Β.2, Κεφ.

1, § 30-32: Η επιστροφή των νικητών στη Λάμψακο – Δίκη
και εκτέλεση των αιχμαλώτων.

β) Οι Αθηναίοι, µε διαταγή του Φιλοκλή, έριξαν στη θάλασσα όλους τους άνδρες
που συνέλαβαν από ένα κορινθιακό και
ένα ανδριώτικο πλοίο.

Ασκήσεις

γ) Πολλοί από τους Αθηναίους αντιτάχθηκαν στο ψήφισµα για τον ακρωτηριασµό

Ερμηνευτικές

των αιχµαλώτων.

Ανοιχτού τύπου:

δ) Οι Αθηναίοι παραβίασαν προηγούµενη συνθήκη µε τους Σπαρτιάτες, όταν

1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο Λύσανδρος σύµφωνα µε τη διήγηση του

ψήφισαν να ακρωτηριάσουν τους αιχµαλώτους.

Ξενοφώντα σ. αυτές τις παραγράφους;

ε) Οι σύµµαχοι των Σπαρτιατών καταδίκασαν σε θάνατο τους Αθηναίους εξαιτίας

2. Να προσδιορίσετε το θέµα της συνέλευσης των συµµάχων, που συγκαλεί ο

της εγκληµατικής τους συµπεριφοράς.

Λύσανδρος, τον τρόπο που εξελίχθηκε και το αποτέλεσµά της.(§31)

9. ἔπεµψε Θεόποµπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς Λακεδαίµονα.

3. Τι είδους κατηγορίες διατυπώθηκαν από τους συµµάχους των Σπαρτιατών

Ο Λύσανδρος χρησιµοποιεί τον Θεόποµπο ως αγγελιοφόρο επειδή:

εναντίον των Αθηναίων και ποια, κατά τη γνώµη σας, έπαιξε το σπουδαιότερο

α) ήταν σύµµαχός του.

ρόλο για την τελική απόφαση που έλαβε η συνέλευση; (§32)

β) δεν είχε δικό του πλοίο να στείλει στη Σπάρτη.

4. Πώς κρίνετε τη συµπεριφορά των Σπαρτιατών; (§§ 30-32)

γ) δεν είχε ακόµη ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή.

5. Θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η απόφαση της συνέλευσης των συµµάχων

δ) αυτό συνηθιζόταν την εποχή εκείνη.

εκδικητική; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (§32)

Β. Ποιες πληροφορίες µας δίνει το χωρίο αυτό για το ρόλο των πειρατών της

6. Να κρίνετε τις ενέργειες των Αθηναίων, όπως αυτές αναφέρονται στο κείµενο.

εποχής;

(§31-32)

Γραμματικές

7. Λύσανδρος δὲ ... ἀπέσφαξεν: Ποια πλευρά του χαρακτήρα του Λυσάνδρου

1.Να

προβάλλεται, κατά τη γνώµη σας, στην τελευταία αυτή περίοδο της παραγράφου

αφικόμενος(30) β)κατηγορίαι, χειρα, τριήρεις(31) γ)των αιχμαλωτων, της

(§32)

αποτομής, ερωτησας

8. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις αποδίδει σωστά πληροφορίες του κειµένου;

2. α)έπεμψε, απήγγειλε: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο χρόνο και στο

α) Οι Αθηναίοι είχαν αποφασίσει, αν νικούσαν στη ναυµαχία,

πρόσωπο που βρίσκονται και να γραφούν οι ονοματικοί τύποι(30)

να σκοτώσουν όλους τους αιχµαλώτους.

γραφούν

οι

πλάγιες

πτώσεις:

α)

τα

γεγονότα,

των

στρατηγών,

β) αθροίσας, εκέλευσε, αποκόπτειν: να αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι(31)
γ)Διέφθειρε, απέσφαξεν: να ατικατασταθούν εγκλιτικά οι τύποι και να κλιθούν
στην προστακτική του χρόνου που βρίσκονται(32)
3. Να αναγνωρίσετε τις αντωνυµίες του κειµένου και να γράψετε την ίδια
πτώση στον άλλο αριθµό
Συντακτικές
1.Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι όροι: απαγγελουντα, αφικόμενος(30),
Αθροίσας, βουλεύεσθαι(31),αποκτείναι, προδούναι, παθειν(32)
2.Να βάλεις σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
Α)Η λέξη ληστήν (§30) είναι: (α)αντικείμενο στο ρ. έπεμψε (β)παράθεση στο:

Θεόπομπον (γ)επεξήγηση στο: Μιλήσιον.
Β)Η λέξη των Αθηναίων (§31) είναι: (α)γεν. κτητική (β)γεν. υποκειμενική
(γ)γεν. διαιρετική (δ)γεν. αντικειμενική.
Λεξιλογικές
1.Να βρεις παράγωγα (απλά ή σύνθετα) των ρημάτων: απήγαγε, έλαβε, έπεμψε.
2. ἀπήγαγεν, ἀπήγγειλε, διέφθειρεν, ἐπελάβετο: Να γράψετε προτάσεις,
στις οποίες να χρησιµοποιήσετε τα παραπάνω ρήµατα µε τη σηµασία
που έχουν αποκτήσει στη νέα ελληνική.
3. Να συσχετίσετε ετυµολογικά τις ακόλουθες νεοελληνικές λέξεις µε λέξεις του
κειµένου:

επικράτηση,

συγκοπή,

ανατοµία,

ψηφίδα,

σφαγή,

άφθαρτος,

συνεργασία, συµπάθεια, έναρξη, εγχείριση.
4. Να σημειώσετε ποια λέξη της νέας ελληνικής παράγεται από το αρχαίο ρήμα:

κρατήσειαν

Κρατήρας, κράξιμο, κρανίο κράτηση,

έδοξεν

κρασί
Δοξάρι, δοχείο, δέκτης, δείκτης, δόγμα

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful