Β.2, Κεφ.

1, § 20-21: Πορεία αθηναϊκού στόλου και οι αντιδράσεις στην

1. Να χαρακτηρίσετε τη συντακτική θέση των μετοχών στις παραγράφους 20 – 21.
2.

κατάληψη της Λαμψάκου

Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή λαθεμένες:

Εν Ελαιούντι: είναι εμπρόθετος του σκοπού
κατά πόδας: είναι εμπρόθετος προσδιορ. τρόπου
τῆς Χερρονήσου: είναι γενική διαιρετική
ναυσίν: είναι δοτική της συνοδείας
Β. Να διορθώσετε τα λάθη που εντοπίσατε

Ασκήσεις
Ερμηνευτικές
Ι. Ανοιχτού τύπου:

Σ

Λ

Σ
Σ
Σ

Λ
Λ
Λ

1.Ποια η πορεία του αθηναϊκού στόλου μετά τη Χίο;
Λεξιλογικές ασκήσεις

2. Πώς αντέδρασαν οι Αθηναίοι στην είδηση για την άλωση της Λαμψάκου; Πώς

1. Να γράψετε τέσσερα (απλά) παράγωγα ουσιαστικά ή επίθετα από το ρήμα πλέω

εξηγείτε την επιλογή της θέσης, όπου αγκυροβόλησαν τελικά οι Αθηναίοι;

και να σχηματίσετε με δύο από αυτά σύντομες φράσεις στα νέα ελληνικά.

3. ἀριστοποιουμένοις, ἐπισιτισάμενοι, ἐδειπνοποιοῦντο: Λαμβάνοντας υπόψη:

2. Να εντοπίσετε τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες σχετίζονται ετυμολογικά

α) τη χρονική διάρκεια που δηλώνει ο παρατατικός και

οι ακόλουθες: δίποδος, ναυτίλος, σίτιση, όρμος , αποχή, ενάντιος.

β) τις πληροφορίες που μας δίνουν τα ίδια τα ρήματα, πώς κρίνετε τη στάση
των Αθηναίων αυτή την κρίσιμη στιγμή;
Γραμματικές ασκήσεις

1. Τα παρακάτω ουσιαστικά να μεταφερθούν την ίδια πτώση του αντίθετου
αριθμού:
Ενικός αριθμός

Πληθυντικός αριθμός
ναυσίν
τούς ποταμούς

τῇ πόλει
τούς πόδας
2. έπλευσαν: Να κλιθεί το ρήμα σε όλες τις εγκλίσεις του χρόνου που βρίσκεται
και να γραφούν και οι ονοματικοί τύποι.
3. διειχε: να αναγνωριστεί ο τύπος και να αντικατασταθεί εγκλιτκά στο ίδιο
πρόσωπο στον ενεστώτα.
Συντακτικές ασκήσεις
1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful