RO l\.

/t ^rt\t I SECTOTRL'L

r.

1

AL MUNtCtPtULUt BUCURE$TI

F.l3 Pag.l

AUTORTZATTE DE CONSTRUTRE . .-)
:

Nr.

-7'L:'

'

2 I

','?

t't

G/29839

din -:J
Bucuresti

2010

Urmare cererii adresate de(1) domiciliul(2) sediul

orasul
Tudor Stefan

sectorul 1, cod postal 54 nr. -' bl:_sc
6;n 10.11.2010

et_ap

telefon / fax inregistratd la

nr.

29839

In conformitate cu prevederile Legii privind autorizarea executdrii -nr.50l1gg1, construcfii, republicati, cu modificirile si completdrile ulteriorr",

."

lucririlor

de

zE AZ A : coNST*,f*?;.?,r.' Locuinta unifamiliala avand regimul de inaltime Sp+p+lE+s1s3u1 2 partiar, cu instalatiile interioare aferente. Categoria de importanta a constructiei < C > normala. Ac: 105 mp ; Ad:266,5 mp ( din care suprateran S:245mp si subteran S:21,50mp - spatii tehnice); Au:198mp. Solutie constructiva: hlfrastructura : fundatii continui din beton armatsub ziduri, subsol din beton atmat. Sun,astru"ruro ' cadre din b.a. ( stalpi si grinzi ) ; plansee din beton armat; inchiderile vor fi din zidaie de caramidaplacaia cu sistem termoizolant; compartimentarile din zidarie de caramida sau din gips .u.ton montat pe structura metalica usoara; tamplarie exterioara PVC cu geam termopan; acoperis tip terasa termohidroizolata; finisaje obisnuite adecvate functiunii Preluarea diferentei de nivel intre cota actuala a trotuarului si cota din proiect a subsolului se va face strict la interiorul proprietatii.
EXEcuTAREA LUCMRILoR DE
)

orice alte lucrari sunt interzise. proiectantul

exactitatea si veridicitatea datelor si inscrisurilor cuprinse baza emiterii prezentei autonzatii de construire.

si

beneficiarul respund pentru in documentatia ce a stat la

strada
sau nr.
_

- Pentru imobilul - teren gi/sau constructii - situat in municipiul Bucuregti, sectorul

XggiGl!_ta

nr.

oc1 g0 Cartea funciard ''

_24-bt.--_-_ sc._

1,

ap.

Cadastral

10314
(5)

lucrariin valoare

de 556 563 lei

:':iutorizalia de securitate ra incendiu" dups efectar??^'"::?qu-i11s. prin trimiterea ingtiinldrii conform formularului f. protec[ie. sa terminarea lucrdrilor..!$l :-T^q] -.ia'iio'si autorizate..:]. t3J''i!Jil..ii Anima Desiear&construct . 7. se descoperi oseminte' inventar monetar' ziduri. public.l:* ':11?:l':* p'e"u' ei cererarte obrisaliide prati ce-i i..184t2001privind organizarea gi.34953/2009" pogtal A.. vizibil "Panoul de identificare a investiliei" (vezi 9. Bucuregti.-1 "tr"O" -So. pentru autorizarea exgcutirii a fost elaboratf$erespectiv desfiinlarea conitrucliilot (D+A.Jn conformitate cu-pieveoerite le. "Joiur nr. autorizate' p!? -tllTil"-l?: pu6ticd locale emitentd a autorizaliei' l:. s5 monteze prelungirea autorizalie.. (DTAc + DToE sAU-srAD) - [-."i"":"H"1'Hffiffi"jil. FACL PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE' M y^tfi - (inclusiv a avizelor gi acordurilor obtinute) constituie . 18.1g) Bucuregti.i. impreund cu dovada achit6rii construc[ii gi instalalii aferente autonzATlEl ESTE oBLIGAT: i" "ot"il"g"fu acestora' rnrp'uitor"tul.i*r irevizut.1% din valoarea autorizatd a lucrdrilor de 3.9i s6 anunle imediat de p_azi 9i de ceramic etc. constiuclii de 0. . :oE*t --------. .arhitectl*"e"**e*+"uGptoesemnaturd.i1:':li1i:{Tll:i:iT*i::i"i:i-" :ffiHifi tiliil. SRL .iat..8 la Normele metodologice)' "Plicula de identificare a investiliei"' 10. et'--2-ap'-6' respectiv de St"t"n. E|enaDogariU-. pe toatd durata executdrii lucririlor' vestigii arheologice (fragmente de 5..i'.ili.T.iaritor in t"m. 56 anun[e data inceperii lucrSrilor^auorizate."1#rifiJgu""i.D. pe care ia ua potrivit legii.50/1991 cu respectarea legislaliei pentru aplicarea TiTffiut sd anunle data Tncepeiu 1u.i:1". in. Leg.iio"iiii'p!'i' "i"-'-" ourinut 1'.-n.... L I . Nerespectarea intocmai a documentaliei vizati spre neschimbare din Lesea nr'50/1eel in temeiuiiieveoeritor:.?'"i"t"J"'titrrar6 reatizate.lTl1l"ll':-1"-l':?T:: 1l.de de expirare a ralabilitdlii autorizaliei de .il.cel Mare -2#d -/Tgrnar$ .c.uJffir17 .17) ta autoritaiea'administraliei prin'trimiterea inqtiinlirii conform formularului 2.bl.. sd monteze la loc Anexa Nr.on$ruaii :tt-t:?11"]an-ece.perioada de varabiritate modificirii acestora' survin modificiri de temi privind lucririle O.J.-f" fntpbitootul in Constiuclii al judelului/municipiului recep[ie' -.i Mr <\" I Ul.ea nr.iGnturri. in situalia n"tinJlliii l". in ugd"_!"_u. Sd transporte la 9i "' materialele care nu sepotrecuperasauvalffixe1utdrii|ucrdri|ordeconstruc!ii. dup6 terminarea lor completd 9i n.. repuOticata.sii OSiSi profesiei de arhitect.'viz"ia tptd neschimbare. potrivit legii.2 lucririlor de construire DTAp .l3 Pag.*t lxecutdrii tucrdritor. ia masuri culte 9i patrimoniu" emitentut auiorizaliei. odatd cu convocarea comisiei de 4.:"::i.T.'[ffift$ DocuMENTATIA TEHNIcA .- URMATOARELE PRECZARI:_ cU pRlvlRE LA AUToRIzAREA EXEcuTAntt lucmnlLoR sE FAc vlzATA sPRE NEScHIMBi['^.lj$il1j'iJi!.lf^'z-:..SSpdstrezepegantier. potrivit normelor generale 9i locale' groapa ecologica -.u mai financiare teritoriale sau la unitSlile sfubordonate abilitate. Sd anunle data finalizdrii anexat autoriza[iei ttorrrf"iui-rnoO"t ri-:r^.c"lii'""t"iJ" p"rrorri"hta-"""ig"tiid a clddirii" la efectuarea recepliei 12..rinU pROTECitA E 9r Ac o RDU Rr L E o al t n ur e.pietre ciopiite sau sculptate.ffi. fr".r. :S T oAT E AVTZ EL pir.tlin'(1) infracliune sau contraverl.ll3!'[il'#'.inscrisinrauoutN""96n$t i."Ji..uilurr.:t' din s"ct"rut juoeiul in eufui".in baza Documentaliei tehnice .' .. affat^in eiiJenl" fiti"tuiteritoriale i" "): *.:. "" / desfiinlare (inclusiv durata de execu[ie a lucrdrilor)' la "onitruit" prezinte.-:1Y.lin1s1115r) din anumitor proiecte publice 9i private asupra consiliutui 85. republicati' privina autorizarea executirii lucririlor de . La finalizarea execuliei lucrdrilor.sitatea iiirfarf are obligalia de Xsolitita o noui autorizatie de construire..'tt i: -Bucuresti Arhiteclilor din Romdnia cu nr.F.6xerciQfgfl Arhitec{ilor cu nr..urn gi Direclia jude[eand OenJry culturd.337ICEE (Directiva Ernt privinJ.-..-30/A/-2010-.:ai:i:il:::111'3' ".ffiJifi''|:1]]. Sa desfiinleze construcliile provizoriiOelantierin a lucrdrilor.ffi. Sd respecte condiliile impuse de utilizalea 9i protejarea domeniului a mediului. iItTJJ. de la terminarea efectivd termen de 15 zite 8. 35s1 .D.ii.i-a{iai de construire a iutorizaliei r{o ranef rt tirF numaiin . s6 solicite 11.tS.f.1a1i19'.lil"ri|-*odet F.u pr. La inceperea execufiei lucrdrilor.a autoriza{iei de construire / desfiinlare tArziu de 15 zile de la data expirdrii termenului de (inclusiv durata de execulie a.inperfectdstare-'autorizaliadeconstruiregidocumentalia. lucrarilor autorizate. ca urmare a realizdrii investiliei' revin. . al judelului/municipiului anexat autorizaliei (tormularut-model F.it" itti. in cazut in care.tehnicd_DT prezenta la cererea organelor de control' (DTAC+DTOE/DTAD.) sd sisteze ex6cutaiea tucidrilor.!}!?. efecteloi Directivei . fundalii. 9i in conformitat. precum de proteclie 6. P RE g L49IY ! lP."ip"fi" iS . sc.lucrdrilor)' 'J. ancadramente'Je goturi.131:ll11l:::1. MEDIULUI..ount constructii...t s. .i"" t"tte-n11iu] valabititilii acesteia.

o p6nd la data de este posibild.. . este de luni/*b calculate de ta data inceperii efective situatie in care perioada de valabilitate a autorizaliei se extinde pe intreaga duratd .11. conform chitantei nr.lI59yIlE. impreuni cu avizele si acordurile de insolitd de _1_ lunu_) obtinute. din Transmis solicitantului la data de .. in condiliire 3.?lF. vizate spre neschimbare.i:1lillr?ffi[T5r::n" "" nr'50/1ee1 privind autorizarea executdrii tucrdriror de construcfii. .?5. direct / prin pogtd. solicitantururmand sd obfind.3 c.t#. Data prelungirii valabititifii : $EF SERVTCru.if:rffi.Lq9RARlLoR in prealabil). Achitat taxa de : lei.-$ arh.2010 Locuinta S+P+l E+2partial Str. Hagi Ghita nr.1:"labiritd!iinu AL MTTNICIPIULUI BUCURESTI.4.l3 Pag.24 F."01.d Prezenla autorizalie a fost transmisd solicitantului direct p*apee*d / la data exemplar din documentalia tehnicd.. SE PRELUNGE9TE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / SESF+I$I-TARE de la data de regii. 24 L DE VALABILITATE AL AUTORIZAJ|E|esre de 12 MARUL SE BOGDAN AL MUNICIPIULUI ANDREI IOAN . iNrocnrrr. repubticard.Predescu Florian 29839t10. PRIMARUL SECTORULUI 1 SECRETAR GENERAL / SECRETAR ARHITECT gEF. a de D.i:1ilH}oon!flffi#"j!|.

iJ#"n craudiu.r-r. 103/22. zii+iii.g..Radet contract transport ziioTi.zoog.p6 09.20r0: Tgroz^s notificarii Studiu.i. w.12.ibron-lip-r.rsc nr."'."Li.?Tl"?:l.oa.r*itor privind Nova sTee/02. uut"r.zotoii ii.09. _a 1-iiigii"g.tiilut rct/05.o{g.t..a8. Apa *-zt6i+y_21. el.r..*l**.'r.'iJi^.-Romteleco. aprvni il.20r0.. 4re2/26.1ll1l'. c' n".1il"ffi1 u.6r872/0s.prlrr.r*"r19 inexistenta litigiilor si inexisten-ta notariala po*i u. .u nr.ll..20r0 si aprobat cu Hci i""to. incheiere de intabulare nr..S.20r0.'.A.-.tur*u ain 26..0220t0-tu AD nr. c.parte .oz. proiect instaratii.l.2010.20r0. DrAc I eJ o.n.04..' E-r.2010."u.izatd spre neschimbarev si avizere prezentate . r4rr/g4/Gdin rc'3479/t70lG din 02. cvc r.z oiBgiisi.l.*ona popescu.Ip'-vioiJi./.1!ioon.20r0. 46/3/G/12'0s'2010.rz.:#:to...[::*"' Dovada o'A'R' Bucuresti nr'9167/06. nr. gztaatzi.02." pro*.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful