คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา1

Part1 Journey in Kanto
มาซาราทาวน<Pallet Town>
เมื่อเปดเกมมา จะเปนการแนะนําปุมคําสั่งพื้นฐานตางๆ ในเกม และเลาเนื้อเรื่องเกมคราวๆ วาเราจะตองทํา
อะไรบาง

จากนั้นดร.ออรคิด<Prof.Oak> จะมาโมเกี่ยวกับโปเกมอนเล็กนอย

และใหเราเลือกตัวละครวาจะเลนเปนผูชายหรือผูหญิง โดยอันบนคือชาย และตัวเลือกลางคือหญิง แลวเกมจะ
ใหตั้งชื่อตัวเรา

และชื่อคูแขงตามลําดับ

From Pokemon-Basic

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา2
พอตั้งเสร็จแลว เราก็จะอยูท ี่ มาซาราทาวน ณ หองของตัวเอง ใหลงมาที่ชั้น1 แลวออกจากบานไปทางทิศ
เหนือ

พอไปที่ทุงหญาแลว ดร.ออรคิด จะเรียกเราเขาหองวิจัย

โดยจะใหเราเลือกโปเกมอนตัวใดตัวหนึ่ง ดังตอไปนี้(เรียงจากซายไปขวา)
ฟูชิกิดาเนะ <Bulbasaur> โปเกมอนพืช/พิษ
เซนิกาเมะ <Squirtle> โปเกมอนน้ํา
ฮิโตะคาเงะ <Charmander> โปเกมอนไฟ
เลือกเสร็จแลว ใหเราตั้งชื่อโปเกมอนที่เราเลือก และคูแขงก็จะเลือกโปเกมอนของเขา(ซึ่งเขาจะเลือกโปเกมอน
ที่เปนโปเกมอนชนะทางเรา) เสร็จแลว ใหเราเดินออกไป กอนออกคูแขงจะมาสู กอน โปเกมอนที่ใชสู จะเปน
ตามตารางนี(้ เลเวล5ทั้งหมด)

ของเรา
ฮิโตะคาเงะ

ของคูแขง
เซนิกาเมะ
From Pokemon-Basic

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา3
เซนิกาเมะ
ฟูชิกิดาเนะ

ฟูชิกิดาเนะ
ฮิโตะคาเนะ

พอสูเสร็จแลว ใหออกจากหองวิจัยแลวขึ้นทางเหนือ ผานถนนสายที1่ ไปยังเมือง โทคิวะซิตี้
โทคิวะซิตี้<Viridian City>
ใหเราเขาไปรักษาโปเกมอนที่Pokemon Center(สําหรับคนที่โปเกมอนจวนจะตายแลวนะ) แลวไปที่Shop
(เปนรานขายของตางๆ มีสัญลักษณหนารานเขียนไววาShopกํากับไวอยู) คุยกับคนขายของ จะใหเรานํา
Oak’s Parcel

ไปสง ดร.ออรคิด

พอคุยเสร็จแลว ใหเราเดินไปทิศใต และกลับไปที่มาซาราทาวน แลวเขาหองวิจัย คุยกับ ดร.เพื่อมอบของแก
เขา เราจะไดPokedex ไวดูโปเกมอนตางๆที่เราเจอ และเราจับได และมอนสเตอรบอล<Pokeball> 5 ลูก
เอาไวจับโปเกมอน

เขาไปในบานที่อยูตรงขามบานเรา ซึ่งเปนบานของคูแขง คุยกับคนในบาน จะไดTown Map
แผนที่ทั้งหมดในเกม ซึ่งเราสามารถดูไดในกระเปาชอง Key Items

มา เปน

จากนั้นใหเราเดินไปโทคิวะซิตี้เหมือนเดิม เดินไปทางซายของเมืองถนน22 จะพบกับคูแขงอีกครั้งหนึ่ง เขาจะ
สูกับเราดวยโปเกมอน2ตัว (เลเวล9 จะสูหรือไมสูก็ได) จากนั้นตรงขึ้นทางทิศเหนือ จะมีคนแกคนหนึ่งสอนวิธี
From Pokemon-Basic

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา4
จับโปเกมอน แลวจะมอบ Teachy TV
(เปน Key Item ที่สอนเทคนิคการตอสูงายๆชนิดพื้นฐาน) ผาน
ถนนหมายเลข2 ซึ่งมีปาโทคิวะ<Viridian Forest>อยูระหวางทาง (กอนผาน เขารานShopไปซื้อบอลและยา
แกพิษไวกอนก็ดี) ปาที่เราตองผาน ก็จะมีเทรนเนอรมาสูดวย ไมมีอะไรซับซอน ผานไดคอนขางงาย ใหเรา
หาทางออก และไปเมืองนิบิซิตี้

นิบิซิตี้<Pewter City>
มาเมืองนี้ ใหรักษาตัว ซื้อของใหพรอม เตรียมสูกับ ยิมลีดเดอร ใหดี พอพรอมแลว ใหเราเขาไปในสถานที่ที่
คลายโกดังที่มีคําวาgym เขียนตรงทางเขา แลวเขาไปสูผูนํายิม ซึ่งโดยปกติจะอยูสวนในสุดของยิม (อยาลืม
บันทึกเกมกอนที่จะสูกับผูนํายิม หากแพขึ้นมา เงินหายไปครึ่งเลยนะ) หัวหนายิมชื่อทาเคชิ<Brock> ซึ่งใช
โปเกมอนหิน ดังนี้
Geodude Lv.12 ธาตุ หิน/ดิน

Onix Lv.14 ธาตุ หิน/ดิน
ธาตุที่แนะนําใหใชคือ พืช หรือ น้ํา ซึ่งใครเลือก ฟุชิกิดาเนะ หรือเซนิกาเมะ ก็สบายๆ แตหากไมเลือก ลองใช
วิธีนี้ดู ใหเราจับตัว แคตาป(No10)มา แลววิวัตนาการเปนทรานเซลตอนเลเวล7 และเปนบัตเตอรฟรีตอนเล
เวล10 แลวจะไดทาConfusion (เปนทาของพลังจิต)มา ใหใชทานั้นกําจัดโปเกมอนของผูนํายิมได
เมื่อชนะแลวเราจะได Boulderbadge ที่เพิ่ม Attack โปเกมอนของเราเล็กนอย และทําใหใชทาแฟลชได พรอม
ตังค1400เยน และ TM39 Rock Tomb (เราจะได TM Case

โดยอัตโนมัต)ิ

พอสูเสร็จแลวใหออกจากยิมเดินทางทิศตะวันออก กอนถึงภูเขาโคสุคิมิ<Mt.Moon> จะเจอนักวิจัยใหรองเทา
ใสวิ่ง(กดBคาง) จากนั้นใหไปถนนหมายเลข3 ไปยัง ภูเขาโคสุคิมิ
From Pokemon-Basic

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา5

ภูเขาโคสุคิมิ<Mt.Moon>
กอนถึงภูเขาโคสุคิมิ ขางโปเกมอนเซนเตอร จะมีกอนหินอยู3 กอน ใหคุยกับชองวางตรงกลาง จะไดเบอรรี่มา
ฟรีๆ 1ผล (และจะได Berry Pouch

มาโดยอัตโนมัต)ิ

พอเขาไปก็จะเจอเทรนเนอร ก็ใหสูซะ เก็บคาประสบการณเอาไว และมี TM09 Bullet Seed, TM46 Thief กับ
Moon Stone

ใหเก็บ กอนจะถึงทางออก จะพบกับซากฟอสซิล2ชิ้นขวางทางอยู ใหเราเลือกอันใด

อันหนึ่ง ดานซายจะเปนฟอสซิลคาบุโตะ<Dome Fossil>

ดานขวาจะเปนฟอสซิลออมไนต<Helix

Fossil>
ใหเราเดินตอไปเรื่อยๆ จนออกมา ตรงตามถนนหมายเลข4 จะมี TM05 Roar ใหเก็บ และมีคน
สอนทา Mega Punch กับ Mega Kick แลวเขาเมืองฮานาดะซิตี้
ฮานาดะซิตี้<Cerulean City>
ใหเขาบานทางเหนือของโปเกมอนเซนเตอร จะมีคนให Powder Jar
เครื่องบดเบอรรี่ในการเชื่อมตอระบบไรสาย)

มา (ใชเก็บเบอรรี่ที่บดไดจาก

From Pokemon-Basic

18 ธาตุ น้ํา Starmie Lv.คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา6 ใหเราสูกับยิมลีดเดอรที่ชื่อวาคาสึมิ<Misty>ไดเลย ยิมนี้จะใหโปเกมอนน้ําในการตอสู ดังนั้นใหใชโปเกมอน ไฟฟาหรือโปเกมอนหญาเขาสู จะใหผลลัพธดีมาก Staryu Lv.S Ticket มา From Pokemon-Basic .21 ธาตุ น้ํา/พลังจิต พอสูเสร็จเราจะได Cascadebadge ที่ทําใหเราควบคุมโปเกมอนเลเวลต่ํากวา30ได(ตรงนี้สําคัญนะคะ ถาเกิน กวานี้โปเกมอนจะไมฟงคําสั่งเรา อยาฝกเพลินละ) และทําใหใชทาตัดตนไมได พรอมตังค2100เยน และ TM03 Water Pulse แลวใหเราเดินไปทางทิศเหนือ โดยผานถนนหมายเลข24 ซึ่งมีลักษณะเปน3เลน กอนที่เราจะผานไปไดเราจะ เจอคูแขงและตอสูก ัน โปเกมอนที่ใชมี4ตัว เลเวล15-18 พอสูเสร็จ คูแขงจะใหFame Checker (สามารถ เช็คคําพูดที่คนบางคนเคยพูดไว ซึ่งจะบันทึกเฉพาะคนที่สําคัญ อยูในชองKey Item) ใหเราเดินตอ จะเจอ เทรนเนอร5คนที่ยืนเรียงอยู พอสูเสร็จเขาจะให Nugget (มีไวขาย ได5000เยน) กับเรา (แถมยังตองสู ดวย) ใหเราเดินแลวเลี้ยวขวา เดินจนสุดทาง จะเจอบานของมาซากิ<Bill>อยูดานบน ใหเราเขาไป แลวคุยกับ โปเกมอนที่อยูในบานตอบตกลง พอเขาไปในแคปซูลแลว ใหเราสํารวจที่คอมพิวเตอร สักพักมาซากิจะออกมา จากแคปซูลอีกอัน ใหเราคุยกับเขา เขาจะใหตั๋วเรือS.

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา7 ใหเราออกจากบาน ทิศใตของบานจะมีทางโลงๆ เปนทางลัดกลับเขามาในเมือง ใหเราเดินกลับมาที่เมือง แลว เขาบานทางดานบนของPokemon Center อยูดานขวาที่มีตํารวจอยูหนาประตู ใหเราเขาไป จากนั้นใหเขารู ตรงหลังบาน สูกับทีมร็อคเก็ต เมื่อชนะเขาจะให TM28 จากนั้นใหใชเสนทางนี้เดินทางตอไป ตรงไปยังถนนหมายเลข5 กระโดดลงเนินมาเรื่อยๆ จะพบบานที่รับ ฝากเลี้ยงโปเกมอน (เลี้ยงไดครั้งละ1ตัว) พอสุดทางของถนนสายนี้ จะพบวา เราไมสามารถใชประตูเขาเมือง ยามาบูกิซิตี้ได ใหเราใชทางใตดิน(บานที่อยูใกลๆประตูเขาเมืองยามาบูกิซิตี้ อยูติดดานขวา)แทน ผานถนน หมายเลข6 เขาเมืองคุชิบะซิตี้ คุชิบะซิตี้<Vermilion City> พอมาถึงเมืองนี้ใหเราไปยังโปเกมอนเซนเตอร คุยกับผูหญิงผมมวง จะได VS Seeker Item สําหรับหาเทรนเนอรที่อยากสูกับเราอีกครั้ง) มา (เปนKey จากนั้นใหแวะบานที่อยูขางๆโปเกมอนเซนเตอร คุยกับนักตกปลาจะไดเบ็ดตกปลา Old Rod From Pokemon-Basic .

S.Anne ภายในเรือจะมีเทรนเนอรและไอเท็มใหเก็บมากมาย (สํารวจถังขยะใหดีละ) เราสามารถพักฟนโปเกมอนของเราไดที่หองที2่ นับจากขวา ชั้นแรกของเรือ โดยคุย กับผูหญิงในหอง From Pokemon-Basic .คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา8 แลวใหไปโปเกมอนแฟนคลับ(บานที่อยูดานซายสุดแนวเดียวกับรานShop) คุยกับชายที่นั่งอยูดานใน แลว ตอบตกลง ทนฟงจนจบ ก็จะไดใบรับรองจักรยาน<Bike Voucher> ฮานาดะซิตี้ไดเลย (บานที่อยูดานซายสุดแนวเดียวกับรานShop) เราสามารถไปขอจักรยานไดที่เมือง จากนั้นใหเราเดินลงมาทิศใตแลวเขาเรือS.

18 ธาตุ ไฟฟา Raichu Lv.Surge> Voltrob Lv.คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา9 จากนั้นใหเราไปที่หองของกัปตัน อยูทางขวา ของชั้นแรกของเรือ กอนจะผานจะเจอคูแขงอีกครั้ง ก็จะคลายๆ ของเดิมคือเลเวล16-20 พอสูเสร็จแลวใหเราเขาไปในหองกัปตัน(อยูชั้นบน) จะพบวาเขาเมาเรืออยู ใหเราไป คุยเพื่อชวยเขา เขาจะใหHM01 Cutมา ตอนนี้ใหเราออกจากเรือไดแลว แลวเรือจะออกจากทาไป ใหโปเกมอน ตัวใดตัวหนึ่งจําทาHM01 เอาไว เพื่อตัดตนไมที่ขวางทางของยิมออก ในยิมเราจะตองหาสวิตซเพื่อเปดประตู โดยคุยถังขยะ พอเจอแลว อันที่2จะอยูใกลอันที่1 หาผิดตองหาใหม ยิมนี้จะใชโปเกมอนไฟฟา ใหใชโปเกมอนประเภทดินในการตอสู หัวหนายิมชื่อแมททิส <Lt.21 ธาตุ ไฟฟา Pikachu Lv.24 ธาตุ ไฟฟา เมื่อชนะแลวเราจะได Thunderbadge ที่เพิ่มความเร็วโปเกมอนของเรา และทําใหใชทาบินได พรอมตังค2400 เยน และTM34 Shockwave From Pokemon-Basic .

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา10 พอสูเสร็จแลวใหเรายอนกลับไปเอาทาHM05ซึ่งเปนทาแฟลช โดยทําดังตอไปนี้ เขาถ้ําดิกดา<Diglett’s Cave> (ทางตะวันออกของเมือง ใกลๆกับทาเรือ) พอไปเสร็จ ใหเราเดินลงทิศใต ตัดตนไมผานมาเรื่อยๆ จนถึงประตูทางผาน ดานในจะมีผูชวยดร.อยู ใหคุยกับเขา มีขอแมอยูวา เราตองเคยมีโปเกมอนไมต่ํากวา10 ตัว หลังจากนั้นขึ้นไปดานบน เขาเมืองนิบิอีกครั้ง นิบิซิตี้<Pewter City>(2) ใหเราไปที่พิพิธภัณฑเมืองนิบิ โดยตัดตนไมและเขาไปอีกประตูหนึ่ง คุยกับนักวิจัยขางใน เขาจะมอบ Old (ฟอสซิลเพทรา)ใหเรา พอเสร็จแลวใหเราเดินไปทางทิศตะวันออกของฮานาดะซิตี้ ผานถนน Amber หมายเลข9 เขาถ้ําอุโมงคหิน ถ้ําอุโมงคหิน<Rock Tunnel> From Pokemon-Basic .

29 ธาตุ พืช/พิษ From Pokemon-Basic .คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา11 ใหเราติดHM05กับโปเกมอนตัวใดตัวหนึ่ง เพื่อเพิ่มความสวางภายในถ้ํา ภายในมีเทรนเนอรมากมาย และมี เด็กผูชายคนหนึ่งสอนทา Rock Slide ใหเรา ใหเราเดินหาทางออก โดยทางออกจะอยูที่ชิออนทาวน ชิออนทาวน <Lavender Town> ในเมืองนี้มีหอคอยโปเกมอน ซึ่งเปนสุสานสําหรับโปเกมอนที่ตายไปแลว และมีบานที่รับเปลี่ยนชื่อเลนโปเก มอนของเราได (ใครที่คิดวาชื่อโปเกมอนเราเปนกาลกิณี ดวงไมคอยดี สามารถเปลี่ยนไดที่นี่ 555) ในขณะนี้เรายังไมตองทําอะไร ใหเรารักษาตัวโปเกมอน แลวเดินทางทิศตะวันตกไดเลย โดยจะผานถนน หมายเลข8 ในสุดทางของถนนสายนี้ ใหเราใชทางใตดิน ซึ่งเปนบานเล็กๆอยูดานบน ไปยังถนนหมายเลข7 แลวเดินตอจนเขาเมือง ทามามูชิซิตี้ ทามามูชิซิตี้<Celadon City> สามารถเขาไปสูในยิมไดเลย และอยาลืมเอาตัวที่มHี M01ไปดวย เพราะจําเปนตองใช ยิมนี้จะใชโปเกมอนพืช โปเกมอนที่แนะนําคือ ไฟ น้ําแข็ง และพลังจิต ผูนํายิมจะอยูตรงกลางของยิม ชื่อเอริกะ<Erika> Victreebel Lv.

29 ธาตุ พืช/พิษ เมื่อชนะจะไดรับ Rainbowbadge ที่ทําใหควบคุมโปเกมอนเลเวลต่ํากวา50ได และทําใหใชทาดันหินได พรอม ตังค2900เยน กับ TM19 Giga Drain พอสูเสร็จแลวใหเราไปที่ตึกที่มีทางเขาดานหนากับดานหลังขางๆโปเกมอนเซนเตอร<Celadon Manshion> จากคุณยาย แลวเขาทางดานหลัง ขึ้นไปบนดาดฟา จะ เขาทางดานหนา แลวเขาไปเอาน้ําชา<Tea> ไดรับโปเกมอนที่ชื่อ อีวุย<Eevee> มา จากนั้นลองแวะหางสรรพสินคาดู จะมีไอเท็มขายมากมาย รวมทั้งหินพัฒนารางชนิดตางๆ ที่ชั้นดาดฟาจะมีตู ขายน้ําอัตโนมัติ ซื้อมาชนิดละอัน แลวคุยกับเด็กผูหญิง จะเปนการแลกเครื่องดื่มกับ TM16. 20.24 ธาตุ พืช Vileplume Lv.คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา12 Tangela Lv. 33 ตอมา เขาไปในภัตตาคารดานลางของเมือง คุยกับคนขางใน จะไดรับ Coin Case สําหรับใสเหรียญในการ เลนเกมที่เกมคอรเนอร From Pokemon-Basic .

24 ธาตุ หิน/ดิน Kangaskhan Lv.29 ธาตุ ทั่วไป From Pokemon-Basic .คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา13 แลวใหเขาเกมคอรเนอร(สล็อตแมชชีน) ซึ่งอยูตรงกลางของเมือง อยูดานขวาของบานที่มีแมน้ํากั้นอยู ขางใน จะมีเคานเตอรแลกเหรียญ และเครื่องเลนสล็อตแมชชีน ใหคุยกับคนขางในทุกคน จะมีบางคนใหเหรียญมา ฟรีๆ เราสามารถแลกเหรียญกับโปเกมอนหรือไอเท็มไดที่บานขางๆ สวนวิธีเลนคงรูกันนะ^^ จะเจอคนในทีมร็อคเก็ตยืนอยูหนาโปสเตอรดานบน ใหเราคุย เขาจะทาสูกับเรา ใหเราสู พอสูเสร็จแลวใหคุย กับโปสเตอร จะมีบันไดขึ้นมาทางดานขวา ฐานลับทีมร็อคเก็ต<Rocket Hideout> ที่นี่เปนฐานลับของทีมรอคเก็ต องคการชั่วราย ที่นี่จึงมีสมุนรอคเก็ตใหสูเก็บเลเวลเยอะ (แถมยังมีไอเท็มเยอะ ดวย สวนใหญจะอยูที่ชั้น2 แตตองเดินผานพื้นลูกศรนาเวียนหัวเล็กนอย) ใหเราลงไปชั้นลางสุด(ลงบันไดอีก3ชั้น) และเดินลางขวา(B4F)ไปสูกับคนซายบนสุดใหชนะ แลวเราจะได กุญแจลิฟต<Lift Key> มา พอไดมาแลวใหเราลงไปชั้นรองลางสุด นับชั้นที่มีสลอตใหเลนดวย แลวขึ้นลิฟทมาชั้นบนสุด สูกับคนเฝาประตู 2คน ประตูจะเปดออก แลวเขาไปหาหัวหนาทีมร็อคเก็ต ชื่อซากากิ<Giovanni> ใชโปเกมอนดังนี้ Onix Lv.25 ธาตุ หิน/ดิน Rhyhorn Lv.

30 เราจะไมสามารถผานขึ้นไปชั้นตอไปได หากเราไม กําจัดมัน ใหฆามันทิ้งซะ(เราไมสามารถจับมันได) พอขั้นไปชั้น7 เราจะตองสูคนในทีมร็อคเก็ต3คนเพื่อชวยคนออกมา พอสูไดแลวใหเราคุยกับผูเฒาฟูจิที่อยูใน สุด แลวคุยกับเขาอีกทีในบาน เราจะไดขลุยโปเกมอน<Poke Flute> มา From Pokemon-Basic .คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา14 พอสูเสร็จเขาจะหนี แลวทิ้งSilph Scope ซึ่งทําใหเรามองเห็นโปเกมอนที่มองไมเห็นไดเอาไว ใหเราเก็บ มา แลวใหเรายอนกลับไปที่เมืองชิออนทาวน เขาโปเกมอนทาวเวอร (ตึกสูงๆ) โปเกมอนทาวเวอร<Pokemon Tower> จะพบคูแขงในชั้นที2่ ซึ่งจะแข็งแกรงกวาคราวที่แลวพอสมควร เลเวล20-25 พอสูเสร็จแลวใหเดินตอไป ตั้งแต ชั้นที3่ หากเราไมพก Silph Scope ที่หัวหนาทีมร็อคเก็ตทิ้งไว เราจะไมสามารถสูกับผีที่อยูในนี้ไดเลย ในชั้นที่ 6 ตรงบันไดที่จะขึ้นไปชั้นที่7จะพบผี Marowak Lv.

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา15 เปาหมายตอไปของเราคือเมืองเซคิชิคุ ซึ่งสามารถไปได2ทาง คือผานทางจักรยานถนนหมายเลข16-18 หรือ ลงมาทางถนนหมายเลข12-15 ถนนสาย16-18 (ทางจักรยาน)<Cycling Road> ที่ตนถนนสาย16ใหตัดตนไมเล็กๆ แลวเดินเขาไปจนสุด จะเจอบานหลังหนึ่ง ผูหญิงขางในจะให HM02 Fly มา สอนทานี้ใหโปเกมอนของเรา จะทําใหเราบินไปเมืองที่เคยไปแลวได กอนเขาสูทางจักรยาน จะพบโปเกมอน ”คาบิกอน” เลเวล30 นอนขวางทางอยู ใหใช Poke Flute ปลุกมัน ขึ้นมาสูกับเรา จะจับหรือไมจับก็ได เพราะในเกมยังมีอีกตัว เมื่อจับหรือกําจัดแลว เราก็สามารถไปตอได จากนั้นเขาไปในอาคาร ขึ้นชั้นสอง คุยกับนักวิจัย ถาเรามีโปเกมอนมากกวา40ตัวขึ้นไป เราจะไดรับ Amulet Coin แลวใหเราขี่จักรยานผานทางจักรยานลงมาเรื่อยๆ ซึ่งมีลักษณะเปนเนินลาดชัน ตัวเราจะไหลลงไปเอง ถา ตองการเบรกใหกดปุม B ลงมาจนถึงถนนสาย18 แลวเลี้ยวขวาไปยังเมืองเซคิชิคุ ถนนหมายเลข12-15 ลงมาเรื่อยๆ จนเจอทางผาน ขึ้นไปชั้นสอง ผูหญิงจะให TM27 Return มา From Pokemon-Basic .

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา16 ถนนสายนี้ก็มีคาบิกอนเลเวล30ขวางทางเชนกัน จะสูหรือจับก็แลวแต แลวลงมาเรื่อยๆ จะเจอบานหลังหนึ่ง คนขางในจะให Super Rod ซึ่งเปนเบ็ดตกปลาขั้นดีสุด และถาเราโชวโปเกมอน”คอยคิง”<Magikarp>ที่ตัวยาว กวาที่เขาบันทึกไวใหเขาดู เราจะไดรับ Net Ball ซึ่งไวจับโปเกมอนน้ําหรือแมลง เมื่อมาถึงถนนหมายเลข13ใหเลี้ยวซาย แลวลงไปตามทางเรื่อยๆ แลวไปทางซายจนถึงอาคารหลังหนึ่ง ขึ้นไป ชัน้ สอง ถาเราจับโปเกมอนได50ตัว เขาจะให Exp.Share (ไอเท็มสําหรับแบงคาประสบการณใหตัวที่ ไมไดรวมตอสูดวย) เดินออกจากอาคารทางประตูซาย ก็จะถึงเมืองเซคิชิคุ เซคิชิคุซิตี้<Fushsia City> เมื่อมาถึงเมือง ใหแวะบานดานซายของโปเกมอนเซนเตอร คนขางในคือ Move Deleter เขาสามารถลบทา HM หรือทาอะไรก็ได จากนั้น เขาบานดานขวาสุดของเมือง นักตกปลาขางในจะให Good Rod Rod ซึ่งเปนเบ็ดตกปลาที่ดีกวา Old From Pokemon-Basic .

37 ธาตุ พิษ Muk Lv.39 ธาตุ พิษ Koffing Lv.คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา17 ตอไป ไปสูกับยิมลีดเดอร ในยิมนีม้ ีลักษณะเปนเขาวงกตลองหน ใหเดินไปทางขวาบนแลวออมไปทาง ดานหลัง แลวลงมาจนถึงหัวหนายิม หัวหนายิมนีช้ ื่อเคียว<Koga> จะใชโปเกมอนประเภทพิษ(สวนเทรนเนอร สวนมากเปนพลังจิต) ใหเราใชโปเกมอน ดินและพลังจิตมาสูซะ Koffing Lv.43 ธาตุ พิษ เมื่อชนะ เราจะได Soulbadge ซึ่งเพิ่มพลังปองกันโปเกมอนทุกตัวของเราและทําใหใชทา Surf ได พรอมตังค 4300เยน กับ TM06 Toxic พอสูเสร็จ ใหเราตรงขึ้นไปดานบนสุด เขาซาฟารีโซน ซาฟารีโซน<Safari Zone> From Pokemon-Basic .37 ธาตุ พิษ Weezing Lv.

ซาฟารีโซนในบานที่อยูดานขวาถัดจากPokemon Center สังเกต วาเขาจะพูดไมรูเรื่องเพราะไมมีฟน ใหเรามอบฟนทองให เขาแลวเขาจะมอบHM04 Strength ใหเปนการตอบ แทน เปนทาดันหิน เสร็จแลวเราจะกลับไปซาฟารีโซนเพื่อจับโปเกมอนและเก็บไอเท็มก็ได การจับโปเกมอนในซาฟารีโซนจะมี คําสั่งอยู3 คําสั่ง คือ Ball – โยน Safari Ball ไปจับโปเกมอน โดยเราจะมีบอล30ลูก หากใชจนหมดเราก็ตองออกทันที Bait – โยนอาหารโปเกมอนให ทําใหโปเกมอนปาหนีนอยลง แตจะจับยากขึ้น Rock – โยนกอนหินใสโปเกมอนเพื่อทําใหโปเกมอนโกรธ ทําใหโปเกมอนปาหนีเร็วขึ้น แตจะจับงายขึ้น โปเกมอนในซาฟารีโซนมีมากมาย อยาลืมตกปลาและเดินดูใหครบทั้ง4โซนดวย มีไอเท็มใหเก็บเยอะทีเดียว (Tip: ใหพกโปเกมอนที่มีทา Sweet Scent ไปดวย แลวใชทานี้ระหวางอยูในทุงหญา จะทําใหเจอโปเกมอน โดยไมเสียกาวเดิน : P) ตอนนี้เราสามารถไปจับโปเกมอนในตํานานตัวแรกไดแลว ใหไปที่ถนนหมายเลข10ไปทางขวาสุด แลววายน้ํา ลงมาขางลาง From Pokemon-Basic .คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา18 เราจะตองเสียคาใชจาย500 ในการเขาไป ใหเราไปทางตามลําดับตอไปนี้ ขวาบน ซายบน ซายลาง (ที่จริงยัง มีทางอื่นอีก) ใหถึงโซนขางในสุด อยาเพิ่งเถลไถลกลางทาง เพราะเราเดินในซาฟารีไดเพียง600กาวเทานั้น แลวใหเราหาบาน คุยกับคนจะไดHM03 Surf เปนทาโตคลื่น และใหเราเก็บฟนทอง<Gold Teeth> หนาบาน ที่อยู แลวใหเราออกจากซาฟารี แลวไปคุยกับผอ.

Psychic’s House> คุยกับคนขางใน จะได TM29 Psychic จากนั้นใหขึ้นไปทางเหนือของเมือง จะเห็นยิมอยู2 ยิม ใหเขายิมซาย เขาไปสูกับ Karate Masterที่อยูขางใน สุด Hitmonlee Lv.37 ธาตุ ตอสู From Pokemon-Basic .คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา19 โรงไฟฟาราง<Power Plant> ในนี้จะมีโปเกมอนไฟฟามากมาย (รวมทั้งปกาจูดวย) ทางภายในไมซับซอนมาก เขาไปขางในสุด จะพบโปเก มอนในตํานาน ธันเดอร<Zapdos> เลเวล50 ธาตุไฟฟา/ปก เมื่อเสร็จธุระแลว ใหไปยังเมืองยามาบูกิ (เปนเมืองที่อยูตรงกลางระหวางเมืองฮานาดะ ทามามูชิ คุจิบะ และ เมืองชิออน) เขาทางดานไหนก็ได เราจะใหน้ําชาแกยามไป แลวเราจะเขาเมืองได ยามาบูกิซิตี้<Saffron City> พอมาถึงเรายังไมสามารถเขายิมได ใหเราสํารวจรอบๆกอน เขาบานทางขวาลางของเมือง <Mr.

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา20 Hitmonchan Lv.> เราไมสามารถไปชั้น11 ไปชวยผอ.เดินไประยะหนึ่งจะเจอคียการด<Card Key> ใหเราเก็บไว From Pokemon-Basic .ขึ้นไปชั้น5 แลว สูกับคนที่อยูลางซายสุด ดานขวาของเขาจะมีที่วารป ใหเราวารปไป แลววารปกลับ แลว เดินไปทางขวา 2.บริษัทไดทันที เพื่อความสะดวกขอใหทําตามเปนขอๆนะครับ 1.37 ธาตุ ตอสู เมื่อชนะเขาจะใหเราเลือกโปเกมอนตัวใดตัวหนึ่งที่อยูขางหลัง ระหวาง(จากซายไปขวา) Hitmonlee และ Hitmonchan เลเวล25 เราจะตองสูกับทีมร็อคเก็ตกอน ใหเราเขาไปตึกสูงๆ(ที่สุดในเมือง) ตรงกลางเมือง ซิลฟคอมพานี<Silph Co.

ตอนนี้เราสามารถเปดประตูไดทุกที่แลว .131)เลเวล25 เปนของฝากดวย 5.37 ธาตุ หิน/ดิน Kangaskhan Lv.ที่ชั้น9 ดานซายลางมีผูหญิงที่จะฟนพลังใหเราได 4.วารปไปชั้น11 สูกับหัวหนาทีมร็อคเก็ต Giovanni Nidorino Lv.ไปชั้น3 เขาจุดวารปตรงที่มีที่กั้น2ที่กั้นคั่นอาไว อยูตรงดานซาย โดยในระหวางที่กั้นจะมีโตะอยูตรงกลาง โดยจะไปชั้น 7 เราจะตองสูคูแขงที่นี่ เลเวลโปเกมอนของเขาอยูที่35-40 แลวคุยกับคนใกลๆแถวๆนั้น จะได ลาพาลัส (No.37 ธาตุ พิษ Rhyhorn Lv.35 ธาตุ ทั่วไป From Pokemon-Basic .คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา21 3.

38 ธาตุ แมลง/พิษ Alakazam Lv.38 ธาตุ พลังจิต Mr.คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา22 Nidoqueen Lv. ซายลาง.41 ธาตุ ดิน/พิษ เมื่อชนะเขาแลวทีมรอคเก็ตจะสลายตัวไป ใหเราไปชวย ผอ. ซายลาง.37 ธาตุ พลังจิต Venomoth Lv.Mime Lv. ขวาบน และซายลาง หัวหนายิมนี้ชื่อนัทสึเมะ<Sabrina>ใชโปเกมอนพลังจิต ใหเราใชโปเกมอนโปเกมอน แมลง หิน โกสต ในการสู Kadabra Lv.43 ธาตุ พลังจิต เมื่อชนะเราจะได Marshbadge ที่ทําใหควบคุมโปเกมอนเลเวลต่ํากวา70ได พรอมตังค4300เยน และ TM04 Calm Mind พอสูเสร็จแลวใหเราแวะกลับไปที่เมืองเซคิชิคุซิตี้ แลวเดินลงทางใตซึ่งเปนถนนหมายเลข19 ใหใชทาจาก HM03ในการวายน้ํา ผาน ถนนหมายเลข19และ20 ไปจนถึงเกาะฝาแฝด From Pokemon-Basic .ไดเลย แลวจะไดมาสเตอรบอล ซึ่งใชจับโปเก มอนไดไมมีพลาด เปนของตอบแทน ตอนนี้เราสามารถเขายิมไดแลว ในยิมจะมีจุดวารป ใหเราเหยียบตามนี้: เหยียบอันแรก.

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา23 เกาะฝาแฝด<Seafoam Island> เราจะตองใชทาจากHM4มาชวย ในการปดทางแมน้ําบางสาย ในนั้นยังมีฟรีซเซอร<Articuno> เลเวล50 (ธาตุ น้ําแข็ง/ปก) ใหจับ ดันหินลงหลุมใหหมด เพื่อออกไปปากถ้ําอีกทาง เมื่อออกไดแลว ใหไปทางตะวันตก เขา เกาะกูเรนทาวน กูเรนทาวน+บานโปเกมอน<Cinnabar Island+Pokemon Manshion> บนเกาะนี้จะมีสถานีวิจัยโปเกมอนอยู ใหเขาไปในหองขวาสุด คุยกับนักวิจัย เขาจะชวยคืนสภาพฟอสซิลที่เรา เก็บไวกลายเปนโปเกมอนเลเวล5 (ฟอสซิลที่เราเลือก จาก2อันในภูเขาโคสุคิม)ิ From Pokemon-Basic .

40 ธาตุ ไฟ From Pokemon-Basic .คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา24 Dome Fossil >> Kabuto Helix Fossil >> Omanyte Old Amber >> Aerodactyl เราไมสามารถเขายิมไดทันที ตองหากุญแจที่จะเปดยิมเสียกอน ใหเขาไปในบานโปเกมอน(ดานซายของยิม) ใหเราขึ้นไปชั้น3 แลวสํารวจรูปปนเพื่อกดสวิตซ อันที่อยูใกลบันไดมุมบนซาย(ที่จริงในชั้นนี้ก็มีอันเดียวแหละ) จากนั้นใหไปทางมุมลางขวา แตอยาขึ้นบันได ใหเราขึ้นมาตรง ดร.42 ธาตุ ไฟ Ponyta Lv.ที่ใสแวนกอน (ณ จุดใกลบันไดนั้น) จะ สังเกตวา ตรงดานลางจะมีร2ู รู คือ2เลน(ขวา) และ3เลน(ซาย) ใหเราเขาชองซายที่เปน3เลน จากนั้นก็ตามกด สวิตซตอไดเลย (ไมยากเกินความสามารถ) แลวขึ้นไปใหถึงชั้นบนสุด กดสวิตซเพื่อเปดประตูเขาไปขางในสุด บนโตะจะมี Secret Key ใหเก็บ พอไดแลวใหเขายิม หัวหนายิมนีช้ ื่อคาสึระ<Blaine>จะใชโปเกมอนไฟ โปเกมอนที่แนะนําคือ น้ํา ดิน หิน โดยยิมนี้จะตองตอบคําถามเปนขอๆ (คําตอบตามลําดับ ตอไปนี้ ถูก ผิด ผิด ผิด ถูก ผิด) เมื่อตอบ ผิดก็ตองสูกับเทรนเนอรที่ยืนอยู เขาไปขางในสุดเพื่อสูกับหัวหนายิม Growlithe Lv.

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา25 Rapidash Lv.47 ธาตุ ไฟ เมื่อชนะจะได Volcanobadge ที่เพิ่มคา Special ใหโปเกมอนของเราทุกตัว พรอมตังค4700เยน และ TM38 Fire Blast พอชนะแลวใหเราออกจากยิม มาซากิจะชวนเราไปยังเกาะลับ1<One Island> ใหเราตอบตกลง จะมีเรือมารับ (ถาเราปฏิเสธ มาซากิจะไปรอในโปเกมอนเซนเตอรแทน) เกาะลับ1<One Island> เมื่อมาถึงเกาะ มาซากิจะพาเราเขาโปเกมอนเซนเตอร(ขนาดใหญ) เพื่อไปหาเพื่อนของเขาที่ชื่อนิชิกิ<Celio> นิชิกิจะบอกวาระบบสงถายโปเกมอนของเกาะลับยังไมสามารถเชื่อมตอกับระบบของมาซากิได มาซากิจึงฝาก From Pokemon-Basic .42 ธาตุ ไฟ Arcanine Lv.

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา26 หินอุกาบาต<Meteorite> นิชิกิจะให Tri-Pass ใหเราเอาไปใหเจาของ Game Corner ระหวางรอซอมระบบ ที่เกาะลับ2 และ เปนตั๋วเรือสําหรับเกาะ1-3 ใหเราเตรียมโปเกมอนในทีมที่สามารถใชทาHM3.Ember ทางซาย ตอนลึกสุดของเกาะดานในจะพบโปเกมอนใน ตํานาน ไฟเยอร เลเวล50 <ดูรายละเอียดใน Part2> พอสูหรือจับเสร็จแลว ใหเราขึ้นเรือไปยังเกาะลับ2 เกาะลับ2<Two Island> From Pokemon-Basic . 6ได(HM6คือทาทลายหิน ซึ่งสวนมาก ตัวที่ใชHM4ได มักจะใชไดดวย) วายน้ําขึ้นไปทางเหนือ จะเจอถ้ําบอน้ําพุรอน<Ember Spa> เราสามารถฟนพลังโปเกมอนได โดยการแชน้ํา เขาไปในถ้ําแลวใหเราคุยกับ คนแกตรงมุมบนซาย จะไดHM06 Rock Smash ซึ่งเปนทา ทําลายหิน จากนั้นใหเราขึ้นไปทางเหนือตอ เขา Mt. 4.

Frenzy Plant.คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา27 ที่เกาะนี้ดานบนสุด จะมีผูหญิงสอนทาใหโปเกมอนเริ่มตนของเรา ระหวางทา Blast Burn. Hydro Cannon ขึ้นอยูกับโปเกมอนเริ่มตนที่เราเลือก ใหเขาไปที่บานขวาลาง ซึ่งเปน Game Corner จะเจอเจาของรานขอใหเราไปตามหาเด็กผูหญิงที่ชื่อ Lostelle ที่เกาะลับ3 ใหเรานั่งเรือไป เกาะลับ3<Three Island> ขึ้นไปทางเหนือ จะพบกลุมแกงคมอเตอรไซดขวางทางไวอยู แลวจะมีคนในกลุมมาคุย ใหเราตอบตกลง แลวสู 4คนรวด พอสูชนะแลวใหคุยกับคน2คน จะไดFull Restore เปนของตอบแทน เสร็จแลวใหขึ้นไปดานบน แลวเดินไปทางตะวันตก แลวเขาปา<Berry Forest> เขาไปสุดทางจะเจอLostelle ใหเราคุยแลวสูกับ สลีปเปอร<Hypno> เลเวล30 เมื่อชนะเราจะไดรับ Iapapa Berry From Pokemon-Basic .

45 ธาตุ หิน/ดิน Rhyhorn Lv.คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา28 มา แลวใหเราเขาโปเกมอน เราจะนําผูหญิงกลับมาที่เกาะ2 ใหเราคุยกับพอ แลวเราจะได Moon Stone เซ็นเตอรของเกาะ1 เดินไปทางขวา จะมีเหตุการณขึ้น แลวนําเรากลับมา ใหเราไปยังโทคิวะซิตี้ (เราสามารถ ไปเกาะนี้ไดอีกโดยใชทาเรือคุจิบะ ในคุจิบะซิตี้) โทคิวะซิตี้<Viridian City>(2) เขาไปในยิมสุดทายไดเลย หัวหนายิมนี้ก็คอื ซากากิ<Giovanni>นั่นเอง โปเกมอนที่ใชจะเปนรูปแบบพิษและ ดิน ดังนั้นเราควรจะใช โปเกมอนน้ํา น้ําแข็ง หรือบิน(ใชเทคนิคเล็กนอย) Rhyhorn Lv.44 ธาตุ พิษ/ดิน Nidoking Lv.45 ธาตุ พิษ/ดิน เมื่อชนะเราจะได Earthbadge ที่ทําใหเราควบคุมโปเกมอนไดทุกเลเวล พรอมตังค5000เยน และ TM26 Earthquake From Pokemon-Basic .50 ธาตุ หิน/ดิน Dugtrio Lv.42 ธาตุ ดิน Nidoqueen Lv.

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา29 ทีนี้เราก็เขาแขงโปเกมอนลีคไดแลว โดยใหขนตัวที่มีHM03และ04ไปดวย เดินทางทิศตะวันตกของเมือง จะได สูกับคูแขงอีกครั้ง เลเวลก็เพิ่มพอสมควร อยูระหวางเลเวล45-53ทีเดียว แถมยังมีโปเกมอนครบ6ตัวแลว จากนั้นเขาไปในอาคาร แลวขึ้นไปทางเหนือเรื่อยๆผานถนนหมายเลข23 ซึ่งระหวางทางจะมียามคอยตรวจ เข็มกลัดเทรนเนอรของเรา แลวเราจะมาถึงแชมเปยนโรด แชมเปยนโรด<Victory Road> พอมาถึง จะตองใชทาHM04 พลักหินเขาไปทับปุมสีขาวเพื่อเปดทาง เพื่อไปทางตอไป ตอนหลังอาจตอง คํานวณนิดๆกอนนะครับ พยายามอยาผลักจนไปชิดกําแพง เพราะหากเลื่อนผิด1จุด จุดอื่นจะผลักทับไมได ถาเลื่อนพลาด ใหขึ้นบันไดแลวกลับลงมาแลวทําใหม พอออกจากถ้ําแลวจะถึงที่ราบสูงเซคิเอ ที่ราบสูงเซคิเอ<Indigo Plateau> From Pokemon-Basic .

52 ธาตุ น้ํา/น้ําแข็ง Cloyster Lv.52 ธาตุ น้ํา/พลังจิต Lapras Lv.51 ธาตุ หิน/ดิน Onix Lv.51 ธาตุ น้ํา/น้ําแข็ง Slowbro Lv.54 ธาตุ หิน/ดิน From Pokemon-Basic .54 ธาตุ น้ํา/น้ําแข็ง Jynx Lv.54 ธาตุ น้ําแข็ง/พลังจิต จตุรเทพคนที่สองชื่อชิบะ<Bruno> ใชโปเกมอนตอสู แนะนําใหใชโปเกมอนน้ําและพลังจิต Onix Lv.คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา30 มาถึงจุดสุดทายของเกมแลว ใหเราฝกโปเกมอน(เอาแบบทุกตัวเลเวล 60ขึ้นไปเลย) และซื้อของเตรียมตัวไว (โดยเฉพาะFull Restore และ Revive )ผมขอเตือนนิดหนอยนะครับวา หามบันทึกเกมในระหวาง การตอสูเด็ดขาด เพราะเราตองสูกับ 4เทพโปเกมอน(จตุรเทพ)<Elite Four> +คูแขง รวม5คนรวดโดยไมมี การไปฟนพลังโปเกมอนเลย ตองลุยตลอด เลเวลของทุกคนรวมกันแลวก็53-65 เลยนะครับ เมื่อพรอมแลว ก็ลุยกันไดเลย จตุรเทพคนแรกชื่อคันนะ<Lorelei> ใชโปเกมอนน้ําแข็ง แนะนําใหใชโปเกมอนไฟฟาจัดการ Dewgong Lv.

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา31 Hitmonchan Lv.54 ธาตุ ผี/พิษ Golbat Lv.53 ธาตุ ตอสู Machamp Lv.54 ธาตุ พิษ/ปก Haunter Lv.56 ธาตุ ตอสู Hitmonlee Lv. Gengar มีความสามารถพิเศษไมโดนโจมตีโดยธาตุดิน Gengar Lv.53 ธาตุ ตอสู คนที่สามชื่อคิคุโกะ<Agatha> ใชโปเกมอนผี แนะนําใหใชโปเกมอนที่มีทาของธาตุความมืด หรือพลังจิต เพราะภาคนี้ Gastly.53 ธาตุ ผี/พิษ Arbok Lv.58 ธาตุ ผี/พิษ From Pokemon-Basic .56 ธาตุ พิษ Gengar Lv. Haunter.

54 ธาตุ มังกร Aerodactyl Lv.60 ธาตุ มังกร/ปก Dragonair Lv.คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา32 คนที่สี่ชื่อวาตารุ<Lance> ใชโปเกมอนมังกร ใหใชโปเกมอนน้ําแข็งหรือโปเกมอนหิน Gyarados Lv.58 ธาตุ หิน/ปก Dragonite Lv.54 ธาตุ มังกร เมื่อชนะวาตารุก็จะบอกวาเราเปนแชมเปยนโปเกมอนลีคแลว แตมีคนชนะกอนหนานี้แลวซึ่งก็คือคูแขงเรา นั่นเอง เขาประตูตอไปเพื่อสูกับคูแขง โดยมีโปเกมอนดังนี้ Pidgeot Lv.59 ธาตุ ทั่วไป/ปก From Pokemon-Basic .56 ธาตุ น้ํา/ปก Dragonair Lv.

61 ธาตุ น้ํา/ปก Charizard Lv.63 ธาตุ น้ํา From Pokemon-Basic .63 ธาตุ พืช/พิษ 3.61 ธาตุ น้ํา/ปก Venusaur Lv.คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา33 Alakazam Lv.59 ธาตุ หิน/ดิน 3ตัวที่เหลือขึ้นอยูกับโปเกมอนที่เราเลือกตอนแรก 1.57 ธาตุ พลังจิต Rhydon Lv.59 ธาตุ ไฟ Exeggcutor Lv.59 ธาตุ ไฟ Gyarados Lv.ถาเราเลือกBulbasaurเปนตัวแรก: Exeggcutor Lv.ถาเราเลือกSquirtleเปนตัวแรก: Arcanine Lv.61 ธาตุ พืช/พลังจิต Blastoise Lv.63 ธาตุ ไฟ/ปก 2.59 ธาตุ พืช/พลังจิต Gyarados Lv.ถาเราเลือกCharmanderเปนตัวแรก: Arcanine Lv.

ออรคิดก็จะพาเราไปบันทึกชื่อเปนแชมปคนใหมทันที และบันทึกเกมกอนขึ้น Credit (รายชื่อผูสราง) Part2 After Ending พอจบแลว ยังมีเนื้อเรื่องตออีกเล็กนอย ใหเราไปจับโปเกมอนใหครบ60ชนิด แลวไปคุยกับดร.คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา34 หลังจากจบแลวดร.ออรคิด เขาจะ ใหPokedexอันใหม เปนPokedexที่รวบรวมโปเกมอนNo1จนถึงDeoxys(No386) จากนั้นใหเราไปยังคุชิบะซิตี้ นั่งเรือไปยังเกาะลับ1 เกาะลับ1<One Island>(2) เขาไปในโปเกมอนเซนเตอร คุยกับนิชิก(ิ คนที่ยืนหนาเครื่องใหญๆดานขวาสุด) เขาจะบอกวาเขากําลังซอม เครื่องจักรใหสามารถเชื่อมตอกับทวีปอื่นได แตเขาจําเปนตองมีหินพิเศษสําหรับซอมเครื่องจักร From Pokemon-Basic .

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา35 แลวใหวายน้ําขึ้นไปยังทิศเหนือ ไปยังเกาะที่มีไฟเยอรใหจับ ทางดานขวาที่มีทีมร็อคเก็ตขวางทางไว2คนวา จะพบเห็นรูเขาถ้ําอยูดานหลัง ใหเราเดินเขาไปคุย แลวสูทั้ง2คน แลวใหเราเขาถ้ํา ระหวางทางทายๆ จะมีทางแยก2ทาง ใหเราลงไปดานลางไปเก็บ Ruby แลวใหเดินออกอีกทางแยกหนึ่ง ซึ่งเปนทางลัดในการออกจากถ้ํา แลวไปมอบกับนิชิกิ ในโปเกมอนเซนเตอร เขาจะขอใหเราไปตามหาหิน พิเศษอีกอันที่คูกับ Ruby พรอมทั้งมอบRainbow Pass 4 สําหรับไปเกาะลับ4-7มา ใหเรานั่งเรือไปยังเกาะ เกาะลับ4<Four Island> From Pokemon-Basic .

.ลองฟกดูเองนะ^^) From Pokemon-Basic .คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา36 เราจะเจอคูแขงสวนทางมา ในเกาะนี้จะมีสถานรับเลี้ยงดูโปเกมอน เราสามารถนําโปเกมอนเพศผูและเมียไป ฝากเพื่อเอาไขได ใหเราเดินไปทางตะวันออก ขามแมน้ําไปจะเจอถ้ําIcefall Cave ในถ้ําจะมีHM07 Waterfall เปนทาไตน้ําตก ใหเราหาและติดกับโปเกมอนน้ําไวซะ (HM07ไมไดอยูตรงทางลื่นนะครับ) พอติดเสร็จใหเราใชทานี้ไตน้ําตก ตรงน้ําตกที่อยูตอนตนของถ้ํา ดานในสุดจะเจอคันนะกําลังหามทีมร็อคเก็ต ที่มาขโมยโปเกมอนในถ้ํา เราจะไดสู1คน แลวเขาจะหนีไป ใหเราไปยังเกาะลับ5ตอ เกาะลับ5<Five Island> ถึงแลวใหเดินไปทางตะวันออก จะเจอคนในทีมร็อคเก็ตใหเราสู แลวเดินไปดานลาง ลึกในสุดจะเจอบานเล็กๆ หลังคาสีสม แตเขาไมได ใหวายน้ําตอไปทางขวา ลงมาถึงบริเวณ Memorial Pillar จะมี Metal Coat และ Berry หลายชนิดใหเก็บ (ใช Itemfinder หาเอา) จากนั้นใหวายน้ําขึ้นไปขางบนแลวเลี้ยวซาย จะเจอเกาะ เล็กๆ คุยกับลุงจะไดไขโปเกมอนมา (ไขอะไร..

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา37 จากนั้นวายน้ําขึ้นไปขางบนจนถึงเกาะที่มีบาน แลววายน้ําไปทางขวา จะเจอถ้ํา<Lost Cave>ถ้ํานี้วกวนมาก ถาเดินเขาผิดทางก็จะวนกลับมาที่เดิม วิธีเดินใหสังเกตจํานวนกอนหินในหองนั้นๆ แลวนับจากปากถ้ํา ดานซายทวนเข็มนาฬิกาใหเทาจํานวนกอนหิน ทําอยางนี้ไปเรื่อยๆ จะถึงหองที่มีผูหญิงชื่อ Selphy ซึ่งเปน เจาของบานบนเกาะเมื่อกี้ ใหสูกับเธอ แลวเราจะพาเธอกลับบาน แลวลองแวะเขาบานเธอ เธอจะสุมโปเกมอนที่อยากเห็นขึ้นมา ถาเราหาโปเกมอนที่เธอบอกมาโชวได เราก็จะ ได Luxury Ball (ตองไมใชเวลานานเกินไป) คราวนี้ใหไปเกาะลับ6ตอเลย เกาะลับ6<Six Island> วายน้ําไปยังทิศเหนือของเกาะ ทางดานตะวันตกจะมีปา<Pattern Bush> ใหเราเขาแลว แลวเดินไปยัง ทางซายลางเพื่อออกมาอีกทางหนึ่ง แลววายน้ําจนสุดทางจะมีถ้ําและทีมร็อคเก็ต1คน ถาเราเอาเฮราครอส<Heracross> ที่ตัวยาวกวาที่บันทึกไวไปใหผูหญิงในบานใกลๆปาดู เราจะได Nest Ball From Pokemon-Basic .

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา38 ตอเดินไปทางตะวันออกไปจนสุดจะพบประตูเหล็กแตเราจะเขาไมได ใหใชทาตัดตนไม(HM01)จะเขาไปได ที่นี่จะเปนทางวงกต ถาผิดมันจะกลับมาที่ทางเขามา ใหเดินดังตอไปนี้ บน ซาย ขวา ลาง จะพบSapphire Plate แตจะเจอขโมยตัดหนาขโมยไปกอน ใหเรากลับไปที่เกาะ5 เกาะลับ5<Five Island>(2) ไปที่ๆเปนบานหลังคาสม<Rocket Warehouse>ซึ่งแตกอนเขาไมได ตอนนี้สามารถเขาไดแลว ขางในจะเปน เขาวงกต ใหเราเดินตามลูกศร หากเดินวนไปๆมาๆโดยใชลูกศรลวนๆ ก็จะไปไมไดซักที ใหเราใชการเดิน แบบปกติออมขามลูกศรดวย ไมเชนนั้นเราไมมีทางไปเอาของทีข่ โมยไปคืนไดเลย(เพราะไมมีทางใหไป) โดย ตอสูกับผูบริหารทีมรอคเก็ต แลวไปเอา Sapphire จากนักวิทยาศาสตรที่ขโมยตัดหนาเราไป From Pokemon-Basic .

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา39 พอไดแลวใหเราไปใหนิชิกิในโปเกมอนเซนเตอรของเกาะ1 ตอนนี้เราสามารถจับมิวทู. เอนเต/ซุยคุน/ไรโคว สามารถสูลีคไดอีกครัง้ และเทรดโปเกมอนกับภาค Ruby/Sapphire ไดแลว เราสามารถไปเกาะที่7ตอได เกาะลับ7<Seven Island> ทางเหนือของเกาะจะเปนสถานทีท่ ี่เรียกวา Trainer Tower การเลนคือใหสูกับเทรนเนอร โดยใชเวลาใหนอย ที่สุด การแขงที่นี่ม4ี ประเภท คือ Single แขงแบบเดี่ยวธรรมดา ชั้นละ1คน คนละ2ตัว รางวัล: Up-Grade Double แขงแบบแบทเทิลคู ชั้นละ1คู รางวัล: Dragon Scale Knockout แขงชั้นละ3คนรวด คนละ1ตัว รางวัล: Metal Coat Mixed มีทุกรูปแบบผสมกัน รางวัล: King’s Rock เลเวลโปเกมอนที่นี่จะเทากับเลเวลสูงสุดของโปเกมอนในทีมเรา เราสามารถลงมารักษาตัวระหวางการสูได สามารถใชไอเท็มไดตลอดเวลา ที่นี่ม8ี ชัน้ From Pokemon-Basic .

เลื่อนอันบนสุดตรงกลาง เขาล็อกดานบน นี่คือภาพคราวๆครับ From Pokemon-Basic .คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา40 จากนั้นใหเราไปทางใต แลวเลี้ยวซายจะมีถ้ํา<Tanoby Key> ใหเราเลื่อนหินเขาล็อก ผมมีคําใบนิดนึง(แบบ คราวๆ) 1.เลื่อนอันลางซายและขวาสุด เขาล็อกอันที่อยูลางสุด 2.

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา41 ลูกศร3ลูกศรจะเขาล็อกทั้งหมดนะครับ จากนั้นใหเราเอาอันที่อยูมุมบนขวาสุดเลื่อนไปทางซาย1ชอง ที่เหลือ ลองๆทําเอาละกัน (อาจยากนิดนึง) พอเขาล็อกแลวจะมีเสียงเกิดขึ้น ใหเราวายน้ําไปทางใต จะพบ โบราณสถานตั้งกระจัดกระจายกันอยู7แหง โปเกมอนที่อยูในโบราณสถานแตละที่คืออันโนน มีทั้งหมด28แบบ เกาะลับ8และ9 เราไมสามารถไปไดนอกจากใชสูตร เพราะตั๋วเรือเกาะลับ8และ9นั้นนินเทนโดจะแจกในงาน ของเขาเฉพาะคนที่ไปงานจึงจะได คนไทยหมดสิทธิ์ นอกจากการใชสูตร ภาคญี่ปุน ภาคอังกฤษ เกาะลับ8 02031CF0:7B01 02031dbc:0002 เกาะลับ9 02031CF0:3a02 02031dbc:3a02 ใสเสร็จแลวใหเอาออก เพราะหากไมเอาออกก็จะวนๆไปเรือ่ ยๆตรงจุดเดียวกันเรื่อยๆ (ใสในชองCodeของ Emulatorครับ) เกาะลับ8<Navel Rock> เขาถ้ําแลวใหเดินตรงตลอด ดานในสุด เลี้ยวทางซายจะเปนโอโฮ เลเวล70 สวนทางขวาจะเปน ลูเกีย เลเวล70 ครับ From Pokemon-Basic .

คุยดานที่ใกลที่สุด 2. ไมตองเร็ว ไมตองรีบ ขอแคเดินใหถูกทางก็พอ 4. ถาผิดกฎขอใดขอหนึ่งขางตน สามเหลี่ยมจะวิ่งกลับมาที่เดิม และตองเริ่มคุยใหมตั้งแตตน From Pokemon-Basic . ระหวางเดินไปคุยกับสามเหลี่ยมแตละครั้ง ใหเดินโดยใชระยะทางนอยที่สุด (พูดงายๆคือหามเลี้ยวบอย หามเถลไถลเลีย้ วไปทางอื่นกลางทาง) ตองเดินตรงๆ (ตามรูป) 3.คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา42 เกาะลับ9<Birth Island> เมื่อไปถึงเกาะจะพบวามีสามเหลี่ยมสีดําอยูตรงกลางเกาะ ใหคุยกับสามเหลี่ยมนั้น สามเหลี่ยมจะยายที่ ให เดินไปคุยตอดานที่ใกลที่สุด โดยมีกฎดังนี้ 1.

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา43 From Pokemon-Basic .

Suicune. Raikou โปเกมอนในตํานานสามตัวนี(้ เลเวล50) เราจะมีโอกาสเจอเพียงตัวเดียวเทานั้น ขึ้นอยูกับโปเกมอนเริ่มตนที่ เราเลือก ถาเราเลือก Bulbasaur เราจะเจอ Entei From Pokemon-Basic .คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา44 เมื่อคุยกับสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆ จะพบวาสามเหลี่ยมเปลี่ยนเปนสีแดงขึ้นเรือ่ ยๆ จนสามเหลี่ยมแตกออก จะมี Deoxys เลเวล30 ลงมาสูกับเรา Cerulean Cave ใหไปที่เมืองฮานาดะ ขึ้นไปที่ถนนหมายเลข24 แลววายน้ําลงมาจนเจอถ้ํา ภายในถ้ํานี้มีโปเกมอนปาเลเวล สูงๆ และไอเท็มดีๆมากมาย อยาลืมเอาโปเกมอนที่มีทาทําลายหินไปดวย เมื่อเขาไปขางในสุด จะเจอมิวทู<Mewtwo> เลเวล70 Entei.

63 ธาตุ น้ํา/น้ําแข็ง Piloswine Lv.66 ธาตุ น้ํา/น้ําแข็ง From Pokemon-Basic .คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา45 ถาเราเลือก Squirtle เราจะเจอ Raikou ถาเราเลือก Charmander เราจะเจอ Suicune โดยตัวนี้จะไปตามถนนตางๆทั่วเขตคันโต ทั้งในทุงหญาและในทะเล ซึ่งถาเราบังเอิญเจอตัวเขา เครื่องรวม ภาพจะบันทึกตําแหนงที่อยูของมันไว ทําใหเราไปตามจับได แตการตามจับก็ยากมาก เพราะ 1.64 ธาตุ น้ํา/น้ําแข็ง Cloyster Lv. ถาเราเดินจากถนนหนึ่งไปอีกถนนหนึ่งปุบ มันจะหนีไปอีกถนนที่อยูติดกันทันที 2.66 ธาตุ น้ําแข็ง/พลังจิต Lapras Lv. ถาเราใชทาบินเมื่อไหร มันจะไปโผลที่ไหนก็ไดในเขตคันโต 3. เมื่อเจอตัวมัน แมทําใหหลับ มันจะหนีทาเดียว ดังนั้นถาเจอ ควรใชมาสเตอรบอลจับมันเลย (ไมตอง เสียดายบอล ใชสูตรได ^^) วิธีการเจอ เราสามารถใชสูตรเรียกตัวมันมา เพื่อใหมีตําแหนงที่อยูบันทึกใน Pokedex กอน แลวจึงไปตามจับ มัน จะงายขึ้นมาก ที่ราบสูงเซคิเอ<Indigo Plateau>(2) คราวนี้จตุรเทพและคูแขงเราโหดกวาเดิม จํานวนโปเกมอนเทาเดิม แตเลเวลสูงถึงขั้น63-75 แถมยังมีโปเก มอนที่พัฒนาแลวและโปเกมอนตัวอื่นมาแทนอีกตางหาก คันนะ<Lorelei> Dewgong Lv.63 ธาตุ ดิน/น้ําแข็ง Jynx Lv.

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา46 ชิบะ<Bruno> Steelix Lv.65 ธาตุ ผี Arbok Lv.66 ธาตุ พิษ/ปก Gengar Lv.66 ธาตุ ผี/พิษ Crobat Lv.68 ธาตุ พิษ From Pokemon-Basic .65 ธาตุ เหล็ก/ดิน Hitmonchan Lv.66 ธาตุ เหล็ก/ดิน Machamp Lv.65 ธาตุ ตอสู Steelix Lv.70 ธาตุ ผี/พิษ Misdreavus Lv.68 ธาตุ ตอสู คิคุโกะ<Agatha> Gengar Lv.65 ธาตุ ตอสู Hitmonlee Lv.

73 ธาตุ พลังจิต Tyranitar Lv.66 ธาตุ มังกร/ปก Aerodactyl Lv.72 ธาตุ แมลง/ตอสู Alakazam Lv.72 ธาตุ หิน/ความมืด 3ตัวที่เหลือขึ้นอยูกับโปเกมอนเริ่มตนของเรา 1.ถาเราเลือกBulbasaurเปนตัวแรก: Exeggcutor Lv.คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา47 วาตารุ<Lance> Gyarados Lv.70 ธาตุ หิน/ปก Dragonite Lv.68 ธาตุ น้ํา/ปก Kingdra Lv.72 ธาตุ มังกร/ปก คูแขง Heracross Lv.73 ธาตุ พืช/พลังจิต From Pokemon-Basic .66 ธาตุ น้ํา/มังกร Dragonite Lv.

73 ธาตุ พืช/พลังจิต Blastoise Lv.75 ธาตุ น้ํา Part3 Other Events เหตุการณอื่นๆในแตละเมือง (ที่ไมจําเปนตองเจอในเนื้อเรื่อง) มาซาราทาวน • บานของเรา เราสามารถมาพักฟนโปเกมอนของเราได โดยคุยกับแม และสามารถใชคอมพิวเตอร ของเราที่ชั้น2 ในการเก็บไอเท็มตางๆดวย From Pokemon-Basic .75 ธาตุ ไฟ/ปก 2.73 ธาตุ น้ํา/ปก Charizard Lv.ถาเราเลือกCharmanderเปนตัวแรก: Arcanine Lv.คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา48 Gyarados Lv.73 ธาตุ น้ํา/ปก Venusaur Lv.73 ธาตุ ไฟ Gyarados Lv.73 ธาตุ ไฟ Exeggcutor Lv.ถาเราเลือกSquirtleเปนตัวแรก: Arcanine Lv.75 ธาตุ พืช/พิษ 3.

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา49 • บานของคูแขง หลังจบลีค พี่สาวของคูแขง<Daisy> จะทําขนใหโปเกมอนตัวใดตัวหนึ่งของเรา และ สามารถบอกระดับความเชื่องของโปเกมอนตัวแรกในทีมได โทคิวะซิตี้ • คนอวนๆ(ที่ตองตัดตนไมเขาไปหา) จะสอนทา Dream Eater ให นิบิซิตี้ • ตัดตนไมเขาพิพิธภัณฑอีกดานหนึ่ง จะมีนักวิจัยสอนทา Seismic Toss ให ภูเขาโคสุคิมิ From Pokemon-Basic .

Mime ถนนหมายเลข4 • นักคาราเต2คน คนซายสอนทา Mega Punch คนขวาสอนทา Mega Kick ฮานาดะซิตี้ From Pokemon-Basic .คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา50 • ในPokemon Centerขางๆภูเขานี้ ผูชายที่อยูมุมบนซาย เราสามารถซื้อ คอยคิง ในราคา500 ได เลเวล5 ถนนหมายเลข2 • บานแรกนับจากถ้ําดิ๊กดาลงมา เด็กผูชายจะขอแลก Abra ของเรากับ Mr.

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา51 • บานที่อยูดานซายของPokemon Center คุณตาจะขอแลก Jynx กับ Poliwhirl ของเรา คุชิบะซิตี้ • ดานที่อยูดานขวาของโปเกมอนแฟนคลับ จะมีผูหญิงขอแลก Farfetch’d กับ Spearow ของเรา ถนนหมายเลข11 • ดานขวาของถนนหมายเลข11 เขาอาคารแลวขึ้นไปชั้นสอง จะมีเด็กผูชายขอแลก Nidorino ของเรากับ Nidorina ถ้ําอุโมงคหิน • มีเด็กผูชายคนหนึ่งสอนทา Rock Slide ใหโปเกมอนของเราได From Pokemon-Basic .

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา52 ทามามุชิซิตี้ • เมื่อเขาตึก Celadon Manshion ชั้น3 คุยกับผูชายเสื้อแดงเมื่อเราจับโปเกมอนครบ150ตัว(ไมรวม มิว) เราจะไดประกาศนียบัตรโปเกมอน • ในหางสรรพสินคา ชั้น3 คุยกับคนที่เคานเตอร เขาจะสอนทา Counter ให • กลางเมืองจะมีสระน้ําเล็กๆ ใหวายน้ําขามไปหาคนที่ยืนอยูหนาบาน เขาจะสอนทา Softboiled ให ยามาบุกิซิตี้ • ที่บานของเด็กหญิงนักเลียนแบบ<Copycat> ถาเราเอา Pokedoll ให เธอจะสอนทา Mimic ให (ซื้อไดที่หางสรรพสินคา) ไป ซิลฟคอมพานี From Pokemon-Basic .

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา53 • ที่ชั้น 2 คุยกับผูหญิงที่ยืนขางๆกลอง เธอจะสอนทา Thunder Wave ใหโปเกมอนของเราตัวใดตัว หนึ่ง ถนนหมายเลข18 • ทางใตของทางจักรยาน คุยกับคนที่อยูชั้นสองของอาคาร เขาจะขอแลก Golduck ของ เรากับ Lickitung เซคิชิคุซิตี้ • หนาซาฟารีโซน คุยกับเด็กผูชาย เขาจะสอนทา Substitute ให กูเรนทาวน From Pokemon-Basic .

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา54 • ในเกาะนี้จะมีสถานีวิจัยโปเกมอนอยู ในหองแรกจะมีคนขอแลก Raichu Electrode • และแลก Venonat ของเรากับ กับ Tangela ในหองที่สอง จะมีคนสอนทา Metronome ให แชมเปยนโรด • ตอนเกือบถึงทางออก จะมีคนสอนทา Double-Edge ให เกาะลับ1 • ที่ Mt.Ember คุยกับนักไตเขา เขาจะสอนทา Explosion ให From Pokemon-Basic .

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา55 เกาะลับ2 • ในเกาะนี้จะมีคนขายของอยูข างๆPokemon Center ซึ่งมีมอมอมิลค ไอเท็มที่ฟนพลังราคาคอนขางถูก • (MooMoo Milk) ซึ่งเปน บานดานซายทางตอนลางของเกาะ เมื่อคุยกับคนในบานแลวเลือกโปเกมอน เขาจะสามารถสอนทา ไมตายเกาๆที่มันเคยลืมไปแลวได โดยตองให Tiny Mushroom Mushroom 2 อัน หรือ Big 1 อัน ซึ่งหาไดจากพารัสหรือพาราเซ็คทปา • บานทางขวาสุดของเกาะ ใหเราตอเครื่องมือสื่อสารไรสายที่แถมกับตลับเกม กับเพื่อน แลวจะ สามารถเลนMini Game ดวยกันได From Pokemon-Basic .

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา56 • บานดานบนของเกาะใหเราเอาโปเกมอนเริ่มตนขึ้นเปนตัวแรก จะมีคนสอนทา Blast Burn. Frenzy Plant หรือ Hydro Cannon ใหกับโปเกมอนเริ่มตนของเรา โดยตองเอาโปเกมอนเริ่มตนขึ้นเปนตัว แรกของทีม โปเกมอน ทา ธาตุ พลังโจมตี PP ความ คําอธิบายเพิ่มเติม เริ่มตน แมนยํา Frenzy พืช Plant หลังจากโจมตีแลวจะ Blast Burn ไฟ โจมตีไมไดอีก1ตา 150 5 90% (เหมือน Hyper Beam) Hydro น้ํา Cannon เกาะลับ3 • หลังจบลีค ใหเขาถ้ําทางใตของเกาะ ในถ้ําจะมีคนให Nugget และเมื่อทะลุออกไปนอกถ้ําจะเจอพง หญาหยอมเล็กๆ ที่มีโปเกมอน Dunsparce • อยู ทางเหนือของเกาะ จะมี Berry Forest ซึ่งมีเบอรรี่ใหเก็บมากมาย ใหใช Itemfinder หาเอาใน บริเวณที่ไมใชพงหญา เกาะลับ4 • บานดานซายบนของเกาะจะมีสถานรับเลี้ยงโปเกมอน ที่เราสามารถนําโปเกมอนไปฝากเลี้ยงเพื่อ เพิ่มเลเวล หรือเลี้ยงใหเกิดไขไดหากฝากไว2ตัวตางเพศกัน From Pokemon-Basic .

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา57 • บานดานขวาบนของเกาะจะมีคนสอนทา Body Slam ใหโปเกมอนตัวใดตัวหนึ่งของเรา • บานที่อยูขาง Pokemart มีคนใหสติ๊กเกอรสําหรับติดที่ดานหลัง Trainer Card เมื่อเราไดทํา เหตุการณสําคัญ เชน จบลีคหรือฟกไขโปเกมอนครั้งแรก เกาะลับ5 • วายน้ําขึ้นไปขางบนสุดแลวเลี้ยวขวาจนสุด จะพบถ้ําเล็กๆ เมื่อเขาไปและลงบันไดจะเห็นทางแยก ไป4ทิศ ซึ่งมีไอเท็มและโปเกมอน โดยเดินตามนี้ 1. ขวา บน ลาง ลง ขวา ขวา จะพบไอเท็ม Lax Incense เกาะลับ7 • หากเราแกปริศนาตรงเลื่อนหินไดแลว ทางตอนใตจะมีอันโนน28แบบใหจับ • คุยกับคนที่อยูบนสะพาน เขาจะสอนทา Swords Dance ใหกับโปเกมอนของเราตัวใดตัวหนึ่ง From Pokemon-Basic . ขวา ลง จะพบไอเท็ม Sea Incense 2.

คูมือเกมPokemon Fire Red/Leaf Green หนา58 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- From Pokemon-Basic .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful