PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA KOLOKVIJUM 2

1. Mere sekundarne prevencije oralnog karcinoma su: (2 tacna odgovora) a) otkrivanje lezija u predkanceroznom stanju b) iskljucivanje rizika kao sto su duvan i alkohol c) edukacija stanovni tva za uo avanje promena u ustima koje ne prolaze na terapiju 2. Skrining oralnog karcinoma (valjda tako pise jebem li ga...) a)treba da se odnosi na osobe starije od 18 god b)treba da se odnosi na osobe starije od 45 godina c) treba usmeriti na rizi ne grupe i izvoditi u ambulantnim prostorima 3. Patolo ka zbivanja u parodoncijumu a) po inju istovremeno sa promenama u gingivi i po etnom karijesnom lezijom b) po inju promenama u gingivi c) pocinju sa pocetnom karijesnom lezijom 4. Subgingivalni plak sadrzi a) proteazu, kolagenazu, hijaluronidazu, endotoksin... b) antitela c) sve navedeno 5. mikroorganizmi i produkti subgingivalnog dentalnog plaka a) ne mogu da razore celularne i intercelularne komponente sulkusnog epitela b) mogu da razore celularne i intercelularne komponente sulkusnog epitela c) imaju patogeno dejstvo na potporna tkiva samo kada plak minaralizuje u konkrement 6. U de jem uzrastu a) mnoge od preventivnih mera zajednicke su za vise oboljenja usta i zuba b) najvaznija je fluor profilaksa c) najvaznije je sto ranije odvesti dete stomatologu 7. Lokalni predisponirajuci faktori za nastanak oboljenja parodoncijuma su (2 tacna) a) zubni kamenac, nepravilan polozaj zuba b)teskoba, neadekvatni stom. radovi c) lose navike, alkohol duvan 8. Faktori rizika za nastanak oboljenja parodoncijuma kod dece su (2 tacna) a) poremecaj razvoja lica, vilica, lose navike (disanje na usta) b) nasledna predispozicija c) razvojne mukogingivalne anomalije

. Delovanje hlorheksadina u redukciji plaka zasniva se na (2 tacna) a) lokalnom delovanju na povrsinu zuba b) uprimovanju bakterijske flore u pljuva ci c) baktericidnom efektu 11. pravilnom oralnom higijenom c) korekcijom ishrane i redovnim posetama stomatologu 15.9. Triklozan (kao hemoprofilakticko sredstvo) u kombinaciji sa pastam za zube (2 tacna) a) inhibise kristalizaciju i sprecava mineralizaciju dentalnog plaka b) uklanja konkremente sa pov zuba c) sprecava pojavu gingivitisa 12.... Antimikrobna jedinjenja koja mogu..plakama su (2 tacna) a)triklozan ova 2 su tacni odg 100% b)listerin c)fluoridi 17.(nesto). 14.. Hlorheksadin (2 tacna) a) je hemoprofilakticko sredstvo b)deluje na G+ mikroorganizme c) ne deluje na G+ mikroorganizme .. (2 tacna) a) strucnim radom sa decom b) zdravstvenim vaspitanjem. Ne sanirani karijes i neadekvatni ispuni a) nisu u vezi sa oboljenjem parodoncijuma b) predstavljaju faktore rizika za nastanak parodoncijuma samo kod stalne denticije c) ni jedan od ponudjenih odgovora nije tacan 13... Mere primarne prevencije oboljenja parodoncijuma. Razvojne mukogingivalne anomalije (2 tacna) a) uglavnom nastaju posle nicanja zuba i razvoja vilice b) ispoljavaju se u uzrastu 7-14 god c) uvak je potrebno hirurski korigovati jer nose riz.. Oboljenja parodoncijuma nastaju kao a) rezulatat komplaksne interakcije izmedju patogena i sistematske reakcije domacina b) rezultat neadekvatne oralne higijene c) posledica starenja organizma 16. Losa navika disanja na usta a) nema uticaj na nastanak oboljenja parodoncijuma b) ima uticaj na nastanak oboljenja parodoncijuma samo gde postoje ortodontske anomalije c) smanjuje zastitnu ulogu pljuvacke sto omogucava povecano stvaranje dentalnog plaka 10.

Bojenje lezija u oralnoj duplji prilikom dijagnostikovanja oralnog karcinoma (2 tacna) a) pozudan je nacin za detekciju oralnog karcinoma b) razdvaja izmenjene celije od normalnih c) vrsi se in vitro direktno u ustima pacijenta . Vestibularna ploca (2 tacna) a) je jednostavan ortodontski aparat b) sluzi za sprecavanje losih navika c) predstavlja ortodontski tretman za sprecavanje prinudnog zagrizaja d) pomaze u korekciji nepravilnog zvakanja 21. u opste strateske mere u prevenciji parodontalnih oboljenja spadaju a) mehanicka kontrola plaka b) promocija zdravlja parodoncijuma i razumevanje znacaja zdravlja parodoncijuma c) profesionalno uklanjanje kamenca i konkramenata 23. primena hlorheksadina preporucuje se a) dva puta dnevno b) jednom dnevno c) vise puta u toku dana 19. Oral Scan sistem za ranu dijagnozu oralnog karcinoma baziran je na a) bojenjem lezija 1% toluidin plavim u vodenom rastvoru sircetne kiseline i alkohola b) bojenjem lezija 1% eritrozin crvenim u rastvoru alkohola c) bojenjem lezije 1% genicijanom violet u vodenom rastvoru sircetne kiseline 24. U okviru preventivne ortopedije a) primenjuju se mere sa cioljem stvaranja optimalnih uslova za pravilan razvitak organa za zvakanje b)primenjuju se blagovremene mere i mali terapijski zahvati c) blagovremenim merama koriguju se ili zaustavlja formiranje ortodontskih nepravilnost u njihovom pocetnom stadijumu 20.d) negativno je naelektrisan 18. Indeks oralne higijene kojim se utvrdjuje prisustvo i lokalizacija dentalnog plaka je a) plak index b) index mekih naslaga c) index cvrstih naslaga d)retencioni index 22.

Sa stanovista medicinskog. Zadatak interceptivne ortopedije je (2 tacna) a)da malim terapijskim zahvatima koriguje formiranje ortodontskih nepravilnosti u pocetku b) da blagovremeno zaustavi formiranje ortodontskih nepravilnosti u prenatalnom i postnatalnom periodu c) da stvori optimalne uslove primenom preventivnih mera za pravilan razvoj organa za zvakanje 26. Vezbe spatulom se preporucuju a) u prevenciji obrnutog preklopa mlecnih sekutica b9 u prevenciji lingvalnog postavljanja donjih stalnih sekucica c) u prevenciji ornutog preklopa stalnih sekutica . ekonomskog i socijalnog znacaja koji ima paradontopatija (2 tacna) a) najvaznije je dobro razvijena savremena terapija i mogucnos potpunog izlecenja b) najvaznija je rana dijagnostika i otkrivanje faktora rizika c) najvaznija je prevencija 31. prelamanje postlaktealne ravni odigrava se a) nakon nicanja svih mlecnih zuba b) u vreme nicanja prvih stalnih suba c) nakon nicanja svih stalnih zuba 32. Najcesce i najznacajnije potencijalne maligne lezije a) leukoplakije i eritroplazije b) erozivni lihen planus i submukozne fibroze c) sve navedeno 29. Najmanji premaligni potencijal imaju a) modularne leukoplakije b) henogene leukoplakije c) cupaste leukoplakije 30. interinim ivicama jezika b) na podu usne duplje c) na gingivi i tvrdom nepcu 27. Mere koje se preduzimaju kod potencijalno malignih lezija a) izbegavanje alkohola i duvana i izlaganje suncu b)poboljsanje kvaliteta ishrane i lecenje infekcija c) sve navedeno 28. Najcesca lokalizacija oralnog karcinoma je (2 tacna) a) na donjoj usni.25.

hmmmmmm ovo trece sad ne mogu da se setim ali ako se setim napsacu i tako sve u svemu naucite ono sto je magazin postavio :) .zatim bilo je nesto za neke hemioterapeutike (valjda se tako pise) treba da se zaokruzi pod a(hiperplazija gingive).pored toga bilo da se se zaokruzi nesto za hlorheksidin -treba da se zaokruzi da deluj na gram negativne to je pod a i pod b. Gingivalni index je u odnosu na plak index (2 tacna) a) bolji pokazatelj stanja gingive b) bolji pokazatelj stepena oralne higijene c) podjednako dobar u pokazivanju stanja gingive e ovako sto se tice preventivne meni je bilo 17 pitanja sa onog sto je magazin objavio. Plak index a) je pouzdan index za procenu aktivnosti oboljenja parodoncijuma b) nije pouzdan index za procenu aktivnosti oboljenja parodoncijuma c)je delimicno pouzdan 35. Biohemijski test (BANA) izoluje a)markere izdvojene iz pljuvacke b)markere izdvojene iz subgingivalnog plaka c) markere izdvojene iz supragingivalnog plaka d) markere izdvojene iz supragingivalne tecnosti 34.33.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful