P. 1
simpozion_2009

simpozion_2009

|Views: 983|Likes:
Published by onyatt

More info:

Published by: onyatt on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

Sections

 • Sistemul educativ din Finlanda -
 • posibilăop iune pentru învă ământul
 • Educa ia timpurie,
 • o nouăprovocare pentru
 • Educa ia pentru to i:
 • Educa iași folosirea
 • tehnologiilor informatice
 • Proiectele multilaterale
 • Asigurarea calită ii -
 • Doveziși argumentare în
 • Modernizarea învă ământului -
 • necesitate obiectivă
 • Cultivarea creativită ii la
 • preșcolari prin activită ile
 • Portofoliul elevului -
 • modalitate concretăde învă are
 • Aplicarea teoriei inteligen elor
 • Stimularea poten ialului de inteligen ă,
 • a comunicăriiși creativită ii preșcolarilor prin
 • Însemnătateași rolul artei
 • Învă ământul românesc între tradi ie
 • Agresivitatea umană-
 • Clasicși modern în sistemul
 • Tradi ionalși modern în demersul
 • Tradi ionalși modern în
 • Stiluri de predare - stiluri de învă are -
 • Integrarea metodelor moderne în
 • activită ile de educare a limbajului
 • Abilită ile practice între
 • Posibilită i de optimizare a
 • auditului intern în
 • Căi de perfec ionare a controlului
 • de gestiune ca parte a controlului
 • managerial în învă ământul
 • O modalitate de integrare
 • a elevilor cu c.e.s
 • Unele considera ii privind leadership-ul
 • - op iune de ameliorare a managementului
 • Modelul clasicși modelul modern
 • Copiii ne înva ă
 • Avem o arăfrumoasă, săo facem
 • Utilizarea calculatorului în
 • Producerea energiei electrice
 • Metodele activeși rolul lor
 • Echilibrul ra ional între activitate,
 • Redimensionarea politicilor
 • Ce anume ne înva ăpe noi înșine
 • Influen a diferitelor tipuri de exerci ii
 • Importan a activită ilor extrașcolare
 • în procesul de învă ământ. Vizita
 • Învă ământul românesc între
 • Procesul de învă ământ ca rela ie
 • Timpși anotimp
 • Stimularea creativită ii elevilor
 • prin orele de geometrie la
 • Educa ia non-formală-
 • cadru propice pentru dezvoltarea
 • Activizarea elevilor prin metode
 • Transdisciplinaritatea -
 • Școala incluzivă-
 • Evaluarea între tradi ional
 • Metode moderne de încurajare
 • Politicișcolare în domeniul formării
 • Metode tradi ionaleși metode
 • moderne în predarea temei
 • Revistașcolară-
 • Metoda simulării folosind mediul AEL
 • Activităţi extracurriculare realizate
 • pentru stimularea creativităţii
 • Metode, tehnicişi forme de lucru
 • în sprijinul educării inteligenţei
 • Jocul, folclorul copiilor, colindulşi
 • cântecul religios - principalele căi de
 • Strategii tradiţionaleşi moderne
 • utilizate pentru stimularea lecturii
 • Promovarea dimensiunii europene în
 • educaţie prin intermediul proiectelor
 • Înlăturarea efectelor abandonului
 • școlar prin implementarea
 • Metodeși tehnici de muncăintelectuală
 • adaptate pentru preșcolari în vederea
 • Învă ământul primar în context
 • Aspecte privind managementul
 • Formarea continuă
 • Promovarea demersurilor creative
 • Colaborarea grădin ă-familie Leach Ramona
 • Modalită i alternative de evaluare
 • Analiza curriculumuișcolar -
 • programașcolarăla disciplinele
 • Op iuni strategice privind utilizarea
 • Concursurile - modalitate de stimulare
 • a copiilor de 5-7 ani pentru
 • Metodeși procedee moderne
 • utilizate în procesul instructiv-educativ
 • Paradigma psihopedagogicăa
 • Curriculumși realitate: acordul
 • Atelierul”Mâini de aur”-
 • Caiet de educa ie tehnologică-
 • Probleme specifice de actualitate
 • în învă ământul muzical
 • Managementul proceselor de
 • Metode didactice activizante
 • Educa ia antreprenorialăa elevilor de
 • clasa a III-a prin op ionalul
 • Excursia -
 • Mijloaceși procedee folosite pentru
 • explicareași în elegerea cuvintelorși
 • Limba română-
 • disciplina fundamentalăîn ciclul
 • Activită i extracurriculare realizate
 • pentru stimularea creativită ii elevilor
 • Manifestări climatice în arealul
 • municipiului Devași rolul lor în
 • Învă area prin cooperare Pleșa Claudia
 • Utilizarea tehnologiilor informa ionale
 • Activitatea op ională
 • Culturăși globalizare
 • Modelul constructivist în învă area
 • Importan a frazeologiei în cadrul
 • Clasicși modern în procesul
 • Primăvara - anotimp al renașterii
 • și învierii
 • Demersul integrat în predarea
 • elementelor de geometrie la
 • Autoevaluarea compunerilor,
 • Importan a convorbirii în
 • educarea limbajului
 • Parteneriatul educa ional -
 • Strategii didactice folosite
 • Colaborareașcolii cu familia -
 • Învă area prin servicii în folosul
 • Joculși creativitatea
 • Tehnologiile informa ionaleși de
 • Materialul didactic -
 • Activită ile practice în
 • Lumea basmelor românești -
 • Constructivismulși reevaluarea
 • Proiectul - metodăactivă
 • Rolul activită ilor
 • extrașcolare în dezvoltarea
 • Metodele activ-participative
 • din perspectiva învă ământului
 • Origami - arta plierii
 • Metode interactive de predare Suciu Alina
 • Utilizarea tehnologiei informa iei
 • Organizarea procesului de învă ământ
 • Un altfel de caiet pentru lectura
 • Probleme generate de sexul personajelor
 • Săcunoaștemși săînlăturăm
 • Parteneriat educa ional
 • Abordarea integratăa C.D.Ș. în
 • învă ământul primar
 • Necesitatea educa iei transdisciplinare
 • Descentralizarea -

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism

Simpozionul ”Învă ământul românesc între tradi ie și modernism” s-a desfășurat în cadrul manifestărilor ”Săptămâna educa iei”, organizate de Sindicatul Învă ământ Preuniversitar Hunedoara, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Jude ean Hunedoara și Casa Corpului Didactic Deva, în perioada 2 octombrie - 5 octombrie 2009. Simpozionul s-a desfășurat sub coordonarea unei echipe formate din: Paul Rusu Victor Bratu Coordonarea apari iei acestui volum a fost realizată de Sindicatul Învă ământ Preuniversitar Jude ul Hunedoara prin: Victor Bratu Paul Rusu.

Sindicatul Învă ământ Preuniversitar Jude ul Hunedoara, coordonatorii simpozionului și coordonatorii acestui volum nu își asumă responsabilitatea cu privire la con inutul lucrărilor, aceasta revenind autorilor.

ISSN 1844 - 203X Deva, 2010 Sindicatul Învă ământ Preuniversitar Jude ul Hunedoara Deva, 330065, str. Gheorghe Bari iu, nr. 2 tel/fax: 0254 211 642 e-mail: sip@siphd.ro ww.siphd.ro
4

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009

Facem, dar știm ce facem?
Cuvânt înainte
Acum trei ani, când a fost organizat pentru prima dată acest simpozion, școala românească avea, deja, la activ un deceniu de reforme declarate. Nu suntem, astăzi, mai aproape cu nimic de finalizarea acestui demers. Ba chiar mai mult, spre diferen ă de eterna muncă a lui Sisif, monotonă, în ceea ce privește educa ia, fiecare nou ”val” nu a făcut decât să ”scufunde” și mai mult ceea ce, de acum, nu mai este decât ”barca” educa iei românești. Se anun ă, în momentul în care acest volum vede lumina tiparului, noi și noi valuri, unul dintre cei mai utiliza i termeni ai noii ”viziuni” despre educa ia românească fiind acela de competen ă. Mult clamat de o vreme încoace, termenul de ”competenţă” poate fi și este utilizat cel pu in cu trei sensuri diferite. Astfel, poate desemna un a ști să faci circumscris unei discipline (efectuarea în scris a unei operaţii de adunare, construirea unui unghi drept cu ajutorul echerului etc.), cu alte cuvinte abordarea behavioristă (comportamentală) a competen elor. În al doilea rând, poate fi vorba despre un a ști să faci general (a argumenta, exprimarea orală şi scrisă, sintetizarea informaţiilor, transpunerea într-un alt limbaj, administrarea informaţiei, evaluarea, verificarea, managementul timpului, lucrul în echipă, căutarea informaţiei etc.), așa-numitele „competenţe transversale”, transferabile sau, cu alte cuvinte, instrumentele necesare unei activită i intelectuale și nu numai. Pe lângă aceste două sensuri, îl avem pe cel circumscris în cadrul sistemului de învă ământ, care constituie, de fapt, un melanj. În acest ultim sens, competenţa este utilizată ca o contextualizare a achiziţiilor (cunoştinţe, priceperi şi deprinderi), utilizarea acestora într-un anumit context, caracterul utilitarist fiind cu atât mai accentuat. Se pune atunci problema echilibrului între caracterul limitativ al oricărui învă ământ bazat pe competen e (dat chiar de dimensiunea pregnant utilitaristă a oricărei competen e) - tendin a actuală a educa iei românești, cel pu in programatic și un învă ământ ”generalist” (”demodata” cultură generală), axat pe acumularea de cunoștin e și, nu este o surpriză, dar pare să fi uitat toată lumea acest lucru, formarea de capacită i. Ruptură? Cu siguran ă... Competen a este eventual doar o posibilitate de integrare a cunoștin elor, a capacită ilor într-un anumit context, precis. Sună frumos enun area competen ei ”rezolvare de probleme” și, probabil, formarea ei cu succes, dar o astfel de competen ă nu îmi va permite să rezolv probleme la matematică, la fizică, economie etc. Pot avea însă capacitatea de a rezolva probleme, iar dacă voi dispune de cunoștin ele necesare, voi dovedi că posed competen a de a rezolva probleme de trigonometrie sau poate pe aceea de a rezolva probleme de economie etc. Ruptură? Cu siguran ă... Dacă vom lua orice programă școlară, vom sesiza rapid ruptura existentă între definirea unor competen e generale, competen e specifice și con inuturi... Ce se întâmplă de fapt? Aceeași veche boală a formelor fără fond a dorit aducerea în discu ie, cu o insisten ă aproape fetișistă, a unor concepte considerate moderne, în defavoarea unora apreciate ca prea rigide, păstrând însă obișnuin ele instituite în educa ia românească... Reîntorcându-ne la acel a ști să faci care constituie esen a oricărei competen e, este evident că întotdeauna voi ști să fac ceva sau altceva, dar nu mă voi putea opri doar la a ști să fac, o formă care nu numai că este goală, dar nici măcar nu se poate sus ine. Poate fi un ideal (pentru cine?) să pot sintetiza ideile dintrun text, dar nu voi reuși concret niciodată în măsura în care vocabularul meu curent se reduce la câteva sute de cuvinte sau nu voi reuși niciodată să sintetizez ideile dintr-un text economic (că tot suntem în plină criză economică determinată, fie scuzată părerea poate prea subiectivă, în primul rând de nepriceperea în ale economiei a celor care ne conduc, în pofida plajei lor foarte largi de competen e) dacă nu cunosc economie. De altfel, se poate vedea foarte simplu caracterul în realitate (în primul rând) mediatic al acestui demers (chiar dacă, în prelungire, devine după aceea normă educa ională) dacă observăm că a ști precede pe a face chiar și în sintagma a ști să faci (condi ie, de altfel, a umanului și posibilitate a educa iei). Din păcate, popularizarea sa mai ales sub forma că în școala românească este prea multă informa ie (ceea ce nu înseamnă că uneori nu stau astfel lucrurile), iar prea multă informa ie nu este necesară, a distrus și distruge pe zi ce trece tot mai mult acest a ști... Ce să mai facem atunci? Ca societate, furnizăm preponderent mână de lucru necalificată celor ce știu ce să facă, noi bucurându-ne pentru veniturile suplimentare care ne permit să facem ”pe picior cât mai mare”, chiar dacă nu prea știm ce facem.
5

competen ele deconstructiviste ale diriguitorilor postrevolu ionari ai educa iei fiind dovedite pe deplin la fiecare pas. am spune nici nu mai contează ce fac diriguitorii educa iei atâta vreme cât educatorii știu ceea ce fac în activitatea de zi cu zi. În acest orizont se înscrie..Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Și am putea continua. poate exagerând pu in. 6 ... să mai facem acest lucru. de altfel și inten ia care a determinat organizarea simpozionului și apari ia acestui volum. Și.. cea care clădește genera ii. simplu spus.. La ce folos însă.. când devine pe zi ce trece tot mai evident că singura șansă a educa iei românești mai este aceea a dăruirii educatorilor fa ă de propria activitate.

S. Colegiul Tehnic ”Matei Corvin” Hunedoara Dovezi și argumentare în asigurarea calită ii Avrămescu Simona. 6 Petrila Învă ământul românesc între tradi ie și modernitate Biji Marius.de la documente la finalitate Avramescu Ana Nicoleta.P.G. Școala Generală cu cls. Leach Ramona.P. Gheban Liliana. Liceul Pedagogic ”S. Școala Generală nr. Școala Generală ”O. Stoica Angela.D. Grup Școlar ”O. accesibilizare Anghelescu Adrian. 3 Deva Educa ia timpurie. Grup Școlar de Arte și Meserii ”Ion Mincu” Deva Tradi ional și modern în proiectarea didactică 7 13 15 17 20 22 24 26 28 32 34 36 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 64 66 67 . Școala Generală ”I. a comunicării și creativită ii preșcolarilor Băroi Cornel. Școala Primară Brotuna . Ioniţă Lia. Școala Generală nr. o nouă provocare pentru învă ământul preșcolar Angheleche Minodora. 6 Hunedoara Proiectele multilaterale Comenius Avramescu Ana Nicoleta.posibilă op iune pentru învă ământul românesc Achim Stela. Teodor Mihaela. I-VIII Ve el Modernizarea învă ământului . Lăutaru Claudia. nr. Școala Generală ”A. Școala Primară Ciungani Ghid istoric.J. Todu a” Simeria Clasic și modern în sistemul de învă ământ Bolog Rodica.nou Bade Angela. Școala Generală ”S. Școala Generală ”S. Școala Generală ”I. 2 Uricani Însemnătatea și rolul artei în educa ia contemporană Berindei Costina.necesitate obiectivă a epocii noastre Baciu Camelia. Drăgoi” Deva . Școala Generală nr. Buica Camelia. ”Floarea soarelui” Hunedoara Stimularea poten ialului de inteligen ă. Sârbu” Petrila Tradi ional și modern în demersul didactic Borbély Ágnes. 10 Hunedoara Jocul didactic Berin ian Ioana. Goga” Deva Aplicarea teoriei inteligen elor multiple în școală Bărboni Elena. Grup Școlar ”Ioan Mincu” Deva Agresivitatea umană . Grădini a P. Mureșanu” Deva Cum mă simt eu în școala mea? Ana Aurelia.emo ie sau comportament? Bobina Elena.P. Colegiul Tehnic ”Matei Corvin” Hunedoara Asigurarea calită ii . Grădini a P.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Cuprins Achim Constantin. Todu a” Simeria Din refolosibil . 3 Lupeni Strategii didactice interactive Ardelean Maria. geografic și turistic Băcăian Liliana. Todu a” Simeria Educa ia pentru to i: individualizare. Deva Pedagogia Waldorf Botici Irina. Școala Generală nr.Toma Lelica Daniela. Școala Generală ”S. Manea Carmen. ”Floarea soarelui ” Hunedoara Cultivarea creativită ii la preșcolari prin activită ile manuale Bașa Dan. Palatul copiilor Deva Sistemul educativ din Finlanda .modalitate concretă de învă are activă Bălan Maria. Grădini a ”Floare de col ” Brad Colaborarea grădini ă-familie Anghe Rodica Maria. Grădiniţa P.Daradici Ladislau. Teodorescu Ioan. Școala Generală nr. Densușianu” Călan Educa ia și folosirea tehnologiilor informatice în comunicare Anghelescu Cristina. Duca” Petroșani Portofoliul elevului . I.

Gligor Maria. odihnă și somn la copil Dan Sanda. I.J.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Buiama Valeria. Grădini a ”Floare de col ” Brad 70 Integrarea metodelor moderne în activită ile de educare a limbajului Cazan Ioana Ruxandra. Avem o ară frumoasă. Drăgoi” Deva 101 Ce anume ne înva ă pe noi înșine jocul cu preșcolarul? Deldegan Iuliu. Dragomir” Ilia Învă ământul românesc între tradi ie și modernitate 120 Fren Zina. 8 Hunedoara Tradi ii și obiceiuri hunedorene 110 Elena Balogh. Liceul Pedagogic ”S. în activită i ale clasei de masă Ciurea Vergil. Grădini a P. Liceul Teoretic ”S. Hunedoara 72 Posibilită i de optimizare a auditului intern în învă ământul preuniversitar Cioară Dana Luiza. 2 Hunedoara Procesul de învă ământ ca rela ie predare-învă are 118 Floroiu Flavia-Gabriela.S.P.s.Floricel Oana-Maria. Școala Generală ”A. Școala Generală ”I. Liceul Teoretic Ghelari 106 Învă ământul românesc între tradi ie și modernitate Do iu Marcela Lumini a.J. Cioară Marius Alexandru.M.e. nr. I. I. Circo Irina. G. Mureșanu” Deva 92 Producerea energiei electrice în jude ul Hunedoara Costoiu Diana. Todu a” Simeria Importan a activită ilor extrașcolare în procesul de învă ământ 112 Daj Camelia. Grădini a P. Școala Generală nr. Școala Generală nr. 2 Hunedoara . Școala Generală ”A. Școala Generală cu clasele I-VIII Spini 94 Metodele active și rolul lor în receptarea textului literar Cuibuș Codru a. Școala Primară Sârbi.predarea diferen iată 69 Cazan Florica. să o facem cunoscută!” Cosma Mirela. Cioară Marius Alexandru. Colegiul Na ional Sportiv ”Cetate” Timp și anotimp. Școala Generală nr.P. Duca” Petroșani Stiluri de predare . 11 Hunedoara 81 O modalitate de integrare a copiilor cu c.S. Mureșanu” Deva . 11 Hunedoara 71 Abilită ile practice între tradi ionalism și modernism Cioară Dana Luiza. ”Piticot” Hunedoara Metodele activ-participative 114 Felea Nicoleta. Școala Generală ”A. Școala Generală ”A. Liceul de Muzică și Arte Plastice ”S.Popa Sorina.stiluri de învă are .op iune de ameliorare a managementului Cînda Iuliana.G. Școala Generală ”S.I. Șaguna” Deva 96 Echilibrul ra ional între activitate.S.Anucu a Mirela-Simona. Colegiul Na ional ”Decebal” Deva 103 Influen a diferitelor tipuri de exerci ii asupra dezvoltării detentei musculare Dinga Lumini a Melania. Școala Generală cu cls. I-VIII Mihăileni Învă ământul românesc între tradi ie și modernitate 116 Floricel Mihaela-Loredana. 10 Hunedoara Învă area integrată 108 Dumitrescu Elisabeta. Școala Primară Cărpiniș . Todu a” Deva 90 Utilizarea calculatorului în activitatea didactică Cosma Anca. Antologie 124 8 . Școala Generală nr. Lupeni 88 Copiii ne înva ă.S. Școala Generală nr. Colegiul Na ional Sportiv ”Cetate” Aventura cunoașterii 122 Fren Zina. Școala Generală nr. Hunedoara 83 Unele considera ii privind leadership-ul . Mureșanu” Deva 86 Modelul clasic și modelul modern în sistemul de învă ământ Climescu Carmen.J. 4 Deva 99 Redimensionarea politicilor curriculare românești David Irina. Ilia .Căldăraș Emil. Hunedoara 75 Căi de perfec ionare a controlului de gestiune ca parte a controlului managerial Circo Ileana.

Mateș Nicolae. Deva Aspecte privind managementul calită ii în învă ământul preuniversitar Lazăr Viorica. Todu a” Deva Stimularea creativită ii elevilor prin orele de geometrie la ciclul primar Gabor Maria-Ileana. 4 Deva Metode moderne de încurajare a atitudinii pozitive la copii Hîrșeu Laura.S.Educa ia adul ilor Lazăr Daniel. Școala Primară Vîlcelele. Petru a Aurora Grecu. Școala Generală ”I.P.Gornic Vasile. Beciu Felicia Cristina. 2 Uricani Activizarea elevilor prin metode didactice moderne Gîrjob Elena. Liceul Pedagogic ”S. Duca” Petroșani Transdisciplinaritatea . Ana Aurelia. Școala Generală ”A. Moșu iu Laura. I. Bretea Română Școala incluzivă . nr. 9 Hunedoara Înlăturarea efectelor abandonului școlar prin implementarea programului ”A doua șansă” Lăcătuș Georgeta-Angela. Oprean” Bucureșci Formarea continuă . I. Todu a” Deva A existat un neobizantism european? Jurca Carmen-Emilia. 9 Hunedoara Activită i extracurriculare realizate pentru stimularea creativită ii elevilor Ioaneș Aurel.școala șanselor egale Gornic Dorina. Mureșanu” Deva Metode tradi ionale și metode moderne în predarea temei Solu ii la chimie Iga Viorica. Liceul de Muzică și Arte Plastice ”S. Școala Generală nr.cadru propice pentru dezvoltarea personalită ii elevilor Gapsea Iuliana. Hunedoara Promovarea dimensiunii europene în educa ie prin intermediul proiectelor europene Kiss Maria. Școala Generală ”A. Mureșanu” Deva Politici școlare în domeniul formării ini iale și continue Hompot Monika.S. Școala Generală nr. Școala Generală Romos Metode. Școala Generală nr. tehnici și forme de lucru în sprijinul educării inteligen ei emo ionale Istratie Aurora. Colegiul Na ional ”Iancu de Hunedoara” Hunedoara Învă ământul românesc între tradi ie și modernitate Leach Ramona. Grădini a ”Floare de col ” Brad Colaborarea grădini ă-familie 9 126 129 131 133 135 137 139 141 143 146 148 150 153 155 157 158 160 161 163 164 166 168 171 173 175 177 . Școala Generală ”S. Școala Generală ”A. Școala Generală nr. Școala Generală Va a de Jos . 5 Vulcan Jocul. Școala Generală ”M. Sântimbreanu” Brad Revista școlară . Colegiul Tehnic ”Transilvania” Deva Metoda simulării folosind mediul AEL în predarea disciplinelor tehnice Iluca Simona Julieta.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Furdean Lumini a. Grădini a ”Voinicelul” Călan Metode și tehnici de muncă intelectuală adaptate pentru preșcolari Lași ă Doina. Colegiul Na ional ”Iancu de Hunedoara” Hunedoara Promovarea demersurilor creative și inovatoare Lazăr Valeria.J. Pruteanu Smaranda.creativitate și performan ă Ilina Lavinia. Iancu” Baia de Criș Strategii tradi ionale și moderne utilizate pentru stimularea lecturii suplimentare Jurca Ioana. Școala Generală nr. colindul și cântecul religios Jula Raluca Diana. Școala Generală Tomești Evaluarea între tradi ional și modern în învă ământul românesc Gros Daniela. Colegiul Tehnic ”Matei Corvin” Hunedoara Inteligen ele multiple Gabroveanu Lucre ia. Grădini a P.J. Școala Generală ”A. Mureșanu” Deva Învă ământul primar în context european Lazăr Violeta.G. folclorul copiilor. Grup Școlar ”Horea” Deva .o nouă abordare Ghergan Elena-Mirela. 7 Petroșani Educa ia non-formală .

I-IV Simeria Veche Paradigma psihopedagogică a formării gândirii critice: ERR Muntean Florin. I. Grup Școlar ”O. Școala Generală nr. Școala Generală Ribi a Mijloace și procedee folosite pentru explicarea și în elegerea cuvintelor și expresiilor Pavel Nicolae-Ioan. Dumulesc Octavian. nr. Grădini a P. Todu a” Simeria Metode și procedee moderne utilizate în procesul instructiv-educativ la ciclul primar Moldovan Adriana. Petroescu Valentin. Hunedoara Manifestări climatice în arealul municipiului Deva și rolul lor în geosistemul local Pleșa Claudia. Grădini a ” Floarea Soarelui” . 2 Hunedoara Activită i extracurriculare realizate pentru stimularea creativită ii elevilor Pioară Felicia.programa școlară la disciplinele tehnice Matei Venera. 7 Hunedoara Caiet de educa ie tehnologică . 2 Hunedoara Atelierul ”Mâini de aur”. Ordean Gra ian.mijloc de educare și recreere Pavel Lenu a. 11 Hunedoara Educa ia antreprenorială a elevilor de clasa a III-a O el Lenu a.C. 3 Hunedoara Activitatea op ională ”Suntem aici dintotdeauna” Popa Adriana Emilia. Densușianu” Călan Op iuni strategice privind utilizarea noilor tehnologii educa ionale Micșoniu Dumitru. Grup Școlar ”O. Luncan Petronela. Școala Generală nr. Școala Generală nr.clasa a IV-a Nicola Adela. 4 Hunedoara Concursurile .N. Școala Generală cu cls. nr. Școala Generală ”A. Mureșanu” Deva Metoda R.A. Todu a” Deva Probleme specifice de actualitate în învă ământul muzical preuniversitar Oprea Celia.S. Grădini a ”Floare de col ” Brad Învă area prin cooperare Poenar Florela.N. Cloșca și Crișan” Brad Limba română . Școala Generală nr.” Brad Metode didactice activizante utilizate în cadrul orelor de geografie Opri oiu Corina Daciana. ”H.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Leucian Diana Felicia. Densușianu” Călan Curriculum și realitate: acordul între ”ce” și ”cum” Negrea Mihaela. Mureșanu” Deva Managementul proceselor de instruire-învă are-evaluare Oprea Geanina.J. Cizmaș Georgeta-Ileana. Borzei Mariana Rodica. Colegiul Na ional Sportiv ”Cetate” Deva Învă ământul românesc între tradi ie și modernitate On anu-Crăciun Mariana.endea Camelia Florina.I. Școala Primară ebea Modalită i alternative de evaluare la ciclul primar Manolea Mihaela. 3 Lupeni Cărare prin poveste și culoare Moldovanu Lumini a. Fulea Angelica. Grup Școlar ”D. Școala Generală ”S. Școala Gen. ”M. Todu a” Deva Cultură și globalizare. Școala Generală nr.modalitate de stimulare a copiilor de 5-7 ani Moisă Maria-Luiza. Școala Generală ”Horea. Identitate culturală 10 180 182 184 186 188 190 194 196 197 199 201 202 204 206 207 209 211 212 213 214 217 219 221 223 225 227 . Mureșanu” Deva Utilizarea tehnologiilor informa ionale în activitatea la clasă Pop Mariana. Grădini a P.C.Stoican Elena. Sultan Alexandru. Sântimbreanu” . Școala Generală nr. Giurin Mirela. Liceul de Muzică și Arte Plastice ”S. Densușianu” Călan Permanen a educa iei permanente Mitrofan Georgeta. Școala Generală ”A. 2 Uricani Excursia .disciplina fundamentală în ciclul primar Pătrău Daniela Onorica. Fabrica de bucurie Negru Rodica Mihaela. Grup Școlar ”O. Școala Generală ”A. Liceul de Muzică și Arte Plastice ”S. Leonida” Petroșani Analiza curriculumului școlar . Școala Gen. Suciu Marilena.

P. Grădini a P. Școala Gen. Școala Generală ”A. Todu a” Simeria Strategii didactice folosite în predarea istoriei Roven a Ilina. Grup Școlar ”O. Densușianu” Călan Importan a frazeologiei în cadrul semanticii lexicale Popescu Tatiana. Școala Generală ”A. 1 Uricani Jocul și creativitatea școlarului mic Sandu Adriana. Școala Generală Bobâlna Învă area prin servicii în folosul comunită ii Sanda Cornelia. 3 Lupeni Lumea basmelor românești .P. nr. Colegiul Tehnic ”Transilvania” Deva Constructivismul și reevaluarea instruirii clasice Stănămirescu Angela. nr. Școala Generală ”Horea.Săvu Dorina. Todu a” Deva Rolul activită ilor extrașcolare în dezvoltarea copilului Stânga Adriana. Școala Generală nr. Școala Generală ”S. Liceul de Informatică Petroșani Modelul constructivist în învă area centrată pe elev Popescu Anca-Sorina. Deva . 2 Uricani Limbajul educa ional Popescu Mihaela.”Cartea . Școala Generală nr.Praporgescu Mioara. Liceul de Muzică și Arte Plastice ”S. Todu a” Deva Natura în tapiserie Rupacici Silvia. Grădini a P. Borta Maria.S. Școala Generală nr. Stanca” Orăștie . 2 Lupeni Colaborarea școlii cu familia . 2 Deva Importan a convorbirii în educarea limbajului preșcolar Rișcu a Dorina Marioara. Grădini a C. Todu a” Deva Educa ia prin mișcare Purtător Carmen. Dumitraș Alina. Mureșanu” Deva Educa ia între tradi ie și inovare Rugescu Ana-Maria.N. Școala Generală cu clasele I-IV Bârcea Mare Clasic și modern în procesul instructiv-educativ Praporgescu Sergiu. Stanca” Petroșani Materialul didactic . Școala Generală cu clasele I-VIII Păuliș Primăvara . Grup Școlar ”O. Șaguna” Deva Proiectul . Densușianu” Tehnologiile informa ionale și de comunicare în educa ie Silveșan Nicoleta. 9 Hunedoara Imaginea de sine Prunean Didona. Grup Școlar ”O. Cloșca și Crișan” Brad Parteneriatul educa ional .Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Popescu Rodica Mariana. Școala Generală Șoimuș Autoevaluarea compunerilor. Școala Gen. Școala generală nr.Filip Eleonora Maria.fereastră spre lumină” Rodica Arsin. măsurarea propriei performan e Resiga Manuela. Liceul de Muzică și Arte Plastice ”S. Școala Generală ”D. Mureșanu” Deva . I-IV Totești Demersul integrat în predarea elementelor de geometrie la clasa a IV-a Radu Felicia Mariana.metodă activă de învă are și evaluare Stanciu Marioara.desene animate fără violen ă Ștafan Daniela.reușită în educa ia copilului Rovinar Ana Gabriela.între tradi ie și modernism Simon Estera Maria. Școala Generală ”A.anotimp al renașterii și învierii (Portofoliu) Purdea Viorica. Grădini a P.N. Școala Generală cu cls. Nicula Rodica. ”A. nr. Densușianu” Călan No iuni ale logicii în semantica frazei Popescu Florin-Iosif. 3 Deva Activită ile practice în grădini ă Simona Camelia Chiroșcă. Vișoi Viorica. ”Piticot” Hunedoara Metodele activ-participative din perspectiva învă ământului preșcolar 11 229 231 233 234 238 240 242 244 245 247 250 252 255 258 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 280 281 . Liceul de Muzică și Arte Plastice ”S.

de Telecomunica ii și Lucrări Publice Hunedoara 295 Să cunoaștem și să înlăturăm stereotipiile Tomodan Maria.D. Școala Generală ”A. Borza” Geoagiu 293 Probleme generate de sexul personajelor din literatura pentru copii Todor Ioana Manuella. Mureșanu” Deva Utilizarea tehnologiei informa iei în orele de ecologie 288 ic Floarea.G. ”Căsu a piticilor” Simeria 299 ”O zi în grădini ă” Trifu Corina. Todor Sorin George. Vlad” Orăștie 287 Gândirea critică Tărchilă Alina Cristina. Gr. Bulgaria.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Stroe Valentina. 2 Uricani Parteneriat educa ional școală-comunitate 304 Udrea Violeta.un pas spre integrarea europeană 310 Zamfir Loriana. 2 Uricani Abordarea integrată a C. Liceul de Muzică și Arte Plastice ”S. Șc.interdisciplinaritatea 307 Voroneanu Iuliana. Iancu” Brad Descentralizarea . Liceul Pedagogic ”S. Crișan Adina-Viorica. Școala Generală ”A. colaborare și comunicare Ticiu-Ianc Ileana. Iancu” Baia de Criș 292 Un altfel de caiet pentru lectura suplimentară Todor Mihaela Claudia. Grup Școlar Industrial Minier Lupeni Studiu comparativ privind evolu ia raportărilor privind Guvernan a corporativă în România. Colegiul Tehnic Agricol ”Al. Polonia și Croa ia în perioada 2005-2009 312 12 . Liceul de Muzică și Arte Plastice ”S. Drăgoi” Deva Necesitatea educa iei transdisciplinare în școala mileniului III 309 Voronianu Sanda-Florina. Școala Generală nr. Școala Generală nr. Grădini a P. Duca” Petroșani 283 Origami . A. Colegiul Na ional ”A.arta plierii hârtiei colorate Suciu Alina. Tripa Felicia. Mureșanu” Deva Religie pentru gimnaziu 302 Udrea Petre. Școala Generală ”I. Todu a” Deva 285 Metode interactive de predare Tălmaciu Camelia. Școala Generală ”A. Școala Generală Hodol 290 Organizarea procesului de învă ământ prin cooperare. Ungaria.Ș. în învă ământul primar . Todu a” Deva 300 Lec ia interactivă Tripa Gabriel.N. Școala Generală ”Dr.

Apoi. Vezi geamurile largi. Sarcina dificilă îi revine elevului. de bază. care e nevoit să studieze acasă materia indicată de dascăl şi care vine apoi să o predea el însuşi clasei. Învăţământul de masă este co-finanţat de către autorităţile locale şi de către guvern. Liceul începe cu clasa a zecea. privirile vesele pe care le schimbă profesorii cu elevii şi conversaţiile permanente adult-copil ridicate la nivel de artă. De fapt eşti ca acasă. iar pe de altă parte. Certificatul de absolvire este eliberat la terminarea programei şcolare/planului de învăţământ. Învăţământul obligatoriu („basic education” / „comprehensive school”) este educaţia generală. Pe de o parte. gratuită.“ În primele luni de liceu toate materiile sunt obligatorii după care elevii îşi pot alege acele materii pe care să se concentreze întregul an. În şcoală. primită de populaţia şcolară (60 000 elevi) pe grupe de vârstă. Bacalaureatul se poate da treptat. lumina generoasă. Deci. tablourile care acoperă pereţii şi simţi căldura pe care o degajă locul. În primele luni. tinerii învaţă de timpuriu că trebuie să suporte consecinţele deciziilor luate şi că tot trebuie să dai socoteală 13 . Profesorii şi elevii iau masa împreună la cantina liceului unde mâncarea este gratuită.". Sistemul a fost gândit astfel încât şcoala să fie o a doua familie în care copii şi dascăli să se cunoască foarte bine. Aparent. începând cu clasa a 11-a. precum şi parcurgerea învăţământului secundar superior sau a celui vocaţional. pe parcursul anilor. prin statut. atractiv şi interactiv în clasă pentru ca elevul să plece acasă cu lecţia învăţată şi cu imaginaţia în fierbere. atunci când a început reforma în sistemul de învăţământ din Finlanda. elevii trebuie să acumuleze 75 de credite. in concluzie: condiţii bune şi lejeritate. Copiii nu numai că vin cu drag la ore. pentru a absolvi. Elevii sunt motivaţi de lecţiile accesibile. Autorităţile locale au. Pentru asta le vine în ajutor un consilier de orar (pentru stabilirea materiilor pe care să le urmeze) şi un educator pentru probleme speciale (cel care are grija ca elevul să acumuleze cele 75 de credite). toate lecţiile se predau "activ. rolul profesorului în liceul finlandez este mai mult de îndrumare decât de predare. dar ţi se şi permite să-l tratezi pe profesor aproape ca pe egalul tău. dar şi continuă cu toţii şcoala până la liceu sau profesională cel puţin. Aproape toţi copiii sunt absolvenţi ai învăţământului obligatoriu. obligaţia de a furniza servicii educaţionale copiilor din învăţământul obligatoriu care au domiciliul în zona în care ele îşi desfăşoară activitatea. Primul lucru care te frapează când pătrunzi în şcolile elementare din Helsinki este atmosfera relaxată. dar nu oferă absolventului nici o calificare profesională. ca de joacă. Rechizitele sunt cumpărate de la bugetul ţării. Punctul forte al educaţiei în sistemul finlandez e probabil exact această libertate. Aceea de a învăţa singur până unde ai dreptul să mergi.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Sistemul educativ din Finlanda posibilă op iune pentru învă ământul românesc Învăţământul preuniversitar din Finlanda Achim Constantin Palatul Copiilor Deva Învăţământul preuniversitar finlandez presupune parcurgerea a 9 ani de învăţământ obligatoriu (de la vârsta de 7 ani până la cea de 16 ani) – precedaţi sau nu de un an pregătitor în învăţământul preşcolar (vârsta 6-7 ani). atmosfera este de colaborare. Profesorii sunt atât de deschişi încât până şi lecţiile de dirigenţie sunt date uneori pe mâna elevilor. Nu se dau teme pentru acasă. materiile sunt comune pentru toată lumea. ea îi oferă profesorului ocazia de a lucra în cunoştinţă de cauză cu fiecare elev în parte. ca să înveţe să se organizeze. după absolvirea celor nouă clase de şcoală elementară obligatorie. în şcolile de masă. Adică. Elevii sunt relaxaţi şi "aici nu numai că ai voie. elevului îi revine responsabilitatea de a decide ce vrea să studieze. în funcţie de cum crede că va arăta viitorul lui. Certificatul oferă accesul către toate formele de învăţământ secundar superior şi formare profesională. Curriculum-ul local la decizia şcolii este conceput pe baza curriculum-ului nucleu. E tot un fel de responsabilitate. modul interactiv de predare şi relaţia foarte apropiată cu profesorii. iar microbuzele sunt plătite de stat. E materializarea unui concept pus pe hârtie în urmă cu aproape 40 de ani.

adulţii preferă să dea bani pe un program de educaţie continuă decât pe ultimul telefon scos pe piaţă de faimoasa companie care îşi are sediul chiar la ei în ţară. De exemplu. Tocmai de aceea vin cu drag în fiecare dimineaţă la şcoală în microbuze plătite de stat. în şcoala elementară Arabia din Helsinki profesori şi elevi se descalţă la intrare.administrare flexibilă. Surprinzător pentru un popor cu un nivel de trai atât de ridicat. în particular. . Obiectiv atins prin faptul că toţi profesorii au la bază un master în pedagogie şi cinci ani de facultate.accesibilitatea educaţiei în toate regiunile. cu rechizite cumpărate de la bugetul ţării. Elevii finlandezi au avut printre cele mai bune rezultate în toate domeniile evaluate de testele PISA: matematică. statul are un obiectiv clar . Sunt acolo elevi de toate vârstele: de la 7 ani. nu acumularea de bunuri. Cheia succesului finlandez: rezultatele bune ale elevilor “slabi” Raportul Institutului pentru Cercetare în Domeniul Educaţiei identifică drept puncte forte ale şcolilor finlandeze calitatea profesorilor. situaţia economică sau limba maternă. Totul se predă activ. sistemul de valori al finlandezilor are la bază educaţia.sprijin individual pentru elevi. . ştiinţe. consolidat în şcoală şi pus apoi în slujba unei ţări căreia îi datorează totul. competenţe de citire şi rezolvarea problemelor.gratuitatea educaţiei. pe performanţele bune ale elevilor medii sau “slabi”. Fără reguli stricte. Această realizare spectaculoasă se bazează. Succesul finlandez în testele PISA poate fi explicat de principiile educaţiei comprehensive: . atractiv şi interactiv în clasă pentru ca elevul să plece acasă cu lecţia învăţată şi cu imaginaţia în fierbere.evaluare orientată către dezvoltarea personală. când. doar supravegheate cu atenţie. 14 . îmbinând centralizarea cu implementarea locală. . Un gest care îi apropie. ci de apropierea de casă.modalitate de lucru interactivă şi cooperativă la toate nivelurile. Procentul mare de elevi care îşi continuă educaţia după liceu şi evoluţia spectaculoasă a Finlandei în ultimele decenii demonstrează că sistemul e o reuşită. Nivelul bun al elevilor finlandezi “slabi” este reflectat şi de numărul mic al elevilor având competenţe slabe: doar 7% dintre elevii finlandezi au competenţe slabe la matematică (media OECD fiind de 21%) şi doar 6% dintre elevii finlandezi au competenţe slabe de citire (media OECD fiind de 19%). Este un sistem de valori format în familie. Drept puncte slabe sunt semnalate: scăderea gradului de folosire a tehnologiilor informaţiei în şcoli şi dotarea insuficientă a bibliotecilor şcolare. să înveţe de la cei mai mari cum se fac primii paşi în viaţă. . fără testări sau clasamente. E drept că presiunea maşinilor decapotabile şi a ultimelor achiziţii de la Milano nu există. când începe educaţia obligatorie în Finlanda.de a oferi copiilor acelaşi nivel de educaţie oriunde sar afla. Un amestec care îi ajută pe copii să se dezvolte mai bine. Lucru valabil pe tot parcursul vieţii. . încurajarea parteneriatelor. .profesori înalt calificaţi şi dispunând de un grad înalt de autonomie.educaţie de bază comprehensivă şi neselectivă.lipsa separării claselor în funcţie de sex. De fapt. . .oportunităţi egale indiferent de domiciliu. sex.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Sistemul educativ din Finlanda posibilă op iune pentru învă ământul românesc cândva. . eficienţa predării şi calitatea uniformă a educaţiei. arată statisticile. Poate şi pentru faptul că în şcoală elevii sunt mai mult în competiţie cu ei înşişi decât cu cei de lângă ei. într-un sistem care îi tratează ca pe nişte indivizi cu drepturi egale cu cele ale dascălilor. când se încheie. şi până la 16-17 ani. În Finlanda nivelul educaţiei e atât de ridicat încât părinţii aleg şcolile nu în funcţie de popularitate. În şcoala finlandeză nimeni nu îţi încarcă ziua cu teme de prisos.

în cele ce urmează. prin faptul că exprimă un punct de vedere prin excelenţă personal. Li s-a precizat elevilor că lucrările nu trebuie semnate. a “părerilor individuale”. Vom încerca. aspectele pe care elevii le-au avut în vedere fiind: Cum se simt în şcoală. cum sunt clasele?. conţinând următoarele aspecte: 1. în fiecare lucrare. sau la gradul de incluziune în cadrul unei şcoli. Cum este curtea şcolii. Cum sunt manualele. Eseul. eseurile nefiind citite de cadrele didactice din şcoală. Profesori 4. Altele.2 9 – 13 = -4 7 – 28 = -21 17 – 7 = +10 5 – 15 = -10 14 – 5 = +9 . De exemplu. “Neutru”. Unităţile identificate au fost clasificate întro “Fişa 1”. Mediul şcolar 5. s-au obţinut următoarele rezultate: Categorie 1. Discipline de învăţământ. 3. Mediul şcolar. 6. fişa prevedea 3 tipuri de opţiuni: “Îi place”. Materiale. 2. câte o clasă de a VI-a sau de-a VII-a. şi redactarea unor eseuri de către elevi. Influenţa părinţilor. totalizând afirmaţiile elevilor. observarea lecţiilor şi chestionarul de autoevaluare aplicat cadrelor didactice. au fost centralizate datele din cele 19 “fişe 1”. cu elevii şi părinţii acestora. Păreri gen erale 2. Profesori. eseurile fiind redactate în prezenţa unui profesor al şcolii. 7. “Nu îi place”. în general?. rezultând: Codul eseului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Îi place (+) 23 9 9 14 14 6 9 12 7 9 7 17 5 14 Neutru 1 2 1 3 4 4 2 1 3 2 2 2 Nu îi place (-) 10 9 3 6 6 12 9 15 19 13 28 7 15 5 Total 34 18 14 20 21 21 31 22 28 23 38 26 22 21 15 Indice (Îi place – nu îi place = x) 23 – 10 = +13 9–9=0 9 – 3 = +6 14 – 6 = +18 14 + 6 = +8 6 – 12 = -12 9–9=0 12 – 15 = -3 7 – 19 = . devine adesea un instrument util în aflarea unor informaţii relevante referitor la sentimentele şi atitudinile elevilor faţă de şcoală. cărţile.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Cum mă simt eu în școala mea? Achim Stela Liceul Pedagogic ”Sabin Drăgoi” Deva Daradici Ladislau Școala Generală ”A. Mureșanu” Deva În cadrul analizei nevoilor de formare din 8 unităţi şcolare din judeţ. Discipline de învăţământ 6. o activitate aparte a constituit. Pentru fiecare din aceste probleme. despre predare/ învăţare?. Care este părerea părinţilor despre şcoală? A fost selectată. au fost identificate. 8. În urma lecturării eseurilor celor 19 elevi. Colegi 3. “unităţile” care alcătuiesc părerea elevului despre şcoală (această ”unitate” putând fi o frază sau o propoziţie). Altele TOTAL Îi place (+) 2 3 6 2 5 2 3 23 Neutru 1 1 Nu îi place (-) 1 3 3 2 1 10 Total 2 5 9 5 7 3 3 34 În Fişa 2 (“Părerile clasei despre şcoală”). 5. într-o şcoală generală din oraşul Hunedoara. în cadrul Proiectului Phare „Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate”. profesori şi colegi. Tema eseului aplicat la şcolile pilot a fost “Cum mă simt eu în şcoala mea?”. alături de interviul cu profesorii. Ce părere au despre profesori. la eseul cu numărul de cod 1. Materiale 7. că toate informaţiile personale pe care le conţin sunt confidenţiale. câteva comentarii pe marginea rezultatelor obţinute în urma aplicării eseului la o clasă de-a VII-a. 4. Păreri generale. echipamentele?. Ce fel de colegi/ prieteni au în şcoală?. In fluenţa părinţilor 8. Colegi. din fiecare şcoală.

cele 83 de păreri negative despre mediul şcolar (săli de clasă.Pondereaceamaimareapărerilorpozitiveseregăseştelaurmătoarelecriterii:+45lacolegi.-4lacategoriamijloaceşimaterialedidacticeşi–1înceeacepriveşteconsideraţiilegeneraledespreşcoală. dotarea cu mobilier modular. Discipline de învăţământ 6. pentru a diferenţia “ceea-ce-suntem” noi.69%. proiectul Phare continuă… 16 .69%). Păreri generale 2. În ceea ce priveşte o posibilă tematică a unui viitor curs de formare a cadrelor didactice. +14laaprecierilepărinţilordespreşcoală. Rezultă.30%dintotalulpărerilor“pro”şi“contra”.iarcelenegative. Deocamdată lucrăm la dezvoltarea unei culturi a incluziunii. cu accent pe învăţarea activă şi învăţarea prin cooperare. relevă carenţe serioase la acest nivel.+12privinddisciplineledeînvăţământşiun+2lacategoria“altele”. estetizarea coridoarelor. reiese ideea că totul poate fi îmbunătăţit. ergonomic. aplicat la o clasă. pentru a face primii paşi timizi spre incluziune? Şi oare câţi dintre noi am oferit.). ceea ce nu este deloc măgulitor. precum şi îmbunătăţirea procesului instructiveducativ.instituţionale. dintr-o singură şcoală şi avem. fără exagerare. datele prezentându-se astfel: Categorie (1) 1. Colegi 3. 46. de aceste realităţi? Ne interesează real îmbunătăţirea stării de fapt vizând mediul şcolar şi climatul învăţării în şcolile noastre? De ce este oare nevoie să fim cuprinşi într-un proiect Phare pentru a încerca să schimbăm ceva. reies câteva concluzii interesante: .77 28-16= +12 28-32= -4 23-9= +14 2-0= +2 226-198=+26 Din analiza acestor date. de “ceea-ce-ar trebui-să fim”? Se spune că niciodată nu este prea târziu. În schimb. înlăturarea barierelor în învăţare (bariere sociale. îngrădirea şi amenajarea curţii. mult discutatul “Index de incluziune”. pentru a diferenţia şi ei mai clar “ceea-ce-este” şcoala lor de “ceea-ce-ar trebui-să fie”. .Judecând după numărul părerilor generale (460).46. oare cât suntem de interesaţi. Cică ar exista şi ceva politici în acest sens. Iată cum. un echilibru relativ între “bine”şi“rău”. Iar în ceea ce priveşte practicile. Materiale 7. elevilor noştri. noi. rolul etosului şcolar.Doar din aceste rezultate se poate trage concluzia că. respectiv. Profesori 4.+35laprofesori. manageri şi cadre didactice. Mediul şcolar 5. cele mai urgente probleme fiind legate de mediul şcolar: igienizarea şi modernizarea sălilor de clasă. spre studiu. profesorii. în ceea ce priveşte factorul uman (colegi. printr-un mic “exerciţiu” reflexiv de nici 30 de minute. respectiv.30%. . cele mai stringente probleme vizează transformarea unităţii într-un mediu incluziv.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Cum mă simt eu în școala mea? 15 16 17 18 19 Total 19 17 9 15 20 226 2 1 2 1 3 36 5 8 13 11 9 198 26 26 24 27 32 460 19 – 5 = +14 17 – 8 = +9 9 – 13 = -4 15 – 11 = +4 20 – 9 = +11 226 – 198 = +28 Fişa 3 a centralizat “Rezumatul părerilor despre şcoală”. respectiv. dar şi nemulţumirile elevilor noştri.careţindecurriculumetc. –1 la categoria “consideraţii generale” fiind un argument în favoarea acelui“echilibrurelativ”întreaspectelepozitiveşinegative.părerilepozitivereprezentând53. asigurarea securităţii şi a siguranţei elevilor prin angajarea unui agent de pază pentru a preveni pătrunderea persoanelor străine din cartier în curte şi în local etc. Influenţa părinţilor 8. Altele TOTAL Îi place (+) (2) 32 56 51 6 28 28 23 2 226 Neutru (3) 3 10 1 1 6 6 8 1 36 Nu îi place (-) (4) 33 9 16 83 16 32 9 0 198 Indice (2)-(4) 32-33= -1 56-9= +45 51-16= +35 6-83= . o imagine a învăţământului hunedorean şi nu numai… Întrebarea este. curte. coridoare) faţă de doar 6 păreri pozitive (-77. numărul părerilor pozitive (226) depăşeşte cu doar 26 pe cel al celor negative (198). despre satisfacţiile. . În urma analizei eseurilor. profesori). putem culege informaţii pertinente despre şcoală şi despre slujitorii ei. însă. O singură clasă. care să se adapteze diversităţii elevilor şi comunităţii. aşadar). precum şi aparatură modernă. aşadar. există un relativ “echilibru” între părerile “pro” şi “contra” ale elevilor (53. cele –4 păreri la categoria mijloace şi materiale. a terenurilor de sport.Există doar trei categorii unde părerile negative depăşeşc numărul celor pozitive: -77 în ceea ce priveşte mediulşcolar. despre aşteptările lor. în timp ce părerile “neutre” sunt în număr de 36.

În cele mai multe familii nivelul comportamental verbal al membrilor de familie este corespunzător. părinţii uneori greşesc. în familie copilul învaţă să zâmbească. de achiziţii şi experienţe. bune şi rele. Familia este prima care se implică în dezvoltarea şi educarea copilului. părinţii au observat că reuşita în procesul educaţiei copiilor poate fi continuată punând bazele trainice ale întregii formări ale personalităţii copilului prin asigurarea educaţiei la grădiniţă şi mai apoi la şcoală. Ele vor avea multiple consecinţe negative asupra dezvoltării lor. să meargă. cum îi ajutăm să se joace. Copiii devin irascibili. Pe de altă parte. cu un model instituţional stimulant şi educativ. părinţii răspund simplu: .. Jean Chateau afirmă: . absenteismul etc. In etapa preşcolarităţii. Haim Ginot afirmă: . anti-modele care acţionând asupra copiilor. ea reprezentând baza . va duce la pierderea încrederii acestuia în forţele proprii. dar şi în cea ce priveşte integrarea şcolară cu rezultate bune.formulat” imediat după naştere şi . să se joace. (din Child's Appeal. cât şi părintele 17 . vor duce la reacţii de inadaptare. Comportamentul de la grădiniţă/şcoală al copilului este foarte mult influenţat de ceea ce se întâmplă acasă. cât şi dincolo de ore. la frustrări. iar procesul de instuire şi educaţie ar deveni inoperant. comunicarea dintre membrii ei. acele lucruri cu care Să mă-ndrepţi spre fericire. La o discuţie cu educatoarea despre copilul lor. neglijând total vorbirea copilului lor şi chiar întregul lor comportament. să vorbească. cu conflicte care pot genera acte de opoziţie sau chiar de violenţă. contribuie la formarea şi dezvoltarea psiho -fizică a copilului. apostrofări.. instabili sau retraşi. În grădiniţă şi mai apoi la şcoală. cum le organizăm condiţiile de joc. cu influenţele cele mai complexe..las că va vorbi el” sau . să se comporte. O situaţie normală nu este decât cea dată de un model familial pozitiv. protector continuată pe plan superior.copilul caută în joc o încercare capabilă de a-i permite să-şi afirme eul său”. îi sunt cultivate vocaţii. întâlnirea copilului cu grădiniţa şi şcoala va fi cu atât mai violentă. este necesar să privim atât ceea ce se întâmplă la grădiniţă/şcoală. Este important să acordăm o atenţie egală copilului şi părintelui şi educatoarei acesta din urma fiind primul şi nelipsitul dascăl din viaţa unui copil. în sens motivaţional. timizi. O ambianţă frământată de tensiuni familiale. dar există din păcate şi situaţii inverse.. întâmpinarea de către familie cu pedepse sau insulte la adresa insucceselor copilului.. acestea au caracterul unor reacţii de apărare sau a unor conduite de refugiu din faţa eşecului care este asociat cu pedeapsa. i se dezvoltă interese. In acelaşi timp. Dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă Dă-mi te rog. însă nivelul dezvoltării vorbirii este în funcţie de calitatea influenţelor educative.Pentru a oferi o imagine cât mai completă asupra educaţiei unui copil. Mamie Gene Cole) Acest apel este de fapt îndemnul oricărui copil . ca primă instituţie în care copilul intră. i se oferă motivaţii . unde copilul îşi petrece cel mai mult timp. Ea este cea care răspunde de satisfacerea trebuinţelor elementare ale copilului şi de protecţia acestuia. toate contribuind la formarea unei personaliăţi echilibrate – condiţia progresului individual. Atât educatoarea. Tu ţii în mâinile tale destinul meu Tu determini în cea mai mare măsură. De altfel. copilul este stimulat. cresc şi trebuinţele acestuia. .. lipsită de afecţiune.adresat” direct părinţilor. bruscări. grădiniţa. Activitatea de bază a copilului este jocul – prin joc copilul transpune lumea reală la posibilităţile lui de înţelegere.. .se va cuminţi când va fi mare”. vor duce la modificări importante de diferite tipuri şi în diferite grade ale stării de sănătate mintală ale acestora. de unde putem trage concluzia că prin perfecţionismul şi severitatea lor sau invers prin delăsare. ori sunt prea prietenoşi..nucleu social”. deci putem vorbi de implicarea familiei alături de grădiniţă în jocul preşcolarului. jocul să fie bine organizat şi îndrumat.Eu sunt copilul. te rog.Familia reprezintă primul model al copilului” (Constantin Păunescu). ca să pot fi O binecuvântare pentru lume”. Educă-mă. dar mai pot apărea şi alte tipuri de conduite: ascunderea eşecurilor faţă de părinţi. există şi preocupare pentru dezvoltarea unei vorbiri corecte şi chiar asupra întregului comportament al copilului.. Pe măsură ce copilul creşte şi se dezvoltă. Fără o susţinere afectivă. Într-un astfel de mediu apar şi se dezvoltă situaţii conflictuale care vor afecta atmosfera afectivă a grupului familial. în mod special. aceste efecte vor construi în timp. se formează caractere şi o conştiinţă a responsabilităţii şi a datoriei. Familia este mediu social cel mai apropiat pentru copil. fără un ansamblu de activităţi. Viitorul copiilor este strâns legat de modul cum îi ajutăm în diferite situaţii de adaptare la viaţă.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Colaborarea grădini ă-familie Ana Aurelia Leach Ramona Grădini a ”Floare de col ” Brad . cât şi în grădiniţă. Astfel sunt unii părinţi extremişti: intervin cu observaţii. la stări de dezechilibru afectiv al copilului. de aceea este necesar ca atât în familie.

folosindu-l astfel ca mijloc de educaţie. se deprinde să coopereze cu alţi copii. încât eficienţa demersului educativ să fie optimă şi în concordanţă cu obiectivele programei instructiv-educative. Trebuie să existe strategii de comunicare între adulţi şi copii şi între grădiniţă/şcoală şi părinţi. Pentru a omogeniza oarecum gradul de înţelegere corectă de către părinţi a efectelor educative ale grădiniţei şi ale comunicării cu cadrul didactic. şedinţele semestriale şi serbări. Oare. muzică. ci este o activitate complexă şi de lungă durată. au putut reacţiona diferenţiat. părinţii şi cadrele didactice îi pot ajuta pe copii să facă faţă celor mai diverse probleme care le afectează procesul de învăţare. Copilul la grădiniţă/şcoală învaţă. Privind copiii cum se joacă în grădiniţă. De aceea considerăm că atât în discuţiile purtate individual cu părinţii cât şi în cadrul şedinţelor. timizi sau acaparatori de jucării.grădiniţă – familie” în formarea copilului este condiţionată de unitatea de vederi. cu repercursiuni negative în comportamentul copiilor şi acest lucru se observă în cadrul jocurilor din grădiniţă: copii fără iniţiativă. de partenerii aleşi. care consideră jocul ca o pierdere inutilă de timp şi ca o irosire de energie fără vreun efect educativ şi de acord cu această judecată. de comunicare este continuă. Prin aplicarea acestora. educaţie fizică. după cum nu există minciună mică sau mare.. care pretinde elaborarea şi aplicarea unui sistem de măsuri chibzuite la toate formele de manifestare a copilului: jocuri. disponibilităţile lui intelectuale. de aceea este necesar ca familia să se preocupe de procurarea jucăriilor. putând să facă comparaţii privind comportamentul celorlaţi copii. câştigă încredere în sine. Copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii interindividuale copiindu-le prin joc în propria sa conduită. se produce în sistemul muncii educative din familie o . Pornind de la faptul că vârsta preşcolară este cea de formare a personalităţii copilului. cultural. să fie sfătuiţi şi îndrumaţi cum trebuie să organizeze jocul copiilor. care sunt doinţele. care se poate realiza prin acţiuni sporadice sau întâmplătoare. Pe lângă discuţiile zilnice. impactul participării lor la astfel de activităţi a fost acela al unei cunoaşteri a propriilor copii.ruptură”. această această răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini această sarcină printr-o colaborare eficientă cu instituţia preşcolară. de îndrumarea jocului şi de o comunicare eficientă cu educatoarea copilului pentru a afla cum se comportă în afara mediului familial. rezolvă conflictul între ceea ce doreşte şi 18 . ei îi opresc pe copii să se joace sau le interzic jocul cu lego (pentru că fac dezordine mare) pe cât le stă în putinţă. plastică. Familia oferă copilului un mediu afectiv. În toate cazurile menţionate de atitudini greşite ale părinţilor care nu folosesc în scopuri educative jocurile şi jucăriile copiilor sau le folosesc într-un mod personal.” Copilul preşcolar ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se dezvolte. dar şi al celorlalţi. activitate de educarea limbajului etc. câţi părinţi îşi privesc copiii acasă cum se joacă şi câţi dintre ei urmăresc care sunt temele de joc preferate de copii lor? Câţi se gândesc dacă jocurile cumpărate sunt educative sau nu.. Educaţia nu este un proces simplu. mai ales sub aspect afectiv. atrăgându-le atenţia asupra părţilor bune ale personalităţii copiilor. modul lor de comportare. de un mod comun de lucru şi de o bună cunoaştere reciprocă. grădiniţă . precum şi particularităţile lui temperamentale şi de caracter. Dar dacă ei nu formează o echipă în ceea ce priveşte educaţia unui copil. Sunt însă şi părinţi care nu înţeleg şi nu apreciază cu aceeaşi justeţe rolul şi însemnătatea jocului în viaţa copilului. depind de îndrumările altor copii etc. familie grădiniţă. cum interacţionază cu copii din grupă. instabilitate faţă de tema aleasă. Interesul comun al celor două instituţii trebuie să determine o mişcare de apropiere cu dublu sens. se autoconduce. Importantă pentru formarea copilului în sensul cultivării şi promovării adevărului este consecvenţa între vorba şi fapta adultului. Astfel. activitate manuală. cât şi asupra aspectelor nedorite întâlnite pe parcursul unei zile de exemplu. s-a invitat un psiholog la discuţii. împrejurările în care actul educativ se desfăşoară – grădiniţa oferă în completare toate aceste mijloace sau uneori numai grădiniţa/şcoala le poate oferii mai multă educaţie unor copii decât mediu familial. părinţi sunt antrenaţi prin participarea la unele activităţi demonstrative desfăşurate cu copii. Nu există adevăruri mici şi adevăruri mari. nivelul lor de cunoştinţe şi de educaţie. educatoarele le-au vorbit la întâlniri despre comportamentul copiilor lor. este o şcoală a sentimentelor în care care se modelează sub acest aspect personalitatea. procedee şi metode potrivite activităţii respective. despre educaţia care se face în grădiniţă şi familie şi importanţa colaborării grădiniţă – familie. utilizând în acest scop în mod diferenţiat. în vederea unei cunoaşteri suficiente a ambelor părţi. educatoarele comunică părinţilor concluziile observaţiilor lor. sugerându-le să încerce şi ei acasă.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Colaborarea grădini ăfamilie sunt bine intenţionaţi. cu totul greşit. având în vedere particularităţile de vârstă şi ţinând seama de temperamentul fiecărui copil. Unitatea de acţiune a celor doi factori . Copiii trebuie să devină capabili să se conducă singuri. Cunoscând copiii prin metode şi mijloace variate. este sigur că rezultatul nu va fi cel aşteptat. s-au organizat întâlniri periodice cu grupuri de părinţi care au dorit să participe. adeseori ne-am pus întrebarea.. nu există domenii mărunte şi domenii mari în care se manifestă dragostea de adevăr ori înlocuirea acestuia prin neadevăr. social.familie. Mediul familial. îşi exersează efortul voluntar. dacă copiii lor au parteneri de joc potriviţi? Mulţi dintre copii stau mai mult în familie decât în grădiniţă şi nevoia lor de joc. de comunicare şi de relaţionare cu cei din jurul lor. îşi exersează facultăţile mintale. Este foarte important ca educatoarea grupei să cunoască specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului. cunoaşte. să se autodisciplineze şi să devină nişte adulţi responsabili mai târziu.

transfigurând mintal realitatea în asumarea rolurilor şi atribuirea imaginară a funcţiilor dorite unor obiecte aduse în joc.. I. dar valorează mult pentu un copil.de exemplu un zâmbet. Bucureşti Cioflu.ro www. ea nu poate fi separată de gândire şi nici de alte procese cerebrale. evaluativ. Editura Pro Humanitate. condiţionat poligenic. 1978 Constantin. Pornind de la considerentul că o îndrumare directă din partea cadrelor de specialitate din grădiniţă care asigură formarea şi dezvoltarea psiho-fizică. Păunescu. I..colaborare. Roxana... Voicu. Emil.COPILUL . Editura Tehnică. cunoscând materialul de prelucrat . Bucureşti. restul ţinând de condiţiile de mediu în care individul evoluează. deci că dezvoltarea inteligenţei implică un factor ereditar. Verza. Ed.ROUSSEAU preciza: ”.ro www. căutaţi să vă studiaţi cât mai bine copii. Ed.. C. Psihologia inteligen ei. Psihologia vârstelor. Academiei Române. Arta de a comunica. M. Condiţia şi agresivitatea umană. 1998 Sima. supus legilor mendeliene şi un coeficient important.. vol. iar derularea controlată şi dirijată a acestuia trebuie să ţină cont de dezvoltarea biologică şi psihologică a copilului. D. Bucureşti. I. Un zâmbet nu se plăteşte. Bucureşti.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 ceea ce poate. Editura Economică. ca formă concretă. socială şi morală. Se poate afirma. Florin Emil. întrun instrument valoros. Golu. Ioan.educatoarea.. Sima. Petruţiu.ro 19 . Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. au demonstrat (după unii autori) că 65 % din nivelul intelectual se datorează factorilor ereditari. Jean. 2000 www. bazate pe aprecieri ale testelor de inteligenţă. pot spune că am realizat o colaborare benefică pentru ambele părţi: grădiniţă – familie. deoarece jocul. directă şi observabilă de exprimare se constituie. 1994 Piaget. Colaborarea grădini ăfamilie Bibliografie Chateau. 1998 Verza. Bucureşti. cultural şi economic întrucât studii genetice. Expresiile noastre faciale comunică deseori cel mai important mesaj . Este importantă accentuarea rolului mediului social. Mihai. Tratat de psihofiziologie.didactic. Am făcut aceste precizări. modelator şi formativ pentru o personalitatea în evoluţie. educatori şi specialişti. Ştiinţifică. vol. 1965 Popescu. J. deoarece cu siguranţă nu-i cunoaşteţi ”. Copilul şi jocul.despre care J. pentru familie. Psihopedagogie.

47). Cele mai importante achizi ii cognitive. sau joc mai structurat în grupuri pe măsură ce copiii cresc. Jocul și procesul de creștere sunt legate între ele. respectiv familiei. creând astfel un mediu stimulativ de creștere. Ei înva ă să aibă încredere în ei înșiși prin reușita în încercări pe care și le stabilesc singuri. Yawkey.răspunzând prompt și consistent copiilor.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Anghe Rodica Maria Ioni ă Lia Grădini a P. Jocul este calea naturală de învă are pentru copiii mici. afective. astfel încât mediul copilului mic oferă permanente ocazii pentru jocul liber. motorii.N. Copiii își dezvoltă abilită ile sociale prin interac iunile cu cei de aceeași vârstă. Cu cât un copil este mai activ implicat într-un proces. oferă copilului dragoste și siguran ă. Joaca și dezvoltarea merg împreună.o curiozitate și dorin a de a stăpâni o nouă deprindere. Din primul moment al vie ii. Părin ii sunt cele mai importante persoane din via a unui copil.deci abordarea lui nu poate fi generală ci specifică fiecărui copil în parte. nevoia de a cunoaște. institu ii educa ionale și comunitate. Tot ceea ce facem cu ei constituie o experien ă de învă are. fizică. Ei înva ă în fiecare zi prin activită ile pe care le facem cu ei. comportamentale ale copilului se realizează prin activitatea sa de bază . prin rutina pe care o parcurgem.p. intelectuală și socială. Educa ia timpurie pornește de la ideea că vârstele mici constituie baza dezvoltării personalită ii și că. ci se constituie prin învă are. Christie. Și știut fiind faptul că educa ia este continuă. Aceste experien e repetate devin experien e acumulate. Exper ii sus in următoarele: "Copiii au nevoie să se joace pentru a-și dezvolta abilită ile cognitive și motorii și pentru a învă a despre lumea socială și locul lor în ea. joc de rol interactiv și complex cu educator și copii. prin interac iunea cu al i copii și prin stăpânirea unor elemente de natură personală. Responsabili de felul în care se formează personalitatea copilului sunt părin ii. morale. Jocul și procesul de creștere sunt legate între ele. Unele nevoi ale copilului sunt urmări ale învă ării. o nouă provocare pentru învă ământul preșcolar Pornind de la principiul că fiecare copil este unic. copilul mic explorează lumea prin joc.sunt diferite de la un copil la altul și de la o perioadă la alta.aceea de "părin i". Fiecare copil are nevoie de o rela ie plină de căldură și intimitate pe parcursul mai multor ani și nu numai de câteva luni sau săptămâni. Jocul poate interveni într-o mare varietate de feluri: joc solitar cu obiecte. ea începe în primele momente ale vie ii și durează cât aceasta. Studiile făcute asupra jocului arată că acesta este parte importantă din via a copiilor (Johnson. Cea mai importantă învă are are loc atunci când copiii sunt gata să înve e și nu atunci când adultul este gata să-l înve e. Jocul este inima unui program educa ional precoce de succes. cea de a avea un statut social nu sunt înnăscute. ale interac iunii cu mediul social. copilul înva ă câte ceva despre lume.1995. Nou-născu ii / copiii mici înva ăa cel mai bine atunci când o fac prin experien ele de zi cu zi. de aceea mediul înconjurător ar trebui să-i ofere copilului mic oportunită i deschise de joacă neîngrădită. cu atât mai mult va învă a și va păstra informa ia achizi ionată. prin unicitatea calită ii pe care o au fa ă de copil . 987). Pentru copiii sub trei ani. asociativ cu un alt copil. cu personal calificat în acest sens. Ca rezultat direct al eforturilor copiilor apare conștiin a de sine ca fiind o persoană competentă și care se bucură să înve e. tot mai evident se impune realizarea educa iei timpurii într-un cadru institu ionalizat. cu nevoile lui specifice și particulare -nevoile copilului sunt cerin e importante pentru educa ie. dând încredere copilului și sus inându-l în satisfacerea nevoilor primare și în explorarea mediului înconjurător. Grădini a este mediul propice în care copiilor mai mici de trei ani li se oferă ocazii de a-și dezvolta aceste deprinderi prin joc. Nou-născu ii și copiii mici trebuie să fie foarte interesa i în ceea ce fac pentru a avea dorin a de explorare a noului material sau activită i. iar cei care sunt datori să stimuleze învă area sunt părin ii. nr. Cercetările efectuate asupra jocului au demonstrat că acesta este o parte importantă a vie ii copiilor mici. Părin ii. "(Frost si Jacobs.îi învă ăm că merită să cunoască lumea. adul ii care se ocupă de îngrijirea acestuia. își măsoară capacită ile și înaintează în noi experien e și sentimente.jocul. jocul este principala activitate de învă are. pentru reușita educa ională a copilului. joc nestructurat. Primii trei ani de via ă ai copilului sunt definitorii pentru devenirea omului. cum se fac regulile și ce înseamnă dreptate și justi ie. Ei înva ă ce sunt regulile. grădini a. Încă de la naștere. Atunci când copii sunt cu un adult pe care îl cunosc bine. Ei înva ă cel mai bine atunci când au ocazia de a-și clădi cunoștin ele ca rezultat al unor experien e proprii și al 20 .ei vor explora și vor învî a mai mult decât atunci când se află cu un adult cu care nu are nici un fel de rela ie. Ei sunt primii și cei mai importan i profesori și au cea mai mare influen ă asupra copilului. chiar și dacă se află în cea mai atrăgătoare sala de joacă. Ei fac ceva cu scopul de a-și satisface o nevoie. Ei înva ă cum să coopereze și cum să fie generoși. că gesturile și comunicarea lor au ca efect un răspuns de un anumit fel. Astfel. După ce nevoile fundamentale sunt satisfăcute. Nou-născu ii trebuie să simtă că ceea ce fac ei este important. este necesar să fie antrena i implicit to i agen ii care au influen ă asupra copilului. astfel mediul copilului mic trebuie să ofere permanent stimuli de ac iune pentru dezvoltarea sa ulterioară și desăvârșită. 3 Deva Educa ia timpurie.

Educa ia centrată pe copil 0-3 ani Letitia Hancheș. Fiecare moment trăit de copil în grădini ă este o ocazie de a învă a ceva: ritualul primirii zilnice. experimente. euritmie. sociabilitatea. convorbiri. Editura Eurostampa. Copilul va învă a să se joace singur și cu al ii. jocuri muzicale.). toate acestea îl pot pune pe copil în fa a unor situa ii noi. masa. capacitatea de a face descoperiri și de a rezolva probleme. Propunem ca forme de exprimare desenul. antrenându-l sau oprind ac iunea începută pentru a o relua mai târziu. modelajul. încât acesta să fie axat pe necesită ile copilului astfel încât să faciliteze creșterea și dezvoltarea copiilor. jocuri cu text și cânt. Durata fiecărei activită i va fi mai mare sau mai mică în func ie de interesul manifestat de copii. este ajutat să exploreze și să experimenteze. Activită ile care se pot desfășura cu copiii cu vârsta între 2-3 ani. Propunem ca activită i de crea ie și comunicare următoarele: povestiri. activită ile practice și gospodărești. jocuri la nisipar. jocuri didactice. idei. Tipuri de joc pe care le propunem: jocul cu jucăria. nevoile. Astfel. ac iuni. copii vor încerca idei noi. În cadrul activită ilor de muzică și de mișcare. Aceste activită i se pot realiza prin audi ii. o nouă provocare pentru învă ământul preșcolar 21 . sentimente. jocul cu nisip și apă. utilizarea aparatelor de joacă. asigurându-i securitatea. În cadrul activită ilor artistice și de îndemânare. activită i de muzica și de mișcare. prietenia și cooperarea cu ceilal i. În condi iile în care se respectă documentele interna ionale și na ionale care structurează principiile educa iei. despre lumea înconjurătoare. activită i în aer liber. să împărtășească bucuria cu ceilal i precum și să-și asume un rol.vor culege informa ii pe căi care le sunt mai la îndemână.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 interac iunilor cu lumea înconjurătoare. inten ii. sentimente. cunoașterea și respectarea drepturilor lui. din toate își poate îmbogă i bagajul de trăiri și de cunoștin e. exprimându-și astfel trăiri. Ele au responsabilitatea de a organiza materialele în așa fel încât să încurajeze creativitatea și experimentarea. Bibliografie Ecaterina Stativa. demnitatea și autonomia. copilul înva ă să asculte muzica. de a alege și de a elabora concepte. cântece. stimulativ și adaptat cât și de îngrijirea de către profesioniști califica i. activită i de crea ie și de comunicare. spontaneitatea exprimării. Educatoarele au responsabilitatea de a organiza mediul educa ional din grădini ă. Pentru copilul mic jocul este o cale indispensabilă învă ării. Va fi stimulat să-și exprime astfel sentimente. La 2-3 ani pot fi organizate: plimbări. În activită ile de cunoaștere copilul înva ă despre el. mijloace materiale necesare pentru aceste activită i. încrederea în sine și dorin a de cunoaștere. de a gândi critic. Activită ile de crea ie și comunicare oferă posibilitatea copiilor să înve e să în eleagă și să transmită dorin e. Ca activită i de cunoaștere propunem: observări. calită ile și talentele acestora. lucrul cu cartea. Educa ia timpurie. luând în considerare interesele. gânduri cu ajutorul gesturilor și al vorbirii. Educa ia timpurie în România Eleanor Stokes Szanton. activită i de cunoaștere. 2007 Educa ia timpurie. pictura. copiii își dezvoltăa obiceiul de a identifica și rezolva probleme. activită i artistice și de îndemânare. Activită ile în aer liber îi încurajează pe copii să facă mișcare și să înve e să utilizeze aparate și accesorii de joacă specifice acestora. De la politici educa ionale la adaptarea socio-educa ională. Materialele puse la dispozi ia copiilor în grădini ă îi stimulează și îi provoacă pe copii să-și folosească toate sim urile în timpul jocului prin experimentarea. citire de imagini. Educatorul va urmări reac ia copilului la activitatea propusă și-și va modela atitudinea stimulând copilul. este stimulat să redea melodii. memorizări. jocul de construc ie. de a-și dezvolta stima de sine. diversitatea culturală. pot fi următoarele: jocuri. ca primă treaptă de pregătire pentru educa ia formală se impune și în ara noastră. competen i și deschiși la schimbare. de a beneficia de un mediu pedagogic și de îngrijire stabil. jocul senzorial. activită i matematice. jocul liber sau dirijat. Carmen Anghelescu (coord. trăiri. lecturi după imagini. jocuri și întreceri sportive.avem convingerea că și în grădini ele din ara noastră se vor oferi servicii de calitate pentru copilul mic și se va garanta respectarea și promovarea unor valori și drepturi fundamentale: de a duce o via ă sănătoasă în bucurie și stare de bine. copilul înva ă să folosească instrumente. jocul simbolic. respectul fa ă de copil ca individ și fa ă de familia sa. investigarea și descoperirea proprie.

Presupunând un demers inten ionat. ” ( DECLARA IA DE LA SALAMANCA) În 1990. poate fi ajutat să treacă de la o etapă la alta. Dreptul fiecărui individ la educa ie trebuie conștientizat de societate. s-a lansat o nouă direc ie a politicilor educa ionale în lume: EDUCA IA PENTRU TO I! Acest motto a fost preluat în 1994. trebuie să se tindă la o pregătire a tuturor copiilor în sistemul școlar obișnuit. [ … ] SISTEMELE EDUCA IONALE AR TREBUI PROIECTATE ȘI PROGRAMELE EDUCA IONALE IMPLEMENTATE ÎN AȘA FEL ÎNCÂT SĂ INĂ SEAMA DE MAREA DIVERSITATE A COPIILOR. Rolul conducător al educa iei apare în interven ia acesteia în crearea unui climat educa ional favorabil. Izvorul dezvoltării psihice îl constituie. pentru ca “fiecare persoană să poată dobândi – prin toate formele de instruc ie . Astfel. În dic ionarul pedagogic. EDP. S. cu valen e educative puternice asupra formării personalită ii umane. educa iei. Importan a educa iei este deosebită. educa ia oferă continuturile ce urmeaza sa fie asimilate.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Angheleche Minodora Școala Generală ”S. principiul egalizării șanselor de reușită în învă ământ. Crearea mijloacelor necesare pentru depășirea și rezolvarea acestor contradic ii revine. “șansa la educa ie“ presupune un context care solicită “posibilită i și condi ii capabile să asigure concordan a între poten ialul nativ și sistemul de influen e educative în procesul formării personalită ii în diferite etape de dezvoltare“. școlile trebuie să includă în procesul de învă ământ to i copiii. unde “educa ia pentru to i“ a fost definita ca “acces la educa ie și calitate a acesteia pentru to i copiii“. Dave sus ine individualizarea deplină a procesului educativ. indiferent de cât de diferi i sunt ei și se abat prin modelul personal de dezvoltare de la ceea ce societatea consideră a fi normal. întregul sistem educa ional trebuind să se bazeze pe premisa că fiecare individ poate fi educat. datorită diversită ii individuale. care vizează crearea condi iilor psihopedagogice necesare pentru valorificarea poten ialului fiecărui individ. misiunea cea mai importantă revine educatorului.cel mai înalt nivel posibil de autorealizare. Bernard Schwartz consemnează în 1976 faptul că egalizarea șanselor de reușită în învă ămant nu înseamnă promovarea unui egalitarism. care se referă la to i acei copii ale căror cerin e sunt generate de incapacită i sau dificultă i în a se adapta cerin elor educa ionale și societale ca și cei considera i “normali“ de către societate. trebuie avută în vedere educa ia specială. (“Dic ionar de pedagogie“. Referindu-se la principiile noii paradigme a educa iei. Todu a” Simeria Educa ia pentru to i: individualizare. prin Declara ia Universală a Drepturilor Omului și apare dezbătut în multe studii de pedagogie. nu este deloc greșită sau inoportună afirma ia că “educa ia este o artă“. care trebuie să realizeze accesibilizarea cunoștin elor înainte de a fi transmise subiec ilor educa iei (elevii). ca un principiu al reformei învă ământului. De aceea. iar dacă sistemul școlar general nu vine în întâmpinarea necesită ilor tuturor persoanelor. Dreptul la educa ie al fiecărei persoane a fost decis încă din 1948. ac iunile educa ionale derulate corelându- 22 . accesibilizare “ NOI CREDEM ȘI DECLARĂM CĂ FIECARE COPIL ARE DREPTUL FUNDAMENTAL LA EDUCA IE ȘI FIECĂRUI COPIL TREBUIE SĂ I SE OFERE ȘANSA DE A AJUNGE LA UN ANUMIT NIVEL ȘI A SE PUTEA PĂSTRA LA UN NIVEL ACCEPTABIL DE ÎNVĂ ARE. educa ia are caracter teleologic. R. Totuși. la Salamanca. în cadrul procesului instructiv-educativ. copii ai străzii sau copii provenind din alte zone sau grupuri dezavantajate sau marginalizate. referindu-se la faptul că ritmurile înaintării în materie pot fi diferite. a unui “tratament identic pentru to i în numele egalită ii“. după cum se știe.“ Reușita acestor principii ale educa iei pentru to i mizează pe resursele interne ale sistemului. Tailanda. Egalizarea șanselor de reușită în învă ământ a fost și este o problemă în toate momentele istorice. Reiese din aceste afirma ii misiunea deosebită a tuturor celor implica i în actul educa ional. H. fie ei cu handicap sau supradota i. de formarea capacită ilor omului. Însă daca acest lucru nu este posibil. Pe de o parte. contradic iile interne care apar ca urmare a solicitărilor externe. Sorin Cristea surprinde. 1979). egalizarea înseamnă “a oferi fiecărui individ un ritm și forme de învă ământ care să i se potrivească”. la Jomtien. calitatea educa iei speciale trebuie să reflecte aceleași standarde și ambi ii de calitate ca și educa ia obișnuită și să fie strâns legată de aceasta. pe de alta parte ea se preocupă de modul în care să fie asimilate. Vigotski). atâta timp cât influen ele educative se adresează“ zonei proximei dezvoltări (L. în primul rând. În acest sens. angajând integral mecanismele reformei școlare. ci din contra. obiectiv care presupune asigurarea posibilită ilor participării la educa ie a tuturor copiilor. Bruno Wurtz amintește în 1992 principiul egalitarist și flexibilitatea și integrarea vârstelor. la fel și crearea tuturor condi iilor necesare atingerii acestor obiective.

1996 Jinga. Spania. București. în timp ce I. EDP. UNESCO ***. care este agentul cel mai important în acest sens. cu condi ia ca acel con inut să-i fie prezentat într-o formă accesibilă. I.. 1976 Tarcovnicu. manual pentru clasa a X-a. 1993 Educa ia pentru to i: individualizare. Nicola se referă în lucrările sale la principiul accesibilită ii sau al orientării după particularită ile de vârstă și individuale ale elevilor. EDP. 7-10 iunie. I. Școala este astfel. Astfel. Dar. 1994 Cucoș. de poten ialul intelectual și fizic al fiecărui elev în parte. Educatorul trebuie să pornească de la datele personale ale celui educat și să nu for eze nepermis de mult peste limitele pe care le îngăduie vârsta și caracteristicile individuale: “Totul va fi organizat pe măsura min ii. EDP.. Bucuresti. Daca se întâmplă însă ca oglinda să fie plină de praf sau pete. 1994. precum și de deosebirile individuale. Popeanga îl numesc simplu. Cerghit. 1979 ***. B.“ (J. E. nivelul pregătirii anterioare. iar V. după cum spunea Comenius: “E îndoielnic să existe o oglindă atât de murdărită.. Fundamentele pedagogice ale reformei învă ământului. școli normale. E. 1994. Editura ALL. deoarece “oricine poate învă a orice. Întreaga activitate din școală este orientată spre formarea personalită ii elevului în conformitate cu cerin ele sociale ale vremii. Educa ia mâine. ONU. I. Drept urmare. 1973 – manual pentru anii I și II. sex. Diversitatea interindividuală este imensă. ca teorie a procesului de predare-învă are. Jinga și E. Accesibilizarea cunoștin elor va fi vizată de înșiși factorii care adoptă deciziile și programele școlare. încât să nu reflecte totuși imagini într-un fel oarecare. inându-se seama de particularită ile de vârstă. Istrate ca principiul accesibilită ii și luării în considerare a particularită ilor de vârstă și individuale ale elevilor. Popescu. Esen a acestui principiu vizează adaptarea con inuturilor și a intermediarilor transmiterii lor la particularită ile de vârstă și individuale. Dacă con inutul și formele acestei activită i nu ar lua în considerare realitatea psihologică a copilului. București. Radu. 1994): cunoașterea psihologică a elevului și valorificarea “psihodiagnozei“ și “diagnosticului diferen ial“ în direc ia proiectării unui “model al învă ării depline“. EDP. Istrate. a memoriei și a limbii. Pedagogia generală.. scopul principal fiind integrarea socială. Aceste norme sunt cunoscute sub numele de principii didactice. este necesară dimensionarea atentă a con inuturilor învă ării.. 1994 Schwartz. I. Școala pentru to i – materialul pentru studen i ***. pregatită și sus inută de educator. a educatorilor. momentul principal când se realizează accesibilizarea cunoștin elor este lec ia. To i acești autori se refera însă la același lucru. Fiecare copil are un poten ial educativ înnăscut care trebuie doar descoperit și activizat. Bruner) Egalizarea șanselor de reușită în învă ământ devine astfel posibilă prin ac iunea a doi factori pedagogici constanîi (după S..“ Bibliografie Cristea.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 se cu o serie de reguli și norme cunoscute și aplicate de cadrele didactice.. Regulile standard privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu handicap. Pedagogie. înainte de a ne folosi de ea trebuie să o ștergem. EDP. învă area se va face iîn raport cu “zona celei mai apropiate dezvoltări“ și se va da copilului maximum din ceea ce el poate să asimileze la un moment dat și care îi permite dezvoltarea psihică în perspectivă. afirmarea fiecărui copil ca individualitate. ar pune în primejdie realizarea scopului propus. sub forma principiului accesibilită ii și individualizării învă ământului.. EDP. priceperilor și deprinderilor. “obligată“ să creeze condi ii adecvate pentru a da posibilitate fiecărui elev “să-și realizeze propria lui dezvoltare optimă“ (J. L. Cucoș. S. E. Vlasceanu. pe cât este posibil într-un sistem institu ionalizat. în consens cu posibilită ile psihice de vârstă și individuale ale copiilor. iar necesitatea luării în considerare a acestui lucru și accesibilizării con inuturilor apare în didactică. V. Fiecare copil e o individualitate irepetabilă care pretinde un tratament individualizat. principiul accesibilită ii.T. Bruner). Pedagogie. 2001 Nicola.. referindu-se astfel la principiul respectării particularită ilor de vârstă și individuale și la principiul accesibilită ii cunoștintelor. Pedagogie. Aceasta este misiunea sfântă a școlii.. cât și la modalită ile de predare-învă are. Popeanga. accesibilizare 23 . iar o tablă prea zgrun uroasă trebuie s-o dăm la rindea... Iași. 1996). Potrivit acestui principiu. C. București. pentru exploatarea în mod diferen iat a calită ilor psihoindividuale. Dic ionar de pedagogie. Editura Polirom. Bucuresti. deoarece. Tarcovnicu și V. Același principiu este văzut de I. Declaratia de la Salamanca.“ (Comenius. C. în 1973. București. organizarea și desfășurarea procesului de învă ământ trebuie să se realizeze pe măsura posibilită ilor reale ale elevilor. licee pedagogice Vrasmas. Aceste cerin e se referă atât la obiectivele.“ (C. V. la orice vârstă.. Cristea. Didactica. e îndoielnic să existe o tablă atât de zgrun uroasă încât să nu putem scrie totuși ceva pe ea. 1632) deoarece “Nu ne putem juca sau nu putem face experimente cu mintea și sufletul copiilor. con inutul și volumul celor studiate în școală. oarecum. Cucoș împarte acest principiu în două. Această viziune optimistă asupra accesibilită ii presupune încredere și respect fa ă de individualitatea elevului.

softurile utilizate nu au fost proiectate special ci pentru a rezolva o problema specifică. mai mult. Calculatoarele îi atrag pe elevi. din acest punct de vedere. trebuie urmărită o programă şcolară cu minimul de conţinut obligatoriu. Misiunea educaţiei este de a formula problemele care se conturează la orizontul social. prezintă calităţile unice ale acestora. Deoarece zona instruirii/învăţării este variată. indiferent de domeniul social în care se utilizează. Educaţia trebuie regândită în raport cu noile posibilităţi tehnice pe de o parte. de a le verifica experimental şi de a pregăti astfel soluţiile cele mai potrivite pentru momentul respectiv. responsabilitatea este mult mai crescută. fiind urmate de limbile străine. 6. profesorii transmiţând elevilor informaţii prelucrate. să îşi lărgească sfera de cunoaştere în acest domeniu. in timp ce sistemele tutoriale sunt mai eficiente in formarea deprinderilor intelectuale de nivel superior. acela de a-i face pe elevi să nu îşi piardă interesul pentru disciplina pe care o preda si. Primele utilizări în domeniul instruirii asistate de calculator se concentrau mai mult pe verificarea cunoştinţelor. editoarele de texte. mai ales. 2. încât astăzi chiar instruirea asistată de computer capătă o coloratură de concept 24 .interactivitate. profesorul având un rol activ. care le deosebesc de alte medii de învăţare prin: . Pe de altă parte. . elevii care învaţă încet şi cei ramaşi în urmă câştigă mai mult decât elevii foarte buni. Rolul profesorului este. el acţionează ca un filtru ce selecţionează. Introducere Instruirea prin utilizarea calculatoarelor. Toate aceste elemente modifică aria activităţilor profesorului atât cantitativ cât şi calitativ. aşadar. pentru că a nu reuşi să atragi elevul spre disciplina pe care o predai este mai puţin grav decât a-l “pierde” undeva pe drum. reprezentând o “paletă” extrem de largă. Totuşi. 5. ulterior au început să apară softuri complexe. şi softurile educaţionale vor fi foarte diferite. Procesul educativ trebuie să fie regândit. cadrele didactice trebuie să înveţe să gândească altfel privind psihologia cognitivă.capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor şi.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Anghelescu Adrian Teodorescu Ioan Grup Școlar ”O. în instruirea asistata de calculator exersarea este eficienta in formareandeprinderilor elementare. 2. Densușianu” Călan Educa ia și folosirea tehnologiilor informatice în comunicare 1. În acelaşi timp. Problematica Softului Educaţional Soft-urile educaţionale au menirea de a ajuta celelalte discipline care se predau în şcoală. precum şi de a lua decizii pe baza procesării rapide a acestei informaţii. decât ca formă alternativă. Desigur că ponderea cea mai mare este cea a softului proiectat pentru instruire. In multe dintre activităţi. de a construi ipoteze plauzibile. 3. strategiile bazate pe utilizarea calculatoarelor sunt mai eficiente la nivelurile inferioare.. pe de alta.începând cu cele mai simple lucrări de birotică şi de menţinere la zi a băncilor de date privind fluxurile şcolare şi terminând cu consilierea profesională asistată . faptul că pot interacţiona consistent şi diferenţiat cu fiecare elev în parte. şi în funcţie de cerinţele noii societăţi. asigurau contexte semnificative pentru învăţare. Informatizarea învăţământului reprezintă o realitate a zilei de astăzi. promovează reflecţia. Faţă de alte domenii. chiar este necesară. Din studiile întreprinse s-au desprins o serie de concluzii interesante cu privire la eficienta utilizării software-ului educaţional. stoca şi prelucra informaţia. nu numai prin faptul că reprezintă un domeniu nou. dintre care amintim: 1. munca profesorului este uşurată. instruirea asistată de calculator este mai eficientă ca instruire complementară. Comunicarea didactică vizează în principal înţelegerea.precizia operaţiilor efectuate.peste tot vom întâlni softuri specializate care îşi propun să ne amplifice puterea de a acumula. ştiinţele beneficiază de o mai bună reprezentativitate. ne mai punându-se accentul pe activităţile intelectuale de rutină. să formuleze altfel problemele. dar implicarea noilor tehnologii informatice şi comunicaţionale a permis o multitudine de abordări. atitudinea faţă de computer se modifică pozitiv. subiectivitatea nu poate fi evitată. Acestea sunt aşa/numitele softuri utilitare (de ex. care încurajează construcţia activă a cunoştinţelor. reducerea timpului de studiu. să îi motiveze. 4. la orice disciplina se pot folosi softuri educaţionale făcând posibilă altfel înţelegerea fenomenelor şi a cunoştinţelor. organizează şi personalizează informaţia. 8. In momentul de faţă e greu de găsit un domeniu în care activităţile să nu poată fi preluate de computer . . nu există o libertate totală în alegerea conţinuturilor. în învăţământ calculatoarele sunt folosite mai ales pentru predarea şi învăţarea informaticii fiind destul de puţin utilizate ca instrumente menite să uşureze învăţarea altor materii. 7. eliberează elevul de multe activităţi de rutină şi stimulează activitatea intelectuală. aproape toate cercetările relevă avantajele utilizării calculatoarelor în comparaţie cu alte metode. Din păcate. utilizarea computerelor este mai eficientă în ştiinţe decât în domeniul limbilor străine. bazele de date. tabelele matematice).

exersare.îi prezintă elevului oricând lista detaliată sau sintetică a obiectivelor pe care acesta trebuie să le atingă ca urmare a parcurgerii cursului respectiv.computer". la o extremă. . 1981 [6]Dragoș Noveanu. Cartea electronică.prezentare interactivă de noi cunoştinţe. la cealaltă. Învă area în școală.exersare. Editura Ager. EDP. . Bibliografie [1] BANCIU DOINA. şi "auxiliar al profesorului". jocuri educative. Michel. precum şi alte categorii de informaţii.prezentarea unor modele ale unor fenomene reale (simulare). testare. 2001. București [4] Adrian Adăscăliţei. Tehnica împotriva democra iei. simulare (prezentare de modele ale unor fenomene reale). . Iași [3] CLAESSENS. şi anume: . Bucuresti [2] BUZ RNESCU Ștefan. . structura parţilor componente ale cursului. Una din problemele importante pe care le are de rezolvat un profesor este cea a controlului şi planificării instruirii: aici computerul (de fapt. 1999.la nivel de clasă/grup/şcoala oferă informaţiile relevante (indicatorii statistici) pe baza cărora se pot lua decizii privind procesul de instruire. Probleme ale proiectării pedagogice a SE Educa ia și folosirea tehnologiilor informatice în comunicare 25 . cât şi profesorului. softul proiectat în acest scop) poate prelua o parte din sarcinile profesorului ca manager al instruirii. dezvoltare a unor capacitaţi sau aptitudini. O introducere în psihologia pedagogică.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 "clasic" atunci când apare împreună cu alte concepte ale zonei de intersecţie "învăţământ . şi Floyd G. 1998. Robinson. Editura Didactică şi Pedagogică. Pentru înţelegerea folosii softurilor educaţionale prin instruirea asistată de calculator ne vom referi la o clasificare a softurilor educaţionale după funcţia pedagogică specifică pe care o pot îndeplini în cadrul unui proces de instruire: prezentare de noi cunoştinţe. Gorny. adică in demersul educaţional poartă numele de instruire asistata de calculator. o găsim la P. .administrează teste pentru a determina progresul elevului. . Softul proiectat pentru a fi utilizat direct în procesul de predare-învăţare. înregistrează datele obţinute şi oferă un feedback atât elevului. David P. . având drept criteriu opoziţia dintre "centrarea pe elev". 2002-2003 [5] Ausubel. București. curs „Instruire asistată de calculator”.în raport cu informaţiile disponibile recomandă o continuare adecvată a demersului instructiv. Sociologia civiliza iei tehnologice.testarea cunoştinţelor. O taxonomie a softului utilizat în învăţământ. Editura Polirom.dezvoltarea unor capacitaţi sau aptitudini printr-o activitate de joc. Este unanim acceptată o clasificare a softurilor educaţionale după funcţia pedagogică specifică pe care o pot îndeplini în cadrul unui proces de instruire: .

„Lecţia devine un proces dinamic care se pliază după specificul nevoilor. este o metodă de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor. dar şi de verificare. Dintre strategiile didactice interactive cu eficienţă în procesul de învăţare se pot utiliza la clasă cu succes: Metoda Pălăriilor Gânditoare . În cadrul procesului educaţional interactiv. pe procesele de negociere. În pedagogia modernă. de fapt. fără a fi descurajaţi de părerile altora.Lăcrămioara Oprea. Aceste metode asigură elevului condiţii optime de a se afirma individual şi în echipă şi îi angajează toate forţele psihice de cunoaştere. În acelaşi timp se amplifică şi se îmbogăţesc relaţiile dintre elevi. social şi practiv – aplicativ. Această viziune promovează colaborarea strânsă cu elevii prin investigaţie. care urmăreşte 26 . la ora de curs. Folosirea sistematică a strategiilor de interacţiune presupune desfăşurarea unor relaţii de comunicare eficientă şi constructivă. el nemaifiind o „maşină de reprodus informaţia”. nu prin reproducerea cunoştiinţelor. în cadrul cărora. încurajându-se participarea acestora la construirea ei. socială şi afectivă în cadrul grupurilor. interogaţie şi discuţii. Strategii didactice interactive) Învăţătorul trebuie să-şi adapteze stilul didactic. uşoare şi plăcute. punând accent pe dialog. de emulaţie.” ( Ioan Cerghit. ce constă în organizarea elevilor şi distribuirea corespunzătoare a sarcinilor care urmează să fie îndeplinite şi alta de natură psiho-socială. munca elevului. Pedagogia postmodernistă are în vedere acei învăţători care uşurează cunoaşterea şi participă la construirea cunoaşterii. Metoda Bulgărelui de Zăpadă – împleteşte activitatea individuală cu cea desfăşurată în mod cooperativ în cadrul grupelor şi motivează elevii să gândească îndrăzneţ. 3 Lupeni Strategii didactice interactive În învăţământul contemporan se vorbeşte din ce în ce mai mult despre educaţia centrată pe elev şi despre metodele interactive utilizate în procesul de predare – învăţare – evaluare. Metoda R. de cooperare fructuoasă. afectiv – motivaţional. de stimulare reciprocă. dezvoltă gândirea critică a elevului. cum va folosi ceea ce a dobândit şi care vor fi modalităţile de evaluare. ceea ce asigură o participare mai vie. preferinţelor şi rezistenţelor elevilor. se ajută reciproc. Metode de învăţământ) Tendinţele de diversificare a strategiilor didactice interactive în şcoala postmodernă au în vedere redimensionarea relaţiei pe verticală dintre învăţător şi elev. deoarece strategiile interactive de grup dezvoltă o relaţie dinamică. care cooperează mai mult. pe dialog constructiv şi pe cooperare.A. Prin metodele interactive.” (Crenguţa . fiind coparticipant la propria formare.angajează intens forţele psihice şi de cunoaştere ale elevului care manifestă empatie faţă de anumite personaje. renunţându-se la control. deprinderile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra mediului înconjurător. relaţie care depinde de influenţele. dar şi o complementaritate mai mare a aptitudinilor şi talentelor. realizată din plăcere. favorizând învăţarea autonomă. Strategiile didactice trebuie să fie flexibile. alegând cele mai potrivite forme de activitate şi cele mai adecvate metode şi mijloace de învăţământ pentru a asigura eficienţa învăţării. astfel elevul este transformat într-o fiinţă raţională care conştientizează importanţa dezvoltării individuale. elevii trebuind să demonsatreze învăţătorului ceea ce pot să realizeze şi nu ceea ce pot să reproducă. de a folosi roadele cunoaşterii.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Anghelescu Cristina Școala Generală nr. Elevul intervine permanent în deciziile privind ceea ce vrea să înveţe. cu un pronunţat caracter activ – participativ din partea elevilor şi cu posibilităţi de cooperare şi de comunicare eficiente. conduitele şi conflictele socio – cognitive desfăşurate. demonstrând astfel necesitatea educaţiei lor. susţinută de foarte multe elemente. fiind bazată pe sprijin reciproc. dezvoltă motivaţia acestuia pentru învăţare şi îl ajută să-şi evalueze propria activitate. accentul este pus pe formarea de competenţe şi nu pe transmiterea cunoştiinţelor. Este o acţiune reciprocă de influenţare cognitivă. elevul este transformat în subiect al învăţării. Nu orice activitate desfăşurată în grup poate fi considerată învăţare prin cooperare.I. munca învăţătorului se termină acolo unde începe. ca rezultat al creativităţii învăţătorului şi a participării elevilor la propria formare. Strategiile didactice interactive oferă ocazii benefice de organizare pedagogică a unei învăţări temeinice. formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea. mai activă. în care munca sa nu se termină niciodată. Prin strategiile interactive se formează şi se dezvoltă priceperile. de comunicare şi de schimb de informaţii între indivizi. aceasta fiind în contrast cu pedagogia tradiţională. îşi asumă responsabilităţile în cadrul grupului şi învaţă unii de la alţii. ce constă în relaţiile dintre elevi în funcţie de participarea lor la rezolvarea sarcinilor. Învăţarea prin cooperare implică obligatoriu prezenţa a două componente convergente. Pentru atingerea finalităţilor educaţionale şi sporirea beneficiilor în planul personalităţii elevului este necesară îmbinarea activităţilor individuale cu cele desfăşurate pe grupe şi susţinerea învăţării prin cooperare. Evaluarea elevilor se realizează prin verificarea competenţelor. dă o notă mai personală muncii. el fiind mereu o sursă de informaţii pentru elevi. corelată cu învăţarea prin competiţie constructivă. învăţătorul devenind animator şi moderator. una de natură didactică. care reproduc aceste informaţii. Relaţia învăţător – elev este deschisă. „Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă. atitudinal. toţi cei care iau parte la discuţii să obţină beneficii în planurile cognitiv.

Metode de învăţământ. care poate fi abordată individual sau în grup. Metode de interacţiune eficientă. Bucureşti. Metoda dramatizării se bazează pe utilizarea mijloacelor şi procedeelor artei dramatice. Ion-Ovidiu. 1992 Joiţa. Iaşi. Elena. Strategii didactice interactive. Prin normele pe care le presupun. Miron şi Chiş. a unui fapt istoric. Bucureşti. Aceste metode nu pot avea efectele scontate dacă se abuzează de ele sau dacă sunt tratate superficial. 2006 Pânişoară. Editura Didactică şi Pedagogică R.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 realizarea feed-back-ului printr-un joc de aruncare a unei mingi uşoare. Editura Polirom. prin metodele. Editura Didactică şi Pedagogică. Comunicarea eficientă. Se dau cuvinte sau propoziţii care sunt aranjate în aşa fel încât să reprezinte forma obiectului care constituie tema propusă spre studiu. Crenguţa-Lăcrămioara. Fundamente. Strategii de predare şi învăţare. iar folosirea exclusivă a unei metode ar plictisi elevul.presupune împărţirea clasei în grupe de 6 persoane care dezbat o problemă timp de 6 minute şi implică pe toţi membrii colectivului în analiza şi soluţionarea unei probleme. Strategii didactice interactive Bibliografie Cerghit. Procedeul PHILLIPS 6 / 6 .. strategiile didactice interactive ocupă un loc important în rândul factorilor determinanţi ai succesului în învăţare şi în dezvoltarea cunoaşterii la elevi. constând în dramatizarea unui fragment literar. Editura Polirom. 2002 Oprea.A. tehnicile şi formele de organizare a colectivului în strânsă corelaţie cu resursele disponibile. Caligrama este o metodă folosită atât în lecţiile de predare-învăţare cât şi în lecţiile de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor. 2003 27 . Editura Ştiinţifică. Iaşi. Metodologie. a unui eveniment actual. Bucureşti. Educaţia cognitivă. Ioan. 1997 Ionescu. Vasile.

mii de forme de viaţă care din când în când devin hrană pentru alţii. Cunoaşterea acestor descoperiri va permite băieţilor europeni să se apropie şi să găsească elemente comune din istoria străveche. Din studiul materialului paleolitic de la Isernia rezultă faptul că era necesară spargerea în bucăţi de mici dimensiuni pentru asigurarea hranei. Slovakia Основно училище „Панайот Волов” Varna. Procesul de evoluţie din care a rezultat omul modern este rezultatul diferitelor adaptări legate de necesitatea de a găsi hrană. Pentru primii humanoizi principala problemă existenţială era cea alimentară şi necesitatea de a se hrăni. Dacă pentru ei exista necesitatea de a găsi. cu acordul tuturor elevilor. În acest fel şcoala va contribui în mod efectiv d. să nu mănânce mâncare toxică. să lupte pentru proprietatea asupra hranei. concentrându-se asupra aspectelor interesante ce vor fi descoperite şi aprofundate.d. Bulgaria Shall we eat together? – proiect Multilatearal Comenius Conţinutul şi organizarea proiectului Proiectul „Vom mânca împreună?” doreşte ca prin intermediul universului alimentaţiei să depăşească obstacolele fizice şi culturale dintre oameni şi să promoveze spiritul cetăţenesc european. Pe lângă valoarea istorică importantă care rezultă din cunoaşterea modului în care au trăit şi s-au organizat d. didactic la situl arheologic „La Pineta” din Isernia iar departamentul local de arheologie ar putea fi partener în proiect.d. Ei vor aborda o lume îndepărtată de realitatea lor de zi cu zi. 6 . toleranţei şi a culturii solidarităţii. Situl paleolitic de la Isernia „La Pineta” reprezintă un exemplu de importanţă remarcabilă în reconstruirea strategiilor adoptate de către omul preistoric în legătură cu căutarea hranei. Acest subiect interesant face legătura dintre prima necesitate universală a fiinţelor umane şi câteva forme culturale sub al căror aspect oamenii îşi organizează activităţile legate de această necesitate de bază. În urma muncii lor vor putea găsi noi subiecte. OBIECTIVE GENERALE DE PROMOVARE A UNEI CETĂŢENII EUROPENE .Răspândirea păcii. Cunoaşterea obiceiurilor alimentare a acestor adolescenţi europeni înseamnă a întra în legătură cu o parte a culturii lor: întâlnirile dintre ei „pentru a mânca împreună” de fapt. dau startul unui proces natural caracterizat printr-o varietate de instincte. De fapt.p. este principala sursă de putere care contribuie la funcţionarea tuturor proceselor biologice aflate la baza procesului nostru genetic. într-o scurtă perioadă de timp suficientă hrană şi de calitate. devine un moment de schimb şi îmbogăţire culturală.Hunedoara. social oamenii. Odată cu trecerea anilor. respectarea diferenţelor. în diferite accepţiuni.p.v.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Ardelean Maria Manea Carmen Școala Generală nr. 6 Hunedoara Proiectele multilaterale Comenius „SHALL WE EAT ALL TOGETHER ?” Proiect multilateral COMENIUS – ȘCOALA GENERALĂ NUMĂRUL 6 DIN HUNEDOARA Proiectul s-a derulat intre cinci scoli in perioada 2006-2009 : Scoala Generala Nr. Universalitatea acestui argument ne dă posibilitatea de a realiza un model didactic împărtăşit şi care poate fi inclus în curriculum-ul şcolilor partenere.Photis Pittas Primary School . Tema Mâncarea. Acest lucru ajută la înţelegerea importanţei diversităţii pe străvechiul nostru continent. ei trebuiau să treacă prin variate pericole cum ar fi: să scape de prădători. Cipru Základná škola Belehradská 21 Kosice. habitatul a influenţat de asemenea modul de viaţă şi strategiile comportamentale ale omului. Bogăţia materialului descoperit a permis reconstruirea modului şi a locului în care a locuit şi a mâncat omul din Isernia. În natură. 28 . Din punct de vedere metodologic şi didactic. Italia( şcoala coordonatoare) Dhasos Achnas.v. acesta ar putea constitui contribuţia elevilor la o nouă abordare a descoperirilor şi o nouă utilizare a modului lor de a vorbi cu scopul de a produce un material plăcut şi inovator. dovezile acestei relaţii dintre om şi habitat au fost păstrate de-a lungul timpului prin dovezile arheologice. România Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII" – Isernia. strategii şi oportunităţi.Dhasos Achnas. alimentaţia are o dublă valenţă a conţinutului (ce se mănâncă în alte ţări) şi a metodei (învăţarea diferitelor culturi prin prisma obiceiurilor alimentare).

ACTIVITĂŢI ŞCOLARE Proiectul se va derula pe o perioadă de trei ani (2006-2009). .Să înţeleagă o educaţie multiculturală şi să se alăture cetăţeniei europene. Promovarea studiului pe Internet prin împărtăşirea experienţelor. Salonico). jucând rolul „mediatorilor” dintre şcoală. elevi şi lume. Stimularea puterii creativităţii. .Întâlnirea cu partenerii. . desene animate şi altele care pot stimula creativitatea. metodele. 29 . în plus. .Să cunoască modul în care ei au gătit: alimentele finite. . . .Să descopere împreună cu elevii diferite aspecte culturale cu ajutorul unor feluri tipice de mâncăruri. .Concentrarea asupra materialelor aflate în legătura cu alimentaţia omului Paleolitic. . Facilitarea infiltrării cu uşurinţă în grupuri de dimensiuni mici şi mari.Capabili de a face faţă dificultăţilor.Să cunoască principalele tipuri de hrană şi importanţa lor.Să înveţe şi să acumuleze experienţe cu diferite moduri de folosire a hranei care pot fi folosite în scopul modelării personalităţii. Evidenţierea şi respectarea fiecărei forme de comunicare: verbală şi non verbală. .Să înţeleagă faptul că fiecare ţară este un teritoriu unde tradiţiile sunt unite cu istoria şi arta.Să cunoască modul în care omul preistoric şi-a asigurat şi şi-a ales propria hrană. .O conferinţa tematica a Reţelei NEAC (Decembrie 2006. .Să cunoască metode de creştere şi cultivare. Cunoaşterea Europei şi a caracteristicilor proprii ca sursă de cunoaştere şi stimul reciproc. . Stimularea şi conducerea grupului înspre înţelegerea că există diferite modele comportamentale culturale.Să cunoască diferenţele şi similitudinile dintre alimentaţia preistorică şi cea modernă. . . Educarea propriei persoane şi a copiilor înspre ascultarea necesităţilor altor persoane.Stabilirea unor grupuri de lucru formate în funcţie de interesele şi vârstele elevilor. .Să cunoască folosirea unor tipuri de alimente cum ar fi: condimentele şi esenţele. toate aceste culturi se amestecă de-a lungul veacurilor creând un mare „muzeu european” al diferitelor culturi. Dezvoltarea unor competenţe de informatică şi multimedia. . Dezvoltarea conştiinţei în sensul că suntem toţi la fel şi toţi diferiţi.Realizarea în scoli a unui „Panou Comenius” care sa ilustreze diferitele faze ale proiectului.Să comunice şi să simtă emoţiile.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Evidenţierea valorii diferenţelor. folosite de alţi oameni legate de hrană. .Să ştie cum să gestioneze relaţiile dinamice de grup.Să achiziţioneze cunoştinţe exacte legate de relaţia dintre alimentaţie şi sănătate. întrând într-o relaţie emfatică unii cu alţii.Să cunoască cuvinte noi.Să cunoască metode de conservare a hranei din perioada paleolitică. Stimularea motivaţiei şi a plăcerii de a învăţa. . . . . .Stabilirea unui jurnal care va deveni o modalitate de comparare şi a remarcilor pe perioada întâlnirii şcolilor partenere.Să cunoască importanţa mâncării începând cu epoca paleolitică. Primul an .O zi Comenius „Vom manca împreuna?” cu invitarea părinţilor şi bunicilor (este posibil ca data sa fie aceeaşi în toate şcolile implicate). . . . Proiectele multilaterale Comenius OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU PROFESORI . OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU ELEVI .Plănuirea unui logo al proiectului. .Participarea la competiţia NEAC video-digitala de e-ingemanare (fiecare școală parteneră trebuie să-și găsească o altă școală în altă ară pentru o îngemănare în producerea unei casete video despre educaţia alimentara).Capabili de implicare. . Promovarea unei dezvoltări concomitente a elevilor şi profesorilor prin muncă colectivă.Să inventeze jocuri.Schimburi de materiale între parteneri prin intermediul Internetului. Promovarea însuşirii unor limbi străine.Să cunoască ritualurile şi tradiţiile în legătură cu miresmele alimentaţiei străvechi.Munca de cercetare şi documentare în legătura cu ramasitele de la situl arheologic de la Isenia. Promovarea unor oportunităţi egale.

6 Hunedoara 30 .Schimbul de informaţii şi cunoştinţe între elevi şi profesori.Schimb liber de fotografii digitale şi e-mailuri între elevi.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Proiectele multilaterale Comenius Al doilea an .Stabilirea unor materiale scrise pentru următoarele e-colaborari. .Un număr special în revista şcolii. prelucrarea cercetărilor făcute.Asamblarea tuturor lucrărilor tuturor şcolilor implicate. . . . .Publicarea pe internet a celor mai interesante lucrări şi jocuri educaţionale.O conferinţa tematica a Reţelei NEAC (mai 2007 Varna Bulgaria). .Ziua Comenius.Implicarea instituţiilor şi a autorităţilor locale în toate tarile interesate de proiect. .Interviuri ale elevilor în propriul teritoriu. . Al treilea an . .Întâlniri cu partenerii.Ziua Comenius „Vom manca împreuna?” cu invitarea părinţilor şi bunicilor (este posibil ca data sa fie aceeaşi în toate şcolile implicate). . Gen. . Aspecte foto de la întâlnirea de Proiect Comenius de la Șc.Stabilirea unor jocuri de predare. cuvinte încrucişate. amuzament multimedia.Întâlnirea cu partenerii. Nr. .

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Proiectele multilaterale Comenius 31 .

responsabilul CEAC elaborează Raportul anual de autoevaluare. mai ales în ceea ce privesc documentele pe care o unitate şcolară trebuie să le elaboreze pentru a-şi asigura o funcţionare optimă. concrete şi la îndemâna oricui ar dori verificarea lor. trebuie validat printr-un Raport de inspecţie şi de asemenea el trebuie urmat de elaborarea unui Plan de îmbunăţăţire cu aplicabilitate în anul şcolar următor. 2. a ajuns să fie probabil cel mai vast domeniu. Aceste acţiuni se desfăşoară anual. actuale. vizite care se finalizează cu un Raport de monitorizare externă. Aceste rapoarte sunt puse la dispoziţia inspectorului şcolar care are în responsabilitate „Asigurarea calităţii”. Pe parcursul anului şcolar. pentru a se evita documentele inutile. nu aspectele de conţinut (nu acestea în principal). de mijloace. la începutul anului şcolar. împreună cu descriptorii/indicatorii de performanţă şi notele acordate în funcţie de dovezile şi argumentele existente. sunt urmărite de către membrii comisiei. se completează sau uneori se suprapun. Planul operaţional este întocmit prin definirea clară a unor proceduri aplicabile mai ales în scopul asigurării calităţii. sunt: 1. Elaborarea Planului operaţional al Comisiei şi definirea Portofoliului comisiei. iar Comisia este înfiinţată prin decizie internă a unităţii de învăţământ. a monitorizărilor externe şi finalizat cu publicarea unor rapoarte de autoevaluare şi de evaluare internă a calităţii. suficiente (dar nu exagerat de multe). Domeniul asigurării calităţii. responsabilul comisiei elaborează rapoartele (fişele) de monitorizare internă cu respectarea formularului care stă la baza acestor rapoarte. pornind de la autoevaluare. cât mai ales aspectele legate de modalităţile de realizare a lecţiilor. 32 . corespunzătoare temporal (actualizate pentru anul şcolar vizat). la termenele prevăzute (cu încercarea evidentă de a se respecta cu stricteţe aceste termene). Lansarea procedurilor de autorizare sau acreditare se face printr-o solicitare scrisă care declanşează aceste proceduri. O sinteză a documentelor care formează portofoliul Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii poate fi: Legislaţia în vigoare (Ordonanţa de urgenţă 75/2005 şi Legea calităţii 87/2007). 5. Se are în vedere în definirea procedurilor a necesităţii unui număr strict de documente bine şi clar precizate. trecând prin etapele monitorizărilor periodice interne. De asemenea este elaborat un Raport de autoevaluare internă (RAEI) într-un format mai sintetizat. 6. Această etapă de observare a lecţiilor nu se suprapune cu asistenţele pe care echipa managerială le efectuează la cadrele didactice ale unei unităţi. De menţionat că sunt aplicabile taxe în scest scop (autorizare/acreditare). Acest raport de autoevaluare. La finalul anului şcolar. precum şi procedurile de lucru detaliate. La fiecare două luni. strategii. realizează observarea lecţiilor. membrii comisiei. Planul operaţional al comisiei care cuprinde şi componenţa comisiei şi atribuţiile membrilor. Aceste aspecte însă nu fac obiectul documentului de faţă. verificabile. Etapele fundamentale în asigurarea calităţii pe parcursul derulării unui an şcolar. Înfiinţarea Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii (CEAC) – membrii sunt propuşi în Consiliul Profesoral (cu componenţa în conformitate cu prevederile legale). care vizează principiile de calitate (în număr de 7). Anual unitatea şcolară este supusă unor vizite de monitorizare externă realizate de către echipe formate din inspectori şcolari. Trebuie să remarcăm. Multe dintre documentele aflate la baza funcţionării oricărei unităţi şcolare. multe din cerinţele unei autorizări sau acreditări făcând referiri la unele dintre documentele enumerate anterior. interacţionează între ele.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Avramescu Ana Nicoleta Colegiul Tehnic ”Matei Corvin” Hunedoara Asigurarea calită ii de la documente la finalitate Începând cu adoptarea ordonanţei 75/2005 şi mai apoi cu adoptarea legii 87/2006 învăţământul românesc a fost supus unor ample schimbări. Manualul de calitate (elaborat în cadrul comisiei sau cel elaborat la nivel naţional sintetizat şi adaptat uniăţii şcolare). veridice) . pentru a fi făcut public pentru toţi factorii implicaţi şi interesaţi în desfăşurarea procesului instructiv-educativ. 7. resurse pe care un cadru didactic le adoptă în activitatea sa. Un domeniu vast a cărui acoperire presupune multe etape şi o machetă bine precizată de documente. Aceste aspecte sunt de asemenea precizate prin lege şi parcurg nişte etape clare. dar şi precizarea documentelor pe etape. 4. 3. că în ceea ce priveşte observarea lecţiilor. explicite. Alte aspecte esenţiale se referă la autorizarea-acreditarea de către ARACIP a unor noi nivele/specializări sau forme de învăţământ în cadrul unei unităţi şcolare (de stat sau particulare). Observarea lecţiilor este una dintre componentele de bază ale activităţii membrilor CEAC. separat de echipa managerială. Toate acestea au formate bine precizate. cu o structură clară şi care necesită argumentarea conţinutului cu dovezi reale (cu informaţii curente. care la rândul său are un format bine precizat. rămânând de precizat sursa veniturilor pentru achitarea acestor taxe.

Portofoliul CEAC este indicat să fie păstrat într-un sediu al comisiei (dacă este posibil). Dosar cu rapoarte : Raport de monitorizare externă. Mapa de lucru din cancelarie (care cuprinde precizarea documentelor necesare cadrelor didactice din unitatea şcolară pentru întocmirea portofoliilor personale). materiale. cu ocazia unor monitorizări externe sau inspecţii. părinţi. cu facilitatea consultării lui. rata de absolvire şi alte date. rata de abandon. Dosar cu chestionare aplicate tuturor factorilor implicaţi în procesul instructiv-educativ şcolar şi extraşcolar – personal didactic. este concretizată în planul de îmbunătăţire. însă trebuie menţionat că munca comisiei şi membrilor din comisie nu este una uşoară. deşi în ultimii 2-3 ani s-a generalizat în întregul învăţământ de stat. Plan de îmbunătăţire. Raport de inspecţie. Finalitatea muncii din CEAC. resursele (umane.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Planificarea calendaristică a activităţilor comisiei. reprezentanţi ai comunităţii locale. Fiecare etapă dintre cele de mai sus însă.de la documente la finalitate Plan operaţional al CEAC Plan de îmbunăţăţire Raport de inspecţie Rapoarte de monitorizare internă Raport de monitorizare externă Raport de autoevaluare internă (RAEI) Problematica Asigurării Calităţii în învăţământul preuniversitar rămâne deschisă. este importantă în ansamblul problematicii asigurării calităţii şi nu poate fi evitată sau omisă. 33 . Diverse documente (material de prezentare a dovezilor – clasificare şi modalităţi de păstrare). agenţi economici (unde este cazul). dar şi a altor factori interesaţi. deoarece între etape există o interdependenţă şi este astfel determinată o ciclicitate anuală. poate fi schematizat astfel: Asigurarea calită ii . de timp) şi monitorizarea/evaluarea acestor aspecte. centralizarea şi clasificarea tuturor documentelor şi rapoartelor sus menţionate. Observarea lecţiilor cu planificarea pe membrii comisiei şi repartizarea personalului şcolii acestor membrii şi dosarul cu fişele de observare ale lecţiilor. Rapoarte de monitorizare internă. Dosar cu rapoartele de autoevaluare ale cadrelor didactice (rapoarte semestriale şi anuale). Date statistice – rata de retenţie. Ciclul anual al Asigurării calităţii. după realizarea. dat fiind faptul că documentul conţine aspectele care trebuie îmbunătăţite împreună cu acţiunile/rezultatele. urmând obligativitatea şi aplicabilitatea în toate unităţile din învăţământul preuniversitar. care are probabil un rol reglator şi corector al multor aspecte şi a cărui aplicabilitate este pe parcursul întregului an şcolar. Dosar cu procese verbale ale întâlnirilor comisiei. mai ales pentru cei aflaţi la început de drum pe această problematică. Raport de autoevaluare. elevi.

diferenţă. Chestionare de feed-back. Astfel urmărindu-se structura raportului. Nomenclatorul/ calificările. statul de funcţii.cu personalul şcolii. Portofoliul consilierului educativ/responsabilului comisiei diriginţilor şi portofoliile diverselor comisii din şcoală. Regulamentul de ordine interioară şi Regulamentul pentru elevi (însoţite de tabele de luare la cunoştinţă). DOVEZI GENERALE Gestionarea acestora se face de către echipa managerială şi membrii CEAC: PAS şi anexele acestuia. PSI. Cataloagele şcolare. precum şi decizii interne de numire a diverselor comisii din şcoală. veridice). ş. PDI. Dosare cu procese verbale. Dosare cu chestionare. 1. Mapa de lucru/dosarul de lucru cu formularele pe care le utilizează cadrele didactice (cancelarie). Fişe pentru CDŞ/CDL. Baza de date cu situaţia absolvenţilor. Documentele din arhiva şcolii. explicite. cu elevii. Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare. componenţa catedrelor şi a documentelor care atestă modul de angajare şi de ocuparea funcţiilor. Dovezi personale pe programe de învăţare (discipline) programe şcolare. Baza de date . la fiecare dintre indicatorii de perfomanţă corespunzători standardelor de calitate se asociază un set de dovezi sau sunt prezentate argumente care să susţină şi să motiveze acordarea calificativului. corespunzătoare temporal (actualizate pentru anul şcolar vizat). ş. Astfel dovezile care sunt necesare în susţinerea raportului ar putea fi sintetizate astfel: A. încheierea situaţiei. Dovezile trebuie să aibă următoarele calităţi: să fie reale (cu informaţii curente. Planul managerial. Materiale de marketing-ul şcolii (oferte şcolare. pliante. Portofoliul parteneriatelor – contractele de parteneriat şi convenţiile încheiate cu agenţii economici.. astfel: a.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Avramescu Ana Nicoleta Colegiul Tehnic ”Matei Corvin” Hunedoara Dovezi și argumentare în asigurarea calită ii Un aspect important în ceea ce priveşte elaborarea Raportul anual de evaluare internă a unei unităţi şcolare îl constituie partea privind dovezile şi argumentele care trebuie aduse în sprijinul calificativelor care se acordă.). Dovezi serviciul administrativ (secretariat-contabilitate) Cărţi de muncă şi fişe ale postului. DOVEZI SPECIFICE Dovezi ale CEAC Portofoliul comisiei. Dovezi cadre didactice – de două categorii: pe programe de învăţare(discipline) şi consiliere şi orientare/dirigenţie. performanţă). Dosare cu fişele de observare ale lecţiilor. concise şi la îndemâna oricui ar dori verificarea lor. suficiente (dar nu exagerat de multe). 3. concrete. Diverse fişe de instructaj(protecţia muncii. ş. Mape de lucru. verificabile. actuale. cu absolvenţii şi alte baze de date. Documente de lucru ale comisiei. Orarul şcolii. Fişe completate de diriginţii absolvenţilor.a. - 34 .a). 2. Documente contabile specifice – documentele financiare specifice necesare în argumentarea unor indicatori 4. examene naţionale. Cataloagele şcolare ale diferitelor examene – corigenţă. B. Asigurarea şanselor egale – alcătuirea colectivelor de elevi se face fără nici o discriminare. Procese verbale şi note interne. Dosare cu rapoarte de activitate.a. Prezentare oferta CDŞ/CDL.

Dovezile generale . pe parcurs. iar portofoliile cadrelor didactice se păstrează fie la sediul comisiei. modele de fişe de lucru. Astfel gestionarea/selectarea dovezilor se face in funcţie de categoria din care fac parte: 1. păstrare şi verificarea dovezilor este supervizată de subcomisia stabilită în cadrul comisiei CEAC cu atribuţii în acest sens – stabilită prin definirea unei proceduri. Recomandarea care se poate face este de a avea strict dovezile care să argumenteze indicatorii şi de a se evita supraaglomerarea mai ales cu hârtii inutile. Deviză: Dovezile să fie reale. Dovezile generale . b. Activitatea de selectare. de serviciul administrativ sau de către comisia de calitate. Dovezile specifice .sunt selectate de către comisie. modele de teste : iniţiale. contabilitate. ale şedinţelor cu părinţii şi procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare la sfârşitul unui semestru/an.sunt păstrate de către comisie (la sediul comisiei – dacă acesta există). fişe de activitate elevi. serviciul administrativ (secretariat. suficiente. fişe de evaluare a lecţiilor (pentru elevi şi pentru profesori) a câtorva lecţii. gestionarea se face în principal de către conducerea unităţii şcolare şi CEAC. Dovezile specifice . 2. fie de către cadrele didactice (de recomandat). rapoarte de activitate şi de autoevaluare.sunt selectate în funcţie de specificul lor de către întregul personal.sunt păstrate în funcţie de specificul lor de către direcţiune. chestionare pentru stabilirea stilului de învăţare la elevi (însoţite de răspunsurile elevilor). procese verbale ale întrunirilor Consiliului Profesorilor clasei. sumative. instrumente de evaluare. concise şi la îndemână! Calitate NU cantitate! Dovezi și argumentare în asigurarea calită ii 35 . Dovezi consiliere şi orientare (dirigenţie) mapa activităţii educative – caietul dirigintelui. situaţii statistice care să cuprindă diverse medii. de exemplu de portofoliile cadrelor didactice se pot ocupa membrii comisiei CEAC sau responsabilii de arii curriculare. arhiva). actuale. explicite. 2. fişe pentru opţiuni CDŞ/CDL. Importanţa dovezilor este cea legată de calitatea lor şi nu de cantitate. concrete. planuri de lecţie complete . fişe de notare paralelă. verificabile. serviciul administrativ şi de către cadrele didactice. diverse documente de lucru ale dirigintelui rapoarte de activitate Un aspect important privind dovezile este cel referitor la gestionarea/selectarea şi păstrarea lor. chestionare pentru managementul comunicării. Păstrarea dovezilor se face in funcţie de categoria din care fac parte: 1.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 planificări calendaristice şi planificări pe unităţi de învăţare. catalog personal. tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunoştinţă.

de psihosociologia grupurilor şcolare. Calitatea metodologică este un aspect ce ţine de oportunitate. Modul de organizare a învăţarii se defineşte ca un grupaj de metode sau procedee care operează într-o anumită situaţie de învăţare. a culturii şi comportamentelor umane. complexe ale învăţământului contemparan. la detaliu. ca răspuns la dinamica schimbărilor ce se desfăşoara în cadrul procesului instructiv-educativ. O observaţie bună ar fi cea că încadrarea unei metode într-o anumită clasă nu este definitivă.individual 36 . a procedurilor de acţiune. alese de fiecare cadru didactic. duc la aşa zisa denumire „mod de realizare a învăţarii”. capacităţi. a trăirilor valorice şi a stimulării spiritului creativ. Specialiştii în metodologia didactică ne dezvăluie funcţiile specifice pe care le deţin metodele: 1.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Avrămescu Simona Școala Generală cu cls. de natura mijloacelor de învăţământ. la distingerea dintre adevăr şi eroare şi care. sub forma unor variante şi/sau procedee selecţionate. realizat prin stratificarea şi corelarea mai multor metode. caracteristici ce se pot metamorfoza astfel încât metoda să fie satisfăcătoare într-o clasă complementară sau chiar contrară. al strategiilor de organizare a predării-învăţare. comportamente). O variantă de clasificare a metodelor educaţionale se poate pronunţa în jurul axei istorice: 1. funcţia cognitivă (metoda constituie calea de acces a elevului spre adevăr. funţia normativă (metoda arată cum trebuie să se procedeze pentru obţinerea celor mai bune rezultate). procedurale şi materiale. metode care se corelează. contituie o afirmaţie lipsită de sens. o metodă tradiţională poate evolua spre modernitate. tradiţionale (modelul clasic) 2. Metodologia evoluează în timp. Procedeul didactic se referă la o secvenţă a metodei. în strânsă corelare cu obiectivele pedagogice. devenind astfel o curiozitate pentru el – cercetează. care acceptă două puncte de vedere.competiţia între elevi cu scop de ierarhizare. Calitatea unei tehnologii se masoară în gradul de adaptare a acesteia la situaţiile şi exigenţele noi. unde metoda repezintă acel ansamblu de procedee ales pentru o situaţie de învăţare. 4. se prelungesc unele în altele şi se completează reciproc. în toate cazurile. de experienţa şi competenţa cadrului didactic. se foloseşte pentru asimilarea cunoştinţelor. cât şi pe plan sincronic. În unele metode moderne surprindem secvenţe destul de tradiţionale sau descoperim că variante ale acestei metode erau de mult cunoscute şi aplicate. A spune că o metodă este mai bună ca alta. 2. Metodologia didactică formează un sistem coerent. fără a ţine cont de contextul în care metoda respectivă este eficientă. metode clasice. la o componentă sau chiar o particularizare a metodei. Drumul parcurs pentru atingerea obiectivelor educaţionale constituie metoda didactica. Când se alege o metodă. iar al doilea se referă la ansamblul structural al metodelor. spre însuşirea ştiinţei şi tehnicii. Toate aliajele şi combinaţiile metodologice. primul se referă la ansamblul mijloacelor audio-vizuale ce se utilizează în practica educativă. O metodă se defineşte prin predominanţa unor caracteristici la un moment dat. participarea lor la căutare de soluţii. atât pe axa evoluţiei istorice. formele de realizare a instruirii şi modalităţile de evaluare. în măsura în care secvenţele proceduale care le compun ingăduie restructurări inedite sau când circumstanţele de aplicare a acelei metode sunt cu totul noi. funţia formativ-educativă (metoda supune exersare şi elaborarea diverselor funcţii psihice şi fizice ale elevului. metode moderne (modelul modern) 1. de conţinutul procesului de instructiv. I-VIII Ve el Modernizarea învă ământului necesitate obiectivă a epocii noastre Pentru a atinge un nivel optim în proiectarea şi realizarea unei activităţi educaţionale. Astfel. combinatorică între metode sau ipostaze ale metodelor. dozaj. puse în aplicaţie. MODELE DE REALIZARE A ÎNVĂŢĂRII a) Model de realizare a învă ării în învă ământul tradi ional . . . ci relativă. o colaborare între profesor şi elev. de particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale elevilor. presupune.memorarea şi reproducerea (cât mai fidelă) a cunoştinţelor transmise de cadrul didactic . funţia instrumentală (metoda serveşte drept tehnică de execuţie). se formează deprinderi. descoperă). se ţine cont de finalităţile educaţiei. conţinuturile transmise. 3. Astfel apare termenul de „tehnologie didactică”. se pune accent pe felul cum se desfăşoară aceasta şi implica probleme organizatorice. mijloacelor de învăţământ. Metoda este selectată de cadrul didactic şi este pusă în aplicare în lecţii sau activităţi extraşcolare cu ajutorul elevilor şi în beneficiul acestora.

care este f.munca în grup. ACTIVITATEA CADRULUI DIDACTIC a) ACTIVITATEA CADRULUI DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL TRADIŢIONAL 37 .stimulează interacţiunea dintre elevi.pregăteşte elevii pentru viaţă. independent de colegii săi . .elevilor le trebuie timp ca să se familiarizeze cu acest nou tip de învăţare.promovează norme şi aspiraţii mai înalte. teama de eşec. nu pregăteşte elevii pentru viaţa. .nu creează motivaţie deosebită pentru învăţare. competitivă LIMITE: .''(J. PIAGET) AVANTAJE: .amplifică anxietatea elevilor. Modernizarea învă ământului necesitate obiectivă a epocii noastre b) Model de realizare a învă ării într-un învă ământ modern . . .diminuarea anxietăţii faţă de şcoală.succesul sau eşecul unui elev nu îi afectează pe ceilalţi membri ai clasei. ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ (structura individualistă) AVANTAJE: . cu sau fără ajutor din partea cadrului didactic. . .slabă exploatare de către cadrul didactic a resurselor grupului. e nevoie de eforturi şi încurajări repetate pentru a-i convinge că se aşteaptă altceva de la ei. .creşterea stimei de sine. LIMITE: . activitatea în grup oferă de 4-5 ori mai multe posibilităţi de manifestare a elevului decât conducerea frontală în cadrul unei ore cu durată similară .intensificarea atitudinilor pozitive faţă de cadrele didactice LIMITE: .. . prin colaborare. .generează sentimente de acceptare şi simpatie.promovează învăţarea prin colaborare. . . .independenţa scopurilor elevilor. . . .lipsă de comunicare. O dată cu dezvoltarea cooperării sociale între copii (8-12 ani) … copilul ajunge la relaţii morale noi . .stimulează efortul şi productivitatea individului.cultivă independenţa elevilor şi responsabilitatea pentru ceea ce fac.grad redus al interacţiunilor între elevi. care este foarte competitivă. .încredere în forţele proprii.egoism. . .încurajează comportamentele de facilitate a succesului celorlalţi.generează conflicte şi comportamente agresive.pune accentului pe dezvoltarea gândirii în confruntarea cu alţii. 2. . . . COOPERAREA-ACTIVITATEA PE GRUPE .se desfăşoară sub forma realizării unor sarcini şcolare de către fiecare elev.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 COMPETIŢIA AVANTAJE: .interacţiune slabă între colegi.apel la experienţa proprie. .micşorează distanţa dintre capacitate şi realizări.învăţământul individualizat este adaptat particularităţilor fizice şi psihice ale fiecărui elev .metodele activ-participative aplicate în activitatea pe grup sunt mari consumatoare de timp şi necesită experienţă din partea cadrului didactic. .lipseşte materialul didactic necesar. .lipsa încrederii în ceilalţi. .nu ajută la formarea abilităţilor de comunicare. .urmăreşte progresul elevului prin propria lui activitate . întemeiate pe respectul reciproc şi conducând la o anumită autonomie .

facilitează şi moderează activitatea de învăţare.viaţa cotidiană în clasă în care sunt menţionate evenimente.responsabilizează elevii în vederea funcţionării optime a grupului.argumentează.măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor (ce ştie elevul).critică. . supunere. .predă. b) ABILITĂŢILE CADRULUI DIDACTIC CARE PROMOVEAZĂ PREDAREA-ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE ÎNTR-UN ÎNVĂŢĂMÂNTUL MODERN: . 4. ţine prelegeri.Jurnale ale copiilor . 3. .asigură însușirea temeinică și sistematică a cunoștin elor predate. LIMITE: . . . . INSTRUMENTE DE MONITORIZARE (EVALUARE) A MUNCII ÎN GRUP . . EVALUAREA Evaluarea trebuie să vizeze atât atingerea obiectivelor academice. . atitudini etc.se manifestă individualist.expert''într-o problemă.este partener în învăţare.explică şi demonstrează.ascultă expunerea. . de a realiza sensul unor idei. în special ale cadrului didactic. care consemnează schimbările introduse în clasă.încearcă să reţină şi să reproducă ideile auzite.cutezanţă.realizează schimb de idei cu ceilalţi.Jurnale profesionale zilnice. manifestat de regulă prin întrebări generatoare de explicaţii. . întâmplări din viaţa clasei sau din viaţa personală. corect sau incorect. .măsurarea şi aprecierea capacităţilor(ce ştie şi ce poate să facă elevul). Rolul elevului în învăţământul modern: .elevii se află într-un raport de dependenţă faţă de învăţător.limitează foarte mult activitatea elevilor (expunerea nu trebuie să depăşească cel mult 30% în cadrul unei ore). .impune puncte de vedere proprii.(îşi )pune întrebări cu scopul de a înţelege lucrurile. . ceea ce trebuie să înveţe elevul (ceea ce este . . reflecţiile cadrului didactic asupra propriei practici. asumarea riscurilor. explicaţia. neimplicare. 38 . .cooperează în rezolvarea sarcinilor şi problemelor de lucru (de învăţare). . . unele abilităţi sociale care favorizează interacţiunea şi cooperarea în realizarea învăţării. gândire liberă. săptămânale ale cadrelor didactice.ajută elevii să înţeleagă lucrurile şi să şi le explice. .slabă participare. . lipsă de iniţiativă.acceptă ideile altora.ştie ce este adevărat sau fals. conformism.participare şi implicare personală. reacţiile elevilor.). creativă.lasă puţin timp de iniţiativă elevilor. o orchestrează şi o regizează. Modalităţi de evaluare într-un învăţământ modern: . acceptă şi stimulează exprimarea unor puncte de vedere diferite într-o problemă.accent pe aspectul cantitativ (cât de multă informaţie deţine elevul).spirit întreprinzător.exprimă puncte de vedere proprii referitoare la o problemă. . deţine adevărul (absolut). .. prelegerea. . .. la elevi. Modalităţi de evaluare intr-un învăţământ tradiţional: . familială.bun'' pentru el). . efectele pozitive-negative.iniţiativă.formează .accent pe elementele de ordin calitativ (sentimente.organizează şi dirijează învăţarea.acceptă informaţia dată. . ACTIVITATEA ELEVULUI Consecinţele pe care le are învăţământul asupra formării personalităţii elevului Rolul elevului în învăţământul tradiţional: . cât şi a celor referitoare la competenţele sociale şi de lucru în grup.se consideră singurul .Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Modernizarea învă ământului necesitate obiectivă a epocii noastre AVANTAJE: . expune. .dirijism în gândire şi acţiune. .

Fotografii. nu apar în stare pură. desene. ci sub forma unor variante şi aspecte diferite. Ele apar şi se concretizează în variante metodologice compozite. se poate naşte treptat tendinţe către modernism. Observaţii asupra comportamentului copiilor şi comportamentului în grupurile cooperative. proiecte etc). Interviuri cu copiii. încât. Chestionare adresate copiilor pentru a identifica elemente ce ţin de cultura clasei. la o situaţie precisă. „Educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta. şi nu mă refer doar la clasificarea în funţie de axa istorică. de exemplu cea clasică. prin difuziunea permanentă a unor trăsături şi prin articularea a două sau mai multe metode. Modernizarea învă ământului necesitate obiectivă a epocii noastre Considerăm că fiecare metodă. colaje. indicaţiile generale date de cărţile de metodologie.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Produse ale copiilor (compuneri. in mod difuz. asupra şcolii. albume. percepţiile elevilor asupra cadrelor. portofolii. în cadrul unei metode. înregistrări audio-video.” 39 .

. Reuniune de proiect – familiarizarea copiilor şi părinţilor cu proiectul Octombrie 2. II. 6. .să conştientizeze importanţa acţiunilor proprii de intervenţie asupra mediului.sensibilizarea copiilor şi părinţilor în vederea conservării unui mediu sănătos prin folosirea materialelor reciclabile Obiective specifice . . Argument Schimbarea mentalităţii individului cu privire la mediul înconjurător se poate realiza numai prin formarea unei generaţii de viitori cetăţeni conştienţi de efectele acţiunilor proprii asupra mediului. . cutii de conserve. Amenajarea cabinetului ECO.să colecteze diferenţiat deşeurile în spaţiile special amenajate (hârtie şi PET-uri) . dopuri. „Să împodobim bradul” – confecţionare de podoabe din materiale refolosibile . saci. Joubert I. CD. a unei sticle sau a unui recipient din material plastic va fi cetăţeanul de mâine care va şti să utilizeze raţional fiecare lucru. hârtie. Copilul de azi care cunoaşte valoarea unei bucăţi de hârtie . Din lucruri pe care aruncându-le poluăm Pământul (sticle de plastic.să confecţioneze produse utile folosind materiale reciclabile.uri. Prin implicarea celor mici în acţiuni de protejare a mediului sperăm să obţinem. .nou Motto „Am primit lumea ca o moştenire pe care nu-i îngădui nimănui să o deterioreze.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Baciu Camelia Școala generală ”Sigismund Todu a” Simeria Din refolosibil . în perspectivă. Deşeurile şi ambalajele aruncate la întâmplare sunt o prezenţă stânjenitoare pentru toţi cei care manifestă spirit civic. ci pe care fiecare generaţie este obligată să o lase mai bună posterităţii” J.să-şi însuşească norme de comportament ecologic şi să aibă o atitudine dezaprobatoare faţă de cei care încalcă aceste norme.să identifice materialele refolosibile având în vedere normele de securitate personală.să înveţe că economisirea lemnului şi a hârtiei sunt acţiuni de ocrotire a mediului şi să le pună în aplicare în diferite activităţi practice. tot mai agresate cu poluatori în ultima perioadă. o reducere esenţială a poluării şi o mai bună protejare a apelor şi a spaţiilor verzi. Descrierea programului Scopul programului . sticlă. Derularea activităţilor 1. etc) minţi ingenioase şi inimi curate pot face minuni. „Tombola PET-urilor”activitate în parteneriat cu elevii Martie 40 . identificarea materialelor refolosibile şi a spaţiilor de depozitare Noiembrie 3. „Parada mascotelor realizate din materiale reciclabile” activitate în parteneriat cu elevii clasei a IV – a Ianuarie „Suporturi şi vase pentru flori” – realizarea unor obiecte utile din sticle cutii şi pahare de plastic decorate cu tehnici diferite Februarie 5. activitate în parteneriat cu elevii clasei I Decembrie 4.

. .relizarea unei reviste ECO.popularizarea acţiunilor în mass media locală.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Din refolosibil nou 7. Jurnalul micilor ecologişti. „Costume ECO pentru Carnavalul Primăverii” . . .parada modei cu costume din materiale refolosibile. . .calectare de hârtie şi PET –uri pe toată perioada derulării proiectului.amenajarea Cabinetului ECO. „Expoziţie de Paşte” expoziţie cu vânzare Aprilie 8.amenajarea unor expoziţii cu lucrările realizate. . evaluare .parada modei Mai 10. discuţii evaluarea programului Iunie Monitorizare.întocmirea Jurnalului ecologiştilor. 41 . „Micii ecologişti îşi prezintă activitatea ” expoziţie cu lucrările realizate.realizarea de fluturaşi şi afişe cu îndemnuri eco.

Acestea se pot desfăşura ori de câte ori unii copii doresc să efectueze o anumită lucrare în perioada activităţilor la alegere. inedite. eroii care acţionează produc lucrări frumoase. roşu.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Bade Angela Stoica Angela Grădini a P. Exemple de lucrări colective efectuate cu copiii: .Copacul – toamna. La preşcolari creativitatea e determinată de slăbiciunea gândirii (experienţă săracă. Folosind acest procedeu. răsucire. fiecare copil are posibilitatea de a-şi alege ce anume vrea să lucreze: decupaje .Nu numai prin ceea ce dobândeşte prin naştere. omisiuni. Chiar dacă doi sau mai mulţi copii îşi aleg pentru execuţie aceeaşi lucrare prin prisma subiectului. valorificând experienţa acumulată.P. Enunţarea ca sarcină de bază a activităţilor practice: .Animalele pădurii. fie pentru rezolvarea aceleaşi teme. necenzurată). Florile unor pomi au fost colorate în roz. Pentru aceasta trebuie să punem la dispoziţia copiilor o varietate de material ca formă. mărime şi culoare. . Important este ca o anumită lucrare. Încă de la începutul anului şcolar ne-am propus să folosim activităţile cu întreaga grupă pentru iniţierea copiilor cu atributele diferitelor materiale şi cu tehnici de lucru pentru rezolvarea unor lucrări urmând ca în activităţile la liberă alegere să punem la îndemâna copiilor materiale cât mai variate şi mai sugestive.E primăvară în livadă. dacă se creează condiţii favorabile desfăşurării lor. lipire. se realizează în primul rând la dorinţa copiilor. Florile au fost fixate cu ajutorul beţelor de chibrituri. fără să-i impunem un anumit exerciţiu manual. . recombinări. pentru viaţă. capacitatea de orientare în situaţii noi.Vaza cu liliac. Pentru a reda florile şi iarba s-a folosit hârtie glasată şi creponată... copilul să o facă cu plăcere. cooperarea între copii. faţă de cerinţe noi. să subliniem bogăţia efectelor educative asupra copiilor. fiecare poate exprima imaginea respectivă într-o combinaţie originală. originale. ci pentru sine. gradul de antrenare a imaginaţiei creatoare a acestora. Copiii sunt atraşi de rezultatul muncii lor.” Curriculumul activităţilor din învăţământul preşcolar vizează dezvoltarea creativităţii la copii. mototolire. O particularitate a preşcolarului este că acesta nu creează pentru alţii. în vederea folosirii lor.Crizantemele toamnei.Se întorc păsările călătoare. cu materiale diferite. În cadrul activităţilor manuale în care se execută lucrări colective. E de prisos.spectatorul” fericit pentru tot ceea ce a reuşit să declanşeze în creaţia micilor ei ucenici. pentru a vedea varietatea acestora în livadă. crenguţe uscate pe care s-au aplicat floricele de porumb cu ajutorul plastilinei. .. . asamblare etc. sunt astfel. ceea ce determină trăirea unor stări emotive pozitive. Creativitatea reprezintă capacitatea de a realiza produse noi. stimularea activităţii copiilor în direcţia alegerii subiectelor. ”Floarea soarelui” Hunedoara Cultivarea creativită ii la preșcolari prin activită ile manuale Învăţământului de toate gradele îi revine nobila misiune de a pregăti tineretul pentru muncă.E primăvară în livadă”. Activităţile manuale la alegerea copiilor. iar educatoarea . În principiu. Ei înlocuiesc lacunele şi lipsa de cunoştinţe prin imaginaţie. protagoniştii. cred. în activităţile comune se realizează iniţierea copiilor în efectuarea operaţiilor necesare formării unei noi deprinderi. neobişnuite prin combinări şi reprezentări. pentru creaţie. Raportul între activităţile comune şi cele la alegerea copiilor exprimă o mai mare pondere a activităţilor manuale la alegerea copiilor.Tablou de iarnă. dar şi prin ceea ce a cucerit prin fapta lui este omul. căci aşa cum scrie Goethe: . Împrejmuirea livezii s-a realizat cu scobitori ce au fost introduse în suportul de poliester. trăsăturile morale de voinţă şi caracter în realizarea unei lucrări colective: iniţiativa. prin inversiuni. frunzele pomilor au fost decupate din hârtie glasată verde şi aplicate cu aracet pe ramurile pomilor. a materialelor şi a modului de executare a unei lucrări“ pune sarcini sporite în faţa educatoarei în vederea pregătirii ei şi a activităţilor de lucru manual.. 42 .dezvoltarea capacităţii de a realiza lucrări originale în condiţii cât mai variate. perseverenţa. În cazul realizării machetei . copiii lucrează cu elan şi seriozitate fiind încântaţi să găsească locul cel mai potrivit fiecărui element al lucrării. desfăşurate în grupuri mici sau individual. materialul a fost variat: floricele de porumb. a bucuriei şi satisfacţiei că au realizat un lucru util şi plăcut. ajutorul reciproc. . . de aceea sunt binevenite motivaţia acţiunilor efectuate şi folosirea rezultatului în diferite jocuri şi activităţi viitoare. Copiii. fie pentru rezolvarea unor teme diferite cu acelaşi material.

În urma desfăşurării activităţilor manuale în care s-au executat lucrări colective.Crizantemele toamnei” copii au decupat vazele. În încheiere putem afirma că activităţile manuale pot şi trebuie să contribuie tot mai mult la formarea personalităţii copilului preşcolar.Se întorc păsările călătoare” copiii au decupat cu foarfeca sau prin înţepare elementele lucrărilor pe care le-au asamblat apoi într-un mod cât mai original.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 În cadrul lucrării . . precum .Vaza cu liliac” le-au realizat prin mototolire iar la alte teme. . ne putem da seama de imaginaţia fiecăruia şi ce avem de făcut pentru fiecare în parte pentru a le dezvolta înclinaţiile.. Florile din . aptitudinile.. la cultivarea creativităţii acestuia. capabili de a realiza lucrări interesante.Tablou de iarnă”.... Cultivarea creativită ii la preșcolari prin activită ile manuale 43 . Urmărind copiii în cadrul acestor activităţi. ne-am dat seama că aceşti copii sunt deosebiţi.Coşul toamnei“. Educatoarea trebuie să aleagă de fiecare dată din multitudinea de activităţi posibile pe acelea care le poate realiza cel mai bine în condiţiile concrete ale grupei cu care lucrează şi chiar a fiecărui copil în parte. după preferinţe şi s-au străduit să realizeze tablouri deosebite. Ei au lucrat pe grupe de câte 3. 4. tulpinile şi frunzele florilor iar petalele le-au realizat prin răsucire după care au îmbinat elementele realizate.

cea mai mare din Ţara Zarandului. fiul clopotarului din Târnava. Pe lângă numele marelui conducător. Comuna Ribiţa La fel ca şi comuna vecină. Baia de Criş. Vaţa de Jos (obiectivele de la pct. Suciu Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania. Comuna Vaţa de Jos Referindu-ne la comuna Vaţa de Jos. Astfel. IV.L. Comuna Vaţa de Jos 1. Comuna Bulzeştii de Sus Obiectivele istorice şi religioase. Baia de Criş. cariera de calcar) → Căzăneşti (biserica 44 . geografice şi etnografice. Deosebite prin elementele specifice de construcţie sunt bisericile de lemn din satele Căzăneşti. Am insistat asupra primelor atestări documentare ale localităţilor. Căzăneşti). III. Demersul de învăţare porneşte de la localitatea natală şi ajunge la dimensiunile planetei. OMYA Calcita S.R. încercând să surprindem cât mai bine elementele definitorii pentru fiecare în parte. pe faptele istorice. etnografice şi folclorice şi rezervaţiile de aici au fost prezentate într-o formă atrăgătoare. Activităţile ce se desfăşoară în clasă şi în afara clasei vin în sprijinul elevilor ajutându-i să înţeleagă mai bine aspectele studiate. Vaţa de Jos: Fabrica de cherestea. aceste activităţi contribuie la formarea de priceperi şi deprinderi şi la realizarea legăturii dintre teorie şi practică.). I. judeţ. 1) → Basarabasa (biserica de lemn) → Prăvăleni (Dealul Cremenea sau Pădurea pietrificată. Necesitatea îmbinării acestor activităţi este determinată de complexitatea sarcinilor instructiv-educative. istoricul celei din urmă menţionate regăsindu-se în paginile lucrării. localitatea Crişan propune şi alţi oameni de seamă şi alte monumente istorice. măresc interesul elevilor pentru studierea istoriei şi a geografiei. cât şi participarea activă a locuitorilor comunei la mai multe evenimente istorice.C. Prin caracterul practic. locul numit „Vramniţă”) → Ciungani (biserica monument istoric. disciplinele istorie şi geografie au o anumită specificitate care apare în conţinutul învăţării. S. am prezentat atestările documentare a 12 dintre cele 13 localităţi ale comunei şi explicaţia numelor acestora după lucrarea lui C. V. regiunea natală. În demersul nostru ne-am îndreptat atenţia asupra a cinci comune: Vaţa de Jos. geografic și turistic Noul context educaţional a generat apariţia unui nou curriculum. Comuna Tomeşti Din lucrare reiese atât atestarea documentară a localităţilor aparţinătoare. 3. fiind conceput şi realizat de către învăţători pentru învăţători. Staţiunea Romtelecom Ştrandul → Târnava de Criş (biserica monument istoric). Ciungani şi Birtin. Vaţa de Jos → Vaţa de Sus (monumentul închinat părintelui Arsenie Boca. trecând prin spaţii de referinţă semnificative (orizont local. Ribiţa este plină de istorie. dăinuiesc şi astăzi în legendele locale. Mărturie acestui fapt stau inscripţiile de pe monumentele istorice din Ribiţa şi Crişan. pe relatarea mai multor legende culese de la localnici. dar şi în sprijinul elevilor dornici de a studia mai profund istoria şi geografia locală. I. II. Izvorul cu Leac) → Gurahonţ. 2. istorie locală. atât la istorie cât şi la geografie. Prezentul auxiliar vine în sprijinul învăţătorilor care predau istoria şi geografia la clasa a IV-a. Ciungani. ţară. moara acţionată de apă. vestitul conducător al răscoalei de la 1784. Tomeşti. Ilie Dăncuţ din Ociu şi Petruţ. Bulzeştii de Sus şi Ribiţa. ci şi cele geografice (Vaţa de Jos. Activitatea în afara clasei este o continuare a muncii din clasă prin care se urmăreşte adâncirea cunoştinţelor şi educarea elevilor. pe descrierea monumentelor istorice. Realizarea unor corelaţii între istorie şi geografie se datorează simultaneităţii apariţiei noilor programe de clasa a IV-a şi diversităţii ofertelor de instruire. Nu numai legendele istorice au rămas întipărite în conştiinţa localnicilor. continent etc. prezentarea fiind completată cu hărţi şi imagini sugestive pentru fiecare comună în parte. Nici faptele de vitejie ale înaintaşilor nu au fost omise..Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Bașa Dan Școala Primară Brotuna Toma Lelica Daniela Școala Primară Ciungani Ghid istoric. La final lucrarea propune câteva variante de trasee turistice şi obiective ce pot fi parcurse şi vizitate pe teritoriul celor cinci comune. Comuna Baia de Criş Baia de Criş este o localitate istorică care a parcurs cu mândrie veacurile şi rămâne pentru eternitate legată de numele şi personalitatea marelui erou naţional Avram Iancu.

V. Horea.. III. Ed. Comuna Baia de Criş 1. al XIX-lea) → Bulzeştii de Sus (Biserica Sf. Dumitru. Comuna Bulzeştii de Sus 1. 3.R. Casa memorială Crişan. Sigma Plus. Ioan Gură de Aur. Şteia („piua” sau storcătoare pentru ulei din seminţe de dovleac) → Tomeşti (mici ateliere de olărit) → Tiuleşti → Leauţ → Dobroţ → Obârşa (mici ateliere de olărit. I. Ribiţa (troiţa închinată lui Horea. Drumuri în ţara zarandului.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 monument istoric) → Ponor (cariera de calcită) → Obârşa (jud. Deva. Gorunul lui Horea. utilizat eficient şi va stârni curiozitatea cunoaşterii la faţa locului a celor prezentate. Arhangheli. Păstrăvăria) → Muntele Găina (Târgul de fete.ro/scolarul.interlog. Judeţul Hunedoara – Ghid Turistic. Vaţa de Jos → Prihodişte (Peştera Liliecilor) → Tătărăştii de Criş → Birtin (biserica monument istoric) → Baia de Criş. Avem convingerea că acest auxiliar va fi lecturat cu plăcere. 2. Târnava de Criş Tomeşti – Primăria Comunei Tomeşti Ghid istoric. Mormântul lui Avram Iancu. IV. Bibliografie Pârva. vâltori utilizate la dubitul (bătutul) ţesăturilor de lână. Comuna Ribiţa 1. Arad) → Săvârşin (jud. Sport – Turism. 4. 1983 Rus. Târgul meşterilor olari. Biserica romano-catolică. Ed. Ribiţa → Ribicioara (Cheile Ribicioarei). Ed. Obeliscul lui Avram Iancu. 2001 Surse directe Vaţa de Jos – Primăria Comunei Vaţa de Jos – Maci Viorel – Boldiş Sabin. Locuri şi legende geografice româneşti. Arad). Ţebea: Biserica ortodoxă. Baia de Criş → Bulzeştii de Jos (Biserica Sf. în ultima duminică a lunii iulie). Comuna Tomeşti 1. anual în luna iulie). geografic și turistic → Crişan → Dumbrava de Jos (biserica 45 .F. Casa memorială Vlaicu Bârna. Drapelul cu chipurile lui Iancu. datată 1848. Bucureşti. II. CasaMuzeu Avram Iancu. Brazii funerari în cimitirul satului. Dumitru.. 90 ani. Cheile Grohotului. Podul Grohotului. Emia. biserica ortodoxă) monument istoric) → Dumbrava de Jos (biserica monument istoric). Pentru a citi toate informaţiile cuprinse în paginile acestui auxiliar puteţi accesa pagina de internet www. Bustul lui Avram Iancu din halta C. Baia de Criş: Clădirea prefecturii comitatului românesc Zarand. Cloşca şi Crişan. din sec. Clopotul ce a bătut la moartea lui Avram Iancu. Crucea Iancului. 2. 2. Cloşca şi Crişan. Şteia („piua” sau storcătoare pentru ulei din seminţe de dovleac) → Tomeşti (mici ateliere de olărit) → Tiuleşti → Leauţ → Dobroţ → Rişculiţa → Baia de Criş. 1998 Rus. Deva. Crişan: Biserica Mănăstirii Crişan.

ierbare.elevilor să planifice învăţarea. metoda s-a extins şi la celelalte trepte de învăţământ. 7. portofoliul reprezintă: . atunci sunt necesare scări compozite. Elevul are însă libertatea de a cuprinde în portofoliu materialele pe care le consideră necesare sau care îl reprezintă cel mai bine. 9). evidenţiindu-li-se valenţele formative şi apartenenţa la ceea ce autorul numeşte „evaluare autentică”. Definit într-o accepţiune mai largă. ceea ce presupune participarea sa nemijlocită în alegerea lucrărilor. . nici ele noi dar mai bine definite. pe parcursul instruirii. prin care înţelege „un concept relativ nou” ce „se referă la evaluarea performanţelor elevilor prin sarcini de lucru complexe”. iar cele mai reuşite erau prezentate în cadrul unor expoziţii organizate la sfârşitul anului şcolar. în general. investigaţia). cuprinzând compuneri. obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare (probe scrise. Deşi unele elemente ale portofoliului au fost evaluate separat. care probează nu numai rezultatele instruirii. este necesar. în învăţământul primar. unde învăţătorii le cereau elevilor să realizeze o seamă de lucrări. an şcolar). În această perspectivă. proiect. înregistrate fie cu ajutorul metodelor considerate „tradiţionale” (orale. observarea sistematică a comportamentului etc. apare problema acordării punctajului pentru diferite componente ale portofoliului: unele valorează mai mult. În al doilea rând. se poate face o apreciere globală a portofoliului. cu atât pot fi mai nuanţat diferenţiate nivelele de prestaţie ale elevilor. .„Descoperită” după anul 1989 şi numită „portofoliu”. la momentul respectiv. fie cu ajutorul celor numite „complementare” (observarea. alături de observare. urmărindu-i progresul pe o perioadă de timp. în cuantificarea produselor de portofoliu se utilizeaza rubricaturi sau grile. de la 1 la 3 (satisfacator.“expoziţia” realizărilor elevului la disciplina respectivă (sau la mai multe) într-o perioadă de instruire ( semestru.antologie de lucrări ale elevului. pe care le comunică de la început elevilor. . Reprezintă "cartea de vizită" a elevului. Structura sau elementele portofoliului sunt. dându-i-se un conţinut mai precis. în primul rînd.părinţilor: să obţină o imagine amplă asupra demersului didactic Pentru a evalua un portofoliu. sau analitice. de către profesor.colecţie de lucrări ale elevului. foarte bine) sau cu mai multe intervale (5. să se stabilească minimumul şi maximumul obligatoriu al elementelor incluse pentru evaluare. permiţând: . profesorul stabileşte criterii clare. Criterii de notare a portofoliului 46 . să scoată în relief preocupările pentru disciplina respectivă. Criteriile sau cerinţele satisfăcute de elevi sunt cuantificate prin scări numerice. proiectul. Dacă scopul evaluării este de a identifica cunoştinte şi abilităţi diverse. ce vor fi notate. Portofoliul include rezultatele relevante.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Băcăian Liliana Lăutaru Claudia Școala Generală ”I. Aceste lucrări. dar şi eforturile depuse pentru realizarea lor.) sau prin activităţi extracurriculare. bine. Definirea precisă a criteriilor pretinde raportarea la trei elemente cheie: (1) descrierea dimensiunilor performanţei ce urmează a fi apreciată. în comparaţie cu cele anterioare. autoevaluare. .G. focalizate pe un singur scor. Scara globală de apreciere este adecvată când se urmăreşte determinarea nivelului general de performanţă sau progres.forma de evaluare şi autoevaluare a rezultatelor şcolare dirijată sistematic. În aceste situaţii. progresul evident al cunoştinţelor şi al capacităţilor elevului. colecţii minerale şi altele asemenea. În al treilea rînd. (2) stabilirea scării de valori pentru cuantificarea dimensiunilor luate în atenţie şi (3) raportarea permanentă la standardele de performanţă. holistice. scrise şi practice). care constituiau un fel de carte de vizită a lor. Cu cât sunt mai multe intervale în scală. Adrian Stoica o include între metodele „complementare” de evaluare. apare contradicţia între tendinţa dintre orientarea calitativ-cantitativă a portofoliului şi tentaţia unor cadre didactice de a interpreta totul prin prismă cantitativă.profesorilor: să înţeleagă mai bine necesităţile elevului. erau apreciate şi notate. globale. îndeosebi. insectare. Obiectivele unui portofoliu sunt: motivarea elevului prin aprecierea rezultatelor sale şi prezentarea experienţelor dobândite. probe practice. rezolvări de probleme. urmărirea dinamicii procesului de instruire. Acestea pot fi holistice. diverse produse executate la lucrul manual. Duca” Petroșani Portofoliul elevului modalitate concretă de învă are activă Portofoliul este o metodă de evaluare mai veche. verificări orale. incluzând scoruri pentru diferite scări de apreciere. altele mai puţin. Scopul principal al lui este de a pune în relief tot ceea ce este elevul capabil să facă. definite de profesor. . folosită. Adrian Stoica include în portofoliu diverse rezultate ale activităţii desfăşurate de elevi pe parcursul instruirii. autoanaliza şi autoevaluarea lor. De regulă. de investigaţie şi de proiect. iar în funcţie de acestea să-şi planifice mai eficient activităţile.

atitudinal şi comportamental – la o anumită disciplină de-a lungul unui interval mai lung de timp (un semestru sau un an scolar).Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Nivelul 1. de laborator etc. prezenţa unui înalt nivel de autoevaluare şi atitudine creativă faţă de disciplina dată. Didactică şi Pedagogică.. 1991 Cerghit. 2002 elementul de 47 . Bucureşti.. Metodologie. Portofoliul constituie dovada unor cunoştinţe şi capacităţi solide. Iași. însă spre 8 deosebire de primul nivel aici pot lipsi unele elemente din categoria celor neobligatorii. nu este originalitate în conţinut. este dificil a-ţi crea o imagine clară 5-6 despre capacităţile elevilor.. exerciţii. Bucureşti. E. iar creativitate este lipsă. Didactică şi Pedagogică. Portofoliul elevului modalitate concretă de învă are activă capacitatea de a rezolva probleme. Se pune accentul pe categoria principală după care se poate judeca despre 7 nivelul însuşirii cunoştinţelor şi a capacităţilor prevăzute în programa de studii. coli separate cu sarcini realizate parţial. portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a elevului. 1996 Joi a. Ed. capacităţi aplicative. abilităţi de aplicare şi comunicare. Conţinutul şi aspectul portofoliului probează originalitate şi creativitate. Metode de învăţământ. Reprezintă un pact între elev şi profesorul care trebuie să-l ajute pe elev să se autoevalueze. Conţinutul unui asemenea portofoliu dovedeşte absenţa avansării în instruire. Fundamente. 3. abililităţi de comunicare orală şi scrisă. 4. Polirom. De regulă. Educa ia cognitivă. Bibliografie Cerghit. 2. Ed. Lipsesc argumente ce demonstrează gândirea creativă. Conţinutul unui asemenea portofoliu demonstrează eforturi considerabile depuse şi un evident progres al elevului privind dezvoltarea gândirii matematice.I. I. În concluzie. încercări de efectuare a lucrărilor practice. După portofoliul de acest nivel. Conţinutul Portofoliul se caracterizează Nota prin multilateralitate în reflectarea 9-10 categoriilor şi a criteriilor principale de evaluare. prin care profesorul poate să-i urmărească progresul – în plan cognitiv. Ed. Didactica. el conţine fragmente de sarcini din diferite categorii.

Lingvistică 2. ci se fac multe observări ale comportamentului pentru a stabili ce activităţi preferă şi ce activităţi evită fiecare elev. .Inteligenţa logico-matematică . B. 2. 2.Inteligenţa muzicală –cu ajutorul ritmului şi a melodiei. Iată câteva exemple din practica şcolară: A.Inteligenţa intrapersonală –prin cunoaşterea de sine. 2.Inteligenţa naturalistă –cu ajutorul taxonomiilor şi reprezentărilor din mediul înconjurător. Chiar dacă nici una dintre inteligenţe nu este dezvoltată în mod deosebit. Lingvistică. Cântaţi cântecele „Numărătoarea” şi/sau „Şade raţa pe butoi”. Logico-matematică 2. Vizual-spaţială 4. Matematică. Vizual-spaţială Cerinţe pentru activitatea fiecărei grupe: 1. Gardner a pornit de la criticarea sistemului de învăţământ care îi consideră inteligenţi doar pe cei care au rezultate bune în domeniile logico-matematic şi lingvistic. combinaţia lor poate duce la un individ cu succes în viaţa socială şi profesională. Fiecare persoană posedă mai multe inteligenţe care îi dau un profil unic. 5. C. Gardner a găsit 9 inteligenţe (cea existenţială fiind în curs de definire) şi le-a considerat a fi capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse: .Inteligenţa interpersonală –prin cunoaşterea şi interacţiunea cu ceilalţi. Lucrarea „Teoria inteligenţelor multiple” a apărut în anul 1983.cu ajutorul schemelor logice şi a limbajului matematic.Inteligenţa corporal-chinestezică –cu ajutorul mişcării. Spaţial-vizuală Cerinţe pentru activitatea fiecărei grupe: 1. El promovează ideea unui intelect multiplu integrând în noţiunea de „inteligenţă” ceea ce este considerat talent sau abilitate/capacitate şi propune să se stimuleze toate abilităţile pentru a pune în valoare potenţialul fiecărui individ. Modelaţi din plastilină/sârmă cifrele învăţate sau formaţi-le cu ajutorul pieselor pătratului TANGRAM. Istorie. Descompuneţi numerele 4. Muzicală 4. Imaginaţi-vă şi scrieţi un alt final al basmului. . 10. Muzicală 4. 3. Corporal-chinestezică 5. Modelaţi din plastilină sau desenaţi personaje din basm. clasa I: Numerele naturale de la 0 la 10 Gupe de elevi pe tipuri de inteligenţe: 1. . . 7. Concepţia sa despre inteligenţe multiple este apreciată ca „cea mai profundă pătrundere în domeniul educaţiei de la Piaget încoace”. Recitaţi poeziile „Chipul cifrelor” şi/sau „Veveriţa”. Găsiţi o melodie veselă care să o însoţească pe Scufiţa Roşie în drumul ei. Pentru a aplica teoria inteligenţelor multiple la clasă este necesar să se cunoască profilul de inteligenţă al elevilor.Inteligenţa spaţial-vizuală –cu ajutorul reprezentărilor spaţiale şi a imaginii. Imitaţi personajele basmului. Aşezaţi în ordine imaginile date din basm. 3. clasa a IV-a: Unirea Principatelor sub Alexandru Ioan Cuza Gupe de elevi pe tipuri de inteligenţe: 1. Acest lucru optimizează alegerea strategiilor didactice de diferenţiere şi individualizare. 48 . clasa a II-a: „Scufiţa Roşie” Gupe de elevi pe tipuri de inteligenţe: 1. 4. . Goga” Deva Aplicarea teoriei inteligen elor multiple în școală Howard Gardner este psiholog american. . Logico-matematică. 4. 3. . Logico-matematică 3. Corporal-chinestezică. În acest scop nu se dă un test.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Bălan Maria Școala Generală ”O. Lingvistică 3.Inteligenţa lingvistică –cu ajutorul codului lingvistic. Limba şi literatura română.

Buletin Informativ al Proiectului de reformă a învăţământului preuniversitar. Geografie. D. Nr. Cerinţe pentru activitatea fiecărei grupe: 1. 2004 Ministerul Educaţiei Naţionale. Lingvistică. Ed. 2. Aşezaţi imaginile cu plante şi animale pe forma de relief corespunzătoare de pe harta fizică a României. Mimaţi diferite animale. Traian. 3. 5. Scrieţi părerea voastră despre importanţa domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Spuneţi ghicitori despre plante şi animale. Ceea ce îi diferenţiază este gradul lor de dezvoltare şi natura unică a combinării lor” Din moment ce elevii au profiluri de inteligenţe diferite. 4. Muzicală. 3. Miniped. 5. 4. Potrivit lui Gardner „Toţi indivizii normali posedă fiecare din aceste inteligenţe într-o anumită măsură.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 5. Corporal-chinestezică. care să mobilizeze resursele individuale. Şcoala şi educaţia pentru toţi. 6/octombrie. Vizual-spaţială 5. Vrăjmaş. Bucureşti. mişcări întâlnirea dintre Cuza şi Ion Roată. Ligia. 4. Ordonaţi cronologic cei mai importanţi conducători de la Burebista până la Alexandru Ioan Cuza. Realizaţi o compunere despre Alexandru Ioan Cuza. Redaţi prin mimică. şcoala trebuie să se organizeze astfel ca să conceapă o educaţie care să dezvolte potenţialul intelectual al fiecăruia. Gardner pledează pentru o şcoală cu adevărat centrată pe individ. Bibliografie Sarivan. 2. Naturalistă. dar oferă şi satisfacţii profesionale. 3. Teoria inteligenţelor multiple – noi paşi spre practică în revista Învăţământul primar. Nr. gesturi. clasa IV-a: Fauna şi flora Gupe de elevi pe tipuri de inteligenţe: 1. Desenaţi portretul lui Cuza. dar nu trebuie considerate superioare. Teoria inteligenţelor multiple demonstrează că gândirea logică şi raţionalitatea sunt importante. Intrapersonală Cerinţe pentru activitatea fiecărei grupe: 1. Ed. Desenaţi sau modelaţi diferite animale sau plante. Discipol. Proiectarea lecţiilor din perspectiva intelectului multiplu solicită implicare şi creativitate din partea cadrului didactic. 1999 Aplicarea teoriei inteligenelor multiple în școală 49 . 3-4/1999. Cântaţi cântece despre plante şi animale. 2. nefiind singurele virtuţi umane.

gânduri. sub generice ca: . Prin modul de concepere şi folosire a sa. şablonizate.materiale-jucării” care să-i stimuleze activ la mânuirea materialului. că.ainiţiativeişiimaginaţieilorcreatoare. mai largi posibilităţi de manifestareaindependenţeiînacţiuneşicomunicare. lucrând prea mult.comunicşiacţionez-înţeleg”.. nu ne vom putea aştepta la creativitate.. pentru a incita copiii la descrierea fizionomiei acestora.pringăsireaunorsoluţiinoidefolosireasa. cere multe eforturi. îngrădindu-le manifestările de creativitate şi inventivitatea în vorbire şi acţiune.dintrecareamintesc: . cu mijloace proprii.. majoritatea imaginilor. înritmulpropriuşipersonalalfiecăruia. caută. încât să-i atragă pe copii şi să le stimuleze interesul pentruactivitateşidorinţadea-şicomunicagândurileşiideilelegatedeacesteaspecte.acţionând direct“ cu materialul. tristeţea. . metodele participative” ce presupun activizarea copiilor sub toate aspectele.simpli spectatori”. ..deacomunicaşiacolaboracuaceştiaşideaseîmprieteni.jucărie”. Simpla contemplare a unor . descoperă şi rezolvăsingur.a privi” faptele ilustrate. pasiune şi ingeniozitate.Lumea minunată a copilăriei”..Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Bărboni Elena Grădini a P.materiale didactice-jucării”. şi astfel. pe lângă tradiţionalele planşe şi tablouri ilustrate. când mereu pe masa sa de lucru se află noutăţi. am gândit şi realizat o serie de materiale didacticeînconcepţieoriginală.dea-icunoaşte. pe parcursul carierei mele didactice am încercat în permanenţă crearea. în însuşirea unui volum de cunoştinţe şi deprinderi prevăzut de programă. ”Floarea Soarelui” Hunedoara Stimularea poten ialului de inteligen ă.Vitrina cu jucării educative”. oricât de expresive şi incitante ar fi acestea şi cu totul altceva este atunci când.agândirii. au expresii uşor exagerate pentru a sugera: uimirea.planşededimenisunirelativmaimari. atunci când. oferindu-le mereu ceva nou. în care am respectat o serie de cerinţe. rolul lor fiind acela de . prin coloritul şi dinamica personajelor se apropie mult de . statice.prinsoluţiiproprii.comunicând” idei. prietena copilăriei şi chiar le suplinesc cu mult succes. gândind şi căutând soluţii. în multe familii.cunoscutfiindadevărulcă:...fărăelementesuplimentare. ca în procesul formării reprezentărilor şi noţiunilor. aceasta având drept scop. cât şi în dorinţa. el se transformă din simplul . Cunoscând toate aceste aspecte am gândit o diversitate de . stimulându-i astfel în propria formare şi dezvoltare psiho-intelectuală. în permanenţă diferite şi noi. am gândit şi realizat o serie de . veselia...metodele active de predare. Pornind de la aceste considerente.spectator” al imaginilor. interes şi curiozitate din partea copiilor. dublată de spirit creator.personajele înfăţişate în compoziţia planşelor şi tablourilor sunt realizate cu mimică sugestivă şi în atitudini diferite.sarcinaşiobiectivelepropusedeeducatoare. Copilul şi jocul”. a experienţei de viaţă limitate. să se sprijine pe un material didactic intuitiv bogat. copilul . Acest gen de . care prin modul lor de concepere..realizator” activ şi inventiv ce participă cu 50 . trăiri. văd-ţinminte. În decursul anilor. Una este a „asculta” cuvintele expuse de educatoare sau de colegii de grupă şi .iniţiativăşiindependenţăîncomunicaredinparteaacestora. . sau exclusiv cu planşe tipizate. muncă de concepţie şi gândire din partea educatoarei. În scopul creşterii activismului acţional şi de comunicare verbală al copiilor. păreri. impuse de însăşi nivelul de dezvoltare al copiilor preşcolari.jucării-educative” oferă copiilor. a bagajului minim de cunoştinţe şi a vocabularului sărac. sensibilizarea şi apropierea preşcolarilor de personajele înfăţişate dar şi stimularea dragostei pentru grădiniţă. mai ales în condiţiile societăţii de astăzi. acesta trebuie să-i ajute la înţelegerea mai clară a cunoştinţelor şi noţiunilor comunicate pecaleverbalădecătreeducatoareşi să-istimulezesă-şiexersezepropriileabilităţidecomunicare. Experienţa ne dovedeşte însă.. variat şi atractiv.planşe-tablouri” nu poate şi nu trebuie să o mulţumească pe educatoarea preocupată de viitorulcopiilorsăi. atractiv şi interesant.. realizate prin pictură şi colaj. . înfăţişează copii în atitudini şi acţiuni specifice colectivităţii din grădiniţă. conceperea şi realizarea efectivă a unor jucării şi materiale didactice diverse. multe zile de gândire şi muncă efectivă pentru conceperea şi realizarea acestor .Aud-uit.materiale-jucării” educative. la toate genurile de activităţi şi atragerea acestora în rezolvarea obiectivelor şi sarcinilor fiecărei activităţi. s-au reunit în expoziţii personale de materiale didactice. plasând personajele în cadrul corespunzător. Priceperea de a-i mobiliza în permanenţă pe copii în jurul său. când este bună dispoziţie. sau sunt în cantităţi insuficiente.P. într-un . toate aceste materiale. oferind idei şi soluţii proprii de rezolvare a situaţiei problemă. a comunicării și creativită ii preșcolarilor prin intermediul materialului didactic intuitiv Datorită gândirii lui concret-intuitive.. proprie personalităţii fiecăruia.. acestea lipsesc. în stilul personal al fiecăruia. Iată de ce. a dorinţeideafi prezenţiînmijloculcopiilordeaici. plăcerea şi priceperea de a comunica.. preşcolarul are neapărată nevoie.încareacţiuneaînfăţişatăesteaccesibilăşiapropiată copiilor. limităm mult posibilităţile dezvoltării gândirii şi imaginaţiei creatoare a copiilor.. . Dacă le vom servi în permanenţă copiilor aspecte şi fapte ilustrate şi explicate în amănunt.coloritul şi expresivitatea mişcărilor personajelor sunt astfel realizate. O bună educatoare ştie că orice activitate desfăşurată cu preşcolarii este mai spornică şi mai eficientă. pe grupe de vârste şi în funcţie de particularităţile individuale ale acestora. curiozitatea.. Realizarea reformei în învăţământul preprimar presupune înclinarea tot mai mult a balanţei către . Copilul este chemat să coopereze la buna desfăşurare a activităţii. realizate prin desen sau colaj.

influenţează în mod evident dezvoltareaşimodelareaîntregiipersonalităţiacopiluluipreşcolar. poate asigura desfăşurarea unui proces instructiv-educativ complex şi eficient. Activităţile variate diferenţiate în mod cât mai divers şi atractiv. a stimulării potenţialului său de inteligenţă. Este interesant de semnalat felul în care aceste modalităţi diverse.insecte.despremediuşirealitateaînconjurătoare.câtşiprincuvinte. fără a abuza de acesta. a comunicării şi creativităţii sale.tendinţadearăspundeînfelullor. de gândire. . sinceră. Utilizarea în grădiniţă a unui material didactic intuitiv de bună calitate. priceperilor şi deprinderilor legate de aspectele realităţii.interesul artistic stimulat şi manifestat prin sensibilitatea şi receptivitatea faţă de frumos.manifestarea deschisă. A. Confecţionarea materialului didactic pentru ştiinţele naturii. prin utilizarea unui material intuitivdeînaltnivelartistic.materialele-jucării”. Mijloace audiovizuale la lecţiile despre cunoştinţe despre natură. pe care doreşte să-l exploreze printr-o activitate deschisă.exigenţelorartisticeînlucrărilepecarelerealizează..Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 soluţiioriginalelapropriasaformareşidezvoltarepsiho-intelectuală. Bucureşti Ionescu. cu ajutorul unui material intuitiv estetic şi funcţional. EDP.interesulşidetaşareaînadresareaunorîntrebări. Bucureşti Papadopol.aspectul educativ prin formarea unorabilităţişideprinderiaccesibiledemuncă practică şia unorobişnuinţetrainice. comparândule. „Materialele-jucării” aduc în faţa copiilor realitatea vie în imagini. cu desfăşurare/motivare logică. aptitudini. la activităţile desfăşurate.completându-le prinexprimareverbală. . prospeţime a percepţiilor. EDP.. permit educatoarei să realizeze o permanentă adaptare a ofertei de învăţare şi joc a grădiniţei. Presa Universitară Clujeană. de cultivare şi dezvoltare a sensibilităţii estetice a copiilor. predispoziţii native. Bibliografie Fratezala. în momentul potrivit al activităţilor şi cu mult discernământ.concretizateprin: . deoarece el are satisfacţia exprimării conduitelor civilizate şi a vieţiisalesocio-afective. Aceste materiale contribuie în mare măsură la accentuarea laturii formative a procesului instructiv-educativ sub cele treiaspecteesenţiale: . Materialele intuitive corelate între ele.pentrua-şiclarificanelămuririle.cuimpresiişiideiproprii. pe cale indirectă. curiozitate nestinsă. se influenţează reciproc şi duc la instruirea şi educarea copilului preşcolar oferindu-i câmp de acţiune în afirmarea personalităţii sale. categorie sau grupă. Ed. a propriilor idei. mereu noi. Motivaţia primită prin intermediul materialului intuitiv. în cantitate suficientă. de curiozitate. în procesul zilnic de instruire şi educare . . prin îmbogăţirea şi perfecţionarea cunoştinţelorşireprezentărilorcopiilor. .interesulsporitpentrujocşijucării. manifestată în observarea unor aspecte ilustrate artistic în tablouri.prinincurajareainteresuluiacestora. Cluj-Napoca Stimularea poten ialului de inteligen ă 51 . sociabilitate. cât şi maniera permanent inedită şi variată de a le utiliza. J.sugeratedematerialulintuitivutilizat. prin activizarea vocabularului şi stimularea comunicării verbale. jucării.model”.spreanumitedomeniisugerate. .prindezvoltareauneilargigamedeemoţiişisentimenteafectiveşiesteticelegatedeplante. aspectulafectiv. pe care doreşte să le cunoască . atitudini şi mişcări specifice.analizându-le. Educatoarea perseverează în acest mod pe drumul influenţării şi educării personalităţii copilului. în vederea dezvoltării lor. . exuberanţă afectivă. păsări. apar trebuinţe sociale şi spirituale care îşi fac loc pe listacupreferinţeşipriorităţialeacestuia. de stimulareagândiriişiimaginaţieilorcreatoare. ca pe un bun propriu de mare valoare. . unde preşcolarii manifestă dispoziţii creatoare... Ele constituie unul dintre cele mai bune mijloace intuitive.lapropriu. M.prin mânuirea materialelor (siluete. la nevoile şi interesele copiilor. măşti) cât şi deprinderea de a le utiliza şi păstra cu grijă. începe treptat să dirijeze comportamentul de comunicare şi interrelaţionare al copilului şi astfel. 1974.trebuinţa de a acţiona împreună cu cei din jur.pe viu”. gânduri şi aprecieri legate de materialele pe care educatoarea le prezintăcopiilor. într-un mod plăcut şi interesant. asociindu-se pentru a rezolva anumite sarcini de: compunere a unor imagini din siluete detaşabile.exprimateatâtpringesturi. educatoarea manifestă interes pentru disponibilităţile acestora. acestea făcând posibilă apariţianoului şiasigurândpremiselepentru veritabilacomunicareşicreaţie demaitârziu. 2000. un mijloc activ de antrenament verbal şi acţional. imaginaţie. folosit cu măsură şi discernământ.aspectul cognitiv.. oferindu-le în permanenţă posibilitatea tratării lor diferenţiate.animaleşioameni.câtşiprin posibilitateadeacomunica şide a desfăşura acţiuni în cooperare şi colaborare cu colegii lor.deactivizareşiîmbogăţireavocabularuluiactivşiexpresivalacestora. de comunicare şi însuşire a cunoştinţelor. concepere şi de realizare a .. moderne şi atractive: de instruire şi educare a preşcolarilor de 3-6 ani. antrenante şi atractive. stabilire a locului unor imagini într-o serie. 1973.interesul pentru mediul înconjurător.prinraportarealaceea celeesteprezentatca posibil. Demersuri creative în predare şi învăţare. care generează prin exersare. Prin modul în care ştie să realizeze şi să utilizeze materialul intuitiv în activitatea cu copiii. elemente şi predispoziţii native ale şcolarizării optime a acestuia.

transformările suferite de un popor.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Băroi Cornel Buica Camelia Școala Generală nr. structura spirituală a copilăriei. Drăgan din Piatra Neamţ scria „Eu cred(…) că lumea copilăriei este stăpânită de domeniul creaţiei artistice. sentimentele trecutului. Arta grăbeşte procesul de sudare a cunoştinţelor dând circulaţie ideilor. Platon. Îl cultivăm pe om pentru a fi capabil să perceapă cu adâncime şi justeţe frumosul. 2 Uricani Însemnătatea și rolul artei în educa ia contemporană Arta. Astfel învăţătorul Marin N. Plăcerea produsă de frumos este cu atât mai puternică. N-am cunoaşte nimic din istoria omului primitiv dacă nu am avea operele sale industriale şi artistice. au în artă principala sursă de alimentare. favorizând descoperirea adevărurilor. Arta înaripează gândirea. mijloc eficient de exprimare trebuie să constituie nucleul de bază în educaţia artistico-plastică a copiilor. dă circulaţie ideilor. îşi aduce aportul în formarea concepţiei ştiinţifice despre lume şi viaţă. a misterelor. interesele şi năzuinţele lor. orientate tematic. ne face să gustăm emoţii superioare care ne încântă. ne înnobilează. sensurile ei majore. natura sentimentelor precum şi procesul dezvoltării intelectuale. Desenul lui este cel mai propriu interpret al felului cum văd şi înţeleg ei lumea. capodoperele omului. ne dezvăluie acea lume a jocului. realizând şi activitate de popularizare a creaţiei copiilor la diferite vârste. lemn. a fabulosului. să evocăm civilizaţia veche şi nouă. instituind concursuri de creaţie pentru copii. ne înalţă. să cunoaştem mai bine evoluţia societăţii. Cunoaşterea operelor de artă a tuturor timpurilor are o valoare instructivă însemnată. profesorul de pedagogie I. să definească frumosul drept „plăcerea produsă de simţurile superioare văzul şi auzul”. ne face să înţelegem ideile. Şi în ţara noastră au existat multiple preocupări de cercetare a desenului infantil concretizate prin lucrări ştiinţifice. Toate aceste cercetări care au abordat producţiile grafice ale copiilor de vârstă şcolară mică din diverse unghiuri şi cu metode diferite s-au soldat pe o parte cu apariţia a numeroase şi interesante lucrări. liniile mari ale vieţii.” Într-adevăr cuvintele acestuia constituie un mare adevăr. deci de acele simţuri ce stau la baza formaţiei noastre spirituale. ne oferă într-o oarecare măsură universul său cognitiv şi imaginativ. revărsându-se multilateral. cu atât influenţa este mai adâncă. De altfel însăşi problemele de limbaj plastic. ce le reţine atenţia. producând îmbogăţirea vieţii sufleteşti şi luarea unor atitudini superioare. Într-o scrisoare câtre N. Arta îmbogăţeşte cultura omului. frumosul din arta şi viaţa contemporană impresionează şi înnobilează sufletul omenesc. La contactul cu frumosul ochii se măresc. gânduri şi sentimente. stimulează activitatea artistică a copilului prin folosirea cu precădere a desenului liber. Prin imaginile aşternute pe hârtie ne arată ce-i impresionează. mai răscolitoare şi mai îndelungată. Arta are o mare însemnătate pentru viaţa omului. Copilul se exprimă spontan. Îndrăzneala gândirii şi imaginaţiei creatoare. cu atât mai valoroasă cu cât se stabileşte între subiect şi obiect un raport deplin armonios şi are o mai mare rezonanţă trezind în noi multitudini de imagini. El s-a dovedit un sufletist în promovarea unei exprimări libere a copilului. Pentru o mai bună înţelegere a activităţii artistico-plastice a copiilor pledează şi Florenţa Pretorianu în lucrarea „Desenul şi noile metode” în 1934. Copilul creează jucându-se cu materialele pe suportul de hârtie. De aici necesitatea pregătirii educatorului de artă pentru a valorifica toate aceste elemente spontane apărute în creaţia copilului şi a le conştientiza. Sentimentele estetice produse de frumos sunt percepute îndeosebi cu simţul auditiv şi cu cel vizual. cuvinte sau forme plastice. Pe de altă parte la începutul secolului al XIX-lea producţiile grafice ale copiilor au stârnit un real interes pentru psihologi. cel al artei îndeosebi şi astfel îl deschidem influenţei multilaterale a acesteia. Cu cât înţelegi mai profund şi mai creator opera de artă. pentru educaţia sa. începând chiar din grădiniţă şi continuând cu învăţământul primar şi gimnazial. Mai artist decât copilul cred că nu e nici un artist în lume. Acest fapt l-a determinat pe filozoful grec. Emoţia poate fi provocată prin sunete. Ne pune în contact cu operele făurite de o lume care s-a stins de mult. În altă ordine de idei se simte nevoia să amintim că reprezentarea prin linii. Arta trezeşte gândirea. Biciulescu în lucrarea sa „Desenul şi modelajul” din 1924. atât de necesare elevului. ea îşi poate avea izvorul în frumuseţe sau oroare. auzul se ascute. înviorându-l determinând adânci meditaţii. bazat pe capacitatea de exprimare a acestuia. ne arată orientarea spiritului. iar pe de altă parte cu recunoaşterea locului şi rolului pe care educaţia plastică îl ocupă în psihologia copilului precum şi contribuţia acestei activităţi la dezvoltarea fizică şi intelectuală a copilului contribuind la dezvoltarea personalităţii. Tonitza. iar filozoful francez Decartes a socotit frumosul „ceea ce place ochilor”. Cercetările au 52 . Să ai inimă să-l simţi şi minte să-l pricepi. sticlă elaborând imagini sincere şi spontane care poartă o puternică încărcătură afectivă. iar mintea se trezeşte. Arta este mijlocul de a comunica o emoţie. forme şi culoare este un limbaj al artelor frumoase.

Am făcut această introducere spre a arăta însemnătatea şi scopul artei de-a lungul timpului. că desenul lui cunoaşte o anumită evoluţie. însemnătatea şi scopul artei în zilele noastre. dependente pe de o parte de vârsta cronologică. cu etape succesive şi obligatorii. dirijat şi să aibă sentimentul unei acţiuni libere. Educatorul de artă trebuie să ştie să conducă acţiunea copilului în aşa fel încât acesta să nu simtă că este condus.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 evidenţiat faptul că elevul reprezintă lumea altfel decât adultul. sincere şi nestingherite de nimeni. dar şi de mediul socio-cultural în care trăieşte şi se dezvoltă. Însemnătatea și rolul artei în educa ia contemporană 53 .

având funcţia de revigorare a energiei intelectuale a şcolarilor. mai ales atunci când jocul îmbracă forma colectivă. jocul ocupă un loc important deoarece. care să fie folosit şi să se desfăşoare la voia întâmplării. să ţină cont de părerilor membrilor grupei din care face parte. iar cum „munca” de bază a şcolarului este învăţarea.” ›› ( PLUTARH ) La nivelul învăţământului primar. trebuie ca jocul să conţină elemente de învăţare. regulile ce se cer respectate şi să nu-l considere doar ca un simplu divertisment. Jocul didactic are multiple funcţii formative: 1. 3. nu mai ocupă aproape tot timpul activităţii (lecţiei). Dacă jocul didactic reprezintă forma fundamentală de organizare a activităţii la vârsta preşcolară.educativ urmărit şi. Bruner. ci şi din impulsul propriu generat de propriile sale trebuinţe. Şi dascălul ar trebui să ştie bine un lucru:” Capul copilului nu este un vas pe care să-l umpli. urmărindu. Astfel. În viaţa de fiecare zi a copilului. Prin intermediul jocului copilul îşi îmbogăţeşte viaţa afectivă şi dobândeşte capacitatea . face parte din acesta şi are datoria să asigure desfăşurarea unei activităţi eficiente. ci o făclie pe care s. poate să. prin care se urmăreşte un dublu scop: instruirea elevilor într.motivaţionale. Deoarece începutul şcolarităţii înseamnă deplasarea treptată a ponderii activităţii de joc spre învăţătură. uneori participând în mod direct. Jocul are o putere imensă în viaţa copiilor. Copilul se străduieşte să respecte regulile de desfăşurare ale jocului. râde copilul. la orice stadiu de dezvoltare. 6. priceperi şi deprinderi. fie verificarea şi aprecierea nivelului de pregătire a elevilor. Copilul trebuie învăţat „să se joace în muncă”. Deci. se facilitează atingerea scopului instructiv.o formă intelectuală adecvată”. El nu mai este în faţa grupului. Se pune însă condiţia ca în cadru lui să primeze obiectivele instructiv – educative. jucându. 2. potrivit căreia „ oricărui copil. Înlesneşte comunicarea şi inserţia socială. Utilizând jocul ca activitate didactică. Se realizează cu succes educarea limbajului. i se poate preda cu succes orice obiect de învăţământ într. Modelează şi stimulează procesele afectiv. Jocul didactic în colectiv reprezintă un mijloc eficace de asimilare a unor modele comportamentale sociale. Dezvoltă capacităţile psiho. 5.se. elevii să fie pregătiţi sub raport teoretic. ocupând cea mai mare pondere în cadrul activităţilor obligatorii şi mai ales a celor libere. 4. Ipoteza formulată de J. ci şi ca formă de învăţare. prin folosirea unor elemente distractive caracteristice jocului. unde se pun bazele deprinderilor de muncă intelectuală. el. Adevăratul dascăl nu se limitează numai la rezervarea unui anumit timp pentru joc.se fie dobândirea noilor cunoştinţe. pe care dascălul îl urmăreşte atent. modul de desfăşurare. se exercită o puternică influenţă asupra copilului în vederea învăţării şcolare. în mod progresiv. fie fixarea şi consolidarea acestora. Stimulează funcţiile intelectuale. la vârsta şcolară mică. Astfel. într-o anumită etapă a ei sau pe tot parcursul acesteia. În învăţământul primar. de a.l determine pe copil să privească munca şi învăţătura ca pe nişte activităţi plictisitoare sau împovărătoare. ci devine doar o secvenţă de instruire care intervine în anumite momente ale lecţiei. Nesocotirea jocului ca element activ în structura celorlalte forme de activitate. 10 Hunedoara Jocul didactic Moto: ‹‹ Iubirea mea e jocul. jocul didactic se poate organiza cu succes la toate disciplinele şcolare. este „munca” lor. ci în interiorul său. copilul îşi satisface nevoia de activitate. astfel încât mai târziu. jocul didactic îşi justifică existenţa nu numai ca mod de adaptare a copiilor la activitatea şcolară. de a acţiona cu obiecte reale sau imaginare.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Berindei Costina Școala Generală nr. Dezvoltă capacitatea moral.motorii. jocul didactic are alt loc şi altă pondere. să cunoască sarcina urmărită. prin intermediul cărora se realizează cunoaşterea realităţii obiective. să lumineze cu lumină proprie.volitivă. în orice moment al lecţiei. împreună cu celelalte activităţi frontale. învăţătorul apare din ce în ce mai mult ca arbitru al activităţii de cunoaştere şi formare a elevilor. Jocul creează condiţii deosebite care duc la îndeplinirea diferitelor activităţi de către copil nu numai pe baza unor cerinţe exterioare. încearcă să fie disciplinat. 54 .o aprinzi. asigurarea succesului la învăţătură se poate realiza prin folosirea unei metodologii adecvate. ci ca un mijloc de învăţare. constituie un argument în plus în sprijinul afirmaţiei de mai sus. jocul didactic este cel mai eficient mijloc de instruire şi educare. Cultivă latura interculturală şi transdisciplinaritatea. iar învăţarea însăşi să conţină elemente de joc.şi stăpâni emoţiile.un domeniu al cunoaşterii şi stimularea interesului pentru activitatea desfăşurată. deoarece trebuinţa de comunicare devine evidentă pentru copil atunci când este înconjurat de semeni. O influenţă deosebită o are numai jocul organizat. de a se transpune în diferite roluri şi situaţii care îl apropie de realitatea înconjurătoare.

1983 Jocul didactic 55 . Jocul este puntea ce poate uni şcoala cu viaţa. să treacă pe nesimţite la munca serioasă. fixare şi consolidare a cunoştinţelor.A. Editura Didactică şi Pedagogică. Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă. R. activitatea ce. EDP Bucureşti. Bibliografie ***. iar datorită caracterului său formativ influenţează dezvoltarea personalităţii elevului. Bucureşti. Didactica jocului. 2003 Ioan.i permite copilului să se manifeste comform naturii sale. Cerghit.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Rolul şi importanţa jocului didactic constă în faptul că facilitează procesul de asimilare.

activitate continuă a minţii omului a fost marcată de-a lungul timpului de multe şi însemnate intervenţii ale acestuia. prin mintea lui se dobândeşte noul. lunare şi anuale rămâne o „TRADIŢIE” modernă pentru toate generaţiile. progresiv. pentru mine. un trecător prin şcoala românească . eficient. Laboratorul stimulării gândirii. au interpretări moderne.a demonstrat prin mai multe studii că mintea copiilor ajunge să fie dependentă şi de starea de pasivitate. ce-şi modelează starea. la problematizare. gândire şi totodată. pune în centrul experimentului COPILUL şi apoi evaluează rezultatele. Cititul cărţilor. ce ajung la sufletul omului. A îmbrăţişa fără putere de discernământ tot ceea ce apare nou. dependenţa de calculator.l fac să perceapă ceva . învăţământul fără dascăl şi societatea fără învăţământ? Ce este copilul fără dascăl. în judecător sau împăciutor. mintea după bunul plac al copiilor. fondatorul pedagogiei moderne şi a didacticii ca disciplină de sine stătătoare. Zestrea ce a lăsat-o COMENIUS . jocul de rol. Prin sufletul dascălului se metamorfozează tradiţionalul. A-şi exemplifica aici dascălul care a rămas mereu tânăr în mintea copiilor. de neconcentrare şi negândire care i-a fost indusă zilnic. S-. cu orare şi planuri zilnice. să atragă „DRAGOSTEA” copiilor. play-back-ul. deşi era un bătrân: DOMNUL TRANDAFIR. lecţiile de violenţă de la TV şi din societate etc. a micului om . după ceea ce are de realizat. al limbajului interiorizat şi articulat este încărcat de metode activ – participative. toate acestea nu pot fi altceva decât „POARTA” prin care trecutul se transformă în viitor. dranmatizarea. în zmeu. arta de „A FI DASCĂL”. au suport de material modern. interpretarea. al poeziilor. Să nu alunecăm prea mult timp înapoi şi nici să deschidem pagini prea îngălbenite pentru a vorbi de tradiţie în învăţământul nostru românesc. Haina nouă cu care şcoala reuşeşte să capteze atenţia părinţilor. omenirea fără minte? Răspunsurile ni le dăm singuri. arta de a te transforma în zână. cele care au făcut carieră şi carieră didactică. au haină nouă. Rămâne tradiţional şi de neclintit în învăţământ „ARTA CUVÂNTULUI” . ne împletim eforturile. Tradiţia. Moderintatea din sistemul nostru de învăţământ nu poate să ajungă la cote maxime decât tot trecând prin filtrul minţii umane. Firul roşu ce ţine legat tradiţionalul de valul modern nu se va schimba niciodată. deprinderi şi priceperi. la ceea ce incită la gândire. „PERLELE” ce fac ca toate activităţile dascălului să strălucească ţin de dăruirea acestuia. cădem foarte uşor pe panta negării trtecutului. prin plămada creierului uman. câteva ceasuri prin simpla sa participare la activitatea grupului. care au îmbătrânit odsată cu noi. dascălul fără metode. deschidere către nou. „CREATORUL”. şi. 6 Petrila Învă ământul românesc între tradi ie și modernitate Învăţarea . la căutare. să investească încredere în slujitorii ei. cumva într-un anume fel. prin mâinile lui se formează palete de aptitudini. experienţă. dar un mare sâmbure de VECHI. De ce am pus această întrebare? Pentru că urmează să vă dau nişte răspunsuri. aceeaq ca învăţământul să se petreacă în patru etape potrivit vârstelor de dezvoltare a omului . lecturarea sub diferite forme de organizare. el rămâne liantul dintre tot ceea ce a fost plămădit din trudă. nimeni altul decât dascălul încrenguieşte ceea ce a avut cu ceea ce primeşte. a rămas tot „ZESTRE”. ni le explicăm şi toţi cei ce întrezărim că un viitor fără învăţământ nu există. A minimaliza puterea de acţiune a metodelor tradiţionale înseamnă a cădea în derizoriu prin folosirea din abundenţă a metodelor moderne. dar sunt tot atât de tinere şi moderne ca pruncii din clasele noastre. gesturile. ne conjugăm acţiunile şi păşim în tandem cu timpurile spre ceea ce este nou. Ce este astăzi învăţământul ? Este „AURA MEDIOCRITAS” ( aurita cale de mijloc) care luptă cu armele viitorului să menţină pe un piedestal curat zestrea trecutului. În toată experienţa dascălilor contemporani s-a observat o mare abilitate de adaptare la nou.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Berin ian Ioana Școala Generală Nr. Ce s-ar face dascălul fără grai. identificarea cu p+ersonajele micului ecran. Dar cea mai mare artă este aceea de a fi dascăl cu suflet de copil. 56 . al ghicitorilor şi zicătorilor rămâne cu aură de trecut glasul de „INTERPRET” al dascălului clasic. a însemnat şi va însemna cel mai mare bagaj de informaţii şi modele de activităţi. Oricât de nou ar fi conţinutul lecturilor. La toate acestea se mai adaugă şi alţi factori care stimulează pasivitatea copiilor: învăţarea cu televizorul deschis. Învăţământul colectiv pe clase şi sistemul de predare pe lecţii. de buna pregătire şi de arsenalul de material didactic.

slăbirea frâielor din cvarii motive. iar la celălat pol se situează familiile „ bazate” care consideră că banul rezolvă totul. deficienţele ce se interpun. Omul şcolii este acreditat să atragă atenţia. să contribuie la menţinerea echilibrului între nou şi tradiţional.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 La toate acestea se mai adaugă într-o mare măsură atitudinea de neimplicare a familiei din diverse motive. Să cântărim cu aceeaşi balanţă ambele daruri ale ştiinţei. slăbirea motivaţiei din ambele sensuri ale problemei sunt situaţii care se află de câteva zeci de ani în atenţia cercetătorilor din lumea întreagă. Găsim situate la poluri opuse familii neputincioase material şi moral. să dea semnalul. Lacunele ce se adună din munca noastră. Învă ământul românesc între tradi ie și modernitate 57 . Să aducem cu ambele mâini noul pe care să-l întrepătrundem cu tradiţionalul. Să spunem DA sau să spunem NU cu aceeaşi unitate de măsură.

în care actele de agresivitate interspersonala au ajuns sa fie tolerate sau chiar aclamate de către o anumită categorie de oameni.). ci să o considerăm doar un comportament care trebuie inţeles. Cu alte cuvinte. şi că acest comportamnet s-a dezvoltat prin evoluţie. Agresivitatea este considerată un impuls care poate fi reglat doar prin descărcare sau satisfacerea ei. atât timp cât furnizează o modalitate de exprimare si eliberare a agresivităţii. Pentru a face predicţii cu privire la un comportament agresiv. Participarea la activităţi sportive este de încurajat. cum ar fi: agresivitatea ostilă. Apar astfel întrebari de genul: faulturile tactice reprezintă agresiune?. Agresivitatea instrumentală ca manifestare se aseamănă cu agresivitatea ostilă. 1. Una din aceste teorii se referă la instinct. înnăscută a tuturor indivizilor. nu are nimic în comun cu rezultatul competiţiei. Din această definiţie putem extrage mai multe elemente: 1. presupune doar folosirea resurselor fizice si psihice în masura permisă de regulament. fie că vorbim de cel şcolar. dublat de o energie corespunzătoare. sportiv sau social. violenţa se referă mai mult la aspectul fizic al agresivităţii. Putem doar sa delimităm oarecum dimensiunea agresivităţii prin câteva noţiuni. Acest proces este denumit catharsis. unele dintre ele transformându-se în comportamente agresive. Noţiunea de “ agresivitate” este folosită permanent. Pentru comportamentul violent de pe teren. exceptând războaiele. Astfel. Ea este intotdeauna însoţită de furie şi de comportament necontrolat. 2. în rândul tinerilor. Dar explicarea agresivităţii ca fiind un instinct. Comportamentul asertiv presupune un efort mai intens. agresivitatea. Comportamentul asertiv se confundă adesea cu agresivitatea. ceea ce este o formă negativă a manifestărilor social-sportive. putem defini agresivitatea umană ca ”orice formă de comportament care are ca obiectiv vătămarea sau rănirea unei fiinţe umane care are toate motivele sa evite un astfel de tratament”. trebuie cunoscute şi implicaţiile mai profunde. Ipoteza catharsisului sugerează că jocul violent din rugby sau hochei ar servi la eliberarea tensiunilor acumulate de cei care iniţiază violenţa. care au legatură cu problematica violenţei in sport. Această constatare întăreşte convingerea privind dificultatea definirii agresivităţii în sport. Limita este foarte subţire. inconsecvenţa de care dăm dovadă în judecarea acţiunilor de acest gen în anumite contexte. cum ar fi încăierările dintre jucătorii aflaţi în competiţie. În România. antrenorii cer din partea sportivilor mai multă asertivitate. trebuie să căutam cauzalitatea fenomenului. In acest caz. atunci când acesta se 58 . Nu vorbim aici doar de violenţa sau agresivitatea fizică. umilirea intentionată 5. În acest sens. 3. Paradoxal sau nu. dar ele sunt folosite ca sinonime în multe cazuri. Actiunile non-fizice sunt deasemenea in aceeasi sfera a culpabilitatii : de ex. De altfel. ci şi o serie întreagă de violenţe mai subtile (intimidari. Pentru a determina aceste cauze. conştientă. există mai multe teorii. dar mediatizarea mare a acestora a sporit îngrijorarea opiniei publice cu privire la amploarea fenomenului. De aici necesitatea de a studia cauzele care determină un tânăr să se manifeste agresiv sau violent într-un anumit context sau mediu. nu există statistici clare asupra fenomenului violenţei pe terenurile de sport. Violenţa. comportamentul asertiv. agresorul priveşte comportamentul său ca mijloc de obţinere a victoriei. Violentarea este voluntară. Victima are toate motivele să evite agresiunea. Intenţionalitatea este asimilată acţiunii de vătămare. pentru prevenirea şi combaterea ei. Sentimentul de siguranţă diferă mult de la un elev la altul. De multe ori. tachinari. Provocarea suferinţei îndreptată spre un alt sportiv din echipa adversă. In realitate. Dar gândurile negative faţă de adversar? Cu siguranţă nu vom ajunge la unanimitate cu privire la răspunsurile la aceste intrebari. pentru a defini o sferă destul de largă de comportamente. Asta nu presupune intentia de vătămare si nici furie. agresiuni verbale etc. psihologice ale agresivităţii şi violenţei în general. 2. agresivitatea instrumentală. la fel ca si normele sau valorile prin prisma cărora un fapt este caracterizat ca violent. este un factor care ar trebui sa ne facă sa nu ataşăm etichete pozitive sau negative agresivităţii. In acest context. agresivitatea este determinată genetic. diferenţa constând în scopul pentru care s-a recurs la ea. combativitatea. Agresivitatea şi violenţa sunt noţiuni diferite in fapt. folosim de obicei acelaşi termen ca şi pentru a exprima angajamentul de care dă dovada echipa sau un sportiv pentru a-şi folosi 100% resursele interioare şi potenţialul. şi are ca scop accidentarea lui. ironii. sportul este văzut ca fiind o cale socialmente acceptabilă de a descărca agresivitatea. 4. care necesită un studiu aprofundat. sportul este singura activitate manifestată. care intră în sfera penalului. Agresivitatea ostilă se manifestă ca o acţiune distructivă îndreptată spre adversar. un angajament în efort mai mare. termeni. nu ne ajută să înţelegem comportamentul unui sportiv.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Biji Marius Grup Școlar ”Ioan Mincu” Deva Agresivitatea umană emo ie sau comportament? Problema agresivităţii şi violenţei în şcoli este o problemă a societăţii actuale. furia sunt emoţii manifestate în fenomenele sociale în anumite contexte. şi sunt prezente în viaţa fiecărei naţiuni. Acţiunea agresivă este mai mult un comportament decât o emoţie. deoarece violenţa şcolară nu include numai acţiunile explicit violente. 3. şi susţine că el este o caracteristică naturală.

un rol important revine şcolii. Dacă un sportiv nu îşi manifestă agresivitatea violent. statistici. Conform acesteia. încadrare în timp (orizontul de timp al fiecarei activitati în parte este unul adecvat).flexibilitate (este adaptabil la situatii noi si nu restrânge posibilităţile viitoare de acţiune). în dorinţa de a avea o minte sănătoasă într-un corp sănătos.. în conditiile atingerii obiectivelor propuse). sau îşi îndreaptă atenţia spre altă activitate. Unii doar zâmbesc. are la baza două noţiuni: modelarea si învăţarea vicariantă.sursele de documentare (legislatia românească. O idee mai acceptabilă este aceea conform căreia frustrările pot crea o premisă a agresivităţii. In acest caz. Furia. Implementarea unor programe educaţionale la toate nivelele de invăţământ. dar şi de lecţii deschise. Astfel. şcoala reprezintă o bună formă de educare a conştiinţei colectivităţilor. este necesară pentru conservarea si dezvoltarea vieţii sportive a tinerilor si pentru modelarea fenomenului uman. De aici o nouă întrebare: ce rol mai au noţiunile tehnice. O acţiune violentă va conduce inevitabil la alte acţiuni agresive. şi toată ştiinţa care susţine activitatea sportivă? Teoria frustrare-agresivitate.Realizarea conditiilor pentru relatii mai bune între elevi. . Învăţarea vicariantă se referă la copierea modelului unui alt sportiv în ceea ce priveste agresivitatea. structura lecţiei de educaţie fizică oferă un cadru armonios pentru educarea elevilor în spiritul olimpismului.viabilitate si repetabilitate (planul poate fi menţinut si adaptat atât timp cât condiţiile de context nu se schimbă radical).Stabilirea unor reguli antiviolentă la clasă. trebuie să ne implicăm în organizarea de diferite competiţii. reviste de specialitate etc. Acest lucru contribuie la autoperfecţionare şi la dezvoltarea relaţiilor sociale. fezabilitate (este realistă. agresivitatea are un efect repetitiv. al fair-play-ului. Iar frustrarea este o consecinţă a neatingerii unui anumit scop conform cu eforturile sportivului. parinti etc. colaboratori. el va acţiona agresiv. cu cel al liderilor de grup. avem nevoie de un cadru de acţiune prin intermediul căruia să se dezvolte masurile cele mai potrivite decontrol/gestionare.Stabilirea unor reguli antiviolenţă la clasă. Teoria învăţării sociale. Agresivitatea umană emo ie sau comportament? 59 .Propuneri ale profesorilor privind activitati la clasa cu elevii: activităţi de role-playing în care elevii pot fi învăţati strategii de a face faţă victimizării. nu poate reduce agresivitatea. Astfel. Prevenirea agresivităţii în rândul tinerilor se poate realiza prin cunoaştera cauzelor acesteia. . care este o emoţie scăpată de sub control.Realizarea conditiilor pentru relatii mai bune între elevi. agresivitatea este întotdeauna o consecinţă a frustrării. Identificând formele de manifestare a violenţei şcolare si definind problemele importante. simpozioane. sportivii pot adopta un comportament similar ca doza de agresivitate. el nu poate acţiona.Organizarea unor întâlniri periodice ale clasei. coordonarea activităţilor de prevenire cu cele de gestiune a violenţei ş colare. Sportul de masă contribuie cu succes la dezvoltarea personalităţii umane având influenţă directă asupra functionalităţii şi adaptabilităţii individului în societate. Cu alte cuvinte. sunt absolute necesare şi aplicarea unor programe de formarepentruprofesori. voluntari) . concretizate printr-un comportament tolerant. claritate si coerenta a interventiei (are activităţi bine definite si dezvoltate în relatie unele cu altele). . Modelarea este însuşirea conform căreia oamenii au tendinţa de a imita acţiunile unei persoane mai importante sau cunoscute.Resurse documentare . tactice. unii se încrâncenează să rezolve problema. se poate trage concluzia ca sportivii de succes se nasc şi nu se formează. Prin activităţile curriculare.Organizare de activitati extracurriculare.) si din exteriorul acestuia (inclusiv reprezentanţi ai comunităţii. Acesta oferă o serie de avantaje precum: institutionalizarea activităţilor de prevenire si combatere a violentei şcolare. urmărind însuşirea de către tineri a unei atitudini corecte faţă de societate. economicitate (implica un consum cât mai mic de resurse. Ca urmare. formarea unei perspective coerente.categorii de persoane implicate din cadrul şcolii (elevi. impactul asteptat si activitati). atâta timp cât nu există o formă de intervenţie. O serie de acţiuni întreprinse de şcoală au ca scop îndeplinirea obiectivelor generale şi specifice ale educaţiei fizice si sportului. .. . Principalele resurse sunt: . modela în nici un fel lucrurile. . de fiecare dată când un sportiv devine frustrat. Atunci ce rol mai are antrenorrul?.aactivităţiidemediere. . Continuând ipoteza. ceea ce sigur nu poate fi acceptabil pentru că oamenii nu se manifestă violent la orice frustrare pe care o înmagazinează.claritate si coerenţă în concepţie (exista o relaţie directă între obiective.). Pentru o bună prevenire şi cunoaştere a cauzelor agresivităţii în şcoli. cunoaşterea categoriilor şi necesarului de resurse pentru desfaşurarea activităţilor anti-violenţă.caresăaibăcompotentadebazăînformareaînvederearezolvăriiconflictelor.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 manifestă violent. şi prin realizarea unei strategii de intervenţie a şcolii. sau cu o mai mare experienţă. . . studii. doar în cazul în care acesta obtine un avantaj sau recompensă. ce poate fi un plan de interventie sau o strategie anti-violenţă la nivelul scolii. Acest cadru.Resurse umane . am putea spune că îi lipseşte instinctul. unitare si predictibile a intervenţiilor la nivelul scolii. etc. duce de cele mai multe ori la depăşirea zonei optime de funcţionare. . influenţând negativ performanţa. cadre didactice.adecvare (este potrivită atingerii scopului si obiectivelor stabilite). adaptaă situaţiei concrete si resurselor existente). În evitarea unui astfel de comportament agresiv la sportivi şi nu numai. O strategie de prevenire a agresivităţii trebuie să respecte mai multe caracteristici: .

presupune. puse în aplicaţie. atât pe axa evoluţiei istorice. Astfel. În unele metode moderne surprindem secvenţe destul de tradiţionale sau descoperim că variante ale acestei metode erau de mult cunoscute şi aplicate. devenind astfel o curiozitate pentru el – cercetează. Metoda este selectată de cadrul didactic şi este pusă în aplicare în lecţii sau activităţi extraşcolare cu ajutorul elevilor şi în beneficiul acestora. 4. O variantă de clasificare a metodelor educaţionale se poate pronunţa în jurul axei istorice: 1. de a gasi metoda potrivita in orice moment. Astfel apare termenul de „tehnologie didactică”. de a te darui. Modul de organizare a învăţarii se defineşte ca un grupaj de metode sau procedee care operează într-o anumită situaţie de învăţare. ca răspuns la dinamica schimbărilor ce se desfăşoara în cadrul procesului instructiv-educativ. comportamente). se ţine cont de finalităţile educaţiei. iar al doilea se referă la ansamblul structural al metodelor. Toate aliajele şi combinaţiile metodologice. se foloseşte pentru asimilarea cunoştinţelor. de a asculta. O observaţie bună ar fi cea că încadrarea unei metode într-o anumită clasă nu este definitivă. caracteristici ce se pot metamorfoza astfel încât metoda să fie satisfăcătoare într-o clasă complementară sau chiar contrară. a trăirilor valorice şi a stimulării spiritului creativ. indicaţiile generale. descoperă). capacităţi. tradiţionale (modelul clasic) 2. primul se referă la ansamblul mijloacelor audio-vizuale ce se utilizează în practica educativă. realizat prin stratificarea şi corelarea mai multor metode. de natura mijloacelor de învăţământ. Drumul parcurs pentru atingerea obiectivelor educaţionale constituie metoda didactica. sub forma unor variante şi/sau procedee selecţionate. de conţinutul procesului de instructiv. Procedeul didactic se referă la o secvenţă a metodei. Pentru a atinge un nivel optim în proiectarea şi realizarea unei activităţi educaţionale. de a intelege. alese de fiecare cadru didactic. se prelungesc unele în altele şi se completează reciproc. ci relativă. participarea lor la căutare de soluţii. se formează deprinderi. se pune accent pe felul cum se desfăşoară aceasta şi implica probleme organizatorice. metode clasice. procedurale şi materiale. formele de realizare a instruirii şi modalităţile de evaluare. o colaborare între profesor şi elev. o metodă tradiţională poate evolua spre modernitate. cât şi pe plan sincronic. metode care se corelează. Calitatea metodologică este un aspect ce ţine de oportunitate. Metodologia evoluează în timp. funcţia normativă (metoda arată cum trebuie să se procedeze pentru obţinerea celor mai bune rezultate). a procedurilor de acţiune. contituie o afirmaţie lipsită de sens. fără a ţine cont de contextul în care metoda respectivă este eficientă. Metodologia didactică formează un sistem coerent. de psihosociologia grupurilor şcolare. de particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale elevilor. arta de a iubi. funcţia cognitivă (metoda constituie calea de acces a elevului spre adevăr. metode moderne (modelul modern) 60 . spre însuşirea ştiinţei şi tehnicii. la detaliu. al strategiilor de organizare a predării-învăţare. Specialiştii în metodologia didactică ne dezvăluie funcţiile specifice pe care le deţin metodele: 1. în toate cazurile. unde metoda repezintă acel ansamblu de procedee ales pentru o situaţie de învăţare. combinatorică între metode sau ipostaze ale metodelor.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Bobina Elena Școala Generală ”Sigismund Todu a” Simeria Autoritatea fără dragoste te face tiran Clasic și modern în sistemul de învă ământ Educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta la o situaţie precisă. 2. la o componentă sau chiar o particularizare a metodei. care acceptă două puncte de vedere. complexe ale învăţământului contemparan. de experienţa şi competenţa cadrului didactic. de a rade. de a te juca. de a fi drept. a culturii şi comportamentelor umane. funcţia instrumentală (metoda serveşte drept tehnică de execuţie). în strânsă corelare cu obiectivele pedagogice. în măsura în care secvenţele proceduale care le compun ingăduie restructurări inedite sau când circumstanţele de aplicare a acelei metode sunt cu totul noi. 3. duc la aşa zisa denumire „mod de realizare a învăţării”. O metodă se defineşte prin predominanţa unor caracteristici la un moment dat. Calitatea unei tehnologii se masoară în gradul de adaptare a acesteia la situaţiile şi exigenţele noi. dozaj. conţinuturile transmise. mijloacelor de învăţământ. la distingerea dintre adevăr şi eroare şi care. A spune că o metodă este mai bună ca alta. funcţia formativ-educativă (metoda supune exersare şi elaborarea diverselor funcţii psihice şi fizice ale elevului. Când se alege o metodă.

.. .individual COMPETIŢIA AVANTAJE: . .independenţa scopurilor elevilor.egoism. .elevilor le trebuie timp ca să se familiarizeze cu acest nou tip de învăţare. 61 .nu creează motivaţie deosebită pentru învăţare.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 1.pregăteşte elevii pentru viaţă. . . . . prin colaborare.se desfăşoară sub forma realizării unor sarcini şcolare de către fiecare elev.învăţământul individualizat este adaptat particularităţilor fizice şi psihice ale fiecărui elev . promovează învăţarea prin colaborare. b) MODEL DE REALIZARE A ÎNVĂŢĂRII ÎNTR-UN ÎNVĂŢĂMÂNT MODERN apel la experienţa proprie. .cultivă independenţa elevilor şi responsabilitatea pentru ceea ce fac.stimulează interacţiunea dintre elevi. .memorarea şi reproducerea (cât mai fidelă) a cunoştinţelor transmise de cadrul didactic . intensificarea atitudinilor pozitive faţă de cadrele didactice LIMITE: . încurajează comportamentele de facilitate a succesului celorlalţi.interacţiune slabă între colegi. ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ (structura individualistă) AVANTAJE: . .generează conflicte şi comportamente agresive. teama de eşec. activitatea în grup oferă de 4-5 ori mai multe posibilităţi de manifestare a elevului decât conducerea frontală în cadrul unei ore cu durată similară . . care este foarte competitivă. . nu pregăteşte elevii pentru viaţa. generează sentimente de acceptare şi simpatie. e nevoie de eforturi şi încurajări repetate pentru a-i convinge că se aşteaptă altceva de la ei.urmăreşte progresul elevului prin propria lui activitate . .promovează norme şi aspiraţii mai înalte. cu sau fără ajutor din partea cadrului didactic. . . .micşorează distanţa dintre capacitate şi realizări.diminuarea anxietăţii faţă de şcoală. pune accentului pe dezvoltarea gândirii în confruntarea cu alţii.metodele activ-participative aplicate în activitatea pe grup sunt mari consumatoare de timp şi necesită experienţă din partea cadrului didactic. LIMITE: .lipseşte materialul didactic necesar.grad redus al interacţiunilor între elevi.stimulează efortul şi productivitatea individului. care este foarte competitivă. întemeiate pe respectul reciproc şi conducând la o anumită autonomie . . . O dată cu dezvoltarea cooperării sociale între copii (8-12 ani) … copilul ajunge la relaţii morale noi .competiţia între elevi cu scop de ierarhizare. încredere în forţele proprii. creşterea stimei de sine. . Clasic și modern în sistemul de învă ământ COOPERAREA-ACTIVITATEA PE GRUPE .''(J. LIMITE: .munca în grup.amplifică anxietatea elevilor. independent de colegii săi . MODEL DE REALIZARE A ÎNVĂŢĂRII a) MODEL DE REALIZARE A ÎNVĂŢĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL TRADIŢIONAL . .nu ajută la formarea abilităţilor de comunicare.lipsă de comunicare. .lipsa încrederii în ceilalţi. PIAGET) AVANTAJE: .slabă exploatare de către cadrul didactic a resurselor grupului.succesul sau eşecul unui elev nu îi afectează pe ceilalţi membri ai clasei.

ţine prelegeri. INSTRUMENTE DE MONITORIZARE (EVALUARE) A MUNCII ÎN GRUP .spirit întreprinzător. 62 . responsabilizează elevii în vederea funcţionării optime a grupului. lipsă de iniţiativă.măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor (ce ştie elevul). conformism. formează . . gândire liberă. .accent pe elementele de ordin calitativ (sentimente. o orchestrează şi o regizează.accent pe aspectul cantitativ (cât de multă informaţie deţine elevul). atitudini etc. creativă. explicaţia.cooperează în rezolvarea sarcinilor şi problemelor de lucru (de învăţare). ajută elevii să înţeleagă lucrurile şi să şi le explice.organizează şi dirijează învăţarea.cutezanţă.realizează schimb de idei cu ceilalţi. ceea ce trebuie să înveţe elevul (ceea ce este . efectele pozitive-negative. Modalităţi de evaluare intr-un învăţământ tradiţional: . reacţiile elevilor. . . acceptă şi stimulează exprimarea unor puncte de vedere diferite într-o problemă. . care consemnează schimbările introduse în clasă. în special ale cadrului didactic. deţine adevărul (absolut).încearcă să reţină şi să reproducă ideile auzite. .explică şi demonstrează. .limitează foarte mult activitatea elevilor (expunerea nu trebuie să depăşească cel mult 30% în cadrul unei ore).argumentează. expune. . corect sau incorect. .).măsurarea şi aprecierea capacităţilor(ce ştie şi ce poate să facă elevul). manifestat de regulă prin întrebări generatoare de explicaţii. .slabă participare.dirijism în gândire şi acţiune. . Modalităţi de evaluare într-un învăţământ modern: . Rolul elevului în învăţământul modern: . este partener în învăţare.impune puncte de vedere proprii. .elevii se află într-un raport de dependenţă faţă de învăţător. săptămânale ale cadrelor didactice.iniţiativă.predă.ASIGURĂ ÎNSUŞIREA TEMEINICĂ ŞI SISTEMATICĂ A CUNOŞTINŢELOR PREDATE LIMITE: .se manifestă individualist. 3.lasă puţin timp de iniţiativă elevilor.ascultă expunerea.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Clasic și modern în sistemul de învă ământ 2. EVALUAREA Evaluarea trebuie să vizeze atât atingerea obiectivelor academice. prelegerea.se consideră singurul .acceptă ideile altora.. cât şi a celor referitoare la competenţele sociale şi de lucru în grup. . de a realiza sensul unor idei. ACTIVITATEA CADRULUI DIDACTIC a) ACTIVITATEA CADRULUI DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL TRADIŢIONAL AVANTAJE: . . neimplicare.(îşi )pune întrebări cu scopul de a înţelege lucrurile. la elevi..Jurnale profesionale zilnice. b) ABILITĂŢILE CADRULUI DIDACTIC CARE PROMOVEAZĂ PREDAREA-ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE ÎNTR-UN ÎNVĂŢĂMÂNTUL MODERN: . . ACTIVITATEA ELEVULUI Consecinţele pe care le are învăţământul asupra formării personalităţii elevului Rolul elevului în învăţământul tradiţional: .critică 4. .expert''într-o problemă.acceptă informaţia dată.participare şi implicare personală. unele abilităţi sociale care favorizează interacţiunea şi cooperarea în realizarea învăţării. reflecţiile cadrului didactic asupra propriei practici. facilitează şi moderează activitatea de învăţare. supunere. . asumarea riscurilor.ştie ce este adevărat sau fals. .exprimă puncte de vedere proprii referitoare la o problemă.bun'' pentru el). . . .

colaje. În mod sigur o metodologie de succes va implica împletirea celor două modele (clasic şi modern). Interviuri cu copiii. proiecte etc). îşi asumă riscurile.viaţa cotidiană în clasă în care sunt menţionate evenimente. participare şi implicare personală. Ele apar şi se concretizează în variante metodologice prin difuziunea permanentă a unor trăsături şi prin articularea a două sau mai multe metode. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Modelul clasic memorarea şi reproducerea (cât mai fidelă) a cunoştinţelor transmise de cadrul didactic competiţia între elevi cu scop de ierarhizare Studiul individual al elevului Profesorul asigură însuşirea temeinică şi sistematică a cunoştinţelor predate Elevul încearcă să reţină şi să reproducă ideile auzite Elevul acceptă informaţia dată slabă participare. de a realiza sensul unor idei iniţiativă.critică măsurarea şi aprecierea capacităţilor(ce ştie şi ce poate să facă elevul) accent pe elementele de ordin calitativ (sentimente. creativă. cercetare. Fiecare metodă apare sub forma unor variante şi aspecte diferite. întâmplări din viaţa clasei sau din viaţa personală. Produse ale copiilor (compuneri. având proporţii diferite între ele în funcţie de situaţia momentului. asupra şcolii. albume. percepţiile elevilor asupra cadrelor. încât. conformism. Rezultatele cercetărilor au scos în evidenţă apropierea de modelul modern. desene. de o educaţie bazată mai mult pe descoperire. 63 . Fotografii. Nr. se pot naşte treptat tendinţe către modernism. neimplicare. înregistrări audio-video Clasic și modern în sistemul de învă ământ În şcolile din România se practică într-o proporţie mai mare modelul tradiţional faţă de cel modern. de o comunicare mai profundă între elev şi profesor. de exemplu cea clasică. supunere Elevul este dirijat în gândire şi acţiune Modelul modern apel la experienţa proprie promovează învăţarea prin colaborare pune accentului pe dezvoltarea gândirii în confruntarea cu alţii Profesorul este partener în învăţare Elevul exprimă puncte de vedere proprii referitoare la o problemă Elevul (îşi) pune întrebări cu scopul de a înţelege lucrurile.spirit întreprinzător Elevul este cutezant. portofolii. Observaţii asupra comportamentului copiilor şi comportamentului în grupurile cooperative. gândire liberă. atitudini etc. Ctr. de colectiv şi bineînţeles de obiectivele educaţionale urmărite. familială.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Jurnale ale copiilor . lipsă de iniţiativă. iniţiativa elevului atras cu pasiune de informaţiile primite. în cadrul unei metode.) măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor (ce ştie elevul) accent pe aspectul cantitativ (cât de multă informaţie deţine elevul). in mod difuz. Chestionare adresate copiilor pentru a identifica elemente ce ţin de cultura clasei.

. .libertatea elevilor de a-şi exprima propriile opinii. astfel încât responsabilitatea individuală să devină presupoziţia majoră a succesului .elevii sunt puşi în postura învăţătorului-predarea reciprocă. 64 . Şi în învăţământ au loc transformări rapide pornind de la crearea mediului de învăţare care poate eficientiza tehnicile de învăţare şi de munca intelectuală sau le poate bloca – încetini. asistă formarea capacităţilor de autoinstruire .dezacorduri amicale'' cu scop formativ. ... .formează la elevi deprinderi de analiză. Instruirea diferenţiată înseamnă crearea situaţiilor favorabile fiecărui elev descoperirea şi stimularea intereselor .respectul faţă de opiniile celor din jur.Cubul”.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Bolog Rodica Gheban Liliana Școala Generală ”I.. sinteză. Metodele didactice interactive (. ci şi pentru a afla cum trebuie organizat mai bine contextual instrucţional. aptitudinilor şi posibilităţilor de formare şi afirmare a fiecăruia . . precum şi cerinţele copiilor “actori” pe scena educatională pretind dascălilor o schimbare radicală a modului de abordare a activităţii didactice. îndrumă activitatea de învăţare . În acest sens. cu întreaga clasă. Învăţarea frontală se caracterizează printr-o activitate sporită a învăţătorului. pentru a putea folosi mijloace adecvate în scopul dezvoltării acesteia la nivelul standardelor şcolare .potenţarea încrederii în sine.elevii devin parteneri la procesul de instruire şi educare.activitatea individuală.toleranţă faţă de partenerii de dialog. alteori din dezinteresul dascălilor.Mozaicul ''. Nevoile societăţii moderne. manifestat de regulă prin întrebări generatoare de explicaţii .D. Avantajele aplicării acesor metode sunt: .Lotus”. .colaborarea eficientă între elevi... . Învăţătorul trebuie să devină partenerul elevului în actul educaţional . să le dezvolte şi gândirea critică.crearea de . .Explozia stelară”. ci pentru viaţă. Jocul de rol ” …) se bazează pe cooperarea dintre elevi în timpul lecţiei. .jocuri cu acest scop.punerea în valoare a experienţei de viaţă a elevilor. Ei trebuie să relaţioneze unii cu alţii în timpul orei . Ciorchinele”.“ Seneca În societatea actuală are loc un proces dinamic care obligă toate categoriile sociale să ţină pasul cu evoluţia societăţii şi implicit a educaţiei.activitatea pe grupe diferenţiate . al interesului pentru a căuta informaţia necesară şi pentru a utiliza în concepte variate.. Pentru ca elevii să fie pregătiţi pentru o societate în continuă schimbare este important ca învăţătorul . Sârbu” Petrila Tradi ional și modern în demersul didactic Motto: "Nu învăţăm pentru şcoală. Acest tip de învăţare lasă însă puţin câmp de iniţiativă elevilor. asigură adaptarea elevilor la situaţii noi . El organizează. Activitatea frontală . care limitează foarte mult activitatea elevilor Aceştia din urmă se află întotdeauna într-un raport de dependenţă faţă de învăţător . Există multe metode prin care copiii pot învăţa ori exersa concepte sau deprinderi.Pălăriile gânditoare”.. Se pot distinge trei moduri de organizare a activităţii de învăţare : . .uneori din lipsa banilor. . a gradului de dezvoltare a tipului de inteligenţă caracteristică fiecărui copil.. încă din clasele primare . . Expunerea nu trebuie să depăşească 30 % în cadrul unei ore. Dascălul nu mai este singura sursă de informaţii pentru elevi.astfel încât să faciliteze obţinerea de către copii a rezultatelor proiectate. nu numai pentru a înţelege cum se produc activităţile de învăţare.asigură însuşirea temeinică şi sistematică a cunoştinţelor predate . . al interesului pentru rezolvarea de probleme prin care planifică şi organizează unele activităţi.Cadrele didactice studiază teoriile învăţării. . .este foarte important demersul pe care învăţătorul îl poate iniţia în direcţia stimulării interesului copilului pentru cunoaştere.activitatea frontală . Activitatea diferenţiată constituie o necesitate a învăţării şcolare . Concepţia ştiinţifică privitoare la tratarea individuală a elevilor constă în cunoaşterea gradului de evoluţie a diferitelor procese psihice .dezvoltarea spiritului autocritic. Activitatea pe grupe Şcoala modernă trebuie să se schimbe radical astfel încât să ofere elevilor posibilitatea dobândirii unei experienţe sociale constructive bazată pe cooperare şi colaborare în rezolvarea problemelor vieţii şi care asigură convieţuirea întro lume paşnică.

” Bibliografie Dumitru. . Timişoara Johnson D. .creşterea stimei de sine. .. teama de eşec. (2000). .Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Activitatea individuală se desfăşoară sub forma realizării unor sarcini şcolare de către fiecare elev ..încurajează comportamentele de facilitate a succesului celorlalţi. Washington: ERIC Clearinghouse on higher education Tradi ional și modern în demersul didactic 65 . Scopurile grupului-clasă pot fi.grad redus al interacţiunilor între elevi. . . cooperativ). . cu sau fără ajutor din partea cadrului didactic . fiecare dintre acestea prezentând avantaje şi dezavantaje asupra performanţelor elevilor. .micşorează distanţa dintre capacitate şi realizări. deci.intensificarea atitudinilor pozitive faţă de cadrele didactice..promovează norme şi aspiraţii mai înalte. . Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă. . . .Educaţia copiilor este un lucru gingaş. Johnson. El urmăreşte progresul elevului prin propria lui activitate ..amplifică anxietatea elevilor. competitiv.lipsa încrederii în ceilalţi..cultivă independenţa elevilor şi responsabilitatea pentru ceea ce fac. durerea nu mai cunoaşte margini.stimulează efortul şi productivitatea individului. Smith. . .independenţa scopurilor elevilor.generează conflicte şi comportamente agresive. A.egoism. Cooperarea: . . I. K.nu creează motivaţie deosebită pentru învăţare.diminuarea anxietăţii faţă de şcoală.stimulează interacţiunea dintre elevi. structurate în mai multe maniere(individualist. Competiţia: . independent de colegii săi .lipsă de comunicare. Editura de Vest.nu ajută la formarea abilităţilor de comunicare. . . Structura individualistă: .Când duce la rezultate bune. R. când nu reuşeşte.interacţiune slabă între colegi. ea n-a fost decât luptă şi grijă. Democrit spunea: .încredere în forţele proprii. Cooperative Learning: increasing college faculty instructional productivity. . (1991).succesul sau eşecul unui elev nu îi afectează pe ceilalţi membri ai clasei.generează sentimente de acceptare şi simpatie. Cu referinţă la educaţie. . .slabă exploatare de către cadrul didactic a resurselor grupului. Învăţământul individualizat este adaptat particularităţilor fizice şi psihice ale fiecărui elev .

În şcoala Waldorf copiii au şansa de a învăţa. Să cultivăm capacităţi. Unul din scopurile acestei şcoli este acela de a pregăti indivizi cu mentalităţi sănătoase şi capacitate mare de adaptabilitate pentru viaţa socială de mai târziu. simţire şi voinţă.Este echivalent nivelul cunoştinţelor cu cel din şcoala tradiţională. propria putere de înţelegere. fizica. Prima şcoală Waldorf a fost înfiinţată în 1919 la Stutgart din iniţiativa filosoful german Rudolf Steiner şi cu sprijinul material al lui Emil Molt. elevii primind la sfârşitul clasei o caracterizare complexă care specifică atât abilităţile şi neajunsurile la fiecare obiect de studiu cât si aspecte legate de evoluţia tânărului şi sfaturi cu privire la posibile direcţii de orientare în studiu. Prin ce se deosebeşte pedagogia Waldorf de sistemul tradiţional de învăţământ . Prin pedagogia Waldorf se oferă o alternativă educaţională care să implice în procesul de învăţământ întreaga fiinţă a copilului. dar metodele de predare sunt diferite. Şcoala Waldorf este o şcoală europeană. Limbile străine. Trebuie să-i ajutăm să-şi folosească propria capacitate de judecată. nu să transmitem judecăţi. Este important să înveţe să cânte la un instrument muzical. sportul. cursurile artistice şi practice. sunt predate în perioade de 2-4 săptămâni. cu European Coucil of Steiner Waldorf Schools. matematica. (Rudolf Steiner) Ce este pedagogia Waldorf ? Şcoala Waldorf este o alternativă la învăţământul tradiţional. ce cuprinde asociaţiile Waldorf şi reprezintă mişcarea Waldorf la nivel naţional şi internaţional. istoria. ci şi rafinarea simţurilor şi modelarea sensibilităţii sufleteşti faţă de ceea ce este frumos şi bine. . cât de a pregăti individul să şi-o poată obţine singur de la viaţă”. se învaţă exact aceleaşi materii ca-n orice altă şcoală. să se simtă înţeles şi tratat cu atenţie. geografia. la nivelul clasei a IV-a.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Borbély Ágnes Inspectoratul Școlar Jude ean Deva Pedagogia Waldorf Motto: “Scopul şcolilor nu este atât a oferi o educaţie completă. Importantă este aici cunoaşterea si socializarea. câte două ore la începutul fiecărei zile. din 01. toţi cei care sunt preocupaţi de dezvoltarea ideilor pedagogice în lume cunosc şi recunosc succesul său în toate ţările dezvoltate ale Europei. De ce au părinţii încredere în pedagogia Waldorf? Pentru că aici copilul poate să descopere lumea înconjurătoare din mai multe perspective: ştiinţifice.Se urmăreşte educarea omului în ansamblu. biologia. chimia. Să vadă cei care vin după noi că şi noi suntem căutători. Mai presus de toate.Nu se dau note sau calificative.Programele diferitelor materii sunt comparabile cu cele din sistemul tradiţional şi aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Oare este puţin lucru să înveţi să fii om? „Nu este menirea noastră să transmitem judecăţi generaţiilor care cresc. cu sediul la Bruxelles. această şcoală îşi propune dezvoltarea copiilor şi tinerilor din toate punctele de vedere. . Şi trebuie să-i îndrumăm şi pe ei pe calea căutătorilor. de a creşte frumos în gândire. la Testarea naţională şi la Bacalaureat.06.1990. ca partener cu Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului. ci în personalitatea noastră. Adică. dar şi orele de exerciţii la materiile principale apar în orar după cursul de bază. Nu în adevărurile noastre să creadă tineretul. să participe la sărbători în colectivitate şi să aibă posibilitatea unei relaţii umane firesti cu educatorii lui. în cadrul cursului de bază. .”(Rudolf Steiner) 66 . artistice şi tehnic-mestesugăresti. mai puţin competiţia si izolarea. în cadrul învăţământului de stat. Acest mod de lucru reduce mult numărul de materii la care elevul trebuie să se pregătească pentru a doua zi şi duce la o aprofundare mai bună a materiei prin ritmul zilnic. urmărindu-se nu numai bombardarea intelectului cu informaţii.Materiile principale: limba română. Învăţământul Waldorf a cunoscut o extindere deosebită. . În România primele grupe şi clase Waldorf au fost înfiinţate în 1990 în cadrul învăţământului de stat prin Decizia Ministerului Învăţământului privind înfiinţarea claselor şi şcolilor Waldorf. managerul fabricii de ţigarete Waldorf-Astoria (de unde şi denumirea de pedagogie Waldorf).Disciplinele şcolare nu sunt privite ca şi scop în sine ci ca mijloace educaţionale. . iar organizarea acestuia are loc prin Federaţia Waldorf din România. ştiinţa fiind însufleţită prin artă şi legată de viaţa zilnică prin practică în toţi cei 12 ani de studiu. Să înveţe să vadă în lume cu ochii proprii. a cărei pedagogie se bazează pe indicaţiile pedagogice ale lui Rudolf Steiner.

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Tradi ional și modern în proiectarea didactică Botici Irina Teodor Mihaela Grup Școlar de Arte și Meserii ”Ion Mincu” Deva Lecţia este considerată „forma de bază.) 67 . asumându-şi responsabilităţi în cadrul grupului şi învăţând unii de la alţii. chiar şi în pauze şi în timpul liber. Ea reprezintă „unitatea didactică funcţională. Elevii noştri trebuie educaţi în sensul acceptării ideilor neobişnuite. echipamente materiale audio –video – informaţionale timpul destinat lecţiei locul unde se desfăşoară (clasă. Rolul educaţiei în dezvoltarea unor astfel de indivizi responsabili este acum aproape universal recunoscut.evaluare. Profilul profesorului activ participativ constă în competenţa acestuia de a proiecta o lecţie cu metode interactive care să solicite mecanismele gândirii. Lecţia devine astfel o activitate dinamică care se pliază conform nevoilor. CREATIVITATEA. Profilul elevului în viitorul apropiat va conţine. VARIABILELE PROFSORULUI VARIABILELE CURRICUMULUI finalităţile curriculare conţinuturile de ânvăţate corelaţie cunoştnţe noivechi tipurile de învăţarepredare – evaluare promovate gradul de problematizate. a orientări prin dezvăluire intuitivă prin negociere dinamizând autonomia învăţării. laborator. instituţii. ale imaginaţiei a elevului susţinută de o situaţie de comunicare informaţional-afectivă. adaptabilitate din mers.. centrată pe obiective şi implicând conţinuturi didactice şi strategii de desfăşurare şi evaluare bine determinate”. (Cucoş. la orice disciplină de studiu. p. 305) Lecţiile proiectate activ participativ stimulează cognitiv afectiv elevul în interacţiunea lui nu numai cu ceilalţi elevi dar şi cu conţinutul informaţional de studiat prin procese de acţiune descoperind informaţie nouă şi transformând informaţia veche. în orice situaţie problematică. preferinţelor şi rezistenţelor elevilor dezvoltând un comportament de participare la construirea lecţiei. formă fundamentală” a procesului de învăţământ. firme. Lecţiile proiectate activ participativ stimulează cognitiv afectiv elevul în interacţiunea lui nu numai cu ceilalţi elevi dar şi cu conţinutul informaţional de studiat prin procese de acţiune descoperind informaţie nouă şi transformând informaţia veche Creativitatea presupune eliminarea rutinei din actul de predare . C. cât şi informale. ale inteligenţei. Relaţia elev – profesor este în lecţia interactivă una a dialogului. frontal şi individual personalitatea elevului interesele şi motivaţia elevilor Variabilele care influen ează desfășurarea unei lec ii - VARIABILELE MANAGEMENTULUI ŞCOLAR dotări materiale. complexitate şi aplicabilitate a conţinutului informaţional accesul la infomaţie - stilul predării personalitatea pregătirea metodică – ştiinţifică gradul de adaptabilitate şi participare la schimbare atitudinea faţă de stimularea şi creativitatea elevilor motivaţia profesorului VARIABILELE ELEVULUI coeziunea grupului nivelul de dezvoltare a inteligenţelor multiple stilul de învăţare competenţa de a lucra în grup. participare la schimbare. O astfel de dimensiune a educaţiei atât formale. Provocarea activităţilor creative este principiul la care nu trebuie renunţat ea trebuie să devină o practică curentă. Elevul este partener a profesorului intervenind permanent în luarea deciziilor ajutându-se reciproc.învăţare . iar toţi cetăţenii dintr-o societate democratică. 2002 . ca pe o calitate esenţială.

interpretarea şi evaluarea cunoştinţelor. 68 . Fără evaluare actul de predare activ particpativ îşi pierde din eficienţă cam în procent de 50%. Acesta este un lucru ştiut şi verificat. Mai importante decât înseşi aplicaţiile practice sunt condiţiile psihologice create în vederea stimulării creativităţii. sinteză. Creativitatea elevului este condiţionată de creativitatea profesorului. Predarea. analiză. prin comunicarea transparentă a argumentelor de multe ori valoroase pentru partenerul de studiu. învăţarea trebuie să se realizeze în concordanţă cu monitorizarea. Informaţiile sunt susţinute argumentativ printr-un schimb critic de opinii prin care se formează tendinţa educabililor spre o modalitate opinabilă. Predarea activ participativă ca aplicabilitate a relaţiei dintre nou şi vechi învăţăţând activ cunoştinţe noţiuni noi trebuie să cuprindă şi evaluarea cunoştinţelor.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Tradi ional și modern în proiectarea didactică Procesul de predare –învăţare –evaluare se realizează simultan printr-un joc de organizare a informaţiei cunoscute şi de cunoscut prin comparare.

În mod similar. vizual. .Extinderea mediului de învă are dincolo de sfera imediată a elevului.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Stiluri de predare . a descoperirii și provocării. stilurile de învă are lingvistic și logico-matematic. corporal-kinestezic.Crearea unui climat emo ional care să sprijine învă area. . optimizând astfel posibilită ile de utilizare de către elev a materialului de învă are.Includerea activită ilor de conștientizare și reflec ie în procesul de învă are.Introducerea în mediul de învă are a noului. . vor continua să îndepărteze grupuri considerabil de mari din comunită ile pe care le deservesc. .Utilizarea unei strategii de predare cu o multitudine de aspecte care fac loc unicită ii. Elevii se diferen iază prin stilurile de învă are.Utilizarea experien ei personale a elevului pentru a extinde func iile memoriei. specialiștii în știintele educa iei propun strategii de ac iune la clasă în privin a stilurilor de învă are: . . logico-matematic. profesorii vor trebui să fie conștien i întotdeauna că stilul lor de predare. dominată în mod tradi ional de persoanele cu aceste stiluri de învă are și care au tins inconștient să adopte strategii care să le sprijine propriul stil de învă are. pentru a-I ajuta să-și dezvolte tipare personale de învă are relevante. optimizând astfel oportunită ile sale de a se implica în parcurgerea materialului. cel mai des valorizate sunt. predominanta acestor două stiluri a fost determinată de cultura sistemului de învă ământ.stiluri de învă are predarea diferen iată Buiama Valeria Școala Generală ”I. în func ie de tipul de inteligen ă dominantă. adică ceea ce ei consideră ca fiind calea naturală și obișnuită de abordare a unui subiect este marcat de o atitudine părtinitoare generată de propriul lor stil de învă are care s-ar putea să nu corespundă cu trebuin ele unor elevi. . În acest context. muzical. acestă corelare nu înseamnă că vom oferi întotdeauna elevului materialele potrivite pentru preferin a identificată. lingvistic.Crearea de experien e de învă are care necesită func ionarea ambelor emisfere cerebrale(dreapta și stânga). precum rezolvarea de probleme și dezvoltarea gândirii critice. 69 .G. Duca” Petroșani Scopul identificării stilurilor de învă are individuale este acela de a proiecta activită ile de învă are potrivite pentru stilul de învă are preferat al elevului.Dezvoltarea memoriei spa iale prin activită i de învă are experien ială. interpersonal. Totuși. faptul că lumea devine din ce în ce mai conștientă de existen a altor stiluri și realizează necesitatea unui pluralism instructiv-educativ conduce la schimbarea acestei abordări. Totuși. intrapersonal. Chiar dacă s-a demonstrat existen a mai multor stiluri de învă are. încă. . . În consecin ă. școlile ar trebui să știe că. dacă se permite ca anumite stiluri de învă are să domine în cultura lor. pentru stiluri de învă are diferite se recomandă strategii didactice diferite.Crearea unei stări de relaxare atentă. Identificăm stiluri de învă are pentru a corela activită ile de predare-învă are cu stilul de învă are preferat al elevului. .Implicarea elevilor într-un proces de învă are activ. În parte.

am putut observa eficacitatea metodelor moderne în: . Porninddelaacesteteori. Bibliografie: *** Revista învăţământului preşcolar. dintre personalităţile lor.Pentru a se ajunge la o imaginaţie reuşită. fără experienţă. dacă v-a diversifica şi diferenţia adecvat conţinutul şi metodologia activităţilor de educare a limbajului în raport cu receptivitatea optimă a preşcolarului faţădeacesteactivităţi. modul de abordare a unei probleme.sebucurăşisuferă.flexibilitateaşioriginalitateatrebuiedezvoltate.conceptuldecreativitateareurmătoareletreiaccepţiuni: . Funcţia psihică esenţială procesului de creaţie este imaginaţia. Însuşirileeidefinescparticularităţileactuluicreator: 1. . la stârnirea interesului pentru nou. metodele joacă rolul unor preţioase instrumente de cunoaştere a realităţii.responsabilităţii individuale şi de grup. Metodele moderne solicită mecanismele gândirii. fenomene psihice noi.motivaţiei.aleimaginaţieişicreativităţii. . 1997 Ionescu M.prinraritateastatisticăasoluţiei. de acţiuni reale. atunci când cel utilizat anteriornudă rezultate(graduldediversitateasoluţiilor) 3.1 /2007 *** Psihopedagogie – curs pentru examenele de definitivat şi grade didactice.încareinteracţiunileşicomunicareamijlocescgenerareadenoiidei. Pedagogie (vol. Specificul metodelor moderne (metode interactive de grup) este că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor.dorinţei de cunoaştere. jocurile didactice contribuie la combinarea de imagini şi idei. rezisten a în situaţii de adversitate). de integrare în societate. în formarea copilului. la valorificarea tuturor disponibilităţilor angajate în dezvoltareacapacităţiideavorbi.reînnoireşiînbunătăţireacondiţiilordemuncă. memorizările.decomportamentşiactivitatepsihicăcretoare. Flexibilitatea – uşurinţa de a schimba punctul de vedere. Radu I. Didactica modernă. Originalitate–esteexpresianoutăţiicareseobservă. Studiul a fost aplicat în cadrul a două grupe de preşcolari:grupa experimentală-grupă la care s-au folosit în cadrul activităţilor de educarea limbajului numai metode moderne şi grupa martor-grupă la care s-au folosit numai metode tradiţionale.deînvăţare.înstudiuldefaţăamluatînconsiderarecaipotezedelucruurmătoarele: a) eficienţa stimulării creativităţii poate creşte. fluiditatea. Fluiditatea – posibilitatea intuirii de numeroase imagini sau idei( numărul variantelor imaginate ca soluţii ale problemeipuse) 2. proces de sinteză a unei reacţii. întotdeauna.dezvoltarea socială prin dobândirea de componenţe sociale (respectul de sine. 1998 Cristea Sorin. fără muncă susţinută nu se realizează nimic original. Convorbirile. moderne. . ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. . la lărgirea orizontului de cunoaştere. II). creativităţii.. În timpul jocului nuexistăoamenimaiserioşidecâtcopiiimici:jucându-seeinunumaicărâd. Folosirea lor nu impune un reţetar rigid ci dimpotrivă se impuneonecontenităcăutare.. nr.utilizarea proceselor mentale de nivel superior: gândirea abstractă.destructurăapersonalităţiisaustilcreativ. Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune. Editura Dacia. . b) educatoarea poate contribui hotărâtor la dezvoltarea potenţialului creativ al copilului. povestirile.folosirea autoevaluării pe baza analizei şi în comparaţie cu colegii.dartrăiescşiemoţiiprofunde. Editura Hardiscom. 2001 70 . Totuşi. deci factorul ereditar are o influenţă mai mult sau mai puţin importantă. . repovestirile. Editura Polirom.aleinteligenţei. .Aufostaplicatetreiprobeambelorgrupe. Imaginaţia constituie o aptitudine.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Cazan Florica Circo Irina Grădini a ”Floare de Col ” Brad Integrarea metodelor moderne în activită ile de educare a limbajului în descoperirea creativită ii individuale Modernizarea metodologiei didactice reprezintă un element fundamental al reformei pedagogice deoarece. ale inteligenţei.deciduclaefectecreative. simţul identităţii.apariţia de idei noi. SPECIFICULPOTENŢIALULUICREATIVLAPREŞCOLARI Înpsihologie. ale imaginaţiei şi creativităţii. CONCLUZII Urmărind evoluţia copiilor în timpul activităţilor.creativitateadegrup.încurajarea contribuţiei personale. deci pe promovarea metodelor interactive care să solicitemecanismelegândirii. dacă este concepută şi abordată practic ca funcţie a întregii personalităţi a copilului. gândirea critică. Jocul şi învăţarea oferă copilului numeroase ocazii de a-şi combina şi recombina reprezentările de care dispune.cultivarea: toleranţei.înunelecazuri.

71 . atât de important şi nici necesitatea iscusinţei folosirii celor zece degete ale mâinilor în scopuri constructive. Premisa conceperii primei lucrări este cea a realizării unor lucruri practice utile. care sunt încă. din păcate. paradoxal. foarte actuale ca tehnici de lucru şi foarte agreate de copii. 11 Hunedoara Trăim într-o eră computerizată în care trebuie să gândim mai repede şi mai bine şi uităm de multe ori de ceea ce ne relaxează… Acasă sau la şcoală. atât ca prezentare – pe suport electronic – cât şi al conţinutului. După cum sugerează titlurile celor două lucrări. uneori uităm că atunci când copiii se joacă. Cum marea majoritate a construcţiilor au o finalitate tridimensională. la preţuri de cost foarte mici. Acestea sunt făcute din resturi. în detrimentul a ceea ce le place cel mai mult. dar concepută în manieră modernistă. tocmai pe elementele pe care le abandonăm de dragul scrisului şi socotitului. am constatat util ca tehnicile de sugerare a spaţialităţii obiectelor – greu de desluşit prin fotografiile tradiţionale pe suport de hârtie – să fie prezentate sub forma unor filme inserate pe două CD-uri suport. din nefericire. jocurile lor sunt axate. lucrarea are ca scop declarat înlocuirea rutinei în execuţia lucrărilor cu elemente inventive. deşeuri. A doua lucrare este „Zece degete”. nu neglijăm nici jocul copilului. Ea este concepută ca material auxiliar didactic în crearea unor obiecte prin tehnici nonstandard. din cât mai diverse materiale din natură. tot de soluţii practice. Această îmbinare între clasic şi modern în reprezentarea unor teme noi prin prezentul volum „Decem digiti„ considerăm că este utilă cadrelor didactice care predau aria „Educaţie tehnologică” precum şi elevilor. care îmbină abilitatea folosirii degetelor în diferite construcţii cu specificul unor tehnici şi cu estetica specifică educaţiei plastice. Acest considerent m-a îndemnat să editez două lucrări pentru promovarea „Abilităţilor practice” în rândul elevilor şi al colegilor de breaslă. În această direcţie. cenuşăresele învăţământului românesc: educaţia practică şi cea fizică.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Abilită ile practice între tradi ionalism și modernism Cazan Ioana Ruxandra Școala Generală nr. Această lucrare este de altă factură. unde etapele specifice se pot însuşi prin repetiţie în paralel cu desfăşurarea filmului pe CD. întru realizarea mult-doritului deziderat al legării şcolii de practică.

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Cioară Dana Luiza Cioară Marius Alexandru Inspectoratul Școlar al Jude ului Hunedoara Deva Posibilită i de optimizare a auditului intern în învă ământul preuniversitar Cu toţii asistăm la evoluţiile din cadrul economiei mondiale. abia descoperă funcţia de audit intern şi se găsesc în stadii incipiente ale implementării. sau “preventiv”. este departe de a-şi fi încheiat evoluţia şi dezvoltarea. funcţia de audit are menirea să realizeze tocmai eficientizarea activităţii. dimpotrivă. se pare. cercetare. în conformitate cu standardele de audit intern şi cu prevederile legale în materie. În primul caz. fără excepţie ( lucru care încă nu este perceput cu claritate de toată lumea. Funcţia de audit poate fi caracterizată ca una relativ recentă. iar ulterior în sectorul public. este esenţial a se identifica cele mai utile căi de a spori performanţa şi randamentul funcţiei de audit. fără pretenţia exhaustivităţii. au ca fundament două concepţii în care auditorul este privit ca “represiv”. implementarea auditului intern s-a produs mai întâi în cadrul întreprinderilor industriale. funcţia administrativă. funcţia managerială şi – de ce nu ? – funcţia de audit intern. armată. a unor programe de îmbunătăţire a pregătirii profesionale a auditorilor. Astfel. observăm efectele crizei economice asupra diferitelor sectoare economice şi ale pieţei de capital. de unităţi de învăţământ. în fapt. În plus. Altfel spus. administraţii. tendinţa actuală pe plan european. În literatura de specialitate. cât şi în România. . care să fie 72 . dar şi tuturor funcţiilor din cadrul acestora. aplicabile în sistemul de învăţământ preuniversitar. Evident că şi la nivelul entităţilor publice din domeniul învăţământului preuniversitar. Prezentăm în cele ce urmează câteva căi de optimizare. literatura de specialitate vorbeşte de o concepţie „poliţienească”. Acestea practică auditul intern în toate domeniile şi experimentează ultimele noutăţi. şi chiar a sistemului managerial. Evoluţia şi modul de implementare a funcţiei de la o entitate publică la alta. În ceea ce priveşte sfera de aplicabilitate a auditului intern. se poate spune că într-o formă sau alta. diferenţele de viziune asupra rolului auditului intern pentru conducerea entităţii economice. randament. oferă o imagine destul de eterogenă a acestuia. Domeniul în care o aplică este de cele mai multe ori restrâns. eficacitate. apoi în cele comerciale. . în care se confundă auditul intern cu „inspecţia” (o tendinţă oarecum de domeniul trecutului). securitate. funcţia informatică. în condiţiile respectării legislaţiei. conform prevederilor legale. însă. tocmai pentru a conferi managementului entităţii un grad cât mai mare de încredere asupra funcţionalităţii subsistemului financiar-contabil. calitate. sau la nivel de ramură. În realitate. ci banul public trebuie folosit cu maxim de economicitate. funcţia de audit intern există de multe decenii (mai ales în companiile multinaţionale anglo-saxone). etc. fie că e vorba de spitale. auditul intern trebuie să se aplice tuturor funcţiilor. este o funcţie care se aplică tuturor entităţilor economice. de control intern. iar obiectivele mai modeste.Afilierea auditorilor interni din instituţiile publice de învăţământ preuniversitar. Putem afirma însă cu certitudine că evoluţia ei nu s-a finalizat încă. de servicii. structurile de audit intern se află într-o continuă goană după perfecţionare .a personalului. la organizaţiile profesionale ale auditorilor interni. apare tot mai frecvent ideea că nu este suficient ca fondurile publice să fie utilizate. a modalităţilor de a-şi spori eficacitatea şi eficienţa . toate entităţile publice adoptă în mod progresiv auditul intern. la nivelul entităţilor economice. În fiecare din aceste entităţi publice.Atestarea profesională a auditorilor interni. creşterea performanţei. specifică viziunii preventive asupra rolului auditorului. eficitate şi eficienţă. organisme. . deoarece apariţia ei se situează. context în care se pune din ce în ce mai acut problema identificării soluţiilor pentru sporirea eficienţei cu care se folosesc resursele financiare de care dispunem. În cvasitotalitatea sectoarelor economiei. cheltuite. randamentului economico – financiar. atât pe plan mondial. nici unul nu ilustrează funcţia de audit intern aşa cum există ea azi în entităţile economice. Precum afirmam şi anterior. de „consultanţă” pentru management. odată cu întocmirea planurilor anuale de activitate. În anumite întreprinderi. dar şi pentru marea majoritate a entităţilor publice româneşti este să adopte conceptul de „consiliere”. Alte organizaţii. funcţia de audit. Pot fi reţinute şi unele antecedente istorice.astfel încât într-adevăr să se poată vorbi despre „plus-valoarea” adusă de aceste structuri funcţionale. în perioada crizei economice din 1929 din Statele Unite ale Americii. de către Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. a procedurilor de lucru. de comunităţile locale. În acest context. de dezvoltare a activităţii de audit intern. din păcate ): funcţia financiar-contabilă. Entităţile economice care practică auditul intern. este deci dificil de comparat. funcţia comercială şi logistică.Acordarea unei atenţii sporite pregătirii şi perfecţionării profesionale a auditorilor interni. dar cu certitudinea aplicabilităţii: . se impune tot mai accentuat ideea de performanţă a utilizării fondurilor. care trebuie să le permită să facă paşi semnificativi spre eficienţă.Crearea de către structurile de audit public intern din cadrul inspectoratelor şcolare judeţene.

gradul de realizare a misiunilor de audit intern planificate. Iar Standardul 2130. etc. procedural. Totodată.A2 „Activitatea de audit intern trebuie să evalueze expunerile la riscurile aferente guvernanţei entităţii. structuri. respectarea legilor. de la auditarea structurilor / entităţilor. regulamentelor şi contractelor”. în funcţie şi de rezultatele misiunilor de audit. până în prezent. programelor şi activităţilor legate de etica entităţii”. în calitatea sa de consilier al managementului. alte structuri auditabile).A1 specifică: „Activitatea de audit intern trebuie să evalueze proiectarea. la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. a hărţii riscurilor (registrului riscurilor). spre exemplu: gradul de includere a tuturor activităţilor desfăşurate de entitate în activitatea de audit public intern. în evoluţia lor.12). În lumina Legii auditului public intern nr.a. în strânsă corelaţie cu tema lucrării. manifestarea unei atenţii sporite pentru transpunerea în practică a acestor programe. manageri. poate fi optimizată ca organizare. către auditarea sistemelor. harta riscurilor este necesar să fie actualizată constant. proces. Preocuparea perpetuă a auditorilor interni din entităţile publice din domeniul educaţiei – şi nu numai – în vederea implementării şi aplicării standardelor naţionale şi internaţionale de audit intern. ş. inclusiv prin perfecţionarea 73 .. însă. respect şi o certă colaborare între manageri şi auditorii interni. inclusiv cele referitoare la cheltuirea fondurilor din finanţări europene. perfecţionarea funcţiei de audit intern. dar şi ca performanţe. Opinia noastră este. care va conduce inclusiv la sporirea performanţei entităţii în ansamblu. Preocuparea permanentă a auditorilor interni pentru a se impune ca adevăraţi consilieri ai managementului. implementarea şi eficacitatea obiectivelor. în ceea ce priveşte menirea funcţiei de audit la nivelul entităţilor publice şi anume. gradul de implementare a recomandărilor formulate. în speţă 2110. eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor. managerii înţelegând şi implementând recomandările auditorilor. cu accent pe rolul auditului de a evalua funcţionarea subsistemului de control intern. protejarea activelor. respectiv al Curţii de Conturi a României. Totodată. Cu toate acestea. în sprijinul acestei afirmaţii stă chiar Standardul de audit intern 2100 – Natura activităţii. a unor specialişti din domenii ca: juridic. iar cheltuielile ocazionate să fie suportate din bugetul instituţiei. pentru a reflecta cu maxim de acurateţe situaţia reală a riscurilor aferente fiecărei activităţi. Dar am avut în vedere atingerea unui obiectiv clar. conform căreia auditorilor trebuie să li se asigure un minim de 15 zile / an pentru perfecţionarea profesională. care să acopere întreaga activitate derulată şi orientarea cu precădere a misiunilor de audit intern către acele zone identificate ca fiind cu risc crescut. Este esenţial pentru entităţile publice din domeniul educaţiei să înţeleagă faptul că auditul intern poate şi trebuie să reprezinte. 672/2002. Schimbarea radicală a mentalităţii tuturor factorilor implicaţi (auditori interni. Posibilită i de optimizare a auditului intern în învă ământul preuniversitar - - - - - - - - Lucrarea de faţă nu îşi propune să fie un ghid metodologic. a proceselor cu un grad mai mare de complexitate. separarea clară a funcţiei de control intern. care au particularitatea că sunt extrem de clare şi detaliate în ceea ce priveşte procedurile de lucru în auditul intern. vor dobândi un grad sporit de încredere. Reorientarea viziunii echipelor de auditori. bazat pe stadiul actual al cercetării şi al cunoaşterii în materie. Diversificarea calificării auditorilor interni. deziderat care nu se poate realiza decât în măsura în care există o reală comunicare. şi anume să punctez câteva căi prin care funcţia de audit intern în învăţământul preuniversitar. Introducerea în activitatea de audit intern a unor indicatori de performanţă a activităţii derulate. tehnic. Introducerea în planul de audit public intern a misiunilor de audit de performanţă. cu privire la: fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale. operaţiunilor şi sistemelor informaţionale. auditul de performanţă este oarecum menţinut ca un apanaj exclusiv al structurilor ministeriale.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 puternic ancorate în realitate şi care să avanseze modalităţi concrete şi aplicabile de perfecţionare profesională a auditorilor interni şi de sporire a performanţei funcţiei de audit la nivelul fiecărei instituţii în parte. factorul care să discearnă asupra efectelor potenţiale ale diverselor riscuri asupra funcţionării normale a entităţii. auditul performanţei „examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele”(art. Mai mult. aşa cum sunt ele elaborate de instituţiile naţionale şi internaţionale de profil. Realizarea. încredere mutuală. dar şi a performanţei cu care se manifestă structura proprie de audit intern. ca funcţionare. Nici nu am dorit să realizez o explicitare a normelor metodologice. că esenţa însăşi a activităţii de audit intern ar trebui să se exprime în termeni de performanţă. de cea de audit intern. care să ofere linii directoare de derulare efectivă a activităţii practice de control intern si de audit intern. gradul de utilizare a fondul de timp disponibil pentru realizarea misiunilor de audit intern. consider că este o datorie de onoare pentru auditori să se preocupe permanent de optimizarea. Respectarea de către managementul unităţilor de învăţământ a prevederii legale. în sensul includerii în echipele de audit din învăţământul preuniversitar. gradul de auditare a obiectivelor misiunilor de audit. informatic. pentru a asigura expertiza necesară pentru respectivele misiuni de audit. Cunoaşterea standardelor naţionale şi internaţionale de audit intern.

astfel încât să poată formula recomandări pertinente.. Bucureşti. . 2001 Boulescu. M.2003 (publicat în M. Cercetării şi Tineretului Norma din 19. I. Man. 672 / 19. 38 / 15.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Posibilită i de optimizare a auditului intern în învă ământul preuniversitar propriei activităţi.R. Ghiţă. control şi audit în unităţile de învăţământ preuniversitar şi alte instituţii publice. 2006 Dima. nr. Editată de Ministerul Finanţelor Publice. Bucureşti.M. 416 / 21.01. Popescu. 2003 Legea nr. F. D. Bibliografie: Boulescu. Editura Economică. nr. nr. Mareş.12.Teoria şi practica auditului intern.T. – Auditul intern al instituţiilor publice: teorie şi practică.. viabile şi care să ofere cele mai bune soluţii. oportunităţi.04... I.. E.M. – Control de gestiune. Bucureşti.Of... .12.Of. 2004 Ghiţă.2003) pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern O. M. Timişoara. Editura Didactică şi pedagogică. nr.. 2003 Ghiţă. 2006 Renard. 2003 Dogaru. M.E. M.2003 (publicat în M. Editura Almanahul Banatului. Bucureşti. 879 bis / 10. 5281 / 21.2007 (publicată în M.2003)..2002 (publicată în M.P.Of.F. J. Guvernanţa corporativă şi auditul intern.C. Bucureşti.02. 2002 Dascălu.. Briciu. V. M. Editura AGIR.C. nr. M. M.10. – Auditul intern. – Auditul intern în instituţiile publice. la obiect. Nicolae. 2009 Ghiţă. nr. Editura Fundaţiei România de mâine. A. în vederea sporirii performanţei de ansamblu a entităţilor pe care le auditează. – Fundamentele auditului. 130 / 27. Crăsneanu.Of. S.06.2007) privind Standardele de audit intern 74 .02. Ştefan. et al. Mareş. – Managementul activităţii de finanţare. Editura Economică. M.2002) privind auditul public intern O. Ghiţă. 953 / 24. Bucureşti.. Editura C.C. M. Alba Iulia. V. Cercetării şi Tineretului şi în unităţile aflate în structura sau coordonarea Ministerului Educaţiei. Editura Aeternitas..E. I.Auditul performanţei. C. pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern în structura Ministerului Educaţiei. Bucureşti.A.

Trebuie să evalueze riscurile aferente operaţiilor şi sistemelor informatice ale entităţii. Formele controlului managerial Controlul managerial este compus din ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice. în identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative. în lumina prevederilor legale şi astfel încât să se adapteze cât mai bine la specificul entităţii. în vederea administrării fondurilor în mod economic. contabilitatea viitorului în România. Acţiunile de control intern ale unei entităţi publice din România. 2. reguli şi reglementări. concepţia contabilă românească trebuie să vizeze adaptarea la un astfel de mediu şi presupune o capacitate bine consolidată de operare eficientă cu diverse standarde.amplificarea numărului de prevederi legislative.evoluţia bazei legale în materie.descentralizarea activităţilor. reclamă existenţa şi funcţionarea corectă şi armonioasă a unui puternic sistem informaţional contabil. . În România în perioada economiei planificate controlul era organizat obligatoriu în cadrul unor structuri specializate (de gestiune. care impunea şi modul de organizare a sistemului de control din interiorul unităţilor. Pe aceste coordonate se înscrie şi implementarea diverselor structuri şi forme de control. cu cel european. înţelesul fiind de „verificarea unui act după original”. ca şi întreaga lume. tehnic de calitate. Controlul managerial în învăţământul preuniversitar 2. normative. Din punct de vedere semantic. prin alăturarea a două cuvinte: „contra” şi „rolus”. 946 / 2005 pentru aprobarea 75 . controlul reprezintă o analiză permanentă sau periodică a unei activităţi a unei situaţii.economică a României după anul 1990. metodele şi procedurile. în cadrul sistemului de control financiar public intern. în special. parcurge acum o perioadă caracterizată prin fenomenul crizei economice. deşi viziunea asupra controlului s-a modificat – concomitent cu baza legală – din păcate mai există situaţii în care controlul este perceput ca un atribut al statului.1. coduri şi informaţii. norme. sau al altor structuri externe. Conceptul de control intern / managerial a fost în permanenţă definit şi redefinit. aşa cum sunt ele reglementate de O. Tranziţia României la economia de piaţă şi.2. În fapt. care să asigure căile de acţiune pentru utilizarea corespunzătoare a resurselor. pentru a putea fi depăşită. cel puţin în raport cu două aspecte: . de stat. au solicitat şi solicită multiple reforme economice. 2. într-o economie de piaţă.F. Introducere Transformările profunde care au avut loc în viaţa social .evoluţia permanentă a riscurilor cu care se confruntă entitatea. Acum accentul s-a deplasat asupra controlului intern şi este la îndemâna şi în sarcina echipelor manageriale să organizeze şi să asigure funcţionarea unor sisteme de control intern / managerial. Deoarece România este membră a Uniunii Europene.P. Accentul era aproape exclusiv pe organizarea şi exercitarea controlului extern de către stat. din cel puţin două motive: . controlul este una din funcţiile managementului. metodologii. modificări legislative dar şi eforturi în ceea ce priveşte punerea lor în practică. un atribut al conducerii entităţilor economice. Conceptul de control managerial Din punct de vedere etimologic. România. contribuind la optimizarea sistemelor de management al riscurilor. cu cele de gestionare a fenomenelor macroeconomice.). norme. au determinat noi abordări în ceea ce priveşte re-definirea rolului şi locului entităţilor economice. care a dus la diversificarea activităţilor de control şi la delegarea competenţelor în cadrul aceleiaşi structuri. care să asigure o reală corelare a mişcărilor de resurse la nivel microeconomic. După 1989. este contabilitatea specifică mediului contabil european. La nivelul entităţilor publice.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Căi de perfec ionare a controlului de gestiune ca parte a controlului managerial în învă ământul preuniversitar Cioară Dana Luiza Cioară Marius Alexandru Inspectoratul Școlar al Jude ului Hunedoara Deva 1. include structurile organizatorice. în vederea creşterii eficacităţii. pentru a urmări mersul ei şi pentru a lua măsuri de îmbunătăţire a acesteia. şi compatibilizarea sistemului contabil românesc cu acestea. deoarece trebuie să sprijine managerul la cel mai înalt nivel. etc. De aceea. .M. Managementul trebuie să fie preocupat permanent de organizarea sistemului de control managerial şi de actualizarea permanentă a acestuia. termenul de „control” provine din limba latină. financiar. controlul de gestiune (controlul managerial) poate fi considerat un instrument al conducerii. nr. iar aceasta. eficient şi eficace. a fost şi este necesară armonizarea sistemului legislativ şi procedural economic. stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele entităţii şi cu reglementările legale. În această ordine de idei. demersurile în vederea aderării la structurile europene. În plus.

trebuie realizată o separare netă între controlul intern şi auditul intern. Procesul de control managerial Ca şi proces general. cuprinzând standardele de management şi control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial se prezintă după cum urmează: Sursa: Prelucrare după: Ghiţă. reproiecta şi implementa. înfiinţate sau anulate. Marcel „Auditul intern”. este responsabilă şi pentru organizarea controlului intern. Pentru ca persoanele cu funcţii de conducere (directorii. Editura Economică. managerii) din unităţile de învăţământ preuniversitar – şi. controlul managerial se derulează după următoarea succesiune logică: 76 . 2004 Toate aceste acţiuni de control sunt la dispoziţia managementului. Persoana responsabilă la vârf. în fapt. este necesar să ştie cum să acţioneze pentru a-l proiecta. 2. Acţiunile de control intern pot fi dezvoltate sau reduse.3. Conform bazei legale. Bucureşti.să înţeleagă bine în ce constă controlul managerial şi instrumentarul cu care operează.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Căi de perfec ionare a controlului de gestiune ca parte a controlului managerial în învă ământul preuniversitar Codului controlului intern. create şi în România în lumina aquis-ului comunitar. în funcţie de evoluţia riscurilor din entitate şi din afara acesteia. din orice instituţie publică .

Man M. Sarcina = executarea de către o entitate operaţională a unui ansamblu de operaţiuni care nu pot fi disociate Operatiunea = componentă a unei sarcini..E.4. Controlul intern se ocupă în principiu cu procedurile operaţionale bazate pe reguli de execuţie. Procedurile operaţionale şi decizionale. – să se conformeze principiilor generale recunoscute la nivelul U. în funcţie de obiectivul lor. realizată punctual de către un salariat. care participă la o anumită activitate (norme juridice specifice) şi produc un rezultat comun. Cele şapte cerinţe importante. sau cu aplicabilitate generală). proceduri decizionale – se referă la exercitarea autorităţii şi a competenţei. pentru a deveni proceduri interne – element al controlului managerial – trebuie particularizate prin acte administrative interne. sugerând incluziunile dintre acestea.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Pentru a trece de la teorie la practică este nevoie de construirea unui dispozitiv tehnic care să satifacă 3 condiţii: – să satisfacă obiectivele stabilite de conducere (management). se grupează în 3 categorii: proceduri operaţionale – privesc aspectul procesual. 2004. Din acest punct de vedere. Procedurile cuprinse în acte normative (ce privesc domenii sectoriale de activitate. Activitatea reprezintă cea mai mică componentă a unui proces. competenţele şi responsabilităţile persoanelor. practic. circuitele informaţionale. . Editura Economică. În acest context. » (Cucui I. formată dintr-o succesiune de activităţi. altfel spus. Bucureşti. Încercând o definire şi o ierarhizare a demersurilor realizate în cadrul entităţilor economice în virtutea realizării obiectului lor de activitate. 84-85) 2. Relaţia dintre elementele definite mai sus. În fapt. în timp ce controlul de gestiune se ocupă de reguli relative la decizii. relaţiile structurale între compartimentele componente. se va ţine cont de: organizarea internă a entităţii. Procedurile operaţionale – instrumente ale controlului managerial După cum precizează şi normele legale în materie. pentru ca procedurile să fie într-adevăr instrumente viabile de control intern / managerial sunt: 77 . noţiunea de “proceduri” este indisolubil legată de aceea de “control managerial”. operaţiuni sau sarcini în cadrul entităţii. procedurile fac parte din instrumentele controlului managerial. a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat. Este caracterizată de un element generator şi de o finalitate. în vederea executării oricărei activităţi. – să se adapteze modului de organizare a entităţii . pot fi formalizate. – Costurile şi controlul de gestiune. poate fi reprezentată grafic astfel: Căi de perfec ionare a controlului de gestiune ca parte a controlului managerial în învă ământul preuniversitar Procedurile de control intern. într-o înlănţuire de sarcini realizate în cadrul unui proces conform unor reguli predefinite. Procedura reprezintă totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi. Proces = ansamblul de sarcini realizate de diferite elemente structurale. sau nu. literatura de specialitate arată că « controlul managerial / intern are ca misiune să opereze în cadrul sistemului . indisociabilă. proceduri jurisdicţionale – vizează angajarea răspunderii. Procedura se constituie. ambele forme de control contribuind la bunul mers al organizaţiei. în funcţie de complexitatea obiectului lor şi de gradul nevoii de reglementare. la un anumit moment. se pot avea în vedere următoarele: Ciclu = un ansamblu coerent de procese. controlul managerial operează cu proceduri. p.

Este necesar ca în fiecare entitate economică să se creeze şi să se utilizeze un sistem de proceduri. încadrată cu personal calificat – controlorul de gestiune. ale multor specialişti în domeniu. deciziile. se va exercita un permanent control. cadru general Mediul în care trăim poate fi caracterizat prin termenii: complexitate. managerii realizează conducerea entităţii pe termen scurt. . 78 . dar şi practică. p. p. complexă şi aflată într-o permanentă evoluţie.„Controlul de gestiune este ansamblul procedurilor care permit unei organizaţii să-şi fundamenteze obiectivele de atins. Controlul de gestiune – definire. 3.2. Philippe Lesel şi Louis Dubrulle în „Manual de control de gestiune” din 1997. 3. deci. Controlul de gestiune trebuie. respectarea legilor. Bucureşti. programele. Noţiuni generale privind organizarea şi aplicarea controlului de gestiune într-o entitate publică din învăţământul preuniversitar Controlul de gestiune a fost creat în marile întreprinderi pentru a verifica dacă acţiunile întreprinse pe termen scurt se înscriu în sensul orientărilor strategice. care să permită estimarea şi protecţia contra riscurilor. . apropiată de către specialişti de contabilitatea managerială. precum şi evoluţia personalului. . pentru atingerea obiectivelor stabilite. ca instrumente de control managerial. Însă toate acestea se bazează pe „compararea unei realităţi faptice cu prevederile. ceea ce impune flexibilitate. 2004. dinamism.V. cât şi ca funcţie a managementului. puterea de a gestiona eficient raporturile dintre continuitate şi schimbare. Bucureşti.1. preluat în lucrarea citată. normele. – Controlul financiar – contabil. că controlul de gestiune este privit ca o activitate bogată. Prin deciziile pe care le iau. să-şi orienteze deciziile şi comportamentele în funcţie de aceste obiective şi să se asigure că resursele disponibile sunt utilizate într-o manieră eficace şi eficientă în raport cu aceste obiective” (conform Didier Leclere. Editor Tribuna Economică. Totalitatea activităţilor economice derulate la nivelul oricărei instituţii. deoarece: . în „Planificare şi Controlul Sistemelor”. pe care le regăsim în literatura de specialitate (Cucui I. sunt conduse de sistemele manageriale ale acestora.pentru a se putea institui un sistem de management al riscului. preluat în „Costurile şi controlul de gestiune” de autorii Ion Cucui şi Mariana Man). pentru a gestiona informaţiile primite şi oferite mediului economico – social în care evoluează. Această evoluţie a determinat multiplele încercări de a-l defini. a priori. Editura Economică. Definiţii ale controlului de gestiune În practică. – Costurile şi controlul de gestiune. diversitate. definite şi instituţionalizate” (Popeangă P.. Altfel spus. cu demersurile specifice.10). privit sub un triplu aspect: atât ca funcţie a întreprinderii.pentru că aşa prevede legislaţia. ce sunt specifice fiecărui domeniu. p. controlul de gestiune a evoluat ca instrument de lucru al managementului.„Controlul de gestiune este procesul prin care managerii obţin asigurarea că resursele sunt obţinute şi utilizate de o manieră eficace şi eficientă pentru realizarea obiectivelor organizaţiei” (după Anthony R. adaptat specificului entităţii. dar şi ca o componentă a sistemului informaţional contabil al entităţii. Putem afirma. 17-18): . Cunoaşterea fenomenelor economice este realizată cu ajutorul unor instrumente de natură teoretică. Astfel. creativitate.M.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2008 Căi de perfec ionare a controlului de gestiune ca parte a controlului managerial în învă ământul preuniversitar Pentru ca managementul unităţii să aibă siguranţa că procedurile vor fi bine aplicate. controlul de gestiune este destinat facilitării pilotajului întreprinderii de către manageri.pentra ca managementul unităţii să poată evalua corect şi uşor gradul de atingere a obiectivelor propuse.pentru a se putea crea un sistem de control intern adaptat şi funcţional. . sau ordinele prin care acestea au fost. 1999. 17). managementul firmelor recurge la controlul de gestiune. Man M. 3.

fără a fi perceput doar ca un instrument de supraveghere. Pentru a fi de folos managerilor în procesul de luare a deciziei. . Astfel. de competenţa echipei manageriale cât şi de cultura de întreprindere. deasemenea. . Aşa cum am arătat în capitolul precedent şi în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se realizează si alte forme de control.să fie fiabilă. Între cele doua functiuni. acesta se organizează în cadrul serviciului de contabilitate sau împreună cu biroul tehnic. iar controlorul intern vizează aplicarea unor proceduri privind protejarea activelor firmei. informatia furnizata de controlul de gestiune trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici: . adică să fie oferită factorilor de decizie / managementului în timp util. care se referă şi se exercită la toate nivelurile de decizie dintr-o entitate. De aceea. Însă obiectivele celor două forme de control sunt diferite: controlorul de gestiune este cel care asigură conceperea sistemului informational al unităţii şi se axează în special pe performanţa entităţii. Atunci când managerii şi controlorii de gestiune primesc. Printre acestea se regăsesc: . sau punitive. .informaţiile privind planurile pe termen mediu şi lung. în fapt. . . .să fie pertinentă. organizarea controlului de gestiune prezintă unele particularităţi.să fie completă. Într-o bună organizare. de regulă. pe termen mediu şi lung. controlul de gestiune este perceput de conducerea firmei ca fiind indisolubil legat de activitatea managementului general. De aceea. adică să dea o reprezentare cât mai bună a realităţii. respectarea dispoziţiilor conducerii. uneori este destul de dificil de măsurat). . Această valoare trebuie să fie superioară costului.gestiunea financiară. Pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de control de gestiune. respectiv pentru îndeplinirea politicilor entităţii. adică să indice toate elementele care să dea posibilitatea luării deciziei. acesta se află într-o permanentă relaţie cu alte elemente şi compartimente structurale ale entităţii şi trebuie să acumuleze cunoştinţe referitoare la activitatea acestora: . Finalitatea controlului de gestiune constă.să fie accesibilă pentru decidenţi. în furnizarea de informaţii managerilor pentru luarea deciziilor privind gestiunea curentă şi pe termen lung a întreprinderii. etc. acestea trebuie evaluate în funcţie de raportul între costul informatiei şi valoarea acestei informatii pentru gestionari / manageri.contabilitatea financiară. Acesta este.tablouri de bord. Însă calitatea deciziei şi obţinerea performanţei depind şi de calitatea informaţiei furnizată de controlul de gestiune. Modul de organizare şi de realizare a controlului de gestiune într-o entitate economică depinde atât de mărimea entităţii şi specificul activităţii sale.statistici extracontabile. . La nivelul entităţilor publice – ordonator secundar sau terţiar de credite din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat. . . . Acestea au totodată şi rolul de a orienta activitatea decizională a nivelurilor manageriale. în aceste instituţii controlul de gestiune este asigurat de manager împreună cu contabilul şef.sistemul de bugete al întreprinderii.informaţii şi recomandări furnizate de auditul intern al entităţii. . organizat sub responsabilitatea conducerii entităţii (director.să fie actuală.contabilitatea de gestiune / managerială. cum este controlul intern / control managerial. Aşa cum am arătat anterior.resurse umane. Astfel. care privesc de regulă operaţiile curente. Cel mai adesea. controlul de gestiune este foarte putin formalizat. Funcţia de gestiune se realizează prin adaptarea contabilităţii specifice instituţiilor publice şi la unele nevoi informaţionale ale managerului. dacă există. Sistemul informaţional este puţin dezvoltat şi nu se organizează o veritabilă contabilitate de gestiune. putem defini controlul de gestiune ca un sistem de pilotaj al întreprinderii. . respectiv furnizează informatii destinate luării deciziilor manageriale. etc. . inspector şcolar general) cu scopul de a asigura protejarea patrimoniului şi calitatea informaţiei.strategie. . fără să deţină putere decizională. ambele au un caracter universal deoarece vizează toate activităţile întreprinderii şi funcţionează pe lânga managementul instituţiei. adica să vizeze problema – obiect al deciziei.contabilitatea financiară şi analizele financiare. asigurarea fidelităţii şi exactităţii informaţiei contabile cât şi respectarea normelor sau procedurilor interne.contabilitatea managerială / de gestiune. Căi de perfec ionare a controlului de gestiune ca parte a controlului managerial în învă ământul preuniversitar 79 . din partea structurii ierarhice.studii economice punctuale. el are un important rol preventiv.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2008 acestea trebuie să fie orientate pe direcţia atingerii obiectivelor strategice. managerii au la dispoziţie şi pot folosi variate surse de informare şi instrumente de lucru. În functie de mărimea întreprinderii. controlul de gestiune poate să îsi îndeplinească rolul de pregătire şi de fundamentare a deciziilor la toate nivelurile şi de coordonare a acţiunilor. controlul intern şi controlul de gestiune există asemănări şi deosebiri.

Crăsneanu Ana – Ghid practic privind procedurile de lucru pentru auditul intern şi controlul financiar îninstituţiilepublicedeînvăţământ(şialteinstituţii). 4.ro. nr. Legeanr.2004 BriciuSorin. 704 / 22.2001 CucuiIoan. Concluzii Sistemele de control de gestiune din cadrul instituţiilor publice. nr.EdituraAlmanahulBanatului.EdituraTipografiaMoldova.republicată.09.completată.nr.EdituraEconomică.Iaşi. mai degrabă.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Căi de perfec ionare a controlului de gestiune ca parte a controlului managerial în învă ământul preuniversitar În activitatea instituţiilor de învăţământ preuniversitar.curs.P.07.EdituraDidacticăşiPedagogicăR. 1389 / 22.teze.motivarea personalului angajat în organizaţiile unităţile de învăţământ preuniversitar de stat este foarte diferită faţă de cea a personalului dintr-o organizaţie economică. . iar cheltuielile sunt în cea mai mare parte fixe.07.M. salariaţii sunt mai puţin receptivi faţă de implementarea sau îmbunătăţirea sistemului de control de gestiune. cele doua funcţiuni .Of. La rândul lor.modificată.2005 CenarIuliana– Iniţiereîncontabilitateainstituţiilorpublice. obţinerea unor sume cât mai mari de bani. controlul intern are o contribuţie la realizarea controlului de gestiune. O.2006 DimaIoanConstantin.Bucureşti.EdituraGeorgeTofan. Crăsneanu Ana – Managementul activităţii de finanţare. Normadin19. Bibiliografie selectivă: BoquinHenri.1991)legeacontabilităţii.Timişoara.07.2006 Constantinescu Mariana.23/12.Bucureşti.01.EdituraAGIR.82/24.2007 PopeangăV. .2002 (publicatăînM.cursuri: Bîrzea Cezar (coordonator) – Sistemul naţional de indicatori pentru educaţie – Manual de utilizare. inclusiv cele din domeniul educaţiei şi cercetării.Nr. Ştefan Ionel. H.editatădeMinisterulEducaţieişi Cercetării.Bucureşti. Editura Comunicare.Of. 946 / 2005.ManMariana.EdituraAlmanahulBanatului. Contabilitatedegestiune.Contabilitateamanagerială-Aspecteteoreticeşipractice. nu se urmăreşte în primul rând o bună previziune a activităţii ci.P.EdituraEconomică.ProiectulpentruÎnvăţământulRural.82/1991.2007)privindStandardeledeauditintern. sunt mai puţin dezvoltate decât în mediile de afaceri. O.2007 DascăluElena–Doina– SistemulbugetarînRomânia. salariaţii angrenaţi în exercitarea demersurilor specifice controlului intern se pot raporta la informaţiile oferite de controlul de gestiune şi în baza acestora să stabilească unele puncte slabe şi să formuleze puncte de vedere şi recomandări pentru ameliorarea funcţiunilor entităţii.08.publicatînMonitorulOficialalRomâniei.1993) pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii contabilităţiinr.Bucureşti. relaţia dintre intrări şi ieşiri îşi pierde parţial semnificaţia. deoarece controlul intern are rolul de a garanta calitatea informaţiei utilizată de controlorul de gestiune.nr.Of.F.EdituraEconomică.G.2001 ManMarianaşicolectivul– Eficienţaactivităţiimanagerialeînînvăţământulpreuniversitar.M. .04.12.1993 (publicat în M.nu există o presiune a concurenţei.Craiova.1991 (publicatăînM.măsurarea rezultatelor este dificilă întrucât nu există un venit care să poată fi măsurat.ParteaI.M.articole.2006 (publicat în M.A.12. în toate demersurile sale. de aceea. 946 / 04. 303 / 22.08.2003 Dogaru Ilie.2004 Cummings K. care să aibă ca efect urmărirea unei performanţe mai ridicate.obiectivele unei asemenea entităţi sunt adesea multiple.Bucureşti.P. William – Instituţii de învăţământ: un studiu comparativ asupra dezvoltării învăţământului. De aceea. cuprinzând standardele de management şi control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.1999 ŢogoeDan.597/13.500/11.Suceava. .2003 IosifescuŞerban.cheltuielile cu personalul sunt de cele mai multe ori cheltuieli fixe şi indirecte în raport cu obiectivele urmărite.Bucureşti.bugetele sunt folosite mai ales pentru obţinerea de fonduri şi.F.M. .2005 (publicat în M.Of. control şi audit în unităţile de învăţământ preuniversitarşialteinstituţiipublice.nr. dificil de identificat şi cuantificat.2007 Studii.Of.06.F.275/27.coordonator– Managementeducaţionalpentruinstituţiiledeînvăţământ.2001 Legislaţie: Legeanr. nr.sunt complementare. nr.Bucureşti.Bucureşti. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 771 / 12.2005) pentru aprobarea Codului controlului intern.Costurileşicontabilitateadegestiune. O.2007 (publicatăînM.Bucureşti. nr. nr.416/21..2006) privind modificarea şi completarea O.P. Astfel.2004 80 .2002)privindfinanţelepublice.12. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţiidegestiune.F.ÎntorsurăPetru– Controlinternşimodeledeprocedurioperaţionale.controlul intern (managerial) şi controlul de gestiune .EdituraArves. 675 / 28. şi aceasta din mai multe motive: .Petre– Controlulfinanciar–contabil. nr.Universitatea„1Decembrie1918”AlbaIulia.EditorTribunaEconomică. De aceea.Timişoara.12. nr.2009 MinisterulEducaţieişiCercetării–Studiu– Finanţareaînvăţământuluipreuniversitardestat.Of.InstitutuldeŞtiinţealeEducaţiei.ManMariana– Controldegestiune.

ceea ce implică efort. Am ales o lecţie de cunoaşterea mediului pentru că acest obiect de învăţământ oferă posibilităţi de concretizare a conţinuturilor intr-o mai mare măsură decât altele.activitatea a asigurat o integrare de moment eficientă a elevilor cu CES . Am socotit că ar fi bine ca măcar din timp în timp aceşti elevi. ei sunt în contact tot timpul cu elevii din clasele de masă fie în pauze. Oricare ar fi opţiunile şcolii sau ale părinţilor acestor elevi. este clar că învăţătorul care lucrează cu astfel de copii trebuie să le acorde atenţie. timp şi răbdare. dar cu conţinut uşor diferenţiat. două grupe să explice şi să prezinte rezultatele muncii echipei din care au făcut parte. astfel încât în fiecare grupă să fie incluşi si unul. ea poate fi îmbunătăţită şi preluată sub diferite forme pentru a fi adaptată şi altor situaţii de învăţare şi integrare a elevilor cu cerinţe educative speciale PUNCTE SLABE necesitand o pregătire minuţioasă şi o organizare deosebită a colectivelor. care beneficiază pe lângă învăţător şi de asistenţa specializată a unui profesor psihopedagog care sprijină elevii atât în timpul unor lecţii desfăşurate în echipă cât şi prin ore de terapie. 11 Hunedoara Şcoala Generală Nr. Aceştia au participat efectiv la realizarea sarcinilor de lucru împreună cu elevii din clasa de masă şi au fost invitaţi la una. Am imaginat un scenariu al unei lecţii pe care să o desfăşurăm împreună. ar fi de dorit să o anuleze prin efort comun al echipei care lucrează în acest sens Considerăm că activitatea noastră poate fi un punct de plecare şi o modalitate demnă de luat în seamă în demersul 81 . 11 Hunedoara este una dintre puţinele şcoli din judeţ în care funcţionează clase integrate pentru elevi cu cerinţe educative speciale. cum este cazul şcolii noastre. să participe la activităţile şi lecţiile claselor de masă. fie în grup. ea nu are continuitate. uneori ni se pare puţin.a dus la găsirea unei soluţii care poate fi eficientă şi viabilă în demersul activităţii de integrare adevărată şi nu formală a acestor elevi OPORTUNITĂŢI . iată două opţiuni care suscită un interes deosebit datorită faptului că în marea majoritate a şcolilor există un număr mai mare sau mai mic de elevi cu cerinţe educative speciale care au nevoie de asistenţă de specialitate şi de un parcurs şcolar individualizat. măcar unii dintre ei. Iată o sumară analiză SWOT a activităţii pe care am desfăşurat-o în contextul situaţiei date: PUNCTE TARI . dar prezintă deasemenea şi ameninţarea creşterii distanţei pe care elevii o au de recuperat şi pe care.a provocat elevii din clasa de masă la întrajutorare şi sprijin acordat celor pe care de obicei îi ignoră . fie individual.S.e. În etapa de evaluare a cunoştinţelor pe care am intenţionat să le fixăm.ca activitate experimentală. o clasă de masă şi una integrată. doi elevi din clasa integrată. unor conţinuturi diferite la care ar fi necesar şi de dorit să ajungă şi ei.s.E. în activită i ale clasei de masă Circo Ileana Școala Generală nr. cu subiectul „Animalele domestice”. fie în activităţi desfăşurate în comun cum ar fi serbările şcolare în care au spaţii de timp alocate. Totuşi. să le adapteze programe şcolare până la individualizare.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 O modalitate de integrare a elevilor cu c.izolarea elevilor în colective separate are o serie de beneficii. În şcoala nostră există clase cu efective de 8-12 elevi cu C. cu ambele învăţătoare şi profesorul psihopedagog. cu grad mai mic de dificultate pentru elevii cu CES.a dat încredere elevilor cu CES că pot să realizeze sacini de lucru similare elevilor din clasele de masă . riscând să rămână singulară chiar dacă exemplară . am distribuit tuturor elevilor fişe foarte asemănătoare ca formă. Am structurat lecţia şi am gândit-o ca pentru un colectiv eterogen împărţit pe 6 grupe. Integrarea acestor elevi în clasele de masă sau integrarea lor în colectivele şcolilor în clase speciale.fiind o activitate demonstrativă. devine mai dificil de abordat dacă ţinem seama de rutina şi inerţia care se manifestă în general în mod real în colectivele didactice AMENINŢĂRI . cu mişcare de efective. sau activităţile dedicate unor evenimente importante.a prilejuit o mai bună cunoaştere a potenţialului muncii în echipă . complică activitatea la clasă şi atrage după sine strategii didactice diferenţiate. de a încerca să se acomodeze unui ritm de muncă diferit. Chiar dacă aceşti copii au îndrumători specializaţi. În felul acesta ei ar avea prilejul de a se autoevalua.

82 . Astfel de lecţii comune ar fi un prilej foarte nimerit de a convinge elevii să lucreze împreună.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 O modalitate de integrare a copiilor cu c. în activită i ale claselor de masă integrării elevilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă cu atât mai mult cu cât ea a fost apreciată de elevi şi cadrele didactice propunătoare şi asistente în egală măsură. educaţie plastică sau educaţie fizică.e. abilităţi practice. Poate că ar fi chiar mai uşor de organizat şi desfăşurat lecţii de educaţie muzicală. să se ajute şi să se accepte în mod real cu toate diferenţele dintre ei.s.

pe plan mondial evidenţiază două opinii privitoare la noţiunea de manager şi anume: o opinie include în categoria managerilor nu numai conducătorii propriu-zişi ci şi întregul personal de specialitate cu studii superioare care lucrează în cadrul compartimentelor funcţionale. planul previzional de trezorerie). studiul juridic (are ca scop alegerea. socială. există posibilitatea acoperirii în fiecare moment a nevoii de bani lichizi şi se întocmeşte planul previzional de finanţare. fiind rentabil. financiare.. în funcţie de dimensiunile organizaţiei de învăţământ nou înfiinţate şi de opţiunile creatorilor. .variabila psihologică se concretizează în predispoziţia persoanei fizice sau juridice la acţiune dată de anumite trăsături ale personalităţii. informaţionale) pe care întreprinzătorul le are la dispoziţie şi care condiţionează efectiv actul de creaţie. sarcinilor.op iune de ameliorare a managementului învă ământului preuniversitar Ciurea Vergil I. . climatul economic şi social. Conform opiniei lui A. organizarea internă a organizaţiei de învăţământ care presupune stabilirea structurii organizatorice. care fac din nevoia de independenţă lucrul cel mai important pentru anumite persoane.variabila sociologică constă în încrederea persoanei fizice sau juridice în actul de creaţie care de obicei se manifestă la persoanele care pot să se imagineze în postura unui întreprinzător sau care se identifică cu persoanele care deja au avut o reuşită într-un proces de creaţie. cunoaşterea rezultatelor cercetărilor fundamentale şi aplicative. Deci.. instalarea maşinilor şi utilajelor. care au creat organizaţii de învăţământ prospere. punerea în operă a mijloacelor tehnice care presupune amenajarea terenurilor.S. Managerul. de mediul ambiant în care va funcţiona. studiul produselor de învăţământ existente şi a deficienţelor acestora. elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare internă. lansarea operaţiilor care presupune întocmirea formalităţilor de creare a noii organizaţii de învăţământ cu referire la sublinierea obligaţiilor întreprinzătorului de natură juridică.C. demararea activităţii când are loc începerea realizării obiectului de activitate al organizaţiei de învăţământ în mod integral sau parţial la început. de natura sectorului de activitate şi de persoanele care vizează această creare. o altă opinie include în categoria managerilor numai persoanele care conduc alte persoane – deci au subordonaţi (această opinie dă o semnificaţie mai adecvată noţiunii de manager). Hunedoara Deva Crearea de noi organizaţii (instituţii de învăţământ) este una din preocupările importante atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice. studiul financiar (are ca obiectiv asigurarea că din punct de vedere financiar proiectul de înfiinţare este acceptabil.E. Deci întreprinzătorul este acea persoană fizică sau juridică cu spirit de iniţiativă care îşi asumă riscuri pentru a exploata anumite oportunităţi. Parcurgerea acestor etape de creare a unei noi organizaţii de învăţământ prezintă unele particularităţi în funcţie de domeniul în care se va crea.variabila de situaţie care se explică prin ruptura ce poate interveni în forţele dinamice (internă şi externă) care ne menţin pe loc într-un echilibru acceptabil sau chiar confortabil. de natura obiectului de activitate etc. studiul necesităţilor prost satisfăcute sau nesatisfăcute. Managerii Calitatea procesului de management şi nivelul rezultatelor obţinute de către organizaţia de învăţământ depind în mare măsură de nivelul de pregătire. elaborarea proiectului viitoarei organizaţii de învăţământ. fiscală. a spaţiului. calităţi şi aptitudini specifice managementului). calităţile şi deprinderile celor care conduc – manageri – a persoanelor care desfăşoară procese de management în respectiva organizaţie de învăţământ. toate acestea influenţând strategia şi politica acesteia în viitor. Activitatea de creare a unei noi organizaţii de învăţământ este un proces complex care se desfăşoară în mai multe etape şi anume: stabilirea ideii despre ceea ce va produce viitoarea organizaţie de învăţământ pornind de la observarea naturii. ca persoană are cel puţin două trăsături definitorii: dubla profesionalizare (pe lângă cunoştinţele de specialitate solicitate de profesiunea de bază sunt necesare şi cunoştinţe. Cei care desfăşoară astfel de activităţi sunt denumiţi generic întreprinzători care prin decursul lor conduc la apariţia unei organizaţii de învăţământ care este rezultatul unui proces ce depinde de locul. îşi elaborează strategia aproape în exclusivitate.. persoane fizice care înfiinţează şcoli private) este influenţat de: . consultarea brevetelor neexploatate. cunoaşterea tehnologiilor utilizate. 83 . managerul este acea persoană care exercită funcţiile managementului în virtutea obiectivelor. a formei juridice în care va funcţiona în viitor). recrutarea personalului. Shapero procesul de transformare a unei persoane fizice sau juridice în întreprinzător (M. competenţilor şi responsabilităţilor specifice funcţiei pe care o ocupă.variabila economică se concretizează în disponibilitatea resurselor (materiale.J. De aceea este important să se cunoască acele persoane care desfăşoară procese de management şi să se urmărească ridicarea continuă a nivelurilor de pregătire. se bazează mai mult pe propriile forţe. organizarea contabilităţii etc. umane. este etapa când se trece de la o idee realistă la un proiect realizabil prin precizarea obiectivelor şi mijloacelor necesare întocmindu-se studiul comercial (se studiază cererea şi oferta şi se întocmeşte planul acţiunilor viitoare). . pe interesele personale. momentul. Literatura de specialitate.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Unele considera ii privind leadership-ul . posibil de finanţat.

. conform opiniei autorului Henry Mintzberg au autoritate formală dată de statutul managerului îndeplinind în cadrul organizaţiei de învăţământ trei roluri: rol în domeniul interpersonal (reprezentări. care asigură competenţa profesională şi aptitudini necesare funcţiei de management cu referire la fler. de obicei. Totuşi. sociabilitate. care sunt responsabili pentru o singură activitate din cadrul organizaţiei de învăţământ (contabil şef. aptitudinea de a gândi strategic şi multidimensional. directivitatea (natura sugestiilor pe care managerii le dau subordonaţilor pe parcursul desfăşurării activităţii). mediul social. conceptuale reprezentate de abilitatea de a coordona şi integra toate interesele şi activităţile din cadrul organizaţiei de învăţământ. şefii sau colegii şi care poate fi influenţate de acţiunea unor factori cum sunt: autoritarismul (gradul de concentrare al puterii de către manageri. laturii acţionale a personalităţii care este conferită de temperamentul şi resursele energetice (concretizate în sănătate. capacitate de analiză relativ dezvoltată. fermitate. calităţilor intelectuale (între care enumerăm inteligenţa. cum sunt: spirit penetrant. Apare. Având în vedere atât complexitatea organizaţiilor de învăţământ care trebuie conduse. oportunistul etc. şefi atelier instruire practică). întreprinzătorul. Pentru a-şi îndeplini rolurile ce-i revin. adâncite în propria lor lume. Deci. onestitate. capacitatea de prevedere).manageri generali cei care conduc organizaţia de învăţământ – şcoala generală. îndemnare. spontaneitate. De cele mai multe ori leaderul este imaginat ca o persoană inaccesibilă unei analize raţionale.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Unele considera ii privind leadershipul caracterul accentuat creator al activităţii desfăşurate (managerii sunt confruntaţi în aproximativ 80% din cazurile pe care trebuie să le rezolve cu situaţii inedite). nevoia de leaderi se resimte la toate nivelurile ierarhice. paternalistul. capacitatea de a recunoaşte şi a accepta noul. Indiferent de nivelul ierarhic la care se află şi de sfera de cuprindere a activităţilor coordonate de manageri. astfel. integritate.manageri de nivel inferior adică cei care lucrează cu executanţii propriu-zişi şi nu au în subordine alţi manageri (cadrele didactice de predare). exteriorizate. Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului). mediul fizic. există combinaţii în funcţie de condiţiile concrete în care managerul îşi desfăşoară activitatea ţinând cont de personalitatea acestuia.manageri de nivel superior reprezentaţi de un grup restrâns de executivi responsabili pentru toate celelalte niveluri ierarhice ale managementului organizaţiei (Directorul General. distribuitor de resurse. Katz managerul trebuie să aibă. intuiţie. în proporţii diferite următoarele calităţi: tehnice reprezentate de abilităţile de a folosi proceduri tehnice sau cunoştinţe specifice domeniului de specialitate. modul de luare a deciziilor). umane determinat de abilitatea de lucra cu oamenii de a-i înţelege de a reuşi să-i motiveze în vederea participării la realizarea obiectivelor propuse. se poate considera că leaderul este o persoană care obţine rezultate notabile cu o eficienţă sigură. cunoştinţele şi aptitudinile proprii unei categorii de manageri. modestie). În funcţie de sfera de cuprindere a activităţii coordonate de către manageri deosebim: . abilitate de a influenţa oamenii. grup şcolar – în care se desfăşoară un complex eterogen de activităţi (Director General.). . metode intuitive). mai există organizatorul. maximalistul. mânuitor de disfuncţionalităţi. capacitate de comunicare. structura interioară a acestora precum şi modalităţile complete prin care implementează în practică procesul de management se poate vorbi de: tipuri de manageri definit ca ansamblul caracteristicilor principale referitoare la calităţile. stăpânire de sine. negociator). aceştia. orientarea managerului în raport cu problema subordonaţilor (prioritatea acordată problemelor organizaţiei de învăţământ în raport cu interesele subordonaţilor). Inspector Şcolar General al Inspectoratului). obiceiurile şi deprinderile câştigate). (concretizându-se în sinceritate. birocratul. rezervate). aceştia pot fi caracterizaţi prin anumite atribute personale esenţiale. leader. cunoştinţelor şi aptitudinilor managerilor în relaţiile cu subordonaţii. conform opiniei lui Robert L. activ diseminator purtător de cuvânt). Alături de cele două tipuri de manageri – stabilite de Carl Iung – extravertiţii (persoane deschise lumii exterioare. Dacă avem în vedere nivelul ierarhic la care se situează postul pe care îl ocupă managerul deosebim trei categorii: . meditative. agent de legătură). şef catedră). necesitatea de a diferenţia un manager de un leader sau întreprinzătorul de leader. .manageri de nivel mediu se situează pe mai multe niveluri ierarhice ale organizaţiei de învăţământ şi au în subordine alţi manageri (şefi catedră. laturii instrumentale a personalităţii care este dată de aptitudini. care le conferă aceeaşi abordare a aspectelor de bază ale procesului de management. imaginaţia. demagogul. metodele şi tehnicile de management utilizate (bazate pe modele economico-matematice. echilibru etc. participativul. rol în domeniul decizional (întreprinzător. perseverenţă. caracterului ca mod de manifestare a personalităţii în relaţiile cu mediu. în orice 84 . . Având în vedere calităţile managerilor. rol în domeniul informaţional (observator. liceu. ca însuşiri psihice (există o dublă ipostază – aptitudini legate de meseria de bază. curaj. intuiţie profesională bună. capacitate de a lua decizii. cât şi puternicele transformări din mediul în care acestea îşi desfăşoară activitatea. Dacă avem în vedere activitatea practică a managerului calităţile acestuia pot fi apreciate sub aspectul: personalităţii (influenţată de patru factori – constituţia şi temperamentul subiectului. dorinţa de a conduce). În practică se întâlnesc foarte rar tipuri de manageri şi stiluri de management într-o formă pură. impetuoase) şi introvertiţii (persoane interiorizate. stiluri de management care reprezintă manifestarea calităţilor. dar mai des la nivelul managementului superior.manageri funcţionali. relaţia manager-subordonaţi (precizează structura socio-afectivă a grupului). realistul.

Aspecte psihologice ale conducerii. Leaderii sunt persoane simpatice. întreprinzătorii sunt cel mai adesea independenţi. Paris. Paris. antrenare şi control. etica. 1999 H. Evident nevoia pentru o anumită categorie variază de la o perioadă la alta în funcţie de gradul de dezvoltare al societăţii. Un manager are tendinţa de a fi mai rigid şi dacă nu acţionează ca un leader el ajunge să devină birocrat. realismul. Editura Economică. Dacă avem în vedere realizările din ultimii 50 de ani în domeniul managementului. Denoël. Totuşi spre deosebire de manageri care caută să înlăture riscul. coordonare. Radu. Totuşi funcţia de prevedere exercitată de manager se realizează fără o viziune largă care este specifică leader-ului. d´Organisation. Bibliografie: S. Dima. astfel încât. Economia şi Gestiunea Firmei. Ed. Theories and measurement of leadership in HUNT. Pentru a deveni cu adevărat leader este necesară o reorientare a gândirii şi a acţiunii managerului sau întreprinzătorului. organizează. iar spre deosebire de leaderi care trebuie să posede spirit de echipă. 2001 I. Editura EXE. potrivit opiniei lui P. Combat coûtre l´irationalité des managers. curajul. Katz. Knickerbocker. mai puţin creativ şi să conducă organizaţia de învăţământ la regres. de a acţiona. Paris. exprimată prin atenţia acordată celorlalţi având în vedere că morala înseamnă să serveşti pe alţii. existând astfel deosebiri între manageri şi leaderi.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 domeniu. au calităţi personale. aceştia se aseamănă cu leaderii deoarece şi unii şi alţii stabilesc obiective. întreprinzătorii şi leaderii se poate afirma că aceştia nu se exclud unii pe alţii. ştiu să coopereze. Bucureşti. Mintzberg. Schreiber. ceea ce presupune o gândire nouă şi amplă. PUF. de a te expune. Cluj-Napoca. Koestenbaum s-a creat modelul Celor Patru Colţuri ale Leadership-ului care evidenţiază patru moduri de exprimare a măreţiei în gândire şi acţiune şi anume: viziunea. Atunci când elaborează un plan leaderii în baza unei viziuni îşi stabilesc o strategie ţinând cont de interesele celorlalţi indivizi şi altor grupuri din cadrul organizaţiei de învăţământ. iar fără unele calităţi de manager necesare pentru a ţine lucrurile în mână el riscă să devieze spre o nebunie tiranică. în spiritul acestuia să-şi facă loc conceptul de măreţie. C. 2002 I. Astfel. individualişti şi combativi. 1994 S. University Press. au o motivare puternică pentru a fi leader. organizare. de a fi perseverent în acţiune. deoarece managerii desfăşoară activităţi de prevedere. Le défi american. Le commandement. indiferent de obstacole şi fără a înceta să fie atent faţă de oameni. să-şi apere interesele într-un mediu concurenţial. în timp ce întreprinzătorii elaborează strategia cea mai favorabilă organizaţie de învăţământ fără a ţine seama de interesele altora. au aptitudini şi competenţe corespunzătoare. 2003 I. fiecare având un anume rol în dezvoltarea echilibrată a unei organizaţii de învăţământ. Deoarece atât managerii cât şi leaderii trebuie să desfăşoare anumite activităţi creative ei sunt apropiaţi şi de întreprinzători. adică supunerea întotdeauna înaintea faptelor respingând iluziile. carismatice cu o mare posibilitate de comunicare şi aptitudini necesare înţelegerii oamenilor care au următoarele calităţi: cunoaşterea grupului pe care îl conduce şi a sectorului lor de activitate. Kerr. totdeauna ştiu ce-i de făcut. Managerial Work: Analysis from observation. Având în vedere precizările anterioare privind managerii. au relaţii în societate şi sectorul lor de activitate. deci nu este necesar să se dezvolte calităţi specifice numai uneia dintre aceste categorii. 1973 R. 1997 Unele considera ii privind leadershipul 85 . au capacitatea de a motiva oamenii. Leaderii în activitatea lor ştiu să fie penetranţi. întreprinzătorii îşi asumă riscul când demarează o afacere. L. au o anumită reputaţie şi anumite antecedente privind succesul în diferite afaceri. coordonează etc. care presupune acea facultate de a distinge perspectiva cea mai largă. dimpotrivă un leader are tendinţa de a fi mai impulsiv.

PIAGET) AVANTAJE: . 3. activitatea în grup oferă de 4-5 ori mai multe posibilităţi de manifestare a elevului decât conducerea frontală în cadrul unei ore cu durată similară . de psihosociologia grupurilor şcolare. 86 .competiţia între elevi cu scop de ierarhizare.generează sentimente de acceptare şi simpatie. Metoda este selectată de cadrul didactic şi este pusă în aplicare în lecţii sau activităţi extraşcolare cu ajutorul elevilor şi în beneficiul acestora. metode clasice. funcţia formativ-educativă (metoda supune exersare şi elaborarea diverselor funcţii psihice şi fizice ale elevului.. comportamente). 2. de experienţa şi competenţa cadrului didactic. procedurale şi materiale. a procedurilor de acţiune. funcţia normativă (metoda arată cum trebuie să se procedeze pentru obţinerea celor mai bune rezultate).memorarea şi reproducerea (cât mai fidelă) a cunoştinţelor transmise de cadrul didactic . se formează deprinderi.apel la experienţa proprie. devenind astfel o curiozitate pentru el – cercetează. metode moderne (modelul modern) MODEL DE REALIZARE A ÎNVĂŢĂRII a) MODEL DE REALIZARE A ÎNVĂŢĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL TRADIŢIONAL .stimulează interacţiunea dintre elevi. duc la aşa zisa denumire „mod de realizare a învăţarii”. de natura mijloacelor de învăţământ. întemeiate pe respectul reciproc şi conducând la o anumită autonomie. încredere în forţele proprii. .Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Cînda Iuliana Gligor Maria Școala Generală ”Andrei Mureșanu” Deva Modelul clasic și modelul modern în sistemul de învă ământ Pentru a atinge un nivel optim în proiectarea şi realizarea unei activităţi educaţionale. tradiţionale (modelul clasic) 2. descoperă). de conţinutul procesului de învăţământ. ca răspuns la dinamica schimbărilor ce se desfăşoară în cadrul procesului instructiv-educativ. . O dată cu dezvoltarea cooperării sociale între copii (8-12 ani) … copilul ajunge la relaţii morale noi . Metodologia evoluează în timp. alese de fiecare cadru didactic. b) MODEL DE REALIZARE A ÎNVĂŢĂRII ÎNTR-UN ÎNVĂŢĂMÂNT MODERN .încurajează comportamentele de facilitate a succesului celorlalţi. . Funcţiile specifice pe care le deţin metodele ne sunt dezvăluite de specialiştii în metodologia didactică.individual. funcţia cognitivă (metoda constituie calea de acces a elevului spre adevăr. Acestea sunt: 1. Când se alege o metodă.pune accentul pe dezvoltarea gândirii în confruntarea cu alţii. la o componentă sau chiar o particularizare a metodei. complexe ale învăţământului contemporan. . Toate aliajele şi combinaţiile metodologice.promovează învăţarea prin colaborare. capacităţi.creşterea stimei de sine. funcţia instrumentală (metoda serveşte drept tehnică de execuţie). Drumul parcurs pentru atingerea obiectivelor educaţionale constituie metoda didactică. a culturii şi comportamentelor umane. la detaliu. . Modul de organizare a învăţarii se defineşte ca un grupaj de metode sau procedee care operează într-o anumită situaţie de învăţare. . . Calitatea unei tehnologii se măsoară în gradul de adaptare a acesteia la situaţiile şi exigenţele noi. de particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale elevilor. se ţine cont de finalităţile educaţiei.ACTIVITATEA PE GRUPE .''(J. se pune accent pe felul cum se desfăşoară aceasta şi implicit pe problemele organizatorice. O variantă de clasificare a metodelor educaţionale se poate pronunţa în jurul axei istorice: 1. COOPERAREA . unde metoda repezintă acel ansamblu de procedee ales pentru o situaţie de învăţare. Procedeul didactic se referă la o secvenţă a metodei. 4. spre însuşirea ştiinţei şi tehnicii.

simplifică abordarea problemei. urmată de activitatea în echipă.intensificarea atitudinilor pozitive faţă de cadrele didactice LIMITE: . ci sub forma unor variante şi aspecte diferite. mai puţin cunoscută şi aplicată în cadrul procesului de învăţământ este metoda piramidei cunoscută şi sub denumirea de metoda bulgărelui de zăpadă. în mod difuz. Acvtivitatea este structurată în următorele etape: individuală. în cadrul unei metode. de exemplu cea clasică. prin colaborare. Structura cumulativă a piramidei răspunsurilor are o serie de avantaje: . se pot naşte treptat tendinţe către modernism.elevilor le trebuie timp ca să se familiarizeze cu acest nou tip de învăţare. care este foarte competitivă. Aceasta îmbină armonios activitatea individuală cu cea a grupurilor de elevi având rolul de a încorpora activitatea fiecărui elev într-un demers amplu menit să rezolve o problemă complexă.metodele activ-participative aplicate în activitatea de grup sunt mari consumatoare de timp şi necesită experienţă din partea cadrului didactic. fiecare fază fiind construită pe treptele anterioare. o sintetizează şi o reduce la esenţă. în grupuri de patru şi cu întreaga clasă. le oferă elevilor posibilitatea de a-şi formula opiniile personale şi de a le verifica. . îmbunătăţi sau transforma în raport de răspunsurile altor membrii ai grupului.diminuarea anxietăţii faţă de şcoală. Ele apar şi se concretizează în variante metodologice. .creşterea progresivă a dimensiunilor grupului implică o confruntare repetată de idei şi consideraţii noi.creşterea graduală a complexităţii itemilor. O metodă bazată pe activitatea grupului. e nevoie de eforturi şi încurajări repetate pentru a-i convinge că se aşteaptă altceva de la ei. nu pregăteşte elevii pentru viaţa.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 .munca în grup. Acest mod de învăţare contribuie la eficientizarea actului educativ alături de restul metodelor moderne utilizate în practica didactică. . Consider că fiecare metodă.lipseşte materialul didactic necesar. . prin difuziunea permanentă a unor trăsături şi prin articularea a două sau mai multe metode. nu apare doar în stare pură. pe perechi.activitatea individuală. Modelul clasic și modelul modern în sistemul de învă ământ 87 . şi nu mă refer doar la clasificarea în funţie de axa istorică. încât. . . În şcolile din România se practică într-o proporţie mai mare modelul tradiţional faţă de cel modern.

justifică printre altele. serviciul de etaj. să dezvolte. pe cât posibil în maniere concrete şi pozitive. . analiza situaţiei întâlnite şi dorinţa de a a-şi demonstra abilităţile practice acumulate de-a lungul anilor în şcoală.unitate care furnizează servicii de cazare şi restauraţie. Am format patru echipe cu urmatoarele teme pentru fişele de documentare. tot mai mult.. dacă este posibil zilnic şi activităţi cu final deschis.Impulsivii termină de regulă primii. a globalizării. Fiecare copil este unic în felul său şi este de datoria noastră de dascăli să-i ajutăm să-şi descopere potenţialul reprezentat prin diferite tipuri de inteligenţă. să valorifice cunoaşterea achiziţionată de elevi prin tradiţionala lecţie.Indivizii reflexivi sunt tentaţi să ia în calcul toate alternativele. ceea consumă mai mult timp. Excursiile şi vizitele didactice cu caracter final sunt organizate după parcurgerea unui capitol sau grup de capitole cu scopul de a exemplifica cunoştinţele comunicate. spre adunarea de material didactic. . . pentru a asigura elevilor fondul perceptiv şi de reprezentări. relativ necunoscute precum şi la imposibilitatea (sau o posibilitate improprie) de a-şi nota ideile cele mai importante. La sfârşitul programului. Programul AFACERI ÎN TURISM arată elevilor ce presupune o afacere în domeniul serviciilor turistice prin experienţa de a pune bazele uneia.M. .Elevii ar trebui încurajaţi să-şi împărtăşească în clasă preferinţele şi interesele.A. cum au numit ei activităţile: 88 .Schimbarea stilului de predare asigură mai multe şanse de întalnire cu stilurile diferite de învăţare. în timp ce dezavantajele se referă la disiparea atenţiei elevilor spre o multitudine de aspecte noi. În această calitate ele sunt apreciate ca fiind complementare şi se impun. să o facem cunoscută! Luarea în considerare a interdependenţei crescânde dintre ţări şi grupuri. Activitatea propusă în clasă : să aleagă o afacere din localitate. pentru a proteja şi dezvolta stima de sine a elevilor. . caserie. pledoaria pentru luarea în considerare a diversităţii în educaţie în general şi în şcoală mai ales. din 26 de elevi din clasa a X-a G Ş.Să fie valorizată diversitatea. Activităţile analizate precum şi toate celelalte menţionate vin să completeze. spre investigarea unor fenomene şi procese inedite. dar în acelaşi timp îşi pot dezvolta simţul critic. . sentimentul eficienţei personale. a le fixa şi sistematiza. necesar pentru asimilarea ulterioară a unor conţinuturi noi. ele au avantajul că asigură contactul nemijlocit al elevilor cu o serie de fenomene şi procese necunoscute deloc.Lipsa manualelor. respectiv staţiunea Straja. să cultive aptitudinile elevilor. am fost neplăcut surprinsă de rezultatele slabe obţinute de elevi. ca viitori adulţi (ca şi actualilor şi viitorilor dascăli ) într-o lume în continuă schimbare. Observaţia lor va fi orientată spre aspectele esenţiale. nevoia de articulare a identităţilor. . să-i ajute să depăşească dificultăţile la învăţătură sau să obţină rezultate superioare. S-a ajuns şi la concluzia că. Avem o ară frumoasă.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Climescu Carmen G. în variantă fictivă sau reală. precizând obiectul de activitate al firmei. acestea fiind baza pentru portofoliu: recepţia.S. să fixeze. a le conexa cu realităţile pe care le reflectă. . acceptarea de către grupulclasă.I. în organizarea activităţii didactice La aplicarea testului iniţial. Pentru elevi este o provocare plăcută. Le-am cerut la evaluare să-şi noteze experienţele. simpatii şi antipatii ale profesorului.Teama de-a fi respinşi din echipă. atât la copiii mai mari cât şi la cei mai mici ies in evidenţă copii care înainte nu erau apreciaţi a avea ceva de excepţie ori erau chiar copii cu risc de dezvoltare. şi la corectarea lucrării am aflat motivele pentru care la testul numărul 1 din tabel sunt opt note mici. serviciul de restauraţie. .Să li se ofere elevilor posibilităţi de alegere în învăţare. Cele mai evidente avantaje ţin de învăţarea temeinică şi conştientă.Să li se ofere elevilor.M Lupeni Copiii ne înva ă. în speranţa că unul dintre răspunsuri va fi cel corect. Această lucrare vizează empatia şi acordarea de prioritate a aspectelor afectiv-motivaţionale. cunoscute parţial sau numai teoretic iar rezonanţa afectivă ataşată este mult mai amplă decât în cazul lecţiilor. Profesorii să fie conştienţi de maniera în care tratează pe diferiţii elevi din clasă. Excursiile şi vizitele didactice introductive se desfăşoară la începutul unei teme sau unui capitol.Abordarea rezonabil necritică. plăcute şi neplăcute în domeniul serviciilor şi părerea legată de notele bune obţinute după o lună de muncă „la servici”. pănă când adună suficiente informaţii. condiţiile esenţiale ale participării eficiente în şcoală a elevilor sunt stima de sine.Amână emiterea unei ipoteze. Este vorba aici de a examina propriile atitudini. . dacă cer profesorului lamuriri suplimentare. În oricare din variantele sale. diferenţierea socială – flexibilitatea cerută elevilor. elevii înţeleg cum funcţionează o afacere în mod practic şi conştientizează importanţa mondială a activităţilor turistice şi rolul pe care îl au în dezvoltarea economiei naţionale a unei ţări. .

. să-mi planific timpul şi mai ales.Ioana Dragan . Avem o ară frumoasă. . dar am făcut un proiect minunat!”.“Am învăţat să mă controlez. nu doar ce-am văzut la părinţii mei. să o facem cunoscută! 89 . Copiii ne înva ă. .Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 .Claudiu Negrilă – “Vreau să lucrez la un hotel. .Dănuţ Şooş – “Nu mă interesau notele.Laura Cornea. dar acum am vazut că pot face lucruri frumoase”.”. îmi place cănd vin oameni din alte oraşe.“A fost greu. stiu acum că pot să-mi asum anumite responsabilităţi. alte ţări”. chiar la vârsta mea.”.Ana Maria Cordea – “Acum ştiu ce înseamnă să ai satisfacţii profesionale.

au rolul de a facilita înţelegerea conţinutului informaţional şi tehnic.iniţierea în cunoaşterea stiinţifică. inspectoratului pentru a fi la curent cu programele şcolare.să se înscrie în forumuri de discuţii pe teme de interes şcolar. permiţând elevilor să se manifeste spontan. antrenate patru elemente: conţinutul. ea trebuie să aibă mereu un caracter creator. Metodele de învăţământ care dau elevilor posibilitatea de a observa. dacă elevii pe care îi educăm vor şti să descopere anumite adevăruri. secvenţele şi contextul social. cu schematismul. d) Contextul social ocupă un loc aparte în acest model cognitiv. a inventa sau a descoperi strategii în situaţia dată sunt:modelarea.Un dascăl conservatorist care nu vede avantajele folosirii lui. Activitatea didactică nu trebuie să aibă nimic cu şablonismul.” ( P. Powerpoint din Windows. a utiliza. afiş). Transdisciplinaritatea constituie o formă de întrepătrundere a mai multor discipline şi de coordonare a cercetărilor. evident. Astfel sunt scoase în evidenţă cinci dimensiuni : învăţarea situaţională.să descarce materiale interesante găsite pe net pe care să le comenteze apoi cu colegii/elevii săi. în care informatica reprezintă punctul forte. CALCULATORUL .Utilizarea computerului ca mijloc în predarea disciplinelor şcolare duce la dezvoltarea capacităţii de a gândi critic. b) Metodele . să viziteze site-ul ministerului. pot să. va spune că se poate şi fără calculator şi este. deoarece permite dezvoltarea stilurilor de învăţare prin cooperare sau colaborare. anumite aptitudini. Aceste activităţi asigură o învăţare activă.Goangă) Este necesar ca şcoala să formeze personalităţi creatoare. Satisfacţia noastră. c) Secvenţele de instruire se referă la sporirea diversităţii condiţiilor. receptive faţă de schimbări. să se documenteze şi apoi să extrag informaţiile utile dezvoltării lor profesionale. de a le da elevilor şansa de a se afirma ca adevăraţii descoperitori ai „noului”. fără îngrădire ori de câte ori se creaază o nouă situaţie de învăţare. valorizează experienţa fiecărui elev care este considerată piatră de temelie pentru noile abilităţi şi capacităţi ce vrem să le formăm. Avem obligaţia de a asigura atmosfera propice declanşării valului de idei personale. motivaţia intrinsecă.O schimbare a curriculum-ului o constituie asigurarea unui spaţiu mai mare activităţilor transdisciplinare. îndrumarea constă intr-o observare atentă a sarcinilor independente. dacă sunt adaptate specific. dar activat după regulile cunoaşterii stiinţifice. desen. a oamenilor de la catedră. accesibilă atât profesorilor cât şi elevilor. a alege şi folosi metode adecvate. dau libertate de exprimare şi de acţiune elevilor şi educatorilor.Avem libertatea de a căuta. CD-uri inscriptionate cu materiale didactice utile selectate de-a lungul timpului de diverse cadre didactice din diverse surse 90 . Dar calculatorul nu va înlocui niciodată total acţiunea profesorului dar a ignora rolul şi importanţa lui înseamnă a te opune firescului. ca în învăţarea tradiţională.MIJLOC DE FORMARE A UNEI NOI VIZIUNI ASUPRA ACTULUI DIDACTIC Cadrele didactice care au acces la un calculator conectat la internet pot: să se informeze. În acest context apare ideea utilizării computerului în procesul didactic. constă în a-i pune în evidenţă”Talentul” de a realiza propria creaţie (compunere. să comunice cu colegi din alte şcoli.Dacă împletim în lecţie în mod firesc tradiţionalul cu modernul. prin specializare la căutarea unui nou domeniu de cunoaştere. cu programele care se derulează şi la care pot participa.construcţia eşafodajului. ca stiluri deosebit de productive. utilizarea competiţiei. am ales calea cea mai bună. metodele. sa declanşeze desfăşurarea unor activităţi. cu metodologiile diverse elaborate. măcar pentru asigurarea reală a şanselor egale în educaţie. astfel încât să poată conduce în timp. contribuind din plin la progresul social. când tratează pe fiecare conform cu natura sa şi când dă fiecăruia hrana mintală de care are nevoie. un novice. dacă vom reuşi să-i facem pe elevi să participe la propria instruire. să acceseze materiale existente pe diverse medii de stocare (dischete. Obiectivul general urmărit în activităţile trandisciplinare este formarea unor tineri capabili să se integreze în orice activitate economico-socială. au valoare diagnostică (sunt un bun prilej de testare şi verificare). capabile să se integreze dinamic într-o lume nouă şi complexă. este evidentă necesitatea utilizării calculatorului în toate şcolile. CD-uri).să creeze o bibliotecă de: CD-uri cu enciclopedii. a etapelor şi metodelor pentru a atinge performanţa. din alte ţări pe teme de interes comun. adevărat. pentru a-i ajuta să atingă performanţa. dovedeşte că metodele folosite de noi în procesul instructiv-educativ au fost cele mai potrivite.şi exprime părerea pe forumul dedicat lor . unor aplicaţii ca urmare a ceea ce au descoperit interesant pe net. Word.cultivă cooperarea şi ajutorul reciproc. Este evidentă necesitatea accesului la informaţie. a)Conţinutul – programele: Paint.Astfel elevul nu mai este un spectator. utilizarea cooperării . dar sunt instrumente prognostice (indică măsura în care elevii prezintă. ci un începător în stiinţă. Ştefănescu. sau nu.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Cosma Mirela Liceul de Muzică și Arte Plastice ”Sigismund Todu a” Deva Utilizarea calculatorului în activitatea didactică ”Educaţia numai atunci este eficace.

îl ajută pe profesor:să privească materia pe care o predă sub diferite aspecte. dar şi în termeni calitativi (privim subiectul x din mai multe perspective ! Avantajul elevilor constă în faptul că expunerea la acest demers de informare conduce la noi idei pentru practica didactică. CD-uri cu materiale didactice elaborate în timp de cadrele didactice. schiţe.se pot elabora schiţe structurate ce conţin elementele esenţiale din tema discutată (asigură atât fixarea ideilor cât şi feed-back-ul-atunci când se revine ulterior la schiţa respectivă. dischete.) Pentru toate acestea este nevoie de un calculator. pot fi periodic actualizate. să se adaptaze uşor la nou. fişe de lucru individuale sau de grup. pentru elevi. să aleagă din multitudinea de modalităţi de abordare a acesteia pe aceea pe care o consideră potrivită pentru scopul propus în actul didactic. prelucrare şi stocare pe care le oferă calculatorul. pot fi listate la imprimantă apoi multiplicate pentru toţi elevii clasei. o imprimantă şi un copiator în şcoală. flexibilitate în modul de abordare a materiei pe care o predă. de elevii din şcoală pentru un schimb de experienţă cu participanţi (cadre didactice) din alte şcoli Deschiderea către o uriaşă sursă de informare. stocate sub formă de fişiere. desene.portofoliul va conţine materialele acumulate pe parcursul anului pe care elevul le consideră necesare sau care i-au fost folositoare/i-au plăcut cel mai mult etc. CALCULATORUL – INSTRUMENT DIDACTIC Calculatorul poate deveni un eficient instrument didactic la orice disciplină în procesul de predare-învăţare.permit utilizarea metodelor moderne de evaluare.Cu ajutorul unui calculator:se pot elabora şi redacta pe calculator planuri de lecţii. Deci învăţătorul este mai bine pregătit şi în specialitate şi metodologic.se pot utiliza facilităţi multime se pot accesa tot felul de informaţii de pe CD-uri. scheme.Posibilităţile de informare. constituie oportunităţi de ameliorare a actului didactic. Ideal ar fi ca acestea să se afle în clasă! Utilizarea calculatorului în activitatea didactică 91 .Calculatorul incită la permanenta reconfigurare a imaginii pe care o avem despre domeniile cunoaşterii – accesarea de surse diverse de informaţii ne dă nu numai un plus de cunoaştere în termeni cantitativi (aflăm mai multe despre subiectul x !).să manifeste deschidere. aşa cum este Internet-ul.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 pentru a putea fi folosite la clasă.aceste materiale. să descopere faţete diferite ale aceleiaşi teme.

• Ca urmare. Alcătuirea unui alternator Părţile componente ale unui alternator sunt: • Statorul (partea fixă). • Rotorul (partea mobilă). care preia curentul generat şi îl transmite către consumator. în rotor se induce o tensiune electromotoare. prevăzut cu perii colectoare. lignit. Alternatoarele • Sunt generatoare de curent alternativ • Se folosesc la centralele electrice. • Impact negativ asupra faunei acvatice şi aşezărilor umane Termocentrala Deva . precum şi în sisteme de mică putere: alternatorul de la bicicleta si de la autovehicule.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Cosma Anca Școala Generală ”Andrei Mureșanu” Deva Producerea energiei electrice în jude ul Hunedoara Producerea energiei electrice este o problemă de maximă importanţă pentru întreaga lume Curentul electric continuu şi curentul electric alternativ • Curentul continuu îşi păstrează neschimbat sensul si este produs de baterii. • În momentul când rotorul este învârtit din exterior. păcură şi gaz Avantaje • Materie primă ieftină • Construcţie relativ simplă Dezavantaje: • Materie primă epuizabilă • Poluarea mediului Componentele unei centrale termoelectrice sunt: Cazan (unde este ars combustibilul şi încălzită apa). acumulatoare şi dinamuri. care este colectată cu ajutorul colectorului. Turbină (învârtită de abur) Generator (care produce efectiv curent electric). Centrale termoelectrice • În termocentrale se transformă energia termică rezultată prin arderea combustibililor în energie electrică • Termocentralele folosesc drept combustibil huilă . Funcţionarea alternatorului • Funcţionarea alternatorului se bazează pe fenomenul de inducţie electromagnetică. ceea ce duce la modificarea continuă a fluxului magnetic prin rotor. • Curentul alternativ îşi schimbă în permanenţă sensul şi este produs de alternatoare. poziţia lui faţă de câmpul magnetic produs de stator se modifica in permanenţă. format dintr-unul sau mai mulţi magneţi permanenţi sau electromagneţi. Condensator (care condensează aburul rezultat) Centrale hidroelectrice Avantaje: • este o energie inepuizabilă şi nepoluantă • instalarea în serie de-a lungul râului a unei reţele de centrale hidroelectrice Dezavantaje: • Construcţie costisitoare.Mintia 92 . alcătuită din una sau mai multe înfăşurări de spire. • Colectorul. Energia electrică în judeţul Hunedoara • În judeţul Hunedoara energia este produsă în termocentrale şi hidrocentrale .

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009
Producerea energiei electrice în jude ul Hunedoara

Centrala termoelectrică Deva este situată în sud-estul Transilvaniei, pe malul râului Mureş, la 7 km distanţă de oraşul Deva. Are o putere instalată de 1285 MW în 5 grupuri de condensaţie de 210 MW fiecare si un grup de 235 MW, alimentate cu cazane de abur de 660 t/h, 13,72 MPa, 550 °C, fiecare bloc constituind o unitate independentă. Combustibilul principal utilizat este huila din Valea Jiului, cu putere calorifică medie de 15392 kJ/kg. Cărbunele este transportat pe calea ferată. Combustibili auxiliari, întrebuinţaţi la porniri şi pentru stabilizarea flăcării sunt gazele naturale şi păcura. Energia electrică este livrată în sistemul naţional intr-o staţie de interconexiune - Mintia de 110kV 220 kV şi 400 kV. Centrala a fost pusă în funcţiune în 3 etape: 1969 - 1971 (etapa 4x210 MW), 1977 - grupul 5 şi 1980 - grupul 6 de câte 210 MW fiecare.

Centrala hidroelectrică Râul Mare Retezat In 1975 au început lucrările de la Râul Mare in Munţii Retezat. Retezatul este masivul muntos cu cea mai mare umiditate si scurgere din Carpaţii Meridionali, cu o reţea hidrografica destul de densa, orientata în doua direcţii. În bazinul râului Mureş sunt colectate, prin intermediul Streiului, râurile: Bărbat, Şerel, Râul Alb, Parosu. Râul Mare, care se varsă si el în Strei, colectează râurile: Lapuşnicul Mare, Zlata, Rîusor, Nucşoara si Sălaşu. Partea sudica a masivului este drenata de Jiul de Vest, având ca afluenţi Buta, Valea Lazarului si Pilugul. Amenajările hidrotehnice s-au finalizat în 2000 (barajul de la Gura Apei; captările râurilor Bărbat, Alb, Nucşoara si Rîusor; tunelele subterane; salba de microcentrale de pe Râul Mare). Amplasat pe versantul de nord al masivului Retezat, la poalele Rezervaţiei si a Parcului Naţional Retezat, barajul de la Gura Apelor este cel mai înalt si cel mai voluminos baraj din tara. Construit din anrocamente cu miez de argila, cu o înălţime de 168 m si cu un volum total de 10,252 mil. mc creează condiţiile formarii in spatele sau a unui lac de acumulare de 210 mil mc. Si printr-o aducţiune de 18.400 m, pune in funcţiune 2 turbine Francis având o putere instalata totala de 335 MW si producând o energie electrica in anul hidrologic mediu de 605 GWh . În viitor în judeţul nostru energia va fi produsă şi de panouri solare , iar în zonele muntoase ar putea fi montate generatoare eoliene . Lecţiile prezentate pe calculator , care conţin particularizări specifice judeţului , însoţite şi de vizite la obiectivele prezentate , trezesc interesul elevilor , ajutându-i să-şi însuşească cunoştinţele predate .

93

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009

Costoiu Diana Școala Generală cu clasele I-IV Spini comuna Turdaș

Metodele active și rolul lor în receptarea textului literar

"A învăţa pe copil nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru ci să-i dezvoltăm propria gândire, să-l ajutăm să înţeleagă cu gândirea lui lumea." (I. Cerghit) Folosirea metodelor alternative în procesul instructiv-educativ a devenit o necesitate ca urmare a exploziei de informaţii pe care copilul le găseşte în diferite surse, dar din care nu le preia într-un mod sistematizat. De aceea, se impune ca învăţătorul să organizeze procesul instructiv-educativ într-o formă cât mai accesibilă, cât mai atractivă şi cât mai eficientă pentru dezvoltarea personalităţii copilului. Procesul învăţării moderne nu poate face abstracţie de valorificarea tuturor dimensiunilor şi laturilor personalităţii viitorilor adulţi. Este vremea „inteligenţelor multiple” şi a „gândirii critice”, a alternativelor educaţionale. Afirmarea gândirii critice reprezintă o modalitate de promovare a unei alte maniere de învăţare. Aşa cum se exprimă o serie de specialişti, „critica” în educaţie se referă la imperativul trezirii conştiinţei, al creşterii sentimentului de participare a celui ce învaţă la construirea propriei personalităţi. Participarea motivată şi activă la lecţie, precum şi stimularea creativităţii şi creşterea interesului pentru aceasta pot fi soluţionate prin folosirea metodelor R.W.C.T. (Reading and Writing for Critical Thinking). Cu ajutorul acestora elevii sunt antrenaţi, ca într-un joc, într-o continuă participare şi colaborare. Motivarea pentru citirea unui text creşte atunci când li se cere elevilor să găsească asemănări sau deosebiri între personaje, texte, autori, comportamente, atitudini, să descopere modul în care ar putea continua un text, să aducă argumente „pro” şi „contra” etc. Copiii citesc cu plăcere orice text dacă li se orientează atenţia, curiozitatea şi interesul faţă de acesta. În egală măsură, metodele R.W.C.T. solicită şi scrisul. Elevii sunt puşi în situaţia de a-şi exprima prin scris opiniile, creaţiile, întrebările. Sarcinile scrise nu sunt o povară pentru elevi, deşi îi solicită deopotrivă, ca volum şi ca efort intelectual, tocmai pentru că elevii au convingerea că scriu ceva despre care ştiu să scrie. Pe lângă implicarea în citirea textelor, aceste metode solicită elevii şi la comunicare, întrucât fiecare doreşte să comunice, crescând astfel motivarea învăţării. Lucrul în echipă dezvoltă atitudinea de toleranţă faţă de ceilalţi, răspunsurile nu sunt ridiculizate, ci, prin argumentele celorlalţi, cel care a emis o soluţie greşită îşi schimbă opinia, preluând-o pe cea corectă. Fiecare membru are respect pentru colegii din clasă şi pentru opiniile acestora. Sunt eliminate motivele de stres, emoţiile scad, se atenuează. Receptarea mesajelor şi a informaţiilor se face prin comunicare elev – elev sau învăţător – elev, ceea ce contribuie la învăţarea de tip activ. O atenţie deosebită trebuie acordată stabilirii regulilor de lucru în grup şi apoi utilizării unor acţiuni specifice, cum ar fi: - momentul de activizare numit „spargerea gheţii”; - vizualizarea ca mijloc de receptare a cunoştinţelor în mod logic, plăcut, relaxant, ce duce la stabilirea de conexiuni multiple, conexiuni care devin baza unei învăţări mai trainice – metoda predictivă, jurnalul dublu, ciorchinele sunt câteva metode prin care se pot realiza vizualizări (prin aceasta elevii pot să-şi pună în evidenţă inteligenţa şi imaginaţia, iar învăţătorul poate să facă o evaluare a elevilor prin prisma teoriei inteligenţelor multiple a lui Gardner); - valorificarea experienţei de viaţă a elevilor în cadrul activităţilor desfăşurate. Dintre metodele existente m-am oprit asupra următoarelor două: 1. CIORCHINELE Este o metodă antrenantă care dă posibilitatea fiecărui elev să participe individual, în perechi sau în grup. Solicită gândirea copiilor, deoarece ei trebuie să treacă în revistă toate cunoştinţele lor în legătură cu un termen – nucleu, reprezentativ pentru lecţie, în jurul căruia se leagă toate cunoştinţele lor. În urma utilizării la clasă a acestei metode am observat că elevii colaborează, negociază cu plăcere, comunică şi scriu cu mult entuziasm informaţiile necesare îndeplinirii sarcinii date. Nici unul nu-şi petrece timpul pasiv, ci fiecare moment este bine valorificat de fiecare participant. Ciorchinele este o metodă de brainstorming neliniară, care se poate aplica în etapa de evocare sau reflecţie, în realizarea sensului şi evaluare. În etapa de evocare: - se poate utiliza un ciorchine înaintea scrierii unei compuneri (planul); - se pot verifica toate cunoştinţele elevilor, bazându-ne pe experienţa lor de viaţă sau pe alte surse de informaţii

94

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009
decât cele de la şcoală în legătură cu tema ce urmează a fi lucrată (evaluare anterioară); se pot verifica cunoştinţele acumulate în cadrul altor ateliere şi din experienţa de viaţă personală; în verificare semnelor de punctuaţie şi a ortogramelor, etc. dezbaterea şi scrierea unui ciorchine pentru a demonstra înţelegerea titlului unei lecţii; când facem evaluarea unei unităţi de învăţare, elevii pot trece într-un ciorchine toate informaţiile, urmând apoi compararea şi dezbaterea lor între grupe. În realizarea sensului: o dată cu citirea textului, elevii pot trece informaţiile într-un ciorchine (ce descoperă pe rând în text: loc, timp, personaje, informaţii, mesaje, idei etc.) despre care ar dori lămuriri sau ar vrea să discute etc. În reflecţie: - ideile principale din text; - sistematizarea şi sintetizarea cunoştinţelor din lecţie care vor deveni un suport mult mai uşor de reţinut pentru lecţie; - consolidarea semnelor de punctuaţie, grupurilor de litere întâlnite în lecţie; - gruparea mesajelor, concluziilor, soluţiilor, convingerilor, părerilor. Vorbesc aici, bineînţeles. de utilizarea acestei metode în cadrul unei lecţii specifice pentru utilizare metodelor R.W.C.T. (cu momentele evocare, realizarea sensului, reflecţie, evaluare şi eventual extindere) dar la fel de bine putem utiliza această metodă şi în cadrul unei lecţii tradiţionale. În prezentarea de faţă am utilizat metoda ciorchinelui pentru a verifica cunoştinţele elevilor mei legate de textul în versuri în cadrul lecţiei „Iarna” de Nicolae Labiş. 2. CADRANELE Pentru a realiza această metodă, pagina este împărţită în patru părţi prin trasarea a două drepte perpendiculare. Cadranele se numerotează de la unu până la patru. În metoda cadranelor pot fi cuprinse patru obiective din ziua respectivă, ca de exemplu: - cadranul 1 : scoateţi şi apoi scrieţi ideile principale din text; - cadranul 2 : identificaţi în text şi folosiţi apoi în propoziţii cuvinte scrise cu „m” înainte de „p” sau „b”; - cadranul 3: scrieţi trei însuşiri întâlnite în text pentru personajul principal, apoi în dreptul fiecărui cuvânt scrieţi opusul lui; - cadranul 4 : reprezentaţi printr-un tablou ultimul fragment din lecţie. Această metodă poate fi folosită în etapele lecţiei dar poate fi şi o excelentă metodă de evaluare a cunoştinţelor însuşite de elevi (în cadrul unei lecţii sau al unui capitol). În evocare: se poate desena cadranul şi se pot trece obiectivele sub formă de cerinţe; elevii îşi trasează cadranele şi îşi citesc cerinţele; le putem cere apoi să citească lecţia cu atenţie pentru a face însemnările în cadran; În realizarea sensului: colaborează, comunică, cer sfaturi şi îndrumări cadrului didactic, dezbat şi realizează obiectivele prevăzute; În reflecţie: se confruntă rezultatele, se dezbat, se analizează, se fac aprecieri. Metoda cadranelor poate fi aplicată în toate etapele lecţiei sau numai în etapele de reflecţie, realizându-se feedback-ul învăţării. Elevii devin treptat conştienţi de puterea lor de utilizare a celor învăţate şi încep să-şi organizeze singuri datele, îşi formulează cerinţe, îşi stabilesc obiective devenind mai independenţi în învăţare (exemplu cer ca temă realizarea unui cadran cu sarcini „personalizate”, acestea fiind foarte variate şi cu multiple valenţe funcţionale, unde elevii îşi stabilesc sarcini trans şi croscurriculare, diversificate şi de complexitate crescută). Îmbinarea cititului cu scrisul, comunicarea cu desenul în gândirea critică fac din activitate un joc în care elevilor le place să se implice. Este o metodă care place elevilor şi care le cere orientare în pagină, le formează gustul estetic, elevii fiind preocupaţi nu numai de ceea ce scriu, ci şi de felul în care scriu. Managementul interdependenţei umane la toate nivelele constituie o problemă majoră a timpului nostru. Trebuie să reflectăm „nu dacă vom coopera, ci cât de bine o vom face”. Rezolvarea se găseşte tot prin cooperare, colaborare, conlucrare, coroborare, prin efortul comun al tuturor factorilor implicaţi, având acelaşi scop: PROGRESUL. BIBLIOGRAFIE *** Bratu Gabriela – Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar - Proiecte de lecţii, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2004, p.14 *** Chereja Florica – Dezvoltarea gândirii critice în învăţământul primar, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2004, p. 22, 52, 65 *** Merce Adina, Merce Florica – Învăţarea prin cooperare, punct de plecare al schimbării practicilor educaţionale, în revista Învăţământul Primar nr. 1-3 / 2006, p. 101
Metodele active și rolul lor în receptarea textului literar

95

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009

Cuibuș Codru a Școala Generală ”Andrei Șaguna” Deva

Echilibrul ra ional între activitate, odihnă și somn la copil

Key words: efort fizic, efort psihic, echilibru raţional, activitate, odihnă, somn, nevroză de suprasolicitare Rezumat: In the children s growing and education, the phisical and psyhical effort has to combine in a rationaly way with periods of relaxation. The shearing of these ones is different in order of the age and the children s particularities. After a period of intelectual or psihical effort it is absolutely necessar to have a period of rest and relaxation who recomforts the organism and makes it able to do new efforts. The shearing of effort it makes after unanimous recognised principles by doctore, teachers and psychos. There is very important thing to know how we must organize the way of spending the freetime, we must keep in our attention, parents, school, society, by including into children s program of pleasant activities and instructives too, in order to harmonious development of these ones. Copilul creşte şi se educă după principii raţionale de viaţă, atât în familie cât şi în colectivitate, începând cu creşa, trecând prin grădiniţă şi ajungând la şcoală. Printre aceste principii există şi cel după care se stabileşte un echilibru raţional între activitatea zilnică depusă de copil, pe de o parte, odihnă (activă) şi somn, pe de altă parte. Volumul şi intensitatea activităţilor zilnice variază în funcţie de vârsta copilului şi de preocupările sale particulare, considerente de care trebuie să se ţină cont în organizarea odihnei şi a timpului său liber. În primul an de viaţă activitatea copilului se rezumă la efortul fizic solicitat de alimentaţie, de plâns sau de joacă. La această vârstă somnul constituie singura formă de odihnă. Copilul preşcolar sau şcolar din primii ani de şcolarizare desfăşoară o activitate fizică şi intelectuală uşoară sau medie. Între ore este recomandată petrecerea recreaţiilor în curtea şcolii şi nicidecum în clasă, deoarece joaca în aer liber contribuie la o bună oxigenare a plămânilor, creează un tonus muscular bun şi o relaxare psihică eficientă. Cu toate acestea, efortul depus zilnic este resimţit de sistemul nervos şi de aparatul său locomotor, aşa încât, după masa de prânz, 1-2 ore de somn sunt binevenite şi suficiente pentru refacerea forţelor sale în vederea reluării activităţii cotidiene. După efectuarea lecţiilor, fie că această activitate se desfăşoară dimineaţa sau după-amiaza, urmează o altă perioadă de odihnă, dar de data aceasta sub forma unor lecturi uşoare sau a unor jocuri în casă sau în aer liber. Un obicei dăunător şi care se generalizează este petrecerea unui timp îndelungat în faţa televizorului. Obiceiul de a permite copiilor vizionarea fără discernământ a emisiunilor TV este comod pentru părinţi care nu trebuie să se implice în ocuparea timpului liber al copiilor, dar cu efecte negative asupra celor mici, atât asupra sistemului nervos, cât şi asupra ochilor, ale căror funcţii le suprasolicită. Imobilizarea în faţa televizorului ore în şir accentuează starea de oboseală psihică prin aceea că-i suprasolicită atenţia copilului şi aşa destul de obosit după o zi de şcoală. Este suficientă urmărirea emisiunilor pentru copii, iar culcarea în jurul orelor 21-22 este obligatorie, asigurând odihna optimă necesară începerii unei noi zile de activitate şcolară. Cu şcolarul mai mare lucrurile stau puţin altfel. Efortul intelectual solicitat în clasă sau acasă la care se mai adaugă o activitate sportivă organizată sau învăţarea unui instrument muzical solicită intens organismul copilului. Proporţional cu efortul depus trebuie să fie organizată şi odihna elevului, care la această vârstă se împarte între timpul afectat somnului de noapte (iar în unele cazuri excepţionale şi somnului de după-amiază) şi timpului de odihnă propriu-zisă pe care îl poate petrece citind, ascultând muzică, practicând un sport sau plimbându-se. Ziua trebuie să se încheie cu o perioadă de somn suficientă pentru refacerea organismului şi în special a sistemului nervos. Timpul afectat somnului variază în funcţie de vârstă şi de particularităţile individuale. Există indivizi care au nevoie de 5-6 ore de somn pentru refacere, după cum există alţii ale căror nevoi cresc la 8-9 ore de somn. Şi unii şi ceilalţi sunt sănătoşi, echilibraţi psihic, dar au particularităţi individuale care ţin de sistemul lor nervos. Conform observaţiilor medicale efectuate asupra unui număr foarte mare de cazuri, s-a concluzionat că, pentru cei mai mulţi, durata somnului variază după vârstă astfel: - în primul an de viaţă copilul doarme între 15 şi 16 ore, atât ziua cât şi noaptea; - de la 1 la 2 ani durata somnului scade la 12-14 ore; - între 3 şi 7 ani sunt necesare 11-12 ore de somn, crescând cel nocturn şi scăzând cel diurn; - de la 7 la 14 ani sunt suficiente 8-9 ore pe zi, în special în cursul nopţii; - între 14 şi 20 de ani sunt necesare 7-8 ore pe zi, exclusiv în timpul nopţii.

96

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009
Observaţii recente legate de somnul copiilor apreciază că durata perioadei de somn scade în ultimul timp comparativ cu generaţiile trecute, fapt ce traduce maturizarea precoce a sistemului lor nervos, precum şi posibilităţile nebănuite de refacere a organismului copilului după efortul zilnic fizic şi intelectual. Întotdeauna se va urmări ca somnul copilului să fie natural şi numai în cazuri excepţionale să fie ajutat cu somnifere şi numai la indicaţia medicului. Folosirea sistematică a unor astfel de medicamente poate duce cu timpul, pe de o parte, la reducerea activităţii sale intelectuale, iar pe de alta, la dependenţa organismului de acest medicament devenit drog pentru cel căruia i se administrează în mod abuziv. Pentru un somn bun şi odihnitor trebuie create condiţiile de microclimat favorabile: aerisirea camerei seara înainte de culcare, căldură optimă (19-22 grade Celsius), întuneric sau semiobscuritate în cameră, linişte şi îmbrăcăminte de corp curată, lejeră şi călduroasă. Masa de seară trebuie să fie pe cât posibil mai uşoară, lipsită de elemente grele (tocături, sosuri, fasole, varză), lipsită de condimente sau de elemente cu efect excitant asupra sistemului nervos (ciocolată, cacao) şi servită cu mai mult timp înainte de ora de culcare. Dacă se poate realiza şi o plimbare în aer liber, seara după cină, obţinerea unui somn liniştit şi mai ales odihnitor este asigurată pe deplin. După un efort fizic sau intelectual, a asculta o muzică plăcută şi la o intensitate sonoră moderată este o binefacere. Cei mai mulţi tineri simt o atracţie deosebită pentru muzica uşoară, dar există şi categoria tinerilor melomani, care se relaxează ascultând muzică simfonică. Este alarmantă modalitatea în care mulţi tineri ascultă muzica, la intensitate maximă. Urechea este traumatizată continuu de sunete muzicale cu intensitate mult deasupra pragului sonor optim. Cercetări întreprinse la nivel mondial atrag atenţia asupra riscului instalării la tineri a surdităţii progresive, din păcate ireversibilă. Atât muzica modernă, când este ascultată cu moderaţie, dar mai ales muzica simfonică, prin efectul ei liniştitor şi relaxant, pot constitui modalităţi deosebit de plăcute de petrecere a unei părţi din timpul liber al elevilor. Către sfârşitul unei zile de activitate şcolară, elevul trebuie să se bucure din plin de un timp de odihnă pe care să-l desfăşoare în aer liber, jucându-se sau practicând sportul, activităţi care îi refac atât capacitatea fizică, cât şi pe cea psihică, îi stimulează pofta de mâncare şi-i asigură un somn odihnitor. O plimbare făcută pe jos sau cu bicicleta seara sau jogging-ul sunt tonice pentru organismul copilului. Vacanţele şcolare constituie cel mai bun prilej de mişcare în aer liber. Practicarea sporturilor de iarnă sau de vară, turismul, în special cel montan, prin aerul ozonat, splendoarea priveliştilor şi liniştea muntelui reconfortează organismul, făcându-l apt pentru noi eforturi. Cura heliomarină, în cele 10-14 zile câte sunt recomandate în general copiilor, prin plăcerea băilor de soare şi prin talasoterapie constituie mijloace de călire a organismului, iar în cazul celor cu afecţiuni adenoamigdaliene, osteoarticulare sau reumatice, mijloace eficiente de tratament curativ. În organizarea şi dirijarea procesului de refacere şi de odihnă se comit deseori greşeli datorate neştiinţei părinţilor, comodităţii lor şi, deseori, dragostei exagerate, ajungându-se la carenţe în educaţia copiilor şi la formarea unor deprinderi greşite de care copiii se debarasează cu greu sau deloc. Dacă efortul depus de un copil nu este bine dozat poate duce la oboseală prematură, la diminuarea până la dispariţie a poftei de mâncare, iar dacă starea de suprasolicitare psihică se prelungeşte timp îndelungat, duce la întârzierea dezvoltării fizice şi psihice a copilului. În primii ani de viaţă, dacă timpul afectat efortului fizic pe care îl depune copilul în diversele jocuri pe care le practică este prea mare, va duce la instalarea unei stări de oboseală atât se accentuate încât copilul mic adoarme acolo unde se joacă sau la masă. Din acest motiv, joaca trebuie dirijată de adulţi, împărţită în mai multe reprize cu pauze de odihnă între ele şi nu lăsând copilul să se joace până la epuizarea resurselor sale. Stabilirea unui raport echitabil între efortul fizic sau psihic şi repaos la copilul de vârstă şcolară nu este o treabă uşoară deoarece, spre deosebire de adult, acesta se află într-un echilibru fragil, care printr-o suprasolicitare se poate rupe uşor, instalându-se un dezechilibru în starea lui de sănătate. A-l suprasolicita este la fel de dăunător cu a-i crea condiţii de repaos sau de inactivitate excesivă. În special în primii ani de şcoală, elevii sunt intens solicitaţi psihic şi mai puţin fizic, fapt demonstrat de oboseala instalată la sfârşitul activităţii şcolare zilnice şi mai ales prin stări de surmenaj către sfârşitul unui semestru. Dozarea efortului psihic legat de procesul de învăţământ se face după principii unanim acceptate atât de medici, cât şi de cadrele didactice. În nici un caz elevul nu-şi va începe efectuarea lecţiilor imediat după masă. Este recomandabil să urmeze o pauză scurtă de odihnă şi relaxare imediat după masă şi abia după aceea să trecă la pregătirea lecţiilor, începând cu cele mai grele şi alternând la anumite intervale de timp obiectele şcolare. Fie între două materii, fie după fiecare oră de studiu copilului îi trebuie o pauză de 5-10 minute în care se va relaxa părăsind locul de studiu pentru aşa-zisa “dezmorţire”, de fapt pentru modificarea poziţiei forţate în care stă în timpul efectuării temelor. Cititul în poziţia “culcat” în pat nu este recomandat, deoarece în astfel de cazuri concentrarea privirii asupra manualului ţinut într-o poziţie prea apropiată poate favoriza unele vicii de vedere. Durata medie a timpului petrecut la efectuarea temelor variază de la o clasă la alta: în clasa I copilul îşi poate termina temele într-o oră, cel de clasa a IV-a în 2 ore, iar începând din clasa a V-a timpul creşte de la 3 la 4-5 ore şi chiar mai mult la liceu. Neraţional şi în cele din urmă dăunător este excesul de preocupări intelectuale care le sunt impuse elevilor din dorinţa greşită a părinţilor de a-i vedea realizând performanţe intelectuale, de cele mai multe ori deasupra posibilităţilor lor. A “îndopa” elevul cu fel de fel de meditaţii la materii pe care le studiază în şcoală sau suplimentare sunt excese care nu rămâ nesancţionate în timp, copilul fiind cel asupra căruia se vor răsfrânge greşelile şi ambiţiile
Echilibrul ra ional între activitate, odihnă și somn la copil

97

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009
Echilibrul ra ional între activitate, odihnă și somn la copil

părinţilor. Nu de puţine ori, în astfel de cazuri, copiii ajunşi în clase mai mari ajung într-o stare de suprasolicitare şi ulterior la epuizare. Aşa-numita “nevroză de suprasolicitare” este o realitate la copii, la care sistemul nervos central, nefiind complet maturizat, asimilează tot, dar ajunge la o stare de saturaţie tradusă prin apariţia unor semne clinice de epuizare nervoasă: stări de somnolenţă sau, dimpotrivă, insomnii, irascibilitate alteori apatie, indiferenţă faţă de şcoală, de frumos, de nou, de performanţele intelectuale diminuate, fapte ce devin alarmante atât pentru familie cât şi pentru şcoală. Odihna trebuie să urmeze în mod obligatoriu unor eforturi fizice sau psihice. Prea mult efort intelectual urmat de prea puţină odihnă duce la surmenaj. De păstrarea echilibrului raţional dintre activitate şi odihnă depinde în mare măsură sănătatea fizică şi psihică a generaţiilor tinere, iar rolul familiei şi al şcolii este hotărâtor în organizarea şi supravegherea acestuia. Dacă supravegherea odihnei revine în întregime familiei, organizarea ei incumbă participarea factorilor educaţionali (cadre didactice), medicali (medici pediatri, psihologi) alături de părinţi, toţi organizând petrecerea timpului liber nu numai plăcut, ci şi instructiv, în interesul creşterii şi dezvoltării armonioase a copilului . Bibliografie Popescu, Octavian, Cartea copilului, Editura Eolia, Bucureşti, 1995 Berge, Andre, Copilul dificil, E. D. P., Bucureşti, 1972 Voiculescu, Marin, Medicina pentru familie, Editura Medicală, Bucureşti, 1986 Wallon, Henri, Evoluţia psihologică a copilului, E. D. P., Bucureşti, 1975

98

Excelen a cognitivă. unor reguli impersonale. fiind ignorate aspectele formativ-educative.cum înva ă. Botkin și colaboratorii săi (1981) fac o disociere interesantă între învă area de men inere și învă area inovatoare care ne poate sugera traiecte posibile pentru prezentul și viitorul educa iei. de integrare în mediul școlar. ante-reflexive.W. ce simt – constituie în mare măsură o cutie neagră pentru cadrele didactice”. înnoiri este nevoie de un alt tip de învă are. tehnici de predare-învă are). care are nevoie de a pregăti indivizii și societă ile să ac ioneze în situa ii noi și presupune calită ile autonomice (a nu mai avea nevoie de al ii) și ale integrării (a accede la o gândire holistică. acest transfer al logicii de pia ă “la nivelul politicilor educa ionale are ca efect pozitiv încurajarea calită ii în reactualizarea anumitor standarde de performan ă și de calitate. copilul parcurge un întreg proces de ini iere. ci și prelucrează. Accep iuni ale școlii. De asemenea. cum gândesc. predispune la ruperea structurilor închise. și situa ii noi. Societă ile au adoptat educa iile de men inere care pune accentul pe achizi ia de metode și reguli fixe. Emil Păun analizează practici educa ionale în învă ământul românesc. pentru a putea face fa ă unor situa ii cunoscute. Alte practici educa ionale românești cu caracter reduc ionist prezentate de Emil Păun sunt: *În didactica actuală se accentuează dimensiunea instrumentală a procesului de învă ământ (obiective. ce este capabilă să conexeze operativ informa iile intrate recent în circula ie ).” La nivel educa ional Emil Păun identifica aspecte ale economiei de pia ă. din perspectiva viitorului.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Redimensionarea politicilor curriculare românești Dan Sanda Grădini a P. asimilarea cunoștintelor fiind prioritară. ca o obiectivare. ”cadrul didactic reprezintă persoana care coordonează transpozi ia didactică. În acest context. socializarea. de asimilare a competen elor necesare”. practicând un ethos al supunerii și conformită ii. reelaborează și negociază acest curriculum. asa cum precizează profesorul Emil Păun. construire a statusului și rolurilor sale. schimbări. ceea ce implică asimilarea a două tipuri de competen e: academice și sociale (capacitate de a descoperi și valoriza normele și regulile vie ii școlare). proiectare didactică. astfel ”educa ia devine centrată pe elev în calitate de persoană. se bazează pe control și dirijare ”o mare parte a subiectivită ii elevilor . școala devine o comunitate în care domină cultura competi iei și cea a cooperării“ deoarece aici identificăm atât mediul în care se crează și se dezvoltă valorile personale cât și un mediu al socializării copiilor.beneficiu (finan are/elev/student). și interela ii. *Rela iile educa ionale ce se centrează pe o rela ie de comunicare. plasează elevul în centrul spa iului educa ional. considerarea educa iei ca ”marfă”. Învă area inovatoare presupune formularea de probleme. valorile educa ionale și de socializare. ale clasei de elevi. ale elevului comportă multiple analize. neobișnuite și pentru care se impun abordări noi. neconven ionale. privită nu numai ca transmitere a curriculum-ului prescris. cu obiectivitate deplină. Ambele tipuri de învă are sunt benefice. În studiul privind sistemul de învă ămant românesc (2002). elevii se supun unor norme standardizate. nr. sfărâmarea clișeelor. 4 Deva Necesitatea armonizării politicilor educa ionale românești cu cele europene. bazat pe un sistem de pedepse și recompense. nespecifice. prin structurarea riguroasă a cunoștin elor și ierarhizarea știin elor. con inuturile și finalită ile educa iei. Un alt aspect abordat îl reprezintă raportul dintre formativ și informative în practica educa ională. așa zisa învă are inovatoare. spre exemplu. finan area în termenii rela iei cost. Noile paradigme educa ionale. *Se constată organizarea activită ii didactice ca fiind un simplu act de transmitere sistematică a cunoașterii. cu condi ia conducerii variabile a celor care deprind proiectul învă ării ce este în concordan ă cu sarcinile. reprezintă o prioritate pentru factorii decizionali. În condi iile în care apar șocuri existen iale. pentru care cadrul didactic dispune în repertoriul său profesional de competen ele necesare pentru a le aborda și solu iona rapid și eficient. cu caracteristicile sale specificediferen iatoare ce trebuie valorizate maximal”.P. J. creative. mai mult sau mai pu in fidelă a societă ii și care își asumă ca finalită i de bază. În același timp. Premiza îl constituie modelul determinist al școlii ”ca o microsocietate. adaptarea și integrarea socio-profesională tinerilor pe baza unui model educa ional predeterminat și cvasistandardizat. fiind identificate două tipuri de situa ii: situa ii repetitive și ritualizate. Se pare ca în multe situa ii prezente educa ia inovatoare este mai productivă decât cea de men inere. cum ar fi: ”profesia de elev” – deoarece elevul se află într-un permanent proces de devenire. Paradigma modernă consideră prioritar transmiterea de cunoștin e predeterminate ca adevăruri indiscutabile. BRUNO WURTZ 1992 eviden iază următoarele principii diferen iatoare: 99 . *Școala actuală este o institu ie ”totala”.

computer). Se înva ă mereu pentru viitor. 8. Toleran a fa ă de impar iali și fa ă de cei care gândesc altfel 3. Condi ionare birocratică. pe receptivitatea fa ă de conceptele noi. liniară a emisferei cerebrale stângi (gândire analitică. Accentul cade pe gândirea analitică.Educa ia e considerată o necesitate socială pentru o anumita perioadă. Ritmurile pentru diferite activită i învă ării pot fi diferite. 12. Principiul egalitarist. 10. de cromatică a interioarelor.Sălile de clasă se proiectează potrivit cu scopul și destina ia lor specială. Utilizarea strict instrumentală a unor mijloace tehnice adecvate.Preocupare fa ă de norme.Încredere crescândă în mijloacele tehnice (dotare audio vizuală. Rezisten a la propunerile colectivită ii. Ea are o legătura doar tangen ială cu școala. asupra nevoii de alternan ă a claustrării cu interac iunea. Preocupare fa ă de performan ele copilului raportate la poten ialul propriu. Rationalizarea emisferei cerebrale stangi are drept complement strategiile holiste. progresul derulându-se cu o viteză mult mai mare decât a succesiunii genera iilor. 100 . neliniare si intuitive.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Redimensionarea politicilor curriculare românești Principiile vechi paradigme 1. de aerisire. Reciclarea e consecutivă progresului. povestirea de istorii. pe însușirea de informa ii ”corecte” și definitive 2. 9. Aceasta presupune nașterea unei noi mentalită i. 7. Elevul nu este obligat în mod obligatoriu pentru to i. în vederea formării unui minim de aptitudini și în vederea interpretării unui anumit rol. Reciprocitatea învă ării. Structură ierarhică și autoritară Principile noii paradigme Accentul cade pe învă area învă ării permanente. experien a lăuntrică este considerată ca neavenită. de comoditate fizică.Accentul cade pe lumea exterioară. Programele de dezvoltare trebuie să fie elaborate inând cont de diversitatea culturilor și a interac iunilor culturale care există între popula iile din interiorul unei ări. Dezumanizarea învă ământului. antiierarhic și antiautoritar. accentul cade pe vârsta potrivită automat prin vârstă de anumite teme. cunoștin ele se însușesc într-un ritm Flexibilitatea vârstelor. 4. identificate. 11. pe modul de acces la informa ii. cercetarea sentimentelor Se depun eforturi pentru a construi o educatie care sa solicite intregul creier. Experien a lăuntrică trebuie considerată un factor de coeziune în învă are. se înva ă pentru prezent. Propunerile colectivită ii găsesc sprijin. Predomină interesul pentru punerea la încercare a limitelor exterioare și pentru depășirea limitelor percepute. mai atentă la aspectele calitative și umane ale dezvoltării și la formarea unui curent de opinie conform căruia progresul trece prin educa ie și cultură. descriptiv și subordonat. matematică) 6. sens unic a fluxului Dascălul înva ă și el de la elevi. a activită ilor liniștite cu cele exuberante.Numai dascălul emite cunoștinte. În nici un caz ea nu trebuie să devină valorizare fixă. Educa ia e privită ca evolu ie a întregii vie i. Se promovează activarea imagina iei. 5. nu pentru viitor. Progres prescris. Dascălul uman. în caracterizarea lor și a performan elor ob inute practică ce duce la stigmatizare.Utilizarea etichetării în aprecierea elevilor. Limitarea etichetării elevilor la un rol auxiliar. instructiv-educativ. rela iile dascăl-elev sunt de neînlocuit. Preocuparea pentru ambian a învă ării se extinde asupra condi iilor de iluminat.Accentul cade pe con inut. Există chiar un anumit control obștesc.

4. faţă de exprimarea sentimentelor. Eu sunt important. MICHAEL – Descifrarea comportamentului uman. ne străduim totuşi să deosebim în mod clar faptele şi întâmplările de interpretarea lor. În timpul observaţiei. Bucureşti. dar respectăm acest lucru. Umorul Este o modalitate care face să dispară resentimentele. felul firesc şi politicos de a fi… (R. impus de relaţiile cu oamenii într-o comportare corespunzătoare. obţii informaţii nu numai despre ceea ce face copilul. smerenie conştientă. de intuiţie. nu să „potrivim” comportarea copilului la propriile noastre concepţii despre aceasta. Întrucât procesul socializării lor se realizează într-un mod natural. în care se menţine doar un grad de constrângere care decurge din legile şi faptele naturale. Stilul relaţiilor cu ceilalţi. (…) Este un adevăr dovedit că acei copii independenţi. nu spre comoditatea şi liniştea personală a educatorului. când vom căuta calea de mijloc. Gloton. Intelectul transpare în simţul umorului. educaţi într-un climat de libertate. de semnificaţiile pe care noi le atribuim. asculţi. simulând ceva ce nu există. În relaţiile în care intră individul. ceea ce nu se poate realiza dacă nu a fost acceptat în mod conştient un asemenea sistem educativ. 2. a fricii. se poate observa la ei un anumit fel de tact pedagogic. iar tu eşti tu Întrucât suntem fiinţe distincte. Într-un anumit fel. Ce este adevărat şi ce este ireal sau despre scoaterea sentimentelor de sub imperiul vrăjii ca într-o psihodramă Să nu uităm „formula”: Acum nu ne mai jucăm. fără sentimente de inferioritate. chiar despre starea lui fizică. ANNE – Copilul de la 3 la 6 ani. Nu totdeauna dorim să recunoaştem lucrul acesta. învăţăm iarăşi să respectăm regulile şi disciplina pe care copiii au dreptul să ne-o pună. Principii semnificative în timpul jocului cu copilul 1. Editura Teora. observaţia fiind una dintre cele mai bune metode de cunoaştere a celorlalţi oameni. ne exersăm fantezia şi motivaţia pentru transpunerea acestor vise în realitate. simţim încordarea muşchilor. suferinţele. al şcolii sau al grupurilor mai mici. despre nivelul său de implicare în activitatea concretă. în cadrul familiei. Când priveşti. tu eşti mic Nimeni nu-ţi cere să te prefaci că eşti ceea ce nu eşti. la propriile priceperi. Nu receptăm lumea în acelaşi mod. sunt mai puţin aroganţi. ascultăm o voce joasă. aceasta este şi calea spre cunoaşterea de sine. Ce anume mai învăţăm? Da. nu simţim în acelaşi fel. Editura Teora. Eu sunt eu. acceptat în mod necondiţionat. dar nu interpretăm totul dintr-o dată şi cu mare siguranţă ca expresie a temerii. Jucându-ne cu copiii. Clero) Bibliografie BACUS. toleranţa faţă de apropierea fizică a cuiva. dar concurăm cu copiii cu adevărat convenţional. C. în consens cu formula minunată a lui Rogers care cere adulţilor – să nu uităm lucrul acesta – anumite abilităţi empatice. Iar acest lucru se întâmplă tocmai datorită educaţiei primite. Bucureşti. iar eu sunt eu. dar şi despre ceea ce simte. tu eşti important Contactul nostru va reuşi atunci când vom fi sensibili unul faţă de celălalt. atingi.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Ce anume ne înva ă pe noi înșine jocul cu preșcolarul? David Irina Liceul Pedagogic ”Sabin Drăgoi” Deva Probabil priceperea de a observa şi perseverenţa în realizarea scopului şi a acţiunilor creative. ANN – Psihologia dezvoltării. Bucureşti. răbdare şi stăpânire de sine. Cum să reacţionăm la graniţa dintre „ceea ce este aparent” şi ceea ce este într-adevăr viaţa. Eu sunt mare. tensionările. care oferă sentimentul de siguranţă. 5. experimental. Sentimentele mele faţă de tine acum sunt… Jucându-ne cu copiii. HANS şi EYSENCK. Nu uităm să întrebăm şi să confirmăm sau să infirmăm reprezentările noastre iniţiale. 2000 101 . Ca adulţi. 2000 EYSENK. 6. hrana şi bucuria vieţii. Editura Tehnică. Contractul jocului Stabilirea cu copilul ce anume înseamnă pentru noi reciprocitatea în timpul jocului şi dacă acceptăm acest principiu. Îl vedem pe copilul ghemuit într-un colţ. copilul trebuie să se simtă în primul rând înţeles. Tu eşti tu. 2000 BIRCH. 3. despre atitudinea lui faţă de lume şi faţă de sine însuşi. capricioşi sau agresivi decât ceilalţi. deschis şi cald. aşa cum îl înţelegem noi. Şi acest lucru este firesc. apelăm la propriile cunoştinţe. învăţăm să observăm. care să tindă spre fericirea şi dezvoltarea copilului. precum şi optimism pedagogic. principiu mulţumită căruia ne va fi bine amândurora. structurile de bază trebuie să fie astfel concepute pentru a favoriza cât mai mult comunicarea copilului cu cei din jur. (…) Pentru a se înţelege pe sine mai bine. şi libertatea de expresie în forme şi conţinuturi proprii sunt la fel de necesare pentru sănătatea psihică şi biologică a copilului ca şi aerul. uneori minţindui pentru binele lor. din care el face parte. care urmăreşte vitalitatea copilului.

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009
Ce anume ne înva ă pe noi înșine jocul cu preșcolarul?

GROSU, POPESCU, EUGENIA – Respectaţi-i pe copii !, Editura Recif, Bucureşti, 2000 Mc GINNIS, ALAN LOY – Importanţa prieteniei, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2000 MUNTEANU, ANCA – Psihologia copilului şi a adolescentului, Editura AUGUSTA, Timişoara, 1998 RADU, I. şi colab. – Introducere în psihologia contemporană, Editura Sincron, Cluj-Napoca, 1991 STANTON, NICKY – Comunicarea, Societatea Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti, 1995 STRUCK, PETER – Învaţă să mă creşti, Editura Axal Springer, Bucureşti, 2001

102

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009

Influen a diferitelor tipuri de exerci ii asupra dezvoltării detentei musculare

Deldegan Iuliu Școala Generală ”A. Mureșanu” Deva Popa Sorina Colegiul Na ional ”Decebal” Deva

Cercetarea a avut ca suport un soft prin care înregistrările s-au efectuat direct pe calculator. Numărul elevilor cuprinşi la testarea I şi la testarea a II-a, precum şi a celor cuprinşi în ambele testări, este în tabelul următor:

CLASA M V S M VI S M VII S M VIII S M IX S M X S M XI S M XII S TOTAL:

Test. 1 21 129 23 94 21 98 22 155 21 173 24 215 26 157 20 72 1271

FETE Test. 2 23 126 23 114 20 108 24 161 21 196 22 224 26 157 20 71 1336

Test 1-2 21 120 22 92 20 87 21 148 21 159 22 193 25 137 20 61 1169

Test. 1 20 108 22 89 22 138 24 137 26 106 23 100 23 85 21 64 1008

BĂIEŢI Test. 2 21 95 21 111 22 145 23 149 26 105 22 113 22 86 20 69 1050

Test 1-2 20 95 21 78 22 119 23 130 26 97 22 92 22 78 20 59 924

Pe parcursul celor două etape, au fost testaţi 4665 de elevi şi eleve, din care la testarea I au participat 2279 subiecţi, ceea ce reprezintă un procent de 24,97 % din numărul total al elevilor (9126) cuprinşi în unităţile şcolare ale municipiului, iar la testarea a II-a au fost testaţi un număr de 2386 de elevi şi eleve, ceea ce reprezintă un procent de 26,14 % din numărul total. Numărul elevilor care au fost înregistraţi în cadrul ambelor testări a fost de 2093, ceea ce reprezintă un procent de 22,93 % din întreaga populaţie şcolară de la nivelul ciclurilor gimnazial şi liceal , ceea ce reprezină un eşantion reperezentativ la nivelul populaţiei şcolare. Pentru testări s-au folosit : exerciţii de tip pliometric, exerciţii preponderente pentru dezvoltarea vitezei şi exerciţii preponderente pentru dezvoltarea forţei. Toate înregistrările au fost prelucrate şi interpretate statistic. În urma efectuării experimentului şi a interpretării rezultatelor s-a ajuns la înregistrarea următoarelor valori:

Figura 1. Ratele de progres ale detentei în funcţie de mijloacele folosite

103

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009
Influen a diferitelor tipuri de exerci ii asupra dezvoltării detentei musculare

Figura 2. Ratele de progres ale detentei în funcţie de mijloacele folosite

Figura 3. Ratele de progres ale detentei în funcţie de mijloacele folosite

Figura 4. Ratele de progres ale detentei în funcţie demijloacele folosite

104

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009
CONCLUZII În urma studiului efectuat asupra unor eşantioane reprezentative ale populaţiei şcolare de nivel gimnazial şi liceal, cu privire la optimizarea mijloacelor de dezvoltare a detentei se pot desprinde următoarele concluzii: 1. Variabila independentă produce creşteri semnificative ale indicilor detentei musculare. 2. Ratele de creştere la clasele de experiment au fost mai mari cu 4-13% decât la clasele de referinţă. 3. Cele mai mari rate de creştere par a fi conferite de exerciţiile preponderent pliometrice, urmate la ciclul gimnazial, de exerciţiile prepoderente pentru dezvoltarea vitezei şi apoi cele pentru dezvoltarea forţei. La ciclul liceal, ratele de creştere cele mai semnificative le conferă exerciţiile preponderent pliometrice urmate de cele prepoderente pentru dezvoltarea forţei şi apoi cele pentru dezvoltarea vitezei. Pe parcursul creşterii, par a fi două momente favorabile de influenţare a detentei, una la apariţia pubertăţii clasele aVI-VII-a fete şi a VII-VIII-a băieţi, unde, credm că excesul hormonal influenţează procesele chimice şi enzimatice din muşchi, favorizând detenta, iar a doua, la apariţia echilibrului dintre posibilităţile funcţionale ale organismului şi greutatea corporală, respectiv clasele a X-XI-a fete şi a XI- XII-a, băieţi. În aceste perioade, apare un prag de creştere peste nivelul semnificativ al înregistrărilor .
Influen a diferitelor tipuri de exerci ii asupra dezvoltării detentei musculare

105

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009

Dinga Lumini a Melania Liceul Teoretic Ghelari

Învă ământul românesc între tradi ie și modernitate

Învă ământul tradi ional era preponderent reproductiv, el era în esen ă un învă ământ temeinic, fapt determinat atât de nivelul dezvoltării știin elor, cât și de cel al mentalită ii și aspira iilor oamenilor spre cultură. Func ia principală a învă ământuui a fost dintotdeauna func ia instrumentală, aceea de a dota copiii cu “instrumentele elementare de muncă intelectuală”: citit, scris, socotit. Cu timpul, la acestea s-au mai adăugat și alte capacită i: de a observa, a analiza, a sesiza esen ialul. În învă ământul tradi ional, clasic, se considera că dascălul îl înva ă pe elev, învă ătorul fiind agentul principal al actului instruirii și învă ării. Învă ământul modern a produs o răsturnare a acestei concep ii, afirmând că elevul este agentul principal al procesului de învă ământ, că el înva ă sub îndrumarea și cu sprijinul educatorului. Pe această orientare s-a construit o întreagă problematică a învă ământului activ, a învă ării activ-participative, care afectează nu numai strategiile didactice, ci toate componentele procesului de învă ământ: obiective, con inuturi, forme de organizare a instruirii. Ideea este reactualizată și sus inută cu principiile învă ământului modern: intui ia activă, învă area prin efort personal, curiozitatea și interesul copilului ca sursă principală a activită ii de învă are. Școala a trebuit să reflecteze în permanen ă la rela ia sa cu societatea și la finalitatea activită ii pe care o desfășoară. În conceperea și organizarea procesului instructiv s-a impus reflectarea, pe de o parte, a cerin elor și solicitărilor sociale, iar, pe de altă parte, a caracteristicilor modului de gândire propriu epocii date. Se poate astfel afirma că fiecare transfomare în sructura societă ii a determinat înnoiri în organizarea și func ionarea școlii. Deși cele trei interoga ii “ce se înva ă?”, “cum se înva ă?”, și “de ce se înva ă?” rămân aceleași, con inutul răspunsurilor la fiecare dintre ele se va modifica esen ial. Dacă în trecut școala era centrată pe conservarea și transmiterea modelelor gândirii metafizic-speculative, în epoca modernă, rolul ei va fi radical schimbat, elevul trebuind să-și însușească no iuni cu con inut știin ific obiectiv și să se pregătească pentru via ă. Procesul de învă ământ a fost și el modelat după aceeași matrice: compartimentarea și delimitarea instruirii pe obiecte distincte; creșterea ponderii disciplinelor exacte și a știin elor naturii; introducerea disciplinelor tehnice și a activită ilor practice în laboratoare și ateliere. S-a procedat la diversificarea re elei și tipurilor de școli: școala generală obligatorie, școala profesională, gimnaziu, liceu. Obiectivele instruirii erau preponderent de ordin cantitativ-intensional: acumularea unui bagaj cât mai bogat de cunoștin e despre aspecte și însușiri cât mai amănun ite ale unei categorii de fenomene sau alteia. Durata de via ă a cunoștin elor fiind relativ lungă, con inutul programelor și manualelor aveau mare stabilitate, astfel încât genera ii întregi de elevi parcurgeau aceleași sarcini de învă are. Revolu ia știin ifico-tehnică bazată pe automatizare, informatizare, cibernetizare și caracterizată printr-un ritm nemaîntâlnit de înalt al creșterii cunoștin elor și prin înlăturarea grani elor rigide dintre știin e și domenii, a impus un nou mod de gândire. Criteriile de evaluare a orizontului cognitiv al individului nu mai rezidă în aspectele cantitative, ci în cât de multe lucruri poate face el cu un volum cât mai mic de informa ie. Revolu ia știin ifico-tehnică determină schimbări semnificative și în structura și dinamica profesiilor. Acestea dobândesc caracteristici noi, precum flexibilitate, creativitate, comutativitate și perfectibilitate. Aceste realită i ridică din nou în fa a școlii sarcina regăsirii modului de organizare și realizare a activită ii de învă are a elevului, aceasta regăsindu-se în manualele alternative. Ca urmare, în procesul predării modelul de tip ”sertăraș” care obligă elevul la așezarea rigidă a fiecărui grup de no iuni în compartimentul său în memorie, ar urma să cedeze locul modelului de tip “arbore”, care presupune găsirea și stabilirea obligatorie atât de către profesor în timpul predării, cât și de către elev în cursul învă ării, a legăturilor logice între cunoștin e în cadrul fiecărui obiect de învă ământ și între cunoștin ele apar inând diferitelor obiecte de învă ământ. Conștientizarea de către elev a faptului că unul și același fenomen poate fi abordat din unghiuri și sub aspecte diferite și că no iunile dobândite în cadrul diferitelor discipline școlare nu se exclud, ci se întregesc și se sus in reciproc, creează acea libertate interioară, care îi conferă încredere în propriile capacită i intelectuale și independen a în abordarea sarcinilor de învă are. Învă ătorul este acela care are posibilitatea să demonstreze pe viu cum se pot asocia și înlăn ui logic cunoștin e din surse diferite, pentru a răspunde corect la o întrebare, pentru a rezolva o problemă sau pentru a în elege mai bine un fenomen. Se va solicita elevilor să caute cât mai multe răspunsuri la o întrebare, să exprime în moduri cât mai variate o anumită idee, să caute cât mai multe asemănări sau puncte de apropiere între obiecte și fenomene ce par la prima vedere total deosebite. În acest fel, se pun treptat bazele noului mod de gândire și a noii viziuni asupra lumii, proprii epocii contemporane.

106

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009
Într-o societate în care comunicarea a devenit unul dintre principiile fundamentale ale progresului, noua pondere a educa iei câștigă mult în importan ă. Educa ia, în eleasă ca formare de deprinderi, abilită i și capacită i de rezolvare de probleme în contexte variabile, se confruntă cu multiple provocări ale secolului XXI. Se are în vedere extinderea educa iei spre adul i, sporirea importan ei studiilor postuniversitare, “interna ionalizarea” educa iei sub aspect curricular și sub cel al criteriilor de performan ă într-o societate în care școala tradi ională pierde monopolul asupra educa iei, expansiunea învă ământului la distan ă, organizarea învă ămantului de-a lungul vie ii, profilarea învă ării constructive ca tip de învă are nou și eficace. Tema simpozionului este de importan ă crucială pentru învă ământul european. Ea ne cere să clarificăm cum putem spori coeziunea socială prin educa ie, care sunt condi iile calită ii educa iei și, mai ales, cum putem atinge deopotrivă coeziunea socială și calită ile prin educa ie. Astfel de chestiuni se pun din considerente practice ale politicii educa ionale , care întâmpină, aproape în fiecare ară întrebări privind măsurile de cuprindere în educa ie a popula iei, de asigurare a competitivită ii pe pia a calificărilor. Accesul la educa ie, egaliatea șanselor de studiu au fost op iuni dominante ale politicilor educa ionale. Recent, tema calită ii a devenit esen ială. În condi iile globalizării - în care competitivitatea pe pia ă a produselor este condi ionată nu de high volume, ci de high value, care încorporează inteligen a creativă - tema calită ii devine acută. Ne interesează să generăm prin sistemele de învă ământ, calificări adecvate nevoilor stabilite pe pia ă, calificări competitive, calificări apte să se adapteze la contexte variabile. Într-o ară în care mentalită ile sunt atipice, în care tradi iile sunt puternice, cum este România, s-a organizat reforma educa ională care cuprinde schimbarea managementului educa ional, informatizarea învă ământului, o nouă interac iune a învă ământului cu mediul înconjurător economic și administrativ. În România se practica un nou curriculum, anul de învă ământ este organizat pe semestre, evaluarea modernă a cunoștin elor a fost instalată, re eaua școlară și universitară a fost reorganizată, oportunită ile de studii în școli profesionale, licee, colegii universitare, și facultă i au fost lărgite substan ial, învă ământul în limbile minorită ilor s-a extins, educa ia celei de-a doua șanse, formarea profesională continuă, au devenit domenii distincte ale politicii educa ionale.
Învă ământul românesc între tradi ie și modernitate

107

interacţiunea obiectelor de studiu . capacităţile. (vezi predarea integrată deja cunoscută a disciplinei Limba şi literatura română).tinde spre realizarea obiectivelor de învăţare de ordin mai înalt (capacităţi metacognitive) . pentru a rezolva o problemă.corelarea rezultatelor învăţării cu situaţiile din viaţa cotidiană .organizarea. Educaţie europeană. integrarea înseamnă: .centrarea pe activităţi integrate de tipul proiectelor . programe de cercetare .integrarea la acest nivel vizează conţinuturile . intradisciplinare. de nivel superior. acestea rămânând independente însă în raport unele cu altele . . punerea în relaţie a disciplinelor şcolare. a studia o temă. valorile ce aparţin unor discipline şcolare distincte. aşa cum apar în context cotidian şi afectează vieţile 108 . pe probleme semnificative.înglobează toate nivelurile anterioare .permeabilitatea frontierelor interne.conduce spre emergenţa unor noi câmpuri de investigaţie.principiul organizator nu mai este focalizat pe conţinuturi (ca în situaţia multidisciplinarităţii) Transdisciplinaritate: .„procesul şi rezultatul procesului prin care elevul interpretează materia care îi este transmisă pornind de la experienţa de viaţă şi de la cunoştinţele pe care deja le-a însuşit”. competenţele. relevanţă practică La distincţia dintre cele 3 niveluri.relaţii între concepte din domenii diferite .intersectare a diferitelor arii disciplinare.limitare la datele unei singure discipline . adăugăm integrarea intradisciplinară (monodisciplinară). juxtapunere . a dezvolta deprinderi .stabilirea de relaţii de convergenţă între cunoştinţele. la nivel micro.centrare pe „viaţa reală”.transdisciplinare . Un curriculum integrat presupune „construcţia unui mediu curricular care va capacita cel mai bine elevii să relaţioneze cu sens experienţele lor şcolare între ele. .exemplu: conceptul „democraţie” poate fi investigat din perspectiva unor discipline ca Educaţia civică.obiectele de studiu contribuie. cu scopul de a evita izolarea lor tradiţională.proces educaţional organizat astfel încât să traverseze barierele obiectelor de studiu.punerea împreună a mai multor discipline. reflectând lumea reală. atitudinile.rezolvarea de „probleme” – cea mai importantă forţă motrice a integrării. 10 Hunedoara Învă area integrată “Cel mai puternic argument pentru integrarea curriculumului este chiar faptul că viaţa nu este împărţită pe discipline” (J.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Do iu Marcela Lumini a Școala Generală nr. Istorie Interdisciplinaritate: .multidisciplinare (pluri) Monodisciplinaritate (intradisciplinaritate): . funcţional. predarea şi învăţarea sunt văzute din perspectivă holistică. în funcţie de propriul specific. armonios. Integrare: acţiunea de a face să interrelaţioneze diverse elemente pentru a constitui un tot armonios. Din punct de vedere curricular.interdisciplinare . ignorarea limitelor stricte ale disciplinelor . care este interactivă. aparţinând aceluiaşi domeniu de studiu. Nivelurile integrării curriculare răspund la întrebarea „Cât de mult integrăm”? sau „Cât de profundă este integrarea?” Progresia în integrarea curriculumului decurge astfel: .o temă care aparţine unui domeniu este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline.centrată pe obiectele de studiu independente . cu cele din afara şcolii şi cu propriile nevoi şi interese”. Moffett) Învăţarea integrată nu se va confunda cu integrarea elevilor cu CES (educaţie incluzivă). la clarificarea temei investigate . Particularităţi ale învăţării integrate: . ca o primă treaptă a integrării. a aduce părţi separate într-un întreg unitar. între diverse teme ale aceleiaşi discipline Multidisciplinaritate (pluridisciplinaritate): .integrare la acest nivel: conjugarea unor conţinuturi interdependente ale învăţării. .

Viorica Pop. Bucureşti 2007 Marin Manolescu.ţintă: dezvoltarea personală integrală şi responsabilitatea socială a elevilor Bibliografie Lucian Ciolan. Învăţarea integrată – fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Editura Polirom 2008 Paloma Petrescu.întrebarea ce orientează demersul transdisciplinar este „Cum îi putem învăţa pe elevi să fie buni cetăţeni în viitor?” . Transdisciplinaritatea – o nouă abordare a situaţiilor de învăţare.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 oamenilor .competenţele şi conţinuturile se integrează în jurul unor probleme . Editura Didactică şi Pedagogică. Curriculum – teorie şi practică Învă area integrată 109 .

colăcei pe care stăpânii caselor îi dau copiilor care merg cu uratul. cu câte o pană de fazan. Ceata. la fiecare casă. dar şi dansatori în costume populare. la înălţimi ce merg până la 1200 m. Fetele nemăritate aşteaptă căluşarii „Căluşarii” sunt un alt obicei practicat de sătenii hunedoreni.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Dumitrescu Elisabeta Școala Generală nr. 8 Hunedoara Tradi ii și obiceiuri hunedorene Ori de unde ai veni. obiceiurile. care nu s-a asimilat cu metodele moderne. localnicii satului Lelese sărbătoresc cu mare fast Măsuratul Oilor. Acesta este un obicei prin care copiii mici se adună în cete şi merg pe la case după „pizărăi”. limba). după datina străbună. Darurile care se oferă de Crăciun copiilor sunt covrigi. Momentul în care animalul se află în agonie reprezintă „moartea” anului care a trecut şi sosirea noului an. urmată de „căprar” si de cele trei şiruri de dubaşi. oglinzi. dialog care în unele regiuni pare a fi un descânt. Jocul căluşarilor se deosebeşte de colindul cu duba prin faptul că accentul este pus pe dans însoţit de strigături specifice. colaci rotunzi ca soarele şi luna. Dubaşii Un alt obicei tradiţional hunedorean este cel al dubaşilor. locuitorii din Sălaşu de Sus se pregătesc să le întâmpine aşa cum se cuvine. Când pleacă la colindat. numit „Irozii”. Pădurenii din Lelese sunt crescători de oi. Dubaşii intră în fiecare curte în care sunt primiţi şi interpretează colindele cerute de gazdă. obicei ce are loc de sărbatoare. Măsurile tradiţionale speciale folosite sunt cupe şi linguri. Ciobanul şi celelalte personaje apar dintr-o dată extrem de îngrijorate de îmbolnăvirea animalului. La fel ca în alte locuri. Ceata de căluşari din Bretea Română a transformat această tradiţie în una specifică comunei. practicând agricultura montană în trepte. remarcându-se prin jocul lor. Tradiţia cerbului este prezentă în zona Sălaşului de Sus. În spatele acestora este muzica şi un om care poartă sacul pentru daruri. Naşterii Domnului. În această lume. "necorcită" de "civilizaţia televizorului”. Căluşarii trebuiau să 110 . mărgele. ca să ajungi în magnifica Ţară a Pădurenilor. strigând în cor câteva versuri: „Bună sara lui Ajun/ Da-i mai bună-a lui Crăciun/ Dă-mi şi mie-un pizărău/ Că-s pruncul lui Dumnezeu”. Dubaşii sunt aşteptaţi. Pe la începutul lunii mai. Irozii şi cerbul De-a lungul timpului. pe culmile munţilor Poiana Ruscăi. Sus. Căluşarii din Vâlcelele Bune şi Rele au participat la numeroase concursuri. Coarnele sunt împodobite cu diferite elemente decorative deosebite: beteală. conduse de un căprar. dar în care oamenii au foarte mare încredere. trecutul a rămas aproape neatins (casa. Ei pornesc să colinde în Ajunul Crăciunului. Dubaşii sunt organizaţi pe trei grupe. dar în timp numărul acestora s-a redus până la câteva sute. Unele obiceiuri practicate aici sunt diferite faţă de alte zone. flori. tradiţia căluşarilor este întâlnită în Sarmiszegetuza şi Râu de Mori. Masca de cerb se compune din cap. Oaspeţi de vază vin la Lelese să vadă acest stăvechi obicei. Ciobanul poartă un dialog cu cerbul. cu mult drag. îmbrăcaţi în port popular de iarnă şi. o imagine biblică transpusă în fiecare an de Irozi şi de cei Trei Crai de la Răsărit care vestesc Naşterea Domnului Iisus Hristos. În cursul dansului cerbului există un moment în care animalul cade la pamânt şi se îmbolnăveşte. În sat erau în perioada interbelică circa 6. Pizărăii sau colăceii dăruiţi copiilor Când se apropie Sărbătorile de Iarnă. făcută în condiţii extrem de grele. trebuie să urci pe coaste de dealuri abrupte şi prin păduri adânci.000 de oi. căruia toţi îi erau supuşi. Ţara Pădurenilor este una dintre cele mai conservatoare zone ale Ardealului. era condusă de un „vătaf” sau „stareţ”. De exemplu. formată din nouă sau 11 căluşari. portul. 2 Căldăraș Emil Școala Generală nr. mere şi nuci. Obiceiul are cea mai mare dezvoltare în zona Orăştiei. asemănător cu Capra din punct de vedere al costumului şi al dansului este „Cerbul”. Sarmiszegetuza şi alte comune hunedorene. Oamenii se ocupă şi astăzi cu lucrul la pădure şi creşterea vitelor. Măsuratul oilor este unul dintre cele mai importante şi frumoase obiceiuri din zonă. cu maxilar clampănitor şi un trup realizat dintr-o pătură sau un material colorat. La întrebarea ce se înţelege prin acest obicei al Irozilor. De asemenea. în faţă stă „capra” sau „turca”. Veche vatră de civilizaţie dacică. Nu doar localnicii sunt cei care participă la Măsuratul Oilor. Algoritmul de calcul folosit de crescătorii de oi este unul foarte vechi. sunt aşezate peste 30 de sate curate. Trofeul de cerb trebuie amplasat în partea superioară a capului pentru a scoate în evidenţă specificul acestui obicei. în anumite zone. Un alt obicei deosebit care predomină prin părţile hunedorene. Odată cu însănătoşirea animalului reapare veselia şi bucuria. în fiecare an. în Ajunul Crăciunului se „umblă cu pizărăii”. şi aici se practică umblatul cu Steaua prin sate. cu tradiţia bine păstrată. Cerbul este însoţit de personaje care interpretează rolul de ciobani sau de bătrâni şi babe. din moşi strămoşi. Obiceiul dubaşilor constă de fapt într-o ceată de tineri care umblă din casă în casă în Ajun de Crăciun. Văile Streiului şi Mureşului şi în Depresiunea Bradului. Pizărăii sunt colăcei făcuţi din făină de grâu. am înteles că este vorba despre o piesă de teatru interpretată de tineri ai satului. tradiţie păstrată în zonă de sute de ani. asa cum i se mai spune. locuitorii comunei Băiţa au păstrat un obicei extrem de interesant. Obiceiurile legate de viaţa oilor nu au fost însă lăsate să piară de către oamenii din Lelese.

” O populaţie. se arată drumul. / Să mă vezi sara ce cin. Deva. Un obicei rar este mersul cu crucea prin ţarină. 2004 Molodeţ Vasile. Vine şi preotul satului care stropeşte cu apă sfinţită. acest moment are loc în săptămâna Paştelui şi reprezintă ceea ce oamenii locului obişnuiesc să înfăptuiască. /Să-mi iau miruţul meu/ Să mi-l bag în sânul meu. 1998 Maria Basarab – Insemne ale unei vechi culturi hunedorene. Sfintele Paşte este marcat de “Alimali” pe valea Cernii. Practica este modificată în cazul în care la o casă locuieşte o tânară nemăritată. Clemente Constandin. urmat de textul critic. Monica Duşan.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 trăiască timp de o săptămână în cel mai sacru mod. oraşul pădurenilor. pă sate/ Să merg cu desagi-n spate.Irozii. li se dau foc şi se rostogolesc la vale. care respectă cu rigoare scenariul soliei daco-gete la Zamolxe./ Să-mi iau ce ştiu eu/ Să-mi iau cununa me/ să mă cunun eu cu el. Bibliografie Popescu Ovidiu. golitul apei la „ultoane”.” La Runcu Mare se cântă o colindă plină de sensibilitate. Se fac focuri pe deal. Nu are o dată fixă. La Cerbăl. Se formeaza o ceată de bărbaţi (feciori însoţiţi de fluieraşi şi cimpoieri). „alimali”. 2001 Popescu Ovidiu – Culori mitologice la Români. Editura Corvin. spre seară. se credea că intrarea în hora căluşarilor a tinerelor fete. De asemenea. Se invocă Dumnezeirea (divinitatea agrară) să apere grâul. / Să-mi iau eu ce ştiu eu. Deva. Aceste credinţe şi-au pierdut semnificaţia de-a lungul timpului. roţilor de car le sunt împletite spiţele cu paie. iar tinerii stigă “alimali”. se transmite mesajul.” În tradiţiile pădurenilor se prăznuiesc sărbători care amintesc de invocaţii ca „Ziua soarelui”. oraşul fierului./ În sat striin să nu mă dai/Să mă dai maică-n vecini. Cu desagii-nbăieraţi/ Şi cu ochii-nlăcrimaţi. se înconjoara ţarina. Să-mi iau inelul meu/Să mi-l bag pe degeţel. dar şi în alte sate pădureneşti sunt practicate obiceiurile de nuntă precreştine ca: stropitul mirilor cu apă pentru rod. căluşarii joacă doar hora./ Mă dedeş maică. ceata căluşarilor umblă de la o casă la alta. în „Corviniana” I 1995 Petru Baciu. fiind considerate de unii doar superstiţii. în Ardealul literar şi artistic . Căluşarii joacă şi cântă special pentru ea. Deva. Aşa sunt cele legate de înmormântare ca „Bocetul”. 2007 Lapteş Mircea. respectiv curăţenia sufletească şi morală a comunităţii. La Râu de Mori. grabeşte căsătoria. Grupuri de tineri strigă din deal în deal despre fapte responsabile ale bărbaţilor. să nu bată grindina. iar în finalul nunţii se cântă cântecul miresei ca la Dăbâca: „Destul maică te rugai. să crească curat. dar atunci când este secetă. Este în fond o purificare prin foc. Avem de-a face cu un soi de „Paparude”. Cu toate acestea. se cântă. Arad. Există credinţe ce vin până azi din substratul traco-daco-get care s-au transmis din generaţie în generaţie./ Dimineaţa ce prânzesc/Păstă zî cum mai trăiesc. se joacă brâul pădurenesc. Se face elogiul calităţilor. a producţiilor pe care le-a creat cu scopul stabilirii unei legături indisolubile între om şi suflet.Studii de etnografie şi folclor. aşa cum se practică la Hăşdău: „Tu mai frace drag /Seama să mi-ţi iei/ Pă care cale o iei/Pă care cale n-aince /Că-i un frăsinel/Cu frunza măruntă/ Cu umbra căruntă/ Maica Domnului/ Şi tu mi ce roagă/Să o iei la dreapta/Că Domnu ce-aşteaptă/Cu îngeri bălai/ Să ce ducă-n rai. Jocul căluşarilor are funcţii şi semnificaţii diferite ca vechime. Dacă în curtea în care colindă nu există o fată de măritat. De regulă se merge în Duminica Mare sau de Nedee (Poiana Răchiţelei). aşa cum se obişnuieşte la Ruda (Ghelari). 2001 Tradi ii și obieciuri hunedorene 111 . Şerban Popescu – Hunedoara. obiceiurile şi tradiţiile pădurenilor transmiţându-se din generaţie în generaţie. o fărâmă de adevăr a mai rămas. Unii spuneau că jucatul copiilor purtaţi în braţe în jocul căluşarilor alungă bolile. Colinda Miresii : „Grăi fata cătră maică:/ Dă-mi măicuţă cea cheiţă/ Să-mi descui eu cea lădiţă/ Să-mi iau ce ştiu eu. Tradiţional.Florile dalbe de măr.Studii de etnografie şi folclor. indiferent unde trăieşte nu poate supravieţui în afara spiritualităţii sale. Editura Realitatea. se adună la asfinţit de soare fecioare care cântă şi joacă un joc – roata fetelor.

referitoare la existenţa mărturiilor ce atestă trecutul nostru pe aceste meleaguri. excursiile. gândirii creatoare.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Elena Balogh Școala Generală ”Sigismund Todu a” Simeria Importan a activită ilor extrașcolare în procesul de învă ământ. un mod de a cerceta şi descoperi lucruri noi. pe baza perceperii directe a obiectelor şi fenomenelor studiate în condiţiile lor naturale sau a unor urme sau reproduceri ale acestora. drumeţiile. implicarea copiilor în acţiuni care să le păstreze viu interesul pentru cunoaştere le asigură o depăşire fără traumă a vârstei pline de incertitudini şi nesiguranţă. jucăriile complexe. în acest sens. participarea elevilor la săpăturile arheologilor. ele trebuie bine organizate. la cele mai noi tendinţe şi descoperiri tehnice şi tehnologice în toate domeniile cunoaşterii. El reţine 10% din ceea ce citeşte. fie prin îmbinarea activităţii intelectuale cu cea fizică. Metoda este activă atunci când elevii participă la elaborarea conceptelor sau noţiunilor fie prin activitate intelectuală. reprezentările se precizează mai temeinic. explică într-un mod total surprinzător şi fascinant toate fenomenele naturale şi sociale la care sunt martori. să-i facem să conştientizeze că fiecare din noi suntem o verigă din şirul necontenit al vieţii şi avem datoria de a transmite. să se conformeze şi să fixeze nişte percepte ". a făcut ca multor copii ai zilelor noastre să nu le mai fie de ajuns informaţiile primite la şcoală. Pentru elev metodele participativ-active utilizate constituie o cale mai eficientă de acces spre cunoaşterea adevărului istoric. iar corelaţia dintre trecut şi prezent apare mai limpede. sentimente şi comportamente. istoria patriei ocupă un rol important în formarea tinerei generaţii. înţelegerea şi receptarea valorilor istoriei. dau soluţii. excursiile etc. ci mai ales pentru a fi înţeleasă. expediţiile.O parte din ele le putem folosi şi în predarea . Vizitele şi excursiile cu caracter instructiv educativ sunt forme de activitate didactică organizate în afara clasei şi a şcolii. Acestea sunt metode care valorifică procesele de cunoaştere. pentru a se transforma într-o călăuză a tinerei generaţii. 90% din ceea ce spune făcând un lucru la care reflectă şi îl priveşte. curioşi. Consider că participarea directă a elevilor la astfel de lecţii. iar pe altele mai puţin sau deloc. 20% din ceea ce aude. la rândul nostru. elevul îşi lărgeşte cercul de cunoştiinţe. Cât de folositoare sunt. Ei sunt interesaţi de tot ceea ce îi înconjoară. Istoria nu trebuie studiată pentru a fi ştiută. nu numai cum să reproducă. Prin perceperea directă a vestigiilor istorice. le vor induce elevilor o mai bună înţelegere a istoriei patriei. Vizita și excursia cu caracter istoric Accesul nemijlocit la informaţie. cu urme ale trecutului istoric. Elevul învaţă mai bine dacă este angajat cu toată persoana sa într-o acţiune. îşi adâncesc. Metodele de învăţământ sunt eficiente în măsura în care contribuie la formarea spiritului critic la elevi. pun întrebări necontenit. ultima fiind un suport al primei. prin care elevii dobândesc cunoştinţe. aptitudinilor. vizitele. O bună organizare presupune parcurgerea următoarelor etape: pregătirea excursiei şi vizitei. atitudini. desfăşurarea acestora. elaborarea unor referate referitoare la istoria localităţii natale. consolidează şi sistematizează pe cele dobândite anterior. 80% din ceea ce spune. angajarea lor în adunarea izvoarelor istorice. Studiul istoriei în ciclul primar contribuie la educarea umanistă în general şi trezeşte sentimente de dragoste şi admiraţie faţă de trecutul de glorie al poporului român. În ansamblul disciplinelor şcolare. Este de datoria noastră. Desigur. să le formăm elevilor o imagine corectă a trecutului nostru pe aceste plaiuri. moştenirea înaintaşilor. a culturii şi comportamentelor umane. vizitarea expoziţiilor. cum să acţioneze. 30% din ceea ce vede. cum să decidă. de multe ori se amuză. alte ori nu au timp să se bucure şi să conştientizeze profunzimea şi preocuparea copiilor de a înţelege şi rezolva problemele lumii. Pentru ca vizitele şi excursiile să contribuie la realizarea obiectivelor predării-învăţării istoriei. Lumea în care trăim nu a fost aşa mereu cum o cunoaştem noi. Modalităţile de predare clasice ţin cu greu elevii în bancă în timpul orelor de curs.învăţarea istoriei. cu realizările poporului român de-a lungul istoriei precum şi în epoca contemporană. 112 . muzeelor. palpabile. trăită. fiecare obiect de învăţământ utilizează cu precădere anumite metode. Adulţii. Istoria patriei este un tezaur al învăţămintelor trecutului. a dascălilor. Jocurile inteligente. Astfel elevii capătă noi deprinderi intelectuale şi capacităşi cognitive. În predarea cunoştinţelor de istorie vizitele şi excursiile se organizează pentru a pune pe elevi în contact direct cu bogăţiile şi frumuseţile patriei. Metodele activ . înţelegerea şi receptarea valorilor istoriei."cum trebuie învăţat". O metodă este activă şi eficientă dacă îl "învaţă" pe elev "cum să facă. De aceea e nevoie de activităţile extraşcolare. păstrate în muzee.participative presupun inversarea raportului "ce trebuie învăţat" . sensibilizarea acestora cu informaţii şi dovezi directe. Sunt isteţi. 50-65% din ceea ce vede şi aude în acelaşi timp. exemplu pentru prezent şi prospectare asupra viitorului. atitudinilor exploratoare etc. Acestea sunt metode care valorifică procesele de cunoaştere. Prin intermediul acestora elevul este pus în ipostaza de căutător al cunoştinţelor istorice nu doar de consumator al acestora.

Piatra Roşie şi Sarmizegetusa . Costeşti şi în special vestita cetate şi capitală a dacilor de pe vremea lui Burebista şi Decebal . Didactica istoriei. pe care au construit-o şi au apărat-o dacii. pentru tot ceea ce s-a clădit. pe meleagurile transilvănene. în raport cu scopul. zidurile groase de apărare de peste 3 m. pentru toţi cei ce străbat aceste minunate meleaguri.. În această împrejurare şi în altele. de ce a fost construită cu ziduri atât de durabile. 1996 Dulamă. Încă din clasele primare. asemănătoare. va oferi elevilor prilejul de a cunoaşte localităţile: Orăştioara. trebuie să tragi bine cu urechea ca să o auzi şi trebuie un dram de iubire ca s-o înţelegi". De exemplu. trebuie să se explice elevilor că românii au un adevărat cult pentru eroi. despre daci. daco-romani şi viaţa lor. elevii se conving de existenţa unor obiceiuri statornice ce reflectă o existenţă în timp şi în spaţiu. avem posibilitatea să trezim în sufletele copiilor sentimente de mândrie. adâncirii şi consolidării cunoştinţelor elevilor sunt minunate prilejuri de concretizare a datelor din istoria patriei. "Fiecare loc are povestea lui dar. moştenirea urmaşilor. asupra locului ales. În felul acesta. Elevii au posibilitatea să contemple dispunerea localităţilor în terase. dascălii. Strategii didactice. . Obiectivele şi scopul excursiei vor fi comunicate elevilor din timp şi se vor stabili. despre conducători şi despre eroi. aşa se explică importanţa pe care marele istoric Nicolae Iorga o acordă acestei activităţi: "puneţi copiii în faţa monumentelor în care este încorporată istoria. momente ce conferă durabilitate cunoştinţelor de istorie şi dau elevilor posibilitatea să aprecieze valoarea şi efortul depus de străbunii noştri pentru a le făuri şi păstra. la rândul nostru. adăugându-i contraforturi. Observaţiile elevilor vor fi dirijate asupra poziţiei construcţiei. de-a lungul râului Grădiştea. obiectivele fiecărei excursii şi sarcinile de lucru pentru fiecare elev sau grupă de elevi. dar şi creaţie de o mare mândrie patriotică. a durat şi a reflectat continuitatea poporului. elevii au posibilitatea să cutreiere cu piciorul pe urmele cetăţilor de fortificaţie la Costeşti. M. Asemenea activităţi didactice reprezintă modalitatea prin care istoria se învaţă concret. IORGA Bibliografie Felezeu.. elevii vor înţelege de ce s-a ridicat cetatea aşa de sus (la 1200 m). asupra efortului şi scopului construirii acestei cetăţi .apărarea împotriva atacurilor din afară. lupta sa pentru dreptate şi libertate.N. Blidaru. ci un element de putere şi de iniţiativă în sufletul fiecăruia dintre ei". a tehnicii de lucru. noi. Bucureşti. În vederea asigurării eficienţei vizitei şi excursiei învăţătorul trebuie să stabilească. În cadrul acestei activităţi. Cluj.. o excursie organizată în judeţul Hunedoara. E.loc de o emoţionantă amintire. prin conversaţie sau expunere. Tot cu acest prilej se pot explica obiceiurile legete de viaţa de familie sau de activitatea productivă. G. Cetăţuia. C.. Ludeşti. Iaşi.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 prelucrarea datelor şi observaţiilor elevilor. din blocuri mari de piatră. Elevii rămân cu imaginea locurilor vizitate pentru toată viaţa. Bucium. 2000 Importan a activită ilor extrașcolare în procesul de învă ământ 113 . exemple concrete ce confirmă urmele puternicelor construcţii. Tainele ruinelor se explică elevilor cu ajutorul cunoştinţelor de arheologie: cetatea exista din vremea lui Burebista şi Deceneu. În felul acesta.cuibul de vulturi al lui Decebal. Asemanea activităţi organizate în scopul dobândirii. Toate ruinele din Munţii Orăştiei vorbesc despre strămoşii noştri.Sarmizegetusa . ce presupune întinderea acestei aşezări pe o lungime de peste 3 km. este astăzi un vestigiu care emană emoţionante amintiri istorice şi eroice. Traian a modernizat-o după pretenţiile romane. pe care trebuie să-i preţuim dar şi să le insuflăm dorinţa de a transmite. de respect. despre gradul de civilizaţie.. Decebal a întărit-o pentru a înfrunta atacurile romane. 2002 Tănase. Metodica predării istoriei în şcoală. cine a alcătuit planul de construcţie al cetăţii. legătura cu cele învăţate la lecţiile de istorie. şi în felul acesta istoria poporului nostru nu va mai fi o materie de învăţat pe de rost astăzi şi de uitat mâine. Cetatea Sarmizegetusa. de admiraţie faţă de înaintaşii noştri.

constă în punerea elevilor în diferite roluri sociale.este metoda bazată pe acţiunea fictivă şi foloseşte mijloace ale artei dramatice în abordarea diferitelor teme. rezolvări de probleme ilustrate. profesionale.constă în punerea elevilor în diferite roluri sociale. CD-uri audio ce conţin cântece pentru copii. Eduactoarea anunţă tema “Animale sălbatice” (copiii vor alege literele şi compun tema activităţii).Animale salbatice” 1. desen în Paint. * Experimentul . În gradiniţă folosim calculatorul la: fişe de lucru. jocuri matematice. urmăreşte obţinerea. intr-un timp scurt de la un grup mic a unui număr mare de idei. ”Piticot” Hunedoara Metodele activ-participative Metoda – cuvânt ce provine din grecescul „methodos” (metha spre. * Invăţarea prin dramatizare . sau 2 de grupă mică la o petală şi unul de grupă mare la altă petală. (pune copilul in situaţia de a gândi.asigură o mai buna colaborare între copil şi cadrul didactic (de multe ori feedback-ul sau evaluarea fiind realizate de calculator făra ajutorul cadrului didactic. odos – cale) este definită ca acea cale de urmat pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Daj Camelia Grădini a P. putem spune că se bazează pe stimularea atitudinii active. profesionale.de verificare * Demonstraţia . * Jocul de rol . către. poate fi utilizată în toate momentele lecţiei. * Brainstorming-ul (asaltul de idei) . * Observaţia .metoda care presupune comunicarea orală a cunoştinţelor. utilizată pentru confirmarea unor adevăruri teoretice. * Instruirea asistată de calculator .o metodă bazată pe acţiune. Copiii se împart în 8 grupe dacă este posibil.o metodă de comunicare orală presupune găsirea unei soluţii la o întrebare sau o situaţie problemă. Dacă ar trebui să explicăm caracterul activ – participativ al acestor metode. metoda desemnează o cale pe care educatorul o urmează pentru a ajuta copiii să găsească propria cale în vederea redescoperirii lumii înconjurătoare. vizionări de materiale ce promovează non-violenţa (desene animate).de clarificare şi aprofundare . * Conversaţia euristică . prezentări de imagini statice sau animate. 3. Interesul faţă de metodele activ – participative utilizate în activitatea instructiv – educativă din grădiniţe în ultimele decenii s –a situat pe o curbă ascendentă. mai nou. * Problematizarea . METODE ACTIV – PARTICIPATIVE * Expunerea . de a emite judecăţi şi de a lucra în cadrul grupului). informaţiile sunt adaptate în funcţie de motivaţia şi experienţa copiilor. a implicării proprii a copiilor. a activităţii din proprie iniţiativă.o metodă de explorare directă a realităţii ce presupune cunoaşterea unor obiecte. jocuri. * Exerciţiul . ALTE METODE INTERACTIVE DE GRUP Tehnica ”LOTUS” Activitate : Cunoaşterea mediului Tema .o metodă de exploarare indirectă a realităţii. constă în repetarea conştientă a unor acţiuni şi operaţii. Pe fiecare petală copiii vor aşeza câte un animal sălbatic.P..stimulează creativitatea. dacă nu câte unul de grupă mare şi unul de grupă mică. 2. * Lectura explicativă .îmbină comunicarea scrisă şi comunicarea orală şi urmareşte formarea unor deprinderi de înţelegere şi interpretare a unui text.de sistematizare a cunoştinţelor . 114 . fenomene sau procese.

*Animalele miros urât. *Iată ce am notat: *Grupul 1 *Oamenii aruncau cu pietre în animale. *Sunt foarte putine leagăne în parc. *Să respecte atenţionările de pe tăbliţe. iată câteva exemple: 1. sunt foarte slabe. am notat părerile copiilor împărţişi în 2 grupe. mediul unde trăieşte.” 115 . *Deşi nu e voie să li se dea mâncare prin gard unii oameni le aruncă mâncare. Educatoarea evaluează activitatea şi face completările şi corecturile de rigoare.“Toamna şi ce ne aduce ea” 2. O grupă a observat ceea ce era neplăcut la ZOO. Sunt prezentate rezultatele fiecărei echipe.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 4. denumirea adăpostului). *Să cureţe cuştile şi să dea de mâncare animalelor. Anotimpul toamna . *Sunt foarte puţine animale în gradina Zoologica. cealaltă grupă a observat comportamentul oamenilor şi copiilor în parc. Metodele activparticipative BRAINSTORMING În urma unei excursii în Parc. Copiii vor afla câte 8 caracteristici al animalului de pe petala lor (hrana. 5. *Animalele nu au copaci să stea la umbră. *Copiii săreau pe topogane. *Oamenii ar putea să planteze copaci care ar face umbră. Anotimpul iarna – „Ce ştim despre iarnă?. CIORCHINELE Realizat în activităţile de consolidare a cunoştinţelor. *Copiilor neascultători să li se atragă atenţia. în oraşul Hunedoara am vizitat atât parcul cat şi Grădina Zoologica. Iata ce am notat: *Grupul 1 *Cuştile animalelor sunt mici. *Celor care nu respectă curăţenia să li se dea amendă. *Copiii rupeau crengile copacilor. Ce masuri şi atitudini ar putea lua oamenii pentru a îndrepta lucrurile? *Să îngrijească animalele. *Băncile erau rupte. *Nu sunt deloc îngrijite. *Pe jos erau aruncate hârtii.

116 . Noi trebuie să devenim specialisti în a-i înţelege pe copii. învăţ. astfel încât ei îţi pot urma întru totul indrumările. a învăţa înseamnă să se mişte. trăsăturile de personalitate pe care i le-a dăruit Dumnezeu sunt libere să înflorească în caracteristicile mature ale dragostei. nu trebuie criticat şi respins cu desăvârşire.. indelungii răbdări. acesta poate dezvolta cu usurinţă în el trăsături negative şi. acceptat şi modelat. elevii vor şti coopera cu uşurinţă. Rezum ceea ce am spus mai sus într-un poem drag mie.. Dar o altă definiţie a . Când fac. iar elevii şi-o însuşesc fără să gândească logic cum s-a ajuns la acea informaţie (cauza-efect). dar nu sunt de acord cu programa şcolară extrem de încărcată şi cu modul de predare de tip informaţional. facerii de bine. La polul opus. iar activităţile de acest gen nu pot fi decât benefice. Dascălul modern recunoaşte realizările fiecărui copil în parte.Când aud. bucuriei. Dascălul modern va avea succes dacă înţelege nevoile copiilor.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Felea Nicoleta Școala Generală cu clasele I-IV Mihăileni Învă ământul românesc între tradi ie și modernitate Prin această lucrare aş dori să-mi dezvălui punctul de vedere făcând o comparaţie între învăţământul românesc tradiţional şi cel modern. să creeze. credincioşiei. cu etapele caracteristice fiecărui tip de lecţie. au nevoie de stimulare şi au nevoie să fie învăţaţi. o autoritate în domeniu'' . care printr-o serie de experimente. trebuie să fie şi o . Însă apreciez pentru această perioadă. păcii. a ajunge să-i înţeleagă. să se exprime şi să se joace.. rezultatul va fi amărăciune.'' Nu în ultimul rând. Dascălul modern trebuie să caute metodele cele mai potrivite de predare.. să exploreze. pentru copii. accentul pus în favoarea patriotismului. si impune reguli cu stricteţe. nu doar a copiilor excepţionali. adică în specialitatea sa. Copiii au nevoie să fie iubiţi. se spune despre un savant că este .'' .. intitulat Nu călcaţi panseluţele Maestrul Grădinar mi-a spus cândva : . pe lângă faptul că dascălul trebuie să fie un exemplu pentru elevii săi. Poate că au nevoie de puţină şlefuire. autoritate. De fapt toţi copiii sunt excepţionali pentru că sunt micile comori ale lui Dumnezeu pe pământ. experienţe.Ai grijă de ele până mă întorc! Vin indat'. este cineva care ţine frâul destul de stâns( are puterea în mână). Copiii trebuie să fie liberi să se implice în mod activ în procesul învăţării.. adică dascălul predă informaţia. atractive şi pe înţelesul copiilor. pentru că fiecare copil este diferit intr-un mod unic.Dar Doamne eu nu ştiu cum să am grijă de ele. Învătământul modern aduce în prim plan latura cognitivă a copilului. exerciţii extrage informaţia care vrem să o transmitem. foarte adesea. uit.. astfel şi să îi tratăm în aşa fel încât să le câştigăm respectul. să-i cunoască pe copii. istoriei. dar adevărata lor valoare a fost aşezată de Dumneyeu. au nevoie să fie liberi să trăiască cu experienţele vieţii. Ceilalţi privesc către acest tip de autoritate cu respect şi cu încredere. îmi aduc aminte. repreyintă o lucrare de o viaţă întragă. Prin aceste metode corect explicate se stimulează munca în grupuri. vede cauza care a provocat efectul şi are capacitatea să explice prin faptul că a înţeles fiecare etapă parcursă.. respins şi manipulat. Acesta este tipul de autoritate pe care trebuie să-l aibă dascălul modern.Lasă panseluţele să crească în grădina mea Apoi mi-a înmânat cazmaua şi a continuat: . autoritate. Un vechi proverb chinezesc spune: . Învăţământul românesc tradiţional. Când văd. De exemplu. Dascălul modern ajută elevii să-şi dezvolte deprinderile de exploratori şi le stimulează curiozitatea prin întrebări provocatoare. Majoritatea dintre noi considerăm că o . deoarece a produs la vremea respectivă multe valori. în opinia mea. autorităţii'' este aceea de.. specialist'' .. bunătăţii. considerate valori nu doar în România ci şi peste hotare.. Atunci când un copil este cu adevărat înţeles. Deci. dacă un copil se simte neînţeles. iar disciplina este eficientă dacă eşti serios şi sigur de ce spui. Pentru majoritatea dascălilor.. pentru ca aceştia să dobândească sau să consolideze cunoştinţele. conflict şi răyvrătire. Personal sunt de acord cu proiectarea lecţiilor. au nevoie să li se acorde încredere.

orice vrei!'' Dar grădinarul nu mă asculta.Nu uita unde eşti! Nu călca pe panseluţe. Ca mai apoi să răsară Inmugurit de primăvară. Nu-mi da panseluţe! Dă-mi altceva. umblă cu grijă Printre micuţii Mei. Încredinţeaya-mi o laleaStă îngropată în siguranţă sub iarbă. ca să găsească suport. să nu le zdrobeşti. Doamne. Şi picioare blânde.Bine. Lasă-le să se încălzească la lumina din sufletul tău din tine.. Dar spune. mi-am schimbat şi eu rugăciunea aşa: . Doamne. Pliveşte-le cu hotărâre şi bine.. vremea cea aspră şi rece. Deci. nici cârcei.Asta-i tot?'' . a-i cărei cârcei se agaţă şi ei de alţii. Voi avea grijă de panseluţe de acum. panseluţe? Ele nu au nici ghimpi.. Doamne. Încredinţează-mi o iederă.O . atât de fragile.'' .de ce pot. Aşa că.Udă-le cu dragoste. Pentru a-mi aduce la îndeplinire partea mea de lucru. dar foarte important: Cât de frumos vor înflori Şi cât de minunat Depinde de tineDecât de uşor le atingi Decât le îngrijeşti de bine.'' Învă ământul românesc între tradi ie și modernitate 117 .'' Amintindu-mi cuvintele Maestrului Grădinar.. Şi eu n-am mai avut niciodată pansele! Încredinţează-mi un trandafirGhimpii îl vor proteja De nepriceperea şi de stângăcia mea.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Sunt atât de firave.mi Tu cum.până trece Iarna cea grea. Am pornit înainte. Murmurând în şoaptă această rugă fierbinte: . nici bulb.'' Şi Dumnezeu mi-a spus: . Dar. Dă-mi cuvinte blânde. mâini blânde.Mai este un singur lucru.. Ca să nu calc peste panseluţele plăpânde.

procesul de învăţământ vine să provoace o schimbare în timp. constituie premisa unei vieţi colective reale. mai departe. al disciplinei. la un moment dat. Menirea procesului de invăţământ modern este să angajeze elevii în trăirea unor noi şi noi experienţe. care solicită efort de înţelegere şi memorizare. 2 Hunedoara Procesul de învă ământ ca rela ie predare-învă are În sensul ei profund. Spre deosebire de învăţământul traditional. generator de noi comportamente. care influentează modul în care elevii se raportează la învăţător şi la sarcina de învăţare ori la atmosfera din clasă. nivel înalt de exigenţe – exigenţe scăzute. si anume. învăţarea activ-participativă. de exemplu. la nivel individual şi de grup. Cadrele didactice eficiente şi-au elaborat întotdeauna propriile lor stiluri de predare.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Floricel Mihaela-Loredana Școala Primară Cărpiniș Floricel Oana-Maria Școala Generală nr. este instruire. pe distribuirea cunoştinţelor. în structura cunoştinţelor sau deprinderilor sale mentale ori motrice. aflate în posesia elevului. de analiză şi interpretare etc. şi anume: învăţarea este o . încât acestea să realizeze învăţare. în şcoala modernă procesul de învăţămant se ridica mult deasupra nivelului simplei cunoaşteri. Stilul de activitate didactică desemnează felul în care învăţătorul organizează şi conduce procesul de învăţământ. La fel stau lucrurile cu oricare alta lecţie sau activitate propusă elevilor. centrare pe conţinut – preocupare pentru dezvoltarea elevului. loc al unor ample şi profunde metamorfoze umane. pe cât posibil. apropiat (afectiv) – distant (faţă de elevi). cu adevarat. Modificarile comportamentului. care contribuie la dezvoltarea simţului datoriei.a. De altfel. centrat pe cunoaştere. care îndeamnă la reflecţii personale şi la trăiri emotive intense.schimbare în comportamentul individual. ignorând unele adevaruri clasice şi preluând teze adesea neînţelese. constructiv. Modernizarea învăţământului impune regândirea fundamentală a tehnologiei didactice. al răspunderii. permisiv – autoritar (în relaţiile cu elevii). formare şi educaţie în acelaşi timp.Nu modernizăm făcând apologia metodelor moderne şi respingând pe cele clasice. Însusi contextul psiho-social în care are loc învăţarea. se traduce. afectivemoţionale şi acţionale. nediferenţiat. al respectului reciproc. să incite la asociaţii de imagini şi idei. într-un act de învăţare. prescriptive (dirijare riguroasă) – independentă. în spaţiu şi în forma experienţelor de cunoaştere. al formării atitudinii şi comportamentului. 118 . cel care învaţă. participativă. cu multitudinea interrelatiilor ei umane. De exemplu. Cheia învăţării este deplină angajare a elevului în actul învăţării. adică producerea propriu-zisă a învăţării este condiţionată de experienţa nouă ce o trăieşte sau o dobândeşte. presupunând anumite abilităţi. organizate pedagogic. al prieteniei si colegialităţii. Acordarea importanţei cuvenite activităţii de învăţare a condus şi la reactualizarea unui mai vechi principiu al dialecticii. încărcate cu atâtea elemente emulative şi stimulative. Se porneşte de la o definiţie. care reuseşte să capteze interesul şi atenţia elevului.. simpla lectură a unei lecţii din manual nu inseamnă neaparat învăţarea ei. pe atât de actuală a învăţării. neadecvat. clasa de elevi. Procesul de învăţământ se prezintă ca un autentic act creator. pe cât de lapidară. angajantă. în accepţia învăţământului contemporan. îmbogăţirea şi diversificarea căilor şi a mijloacelor de activizare a acestora s.laborator viu”. simplei transmiteri şi asimilări de cunoştinţe. între educaţia veche şi educaţia noua este deschisă. deschidere spre inovaţie – înclinaţie spre rutină centrare pe angajarea elevului – substituirea învaţării cu predarea. Numai o lectura activă. Principala preocupare este acum de a face din funcţia cunoaşterii un element motor al dezvoltării gândirii. ceea ce conferă şcolii semnificaţia unui grandiose . ca. să determine o trecere de la o stare a minţii la o alta stare mentală etc. prin efort propriu cu mobilizarea la maximum a capacităţilor sale. În accepţia didacticii actuale procesul de învăţământ este nu numai informaţie. schimbări în comportamentul său. Lupta între şcoala clasică şi cea modernă. Diferitele stiluri se pot constitui în functie de câteva dominante sau aspecte constante care pot să caracterizeze conduita învăţătorilor. noţiunea de proces de învăţământ este legată de cea de transformare (schimbare sau modificare). În raport cu ceea ce este în esenţă învaţarea. este modern tot ceea ce-l pune pe elev în situaţia de a învaţa. îndemânări sau priceperi din partea acestuia. să pună în mişcare gândirea şi imaginaţia lui. încât acestea să devină capabile a genera. Aici îşi găsesc explicaţia o serie de teze pedagogice ca: studierea şi cunoaşterea elevilor. ca urmare a trăirii proprii”. în angajarea totală a elevului în trăirea experienţei date. al promovării dezvoltării personalitaţii elevului. aplicate trunchiat. este informaţie + gândire+ simţire + voinţă.tratarea diferenţiată a lor. Cercetările de până acum arată că succesul învăţării constă în trăirea deplină a acestei experienţe..

reinterpretarea şi restructurarea lor în lumina noilor experienţe (spirala instruirii). contemporane. Sunt considerate activ–participative toate acele metode care sunt capabile să mobilizeze energiile elevului. fără să lase elevilor timp şi loc de gândire. Procesul de învă ământ ca rela ie de predareînvă are Bibliografie: E. privite prin conţinutul lor. cum se exprima pedagogul V.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 revolutionară. noile cunoştinţe.şcolii active”. deci . mai ales prin faptul că toate aceste noi sisteme au ca prime şi esenţiale coordonate . Tot secretul noilor orientări metodologice. Numai că. Astfel de mobiluri. fondată în esenţă. pe ideea de efort fizic şi psihic. vol . de a explora şi a descoperi.implică elevii în învăţare mai mult decât o explicaţie. priceperi. metodologice în explorarea universului cunoaşterii. să prelucreze cunoştinţele. cercetare-dezvoltare. de a-i orienta activitatea didactică în aşa fel încât nimic. în cooperarea sa cu profesorul în dobândirea sistemului de cunoştinţe. spre deosebire de acest activism generat de cauze exterioare. aceea de a avansa prin organizarea şi reorganizarea progresiva a cunoştinţelor (ideilor. cum este concepută dirijarea. POPESCU. să-si concentreze atenţia. Noţiunile de programare. să-i câstige adeziunea logică şi afectivă faţă de cele nou-învaţate care-l îndeamnă să-şi pună în joc imaginaţia.II. sugerate din exterior. Preocuparea pentru promovarea unor metode activ-participative duce mai departe tradiţiile înaintate ale . Ea s-a pus in serviciul copiilor concreţi aşa cum sunt ei în sine. Învăţarea este un act personal şi cere participare personală. nu va face decât să stânjenească afirmarea spontaneităţii. până la identificarea lui cu sarcina de învăţare. . Ca să poată implica pe cel care învaţă. de a lega trup si suflet elevul de ceea ce face. semnifică. Didactica generala si teoria educatiei . Bunescu. creatorul propriei sale istorii. să lucreze independent. izvorâtă din interiorul elevului. memoria etc. a gândirii şi imaginaţiei. sa găsescă singur cunoştinţele pe care urmează să şi le însuşească. Ele sunt. Problema esenţială de care depinde producerea învăţării eficiente este problema implicării.. a angajării celui care învaţă în actul învăţării. Metodele moderne sunt direcţii noi. 1992 Învă ământul primar nr. crează satisfacţii şi împliniri. Depinde de felul cum este înteleasă şi utilizată o metodă sau alta. care sub aspect organizaţional se deosebeşte de sistemul clasic. ştiinţifice. să aprecieze. în primul rând. să-l facă să urmarească cu interes şi curiozitate lecţia. să cerceteze. Pedagogie. există o stransă legatură. crează activismul. deprinderi.învăţare în ritm propriu” şi în al doilea rând capatâ şi rol de metodă de lucru pentru asimilarea cunoştinţelor şi deprinderilor. prin urmare. prin revenirea la experienţele anterioare. R. algoritmizare. Ministerul Învă ământului și Știintei. metode care ajută elevul sa caute. o dirijare care incită la căutari. solicită elevul în procesul cunoaşterii. întelegerea. puterea de anticipare.etc. Totuşi gradul de activizare şi participare variază de la metodă la metodă. să formuleze întrebări. Ceea ce este definitoriu pentru metodele activ-participative este tocmai capacitatea acestora de stimulare a participarii active şi depline.. Editura Didactică și pedagogică. cum ar fi: curiozitatea intrinsecă de cunoaştere.învăţare pe măsură” şi . modelare. să ajungă la reconstruiri şi resistematizări de cunoştinţe. de a investiga şi a construi. de a inventa şi a crea apar din primii ani de viaţă şi şcoală trebuie să se bizuie pe ele. fizice şi psihice. descoperire. Între aceste două tipuri de metode. şcolii active. 1997 L. dorinţa de a observa şi a explica.. VLASCEANU. acestea sunt. sistemul de învăţământ.A. care se particularizează prin relaţiile cu totul schimbate între profesor şi elev. individuale şi colective a elevilor în procesul învăţării. într-un fel sau altul fiecare metodă oferă nenumărate posibilităţi de angajare a celor care învaţă. Aceste noi direcţii corespund principiilor educaţiei noi. a creativităţii. în primul rând este vorba de un sistem. Acestea le înnobilează conţinutul. să nu i se pară de-a gata şi să fie dirijat să cucerească cultura generală şi tehnico-profesională prin efort propriu. Acestea valorifică o tendinţă naturală a gândirii . În felul acesta elevul devine copartaş la proiectarea propriei sale formaţii – propriei sale personalităţi. care sugerează are alte urmări. didactica actuală pune accentul pe mobilurile interioare. Lectura independentă. Deci. problematizare. O îndrumare. o expunere ori o demonstraţie. de-a gata.2 /1994 119 . pas cu pas. metodele activ-participative pun accentul pe procesele de cunoaştere (învăţare) şi nu pe produsele cunoaşterii. procedee metodice sau sisteme tehnologice constă în capacitatea învaţătorului şi profesorului de a face din elev un colaborator activ în procesul asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor cerute de programa de învaţământ. să afle singur soluţii la probleme. pe cat posibil. înlătură verbalismul. tradiţionale şi moderne. Criteriile metodologice noi se materializează în conţinutul şi tehnologia metodelor clasice. care impune. tradiţionale. devine în mare masură. dialogul euristic. cum se îmbină elementele de dirijare a învăţării cu cele de muncă independentă. învăţarea prin explorare şi descoperire. metode care îl învaţă pe elev să înveţe. pe activitatea din proprie initiativă.. discuţiile colective etc. Desigur. ci nu cum se simt prezentaţi de ideologiile doctrinarilor. adus din împletirea strânsă a gândirii şi acţiunii activităţii intelectuale şi experienţei practice. în schimb. pe atitudinea activă..

indiferent de vârstă.educa ie transpersonală''sus inută pe calită ile informate ale emisferei drepte .o explozie demografică. prioritatea centrală trebuind să fie asigurarea unei educa ii de bază.coopereze în rezolvarea sarcinilor de lucru. Se urmărește eliminarea inegalită ilor școlare.să le schimbe cu al ii(prin lucrul în echipă.învă area centrată pe elev'' urmărește ca acesta să-și formeze opinii.având formate judecă i pentru responsabilită ile vie ii.astăzi se urmărește tot mai mult o ambian ă între învă ământul .de a căuta sensuri.școala activă'' anun au dorin a de inovare a învă ământului și îndeosebi a metodelor și rela iilor profesor –elev.etc. Aceste transformări au determinat în mare parte și restructurarea învă ământului școlar românesc. însă predarea în echipă este benefică întregului proces educativ.. să argumenteze . Dacă în sistemul tradi ional activitatea elevului era una moderată(acesta asculta explica ia profesorului. c) tehnica .excludere socială.cunoașterea mediului.așa numita .de a sonda profunzimi.pe tradi ional . școlii. b) crearea de module specifice în cadrul disciplinelor tradi ionale(module având caracter interdisciplinar. interdisciplinare..curriculum-ului la decizia școlii''.pur și simplu.de a pune întrebări prohibite .educa ia nouă'' sau .culturale și economice din societate. Așa cum am mai precizat și rolul cadrului didactic este văzut dintr-o altă direc ie.învă area trebuind să fie continuă și eficientă.de a deveni tot mai mult agen i ai propriei formări. Dragomir” Ilia Învă ământul românesc între tradi ie și modernitate Oriunde ne îndreptăm pașii adesea auzim vorbindu-se despre ritmul tot mai alert care a pus stăpânire pe tot ceea ce inteprindem .interna ionale.centrat pe elev''.cât și a rela iilor din exterior. Astăzi majoritatea strategiilor pun accentul pe copil. De exemplu în manualul de limba și literatura română.aproche infusionnelle''(presupune infuzarea de mesaje ce in de noile con inuturi în cadrul disciplinelor clasice). accepta ideile altuia. Se știe că învă ământul tradi ional se opune tendin ei holistice(ra iune. ca principal agent educativ.astăzi .să formuleze întrebări și să colaboreze .educa ia civică. Disciplinele acum nu mai constitue punctul de focalizare al formării.Poate că această modalitate contribuie la dorin a de cooperare dintre cadrele didactice.. Datorită sfidărilor tot mai numeroase ale spa iului socio-contemporan(evolu ie rapidă a cunoașterii și tehnologiei. Accentul este pus pe învă area inovatoare. Dificultatea constă în alcătuirea orarelor.el nu mai este văzut ca fiind 120 .de nevoile acestora.asigurăndu-se transferul de la prioritatea con inuturilor la prioritatea abilită ilor..noile educa ii fiind purtătoare de noi obiective și mesaje. Dacă până acum învă ământul era centrat pe materie.nemaiputându-se accentuata problematică a interdisciplinarită ii. Ana.dar și prospectiv reclamă necesitatea ca educa ia să răspundă necontenit unor exigen e a realită ii na ionale ..fiind necesar aportul mai multor profesori.de dorin ele lor prin introducerea op ionalelor în cadrul .abordări holistice ci și un învă ământ supus schimbării.Edit.se manifesta individualist) . de a problematiza.cât și interna ionale.caracterul ei istoric.pe grupe. voin ă). Modalită ile cele mai frecvente se pot sintetiza în a) introducerea de noi discipline centrate pe un anumit tip de educa ie(dificultatea constă în supraîncărcarea programelor de înv.Ilia Anucu a Mirela-Simona Liceul Teoretic ”S.o poli ă școlară a varietă ii alternativelor și a stimulării op iunilor astfel ca între interesele beneficiarilor sistemului și ofertele școlii să se stabilească coresponden e care să ofere șanse optime de dezvoltare. Permanentizarea învă ării este asociată cu diversitatea institu iilor învă ării care să fie accesibile tuturor.de a se abate de la autoritatea . Așadar.centrat pe materie'' și învă ământul .pentru clasa a II-a s-a avut în vedere această interdisciplinaritate-rela ionând cunoștin ele de limba și literatura română cu educa ia plastică.sentiment.cu capacitatea de a răspunde adecvat diverselor provocări ale societă ii. Datorită noului curriculum s-au găsit modalită i de a introduce noi discipline..încât elevii să nu fie priva i de cunoașterea lumii în care trăiesc sau . ci modalită i sau situa ii de învă are-fiind privite ca abordări transdisciplinare. și în pregătirea profesorilor capabili de a preda disciplina respectivă). De la începutul secolului trecut .. Dimensiune socială a educa iei. îi revine rolul de a înarma tinerii cu sim critic.pe transformările sociale.etc) se caută cât mai multe disponibilită i de adaptare și integrare a eficientei actului educativ.idei. Valul schimbărilor și al noută ilor a făcut necesare nu numai strategii globale ..o educa ie elementară pentru to i elevii.dialogul elev-cadru didactic fiind esen ial în reușita acestui act educativ.dar și dintre elev și profesor .șomaj.are meritul de a încuraja copilul în a deveni autonom. Problema care se pune astăzi este aceea de a spori eficien a învă ământului.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Floroiu Flavia-Gabriela Școala Primară Sârbi .reproduce explica iile enun ate de acesta ..educa ie muzicală.pe perechi).de a ști să-și organizeze singuri cunoașterea .programei analitice''.

Func ia principală a evaluării moderne este aceea de a da încredere .cu ajutorul probelor de evaluare criterială –măsurându-se și apreciindu-se capacită ile elevului (Ce poate să facă?)și nu aprecierea și măsurarea cunoștin elor elevilor ( Ce știe? ).rolul său fiind de a ajuta elevii să în eleagă și să explice anumite lucruri.totuși organizând și dirijând învă area.datorită reformei sunt sprijinite și acele alternative pedagogice de învă are. Școala inclusivă este cea care astăzi pune accentul pe elev . fortifica.nu-și impune doar punctul său de vedere ci acceptă și stimulează exprimarea din punct de vedere diferit în legătură cu o problemă. Metodele alternative și moderne au rolul de a implica elevul și de a-l face să conștientizeze progresul său. Făcând o analiză a celor spuse până acum .a întări . Învă ământul românesc între tradi ie și modernitate 121 . ajuta elevul în procesul de învă are.dar și pe informa ii. Se consideră partener în învă are.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 singurul expert într-o problemă. Acum obiectul evaluărilor îl reprezintă cogni ia celui care înva ă.preferându-se evaluările formative.practicată în învă area .centrată pe materie''..care pun accentul pe copil cu problemele și interesele sale. O importan ă deosebită în învă ământul românesc de astăzi o au și evaluările.putem afirma că astăzi .

limbă şi literatură română. Ghid metodic pentru cadrele didactice din învăţământul 122 . de a descoperi conţinuturi şi forme ale realităţii. Manda: Creează-ţi mediul! Ghidul metodologic pentru personalul didactic . descoperind mereu lucruri noi. originalitatea şi gustul estetic. Constanţa . 2000 Carmen. 2008 Iacob. Deva. Editura AS'S. dar nu întotdeauna calculatorul iubeşte copiii. Cristea. Rodica. haideţi să ne jucăm cu cei mici rezolvând jocuri educaţionale. Adelina: Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului. Lecţiile urmăresc să îi sprijine pe cei mici în dezvoltarea de noi abilităţi pentru a se adapta cu succes cerinţelor societăţii moderne şi pentru a dobândi competenţele necesare în secolul XXI. vulgaritate. Opţionalul Aventura cunoaşterii îşi propune să transforme calculatorul tuturor elevilor într-o fereastră spre lumea fascinantă a ştiinţei. Exerciţiile de matematică propun elevilor o minunată aventură: aceea de a călători în spaţiul gândirii şi al imaginaţiei. Fiecare lecţie poate fi transformată într-o poveste captivantă şi plină de învăţăminte. Acest opţional îşi propune să pregătească marile performanţe ale celor mici. Bucureşti. Mirela: Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. Manuela. animaţiile. 2005 Avasâncei. cu o imaginaţie debordantă. Lecţiile. Nivelul informaţional al copilului creşte. de a le asocia unele cu altele. Pintilie. iar scopul. Editura Eficient. fiind prezentat sub forma unor povestiri multimedia populate de personaje aparte ce beneficiază de o grafică plină de culoare. Elevii pot obţine răspunsuri multor întrebări care îi preocupă la această vârstă. Cornelia: Activităţi opţionale pentru învăţământul preşcolar şi primar. Doina: Exemple de bună practică. 1999 Giurgea. Iar marele premiu îl reprezintă tocmai rezultatele şcolare mai bune obţinute. Prin exerciţiu. s-ar putea să confunde treptat eroismul cu violenţa şi virtutea cu agresivitatea. Editura Aramis. Aurelia. prin joc. prin trecutul istoric. Învăţarea poate fi o activitate plăcută şi distractivă. Constanţa. Zoe. Butnariu. cu încredere şi va avea numai de câştigat! Deci. să accepte competiţia. ceea ce le permite copiilor să-şi extindă astfel aria cunoaşterii. căutători însetaţi de cunoaştere. Curiozitatea copiilor este stimulată prin intermediul tematicii propuse. ştiinţe. Mihai. Ştefan. elevul. elevii deprind pe rând secretele fiecărei discipline. Ion: Natura – prietena mea. Editor Fundaţia CONCEPT. imaginaţia. Editura Astra. 2008 Cuciinic. se îmbunătăţeşte. Iaşi. Bucureşti. fiind călăuza lor în drumeţii virtuale. poate fi atins. Cazan. pentru a descoperi secretul numerelor şi pentru a rezolva probleme. stimulându-se astfel potenţialul creativ. Doina : Discipline opţionale. antrenându-i în aventura cunoaşterii. Elevul intră în această aventură a cunoaşterii cu pasiune. iar elevii să se bucure de plăcerea de a învăţa. Bucureşti. elevul ajunge să descopere cât de prietenoase sunt toate şi cât este de sublim sentimentul cunoaşterii lumii în care trăieşti. Conţinutul interactiv şi prietenos se bazează pe standarde educaţionale universale. Prin lectură elevii sunt conduşi să-şi formeze capacitatea de a surprinde. Iulian: Programe şcolare pentru învăţământul primar – discipline opţionale. încât micul nostru prieten. aplicaţiile şi joculeţele educative îl conduc pe elev în aventura cunoaşterii.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Fren Zina Colegiul Na ional Sportiv ”Cetate” Deva Aventura cunoașterii Prea binecunoscut a devenit faptul că trăim într-o eră în care aşteptările societăţii sunt din ce în ce mai mari. EX PONTO. Se foloseşte jocul pentru a-i determina să le placă ceea ce fac. Bucureşti. printre cifre şi litere. După o plimbare virtuală printre plantele şi animalele Terrei. Clasicele lucrări de control şi teme au dispărut. Ivănuş. Moţ. iraţionalitate sau agresivitate. Aproape toţi copiii iubesc calculatorul. acela de a stimula interesul pentru cunoaştere. D&G Editur. 2004 Constandache. pretutindeni pe Pământ şi în afara lui. exprimate într-o multitudine de modalităţi de expresie. totul adaptat nivelului lor de înţelegere. Dorinţa elevilor de a experimenta le poate influenţa creativitatea. acestea fiind înlocuite de momente interactive în care eroii evaluează cunoştinţele elevilor. aducându-i bucuria descoperirii. Inventivitatea le este pusă la încercare. Nu scapă acestui proces nici învăţământul şi nevoia stringentă de a găsi acele instrumente prin care acestea să se ridice la nivelul noii generaţii de elevi plini de idei. cu perseverenţă. Bibliografie: Ana. trecând prin aventuri şi folosind noţiuni de matematică. 2002 Giurgea. Neculai. iar progresul tehnologic impune linia directoare a activităţilor zilnice. foarte des el transformânduse într-o fereastră cu vedere spre violenţă.

Editura EDU. 2007 * * * EDU Ştiinţe ale naturii (auxiliar III – IV) . Pârâială. Tg.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 primar. Vodă. Mureş. Editura EDU. Bucureşti. 2007 Aventura cunoașterii 123 . Cercetării şi Tineretului. Viorel. Bucureşti. Mureş. Tg. Tg. 2000 Vodă. Mureş. Romiţă: Managementul clasei de elevi. Viorica: Discipline opţionale la clasele I-IV . Ministerul Educaţiei. Dumitru.(CD şi auxiliar elaborat prin metode interactive). Editura EDU. Editura Aramis. Tg. Ştefan: Din tainele naturii şi ale lumii înconjurătoare. 2007 Iucu. Polirom. Claudiu. 2002 * * * EDU Limba română (III – IV) – (CD şi auxiliar elaborat prin metode interactive).modele orientative. Editura EDU. 2007 * * * EDU Literatura română (III – IV) – (CD şi auxiliar elaborat prin metode interactive). Editura Polirom. 2007 * * * EDU Matematică distractivă (III – IV) – (CD şi auxiliar elaborat prin metode interactive). Petreoaia. 2006 Pârâială. Mureş.

limba şi legile ei dezvoltă cugetarea” şi de la Blaga că . despre dispariţia primăverii. Atât rebusurile cât şi testele îi mobilizează pe elevi să-şi restructureze cunoştinţele dobândite pe căi atât de plăcute şi variate despre cele patru anotimpuri. că proza îmbogăţeşte spiritul.probă prin care. La fel se procedează şi pentru anotimpul vara. personaje din basme. contribuie la selectarea adevăratelor talente prin exersarea artei interpretative. ci şi frumosul din literatură şi artă. Textele despre anotimpuri au fost selectate cu grijă.respiraţia începe de la părinte. Am înţeles că menirea dascălului.. poeziile specifice anotimpului. Anotimpurile. îl face pe om să zboare”..problema” animalelor şi a păsărilor . alegerea expresiilor potrivite unui anume anotimp. cu rubrica Ştiaţi că…. închizând .anotimp”. într-o lume în care lectura se face superficial. Vreme trece.teste”. atât în activitatea de abordare a conţinuturilor obligatorii din programa şcolară. ghicitorile fiind precedate de . Lucrarea este un auxiliar util în procesul de învăţământ. dar făcându-le accesibile elevilor prin caracterul practic al acestora: . vremea. cunoştinţe ştiinţifice. în sensul că reia .vechi” ale lunilor. cu un original acrostih.. cât şi în desfăşurarea unor opţionale. modificările suportate de un pom (la alegere) . mai fiabilă. Chiar dacă antologia încorporează texte menite să contribuie la educaţia estetică a şcolarilor mici.. povestirea vieţii în numele unei frunze. îi pregătesc pentru prezentarea în faţa publicului. Unul dintre aceste rebusuri se bazează pe ghicitori. Unele au cerinţe simple: enumeră…. pentru ca..dascălii au o fizionomie a lor […].. prezicerea a două activităţi agricole pentru fiecare anotimp.. caracterizarea originală a fiecărui anotimp.. ci şi spiritul creator. Am intervenit cu propriile-mi idei şi gânduri despre cele patru anotimpuri.. am înţeles că poezia dă noi sensuri şi puteri de expresie cuvintelor. Anotimpul primăvara este prezentat cu toate caracteristicile. ca . cu Dialog între trei frunze. creând o lume paralelă. Capitolul dedicat iernii păstrează aceeaşi schemă ca anotimpul primăvara. Este 124 . se derulează cu poezii autodefinitorii. îmbinând epicul cu liricul. momentul. un instrument care vine în sprijinul cadrelor didactice. păstrând fiorul liric. Pentru a permanetiza . Conţinutul scenetelor este accesibil elevilor de vârstă şcolară mică.Toamna se culeg roadele”. . Testele. se pot examina unele aptitudini…” (cf. aceasta se bazează pe un serios suport ştiinţific asigurat de bibliografia atent selectată. la fel. […] drumul în viaţă începe de la învăţător. imită….limba cea de toate zilele este o unealtă şi o formă a spiritului”. formularea unor întrebări pentru răspunsurile date. Dicţionar de neologisme. Lucrarea intitulată simbolic Timp şi anotimp... fragmente din titluri de poezii sau proverbe. Timp şi anotimp.. precum: dialog cu anotimpul preferat..Timp” pentru că textele încorporează clipa.. Scenetele (Carnavalul anotimpurilor.rebusuri” şi . prezintă pe scurt… Alte teste cer formularea unor propoziţii cu expresii definitorii pentru anotimpuri..din primăvară până-n toamnă” etc. cu povestea Aventurile unei frunze de toamnă. literatura populară cu cea cultă. p. alături de Legenda anotimpurilor coexistă Anotimpurile buclucaşe de Sânziana Popescu şi Ghicitori despre anotimpuri.expresii artistice care se pot folosi în compuneri”.expresii frumoase” să continue cu poezii şi ghicitori despre toamnă. lunile toamnei să se autodefinească. 1078) valorifică integral cunoştinţele dobândite în urma lecturii antologiei. în psihologia experimentală. pentru ca apoi să fie caracterizate lunile acestuia. numele unor autori. învăţătorul. volumul se încheie. gândirea. Cunoscând de la Eminescu faptul că . . a unei rândunici etc. dar le valorifică acestora potenţele educative şi estetice în .care rămân la noi iarna”. recunoscând anotimpul. nu numai că antologhează texte literare accesibile vârstei şcolare mici.. completarea spaţiilor libere.timpul” în contextul anotimpurilor.gimnazişti”. realizarea unor . stimulând şi gândirea creatoare. cu referire la: numele .. întrucât lirica este structurată şi din punct de vedere al … sezonului surprins liric.. stabilirea unor titluri potrivite pentru texte date. atunci pregătirea minuţioasă şi responsabilă pentru formarea acestora trebuie să-i caracterizeze. mai preţioasă materie primă a omenirii: copiii”. pregătindu-i temeinic pentru etapa de . este de a-i educa pe copii să guste nu numai frumosul din natură. fiindcă dacă .. Astfel. noţiuni de morfologie şi sintaxă. Cele patru anotimpuri) cultivă elevilor gustul pentru teatru. după poezia cu titlu eminescian. iar după .corespondenţe” (acţiuni – anotimp).. dar şi . În rebusuri sunt incluse şi elemente noi.. o fizionomie constituită prin contactul zilnic cu cea mai fragilă.Vara aduce vacanţa mare…”.corola de minuni a lumii”. vreme vine … . să se dea informaţii despre animale şi păsări.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Fren Zina Colegiul Na ional Sportiv ”Cetate” Deva Timp și anotimp. Toarce vremea…. după o frază lirică. stimulând nu numai memoria elevilor. O importanţă deosebită prezintă testele prin care se stimulează imaginaţia elevilor. El. Antologie Dacă . Capitolul dedicat toamnei.

Timp și anotimp. fiind un ajutor suplimentar în îmbogăţirea activităţilor didactice. (cod ISBN: 978-973-855-61-5). care arată celor implicaţi în educaţie modul în care pot transforma rutina didactică într-o poveste pasionantă. Antologie 125 . cartea poate fi folosită cu succes în cultivarea dragostei pentru frumos.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 un ghid practic. oferind o abordare interdisciplinară a unei teme cu multiple valenţe instructiv-educative. în 31 iulie 2009. Apărută la editura CETATE DEVA.

descoperă căile de rezolvare. o atitudine şi un stil de gândire creator. spre neexplorat . caracterizat prin atmosfera permisivă de înţelegere. favorizând dezvoltarea intelectuală a copiilor şi cultivând interesul lor pentru ştiinţă. descoperirea de relaţii cauzale). În mod treptat elevii se vor desprinde de contactul cu realitatea obiectivă şi vor putea studia figurile fără ca ele să fie legate nemijlocit de exemplele concrete. prin solicitările adresate elevilor. prin aportul ei la dezvoltarea facultăţilor mintale şi prin evidente valenţe formative. Ţinând seama de caracterul concret al gândirii elevilor din clasele II-IV. Cultivarea creativităţii la elevi sau învăţarea de tip creator impune anumite premise ce pot fi considerate drept cerinţe specifice. În plus. Atitudinea creatoare este favorizată de mediul şcolar. Roşca. poate antrena gândirea convergentă. dintre care menţionăm următoarele: -orientarea şi incitarea elevilor spre nou. a responsabilităţii faţă de acţiunile proprii. -asigurarea unui climat optim pentru manifestarea spontană a elevilor. poate incita gândirea elevilor la diferite operaţii (deducţie. exersând-o în direcţia cultivării creativităţii. Prin introducerea elementelor limbajului matematic modern în noile programe şi manuale şcolare. în acest sens. încurajarea efortului creativ al elevilor încă de la primele lor manifestări . Totodată are loc în mod evident şi o accentuare a unor trăsături psihice pozitive legate de sfera voinţei. divergentă sau gândirea probabilistică. să facă măsurători. determină la aceştia însuşirea ulterioară a cunoştinţelor de geometrie şi aplicarea acestora. la rafinarea operaţiilor de sinteză şi analiză vizând legăturile dintre proprietăţile figurilor. Se lasă copilului mai multă libertate de alegere a tehnicilor şi strategiilor de calcul. Activitatea de observare şi cercetare experimentală a realităţii desfăşurate de învăţător cu elevii în vederea descoperirii propoziţiilor geometriei. încurajare. Acestea sunt de fapt dezideratele esenţiale ale educării gândirii creatoare la elevi. de prelucrare şi integrare a acestora în sisteme şi structuri noi şi de aplicare a lor practică. prin întrebări. în stăpânirea limbajului ştiinţelor care după majoritatea estimărilor actuale. căutărilor independente de soluţii. etc. să grupeze şi să ierarhizeze ideile. Teoriile moderne ale învăţării tind să demonstreze că accentual de instruire trebuie să cadă pe elaborarea instrumentelor de învăţare. comparaţie. Un process de învăţare modern se cere astfel organizat încât să-i ajute pe elevi să prezinte cunoştinţele într-o formă personală. să rezolve probleme. fără frica de a greşi. -învăţătorul să insufle elevilor prin stilul său de gândire. îşi va mări şansele de a reţine ceea ce a văzut şi a auzit”-spunea Skiner. menite să-i permită orientarea adecvată în lumea valorilor ştiinţifice şi logico-matematice. pentru a asigura o motivare temeinică a învăţării acestei discipline. Aşadar se impune să nu rămânem numai la observare. Cu alte cuvinte. că învăţătorul. Ea are o contribuţie valoroasă la formarea spiritului de observaţie. va fi matematizat şi informatizat. inducţie. independent . faţă de muncă. Şcoala trebuie să-l pună pe elev în situaţia de a poseda cât mai devreme mijloacele proprii de însuşire a cunoştinţelor. ci să introducem progresiv observaţiile. să fie înarmat cu algoritmi şi scheme logico-matematice. 126 . astfel încât să se deschidă calea spre raţionament specific geometriei moderne. crearea unei atmosfere permisive de explorare independentă . o rezolvă într-un mod personal. omul trebuie să posede cunoştinţe de matematică. se realizează apropierea învăţământului primar de ştiinţa contemporană şi de noile sale aplicaţii. -asigurarea încrederii în sine. observaţia simplă cu care elevii sunt deprinşi încă de la grădiniţă şi din clasele I-II trebuie transformată într-o observaţie critică. sporind profunzimea şi accesibilitatea cunoştinţelor. însuşi specificul lecţiilor de geometrie angajează elevii într-o activitate intensă în care li se cere să construiască şi să folosească instrumente de geometrie. precum şi formarea conduitei rezolutive vizând construcţia unor noi căi de rezolvare a problemelor sau de verificare a adevărurilor matematice. Copilul de vârstă şcolară mică adoptă o atitudine şcolară creatoare atunci când pus în faţa unei probleme îi restructurează datele. Geometria are pentru copiii din învăţământul primar şi un pronunţat caracter educativ. calcule. dezvoltând gustul pentru ordine şi frumos. de interes şi emulaţie. “Creativitatea presupune atitudinea creativă în faţa dificultăţilor”-spune A. Todu a” Deva Stimularea creativită ii elevilor prin orele de geometrie la ciclul primar În orice domeniu ar activa. Este suficient să menţionăm.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Furdean Lumini a Liceul de Muzică și Arte Plastice ”S. de a primi sancţiuni. orientate progresiv spre redescoperirea relaţiilor. “A-l instrui pe elev cum să studieze înseamnă a-l învăţa tehnici pe care el le va aplica în mod autonom şi datorită cărora. să caute soluţii originale. în mod creator. descoperirea proprietăţilor se va realiza cel mai uşor prin observarea unor exemple tipice. liber. să utilizeze corect “planul” foii de hârtie. Tendinţele actuale consacră o atenţie specială dezvoltării gândirii matematice a elevilor. pentru a tenta elevii la o învăţare participativă printr-un efort personal. Repetarea mecanică a regulilor trebuie să cedeze locul explorării de către elevi a ariei de aplicare a acestor reguli.

A. De exemplu dreptunghiul se studiază înainte de paralelogram. De exemplu în fixarea cunoştinţelor referitoare la figurile geometrice pentru a exersa mai mult gândirea creatoare şi imaginaţia elevilor se poate da să găsească pe un desen figuri geometrice învăţate.. Comenius ca “regula de aur” a didacticii şi care exprima cerinţa ca însuşirea cunoştinţelor de către elevi să se bazeze pe contactul nemijlocit cu obiectele. Între aceştia modul în care învăţătorul ştie să-i dirijeze. În multe cazuri nici nu se poate da o definiţie strict logică şi aceasta deoarece elevii fac cunoştinţă cu noţiunea de specie mai înainte de noţiunea de gen. continuându-se procesul cu utilizarea raţionamentului deductiv. Procedând astfel vom înlătura multe din neajunsurile pe care le întâmpină cadrul didactic în predarea geometriei în clasele următoare. dar şi elemente de deducţie atât de necesare dezvoltării gândirii elevilor. În al doilea rând. să compare. Treptat aceeaşi figură va fi reprezentată prin vergele. să-i controleze şi să-i implice cognitiv şi afectiv în organizarea şi desfăşurarea fiecărei lecţii de geometrie reprezintă măsura eficienţei sale didactice. Elevii au descoperit următoarele figuri geometrice: -7 dreptunghiuri -8 pătrate -3 triunghiuri dreptunghice -1 triunghi echilateral Stimularea creativită ii elevilor prin orele de geometrie 127 . depinde de un complex de factori. prin intuiţie. În primul rând elevii nu trebuie să înveţe definiţii pe derost. Prin lecţiile de geometrie se va urmări ca un număr cât mai mare din cunoştinţele învăţate să poată fi folosite în activităţile următoare ale elevilor la geometrie. Desenul trebuie să fie mai întâi explicat pentru ca fiecare segment să-şi găsească corespondentul în modelul real alăturat. când se obişnuieşte să i se spună elevului că nu are vedere în spaţiu. să deosebească figurile între ele şi numai după anumite proprietăţi. să stabilească asemănări şi deosebiri prin activitatea proprie condusă de învăţător. Pentru realizarea acestui obiectiv se impune cerinţa ca unele cunoştinţe să fie descoperite de elevi. fenomenul lumii reale sau imaginile acestora. care constă în descoperirea adevărurilor pe baza raţionamentului logic ipoteticodeductiv. unele proprietăţi ale figurilor geometrice sunt puse în evidenţă şi conştientizate de elev prin intuiţie. să ştie să definească o figură sau o proprietate a acestora. Definiţiile şi proprietăţile figurilor geometrice se vor deduce din analiza modelelor. Aceasta presupune ca elevul să fie dirijat să conştientizeze şi să asimileze elemente de bază cum sunt:”Ce este perimetrul unei figuri?” . Pentru ca elevii să atingă stadiul înţelegerii şi formulării definiţiilor vor fi îndrumaţi să distingă tocmai acele proprietăţi esenţiale ale obiectelor care constituie elementele structurale ale definiţiei noţiunii. diagonale. “Dar cine altul să le formeze decât învăţătorul?” Elevii nu trebuie să rămână la faza imaginilor vizuale. Putem spune deci că percepţiile. Învăţătorul va prezenta poziţii variate şi nu se va rezuma numai la studierea unui caz particular. Începând din primele clase se impune ca lecţiile cu conţinut geometric să se realizeze pe baza lucrului cu obiecte concrete. ci pe măsura dezvoltării gândirii să ajungă la abstractizare şi generalizări. imaginile intuitive nu sunt simple impresii senzoriale care se nasc în contact cu realitatea. În clasele I-IV noţiunile de geometrie sunt introduse prin intuiţie. este în prezent formulat ca principiul interdependenţei dintre senzorial şi raţional. În afară de metoda deductivă. Elevii trebuie să observe. sugestiile şi ideile acestora.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Geometria oferă elevilor posibilitatea perceperii directe a obiectelor lumii reale sau a imaginilor care reprezintă aceste obiecte.Ce este aria?”. dintre concret şi abstract. adică prin participarea nemijlocită a elevului la descoperirea (prin deducere) şi stabilirea definiţiilor şi proprietăţilor figurilor cu care fac cunoştinţă. -raţionamentul de tip analogic şi deductive. Predarea şi învăţarea noţiunilor de geometrie din primele clase impune ca necesare câteva precizări. dar şi la alte discipline şcolare. Elevii vor construi figura. material didactic. Folositoare sunt modelele mobile care permit elevilor să înţeleagă şi să reţină proprietăţile figurilor. unghiuri şi relaţiile dintre ele şi numai de la această formă se va trece la desenul propriu-zis al figurii (corpului geometric). în care se pun în evidenţă laturi. principiul intuiţiei stabilit de i. învăţătorul va folosi prioritar activitatea individuală a elevilor. cu figuri geometrice plane. Se vor avea în vedere acele elemente care precizează diferenţa specifică. să generalizeze cu precauţie ştiut fiind faptul că de regulă concluzia rezultată numai dintr-un caz particular poate fi greşită. cât şi formele cunoaşterii raţionale. În al treilea rând toate observaţiile şi concluziile vor avea la bază intuiţia şi experienţa elevilor. Ţinând seama de natura concretă a operaţiilor mentale rezultă că pentru a determina asimilarea temeinică a cunoştinţelor de geometrie prevăzute în programă trebuie să se pornească de la manipularea şi cercetarea obiectelor materiale corespunzătoare şi nu de la enunţuri verbale. vor examina şi descompune imaginea figurii respective. Reuşita în atingerea obiectivelor procesului de predare şi învăţare în clasă-orientare modernă căreia trebuie să-i acordăm toată atenţia şi la geometrie. La fel de necesară este şi exprimarea scrisă. În domeniul principiilor didactice. la studierea figurilor. ci rezultatul unui proces complex şi unitar la care îşi aduc contribuţia atât formele cunoaşterii senzoriale. alături de stimularea potenţialului creativ pentru matematică.

El trebuie să vadă că performanţele sale au o anumită utilitate şi semnificaţie şi că poate deveni capabil de performanţe originale. Pentru a dobândi independenţa în gândire. elevul trebuie să simtă treptat că realizează progrese în ştiinţa matematicii. de angajare totală şi participare activă şi conştientă a lor. 128 . structura când sunt analizate prin prisma relaţiei de subordonare anterior definită duce la un ansamblu structural ierarhic de deprinderi intelectuale. rezolvare care poate să-i conducă la o idée nouă. Prin eforturi susţinute conduse cu măiestrie de învăţător. Rezolvarea anumitor sarcini care constituie obiectivele instruirii presupune participarea unui număr mare de deprinderi intelectuale. Relevarea modului cum aceste deprinderi se pot organiza. Este necesar să oferim elevilor posibilitatea să pună întrebări şi să comunice cu colegii. ci de participare activă şi productivă la lecţiile de geometrie de către elevii claselor primare cu succes.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Stimularea creativită ii elevilor prin orele de geometrie -1 dreptunghi cu 4 dreptunghiuri şi 1 pătrat înscrise în el Învăţarea prin descoperire formează la elevi spiritul de investigaţie. contribuind astfel la dezvoltarea capacităţii de comunicare interpersonală. elevii trebuie să-şi însuşească cunoştinţele noi prin rezolvarea unor probleme diferite. Facilitatea transferului pe calea învăţării prin descoperire exemplifică faptul că descoperirea unui adevăr prin eforturi proprii angajează structurile intelectuale înseşi şi nu determină doar o condiţionare elementară. de cercetare. având prin aceasta efect formativ din cele mai bogate.

să construiască. le place să cânte. imaginile. le plac ghicitorile şi jocurile de cuvinte. au conştiinţa nevoilor fizice ale 129 . Cei care posedă inteligenţa logico – matematică pot fi oameni de ştiinţă. artist plastic. să povestească. Amintirile lor sunt bazate pe imagini vizuale. poeţi. Au imaginaţie şi orientare în spaţiu. le plac jocurile de rol. colectează informaţii şi le folosesc pentru rezolvarea problemelor. pot face rapid calcule mintal. care este considerată una dintre cele mai importante descoperiri în domeniul pedagogiei. Meserii: Compozitori. Majoritatea părinţilor vor să devină copiii lor vedete: pictori. INTELIGENŢA MUZICALĂ . folosirea cuvintelor pentru a exprima sensuri. le place ca obiectele să fie curate şi în ordine şi sunt frustraţi de oamenii dezorganizaţi. să se joace cu puzzle-uri tridimensionale. INTELIGENŢA VIZUALĂ – SPAŢIALĂ Celor care au acest tip de inteligenţă le place să deseneze. Aceste persoane învaţă spunând.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Inteligen ele multiple Gabor Maria-Ileana Colegiul Tehnic ”Matei Corvin” Hunedoara Fiecare profesor doreşte reuşita în carieră a elevilor săi. formulele. Chiar dacă copilul nu deţine un talent deosebit. urmărind instrucţiuni scrise. înclinaţii. Profesiile potrivite acestui tip de inteligenţă: arhitect. Persoanele cu inteligenţă lingvistică se pricep la exprimare verbală. INTELIGENŢA LOGICO – MATEMATICĂ Persoanelor din această categorie le plac numerele. le plac culorile. pe care nu îl are orice individ. ci de capacitatea de a rezolva probleme şi a de realiza produse în situaţii concrete de viaţă. Adesea. au un limbaj expresiv. coordonare. Pentru obţinerea succesului este foarte important să acţionezi în domeniul spre care ai aptitudini. concepte matematice. staruri ale muzicii. Au capacitate de mişcare. INTELIGENŢA CORPORAL – KINESTEZICĂ Acestor persoane le place să se mişte. să modeleze. avocat. să folosească muzica şi ritmul. Învaţă făcând conexiuni. dansatori sau muzicieni fără să ţină seama dacă copiii aceştia au sau nu înclinaţii spre domeniile respective. vizualizând. asociind sunete. În 1986 Horward Gardner a lansat teoria inteligenţelor multiple. poet.RITMICĂ Persoanelor cu acest tip de inteligenţă le plac sunetele. contabili. mai este nevoie şi de acel talent. le este greu să se concentreze dacă se aude muzica. pianişti. în acest caz părinţii vor să-şi îndeplinească un vis care este al lor dar nu şi al copilului. să cânte. să creeze modele. să producă sunete. Aceasta pentru că. apreciază. fotograf. crează şi evaluează muzica. să proiecteze. cântă cu vocea sau la un instrument. învaţă prin activităţi practice. ei înţeleg foarte bine hărţile şi planurile desenate. raţionamente logice. compunere. scheme. acestor persoane li se potrivesc profesiile de jurnalist. Teoria inteligenţelor multiple pleacă de la ideea existenţei unor inteligenţe diferite şi autonome ce conduc la modalităţi diverse de înţelegere. mişcându-se. sunt interesaţi de limbile străine. Le plac jocurile şi problemele care necesită raţionamente. Principalele tipuri de inteligenţă surprinse de Horward Gardner: INTELIGENŢA LINGVISTICĂ Celor care au acest tip de inteligenţă le place să vorbească. Dar nu toţi elevii vor ajunge vedete sau oameni de succes. să asculte. urmează uşor un ritm. Posedă o gândire abstractă. tehnologia. în afară de implicarea familiei. programatori. pilot. se pricep să rezolve probleme. Învaţă folosind „ochiul minţii”. folosind gândirea critică. pot să facă hărţi. să citească. observând. să demonteze obiectele şi apoi să le monteze la loc. organizându-şi munca. inginer mecanic. părintele trebuie să ştie că orice persoană are o anumită predispoziţie pentru anumite domenii. Horward Gardner consideră că inteligenţa nu este o însuşire pusă în lumină prin forţe standard. le plac diferite stiluri muzicale. auzind. pot să exprime idei şi sentimente. Ei observă rapid şabloanele. investind timp. talent. învăţare şi cunoaştere. structurile. Ei urmează instrucţiunile pas cu pas. Pentru aceasta face eforturi din toate punctele de vedere. văzând cuvinte. participând. le place ritmul poeziilor. metodic. din reprezentări grafice. să mânuiască obiecte. să scrie. făcând asociaţii de cuvinte. a şcolii sau de voinţa copilului. Pot să compună muzica. reacţionează la sunete. scriitor. Fredonează şi interpretează melodii. Învaţă cu ajutorul muzicii. energie şi multă răbdare. memorează uşor şi iau notiţe la cursuri. Învaţă prin implicare directă.

animalele. îl putem dezvolta. Învaţă prin sarcini individualizate. Îşi pot evalua foarte corect aptitudinile şi punctele slabe şi le plac provocările. teolog. observându-i pe alţii. relaţii sociale. să stea în aer liber. introspecţie. să observe relaţiile şi detaliile. dar în acelaşi timp bazându-ne pe abilităţile deosebite pe care le are putem să-i trasăm sarcini care ţin de alt tip de inteligenţă care îi este mai puţin caracteristică. Demonstrează calităţi de lider şi participă la activităţi politice. directori sociali. în atmosferă de corectitudine şi prin muncă independentă. Sunt implicaţi în activităţi extracurrilare şi le place să lucreze în echipă. fermieri. pentru a-şi perfecţiona talentul. Elevii cu talent deosebit. el poate face faţă cu succes în 2-3 domenii. sportivi. stabilirea de scopuri. Persoanele care au inteligenţa intrapersonală pot alege cu succes meseriile de avocat. prin interviu. timp de aşteptare. comunicând şi relaţionând cu alţii. Profesiile caracteristice acestei categorii de înteligenţă: profesori. întreprinzător. bazându-ne pe atracţia pentru prima disciplină. Sunt capabili de negociere. Meseriile potrivite: actori. morală. putem orienta persoana spre domeniul respectiv. Le place să lucreze singuri şi ştiu foarte bine să se auto-motiveze. Sunt capabili de autoevaluare. prin interviu. etică. lideri foarte eficienţi O persoană nu posedă un singur tip de inteligenţă. urmărirea propriilor interese. mediere. Le place să facă clasificări. de susţinere. plantele. unde va performa cu uşurinţă. observându-i pe alţii. comunicând şi relaţionând cu alţii. când îşi poate alege activităţile. Sunt extremi de conştienti de propriile convingeri. exprimarea sentimentelor şi gândurilor. INTELIGENŢA NATURALISTĂ Persoanelor cu inteligenţa naturalistă le place natura. comunicare verbală şi nonverbală. sentimente şi motivaţii. colaborare. Învaţă prin intermediul interacţiunii cu ceilalţi şi le place aceasta interacţiune. empatie faţă de alţii. înţelegerea de sine. de muncă.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Inteligen ele multiple organismului. 130 . Cunoscând tipul de inteligenţă predominant. negociază. INTELIGENŢA INTERPERSONALĂ Persoanele care posedă inteligenţa interpersonală sunt capabile de interacţiune. ecologi. pot să-i înţeleagă pe ceilalţi. Ajung la înţelegeri. Ei învaţă în grup. Ei au nevoie de o educaţie deosebită. Profesiile potivite: naturalişti. INTELIGENŢA INTRAPERSONALĂ Cei dotaţi cu inteligenţa intrapersonală sunt caracterizaţi de autoreflecţie. realizând o punte de legătură între două discipline. învaţă în grup. copiii supradotaţi nu sunt greu de descoperit pentru că se remarcă singuri prin performanţele obţinute. administratori. Le place să ştie de ce fac un anumit lucru.

iar ca op ional am stabilit . nu au valoare autentică. experien e. Activită ile nonformale pot fi: a) în afara clasei sub formă de: cercuri. urcatul și coborâtul oilor de către momârlani etc. difuză. b) în afara școlii: excursii. excursii în jude și în alte jude e (Gorj-Vâlcea). evaluată. Mitul “modernită ii” a devenit aproape o “obsesie”. Pentru a fi modern.Ziua Eroilor”. Ea are trei componenete: educa ia formală. împinge la imita ii. iar trunchiul cu bogate ramuri verzi . prezentă prin informa ii receptate neinten ionat. care de multe ori nu se potrivesc.și dansuri populare din zonă făcând paralelă între dansurile și costumele populare din Gorj-Dolj și Vâlcea.educatia informala (lat. impunător arbore secular ce are rădăcinile adânc înfipte în “tradi ie”. reglementate prin acte normative. Problematica lumii contemporane a făcut să se introducă în via a școlii ample “rămurele” ale educa iei: educa ia pentru sănătate. expozi ii. legal) este institu ionalizată. ca activită i de formare continuă prin programe specifice.Simeria. Prin opozi ie ea poate fi denumită educa ie nonformală (lat. sărbătorile religioase: ”Floriile”. prin consulta ii. religioasă. căutări locale. inconștient) este spontană. 7 Petroșani “Educa ia nu se mai poate reduce la instruirea de tip școlar (formal) și institu iile de învă ământ ar pierde dacă s-ar izola de contextul cultural-educativ sau dacă nu s-ar angaja în lupta pentru impunerea valorilor purtătoare de viitor. c) după integrarea profesională. Am prezentat spectacole în cadrul unor parteneriate cu institu ii locale ca: Primăria Municipiului Petroșani. cultural. sistematică. fără formă. dezbateri. Rolul individului este de a se instrui. Grădini a PP3 și PN2. expresia unei politici educa ionale. organizată conștient. ceva autentic. nonformalis = iîn afara formelor oficiale de organizare). ”REFOLOSIM-ECONOMISIM”.Gorj au condus la formarea conștin ei ecologice bazate pe atitudini 131 .dar și uscate . experimentează modalită i de actualitate în activitatea culturală. cu obiective diferen iate. împreună cu părin ii elevilor. . competi ii. Participarea la festivalul interna ional “ECO FEST-JUNIOR”. știin ifică. oficială (termenul provine din lat. Hramul Bisericii. dirijată.care tind prin re-re-reformă spre modernizare. cu scopuri și con inuturi comune.serbări. elevii au cunoscut obiceiurile arhaice”Pi ărăii”. Educa ia este o activitate social-umană care are ca scop dezvoltarea personalită ii. Am organizat vizite geografice..la nivelul ariei curriculare ARTE tema: ”TRADI II ȘI OBICEIURI ÎN STRAI MOMÂRLĂNESC”. tehnologică. noul trebuie să reprezinte o valoare certă. dificil de dezvoltat în școală. cluburi. Aceste activită i valorifică posibilită i. . să se integreze în sistemul de valori al societă ii. cu un grad de independen ă..educa ia nonformală se desfășoară în afara formelor statuate explicit ca institu ii școlare. Dacă educa ia formală. vizite. să contribuim cât mai util la petrecerea timpului liber al elevilor. Am ini iat un cerc de fluierași. o adevărată tiranie a zilelor noastre. venite din mediul înconjurător (natural. spectacole. educa și a se autoeduca. Frica de a fi depășit generează o permanentă “goană” după modern. Biserica “Sfânta Varvara. prin activită i parașcolare parteneriate. concursuri.” (Vaideanu) Imaginea învă ământului românesc între tradi ie și modernitate îmi apare ca un falnic. Deci. Dorin a de modernism cu orice pre . Am încercat. pentru pace etc.Târgu Cărbunești . a oferit prilejul să prezentăm cântece la fluierinstrument specific ciobanilor . Educa ia nonformală are ca trăsătură valorificarea influen elor formative și informative. informalis = involuntar. ”modern” înseamnă ceva care se găsește în primul rând “în noi”. să contribuie la realizarea unui ideal de via ă. Nu tot ce este nou este și modern. ecologică. Parteneriatul interjude ean “Sărbători tradi ionale la români”. “A fi modern” înseamnă a fi preocupat de promovarea noului.” Astfel. ansambluri tematice. informală și nonformală. formalis = organizat. social). la împrumuturi. în măsură să înfrunte timpul. cu participarea altor factori sociali.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Educa ia non-formală cadru propice pentru dezvoltarea personalită ii elevilor Gabroveanu Lucre ia Școala Generală nr. planificată. resurse. drume ii. la Concursul Na ional “ECO-FUN” București. dar în rela ie cu nivelul de culturalizare și sensibilizare al individului. dar în rela ie de parteneriat cu școala. idei creatoare etc. sprijinirea performan elor prin valorificarea diferitelor ini iative. a progresului dobândit prin cunoașterea umană în toate domeniile de activitate. ”Înăl area . dirijată potrivit specificului.

2003 132 . 2004 Silvia Marinescu și Rodica Dinescu . Bibliografie: ISJ GORJ. motiva ia cunoașterii și a existen ei. autocunoaștere punând bazele formării personalită ii elevilor. Pitești. autocontrol.10-11. Activită ile ce se desfășoară în afara clasei și școlii se integrează încet în autoeduca ie. lărgesc sfera orizontului de cunoaștere. Învă ământul modern favorizează educa ia nonformală care căștigă teren în fa a celei formale.Invita ie la educa ie. nr. adâncesc capacitatea de în elegere a fenomenelor.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Educa ia non-formală respectoase fa ă de natură.Revista Învă ătorimii Gorjene. EdituraCarminis. Societatea Învă ătorimii Gorjene . cultivă spiritul de disciplină socială și de echipă. Activită ile educative nonformale sădesc o gamă variată de sentimente.

manifestă deschidere spre nou. dar mai ales a viitorului se circumscrie unui timp al informa iei. Performan ele școlare ale elevilor au crescut la toate trei obiectele de studiu la care am aplicat cercetarea. În cadrul lec iilor în care se folosesc metode moderne alături de cele tradi ionale am observat că climatul clasei este 133 . Eliade ). accelerarea ritmului vie ii. art. pentru ca acestea îi stimulează mai mult pe elevi. Colaborarea în cadrul clasei a fost bună. a grupurilor va fi extrem de rentabilă în viitor. Some Thoughts Concerning Education) Gapsea Iuliana Școala Generală nr. dorin a de autoperfec ionare. Prezenta cercetare a avut urmatoarea ipoteză: ”Dacă în predarea cunoștin elor se îmbină metodele tradi ionale cu cele moderne. Al ii dimpotrivă. Spiritul contemporan trebuie să facă fa ă unor mari sfidări: explozia informa ională. fiecare având posibilitatea să se afirme. În vederea atingerii lui. în formarea personalită ii autonome și creative”(Legea învă ământului. adaptarea stilului didactic. dacă vre i să vă primească învă ăturile. de asemenea. S-a aplicat câte un test de cunoștin e la trei materii de studiu (limba română. am organizat un experiment psihopedagogic la următoarele obiecte de studiu: limba română. stresul. să se formeze continuu de-a lungul vie ii . aflat într-o stare de “facere” pentru ca apoi. Școlarii au participat cu interes în cadrul acestor lec ii. matematică. dezvoltarea memoriei vii.84/1995. fără a renun a însă la metodele de predare-învă are tradi ionale. Pentru a vedea care tipuri de metode sunt mai eficiente în procesul de învă ământ. investi ia în inteligen ă. creativitatea și capacitatea de inovare a indivizilor. Unii preferă stilul tradi ional. Punându-și elevii în situa ii variate de instruire. atunci rezultatele școlare ale elevilor sunt mai bune”. De aceea. „Idealul educa ional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă. Între ine i-i deci într-o stare de spirit plăcută.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Activizarea elevilor prin metode didactice moderne Motto:”Este imposibil ca elevii să înve e ceva cât timp gândurile lor sunt robite și tulburate de vreo patimă. el transformă școala “într-un templu și un laborator”(M. Este tot atât de imposibil să imprimi un caracter frumos și armonios într-un suflet care tremură. s-a înregistrat un progres în rezultatele elevilor. de o mare importan ă este stilul de predare folosit. creșterea gradului de incertitudine. gândire reflexivă şi modernă. încadrându-se strict în niște tipare. Pe viitor voi folosi cu siguran ă aceste metode moderne. fiecare copil putând să-și spună părerea și să se consulte cu ceilal i membri ai grupului. Orice activitate sau ac iune întreprinsă are o finalitate pe care vrem să o atingem. Consider că aceste obiective pot fi atinse mai ușor dacă în procesul didactic se împletesc cele două tipuri de metode didactice (tradi ionale și moderne). matematică. Fenelon compara creierul copilului cu o lumânare aprinsă expusă în bătaia vântului care determină tremurul acestei mici flăcări. Am constatat. Am observat progrese atât la elevii buni cât și la cei de nivel mediu sau scăzut la învă ătură. devenit adult. 2 Uricani Societatea prezentului. Odată cu trecerea timpului și cu progresul știin ific. integrală și armonioasă a individualită ii umane. al complexită ii. Există cadre didactice care îmbină cele două tipuri de metode didactice. nr. cunoașterea mediului. cu siguran ă vor surveni modificări și în cadrul procesului instructiv-educativ. care presupune dezvoltarea unei gândiri de tip holistic. strategia didactică pe care o folosește. că s-a manifestat un interes sporit al elevilor pentru învă are în cadrul lec iilor atunci când am folosit metode moderne. Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calită i și disponibilită i din partea cadrului didactic. Numărul subiec ilor cercetării a fost de 20. pe cât este de greu să tragi linii frumoase și drepte pe o hârtie care se mișcă. constatându-se faptul că în urma aplicării în desfășurarea activită ii a unor metode moderne îmbinate cu cele tradi ionale. modul în care cadrul didactic își concepe orele. deci și obiectele de învă ământ predate în ciclul primar au anumite obiective ce trebuie atinse. creativitate și o mare flexibilitate în concep ii. Această cercetare se poate relua pentru a vedea dacă rezultatele vor fi la fel sau vor fi diferite. a unor competen e de procesare informa ională. cunoașterea mediului). mobilizare. De aceea ar fi interesant de văzut dacă aceste metode moderne vor corespunde și vor răspunde acestor schimbări. Aceasta ipoteză se confirmă. Copilul este un proiect “aruncat” în lume. Rolul învă ătorului în procesul de modelare a omului este poate cel mai important. în cadrul lec iilor folosind frecvent metode moderne.” (John Locke.3). receptivitate la nou. Aceste argumente duc la o nouă ecologie educativă.

copiii învaţă că e plăcut să trăieşti pe lume. de câte ori este posibil. . Educa ia î i permite să diferen iezi cunoașterea de necunoaștere. Dacă trăiesc în bunăvoinţă şi consideraţie.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Activizarea elevilor prin metode didactice moderne mai relaxat. Aceștia sunt antrena i în cadrul orelor ca într-un joc. de comunicare și ascultare reciprocă. Cele patru vânturi ale spiritului: satira. Aș încheia cu câteva citate care pun în eviden ă utilitatea folosirii acestor metode activ-participative în procesul de învă ământ. copiii învaţă generozitatea. copiii învaţă să fie încrezători. prin lec ii demostrative sau alte modalită i. atât la ciclul primar cât și la ciclul gimnazial sau liceal. Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm! . copiii învaţă să se placa pe sine. ca să nu mai vorbim de aceia care nu cunosc nici măcar aceste metode didactice moderne de predare-învă are.Anatole France Copiii înva ă ceea ce trăiesc! Dacă trăiesc în încurajare. În acest sens cred că ar trebui implementate mai mult aceste metode în învă ământ. și nici măcar cât de multe știi. Dacă trăiesc în prietenie.Victor Hugo. Dacă trăiesc în aprobare. deoarece dispar mul i factori de stres pentru elevi. Educa ia nu reprezintă ce ai putut să memorezi. Doroty Law Nolte 134 . poezia și romanul. Dacă trăiesc împăr ind cu ceilalţi. Se dezvoltă astfel respectul de sine și fa ă de cei din jur. Daca trăiesc în acceptare. într-o continuă participare și colaborare. Aș recomanda ca metodele moderne alături de cele tradi ionale să fie folosite. copiii învaţă că este bine să Ai un el. copiii învaţă să iubească. drama. prin unele cursuri de perfec ionare. copiii învaţă respectul. Rela ia învă ător-elev este una deschisă. Dacă trăiesc înconjura i de recunoaștere. Este păcat că unele cadre didactice nu cunosc eficacicatatea acestor metode.

Abordarea de tip transdisciplinar este acel tip de abordare după care centrarea nu se face pe materii. În plan curricular. Ea priveşte . etc. e) Cetăţenia responsabilă Un bun cetăţean dă dovadă de responsabilitate individuală prin recunoaşterea propriilor talente şi competenţe şi utilizarea acestora în scopuri atât personale cât şi sociale.după demersurile intelectuale sau afective ale elevului. Transdisciplinaritatea de tip instrumental are ca scop să-i transmită elevului metode de muncă intelectuală pe care acesta să le poată transfera la situaţiile noi cu care se confruntă. oferind o viziune de ansamblu asupra fenomenelor. un strigăt de dragoste către generaţia tânără. cooperare. spre adaptabilitate şi interpretarea lumii mereu schimbătoare. d) Colaborarea şi lucru în echipă Individul care a dobândit această competenţă înţelege şi îşi asumă o varietate de roluri (de la lider până la simplu participant la acţiunea comună).Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Transdisciplinaritatea o nouă abordare Gîrjob Elena Pruteanu Smaranda Școala Generală ”I. Noul tip de educaţie consideră ca prioritară formarea următoarelor competenţe: a) Învăţarea pe tot parcursul vieţii Individul care învaţă pe tot parcursul vieţii va fi capabil să iniţieze şi să-şi construiască propriile activităţi şi contexte de învăţare demonstrând o atitudine pozitivă faţă de actul învăţării şi fiind mereu preocupat de propria dezvoltare personală. persoana respectivă trebuie să fie capabilă să îşi aleagă o carieră identificând interesele personale care conduc la alegerea carierei potrivite şi să se pregătească pentru aceasta informându-se şi asimilând cunoştinţele necesare. transdisciplinaritatea nu este o nouă disciplină cu însuşiri multe şi miraculoase care ar impune crearea de noi catedre în instituţiile de învăţământ. găsind şi modalităţile cele mai potrivite scopului comunicării. fiind flexibilă în actul de comunicare. aşa cum arată şi prefixul . ca una din cheile de intrare în secolul XXI. în forme noi şi interesante. pe interesele directe ale acestuia fiind într-o strânsă legătură cu situaţiile de viaţă cu care se confruntă cel care învaţă. Transdisciplinaritatea comportamentală îşi propune să ajute elevul să îşi organizeze demersurile sale în situaţii diverse. Disciplinele nu sunt ignorate. Această dinamică socială complexă şi-a pus amprenta şi asupra şcolii. Ea constă în regândirea demersului didactic în aşa fel încât cerinţele didactice să fie legate de o reactualizare a noţiunilor specifice mai multor discipline. Jacques Delors subliniază că educaţia este o cale în serviciul dezvoltării umane. ci . Îşi adaptează metodele de comunicare la caracteristicile audienţei. Demonstrează demnitate şi integritate.trans”. Se numeşte instrumentală pentru că este orientată spre dobândirea de instrumente care să ajute la rezolvarea anumitor probleme şi situaţii noi. f) Ocupabilitatea Se referă la competenţa unei persoane de a găsi.Poate să genereze resurse adiţionale. dar şi ceea ce le depăşeşte. Activităţile transdisciplinare sunt centrate pe 135 . iar în acest sens cheia succesului este opţiunea pentru demersul didactic transdisciplinar. Duca” Petroșani În ultimele decenii. pe domenii de studiu.. În acest sens. ocupa şi păstra un loc de muncă.G. VALOAREA PSIHOPEDAGOGICĂ A ACTIVITĂŢILOR TRANSDISCIPLINARE Învăţarea transdisciplinară nu este o cale nouă. dar nu ele constituie punctul de focalizare al formării. protecţia mediului. ci ele au rolul de a furniza situaţii de învăţare care mijlocesc formarea. Abordarea este centrată pe elev. b) Gândirea complexă şi critică Se referă la competenţa de a demonstra procese de gândire variate care permit utilizarea de strategii creative şi critice de rezolvare a problemelor. c) Comunicarea efectivă Persoana capabilă să comunice efectiv îşi organizează şi îşi selectează ideile.explozia informaţională. lumea contemporană a fost marcată de transformări profunde şi pusă în faţa unor provocări noi cum ar fi: interculturalitatea . gândire critică. În raportul întocmit pentru UNESCO de Comisia Internaţională asupra Educaţiei secolului XXI. conştientizând modul în care alegerile şi deciziile individuale afectează propria persoană dar şi familia sau pe ceilalţi membri ai comunităţii. globalizarea. adică se află dincolo de discipline. D'Hainaut face distincţie între transdisciplinaritate instrumentală şi comportamentală. ceea ce se află atât între discipline cât şi ceea ce se află înăuntrul lor. dovedind flexibilitate în schimbarea rolurilor precum şi capacitatea de a-i învăţa pe alţii. de luare a deciziilor. Noutatea şi complexitatea problemelor apărute la nivelul societăţii impun şi introducerea unui nou tip de educaţie care să deplaseze accentul spre conştentizare. o comoară ascunsă care trebuie pusă în serviciul individului şi al colectivităţii. Principala caracteristică a acestor provocări este complexitatea. migraţia. impunând noi perspective şi strategii în ceea ce priveşte educaţia. atât sub raportul cauzelor şi efectelor cât şi în ceea ce priveşte impactul lor asupra oamenilor. dar şi să lucreze efectiv în condiţii în care resursele sunt limitate.

toleranţa) Toate aceste competenţe se formează prin valorificarea inteligenţei dominante a fiecărui elev (lingvistică. 1-2/1997.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Transdisciplinaritatea . 2004 Revista Învăţământ primar. exersarea drepturilor şi îndatoririlor. investigarea. Mihai. comunicarea verbală şi non-verbală) capacităţi motrice atitudini fundamentale (respectul valorilor. adaptarea la mediu.1-2/2005. Craiova. Bibliografie: Programa şcolară. Viorica. 2002 Mihăescu. Bucureşti Preda. Editura Radical. ascultarea activă. asumarea responsabilităţilor. nr. Editura Didactica Press. logico – matematică. Bucureşti Revista Învăţământ primar. Activităţi transdisciplinare. Strategiile de învăţare şi evaluare transdisciplinare cu pronunţate valenţe formative sunt: jocul didactic şi metoda proiectelor. Metoda proiectelor la vârstele timpurii. Bucureşti. capacitatea de a se îngriji de corpul şi spiritul propriu) capacităţi de interacţiune socială (integrarea în grup. Editura Miniped. cooperarea) capacităţi comunicative (perceperea mesajelor. corporal-kinestezică. nr. Editura Miniped. Bucureşti. elaborarea de soluţii originale) capacităţi reflexive (autocunoaşterea. naturalistă.o nouă abordare demersurile intelectuale şi afective ale elevilor. având ca scop formarea următoarelor competenţe: capacităţi de tip cognitiv capacităţi de tip creativ (elaborare de idei. Claudia. autoaprecierea. Dulman. Mirela. interpersonală şi intrapersonală) prin diversificarea sarcinilor de învăţare. Editura Miniped. Aniţa. clasele I şi a II a. 2004 136 . muzicală. rezolvare de situaţii problemă. spaţială.

etc). Inteligenţa corporal-kinestezică. II. hoţie.cauze generate de structura restrânsă sau lărgită a cadrului familial.în cadrul lecţiei "Cuza Vodă şi sultanul" am administrat următoarele sarcini cu conţinut specific fiecarei grupe corespunzătoare celor 8 tipuri de inteligenţe. . Inteligenţa muzical.în speţă copii marginalizaţi. Sarcina de lucru: Numără nasturii de la hainele tuturor persoanelor din imaginea din manual. natura si gradul de implicare a familiei şi a comunităţii locale în viaţa şcolii. Toţi indivizii posedă fiecare din cele 8 tipuri de inteligenţe într-o anumită măsură. cu orientare incluzivă reprezintă mijlocul eel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. de la politica învăţământului. defavorizaţi şi / sau excluşi de la educaţie.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Școala incluzivă școala șanselor egale Ghergan Elena-Mirela Școala Primară Vîlcelele Bretea Română Ce este şcoala incluzivă? Şcoala Incluzivă reprezintă o extindere a scopului şi a organizării şcolii obişnuite pentru a putea răspunde unei mari diversităţi de copii. un mijloc care creează comunităţi primitoare. Recunoasterea de către societate a responsabilităţilor faţă de aceşti copii. .stilul de raportare a membrilor familiei la copil (tolerant. voi exemplifica o serie de sarcini didactice care stimulează dezvoltarea inteligenţelor multiple ale fiecărui copil şi care permit valorizarea tuturor elevilor.insuficienţe material-financiare şi de habitat (spaţiu de locuit restrâns. cauze de ordin pedagogic ce vizează toate componentele câmpului educaţional. În Declaraţia de la Salamanca se spune că "Şcoala obisnuită. Pentru a argumenta cele afirmate. 2. talente pe care Gardner le numeste "inteligenţe". nonformal şi informal. între părinţi şi copii). oferindu-le acestora şansa de a avea satisfacţia propriei reuşite. excesiv de tolerant. autoritar. cauze anatomo. Recunoaşterea drepturilor la educaţie a copiilor. indiferent. La disciplina limba şi literatura română . Sarcina de lucru: Interpretaţi cântecul . relaţiile educator-elev.relaţii intrafamiliale negative (atmosfera tensionată între părinţi. trebuie ca fiecare cadru didactic să identifice acel set de abilităţi. Cauzele apariţiei cerinţelor educative speciale. 137 . minciuna. La nivel individual ele apar în combinaţii. şcoala trebuie sa conceapă o educaţie care să maximalizeze potenţialul intelectual al fiecăruia.tare psihocomportamentale (alcoolism. promiscuitate etc. neurologice şi endocrine.ritmică. Compune o problemă pornind de la acea imagine. . excesiv de autoritar). la deficienţele de pregătire profesională. Şi pentru ca indivizii au profiluri de inteligenţă diferite. articularea demersurilor educative de tip formal. au fost grupate după natura lor în mai multe categorii: 1.nivel cultural coborât. 3. . construiesc o societate incluzivă şi oferă educaţie pentru toţi". În general.fiziologice care se referă la: tulburarile somatice.nivelul coborât de comunicare umană intrafamilială. Sarcina de lucru: Aşează propoziţiile în ordinea desfăşurării întâmplărilor. Cauzele cu frecvenţa statistică cea mai înaltă. completează ciorchinele cu însuşiri ale domnitorului Al.clasa a ll-a . Inteligenţa verbal-lingvistică. Învăţarea în mediul incluziv Teoria inteligenţelor multiple Pentru valorizarea cât mai eficientă a potenţialului creator al fiecărui copil. copiii cu cerinţe educative speciale sunt cei care sunt orientaţi spre eşecul şcolar. Un element esenţial în aplicarea teoriei inteligenţelor multiple la clasă este cunoaşterea profilului de inteligenţă al elevilor. Expresia relevă o concepţie ecologică şi interactivă asupra dificultătălor de învăţare si evidenţiază faptul că schimbările organizaţionale şi metodologice realizate în şcoli ca reacţie la dificultăţile de învatare ale unor copii pot conduce la ameliorarea predării pentru toţi copiii. .. Sarcina de lucru: Joc de rol: Interpretaţi rolurile sultanului şi ale domnitorului Cuza. inclusiv a elevilor cu CES. loan Cuza. cauze de ordin social-familial care pot fi subgrupate astfel: . fiecare individ fiind de fapt „ o colecţie de inteligenţe".Hora Unirii" făcând mişcările sugerate de versuri (dansând). Integrarea treptată din şcolile speciale în şcolile normale . deficienţe senzoriale uşoare. În evoluţia şcolarizării copiilor cu cerinţe speciale sunt necesare parcurgerea unor etape: Recunoaşterea faptului ca există copii care au nevoie de servicii si sprijin special. proiectarea curriculară.). formele de organizare a procesului instructiv-educativ. Inteligenţa logico-matematică. . certuri.

87-96 "Declaraţia de la Salamanca". elevii . care cuprinde ideile ambilor.comunicaţi" (G-L-C) . emiterea de soluţii. Şcoala pentru toţi . UNESCO ( sursa: Internet) Cristea. fiecare răspunde la una sau mai multe întrebari formulate în prealabil de cadrul didactic. să contrazică. E. cerându-le să facă predicţii cu felul în care va continua textul si să-şi justifice predicţiile făcute. Sarcina de lucru: Identificaţi pe hartă drumul parcurs de Cuza Vodă până la sultan. EDP. Elevii citesc unul. Sarcina de lucru: Joc de rol: Mimaţi întâlnirea dintre sultan si Cuza. Membrii grupei citesc individual un paragraf. după care își pun întrebări unul altuia. Bibliografie: Cucoş Constantin. Ce aţi vrea să-i spuneţi sultanului? Inteligenţa interpersonală. cadrul didactic va cere ca 2-3 perechi să rezume. să amendeze ideile colegilor). sau prin combinarea acestora.participative de lucru în grup Metodele activ-participative sunt menite să formeze la elevi deprinderi de muncă în echipă şi facilitează învăţarea în cooperare.care se poate folosi de mai multe ori în cadrul unei lectii şi are ca etape: timp de 1-4 minute. . se formează perechile. frontal. Sarcina de lucru: Imaginaţi-vă că sunteţi domnitorul Principatelor Unite.se realizeaza după un anumit timp prin compararea si selectarea ideilor valabile. 1994. creative. evaluarea propriu-zisă a soluţiilor.materialul pentru studenţi - 138 . chiar a unor trăsături de personalitate (spontaneitate. 2002. atunci când se urmăreşte formarea la elevi a unor calităţi imaginative. pag. partenerii îsi citesc răspunsurile şi convin asupra unuia comun. Apoi se citeşte următorul paragraf . în cca 30 de secunde fiecare. după care îi adresează cadrului didactic întrebări. Pedagogie. continuându-se până la epuizarea textului.se poate realiza: pe perechi şi grupe. S. Procedeul recăutării . urmând ca acum cadrul didactic să fie cel care pune întrebări.după care se pun din nou întrebări. nimeni nu are voie să critice. fără preocuparea validităţii acestora (se admit şi ideile aşa-zis bizare. Bucureşti www. Brainstorming-ul. Etape: enunţarea unei probleme. Metoda "gândiţi. Nu este practic o metodă didactică. Editura Polirom. ci o metodă de stimulare a creativităţii ce se poate insinua în discuţii. discu iile purtate și concluzia formulată. Fundamentele pedagogice ale reformei învă ământului . Inteligenţa intrapersonală. Metode activ. Iaşi.lucraţi în perechi. Spania. Această metoda dă tuturor categoriilor de elevi posibilitatea să se exprime liber în legătură cu o problemă pusă în discuţie.sunt stimulaţi să interacţioneze..ro Vraşmas.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Școala incluzivă școala șanselor egale Inteligenţa spaţial-vizuală. Sunt de preferat întrebările care suscită mai multe răspunsuri posibile. didactic. 7-10 iunie.indiferent de capacităţile intelectuale . apoi lectura continuă. să ironizeze. să-ţi exprime păreri proprii şi să colaboreze cu colegii în realizarea unor sarcini de învăţare. 1994 ". două paragrafe. altruism).

metodele de evaluare se diferenţiază în: metode tradiţionale şi metode moderne. Evaluarea scrisă. Ea este posibilă atât la disciplinele care s-au centrat pe o evaluare practică (educaţie plastică. Evaluarea scrisă apelează la suporturi concretizate în: fişe de muncă independentă. Este o probă standardizată ce asigură o obiectivitate mai mare în procesul de evaluare. matematică). dar şi la discipline predominant teoretice (limba română. organizată la nivel de sistem. Testul docimologic: Testele sunt instrumentele folosite în evaluarea educaţională. Autoevaluarea. raportată la îndeplinirea funcţiilor ei. Metodele tradiţionale de evaluare sunt: Evaluarea orală. Proiectul. elevul având posibilitatea de a justifica răspunsul. Evaluarea orală este foarte frecvent folosită de către cadrele didactice şi are avantajul de a favoriza dialogul. Evaluarea se face cu ajutorul unor metode de evaluare. la cerinţele economice şi culturale ale societăţii contemporane. alternative de evaluare sunt: Observarea sistematică a comportamentului elevului faţă de şcoală.). Deşi în sensul său de bază portofoliul s-a lansat în domeniul artei şi în contextul ştiinţelor educaţiei s-a impus nevoia existenţei unei metode de evaluare flexibile. eficienţa procesului de predare-învăţare. Metodele moderne. o observare a unor fenomene . Evaluarea prin probe practice vizează identificarea capacităţilor de aplicare practică a cunoştinţelor dobândite de către elevi. Testul docimologic este o alternativă şi o cale de eficientizare a evaluării tradiţionale. Ele constituie instrumente de verificare cu structură şi însuşiri specifice. Investigaţia. verificare realizabilă la diferite intervale de timp. de la un şcolar la altul şi chiar de la un ciclu la altul. Portofoliul reprezintă „cartea de vizită” a elevului. faţă de învăţare.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Evaluarea între tradi ional și modern în învă ământul românesc Gornic Dorina Școala Generală Va a de Jos Gornic Vasile Școala Generală Tomești Evaluarea procesului de învăţământ reprezintă o acţiune subordonată activităţii de instruire-educare. Portofoliul Utilizarea portofoliului ca metodă complementară de evaluare se impune din ce în ce mai mult în practica şcolară curentă. cu funcţia centrală de reglare-autoreglare. complexe ca alternativă la modalităţile tradiţionale de evaluare. Observarea este una dintre metodele de cunoaştere a personalităţii umane care constă în consemnarea metodică. Această evaluare se poate raporta la munca unui elev sau a unui grup de elevi. După criteriul istoric. Testul docimologic. Portofoliu. Proiectul permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării. o experimentare. educaţie muzicală etc. ştiinţe. fidelă şi intenţionată a diferitelor stări de comportament individual sau colectiv. 139 . cadrul didactic prin feed-back poate corecta sau completa răspunsul elevului. acum se prezintă ele în fluxul lor natural. În acelaşi timp.adică o documentare. Observare este o practică din ce în ce mai folosită mai ales când informaţiile care trebuie primite privesc nu doar abilităţile motrice ci şi obiceiurile şi personalitatea elevilor. Elevii prezintă achiziţiile lor în absenţa unui contact direct cu cadrul didactic. Evaluarea are rolul de a măsura şi aprecia în funcţie de obiective. teze etc. timp în care elevul se consultă cu cadrul didactic şi se încheie tot în clasă prin prezentarea ăn faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute. lucrări de control. necesară pentru verificarea gradului de îndeplinire a obiectivelor propuse. o activitate practică pentru care elevul este nevoitsă întreprindă o investigaţie. educaţie tehnologică. Investigaţia este o metodă care are puternice valenţe de învăţare de către elev dar şi un mijloc eficient de evaluare: constă în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o problemă. se continuă acasă pe parcursul mai multor săptămâni. Ca modalităţi folosite în evaluarea prin probe scrise amintim: Evaluarea prin probe practice: Această metodă reprezintă o legătură între „a şti” şi „a face”. Evaluarea prin probe practice. Proiectul reprezintă o activitate de evaluare mai amplă care începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru. urmărindu-i progresele de la un semestru la altul.

de conţinutul procesului instructiv. este foarte utilă formarea şi exersarea la elevi a capacităţii de autoevaluare. instrumente. 2001 140 . Iucu. tehnici. Pedagogie. Când se alege o metodă. Marin Manolescu. Elevii au nevoie să ştie cât mai multe lucruri despre ei înşişi. Editura Fundaţiei Culturale „Dimitrie Bolintineanu”. despre dimensiunile personalităţii şi despre manifestările lor comportamentale. Autoevaluarea Pentru ca evaluarea să fie resimţită de către elevi ca având un efect formativ raportându-se la diferite competenţe în funcţie de progresul realizat si de dificultăţile pe care le are de depăşit. de natura mijloacelor de învăţământ. de psihologia grupurilor şcolare. de particularităţi de vârstă şi de cele individuale ale elevilor. Evaluare şcolară – metode specifice. Bibliografie Marin Manolescu. Bucureşti. Metodele complementare de evaluare trebuie concepute astfel încât să ofere elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu dar mai ales ceea ce pot să facă. desfăşurată într-un alt context decât lecţia clasică.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Evaluarea între tradi ional și modern Investigaţia oferă elevului posibilitatea de a rezolva o sarcină de lucru în mod creator. 2005 Romi ă B. Meteor Pres. de experienţa şi competenţa cadrului didactic. se ţine cont de finalităţile educaţiei.

acceptat sau pe al cărui model copilul îl vede acasă. cum se stabilesc ele. 4 Deva Copilul trebuie să fie liber să se joace. agresiune verbală sau fizică) educatoarea trebuie să realizeze simultan trei lucruri: Determinarea posibilei cauze a comportamentului și începerea procesului de schimbare a lor (transformarea). nutri ie slabă. deși uneori aceasta nu e ușor de determinat. să-i controleze pe ceilal i. Copiii care se comportă bine sunt acei copii care știu cum să-și satisfacă nevoile în moduri pozitive și eficiente și se simt capabili. cum să colaboreze și să comunice.P. Își dezvoltă stima pentru propria persoană antrenându-se. 6. În elegând posibilele cauze ale comportamentelor problematice. Interven ia pozitivă atunci când apar aceste comportamente pentru a le transforma și a insufla autocontrolul și autoeficien a (interven ia). este absolut necesar ca educatoarea să-i abordeze pe aceștia ca pe niște parteneri la dialog. am greșit cu ceva și nu copilul. Făcând această presupunere se face primul pas spre schimbarea aspectului sălii de clasă.. să fie lua i în serios și să li se dea sarcini . să primească o educa ie de calitate. Trei abordări pozitive pentru a promova un comportament pozitiv Când un copil afișează comportamente negative în mod repetat (sfidare. Este un mod de a exprima supărarea. Ei își pot controla impulsurile și pot să-și amâne necesită ile pentru o anumită perioadă. să primească o aten ie individuală. autism etc. Când văd și în eleg că fiecare copil este acceptat și respectat. fizice. Copilul se simte slab și neimportant. educatoarea împreună cu părin ii stabilesc un plan ce poate fi pus în aplicare. Copilul nu cunoaște o cale mai bună de a ob ine ceea ce își dorește. Puterea obișnuin ei – copilul ob ine întotdeauna ceea ce își dorește. Este un obicei care apare frecvent. În sala de clasă trebuie să existe respectul reciproc între membrii echipei de educatori și copii. fie că unul desenează minunat. obiectivul educatoarei este de a dezvolta aceste capacită i la copiii care nu le au. Ei înva ă ce sunt regulile. astfel încât are nevoie să-și arate puterea des și intens. Când educatoarea manifestă respect fa ă de fiecare copil în parte. confortabil și stabilește un orar zilnic individualizat și corespunzător necesită ilor. de a-și asuma roluri de conducători și responsabilită i corespunzătoare. Cel mai bun moment pentru 141 . Copiii au nevoie să se joace pentru a-și dezvolta deprinderile cognitive și motorii. nr. ci înrăută esc lucrurile deoarece copiii se simt prost și se îndepărtează de educatoare. cu personalul grădini ei pentru a identifica cât mai complet cauzele comportamentelor dificile. În loc să dea vina pe părin i pentru un comportament dificil al unui copil. Respectul pe care îl văd copiii manifestat în sala de clasă poate să constituie un factor cheie în structurarea propriului lor respect de sine și poate reprezenta o bază solidă pentru dezvoltarea unor rela ii stabile cu ceilal i copii. înainte ca aceștia să se implice în vreo activitate. De aceea. cum ar fi motive de sănătate. trebuie schimbat comportamentul educatoarei sau mediul fizic care ar putea favoriza comportamentul negativ (prevenire) . Copiilor li se dezvoltă deprinderile sociale prin interac iunea cu tovarășii lor de joacă. pentru a se familiariza cu lumea și a-și găsi locul lor într-o societate deschisă. copiii înva ă și ei cum să-i respecte pe ceilal i copii. competen i și valoroși. să fie tratat fără pejudecă i. Pedeapsa. Folosind informa iile furnizate de părin i. 3. altul este un bun povestitor sau altul are un comportament mai dificil.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Metode moderne de încurajare a atitudinii pozitive la copii Gros Daniela Grădini a P. Lipsește autocontrolul din cauza motivelor fizice. Ei nu simt nevoia să se impună. să aibă un impact pozitiv asupra celorlal i. educatoarea ar trebui să devină mai empatică în rela ia cu copilul. alergii. cearta. marginalizarea nu ajută. Educatoarea colaborează cu părin ii copiilor. de afec iune în care copilul să nu fie nevoit să folosească un comportament agresiv. 2. Transformarea Orice comportament are o cauză. democratică. Prevenirea Cea mai eficientă strategie de ajutare a copiilor care afișează comportamente problematice este de a le insufla încrederea în sine. fie aten ie. Când comportamentul unui copil este problematic. fie jucărie. 4. Empatia este o atitudine esen ială pentru a ajuta copilul. 5. a orarului zilnic sau a căilor de comunicare cu acel copil . frica sau alte emo ii. II. De asemenea. să fie aprecia i și sustinu i. ce înseamnă dreptatea și cinstea. abuzuri. interac ionând cu al i copii și făcând fa ă cu success provocărilor personale. să crească sănătos. ca educatori. O altă strategie de prevenire constă în a exprima așteptările pe care le avem din partea copiilor în termini clari. I. intelectuale și sociale. Copiii se comportă negativ din mai multe motive : 1. o strategie bună este aceea de a considera că noi. Copiii trebuie să aibă posibilitatea de a face alegeri importante. Crearea în clasă a unui climat responsabil de grijă și sus inere. copiii încep să se simtă bine și își pot valorifica propriile atitudini și talente. Educatoarea oferă astfel de ocazii când aranjează un cadru primitor.

Pedepsele creează o rela ie de adversaritate între educatoare și copil. edi ia a III-a. Când un copil nu se poartă bine. Va fi mai pu in tentat să mintă despre ceea ce se întâmplă. mă întorc să văd dacă a i reușit”. Folosind fraze cum ar fi: “Văd că î i dorești foarte mult jucăria cu care se joacă colegul tău. copilul trebuie să fie într-o stare receptivă. Autocontrolul (ajuta i copiii să se calmeze). III. ci prin a-l determina pe copil să descopere satisfac ia de a face lucrurile astfel încât ceilal i să-l aprobe. deoarece dacă una dintre acestea nu dă rezultate. Înainte ca educatoarea să intervină. iar pedepsele nu fac decât să întărească aceste sentimente și să înrăută ească purtarea respectivă în loc să o redreseze. mai eficientă pentru a-și satisface necesitatea. Un alt motiv de dispută între copii ar putea fi existen a unui număr prea mic de jucării. București. 1-2/2009 142 . la un moment potrivit.. Dacă este necesar să luăm un copil dintr-un anumit loc de joacă pentru că a devenit prea distructiv. iar el să se simtă mul umit .efect. educatoarea trebuie să presupună că el nu e în stare de mai mult. Editura Didactică și Pedagogică. În situa ia în care copiii sunt incapabili să se concentreze asupra muncii lor. Mul i copii cu comportamente agresive se simt deja demoraliza i și slabi. În func ie de firea copilului. Este foarte important că un comportament nu se modifică prin pedeapsă. al ii o iau de mână și se plimbă prin clasă până își revin. Editura Didactică și Pedagogică. cu condi ia ca acesta să nu fie periculos. într-un mod acceptabil. Dacă scopul comportamentului este de a atrage aten ia sau de a implica educatoarea într-un conflict de putere. să nu te asculte sau să încerce să fugă. ea trebuie să ignore cu desăvârșire comportamentul respectiv. Modificarea mediului de lucru. Aceasta este o strategie de a ajuta copilul să ob ină ceea ce dorește. Bibliografie Berger.ciclurile vie ii. mul i adul i reac ionează pedepsind copilul într-un fel sau altul. București. însă le poate da o sugestie copiilor: “Poate găsi i o solu ie împreună.. Dacă îi învă ăm cum să se calmeze. Redirec ionarea se poate materializa prin oferirea unei alte jucării care îi place copilului sau atragerea spre o altă activitate preferată de acesta. Vreau să i-o dau și ie și te voi ajuta s-o primești fără să rănești pe nimeni”. Verza E. 1989 Schiopu. Ea ajută copilul să-și asume răspunderea faptelor sale. al ii când stau lângă educatoare și ascultă o muzică. Este similar cu învă area unui comportament acceptabil. Metoda defensivă. 1997 Revista Învă ământului Preșcolar. le oferim un instrument important pentru controlul pornirilor și furiei . Educatoarea trebuie să folosească mai multe strategii de ajutorare a copiilor care afișează comportamente problematice. în loc să creeze o rela ie de încredere – de care copilul are atâta nevoie. Consecin e naturale. G. Când alege cealaltă activitate i se spune că se poate întoarce la vechea activitate când devine mai calm și este gata să participle. V. Aceasta lasă copilul să în eleagă că ești de partea lui și că vrei să îl aju i. educatoarea îi va arăta o metodă acceptabilă de a-și satisface dorin ele. dar este mai direct și imediat. trebuie întâi să îl calmăm. Ea trebuie să-l înve e cu calm o cale diferită. dar nu mai mult. I se propun copilului douî sau trei activită i care ne convin și nouă. discuta i și decide i. Omul modern și educa ia sa. atunci trebuie direc ionat să-și aleagă o activitate liniștită alături de al i copii. Acest lucru poate fi dificil pentru copil pentru că el abia începe să în eleagă rela iile cauză. pedeapsa fizică (să-l înghiontești) sau interzicerea unor drepturi sau privilegii nu sunt niciodată o reac ie nimerită. Alegerea copilului. trebuie să existe altele la îndemână. Psihologia vârstelor. Dar aceasta este metoda cea mai ineficientă. deoarece copilul înva ă astfel ce poate să facă și cum poate să ob ină ceea ce dorește. Psihologie și educa ie. Copiii trebuie pregăti i pentru o reușită și nu să așteptam ca ei să dea greș. Interven ia Când un copil nu se poartă cum trebuie. Instruirea copiilor să aibă un comportament eficient. Mai târziu. când copilul nu este la fel de supărat. îl putem calma în diferite moduri: unii răspund dacă îi inem în bra e și îi legănăm. Dacă este supărat. Pedepsele cum ar fi umilirea verbală a copilului (să spui că e obraznic). Strategia implică faptul că i se permite copilului să înve e singur din consecin ele propriului său comportament.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Metode moderne de încurajare a atitudinii pozitive la copii dezbaterea privind comportamentele copiilor ar fi întâlnirea de diminea ă.. Validarea sentimentelor și nevoilor copiilor. Redirec ionarea. Acesta este primul lucru care trebuie făcut în orice interven ie. Redirec ionarea este o strategie cu copiii mai mici și ne dă posibilitatea să-l învă ăm pe copil un comportament acceptabil mai târziu. motivul ar putea fi sala de clasă. Educatoarea oferă atât ajutor cât este necesar.

Formarea este o formă de abilitare care să-i permită celui format să activeze într-o manieră flexibilă în domeniul pentru care este format. şcoala de vară.85) De la un sistem de învăţământ la altu. Termenul de formare surprinde procesul de integrare a personalităţii conform unui model acţional realizat cu scopul adaptabilităţii persoanei. ci şi grade diferite în care se construiesc programele de formare. forumul.l formarea cunoaşte nu numai nuanţări diferite ale termenului. 2. consfatuirea. trebuie menţionat faptul că fiecare tip de formare a adulţilor poate fi încadrat în diferite moduri de organizare a procesului de învăţământ (organizarea modulară. în acest context. Devenind una din atribuţiile celui care învaţă. subliniind caracterul modelator al acţiunii de formare iar literatura francofonă propune termenul de formare care.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Politici școlare în domeniul formării ini iale și continue Hîrșeu Laura Grup Școlar ”Horea” Deva Mateș Nicolae Școala Generală ”Andrei Mureșanu” Schimbările produse în societate şi prognoza accelerării schimbărilor în etapele ce vor urma impun ca necesară nu numai adaptarea sistemelor educative la noile realităţi economice. perfecţionarea ca o modalitate de aprofundare a pregătirii începute în perioada formării iniţiale. forma de educaţie continuă care serveşte unor nevoi individuale de formare uneori fără o aplicabilitate profesională.). orientandu-şi demersul formativ spre globalitatea personalităţii elevului său. educaţia continuă la cerere. Similar. instruire programată sau instruire asistata de ordinator. care nu constituie deocamdată obiectul lucrarii de faţă. “Astăzi. sau dezbaterile televizate etc. culturale şi stiintifice. recuperarea traiectoriei şcolare sau profesionale la o vârstă la care s-a depăşit perioada de formare iniţială. principiile educaţiei permanente devin linii orientative pentru acţiunea educativă în general. conferinta. responsabilitatea învăţării constituie un nou obiectiv care trebuie avut în vedere de catre profesor. şi eterogenitatea crescândă a populaţiei şcolare le solicită educatorilor înlocuirea în practica lor profesională a logicii determinate de predare printr-o logică a învăţării bazate pe activitatea intelectuală a elevului” (Meirieu. pe langă idea “turnarii in formă” subliniază şi ideea de armonie interioară la care are acces formatul. Din această perspectivă. alături de formarea încrederii în sine şi a autonomiei în învăţare. (R. recalificarea într-un alt domeniu decât cel al formării iniţiale (re-formarea profesională). însă acestea reprezintă cadrul de desăîşurare a procesului de formare.7) Construirea demersului didactic se structurează astfel preponderent pe latura sa umanistă şi mai puţin pe cea tehnologică. Trăind într-o societate bazată pe cunoaştere. de Peretti. pp. seminarul. fiind folosit termenul de “training”. pp.M. “reconversia” profesională ca modalitate de a reutiliza formarea iniţialî într-un alt domeniu de activitate. 1993 citat de UE Eurydice. ci şi formarea în cadrul acestor sisteme a capacităţii de reglare continuă şi de autoperpetuare a adaptabilităţii. Plecând de la aceste reorientări în ceea ce priveşte finalităţile (fără a considera abordată larga problematică a redefinirii finalităţilor) se face necesară şi o reconsiderare a metodelor de predare în sensul resublinierii unei orientări al cărei început se situează cu decenii în urmă – accentuarea importanţei metodelor bazate pe participare şi acţiune. Formarea reprezintă. 4. Aceste diferenţieri sunt necesare pentru a sublinia faptul că cea mai frecventă utilizare a termenului de formare continuă în sensul său de perfecţionare nu surprinde de fapt acoperirea unor goluri datorate lipsei formării iniţiale sau sublinirea unei formări iniţiale defectuoase ci se referă la o aprofundare a nivelului de formare la care s-a ajuns. 143 . o acţiune de modelare a educatului conformă cu exigenţele societăţii actuale. în literatura de specialitate anglo-saxonă termenul de formare cunoaşte o nuanţă preponderent comportamentală şi chiar sportivă. reconversia ţi recalificarea sunt cunoscute ca modalităţi de formare complementară.17) Dintre aceste forme de educaţie continuă. domeniu în care termenul de formare subliniază necesitatea unei structurări profesionale capabilă de autoremodelare cu atât mai mult cu cât cadrele didactice reprezintă categoria formatorilor consideraţi ca agenţi ai schimbării. 1996. de Peretti. simpozionul. formarea continuă fiind cel mai des utilizată ca termen suprapus semantic peste termenul de perfecţionare. De asemenea. este mai puţin un tehnolog şi mai mult un consilier al formării astfel încât structura educaţiei nu se modifică decât în sensul reorientării responsabilităţii actului de învăţare. sociale. aşa cum arată A. Astfel. Aceasta perspectivă defineşte într-o manieră diferită şi cadrul de pregătire profesională a cadrelor didactice. 3. şcoala nu mai poate fi privită ca un turn de fildeş. în învăţământul românesc se disting cinci modalităţi de structurare a formării continue a adulţilor: 1. Profesorul.M. aşa cum arata R. 5. indivizii sunt puşi în situaţia de a-şi structura permanent propriul mod de acces la informaţie şi propria capacitate de selectare a informaţiilor. în tarile nordice este utilizat termenul de “bildung”. în timp ce literatura latină se axeaza mai mult pe varianta interiorizată şi cu o conotaţie culturală mai intensă de “educaţie”. Schimbarea prevăzută de acţiunea de formare este concepută diferit în sisteme educaţionale diferite. iar educaţia adulţilor constituie un segment a carui accentuare nu poate fi consideratî un element neprioritar. Profesionalizarea înseamnă de fapt formarea competenţelor profesionale care se impun ca imperative ale fiecărui domeniu profesional. Niculescu. Niculescu. (A. Astfel. 1997. 2000. pp. învăţăamânt la distanţă.

a insituţiilor de invăţământ şi a practicilor pedagogice ale educatorilor. tehnică şi procedeu. aşa cum am arătat într-unul din paragrafele precedente.66) Demersul formativ se structurează pornind deci de la nivelul de exigenţă propus de finalitatea stagiului.190). şiintific. Urbanczyck.” (F.9-10) Obiectivele formării continue a cadrelor didactice vizează aşadar atât ameliorări în domeniul larg al sistemului educativ interconectat cu sistemele societăţii în care este integrat cât şi schimbări concrete la nivelul personalităţii cadrului didactic ce se concretizează în dobândirea unor cunoştinte şi comportamente specifice.nivelul 1 în cadrul căruia activitatea stagiului de formare continuă vizează sensibilizarea şi informarea cu privire la tematica propusă spre abordare. formarea cadrelor didactice nu înseamnă doar un simplu program de formare ce are finalităţi prescrise ci înseamnă şi un proces de cercetare-acţiune ce permite o permanentă măsurare a efectelor în plan didactic concret a metodologiei propuse. Metodele utilizate în stagiile de formare constituie astfel variabile intermediare într-un design experimental care pe lângă scopul practic ce vizează dobândirea unor competenţe de către formaţi structurează şi un scop teoretic ce vizează rezultate-concluzie cu privire la eficienţa metodelor utilizate. 215) Criteriul de clasificare a metodelor propus de autorul polonez îl constituie sursa de cunoştinţe pe care se bazează procesul de învăţământ întrucât. . pp. O orientare de început în domeniul clasificării metodelor de formare a adulţilor o oferă F. 1975. În cadrul unui stagiu de formare fiecare din obiectivele menţionate mai sus dă posibilitatea formulării obiectivelor operaţionale ale stagiului. concretizate în operaţii şi comportamente specifice situate la diferite niveluri de exigenţă. 2000. aşa cum se arăta.nivelul 2 vizează formarea la cadrele didactice a capacităţii de a dezbate tema şi de a emite critici pertinente la adresa a ceea ce s-a realizat şi de a propune modalităţi de optimizare a activităţii. pp. În acest context este firesc ca problema clasificării metodelor de formare continuă să constituie încă un punct nevralgic al abordării din această perspectivă a metodologiei formării. în acţiunea de operaţionalizare a obiectivelor formării adulţilor B. în general. Stabilirea clară a obiectivelor reprezintă o condiţie esenţială a asigurării succesului unui stagiu de pregătire a cadrelor didactice. Urbanczyck în anul 1975 în lucrarea sa “Didactica pentru adulţi”. Orientări teoretizatoare în domeniul metodelor de formare a cadrelor didactice -problema clasificării metodelor Formularea obiectivelor reprezintă momentul cheie în proiectarea unui stagiu de formare a cadrelor didactice. de 144 . În ceea ce priveşte finalităţile formării continue. Însa nu este mai puţin adevarat faptul că metodologia didactică joacă un rol cel puţin la fel de central astfel încât “pentru mult timp studiul metodologiei a fost identificat cu studiul educaţiei adulţilor în general” (Bhola citat de P. se consideră că rolul acestei acţiuni constă în general în adaptarea sistemelor educative la schimbările ce se produc sau se vor produce în societate. Studiul formării continue a cadrelor didactice realizat în Uniunea Europeană a ajuns la concluzia că obiectivele formării continue se pot structura în jurul a trei poli: a) dezvoltarea personală şi profesională a educatorilor care vizează ameliorarea competenţelor profesionale. a cursurilor oferite. b) ameliorarea calitătii sistemelor de educaţie. economic şi social. deprinderi. . Astfel. Privită din acest unghi. Niculescu. pe lângă faptul că fac parte din categoria procedurilor educative care prin specificul lor se situează la graniţa dintre metoda. iar pe de alta parte să eficientizeze sistemele educative în sensul stăpânirii evoluţiilor rapide care au loc în plan tehnic. (UE Eurydice.nivelul 3 presupune formarea capacităţii cadrelor didactice de a aplica într-un demers didactic concret metodele nou acumulate. de multe ori modul de aplicare al lor este diferit. capacităţi. 2001. Federighi. c) cunoaşterea mediului social şi environmental. Experienţa reprezintă calea cea mai simplă prin care metodologia formării ajunge la ameliorări ale procesului de învăţare.1997. aceleaşi cu cele care se folosesc în activitatea desfăşurată cu tinerii de varstă şcolară. se află şi într-un plin proces de expansiune şi ameliorare. R.nivelul 4 corespunde capacităţii cadrului didactic de a-şi abilita elevii sau alţi formatori în domeniul în care el însuşi a fost format (capacitatea de transfer şi de abordare creativă şi personală a conţinuturilor studiate) (cf. cu toate că în practica muncii cu adulţii. . fapt explicat prin raportarea permanentî a realităţilor teoretice ce se transmit în cadrul stagiilor de formare la realităţile sociale concrete cu care se confruntă formaţii. Schwartz evidenţiază patru nivele taxonomice: . pp. pp. Autorul subliniază că metodele de formare a adulţilor “sunt.M. Formarea continuă vine pe de o parte să “profesionalizeze” şi să dezvolte cadrul didactic.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Politici școlare în domeniul formării ini iale și continue Sensul demersurilor de pregatire a cadrelor didactice – problema finalităţilor Stabilirea unui nou referenţial al formării cadrelor didactice bazat pe definirea unor noi sarcini de profil ce implică noi cunostinţe. Aceste aspecte contribuie la o strucurare dinamică a metodelor deja existente şi a noilor metode de formare astfel încât imaginea ansamblului metodelor de formare este cea a unui sistem deschis în interiorul căruia se produc permanente reconstruiri. O problemă destul de frecvent întâlnită şi controversată în domeniul metodelor de formare continuă o reprezintă clasificarea metodelor care. priceperi şi trăsături de personalitate aduce în discuţie problematica obiectivelor formării continue a cadrelor didactice cu atât mai mult cu cât problematica metodologiei formării implică raportarea permanentă a metodei de formare alese la nivelul de exigenţă formulat prin obiective.

. J. lucrările de laborator. proiectarea filmelor sau folosirea discului şi a benzilor de magnetofon. Legrand. Astfel încât este riscant să se afirme că formarea cadrelor didactice şi a adultilor în general.. Bibliografie Cucos. metodele de formare continuă a cadrelor didactice se situează în categoria metodelor bazate pe învăţarea prin descoperire sau învăţarea prin iniţiativă însă acoperind mai mult “spaţiul de compromis” delimitat de autorul menţionat între cele doua capete ale continuum-ului. Pedagogie. S. Jones. J. N. Former. București Federighi. București MacKenzie. București Politici școlare în domeniul formării ini iale și continue 145 . obiecte. Polirom. H. cât mai ales capacitatea de a opera într-un mod creativ cu acestea.. are loc doar prin intermediul metodelor active. C. Metode folosite atunci când sursa cunoştinţelor o constituie obiectele şi fenomenele exterioare (cartea. lucrul cu cratea. București Lowe. povestirea. Iași Eurydice . fenomene concrete etc. P.. expunerea 2. Dirijarea procesului de învăţare este necesară şi la vârsta adultă chiar dacă nevoia de iniţiativă este mai pregnantă.. Editura “Spiru Haret”.-A. Iași De Peretti.. Tehnici de comunicare. (1978). H. Glosar de termeni cheie în educa ia adul ilor din Europa. Paris. Formarea continuă a cadrelor didactice în Uniunea Europeană și în statele AELS/SEE.. organiser pour enseigner. Editura Didactică și Pedagogică. A.(2001). A. Arta de a preda și arta de a învă a. Introducere la materialele noi folosite în învă ământul superior.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 genul acestei surse depinde modul de lucru al formatorului care are un rol conducător al procesului. de Peretti pe metodele de sorginte nondirectivă în clasificarea pe care o realizează.. A. Educatia în schimbare. (1991).. Cum înva ă adul ii. Editura Mirton. experimental.. Editura Alternative. (1997). (1981). Metode bazate pe cunoştinţele sau experienţa elevilor: conversaţia. (2001).. În acest context formarea devine un itinerar în cadrul căruia cadrele didactice sunt însoţite de formator în acţiunea de a-şi desăvârşi nu atât cantitatea de metode deţinută. De Peretti. exerciţiul 3. Editura Didactică și Pedagogică. Metode de transmitere (când cadrul didactic apelează la cunoştintele proprii): prelegerea. (1996).Re eaua de informare despre Educa ie în Comunitatea europeană. Editura Didactică și Pedagogică. Iași De Peretti.. (1975). Polirom. (1999). Introducere în psihologia învă ării la adul i. Sava. dramatizarea. dezbaterea. Urbanczyck ajunge la următoarea clasificare a metodelor: 1. F. Ceea ce se cere menţionat în cazul formării cadrelor didactice este însă un al doilea continuum ce se creează la nivelul structurii psihice a cadrului didactic între “dependenţa de metoda deprinsă” şi “inovarea didactică”. Hachette Education. Eraut.R. Organiser des formations. M..): observarea. Acesta este motivul care susţine accentul pus de A. Se poate remarca faptul că la o primă analiză. J. Timișoara Kidd. Boniface.

lecţia electronică: AEL – lecţia interactivă pentru predare şi teste. se vor realiza o serie de experimente de laborator (experimente vizibile). Se discută solubilitatea dioxidului de carbon în apă (ape carbogazoase). respectiv folosirea experimentului. solubilitatea gazelor scade odată cu temperatura (aici are loc combinarea acestei metode. modelarea. ceea ce dovedeşte interesul lor pentru folosirea sistemului informatizat în cadrul lecţiilor de chimie. apa nu le poate desface. Intervine din nou calculatorul – în Power Point şi proiectorul multimedia. problematizarea. 2. le trezeşte interesul pentru studiu. deoarece aici variaţia de temperatură este foarte mică (11-12 g /l). apa minerală. experimentul de laborator. ca apoi să explice şi să formuleze concluzii. Metodele tradiţionale de predare pot fi utilizate alături de sistemele de proiecţie: retroproiector. creând o armonie în triunghiul dezvoltării unei personalităţi: Atitudini Cunoștin e Abilită i Aplicarea tehnicii cubului la începutul unei lecţii de dobândire a cunoştinţelor permite implicarea activă a elevilor în stabilirea conexiunilor între ceea ce ştiu sau cred că ştiu despre subiectul abordat şi îi motivează. acest lucru observându-se prin dispariţia cristalelor de sare în apă. tehnica Clustering. apă distilată. totuşi în cadrul lecţiilor electronice. are un rol foarte important în formarea la elevi a unei viziuni unitare. 1. Valoarea formativă a metodologiei constă şi în faptul că. conform programei şcolare. li se cere elevilor să caute exemple de soluţii din natură şi din viaţa de toate zilele şi să le explice (sucurile. abordarea realităţii chimice din perspectivă sistemică. De asemenea se modelează şi dizolvarea clorurii de argint în apă – aici particulele sunt unite mai strâns. În cadrul conversaţiei şi explicaţiei. în hrană (experimente de laborator vizibile). nu numai asupra chimiei. cibernetică.conversaţia. Tehnica cubului facilitează interogarea multiprocesuală. Tehnica cubului şi Clustering pot fi privite ca jocuri didactice. adaptată la nivelul de dezvoltare a elevilor devine şi metodă de învăţare a chimiei. Este interesant faptul. Includerea în conţinutul chimiei şcolare a direcţiilor de dezvoltare a metodologiei. cu materiale pregătite de profesor sau găsite pe internet şi adaptate. dar şi asupra realităţii în general. Tema SOLUŢII. precum şi a factorilor de care depind. Metode moderne: tehnica cubului. unde se modelează reţeaua cristalină a clorurii de sodiu şi orientarea cu polii de semn opus a moleculelor de apă în jurul ionilor de cristal. De exemplu. se subliniază faptul că. calculator – în Power Point. înlocuind cu succes predarea temei sub aspect informativ cu aspectul formativ. gust. aliajele). pahar).Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Hompot Monika Școala Generală ”Andrei Mureșanu” Deva Metode tradi ionale și metode moderne în predarea temei Solu ii la chimie Metodologia ştiinţei chimiei reprezintă un criteriu de organizare a conţinutului informaţional. aerul. cu experimente realizate pe calculator – în Power Point: vieţuitoarele subacvatice trăiesc datorită faptului că oxigenul este solubil în apă). a modelării. matematizarea. Pentru punerea în evidenţă a dizolvării şi solubilităţii. se poate preda atât prin utilizarea metodelor tradiţionale şi folosind sistemele de proiecţie. cât şi prin introducerea unor metode moderne. În cadrul clasificării soluţiilor după concentraţie apare problematizarea: o soluţie concentrată este şi saturată? Se exemplifică şi se explică. Se discută dizolvarea clorurii de sodiu în apă (material didactic: sare de bucătărie. noi pentru elev. etc. studiată în clasa a VII-a la disciplina chimie. majoritatea elevilor se descurcă mai bine. 146 . explicaţia. imprimând activităţii didactice un caracter de redescoperire în adevărurile ştiinţifice. Metode tradiţionale: . Totuşi modificarea se produce. că deşi este mai spectaculos ca elevii să lucreze cu ustensile de laborator şi substanţe chimice şi să vadă cum se realizează experienţele de laborator.

a forma viziuni de ansamblu şi abilităţi de trecere de la general la particular şi invers. indiferent de metodele aplicate. utilizând metoda de lucru în grup.. care va fi completat ulterior cu eforturi comune. www. 1972 147 . fiecăruia solicitându-i să analizeze soluţiile în baza cuvântului – cheie de pe una din feţele cubului (în timpul specificat).spider. Cluj Napoca. Combinând cu experimentul. Bocoş.2 Lecţia de însuşire a cunoştinţelor.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 În cazul lecţiei SOLUŢII. . De la teorie la practică.3 Bibliografie Naumescu. şi ceea ce urmează să studieze. sisematiza. Didactica chimiei.crearea componentelor lecţiei (a momentelor din care este alcătuită). Metode tradi ionale și metode moderne în predarea temei SOLU II la chimie compara i asocia i aplica i argumenta i analiza i Fig. Această metodă conduce la crearea unor punţi între cunoştinţele pe care elevii le au deja.Metoda Cowan şi Cowan (1980) Tehnica Clustering (cluster = ciorchine) posedă diverse valenţe ce favorizează dezvoltarea capacităţilor de a structura. trebuie să ţină cont de diferenţele individuale dintre elevi. Muşata. Adrieenne .crearea lecţiei propriu-zise. utilizatorul trebuie să parcurgă următorii doi paşi: . E . se elaborează mai întâi un început de ciorchine. deci de o tratare diferenţiată a elevilor. în raport cu posibilităţile fiecăruia.1 Lecţia electronică-AEL (lecţie interactivă) Pentru a elabora o lecţie nouă. pentru obţinerea unui progres real. sau cred că le au. Cercetare în pedagogie.G. 2004 Vasile.ro Plachard. clasifica. fiecare echipă prezintă rezultatul muncii efectuate. Bucureşti. a ritmului şi a modalităţilor de lucru. realizând comportamentul propus. După activitatea în cadrul grupului. dozarea sarcinilor. Lecţii electronice. profesorul ar putea repartiza clasa în şase grupuri (în conformitate cu cele şase feţe ale cubului). prin multiplele posibilităţi de aplicare la obiectul chimiei.. Casa Cărţii de Ştiinţă.1.

comunicare). invenţia sau creaţia artistică şi terminând cu inovaţia organizatorică şi socială. fiecare având câte un titlu: “Iubiţi natura”. lectură. Produsul de bază în educarea creativităţii este activitatea independentă care se poate pune în practică la toate obiectele de studiu. “Hărnicie”.publicarea unor creaţii ale elevilor şi a altor lucrări interesante. Din punct de vedere al implicării personale. . . El se referă la numeroase şi diverse acţiuni în diferite domenii ale activităţii umane şi la diferite niveluri. Revista cuprinde un număr de treisprezece capitole după cum urmează: “Iubiţi natura”. istorie. fie planul de idei la tablă sau sub formă de ilustraţii. inventivitatea sau adaptabilitatea individuală.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Iga Viorica Școala Generală ”M. elevii au răspuns la următoarele întrebări:”De ce credeţi că am hotărât să scoatem o revistă a clasei ?” şi “Ce titlu aţi dori să-i daţi ?”. precum şi conduitei de instruire. iar ]n argumentul revistei am expus motivele pentru care am considerat că este nevoie să avem o revistă a clasei menită să contribuie la: . cei mai mulţi elevi au fost activi. “Oameni de seamă”. Un rol determinant în dezvoltarea creativităţii revine mediului şcolar şi familial al copilului. “Dragoste de părinţi”. “Legende”. Contactul cu sursele de documentare s-au realizat prin biblioteca şcolii. care se cer doar descoperite. exersând continuu şi sistematic. “Lumea necuvântătoarelor”. geografie. ideile să fie ordonate. corectă şi propoziţii dezvoltate.exersarea unor deprinderi practice . ci operând. Pentru a da elevilor sentimentul muncii împlinite.folosirea în mod plăcut şi util a timpului liber . unor noţiuni teoretice. “Frumuseţi neasemuite”. să-şi imagineze povestea sau întâmplarea şi să le expună într-un mod personal. “Lumea necuvântătoarelor” . participând direct cu materiale pentru revistă. În cadrul acestui obiect se pot face multe povestiri cu elevii. În fiecare capitol am introdus compuneri şi poezii adecvate titlului. ştiinţe. “Întâmplări nedorite”. “Copilăria”. selectând cele mai reuşite şi care au respectat următoarele cerinţe : conţinutul să corespundă titlului. sarcina învăţătorului fiind acum de a prezenta fie începutul. Pentru ca activitatea de elaborare să fie uşurată. În activitatea premergătoare redactării. educaţie civică. “Frumuseţi neasemuite” etc. jud. . biblioteca orăşenească şi prin resurse personale. În felul acesta elevul este liber să interpreteze faptele aşa cum doreşte el. Elevii au fost incitaţi să compună în conformitate cu propria lor individualitate şi originalitate. Se pot alcătui compuneri orale dar şi scrise insistându-se pe respectarea etapelor unei compuneri. „Peste ani” şi “Cultură generală”. Pornind de la aceste lucruri.bucuria de a lăsa generaţiilor care vin din urmă o părticică din experienţa lor. poezii despre anotimpuri. Revista cuprinde mai multe capitole. Unii psihologi susţin că orice individ are disponibilităţi creatoare. “Imaginaţie”. Au fost conştientizaţi de faptul că tehnica elaborării unei compoziţii nu se însuşeşte prin “învăţarea”. Olt.stimularea imaginaţiei . Prin abordarea unor teme diverse s-a realizat o legătură “practică” între diferitele obiecte de învăţământ : literatură. aşezarea în pagină să fie corespunzătoare. Din toate răspunsurile primite la ambele întrebări am ales ca titlu: Universul nostru”. Un tărâm prielnic pentru dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii oferă şi limba şi literatura română (citire. am iniţiat unele discuţii despre cerinţele specifice acestei activităţi. realizându-se astfel şi evaluarea activităţii creatoare a copiilor . am trimis spre tipărie editurii “Didactic Pres” din Slatina. Compunerile au fost alcătuite pe parcursul claselor a III-a şi a IV-a . să fie folosite cuvinte şi expresii deosebite. Sântimbreanu” Brad Revista școlară creativitate și performan ă Conceptul de creativitate are o sferă foarte largă. poezii închinate părinţilor etc. Cunoştinţele şi experienţa lor sunt miezul compoziţiilor. scrisul să fie frumos şi citeţ. 148 . “Obiceiuri şi tradiţii”. am reuşit să realizez împreună cu clasa pe care o conduc o revistă cu titlul “Universul nostru”. Tot în cadrul obiectului limba şi literatura română se pot crea poezii pornind de la subiecte plăcute copiilor ( poezii despre animalul preferat. exprimarea să fie clară.). etapele unei compuneri să fie respectate. . începând cu descoperirea ştiinţifică. A fost ales un colectiv de redacţie care a venit cu idei şi sugestii asupra a ceea ce se poate publica în revistă. cât şi pe folosirea unor cerinţe şi expresii frumoase.

a vocaţiei. Activitatea de creaţie stimulează valorificarea aptitudinilor. ce i-a interesat mai mult. Publicarea creaţiilor elevilor în revistele şcolare. După distribuirea fiecărei reviste am verificat dacă pe elevi i-a interesat conţinutul ei. a talentului. încurajând competiţia. comunicarea. asumarea de responsabilităţi.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 câte un exemplar pentru fiecare elev. abordările bazate pe iniţiativă şi imaginaţie. contribuie la dezvoltarea personalităţii acestora. aşteptând sugestii din partea lor şi colaborarea cu materiale. dându-se copiilor sentimentul muncii împlinite. Revista școlară creativitate și performan ă 149 .

Amprenta 150 . dar şi sursă bibliografică şi imagistică pentru pregătirea temelor sau prezentarea lecţiilor. Strategiile pedagogice implementate de sistemele de instruire asistate de calculator s-au perfecţionat o dată cu dezvoltarea sistemelor de calcul (hardware. învăţarea asistată de calculator recurge la un ansamblu de mijloace care să-i permită atingerea obiectivelor şi formarea competenţelor specifice. se fac investiţii substanţiale în programe de pregătire a profesorilor în domeniul ICT. contribuind alături de pedagogie şi ştiinţa calculatoarelor şi alte discipline cum sunt: teoria sistemelor şi psihologia cognitivă. în cadrul Colegiului Tehnic „Transilvania” Deva şi a avut următoarele obiective: creşterea generală a nivelului la învăţătră a elevilor la disciplina de specialitate. permiţând o asistare a procesului educaţional prin mijloace specifice. De la jocurile pe calculator care dezvoltă abilităţi de utilizare. AeL. dezvoltarea gândirii active. permite realizarea unei educaţii multimodale. Platforma e-learning AeL. reducerea procentului de elevi cu rămâneri în urmă. datorită tehnologiilor foarte complexe pe care le implică. realiste. Avantajele pe care le pot aduce lecţiile interactive AeL procesului de predare-învăţare au condus la aprecierea acestui produs ca fiind cel mai bun conţinut educaţional din lume în anul 2005 la World Sammit of the Information Society (WSIS). Ca metodă. Activitatea experimentală s-a desfăşurată la predarea disciplinelor tehnice . elaborat de SIVECO în colaborare cu MECT-program de dotare cu calculatoare a şcolilor şi liceelor şi prin introducerea platformei educaţionale e-learning. faţă de calculator ca instrument de lucru. Intrarea invazivă a calculatoruli în toate domeniile vieţii curente a coincis cu introducerea acestuia în sistemul educaţional. pune elevul în situaţii de interacţiune mult intensificate. prin: Stimularea interesului fata de nou. ajută la înţelegerea acestora. utilizarea în condiţii de eficienţă sporită a materialelor didactice. Este un domeniu actual de cercetare ce are în prezent un impact puternic în eficientizarea activităţii educaţionale. imaginaţie şi viteza de reacţie într-o prezentare grafică atractivă. În prezent ne confruntăm cu o schimbare de paradigmă în dezvoltarea sistemelor de asistare a învăţării: în anii din urmă. creşterea eficienţei de învăţare în studiul disciplinelor exacte. disciplinelor tehnice şi a limbilor străine. Acomodarea încă din şcoală cu tehnica de calcul influenţează formarea intelectuală a elevilor. Până acum câţiva ani lecţia asistată de calclator era un experiment specific şcoliilor americane. Formarea intelectuala a tinerei generatii prin autoeduca ie.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Ilina Lavinia Moșu iu Laura Colegiul Tehnic ”Transilvania” Deva Metoda simulării folosind mediul AEL în predarea disciplinelor tehnice În sistemul de învăţământ preuniversitar românesc. Multe instituţii de cultură plasează cursuri gratuite pe diverse situri specializate în popularizarea metodelor moderne de educaţie. maturizându-se elevul. înţelegerea şi învăţarea din clasă. Internetul a devenit obiect de studiu în instituţiile de învăţământ. dezvoltarea lor era centrată în principal pe tehnologie. la proiectarea unui sistem performant IAC. dezvoltarea puterii de raţionare şi utilizare a imaginaţiei. un pas înainte l-a marcat implementarea Sistemului Educaţional Informatizat SEI. Dezvoltarea unei gândiri logice. Optimizarea randamentului predării prin exemplificări multiple. Domeniul Instruirii Asistate de Calculator (IAC) este interdisciplinar. software şi comunicaţii). Descompunerea unei teme în etape de elaborare organizate secvenţial. prin soft-urile educaţionale incluse. captându-i atenţia subiectului şi eliminând riscul plictiselii sau rutinei. La nivel mondial. adaptate diverselor profiluri intelectuale ale elevilor. precum şi în studiul tehnicilor de comunicare. Legea de bază ce guvernează educaţia asistată de calculator o reprezintă implicarea interactivă a elevului în acţiunea de prezentare de cunoştinţe. altfel costisitor de reprodus în laborator. investigative prin crearea de situaţii provocatoare. organizarea logică a raţionamentului reprezintă demersuri cognitive ce aduc câstig în profunzimea şi rapiditatea judecării unei probleme. Stimularea imaginaţiei. Iată câteva avantaje care pledează pro: reducerea timpului de studiu. Simularea pe ecran a unor fenomene şi procese. Utilizarea tehnologiilor hipermedia este o caracteristică pregnantă a tuturor sistemelor de e-learning. iar acum este axată pe aplicarea conceptelor specifice comportamentului uman în utilizarea noilor tehnologii de învăţare şi comunicare. începe să folosească calculatorul să creeze propriile produse soft. Aplicarea metodei IAC a creat de-a lungul timpului controverse asupra utilizării acesteia în educaţie. instalată pe calculatoarele laboratorului informatizat din licee. schimbarea de atitudine faţă de comunicarea informatizată.

Numeroasele reluări ale unor noţiuni. CONCLUZII Interesul elevilor pentru disciplinele tehnice creşte atunci când ei înşişi construiesc noile cunoştinţe. a profesorilor şi a personalului auxiliar în domeniul tehnologiei informaţionale. învăţământul universitar. În ultimul timp se observă un mai mare accent pus pe selectarea tehnologiilor multimedia open-source datorită publicului foarte larg căruia îi sunt destinate spre folosire materialele educaţionale. prin posibilitatea de a prezenta fenomenele sub o „lupă” de timp. precum materiale interactive de tip multimedia. oferă o serie de instrumente virtuale şi simulări software care să suplinească lipsa unor materiale didactice imposibil de procurat de către o instituţie de învăţământ mediu. Răspunde. Lecţia propusă în format electronic oferă anumite avantaje chiar comparativ cu tehnicile de învăţare specifice orelor de laborator şcolar. urmărire şi previziune a procesului de învăţare. şi a absolvenţilor în crearea pachetelor educaţionale. de control. AeL este menit să ofere un suport puternic factorilor responsabili în domeniul decizional. Înţelegând această necesitate Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului în colaborare cu firma SIVECO au realizat platforma A. stimulează creativitatea şi competiţia. cunoştinţele asimilate de elevi au devenit mai trainice. jocuri educaţionale şi multe altele. Prin organizarea experimentelor de laborator de orice tip ( de exemplu cele virtuale folosite de IAC ) se asigură 151 . Datorită fişelor de lucru. exerciţii. Elevii sau integrat în sistemul adoptat. Accesibilitatea este o cerinţă majoră a tot ceea ce este publicat pe Web. ghiduri interactive. fapt ce sporeşte atractivitatea lecţiei şi apelează la resursele de imaginaţie ale acestuia. unii dintre ei făcând progrese Ritmul de lucru individual s-a corectat în sensul de integrare ( de adaptare ) în ritmul de lucru al clasei. Sistemul dispune de o bază de cunoştinţe electronice. asigură un suport managerial eficient la toate nivelurile sistemului educaţional. Acest fapt s-a confirmat ori de câte ori elevii au avut nevoie. Metoda simulării folosind mediul AEL în predarea disciplinelor tehnice Beneficiile sistemului AeL sprijină procesul de predare/învăţare prin mijloace informatice moderne. a numeroaselor exerciţii şi probleme efectuate. au solicitat memoria elevilor şi au contribuit la consolidarea cunoştinţelor acumulate. concepte. regiuni. ci pe antrenarea profesorilor/elevilor în activităţi interactive. contribuind astfel la optimizarea procesului de învăţământ. utilizează softurile de simulare ca substitut pentru materialele şi instrumentele didactice scumpe sau greu de procurat. pentru nevoile de instruire internă. creative la elevi. AeL este o soluţie completă de eLearning oferind facilităţi de gestionare şi prezentare de diverse tipuri de conţinut educaţional. care beneficiază de resursele oferite de un sistem de calcul. integrarea în specificul activităţilor independente fiind relativ rapidă şi determinată de particularităţile individuale şi de cele ale colectivului. în construirea răspunsurilor. simulări. punând la dispoziţia dascălilor un instrument complementar ce facilitează procesul de învăţare. permite implicarea cadrelor didactice. este proiectat având în vedere criteriul flexibilităţii: folosire în diverse limbi. în contexte noi. în acest sens. a studenţilor. Funcţionarea schemelor generate este mult mai uşor înţeleasă în condiţiile unei prezentări dinamice. adaptează metodele didactice tradiţionale la noile tehnologii. contribuie la creşterea competenţei elevilor. dar şi lucrul în echipă. de planificare.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 intuitivă şi plusul de atractivitate pe care le conferă siturilor Web sunt de neînlocuit. configurabilă şi indexabilă. Disciplinele tehnice nu poate fi concepute în mileniul III fără utilizarea calculatorului. iniţiativei eEurope „O societate informaţională pentru toţi”. şi la corporaţii. cu funcţii de gestionare şi administrare de conţinut adaptabilă.L. multiplu şi variat corelate. uşurează procesul învăţării ţi îl face mai atractiv. contribuie la înlocuirea treptată a abordării de tip „Learning by reproducing” cu „Learning by doing”. Deprinderea elevilor cu metodologiile didactice experimentate este remarcabilă.E. Platforma de învăţare asistată de calculator AEL a fost implementată în învăţământul preuniversitar. Pune accentul nu pe memorare. de informaţii anterior însuşite. iar utilizarea oricărei tehnologii prorietare restrânge din start numărul beneficiarilor. prognoză. care integrează pachete de softuri educaţionale pentru un număr semnificativ de discipline printre care şi disciplinele tehnice. E un instrument util pentru găsirea şi valorificarea informaţiilor „de ultimă oră” din cele mai diverse domenii. Participarea elevului la construcţia schemelor se realizează prin metoda explorărării. Încurajează lucrul în echipă şi competiţia. Pe de altă parte acest fapt a Sistemul AeL contribuie la formarea unei memorii active. diferite niveluri de studiu şi tipuri de organizaţii.

Se confirmă faptul că metodele moderne contribuie nu numai la dezvoltarea unor procese intelectuale superioare. Metodologia cercetării sociologice.ro/pedagogie/invatare_asistata_de_calculator-14690. dar şi în relaţia profesor-elev. Manual de utilizare – Introducere.facultate. Iaşi. de evaluare formativă şi sumativă iar elevul în actul de învăţare evaluare. Se dezvoltă independenţa.. Metode de învăţământ. Nu ne putem referi la disciplină în sensul de linişte perfectă.regielive.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Metoda simulării folosind mediul AEL în predarea disciplinelor tehnice mai multă independenţă în activitate şi implicit însuşirea mai convingătoare a noţiunilor. se dezvoltă capacitatea elevilor de a cerceta fenomenele supuse observaţiei. Aplicarea instruirii asistate de calculator a făcut ca disciplina elevilor să fie total diferită faţă de disciplina impusă prin lecţiile tradiţionale. spiritul critic.1. 2003 www. Bibliografie Cerghit I. Elevii sunt angrenaţi într-o activitate conştient sistematică. capacitatea de cooperare. versiunea 3. întăreşte obiectivitatea aprecierii şi dezvoltă capacitatea de autoapreciere la elevi. SIVECO România. Bucureşti. Metode cantitative şi calitative.html . 2006 Chelcea Septimiu. spiritul de ordine şi disciplină. MEC. Calculatorul în acest caz se utilizează ca mijloc de învăţământ care rulează programele educaţionale şi astfel sprijină profesorul în actul de predare. gândirea lor este orientată spre a cerceta şi investiga fenomenele şi în acest fel actul învăţării nu este mecanic. anumite discipline nu dispun de matriale în bibliotecile AEL. 2007. le stimulează curiozitatea şi interesul pentru cunoaştere. De asemenea se realizează în mod continuu feed-back-ul atât de necesar în aprecierea celor propuse. Mihaela Cârstea 152 . Asistent educaţional pentru licee. perseverenţa. Editura Polirom. Utilizarea mediului AEL în procesul de predare-învăţare presupune din partea cadrului didactic un efort suplimentar. în care fiecare elev să participe activ şi conştient la momentele lecţiei. Deşi există pachete de softuri educaţionale pentru o categorie semnificativă de discipline tehnice. obiectivitatea. dar şi la întărirea unor trăsături de voinţă şi caracter.Instruirea asistată de calculator. Aceasta permite aprecierea corectă a gradului de realizare a obiectivelor propuse. ci în sensul de climat corspunzător. Problema notării elevilor este rezolvată printr-o evaluare continuă prin folosirea testelor. Editura Economică.

Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu sau altul. Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară.. să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu exagereze prin autoritate. activităţi sportive. termenul este echivalent cu educaţie extradidactică. implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare.m. a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme de activitati prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii. Element dominant al carnavalului a fost dansul. care are mari valenţe educative. fiecare contribuind. de apropiere. la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util. organizate pe diferite teme.d. Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale. întrucât lumea actuală este stăpânită de televizor sau de calculator . Vizionarea spectacolelor. Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională. Elevii au avut posibilitatea de a se manifesta liber.Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă . contribuind la formarea personalităţii. ci a unui număr cât mai mare de elevi. cu program complex. de desen.În acest cadru.a. ceea ce uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor organizate în şcoala. incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. de încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi. care se desfăşoară în afara programului şcolar. ingeniozitatea şi curiozitatea. cât şi în interpretarea/realizarea unor monologuri. atrag individul la viaţa socială. În sens restrâns termenul se referă la toate manifestările organizate de şcoală. Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile generează produse noi şi valoroase pentru societate. a relaţiilor creative. a unor priceperi şi deprinderi. atât în crearea costumului . prin care s-a stimulat dezvoltarea creativităţii elevilor. într-o atmosferă de comunicare liberă. orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară. dans ş. să încurajeze iniţiativele lui. la reuşita comună. Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil. urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei.Desfăşurarea activitţăilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Activităţi extracurriculare realizate pentru stimularea creativităţii elevilor din învăţământul primar Iluca Simona Julieta Școala Generală nr.d. Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane. educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute de evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale.De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. Am organizat carnavale cu ocazia sărbătorilor de iarnă. disciplina. Serbarea este o manifestare festivă. Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. antrenantă. cu ocazia Zilei Pământului sau cu ocazia zilei de 1 Iunie . de dezvoltare a personalităţii acestora.Pe urmele iepuraşului''. Carnavalul este o manifestare veselă.însuşiri caracteristice copiilor.. să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine. Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice.În acest sens. intercalat cu diverse forme de manifestări artistice. în felul lui. de tradiţiile şi obiceiurile statornicite în şcoală. iar jocul de rol a stimulat imaginaţia elevilor. Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă. conformismul. Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor şi a conţinutului. chiar dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că învăţământul actual nu contribuie la dezvoltarea creativităţii. obşteşti. prin durata lor. dar am participat şi la Concursul Internaţional de creatie plastica pentru copii 2008 . obiective şi conţinut. creativitatea didactică. Activităţile extracurriculare se desfăşoară sub forme variate. a filmelor. observându-se că el cultivă mai ales gândirea critică. turistice ş. cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei. spectacole. concursuri. Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative . între clase paralele sau între clasele de nivel primar. cu obiective educative şi recreative.a.excursii.Am organizat la nivel de şcoală concursuri de dans. prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de colaborare. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de afirmare a elevilor. prin metodele folosite. ca de exemplu: activităţi artistice. ştiinţifice.sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi. de creaţii artistice. prilejuită de sărbătorirea diferitelor evenimente de însemnătate naţională sau internaţională.Semnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt date de disponibilitatea educaţiei de adaptare şi autoreglare faţa de cerinţele tot mai numeroase ale spaţiului social. 9 Hunedoara Prin structură. ci este stimulat spre activităţi de pictură.m. şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator.Participanţii au purtat costume întruchipând diverse personaje. organizat de o şcoală din judeţul Constanţa. serbări etc. nu pot răspunde suficient dorinţei de cunoastere şi de creaţie . determinând astfel şi dezvoltarea 153 . plină de mişcare şi surprize.

Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea procesului de învătământ 154 . (1998). împreună cu profesorul de educaţie fizică s-au realizat şi activităţi extracurriculare sportive care să fie bazate pe practicarea liberă a unor forme de mişcare şi s-a constatat că elevii au fost interesaţi de aceste activităţi. manifestând o atitudine pozitivă pentru practicarea liberă a exerciţiilor de mişcare. diverse atăt ca forma . BIBLIOGRAFIE Cosmovici.Dar. Anghel-coord. Bucureşti Ştefan. Editura Aramis. 4.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Activităţi extracurriculare realizate pentru stimularea creativităţii elevilor din învăţământul primar creativităţii. Editura Polirom. În concluzie. ( 2008). în astfel de activităţi. se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire. Andrei.back pozitiv. ce s-au desfăşurat în şcoală. în comunitate. În şcoala noastră. cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor extracurriculare. Lexicon pedagogic. folosind metode active şi stimulative pentru participarea elevilor. Bucureşti Revista învăţământ primar nr. Editura Didactică şi Pedagogică. căt şi conţinut. în afara ei. . Mircea (2006). Iaşi Manolache. Dicţionar de pedagogie. Am realizat activităţi extracurriculare programate şi proiectate din timp. general (1979). Luminiţa coord. să încurajeze elevii şi să realizeze un feed. să evite critica. Psihologie şcolară. Iacob.

interes. Exemplu: 1) “Gândurile mele” (educaţie civică. securitate. unitatea speciei umane. Un alt coleg de-al tău. Dintre acestea. pe de altă parte. Acestea se pot debloca dacă primesc informaţii pozitive. căutarea unor suporturi susceptibile de a accentua o conştiinţă de sine pozitivă. Daniel Goleman). propuneţi cât mai multe idei pentru a soluţiona următoarea situaţie: “În clasa ta a venit un nou coleg. 2) “Emblema personală” – Creează un blazon (amblemă) personal. Tehnicile de prospectivă au ca obiectiv obţinerea unei detaşări în raport cu grijile imediate şi cu blocajele provocate de acestea. fără să necesite resurse de timp suplimentare. Tehnici de relaxare. “Semne de punctuaţie”. asigură o anumită stabilitate emoţională. stabilirea limitelor. Descrie o situaţie din care reiese una din calităţile tale. Exerciţiile pentru antrenarea şi atingerea congruenţei urmăresc realizarea unui acord interior în psihicul unui individ. ci numai folosirea adecvată a unor metode. stimularea apariţiei unor demersuri noi sau a unor soluţii practice privind un anumit organism. în sensul că moderatorul atribuie fiecărui participant câte un rol care să-i acopere o anumită dimensiune a personalităţii. favorizarea unui proces prin care imaginaţia să fie în slujba unor soluţii de viitor. Frica. la un nivel mai înalt de socializare a elevilor etc. teme: “Propoziţia”. la formarea unui stil eficient de învăţare. Metoda Frisco se întemeiază pe principiul brainstormingului regizat. duc la dezvoltarea gândirii critice. tehnici şi forme de lucru.. luarea deciziilor. Se prezintă enunţurile completate.cea emoţională. care îţi e prieten. în 1985. ele debutând în jurul anilor '90 (John D. antrenează şi dirijează grupul. este în conflict cu el – îl jigneşte. distinctă de inteligenţa academică. de a cunoaşte semnificaţia stărilor emoţionale în funcţie de situaţiile şi relaţiile complexe în care se produc. optimistul. citit. Ele pot fi legate de temele ce urmează a fi discutate sau pot să acţioneze ca un energizant al grupului. dar care. comunicarea. O emoţie deosebit de intensă provoacă o reacţie a sistemului limbic şi blochează orice reactivitate a zonelor corticale. tehnici şi forme de lucru în sprijinul educării inteligenţei emoţionale Ioaneş Aurel Școala Generală Romos Emoţiile sunt importante deoarece ele asigură supravieţuirea. Pot interveni şi ceilalţi membri ai grupului. afirmă S. calcul aritmetic). îl ameninţă. nu îl lasă să participe la jocurile din pauză. Exemple: 1) “Jocul calităţilor” – Scrie pe o foaie trei calităţi pe care consideri că le ai. Stimularea inteligenţei emoţionale nu e un “moft” şi nu se face în detrimentul altor obiective ale educaţiei. dar. se pot cere lămuriri în legătură cu raţiunile care au stat la baza răspunsurilor. Mayer şi Peter Salovey. durere şi dorinţă. Exemplu: Respectând rolurile date. pesimistul. Pot apărea următoarele personaje: tradiţionalistul. Stimularea se poate realiza concomitent cu aceste obiective. Tehnicile icebreakers “sparg gheaţa”. “Starea de relaxare. îi leagă pe participanţi între ei.” Metoda implică empatia. în S. U. duce la dezvoltarea capacităţii de a identifica şi a exprima emoţii. este o stare de destindere profundă a corpului şi a spiritului”. exerciţii şi forme de lucru menite a educa inteligenţa emoţională. “Trăsături morale ale persoanei”…) Fiecare elev primeşte un bileţel cu enunţuri pe care trebuie să le completeze (“După ce mă întorc de la şcoală…”.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Metode. motivaţie. Mulţi psihologi şi-au dat seama că această abilitate care asigură succesul în viaţa cotidiană este. limbă şi literatură română. rrom. Wayne Leon Payne considera că inteligenţa emoţională este o abilitate care implică o relaţionare creativă cu stările de teamă. stimuli de plăcere. elevii fiind nevoiţi să se transpună într-un anumit personaj. îi relaxează. A. Prezentăm câteva metode. Conducătorul grupului îl întreabă pe fiecare ce a scris şi din ce motiv a ales respectivul cuvânt. 2) “Spune cine eşti!” Participanţii încearcă să se definească printr-un cuvânt (sintagmă) – simbol pe care îl scriu pe un bilet şi-l prind de haină. Scrie un proverb / o maximă care să te 155 . “Îmi aleg prieteni care…”). Roagă-l pe colegul tău să completeze cu alte două calităţi. considerate clasice corespunzătoare asimilării elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scris. a creativităţii elevilor. în acelaşi timp. “Principalul motiv pentru care îmi fac temele este…”. de a atrage auditoriul şi de a lăsa câmp liber imaginaţiei creatoare. Zambrowski – Moreno. de a controla emoţiile personale în legătură cu o situaţie dată. tehnici. Studiile privind inteligenţa emoţională sunt relativ recente. Dezvoltarea emoţională a elevilor este decisivă pentru succesul lor în viaţă şi nu doar pentru rezultatele şcolare. Reuven Bar – On. armonie etc. constituie un fel de sensibilitate specifică faţă de practică şi relaţiile interumane. predicţia pe baza unor termeni daţi este o modalitate de a lectura activ. Termenul “inteligenţă emoţională” a fost formulat pentru prima dată într-o teză de doctorat. Astfel s-a născut o nouă formă de inteligenţă . emoţiile puternice nu dispar pe cale raţională. pe de o parte. reuşită.

idei. prin desen . Se constată că mai mulţi elevi decât cei anunţaţi ating sau depăşesc cifra 40. procedeele stereotipe.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Metode. la început. 2) “Presiunea anturajului” – Grupul stă în cerc. să se antreneze în sensul autonomiei în raport cu ceilalţi. dezaprobarea încercărilor personale anihilează dezvoltarea copilului. sănătate. ceilalţi primesc bilete cu: “Nu mânca! / Nu te juca!…”. Se discută apoi în grup despre presiunea anturajului. Dacă atmosfera rigidă. în funcţie de tema în discuţie. Exerciţiile de identificare şi ierarhizare a intereselor sunt menite să-l ajute pe elev să-şi exploreze zonele de interes personal. Roco. ştiinţă. imagini pe care ţi-ar plăcea să le retrăieşti. prietenie. muzică. neconformist îl descătuşează. culturală sau perceptuală. securitate. 2001. Empatia poate fi precedată de exerciţii de comunicare nonverbală (vizionarea unui desen animat cu imagine şi sonor. înlăturând blocajele de natură emoţională. posibile dialoguri. să identifice sentimentele acestuia. În aplicarea acestor metode şi tehnici se cer forme de organizare a procesului de învăţământ diversificate. următorii termeni: bogăţie. Unii membri ai grupului primesc bileţele pe care scrie: “Mănâncă! / Joacă-te cu chibriturile! / Traversează prin loc nepermis!”. putere. Grupul creativ de formare. apoi numai cu imagine. Bucureşti. Prezintă blazonul colegilor tăi. Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă. tehnici şi forme de lucru pentru educarea inteligenţei emoţionale reprezinte. descrierea scenelor văzute. un copil e “personajul principal”. “Personajul principal” aduce contraargumente. Exemple: 1) Înscrie pe o listă. 5) “Chipul meu” – Reprezintă schematic chipul tău. din viaţa ta. Enumăr florile dintr-o listă de 60 – 65 de cuvinte. Timişoara. Scrie în dreptul ochilor / urechilor / gurii / frunţii ce îţi place mai mult să vezi / auzi / spui / gândeşti.. cu structuri variate. din această perspectivă. Munteanu. 6) “Exerciţiu de încredere” – Cer elevilor să-mi spună cine cunoaşte 40 de flori. “lanţuri”) câteva momente pozitive. 1983 156 . pe feţele unui cub (benzi desenate. să exprime aceste sentimente. Editura de Vest. P. solicitând copiilor să numere câte flori cunosc. climatul deschis. Timişoara. Empatia este una din dimensiunile semnificative ale inteligenţei emoţionale şi se construieşte pe deschiderea spre sentimentele celorlalţi. Anca. Creativitatea elevilor. Mariana. 1999. Editura Cantes. Al. pe abilitatea de a citi informaţiile provenite prin canalele nonverbale. 3) “Momente pozitive” – Reprezintă. Editura Polirom. D. Fiecare copil trebuie să-l îndemne. Bibliografie Caluschi. Editura Augusta. i se cere elevului să intre în pielea unui personaj. 2000. Iaşi. Creativitate şi inteligenţă emoţională. exerciţii de mimă şi pantomimă). Ca exerciţiu. Se insistă asupra importanţei încrederii în sine. Mihaela. E. Argumentează. în ordine descrescătoare a interesului. Ion. longevitate. posibilele sale idei în legătură cu un subiect (“eşti o floare / un scaun / un copil abandonat / primarul oraşului / directorul şcolii / Lizuca din Dumbrava minunată…”). Iaşi. şi să propună soluţii pentru rezolvarea unei probleme. Ana. Incursiuni în creatologie. suple. 4) “Care sunt idolii tăi?” – Întocmeşte o listă cu acele însuşiri care te atrag la idolii tăi şi pe care ai vrea să le ai şi tu. Dumitru. să-l convingă pe copilul – personaj să facă ce îi cere biletul. 2001. argumentând în diverse moduri. Stoica.

Iar şcoala dispune de o sumedenie de mijloace pentru realizarea educaţiei muzicale: lecţia de muzică. Bibliografie Istratie Aurora. nu poate fi explicată în cuvinte niciodată (integral) oricât de multe am şti despre ea. ca şi pentru formarea armonioasă a viitorului cetăţean. Cerinţe: 1. Rodica Ciurea. jocul. Lucrare metodico. mişcarea. Educaţia muzicală înseamnă. Aşadar. Prilej de manifestare a potenţialului creativ al copilului.Reprezentaţi printr-un desen ce s-a petrecut între melc şi furnică. imagini poetice şi maniera de alcătuire a întregului sistem ritmic şi sonor. Muzica se explică prin ea însăşi. valorificate în cercetarea de fond. are la bază o serie de norme tradiţionale. participarea organizată la concerte. un mesaj introductibil în alt limbaj. naturalistă. 4. vizionarea organizată de spectacole care folosesc muzica: spectacole coregrafice. Uniţi cu o linie numerele de la 1 la 30 si aflaţi personajul (melcul). manifestă dorinţa de a cunoaşte cât mai multe date din domeniul muzical. cântă. are un puternic caracter colectiv. Cauza şi efectul. gestul. cercuri muzicale de interpretare si creaţie. serbările şcolare. permanenta transformare şi adaptare la cerinţele spirituale ale copilului. 5 Vulcan Aptitudinea muzicală este o însuşire a personalităţii care face posibilă efectuarea cu succes a activităţii muzicale. cateva elemente fundamentale comune: tip de versificaţie. intrapersonală. în cea de interpret.Interpretarea dialogului dintre melc şi cărăbuş cu ajutorul mişcării. 1996 Dumitru Salade. interpersonală. de creator. lingvistică. muzicală-ritmică. Pentru că am amintit de folclorul copiilor. la vârsta şcolară mică. kinestezică. ce coduri de exprimare folosesc cu precădere şi care sunt acelea pe care le evită. folclorul copiilor.principalele căi de atragere a copilului către muzică Istratie Aurora Școala Generală nr. ca element central în învăţământul românesc este astfel înca o dată confirmat. Cu cât elevul se va afla într-o ipostază superioară.Scrie cât mai multe lucruri pe care le ştii despre cele trei personaje ale cântecului în tabelul următor: Melc Alcătuire Hrănire Mod de viaţă Curiozităţi 3. Transmite deci. în mediul unei categorii anumite de vârstă. Conform necesităţilor sale funcţionale creaţia copiilor se structurează în mai multe categorii. având toate. cum ar fi colindatul şi alte obiceiuri de Paşti. Redaţi în scris (povestire) dialogul dintre melc şi cărăbuş. cu efecte pozitive asupra generaţiilor de copii. ora opţională. pornind de la un cântec „ Melcul supărat”. ca instrumente de lucru. Educaţia prin artă şi literatură Howard Gardner. un simbol. să-l determini pe elev să treacă din ipostaza de auditor. Teoria inteligenţelor multiple Furnică Cărăbuş 157 . Sunetul devine în relaţie cu alt sunet. putem spune că este un fenomen care îmbină – în grade diferite – textul. colindul şi cântecul religios .Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Jocul. folclorul îşi poate găsi o aplicare pedagogică mai susţinută în scopul dezvoltării simţului ritmic şi melodic. educaţia muzicală începe de la cea mai fragedă vârstă. Este de reţinut că profilul de inteligenţă nu se stabileşte prin aplicarea unui test. filme artistice şi documentare şi nu în ultimul rând participarea organizată la slujbele religioase.Grupaţi-vă în apărători şi acuzatori ai melcului (comportamentul faţă de cărăbuş) Susţineţi-vă părerea! Alte grupe puteau fi: spaţial-vizuală. organizarea de formaţii muzicale. fredonează melodii. cu atât intensitatea trăirilor sale va fi mai mare în contact cu arta muzicală. audiţiile muzicale.ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I. promovarea şi încurajarea copiilor de a practica obiceiuri tradiţionale folclorice. Am împărţit clasa pe grupe. 2. concursurile de interpretare muzicală. Anexele la lucrare. se manifestă numai în societate. Sunt necesare multe observări ale comportamentelor copiilor pentru a ne da seama care le sunt activităţile cele mai comode. ipostaza pasivă. 3.Sunteţi melcul. poetic. (în concluzie) rolul creaţiei. gestului şi mimicii. O persoană cu aptitudine muzicală manifestă interes şi înclinaţie deosebită pentru muzică. sunt tot atâtea argumente pozitive. Tot prin orele de educaţie muzicală am încercat să aplic teoria inteligenţelor multiple (precizez că la venirea în cls I am testat elevii). ipostaza activă. ansamblul coral. învaţă cu uşurinţă cântecele auzite. 2. melodia.Redaţi grafic (prin liniuţe) înălţimea fiecărui sunet din prima strofă a cântecului. unic în timp. Crăciun şi alte sărbători creştine sau laice tradiţionale. Pentru perceperea acestui mesaj. în funcţie de inteligenţele „tari” astfel: logico-matematică. Cunoscând acest profil am aplicat teoria inteligenţelor multiple în contextul lecţiei de educaţie muzicală. piese de teatru. Arătaţi de ce s-a comportat brutal cu cărăbuşul. 4. Cerinţe: 1.

În ceea ce priveşte strict neobizantinismul el este prezent în Franţa la Bazilica Sacre Cœure (1876. Cluj Napoca. Pentru statele din centrul şi estul Europei. secolul al XX-lea va aduce o ruptură. a progresului ştiinţei şi tehnicii şi desigur a funcţionalismului şi raţionalismului modern. Actualizarea tradiţiei va presupune o redefinire a acesteia în contextul noilor condiţii social –economice. p. mai ales pentru Victor Hugo. Viollet le Duc va folosi acest edificiu ca punct de plecare al unei alte catedrale şi a unui . 2005. The Search for Identifiably National Architecture in Bulgaria at the End of the 19th and During 158 . în . Petre Guran.Genius Loci''. Căutarea tradiţiei nu trebuie pusă în legătură numai cu modernismul. Adunarea Naţională îşi dă acordul pentru construirea bazilicii pe colina Montmarte pentru a fi vizibilă din orice parte. Editura Nemira.Mioriţa'' . Fiind doar un gest simbolic nu se poate vorbi de apariţia unui nou curent artistic. în Revista .Expoziţiei Universale de la Paris din 1900'' unde pavilioanele expoziţionale îşi vor prezenta apartenenţa la spaţiul cultural de provenienţă.Sf. românii vor redescoperi 1 . 455-458 Alain Erlande Brandemburg. dar maniera se va extinde şi la clădiri laice. Bucureşti 1999. Ideea 1 2 George Enache... Arhitectura sacră şi conştiinţa eclezială... La reconstructions de Tessalonique apres l' incendie de 1917. Spaţiul geografic în care se poate vorbi despre un stil neobizantin este legat de Peninsula Balcanică şi centrul Europei.Sacre Cœure'' se situează în avangarda arhitecturii neobizantine. 57 6 Papa Pius al IX a avut cel mai lung pontificat (1846-1878). Una este cea a integrării în curentele europene iar cealaltă este cea a creării şi redefinirii unui stil naţional modern. Noua imagine a oraşului a 4 îmbinat eclectismul.. Este meritul într-o anumită măsură şi al . Incendiul din 1917 din centrul Salonicului a determinat reconstrucţia sa. în fond. Neobizantinismul este legat de arhitectura religioasă. Catedrale . Catedrala. În cadrul acestei mişcări regionaliste. Bulgaria. nr 1. . o cotitură artistică în care artistul se va întoarce spre tradiţie. Edificiul este construit dintr-o piatră specială care se albeşte pe măsură ce trece timpul. 7 În Bulgaria neo-stilurile sunt promovate de generaţia arhitecţilor întorşi de la studii din Europa.Artei 1900'' care a apelat la motive decorative preluate din folclorul fiecărei ţări. La noi. a generat curentul neogotic iar Catedrala din Köln a 2 fost legată de mişcarea . Întoarcerea la tradiţie poate fi un paradox al modernităţii care a promovat înnoirea şi schimbarea vechilor principii artistice. Nationalism-a Liturgy of Modernity. Petar Iokimov. 150-152. 1998. Toduţa” Deva A existat un neobizantism european? Mişcarea modernă a generat anumite tendinţe în arhitectura secolului al XX-lea. România şi sporadic în Grecia). În Franţa. Aici legăturile dintre biserică şi stat sunt tradiţionale. unde statele eliberate de sub dominaţia otomană au preluat un model bizantin pentru edificiul ecleziastic. pentru că în diverse epoci restaurarea unor monumente a generat un curent artistic sau un sentiment naţional legat de un simbol naţional.. englezii vor redescoperi epopeea celtică. consecinţa acestui fapt va fi apariţia şi a altor .Notre Damme'' pe tot 3 cuprinsul Franţei . 284 – 291. o formulă experimentată anterior anului 1900 în Franţa. Întoarcerea la tradiţie este pusă în legătură cu ideea de naţiune.. tendinţe care s-au regăsit în arhitectura tradiţională a fiecărei naţiuni. Momenul este marcat de apariţia în Franţa a unor lucrări de specialitate care tratează perioada medievală şi eroii săi. 11 3 Ibidem..Sturm und Drang'' . Sofia'' vor apărea în ambianţa arhitecturii bulgare şi sârbeşti pe fondul creării stalor 5 naţionale de aici care au fost ajutate în efortul lor eliberator de instituţia ecleziastică . pp.. deci nu un colaj de elemente. 7 Ljubinka Stoilova. Totuşi prin vocabularul arhitectural. Redescoperirea trecutului naţional se va face simţit şi în Rusia şi Spania.hôtel de ville''. neobizantinul este o parte a arhitecturii naţionale (în Serbia. Pentru biserică se va alege un tip arhitectural conform noului plan şi reprezentativ unei singure epoci. Ideea construirii unei bazilici ca simbol al salului Franţei a apărut în 1870. În contextul arhitecturii moderniste în Bulgaria şi Serbia vor apărea două tendinţe. iar în Germania se va naşte curentul romantic. În perioda interbelică a existat o astfel de tendinţă în toate statele europene. în . După perioade îndelungate în care stilurile artistice au exploatat forma şi spaţiul după principii clasice. 16-23 4 Vassilis Colonas.Church&Society in Central and Eastern Europe'' Cluj-Napoca. Editura Humanitas. Catedrala Notre Damme a fost sursa de inspiraţie şi cadrul de desfăşurare al multor romane. pp. modermismul.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Jula Raluca Diana Liceul de Muzică și Arte Plastice ”S. 2007. Întoarcerea la tradiţie este una din caracteristicile . iar pentru alte ţări căutarea rădăcinilor naţionale. catedrala din Strassbourg considerată sufletul naţiunii germane. de redescoperire a trecutului fiecărui popor.. Redefinirea stilului naţional va însemna întoarcerea la spiritul ortodox prin adapterea formelor bizantine în sens modern.. Ortodoxie şi putere în România contemporană. se încadrează neobizantinismul.1912) realizată după planurile lui Paul Abadier. la 6 sfârşitul captivităţii Papei Pius al IX . pp. 5 Cătălin Turliuc. neobizantinismul şi arabismul .Tabor''. pp. În Germania. Bucureşti. Apelul la identitate este realizat şi în Peninsula Balcanică. întreaga perioadă fiind marcată de crize politice însă Franţa l-a susţinut. p.

acoperită cu o cupolă.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 întoarcerii la modelele bizantine şi locale poate fi pusă în acord cu rolul pe care l-a avut Biserica Ortodoxă Bulgară în crearea statului bulgar8. În 1900 la Epoziţia Universală de la Paris pavilionul Serbiei era o biserică (Fig. cupola.. Bucureşti. Prima interpretare serioasă a neobizantinului este cea a Catedralei Ortodoxe . beton.Sf.. 106 13 Smaranda Bica. 13 şase turle din care aceea centrală de 170 m. Construcţii monumentale. Academia de Medicină Militară din Belgrad al cărei 11 plan este cruciform cu laturile articulate . inaugurarea făcându-se în 1883. 236). pp. Edificiul este o replică mărită a goticului danez simplificat şi poate fi considerată un exemplu de Romantism Naţional. Mina'' în Kjustendil.. sticlă sau metal. 1986. Editua Albatros. dar cu adoptarea altor principii estetice..Hristos Mântuitorul'' din Moscova. Ecou al ideologiei naţionale şi al redescoperirii specificului în Franţa vor apărea biserici care preiau într-o formă simplificată formule tradiţionale. pp. care preia ideea clopotniţei din arhitectura religioasă . Bucureşti. 2008. ierarhia piramidală a numeroaselor volume şi variaţia adâncimilor creând o dinamică a jocurilor de umbre şi lumini. Vatorovic şi S. În anul 1839 se pune piatra de temelie a bisericii. Noile edificii sunt tratate inovator.. Stilul se caracterizează prin monumentalism şi spaţialitate această concepţie fiind prezentü în arhitectura sârbă în toată perioada interbelică. Arhitectul va adopta unele forme arhitecturale care se regăsesc în 14 arhitectura tradiţională daneză. Biserici contemporane cu cele menţionate anterior au existat pe tot cuprinsul european. Paraskeva'' în Sofia sau ..Nevsky'' din Sofia (1896-1904). În Spania.... Edificiul început în 1884 nu este terminat nici în prezent .. pp. 110 m lungime.Genius Loci''. forma de dom.Genius Loci''. 9 realizat de arhitecta Tania Grachnova.datorată dimensiunilor. De asemenea. 74 10 Igor Maric. pp. pp. nr. Catedrala .Grundtvig'' din Copenhaga aparţinând arhitectului Peder Vilhelm Jensen-Klint realizată între 1921 – 1926. pe locul rămas liber după demolarea Catedralei s-a amenajat un bazin de înot care a funcţionat până în anii ´90. 132 14 Smaranda Bica. se construiesc şi alte biserici: .Oraşul''. arce semicirculare. Milutinovic au căutat modele în trecutul bizantin şi au creat bazele transpunerii lor în formă modernă (Fig. s-a dorit un proiect ambiţios de la început. 12 În Grecia recursul la sursele bizantine se face rar. 294 9 Jean Monda. La acestea se adaugă folosirea materialelor noi care au permis relizarea unor dimensiuni colosale: capacitatea de 14.Drapelul Păcii'' din Sofia. Timişoara. renaşterea unor forme romantice. Concluzionând. p. Cluj-Napoca . 1998. Klint se bazează mai ales pe geometrizarea şi abstractizarea formelor . Marele architect Perret la Cluj. Din aceeşi perioadă datează biserica . Însă.nation''au XX siecle: une forme d'ethnophiletisme contemporain. în .Sf. Cele mai reprezentative edificii neobizantine sunt Catedrala din Atena realizată de Fr. III.. O atenţie deosebită se dă interiorului cu accent pe luminozitate . p..Notre Damme'' 15 din Raincy în edificarea căreia foloseşte cele mai noi mijloace de construcţie . Le regionalisme en Grece de 1840-1940. care s-a materializat începând din anul 1994 până în anul 2000 cînd s-a făcut târnosirea sa. 74 12 Vassilis Colonas.Sagrada Familia'' din Barcelona având ca surse de inspiraţie arhitectura Cataloniei şi a goticului. Bucureşti. în arhitectura est europeană stilul predominant a fost neobizantinul cu variante locale.Genius Loci''. în .. pe locul respectiv urmând a se construi Palatul Sovietelor. 1999. 28-29 15 Nicolae Sabău. Bucureşti. p. statele vest europene au optat pentru o arhitectură tradiţională cu accente de modernitate. L' Église ortodoxe roumaine et la . 232-235). în . Sistemul constructiv este simplu realizat din materiale curente lăsate aparente: 16 cărămidă. The International versus the National in the Architecture of Serbian as a Creative Basis for Regional Expresion. decor ceramic. Editura Mirton. the Early 20th Century. Proiectul este anunţat de însuşi împăratul Alexandru I în 1812. în . piatră. Sub influenţa esteticii moderne de simplificare şi epurare a volumelor arhitectura germană va realiza în anii ´30 un număr mare de biserici. A existat doar o scurtă perioadă postbizantină. 1999. Biserici. După această dată apar noi biserici în Sofia care folosesc caracteristicile neobizantine: planul în cruce.14-15 16 Ibidem. 2004. 1999. în . 228-230).33 A existat un neobizantism european? 159 . Bucureşti... coloane. Astfel. 1989. Istoria acestui lăcaş de cult se întinde pe o durată de mai bine de un secol. căutarea simplităţii şi rigorii ca ecou al reîntoarcerii la sursele originare şi în al doilea rând. 30 . În anii ´80 ai secolului al XX-lea debutează o mişcare pentru reconstruirea bisericii. realizată de Alexander Pomerantsev (Fig. Proectul lui J... Cluj-Napoca. Clădirile publice preiau o serie de elemente cum ar fi arcul monumental.. elementele sale vor fi preluate şi la o serie de alte clădiri din spaţiul exiugoslav: biblioteca din Pristina. p. 26-27. În anul 1931 se decide demolarea catedralei. Boulanger şi Clădirea oftalmologiei doar cu elemente neobizantine (Fig. p. 96-97 8 Oliver Gillet. Statele vest europene au folosit formule tradiţionale reinterpretate în manieră modernă. 10. Editura Ştinţifică şi Enciclopedică. Biserici ale secolului XX. 10 În Serbia arhitecţii D. Antonio Gaudi a realizat . Dinu Teodor Constantinescu. La acestea se adaugă tehnologii şi materiale de construcţie noi. 60 m lăţime. 227).000 de persoane. În timp ce. pp. 231). brâiele decorative sau nişele (Fig. Auguste Perret realizează în manieră modernă biserica . 158-161 11 Jean Monda. Church & Society''. neobizantinismul este prezent doar în acele spaţii culturale în care tradiţia ortodoxă este prezentă şi este o parte a arhitecturii naţionale. În anii '20 ai secolului XX. Stilurile arhitecturii contemporane. Un exemplu în acest sens îl constitue monumentul . Stilurile…. faţadele în asize alternante. din lipsa fondurilor. Sunt observate două aspecte: în primul rând. arhitectura barocă spaniolă şi stilul mudejar precum şi motive din folclorul catalan.

„Recunoaşteţi personajul”. compară. găseşte modele de exprimare şi comportament. se decodează pe ecrane. Utilizând diferite metode în predarea lecturii suplimentare (fişe de muncă independentă. găseşte modele de exprimare şi comportament. a apărut în revista « Pogonici » din acea perioadă. Iancu” Baia de Criş Strategii tradiţionale şi moderne utilizate pentru stimularea lecturii suplimentare la clasele primare Este cunoscut faptul că epoca actuală se caracterizează printr-o pătrundere masivă. Întâlnire cu scriitorii . „Recunoaşteţi personajul”. un anumit comportament. unde s-a întâlnit cu elevii claselor I-V conduşi de doamnele învăţătoare şi doamna profesoară de limba română. prin caietul meu personal. îşi imaginează. text care este ilustrativ la predarea omonimelor la clasele mici. scrisă în timp ce era elev. pe dischete. când elevii au fost puşi să recite poezii. a scris poezia “Întoarcerea căprioarei”. îşi imaginează. Rafturile bibliotecilor sunt pline cu discuri electronice. se bucură ori se întristează. compară. cu ocazia şezătorilor literare. Niciodată consumatorii de jocuri la computer ori vizitatorii paginilor de internet nu vor fi la fel de profunzi şi creativi ca prietenii cărţilor. gândeşte. alcătuirea unor portofolii. impunându-se necesitatea ca ea să fie cultivată din primii ani de şcoală şi continuată până la vârsta senectuţii. Evidenţa lecturii suplimentare a elevilor am ţinut-o prin verificarea caietelor de lectură ale elevilor. cu calculatoare dintre cele mai performante.Irimie Străuţ S-a născut în localitatea Bulzeşti. 160 . analizează. Textele tipărite pe hârtie îşi pierd din autoritate. Prin lectura suplimentară elevul află. să le dezvolt gustul pentru citit. atât în lumea oraşului. precum şi a unor creaţii proprii. caiete în care să noteze expresiile frumoase întâlnite în operele citite. analizează. judeţul Hunedoara. cu ocazia vizitelor la domiciliu. Informaţiile circulă prin cablu. gândeşte. deci începe să-şi formeze un stil propriu de muncă intelectuală. Lectura suplimentară are un rol important în formarea şi dezvoltarea personalităţii umane. “Poveste despre toc”. deci începe să-şi formeze un stil propriu de muncă intelectuală. dramatizări. În această poezie scriitorul Irimie Străuţ spune că acea căprioară era o zână care s-a lăsat împuşcată pentru a salva acea familie de la pieire. a mijloacelor mass-media. ceea ce a determinat. o anumită îndepărtare de lectură. încă din primii ani de şcoală. Ca răspuns la poezia “Moartea căprioarei” scrisă de colegul său Nicolae Labiş. chestionare etc. cu ocazia unor concursuri gen „Cartea preferată”. de cititul cărţilor. pe ecranul televizoarelor. cu ocazia publicării de către elevi la revista clasei noastre a unor articole referitoare la cărţile citite. Prima poezie a sa.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Jurca Carmen-Emilia Şcoala Generală ”A. scriitorul Irimie Străuţ a vizitat şcoala noastră din Baia de Criş. Evaluarea performanţelor elevilor am făcut-o în diferite ocazii: cu ocazia serbărilor şcolare. să le dezvolt personalitatea şi să le îmbogăţesc şi aprofundez cunoştinţele. cât şi în cea a satului. În 24 noiembrie 2008. să intre în jocul de rol. grafice de perete în care copiii notau cărţile citite sau personaje din operele citite. punându-i să-mi arate micile biblioteci personale. caiete pentru lectura suplimentară. în mare parte la tineri. pe CD-ROM-uri.) am reuşit să îi atrag pe elevi. „Recitare pasteluri de Vasile Alecsandri” etc. multe canale de televiziune cu programe variate. dar care a revenit pentru a ajuta alte persoane. apar pe casete audio şi video. în regimul comunist. Strategii utilizate pentru stimularea lecturii suplimentare Tabel privind evidenţa lecturii suplimentare a elevilor Grafic de perete Vizite la bibliotecă Întâlnire cu scriitorii Concursuri „Cartea preferată”. prin completarea unor grafice şi tabele care au stârnit emulaţia între elevi. Este un scriitor care are texte chiar şi în manualele şcolare. se bucură ori se întristează. să prezinte montaje literare. Prin lectura cărţilor elevul află. de exemplu “Povestea lui Ţupa-Ţup”. „Recitare pasteluri de Vasile Alecsandri” Şezători literare Contribuţia elevilor la realizarea revistei clasei noastre Este util ca lectura suplimentară să fie coordonată şi monitorizată cu responsabilitate. determinându-le anumite stări afective.

consolidarea rolului educaţiei şi formării profesionale în contextul procesului de la Lisabona atât la nivel european cât şi la nivel naţional. în Europa sunt numeroase dezbaterile asupra reformelor necesare sistemelor educaţionale pentru a ie adapta. In acest sens. să consolideze baza de cunoştinţe în domeniul politicilor şi practicii. modernizarea sistemelor de învăţământ superior făcându-le mai coerente şi mai adecvate necesitaţilor societăţii. solicită o mai bună înţelegere a viitoarelor cerinţe şi o anticipare a acestora. Prioritatea centrală a Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii este de a consolida contribuţia adusă de educaţia şi formarea profesională în atingerea obiectivului de la Lisabona de transformare a Uniunii Europene în cea mai competitivă economie din lume. Jurca Ioana I. în Anul european al creativităţii şi inovării (2009) . în special. îmbunătăţirea calităţii şi atractivităţii educaţiei si formării profesionale prin punerea în aplicare la nivel naţional a priorităţilor procesului de la Copenhaga. de exemplu prin punerea în aplicare a Cadrului european al calificărilor şi a sistemelor pentru validarea învăţării non-formale şi informale. confruntându-se în acelaşi timp cu provocările globalizării şi pentru a dezvolta cunoştinţele. în scopul reducerii obstacolelor în calea angajării şi creşterii capacităţii persoanelor de a se adapta la mediile de viaţă şi muncă care se schimbă rapid. Domeniile prioritare de acţiune In acest context. punerea în aplicare a strategiilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru a obţine mai multă eficienţă şi echitate. sprijinirea creativităţii şi inovaţiei în toate sistemele şi la toate nivelurile de educaţie şi formare profesională. în special prin acţiuni care să reducă numărul persoanelor care abandonează prematur şcoala sau numărul celor cu un nivel scăzut de competente de bază. cu scopul promovării de proiecte de cooperare europeană. domeniile prioritare de acţiune sunt: susţinerea punerii în aplicare a programului de lucru „Educaţie şi formare profesională 2010". Mundus şi Tempus. Liderii politici sunt din ce în ce mai conştienţi că adaptarea educaţiei la provocările următorului secol. şi prin îmbunătăţirea rutelor educaţionale flexibile. să încurajeze incluziunea socială şi economică a migranţilor. bazată pe cunoaştere. alături de programele Tineret în acţiune.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Promovarea dimensiunii europene în educaţie prin intermediul proiectelor europene şi a programelor comunitare dr. începând de la o vârstă timpurie. în special prin promovarea coerenţei între toate formele şi etapele sistemelor de învăţare şi formare profesională de-a lungul vieţii.S. dar mai ales pentru dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei. să sprijine dobândirea competentelor esenţiale de la vârste timpurii. în special. cu scopul de a promova nu doar competitivitatea ci şi creşterea economică durabilă şi coeziunea socială. precum şi realitatea că numai prin proiecte de colaborare comune putem pregăti terenul pentru o mai bună înţelegere reciprocă între state. Hunedoara Educaţia se află în epoca contemporană centru preocupărilor privind transformarea şi dezvoltarea societăţii. precum şi capacitatea Europei de a fi inovatoare şi competitivă. precum şi a finanţării durabile. ameliorarea nivelurilor reduse de participare la educaţie a adulţilor. In acest context. Fiecare componentă a programului va acorda prioritate acţiunilor care vizează creşterea nivelurilor competenţelor. capabilă de o creştere economică durabilă însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului locurilor de muncă şi de o mai mare coeziune socială. în special a lucrătorilor în vârstă şi a celor slab calificaţi.J. Prezenta lucrare îşi propune să puncteze importanţa managementului prin intermediul proiectelor (cu precădere a celor din învăţământul preuniversitar) tocmai pentru a demonstra interesul crescând al sistemelor educaţionale faţă de această temă. precum şi a orientării de-a lungul vieţii. 161 . sprijinirea dezvoltării şi punerii în aplicare a strategiilor coerente şi globale de învăţare de-a lungul vieţii şi promovarea inovaţiei şi creativităţii. să abordeze dezavantajele socio-economice. La începutul celui de-al treilea mileniu. în general. de exemplu prin testarea punerii în aplicare a sistemului european de credite transferabile propus pentru educaţia şi formarea profesională. demersul Uniunii Europene de a promova programul educaţional LLP – Lifelong Learning Programme – Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii. contribuind astfel la progresul general al Europei. Erasmus. Modernizarea este necesară pentru a oferi universităţilor europene posibilitatea de a juca un rol esenţial într-o Europă a cunoaşterii. accesibilităţii şi deschiderii sistemelor de educaţie şi formare profesională din Europa. în vederea îmbunătăţirii calităţii. sunt deosebit de bine venite pentru educaţia tineretului din statele bătrânului continent. în special cea a profesorilor şi a formatorilor. la noi metode de comunicare a cunoştinţelor şi la noi forme de cunoştinţe. îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale a oricărui tip de furnizor de învăţământ. abilităţile şi competenţele cetăţenilor europeni. planificarea prospectivă a devenit recent una din principalele tehnici în măsură să ajute societatea să-şi orienteze acţiunile prezente în lumina transformărilor viitoare.

şcolii şi slujitorilor ei le revine misiunea nobilă de-a dezvolta şi promova dimensiunea europeană a educaţiei . Aceste obiective se aplică după caz tuturor părţilor programului. 2004. capabilă să ofere propriilor cetăţeni competentele necesare pentru a face faţă provocărilor noului mileniu şi. în încercarea continuuă de-a actualiza imaginea „bătrânei” dar totodată mereu tinerei Europe. Obiectivele specifice privind programul sunt: România. un rol esenţial revine şi AEDE (Association Européenne des Enseignants) şi secţiunii române a acesteia AEDER. precum şi o componentă indispensabilă consolidării şi îmbogăţirii cetăţeniei europene. Iată de ce. fiind completate cu obiective specifice şi operaţionale pentru fiecare subprogram. doar 10 ani de la implementarea acestor tipuri de programe în educaţie. De aceea. Bibliografie * * * Declaraţia de la Bologna . * * * Documentele Comisiei Europene în domeniul educaţiei (1997-2009). în special în ceea ce priveşte calitatea. asigurând în acelaşi timp o bună protecţie a mediului pentru generaţiile viitoare. Dimensiunea europeana a învăţământului românesc. prin acţiuni întreprinse în toate sectoarele educaţiei şi formării profesionale. Educaţia în tranziţie. capabilă de o creştere economică durabilă însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului locurilor de muncă şi de o mai mare coeziune socială. Educatia în postmodernitate. inclusiv prin punerea în aplicare. în calitate de organizaţie profesională a dăscălimii româneşti . Rolul AEDE în promovarea dimensiunii europene în educaţie Alături de toate organismele cunoscute în promovarea acestor programe.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Promovarea dimensiunii europene în educaţie sprijinirea mobilităţii cetăţenilor. Obiectivele generale şi specifice de ansamblu ale Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii stau în centrul tuturor activităţilor de cooperare dintre instituţiile din Europa. În special. în contexul intensificarii colaborării europene în domeniul educaţiei. Obiectivul general al programului este: de a contribui prin învăţarea de-a lungul vieţii la dezvoltarea Uniunii Europene ca o societate avansată bazată pe cunoaştere. într-un timp relativ scurt să se impune ca unpartener credibil şi deosebit de valoros. Editura Institutul European Roxana TUDORICĂ. astfel încât acestea să devină un model de calitate la nivel mondial. Editura Dacia Emil STAN. programul are ca scop favorizarea schimburilor reciproce. Andrei MARGA. Aşa cum se precizează în Declaraţia de la Bologna. inclusiv aspectele legate de energie şi schimbările climatice. consolidarea dezvoltării durabile. totodată.iunie 1999. 2007. deşi a sărbătorit în 2007. în acest domeniu. a reuşit. Editura Institutul European 162 . a Recomandării privind calitatea mobilităţii şi prin utilizarea portofoliului Europass. din19 iunie 1999 : „O Europă a cunoaşterii este acum recunoscută pe scară largă ca fiind un factor de neînlocuit pentru dezvoltarea socială şi umană. menite să sporească dimensiunea europeană în educaţie. 1999. care sprijină şi promovează toate aceste acţiuni. dimensiunea europeană a educaţiei capătă noi valenţe odată cu realizarea unei “societăţi a cunoaşterii”. conştiinţa valorilor comune şi a apartenenţei la acelaşi spaţiu social şi cultural”. cooperarea şi mobilitatea între sistemele de educaţie şi de formare profesională din cadrul Uniunii Europene.

3. stimularea copiilor în vederea finalizării educaţiei de bază (prevenirea abandonului timpuriu). activităţile propuse urmăresc dezvoltarea personală. Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate Programul ”A doua şansă” Dorina Kudor. 9 Hunedoara Facilitarea accesului la educaţie face parte din obiectivele prioritare europene în domeniul educaţiei. Modalităţile de lucru aduc în şcoala românească cele mai noi metode dezvoltate la nivel internaţional în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi învăţarea activ-participativă. nu au participat deloc la educaţia formală . formarea pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi. astfel încât fiecare copil. îmbunătăţirea climatului din şcoli şi transformarea acestora în „şcoli prietenoase”. supervizarea activitaţilor practice. 2. asumându-şi responsabilitaţi orientate catre scopuri şi obiective educaţionale reciproce. în vederea stimulării înscrierii copiilor în învăţământul obligatoriu. cât şi cu profesorii. dar au abandonat învăţământul primar . „A Doua Şansă” pentru învăţământul primar se adresează tuturor persoanelor care au depăşit cu cel puţin patru ani vârsta legală de şcolarizare şi care se află în una dintre următoarele situaţii: 1. programul A Doua Şansă oferă posibilitatea continuării şi finalizării studiilor obligatorii fără a fi necesară întreruperea activităţii profesionale sau familiale. se integreaza activitaţilor grupului atunci când este cazul. tinerii părinţi devin conştienţi de importanţa educaţiei în viaţa copiilor lor. Programul . Bazat pe politica Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru asigurarea egalităţii şanselor şi pentru respectarea drepturilor fundamentale ale copilului. S-a urmărit. acordă timp şi se pot implica în activitatea de învaţare a elevilor. În acest context. Bibliografie Proiect Phare. ceea ce va conduce la reducerea absenteismului şi în cele din urmă a abandonului şcolar ..indiferent de momentul şi motivele abandonului. în şcoli care. formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie care să-i confere tânărului / adultului aceleaşi posibilităţi de evoluţie ulterioară ca şi absolventului de învăţământ obligatoriu. au fost înscrişi. Rolul cadrelor didactice în cadrul programului: organizator al activitaţilor de învaţare.A Doua Şansă” reprezintă o iniţiativă care vine în întâmpinarea unei probleme des întâlnită în comunităţile defavorizate: existenţa unui număr mare de persoane care au depăşit vârsta legală de şcolarizare. ”Ghidul elevului” Ministerul Educaţiei şi Cercetarii. Prin programul de alfabetizare. deschise spre comunitate. au aplicabilitate practică imediată. dau mai multă importanţă şcolii. partener cu elevul . Metodologia desfăşurării programului ”A doua şansă” 163 . până la vârsta de 14 ani. prin sprijinul pe care îl oferă copiilor. promotor al relaţiilor bune în cadrul grupului. învăţământul primar. susţine activitatea elevilor cu explicaţii.” Conţinuturile lecţiilor sunt centrate pe interesele şi particularităţile de vârstă ale cursanţilor. incluziunea socială.. fiind în strânsă legătură cu principiul egalităţii de şanse şi cu cel al nondiscriminării. mediator de conflicte. disciplinele de studiu sunt organizate pe module obligatorii şi opţionale bazate pe curriculum-ul specific programului . prin care s-a urmărit crearea în şcoli a unor medii de învăţare accesibile şi primitoare care să reflecte şi celebreze diversitatea etnică şi culturală. iniţiator al diferitelor activitaţi. contribuind la eliminarea prejudecăţilor legate de apartenenţa la un anumit mediu socio-economic sau grup etnic. de asemenea. demonstraţii.Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”. se constituie în factori de bază ai incluziunii sociale. programul urmareşte: creşterea calităţii educaţiei în învăţământul preşcolar. ”Ghidul profesorului” . la nivelul învăţământului obligatoriu. fără însă a fi reuşit să participe complet sau deloc la propria lor educaţie.A Doua Şansă.şcolară. nu au absolvit. tânar sau adult să aibă şansa de a se dezvolta la potenţial maxim. se folosesc exemple din viaţa de zi cu zi şi situaţii culese din realitate. Conceptul de Incluziune şcolară fundamentează toate aspectele proiectelor . În acest sens.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Înlăturarea efectelor abandonului școlar prin implementarea programului ”A doua șansă” Kiss Maria Beciu Felicia Cristina Școala Generală nr. asigurarea celei de-a doua şanse în educaţie pentru persoanele care nu şi-au finalizat studiile în învăţământul obligatoriu (corecţia abandonului).. Cursanţii (în număr de minim 8 – maxim 15 într-o clasă) sunt încurajaţi să comunice atât între ei. tinerilor din grupuri dezavantajate. care abordează procesul educaţional într-un mod dinamic şi atractiv.

cu noţiuni. sau pentru a construi o propoziţie („ursul".Soare". Jocuri: „ Cu cine semăn eu? ". „albuş . tăiat. „ Cine este mai greu?". De exemplu: „noi mergem". Consider că este bine să ne axăm în activitatea noastră pe utilizarea cât mai multor metode şi tehnici de muncă intelectuală. trompetă. ori pentru a numi opusul acelui cuvânt. „de". unde copiilor li se dă un număr de cuvinte cerându-li-se să le reunească pentru a găsi un cuvânt nou („lemn". cerându-i să-1 asocieze cu un altul. cu ajutorul educatoarei una din tehnicile de lărgire a vocabularului: a) formarea de cuvinte compuse prin tehnica analitică.. e) Tehnica asociativă. care urmăresc dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic. este utilizată această metodă. iar pe cealaltă. Prin acest joc copiii vor descoperi vocabulele cuprinse în diverse cuvinte compuse: „câine-lup". foarfece. li se va copiilor să găsească un cuvânt pentru tot ce au pus ei în coşuleţ („fructe"). date.gălbenuş". o însuşire.vale". în funcţie de grupa de vârstă cu care se lucrează. fenomen. judecăţi. METODA DESCOPERIRII Creează contextul de a-şi însuşi noi cuvinte. toc.. lexical. Copiii au sarcina să potrivească acţiunile cu unealta specifică. cleşte). „ei cântă". a unor grupuri de cuvinte sau propoziţii. „bunăcuviinţă". ca în jocul „Ghici din ce cuvinte sunt formate". „de". diverse propoziţii. Când toate fructele pregătite au ajuns în coşuleţ. cerându-le să afle singuri regula după care s-au grupat şi clasa sau grupa din care fac parte. de pildă. Piesele ilustrează pe o jumătate a feţei lor unelte (ac. scris. „Spune mai departe" ş. „alb . Tot prin asociere pot fi precizate unele cuvinte perechi. sintactic. normal. descoperind. „Care obiect este mai lung?". METODA ÎNCERCĂRII ŞI ERORII Aceasta constituie calea prin care preşcolarul este pus în situaţia de a învăţa din consecinţele comportamentului său. c) Prin tehnica comparaţiei. b) Prin tehnica sintetică preşcolarul este pus în situaţia ca din elementele date de educatoare sau cunoscute de el să realizeze sinteze noi. „fata blondă". a. pentru a descrie o acţiune. În jocul „Ce sunt şi ce fac". precum: „tata . situaţii asemănătoare. proiectat cu scopul de a pregăti copiii pentru formarea de propoziţii simple prin învăţarea relaţiei dintre obiecte şi acţiuni. „unt" pentru „untdelemn"'). fapte. „deal . clasă. având în vedere obiectivele cadru ale noului Curriculum preşcolar. orice copil sănătos. „Lună . posedă înzestrarea ce-i va permite să-şi dezvolte operarea în plan mental. „ Care obiect este mai mare? ". există o strânsă interdependenţă. Exemple sunt jocurile „Să descoperim noi cuvinte" sau „Să construim propoziţii". acţiunile în care acestea se folosesc (cusut. „frate . „minicar". Preşcolarului i se dă un cuvânt. adaptate la nivelul copiilor preşcolari. cântat. În joc se va utiliza un domino compus din 10. „devreme". 164 . Se prezintă preşcolarilor mulţimi de obiecte. „după-masă". Între dezvoltarea intelectuală şi capacitatea de a se exprima verbal. Este rezultatul comparării unui obiect. „fărădelege". însoţindu-şi acţiunea cu formularea propoziţiei corespunzătoare: „Am pus în coşuleţ un/o .mama".soră". „gură-cască". „păcălit". descoperirea unui nou cuvânt. „aeromodel". cu altele din aceeaşi categorie. La naştere. „Care obiecte se pot pune împreună?" d) Tehnica inductivă.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Lăcătuș Georgeta-Angela Grădini a ”Voinicelul” Călan Metode și tehnici de muncă intelectuală adaptate pentru preșcolari în vederea îmbogă irii și exersării limbajului Am ales această temă. „fată . în care fiecare copil va fi chemat să pună câte un fruct în coşuleţ. „papuci maron". Individul uman se defineşte prin inteligenţă. scos cuie). Ca exemplu este jocul „Ce am pus noi în coşuleţ?". raţionamente. respectiv alte cuvinte. în cele ce urmează voi aborda câteva metode şi tehnici care pot fi folosite în activitatea de îmbogăţire şi activizare a vocabularului preşcolarului.negru" etc. grupă sau din clase diferite. ". 20 sau 30 de piese. „tricou verde". De aceea. Această cale asociativă este folosită în jocurile „ Găseşte la ce m-am gândit". „vulpe" pentru „Ursul păcălit de vulpe ").băiat".

. pentru că limba constituie principalul mijloc de comunicare şi de socializare a individului.. sunt stimulate de crearea unor situaţii-problemă ce se cer rezolvate.se greblează" (pentru tema . se exersează coordonarea între exprimarea verbală şi acţiunile executate. la început. a bogăţiei vocabularului. De exemplu. . îndrumat metodic de educatoare. .flori".constă în aflarea calităţii unui obiect sau fenomen prin raportarea la altul. De exemplu. Aplicată la grupa mare. o bună psihomotricitate..Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 METODA EURISTICĂ . înaltă (răspuns: lungă).copaci". dacă aceasta este. Ele sunt întotdeauna anticipate de explicaţii minuţioase şi repetate care formează baza teoretică necesară rezolvării problemei. legumă. .în general .bănci". pentru citit-scris. copiii fiind puşi în situaţia de a continua dialogul ajutaţi ori nu de educatoare. în jocul „Spune-mi ce cuvânt lipseşte?" copiii vor completa cu cuvintele corespunzătoare lipsurile dintr-un şir de elemente.înflorit". de şofer.În parc") etc.înmugurit". METODA PROBLEMATIZĂRII . care formează o serie..La derdeluş")\. I se cere preşcolarului să verbalizeze ceea ce face sau gândeşte.. o tehnica pregătitoare pentru apropiata activitate şcolară a copiilor de şase ani.serveşte transmiterii şi însuşirii unor cunoştinţe prin intermediul efortului creator depus de preşcolar. . Cu timpul. dar poate fi folosită în sprijinul îmbogăţirii şi activizării vocabularului. friguroasă (răspuns: groasă. mai ales. Acţionând conform rolului. .. TESTUL DOCIMOLOGIC Este o tehnică pentru aprecierea cunoştinţelor copiilor.. Prin similitudine...chiote".. de aviator. acţiuni etc. 165 . „derdeluş".. reflectarea acţiunii prin limbaj. De exemplu. mică (răspuns: mică). meserie etc b) Analogia . . ..groasă". . Se oferă o fişă pe care este reprezentat un şir de obiecte. „albă".groşi"...mare". a greşelilor tipice.este mai ales o metodă de educaţie socială.se aseamănă". . .. .verde". coordonarea vorbirii cu mişcările cerute de diverse acţiuni şi invers (de exemplu. „înclinat".parfum". METODA REFLECTĂRII PRIN LIMBAJ .alei". înmiresmat". Preşcolarilor li se pot atribui roluri de educatoare. a fondului activ al acestuia. desemnând noţiuni precum fruct. ei denumesc diferitele acţiuni." în care se cere copiilor să descopere acele cuvinte care arată. Situaţiile-problemă ce vor trebui rezolvate de copii sunt diferite ca greutate şi complexitate.pomi". cum trebuie să fie îmbrăcămintea unei persoane.. de medic etc. în special pentru determinarea şi cunoaşterea fondului de cuvinte. Astfel. . grasă (răspuns: largă). călduroasă). Metode și tehnici de muncă intelectuală adaptate pentru preșcolari METODA ROLURILOR . capacitatea de exprimare a gândirii prin limbajul scris.. jocul cu cântec . se descoperă mecanismul asocierilor pentru a se forma alte serii. „bătătorit". se renunţă la acestea. acţiuni care presupun coordonarea mâinii şi ochiului. Testele sunt probe de verificare prin care li se cere. a copilului – în mod deosebit. de pildă. Interpretarea poate fi însoţită.. de instrucţiunile educatoarei şi de jocul cu păpuşi. poartă dialoguri adecvate folosind un vocabular specific.frumos".bătaie cu bulgări" (pentru tema . . .. a confuziilor pe care preşcolarii le fac. „deal". .. Această metodă este folosită cu succes în cadrul povestirilor cu început dat. unde copiilor li se cere să găsească sfârşitul logic al povestirii. Însuşirea corectă a limbii române are o importanţă deosebită în formarea personalităţii omului .. în jocul „De-a teatrul" se exersează dialogul liber. însuşirea de noi cuvinte.. „om de zăpadă"... dar. în jocul „Cum trebuie să fie .mic". scundă (răspuns: scurtă). Această metodă poate fi realizată prin diferite tehnici: a) Intrapolarea. „fulgi de zăpadă". „vale".activizarea vocabularului. executarea unor desene şi denumirea sau descrierea elementelor redate: „zăpadă".. .. să zicem..Bate vântul frunzele"). de mamă. .parc". . constituie în general.

şcoli are îşi propun să le substituie pe cele publice. GermaniA. iar în Olanda doar 32%.public îşi asumă obligaţia de a se conforma curriculum –ului naţional şi cifrei naţionale de şcolarizare. a cărui funcţionare are la bază un cadru legislative care stipulează: libertatea cetăţenilor de a înfiinţa instituţii de învăţământ care să corespundă opţiunilor lor religioase sau filosofice. creşterea şi extinderea ofertei de învăţământ preşcolar. proceduri de evaluare mai precise. Irlanda. Aceste diferenţe apar în situaţia în care învăţământul primar beneficieză de sprijin financiar ca urmare a afilierii religioase sau filosofice (Montessori. În concluzie. Dacă acceptă ca. Luxemburg. Danemarca. realizate în anumite momente precis delimitate ale parcursului şcolar ( Franţa. finanţate şi controlate integral de persoane fizice sau organisme private. Procesul de armonizare a structurilor educaţionale presupune. Portugalia. iar această dinamică generează şi implică o dinamizare a sistemului de învăţământ. Alături de evaluarea continuă realizată de către cadrele didactice pe tot parcursul şcolarităţii. obiectivele şi modul de evoluţie a elevilor. Step by step) a unor unităţi de învăţământ. Una dintre problemele cele mai frecvent întâlnite în teoria şi practica ultimilor ani este integrarea internaţională ca formă avansată a procesului ireversibil de globalizare şi face de multă vreme obiectul eforturilor susţinute ale popoarelor din întreaga lume pentru realizarea unor forme integraţioniste cât mai eficiente şi echitabile în soluţionarea problemelor globale. Franţa. pentru ca fiecare stat să beneficieze de experienţa celorlalte în domeniul învăţământului. justificată de amploarea mobilităţii între diferite sisteme educaţionale. înainte de toate. Olanda. promovarea claselor în învăţământul primar se face automat. În statele unde diversificarea este absent si în învăţământul secundar inferior. ministerul de resort înscriindu. deci armonizarea politicilor educaţionale. creat.Britanie. să aibă ca sursă de finanţare şi bugetul de stat.public. modul de realizare a formării iniţiale şi continue. scăderea vârstei minime de şcolarizare la 6 ani. atunci învăţământul non. în aşa fel încât această diversitate să nu împiedice libera circulaţie a persoanelor. dreptul părinţilor de a opta liber pentru şcolarizarea copiilor în învăţământul public sau în cel alternativ . Austria. care ar putea merge până la o finanţare corespunzătoare a unor forme alternative de învăţământ.se în programul de reformă prin aprofundarea cunoştinţelor despre realităţile din ţătile avansate. O pondere foarte mare o deţine în toate ţările învăţământul public. Mureșanu” Deva Învă ământul primar în context european Societatea contemporană se află într-o permanentă schimbare. Dar alături de acesta există şi un sector alternativ bine reprezentat. finanţat şi controlat exclusiv de către stat. el cuprinzând: unităţi de învăţământ care aparţin unor culte religioase. de a respecta calendarul examenelor naţionle şi de a se supune inspecţiilor şi altor forme de control exercitat de către autorităţile publice. Măsura în care copiii frecventează învăţământul de stat sau privat diferă de la o ţară la alta: în Germania 99% dintre copii sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ de stat. pe lângă taxele şcolare aferente. Grecia etc. educaţia primară. Marea Britanie). asigurarea unui echilibru între învăţământul laic şi cel religios. M. furnizează informaţii privind învăţământul preuniversitar din 77 de state europene. în timp ce. prelungirea duratei şcolarizării obligatorii la 10 clase.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Lași ă Doina Petru a Aurora Grecu Școala Generală ”A. alteori cu taxă (integral sau parţial). modul în care e structurat. Acest învăţământ alternativ a fost definit ca non. sunt prevăzute în unele ţări şi o serie de evaluări naţionale. 166 . S-a realizat acest studiu pentru fundamentarea dezvoltării programelor europene de integrare progresivă a sistemelor educative. indiferent de situaţia lor social-economică. printre care: Belgia. S-a analizat vârsta începerii şi durata. S-au identificat o serie de elemente comune: descentralizarea structurilor administrative şi a organismelor de finanţare. în ţările unde rutele individuale de pregătire se diferenţiază după absolvirea ciclului primar. dezvoltarea ofertei formării profesionale avansate. cu excepţia Italiei. deci este necesar să existe o informare reciprocă în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea sistemelor de învăţământ. Islanda. Italia. Uneori învăţământul primar privat este gratuit. unităţi de învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract încheiat cu autorităţile şi unităţi private de învăţământ. organizarea formării iniţiale şi continue la nivel local în strânsă legătură cu problemele dezvoltării economico-sociale. dezvoltarea diferitelor forme de perfecţionare a cadrelor didactice. înţeles ca pregătire a indivizilor pentru viaţa de adulţi. Un studiu comparativ al sistemului de învăţământ al statelor europene (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale). ci se admite repetenţia. promovarea claselor în acest ciclu nu este automată. identificarea elementelor comune. precum şi a diferenţelor care se constată în unele ţări sub aspectul organizării celei mai importante părţi a educaţiei de bază. Au avut şi au loc o serie de schimbări esenţiale şi pe tărâmul educaţiei şi cercetării ştiinţifice româneşti. în exercitarea acestui drept fiind solicitată şi implicarea statului. care să le facă accesibile tuturor cetăţenilor. între sistemele de învăţământ din diferitele state membre ale UE există diferenţe semnificative.

(1998). în Revista de politica ştiinţei şi sociometrie. Managementul organizaţiei şcolare.. 3/2003. Evolving Values in Europe. K. Prentice Hall Învă ământul primar în context european 167 . MIROIU. 1995). N. Editura Polirom. M. Mc CALMAN. (1992). Vol. Învăţământul romanesc azi. S. CNCSIS. DAVEY. Cercetării şi Tineretului. Scientific Report. Beck. PETRE.. C.. Iaşi. A. A guide to effective implementation... N. A. (1991). BIBU. H. A. PISOSCHI. Recent Approaches to the Qualitative Analysis of Organizational Culture. Ministerul Educaţiei. M. C. Studiu de diagnoza. MINTZBERG. Diagnoza orientării către cercetare.. SALOMIA.. România – Raport de ţară. Editura Mediamira. New York. R. C. (ş. SIGMUND. 1. (1996).. Educaţia – dimensiuni culturale şi interculturale. nr. (2007). A.. Bruxelles. Editura C. Bucureşti.) (may. R. M. DOBRESCU. Change management. London.. JAMES. Bucureşti CRISTEA. DUMITRU. J. A. STURZA.. E.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Bibliografie ARDELEAN.. Londra 2007. (2003). Editura Didactică şi Pedagogică. Cluj-Napoca. Iaşi. MILLER. (2000).a. (2001). ACE PHARE. Evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică. Bucureşti. (2006). O. C.. M. CURAJ. Editura Polirom. The strategy process concept. S. PATON. GILLIAN. QUINN J. MĂRCUŞ. (şi alţii). CUCOŞ. Paul Chapman Publishing Ltd. H.

Totodată. la formarea profesională continuă şi sprijinirea învăţării pe tot parcursul vieţii. Evaluarea internă a calităţii se realizează la nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie .75/2005 precizează domeniile şi criteriile indicate pentru asigurarea calităţii: capacitatea instituţională. creştere a numărului de studenţi şi de specializări. competenţe. a avut în vedere continuarea reformei sistemului de formare profesională prin implementarea principiilor europene referitoare la asigurarea calităţii. cea mai importantă formă de control. pe lângă acreditarea furnizorilor de educaţie. Deva Aspecte privind managementul calită ii în învă ământul preuniversitar Legislaţia adoptată în domeniul formării profesionale continue. Aspectele legate de asigurarea calităţii în educaţie sunt reglementate. al căror principal rol va consta în definirea şi validarea calificărilor la nivel sectorial. identificarea şi implementarea de măsuri specifice privind îmbunătăţirea accesului la calificare. acesta preluând şi atribuţiile de coordonare a activităţii de elaborare a standardelor ocupaţionale şi de autorizare a centrelor de evaluare de competenţe. Noua reglementare pune accentul pe crearea mecanismelor interne de asigurare şi management al calităţii în educaţie. Nu se poate aprecia că învăţământul românesc este de bună sau de slabă calitate. în Legea Învăţământului nr. formarea profesională continuă prin sistemul educaţional. principala formă de asigurare a calităţii a reprezentant-o inspecţia şcolară. inclusiv validarea calificărilor propuse de alte instituţii. Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi-a asumat explicit ideea programatică potrivit căreia educaţia este nu numai o prioritate naţională.în care autonomia şi responsabilitatea tind să devină componente funcţionale ale procesului de învăţământ. precum şi cu asociaţii profesionale la nivel de sector. Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA). acordarea de subvenţii privind cheltuielile cu formarea profesională a unor categorii specifice de beneficiari. problema calităţii învăţământului universitar a ocupat un loc secundar. discuţii şi consultări au fost iniţiate de CNFPA cu organizaţiile patronale şi sindicale. într-o manieră generală şi mai ales la nivel declarativ. care stabileşte cadrul general de implementare a sistemului de asigurare a calităţii în România.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Lazăr Violeta I. înfiinţat în 1999 ca organism tripartit cu rol consultativ în fundamentarea politicilor şi strategiilor de formare profesională a adulţilor. Inspecţia şcolară. Niciuna din modificările de până în 2004 nu au avut ca efect introducerea unor măsuri de reformă a sistemului de asigurare a calităţii în educaţie. pentru înfiinţarea comitetelor sectoriale. dar se impune evoluţia ei spre o nouă etapă. completată şi republicată în timpul guvernărilor 1996–2000 şi 2001–2004. Cercetării şi Inovării.75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. de evaluare şi de consiliere a inspectoratelor şcolare şi a unităţilor de învăţământ. descentralizare. este asigurată de inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti şi de Ministerul Educaţiei.S. Schimbările introduse prin Legea nr. Cadrul normativ de reglementare a vizat: problematica educaţiei permanente. OUG nr. Noua reglementare legală face referire explicit la evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei. decât prin efectele educaţiei asupra ratei şomajului sau ocupării. începând din 2003. rezultate care se exprimă în termeni de cunoştinţe. Odată cu explozia universitară de după 1990. Se prevede instituirea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior şi Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. specific reformei. În iunie 2004 a fost semnat Memorandum-ul de transformare a CNFPA în Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC). formarea profesională a adulţilor. prin personalul de specialitate. a primit. reevaluarea externă a calităţii educaţiei se realizează prin Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) şi prin Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). Cadrul legislativ în ceea ce priveşte calitatea în învăţământ a fost creat prin aprobarea OUG nr. iar în februarie 2005 s-a încheiat Acordul Tripartit privind Cadrul Naţional al Calificărilor. instituţiile de învăţământ fiind preocupate mai mult de extindere. În România nu există studii solide cu privire la calitatea educaţiei. parteneriat social şi transparenţă a sistemului. 84/1995. Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare (COSA) a fost integrat în CNFPA. eficacitatea instituţională şi managementul calităţii. s-a pus un mare accent pe 168 . şi atribuţia de coordonare la nivel naţional a procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesională. Asigurarea calităţii educaţiei va fi centrată pe rezultatele învăţării. 268/2003. lege organică ce a fost modificată. consolidarea instituţională a sistemului de formare profesională. de modificare şi completare a Legii nr. În contextul realizării unui nou management. punându-se în continuare accent pe măsurile de acreditare şi evaluare externă a calităţii şi pe aspectele cantitative ale acestui proces. valori şi atitudini. managementul calităţii . În învăţământul preuniversitar. Până în noiembrie 2005 au fost înfiinţate comitete sectoriale pentru 10 sectoare de activitate.J. De asemenea. dar acestea au mai multe cauze preponderent economice. au vizat şi creşterea calităţii la toate nivelurile de învăţământ. 84/1995. ca instituţii specializate pentru asigurarea calităţii în sistemul naţional de învăţământ şi în domeniul acreditării.

98% în anul 2000. În ansamblu însă rezultatele se înscriu într-o plajă relativ stabilă pentru un examen naţional de anvergura şi cu miza Bacalaureatului. profesional şi liceal. de 57. străine şi naţionale.62% la cea dea doua sesiune. în anul şcolar 2003-2004 numărul absolvenţilor învăţământului teoretic era de 84.2%). pentru o analiză mai profundă. în 2001 la prima sesiune procentul a fost de 86. precum: mărimea numărului de elevi absolvenţi. În învăţământul liceal public. după contestaţii.464 absolvenţi ai învăţământului profesional şi tehnic. conform legii. desfăşurat în două sesiuni (sesiunea iunie-iulie şi sesiunea august-septembrie). respectiv. de 79. Un grad ridicat de promovabilitate s-a înregistrat în liceele cu profil militar (99. iar cel al învăţământului profesional şi tehnic era de 157. în perioada 1998-2004 situaţia nu s-a modificat semnificativ. de muzică şi arte plastice (99.2% în mediul urban şi 95. procentul de promovabilitate a fost de 89. Unul dintre elementele centrale ale reformei învăţământului preuniversitar a fost elaborarea şi implementarea unui nou curriculum la nivel naţional. profil tehnic(96.42%. în 2003 procentul de promovabilitate a fost de 73. procentele de promovabilitate pe discipline de examen. Activităţile derulate de Consiliul Naţional pentru Curriculum şi de Direcţia Generală pentru Învăţământ Preuniversitar din MEdCI. Aspecte privind managementul calită ii în învă ământul preuniversitar 169 . Astfel. conform prevederilor Legii învăţământului. în anul 2004 în sesiunea iunie-iulie. adaptarea acestui conţinut al învăţării la cerinţele vieţii cotidiene şi la caracteristicile pieţei forţei de muncă. a rezultatelor mai slabe din cea de-a doua sesiune.740 în comparaţie cu 152. Comparativ cu rezultatele obţinute în anii anteriori la capacitate. Astfel. În ceea ce priveşte situaţia absolvenţilor învăţământului universitar pe domenii ocupaţionale. la sfârşitul anului şcolar 2003-2004.5% pentru învăţământul de zi şi 66. cea mai mare pondere a elevilor promovaţi a fost înregistrată la clasa a VIII-a (97. respectiv de 89. Aceasta arată o creştere a interesului faţă de învăţământul teoretic datorată scăderii locurilor de muncă pentru calificările dobândite prin învăţământul profesional şi tehnic. dinamica formării continue a profesorilor.1%) din filiera vocaţională şi mai scăzut.521 elevi.7% în mediu rural)). La bacalaureat. Preocupările privind calitatea învăţământului şi prevederile noului cadru legislativ constituie premise pentru asigurarea unei corelări corespunzătoare între obiectivele educaţionale şi nevoile de dezvoltare economică şi socială specifice unei economii bazate pe cunoaştere.27%. înscrise în programul de reformă curriculară. au fost adoptate noile programe şcolare şi programele cadru pentru învăţământul obligatoriu. într-o singură sesiune (iunie-iulie) şi examenul de bacalaureat. rezultatele din anul 2004 la testele naţionale se înscriu într-o tendinţă de stabilitate.4%). cu o serie multiplă de factori. precum şi scăderea celor calificaţi în agricultură.7% în mediul urban.2%). abilităţilor şi aptitudinilor. iar cea mai scăzută la clasa a V-a (94. în anul 2003 în prima sesiune promovabilitatea a fost de 73. eventual grupate pe profilurile absolvite etc. care au generat aşteptări cu privire la sporirea şanselor de ocupare.5% pentru cel cu frecvenţă redusă. cu mici variaţii nesemnificative statistic. iar cel mai scăzut la clasa I (94.4%) şi agricol (95.4%).98% în prima sesiune şi respectiv de 68. oferta şcolară corespunde resurselor materiale şi umane etc.98%.7%). la liceele cu profil agro-montan (96. În anul 2004.6% în mediul rural. realizate în acest domeniu. iar în cea de-a doua. se poate constata creşterea numărului absolvenţilor calificaţi în domeniul servicii. precum şi a creşterii numărului de locuri în învăţământul superior. mai ridicat decât la liceele din sistemul privat şi cooperatist (97. generatoare de disfuncţii: circulaţia informaţiei în sistem. posibilitatea de a realiza parcursuri şcolare individualizate. variaţiile de la an la an fiind necesar corelate. 96. În acest context. Analizând datele prezentate. pedagogic (99. o ofertă educaţională mai flexibilă. În învăţământul gimnazial. faţă de un procent de promovabilitate de 76. Aceasta este îndreptată către mecanismele specifice procesului de învăţământ. examenele naţionale din învăţământul preuniversitar au fost: testele naţionale desfăşurate.8%). Astfel se înregistrează o creştere a numărului de absolvenţi pregătiţi pentru domeniul ocupaţional al serviciilor şi o constantă a celor pregătiţi pentru domeniile industrial şi agricol. au ca obiectiv principal adaptarea Curriculumului Naţional – cu respectarea principiilor continuităţii şi calităţii – la noua structură a învăţământului obligatoriu. gradul de promovabilitate a fost de 98%. Cauza creşterii absolvenţilor calificaţi în domeniul servicii este reprezentată de investiţiile.791 elevi.28% iar la cea de-a doua de 73. Gradul de promovabilitate în învăţământul primar şi gimnazial a înregistrat diferenţe pe medii de rezidenţă: 97.8%) din filiera tehnologică.94%. Anul 2004 a fost primul an în care testele naţionale au înlocuit examenul naţional de capacitate.2%). responsabilizarea partenerilor sociali la probleme legate de educaţie.74% înainte de contestaţii şi. teologic (99. Se constată diferenţe semnificative în funcţie de forma de învăţământ a învăţământului gimnazial: 96. menţinându-se tendinţa puternic descendentă. În învăţământul primar gradul cel mai ridicat de promovabilitate s-a înregistrat la clasa a III-a (98.23% înainte de contestaţii şi. modul în care în cazul disciplinelor opţionale. La testele naţionale. Accentul a fost pus pe dimensiuni şi principii specifice: orientarea educaţiei către dezvoltarea competenţelor.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 reconsiderarea rolului/funcţiilor inspecţiei şcolare. Dacă în anul şcolar 1998-1999 numărul absolvenţilor învăţământului teoretic era de 76. introducerea unor mijloace noi de selectare şi organizare a conţinutului disciplinelor de învăţământ. procentul de promovabilitate a fost de 78.76% după contestaţii. numărul candidaţilor înscrişi.6%).

în cadrul Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Învăţământul Profesional şi Tehnic (CLDPS). Dificultatea găsirii locului potrivit pentru practica de producţie depinde în foarte mare măsură de sectorul de activitate şi de localitatea în care sunt situate întreprinderile. cei intraţi pentru prima oară pe piaţa forţei de muncă – majoritatea covârşitoare fiind absolvenţi ai diverselor forme de învăţământ. Dezvoltarea regională va constitui baza pentru cea mai mare parte a sprijinului pe care România urmează să-l primească din partea UE. numai 35% din absolvenţii învăţământului secundar încep viaţa activă. Unele companii sunt dispuse să plătească pentru munca efectuată de elevi în perioada de practică şi oferă oportunităţi suplimentare pentru stagii de practică şi muncă pe perioada vacanţelor. au reprezentat. statutul acestora din punct de vedere al condiţiilor de remunerare este scăzut. este dificil de realizat analize privind corelarea între ofertă şi cerere. pe baza nevoilor de dezvoltare economică identificate la nivel judeţean de inspectoratele şcolare. Mai mult de jumătate din companii nu au nici o legătură cu instituţiile de învăţământ. durata şi numărul de plasamente. schimb de informaţii privind cerinţele de competenţe. în care se simulează condiţiile reale din întreprinderi. Unul din obiectivele principale ale actualei reforme a sistemului de formare profesională este deschiderea şcolilor pentru a se adapta mai eficient la cererea pieţei forţei de muncă şi pentru a stabili legături mai bune cu întreprinderile locale. a evidenţiat faptul că aproape jumătate din companiile cuprinse în anchetă preferă să acopere posturile vacante cu resursele proprii de personal. nu li se permite să caute singuri o întreprindere în vederea instruirii practice. prin urmare nu este vorba de o integrare reală în lumea muncii. prin intermediul fondurilor structurale. dacă elevilor li se permite integrarea în activităţi reale pe o perioadă mai lungă. În acest scop. De asemenea. Instructorii responsabili cu instruirea în laboratoarele tehnologice. aproximativ 33-34% din numărul total de şomeri BIM. Integrarea muncii cu învăţarea nu este suficient realizată în sistemul de educaţie şi formare profesională din România. dacă nu întreaga instruire practică este concentrată în şcoli. Legăturile anterioare dintre întreprinderi şi şcoli s-au întrerupt şi în prezent. ceea ce înseamnă mai puţin de 85% din numărul de absolvenţi care intră pe piaţa muncii.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Aspecte privind managementul calită ii în învă ământul preuniversitar Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii se realizează şi prin modul de fundamentare a cifrei de şcolarizare. În învăţământul preuniversitar cifra de şcolarizare se realizează potrivit metodologiilor aprobate de MEdCI. Datele culese în cadrul cercetării de teren evidenţiază faptul că numărul de elevi care fac practică în întreprinderi a scăzut considerabil. acestea angajează puţini tineri. un alt mijloc de creştere a atractivităţii şi eficienţei practicii la locul de muncă ar putea fi îmbunătăţirea ofertei de formare în întreprinderi. Practica la locul de muncă poate fi atractivă pentru elevi şi angajatori. împreună cu partenerii sociali. În general.) Practica în întreprinderi are loc de obicei în grupuri organizate sub supravegherea unui maistru instructor. vom vedea că. Planificarea în învăţământ a căpătat o nouă dimensiune. în anul 2003. Din anul şcolar 1998-1999. Deşi maiştrii instructori trebuie să fie absolvenţi ai învăţământului postsecundar. conform datelor Anchetei AMIGO. În condiţiile lipsei studiilor de analiză a nevoilor de perspectivă a pieţei muncii pe domenii ocupaţionale şi niveluri de calificare. în ultimii trei ani s-au angajat în medie trei absolvenţi / companie. opinii privind adaptarea curriculumului etc. Dacă se ia în considerare structura şomerilor în funcţie de vechimea în muncă. contactele sistematice/structurate între aceste entităţi nu mai există (de ex. Ca alternativă la practica în producţie. 170 . este o mare problemă identificarea unui număr suficient de locuri în întreprinderi. prin includerea nivelului regional de dezvoltare. unele şcoli au înfiinţat “firme de exerciţiu”. anual. Se pune prea mult accent pe cererea pe termen scurt şi pe problemele presante actuale. după aderare. În ceea ce priveşte desfăşurarea instruirii practice în întreprinderi. Instruirea practică organizată în întreprinderi trebuie consolidată în ceea ce priveşte conţinutul. partenerii sociali participă instituţionalizat la avizarea ofertei de şcolarizare prezentată pe profiluri de şcolarizare. instruirea practică în întreprinderi se realizează în grupuri aflate sub supravegherea unui maistru instructor.01 stabileşte relaţii de parteneriat cu o întreprindere. prin interviuri amănunţite în 100 companii. atelierele şcolare sau în companii supervizează practica de producţie a elevilor. Practica în producţie este un mijloc important de a facilita tranziţia de la şcoală la locul de muncă. Creşterea numerică a companiilor mici face şi mai dificilă găsirea unor locuri pentru instruirea practică a elevilor. mai ales preuniversitar –. O bună parte. Capacitatea de prognoză este redusă. fiecare şcoală inclusă în programul Phare TVET RO 0108. Elevii nu pot intra neînsoţiţi în întreprinderi în scopul desfăşurării instruirii practice. iar perspectivele de dezvoltare a carierei sunt limitate. Metoda organizării practicii de producţie este în sine un obstacol. Adăugând aproximativ 30% . în perioada 2000-2002. cu mari diferenţe între profilurile de formare. Ancheta asupra competenţelor forţei de muncă realizată de Observatorul Naţional Român. Un impediment considerabil în calea planificării ofertei de formare profesională este incapacitatea factorilor implicaţi de a face distincţia între cererea de forţă de muncă pe termen scurt şi pe termen lung.rata de tranziţie de la învăţământul liceal la cel post-liceal şi universitar – se poate estima că. Pentru a evita exploatarea elevilor aflaţi sub vârsta vieţii active în activităţi care nu sunt legate de profilul lor de formare profesională. Astfel.

Ei simt nevoia de a-şi stabili singuri obiective. Nimic nu poate fi considerat mai interesant decât ceea ce este direct şi imediat aplicabil în activitatea practică. Adulţii urmăresc relevanţa. Unul dintre inamicii formatorului este plictiseala sau ostilitatea formabililor. Ei manifestă reticenţă în a-şi însuşi cunoştinţe generale. Uneori formarea trebuie să înceapă sau să fie precedată de renunţarea la atitudinile şi comportamentele învechite. prietenos. formatorul trebuie să-şi pună în valoare calităţile şi competenţele de comunicare. lipsa discriminărilor de orice tip. Relaţiile dintre formator şi formabil trebuie să fie de colegialitate. prin mijloace specifice. Recunoaşterea valorii experienţei personale a participanţilor este un aspect crucial în abordarea educaţiei adulţilor. la părerea celorlalţi despre ei. implicarea îi ajută în realizarea obiectivului urmărit. în schimb se pot obţine efecte favorabile prin accentuarea câştigului oferit de activităţile colective de grup. Şcoala este acuzată că nu pregăteşte educabilii pentru a face faţă evoluţiei în carieră într-o societate aflată într-o continuă schimbare. de la formabili. în viaţa de familie.Educa ia adul ilor - Lazăr Viorica Școala Generală ”S. Această convingere este contrayisă de realitate. Totodată va avea în vederea autoformarea şi autoperfecţionarea. că neglijează impactul noilor tehnologii asupra societăţii. Este un proces dificil şi frustrant. angajamentul său va fi unul formal. sunt conştienţi de faptul că participarea activă. Spaţiul în care se desfăşoară activităţile trebuie să fie agreabil. depăşite. interesează mai puţin formarea unor competenţe . Prima cauză ar fi convingerea m ultor profesori că adulţii pot fi abordaţi. în formarea continuă. care poate duce la eşecul activităţii respective de formare. din punct de vedere educaţional. la rândul lui. Bogăţia experienţei. Există câteva caracteristici ale adulţilor care învaţă: Adulţii sunt autonomi şi participă voluntar la programe de formare. contează mai mult dezvoltarea şi rafinarea lor în vederea aplicării în contexte şi situaţii profesionale noi. rezultatele anterioare. dacă acestea nu sunt relevante pentru specificul activităţii pe care o desfăşoară cotidian. stima şi respectul de sine îi determină să fie atenţi la impresia pe care o lasă. care necesită o atenţie specială din partea formatorului. atitudini şi comportamente profesionale. fiind considerată responsabilă pentru situaţiile curente apărute pe piaţa muncii. Ceea ce vor învăţa în continuare va trebui să se lege de această cunoaştere sau experienţă anterioară. Adulţii au scopuri clare. pentru a se asigura o trecere firească la noile seturi de cunoştinţe. de a alege şi de a decide ceea ce corespunde nevoilor şi intereselor personale. Adulţii se aşteaptă să fie respectaţi. din cauza contextului diferit în care acesta se găseşte. cum îl aplică în viaţă. întrucât motivaţia participării la formare diferă fundamental. iar activităţile 171 . Oprean” Bucureșci Educaţia şi formarea instituţionalizată. dar şi cu cele induse prin reforma educaţională. Adulţii au o bogată experienţă de viaţă pe care au dobândit-o în activităţi legate de profesie. adulţii ştiu deja ce aşteaptă de la acel program. A fi trataţi cu respect înseamnă toleranţă.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Formarea continuă . oricât de interesante ar fi ele. De asemenea. el nu se va angaja în acesta sau. ea reprezintă baza pentru formarea continuă. în concordanţă cu necesităţile obiective. FORMAREA CONTINUĂ ÎN EDUCAŢIE Competenţele necesare formatorului sunt diferite faţă de cele ale profesorului. Programele de educaţie a adulţilor trebuie să aibă scopuri clare şi obiective specifice. în sistemul de educaţie formală din care au făcut parte. tradiţională. În momentul în care se implică într-un program de formare. drept la opinia personală. în aceeaşi manieră ca şi copiii – un punct de vedere eronat. Adulţii sunt practici. în interacţiunile sociale. Cunoaşterea de dragul cunoaşterii nu mai este apreciată. Trebuie să le fie foarte clar de ce învaţă un anumit lucru. iar ponderea relativă a diverselor componente ale formării este alta : la formarea continuă nu se mai pune problema informării şi a familiarizării cu domeniul respectiv. Educaţia adulţilor este un domeniu extrem de important dar neglijat din mai multe cauze. interesele personale şi cele de grup au o importanţă covârşitoare: dacă formabilul nu descoperă un interes imediat sau de perspectivă într-un program concret de formare. Mai există şi convingerea că nu sunt diferenţe esenţiale între formarea iniţială – cea desfăşurată înainte de exercitarea unei profesii şi care urmăreşte pregătirea persoanei respective pentru a o exercita – şi cea ulterioară – sau continuă – care se aplică persoanei în timpul exercitării ocupaţiei sau profesiei respective. Pentru a evita astfel de situaţii. Formarea curriculară este necesară dar nu şi suficientă. Totodată. prin intermediul unităţilor de învăţământ de diferite grade este puternic criticată din exteriorul şcolii. la rezolvarea problemelor cotidiene legate de educaţie. recunoaşterea profesională de care se bucură. recunoaşterea şi aprecierea diferenţelor. Un adevărat formator învaţă. în cel mai bun caz.

În consecinţă. nu pot sau nu doresc reforma. Materialele-suport trebuie să fie cât mai atractive iar auxiliarele tehnice inteligent folosite. Evoluţia reformei în educaţie în ţara noastră va trebui să respecte aceste caracteristici. în funcţie de situaţia concretă.capacitatea de a se orienta în medii socio-culturale diverse.competenţele comunicaţionale. Necesitatea unei oferte de formare multiple. . implicarea lor în procesele reformatoare şi. posibilitatea opţiunii personalizate a educatorilor pentru tipul şi forma de pregătire pe care le consideră optime .Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Formarea continuă Educa ia adul ilor - variate şi dinamice. .încrederea în dezvoltarea profesională şi personală. Pentru o reuşită sigură. ea nu se va realiza. . . . convingerea lor. formarea lor penmtru schimbare devin condiţii necesare şi prealabile. evidenţiindu-se necesitatea mutării accentului strategic pe resursa umană: dacă educatorii nu ştiu. . formatorul nu-şi va pierde umorul şi buna-dispoziţie.capacitatea de a rezista la schimbare şi blocaje. mutarea accentului de la achiziţia de cunoştinţe la întărirea performanţei sunt doar câteva dintre aceste caracteristici noi.abilitatea de a defini scopuri şi de a le realiza în cooperare şi parteneriat. .abilitatea de a munci în echipă. Toate aceste fac necesară regândirea formării continue în educaţie pe baza unor noi caracteristici ale sistemelor de formare. mai ales.dorinţa de a-şi asuma responsabilităţi şi iniţiative.abilitatea de a acţiona diferenţiat. 172 . Există unele cerinţe referitoare la activitatea formatorilor şi anume: .

personală ori instituţională. orice tentativă de generalizare trece mai întâi prin stadiul de adevăr provizoriu. Idei pentru activităţi de cercetare putem formula plecând de la tendinţa de a descoperi lucruri noi şi interesante sau de la aceea de a inventaria şi de a valorifica experienţa proprie dobândită într-o arie specifică de activitate. actul didactic poate fi conceput ca un demers ştiinţific neîntrerupt. inovare. în ştiintă aceste explicaţii limitate sunt revizuite permanent. nu presupune deliberare. de ipoteză. fundaţii. iar creaţia ca o stare de spirit şi un mod de a gândi (gândire creatoare) indispensabile profesorului cu adevărat eficient. Ar fi naiv să credem în rigoarea absolută a controlului la care putem ajunge: fenomenul cercetării e prea divers în manifestări. se aplică şi se adaptează schimbări al căror impact a fost deja evaluat. incitantă. iar aceştia din urmă nu-şi pot dezvolta creativitatea în organizaţii care le înăbuşă sau care le limitează procesul 173 . Este important să amintim că orice cercetare autentică necesită timp. surprinzătoare. dar nu este uşoară. Spre deosebire de sensul comun. multă răbdare şi mult spirit critic. în timp ce în sensul comun cunoştinţele se exprimă în formă imediată şi fluctuantă a opiniilor. respectiv asociaţii cauzale cu valoare limitată. la nivel instituţional. Inovează“. deoarece uneori se preiau. Astfel. Pentru început. în mod organizat. profesia de dascăl încetează de a mai fi o simplă meserie şi depăşeşte chiar nivelul unei vocaţii afective pentru a dobândi demnitatea oricărei profesiuni ce ţine în acelaşi timp de artă şi de ştiinţă. Punând în valoare creativitatea şi inovarea. o conversaţie stimulatoare. aspecte practice. Este de dorit ca întrebările să fie simple. Prima problemă este să identificăm cu claritate subiectul de investigat. În sensul comun. Creează. în ştiinţă. Nu toate inovaţiile sunt invenţii. asociaţii profesionale contribuie decisiv la perfecţionare. căutând explicaţii şi sensuri. cu aspectele interesante. Creativitatea este un proces de gândire care ne ajută să generăm idei noi. Lazăr Daniel Colegiul Na ional ”Iancu de Hunedoara” Hunedoara Schimbare. În acest context. orice profesor trebuie să fie conştient că experimentarea este posibilă. articulaţii. Schimbarea nu are de obicei caracter conştient. în ştiinţă. utile.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Promovarea demersurilor creative și inovatoare dr. a căuta în vederea cunoaşterii unui anumit aspect al realităţii. a doua este de a decide cu privire la întrebările pe care le ridică diversele aspecte ale realităţii investigate. Spiritul cu adevărat ştiinţific cere multă prudenţă. soluţii noi. cel puţin într-o primă fază. inovare. În general. cu programe de cercetare şi finanţări de la stat. cu nevoile de dezvoltare. Educaţia fără inovare duce la stagnare. A cerceta înseamnă a examina cu atenţie. nu pot fi inovatoare fără a avea oameni capabili să aibă idei creative. competenţe-cheie pentru dezvoltarea personală. Anul european al creativităţii şi al inovării îşi propune sensibilizarea cu privire la importanţa creativităţii şi a inovării. care au doar valoare provizorie. în ştiinţă este adevărat numai ceea ce este verificabil. iar a treia problemă este de a explora efectiv toate faţetele implicate. UE îşi propune crearea unui cadru propice pentru promovarea unei dezbateri referitoare la modalităţile prin care s-ar putea spori potenţialul creativ şi inovator al Europei. este adevărat ceea ce fiecare crede că este adevărat la un moment dat şi într-o anumită situaţie sau context. promovând potenţialul de creativitate şi inovare al fiecăruia dintre cetăţenii Uniunii. un interes personal. În sensul comun. Un profesor înzestrat cu creativitate vede lucrurile dintr-o perspectivă neaşteptată şi permite originalităţii sale să se manifeste sub diverse forme: idei noi. directe. în cercetare şi prin cercetare. conexiuni. socială şi economică. această precauţie nu există: se preferă false certitudini în locul certitudinilor relative. proiecte noi. Inovarea se bazează pe simbioza dintre oameni creativi şi organizaţii creative. este o operaţiune conştientă şi planificată de introducere şi utilizare a unei schimbări. Cercetarea realizată de specialişti. Pe de altă parte. cercetare şi perfecţionare a educaţiei şi a învăţământului Cercetarea se concentrează pe întrebări pe care ni le punem în raport cu dificultăţile constatate. cât şi sensul comun utilizează scheme conceptuale. se impune să facem o distincţie între schimbare. Acolo unde sunt implementate idei inovatoare există toate şansele ca individul să se dezvolte şi să cunoască succesul. se cere o revizuire constantă a concluziilor. Ce putem face pentru ca politica educaţiei şi practica educaţională să fie mai bine fundamentate prin cercetarea ştiinţifică? Care sunt cele mai eficiente metode de a pregăti şi de a asigura dezvoltarea profesională a cadrelor didactice? Ce schimbări de curriculum pedagogic universitar ar asigura calitatea formării iniţiale a profesorilor? Cercetătorii fac distincţie între noţiunile de sens comun şi sens ştiinţific: atât demersul ştiinţific. Obiectivul Anului este promovarea de demersuri creative şi inovatoare în diferite sectoare ale activităţii umane şi contribuţia la o mai bună pregătire a Uniunii Europene pentru provocările viitoare ale unei lumi globalizate. este implicată o nouă dezvoltare sau o iniţiativă. Astfel. Inovarea este aplicarea practică a unor idei noi în vederea atingerii obiectivelor educaţiei într-un mod cât mai eficient. la o conferinţă ori altă manifestare ştiinţifică. Anul european al creativităţii şi al inovării 2009 se desfăşoară sub deviza „Imaginează. lipsite de ambiguităţi şi să vizeze. cunoaşterea se fixează prin legi (ceea ce îi conferă un caracter durabil). o dificultate care persistă şi pe care dorim să o înlăturăm. Pentru a avea inovare este nevoie de idei creative. cercetare şi perfecţionare a educaţiei şi a învăţământului. ale vieţii profesionale. motivaţie puternică şi angajament exemplar. UE doreşte să modeleze viitorul Europei în contextul unei concurenţe la nivel mondial. în vreme ce inovaţia presupune un efort deliberat de ameliorare a practicii.

Din ce în ce mai mult materia predată devine doar materialul expozitiv ce ilustrează principiile fundamentale pe care profesorii le fac cunoscute elevilor. pe organizarea unui plan de acţiune. pe cunoaşterea ultimelor descoperiri ştiinţifice sau tehnice. interactivitatea şi un învăţământ centrat pe elev. 174 . pe cultivarea biodiversităţii şi a multi-culturalismului. Această schimbare nu se poate însă realiza decât în condiţiile unei pregătiri permanente a profesorilor. a unor medii de comunicare deschise. Acest lucru înseamnă că educatorii ar trebui să fie instruiţi pentru a adopta noi pedagogii. Este deseori evocată afirmaţia – pe deplin întemeiată – că valoarea şcolii este dată de calitatea iniţiatorilor ei. nu se poate să nu se acorde o atenţie specială pregătirii acelora care vor deveni agenţii principali ai ridicării şcolii noastre de toate gradele la nivelurile standardelor lumii contemporane. realizabile şi eficiente. Schimbarea este esenţială pentru a asigura succesul noilor generaţii într-o lume sub presiunea dinamicii creată de schimbarea tuturor condiţiilor. „În mijlocul teoremelor şi al ecuaţiilor. chiar bizară sau excentrică.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Promovarea demersurilor creative și inovatoare creativ. selectarea şi conversia ideilor selecţionate în inovaţii practice. dar inovaţiile trebuie să fie folositoare. a unor platforme de comunicare de experienţe pozitive. potrivit unor noi obiective. care permit stimularea aptitudinilor creative. pe înţelegerea unei oportunităţi şi a modului în care poate fi folosită. un facilitator al învăţării. Succesul depinde de relaţia dintre generarea ideilor şi colectarea. Profesorii trebuie să fie cercetători şi psihologi. O idee creativă poate fi neobişnuită. Acest lucru se poate face printr-o abordare holistică a educaţiei. Profesorul devine tot mai mult un mentor. nu doar să predea o materie. Accentul trebuie să se facă pe transferul de competenţe şi cunoştinţe dobândite pentru ca individul să se poată adapta la noile contexte şi situaţii. Trebuie să reconsiderăm educaţia punând accent pe implicarea în acţiuni concrete. Creativitatea şi inovaţia ar trebui să fie privite ca o parte integrantă a demersului didactic. Într-o societate bazată pe cunoaştere. nu uitaţi omul!“ (Albert Einstein) Într-un moment în care se regândeşte întreaga structură a învăţământului românesc. Avem nevoie de creativitate şi de inovare în societatea bazată pe cunoaştere. profesorii. pe organizare eficientă. valoarea adăugată este un element-cheie.

. Un obiect poate fi studiat doar dacă emite căldură.. Poate călătorul care încearcă să contureze un drum şovăitor.. De ce nu şi întuneric?! 175 . Cei care doresc să facă istorie sunt diferiţi. Calitatea textelor. M-am gândit ce să păstrez şi ce să dau deoparte din această aventură? Ce să pun înainte şi ce să pun după? Percepţia mea asupra lumii nu urmează nicio ordine de cunoaştere. Atunci când iniţiatorul găseşte Timp pentru a asculta opiniile călătorului despre ceea ce a citit şi trăieşte alături de acesta traiectoria personajului favorit. De ce? Răspunsul este foarte simplu: frigul este absenţa căldurii.. un univers care trebuie explorat. însă au realizat că istoria este unică pentru fiecare în parte. când ar putea urmări pe monitorul computerului tot ce doreşte?” Şi totuşi... Ce fel de drum vrem să urmăm? Un drum în căutarea istoriei…. care de care mai ciudate. iar reacţiile mele sunt haotice. Prinţul devenind . Lumini şi umbre. Cum ar fi să ne punem la mintea copiilor şi să ne copilărim aşa?! I-ar distra pe ei... Sunt surprinse aspecte diferite ce caracterizează societatea: discriminarea şi superstiţiile. Care ţine de partea scufundată a aisbergului.. o „istorie prin gânduri” şi multe alte istorii pe care nu am reuşit să le descoperim. dar şi pe noi. istorie! Sigur este un subiect mai puţin interesant.. Acolo ştiam că regăsesc..... Ce fel de morală poate avea o aventură de genul acesta? Să vă explic… Protagoniştii nu au reuşit să descopere acea istorie pe care o căutau ei. Este un manual de imaginaţie şi de conversaţie. aceasta nu poate înlocui emoţia prilejuită de contactul cu o scriere incitantă care ne ajută să ajungem până la soare şi chiar dacă nu îl vom atinge. măcar vom sfârşi printre stele... cu opriri. Vai. Fiecare are o trăsătură specifică ce poate fi SERIOZITATEA. “Fără fizică nimic nu mişcă!. ENERGIA. SPIRITUALITATEA....Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Învă ământul românesc între tradi ie și modernitate dr.. mi-am dat seama că nu pot să scriu nimic spectaculos şi nici măcar ceva inedit. nu prin ceea ce eşti.Cenuşărese". Cunoaşterea reprezintă deschiderea unei ferestre între două neanturi.. Închipuiţi-vă că ar fi tot timpul iarnă!. Când mi s-a propus să scriu ceva despre tradiţie şi despre modernitate în învăţământul românesc... O admiraţie fără vorbe... încercând să descoperim o „istorie coaptă”. care duce întotdeauna la înţelegere (altminteri este o falsă cunoaştere) este adesea însoţită de o încercare. toate ţesute din firul istoriei. cartea Monicăi Pillat -. ea există dincolo de cunoaştere.. însă nu a fost în zadar. Lazăr Valeria Colegiul Na ional ”Iancu de Hunedoara” Hunedoara Cunoaşterea. un eveniment ce a lăsat semne. Necunoaşterea a ceva este. de fapt. varietatea tematică. Nu am ales eu această legătură.. „Stelele” fizicii?!.. pe care autoarea reuşeşte să o transfere. deoarece căldura obiectului transmite energie care apoi poate fi măsurată.Cultura ca interior”. un punct de răscruce pe drumul cunoaşterii... un drum cu umbre.. recurgem la diferite metode.. istoria nu reprezintă doar nişte rânduri scrise într-o carte groasă. Fascinantă aventură prin lumea fizicii. pentru că „adevărata istorie s-a pierdut”. care pe parcursul iniţierii sale. o „istorie de râsul lumii”.cercetaşul"... te-ai putea gândi… Greşit!… Pornim alături de o pendulă veche la drum. Pentru „a găsi” istoria. Timpul este stăpânul nostru.. Oricât de acaparatoare ar fi „maşinăria” numită computer. M-am jucat îndelung cu piesele acestui joc uriaş care se numeşte “ŞCOALĂ”..... Fără căldură obiectul este inert.. pentru a o interpreta. ci reprezintă o întâmplare. incapabil să transmită semnale.. Am întâmpinat obstacole în aventura cunoaşterii? Oare le-am perceput de fiecare dată? E adevărat că noi credem că ştim ce ne împiedică să învăţăm ceea ce ar trebui să ştim? Şcoala este un exerciţiu de admiraţie.. fie ele bune sau rele… „o istorie e formată din mai multe istorioare”.. conştientizând importanţa ierarhiei şi a diferenţelor. Credeţi că am rezista?! Ştiinţa fizicii susţine că ar fi imposibil nu numai să rezistăm. care încearcă (prin „istoriile” pe care le prezintă) să cultive motivaţia.. cu suişuri şi coborâşuri.. deoarece fiecare tentativă nereuşită de regăsire a unei istorii pierdute a reprezentat un pas înainte spre descoperirea unei morale pentru aventura noastră.” V-aş propune un exerciţiu de imaginaţie. şi minunata interpretare a celebrei şi a nemuritoarei . Cel mai frumos lucru pe care îl putem experimenta este MISTERUL. schimbă-ţi direcţia. Ne punem deseori întrebarea: „De ce trebuie să-l pregătim pe copil pentru a descifra rândurile tipărite. Şi dacă întâlneşti un obstacol în drumul tău.. Putem să ne jucăm cu el? Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea. se realizează puntea între imaginile din carte şi viaţă. Ştiu că existăm una pentru cealaltă.. Abia astăzi am înţeles de ce simţi fericirea prin ceea ce trăieşti. De ce eram acolo la fereastră? Cine sunt eu?!. o amintire. nu şi destinaţia. trecerea timpului.. Şcoala este o certitudine. SINCERITATEA. dar au un scop comun. printre atâtea alte pagini de neuitat. pentru a nu ştiu câta oară. raportul „direct proporţional” dintre potenţialul de cunoaştere al călătorului şi forma de prezentare sunt preocupări constante ale iniţiatorului. avansarea tehnologiei. are ca scop selecţia elitei. într-o sferă filosofică. lansându-ne într-o conversaţie ca-n poveşti. MATURITATEA. ÎNŢELEPCIUNEA... dar mi-a venit în minte.. ci chiar să existăm.

.. să se privească cu ochii iniţiatorului... Un tablou pictat în culori vii creează o stare de spirit optimistă.. Nu cred. Eu am fost un călător care am acceptat provocarea........... pozitiv şi negativ. Despre timpul trăirii? Cine poate şti? Muzica vibrează în noi tot timpul. V-aţi putea închipui o lume fără lumină şi culoare?! Da.. Este o romanţă fără cuvinte care îl duce pe călător în lumi nebănuite şi îi prilejuieşte trăiri enigmatice. nu în ultimul rând...... De aceea vă propun să continuăm aventura într-o lume nouă.. Călătoria este un simbol al legilor care guvernează materia.. Culoarea reprezintă un pas important spre cunoaşterea de sine şi spre cunoaşterea lumii... Prisma lui Nichols ne arată variaţia diferitelor culori şi modalitatea în care acestea pot reflecta lumina în funcţie de lungimea de undă. bază şi acid.astfel. sălile albe / albastre devin bolţi de argint şi de azur. impresie şi autenticitate.. simpatie şi antipatie. iluzie şi realitate. O lume fără culoare. imaginarea unei lumi perfecte şi stabile.... dar nu şi întunericul. Muzica reuşeste să recupereze din frumuseţile distruse de timpul pierdut.... dar şi al muzicii sferelor.”calea dreaptă” stă sub semnul focului.... al “flăcărilor de soare”. Diversitatea lumii este determinată de acţiunea contrariilor de genul: întuneric şi lumină. călătorul ajunge să-l descopere pe celălalt. descifrarea realităţii. Este eul origine sau ţel al mărturisirii..Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Învă ământul românesc între tradi ie și modernitate Este foarte simplu. am făcut investigaţia. Întunericul este un termen creat de noi pentru a explica absenţa luminii.. Eul îşi începe călătoria într-un destin particular.. aflarea tainelor. Aţi auzit bine. să se compare cu el şi... Eliade).. artă şi viaţă. descifrarea enigmei vieţii. şi v-am propus itinerarul.. Nici eu nu mă mai înţeleg. Drumul necesită atribute care îl determină pe călător să-şi recapete “sacralitatea pierdută în urma săvârşirii păcatului originar” (M. Călătoria aceasta mi-a îndreptat paşii spre punctul în care pot cunoaşte felul de configurare a eu-rilor. mişcare şi repaus. Întunericul este lipsa luminii.. simetrie şi diformitate. Oare despre ce timp este vorba?! Despre timpul mărturisirii?. Treptat. Nu.. deschizând astfel calea. Destinaţia călătoriei?! Cunoaşterea propriului eu şi a realităţii exterioare. stânga şi dreapta...... să dialogheze într-un joc al semnificaţiilor valorilor socio-morale. Orice călătorie necesită un efort constructiv de mobilizare şi punere în valoare a capacităţii omului de a visa la diverse LUMI şi TIMPURI. Am spus muzică?! Voi spune călătorie în ţara muzicii... Muzica eliberează şi descătuşează suflete şi energii. Vă propun o călătorie prin intermediul culorilor. mereu altfel... 176 . Tot fizica ne-a învăţat că putem studia lumina şi strălucirea.. dar mereu întreţesut cu destinul celorlalţi.... promisiunea schimbării.

instabili sau retraşi. va duce la pierderea încrederii acestuia în forţele proprii. În cele mai multe familii nivelul comportamental verbal al membrilor de familie este corespunzător. să se joace.Eu sunt copilul. copilul este stimulat. Dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă Dă-mi te rog. . neglijând total vorbirea copilului lor şi chiar întregul lor comportament. Tu ţii în mâinile tale destinul meu Tu determini în cea mai mare măsură.. în sens motivaţional. vor duce la reacţii de inadaptare. Copiii devin irascibili. la frustrări.. Educă-mă. bruscări.nucleu social”. i se dezvoltă interese. De altfel. de aceea este necesar ca atât în familie. dar există din păcate şi situaţii inverse.. să vorbească. comunicarea dintre membrii ei. te rog. cu un model instituţional stimulant şi educativ. protector continuată pe plan superior. la stări de dezechilibru afectiv al copilului.. unde copilul îşi petrece cel mai mult timp. Este important să acordăm o atenţie egală copilului şi părintelui şi educatoarei acesta din urma fiind primul şi nelipsitul dascăl din viaţa unui copil. contribuie la formarea şi dezvoltarea psiho -fizică a copilului. Pe măsură ce copilul creşte şi se dezvoltă. Ea este cea care răspunde de satisfacerea trebuinţelor elementare ale copilului şi de protecţia acestuia. Familia este prima care se implică în dezvoltarea şi educarea copilului. în mod special. cât şi dincolo de ore. absenteismul etc. de unde putem trage concluzia că prin perfecţionismul şi severitatea lor sau invers prin delăsare. i se oferă motivaţii . îi sunt cultivate vocaţii. iar procesul de instuire şi educaţie ar deveni inoperant. există şi preocupare pentru dezvoltarea unei vorbiri corecte şi chiar asupra întregului comportament al copilului. să se comporte. timizi. de achiziţii şi experienţe. cât şi în grădiniţă. fără un ansamblu de activităţi. acestea au caracterul unor reacţii de apărare sau a unor conduite de refugiu din faţa eşecului care este asociat cu pedeapsa.Pentru a oferi o imagine cât mai completă asupra educaţiei unui copil. dar şi în cea ce priveşte integrarea şcolară cu rezultate bune. toate contribuind la formarea unei personaliăţi echilibrate – condiţia progresului individual. ori sunt prea prietenoşi.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Colaborarea grădin ă-familie Leach Ramona Ana Aurelia Grădini a ”Floare de Col ” Brad . cum le organizăm condiţiile de joc. Jean Chateau afirmă:. apostrofări.. La o discuţie cu educatoarea despre copilul lor. cum îi ajutăm să se joace. jocul să fie bine organizat şi îndrumat. Familia este mediu social cel mai apropiat pentru copil. cresc şi trebuinţele acestuia. aceste efecte vor construi în timp. întâmpinarea de către familie cu pedepse sau insulte la adresa insucceselor copilului. ea reprezentând baza . este necesar să privim atât ceea ce se întâmplă la grădiniţă/şcoală. Mamie Gene Cole) Acest apel este de fapt îndemnul oricărui copil . ca primă instituţie în care copilul intră. O ambianţă frământată de tensiuni familiale. 177 . vor duce la modificări importante de diferite tipuri şi în diferite grade ale stării de sănătate mintală ale acestora. ca să pot fi O binecuvântare pentru lume”. Haim Ginot afirmă: . In etapa preşcolarităţii. Pe de altă parte. deci putem vorbi de implicarea familiei alături de grădiniţă în jocul preşcolarului... anti-modele care acţionând asupra copiilor. cu influenţele cele mai complexe. O situaţie normală nu este decât cea dată de un model familial pozitiv. întâlnirea copilului cu grădiniţa şi şcoala va fi cu atât mai violentă.se va cuminţi când va fi mare”. grădiniţa. În grădiniţă şi mai apoi la şcoală. Astfel sunt unii părinţi extremişti: intervin cu observaţii. Ele vor avea multiple consecinţe negative asupra dezvoltării lor. părinţii uneori greşesc. (din Child's Appeal. Activitatea de bază a copilului este jocul – prin joc copilul transpune lumea reală la posibilităţile lui de înţelegere. lipsită de afecţiune. acele lucruri cu care Să mă-ndrepţi spre fericire.formulat” imediat după naştere şi . părinţii au observat că reuşita în procesul educaţiei copiilor poate fi continuată punând bazele trainice ale întregii formări ale personalităţii copilului prin asigurarea educaţiei la grădiniţă şi mai apoi la şcoală.las că va vorbi el” sau . însă nivelul dezvoltării vorbirii este în funcţie de calitatea influenţelor educative. . cu conflicte care pot genera acte de opoziţie sau chiar de violenţă.copilul caută în joc o încercare capabilă de a-i permite să-şi afirme eul său”. în familie copilul învaţă să zâmbească. să meargă. se formează caractere şi o conştiinţă a responsabilităţii şi a datoriei. In acelaşi timp. Într-un astfel de mediu apar şi se dezvoltă situaţii conflictuale care vor afecta atmosfera afectivă a grupului familial. părinţii răspund simplu: .. Viitorul copiilor este strâns legat de modul cum îi ajutăm în diferite situaţii de adaptare la viaţă.Familia reprezintă primul model al copilului” (Constantin Păunescu). Fără o susţinere afectivă.. bune şi rele. dar mai pot apărea şi alte tipuri de conduite: ascunderea eşecurilor faţă de părinţi.adresat” direct părinţilor.

Dar dacă ei nu formează o echipă în ceea ce priveşte educaţia unui copil. modul lor de comportare. Prin aplicarea acestora. Atât educatoarea. De aceea considerăm că atât în discuţiile purtate individual cu părinţii cât şi în cadrul şedinţelor. Importantă pentru formarea copilului în sensul cultivării şi promovării adevărului este consecvenţa între vorba şi fapta adultului. Copilul la grădiniţă/şcoală învaţă. dar şi al celorlalţi. educatoarele le-au vorbit la întâlniri despre comportamentul copiilor lor. încât eficienţa demersului educativ să fie optimă şi în concordanţă cu obiectivele programei instructiv-educative. nivelul lor de cunoştinţe şi de educaţie. Trebuie să existe strategii de comunicare între adulţi şi copii şi între grădiniţă/şcoală şi părinţi. muzică. îşi exersează facultăţile mintale. În toate cazurile menţionate de atitudini greşite ale părinţilor care nu folosesc în scopuri educative jocurile şi jucăriile copiilor sau le folosesc într-un mod personal. părinţii şi cadrele didactice îi pot ajuta pe copii să facă faţă celor mai diverse probleme care le afectează procesul de învăţare. cu repercursiuni negative în comportamentul copiilor şi acest lucru se observă în cadrul jocurilor din grădiniţă: copii fără iniţiativă. Interesul comun al celor două instituţii trebuie să determine o mişcare de apropiere cu dublu sens. Familia oferă copilului un mediu afectiv. cum interacţionază cu copii din grupă.. Privind copiii cum se joacă în grădiniţă. activitate de educarea limbajului etc. să fie sfătuiţi şi îndrumaţi cum trebuie să organizeze jocul copiilor. Nu există adevăruri mici şi adevăruri mari. câţi părinţi îşi privesc copiii acasă cum se joacă şi câţi dintre ei urmăresc care sunt temele de joc preferate de copii lor? Câţi se gândesc dacă jocurile cumpărate sunt educative sau nu. au putut reacţiona diferenţiat. plastică. grădiniţă . de îndrumarea jocului şi de o comunicare eficientă cu educatoarea copilului pentru a afla cum se comportă în afara mediului familial. după cum nu există minciună mică sau mare. de partenerii aleşi.. Este foarte important ca educatoarea grupei să cunoască specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului. impactul participării lor la astfel de activităţi a fost acela al unei cunoaşteri a propriilor copii. care consideră jocul ca o pierdere inutilă de timp şi ca o irosire de energie fără vreun efect educativ şi de acord cu această judecată.. atrăgându-le atenţia asupra părţilor bune ale personalităţii copiilor. cu totul greşit.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Colaborarea grădini ă familie Comportamentul de la grădiniţă/şcoală al copilului este foarte mult influenţat de ceea ce se întâmplă acasă. care sunt doinţele. sugerându-le să încerce şi ei acasă. părinţi sunt antrenaţi prin participarea la unele activităţi demonstrative desfăşurate cu copii. care se poate realiza prin acţiuni sporadice sau întâmplătoare. Copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii interindividuale copiindu-le prin joc în propria sa conduită. în vederea unei cunoaşteri suficiente a ambelor părţi. cunoaşte. disponibilităţile lui intelectuale. este o şcoală a sentimentelor în care care se modelează sub acest aspect personalitatea. despre educaţia care se face în grădiniţă şi familie şi importanţa colaborării grădiniţă – familie. de aceea este necesar ca familia să se preocupe de procurarea jucăriilor. dacă copiii lor au parteneri de joc potriviţi? Mulţi dintre copii stau mai mult în familie decât în grădiniţă şi nevoia lor de joc. Oare. activitate manuală. împrejurările în care actul educativ se desfăşoară – grădiniţa oferă în completare toate aceste mijloace sau uneori numai grădiniţa/şcoala le poate oferii mai multă educaţie unor copii decât mediu familial. de comunicare şi de relaţionare cu cei din jurul lor. Astfel. Unitatea de acţiune a celor doi factori . folosindu-l astfel ca mijloc de educaţie. cât şi părintele sunt bine intenţionaţi. adeseori ne-am pus întrebarea. social. Pentru a omogeniza oarecum gradul de înţelegere corectă de către părinţi a efectelor educative ale grădiniţei şi ale comunicării cu cadrul didactic. cât şi asupra aspectelor nedorite întâlnite pe parcursul unei zile de exemplu. s-au organizat întâlniri periodice cu grupuri de părinţi care au dorit să participe. timizi sau acaparatori de jucării. este sigur că rezultatul nu va fi cel aşteptat. Mediul familial. să se autodisciplineze şi să devină nişte adulţi responsabili mai târziu. familie grădiniţă. educatoarele comunică părinţilor concluziile observaţiilor lor.grădiniţă – familie” în formarea copilului este condiţionată de unitatea de vederi. depind de îndrumările altor copii etc. mai ales sub aspect afectiv. procedee şi metode potrivite activităţii respective. s-a invitat un psiholog la discuţii. Copilul preşcolar ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se dezvolte. Pe lângă discuţiile zilnice. Copiii trebuie să devină capabili să se conducă singuri. nu există domenii mărunte şi domenii mari în care se manifestă dragostea de adevăr ori înlocuirea acestuia prin neadevăr. cultural. Sunt însă şi părinţi care nu înţeleg şi nu apreciază cu aceeaşi justeţe rolul şi însemnătatea jocului în viaţa copilului. se deprinde să 178 .ruptură”. se autoconduce.familie. putând să facă comparaţii privind comportamentul celorlaţi copii. Cunoscând copiii prin metode şi mijloace variate. de un mod comun de lucru şi de o bună cunoaştere reciprocă. care pretinde elaborarea şi aplicarea unui sistem de măsuri chibzuite la toate formele de manifestare a copilului: jocuri. şedinţele semestriale şi serbări. utilizând în acest scop în mod diferenţiat. ei îi opresc pe copii să se joace sau le interzic jocul cu lego (pentru că fac dezordine mare) pe cât le stă în putinţă. această această răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini această sarcină printr-o colaborare eficientă cu instituţia preşcolară. Pornind de la faptul că vârsta preşcolară este cea de formare a personalităţii copilului. precum şi particularităţile lui temperamentale şi de caracter. se produce în sistemul muncii educative din familie o . educaţie fizică. având în vedere particularităţile de vârstă şi ţinând seama de temperamentul fiecărui copil. de comunicare este continuă. ci este o activitate complexă şi de lungă durată. Educaţia nu este un proces simplu. instabilitate faţă de tema aleasă.

COPILUL . Piaget. căutaţi să vă studiaţi cât mai bine copii. 1998 Sima. restul ţinând de condiţiile de mediu în care individul evoluează. Ştiinţifică. Sima.. M. educatori şi specialişti. Ed. 2000. dar valorează mult pentu un copil. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. I. Editura Didactică şi Pedagogică.. întrun instrument valoros. Editura Pro Humanitate. Golu. vol. bazate pe aprecieri ale testelor de inteligenţă. vol. Bibliografie Chateau. pot spune că am realizat o colaborare benefică pentru ambele părţi: grădiniţă – familie. ea nu poate fi separată de gândire şi nici de alte procese cerebrale. Ioan. Se poate afirma.ro www. Editura Tehnică. I. Roxana. Tratat de psihofiziologie. iar derularea controlată şi dirijată a acestuia trebuie să ţină cont de dezvoltarea biologică şi psihologică a copilului. Academiei Române. Psihologia vârstelor.ro www.ro Colaborarea grădini ă familie 179 . Florin Emil. Petruţiu. Bucureşti. 1994. pentru familie. J. Copilul şi jocul. Constantin. Bucureşti Cioflu. deoarece cu siguranţă nu-i cunoaşteţi ”. Editura Economică.ROUSSEAU preciza: „….despre care J. ca formă concretă. modelator şi formativ pentru o personalitatea în evoluţie. Expresiile noastre faciale comunică deseori cel mai important mesaj . Psihologia inteligenþei. supus legilor mendeliene şi un coeficient important. Bucureşti. rezolvă conflictul între ceea ce doreşte şi ceea ce poate. Bucureşti. Un zâmbet nu se plăteşte. directă şi observabilă de exprimare se constituie.educatoarea. Condiţia şi agresivitatea umană. condiţionat poligenic. www. Am făcut aceste precizări. Voicu. Bucureşti. D – „Arta de a comunica”. cultural şi economic întrucât studii genetice. Ed. câştigă încredere în sine. Psihopedagogie. cunoscând materialul de prelucrat . Emil.colaborare. deoarece jocul. C. 1965.. Popescu.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 coopereze cu alţi copii. îşi exersează efortul voluntar. Este importantă accentuarea rolului mediului social.de exemplu un zâmbet. I. deci că dezvoltarea inteligenţei implică un factor ereditar.didactic. Mihai. 1998. au demonstrat (după unii autori) că 65 % din nivelul intelectual se datorează factorilor ereditari. socială şi morală. Pornind de la considerentul că o îndrumare directă din partea cadrelor de specialitate din grădiniţă care asigură formarea şi dezvoltarea psiho-fizică. transfigurând mintal realitatea în asumarea rolurilor şi atribuirea imaginară a funcţiilor dorite unor obiecte aduse în joc. Jean. 1978. Verza. evaluativ. Păunescu. Verza.

acţionând ca un factor de dezvoltare a personalităţii. în situaţii de învăţare noi sau nu foarte asemănătoare cu cele anterioare. practice. autoevaluarea. Reprezintă o posibilitate pentru elev de a aplica în mod creator cunoştinţele şi de a explora situaţii noi de învăţare. Investigaţia – se înscrie în categoria activităţilor practice ce includ o latură de evaluare a activităţii de grup sau individuală a elevului. proiectul. investigaţia. portofoliul. Acestea vizează alături de obiectivele de învăţare urmărirea unor obiective atitudinale şi comportamentale la elevi. scara de clasificare. Portofoliul. Este un mijloc de a valoriza munca individuală a elevului. Evaluarea investigaţiei prezintă următoarele aspecte: strategia de rezolvare. Fişa de evaluare cuprinde numai date asupra comportamentului copilului în anumite situaţii. lista de control. păstrându-se cu măsură raportul dintre aspectele informative şi cele formative cuprinse în obiectivele procesului de predare. Acest tip de activitate/ evaluare se pretează la ciclul primar în special la disciplina Ştiinţe. Observarea sistematică a comportamentului elevilor Pentru aceasta învăţătorul are la dispoziţie instrumente precum: fişa de evaluare. casetă. . Etapele investigaţiei – elevul primeşte o sarcină prin instrucţiuni precise. Noile metode alternative de evaluare aduc inovaţii sub aspectul principiilor şi normelor unitare de aplicare în activităţi de evaluare a progresului şcolar. Folosirea echilibrată a strategiilor de evaluare impune la rândul ei diversificarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare astfel: a) metode tradiţionale: probe orale. Evident că la ciclul primar va trebui operată o selecţie atât în ceea ce priveşte finalităţile cât şi comportamentele urmărite. atitudinea elevilor faţă de sarcini. Sarcina vizează o gamă largă de cunoştinţe şi capacităţi pe care elevul trebuie să le aplice creativ. cutie.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Leucian Diana Felicia Școala Primară ” ebea” Modalită i alternative de evaluare la ciclul primar Evaluarea înseamnă formularea aprecierilor în urma interpretării rezultatelor instruirii in raport cu obiectivele propuse şi conţinutul predat. aplicarea cunoştinţelor. dezvoltarea unor deprinderi de lucru individuale sau de grup. În funcţie de obiectivele educaţionale urmărite. Este esenţial ca aceste acţiuni de evaluare să fie judicios echilibrate. servind la mai buna cunoaştere a acestuia atât de către învăţător cât şi de către părinţi. abilitatea elevilor în preyentarea observaţiilor şi a rezultatelor obinute. ci şi atitudinile acestuia.sub ce formă se realizează (tip dosar. împreună cu informaţii importante despre preocupările sale. cu utilizarea diferitelor forme de testare.se stabileşte tema şi proiectul unui program de execuţie şi evaluare (adică ce va cuprinde portofoliul). scrise. etc. plic. Aceste observaţii conduc la concluzii vizând evoluţia elevului pe traiectoria formării sale. dezvoltării lor mentale. se folosesc strategii de evaluare variate. valorificând un principiu pedagogic de bază la acest nivel : intuiţia. produsele realizate. Prin această metodă de evaluare elevului i se rezervă un rol activ în învăţare. fişa de caracterizare psiho-pedagogică. poate servi şi ca evaluare sumativă sau chiar parte a unei examinări. În realizarea acestui gen de evaluare se parcurg următorii paşi: . ce include experienţa şi rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode de evaluare.reprezintă un instrument de evaluare complex. acestea trebuind să suporte o adaptare la particularităţile de vârstă ale elevilor. corectitudinea înregistrării datelor. urmărindu-se progresul global înregistrat de elev nu numai în ce priveşte cunoştinţele achiziţionate pe o unitate mare de timp. b) metode alternative: observarea sistematică a elevului. la obiectivele educaţionale etc. Scara de clasificare este un instrument util în observarea atitudinii elevului faţă de o activitate de învăţare sau o sarcină de lucru.) 180 . ce îmbină evaluarea continuă. Sintetizând activitatea elevului pe o perioadă mai mare de timp. Avantajul este că se obţin astfel date asupra evoluţiei şi progreselor realizate de elevi.

Ion T. să-şi dezvolte un program propriu de învăţare. . o şcoală chiar. să compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele învăţării şi de standardele educaţionale. Editura Didactică şi Pedagogică.N. deci .prezentarea concluziilor.. Autoevaluarea – are drept scop să-i ajute pe elevi să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere. iar elevii îl pot folosi pentru autoevaluare şi ca modalitate de reflecţie asupra învăţării. Procesul evaluativ îşi relevă deplin funcţiile feed-back.).. R..găsirea unor soluţii de rezolvare originale.. este un exemplu reprezentativ al activităţii şi al performanţelor cursanţilor unei şcoli”. 1/2002. se formează” nu este un . inclusiv activitate individuală în afara clasei.cine şi unde se păstrează portofoliul ? Dezavantajul portofoliului este acela că nu poate fi repede şi uşor de evaluat. ajungând la identificarea unor calităţi individuale ale elevilor. 1-3/2006 Ghid de evaluare pentru învăţământul primar.cine face selecţia (elevul sau grupul de elevi împreună cu învăţătorul).apropierea unor metode de investigare ştiinţifice (căutarea şi utilizarea bibliografiei. Portofoliul nu este numai o metodă alternativă de evaluare a elevului.aplicarea soluţiei la un câmp mai vast de experienţe. numai mijloc utilizat în activitatea didactică. ce permite o apreciere complexă şi nuanată a învăţării. în scopul ameliorării acesteia. Profesorul îl poate folosi pentru a evalua performanţele elevilor. Aceasta presupune ca fiecare dintre interlocutori să conştientizeze rolul pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi să folosească reacţiile partenerului pentru a-şi optimiza propriul comportament. Ea nu este . atunci când educatorul şi elevii se regăsesc în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. deşi implică un volum de muncă sporit. a aparatelor de laborator. Autoevaluarea . . Este o formă de evaluare puternic motivată pentru elevi. Bucureşti 1999 Radu. Proiectul reprezintă o formă de evaluare complexă. ci. . să-şi autoevalueze şi să-şi valorizeze atitudini şi comportamente. ca proces de autocunoaştere a propriei personalităţi. Prin materiale pe care le conţine. Instituţia şcolară respectivă încearcă astfel să-şi creeze o imagine în rândul viitorilor cursanţi ori în rândul părinţilor. arătându-le mostre ale activităţilor şi acţiunilor desfăşurate de elevi în şcoala respectivă.organizarea şi sistematizarea materialului. . folosit fiind ca “o modalitate de a reprezenta un grup. 3-4/2005. Evaluarea în procesul didactic. Ca metoda alternativă de evaluare. 2005.dat”. portofoliul solicită mai mult o apreciere calitativă decât cantitativă şi este mai uşor de aplicat pe grupuri mai mici. este o capacitate care .Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 . Proiectul. în acelaşi timp. Este greu de apreciat conform unui barem strict deoarece reflectă creativitatea şi originalitatea elevului.este o activitate mai amplă. el poate fi ilustrativ pentru crearea imaginii unei instituţii.generalizarea problemei.E. 2-3/2003.. a dicţionarului etc. ce conduce la aprecierea unor capacităţi şi cunoştinţe superioare precum : .A. . M. . Bibliografie Revista ”Învăţământul primar” nr. 1. Bucureşti Modalită i alternative de evaluare la ciclul primar 181 . este un obiectiv al procesului de formare a elevilor.

În demersul de stabilire a competenţelor s-a considerat că soluţia se află la intersecţia dintre domeniul didactic (vizând ariile curriculare). prin care unitatea de competenţă coincide cu un modul de pregătire. Parcurgerea conţinuturilor se va realiza în integralitatea lor. programa analitică era posesoarea în mod absolut şi univoc a tuturor componentelor procesului instructiv-educativ stabilit la nivel central. scopul nu este de a-i ierarhiza. care pot fi realizate şi evaluate în momente prestabilite. achiziţiile. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. cel de-al treilea necesită câteva precizări: nu este vorba despre a dobândi acele cunoştinţe de care dispune expertul. Este vorba despre a manifesta un comportament cognitiv specific unui domeniu şi nu de a acumula insule de informaţii din cadrul domeniului. asigurarea relevanţei cunoştinţelor dobândite şi egalizarea şanselor de educaţie prin adecvarea curriculum-ului la particularităţile elevului. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. datorită efortului şi profesionalismului a numeroşi învăţători şi profesori. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională pentru a corela. 182 . ci de a vedea evoluţia. pentru fiecare competenţă. iar elevii vor fi apreciaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în tabelele de corelare ale competenţelor cu conţinuturile. are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi. în permanenţă. ci de a utiliza şi mobiliza în contexte adaptate vârstei elevului şi nivelului de informaţii ale acestuia. au existat numeroase excepţii de la această regulă. Termenul de curriculum derivă din limba latină şi înseamnă în esenţă drum către.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 dr. abilităţi similare celor ale specialistului. Actualele programe şcolare subliniază importanţa rolului reglator al achiziţiilor elevilor în plan formativ. sau sub forma unor arii tematice. pentru a putea reflecta asupra performanţelor obţinute. în sensul cognitivist al termenului). Manolea Mihaela Grup Școlar ”D. adică având ca element central la toate etajele sale activitatea de proiectare. Este important ca elevii să înţeleagă criteriile de evaluare. ing. Conţinuturile incluse în structura modulelor de la disciplinele tehnice oferă elevilor cunoştinţe care le permit dezvoltarea abilităţilor teoretice. Leonida” Petroșani Analiza curriculumui școlar programa școlară la disciplinele tehnice Programa şcolară este parte a Curriculumului Naţional. aparate şi instalaţii de măsurare. clar definite. de a eşalona în timp. Competenţele pot fi prezentate elevilor sub forma unui „bloc” de curriculum. De aceea. Filosofia contemporană a educaţiei a evidenţiat diferenţa dintre o educaţie bazată pe curriculum. a le explica şi a găsi modalităţi de progres. Reforma curriculum-ului a urmărit flexibilizarea ofertei de instruire. profesorul. corelate cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională. document care are în centrul activităţii didactice ideea de programare a traseului elevului către un ţel cunoscut şi impus doar de către adulţi. Cadrul didactic/formatorul răspunde de organizarea procesului de învăţare pentru fiecare unitate de competenţă. procesul evaluativ. Pentru atingerea competenţelor specifice stabilite în modul. Centrarea pe competenţe reprezintă unica modalitate prin care sintagma centrarea pe elev să nu rămână o lozincă fără conţinut. Elevii nu trebuie evaluaţi unii in raport cu ceilalţi. de a utiliza activităţi variate de învăţare şi în special cele cu caracter aplicativ. practice şi creative privind funcţionarea şi utilizarea diverselor categorii de instrumente. Profesorul şi elevul erau doar simpli executanţi şi pacienţi ai unui program de instruire menit să reproducă social o stare de fapt. care au ştiut să ţină seama de caracteristicile psihopedagogice. O competenţă se evaluează o singură dată. şi programa analitică. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective. domeniul socio-economic (vizând pregătirea pentru piaţa muncii) şi domeniul de cunoaştere concretizat în şcoală printr-un obiect de studiu (descris psihologic prin modul de gândire specific expertului. de interesele şi aptitudinile specifice ale elevilor. Dacă primele două aspecte sunt relativ uşor de acceptat. Programa şcolară descrie oferta educaţională a unei anumite discipline pentru un parcurs şcolar determinat. centrate pe elev. Desigur. progresul.

La sfârșitul unui modul instrumentele de evaluarea a rezultatelor învă ării se aleg conform prevederilor SPP (cu rol formativ de identificare a finalizări sau de completare/sprijinire a învă ării în vederea finalizării și reevaluării. Fiecărei unităţi de competenţă din standardul de pregătire profesională îi corespunde un modul. condiţiile de aplicabilitate a criteriilor de performanţă precum şi tipurile probelor de evaluare care pot fi orale. matematica aplicată. Standardul de Pregătire Profesională este documentul care descrie o calificare profesională prin unităţi de competenţă necesare desfăşurării unei activităţi profesionale într-un anumit domeniu.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Este esenţial ca metoda(ele) de evaluare utilizată(e) să permită cadrelor didactice/formatorilor să înregistreze dacă fiecare rezultat al învăţării (competenţă) a fost atins(ă) şi că legătura dintre cele două (evaluare –competenţă realizată) este clar indicată în documente. chimie aplicată etc. biochimie.com/profesor-scoala/Analiza-Curriculumului-Naional85112211.com/doc/19000439/C7-teoria-curriculumului Analiza curriculumului școlar . cu rol sumativ pentru certificarea dobândirii unei păr i din competen ele modulului) Relaţia dintre metodele de evaluare şi unităţile de competenţă trebuie să fie una flexibilă şi să-i includă pe toţi elevii. determinate de structura unităţilor de competenţă. 2009.programa școlară la disciplinele tehnice 183 . 2009. Pregătirea practică se asigură prin conţinuturi şi număr de ore în modulele de specialitate şi este cuprinsă în norma didactică a profesorului de specialitate. *** Curriculum pentru calificarea Tehnician operator tehnică de calcul. Curriculumul se dezvoltă pe module. scrise sau practice în funcţie de competenţele ce trebuie dobândite de către elevi. ca reflectare a asigurării şanselor egale la educaţie. Curriculumul poate fi adaptat grupului de elevi prin introducerea şi a altor module de pregătire care să asigure fundamentul competentelor necesare calificării în care se organizează pregătirea (microbiologie. criteriile de performanţă.scritube.) pe baza recunoaşterii calificării dobândite anterior sau a validării experienţei / achiziţiilor anterioare ale elevilor.php http://www. http://www. În Standardul de Pregătire Profesională sunt prezentate competenţele pe care elevii trebuie să le dobândească după ce parcurg conţinuturile. pentru diferen ierea învă ării.scribd. Curriculumul scris (plan de învăţământ şi programe şcolare) are la baza Standardul de Pregătire Profesională. Bibliografie *** Standard de pregătire profesională pentru calificarea Tehnician operator tehnică de calcul.

Matei Venera ing. cât dinspre beneficiari: elevi. însă ea nu acoperă varietatea situaţiilor de instruire şi. Densușianu” Călan Op iuni strategice privind utilizarea noilor tehnologii educa ionale În ciuda costurilor destul de ridicate. NTIC care satisfac nevoile specifice tipului de instituţie şi domeniului de pregătire şcolară sau academică ? Un studiu de caz recent efectuat a pus în evidenţă că majoritatea covârşitoare a directorilor de şcoli. Problema nu este dacă să le folosim. un alt set de alternative de răspuns la întrebarea „Ce tehnologii. Giurin Mirela Grup Școlar ”O.. Deja şi-au dobândit dreptul de a fi promovate şi alte tehnologii specifice cum ar fi: instruirea interactivă prin radio şi TV. e-mail. centrată pe utilizarea calculatorului şi a Internetului. prin corespondenţă. dar cu viaţă mai lungă de operare ? c. oricare ar fi producătorii („net-based education providers”) ? Chiar dacă în prezent se optează cel mai adesea pentru a doua alternativă (indiferent de tipul de instituţie şcolară şi de nivelul sau de domeniul de pregătire. Ce tehnologii utilizăm în învăţământ ? Opţiunea pentru o anumită tehnologie se realizează în condiţiile existenţei unui număr însemnat de perspective de abordare şi de alternative posibile. A. I. licee. să le aibă şi alţii”). experienţă pe care cei din învăţământ. pot fi achiziţionate. alţi participanţi. Înainte de decide ce tehnologii utilizăm. tinerii şi chiar unii. în creştere. adică instruirea asistată de calculator sau NTIC în sens larg. rolul profesorului şi al celui ce învaţă De altfel. ci este un proces mai complex.. factori politici. anume.a. universitatea virtuală etc. nu prea o au. De aceea. prin satelit. număr însemnat de alte tehnologii. NTIC dezvoltate pentru sectoare exterioare şcolii (armată. Lista tehnologiilor posibil de utilizat în scopuri educaţionale s-a diversificat spectaculos: Internet. expertiză. de educaţie. NTIC mai puţin costisitoare. Dificultatea majoră pe care o resimt cei care îşi propun crearea softurilor educaţionale vizează capacitatea de a lucra în grupuri interdisciplinare. universitatea deschisă. educaţia asistată de noile tehnologii de informare şi comunicare. cu efecte specifice dar şi cumulate. performante şi scumpe ? b.. B.. Destul de frecvent menţionată în literatura de specialitate. În acelaşi sens exercită presiuni comercianţii (mai mult decât producătorii). afaceri etc... tehnologia te duce acolo mai repede”. pentru ca noile tehnologii să fie şi „educaţionale” este de demonstrat că ele favorizează influenţarea omului în concordanţă cu obiectivele educaţionale. altele necesită adaptări. c. Un alt set de alternative de răspuns la întrebarea „Ce tehnologii.) ? O parte dintre ele servesc si scopurilor educaţionale. una dintre dimensiunile căreia este IAC. Se pune întrebarea dacă este peste tot şi oriunde nevoie.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 ing. departamente de pregătirea personalului didactic. mai cointeresaţi să se implice în acest proces se dovedesc nu cadrele didactice. un proiect. natura învăţării. NTIC create anume pentru învăţământ ? b. telefonie mobilă.. e drept nu atât dinspre profesori. Schimbările pe care le produc nu vizează prea mult conţinuturile. noile tehnologii de informare şi comunicare [NTIC] sunt tot mai dorite şi mai prezente în învăţământ.. NTIC din ultima generaţie. presupune selecţia lor. Valorificarea flexibilă a potenţialului calculatorului.?” ar fi: a. al cărui început nu-l reprezintă tehnologiile. când pot fi utilizate si cum. trebuie să precizăm clar obiectivele pregătirii. Prin urmare.?” ar putea fi: a. 184 . se caută a se achiziţiona cele mai puternice computere şi cele mai performante softuri) este în afirmare tendinţa de a se concepe tehnologii care să se adreseze unor nevoi specifice (alternativele c şi a). C. materiale multimedia ş. lucrul în grupuri interdisciplinare. să recunoaştem. cercetările au demonstrat ca o anumită tehnologie poate avea potenţialuri diferite în funcţie de scopul pentru care este utilizată. fiecare cu contribuţii specifice în ceea ce priveşte maniera în care se învaţă. prin tele şi video conferinţe. şefi de catedre. Crearea softurilor educaţionale cere timp. într-un plan mai larg. în paralel cu efortul de adaptare a celor create de grupuri şi pentru interese exterioare instituţiilor şcolare. NTIC raportate la obiectivele educaţionale. titulari de curs îşi doresc sau sunt tare mândri că au reuşit să achiziţioneze echipamente de ultimă oră. puternice. de exemplu. ci învăţarea.. NTIC creează un nou tip de situaţie educativă si deşi virtuţile acesteia nu sunt încă bine descifrate. ci care dintre noile tehnologii de informare si comunicare este mai potrivită pentru un anumit scop. finanţare şi mai ales.dar şi din interior. astfel încât „dacă mergi într-o direcţie greşită. CD-ROM-uri. Internetului şi a unui. Deocamdată. grădiniţe. Presiunea vine din exterior. a devenit deja evident că deprinderea comunicării cu aceste „cele mai uimitoare şi mai tulburătoare realizări ale omului” determină modificarea felului în care are loc oricare altă învăţare. Promovarea „noilor tehnologii educaţionale” nu se reduce la achiziţionarea lor. ci elevii („Cum fac un referat. chiar <<copiuţe>> le introduc pe Internet.ele au inundat lumea muncii şi a afacerilor. avem de optat intre a promova NTIC în sens restrâns.. studenţi. instruirea asistată de calculator (IAC) este o tehnologie specifică.

nu vor putea fi acoperite din fonduri proprii. Statisticile arată că. reţinem: a. Pe de altă parte. Technologies for education. Când trebuie utilizate NTIC ? Varianta de răspuns pentru care se optează este: imediat. calitatea pregătirii personalului didactic. A. Washington. p. fie şi la o scară redusă”. NTIC sunt utilizate mai mult pentru a face în alt fel lucruri tradiţionale (prezentări. Sunt argumente care arată că problema utilizării NTIC nu este una strict tehnologică. la nivel de sistem. cât mai repede. II. de către toţi. cu mobilierul. ca sistem paralel celui tradiţional (învăţământ la distanţă). p. Bucureşti. cu posibilitatile de asigurare a securităţii echipamentelor sau a personalului de întreţinere. de oriunde.119 Op iuni strategice privind utilizarea noilor tehnologii educa ionale 185 ...).. Multe dotări sunt incompatibile cu starea sistemului electric din şcoală („curge apă pe instalaţia electrică”). Editura Aramis. ca parte integrantă a sistemului de predare – învăţare.diferenţiat ? Când se merge pe prima variantă. acestea reprezintă 30-50% din investiţia iniţială. de mişcare) însă nu se justifică din perspectiva calităţii proceselor de învăţare solicitate dacă se privesc în sine şi izolat de alţi factori de care depinde efectul lor: competenţele vizate de ciclul de pregătire. foarte curând. Al treilea val. luarea în considerare şi a efectelor cumulate ale diferitelor tehnologii sau ale strategiilor didactice utilizate de acelaşi profesor la diferite lecţii sau de diferiţi profesori cu care lucrează un elev. b.. AED. Costurile întreţinerii. în completarea celor existente. c. care deocamdată nu se iau în calcul când se „dotează” şcoala. Numai în studiile internaţionale găsim recomandarea „după o prealabilă experimentare/testare. O întrebare care dezvăluie diversitatea atitudinală şi starea sistemului privind promovarea NTIC în învăţământ este: III. Alvin. Ioan. Sisteme de instruire alternative şi complementare. 2002. Aceasta poate creşte atractivitatea (adaugă efecte vizuale.13 Cerghit. 1983 Haddad. vor începe să reclame incapacitatea de a le utiliza. Cele mai multe dintre unităţile de învăţământ care au reuşit să le aibă în dotare. în medie. că sunt deja experienţe didactice valoroase privind utilizarea altor tehnologii. se uită că NTIC nu se reduc la calculator şi la Internet.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 de cele mai moderne sisteme de operare şi de conectivitate permanentă? Neluarea în considerare a obiectivelor educaţionale specifice şi chiar a faptului că schimbările în domeniul tehnologiilor sunt spectaculoase pe durata unui ciclu de pregătire şcolară. Editura Politică. cu orizonturi diferite: .la anumite discipline de învăţământ ? .în acelaşi fel ? . evaluări etc.W. Bucureşti. UNESCO. Paris. natura disciplinei de învăţământ. D. 2002. posibilităţile de feed-back si de corelare interdisciplinară. Bibliografie Toffler.la toate disciplinele de învăţământ: . şi cercetările evidenţiază că aceasta este opţiunea predominantă. pot conduce. Draxler. la cheltuieli insuficient sau deloc valorificate în interesul învăţării. Cum trebuie utilizate noile tehnologii educaţionale ? Dintre variantele pentru care se optează. Elementul de noutate rezidă în forma de prezentare.

acuzând sau lamentându-se. uniţi pentru aceeaşi finalitate . ca o acţiune aparent neînsemnată poate avea consecinţe educative nebănuite. penuria materială. pe care o depune copilul când învaţă să scrie. din stadiul embrionar şi până la exitus. ca şi popoare pentru teritorii. Încearcă să inversezi datele chestiunii . Acelaşi peisaj oferă imagini şi date diferite şi noi.. ca înger păzitor pentru omenescul din societate şi din fiecare ins. daca nu greu sperata spulberare a ei . acţiuni si non-acţiuni intenţionate sau neintenţionate. Rămâne de stabilit daca şi în ce măsură este vorba de o deformare profesională a pedagogului care. spunere şi înfăptuire. într-o societate sunt permanent expuşi unei mari diversităţi de acţiuni educative. ca parte intrinsecă a oricărei vieţi sociale. Aceasta dubla accepţiune a educaţiei permanente. definitorie a acestui proces care însoţeşte individul din copilărie până la bătrâneţe. bani. dezbateri. evenimente. Densușianu” Călan Permanen a educa iei permanente Educaţia permanentă este. ca tot ce impresionează prin gigantism. cuprinde o mulţime infinită de elemente: fapte. Cenuşăresei. bani. aşa cum vibraţia unei şoapte poate declanşa o avalanşă. O singura grija: lungul drum al mizeriei materiale către prosperitatea materiala. Tot aşa. avem un singur crez expres sau subînţeles: baza materială determină suprastructura.promiţând. Dar sărăcia spirituală şi morală? Dar sărăcirea intelectuală? Analfabetismul sporeşte şi la noi ca şi în alte părti ale lumii. Şi doar trei cerinţe napoleoniene: bani. precaritatea mijloacelor materiale. Percepută şi concepută ca însoţitor permanent. întocmai unei pânze de apa freatică. persoane. efecte directe sau indirecte prin propagare sau prin ricoşeu. poate lapidat.nu totalitar -al educaţiei permanente este menit să ne conducă spre o optica mareaţă asupra existenţelor noastre mărunte. instituţii. iar după unele teorii şi opinii. ca oricare devotat al profesiunii şi misiunii sale. educaţia relevă perspective noi. incomodă şi chiar paralizantă percepere. este o permanenţă. prezentă necontenit în subteranul vieţii sociale şi evidentă numai în unele circumstanţe.avem aceeaşi obsesie: economicul! Discursuri. Desigur.acordată. probabil. Rămâne de demonstrat cât este afectată o atare înţelegere a permanenţei educaţiei de excesul panpedagogismului sau al imperialismului pedagogic.constituie o urgenţă pentru toţi . economicului. vei fi dispreţuit. Dar este incontestabil ca educaţia. către asumarea unei responsabilităţi ineluctabile şi grave în trăirea fiecăruia. Din perspectiva acestei permanenţe. o atare viziune globalizantă nu constrânge la o continuă. analizare şi cenzurare a fiecărui act şi gest sub imperiul educativului. foamea. că totul educă pe fiecare. pozitivă şi negativă ( educaţie prin ceea ce nu trebuie făcut).este alarmantă. fără intenţia de a jigni. când este scoasă la lumină de investigaţiile specialiştilor sau de evenimente care impun atenţiei societăţii sau individului carenţele şi relevantele de educaţie. îi revine doar un infim procent din ansamblul repartiţiei bugetare şi al efervescenţei de idei. Educaţia este permanentă în viaţa şi în destinul unei societăţi.singurul progres remarcabil . acum. către şanse mai mari de diagnosticare a carenţelor educative ale unei societăţi sau ale unui ins şi către o eficienţă sporită a acţiunii educative conştientizate. În aceasta globalitate se află diversele "educaţii": formală si informală. că şi părinţii sunt educaţi de copii.daca nu oprirea ei. Aceasta accepţiune vastă a educaţiei permanente poate produce neîncredere.şi vei fi oaia neagra. Nici actul scrisului la adult nu este însoţit de strădania conştientă a trasării literelor. ca proces permanent în societate şi ca însoţitor permanent al biografiei individuale. de inerţia obsedantelor decenii. toţi într-un gând. terapeutică şi profilactică.şi post-şcolară. ironizat. uluire şi spaima. fiecare în parte şi toţi laolaltă într-un grup. asupra durabilului şi a episodicului din toţi şi din fiecare. Totuşi e greu de contestat că toţi îi educă pe toţi. presa scrisă şi cea vorbită . apare îngusta. după cum e fotografiat la lumina zilei sau în infraroşu. sărăcia materială progresivă . indivizii. Acest înţeles total . Permanenţa educaţiei permanente este nota esenţială..conducători şi conduşi. 186 . cultura este ceea ce rămâne după ce ai uitat ce ai învăţat. chiar surprinzătoare. Incontestabil. şcolară şi extra.. iar cârpirea ei . excesiva şi vana prioritatea obsedantă . După deceniile de ruptură între gândire. adică educaţiei. de o fixitate monomaniacală .Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Micșoniu Dumitru Fulea Angelica Grup Școlar ”O. Corupţia de mari proporţii ne apropie de unele societăţi din Europa mai înainte de a fi primiţi în ea."tot ce mişcă-n ţara asta" . se pare ca. explicită şi implicită. conducători şi conduşi. instituţionalizată şi neinstituţionalizată. respingere. mai mult reflex decât reflexiv.. directă şi indirectă. este înclinat să vadă şi să interpreteze valorile lumii prin grila categoriilor lui. Împinşi. într-o rostire şi o faptă. Rude se ucid pentru pământ.s-ar putea spune. nu vizează decât criza economica. că viii sunt educaţi şi de morţi.chiar daca despărţiţi prin strategii şi tactici .

. de la lumina opaiţului şi de pe ceasloave cu file pătate de ceara sau de muşte strivite. Manolache. nr. Bucureşti. Etkind. Poate ca aceasta este singura sau principala permanenţă care asigură şi ordonează prezenţa umană în regnul uman şi în "regnul" spiritului. violenţa..3-4 C azacu. La formation continue des adultes.educaţia întregului popor. dar tot ea ne da exemple de popoare şi de state care. Sociologie de l'éducation. Paris. André.T. nr. P.. Bucureşti. Basil.3-4.F. Educaţia este proiectivă. pe care suntem înclinaţi să ni le dilatăm.U. Editura Anima. Editura Politică.U. o necesitate şi o voinţă . P. profilactică şi terapeutică. dar ceea ce o face reală nu este neapărat abundenţă materiala. 1. Psychologie sociale. Roșianu.. dar priorităţile includ si laitmotivul aspiraţiilor educative. corupţia. Paris. s-au plămădit savanţi si artişti de mare aport creator din şcoli mizere. 1989 Farr. potenţial.U. îmbrăcămintea. L'étude des représentations sociales. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Seria psihologie-pedagogie.F... Totul este ca ea sa fie o prezenţă. A. Educaţia permanentă. Din şcoli bine dotate pot ieşi absolvenţi blazaţi.. W. după cum la noi. nr. Les représentations speciales.. P. Cultura ca acţiune socială.a. îşi concurează şi îşi ajută foştii învingători. Iaşi. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1992 Petitat.. 1984 Neam u. altădată. Educaţia permanentă . Să nu ne complacem în elogii si autoelogii şi să nu socotim trădători pe cei care îndrăznesc să ne pună oglinda în faţă. Honorina. R. E timpul ca.. pornind de la ora zero a dezastrului lor. Educaţia la frontiera dintre milenii. oare în ce ar consta orizontul ideatic.. Les inégalités sociales a l'école. A pleda pentru permanenţa educaţiei permanente înseamnă a accepta educaţia în viaţa societăţii şi a persoanei cu aceeaşi prezenţă în fapte şi în aspiraţii ca şi hrana. ci patosul educativ al valorificării ei. pe lângă urgenţele economicului. 1989 Kellerhals. P. Cuza". P.. Moscovici. ci şi deficienţele. Editura Politică. (sous la direction).. în: Serge Moscovici. nr.. A. Istoria ne da exemple de popoare şi de state încărcate de aur. 1992 Jinga. Robert Weil.indispensabile şi continue. care au dispărut sau îşi trăiesc letargia pe ultimele locuri. Pedagogie socială. Paris. în Sociologia Românească. Emilian. Reprezentările sociale .F. "persoană"? Iată problemele vaste ale vastităţii unei astfel de viziuni. Les représentations sociales. E bine sa te gândeşti şi să acţionezi în urgenţă pentru rezolvarea problemelor imediate. adăpostul. Bucureşti.. Édition Vigot. dar şi corectivă. La construction du discours pédagogique et les modalités de sa pratique. 1988 Permanen a educa iei permanente 187 . să ne cunoaştem nu numai calităţile. în: Psychologie scolaire. greşelile. Bucureşti. este vorba în primul rând de calitatea umana a majorităţii membrilor unei societăţi. Bucureşti. Bucureşti. 1992. în: Critique sociales. Neuchâtel-Paris. în: Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. Adrian. 1976 Neculau. nu legile şi valutele stârpesc sau măcar diminuează incultura. în: Revue francaise de sociologie. G. în: Jean-Pierre Durand. Ion. V.M. Înainte de intrarea în Europa. Octavian.F. Desigur. Sociologie Contemporaine. 3.U. Jean s. în: Serge Moscovici (sous la direction). Psychologie sociale. Palmonari. dar e timpul să ne luam în serios aventura umană.F. 1979 Jodelet. din unitate statistică. sa se opteze şi dacă se optează pentru educaţie. obiectivele şi căile acestei permanenţe în existenţa societăţii şi în existenţa fiecărui individ devenit. Educaţia este compatibilă şi cu prosperitatea. neîncrederea. 1970 Gozman. George. dar şi cu frugalitatea şi cu modestia mijloacelor. Poate ca pare hiperbolica o atare optică. 1991 D emetrescu. M. Pierre. Paris.o noua carieră. D. Paris. 1972 Dimitriu. Le style éducatif des parents et l'estime de soi des adolescents. Psychosociologie de l'éducation. 1990 Văideanu. absenţa solidarităţii umane. Paris. Inegalitatea şanselor de acces la învăţătura în România. Un popor exista de milenii si îşi explică imensul său aport la cultura omenirii şi supravieţuirea în ciuda imenselor vicisitudini şi orori îndurate prin aceea că este un "popor al Cărţii". în orice colt al lumii. S. Se înţelege ca asemenea aserţiuni nu sunt o pledoarie pentru pauperitate şi asceza. şi cu luxul. 1984 Goguelin. nr. 1984 Gilly. Psychologie sociale. Aceasta calitate exista. trebuia să intrăm în noi înşine. Marie. ci pentru temelia ferma si ambianţa oricărei prosperităţi.U. Editura Academiei.68. ferocitatea. De la cultul puterii la puterea oamenilor. Bibliografie B ernstein. Michel.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Nu tratatele. rataţi sau inapţi. A. Delachaux et Niestlé Duru-Bellat.I.. 1978 D oise.

reguli şi valori morale. relaţiile interumane. vizite. excursii. Spectacolele şi vizionările îl pun pe copil în calitate de actor şi spectator în faţa unei surse de impresii puternice. de recreere şi deconectare. activităţile extracurriculare exercită o influenţă deosebită în formarea copilului. Ca un manager iscusit educatoarea trebuie să pună în valoare posibilităţile şi resursele de care dispune grupa de copii. 4 Hunedoara Concursurile . parteneriate şcolare pe diferite teme. vizionarea de filme pentru copii/diafilme/ desene animate. acumularea de informaţii şi acţiunea comună. educând atenţia. În educarea copilului preşcolar. colaborarea. educatoarea satisface nevoia de exprimare a copilului şi dorinţa acestuia de a participa activ la realizarea unor sarcini didactice-premisă în educaţia prin şi pentru muncă de mai târziu. Prin varietatea formelor şi a modalităţilor de organizare şi desfăşurare. Ele pot intensifica emoţiile copiilor pe o anumită perioadă de timp. pictură). memoria şi gustul pentru frumos. Prin activităţile competiţionale. stimulând şi orientând spre unele domenii de activitate(muzică. Educatoarea prin acest tip de activitate are posibilitatea să-şi cunoască copiii. fenomenelor. Activităţile extracurriculare răspund acestei diversităţi percepute la nivel de grupă şi copil. poezie. Prin conţinutul şi structura lor specifică ele constituie o complementară la activitatea de învăţare. Serbările pun pe copil în situaţia de a practica o diversitate de comportamente. obiective ale succesiunii anotimpurilor şi despre frumuseţile şi bogăţiile patriei. interese. Bine pregătite acestea sunt atractive la orice vârstă. abilităţi şi cerinţe de învăţare. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale copiii se confruntă cu realitatea. înlesnind întrajutorarea. formându-şi reprezentări despre structura. să le influenţeze dezvoltarea şi să realizeze pregătirea copilului pentru viaţă mai uşor şi mai frumos.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Mitrofan Georgeta Grădini a PN nr. dezvoltându-i dragostea pentru artă şi frumos. stimulând influenţe reciproce. ieşiri în natură.serbări cu diferite ocazii.a. o percepe activ. temperându-i pe cei impulsivi. Organizate într-un cadru favorabil. aceste activităţi influenţează participarea efectivă a copiilor. 188 . benefice pentru educarea copilului şi organizate într-un mod /cadru plăcut. o investighează prin acţiuni directe asupra obiectelor. îşi lărgesc lumea spirituală exprimă în diferite moduri capacitatea de cunoaştere şi trăiesc emoţii puternice. participarea la spectacole de teatru pentru copii ş. Formele de realizare sunt multiple: plimbări. ele satisfac nevoia copilului de refacere a echilibrului fizic şi psihic. tabere. Astfel copiii participă cu interes. ÎMBOGĂŢIREA ŞI VALORIFICAREA CUNOŞTINŢELOR OBŢINUTE ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE Activităţile extracurriculare .sunt activităţile ce se desfăşoară în grădiniţă sau alte locaţii /spaţii în afara programului dedicat curriculumului. despre legi . constituind un punct de plecare în organizarea unor acţiuni interesante. FORME DE ACTIVITATE EXTACURRICULARĂ ŞI VALOAREA LOR FORMATIVĂ ÎN EDUCAREA COPILULUI DE 5/7ANI Activitatea extracurriculară ca orice acţiune educativă cultivă frumuseţea morală prin modelele de conduită ale celor din jur şi prin transmiterea unor norme. muncă şi viaţa omului. De asemenea. dezvoltând spiritul de cooperare şi implicit contribuind la formarea colectivului de copii. angajându-i şi pe cei timizi şi pe cei mai puţin pregătiţi.educatoarea trebuie să ţină seama de faptul că în grupă există o diversitate de caracteristici. prin varietatea temelor şi a caracterelor permit autodisciplinarea şi asumarea de responsabilităţi şi cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale copiilor. sport. acumularea de cunoştinţe şi valorificarea acestora prin diferite forme şi strategii. oferindu-i prilejuri de a acţiona efectiv pe baza unor norme şi reguli de comportare umană. a unor zone geografice şi locuri istorice. condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale. Atmosfera creată în cadrul acestor activităţi dezvoltă spiritul de sociabilitate. facilitând fixarea. oferind fiecărui copil posibilitatea să se afirme conform naturii proprii. Ei dobândesc o mare cantitate de informaţie despre animale. organizată şi desfăşurată în grădiniţă. producând o coloratură afectivă pozitivă şi stimulând reproducerea în desenele sau în jocurile lor a ceea ce i-a impresionat mai mult. să-i dirijeze.modalitate de stimulare a copiilor de 5-7 ani pentru competi iile școlare ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ŞI IMPORTANŢA LOR ÎN FIXAREA. concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe. sub directa îndrumare a educatoarei. Concursurile.

practic (Meşteri pricepuţi…) sau sportiv (Cel mai bun alergător. . pictură s-au obţinut următoarele diplome : Lazăr Denis –premiul special şi Acatrinei Emilia –premiul I.FORMĂ DE REALIZARE A ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE Trăsătura de a fi învingător trebuie creată din copilărie. „Cine ştie câştigă”). conferindu-le o valoare formativ-educativă aparte. în schimb toţi au devenit mai curajoşi . Diaconu Iasmina premiul II. Dorinţa de autodepăşire. Uşeriu Andreea premiul III . În acest sens copiii au fost implicaţi în concursuri cu caracter ştiinţific( „Cine spune mai multe despre…?.Organizarea concursului într-un mediu plăcut. Datini de Crăciun.Alegerea temelor de concurs compatibile cu pregătirea prealabilă a copiilor. * la concursul Tradiţii pascale 2009 secţiunea desen. deoarece s-a permis depistarea tinerelor talente şi implicit desfăşurarea unei activităţi susţinute.Trimiterea lucrărilor . iar Motolity Raul – menţiune. * la concursul Moş Crăciun în ochi de copil(4 participanţi ) au obţinut: Catrina Emilia premiul I. educatoarea îi va implica pe copii în diferite tipuri de concurs prin rezolvarea de sarcini de la uşor la greu.Respectarea regulilor de concurs(limita de timp. copilul trebuie implicat în rezolvarea unor sarcini încă din perioada preşcolarităţii. Se vor organiza concursuri la nivel de grupă pentru ca apoi să poată participa la concursuri între grădiniţe pe plan local sau naţional. Dorinţa de întrecere a copilului. colaj. atractiv.Înmânarea premiilor într-un cadru festiv şi evidenţierea tuturor participanţilor indiferent de rezultat. Aceste rezultate indică eficienţa concursurilor organizate sub directa îndrumare a educatoarei. Conform principiului . trăind clipe şi emoţii deosebite. vine Moş Crăciun (12participanţi)s-au obţinut următoarele diplome Diaconu Iasmina premiul I. artistic (Cel mai bun solist.respectarea timpului. Desigur nu toţi participanţii la concurs au câştigat un premiu. stimulativ . conferă concursului o valoare formativ-educativă aparte. Astfel copiii au căpătat încredere şi au reuşit să participe la concursuri organizate pe plan local (desene pe asfalt. spaţiu şi rezolvarea strictă a sarcinilor didactice date) . vine Moş Crăciun. priceperi şi deprinderi necesare. educatoarea va ţine cont de următoarele: .Pregătirea sistematică a copiilor prin parcurgerea conţinuturilor noului curriculum pentru a asigura bagajul de cunoştinţe. „Micul matematician”. Părinţii vor fi la curent cu intenţia ei de a implica copiii în diverse tipuri de întreceri pe baza cunoştinţelor pe care le vor acumula dacă vor avea o frecvenţă regulată. Duţu Ana-Maria premiul III.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 CONCURSURILE. cât şi străduinţa copiilor de a câştiga: * la concursul de desen pe tema tenis (3 participanţi) Catrina Emilia a obţinut premiul special. Cel mai bun biciclist). . * la concursul Vine. în vederea cultivării şi promovării lor. În vederea obţinerii unor rezultate pozitive în urma participării la concursuri. Copiii se autodisciplinează. Tradiţii pascale). Forma cea mai accesibilă şi eficientă este concursul. Concursurile .condiţie esenţială în progresul societăţii contribuie la dezvoltarea personalităţii individului. Catrina Emilia premiul II. Cine pictează mai frumos.Anunţarea din timp a datei la care se va desfăşura concursul prin prezentarea temei şi a obiectivelor ce vor trebui realizate (atât copiilor cât şi părinţilor) . toţi au căpătat încredere din experienţa acumulată şi vor nutri dorinţa de a participa în viitor şi la concursuri şcolare. cunoaştere şi implicare. Micii dansatori. Vine. Cel mai bun recitator). . Pentru buna desfăşurare a concursurilor educatoarea va aborda strategii active de informare. În acest sens. fiind necesară pe tot parcursul şcolarităţii şi al vieţii în general.modalitate de stimulare a copiilor de 5-7 ani pentru competi iile școlare 189 . * la concursul Piticot din 17 participanţi Lazăr Denis a luat premiul III. Moş Crăciun în ochi de copil. limitarea spaţiului.Conştientizarea copiilor privind importanţa participării la activităţile ce se desfăşoară zilnic în grădiniţăcare asigură baza necesară pentru participarea la concursuri. supunându-se de bună voie regulilor. conştientizând că nu s-au pregătit în zadar şi că străduinţa lor a fost răsplătită .Înscrierea copiilor în concurs (fără discriminare) . învingerea unor bariere naturale sau artificiale. mini-tenis) sau la nivel naţional (Piticot. La începutul anului ea va prezenta în cadrul ofertei educaţionale lista cu activităţile extracurriculare propuse. Rezultatele la aceste concursuri au evidenţiat atât munca educatoarei.

de povestire (prin care elevii conştientizează greşelile de pronunţie şi limbaj). Osborn în anul 1953 ca soluţie de a găsi soluţia optimă pentru rezolvarea unei probleme. prin care elevul stă în bamcă şi doar notează informaţiile în vederea asimilării ulterioare a acestora. ajută cu informaţii suplimentare şi îi conduce pe elevi la a găsi idei folositoare soluţionării problemei.timpul disponibil.formarea personalităţii copilului. Aceasta presupune: . a căuta argumente pro şi contra. .Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Moisă Maria-Luiza Școala Generală ”Sigismund Todu a” Simeria Metode și procedee moderne utilizate în procesul instructiv-educativ la ciclul primar Strategia didactică reprezintă modalitatea de combinare a metodelor şi mijloacelor de învăţământ în vederea atingerii obiectivelor propuse. Este o metodă de stimulare a creativităţii în cadrul activităţii în grup. respectiv elevul – cel care depozitează informaţiile transmise. .înzestrarea copilului cu acele cunoştinţe. a te implica în activitatea solicitată. 2. a căuta răspunsuri. A gândi critic înseamnă a fi curios. Acesta vizează: asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scris. capacităţi şi atitudini care să stimuleze raportarea efectivă şi creatică în mediul social şi natural. Finalităţile învăţământului primar sunt: . elevii trebuie formaţi să gândescă. respectând nivelul şi ritmul său de dezvoltare. BRAINSTORMING-UL reprezintă un mod simplu şi eficient de a genera idei noi. Condusă cu tact pedagogic şi inspiraţie. La nivelul învăţământului primar se structurează următoarele cicluri curriculare: 1. formarea motivării pentru învăţare. moderne constituie un proces activ. . 2. respectiv să permită continuarea educaţiei. respectiv elevi-elevi). dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul social. spontană de idei. dezvoltarea capacităţii de a comunica. Trebuie eliminată monotonia din sistemul de învăţământ tradiţional. în continuare clasele a V-a şi a VI-a) are ca obiectiv major formarea capacităţilor de bază necesare pentru continuarea studiilor. Acest ciclu vizează: dezvoltarea achiziţiilor lingvistice. Principiile după care se fundamentează această metodă didactică sunt: 1. . Idealul educaţional şi finalităţile sistemului educaţional reprezintă un set de aserţiuni care consemnează profilul de personalitate dezirabil a fi dobândit de către absolvenţii ciclului primar în perspectiva evoluţiei ulterioare. a adresa întrebări. cât şi pentru orientarea demersului didactic la clasă. . Ciclul achiziţiilor fundamentale (clasele I-II).asigurarea educaţiei elementare pentru toţi copiii şcolarizaţi. Regulile abordării acestei metode ca şi metodă didactică sunt: 190 . metoda poate reprezenta o cale accesibilă spre învăţare care stimulează creativitatea şi gândirea critică.conţinutul abordat. Cadrul didactic este cel care determină elevii să se implice cât mai mult deoarece adresează întrebările necesare. .alegerea metodelor adecvate. Finalităţile descriu specificul fiecărui nivel de şcolaritate din perspectiva politicii educaţionale. necesare pentru elaborarea programelor şcolare. Amânarea judecăţii ideilor celorlalţi.identificarea mijloacelor de instruire în raport cu obiectivele urmărite. care îl face pe elev să treacă cunoştinţele prin filtrul gândirii proprii pentru a dobândi o cunoaştere autentică.caractericticile clasei de elevi şi implicit spaţiul şcolar. de exerciţiu (în vederea formării unor deprinderi). precum şi de observare (în vederea formării unei păreri legate de tema luată în discuţie. conduce la evidenţierea unor idei valoroase. Ciclul de dezvoltare (clasele III-IV. nu doar să asimizeze mecanic cunoştinţele. a analiza logic. cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat. Participanţii trebuie să emită cât mai multe idei. Asociaţia liberă. ce are ca obiective majore acomodarea la cerinţele sistemului şcolar şi alfabetizarea iniţială. Încă din ciclul primar. stimularea copilului în vederea perceperii. Cantitatea determină calitatea. citit. de lungă durată şi complex. Metoda a fost iniţiată de A. Această etapă oferă posibilitatea participanţilor să emită cât mai multe idei referitoare la tema propusă. Metodele activ-partcipative. Metodele didactice tradiţionale deţin rolul de transmitere şi asimilare a cunoştinţelor în maniera următoare: cadrul didactic – emiţătorul. a intuiţiei şi a imaginaţiei. respectiv exprimarea acesteia oral sau în scris). socotit). Acestea deţin un rol important în cadrul procesului instructiv – educativ deoarece este nevoie şi de conversaţie (care ia forma dialogului învăţătoareelevi. stimularea potenţialului creativ al copilului.

preluarea acestor idei şi evidenţierea celor mai reuşite. acţiunile şi operaţiile solicitate sunt însoţite de cerinţe suplimentare cu caracter concret. 4. Fiecare elev cu numărul 1 va forma acelaşi grup (care poate să aibă şi un nume original). Prin această metodă se stimulează evidenţierea conexiunilor între ideile unei teme luate în discuţie. CUBUL este o tehnică prin care se evidenţiază activităţile şi operaţiile de gândire implicate în învăţarea unui conţinut. Este foarte important cum se implică cadrul didactic în realizarea unei activităţi folosind metoda cubului. Elevii citesc un text sau investighează o temă luată în discuţie. pentru fiecare faţă a cubului. propoziţii legate de tema propusă. De exemplu. Trebuie să realizeze citirea conştientă şi explicativă. 3. învăţătoare poate veni cu următoarele întrebări suplimentare: Descrie! – Cum arată? Compară! – Cu cine se aseamănă? Aplică! – Cum poate fi folosit? Argumentează pentru şi împotrivă! – E bun sau rău? De ce? Analizează! . Ciorchinele este o tehnică care se poate realiza atât individual. Presupune următorii paşi: 1. ciorchinele este şi o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile cunoştinţe. 4. 3. Revenirea elevilor în grupul de 4-5 elevi şi predarea conţinutului pregătit celorlalţi elevi. Cadrul didactic monitorizează predarea asigurându-se că informaţiile se transmit şi se asimilează corect. în perechi sau în grup. METODA MOZAIC este o metodă prin care se realizează învăţarea prin cooperare între elevi. Nu se limitează numărul ideilor. pentru ca în clasele a III-a şi a IV-a să fie o metodă de bază în formarea gândirii critice a elevilor. conform instrucţiunilor date de către cadrul iddactic. Se scriu cât mai multe cuvinte. Ajută cadrul didactic să înţeleagă maniera în care fiecare elev înţelege noţiunile şi îi oferă posibilitatea de a interveni diferenţiat. un anumit conţinut. 2. Paşii de urmat sunt următorii: 1. Activitatea se poate realiza individual. de legăturile şi asociaţiile pe care fiecare participant le face la un moment dat. precum şi modalitatea de prezentare cât mai clară către colegii de clasă. 3. 2. Dacă evidenţiază anumite neclarităţi. Se poate utiliza ca metodă de evaluare după un capitol sau un şir de lecţii. evidenţiind modul propriu de a înţelege o anumită temă. Acesta trebuie să discute conţinutul de idei al părţii repartizat de către cadrul didactic. mai ales începând cu a doua jumătate a clasei a III-a deoarece elevii încep să-şi consolideze anumite deprinderi. Atunci când se aplică individual. evitarea oricărei critici la adresa partenerilor. Feţele cubului pot să cuprindă următoarele cuvinte: Descrie! Compară! Aplică! Argumentează pentru şi împotrivă! Analizează! Efectuează! În cazul copiilor de ciclul primar. în funcţie de efectivul acesteia. iar unele cunoştinţe să fie bine însuşite. într-o fază uşoară. tehnica ciorchinelui dă posibilitatea fiecărui elev să ia cunoştinţă de ideile colegilor. să evidenţieze ideile principale. cât şi ca activitate în grup.Care sunt părţile de vorbire învăţate? Efectuează! – Cum se numeşte rezultatul adunării? Dar al scăderii? Metode și procedee moderne utilizate în procesul instructiveducativ la ciclul primar 191 . Prin predarea reciprocă se realizează cea mai bună învăţare a unui conţinut informaţional. cât de bine îşi cunoaşte clasa de elevi pentru ca fiecărui elev să îi revină acele sarcini de lucru care corespund potenţialului intelectual dobândit până în prezent. CIORCHINELE reprezintă o metodă de predare – învăţare care-i încurajează pe elevi să gândească liber şi deschis. Se trasează o linie între cuvintele scrise anterior în vederea evidenţierii unor conexiuni dintre aceste idei. Construirea grupurilor de lucru – clasa de elevi împărţită în grupuri de câte 4-5 elevi. De asemenea. 2. tema propusă trebuie să fie familiară elevilor pentru că aceştia nu pot culege informaţii de la colegii de grup. Folosită în grup. Se solicită elevilor care au la dispoziţie un cub din hârtie sau carton să noteze pe fiecare faţă a cubului câteba cuvinte sau idei. Cadrul didactic împarte textul ce urmează a fi studiat în 4-5 părţi (atâtea câte grupuri de lucru sunt). dar trebuie oferit un timp de lucru pentru această activitate. Metoda poate fi folosită începând cu clasa a doua.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 stimularea cât mai multor idei. manifestarea liberă şi conştientă a imaginaţiei. pornind de la o temă dată. Această metodă didactică are următoarele etape: 1. Se scrie un cuvânt sau o propoziţie nucleu în mijlocul tablei sau al unei foi de bloc mare de desen. ajută grupul să le depăşească.

însă. rezolvă o problemă. iar cadrul didactic să deţină abilităţi. ca o echipă. Aceste poate fi de mai multe feluri: de pregătire în vederea înţelegerii unei noţiuni. La semnalul cadrului didactic. Cuprinde următoarele etape: 1. pentru a atinge un obiectiv comun. 4. elevii sunt solicitaţi astfel: 1. în urma căreia rezultă patru cadrane. 3. dorind pe viitor a învăţa în aceeaşi manieră. 2. în cadranul 2 să noteze jocuri de iarnă prezentate în lecţie. precum şi pentru exprimarea părerii personale referitoare la tema dată. Această metodă de lucru presupune trasarea a două axe principale una pe cealaltă. fortifivă energiile intelectuale şi fizice ale copiilor. de creaţie. anumite desene ataşate. elevii notează despre ce ar dori să afle legat de subiectul ales. elevii trebuie dirijaţi în întocmirea proiectelor în vederea dezvoltării gândirii critice. ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE reprezintă un set de strategii care angajează mici echipe de elevi pentru a promova interacţiunea colegială şi colaborarea. TURUL GALERIEI este o metodă prin care elevii sunt stimulaţi să-şi exprime părerea personală legată de ceea ce au lucrat colegii lor. contribuie la maturizarea gândirii. elevii au de notat ideile pe care le ştiu despre tema luată în discuţie. Reprezintă o metodă de instruire prin care elevii efectuează o cercetare orientată spre un scop anume. realizarea de investigaţii. precum şi a ceea ce ar dori să înveţe sau au învăţat. În secţiunea AM ÎNVĂŢAT. în cadranul 4 să noteze părerea personală legată de acţiunea textului. deoarece corespunde unei inclinaţii fireşti a copilului de vârstă şcolară mică. pentru a rezolva o problemă. stimulează interesul. pe o foaie mare. JOCUL DIDACTIC poate fi utilizat în toate etapele procesului instructiv-educativ. competenţe prin care aceste metode de învăţare prin cooperare să fie promovate şi aplicate la clasă. Jocul didactic îmbină elementele instructive şi formative cu cele distractive. De exemplu. Aceasta se realizează atunci când elevii lucrează împreună. elevii vor nota la sfârşitul lecţiei ceea ce au reţinut din lecţia parcursă cu toată clasa de elevi. După ce se termică turul galeriei. Poate lua forma următorului tabel: ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂ AT Pentru secţiunea ŞTIU. 3. elevii învaţă noile cunoştinţe. fiecare grupă îşi reexaminează produsul. interacţiunea directă. emiterea unor ipoteze. Prin tehnici adecvate şi prin dirijarea corectă a învăţării. exersarea deprinderilor de învăţare în grup. discută observaţiile şi comentariile 192 . dezvoltă reflecţia personală. sunt entuziasmaţi de noua metodă de lucru. răspunderea individuală a fiecărui membru al grupului. Ca şi elemente cheie ale acestei metode sunt: interdependenţa pozitivă între membrii grupului. Desfăşurate în perechi sau colectiv. a ceea ce nu ştiu. Prin această tehnică se urmăreşte implicarea elevilor în înţelegerea cât mai bine a textului citit. Pentru ca acest tip de activitate să dea roade trebuie eliminată competiţia în favoarea colaborării.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Metode și procedee moderne utilizate în procesul instructiveducativ la ciclul primar ESEUL DE CINCI MINUTE este o excelentă modalitate de conştientizare de către elevi a ceea ce ştiu despre un subiect. afectiv. în cadranul 1 să noteze caracteristicile anotimpului iarna. rolul de îndrumător şi coordonator al cadrului didactic. deoarece din greşeli se învaţă – atâta timp cât elevii sunt interesaţi de acest lucru. METODA CADRANELOR este o modalitate de sintetizare a unui conţinut informaţional solicitând participarea elevilor în înţelegerea lui adecvată. dezvoltă simţul responsabilităţii. acţional. Chiar dacă elevii nu au realizat de la început un proiect bun. PROIECTUL poate fi realizat într-o formă simplă încă din a doua pare a a clasei a doua. 4. ei trebuie încurajaţi. Urmează desfăşurarea lecţiei propiu-zise. În secţiunea VREAU SĂ ŞTIU. de exersare a cunoştinţelor asimilate. de formare/ consolidare a unor deprinderi. în cadranul 3 să noteze personajele textului. Valenţele pedagogice ale jocului sunt multiple: stimulează activitatea senzorială şi exprimarea verbală. elevii trec pe rând la fiecare poster pentru a-şi exprima părerea despre ceea ce au lucrat colegii lor. pentru a crea idei noi. Acest tip de activitate îi apropie pe elevi de situaţiile reale. răspund la o sarcină de lucru. Din clasa a treia. Elevii. pentru a explora o temă nouă. Realizarea unui proiect pe o temă dată sau o temă la alegere presupune: documentarea. ea îmbină cunoştinţele asimilate şi activitatea practică. Produsele muncii lor se afişează pe pereţii clasei. stimulaţi. capacitatea de comunicare şi cooperare. în grupuri de câte trei-patru. de cunoaştere a realităţii înconjurătoare. jocurile didactice îi activează pe elevii ciclului primar din punct de vedere cognitiv. faţă în faţă. 2. părerea personală. antrenează gândirea logică şi cretaivă. respectiv dobândirea de cunoştinţe legate de tema propusă.

de a comunica eficient. Atât metodele tradiţionale.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 notate de colegi pe posterele Metodologia didactică pune tot mai mult accentul pe aceste metode moderne. să capete mai multă încredere în sine. să-şi îmbogăţească vocabularul. Accentul cade pe modalitatea prin care elevii învaţă. de stimulare a creativităţii). Învăţarea prin cooperare maximizează capacităţile intelectuale ale elevilor (de a gândi. de a lua decizia corectă. să-şi formeze deprinderea de a vorbi corect. cât şi cele moderne trebuie să servească scopului instruirii. de a înţelege. Atât metodele tradiţionale.predare – învăţare – evaluare. de a lua decizia corectă. Învăţarea prin cooperare maximizează capacităţile intelectuale ale elevilor (de a gândi. Utilizând metode didactice moderne. Utilizând metode didactice moderne. utilizate în procesul de predare – învăţare – evaluare. Metode și procedee moderne utilizate în procesul instructiveducativ la ciclul primar 193 . să-şi îmbogăţească vocabularul. Accentul cade pe modalitatea prin care elevii învaţă. cât şi cele moderne trebuie să servească scopului instruirii. de a înţelege. să capete mai multă încredere în sine. elevii au posibilitatea să-şi exerseze operaţiile gândirii. să-şi formeze deprinderea de a vorbi corect. să-şi cultive creativitatea. de stimulare a creativităţii). elevii au posibilitatea să-şi exerseze operaţiile gândirii. de a comunica eficient. să-şi cultive creativitatea.

aşa ca o joacă.. un motiv suficient pentru crearea unei atitudini adecvate despre mijloacele moderne specifice societăţii actuale şi pentru folosirea în viitor a calculatorului. îmbogăţindu-i şcolarului cunoştinţele despre viată şi lume în general. a obiectivelor de referinţă are ca suport activitatea pe grupe sau centre de interes. Curiozitatea copiilor este stimulată prin intermediul tematicii propuse. în mod atractiv pe elev. În tehnicile plastice de lucru elevii folosesc materiale ca: acuarele. în „era informaticii”. tehnici simple prin care copilul să îşi manifeste creativitatea. a unor părţi ale materialelor şi alăturarea lor. 3 Lupeni Cărare prin poveste și culoare Alegerea acestui opţional a pornit chiar de la cuvintele marelui critic şi om de literatură. pânză etc. Cu ajutorul acestei cărări magice aş vrea să dau curaj celor timizi. apelează la informaţii din domenii diferite. tehnica modelajului. a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice 4. polistiren. să pun în aplicare planurile celor îndrăzneţi. lemn. cu diversele modalităţi de utilizare ale acestuia. acest tip de învăţare asigurând o mai bună sistematizare şi aprofundare. ipsos.. Inventivitatea le este pusă la încercare stimulându-se astfel potenţialul creativ. iar scopul. care îi antrenează fără dificultate. culoare. Dorinţa lor de a experimenta le poate influenţa creativitatea . aceşti copiii sunt familiarizaţi cu prezenţa calculatorului. carioca. Formarea capacităţii de receptare a mesajului oral transmis prin desen animat . Obiective cadru: 1. plante etc. ştampile. Sper că această cărare prin literatură şi culoare să devină pentru copii. Astfel. dar şi pentru mine. care se bazează pe activităţi interdisciplinare. Nivelul informaţional al copilului creşte.).. Citim împreună mesajele şi le comentăm. hârtii colorate. Prin folosirea diversificată a tehnicilor de lucru în activităţi plastice. având posibilitatea de a comunica prin mijloace diverse propriile idei. Stabilirea obiectivelor transdisciplinar. La cele mai multe dintre ele folosim jocul pentru a-i determina să le placă ceea ce fac.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Moldovan Adriana Școala Generală nr. Hansel şi 194 . Îmi doresc să deschid o uşă spre literatură şi să pornim pe cărarea cunoaşterii prin cuvânt. materiale textile. ar putea fi atins. imaginaţia. tempera. acela de a stimula interesul pentru cunoaştere. guaşe. dar şi deprinderi durabile. Pictura pe piatra oferă elevilor posibilitatea de a crea obiecte de decor pentru camera lor sau pentru a-l dărui.) Colajul este un procedeu de organizare a unei forme sau compoziţii plastice cu ajutorul unor materiale diverse (hârtie colorată. plastilină. o continuă provocare. imagine. des utilizate în procesul instructiv-educativ al societăţii actuale. pe suport CD. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi/sau scrisă 3. discuri de vinil. Acesta se realizează prin tăierea sau ruperea formelor întregi. Pe cărarea cu idei găsim în fiecare zi mesaje semnate sau nu. Este de subliniat caracterul ludic al activităţilor acestui opţional. Tehnica modelajului – ajută pe elevi sa perceapă în mod activ realitatea înconjurătoare şi să modeleze ceea ce au perceput. Elevii dobândesc nu numai cunoştinţe. productive şi creatoare. E uimitor ce pot realiza având la îndemână câteva materiale. originalitatea şi gustul estetic. Cunoaşterea şi utilizarea materialelor. ci vom folosi suporturi noi. adică nu vom picta pe hârtie. ceară. după Ion Creangă. Un atu al acestui opţional este utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ. Dezvoltarea capacităţi de exprimare prin intermediul imaginilor utilizând diverse materiale şi tehnici de lucru. colaj. chiar vopsea lavabilă cât şi materiale cu texturi diferite. fire etc. Dezvoltarea imaginaţiei reproductive şi creative 5. Conţinuturi 1. lipindu-le. cu cereri imposibile sau nu . pictură pe piatră şi pe alte suporturi (cd-uri. Vizionarea propriu-zisă a filmelor de desene animate se realizează prin intermediul calculatorului. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral/vizual (transmis prin desene animate) 2. Încercăm să dăm răspunsuri multor întrebări care îi preocupă la această vârstă. se îmbunătăţeşte. cu idei năstruşnice sau nu.Capra cu trei iezi. gândit şi imaginat. De asemenea ne vom exprima prin desen.„Fascinanta realitate a poveştilor şi a desenelor animate” . totul adaptat nivelului lor de înţelegere. argilă. Învăţarea (consolidarea) prin „vizionare” şi „puterea exemplului” sunt practici pedagogice moderne. tuşuri colorate. Tematica activităţilor va străbate anul şcolar prin buchete de 3-4 ore în care o poveste este străbătută vizual (desen animat) sau prin cuvânt şi în cele din urmă prin culoare sau activităţi practice nonconformiste. elevii îşi dezvoltă capacitatea de exprimare artistico – plastică. trăiri şi sentimente. practice.

Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate.Rime şi ritm. jocuri/ghicitori cu personaje şi secvenţe din poveştile studiate. după Joseph Jacobson .Procedee pentru realizarea unor compoziţii plastice (dactilo-pictura. 2007 Kieran Egan. Colecţionarii de cuvinte . . după Charles Lutwidge Dogston. ceară.„Poveste şi culoare” . București. inclusiv la cele de joc în calitate de vorbitor şi de ascultător. Realizarea unor desene şi construirea unor puzzle-uri care să ilustreze scene de poveste . după Fraţii Grimm. Povestirea orală după ilustraţii.„Prinţi şi prinţese” . Bibliografie Aanei Genilia. 1993 Giurgea. Predarea ABC-ului învăţării.Cei trei purceluşi. Doina. Activităţi de joc şi recreativ-distractive. Formularea mesajului oral – joc didactic: „Puzlle” . Don Quijote de la Mancha. „Eroii în clasă” – joc de rol . H .Compunerea spaţiului plastic. după Hans Cristian Andersen 2. discuri de vinil. Degeţica. Bucureşti. pânză etc. Ghid metodologic pentru disciplinele opţionale.Interviul –– joc de rol – „Sărbătorirea eroilor din poveste” 3. polistiren.joc didactic. soluţie pentru decolorat. Pinocchio după Carlo Collodi Analiza moralei basmelor.Albă-ca-Zăpada. pictură pe suporturi diverse: (cd-uri. pensula. hârtie colorată). fuzionarea.Accepţiuni moderne. lemn. paleta. Implicarea imaginaţiei micilor cititori şi scriitori. Editura CD PRESS. după Ion Creangă. .„Mesajul misterios” . după Miguel de Cervantes. cu personajele preferate.Fata babei şi fata moşneagului. Literatura pentru copii . cerneală. după Charles Perrault. Cenuşăreasa. „Cum să glumeşti şi cum să vezi „limba” – joc didactic . Rime ecou – jocuri didactice de stimulare a creativităţii . Reprezentarea plastică . Frumoasa adormită. Editura D&G Editur. Barrie. Peter Pan. 2003 Barbu . creioane cerate. Formarea capacităţii de comunicare . după Fraţii Grimm. jocuri didactice – Puzlle.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Gretel. după Ion Creangă..convorbirea dintre două sau mai multe persoane poate să ajute la exprimarea propriei păreri în legătură cu subiectul unei poveşti. Irimia Violeta-Cristina. . după J.participarea copiilor la activităţi de grup. M. Editura Aramis. Scufiţa Roşie după Charles Perault. . 2007 Cărare prin poveste și culoare 195 . Mica sirenă. materiale cu texturi diferite.) .„Exploratori prin ţara lui Făt-Frumos” – Harap Alb.alcătuirea de propoziţii / enunţuri despre personaje din poveşti. după Hans Cristian Andersen. pastile şi tuburi de culori. după Charles Perrault.Dialogul . Bucureşti.. Bucureşti. carioca.Propoziţia / enunţul .Materialele de lucru şi folosirea lor (creioane colorate. .Comunicarea orală . EDP . Alice în Ţara Minunilor.

pornind de la cuvinte „cheie” care aparţineau textului de bază. motivaţia (de ce este valoroasă lecţia aceasta?. 2005 196 . utilizarea lecturii în scopul învăţării (decodificarea textului. respectând etapele formării deprinderilor şi condiţiilor preliminare . Clasa aIIIa. 4. dezvoltarea gândirii şi imaginaţiei lor prin crearea unor noi texte. Subiectul lecţiei: „Lucrare scrisă“. Editura Polirom. implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare. iar clasa a devenit o comunitate serioasă de învăţare. Procesul planificării lecţiilor care să ducă în timp la formarea unei gândiri critice la elevi. mi-a oferit contextul de prezentare a experienţelor de învăţare.. Iaşi. Bucureşti. R. evocarea (cum vor fi conduşi elevii către formularea unor întrebări şi scopuri pentru învăţare?cum vor ajunge să-şi examineze cunoştinţele anterioare?). Psihologie şcolară.: Disciplină opţională . Aplicaţie E. compararea lui cu cunoştinţele şi experienţele de viaţă ale fiecăruia dintre ei). evaluarea (ce dovezi vor exista că elevul a învăţat lecţia?). acceptarea opiniilor partenerilor lor de dialog. prin cooperare. individual sau în echipă.Condiţiile de bază pentru formarea gândirii critice sunt : asigurarea unui mediu de învăţare securizat şi prietenos. în care elevii să se respecte. formularea unor aprecieri critice de către elevi. R. la construirea propriei personalităţi.D. condiţiile prealabile (ce trebuie să ştie şi poate să facă un elev pentru a învăţa această lecţie?). Cadrul E.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Moldovanu Lumini a Școala Generală cu clasele I-IV Simeria Veche Paradigma psihopedagogică a formării gândirii ctitice: ERR Gândirea critică este o gândire de nivel superior. Cosmovici. Editura Polirom. înţelegerea lui. R. R. Bucureşti. Lecţia propriu zisă cuprinde (E. Iaşi. răspunsuri la întrebările care mai există şi rezolvări pentru neclarităţile rămase?). Editura Aramis. să reflecteze. să se simtă acceptaţi şi valorizaţi. ajutându-mă totodată în îndrumarea învăţării elevilor. Motivaţie: literatura destinată copiilor. „Interviul de grup“. 2001 Ioan Cerghit. formare de„judecăţi“. Cucoş. 2. Metode de învăţământ. sancţionarea ridiculizărilor între elevi pentru opiniile exprimate. 3. care presupune o creştere a sentimentului de participare a celui ce învaţă. încurajarea elevilor să gândească independent. 3. 2. reflecţia (cum vor utiliza elevii sensul lecţiei? cum vor fi îndrumaţi să caute informaţii suplimentare. etapă ce cuprinde:1.) : 1. textele realizate cu sprijinul cuvintelor„cheie“) şi de utilizare a proceselor gândirii (modul de argumentare a propriilor opinii. elevielevi. corectarea sau chiar modificarea unor gânduri sau atitudini ale elevilor. 1996 A. reuşind în final să concluzioneze (singuri) că „fructul cel mai valoros“ în viaţă este „învăţătura“.5. Evaluarea folosită la lecţie a fost de conţinut ( răspunsurile date de elevi la întrebările pe care le-am adresat lor. A fost activizată gândirea acestora şi stimulată schimbarea lor în bine. obiectivele (ce cunoştinţe şi semnificaţii vor fi transmise? ce vor putea face elevii cu aceste cunoştinţe?. realizarea sensului (cum va fi explorat conţinutul de către elevi? cum îşi vor monitoriza ei înţelegerea acestui conţinut?). E. implicarea elevilor în rezolvarea sarcinilor. „Cvintetul“. Iacob. cu valoare artistică şi accesibilitate adecvată vârstei îi învaţă şi îi formează profund pe şcolari.R. L. Lecţia a avut ca obiective: crearea unui mediu încurajator de învăţare în clasă şi de cooperare învăţător-elevi. Pedagogie. de Nicolae Labiş. După lecţie: extensie (ce alte lucruri pot fi învăţate pornind de la această lecţie? ce ar trebui să facă elevii după ce sa teminat lecţia?).„Literatură pentru copii“. 1973 C.R.„Diagrama Venn“. Scaunul Autorului). este împărţit în trei etape: Înainte de a începe lecţia.P. revizuirea unor cunoştinţe. resursele şi managementul timpului (cum vor fi gestionate resursele şi timpul pentru diversele activităţi?). Bibliografie Ioan Nicola. Toţi elevii au devenit „învăţători“. alocarea unui anumit timp pentru învăţarea în grup. Tratat de psihologie şcolară. cum se leagă ea de ceea ce s-a predat deja şi de ceea ce se va mai preda ? ce ocazii de exersare a gândirii critice oferă această lecţie?). Ea se formează prin exersare sistematică într-un mediu de învăţare adecvat. Unitatea de învăţare: „Poveşti despre Păcală“.

manuale. de regulă. aşa cum am arătat mai sus. demersul educaţional: (a) este nedemocratic . informaţionale) disponibile. dar respectând întocmai "litera" metodicii lucrărilor de laborator. soluţia este obţinerea acordului între conţinut şi metodă.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Curriculum și realitate: acordul între ”ce” și ”cum” Muntean Florin Petroescu Valentin Dumulesc Octavian Grup Școlar ”O. în timpul alocat. Orice disciplină ştiinţifică îşi propune. a indivizilor şi grupurilor umane. din dorinţa de a transmite cunoştinţele prevăzute de programe. o "programă". 1993. conţinuturi sau proceduri de evaluare sunt considerate. de regulă. Doar în anii '70 începe să se distingă curriculum ul ca plan de învăţare. este managerul clasei de elevi. dar şi realitatea concretă existentă. însă. şi (b) nu acordă decât în foarte mică măsură responsabilităţi educabilului în propria educaţie. în vederea atingerii unor finalităţi organizaţionale. I. auxiliare). conştientizate (dar şi rezolvate). care poate fi considerată o subunitate formală a organizaţiei educaţionale . Aceste contradicţii pot fi. dacă nu eşecul. pare de la sine înţeleasă adecvarea metodelor. În acest caz. (e) rezultatele aplicării curriculumului sau gradul de realizare a obiectivelor curriculare de către educabili. cel puţin ineficienţa proceselor formative. iniţierea în metodologia şi cercetarea domeniului respectiv al cunoaşterii. Cu alte cuvinte. cel puţin puncte de pornire interesante. algoritmizează în detaliu demersul experimental. (b) materialele instrucţionale utilizabile de către educatori şi educabili pentru realizarea acestui plan. A rămâne. implicit sau explicit. 2. T. S. prin însăşi structura sistemului actual de învăţământ.căruia i se asociază.K. Densușianu” Călan Orice procedură de analiză şi dezvoltare curriculară se opreşte. fără îndoială. ridicându-ne de la nivelul metodic la cel metodologic (aici înţelegând metodologia nu ca "sumă a metodelor". Acest acord nu se poate realiza la nivel metodic (al empiriei) şi nici pedagogic (considerat 197 . numai luând în considerare simultan finalităţile cele mai generale. Din această perspectivă. procedeelor şi tehnicilor folosite în "predare" la conţinuturile respective. în afara faptului că devine caducă în momentul schimbării sau înnoirii conţinuturilor. Pentru a evita anumite neînţelegeri. "localistă". cât şi de finalităţile generale ale educaţiei. De exemplu.chiar dacă în act cele două aspecte. existând posibilitatea negării reciproce a obiectivelor. dacă nu soluţii. Profesorul. putem stabili sarcinile educaţionale concrete şi "traseul" formativ de urmat. pierde adesea din vedere finalităţile mai generale ale educaţiei. p. aceasta nemaifiind o problemă de conţinut.relaţia "standard" profesor-elev numai democratică sau participativă neputându-se numi. ci drept "reflecţie asupra căii") (Mihail. Însă. adică între ceea ce face (ori crede că face) educatorul şi ceea ce trăieşte efectiv educabilul pe parcursul desfăşurării relaţiei instrucţionale. B sau C. atunci "înţelegerii" greşite care duce la o aplicare defectuoasă. se recomandă metodele A. profesorul fiind singurul care se consideră (şi este considerat) responsabil în procesele şi relaţiile educaţionale. În opinia noastră. Abordarea metodică. Printr-un demers managerial de proiectare (Davies. În general. Klein şi Tye (1979). conţinuturilor şi metodelor folosite. lipsa eficienţei este atribuită unei "falii" situate între nivelurile (b) şi (c): profesorul nu a înţeles (sau nu utilizează cum trebuie) materialele instrucţionale ce i se pun la dispoziţie (programe. performând aceleaşi roluri de bază şi îndeplinind aceleaşi funcţii generale. De obicei. Pentru o evaluare cât de cât precisă a unui curriculum este necesară asigurarea consistenţei şi continuităţii celor cinci niveluri. în acelaşi timp. subliniem faptul că definim managementul nu ca o teorie. numai pornind de la "harta" competenţelor de format prin educaţia şcolară şi de la resursele (umane.. (d) experienţa concretă de învăţare a educabilului. între CE şi CUM. anulând orice posibilitate ca elevii să exploreze pe cont propriu situaţia sau să facă experienţe "pentru a vedea". nu sunt conştientizate diferenţele inevitabile care apar între nivelurile (sau fazele) curriculare. precum şi dezvoltarea gândirii creatoare. la nivel metodic. la curriculum-ul proiectat la nivel naţional. conţinuturi. înseamnă. 53). educaţia civică are ca finalitate declarată formarea educabililor ca persoane responsabile într-o societate democratică. Deschizând orice "Metodică". analizează cinci niveluri (sau faze) curriculare: (a) curriculum -ul planificat . Goodlad. dacă nu deficienţelor de proiectare. materiale. Iosifescu. diferenţiere pe care nici teoria "primitivă" a curriculum -ului nu o face. formal şi informal. managementul de proces oferă. (c) activităţile de "predare" iniţiate şi desfăşurate la nivelul clasei de către educatori. atât de experienţa concretă a educabililor. ci de metodologie. între finalităţi. se pot suprapune). putem construi un curriculum noncontradictoriu. a şi b). 1971... lecţia) X cu obiectivele x' şi x". de cele mai multe ori. ruptura se produce între nivelurile (c) şi (d). conţinuturile apărând ca problemă esenţială. În acest plan. mai mult sau mai puţin imaginare: 1. Ineficienţa sau inadecvarea unor finalităţi. la obiective. de cel conceput ca experienţă de învăţare. regional sau local. ca datorându-se. educatorul. deci. metode şi tehnici strict disciplinare şi depărtate. Pentru capitolul (tema. ci ca o metodologie a conducerii formale (şi nu informale . 1992. Între disciplinele socioumane.şcoala. Vom da numai două exemple.

favorizează utilizarea quasi-generală a dirijismului. responsabilitatea structurării şi monitorizării propriei formări. Creating Excellence. la un nivel mult mai general. sfaturi. în care libertatea subordonaţilor. M. chiar dacă nu ne place să o recunoaştem. aceasta este abordată numai la modul ideal şi nu situaţional. cât şi motivaţiei acestora. Această situaţie devine quasi-reală.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Curriculum și realitate: între ”ce” și ”cum” "teoretic").. D) "DELEGATOR": pentru educabilii care pot şi vor în suficientă măsură. pe rând. susţinem necesitatea formării manageriale pentru toţi agenţii educaţionali. stilul managerial al profesorului trebuie adaptat atât competenţelor anterior dobândite ale educabililor.R. pe care pot fi identificate (Fig. ce trebuie făcut şi nu cum trebuie procedat. educatorul trebuie să spună educabililor ce şi cum să facă. În continuare. Prentice Hall. M. Silva. Între cele două extreme. P. Deşi proclamată teoretic. nr. în cazul nostru..K. chiar teoria pedagogică clasică este centrată (pornind chiar de la etimologie) pe actul "predării" înţeleasă ca "dirijare". se poate constata aceeaşi inadecvare pe care o analizam mai sus. nici ele (intenţionat) nu prea noi. care a descoperit "secretul" acordului între performanţe înalte. omul.. caracterizează în mare parte. în acelaşi timp. de la proiectare până la evaluare. Educatorul "deleagă" educabililor autoritatea de luare a deciziilor. dar vor să realizeze sarcina respectivă. indiferent de locul lor în ierarhia organizaţiei şcolare.H. La extrema stângă se află stilul "dictatorial". prac-tic. însă. I. K. de altfel. ambele aşa cum pot fi concret şi real stabilite. deci ale căror capacităţi şi motivaţie mai trebuie dezvoltate. "individualizarea" este limitată la ceea ce trebuie profesorul să facă. 1987). Este recomandată nu numai adecvarea stilurilor la situaţia concretă (în cazul de mai sus. P.A. pe măsura construirii competenţelor şi motivaţiei necesare. unanim recunoscut. faptul că ea are ca scop. B) "TUTORAL": pentru educabilii care nu pot. prin chiar esenţa umană a educaţiei. NewYork.A. deciziile. numai după părăsirea sistemului şcolar. ci şi aplicarea succesivă a acestor stiluri. al învăţământului nostru actual.. Din nou. managerul-profesor nu există din punct de vedere funcţional. Educatorul îşi "vinde" sugestiile. care face distincţie între conducerea oamenilor şi gestiunea lucrărilor. poate contribui într-o foarte mare măsură la procesul reformator declanşat în învăţământul românesc. satisfacţie în muncă şi participare şi care defineşte "excelenţa" ca acordul fin între "gândirea strategică" şi "cultura organizaţională" (Hickman C. Silva. Strategy and Change in the New Age. şcoala românească actuală. Ulterior. de regulă. având în vedere sensul profund al educaţiei. care se transformă. The Management of Learning. deci ca management participativ.. de la cel "directiv" la cel "delegator": când grupul de educabili şi/sau sarcina de învăţare sunt noi. 1971 Hersey. McGraw-Hill. La cealaltă extremă. Management of Organizational Behaviour: Utilizing Human Resources (3-rd ed. 1987 198 .adaptate realităţilor educaţionale): A) "DIRECTIV": pentru educabilii care nu pot şi nu vor să realizeze activităţile cerute. în cel mai bun caz. că stilul de conducere se transmite de sus în jos. la care se asociază şi cultura organizaţională corelativă. Blanchard. educabilii asumându-şi. Educatorul "participă". trebuind să fie. p. K.. astfel. neînţelegându-se (sau neluându-se în considerare) caracterul tranzacţional al oricărui act educaţional. New-York. precum şi faptul. cei mai mulţi dintre noi..H. Blanchard. la nivelul formării iniţiale şi continue. ne "împotmolim" într-un directivism care. C. 1977. Centralizarea şi birocratizarea excesivă a sistemului. dar nu în suficientă măsură. Bibliografie Davies. obiectiv şi subiectiv. orice act educaţional trebuie să aibă cel puţin două dimensiuni: sarcina de învăţare şi relaţia umană (cu indivizi şi/sau grupuri). Chiar dacă este proclamată necesitatea "adaptării la cerinţele de vârstă şi individuale ale elevilor". cu sugestii. un nou continuum. încercând să convingă. ajutor. vom exemplifica modul în care metodologia managerială poate oferi soluţii viabile. New-York. Nenorocirea este că. care consideră oamenii drept cea mai importantă valoare a oricărei organizaţii. Din această perspectivă. un obiectiv fundamental al educaţiei instituţionalizate. de fiecare dată când acestea îi sunt cerute. gândite unitar şi coerent ca faze ale dezvoltării individuale şi organizaţionale. În plus.2).). Pornind de la convingerea că metodologia managerială poate asigura consistenţa unui curriculum. a elevilor. Managementul contemporan. ci numai în plan metodologic. nivelul atins al competenţelor-ţintă şi motivaţia elevilor). patru stiluri fundamentale (după Hersey. în funcţie de centrarea pe sarcină sau pe relaţia umană.. 1977 Hickman. Acest stil. educatorul va trece. prezentând numai câteva elemente. de abordare situaţională a stilurilor manageriale.170 . Managing Corporate Culture. arătând. Apare astfel. este practic inexistentă. Nerespectarea acestei cerinţe duce tocmai la contradicţii de genul celor pomenite mai sus. C) "MENTORAL": pentru educabilii care pot şi vor. face parte din "curricu-lum-ul ascuns". New American Library. la celelalte stiluri. Educatorul manager "spune" ce trebuie să facă elevul şi controlează (pe cât posibil) fiecare acţiune. în autoformare..

2 Hunedoara .elevii de la ciclul primar şi ciclul gimnazial.Educaţia este un proiect continuu. origami franjurare.Să utilizeze tehnicile activităţilor practice: pliere. să caute alinare pentru aceştia şi să încerce să-i ajute sa-si depăşească suferinţa.Să participe cu interes la activităţi cu caracter extracurricular. prin activităţi de documentare. formează o societate care poate fi mai bună. poezii. Toleranţa. .Dobândirea de către copii a abilităţilor de a elabora mici proiecte. . altruismul sunt atitudini care favorizează dezvoltarea personală a copilului.Dezvoltarea sentimentelor de generozitate şi umanism. .Dezvoltarea sentimentelor de generozitate şi umanism. . . comunicare interpersonală.Crearea unor momente de bucurie prin dăruirea unor “mărţişoare” confecţionate de elevi persoanelor aflate în momente dificile ale vieţii. selectare a materialelor.. . . Respectul insuflat copilului faţă de fiinţa omenească.Dăruirea de .” ARGUMENT Şcoala.materiale video / audio. OBIECTIVELE PROIECTULUI Obiective generale: . lipici. . conducând la creşterea numerică si calitativă a acestor activităţi.foarfece.Să omagieze cea mai dragă si apropiată fiinţă de sufletul si inima noastră – MAMA – prin cântece. . .Să manifeste comportamente civilizate de cooperare. . . familia şi mediul ambiant au îndatorirea de a-i crea copilului condiţii optime dezvoltării sale. simple. lipire. Copiii pe care îi educăm astăzi trebuie ajutaţi să îi înţeleagă pe cei ce suferă. .Să arate interes pentru inţelegerea şi păstrarea tradiţiilor legate de sosirea primăverii. . marchere.coli de scris.E ziua ta.Să lucreze frontal. . carton colorat. Resurse Resurse umane: . utilizarea cunoştinţelor dobândite în procesul de învăţământ. . întrajutorare. Viaţa copiilor.imprimantă. suprapunere.Să recepteze şi să redea corect linia molodică a unui cântec.Să dovedească simţ estetic în realizarea lucrărilor creative. joc.alte cadre didactice din şcoală.Să dovedească capacităţi creatoare prin organizarea târgului. compuneri în cadrul serbării . bunăcuviinţă în relaţiile cu ceilalţi. iar copiii primesc cu multă bucurie acest dar şi îl dau mai departe altora. participând activ în spiritul regulilor.fire de aţă colorată. coordonând mişcările cu ritmul.. .mărţişoare” confecţionate de elevi persoanelor vizate. . însă dascălul este răsplătit atunci când dăruieşte puţin din sufletul său. Resurse materiale: . Obiective de referinţă: . colaj. de adulţi. gândirea pozitivă. SCOPUL Scopul acestui proiect educaţional este educarea relaţiilor umane si valorificarea potenţialului de creativitate al dascălilor si al elevilor.. o activitate umană solicitantă. mămico!”. . faţă de lumea înconjurătoare.calculator. acceptarea necondiţionată şi nediscriminatorie. în perechi. 199 . .Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Atelierul ”Mâini de aur” Fabrica de bucurie Negrea Mihaela Suciu Marilena Școala Generală nr.hârtie colorată. educaţia şi existenţa lor depind de noi. .mărgele . în grupe şi individual.Să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului.

Banii obţinuţi din vânzarea “mărţişoarelor” vor fi folosiţi în cadrul unui alt proiect derulat in şcoală ”Ajută-ţi aproapele!” 200 .Expoziţie cuprinzând materiale foto si diverse materiale confecţionate de elevi. serbarea de 8 Martie pentru mamele noastre. Evaluarea proiectului: . felicitări si alte obiecte persoanelor vizate (mame.ro a fotografiilor realizate in timpul derularii proiectului.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Atelierul ”Mâini de aur” Fabrica de bucurie Rezultate scontate: . cadre didactice. .Să lucrăm în echipe formate din copii aparţinând unor clase ale ciclului primar şi gimnazial pentru a ne apropia unii de alţii. .didactic.Realizarea unor mărţişoare.Să ne obişnuim să ne facem singuri curăţenie la locul de muncă şi să fim ordonaţi. .Să dăruim mărţişoare.Analiza la final a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute – raport sintetic. persoane aflate în dificultate). . .Postarea pe www. . împreună. .Să pregătim.Observarea impactului derulării proiectului asupra copiilor şi părinţilor. . felicitări şi alte obiecte pe care să le vindem pentru a strânge bani pe care-i vom folosi ca să facem o mică bucurie bătrânilor singuri şi săraci din comună.

Se decupează pătratul împărţit în şapte figuri geometrice. Rochiţa păpuşii. Caietul de „Educaţie tehnologică” clasa a IV-a este editat la Casa de Presă şi Editura TRIBUNA. Se desenează alte elemente. educă şi dezvoltă procesele psihice (percepţia. Exemplu: Floarea. În cadrul lucrărilor cu teme legate de natură. foarfecă. Buchetul de Ghiocei.” I. Corelarea cunoştinţelor cu obiectul „Limba şi literatura română” se realizează prin texte literare care prezintă anotimpurile sau fiecare din obiectele propuse a se realiza. Iarna este redată prin pete de culoare şi în versurile poeziei „Iarna”. proiectarea. Peisaj de primăvară. Frunza. Felicitare pentru mama. Pisica.) sugerate de programa şcolară. ISBN 978-973-774931-4 201 . Un cântec învăţat la obiectul „Educaţie muzicală” este un suport educativ în realizarea lucrărilor „Felicitare pentru mama” sau „Moş Crăciun”. lipire. caietul este un instrument de lucru util care dezvoltă atât simţul practic şi estetic cât şi capacităţile creative ale elevului. Prin modul de structurare. structurată pe cele patru anotimpuri. oferă abordarea interdisciplinară a cunoştinţelor. Primăvara: Casa. Omul de zăpadă. Se asamblează figurile geometrice. Frunza. Mărţişoare. TANGRAM).C. seminţe etc. Pisica. de George Topîrceanu. anotimpul reînvierii naturii. lipire. Ouă de Paşte. este sugerată în peisajul multicolor şi în versurile poeziei „Oaspeţii primăverii”. Tematica lucrărilor simulează activitatea de cunoaştere a elevilor. fire. Iarna: Harta României. lipici. Coşul cu legume. materiale textile) şi cu materiale din natură (flori. se aprofundează cunoştinţele însuşite la obiectul „Ştiinţe ale naturii” (caracteristicile şi proprietăţile corpurilor). Caietul prezintă douăzeci şi patru de lucrări propuse a se realiza legate de tematica anotimpurilor. Coşul cu legume. Vara: Ciupercuţa. G. dezvoltarea simţului practic şi estetic. pe pagina suport şi se lipesc. după modelul dat. la clasa a IV-a: cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale. 3. Exemplu: Fructe. Strugurele. creativitatea). Ariciul. colorare. de principalele evenimente istorice (1 Decembrie – Ziua Naţională a României). 2. Materiale necesare: hârtie glasată. memoria. Gowan. Cunoştinţele însuşite la obiectul „Geografie” contribuie la realizarea ştiinţifică a lucrării „Harta României”. atenţia. Paştele) sau zile semnificative (6 Decembrie – Sfântul Nicolae.D.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Caiet de educa ie tehnologică clasa a IV-a Negru Rodica Mihaela Școala Generală nr. Caietul oferă posibiliatea formării şi consolidării deprinderilor practice de lucru cu materialele sintetice (hârtie. mototolire. Iepuraşul de Paşte. de Vasile Alecsandri. dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs. Ghetuţele. dezvoltă personalitatea elevilor. Primăvara. spiritul de observaţie. iar vara este prezentată în imagini şi în versurile poeziei „Vara”. 7 Hunedoara Motto: „Copiii sunt creativi în mod natural şi doar aşteaptă atmosfera propice pentru a-şi manifesta creativitatea. Ariciul. 8 Martie – Ziua Femeii). realizându-se un tablou cu floarea. Floarea. colaj. materialele necesare. confecţionarea şi evaluarea unor produse simple. Procedeul de lucru: 1. Demons Caietul de „Educaţie tehnologică” este conceput în concordanţă cu obiectivele programei şcolare la obiectul „Educaţie tehnologică”. Se conturează pe hârtia glasată corespunzătoare culorilor potrivite pentru floare şi se decupează. Bradul de Crăciun. Fiecare temă care prezintă anotimpul cuprinde subiecte specifice: Toamna: Fructe. reprezentările. asamblare. Tematica lucrărilor propuse. Pentru realizarea temelor propuse sunt redate tehnici de lucru diferite (decupare. Ciupercuţa. decupare. de Nichita Stănescu. Se decupează figurile geometrice din pătrat. Tehnici de lucru: TANGRAM (construirea figurinelor folosind pătratul împărţit în şapte figuri geometrice). procedee şi modele de lucru. 5. colare. Podoabe pentru pomul de Crăciun. de Vasile Alecsandri. Toamna este ilustrată în imagini şi în versurile poeziei „Rapsodii de Toamnă”. 4. frunze presate. gândirea. În realizarea lucrării „Vase ornamentale” se apelează la cunoştinţele însuşite în cadrul obiectului „Educaţie plastică” despre rolul constructiv al punctului şi al liniei în realizarea artistică a spaţiului. Moş Crăciun. Vase ornamentale. Floarea. carioca. Pălărioara. constituind un suport educativ evicient. imaginaţia. sărbători religioase (Crăciunul. pagina suport.

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009

Nicola Adela Colegiul Na ional Sportiv ”Cetate” Deva

Învă ământul românesc între tradi ie și modernitate

Transformările prin care trec actualele sisteme de învăţământ afectează puternic şi metodologiile de educaţie şi instrucţie, punând în evidenţă noile tendinţe ale perfecţionării şi modernizării acestora. Se dezvoltă o metodologie a cultivării maxime a tuturor capacităţilor şi aptitudinilor elevului, a stimulării creativităţii şi iniţiativei individuale şi colective. Accentul cade pe utilizarea unor metode active, participative, bazate pe angajarea personală, conştientă şi voluntară a celui supus educaţiei în procesul învăţării şi al elaborării, prin forţe proprii, a noilor cunoştinţe. Strategiile de predare-învăţare trebuie să se subordonează unui scop/obiectiv major al educaţiei în lumea contemporană: pregătirea elevilor pentru a deveni cetăţeni eficienţi într-o societate deschisă, democratică, în plin proces de schimbare. Fără a menţine o dihotomie artificială între clasic / tradiţional şi modern / actual, trebuie spus că, astăzi, tendinţa este de a transforma şi optimiza metodele de învăţământ în sensul sporirii eficienţei lor educaţionale Lucrarea ,,ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE'' este concepută ca o analiză comparativă între strategiile didactice folosite în învăţământul tradiţional şi cele interactive, promovate în învăţământul modern. Sunt punctate avantajele şi limitele strategiilor didactice care vizează: - Activitatea elevului; - Activitatea cadrului didactic; - Modul de realizare a învăţării; - Modalităţile de evaluare; - Consecinţele pe care le au aceste strategii asupra formării personalităţii elevilor. Virtuţile folosirii la clasă a metodelor activ-participative sunt evidente. Ele îşi pun amprenta, în mod favorabil, asupra activităţii elevilor. Într-un învăţământ tradiţional elevul ascultă expunerea, prelegerea, explicaţia, demonstraţia cadrului didactic, încearcă să reţină şi să reproducă ideile auzite, acceptă ideile altora(în primul rând ale cadrului didactic), se manifestă individualist, acceptă informaţia dată. Într-un învăţământ modern elevul exprimă puncte de vedere proprii referitoare la o problemă, realizează schimb de idei cu ceilalţi, argumentează, (îşi)pune întrebări cu scopul de a înţelege lucrurile, de a realiza sensul unor idei, cooperează în rezolvarea problemelor şi a sarcinilor de lucru (de învăţare), învaţă să fie unul pentru celălalt şi nu unul împotriva celorlalţi. În cadrul lecţiilor în care se folosesc metodele interactive în scopul dezvoltării gândirii critice şi rolul cadrului didactic se modifică. De la unul distant, dominant, de conducere, la cel de organizator, moderator, facilator al activităţilor în grup. Timpul alocat cadrului didactic s-a redus în favoarea activităţii independente în grup, în perechi a elevilor, învăţarea personală realizându-se mai profund şi într-un timp mai scurt. El acceptă şi stimulează exprimarea personală a unor puncte de vedere diferite într-o problemă. Se resimte trecerea de la instrucţie la educaţie prin reconsiderarea informaţiei, de la scop în sine, la mijloc pentru formarea capacităţilor, priceperilor şi mai ales a comportamentelor. Cadrul didactic devine facilitor al colaborării şi cooperării elevilor pentru realizarea învăţării eficiente şi durabile. Întrebările care ar trebui să inflenţeze actul educaţional sunt: - Ce îi învăţ pe elevi, cât îi învăţ, cum îi învăţ şi cu ce rămân ei în viaţă din cele învăţate? - Ce metode şi procedee să folosesc în cadrul procesului de predare-învăţare pentru ca învăţarea în clasă să fie eficientă, să dea maximum de randament? - Cum să-i învăţ pe elevi să înveţe ? Într-un învăţământ tradiţional, modul de realizare a învăţării este unul predominant prin memorare şi reproducere de cunoştinţe. Se urmăreşte competiţia între elevi cu scop de ierarhizare şi se realizează, preponderent, în mod individual. Într-un învăţământ modern, învăţarea se realizează prin apelul la experienţa proprie, prin promovarea învăţării prin colaborare, accentul punându-se pe dezvoltarea gândirii prin confruntarea cu alţii. Eficienţa acţiunii educaţionale depinde de mai mulţi factori dintre care metodele de predare-învăţare se detaşează ca importanţă. Maximizarea contribuţiei metodelor de instruire la formarea personalităţii elevilor este asigurată prin tehnici, procedee şi strategii eficiente de activizare a acestuia, de mobilizare, participare şi implicare efectivă a elevilor în activitatea de predare-învăţare. Metodele bazate pe acţiunea elevilor (exerciţiul, lucrările de laborator, munca cu manualul, conversaţia,

202

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009
cooperarea, discuţia-dezbaterea etc.) ca şi cele bazate pe gândire şi limbaj interior(lectura, scrierea, reflecţia personală,critică etc.) se dovedesc cele mai adecvate şi mai eficiente, ele valorificând potenţialul intelectual de învăţare şi formare a elevilor. Alături de predare şi învăţare, evaluarea este o altă componentă principală a procesului de învăţământ. Metodele de evaluare au un impact deosebit în alegerea strategiei de învăţare a elevului şi cea de predare a cadrului didactic. Evaluarea trebuie să vizeze atât atingerea obiectivelor academice, cât şi a celor referitoare la competenţele sociale şi de lucru în grup. Dacă într-un învăţământ tradiţional prin evaluare se urmăreşte doar măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor (ce ştie elevul), accentul punându-se pe aspectul cantitativ (cât de multă informaţie deţine elevul), într-un învăţământ modern prin evaluare se urmăreşte măsurarea şi aprecierea competenţelor (ce ştie şi ce poate să facă elevul), accentul punându-se pe elementele de ordin calitativ (sentimente, atitudini etc.). Consecinţele aplicării strategiilor didactice asupra formării personalităţii elevului sunt majore. Metodele tradiţionale duc la o slabă participare, neimplicare, lipsă de iniţiativă, conformism, supunere, dirijism în gândire şi acţiune din partea elevului. Dimpotrivă, aplicarea strategiilor moderne, interactive formează la elev spiritul de iniţiativă, cutezanţa, asumarea riscurilor, participarea şi implicarea personală, gândirea liberă, creativă, critică. Propria experienţă didactică a demonstrat că metodele activ-participative sunt cele mai eficiente, cele care fac ca elevii să nu mai fie receptori pasivi ai unor informaţii dinainte elaborate, pe care elevii sunt chemaţi să le reproducă în mod cât mai fidel, ci asimilarea lor să fie un proces activ, elevii fiind priviţi ca participanţi activi la propria formare. Acest lucru m-a determinat să aplic şi eu aceste metode pentru a alunga monotonia unei lecţii clasice. N-am renunţat însă la metodele clasice, ci le îmbin în cadrul lecţiilor cu cele care activează gândirea critică, pentru a lucra şi ,,altfel'' în folosul copiilor mei.
Învă ământul românesc între tradi ie și modernitate

203

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009

On anu-Crăciun Mariana Liceul de Muzică și Arte Plastice ”S. Todu a” Deva

Probleme specifice de actualitate în învă ământul muzical preuniversitar

Situarea învă ământului muzical preuniversitar din România între tradi ie și modernitate se oprește la ceea ce numim “actualitate”, întrucât pentru a se moderniza, acesta necesită în primul rând o actualizare în absolut toate componentele sale specifice. De ce actualizare? Fiind un învă ământ voca ional, deci unul care dezvoltă și fructifică la elevi aptitudini specifice, respectiv talentul muzical, acesta necesită anumite mijloace didactice și resurse care nu se regăsesc la alte discipline. Pe scurt, începând cu programa analitică, planurile-cadru, continuând cu problema manualelor, achizi ionarea și între inerea instrumentelor muzicale și ajungând la finalizarea muncii la clasă prin participarea la olimpiade și concursuri, acest tip de învă ământ întâmpină anumite probleme. De pildă, programa analitică la disciplinele instrument, istoria muzicii, ansamblu coral, forme muzicale, armonie, nu a fost reactualizată din 1990 încoace. Există programă nouă doar la disciplina Educa ie muzicală pentru școlile generale, și la ini iere vocală și teoria muzicii, clasele IX-X. Daca în privin a partiturilor muzicale pentru disciplina instrument și ansamblu coral problemele se rezolvă prin existen a lor în bibliotecile din cadrul liceelor și școlilor de muzică, sau, mai nou, se pot descărca de pe anumite site-uri (iată modernitatea!), manualele pentru disciplinele de specialitate sunt inexistente, cu excep ia celor de teoria muzicii. Profesorii sunt, astfel, puși în situa ia de a-și pregăti singuri propriile manuale, lec ie de lec ie și oră de oră, bazându-se pe propriile cunoștinte dobândite în anii de studen ie și cei de perfec ionare, orele de curs desfășurându-se în “tradi ionala” manieră de predare, și anume:profesorul dictează, elevii scriu. Un alt aspect bizar, ca să nu spunem “aberant”, îl constituie necorcondan a și lipsa de continuitate între planurilecadru pentru învă ământul gimnazial și cele pentru clasele de liceu. Astfel, la disciplina instrument numărul de ore prevăzute la ciclul primar sunt de 2-3 pe săptămână, la ciclul gimnazial sunt de 3-4 pe săptămână, iar la clasele IX-X sunt prevăzute 2 ore săptămânal, cu posibilitatea de a face și o a treia oră din Curriculum la decizia școlii. Claselor XI-XII le revin 3 ore plus înca o oră din CDȘ. Astfel, după ce un elev se axează pe studiul unui instrument muzical, alegând un liceu voca ional, el “beneficiază” de un număr de ore diminuat (fa ă de cel din gimnaziu) la această disciplină!? Studiind cu aten ie aceste planuri-cadru la clasele de gimnaziu, se observă alocarea a câte o oră pe săptămână pentru fiecare clasă la disciplina Ansamblu coral. Aceasta înseamnă lucrul cu fiecare clasă de elevi în parte, fără ca activitatea propriu-zisă și specifică de ansamblu coral cu toate clasele V-VIII deodată să se desfășoare, întrucât nu există nici o ora alocată în planul-cadru, în acest sens. Cu toate acestea, finalitatea muncii la clasă la această disciplină o reprezintă apari iile în public, respectiv spectacole și concerte, precum și participarea în olimpiade și concursuri. Iar pentru a atinge această finalitate, atât profesorul cât și elevii trebuie să desfășoare orele de ansamblu benevol, în afara orelor prevăzute în orar. O altă problemă care impiedică realizarea unor obiective frumoase ce ar ridica prestigiul școlii românești de muzică în lume, o constituie lipsa unor resurse financiare care să permită participarea elevilor la concursurile interna ionale. Aceste concursuri presupun mari costuri privind taxa de participare și cheltuielile legate de deplasare și cazare pe perioada desfășurării lor. Astfel, unii elevi de excep ie, care ar avea șanse să ob ină rezultate remarcabile, dar care nu dispun de resurse financiare, nu pot beneficia de aceste ocazii deosebite prin care și-ar spori motiva ia în muncă. Același lucru se întâmplă și în cazul ansamblurilor corale, aici dificultatea fiind și mai mare datorită numărului de elevi care compun aceste forma ii. Ca să nu mai spunem câtă nevoie ar avea de o inută vestimentară adecvată apari iilor în public… Și, ca o încununare a problemelor elevilor din aceste licee, semnalăm faptul că pentru bacalaureatul din acest an școlar probele practice la disciplinele muzica instrumentală și teoria muzicii nu se mai regăsesc în structura acestui examen final, competen ele specifice pentru care acești elevi s-au pregătit fiind astfel complet ignorate. Trecând de la problemele elevilor la cele ale profesorilor, se cuvine să mai amintim aici că anumite documente specifice activită ii didactice ar trebui adaptate la acest învă ământ voca ional-muzical. De pildă, o planificare anuală și semestrială la disciplina instrument sau ansamblu coral nu este încadrabilă în schema actuală, pe unită i de învă are, a unei planificări la o disciplină de cultură generală, întrucât la instrument și cor nu se lucrează cu manuale, ci cu partituri, care se studiază, practic, pe parcursul unui întreg an școlar. Totodată, fișa de evaluare a unui profesor de muzică sau de instrument, nu poate avea aceeași parametri, întrucât finalitatea muncii la clasă o reprezintă în primul rând apari iile în public și concursurile, care, în punctajul prevăzut la ora actuală în această fișă își găsesc un procent mic, nerealist. Problema perfec ionării și formării continue a profesorilor de muzică este un alt aspect discutabil, întrucât pentru

204

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009
aceștia ar fi mult mai util ca ob inerea creditelor să fie realizată prin participarea la cursuri specifice, muzicale, de Master-class, pentru a fi la curent cu noile tendin e în domeniul interpretării și cu noile crea ii muzicale. Iată, așadar, câteva probleme asupra cărora ar trebui reflectat cu multă aten ie și căutate solu ii într-un timp cât mai scurt, pentru ca acest învă ământ să fie în primul rând actualizat, înainte de a fi modernizat, el aflându-se cumva într-un con de umbră sub aspectele pe care le-am men ionat. Dar, în ciuda tuturor aceste probleme, e cazul să men ionăm că elevii instrumentiști și coriști din jude ul nostru și profesorii care i-au pregătit au ob inut de-a lungul anilor rezultate deosebite atât pe plan local și na ional, cât și pe plan interna ional, prin participările lor la competi ii, festivaluri și turnee, chiar dacă aceste participări au presupus, pe lângă o muncă intensă și de lungă durată, un efort financiar personal destul de semnificativ. Și pentru ca elevii noștri reprezintă viitorul acestei ări, e foarte important ca atât ei, cât și profesorii lor să poată fi ajuta i să ducă mai departe tradi ia școlii muzicale românești către modernitate, trecând prin cea mai simplă etapă: o actualitate normală, sau , mai bine-zis, o actualizare a normalită ii.
Probleme specifice de actualitate în învă ământul muzical preuniversitar

205

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009

Oprea Celia Școala Generală ”A. Mureșanu” Deva

Managementul proceselor de instruire-învă are-evaluare

„Educaţia nu înseamnă pregătire pentru viaţă, educaţia înseamnă viaţa însăşi” ( John Dewey). Pornind de la această premiză, trebuie să considerăm că o şcoală „responsabilă” este şcoala răspunzătoare, educaţional şi civic, pentru ceea ce produce în şi pentru societate. Ea trebuie să aibă capacitatea instituţională de a produce o ofertă educaţională atractivă, care să satisfacă interesele şi aspiraţiile indivizilor, pe de o perte, şi ale societăţii, pe de altă parte, respectând anumite condiţii educaţionale,politiceşisociale. Şcoala responsabilă este şcoala care învaţă permanent, dovedind adaptabilitate, flexibilitate şi capacitate inovativă, întrun cuvânt şcoala care evoluează, se restructurează şi se dezvoltă răspunzând din ce în ce mai bine nevoilor indivizilor şi ale societăţii sau comunităţii. Dezvoltarea şcolii, adaptarea ei la cerinţele actuale şi, mai ales, de perspectivă ale societăţii, este un procescetrebuieplanificatşiimplementat,monitorizatşievaluat,ajustatpermanent. Dacă misiunea şcolii, raţiunea ei de a fi o constituie formarea personalităţii oamenilor conform unui model educaţional dezirabilsocial,scopulşiobiectiveleeisereferăinstruireaşieducareaelevilor,lacreareacondiţiilornecesarerealizării,decătre aceştia,auneiînvăţărieficienteşidurabile. Învăţarea este un proces complex care trebuie asistat, coordonat, facilitat de către persoane competente, capabile să realizezeunmanagementeficientşiperformant. Coordonarea şi conducerea de către profesor a procesului de instruire-învăţare desfăşurat cu elevii şi pentru elevi, presupun deţinerea de către profesor a unor cunoştinţe şi abilităţi manageriale care să-i asigure obţinerea unor performanţe ridicate. Modul de instruire-evaluare a elevilor utilizat de către profesor depinde de concepţia lui despre învăţare, despre felul cumînvaţăelevii,altfelspusdeteoriile,paradigmeleşimodeleledeînvăţareîmpărtăşitedeprofesorulîncauză. Astăzi se constată o tendinţă accentuată de reconfigurare a modelelor de instruire în funcţie de teoriile şi modelele învăţării cele mai cunoscute şi care şi-au dovedit eficienţa practică. Din ce în ce mai mulţi specialişti în ştiinţele educaţiei, teoreticieni şi practicieni, susţin că se manifestă următoarele tendinţe în ceea ce priveşte instruirea-învăţarea-evaluarea elevilor,acelorceînvaţă: - trecerea de la învăţarea bazată pe asimilare-reproducere la cea realizată prin construirea sensului cunoştinţelor, în cadruluneiactivităţicomune,îngrup(învăţareaprincooperareşicolaborare) - conceperea şi realizarea învăţării ca activitate de rezolvare a unor probleme cu grad de complexitate crescândă şi cu aplicabilitatepracticăimediatăsauînperspectivă; - axarea pe formarea de abilităţi şi competenţe necesare învăţării autonome, independente, (trecerea de la învăţarea dirijată, din afară, la învăţarea independentă, autonomă, autodirijată); aceasta presupune formarea şi dezvoltarea la elevi a unor metacogniţii necesare pentru a şti cum să înveţe, continuu, rapid, eficient şi durabil astfel încât să facă faţă cu succes provocăriloruneirealităţideosebitdedinamice. Înacestcontext,rolurileşifuncţiileeducatorilorsemodificăsubstanţial.Seconstatăurmătoareletendinţe: - trecereadelaprofesorulcarepredă(transmitecunoştinţe)lacelcarefaciliteazăînvăţarea; - trecerea de la activităţi de instruire la activităţi de organizare a situaţiilor de învăţare în care rolul elevului creşte considerabil; - focalizareaactivităţiiprofesoruluipeîndrumareaşiconsiliereaelevilorînvederearealizăriiînvăţăriieficiente; - diminuarea puterii profesorilor bazată pe autoritatea conferită de statut şi creşterea puterii acestora, bazată pe competenţaşiprestigiuldovediteînpracticaeducaţionalăşirecunoscutedecătreelevi; - utilizarea de către profesori a unor metode şi procedee, instrumente şi tehnici de evaluare a activităţii elevilor, a performanţelor acestora, a personalităţii lor, mult mai adecvate, mai variate şi mai flexibile care diminuează erorile de apreciere, conferă evaluării mai multă credibilitate şi obiectivitate cu efecte corespunzătoare asupra elevilor şi asupra procesuluideînvăţarerealizatdeaceştia. Învăţarea pentru note sau teama de a nu reuşi tinde din ce în ce mai mult să fie înlocuită cu învăţarea pentru integrarea socialăşiprofesionalăoptime,pentrupregătireaşiprogresulîncarieră,pentrudezvoltareapersonalăaelevului. Mutaţiile survenite în rolurile şi funcţiile profesorului în şcoală determină schimbări în ceea ce priveşte managementul instruirii, învăţării şi evaluării. Proiectarea lecţiilor şi activităţilor didactice devine prioritar proiectarea unor situaţii de învăţare care să asigure posibilitatea elevilor să descopere şi experimenteze, să observe şi să reflecteze, să creeze şi să inoveze, să construiascăşisăatribuiesensurişisemnificaţiipersonaleunorcunoştinţe,sărezolveproblemeşisăpunăprobleme. Bibliografie Joiţa, E. (2000), Management educaţional. Profesorul-manager: roluri şi metodologie E. Surdu, C. Strungă, M. Corici (2001), Dimensiuni ale managementului educaţional, Universitatea de Vest, Timişoara

206

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009

Metode didactice activizante utilizate în cadrul orelor de geografie

Oprea Geanina Școala Generală ”M. Sântimbreanu” endea Camelia Florina Școala Generală ”Horea, Cloșca și Crișan”

Teoreticienii învăţării au subliniat importanţa abordării predării - învăţării eficiente ca un proces de integrare şi descoperire prin care elevul este ajutat să-şi extindă şi să-şi restructureze ideile pe care le are deja, să interpreteze şi să înţeleagă fenomenele noi prin prisma cunoştinţelor proprii.În acest sens mă voi referi la metode de structurare a lecţiei după modelul Evocare – Realizarea sensului – Reflecţie. 1. Metode de realizare a sensului Etapa realizării sensului este cea care începe cu învăţarea noilor cunoştinţe prin activităţi de muncă independentă sau prin activităţi în grupuri mici, care implică realizarea unor sarcini complexe de învăţare şi comunicare a primelor rezultate.În această etapă, elevii vin în contact direct cu noile informaţii în timpul unor experienţe sau sarcini de învăţare. 1.1 Cubul Cubul – este o metodă prin care subiectul este studiat şi prezentat din mai multe perspective. Pe fiecare faţă a cubului sunt scrise diferite instrucţiuni: descrie, compară, asociază, analizează, aplică, argumentează pro şi contra. 1.2 Tehnica SINELG Tehnica SINELG - aplică un principiu cunoscut de către cititori, acela de a citi cu creionul în mână şi de a scrie pe text şi pe marginea sa un sistem de semne pentru înţelegerea sau memorarea conţinutului. În procesul de instruire şi învăţare dirijat de către cadrul didactic interesază : Ce?, Cum?, Cât?, De ce? citeşte un elev un text ştiinţific. Sinelg-ul este o tehnică de lectură ce poate fi utilizată cu scopul de a realiza sensul acesteia, de a compara informaţiile noi extrase conştient din text, cu cele anterioare şi de a le restructra într-o formă nouă. O altă metodă folosită în lecţiile de geografie atât pentru cunoaşterea orizontului local dar şi naţional, este modelul ŞTIU / VREAU SĂ ŞTIU / AM ÎNVĂŢAT Acest model este structurat în cinci etape, pornind de la ceea ce elevii ştiau, continuând cu aspectele pe care le doresc să le cunoască în timpul lecţiei (Vreau să ştiu) şi terminând cu ceea ce au dobândit elevii prin procesul de învăţare, completate la rubrica Am învăţat. Structura lecţiei după acest model presupune parcurgerea celor cinci paşi :1.Ce ştiu despre subiect ? 2.Ce vreau să ştiu ? 3.Începutul învăţării noilor conţinuturi.4.Ce am învăţat ? 5.Ce altceva aş dori să aflu despre subiect? 2. Metode folosite în reflecţie În această etapă, se organizează discuţii libere în care se generează schimburi de idei între elevi. În acest schimb, elevii dezvoltă capacitatea de exprimare îşi corectează şi completează vocabularul. Elevii trebuie să ajungă să îşi exprime ideile şi informaţiile noi într-un limbaj propriu. Tehnicile de reflecţie prezentate mai jos, au fost folosite eficient în orele de geografie. 2.1 Cvintetul Cvintetul - este o poezie de cinci versuri, prin care se poate face sinteza unei lecţii, descrierea unui fenomen etc. Cvintetul exprimă capacitatea de înţelegere a subiectului, capacitatea de sinteză, creativitatea, simţul umorului. Elevii au creat cvintete astfel: „ Apele limpezi şi reci „Munţii înalţi şi stâncoşi izvorând, curgând, şopotind sau suind, poposind, privind mă atrag, mă înviorează, vara.” au fermecat şi fascinat turiştii.” 2.2 Eseul de cinci minute Eseul de cinci minute, scris în etapa de reflecţie, are scopul adunării de la elevi a opiniilor despre subiectul lecţiei. Ţinând cont că elevii din clasele mici, abia acum îşi formează deprinderi de scriere, de comunicare orală şi scrisă, deprinderi de a gândi, având în vedere şi diferenţierile psiho - individuale, trebuie acordat un timp mai mare de cinci minute. Poate fi folosit la sfârşitul lecţiilor sub două forme: a) se cere elevilor să scrie liber şi fără întrerupere, timp de 10 minute, despre un anumit aspect relevant al lecţiei. Exemplu: Poluarea mediului în orizontul local; b) se cere elevilor ca timp de 5 minute să scrie un anumit lucru pe care ei consideră că l-au învăţat din lecţia respectivă şi să formuleze o întrebare pe care o au în legătură cu subiectul discutat. 3. Valorificare teoriei inteligenţelor multiple prin lecţia de geografie Teoria inteligenţelor multiple constituie premisele pentru utilizarea unor instrumente didactice prin a căror

207

a întocmit fişe de lucru.. Învăţarea. căutând să implic fiecare elev în activitate. Grupa „Artiştii” (inteligenţa vizual/spaţială) a desenat simboluri pentru munţii vulcanici şi au realizat creaţii plastice pornind de la realităţi din Carpaţii Orientali..Napoca Dulamă. intrapersonală. Editura Clusium. Drumea. Exemplu: La lecţiile despre Carpaţii Orientali am organizat clasa pe grupe. ANEXA 1 Valorificarea teoriei inteligenţelor multiple la lecţia Carpaţii Orientali Anexa 2 Grupa “Naturaliştii” .Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Metode didactice activizante utilizate în cadrul orelor de geografie utilizare se asigură centrarea activităţii pe elev. Strategii şi tehnici didactice activizante cu aplicaţii în geografie. E. P.. ghicitori. Grupa „Cercetătorii” (inteligenţa logică/matematică) a compus probleme pornind de la înălţimile vârfurilor Carpaţilor Orientali. vizual/spaţială. corporal/kinestezică.Realizare de postere B Bibliografie Drumea. (2002). naturalistă. (1996). interpersonală. poezii. fiecare elev alegându-şi locul în funcţie de preferinţe. Rezultatele (Anexa 1 şi Anexa 2) au fost pe măsura aşteptărilor. M. fiind dornici să-şi prezinte produsele în faţa celorlalţi colegi. E. Pe parcursul orelor de geografie.Scriitorii” (inteligenţa lingvistică/verbală) a studiat lecturi geografice. S. Grupa „Naturaliştii” (inteligenţa naturalistă) a realizat o compunere – „Să ocrotim natura”şi poster despre Carpaţii Orientali. Grupa . logică/matematică. Didactica geografică. Metode active utilizate în predarea – învăţarea geografiei.. Cluj.Napoca 208 . muzical/ritmică. (2002). Chişinău Dulamă. am valorificat diferitele inteligenţe ale acestora: inteligenţa lingvistică/verbală. a compus jocuri de cuvinte.. elevii s-au implicat în mod activ. M. apelând la metodele active cât şi la inteligenţele multiple conduce la o temeinică însuşire a geografiei. dar şi a altor discipline. Cluj.

. profesorul. în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea........I. În cazul în care.. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat nici un răspuns....... datorită aspectului ludic pe care-l are............completează eventualele lacune în cunoştinţele elevilor...................? − Ce ţi s-a părut mai dificil din..I. când se verifică lecţia anterioară. este scos din joc..................... Conţinutul învăţării. pe parcursul ei sau la începutul activităţii.. pentru a contabiliza răspunsurile date de către elevi: Data. Puncte forte .... Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată celui care o prinde. printr-un joc de aruncare a unui obiect mic şi uşor (minge) de la un elev la altul...elevii sunt tentaţi să-i scoată din „joc” pe unii colegi sau să se răzbune pe alţii....... pe parcursul ei sau la începutul activităţii...... Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg... Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc.. 209 . poate fi folosită la sfârşitul lecţiei..... înaintea începerii noului demers didactic. uneori surprinzându-mă cu formulările lor..... A căpătat mulţi adepţi la mine în clasă această metodă. în scopul descoperirii............ a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor........A.. de a mai pune o întrebare. înaintea începerii noului demers didactic................... deci..I. împreună cu elevii săi..... de către profesorul ce asistă la joc..... adresându-le întrebări prea dificile pentru ei.? − Care crezi că sunt consecinţele faptului....... cel care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare. Metoda R...în loc de minge… Se poate folosi cu succes la toate disciplinele şi este perfectă pentru tabla înmulţirii! Vă propun şi modelul listei de verificare pe care l-am utilizat în evaluarea orală...... Mureșanu” Deva Metoda R.... Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea. . de către dascălul ce asistă la joc........ancoră.....Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Metoda R.... poate fi folosită la sfârşitul lecţiei.. iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea................ în scopul descoperirii.... I. a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor-ancoră.. Disciplina. conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi........... Eu le-am sugerat elevilor următoarele întrebări: − Ce ştii despre.........? − Cum justifici faptul că....A..... şi.. punând o nouă întrebare.? − Despre ce ai învăţat în lecţia. dat şi de folosirea unei păpuşi din fireMaricica.. investighează rezultatele obţinute în urma predării-învăţării. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă –Interoghează şi se desfăşoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe de lecţie.are rol de fixare şi consolidare a cunoştinţelor predate... Evident interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat......... când se verifică lecţia anterioară.............. Puncte slabe .... Metoda R........A.. Opri oiu Corina Daciana Borzei Mariana Rodica Școala Generală ”A........ A... folosind metoda RAI.....? − De ce alte experienţe sau cunoştinţe poţi lega ceea ce tocmai ai învăţat? Întrebările adresate de ei au fost însă mult mai variate.......

Nr. „~” . la tabla inmultirii.înseamnă slab. 210 . 1 2 3 4 5 Numele şi prenumele elevului X Y Z 1 ~ ! 2 ~ + + Întrebarea 3 + !! 4 + ! ! 5 ~ + ! Calificativ S B FB (Unde „-” .foarte bine.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Metoda R.excepţional.bine. de exemplu.) Simbolurile utilizate depind de tipul de itemi. „!!”. „+”.I.A. scriem A sau F.înseamnă mediu. „!”. conform valorii de adevar a raspunsului. crt.

artă. Oportunităţi de afaceri) a familiarizat elevii cu întrebările la care trebuie să răspundă un întreprinzător înainte de a începe o afacere: Ce? Cum? şi Pentru cine? Utilizând studiu de caz. Au înţeles faptul că diferite strategii sunt utilizate pentru a produce diferite tipuri de produse. Prin derularea programului am urmărit: . reprezintă contravaloarea serviciilor pe care acesta le pune la dispoziţia lor. Prin activitatea „Statul şi rolul lui într-o comunitate” am identificat aportul statului în organizarea şi funcţionarea unei comunităţi. am prezentat variantele. . să favorizeze dezvoltarea curiozităţii şi interesului elevilor pentru activitatea desfăşurată. au stimulat relaţiile de colaborare şi iniţiativa personală manifestată în cadrul echipei. cât şi pentru comunitate. despre circuitul economic al banilor. provocatoare. copiii au descoperit traseul pe care o monedă îl parcurge datorită tranzacţiilor care se pot efectua prin intermediul ei. Procesul decizional pas cu pas i-a ajutat pe elevi să înţeleagă cum se iau deciziile în grup. Activitatea „Minunatele gogoşi” au considerat-o elevii noştri cea mai plăcută. decupate din ziare sau reviste. evidenţiind faptul că taxele plătite de membrii unei comunităţi statului. leam explicat că o comunitate trebuie să răspundă necesităţilor membrilor ei. Au făcut gogoşi din hârtie respectând procesul de fabricaţie. le-am recomandat elevilor să realizeze un poster folosind imagini ale unor lucrători din serviciile plătite de stat. ca angajaţi şi consumatori. orice meserie îşi doresc. „Cum funcţionează o comunitate”. activităţi în aer liber. am analizat care ar fi rezultatele şi consecinţele fiecărei decizii (alegeri)..sprijinirea copiilor în a descoperi rolurile jucate de oameni în economia unei comunităţi. din colectarea taxelor şi impozitelor. Spre deosebire de anii precedenţi. pentru a putea implementa unul din programele J. este necesară înscrierea online (crearea contului de profesor şi postarea listei nominale a elevilor). cea mai rentabilă. am găsit în acest program o experienţă interesantă. . Pentru ca elevii a căror opţiune nu a fost aleasă să nu fie nemulţumiţi. matematică. Au reflectat la alegerea viitoarei meserii. curajul de a se confrunta cu problemele.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Educa ia antreprenorială a elevilor de clasa a III-a prin op ionalul ”Comunitatea noastră” Ordean Gra ian Cizmaș Georgeta-Ileana Școala Generală nr. pentru a dezvolta concepte economice şi a da informaţii practice despre comunitatea în care trăiesc elevii şi despre interdependenţa membrilor unei comunităţi. Prin desfăşurarea activităţii „Banii şi tranzacţiile bancare”. spiritul de iniţiativă şi de implicare în comunitate. unitatea noastră a beneficiat de programe educaţionale „Junior Achievement”. atât prin producţia unitară (de la A la Z). dacă se pregătesc. prin divizarea muncii (de tip linie de fabricaţie). care s-ar putea desfăşura în spaţiul neutilizat. elevii au identificat diverse tipuri de meserii.conştientizarea de către elevi a importanţei educaţiei pentru viitorul lor. plăcută. elevii au înţeles cum obţine statul bani pentru a-şi plăti lucrătorii. . o atitudine pozitivă faţă de viaţă. Activităţile derulate le-au cultivat elevilor o gândire aplicată la realitate. Pentru aprofundarea cunoştinţelor. 211 . După identificarea problemei. În prima activitate. Acestea au avut darul să stimuleze spiritul de observaţie. cât şi prin producţia specializată. Activitatea „O nouă afacere” (Idei de afaceri. elevii au învăţat ce sunt banii şi de ce sunt ei importanţi pentru comunitate. care ne-a oferit prilejul să le inducem încrederea că pot să aleagă şi să practice. elevii au trebuit să rezolve problema referitoare la activitatea cea mai potrivită. cât şi elevii noştri. că vor fi întotdeauna adoptate acele decizii care satisfac un număr cât mai mare de membri. Folosind studiu de caz şi simularea.dezvoltarea interesului elevilor pentru afaceri. care ne-a oferit prilejul de a ne dezvolta în plan personal şi profesional. Atât noi. La clasa a III-a am considerat oportună alegerea modulului „Comunitatea noastră”.A. Prin joc de rol şi simulare.creşterea înţelegerii lor asupra modului în care funcţionează o comunitate. De un real folos ne-a fost mapa cu materiale necesare pentru buna desfăşurare a programului trimisă de „Junior Achievement”. A urmat apoi votul şi anunţarea opţiunii câştigătoare (cea pentru care există cel mai mare număr de voturi). au conştientizat faptul că într-o comunitate oamenii trăiesc şi muncesc împreună. O deosebită contribuţie adusă la reuşita programului a revenit activităţilor interdisciplinare: arta limbajului. 11 Hunedoara În ultimii ani şcolari. atât pentru ei.

Ana. fiind pe o perioadă de două zile. 2 Uricani Excursia mijloc de educare și recreere Activităţile organizate în cadrul şcolii au rolul de a pregăti elevul pentru viaţă. În apropiere de mănăstire s-a vizitat păstrăvăria. este bine ca autocarul să corespundă din toate punctele de vedere. Aici am întâlnit o elevă din orașul Uricani. apoi ne-am oprit la mănăstirea Tismana. Tot aici s-a arătat și importan a prezen ei turcilor în trecut. Jiu – Motru . Elevii au fost instrui i asupra modului în care se folosesc obiectele găsite în camere. modul de comportare în orice situa ie.Tg. Jiu a fost vizitat începând cu ”Coloana Infinitului”. Am plecat. cât mai multă relaxare. mai ales datele privind realizarea barajului Por ile de Fier II. Părin ii trebuie informa i exact asupra traseului. apropierea sufletească. Turbinele le-au dat de în eles elevilor modul de producere a curentului electric. S-au făcut compara ii. aici pune în valoare tot ceea ce a acumulut atât din familie cât și din școală. Acvariul a arătat peștii existen i în Dunăre. Aici am fost caza i. atât înaintea ei cât şi pe parcursul ei . le-a arătat apropierea dintre cele două ări. 212 . cât și pregătirea pentru via ă. Anun area datei în care se va face excursia este importantă atât pentru elevi. i-a adus parcă într-o altă lume.Baia de Aramă – Tismana . Pentru a realiza o excursie este necesar să se realizeze un plan de ac iune. Elevii au fost surprinși plăcut de modul de petrece a timpului liber. Cele două zile au trecut foarte repede. Excursia – activitate extraşcolară presupune multă pregătire . orasul Tg. Apropierea de grani ă a însemnat pentru elevii mai mic cât mai multe explica ii. apoi ne-am îndreptat spre Hotel Roman – locul de destina ie a piscinei. Jiu a fost precedată apoi de orașul Motru. adică un mod de a se descurca singur şi de a aplica toate mijloacele însuşite pe parcursul celor patru ani petrecuţi alături de învăţător. următorul obiectiv vizitat. Muzeul. Ne-a făcut o primire deosebită. Oboseala și-a spus cuvântul. Muzeul din oraș. asemănări. dar plăcut. În cele două zile au făcut un efort deosebit. Elevii au fost încânta i de bazinele cu păstrăvi. cât și modul de servire a micului dejun. apoi Turnu-Severin. Lăcașul religios ne-a dat un impuls deosebit.Băile Herculane . deosebiri. adevăra i părin i.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 O el Lenu a Sultan Alexandru Școala Generală nr. Obiectivul următor: Por ile de Fier II a impresionat. cât și pentru conducătorul auto al autocarului. care erau așeza i pe dimensiuni. având obiective istorice locale. Ei pregătesc elevii (copiii) cu tot necesarul stabilit. a atras elevii. Cadrele didactice au fost pentru ei . Așezarea geografică a sta iunii i-a determinat să o exploateze. S-a vizitat sta iunea. Intrând în jude ul Gorj. Elevul . Parcul de la intrarea în muzeu i-a impresionat pe elevi. Mănăstirea Lainici a fost primul obiectiv admirat. După această excursie ne-am dat seama încă o dată despre rolul ei în activitatea elevilor. Ne-am întors spre casă trecând prin orașul Baia-de-Aramă. Seara s-a încheiat cu o plimbare cu vaporul pe Dunăre. Se va anun a încă o dată traseul. elevii sunt instrui i asupra modului de realizare a ei. Prima mănăstire din România. S-a făcut legătura cu mănăstirea Vodi a. cât și a loca iilor prevăzute în plan. Momentul revederii cu părin ii a fost plăcut. mai ales pe Defileul Jiului. Cu o zi înaintea efectuării excursiei. apoi parcul cu ”Poarta Sărutului” și ”Masa Tăcerii”.Tg. parcă mai liniști i spre orașul Orșova. în cele două zile.Turnu Severin . Mănăstirea Vodi a .Por ile de Fier – Orșova . pentru a se putea ob ine o abian ă plăcută în scopul realizării tuturor obiectivelor propuse. ne-am îndreptat spre sta iunea băile Herculane . face cât mai bine legătura dintre teorie și practică. unde au fost date informa ii asupra importan ei. Locul i-a încântat. Constantin Brâncuși a fost personajul principal al orașului. Fiecare comportare a lor era analizată și dezbătută în autocar. care era măicu ă. Dunărea. Legătura între cunoştinţele acumulate şi activităţile practice pun elevul în faţa faptului împlinit . Pe parcursul traseului am încercat să îmbinăm obiectivele pentru a nu ne plictisi elevii. mai ales florile. spre barajul Por ile de Fier. Ieșirea din orașul Tg. Traseul. se întocmește un procesverbal prin care elevii sunt informa i ce trebuie să facă și să respecte anumite norme impuse. elevii trebuie aduși într-o stare emo ională bună. Ambian a creată a dat un impuls elevilor care aveau de parcurs o distan ă destul de mare. mai ales prin dorin a de a povesti cât mai repede tot ceea ce au văzut. afirma ii. În orașul Orșova s-a vizitat mănăstirea Sf. S-au făcut mai multe popasuri. A doua zi. Cele două ecluze au arătat elevilor cum se poate traversa un baraj. Legătura făcută cu familia pregătește elevul și pentru participare mai activă la orele de curs. după servirea micului dejun (se fac observa ii asupra modului de servire). primirea făcută de către călugări ne-a arătat importan a crezului în Dumnezeu. obiectivele și ora de plecare: Uricani . Modul de hrănire a fost cel mai distractiv. Fiecare obiectiv va fi explicat. În diminea a plecării în excursie. Jiu – Uricani.

apoi le-am cerut să le așeze în ordine și să formuleze propozi ii. iar prin con inutul de idei al temelor abordate cotribuie la educarea estetică și morală a copiilor. scrierea și pronun area lor. Poeziile oferă prilejul pentru exersarea actului vorbirii atât prin memorarea propriu-zisă. având impresia că se întrec într-un joc. elevii fiind îndruma i să se exprime în mod liber. clasele I-IV Pavel Elena Școala Generală Ribi a Limba română ca disciplină de studiu fundamentală. Concomitent cu explicarea cuvintelor noi se arată forma lor corectă. ea contribuie în mare măsură la dezvoltarea proceselor de cunoaștere. atât în activită ile curriculare și extracurriculare. corecte. precis și să folosească limba literară. Actul pedagogic de cultivare a limbii și limbajului este un act complex care se realizează în cadrul procesului de învă ământ.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Mijloace și procedee folosite pentru explicarea și în elegerea cuvintelor și expresiilor . Treptat ei dobândesc deprinderi de citire și scriere corectă precum și priceperea de a reda con inutul unor texte scurte și al unor ilustra ii ori tablouri. reprezintă un factor important în educa ia tinerei genera ii. anticipându-se compunerile realizate în clasele mai mari. cuvântul cu în eles asemănător. Convorbirile trebuie stimulate de către învă ător cu întrebări ușoare. În clasa întâi. pe care copiii le-au întâlnit în lecturile parcurse: suav. cu creta colorată și s-au acoperit două adjective și două substantive sinonome între ele. Sarcina majoră a ciclului primar o constituie cultivarea capacită ilor de exprimare a elevilor. ea este măsura civiliza iei unui popor”. Micii școlari memorează poezii nu numai pentru a-și însuși expresii frumoase. cât și îmbogă irea vocabularului și introducerea noilor cuvinte în structuri de limbă. ”Cei trei purceluși”. cât și prin convorbirile organizate și prin comentarea poeziilor. Astfel la lec iile pregătitoare de la clasa întâi și în cele de învă are a citit-scrisului. afirma acum mai bine de un secol marele nostru poet Mihai Eminescu. Ele necesită din partea elevului un efort intelectual care să fie rezultatul activită ii de vorbire a elevului. ”Limba este tezaurul cel mai pre ios pe care îl moștenesc copiii de la părin i. În explicarea cuvintelor noi se folosesc diferite procedee: legarea cuvintelor noi de imagini și ilustra ii. Ei înva ă să formuleze oral propozi ii despre obiecte cunoscute. când elevii nu și-au însușit încă o tehnică a exprimării scrise se recurge la exprimarea orală. e depozitul cel mai sacru lăsat de genera iile trecute și care merită să fie păstrat cu sfin enie de genera iile care-l primesc. Rolul deosebit în păstrarea și cultivarea limbii îi revine școlii. în care elevii sunt puși în situa ia de a exersa actul vorbirii. Dezvoltarea vorbirii are în vedere printre altele exersarea organului fonator al vorbirii în vederea asigurării unei pronun ii clare.” Aceste rânduri constituie o defini ie plină de patriotism a poetului cetă ean Vasile Alecsandri și atrag aten ia asupra datoriei sfinte pe care o au genera iile de a păstra limba neamului căruia îi apar ine. Povestirea oferă cel mai prielnic mijloc de a dezvălui elevilor valen e multiple cu rol educativ. În lec iile de limbă elevii își formează priceperi și deprinderi de aplicare în practică a cunoștin elor însușite. știin ific care le lărgesc considerabil orizontul cunoașterii și constituie pentru ei modele de exprimare logică și frumoasă. ”Capra cu trei iezi” au stârnit interesul elevilor. Memorările sunt forme adecvate atractive de îmbogă ire a vocabularului. căutarea cuvintelor noi în dic ionar. În acest sens am pus accent pe exemple în care cuvintele erau spuse fără o logică. dar și pentru a se obișnui cu pronun area cuvintelor. Ei trebuie puși să întrebuin eze cuvinte noi în diverse accep iuni în contexte accesibile. determinând pe elevi să se exprime corect. cu intonarea lor. Repovestirea angajează pe elev și-l pune în situa ia de a exersa actul vorbirii. La clasa întâi am purtat convorbiri pe tema: ”Toamna în livadă” . ”Limba și legile ei cultivă cugetarea. vocabularul elevilor este activizat și sporit cu cuvinte noi din alte domenii. firav. Prima cerin ă a fost ca elevii să găsească pentru fiecare cuvânt. pe tablă s-au scris din pauză. Pe măsură ce elevii dispun de posibilitatea de a se exprima se trece la relatarea scrisă. Capacitatea de exprimare a elevilor se cultivă în toate împrejurările. dar nu prea simple. muzicalitatea versurilor și respectarea pauzelor. De asemenea.limba română. fenomene observate. În clasele mici învă ătorul trebuie să urmăreasca însușirea unui număr cât mai mare de cuvinte. De exemplu. De asemenea formarea cunoștin elor teoretice cât și a priceperilor și deprinderilor și aplicării lor în practica vorbirii și scrierii nu vizează numai corectitudinea ortografică și de punctua ie ci și o mai bună utilizare a limbii în comunicare. Ei înva ă că nu pot comunica dacă nu au în eles cuvintele între ele. în strânsă legătura cu al i factori. larmă. Lec iile de formare a deprinderilor de a alcătui propozi ii cât și cele de formare a deprinderilor de a împăr i un text în fragmente. constituie un mijloc de cultivare a exprimării elevilor. Elevii întâlnesc texte cu caracter practic. Poveștile ca ”Ursul păcălit de vulpe”. 213 . Citirea explicativă asigură și dezvoltă deprinderi de vorbire. Copiii au găsit cu ușurin ă sinonimele respective. zarvă. fapte relatate. ”Cum circulăm”. ”Primăvara”. Cel mai prielnic mijloc de exersare al actului vorbirii îl constituie lec iile de limbă și literatură română.

a cutreiera. 214 . Noile cuvinte au fost folosite în enun uri orale și scrise. mure. deoarece fără pătrunderea sensurilor cuvintelor. clasa a IV-a Observarea nemijlocită a obiectelor cât și lectura după imagini nu reprezintă un scop în sine.a încercat marea cu ……….e. Prezentarea planșei având ca desen ”Povestea bobului de grâu”. dirija i în scopul formării deprinderilor de vorbire cât și în scopul exersării opera iilor gândirii și limbajului. a ajutat la explicarea unor cuvinte ca: ghimpi. nu numai că a integrat cunoștintele. cuvântul nea – nea Vasile. Pentru a în elege mai bine sensul figurat am apelat la expresii ca: gogoși (prăjitura). . a supraveghea). Variantele de sens ale cuvântului depind de introducerea lui în context. Jocul ”Formează cuvântul” folosit la clasa întâi. fiind un proces complex și de lungă durată. Alt joc a avut ca sarcină formularea unor propozi ii pe baza ini ialelor cuvintelor din propozi ie: M………d……….. ghiveci (vas pentru flori). am urmărit ca elevii să folosească multe sinonime pentru cuvintele: ceartă. citirea textelor nu are nici un rost. Ana) . mare. Precizarea poate fi realizată prin operarea cu antonime și sinonime. Îmbogă irea vocabularului se împletește strâns cu activitatea de precizare a acestuia. ghiveci (amestec). De exemplu. laborator. a păzi. Marius doarme singur. sfat. Elevii trebuie ajuta i. mere. Mă voi referi în continuare la alte modalită i de exersare și îmbogă ire a vocabularului elevilor. conferindu-le eficien ă și realizând astfel obiectivele dezvoltării vorbirii elevilor. O activitate cu contribu ii meritorii în acest sens constă în formarea la elevi a capacită ii de a efectua diferen ieri semantice (a umbla.ai o……………cât o șură (gura) Alte exerci ii au vizat transformarea unor propozi ii simple în propozi i dezvoltate și invers.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Mijloace și procedee folosite pentru explicarea și în elegerea cuvintelor și expresiilor limba română.n. Elevii au sesizat sensurile cuvântului și le-au folosit în propozi ie. ghirlandă. ne-a spus. cade nea. a veghea. Limba română oferă o varietate de exerci ii cum ar fi cele de combinare a silabelor. m.u. Alte jocuri pe care le-am folosit: jocul ”Cuvinte perechi” a avut ca cerin ă căutarea perechii cuvântului dat care arată profesiunea: redac ie. Mihai desenează struguri. Prin folosirea jocului ”și alte cuvinte denumesc același lucru”.s. Imaginile. ordonarea logică a întâmplărilor exprimate de propozi iile unui text. Experien a și creativitatea cadrelor didactice pot multiplica aceste forme. Elevii au formulat propozitiile: Maria dorește supă.cu noaptea-n………. În clasa a treia am folosit exerci ii care aveau ca cerin ă găsirea cât mai multor adjective pentru substantivele date.desenator. desen. dar și la îmbogă irea vocabularului elevilor. După ce au învă at literele a. conform căruia elevul trebuia să formeze din silabe cuvântul corespunzător imaginii de pe plic.r. Munca cu dic ionarul este o problemă de cultură și un mijloc de autoinstruire. (cap) . realizarea celei mai frumoase introduceri a unei compuneri. a străbate. gândirea și ini iativa. Mara.redactor. harnic. apoi cu silabele respective cuvinte (mama. le cerem elevilor să formuleze cu ele silabe. dar a și precizat vocabularul. gogoși (minciuni). Prin folosirea ”Jocul expresiilor” elevii au fost puși să completeze punctele cu numele păr ilor corpului omenesc care se potrivește. Activită ile de dezvoltare a vorbirii se desfășoară în școală pe cale orală cât și prin exerci ii de copiere și dictare care vor pregăti elevii pentru trecerea la realizarea unor compozi ii scrise. Schimbarea valorii gramaticale sau a clasei morfologice constituie un nou procedeu de îmbogă ire a exprimării copiilor. gherghef.laborant etc. Nu am considerat niciodată că explicarea noilor cuvinte este pierdere de timp. care se continuă pe tot parcursul școlarită ii. (degetul) . Folosirea jocului didactic angajează întregul poten ial psihic al elevilor. ilustra iile contribuie și ele la însușirea corectă a cuvintelor.

ideilor. pentru a ne convinge de frământările neobosite din acest domeniu.Pe lângă aceste cunoştinţe. De aceea o altă funcţie a limbii române o constituie funcţia informaţională. cu atât mai mult cu cât procesul învăţării cititului şi scrisului pun bazele întregii formaţii de mai târziu a elevului. Odobescu etc). înscriindu-se personalităţi de seamă ale culturii sau pedagogiei (I A . pe de altă parte. chiar dacă numărul orelor destinate studiului limbii române este mai mic. a le cultiva capacităţile de exprimare corectă.fără de care întreaga evoluţie ulterioară ar fi condamnată. Aceasta înseamnă.cultivarea limbajului oral şi scris al elevilor. scrisul şi exprimarea corectă. Prin funcţia instrumentală elevii îşi însuşesc unele tehnici ale muncii intelectuale.U. D. Într-o cugetarea de o neasemuită frumuseţe. între care menţionăm: . Fără însuşirea corespunzătoare a limbii române nu poate fi concepută evoluţia intelectuală a elevilor. expresive. Este suficient să ne gândim la multitudinea metodelor de predare a citirii şi scrierii în dezvoltarea istorică a şcolii (a literizării.N. Şi.1973.conştientizarea treptată a îndatoririi de perfecţionare continuă a procesului comunicării şi cultivării vorbirii. la toate activităţile de limba română. Al. în unele din tainele cunoaşterii realităţii înconjurătoare.un alt instrument al activităţii intelectuale. Studiul limbii române are o însemnătate cu totul deosebită în formarea multilaterală a tineretului şcolar. unei cerinţe fundamentale a şcolii moderne:”a-i învăţa pe elevi să înveţe”(Milaret.formarea şi dezvoltarea deprinderilor de exprimare în mod corect.în scopul realizării ei.intuind valoarea consecinţelor predării citirii şi scrierii. se impun reevaluări şi totodată încercări noi care să ţină pasul cu restructurările care se produc în toate sectoarele învăţământului. aproape jumătate din numărul de ore din planul de învăţământ al clasei I este afectat învăţării citirii. Pedagogii tuturor timpurilor...P.Paris.F. scrisul). sentimentelor.conturarea profilului multilateral al personalităţii acestuia. care se realizează în toate compartimentele limbii române: cititscris. Studiul limbii române în ciclul primar urmăreşte realizarea unui complex de obiective. simultan cu învăţarea tehnicilor muncii cu cartea. tocmai funcţia instrumentală.94). analitico-sintetică etc ) sau la seriozitatea cu care s-a privit alcătuirea unui abecedar. a cuvintelor normale. fie ea oricât de pozitivă. depinde în mare măsură succesul şcolar de mai târziu al elevului. se cuvine să fie amintită.G. iar ca obiectiv de seamă rămâne perfecţionarea tehnicilor de mancă intelectuală. . Cloșca și Crișan” Brad Alfabetizarea este primul act instructiv care deschide drum însuşirii culturii şi experienţei generalizate a omenirii. care completează pe cele amintite anterior şi se integrează organic în sistemul muncii de învăţare. exprimarea corectă. elevii pătrund în mod sistematic.U. gândurilor. . clare. fonetică.Paris. Câmpul cel mai larg prin care se realizează această funcţie este citirea. învăţământul primar asigură „ o bază solidă însuşirii diferitelor instrumente culturale. preocupările în acest domeniu nu pot să se hrănească numai cu experienţa trecutului.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Limba română disciplina fundamentală în ciclul primar Pavel Nicolae-Ioan Școala Generală ”Horia.1973). Tolstoi. logic. De realizarea acestui proces. ca disciplină şcolară în ciclul primar.el se menţine la aproximativ o treime din totalul orelor cuprinse în planul de învăţământ al claselor II-IV. L. . desigur în raport cu omul cerut de societatea în care au trăit. scrierii şi comunicării În clasele următoare ale ciclului primar. el însuşi.. Aşadar. cât şi învăţarea unor tehnici de bază ale activităţii intelectuale.P.cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii prin învăţarea unora dintre instrumentele esenţiale ale activităţii intelectuale ( cititul. Acest proces al „alfabetizării” trebuie să se bazeze pe cunoştinţe care asigură conştientizarea de către elevi a învăţării cititului ţi a scrisului . pregătirea lor corespunzătoare la celelalte obiecte de învăţământ. iar. scrierii şi citirii corecte. importanţa limbii române ca disciplină şcolară este covârşitoare. ideovizuală sau globală. Limba română constituie un obiect de studiu central în procesul de învăţământ. cu rezonanţe eficiente atât informative cât şi formative... citire. fonomimica. care îi conduc spre însuşirea unor deprinderi ce răspund. compunere. C. ca autori pentru acest prim manual pentru şcolari. în ultimă instanţă.prin aceasta se urmăreşte atât cultivarea limbajului oral şi scris al elevilor. cum sunt cititul. Lucian Blaga spunea că:”Limba este întâiul mare poem al unui popor”. însăşi viaţa şi activitatea lor socială viitoare. Creangă.Comenius. care are şi ponderea cea mai mare în rândul componentelor limbii române la clasele I-IV. Uşinski. I. scrisul constituie. cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii materne.G.încă din clasa I.pag. Formulând funcţiile şi obiectivele principale ale limbii române. coerent şi concis a observaţiilor.F.”(Milaret. potrivit unei societăţi cu ritm alert de dezvoltare şi a unei culturi de înaltă valoare. a silabisirii. în primul rând. Introduction a la pedagogie. comunicare. Că aceasta este funcţia cea mai importantă a limbii române o dovedeşte şi faptul că. De altfel. a omului în genere. În ciclul primar. gramatică.când a existat preocuparea extinderii ştiinţei de carte în mase. prin intermediul cărora elevii învaţă cum 215 . oral şi în scris. a-i învăţa să înveţe folosind cartea ca sursă de informare . Introduction a la pedagogie. au căutat îmbunătăţiri continui ale acestui proces. în primul rând. Valoarea cu totul deosebită a citirii este dată de faptul că. În zilele noastre. aici.

cât ţi de etapele realizării lor. pentru un viitor apropiat şi pentru desfăşurarea unei activităţi creatoare. sunt însuşite de elevii acestor clase. tehnici ale muncii intelectuale. prin tematica activităţilor de comunicare şi compunere. în special la lecţiile de citit.în planul de învăţământ. ei sunt conduşi să iasă din sfera manualelor şcolare şi să pătrundă în lumea fascinantă a cărţii. care solicită capacităţile intelectuale ale elevilor. limba română are o contribuţie remarcabilă la cultivarea unor alese calităţi moral-cetăţeneşti în rândul şcolarilor. de ortografie şi punctuaţie. pe care şcolarii le învaţă la gramatică şi care constituie baza teoretică a exprimării lor corecte. ca sursă inepuizabilă de informaţii. aria de cunoştinţe dobândite prin mijlocirea lecturii creşte în mod considerabil. Citirea rămâne şi în clasele următoare o disciplină de bază căreia îi este afectat un număr considerabil de ore.al claselor I şi a II-a nu sunt constituite într-o componentă aparte a limbii române. fie şi la nivel modest. precum şi prin tematica activităţilor de comunicare.Prin întregul său conţinut. în clasa I. Funcţiile şi obiectivele limbii române la ciclul primar se realizează prin corelarea. citit-scrisul se constituie într-o disciplină specifică. La rândul lor. planul de învăţământ acordând un mare număr de ore pentru fiecare din aceste activităţi. cunoştinţele elementare de limbă. Cunoştinţelor dobândite prin intermediul citirii li se adaugă cele de limbă. ele reprezentând noţiuni strict necesare pentru învăţarea pronunţiei corecte. într-o perspectivă mai îndepărtată. Obiectivele formativ-educative ale limbii române ca disciplină şcolară în ciclul primar se realizează concomitent cu obiectivele legate de funcţia instrumentală ţi informaţională. prin conţinutul coloanelor de cuvinte şi al textelor din abecedar se asigură elemente ale funcţiei informative a acestei discipline şcolare. Încă din perioada preabecedară a clasei I. prin toate activităţile pregătitoare în vederea învăţării citirii şi scrierii. cu caracter social. 216 . în special prin conţinutul textelor de lectură . După ce elevii şi-au însuşit. al spiritului de observaţie şi investigaţie. Concomitent cu perfecţionarea tehnicilor muncii cu cartea . până la nivelul sunetelor. Astfel. al interesului ţi dragostei pentru cunoaştere. Acestea se influenţează reciproc şi sunt coordonate în vederea îndeplinirii unor funcţii comune. în special după învăţarea citirii. pentru analiza şi sinteza fonetică a propoziţiilor. Toate aceste cunoştinţe de limbă pe care elevii acestor clase şi le însuşesc. care ţin atât de funcţiile arătate.elevii iau cunoştinţă cu întregul conţinut informaţional al textelor pe care le citesc. pentru scrierea corectă a unor ortograme. La toate acestea mai trebuie adăugat faptul că. texte care înfăţişează aspecte dintre cele mai diferite ale realităţii înconjurătoare.scris. apoi în perioada abecedară şi postabecedară. Disciplinele limbii române se constituie într-un sistem unitar. potrivit particularităţilor de vârstă ale elevilor. În acest sens este necesară punerea în mişcare a unor valori formative superioare de tipul creativităţii gândirii. elevul nu mai poate fi un simplu depozitar al cunoştinţelor. la cele de citire şi la cele de comunicare. el trebuie să devină un factor activ în stare să se folosească de instrumentele muncii intelectuale în vederea propriei sale formări. pregătesc elevii pentru studiul sistematic al gramaticii în clasele următoare.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Limba română disciplina fundamentală în ciclul primar să înveţe folosind cititul. a tuturor acţiunilor ce se întreprind la fiecare din disciplinele specifice. chiar de gramatică (fără teoretizări şi definiţii). în mod armonios. Comunicarea se completează cu orele speciale de compunere. Complexitatea funcţiilor limbii române în ciclul primar a determinat conturarea unor laturi distincte ale acestei discipline şcolare. îndeosebi de fonetică. acestea din urmă pot fi îndeplinite în condiţii optime numai pe fondul unui învăţământ formativ. în condiţiile ritmului fără precedent de acumulare a informaţiilor. Deşi.

termenul este echivalent cu educaţie extradidactică.sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi. cu program complex.Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă . Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice. de tradiţiile şi obiceiurile statornicite în şcoală. implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare. ceea ce uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor organizate în şcoală. concursuri. dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei . Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile generează produse noi şi valoroase pentru societate. Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative . creativitatea didactică. chiar dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că învăţământul actual nu contribuie la dezvoltarea creativităţii. prin durata lor. la reuşita comună.În acest cadru. să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu exagereze prin autoritate. Activităţile extracurriculare se desfăşoară sub forme variate. în felul lui. nu în ultimul rând. fiecare contribuind. a relaţiilor creative. întrucât lumea actuală este stăpânită de televizor sau de calculator . spectacole. Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic. să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine. la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util.m.Ele se pot realiza sub forma plimbărilor. a unor priceperi şi deprinderi.a. excursiilor sau taberelor. nu pot răspunde suficient dorinţei de cunoastere şi de creaţie . prilejuită de sărbătorirea diferitelor evenimente de însemnătate naţională sau internaţională.Desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup. de apropiere. serbări etc.De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.S-a mai observat că ei pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează. ci a unui număr cât mai mare de elevi. conformismul. abordarea creatoare a temelor de către acesta şi. educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute de evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale. Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă. am organizat în cursul acestui an şcolar excursii cu elevii la Sibiu şi Alba Iulia Am constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor. activităţi sportive. ingeniozitatea şi curiozitatea. atrag individul la viaţa socială. În acest sens. care are mari valenţe educative. prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de colaborare. contribuind la formarea personalităţii. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de afirmare a elevilor. şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator. orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară. Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane. disciplina. a Zilei 217 . Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor şi a conţinutului. incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. ştiinţifice. obşteşti. într-o atmosferă de comunicare liberă. Serbarea este o manifestare festivă.d.Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu sau altul. ca de exemplu: activităţi artistice. să încurajeze iniţiativele lui. turistice ş. a Abecedarului. Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie. de încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi. urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei. observându-se că el cultivă mai ales gândirea critică. care se desfăşoară în afara programului şcolar. În sens restrâns termenul se referă la toate manifestările organizate de şcoală. a Crăciunului. măiestrie pedagogică şi dragoste pentru copii. modelează sau au de alcătuit scurte texte . cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei.În acest sens. Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Activită i extracurriculare realizate pentru stimularea creativită ii elevilor din învă ământul primar Pătrău Daniela Onorica Școala Generală nr. cu obiective educative şi recreative. prin metodele folosite. Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil. 2 Hunedoara Prin structură. Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale. de dezvoltare a personalităţii acestora. Semnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt date de disponibilitatea educaţiei de adaptare şi autoreglare faţa de cerinţele tot mai numeroase ale spaţiului social.excursii. obiective şi conţinut. a zilei de 8 Martie ..însuşiri caracteristice copiilor.

. Bucureşti Revista învăţământ primar nr.Lexicon pedagogic. iar jocul de rol s. împreună cu profesorul de educaţie fizică s-au realizat şi activităţi extracurriculare sportive care să fie bazate pe practicarea liberă a unor forme de mişcare şi s-a constatat că elevii au fost interesaţi de aceste activităţi. precum şi premii de participare cu poezii şi desene la concursuri internaţionale “ . Psihologie şcolara. să evite critica. Element dominant al carnavalului a fost dansul.Participanţii au purtat costume întruchipând diverse personaje. plină de mişcare şi surprize. Aceste acţiuni au determinat dezvoltarea creativităţii civice. atât în crearea costumului . de desen. -organizare de serbări. a filmelor. Editura Didactică şi Pedagogică.Astfel. în astfel de activităţi. o atitudine creatoare.Dintre acţiunile ce au fost practici de succes în şcoală aş enumera: -realizarea unei expoziţii cu desene realizate de elevi. 4 din 1998. Vizionarea spectacolelor.Am organizat la nivel de şcoală concursuri de dans. Iacob. cât şi în relaţiile cu elevii. Bibliografie Cosmovici.II. dar şi în stimularea potenţialului creativ al copiilor prin organizarea şi derularea unor programe artistice sau a unor expoziţii cu lucrările elevilor. Acţiunile desfăşurate i-au implicat pe elevi în promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice zonei pǎdurenilor .Pe urmele iepuraşului''. organizate pe diferite teme. în scris sau prin muzică. căt şi conţinut. în primul rând.a. EdituraPolirom.m. Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie. intercalat cu diverse forme de manifestări artistice. se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire. determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. În şcoala noastră.Am obţinut premiul I la concursul interjudeţean “Serbările primăverii “ şi 6 diplome cu premiile I. cât şi în interpretarea/realizarea unor monologuri. cu ocazia Zilei de Paşte:”Carnavalul Iepuraşului “ sau cu ocazia zilei de 1 Iunie . Editura Aramis. Iaşi Manolache. cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor extracurriculare.III la secţiunea creaţii literare. folosind metode active şi stimulative pentru participarea elevilor. organizat de Clubul Copiilor şi elevilor Hunedoara. atât în modul de realizare al activităţii. Mircea (2006). Dicţionar de pedagogie. să încurajeze elevii şi să realizeze un feed. în comunitate. de creaţii artistice. prin care s-a stimulat dezvoltarea creativităţii elevilor. am participat la mai multe filme şi spectacole la Casa de Culturǎ Hunedoara. Luminiţa (coord. Carnavalul este o manifestare veselă.back pozitiv. antrenantă. Cred ca în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare. artistice şi a responsabilităţii faţa de problemele comunităţii. în ultimii ani am încercat să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. între clase paralele sau între clasele de nivel primar.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Activită i extracurriculare realizate pentru stimularea creativită ii elevilor din învă ământul primar Europei sau la sfârşit de an şcolar. Bucureşti Ştefan. Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea procesului de învătământ 218 . ce sau desfăşurat în şcoală. Am realizat activităţi extracurriculare programate şi proiectate din timp. a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme de activitǎţi prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii. la care au avut un moment artistic .cu formaţia de dans modern-fete la clasele a III-a şi a IV-a. dar am participat şi la Concursul Internaţional de creatie plasticǎ pentru copii 2008 . Elevii au avut posibilitatea de a se manifesta liber. adoptând el. oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral . ci este stimulat spre activităţi de pictură. Anghel-coord.Dar. general (1979).a stimulat imaginaţia elevilor. cinematografe şi în cadrul şcolii. asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. Andrei. Astfel de activităţi am realizat în cadrul proiectului în parteneriat cu biblioteca şi grǎdinita “Dumbrava Minunatǎ”. diverse atăt ca forma .). manifestând o atitudine pozitivă pentru practicarea liberă a exerciţiilor de mişcare. stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevului.d. ( 2008). Am organizat carnavale cu ocazia sărbătorilor de iarnă. dans ş. în afara ei.De aceea. În concluzie. Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă întrucât realizarea lor se face şi din punct de vedere interdisciplinar. -activitate de strângere şi de dăruire de fonduri şi de dulciuri pentru copiii devaforizaţi din comunitate.

Pe fondul climatic general al regiunii se produc oscilaţiile anuale. fiind cuprinsă între lunile octombrieaprilie.2008. care intră în contact cu dealurile terminale ale regiunilor montane vecine.Aşezarea geografică a arealului Arealul municipiului Deva este situat aproximativ în partea centrală a judeţului Hunedoara.9°C) şi cea mai rece lună a fost decembrie 2001 (-4. cât şi în intervalul aceleeaşi luni sau zile. Manifestarea caracteristicilor climatice Culoarul Mureşului incluzând şi arealul municipiului Deva.9°C). în perioada 1970-1999. Temperatura aerului a înregistrat în prima perioadă amintită valori medii cuprinse între -0. dar a atins valorile cele mai mari în anul 2000 : 26. Durata intervalului cu strat de zăpadă este de circa 30-40 zile pe an. Cea mai ploioasă lună a anului în medie multianuală a fost iunie (80 mm/mp) .S. de tip oceanic. Culoarul Mureşului. de culoar de vale şi respectiv de dealuri cu altitudini mijlocii. 2. în zona de contact a Culoarului Mureşului cu Dealurile Hunedoarei şi Munţii Poiana Ruscă din S şi SV. Dinspre sud şi SV. mai ales în cursul lunilor decembriemartie. Durata intervalului cu îngheţ în perioada analizată a fost în medie de 172 zile. Cantitatea maximă de precipitaţii în 24 de ore s-a înregistrat în luna mai 1942: 66. dar se pot studia şi schimbările periodice cu rol observabil în dinamica geosistemului local. NE se află dealurile piemontane şi Munţii Apuseni. În perioada de după anul 2000 (Figura 1) se constată faptul că cea mai mare medie de temperatură lunară s-a înregistrat în august 2003 (22. Acest fapt obligă elementele geosistemului local la adaptări rapide şi evident determină deseori aparţia unor dereglări în mediul local. când precipitaţiile sunt mai ales solide. Pe acest fond climatic general schimbările climatice majore sunt sesizabile în perioade seculare.J. 219 .6°C minima absolută pentru luna ianuarie în perioada 1970-2000.2 mm/mp în februarie. alături de ceilalţi factori. iar cele mai mici în anii 1984 şi 1986 când s-au situat în jurul valorii de 17-18°C. Cele mai mari amplitudini sau înregistrat în anii 1985 şi 1987 când au depăşit 25°C. Hunedoara Lucrarea de fa ă își propune să analizeze manifestările climei în arealul municipiului Deva. În N.2°C. calculând amplitudinea termică anuală în acest interval. sezoniere şi lunare ale parametrilor climatici care au fost analiza i pe baza datelor climatice înregistrate la staţia meteorologică Deva şi a datelor din atlasele climatologice. observăm că aceasta a oscilat între 20 şi 25°C . îndeosebi primăvara.8° (în iulie). atât de la un anotimp la altul.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Manifestări climatice în arealul municipiului Deva și rolul lor în geosistemul local Pioară Felicia I. Regimul pluviometric al atmosferei. iar cele mai mici valori medii lunare în lunile de iarnă: 27. comparativ cu perioada 2000. dincolo de valea Mureşului.8°C (în ianuarie) şi 19. Prezenţa unor etaje climatice altitudinale. de 1-5 cm în medie şi afectează procesele dinamice ale reliefului. Se constată de asemenea extinderea valorilor mari de temperatură din luna iulie spre august. fie el şi local. 1. se situează datorită poziţiei sale geografice într-un climat general temperat continental moderat cu influenţe climatice vestice. format din lunca şi terasele văii are un aspect de arie depresionară. conferă regiunii. Altitudinea medie a acestui areal este de circa 220 m. când valorile de temperatură au scăzut sub 0°C (-31. De asemenea.2 mm/mp. cu influenţă în topoclimatul regiunii. prin Culoarul Bistrei şi Depresiunea Haţegului pătrund mase de aer de tip mediteranean. Din datele analizate rezultă faptul că în ultimii ani se constată manifestarea frecventă a unor diferenţe termice mari. Rezultă o amplitudine termică de 20-21°C între lunile extreme de iarnă şi de vară. deoarece toate elementele mediului geografic interacţionează şi evoluează permanent. Stratul de zăpadă are de obicei grosimi mici. În perioada 1970-2008 mediile multilunare au înregistrat cele mai mari valori în lunile mai-iulie (65-80 mm/mp). Iată aşadar diferenţele termice între lunile extreme au crescut faţă de intervalul 19701999. știut fiind faptul că acestea pot influenţa evoluţia elementelor întregului geosistem. o diversificare a condiţiilor climatice.

. Deceniul 1980.1990 a fost cel mai secetos în perioada studiată. Cea mai mare valoare pentru sezonul cald s-a înregistrat în 1970: 466.Schimbările bruşte de temperatură. 1987.1979 de 19° C. - 220 .9 ml. alături de caracteristicile tuturor celorlal i factori geoecologici ai mediului. geosistemul local suportă astfelo evolu ie dictată uneori și de manifestările climatice. precum şi capacitatea de muncă a oamenilor. dar şi a alunecărilor de teren pe versanţi denudaţi cu substrat argilo.1989 de 22. .2° C. . ceea ce are urmări în bilanţul hidric al regiunii. 3. iar în anul 2000 a atins 26. din 1990 până în 1999 de 24. care duce la apariţia rigolelor şi ogaşelor. Precipitaţii medii lunare în perioada 1970-2008 În acelaşi interval de timp media multianuală a precipitaţiilor a fost de 548.2 mm. fiind înlocuită natural cu specii higrofile.2 mm medie anuală. prin creşterea debitului râului Mureş se accentuează eroziunea şi acumularea aluviunilor. În întregul său. fiind în intervalul 1970. (417. se pot considera ani secetoşi următorii:1971. Diferenţierile termice pot impulsiona circulaţia locală a aerului.5 mm în 1983).9 mm. 1983. Cea mai secetoasă lună a anului în ultimii 38 de ani a fost februarie (22. Vegetaţia este obligată treptat la scurtarea ciclului fiziologic şi la adaptări severe la temperaturile mari de vară şi de asemenea la perioadele lungi de secetă. se pot sărătura prin urcarea prin capilaritate a apei din subteran. dar şi culturile agricole.Fenomenul de secetă distruge vegetaţia şi scade potenţialul de adaptare a faunei la mediu. Se observă că acestă creştere a amplitudinilor termice sezoniere provine din tendinţa de scădere a valorilor de temperatură iarna şi de prelungire a acesteia în detrimentul verii (temperaturile medii lunare rămân tot mai frecvent sub 5°C din noiembrie şi până la sfârşitul lui aprilie).1° C. fapt ce amplifică potenţialul pluviometric al atmosferei. .Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Manifestări climatice în arealul municipiului Deva și rolul lor în evolu ia geosistemului local Figura 1. chiar inundaţii. Creşterea acestor amplitudini termice intensifică dezagregarea şi gelifracţia rocilor.Apele de suprafaţă prezintă vara o creştere a evaporaţiei. între 1980.Totodată. Urmărind evoluţia precipitaţiilor medi anuale în ultimii 38 de ani.În sezonul cald domină circulaţia atmosferică generală din V şi NV. . .8 mm şi în 1974: 481. Fenomenul de secetă.7 mm/mp/multianual) când s-a înregistrat şi valoarea minimă absolută a unei medii lunare pluviometrice: 0 mm în 1976.De asemenea se produc uneori fenomene atmosferice de oraj care pot distruge vegetaţia arbustivă şi arboricolă. dar scade umiditatea la nivelul solului. În perioadele ploioase vegetaţia ierboasă poate fi distrusă . Solurile devin mai aride. 1992. provocând procese de degradare a terenurilor.Inundaţiile produc la rândul lor o eroziune pluvială accentuată. care au avut o cantitate de precipitaţii mult sub media multianuală de 548. iar cel mai ploios an a fost 1970 cu 719.Clima şi evoluţia geosistemului local Amplitudinile termice între lunile de vară şi cele de iarnă au crescut. ariditatea cea mai mare fiind în 1987.marnos. fapt ce modifică caraceristicile morfologice şi morfometrice ale reliefului. fenomenul de secetă şi cel de îngheţ afectează şi organismul uman.2° C. pe fondul existenţei depresiunilor barice atlantice care generează precipitaţii bogate.

• Învăţarea prin cooperare.introducerea unor metode. perfecţionarea metodelor tradiţionale şi . folosirea preponderentă a metodelor activ-participative. • Realizarea obiectivelor formative şi informative prin activitatea din grădiniţă . .Rolul de observator al educatoarei. care poate interveni atunci când este necesar. dintr-un proces spontan într-unul de învăţare conştientă.. cum ar fi: • Individualitatea învăţării. J. pentru a explora o temă nouă sau a crea idei noi.Interdependenţa pozitivă. prin activităţile educative cu caracter integrat într-o abordare interdisciplinară. în funcţie de conţinutul activităţii şi nivelul grupei.dacă li se asigură sprijin copiilor. stabilirea unei relaţii de comunicare între copii.Învăţarea prin cooperare . .Conducerea în comun.de transmitere şi asimilare a informaţiei. arată că activităţile bazate pe învăţarea prin cooperare au câteva caracteristici generale. predarea directă a deprinderilor sociale.unde informaţia să devină catalizatorul gândirii.Caracterul eterogen al membrilor şi grupurilor. pentru a rezolva una şi aceeaşi problemă.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Învă area prin cooperare Pleșa Claudia Grădini a ”Floare de Col ” Brad Învăţarea prin cooperare dezvoltă respectul pentru diversitate.Spaţiul sălii de grupă este locul unde copii.reţete'' unice . . Printre acestea sunt: . punând accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces. Problema eficientizării procesului instructiv – educativ presupune. diferite de cel tradiţional încorsetat de . de animator.a activităţilor instructiv-educative permite fiecare educatoare punerea în valoare a propriei experienţe didactice.Grădiniţa şi sala de grupă de grupă trebuie să devină centre de stimulare intelectuală a gândirii şi învăţării . . Richardson.Sala de grupă este un mijloc de creare a unui mediu propice emulaţiei de idei este introducerea metodelor de învăţare prin cooperare. Are loc o modificare a poziţiei educatorului în raport cu obiectul şi subiectul educaţiei. capacitatea de empatie. utilizând practici variate. . . transformarea procesului de cunoaştere. încurajaţi de educatoare conlucrează. oferă copiilor o învăţare activă. precum şi între aceştia şi educatoare. în sensul structurării unei noi funcţii – aceea de îndrumător. • Proiectarea şi realizarea într-un alt demers .Învăţarea este mai plăcută şi mai eficientă dacă se acţionează .Sala de grupă este un mijloc de creare a unui mediu propice emulaţiei de idei este introducerea metodelor de învăţare prin cooperare. combinaţii noi sau chiar inovaţii autentice. • Flexibilitatea în derularea activităţii • Reconsiderarea finalităţilor şi conţinuturilor învăţământului este însoţită de reevaluarea şi înnoirea metodelor folosite în practica instructivă-educativă . uneori în perechi alteori în grupuri mici pentru a rezolva una şi aceeaşi problemă.învăţare prin cooperare'' este o metodă care implică procedee de colaborare şi activitate comună în rezolvarea unor sarcini de instruire: copiii lucrează împreună . în perechi. procedee şi tehnici educative noi care să răspundă mai bine nevoilor actuale de formare a indivizilor.. Metodologia de instruire trebuie să manifeste permanent deschidere la înnoire.uneori în perechi. impun folosirea unor metode şi procedee de lucru adecvate situaţiilor de învăţare. . . dacă fiecare este 221 . de descoperitor şi de stimulator al efortului propriu al copiilor. pentru a explora o temă nouă sau a crea idei noi sau a realiza veritabile inovaţii. . în grup sau individual.Răspunderea individuală. la inovaţie . . Conceptul de . precum şi utilizarea unor metode de predare care promovează învăţarea prin cooperare a preşcolarilor . realizându-se printr-o paletă bogată de activităţi. pe de o parte. abilităţile sociale. alteori în grupuri mici. Aceasta nu înseamnă renunţarea la metodele clasice de învăţământ . Învăţarea prin cooperare are loc atunci când elevii lucrează împreună. pe de altă parte .

lasă''. • RĂSPUNDEREA INDIVIDUALĂ. concentrate pe o sarcină. fiecare copil având o foaie de hârtie şi un creion. la începutul . …. în povestirea ce urmează a fi citită. Metodologia didactică este una din componentele esenţiale ale curriculumului şcolar. îl ascultă pe acesta şi în final. • Aceasta este o strategie de învăţare prin cooperare simplă şi rapidă..… despre sentimente. deci vom începe să aplicăm procedeul cu această situaţie. după ascultarea unei prezentări sau după discutarea unei teme. CONCLUZII Încurajând discuţiile scurte între preşcolari. • INTERACŢIUNEA DIRECTĂ. şi vor încerca să-şi imagineze împreună despre ce va fi vorba. ei îşi vor prezenta predicţiile. ceva care să le trezească curiozitatea. Formulaţi –comunicaţi – ascultaţi – creaţi Această tehnică este o activitate în care partenerii formulează întâi răspunsuri individuale. Îi aşezăm perechi. Grupurile nu pot exista şi nici funcţiona dacă preşcolarii nu au şi nu folosesc anumite deprinderi sociale absolut necesare. • Întrebăm copiii dacă ştiu povestirea .sau poate fi repetată în decursul lecturii. copiii se vor gândi individual la temă. Acesta trebuie să fie ceva interesant. în care se va citi pe fragmente povestirea .vor răspunde oral. Copiii se ajută unii pe alţii pentru a duce la bun sfârşit sarcina grupului. având numeroase utilizări.care oferă posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor. în perechi. dacă este cineva care cunoaşte conţinutul povestirii. Să vorbim despre gemei'' . de Călin Gruia. (… despre perechi . responsabilităţi şi apoi sunt evaluaţi. Grupurile au nevoie de anumite momente pentru a discuta cât de bine şi-au atins scopurile şi pentru a menţine relaţii eficiente de muncă între membrii lor. Se evaluează frecvent fiecare copil şi rezultatul i se comunică lui cât şi grupului . • DEPRINDERI INTERPERSONALE ŞI DE GRUP MIC. la locul unde se petrece acţiunea şi la acţiunea propriu-zisă. dacă nu . De ce îşi cântă cucul numele?'' . dacă ştiu să scrie. permiţând copiilor să-şi modifice pe măsură ce află conţinutul.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Învă area prin cooperare determinat să-şi asume roluri . …. . apoi vor găsi un partener cu care să-şi discute ideile.… despre cosmos. • Timp de câteva minute. Rezumaţi –lucraţi în perechi – comunicaţi Această activitate este o extensie a celei precedente şi poate fi folosită după lectura unui text. Este o metodă foarte des folosită. Scenariul educatoarei îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre – arii de stimulare . Predicţiile în perechi • În exemplul următor folosim această strategie la activitatea de educarea limbajului.. numărul 3/2007 Suport de curs – Metode active şi interactive 222 . • Pentru copiii este mai uşor să facă predicţii pe parcursul desfăşurării naraţiunii. Copiii primesc cuvinte cheie care se referă la personaje. ca urmare a discuţiilor. aceste structuri pot fi folosite pentru a facilita interacţiunea în cadrul grupului. • PROCESAREA ÎN GRUP. • Învăţarea prin cooperare se poate realiza prin câteva strategii: Gândiţi –lucraţi în perechi-comunicaţi • Spunem copiilor că va urma o activitate în care li se va cere să discute şi să rezolve o anumită problemă. Această activitate predictivă poate fi făcută o singură dată. care poate fi folosită la orice categorie de activitate. După ce aud cuvintele..despre cum lucrează. După ce au discutat timp de cinci minute . aceste tehnici de învăţare îi obişnuiesc pe copii cu relaţia de colaborare . apoi le comunică partenerului. care asigură atingerea obiectivelor informative şi formative ale învăţământului. … despre vulcani). Despre . Copiii realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit sarcina grupului.Pe măsură ce copiii ajung să lucreze în echipe pentru a rezolva sarcini mai complexe. Bibliografie Revista învăţământului preşcolar.. determinându-i pe copii să facă un efort de gândire. • Educatoarea monitorizează în permanenţă învăţarea grupurilor şi le dă feedback lor şi întregii grupe . … despre dinozauri. • DE EXEMPLU:. … despre vârstă. copii vor discuta . creează împreună cu parteneul unrăspuns.despre cutremure. îi cerem să se abţină de la comentarii în această etapă. Ciuboţelele ogarului''. ELEMENTELE DE BAZĂ ALE ÎNVĂŢĂRII PRIN COOPERARE • INTERDEPENDENŢA POZITIVĂ .

timp în care cadrul didactic îşi desfăşoară în mod normal activitatea curentă la ora de matematică.Adunări cu o trecere peste ordin . În urma participării la cursuri de instruire şi perfecţionare şi a studierii unor publicaţii de specialitate în domeniul informaticii.ADUNĂRI / SCĂDERI . Pentru aceasta am realizat o aplicaţie pentru orele de matematică la ciclul primar. . instituţiile guvernamentale.Înmulţiri şi împărţiri . . Fiecare elev îşi selectează numele şi intră efectiv în testul propriu-zis. aceasta poate şi pentru faptul că pentru ei rezolvarea testelor pe calculator constituie o joacă plăcută.Scăderi cu o trecere peste ordin .Înmulţiri . Începută fără o strategie prea clară. învăţământul de toate gradele. am considerat că utilizarea calculatorului la clasă constituie un mijloc eficient în predarea şi evaluarea cunoştinţelor. Aplicaţia s-a dovedit a fi un succes la clasă. din toate domeniile de activitate. care pot efectua un test fără a fi necesară intervenţia învăţătorului. toţi elevii care au calculator acasă solicitând o copie.Înmulţiri cu termen necunoscut .Adunări fără trecere peste ordin . Aceştia se deplasează pe rând la calculator şi rezolvă un test.SFÂRŞIT Dacă se selectează prima opţiune a meniului principal „ADUNĂRI / SCĂDERI ” se deschide submeniul care cuprinde: .ÎNMULŢIRI / ÎMPĂRŢIRI .aflarea unui număr necunoscut Meniul principal cuprinde opţiunile: .Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Utilizarea tehnologiilor informa ionale în activitatea la clasă Poenar Florela Luncan Petronela Școala Generală ”A. cât şi de elevii claselor II – IV. cât şi în rezolvarea unor probleme care necesită capacitatea de investigare şi abilităţi creative. Programul este astfel conceput încât face foarte uşoară utilizarea lui. atât de către cadrele didactice mai puţin experimentate în utilizarea calculatorului.ACTUALIZĂRI .Scăderi cu două treceri peste ordin Opţiunea „ÎNMULŢIRI/ÎMPĂRŢIRI” cuprinde submeniul: .100. managerii firmelor. deopotrivă.Împărţiri cu termen necunoscut La selectarea unei opţiuni se afişează un tabel nominal cu elevii clasei. Acum este nevoie de eforturi susţinute pentru a permite „convertirea” unui număr tot mai mare de specialişti. infuzia de tehnologii informaţionale s-a făcut în ritm accelerat. . la obişnuinţa de a utiliza calculatorul ca aliat de nădejde.adunări şi scăderi cu trecere şi fără trecere peste ordin în concentrul 0 . deja. priceperilor şi deprinderilor elevilor. o problemă de rezolvarea căreia se preocupă.înmulţiri în concentrul 0 .Împărţiri .REZULTATE .împărţirea unui număr mai mic decât 100 la un număr de o cifră.Adunări cu două treceri peste ordin . Mureșanu” Deva Utilizarea tehnologiilor informaţionale este. utilizatorii casnici. administraţia publică din teritoriu. la nivel de ţară sau ramuri de activitate. atât în rezolvarea unor probleme de rutină. Se poate spune că acomodarea cu noile tehnologii informaţionale a fost depăşită.Scăderi fără trecere peste ordin .1000. Modul în care „reacţionează” calculatorul după ce primeşte răspunsul elevului: 223 . Programul cuprinde teste pentru efectuarea următoarelor operaţii cu numere naturale: .

punctajul şi timpul în care s-a efectuat testul.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Utilizarea tehnologiilor informa ionale în activitatea la clasă . durata testului. Calculatorul. calificativele obţinute şi etapa nouă de verificare. a aplicaţiei la orele de matematică.Situaţia unui elev . afişează răspunsul corect şi-l avertizează sonor . după aproape trei ani de utilizare. după care la baza ecranului apare prima opţiune „Elevul următor” sau „Terminare program”. Kovacs Sandor. cu succes. aplicaţia revine în meniul principal. coleg de bancă. Dacă se selectează a treia opţiune „REZULTATE” se deschide submeniul: . Bucureşti. data când a fost efectuat testul. 1993. Bibliografie Diamandi I.. Editura Agni.Mai exersează ! (pentru obţinerea calificativului S) . calificativul obţinut şi timpul de lucru în care a rezolvat testul.Etapa nouă de verificare Dacă se selectează opţiunea „REZULTATE – Situaţia fiecărui elev” se afişează o fereastră care conţine numele elevilor clasei şi la selectarea numelui unui elev se afişează situaţia elevului respectiv cu toatele informaţiile existente în baza de date. La terminarea fiecărui test se înregistrează în baza de date codul elevului. 224 .dacă răspunsul este greşit. Cluj Napoca. putem spune că utilizarea calculatorului la clasă este de un real folos.Deşteptarea ! (pentru obţinerea calificativului I) . care cuprinde următoarele date: tipul testului. 2004. numărul de teste.Fii mai atent ! (pentru obţinerea calificativului B) . calificativul obţinut şi punctajul. La selectarea butonului „Elevul următor” se revine în fereastra în care sunt afişate numele elvului şi se poate continua testarea sau la selectarea celui de-al doilea buton. Editura Albastră. Tot în opţiunea „REZULTATE” există situaţia tuturor elevilor clasei până la data curentă care cuprinde: numele elevilor. Acum. data când fost efectuat testul.Felicitări ! (pentru obţinerea calificativului FB) . Manualul utilizatorului de PC pentru obţinerea Permisului European de Conducere a Computerului.Verificarea parţială .pe ecran apare calificativul obţinut. Bocu Dorin.pe ecran apar următoarele mesaje: .

Dragostea de neam şi ţară trebuie sădită în sufletul copiilor încă de la cea mai frageda vârstă. Unul din sentimentele care ar trebui să marcheze pozitiv spiritul tineretului nostru este patriotismul. ceramica. poate fi studiat la aceasta vârstă. legende“vii”. satisfăcându-şi nevoia de cunoaştere. a tradiţiile. Vizită la muzeul de istorie Deva Aspecte din muzeu (desen. cu grupa pregătitoare. 4. care să studieze permanenţa şi continuitatea românilor pe acest pământ de legendă. Alegerea a avut ca bază interesul pe care preşcolarii grupei noastre îl manifestă spre cunoaştere.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Activitatea op ională ”Suntem aici dintotdeauna” Pop Mariana Grădini a ”Floarea Soarelui” Hunedoara Stoican Elena Grădini a PN nr. OBIECTIVE CADRU 1. voie bună în Park Place). fapte. nevoia copilului de a trăi stări cu o încărcătură pozitivă. un rol important ar trebui să îl aibă formarea şi consolidarea reprezentărilor şi educării sentimentelor pentru specificul zonei în care trăieşte copilul. judeţului? Aceste considerente ne-au condus la concluzia că un opţional. muzica populară reprezentativă pentru fiecare parte a ţării. PLANIFICAREA TEMELOR Semestrul I Observarea hărţii judeţului E ziua oraşului meu! (jocuri. 3 Hunedoara „Fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui. 2. teren adaptat ritmului său de dezvoltare pentru că el se joacă-învăţând şi învaţă jucându-se. dansul. Grădiniţa este a doua casă a copilului. obiceiurilor. care au străbătut precum un far de-a lungul veacurilor. prin bogata afectivitate.Cunoaşterea de către copii a coordonatelor geografice ale judetuţui Hunedoara. Cum oare putem dezvolta la copii dragostea de neam şi ţară. iar perioada preşcolară este terenul prielnic. 3. pe durata unui an şcolar. Nicolae Iorga ARGUMENT Acest opţional s-a desfăşurat la nivelul ariei curriculare „Om şi societate”. decât făcându-i a înţelege istoria poporului. iar istoria şi tradiţia meleagului străbun.Educarea sentimentelor de mândrie şi preţuire a trecutului istoric al ţinutului judeţean. judeţul Hunedoara oferă posibilitatea educării patriotismului autentic. bazat pe locuri.Identificarea particularităţilor istorice ale judeţului Hunedoara. pictură) Eroii de legendă ai judeţului (convorbire) Portul popular hunedorean (observare) Obiceiuri şi tradiţii hunedorene “Invăţăceii” pornind cu colinda ! Iarna la gura sobei (întâlnire cu interpreţi de muzică populară) Bunicile ne povestesc! (întâlnire cu rapsozi populari) Hora Unirii pe pământ hunedorean 225 . portul popular. dar şi terenul unde se desfăşoară o educaţie timpurie. Din multiplele aspecte pe care le ridică educaţia în grădiniţă. Vatra de istorie milenară. cântec.Cunoaşterea zestrei culturale a străbunilor-folclorul. cultivându-le sentimentul de apartenenţă la vatra milenară a oraşului. îţi trebuie urechi bune să o asculţi şi un dram de iubire să o înţelegi”. natal e un domeniu vast de cercetare şi totodată un exemplu pozitiv pentru viaţă. Judeţul mână în mână cu istoria Legenda oraşului Deva (povestea educatoarei).

. .audiţii: legende. . ..portul nostru strămoşesc (observare comparativă) Motive populare hunedorene (activitate practică) Primăvara în parcul Simeria Cântecele lui Drăgan Muntean (audiţie) La muzeul din Poieniţa-Voinii (vizită) Ce-am văzut la Muzeul popular (activităţi artistico-plastice) Şi noi suntem meşteri mari (modelaj.observarea unor obiecte de artă.realizare de lucrări artistico-plastice.portofolii despre anumite personalităţi istorice. serbări. . . . vizite la târgul de artă populară.întâlniri cu locatarii vârstnici din zona pădurenilor.observarea clădirilor vechi în comparaţie cu cele noi. cântece.albume. EVALUARE . . .convorbire pe baza conţinutului povestirilor istorice.şezători.Judeţul meu azi (confecţionare de album). povestiri.înţelegerea evenimentelor ce au dus la mari schimbări ale aşezărilor umane. . povestiri despre eroi ai judeţulu. . Serbarea ”Mândru m-i cântul şi jocul”.depunere de coroane de flori la statuile din oraşele judeţului cu prilejul diferitelor evenimente istorice. 226 .alcătuirea unui album cu imagini.vizite la Cetatea Devei.confecţionare de albume. povestiri create.exerciţii de încadrare pe o bandă a timpului.convorbire pe baza unor texte ce descriu ataşamentul omului faţă de diferite locuri. . . . . . . metalo-plastie) Drag mi-e jocul românesc (învăţarea paşilor de dans) Cântece de pe la noi (întâlnire cu tineri interpreţi de muzică populară locală) Statuile eroilor noştri (depunere de flori cu prilejul Zilei Eroilor) Ghelar -loc de pioşenie (excursie la Biserica Ghelar) Sunt mândru că-s hunedorean (concurs) ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE . .lecturi după imagini. cetatea Devei.expoziţii. CD-uri. .lecturarea unor legende istorice şi geografice despre judeţ.memorizare: poezii. .lecturarea de tablouri care înfăţişează aspecte ale principalelor evenimente istorice. .. Sarmisegetuza .familiarizarea cu conţinutul unor lecturi geografice. lecturi după imagini.observarea costumului popular.folosirea jocului de stimulare în prezentarea unor evenimente. povestiri. expoziţie ”Portul nostru strămoşesc”. strigături. . balade scurte.CD-uri. .plai străbun ! Ce frumos ţesea bunica! (lecturări de imagini) Portul românesc . dansuri populare specifice zonei. la diferite expoziţii organizate cu anumite ocazii.comentarea unor evenimente istorice importante.legende despre vestigiile istorice din munţii Orăştiei .întâlniri cu rapsozi populari. poze.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Activitatea op ională ”Suntem aici dintotdeauna” La galeria de artă (vizită) Semestrul al II-lea Continuitatea noastră pe pământ hunedorean (invitaţi profesori de istorie) Orăştie Judeţul meu ieri . organizată în sala de grupă.

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Cultură și globalizare. Practicile culturale. ca mod de viaţă.13) Dupa bătălia istorică câştigata de Occident. Asistăm. politicile culturale ţin cont de această trăsătură în formularea obiectivelor lor. Când vorbim de gestiunea globalizării trebuie să includem şi rezolvarea acestor probleme. 1998. Bibliotecile. Identitate culturală Popa Adriana Emilia Liceul de Muzică și Arte Plastice ”S. aflată în izbitoare degradare axiologică. 227 . eficiente şi nu a stabilit noul rol a statelor aflate în plin proces de globalizare şi mai ales nu a găsit un raspuns satisfăcător “identităţii individuale şi colective supuse la mari dileme şi încercări” (Maliţa Mircea. iar gestionarea culturii ţine seama şi de calitatea ei de a fi resursă economic. Edificarea unei conştinţe globale care însoţeşte şi modelează ascensiunea culturii globale este posibilă astăzi şi se se realizează prin explozia tehnologiilor audio-vizuale. că viaţa noastră e de fapt localizată. condiţionată de piaţă şi care impune mediocritatea şi senzaţionalismul. Editura Nemira. neajunsurile existenţei locale sunt mai vizibile prin raportare la alţii. pinacotecile. Cultura este tratată acum şi ca un produs comercial. rapidă şi zgomotoasă. În acest sens Mircea Maliţa afirmă: “Omenirea se sparge în grupuri şi regiuni. ca fiind un nou tip de imperialism exercitat printr-un control cultural silenţios. Sub aparenţa omogenităţii culturale se adânceşte de fapt alienarea şi izolarea. doar la suprafaţă şi în paralel cu dominaţia culturii occidentale. în pofida nomandismului planetar în ofensivă. ediţia a 2-a revizuită. Editura Nemira. muzeele. unele culturi pariticulare se sting. care controlează fluxul de informaţii. 1998. Promovarea globală a bunurilor de consum beneficiează de o popularizare eficientă. În acelaşi sens o altă problemă este legată de cea generată în sfera sectorului public al culturii şi ţine de autorităţile locale şi de statale. Cu toţii trăim într-un univers limitat. ediţia a 2-a revizuită. este văzută diferit şi chiar acuzată. O problemă se leagă de faptul că ideea de marfă poate aduce cu sine promovarea unor bunuri culturale de calitate inferioară şi nerecomandabile ( promovarea violenţei. Într-o direcţie societatea de astăzi tinde spre globalizare. cu bunuri importate. un buget din ce în ce mai modest cel al statelor în curs de a transfera spre sectorul privat majoritatea activităţilor economice. perversiunilor. Globalizarea este omogenă. iar avalanşa de imagini şi informaţii ce ne bombardează zilnic alimentează falsa impresie a omogenităţii culturale. fac din comercializare argumentul suprem al cotidianităţii şi impun cultura de weekend. o singură civilizaţie. problemă care afectează statele aflate în plin proces de regionalizare şi globalizare. de unele personalităţi ale culturii.” (Maliţa Mircea. Nu trebuie uitat faptul că o cultură alterată de consumerism se degradează accelerat şi devine o cultură de alt tip. În consecinţă. Capitalismul. Acest tip de cultură atentează la memoria colectivă. Deşi globalizarea vine să sprijine zelul imitativ atentând la specific şi supunându-l controlului cultural. a unor probleme globale. Mecanismul mediatic în plină expansiune este principalul canal de comunicare socială şi este în acelaşi timp o forţă ideologică. Petrecem timpul în faţa televizorului sau a calculatorului şi trăim cu convingerea că suntem cu adevărat conectaţi la un spaţiu planetar. bătălie care a provocat căderea comunismului. topim zestrea noastră culturală în orizontul globalităţii şi acceptăm o modernitate accesibilă la nivelul culturii media cu o mare uşurinţă. mass media promovează în forţă o cultură de consum. o singură civilizaţie. ce asigură dominanţia Occidentului. Todu a” Deva Societatea actuală se schimbă într-un ritm atât de rapid că sfidează percepţia şi adaptarea umană. îşi găseşte argumentul forte nu în ideologii şi doctrine ci “în cultura consumeristă”. nu a creat instituţii globale viabile. o memorie vidată de orice implicare emoţională şi care ne propune identităţi alterate. şi anume . Zece mii de culturi. Globalizarea s-a afirmat şi şi-a dovedit performanţele. într-un spaţiu restrâns.74) Astazi suntem martorii unor evenimente petrecute la distanţă si primim prin fluxul de informaţii şi imagini “vizita” altor culturi. Acest lucru nu ne împiedică să vedem un fapt important şi determinant . dar nu a rezolvat modul de guvernare. după unii sociologi chiar la un atentat la diversitatea culturală a lumii şi acest lucru poate fi o cauză a unor rabufniri etnocentriste. 2001. etc). 2001. etc. O altă problemă este legată de substituirea masivă a bunurilor culturale proprii. Acest lucru genereză mai multe probleme. uneori redus la limita propriei noastre locuinţe. Afirmarea culturii globale. p. p. etaloanele occidentale sunt în curs de universalizare iar. Zece mii de culturi. iar într-o alta se opune globalizării. în comunităţi şi fragmente care merg atât de departe că ajung la limita unui individ dezorientat în cautare de identitate şi de sens. ce transformă totul în bunuri de consum. atât în sector public cât şi în cel privat. nu pot funcţiona fără sprijin financiar de la buget.

locul a fost şi rămâne suportul identităţii culturale. În faţa globalizării care-şi descoperă părţile vulnerabile noi ori îmbăţişăm hibridarea ori acceptăm formulara identităţilor concentrice (local. ea nu exclude o dezvoltarea comunitară. Trilogia culturii. zestrea identitară trece sau trebuie să treacă prin cercuri concentrice de apartenenţă. educaţia şi cultura. 1998. de fapt. 2001. o singură civilizaţie. trăieşte de sute de ani pe bărăgane” (Blaga Lucian. intrarea în Uniunea Europeană este o uriaşă şansa dar. Procesul de integrare nu presupune ştergerea identităţii. Pentru a atinge globalitatea. Pentru Lucian Blaga. orice cultură este intim legată de un anumit loc şi are coerenţă doar prin efortul colectiv. iar identitatea este o problemă mult mai profundă decât construcţiile geopolitice. Editura Minerva. în spaţiul mioritic. Frământările lumii de azi amplifică criza identităţilor. Vol. care să pornească de la un reper primordial: cel al identităţii. nu se poate uita faptul că multiculturalismul afişat nu înseamnă şi o educaţie multiculturală. Zece mii de culturi. ediţia a 2-a revizuită. iar necesitatea unei strategii culturale se impune cu certitudine. Spaţiul. 9. Din unghi sociologic. spaţiul românesc este spaţiul mioritic “admiţând că sufletul popular românesc posedă un spaţiu-matrice deplin cristalizat va trebui să presupunem că românul trăieşte inconştient pe “plai” sau. Bucureşti. Pentru România. chiar şi atunci când. naţional. regional. global). Diferenţa majoră constă în faptul că identitatea naţională se construieşte in timp şi printr-un efort de durată. Opere. Ideologii globalizării cred că procesul este benefic şi oferă şansa imersiunii în alte culturi. 228) 228 . Acest lucru nu-l contestă nimeni dar. pentru ca identitatea nu e o problemă de opţiune politică. p. 196) Trăim pe un continent cu o cultură bogată şi cu o istorie plină de conflicte şi nu trebuie uitat faptul că“fără proiectul civilizator al unificării. dar integrarea nu rezolvă automat problemele. În Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere România. Identitate culturală Globalizarea divide şi uneşte în egală măsură şi ne obligă la o lucidă analiză.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Cultură și glogalizare. p. iar indentitatea globală se cere a fi asimilată rapid. chiar dacă acesta este considerat uneori o manie estică desuetă. 1985. şi pe planul sensibilităţii conştiente. mai precis.Europa ar rămâne un mozaic de limbi şi culturi diverse“ (Maliţa Mircea. pare dezorientata fără o direcţie şi fără o strategie. Editura Nemira. ca principale instrumente de promovare a identităţii sunt lăsate la “libertatea completă a statelor membre”.

. de comparare şi de înţelegere a cunoştinţelor prin el însuşi sau în colaborare cu alţi copii. metoda ”mozaicului”. În esenţă .elevii depăşesc atitudinea de simpli ascultători.. tehnica . chiar cu efecte activizante. . ca modalitate de a gândi creativ şi constructiv. . pentru o eficientizare a învăţării şi stimularea unei atitudini creative. Un elev conştientizat de efectele gândirii critice asupra formaţiei sale intelectuale are nevoie de: .cubul”. experienţele şcolare se deplasează dinspre predare spre învăţare. de a le evalua şi de a crea argumente proprii” (G. metoda predării reciproce.ştiu/vreau să ştiu/am învăţat”.. Învăţarea prin gândire critică răspunde şi noii viziuni în educaţie sintetizată . pare desuetă sau oricum inutilizabilă.dezbateri. elaborări de texte. Modelul constructivist a penetrat în spaţiul şcolar românesc sub eticheta gândirii critice. discuţii. lucrări practice. stimulând reflecţie analitică şi critică asupra noii configuraţii.cvintetului”. Metodele şi procedeele specifice lecţiilor aparţin cadrelor didactice. atât de mult încât afirmaţia că .. tehnica .receptarea opiniilor diferite şi tolerarea acestora. dinspre organizarea cunoştinţelor înspre practica efectivă a învăţării. a învăţa să fii.. de a accepta opiniile celorlalţi sau de a le combate cu argumente. . sinteză. pe această bază construind atitudini favorabile faţă de învăţare. judecăţi şi soluţii propuse. de a fi capabil să construiască argumente.metode de dezvoltare a spiritului creativ ( metoda . Pentru dezvoltarea gândirii critice şi formarea capacităţii de autoînvăţare. . . devenind interlocutori ai profesorului. a gândi critic înseamnă a fi curios. dinspre rolul profesorului spre preocupările copiilor.Conform acesteia. precum şi de a evalua şi testa mai multe soluţii. 2003). întreaga metodologie cunoscută.. Un elev va dispune de gândire critică prin exerciţiu efectiv de exprimare a unor opinii independente. pentru a obţine în procesul didactic performanţe maxime. evaluare.Ciorchinului”. tehnica . a învăţa să construieşti..elevii se implică mai mult în procese de prelucrare superioară a materialului cognitiv: analiză. există numeroase metode şi tehnici didactice: . cu argumente suficiente.turul galeriei”) şi 229 . Metoda activă permite copilului satisfacerea trebuinţelor sale de activitate. respectiv: lecturi. a asuma responsabilităţi pentru idei. Ca şi conduită.se acordă o importanţă specială explorării de către elevi a propriilor lor atitudini şi valori. În concluzie. eficient şi critic. .experimente. adăugând cunoştinţe / capacităţi noi. Învăţarea presupune confruntarea experienţei noi a elevului cu cea anterioară şi existenţa unui conflict socioafectiv cu existenţa celorlalţi. de cercetare.a învăţa să faci (savoir faire)..dobândirea încrederii în valoarea şi valorizarea propriilor opinii.accentul se pune mai puţin pe transmiterea de informaţii şi mai mult pe dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor elevilor în a folosi informaţia. opinii. tehnica . în patru jaloane: a învăţa să ştii (savoir). Clitan.puterea unui dascăl stă în metodă” a devenit apoftegmă. Învăţarea eficientă – condiţie esenţială pentru formarea personalităţii elevilor – presupune formarea gândirii critice. În cadrul învăţării active sunt delimitate câteva trăsături: . gândirea critică se formează prin exerciţii diverse graţie cărora învăţarea se alcătuieşte pe / cu ceea ce ştiu elevii.exprimarea disponibilităţilor de a formula alte judecăţi. A activiza înseamnă a angaja intens toate forţele psihice de cunoaştere ale elevului.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Modelul constructivist în învă area centrată pe elev Popescu Rodica Mariana Liceul de Informatică Petroșani Modelul constructivist în învăţare derivă din pedagogia postmodernă şi .ei sunt antrenaţi în activităţi efective.implicarea efectivă în activitatea de învăţare.propune construirea cunoaşterii de către copil”.activităţi chinestezice. Dezvoltarea motivaţiei învăţării se realizează prin utilizarea elementelor pozitive ale fiecărui elev. Din această perspectivă. a-ţi pune întrebări şi a căuta sistematic răspunsuri oferind soluţii adecvate la probleme diverse. de creativitate. a avea o minte iscoditoare.gândirea critică presupune dezvoltarea capacităţii intelectuale de a înţelege argumentele altora. .

document.predarea reciprocă”.. grupele îşi sintetizează analizele în scris. iar după ce ascultă sinteza argumentelor. aducând cât mai multe argumente. . tehnica . . I.horoscopului”. Clasa este împărţită în grupe de 5-6 elevi. În final se lecturează şi comentează opiniile grupelor.ştiu/vreau să ştiu/am învăţat”. Aceste sinteze.. fiecare grupă analizând o situaţie problematică( proiect. prezintă un verdict sau o analiză a problemelor discutate.tehnica . pentru o reacţie pozitivă la o schimbare efectivă a structurilor socio – profesionale şi civice. Denumirea vine de la abordarea sintetică a unui domeniu pornind de la componentele acestuia (tichetele de carton colorate se aranjează astfel încât să genereze o figură). comentându-se şi motivaţiile prin care s-a ajuns la convergenţa sau divergenţa de opinii.linia valorilor”. metoda . Dumitru ( 2000) prezintă în studiile sale de asemenea câteva metode şi tehnici de predare-învăţare pentru dezvoltarea gândirii critice. Rolurile se pot schimba. Elevii clasei sunt grupaţi în trei subgrupe.DELPHI. apărători. . apoi fiecare îşi asumă un rol ( devenind personaj) adresându-se auditoriului cu un mesaj sub forma unei scrisori. O învăţare democratică aduce elevul la rolul de participant interesat în a-şi construi independent întreaga structură a intelectului multiplu şi a capacităţilor necesare pentru o adaptare rapidă la schimbare. CONCLUZII Modelul constructivist al învăţării presupune aşadar trecerea reală a elevului în postura de partener în formarea capacităţilor sale.RAFT-UL ( rol – auditoriu – formă – temă) se aplică prin redactarea unui text ( scriere dirijată). selectăm câteva: .).cadranelor”. . argumentativă. metoda . .PROCESUL se organizează în jurul unei teme cu problematică strict contradictorie. tehnica . Din tehnicile şi metodele specifice modelului constructivist.sub formă de scală.cubul”. cu axare asupra caracterizării personajelor. astfel că elevii învaţă să scrie coerent.. metoda .metode de dezvoltare a spiritului critic ( metoda .sinectica” şi metoda . ce pot fi abordate din această perspectivă. frisco”.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Modelul constructivist în învă area centrată pe elev . metoda .HOROSCOPUL este o metodă specifică învăţării textelor narative. acest personaj este încadrat în zodie. Aceştia se constituie în juriu. metoda .. creativ.lectura şi rezumarea în perechi”. . Situaţia se poate complica prin elaborarea de eseuri sau simbolizarea personajului... tehnica .etc.prelegerea intensificată”.cvintetul”.sinelg”. metoda . . .brainstorming”..Cadrul didactic va utiliza tehnica puzzle pentru teme complexe. bazat pe formarea gândirii critice. justificându-se alegerea. care se referă la tema corespunzătoare.brainstorming”.. logic. iar pe baza descriptorilor zodiacali.brainwriting”... analitică. Philips 6x6”). de a-şi alcătui.. prin efort propriu sau prin cooperare. Al.. trec. elevii identifică personajele.mozaic”. apoi se alege un personaj. metoda . text.lasa-mă pe mine să am ultimul cuvânt”. apoi...turul galeriei”. jurnal cu dublă intrare”.. După prezentarea unei naraţiuni( sau lectura acesteia). gândiţi/lucraţi în perechi/comunicaţi”. brainstorming cu schimbare de roluri”.temă...ciorchinelui”. . 230 . Acestuia i se creează condiţii şi cadru specific de implicare efectivă în învăţarea eficientă.. metoda .Fără a comunica între ele.PUZZLE.. acuzatori şi observatori activi. Un text este citit individual.. procedeul .. setul de abilităţi şi competenţe pentru o gândire critică. .. la celelalte grupe. care analizeză sintezele colegilor. cum ar fi: metoda .

care la rândul său are legături cu semantica logică şi cu neopozitivismul. Lingvistica modernă încearcă o căutare a formei. în C-tin Dominte. înseamnă cunoaşterea semnului obiectului precizat. Bucureşti. VI). O prezentare succintă a problemelor actuale ale semanticii lingvistice semnifică. de fapt. Atât pentru un logician cât şi pentru un lingvist studiul semanticii se rezumă la cercetarea semnelor şi expresiilor unui anumit limbaj. admiţând o accepţiune similară în ambele cazuri. aparat electrocaustic pentru convorbirile la distanţă. 12). Astfel că. în momentul în care se poate vorbi despre o logică matematică şi despre o lingvistică structurală. dar elaborarea unei ştiinţe a semanticii lingvistice. Preliminarii logice la semantica frazei. negaţie etc. Emanuel Vasiliu. Introducere în teoria lingvistică. 3. semnificaţie. care a manifestst interes pentru cuvinte. pare a fi o doleanţă utopică. un renumit lingvist bucureştean. lingvistica (reprezentată atunci de gramatică) şi logica. în preocuparea de a căuta legături logice între semnificaţii. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. au coexistat însă. Organizarea acestuia se prezintă într-o manieră modernă. Încă din Antichitate. constând într-un transmiţător şi un receptor. operaţiile sunt supuse arbitrarului. În ceea ce priveşte noţiunea de sens. număr de telefon al unui abonat. Datorită unor împrejurări istorice. doar dacă cunoaşte faptul că pentru a-i corespunde acest semn. Bucureşti. lingvistica utilizeză o serie de noţiuni cu care operează şi logica modernă: semantică. în cazul în care propoziţia este aplicată corect unui anumit eveniment sau unei stări oarecare. deoarece propoziţia face referire la un eveniment din viaţa reală. (vezi DEX.footnote reference. astfel că o persoană poate atribui în mod corect semnul telefon unui obiect. mijloc de telecomunicaţie care asigură convorbirile la distanţă. Lucrarea distinsului profesor. de exemplu limbajul logic. Astfel că. noţiunile fundamentale ale celor două discipline au primit o definire precisă în logică. dar cu un caracter explicit şi precis al normelor (Emanuel Vasiliu. fără o delimitare clară între ele. calificativul fals. sens. semantica a fost studiată şi abordată din mai multe puncte de vedere. 1978. Abordat la nivelul unei propoziţii. p. dar în prima jumătate a secolului al XIX-lea se conturează debutul semanticii ştiinţifice sub influenţa mişcării romantice din literatură. Probleme ale semanticii lingvistice. dintr-un punct de vedere logicist. unui mod de organizare a conţinutului lexical. O abordare logicistă se observă în aprecierea sensurilor lexicale după sferă (sensuri generale sau particulare). Astfel. iar în caz contrar. Preliminarii logice la semantica frazei. prin fire electroconductoare. 11). creând astfel un climat adecvat studiului semnificaţiilor lexicale. De-a lungul timpului însă. sensul lingvistic nu trebuie confundat cu realitatea extralingvistică. în raport cu semnificaţiile acestora. dedicate profesorului Iorgu Iordan. R. În ceea ce priveşte abordarea logicistă a semanticii. Carnap are meritul de a fi atras atenţia asupra faptului că o bună parte dintre sistemele logicii matematice nu sunt altceva decât limbaje. are intenţia de a aborda noţiunile de semantică logică din punctul de vedere al lingvistului şi nu al logicianului. ceea ce înseamnă raportarea la noţiunile de bază (structura semantică şi noţională a cuvântului reprezintă pentru unii lingvişti unul şi acelaşi lucru). Însă. obiectul trebuie să fie 1. care cuprinde totalitatea înţelesurilor unui cuvânt (Sorin Stati. cele două discipline. 2. Sfârşitul secolului trecut a accentuat faptul că în teoria limbajului natural vor pătrunde un număr considerabil de concepte. care să studieze limba în exclusivitate. chemare sau convorbire telefonică sau 4. încearcă prin intermediul unei lucrări lingvistice. cap. iar din punct de vedere lingvistic sunt discutabile. ). în raport cu limbajele logice. Analog acestei concepţii. la început. aceasta apare atât în limbajul natural.Este cunoscut faptul că preocupări de semantică au fost semnalate încă din antichitate. sensul are nevoie de explicaţii suplimentare. Emanuel Vasiliu precizeză faptul că a şti să foloseşti un semn (al unui limbaj natural sau artificial ) înseamnă a şti să-l aplici corect (adecvat) unui obiect (sau unei calse de obiecte) şi nu alteia (sau altei clase de obiecte) (Emanuel Vasiliu. prezentarea semanticii structuraliste.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 No iuni ale logicii în semantica frazei Popescu Anca-Sorina Grup Școlar ”O. p. Preliminarii logice la semantica frazei. care au fost definite. Cu toate acestea. percepută asemeni unei reţele. Densușianu” Călan Default Paragraph Font. Stabilirea unei distincţii certe între lingvistică şi logică a avut loc în perioada modernă a evoluţiei celor două discipline. p. Din acest moment au apărut numeroase controverse în ceea ce priveşte modul de abordare al diferitelor concepte cuprinse în sistemul limbii sau în cel al logicii. se poate spune că sensul unei propoziţii reprezintă condiţia de 231 . Se poate sesiza faptul că aplicarea unui semn în mod adecvat unui obiect. Se poate apela la exemple în demonstrarea acestui fapt. 1978. cât şi în cadrul semanticii logice. dar cu precădere în formularea unui sens general. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. să găsească elementele necesare restabilirii echilibrului între lingvistică şi logică. logicienii atribuie acesteia calificativul de adevărat.

deoarece există posibilitatea ca propoziţiile false să fie corecte din punct de vedere gramatical sau din punctul de vedere al sensului. Dar.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 No iuni ale logicii în semantica frazei adevăr a acesteia. general al unei fraze. că noţiunile de semantică definite în raport cu limbajele logice pot fi utilizate în semantica lingvistică. iar coordonarea este definită astfel: coordonarea este raportul dintre două sau mai multe unităţi sintactice (părţi de propoziţie. care se datorează tocmai faptului că elementele de legătură (conjuncţiile) şi cuvintele regente sunt puţine ca număr şi defectuos definite. Pe de altă parte. lingvistica actuală se confruntă cu oarecare dificultăţi. Acestei teorii logiciste. Vasiliu exemplifică faptele amintite anterior citând definiţia raportului de coordonare din GLR II (Gramatica Limbii Române. lingviştii îi vor emite câteva obiecţii şi anume faptul că. prin intermediul căruia lingvistul încearcă să descopere dacă două cuvinte au sau nu acelaşi sens.) nu se pot transfera direct în lingvistică este justificat. Bazându-se pe acest concept. exclamative etc. Emanuel Vasiliu încearcă să dovedească. Cele două concepte amintite anterior nu prezintă interes pentru lingvist. ci are şi o funcţie afectivă. 1978. logicienii vor putea emite ipoteza că sensul unei expresii nu se schimbă în cazul substituţiei dacă şi numai dacă expresia rezultată este echivalentă cu cea dinaintea realizării operaţiei de substituire. tocmai pentru a transpune starea emoţională a vorbitorului sau pentru a identifica starea interlocutorului. fiindcă există cazuri în care aceasta poate fi operaţională. II): unităţile sintactice coordonate prezentate de vorbitor ca asociate se numesc copulative. enunţiative. chiar dacă se cunoaşte sensul propoziţiilor. Unul din aceste cazuri este cel al sinonimiei. Această operaţie presupune un oarecare grad de dificultate. Un alt exemplu e constituit de faptul că nici definiţiile gramaticale ale diferitelor categorii de propoziţii subordonate nu sunt relevate pentru evidenţierea sensului global. astfel dovedindu-se faptul că nu se poate renunţa la conceptul valoare de adevăr. p. prin intermediul acestui studiu. pătrunderea acestor noţiuni în lingvistică e posibilă doar dacă sunt îndeplinite o serie de condiţii: dezambigiuzarea expresiilor şi explicitarea regulilor limbajului natural (Emanuel Vasiliu. Preliminarii logice la semantica frazei. sens. S-a sesizat existenţa unor cazuri în care unui limbaj logic simplu îi corespund în limbaj natural o serie de structuri semantice dintre cele mai complexe şi mai puţin abordate de către cercetători. funcţională. Astfel că. ci acestea sunt interogative. după cum afirmă şi Emanuel Vasiliu. deoarece structura limbajului natural este mult mai complexă decât cea a limbajelor logice. 232 . limbajul natural presupune propoziţii care nu pot fi catalogate prin intermediul celor două calificative de adevărat sau fals. Însă. valoarea de adevăr are pentru lingvist o valoare mai mult decât teoretică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Faptul că noţiunile logice (adevăr. care nu ne poate certifica dacă sensul se schimbă în momentul substituţiei. propoziţii sau fraze) care stau pe acelaşi plan. regulă etc. în general. vol. 15). deoarece trebuie să se apeleze la substituţie. limbajul nu are doar funcţie comunicativă. În ceea ce priveşte sensul unei fraze. şi anume frazele. Bucureşti.

aproape toate explicabile prin calc după modele străine şi în primul rând franţuzeşti. a fost contestată în termeni aproape categorici) ne poate ajuta să înţelegem mai bine această variantă funcţională. Hristea explică importanţa pe care o are frazeologia pentru înţelegerea corectă şi completă a fenomenelor de modernizare şi de relatinizare a limbii române. totodată. aşa cum reiese şi din DEX. Însă acest fapt a condus la neglijarea frazeologiei. ţară subdezvoltată etc. Th. Narcisa Forăscu. Concomitent cu apariţia numeroaselor neologisme. Având ca model lucrările lexicografice franţuzeşti sau româneşti. intrăm în contact cu istoria.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Importan a frazeologiei în cadrul semnaticii lexicale Popescu Florin-Iosif Grup Școlar ”O. Frazeologia nu are încă o poziţie foarte clar delimitată în cadrul diferitelor ramuri ale ştiinţei limbii. câmp magnetic. cultura şi civilizaţia poporului nostru sau ale altor popoare. poate fi încadrat în stilul publicistic. cu precădere în ceea ce priveşte studiul componentelor din cadrul definiţiilor de dicţionar. atunci când se are în vedere o gamă întreagă de familii frazeologice.Termenul frazeologie este incomplet definit în dicţionarele mai noi. împrumutate. Completând cele afirmate anterior. pentru că aceste două compartimente ale limbii reflectă schimbările ce au loc în societate. Frazeologia reprezintă. corespondent de presă. mai vechi. este cazul cuvântului câmp. Pentru că. Acest fapt nu poate fi explicat decât prin reluarea contactului cu romanitatea occidentală. care intră în structura a peste 20 de unităţi frazeologice (câmp electric. care nu se explică prin trimiterea la verbul a ţese. câmp operator. sondaj de opinie. purtător de cuvânt. prin intermediul studiului frazeologiei. deoarece nu este considerată a avea statutul unei discipline lingvistice cu caracter de sine stătător. Datorită numărului mare de frazeologisme folosite în domenii variate. criză guvernamentală. Angela Bidu-Vrănceanu constată că există tendinţa de a considera acest tip de analiză ca o modalitate de ordonare a elementelor incluse într-o definiţie lexicografică (Angela Bidu-Vrănceanu. Pentru a-şi susţine ideea. ceea ce necesită o completare a definiţiilor sale cu sensurile pe care acest termen le-a dobândit în literatura de specialitate. al stilisticii sau al gramaticii. care în opinia cercetătorului. sub semnul întrebării. Mai mult decât concludent. calchiate sau formate în cadrul limbii române. lingvistul român va cita câteva exemple folosite cu precădere în presă: agenţie de presă. Cu aplicaţii la limba română. Făcând referire la stilul publicistic. Th. p. Hristea precizează faptul că frazeologia utilizată de presă (uneori destul de controversată – după cum se ştie. alteori. timis special. Existenţa acestui stil funcţional al limbii a fost supus criticii. câmp vizual. pact de neagresiune. a unui număr impresionant de unităţi frazeologice. Utilizând aceste definiţii în analiza semică şi pentru a asigura o obiectivitate sporită în analiza componenţială. dar şi prin apariţia. şi studiul frazeologismelor. iar. termenului frazeologie i se atribuie două 233 . Hristea va face referire la un singur exemplu şi anume la substantivul ţesut. Printre multiplele preocupări ale semanticii lexicale regăsim. constituie adevărata comoară a unei limbi. ci reprezintă ansamblul de celule vegetale sau animale având aceeaşi structură şi aceleaşi funcţii în organism. studiu surprins de numeroşi cercetători în lucrările elaborate. Cercetări asemănătoare se întâlnesc şi la Iorgu Iordan în studiul Stilistica limbii române. care explică în ce măsură “potenţialul expresiv” al limbii române depinde de numeroasele elemente de ordin frazeologic. se poate spune că. Frazeologia devine importantă pentru rezolvarea corectă şi exactă a unor etimologii. revista presei etc. însăşi existenţa acestui stil a fost pusă. chiar dacă momentul de început al presei româneşti datează încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea. expresia culturii şi a civilizaţiei. Densușianu” Călan Semantica lexicală a reprezentat un domeniu important de cercetare lingvistică. dar există şi frazeologisme preluate din limbajul politico-ideologic. uneori.). în ultimele două secole. care intră în componenţa multor unităţi frazeologice parţial calchiate în limba română. în această privinţă. 18) Se poate afirma faptul că limba română conţine numeroase frazeologisme şi este în acelaşi timp o limbă cu mari resurse de expresivitate. după cum afirmă şi Theodor Hristea. câmp semantic etc.). Modele de structurare semantică. Tocmai de aceea nu putem ignora faptul că studiul frazeologiei îşi găseşte un anumit loc în cadrul semanticii. care. Relatinizarea s-a realizat atât prin împrumuturi neologice. O parte dintre aceste unuităţi frazeologice au o utilizare mai largă în varianta radiofonică sau în televiziune (de exemplu: buletin de ştiri. un număr mare de cuvinte vechi au dobândit sensuri noi şi totodată au avut o frecvenţă mult mai mare de utilizare. acest substantiv nu se rezumă doar la acţiunea de a ţese sau ţesătură. alături de vocabular. Sensul neologic al cuvântului menţionat anterior se explică prin fr. tissu.

la fel se remarcă existenţa unităţilor frazeologice. Vorbărie fără conţinut. cu sens unitar. 234 . Având statutul de frazeologisme. Acestor sensuri li se adaugă. ci şi frecvenţa incomparabil mai ridicată decât a simplelor asociaţii lexicale cu caracter liber sau accidental. DLRLM etc. Introducere în studiul frazeologiei. DLRLM. tocmai pentru că s-a realizat o mai bună sudură între elementele lor componente (artist talentat – artist plastic). DEX etc. În ultima perioadă. definite şi explicate în dicţionarele mai recent alcătuite (DLRLC. lexicale. IX. IX. Celelalte dicţionare propun variante asemănătoare cu cele existente în DEX. E important de precizat faptul că unităţile frazeologice dintr-o limbă dată au în comun combinaţiile stabile alcătuite din două sau mai multe cuvinte. ceea ce înseamnă că ele denumesc un singur obiect. Datorită acestei definiţii se poate observa faptul că frazeologia nu poate fi subordonată sintaxei. vorbe goale şi umflate. majoritatea cercetătorilor numesc altfel aceste îmbinări lexicale. ci iau naştere prin metaforă sau printr-o utilizare frecventă şi îndelungată a unor îmbinări libere de cuvinte.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Importan a frazeologiei în cadrul semanticii lexicale sensuri: 1. iar pe de altă parte. morfologice sau sintactice. se poate admite legitimitatea unei discipline lingvistice parţial independente. care sunt grupate de către Th.) Există cazuri în care unităţile frazeologice nu se formează prin calchierea modelelor străine sau prin împrumut. altfel spus. Termenul de unitate frazeologică a fost utilizat pentru prima dată de către stilisticianul elveţian Charles Bally în lucrarea Précis de stylistique. care are un obiect propriu de investigaţie. şi anume unităţi frazeologice sau. Unii cercetători includ frazeologia în lexicologie. acestea sunt înregistrate. C-tin Dominte). şi anume ansamblul sau totalitatea unitătilor frazeologice dintr-o limbă dată (vezi cap. care se găsesc deja în limbă şi sunt percepute ca unităţi distincte. iar alţii o încadrează în sintaxă. din studiul Introducere în teoria lingvistică. ceea ce caracterizează aşa-zisele frazeologisme este nu numai unitatea lor semantică. care studiază îmbinările cuvintelor la nivelul frazei sau al propoziţiei. Introducere în studiul frazeologiei. C-tin Dominte). Hristea într-un alt compariment decât cel al vocabularului sau al sintaxei. (vezi cap. cel de disciplină lingvistică. 2. Astfel. o singură însuşire sau o singură acţiune. S-a demonstrat adeseori că obiectul de studiu al frazeologiei îl constituie îmbinările constante de cuvinte sau grupurile sintactice stabile (cum sunt numite în FCLR I). pe de o parte. pălăvrăgeală (DEX). dicţionarele mai noi (DLRLC. din studiul Introducere în teoria lingvistică. deoarece aşa cum există în limbă unităţi fonetice. Fel propriu unei limbi sau unui scriitor de a construi frazele. după care a fost preluat de alţi lingvişti care l-au redus la noţiunea de frazeologie.) oferă o altă definiţie a frazeologiei. Îmbinările libere de cuvinte pe care le creează orice vorbitor în timpul vorbirii se deosebesc de cele frazeologice. frazeologisme. ce are ca obiect de cercetare unităţile frazeologice. care ascunde sărăcia de idei.

ele îndeamnă la acţiune. Ei sunt la vârsta când pot acumula multe informaţii. printre care şi motivaţia. unde se învaţă şi se realizează comunicarea pentru toate nivelurile şi pentru orice context social ori tematic. gestica. debitul. a dezvăţa de obişnuinţele nocive. creativitatea. privirea. demonstrate în comunicare. afectivitate. atenţia.etichetarea” rapidă a celor două părţi implicate: elev bun sau rău. dacă interesează pe cineva ce spunem şi asta pentru că noi suntem angajaţi pentru a aduce un serviciu. sociale. 2 Uricani Motivaţia titlului Şcoala în domeniul comunicării – acum. pe gradul de maturitate a judecăţilor şi pe maturitatea psihologică. o boală a limbajului este acelaşi lucru cu o boală a gândirii. Limbajul este activitatea de comunicare a gândirii prin semne ce au valoare pentru fiecare. Efectul vorbelor trece. ca o instituţie unde se comunică prin toate mijloacele. Scopul comunicării în şcoală nu se rezumă la reuşita şcolară. Cuvintele trezesc sentimente umane. se rezumă să instruiască. pauzele). a te lupta cu ceea ce este de prisos. Limbajul este o activitate ce se învaţă în timp. pronunţia. nu doar a memoriei. intensitatea vocii. ne facem cunoscuţi prin limbaj.paraverbalului (tonul vocii. Limbajul nu este doar vorbirea. spirituale. Valorizarea dialogului şi participării în cadrul activităţii educative A educa înseamnă a adăuga noi date la latura intimă a copilului. dacă am fost auziţi. Intervenţa reală a învăţătorului şi iniţiativa elevului trebuie să se armonizeze. Învăţătorul educator nu poate decât să pună un accent pe calitatea intervenţiilor. Personalitatea este o sinteză armonioasă a tuturor fenomenelor psihice. Limbajul şi gândirea sunt inseparabile. educabilă. Limbajul educaţional presupune legături între cei doi actori – dascăl şi elev. Scopul urmărit prin limbajul educativ este dezvoltarea personalităţii elevului.. Astfel deducem importanţa în comunicarea educaţională a: . O caracteristică a limbajului educaţional este . Aşadar . afectivitatea. sau chiar paraverbal. A dialoga înseamnă să admitem că interlocutorii pot să înveţe unii de la alţii.bârfe”. starea de bucurie sau nervozitate). Vom înţelege şcoala. Succesul elevului în comunicare se poate evidenţia în strategiile educaţionale ce poartă amprenta stilului învăţătorului.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Limbajul educa ional Popescu Tatiana Școala Generală nr. deci vor să afle multe lucruri şi să comunice. sau în cel mai bun caz a intelectului. 235 . morale. deci accentul se pune pe libertatea individului asumată printr-o convingere. voinţa. Educaţia nu este un dresaj. ci pentru a schimba ceva în comportamentul elevului. În comunicarea educaţională.lăsaţi copiii să vorbească”. voce. Trebuie să urmărim mereu dacă suntem înţeleşi. . învăţătorul ajutând elevul să-şi găsească drumul propriu. formarea conceptelor fiind un fenomen laborios.nonverbalului (mimica. motivaţiile de renunţare la neutralitate.. iar elevii vor fi mai receptivi sau nu. comunicarea se poate face verbal sau nonverbal. a tactului său pedagogic. imaginaţia. aşadar. Învăţătorul îi declanşează cu pricepere şi abilitate. Dar ne exprimăm. deprinderile. Reţinem 90% din ceea ce spunem şi facem în acelaşi timp. să ne apropiem de elevi prin respect şi simpatie şi nu prin mici . ci urmăreşte reuşita umană. Comunicăm nu doar pentru a informa. nu educă. ale trecerii de la starea de absenţă la cea de prezenţă în viaţa grupului. Deci. Randamentul limbajului educativ creşte dacă aprobarea sau dezaprobarea noastră este explicată elevului: să motivăm calificativul. Elevul nu este un receptor pasiv ci o personalitate conştientă. în toate condiţiile şi în toate momentele vieţii. distanţa. Vorbirea trebuie să ofere bucuria de a trăi prin împliniri estetice. În ceea ce spunem este bine să folosim mai multe canale pentru a fi mai bine receptaţi şi să se reţină mai multe informaţii. actul pedagocic este unul corectiv. Aproape degeaba îi stârnim cu un subiect foarte interesant dacă ei nu reuşesc să-şi spună părerea.. Randamentul comunicării este mai ridicat dacă înainte de a transmite ceva învăţătorul anunţă importanţa celor transmise prin gesturi. Constantin Noica spunea că o şcoală adevărată este cea în care învaţă şi elevul şi profesorul. Este bine ca elevii să fie destinşi nu înfricoşaţi şi stresaţi înainte de începerea lecţiei. învăţător blând sau sever.

La o lecţie plictisitoare un elev care îşi pierde atenţia şi cască. Ei nu au curajul să pună întrebări pentru că nici măcar nu li s-a deschis o asemenea perspectivă. Ne întrebăm uneori de ce directorul ne critică la cea mai mică greşeală. ai făcut o faptă grozavă!” poate aprecia învăţătorul activitatea elevului său. să repete performanţa. copiii de vârstă şcolară mică vor da măsura întregii lor personalităţi. Un alt feedback ar fi cel . alteori o reacţie nonverbală – doar un zâmbet – poate să facă minuni. zilnic este firesc şi astfel pare normal să pedepsim dar nu şi să încurajăm. iar succesul trebuie remarcat în egală proporţie.. deoarece el ştie că aceste cerinţe îl frustrează pe copil. deoarece bănuieşte 236 . şi îi vor mări inevitabil tendinţa ascunsă spre agresivitate. Pentru ca relaţia de comunicare cu elevul să se îmbunătăţească e nevoie de feedback-uri nonevaluative. b.stau cuminţi” pentru că nu înţeleg ce spunem şi pentru că le este frică..Ai greşit” va spune învăţătorul elevului său. Nu îi apreciem numai pe elevii care se supun rapid ci şi pe dizidenţi pentru gândirea lor critică. suntem atenţi la modul în care ştim să reacţionăm la ceea ce are celălalt să ne comunice. de dificultăţi de adaptare la disciplina şcolară. ceea ce noi gândim.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Limbajul educa ional Să nu ne deranjeze întrebările suplimentare ale elevilor şi intervenţiile lor neprevăzute. Relaţiile conflictuale în familie. dobândind cunoştinţe. este mai bine să-i corectăm noi decât să rămână cu o eroare în minte. Comportamentul violent este declanşat de toleranţa scăzută la frustare. Vom acţiona pozitiv sau negativ faţă de comunicarea elevului. c.Bravo. El nu va trimite imediat un avertisment nici părinţilor. Chiar dacă doreşti să nu comunici cu o altă persoană şi pentru asta îi întorci spatele şi pleci. de înţelegere şi de bunătate. de fapt tocmai i-ai comunicat că nu vrei să comunici cu ea. priceperi. Violenţa – consecinţă a lipsei de comunicare Rezultatele unui studiu realizat de Institutul de Ştiinţe al Educaţiei şi UNICEF arată că principala cauză a violenţei în şcoală o constituie problemele de comunicare şi insuficienta pregătire psihopedagogică a dascălilor. informare. Elementele unui limbaj educaţional eficient Importanţa comunicării în viaţa noastră trebuie conştientizată. familiile dezorganizate sau monoparentale şi statutul socio-economic scăzut al familiei sunt cauzele familiale dominante ale conduitei violente ale elevilor.. Educatorul priceput. Trebuie să acceptăm faptul că uneori elevii . cea care va încuraja pe mai departe comunicarea şi ne va ajuta să construim o relaţie de comunicare.. în situaţiile în care ambii parinţi lucrează în străinătate. Există mentalitatea că eşecul trebuie sancţionat imediat iar succesul normal. Relaţiile afective pozitive stimulează învăţarea. de căldură. trebuie să-i educăm să întrebe şi noi să ascultăm ce au de zis. dar este destul de zgârcit cu laudele. deprinderi şi atitudini. O bună educaţie cere ca educatorul să inspire elevului stima şi respectul. ceea ce noi facem. curaj. directă: . preocupat de problemele elevilor săi nu încearcă să reprime agresivitatea unuia sau altuia dintre elevii săi prin metode dure. O reacţie negativă poate să fie evidentă. interesul redus al părinţilor pentru copii. a. Limbajul educaţional influenţează moralul clasei şi natura relaţiilor întreţinute cu clasa. autoritare. Unul din acestea ar fi ca înainte de a da un răspuns faţă de o situaţie dată să aflăm toate datele problemei. trebuie să acţionăm într-un mod echilibrat: insuccesul să fie sancţionat. Mulţi dintre noi uităm forţa motivatoare a feedback-ului pozitiv. O reacţie pozitivă înseamnă să-i arătăm celuilalt că face bine ceea ce face şi că este de dorit să continue aşa. este o cauză recentă a violenţei. În egală măsură cu arta de a transmite ceva sa află arta de a oferi răspunsul potrivit. Chiar dacă greşesc. . de imaginea de sine negativă. Nu poţi să nu comunici. de încredere şi respect. Comunicând îl înţelegem mai bine pe celălalt şi ne putem înţelege mai bine pe noi înşine.suportiv” adică să ne închipuim că am fi în locul elevului şi să aflăm ce caută el la noi – pe cineva care să-l înţeleagă. Lipsa de supraveghere a copiilor. Deci. supus unei judecăţi de valoare. De aceea căutăm cele mai bune modalităţi prin care ceilalţi să conştientizeze ceea ce noi dorim. Înconjuraţi mereu de o ambianţă de dragoste. Mult mai rar însă. care nu se pot realiza prin nimicirea imaginii de sine. Dacă vrem ca educaţia să fie eficientă. Doar astfel se ajunge la receptare activă şi acceptare critică a mesajului educativ. Se ştie că o atitudine indiferentă va scădea continuu performanţele pe când lauda şi încurajarea menţin şi cresc performanţele. îi arată învăţătorului faptul că n-a fost captivat de prestaţia acestuia.

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 că dincolo de atitudinea agresivă a copilului. care le insuflă sentimente morale. ne ajută să conştientizăm că orice comportament este comunicare. Limbajul educa ional ”Când profesorii vor fi mai aproape de elevi. posturii învăţătorului. Acum este important de ştiut ce să faci când nimic nu poţi face sau. ce spui când nu poţi spune nimic. Mihaela Roman Secretele comunicării eficiente. prin exemplul educatorilor înşişi. Primii educatori spuneau: oamenii de la oameni învaţă. Sunt cunoscute semnificaţiile mimicii. Carmen Baciu Psihopedagogie. când vor dispărea şi violenţa verbală şi gestul brutal. Prezenţa învăţătorului – educator între elevi este una semnificativă. atunci se va stabili un climat cu adevărat propriu educaţiei omului. care îi ascultă cu bunăvoinţă. de a se adresa inimii. Cu ocazia vizitei în familie. de aici vom concluziona că educatorul nu încetează. Ioan Ovidiu Pânişoară Dimensiuni psihopedagogice ale limbajului educaţional. de prezenţa lui ca generator de educaţie va înlătura principalii vinovaţi de starea comunicării. elevul practică faţă de educatorul său acele atitudini pe care şi le-a format faţă de mama sa sau faţă de tatăl său. de profunzimea şi provocarea întrebării. gestului. a cărui atmosferă democratică nu duce la noi conflicte generatoare de agresivitate. d. de forţa tăcerii. care glumeşte cu ei. a cinstei şi a politeţii. Şcoala prin dascălii ei. iar în clasă să se străduiască să creeze un climat lipsit de tensiune. altfel zis. mai ales faţă de educator. a şedinţelor cu părinţii. când se va renunţa la pedeapsă şi se va face apel la simţul demnităţii şi al raţiunii. Secretul bucuriei educaţiei este dat de darul e a convinge. dacălul să încerce cu tact – în locul avertismentului şi a altor forme de pedepse – să dizolve contradicţiile manifeste sau latente dintre părinţi şi copil. arată sau vrea. nu poate înceta să fie educator. Laurenţiu Şoitu Elevii sunt violenţi fiindcă nu ştiu să comunice. Toate reluate. Theodosiu Bibliografie Pedagogia comunicării. tonului.” D. care caută să ajute. Cucoş Constantin 237 . b. spune că vin momente când răspunsul nu trebuie arătat oricui şi oricând. este dascălul a cărui autoritate rezistă în timp. c. Dacă dascălul va ţine seama de ştiinţa şi arta vorbirii. Asemenea dascăli îşi fac simţită influenţa în întreaga viaţă ulterioară a copilului. când se va învedera nobleţea muncii. se ascunde tocmai conflictul cu părintele şi întrucât părintele şi educatorul îndeplinesc roluri similare în viaţa copilului. Învăţătorul este şi arată mai mult decât rosteşte. nu numai minţii. în complementaritatea lor. Concluzii a. Dacălul care se apropie de copil cu iubire şi cu simţul dreptăţii.

Condiţiile menţionate asigură. supunând atenţiei copiilor cunoştinţele ce urmează a fi asimilate.cunoştinţele devin funcţionale dacă îndeplinesc aceste două condiţii: sunt reţinute şi aplicate într-o diversitate situaţională implicită şi explicită. extinzându-se astfel câmpul disciplinei care o conţine i. de receptivitate la ideile şi experienţele noi. f. Tema (în cazul elevilor) este dată sau negociată cu aceştia pentru a stabiliza şi utiliza conţinutul procesului de predare-învăţare. Spargerea gheţii . cadrul didactic având un rol suportiv în a regla eforturile de căutare. faptul însuşi sunt posibile!” Pestalozzi Lecţia eficientă presupune tehnică şi artă educaţională şi este componentă a "stilului de predare" propriu fiecărui educator. 238 . 1. determină modul de desfăşurare al actului educaţional c. independenţă în gândire şi acţiunea didactică. Intensificarea retenţiei şi a transferului de cunoştinţe . Asigurarea feedback-ului . educatul răspunde participativ la instructajul cadrului didactic care. Enunţarea temei si a obiectivelor urmărite. în aşa fel încât ceea ce se învaţă să fie logic adaptat la ceea ce a fost deja învăţat. în cadrul cărora. încheierea activităţii (formularea temei de lucru pentru acasă ). Un stil didactic modern şi actual este cel creativ. Lecţia modernă Etapele lecţiei moderne a. cadrul didactic prezintă materia nouă ca suport al învăţării prin strategia pentru care a optat. Obiectivele educaţionale sunt expresia. Prin feedback-urile constatate la sfârşitul lecţiei se face o evaluare bazată pe măsurarea riguroasă a rezultatelor obţinute de copii. fiind în acelaşi timp criterii de evaluare continuă sau ulterioară lecţiei. capacitatea de a-şi asuma riscuri şi dorinţa de a încerca noi practici. constituită dintr-o împletire continuă de acţiuni de predareînvăţare. Captarea şi orientarea atenţiei: prin care se asigură starea interioară pregătitoare a educaţilor înaintea derulării efective a procesului de predare-învăţare. (în versiunea lui Jean Piaget) este necesară modificării şi reechilibrării structurilor cognitive. Procesul instructiv-educativ reprezintă o activitate complexă. Dirijarea învăţării: presupune angajarea activă teoretică şi/sau practică a copiilor în sarcini de învăţare. să se ridice şi să se înşele. d. memorizare şi transfer ale educaţilor. Lecţia clasică Etapele lecţiei clasice: a. Verificarea şi evaluarea rezultatelor. să descopere. exprimare. e. argumentare. cât şi a rezultatelor ce urmează a fi demonstrate ca achiziţii din partea copilului.perfecţionarea învăţării depinde de nivelul de înregistrare al informaţiilor pe care cadrul didactic îl monitorizează la educaţi continuu. b. să cadă. dar este în mod raţional o verigă prin care se face acordul cu ceea ce urmează a fi de învăţat. descoperire. prin sarcini de învăţare. Prezentarea conţinutului în funcţie de obiectivele operaţionale şi de conţinutul disciplinei. g. Nu folosiţi cuvinte când acţiunea. h. Reactualizarea cunoştinţelor anterioare se poate constitui într-o formă de evaluare sau autoevaluare a educaţilor. soluţionare. 2.bilanţul fiind necesar pentru autoreglarea procesului instructiv-educativ. circulaţia şi adaptarea inteligentă a informaţiei şi nu stagnarea şi uitarea ei. noi procedee . să vadă.acest moment precede începutul lecţiei şi este o ocazie dirijată sumar de cadrul didactic care presupune jocuri de cunoaştere şi autocunoaştere. Reactualizarea structurilor de cunoştinţe învăţate anterior: asigurarea continuităţii in asimilarea cunoştinţelor. Este activată psihologic motivaţional atenţia externă/internă a copiilor indispensabilă înţelegerii şi realizării actului educaţional. de îndrăzneală. Feedback-ul sau conexiunea inversă are o dublă funcţie în autoevaluare: cadrul didactic îşi autoevaluează activitatea dar şi evaluează gradul de înţelegere la care ajung copiii. Prin obiectivele lecţiei. importantă nefiind în mod special cantitatea de cunoştinţe asimilate cât mai ales operativitatea acestora. Cadrul didactic asigură climatul afectiv necesar pentru această etapă. Aprecieri. metodologia didactică ocupă o poziţie importantă.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Popescu Mihaela Școala Generală cu clasele I-IV Bârcea Mare Clasic și modern în procesul instructiv-educativ “Lăsaţi copilul să audă. cadrele didactice au nevoie de mai multă flexibilitate în comportamentul lor didactic. atât a conţinutului ce face obiectul învăţării. de fapt.

Pedagogia situaţiilor educative. Timişoara Învăţământul primar (2005). Astfel transmiterea materialului nou de studiu se interrelaţionează cu investigarea sa activă. însă. Metodele active sunt modalităţi de acţiune educativă centrate pe elev şi. R. independente sau interdependente. indiferent dacă acestea se realizează tradiţional. e. pe operaţiile mintale şi practice pe care le realizează acesta. Reflecţia reprezintă etapa în care educaţii utilizează practic ceea ce au învăţat..Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 b. Concluzii Lecţia modernă nu poate exista dacă nu se bazează pe strategii moderne de influenţare care urmăresc să dezvolte copiilor capacitatea de a pune întrebări şi de a construi răspunsuri. fizic şi afectiv şi a transformării lui într-un co-participant implicat profund în propria instruire şi formare. c. Demersul lecţiei se bazează pe un scenariu proiectat de cadrul didactic în prealabil care lasă. Editura de Vest.reprezintă segmentul de lecţie în care educaţii integrează ideile noi în propriile scheme cognitive structurate anterior pentru a le da sens. Realizarea sensului . ci ca un ansamblu de procedee. formarea de opinii. pe activitatea de învăţare a acestuia. Ele vizează şi asigură antrenarea şi activizarea structurilor cognitive. Bibliografie Dumitru. Iaşi Iucu. aplicarea unor concepte sau algoritmi de calcul în proiecte sau lucrări. (2000). (2004). Iaşi Clasic și modern în procesul instructiveducativ 239 . Managementul şi gestiunea clasei de elevi. în funcţie de o serie de factori.B. Metode de învăţământ. Iaşi Viorel. prin activităţi şi sarcini de lucru individuale şi/sau cooperative. Editura Polirom. nr. Editura Polirom. Evocarea reprezintă activizarea copiilor pe segmentul de lecţie alocat reamintirii diverselor cunoştinţe despre un subiect de cunoaştere. au în vedere calitatea actului didactic care se desfăşoară implicit după o formulă cvasistandardizată care are un început. un cuprins şi un sfârşit. într-un grup de activităţi. dezvoltarea gândirii critice şi creativităţii. Ion Al. 1-2 Cerghit. în contexte diferite. posibilitatea de adaptare creativă a proiectului didactic în funcţie de situaţia cerută de aplicarea lui. Finalul lecţiei numit extindere. într-un constructor al propriei cunoaşteri. (2000). I. care se structurează. cultivarea unor deprinderi. d. la latitudinea factorului de imprevizibilitate. priceperi şi calităţi intelectuale. Secvenţele lecţiei. Editura Miniped. Practica şcolară atestă că nici o metodă nu poate fi utilizată ca o reţetă şi izolat. Editura Polirom. ( 2000). operatorii şi afective ale elevului în direcţia utilizării potenţialului său psihic. Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă . acţiuni şi operaţii. oferă oportunitatea educaţilor de a dezvolta într-o (alta) direcţie dezirabilă şi independentă aplicaţiile propuse de lecţie. I. mentalităţi sau comportamente dezirabile. şi pentru stabilirea şi formularea de scopuri de învăţare.. revista dedicată cadrelor didactice. mai exact. modern sau combinat.

Relaţiile armonioase cu membrii familiei şi cei din jur. de ceea ce ne-am dori să fim sau ceea ce am putea deveni. stima de sine e un slab predictor al performanţei şcolare. .raportarea persoanei la anumite grupuri sociale precum familia şi cercul de prieteni apropiaţi sau grupul de muncă. Chiar dacă intenţia este bună. Această apreciere poate declanşa sentimente pozitive sau negative. prea înalte sau prea scunde. orientându-se către parteneri la fel de superficiali.Eul. Imaginea de sine se referă la perspectiva individuală asupra propriei personalităţi. un barometru al stării noastre de bine. . Totuşi. insuficient de inteligente etc. Vorbim în acest caz de ludici. . comportamentele de evitare. se simt mai competenţi şi în consecinţă au rezultate şcolare mai bune. Imaginea de sine nu corespunde întotdeauna cu imaginea pe care cei din jur şi-o formează despre noi.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Praporgescu Sergiu Școala Generală ”A. Eul reprezintă imaginea pe care noi o considerăm definitorie pentru personalitatea noastră. în viziunea propriei persoane care îşi realizează autoportretul din punctul de vedere al personalităţii în ansamblu. ceea ce conduce la consumul de ţigări. rezistenţele la schimbare sunt principalii indici pentru o imagine de sine negativă.măsura în care conduita şi motivaţia influenţează crearea imaginii de sine. Aprecierea e dependentă de tipul de personalitate şi are consecinţe importante în privinţa integrării sociale.elementele pe baza cărora se realizează percepţia celorlalţi. cognitive. necorelând puternic cu performanţa profesională. de aceea este important să ne percepem cât mai corect. Imaginea de sine ne influenţează comportamentele. Se presupune că elevii cu stimă de sine ridicată sunt mai perseverenţi la şcoală. performanţele şcolare. eul ideal şi eul viitor. Scăderea motivaţiei şcolare duce la scăderea stimei de sine. dar nu observă acest lucru.de aceea încearcă să o menţină şi să o ridice. Ei recunosc intutitiv importanţa stimei de sine în ceea ce priveşte eficienşa şi sănătatea lor mintală . Oamenii tind să se compare cu cei asemănători lor din punct de vedere al imaginii. să dezvoltăm convingeri realiste despre noi înşine. în timp ce absenţa motivaţiei sau o motivaţie scăzută. aceasta neavând consecinţe pozitive nici mai târziu. . Imaginea de sine este expresia concretizată a modului în care se vede o persoană sau se reprezintă pe sine. putem distinge mai multe ipostaze ale eului nostru: eul actual. în care se implică adolescenţii. Adolescenţii cu stimă de sine scazută pot avea un aspect fizic plăcut. Se pare că pentru stima de sine e mai important cum te crezi decât cum eşti în realitate. alcool sau droguri. Cei cu o stimă de sine ridicată sunt grozavi în ochii lor. fiind pesimişti şi negativişti în privinţa fiecărui lucru. emoţionale. Formarea imaginii de sine consta în primul rând într-o construcţie subiectivă si implică trei aspecte: . În funcţie de percepţia noastră la un moment dat al dezvoltării noastre. inclusiv cele amorcase. conştientizarea faptului că acesta realizează asupra noastră judecata ce are la bază modul în care persoana noastră e percepută. sociale şi spirituale care conturează şi întăresc dimensiunile eului nostru.Celălalt. preferând nonimplicarea şi neasumarea responsabilităţilor. Experienţe sexuale negative sau chiar sarcini nedorite apar la cei cu stima de sine scazută. Există persoane care. Percepţia de sine nu reprezintă adevărul despre noi.importanţa părerii celorlalţi în construcţia acesteia. asumarea unor responsabilităţi în acord cu resursele proprii indică o imagine de sine pozitivă. deşi au o înfăţişare fizică plăcută.pe baza teoriei cu privire la comparările sociale.Reflecţia eului asupra imaginii de sine din perspectiva corespondenţei sau necorespondenţei între aceasta şi judecata celuilalt. 9 Hunedoara Imaginea de sine Imaginea de sine este definită de modul în care ne percepem propriile noastre caracteristici fizice. Imaginea de sine este influenţată pozitiv sau negativ şi de relaţiile sociale. Imaginea de sine se formează pe baza unor anumiţi factori: . ci este doar o "hartă" pentru propriul "teritoriu". însă nu numai aceştia sunt predispusi să se implice în activităţi sexuale precoce sau în mai multe relaţii sexuale ci chiar şi cei cu stima de sine 240 . dar nu neapărat şi în ochii celorlalţi. persoane care optează pentru relaţii multiple. religios sau grupul organizaţiei politice. agresivitatea defensivă. Aceste grupuri exercită influenţe diferite asupra imaginii de sine. Mureșanu” Deva Praporgescu Mioara Școala Generală nr. se percep ca fiind fie prea slabe sau prea grase. nu întotdeauna implementarea ideii are rezultate la fel de bune. Ca o consecinţă a construcţiei propriei imagini de sine se formează şi aprecierea asupra acesteia: pozitivă sau negativă. . În formarea imaginii de sine se parcurg mai multe etape: .

Însă. Manual de psihologie socială. Imaginea de sine negativă creşte riscurile pentru tulburările alimentare precum bulimia sau anorexia. creşterea stimei de sine nu ar rezolva problema viciilor. un altul mai puţin cinstit atribuie onestităţii un loc minor. Imaginea pe care o promovează grupul şi ponderea ei. Radu). Editura Polirom. (I. Editura Exe. încât preluarea versiunii sociale este rezultatul unor aproximări succesive. Radu). depinde de stadiul de dezvoltare a tânarului. fiind în permanentă confruntare cu opinia grupului. Consumul de alcool sau de droguri este întâlnit în ambele categorii de adolescenţi. Psihologie generală şi psihologie socială. aprecierea grupului cunoscută de subiect şi imaginea de sine. Cele două reprezentări sunt genetic strâns legate (I. Sinele şi cunoaşterea lui (Teme actuale de psihosociologie). distracţie sau uitarea problemelor. Iaşi. În consecinţă. o fată frumoasă subapreciază această calitate pentru că o posedă.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 pozitivă. un elev slab la învăţătură declară reuşita şcolară o nonvaloare. motivele fiind diverse: curiozitate. 2003 241 .1973 Petru Ilut. reprezentarea de sine este mai labilă şi mai fragmentară. Radu). Curs de Psihologie Socială. Astfel. adică opinia. la adolescenţi. 1994 Adrian Neculau (coordonator). Editura Didactică şi Pedagogică. Astfel. Se poate face distincţie între imaginea socială de sine. Liviu Matei . un copil inteligent aşează această însuşire pe la mijlocul scării întrucât o are etc. 2001 Ioan Radu. un copil plapând pune în prim-plan vigoarea fizică. Imaginea de sine Bibliografie Andrei Cosmovici. Persoanele cu stima de sine pozitivă sunt mai fericite şi mai puţin depresive. Luminiţa Iacob. Iaşi. Adolescenţii care sunt cruzi în relaţiile cu ceilalţi din anturaj sunt mai puţin anxioşi şi mai siguri pe ei decât ceilalţi adolescenţi. Editura Polirom. În al doilea rând trebuie acordată atenţie acţiunii mecanismelor de proiecţie şi de apărare a eului. Deci imaginea de sine nu este un simplu ecou al aprecierii celorlalţi. Bucureşti. fiind întotdeauna filtrată prin prisma autopercepţiei (I. distincţia dintre faptul autentic şi simplul conformism. Cei cu stima de sine crescută sunt perseverenţi în cazul eşecurilor şi uneori se comportă mai bine în situaţiile sociale. Iaşi.Psihologia socială . agresiunilor sau problemelor sexuale în rândul adolescenţilor însă în mod categoric ar face oamenii mai fericiţi. adică modul în care se vede subiectul pe el însuşi. Petru Ilut. Se reţin următoarele aspecte: în primul rând. 1998 Ana Tucicov Bogdan. are loc un proces continuu de decantare şi formare. Editura Polirom. Şcolarul mai mare înţelege faptul că ceilalţi îl privesc în chipuri diferite.

selectare şi analiză) a modelelor şi a produselor activităţii instructiv-educative a elevului şi a materialelor informative din surse externe (colegi de clasă. centre de testare. autoanaliza şi autoevaluarea lor. progresul evident al cunoştinţelor şi al capacităţilor elevului. întrebări. lucru asupra greşelilor comise. lucrări grafice. ce se întâmplă cu soarele? . părinţi. variante de lucrări. curiozităţi. rezolvări de probleme din manual. care probează nu numai rezultatele instruirii. primăvara s-a instalat şi la noi în clasă. cuvinte necunoscute. Prin acest portofoliu elevii au incercat să descopere anumite curiozităţi. copii ale textelor şi ale file-urilor din saiturile internetului. Tot la această disciplină elevii au realizat compuneri despre acest anotimp unde s-au folosit mai multe cuvinte şi expresii frumoase. Bineînţeles . elevii au decupat din cărţile mai vechi sau din reviste diferite plante. I-VIII Păuliș Șoimuș Primăvara . ce fac păsările călătoare?. vieţuitoare. casete audio. în portofoliu pot fi incluse următoarele “produse” ale activităţii instructivcognitive: lucrări ale elevului efectuate în clasă şi acasă. în formarea abilităţilor de rezolvare a problemelor. şi mai ales am întâlnit-o la fiecare disciplină pe care noi am studiat-o pe parcursul anului şcolar. materiale ilustrative la temă. elevii nu numai că au descoperit schimbările care se petrec în livadă. în comparaţie cu cele anterioare.La această disciplină elevii au rezolvat o serie de exerciţii şi probleme. Tot în cadrul orelor de educaţie civică elevii au căutat o serie de proverbe despre muncă şi hărnicie pe care şi le-au trecut în portotfoliu personal. cu mesajul elevului la o lecţie (conferinţă şcolară. an şcolar). în grădini şi pe ogoare în anotimpul primăvara ci chiar ei au fost cei care au învăţat cum se plantează pomişorii şi ce trebuie să facă pentru ca aceştia să rodească cât mai bine. lucrări la discipline înrudite şi situaţii practice în care elevul a utilizat cunoştinţele şi capacităţile sale la obiect. evaluarea multilaterală calitativă şi cantitativă. profesori. Această activitatepe desfăşurată în natură am realizat-o şi cu ocazia zilei Pământului (22 aprilie). Aici elevii au încercat să dea exemple de substantive reprezentând flori de primăvară iar la acestea le-au găsit însuşirile corespunzătoare. flori si alte elemente specifice anotimpului primăvara pe care le-au lipit în dreptul problemelor sau exerciţiilor scrise. ale programelor de computer.antologie de lucrări ale elevului. lucruri interesante si in acelaşi timp să inveţe unii de la ceilaţi. Conţinutul portofoliului depinde şi de obiectivele concrete ale disciplinei respective. de Vasile Alecsandri. modele. seminar etc). . chestionare de autoevaluare cu descrierea aspectelor neclare la tema respectivă şi scoaterea în evidenţă a cauzelor ce au generat insuccesul. efectuate în perechi sau în procesul instruirii reciproce. la matematică obiectivele formulate constau în dezvoltarea găndirii şi a capacităţilor aplicative matematice. animale şi plante de primăvară. dar apoi prinzând curaj. rezolvări ale problemelor complicate. ceea ce presupune participarea sa nemijlocită în alegerea lucrărilor. descrierea experimentului şi a lucrărilor de laborator (realizate individual sau în grupe mici). ce vor fi notate. sau schiţe ale modelelor matematice şi ale figurilor confecţionate de elev sau de o grupă de elevi la tema dată. proiecte matematice aplicative (individuale şi de grup). articole decupate din reviste şi cărţi. La disciplina educaţie civică – educaţia prin muncă. Tot în cadrul acestor ore elevii au aflat mai multe curiozităţi din lumea plantelor şi a vieţuitoarelor şi au completat o serie de rebusuri specifice acestui anotimp. fotografii. .forma de evaluare şi autoevaluare a rezultatelor şcolare dirijată sistematic. iar în portofoliu şi-au trecut doar problemele în care am amintit despre vieţuitoare. unde elevii au studiat despre evoluţia societăţii omeneşti din trecut şi până în 242 .Acesta este un proiect transdisciplinar . Dacă. creative la tema respectivă ( la alegere). La disciplina limba şi literatura română. video. dar şi eforturile depuse pentru realizarea lor.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Prunean Didona Școala Generală cu cls. Pe parcursul orelor de istorie. s-au realizat concursuri bazate pe ghicitori. organizaţii obşteşti etc). ce fac micile vieţuitoare?. că în portofoliu ca să-i dăm o notă de culoare. elevii au studiat mai multe texte despre anotimpul primăvara . la început timidă. Şi în cadrul orelor de comunicare am amintit de anotimpul primăvara cînd am învăţat despre substantiv şi adjectiv. probleme alcătuite de elev la tema vizată. iar dintre toate acestea ne-am oprit asupra poeziei „Primăvara” . de exemplu.“expoziţia” realizărilor elevului la disciplina respectivă (sau la mai multe) într-o perioadă de instruire ( semestru. efectuate de sinestătător suplimentar şi la programa de studii. a nivelului de instruire şi ameliorarea procesului didactic.colecţie de lucrări ale elevului. care sunt lunile de primăvară?.anotimp al renașterii și învierii (Portofoliu) Portofoliul este forma şi procesul de organizare (acumulare. necesare pentru analiza lor ulterioară. originale. cum sunt zilele?. . Sunt cunoscute şi alte accepţii ale portofoliului: . În cadrul orelor de cunoaşterea mediului elevii au descoperit schimbările care se petrec în natură în acest anotimp: ce se întâmplă cu pomii?.

circuitul apei în natură se intensifică şi apar precipitaţiile. Pe parcursul orelor de educaţie muzicală am audiat şi am cântat diferite cântece despre primăvară. creşte temperatura solului şi a aerului.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 perezent. abilităţi de aplicare şi comunicare. Primăvara anotimp al renașterii și învierii 243 . s-a trecut în portofoliu doar evenimentele petrecute în anotimpul primăvara. prezenţa unui înalt nivel de autoevaluare şi atitudine creativă faţă de disciplina dată. asamblare. care face trecerea de la aerul rece la aerul cald. mototolirea hârtiei. lipire. se măreşte ziua. poezii recitate şi în limba engleză. datorită mişcării planetei faţă de Soare. La disciplina geografie ne-am oprit asupra modificării pe care o suferă clima în anotimpul primăvara. Şi în cadrul orelor de educaţie fizică am amintit despre anotimpul primăvara în diferitele jocuri pentru consolidarea alergării „ Albinele şi rândunele” şi în jocurile pentru consolidarea deprinderii de a sări „Florile” unde elevii au avut mai multe roluri fie de flori. La abilităţi practice elevii au reuşit să realizeze diferite lucrări dedicate anotimpului primăvara. capacitatea de a rezolva probleme. Portofoliul se caracterizează prin multilateralitate în reflectarea categoriilor şi a criteriilor principale de evaluare. Şi în cadrul orelor de educaţie plastică s-a amintit de anotimpul primăvara prin lucrările realizate de elevi folosind ca element de limbaj plastic linia şi punctul.. şi chiar mai mult am pregătit şi un program de cântece şi poezii dedicat zilei de 8 martie şi anotimpului renaşterii şi învierii. lucrări realizate prin diferite tehnici de lucru: decupare. fie de vieţuitoare şi păsări specifice acestui anotimp. Conţinutul unui asemenea portofoliu demonstrează eforturi considerabile depuse şi un evident progres al elevului privind dezvoltarea gîndirii matematice. Conţinutul şi aspectul portofoliului probează originalitate şi creativitate.

Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Purdea Viorica Liceul de Muzică și Arte Plastice ”S. Aceste poziţii devin şi mai numeroase prin combinarea lor sub cele mai diferite forme şi în raport cu necesitaţile întâmpinate in practică. De asemenea am menţionat o dozare minimă a efortului care trebuie gradat pentru a preveni efectele negative ale lucrului muscular . cifoza şi spatele plat precum si câteva exerciţii specifice pentru corectarea acestor deficienţe care se pot efectua atât la orele de educaţie fizică cât şi în timpul liber la domiciliu. Exemplele pe care le-am menţionat ne dau o vagă idee despre marea varietate a poziţiilor pe care le putem utiliza in gimnastica medicală . scolioza. recomandând ca poziţiile să nu fie menţinute timp prea îndelungat şi să fie compensate cu pauze relaxatoare sau mişcări active. Todu a” Deva Educa ia prin mișcare Lucrarea conţine o trecere in revistă a deficienţelor fizice la şcolari. o descriere a deficienţelor care apar in număr mare la această categorie de vârstă. Aceste deficienţe ar fi in număr din ce în ce mai mic dacă ar exista în şcoli un kinetoterapeut care să depisteze la timp atitudinile deficiente şi să efectueze profilactic un program de recuperare. 244 . Sunt redate cele mai frecvente deficienţe: lordoza.

Concluzii În urma desfăşurării activităţilor referitoare la predarea-învăţarea elementelor de geometrie la clasa a IV a. educaţie tehnologică. „Geometria și via a”. De asemenea activităţile s-au finalizat cu lucrări practice.L. interesante. Una din concluziile formulate este aceea că ar trebui să se treacă dincolo de graniţele disciplinelor şcolare clasice. ştiinţe ale naturii. Un alt element important a fost folosirea unor jocuri. În însuşirea noţiunilor de geometrie am folosit strategii şi tehnici didactice activizante. în care obiectele realizate i-au ajutat pe elevi să înţeleagă legătura geometriei cu lumea înconjurătoare. . manualele şi totuşi constatăm că elevii nu învaţă…elevii urăsc şcoala… elevii nu ştiu să înveţe…pe elevi nu-i mai interesează conţinutul studiat de la şcoală…De ce să învăţ dacă nu îmi foloseşte la nimic? Care sunt cauzele? Cum am putea organiza activitatea în aşa fel încât lecţiile să fie plăcute. . care au sporit implicarea elevilor în activităţile desfăşurate. . atractive pentru elevi? Cum să îi învăţăm pe elevi să înveţe cu plăcere. . demersul a cuprins testarea iniţială ( predictivă ) şi cea finală ( sumativă ).au fost oferite oportunităţi de dezvoltare şi pentru alte stiluri de învăţare. dar şi pe baza elementelor componente ale portofoliului. un demers integrat sau o predare „dincolo de discipline”. de exemplu: educaţie plastică. . p. Ipotezele care au stat la baza acestui demers au fost ca utilizând predarea integrată în predarea geometriei la clasa a IV a. Luckmann. Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte un nou demers de predare-învăţare a elementelor de geometrie la clasa a IV a – un demers integrat sau o predare „dincolo de discipline”. formale şi să se formeze competenţe şi valori fundamentale pentru viaţa de zi cu zi. Realizat pe durata a opt activităţi de predare integrată a elementelor de geometrie (câte două ore pentru fiecare activitate ). I-IV Totești „Printre multiplele realităţi ale acestei lumi. Th. . Aceasta este realitatea vieţii cotidiene. S-au schimbat planurile de învăţământ. 245 .evaluarea elevilor s-a făcut nu numai pe baza probelor orale. Aceste obiecte au constituit părţile componente ale portofoliului pe care fiecare elev l-a avut la sfârşitul acestora. 31) . scrise sau practice. programele şcolare.baza integrată a cunoaşterii a condus către o mai rapidă reconfigurare a informaţiilor. eficient şi durabil? Criza prin care trec copiii din societatea contemporană a declanşat multe semne de întrebare în rândul specialiştilor în educaţie. există posibilitatea sporirii eficienţei acestor lecţii prin angajarea motivaţiei intrinseci si elevii care au studiat integrat elementele de geometrie au rezultate şcolare superioare. Poziţia sa privilegiată o îndreptăţeşte la titlul de realitate supremă”. (P. .tema cross-curriculară Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte un demers inedit de predare învăţare a elementelor de geometrie la clasa a IV a. am ajuns la următoarele concluzii care subliniază efectele pozitive ale predării integrate: . există una care poate fi privită ca realitate prin excelenţă.s-au creat conexiuni între discipline.s-a promovat colaborarea învăţător-elev şi elev-elev.elevii au fost ajutaţi să îşi aplice deprinderile. Tema cross-curriculară „Geometria şi viaţa” conţine şi activităţi prin care se subiliniază legătura geometriei cu alte obiecte de studiu.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Demersul integrat în predarea elementelor de geometrie la clasa a IV-a Purtător Carmen Școala Generală cu cls.au fost promovate valori şi atitudini pozitive la elevi.perspectivele multiple din care a fost abordată tema au condus către o bază mai integrată a cunoaşterii. geografie. Berger. 1999.

Bucureşti. 2003.ro/index. Polirom. de aceea una dintre eleve a exclamat: „Nu credeam că matematica poate fi atât de interesantă!” Bibliografie Ciolan. 1990 MEdCT. Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar.interesul şi motivaţia pentru învăţare au fost ridicate. Matematica şi creativitatea. C. Militară. Cosmovici.C. 2007 S. L.. Programe şcolare pentru învăţământul primar. M. Metode și tehnici de învă are eficientă.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Demersul integrat în predarea elementelor de geometrie la clasa a IV-a . Pedagogie. Chiriţescu. C.. Psihologie şcolară. Didactica matematicii în învăţământul primar ( Proiectul pentru învăţământul rural ). 1-2/2007..N. A. . Noţiuni de geometrie la clasele mici Coman. Iaşi. Humanitas Educaţional.. Abordare conceptuală.ro/index. Iaşi.edu. București. http://www.php/articles/c539/ MEdCT.. Revista ”Învăţământul primar” nr. 2006 Neacsu. Ghid pentru învăţarea integrată / cross. deoarece achiziţiile învăţării au reflectat lumea reală.. Revista ”Învăţământul primar” nr. 2005 Cucoş.curriculară. 2000 246 .php/articles/c538/ Roşu. Dincolo de discipline... 1-3/2006.N. E. Bucureşti.edu. Bucureşti.. Polirom. D. http://www.E. Planuri cadru pentru învăţământul primar.E. Prognosis. I.

prezent sau viitor şi la aceeaşi persoană. din nevoia descongestionării conţinuturilor. Programa şcolară a lăsat în umbră. În timp ce elevul creează un text scris. la măsurarea propriei performanţe cu obiectivitate. autenticitatea. în schimb. De aceea. astfel încât elevul să descopere primul propriile erori. Daca nu reuşeşte este ajutat de un coleg. elevii autoevaluându-se . în special în grupuri mici. arid care nu este întotdeauna pe placul cititorului sau auditoriului. Fiecare compunere are un titlu. Elevul reia ideea. Elaborarea compunerilor presupune efort creator prin care să se poată delimita originalitatea. astfel încât să redea în scris ceva. învaţătorul merge la lucrarea acestuia ş-i citeşte discret creatia. Autoevaluarea trebuie să sporească motivatia în învăţare. în special. este atenţionat asupra erorilor cu un fascicul luminos pus pe dreptunghiul cu atenţionarea corespunzatoare. caracterul personal al celui care răspunde sarcinilor. acei paşi siguri spre creaţiile literare. Respectă alineatele. Pentru a se ajunge la finalităti fericite. grile de obiective si de criterii stabilite cu un serios profesionalism. natura greşelilor creând dificultate in apreciere. calificativele au fost. o de (un cuprins) şi un sfârşit (o încheiere). datoria noastră este de a-i învaţa cum să se autoaprecieze. Învăţătorul este cel care selectează conţinuturile in concordanţă cu obiectivele. Esenţialul şi amănuntele. să se ghideze. Predarea integrată a limbii şi literaturii române.îşi pot stabili propriile metode şi programe de ameliorare sau dezvoltare. idei. cunoştinţe. sfăşurare COMPUNERE REUŞITĂ Nu te rătăci! Timpul povestirii: acelaşi în întreaga compunere: trecut. învă ătorul trebuie să-i asigure modele de lucrări care răspund standardelor de performanţă. Pe lângă mesajul care are o finalitate informativă. Fii atent cum scrii! Orice compunere are un început (o introducere). Numai citind mult vei izbuti să realizezi compuneri reuşite! Lasă imaginaţia (închipuirea) să zboare ! Vei putea scrie frumos. la clasa a II-a. în primul rând prin intermediul unei evaluări bine concepute. se accentuează tot mai mult o diferenţa vizibilă: exprimarea elevilor este din ce în ce mai săracă. În timp ce elevul alcatuieşte un text oral. o compunere bună. Nu repeta aceleaşi cuvinte! Un plan bun. sunt necesare texte presărate cu mai multe imagini poetice care să sensibilizeze şi să stimuleze imaginaţia şi creativitatea. Acestea fiind însuşite. acordate de invaţător. chiar dacă elevii au fost puşi în situaţia de a se autocorecta. În vederea aprecierii capacitătilor de exprimare orala si scrisă se pot folosi diverse metode : a) Reformularea propriilor idei În caietele elevilor precum şi în faţa clasei există ciorchinele “ O compunere reuşită”. Autoevaluarea vine să completeze gama metodelor traditionale de evaluare contribuind la cunoaşterea de sine. Climatul creativ trebuie asigurat cu migală şi interes în perioadele în care elevul posedă un bagaj suficient de cuvinte. adevărat şi convingător numai despre ceea ce cunoşti.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Autoevaluarea compunerilor. Înainte de a scrie. nu îngrădeşte posibilitatea realizării paşilor spre creaţii înalte. De aceea nici evaluarea nu este usoară. Nu se poate ajunge la autoapreciere obiectiva decât după multe exerciţii de corectare. gândeşte! 247 . Mijloacele de redactare a unui enunţ se rezumă de cele mai multe ori la un stil lapidar.cu atât mai mult autoevaluarea. mai greoaie. vor fi canalizate în "căsuţa creaţiei" în prima parte a lecţiei când se clădesc subtil motivaţiile pentru redactare. măsurarea propriei performan e Radu Felicia Mariana Școala Generală Șoimuș Între generaţiile de acum câţiva ani şi cele de astăzi. pentru inceput. Astfel. îşi creează acele momente de transfer de cunoştinţe astfel încât să se evite acele discrepanţe între ceea ce a fost şi ceea ce este.

acesta va consemna pe caietul citit impresii. observaţii. controlată. discutând dacă este cazul. 4. Grupurile sunt formate de învăţător sau pe linie preferenţială. se lasă un spaţiu liber. Am observat atenţia sporită acordată atât de cel care este dator să analizeze cât şi de cel care ia cunoştinţă de aprecierile primite. 5. 6. 2. expresii Ortografia Scrierea GRAFICELE DE AUTOEVALUARE Acestea au la bază două repere complementare: ordonare şi frazare. pe primul spaţiu se scrie data. Între subtitlu şi text se lasă un rând liber. Pe următorul spaţiu se scrie titlul. Linia de dialog se pune după alineat a) Evaluarea pe baza descriptorilor formulaţi de colegi Elevul care îşi citeşte în faţa clasei creaţia are şi rolul de subiect al actiunii de evaluator. Pe baza celor auzite autorul are drept la replică apoi îşi stabileşte calificativul. atât în acţiunea de instruire cât şi cea de evaluare. 248 . Sub dată. În dreapta. chestionare de atitudini. c) Corectarea în grup Este un exerciţiu eficient şi atractiv în scopul formării capacităţilor de autoevaluare ale elevilor. sus. recomandări. Astfel se realizează concomitent evaluarea acţiunii celuilalt şi propria sa evaluare. în dreapta. măsurarea propriei performan e Cerinţe ale aşezării în pagină 1. Desigur apare şi protestul – fapt inerent în astfel de situaţii. În final. Fiecare elev primeşte o fişă pe care să-şi construiască o scară personală. GRILĂ DE AUTOEVALUARE Formularea de propozi ii logice Respectarea planului Cuvinte noi. 3. Instrumentele de autoevaluare şi evaluare trebuie să fie permanent la îndemâna elevilor: grile.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Autoevaluarea compunerilor. având ca element de referinţă faptul că o cunoaştere obiectivă a capacităţilor se poate realiza prin completări reciproce. Textul începe cu respectarea alineatului. apoi va înapoia caietul. b) Corectarea în pereche Se face schimb de caiete preferenţial. sub titlu se specifică sarcina de rezolvare. prin argumente convergente prin aprecieri şi informaţii antrenate de grup. se scrie autorul. după următorul model. Astfel auditoriul aduce aprecieri critice asupra lucrarii. scări de clasificare. sub titlu. tabele de control. de participant la propria sa formare. Autoaprecierea este dirijată. Cel care primeşte caietul colegului sau prietenului citeşte cu atenţie creaţia având ca suport de evaluare grila de evaluare scrisă pe tablă sau pe fişă. O creaţie este o creaţie dacă este apreciată şi de cei din jur. la mijlocul paginii.

C. 1993 . 2002 Marcela Peneş. Limba şi literatura română.. FB · B scriere caligrafică S I FB · B omisiuni.N.N.. .Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Succesiunea probelor Aspecte urmărite . adăugiri S I FB · B ortografie S I FB · B încadrare în pagină S I FB · B caracter lizibil S I Bibliografie selectivă *** Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. măsurarea propriei performan e 249 . 2008 Marcela Peneş. … … … Autoevaluarea compunerilor. Bucuria de a scrie compuneri. . Bucureşti. Bucureşti. Editura „Aramis”. Editura „Ana”. Editura „Aramis”.. Manual pentru clasa a II-a. învăţământul primar şi gimnazial. Bucureşti.

să fie plăcute şi interesante pentru copil. în timpul activităţilor şi jocurilor alese. să le utilizeze adecvat în vorbire pentru a-şi exprima cât mai clar şi corect gândurile. având în vedere nivelul dezvoltării copiilor la această vârstă şi dificultăţile pe care le implică. Sarcina de bază a convorbirilor este de a realiza o sistematizare a cunoştinţelor deja dobândite. să-şi ordoneze întreaga achiziţie informaţională pentru a răspunde adecvat întrebărilor educatoarei. într-o structură nouă. în ghicitori. el se va deprinde: să asculte întrebarea. Importanţa imediată şi practică a convorbirii constă în aceea că ajută la formarea unor deprinderi de exprimare corectă necesar copilului atât în vorbirea uzuală. precizarea şi fixarea cuvintelor. cât şi în activitatea şcolară. Din acest motiv se recomandă organizarea acestui tip de activitate cu copii de 5-7 ani. ci mai ales de a-i învăţa când să vorbească şi când să tacă.se realizează prin intermediul metodei conversaţiei ce reprezintă o metodă de comunicare orală. Clasificarea convorbirilor Convorbirea se organizează în general cu întreaga grupă dar se poate realiza şi cu grupuri mici sau individual. nr. sistematizarea şi evaluarea cunoştinţelor. ci şi la îmbunătăţirea comportamentului social: a intra cu uşurinţă în relaţie cu ceilalţi. În pedagogie termenul „conversaţie” este utilizat pentru denumirea unei metode de învăţământ care dăinuie încă din antichitate. . ajutat de întrebările bine direcţionate ale educatoarei. conversaţia ca metodă de învăţământ este utilizată în scopul însuşirii de noi cunoştinţe. Deoarece îi determină pe copii să opereze pe plan mintal. bazată pe un şir de întrebări şi răspunsuri între educatoare şi copii. 2 Deva Importan a convorbirii în educarea limbajului preșcolar Convorbirea .P.S. iar copilul caută variante de răspuns. fiind mult mai apropiată de lecţia din şcoală. Această formă de organizare a activităţii rezolvă sarcinile educării limbajului: activizarea vocabularului. ideile. a asculta interlocutorul. uneori recurgându-se la generalizări.subiectele unor opere literare (poveşti.formă de activitate în grădiniţă . La cei mai mici conversaţia este inserată în joc. Acest tip de activitate are o contribuţie semnificativă nu numai la dezvoltarea capacităţilor de verbalizare. a avea iniţiativa dialogului.După tematică pot exista convorbiri cu teme referitoare la: .natură ( anotimpuri. în concursuri stimulative. Se pleacă de la o situaţie problemă. aprofundării. Între termenii „ convorbire” şi „conversaţie” nu există nicio deosebire din punct de vedere semantic. Deva Filip Eleonora Maria Grădini a P.astfel. aprofundarea. să răspundă când este solicitat.Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Resiga Manuela Grădini a C. îşi exprimă personalitatea. în scopul fixării. îşi pune în valoare nivelul limbajului. pe o anumită temă. metoda conversaţiei este utilizată mai ales ca metodă auxiliară în grădiniţă. convorbirea este considerată cea mai dificilă activitate desfăşurată în grădiniţă. .N. Complexitatea şi dificultatea convorbirii decurge din faptul că se desfăşoară doar pe plan verbal. sistematizării acestora. la sosirea copiilor. sentimentele. ce au menirea să conducă la însuşirea.evenimente sociale care pot fi interesante şi educative pentru copii. grădiniţa. ceea ce contravine parcă particularităţilor gândirii la această vârstă. Convorbirea este cea mai complexă şi completă activitate de educare a limbajului desfăşurată în grădiniţă. Pregătirea activităţilor de convorbire presupune două aspecte: 250 . Convorbirile libere se realizează cu un număr restrâns de copii în diferite momente ale zilei: dimineaţa. fără niciun suport concret-intuitiv. Acest tip de activitate contribuie la creşterea calitativă a posibilităţilor de exprimare corectă a copiilor determinându-i să caute cuvinte şi sensuri ale acestora. Ele sunt precedate de alte activităţi ce asigură fondul aperceptiv. Însă. mai ales cu observarea. animale. întâmplări cu vieţuitoare) . basme. Asociată cu alte metode. plante). Subiectele abordate trebuie să se încadreze în mediul apropiat al copilului. povestiri despre copilărie. să asculte răspunsurile celorlalţi şi să intervină pentru a le corecta. informaţia ce urmează a fi valorificată ulterior în activitatea de convorbire.viaţa cotidiană ( familia. În învăţământul preşcolar. . metoda conversaţiei reprezintă o cale eficientă de îndrumare a procesului de cunoaştere la preşcolari. Activităţile comune se organizează şi se desfăşoară la anumite intervale de timp. În cadrul convorbirii copilul vehiculează întreaga sa zestre lingvistică. Nu întâmplător s-a spus că cel mai dificil lucru de realizat cu preşcolarii este nu atât de a-i învăţa să vorbească. formarea unei vorbiri corecte şi expresive. comportamentul copilului în diverse situaţii). fiind folosită în toate tipurile de activităţi. în situaţii de eventuale neînţelegeri ale copiilor care se cer soluţionate.

. astfel încât să rezolve sarcina didactică a activităţii respective şi să dea fiecărui copil satisfacţia participării active. Bibliografie Ursula Şchiopu. Psihologia copilului preşcolar Verza Emil. .să respecte particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor atunci când planifică activităţile. învăţare şi personalitate la preşcolari Ursula Şchiopu. .Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 .Copilul şi cartea. la locul şi timpul potrivit. .construirea unui nivel de cunoştinţe care să le permită participarea la acest tip de activităţi. dorinţa lor de comunicare. activitatea de convorbire.să proiecteze corect.să elaboreze un plan de întrebări. . impresii şi de a stimula exprimarea copiilor.să asigure o concordanţă între convorbire şi activităţile care o precedă. . Editura Didactică şi Pedagogică Importan a convorbirii în educarea limbajului preșcolar 251 . Calitatea activităţilor ce au pregătit şi precedat convorbirea se va regăsi şi în performanţele obţinute de copii într-o activitate de convorbire.să aleagă procedee care să asigure participarea copiilor pe tot parcursul activităţii.Pregătirea copiilor. Eficientizarea activităţilor de convorbire Practica a demonstrat că este necesar să îmbinăm modalităţi de lucru variate în activităţile de convorbire şi să renunţăm la structura clasică a acestei activităţi concepută ca o succesiune de întrebări şi răspunsuri.Pregătirea educatoarei. Pregătirea educatoarei pentru o astfel de activitate constă în respectarea unor cerinţe: . Limbaj. O altă cale care angajează intens copiii în activitatea de convorbire este aceea a utilizării unor elemente de joc cu scopul de a reactualiza unele trăiri intense.să cunoască nivelul de cunoştinţe al copiilor în legătură cu tema convorbirii proiectate.proiectarea activităţii de convorbire respectând cerinţele pedagogice şi psihologice de bază. o problematică a convorbirii. Structura cea mai bună a unei activităţi de convorbire este aceea în care se îmbină diferite modalităţi de lucru. în contextul celorlalte activităţi. schimbul reciproc de idei.

Am stabilit împreună cu micii şcolari ca deviza noastră să fie versurile marelui poet Tudor Arghezi : .Stimularea unei atitudini positive faţă de lectură . pentru a se transmite urmaşilor . micul cititor să înţeleagă numai acţiunea .Stimularea capacităţii de receptare a textelor literare . gingaş cumpănită .Horea . cartea a fost şi este un bun de valoare . acum când aceştia .Cultivarea interesului şi a grijei pentru carte .contribuţii părinţi . Cloşca şi Crişan . Brad . Horea . Cloşca şi Crişan . Încet gândită . a apărut din dorinţa mea de a stimula interesul pentru lectură al elevilor ..Carte frumoasă cinste cui te-a scris ..Biblioteca Municipală .ÎNV.durata proiectului : 1 octombrie 2004 – 1 octommbrie 2006 c) Resurse financiare: . . un tezaur în care se concentrează gândurile şi experienţa omenirii .Cartea – fereastră spre lumină . Am dorit să-I atrag pe micii şcolari în realizarea acestui proiect pentru a-I învăţa să-şi aleagă cărţile pentru lectură şi să procedeze correct atunci când citesc o carte .atraşi tot mai mult de mijloace moderne . doritori de a susţine aplicarea proiectului b) Resurse temporale: . Cartea este una din marile bogăţii ale vieţii . SCOP: Stimularea interesului pentru lectură la elevi..Şcoala Generală . Gheorghe Pârvu . ci să aprecieze şi frumuseţea imaginilor .. Elevul trebuie să ştie că doar cartea poate fi un prieten care îi învaţă multe şi le îmbogăţeşte sufletul . Lectura ne introduce în viaţa celor care le-au scris şi astfel .Stimularea creativităţii prin crearea de conţinuturi noi . valorificând textile studiate COORDONATORI PROIECT: .fereastră spre lumină” Proiectul educaţional . Dorina Rişcuţa – Şcoala Generală .părinţii elevilor RESURSE PROIECT : a) Resurse umane: .Bibliotecar : Cristea Elena – Biblioteca Municipală .elevii clasei a II a B . În educarea şi instruirea elevilor . Eşti ca o floare anume înflorită Mâinilor mele care te-au deschis .Comitetul de părinţi ai clasei a II a B GRUP ŢINTĂ: ..Devoltarea interesului pentru cunoaşterea operei şi a unor aspecte din viaţa scriitorilor preferaţi ... devenim moştenitorii lor . au cunoştinţe mai bogate şi posedă posibilităţi de expunere şi argumentare mai mari . Brad ..cele două bibliotecare .. uită că . Cloșca și Crișan” Brad Parteneriatul educa ional ”Cartea .învăţătoarea clasei ...Învă ământul românesc între tradi ie și modernism Edi ia 2009 Rișcu a Dorina Marioara Școala Generală ”Horia. Brad PARTENERI: . a expresiilor artistice .. OBIECTIVE: .autofinanţare .elevii clasei a IIa B . Consider că nu este sufficient ca în citirea unei cărţi . Acest lucru se observă la elevii cu o lectură suplimentară bogată .finanţare: .sponsorizări şi donaţii d)Resurse de spa iu pentru derularea activită ii 252 .părinţii sensibili la idée . ca bun de valoare . lectura ocupă un loc important . de fapt . Gheorghe Pârvu .Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă .

Corolarul activităţilor l-au reprezentat serile distractive . Atunci când la aceste activităţi au participat şi reprezentanţii locali .Biblioteca Municipală . să identifice mijloacele artistice şi să le valorifice în creaţiile lor De asemenea . Majoritatea activităţilor s-au desfăşurat în sala de lectură a bibliotecii .Auxiliare : instrumente de lucru CONŢINUTURI . ci de căutare de soluţii la problemele pe care le ridică realizarea fiecărei activităţi . Horea . Deseori părinţii sau aflat în juriu . schimbul de idei sau sentimente antrenând întreaga personalitate a elevilor . prezentarea unor aspecte din viaţa scriitorilor şi gruparea datelor biografice într-un dosar . Alteori părinţii au participat la concursuri alături de copii .Eroi au fost .Copilul şi copilăria ( expoziţie de carte . carnavalul personajelor de poveste .Şcoala Generală . expoziţiile de carte pentru copii .Prezentarea proiectului în comisia metodică a învăţătorilor din şcoală . nu reprezintă un simplu act de comunicare . lectura suplimentară .sfătuindu-i şi recomandându-le anumite lucruri . NOTE DE OBSERVAŢII ASUPRA PROIECTULUI La activităţile desfăşurate au participat părinţii elevilor . ele au existat totuşi .Cartea vrăjită …de ghicitori . reprezentanţi ai primăriei şi ai massmedia locală . activităţile . desfăşura şi realize întreaga paletă de activităţi . Parteneriatul educa ional 253 . creativitatea . Deşi rare aceste ocazii . Am lăsat loc sponta