Seminari de coordinació de matemàtiques Primària-secundària

Curs 2011-2012

Introducció 

Aquest seminari s¶inicia al curs escolar 2007-2008. Ha canviat moltes vegades la seva metodologia, en funció de les necessitats del professorat. 

Publicacions 

Moodle: agora.xtec.cat/se-tarragones/moodle 

Currículum i innovació/ Actualització de continguts i metodologia (curs 2010-2011) 

http://agora.xtec.cat/se-tarragones/moodle/course/view.php?id=5022

Publicacions 

Sites: https://sites.google.com/site/semprisecmat

Objectius 

l seminari permanent de coordinació entre els professors de matemàtiques de primària i secundària dels centres públics i privats de la zona, és una de les activitats promogudes per la inspecció amb la col·laboració dels directors/es de la zona durant els 6 últims anys, per tal de: 

Millorar la comunicació dels centres de primària i secundària públics i concertats de la zona.

Objectius 

Conèixer com es treballa els diferents continguts de les matemàtiques, al llarg de les etapes de primària i E.S.O. 

Compartir experiències entre els professors que participin en el seminari.

Objectius 

Presentar els treballs al grup, amb els materials elaborats pel professor i els recursos utilitzats per l'alumnat. 

Prioritzar recursos de l'entorn més immediat als alumnes (monuments de la nostra ciutat, el propi edifici del centre, treballs realitzats en altres àrees, etc.).

Escoles, col·legis i instituts participants
Els centres que hi participen són: 
      

ESC El Miracle (Tarragona) ESC l'Arrabassada (Tarragona) ESC Saavedra (Tarragona) ESC Pau Delclòs (Tarragona) Col·legi Mare de Déu del Carme (Tarragona) Col·legi Sant Pau Apòstol (Tarragona) INS Pons d'Icart (Tarragona) Col·legi Lestonnac-l'Ensenyança (Tarragona)

Metodologia 

Sessions: 5 sessions de 3h + Visita a un centre educatiu. Metodologia: Activa i participativa. 

Què hem de fer o mostrar?? 

Bones pràctiques? 

Relacionades amb el currículum de les matemàtiques o amb la competència matemàtica.

Per exemple.............. 

Títol: Bona pràctica: Utilització de les TAC a l¶àrea de les matemàtiques. Concretament amb l¶alumnat amb P.I

Quins continguts, temes propostes podem treballar aquest curs? 

Nombres i operacions: significats, estratègies i simbolització. Mesura, estimació i càlcul de magnituds. Formes geomètriques, representació i organització en l¶espai. Resolució de problemes.   

Quins continguts, temes propostes podem treballar aquest curs? 

Càlcul mental. Projectes de treball relacionats amb les matemàtiques. Bones pràctiques. Innovació. Projectes de centre.    

Quan?
09-11-2011 Primera sessió 25-01-2012 Segona Sessió 29-02-2012 Tercera Sessió 21-03-2012 Quarta sessió 25-04-2012 Cinquena sessió Juny o Maig Pendent de confirmació

Temes a tractar i responsables
Sessió Primera Segona Tercera Quarta Cinquena Sisena Responsables
Escola Saavedra
Col·legi Lestonnac-l'Ensenyança

Temàtica
Inici de seminari.
Unitat didàctica Integrada

Col·legi Sant Pau Apòstol

Complementaria/ ³Joc de la vida´ (ABQUA Treball per racons
Resolució de problemes

Escola L¶arrabassada / Escola Saavedra

Escola El Miracle

____________ ___________

Coordinador 


em@il: mespejo6@xtec.cat Telèfon: 977237619

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful