AKCIONI PLAN

Nova institucionalna rešenja Područje / problem
Institucionalni okvir za vođenje politike podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja

Ciljevi
Uspostavljanje zakonske regulative u oblasti regionalnog razvoja Formiranje institucija na nacionalnom i regionalnom nivou Izrada metodologije za merenje stepena razvijenosti usklađena sa NUTS metodologijom Podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja Razvoj nerazvijenih područja Kadrovsko jačanje za vođenje regionalnog razvoja u skladu sa standardima EU

Mere i aktivnosti
Donošenje zakona kojim se uređuje oblast regionalnog razvoja Formiranje odgovarajućih organa, odnosno organizacija za regionalni razvoj na nacionalnom i regionalnom nivou i njihovo umrežavanje Definisanje i primena metodologije za merenje stepena razvijenosti usklađena sa NUTS metodologijom Definisanje podsticajnih mehanizama za ravnomeran regionalni razvoj Izrada programa razvoja 10 najnerazvijenijih opština Jačanje nacionalnih institucija za podsticanje regionalnog razvoja

Rok i nadležna institucija
2007, MP, RZR 2007-2008, MP, MDULS, RZR 2007, RZR, RZS

2007, MP, RZR 2007-2008, MP, RZR 2007-2008, MP, RZR

Fiskalna politika Područje / problem
Fiskalni stimulansi za ulaganja u nerazvijena područja

Ciljevi
Unapređenje fiskalnih podsticaja za privlačenje investicija i smanjenje nezaposlenosti u nerazvijenim područjima Izgradnja institucionalne infrastrukture i razvoj kapaciteta lokalnih zajednica

Mere i aktivnosti
Poreski podsticaji, oslobađanje, olakšice i drugi elementi poreske politike za podsticanje regionalnog razvoja biće uređeni poreskim propisima. Za stimulisanje investicija, zapošljavanja i privrednog rasta na nerazvijenom području, pored najznačajnijih podsticaja u vidu dodatnih olakšica i poreskih oslobađanja koja se odnose na porez na dohodak i dobit, uvešće se i brojni novi vidovi fiskalnih podsticaja. Razvoj kapaciteta lokalnih zajednica za preuzimanje novih ovlašćenja, nadležnosti i zahteva koje fiskalna decentralizacija nameće: - Unapređenje„malog tax holiday-a”: učešće osnovnih sredstava u obavljanju delatnosti u područjima od posebnog interesa za Republiku Srbiju u ukupnim osnovnim sredstvima preduzeća ne manje od 50%; - Dopuna bodovanja efekata investicija koja konkurišu za dodelu sredstava prema Uredbi o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija sa starosnom strukturom stanovništva u nerazvijenim opštinama. Razvoj fiskalnih i/ili finansijskih podsticaja za stimulisanje ulaganja preduzeća u unapređenje kvalifikacione strukture zaposlenih Decentralizacija poreske administracije i podizanje kapaciteta Poreske uprave na lokalnom nivou u administriranju izvornih lokalnih javnih prihoda

Rok i nadležna institucija
2007, MF

Fiskalna decentralizacija

2007, LS

2007, LS 2007-2008, MF, LS,RZR, RZS

Održavanje budžetske ravnoteže uz podizanje kapaciteta za ekonomično i efikasno upravljanje javnim finansijama lokalne samouprave

2

Kreditna politika Područje / problem
Nedovoljni kreditni podsticaji na NRP

Ciljevi
Povećanje podsticajnih kreditnih sredstava za ravnomerni regionalni razvoj

Mere i aktivnosti
Finansiranje i kreditiranje infrastrukturnih projekata Odobravanje podsticajnh kredita za osnivanje novih preduzeća, kao i za poboljšanje opremljenosti i proširenje kapaciteta postojećih privrednih subjekata Podsticajni krediti za novozaposlene, a takođe i onih koji su ostali bez posla, kao posledica tranzicionog procesa Krediti za podsticanje izvoza Usmeravanje dela sredstava iz privatizacije (u skladu sa članom 61. stav 2. Zakona o privatizaciji) za podsticajno kreditiranje profitabilnih projekata na nerazvijenom području Veće usmeravanje budžetskih sredstava i sredstava iz privatizacije za kreditiranje ravnomernog regionalnog razvoja Povoljnije kreditiranje onih privrednih grana koje mogu postati propulzivne grane u posmatranom regionu Jačanje Fonda za razvoj (izdvajanje posebnog organizacionog dela koji bi se isključivo bavio ravnomernim regionalnim razvojem) Podsticati regionalni razvoj preko sniženja provizije Garancijskog fonda za projekte koji dolaze iz nedovoljno razvijenih područja. Neophodno je povećati učešće garancija u ukupnoj vrednosti kredita

Rok i nadležna institucija
2007-2012, MKI, FR, MF, LS 2007-2012, FR, MP, MF, LS

2007 -2012, MRZSP, NSZ, MF, LS 2007-2012, SIEPA 2007, MP

2007-2012, MP, MF 2007-2012, MP, MPŠV, MTTU, LS 2007-2012, FR 2007 – 2012, GF

3

RM.Razvoj socijalne infrastrukture (zdravstvo i obrazovanje). Rok i nadležna institucija 2007-2012.Izrada mape regiona na teritoriji Republike Srbije u skladu sa (NUTS 2). .Privredni razvoj (industrijske zone.Državna pomoć Područje / problem Koordinirana upotreba državne pomoći u podsticanju ravnomernog regionalnog razvoja Ciljevi Efikasna upotreba sredstava državne pomoći Mere i aktivnosti Sredstva državne pomoći na NRP potrebno je usmeriti u: . . RZS 4 . posebnih organizacija i regionalnih razvojnih agencija za korišćenje IPA fondova (2007-2009) Postepeno usklađivanje procedura za dodeljivanje regionalne državne pomoći sa procedurama EU Tehnička pomoć: . MF. . MEIO. . NIRR. RM. transport).Formiranje biznis inkubatora i drugi vidovi tehničke pomoći. . poslovni parkovi. telekomunikacije. biznis inkubatori. LS Upotreba sredstava regionalne državne pomoći u skladu sa pravilima EU o kontroli državne pomoći Intenzivnije i koordinirano usmeravanje sredstava međunarodnih donatora na NRP Izgradnja zakonodavnog i institucionalnog okvira za kontrolu državne pomoći 2007-2012. inovacioni centri. MEOI 2007-2012. preko banaka i nekomercijalnih institucija. Jačanje institucionalnog kapaciteta ministarstava. . NIRR. RIR. RIR.Izrada regionalnih razvojnih planova. preduzećima u nerazvijenim područjima Aktivnosti nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju: . FR. Usmeravanje donatorskih sredstava za odobravanje mikrokredita. RM. informacioni centri).Realizacija projekata saradnje privatnog i javnog partnerstva na lokalnom i regionalnom nivou. LS Efikasna upotreba fondova EU namenjenih regionalnom razvoju Jačanje institucionalnih kapaciteta na nerazvijenim područjima 2007-2012. . MF 2007-2012. NIRR.Razvoj privredne infrastrukture (energija. na osnovu koje će biti određeni regioni koji će imati mogućnost korišćenja maksimalnog nivoa pomoći koje odobrava Evropska komisija za investicije i otvaranje novih radnih mesta.Razvoj turizma. KPEU 2007-2012.Podsticanje zapošljavanja.Zaštitu životne sredine.

NSZ. SR.Sajmovi zapošljavanja.Razvoj preduzetništva i programi zapošljavanja. MRZSP.. . u periodu od tri godine. za otvaranje novih radnih mesta. MF Neravnopravnost polova Niska stopa zaposlenosti invalidnih lica Povećanje stope zaposlenosti žena Stvaranje uslova za povećanje stope zaposlenosti invalidnih lica 2007-2012. . MRZSP 5 . FR Zapošljavanje.Javni radovi. MZ. .Inkubator centri.Odobravanje subvencija u jednokratnom iznosu za opremanje radnih mesta. MF.Klubovi za zapošljavanje.Politika zapošljavanje Područje / problem Povećanje razlika u nivou ekonomskog razvoja među okruzima i veći stepen nezaposlenosti u nerazvijenim područjima Ciljevi Povećanje privredne aktivnosti i zapošljavanje Mere i aktivnosti Podsticaj zapošljavanju (prema stepenu razvijenosti regiona) Subvencije za nova zapošljavanja: . MRZSP Mere aktivne politike zapošljavanja: .Programi dodatnog obrazovanja i obuke. Povećanje zastupljenosti osoba sa invaliditetom u sistemu neformalnog obrazovanja Posebni programi za stimulisanje zapošljavanja lica sa posebnim potrebama (invalidna lica) 2007-2012. . . . . NSZ. Jačanje ljudskih kapaciteta.Aktivno traženje posla. MRZSP 2007-2012. PM. . Jačanje socijalnog dijaloga Smanjenje visoke stope nezaposlenosti i siromaštva 2007-2012.Tranzicioni centri. Povoljne kreditne linije za otvaranje novih radnih mesta Odobravanje sredstava za stručno osposobljavanje za samostalni rad u struci i pospešivanje zapošljavanja.Isplata minimalne zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima.Virtuelna preduzeća. kao i novčana stimulacija odobrena preko Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza. . MF 2008. MRZSP. za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju Utvrđivanje zakonske regulative Rok i nadležna institucija MRZSP. Pilot projekti za stimulisanje zapošljavanje žena Osnivanje institucije za zapošljavanje lica sa invaliditetom Osnivanje institucije za profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom Olakšanje pristupa radnom mestu za osobe sa invaliditetom. siromaštvo i razvoj u okruzima Republike Srbije Visoka stopa nezaposlenosti i siromaštva Povećanje zaposlenosti i smanjenje siromaštva. .Prihvatanje koncepta doživotnog učenja.

MPS. visoka stopa marginalnih kategorija Neravnomeran regionalni razvoj Neusklađenost ponude sa tražnjom za radnom snagom i nepovoljna kvalifikaciona struktura na tržištu rada Obuhvatiti regione odnosno delove regiona iz kojih je jedan broj građana na radu i boravku u inostranstvu Višak zaposlenih usmeriti na rešavanje njihovog radnopravnog statusa. RK. Povećanje stope teže zapošljivih kategorija Razvoj nedovoljno razvijenih regiona. MF. MP. Stručno osposobljavanje radne snage za potrebe tržišta i povećanje konkurentnosti na tržištu rada Razvoj privrede. tematskih okruglih stolova i dr. MRZSP 2007-2012.Posledica privatizacije. MP. ustanovama i institucijama ogleda se u iskazivanju viška zaposleih Visoka stopa nezaposlenosti mladih. 2007-2012. MRZSP. MF 2002-2008. restrukturiranja i pripreme za privatizaciju Dostupnost informacijama i pravovremeno informisanje Usmeravanje viška zaposlenih na rešavanje radnog pravnog statusa u saradnji sa NSZ i aktivnosti tranzicionih centara Podrška profesionalnoj i geografskoj mobilnosti Posebne poreske olakšice za stimulisanje zapošljavanja Poreske olakšice za stimulisanje zapošljavanja Tržišna orjentacija proizvodnje Zaštita životne sredine Posebni programi za razvoj nedovoljno razvijenih regiona Posebni programi za unapređenje kvalifikacione strukture (nezaposlenih i zaposlenih) za potrebe tržišta 2007-2012. APR. turizma i dr. LS 2007-2012. seminara. matice u cilju ulaganja kapitala i drugih potencijala putem organizovanja sabora dijaspore. a ne na evidenciju NSZ. posebno mladih u cilju smanjenja odlaska radno sposobnog stanovništva u veće centre unutar RS ili odlaska na rad i boravak u inostranstvu . Angažovanje radnika. Podrška preduzetništvu. MRZSP. MF Izrada programa za podsticanje radnika migranata za ulaganje stručnih i finansijskih potencijala u privredni razvoj koji bi doveli do povećanja zapošljavanja Informativna kampanja o mogućnostima za ulaganje kapitala. Povećanje domaćih i stranih investitora. MP. MRZSP. MF. MF. AP. MPS. MRZSP. ekonomskoj aktivnosti seoskog stanovništva Uskladiti ponudu i tražnju radne snage sa potrebama za radnom snagom i stručnim obrazovanjem. NSZ. stvaranje uslova za radno angažovanje povratnika. posebno visoko obrazovnih kadrova. NSZ 2007-2012. NSZ. RZSP. restrukturiranja i racionalizacije u privrednim društvima. a u cilju transfera novih znanja stečenih na radu u inostranstvu Uključivanje dijaspore u privredni život zemlje. na lokalnom nivou i stvaranje mogućnosti za: Zapošljavanje stanovništva. poljoprivrede. RAMSPP. RM. migranata iz RS i članova njihovih porodica koji su na radu i boravku u inostranstvu Programi za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije. Obezbeđenje socijalne sigurnosti nezaposlenih koji su ostali bez posla u procesu prestrukturiranja i privatizacije Povećanje stope zaposlenosti mladih. NSZ 6 .

Zaštita prava manjina i promocija i razvoj ljudskih i građanskih prava i vrednosti civilnog društva. kulture.Politika ekonomskih odnosa sa inostranstvom Područje / problem Ciljevi Prekogranična i međuregionalna saradnja Jačanje postojećih struktura za upravljanje programima prekogranične saradnje EU Ekonomski i društveni razvoj na bazi međuregionalne. finansiranih iz tekućih i budućih programa prekogranične saradnje EU Regionalni razvojni programi i programi prekogranične saradnje u okviru njih. . Saradnja između građana i institucija. projekata.Zaštita životne sredine i ulaganje u obnovljive izvore energije. Tehnička podrška: studije izvodljivosti tokom pripreme većih prekograničnih strategija.Razvijanje preduzetništva i malih i srednjih preduzeća. edukacije. . Sprovođenje projekata. Razvoj infrastrukture od prekogranične važnosti. . Rok i nadležna institucija 2007-2009. tehnološkog razvoja. privredne komore i konsultantskih firmi) kroz konsultativni proces definisanja državnih. MEOI. komunikacija. regionalnih i lokalnih prioriteta za prekograničnu i regionalnu saradnju Ratifikacija Madridske konvencije o prekograničnoj saradnji Saveta Evrope Nastavak rada na operativnim programima za finansijski instrument IPA za programe prekogranične saradnje EU koji su u toku i izrada operativnih programa za nove programe prekogranične saradnje.Saradnja na području istraživanja. Usvajanje i primena standarda (ISO. mogu obuhvatati sledeće aktivnosti: . kao i tokom uvođenja zajedničkih struktura upravljanja. EC. zdravstva i civilne zaštite.Saradnja u turizmu. . RM 2007-2012. MEIO 7 .Stvaranje integrisanog tržišta rada i razvoj zajedničkih incijativa pri zapošljavanju. . HACCP). prekogranične saranje. integracija tržišta i povećanje koherentnosti među lokalnim zajednicama Mere i aktivnosti Nastavak saradnje sa relevantnim partnerima (predstavnici centralne vlasti. Zajednička borba protiv prekograničnog kriminala i terorizma.Promocija urbanog i ruralnog razvoja. lokalne samouprave.

proizvodni i skladišni objekti i dr.Razvoj slobodnih zona Podsticanje osnivanja i razvoja slobodnih zona. kao mere za regionalni razvoj privrede. telekomunikacioni kablovi. interni železnički koloseci. komunalnih taksi i sl. MF.) Besplatno priključenje na mrežu kod javno-komunalnih preduzeća Oslobađanje od svih dažbina u određenom periodu funkcionisanja objekta Podsticaj za kvalitetnije infrastrukturno opremanje zone (električna energija. Kreiranje stimulativnih mera za razvoj slobodnih zona u nerazvijenim područjima Oslobađanje korisnika zone od plaćanja naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta Oslobađanje naknada opštinske uprave (naknada za dobijanje građevinske i urbanističke dozvole.) 2007-2009. voda i kanalizacija. LS 8 .

MP. LS 9 . MF. LS 2007-2012. MF 2007 -2012. istraživački rad i kadrove Participacija države i drugih nivoa vlasti u preduzećima na NRP. MF. LS 2007. RF 2007-2012. Subvencije važe za one projekte koji se finansiraju iz sredstava koja nisu zajmovi Bonifikacija kamata za preduzeća koja se investiraju na NRP. Ovo učešće može da iznosi do 50% kapitala preduzeća ili u određenom procenat učestvuje u troškovima izgradnje ili nabavke investicione opreme Rok i nadležna institucija 2007-2012. tako što dobijaju bonifikacije na zajmove. kredite i obligacije za finansiranje investicija za industrijske uređaje. zgrade. MP. RM.Investiciona politika Područje / problem Razvojni stimulansi za ulaganja u nerazvijena područja Ciljevi Stvaranje podsticajnog investicionog ambijenta Unapređenje podsticaja u cilju privlačenja investicija u NRP Mere i aktivnosti Unapređenje investicionog ambijenta u funkciji ravnomernog regionalnog razvoja Poreski podsticaji po osnovu ubrzane amortizacije stalnih sredstava za poreskog obveznika koji obavlja delatnost na NRV Odobravanje subvencija pri formiranju proizvodnih kapaciteta u manje razvijenim regionima za mala i srednja preduzeća i radnje (određeni procenat od ukupnih investicija).

MF 2007. a biće obavezujuće za lokalnu samoupravu Doneti zakon kojim se uređuju industrijski parkovi Utvrditi jasnije kriterijume i predvideti kaznene mere u vezi sa određivanjem i naplatom lokalnih taksi i naknada.Politika stranih ulaganja Područje / problem Nedovoljna strana ulaganja na nerazvijenom području Ciljevi Otklanjanje administrativnih prepreka za strana ulaganja u funkciji ravnomernog regionalnog razvoja Mere i aktivnosti Doneti zakon kojim se reguliše povraćaj imovine Doneti zakon kojim se uređuje pitanje imovine lokalne samouprave Izmeniti zakon o stranim ulaganjima kojim će se unaprediti konkurentska pozicija Republike Srbije po pitanju podsticaja za strana ulaganja Izmeniti Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije koje će umesto saglasnosti propisati obavezan upis ugovora kod Direkcije za imovinu i mogućnost njenog postupanja po službenoj dužnosti u slučaju kršenja propisa Doneti zakon kojim će se urediti planiranje i izgradnja. MEOI 2007. MF. MDULS 2007. MKI 2007. MF 2007. MEOI 2007. MNZŽS. MTTU 10 . LS. odnosno zakon kojim će se urediti građevinsko zemljište. uključujući i ekološku taksu Rok i nadležna institucija 2007.

KZK 2007. RM. MTTU. odnosno prirodnim monopola Obezbeđenje finansijske nezavisnosti Komisije kako bi se sprečile zloupotrebe i pojave korupcije Podizanje tehničke osposobljenosti i kapaciteta Komisije Unaprediti postojeću institucionalnu strukturu podizanjem kapaciteta sudskog sistema pružanjem adekvatne obuke sudija iz oblasti antimonopolske politike Omogućiti permanentno praćenje BDP na regionalnom nivou Uspostaviti odgovarajuće baze podataka koje će poslužiti kao osnova za ocenjivanje regionalne konkurentnosti Formirati posebnu jedinicu za praćenje nacionalne i regionalne konkurentnosti radi uspostavljanja redovnog izveštavanja Vlade Rok i nadležna institucija 2007. ugradnje načela prećutne saglasnosti u slučaju prekoračenja propisanih rokova delovanja Komisije Detaljnije regulisanje tretmana državnih.Politika konkurentnosti Područje / problem Strateški okvir za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrede Republike Srbije Zakonski okvir za sprovođenje politike zaštite konkurencije Ciljevi Podizanje produktivnosti i konkurentnosti industrijskih sektora i privrede kao celine Regulisanje principa i procedura u domenu nesmetanog sprovođenja politike zaštite konkurencije sa ciljem jačanja efikasnosti privrede Mere i aktivnosti Izrada strateškog dokumenta o povećanju produktivnosti i konkurentnosti Republike Srbije Donošenje niza nedostajućih podzakonskih akata kojima bi se detaljnije regulisali principi i procedure Izmena postojećeg Zakona o zaštiti konkurencije u pravcu: korigovanja praga notifikacije integracije na više (uvažavajući praksu okolnih zemalja i preporuke EU). NSRS Nizak nivo institucionalnih kapaciteta iz domena zaštite konkurenvije Jačanje Komisije za zaštitu konkurencije Stvaranje efikasnog sudskog sistema za zaštitu u procesu primene pravila o zaštiti konkurencije Stvaranje statističko-nalitičke osnove za procenu. KZK 11 . RZS. MPR Statističko-analitička osnova za procenu nacionalne i regionalne konkurentnosti 2007-2008. usvajanja principa kumulativnog umesto alternativnog uvažavanja kriterijuma za notifikaciju. MRZSP. MF. MP. RM. RZR 2007. praćenje i predviđanje elemenata regionalne konkurentnosti u skladu sa EU 2007. KZK 2007. RM 2007.

MP. MP Niska energetska efikasnost u industriji 2007. MP. MP. LS 12 . NBS. LS. Stvaranje regonalnih nosioca razvoja Ujednačavanje nivoa razvijenosti privredne infrastrukture Uspostaviti mrežu lokalnih. PS Nizak nivo kvaliteta proizvoda Nizak izvoz (sadašnji izvoz se zasniva na proizvodima niže faze obrade) Regionalne disproporcije nivoa razvojenosti industrije Povećanje kvaliteta industrijskih proizvoda Smanjiti uvoznu zavisnost. PS 2007-2012. garancijskih fondova. SIEPA.Industrijska politika Područje / problem Nizak nivo fizičkog obima proizvodnje i slaba iskorišćenost kapaciteta Niska konkurentnost industrijskih proizvoda Ciljevi Povećanje proizvodnje i stepena korišćenja kapaciteta Povećanje konkurentnosti industrijskih proizvoda Mere i aktivnosti Završetak procesa privatizacije i restrukturiranja industrije Povećanje investicija u modernizaciju industrijskih kapaciteta i povećanja zaposlenosti Razvoj MSP u oblasti industrije. LS 2007-2008. Donošenje strategije koja će se odnositi na pitanje konkurentnosti Strukturno prilagođavanje industrije Učešće visoko-tehnoloških industrijskih podsektora Podsticanje istraživačkih i razvojnih projekata Rast industrijskih zona i parkova Razvoj klastera Povećanje produktivnosti Stvaranje prepoznatljivih robnih marki Uvođenje međunarodnih standarda u velikim industrijskim sistemima Specijalizacija izvoza Promocija izvoznih mogućnosti regiona Saradnja sa ino-partnerima Rast investicijana nerazvijenom području Promena strukture privrede u korist profitabilnijih industrijskih podsektora Efikasnije korišćenje prirodnih pogodnosti Ulaganja u dalji razvoj infrastrukture nerazvijenih područja Podsticajna kreditna politika Donošenje odgovarajuće zakonske regulative o regionalnim garancijskim fondovima i mikrokreditnim organizacijama Efikasnije korišćenje sirovina i korišćenje otpada kao energenta Rok i nadležna institucija 2007. MP. MRE. MP. MF. LS Niži nivo razvoja privredne infrastrukture u nerazvijenim područjima Finansiranje regionalnog razvoja 2007. LS 2007. MP. MP. mikrokreditnih organizacija. LS 2007. PK. garancijskih šema ili lokalnih fondova za finansiranje Efikasnije korišćenje energetata u proizvodnji 2007-2012. FR. RZR 2007-2012. MEOI. a povećati izvoznu sposobnost Smanjenje razlika u nivou ekonomske razvijenosti između pojedinih regiona.

industrijskih i tehnoloških parkova.RAMSPP. javnog partnerstva. RM. mapiranje klastera i programi edukacije regionalnih agencija za pružanje usluga klasterima Stvaranje lokalnih razvojnih koalicija (udruženja) za podršku preduzetničkim aktivnostima Odgovarajuća alokacija regionalnih razvojnih resursa Rok i nadležna institucija 2007-2012. inkubatora. „srart-up” krediti) Unapređenje finansiranja regionalnog razvoja donošenjem zakona kojim će se urediti regionalni garancijski fondovi. mikrokrediti za samozapošljavanje. podsticajna i donatorska sredstva) Bolja dostupnost i povoljniji uslovi finansiranja za podsticanje proizvodnje i zapošljavanja na nerazvijenim područjima (razvoj umetničkih i starih zanata. mikrokreditne organizacije i druge potrebne zakonske regulative Vođenje politike direktnog programiranja prostornog razvoja i razvoja poslovnih lokacija Ravnomerna regionalna zastupljenost razvoja klastera. LS 13 .Politika razvoja preduzetništva Područje / problem MSPP i regionalni razvoj Ciljevi Povećanje uticaja MSPP sektora ujednačenijem regionalnom razvoju Mere i aktivnosti Ujednačavanje nivoa razvijenosti privredne i komunalne infrastrukture Jačanje nacionalnih i regionalnih institucija za podsticanje regionalnog razvoja i njihovo međusobno umrežavanje Uvođenje diferenciranih podsticaja na osnovu poreske politike Unapređenje politike zapošljavanja – podsticaj zapošljavanju prema stepenu razvijenosti regiona Uvođenje diferenciranih uslova finansijske podrške (kreditna.

RM 2007. MPŠV. stočnoj hrani Uspostaviti lanac laboratorija za kontrolu hrane Preko savetodavne službe pomoći proizvođačima u izradi poslovnih planova Rok i nadležna institucija 2012. sadnom materijalu. MPŠV 14 . MPŠV. semenu. MPŠV.Agrarna politika Područje / problem Neadekvatno funkcionisanje tržišta zemljištem i njegovog zakupa Ciljevi Regulisati funkcionisanje tržišta zemljištem i mogućnost zakupa Mere i aktivnosti Završiti katastar zemljišta Razgraničiti vlasništvo nad poljoprivrednim i šumskim zemljištem Restitucija zemljišta Doneti strategiju koja će se odnositi na pitanje razvoja zadrugarstva Formirati organ odnosno organizaciju za podršku zadrugarstvu Rešavanje problema vlasništva nad imovinom zadruga Harmonizovati veterinarske. RGZ 2007. MPŠV. veterinarstvu. fitosanitarnu i kontrolu hrane Usvajanje seta propisa o zdravlju bilja. NSRS 2007. MPŠV 2008. NSRS 2007. MPŠV 2007-2012. fitosanitarne i sanitarne standarde Usvajanje strategije koja će se odnositi na veterinarsku. MPŠV.MPŠV. MZ 2007. MPŠV 2007. MFIN 2012. RGZ 2012. MPŠV Poboljšanje kvaliteta hrane Poboljšanje kvaliteta hrane i zaštita zdravlja ljudi od bolesti koje potiču od hrane Neadekvatno funkcionisanje tržišta kredita Ruralni razvoj Stvoriti uslove da komercijalno kreditni sektor odgovori potrebama poljoprivrednika Obezbediti podršku održivom razvoju sela Formiranje adekvatnog institucionalnog okvira Institucionalni okvir Usvajanje strategije koja će se odnositi na ruralni razvoj Doneti regionalne i lokalne akcione planove za ruralni razvoj Formirati odgovarajući organ ili organizaciju za ruralna plaćanja Doneti odgovarajući zakon kojim će se urediti oblasti poljoprivrede Doneti nacionalni program za poljoprivredu Osnovati odgovarajući savetodavni organ za ruralni razvoj Unapređivati registar poljoprivrednih i šumarskih gazdinstava Doneti nacionalni program za ruralni razvoj Unaprediti rad sistema tržišnog informisanja 2007. MPŠV 2007. MPŠV. pesticidima. MPŠV. LS 2007. MZ 2007. MDULS. NSRS 2007.

.Pojate-Kruševac-Kraljevo-Čačak-Pirot (E-761) .Novi Pazar-Sjenica .Užice-granica sa Republikom Srpskom . Mere i aktivnosti Putevi Modernizacija. MKI. unapređenje upravljanja i planiranja radova održavanja puteva uz prethodno ažuriranje podataka.Granica sa Crnom Gorom-Ribarići-Kosovo .Bujanovac-Makedonska granica (K-H) . . 5 i 6). rekonstrukcija i izgradnja infrastrukture. rekonstrukcija i izgradnja infrastrukture u drumskom saobraćaju .Pečenjevce-Grabovnica (K-H) .Niš-Prokuplje-Kuršumlika-Kosovo . LS 15 .Prosek-Bugarska granica (K-Hc) .Pirot-Leskovac-Lebane-Kosovo . Rok i nadležna institucija 2007-2012.Rehabilitacija/rekonstrukcija glavnih koridora osnovne mreže: .Izgradnja i sanacija magistralnih i regionalnih puteva iz NIP.Granica sa Rumunijom-Vršac-Pančevo-Beograd (E-70) .Modernizacija graničnih prelaza na K-H: Batrovci (sa Hrvatskom).Obilaznica oko Beograda: deonica A (Batajnica-Dobanovci).Rehabilitacija puta E-70 Subotica-Bačka Palanka.Grabovnica-Bujanovac (K-H. deonica C (Bubanj potok-Vinča) i deonica Đ (VinčaStarčevo).Izgradnja autoputa Beograd-Požega-Užice-Crna Gora (E-763).Horgoš-Beograd (izgradnja druge trake K-Hb) . . deonice B (sektor 4. Gradina (teretni terminal) i Ribarci sa Bugarskom. Helenik plan) .Sekcija Komren-Prosek (K-Hc) .Rekonstrukcija mostova sa ciljem poboljšanja njihove stabilnosti. JP „Putevi Srbije“.Izgradnja i sanacija više lokalnih puteva (NIP). NIP.Novi Pazar-Tutin .Podsticanje razvoja privredne infrastrukture Područje / problem Neadekvatna saobraćajna infrastruktura Ciljevi Modernizacija.Saobraćajnice nacionalnog značaja – završetak izgradnje Koridora X: . . . . Preševo (sa Makedonijom). sa Rumunijom.Bugarska granica-Zaječar-Paraćin .

Beograd-Pančevo-Vršac-granica Rumunije .(Niš)-Doljevac-Kastrat-Kosovo Polje . . Morave kod Ćuprije i most na Dunavu u sektoru Novog Sada.Rekonstrukcija i modernizacija železničkih čvorova Beograd.Smederevo-Luka Smederevo . MKI 16 .Niš-Preševo (K-H) . 2007-2012. Pančevo.Niš-Dimitrovgrad-granica Bugarske (K-Hc) . .Beograd-Mladenovac-Niš (K-H) . . JPŽS.Rekonstrukcija i nabavka novih vučnih i voznih sredstava.Mala Krsna-Požarevac-Majdanpek-Bor-Zaječar .Niš-Preševo-granica Makedonije (K-H) . . Novi Sad.Vrbnica (Bar) . Niš.Granica Hrvatske-Šid-Beograd (K-H) .Markovac-Despotovac .Petrovaradin-Beočin .Novi Pazar-Raška Izgradnja pruga: .Pored sanacije mostova uz remonte pruga.Subotica-Senta .Subotica-Beograd (K-Hb) . izgraditi most preko V.Beograd .Stalać-Kraljevo-Požega . sanirati Pančevački most.Modernizacija signalno-sigurnosnih i telekomunikacionih postrojenja za brzine od 160 km/čas i polaganje optičkih kablova na Koridoru 10.Železnički saobraćaj Rekonstrukcija i modernizacija železničkih pruga – prioriteti su: .Rekonstrukcija i modernizacija pruga nižeg ranga.Pančevo-Zrenjanin-Kikinda .Ruma-Šabac-granica BiH .Lapovo-Kraljevo-Lešak-Kosovo Polje-granica Makedonije .Subotica-Horgoš-granica Mađarske .Beograd-Mala Krsna-Velika Plana .Valjevo-Loznica .

.Donošenje nacionalne strategije o bezbednosti saobraćaja na putevima. LS. Poboljšanje bezbednosti saobraćaja na plovnim putevima: . . rekonstrukcija i izgradnja infrastrukture u vazdušnom saobraćaju: .Uspostavljanje radio-veze na plovnim putevima RS. Rečni saobraćaj Modernizacija. . Vlada 17 . Poboljšanje bezbednosti železničkog saobraćaja: . MKI T. MKI. „Plovput“ 2007. .Donošenje zakona kojim će se urediti bezbednost saobraćaja na putevima. MKI. MKI. JPŽS 2007.Izgradnja i modernizacija aerodroma Ponikve. 2012. održavanja i zaštite državnih puteva. Aerodrom „Nikola Tesla“.Poboljšanje plovidbenih uslova na plovnim putevima u Republici Srbiji i razvoj lučke infrastrukture. MKI.Donošenje zakona kojim će se urediti bezbednost železničkog saobraćaja. Vlada 2007. MKI. MKI 2007. JPŽS. JP „Putevi Srbije“ 2007. privatizacija i modernizacija javnih saobraćajnih preduzeća Vazdušni saobraćaj Modernizacija. rekonstrukcije. Aerodrom „Nikola Tesla“ i Aerodrom „Niš“. MKI. „Jat Airways“.Donošenje zakona kojim će se urediti prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju.Donošenje zakona o ugovorima u prevozu u železničkom saobraćaju. Donošenje dugoročnih programa razvoja i modernizacije JP u vazdušnom saobraćaju Privatizacija non core delatnosti Restrukturiranje JPŽS Donošenje programa/zakona restrukturiranja duga JP „Železnice Srbije“ Plan razvoja ljudskih resursa i daljeg smanjenja broja zaposlenih Privatizacija non core delatnosti. . luke 2007. Vlada. Poboljšanje bezbednosti saobraćaja na putevima: . rekonstrukcija i izgradnja infrastrukture u rečnom saobraćaju: . „Plovput“ 2008. .Formiranje rečnog informacionog sistema. „Plovput“. NIP trajno. MKI 2008.Izgradnja i modernizacija Aerodroma „Nikola Tesla“ i Aerodroma „Niš“.Bezbednost saobraćaja Poboljšanje bezbednosti saobraćaja Postizanje konkuretnosti javnih preduzeća Restrukturiranje.Donošenje srednjoročnog plana izgradnje.

JP PTT Telekomunikacije Sektor poštanskih usluga Konkurentnost Regulativa sektora telekomunikacija Potpuna digitalizacija fiksne mreže i razdvajanje dvojnika. . Vlada 2008. JP „Putevi Srbije“ 2007. „Plovput“. MTTU 18 .zakona kojim će se urediti prevoz tereta u drumskom saobraćaju.zakona kojim će se urediti unutrašnja plovidba. zakona kojim će se urediti vazduhoplovstvo. „Jugoregistar“ 2007. MKI Izdavanje licenci za nove učesnike na telekomunikacionom tržištu Stvarati uslove za liberalizovan pristup tržištu telekomunikacija Kontinuirano praćenje. usaglašavanja propisa i standarda EU 2007-2009. MKI. Poboljšanje konkurentnosti Izrada nove i poboljšanje postojeće regulative 2007-2009. Realizacija Projekta institucionalne izgradnje sektora za transport u MKI - 2009. Telekom. MKI. MKI. RATEL. JP PTT „Srbija“ 2007-2012.zakona kojim će se urediti prevoz putnika u drumskom saobraćaju. MKI.Zaštita životne sredine Poboljšanje zaštite životne sredine Formiranje programa za poboljšanje zaštite životne sredine u svim vidovima saobraćaja Preispitaće se sistem naknada za korišćenje infrastrukture i uvođenje „ekološke naknade“ u drumskom saobraćaju Donošenje strategije koja će se odnositi na razvoj saobraćajnog sistema sa operativnim akcionim planovima i definisanim ciljevima razvoja po granama saobraćaja Donošenje: . MKI. Vlada Poštanske usluge Sektor poštanskih usluga Intezivan investicioni razvoj JP PTT saobraćaja „Srbija“ Formiranje nezavisne regulatorne uloge agencije za poštanski saobraćaj Privatizacija PTT-a Povećati ulaganja Povećati ulaganja Završetak privatizacije telekomunikacionih preduzeća MKI 2007-2009. MKI 2007-2012. dostizanje ukupne gustine fiksnih telefonskih priključaka od 42%. RATEL Turizam Područje / problem Regionalizacija Ciljevi Turističko strukturisanje Republike Srbije Mere i aktivnosti Plasiranje i promocija turističkih klastera koji nisu zasnovani na administrativnim granicama Rok i nadležna institucija 2007-2008. Vlada Zakonska i institucionalna rešenja Usklađivanje zakonske regulative sa direktivama i odlukama EU 2007. MNZŽS. MKI. . MKI. pokrivanje najvećih gradova Republike Srbije mobilnom mrežom treće generacije. Zakona o izmeni i dopuni Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

MTTU 2007. MTTU. MTTU 19 . TO.Područje / problem Ciljevi Mere i aktivnosti Indetifikovanje osnovnih. MTTU. renoviranje i modernizacija postojećih kapaciteta Razvoj novih investicionih projekata (tzv. MF Turističke kompanije i rivalitet 2007-2012. greenfield projekti) Program za kategorizaciju i kvalitet Program stvaranja dodatne ponude Poboljšanje saradnje i nivoa udruživanja u okviru smeštajnog sektora. itd. MTTU 2007-2008. konkurentnih turističkih proizvoda klastera u cilju plasiranja na svetsko turističko tržište Preciziranje veza u vrednostima podneblja i ljudi sa Evropskim tržištem Razvoj marketing sistema i strateškog marketing plana Izrada programa razvoja turizma u Nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima Formiranje agencije za razvoj turizma Formiranje fonda za razvoj turizma Kreiranje državne podrške u izgradnji konkurentnih turističkih klastera Rehabilitacija. Elaboriranje sistema kvaliteta Formiranje odbora za kvalitet Kreiranje oznaka kvaliteta i procedura Uspostavljanje nacionalne komisije/odbora za zaštitu potoršača. PS Program razvoja turističkog sistema kvaliteta Uslovi tražnje Program zaštite potrošača Program razvoja turističkog informacionog sistema (informativni centri. imidž. rast i izgradnju konkurentnosti Program poboljšanja i razvoja smeštajnih kapaciteta 2007-2008.) 2007. brošure. RZR 2007. MTTU. Kreiranje odgovarajućeg pozicioniranja Republike Srbije i njenih turističkih područja Program izgradnje turističkog informacionog sistema Republike Srbije Plan poboljšanja sadržaja i opreme u informativnim centrima Rok i nadležna institucija Nacionalni parkovi i zaštićena područja Institicionalna organizovanost Razvoj turizma u Nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima Formiranje potrebnih instrumenata uticaja na razvoj. pozicioniranje.

LS 20 . Program poboljšanja javnih Plan poboljšanja opšte ponude javnih usluga. MTTU Faktori proizvodnje Osnivanje radnog tela/komisije radi definisanja. otpadne Plan primene u turizmu alternativnih izvora energije koji ne zagađuju okolinu.) Program razvoja dodatne turističke ponude (trgovina. smeće i recikliranje) Uvođenje sistema prikupljanja otpada i postrojenja za reciklažu. kopno i voda) turističkih destinacija Kreiranje sistema odmorišta i vidikovaca sa potrebnom opremom Plan poboljšanja i kreiranja usluga i opreme u marinama Plan poboljšanja usluga aerodroma i vazdušnih veza sa Republikom Srbijom. MNZŽS. Osnivanje Destinacijske menadžment kompanija (DMK).Sektor podrške/ ponude Program upravljanja destinacijom i implementacija (saradnja. usluga (elektro i vodosnabdevanje. dogovori. itd. gastronomija.) Osnivanje Destinacijske menadžment organizacije (DMO). Plan poboljšanja usluga javnog saobraćaja i povezanosti. vode. Stvaranje sistema za kontrolu divljih odlagališta otpada. implementacije i kontrole kriterijuma označavanja/kriterijuma dodele oznaka Kreiranje područja za kupovinu Program ponude lokalnih zanata Program promocije lokalnih pijaca Oblikovanje proizvoda i aktivnosti koji će se realizovati u skladu sa predlozima Strategije razvoja turizma Republike Srbije Oblikovanje specijalnzovanih proizvoda. putničke agencije. 2007-2008. MKI 2007-2008. Formiranje komisije za poboljšanje javnih usluga i sadržaja. MTTU 2007. Izgradnja kanalizacionog sistema i sistema recikliranja. itd. Plan poboljšanja taksi usluga. aktivnosti i iskustva za turiste Program povećanja ponude usluga putničkih agencija Program povećanja kvaliteta usluga i estetike kompanija/putničkih agencija Program poboljšanja dostupnosti Otvaranje alternativnih saobraćajnih drumskih pravaca između različitih i pristupa (vazduh. MTTU. Kreiranje atributa s dodatnom vrednošću u sklopu gastronomske ponude Republike Srbije Kreiranje specifičnih oznaka za objekte sa ponudom hrane i pića 2007. aktivnosti. ugostiteljstvo. MTTU.

opreme i usluga na području reka. MPS 2007. usavršavanja Promovisanje dogovora sa postojećim turističkim školama i fakultetima Program razvoja malog i Program kreditiranja/sredstava za finansiranje MSP srednjeg preduzetništva u Stvaranje organizacije odgovorne za implementaciju programa turizmu Program olakšica i podsticaja za Stvaranje adekvatnog sistema poreskih olakšica i ostalih dažbina razvoj (kamatne stope. 2007. naknade. opremu.Program poboljšanja drumskih informacija i sistema označavanja Program i planovi poboljšanja i održavanja reka i jezera Kreiranje sistema označavanja. TO. urbanu Poboljšanje izgleda lokalnih kompanija estetiku.) Stvaranje adekvatnog sistema podsticaja Formiranje komisije stručnjaka za indetifikaciju potreba i prioritetnih aktivnosti 2007-2012. MP 2007. pristup kopnom. kulturno i prirodno Program za poboljšanje resursa i atrakcija nasleđe. MTTU. Kontrola i sprečavanje bespravne gradnje Formiranje komisije eksperata za identifikaciju potreba i prioritetnih aktivnosti Programi edukacije i stručnog Kreiranje odgovarajućih programa edukacije i stručnog usavršavanja. MTTU. itd. subvencije. MTTU 2007-2012. projekti nabavke opreme i sredstava za kulturne i sportske delatnosti. itd. LS Kreiranje adekvatne infrastrukture. MF 21 . Kreiranje različitih kategorija označavanja. MTTU. osvetljavanja i poboljšanje propratnih usluga) Gradski/opštinski planovi koji se Očuvanje starih gradova i naselja odnose na: okolinu. pristupnost. jezera i priobalja (otpadne vode. atrakcije. LS 2007. sistemi označavanja.

praćenje i evaluaciju Donošenje programa za permanentnu edukaciju stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite Redefinisanje pojmova i grupa korisnika u odgovarajućim zakonima i drugim propisima Edukacija zaposlenih u javnim službama za novi pristup pravima korisnika i efikasniju organizaciju rada Uvođenje metoda voditelja slučaja u centrima za socijalni rad Donošenje propisa kojima se definišu standardi usluga. dečje zaštite i zapošljavanja Ojačavanje postojećih službi i objedinjavanje njihovih aktivnosti Formiranje jedinstvene evidencije materijalnih davanja Uspostavljanje i razvijanje metodologije za identifikaciju potreba ranjivih grupa – dece i odraslih Predlaganje i usvajanje međuresorskog protokola o saradnji kojim će se definisati obaveze i oblici saradnje različitih sistema Donošenje Protokola o saradnji na lokalnom nivou. MRZSP 2008. invalidi. stari. MRZSP MRZSP. MRZSP 2009. LS Efikasniji sistem materijalnih pomoći Razvijanje mreže usluga u zajednici Integralni pristup u identifikovanju potreba i planiranju usluga u zajednici Uvođenje sistema kvaliteta u socijalnu zaštitu 22 . MRZSP 2008. LS 2007. ZSZ.ZSZ 2008. planiranje. MRZSP 2008. MRZSP. MRZSP.Socijalna politika Područje / problem Unapređenje zaštite najsiromašnijih građana Ciljevi Obezbeđivanje egzistencijalnog minimuma Mere i aktivnosti Usklađivanje visine socijalnih transfera sa devinisanom linijom siromaštva i u skladu sa dostignutim stepenom ekonomskog razvoja. MRZSP. LS 2007-2012. MRZSP. LS 2007-2012. MRZSP. marginalizovane grupe. MRZSP 2007-2012. MRZSP. usluga i ishoda na svim nivoima Unašređenje materijalno-tehničkih. LS 2008. ZSZ 2007-2012. sistem licenciranja i akreditacije i unapređuje sistem kontrole Implementacija standarda usluga u sistem socijalne zaštite Uvođenje nezavisnog zastupanja Uvođenje u sistem kodeksa profesionalnog ponašanja Uvođenje u sistem akreditacije i licenciranja Formiranje jedinstvene baze podataka koja omogućava praćenje potreba. ZSZ . MRZSP 2008. OI 2007. MRZSP 2007. žrtve zlostavljanja) Izrada strateških i akcionih planova usluga na različitim nivoima Formiranje lokalnih saveta za socijalna pitanja Obezbeđivanje transparentnijeg i efikasnijeg sistema uvođenja jasnih procedura i potpunog informisanja korisnika Uvođenje stručnih standarda koji se odnose na procenu. ZSZ. MRZSP. MRZSP. kadrovskih i infrastrukturnih uslova rada Rok i nadležna institucija 2007. za procenu i zadovoljavanje potreba posebno ranjivih grupa (deca. MRZSP 2007. MRZSP. MRZSP. LS 2007. ZSZ 2008. ZSZ 2007. ZSZ 2006. ZSZ. LS MRZSP. SU 2007. odnosno realnim mogućnostima države Razvijanje programa za zapošljavanje radno sposobnih korisnika materijalnog obezbeđenja Priprema propisa kojima se regulišu materijalna davanja u oblasti socijalne zaštite.

standardi usluga i kontrola ostvarivanja prava koja je lokalna samouprava u obavezi da obezbedi građanima Priprema. LS.Teritorijalno i funkcionalno dostupne usluge Uspostavljanje sistema profesionalnog napredovanja kroz kontinuirano profesionalno obrazovanje Donošenje propisa kojima se reguliše način vođenja evidencije i dokumentacije u sistemu socijalne zaštite Priprema. patronažne usluge. NSRS 2006-2008. NSRS 2007. pod istim uslovima. predlaganje i donošenje propisa kojim će se definisati minimalna stopa izdvajanja iz budžeta opštine za socijalnu zaštitu Donošenje propisa iz nadležnosti lokalne samouprave kojima se utvrđuju dodatna prava. MRZSP. ZSZ 2007. kao i propisa i mera koje podstiču razvoj donatorstva i volonterskog rada Donošenje srednjoročnog plana transformacije ustanova Donošenje posebnih planova transformacije za svaku ustanovu Prilagođavanje postojeće mreže transformaciji ustanova Donošenje posebnih programa za obuku i usavršavanje svih učesnika u zaštiti korisnika na smeštaju 2007. predlaganje i donošenje izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana. MRZSP. MDULS. NSRS 2008. MPS. MF. NSRS 2009. USZ 2007. MF. LS 2008. MRZSP.. predlaganje i donošenje propisa o kriterijumima za distribuciju sredstava solidarnosti iz budžeta RS i AP za nerazvijene opštine Razvoj usluga i službi za podršku prirodnoj porodici (savetodavne. Vlada. Stvaranje uslova za korišćenje postojećih usluga u lokalnoj zajednici koje treba da budu inkluzivne za decu. MRZSP. MRZSP. stare i sve osetljive grupe Priprema. MRZSP. LS 2007. MF 2007. kao i bliži uslovi i vrste usluga kojima se zadovoljavaju sve potrebe građana. MZ.. LS 2007-2012. RZS 2008. Vlada. male stambene zajednice. „kuća na pola puta” i sl. predlaganje i donošenje zakona kojim će se propisati minimalna prava. MRZSP. MRZSP. NSRS 2007-2012. MRZSP. CSR. invalidne osobe. MRZSP. Vlada. ZSZ 23 . MK. USZ 2007. MRZSP 2007. LS. MRZSP. MRZSP. edukativne. LS 2007-2012. MRZSP. za sve akreditovane i licencirane davaoce usluga Uvođenje poreskih i drugih stimulativnih mera za ulaganje i obavljanje delatnosti socijalne zaštite Donošenje zakona kojim će se urediti udruženj. Vlada.. LS 2007-2012. MRZSP. Vlada. ZSZ. MRZSP. kojima će se obezbediti dostupnost budžetskih sredstava. usluge klubova i dnevnih centara sa raznovrsnim sadržajima) Razvoj usluga različitih oblika smeštaja u drugu porodicu Razvoj ustanova malih smeštajnih kapaciteta za nedostajuće usluge za zbrinjavanje korisnika (mali domovi. u skladu sa standardima i procedurama definisanim na nacionalnom nivou Priprema.

LS. LS 2007. USZ. MRZSP 2007. prikupljanje i analiza predloga projekata Rad podkomisije i komisije na odabiru projekata za finansiranje Praćenje sprovođenja projekata i utroška sredstava Prikupljanje i analiza zahteva za finansiranje programskih aktivnosti Rad Komisije za odobravanje finansijskih sredstava za programske aktivnosti i analiza izveštaja o realizaciji programskih aktivnosti Prikupljanje i analiza zahteva za finansiranje Rad Komisije za odobravanje finansijskih sredstava za programske aktivnosti. MRZSP Objavljivanje javnog poziva za podnošenje predloga projekata. LS 2007-2012.. Vlada 2007. MRZSP.Priprema. MRZSP. predlaganje i donošenje propisa kojim će se regulisati neodložne intervencije Priprema za donošenje i zaključivanje opštih i posebnih protokola koji obezbeđuju sinhronizovano delovanje svih javnih službi u pružanju neodložnih intervencija Uvođenje 24-časovnog dežurstva za neodložne intervencije u centrima za socijalni rad Osnivanje i podrška SOS službi Organizovanje službi prihvata na lokalnom nivou Selekcija i obuka dežurnih porodica za urgentni porodični smeštaj dece Oblast zaštite osoba sa invaliditetom Položaj osoba sa Razvoj i primena novog invaliditetom. MRZSP 2007-2012. MRZSP 2007. USZ 2007. MRZSP 24 . analiza izveštaja o realizaciji programskih aktivnosti i praćenje utroška sredstava 2007. MRZSP 2007. uz poštovanje strateškog okvira i plana svih ratifikovanih akcije za unapređenje položaja međunarodnih konvencija iz osoba sa invaliditetom oblasti ljudskih prava Nepostojanje dobro vođene evidencije o broju osoba sa invaliditetom i njihovim potrebama Nedovoljna finansijska podrška projektima udruženja i organizacija osoba sa invaliditetom Razvoj mehanizma evidencije osoba sa invaliditetom Podrška projektnim aktivnostima organizacija OSI Podrška unapređenju tehničko prostornih uslova rada u organizacijama osoba sa invaliditetom Podrška programskih aktivnosti organizacija osoba sa invaliditetom na mesečnom nivou Izrada i usvajanje nacionalnih smernica i akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Razvoj i koordinacija aktivnosti ključnih aktera za primenu nove politike unapređenja položaja osoba sa invaliditetom Izrada sektorskog plana akcije za unapređenje OSI Socijalno stanovanje uz podršku i dnevni centri za osobe sa invaliditetom Razvoj baze podataka kao dela mehanizma za evidenciju OSI 2007. CSR 2007.

. MKI.Podzakonski akti. nedefinisanost regionalnog institucionalnog okvira.Prostorno planiranje Područje / problem Nekoordiniranost regionalnog i prostornog razvoja sa razvojnim prioritetima Republike. . MF. MKI 2007-2008. .. MP 2007-2012. MKI 2007. Vlada 2007-2012. pokrajinskom i lokalnom nivou.Doneti poseban pravni akt koji definiše potrebna znanja i iskustva za bavljenje regionalnim i prostornim planiranjem. .Definisati oblike dugoročnog izvora finansiranja planskih aktivnosti.Jačanje Republičkog saveta za ravnomerni regionalni razvoj i regionalne kapitalne investicije.Razmatranje mogućnosti formiranja novog ministarstva koje bi obavljalo poslove državne uprave u oblasti regionalnog razvoja i prostornog planiranja. APP 2007. MKI Unapređenje znanja i usaglašavanje sa sistemom regionalnog i prostornog Stvaranje infrastrukture znanja u oblasti strateškog lokalnog i 25 .Donošenje strategije koja će se odnositi na pitanje prostornog razvoja Republike Srbije Institucionalni instrumenti: − Formiranje odgovarajućeg organa. . Ekonomsko -finansijski instrumenti: − Fondovi za prostorno planiranje i usmeravanje razvoja na državnom.Obezbeđivanje adekvatne kadrovske strukture u institucijama prostornog planiranja na različitim nivoima. neusaglašenost klasifikacije područja sa EU standardima Ciljevi Uspostavljanje planskih regiona Mere i aktivnosti Regulatorni instrumenti: .Registar prostornog planiranja u MKI.Stvaranje informacione osnove i praćenje realizacije planova . Razrada sadržaja prostornih planova na lokalnom i regionalnom nivou (Pravilnik. Ekonomsko-finansijski instrumenti: . MKI 2007-2008. . Regulatorni instrumenti: . odnosno organizacije na nacionalnom i regionalnom nivou. MKI. pravilnici.Definisanje savremenog legislativnog okvira za prostorno planiranje.Politika prostornog razvoja. APP. . MKI. . . . Rok i nadležna institucija 2007.Utvrđivanje metodologije prostornog planiranja. APP 2007. Regulatorni instrumenti: . Institucionalni instrumenti: . RM 2007. MDULS 2007-2012.Zakoni relevantni za oblast prostornog planiranja. MP Nefunkcionalan sistem planiranja i upravljanja prostornim razvojem Stvaranje sistema modernog prostornog planiranja 2007. MP. Vlada 2007.Formiranje nacionalnog saveta za prostorno planiranje. MDULS 2007-2009. APP 2007-2008. MKI.Regulativa. MKI. nepostojanje regionalne i prostorne politike.Definisanje institucija međuopštinske saradnje: grupe za usklađivanje razvojnih i prostornih planova na nivou više opština. MKI. Vlada 2007. uputstvo). MP.

Ekonomsko finansijski instrumenti: .planiranja sa EU regionalnog prostornog planiranja - Definisanje oblasti lokalnog i regionalnog prostornog (i urbanističkog) planiranja u visokom obrazovanju. APP 2008.Finansijska podrška međunarodnoj naučnoj saradnji. urbanističkog i prostornog planiranja.Osnivanje inovativnih centara za unapređenje znanja i prakse regionalnog. MKI.Saradnja istraživačkih institucija na regionalnom i evropskom nivou. Obezbeđenje sredstava za finansiranje istraživačkih studija. 2007-2012. MNZŽS 2007-2012. MEOS. MKI. MNZŽS.. MPS 2007-2012. 2007. MPS. Institucionalni instrumenti: . MEOI. LS 26 .Definisanje obaveznih istraživačkih studija. Finansijska podrška osnivanju inovativnih centara. MPS. Podrška istraživanjima u oblasti urbanističkog i prostornog planiranja.Pristup evropskim istraživačkim fondovima. . MNZŽS. . . MF. MNZŽS 2007-2012.Jačanje međunarodne saradnje u oblasti prostornog planiranja. APP .

posebno institucija i organa zaduženih za planiranje. izdavanje dozvola. LS 2008. LS 2008. LS 2008. MPŠV. LS 2008. kontrolu i praćenje. LS 2007. LS 2007. LS 2008. LS 2010. kao i upravljanje projektima Jačanje administrativnih kapaciteta za efikasnije sprovođenje propisa u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom i regionalnom nivou Unapređenje rada inspekcijskih službi kroz poboljšanje koordinacije opštinskih i republičkih inspekcija Osnivanje sekretarijata za zaštitu životne sredine u onim opštinama koje ih nemaju Osnivanje/jačanje opštinskih fondova za zaštitu životne sredine Nedostatak bezbedne vode za piće u svim regionima Obezbeđivanje vode za piće odgovarajućeg kvaliteta u svim regionima Studije izvodljivosti za poboljšanje vodovodnih sistema na kritičnim lokacijama Studije izvodljivosti za proširenje centralnog vodovodnog sistema na seoska područja Izrada studije o regionalnom vodosnabdevanju Sprovođenje mera za glavna izvorišta vodosnabdevanja u skladu sa važećim zakonima Poboljšanje proizvodnje i distribucije vode za piće 27 .Politika zaštite životne sredine Područje / problem Nedostatak strateških i planskih dokumenata na lokalnom i regionalnom nivou i u oblasti zaštite životne sredine Ciljevi Mere i aktivnosti Razvoj kapaciteta za pripremu strateških dokumenata i pripremu projekata Usvajanje strategija koje će se odnositi na pitanje održivog razvoja opština Usvajanje lokalnog ekološkog akcionog plana Usvajanje strategija i planova na regionalnom nivou u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima Priprema ili usaglašavanje lokalnih propisa u oblasti zaštite životne sredine sa nacionalnim propisima Rok i nadležna institucija 2007. LS 2008. LS 2008. LS Usvajanje i implementacija strateških dokumenata u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou Nedovoljni institucionalni i administrativni kapaciteti na lokalnom nivou za sprovođenje zakona u oblasti životne sredine Proširenje i jačanje kapaciteta u opštinskim službama i javnim preduzećima u oblasti zaštite životne sredine radi primene nacionalnih i lokalnih propisa Jačanje administrativnih kapaciteta na nivou opštine. LS 2008. LS 2008. LS 2008. LS 2009.

kao i sakupljačkih stanica za otpadna ulja i akumulatore Izgradnja transfer stanica za nove regionalne deponije Izgradnja postrojenja za reciklažu otpada na regionalnom nivou Izgradnja postrojenja za kompostiranje na regionalnom nivou Izgradnja postrojenja za iskorišćenje energije iz otpada (insineratora) na regionalnom nivou Smanjenje zagađenja na Regulacija Kriveljske reke saniranjem kolektora i konstrukcija novog tunela u flotacijskom jalovištu „Veliki Krivelj” (odobreno u nacionalnom lokacijama koje predstavljaju najveći rizik po životnu sredinu i investicionom planu) Sanacija jalovišta rudnika Veliki Majdan u opštini Ljubovija (odobreno u zdravlje ljudi Nacionalnom investicionom planu) Izgradnja postrojenja za tretman komunalnih i industrijskih otpadnih voda u osetljivim područjima Uspostavljanje/proširenje adekvatnog monitoringa emisija zagađenja životne sredine i postavljanje automatskih stanica za kontinualno praćenje kvaliteta vazduha Studija utvrđivanja prioriteta za sanaciju kontaminiranih lokacija u industrijskim područjima Implementacija remedijacije prioritetnih lokacija koje predstavljaju najveći rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi Podsticanje uvođenje čistijih tehnologija Izrada katastra značajnih izvora buke. MPŠV. LS 2010. LS. MNZŽS 2012. MNZŽS 2009. MNZŽS 2007. FZŽS 2010. LS. LS.000 stanovnika Rehabilitacija Velikog Bačkog kanala kod Vrbasa 2008. MNZŽS 2012. MNZŽS 2012. MNZŽS 2007. MPŠV 2010. LS 2010. LS 2008. FZŽS 2008. LS. LS 28 . kao dela integralnog katastra Studije izvodljivosti za uvođenje sistema daljinskog grejanja gradovima sa više od 20. MNZŽS. LS 2009. Nedovoljan i neadekvatan monitoring emisija zagađenja životne sredine Izrada mape područja sa rizikom od poplava Izgradnja objekata za zaštitu od poplava prema prioritetima Rešavanje problema upravljanja Izrada regionalnih i opštinskih planova upravljanja otpadom otpadom na regionalnom nivou Uspostaviti regionalne sanitarne deponije u svakom regionu prema tehničkim i operativnim zahtevima iz Direktive o deponijama 99/31/EC Sanirati postojeća smetlišta koja predstavljaju najveći rizik po životnu sredinu Proširenje obima sakupljanja komunalnog otpada Uspostavljanje lokacija za sakupljanje komunalnog opasnog otpada. MNZŽS 2008. FZŽS 2010. vode i zemljišta uzrokovano emisijom iz sektora energetike. LS.Česte poplave koje izazivaju velike štete Neadekvatno upravljanje otpadom. LS. LS 2009. industrije i transporta u industrijski razvijenim oblastima. nedovoljno regionalno povezivanje opština u cilju zajedničkog upravljanja komunalnim otpadom (nedostatak sanitarnih deponija i veliki broj smetlišta) Zaštita od poplava Zagađenje vazduha. FZŽS 2007. LS 2010. LS 2008. MNZŽS.

LS 2009. papir. koja je u pripremi Povećati stope ponovnog iskorišćenja i reciklaže ambalažnog otpada (staklo. MNZŽS. karton. LS 2009. LS 2010.Izuzetno niska stopa prečišćavanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda Neefikasan sistem finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou i nedostatak ekonomskih podsticaja Obezbediti prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u naseljima u kojima postoji organizovano snabdevanje vodom i industrijskih otpadnih voda koje značajno utiču na neposredni recipijent i na kvalitet voda u osetljivim zonama Razvoj i implementacija sistema za finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou Izgradnja kanalizacionih sistema i postrojenja za tretman otpadnih voda Obezbediti prečišćavanje industrijskih otpadnih voda revitalizacijom postojećih uređaja i izgradnjom novih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz industrija koje ispuštaju opasne materije Obezbediti revitalizaciju i normalno funkcionisanje postojećih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda naselja 2012. LS 2012. pre svega kod dece i omladine Implementacija programa za razvijanje svesti javnosti o odvojenom sakupljanju i reciklaži 2009. LS 2012. LS 2009. LS Razviti višegodišnji plan za finansiranje investicija u opštinama Primena principa pune nadoknade troškova za vodosnabdevanje i odnošenje otpada Uvođenje opštinskih ekoloških taksi Uvođenje podsticaja regionima sa ugroženom životnom sredinom Uvođenje podsticajnih ekonomskih mera za lokalne privredne subjekte koji koriste čistije tehnologije i smanjuju zagađenje Implementacija nacionalne strategije koja se odnosi na pitanje održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara. LS 2012. LS 2012. metal i plastika) na 25% od njegove količine Podsticati iskorišćenje energije iz otpada Realizacija instrumenata Kjoto protokola Izrada programa zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara Donošenje i realizacija planova ozelenjavanja i pošumljavanja Razvijanje svesti o neophodnosti zaštite životne sredine. LS 2010. LS 2010. LS 2008-2010. LS 2012. smanjenje potrošnje energije i sirovina i stimulisati reciklažu otpada Neadekvatno upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima i gubitak biodiverziteta Nedovoljno znanje i motivacija stanovništva i nizak nivo učešća građana u odlučivanju o životnoj sredini Unapređenje sistema upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima Razvijanje javne svesti stanovništva o značaju zaštite životne sredine 29 . LS Neodrživo korišćenje prirodnih resursa Podsticati održivo korišćenje prirodnih resursa. LS 2010. LS 2007-2009.

porez na prihode od nepokretnosti. MDULS zakonsko pravo na posedovanje Važeći Zakon o lokalnoj samoupravi.) prebaciti u status izvornih prihoda LS Osposobiti LS da razvijaju svoje Formirati odgovarajuća tela u okviru opštinske uprave za strateško i akciono2007-2008. MEOI koncesije) za izgradnju komunalne infrastrukture i određenih objekata na teritoriji opštine (eksploatacija peska i šljunka. MF. uz stvaranje 2007-2012. objekata banjskog i seoskog turizma) Donošenje. izgradnja sportsko rekreativnih objekata. MP. ruda nemetala. implementacija i kontrola programa privatizacije komunalnih preduzeća u funkciji tržišnog poslovanja Uvođenje novog sistema naplate gradske rente 2007-2012. porez na dobitke od igara na sreću.Uloga lokalne samouprave (LS) Područje / problem Ostvarivanje prava građana na lokalnu samoupravu Ciljevi Mere i aktivnosti Rok i nadležna institucija Uspostaviti sistem prava koji je Usvojiti Predlog zakona o ratifikaciji Evropske povelje o lokalnoj samoupravi 2007. itd. LS 2007-2012. MF i šumarstva.porez na prihode od poljoprivrede 2007. MF ostvarivanje održivih sopstvenih regulisani postojećim zakonima (prihoda od naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa i naknade za zaštitu životne sredine) izvora prihoda LS Pojedine oblike prihoda (cedularni porezi . LS i jačanje drugih oblika povezivanja opština Razvoj informatičke mreže u opštinskim upravama 2007-2012. MDULS. uskladiti sa ustavnim i zakonskim rešenjima koja se odnose na imovinu LS imovine Obezbediti preduslove za Zakonski urediti raspodelu ustupljenih prihoda jedinicama LS koji nisu2007. LS planiranje i pisanje projekata baziranih na tim planovima strateške planove održivog razvoja i uspešno sprovode Podizanje kapaciteta opština za strateško i akciono planiranje edukacijom 2007-2012. LS njihovu implementaciju zaposlenih Dalje jačati postojeće institucionalne oblike udruživanja opština. NS kompatibilan sa zakonodavstvom (EPLS) EU i sistemima LS u EU i zemljama u okruženju Svojinska prava lokalne samouprave Lokalnim samoupravama vratiti Doneti zakon kojim će se urediti pitanje imovine lokalne samouprave 2007. LS Finansijska stabilnost lokalnih samouprava Jačanje institucionalnih kapaciteta LS Izgradnja i modernizacija komunalne infrastrukture Omogućiti LS da ulaze u koncesione i ostale finansijske aranžmane u cilju izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture Razvoj komunalnih delatnosti Proširiti pravo LS za ulazak u koncesione aranžmane (davanje garancije za 2008-2009. MP. LS Neadekvatna valorizacija Efikasna valorizacija prostora 30 .

godine 31 . godine i realizaciji mera i Srbije za period 2007.prostora Kontrola prenamene poljoprivrednog u nepoljoprivredno zemljište Liberalizacija i efikasnost službi za izdavanje poslovnih lokacija Uređenje novih prostora za poslovno angažovanje kapitala Monitoring Područje / problem Implementacija Strategije regionalnog razvoja Republike Srbije za period od 2007. do 2012. aktivnosti iz Akcionog plana. godine Ciljevi Mere i aktivnosti Rok i nadležna institucija Praćenje realizacije Strategije Izrada godišnjih izveštaja o ostvarivanju Strategije regionalnog razvoja2007-2012. RZR. do 2012. do 2012. MP. RM regionalnog razvoja Republike Republike Srbije za period od 2007.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful