pe o suprafaŃă de 64. în urma atentatelor. căzut în apropiere de Pittsburgh.000 de metri pătraŃi. • 50. • Aproximativ 2. până la atacurile de la 11 septembrie. Pennsylvania.de trei ori mai mult decât în mod normal au fost colectate la centrul de hematologie din New York în doar 24 de ore de la atentate. • Zece miliarde de dolari sunt pierderile înregistrate de companiile aeriene americane. Numărul militarilor de care dispune s-ar ridica la aproximativ 3. • 240 de avioane au fost dirijate spre Canada imediat după închiderea spaŃiului aerian american. • Zece milioane de dolari au fost donaŃi de compania auto DaimlerCrysler pentru ajutorarea copiilor rămaşi orfani în urma atacurilor teroriste • Un record de 431 de milioane de apeluri telefonice a fost înregistrat.000 de steaguri americane au fost vândute în zilele de după atentat. • La aproape cinci milioane de metri pătraŃi se ridica suprafaŃa birourilor distruse de exploziile de la World Trade Center.5 miliarde de dolari reprezintă totalul primelor de asigurare aferente în mod normal unui avion şi pasagerilor lui. • Aproape 30 de kilometri este distanŃa de la care se vedeau turnurile World Trade Center într-o zi senină.000 de angajaŃi auxiliari.1 miliarde de dolari este costul estimat al daunelor complexului de clădiri World Trade Center.• 4. într-o zi normală. când a izbucnit primul război mondial. în birourile de la World Trade Center.

ale cărui autorităŃi au fost acuzate de Washington că îi adăpostesc pe teroriştii lui Osama Bin Laden. Refuzul acestuia generează. • 12 tone de lingouri de aur. • Între 15 şi 25 de miliarde de dolari ar costa reconstruirea complexului World Trade Center. declanşat în octombrie 2001. bănuit de organizarea atacurilor asupra ambasadelor americane din Africa.mergând până la dimensiunea verighetei – au trebuit să completeze cei care au dorit să raporteze lipsa unei rude în New York. 2001-) În categoria amplului război declarat de SUA contra terorismului în urma atentatelor de la 11 septembrie 2001 includem şi al doilea conflict din Afganistan. pe care a trebuit să le plătească American International Group (cea mai mare companie de asigurări din Statele Unite) în urma atentatelor. au fost îngropate în ruinele World Trade Center. preşedintele George W. într-o primă fază. identificat ca organizator al atentatelor. • 2. Prima Ńintă a acestui război a fost însă un stat. Osama Bin Laden. 266 . Afganistanul. • Şapte pagini cu detalii . 7. Bush solicită regimului taliban afgan extrădarea conducătorului Al-Qaeda. în apropiere de World Trade Center.5.7.2. Site-ul FBI a primit 22. care a opus regimului taliban o coaliŃie internaŃională. • La 500 de milioane de dolari sunt estimate despăgubirile. • Opt ore au stat la rând şi au aşteptat cei care au vrut să doneze sânge în New York. care va avea ca rezultat declaraŃii de susŃinere din partea a peste 60 de state şi formarea unei coaliŃii multinaŃionale. Al doilea conflict din Afganistan (oct. La 13 septembrie 2001. din 1998. în valoare de 106 milioane de dolari. aflat încă din 1996 pe teritoriul Afganistanului. la numai două zile după atentatele teroriste din SUA. o puternică ofensivă diplomatică americană. AdministraŃia republicană a SUA anunŃă că declanşează războiul internaŃional împotriva terorismului.700 de informaŃii.Laden. Nu mult după atacul terorist de la 11 septembrie 2001.055 de apeluri telefonice au fost primite în numai câteva zile de FBI la numărul hot-line pus în funcŃiune după atentate. Aurul era depozitat într-o magazie subterană aparŃinând companiei New York Mercantile Exchange. • La 300 de milioane de dolari este estimată averea lui Osama Bin Laden. • 19 terorişti se aflau la bordul celor patru avioane deturnate.

Numărul victimelor civile rezultate în urma operaŃiunilor militare şi a războiului civil ce i-a urmat depăşeşte cifra de 5. care stabileau. când trupele americane şi britanice vor bombarda aerian şi naval principalele obiective talibane şi ale Al-Qaeda.2.7. sub controlul trupelor talibane rămânând doar regiunea montană din nord-estul Ńării şi o mică regiune din sud-est. distrugerea bazelor de antrenament şi a infrastructurii teroriste.000. dar de mică intensitate asupra forŃelor noii puteri instalate la Kabul în urma alegerilor din 2004 şi asupra trupelor militare străine de menŃinere a păcii. Al doilea război din Golf (2003) În urma primului război din Golf (1990-1991). pe de-o parte. 7. capturarea conducătorilor Al-Qaeda şi anihilarea completă a activităŃilor teroriste din această Ńară. recunoscută internaŃional ca stat sponsor al terorismului.6. Bush a situat Irakul pe 267 . larg mediatizate. preşedintele american George W. Germania şi Japonia. forŃele talibane şi o mare parte a teroriştilor AlQaeda vor lansa atacuri repetate.Principalul obiectiv vizat de administraŃia Bush în Afganistan includea. OperaŃiuni militare de anvergură vor determina retragerea treptată a talibanilor şi ocuparea la 12 noiembrie a capitalei Kabul de către trupele AlianŃei Nordului. iar numărul refugiaŃilor depăşeşte două milioane. Până la sfârşitul lunii noiembrie. trupelor americane şi britanice li se alătură militari din łările Baltice. un embargo asupra vânzării produselor petroliere şi obligaŃia distrugerii tuturor armelor de distrugere în masă. De pe aceste poziŃii. Pe parcursul celor şase ani de tensiuni şi conflict în Afganistan. Irakului i s-au impus o serie de sancŃiuni din partea NaŃiunilor Unite. Alături de trupele coaliŃiei multinaŃionale luptă şi AlianŃa Nordului. La începutul lunii noiembrie. colaborării cu inspectorii ONU. printre altele. alături de trupele americane au participat militari aparŃinând armatelor a 49 de state şi NATO. în discursurile oficiale. În ciuda consecinŃelor embargoului asupra populaŃiei şi a tuturor presiunilor externe. iar pe de altă parte. După atentatele de la 11 septembrie 2001. Costurile tuturor operaŃiunilor desfăşurate în această perioadă în Afganistan depăşesc 100 miliarde dolari. grupare de rezistenŃă afgană antitalibană. regimul lui Sadam Hussein s-a opus. susŃinute logistic şi informaŃional de către coaliŃia multinaŃională. Ofensiva militară asupra Afganistanului (purtând denumirea Enduring Freedom) începe pe 7 octombrie 2001. cea mai mare parte a teritoriului afgan este eliberat. într-o primă fază.

8. pericolul ecologic ocupă în prezent o poziŃie dominantă în cadrul celor mai periculoşi 268 . Campania durează până pe 12 aprilie. AdministraŃia americană a hotărât invazia Irakului şi înlăturarea de la putere a lui Sadam Hussein. Odată cu încheierea conflictului propriu-zis. cu o slabă dotare şi lipsită de motivaŃii. au invadat Irakul la 20 martie 2003. acuzând regimul lui Sadam Hussein de legături cu organizaŃia teroristă Al-Qaeda şi de deŃinerea de arme chimice şi biologice. În invazie a fost folosită aceeaşi tactică militară ca în 1990. un embargo de peste 10 ani. acesta a fost capturat de forŃele americane şi kurdo-irakiene şi executat la Bagdad. a unui război civil şi a unei dezintegrări teritoriale ridică mari probleme forŃelor de ocupaŃie şi noii administraŃii irakiene. era capturarea lui Sadam Hussein. comunitatea internaŃională este pusă în faŃa rezolvării unei serii din ce în ce mai mari de probleme globale. Chiar şi în absenŃa unei autorizări ONU. o puternică criză economică au reprezentat premisele unui conflict de scurtă durată şi cu daune minime pentru armatele coaliŃiei invadatoare. dar de această dată nedeclarat. Statele Unite şi Marea Britanie. InsuficienŃa probelor. generată de atitudinea iraŃională a omului faŃă de natură. rapida tranziŃie promisă de AdministraŃia americană întârziind să se finalizeze. AdministraŃia americană a solicitat în numeroase rânduri Consiliului de Securitate al NaŃiunilor Unite votarea unei rezoluŃii care să permită ocuparea Irakului şi îndepărtarea regimului de la Bagdad. una dintre cele mai acute fiind criza ecologică. când trupele coaliŃiei ocupă întreg Irakul. de înlăturare a regimului Baas şi a liderului Sadam Hussein. pe data de 30 decembrie 2006. alături de pericolul răspândirii armelor de distrugere în masă şi apariŃia conflictelor interetnice. un puternic bombardament aerian a precedat atacul terestru. în fruntea unei coaliŃii multinaŃionale. a determinat refuzul Consiliului de Securitate de a aviza invazia Irakului. Pe 13 decembrie 2003. 7.o axă a răului. AmeninŃarea colapsului economic. Irakul cunoaşte o perioadă foarte dificilă. este realizat. Invocând aceste fapte. Obiectivul propus. declanşat în schimb mult mai rapid. pe 21 martie. O armată irakiană redusă numeric. a unei reacŃii publice mondiale în general ostile şi cu încălcarea gravă a dreptului internaŃional. raportată de inspectorii ONU. Impactul conflictelor armate asupra mediului La începutul secolului XXI. Un ultim obiectiv. După aprecierile experŃilor americani.

factori care exercită o influenŃă destabilizatoare asupra situaŃiei nu numai din unele regiuni. prin termenul de catastrofă ecologică sunt desemnate acele catastrofe naturale sau provocate de activitatea omului. O atenŃie deosebită se acordă cauzelor apariŃiei. inundaŃii. Catastrofele naturale. fenomene geologice (prăbuşiri. epuizarea resurselor naturale şi altele). taifunuri). deplasări ale scoarŃei terestre). care condiŃionează distrugerea permanentă a mediului înconjurător şi care au loc treptat. furtuni. fenomene hidrologice (revărsări. caracterului şi consecinŃelor celor mai distrugătoare fenomene. cele neintenŃionate au loc în urma avariilor şi exploziilor la obiectivele potenŃial periculoase ecologic (centrale atomo-electrice. secete. uzine chimice şi rafinării. pentru om şi natură.). De exemplu.U. baraje. catastrofele ecologice şi. catastrofele special generate pot apărea ca rezultat al războaielor ecologice. fenomene climatice (uragane. care au un efect negativ îndelungat. Aceste aprecieri şi-au găsit reflectarea într-un document oficial prezentat de preşedintele american Congresului S. obiective militare. a avariilor de transport. avalanşe etc. asupra omului şi mediului său natural înconjurător. îngheŃuri). se împart în fenomene geofizice periculoase (cutremure. în Rusia există în prezent peste 3000 de obiective industriale şi militare a căror avarie ar putea duce la numeroase victime umane şi la distrugerea pe scară largă a mediului înconjurător. Catastrofele antropice se împart în neintenŃionate şi special generate. „acutizarea problemelor ecologice în lume influenŃează tot mai puternic stabilitatea internaŃională”. depozite). hidrocentrale. al acŃiunilor teroriste cu 269 . al conflictelor militare. militare. La rândul lor. respectiv. Cel mai des. adeseori ireversibil şi pe un teritoriu destul de mare. însă strâns legată de catastrofele antropice. ceea ce pune omenirea în faŃa unei mari provocări. care cel mai adesea sunt numite hazarde naturale. în primul rând. economice. ci şi din lumea întreagă. Nu este de mirare că amploarea şi influenŃa degradării tot mai puternice a mediului natural asupra dezvoltării civilizaŃiei actuale au devenit obiectul unor cercetări intense în diferite Ńări. cele antropice – catastrofele condiŃionate de situaŃiile extreme apărute în procesul activităŃilor sociale. şi nu în urma unor avarii sau situaŃii extreme. În funcŃie de sursa de geneză. o reprezintă anomaliile natural-antropice (de exemplu: poluarea totală a mediului înconjurător cu ecotoxine. erupŃii vulcanice. catastrofele ecologice sunt de două tipuri: naturale – legate direct de fenomenele de origine naturală şi catastrofele antropice. După cum se afirmă în acel document. – „Strategia securităŃii naŃionale”. O grupă aparte.A.

care includ aplicarea unor modalităŃi concrete de efectuare a operaŃiilor militare orientate spre distrugerea totală a mediului natural sau distrugerea locală a unor sisteme de pe teritoriul adversarului.consecinŃe ecologice – aspect de care ne vom ocupa în detaliu în capitolul de faŃă. provocând eroziune. km2. Deşi catastrofele special generate sunt un tip relativ nou de catastrofe. războiul ecologic se deosebeşte de războiul obişnuit prin realizarea unor programe special elaborate. Totodată. cele mai puternice dereglări având loc în timpul operaŃiilor militare la scară mare (ex. Ponderea acestui tip de catastrofă este condiŃionată de creşterea considerabilă a posibilităŃilor categoriilor actuale de armament şi tehnică militară de a rezolva la un nivel „calitativ” nou sarcinile propuse.6 mil. În urma săpării tranşeelor şi a altor astfel de construcŃii. În urma incendiilor au fost distruse păduri. km2 . În cazul războaielor din ultimul secol. toate războaiele actuale au consecinŃe ecologice. arenele acŃiunilor militare au reprezentat un gigantic câmp de ofensivă nu numai asupra armatelor adverse. prezenŃa consecinŃelor ecologice nu reprezintă numai un criteriu al războiului ecologic. în scopul uşurării maxime a realizării sarcinilor strategice sau operativ-tactice. practic. iar în cel de-al Doilea Război Mondial de circa 22. În ambele cazuri. AcŃiunea asupra elementelor biosferei în urma operaŃiunilor militare a exercitat direct sau indirect o influenŃă negativă asupra omului şi asupra tehnosferei înconjurătoare. ca şi prin apariŃia multitudinii de gropi în urma exploziilor a luat naştere un teren fragmentat artificial. Se ştie că. acŃiunile asupra naturii au fost mai variate. ca şi a consecinŃelor acestor forme de luptă s-a accentuat considerabil. în ultima vreme cercetarea cauzelor apariŃiei a metodelor şi mijloacelor de rezolvare. iar consecinŃele distructive asupra mediului mult mai mari. mediul natural devine tot mai des obiect al distrugerii. Este necesar de subliniat că războiul ecologic şi terorismul ecologic sunt ameninŃarea cea mai periculoasă cu caracter antropic. şenilele tancurilor au dereglat stratul subŃire de sol. În istoria mondială a războaielor au avut loc numeroase încercări de utilizare a mijloacelor militare pentru distrugerea mediului natural. Teritoriile cuprinse de acŃiunile militare în Primul Război Mondial au fost de 4. dar şi asupra naturii. 270 . ceea ce modifică principalele caracteristici şi scopurile conflictelor militare.: cele două războaie mondiale). în ultimele decenii.1 mil. În acest sens. De aceea. care a dus adesea la scăderea capacităŃii de luptă a forŃelor armate sau la distrugerea potenŃialului economic al părŃii adverse.

sau ecotoxine care acŃionează în mod selectiv asupra vegetaŃiei. Numeroase răni ale solului au rămas de la explozia obuzelor şi bombelor.A. fac dificilă utilizarea solului. de arme. devenite principalele zone de interes geopolitic şi militar-strategic ale S. Nu întâmplător. Războaiele secolului XX.A în cantităŃi mari şi la preŃuri relativ scăzute. Mult mai puternice au devenit acŃiunile mecanice. În al treilea rând.1962-1975. întrucât scopurile şi mijloacele tradiŃionale de distrugere au fost îndreptate nu asupra combatanŃilor adverşi. prin consecinŃele lor asupra naturii. Peisajele fragile ale deşerturilor nu-şi pot reface încă aspectul lor iniŃial. perfecŃionate. drept obiect de distrugere a fost aleasă natura. care brăzdează relieful natural. cel de-al doilea război din Indochina. După cum arată aerofotogramele. urmele lor întinzându-se pe sute şi mii de kilometri. a contribuit şi faptul că pesticidele erau utilizate pe scară largă în agricultura Ńărilor dezvoltate. s-a luat în considerare experienŃa războaielor din Coreea 1950-1953 şi Malaysia 1952-1954 în care junglele au fost folosite cu succes de armatele insurgente locale. În primul rând. noi genuri.întrucât pentru operaŃiile militare s-au folosit mijloace de foc mai puternice. Aceste cauze au determinat rolul jucat de 271 . nu pot fi comparate cu cele precedente. ele se păstrează timp de decenii. care au căpătat denumirea de fitotoxine. După cel de-al Doilea Război Mondial au rămas numeroase forme negative de relief. ci împotriva distrugerii totale a mediului de viaŃă al omului. Numeroase specii de plante care creşteau în aceste zone (El Alamein) au putut să reapară doar după 15 ani. unele regiuni ale Asiei Pacifice. În al doilea rând. Urmele tancurilor armatei lui Rommel se observă şi azi în Nordul Africii. cum sunt tranşeele şi şanŃurile antitanc. Aceste neoformaŃiuni. începând cu 1940.U. Ele erau produse de marile companii chimice din S.U. în speŃă chimice şi bacteriologice. în primul rând în sudul Vietnamului. dovedindu-se eficienŃa lor ridicată. iar preparatele pesticide au devenit unele din mijloacele de bază ale distrugerii. au început să fie folosite ca poligoane naturale pentru testarea noilor mijloace de distrugere. Distrugerea naturii s-a realizat cu ajutorul preparatelor pesticide. unde forŃele militare americane timp de câŃiva ani au efectuat distrugerea dirijată şi la scară largă a vegetaŃiei şi faunei. Acest război a devenit un fenomen unic. Ca un adevărat exemplu în perioada postbelică se „evidenŃiază” drept forma cea mai periculoasă şi direct îndreptată contra naturii.

de natură fizică. litri de substanŃe exfoliante. Întrucât orice modalitate de desfăşurare a luptei armate este determinată de prezenŃa şi posibilităŃile de distrugere. După datele revistei „Sience” (S. Astfel.mijloacele chimice de distrugere în timpul celui de-al doilea război din Indochina. în urma căruia au rămas numeroase consecinŃe ecologice. 272 . − generarea catastrofelor antropice prin distrugerea obiectivelor potenŃial periculoase din punct de vedere ecologic. în 1965. ca şi de tactica utilizării lor.U. Caracterul neobişnuit al războiului din Indochina s-a manifestat în cadrul operaŃiei speciale „Ranch Hand”. jungla a fost otrăvită pe mari suprafeŃe. ceea ce practic s-a utilizat în cadrul operaŃiei „Ranch Hand”. iar scopul operaŃiei a fost generarea unei catastrofe ecologice antropice pe scară largă şi cu efecte temporale lungi. ale cărei consecinŃe au depăşit cadrul unui conflict militar obişnuit. chimică sau biologică . războiul ecologic poate fi definit ca totalitatea mijloacelor special elaborate şi concretizate în planuri operative de efectuare a operaŃiilor militare îndreptate spre distrugerea mediului natural al adversarului în scopul executării sarcinilor militare propuse. dar distrugerea mediului pe teritoriul adversarului nu a reprezentat un scop strategic al niciuneia din părŃile combatante şi nici nu s-au elaborat planuri speciale pentru distrugerea mediului. ci principalele ecosisteme tropicale ale Indochinei. Totalitatea modalităŃilor de efectuare a războiului ecologic poate include: − distrugerea mediului natural de diferiŃi agenŃi. În urma acestor pulverizări. Obiectivele de distrugere în cadrul acestei operaŃii au fost alese nu forŃele militare adverse. − generarea unor hazarde naturale prin acŃiunea activă asupra elementelor biosferei. În esenŃă. − nimicirea fizică a florei şi faunei. dar şi sisteme de arme care iniŃial aveau altă destinaŃie. războiul din Indochina a devenit un război tipic ecologic. nu este greu de observat că în războiul ecologic pot fi folosite nu numai mijloace special create pentru distrugerea mediului. Caracterul complex al utilizării mijloacelor militare permite creşterea eficienŃei distructive a acestora asupra naturii. Se ştie că cel mai sângeros război a fost cel de-al Doilea Război Mondial. necunoscut anterior.A). în Vietnamul de Sud au fost aruncate din avion peste 72 mil. respectiv catastrofă ecologică antropică special provocată în scopuri militar-strategice.

Vasele de luptă iraniene atacau nu numai tancurile de petrol ale Irakului. circa 40% din suprafaŃa acoperită cu mangrove a Vietnamului a fost supusă distrugerii. zonă transformată ulterior într-un deşert care. acŃiunile militare duc nu numai la distrugerea solului. Drept rezultat.). asemenea obstacole (canale şi lacuri) în lăŃime de 3 – 10 km au fost construite nu departe de oraşul Basra.După datele S. pe o suprafaŃă de 50 000 ha de munte au murit 85 – până la 100% din arbori. În războiul dintre Iran şi Irak. Adunarea Generală O. Exemplul cel mai concludent este folosirea bombelor nucleare în cel de-al Doilea Război Mondial asupra oraşelor japoneze Hiroshima şi Nagasaki.N.I. fapt observat şi de cosmonauŃi. dar şi ale altor Ńări legate economic de Irak.R. Se estimează că pentru reconstruirea pădurilor de mangrove este necesar un secol. dar şi fauna. În timpul războiului dintre Iran şi Irak. coada de fum s-a întins pe mii de kilometri. Unele zone ale acŃiunilor militare între Iran şi Irak. este supus în permanenŃă eroziunii. 10. fie prin lipsa hranei. Uneori. şanŃuri etc.I. Timp de mai mulŃi ani s-a construit un canal lung de 30 de km. În categoria armelor celor mai distructive şi cu efecte negative foarte puternice asupra mediului natural intră şi cele nucleare. 273 85 . în Golful Persic partea iraniană a dezlănŃuit aşa-zisul război al tancurilor petroliere. În speŃă.. ci şi la poluarea apei şi aerului. 1985. vol. Iraq`s secret weapon: water.P. În general. În perioada operaŃiilor militare. cca 12% din pădurile Vietnamului sunt otrăvite. 10-11. p. În prezent. numeroasele teste efectuate cu aceste bombe nu reprezintă o ameninŃare mai puŃin importantă la adresa echilibrului ecologic al planetei. nr. care a fost exterminată fie prin otrăvire. vegetaŃiei şi faunei. „New Science”. de pildă. lat de 1 – 2 km şi adânc de 3 m. modificând prin acestea relieful iniŃial. datorită lipsei plantelor. statele combatante construiesc sisteme puternice de apărare (tranşee. Irakul a iniŃiat instalarea unui întreg sistem de obstacole artificiale de apă. În 1977.. În jungle au fost afectate nu numai vegetaŃia. Între 1965-1970. au fost acoperite de fumul rezervoarelor de petrol aprinse.85 Fend P.3 milioane hectare au fost deteriorate într-un grad mai redus (10 – 15% din arbori).U. a adoptat ConvenŃia de interzicere a utilizării mijloacelor militare în scopuri de distrugere a mediului natural. Nici în timp de pace. iar 1. Gunther I. Au avut de suferit în mod deosebit tufişurile de mangrove. 1439. zeci de mii de tone de petrol au fost deversate direct în mare.

care ajută bacteriile să se răspândească la mare distanŃă de focar.N. La aceasta contribuie însăşi natura (mediul acvatic. râurile curenŃii de aer). zonele de distrugere a unei bombe nucleare sau chimice varind de la 30 la 60 km2 . dar şi în timp de pace cu prilejul experimentării armelor. numeroase insule sunt principalele locuri de desfăşurare a manevrelor militare sau a diferitelor experimentări de arme. situaŃia este alta. Deşerturile.În Vietnam. 274 . ecosistemele lor fiind uşor de distrus. pentru prima oară s-a folosit pulverizarea substanŃelor chimice asupra mării pentru provocarea ploilor torenŃiale şi inundarea junglelor. pentru a căror lansare pe orbită se folosesc instalaŃii nucleare. În realitate. de pildă.. Trebuie subliniat că natura este supusă presiunii militare distructive nu numai în timp de război.A a aşa-numitului „Război al Stelelor”. O dată cu iniŃierea de către S. La acestea se adaugă faptul că natura Arcticii şi a deşerturilor este foarte fragilă. tunurile laser. Arctica şi Oceanul Planetar. ─ amploarea manevrelor. în anii ’80 au început să se producă noi categorii de arme. După estimările experŃilor O. ci pentru faptul că nu sunt populate sau sunt slab populate. Arma bacteriologică prezintă un pericol foarte mare prin posibilitatea contaminării unor teritorii întinse. Aceste operaŃii reprezintă un mare pericol pentru biosfera întregii planete. La o primă analiză s-ar părea că asemenea teste în aceste poligoane nu ar putea avea un efect prea puternic asupra zonelor dens populate. că se află la distanŃă de marile aglomerări urbane şi deci de opinia publică. depinzând de două cauze: ─ forŃa de presiune a tehnicii militare asupra naturii.U.U. zona de contaminare a acestei arme este mult mai mare decât a celor nucleare sau chimice. Zona contaminată de o singură bombă bacteriologică poate atinge 100 000 km2. Aceste regiuni au fost alese nu întâmplător.

Huntington. Editura Antet. 1997. Editura Paideia.1. Bucureşti. un instrument indispensabil identificării centrelor de putere ale lumii. Bucureşti. Samuel P. Schimbările profunde petrecute într-un ritm fără precedent indică o transformare radicală nu numai a realităŃii. Cline. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. Dacă ar fi să amintim doar două dintre ele. sistematizarea şi analizarea problematicii contemporane sunt doar primele etape ale complexului demers oferit spre soluŃionare ştiinŃei la începutul secolului XXI.8. Ciocnirea civilizaŃiilor. 87 Francis Fukuyama. în care lumea era împărŃită în două blocuri antagoniste aflate într-un echilibru relativ stabil a dispărut. ci şi a percepŃiilor şi reprezentărilor lumii contemporane. mai mult ca altă dată şi poate mai mult ca alte ştiinŃe. lăsând locul unei noi ordini în care predictibilitatea unei evoluŃii a centrelor de putere devine dificilă. Sfârşitul istoriei87. 1998. Geopolitica. 275 86 . elaborat de Ray S. geopolitica introduce prin conceptul de „politectonică”. cea a lui Samuel P. este chemată să participe la interpretarea şi rezolvarea acestor probleme.86 şi cea a lui Francis Fukuyama. În acest sens. Ciocnirea civilizaŃiilor şi refacerea ordinii mondiale. oferind în schimb imaginea unei dezordini globale. TEME GEOPOLITICE MAJORE ALE SECOLULUI XXI Sfârşitul Războiului Rece şi a ordinii bipolare a impus reorganizarea sistemului mondial în toate componentele sale. 8. dovada o constituie numeroasele teorii ce au declanşat la rândul lor numeroase polemici. Huntington. În identificarea structurii „noii ordini mondiale”. bazată pe conceptele „balanŃei de putere”. Politectonică globală – spre o ordine planetară multipolară Vechea ordine mondială. Identificarea. am observa cum dezbaterea publică şi ştiinŃifică depăşeşte cadrul unor discuŃii vizând soarta planetei în perspectiva unei „noi ordini mondiale”.

Europa blocurilor .276 Fig.14.

92 Joseph S. vezi capitolul Forme de manifestare a puterii în relaŃiile internaŃionale. populaŃia şi forŃa militară). politologie şi relaŃii internaŃionale. vol. Ray S. autori. apud Mihail E. 90 Aymeric Chauprade. no. Ideea de putere. Dacă la Cline un „centru de putere” se realiza prin forŃa de atracŃie exercitată de o entitate politicosuverană pe baza unor factori interni (mărimea statului. atât de mult teoretizată în lucrările de geopolitică. numeroase teorii evidenŃiază că ne aflăm abia la începutul perioadei de trecere către un nou sistem mondial. p. Bucureşti. care va determina apariŃia unui centru de putere89. După hegemonie. 277 88 . anii hegemoniei americane unipolare reprezentând doar o fază a tranziŃiei spre multipolaritate92. Conceptualizată sub forma zonelor de influenŃă sau sferelor de influenŃă. State. A. la Chauprade şi Thual. putem aprecia că formarea şi evoluŃia centrelor de putere se realizează în cadrul proceselor istorice de lungă durată.2. Un alt concept. Calculus of Strategic Drift. 89 Pentru detalii privind „ecuaŃia puterii”. politectonica oferă posibilitatea evidenŃierii modului de formare. Bucureşti.În definiŃia autorului. World Power Assessement 1991. 1993. este direct legată de noŃiunea de „influenŃă”. Grupul Editorial Corint. de această dată cu o arie semantică mai largă. François Thual.71. 1992. 2003. CLINE. 91 Idem. Ionescu. Editura Scripta. tehnologia.. este cel de polarizare. de evoluŃie şi de distribuŃie geografică a centrelor de putere88. What New World Order. în Foreign Affairs. concepte. Washington. The Center of Strategic and International Studies.. Sintetizând cele mai sus prezentate. O dată cu dispariŃia ordinii bipolare. Patru scenarii de securitate pentru Europa de Est în anii ’90.466. DicŃionar de geopolitică. în prezenŃa unor relaŃii antagoniste ale forŃelor ce acŃionează pe scena sistemului global. Nye Jr. 1997. West View Press. ea este folosită în delimitarea ariilor de polarizare geopolitică sau ca formă de manifestare a puterii. „polarizarea spaŃiului geopolitic mondial se realizează în jurul unor antagonisme primordiale şi secundare. folosit de Aymeric Chauprade şi François Thual în „clasificarea operatorie a scenei mondiale”90. prin care Cline oferă o imagine a puterii polarizante. Elaborarea noului concept are la bază nu mai puŃin celebra „ecuaŃie a puterii”. după cum acestea generează alianŃe fundamentale şi alianŃe secundare”91.

autorul ne demonstrează că America reprezintă „prima şi unica putere cu adevărat mondială”94. ea are o extindere mondială neegalată. din punct de vedere cultural. chiar dacă sub anumite aspecte este concurată de Japonia şi Germania (dar niciuna din acestea nu deŃine celelalte atribute ale puterii mondiale). cit. Ulterior. cit. apărut în discuŃiile publice o dată cu victoria coaliŃiei multinaŃionale conduse de SUA împotriva Irakului. în urma unor consultări şi chiar opoziŃii din partea altor state sau organizaŃii internaŃionale. Brzezinski.36. p.35. Printr-o magistrală construcŃie metodologică. p. ea deŃine întâietatea în toate ramurile de vârf ale inovaŃiei. din punct de vedere economic. explicând atitudinea ambiguă a poporului american faŃă de expansiunea exterioară. toate acestea conferindu-i o dominaŃie planetară de lungă durată. AcŃiunile din Afganistan şi Irak. ulterioare atacului terorist de la Zbigniew Brzezinski. 278 93 . În plan militar. p. 94 Idem. Marea tablă de şah. atrăgându-i denumirea de „jandarmul planetei”. Oferim mai jos o sinteză a diverselor puncte de vedere exprimate în cinci scenarii posibile de reconfigurare a sistemului de putere global. care „deŃine poziŃia supremă în cele patru domenii decisive ale puterii mondiale: din punct de vedere militar. Evenimentele ulterioare au demonstrat supremaŃia americană şi instaurarea unui hegemonism american multilateral. Brzezinski. au aparŃinut SUA. 2000.. autorul afirmă că „sistemul mondial american pune accent pe tehnica cooptării (…)”96 O ordonare a diverselor teorii şi puncte de vedere asupra formării şi evoluŃiei centrelor de putere a perioadei ulterioare încheierii Războiului Rece este realizată de Joseph S. Bucureşti. Editura Univers Enciclopedic. susŃinător fidel al „superiorităŃii americane”. în Marea tablă de şah.”95. argumentele unei supremaŃii de lungă durată93. ne oferă. 95 Z. SupremaŃia americană şi imperativele sale geostrategice. ea rămâne principala locomotivă a creşterii mondiale. în ciuda unei oarecare naivităŃi.20. Zbigniew Brzezinski. SupremaŃia americană şi imperativele sale geostrategice.În acelaşi timp. 97 Ibidem. din punct de vedere tehnologic. în 1991.. Hegemonia unipolară reprezintă unul dintre scenariile în derulare. CombinaŃia acestor patru domenii face din America singura superputere mondială multilaterală. op. unde deciziile planetare. în What New World Order97. op. Nye Jr. 96 Z. ea nu are rivali în atracŃia pe care o exercită mai ales asupra tineretului lumii – totul îi conferă o susŃinere politică pe care niciun alt stat nu o egalează.

tinde să se concretizeze în plan economic prin afirmarea. Ordinea tripolară. nu a unor state. SUA stăpâneşte fără riscul. unde. impune recunoaşterea acesteia în viitoarele reconfigurări planetare. de această dată.11 septembrie 2001. alături de cele trei centre de putere. Multipolarismul reprezintă varianta în care. bazată pe existenŃa a trei centre de putere. ci a unor regiuni integrate economic. care este Uniunea Europeană. plecându-se de la Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OŃelului. prezintă importanŃă în sine ca mari actori ai scenei politicii de putere. 279 . este constituit de Japonia şi China împreună cu „tigrii” asiatici sub forma unei integrări economice regionale în zona Asia-Pacific. poziŃia de „locomotivă” economică ar fi ocupată de SUA pentru spaŃiul nord-american. India şi Rusia. de data aceasta. În această direcŃie. Tripolarismul reprezintă un al doilea scenariu posibil în constituirea noului sistem de putere planetar. SUA. prin reŃeaua informaŃională globală şi dominaŃia lingvistică. dar şi economice şi politice. care exercită puternice presiuni asupra hegemoniei economice americane. mai nou. Canada şi Mexic s-au constituit în North American Free Trade Agreement (NAFTA). Un al doilea pol de putere se constituie în spaŃiul nord-american. două sau mai multe puteri. numai că rolul URSS-ului ar fi preluat acum de o altă mare putere. au îndepărtat ideea regresului posibil al SUA. SupremaŃia informaŃională şi culturală este cea de-a treia componentă necesară şi indispensabilă unei puteri hegemonice. Chinei. Japoniei şi. Prima asemenea integrare regională s-a produs la nivelul continentului european. de Germania pentru Uniunea Europeană şi de Japonia pentru spaŃiul Asia-Pacific. Afirmarea pe harta politică a lumii a unei lumi caracterizate. În cadrul celor trei regiuni polarizatoare. poate încă rezista atacurilor Uniunii Europene. Bipolarismul reprezintă un sistem asemănător ca structură cu sistemul celei de-a doua jumătăŃi a secolului XX (figura 14). unde SUA. Cel de-al treilea pol de putere. ca o lume islamică. Rusiei şi Indiei. şi-ar mai face simŃită influenŃa una. dispunând de o economie performantă şi eficientă. neînglobate momentan în nicio alianŃă regională. Cea mai viabilă variantă a scenariului bipolarităŃi ar impune ca actori principali Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană. de a fi detronată din poziŃia de unică superputere. s-a ajuns în prezent la forma cea mai complexă de integrare regională. pe baze culturale. În condiŃiile în care factorul tehnico-economic şi financiar devine elementul de referinŃă al puterii. de resurse financiare impresionante şi de pârghiile instituŃiilor financiare mondiale (Fondul Monetar InternaŃional şi Banca Mondială).

SpaŃiul economiei mondiale este structurat în două componente: cel internaŃional. 98 Josef Joffe. transferului de capital şi know-how. Viitorul marilor puteri. „Sectorul” militar va rămâne unipolar. Asia. electronizare coroborate cu creşterea explozivă a mijloacelor comunicaŃionale. a valutelor convertibile. 2000. denumit modelul „triunghiurilor gemene”. în Viitorul marilor puteri. se prezintă ca un supersistem geosocial integrat constituit dintr-o pluralitate de sisteme ierarhizate. în cadrul căruia rolul decizional îl au organizaŃiile financiare mondiale. unde Rusia şi China. şi cel transnaŃional.Un ultim scenariu al ierarhizărilor sectoriale. Fondul Monetar InternaŃional şi Banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare. multipolar sau global. sunt cei mai posibili rivali”98. alături de băncile continentale pentru Europa. un alt scenariu al ierarhizării sectoriale. în condiŃiile diversităŃii de organizare social-economică a Ńărilor şi regiunilor aflate pe diferite trepte de dezvoltare. permiŃând intercondiŃionarea componentelor teritoriale şi sectoriale ale sistemului economiei mondiale. informaŃionalul şi culturalul pot deveni multipolar. Datorită dezvoltării fără precedent a mijloacelor tehnico-ştiinŃifice bazate pe automatizare. are loc o relativă contracŃie a spaŃiului geografic. energetică). a infrastructurii de producŃie (transporturi. 8. aflate în strânsă intercondiŃionare. controlat de marile concerne multinaŃionale. Africa şi băncile naŃionale ale S. comunicaŃii. mult mai complex. El îşi organizează sistemul internaŃional al puterii pe baza unei reprezentări geometrice triunghiulare. a serviciilor în sfera circulaŃiei mărfurilor. în etapa actuală.2. bazat pe respectarea frontierelor statale. mai mult decât Japonia şi Europa. Editura ŞtiinŃifică. implică o separare sectorială a puterii. economicul şi financiarul pot deveni tripolar. Acest suprasistem se caracterizează prin evoluŃie dinamică ireversibilă în direcŃia creşterii complexităŃii şi globalizării. „conceptul puterii de bază se configurează ca două triunghiuri. reclamei. cu Japonia şi Europa. Factorul integrator al acestui sistem economic global îl constituie sistemul financiar mondial. Globalizare sau regionalizare? Societatea umană. Astfel.A. 280 . cu Statele Unite ocupând vârful amândurora. Bucureşti. informaticii. devenit mult mai compact.U. Unul este cel economic. Globalizarea sistemului economic mondial se exprimă prin procesele de formare şi funcŃionare a pieŃelor mondiale. Josef Joffe oferă. celălalt este cel militar.

Prin activitatea de producŃie desfăşurată în străinătate.A. cel mai important. Germaniei. din Asia. prin 281 . cât şi efecte negative şi constrângeri. Un rol deosebit în funcŃionarea sistemului economic mondial revine transportului oceanic. în trecutul nu prea îndepărtat. în prezent se constată coexistenŃa unor state aflate pe diferite trepte de dezvoltare social-economică: preindustrială. un adevărat sistem nervos fără care funcŃionarea activităŃilor economice nu este posibilă.A. dar să şi concentreze o forŃă economică mai mare decât cea a multor state şi. dispune doar de 5 la sută din acest produs.U. societăŃile transnaŃionale determină atât efecte pozitive de neignorat. împreună cu Canada. deşi această mozaicitate conferă sistemului caracterul de complementaritate şi interdependenŃă ce nu poate ascunde inegalităŃile şi contradicŃiile considerabile între state şi regiuni. Nivelul superior ierarhic este ocupat de 15 – 20 state postindustriale. şi Uniunea Sovietică – în jurul cărora gravitau toate celelalte state.U. Multe dintre societăŃile transnaŃionale au ajuns într-o perioadă relativ scurtă nu numai să monopolizeze întregi sectoare economice. asigurări. în afara produsului brut pe locuitor. care asigură peste trei pătrimi din schimburile economice internaŃionale. devenind principalii agenŃi economici din economia mondială contemporană. amploarea şi gradul de complexitate ale dezvoltării relaŃiilor economice internaŃionale în ansamblul lor şi incidenŃa lor asupra dezvoltării economiilor naŃionale. care concentrează 16 la sută din populaŃia lumii. Principalii actori ai globalizării sunt societăŃile transnaŃionale. Aceste grupări. agricultură. turism etc. industrială şi postindustrială. care dictează acordarea de împrumuturi. în timp ce peste 60 la sută din omenire. Între aceste extreme se situează celelalte state. ce depăşesc uneori avantajele. ce depăşeşte de multe ori 20 000 de dolari anual. FranŃei. să aibă un rol determinant în ceea ce priveşte direcŃia. bănci. Al doilea factor integrator îl reprezintă sistemul global de transporturi şi comunicaŃii rezultat din interacŃiunea tuturor categoriilor. Ele există în toate sectoarele economice – industrie. –. Japoniei. respectiv marile companii occidentale. sistemul mondial era dominat de bipolaritatea ideologică şi militară a celor două superputeri – S. ca şi exportul de capital. deŃinând poziŃii cheie pe palierele respective. participă cu trei pătrimi la formarea produsului mondial. Uniunea Europeană şi Japonia. publicitate. Dacă. Africa şi America Latină. care şi-au extins activitatea economico-financiară dincolo de graniŃele Ńării de origine. credite. Clubul statelor postindustriale se caracterizează. grupate în trei subsisteme regionale: S.Marii Britanii.

I. În consecinŃă. cursul evenimentelor contemporane impune abordarea temeinică a acestei tematici. şi B.I. fondatoare cu drept majoritar de control a F. cercetarea geopolitică nu s-a preocupat de o analiză de detaliu a civilizaŃiilor şi religiilor. automatizarea şi robotizarea ramurilor producŃie materiale. ca şi prin nivelul ridicat de viaŃă imposibil de atins de majoritatea celorlalte state prin forŃa factorilor ecologici. informatizarea. Formarea unui spaŃiu geoeconomic şi posibila includere în viitor a Chinei vor transfera centrul de greutate al economiei mondiale din Atlantic în Pacific. mai ales. la începutul perioadei postbelice. cu cât statele postindustriale controlează prin companiile transnaŃionale peste două treimi din volumul mondial al schimburilor. Dacă. clubul statelor postindustriale va rămâne.I. va avea numai de câştigat..U. al căror ritm de creştere este de două ori mai rapid decât cel al produsului mondial brut.E. sociali şi economici. al nivelului P. deŃinea circa 1/2 din producŃia industrială a lumii. materii prime pe unitatea de produs naŃional brut.3...B. inaccesibil altor state cu atât mai mult. Datorită acestor caracteristici. S.R. Japonia se caracterizează prin ascensiunea postbelică cea mai spectaculoasă în pofida dependenŃei sale totale de importul de materii prime (îndeosebi hidrocarburi). ajunsă pe primul loc cu un fond de active ce îl depăşeşte. 282 99 .U. Islamul – o lume în mişcare Dacă.U. dependentă energetic de zona Orientului Mijlociu. al potenŃialului economic. pe cel al S. Statele postindustriale concentrează 4/5 din primele 1000 mari companii şi concerne ale lumii. prin poziŃia sa specifică între două oceane. care variază între limite largi. 8. în sistemul mondial financiar.A.ocuparea predominantă a forŃei de muncă în sectoarele terŃiar şi cuaternar. se va intensifica tendinŃa integratoare. în asociere cu puterea militar-strategică.A. puternicul potenŃial tehnico-ştiinŃific. până nu demult. pentru multă vreme. a rolului Japoniei.A.E.E. în timp ce S. cu Japonia.E. în cadrul U.. 100 Este semnificativă creşterea. reprezintă încă o formaŃiune eterogenă din punct de vedere al mărimii demografice.99 Raporturile reciproce dintre Ńările postindustriale se caracterizează printr-o permanentă instabilitate şi concurenŃă.D. în prezent.100 Dacă U. ieşită intactă din război.. mobilitatea spaŃială şi socială a populaŃiei. reducerea netă a consumului de resurse naturale. ulterior a trebuit să împartă supremaŃia economică cu C.M. şi.

reprezentând elemente de referinŃă ale culturii şi ştiinŃei umanităŃii. consecinŃa numeroaselor transformări în spiritul modernităŃii. care reprezintă aproximativ un sfert din populaŃia globului. ce se desfăşoară pe o perioadă depăşind paisprezece secole. iar pe de altă parte. marcat de un puternic regres civilizaŃional.a. islamism. Islamul face parte din realitatea actuală. Obiect de necontenite dezbateri. filosofie. decalajul economic generat de abundenŃa în anumite zone a resurselor petroliere şi influenŃele străine divergente sunt numai câteva din multitudinea cauzelor contradicŃiilor contemporane. Astfel. Schimbările sociale. Un prim ciclu. De cele mai multe ori enigmatic şi de neînŃeles. praful de puşcă ş. se desfăşoară între mijlocul secolului al XIII-lea şi sfârşitul secolului al XVIII-lea. Islamul a oferit lumii. fundamentalism islamic ş. lume musulmană. într-un câmp sociocultural bine delimitat. pe de-o parte. mai ales în ultimele două decenii. Istoria lumii islamice. multe depăşind realizările spaŃiului creştin. de afirmare şi dezvoltare complexă. şi inovaŃii tehnico-ştiinŃifice (hârtia. clivajele religioase.). Islamul reprezintă un fenomen politic. deseori identificat ca „vârsta de aur” a civilizaŃiei islamice. artă ş. busola. Harta geopolitică a lumii indică prezenŃa unei arii geopolitice configurate de o comunitate istorică bine definită. aflate în divergenŃă cu conservatorismul ortodoxiilor tradiŃionale. În această perioadă. economic. Abordările prezente se configurează într-un spectru foarte larg al percepŃiilor şi reprezentărilor. literatură. se desfăşoară în secolele VII-XIII. antagonismele politice Ńinând de opŃiuni ideologice particulare fac din Islam o lume a contrastelor şi discrepanŃelor. religie islamică. Această lungă perioadă este marcată de un permanent progres în numeroase domenii. Un al doilea ciclu. expansiunea 283 . pe lângă incontestabile valori spirituale din diverse domenii ale culturii (medicină. rezultatul unei evoluŃii istorice.a. Complexitatea problemelor cu care se confruntă în prezent lumea musulmană sunt. PercepŃia aparent monolitică oferă în reprezentare un spaŃiu în care disparităŃile de ordin social-economic.a.). alteori sursă de îngrijorare sau subiect provocator. ne oferă un exemplu al problematicii generate de acest complex etno-religios islamic. indică prezenŃa a trei cicluri de evoluŃie social-culturală şi politico-economică.PrezenŃa permanentă în discuŃia publică a unor concepte precum civilizaŃie arabă. cultural şi social activ în peisajul geopolitic contemporan (figura 15). apariŃia noilor ideologii politico-religioase. fragmentarea lumii musulmane datorată extinderii mari în spaŃiu (din Extremul Orient până în sudul Spaniei).

15.284 Fig. Lumea islamică .

otomană în lumea arabă, dezvoltarea civilizaŃiei europene, care va exercita presiuni tot mai puternice asupra lumii musulmane, îndepărtarea arabilor din Europa vor genera un mediu care va stopa inovaŃia culturală şi ştiinŃifică şi va determina, pentru această perioadă, o puternică izolare a Islamului. Cel de-al treilea ciclu, al renaşterii moderne, se va instaura în lumea islamică la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. Această perioadă este marcată de o trezire a conştiinŃei musulmane, care îşi va găsi expresia în reinventarierea şi actualizarea vechilor repere culturale şi în promovarea unor noi valori, în acord cu ordinea tradiŃională musulmană, care vor genera progres şi dezvoltare în Islam. Dacă, până în secolul al XIV-lea, lumea islamică păstrează un avans faŃă de lumea europeană, o dată cu secolul XV, Europa, graŃie unei dinamici socio-culturale superioare, determinată de apariŃia ideilor renascentiste inovatoare, dublate de lărgirea orizontului cunoaşterii oferit de marile descoperiri geografice, va câştiga un puternic ascendent asupra Islamului. Acest decalaj, puternic resimŃit în lumea musulmană, se va perpetua, marcând şi în prezent raporturile între cele două civilizaŃii. Secolul XX, marcat de numeroase contacte între cele două civilizaŃii, va avea ca principală caracteristică o continuă şi din ce în ce mai acută accentuare a contradicŃiilor între culturi şi civilizaŃii, pe fondul unei încordări generale a situaŃiei internaŃionale. Începând cu primul deceniu al secolului XX, lumea musulmană, aflată în mare parte sub dominaŃie colonială, se regăseşte ca teatru al înfruntării marilor puteri. În timp ce relaŃiile internaŃionale avansau spre un conflict general, Ńările Islamului cunosc o tot mai puternică criză identitară, datorată noului val al expansionismului marilor puteri. În 1907 are loc împărŃirea Iranului în zone de influenŃă, în urma unui acord anglo-rus. În 1911, Italia anexează Tripolitania, Libia de azi, pentru ca în 1912 Marocul să intre sub protectorat francez şi spaniol. Toate acestea şi multe altele creează în conştiinŃa musulmană o percepŃie negativă a raporturilor cu lumea exterioară, în care ameninŃarea coaliŃiilor europene depăşeşte cu mult cruciadele Evului Mediu. Accentuarea contradicŃiilor culminează cu dezmembrarea Imperiului Otoman în urma primului război mondial şi a instaurării unei noi ordini europene în locul celei otomane. DispariŃia Imperiului Otoman va duce şi la dispariŃia califatului, singura instituŃie ce simboliza unitatea politicoreligioasă a comunităŃii islamice. Un alt moment important al relaŃiilor dintre cele două lumii este reprezentat de expansiunea sionismului, materializată prin presiuni tot mai puternice asupra Puterilor occidentale
285

privind revendicările teritoriale asupra Palestinei. Materializarea acestor presiuni nu va întârzia; expresia susŃinerii idealului sionist o reprezintă celebra „DeclaraŃie Balfour” (2 noiembrie 1917), în termenii căreia Marea Britanie se angaja să susŃină stabilirea unui cămin naŃional pentru poporul evreu în Palestina. Anul 1948, prin înfiinŃarea statului Israel, va reprezenta momentul de început al unei continue lupte antievreieşti şi antioccidentale, Occidentul fiind considerat susŃinător al evreilor şi al statului Israel. În urma acestor evenimente, care vor marca conştiinŃa întregii lumii arabe musulmane şi non-musulmane, se va deschide un nou orizont al raporturilor între cele două lumi. Sfârşitul Primului Război Mondial marchează prăbuşirea întregii vechi ordinii a spaŃiului islamic. Cu excepŃia Turciei şi a câtorva principate arabe, toate Ńările musulmane, începând din Africa subsahariană şi maghrebiană şi până în India, şi-au pierdut practic independenŃa. Decolonizarea acestor popoare va începe după cel de-al Doilea Război Mondial, când o nouă modificare a ordinii mondiale va genera un puternic proces de eliberare în tot spaŃiul islamic. Începând cu 1945, rând pe rând, Ńările musulmane aflate sub dominaŃie colonială îşi vor cuceri independenŃa. Procesul decolonizării începe în Indonezia, care îşi declară independenŃa în 1945, fiind urmată de Siria, Liban, Iordania, în 1946; Pakistan, în 1947; Libia, în 1951; Sudan, în 1955, Maroc şi Tunisia, în 1956; Malaysia, în 1957; Guineea, în 1958; Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Somalia, Ciad, în 1962; Algeria, în 1962 şi alte state, precum Nigeria, Camerun, Coasta de Fildeş, Togo, în 1960, Sierra Leone, în 1961, Tanzania, în 1964 etc., în care musulmanii formează unul dintre componentele etnice de bază în ansamblul naŃional. În perioada postcolonială (1950-1970) se observă o remodelare a profilului politic, economic şi socio-cultural al lumii islamice. Participarea noilor state musulmane la viaŃa internaŃională în cadrul diverselor instituŃii cu responsabilităŃi globale (ONU, UNESCO etc.), organizarea în instituŃii şi forumuri regionale (Liga Statelor Arabe, OrganizaŃia UnităŃii Africane, OrganizaŃia łărilor Exportatoare de Petrol, OrganizaŃia ConferinŃei Islamice) vor reprezenta un puternic semnal al afirmării identităŃii comunităŃii islamice. Tot în plan politic observăm că un număr mare de Ńări musulmane, dobândindu-şi independenŃa, optează, fără a le fi specifice, pentru sisteme politice republicane. łări precum Egipt (1952), Tunisia (1957), Irak (1958), Yemen (1962), Libia (1969), Afganistan (1973), Iran (1979) vor înlătura regimurile monarhice anterioare independenŃei şi vor opta pentru republică, drept nouă formă de guvernare. OpŃiunea republicană a
286

numeroase Ńări islamice poate fi explicată, în primul rând, prin compromiterea instituŃiei monarhice, asociată de cele mai multe ori cu instaurarea dominaŃiei coloniale şi colaborarea cu puterea colonială. Modelul oferit de Turcia, prima republică musulmană, reprezintă un alt factor al afirmării instituŃiei republicane. OpŃiunea socialistă este o altă tendinŃă politică ce caracterizează Ńările musulmane în perioada postcolonială. Eliberarea naŃională, realizată pe fondul unui puternic curent naŃionalist musulman, corelată cu atracŃia exercitată de regimurile comuniste deja instaurate, va determina în state precum Egipt, Indonezia, Algeria, Siria ş.a., testarea unui socialism cu specific musulman, preocupat în mare măsură să păstreze originalitatea islamică. Arabismul este un alt curent ideologic naŃionalist ce marchează perioada reafirmării islamice. El exprimă apartenenŃa la un anumit spaŃiu în care limba, tradiŃiile, religia, cultura în general, sunt reprezentate ca valori proprii, ca rădăcini ale unei mari civilizaŃii. Există, în conştientul colectiv, un orgoliu al apartenenŃei la această imensă comunitate în spaŃiul căreia a apărut religia islamică. Arabismul modern s-a concretizat, deseori, prin proclamarea ideii uniunii întregii lumi arabe. Astfel, Egiptul, prin personalitatea preşedintelui Gamal Abdel Nasser, şi mai apoi Siria şi Irakul, prin ramurile Partidului Baas, care au preluat puterea în aceste state în 1966 şi, respectiv, 1968, au reprezentat bastioanele cele mai puternice ale panarabismului Numeroasele contradicŃii din interiorul lumii islamice îşi vor găsi în ultimele decenii ale secolului XX ecoul într-un nou curent, cel al mişcărilor islamiste. Dacă termenul Islam defineşte o mare cultură şi civilizaŃie, prin islamism trebuie înŃeles un ideal declarat, materializat într-un demers politic, care se revendică din Islam şi urmăreşte să apere cu orice preŃ valorile tradiŃionale ale acestuia, marcat fiind de o concepŃie antioccidentală. Islamismul transformă religia în ideologie politică militantă, pervertind valorile credinŃei islamice în idealuri extremiste. Momentul-cheie al intensificării curentului islamist, atribuit iniŃial unei mişcări create, în 1928, în Egipt, este reprezentat de revoluŃia din Iran, din 1979, când, prin preluarea puterii de către imamul Komeyni, forme extreme, fundamentaliste au deschis un nou orizont naŃionalist. Fundamentalismul religios nu este un fenomen particular islamic, cum deseori se lasă să se înŃeleagă, ci unul global. Mişcări fundamentaliste întâlnim în numeroase alte religii. Dar nici fundamentalismul hindus şi nici cel sikh, deşi amândouă sunt la fel de agresive şi militante, nu au o orientare universală, precum cel islamic, ambele adresându-se doar comunităŃilor
287

respective. Fundamentalismul religios islamic se bazează pe învăŃătura islamică despre universalism, pe care o politizează şi o dezvoltă, dându-i o orientare doctrinară. Fundamentalismul islamic se caracterizează în esenŃă ca un neoislamism, ce vizează instaurarea unei noi ordini internaŃionale, dominată de Islam. Fundamentalismul islamic vrea să-şi impună ideologia politico-religioasă a mântuirii („el-hall el islami”), oferind-o ca rezolvare a crizei generale care a cuprins umanitatea. Termenul de fundamentalism („ussulija”) este neoarab şi nu se regăseşte în nicio sursă religioasă islamică, ceea ce subliniază încă o dată că Islamul nu trebuie identificat cu fundamentalismul. Obiectivul principal al fundamentalismului islamic este implementarea în lumea islamică a unui sistem generalizat, având la bază dominaŃia lui Allah. Cel de-al doilea obiectiv vizează islamizarea lumii. Astfel, doar după completa transformare a statelor islamice în state ale lui Allah, potrivit condiŃiilor impuse de „şaria”, fundamentalismul va trece la islamizarea forŃată a lumii occidentale. Pentru a ilustra, o dată în plus, contradicŃiile din interiorul lumii islamice, putem compara cele două forme de naŃionalism specifice perioadei contemporane: arabismul şi islamismul. Războiul dintre Irak şi Iran început în 1980 a opus două state musulmane, primul condus de un ofiŃer irakian arab ce se dorea modern şi laic, apărător al arabismului, iar cel de-al doilea, condus de un om al bisericii, iranian, deci nearab, musulman şiit, apărător al islamismului. Unul dorea unirea lumii arabe în jurul unor valori moderne şi laice, chiar dacă acest lucru s-ar fi realizat prin forŃă militară, celălalt dorea ca musulmanii din întreaga lume să se unească în jurul unui Iran profund religios, întors spre valorile tradiŃionale. La fel de ilustrativ este şi conflictul care a pus faŃă în faŃă, de această dată, doi musulmani, apărători ai arabismului: Nasser, preşedintele Egiptului, ofiŃer, revoluŃionar socialist, şi Faysal, regele Arabiei Saudite, multimiliardar, reprezentant al unui sistem monarhic.101 În planul religiei, Islamul, care semnifică „supunerea faŃă de Dumnezeu (Allah)”, dincolo de învelişul monolitic, care defineşte a doua comunitate religioasă (Umma) ca mărime (peste 1,2 miliarde de adepŃi) după creştini, este fragmentat. Islamul, provenind din aceeaşi rădăcină arabă ca şi termenul salam, ce semnifică „pace, salvare”, a fost revelat lui Mahomed (570-632), prin intermediul Coranului, direct de Allah, fiind sursa primordială a legii religioase (şaria), care cuprinde toate acŃiunile
Paul Balta, L’Islam dans le monde, Paris, 1990; apud Anne-Marie Delcambre, Islamul, Editura C.N.I. „Coresi” S.A., Bucureşti, 2000, p.72. 288
101

umane. Marea schismă islamică, din primul secol al Hegirei, îi va separa pe credincioşii musulmani în două grupări principale: sunniŃi şi şiiŃi. Sunnismul reprezintă grupul majoritar în Islam (circa 90 %) şi îi defineşte pe acei credincioşi musulmani ortodocşi care se supun principiilor şi practicilor introduse de sunna, ce desemnează actele şi cuvintele lui Mahomed. SunniŃii se bucură de o imagine mai moderată, ei făcând diferenŃa între autoritatea politică şi autoritatea spirituală, considerându-se păstrătorii şi purtătorii adevăratei tradiŃii. Şiismul, deşi minoritar în Islam (circa 10 %), prin imaginea de intoleranŃă pe care o are, reprezintă grupul islamic cel mai activ. Încă de la formare, de către Ali ibn Abi Talib, vărul şi ginerele profetului, şiismul a intrat în conflict cu alte forŃe, revendicând ereditar califatul pentru descendenŃii, profetului. ŞiiŃii nu recunosc separarea puterii politice de cea religioasă, ambele, afirmând ei, coexistând în persoana profetului, funcŃia eminamente religioasă îndeplinită de Mahomed la Mecca fiind completată cu cea politică şi militară la Medina. Conform descendenŃei ereditare, această putere comasată, asupra tuturor musulmanilor, ar trebui să revină şiiŃilor, care, prin Ali, se socotesc urmaşi direcŃi ai lui Mahomed. În prezent, şiiŃii sunt majoritari în Iran (circa 80 %). Puternice grupuri şiite există şi în Liban (circa 30 %), Pakistan şi Afganistan (circa 20 %); există, de asemenea, comunităŃi şiite mai mici, dar extrem de influente, în Turcia, Kuweit, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită. În plan economic, Ńările islamice, asemenea planului politic şi religios, se prezintă diferenŃiat: pe de-o parte, există numeroase state subdezvoltate în care componenta materială şi nivelul de trai sunt mult în urma standardelor actuale de dezvoltare, dar şi state care, prin imensele resurse de petrol pe care le posedă şi exploatează, se situează la un nivel superior de dezvoltare. Statele islamice situate în regiunea Orientului Mijlociu deŃin circa 65 % din rezervele mondiale de petrol şi circa 35 % din cele de gaze naturale. În ceea ce priveşte producŃia de petrol brut, Ńările islamice ale Golfului Persic (Arabia Saudită, Iran, Irak, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuweit, Qatar) asigură circa 28 % din totalul mondial. Principalul producător şi exportator de petrol, la nivel regional, dar şi mondial este Arabia Saudită, care deŃine şi cele mai mari rezerve din lume (circa 1/4). Exportul de petrol în această Ńară, care asigură 40 % din PIB, creează, ca şi în alte Ńări islamice, o dependenŃă a economiei naŃionale de această resursă. În condiŃiile în care lumea contemporană îşi bazează dezvoltarea pe o solicitare crescândă a resurselor energetice, petrolul devine pentru Ńările posesoare de rezerve de petrol şi mari producătoare un argument strategic de primă importanŃă care le impune un statut special în noua ordine
289

mondială. Un exemplu edificator în acest sens îl prezintă cele două, „şocuri petroliere” administrate economiei mondiale în 1973 şi 1979, de către „cel mai ambiŃios cartel din economia modernă”102 – OPEC. Criza petrolieră din 1973, a fost provocată deliberat de Ńările OPEC, care au folosit petrolul ca factor de presiune politică, condiŃionând stoparea reducerii producŃiei (25 % în prima fază, apoi cu 5 % pe lună) de retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în 1967. ConsecinŃele scăderii producŃiei de petrol şi embargoul total impus de OPEC livrărilor către principalele Ńări aliate ale Israelului (SUA, Olanda, Portugalia, Africa de Sud) au determinat, în prima fază, o creştere explozivă a preŃului barilului de la 2,59 dolari la 11,65 dolari, pentru ca ulterior criza să se repercuteze şi asupra altor domenii economice. Dacă criza din 1973 a fost provocată deliberat, cea din 1979 s-a produs pe fondul disensiunilor în cadrul OPEC, generate de partizanate asumate în conflictul care începuse între Iran şi Irak. La accentuarea crizei a concurat şi decizia Marii Britanii şi Norvegiei de a creşte preŃul petrolului extras din Marea Nordului, fapt ce a determinat din partea Ńărilor islamice exportatoare o creştere în cascadă a preŃurilor. De această dată, criza nu a mai putut fi controlată, efectele acesteia antrenând domeniu după domeniu, stat după stat. În plan demografic, lumea islamică se caracterizează printr-o creştere explozivă a numărului populaŃiei. Dacă la mijlocul secolului XX numărul populaŃiei islamice era de 365 milioane103, cincizeci de ani mai târziu, la începutul secolului XXI, ea a urcat la o cifră de 1 595 milioane.104 Răspândirea teritorială oferă un tablou impresionant. La nivelul marilor ansambluri geografice şi geopolitice, repartiŃia populaŃiei islamice se prezintă astfel: în Asia trăiesc 1 093 milioane, în Africa 461 milioane, în Europa 34 milioane, în America şi Oceania 6 milioane. RepartiŃia populaŃiei islamice la nivelul statelor oferă o imagine mozaicată. În acest sens, Anne-Marie Delcambre105 identifică, raportând numărul populaŃiei islamice la totalul populaŃiei, opt categorii de state (tabelul 7): 1. łări arabe unde Islamul e majoritar: Algeria, Arabia Saudită, Bahrain, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Irak, Iordania, Kuweit, Liban,
Ioan Bari, Probleme globale contemporane, Editura Economică, Bucureşti, 2003, p.477. 103 Louis Massignon, Annuaire du Monde musulman, PUF, Paris, 1955, p. 428 apud Ali Mérad, Islamul contemporan, Editura Corint, Bucureşti, 2003, p. 107. 104 United Nation, World Statistics Pocketbook, 2001. 105 Anne-Marie Delcambre, Islamul, Editura C.N.I. „Coresi” S.A., Bucureşti, 2000, p. 114. 290
102

107 PopulaŃia musulmană (milioane locuitori) 1 092 999 101 683 157 013 80 157 393 192 218 175 142 779 461 216 141 360 140 227 138 379 20 185 21 065 41 085 34 800 6 285 1 595 300 291 . łări din Europa cu o minoritate musulmană: Belgia. Iran. Guineea-Bissau. 4. Mauritania. China. Sri Lanka. Niger. Oceania TOTAL Sursa: Ali Mérad. Nigeria. ElveŃia. 3. 5. łările de Jos.Libia. Ciad. Marea Britanie. Ungaria. Bulgaria. Sierra Leone. łări din Asia. Pakistan. Egipt) Africa de Vest Africa de Est Africa Centrală Africa Australă DIASPORA Europa America. fosta Iugoslavie. 2. 8. Malaysia. India. łări din Africa unde Islamul e majoritar: Gambia. Senegal. Mozambic. Germania. Grecia. Irlanda. Brunei. Rusia. nearabe. Singapore. Maldive. Gabon. Afganistan) Asia Centrală şi FederaŃia Rusă Subcontinentul indian Asia de Sud-Est Extremul Orient AFRICA Africa de Nord (Maghreb. nearabe. Rwanda. Indonezia. Madagascar. cărora li se adaugă populaŃia palestiniană. Italia. 7. Oman. Maroc. Etiopia. Liberia. Tunisia. Mali. Filipine. Kenya. Uganda. Coasta de Fildeş. Yemen. Tanzania. Guineea. Cipru. Bangladesh. Sudan. Republica Centrafricană. Alte Ńări din Africa în care există o minoritate islamică: Benin. łări din Asia. Tabelul 7 Răspândirea musulmanilor în lume Ansambluri geografice şi geopolitice ASIA łările arabe Orientul Mijlociu (Turcia. Malawi. Siria. Comore. Somalia. Thailanda. p. Turcia. 6. łări din Africa în care există o puternică minoritate islamică: Burkina Faso. unde Islamul e majoritar: Afganistan. Zair (Congo). Israel. 2003. Iran. FranŃa. Qatar. cu o minoritate islamică: Birmania. łări din Europa unde islamul e majoritar: Albania. Camerun. Togo.

