Β.2, Κεφ. 1, § 27-29: Το στρατήγημα του Λύσανδρου – Η συντριβή των Αθηναίων – Η σωτηρία του Κόνωνα. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ασκήσεις Ερμηνευτικές Ι.

Ανοιχτού τύπου: 1.Τι συνήθιζαν να κάνουν οι Αθηναίοι στους Αιγός Ποταμούς; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; (27) 2.Ποια εντολή δίνει ο Λύσανδρος στους αρχηγούς των πλοίων που κατασκόπευαν τους Αθηναίους και ποιος ήταν ο σκοπός του; (27) 3.Να εξηγήσετε ποιο ήταν το σχέδιο του Λυσάνδρου, όπως φαίνεται στην § 27. 4.“καταφρονοῦντες δή τοῦ Λυσάνδρου”: Τι δηλώνει με τη φράση αυτή ο Ξενοφώντας και τι προοικονομεί η στάση των Αθηναίων; (27) 5.Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα των θέσεων που κατείχαν οι αντίπαλοι παρουσιάζει ο Ξενοφώντας στην ενότητα αυτή; (27) 6.Ποια η εντολή του Λυσάνδρου μόλις έλαβε το σήμα για τους Αθηναίους;(28) 7. “Κόνων ... γεγονότα”: Να σχολιάσετε την αντίδραση του Κόνωνα, όπως περιγράφεται στο κείμενο. (29) 8.“Τά πράγματα τῶν ᾿Αθηναίων διεφθαρμένα”: Τι σημαίνει η φράση για την έκβαση του (Πελοποννησιακού) πολέμου;(29) 9.Πώς κατέληξε το στρατήγημα του Λυσάνδρου;(27-29) 10. Να αξιολογήσετε τη σημασία της ήττας των Αθηναίων.(27-29) 11. Ποιο ήταν, σύμφωνα με το κείμενο, το βασικό σφάλμα των ηττημένων; Συμφωνείτε ή διαφωνείτε και γιατί;(27-29) ΙΙ. Κλειστού τύπου: 1. Α. Να σημειώσετε ένα Χ στην πρόταση που θεωρείτε σωστή.

β) η συμπάθειά του προς τους Αθηναίους. γ) αιχμή κατά του Λυσάνδρου. δ) η ουδετερότητα, η απόσταση του ιστορικού από τα γεγονότα. Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 2.Να βάλεις σε κύκλο τη σωστή απάντηση. Ο Λύσανδρος νίκησε γιατί: (α) είχε ναυτική υπεροπλία(β) τους αιφνιδίασε (γ) πολέμησε γενναία 3.Ποιος ήταν, με βάση τα στοιχεία του κειμένου, ο πρωταρχικός στόχος της ενέργειας του Κόνωνα να πάρει τα μεγάλα ιστία των πλοίων του Λυσάνδρου; α) διότι τα ήθελε ως λάφυρα. β) για να επιδιορθώσει τα ιστία των δικών του πλοίων. γ) για να τα μεταφέρει στην Αθήνα για την κατασκευή νέων πλοίων. δ) για να μην μπορούν οι αντίπαλοι να τον καταδιώξουν. 4.ΣΩΣΤΌ- ΛΑΘΟΣ: α. Οι Αθηναίοι φοβούνταν το Λύσανδρο β. Οι άντρες του Λυσάνδρου τον υπάκουσαν γ. Ο Κόνων αντιλήφθηκε τις εχθρικές κινήσεις δ. Οι περισσότεροι Αθηναίοι γλίτωσαν ε. Ο Κόνων έφυγε χωρίς πανιά Γραμματικές 2. εκβεβηκότας, εκέλευσε : να γραφεί το γ΄ενικό όλων των εγκλίσεων του ενεστώτα και του παρακείμενου(27) 3. εσήμανε: να κλιθεί στο χρόνο που βρίσκεται σε όλες τις εγκλίσεις. Να γραφούν και οι ονοματικοί τύποι(28) 4.Να γραφεί η αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού: ημέραν ασπίδα κράτος ιδών δίκροτοι ιστία πράγματα άνδρας γεγονότα αθρόαι

«Τούς δέ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξε». Στο σημείο αυτό διαφαίνεται:
α) η ειρωνεία του Ξενοφώντα για τους Αθηναίους.

μονόκροτοι

κεναί

2.Να συνδυάσεις τις λέξεις της α.ε.(στήλη Α) με τις αντίστοιχες της ν.ε. (στήλη Β). Α Β α. καθένας β. άδειος γ. παρατηρώ δ. αμέσως ε. ακρωτήρι στ. πλοίο

5. έλαβεν: να αναγνωριστεί ο τύπος και να κλιθεί σε όλες τις εγκλίσεις του χρόνου που βρίσκεται (§ 29)

1. καθορω 2. έκαστος 3. ευθύς

Συντακτικές 1.Να χαρακτηριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις.(27) 2.Να βάλεις σε κύκλο τη σωστή απάντηση. Η φράση «την ταχίστην» δηλώνει: (α)χρόνο (β)αναφορά(28) 3.Να χαρακτηρίσετε τη συντακτική θέση όλων των μετοχών του κειμένου.(28) 4.“Διεσκεδασμένων δέ τῶν ἀνθρώπων”: Να αιτιολογήσετε την πτώση της μετοχής.(28) 5. πρός τῇ γῇ - ἐν τῇ γῇ: Τι δηλώνει καθένας προσδιορισμός;(28) 6. Να εντοπίσετε τους τρόπους με τους οποίους εκφέρονται οι χρονικοί προσδιορισμοί στην §29. Λεξιλογικές 1.Με βάση τη λέξη ασπίς να σχηματίσεις σύνθετα ή παράγωγα στη ν.ε

4. κενός 5. ναυς 6. άκρα

3.διεφθαρμένα, συνέλεξε: Να γράψετε παράγωγα ουσιαστικά και επίθετα από τα αντίστοιχα ρήματα (τουλάχιστον δύο από το καθένα). 4. ἐσήμανε, ἔγνω, ἔλαβε: Να γράψετε 4 παράγωγα (απλά και σύνθετα) ουσιαστικά και επίθετα από τα παραπάνω ρήματα.