You are on page 1of 47

www.tamiltorrents.

com

08.01.12 கவர்

ஸ்ேட

கால்பந்தாட்டத ஒ� வ�தி�ைற உண். ஆட்டத்தின் வ�தி�ைறக�க்� மாறாக
ப�ரேயாகம ெசய்�ம்வ�ரர்கைள எச்ச�க்க �‘மஞ்சள் அட’ காண் ப�ப்பார் ந.
அ�த்த�த்� அப்ப�ச் ெச, ம� ண்�ம் ைமதானத்திற்�ள் வர�� ‘சிவப்� அட்’
காண்ப�க்கப்பட்� அந்த வ�ரர் ெவள�ேயற். அேதேபால அ.தி.�.க.வ��ம்

இ�தியாக

சசிகலா�க், ‘ெரட் கார!’ ெகா�த்தி�க்கிறார் ெஜயலல. �டேவ இன்ன�ம
மைற�கமாக சசிகலா தரப்ப�ன�டன் ஒ உறவா�க் ெகாண்��க்�ம் க
வ�.ஐ.ப�.க்கைள� க�ைமயாகேவ எச்ச�த்தி�க்கி.
மைழையப் �றக்கண�த்த ெபா�!
�ன்றாவ �ைறயாக ெஜயலலிதா �தல்வர் ெபா�ப்ைப ஏற்ற ப�ற� நைடெப�ம
ெபா�க்�� என்பைதவ, கடந்த கால் �ற்றாண்� காலத்தில் சசிகலா ப இல்லாமல
நைடெப�ம் �தல் ெபா�க்�� இ� என்ப�த.தி.�.க.வ�னர மத்திய�ல் ெப�
எதிர்பார்ப்ைப ஏற்ப�த்திய. அ�மட்�மல, மற் கட்சிகைள சார்ந்தவர்க�ம் மி
எதிர்பார்ப்ேபா� பார்த்த ெபா�க்�� �ட்டத்ைதத!

‘தாேன’ �யல் கைரையக் கடந30-ம் ேததி ெசன்ைனய�ல் மைழ ெவ வாங்கிக
ெகாண்��ந்தேபா, ெதாப்பலாக நைனந்தப�ேய திரண்டனர் க ப�ர�கர்க. ப�ற்பகல
இரண்டைர மண�க்�த்தான் ெசயற்�, ப�றேக ெபா�க்�� என அறிவ�க்கப்பட்...
காைல எட்� மண�க்ெகல் ெசன்ைனய�ேலேய ெப�ய மண் டபமான வானகரம் �வ

ெவங்கடாசலபதி ேபல மண்டபத்ைத நிரப்ப�வ�ட்டனர் கட்சி நிர.
�தல்வ ெஜயலலிதா�ம் திட்டமிட்டதற்� �ன்னதாக பகல் ஒன்றைர
மண்டபத்தி வந்தா. �தலில் ஒ� சி�

ஹாலில் ஐந்� நிமிடம் சம்ப�ரதாயமாக

ெசயற்���க்�ப் ப, அனல்ெதறிக்க நடந்ேதறிய� ெபா�.
சசிகலா ந�க்கத்திற்�ப் , ெஜயலலிதா நிகழ்ச்சிகள�ல் எல்லாம் �க்க ெப�ம்
�ன்னாள் சபாநாயகர்.ெஹச.பாண்�ய�க்�த்தான் வரேவற்�ை ஆற்�ம் வாய்ப
கிைடத்த. கிறிஸ்�மஸ் வ�, அதைனத ெதாடர்ந்� .ஜி.ஆர. சமாதிக்� அஞ்சல
ெச�த்திய நிகழ்ச்சி ஆகியவற சசிகலா ந�க்கத்ைத வரேவ தான் ைவக்�‘பஞ்’கைள
அம்மா ரசிக்கிற என்பைதப் ��ந்�ெகாண்ட பா, இங்�ம‘�ேராகங்கள் நிைலக்’
என அ�த்தம் ெகா�த்�ப் ேபச. ெதாடர்ந்� இ�பத்ைதந்� த�ர்ம
நிைறேவற்றப்பட.
மத்திய அர�க்� எதிர!
தமிழகத்திற சிறப்� நிதி ஒ�க்கித்தர ம�, ��தலாக ஆய�ரம் ெமகாவாட் மின்ச
மத்தியத் ெதா�ப்ப�ல் இ�ந்� தராமல் இ�, �ட்டாட் ெகாள்ைகக�க்
வ�ேராதமாக நாடா�மன்றத்தில் சில சட்டத் தி�த் ெசய்வ, மகள�ர்

இட ஒ�க் கீ

மேசாதாைவ இன்�ம் நிைறேவற்ற, தமிழக ந�ராதாரப ப�ரச்ைனகள�ல் அலட்சியம
இ�ப்ப... என அர�க்� கண்ட ெத�வ�க்�ம் வைகய�ல் மட்�ம்ஆ� த�ர்ம
இ�ந்த. அைமச்ச வளர்மதி�, ெசம்மைல� ஆ�க்�ப் பாதித�ர்மானங்கைள வாசி.
ெபா�ளாளர் என்ற �ைறய�ல.ப�.எஸ. கழகத்தின் வர- ெசல� அறிக்ைகைய�,
வழக்கறிஞர் அண�ச் ெசயல என்ற �ைறய�ல் மேனாஜ்பாண்�யன் கழக
தி�த்தங்கைள�ம் வாசித. ெசங்ேகாட்ைடயன் நன்றி�ைர ஆற்.
தி�ர் வாய்
ேமற்ப நபர்கைளத் தாண்� ெபா�க்��வ�ல் உைரயாற்�ம் வாய் பாக்கியசாலிகள
ந�கர் ெசந்த, தி�ப்�ர் ேமயர் வ�சாலா, அைமச்சர் ேக.ப�.��சாமி, தங்கமண,
�ன்னாள் மந்தி� அன்வர்ராஜா ஆகி மட்�ே. இவர்கைளத் ேதர்� ெசய்த� �
ெஜயலலிதாேவ! �ன்ெபல்ல இ�ேபான்ற �ட்டங்க ந�கர் எ.எஸ.சந்திரன்தா
காெம�யாகப் ேபச கலகலப்�ட்�வ. அவர� இடத்ைதப் ெபற்ற ெசந்தில் தி�ெரன ே
அைழக்கப்பட்ட, ‘அம்மா �ன்ன என்னால் எ��ம் ேபச ��யவ�. இன்
அதிர்ச்சியாக இ�க்க’ என �றிவ�ட்�

இறங்கிக்ெகாண. ஆனா�ம் அவர ‘பா�

லாங்ேவ’, ெஜயலலிதா உள்ப �ட்டத்தினர் அைனவைர�ம் ச ைவத்த.
பாவாைடப் ப�வத்தில் இ�ந்.தி.�.க ேமைடகள�ல் ேபச வ�பவரான தி�ப்�ர் ேமய
வ�சாலாட்ச, சாதாரண ேபச்சாளராக

இ�ந்த தன இன்� ஒ� ேமயரா ெஜயலலிதா

உ�வாக்கிய��ப்பைத ெநகிழ்ச்ச வ�வ�த்�ப் ேபசின. தன� ேபச்சின் இைட, ‘தர்மம
தைல காக்�’ என் பாடைல ராகத்ேதா� பா�ய அவ, ‘�ட இ�ந்ேத �ழி பறித்தா�
ெகா�த்த காத்� நிற்’ என்கிற வ�க்� அ�த்தம் ெகா�த், �ட்டத்தினர் பல
ைகதட்�ன.
அவ�க்� அ�த்தப�யாக ேமைடேயறிய அைமச ��சாமி�ம் காற்�வ��ம் திைசை

ெத�ந்�ெகாண, ‘அம்ம, ந�ங் ப��ச்� வச்சா ப�ள்ைள. அ�ேவ ந�ங் வழிச்�ப் ேபாட்
அ� சாணம்தா. பரமசிவன் க�த்தில் இ�க்கிறவைரதான் பாம்�க்�. அ�ேவ கீேழ
இறங்க வந்�வ�ட்டால் யா�ம் சீந்தமாட’ என ‘ைடமிங’காகப் ேபச ைகதட்டல்கை
அள்ள�னா. வ�வாய்த்�ைற அைமச்சரான தங், ராமநாத�ரம அன்வர்ராஜா ஆகிேயா
சர்ச்ைச வைளயத்திற்�ள் � ைழயாமேலேய தங்கள� ��த்�க்ெகாண்.
எச்ச�த்த ெஜயலலி!
இ�தியாக மாைல நாேல �க்கால் மண�க்� ைமக் ப��த்த ெஜய, ெமாத்தம் ேபசி
இ�பத்ைதந்� நிமிடங்கள. ஆனால, ெவள�ேய ெகாட்�ய மைழக இைணயாக
மண்டபத்�க்�ள் இ�த்த இ�யாகேவ அ
ெசால்லலா. சசிகலா ந�க்க சம்பந்தமாக நைடெபற
வ�ம் வாதப் ப�ரதிவாதங்க�க்� ெசால்வதா
அைமந்த� அவர� உை. ‘‘கட்சிக்காரர்கள் பல. சிலர்
�ற்ற ெசய்த காரணத்திற்காக கட்சிைய வ
ந�க்கப்பட், ‘இ� நமக்� நியாயமா தண்டைனதா’ என
நிைனத், இ�ப்பைத ைவத்�க்ெகாண்� அைமதி
இ�ப்பார். இன்�ம் சிலர் மாற்�க் கட்சிக்� ெ.
அைதக்�ட நான் தவெற ெசால்ல மாட்ே. எப்ப��ம
அவர்கள் வாழ்ந்தாக ேவ?!
சிலர கட்சிய�ல் இ�ந்� ந�க்கப்பட்ட ப�ற�ம் அந்தக் கட் வ�டாப்ப��யாகத
ெதாடர்�ெகாண, ‘நாங்கள் ம�ண்�ம் உள்ேள வ. ம� ண்� ெசல்வாக்� இ�ப்ேபா.
இப்ேபா� எங்கைள பைகத்�க்ெகாண்டால ம� ண்�ம் உள்ேள ெசன்� உங்
பழிவாங்�ேவா. எனேவ எங்கைள பைகத்�க்ெகாள்ளாத�.’ என ெசால்கிறார். அப்ப�
தைலைம ம� � சந்ேதக வ�கிற அள�க்�ப் ேப�பவர்க�க்� மன்ன�ப்ேப க.
அ�மட்�மல அவர்கள�ன் ேபச்ைச ந, அதன் ப� ெசயல்ப�பவர்க�க்�ம் மன
கிைடயா�’’ என ெஜயலலிதா �ரைல உயர்த்திச் ெசான்ன, ெமாத்தக் �ட்
ஆரவா�த்த.
�ட்டம் ��ந்த�ம் இ�பற்றி ேப.தி.�.க. நிர்வாகிகள் சி, “எைத எதிர்பார்த்� தமிழ
��வ�ம்

இ�ந ெபா�க்�� உ�ப்ப�னர்கள் இங்� வந்த, அைத ெதள்ளத்ெதள�வா

அறிவ�த் எங்கள�ன் �ழப்பத்ைத அம்மா த�ர்த்’’ என்றார்கள் ப� உற்சா.
அ.தி.�.க. �த்த நிர்வாகி ஒ�, “கடந்த பல ஆண்�கள ெபா�க்�� மண்டபத்திற
ஆட்கைள அ�மதிப்பதில்�ட சசிகலா தரப்ப ஆதிக்கேம

இ�ந். அம்மா ேபசிக

ெகாண்��க்�ம் ேபா�ம்�ட பலர் ேபாவ�ம, ெவள�ேய ெசல்வ�மாக

இ�ப்பார.

கடந்த ஆண்� ெபா�க்�� இ�பற்றி வ�த்தத் ேபசிய அம்ம, ‘அ�த்த ெபா�க்�
இப்ப இ�க்கா. மி�ந்த கட்�ப்பாட்�டன் ’ என்றா. அன்� என அர்த்தத்தில்
ெசான்னாேரா ெத�யா, இன் அ� பலித்தி�க்கி’’ என்றார் அ.
ெதாண்டர்க�க்ேக �ன்!
ெபா�வாக ெபா�க்��வ�ல் நிைறேவற்றப்ப�ம் ஒவ்ெவா� த�ர்மானத்ைத�ம்
சீன�யர் நிர்வாகி �ன்ெமாழி, ேவ� இ� நிர்வாகிகள் வழிெமாழிவ வழக்க. அந்த

ெந�ய வழக்கத்�க்� இம்�ைற �ற்� ைவக்கப்பட்��க். ெமாத்தம
நிைறேவற்றப்பட்ட இ�பத் த�ர்மானங்கைள�ம் கட்சிய�ன் அைவத் தைலவர்
�ன்ெமாழி, அைனத் ெபா�க்�� உ�ப்ப�னர்க�ம் வழிெமாழிய அறிவ�க்க.
நிர்வாகிக சில�டம் ேபசியேபா, “கட்சிையவ�ட்� சசிகலாந�க்கப்பட்ட ப�ற�ம்
அைமச்சர்கள் சிலர் சசிகலா தரப்�டன் ெதாடர்ப�ல் இ�ப்பதா நம்பகமான
தகவல் கிைடத்தி�க்க. அதனால்தான் இந்தக் �ட் கட்சிய�ன் நிைலைய
ெதள��ப�த்த, அம்மா எச்ச�க்ைக வ��த்தி�க். ஒவ்ெவா அைமச்ச�க்�ம் த
நி�ப�த்தாக ேவண்�ய அக்ன�ப்ப�ட்ைச இ�. அதனால்தான் யாைர�
�ன்ன�ைலப்ப�த்தாமல் ெதாண்டர்க�க்� ெகா�த் ��ந்தி�க்கிற� இந
ெபா�க்�’’ என்றார்.
இட ெந�க்க
ெபா�க்� நைடெபற்ற மண்டபத்தின் ெகாள்ளள� இரண்டாய�ரம். அைத�ம் தாண
அைழக்கப்பட்��ந்த �மார் �வாய�ரத்� இ��� ேப�ம்

ெபா�ட்ப�த்தாம

வந்�வ�ட்டத, மண்டபத்�க்� ெவள�ேய ேபார்�ேகா, சாப்பாட்�ப் பந்தல்க
உட்கார ைவக்கப்பட. ெதன் மாவட்டங்க இ�ந் வந்தி�ந்தவர்கள் மைழ ம
�ராஃப�க்கால் தாமதமாக , அவர்க�ம் உள்ேள ெசல்ல ��யவ. அங்ெகல்லா
அகன்ற .வ� திைரய�ல ெபா�க்��க் காட்ச ஒள�பரப்பானா�, ‘வால்�’ இல்லாததால
யார் என ேப�கிறார்கள் என்� ெத�யாமல் ஏமாற்றத்திற்� உ.
கட்ச நிர்வாகிகளால் ைவக்கப்பட்��ந்த ேபனர்கள் மைழயால் ே, ம�ப��ம �திதாக
கட்�க் ெகாண்��ந்த. வழக்கமாக ெபா�க்��வ�ல் � ஆரம்ப�க்�ம் �,
பத்தி�ைகயாளர், �ைகப்படக்காரர அ�மதிக்கப்ப, �ட்டம் ஆரம்ப�க்�ம
ெவள�ேயற்றப்ப�வார. வழக்கத்திற்� மா, மாைல 4.35 மண�யளவ�ல் ெஜயலலிதா
ேப�வதற்� �ன பத்தி�ைகயாளர்கள் உள்ேள அ�மதிக், சில நிமிடங்கள�
ெவள�ேயற்றப்பட்.
�தல்வ�ன் �ட்�க
உைரயாற்றி ��கிய ேநரத்திற்�ள் �ன்� �ட்�க்கைதகைள�ம் ெசான்னார்.
அதில் ஒன, �ட இ�ந்ேத �ழி பறிப்பதற்� உதாரணமாக ெசால்ல ‘ேகாட�க் காம’
கைத. ‘ஒ�நாள் மரங்கள் எல்லாம் ஒன்�ேசர்ந்� ேபாய, ‘இைறவா! எங்கைள
ெவட்�ச் சாய்க்கப் பயன்ப�ம் ேகாட�கைள இன� அ�மதிக்காத�ர்’ என்றனவா.
அதற்�

இைறவ, ‘ேகாட� தயா�ப்பை நி�த்தச் ெசால்வதற், ந�ங்கள் ேகாட�க

ைகப்ப�� ஆவை நி�த்�ங்’ என்றா. அவர் ெசான்னதில் உள்ள உண்ை
��ந்�ெகாண மரங்கள் தைல�ன�ந்� நி. எனேவ, ‘த��ம் நன்�ம் ப�றர் தர ’ என
ெஜயலலிதா ெசால்ல�, ஏகப்பட்ட அப்.
தி�ர் �க்கியத்
யா�ம எதிர்பாராத வைக ய�, ெபா�க்�� ேமைடய�ல் �க்கியத்�வம் ெபற்றி நபர்
தி�வள்�ர் நாடா�மன்ற உ�ப்ப�னரான டாக்டர் ேவ�. அ.தி.�.க.வ�ல் அைமப்�
ெசயலாளராக இ�ந்த க�ப்பசாமிய�ன் மைற ெதாடர்ந, தாழ்த்தப்பட்ட ச

ப�ரதிநிதியாக இவர் அமர ைவக்கப்பட. தற்ேபா மாநில ம�த்�வ அண�ச் ெசயலாளரா
இ�க்�ம் இ, வ�ைரவ�ல அைமப்�ச் ெசயலாளர் அந்தஸ்�க்� உயர்த்
என்கிறார்.
ெபா�க்���க வந்தி�ந்த சாதாரண நிர்வாகிகள�டம் உற்சாகம் கைர�ரண்� ஓ�,
�க்கிய நிர்வாகிகள�ன் �கெமல்லாம் அதற்� ேநெர‘டல’ல�த்� கிடந்த. சம� பத்தில
கட்சிக்�ள் நடக்�ம் மாற்றங்கள்தான ப�திக்�க் காரணம் என்கிற.
படங்கள: ம.ெசந்தில்நா, கேணஷ
ெசல்வ, ரஜின�காந்

08.01.12 கவர்

ஸ்ேட

‘�ய�க்� ப�ன் அைமத’ என்பார். ஆனால, அைதப ெபாய்யாக்கிவ�ட்�ப் ேபாய��க
‘தாேன’ �யல. அ� ஆ�ய �த்ரதாண்டவத்தில் வ�வசாய ம� னவர்க� ம� ண்�ம் எப்ேப
அைமதி காண்பார்கேளா ெத�யவ�ல!
கடந்த �சம்ப28-ம் ேததி நள்ள�... மண�க்�120 கி.ம� . ேவகத்தில் தன� ஆக்ேராஷத்
காட்ட ஆரம்ப�த்‘தாேன’ �யல.
��ச்ேச�ய� அழேக வ �திெயங்�ம் உள்ள மரங்க. அைவ அத்தைன�ம் காற்ற
ேவகத்ை தாக்�ப் ப��க்க��யாமல் �றிந்�ேப, நகேர ப�தாப நிைலக்
வந்�வ�ட். மரங்கள் வ��ந்தைதய, ேபாக்�வரத் �ண்�க்கப்ப. ��ச்ேச�ய�ன
ஒேர ெபா��ேபாக்�

இடமான தாவரவ�ய �ங்காவ�ல் உள்ள அத மரங்க�ம் ேவேரா

சாய்ந்�வ�ட. கடற்கைரைய ஒட அைமந்�ள்ள தைலைமச் ெசய, சட்டசைப வளாக,
கவர்னர் மாள�ைக �ய�க்�த் தப்பவ�. எப்ேபா�ம் பரபரப்பாக இ�க்�ம் இந்த
ெவறிச்ேசா�ப் ேபான�தான் ேவ.
காற்� அ�ர ேவகத்த �ழன்றா�ய�ம் ெசல்ேபான் ட, �ரான்ஸ்ஃபார்மர
ெசயலிழந்த. மின்சாரம் �ற்றி�ம் �ண்�க். �யலின் ேகாரத் தாண்டவத்
க�ைமயாக பாதிக்கப்பட்ட� ம�னவர் கிராமங்.
சின்னகாலாப்ப, ைவத்திக்�ப, வம்பாகீரப்பாைள, வராம்பட்�னம் உள்பட ஐம்

ேமற்பட்ட ம�னவர் கிராமங்கள�ல் இ�ந்த ��ைச வ��கள் தைரம. �ய�டன்
க�ைமயான மைழ�ம் ெபய்தத, அ�வைடக்�த் தயாராக இ�ந7,000 ெஹக்ேடர் ெநற்பய
�ற்றி�ம் ேசதமைடந. இ�திய�ல, 8 ேப�ன் உய�ைர கா� வாங்கிவ�ட்ேட ெசன்றி�க்க
ெகா�ரப் �ய.
�யல் �றித இரண்� தினங்க�க்� �ன்ேப கெலக்டர் அ�தவள்ள� தைலை
அதிகா�கள எச்ச�க்ைக ெசய்தி�ந்ததால் கடற்கைரேயார ம�னவ கிரா பா�காப்பா

ப�திக்� வந்�வ�ட். இதனால் ெப�ம் உய�ர்ச்ேசதம் த�க். இ�ந்தா�, கட�ர்
மாவட்டத்தி12 ேபைர பலிவாங்கிய� �ய.

கட�ர, சிதம்பரம் சாைலய�ல் ேபாக்�வரத்� � �ண்�க்கப... மின் சப்ைள�
இல்லாமல் ேப, கட�ர் மாவட்டேம இ�ள �ழ்கிய��க்கி. கிள்ை, ��க்�ப்,
ேதவனாம்பட்�, தாளங்�ட உள்ள�ட்ட ம�னவர் கிராமங்கள் க�ை
ேசதமைடந்தி�க்கின. இந் மாவட்டத்தில் ஐந்� லட்சம் ெஹக்ேடர பய�ர்கள
நாசமாகிவ�ட்ட.
ஐ.ஜி. ைசேலந்திரபா��, ேபால� ஸ் அதிகா�க�ம் கட��க்� அதிர�ய‘வ�சிட’ ெசய்�
சாைலகள�ல் கிடந்த மரங்கள் உள்ள�ட்ட தைடகைள ந.
இேதேபால, நாைக மாவட்டத்தில் மய�லா�, சீர்காழ, ெகாள்ள�டம் ப�திகள�ல் பய�
ந��ல் �ழ்கியதால் வ�வசாய�கள் நைடப�ணங்களாக ஒ�ங்கிக் கிடக. இந்நிைலய�,
வ�வசாய�கள் ப��மியம் ெச�த்�ம் பய�ர் க, நைகக்கட �லம் ெச�த்தப்ப�ம் ப
காப்ப�� கடந்த மாதம் ��ந்�வ�ட் ெசால்லிய��க்கி ெதாடக்க ேவளாண் �ட்�ற
�ைற. �றிப்பா, நாைக மாவட்டத்தில் ெசம், காத்தி�ப்� உள்ள�ட்ட பல வங்கி
பய�ர காப்ப�ட்�ற்கான ேததிைய தற்ேபா� ந�ட் �க்க ம�க. இ� வ�வசாய�க�க்�
ெவந்த �ண்ண�ல் ேவைலப் பாய்ச்சிய� ேபாலி.
�யலின �வ� அவ்வள� சீக்கிரத்தில் ேபாகா� என்ற நிைலய�ல் ��ச ெபா�த்தவைர
எல்லாேம மத்திய அரசின் தயவ�ல்தான் இ�க்கிற� என். ேலாக்கல் காங்கி
தைலவர்க�ம் �தல்வர் ெரங்கசாமி�ம் தங்க�ைடய ைகவ�ட்�வ�ட்� மத்த
அரைச வலி��த்தி ேபாதிய நிதிையப் ெபற ேவண. இ ல்ைல என்ற, மக்கள�ன் �ய
வ� ேபாகேவ ேபாகா�!’’ என்கிறார்கள் அரச ஆர்வலர்.
கைல, வ�ேவக

08.01.12 ஹாட் டாப�
வழக்கம்ேப ஆங்கிலப் �த்தாண்ைடக் ெகாண்டா� கைளத்தி�க்கிற. இதில் ஒேர
ஒ� ெநக�வ்வான வ�ஷய & கிட்டத்தட்ட எட்�ப் ேப�ன் உய�ை வாங்க தன் �தல
நாள�ேலேய தன் கணக்ைக இந்த வ�டம் ஆரம்ப�த்தி என்ப�தா!

கடந்த2011-ம் ஆண்�ன் இ�திய�ல் கிறி பண்�ைகையெயாட்� பழேவற்கா� ஏ�ய
இன்பச் �ற்�லா ெசன் ��ம்பத்ைதச் ேசர22 ேபர் பட� வ�பத்த இறந்�வ�ட்டதா
வ�ழித்� ெகாண்ட ேபால�ஸா, இந்த �த்தாண்�க் ெகாண்டாட்டத்திற் ெக�ப��கள்
வ�தித்தி�ந்த. ஆனால் அைத�ம் ம�றி ெம�, சா ந்ேதா, பண்ைண வ��க, ேகாய�ல்கள
என பல இடங்கள�ல் ஆய�ரக்கணக்கில் மக்கள ஆண்�ன் �தல் ேரைகையக்
ெகாண்டா�

இ�க்கிறார.

நள்ள�ர�க் ெகாண்டாட்டம் இப்ப�, காைலய�ல் அரசியல் கட்சித் தைல வ
எப்ப�க் ெகாண்டா�னா? �றப்பட்ேடாம் ஒ� ர.
ஆங்கில �த்தாண்ை ெகாண்டா�ய க�ணாநித!
ைத �தல்நாள் தமிழ்ப் �த்தாண்� .�.க. அர� ெகாண்�வந்த சட்ட மாற்ற,
சித்திைரத் திங்கள் �தல் நாள்தான் தமிழ்ப் � மாற்றியதற்க �தல்வர
ெஜயலலிதாவ�ற்� .தி.�.க. ெபா�க்�� நன் ெத�வ�த்� த�ர்மானம் நிைறேவற்றிய�.
இைதக் கண்�த்� அறி வ��த்தார் க�ணாநி. அேதா�, கடந் ஆண்� தன்ன�ட
�த்தாண்� வாழ் ெபற வந்த ெதாண்டர்கைளத் திட்� அ�ப், ‘தமிழ்ப
�த்தாண்ை ெகாண்டா�ங்’ என்� அறி��த்தின. ஆனால, இப்ேபா�2012-ம் ஆண்ை
ெகாண்டா�யேதா� மட்�மின, ��ம்ப உற�க�க்� மட்�, கட்ச நிர்வாகிக�க்�
�த்தாண்� வாழ்த்�த் ெத�வ�த்� டா�ய��க்கிறா!
‘வாழ்க ேகாஷம் ேவண்!’

தமிழக காங்கிரஸ் தைலவராக தங்கபா� இ�ந்த, வாஸ்�ப்ப� சத்திய�ர்த்தி
மாற்றியைமத்த. இ�ப்ப��, அவர் பதவ� ஆ�க் காற்றில் பறந்�. �திய தைலவரான
ஞானேதசிகன, கட்சித் தைலைம அ�வலகத்தில் ம வாஸ்�ப்ப� சில மாற்றங்க
ெசய்தா... இப்ேபா� பலர் ெசன்ைனக்� வ பவன�ல ஆஜராகிவ��கின்றன. ஜி.ேக.வாசன்
�த்தாண்� தினத் சத்திய�ர்த்தி பவ�க்� ‘ேகக’ ெவட்�னா. கதர்ச்சட்ை
‘ஜி.ேக.வாசன் வாழ’ என்� ேகாஷமிட்ட. மற்ற சிலர‘ஞானேதசிகன் வாழ’ என்�
ேகாஷமிட... பதறியவர, ‘ஐயா ேவண்டாம் ஐ’ என்ற பாண�ய�ல் ெதாண்டர்க பவ்யமாகக
ெகஞ்சினா.
ேகப்டன் ெகா�த்த �!
அரசியல்வாதியா உ�ெவ�த்த ப�ன, ஒவ்ெவா� �த்தாண்� தினத்தி�ம்
அ�வலகத்திற வ�ம் ெதாண்டர்க�க்� வாழ்த்�ச் 10 �பாய் த�வ
வ�ஜயகாந்தி வழக்க. இம்�ைற10-க்� பதில100 �பாய! கட்சி நிர்வாகிகைளத் த
ெவள�நபர்கள் ஒ�சில�ம் ெமாய் வாங்கிப... கட்சி அ�வலகத்தில் � எக்கிய.
இைத உணர்ந்த கட்சி நிர்வாகி ஒ�வர் ெவள�யாட்கைளத் �ர, கட்சி நிர்வாகிகை
மட்�ேம அ�வலகத்திற்�ள் அ�மதி.
ெசன்�ெமண!?
ஒவ்ெவா ஆண்�ம் �த்தாண்� தினத்தில் பத்தி�ைகயாளைர அைழத்� வ��ந்�
ைவேகா. கடந்த ஆண்� அவர் இப்ப� சந்தித்�வ�ட், அவர� கட்சி ெதாண்டர
ஒ�வ�க்� வலிப்� வந்�வ�. அ�கில்

இ�ந பத்தி�ைகயாளர்கள் சாவ� ெகா�

அவைர ஆ�வாசப்ப�த்தி. இந்த ஆண் ேபட்� ப் வ��ந்ைத ��த்�வ�ட்� ைவே
�றப்பட்�ச் ெ... சிறி� ேநரத்தில் அவர� கட்சி அ�வலகம், ஒ� சி�வ�க்�
வலிப் வந்�வ�ட். உடேன பத் தி�ைகயாளர்கள்தான் அவைன ம�ட்ெட.
�ட் அ�ட்�ல் ராம!
ஒவ்ெவா ஆண்�ம் �த்தாண்� இர� ைதலா�ரம் ேதாட்டத்தில் கட்சி நிர்வாக
வ��ந்� ெகா�க்�ம்.ம.க. நி�வனர் ராமதா, கட்சிய�ல் ஏற்பட ப�ள� காரணமாக
இந்த ஆண்� எல்ேலா�க்�ம் ெமௗனத்ைத மட்�ேம அள�த்தா!
லிஃப்�ல் சிக்கிய ராசா!
ேகார் வ���ைறயால் ஒ� வார காலமாக வ�ட்�ல் இ�ந்த கன�ெ, 2ஜி வழக்கில் ஆஜர
1-ம் ேததி மாைல ெடல்லிக்�க் கிளம். அப்ேபா, வ �ட்�ன் � தளத்தில
ராசாத்தியம்மாள் லிஃப்�ல், சட்ெடன்� கர கட்டாகிவ�ட்டத, அவர் லிஃப்�
சிக்கிக்ெகாண். பதறிப்ேபான கன�ெமாழ, ெஜனேரட்டைர ஆ ெசய்� அம்மாைவ ெவள�ே
ெகாண் வந்தி�க்கிற!
இரா.��ேகசன

08.01.12 ஹாட் டாப�
‘‘யார் யாைர ேவைலக்� ைவத்�க்ெகாள்வ� என்ப� தயா�ப்பாள!
இ�ப� வ�ஷமா ேபாரா�க்கிட்� வர். ரய�லில்

�ங்கிட்� வர்ற�க்�

ேகட்கிறாங்கய! இைத தட்�க் ேகட்க ேவண? பாத்திரம் க��ற�, காப�
ெகா�க்கிற�க்� என்ன �வாலிப�ே? சம்பள வ�ஷயம் ெதாடர்பாக ேபசி இ ���
எ�க்கவ�ல்ைல என், தயா�ப்பாளர்கள் ச, சின்ன தயா�ப்பாளர் சங்கம் எ
தன�யாக இயங்�வ� தவ�ர்க்க ��யாதத வ��ம’’ என்� தயா�ப்பாளர்கள் சங்க
சிறப்�க் �ட்டத்தில் ெகாட்�

இ�க்கிறார் இயக்�நர் தைலவர் பாரதிராஜ.

இதனால் ெபப்சி ப�ரச்ைனக்� ம�ண்�ம் ப�ள்ைளயார் �ழி ேபா.
ெதன்ன�ந்த திைரப்பட வர்த்தகக் கழகத்தின் திைரப்பட அரங்கில் திைரப்படத
சங்கத்தின் தைலவ.எஸ.சி., ெபப்சிய�ன் சம்பள உயர்� ேகா�க்ைக வ�வாதிக்க
நடந்த �ட்டத், ேகயார, ஏ.எல.அழகப்ப, ேக.வ�ஜயன, சித்ர லட்�மண, ெஹன்ற,
கைலப்�லி ஜ.ேசகரன, ேகாைவத்தம், ஜாக்�வார் தங ெநல்ை �ணேசகரன, அன்பாலயா
ப�ரபாகரன, ஆகிேயார் கலந்�ெகாண்டா.

ெபப்சிய�ல் உள்ள சில ப��வ�னர்க�க்� அதிக வழங்கப்ப�கி. ெப�ய பட்ெஜட்�
ெப�ய ந�கர்கள் ந�க்கிற பட என்பதால் ெடக்ன�ஷியன்க�க்� ஊதியம் ெகா�த்
படப்ப��ப நடக்கிற. இேத அள� ஊதியத்ைத சிறிய பட்ெஜட் படங்க�க்�ம்
ேவண்�ம் என்� ெபப்சிய�ன் சில ப���கள் வற்��த்� வதால்தா வ�வாதம்
நடந்தி�க்கி.
இந்தக் �ட்டத்‘சம்பள நிர்ண ெசய்வதற்காக ஒ� �� அைமக்கப்பட ே’
என்கிற க�த்ைத ெப�ம்பான்ை தயா�ப்பாளர்கள் எதிர்த். ‘கண் ணம்’ படம்
எ�த்த பாபா வ�க், ‘‘இப்ேபா�‘ெபாம்ை’ என்கிற படம் எ�த்� வ�கி. இந்தப் படத்
ந�க்கிற பாண்� வ�ரதம் என்� ெசால்லி சாப்ப�டவ�ல். ஆனால, அவர ஆப்ப�ள

ஜூஸ் ��த்தார் என்� ெசால்லி ப�ல் ெகா�க். காஸ்ட்� ேதைவப்படாத
காட்சிக்�ம்

காஸ்ட்�மர் வந்� ப�ல் ேப. தர��யா� என்� ெசான்னா

ஷூட்�ங்ைக நி�த்� என்கிற. பணம் ேபாட்� ப எ�க்கிற நான் ெசால
ேவண்�யைத

இவர்கள் ெசால்கிற. ஆகேவ இதற்� த�ர காண்பதற்� படப்ப��ப்�

நி�த்த ேவண்’’ என்� ஆேவசப்பட்.
‘‘இப்ேபா நடந்�வ�ம் படப்ப��ப்�கள�ல் ெதாழிலாளர்க�க்� �ந்ைதய நிர
சம்பளம் ெகா�க்கப்பட ே. இைத ம� றி அதிக சம்பளம் ெகா�க் தயா�ப்பாளர்க
ம� � சங்கம் க�ைமயான நடவ�க்ைக எ�க்க ே.’’ என்றார் சித்ரா லட்.
‘‘ஜனவ� ��வதற்�ள் ெபா�க்�� �ட்� ��� அறிவ�க்கப்" என்� தைலவர
எஸ.ஏ.சி. உ�தி ெகா�த் ப�ற� சலசலப்� அடங்கத் ெதாடங். ெபப்சி�ட ேப�வதற்காக
ஒ� �� அைமக்கப்பட ேவண்�ம் என்பைத �ட்டத்தினர் ஒப்�க். இ�திய�ல,
‘தாங்கேள ெபப்சி�டன் ேபசி ��� எ�ப்' எஸ.ஏ.சி. அறிவ�த் உ�ப்ப�னர்கை
அைமதிப்ப�த்தின.
ேதவ�மண�

08.01.12 சின�மா
ெத�ங்கி ’நாக’ ந�க�டன் ந�த்த படத்ைதப் பார்த்தாேல �ன்னைக ந�ைகக்�
இ�க்கிறதா. படத்தின்ந�ளம் அதிகம் என்பதற்காக கத்தி�ையப் �ன்னைக ந�த்
காட்சிகள�ன் ேநரம் ஏறக்�ைறய பதிைனந்� நிமிட �ைறக்கப்பட்ட. ஆனால்
இெதல்லாம் சின�மாவ�ல் சகஜம்தான் எ, �ன்னைக வ �த்தப்படக் காரணம் .
படத்தின் நாயகியான �ன் ந�க்�ம் காட்சிகள�ன் ேநரத், ஆ�ைற வ�ளம்பரத்தி
ந�த்த அந்த மலப ‘ஸ’ ந�ைகய�ன காட்சிகள் அதிகம் இடம்ெபற்றி�க். காவ�யக்
கைத படத்தி�ம் இப்ப�த்தான் காவ�யம் பைடக்கிறார்.
�க் தைச அ�த்தால் எப்ப�ெயல்லாம் எதிர்பாரா, �கழ் கிைடக் என்பதற்� ஒ
பாடேல உதாரணம. இ� எகிப்தில் நடந்த . இந்தியாைவ கலக்கி பாடைலக் ேகட்
அங்கி�க்�ம் ஒ� �க்கியமான ��ப் ேஹாட் ஆசாமிகள, �த்தாண்� நிகழ்ச்ச
ேமற்ப� பாடகைர எகிப்�க்� அை, பாட ைவத் கல்லா கட்�வ�டலாம் என்� திட்ட
இ�க்கிறார். இதற்கா இப்பாடைலப் பா�ய பாப் ஸ்டார் யாெரன்�
வ�சா�த்தி�க்கிறார்க. அப்ேபா�தா, பாடைலப் பா�ய� ஒ� பாப் ஸ் இல்ை, ஒ�
ந�கர் என்�ம் இப்ப� ஹிட்டானதில் இ�தான் � என்�ம் ேகள்வ�ப்பட்ட�
�த்திய ப�ன் ேப �த்தாண்�த் திட் ைகவ�ட்� வ�ட்டார்க.
என்னதான் எண்ெணய்ையத் தடவ�க்கிட்� உ�ண்டா�ம் ஒட்�ற�தான்டா ,
ஆைச அதிகம் பட்டா அவதித என்கிறார்கள் ஆந்திர ேதசத்� ச சங்கத்�க்கார.
��ய ெவள�ச்சத்தில் �யட் ேபா�வதற்� ெவள்ளாவ� தயாரான சங்கதி
ெத�ந்தி�க்கிற தி�மைல ஊர் தயா�ப! ெத�ங்கில் ஒப்ப ெசய் ��
படங்கைள�ம் ��த்�வ�ட்�தான் தமி�க்�ப் ேபாக ேவண்�ம ேபாட்�வ�ட்டார்
சங்கத்� .ஐ.ப�.கள!

என்னதான் ெசால்... மந்திரவாதிகள் ெசால்வ�தான் ந�ைகக�க்� ெதய்வவாக்க

இ�க்கிற. சீைத ேவஷம் கட்�ம்ேபாேத ஒ� ேகா 30 லட்சம் சம்ப ளத்60 நாள்
கால்ஷ�ட் ேகட்��க்கிற. ந�ைக�ம அைத ப�சீலிப்பதாகச் ெசால்லி ேகரளத்
மாந்தி�கர்கள் ேக‘‘ஜனவ�ய�ல மாங்கல்ய ப�ராப்தி இ�ப்’’ ெசால்லிய��க்கிறார.
அம்மண��ம் நம வாய்ப்ைப ந�வ வ�ட அைத அ�ந்தத� ப��த்�க் ெகாண்�. ஆனால்
மணமகனாக ேவண்�ய மாஸ்டர் த தாலிையக் கட்ட ேம�ம் ைடம் ேகட்க!
‘‘கல்யாணம் பண்ண. உன் வய�த்� ேபரன் ேபத்திகைள பார்க்க�ம் எங்க�க்
இ�க்காத’’ என் மம்ம&டா� ேகட்க அதற்� ம ‘‘அெதன்னேமாப், அ�த்தவங்
கல்யாணத்ைதப் பார்க்கிறதில்த இ�க்’’ என்� ெசால்லிவ�ட்� ஆஸ்திேரலியா ப
இ �க்கிறார்வ�ரன காதலி ந�ைக! அங்� ஒண்�வ�ட்ட சேகாத�க்�க் க!
டா�&மம்மிேய ெபங்க��ல் ேமாட்�வைளையப் பார!
என்னேமா நடக்!
‘‘நான் ஆஸ்திேரலியப் ெப. எனக்� சின�மா ��. ெப�ய
ைடரக்ட�ன் படம் என்பதால் ந�க்க. என்ைன ேபாய
இப்ப� ேகட்கிற�ர்... எனக் தமிழ்சின�மாேவ ேவணா’’ என்�
ெவ� நாக�கமாக ந�ைக ெசான்னா�ம் ந�கர் வ��வத
இல்ைலயா! அட்ைவஸ்க மானாவா�யாக அள்ள�த
ெதள�த்தி�க்கிற. ‘இந்திய�, ெத�ங்கில் இல் ப�ரச்ைனகளா
இங்�

இ�க. அட்ஜஸ்ட் பண்ண�’ என்� சில பல

வ�ளக்கங்கை ெகா�த்தி�க்கிறார் ந. ஆஸ்திேரலி
இங்கில�சில் ந�ைக வ�ளாச தள்ளேவ ஆைள வ�ட்டால் ேபா�ம் என பறந்தி�க்கிறா.
ேமாகனம் ெபய�ட இ�ந்தி�க்கல.

08.01.12 வம்பானந்
ேதாட்டத்தில் உலாவ�க் ெகாண்� இ, �வாமி வம்பானந்.
‘‘த�வ�ர ேயாசைன ேபாலி�க்�ே...’’
-ப�ன்னாலி�ந்� சிஷ்ையய�ன் �ரல் ேகட்ட �ம் தி�ம்ப�ப் பார்...
‘‘�யல உன்ைனத் �க்கிக் ெகாண்�ேபாய��க்�ம் என்றல்லவா! ஆனால
வந்�வ�ட் டா?’’ என்� சி�த்த, ‘‘சில �யல்கள�ன் ேவகம் ெகட்டத �க்கிற, சில
�யல்கள�ன் ேவகம் நல்லதாக இ�க’’ என்� �தி ேபாட்டா.
‘‘ெகட்ட வ�ைள�கள் என்ன என்பைத நாேட பா. அ� என்ன நல்? அைதச் ெசால
�ங்க...’’
‘‘ேபாயஸ ேதாட்டத்தில் வ��ம் �யைலத்தான் ெசா... இப்ேபாெதல்லாம் ஃைபல
ேவக ேவகமாக ‘�வ’ ஆகிறதாம... �தல்வ�ன் பார்ைவக்� ெகாண்� ெசல்
ஃைபல்கள் உடன�யாகப் பார்க்கப்ப�.’’
‘‘ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள்தான் ?’’- ெசய்திகைளக் ெகா, வாகாக எ�த்�க
ெகா�த்தார் சிஷ.
‘‘ஆமாம... ஆ�ம் கட்சிய�ல் நிைறய மாற்றங்கள் நடந்� ெகாண்ேட.
�ன்ெபல்ல அதிகா�கள, கட்சி நிர்வாகிகள் ஏதாவ� ெசால்ல ேவண்�ெ சசிகலா
�லமாக ெசால்லி அ�ப்�வார. இப்ேபா� ேநர�யாகேவ �தல்வ�டம் ெச
��கிறதாம. தின�ம் வ�ம் க�தங்கைள அ�வலகம் சம்பந், கட்ச சம்பந்தப்பட
என இரண்டாகப் ப��த்� மாைல ஆ� மண�க்� �த பார்ைவக்� அ�ப்ப� ைவ
ேவண்�ம் என்� கண்�ப்பான உத...’’
‘‘அ�மட்�மல, ஆட்சி நிர்வாகம் ெதாடர்பாக �த்த அைமச்சர்கள் மற்�ம்

வ�வாதிக்கிறாரா. அதன் ப�ன்னர் �தல நம்ப�க்ைகக்��ய �ன ஐ.ஏ.எஸ.,
ஐ.ப�.எஸ., அதிகா�கள�டம் ஆேலாசைன நடத்�கிறார. அதன்ப�ன்ன �க்கிய ���கள
அறிவ�க்கப்ப�கிறத.’’
‘‘கட்சி�தியான ���கைள எப்ப� எ�க்கி?’’

‘‘உள�த்�ைற த�ம் தகவல்கைள ைகய�ல் ைவத்�க் ெசங்ேகாட்ைட, ஓ.ப�.எஸ.,
ெபான்ைனய, ெபாள்ளாச்சி ெஜயரா, கண்ணப், ப�.எச. பாண்�ய ேபான்ற �க்கி
தைலவர்க�டன் ஆேலாசைன நடத்�கி. அதன ப�ன்னேர ���கைள எ�க்கிற.
கட்சிய�ல் இ�ந்� ெவள�ேயற்ற சசிகலாவ�ன உறவ�னர்க�டன் இப்ேபா�ம் ெதாடர
இ�ப்பவர்கள் பற வ�வரங்கைள உள�த்�ைற ெகா�த்தா�ம் �த்த நிர்,
நம்ப�க்ைகக் ஒய்� ெபற்ற அதிகா� ஆகிேயா�ட�ம் கலந்� ேபசிே
��ெவ�க்கிறாரா.’’
‘‘ச�, காரசார ெசய்தி ஏதாவ?’’
‘‘சம� பத்தி உள�த்�ைற ெகா�த்த ெசய்தி ஒன்� �தல்வைர ெராம்பேவ ேய
ைவத்�ள்ளத. அ� பற்றி த�வ�ரமாக வ�சா�த்� அறிக்ைக த�மா� அவர்க
ேகட்�ள்ளார...’’
‘‘ப��ைக ேபா�கிறர
� ்கே... வ�ஷயத்ைதச் ெசால்�...’’ ஆர்வமானார் சிஷ.
‘‘கடந் சன�க்கிழைம சிங்கப்��ல் இ�ந்� வந்த வ�மானத.நடராஜ�ம, �ன்னாள
மத்திய அைமச்சர் தயாநிதி மாற�ம் ெசன்ைன வந்த. இ�வ�ம ந� ண்ட ேநரம் ேபசி
ெகாண்�

இ�ந்ததாக உள�த்�ைற �ப்ே ெகா�த்தி�க்கிறத...’’

‘‘ச�, தயாநிதி மாறன் சிங்கப்�ர் ெசன்?’’
‘‘அ�வா �க்கிய..! ஆ�ம் கட்சித் தரப்ப�ல் இ�வ�ன் சந்திப்ப�ல் இ�க்�ம
என்� நிைனக்கிறார. சன் .வ�.க்� எட்�க்காயாக இ நடராஜன, தயாநிதிைய
சந்தித்தைத கார்டன் தரப்ப�ல் சந் பார்க்கிறார்க. க�ணாநிதி ஒப்�தேலா�

இந்

சந்திப்� நடந்? நடராஜன �லமாக தி.�.க., ஆ�ம் கட் சிய�ல் �ழப்பம் ஏற
�யல்கிறத? என்பை வ�சா�க்கச் ெசால்லிய��க்கிறார.’’
‘‘இெதல்லாம் சாத்தி?’’
‘‘‘அரசியலில எ��ம் நடக்கல’ என்ற வ�கைள மனதில் ைவத்�க் ெகாண்�
சந்திப்ை பார்த்தால் ஆ�ம் கட்சிய�ன் சந்ேதகத்தில் அர்த்தம. சசிகலா
��ம்பத்தினர் ைககாட்�யவர்க�க்�த்தான் கடந் எம.எல.ஏ. சீட் கிைடத்.
அவர்கள் அைனவைர�ம் ந�க்கி, அவர்க ேகாபத்தில் இ�க்கிறா. இந்த சந்தர்ப்ப
தி.�.க. தனக்� சாதகமாக பயன்ப�த்திக் ெகாள்ள நிைனக்கலாம் என்ப�
சந்ேதக. கட்சிய� �ழப்பம் வ�ைளவ�ப்ப� ப ஏேத�ம் திட்டம் வ�த்� இ�ப்பார
என் நிைனக்கிறாரா. அதனால்தான் இ� பற்றி த�வ�ரமாக வ�சா உத்தரவ�ட்�ள்ளா.’’
‘‘ஆ�ம் கட்சியாக இ�க்�ம் நிைலய�ல் இெதல்லாம் நடக்க வாய்ப்�க் ?’’

‘‘அப்ப ஒேரய�யாக ெசால்லிவ�ட ��யா� அல்ல! கட்சிய�ல் ெதாடர்ந்� நடவ�க
உள்ளா�ம் ஆட்கைள மிகக் கவனமாக கண்காண�க்கிற. அ�மட்� மல, அதிகா�கள்
தரப்ப�லி�ந்� ெதாடர்�கள் எப்ப� இ�க்கிற� எ கண்ண�ல் வ�ளக்ெகண்
வ�ட்� பார்க்கிறார். இதன் ெதாடர்ச்சியாகத இர ண்� கெலக்டர்கைள கட்
வ��ப்ப�ல் ேபாகச் ெசால்லிவ�ட் என்கிறார்.’’
‘‘ச�, ஏன் கெலக்டைர மாற்றாமல் ைவத்தி�க்க?’’
‘‘�ட ெகாஸ்�... இப்ேபா� மக்கள் ெதாைக கணக்ெக�க்�ம் பண� நடந்
இ�க்கிற. அந்தப் பண� ���ம் வைரய�ல் கெலக்டர்கைள மாற்
என் ேதர்தல் கமிஷன் ெசால்லிய��க்க. இதனால்தான் அந
அதிகா�கைள கட்டாய வ��ப்ப�ல் ேப ெசால்லிய��க்கிறார்க. இன்�ம
சில அதிகா�கள் ம��ம் இ�ேபா நடவ�க்ைககள் பா�ம் என்கிற.’’
‘‘ச�, தயாநிதி மாறன்- நடராஜன் சந்திப்� �றித்.�.க. தரப்ப�ல் என
ெசால்கிறார்?’’
‘‘�த்தாண அன்� க�ணாநிதிையச் சந்தித்� வாழ்த்�ப், தயாநிதி.
அப்ேபா, ‘ெசாந்த ேவைலயாக சிங்கப்�ர் ெச. தி�ம்ப வ�ம்ேப,
வ�மானத்தி நடராஜைனப் பார்த். அவ�டம் நலம் வ�சா�த்’ என்�
ெசான்னதாக ெசால்கிறார். இேத ேபாலதான் எேதச்ைசயான சந்திப்�
எம.நடராஜன தரப்ப� ெசான்னா�, தி.�.க. வைலய�ல ஒ�ேபா�ம்
சிக்கமாட்டார் ெசான்னா�ம் இந்த �திய நட்� அரசியல் வட்டா
பரபரப்ை ஏற்ப�த்தி�ள்ள.’’
‘‘ெசயற்��வ�ல் ேபசிய �தல, ந�க்கப்பட்டவர்கள�ன் ெபயர்கைளச் ெச
ேபசியதால்தான் இன்�ம் அவர்கேளா� ெதாடர்ப�ல் இ�ப்பதாகச் ெசால் கி?’’
‘‘ேநர�யாக ேபைரச் ெசால்லி ேபசினால் நன்றாக இ�க்கா� என்� �தல்வ�க்�
ெசால்லப்பட்ட. அேதா� ெபா�க்���க்� �ன்னால் உள்ள �லம் ஒ சர்ேவ
எ�க்கப்பட்ட. கட்சிய�ல் இ�ந்� சசிகலா ��ம்பத ந�க்கப்பட்ட� பற்றிய சர்ே
அ�. சசி ந�க்கத்�க்� ெபா�ம மத்திய�ல் �� அளவ�ல் ஆதர� கிைடத்தி�க்க.
கட்சிக்காரர்கள எ�த்த சர்ேவய�90 சதவ�கிதம் ேபர் ஆதரவாக ெசால்லிய��க்கிறார.
ம� த�ள்ள பத்� சதவ�கிதம்

சசிகலாவால் பலனைடந்தவர. இவர்க�க சசிகலா ம� �

மட்�ம் ப�தாபம் இ�ப்பதாக சர்ேவ ெசா. அதனால்தா �தல்வர் யா�ைட
ெபயைர�ம் ெசால் லா, கட்சிக்காரர்க�க்கான த மட்�ம் ெபா�க்��வ
ெசான்னதாகச் ெசால்கிறா.’’
‘‘அைமச்சரைவ மாற்றம் இ�க?’’
‘‘இந் வாரத்திேலேய

இ�க்�ம் என்� ேகாட்ைட வட்டாரங்கள் அ�த்�ச.

ெசங்ேகாட்ைடய�க்� ஏற்றம் இ�க்�ம் என. அவ�க்� ெபா�ப்பண� ைற�ம,
�டேவ மின்சாரத்�ைற�ம் ெகா�க்கப். இந்த
ஆட்சிய�ல் கண்ணப்பன் ைவத்த. அப்ப�

இரண்� �ைறகைள கடந்த

இல்ைலெயன் �காதார�ம,

ேபாக்�வரத்�ம் ெகா�க்கப்படலாம் என். ஒ.பன்ன� ெசல்வத்�க்�ம் ��தல் ெப

கிைடக்கலாம் என்கிறா. ஆரம்பத்த அவர் ம� சந்ேதகம் இ�ந்த. த�வ�ர
கண்காண�ப்�க்�ப் ப�ன்னர் �க்கியத்�வம் ெகா�க்க ஆரம்ப�த்� இ�க்கி.
ராவணனால பாதிக்கப்பட்ட ெபாள்ள ெஜயராம�க்� ம�வாழ்� கிைடக்கக் ��ம
தகவ�ம் வ�கிற. நத்தம் வ�ஸ்வநாத�க்� ேவ� �ைற ஒ�க்கப என்கிறார்.’’
‘‘ேவ� ெசய்த?’’
‘‘வ�ம்18-ம் ேதத சட்டப்ேபரைவ ��கி. ேபரைவய�ல் ேராைசய்யா உைரயாற்�கி.
அதன் ம�தா வ�வாதம் ஐந்� நாட்கள் நடக. ேபரைவ ��ந்த உட மாவட்டவா�யாக
கட்ச நிர்வாகிகைள �தல்வர் சந்திக்க இ�க்க. இதற்காக ெசன்ைனக்� ெவள
வசதியான இடம் ேத�க் ெகாண்� இ�க்கிறார.’’
‘‘ெகாளப்பாக்கம் �ட்டம் மாதி� இ?’’
‘‘அப்ப�த்த ெசால்கிறார். �தல்வர் இப்ேபாேத நாடா�மன்றத் ேதர்த�க
தயாரா�ம் வைகய�ல் நடவ�க்ைக எ� ேபாகிறாராம. ெபா�க்��வ�ல் ேபச ேபா�,
‘நாடா�மன்றத் ேதர்தலில் ெவற்றி ெபற ே. அப்ேபா� நாம் யா
ைககாட்�கிேறாேமா அவர் ப�ரதமராக வர ��. மத்திய அரசிடம் ந உ�ைமக்காகக
ைகேயந்�ம் நிைல அப்ேபா� இ�க’ என்றா. இதன் �லம் அ நாடா�மன்றத
ேதர்த�க்� �ன்பாக ேதசிய கட்சிக�டன் �ட்டண என் ��ெவ�த்�
இ�ப்பதாகேவ ெசால்கிறார.’’
‘‘அப்ப�ெயன்றால் யாைர ப�ரதமர் என்� ெசால்லி ஓட்�க?’’
‘‘கடந் நாடா�மன்றத் ேதர்தலில் யார் ப�ரதமர் என்� ெசால்லி ஓட். தன�த்�
நின்� பன்ன�ரண்� இடங்கைளப் ப��க்கவ? தமிழகத்தின் ந காக் எங்க�க்
ஓட்�ப் ேபா�ங்கள் என்� ப�ரசாரம் ெசய்யலாம் நிைனக்கிறாரா. அதிக
இடங்கள�ல் ெவற்றி ெபற, எந்த ேதசிய கட் ஆட்சிக்� வாய்ப்� இ�க்கிறேதா அத
ஆதர� ெகா�க்கலா. இதனால ேதர்த�க்�ப் ப�ற� ேதசிய அரசியலில் அவ
�க்கியத்�வம் கிைட. அதற்காக

இப்ேபாேத கட் சிைய தயார்ப�த்தப் ேபாக.’’

‘‘நல்ல �யற்...’’ என்� சிஷ்ைய ெசால்ல�ம் அைறைய ேநாக்கி வம்பானந்,
சிஷ்ைய�ம் ப�ன் ெதாடர்.
க�ப்பான கன�ெமாழ!
ஆங்கிலப் �த்தாண்ைடெயாட.�.க.வ�னர் அ�த்த ேபாஸ்டர், ஒ�
ேபாஸ்ட�, ‘வரத்தமிழச்சி கன�ெமாழி ேபர’

என்� ேபாடப்பட்��.
இைதப் பார்த் கட்சிய�னர் மத்தி பரபரப்� ஏற்பட. கட்சிய�ன
அைமப்�கள் தவ�ர தன�ப்பட்ட யார் ெ ேபரைவ அைமக்கக் �டா
என்ப� கட்சிய�ன் வ�திகள�ல். எனேவ இந் ேபாஸ்டர் பற்றிய தக
கிைடத்த�, கன�ெமாழி தன� ஆதரவாளர்கைள வ�ட்� அ ேபாஸ்டைர
கிழிக்கச் ெசால்லிவ�ட்ட. இதன�ைடேய கன�ெமாழி திகார் சிைறய� இ�ந்�
ெசன்ைன தி�ம்ப�ய ேபா� ஒட்டப்பட்ட ேபாஸ்டர்கள் அைனத்ைத� எ�த்,
அவர்கள் ய? யார் ெசால்லி அ ேபாஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட் எ.வ.ேவ�வ�ன்

வ�ளம்பர நி�வனம் �லம் வ�சாரைண நடந்� வ�கி.
ைகதாவாரா எஸ.ப�.?
தி.�.க. ஆட்சிய�ல் ம�ைரய�ல் �ைண கமிஜனராக இ�ந்த ெபண் அ, அப்ேபாைதய
ஆ�ம கட்சி ப�ர�கர்க�டன் ெந�க்கமாக இ�. உண� கடத்தல் த� ப ப���
எஸ.ப�.யாக இ�ந்த ேபா, இவர் அ�வலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்� ேபா ேசாதைன
நடத்தினார். அதைன ெதாடர்ந்� அவர் ம�� லஞ்ச ஒ ேபால� ஸார வழக்�ப் பதி
ெசய்தன.
ேமலிட ெசல்வாக்ைக ைவ, வழக்�ப் பத ெசய்யவ�டாமல் த�த்�வ�ட. அேதா�,
ஐ.ப�.எஸ. பதவ�க்கான தைடய�ல் சான்�ம் வழங்கப். இப்ேபா� அந வழக்� ம�ண்�
உய�ர் ெப�கிறதா. வ�ைரவ�ல் அவர் ைக� ெசய்யப்படலாம் என்க.
‘ேசட்ட’கள�ன் வ�டாப்ப...
ைவேகாவ�ன் பதில!
வ�டம்ேதா� �த்தாண்� தினத்தில் பத்தி�ைகயாளர்கைளச் சந்திப்பைத வா
ெகாண் ைவேகா, இந்த வ�ட�ம் ெசன்ைனய��ள்ள கட்சித் தைலைம அைனத்
பத்தி�ைக மற்�ம் ெதாைலக்காட்சி நி�பர்கைளச் ச. �ல்ைல ெப�யா� அைணப்
ப�ரச்ைனய�ல் �ம்�ரமாக இ�க்�ம் அவ ேகரளாக்காரர் எவ்வள� ேகாபமாக
இ�க்கிறார்கள் என, இந்த‘ப�ரஸ ம� ட’�ல் மைலயாள பத்தி�ைக நி�பர்கள் ஓ�
வ��த்த ேகள்வ�க்கை �லமாகேவ ெத�ந்�ெகாள ��ந்த. ‘இ� மாநில மக்க�க்
இைடேய ஏன் தமிழ அரசியல்வாதிகள் ெவ�ப்ைப ஊட்�கிற? எல்ைலகள�ல
ேபாக்�வரத் மறிப்பெதல்லாம் அதிக ெசயல்பா� அல்ல? சட்ட, ேகார்ட் எ
ேபாவைதவ�ட இ� மாநில �தல்வர்க�ம் உட்கார்ந்�

ேபசி இதற்� ஒ

காணக்�டாத?’ என ‘உம்மன்சா’களாக உக்கிரம் காட்.
பதி�க்� ைவேக, ‘கடப்பாை, மண்ெவட்�க�டன் �தலில் கிளம்ப� வந்த
அரசியல்வாதிகள்த. அப்பாவ� ேகரள மக்கைளே, ேகரள வாகனங்கைளேய தாக்காத�ர்க
என தி�ம்பத் தி�ம்ப ேவண்�ேகாள் வ��. எந்த மைலயாள பத்தி�ைக�ம் அந
வார்த்ைதகைளப் ப�ர��க்கவ�ல? �ப்� ேகார்ட் த�ர்ப்ைபேய அமல்ப�த்தாத ே
அர�க்�

இதில் நியாயம் ேபச த�தி இ�க்கிற?’ என காட்டமாகேவ ேகட்ட. சற்�

ேநரம் ெபா�த்�வ� ம� ண்� மைலயாள நி�பர்கள் அேத �திய�ல் ேகள்வ� ே
�யற்சிக, ‘என்! தி�ம்ப�ம் �ல்ைலப் ெப�?’ என ‘கெமண்’ அ�த்� சி�த்தா
ைவேகா. ஒ�கட்டத்த இதர நி�பர்கள்தான் இதனால் ெராம்பேவ க�ப்பாகிப் ே.
‘இந்திய ஒ�ைமப்பாட்�க்� எதிராக ெசயல்ப�ம் உம்மன், அச்�தானந்தைன�
ஏன ேதசிய பா�காப்�ச் சட்டத்தில ெசய்யக்�ட?’ என தமிழ்ப் பத்தி�ைக நி�
ஒ�வர் ேகள்வ�ெய�... அதன்ப�ற� மைலயாள நி�பர்க‘கப்சி’.
சந்திக்க வ��ம்�ம.
ெபாங்கை ஒட்� ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் �க்ளக் பத்தி�ைகய�ன் ஆண்�வ�ழாைவ
அதன் ஆசி�யர் ே. இந்த வ�டம் நடக்�ம் வ�ழா�க்� ே சிறப் அைழப்�
அ�ப்பப்பட்��க்கி. ‘�ப்பர் ஸ்டார் ர, ேமைடய�ல் அமர ெசால்லாவ�ட்டா

கண்�ப்பாக வ�கிே’ என்� ெசால்லிய��க்கிறா.
ேமா�க்� அைழப்� வ�ட்டதற்�க் காரணம் இந்த சந்தர்ப்பத்ைத பயன்ப�த்த
ெஷயலலிதா சந்திக்க வ��ம்ப�ய�தா.
வ��வாச ஆசி!
கட்சிை வ�ட்� ந�க்கப்பட்டவர்கைள�ம் அவர்கள�டம் ெதாடர்� ைவத்தி
த�வ�ரமாக கண்காண�க்�ம்ப� �தல்வர் உள�த்�ைறக்� உத்தர நிைலய�ல,
அைடயா� ப�ர�கைர ��வர்கள் �லம் ெதாடர்� ெ ேபசிய��க்கிறாராம் காஞ்சி�
�ழல்வ�ளக்� �ள. அைடயா� ப�ர�க�க்�ம் இவ�க்� ெந�க்கம் கட்சிக்கார
நன் அறிந்த�தா... �ன்� ஒ��ைற ெஷயலலிதா ேமைடய�ல் இ�க்�ம்ே
அவ�க்�த் ெத�யாமல் ���க்�ப் ப�ன்னால் ப�ர�க�ன் மைனவ காலில்
வ��ந்� ஆசி ெபற்றவர் இந்த காஞ்சி�ரம. அந்த அள�க வ��வாசி என்கிறார். அந்த
வ��வாசம்

இப்ேபா�ம் ெதாடர்கி.

08.01.12 ெதாடர்க
காதல, நட்� என்� வாழ்க்ைக ��வ�ம் பல ஆண்கள�டம் ஏமாந்த. வ�வரம
ெத�யாத வயதில் என் அப்பாதான் என்ைன �தன்�தலாக ஏமா. ெபண �ழந்ைதகள
அப்பாவ�டம்தான் இயல்பாகேவ ப்�யமாக இ�ப. ஆனால மிகச்சி� வயதில் இ�ந்ேத
ன்ைன என் அப்பா�க்�ப் ப�. பக்கத்த ேபானாேல திட்�வா. சாயங்காலம் அவ
வ�ம் ேநரத்தில் என் உடேல ஆரம்ப�க். ஆனால் என் தங்ைகய அவர்

இவ்வள

கண்�ப்பாக நட ெகாள்வதில்.
என்�ைடய �ன் ஏஜில் நான் நண்பர் யா�டமாவ� பழகினால்�ட தவறாகப
ேப�வார. என்�ைடய �தல் காதைல அப்பாவ ெசால்ல, நான் பட அவமானத்ைத
ஏற்ெகனேவ உங்கள�டம் ெசால்லிய��க். அவரால்தான் தற்ெகாைல ெசய்�ம் ��
ேபாய, பதினா� வயதிேலேய �ச்சிக்ெகால்லி ம�ந்ைதக் � . அதன்ப�ற�

�க்

மாத்திை சாப்ப�ட்� ஒ��, கண்ணா�யால் �த்திக்ெகாண்� ஒ��ைற என தற்
எண்ண இன்�வைர என்ன�டம் ெதாடர்.

என் அப்பா ச�ய�ல்லாமல் ேபான, நான் சந்தித்த ஒவ்ெவா� ஆண அப்பாவ�ன
சாயைலத் ேத�ய��க்கிே. சாயல் என்றால் அன், அரவைணப்ைப�ம்தா
ெசால்கிேற. ஆனால, எத்தைன �ைறதான் ஒேர வ�ஷயத்�க ஏமா�வ�? ஒ� கட்டத்தி
என்ைன நாேன ேதற்றிக்ெகாள்ள ஆரம வ�ட்ேட. ‘ப�ரச்ைனயா வ, ஒ� ைக பார்க்கலா
என்கிற எண்’ தான்

இப்ேபா� என்ன இ�க்கிற.

ெபண் �ழந்ைத ஒ�க்கமாக வளர ேவண்�ம் என்� காட்�கிறார் என்�தான் அ
திட்�ம்ேபாெதல்லாம் நிைன. ஆனால, ஒ� கட்டத்திற்�ப் அப்பாைவப் பற்ற
ெத�ந்த ப�ன்னால் அவ பார்க்கேவ ப��க்கவ�. அவ�க்�ப் பல ெபண்கேள
ெதாடர்�

இ�ந். அேத தப்ைப ெபண்கள் ெசய அவ�க்� ேவ� ெபயர் ெகா�ப்பா.

அப்பா ஆ என்பதா, எத்தைன ெபண்கேளா� ெதாடர்� என்பதில்தான் அ

ெப�ைமேய! தவெறல்லாம் அ ெசய்� வ�ட்� என்ை, அம்மாைவ�ம் அவர் ப�த்
பா� இ�க்கிறே... அப்பப்!
இப்ேபா� என் அம்மாேவா� அப்பா ேச வாழவ�ல்ை. அம்மா என்ேனா� இ�க்கி.
தங்ைகக்�த் தி�மணமாகி வ�. அப்ப, அம்ம, தங்ைக என எ ல்ேலாைர�ம் நான்
பார்த்�க் ெகாள்க. என அப்பா ம�� எனக்� ேகாபெமல்லாம் . இன்ைறய
ெப�ம்பாலான ஆண்கள ப�ரதிநிதி அவர, அவ்வள� தா. ஆரம்பத்தில் த�தைல எ
ஒ�க்கப்ப இைளஞன்தான் ப�ன்னாள�ல் தன் ��ம்பத்ைதேய காப்பாற்
சின�மாக்க வந்�வ�ட். என் கைத�ம் அ�த...
சின�மா�க்� வந்� ப வ�டங்க�க்� ேமலாகி வ�ட. சின�மாதான் என்ைன நான
ேப�க்� ெத�யப்ப�த்தி. நான்

இன்ைறக்� ஓரள�க்� வசத வாழ்கிேறன் என்

அதற்� சின�மாதான் கார. ஆனா�ம் சின�மாைவ வ�ட்� ஒ�ங்க நிைனக்க.
ந�ைகயாகேவா, தயா�ப்பாளராகேவா சின�மா உலகில் இ� எனக்� கசப்ப
அ�பவங்கேள எஞ்சிய��க்கி.
சின�மாைவ வ�ட்� வ�ல�ம் �� ஓராண்�ற்� �ன்ேப எ�த்�வ�. ஆனா�ம்
நிரந்தரமாக வ�ல�ம் �, ஒேர ஒ� படம் தயா�க்க வ��ம்�கி. ந�ங்க ஒ� அசட்�
சி�ப்ப��, கிண்டல் ேபச்சி�ம் கடந்� ெசல்�ம் ஒ� ந�ைகய� வாழ்க்ை
எவ்வள� �யரமான� என்பைத அறிய படமாக்க வ��ம்�க. அதற் என் கைதையவ�,
ேவ� சிறந்த கைத

இ�க்க ���? என் வாழ்க்ைகைய ம படமாக்கி வ�ட்

சின�மா�க்� நிரந்த‘�ட்ை’ ெசால்லி வ��ேவ.
படத்தி ேவைலகள் ெதாடங்கிவ�ட. சின்ன வய� ேசானாவாக ந�ப்பதற்� சரண
ேமாகன�டம ேபசலாம் என

இ�க்கிே. ந�ைக ேசானாவாக ந�ப்பதற்� ெப ண்கைள ே

ெகாண்��க்கிே. ச�யான ஆள் கிைடக்கவ�ல்ைல என்றால் நாேன ந�ப்
இ�க்கிேற. தயா�ப்பாளர் ேசானாேவ, ந�ைக ேசானா�க்� கைடசியாக ஒ� வாய்ப்�
ெகா�க்கலாேம என்கிற ஆைசத.
சின�மா தராத சந்ேதாஷத் நான் ெசய்�ம் ேவ� ேவைலகள் த�க. என்�ைடய
‘�ன�க’ நி�வனங்க இப்ேபா� ெசன், �ம்ை, மேலஷியாவ�ல் ெசயல்பட்
ெகாண்��க்கின. இதன கிைளகைள ேவ� பல நா�கள��ம் ெதாடங்�ம் எண
இ�க்கிற. ‘எனர்ஜ ��ங்’ தயா�த்� வ�ற்பைன ெசய்�ம் ேவைலக கடந்த ஒ�
வ�டமாகேவ ெசய்� வ�கிேற. அதற்கான மார்க்ெகட்�ங் ேவைலக�க்காகத்தான
அைலந்� ெகாண்��க்கி. �டேவ ஆடம்ப ஃபர்ன�ச்சர்கள் தயா ப�ஸினஸும்
ெதாடங்கி

இ�க்கிே.

சின�மாவ�ல் கிைடக்காத சந்ேத இந்தத் ெதாழில்கள�ல் எனக்�க் கிை. இங்ேக
ஆண, ெபண் வ�த்தியா எல்லாம் இல. க�ைமயாக உைழத்தால் ய ேவண்�மானா�ம
�ன்�க்� வ வ�டலாம. ‘உடைலக் காட்� �ன்�க்� வ’ என்கிற ேபச்ைச இங
ெப�ம்பா�ம் ேகட்க ேவண்�யத. ந�ைக ேசானா என்கிற ெபயர் மறந்� ேபா, நான்
ஆைசப்ப�கிேற. எல்ேலா�க்�ம் ெத�ந்த ஆளாக இ�ந்� அவஸ்ைத வ�ட,
யா�க்�ம் ெத�யாத ஆளாக நிம்மதி இ�ப்ப�தான் �க்க.
கவர்ச் ந�ைகைய கல்யாணம் பண்ண�க்கிறெதல் லாம. அ�க்ெகல்லாம் இங

யா�ம ெர�யா இல்ை. ‘ேவ�ம்ன...’ என்� ஆரம்ப�த்� நக்கலாகச் ச ேபச்�க்கை
நிைறய ேகட்� வ�ட்ே. அவர்கள் என்ைனக் கல்யாணம் இ�க்கட். அவர்கள
யாைர�ம் கல்யாணம் ெசய்� ெகாள்�ம் எண்ண ல்ை. எந்தெவா� ஆணா�ம
ெபண்ைண சந்ேதாஷமாக ைவத்�க் ெகாள்ள ��யா நான் உ�தியாகேவ
நம்�கிேற. அைத நான் ெசான்னால் உங் சி�ப்பாக �டத் ேதான்றல. இங்ேக
தி�மணமான ெப�ம்பாலான ெபண்கள�ன் நிைல இ�. நான் ெவள�ப்பைடயாக
ெசால்கிேறன் அவ்வள�.
இந்தத் ெதாட�ல் எ காயப்ப�த்தியவர்கள் ெபயைர ைத�யமாகேவ �றிப்ப.
அவர்கைள

இதன்� மிரட்ட ேவண்�ம் என்கிற எண்ணம் �ட

எனக். ஆந்திர

அரசியல்வாத ஒ�வர� ெபயைரச் ெசான்ன, எனக்� மிரட் டல்கள்�ட . ஆனால்
நான எதற்�ம் பயப் படவ�. என்ைன காயப்ப�த் தியவர்கள் எல்லாம் மகி
இ�க், காயம்பட்ட நான் மட்�ம் எதற்� அவப்ெபயைரச் �மக்க ேவ
ஆதங்கத்தின் வ�ைள�தான் இந்தப் .
இந்தத் ெதாடர் தன�ப ேசானாவ�ன் வாழ்க்ைக மட். ஆய�ரக்கணக்கான சின�ம
ெபண்கள�ன் க. ந�க்�ம் ஆைசய�ல் ஊைர வ�ட்� ஓ�வந்� ச வாய்ப்�
கிைடக்காம சீரழி�ம் ெபண், சின�மா வாய்ப்�த் த�கிேறன் என ஏமாற்றப்ப�ம,
சின�மா ஆண்கள் ெசய்�ம் அத்தைன அேயாக்கியத்தனங்க ள�ம் ெபா�த
�ைண ந�ைககள, தி�மணம் ெசய்தால் பா�காப்பாக வாழலாம் என த
ெசய்�ெகாண்� அைதவ�ட ேமாசமான வாழ்க்ை சிக்கிக் ெகாள்�ம் ந�, தி�மண
வாழ்க்ைகய�ல் இ�ந்� ெவள�ேயற பயந்� அதிேலேய சா�ம் ந�ைககள, தி�மண
வாழ்க்ைகைய �றித்�க் ெ ம� ண்�ம் சின�மா�க வந்� அவதிப்ப�ம் ெப.. என
இந்த சின�மாவ�ல் இ�க்�ம் ஒவ்ெவா ப�ன்னா�ம் ஒவ்ெவா� ேசாகக்
இ�க்கிற. நான பகிர்ந்� ெகாண்.. அவர்கள் தாங்கிக் ெகாண்�
ெகாண்��க்கிறார, அவ்வள� தா..
திைரய�ல ேதான்�ம் ந�ைக�ம் நம் ��ம்பப் ெபண்கைளப் ேப, சைத�ம,
உணர்�க�ம் உள்ள ம�ஷி. அவ�க்�ம் ஏமாற்றங, ேசாகங்க�, ஆைசக�ம,
ஏக்கங்க�ம் இ�க்�ம் என்பைதத்தான் இந்தத் ெதாட வ��ம்ப�ேன. அைதச்
ெசய்தி�ப்ேபன் என்கிற நம்ப�க்ைகேயா� வ�ைடெப.
இந்தத் ெதாட�ல் என்ேனா� பயண�த்த அைனவ�க்�ம் �த்தாண்.
(ேபக்க)
எ�த்தாக்க: ேதவ�மண�, ப்�யாதம்

08.01.12 ெதாடர்க

ஊழ�க் எதிரான அன்னாவ�ன் ேபாராட்டம் ெவற்றி ெபற்றேதா இ, நாெடங்கி�
அவ�க்� ரசிகர்கைளப் ெபற்�த் தந்தி. இந்நிைலய�, அன்னாைவ பற்றி�ம் அவர
ேகாஷமான ேலாக்பாைலப் பற்றி�ம் டாக்�ெமண்ட� ப தயா�க்கப்ப�கி.
26 நிமிட ேநரம் ஓட�ள்ள இந்த டாக்�ெமண்ட� படத்ைத அங்கித் நாராயணன் என
இயக்கி�ள்ள. ‘‘அன்னாவ�ன் ெகாள
கைள�ம ஊழ�க்� எதிரான அவர� ேபாராட்டத்ைத�ம் நாெடங்கி�ம்

பரப்ப இ

உத�ம’’ என்� ெசால்�ம் அங, ஜனவ� இரண்டாவ� வாரத்தில் பட ெவள�ய�ட
��� ெசய்�ள்ள.

கடந்த வாரம் பாரா�மன்றத் தில் எல்ேலா�ம் ேலாக்பாை ேபசிக்ெகாண்��,
பா.ஜ.க. எம.ப�.யான சத்�கன் சின்ஹா மட்�ம ெமாழியான ேபாஜ்��க ேதசிய ெமாழி
அந்தஸ்� ேவண்�ெமன்� ேபசி�.
ைககள்

இரண்ைட�ம் தைலக்�ேமல் �ப்ப� இவர் ேபாஜ்�, ெமாத்த அைவ�ம

ெடன்ஷைன மறந்� �லாக்ஸ் ஆகி.

ெடல்ல �தல்வர்ஷ�லாத�ட்சித்‘ப�ைம வ��ம்ப’ என்ற பட்டத்ைத தாராளம
ெகா�க்கலா. ‘ெப�கிவ�ம் மக்கள் ெதாைகய�ன் வளர்ச்சிக்� ஏற்ப அ�க்�மா�
கட்டடங்கைளக் கட்டே’ என்� மத்திய நகர் ேமம்பாட்�த்�ைற அைமச
கமல்நாத் �றிய��ந். இைதக் ேகட்ட ெடன்ஷனாகிவ�ட்ட ஷ�லா.

‘‘ேபா�மான தண் ண�, ேபா�மான மின்சார, அத்�டன் ேபா�மான ப�ைம மக்க�க்�
கிைடக்க ேவண்�ம் என்ப�தான் என� நிை. ெடல்லிய� ப�ைமக்� த�ங்� ெசய்
அ�க்�மா�த் திட்டத்ைத ஏற்கேவ . ெடல்லிக்�ப் பக்கத்தில் உள்ள வ�வசா
பயன்படாத நிலங்கள ேவண்�மானால் மத் அர� வ �� கட்�க் ெகா�க்க’’ என்� ஒேர
ேபாடாகப ேபாட்��க்கிறார் ஷ.

உத்தரப்ப�ரேதச ேதர்தலில் ரா�லின் ப�ரசாரத்�க்� பதில�யாக ச கட்சி அகிேலஷ
யாதைவப் பயன்ப�த்தி வ�க. ரா�ல் ெசல் இடங்க�க்ெகல் அவர் ப�ன்னாேலே
ெசல்�ம் அகிே, இைளஞர்கள் மத்தி தன� அனல் கக்�ம் ேபச்சால்
திரட்�கிறாரா.
அத்வான ஸ்ைடலில் ப�கார் ��க்க ரதயாத்திைர நடத்�ம், ேவட்பாளர்
ேதர்வ��ம் �க்கியப் பங்காற். அமர்சிங் சமாஜ்வாதி கட்ச இ�ந் ந�க்கப்பட
ப�ற�, அவர� பண�கைள�ம் ேசர்த்�ப் பா அகிேலஷ, அவர� ஆதரவாளர்கள் பலைர�
கட்சிக்�ள் தி�ம்பக் ெகாண வ�ட்டாரா. எப்ப�ேயா கட்சிக்� ஒ� நல்ல தள
கிைடத்த சந்ேதாஷத் இ�க் கிறார்கள் சமாஜ்வாதி ெதாண.

உலகிேலேய இளைமயான அதிபர் என்ற ெப�ைம�டன் வடெகா�யாவ�ன் அ�ய
ஏறி�ள்ளார் கிம் ஜாங. மைறந்த அதிபர் கிம் ஜாங் இல்லின மகனான இவர�
வய� 28.
கிம் ஜாங் அன்�க்� �த்த சேகாதரர்கள் இ�வர், அவர்கள் , ெபண்கள�ன
சகவாசம் என்� ெகட்டழிந் இவ�க்�

இளம் வயதிேலே

அதிபரா�ம ேயாகம் வந்தி�க்க. 2008-ம் ஆண �தல்
தந்ைதய�டம் அரசியல் பாடம் கற், அப்பாவ�ன் வழிய�ேலே
ெசயல்பட ேபாவதாக அறிவ�த்�ள்ள. தன� தந் ைதய�ன் இ�தி
சடங்�க்� ெதன்ெக அர� இரண்ேட ேபைர அ�ப்ப
அவமானப்ப�த்தியதாகக் ��ம் கிம் ஜ, இதற்காக அந்நா
அ�பவ�க்�ம் எ எச்ச�த்�ள். வடெகா�ய, ெதன்ெகா�ய
ப�ரச்ைனகள் இவர் காலத்தி�ம் த�ரா� என்ப� இதி
ெத�கிற�.
ப�.எம.�திர

08.01.12 ெதாடர்க
ஜி. ப�ரத�ஷ
ெசய்தி: தமிழக நதிந�ர்ப் ப�ரச்ைனகைளத் த�ர்க்க வ�ைரவ�ல் ��ைமயான ே &
வ�ஜயகாந்.
கெமன்ட: தமிழ்நாட்ட அேலக்கா �க்கி ெடல்லிக்�ப் பக்கத்!
ஆல் ேதாட்ட �ப
ெசய்தி: பா.ஜ.க. நாடா�மன்றத்திற்� ெவள�ேய ஒ� ே, உள்ேள ஒ� ேபச: & கப�ல் சிப.
கெமன்ட: ேகண்�ன்ல வைடய தின்�ட்� ெவள�ய ‘ேவகைல’ன்� ெசான்னாங்க.
ஆல் ேதாட்ட �ப
ெசய்தி: டாஸ்மாக் வ�யாபாரம.22,000 ேகா�.
கெமன்ட: ேபாைரப் �றம்தள்ள� ப�ைரப் ெபா�வா , ெசம்ெமாழியான தமிழ்ெமாழிய,
ஈவ்ன�ங் சரக்� அ�க்காட்� தைலவ.
ஆல் ேதாட்ட �ப
ெசய்தி: ‘�ப்பாக்’ படத்�க்காக இ�வைர பார்த்திராத �திய ெகட்டப்ப�ல் வ�கிற.
கெமன்ட: இட� கன்னத்�ல ம� இ�க்�, கண்�ப��க்கேவ ��யாத.
மேனா
ெசய்தி: நாட்�க்� ேசைவ ெசய்யேவ நான் தி�மணம் ெசய்: ஹசாேர.
கெமன்ட: கல்யாணம் ஆன ஆண்க�க்காக சீ�யைல ஒழிக்க உண்ணாவ�ரதம
தாத்த, �ண்ண�யமா ேபா�.

மேனா
ெசய்தி: ரஜின� க�ப்�ப் பணம் ைவத்தி�க்க? நடவ�க்ைக எ�க்காத� ?
ஈ.வ�.ேக.எஸ.ஸுக்�

இ.கேணசன் ேகள்.

கெமன்ட: வ�யாபார ேநரத்�ல வந்� உசிர வாங்காத�ங்க ஏட.
�தரன் கேணச & கிேஷார் ஜ.ேக.
ெசய்தி: அவசர அவசரமாக நிைறேவற்றிய ேலாக்பால் மேசாதாவ�ல் எங்க�க்� உ
இல்ை & டாக்டர் ராமத.

கெமன்ட: ம�த்�வரய், இவங்க கிடக்கா. உங்க ெப� ெத�யாதவங். ந�ங்க‘தார்
டப்ப’ எ�த்�ட்�ப் ேபாய் எல்லா அழிச்சிட்� வ�வானதா மாத்தி. நம்ம ேபாதி
தர்மர் அன்�மண�க் ’தார் டப்பா வர’ ெத��ம..
ெதா�ப்: வந்தியத்ேத

08.01.12 ெதாடர்க
தி�வா�ர மாவட்டம் �த்�ப்ேபட்ைட ப�திையச் ேசர்ந்த ஒ�வ�க்� ��ம.
ெவ�த்�ப்ேபானவர் மண்ெணண்ெணய் �ன்ேனா� ேபால�ஸ் வந்�வ�ட்ட.
வாசலில் தன் ம�� எண்ெணைய ஊற்றிக்ெகாண ைவத்�வ�ட்டார. உடேன அவைர
ேபால� ஸா�ம் அக்கம்பக்கத்தில் இ�ந ம� ட் ஆஸ்பத்தி�ய�ல் சிகிச்ைசக
ேசர்த்த. இந்த சம்பவத்தால் பரபரப்� ஏற், ‘ ஸ்ேடஷன�ல் வந்� தற்ெக
ெசய்கிற அள�க்� ேபால�ஸ அவ�க்� என ெகா�ைம ெசய்தார்கே?’ என்றப�
ெபா�மக்கள் ெகாதித்�வ�ட.
ேபால� ஸா�க்ேகா ஒன்�ம் ��யவ�. வழிய�ல்லாம, ெத�ந்தவர், ெத�யாதவர்கள் எ
பலர் ேபான��ம் ேந��ம் ே, காக்கிச்சட்ைடகள் தன்ன�ைல வ ெகா�க்கத
ெதாடங்கினார். உடேன பல்�ய�க்�ம் அேத ம, ‘நிச்சயம் ேபால�ஸார் பக்கம்
இ�க்�. அதனால்தான் இப்ப� தாங்களாகேவ �ன்வந்� வ� ளக்கம் ெகா’ என்
ேபச ஆரம்ப�த்�வ�ட். எப்ப� அவர்கள் வாைய ��வ� எனத் ெத� வ�ழிக்கிற�
ேபால� ஸ!
‘ேங!’ ேபால� ஸ
மய�லா��ைற சரகத்திற்�ட்பட்ட காவல் நிைலயம் ஒன்றில் உள் வந்த ஒ�வ,
தன� �திய �வ �லைர காணவ�ல்ைல என்� �க ெகா�த்தி�க்கிற. ஏட் உடேன சம்பவ
இடத்திற்�ப் ேபாய் வ�சா�த், ஒ� மர்ம நபர் தன� காயலான் கைட�வ�லைர அங
வ�ட்�வ�ட்� �திய �வ�ல தி��ச் ெசன்றி�ப ெத�யவந்தி�க்கி. ஆனால்

இைத

வழக்காகப் பத ெசய்� �ற்றவாள� யார் என்� கண்�ப��ப்பதற்�ள் தா� த
என்பதா, �கார் ெகா�த்தவ�டம் காய கைட �வ �லைர ெகா�த் ‘இப்ேபாைதக்� இை
வச்� ஓட... உன்ேனாட ைபக் கிைடச்ச�ம் ெச அ�ப்�ேறா. பழைசக் ெகா�த்�ட
��ைச எ�த்�ட்�ப் ’ என்றப ‘எக்ஸ்ேசஞ்ச் ’ ெகா�த்தி�க்கிற.

பழைச எ�த்�ப் ேபான அ�த்த அைரமண�ய�ல் தி�ம்ப� வந்த அ, ‘ஐயா.. இந்த வண்�

என்னால ஓட்ட ��ய.. என்ேனாட �� வண்� கிைட ப�ன்னா அைதேய ெகா�ங்’
என்றப� அந்த கந்தைல ஸ்ேடஷன�ேலேய வ�ட் ேபாய்வ�ட்ட.
இதற்கிைடே, அ�த்த சில தினங்கள�ல் அந்த மாயமாகிவ�ட்ட. இைத உயரதி
கா�க�க்� யாேரா ேபாட்�க் ெகா�த்... வ�சா�த்த அதிகா�கள் ேமற்ப� ஏட்�தான
ைகவ�ைசையக காட்�ய��க்கிறார் எனத் ெத�ந்�ெக. அதற்�ள் ஏட்� சிறப்�
ஆய் வாளராக பதவ� உயர்� ெபற்� ேவ� ஸ்ேடஷ ேபாய்வ�ட்ட. ஆனா�ம ‘வ�டா�
க�ப்’ ேபால ெதாடர்ந்த வ�சாரைணய�ன் ��, தற்ேபா� ஏட்� ம ‘தி�ட்� வழக’ பதி�
ெசய்�ம்ப� அதிகா�கள் அதிர� உ த்த ப�றப்ப�த்தி�க்கின. ‘தன் ம�ேத தி�ட்
ேகஸா?’ என்றப� ெநஞ் ை ப��த்�க்ெகாண்� ஆஸ்பத் தி�ய�ல் ப�த்தப� தன
ந�ப்ை ெவள�ப்ப�த்த ெகாண் ��க்கிறாராம் அந்.ஐ.
அப்ப�ப் ேப, கில்லா!
தமிழகம்

��வ�ம் அ�க்க� ஜுவல்ல� கைடகைளக் ெகாள்ைளய�ப்ப�

வா�க்ைகயான வ�ஷயமாகிவ�ட். தமிழகக் காவல் � கண்ண�ல் வ�ளக்ெகண்
ஊற்றி �ப்பறிந்த, இந்தக் ெகாள்ைளக�க்�ம் கடந்த ஆகஸ தர்ம��ய��ள்ள கை
ஒன்றில் �ற்�க்�ம் ேமலான ெசல்ேபான்கள் சம்பவத்�க்�ம் நிை
ெதாடர்�கள் இ�ப்ப� ெத�யவந்தி�க்க.
இங்கி�ந ெகாள்ைளய�க்கப்பட்ட ெசல் ேபான்கள் ெப�ம்பா�ம் ேமற சிலி��,
மிட்நா�ர் மாவட்டங்கள�ல்தான் அதிகமாக பயன்ப�த்தப. �க்கியமான வ�ஷய,
இந்தப் ப�திகள�ல் நக்ஸைலட்�கள் நடமாட்ட. தி�டப்பட்ட இந்த ேபான் க
ஐ.எம.ஐ.இ. எண்கைளக் கண்கா ண�த்த அதிகா�கள, எந்த நாள�ல் அந
ெசல்ேபான்கள�லி�ந்� இரவ�ல் ப�மா�கிறேதா அந்த நாள�ல்தான் தமிழகத்
நைகக் கைட தி�ட நடந்தி�க்கிற� என் பைதக் கண்�ப��த்�வ�. இ�பற்ற
ேமலதிகா�க�க்� அவர்கள் எச்ச�க்ைக�ம் ெகா�த்�வ. ஆனா�ம இ�வைர ேநா
ெரஸ்பான!
பாவம, அவர்கள் ெசல்ேபான�ல் ‘ேமட்ட’ வ�கிறேதா!
ெகாஞ்ச காலமாக ேசலத்தில் �தாட்ட கிளப் ேவதாளங்கைள அடக்கி ைவ காக்க.
இப்ேபா� ம�ப��ம் அைவ ஆட ஆரம்ப�த்�வ. ெபங்க� சாைலய�ல ெவண்ணங்�
�ன�யப்பன் ேகாய��க்� எதிேர தகரக்

கீற்�கைளப் ேபாட்� நடக்�ம் ஒ� �தாட

கிளப்ப�ல் ேஜாராக நடக்கிறதாம் மங். அேதேபால, ெரட்�ப்பட்� மா�யம்மன் ேக
அ�ேக ேமாட்�ர் ேபா�ம் வழிய�ல் பக்கம் கட்டடங்கள் இல்ல ��ைசையப்
ேபாட்� �த்த�க்க இன்ெனா� கிள.
ேசலத்தாம்பட்� உண� கார்ப்பேரஷன் அ�வ ேநர் ப�ன்�றம் மற்ெறா� ...
இப்ப� �ன்� கிளப்�கள் ஜங்ஷன நிைலய எல்ைலய�ல் மட்�ம் �த் த
ேபா�கின்ற. இைவ எல்லாவற்�க ‘காவல’ கைடக்கண் பட்��ப், �தாட்டம் �றித
யார் �கா ெசான்னா� கண்�ெகாள்வதில்ைல ஆதங்கப்ப�கின்றனர் ஜங்ஷன்.
�தாட்ட எல்ைலய�ல் காவல் , சபாஷ!
ஏட்ைடய

08.01.12 மற்றை
கடந் கிறிஸ்�மஸ் தினத்தன்� ஒட்�ெமாத்த தமிழகத்ைதேய பதற ைவத்த ப
பட� வ�பத்ைத அவ்வள� சீக்கிரம் யா�ம் மறந்தி�க். �ம்மி�ப் �ையச்
ேசர்ந்த �ந்தரபாண்�யன் மற்�ம் அவர� ��ம்பத்தின22 ேபர் அந்த பட
வ�பத்தில் பலியாகிவ, �ன்ேற �ன்� ேபர் மட்�ேம ப�ைழத் தன.
அப்ப� உய�ர் ப�ைழத்த � �ந்தரபாண்�யன�ன் ேபர. மகன் ெஜப�ைரய�ன் இ
மகன்களான ஜனகரா, பால தினகரன் மற்�ம் மகள் பாக்கியம மகன் ப�ன்ரா
ஆகிேயார்தான் அ �ன் சி�வர்க. தன� ெசாந்த பந்தங்கைள எல்லாம் இழந்�
தவ�த் நிற்�ம் இந்த �ன்� சி�வர்கைளச உறவ�னர்க�க்�ள்ேள ேமாத
எற்பட்��ப்பதாக ெசய்திகள் வரத்�வங்கி இ.
அந்த �ன ேபைர�ம் யார் பராம�ப, �வ�ம் சி�வர்கள் என்பதால் ெசாத்�க்
ைகயாள்வ� என்ப� வைரய�லான பல ப�ரச்ைனகள் , ேமாத�ம
ஆரம்பமாகிய��க்கி.
இதற்கிைடேய தமிழக அர�ம் வ�பத்தில் உய��ழந்தவர
தலா ஒ� லட்சம்வ�தம் இழப்ப�டாக அறிவ�த. அந்த
வைகய�ல �ந்தரபாண்�யன�ன் ��ம்பத மட்�ம் இ�ப
லட்ச �பாய் இழப் கிைடக்கவ��ப்பதால் அைத யா�
ெகா�ப்ப� என்பதி�ம் சி ஏற்பட்�ள.
ேம�ம, �ந்தரபாண்�ய�க்� ேஹா, �பார்ட்ெமன்
ஸ்ேடார்ஸ் என ஏகப்பட்ட க, ெசாத்�க்க�
இ�ப்பதா, அைத யார நிர்வகிப்ப� என்பத இ�யாப்பச
சிக்கல் ஏற்பட்.
�ம்மி�ப்�ண்�ையச் ேசர்ந்த �க்கிய ப�ர�கர்

ஒ�வ�டம் இவ்வ�வகா

ேபசிேனாம...
‘‘�ந்தரபாண்�யன ேஹாட்டலில் இ�ந்�தான் பல ெதாழிற்சாைலக�க்� மதி
ேபா�ம. அதற்கா பணத்ைத மாதத் தவைணய�ல் அந்த நி�வனங்கள் ெ. இப்ேபா
�ந்தரபாண்�யன் இறந்�வ�. யா�டம் பணத்ைதக் ெகா�ப்ப தவ�க்கிறார்க
ெதாழிற்சாைல நிர்வாகி. பக்கத்தி�ள்ள மள�ைகக, காய்கற வ�ற்பைனயாளர்க�
யா�டம் பணத்ைத வாங்�வ� என ��ய நிற்கிறார். ெசாத்�க்கைள, அர� த�ம்
இழப்ப�ட்ைட�ம் ந �ழந்ைதகைளப் பார்த் �க்ெகாள்ள �ன்வ�ம் ,
�ந்தரபாண்� தி�ப்ப�க் ெகா�க்க ேவண்�ய கடன்கைள ஏற்�க்ெகாள்ளத் தய.

சந்த�சாக்க ேவ� சிலர, ‘அவ�ம் அவர� மகன்க�ம் எங்க�க்� ஐந்�
தரேவண்�, ஆ� லட்சம் தர ேவண’ என ேகா�க்ைக ைவக்கிறார. �ந் தரபாண்�யன
கைட ஊழியர்க, ‘இவர்கைள ஒ��ைற�ட நாங்கள் பார்த்த’ என்கிறார்.
ஒன்பதா வ�ப்� ப�க்�ம் தின, ஐந்தாம் வ�ப்� ப�க்�ம் ஜ, ஏழாம வ�ப்�
ப�க்�ம் ப�ன்ராஜ் என �ன்� சி�வர்க�ம் எப்ேபா, பாட்� எ ெப�ய �ட்�க
��ம்பத்திேல வாழ்ந்த. இப்ேபா� தி�ெர காட்�ல் மாட்�க்ெகாண்ட� ேபால தி
நிற்கிறார்.

�ந்தரபாண்�யன�ன் ெசாத்�க், கைடகைள�ம் சீல் ைவத்�வ� காவல்
�ைற. ேபால� ஸார, உறவ�னர்க, �ந்தரபாண்�யன�ன் நண்பரான பாஸ்ட
ஆகிேயார் ெசாத்�க, �ழந்ைதகள் பராம�ப்� �ற ேபச்�வார்த்ைத நடத
வ�கிறார்க. ெஜப�ைரய�ன் மகன்கள் இ�வை பார்த்�க்ெகாள்வ
அவர்கள� தாய்மாமன்கள் �, ‘நான்தான் பார் ெகாள்ேவ’ என
இ�வ�க்�ள்�ம் ேமாதல் ஏற்ப. ப�ன்ராைஜ த ெபா�ப்ப�ல் வ��மா
அத்ைத கி� ஷ்ணேவண� ேகட்��க்கிற’’ என்றா.
பாஸ்டர் ஆனந்த அந்ேதாண�ய�டம் ேபச...
‘‘அர� அறிவ�த்�ள்ள இழப்ப�ட்�த் ெதாைகைய யா�டம் ெகா� அர�
அ�வலர்கள் வந்� ேபசினா. ெஜபராஜின் ைமத்�னர் �த்�ராஜிட �ழந்
ைதகைள�ம, கி�ஷ்ணேவண�ய�டம் ப�ன்ராைஜ�ம் ஒப்பைடத்�வ�ட
��� ெசய்ேதா. அரசின்

இழப்ப�ட்�த் ெதாைக16 லட்ச �பாைய ெஜபராஜி

� ழந்ைதகள் ெபய�, நா� லட்ச �பாைய ப�ன்ராஜ் ெபய��ம் வங்

ெடபாசிட் ெசய்யலாம் என ��ெவ�த். இ� தவ�ர �ந்தரபாண்�ய� எங்ெகல்ல
ெசாத்�க்கள் இ�க்கிற� என்பேத ெத�ய, அைதப்பற் இன்ன�ம் ��
ெசய்யவ�ல்’’ என்றா.
�ம்மி�ப்� �.எஸ.ப�. �மா�டம் ேபசியேபா, ‘‘�ந்தரபாண்�யன் நடத்தி வந்த ே,
கைடகள, �பார்ட்ெமன்டல் ஸ்ேடார்கள் அைனத்திற்�ம ேபால� ஸ பா�காப்�
ேபாடப்பட்�ள. ��ம்பத்தின, அர� அ�வலர்க� வ�வாதித்� யா�டம் பண
ெகா�ப்ப, �ழந்ைதகைள யார் வளர்ப்ப� எ ��� ெசய்வார்’’ என்றா.
‘‘ஒ� ��ம்பேம ஒேர ேநரத்த பலியா�ம்

இ�ேபான்ற ேநரங்கள�ல் சட்டப்ப� என்

���ம?’’ என வழக்கறிஞர் ராஜா ெசந்�ர்பாண்�யன�டம் ே.
‘‘மாவட்ட கெலக் தக்க நடவ�க்ைக எ�த்� வ�வாய்த் �ைற �லம் வா��ச் ,
இறப்� சான்றிதைழ அ�ப்பைடயாகக்ெகாண்� ெசாத்�க்கைளப் ப��க.
சி�வர்க�க்� பதிெனட்� வயதா�ம் வைர ெசாத்�க்க�க்� காப்பாளைர
ேவண்�’’ என்றா.
வ �ட்�ற்�ள் ��ண்� கிடந் சி�வர்கைள�ம் பார்த். பால் தினகர�க்� மட்�
நடந்�ள்ள வ�பத் த�வ�ரம் ��கிற. ப�ன்ராஜு, ஜனகராஜும் வ�பத்த எல்ேலா�
இறந்�வ�ட்டார்கள் யா�ம் இன� தி�ம்ப� வரப்ேபாவதில்ைல என்க
ஏற்�க்ெகாள்ள ��யாமல் அ�கி. எைதக் ேகட்டா, அவர்கள�ன் ெமா கண் ண�ராக
மட்�ேம வ�கிற.
கால மாற்றம்தான் அவர்கள�ன் மனக் காயங்கைள ஆ!
ப.ரஜின�காந்

08.01.12 மற்றை
அ.தி.�.க. அைமச்சைர வாழ்த்தி.�.க. க�ன்சிலர்கள் ெபய�ல் வ�ளம்பரம்
ெசால்ல�ம் ேவண்�மா பரபரப! இ� நடந்த� பரமக்��ய�ல். ராமநாத�ரம
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த டாக்டர் �ந்தரராைஜ க ைகத்தறித் �ை
அைமச்சராக்கினார் �தல்வர் ெஜய. அ.தி.�.க.வ�ன வரலாற்றிேலேய பரமக்�� ப
திையச் ேசர்ந்த ஒ�வர் அைமச்சராவ� �தல்�ை. அதனால் கட்சிக்காரர
இைதப் ெப�ய அளவ�ல் ெகாண்டா. இதில ஒ� ப�தியாக பரமக்� நகராட்சி .தி.�.க.
ேசர்மன் கீர்த்திக வ�ளம்பரம் ெகா�த். அவர் ெகா�த்த வ�ளம்பரத்தி.�.க.
க�ன்சிலர் ஆ� ேப�ன் படங்க�ம் இடம் ெபற, வ�ஸ்வ�பமாகிவ�ட்ட
வ�ல்லங்.
இந்த சம்பவத்ைதப் 11-வ� வார்� த.�.க. க�ன்சிலர் வ�ன்ெசன்ட் ராஜா
ேபசிேனாம.

“பரமக்�� நகராட்சிய�ல் ெமாத36 க�ன்சிலர்கள் உள. அ.தி.�.க.வ�ல்27 ேப�ம,
தி.�.க.வ�ல்6 ேப�ம்

இ�க்கிேற. கடந்த மாத ைகத்தறித் � அைமச்சராக

டாக்ட.�ந்தரராஜ் பதவ�ேயற்ற, அவைர வாழ்த்தி நகராட்சி சார்ப�ல் பத்தி�ை
வ�ளம்பரம் ெகா�த். ஒன்றை லட்ச �பாய்க்� ெகா�க்க அந்த
வ�ளம்பரத்தில்.�.க. க�ன்சிலர்கைளக் ேகட்காமேலேய அவர்
படத்ைதப் ேபாட்��க்கிற. பத்தி�ைககள�ல் பார்த்த�ம்
கட்சிய�ன் � நிர்வாகிகள் எங் சந்ேதகத்ேதா� வ�சா�த்தா.
எங்க�க்� அப்ேபா�தான் வ�ஷயேம ெத.
அன்� நடந்த நகராட்சிக் �ட்டத்தில் இ� ெ என� கண்டனத்
ெத�வ�த்ேத. இதற்� பதிலள�த்த ேசர்மன் கீர், ‘இன�ேமல் உங்க
படத்ைதப் ேப மாட்ேடா’ என்றா. ‘நகராட்சி சட்டப அைமச்சர

நகராட்சித் ெதாடர்பான வ�ழாக்க�க்� வந்தால வ�ளம்பரப்ப�த்த ேவண்�ம்
உள்ள. இப்ப தன�ப்பட்ட வ�ளம்பரம் அதிகாரம்

இல்’ என்� நான் �ட்

காட்�யேபா� அவர் பதிலள�க்கவ�. கமிஷனைர சந்தித்� வ�ளக்கம் ேக. அவேரா,
‘க�ன்சிலர்க�க்� எல நான் பதில் ெசால்ல ேவண்�ய� ’ என்� �ற, ேபப்பர
ெவய�ட்டால் தாக ெவள�ேய �ரத்தினா. உடேன ெவள�ேயறி பரமக்� காவல் நிைலயத்தி
�கார ெசய்ேதா. எஃப.ஐ.ஆர. ேபாடப்பட்.
அேதேபால் கமிஷன�, ‘நாங்க ெகாைல மிரட்டல் வ��த்ததா, பண�ய�ல்
��க்கிட்டதாக’ காவல நிைலயத்தில் எங்கள் ம�� �கார் ெசய்தி�’’ என்றா.
நகராட்ச கமிஷனர் அட்சயாவ�டம் ேபசிே... “அவர்கள் ெபாய் ெசால்கிற.
ேமற்ெகாண இந்த வ�ஷயத்தில் நான் ெசால்வதற்� எ�’’ என்றா.
நகராட்சி தைலவர் கீர்த்திகா, “பரமக்��ய�ல் இ�ந்� ஒ �தல்�ைறயா
அைமச்சராவ� எங்க�க்�த்தான் . அந்த சந்ேதாஷத்தில்தான் வ�
ெகா�த்ேதா. கமிஷனர் ச�யாகத்தான் ெசயல்ப�க. அவர் ம�� எந் �ற்ற�ம
இல்ை’’ என்றா.
அைமச்சர் �ந்தரராஜிடம் ேபசிய, “வ�ளம்பரம் ெகா�த்ததில.�.க.வ�னர் ப�ரச்ை
ெசய்கிறார்கள் ேகள்வ�ப்பட். கமிஷனர் மக்க�க்� நல்ல� ேவண்�ம்
நிைனக்கிறா. ஒ� சிலர் மட்�ம்தான் ேவண்�ெமன்ேற தகரா� ெசய்’’ என்றா.
இதற்கிைடேய வ�ளம்பரப் ப�ரச்ைனைய ைமயமாக நகராட்ச �ன்� ேபாராட்டம் நட
தி.�.க. அ�மதி ேகட்�ள். இதற்� ேபால�ஸா அ�மதி ம�க்கே ��தல்
ெடன்ஷ�டன் இ�க்கிறார்கள் உடன்ப!
ஆ.வ�ஜயானந்

ராமநாத�ரம் சீைமய�ல் ெதாடர்ந்� ெகாண்��க்கிற� மாவட்டச் ெச.தங்கேவல,
எம.ப�. �த்த�ஷ் இைடய�லான பன�ப்ே!
‘கட்சிைய காட்� ��ம்பத்ைத வளர்க்�ம் இந்தக் காலத்தில் கழகத்தி
அர்ப்பணம் ெசய்�ம் ராமநாத�.ப�. ேஜ.ேக.�த்த�ஷ் அவர்கேள .. வ�க’ என கடந்த
29ம் ேததி ஒட்டப்பட்��ந்த ஃப�ெளக்ஸ் ேபனர.ப� �த்த�ஷ் சி�த்�க் ெகாண்�.
ஆனால, �ப.தங்கேவலன�ன் ெபயர் இ.
அன்ைற தினம் த.�.க. சீன�யரான இராம்ேகா எ.ஏ.ேசக்கின் மகன் அசா�த�ன் தி
நடந்த. வ�வார் என்� ெசால்லப்பட்ட அழகி� வர. �ைன�ம எலி�மாக எம.ப�.�ம்
மா.ெச.�ம் கலந்�ெகாண். மண்டபத்தில் இ�ந்த உடன் ஒ�வர, ‘‘அ�த்த ம.ெச.
பதவ�க்� கனவ�ல் மிதக்கிறார்�. அந்தள�க் பணத்ைத வா�ய�ைறக்கிற’’ என்�
ெசால், நாம் �ம்மா இ� ���மா?
�த்த�ஷிடேம ேபசிேனா. ‘‘இ�ப� ஆண்�களாக ம.ெச.வாக இ�க்கிறார் தங்கே.
ேவண்டப்பட்ட ஆட்கைளேய பதவ� நியமித்தி�க்கிற. மாவட்டத்தில் கிைளக்
கழகச் ெசயலாளர்கைள ே மாவட்டத்திலி�ந்� ஆட்கைளப் ேபாட்� டம
நியமித்தி�க்கிற. இவர்கை கழட்�வ�ட்� திறைமயான நபர்கைள பதவ� நியமிக்க
ேவண்�. எனக்� அவ�க்�ம் இப்ப� எல்லாவற்றி�ம் ஏழாம்ெபா. இ�ந்�ம
என்ை மாவட்டச் ெசயலாளராக �ன்ன��த்�வைதக் க திறைமயானவர்கள்
ேவண்�’’ என்றார் �டகம.
�ப.தங்கேவலன் என்ன ெசால்க?
‘‘பல வ�டங்களாக கட்சிைய சீரழித்�வ�ட்ேடன் என்� என்ைன �ற்றம் . அ� ச�,
அவர் எப்ேபா� .�.க.�க்� வந்த? ெசாந்த ெசல்வாக்கிலா ெஜய�த்தா? கைலஞர்
ேபா�ம் ப�ச்ைசய�ல்தான் நாங்கள் பதவ�கள�ல் இ�. �த்த�ஷும் அப்ப�த. மற்றப�
என்ன ெசால... எங்க�க்� கட்சி ே பார்க்கேவ ேநரம் ச�யாக இ�க். இதற்�
ேமல் எைத�ம் ே வ��ம்பவ�ல்’’ என்றா.
சீண்�ம் உடன்ப�றப், ெபா�த்தி�ங்!
- வ�ஜய

08.01.12 மற்றை
‘மைழ நின்�ம் �வானம் நிற்கவ’ என்ற பழெமாழி யா�க்�ப் ெபா�ந்�கி
இல்ைலேய, ��ைவ �தல்வர் ெரங்கசாமிக்� கனகச்சி ெபா�ந்திய��க்கி.
மத்திய அைமச்சர் நாராயணசாமி அவ�க்�ம் இைடேய நடக்‘ஈேகா’ �த்தத்தா
ஆ�ம்‘என.ஆர. காங்கிர கட்ச’ க�ம் ெந�க்க�ய�ல் சிக்கித் தவ�. எட்� மாதங்க
ஆகி�ம இ�வைர நியமன எம.எல.ஏ.க்கைளக்�ட அவரால் நியமிக்க ��யவ�
என்ப�தா உச்சகட்ட காெ!
��ச்ேச�ய�ல் .ஆர. காங்கிரஸ் எ கட்சிையத் ெதாடங்கி இரண்ேட மாதத
ஆட்சிையப் ப��த்தவர் ெரங். தன�க கட்சி ெதாடங்கினா�ம் காங்கிரஸ் பாசம்
மட்�ம் அவைர வ�ட ேபாகவ�ல்ை. �தல்வராகப் பதவ� ஏற்ற உடேன ெடல்லி ெ
ேசான�யாைவச் சந்தி ஆசி ெபற்றா. ெடல்லி காங்கிரஸ் ேமல தைலவர்க�டன
ெரங்கசாம ெந�க்கமாக

இ�ந்தா, உள்�ர்த் தைலவர்க�டன் அவர்

காட்�வதில். தன்ைன �தல்வர் பதவ�ய�ல் இ�ந்� ந�க் காங்கிர
தைலவர்க�ம் �ட்டண� அைமத்�ச் ெசயல்பட்டைத�ம் அவர் இன்�ம.
ப�ரதமர அ�வலக இைண அைமச்சர் என்ற �க்கிய ெபா�ப்ப�ல் இ�க்�ம் நாரா,
�தல்வர் ெரங்கசாமி�ம் எப்ேபா�ம் ேமாதல் ேபாக்ைகக் கைட ��ைவய�ல் எந்
வளர்ச்சிப் பண�க�ம் நைடெபறவ�ல்ைல என்ற �ற எ�ந்�ள்.

��ைவ சட்டசைபய�ல் �ன்� நியமன.எல.ஏ.க்கைள நியமித்�க்ெக அதிகாரம் உண.
ஆனால, இதற்� மத்திய உள்�ைற அைமச்சகம் அ�மதி வழ ண்�. ெரங்கசாமி
தன� கட்சிையச் ேசர்ந்த �ன்� ேபைர ப�ந்�ை மத்திய உள்�ைறக்� அ�ப
ைவத்தா. எட்� மாதங்கள் ஆகி�ம்

உள்�ை அைமச்சகம் அ�மதி வழங்கவ�.

காரணம, நாராயணசாமிதான் என்கி என.ஆர. காங்கிர.
கடந்த17-ம் ேததி காைரக்க-நா�ர்

இைடேயயா ரய�ல் ேபாக்�வரத்� �வக்க வ

காைரக்கால் ரய�ல் நிைலயத்தில் . ரய�ல்ேவ
நாராயணசாமி ஆகிேயார்

இைண அைமச் �ன�யப்பா மற்�

இதி கலந்�ெகாண்ட. �ைறப்ப� அைழப்� இ�ந்

நாராயணசாமி இ�ப்பதா ெரங்கசாமி

இதில் பங்ேகற் �றக்கண�த்த.

இந்நிைலய�, ெரங்கசாம-நாராயணசாமி ேமாதல் �றித்� ��ச்ேச� காங்கிரஸ் ெ
ெதாடர்பாளர்வ�ரராகவைன சந்தித்�க் ேக.
“தான �தல்வராக ேவண்�ம் என்பதற்காக என.ஆர. காங்கிரஸ் கட்ச ெரங்கசாமி
ெதாடங்கினா. அ� கட்சிேய கிைடயா. அ� ஒ� கம்ெபன. அங் எல்லாேம
ெரங்கசாமிதா. கட்சி ஆரம்ப�க்கப்பட்டேபா� பதிைனந்� நிர் நியமித்தார்.
அத்ேதா� ச. ெதா�தி அளவ�ல்�ட ஒ� நிர்வாகி நியமிக்கப்படவ�ல. சில
மாதங்க�க்� �ன்� நடந்த இந்திர இைடத்ேதர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட
ேபாட்�ய�டேவ

இல். �தல்வ ெரங்கசாமிக்� ஆதரவ அந்தக் கட்சி இந்த �

எ�த்த. பா.ஜ.க-�டன �தல்வர் மைற�கமாக உற� ைவத்தி�ப்பைதேய இ� காட்.
காங்கிர ஆட்சிய�ல் பண�யமர்த்தப4,500 ஊழியர்கைள பண� ந�க்கம் ெசய்�
ெரங்கசாம. அவர� ஈேகாவால் அந்த ஊழியர்கள் இன்� சாப்ப வழிய�ல்லாமல
தவ�க்கின்ற. இதில் ஒ�வர் தற்ெகாைல ெசய்�ெகா. இப்ப காங்கிரஸ் ம�
ெவ�ப்ைபக் காட்�ம் ெரங்கசாம‘ேலாக்க’ காங்கிர தைலவர்கள் எப்
ஒத்�ைழப்�க் ெகா�ப்ப? தன�ப்பட்ட �ைறய நாராயணசாமி ம� � இ�க்�ம் ேகாபத்
ஒட்�ெமாத்த ��ச்ேச� மக்க ெரங்கசாம வஞ்சிப்ப� நியாயம’’ என்றார
காட்டத்ேத.
என.ஆர. காங்கிரஸ் தரப்ப�ல் வ�ளக்கம் ேக, “தன�ப்பட்ட ெசல்வாக்ேகா� ெரங்
��ைவய�ன் �தல்வராகிய��ப்ப� காங்கிரஸ் தைலவர்க�க்�ப் ைல.
இதனால்தான் மத்திய அர� �லம் பல்ேவ� ெந�க்க�கைளக் ெகா�க. ஆனால,
மக்கள் ெசல்வாக்� �லம் இைத ெரங்கசாமி தகர்த்�’’ என றனர.
நிதி ெந�க்க�யால் தள்ளா�ம் ��ச்ேச� மக்கள�ன்- ‘‘ெரங்கசாமி�,
நாராயணசாமி�ம் ேசர்ந்ேத எங்கைள வஞ் ெகாண்��க்கிறார’’ என்ப�தா!
எஸ.கைலவாணன

08.01.12 மற்றை
ெநல்ை ேபட்ைட ப�திய�ல் உள்ள� தமிழ்நாட்�ன் �தல் �ட்�ற. கடந் 2004ம் ஆண்� தமிழகத்தின் ெதாழில்�ைற அைம இ�ந்த நய�னா நாேகந்திர, ‘�ற்பாைல
நஷ்டத்தில் இயங்�’ எனச் ெசால்லி அ ��வ�ட்டா. அ�த்�2006 ேதர்தலில் அவ
ெவ�ம்636 வாக்�க வ�த்தியாசத்தில் ேதா ேபானார. ஆைலைய அவர் ��ய�தான
ப�ரதான காரணம என ெதா�தி மக்கள் உ�தியாகச் ெசான்ன. இந்நிைலய�, ‘கிட்டத்தட
ஏ� ஆண்�க�க் ப�றகாவ� �தல்வ ஆைலையத் திறந்� எங்கள் வய�ற்றி ஊற்ற
ேவண்�’ என்� ெநகிழ்ச்சிேயா� ேகட்கிறார்கள் ெதாழி!
கடந் வாரம் ெநல்ைலக்� வந்த ைகத்தறித்�ைற அைமச்சர் ‘ேபட்ை �ட்�ற�
�ற்பாைலையப் பார்ைவய��, மில்ைல ம�ண்�ம் திறக்க ெசய்வா’ என மைலேபால்
நம்ப�ய��ந்த. ஆனால, சங்கரன்ேகாவ, ஆரல்வாய்ெமாழி ப�திக�க்�ச் ெசன்ற அை
ஏேனா ேபட்ைட ப�திக வரேவய�ல்ை.
மில் ெதாழிலாள� தர்மராஜ் நம், ‘‘இ�பத்திரண வ�ஷமா மில்லில் ேவைல ெசய்.
மில் ��ட்டத, இப்ேபா ெத�த்ெத�வா �ட வ�யாபாரம் பண்ே. அைமச்ச�க்கா
இன்ன�க்� காத்தி�ந வ �ணாப்ேபாச. தமிழ்நா� ��க்க உள்ள ைகத்தறி ெசாை
�லமா பங்�த்ெதா ேபாட்�1958-ல் காமராஜர் இந்த மில்ைல ஆரம்ப. லால்பக�ர
சாஸ்தி ப�ரதமராக இ�ந்தப்ப இலங்ைக அகதிகள் நா�� ேப�க்� இந்த மில்ல
ெகா�த்தாங. அந்த ஒப்பந்தத்ைத சா ெசய்� ெகா�த்தத, இலங்ைக தமிழர்கள
தங்கேளாட

இடத்�க‘சாஸ்தி� நக’� ேபர் வச்சா.

தமிழ்நாட்�ேலேய �தல் �தலா ெதாடங்கப்பட்ட மில், இைத ‘தாய் மி’�
ெசால்வாங. இந்த மில்லில் வந்த வ�மானத்ைத எட்டய�ரத்தில் பா ெபய�ல் ஒ�
மில்ைல எ.ஜி.ஆர. ெதாடங்கினா. ெதாடர்ந்� ச�யா நிர்வாகம் ெசய்ய, மில் நஷ்ட
அைடந்த. அைத ச� ெசய்யா, இ�த்� ��ட்டா. தமிழ்நாட்�ல் இ�ந்த பதிெ
மில்கள� இன்ன�க்� ஐந்� மில்கள்தான் ெ’’ என்� ேவதைனப்பட்ட தர்
ெதாடர்ந,

‘‘இந்தப் ப�தி மக்கள் அைனவ�.தி.�.க. வ��வாசிகள. 2006 ேதர்தல் ேநரத்த
தி.�.க.ேவாட ேவட்பாளர் மாைலரா, ‘மில்ைல திறப்ேப’� வாக்� ெகா�க்கேவ
நய�னார் நாேகந்திர�க்� எதிரா ம ஓட்�ப் ேபாட்ட. ஆனா ெஜய�ச்ச மாைலராஜா�,
ைகத்தறி அைமச்சரா இ� ேக.ேக.எஸ.எஸ.ஆர.ஆ�ம மில்ைலத் திறக்கேவ இ. இந்த
ஆைல இப்ேபா� �த மண்�க் கிடக’’ என்� ஆதங்கப்பட.
நய�னார் தரப ஆதரவாளர்கேள, ‘‘கண்�ப்பாக அண்ணன் மில்ைலத் திறக்க அம
நிச்சய ேப�வார. தி.�.க-வ�ன�ன் வ�மர்சனத்திற்� �ற்�ப்�ள் மில்ை நிச்சயம
திறப்பாங’’ என்றார்.
எப்ப�ேயா ��ய கத� திறந்தால் ெதாழிலாளர்கள�ன் ��ங்கிய வய��ம!
ேஜாசப

08.01.12 மற்றை
‘தி�மணம் ெசார்க்கத்தில் நிச்சய�க்க!’ இ� பத்தாம்பசலி காலத்தின்.
‘தி�மணம் ேகார்ட்�ல் ப��க்கப்!’ இ� இன்டர்ெநட் காலத்தின்.
இ� மிைகப்ப�த்தப்பட்ட வாக்கிய; ஒவ்ெவா� நா�, ஏன... ஒவ்ெவா ெநா�ய��ம்
எண்ணற்ற தம்பதிகள் வ�வாகரத்� ெசய்� தத்தம் வழி படகில பயணத்ைதத
ெதாடர்ந்� ெகாண்��க்கிற.
தி�மணம நிச்சய�த்த�ம் இ�வ�ட�ம் ெகாஞ்ச; ெகாஞ்சம் எதிர்பார்ப்�
ைவக்�. இன்�ம் ெசான்னால் மட்�ம�றிய கன�கள�ல் காதல் சிற�
�க்ெகாண்ேட இ�க. எல்லாம் பழங்!
இந்தப் பழங்கைத �ரட்டப்பட்ட பக்கங்கைளப் பார்த்த... வ�வாகரத்தின
வ�வகாரமான ச�த்திரம் �ர. இந்த

ஸ்ெபஷல் ஸ்ேடா�ய�ன் பக்கங்க�ம் அ...

எங்ேக ேபான வ�மர்சன, �யவ�மர்சன?
தமிழகத்தில் �றிப்பாக ேக, ெசன்ை, ம�ைர ேபான்ற
ெப�ய நகரங்கள�ல் மட்�மின்றி பல மாவ
தைலநக��ம் வ�வாகரத அதிக�த்�க்ெகாண்
இ�க்கிற. இதற்� ஏேத�ம் ஒ� காரணத்ைத

ெசால்ல ��யா. இந்த வைலய�ல் பல்ேவ� அம்ச
கலந்தி�க்கின. �றிப்பா, சம்பந்தப்பட்டவர்கள�.
அ�த், ெசாந்தக் கால நிற்கக்��ய ெபா�ளாதா
ஆ�தம.
ஒ� காலத்தில் நம் கலாசாரத ப�ரதானமான அங்கம் �ட்�க் �. ��ம்பத்தி
தைலவன்தான் ஆண� ே. தைலவ� அவன� தைலகாட். மகன்க�ம் ம� மக�ம் சல

ேவர்க. இந் வைரபடத்தில் ேவைலப் ப��வ�ைன . அந்தக் காலத்தில் சம்பா
ஆண்கள�ன் கட. �ழந்ைதகைள�ம் ெப�யவர்கை அரவைணத்� நடத்த ெசல்வ�
ெபண்கள�ன் ெபா�. �டேவ, கல்வ� என்ப� அப்ேபா� அத்தியாவசி இல்ைல�றிப்பா, ெபண்கள�ட. இந்தக் கட்டைமப்ப� ல்தான் �� அச்சாண� வண்�ை
ஓட்�ய.

ஆனால, காலம் மாற மாற கல்வ� என்ப� �க்கியமான வ�ஷய. �ட்� ��ம்பத்தி
ஜம� ன்தார மேனாபாவத்ைத�ம் கல்வ� அைசத்�ப் . ப�த் ஆண் கள் மட்�மின
ெபண்க�ம்�ட அதிக�க்க அதிக... இந்த மேனாபாவ �க்கி வ�சப்பட. ெபா�ளாதார
�ைமய�ல் ��ம்பத்ைதத் தள்ள ��யா நிைல ஏற்பட்ட, ெபண்க�ம் ேவைலக்
ேபாக ஆரம்ப�த்தார. வ�மர்சன �யவ�மர்சனம் என அைனவ�ன் அறி�ம் வ�சால.
இ� ஆேராக்கியத்ைதக் ெக வந்த; �டேவ அனர்த்தத்ைத�ம் ெகாண்�.
சின்னச் சி வ�ஷயங்கள�ல்�ட தம்பதிக�க்கிைடேய வ��சல், அவற்ைற எல்ல
ேபச்�வார்த்ைத �லமாக நிவர்த்தி, அகழிகளாகேவ மாற்றிவ�ட்ட. ெபா�ைம, வ�ட்�க
ெகா�த்த, மன்ன�த், உணர்தல் என்ற அம்சங்க�க்�ப் பதிலாக அ, ெச�க்,
கீழ்ப்ப�யா, ேகாபம் ேபான்ற ஒ�ைம ெபா�ந் தாமல் ேப, கைடசிய�ல் அ�
�தாகாரமான பள்ளத் ஏற்ப�த்திவ�ட. இதன்வ�ைள, இன்� சட்ட�தியான வ�வாகரத
ேநாட்�ஸ் பறக்கின்.
�ற்ற�சல்களாகப் பறக்�ம் வ�வாக!
ஓய் ெபற்ற ந�திபதி ஒ�வர் நம்ம, “உலகின் மற்ற நா�கைள ஒப்ப��ைக
இந்தியாவ�ல் வ�வாகரத்� சதவ�கிதம் �ைற. அதிகபட்சமாக �வ�டன�ல55
சதவ�கிதம. இந்தியாவ�ல் இ� இரண்� சதவ�கிதம. சதவ�கித அ�ப்பைடய�
�ைறவாக இ�ந்தா�ம் எண்ண�க்ைகப்ப� பார்த்தால் அதிகம.
சம� பகாலமாக இந்திய அளவ�ல் வ�வாகரத்�கள் ேவகமாக அதிக�த்� வ.
ெடல்லி நகைரப் ெபா�த்தவ1960-ம் ஆண்� இரண்� வ�வாகரத்� வழ
பதிவாகின. 1980-ல்

இ�

இ��� ஆன. இன்ைறக்� பத்தாய�ரத்ைதத்

�க்கிற. வ�வசாய�கள் அதிகமான பஞ்ச, அ�யானா மாநிலங்கள�
பத்தாண்�கள�ல் வ�வாகரத்� வழக150 சதவ�கிதம் அதிக�த்தி�க்க.
ப�த்தவர்கள் அத இ�க்�ம் ேகரளத்தில் பத்தாண்300 சதவ�கிதம
அதிக�த்தி�க்கி. ெபங்க�, ெசன்ைன ஆகிய நகர்கள�ல் உள்ள ��ம
ேகார்ட்�கள் ஒவ்ெவான தின�ம் தலா20 வ�வாகரத்� வழக்�கள் தா
ெசய்யப்ப�கின. தமிழகத்தில் ஆண்�க்� �35 ஆய�ரம் வ�வாகரத
வழக்�கள் தாக்கலாகி.
நான்காண்�க�க்� �ன்� ெப நக�ல் வ�வாகரத்� ெபற்றவர்கள.�.
ெதாழிலில்

இ�ப்பவர்1,246 ேபர என்ப� அதிர்ச்சியான த. தமிழகத்தி�ம

இந்த �ைறய�ல் உள்ளவர்க வ�வாகரத்� எண்ண�க்ைக அதிக�க்.
�றிப்பாக ெசன்ைனய�ல் வ�வாக ெபற்றவர்கள�40 சதவ�கிதம் ேபர்.�.
மற்�ம் அைதச் சா ெதாழில்கள� ஈ�பட்டவர். ேம�ம, வ�வாகரத்�

ேகட்பவர்கள�60 சதவ�கிதத்தினர25 - 33 வய�க்�ட்பட்டவ.
தமிழகத்ைதப் ெபா�த்தவைர அதிகபட் ஆண்�க்� ெசன்ைனய�ல் �4,000, ம�ைரய�ல்
1,750, ேகாைவய�ல்1,800 வ�வாகரத்� வழக்�கள் பதிவாகி. நடத்ை ச�ய�ல்ை.. சந்ேதகம
ேபான் காரணங்களால்தான் பதி�கள் அதிகம் வ�. இதில் ��கமாக ஒப்�க்ெக
(மி�ச்�வல் கன்) ப��ந்� ெசல்பவர் அதிகம. சில வழக்�கள� தி�மணமாகி 15
நாள் �தல் ஆ� மாதங்கள் ஆன தம்பதிய�னர் வ�வாகரத வ�ண்ணப்ப�ப்
அதிர்ச்சியாக இ�க்க. ��ம்ப ந ேகார்ட்�கள, 6,000 வ�வாகரத்� வழக்�க, �மார்
1,000 ஜ�வனாம்ச வழக்�க�ம் நி�ைவ உள்ள. ேம�ம, வ�வாகரத்� ேகட்பவர்கள
ெபண்கேள அதிக’’ என மைலக் ைவக்கிறா.
ெபண்கள..?
ஐேகார் வக்கீல் ெவேரான�கா வ�ன்ெ, ‘‘உண்ைமதா. சம� பத்திய வழக்� ஒன்
ெசால்கிேற. நல்ல நி�வனம் ஒன்றில் ேவைல பார்க். அவைரப ேபாலேவ ேவைல
பார்க்�ம் மணமகைனத் ேதர்� ெசய்� கல்யாணம் ெசய. ஆனால, ஆ�
மாதங்க�க்�ப் ப, அந்த கணவர் வடமாநிலத்தில் பார்த்தேப இன்ெனா�
ெபண்ைண தி�மணம் ெசய்� ஒ� �ழந்ைதைய�ம் ெபற்றி�. இைத எப்ப� ��
மைனவ� சகித்�க் ெகாள்? ��� வ�வாகரத்...
ம�ைர மாவட்ட ��ம்ப நலந�திமன்றத்ைத எ�த்�க்ெ, கடந்த பத்தாண்�க
அதிகபட்சமாக ஆ� ஆண்�கள் ெபண்கள் தரப்ப�ல் தாக்கல் வ�வாகரத்�
ம�க்கள்தான் அத. ‘ெபண் ெபா�ைமய�ன் உ�’ என்ப�தான் ந கலாசாரம் என்�
மனப் ேபாக்� உள. என��ம் சகிப்பதற்�ம் ஓர் உண். ஆணாதிக்கக
ெகா�ைமகள�ன் வ�ைளவாகேவ ெப�ம்பாலான வ�வாகரத் நடக்கின். ��த்�வ�ட்
அ�ப்ப, பாலியல் ெகா�ைமக, தவறான உற�கள ேபான்றைவ வ�வாகரத்ைத ேநாக்
ெபண்ைண நகர்த்�கி.
��ம்ப என்ப� உன்னதமான அைம. அதன் ம�� நமக்� ஆழ்ந்த க�, ஆர்வ�,
கவன�ப்�ம் இ�க்க ேவ.. அைத சிைதக்கக் �ட. இந்த ெபா�ப் இ�வ�க்�ம
உண். எந்த வைகய��ம் சமாதானம் அைடய��யவ�ல்ைலெ வ�வாகரத்திற்கா
ேகார்ட்ைட நா�வதில் தவறி..’’ என்றா.
அன்... அன்� மட்�ம்!
வக்கீ மேகஸ்வ� நம்மி, ‘‘வ�வாகரத்� ேகட்பதில் ப�த்தவர்கள்தான.
நகர்ப்�றங்கள�ல் மட்�மின்றி கிராம இப்ேபா�

இ சாதாரணமாகிவ�ட்ட. அ

�ேபால காதல் தி�மண, ெபற்ேறார் நிச்சய�த்த தி என்ெறல்லாம் வ�த்திய
இல்ை. இன்ைறக்� ஆணானா�ம்; ெபண்ணானா� ச�... மி�ந் எதிர்பார்ப்�க�
மணவாழ்ைவத் ெதாடங்�கிறா. அந் எதிர்பார்ப்ப�ல் சிறிதள� �ைறந்தா�ம்
ேபாகிறார்க. ேம�ம, தி�மண வாழ்வ�ல் ஆடம வாழ்வ�ற்� ஆைசப்பட்�
கிைடக்காமல் ேபானாே, ஒ�வைர ஒ�வர் ��ந்�ெகாள்�ம் தன்ைம �
ேபானாேலா, சந்ேதக எண்ணங தைல�க்கினாேல, தாம்பத்திய உற� சிக்கலானா...
அ� வ�வாகரத்தி ெகாண்�ேபாய் நி�த்�க.

கணவன் மைனவ�ய�ைடேய ��தல் இல்ல தற்ேபா� அதிகமாக உள். இ�வ�க்�ேம
வ�ட்�க்ெகா�க்�ம் மனப் இ�த்தல் ேவண. ஒ�வர் ம�� ஒ�வ அன்� ெச�த்�
ேபா�தான இல்லறம் இன�தாகி.’’ என்றா.
மனக் �ரங!
ப�ரபல மனநல ம�த்�வர் டாக்டர் சிவசங்க� என்ன ெசா?
‘‘இன் ஆண, ெபண்

இ�வ�ம் கல்வ�ய, ெபா�ளாதாரத்தி�ம் வ�ைரவாக சமம

�ன்ேன�கிறார். ஆனால் அ�ேவ ப�ரச்ைனகைள�ம் �ைளக்க ைவக.
ெபா�ளாதாரத்தில் இ�வ�ம் சமமாக இ�ப்ப‘உன்ைன நம்ப� நான் இ’ என ஈேகா
வந்தால் சிக்கல. �ன்ெபல்லாம் தம்பதிய�ன் ப�ரச்ைனையத ��ம்பத்தி�ள
�த்தவர்கள் ேபசி சமாதானம் ெசய். ஊர் ெப�யவர்கள் தைலய�ட்� அறி�
ெசால்வார். அைவெயல்லாம் ெசல்ல� ேபாய்வ�ட். இ ��ம் ஒ� �க்கிய கார.
வ�வாகரத்� அந் ��ம்பத்ைதேய ெவ�வாக பாதிக. �றிப்பா, �ழந்ைதய�ன
வாழ்க்ைக �டக்கிவ��. அன்�க்� ஏங்�ம் அந்தக் �ழந்ைதக பாைதய�ல
ெசல்லக்�ட வாய்ப்�கள் .
இன்ைறக்� எங்கள�டம் க�ன்சிலிங் வ�ம் தம்80 சதவ�கிதம்
ேபர் வ�வாகரத்� எண்ணத்ைத ைகவ�ட்�வ��கி. �தலில்
அவர்க�க்� உண்ைமத் தன் ைமைய ��ய ைவக்க மி�ந்த
ேவண்�யதி�க். �தல் சிட்�ங்கில் இ�வ�க
வ�ட்�க்ெகா�க தன்ைம �ைறவாகேவ

இ�க். நான்ைகந்

�ைற வந்த ப�ற�தான் அவர எண்ணத்தில் மாற்றத
ெகாண்�வர ���. அதற்� அவர்கள �� ஒத்�ைழப்�ம் ே. �க்கியமா,
தி�மணத்�க்� �ன் னதாகேவ மண, மணப்ெபண் இைடேய க�ன்சில
ெசய்யேவண்�ய�ம் அவச. இ�ேவ பல ப�ரச்ைனகை �ன்�ட்�ேயத�ர்த்�’’
என்கிறா நம்ப�க்ைகேய.
ஜாதக ேதாஷம?
தி�மணத்�க �ன்னர் ேஜாதிடம் பார்க்க வ�பவர்கள�ன் மேனாநி? �� ேஜாதிடர
சி.என.ராஜன் சி�த்�க்ெகா, ‘‘நம் நாட்�ல் கண- மைனவ� இைடேயயான அன்�
சார்ந்த பந, கட்�க்ேகாப்பான வாழ்க்ைக ேபான்றைவதான் டவர்கைள நம் பக்
ஈர்க்கி. ஆனால்

இன்ைறக்� ேஜாதிடம் ப வ�கிறவர்கள‘ைபயன, ெபண் ெபா�த்த

ச�யாக இ�க்கிறத, ஆ�ள் எப்?’ என்ெறல்ல ேகட்�வ�ட்� அ�த்ததாகக் ேகட்�ம்
‘எதிர்காலத்த வசதியாக இ�ப்பார்க?’ என்ப�தா. மணமகன் ஜாதகம் என்,
‘ெபண்ண�ற எதிர்காலத்தில் ேவைல கிைடக்க வாய்ப்ப��க்க?’ எனக ேகட்கிறார்.
இன்ைறக்� மணவாழ்க்ைகய�ல் ெபா�ளாதாரேம �ன ப�த்தப்ப�கி. உண்ைமய�,
அன்� மட்� இ�திவைர �ைணயாக இ�க்�’’ என்றா.
ஐ.நா., தகவலின் ப, கடந்த சில ஆண்�களாக உலகின் பல நா�கள��ம்
வ�வாகரத்�கள�ன் எண்ண�க்ைக உயர்ந்� . என்றா�, இந்தியா ேபான்ற நா� கள�
இதன் ேவகம் அதி. இந்தியாவ�ன் ெப�ைமேய இைண பந்தம்த. ஆேணா ெபண்ேணா

வ�ட்�க்ெகா�க்�ம் மன�டன் வந்�வ�ட்டா த�ர்த் �க்ெகாள்ள ��யாத ப�ர
என்ன

இ�க்கி?

ப. தி�மைல

08.01.12 மற்றை
‘‘ந�ர ஆதாரத்ைதப் ெப�க்க தமிழக �தல130 ேகா� நிதி ஒ�க்கி�ள்ள. ஆனால, ெநல்ைல
மாநகராட்ச, த�ம் பார்க் அைமக்க உலக வங்கிய. 34 ேகா� கடன ெபற்�40 ஏக்கர
ெகாண்ட

இலந்ைதக் �ளத்ைத �டத் �ண�ந். இரட்ைட �ழல் �ப்பாக்கிகள

அ.தி.�.க.�ம, தி.�.க.�ம்

இதில் மட ஒற்�ைமயாக ெசயல்ப�கிறார்...’’

இப்ப� காய்ச்சி எ�க்கிறார்கள் ெநல்ைல ம.ஜ.க., காங்கிரஸ் கட்சிய!
மத்தி உள்�ைற அைமச்சர.சிதம்பரத்தின் த�வ�ர ஆதரவாளரான ப�ரம்மா நம, ‘‘தி.�.க.
ஆட்சிய�ல்த�ர்மானம் நிைறே, கிடப்ப�ல் ேபாடப்பட்ட பார்க் திட் டத்ைத நிைற,
ெநல்ைல மாநகராட்சி �ம்�ரம் காட்.
அந் த�ம் பார்க் திட்டம் வந்தால் பாைளயங்ேகாட்ைட ெ50 ஏக்க பரப்பளவ�ல
அைமந்�ள்ள இலந்ைதக் �ளம்

இன� இ. ஏற்ெகனேவ �ளத்ை �ற்றி உள்ள பத

ஏக்கர் ப�திைய பலர் ஆக்கிரமித்�வ. இந்த �ளத்ைதத் �ர்த்�வ�, அர�
ம�த்�வமைன �தல் பாைளயங்ேகாட்ை உள் அைனத்�ப் பள்ள�க�ம் கல்�
தண் ண�ர் இல்லாமல் தவ. இலந்ைதக்�ளந�ைரப் பயன்ப�த்திய நாற்பதாய�ரம
நிலங்கள் இ அ�கிப்ேபாய்வ�ட. �தலில் வ�வசாயத்ைத அழித்தவர்கள் இப
ெகாஞ்சமா இ�க்�ம்ந�ராதாரத்ைத�ம் அழிக்கத் தயாராகிவ�’’ என் ெவ�த்தா.

பா.ஜ.க.வ�ன் ெநல்ைல மாவட்ட அைமப்பாளர், ‘‘ெநல்ை மாநகராட்சிய�ல் பத்�க் ே
�பாய் பற்றாக்�ைற என்கிற. அைத ச�ெசய்வைத வ�ட்�வ�, உலக வங்கிக் கட
ெபற்� த�ம் பார்க் க அவசியமா? இ��றித்� மக்கள் க�த்ைத அறிய �
நடத்தப்பட. அதில, ‘ஆக்கிரமிப்�ச் ெசய்த மக்கைள மாட்ேடா’ என்கிறார் ெநல
மாநகராட்சி ேமயர் வ�ஜி. அப்ப� என்ற, அவர்க�க்� பட்டா வாங ெகா�ங்கள
என்றா, ‘அ� என் ேவைல
என்கிறா.

இல், வ� வாய்த் �ைறதான் அைதச் ேவண்�’

ெப�ய �ராெஜக், ெப�ய கமிஷன் கிைடக் என்ற எண்ணத்தில்தான் எல்
ெசயல்ப�கிறார். எப்பா�பட்�ம் இலந �ளத்ைதப் பா�காப்ே’’ என் சீறினார.
ேமயர் வ�ஜிலா என்ன ெசால்கி?
‘‘இ� கட்சிக�ேம ��யாமல் ேப�கிறார. ந�ராதாரத்ைத அழிக்க

க�கள�ம் எ

இல்ை. �ளத்ைத �ட�ம் இல. ஆக்கிரமிப்�ச் ெசய்தவர்கைள ேபாவ�ம்
இல்ை. தண் ண�ர் உள்ள ப�தி, ேம�ம் பத்� அ� ஆழமாக, இன்�ம் அதிக தண்ண
ேசமிக்க வழி ெசய்யப் ேபாகிே. அேதேபால, ேம�ம ஆக்கிரமிப்� ஆகிவ�டாமல் த�
�ற்�ச்�வர் , அழகான நைடபாைத அைமத், மக்கள் அமர இ�க்ைககள் ேப
ேபாகிேறாம. தண் ண�ர் இல் இடத்தில்த ெபா��ேபாக்� வ�ஷயங்கள் அைமக
ேபாகிேறாம. இதில் எந �யநல�ம்

இல்; எல்லாம் மக்கள் நல’’ என்றார் ெதள�வ.

ஆனா�ம்‘�ளத்ைத ெகாப்பைரக்�ள்ேள அைடக்கப் பா’ என்ற வாதத்ைத வ�டவ�ல்
காங்கிரஸும் .ஜ.க.�ம!
அஸ்வ�

08.01.12 மற்றை
‘உச்ச ெவய�ல... பாழைடந்த வ�... அதன் எதிேர ஓர் இைள; அவ�க்�ப் பக்கத
ஜன்னலில் தைலவ�� ேகாலமாக ஓர் உ...’ - இந்தப் ேபய் �ைகப்பட இன்� நாைக
மக்கைள �றிப்பாக மாணவர்கைள மிரள ைவக்!
நாைக ெதன்பாதி ப�திையச் ேசர்ந்த மாணவர்கள் ெசந்தமி, பா�, அஜித, ப�ரசாத்
ஆகிேயார் தங்க�ைடய அ�பவத்ைத அச்சத்�டன் நம்மிடம் .
“அன்ன�க மத்தியான..உப்பனாத்�ல �ள�ச்ச வந்�க்கிட்� இ�ந்.. அந்த பக்கமாக
ேமாட்டார் ைசக்கிள்ல வந்த ெரண்� ேபர் எங்கக ெமாைபலில உள்ள ஒ�
படத்ைதக் கா, ‘இந்தப் ைபயைன எங்கியாச்�ம்பாத்?’� ேகட்டாங.. நாங், ‘இந்தப
ைபயன் ெதாைலஞ்� ேபாய�ட்ட’ன?� ேக ட்ேடா. அவங்கேளா‘இந்தப் ைபயைன
பார்த்த மாதி� ஞாபகம் இ�க்கான்� ெச?’� ம�ப��ம் ேகட்டா.
நாங்க‘இல்ை’� ெசான்ன�, ‘இந் வ �ட்ைடயாவ� பார்த்தி�க்கீ? வாய்க்கா
பக்கத்தில் �� வ�� ம இ�க்ே,... அந்த

இடத்தில்தான் இந்த

வ�� இ’�

ெசான்னாங. ‘ெத�யைல’� ெசான்ன�, படத்ைத ஜூம் பண்ண� ஜன்னல் பக்கத்
நிக்கிறைதக் காட்�ன. பயத்தில் எங்க�க்� மயக்கேம வந.
‘உங்க ெமாைபல்ல இந்தப் படத்ைத ஏத்தி. என்ைனக்காச்�ம் இ
ைபயைனேயா, வ �ட்ைடேயா பாத்த�ங்கன்னா அ�த எங்கைளப
பாக்�ம்ேபா� ெசால்� ’ ெசான்னாங. அவங்க ேபா�ம்ேப, ‘அ�க்க�
அந்த வ�ட்�ப் பக்கம் ேபாய�ட’� ெசால்லிட்�ப் ேபான.’’ என்� திகில
நிைறந்த வ�ழிகேளா� ெசான் னவர்கள் ெதா,.

‘‘அந்தப் படத்ைதப் பார்த்த�ேலர்ந்� ராத்தி� வரமாட்ேடங்.
இ�ட்�ல எங்க பார்த்தா�ம் அந்தப் ேபய் நிற்� இ�க்�. அப்ப�ேய

�ங்

னா�ம் தி�ர்� �க்கிவா�ப் ேபாட்ட

�ழிப்� வந்�. ஜுரத்தில் நாங்க ஒ� வார

ஸ்��க்ேக ேபாக. வ �ட்� இைதச் ெசான்ன, ேகாய��க் அைழச்சிக்கிட்�ப் ே
மந்தி�ச கட்�னாங. இ�ந்�ம் பயம் ேபா. அந்தப் படத்ைதப் பத்தி ஏன் எ
வ�சா�ச்சாங்கன்ேன ெத�’’ என்� அப்பாவ�ய ெசான்னார்.
இந்த படம் நாைகய�ன் பள்ள� மாணவர்கள�டம் ேவகமாகப, அச்சத் ஏற்ப�த்தி�ள.
இந்தப் படத்தின் ப�ன்னண�ைய வ�சா�. ‘‘அந்த மர மன�தர்க வந்�ட்�ப் ேப
இடத்தில் ஒ� தன�யார் பள்ள� . அந்த பள்ள�ய�ன் உ�ைமயாள�க்� ேவண்டாத
அ�க்க�

இப்ப� பல ப�ரச்ைன கிளப்�றாங.

‘பள்ள�க்� அ�கில் ��கா� இ�ப்பதால் மாண அ�க்க� ேபய் ப��த்�வ��க’�
ெசால்லி ப�திையக் கிளப்�ற. அவங்கதான் இப்ேபா� ேபய் ேபாட் பரப்ப�
பய��த்�றாங’’ என்கிறார் சிலர.
ேவ� சிலேரா, “அந்த ேபாட்ேடாவ�ல் உள்ள வ�ட அதற் அ�கிேலா யாராவ� சாராயம்
வ�ற்கிறவங்க இல்ேலன்னா ச�க வ�ேராதிகளா இ�க. அந்த பக்கம் யா�ம் அ�க
வரக்�டா��

இப்ப�ெயா� அச்ச ஏற்ப�த்திய��க்க’’ என்கிறார்.

ஆனால் அந்தப் படத இ�க்�ம்வ�� அந்தப் ப�திய�ல் எங்�ம் இ�ப
ெத�யவ�ல்ை. நாைகய�ல் யாராவ�

இ�வர் சந்தித்தாேல இந்தப் ேபய்

பற்றித்த ேப�கிறார்க. �றிப்பாக ெபண்கள் மிரள்கிற.
இந்த ேபாட்ே உண்ைமய, ேபாலியா? என்� தி�ச்சி �ைகப்பட கைலஞர்கள்
�ட்டைமப்ப ெசயலாள�ம, �ைகப்படக் கைலஞ�மானவ�ரமண�ய�டம் ேக ட்.
“இ� நவ �ன ெடக்னாலஜிப்ப� ெசய்யப்ப�ம் ஒட்� ே. ேபையப் ேபான்றெதா
‘இேமைஜ’ எ�த்� ஒ�‘ேலயராக’ ெச�கி ேமற்ப� �ைகப்படத்தின் ஜன் ேபய
இ�ப்ப� மாதி� ெசய்தி�க்கிறா. ��ம்பான வாலிபர்கள் ெசய்த ேவை இப்ேபா�
ெப�ய ப�ரச்ைனயாக மாறிய��க்கி. பாழைடந்த வ�, ஜன்ன, இ� ட்� எல்லாம் பயப
ைவப்பதில் ஆச்சர்யம்’’ என்� ெசால் சி�த்தவ,. அேத ேபாட்ேடாவ�ல் ம�தமி�க்
இ� ஜன்னல்கள��ம் அேதேப ‘ேபைய’ நம கண்�ன்னால் ஒட்டைவத்�க் காண்
வரமண�.

அச்� அசலா �ன்� ேபய்கள் ஜன்னல்கள�ல் நிற்ப�ேபாலே!
நாைகய�ல பரபரப்ைப ஏற்ப�த்திய��க்�ம ேபய் ேபாட்ேடா �றித்� ேபால�ஸா
ேகட்ேடா. ‘‘இப்ப�ெயா� கா�யத்ைத யார் ெசய்கிறார்கள் என்ப� ெத�. இ�
ெதாடர்பாக எந்தெவா� �கா�ம் எங்க�க்� வர. யாராவ� �கார ெகா�க்�ம
பட்சத்தில் இ� �றித்� வ�சாரைண நடத்த�ம் இ�க்கிேறா’‘ என்றார்.
�ட நம்ப�க்ைககைள ேபாக்�வ�தான் அறிவ�யலில் ே. அைத ைவத்ேத
ெசய்தால் என்னெவன்� ெச?
ஆர.வ�ேவக் ஆனந்

இப்ப