În acest sens. o comunitate ermetică. 8. Într-o perspectivă istorică. resursă strategică a contemporaneităŃii. a fost calea afirmării voinŃei politice şi a realizării diverselor deziderate politice. Amplasarea geografică. cu economii în care petrolul. răscoale violente muncitoreşti. înregistrate drept cea mai amplă manifestare a fenomenului terorist. economice şi culturale existente între lumea islamică şi lumea occidentală. acŃiuni care să implice forŃa în scopul realizării unui ideal au cunoscut forme dintre cele mai diverse: răscoale ale Ńăranilor. ancorată într-o imobilitate tradiŃională. acel spaŃiu continuu tricontinental interpus median între Nordul şi Sudul terestru. Teroarea şi frica au reprezentat. Phobos (teroare) şi Deimos (frică) sunt numele celor doi cai ce trăgeau carul de luptă al temutului zeu al războiului.Una dintre cele mai semnificative caracteristci ale Islamului contemporan rămân tendinŃa de respingere categorică a culturii şi civilizaŃiei occidentale şi refuzul acceptării tendinŃelor de globalizare. mult modificată. se pot constituii în moment de referinŃă al activităŃii teroriste. dar nu completă a unui pol de putere ce se va impune într-o nouă ordine mondială. mişcări de rezistenŃă împotriva dominaŃiei străine etc. în mod frecvent. Acest fenomen indică. petrecute în Statele Unite ale Americii. instrumentele de exercitare a puterii. MenŃinerea acestei tendinŃe creează posibilitatea adâncirii clivajelor sociale. în plan social. unde valorile neislamice sunt complet refuzate. politice. cu ritmuri de creştere superioare lumii occidentale. În decursul timpului. împreună cu ansamblul consecinŃelor generate. Realitatea prezentă confirmă pe deplin această legendă antică. ViolenŃa. de cele mai multe ori. se poate vorbi de o evoluŃie a fenomenului terorist de până la 11 septembrie şi o alta. numărul populaŃiei. alături de care a cunoscut o continuă diversificare şi amplificare a metodelor şi mijloacelor de manifestare. Una dintre primele 292 . opunându-se noului universal şi globalizării. şi nu în ultimul rând ideologiile extremiste antioccidentale care promovează ca formă de luptă terorismul internaŃional – toate acestea oferă imaginea complexă. Terorismul – o ameninŃare globală Evenimentele din 11 septembrie 2001. războaie civile şi de eliberare naŃională. ce urmează acestui moment. ce reprezintă circa 25 % din totalul populaŃiei globului. terorismul poate fi identificat în diverse perioade ale evoluŃiei umanităŃii. este folosit ca factor de presiune şi ameninŃare. o cultură îndreptată spre valori tradiŃionale. Ares. Mitologia greacă evocă plastic un adevăr incontestabil.4.

având ca scop consolidarea noului guvern prin descurajarea tuturor acŃiunilor contrarevoluŃionare. Un alt moment important în evoluŃia fenomenului terorist este marcat de RevoluŃia Franceză. acŃionând în conformitate cu o regulă autoimpusă: „Să trăieşti după o misiune este o ruşine”. Bucureşti. după 1918. 106 antiterorism. care acŃionau sub influenŃa drogurilor (haşiş). 106 Termenul „hashassins” provine din limba araba şi poate fi tradus ad literam ca „mâncătorul de haşiş”. Editura Antet. Grupul a fost distrus în secolul XIII. acŃiunile mişcărilor anarhiste de la sfârşitul secolului XIX din FranŃa. activitatea teroristă a fost Gheorghe Arădavoaicei şi colab. contraterorism. au fost angajaŃi de către liderii lor spirituali pentru a răspândi teroarea printre creştini şi alŃi inamici religioşi. care luptau contra unui guvern aristocratic.Hr. Membrii acestui ordin îşi atacau Ńintele. De cele mai multe ori. terorismul a fost folosit la început. prin apariŃia mişcărilor separatiste naŃionaliste sau a mişcărilor fasciste. Spania şi SUA au impus o nouă formă de manifestare a acŃiunii teroriste. cunoscuŃi sub denumirea de Asasini. p. SperanŃa mesianică şi terorismul politic au reprezentat caracteristicile permanente ale sectelor religioase. citate frecvent în bogata literatură de specialitate. sau ale grupurilor ultranaŃionaliste irlandeze. 1997. 293 . Ca armă exclusiv politică.manifestări de acest gen. Sfârşitul secolului XIX aduce noi modificări fenomenului. este reprezentată de activitatea sectei religioase a Sicari-lor. după comiterea unui asasinat ei se lăsau prinşi. de dizidenŃii unui ordin secret islamic. în anii ’70 d. contra unor pretendenŃi la putere sau chiar împotriva populaŃiei în scopul de a o supune. în secolele XI-XIII. Aceşti fanatici musulmani. termenul devenind substantiv comun în majoritatea limbilor occidentale. instaurat ca metodă de stabilire a ordinii şi ca instrument de guvernare al proaspătului stat revoluŃionar.. Italia. Prin acŃiunile revoluŃionarilor ruşi. „terorismul sistematic”. de dimensiuni reduse. macedonene. aripă activă a mişcării zelote din Palestina. la începutul primului război mondial. Terorism. dinainte stabilite. Dacă. terorismul era considerat ca un fenomen de extremă stângă. 51. folosind o sabie specială. dar folosirea asasinatului ca instrument politic a proliferat. care foloseau teroarea în lupta lor pentru autonomie sau independenŃă naŃională. când în contextul sângeroaselor acŃiuni revoluŃionare cuvântul terorism a fost folosit pentru prima oară ca sinonim cu „regimul terorii”. sârbe şi armene. AcŃiunile acestor ordine religioase puteau fi îndreptate împotriva membrilor unor elite.

o altă faŃetă a terorismului a început să se manifeste cu precădere. acum. cel de dreapta doreşte să reînvie trecutul. În plan financiar şi logistic. cărora le-au fost atacate două dintre simbolurile naŃionale. Cauzele manifestării „noului terorism”. În a doua jumătate a secolului XX. ci realizarea unor Ńeluri globale. OrganizaŃiile teroriste. grupările teroriste acŃionând asupra statelor şi chiar a întregului sistem global. vizând modificarea raportului de forŃe în lume.poziŃionată în extrema dreaptă. În plan politic. În plan social şi economic. identificabile la un nivel general în ansamblul modificărilor survenite în sistemul ordinii mondiale. şi lista ar putea continua. AlternanŃa stânga-dreapta va continua totuşi să existe. În plan psihologic. terorismul devenind. teroarea exercitată de grupările fundamentaliste islamice din Orientul Apropiat şi Mijlociu va aduce în prim plan internaŃionalizarea terorismului. Ultimii ani au produs o reconfigurare generală a fenomenului terorist. în prezent au dezvoltat adevărate structuri transnaŃionale ale căror scopuri nu mai vizează efecte imediate cu o sferă limitată. peste 4. Terorismul de stânga urmăreşte să instaureze pe cale revoluŃionară „viitorul luminos”. Asia şi America au condus la apariŃia noii strategii urbane a luptei teroriste. o ameninŃare globală. peste 10 miliarde de dolari pierderile companiilor aeriene. aceste reŃele ale terorii dispun în prezent de resurse necesare organizării oricărui tip de acŃiune teroristă. Cel de stânga respinge tradiŃiile şi temeiurile pe care se bazează societatea actuală. Tot în a doua jumătate a secolului XX. ameninŃările şi acŃiunile teroriste depăşesc limitele unor interese locale. cel de dreapta consideră că societatea contemporană a distrus tradiŃiile. a căror calificare şi pedepsire se fac conform normelor internaŃionale. Terorismul internaŃional include acele acte teroriste întreprinse în afara statului de provenienŃă a grupării teroriste. efectele momentului 11 septembrie nu mai pot fi cuantificate şi raportate la statisticile trecutului. încadrate ideologic de o parte sau de alta a spectrului politic. oriunde în lume. efectele acŃiunilor teroriste întreprinse în ultimii ani depăşesc nivelul pierderilor însumate ale ultimelor decenii. care până nu demult acŃionau la un nivel scăzut. Atacurile de la 11 septembrie 2001 reprezintă peste 6000 de victime omeneşti. înfrângerea gherilelor rurale din America de Sud şi radicalizarea activităŃii grupurilor teroriste urbane din Europa. Astfel.1 miliarde costul estimat al clădirilor World Trade Centre. la care se adaugă o cifră de două ori mai mare pentru înlăturarea efectelor şi reconstruirea unui nou ansamblu de birouri. Teroarea şi frica au depăşit cu mult graniŃele Statelor Unite ale Americii. fiind generată de existenŃa revendicărilor şi acŃiunilor diverselor grupări teroriste. 294 .

accesul facil al organizaŃiilor teroriste la o piaŃă mondială a comerŃului cu arme. cu grad sporit de autonomie. Când pregătirea acŃiunii teroriste. armament şi muniŃie provenite din dezintegrarea unor forŃe armate. Sunt cunoscute grupuri teroriste formate din 2-3 persoane. existenŃa lor fiind de cele mai multe ori condiŃionată conjunctural de anumite evenimente. fiind îndreptat împotriva instituŃiilor sau personalităŃilor politice. insuficienta organizare legislativă şi instituŃională privind combaterea terorismului la nivelul statelor. care acŃionează independent de alte structuri teroriste. expansiunea continuă şi tot mai accentuată a fundamentalismului islamic. coordonate şi finanŃate de grupările cărora le aparŃin. De cele mai multe ori. Din punct de vedere al spaŃiului în care se practică şi al întinderii efectelor sale. Sistemul de organizare. pentru o mai bună şi corectă înŃelegere. În cadrul grupărilor teroriste activează celule teroriste. numărul membrilor grupărilor teroriste diferă de la o organizaŃie la alta. cu posibilităŃi nelimitate de cooperare. în vederea pregătirii acŃiunilor. dispunând de o logistică avansată şi relaŃii în cadrul reŃelei teroriste. Terorismul internaŃional desemnează acele manifestări şi acte teroriste în care autorul. surse de finanŃare şi coordonare comună prezintă caracteristicile unei organizaŃii. dublat de deteriorarea climatului social în Ńările sărace şi de proliferarea tendinŃelor xenofobe în statele dezvoltate. sau a persoanelor neimplicate politic. dar care prin orientare ideologică. terorismul intern se manifestă sub forma terorismului politic sau social. se înfăŃişează sub multiple aspecte. instabilizarea unor noi zone prin apariŃia a noi tipuri de conflict local. care sunt formaŃiuni mai numeroase şi mai bine organizate. amplificarea şi diversificarea formelor de „sprijinire” a grupărilor teroriste de către servicii secrete şi state în interese conjuncturale proprii. La un nivel superior acŃionează grupările teroriste. Terorismul. o clasificare multicriterială. desfăşurarea actului şi efectele pe care le produce se limitează la spaŃiul unei singure Ńări. se disting două tipuri de terorism: naŃional (sau intern) şi internaŃional. pregătirea.prezintă la nivel particular o serie de caracteristici specifice perioadei actuale: reorganizarea grupărilor teroriste locale în reŃele suprastatale. formată din diverse grupări teroriste care acŃionează. deseori independent (în acelaşi scop al conspirării). avem de-a face cu terorism naŃional sau intern. victima. vidul de putere creat la nivelul organizaŃiilor internaŃionale. ce au generat noi forme de manifestare a terorismului. accentuarea decalajului economic între state. Forma superioară de integrare este reŃeaua teroristă. specialişti. în complexele sale forme de manifestare. fapt ce impune. desfăşurarea 295 .

Interpretarea scopului urmărit de acŃiunea teroristă poate încadra activitatea teroristă în trei categorii: politic. realizarea acestuia survenind ulterior printr-un proces similar principiului dominoului. un deziderat major în noua ordine internaŃională. naŃionalist. Noua geografie a drogurilor Una dintre cele mai grave şi complexe probleme cu care se confruntă umanitatea în prezent este cea a drogurilor.. Atitudinile fataliste şi 296 . actul terorist propriu-zis duc în mod indirect la atingerea scopului propus. grupările radicale de extremă dreaptă sau stângă. o formă globală.5.a. acŃiunea de violenŃă. ImplicaŃiile majore prezentate de noile forme de manifestare a flagelului terorist. care include mişcările iredentiste şi anticoloniale. diferită de cea precedentă. impun o diversificare şi amplificare a mijloacelor de investigare. prin care scopul propus se realizează nemijlocit în momentul comiterii actului terorist. antrenând o serie de elemente cu caracter internaŃional. social. lingvistică. care include grupurile sau persoanele care întreprind acŃiuni teroriste în mod aparent din raŃiuni personale. agravată însă de metoda de execuŃie prin teroare. Analizând fenomenul terorist din punct de vedere al momentului de îndeplinire a scopului urmărit. astfel. Terorismul de drept comun reprezintă acel tip de terorism care cade sub incidenŃa legii penale ca o infracŃiune de drept comun. reprezintă un exemplu tipic de terorism direct. patologic. 8. ideologic. Terorismul politic caracterizează o acŃiune teroristă îndreptată contra statului. În acest caz. care include activităŃile cu motivaŃie religioasă. se pot identifica două tipuri de terorism. Terorismul social desemnează acea formă de terorism care urmăreşte impunerea unei ideologii sau doctrine sociale. Terorismul direct reprezintă acea formă de manifestare a terorismului. interesele vizate şi efectele acŃiunii trebuie să depăşească nivelul local statal. În cazul terorismului indirect. locul de refugiu al autorilor sau complicilor. care include mişcările anarhiste. Asasinarea şefilor de stat. în vederea înlocuirii structurii statale. Criteriul cauzal impune identificarea a patru tipuri de terorism: etnic. formele de manifestare a scopului urmărit au consecinŃe doar în interiorul statului atentat şi nu sunt înregistrate efecte majore internaŃionale. actul terorist prefigurează scopul urmărit. separatism regional ş. Numeroasele faŃete ale acestui complex fenomen oferă în continuare multiple posibilităŃi de abordare. Abordarea geopolitică devine. care capătă. sistemului său politic. de drept comun.propriu-zisă. organelor sale sau reprezentanŃilor săi. cu rapiditate.

în momentul când religia a recurs la folosirea drogurilor pentru influenŃarea conştiinŃei oamenilor. l-a avut apariŃia drogurilor rafinate. deoarece utilizarea stupefiantelor în stare naturală şi în cantităŃi reduse nu reprezenta un pericol de neînlăturat. ÎncetăŃenirea ideii că haşişul şi cocaina conŃin substanŃe psiho-active care stimulează impulsurile sexuale. cu consecinŃe neiertătoare. servicii secrete ce nu se sfiiesc să recurgă la comerŃul cu droguri în scopul obŃinerii banilor necesari finanŃării altor servicii (C. numărul victimelor nu era atât de mare. economico-financiare. sociale. Se ştie însă cu certitudine că o anumită dezvoltare a cunoscut consumul de stupefiante în societăŃile primitive şi sclavagiste.). amintind corupŃia ce poate atinge chiar eşaloanele cele mai înalte ale puterii. dezvoltarea organizaŃiilor criminale la scara unor adevărate companii transnaŃionale (mafia siciliană. Dar folosirea anumitor plante pentru calităŃile lor euforizante este tot atât de veche ca şi utilizarea de către om a oricăror alte resurse naturale pentru hrană sau pentru tratarea unor maladii. Un rol deosebit de negativ în abuzul de stupefiante. constituind o ameninŃare pentru noua ordine socială şi economică a lumii. a încurajat şi mai mult consumul de stupefiante. corelată cu negarea efectelor nocive ale utilizării acestora. cartelurile columbiene). O nouă etapă în proliferarea drogurilor a fost momentul când s-au atribuit cannabisului şi frunzelor de coca proprietăŃi afrodiziace. care a luat în multe regiuni ale lumii proporŃii de masă. Se poate afirma că existenŃa şi efectele stupefiantelor au fost descoperite întâmplător în trecutul îndepărtat. acolo unde alte metode de persuasiune nu au avut efectele dorite. care au efecte extrem de puternice şi teribil de nocive în doze 297 .îngăduitoare din trecut au permis acestui flagel să atingă proporŃiile epidemice de astăzi. Amploarea problemei actuale a narcoticelor depăşeşte cadrul preocupărilor naŃionale.A. mergând până la economii naŃionale al căror PNB este depăşit de veniturile provenite din traficul ilicit de droguri – iată doar câteva din numeroasele faŃete ale acestui flagel. Pornind de la consumul şi abuzul drogurilor în rândul tinerilor. ea neavând nimic de-a face cu trecutul prea îndepărtat al omenirii.I. ImplicaŃiile medicale. la cotele cunoscute azi. politice fac din această situaŃie una dintre cele mai acute probleme ale lumii contemporane. Şi totuşi. Realitatea relevă însă faptul că această problemă a făcut întotdeauna parte din istoria umanităŃii. Problema consumului de droguri este considerată de mulŃi oameni ca aparŃinând perioadei contemporane.

undeva în zona Americii de Sud. ajungându-se ca un kg de marijuana să se vândă cu aproximativ 2 000 de dolari. în pofida unor preŃuri aparent mici. problema violării acestora.foarte mici. în sfârşit. care. drogurile au produs mai multe victime decât toate conflictele care au avut loc în această perioadă. alterarea relaŃiilor sociale dintre oameni. în unele cazuri. câştiguri întrecute doar de traficul de armament şi de exporturile mondiale de petrol. 298 . slăbiciunea unor organe de represiune. concurează cu puterea unor guverne. a respectării normelor de drept internaŃional sunt trecute de marii traficanŃi pe un plan mai îndepărtat. deci. un kg de opiu este vândut de producător cu sume ce variază între 1 000 şi 2 500 de dolari. De exemplu. pentru acest drog se plătesc 25 de dolari la îmbarcarea pe o navă sau o aeronavă. În prezent. printr-o diversitate de forme specifice. Principala cauză a proliferării acestui flagel ar putea fi reprezentată de posibilitatea extraordinară de a realiza câştiguri fabuloase într-un timp scurt. faptul că în zilele noastre flagelul stupefiantelor a luat proporŃii şi o amploare spaŃială nemaiîntâlnită. Pe piaŃa mondială ilicită. putem afirma că flagelul stupefiantelor reprezintă unul dintre cele mai grave pericole ce ameninŃă umanitatea. observându-se faptul că graniŃele. valoarea „mărfii” sporeşte de cel puŃin 100 de ori. şi continuând cu distrugerea sănătăŃii. cum ar fi: existenŃa de culturi tradiŃionale. apariŃia de organizaŃii criminale puternice. ca şi cum nu ar exista. îmbogăŃirea nepermis de uşoară a unora. Calculele traficanŃilor sunt însă diferite: ei transformă acest kg de opiu în heroină şi acest kilogram de heroină poate fi vândut cu circa 25 000 de dolari. când se trece la desfacerea lui de către reŃelele de comercializarea stradală. a cetăŃeniei. Şi. ceea ce conduce la concluzia că drogul a devenit una dintre cele mai rentabile afaceri ale secolului. De la începutul secolului XX. iar prin desfacerea cu amănuntul la toxicomani. La marijuana. La sosirea în SUA. constatăm o recrudescenŃă nemaiîntâlnită a flagelului drogurilor. În prezent este relevant faptul că bandele internaŃionale de narcotraficanŃi obŃin anual venituri ilicite de peste 500 miliarde de dolari. de circa 5 ori mai mult. acest lucru fiind posibil datorită unor condiŃii favorabile. Astfel. pornind de la influenŃa nocivă pe care o au asupra tinerelor generaŃii aflate în stadiul de formare. Grav este. corupŃia. cu cheltuieli reduse. rata profitului realizat de traficanŃi este la fel de atrăgătoare. încasările pot ajunge până la 10 000 de dolari. pentru aceeaşi cantitate traficanŃii încasează 100 000 de dolari. de asemenea.

prin selecŃie naturală. el fiind adus în Europa mult mai târziu. dar cu implicaŃii atât de grave pentru numeroase Ńări ale lumii. În decursul secolelor. Când ajunge în SUA. în prezent sunt cunoscute unele zone destul de întinse unde se practică o cultură ilicită de mac. cultura macului se întinde de o parte şi de alta a Ecuatorului. fără ca drogul să fi fost supus la alte operaŃii în afară de cea de trafic. Laos şi Myanmar. folosit pentru delimitarea sumelor provenite din contrabanda cu frunze. acest lucru întâmplându-se cu 4 000 de ani î. vine de la forma geometrică de triunghi a acestui teritoriu. producŃii mari de tulpini de mac. Alte surse susŃin că India şi China ar fi cultivat şi folosit pentru prima dată macul opiaceu. Termenul de „narcodolar” sau mai des uzitatul „cocadolar”. această marfă valorează deja 60 000 de dolari. FranŃa. este utilizat pe scară largă în cele două Americi. de asemenea. dar şi în alte zone ale lumii. socotite în echivalentul lor în tone de morfină. În prezent.Cocaina poate fi socotită unul dintre cele mai „rentabile” droguri. Denumirea. Din plasarea la colŃ de stradă. o zonă situată în locuri greu accesibile la graniŃa dintre Thailanda. Australia. demonstrând cu prisosinŃă afirmaŃia privind câştigurile traficanŃilor. ea se face în zonele greu accesibile ale Ńărilor producătoare. Papaver somniferum. traficanŃii achită cultivatorilor de coca între 3 500 – 4 500 de dolari pentru un kg. În ceea ce priveşte cultivarea ilegală a plantelor pentru narcotice. stocurile de opiu ale Indiei reprezentând circa 80 % din resursele mondiale.Hr. Principala regiune este cea cunoscută sub numele de „Triunghiul de Aur”. această varietate de mac a evoluat spre specia folosită astăzi la producerea opiaceelor. Spania realizează. Se afirmă că macul pentru opiu provine dintr-o varietate de mac sălbatic care creştea pe Ńărmurile Mării Mediterane. a cărui suprafaŃă este de 70 000 km2 şi sugerează 299 . Pe lângă aceste două state ce se detaşează clar din rândul Ńărilor producătoare. În afara Ńărilor care produc opiu în mod licit. din Australia sudică până în Suedia. pentru aceeaşi cantitate de cocaină pură se obŃine până la o jumătate de milion de dolari. fiind întrebuinŃat de populaŃiile ce ocupau teritoriile străvechii Mesopotamii. La preluarea de pe un aeroport camuflat undeva în zonele andine sau la izvoarele Amazonului. Cultura opiului. aparent romantică. Cele mai mari producŃii licite se obŃin în India şi Turcia. latitudinea cea mai nordică. zone aflate adesea dincolo de controlul eficient al guvernelor centrale. pastă de coca şi cocaină.

Statelor Unite le revine un procent de aproximativ 25 %.profiturile incredibile ce se realizează din contrabanda cu opiacee. La ora actuală. zonele de cultură de mac din Mexic au fost sugestiv denumite „Triunghiul de Argint”. dintre care 4 milioane preferă cocaina şi 500 000 heroina. Dintre Ńările mari producătoare. într-un timp extrem de scurt. care pot trata anual peste 750 de mii de persoane. mai cunoscut sub denumirea de heroină. De asemenea. este cultivat cu precădere în Ńările andine: Columbia. la temuta dependenŃă. Morfina este un alcaloid extras direct din opiu. morfina produce o serie de tulburări fizice şi psihice foarte grave. Cultura arbustului de coca. în lume. Arbustul de coca (Erytroxylon coca). este originar din America de Sud. ducând. Din această cauză. datorită condiŃiilor pedoclimatice favorabile. Curând s-a observat o extindere a culturilor ilicite de mac şi în alte Ńări ale Americii Latine şi din zona Caraibilor. Peru este liderul incontestabil al cultivării ilicite a arbustului 300 . dar pe suprafeŃe şi în cantităŃi mult mai mici. În afara „Triunghiului de Aur”. în Egipt şi Liban se cultivă mac opiaceu. se cunosc opiacee de sinteză. În prezent. Din totalul încasărilor la nivel mondial. Tot aici există peste 3 500 de centre de internare a toxicomanilor. Peru (unde se şi obŃin producŃiile cele mai mari) şi în proporŃie mai redusă în pădurile ecuatoriale amazoniene. Dintre cele mai importante subproduse. unul dintre cei mai mari consumatori din lume. Pe lângă rolul terapeutic foarte apreciat. după un număr mic de administrări.5 milioane de consumatori. Bolivia. practicate mai des în comunităŃi izolate. heroina nu se mai produce licit nicăieri în lume. au fost semnalate importante culturi ilicite de mac în Pakistan şi Afganistan. dar este şi mult mai toxic. conform statisticilor din ultimii ani. cu o puternică acŃiune analgezică. pe lângă produsul imediat extras din macul opiaceu. culturile ilicite de mac au luat proporŃii nebănuite. Un alt subprodus al opiului. ceea ce în cifre absolute reprezintă peste 150 de miliarde de dolari proveniŃi din comercializarea drogurilor. într-o mare diversitate de forme. amintim morfina şi heroina. În Mexic. la apariŃia Mexicului pe harta producŃiilor ilicite ale opiaceelor. în SUA existau circa 42. Desigur. o contribuŃie importantă a avut-o şi apropierea geografică de SUA. are efect analgezic mult mai puternic decât morfina (din care se şi extrage). fiind unul din cele mai puternice narcotice cunoscute la ora actuală. Astfel. diacetil morfina. toate obŃinute prin transformarea chimică a opiaceelor naturale. din frunzele căruia se extrage un alcaloid numit cocaină. La un moment dat. opiul preparat.

din care se obŃine o soluŃie uleioasă. cărora li se adaugă Marocul. Marijuana. ce prezintă multe puncte comune. O analiză mai atentă identifică o serie de legături majore între cultivarea ilicită a drogurilor şi poluare. Se dezvoltă cu precădere în climatul tropical. El se prepară din vârfurile florale ale plantelor. practic. datorită în primul rând proceselor de prelucrare în laboratoare clandestine. desemnează consumul plantei în stare naturală. Efectele ei halucinogene şi crearea unei mai slabe dependenŃe. în întreaga lume. ce se prezintă sub formă de pulbere albă. În prezent. culturi de cannabis se obŃin. Cannabisul (Cannabis sativa) este o plantă erbacee. fiind de circa 2 000 de ori mai puternic şi mai rapid ca narcoticele naturale. Angola. De asemenea. ale cărei origini sunt necunoscute. supremaŃia producerii şi traficării acestui drog. Principalul subprodus nociv obŃinut din frunzele de coca este clorhidratul de cocaină (cocaina propriu-zisă). Liberia). Australia de Est şi Noua Zeelandă. dar care creşte şi spontan.D. de această dată. obŃinut pe cale sintetică din tetratul de ergotomină. În ultimii ani. Nigeria. Până în prezent s-a acordat o relativ mică atenŃie legăturii dintre aceste două probleme. O altă categorie importantă de stupefiante. Abuzul de droguri şi poluarea mediului sunt două dintre cele mai importante probleme ale lumii contemporane.de coca. Cultura cannabisului. cifră ce depăşeşte suprafeŃele cultivate cu aceeaşi plantă din alte Ńări. este reprezentată de drogurile sintetice. supusă doar macerării. Columbia deŃinând.-ul. America de Sud (Paraguay şi Brazilia). dar ca pondere înregistrată în totalul producŃiei mondiale primele locuri sunt ocupate de Africa Central-Vestică (Congo. în pofida numeroaselor eforturi depuse de organismele specializate în lupta împotriva drogurilor împreună cu cele specializate în protecŃia mediului. peste 11 milioane de hectare de pădure tropicală au fost defrişate şi folosite în scopul cultivării cu plante folosite la producerea 301 . cultura cocaierului este răspândită în unele mici areale din Africa vestică şi Asia sudică. suprafaŃa cultivată ridicându-se la circa 125 000 de hectare. haşişul (răşina de cannabis) este cel mai cunoscut. Cel mai cunoscut este L. Dintre drogurile obŃinute pe bază de cannabis. iar în ordine următoarele continente: America de Nord (Mexic). cultivabilă. răspândirea culturilor şi folosirea ei brută au făcut ca acest drog să se înscrie în rândul celor mai ieftine şi consumate stupefiante.S. denumire spaniolă. din ce în ce mai la îndemâna traficanŃilor şi a consumatorilor.

Canabisul african pătrunde prin Italia. o mare parte din cocaina produsă în laboratoare clandestine pleacă spre SUA. se pare. Dacă ar fi să aruncăm o privire asupra hărŃii (figura 16). pleacă spre Japonia şi Australia. pleacă spre Europa. alături de America de Nord. După cum se observă. Două dintre aceste Ńări joacă rol de „plăci turnante” în traficul de droguri. Europa de Vest joacă un rol important în ceea ce priveşte consumul mare de droguri. Prima este Turcia. şi consumatorii din vestul Europei. fiind un principal punct de colectare al mărfii din Asia. Astfel. Traseele traficanŃilor de droguri sunt bine stabilite. direct prin Spania. Grecia şi Turcia. Prin structură. În prezent. obŃinut în Asia de Sud şi de Sud-Vest. Studiile arată că. America de Nord şi de redistribuire în Europa de Vest. oferind. Bolivia. am observa că de pe continentul Americii de Sud şi în special din Columbia. pleacă direct spre Europa sau tranzitând Africa şi Marea Mediterană. Europa Centrală şi de Est este localizată între producătorii asiatici de opiu (morfină şi heroină). rutele cocainei spre Ńările de consum împânzesc harta lumii. posibilităŃi neaşteptate traficanŃilor de tranzitare şi stocare a mărfurilor provenite din cele mai diverse colŃuri ale lumii. După cum se observă. pe de o parte. Opiaceele asiatice pătrund în Europa Vestică prin Turcia sau prin Rusia via Ucraina – Polonia. cocaina sud-americană pătrunde. de aici. dar şi pe rute ocolite. raze geografice de acŃiune. opiul (morfina şi heroina). Se poate spune că. deja recunoscută şi înregistrată pentru activităŃile din sfera producerii şi traficului de droguri. o dată cu abolirea sistemelor comuniste şi cu izbucnirea războiului în Iugoslavia – tradiŃionala poartă de acces dinspre Marea Mediterană – ruta Turcia – Bulgaria – România – Ungaria a luat locul acesteia. Marihjuana şi haşişul african iau drumul Europei şi Americii. pădurea tropicală actuală ar putea fi distrusă în circa 40 de ani. cei africani de haşiş şi marijuana. mărime. în ritmul actual al defrişării. 302 . prin Ńările baltice şi prin cele mediteraneene. Peru. organizaŃiile criminale specializate în traficul de droguri operează nestingherit dincolo de frontierele naŃionale. În prezent se cunosc câteva importante porŃi de acces ale drogurilor în Europa. De asemenea. Africa. direct sau cu escale în diverse puncte. Marea Britanie şi Olanda. America de Nord. de unde se răspândeşte în FranŃa.stupefiantelor. tranzitând America Centrală. aceste organizaŃii au foarte multe în comun cu corporaŃiile transnaŃionale. Astfel.

16. Geografia drogurilor .303 Fig.

nefiind înregistrate pe niciun ghid sau pe nicio hartă. Ingeniozitatea traficanŃilor pare a nu cunoaşte limite. geopolitica relaŃiilor de putere devine o geopolitică a energiei. pe Dunăre. trecut în declaraŃiile vamale. consumatorii fiind localizaŃi în ariile urbane. În prezent. perioada actuală în care numărul actorilor implicaŃi în competiŃia resurselor energetice s-a multiplicat. Reconfigurarea hărŃii energeticii globale Dacă până în secolul XX resursele energetice au contat prea puŃin în organizarea sistemului mondial. legătura cu Vestul consumator este realizată rutier şi feroviar prin Ungaria şi Ucraina.6. oferă în prezent posibilitatea de intrare a drogurilor atât prin arterele rutiere şi feroviare din Sud şi din Est. ideea de piaŃă de desfacere este în curs de testare de către marii producători. diverse mărfuri. creează premisele accentuării turbulenŃelor internaŃionale. intrată mai recent în angrenajul traficului de droguri. singurul scop fiind acela de a obŃine venituri mari. în care jocurile de interese internaŃionale sunt dominate de strategii ale resurselor naturale. în România. Deocamdată. ModalităŃile de transport ale „mărfii” sunt cele mai diverse. însoŃite de o inevitabilă şi continuă creştere a consumului de resurse energetice.România. ajungând în prezent elementul definitoriu al economiei mondiale. Deseori sunt folosite mici piste de aterizare şi decolare. energetica a avansat în ierarhia importanŃei strategice. la veniturile fabuloase obŃinute. 304 . acest monstruos flagel făcând parte acum din normalul cotidian. scop ce „merită” realizat cu orice risc. dar şi în amonte. înainte de 1989 ocupând o poziŃie nesemnificativă. la numărul din ce în ce mai mare al victimelor. au devenit mize centrale ale noii ordini mondiale. resursele energetice şi mai ales petrolul. locuri de acostare şi drumuri de a căror existenŃă oficialităŃile statelor pe teritoriul cărora se află nu au cunoştinŃă. lumea pare să se fi obişnuit cu ştirile referitoare la noi organizaŃii apărute pe eşichierul traficului de droguri. mergând de la transportul câtorva grame ascunse în cele mai diverse lucruri ale unui bagaj şi chiar înghiŃirea de pliculeŃe nedigerabile ce conŃin droguri şi până la transportul de sute de kg ascunse în vapoare şi avioane care au ca obiect de transport. Geopolitica prezentului. ca segment al populaŃiei cel mai afectat fiind cel al tinerilor între 18 şi 25 de ani. De asemenea. o dată cu rapidele transformări la care am asistat în secolul trecut. Dacă ordinea bipolară oferea un sistem economic relativ stabil. 8. cât şi pe mare şi apoi pe Dunăre. Creşterea numărului populaŃiei şi dezvoltarea economică.

America Latină de 51 ani. Europa de 13 ani şi America de Nord de 10 ani. America de Nord – 12 ani. petrolul ieftin aproape s-a epuizat. preŃul unui baril depăşeşte 60 USD). inclusiv pentru cele dezvoltate. Asia de 20 ani. Aceste crize ale petrolului au adus în discuŃie caracterul limitat al resurselor naturale şi nevoia de a găsi surse alternative de energie. Cele mai afectate sunt Ńările în curs de dezvoltare care nu dispun de resurse financiare care să le permită achiziŃionarea la preŃuri de peste 30 USD/baril (în prezent.Dezvoltarea domeniului energetic în ultimele decenii este condiŃionată de anumiŃi factori: • volumul limitat al rezervelor de combustibili fosili şi în special al celor de petrol. t şi. iar cele din spaŃiul CSI au cunoscut o scădere cu 10 % în aceeaşi perioadă. • existenŃa unor limite de ordin economic. ProducŃiile de petrol din SUA şi FederaŃia Rusă se află în scădere datorită exploatării intensive şi a epuizării rezervelor ieftine. Sunt însă diferenŃe foarte mari între regiunile globului: Orientul Mijlociu are o durată de asigurare de 110 ani. Rezervele din SUA au scăzut cu 14 % între 1984 şi 1994. America Latină – 76 ani. De altfel. ar putea asigura consumul global pentru o perioada de 40 – 44 ani. Politica Ńărilor OPEC pe piaŃa petrolului a generat crize majore ale petrolului în anii ’70-’80. Reducerea dependenŃei faŃă de petrol constituie o problemă pentru foarte multe Ńări. iar rezervele ce cărbune în special în spaŃiul CSI şi în SUA – mai mult de 46 % din totalul rezervelor mondiale. Orientul Mijlociu deŃine 66 % din rezervele mondiale de petrol faŃă de 57 % în anul 1980. Africa de 28 ani. Rezervele de gaze naturale sunt estimate la aproape 141 mild. De exemplu. cu excepŃia Orientului Mijlociu. t şi durata de asigurare este destul de mare la nivel mondial: 232 – 236 ani sub această valoare fiind numai Asia cu o asigurare a consumului de 180 ani. când preŃul a crescut foarte mult după ce timp de aproape 70 de ani preŃurile au fost foarte mici. impune renunŃarea la anumite consumuri. Europa – 65 ani. Rezervele de petrol sunt apreciate la 160 mild. • repartiŃia geografică inegală a rezervelor de combustibili fosili. Conflictul dintre Irak şi Kuwait a arătat că 305 . faŃă de nivelul consumului mediu mondial din ultimii ani. Creşterea preŃurilor. Rezervele de gaze naturale sunt distribuite în proporŃie de 34 % pe teritoriul FederaŃiei Ruse şi 31 % în regiunea Orientului Mijlociu. DiferenŃe în privinŃa duratei de asigurarea sunt şi în acest caz: Orientul Mijlociu – peste 100 ani. social şi politic. îndeosebi la petrol. Rezervele sigure de cărbune sunt de peste 1 000 mild.m3 şi pot asigura un consum global pentru o perioadă de 60 – 64 ani. India a fost obligată să-şi reducă consumul de petrol cu 25 % în perioada conflictului din Golf (1990 – 1991).

dar acest lucru implică o micşorare a consumului mondial de cărbune cu aproape 90 %. Nivelul emisiilor anuale de carbon variază mult de la o Ńară la alta: SUA (5. Japonia cu 6 %. Emisiile de carbon sunt mai mari cu 44 % la petrol şi cu 75 % la cărbune faŃă de gaze naturale şi se estimează că anual se pierd în atmosferă circa 6 mild. cărbuni 27 %. BalanŃa energetică mondială a fost dominată multe secole de biomasă. În anul 1990.A cu 7 %.t carbon.U. se consideră că biomasa contribuie cu circa 13 % la balanŃa energetică a lumii. Media de reducere este diferită: Uniunea Europeană va trebui să-şi reducă emisiile cu 8 % pe an.2 % în perioada 2008 – 2012 luând ca bază nivelul emisiilor din 1990. Acelaşi comitet a recomandat o reducere a emisiilor cu cel puŃin 65 %. ceea ce a dus la o reducere cu cca 50 % a fondului forestier mondial faŃă de suprafaŃa iniŃială a pădurilor. Cea mai mare parte a energiei primare comerciale este dată de combustibili fosili: petrol 40 %. Cu toate acestea. S. dar în Africa şi unele Ńări asiatice ponderile sunt sensibil mai mari. iar alte Ńări dezvoltate ca Australia şi Noua Zeelandă pot să-şi păstreze nivelul emisiilor din 1990. Comitetul InternaŃional pentru Modificarea Climei a confirmat posibilitatea unei creşteri masive şi rapide a temperaturii globale dacă nu se stopează emisiile de CO2. 306 . łările în curs de dezvoltare sunt scutite de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Ńările din regiunea Sahelului.2 t/loc). India (0. • poluarea tot mai ridicată pe care o suportă atmosfera datorită arderii combustibililor.25 t/loc).dependenŃa multor Ńări de petrolul din Golf poate crea tensiuni deosebite în economiile lor. Astfel că. concentraŃia CO2 în atmosferă a atins 360 ppm (părŃi la un milion) faŃă de 280 ppm la începutul utilizării combustibililor fosili. gaze naturale 23 %. Sunt unele Ńări care se confruntă cu o criză acută a lemnului pentru foc: India. în medie cu 5. dar şi nivelul întregii activităŃi economice a unei Ńări. eficienŃa energetică. ConferinŃa de la Kyoto (Japonia) din decembrie 1997 a marcat încheierea primului acord internaŃional pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. desfăşurată la Berlin în 1995. până în 1995. Japonia (2. ImportanŃa lemnului scade în urma apariŃiei maşinii cu aburi şi a intrării în circuitul economic a cărbunelui. Aceste diferenŃe reflectă tipul combustibilului de bază folosit în economie.4 t/loc). ConferinŃa privind schimbările climatice. a arătat faptul că nu se respectă un obiectiv al ConvenŃiei adoptate la Rio de Janeiro (1992) referitor la menŃinerea emisiilor de gaze cu efect de seră ale statelor industrializate la nivelul anului 1990.

Biomasa este utilizată şi pentru obŃinerea de combustibili folosiŃi în special în transporturi. FranŃa. Petrolul continuă să domine balanŃa energetică a lumii. Descoperirea şi punerea în exploatare a unor noi rezerve de hidrocarburi (Marea Nordului. dar se impun cu deosebire în secolul XX datorită puterii calorice superioare. Prognozele indică faptul că şi în următorii ani balanŃa energetică mondială va fi dominată de hidrocarburi. Sierra Leone).Chineză. Senegal. iar în unele Ńări dependenŃa faŃă de petrol este de aproape 100 % (Burkina Faso.A. în special. depozitare şi a preŃurilor mici pentru o lungă perioadă de timp. Cărbunele se impune în energia mondială la mijlocul secolului al XVIII-lea. Cultivarea plantelor bioenergetice pe terenuri cu pante mari. La începutul secolului XX. uşurinŃei în transport. dar la un preŃ de 4 ori mai mic. Germania.U. în special de cărbuni energetici.5 % în 1970 la 17 % în 1996. cu soluri puŃin fertile sau cu umiditate ridicată ar putea fi o soluŃie energetică pentru viitor. energiei mai mari pe care o oferă la acelaşi volum de carbon eliminat în atmosferă. Rolul consumului începe să scadă îndeosebi după 1920. faŃă de 35 % în Canada şi 17 % în R. datorită condiŃiilor tehnice din vremea respectivă. fiecare hectar cultivat cu Ceucaena produce anual o cantitate de lemn echivalentă energetic cu 25 barili de petrol.P. Hidrocarburile sunt folosite în circuitul economic începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea. Gambia. accidentele nucleare grave (Cernobâl – 1986) au făcut ca opinia publică să fie tot mai reticentă faŃă de energia nucleară. cărbunii acopereau 90 % din consumul energetic mondial. Marea Caspică). În Filipine. S. Alte Ńări încearcă să obŃină energie electrică folosind lemnul unor plante cu o creştere rapidă. astfel că prognozele indică o scădere a participării sale în structura producŃiei mondiale de electricitate – 13 % spre anul 2020. Marea Britanie. Energia nucleară se impune îndeosebi după anul 1960. Ponderea energiei nucleare la producŃia de energie electrică a crescut de la 0. când în lume funcŃionau reactoare nucleare în 32 de Ńări. iar secolul următor este denumit „secolul cărbunelui”. iar SUA au reuşit să obŃină etanol din porumb. Canada produce metanol din deşeuri lemnoase. datorită avantajelor oferite de hidrocarburi. dar vom asista la o creştere a ponderii gazelor naturale datorită. comparativ cu petrolul si cărbunele. După crizele energetice din 1973 – 1974 şi 1979 – 1980. are loc o creştere a producŃiei de cărbuni. când în lume funcŃionau deja 29 reactoare nucleare în state precum Uniunea Sovietică. Brazilia produce etanol din trestie de zahăr şi manioc. 307 . ApariŃia pe piaŃa energetică a petrolului şi a gazelor naturale a marcat debutul erei consumului masiv de resurse care nu a fost însoŃit şi de o evaluare corectă a rezervelor.

99.5 %. ele consumă 18 % din energia mondială şi produc 19%. aceste cifre continuând să crească. consumul de energie înregistrează diferenŃe mari de la o regiune la alta. Până la 1900 apar şi rafinării în regiunile Cu doi ani înainte însă. energia apelor oceanice sunt în expansiune. dar consumă 53 %. Indonezia (1883). India. geotermică. geopolitica trebuie să acorde o atenŃie deosebită acestei resurse ale cărei rezerve vor începe să scadă. Un echilibru găsim în Ńările aflate în tranziŃie. consumă numai 11 % din energia utilizată de către Ńările în curs de dezvoltare. China are un potenŃial explorabil mai mare de 2 milioane MW. 60 % din consumul Ńărilor din această grupă revine Ńărilor cu economii în creştere deosebită: China. se trece la explorarea petrolului şi în Canada (1862). în multe state. FederaŃia Rusă. eoliană. deşi şi-au triplat consumul comparativ cu 1975. Coreea de Sud. Brazilia. Energia apelor curgătoare are astăzi un rol important în producŃia mondială de electricitate – o pondere 19 %. 308 107 . łările din cadrul OrganizaŃiei pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică produc 38 % din energia mondială. ajungând la cca 338 exajoules (1 exajoule este egal cu 1018 joules). Brazilia 93 %. participarea sa atinge cote foarte mari. România apare ca prima Ńară care a înregistrat statistic o producŃie de petrol. deşi preŃurile de cost sunt încă ridicate. După SUA. Un studiu al Consiliului Mondial al Energiei arată că aceste surse ar putea asigura 12 % din consumul global de energie al planetei în anul 2020. Aceste Ńări au înregistrat o scădere destul de mare (17%) a consumurilor comparativ cu perioada dinainte de 1990. petrolul continuă să domine balanŃa energeticii mondiale. în schimb consumă numai 29 %. łările Africii. ProducŃia globală de energie a crescut cu cca 40 % în 2000 comparativ cu anul 1975. În Ńările în curs de dezvoltare. După câte am văzut. în 1857. În Asia. Energia solară. Indonezia. Norvegia şi Paraguay. Ńările în curs de dezvoltare produc 43 % din energia comercială. la Râfov. lângă Ploieşti. În acelaşi an este dată în folosinŃă şi prima rafinărie. Rusia (1863).Sursele regenerabile de energie se impun tot mai mult după anul 1980. dar capacitatea instalată este de numai 60 000 MW. PotenŃialul hidroenergetic termic amenajabil este valorificat parŃial în special în China. Începuturile explorării petrolului la scară industrială sunt date de primul foraj cu adâncime de 21 m din Pennsylvania (SUA) în anul 1859107. De exemplu. Într-o lume în care petrolul asigură cca 40 % din energia consumată şi peste 90 % din combustibilul necesar mijloacelor de transport.

După 1900 începe extracŃia petrolului în America Latină (Venezuela. marile regiuni petrolifere de pe Glob sunt legate de regiunile de contact dintre suprafeŃele vechi de uscat şi suprafeŃele oceanice: regiunea Golfului Mexic. proporŃia este mai mare pentru gazele naturale care însoŃesc ŃiŃeiul. nordul Venezuelei. cum sunt cele din Siberia de Vest. La adâncimi mai mari. Mexic. nordul Africii. Rezervele mondiale de petrol. Exploatările petrolifere sunt tot mai numeroase şi apar noi state pe harta producătorilor de petrol. Această organizaŃie stabileşte cote de extracŃie pentru fiecare membru şi preŃurile la principalele surse mondiale ale petrolului. se instalează conducte pentru transportul ŃiŃeiului (1865 în SUA). O creştere mare s-a înregistrat în 309 . navale şi aeriene. datorită descoperii unor noi zăcăminte. Ele au fost generate de caracterul antagonic al politicilor economice duse de Ńările dezvoltate (marii consumatori) şi Ńările mari producătoare şi exportatoare de petrol. RepartiŃia zăcămintelor de petrol indică existenŃa unei legături directe între prezenŃa acestora şi regiunile care au avut o stabilitate geologică redusă. cu ritmuri diferite. Argentina). Petrolul se găseşte în general la adâncimi de 3000 – 4000 m în regiunile terestre şi sub 500 m în zonele platformelor continentale. China. Caucaz. creşterii coeficientului de recuperare din zăcământ. se construiesc primele tancuri petroliere (1886 în Hamburg). iar după 1910 şi în Africa de Nord (Egipt). în Orientul Mijlociu (Iran. Crizele energetice din 1973-1974 şi 1979-1980 au adus mari perturbări pe piaŃa mondială a petrolului. Alaska. iar explorările nu dau rezultate deosebite.producătoare. Orientul Mijlociu. dar prima platformă de foraj marin a fost construită de abia în anul 1934 la Beaumont (Texas). Irak). Volumul rezervelor sigure de petrol a crescut permanent în secolul XX. Zăcămintele importante de petrol s-au format şi în depozite geologice mai recente suprapuse peste regiuni de platformă. Industria petrolului are o dezvoltare rapidă în secolul al XX-lea datorită extinderii utilizării motorului cu ardere internă şi a motorului Diesel în transporturile rutiere. Diversificarea industriei chimice şi obŃinerea unor produse sintetice din petrol duce la o creştere rapidă a consumurilor după anul 1950 fapt ce generează o intensificare a prospecŃiunilor pentru descoperirea de noi zăcăminte. reunite în cea mai mare parte în OrganizaŃia łărilor Exportatoare de Petrol. Începuturile exploatărilor submarine sunt înregistrate încă din 1886 la Summerland (California). reevaluării mărimii vechilor zăcăminte.

40 % (1980 – 2000) şi s-a datorat revizuirii rezervelor în câteva Ńări şi.t) indică o asigurare a consumului de aproape 44 ani. • Africa are 7. (tabelul 8). RepartiŃia geografică a rezervelor sigure de petrol este următoarea: • Asia deŃine 69. Nisipurile şi şisturile bituminoase conŃin cca 100 mld. Egipt 472 mil. t. Se remarcă regiunea Orientului Mijlociu. t. dar numai 14 au rezerve mai mari de 1 mld. rezerve probabile. În afara celor 14 state menŃionate. Rezervele de petrol sunt prezente în peste 70 de Ńări ale lumii. Siria 340 mil. Oman 660 mil. Malaysia 585 mil. care însumează cca. suficiente pentru viitorul apropiat. Aceste rezerve.t rezerve probabile. Argentina 310 mil. Trinidad-Tobago cu 73 mil.t. t. t. t. t. Rezervele economic-exploatabile se cifrează la 160 mld. 11 mld. România 218 mil.8 % din rezervele mondiale de petrol. t. t. Congo 113 mil. t. Pe lângă FederaŃia Rusă şi Norvegia menŃionăm rezervele din: Marea Britanie 605 mil. însă. Guatemala cu 66 mil. t. 310 . Gabon 182 mil. în foarte mică măsură. t. t. Indonezia 750 mil. t.t. • Europa (inclusiv FederaŃia Rusă) deŃine 6. adăugate la cele din zăcămintele de petrol sunt considerate. Ucraina 235 mil. O situaŃie favorabilă are Kazahstan cu 723 mil. • America de Sud însumează 8. în descoperirea unor zăcăminte în regiunile platformelor continentale sau în regiuni continentale mai puŃin explorate.t.t. Yemen 544 mil. t. t. dar ultimele cercetări indică rezervele potenŃiale foarte mari în zăcământul Tengiz (în extremitatea de nord-est a Mării Caspice) apreciate la cca.3 % din rezervele mondiale certe. cu rezerve însemnate mai notăm: India 776 mil. t. t. Celor trei mari deŃinătoare de rezerve (Libia. t. creşterea rezervelor de petrol a fost de cca. Ecuador 274 mil. într-o anumită măsură. Algeria) li se adaugă: Angola 726 mil.3 % din totalul rezervelor mondiale. la care se adaugă aproape 360 mld. În ultimul timp. t.. t rezerve sigure. t. tone petrol. t. descoperii de noi zăcăminte. t.perioada 1950 – 1970. Peru 109 mil. când rezervele sigure au crescut de la 13 mld. t. Raportul între volumul resurselor certe de petrol şi nivelul mondial al producŃiei din 1995 (3 mld. Azerbaidjan 157 mil. Marilor deŃinătoare SUA şi Mexic li se alătură Canada cu 758 mil. Alături de Venezuela deŃinătoare de rezerve sigure sunt: Brazilia 542 mil. 66 % din total.2 % din petrolul mondial. Se speră. • America de Nord şi Centrală posedă 8. Danemarca 101 mil.2 % din rezervele certe de petrol.t la 90 mld. Nigeria. Columbia 462 mil.

t. cu următoarea repartiŃie geografică: Asia – 18. în zonă a Golfului Mexic şi în Golful Guineea (tabelul 9).90 3.t. Papua-Noua Guinee 31 mil. America de Nord şi Centrală – 6. 1998 • Oceania posedă 0. Rezervele sigure şi potenŃiale de petrol din regiunile „offshore” sunt de peste 37 mld.3 mld. Europa – 5.7 mld.93 3.t. îndeosebi pentru platformele de foraj din Marea Nordului (petrolul Brent este cel mai bine cotat pe piaŃa mondială).7 mld.U Venezuela Mexic FederaŃia Rusă Libia SUA China Nigeria Norvegia Algeria Volum rezerve (mild. America de Sud – 1. dar cele de perspectivă indică adâncimi mai mari datorită progresului tehnic. t.72 12.90 6. crt.t.41 13.5 mld.84 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 łara Arabia Saudită Irak Kuwait Iran E.69 1.18 Raportul rezerve/ productie/an 85 363 132 69 113 67 44 21 87 10 22 19 12 21 Sursa: ENERGY STATISTIC YEARBOOK.t) 35.26 1.A.Tabelul 8 Principalele Ńări deŃinătoare de rezerve de petrol (1997) Nr.35 12. Oceania – 0.t. Cheltuielile de exploatare sunt mai mari în cazul exploatărilor submarine.t.49 1.t.62 13. repartizate îndeosebi în Oceania – 199 mil. Africa – 3. în Marea Nordului.7 mld.33 9. t.2 % din cantitatea totală a rezervelor mondiale sigure. 311 . t şi Noua Zeelandă 17 mil.3 mld.67 5. Principalele Ńări deŃinătoare de rezerve submarine de petrol sunt în regiunea Golfului Persic. Zăcămintele submarine pot fi exploatate astăzi până la 200-250 m sub nivelul mării.

Tabelul 10 EvoluŃia producŃiei mondiale de petrol Anul Prod. Astfel.A.. 2001 Energy Statistics Yearbook. (mil.A. iar Ńările din Orientul Mijlociu cunosc o scădere a producŃiei datorită conflictelor militare din zonă. America de Sud. crt. U.Tabelul 9 Principalele deŃinătoare de resurse de petrol în domeniul submarin (mld.S. S. a crescut foarte mult în Orientul Mijlociu.R.t – 2000) Nr.A trec la exploatarea zăcămintelor din Alaska.07 5. 60 % în 1938 şi 63 % în 1946. Înregistrarea statistică a datelor referitoare la producŃia mondială de petrol indică o evoluŃie foarte rapidă în special în anul 1960 şi o perioadă de stabilitate după 1980 (tabelul 10). care în 1930 deŃineau 72 % din totalul mondial.71 2. în Africa.U.7 1900 20 1960 1000 1970 2330 1980 3020 1990 3005 2000 3031 Surse: Economia mondială în cifre.S.S.S.. producŃia a scăzut mult în S.t) 1860 0.R. 2001 312 .A. 1 2 3 4 5 6 7 łara Arabia Saudită E. ProducŃia mondială de petrol a fost dominată multă vreme de S.R. şi în fosta U. După anul 1974 se produc mutaŃii semnificative în ierarhia producătorilor de petrol. Regiunea Orientului Mijlociu extrăgea în 1946 doar 6 % din totalul producŃiei mondiale.U Mexic Marea Britanie Norvegia Nigeria India Volumul rezervelor 7.58 2.S devine primul producător mondial. Orientul Mijlociu deŃinea 37 % din producŃie şi Africa 13 %.04 1.U.88 7.04 Sursa:World Resources 2001 RepartiŃia geografică a producŃiei de petrol. Ponderi mai mari aveau U. la declanşarea primei crize majore a petrolului. În perioada următoare. În anul 1973.U.S 11 % în 1938 şi 15 % în 1946.36 2.

Zoubair. exploatările submarine mai importante sunt în perimetrul Darius.Principalele regiuni şi Ńări producătoare de petrol sunt: • Asia deŃine 42 % din producŃia mondiala de petrol. Kuwait a cunoscut o scădere mare a producŃiei în timpul conflictului militar cu Irak (1990-1991). Iranul fiind în 1995 a patra producătoare mondială (183 mil. t).A. inclusiv cota aferentă din producŃia Zonei Neutre). 9 mld. Qatar (19 mil. Arabia Saudită a devenit prima producătoare mondială în ultimii ani (426 mil. t). dar embargoul constituit de ONU pentru petrolul irakian a determinat scăderea producŃiei până la 36 mil. t în 1997. Agha Jari. Iranul este prima Ńară care a exploatat petrol din Orientul Mijlociu şi în anul 1973 era al treilea producător mondial. ceea ce permite un grad ridicat de valorificare. t). R. Alte Ńări producătoare în Orientul Mijlociu sunt: Oman (44 mil.t rezerve recuperabile – de-a lungul litoralului între Safaniyah şi Dhahran şi în regiunea submarină a Golfului Persic: Manyfa. t în 1995). cea mai mare cotă revenind Ńărilor din regiunea Golfului Persic. cea mai accentuată creştere fiind după anul 1970. urmată de o redresare treptată. cu rezerve de cca. t). Conflictul militar cu Irakul a determinat o scădere foarte mare a producŃiei (20 milioane tone în 1987). apreciat ca cel mai mare zăcământ al lumii cu cca 11 mld. t în 1995. Emiratele Arabe Unite dispun de exploatări mai recente (după 1962) şi au devenit o mare producătoare în ultimii ani (114 mil.. t în 1995) datorită scăderilor mari de producŃie din FederaŃia Rusă si S. Gach Saran. Ain Zalah.P Chineză a devenit o mare producătoare în ultimii ani. Bururgan. Exploatările din această zonă prezintă avantaje incontestabile: adâncimile la care se află zăcămintele sunt reduse (în medie sub 2000 m). Principalele exploatări sunt situate în sud-vestul Ńării: Marun. productivitatea sondelor este foarte mare. Principalul zăcământ este Burgan. Umm Sharif în Abu Dhabi şi Fateh în Dubai (exploatări din anul 1969). Irakul a fost până la izbucnirea „Războiului din Golf” al cincilea producător mondial. Cele mai importante zăcăminte sunt în nordul Ńării: Kirkuk. PreŃul de cost al extracŃiei este cel mai mic din lume datorită productivităŃii deosebite a zăcămintelor. dar apoi creşterea a fost rapidă (104 mil. Ras Tannurah. Nivelul producŃiei a atins 313 . iar densitatea petrolului este redusă. Ahwaz. situat în regiunea sudică. principalele exploatări sunt localizate în regiunea terestră la Ghawar. şi în sud: Rumaila.t. Bahrain (2 mil. Cea mai mare parte a producŃiei provine din exploatările submarine: Zakum. În zona Golfului Persic. în apropierea Golfului Persic şi considerat al doilea zăcământ al lumii.U.

China de Nord-Vest (Yumen). Tiumen. Bream). dar şi în regiunea terestră. Neftianîe Kamni). Surgunt). t.161 mil. Indonezia este cea mai veche producătoare de petrol din Asia şi a avut în 1997 o producŃie de 74 mil. Cercetările ulterioare au intensificat rezerve importante pe aliniamentul Marea Baltică – Marea Barents. în partea europeană: spaŃiul dintre Volga şi Ural (Sugurova. Samara. t în 1997). Kuban). În insula Sahalin au fost puse în valoare zăcămintele Sahalin I şi Sahalin II de mărime considerabilă. t în 1997) este a treia producătoare mondială. în insulele Kalimantare şi Jawa. t în 1997) şi dispune de zăcăminte submarine în Marea Nordului (Ekofisk. în apropierea Mării Caspice (Groznîi. Kazahstan (20 mil. Malaysia realizează în totalitate producŃia de petrol din exploatări submarine (37 mil. în partea asiatică cea mai importantă zona de extracŃie este Siberia de Vest („al treilea Baku”) cu exploatări principale în bazinul fluviului Obi (Samotlorskoe. Exploatări submarine cu producŃii semnificative sunt în regiunea insulei Jawa (Rembang) şi în Strâmtoarea Sulawesi. Punjab. în Peninsula Mangâşlak şi în platoul continental al Mării Caspice. Marea Britanie (120 mil. • Europa produce 20 % din cantitatea totală de petrol. statul chinez fiind al şaptelea producător mondial. t în 1997. Eldfisk. în zona platoului continental. Taimazî. Raja). Exploatările cele mai importante se află în insula Sumatera (Perlak. Volgograd).R. FederaŃia Rusă (303 mil. Principalele regiuni de extracŃie sunt. precum şi în apropierea teritoriilor deŃinute în insula Kalimantan: Sabah şi Sarawak. t în 1997) a fost cea mai veche regiune de exploatare a fostei U. Azerbaidjan (9 mil. ExtracŃia petrolului este mult mai 314 . t în 1997) dispune de exploatări în bazinul hidrografic Emba. Norvegia a devenit al doilea producător european (156 mil. provincia Hubei. Exploatările vechi din Peninsula Apşeron au fost înlocuite cu exploatări în zona submarină a Mării Caspice (Pescianîi. deşi producŃia a scăzut mult după 1991 când a înregistrat o producŃie de 400 mil. Brunei (8 mil.S. Principalele perimetre de exploatare sunt în regiunea estică a Peninsulei Malaya. în statele Assam. în China de Nord-Est (Daquing). t în 1997) obŃine cea mai mare parte a producŃiei din exploatările submarine din Marea Chinei de Sud. regiunea Peciora (Uhta). Cele mai productive exploatări sunt în Nordul Ńării: Takeng. Jambi.S. India (37 mil. Bihar. t în 1997) exploatează zăcămintele din sectorul britanic al Mării Nordului. t în 1997) are exploatări mari în partea terestră a Ńării. precum şi în regiunea submarină a Gofului Bo Hai. t.

t în 1997) are o producŃie constantă după 1990. Panhandle. Ultimule cercetări au intensificat zăcămintele de ŃiŃei în delta fluviului Mackenzie şi în platforma Continentală a Mării Beaufort. Gabon. Egipt şi Maroc) şi regiunea de la Golful Guineea (Nigeria. Magnus). Sag River). Algeria. SubcarpaŃii Curburii. Regiunea cea mai importantă este în provincia Alberta (Redwater. t. obŃinând 434 mil. Utah. în statele California (Bakersfield. – regiunea Middlecontinent cu exploatări mai însemnate în statele Oklahoma. Colorado. Perimetrele principale de exploatare sunt în regiunea centrală a Mării Nordului (Piper. deşi mult timp au fost prima producătoare mondială (din 1974 au fost întrecute de fosta Uniune Sovietică). iar mai la sud Angola). Kansas şi Arkansas. o veche producătoare de petrol. apoi urmează exploatările din provinciile Columbia Britanică şi Saskatchewan. respectiv. t/an).5 mil. New Mexico. – regiunea vestică. • America de nord şi Centrală asigură 18. t în 1997. litoralul vestic al Golfului Mexic (Chicontepec) şi în regiunea submarină a Golfului Campeche (Cantarell). Mexicul a avut o creştere rapidă a producŃiei în ultimele decenii: 22 mil.5 % în producŃia mondială de petrol. Statele Unite ale Americii sunt a doua producătoare mondială. Forties. Montrase) şi în apropierea insulelor Shetland (Brent. Podişul şi SubcarpaŃii Getici. în zona Lake Charles şi. 315 . România (6.scumpă faŃă de exploatările terestre. t în 1972 şi 168 mil. t în 1997. San Diego). Pembina). În acest continent sunt două regiuni principale de extracŃie: Africa de Nord (Libia. Principalele regiuni de exploatare sunt: – regiunea de la Golful Mexic (Louisiana – Texas) cu exploatări mixte în zona deltei fluviului Mississippi. • Africa are o pondere de 9.8 % din producŃia mondială de petrol. Cea mai recentă regiune de exploatare este platforma continentală a Mării Negre (cca 1 mil. Principalele regiuni de extracŃie sunt în peninsula Yucatan (Campo de Reform). Canada. principalele regiuni de exploatare fiind între CarpaŃi şi Dunăre: Câmpia Română (25 % din producŃie). Big Lake. Cook Inlet) şi submarine (Prudhoe Bay. Vernon. dar calitatea ŃiŃeiului este foarte bună (ŃiŃeiul Brent este cel mai bine cotat pe piaŃa mondială). a înregistrat în 1997 o producŃie de 95 mil. – regiunea Peninsulei Alaska cu exploatări terestre (Umiat.

în regiunea de nord (Salto) şi în partea centrală (Mendoza).) şi Oriente cu zăcăminte în bazinul mijlociu şi inferior al fluviului Orinoco (Oficina. Peru (6 mil. Egiptul înregistrează o creştere lentă a producŃiei (42 mil.8 % din ŃiŃeiul mondial. Ea dispune de exploatări submarine în regiunea Strâmtorii Bass. Waha. Algeria (38 mil. Exploatările cele mai importante sunt cele terestre la Eastern Region (Imo River. t în 1997). in 1997). după care a urmat o scădere continuă – 67 mil. Cele mai importante sunt în partea centrală şi nord-estică: Zelten. Wari) şi în Central Western Region (Olomaro). Gabon produce 15 mil.9 % din producŃia mondială de petrol. în special prin regiunea Mării Caraibilor. t în 1997) şi dispune două regiuni cu zăcăminte deosebite: zona lagunei Maracaibo care asigură mai mult de 30 % din producŃia Ńării (exploatări la Mene Grande şi Langunillas. t în 1997) dispune de zăcăminte importante în apropierea graniŃei cu Libia: Hassi Messaoud (Nezla. El Ghassi Tonil etc. t în 1997) are exploatări în Sudul Ńării (Podişul Patagoniei şi Insula łara Focului).). t în 1997. • America de Sud asigură 8. t. iar în zona Golfului Suedez la Ramadan şi Belayim. t). Jusepin. El Temblador). majoritatea zăcămintelor şi exploatărilor fiind în zona submarină. în nord şi la sud. Tra Juana etc. 316 .). Ecuador (20 mil. Argentina (41 mil. t în 1997). Venezuela este a cincea producătoare mondială (175 mil. Brazilia (42 mil.Libia a avut o producŃie record în 1970 (162 mil. Messdar. În Peninsula Sinai se află exploatări la Gemsa şi El Morgan. t). t în 1997) dispune de zăcăminte importante în statele Bahia şi în regiunea Amazoania. Nigeria este cea mai mare producătoare africană (93 mil. dar si importante exploatări submarine în regiunea de nord-vest. la care se adaugă cele submarine din dreptul Deltei Nigerului (Okan). în special datorită Australiei (25 mil. Zarzaitine etc. Mara. t în 1997) are exploatări terestre în regiunea Cabinda. Dezechilibrul în repartiŃia geografică a zăcămintelor de petrol dintre statele producătoare şi cele mari consumatoare a determinat curenŃi intenşi de transport maritim sau prin conducte. Exploatări mai noi sunt la vest de Nil – El Alamein. Askarene. t). Alte producătoare importante sunt Columbia (31 mil. Angola (35 mil. Edjeleh (Alrar. precum şi de exploatări terestre în statul Queensland (Moanie). Raguba. t (1997). • Oceania produce circa 0. t). Transportul petrolului.

în anii ’70. Capacitatea navelor a crescut de la 80. cele mai mari ponderi revenind Europei (1. 317 . la 500. fie în apropierea marilor centre consumatoare.18 mld. Norvegia.Flota de petroliere s-a dezvoltat în special după închiderea în 1956 a Canalului de Suez. Prelucrarea petrolului. Cele mai importante rute maritime sunt dinspre Orientul Mijlociu spre Europa.000 tdw.13 mld. Grecia şi Statele Unite ale Americii. t).000 tdw la 300. Japonia. Japonia şi America de Nord. în corelaŃie cu prezenŃa cererii sau a ofertei. t. t) (tabelul 11).t – 1997) Nr. Ńări din Uniunea Europeană. a materialelor plastice. t) şi Americii de Nord (1.000 şi. butan. motorină. bitum. Asiei (1.U. Centrele de prelucrare au fost amplasate.A deŃin cea mai mare capacitate de rafinare. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 łara S. fie în porturi specializate în exportul sau importul de petrol. Petrochimia permite fabricarea cauciucului sintetic. păcură. iar ponderea petrolului şi al produselor petrolifere în totalul mărfurilor transportate pe mare este de 54 %.A FederaŃia Rusă Japonia China Italia Germania FranŃa Marea Britanie Canada Coreea de Sud Capacitatea 759 680 301 062 248 000 164 000 139 800 113 950 96 100 92 802 92 239 88 538 ProducŃie 743 095 187 120 209 870 113 619 92 567 108 269 80 240 92 015 81 152 74 249 Sursa: Energy Statistics Yearbook 1998 S. urmate de FederaŃia Rusă. petrol lampant. Cele mai mari flote de petroliere le au Japonia. Petrolul are o mulŃime de întrebuinŃări.1 mld. detergenŃilor etc. Tabelul 11 Capacitatea de rafinare (mil. 40 % din tonajul flotei comerciale mondiale. parafină. fie în apropierea marilor regiuni producătoare. fibrelor textile.9 mld. propan. Petrolierele reprezintă astăzi cca.crt. Prin rafinare se obŃin: benzină. Capacitatea mondială a rafinăriilor era în 1997 de 3.U.

în zona Estuarului Mersey. în Sicilia. Ingolstadt. Kansas City). Philadelphia. important punct pentru transportul şi prelucrarea petrolului din regiunea Mării Caspice. Milano. Alte rafinării sunt amplasate de-a lungul conductelor magistrale: St. Torino. Cagliari în Sardinia. Ravenna). Olanda (69 mil. Kawasaki). principalele rafinării sunt în regiunea litorală estică (New York. Köln. Vancouver. t anual) are cele mai mari rafinării la Rotterdam (prezenŃa lor fac din Rotterdam cel mai mare centru mondial al prelucrării petrolului). Boston. În Asia se evidenŃiază: Japonia. Genova.Statele Unite ale Americii au ocupat poziŃia fruntaşă în prelucrarea petrolului încă de la începutul dezvoltării acestei industrii. St. Tuimazî. Dundee) şi la Marea Mânecii (Fawley). Marea Britanie are rafinării numai în zona litorală îndeosebi în zona de vărsare a Tamisei (Shellhaven). Karslsruhe. Dintre rafinăriile amplasate în porturi amintim pe cea de la Novorosiisk. Novara. FranŃa prelucrează petrolul în marile rafinării situate în regiunile litorale: Lavera. Beaumont – Port Arthur). Dunkerque la Marea Mânecii. Alte rafinării sunt chiar în porturi: Hamburg şi Wilhelmshaven. şi-a construit majoritatea rafinăriilor în regiunile litorale. Cleveland). a treia Ńară în privinŃa capacităŃii de rafinare. De-a lungul Senei se află câteva rafinării. în California (Los Angeles). Krasnoiarsk. Berre la Marea Mediterană. Mari unităŃi se află în zona Tokyo (Chiba. FederaŃia Rusă are cele mai importante rafinării în regiunea Volga – Ural (3/4 din capacitatea totală de rafinare) la Samara. Ufa. Augusta. Toledo. Perm. în Middlecontinent (Tulsa. Valpiano. în Estul Ńării. în Sudul łării Galilor (Milford Haven). în zona Marilor Lacuri (Chicago. Italia are cele mai mari rafinării în porturi (Milazzo. John şi Halifax Europa continuă să prelucreze o cantitate de petrol cu mult peste producŃia proprie. Sarnia. Canada dispune de rafinării mai importante la Montréal. pe Ńărmul Mării Nordului (Grangemounth. în apropiere de 318 . cea mai mare fiind cea de la Gonfreville. la Golful Mexic (Houston. în zona Nagoya. Angarsk. Alte rafinării mai mari sunt la Gelen. legate de conductele magistrale care vin dinspre porturile de la Marea Nordului şi Marea Mediterană. şi la Amsterdam. Baltimore). Petersburg. Rafinării importante sunt şi în nordul industrializat. Germania dispune de mari rafinării în Gelsenkirchen. la Marea Neagră.

Iran (49 mil. Indonezia. Recife. Cele mai mari rafinării sunt în Arabia Saudită (83 mil.Osaka. are o capacitate mai redusă de rafinare în comparaŃie cu producŃia. America de Sud dispune de o capacitate totală de rafinare de 203 mil. Cele mai însemnate sunt situate în regiunea estică: Curutiba. Venezuela. t anual) la Mena al Ahmadi. t anual) la Basra şi Kirkuk. formează în 1928 Cartelul InternaŃional al Petrolului. Aceste societăŃi. t anual). t anual). care pot prelucra anual cca 145 mil. Structura pieŃei petrolului a înregistrat importante modificări impuse de raportul dintre cerere şi ofertă. Importul masiv a determinat amplasarea rafinăriilor în porturi: Ulsan. Royal Dutch Shell). cele mai mari rafinării fiind la Shanghai. Beijing. t anual) şi Columbia (13 mil. Qatar. Irak (29 mil. Gabon. cea mai mare producătoare de petrol. Alte rafinării mari au fost amplasate în insula Hokkaido. Irak. împreună cu altele. Orientul Mijlociu. tone. Coreea de Sud (88 mil. Venezuela (62 mil. Algeria. în Nigeria (20 mil. la Arzew şi Skikda. t anual) la Ras Tanurah. CapacităŃi mari de rafinare sunt şi în Antilele Olandeze: Aruba şi Curaçao. cu următoarea componenŃă: Arabia Saudită. Libia. Fushun şi Lüda. t anual) la Abadan şi Shiraz. Chineză deŃine a patra capacitate de rafinare din lume. În 1960 ia fiinŃă OrganizaŃia łărilor Exportatoare de Petrol (OPEC). t anual). cu sediul la Viena.P. R. Iran. la Hakodare şi Muroran. Africa are rafinării mai puŃine. t annual) si-a depăşit mult capacitatea de rafinare în ultimii ani. Sāo Paulo. Această organizaŃie are un rol deosebit pe piaŃa mondială stabilind preŃurile şi controlând politica petrolieră a membrilor săi. Alte Ńări care au capacităŃi mai mari de prelucrare sunt: Argentina (30 mil. t anual) are rafinării importante la Amuay – Bay. Primele societăŃi petroliere apar la sfârşitul secolului al XIX–lea (Standard Oil) şi începutul secolului XX (British Petroleum. la Zuentina. Brazilia (70 mil. Rafinării mai importante sunt în Algeria (22 mil. Pusan. Emiratele Arabe Unite. în Kuwait (39 mil. Nigeria. San Lorenzo în zona Maracaraibo. t anual). la Suez şi El Iskandarya. Falcon şi Caripito în regiunea Oriente. t anual). Ecuador. Kuwait. la Durban şi Cape Town. la Post Harcourt şi în Africa de Sud (21 mil. ComerŃul cu petrol şi produse petroliere. Rio de Janeiro. în Egipt (27 mil. t anual). care a controlat mult timp piaŃa mondială a petrolului. t anual) are rafinării care lucrează în cea mai mare parte pe bază de import. în Libia (16 mil. 319 . t anual.

Coreea şi Singapore) (tabelul 12). principalele fluxuri petroliere porneau dinspre America Latină spre Europa de Vest. ApariŃia unei producŃii foarte mari în Orientul Mijlociu a determinat apariŃia unor fluxuri majore dinspre această regiune spre marii consumatori. 1 SUA 2 Japonia 3 Germania 4 Rep. Până în 1950. Coreea 5 Italia 6 FranŃa 7 Spania 8 Olanda 9 Singapore 10 Belgia Importatoare 1985 1997 161 169 64 12 63 68 43 37 14 16 łara Exportatoare 1985 1997 96 80 117 65 52 54 43 60 77 43 327 125 126 142 64 100 96 85 79 54 432 Arabia Saudită 226 Iran 104 Fed. cu economie de piaŃă. t anual) Nr. În următoarele decenii. 1998 320 . geografia schimburilor petroliere s-a modificat foarte mult. Rusă 100 Norvegia 84 72 55 62 55 28 Kuwait EAU Venezuela Nigeria Mexic Libia Sursa: Energy Statistics Yearbook 1987. łara crt. dar. dar în ultimul timp si-au făcut apariŃia şi Ńări recent industrializate (Rep. ulterior. producŃia naŃională acoperea nevoile economiei. creşterea consumului şi reducerea producŃiei au făcut să crească continuu cantităŃile importate. Până la cel de-al Doilea Război Mondial. Marile importatoare ale lumii sunt Ńările dezvoltate. deşi sunt un mare producător. importă cea mai mare cantitate de petrol.Statele Unite ale Americii. Tabelul 12 Principalele Ńări importatoare şi exportatoare de petrol (mil.

au producŃii însemnate. Peste 50 % din producŃia mondială de petrol intră în circuitul comercial mondial. Orientul Mijlociu deŃine mai mult de 30 % din exporturile mondiale.łările exportatoare. dar consumul intern este mai scăzut datorită unei dezvoltări economice mai reduse sau a numărului mic de locuitori. iar Europa importă 38 % din cantitatea totală. urmată de Asia – 32 % şi America de Nord – 26 %. cu excepŃia FederaŃiei Ruse şi Norvegiei. 321 .

322 .

. P. 11. 6. Geopolitica de la ideologie la strategie politică. 1999. BĂDESCU. I. BERSTEIN.. ANGHELESCU. Bucureşti. Sociologia şi geopolitica frontierei. Editura Antet. integrare. 1998.. NADIA. BĂDESCU. Editura Floarea Albastră. 9. Editura Enciclopedică.. BARI. Globalizarea şi efectele ei. MIHĂILESCU.. Bucureşti. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. 2. 1993. Bucureşti. Bucureşti. S. Bucureşti. L. N. Hoover Institution on War. Z. Editura Valahia.. Editura Militară. BODOCAN. 10. Bucureşti. Limbaj şi cultură în civilizaŃia arabă. V. Editura Mica Valahie. Tratat de Geopolitică. 1995. 14. I. 1986. Bucureşti. Editura Presa Universitară Clujeană. 1997. Un punct de vedere. Terorismul-fenomen global.. California. 1987. BAUMAN. BLOOMFIELD. Editura Institutul European. BODUNESCU.. 2004. Geopolitică.. antiterorism. 2001. 5 vol. G. Stanford University. ANGHELESCU. I. 1997. Terorism. Bucureşti. 4. 5. 1985. BĂDESCU. I. 1997. 323 . MILZA.BIBLIOGRAFIE 1. Bucureşti.. Editura Mica Valahie. 12. contraterorism. 15. 3. 7.. 16. Bucureşti. Sistem de sociologie noologică. Probleme globale contemporane. BELL.. Bucureşti. Geografie politică. I. J. Casa Editorială Odeon. E... Securitatea României. ARĂDĂVOAICEI. Editura Economică. Editura Politică. 13. 8. NADIA.. Actualitate şi perspectivă. Transnational Terror. BĂDESCU. şi colab. Noologia – Cunoaşterea ordinii spirituale a lumii. International Security. Introducere în Islam. Istoria Europei. ANGHEL. Editura Antet. BĂDĂLAN. Cluj-Napoca. 2003... B. DUNGACIU. 2002. 2003. Bucureşti. Revolution and Peace. 1991. I. globalizare.. D. Bucureşti. The New Agenda. I. P.

1995. 33. Bucureşti. BONCIU. Dreptul umanitar şi noua ordine mondială. CLOŞCĂ. CÂMPEANU. 27.. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Editura Militară. Bucureşti. Les Editions Arthaud. L. BROWN. Disorder and U. 1982. S. The Center of Strategic and International Studies. Le défi de la Guerre. Calculus of Strategic Drift. S. BRZEZINSKI. F.S. THUAL. 1979. autori. 1995. „Sfera Politicii”. 1995. C. Bucureşti. Bucureşti 1986. BOUTHOUL. Gândirea politică. 26. 1994. CARRERE.. 21.17. World Power Assessement 1991. 19. martie 1992.. A. I. 324 . P.. Washington. 18. Securitatea europeană în schimbare. 2001... Paris. 4/1989. Bucureşti. Editura Univers Enciclopedic. BRUCAN. F. Conflictele armate şi căile soluŃionării lor. G. Editura Corint. Grupul Editorial Corint. Editura Ars Docendi a UniversităŃii din Bucureşti. DicŃionar de geopolitică.(coordonator).. CHAUPRADE. Editura Tehnică. L. R. 2000. Order.L. Determinări şi implicaŃii social politice. nr. Grammaire des civilizations. Editura Meridiane. 29. R. 30. KANE.. Lumea fără URSS. BOUTHOUL. Z. 6 vol. Editura Militară.(coordonator). Editura Nemira. Paris. Z. BROWN. CODIłĂ. Semne vitale 1995 – TendinŃe care ne modelează viitorul. Editura Tehnică. BRAUDEL. CARRERE. Marea tablă de şah.. 1976. Probleme globale ale omenirii – Starea lumii 1994. 25. 20. State.. R. ANNEQUINN J. R. 1994.. L. 2001. 1991.. concepte. in: „The Washington Quarterly”. Presses Universitaires de France. BRAUDEL. Le post-communisme et la question nationale. spaŃiul şi teritoriul în secolul al XX-lea. Globalizarea. 28. CLOŞCĂ. 31. BRZEZINSKI. Bucureşti. BUZDUCEA. SupremaŃia americană şi imperativele sale geostrategice. Bucureşti. Cursa înarmărilor. 36. S. 23. 37. Editura Militară. în: „Politique Etrangere”. CLINE. H.. West View Press. 22.. 14/1994. 32. 1989. Bucureşti. 1740-1974. 2003. Paris. 24. Z. D. 1978... Dialectica politicii mondiale. BROWN. Geopolitică şi geostrategie... G. Guerre et civilization. R. I. Editura Amco Press. CLAVAL.. Probleme globale ale omenirii – Starea lumii 1995. R. 1987. Bucureşti. BROWN..(coordonator)... Probleme globale ale omenirii – Starea lumii 1991. Editura Tehnică.. nr. 1997. BRZEZINSKI. 34. A. Mediterana şi lumea mediterană în epoca lui Filip al II-lea. 35. Structuri şi paradigme moderne. F. R. P. Editura Tehnică. Bucureşti.Leadership.. L.

41. 1977.. Science and Technology. EmergenŃa şi reproducerea naŃiunilor. Bucureşti. România.. CUCU V.2/2000. 1995..M.. Cluj-Napoca. 48 (310)..... Decalaje în lumea contemporană şi implicaŃiile lor în domeniul militar. Casa de Editură „ViaŃa Românească”. COHEN.. Editura Albatros. DUCULESCU. 57. 2004. Iaşi. 39. Editura Alternative. P. 55.B. 48. Bucureşti. „Timpul”. 1984 56. N. OrganizaŃiile internaŃionale contemporane. 325 . EducaŃia şi problemele lumii contemporane. Bucureşti. 1997. Bucureşti. România.. „Terra”. Editura Militară. 4 vol. Editura UniversităŃii NaŃionale de Apărare. S. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică... Institutul European. Bucureşti. 2003 52. Editura Glasul Bucovinei. 2004. 2000. CORM. Cum să comparăm naŃiunile. dezvoltare. W. 44. Geopolitica.. DRÂMBA. 46. 42. M.. Editura Comunicare.. De la balcanizare la libanizare: istoria unei modernităŃi neîmplinite. DUłU. M. GRAMA. Moskva.. 50. Geografie umană. 1997. L. ANE-MARIE. G.38. Arktogeiałsentr. 1993. 1986. DOGAN. 47. Geopolitica. CODREA. Istoria culturii şi civilizaŃiei. Geografie politică. CUCU V. A. Editura Militară. P. Bucureşti. Geografia umană generală. dezarmare. S. W. DOLGHIN. 1992. The God that limps. COSTACHIE. 43.. PELASSY. 1963 40. Înarmare... 1998. Anul XXX(L). J. DELCAMBRE. 1997. Geography and Politics in a World Divided.I. Aproape totul despre… droguri. S. 54. O.. New York. Editura Universitatea din Bucureşti. DEICĂ. COLLIN. 58. Europa şi Orientul. Editura C. Bucureşti. V. Islamul. DEFARGES. Editura Militară.N.. 1994. CULDA. CUCU V. Geografie economică. Iaşi. nr. Bucureşti. 1996. DRĂGAN.. S. Norton and Company. A. 49.. P. 51. Editura Dacia. ContribuŃii geopolitice ale geografilor români. N.ro. 1989.A. Osnovi geopolitiki. 45. P. Geografia comerŃului mondial de arme. Editura Glasul Bucovinei. DUGIN. 1999. Bucureşti. Anul VII. DOBRESCU. Geografia populaŃiei. Bucureşti.. S. M. New York. 2000. Editura Licorna. DependenŃele de resursele energetice. Nr. D. Mislit’ prostranstvom. Bucureşti. „Coresi” S. Bucureşti. 53. DEICĂ.

. 2002. R. 1987.. G. FEND. 1439. Din preistorie până în anul 2000. F. 1990. 2004.1. în: Comparative Strategy. nr. Geografie economică mondială. FONTAINE. Iraq`s secret weapon: water. 71. A. 61. Paris. 67. S. 64. FRĂSINEANU. Paris. Calmann Levy. GUNTHER. London.. Editura Paideia. vol. 1983.K. 4. Editura All. 2000. D. 1993... B. D. 63. New York. T. Editura Floare Albastră. G. C. Editura FundaŃiei România de Mâine. 75. Editura Didactică şi Pedagogică. vol 10. GEAMĂNU. 65. I. în Ruth Legor Sivard.59.. Bucureşti... Editura Politică. „New Science”. John Wiley&Sons.2. 2005. ImplicaŃii ale factorului militar in viaŃa internaŃională. în „Defense nationale”. Bucureşti. Puissance aeriene et strategie. N. 1995 (ediŃie îngrijită de Ilie Bădescu). P. Editura Noua Alternativă. C. GRAY. Bucureşti.. Paris. 68. Geopolitica. Editura Polirom. GRAY.. Bucureşti. 1976. Editura Militară. Sociologia naŃiunii şi a războiului. mars 1984.. Edition Plon.. 1994. 1977. J. Vvedeniye v geopolitike. GUSTI. Drept internaŃional public. 77. 60.. Statele pe harta lumii. Economia mondială în secolul XXI.. M. J. Bucureşti. 62. BRAGHINĂ. PINATEL.. 74. I. GADZHIYEV.. 70. R. 80..2. C. New York. War and Deaths. Dimensiuni şi implicaŃii. 72. Bucureşti. Editura Politică. Cursa modernă a înarmărilor.. Deterrence in the New Strategic Environment.I. vol. The Geopolitics of the Nuclear Era:Heartland. Political geography.. Provocarea capitalismului global.. Moskva. ECKHARDT. 1970. Istoria lumii. 1988. 66. Editura Militară. FUKUYAMA. W. GALLOIS. Bucureşti. FRĂSINEANU. 1997. Istoria războiului rece. P. 79. vol. M. 78. FORGET.. GIURCĂNEANU. Editura FundaŃiei România de Mâine.. Géopolitique – Les voies de la puissance. FOUCHER. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. 1985. D. 1981. GEISS. S. S. nr. GILPIN. Rimlands and the Technological Revolution. ERDELI. GRAPIN. 1983. Second Edition. 73.. 1996.. World Military and Social Expenditures. Bucureşti. GROZEA. C. GLASSNER. Criza unei lumi în schimbare. FLORIAN. Logos. ECOBESCU. 76... La guerre civile mondiale. 69. M. Fronts et frontières: un tour du monde gèopolitique. 1994. Bucureşti. Bucureşti. 326 . 2000.

.81. S. Bucureşti. Editura Humanitas. A. în: „The Washington Quarterly”.I. 97. IOSIPESCU. International Peace Research. I. S. The Logic of InternaŃional RelaŃions.. JENNINGS..... 87. 89. Timişoara. SperanŃa în om.3..E. 1939. I. V.. 95.L.D. 94. 99. W. HUTIN. 1979. 100. HUNTINGTON. Editura Scripta. 92. Geopolitica şi geostrategia în analiza relaŃiilor internaŃionale.. S. Bucureşti. Edward Arnold Ltd. HLIHOR. 1987..P. Moskva. Oslo. Bucureşti.. Editura UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”. New York. vol. 1993. IANOŞ. FREY. B. Some International Law Aspects of the Refugee Question. V. „Journal of Peace Reseorch”. 83.CLIFF. 1998. După hegemonie. J. Foressman and Company. 1981.B.. Bucureşti. Patru scenarii de securitate pentru Europa de Est în anii’90. Scott. Editura Militară. Locational Models.. 1985. O abordare geografică. Bucureşti. 1977.. Random House.. „Journal of Peace Research”... 1989. I. 2000. HEYDEN. Caruselul violenŃei. 1991. Twenty Five Years of Local Wars. ViaŃa politică americană. KOLOSOV. EsenŃa şi funcŃia socială a unei şcoli sociologice reacŃionare. 327 . HUNTINGTON. Editura Tehnică. A. IONIłĂ. 84. A. Viitorul marilor puteri. Editura Militară.1/1977. P. 3/1978. Ciocnirea civilizaŃiilor şi refacerea ordinii mondiale. 93. 2001 98. nr.. Editura de Vest. XXV6. Editura Politică. Wars of the Ten Year.. MIRONENKO. 91. KENDE. F. „Journal of Peace” Research nr. S. G. I. JONES.S. London. Bucureşti. 82. P. primăvara 1992. Sisteme teritoriale. „Journal of Peace” Rosearch nr. SocietăŃile secrete. The Future of the Atlantic Alliance: Whither NATO? Whether NATO?. HEISBOURG. IOSIPESCU. Critica geopoliticii germane. Războaiele locale şi panoplia zeului Marte. London. Geopolitika i politicheskaia geografiya. H. 90. JOFFE. 1978.. Bucureşti.. The Rise and Fall of the Great Powers. 86. 1987.V. War of Ten Years (1967-1976).. O.P. 2005. Bucureşti. HAGGET.. 88. Twenty-Five Years of Local War. 2000. M. 1994. C. 96. KENNEDY... N. Militarization of Nature. 85.Y. 101. HVEEM. 1960. Bucureşti. Conflict and Control over Strategic Resources and Some Implications for Peace Policies. Editura Militară.KENDE.. 1988. IONESCU. Editura ŞtiinŃifică. Editura Antet. Aspekt Press. Y. KENDE.

121.A. Editura FundaŃiei România de Mâine. 1938. Russia and eastern Europe: will the west let them fail?. J.. primăvara 1992. 1968..ONIŞORU. Introducere în Geopolitică.102. RelaŃii InternaŃionale. Editura All.. La géographie ça sert d’abord a faire la guerre. McGrow-Hill... Bucureşti. 2003. KOHN.. M. BERSTEIN. Bucureşti. A. Confruntări armate din epoca contemporană în Despre pace şi război în era nucleară. Geografie teoretică. Y. Bucureşti. Nr. Editura Meteor Pres. 111. Bucureşti. 1995. MROZ... XXIX. 109. 357. Istoria secolului XX. 112.. Iuniti. Paris. H. 2002. MÉRAD.. Un raport al Consiliului Clubului de la Roma. H. Paris. în „Foreign Policy”. The World Partnership. 1991. 122.. A. MEHEDINłI. 2005. 1978.. 2007. Bucureşti. Încercare a unei hărŃi etnografice a Ńării Româneşti. Editura Polirom. 328 . „Annales de Geographie”. 1985. NOUSCHI. Prima revoluŃie globală. Moskva. (citată de Seişanu. Editura UniversităŃii Bucureşti. NARTOV. Tom. D. V. O strategie pentru supravieŃuirea lumii. Bucureşti.. LACOSTE. sept. Geopolitika. Editura Top Form. 106. în „L’Evenement du Jeudi”. C.. 103. vol. Manging Migrations. MORARIU. nr. 115. 114. En France comme URSS?. Editura Librăriei SOCEC & Co. S. P. 2002. Dictionnaire de géopolitique. MIHĂILESCU.A. Gestionarea crizelor politico-militare.. 1993. LACOSTE. NICOLAESCU G. I. Flammarion.. CODIłĂ C. DiplomaŃia. 1996) 110. N.158. Maspero. B. S. Iaşi. Bucureşti.NEGUł. MARIN. Editura All. 2003. 1965.. Editura Tehnică.. 113. nr...1/1993. 119. KISSINGER. Growing Poins in Lithuania. Editura Politică. 30 martie 1992. MILZA. Bucureşti. 120. 72. Emm. în „Foreign Affairs”. 1993. 1999. Paris. Islamul contemporan. 116. 105. 104. 108. 117. Bucureşti. KING. MAGORSKI.. 107. MEISSNER. J.. E. nr. 1998. Geografie regională. Editura Academiei Române. S. SCHNEIDER.86.. S. Bucureşti. de. Antropogeografia. în „News Week”. – F. Y. Continentele. 1920. GHE. MARTONNE. KISSINGER. New York. 118.. Mic atlas istoric al secolului XX. Editura Corint. A.

SEDILLOT. 125.. A... 1997. nr. PAPP. pratiques. 124. SANGUIN. V. New York. Elemente noi în studiul securităŃii naŃionale şi internaŃionale. 1979. 140. Limbile Europei.. I. Editura FundaŃiei România de Mâine. vol. G.. România.. SIMION. DVORTESKI. SALA. Bucureşti. POP. SECĂREŞ. Editura Top Form. New York.. vol.G. S. 143. 139. Bucureşti. evoluŃia şi elementele constitituve ale naŃionalităŃii. Bucureşti. 138. 133. 2003. PARRISH. SEIŞANU.. 136. 1998. O.. Bucureşti. 1997. România. SIMILEANU. Geopolitica haosului.. Editura Sylvi. 1970. IOANA.123.2. 130.N. Bucureşti. SIMION. Originile. Editura Univers Enciclopedic. Editată de AsociaŃia StudenŃilor Musulmani din România. 1998. P.... The Pursuit of the Nation-State. Editura Antet. Editura Politică. 1999. SIMILEANU. Macmillan Publishing Company. géopolitique. Bucureşti.. 2002. S. Editura Info-Team. T.. Géographie politique. Bucureşti.. L. Islam. Political Geography. J. Fenomenul militar în istoria societăŃii. 329 . VINTILĂ-RĂDULESCU. RAMONET. 45/nr. Editura Militară. Asimetria fenomenului terorist. Polemologia şi problemele păcii. D. 2004.Teorii şi Paradigme clasice. M. geografie şi geopolitică. 128. Tensiuni geopolitice. Bucureşti.. 1992. CredinŃă şi învăŃături. Bucureşti. 141. Editura Roza Vânturilor.. Editura Top Form. Paris. Editura Doina. 2003. I. Tipografia Valahia. Bucureşti. 131. Geopolitica în pragul mileniului III. Bucureşti. Timişoara. 129. Şcoala geopolitică germană. V. Bucureşti. SARCINSCHI. Enciclopedia Războiului Rece. Bucureşti. friches.. R. The Geopolitics of People Power. Editura Politică. „Stratégique”. 2001. 1963. iarna 1992. géostratégie: domaines. 1992. V.. Geopolitica. SARWAR. T. 127. Bucureşti. R. 1982. Editura Univers Enciclopedic. Editura Politică. Bucureşti. ROMAN. 1996. în „East Central Europe Journal of International Affairs”. Contemporary International Relations.. R. POUNDS. V. STANCIU..J. 134. 132. PEARSON. Editura UniversităŃii NaŃionale de Apărare. 126. ALEXANDRA. 135. N. S. 144. 2003. A. Editura Albatros. Principiul naŃionalităŃilor.L. POSEA Gr. Bucureşti. 1976. SAVA. SCHREIBER. Războiul şi economia. Istoria petrolului. 137. Editura Militară. Sfidarea mondială. 1991. Război contra speciei umane. Geopolitica.. 55. 3. 142. 1980. SARIN.

Istoria łărilor din Asia. TRINIQUIER. geografie. 160.. 165. Political Geography. C. 1985.R. R. 149. London. Africa şi America Latină. istorie. THEODORESCU.L. TĂMAŞ. „Studii şi articole de istorie”... TAYLOR. C. ZAMFIR. J-L.. 163. 162. 152.. Editions Albin Michel. Bucureşti. Bucureşti. 148.. 1993. Războiul şi politica în epoca contemporană. TĂMAŞ. SOARE. 153. Elemente de strategie militară. Editura Antet Bucureşti.. Bomba drogurilor. Specificul politic şi cultural al Europei de Sud-Est. The Woges of War 1816-1965. Carnegie Moscow Center. Bucureşti. 1991. Editura Academiei Române. Bucureşti.. 1972. The End of Eurasia: Russia on the Border Between Geopolitics and Globalization. łURLEA S. Bucureşti. TOFFLER. La Guerre. Paradisul iluzoriu.. TREBICI. STACATE. 2001. Paris 1980. De la unipolaritate la multipolaritate.. 1993. Bucureşti. 2004. P. 1999. Bucureşti. A Statistical Handbook. Bucureşti.. S. naŃionstate and locality. C. 157. P. World-economy.. Bucureşti. 1995. VASILE. 2003. TOFFLER. 155. Război şi anti-război. 156.. 159. Bucureşti. 1990. TRENIN. Editura ŞtiinŃifică. 150. Powershift – Puterea în mişcare. 1981. Editura Militară. Casa de editură şi presă „Şansa” S. I. M. Editura Lucman. P. InstituŃiile democraŃiei şi cultura civică. 151. Editura Oscar Print. Editura Militară. SINGER.J. C. 1989. Editura Antet Bucureşti. Editura Militară. Bucureşti. 147. P.... PopulaŃia Terrei. România şi lumea sud-est europeană în ajunul primului război mondial. Centrele de putere ale lumii. COŞCODARU. Editura Militară. Editura Militară. A. 1995. SOARE. J. Bucureşti. SUCEAVĂ. Geografia economică a lumii contemporane. New York. 146. SOARE. SOARE. I. A.V. Editura Militară.. LXIV. 161. 164. 1975. 158.. Lexicon militar. Editura Humanitas. VELCEA..145. 1986. Politică. Miraj şi realitate. OLARU. DicŃionar politic. Bucureşti.. 330 . 166. C. economie. D. 167. OLARU. Moscow. G. 1988. S. 154... I. Editura ŞtiinŃelor Sociale şi Politice. R. A. 1989. 1995. ZBUCHEA. D. Bucureşti. I. Bucureşti. Editura Noua Alternativă.. Editura Militară. 1999. Universitatea Independentă „Dimitrie Cantemir”. SMALL. Editura FundaŃiei România de Mâine.. Dialectica luptei armate. SUCEAVĂ. Bucureşti. 1980... Longman Group UK Limited. UNGUREANU. Bucureşti. Un dicŃionar al lumii moderne.. Geopolitica – o abordare prospectivă. SOARE. 2000. Tipologia conflictelor armate contemporane.. Z.

Chişinău. 1815-1964: A Quantitative Description. 1987. D.. *** United Nations. WALLESTEIN. New York. Editura Militară. Război şi stări conflictuale. Bucureşti. nr. The international classification of mineral ressources. WILSON. 175. *** Studii social-politice asupra fenomenului militar contemporan.168. 1980. 184. 177. Sistemul mondial modern.. 1994. 1992. 178. M. 1998. Editura Rombay.. Bucureşti. 1993. Paris 1991. Politica de putere. *** Geopolitica. 331 .. M. coordonator Vasile Secăreş.. 1991. 179. FEDN. vol.. WALD. Bucureşti. sept.. 183. „Anuaire economique et geopolitique mondial”. SLAVE. 1985. 188. Editions La Decoverte. C. J. OrganizaŃia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare. *** Statele lumii – Mică enciclopedie. *** L’état du monde. *** Orientul Mijlociu – Teritorii în schimbul păcii. PAGE. Osnovi rossiyskoi geopolitiki. Intergovernamental Organization in the Global System. Economic and Social Council. „Anuaire economique et geopolitique mondial”. Iaşi. I.. 186. Editura Meridiane. vol. Editura Glasul Bucovinei. Longman Group U. 1994. 170. Editura Politică. 176. martie 1987 185. 169. International Organization. Editions La Decoverte. Interfuturs. Geografiya pobedi. Editura ŞtinŃifică şi Enciclopedică. 1993. 181. „Lumea”. *** Despre pace şi război în era nucleară. Energy. 1970. *** L’état du monde. „Anuaire economique et geopolitique mondial”. Institutul Francez de Polemologie. 187. Ce limbi se vorbesc pe glob. 172.J. Vulnerability and War. WALLACE. *** Orientul Mijlociu – Apa o bombă incendiară. 11. G. W.K. în: L`Evenement du Jeudi. New York. nr. nr. 9. 1979. 1986. Bucureşti. Moskva. Editions La Decoverte. 1968. M. Editura Arc. 171. Report of the Group of Experts on Definitions and Terminology for Mineral Ressources. *** Face aux futurs. Editura ŞtinŃifică. 174. I. „Lumea”. Bucureşti.. 1999. 182. Norton. 15-16. 357.1993. Bucureşti. Caucase: les poudrieres. W. 180. 173. WINOCK. Londra. mai 1993. SINGER.. *** Aproches Polemologiques. Paris. 1995.. Paris. Paris. aprilie 1993. WIGHT. E. *** L’état du monde. ZYUGANOV. DicŃionar de termeni geografici. Paris. *** Geografia de la A la Z. L. *** Border and Teritorial Disputes.

195.Nations Unies. 1983. 1981. (Centru de informare şi documentare ONU). Munich: K. *** Yearbook of International Organizations.Sauer. 197. *** ONU. 200. 196. Nations Unies.G. 332 . *** Tipologia conflictelor armate contemporane. 201. paragraful 46. Munich: K. 192. 190. Vol. 1991/1992 (1992). *** Rapport de L’Organe International de Controle des Stupefiants pour 1994. Munich: K. Assemblee generale. Etude des rapports entre le disarmament et le développement.1. 1997. 1983 (1984). Nations Unies. *** Yearbook of International Organizations. 199. 1995.1978.G. 1991/1992 (1992) Vol. New York. *** BalanŃa militară mondială 1992-1993. nr. 191. *** Rapport de L’Organe International de Controle des Stupefiants pour 1995. Editura Militară.189. 1988.1. *** Yearbook of International Organizations. Bucureşti. oct 1989. *** ONU Doc A/37/386.Sauer.2. New York.3. 1996.G. 194. 193. *** World Military and Social Expeditures. Vol. *** Journal of Peace Research. *** Rapport de L’Organe International de Controle des Stupefiants pour 1996. 198.Sauer. New York. *** World Military on Social Expeditures.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful