ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Λίμνη, Δεκέμβριος 2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2012
A.1 Συνθήκες ανάπτυξης δράσης του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
A.2 Προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το έτος 2012 στα

πλαίσια του στρατηγικού

σχεδιασμού 2012-2015
Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

& ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ
Β.1 Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Β.2 Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
Β.3 Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου
Β.4 Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Β.5 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Β.6 Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
Γ.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΥΤΟΤΕΛΗ

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

A.1. Συνθήκες ανάπτυξης δράσης του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης
– Αγίας Άννας
Το Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας για το έτος
2012, αντανακλά τις συνθήκες μέσα στις οποίες η νέα αυτοδιοικητική δομή ασκεί τις
προβλεπόμενες αρμοδιότητες της, λαμβάνοντας υπόψη:
Α) το Ν. 3852/2010 και την συνοδευτική νομολογία
Β) το όραμα και τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής
Γ) τους σημαντικούς περιορισμούς που προκύπτουν από την πρωτοφανή οικονομική
συγκυρία: μειωμένες βασικές χρηματοδοτήσεις, μη απόδοση προβλεπόμενων εσόδων
από το κράτος, επενδυτική άπνοια, συρρίκνωση των εσόδων που αφορούν στα
δημοτικά τέλη.
Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, παρά την ανωτέρω συγκυρία, έχει
πραγματοποιήσει πολύ σοβαρά βήματα που αφορούν στη διοικητική του οργάνωση
και στον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό του:
Ψηφίστηκε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
 Προχώρησε στη λήψη διαχειριστικής επάρκειας
 Πραγματοποιήθηκαν οι συγχωνεύσεις νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου
 Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σύστασης των δημοτικών επιχειρήσεων.
 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απογραφή των πάσης φύσεων περιουσιακών
στοιχείων, απαιτήσεων και - υποχρεώσεων του νέου Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης
– Αγίας Άννας καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων και ο - Ισολογισμός
έναρξης του νέου Δήμου
 Καταρτίστηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την περίοδο 2012 – 2015 το οποίο
περιλαμβάνει
Προγραμματισμό

τον
για

Στρατηγικό
την

Σχεδιασμό

εκπλήρωση

και

τον

Επιχειρησιακό

του προσδοκώμενου οράματος για

την ανάπτυξη του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας. Η διαδικασία
επικαιροποίησης είναι αρμοδιότητα

της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την

υποστήριξη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η οποία ζητά από

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μεταβολές που αναμένονται και
νέες σχεδιαζόμενες δράσεις ώστε να καλυφθούν οι νέοι αναθεωρημένοι στόχοι.

A.2. Προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το έτος 2012 στα
πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού 2011-2014
Μέσα από το Σχέδιο Δράσης του έτους 2012, του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας
Άννας, καταδεικνύονται οι προτεραιότητες που θα λειτουργήσουν ως σταθερές για την
διοικητική λειτουργία και οργάνωση του Δήμου, για την ανάπτυξη της οικονομίας, για
την κοινωνική συνοχή για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Το Σχέδιο Δράσης του Έτους 2012 του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας,
σαφώς δεν είναι δυνατό να ενσωματώσει, συνολικά, τα έργα και τις ενέργειες που
προτείνονται αλλά οπωσδήποτε είναι χαρακτηριστική και αντικειμενική η ιεράρχηση που
γίνεται σε συνεργασία με τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, τα λοιπά αρμόδια
όργανα και τους τοπικούς φορείς.
Ωστόσο, είναι αντιληπτό ότι, εκτός των αντικειμενικών συνθηκών που περιγράψαμε,
παράλληλα με τον αναπτυξιακό βηματισμό μας, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στη
φάση μετάβασης που οδηγεί σε εξυγίανση και ανορθολογισμό της λειτουργίας μας,
λαμβάνοντας ακόμα υπόψη ότι καλούμαστε να συν - λειτουργήσουμε με άλλες
υπηρεσίες και φορείς του κράτους και μη.
Όσον

αφορά

στα

νέα

έργα,

καταθέτουμε

ότι,

πέραν

των

οποίων

έχουμε

εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν καθώς είναι
αντιληπτό πως οι στοιχειώδεις ανάγκες που αναφέρονται σε πάσης φύσεως
συντηρήσεις, στην καθαριότητα, στις μετακινήσεις και γενικότερα στις ανελαστικές
δαπάνες λειτουργίας του Δήμου, είναι σε απόλυτη προτεραιότητα.
Μεγάλη σημασία δίδουμε στην συμμετοχή μας στην από κοινού διεκδίκηση διατοπικών
έργων με υπερτοπική σημασία και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα στις προσπάθειες που
καταβάλουμε.

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

H προετοιμασία και η ωριμότητα που είναι δυνατό να προσδοθεί μέσα από τις
συντονισμένες ενέργειες, σε πολλές δράσεις, είναι το κλειδί που θα μας επιτρέψει:
αφενός την υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, αλλά και την εξασφάλιση
νέων χρηματοδοτήσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας είναι ιδιαίτερα
τομέα

των

χρηματοδοτήσεων

διεκδικητικός

στον

και επιχορηγήσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς

πόρους και αναγνωρίζεται το ίδιο και για τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις μας.
Ένα πολύ βασικό στοιχείο που τονίζεται, στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης 2012 του
Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, είναι η εξάντληση εκ μέρους μας όλων των
δυνατοτήτων για τη σύναψη δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια τέτοια ενέργεια θα στηρίξει την αναπτυξιακή
μας προοπτική και θα συμβάλλει ώστε ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας να
συνεχίσει να αποτελεί ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό και χώρο επενδύσεων.
Η ενέργεια αυτή, μαζί με πρωτοβουλίες ενισχύουν την πίστη στο αναπτυξιακό μας
όραμα που είναι να αναδειχθεί

ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας σε

οικονομικό,

πολιτιστικό

τουριστικό

και

πόλο

ανάπτυξης, υιοθετώντας και

εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές βιώσιμης ανάπτυξης

Α.3. Υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος δημοσίων έργων
στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Ο

Δήμος

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας υλοποιεί

ένα

μεγάλο

επενδυτικό

πρόγραμμα τα έργα του οποίου είτε έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται, είτε πρόκειται
προγραμματισμένα να ξεκινήσουν. Έτσι, αυτή τη στιγμή στον Δήμο μας έχουμε ένα
υψηλό συνολικό προϋπολογισμό ενταγμένων έργων σε εθνικά

και ευρωπαϊκά

προγράμματα.
Επίσης, βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης ή υποβολής για συγχρηματοδότηση στα
πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σημαντικά έργα και ενέργειες.

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Περίοδος Από 1/1/2012 Εως 31/12/ 2012
1314

Χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα
"ΕΛΛ.Α.Δ.Α" (αρθρο 281 Ν.3852/2010)
Μελέτη
υποδοχής
και
επεξεργασίας

1314.0001 βοθρολυμάτων στην εγκατάσταση ΒΙΟ.ΚΑ

1314.0002
1314.0003
1314.0004

Λίμνης
Επισκευή

Η/Μ

εξοπλισμού

αποκατάσταση ΒΙΟ.ΚΑ
Αντικατάσταση και συντήρηση

και
αγωγών

υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης
Ασφαλτόστρωση
δρόμου
Κατούνια

-

508.877.71

0,00 ΘΗΣΕΑΣ

55.920,92 ΘΗΣΕΑΣ
5.920,40 ΘΗΣΕΑΣ
0,00

ΘΗΣΕΑΣ

Γαλατάκη
1314.0005 Εφαρμογή πυρασφάλειας χώρου Κάμπινγκ
Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Ελυμνίων (Α’
1314.0006
φάση)

0,00 ΘΗΣΕΑΣ
ΘΗΣΕΑΣ
124.750,38

1314.0007 Επισκευή Κινηματοθεάτρου Δήμου Ελυμνίων

104.346,96 ΘΗΣΕΑΣ

1314.0008
1314.0009
1314.0010
1314.0011

1314.0012

Υδρευση Δ.Δ. Κηρίνθου (προγραμματική
σύμβαση με ΔΕΥΑΚ)
Διαμόρφωση πεζοδρομίου

εισόδου

Δ.Δ.

Προκοπίου
Δίκτυο ύδρευσης Τρουπίου Δ.Δ. Δαφνούσας
(προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑΚ)
Αποχέτευση λυμάτων Δ.Δ. Πηλίου Α’ Φάση
(προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑΚ)
Επιχορήγηση για «Αποτυπώσεις αιγιαλού και
παραλίας
Επιχορήγηση για «Μελέτη έργου κατασκευή

1314.0013 περιηγητικών

μονοπατιών

Καναλάκια

3.319,05
16.600,00
80.000,00

ΘΗΣΕΑΣ
ΘΗΣΕΑΣ
ΘΗΣΕΑΣ

104.600,00 ΘΗΣΕΑΣ

13.420,00

ΘΗΣΕΑΣ

0,00 ΘΗΣΕΑΣ

Χριστός – Άγιος Γρηγόρης»

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

1314.0014 Επιχορήγηση για «Μελέτη έργου κατασκευή
περιηγητικών

μονοπατιών

0,00

Βρύση

ΘΗΣΕΑΣ

Γερογιάννη – Νερόμυλος Κοτρώνη»
Επιχορήγηση για «Μελέτη έργου κατασκευή
1314.0015

1319
132
1321

περιηγητικών

μονοπατιών

Ασκητήριο

Μοναστήρι Οσίου Δαυϊδ –Βοθάνες Γεραλίνας
– Καταρράκτες Δρυμώνα»
Λοιπά ειδικά προγράμματα
Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις
και έργα
Χρηματοδοτήσεις

απο

Περιφερειακά

Επιχειρησιακά Προγράμματα
1321.0001 Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Αγκάλης
Χρηματοδότηση έργου «Ανακαίνιση
1321.0002 Εκσυγχρονισμός

κτιρίου

Μελά

0,00

ΘΗΣΕΑΣ

0,00
701.678,45
445.214,27
0,00


σε

61.610,26 Π.Ε.Π.

εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χώρο»
Επιχορήγηση για «Κατασκευή περιηγητικών
1321.0003 μονοπατιών Προσκοπείο – Ταμπακαριά –

ΕΣΠΑ
197.604,01

Προφήτης Ηλίας – Αγία Παρασκευή»
Επιχορήγηση για «Κατασκευή περιηγητικών
1321.0004 μονοπατιών Καναλάκια – Χριστός – Άγιος

96.000,00 ΕΣΠΑ

Γρηγόρης»
Επιχορήγηση για «Κατασκευή περιηγητικών
1321.0005

1327
1327.0001

μονοπατιών Ασκητήριο –Μοναστήρι Οσίου
Δαυϊδ –Βοθάνες Γεραλίνας – Καταρράκτες
Δρυμώνα»
Λοιπές Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις
και Έργα
Βελτιώσεις

Ροβιών
1327.0002 Δημοτικό

Γηπέδου
Στάδιο

Ποδοσφαίρου

Μαντουδίου,

Δ.Δ.

εργασίες

βελτίωσης του Σταδίου για τις ανάγκες της

90.000,00

ΕΣΠΑ

256.464,18
39.825,15

ΕΛΛΑΔΑ
2004

216.639,03
ΕΛΛΑΔΑ

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

προολυμπιακής προετοιμασίας - εξοπλισμός

2004

Α.4. Διάρθρωση του ετήσιου προγράμματος δράσης
Όσον αφορά στη διάρθρωση

του Προγράμματος

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, ενώ

Δράσης

2012 του Δήμου

η διάρθρωση του επιχειρησιακού

προγράμματος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες του Δήμου που αναλύονται σε Άξονες Μέτρα - Δράσεις, η διάρθρωση του ετήσιου αντιστοιχεί βασικά στην οργανωτική δομή
των υπηρεσιών και στις λειτουργίες τους.
Έτσι, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού
μηχανισμού ανά Γραφείο, Τμήμα και Διεύθυνση, που θα το υλοποιήσει ενώ τονίζεται
ότι για πολλές δράσεις απαιτείται η συνεργασία μεταξύ πέρα της μία υπηρεσίας.
Για την κατάρτιση του Προγράμματος Δράσης 2012 του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης –
Αγίας Άννας

ελήφθησαν υπόψη:

οι διατάξεις των περιπτώσεων γ & δ του άρθρου 11 της Υ.Α 18183/07 οι διατάξεις του
άρθρου 244 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ.
185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ.
89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τ.Α΄).
Επίσης, σε Παράρτημα του παρόντος παρουσιάζεται το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2012
και ο Προϋπολογισμός έτους 2012.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Β.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Β.1.1. Λειτουργίες
Περιγραφή λειτουργίας

Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Προγραμματισμό,
οργάνωση
ρύθμιση συναντήσεων
του
Τήρηση, ενημέρωση
και καιδιεκπεραίωση
προσωπικής
αλληλογραφίας του Δημάρχου

Συνεχής λειτουργία

Τήρηση του αρχείου των κάθε είδους αποφάσεων του
Δήμου προς χρήση του Δημάρχου καθώς και κάθε άλλο Συνεχής λειτουργία
στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου
Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Ειδικών
Συνεχής λειτουργία

Συνεργατών

Β.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Β.2.1. Λειτουργίες
Περιγραφή λειτουργίας

Εκτιμώμενη ποσότητα

εκροών
Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων επικοινωνιακής Συνεχής λειτουργία
πολιτικής
Οργάνωση εκδηλώσεων (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές 30

εκδηλώσεις,

κλπ)

συνελεύσεις

Επιμέλεια εκδόσεων, εκπομπών του Δήμου

10 ενέργειες

εορτές,

Παρακολούθηση δημοσιευμάτων που αφορούν στον Δήμο Συνεχής λειτουργία

Β.2.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ
Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και
00. 643

διαφήμισης)
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του

0,00

00. 6431

Δήμου

0,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

00. 6432

Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας

0,00

00. 6433
00. 6434
00. 644
00. 6443
00. 6443.0001
00. 6443.0002
00. 6443.0003
00. 645

φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
Συνέδρια και Εορτές
Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών ή Τοπικών Εορτών
Δαπάνες εορτασμού Εθνικών Εορτών
Δαπάνες εορτασμού Τοπικών Εορτών
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Συνδρομές
Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά

0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
1.700,00

00. 6451
00. 6451.0001
00. 6452
00. 6452.0001
00. 6453
00. 6453.0001
00. 646
00. 6463
00. 6463.0001

μέσα
Συνδρομές σε εφημερίδες
Συνδρομές internet
Ετήσια συνδρομή για την φιλοξενία ιστοσελίδας του Δήμου
Λοιπές Συνδρομές
Συνδρομή περιοδικού «Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας»
Έξοδα Δημοσιεύσεων
Έξοδα Λοιπών Δημοσιεύσεων
Έξοδα Δημοσιεύσεων

1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
200,00
200,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

Β.2.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος του Γραφείου Επικοινωνίας &
Δημοσίων Σχέσεων είναι να οργανωθεί η επικοινωνία του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης –
Αγίας Άννας

με τους δημότες και με τους επισκέπτες αλλά και να τονωθεί η

εξωστρέφεια του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

ως ιδανικός τόπος

μόνιμης κατοικίας, ως τόπος επενδύσεων, ως τουριστικός προορισμός, μέσα από
αξιόλογη και αξιόπιστη προβολή και οργανωμένες δημόσιες σχέσεις.
Επιπλέον, σκοπός είναι να οργανώνονται και να προβάλλονται εορτές και εκδηλώσεις
υψηλού επιπέδου στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με πρωτοβουλία των
υπηρεσιών και των φορέων που έχει συστήσει αλλά και με τη συνεργασία άλλων
φορέων και αρχών. Το Γραφείο συνεργάζεται στενά με το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
και όποια άλλη υπηρεσία είναι αναγκαίο.

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Β.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Β.3.1. Λειτουργίες
Περιγραφή λειτουργίας

Εκτιμώμενη ποσότητα
εκροών

Υποστήριξη των Οργάνων Διοίκησης, των υπηρεσιών και Μία φορά το χρόνο
των νομικών προσώπων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης
– Αγίας Άννας

για τις διαδικασίες σύνταξης των

περιοδικών Επιχειρησιακών Σχεδίων και των Ετήσιων
Προγραμμάτων
Υποστήριξη
τωνΔράσης
Οργάνων Διοίκησης, των υπηρεσιών και Συνεχής λειτουργία
των νομικών προσώπων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης
– Αγίας Άννας

για τις διαδικασίες παρακολούθησης και

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών
Επιχειρησιακών Σχεδίων και των Ετήσιων Προγραμμάτων
Δράσης.

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Παρακολούθηση, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας Συνεχής λειτουργία
Διασφάλιση
επιπέδου
ποιότητας
των 1 φορά το χρόνο
και απόδοσηςτου
των επιθυμητού
υπηρεσιών του
Δήμου για
την επίτευξη
παρεχόμενων κάθε είδους υπηρεσιών
Διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των Συνεχής λειτουργία
φύλων στις τοπικές πολιτικές
Συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση πληροφοριών για Συνεχής λειτουργία
τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του Δήμου Μαντουδίου
– Λίμνης – Αγίας Άννας
Διενέργεια ερευνών

3 το χρόνο

Εκπόνηση μελετών και κανονισμών

2 το χρόνο

Εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης

3 το χρόνο

Εισήγηση για την εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και 3 το χρόνο
έργων ανάπτυξης
Διερεύνηση

πηγών

χρηματοδότησης

και

ενημέρωση Συνεχής λειτουργία

αρμόδιων οργάνων του Δήμου καθώς και των υπηρεσιών
Διενέργεια διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Συνεχής λειτουργία
Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα εθνικά ή και ευρωπαϊκά
προγράμματα
Υποστήριξη

Δημάρχου

αξιολόγηση

του

για

την

παρακολούθηση

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

και Συνεχής λειτουργία
και

διενέργεια απαραίτητων διαδικασιών για την σύνταξη των
εκθέσεων αξιολόγησης
Διαμόρφωση δεικτών αποτελεσματικότητας και απόδοσης

1 φορά το χρόνο

Μέριμνα για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων Συνεχής λειτουργία
ποιότητας,

του

Κοινού

Πλαισίου

Αξιολόγησης,

της

διαχειριστικής επάρκειας και άλλων πιστοποιήσεων

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Συμβουλευτική
και τεχνική
υποστήριξη
συνεργαζόμενων
Ανάπτυξη συνεργασιών
σε εθνικό
και ευρωπαϊκό
επίπεδο Συνεχής
Συνεχής λειτουργία
λειτουργία
τοπικών φορέων με τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης –
Αγίας

Άννας,

στα

πλαίσια

του

αναπτυξιακού

προγραμματισμού
Β.3.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου του
Δήμου είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών
και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης
και αξιολόγησης των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων
Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης
των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον
σχεδιασμό

και

την

παρακολούθηση

εφαρμογής

των εσωτερικών

οργανωτικών

συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας
των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επίσης είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της
ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές.
Ως

εκ

τούτου, η

δράση

του

Αυτοτελούς

Τμήματος

Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου είναι άμεσα συνδεδεμένη με όλους τους Άξονες
προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας
Άννας 2012-2014, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Με τις εισηγήσεις του, τις έρευνες και
τις μελέτες του συμβάλλει στη διαμόρφωση των τοπικών πολιτικών και στην
εφαρμογή τους μέσα από την εκπόνηση σχεδίων δράσης και κανονισμών.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση, και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπάγονται
διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων σε επιμέρους
δημοτικές ενότητες.

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δήμος: ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Β.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Β.4.1. Λειτουργίες του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Δ/νσης

Περιγραφή λειτουργίας

Ποσοτικοί

Διοικητικών

στόχοι

Υπηρεσιών

παραγόμενου
έργου

Τμήμα

Υποστήριξης

Πολιτικών

Οργάνων

Δήμου

των Παροχή κάθε είδους διοικητικής και
του γραμματειακής

υποστήριξης

20 Συνεδριάσεις
στα Δ.Σ 50

αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου

Συνεδριάσεις
εκτός Δ.Σ

Τμήμα
Δυναμικού
Μέριμνας

Ανθρώπινου Τήρηση,
&

Διοικητικής παρακολούθηση

ενημέρωση
μητρώων

και 100 άτομα
και

διαδικασιών προσωπικού
Διαδικασία πρόσληψης μόνιμου και

10 άτομα

ορισμένου χρόνου προσωπικού
Οργάνωση διαδικασιών εκπαίδευσης

10 υπάλληλοι ανά

και αξιολόγησης ανθρωπίνου

έτος

δυναμικού

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Λειτουργία κεντρικού πρωτοκόλλου και 20.000 πρωτ.
μέριμνα θεμάτων για την εύρυθμη έγγραφα/συνεχής
Τμήμα

Δημοτικής Τήρηση,
ενημέρωση
και
λειτουργία
των διοικητικών
θεμάτων Συνεχής
λειτουργία

Κατάστασης & Ληξιαρχείου

παρακολούθηση μητρώων

λειτουργία

δημοτολογίου, αρρένων και εκλογικών

εκλογικοί

καταλόγων

κατάλογοι
φορές

το

/

οι
6
έτος

(ανά 2μηνο)
Δημιουργία και τήρηση Εθνικού

Συνεχής

Δημοτολογίου

λειτουργία

Έκδοση πιστοποιητικών ατομικής και

12.000 ανά έτος

οικογενειακής κατάστασης
Τήρηση,
ενημέρωση
παρακολούθηση

και Συνεχής

ληξιαρχικών λειτουργία/

γεγονότων και έκδοση ληξιαρχικών 3.500 εκδόσεις
πράξεων

ληξιαρχικών
πράξεων ανά έτος

Τμήμα Αλλοδαπών &

Τήρηση Μητρώου Αλλοδαπών

Συνεχής

Μετανάστευσης

λειτουργία
Παραλαβή και έλεγχος αιτήσεων και
δικαιολογητικών

για

χορήγηση

300 ανά έτος
και

ανανέωση αδειών παραμονής
Τμήμα Τεχνολογιών,

Ανάπτυξη,

Πληροφορικής, Επικοινωνιών Τ.Π.Ε & Η.Δ

επέκταση

και

βελτίωση Συνεχής
λειτουργία

& Ηλ/νικής Διακυβέρνησης

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Διαχείριση εξοπλισμού Τ.Π.Ε & Η.Δ.

Συνεχής

Εκπλήρωση έργου Κ.Ο.Σ.Ε

λειτουργία
Συνεχής
λειτουργία

Τμήμα ΚΕΠ

Διαδικασίες που προβλέπονται από την
Κεντρική

Διοίκηση

για

την

εξυπηρέτηση των πολιτών και που
καθορίζονται

βάσει

της

κείμενης

νομοθεσίας
Διοικητικές Πράξεις

ετησίως

Α.Μ.Κ.Α

3.000

Ασφαλιστικά Ταμεία

1.000

Ασφ/κες & Φορολ/κες Ενημερώτητες

1.000

Δήμοι

2.000

Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού

2.000

Δελτία Αγοράς Βιβλίων

3.500

Δ/νσεις Μεταφορών

1.000

Εισαγγελίες

150

Ε.Λ.Γ.Α

1.000

Κοινωνικά Τιμολόγια Δ.Ε.Η

1.000

Ο.Α.Ε.Δ

1.200

Ο.Ε.Κ

100

Πιστ/κα Α.Ε.Ι & Α.Τ.Ε.Ι

300

Πρωτοδικεία

600

Πρόνοια

250

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Τμήμα

Υπ.
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης &
Στρατολογία

60
550

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Κ.Β.Σ

50

Φορολογικές Δηλώσεις

80

Κοινωνικής Σχεδιασμός,

συντονισμός, Συνεχής

Προστασίας,

παρακολούθηση

Παιδείας & Πολιτισμού

κοινωνικών πολιτικών

και

εφαρμογή Λειτουργία

Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής

Συνεχής

προστασίας

Λειτουργία

Εφαρμογή πολιτικών ισότητας φύλων

Συνεχής

Λειτουργία
προγραμματισμός Συνεχής

Σχεδιασμός

εφαρμογής μέτρων για την προστασία Λειτουργία
της Δημόσιας Υγείας
Μέριμνα σε θέματα Παιδείας & Δια Βίου Συνεχής
Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Λειτουργία
Νέας Γενιάς

Β.4.2. Λειτουργίες του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών

Διοικητικές

1.

Περιγραφή λειτουργίας

Εκτιμώμενη

ενότητες της

ποσότητα

Διεύθυνσης

εκροών

Τμήμα

Προϋπολογισμού

1.

Έκδοση

χρηματικών

ενταλμάτων πληρωμών

700/έτος

(εργολάβων, προμηθευτών κλπ)

- Λογιστηρίου

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

2. Καταχώρηση τιμολογίων των δαπανών όλων
των διευθύνσεων του Δήμου και συγκέντρωση
των συνοδευτικών δικαιολογητικών για την
3. Σύνταξη Προϋπολογισμού και αναμορφώσεις

700/έτος
10/έτος

αυτού
4.

Παρακολούθηση

πιστώσεων

Κ.Α.

καθημερινά

Προϋπολογισμού
5.

Τήρηση

βιβλίων

καθολικού

και

2/έτος

αναλαμβανομένων
6.Μισθοδοσία προσωπικού όλων των σχέσεων

1/μήνα

εργασίας
7.

Υπολογισμός,

πάσης

φύσεως

έλεγχος

και

ενταλματοποίηση

αποζημιώσεων

υπαλλήλων

300/έτος

και

αιρετών
8. Έκδοση Ε.Α.Δ. ενταλμάτων πληρωμής
9.Υποβολή Α.Π.Δ., ΤΣΜΕΔΕ

150/έτος
3 /έτος

10.Βεβαιώσεις αποδοχών

300/έτος

11. Ενημέρωση Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

4/μήνα

12.Σύνταξη ισολογισμού και

1/έτος

Οικονομικών

καταστάσεων χρήσης
13.Δημιουργία

άρθρων

Γενικής

Λογιστικής.

/ έτος

14. Έλεγχος συμφωνίας καρτελών
15. Εκτύπωση βιβλίων
16.

Ενημερώσεις Γενικής

10.000 άρθρα

4.000 / έτος
3/ έτος

Λογιστικής βάσει

12/έτος

δεδομένων Δημόσιου Λογιστικού
17. Στατιστικά δελτία προς Υπουργεία και Υπηρεσίες

30/έτος

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

19.
δήλωσης
ΦΜΥ
18. Σύνταξη
Τήρηση
βιβλίων
20.

Σύνταξη

καθολικού

απολογιστικών

και

Εκθέσεων

12/έτος
2/έτος
4/ετησίως

(ανά τρίμηνο)

2.Τμήμα Εσόδων
και Περιουσίας

21. Σύνταξη μητρώου παγίων

1/ετησίως

1. Έκδοση αδειών κατάληψης πεζοδρομίων

100/έτος

2.Συμβάσεις παραχώρησης

απλής χρήσης

60/ ετησίως

αιγιαλού και παραλίας
3. Οίκοθεν Βεβαιώσεις προστίμων Κ.Ο.Κ.

900/ετησίως

5. Βεβαιωτικός κατάλογος ΚΟΚ

1/έτος

6.Βεβαιωτικός κατάλογος αυθαίρετης κατάληψης

1/έτος

κοινοχρήστων χώρων
7. Χρηματικός κατάλογος χρήσης αιγιαλού
7. Υπεύθυνες δηλώσεις τ.μ. για ΔΕΗ

1/έτος
200/ έτος

8. Έκδοση βεβαιώσεων ΤΑΠ
9. Βεβαιωτικοί κατάλογοι ΤΑΠ

30/μήνα

10. Διορθωτικά σημειώματα τετραγωνικών προς

300/ ετησίως

ΔΕΗ
11. Οίκοθεν βεβαιώσεις τέλους 0,5 % και 5% επί
των ακαθαρίστων εσόδων

900/
ετησίως

12.Έλεγχος φακέλων οφειλετών στη Δ.Ο.Υ.

3/έτος

13.

3/έτος

Βεβαιωτικός κατάλογος

τελών

παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

3.Τμήμα Ταμείου

14.Εισηγήσεις
θεμάτωνακινήτων
προς το
15.
Διαχείριση μισθωμάτων

30/ έτος
καθημερινά

1. Εισπράξεις εσόδων με διπλότυπα

7000/ έτος

2. Εισπράξεις με γραμμάτια είσπραξης

800/ έτος

3. Εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων

800/ έτος

4.

Αποστολή

ειδοποιητηρίων

κλήσεων

7000/ έτος

5. Παρακράτηση μερικής και ολικής φορολογικής

300/ έτος

και οφειλετών

ενημερότητας
6. Παράβολα αλλοδαπών

300/ έτος

7. Αποδόσεις κρατήσεων σε τράπεζες - εφορία

300/ έτος

8. Αναγκαστικά μέτρα- Εντολές κατάσχεσης

300/έτος

9. Εισηγήσεις προς Δ.Σ. και Οικ. Επιτροπή

40/έτος

10. Βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου

400/έτος

11. Βεβαιωτικοί κατάλογοι ύδρευσης

20/έτος

12. Βεβαιωτικοί κατάλογοι άρδευσης

10/έτος

8.Τμήμα

1. Διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών υλικών,

20/ έτος

Προμηθειών

εξοπλισμού, (πρόχειροι, δημόσιοι)
2.

Εισηγήσεις

στην

Οικονομική

Επιτροπή

και

60/ έτος

Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθειες, εργασίες,
παρατάσεις διαγωνισμών
3. Απευθείας αναθέσεις

προμηθειών μετά από

30/ έτος

έρευνα αγοράς
4. Σύνταξη συμφωνητικών με προμηθευτές

100/ έτος

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

5.Σύνταξη
αποστολήαρχείου
πινάκων όλων
στο Ενιαίο
6.
Τήρηση και
φακέλων
των

1/ετησίως
καθημερινά

δραστηριοτήτων του Τμήματος
7.Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών
8.Παρακολούθησης υλοποίησης προμηθειών

200/έτος
καθημερινά

Β.4.3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών Διοικητικών και Οικονομικών
υπηρεσιών
10.
10. 6
10. 60
10. 601

Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες
Εξοδα χρήσης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αποδοχές μονίμων υπάλληλων
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός

952.550,00
801.140,00
656.700,00
537.700,00

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
10.

6011

επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές

520.000,00
(περιλαμβάνονται

βασικός

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
10.
10.

6011.001
6011.002

επιδόματα)
Κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης
Αποζημίωση υπερωριακής

520.000,00
0,00
εργασίας

και

για

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές
10.
10.

6012
6012.001

πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής

17.700,00
εργασίας

και

για

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες

10.000,00

10. 6012.002
10. 6012.003
10. 6012.004

Αποζημίωση Πρακτικογράφου
Αποζημίωση Ληξιάρχου
Αποζημίωση για έκδοση παραβόλων αλλοδαπών
Χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης οικονομικής

1.200,00
5.000,00
1.500,00

10.
10.

παροχής για το έτος 2009
Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75

6012.005
6013

0,00
0,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

10. 602

Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου
Τακτικές αποδοχές

(περιλαμβάνονται

25.000,00

βασικός

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
10.

6021

επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές

25.000,00
(περιλαμβάνονται

βασικός

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
10.
10.

6021.001
6021.002

επιδόματα)
Κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης
Αποζημίωση υπερωριακής

25.000,00
0,00
εργασίας

και

για

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές
10.

6022

πρόσθετες αμοιβές
Εργοδοτικές
εισφορές

0,00
Δήμων

και

10. 605

κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση

10.
10.
10.
10.
10.

Δημοσίου Δικαίου
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ
Εργοδοτικές
εισφορές
υπαλλήλων

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

6051
6051.001
6051.002
6051.003
6051.004
6052
6052.001
6054
6054.001
6055
61
611
62
623
6231
6232
6232.0001

10. 626
10. 6261

94.000,00
86.500,00
0,00
70.000,00
8.500,00
8.000,00

με

σύμβαση αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού ΙΔΑΧ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Αμοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελματιών
Παροχές τρίτων
Ενοίκια - Μισθώματα
Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών
Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων
Μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς

7.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.440,00
3.940,00
0,00
3.940,00
3.940,00

χρήσης από τρίτους
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων

32.500,00
10.500,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

του Δήμου
10.

Συντήρηση
6264

10.

και

μηχανημάτων
Συντήρηση
και

6264.0001 μηχανημάτων
Συντήρηση
και

επισκευή

λοιπών
11.000,00

επισκευή

φωτοτυπικών
3.000,00

επισκευή

κλιματιστικών

10.

6264.0002 μηχανημάτων

3.000,00

10.

6264.0003 Συντήρηση και επισκευή λεβητοστασίων
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού

5.000,00

10. 6265

εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού
Συντήρηση
και
επισκευή
εξοπλισμού

10. 6265.0001 μηχανογράφησης
10. 6266
Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
Συντήρηση
προγραμμάτων
Διοικητικών
10.
10.

6266.001
6266.003

3.000,00
3.000,00
8.000,00

και

Οικονομικών Υπηρεσιών
Συντήρηση εξοπλισμού και ιστοσελίδας του Δήμου
Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές

8.000,00
5.000,00

10. 627
10. 64
10. 642

παροχές τρίτων)
Λοιπά γενικά έξοδα
Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων

0,00
8.000,00
1.000,00

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

6422
646
6461
6462
6463
66
661
6611

υπαλληλων
Έξοδα δημοσιεύσεων
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων
Δημοσίευση προκηρύξεων
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις
Προμήθεια βιβλίων κλπ
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά

1.000,00
7.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
100.000,00
25.000,00
12.000,00

10.

6612

γραφείων
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης

13.000,00

10. 6613
10. 663
10. 6631

και πολλαπλών εκτυπώσεων
Είδη υγιεινής και καθαριότητας
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού

0,00
7.000,00
2.000,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

υλικού
10.
6632

Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού
Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυματικά, χημικά,

10.
10.
10.
10.

6633
6634
6635
664

κ.λ.π)
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Καύσιμα και λιπαντικά
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση

0,00
0,00
5.000,00
6.000,00

10.

6641

μεταφορικών μέσων
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση

0,00

10.
10.

6642
6643

αντλιοστασίων
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές

0,00
6.000,00

10.

6644

ανάγκες
Υλικό

0,00
εκτυπτικών,

τυπογραφικών,

10.
10.
10.
10.
10.
10.

665
6651
6652
6653
6654
6654.0001

10.

6654.0002 Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού
Προμήθεια
προγραμμάτων και

10.

10.

βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών
Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων
Προμήθεια φωτογραφικού υλικού
Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού
Προμήθεια λοιπού υλικού
Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού
εφαρμογών

9.000,00

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων
Προμήθεια υλικών για συντήρηση δημοτικών

6661.0001 κτισμάτων
Ανταλλακτικά

15.000,00
15.000,00

μηχανικού

και

λοιπού

10. 667
10. 6671
10. 6672

εξοπλισμού
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού

10.

εξοπλισμού

6673

24.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
15.000,00
0,00

6654.0003 λογισμικού

10. 666

0,00

21.000,00
0,00
21.000,00
0,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

10. 668
10.
669

Υλικά φαρμακείου

Λοιπές προμήθειες
Προμήθεια ειδών

0,00

2.000,00
σημαιοστολισμού

10. 6691
φωταγωγήσεων
10. 6691.0001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού
10. 7
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αγορές
κτιρίων
τεχνικών
10. 71
10. 713
10. 7131

και
2.000,00
2.000,00
151.410,00

έργων

και

προμήθειες παγίων
Προμηθειες παγίων
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

34.000,00
34.000,00
9.000,00

10.

7131.0001 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων

5.000,00

10.
10.
10.
10.

7131.0002
7132
7133
7133.0001

Προμήθεια εξοπλισμού μηχανογράφησης
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα σκεύη
Προμήθεια επίπλων Δημαρχείου
Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές
και
ηλεκτρονικά

10.
10.
10.
10.

7134
7134.001
7135
73

συγκροτήματα και λογισμικά
Προμήθεια Η/Υ
Λοιπός εξοπλισμός
Έργα
Δαπάνες
κατασκευής

10.000,00
10.000,00
0,00
61.300,00
Παγίων

10. 732
εγκαταστάσεων κοινής χρήσης
10. 7321
Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
10. 7321.0001 Ολοκλήρωση Δημ. Καταστήματος Μαντουδίου
Επισκευές
και
συντηρήσεις
Παγίων
10. 733
10. 7331
10.

4.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00

57.300,00
57.300,00
57.300,00

εγκαταστάσεων κοινής χρήσης
Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
Ανάπλαση
εξωτερικού
χώρου
δημοτικού

4.000,00
4.000,00

7331.0001 καταστήματος Αγίας Άννας
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και

4.000,00

10. 74
10. 741

ειδικές δαπάνες
Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες
Μελέτες, έρευνες για κατασκευές και

8.610,00
8.610,00

10. 7411

επέκταση κτιρίων

8.610,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

10.

7411.0003 Μελέτη για «ανάδειξη των όψεων του κτιρίου

8.610,00

Δημαρχείου στη Λίμνη Ευβοίας»
10.

742

Ειδικές Δαπάνες
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε

0,00

10. 75
10. 751

επιχειρήσεις)
Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις
Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά

47.500,00
0,00

10. 752

νομικά πρόσωπα
Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά

47.500,00

10. 7521

νομικά πρόσωπα
Συμμετοχή στο σύνδεσμο «Φορέας Διαχείρισης

47.000,00

10.

7521.0001 ΧΥΤΑ Βόρειας Διαχειριστικής Ενότητας»

47.500,00

Β.4.4. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Διοικητικών
και οικονομικών υπηρεσιών.
ΚΑ Προϋπολογισμού

Τίτλος Κωδικού

Σύνολο

λειτουργικών

δαπανών (σε €)
10.6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &

952.550,00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσίες
15.
15.
15.
15.

6
60
601

Πολιτισμού

Αθλητισμού

Κοινωνικής Πολιτικής
Εξοδα χρήσης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

και
1.073.980,52
429.660,00
281.360,00
120.000,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

15.

6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός,

δώρα

εορτών,

γενικά

και

ειδικά

15.

τακτικά επιδόμοτα)
6011.0001 Τακτική μισθοδοσία
Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση

15.

602

αορίστου χρόνου
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,

15.

6021

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

15.

6021.0001 Τακτική μισθοδοσία (ΙΔΑΧ)
Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση
εκτάκτων

υπαλλήλων,

604

ωρομισθίων κλπ)
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων

15.

605

κοινωνικής ασφάλισης
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με

6051

15.

6051.0001 Εισφορά υπέρ
Εισφορά υπέρ
6051.0002
Εισφορά υπέρ
6051.0003
Εισφορά υπέρ
6051.0004
Εργοδοτικές

15.
15.
15.

120.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00

ημερομισθίων

15.

15.

120.000,00

0,00
51.360,00

σύμβαση

Δημοσίου Δικαίου
ΙΚΑ
ΤΕΑΔΥ
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ
ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ

16.360,00
6.500,00
1.860,00
7.500,00
500,00

εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση

15.
15.
15.
15.
15.
15.

6052
6052.001
6054
606
61
611

αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (ΙΔΑΧ)
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Αμοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελματιών
Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού

35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.
15.
15.
15.
15.

614
616
62
623
6231

προσώπου
Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Ενοίκια - Μισθώματα
Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

0,00
0,00
87.300,00
25.300,00
0,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

15.

6232

Μισθώματα

κτιρίων

-

Τεχνικών

έργων

20.700,00

ακινήτων
15.

6232.0001 Μισθώματα κτιρίων ΚΑΠΗ
6232.0002 Μισθώματα κτιρίων παιδικών Σταθμών

12.000,00
7.500,00

15.
15.
15.

6232.0003 Μισθώμα Αγροτικού Ιατρείου
6236
Λοιπά μισθώματα
625
Ασφάλιστρα
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς

1.200,00
4.600,00
0,00

15.
15.
15.
15.

626
6261
6261.0001
6261.0002

15.

6261.0003 Λίμνης
Συντήρηση

15.

χρήσης από τρίτους
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
Συντήρηση χώρων Γυμναστηρίου
Συντήρηση σχολικών κτιρίων
Κατασκευή μόνωσης στο κτιριο Γυμνασίου- Λυκείο

62.000,00
21.000,000
10.500,00
10.500,00
0,00

και

επισκευή

λοιπών

μονίμων

15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

6262
6262.0001
6262.0002
6262.0003
6262.0004
6262.0005
6264

εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
Εργασία συντήρησης χλοοτάπητα γηπέδων
Συντήρηση παιδικών χαρών
Εργασίες συντήρησης γηπέδου 5Χ5 Λίμνης
Εργασίες συντήρησης γηπέδου 5Χ5 Ροβιών
Εργασίες συντήρησης γηπέδου 5Χ5 Δάφνης
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Συντήρηση,
επιτήρηση
και
καθαρισμός

36.000,00
10.500,00
10.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

15.
15.
15.
15.

6264.0001
63
632
64

αναμεταδοτών T.V.
Φόροι - Τέλη
Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
Λοιπά γενικά έξοδα

5.000,00
0,00
0,00
23.000,00

15.
15.
15.
15.
15.
15.

648
6481
6481.0001
6481.0002
66
661

Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων
Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων
Προμήθεια ειδών σίτισης Παιδικών Σταθμών
Προμήθεια διαφόρων αναλωσύμων για ΚΑΠΗ
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

23.000,00
23.000,00
15.000,00
8.000,00
38.000,00
2.000,00

15.

6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

2.000,00

15.

663

Είδη υγιεινής και καθαριότητας

8.000,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

15.
15.

6631

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

2.000,00

6633

Προμήθεια χημικού υλικού(Απολυμαντικά, χημικά)

5.000,00

15.
15.
15.

6633.0001 Προμήθεια υλικών απολύμανσης
6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
664
Καύσιμα και λιπαντικά
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και

5.000,00
1.000,00
10.000,00

15.

6643

10.000,00

15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

φωτισμό
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικών
6643.0001 Σταθμών
6643.0002 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Γυμναστηρίου
Προμήθεια λοιπού υλικού
6654
6654.0001
669
6692
6692.0001
6693
6693.0001
7

Προμήθεια αθλητικού υλικού
Λοιπές προμήθειες
Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων
Προμήθεια χόρτου γηπέδων
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού
Προμήθεια φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες

71
713
7131
7132
7133

παγίων
Προμηθειες παγίων
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα σκεύη
Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές
και

7134
7135
73
731

συγκροτήματα και λογισμικά
Λοιπός εξοπλισμός
Έργα
Δαπάνες
κατασκευής
ιδιοκτησίας του Δήμου
Δαπάνες
κατασκευής

5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
664.320,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ηλεκτρονικά
0,00
0,00
644.320,52

κτιρίων,

έργων
0,00

Παγίων

(μόνιμων)

732
εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
7326
Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
7326.0003 Κατασκευή τοιχίου περίφραξης και περιβάλλον χώρος

27.000,00
27.000,00
5.000,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Παιδικού Σταθμού Μαντουδίου
Κατασκευή τεχνικού πρόσβασης σε Γυμνάσιο και
15.
15.

7326.0006 Εκκλησία Μαντουδίου
7326.0007 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Κεράμιας
Επισκευές
και
συντηρήσεις
παγίων

15.
15.

733
7331

15.

εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
Ανακαίνιση-εκσυγχρονισμός
κτιρίου
Μελά

7331.0001 εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χώρο (ΠΕΠ)
Επισκευή
Κινηματοθεάτρου
Δήμου

617.320,52
193.664,00
σε
61.610,26

Ελυμνίων

15.
15.

7331.0002 (ΘΗΣΕΑΣ)
7331.0003 Κατασκευή στέγης δημοτικού Σχολείου Ζ. Πηγής
Κατασκευή θεμελίωσης και βάσης για την

15.
15.

7331.0004 τοποθέτηση προκάτ αιθουσών
7332
Πλατείες – Πάρκα - Παιδότοποι
Εγκαταστάσεις
ηλεκτροφωτισμού

15.
15.
15.
15.
15.

7335
7335.0001
7335.0002
7336
7336.0001

7.000,00
15.000,00

104.346,96
7.000,00
20.707,00
0,00

κοινής

χρήσης
Εγκατάσταση φωτισμού γηπέδου Λίμνης
Φωτισμός γηπέδου Αγίας Άννας
Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
Βελτιώσεις γηπέδου Ροβιών (ΕΛΛΑΔΑ 2004)
Δημοτικό Στάδιο Μαντουδίου, εργασίες βελτίωσης

43.843,12
18.843,12
25.000,00
379.813,18
39.825,15

του Σταδίου για τις ανάγκες της προολυμπιακής
15.

7336.0002 προετοιμασίας-εξοπλισμός (ΕΛΛΑΔΑ 2004)
Διαμόρφωση αύλειου χώρου και κατασκευή

216.639,03

αθλητικών εγκαταστάσεων στην παραλία Κυμάσιου
15.

7336.0003 Δ.Δ. Μαντουδίου
Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου

7.000,00

15.
15.

7336.0004 Δαφνούσας και Αγροτικού Ιατρείου
7336.0005 Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Μαντουδίου
Κατασκευή δικτύου άρδευσης – χλοοτάπητα γηπέδου

6.000,00
0,00

15.

7336.0006 Πηλίου
Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και αποπεράτωση

65.349,00

15.
15.

7336.0010 κτιρίου τουαλετών κτιρίου Μελά
7336.0011 Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ροβιών

0,00
45.000,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

15.
15.

7336.0001

7336.0001

Β.4.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι Διοικητικές Υπηρεσίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον Άξονα προτεραιότητας 2
Κοινωνική Πολιτική – Υγεία – Πολιτισμός – Παιδεία και Αθλητισμός, κυρίως με
δράσεις για την υποστήριξη της οικογένειας, της τρίτης ηλικίας και

της νεολαίας,

Ενίσχυση των υποδομών Υγείας, Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων σχολικής στέγης
και στην ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών. Ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς, Συντήρηση και προστασία του αρχαιολογικού πλούτου με συνετή
διαχείριση για ανάδειξη της πόλης σε πολιτιστικό/τουριστικό εθνικό και διεθνή πόλο.
Αξιοποίηση της Ανάπτυξη μαζικού αθλητισμού, την ανέλιξη των ομαδικών αθλημάτων
και τη δημιουργία συνθηκών άθλησης για το κοινό, Διοργάνωση αθλητικών γεγονότων
και υποστήριξη του αθλητικού τουρισμού.
Επιπλέον είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον Άξονα προτεραιότητας 4 «Βελτίωση
Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού και προώθηση της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας 2012-2014 αφού η Δ/νση είναι αρμόδια για
την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την
καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για τον σχεδιασμό
και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που
αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/ διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του
Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την γραμματειακή υποστήριξη των
πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την
παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες, Οι
συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων,

Διαταγμάτων

και

Υπουργικών

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Αποφάσεων.

Στη

Διεύθυνση,

και

ειδικότερα

στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας,

υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων σε επιμέρους
δημοτικές ενότητες.
Οι Οικονομικές Υπηρεσίες συνδέονται με όλους τους Άξονες

Προτεραιότητας

του

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας 2012-2014.
Η

Διεύθυνση

είναι

αρμόδια

για

την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών

προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών
πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και
αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των
νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και
υπηρεσιών του Δήμου.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων.
Β.4.5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
00.
00. 6
00. 60
00. 603

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εξοδα χρήσης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων
Εργοδοτικές
εισφορές
Δήμων
και

1.438.653,80
1.438.653.80
146.000,00
0,00

00. 605

κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών

144.000,00

00.

6053

θέσεων
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών

0,00

00.

6053.001

θέσεων-ΙΚΑ
Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.

0,00

1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και
00.

6056

33 νδ 5441/66)

144.000,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

00.

6056.0001

Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν.

108.000,00

1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και
33 νδ 5441/66)
Ετήσια εισφορά

στο

ΤΠΔΥ

(άρθρα

3ν.

1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και
00.

6056.0002

00. 607
00.
00.

6071
6073

33 νδ 5441/66)
Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης προσωπικού
Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης
υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Δαπάνες
διαδικασιών
πρόσληψης

36.000,00
2.000,00

νέων
0,00
και
2.000,00
που

00. 6074
00. 61

αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97)
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Αμοιβές
και
έξοδα
ελευθερων

0,00
391.523,80

00. 611
00. 6111
00. 6111.0001

επαγγελματιών
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Αμοιβές νομικών
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων

13.000,00
10.000,00
10.000,00

ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του
00. 6117

ελεύθερου επαγγελματία
Αμοιβές για την απομαγνητοφώνηση των

3.000,00

00. 6117.0006
00. 612

πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ & Δ.Ε
Δαπάνες αιρετών
Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου

3.000,00
336.523,80

κοινότητας,

αντιδημάρχου

και

προέδρου

00.

6121

δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)
Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου (άρθρο 173

00.

6121.001

ΔΚΚ)
Έξοδα παραστάσεως

00.
00.

6121.002
6121.003

149.163,80
42.163,80

Αντιδημάρχων (άρθρο

173 ΔΚΚ)
Έξοδα παραστάσεως Προέδρου δημοτικού

90.000,00
17.000,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)
Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών
00.

6122

Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)
Έξοδα
κίνησης
προέδρων

0,00
δημοτικών

Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97) (προέδρων
00.

6123

τοπικών συμβουλίων)
Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων

99.600,00

00.
00.

6124
6125

0,00
67.000,00

00.

6125.0001

00.

6125.0002

κοινοτήτων (άρθρο 175ΔΚΚ Ν2685/99)
Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών
Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων, για
συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δημοτικού
Συμβουλίου
Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων, για
συμμετοχή σε συνεδριάσεις Οικονομικής και
λοιπών Επιτροπών
Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων

47.000,00
20.000,00

παράστασης και των λοιπών παροχών σε
00.

6126

αιρετούς

00.

6126.0001

Εισφορές επί της αντιμισθίας αιρετών

00.

6126.0002

Εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ
Αμοιβές
τρίτων
μη
Επαγγελματιών
Αποζημιώσεις
μελών
και
Φορολογικών Επιτροπών

00. 613
00.

6133

00. 615

20.760,00

14.000,00
Ελευθέρων
500,00
γραμματέως

00.

6151.0001

Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης
Δικαιώματα τρίτων (Δ.Ε.Η. κλπ) από την
είσπραξη τελών και φόρων
Δικαιώματα Δ.Ε.Η. από την είσπραξη τελών
και φόρων

00.

6151.0002

Δικαιώματα Ο.Τ.Α. 15% από Τ.Α.Π.

00. 6151

6.760,00

500,00
41.000,00
41.000,00
32.000,00
9.000,00

00. 616

Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων

500,00

00. 6162

Λοιπά έξοδα τρίτων

500,00

00.

Δικαιώματα Τράπεζας Ελλάδος

6162.0001

500,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

00. 62
00.

Παροχές τρίτων

53.410,00

00.

622
6221

Επικοινωνίες
Ταχυδρομικά Τέλη
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά

53.410,00
8.000,00

00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.

6222
6223
6224
6224.0001
6224.0002
63
631
6311
6312
6312.0001
633
6331

τέλη εσωτερικού
Κινητή τηλεφωνία
Λοιπές Επικοινωνίες
Tαχυμεταφορές
Μίσθωση γραμματοθυρίδας
Φόροι - Τέλη
Φόροι
Φόροι τόκων
Λοιποί φόροι
Απόδοση φόρου ΕΤΑΚ
Διάφοροι φόροι και τέλη
Λοιποί φόροι και τέλη
Ποσοστό 20% επί μισθωμάτων αιγιαλού &
παραλίας
Λοιπά γενικά έξοδα
Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων
Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων

40.000,00
5.040,00
370,00
300,00
70,00
7.000,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
4.500,00
4.500,00

00. 6331.001
00. 64
00. 642
00. 643
00. 644

προβολής και διαφήμισης)
Συνέδρια και εορτές
Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και

00.

διαλέξεις
Διοργάνωση

00.

6441
6442

4.500,00
81.770,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00

συνεδρίων

διαλέξεων
Δαπάνες δεξιώσεων

συναντήσεων
0,00

και

εθνικών

ή

00.
00.
00.
00.
00.
00.

6443
6443.0001
6443.0002
6443.0003
6444
645

τοπικών εορτών
Δαπάνες εορτασμού Εθνικών Εορτών
Δαπάνες εορτασμού Τοπικών Εορτών
Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Έξοδα αδελφοποιήσεων
Συνδρομές
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και

00.

6451

ηλεκτρονικά μέσα

35.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
1.700,00
1.000,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

00.
00.

6451.0001
6451.0002

00. 6451.0003
00. 6452
00. 6452.0001
00. 6453
00.
00.
00.
00.
00.

6453.0001
646
6463
6463.0001
649

00.

6491

Συνδρομές σε εφημερίδες

1.000,00

Συνδρομή
τεχνικής
προγράμματος "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ"

υποστήριξης
0,00

Συνδρομή στην ιστοσελίδα ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ
Συνδρομές internet
Ετήσια
συνδρομή
για
τη
φιλοξενία
ιστοσελίδας του Δήμου Ελυμνίων
Λοιπές συνδρομές
Συνδρομή περιοδικού "Οδηγός Εργατικής
Νομοθεσίας"
Έξοδα δημοσιεύσεων
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Έξοδα δημοσιεύσεων
Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως
Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης
περιουσίας του Δήμου
Δικαστικά έξοδα και

έξοδα

δικαστικών

ή

αποφάσεων

συμβιβαστικών

πράξεων
Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας

00.

6493

(άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)
Έξοδα συμβολαιογράφων και

6495.0002

00.

6495.0003

00. 6495.0004
00. 6495.0005
00. 65

20.000,00
0,00

δικαστικών

επιμελητών
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
Λειτουργικές δαπάνες Κ.Ε.Π. Δήμου
Έξοδα για τεχνικό έλεγχο οχημάτων
(Κ.Τ.Ε.Ο.)
Δράση
δημοσιότητας-ευαισθητοποίησης
Δήμου Ελυμνίων, σύμφωνα με τπυ Επιχ/κό
Σχ. "Άρση από την ανεργία & την περιθ/ση
στην απασχόληση
Συντήρηση, ανάπτυξη και αναβάθμιση του
ιστότοπου www.malian.gov.gr
Συντήρηση κόμβων & τερματικών του
ευρυζωνικού δικτύου του Δήμου
Πληρωμές
για
την
εξυπηρέτηση
δημοσίας πίστης

200,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
43.070,00

εκτέλεσης

6492

00.

500,00
200,00

0,00

00.

00. 6494
00. 6495
00. 6495.0001

0,00
500,00

0,00
23.070,00
10.000,00
0,00

0,00
2.000,00
11.070,00
370.500,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

00. 651

Πληρωμές

για

την

εξυπηρέτηση

500,00

δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.

6511
6512
6513
6514
6515
6515.0001
6516
6517
6518

λειτουργικών δαπανών)
Τόκοι δανείων εσωτερικού
Τόκοι δανείων εξωτερικού
Τόκοι εκ λοιπών χρεών
Συμβολαιογραφικά
έξοδα

307.000,00
0,00
0,00
και

δαπάνες

σύναψης δανείων
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Διάφορα έξοδα Α.Τ.Ε. (χρεωστικοί τόκοι κλπ)
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
Χρεολύσια δανείων εξωτερικού
Χρεολύσια λοιπών χρεών
Πληρωμές
για
την
εξυπηρέτηση

0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00

δημοσίας πίστεω (Δάνεια για κάλυψη
00. 652
00. 6521
00.
00.
00.

6521.0001
6526
6527

επενδυτικών δαπανών)
Τόκοι δανείων εσωτερικού
Τόκοι δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
Χρεολύσια δανείων εξωτερικού
Πληρωμές
για
μεταβιβάσεις

370.000,00
180.000,00
180.000,00
190.000,00
0,00

εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις
- Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις
00. 67

- Δωρεές)
Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά

386.950,00

00. 671
00. 6711

πρόσωπα
Απόδοση σε σχολικές επιτροπές
Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/Βαθμιας
Εκ/σης
Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Β/Βαθμιας
Εκ/σης
Απόδοση σε σχολικές επιτροπές
Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς

176.850,00
176.850,00

00.

6711.0001

00.
00.

6711.0002
6711.0003

00.
00.

6712
6713

Σταθμούς
Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς

0,00
0,00
176.850,00
0,00
0,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

00. 6715

Επιχορήγηση δημοτικών

ή κοινωτικών

0,00

ΝΠΔΔ
Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών
00. 6716
00. 672
00.

6722

00. 673
00. 6731
00.

6731.0001

00.

6734

00. 6735
00. 6736

υπηρεσιακού συμβουλίου
Υποχρεωτικές εισφορές
Εισφορά για την εξασφάλιση

850,00
2.500,00
μέσων

προστασίας άμαχου πληθυσμού
Προαιρετικές εισφορές, παροχές

2.500,00
και

επιχορηγήσεις
Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ
Προαιρετική επιχορήγηση "Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου"
Λίμνης
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και

207.600,00

0,00

σωματεία
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους

15.000,00

και σωματεία
Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων
Προγραμματική σύμβαση για το έργο
"Αποχέτευση ομβρίων Λίμνης" (ΘΗΣΕΑΣ)
Προγραμματική σύμβαση για το έργο
"Αποχέτευση ομβρίων Ροβιών" (ΘΗΣΕΑΣ)
Προγραμματική σύμβαση για το έργο
"Ύδρευση Δ. Δ. Κηρίνθου" (ΘΗΣΕΑΣ)
Προγραμματική σύμβαση για το έργο "Δίκτυο
ύδρευσης Τρουπίου Δ. Δ. Δαφνούσας"
(ΘΗΣΕΑΣ)
Προγραμματική σύμβαση για το έργο
"Αποχέτευση λυμάτων Δ. Δ. Πηλίου Α' φάση"
(ΘΗΣΕΑΣ)
Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών

8.000,00
184.600,00

00.

6736.0001

00.

6736.0002

00.

6736.0003

00.

6736.0004

00.

6736.0005

00.

6737

επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ)
Χρηματοδοτήσεις Δημοτικής κοινωφελούς

00. 6737.001
00. 68

επιχείρησης
Λοιπά έξοδα
Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες

00. 681

απαιτήσεις

0,00
0,00
0,00
80.000,00
104.600,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

00. 682
00.

Έκτακτα έξοδα

6822

Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης

6822.0001

Προσαυξήσεις εισφορών ΙΚΑ

1.500,00

1.500,00

00.
1.500,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΞΟΝΕΣ – ΜΕΤΡΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΞΟΝΑΣ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΜΕΤΡΟ 1.1. Έργα Υποδομής
ΣΤΟΧΟΣ 1.1.1. Ενίσχυση και βελτίωση των βασικών υποδομών του Δήμου
ΔΡΑΣΕΙΣ
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Δ Σκεπαστή – Κουρκουλοί – Δρυμώνα
1.1.1.1

– Καλαμούδι – Ρετσινόλακος – Κούλουρος – Μαρούλι . (ΟΠΑΑΧ)
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο ΤΔ Σκεπαστής του Δήμου

1.1.1.2

Ελυμνίων .
Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων στο Τ.Δ Λίμνης

1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8
1.1.1.9
1.1.1.10
1.1.1.11

Πλακόστρωση δημοτικών οδών στο ΤΔ Ροβιών
Κατασκευή πεζοδρομίων στο ΤΔ Ροβιών
Αποκατάσταση φθορών συντήρηση πλατειών στο Τ.Δ Κεχριών
Διαμόρφωση και συντήρηση Νεκροταφείων στο Τ.Δ Ροβιών
Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Ελυμνίων – Α΄ Φάση
Ασφαλτόστρωση δρόμου «Κατούνια – Γαλατάκη»
Ηλεκτροφωτισμός κεντρικού Δρόμου Λίμνης & Παλιά βρύσης Μουρτιά
Επέκταση φωτισμού από θέση Μουργιές έως το Συνεταιρισμό Ροβιών
Διαμόρφωση Ρείθρων και κατασκευή τεχνικού στην διασταύρωση προς

1.1.1.12
1.1.1.13
1.1.1.14

Αγιαννάκου
Διαμόρφωση Πλατείας Παλιάς Βρύσης στον οικισμό Κουρκουλών
Ανάπλαση & φωτισμός κεντρικής πλατείας Κεχριών

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

1.1.1.15
1.1.1.16

1.1.1.17
1.1.1.18
1.1.1.19
1.1.1.20
1.1.1.21
1.1.1.22
1.1.1.23
1.1.1.24
1.1.1.25
1.1.1.26

Η/Μ Εγκ/ση και τοποθέτηση φωτιστικών εντός οικισμού Σκεπαστής
Ανάπλαση πλατείας Σκεπαστής
Διαμόρφωση πεζοδρομίου εισόδου Πηλίου
Διαμόρφωση Δημοτικού χώρου στο Δ.Δ Πηλίου
Κατασκευή τεχνικών - έργων υποδομής εντός οικισμού δ.δ Βλαχιάς
Κατασκευή αγροτικών οδών στην περιοχή του ΔΔ Μαντουδίου
Διαμόρφωση πεζοδρομίου εισόδου Δ.Δ. Προκοπίου
Διαμόρφωση και φωτισμός Πλατείας Κονακίου , Μαντουδίου.
Κατασκευή Μνημείου – Ηρώων στην πλατεία Προκοπίου
Διαμόρφωση υπόλοιπου χώρου Νεκροταφείου Προκοπίου
Τεχνικό Πρόσβασης σε ιδιοκτησίες στην Τ.Κ Πηλίου
Φωτισμός Πλατείας Κηρίνθου
Κατασκευή – τσιμεντόστρωση οδών εντός οικισμού Σπαθαρίου &

1.1.1.27

Καλυβίων
Κατασκευή και τσιμεντόστρωση οδών Τ.Κ Βλαχίας και οικισμού

1.1.1.28

Σαρακίνηκου
Ανάπλαση παραλίας Αγίας Άννας

1.1.1.29
1.1.1.30

Διαμόρφωση Υπόλοιπου Χώρου Νεκροταφείου Αγίας Άννας
Κατασκευή πεζόδρομου εντός περιοχής ανάπλασης παραλίας Αγίας

1.1.1.31

Άννας
Κατασκευή τεχνικών σύνδεσης Τ.Κ κοτσικιά προς παραλία & προς

1.1.1.32

Αχλάδι και προστατευτικών στηθαίων προς παπάδες
Τσιμεντόστρωση οδού προς Κοιμητήριο Κοτσικιά

1.1.1.33
1.1.1.34
1.1.1.35
1.1.1.36

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δημοτικής οδού στην Τ.Κ Αμελάντων
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κεντρικού δρόμου Τ.Κ Κερασιάς
Δημοτική οδοποιία Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Κατασκευή κιβωτοειδή τεχνικού (θέση Αμέλαντες – Σκεπαστή )

1.1.1.37

σύνδεσης Δημοτικών ενοτήτων Νηλέως – Ελυμνίων –Κηρέως

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

1.1.1.38
1.1.1.39

1.1.1.40
1.1.1.41
1.1.1.42
1.1.1.43
1.1.1.44
1.1.1.45

Κατασκευή Παιδικής χαράς στην Τ.Κ Ροβιών
Κατασκευή δρόμου Αγ. Άννας - Στροφυλια - Ψαχνα
Κατασκευή έργων προστασίας του δρόμου Λίμνης - Μαλεσίνα
Κατασκευή ελικοδρομίων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
Κατασκευή κρηπιδώματος στην παραλία ΛΙΜΝΗΣ
ΓΠΣ των Δήμων
Επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως
Ένταξη νέων περιοχών στο σχέδιο πόλης

ΣΤΟΧΟΣ 1.1.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών
Αποπεράτωση των εργασιών στο Λιμάνι Μαντουδίου και σύνδεση του
1.1.2.1

ακτοπλοϊκά με τις Βόρειες Σποράδες
Αλιευτικό Καταφύγιο σε Αγία Άννα – Μαρίνα στις Ροβιές και προβλήτα

1.1.2.2

στο Κοτσικιά

1.1.2.4

Βελτίωση λειτουργιών του Αλιευτικού Καταφυγίου Πηλίου

1.1.2.5

Ακτοπλοϊκή σύνδεση ΛΙΜΝΗ – ΜΑΛΕΣΙΝΑ
Αποπεράτωση των εργασιών στο Λιμάνι Μαντουδίου και σύνδεση του

1.1.2.1

ακτοπλοϊκά με τις Βόρειες Σποράδες

ΜΕΤΡΟ 1.2. Περιβαλλοντική Προστασία και τοπική ανάπτυξη
ΣΤΟΧΟΣ 1.2.1. Βελτίωση υποδομών Ύδρευσης - Άρδευσης – Αποχέτευσης
1.2.1.1

Επισκευή Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης ΒΙΟ.ΚΑ ΤΔ Λίμνης .
Μονάδα υποδοχής & προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων

στην

1.2.1.2

εγκατάσταση ΒΙΟ.ΚΑ Λίμνης

1.2.1.3

Αντικατάσταση και συντήρηση αγωγών υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης
Δίκτυο Ύδρευσης Τρουπίου Δ.Δ Δαφνούσας (Προγραμματική Σύμβαση

1.2.1.4

ΔΕΥΑΚ)
Αποχέτευση λυμάτων Δ.Δ Πηλίου Α΄ Φάση (Προγραμματική Σύμβαση

1.2.1.5

με ΔΕΥΑΚ)

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

1.2.1.6
1.2.1.7

Ύδρευση Δ.Δ. Κηρίνθου (Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑΚ )
Κατασκευή νέων έργων και υδροδότηση παραλίας ΑΓ. ΑΝΝΑΣ – ΒΛΑΧΙΑ
Μελέτη και κατασκευή αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων

1.2.1.8

παραλίας ΑΓ. ΑΝΝΑΣ – ΡΟΒΙΩΝ – ΑΧΛΑΔΙΟΥ – ΚΟΤΣΙΚΙΑ

1.2.1.9

Εντατικοποίηση των ελέγχων για την ποιότητα του Νερού
Αξιοποίηση των υδάτων των Λιμνών Κάκαβου – Παρασκευοράματος –

1.2.1.10

Γερορέματος
Εξοπλισμός – επάνδρωση και επέκταση του αρδευτικού δικτύου του
ΤΟΕΒ Μαντουδίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αρδευόμενων

1.2.1.11

εκτάσεων

ΣΤΟΧΟΣ 1.2.2. Προώθηση προγραμμάτων Ανακύκλωσης
1.2.2.1

Αναβάθμιση και ενίσχυση των υπηρεσιών ανακύκλωσης

ΣΤΟΧΟΣ 1.2.3. Βελτίωση συνθηκών καθαριότητας
1.2.3.1

Εντατικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας

1.2.3.2

Κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

1.2.3.3

Δημιουργία χώρου υγιεινής ταφής υλικών (οικοδομικών κτλ.)

ΣΤΟΧΟΣ 1.2.4. Αντιπλημμυρική προστασία
Κατασκευή τεχνικού αντιπλημμυρικής

προστασίας

στην

πλατεία

1.2.4.1

Στροφυλιάς
Κατασκευή τεχνικού αντιπλημμυρικής προστασίας εντός οικισμού Αγίας

1.2.4.2

Άννας

1.2.4.3

Τεχνικά αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμων Αχλαδίου
Επέκταση τεχνικού αύλακα και ρέματος για αντιπλημμυρικής προστασία

1.2.4.4

στην Τ.Κ Παπάδων

1.2.4.5

Κατασκευή τεχνικού ανάσχεσης – αντιπλημμυρικό στην Τ.Κ Κεράμειας

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΤΡΟ 1.3. Προστασία του δασικού και φυσικού πλούτου
ΣΤΟΧΟΣ 1.3.1. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
1.3.1.1

Προστασία και αξιοποίηση των Δασών
Ενίσχυση εθελοντικής Δασοπροστασίας των Δασών και του Φυσικού

1.3.1.2

πλούτου
Αξιοποίηση προγραμμάτων για εκμετάλλευση των ανανεώσιμών πηγών

1.3.1.3

ενέργειας

1.3.1.6

Εφαρμογή πυρασφάλειας χώρου Κάμπινγκ

ΑΞΟΝΑΣ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΡΟ 2.1. Κοινωνική Πολιτική
ΣΤΟΧΟΣ 2.1.1 Ενίσχυση Κοινωνικών Υποδομών
Λειτουργία και αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ με προγράμματα
2.1.1.1

εκδρομών, ψυχαγωγίας και δημιουργικότητας κλπ

2.1.1.2

Κατασκευή εργατικών κατοικιών στο Δήμο (σε συνεργασία με τον ΟΕΚ)

ΣΤΟΧΟΣ 2.1.2. Αναβάθμιση κοινωνικών δομών
2.1.2.1

Αναβάθμιση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι
Κατασκευή τοιχίου περίφραξης και περιβάλλον χώρος παιδικού

2.1.2.2

Σταθμού Μαντουδίου

ΜΕΤΡΟ 2.2. Υγεία
ΣΤΟΧΟΣ 2.2.1. Ενίσχυση δομών υγείας
Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Υγείας με
προσωπικό, εξοπλισμό και αναβάθμιση του σε Περιφερειακό
2.2.1.1

Νοσοκομείο.
Βελτίωση της οργάνωσης και στελέχωσης όλων των περιφερειακών

2.2.1.2

Ιατρείων

ΣΤΟΧΟΣ 2.2.2. Ενίσχυση υπηρεσιών υγείας
2.2.2.1

Αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στο Δήμο

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΤΡΟ 2.3. Παιδεία
ΣΤΟΧΟΣ 2.3.1. Ενίσχυση υπηρεσιών και των υποδομών παιδείας
Κατασκευή τοιχίου περίφραξης στο Δημοτικό Σχολείο Ροβιών και
2.3.1.1

τσιμεντόστρωση παρακείμενου δρόμου

2.3.1.2

Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Λίμνης

2.3.1.3

Κατασκευή στέγης Δημ. Σχολείου Ζ. Πηγής
Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Δαφνούσας &

2.3.1.4

Αγροτικού ιατρείου

2.3.1.5

Διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων
Προγράμματα ενημέρωσης και συμμετοχής των νέων στην αναπτυξιακή

2.3.1.6

προσπάθεια του Δήμου

ΜΕΤΡΟ 2.4. Πολιτισμός
ΣΤΟΧΟΣ 2.4.1. Πολιτιστικές υποδομές και εκδηλώσεις
2.4.1.1

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων νέων και συλλόγων
Στήριξη των Πολιτιστικών Συλλόγων, Χορευτικών, Χορωδιών και

2.4.1.2

Εθελοντικών Ομάδων

2.4.1.3

Ενίσχυση της Δημοτικής Φιλαρμονικής
Συνεργασία με τα εκκλησιαστικά συμβούλια για την ανάδειξη των

2.4.1.4

προσκυνημάτων, με στόχο την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού
Λειτουργία των υφιστάμενων Μουσείων ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ –

2.4.1.5

ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Κατασκευή Γεωπάρκου για την ανάδειξη του Απολιθωμένου Δάσους

2.4.1.6

Κερασιάς
Ανάδειξη οχυρωματικών Έργων της Κηρίνθου, του Μαντείου του
Σεληναίου Απόλλωνα στις Ροβιές και το Ρωμαϊκό Βαλανείο στη Λίμνη
Ανάδειξη των όπως, Ενετικός Βυζαντινών Μνημείων της περιοχής
Πύργος Ροβιών, Καθολικό Μονής Γαλατάκη, οχυρωματικός Πύργος

2.4.1.7
2.4.1.8

Φαράκλας και το εκκλησίδιο Αγ. Ιωάννου Θεολόγου στο Πήλι
Προστασία και αξιοποίηση των κτισμάτων της Νεότερης Περιόδου όπως,

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Κονάκι Κεχριών, Οίκημα Βουδούρη στο Μαντούδι και το κτίριο Μελά στη
Λίμνη
2.4.1.9

Επισκευή και συντήρηση δημοτικού κινηματογράφου

ΜΕΤΡΟ 2.5. Αθλητισμός
ΣΤΟΧΟΣ 2.5.1. Ενίσχυση υποδομών αθλητισμού
2.5.1.1

Βελτιώσεις γηπέδου ποδοσφαίρου Ροβιών

2.5.1.2

Εγκατάσταση φωτισμού Γηπέδου Λίμνης

2.5.1.3

Κατασκευή γηπέδου Ροβιών
Διαμορφώσεις
Δημοτικού

2.5.1.4

Χώρου

και

κατασκευή

αθλητικών

εγκαταστάσεων στην παραλία κυμασίου Δ.Δ Μαντουδίου
Δημοτικό στάδιο Μαντουδίου, εργασίες βελτίωσης του σταδίου για τις
ανάγκες της προολυμπιακής προετοιμασίας – εξοπλισμός (ΕΛΛΑΔΑ

2.5.1.5

2004)

2.5.1.6

Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Μαντουδίου

2.5.1.7

Κατασκευή μόνωσης Δημοτικού Γυμναστηρίου Μαντουδίου

2.5.1.8

Κατασκευή & διαμόρφωση γηπέδου Πηλίου

2.5.1.9

Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Τ.Κ Σπαθαρίου

2.5.1.10

Διαμόρφωση Αγωνιστικού χώρου Γηπέδου 5Χ5 Φαράκλας

2.5.1.11

Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Μετοχίου

2.5.1.12

Φωτισμός Γηπέδου Αγίας Άννας

2.5.1.13

Επέκταση Ναυταθλητικών εγκαταστάσεων

2.5.1.14

Στήριξη όλων των Αθλητικών Συλλόγων

ΑΞΟΝΑΣ 3. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικής οικονομίας
ΣΤΟΧΟΣ 3.1.1. Στήριξη της τοπικής οικονομίας
Συμμετοχή σε προγράμματα για την ανάπτυξη του Τουρισμού, της
3.1.1.1

Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

3.1.1.2

Συνεργασία με το Επιμελητήριο Εύβοιας και άλλους φορείς για την
προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων

3.1.1.3

Κατασκευή Δημοτικού Σφαγείου

ΣΤΟΧΟΣ 3.1.2. Ενίσχυση της απασχόλησης
3.1.2.1

Προσέλκυση επενδυτών

3.1.2.2

Εφαρμογή προγράμματος επιχορήγησης θέσεων πλήρους απασχόλησης

3.1.2.3

Εφαρμογή προγράμματος διατήρησης θέσεων εργασίας
Εφαρμογή προγράμματος για ειδικές ομάδες εργαζομένων (Άτομα με

3.1.2.4

ειδικές ανάγκες, Άτομα πλησίον της σύνταξης κλπ)

ΑΞΟΝΑΣ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΤΡΟ 4.1. Βελτίωση Λειτουργίας Δήμου
ΣΤΟΧΟΣ 4.1.1. Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και βελτίωση της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου
4.1.1.1

Κατασκευή μόνωσης στέγης Δημοτικού καταστήματος Σκεπαστής

4.1.1.2

Ανάπλαση εξωτερικού χώρου Δημοτικού Καταστήματος Αγίας Άννας

4.1.1.3

Ολοκλήρωση Δημ. Καταστήματος Μαντουδίου

4.1.1.4

Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Ενημέρωση των πολιτών με έντυπο υλικό, λαϊκές συνελεύσεις,

4.1.1.5

διαδίκτυο

ΣΤΟΧΟΣ 4.1.2. Βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης και κατάστασης
του Δήμου

4.1.2.1

Τακτοποίηση και πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών
Συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα για εξεύρεση πόρων με
στόχο την ομαλή λειτουργία

4.1.2.2

του Νεοσύστατου Δήμου και την

κατασκευή υποδομών των οικισμών.

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

4.1.2.3

Ανάπτυξη συστήματος αξιοκρατίας και διαφάνειας στην διαχείριση των
προμηθειών και των έργων

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Β.5.1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Περιγραφή λειτουργίας

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εκτιμώμενη
ποσότητα
εκροών

Τμήμα Συγκοινωνιακών και

Σχεδιασμό και

Κτιριακών Έργων

συγκοινωνιακών

υλοποίηση
και

Συνεχής λειτουργία

κτιριακών

έργων, εκπόνηση συγκοινωνιακών
και κτιριακών μελετών, σύνταξη
Τεχνικών
προσδιορισμός

Προδιαγραφών,
αναγκών

κάθε

έργου, Επίβλεψη εκτέλεσης έργων,
παραλαβή έργων, τήρηση αρχείου
και

παροχή

γραμματειακής

υποστήριξης

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Τμήμα

Μελέτη

Ηλεκτρομηχανολογικών

που

Έργων και Σηματοδότησης

ηλεκτροφωτισμού οδών, κτιρίων
και

και

εκτέλεση

αφορούν
χώρων

Εγκατάσταση

στο

πληροφοριακών
συντήρηση

Δήμου.
συντήρηση
πινακίδων,

και

επισκευή

ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού
Τμήματος Συγκοινωνιών και Μεριμνά
για την εξασφάλιση
Εγκαταστάσεων

ικανοποιητικού

Συνεχής Λειτουργία

δίκτυο

του
και

έργων

δικτύου

Συνεχής λειτουργία

αστικών

συγκοινωνιών στο Δήμο και τη
ρύθμιση
Επίσης

σχετικών
έχει

θεμάτων.

αρμοδιότητες

σε

θέματα εγκαταστάσεων και αδειών
μεταφορών

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Λειτουργία Τμήματος

Μελετά

και

εισηγείται

Αδειοδότησης και Ρύθμισης

ρύθμιση

Εμπορικών Δραστηριοτήτων

δραστηριότητας που επηρεάζουν

θεμάτων

τη

Συνεχής λειτουργία

εμπορικής

τις λειτουργίες και το περιβάλλον
των πόλεων και την ποιότητα
ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με
τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο
Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.
Παρακολουθεί
εφαρμογή
σχετικά

και

ελέγχει

των
με

αποφάσεων

θέματα

δραστηριότητας,

την

εμπορικής

Ελέγχει

την

τήρηση των διατάξεων για τα ζώα
συντροφιάς και την τήρηση των
διατάξεων τουριστικής νομοθεσίας
από τις επιχειρήσεις τουριστικού
ενδιαφέροντος. Έχει αρμοδιότητες
για

την

προστασία

του

καταναλωτή καθώς και για τη
χορήγηση αδειών εμπορικών και
γενικών

επιχειρηματικών

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
30.
30. 6
30. 60

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εξοδα χρήσης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1.998.628,76
363.800,00
181.700,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

30. 601
30.

30.
30.

Αποδοχές μονίμων υπάλληλων

156.000,00

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,

6011

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,

6011.001
6011.002

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης
Αποζημίωση
υπερωριακής
εργασίας
και
για

150.000,00
150.000,00
0,00

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές
30.

6012

πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση για Κυριακές, για εξαιρέσιμες ημέρες και

6.000,00

30.
30.

6012.0001
6013

νυκτερινές ώρες .
Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75
Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση

6.000,00
0,00

30. 602

αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων

0,00

30. 605

κοινωνικής ασφάλισης
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση

25.700,00

30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.

6051
6051.0001
6051.0002
6051.0003
6051.0004
6051.0005
6051.0006
6051.0007
6051.0008
62
621
623
6231
6232

Δημοσίου Δικαίου
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ΕΛΠΠ
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ΚΣ
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ
Παροχές τρίτων
Παροχές παραγωγικής διαδικασίας
Ενοίκια - Μισθώματα
Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών
Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων
Μισθώματα
μηχανημάτων
Τεχνικών

25.700,00
1.200,00
1.700,00
5.200,00
15.000,00
0,00
0,00
600,00
2.000,00
160.500,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00

30.

6233

140.000,00

30.
30.

6233.0002
6233.0003

εγκαταστάσεων
Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικών
οδών
Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμούς δασών

140.000.00
0.00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

30. 626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς

10.000,00

χρήσης από τρίτους
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του
30.

6261

Δήμου
Συντήρηση

0,00
και

επισκευή

λοιπών

μονίμων

30.

6262

εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

30.

6262.0003

Συντήρηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και μπαρών

30. 627
30. 6277
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.

6277.0001
63
632
6323
6323.003
64
641
646
6462
66
661
666

30. 6662
30. 6662.0001
30. 7
30. 71
30. 711
30. 73
30. 731
30. 732
30. 7322

10.000,0
10.000,00

Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές
παροχές τρίτων)
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση,
φωτισμό, καθαριότητα
Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων
Φόροι - Τέλη
Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
Εξοδα ταξινόμισης αυτοκινήτων
Λοιπά γενικά έξοδα
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα δημοσιεύσεων
Δημοσίευση προκηρύξεων
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις
Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων
Υλικά
συντήρησης
και
επισκευής
λοιπών
εγκαταστάσεων
Προμήθεια πινακίδων και ειδών σήμανσης
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αγορές
κτιρίων
τεχνικών
έργων
προμήθειες παγίων
Απαλλοτριώσεις
και

10.500,00
10.500.00
10.500,00
600,00
600,00
600,00
2.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.634.828,76

και
0,00

αγορές

εκτάσεων
Έργα
Δαπάνες
κατασκευής
κτιρίων
ιδιοκτησίας Δήμου
Δαπάνες
κατασκευής
Παγίων
εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
Πλατείες πάρκα παιδότοποι

εδαφικών
0,00
1.065.887,79
,

έργων
0,00

(μόνιμων)
510.352,01
6.925,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

30.

7322.0001

30.
7322.0002
30. 7322.0003
30. 7323
30.
30.

7323.0004
7323.0005

30.

7323.0006

30.
30.
30.
30.

7323.0007
7324
7324.0004
7326

30.

7326.0004

30.

7326.0010

30.

7326.0011

30.

7326.0012

30.
30.

7326.0013
7326.0014

30.

7326.0015

30.

7326.0016

30. 733
30. 7332
30.

7332.0001

30.
30.
30.

7332.0003
7332.0004
7332.0005

Κατασκευή μνημείου ηρώων στην πλατεία
Προκοπίου
Κατασκευή παιδικής χαράς στην Τ. Κ. Ροβιών
Κατασκευή παιδικής χαράς στη Δ. Κ. Λίμνης
Οδοί - οδοστρώματα
Δημοτική οδοποιΐα Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης Αγίας Άννας
Κατασκευή οδών Σχεδίου Πόλης Προκοπίου
Κατασκευή για την επέκταση δημοτικής οδού εντός
οικισμού Τ. Κ. Φαράκλας
Κατασκευή και τσιμεντόστρωση δρόμου προς
παραλία Αχλαδίου
Πεζοδρόμια
Κατασκευή πεζοδρομίου εισόδου Στροφυλιάς
Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
Κατασκευή τεχνικού αντιπλημμυρικής προστασίας
εντός οικισμού Αγ. Άννας
Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών Ασκητήριο
Οσίου Δαβίδ-Βοθάνες Γεραλίνας-Καταρράκτες
(ΕΣΠΑ)
Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών ΚαναλάκιαΧριστός-Άγιος Γρηγόρης (ΕΣΠΑ)
Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών ΠροσκοπείοΤαμπακαριά-Προφήτης Ηλίας-Αγία Παρασκευή
(ΕΣΠΑ)
Κατασκευή τεχνικού αντιπλημμυρικής προστασίας
Σπαθαρίου & Καλυβίων
Αντιπλημμυρική προστασία γηπέδου Μετοχίου
Τεχνικά αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμων
Κερασιάς
Κατασκευή τεχνικών Αγροτικών οδών στην Τ. Κ.
Κεράμιας
Επισκευές
και
συντηρήσεις
παγίων
εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι
Διαμόρφωση και φωτισμός πλατείας Κονακίου
Μαντουδίου
Διαμόρφωση πλατείας Πλιάς Βρύσης στον οικισμό
Κουρκουλών
Ανάπλαση & φωτισμός κεντρικής πλατείας Κεχριών
Ανάπλαση πλατείας Σκεπαστής

0,00
0,00
6.925,00
67.823,00
36.603,00
9.220,00
7.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
420.604,01
7.000,00
90.000,00
96.000,00
197.604,01
10.000,00
5.000,00
8.000,00
7.000,00
555.535,78
115.000,00
45.000,00
10.000,00
45.000,00
10.000,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

30.

7332.0006

Συνολική βελτίωση & ανάπλαση του εμπορικού
κέντρου οικισμού Προκοπίου

5.000,00

30.
7333
30.

7333.0001

30.

7333.0002

30.

7333.0003

30.

7333.0004

30.
30.

7333.0005
7333.0006

30.

7333.0007

30.
30.

7333.0008
7333.0009

30.
30.

7333.0010
7333.0011

30.

7333.0012

30.

7333.0013

30.
30.

7333.0015
7333.0016

30.

7333.0017

30.

7333.0018

30.

7333.0019

30.

7333.0020

30.

7333.0021

Οδοί - οδοστρώματα
Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Ελυμνίων
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ελυμνίων Α' φάση
(ΘΗΣΕΑΣ)
Ασφαλτόστρωση δρόμου "Κατούνια - Γαλατάκη"
(ΘΗΣΕΑΣ)
Βελτίωση αγροτικής οδοποιΐας Δ. Δ. Σκεπαστή Κουρκουλοί - Δρυμώνα - Καλαμούδι - Ρετσινόλακος Κούλουρος - Μαρούλι (ΟΠΑΑΧ)
Αποκατάσταση φθορών δημοτικών οδών Τ. Δ.
Λίμνης
Κατασκευή πεζοδρομίων στο Τ. Δ. Ροβιών
Κατασκευή αγροτικών οδών στην περιοχή του Δ. Δ.
Μαντουδίου
Διαμόρφωση ρείθρων και κατασκευή τεχνικού στη
διασταύρωση προς Αγιαννάκο
Τεχνικό πρόσβασης σε ιδιοκτησίες στην Τ. Κ. Πηλίου
Κατασκευή τεχνικών σύνδεσης Τ. Κ. Κοτσικιά προς
παραλία & προς Αχλάδι και προστατευτικών
στηθαίων προς Παπάδες
Τσιμεντόστρωση οδού προς Κοιμητήριο Κοτσικιά
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δημοτικής οδού
στην Τ. Κ. Αμελάντων
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κεντρικού δρόμου
Τ.Κ. Κερασιάς
Κατασκευή τεχνικών σε υφιστάμενους αγροτικούς
δρόμους του Δήμου Ελυμνίων (ΘΗΣΕΑΣ)
Πλακόστρωση δημοτικών οδών στο Τ. Δ. Κεχριών
Πλακόστρωση δημοτικών οδών στο Τ. Δ. Λίμνης
(ΘΗΣΕΑΣ)
Συντήρηση δημοτικών οδών στο Τ. Δ. Κουρκουλών
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
Συντήρηση δημοτικών οδών στο Τ. Δ. Ροβιών
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
Κατασκευή τοιχίου αντστήριξης οδού στην Τ. Κ.
Σκεπαστής
Κατασκευή τοιχίου προστασίας μεταξύ οδού και
οικιών στον οικισμό Καλυβίων

395.945,38
0.00
124.750.38
0.00
18.037.00
0.00
0.00
50.000.00
6.925.00
0.00
0.00
7.000.00
0.00
6.925.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.964.00
0.00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

30.

7333.0022

30.
30.

7333.0023
7333.0024

30.

7333.0025

30.
30.

7333.0026
7333.0027

30.

7333.0028

30.

7333.0029

30. 7333.0030
30. 7334
30.

7334.0001

30. 7334.0002
30. 7334.0003
30. 7336
30.

7336.0001

30.

7336.0002

30.
30.

7336.0003
7336.0004

30.

7336.0005

30. 74
30. 741
30.

7411

30. 7411.0001
30. 7412

Τσιμεντόστρωση & πλακόστρωση οδών στη
Δημοτική κοινότητα Λίμνης
Τσιμεντοστρώσεις στην Τοπική Κοινότητα Κεχριών
Πεζοδρόμηση εισόδου Κηρίνθου
Ασφαλτόστρωση & τσιμεντόστρωση οδών Τ. Κ.
Βλαχιάς και οικισμού Σαρακίνηκου
Τεχνικά αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμων
Αχλαδίου
Αντιστήριξη οδού Αχλάδι - Κοτσικιά
Κατασκευή τεχνικού διάβασης στη θέση
Ξηροπόταμος (Κοτσικιά - Παπάδες)
Κατασκευή τεχνικών αγροτικών οδών στην Τ. Κ.
Παπάδων
Ασφαλτόστρωση κατά μήκος Αιγιαλίτιδας Ζώνης
Παραλίας "Φραγκάκη" - Αγ. Άννα
Πεζοδρόμια
Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων στο Τ. Δ.
Λίμνης (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
Διαμόρφωση πεζοδρομίου εισόδου Δ. Δ. Προκοπίου
(ΘΗΣΕΑΣ)
Διαμόρφωση πεζοδρομίου εισόδου Πηλίου
Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
Μονάδα υποδοχής & προεπεξεργασίας
βοθρολυμάτων στην εγκατάσταση ΒΙΟ. ΚΑ. Λίμνης
(ΘΗΣΕΑΣ)
Αντικατάσταση και συντήρηση αγωγών υπαρχόντων
δικτύων ύδρευσης (ΘΗΣΕΑΣ)
Αποκατάσταση φθορών συμτήρηση πλατειών στο Τ.
Δ. Κεχριών
Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στο Δ. Δ. Πηλίου
Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στην Τ. Κ.
Αμελάντων
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και
ειδικές δαπάνες
Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες
Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση
κτιρίων
Στατική μελέτη μεγάλης οικίας Βουδούρη "Κονάκι"
στο Μαντούδι
Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και

24.419.00
6.925.00
15.000.00
17.000.00
10.000.00
7.000.00
7.000.00
15.000.00
70.000.00
16.600.00
0.00
16.600.00
0.00
27.990.40
0.00
5.920.40
0.00
14.070.00
8.000.00
568.940.97
537.070.97
15.000.00

386.313.42

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)
30.
7412.0001
30.
7412.0002
30.
30.

7412.0003
7412.0004

30.

7412.0005

30.

7412.0006

30.

7412.0007

30.

7412.0008

30.

7412.0009

30.

7412.0010

30.
30.

7412.0011
7412.0012

30.

7412.0013

30.
30.

7412.0014
7412.0015

30.
30.
30.

7412.0016
7412.0017
7412.0018

30.

7412.0019

30. 7412.0020
30. 7413
30. 7413.0001

Μελέτη για "Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου
λυμμάτων στην Τ. Κ. Ροβιών"
Μελέτη για "Αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία
αγροτικών εκτάσεων Δήμου Ελυμνίων"
Μελέτη για "Ανάπλαση παραλιακού τμήματος από
κτίριο Μελά έως πρώην εγκαταστάσεις Ριτσώνη"
Μελέτη για "Ανάπλαση πλατείας Σκεπαστής"
Μελέτη Π.Ε. για το έργο "Αντιπλημμυρικά έργα
προστασίας αγροτικών εκτάσεων Δήμου Ελυμνίων"
Μελέτη για "Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής
προστασίας κοιλάδας Νηλέα"
Μελέτη για "Αποχέτευση ακαθάρτων Δ. Δ.
Στροφυλιάς Δήμου Κηρέως"
Μελέτη για "Δίκτυο αποχέτευσης Δ. Δ. Πηλίου και
παραλίας"
Μελέτη για "Αποχέτευση οικισμών Μετόχι, Σπαθάρι,
Ζωοδ. Πηγή με τους αγωγούς μεταφοράς στο
υφιστάμενο δίκτυο"
Μελέτη για "ΒΙΟ. ΚΑ. Δ. Δ. Πηλίου, έργων διάθεσης
και Μ.Π.Ε."
Μελέτη για "Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου
Μαντούδι - Πελέκι
Μελέτη για "Ανάπλαση χώρων παραλίας Πηλίου"
Περιβαλλοντική μελέτη "Εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων Δ. Δ. Κερασιάς"
Μελέτη για "Ανάπλαση πλατείας στη θέση 'Πρασίδι'
Δ. Δ. Αχλαδίου"
Μελέτη για "Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Αγκάλης"
Μελέτη για "Αποχέτευση ομβρίων & Λυμάτων Αγ.
Άννας"
Μελέτη για "Αποχέτευση ομβρίων Ροβιών"
Μελέτη για "Ανάδειξη σκήτης Οσίου Χριστόδουλου"
Μελέτη για "Ανάπλαση εισόδου & εμπορικού κέντρου
Μαντουδίου"
Μελέτη για "Βελτίωση & ανάπλαση εμπορικού
κέντρου Προκοπίου"
Λοιπές μελέτες
Μελέτη για "Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών

50.000.00
13.530.00
15.000.00
4.100.00
1.845.00
11.808.00
11.439.00
7.296.00

11.466.00
9.381.00
11.808.00
10.910.00
8.430.42
4.300.00
120.000.00
20.000.00
20.000.00
10.000.00
20.000.00
25.000.00
135.757.55
3.690.00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

30.
7413.0002
30.

7413.0003

30.

7413.0004

30.

7413.0005

30.

7413.0006

30.

7413.0007

30.

7413.0008

30.
30.

7413.0009
7413.0010

30.

7413.0011

30.

7413.0012

30.

7413.0013

30.

7413.0014

30.
30.
30.
30.

7413.0015
742
7425
7425.0001

30.

7425.0002

'Προσκοπείο-Ταμπακαριά-Προφήτης Ηλίας-Αγ.
Παρασκευή'"
Μελέτη για "Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών
'Καναλάκια-Χριστός-Άγιος Γρηγόρης'" (ΘΗΣΕΑΣ)
Μελέτη για "Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών
'Βρύση Γερογιάννη-Νερόμυλος Κοτρώνη'" (ΘΗΣΕΑΣ)
Μελέτη για "Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών
'Ασκητήριο-Μοναστήρι Όσιου Δαβίδ-Βοθάνες
Γεραλίνας-Καταρράκτες Δρυμώνας'" (ΘΗΣΕΑΣ)
Μελέτη συνολικής θεώρησης, αισθητικής και
λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του
οικισμού Λίμνης"
Ακτομηχανική μελέτη στην περιοχή του παλαιού
εργοστασίου χαρτοποιΐας στο Τ. Δ. Ροβιών"
Μελέτη για "Ανάπλαση πλατανοδάσους εισόδου
Μαντουδίου"
Χαρτογράφηση και οριοθέτηση τμήματος "Αλμυρό"
Κρύας Βρύσης
Τοπογραφικέ αποτυπώσεις δρόμων & ρέματος στο
Κυμάσι, οριζοντιογραφικές & υψομετρικές
αποτυπώσεις, εφαρμογή άξονα οδού-έλεγχος ορθής
διάνοιξης οδού κλπ
Οριοθέτηση χειμάρρου Δ. Δ. Πηλίου
Μελέτη για "Επισκευή κρηπιδότοιχου και ανάπλαση
παραλιακής ζώνης Λίμνης"
Η/Μ μελέτη & τεύχη δημοπράτησης του έργου
"Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ. Δ.
Κερασιάς"
Επέκταση τοπογραφικής αποτύπωσης παραλίας
Αχλαδίου και ενοποίηση μελετών"
Επέκταση τοπογραφικής αποτύπωσης παραλίας
Κοτσικιάς και ενωποίηση μελετών
Μελέτη για "Ανάδειξη χώρου πέριξ Ι. Ν. Αγίας Άννας,
στην Τ. Κ. Αγ. Άννας"
Ειδικές δαπάνες
Λοιπές ειδικές δαπάνες
Αποτυπώσεις αιγιαλού και παραλίας (ΘΗΣΕΑΣ)
Διερευνητική εργασία για την προσομοίωση του
κυματικού περιβάλλοντος της στερεομεταφοράς και
του τουριστικού καταφυγίου Ροβιών"

0.00
4.060.00

0.00

4.100.00
0.00
25.000.00
11.466.00

11.931.00
13.899.00
20.000.00

4.211.55
13.700.00
13.700.00
10.000.00
31.870.00
31.870.00
13.420.00
18.450.00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση
των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και
άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση
είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και
κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο
εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον
τομέα των μεταφορών,

την

αδειοδότηση

και

εποπτεία

των

εμπορικών

δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της
Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις
Νόμων, Διαταγμάτων
διοικητικά,

και

και

Υπουργικών

ειδικότερα

στο

Αποφάσεων.

Τμήμα

Στην

Διεύθυνση

Ηλεκτρομηχανολογικών

υπάγονται

Έργων

και

Σηματοδότησης, τα αποκεντρωμένα Γραφεία Συντήρησης Υποδομών σε επιμέρους
δημοτικές ενότητες.

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Β.9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Β.9.1. Λειτουργίες της ∆ιεύθυνσης
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Περιγραφή λειτουργίας

Ποσοτικοί

ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &

στόχοι

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

παραγόµενου

Τµήµα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Σχεδιασµός
Προστασίας

Πολιτικής 1
φορά το έτος
έργου

Προστασίας
Σχεδιασµός,

προγραµµατισµός, Συνεχής Λειτουργία

εισήγηση και µέριµνα για της
εφαρµογή δράσεων και µέτρων
για

την

προστασία

και

αναβάθµιση του περιβάλλοντος
στην περιοχή του ∆ήµου.
∆ράσεις
πολιτών.

ευαισθητοποίησης

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Προστασία
Αποκοµιδή

και
και

διαχείριση Συνεχής Λειτουργία
∆ιαχείριση Συνεχής

Αποβλήτων
Έλεγχος
τη

και

για Συνεχής Λειτουργία

Εισήγηση

ρύθµιση

θεµάτων

περιβαλλοντικής προστασίας
δικαιοδοσίας των

∆ήµων

(σφαγεία,

κοιµητήρια,

περιβαλλοντική αποκατάσταση,
ανάπλαση

περιοχών,

προγράµµατα

ΕΠΕΡΕΕΑ,

πυροπροστασία κ.α.)
Μελέτη και σχεδιασµός για την
εναλλακτική

διαχείριση

των

αστικών στερεών αποβλήτων
του ∆ήµου.
Μελέτη και λήψη µέτρων για Συνεχής Λειτουργία
την αναβάθµιση της αισθητικής
των πόλεων και οικισµών

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Μυοκτονίες

εντοµοκτονίες Σε ετήσια βάση

δηµοτικών κτιρίων, πρόγραµµα
καταπολέµηση

Κουνουπιών,

µέτρα διαχείρισης των εντόµων
Rhynchophorus
ferrugineus
Μελέτη
εκτέλεση έργων
(κόκκινο και σκαθάρι
των Σε ετήσια βάση
προστασίας και ανάδειξης του
φυσικού περιβάλλοντος
Καταγραφή
ορεινών

ακτών

όγκων

δασών

- 1 φορά ετησίως
– ποταµών
βιότοπων.

Καταγραφή δεδοµένων για τη
βιοποικιλότητα.
Υποβολή

προτάσεων

χρηµατοδοτικά προγράµµατα

σε Συνεχής Λειτουργία
ανάλογα

µε τις

υπάρχουσες
προκηρύξεις

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου

Μελέτη, λήψη µέτρων,

Συνεχής Λειτουργία

εισήγηση τεχνικών
προδιαγραφών, εκτέλεση
εργασιών φυτοπροστασίας,
λίπανσης, συντήρησης
δηµοτικού πρασίνου. Μέριµνα
λειτουργίας ∆ηµοτικού
Φυτωρίου.
Συντήρηση Ανακύκλωση
και
ανάπτυξη Συνεχής Λειτουργία
χώρων αναψυχής και παιδικών
χαρών
Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων Αποκοµιδή
και Ανακυκλώσιµων Υλικών

Αστικών Τόνοι / Μήνα

Απορριµµάτων
Αποκοµιδή

Ανακυκλούµενων Τόνοι / Μήνα

Υλικών
Χειρισµός

και

Συντήρηση Οχήµατα / Έτος

Οχηµάτων

και µηχανηµάτων

αποκοµιδής απορριµµάτων
Πλύσιµο

και

Συντήρηση

Κάδων

200/ Έτος

και

Απορριµµατοδοχείων
αποκοµιδής απορριµµάτων και
ανακυκλώσιµων υλικών.
ΤµήµαΚαθαρισµού

Κοινόχρηστων Καθαρισµός

Χώρων και Ειδικών Συνεργείων

κοινόχρηστων

οδών

και Χιλιόµετρα / Ηµέρα

χώρων

του

∆ήµου

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Τµήµα∆ιαχείρισης

και

Συντήρησης Οχηµάτων

∆ιαχείριση
οχηµάτων 7
Καθηµερινό στόλου
Πρόγραµµα
1 ηµερησίως
∆ήµου, στελέχωση, ασφάλιση

απορριμματοφορα,
4 φορτηγα, 2
λεωφορεια, 3
ημιφορτηγα 2
τσαπες, 1 greider,

Συντήρηση οχηµάτων
Επισκευή

βλαβών

Σε ετήσια βάση

δηµοτικών 20 ετησίως

οχηµάτων
Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και

Έρευνα και µελέτη για την Συνεχής λειτουργία

Αλιείας

ανάπτυξη της γεωργίας, αλιείας
και

της

κτηνοτροφίας

και

συνεργασία

µε

ταυτόχρονη
εκπαιδευτικούς

και

ερευνητικούς φορείς (ΤΕΙ, ΑΕΙ,
ΕΘΙΑΓΕ κτλ)
Συγκέντρωση
στοιχείων

στατιστικών Συνεχής λειτουργία

και

δεικτών,

περιγράφουν την
αγροτικής

που

πορεία της

ανάπτυξης

της

περιοχής του ∆ήµου.
Εποπτεία

ΤΟΕΒ

(έλεγχος Συνεχής Λειτουργία

νοµιµότητας αποφάσεων ∆.Σ.,
πράξεων,

έγκριση

πεπραγµένων,

έγκριση

προϋπολογισµού κ.λ.π.)

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Παροχή

συµβουλευτικών Συνεχής Λειτουργία

υπηρεσιών και ενηµέρωση - Εφόσον υπάρχουν
πληροφόρηση των παραγωγών ανοικτές
σε θέµατα αγροτικής ανάπτυξης προκηρύξεις
και

περιβάλλοντος,

σε

συνεργασία µε
µε τους
τις υπηρεσίες
Συνεργασία
αγρότες, Συνεχής Λειτουργία
αλιείς και κτηνοτρόφους για την
επισήµανση προβληµάτων των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων παροχή πληροφοριών
Καταγραφή

της

αγροτικής 1 φορά το έτος

ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας
Άννας
Αξιοποίηση

και

∆ιαχείριση 1 φορά το έτος

βοσκοτόπων του ∆ήµου, ορθή Συνεχής Λειτουργία
ψηφιοποίηση των τεµαχίων για
την ορθή διάθεση τους στους
κτηνοτρόφους
διεξαγωγή του προγράµµατος

Συνεχής Λειτουργία

∆ακοκτονίας

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Μέριµνα και σύσταση Γραφείου Συνεχής Λειτουργία
Αγροτικής

Ανάπτυξης

του

∆ήµου. Σύνταξη Ενηµερωτικού 1
Εντύπου

µε

δράσεις

και

µε

ανά

συµβουλευτικές τρίµηνο
υποστηρικτικές

υπηρεσίες, που θα
έχει
τη
Σύνταξη
δυνατότητα να ενηµερωτικού
παρέχει το 1
έντυπου,

φυλλάδιο

θέµατα

φυλλάδιο

ανά

που τρίµηνο

αφορούν τους κτηνοτρόφους
Βεβαιώσεις σε τέκνα αγροτών Έως 50
για χρήση αγροτικής άδειας στο
στρατό
Βεβαιώσεις

απόσταξης Έως 80

στεµφύλων
Μερίµνα

για την εφαρµογή

του συστήµατος σήµανσης του
κτηνοτροφικού

κεφαλαίου

Ενηµέρωση-ΣυµπλήρωσηΑρχειοθέτηση
∆ηλώσεων

Κτηνοτροφικών
Αποστολή Συνεχείς

Κτηνοτροφικών ∆ηλώσεων στη Λειτουργίες
∆ιεύθυνση

Αγροτικής

Ανάπτυξης

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Χορήγηση αδειών στον τοµέα Συνεχείς
της

αλιείας (αλιευτικά σκάφη, Λειτουργίες

ερασιτεχνικές & επαγγελµατικές
άδειες αλιείας, καταδύσεις για
έρευνα,

µεταβίβαση

άδειας

Β.9.2. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών της Υπηρεσίας Πρασίνου

35.
35. 6
35. 60
35. 601

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εξοδα χρήσης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αποδοχές μονίμων υπάλληλων
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,

35.

6011

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες

35.
35.

6012
6013

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων

0,00
0,00

35. 605

κοινωνικής ασφάλισης
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου

0,00

35. 6051
35. 606

Δικαίου
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου

0,00
0,00

35.

προσωπικού)
Έξοδα κηδείας

35.

6061
6062

35. 6063
35. 62
35. 626
35. 627
35. 66

112Ν.118/81)
Λοιπές παροχές

67.500,00
27.500,00
0,00
0,00
0,00

0,00
αποβιούντων

υπαλλήλων

(άρθρο
0,00

σε

είδος

(ένδυση

εργατοτεχνικού

προσωπικού κλπ)
Παροχές τρίτων
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης
από τρίτους
Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές
τρίτων)
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

0,00
16.500,00
6.000,00
10.500,00
11.000,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

35. 663
35.

Είδη υγιεινής και καθαριότητας

6.000,00

Προμήθεια χημικού υλικού

6.000,00

6633.0001 Προμήθεια λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων

6.000,00

6633
35.

35.

664

Καύσιμα και λιπαντικά

0,00

666

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

0,00

7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες

40.000,00

71
713
7131.0001
7131.0002

παγίων
Προμηθειες παγίων
Προμήθεια μηχανημάτων κήπου
Προμήθεια πολυμηχανήματος

40.000,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00

35.

35.

35.
35.
35.
35.

Β.9.3. Προϋπολογισμός δαπανών υπηρεσίας Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
20.
20. 6
20. 60
20. 601

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Εξοδα χρήσης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αποδοχές μονίμων υπάλληλων

ΚΑΙ
1.420.150,00
1.359.300,00
695.200,00
218.000,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

20.

6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,

210.000,00

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
20.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
6011.001

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

210.000,00

6011.002

Κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες

0,00

20.
20.

6012
6012.001

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία
Αποζημίωση για Κυριακές, για εξαιρέσιμες ημέρες και

8.000,00
8.000,00

20.
20.

6012.002
6013

νυκτερινές ώρες .
Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75
Αποδοχές τακτικών υπάλληλων

20.

0,00
0,00
με

σύμβαση

20. 602

αορίστου χρόνου
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,

40.000,00

20.

6021

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,

40.000,00

20.
20.

6021.001
6021.002

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης (ΙΔΑΧ)
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες

20.

6022

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση

40.000,00
0,00
0,00

εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων
20. 604

κλπ)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,

270.000,00

20.

6041

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,

270.000,00

20.

6041.001

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων

260.000,00

κοινωνικής ασφάλισης
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση

142.200,00
42.200,00

20. 605
20. 6051

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

20.
20.
20.
20.
20.

6051.001
6051.003
6051.004
6051.005
6051.006

20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.

Δημοσίου Δικαίου
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ
Εργοδοτικές εισφορές

ΤΑΔΚΥ
ΤΥΔΚΥ
ΙΚΑ
ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ
ΤΣΚΥ
υπαλλήλων με σύμβαση

0,00
30.000,00
9.000,00
1.700,00
1.500,00

6052
6052.001
6054
6054.001
6055
606

αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου

15.000,00
15.000,00
85.000,00
85.000,00
0,00
25.000,00

6061

προσωπικού)
Έξοδα κηδείας

αποβιούντων

112Ν.118/81)
Λοιπές παροχές

σε

6062

0,00
υπαλλήλων

(άρθρο
0,00

είδος

(ένδυση

εργατοτεχνικού

20. 6063
20. 61
20. 611

προσωπικού κλπ)
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Αμοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελματιών
Αμοιβές
τρίτων με την ιδιότητα νομικού

25.000,00
80.000,00
0,00

20.
20.
20.
20.

προσώπου
Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Λοιπά έξοδα τρίτων
Εργασίες αποκομιδής απορριμάτων

0,00
80.000,00
80.000,00
0,00

614
616
6162
6162.0001

20. 6162.0002 Δαπάνη χρήσης ΧΥΤΑ για την εναπόθεση απορριμμάτων
20. 62
Παροχές τρίτων
20. 621
Παροχές παραγωγικής διαδικασίας
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,

80.000,00
422.100,00
360.000,00

Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής
20.
20.
20.
20.
20.
20.

6211
6212
6213
623
6231
6232

διαδικασίας
Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας
Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας
Ενοίκια - Μισθώματα
Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών
Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

360.000,00
0,00
0,00
6.600,00
0,00
6.600,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

20.
20.

6232.0001 Μισθώμα χώρου για στάθμευση οχημάτων του Δήμου

6234

Μισθώματα μεταφορικών μέσων

6.600,00

0,00

20.
Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών
6235

και λοιπού εξοπλισμού

0,00

6236

Λοιπά μισθώματα

0,00

624
625
6251
6252
6253
6254
6255

Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing
Ασφάλιστρα
Ασφάλιστρα ακινήτων
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
Λοιπά ασφάλιστρα
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης

0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00

20. 626
20. 6261

από τρίτους
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

40.000,00
0,00

20.
20.
20.

6262
(πλην κτιρίων έργων)
6263
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
6263.0001 Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων οχημάτων
Προμήθεια ανταλακτικών για συντήρηση και επισκευή

0,00
40.000,00
20.000,00

20.
20.

6263.0002 μεταφορικών μέσων
6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

20.000,00
0,00

20.

6265

20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.

20. 627
20. 6271

σκευών και λοιπού εξοπλισμού
Ύδρευση,
Φωτισμός,
Καθαριότητα
παροχές τρίτων)
Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

0,00
(λοιπές
10.500,00
0,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

20.
20.

6272

Άρδευση

0,00

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για
6273

δικές τους υπηρεσίες.

0,00

6274

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων

0,00

6275

Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση, φωτισμό,

0,00

20.

6277

καθαριότητα

20.
20.
20.
20.
20.

6277.0001
63
632
64
641

Κάλυψη δαπανών εργασιών καθαρισμού παραλιών
Φόροι - Τέλη
Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
Λοιπά γενικά έξοδα
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (κάυσιμα

10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.

6411
66
663
6631
6632
6633
6634
6635
664

λιπαντικά διόδια κλπ)
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Είδη υγιεινής και καθαριότητας
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού
Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυματικά, χημικά, κ.λ.π)
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Καύσιμα και λιπαντικά
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση

0,00
162.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
120.000,00

μεταφορικών μέσων
Προμήθεια καυσίμων

120.000,00

20.

20.

20. 6641
20.
20.
20.
20.

6641.0001
666
6661
6662

10.500,00

και

λιπαντικών

για

κίνηση

μεταφορικών μέσων
Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

120.000,00
12.000.00
0.00
12.000.00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

20. 667
20.

Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

0.00

6671

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

0,00

6672

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

0.00

6673

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού

0.00

668

Υλικά φαρμακείου

0.00

20.

20.

20.

20.
6681
20. 669
20. 6691
20. 6691.0001
20. 7

Υλικά φαρμακείου
Λοιπές προμήθειες
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
Προμήθεια λαμπτήρων
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες

20.
20.
20.
20.
20.
20.

παγίων
Προμηθειες παγίων
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Προμήθεια κάδων απορριμάτων
Έργα
Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας

71
713
7131
7135
7135.001
73

20. 731
20. 732
20. 733

του Δήμου
Δαπάνες

0,00
15.000,00
15.000,00
60.850,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
45.850,00
0,00

κατασκευής

παγίων

εγκαταστάσεων κοινής χρησης
Επισκευές
και
συντηρήσεις

(μόνιμων)
παγίων

0,00
45.850,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

εγκαταστάσεων κοινής χρησης
20.

7335

Εγκατασράσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης

45.850,00

20.

Ηλεκτροφωτισμός κεντρικού δρόμου Λίμνης & Παλιάς
7335.0001 Βρύσης & Μουρτιά

20.000,00

Επέκταση φωτισμού
7335.0002 Συνεταιρισμό Ροβιών

12.000,00

20.
από

θέση

Μουργιές

έως

το

20.
Η/Μ εγκατάσταση και τοποθέτηση φωτιστικών εντός
7335.0003 οικισμού Σκεπαστής

6.925,00

20.

20.

7335.0004 Φωτισμός πλατείας Κηρίνθου
Ηλεκτροδότηση
στο
ξωκλήσι
7335.0005 Κουρκουλών

0,00
Αγίου

Δημητρίου
6.925,00

Β.9.4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
70.
70. 6
70. 60

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εξοδα χρήσης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

401.350,00
320.200,00
73.000,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

70. 604

Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση

58.000,00

εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων
κλπ)
70.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
6041
70.

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη
6041.0004 ατεπειγουσών αναγκών
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων

58.000,00
58.000,00

70. 605

κοινωνικής ασφάλισης
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου

15.000,00

70.

6051

Δικαίου
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου

0,00

70.
70.
70.
70.
70.
70.
70.

6052
6054
6054.001
62
625
6252
6253

χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ
Παροχές τρίτων
Ασφάλιστρα
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης
από τρίτους
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ανταλλακτικά για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών
μέσων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων
Ανταλλακτικά για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων
Ύδρευση,
Φωτισμός,
Καθαριότητα
(λοιπές

70. 626
70. 6263
70. 6263.0001
70.
70.
70.
70.

6263.0002
6264
6264.0001
6264.0002

0,00
15.000,00
15.000,00
68.200,00
0,00
700,00
17.500,00
50.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00

70. 627
70. 63
70. 631

παροχές τρίτων)
Φόροι - Τέλη
Φόροι

0,00
8.000,00
0,00

70.
70.
70.
70.

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
Λοιπά γενικά έξοδα

8.000,00
5.000,00
3.000,00
21.000,00

632
6321
6322
64

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

70.
70.

641

6411

Έξοδα μεταφορών

21.000,00

Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα
λιπαντικά διόδια κλπ)

20.000,00

70.
6411.0001 Προμήθεια καυσίμων για επιβατικά οχήματα

20.000,00

70.
6412
70. 66
70. 661
70. 664

Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις
Καύσιμα και λιπαντικά
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για

1.000,00
150.000,00
0,00
116.000,00
κίνηση

70.

6641

70.

6641.0001 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων
Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών
6641.0002 μέσων
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές

70.
70.
70.
70.
70.
70.

6644
6644.0001
6644.0002
666
6662

70.
70.
70.
70.
70.

6662.0001
6662.0004
6662.0005
6662.0006
7

70.
70.
70.
70.
70.

71
713
7132
7132.0001
74

μεταφορικών μέσων

ανάγκες
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μηχανημάτων
Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μηχανημάτων
Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή παιδικών
χαρών
Προμήθεια ψάθας για σκίαστρα και ομπρέλεςπαραλιών
Προμήθεια ξύλινων αποδυτηρίων παραλιών
Προμήθεια ξυλείας για παγκάκια κλπ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες
παγίων
Προμήθειες παγίων
Μεταφορικά μέσα
Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και

49.000,00
45.000,00
4.000,00
67.000,00
65.000,00
2.000,00
34.000,00
34.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
9.000,00
81.150,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
51.150,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

ειδικές δαπάνες
70.

741

Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

51.150,00

7413

Λοιπές μελέτες

51.150,00

70.

70.
Σύνταξη τεχνοοικονομικής
7413.0001 παραχώρησης ΑΕ1

μελέτης

μεταλλευτικής
6.150,00

70.
Σύνταξη μελέτης αντιπυρικής προστασίας Δημοτικών
7413.0002 Δασών Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
70.

70.
70.

Μελέτη νομιμοποίησης πηγών και γεωτρήσεων του
7413.0003 Δήμου
Μελέτη πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή
7413.0004 στενών της Τ. Κ. Αγίας Άννας"
7413.0005 Υδρολογική έρευνα Δημοτικής Ενότητας Νηλέως

5.000,00
15.000,00
12.500,00
12.500,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης, έχει σαν σκοπό την ώθηση της αναπτυξιακής πορείας του
Δήμου με σεβασμό προς το περιβάλλον και την ποιότητα του βιοτικού επιπέδου των
πολιτών.
Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα θα επιτευχθεί μέσα από συνεργασία, ενημέρωση
και καθοδήγηση των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων καθώς και στήριξη υποδομών
και μελετών προς την κατεύθυνση αυτή.

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Η αύξηση και συντήρηση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, η χάραξη ή
συντήρηση ήδη

υπαρχόντων

μονοπατιών

και

η

ανάδειξη

σημείων

φυσικού

κάλλους είναι από τις κύριες λειτουργίες και προτεραιότητες της Διεύθυνσης.
Η επαρκής αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και συσκευών, η
ανακύκλωση μπαταριών και η αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων

είναι οι λειτουργίες

της Διεύθυνσης οι οποίες εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα ζωής στους πολίτες
προστατεύοντας το

περιβάλλον

από

ρύπους

και

τη

δημόσια

υγιεινή

από

παθογόνος μολυσματικές ασθένειες.

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΣΕΣΙΑ
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.438.653,80
952.550,00

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

1.073.980,52

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

1.420.150,00

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

55.920,92
1.998.628,76

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

67.500,00

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

59.310,00

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΑ

401.350,00
3.946.655,38
209.972,58
11.624.671,96

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γ.1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012
Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Α/Α
1
2

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Δ Σκεπαστή
– Κουρκουλοί – Δρυμώνα – Καλαμούδι –
Ρετσινόλακος – Κούλουρος – Μαρούλι .
(ΟΠΑΑΧ)
Εγκατάσταση φωτισμού Γηπέδου Λίμνης
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης τοπικής
οδού στην Τ.Κ Σκεπαστής .

4

Επισκευή και συντήρηση δημοτικού
κινηματογράφου

5

Ανακαίνιση – εκσυγχρονισμός κτιρίου Μελά σε
εκπαιδευτικό και πολιτικό χώρο

6

Εφαρμογή πυρασφάλειας χώρου Κάμπινγκ

7

Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Ελυμνίων –
Α΄ Φάση

9
10

Επισκευή Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης
ΒΙΟ.ΚΑ ΤΔ Λίμνης .
Μονάδα υποδοχής & προεπεξεργασίας
βοθρολυμάτων στην εγκατάσταση ΒΙΟ.ΚΑ
Λίμνης
Αντικατάσταση και συντήρηση αγωγών
υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης .

ΧΡΗΜ/ΣΗ

18.037,00 ΣΑΤΑ
18.843,12

3

8

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

9.964,00
104.346,
96

61.610,26
25.000,00
124.750,38

Κατανομή
ΣΑΤΑ 2011
Κατανομή
ΣΑΤΑ 2011
ΣΑΤΑ
+
ΘΗΣΕΑΣ
6.864,53 €
97.482,43 €
ΣΑΤΑ
+
Π.Ε.Π
61.205,85 €
404,41 €
ΘΗΣΕΑΣ
ΘΗΣΕΑΣ

55.920,92 ΘΗΣΕΑΣ
47.724,01 ΘΗΣΕΑΣ

5.920,40

ΘΗΣΕΑΣ

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

11

Βελτιώσεις γηπέδου ποδοσφαίρου Ροβιών
39.825,15

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΑΔΑ
2004

511.942,20

ΝΕΑ ΕΡΓΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΝΗΣ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ
ΣΑΤΑ

1

2
3
4
5

Ηλεκτροφωτισμός κεντρικού Δρόμου Λίμνης
& Παλιά βρύσης Μουρτιά .

Τσιμεντόστρωση & πλακόστρωση οδών στην
Δημοτική Κοινότητα Λίμνης
Κατασκευή Παιδικής χαράς στην Δ.Κ Λίμνης
Κατασκευή
περιηγητικών
μονοπατιών
(Προσκοπείο – Ταμπακαριά – Προφήτης Ηλίας
– Αγία Παρασκευή )
Κατασκευή
περιηγητικών
μονοπατιών
(Καναλάκια – Χριστός – Άγιος Γρηγόρης )
ΣΥΝΟΛΟ

20.000,00

24.419,00 ΣΑΤΑ
6.925,00 ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ
197.604,01 ΕΣΠΑ
96.000,00 ΕΣΠΑ
344.948,01

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΒΙΩΝ
Α/Α
1

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Κατασκευή Χλοοτάπητα γηπέδου Ροβιών

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

45.000,00 ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

2
3

4

Επέκταση φωτισμού από θέση Μουργιές έως
το Συνεταιρισμό Ροβιών
Διαμόρφωση Ρείθρων και κατασκευή τεχνικού
στην διασταύρωση προς Αγιαννάκου
Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών
«Ασκητήριο – Μοναστήρι Οσίου Δαυίδ –
οθάνες Γεραλίνας – Καταρράκτες Δρυμώνα
(Συπεριλαμβανομένης ανάπλασης χώρου στη
Θέση «Κρέμαση»)
ΣΥΝΟΛΟ

12.000,00 ΣΑΤΑ
6.925,00 ΣΑΤΑ

90.00,00 ΕΣΠΑ
153.925,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΩΝ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1

Διαμόρφωση Πλατείας Παλιάς Βρύσης στον
οικισμό Κουρκουλών

2

Ηλεκτροδότηση
Δημητρίου

στο

ξωκλήσι

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

του

ΧΡΗΜ/ΣΗ

10.000,00 ΣΑΤΑ

Αγίου
6.925,00 ΣΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

16.925,00
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΙΩΝ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1

Ανάπλαση & φωτισμός κεντρικής πλατείας
Κεχριών

2

Τσιμεντοστρώσεις
Κεχριών

στην

τοπική Κοινότητα

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

45.000 ΙΔΙΟΙ
00 ΠΟΡΟΙ
6.925,00 ΣΑΤΑ
51.925,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

1
Η/Μ Εγκ/ση και τοποθέτηση φωτιστικών
εντός οικισμού Σκεπαστής
2
Ανάπλαση πλατείας Σκεπαστής
ΣΥΝΟΛΟ

6.925,00 ΣΑΤΑ
ΙΔΙΟΙ
10.000,00 ΠΟΡΟΙ
16.925,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ

1.096.590,21 €

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΡΕΩΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Α/Α
1
2

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα δ.δ Πηλίου

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

2.141,00 ΣΑΤΑ

Τεχνικό Νεκροταφείου Δ.Δ. Προκοπίου
3.050,00 ΣΑΤΑ
Διαμορφώσεις Δημοτικού Χώρου και
κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην
παραλία κυμασίου Δ.Δ Μαντουδίου

7.000,00

4

Διαμόρφωση Δημοτικού χώρου στο Δ.Δ
Πηλίου

14.070,00

5

Κατασκευή αγροτικών οδών στην περιοχή του
ΔΔ Μαντουδίου

50.000,00 ΣΑΤΑ

6

Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης
Νεκροταφείου Προκοπίου

3

Ολοκλήρωση Δημοτικού καταστήματος
Μαντουδίου
7

ΣΑΤΑ
ΣΑΤΑ

Κατανομή
ΣΑ
Α 2011
20.000
57.300,00 Κατανομή
ΣΑΤΑ 2011
37.300
ΣΑΤΑ από
το 20%
2012

27.260,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

8

Ύδρευση Δ.Δ. Κηρίνθου (Προγραμματική
σύμβαση με ΔΕΥΑΚ )

26.000,00 ΘΗΣΕΑΣ

Διαμόρφωση πεζοδρομίου εισόδου Δ.Δ.
Προκοπίου

16.600,00 ΘΗΣΕΑΣ

10

Δίκτυο Ύδρευσης Τρουπίου Δ.Δ Δαφνούσας
(Προγραμματική Σύμβαση ΔΕΥΑΚ)

80.000,00 ΘΗΣΕΑΣ

11

Αποχέτευση λυμάτων Δ.Δ Πηλίου Α΄ Φάση
(Προγραμματική Σύμβαση με ΔΕΥΑΚ)

104.600,00 ΘΗΣΕΑΣ

9

12

Δημοτικό στάδιο Μαντουδίου, εργασίες
βελτίωσης του σταδίου για τις ανάγκες της
προολυμπιακής προετοιμασίας – εξοπλισμός
(ΕΛΛΑΔΑ 2004)
ΣΥΝΟΛΟ

211.639,03

ΕΛΛΑΔΑ
2004

599.660,03

ΝΕΑ ΕΡΓΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1

Διαμόρφωση και φωτισμός Πλατείας Κονακίου
, Μαντουδίου.

2
3

Κατασκευή
τοιχίου
περιβάλλον χώρος
Μαντουδίου

περίφραξης
και
παιδικού Σταθμού

Κατασκευή τεχνικού πρόσβασης σε Γυμνάσιο
και εκκλησία Μαντουδίου
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

45.000,00 ΣΑΤΑ
Κατανομή
5.000,00 ΣΑΤΑ 2011

7.000,00 ΣΑΤΑ
57.000,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

1

2

Συνολική Βελτίωση & ανάπλαση του
εμπορικού κέντρου του οικισμού (Πλατεία
ηρώου , Πλατεία Ηρώων πολυτεχνείου ,
Τμήματα οδών 9ης Μαϊου , Αγίου Κων/νου &
Ελένης και Οσίου Ιωάννου Ρώσσου)

5.000, 00 ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Κατασκευή οδών Σχ. Πολ. Προκοπίου

9.220,00 ΣΑΤΑ
14.220,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΛΙΟΥ
Α/Α
1

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Κατασκευή δικτύου άρδευσης Χλοοτάπητα
Γηπέδου Πηλίου.
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

63.208,00 ΣΑΤΑ
63.208,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΗΡΙΝΘΟΥ
Α/Α
1
2

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Πεζοδρόμηση εισόδου Κηρίνθου
Κατασκευή στέγης Δημ. Σχολείου Ζ. Πηγής
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

15.000,00 ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ
7.000,00 ΣΑΤΑ
22.000,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ
Α/Α
1

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Κατασκευή πεζοδρομίου εισόδου Στροφυλιάς
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

15.000,00 ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ
15.000,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
1
Κατασκευή
τεχνικού
αντιπλημμυρικής
προστασίας σπαθαρίου & Καλυβίων

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

10.000,00 ΣΑΤΑ

10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΑΚΛΑΣ
Α/Α
1

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

Κατασκευή για την Επέκταση Δημοτικής
οδού εντός οικισμού Τ.Κ Φαράκλας
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΗΜ/ΣΗ

7.000,00 ΣΑΤΑ
7.000,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1

Αντιπλημμυρική προστασία Γηπέδου Μετοχίου
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

5.000,00 ΣΑΤΑ
5.000,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΙΑΣ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1

ασφαλτόστρωση και τσιμεντόστρωση οδών
Τ.Κ Βλαχίας και οικισμού Σαρακίνηκου
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)
17.000,00

ΧΡΗΜ/ΣΗ
ΣΑΤΑ

17.000,00
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΟΥΣΑΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

1

Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού
Σχολείου Δαφνούσας & Αγροτικό ιατρείο

6.000,00 ΣΑΤΑ
6.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΡΕΩΣ

816.088,03 €

Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΛΕΩΣ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Α/Α
1

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Κατασκευή Θεμελίωσης και βάσης για την
τοποθέτηση προκατ Αιθουσών
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

Κατανομή
20.707,00 ΣΑΤΑ 2011
20.707,00

ΝΕΑ ΕΡΓΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

1

Ανάπλαση εξωτερικού χώρου Δημοτικού
Καταστήματος Αγίας Άννας

4.000,00 ΣΑΤΑ

2

Κατασκευή τοιχίων Υπόλοιπου Χώρου
Νεκροταφείου Αγίας Άννας

7.000,00 ΣΑΤΑ

3

Φωτισμός Γηπέδου Αγίας Άννας
25.000,00 ΣΑΤΑ

4

Κατασκευή τεχνικού αντιπλημμυρικής
προστασίας εντός οικισμού Αγίας Άννας

5

Κατασκευή και τσιμεντόστρωση δρόμου προς
παραλία Αχλαδίου

7.000,00 ΣΑΤΑ
15.000,00 ΣΑΤΑ

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

6

Κατασκευή & Τσιμεντόστρωση δρόμου
πλησίον Γηπέδου Αγίας Άννας
ΣΥΝΟΛΟ

12.000,00 ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ
70.000,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΙΟΥ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1

Τεχνικά αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμων
Αχλαδίου

2

Αντιστήριξη οδού Αχλάδι – Κοτσικιά

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

10.000,00 ΣΑΤΑ
7.000,00 ΣΑΤΑ
17.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΣΙΚΙΑΣ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1

Τσιμεντόστρωση οδού προς Κοιμητήριο
Κοτσικιά

2

Κατασκευή τεχνικού διάβασης στη θέση
ξηροπόταμος (Κοτσικιά – παπάδες )
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

7.000,00 ΣΑΤΑ

7.000,00 ΣΑΤΑ
14.000,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΕΛΑΝΤΩΝ

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1

Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ
Αμελάντων

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

8.000,00 ΣΑΤΑ
8.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΔΩΝ
Α/Α
1

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Κατασκευή τεχνικών Αγροτικών οδών στην
Τ.Κ Παπάδων
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

15.000,00 ΣΑΤΑ
15.000,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Α/Α
1
2

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κεντρικού
δρόμου Τ.Κ Κερασιάς
Τεχνικά αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμων
Κερασιάς
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

6.925,00 Κατανομή
ΣΑΤΑ 2011
8.000,00 ΣΑΤΑ
14.925,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΑΣ
Α/Α
1
2

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ Κεράμιας
Κατασκευή τεχνικών Αγροτικών οδών στην
Τ.Κ Κεράμιας
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)

ΧΡΗΜ/ΣΗ

15.000,00 ΣΑΤΑ
7.000,00 ΣΑΤΑ
22.000,00

11

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΛ5-Ρ4Θ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2012

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΛΕΩΣ

181.632,20 €

Δ) ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α/Α
1

2
3

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ολοκλήρωση Δημ. Καταστήματος
Μαντουδίου (υπάρχει στο Β.β1
συνεχιζόμενα)

ΠΟΣΟ ΣΕ (€)
37.300,00

Δημοτική οδοποιία Δήμου Μαντουδίου –
Λίμνης – Αγίας Άννας

36.603,00

Ασφαλτόστρωση κατά μήκος Αιγιαλίτιδας
Ζώνης Παραλίας «Φραγκάκη» - Αγ. Άννα.

70.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΗΜ/ΣΗ

143.903,00

11