P. 1
21120381 Invatati Lb Franceza Fara Profesor

21120381 Invatati Lb Franceza Fara Profesor

|Views: 1|Likes:
Published by Nagy Emil

More info:

Published by: Nagy Emil on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2012

pdf

text

original

SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă . 13 1 a . Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. pe care le dăm aici. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. In comparaţie cu limba romînă.NOŢIUNI DE FONETICĂ. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. ş. şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice. intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze. ţ. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. utilizează şi unele simboluri speciale. în afară de literele alfabetului francez. s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. vor servi ca norme de orientare generală. V. pe lîngă literele alfabetului latin. trema). S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care. mai departe). Acolo unde a fost posibil. î. şi grupuri de vocale sau de con­ soane.

sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general. la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie. Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie. 14 . e mut care: a) nu se rosteşte. meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t. de obicei. -t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă. -e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin .z.r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi.

b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e. d. C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane. P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o. k. în general cînd este u r m a t de două consoane. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. Se transcrie p r i n t r . p. i. hot. Acest sunet se transcrie p r i n t r . l. n2. /. o. r 3 . y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care. mai d e p a r t e ) .) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o). u r m î n d după o vocală.vocalelor a. Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă . z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă. u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e. a. iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e. El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u. m1. buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h.u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art. (v.u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i. 15 . o nazalizează pe aceasta.

de obicei. de obicei. în general. y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. 23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v. mai departe). precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. şi p. i. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e. prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 . ca un t romînesc (se transcrie prin t). o.

h aspirat.o s i n g u r ă literă.— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six. se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 . E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă . [sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială. Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş . m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2. fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă . î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r . Se d i s t i n g două feluri de h: 1. h mut.

sunetele ce. ace­ laşi s u n e t . inexistent în limba r o m î n ă . eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez. în scris. în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e . ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea. sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t . p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au.i în romîneşte (ex. ue redau t o a t e . î n numele p r o p r i i s t r ă i n e . oe.G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t . Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic. G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. oeu. sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 . a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\. n'iel = m i e l ) .

aim. bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie. ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus. am. yn. nu reproduc. Vocale nazale Vocalele nazale. on etc. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. im. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . g r u p u r i l e d e vocale eu. em.u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. en. un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on. L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale. un. Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. în general. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele. cu deosebirea că este închis. E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . em. E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e . em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in. om. e deschis [s]. ain. ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un. Combinaţiile de litere an. in. sunete inexistente în limba r o m î n ă . im.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. ein. en. r e d a t e în scris p r i n t r . en. ain.

1. ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate).în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an). lundi [lôadi] (luni). oi. Cînd sînt. Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/. citindu-se il: [mii] (o mie). inerte [inert] (inert). ii. 20 . Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. viile [vil] (oraş) etc. cu care formează împreună un diftong).vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2. Se transcrie prin [/]. fin [ve] (vin). arai [ami] (prieten). In scris se redă prin i. ill ( -j.: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3. cu unele excepţii. grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale. son [s3] (sunet). Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. enfant [ălă] (copil) etc. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general. u r m a t e de o vocală sau. Semivocala w este redată în scris prin ou. y. grupul ill nu are valoarea lui yod. ennemi [enmi] (duş­ man). oe etc. de consoana d u b l a t ă m sau n. în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte. bonbon [bôbô] (bomboană).

T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă .De asemenea. Accentele au uneori rol fonetic. alteori au rol pur ortografic. oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . rolul lor fiind p u r etimologic. Astfel. dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta. Accente In limba franceză 1. mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e . In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis. gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r . Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga].

Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri). régner [rene] (a domni). Accentul cir­ cumflex are. la rubrica Observaţie. In al doilea rînd. Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. grafic. In astfel de cazuri. De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . uneori. éclairer [eklere] (a lumina). 2 1 22 . Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. 3. i. castel — château [/ato]. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. deşi este. efficace [efikas] (eficace). u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. Observaţie. pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. {à. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. înaintea grupurilor eh. ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde).) Accentul se păstrează însă. gn: déchet [de/e] (deşeu). e. în primul rînd. téléphone [telefon] (telefon). De exemplu: gust — goût [gu] . de asemenea. etc. compararea. Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. In aceste cuvinte el nu are rol fonetic. ph. exact1 [egzakt] (exact. — în cuvintele de două sau mai multe silabe.Observaţie. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. cu limba romînă poate fi.s). rol etimologic. mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 . cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie). baston — bâton [bată] . Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ]. dessin [desë] (desen). déjà. 2. are în limba franceză un rol cu totul diferit. Accentul se m e n ţ i n e . o. th. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide). ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à.

i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 . Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate . accentul circumflex indică. valoarea pôle [pol] pol Observaţie. care se aşază deasupra vocalelor e. côte [kot] (coastă). Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă . de obicei. sûr [syr] (sigur). respectiv. a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei. i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . unui a închis şi. în gene­ ral. care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. e. faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol).— aşezat deasupra vocalei e dă. Pe lîngă rolul fonetic. se pot elida vocalele a. o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e . Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a.

Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv. De e x e m p l u .u n c u v î n t .homme2. m a i a p ă s a t . Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate. Şi c u m . în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix. în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic. în c u v î n t u l petit. Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r . Spre deosebire de limba r o m î n ă . cuvintele nu se folosesc izolat. iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . 2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. % • . în general. faţă de celelalte.I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r . căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză. una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă. 1 . legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent. Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme. se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate. u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber. -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei. F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că. nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor. fiind m u t . E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t .u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. în cursul l e g ă t u r i i .

Există unele legături interzise. T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f. — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea). e + 2 cons. l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie.cons. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 . bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i . — în general.-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student. cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) . — după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) .

Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J.eons. u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 . z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons. (r.

y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 .act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce. oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.

Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s. i t i -f.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss. ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts. o. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - . sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce. cinéma [fas.vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face. i. y ç + a. u se + e.(intervocalic) c + e.

PARTEA ! .

.

une chaise C'est une chaise. 31 . une porte Voici une porte.un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre. une fenêtre Voici une fenêtre. T\ une table Voilà une table.

32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. un crayon Voilà un cravon. . un stylo Voici un stylo.Voilà une chaise et une table. une lampe C'est une lampe. un livre Voici un livre. Voici un livre sur une table. un portrait Voilà un portrait.

. Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin).. u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m . S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen. N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i . . 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective. » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r . Genul n e u t r u nu e x i s t ă . rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici.-. une chambre (feminin). . în general. se referă. lampe. . ' s . i . 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 . " rJ. une lampe 1 vn lap o lampa v . r . voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v. P a r t e a i n t r o • ductivă). une chambre lyn Sabrl o camera .. fille—grupul UI redă s u n e t u l yod. bine d e t e r m i n a t . .. r . GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj. chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à. . chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc. Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin. . Feminin une [yn] une porte [yn port].VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată . . portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t .

Iată o lampă. o lampă. Iată o lampă pe o masă. Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră. un creion. o carte. I I . une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I. o cameră.Observaţie. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. Iată o uşă şi o fereastră. . un stilou. o masă. Iată un portret. Iată un scaun. Iată un stilou şi un creion pe o carte. un scaun. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv.

C'est l'armoire. c'est„une armoire. Ouvrez l'armoire.§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau. 3* Je ferme l'armoire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui. 35 . J'ouvre l'armoire. Fermez l'armoire.

C'est^un chat. Voici un chat. Où est le lit? Le lit est dans la chambre. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. .Qu'est-ce que c'est? C'est le lit. 36 Voilà un chien. Où est le chien? Le chien est dans la cour.

V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 . Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin. Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre.Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre. Voici un homme.

. este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m. el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i . ) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est. ouvres. a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r . Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t ..) [larbr] p o m u l . copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit..? (Est-ce. bureau — grupul eau redă s u n e t u l o. le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e . GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă . l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie. se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v. fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă . où—grupul ou se citeşte u. ? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/. u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 . Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă . sous.. Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li]. ouvrez. la chambre [ l a ^ / â b r ] .VOCABULAR Qu'est-ce que c'est.

în dulapul mare). Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l . . E u des­ chid uşa. II.d e t e r m i n a n t (pe masa mea. p r e p o z i ţ i i l e s î n t . în l i m b a franceză. închideţi fereastra. Eu închid fereastra. Unde este pisica? Pisica este în grădină. u n fotoliu. un p o m . d u l a p u l . o grădină. Qu'est-ce que c'est? . o m u l . Unde este lampa? L a m p a este pe masă. I I I . pisica. fereastra. Unde este cîinele? Cîinele este în curte. u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I . Deschideţi uşa. cîinele. de o b i c e i .

Les livres sont dans la bibliothèque. nnrn amu Voici une maison. Le livre est sur la table. L'homme et la femme sont dans la chambre.III Voici un livre. 40 Voici 'des maisons.. Voici des livres. y . ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED . Voici un„homme et une femme.

». Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n .Voici d e s w h o m m e s et des femmes.)[làfô]. J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s . Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e . !.copilul 41 .</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m.

înlocuiţi punctele cu articolul C'est. II.PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t .armoire C'est. un livre. un crayon.. un chat. de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză... maison C'est... . Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I . garçon C'est. le magasin. p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i . GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u . un portrait. p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează. bibliothèque . F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v. P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-]. stylo C'est. le chien. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III. o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie.. lit nehotărît corespunzător: C'est... Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. la chaise. La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte". le fau­ teuil. l'enfant. de obi­ cei.... la p l u r a l .

vous^êtes petits. La serviette est rouge. Le pantalon La jupe est court.§ IV Le garçon est petit. Nous sommes petits. La jaquette est large. Le mouchoir est bleu. Je suis grand. Le veston est large. est courte. Oui. Elles sont w amies. 43 . Le livre est rouge. Ils sont_amis. Le béret est rond. La montre est ronde. La blouse est bleue. La fillette est petite.

) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. ptit] mic. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis). -ă la jupe [la. -ă le béret [la^bere] basca rond.bluz] bluza bleu. -e [bl#j albastru.yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_. î n limba franceză.VOCABULAR grand. Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m._3. sacoul large |larg I larg. grad] mare petit.) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m. -ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court. -e [pti. -à le veston [la^vssto] vestonul. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 .) [il] elles (/. -e [ro.) [il] elle (/. -e [grâ. râd] r o t u n d . roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v. kurt] scurt. -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_. -e [ami] prieten. orice verb se conjugă numele personal subiect.s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie.serviet] servieta rouge [rug] roşu. -e [leur.-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i . GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_. Partea introductivă).

Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. E u sînt mare. Fusta este scurtă. jardin. Les rues sont (large). Les fauteuils sont (bleu). enfant. Traduceţi în limba franceză: Ea este mică. prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes. montre. Ei sînt prieteni. Cartea este albastră. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). Pluralul adjectivelor se formează. ils sont.grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2. rond. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. ca şi la substantive. de obicei. bleus •— lieues etc. lampe. chambre. 1. Les chaises sont (gris). Voi sînteţi prieteni. III. grand. Servieta este albastră. Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. d a n s .F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. Bluza este roşie. I I . Cărţile sînt pe masă. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . 45 . Vestonul este scurt. Noi sîntem pe stradă. Observaţie.

entrent dans^un cinéma. Des garçons et des filles traversent la rue. au théâtre ou au cinéma. des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison. Les passants admirent les vitrines.§ v Voici un boulevard de Bucarest. Les w autos circulent à grande vitesse. Ils^. ICINLMA 46 . Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets. Ils regardent les objets. Des w ouvriers.des_employés.

VOCABULAR de [do] din. pronunţă regardent.) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m. (feminin). f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin). în aceste traversent. A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1. în general. /. cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m. două genuri. E l e formează. de l a .) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m.) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m. ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent. a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e . Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 .) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m. cuvinte. ) [Ielev] elevul. eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/. Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2. entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u .

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « a * a o s

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

D. A. 3). Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N.le = au. A. d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève. G D. ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies. la G. [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion. aux (à -f. [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor. le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N. la N. r e s p e c t i v . c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges. [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni). à -f. G.les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. des: Je montre une photo à nn ami. les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 . [la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). prepoziţia à se c o n t r a c t ă . à Â .b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. une. A. IV. [39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe. Le guide parle aux touristes. formînd articolele contrac­ t a t e au şi. G. de D.

La Bucureşti sînt muzee interesante. culturel. universel. s t a t u e . Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae. cine­ matografe şi stadioane moderne. Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. Pantofii Iui Vasile sînt negri. Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. Durand. băieţilor harta ţării. E l dă o jucărie copilului. Les usines de Bucarest sont grandes. Basile montre des livres a u x touristes. populaire. République. Fratele Marier este muncitor. gravure. F a t a vecinului are şapte ani. H . Rochia unei fetiţe este mică. I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne. Nous admirons les statues de la ville. t e a t r e . III. Zidurile imobilului sînt albe. Les vitrines du magasin sont splendides. Pierre donne une poire à Marguerite. E u arăt. . Grădina uzinei este verde. El vorbeşte turiştilor. Les fenêtres de la chambre sont grandes. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume.EXERCIŢII I. Citiţi cuvintele următoare.

merci. — Bonjour cher Lefèvre. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. celle-là coûte 18 francs. c'est M. merci. qui admire une v i t r i n e . Celle-ci coûte 20 francs. Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. M. Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs. M. 72 . Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e . Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. Durand qui désire des m o u c h o i r s . Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n .§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. monsieur. j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs. comment ça va? -—Merci bien. Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . c e r t a i n e m e n t . et toi? — De m ê m e .

re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher. Abréviations courantes M. -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c . Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n . Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt. m a d a m e . au revoir. Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e . Durand: Ceux-ci sont t r o p chers. Lefècre et M.M. bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a . d r a g . Comjmlent ^. M. M. piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content. m o n s i e u r . m a d a m e .allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n .-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e . Lefèvre: Oui.hommages. kôtàl] jmulţumit. Celui-ci coûte 4 francs. et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M. Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c . bien s û r . mademoiselle? La vendeuse: Oui. Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s . -e [kâtà. chère [Jer] scump. Durand: Mes_. Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. 73 . M. -ă. Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n . ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) . Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce.

care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui. 74 . i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là.a lui. Le mouchoir de Marie est rouge. celui de Catherine est bleu.Formele simple mase. il a besoin de mouchoirs. acele Singular celui [salqi] cel. acei celles [sal] cele. [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux. elles \0. F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem. La persoanele I şi a I I . acest lucru i [ aceea. 1 Genul neutru. e w t w a ] Qui est là? Moi.a plural. p . precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. celle qui coûte 20 francs. si] Observaţie. acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge. et toi? [mersi^bjs. elle [lqi. acel celle [selj cea. [ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 . în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e . [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta.sl. se întîlneşte la unele categorii de pronume. salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. fem. acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t . neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei. p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien. el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l . care nu există pentru s u b s t a n t i v e . 4 4 ) . [33 Jwazi la k r a v a t 1113. s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] .

Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is. Verbele din această grupă sînt regulate. gru­ pul iss. rs . Fiind relativ puţine la număr.-isse. nimic. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi. doamnă. domnule. ce rrrai faceţi?— Bine. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir.. la fel.Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. mulţumesc. frecvent în­ trebuinţate.z.Verbele.. -issons. — La revedere. intercalînd la unele timpuri. E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie. EXERCIŢII I. în general. dar. Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. doamnă. [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate. -it. dar dumnea­ voastră. -/«. privesc vitrinele. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. — Omagiile mele. spre deosebire de cele din grupa I. Persoana 1 . doamnă Leblanc. între radical şi terminaţie. a Ii-a . domnule Lefèvre? — Mulţumesc. consoana finală -r se pronunţă. — Alegeţi ceva? — Nu. a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit.. -issent. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a.

choisir. — famille. noix. Un (jeune) ouvrier. eux. Toi. ensemble. Noi luptăm pentru pace. fonctionnaire. elle est artiste. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. elle. m a m a n . V. nous sommes à la maison. acelea sînt Margareta şi Antoaneta. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir. chambre. é t u d i a n t . ils sont. acela este verde. Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. Cine este acest domn? Ce contempli? IV. Des boutons (noir). vêtement. J e a n . il est technicien. Henri. ils sont au cinéma.' travailler. Antoine. acela este albastru. technicien. IV. EXERCIŢII I . Fructele acestor copaci sînt roşii. — boîte. universel. Des souliers (jaune). Des chemises (blanc). Alain. Des cravates (bleu). I a t ă două mere: acesta este roşu. cinq. raisin. dans. soie. je suis ouvrier. entrer. Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. demander. Iată doi copii. fillette.I I . Qui admire ce film? Vous. Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. enfant. rien. Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. gravure. client. souvent. — déjeuner. différent. Daniela este prietena Elenei. sœur. pays. m a i n . din următoarele Les (splendide) villes (roumain). doigt. costume. Conjugaţi I U . Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben. tailleur. Les (grand) usines. Vasile dă un măr lui Anton. tu es fonctionnaire. — magasin. — maison. Aceştia sînt Mihai şi Petre. Nous. lutter. peuple. Conjugaţi H I . sur. Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. Arăt studenţilor o carte. Dupont. 76 . comment. Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. on construit. jeune. lui. cel care ave pantofi negri este fratele meu. — mur. mouchoir. Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. papillon. paysan. bureau. Traduceţi: Moi. Vecinul lui Alexandru este muncitor. prune. passant. voisin. couleur. aceia sînt Ion şi P a u l . cel al lui Vasile este profesor. Noi nu dorim războiul. II. Acestea sînt Maria şi Elena.

PARTEA A lia .

.

est s t é n o d a c t y l o . Marc. H e n r i et Claude. Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. P a u l . et une sœur. Micheline. J ' a i d e u x frères. L u c i e n . Mon père. Mon frère cadet. 79 . Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e . est chim i s t e . Ma mère. J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e . e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . H u g u e t t e et mes cousins G u y . est w écolier et m a soeur a î n é e .1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e . P a u l et Michel. J a c q u e l i n e . Claire. J a c q u e l i n e . Hélène G i r a r d . J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a . Antoine G i r a r d .

w«^r A <( Mi ^^§^> ^m. n a g e a n t . VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m. lisant des |]'vres_. L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier. flân a n t . D o r m a n t b i e n . . -ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e . :^.) [lekolje] şcolarul a î n é . n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l . <?«.iiislrurt ils. -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m.) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* .e | pue] mai vîrstnie.) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist. (ÊÈXjt't$ 80 .

L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. în desfăşurare: les années de guerre. Spre deosebire de limba romînă.) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină. Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte.Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 .

A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. în locul formelor de feminin ma. I a t ă a d r e s a m e a . 0 iubesc m u l t pe prietena mea. Notre maison est grande. voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur. 82 . noastră votre vostru.a grupa a I l I . iar al lui être este étant. mele t ă i . ta. înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t .a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă . Ma mère est chimiste. Observaţie. tale săi. participiul are două timpuri: prezent şi trecut. Leur frère cadet est écolier. Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . sa se folosesc formele de mas­ culin mon. Il passe son congé à la mer. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru. în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . ton. Ca şi în limba romînă.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i .

. . Je r e g a r d e . -is. . Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. EXERCICES I. în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . accepter. 83 . parler — parlé La verbele din grupa a II-a.. Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat. Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant. î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e ... enfants dans le j a r d i n . jardins. înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. Marna lui Alain este chimistă. 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir. III. Sora mea este stenodactilografă. .Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t .. . -it. . IV. . ouvrières sortent de l'usine. . Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer. . Cărţile lor sînt instructive. t a n t e d e . cousine de Marie est étudiante. père d'Alain est ingénieur. Indicaţi participiul être. . mer. de mod e t c ... acheter. Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune.. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. -u: partir — parti apprendre — appris etc. . La verbele din grupa I. . . maisons et ... . . aller. Elle me d o n n e . J e vois .. ami sont ouvriers.. avoir. el serveşte la formarea timpurilor compuse. nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . . E i se p l i m b ă c î n t î n d . Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei. participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé. .. Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e . finir. Familia sa este destul de numeroasă. cousin. Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II. . Il passe ses vacances à . Iii merge anul acesta la m a r e . travailler. a m i est jeune... ... livres. ouvriers e t .. . . chimiste excellente. frère de René est l'ami de . . surgir. frères d e . amie e s t . el precizează împrejurarea de t i m p .. iar al verbului auxiliar être este été. . îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii.

M a i n t e n a n t il est^. J e a n n e Gir a r d . Mon grandpère. comme d ' h a b i t u d e . h a b i t e n t assez loin de nous. nous sommes^allés voir nos grands-parents qui.2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e .à la r e t r a i t e . a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions. Ils sont. Ma grandm è r e . e s t ^ u n e femme énergique et 84 . Robert Girard. v i e u x .

Oncle Gérard.] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r . apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. plsn] plin. a duce l'image (/. -e [plë. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. Oncle Gérard n'est pas marié. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. qui aime le sport. bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine. m o n t a t o r l'usine (/. Il est célibataire. Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. cu toate aces­ tea plein. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. ) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi. proiectul prochain [pro/ë] viitor. ) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. Nous^aimons bien nos grands-parents. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj . -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/.pourtant pleine de douceur. număr cu soţ 85 . ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l . Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. On a fait des projets pour dimanche prochain.im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar.

deci ca p r o n u n ţ a r e . precum şi numeroase verbe intranzitive. 86 .Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. Spre deosebire de limba romînă. arriver. venir. naître etc. dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei. El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. mourir.). unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului.

Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au. le chou (varza). gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) . les choux. Us cailloux. B . formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x. le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l . le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. le caillou (pietricica). ) . -eau. . Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală. c a : le bal. adică cu t e r m i n a ţ i a -s. les joujoux. S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e . le carnaval. le chacal (şacalul). care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals. les carnavals e t c . le joujou (jucărioara). Astfel. le festival e t c . Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A. les genoux etc. cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria). C. -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le.In acest caz. p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului.

. Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse.. jardin. maison. Nepoţii îşi iubesc bunicii... petits-fils. nehotărîte: cu articolele .. fabriques. Elle n'aime pas les (bijou). I I I . . Tu as dix pommes. Je déjeune en famille. înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante... Bunica mea a crescut cinci copii. Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor.. Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor. Nous chantons cette V . finir.. Il est ouvrier. . Irène. Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. . cris.. Bunica lui Alain este o femeie energică.în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I . II. . . . écolier. I V ... Ce sont des livres (nouveau). montagne. manger. Les hommes doivent être (égal). Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique.. Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare. El a lucrat într-o uzină de avioane. livres.. Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson. cousines. Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents. Unchiul Gérard este celibatar.. Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer. Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale. Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance. Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor.. Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle).. . trouver. Cette fillette aime ses (joujou).

. f-. bfl C D i.h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a. 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D .= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q .5 l-H . .5 2 0. a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu „ " -t) 8 — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t.Oi X -. -o ep «: -S-aO-cO . a.? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 .CD o / 3 3 -3 . ™ / " \ cy a.1 C D O 3 w ~ ci . ci _ . w w o r^l . Ci > Ci . •3 £ •* * > t» M» -Q -.-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e 3 s Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob. eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I .13 3. r^ <*~ a.5 • ! S* cr ^5s =« CD - I..IU « eu a -X.S If.T.- C D 3 CD -CD OH •C' « . o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain.

Il y a quinze ans. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard.ans. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui . Yves Grégoire. On voit que vous faites du sport. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. Vous„ avez. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. je sens de plus„. — Ah. Monsieur Grégoire. la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans. — Bonjour.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. jeune homme? — Dix-huit ans. deux frères et une sœur. n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans. C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants. le petit-fils de votre ami Robert Girard. — Vos parents doivent„être encore jeunes. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. si je ne me trompe.en plus le besoin d'être entouré de jeunes. elle a quarante et un^. Monsieur Grégoire. puisque j ' a i .

veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i .eu sept enfants ! Les^uns sont petits. Louis — dix-neuf. -e (adj. -ă tinereţea . Maintenant je dois vous quitter.ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i . veche b ă t r î n u l . Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans.) tinerel.) vieilli. moşneagul bătrîneţea îmbătrînit.) se rajeunir (vb.) le vieillard (m. şi adj.m. vîrsta 2. tineretul (fam. Notre famille est grande. ) la jeunesse (f.) vieux (s. pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 . -te (adj. tinerică a întineri a se întineri. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans.) la vieillesse (f. -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m. je suis pressé.) vieillir (vb.) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. f.) rajeunissant. VOCABULAIRE l'âge (m. ) 1.f. vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă .) jeunet. -ne [<îsjs] vechi. Saluez de ma part votre famille. René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf.) rajeunir (vb. l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures. spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s.f. a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea .) vieille (s. evul: le moyen âge evul mediu. şi adj. şi adj. m. tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^.) t î n ă r .) le vieillissement (s. a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte. m.) le rajeunissement (s. -e (adj.epoca.

trente et un. Această carte are 25 de capitole. Scrieţi în litere următoarele abolir. Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi. soigner. blanchir. I V . 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). Casa are 14 ferestre. EXERCICES I . quarante et un. Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. inspecter. Am citit (j'ai lu) 59 de pagini. 53. cinquante et un. Scrieţi grandir. V . 30. E l are 42 de a n i . după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani. I I I . trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. 92 . E l este încă tînăr. Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . 38. II. î n limba franceză. 4 1 . 3. 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). 49. le b a t e a u . Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. Tatăl meu are 51 de a n i . Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i . instaurer. le cou. glorieux. 3 1 . 57. 2.GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . 60 (soixante). le genou. Verişoara mea are 22 de a n i . beau. Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . 1. le cheveu. fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. quante). E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). a m i c a l . 29. trente-trois. Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux. 40 (quarante). cardinale: numerale 25. J'ai 35 ans. 50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie.

— Très b i e n . posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e . Guy. indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion. d e s _ a r t s . premier prix de géographie au lycée. — Bien. Les garçons se posent des q u e s t i o n s . Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n . indiquez i aussi celle . Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s . les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances. interroge avec a t l e n l i o n ses copains. — O h ! vous m ' i n s u l t e z . de l'hisloire. A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie. de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e .4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s . du sport. diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. — 2000 k m . Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . 306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s . Michel. du D a n u b e . des sciences t e c h n i q u e s .

) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 . . sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau. un student) l'attention (/. amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/. le nombre d'habitants de Bucarest. . grea la. ) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m. . plus long que le Rhin.. VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. felul agréable [agreabl] p l ă c u t . Tokyo — plus de 1C 000 000. — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui. -ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l . a re­ flecta l'instant (m. a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel. . ) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam. plus long q u e . . — C'est ça. Il est de 1 500 km.] el este e u . Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui.15^ka . . -elle [natyrel] n a t u r a l . Pog':r. agrea­ bil. Claude. Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000). le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m. longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune.. Paris. —• Vous w avez bien répondu. Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km. . -ă.) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e . Moscou — 6 208 000 habitants.. . a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. — Bucarest —environ 1 300 000.) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev. le mont Everest a 8 848 m.) prietenul. -ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/.-— Cette fois-ci c'est w inexact. ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu.. -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e . Moscou et Tokyo. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci. — Si je ne me trompe. -e [ekseîà] excelent. [ i l „ e dd . m a i lung d e c î t . ply^. Et „l'examen" continue.

-ă l'examen (m. strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir ru *• i i.répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar.. ocolul.) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful.. construi. realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e . culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1. Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 .[batir] élever [batirj batir [elve] I f a ..-. a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă.. î n v î r t i t u r a . . plimbarea 2.

După numeralele 80 (quatre-vingts). se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3. cu excepţia lui un. 1. La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 .60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie. vingt. Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 . cent. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2. Numeralele cardinale sînt invariabile. Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4.

Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin.5. Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil. întrebuinţat ca substantiv ( = milă. capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte. u n sfat. Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral. I şi a I i . Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm). cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I. măsură de lungime). Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t . E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . 2. Notă. u n în­ d e m n . Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă . Mille. Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie. i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă . 1.a p l u r a l . t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a . La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v . I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r . în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane. Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă.

1840. 111. 81. Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. 1320. Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . Alexandre Dumas. Maupassant s-a născut în 1850. IV. 71. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. Balzac s-a născut (est né) în 1799. Să dormim bine. Staţi mîine acasă. Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . 84. V. 1271. "78. Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . Alege o cravată roşie. choisir. domine toute la ville. el are 81 de a n i . I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel. Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. III. 1799. 201. parmi lesquelles Charles Gounod. Elle a 306 mètres de haut. Victorien Sardou. Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. au Champ-de-Mars. Sena are 776 k m . î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. 74.EXERCICES I . 1970. 98 . tirer. Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris". 700. T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889. 91. 102. 70. 1980. admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris. 94. Această carte are 987 de pagini. Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. Volga (La Volga) are 3 688 k m .

du Luxembourg. le Sacré-Cœur.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. qui coule sous trente ponts. le Panthéon. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. sur la rive droite. les poétiques quais de la Seine. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. monuments et places. gracieuse et massive à la fois. les jardins verdoyants des Tuileries. unique au monde. sans nul doute. le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. objectif touristique de premier ordre. la célèbre Tour Eiffel. On peut voir d'ici le dôme des Invalides. . Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. ville coupée en deux parties par la Seine.

Par exemple. ce mécanisme si compliqué. elle a des joues vermeilles. les. j ' a i décidé de devenir médecin. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. — Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. Tu sais... ses_ yeux sont bleus. les jambes..la bibliothèque de mon oncle. un petit nez retroussé. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds.. les bras. — Vois-tu. je peux t'indiquer le nom de 100 . Pour cela il faut bien connaître le corps humain. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète. écoute parler son cousin Alain. Elle est si jolie. les mains. le tronc.. Je m'inscrirai à la faculté de médecine. poursuit son cousin. Je guérirai les malades. le cou. très sérieuse. La petite Yvonne..

. -e [joli] drăguţ. ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient. •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l . ANECDOTE Chez le d o c t e u r . a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m. la p l u r a l . -e [ratruse] cîrn. -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil. a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/. m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s . . l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/.-oasă écouter [ekute] à asculta joli. -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s. aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain. de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e . ) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî.-ă. -e [ata/e] legat. des d e n t s . — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e . .-euse [serj0]. -ă le nez [ne] nasul retroussé.c h a q u e doigt de la m a i n . la c o m p o s i t i o n d u s a n g .v o u s s a t i s f a i t . -e [ymif] omenesc. . E t e s .) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché. serios. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a . -le [vermsj] r u m e n . a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. p r i n s . m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses. [lewzwo] 101 . des v e i n e s e t d e s w os. le n o m des nerfs et des m u s c l e s . -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux. a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca. — Tire la l a n g u e .

Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie. bel. -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a. -as. -ez. .-oasă urît. belle laid. -ons. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s. sare în ochi a fi curajos. -e frumos. îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai. terminate la infinitiv în -re.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. Verbele din grupa a IlI-a.

Tu (être) un homme cultivé. Vous (regretter) le temps perdu.. care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. Elle (finir) la lecture de ce roman demain. les (minéral). Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. Tu (répondre) tout de suite à cette question. les (végétal). Yvonne este blondă. Odette a des (œil) noirs. vinelor. El va fi student la facul­ tatea de medicină. laver une chemise. V. Il (prendre) des leçons de français. Ochii care nu se văd se uită. J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine. Mes deux (aïeul) sont très vieux. les coraux. 103 . l'émail (smalţul). Elle (choisir) ces fleurs. Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité". Alain va învăţa numele nervilor. L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal). PROVERBE Loin des_jyeux. Ils (manger) ces fruits. oaselor. El va munci mult şi va vindeca bolnavii. Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. are ochi albaştri şi obraji rumeni. I V . Je (attendre) ton retour avec impatience. loin du cœur. I I . les émaux etc. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. Ils (danser) toute la nuit. S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I .F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . c a : le travail (munca). Il (penser) souvent à toi. muşchilor. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. le corail (coralul). le vitrail (vitraliul) etc. III. entrer dans la chambre.

J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain. dit Claude. J'étudierai aussi les sens de l'homme. parce que ce sont les nôtres. quelques vertèbres. l'ouïe. Il faut bien connaître ces organes.. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. des^os. — Prêtez-moi votre seringue. Voilà par exemple une clavicule. Demande à Odette de te donner la sienne. une omoplate. la vue.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. les poumons. l'odorat.. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. La nôtre est cassée depuis longtemps. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. le cœur. répond Alain. le rein. l'estomac. — Ils sont^à moi. le goût et le toucher. Mais ce n'est pas tout. je dois vérifier mes connaissances. dit-il à ses cousins. . La mienne est cassée ! — Impossible.-tels le cerveau.

-euse encourager (vb. -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t . I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes. VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé.) curajul curajos.) courageux.) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum. aici: t o t lui a donné [ltji^. -oasă a încuraja a descuraja (adj. ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m. _ a w n r w a ] sînt ai m e i . în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^.A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue. Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c . Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n .fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a .) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m. ) [ui] auzul l'odorat (m.fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^. -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t . m a l a d e de b r o n c h i t e .. aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins.a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m. ) décourager (vb.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/.) 105 .) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/. Il a i m e déjà ce noble m é t i e r .

Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. 1. Observaţie. Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième. la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv. în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième. Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. şi Compen­ diul de gramatică). le second (la deuxième. [qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. a doua le second [zgo].

. votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère. fem. fem. P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t . le (la) vôtre. les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre. de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e . Ces portraits sont les vôtres. P e r . ^ennl mase. Adjectivele notre. I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase. votre livre. La numeralele compuse. cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre. P r o n u m e l e le (la) nôtre. şi fem. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. mase. 107 . fem. ca şi în limba romînă.— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2. numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor. le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v .

perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre . est professeur. . a 8 étages. mirosului. gustului şi p i p ă i t u l u i . E l va fi medic. Le jour est la (7) partie de la semaine.. chambre d'André est g r a n d e . Conjugaţi imperativ. Va studia organele văzului. ale rinichiului şi ale inimii.. . Completaţi spaţiile sive cerute de sens: . III. E l va învăţa funcţiile creieru­ lui. La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages.. père est ouvrier. ale stomacului. perfectul compus si I V .. auzului. C'est le (21) livre de m a bibliothèque. I I .. P a u l est le (1) de sa classe. V . îi place deja să îngrijească bolnavii. înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France. sont vieux. Conjugaţi la prezent. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase.. . l'heure est la (24) partie du jour. . Alain îi arată nişte oase: o claviculă. ale plămînilor.... u n omoplat. viitor.. la seconde est la(60) partie de la m i n u t e . parents sont j e u n e s . .EXERCICES I ... verbul m o n t r e r la prezent.. viitor. E l vindecă rănile prietenilor săi.. est p e t i t e . L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord. Marie est le (5) enfant de m o n oncle. .

ils^ont besoin maintenant de trois chambres . Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer. les leurs. Les^enfants ont grandi. j'habite ce quartier depuis^une semaine. qui travaille. J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse. ce qui fera la joie de ma < V 109 . pas neuve mais^en très bon w état.n'avaient pas w assez de place pour étudier. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet. — Mais non. Tu comprends.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue.. doit^avoir la sienne et les garçons. un déménagement !. — Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous. Ils. Elle est_entourée d'un beau jardin. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. Denise..

_vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m. Le soir. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. Et moi de même.) [akazj5] ocazia 110 .chienne Louloute. etrwat] s t r i m t .5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit. les fleurs et les^arbres. un grenier et une cave. l'air frais. un vestibule. -oasă neuf. de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro. parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent. un débarras. răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c . nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_. en„été.) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t . Là il y a deux chambres à coucher. un couloir et une salle de bains. -ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux. — Tu as de la veine. la chambre de Jacques. aici: perfectă raison [rsz. p e n t r u că l'occasion (/. Le quartier n'est pas central. -euse [spasjjii] s p a ţ i o s . la salle à manger. -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m. on peut dîner dans le jardin.s. neuve [nœf. On monte à l'étage par un^escalier intérieur. — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée. nœv] nou. -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect.. il est vrai. deux balcons.) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă. la cuisine. -e [ e t r v a .) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. mais il a d'autres^avantages: le silence.. La maison a une belle terrasse.

partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée. Elle ferme la fenêtre. descendre Elle descend l'escalier. <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre. 111 . E l se traduce p r i n : 1. casa Notă. Antonime monter Elle monte l'escalier. Cuvîntul le parterre are u n a l t sens. p a r t e r (la teatru) 2.Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa.

-1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag.GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I a Ii-a U-a a I II . scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă. scumpă amară întreagă 112 . nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam. t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère.a l i-a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f -ion ( -ions plural < -iez plural < -iez [ -aie I -aient singular Nous parl(ons) .

— Substantivele terminate la masculin în -x. Ea nu şi-a mîncat prăjitura. -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple.: romîncă sănătoasă -s. -in ş. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^. -n.pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. La timpurile compuse. primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. Eu nu ştiu. — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l.a.

un arbre. Casa lor are mai multe camere: la parter. Il entra dans la chambre. I V . les enfants (s'amuser). Tu as vu ce film. la etaj. Il a écrit cette lettre. ma bibliothèque. un pod şi o pivniţă. de. J'(être) son amie... Copiii aveau nevoie de trei camere. Il se dirige . Il se repose... Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous.. camera lui Jacques.... dar este în stare bună. în propo­ ziţiile scurte. EXERCICES I . Casa are o terasă frumoasă. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. l'usine.Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar. Tu es malade. Vous (dîner) en été dans le jardin. la fenêtre. mon amie .. à. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. două dormitoare. la mer. Ils doivent aller. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. Le frère. mon ami est parti en province.. bucătăria şi o debara. Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. Yves a rencontré Mireille. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. Lucien a été mon ami.. Je veux passer mes vacances. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. vers): cu prepoziţiile necesare (pour.. Tu (attendre) sa lettre. Ils (habiter) une belle maison. La fenêtre est trop large. J'ai reçu une lettre .. p a r . un culoar. două balcoane. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire. d a n s .. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă... J'ai reçu votre cadeau. înlocuiţi punctele sous. Ea nu este nouă. III. II.. Vous trouverez ce livre. 114 . o baie. sufrageria. Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V. Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic. Les hommes et les femmes (discuter).. la maison.

A présent. j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable. que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères. tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste. rouges. Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait. Tu me connais de longue date. a-t-il dit. violettes. les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir. — Tu sais très bien. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre.i I|. une table. deux non lier nur (le jardin) 8* . jaunes.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet. bleues. La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire . qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer.I inspii' iTiïuliiiil .

Sur l'armoire. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum. -ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. un bureau. un fauteuil. VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. nouvel [nuvel]. învăţ şase ore pe zi.chaises. deux pupitres. Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1. -ă clair. une armoire à glace. mingea a comunica cuiva o ştire. 2. Apprendre Am aflat ieri această veste. -e [klsr] luminos. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. 3.) francul 116 . a comunica. une armoire et une petite bibliothèque. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. nouvelle [nuvel] nou. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. deux chaises. glonţul 3. 2. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist. a învăţa: J'apprends six heures par jour. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle. il y a des balles et des jeux mécaniques. (pop.

şif. n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e .) [amitje] prietenia amical. ainsi e t c .) prietenul. ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste.-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi. nulle nici un. comment. -e (m. personne nimeni: maintenant. adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien. Nu sînt de loc egoist. Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir. o: N-am nici u n chef să plec. Nimeni n-a venit să mă vadă. 117 . nici o: Il n'entend aucun.) amicalement (adv. Je n'ai nulle envie de partir.F a m i l i e de cuvinte l'ami. guère de fel: guère. -e (adj. mal. rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum. Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r . aucune Tu n'as aucune amie.) prietenesc. -a l'amitié (f. nul. m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i . nici un. . E l n-aude de fel. nici Tu n-ai nici p prietenă.

N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien. Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre.a m decît două creioane. î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e . t a t ă l său. N . înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes. Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x . jamais. E l nu se gîndeşte la n i m i c . Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 . roşii. la chambre de votre ami(e). o m a s ă . Ea nu m a i este la fabrică. Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice. sînt două t a b l o u r i .jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază. în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. II. două scaune. a t a este mică.que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. galbene. Camera sa este m a r e şi frumoasă. trei scaune. ni nici: Je n'ai rencontré n i son père. nici pe m a m a sa. A mea are trei ferestre. Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique. confundat cu o Ohseryaţie. L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e .. Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s . a l b a s t r e . III. î n camera sa se află u n p a t . EXERCICES I . II ne pense à rien. două p u p i t r e . Adverbul l i m i t a t i v ne. In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i . n i sa mère. un fotoliu. o bibliotecă mică. Nimic nu mă interesează. Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e . ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse. adverbul ne: personne.. le vase. un dulap şi un birou.

. joyeux. rien.. pas.. de b r u i t .... Il n ' a . Ils ne ferment . cette porte. elle préfère m a i n t e n a n t le rouge. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point.. mangé depuis deux jours. la couleur j a u n e . La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). . P a u l n ' a . . Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. personne.g r a m m a i r e . Mon père ne s ' i r r i t e . jamais.. Il m a r c h a i t (avec lenteur). PROVERBE Comme on fait son lit on se couche.. Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i . coquet. . familier.. . ma sœur. Il n ' y a . J e ne v o i s . . plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s .. indigne.... élève dans la classe. IV. V. dans cette chambre. . mon frère . Le professeur n ' a trouvé . . négatif. envie d'aller au cinéma. aucun. Cet enfant a été p u n i (avec sévérité). Hélène n ' a i m e . ni.

de broches. — Alors t o u t s ' e x p l i q u e . paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr. t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e . quelques chandails et c'est t o u t . P a u l e t t e .m ê m e . mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r .. -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 . et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin. Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e . VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul. Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p . quelques blouses. J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e . de souliers.) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta. m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e . c'est_.elle qui confectionne mes t o i l e t t e s . — Moi. u n pardessus. — Mais pas du t o u t . decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant. H e u r e u s e m e n t . u n ^ i m p e r m é a b l e . plus de b a s . d ' é c h a r p e s . de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets. que [ply^do . deux j u p e s . Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e . J ' a i m e les t o i l e t t e s simples. -e [rakonesô] recunos­ cător._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages. En t o u t cas. îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/.. — C'est v r a i .... -e [syr] sigur. E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes. j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites. J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e . de colliers. Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils. t u es devenue t r o p c o q u e t t e . Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies. q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles. de fleurs. de jupes et de blouses. J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes. je t â c h e r a i de me parer m o i . ka] mai mult . et je l ' a d o r e . de sacs à m a i n . B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u . ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de . t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e . de g a n t s .. Moi je n ' a i pas de temps. -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m. J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière. de m a n t e a u x et de c h a p e a u x .9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément.

.

se aşază.compliqué.) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v. a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect. v. acuzativ (complement direct). p .' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie. 122 . Forme neaccentuate. Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general. fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m. a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă . după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent. p a r t e a I. paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa . Tu îi eşti indiferent ei. ) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe. d a t i v (comple­ ment indirect). 4 4 . -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/. à elle. E l îmi vorbeşte. Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle. -e [kôplike] complicat.

elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază. forma afirmativă. à toi et à lui. Tu îmi scrii. care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. moi pe toi pe le. Nu m ă refuzaţi. Dă-mi să m ă n î n c . t'.Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi. Trebuie să-i fii recunoscătoare. 0 (îl) ador. Nous les invitons chaque dimanche. Ea mă priveşte. h m u t pierd pe e. se va spune: C'est à moi que tu écris. în loc d e : Tu m'écris. Ini. Elena îi povesteşte un film frumos. Mie îmi scrii. Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. pe ele Notă. direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei. Je t e félicite de tout mon cœur. se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre. pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas. reiau şi întăresc un pronume neaccentuat.). te. Je l'adore. Notă. P e n t r u a insista. Vorbeşte-i de Guy. i. Ies). E u îl v ă d . lui la. Vă scriu. Je vous écris. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. 1. e. î m i dai o carte. Te felicit din toată inima. care este înlo­ cuit cu apostroful: m'. ) . cu articolul le (la. 3. Formele accentuate marchează o insistenţă. în general. La forma negativă a imperativului. Hélène lui raconte un beau film. + a. Parle-lui de Guy. care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. Ies). le. 123 . Observaţie. ţie şi lui. î i i n v i t ă m în fiecare duminică. me. ô. Tu dois lui être reconnaissante.) 2. E u văd cîinele. la. 11 iubesc m u l t (pe el. V. u. Nu trebuie confundat pronumele le (la. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien.

Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste. je vous le présenterai. à la fabrique. je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a . V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être. colete) 124 . V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller. à bicyclette.C î n d î n t r . au bal en voiture. e s t e n e r e g u l a t . à scooter. à la boulangerie. i le voi da m î i n e . cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c .o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t . chez le coiffeur à l'épicerie. d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er. vi-1 voi prezenta. demain.rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie. el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . au concert. o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă . à pied au cinéma. Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me. en avion par le train. se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme. Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e . en bateau. se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique. par avion (mai ales p e n t r u scrisori. au théâtre.

. . . . il. avez fait des progrès. Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e . .. chez le d e n t i s t e . . un p a l t o n . t o u t de suite à la maison ! . en ville il rencontra son a m i . m a n g e n t comme des loups. Enumeraţi I I . souvent au t h é â t r e . et pour aime beaucoup mes e n f a n t s .'. . . .. două fuste. Ion îţi a r a t ă casa lui. fertilise e n .. Nu h a i n a face pe om.. le voi mînca chiar azi. t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n . Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. . E l merge la fabrică cu bicicleta. . E a îi dă o carte. Lorsque j ' é t a i s p e t i t e . Vorbeşte-i despre copilăria noastră. Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e . écoute tous les conseils que son p è r e . . . . Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri. J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple. l'année pro­ chaine en Union Soviétique. Le N i l traverse l ' E g y p t e . . Ea are cîteva rochii elegante.. E u a m fost la coafor.. Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u ... . . .. Qui v e u t . . . V. . d e m a i n me promener au bois. . Voulez-. . ces chemises? P o u r . . PROVERBE L'habit ne fait pas le moine. . . . en Pologne. N o u s . . . . . i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t . . Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l . . I V . donne. Mîine voi merge la d e n t i s t . . entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r . d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe. . accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour . chaque été chez mes grands-parents. . serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . cîteva bluze.. . un pardesiu. I l s . III.. Spune-i să plece. F i l m u l a fost intere­ s a n t . oppose. ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e . . .. înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-. . . . . retrouverons c h e z . . . Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e .. Mama sa este o b u n ă croitoreasă. ţi-1 voi povesti m î i n e .. . Prietena mea schimbă des toaletele. cu flori sau coliere. . . L ' a n n é e passée n o u s . N o u s .EXERCICES I ..

Toute sa famille s'affaire autour de lui. Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite.10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne. Tout dans ¥m*i!BM! .

Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. dit l'autre. des w essuie-ma ins. des s ouliers. le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude. Du linge. des chemises. des bas. — Prends ta cravate préférée! dit l'un.la chambre est sens dessus dessous. — Prends ton complet. traînent. une brosse. . — N'oublie pas les pull-overs. des mouchoirs. un pyjama. partout.

Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. donne-lui un fer à repasser.— Non. du fil à coudre. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé. cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/. Enfin. il en a besoin. ) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul. -ă 128 . ses frères et sa soeur. Puis il em­ brasse tendrement ses parents.. -e [duble] căptuşit. a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste.) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor... — Maman. même à la montagne. Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. du­ b l a t . dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza. Comme il aime toujours être bien mis. la valise est prête.) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios. non. des boutons. firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/.. -oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul. -ă . dit Paul malicieusement. -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a . objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions. Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste. des ciseaux. ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t . —-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines.

..a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était. La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a . Maria a mîneat fructele. a asculta. que (ce sont.. a înţelege. Expresiile c'est . qui) şi c'est . este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances. E x p r e s i a c'est.: entendre une voix a auzi o voce 2.. Ce sera sans doute unegrande surprise... în acest caz.. que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l . Ce sont mes amis. eare. a a u z i . qui (ce sont ... învăţaţi limba franceză fără profesor 129 . căuta o carte. Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo.. Ce ne sont pas mes amis.Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1. sont. a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I . Era vărul m e u . Ce sont ces livres que je veux acheter. P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo. C'était mon cousin. que) la scoaterea în Expresia c'est. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont. foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits... Cărţile acestea vreau să le cumpăr. Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère..... ce sera). Va fi fără îndoială o mare surpriză. Este m a m a mea. Fetele au m î n e a t fructele. il cherchait un livre. que qui) (ce sont .

Pe el vreau să-1 v ă d . pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que.Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r . se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir. F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t . a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber. blînd lung favor it favorite .u n n u m e p e r s o n a l . sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce.

c'est. Ils dénoncent la guerre... A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec . cu f în. El îmbracă o jachetă îmblănită. El este în întîrziere.prendre) costumul la munte.. ce sont. cămăşi. Fratele său îi spune să-şi ia (de. que: Je remarque cette actrice. Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. Camera sa este în dezordine. pijamale.. qui. perii şi prosoape. Mama lui Alain este neliniştită. făcînd acordul necesar: bon heureux V. Alain are nevoie de ciorapi. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. batiste.. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat. Jacqueline îi dă ace de cusut. Les peuples luttent pour la paix. Tu préfères le jaune. qui. nasturi. Alain est allé à la montagne. IV. Mon oncle est là. folosind construcţiile c'est. foarfecele şi aţă. Alain nu-şi găseşte bascul. III. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii.EXERCICES I. Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin. J'aime les poésies de Victor Hugo. Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I . Alain nu are nevoie de palton. Il veut devenir chimiste..

le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert. Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . . le déjeuner. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . . Une nappe blanche recouvrait la t a b l e . À t o u t _ à l'heure ! . et toute la famille l ' a p prouva. ie dîner réunissent toute la famille. ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . les serviettes. Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet. les c o u t e a u x . Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. les cuillères. d'une t a r t e à la crème. et même un vase de fleurs. À la fin du repas. le p e t i t déjeuner. Le déjeuner fut composé d'un potage. Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. d'un rôti de veau garni de pommes de terre. Le d i m a n c h e . les fourchettes. E n e n t r a n t dans la salle à manger.11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r . — Excellent déjeuner. 132 . d'une salade de t o m a t e s et comme dessert. déclara P a u l . Aujourd'hui je suis pressé.

) saler [vb. şervetul 2. paharul 2. geanta. a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i . ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1. prosopul 3.VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd. ) salé (adj. servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune. sticla 1. a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m. a face o gafă 133 .

Prima formă.a -as I l I . în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus.nouveau un courage professeur fou Forma a doua. terminată în consoană. mou) prezintă două forme pentru masculin. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat.a -a -âmes I i . El este folosit mai ales în limba literară. în naraţiuni.GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. fou. în general. a cărui consoană finală nu se pronunţă). prin perfectul compus. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i . vieux. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un .a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu . se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 . nouveau.a -ătes I l l .al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux. în limba romînă se traduce.

femme qui sait très bien tricoter. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. vieux. fou. îmi plac prăjiturile şi fructele.. III. homme qui se promenait dans ce jardin. être şi avoir... V. Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice. quartier. . furculiţe. robe. Elle acheta u n e . Je connais u n e . . . Jacquelinei îi place să pună masa. nouveau. Les pays de démocratie populaire ont établi un . Nous habi­ tons u n . Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. . la prînz şi la cină. cuţite. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă.. linguri şi pahare. Vous (rentrer) fort tard. maison.... Dans sa modestie. Le malade (garder) le lit deux semaines. friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii. Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et.. Il ne peut manger que des poires. fermer. H . la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. Nous (décider) d'aller ensemble chez eux. Nous occupons une. Am cumpărat farfurii. . Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. Dans ce parc il y a un . Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun.F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I. . J ' a i vu hier u n .. ordre social. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). Ei au mîncat ciorbă. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. . .. en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec". arbre. mou. IV. ..

les sauces. G r a n d . 136 . On a bu du Champagne.12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e . une dinde r ô t i e . De mon t e m p s . des truites au beurre. d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces. du pâle de foie gras. du vin b l a n c et du vin rouge.m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic. les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e . Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau. Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r . de la limonade et de l'orangeade.d i x ième anniversaire de g r a n d . Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. — Tu as un b o n j i p p é t i t . La v i a n d e . un délicieux soufflé au fromage. ma chère. J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé. les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine.m a m a n .

Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m.. o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 . ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/. . Omonime foie (m. -e [grije] prăjit.été m a l a d e .) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. d i t A l a i n . aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e . elles d o i v e n t se n o u r r i r . fin.] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part.) foi (f.ă . . E l l e n ' a j a m a i s ^.— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s . a întinde les mets [ms] felurile de mîncare.) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj . Regardez notre grand-mère. -ă l'invité (m. elles font du s p o r t .) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m. -e [delika] d e l i c a t r . t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/.) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé. bucatele délicat.) fois (f..) ficat credinţă d a t ă . -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . .) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r . a î n ă l ţ a . în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m. La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] . ) [oràjad] oranjada l'appétit (m. Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme. q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e .

Le goût de la limonade est excellent. Tu manges du beurre. vin alb şi vin roşu. Eu fac sport. specific limbii franceze. Gustul limonadei este excelent. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. Il faut du courage pour escalader ce sommet. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. S-a băut şampanie. Cet enfant me fait de la peine. Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. La consommation du vin est élevée en France. Je bois de la limonade. Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du.Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. Observaţie. Acest copil mă întristează. du vin blanc et du vin rouge. Am băut vin. 'i de — hdacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h . de la. 138 .un aspirat: de la viande V. mut: de l'huile. de la. Beau limonada. Nu trebuie confundate articolele partitive du. Tu mănînci unt (o anumită cantitate). dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . Articolul partitiv are forme numai pentru singular. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. de l'eau. indică o parte. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu jem.

-ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie..a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana .a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites. La fel se conjugă verbul redire. Trecut dite spus. prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 . médire (a vorbi de r ă u ) . -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. 1. R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i . interdire (a interzice). Verbele contredire (a contrazice). 2. dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit.Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i .

courage pour traverser cette rivière. jardin. . au b ă u t v i n . argent. viande. fromage. J e mange s o u v e n t . PROVERBE L'appétit vient en mangeant. I V . bière(bere).. l'eau. . arbres qui se trouvent d a n s . Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif. Pofta vine mîncînd.. viande. beurre. . œufs p o c h é s . Il faut v r a i m e n t .je b o i s . Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres. des enfants (intelligent]. des hommes (loyal) : des concert» (instrumental). . Cine fură azi un ou. . . S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. mîine fură! şi un bou. Conjugaţi verbul redire la indicativul pus. . . . Champagne. café? N o n . . courage. .t u . I I . des livres (nouveau) . perfectul simplu şi imperativ. merci. des yeux (bleu).' înaintea următoarelor pain. . . fenêtre de ma chambre est grande. Qui vole un œuf. V . perfectul nehotărît com­ sau . fromage. fleurs e t . . . sub­ fruits. . ei au b ă u t oranjadă şi limonada. vole un bœuf. .EXERCICES I . Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii. J ' a d m i r e . . E l este împotriva slăbire. . III. Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent. V e u x . Nous m a n g e o n s . hotărî*. beurre e t . . . .

Le guide parle le français presque aussi bien que nous. t. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. ses villes deviennent plus grandes.. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. Bucarest. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions. ses stations climatiques plus confortables. confortables. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses. D'ici deux semaines. On construit partout et beaucoup. Les jours sont plus courts que d'habitude. Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. L'hôtel est très confortable. -e [kur. surtout lorsqu'on^est touriste. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest. spectacle à l'Opéra. de retour.5 juin 1964. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie. Vendredi. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre. Chère Hélène. promenade en car dans Sa ville et le soir.13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court. kurt] scurt. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin. La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 . Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute.

Une lettre Une enveloppe \\i .v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .

-ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai. se. 1. care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . -ère [aspiţalje] ospita­ lier. -oare l'hôtel (m. ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie. pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars. gentil accueillant. Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le.de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l . -e [akœjô] p r i m i t o r . le mois d'août 2.

infiniment etc. — d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre. Ce livre est très intéressant. aussi ( c o m p . I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne. Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que. Mon amie est extrêmement bonne. a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e . E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e . Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . Camera mea este mai mare decît a ta. d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . d e i n f e r i o r i t a t e ) . Această carte este foarte interesantă. I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien. cei mai mare fluviu din E u r o p a . c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v . d e s u p e r i o r i t a t e ) . S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort. Ies. la. Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. extrêmement. bien. Prietena mea este foarte (extrem de) bună. p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. 144 . p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le. C u v i n t e l e decît.GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e .

ouvrir. sortir. Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni. vineri. mai frumos. dire etc. vêtir. marţi. II. joi. boire. decembrie — ultima. Astăzi sîntem în 5 mai.a ) Verbele din grupa a I l I . Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile.a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir. croire. lire e t c . duminică. Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi. 10 145 . sentir. devenind mai mare. miercuri. sîmbătă. în luna septembrie. Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'. voi pleca în deltă. Plural La fel se conjugă: courir. servir. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir.Perfectul simplu (grupa a H l . partir. mourir. EXERCICES I . Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului. intéressant. content.

2. vouloir. Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant. Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri. Iată omul cel mai primilor. offrir. IV. 4. 5 lequel est Henri? 146 . Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). Volga esle cel mai lung fluviu din Europa. P a r m i les cinq personnages numérotés 1.III. mais heureusement pas aussi gros que Louis. 3. Aceste fructe sînt foarte bune. Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său. LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r .

147 . Près de la table il y a un chat. un couteau et une boîte de conserves.Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait. Sur la table il y a une bouteille. Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau. Sous la table il y a un chien.

. în limba franceză. toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin.Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie.

le muguet. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent. J'aime le printemps.14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. Le soleil. dit Jacqueline à son^amie Laure. la primevère.alors que renaît toute la nature. car c'est^. tourisme. dire congés. 149 . timide à la fin de l'hiver. Les champs. la violette. C'est difficile à dire. vacances. mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne. des fleurs poussent partout: la perce-neige. ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant. brille au printemps avec plus d'éclat. As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. mer. les parcs et les jardins verdissent.

Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé. Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli. Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies. -e [prefere] preferat. car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e . Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i . dans la vigne. Pense qu'en élé il fait très c h a u d . -e [labure] a r a t . -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d . dans le j a r d i n .— Tu vois toujours la vie en rose. Il y a des jours où l'on respire à peine. dans le verger et dans la basse-cour. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 . Il pleut r a r e m e n t . Moi. VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré. je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n .) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré. -ă l'éclat (m.

cîmpia. curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig.) [cïplwa] aici: postul.) a merge la ţară Observaţie. la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii. Il arrive qu'on se sépare. e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda. aller à la campagne 2. ploaie. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués.-e [akôpli] î n d e p l i n i t . de exemplu. ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat. Mai este încă o lună. funcţia.à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister .[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m. E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i . -ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1.). luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p . ca. Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i . ) a fi r u p t de oboseală accompli. dar şi alte verbe. 151 . Il reste encore un mois. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt. ninsoare etc. campania (militară etc.

„ „ de l ' a u t o m n e sont . e x i s t ă . frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I . Completaţi 152 . de l'hiver sont . sînt (bolnavă). „ „ de l'été sont . în afară de i m p e r a t i v . Eşti bolnavă.. Elena? Da. . je ne le suis pas.. Compendiul de g r a m a t i c ă ) . verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe. la t e m p e r a t u r ă etc. repede fort. Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien. un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi. Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v . Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i . Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e . Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir. extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I . je le suis. Ce fericită eşti ! Eu nu sînt.a (v. Hélène? Oui. adverbele: I I . Êtes-vous malade.. E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e . u n s u b s t a n t i v . Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin. souvent. adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e . o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r . tard. ...Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este..u n adjectiv. spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t . Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. : il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea. „ . se află)..

aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). Uneori ninge. lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. florile cresc pretutindeni. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants). gră­ dinile şi parcurile înverzesc. Toate anotimpurile anului sînt frumoase. Vara zilele sînt. Iarna zilele sînt scurte. Tu es content? Je ne suis pas (content).u n s chaleur et du froid? — Oui. Ieri a bătut vîntul. Vara este cald. Veux-tu partir? Non. Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. E mai cald decît primăvara. je veux (t'accompagner). Êtes-vous heureux? Oui. Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s . en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid. La munte este frig. monsieur. Veux-tu m'accompagner? Oui. Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. Cum este timpul astăzi? I V . lungi şi nopţile scurte. Uneori vara cade grindină. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. Primele florisînt: ghiocelul. Săptămîna trecută a plouat des. Primăvara. 153 . Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara. je ne veux pas (partir). La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . frumoasă. toamna şi iarna. soarele străluceşte. Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara. Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni). je suis (heureux). este vreme. Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei. Astăzi este prea cald. Există prieteni devotaţi (dévoués). PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps. vara. contracte.III. V. violeta.

15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. dit Laure. les jours deviennent de plus_en plus courts. Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. Tu vois. Les 154 . — Oui. mais le plus souvent il fait très froid. car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. En échange. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. Il pleut souvent et il fait du vent. l'automne a quand même ses bons côtés. mais tu es^une petite capricieuse. en tout cas. C'est l'automne. les poires et surtout le raisin. les noix. il gèle et le vent souffle avec violence. j ' a i m e tous les fruits. C'est la rentrée des classes. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. — D'accord. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop.

-e [30m] îngălbenit. -ă froid [frwa] rece. frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables..jours sont courts. de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. ) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace. latura . -sse [epe] gros. -oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] . îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m. partea capricieux.a-şi oferi il gèle [3^1] e ger. -euse [kaprisj0] capri­ cios. -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel. -e [kur] scurt.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/. — J'ai tout„oublié ! Cela s'explique.ă le tapis [tapi] covorul épais. VOCABULAIRE court. des mince subţire 155 .

răcoros: il fait frais 2. (Eu) nu am bani. î n această grădină sînt flori fru- 156 . Il fait un vent à décorner les bœufs. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre. E l are p u ţ i n i veri. coala. 4. A ţ i citit m u l t e cărţi. feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1. ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies. glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. la 1. fila. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face. Il a peu de cousins. 2.: feuille de paye stat de s a l a r i i . E un ger de crapă pietrele. Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres. Maria are m u l t e prietene. 2. nu Observaţie. Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises. Je n'ai pas d'argent. Suflă un vînt de te ia pe sus. este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi. 3. c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs.Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. 3.

„oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. Se traduce prin „tot". „toţi". -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e . tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. în acest caz are sensul de „orice". satisfaire (a satisface). La persoana I p l u r a l . La persoana a I l . I plural) şi p a r t i c i p i u prezent. 157 . mase. rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az. fern. 2.a p l u r a l . Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera. refaire (a reface). Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). Orice om trebuie să apere pacea. Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv . „toată". 3. v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. vous dites. vous êtes.(nous faisons[nu^faz3J). „toate".Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait. la i m p e r a t i v (pers. la indicativ prezent şi la impera­ t i v . faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). 1.

PROVERBE Petite pluie abat grand vent. La forma de masculin plural a pronumelui tous. films. în timp ce la adjectivul tous. . vêtements.. -s final se pro­ n u n ţ ă . Je n'ai pas écouté. Elle fait. Florile se ofilesc rînd pe rînd. Tout homme doit défendre la paix.. . fromage. connaissances à la mer.. Cette semaine j'ai vu beaucoup . V. aerul este răco­ ros. Cet édifice a . bons livres.. iar frunzele copacilor cad. . eiitor. Uneori plouă... musique. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. înlocuiţi punctele prin articolul partiţie... Sora mea mănîncă multe fructe.. . Noi sîntem toţi acasă.. fleurs dans ce jardin. tout fut vendu: meubles. argent. iar nopţile mai lungi.. sport depuis dix années. El vrea să ştie tot. Toţi copiii sînt acasă.. Toamna e mai puţin frig decît iarna. . Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. . Je n'ai pas rencontré . Ils sont tous contre la guerre.. 158 . sau un fapt vag. general: La terre appartient à tous. la viande et. EXERCICES I . Acest magazin expune mărfuri frumoase. Il vous faut. .. Il veut tout savoir. Buturuga mică răstoarnă carul mare. J'ai écouté.. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. Nous avons mangé. livres. Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) . atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut.. Il n'a pas. courage pour faire cette ascension. Il veut tout savoir. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. . . beaux salons de réception.. III. tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté . Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H . perfectul simplu si perfectul compus. petits-enfants bien sages. Mon voi­ sin a . Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte.. Pămîntul aparţine tuturor.. Francezii mănîncă multe fructe şi legume. In acest parc s-au plantat copaci frumoşi. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent. Elle se charge de tout. Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte. Il y a bien . musique. argent. J ' a i ..Tout este şi pronume nehotărît. IV. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. . petits pains. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. Măriei îi plac sporturile de iarnă.

qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut). et il est très content. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne. — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre. 159 . — A propos. propose-t-il timidement. Pas moyen de la faire marcher. — Il sera bientôt onze heures et demie. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde. L'autre. tantôt elle s'arrêtait net. je voudrais dormir un peu plus tard. Il a reçu beaucoup de cadeaux. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. Guy.. pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt. quelle heure est-il? demande Michel. Partons à dix^heures. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui. C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. On_. Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. — Mais demain c'est dimanche.arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. le meilleur ami d'Alain.16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. celle que j'avais jusqu'à présent. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet. à cinq heures juste. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait. n'est pas d'accord avec l'heure du départ. On rentrera par le train de sept w heures et quart..

-ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. une proposition à laquelle je ne m'attendais guère. aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi.) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p .ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/. dit Alain révolté.) întîrziat.. a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a. drept.) tarder (vb.) tîrziu a întîrzia tardif. a rezista. grommelle Guy.Tyran. -e [kôtô] m u l ţ u m i t .. -euse [parss0] leneş.-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a .. a ţine cu orice preţ 160 . tantôt ftâto] cînd. cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net. ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi. a ţine piept a-şi băga în cap . -e [revolte] revoltat. a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a .. pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est.— Ou bien à midi. precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just.. -ă. Pas la peine de se déranger alors ! —. -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i . aici: a rămîne în urmă tantôt. qui finit par être d'accord avec l'heure du départ. -ve (adj. care vine cu întirziere tardivement (adv. ) [cer] ora content. VOCABULAIRE l'heure {/. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv..) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux.. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. aici: fix.. .

Note. vingt-quatre minutes. Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. trois secondes. Este ora unsprezece fără cinci (minute). Este ora douăsprezece (amiaza).Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins. 1. Este ora cinci fără un sfert. est dix heures et demie. Este ora zece şi j u m ă t a t e . Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures. Il est trois heures moins le quart. Este ora două şi j u m ă t a t e . în limbajul familiar. douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie. / ( est quatre heures et quart. juste). Il est cinq heures moins le quart. (minutes). Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. / ( est midi. E s t e ora cinci­ sprezece. Este ora trei fără un sfert. Este ora şapte (fix)'. petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . se întrebuinţează numeralele fracţionare: . ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde).EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. Este ora p a t r u şi un sfert. Il est neuf heures et quart. Este ora nouă şi u n sfert. Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v . Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute). Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . est dix heures trente (minutes). mauvais. est onze heures moins cinq (minutes). Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon.

Il sortit de la chambre dont il ferma la porte. a cărei uşă o închise. Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. Minele din care se extrage huila. où. A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie. Sala în care lucrez este m a r e . Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . N-ai p e n t r u ce. Voilà l'homme dont j'ai besoin. E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii. E l ieşi din cameră. La plus mauvaise des montres. moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . Le jour où il est venu. e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care". f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais. „despre care". La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. „al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. I a t ă omul de care am nevoie. „al cărui". E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. Il n'y a pas de quoi. „a cărei". quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i . L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. P e n t r u n u m e de l u c r u r i . şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. Are cu ce t r ă i . P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " . se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. Ziua în care a v e n i t .r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . Notă. Observaţie. Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. Il est attentif à la moindre observation. F a m i l i a din care m ă t r a g . plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres. în aceeaşi s i t u a ţ i e . P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont. Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors.

pour laquelle je suis heureux de travailler. La zece. şi A. J'aime beaucoup ma patrie. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă . pour). F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de. Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï . şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular . lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite.. Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . pentru care sînt fericit să muncesc. î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a . a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u . Exemple: La maison vers laquelle je me dirige. lequel duquel auquel fem. Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel. sur. D. masc. G.Formele compuse ale pronumelui relativ le. { mase[ fem. f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori.. E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n . şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 . Observaţie. laquelle de laquelle à laquelle masc. s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem. à. I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a . Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. lesquels desquels auxquels Plural fem. Casa spre care mă î n d r e p t . N.(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) . P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la. . vers. .

. în curînd va fi ora trei. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur. I I . Ceasul meu nu merge bine..cinematograf.... patru fără şapte (minute). je confie tous mes secrets. merge înainte. je ne me séparerai jamais..j'ai besoin ne se trouve plus. înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t .. se trouve sur la table. vole un oeuf.. Este ora zece. Elle cueillit un panier de fraises.. 164 . Le tableau. j'habite est grande. Le pont sur. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară. Am avut un ceas foarte bun. Am lucrat pînă la miezul nopţii.... Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. Te aştept la restaurant la ora 8 seara. Este ora două fix. ils allèrent dans le parc... Le monsieur.. j ' a i salué est mon professeur. Le jardin.. Donnez-moi le crayon.. de aur... nous passons chaque jour a 400 mètres. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert... quelques-unes étaient très grosses. La ville. nouă şi cinci (minute). I I I . Voilà quelquesobjets.. Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză)... Te voi aştepta o jumătate de oră. Le livre . vole un bœuf. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. Voi veni la tine mîine la ora 11. j ' a i admiré la vallée. il se trouvait était beau. nous avons rencontré est le fils de mon amie . . . C'est mon amie. Ils mangèrent quelque chose après. Le garçon. Ceasul său rămîne în urmă totdeauna...

V I . Compoziţia lui Paul este cea mai bună. Dă-mi o carte mai bună. Nu t o t ce luceşte e a u r . Chercher midi à quatorze heures. 73. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. Tout ce qui reluit n'est pas or. 749. 875. A căuta nod în p a p u r ă . Camera Luciei este mai mică decît a ta. Mieux vaut tard que jamais'. 41. Ea locuia în cea mai mică casă din oraş. 71. Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort. 564. El a fost atent la cele mai mici detalii. Qui choisit prend souvent le pire.IV. Apele line s î n t a d î n e i . Cine alege culege. Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă . 99. Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. . V. Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă.

cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] . n a t u r e l l e m e n t . C'est son r ê v e . M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas. Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t . ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f. T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t . E t que d e v i e n t B r i g i t t e . Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. M a i s . professeur. m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x . c h i m i s t e . t u ne t e p r o m è n e s p l u s .) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 . ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e . F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s .t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s . —. E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s . Que d e v e n i r ? A v o c a t e . fam. t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a . Tu as été une e x c e l l e n t e élève. — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile. — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é . E n t o u t c a s . E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis. R e g a r d e . Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r . il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté. i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n .) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil. .P o u r q u o i p a s . Ca se v o i t . il y a u n g r a n d m a i s .17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . .

.

(fig.) le téléspectateur. -triée (m 2 . le jour (m.) la journée (f. conducerea u n u i v a s . a u n u i avion a conduce u n v a s .) journalier. a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb.) téléviser (vb.) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l . u n avion. fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer.) a călăuzi.f.) le téléviseur [m.) 3 . munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul.) le journalisme (m. 168 .ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi.) le journaliste (m. se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale. gazetarul z i u a . a reflecta l'avenir (m. -ière (adj.) journallement (adv. ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l . soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se.) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1.) . la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/.) le journal (m.) ziua j u r n a l u l . la télévision (la télé) (f. u n a u t o m o b i l .) (m.) le journalier (m. salariul pe o zi. Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni. le pilote le pilotage piloter (m. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o .

Imperativ lave-toi! s p a l ă . te. vous în u r m a v e r b u l u i . c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e . Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi.soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se. se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste. Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine. T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active. spălam être: reflexivă: mor. il ne vit que pour lui. 169 . s'évader. el nu trăieşte decît p e n t r u sine.t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me.). Celui qui parle trop de soi est un vantard. A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui. te. elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi. s'emparer. L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i . Observaţie. * en aller. ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc. nous. Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros. vous. P r o n u m e l e me. T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez. se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. 2. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. se. Cînd subiectul este d e t e r m i n a t . se. nous. se réfugier. 1. Marc este un egoist. se souvenir etc. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier.

s e p e n t r u ambele genuri. une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă . u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie. George Sand este o mare scriitoare franceză. ministre. Articolele. De asemenea. chauffeur. Je me lave. guide. Verişoara mea este ingineră. de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . Este v o r b a . écrivain. Ma cousine est ingénieur. Elles se parlaient tout le temps. philosophe. juge. chef. amateur. Ele îşi vorbeau tot timpul. pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . Se v a s p u n e . possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin. Ea este profesoară. în general. penseur. aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . partisan. Eu vorbesc cu prietena mea. disciple. sculpteur. député. E x em p le: Elle est professeur. femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 . (Eu) mă spăl. de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français. Cuvinte c a : professeur. Eu spăl un obiect.Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. adjectivele. P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur. în t r e c u t . fournisseur. in­ génieur. historien. tourneur. în special de b ă r b a ţ i . N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă . Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. Je parle à mon amie. peintre.

Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. Astăzi. Noi ne plimbam în parc. Son frère est un peintre de premier ordre. il est un admirable chauffeur. Este ora 4 şi jumătate. II. Voi vă distraţi foarte bine. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine). Paul est un admirable sculpteur. Cet homme se croyait un grand philosophe. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine. doc­ toriţă. Ei îşi vorbeau prieteneşte. o'femeie poate deveni ingineră. Mama prietenului meu este pictoriţă. în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. Nepoata mea este poetă. Mă numesc Mauriciu. Treceţi la feminin prezent. mă culc la ora 11. Este o meserie pasionantă. în acest caz. IV. învăţătoare. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 . Cet homme est le professeur de mon enfant. deputată şi chiar ministru. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. profesoară. imperfect. III. Adriana a fost o elevă excelentă. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. Ea s-a hotărît să se prezinte la examen. V. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer. Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer. Il est le meilleur tourneur de notre usine. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. Multe femei au devenit piloţi. Mă aşteptam să te găsesc la teatru.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto.

18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. — C'est toi. — C'est elle-même qui parle. Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! . attendit le signal d'appel et forma le numéro. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. dit-elle.

Bine (mă simt bine) şi dv. Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones. m u l ţ u m e s c .) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant .) Aşa şi aşa. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m..) Ce mai faci? Très bien. m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce. ? Comme ci.) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m. au restaurant.) [apsl] apelul. C'est ce que je voulais te proposer. A bientôt. Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 .) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__. — Entendu.Boulevard". nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e . — Alors. Que dis-tu d'une sortie. a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m. un soir.connais son^adresse. — Très bien. merci.sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam. chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd. (fam. comme ça.

cu a t î t mai bine (rău). Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor. în limba franceză el este un timp compus . Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal. plus mal este m a i des folosit decît forma pis. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 . se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus.). Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais. Notă. c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal.GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie. eu pis. eu mîncasem etc. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă.

Cet écrivain (écrire) un très beau roman. m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. Vorbesc. Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da. Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale. apoi închid telefonul (raccrocher). Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne. J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul. E l muncea cît putea m a i bine. Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme. Petre este mai p u ţ i n v i o i . Te a ş t e p t a m m a i devreme. Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. ele vorbesc m u l t . pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. I I . Merg foarte des la con­ certe. Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . ? Simona nu se simte prea bine.EXERCICES I .i m a i u ş o r . La revedere. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . se simte bine. Vous (faire) peu de fautes. raconter. D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u . choisir. Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. aller. faire. Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e . poţi 175 . I V . Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. Michel (aller) au t h é â t r e . Cu a t î t mai bine ! V . I I I . B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău. François (aller) chez le d e n t i s t e . Je (penser) souvent à lui. Ea îmi telefonează în fiecare seară. Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. Andrei se simte m a i bine. De obicei. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . Pe curînd. Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. le moins. Il (pleuvoir) pendant trois jours. Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . ş i d v .

le siècle „de la vitesse". des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient.) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^. des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs. des choux. des pommes. Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits.) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica . J'achèterais pour la dernière fois des fruits.tă w k8] în calitate de l'imagination (m. prêts à être préparés. Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché.) [ e t a l a t tejgheaua. des pommes de terre. Des prunes. des poires.J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés. aubergines. de la viande tranchée. du raisin. Il a bien travaillé ce matin-là. des carottes. Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a . Étant_en Roumanie en tant que touriste. Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin. Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m. car mon départ approche. Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 . des^.) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m.79-EME LEÇON AU MARCHÉ ...) [ober3in] vînăta l'oignon (m. t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/. Des tomates.) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i .. j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. que j'aime tant.. sur les_étalages. des haricots verts.) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/. je pourrais même dire artistiquement. pour notre siècle. a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. des noix.

) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.) [aspei'3] l'épinard (m.) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.) [aj] l'oignon (m.

une belle ville. une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain. Spre deosebire de limba r o m î n ă . de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului.Expresii poisson d'avril ni chair. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l . un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge. Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă . nici laie. nici peşte . E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză. un ingénieur français 178 . în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu. în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin.

c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde. ca peu e t c . cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien. beaucoup.. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle . există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă. noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 . a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé. : Il a beaucoup mangé.. EXERCICES I . La t i m p u r i l e compuse însă. un poêle chaud d) în general. adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant. un garçon intelligent In limba franceză. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e .

mere. Un singur om îl aştepta. PROVERBES Garder une poire pour la soif. III. dar a scris puţin. tel fruit Tel père. Citesc o carte interesantă. struguri. tel caiet. Am vizitat ieri un magazin mare. Dunărea este un fluviu lung. cu 10 etaje. Tel maître. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi.I I . Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. nuci. Tel arbre. Antoaneta este o fetiţă mică. punir. Mihaela a citit mult. pere. Irina are părul blond. îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile. piersici. Ea a cumpărat morcovi şi praz. IV. Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. vinetele şi varza. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. la condiţionalul prezent verbele garder. Petre a cumpărat o cămaşă albă. { Cum e sacul şi peticul. îmi place vinul bun. . Mihai este un om cumsecade. A strînge bani albi pentru zile negre. Ménager la chèvre et le chou. Locuiesc într-un imobil mare. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. Aş cumpăra legume şi fructe. Conjugaţi dire. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. tel fils. El ar mînca o salată de ţelină. Mama a terminat repede această bluză. A împăca şi capra şi varza.

20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir. — Tu reconnais Beethoven? dit l'un. Il est plein de fautes et de pâtés . Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux. répond l'autre. L'élève: — Ce n'est pas la peine... Deux snobs vont w au concert. Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh. — Attends qu'il se retourne et je te le dirai. t 181 . Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs. monsieur. un petit. c'est lui qui l'a écrit en w entier. je suis w obligé de prévenir ton père.

— C'est bien possible. monsieur. En cours de route. la tête entièrement bandée. Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo. Expliquez-vous.. monsieur. — Hier. j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. Il s'approche: — Me reconnaissezvous. Madame.. monsieur? 182 . il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes.Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. mais^à quelle heure. c'est moi que vous w avez renversé hier. mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?.

a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul. et encore en deux? Des frites. VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a .c e que ça Deux moitiés. monsieur. -e [fri. B i e n . B i e n . frit] fript. exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa. q u ' e s t . et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s . frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. -ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent .-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit.Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x . prăjit. m o n s i e u r . -ă . m o n s i e u r .

aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal. Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. relire (a reciti) etc. Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). lue c i t i t . je lisais Perfectul simplu este je lus.E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie. Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. -ă La fel se conjugă élire (a alege). 184 . je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons.

Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e .). transcrire (a transcrie). j'écrivis. j'ai écrit. E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t . écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais. E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O . Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p .a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons. Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r .) şi să scrie (inf. A ţ i c i t i t această poezie? 185 . EXERCICES I . Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf. La fel se conjugă verbele décrire (a descrie).V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I . Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i . souscrire (a subscrie). Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet". prescrire (a prescrie). U . réussir. N . c o n t e m p l e r . inscrire (a înscrie). -e scris. Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit. Citeşte această poezie. I I . Scriam o scrisoare prietenului meu. Voi citi o carte bună.

. V. amis. toi.. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur... Il est parti. Point sot. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval. heureux.. IV. Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi. je le dis sans façon Et sans fades grimaces. pain d'épice. timide.. ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri.. I l y a t a n t . Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine. nez. Ces bonbons sont... deux années... Le vase est. Je viendrai demain. 186 .. Indicaţi numele zilelor săptămînii. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv. bas. il n'a pas rencontré. poissons dans cette rivière. II. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais.. à l'âge de 15 ans). ces frères. cheval. . il sera bientôt fait Quoique en miniature. détail. pommes cette année... bons fruits. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe.. voilà Pouchkine.. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814. Il y a une grande différence....vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons.. les enfants. travail. Marius mange. A. fleurs. REVIZIE EXERCICES I .. J'ai rencontré...III. Mon cher.... beurre. fromage et. . Brigitte a reçu beau­ coup. doux. amis. clou. les cheveux blonds Et la tète bouclée. Michel a décidé d'étudier la méde­ cine... cher. chou. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes.... LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature. corail. rail. la table. les rives du Danube. genou. Paris. Il y a bien. pur... . Budapest est bâtie. bijou. À l'occasion de son anniversaire.. l'armoire. haut.

Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul. joli. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école. Ea le dă să mănînce. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. grand.) il faut apprendre à nager.III. maire. de cette ville. menteur. iarna ca şi vara.. N-am nici o poftă să plec la plimbare. lire şi écrire. beau.. cinci şi jumătate. gros. étranger. Astăzi e cald. long. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor. premier. Claude Àchard est le.). La (. VIII... beau. nul. V. Dă-i să (à) mănînce (inf. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. des hommes (travailler) dans le jardin. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. El a aşteptat o jumătate de oră. La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul. Mă plimb în fiecare zi. VI. şapte fără un sfert. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. mère. Avant d'aller à la (.. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. Copilul său se simte mai bine acum. Conjugaţi verbele: IV. Este ora 12 noaptea. — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. Este vreme rea. unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre. blanc. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot. Dintre cuvintele mer. puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (. Sora mea este profesoară de muzică.. dire. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară. VII. sot. Traduceţi la indicativul prezent. gras. Aştept azi un vechi prieten. Toţi tinerii purtau cra­ vate. viitor fi perfectul compus faire. bref. IX. 187 .. folosind si voca­ chaud.).. Am citit cărţi mai bune. Este ora 12 (amiaza). Casa lui este mai mare decît a ta.) de Guy est très jeune.

.

PARTEA A lll-a .

.

c l i m a t u l tempéré. Rouen etc. Nantes. Lyon. Le climat de la'France est tempéré au Nord. -e [bur3wa. Au Sud. podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. Toulon. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude. VOCABULAIRE bourgeois. Nice. au point de vue administratif. Les principales villes du pays sont Marseille. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. une haute chaîne de montagnes. le Rhin. -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. Saint-Malo. s'élevant jusqu'à 4 810 m. Le Rhône. sépare la France de l'Italie et de la Suisse. la Meuse. Cherbourg. en plusieurs départements. au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. Le Havre. La Manche reçoit la Seine. (le Mont Blanc). Strasbourg. -e [tâpere] t e m p e r a t . les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne.21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. burşwaz] bur­ ghez. la Mer du Nord. Bordeaux. À l'Est. s'achemine vers la Méditerranée. La Rochelle. l'Océan et la Méditerranée. C'est une république bourgeoise. Saint-Étienne. dit Plateau (ou Massif) Central. La population rurale représente presque la moitié de la population française. doux et humide en général. Brest. lui. -ă le plateau [plato] p l a t o u l . la Mer du Nord. les Alpes. Lille. Le territoire français est divisé. fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a . Toulouse. Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. Paris est la capitale de la France.

certain. 192 . aucun. même (acelaşi. tel. de obicei. Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin.) coasta côté (m. Toată lumea voia să-1 felicite.'-le (cutare). nulle (nici u n . cîteva). -e. -e ( n e n u m ă r a ţ i . înaintea substanti­ vului determinat.-ă").) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m. aceeaşi. -ă). „însăşi"). toutes (tot. n e n u m ă r a t e ) .) veriga ~. plusieurs (mai m u l ţ i .-e (cu sensul „sigur. Cîţiva copii se j u c a u în grădină.la le le lă côte (f. însuşi. nul. a l t a ) . m a i m u l t e ) . ceva).! quelque (vreun. quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat.) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f. Certain. t o ţ i . tout.) colina côtelette (f. Tout le monde voulait le féliciter.) l a n ţ u l ta chaînette (f. Adjectivele nehotărîte se aşază. vreo.) partea coteau (m. nici oi).-ă . t o a t e . oricare). t o a t ă .la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m. -e (nici u n . quelconque (oarecare).) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul. maint. -e (anumit. sigur. même (eu sen­ sul „însuşi". tous. chaque (fiecare). însăşi). nici o). quelques (cîţiva.) lănţişorul le chaînon (m.

Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu.a p l u r a l ) . a I i . cea de-a doua. p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă . -e Observaţie. Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . în schimb. în special veuillez (pers. este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi). I m p e r a t i v u l are două forme .

Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală. autre: t o n .. gauche de la rue.. . Les Carpates forment une longue. . . pages par jour.. EXERCICES I .. m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider. q u e l q u e s .Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie. à . . . personne. L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a .. v i e . .. I I ... les m a n i festations. 2 .. fils. réponses. se între­ b u i n ţ e a z ă . paroles. toutes. objets. j u p e .. I I I .. les plaisirs du repos. plusieurs: étages. Le magasin se trouve d u . selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e . enfants. la persoana I singular.salles d ' é t u d e . p l u s i e u r s . manières. t o u s . E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori. les réunions. mois. rue. Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. Daţi-i o carte oarecare. p a y s . même: âge. distractions.. Nu pot să m ă hotărăsc. famille. On p l a n t e des vignes sur les. jours.. b i b l i o t h è q u e . . 1. Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. de montagnes. Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u . de la Mer Noire_ sont très belles. J ' a i m e m a n g e r des. I V . . Verbul pouvoir nu are imperativ. Jérôme é t a i t présent à. saisons. T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare.. Vous devez lire au m o i n s . de porc. certain: heures. Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin. tel: père. h o m m e . a r t . 194 .. Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre. Notre pays offre au peuple.

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

) a huzuri.) — Je pourrai lire des journaux français. (Voi putea să citesc ziare franceze. a o duce de minune. fiind orientată paralel cu Sena. (Pot să învăţ franceza. 196 1 2 3 . la regarde de travers — Notre-Dame. ) — Je veux travailler de toutes mes forces. Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază. Aş vrea să vă întreb ceva.travers 3 se la couler douce — (pop. (Vreau să lucrez din răsputeri.) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv. à toutes les personnes. (fig.) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis. Conjuguez. pare a o privi „oblic".) — J ' a i voulu lire „l'Humanité".? Nu am vrut să-1 mai vedem. Poţi să-mi ajuţi să ridic finf.) se uită chiorîş. sans se faire de la mousse — fără griji (pop. Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de.). les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. Pot să plec? V. (Am vrut să citesc „l'Humanité".

(Jacques Prérert. . Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa.Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris.

que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. cultures maraîchères et fruitières. de produits laitiers. Il nous faut mentionner.22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse.). La France compte parmi les exportateurs de blé. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. de volaille. VOCABULAIRE l'industrie (/. l'industrie textile (industrie cotonnière. grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays. La France est aussi un pays agricole. lainière. l'industrie électrique (usines hydrauliques. industrie automobile et aéronautique etc. Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares. thermiques. de vin. vignes. ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina . soieries. en outre. de betteraves et de fruits. caoutchouc). fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 . Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles. centrales nucléaires). 45 sont consacrés à l'agriculture: labours. ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . textiles synthétiques). Sur ces 55 millions. auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts.

-ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. c u l t i v a b i l .la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic.) l'exportateur.) exploitable (adj. frqitjsr] de fructe.) l'exploiteur.) l'exploitation (f. -ère [frqitje.f. m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier. -trice(s. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f.f.) (m. -ă électrique [elektrik] electric. fructifer. -ă exploatarea exploatatorul. -ère [ m a r e / e . exporter (vb. -ă. a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher. fapta de exploatabil.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă. -oarea a exploata vitejie şi adj. -euse exploiter (vb.) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 .) l'exploit (m.m.

exploitable. Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi. J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h. exploiteur. b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. v e r b .. je ne veux pas de fruits. Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n . On le t r a i t e d ' o r i g i n a l . de la. Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du. u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de. . f i i n d e c h i v a l e n t . Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit. ne veut renoncer à ses profits. o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e . III. Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului. je vais acheter des fleurs. Veux-tu des fruits? Merci. de obicei. il r i t de cela. negaţia I. . en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I . Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir. I I .. c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal. Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v .. il s'en occupe.. negaţia a I i .P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e . Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e . J ' a i m e les fleurs.a : Je n'en parle plus. En p o a t e î n l o c u i . Ce gisement minier est. je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela. Elle se souviendra toujours de cet anniversaire. forestière obtient de gros bénéfices.. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. exploitation: ) (exploiter.. Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets. î n a c e s t c a z . Les esclaves étaient d u r e m e n t . Aucun. pronumele en.. de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui. réjouis Notă. J e connais tous les détails de l'histoire. u n e o r i . 200 . î n cazul unei propoziţii negative. et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i . J ' a i plusieurs livres.. Nous en avons (du beurre). Les. Cette.

Ar fi vrut să alerge mai repede. Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi. Je n'aurais rien dit. J'en aurais lu quelques pages. V. Noi am fi scris mult mai multe articole. Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi. Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. Voi aţi fi avut mai mult succes. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva.I V . • . Ele ar fi putut pleca.

le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire. Tu vas te coucher à minuit. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant. Nous devrons être à l'aéroport à 6 h. Alain: Quelle histoire. 202 . Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. et demie. Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute. au plus tard.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. Jacqueline: Ecoute. Jacqueline. Alain: C'est à quelle heure. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. Alain '. Il t'arrivera un jour de faire comme. alors: Marseille. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. c'est décidé. La gare. Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin.

. -e [vàtry] pîntecos.) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă .. d u m o i n s . -oasă. ? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi. a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t . a se năpusti a se grăbi a încerca. a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 . cercel: boucle d'oreille 203 . . C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i . p l u s lestes. . A ce m o m e n t . inel de fier prin care se trece o curea 3 . ne vous en faites p a s . -oară. u n p e t i t gros v e n t r u . a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor. buclă (de păr) 2 . -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed. p r e n d de la vi­ tesse. ~. -ă soupirer [supire] a ofta. c a t a r a m ă . U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez. sprinten. . D e u x d ' e n t r e e u x .) [avjâ] avionul l'aéroport (m. Vous êtes r e s t é . ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r . m a i s .. -. g r a d u e l l e m e n t . Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t . J a c q u e l i n e . a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J . a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi.Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t . . * mişcare.. b u r t o s . D ' a i l l e u r s . Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m. s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n . se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e . p u i s q u e . -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru. rl se lamenter lamate a se t i n g u i . Le t r o i s i è m e . t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir. t o u t essoufflé. vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s .

pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela).GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e . d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout. Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . j'y ai pensé. există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte. u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui. P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i . de o b i c e i . y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 . d e o b i c e i . înaintea verbului. D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v . forma afirmativă.a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află. P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n .

Alain n ' . vrei să iei o carte? I V . .. Ces regrets. ne peuvent nous impressionner. vas pas? I I . EXERCICES I .. Tu n ' . que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ . Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison. . Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir. . Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin. -e Observaţie.Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 . Ne g î n d i m . verbele: revenir (a reveni.. R î d e m încă de povestea voastră.. Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard. pense plus. la sfaturile tale. .m i m a i vorbi de plecare. se p r é c i p i t e r . parler à personne. Ne. Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' . réfléchirai cette nuit. féliciter. L'enfant voulait se. 1. Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'.. Mă duc imediat acolo. . I I I . Vom fi la ora i e c e la gară. b) Vom ajunge azi după-masă la mare. appartenir [a apar­ ţine) etc. Tu n'as q u ' à m ' .. N u . Traduisez en français. Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle. Participe Présent Passé venant venu. a t t e n d r e . a sprijini). parvenir (a parveni). .. se souvenir (a-şi aminti).. î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. plus. 2 .. J ' . Se conjugă la fel... tot cu a u x i l i a r u l être. en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des. ce t r a v a i l est urgent. 205 .. I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta. La foule. dans les rues. P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă. . verbele: tenir (a ţine). t a r d i f . intervenir (a interveni). a se întoarce).. . se p r e s s e r . .. vers les joujoux. tar­ d e r . soutenir (a susţine. . dar cu auxiliarul avoir. Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă . Se conjugă la fel.. t â c h e r ) : Elle est venue très. [viitor) de lui expliquer cette question. obtenir (a obţine). . Nous.

2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes. a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex. -ă estomaqué. c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J. Estomaqué. . . . ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . -. -e [sstomake] înmărmurit. ' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. a lua loc într-adevăr. Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe. aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/. efectiv 206 . l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet. au baccalauréat. en apercevant un de ses amis. . a replica a se aşeza. a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde. Elle m'a demandé si. -ă répliquer [replike] a replica. Je viens de raconter à ma voisine.a] astfel că. Croyez-moi. ) [inaràs] . . au cours du repas. W. încît conclure [kàklyr] a încheia. . je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin. a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut . le professeur ne réplique point. — L'ignorance des élèves — dit-il. il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '. à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. au fond. Mais. aborder [abardej a aborda.

nici u n a ) . -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi. a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni). alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n . Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t .) imaginaire (adj. . De-abia a intrat. a sosi. -ă care poate fi închipuit.-e (nici u n u l . Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir. a ajunge 2. rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e . 207 . In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r . E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat. u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. nulle (nici u n u l .-e (fiecare). l'un. chacun..) l'imagination (f. . . a l t u l .quelqu'une (cineva).) imaginable (adj. î n s o ţ i t . . l'une. de u n a d v e r b de t i m p (de-abia.u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau. (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb. Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t . Voi pleca (îndată) de la birou.. nul.. quelqu'un. plusieurs (mai m u l ţ i . m a i m u l t e ) .) a închipui imaginaţia închipuit..Mots à plusieurs sens 1. tocmai. aucun. de obicei. chiar acum): Il vient d'entrer. . l'autre. l'autre ( u n u l . nici u n a ) . u n a .

Nu este nimeni în această sală. ami. IV. Lors de la course de 100 m plat.ont pris part au combat.. tous les autres concurrents. sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain.. On ne voit rien....... EXERCICES I . a . Rabelais est un écrivain plein d'. Georges a. Diseară veţi pleca la Cluj.. Petre a sosit chiar acum o clipă. tous les autres. .. Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent.. Apoi. .a sau a Ii-a singular.E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle. Cet artiste. nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout.. . Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde.. Mon. III. (Noi) am venit să vă vedem. unul după altul.de plus horrible que leurs logis. prin persoana a I l I . I se spuse tot adevărul. un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: . Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v. I-am spus tot. selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat. toute—tous [tus].. ei dispărură. Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci.. On est venu vous voir. cu valoare nedeterminală ( se".savait qu'il devait s'opposer à la guerre. l'innovateur.. Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă. 208 . I I .. Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul. Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce. Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare. pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. la colţul străzii. LEXI- Cette jeune femme se. Nu se vede nimic. cineva"). Se spune că pleacă mîine... de obicei. Ils ont refusé. toutes. On est toujours pressé lorsqu'il faut partir. ...cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers.. autres de décharger les armes. après. Jean se va îmbrăca îndată. Je lui ai tout dit.

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin. s'il vous plaît). Les visages de cire plus ou moins ressemblants. Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer.b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor. est un musée de figures de eire. Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor . les vedettes du théâtre et du cinéma. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. la Reine d'Angleterre. Corneille écoutant le Cid. le coureur à pied Mimoun. On y rencontre les chefs d'état. donnent plus ou moins l'illusion de la vie. Pablo Picasso. le cinéaste René Clair. on le sait. Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422. Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare. des champions de boxe. Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. Nimeni nu să uite Guernica. des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii. le Pape. le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). Lidice sau Oradour. les costumes plus ou moins fripés.

les chambres numéros 215. Les chambres étaient élégamment meublées. demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel. — C'est au deuxième étage. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. 210 . Le portier fit monter les bagages.25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains. 216 et 217. monsieur. Il tendit les trois clés à monsieur Girard.

. pas de vernis foncé. dit le coiffeur. . — Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable. monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e . Les cheveux une fois coupés. je préfère les couleurs c l a i r e s . —• Les osgles un peu plus c o u r t s . ochire sortir [sortir] a scoate. a ieşi lentement [lâtmà] încet. VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. . Moi je suis né pour être t o u r i s t e . . les m u l e s . monsieur. Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e . Q u a n t à t o i . — E n a t t e n d a n t le déjeuner. pieptă­ nătura W* 211 . l'entour a i e n t . condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă . — Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d . C'est fini. Alain. fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura. Rincezmoi a u v i n a i g r e . dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil. . d i t gaiement A l a i n . je vais me reposer u n peu. . il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . d e u x serviettes. Oh non. — J ' y pensais déjà. coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul.. la brosse à dents et la p â t e dentifrice. — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux. — Moi je descends chez le coiffeur.Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e . en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard. s'il vous p l a î t . J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a . On paye à la caisse.. * * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée.

-ă. -ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi.s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a .) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica. -ă 1 ' indéfrisable (n. încheietura a t a ş a t u l (comercial.) l'attache (f.) a t r ă g ă t o r . r e s p e c t i v .) l'attaché (m. interesant. în -emment: indépendant prudent élégant Notă. ) Antonymes attacher a lega s'amuser. a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t . -ă. a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb. c a p t i v a n t . -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre . -e [fose] închis. a lua.) attachant. învecinat.. -â clair. voios (adv. — indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent. la bribe [brib] frintura avoisinant. -e [avwazinô] vecin.) a lega. aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a . Face excepţie adjectivul lentement. -e [ k l e ^ deschis. 212 .) l'attachement (m. a a t r i b u i .[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé. a acorda afecţiunea legătura. LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a .. de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel. a da o raită vesel. -e (adj. -oàre.

de obicei. -i. Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être. 1 . Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent. L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte). Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. -u. se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e . -é) p i e r d . Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse. pe e m u t de la feminin. 3 .Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. 2. vraie) (fera. absolue) (fem. în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r . profondément etc. aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément. 213 . în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t.

Cîinele înainta p r u d e n t . Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară. LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. M-am născut la 23 septembrie. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I . Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie. Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune. Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i . Traduisez en français (v. Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră. Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. v b . Hier soir. uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. Mariana dormea a t î t de adînc ! V . Traduisez immense patient en français (vb. vaut mieux que deux „tu l'auras". II. on avait attaché le chien.EXERCICES I . Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . U l t i m a povestire m-a impresionat profund. Ioana citea curent texte latine. Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V . V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. Petre îi urmează orbeşte sfaturile. E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. Ce-i î n m i n ă nu-i . naître. Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac. I I I .

215 . — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. des couverts et un vase de fleurs. continua-t-elle. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. — Oui. Girard. — Moi. des sardines au beurre. je voudrais des pâtés. — Du jambon. Antoine. répondit Mme Girard. — Quant à la viande. dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. des olives. Girard. On se mit à consulter la carte. de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard. On choisit une table dans un coin plus retiré. Sur la nappe d'une blancheur étincelante. dit Jacqueline. se trouvaient des assiettes.26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M.

trois p o r t i o n s de g r u y è r e . aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/. — Du v i n b l a n c . — P a s d ' a b r i c o t s . Du café t u r c . — Merci. merci. — tout — — après Alors. des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises.) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale. des filets de b œ u f grillés et des saucisses. VOCABULAIRE vitré. S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées. seulement. J a c q u e l i n e ? — Non. -ă étincelant. ajouta M. m a m a n . -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări. -oare. -e [etëslâ] strălucitor.— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i . ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la. compléta le g a r ç o n . — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e . G i r a r d . ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m. fraged. sclipitor. -e [vitre] cu geamuri retiré. d u v e r m o u t h . pas de m e l o n . des liqueurs? — Du vin blanc.— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s . on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s . merci. -e [retire] retras. -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul. m a d a m e ? Oui. — Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 .

a -t a I l I .a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex. înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i . ajoute) completa. p e r s o a n a a I i . a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t . fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i . culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m.a -ssiez a I l I . N u m a i persoana a I l I .) griller (vb.) — le rôti (m. moale. ajouter a mpléter.) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir. imperfectul conjunctivului este. alege compléter. a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj. l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i . In vorbirea curentă. élire a a] oisir. E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie.) la grille (f.a singular se foloseşte m a i m u l t .) le grillage (m.a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) .) la grillade (f. Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 . de obicei.) rôtir (vb.) 1 . duios 2 .LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă .

Formele due (feminin singular). 218 . Trebuie să frigi carnea . s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e . apercevoir (a zări). t o a t e mîncărurile sînt bune ! II. Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège. due O b s e r v a ţ i e i . La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). recevoir (a p r i m i ) . Exupèry). Bien que la pluie (continuer). I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit. EXERCICES I. Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii. Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t . a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû. care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n . ea trăise departe de căminul părintesc. masculin singular. Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar. J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela.Le verbe devoir (a trebui. să fie moale. sans que personne lui parler (Flaubert). 3 . dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex. loin de tous les a u t r e s . décevoir (a decepţiona). 2 .t e . De la vîrsta cea m a i fragedă. Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. il affirma q u ' i l moins sombre. dus.

Se întîmpla să alunece des. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e . plus je suis Je vole.) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf. . ni yeux. (uied 9-j) je n'ai ni ailes. — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande. LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i . Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. pourtant frais. Traduisez en français (vb. (gSenu S'i) 219 . Il n y a pas de roses sans épines. T. parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf. PROVERBES Chaque vin a sa lie. . — C'est pour un gâteau — explique-t-elle. ea se ascunse în grădină. — Ce sont toujours les plus gros. . — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e . A trebuit să-i dau (inf. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria.III.) imediat un răspuns. je pleure. j SUPPLÉMENTAIRE . Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . I V . — Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva.) seama de propunerile voastre. Traduisez en français.) explicaţii. Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva. DEVINETTES Plus je suis chaud. PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs.

E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s .d e m a i n pour M a m a ï a .27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s . vers la fin du mois de j a n v i e r . -e [bykarestwa] bucureştean. m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller. VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e . en u n m o t . m a t é r i e l ferroviaire. Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . c h a u d i è r e s . on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e . — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils. u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique. i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes. — A h . au m ê m e e n d r o i t . une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s . -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections". d i t J a c q u e l i n e . — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n . . Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t . Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . C'est en 1948. p a p a . P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai. pour b â t i r . ni celui de m a m a n . — Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e . je vois. . p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage. une grande fabrique de la c a p i t a l e . une nouvelle fabrique. je vous propose de v i s i t e r d e m a i n . La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir. dans la m a t i n é e . Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections. C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i .

..

quelques): Mon frère est parti. demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. -e (adj.) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial).) l'outillage [m.) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. utilajul marquer [marke] a marca. a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r . 222 .) unealta utilajul u t i l a t .) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a . Fratele meu a plecat. a înzestra l'équipement (m.au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m.) a m u z a n t . a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj. -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation(/. -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv.) outiller (vb.) outillé. a distruge. vesel: ciudat. Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i . Această comediei a a v u t u n mare succes. promisiune a sfîrşi.) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a . Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres. -ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c . Celtelcomédie a eu un grand succès. -ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m. a doborî a n g a j a m e n t . bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m.

B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e . g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur. Hommes. cousine! Merci. Elena este arhitectă. Istoria l i t e r a t u r i i franceze. enfants. proverbe: pluie abat grand vent. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet. sora Horaţilor. Histoire de la littérature française. f) In adrese. e) în Petite sœur des Horaces. titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. t o ţ i se îngrămădeau la uşi. tous se pressaient copii. t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille. femmes. 37. Hélène est architecte. Camille. rue Jules Michelet. c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir. verişoară ! Mulţumesc. camarade! B u n ă seara. P a u l este strungar. femei. nr. Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 . B ă r b a ţ i .b) într-o enumerare: aux portes.

Il a sorti son mouchoir. m a i jos verbul partir. P e n t r u alte observaţii v.Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti. -e Observaţie. El şi-a scos batista. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 . Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure. E a a ieşit în oraş de o oră.

.. Vrei să ieşi (inf.. sortir): Trenul pleacă la ora zece. Elle h a b i t e 32. Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă. . selon que les règles le demandent: I l e n t e n d .. rue de P a r i s . Quel est. Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare. verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r . „.. î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri.. ce roman..-e Observaţie. F e m m e s . . Un utilaj modern asigură creşterea producţiei. EXERCICES I .Participe Présent partant Passé parti. m a m ă . Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e . e t . I I . . 2. . employez ou non l'article. m ă întorc î n d a t ă ..) în oraş? Aş pleca la m u n t e . . liberté" (Corneille). e n f a n t s .. ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir. . t o u t était descendu. . IV... Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni. m o t d'ordre? d e m a n d a . sentir (şi compuşii lor). . U l t i m i i călători au plecat aseară. Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr. mentir. vb.. . . et. . .. — Rien à faire. gloire. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz . Je l'en ai déjà menacé. . „ J e vous assure et.. . . Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă .. je vais lui chanter quelque chose. v i e .. partir. La revedere. EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — . À la place des points. H I . ... Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être. Traduisez en français (vb. . dormir. t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo.Odes et b a l l a d e s " est. dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e . v i e i l l a r d s . ma chère. J ' a i relu. officier. servir. vos paroles. Ca şi sortir.

Vorba dulce m u l t a d u c e . Plus fait douceur que violence.PROVERBES Partir c'est mourir un peu. P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J. M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare.

c'était 15* . Elle semblait très pressée. C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. Je lui ai donné notre adresse. maman. l'étudiante de la Faculté de Philosophie. devant l'Université de Bucarest. à la fin des cours elle va quitter la capitale. — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui. Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. Autrefois. Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal. mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée.28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. ce matin. J ' a i noté la sienne.

) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. ) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. légumes. •— Oh. a b u n d e n t — paraître a părea 226 . m a m a n . — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses. m a ï s . ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes. orge. Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n . ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e . a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. b e t t e r a v e . Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n . chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é . — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle. a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. grâce a u x engrais c h i m i q u e s .u n hair>eau q u e l c o n q u e . Après la moisson. seigle. comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m. t o u t a c h a n g é . si t u s a v a i s .

Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată. dès que (de îndată ce).) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a . Intr-o propoziţie principală. après que (după ce).) le changement (m.) le change (m. atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu. perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia).) changeant.) échanger (vb. că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început. lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé.) changer (vb. A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t .) le paysan (m. bientôt (curînd). -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior. en un clin d'œil (într-o clipă). după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce).Familles de mots • l'échange (m. peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença.) la paysannerie (f. Abia a i n t r a t . a se schimba s c h i m b ă t o r . -e (adj. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. 229 .

La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). 1 . combattre (a lupta) débattre (a dezbate). Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular.Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. -e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e . 2 . Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 .

Cînd t e r m i ­ n a r ă . î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . m u n c a îi pasiona. Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . 1 . association. ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . promettre (a făgădui). Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s . IV. place.Mais il ne l'est pas. Bate fierul cît e cald. ea se sculă să plece. Traduisez en français (v. permettre (a p e r m i t e ) . p r o d u i t . t a t a se duse să se p l i m b e . III. Lai i n d i c a t i v prezent singular şi iim p e rra ttiiv singular. la n u i t t o m b a . transmettre (a transmite) etc. A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages). PRÉCISION — Mademoiselle. 2 . omettre (a o m i t e ) . Q u a n d nous (marcher) des heures. récolte. Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. —. en silence. aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir). LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a . EXERCICES I . formation. După ce începură noi cercetări (recherches). mpe a v r a d i c a l u l mett. pensée. promesse. Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate.Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. II.pierde un t. elle se m i t à r i r e . -e preze i t O b s e r v a ţ i e . Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir). suivants: obtention. il se leva. commettre (a comite). Cînd deschiserăm fereastra. D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala. nous commençâmes à travailler. — Alors. soumettre (a supune). quel est le côté beurré? 231 . LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare. Q u a n d il (achever) ses lettres. Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării.

Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre. — C'est pour arracher une dent. assez peu éclairée. parce que je me dépêche. accompagnée de sa petite sœur. mais sans insensibilisation. Dans la salle d'attente.29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé. le temps semble s'écouler très lentement. arrive chez un dentiste. 232 .

a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb. -e [eklere] l u m i n a t . . -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/. dit le dentiste. Marguerite. Montrez-moi la dent. Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv. mademoiselle. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. . -ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' . . 233 . Vous êtes courageuse. j'aurai fini la lettre avant votre retour.) a pierde pierderea p i e r d u t .) la perte (f.*\ i i . -e (adj. .) perdu. . VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé. r °. a trece .-— Mes compliments. .. courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge.. . D'ici une seconde nous l'aurons arrachée. F i ţ i l i n i ş t i t . accompagner — conduire a însoţi. i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t .

2 . Probabil că i-a cumpărat bomboane. (I-o fi cumpărat bomboane.) De obicei. dublînd consoana r. la viitor şi la condiţionalul prezent. v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail. 1. Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort.V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons. La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être. Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv. -e Observaţie. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. 234 .

Beaucoup de choses. C'est très compliqué. C'est normal. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. Te rog să citeşti acest roman. e deja ora 6. I I . Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. III.EXERCICES I. IV. Traduisez en roumain: Rassurez-la . elle est morte de peur. On meurt de chaleur dans cette pièce. Camerele bine luminate sînt foarte plăcute. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri. Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). . Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. je te raconterai de belles histoires. On ira se promener lorsque papa (rentrer). Traduisez en français: Trouver un ami. Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. Devant l'université. Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. Une grande quantité.

de croissants et de paind'épice. Mme Girard: — Je t'accompagne. des timbres-poste? M. Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats. voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue.30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre. Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet. Tu ne t'en souviens plus? M. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches. Antoine. H y a une épicerie au coin de la rue. Les allumettes sont trop encombrantes. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. MV {QxLca^y 236 . M. Mme Girard: — Mais non. des citrons et des biscuits. Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. N'aurais-tu pas. par hasard. des macaronis. du beurre.

cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a . cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. le poivre. pi. M.M. de farine. ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant.) 1 . grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a . litera 2 . de riz ou de sucre. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m.) les lettres (f. le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes. Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. -e [dkôbrô] stînjenitor. la levure. scrisoarea literele (literatura) 237 . a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce. a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd.) [a/a] c u m p ă r a r e a . t r a ­ bucul l'essence (/.d9^. Le cacao. incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/. -e [lur] greu.mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat. le thé. Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes.-e. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. Mme Girard: — Pourquoi donc? M. d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a .

-euse a cumpăra cumpărarea . cumpărătoarea (m.) Vachat (m. la diateza pasivă.j. Ce comédien est aimé par le public. Acest a r t i s t este i u b i t de public. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t .) l'acheteur. Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i . participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr. -ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 .) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua. a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier. c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul. cu auxiliarul être. Verbele se conjugă..Famille de mots acheter (vb.

comprendre (a înţelege). surprendre (a surprinde). 239 .Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris. 2 . A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. nous prenons. -e Observaţie. 1 . L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a . a afla). Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană. şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends. entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) .

écrire. Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. Aş lua în consideraţie argumentele dv. prendre): Ies puţin ca să iau aer. El fusese admirat pentru atitudinea lui. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. traduisez-les punir. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. Drept cine mă iei? IV. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. I I . vendre. dar nu mi se par serioase. . lire. Je t'emmène au théâtre ce soir. Traduisez en français (vb. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre.. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare. séparer. regarder. Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs.EXERCICES I . Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. DI. diviser. V. attraper.

Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . On file. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. bah ! Ne t'en fais plus. On ira dans un magasin universel. des livres. Jacqueline: — Tu as raison. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah. On va sûrement trouver quelque chose. Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. viens.31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain. prends ta jaquette et ton sac.

. la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m. VOCABULAIRE être désolé[etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u . ça ne m'enchante guère. 4.) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u . (tranz. . . a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i . .' • . -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1.terie roumaine? D'ailleurs tu sais. ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux..?. .ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria. 3.•. ) a pleca r e p e d e .) suggestion (f. a o şterge (intranz. J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain. tes suggestions. * pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^. L r . Il faudrait penser à autre chose. ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn . -ve (adj.) a fila (despre lampă) 242 . Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs.) a urmări (intranz. ) suggestif. ) a sugera sugestiv. principal Famille de mots suggérer (vb. 2. . scump catedra esenţial. a o şterge .i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m . Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus.) a pleca r e p e d e . « J..a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul.) a toarce (tranz. şirul o şterg carnea (anat.) m î n c a r e a (bună) d r a g .

GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat. 16' 243 . E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu. -e.

Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas. Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. arriver. beaucoup. A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă. Stofa asta e prea scumpă. universel. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). oublier. acheter. Je crains qu'il ne (partir) pas hier. prendre. Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III. mi se pare că filează. . Sugestia ta e remarcabilă. Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II. Je boirai de la bière. — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. IV. Am văzut o scenă foarte sugestivă.EXERCICES I. Supraveghează lampa. ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman.

— Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M. Les vagues moutonnaient. pour les touristes. mais on voulait prendre une barque. 245 .32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage. malgré l'orage de la veille. — Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral. Girard. papa. il y a trop de nuages.. — On a organisé une petite excursion en car. mais.. — Moi. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. l'eau n'était pas froide. Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel. Mangalia. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. papa.Excellente idée. suggéra M. Il faisait frais au bord de la mer. —. — Non.

— Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e . — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . V o i l à : le p o r t . vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe. — O h . cu toate că l'orage (m. d i t A l a i n . a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul.. destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m. A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s . le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a . c u l t u r e . -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l . — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n .) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/. i n d u s t r i e .N o r d . — On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r . [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n . v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda. b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M. ) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de. J a c q u e l i n e . VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d .. l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e .— N o n . la falaise d ' E f o r i e . c o n c l u t M. E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e . a debuta 246 . J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s . G i r a r d . scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a . G i r a r d . l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a .) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia. il y a encore b e a u c o u p .S u d . ce sera p o u r une a u t r e fois.

El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat. ziua precedentă la veillée (f.Familles de mots — balayer (vb.) a veghea le veilleur (m.) măturătorul la veille (f.) m ă t u r a le balayeur (m.) ajunul.) veghea veiller (vb.-e 247 . Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert.) a m ă t u r a le balai (m.) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus.

Nous regrettions tous qu'il (être) si malade. souffrir (a suferi. Cine rîde la urmă rîde mai bine. Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie . Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur). . 1. IV. -e. . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE . La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e. -es. 2. EXERCICES I .. offrir (a oferi). în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti. Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista. Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi). a suporta) etc.. O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation). „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau). Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 . Traduisez en français (vb. Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui. Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils. III.Observaţie. Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat. Paulette m'avait tourné le dos. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer). Unele magazine sînt deschise şi duminica. o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed. II. ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er). Vîntul măturase coasta. Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier. Avant que je (pouvoir) trouver une réponse.

Et. se tienne haut. (Emile Verhaeren. mes muscles sont heureux. Les Flammes hautes) . toujours. L'air tonique et puissant emplit mon torse creux. .. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . pour qu'enfin mon cœur. Belle santé. Brille en mes yeux..En ma course rythmée à travers la campagne. Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière. Mes nerfs semblent refaits. bats sous mon front. brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux.

les excursions. Alain et eux.33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain. — Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés. — Avec des amis? — Oui. c'est un véritable enchantement. Ils ont vite fait de s'entendre. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage. — Inutile de te déranger. surtout en cette saison. — Et puis. la fatigue de la montée. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. les chemins escarpés. Des alpinistes enthousiastes. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette. quelle satisfaction on a. les rochers à pic. le vertige. Jacqueline. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. — C'est bien agréable. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. 250 . L'automne surtout.

) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de. frunza le feuillage (m. le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m.— C'est v r a i .bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f.. c'est ce grand silence. [ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să. is­ tovit Famille de mots la feuille (f. -ă. VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m.) foiletonul le feuilletage (m. à m o i .) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré. cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes... Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f..) foaia...) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1. p a p a . pes­ triţ. Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s .) frunzişul feuilleter (vb. nu le-a trebuit mult ca să. d ' a l t i t u d e . ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit.manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 .. -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea.) a răsfoi le feuilleton (m. à plus de 1 500 m . -e [bigare] bălţat.

nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele .F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. adverbe). formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic. cuvintele invariabile (prepoziţii. Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt. La substantivele compuse. n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie. dintre care p r i m u l . d e t e r m i n a n t u l . primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 . invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi. acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e .

Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e . reconnaître (a recunoaşte). 1 .o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului. B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . apparaître (a a p ă r e a ) . Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e .-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie. 2 . Traduisez en français (vb. La pomme de terre est un a l i m e n t très sain. î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti. dispa­ raître (a dispărea). 253 .Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu. La fel se conjugă: paraître (a părea). Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. Nu răsfoi cartea. Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i . c i t e ş t e . EXERCICES I . H . Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV. Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p . HI. Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu.

un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche. nos lunettes.. Déjà nous commençons la descente. Nous nous hissons comme nous pouvons.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. l'héroïsme quotidien de mes camarades. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. les rudes escalades. Nous nous hâtons. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. Le sommet est une crête de glace en corniche. Un vent brutal nous gifle. Annapurna. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. Le sommet se rapproche insensiblement. nous saisissons nos piolets.. À présent nous touchons au but. Les précipices de l'autre côté sont terrifiants. (D'après M a u r i c e Herzog. premier 8 000) .

Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. de la Mer Noire. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule. nous sommes partis pour la côte. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. à la recherche. Après un court séjour dans la capitale. Je t'écris de Mamaïa. C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres.. L'eau de mer à faible salinité. une des plus belles stations de la côte..3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie. l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 . l'air pur.

m'ont dit tous les Roumains. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même. Tekirghiol.rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa". -ă curatif. Nous logeons à „l'International". Ils ont raison d'être fiers. acier et ciment. pour la plupart. le lever ou le cou­ cher du soleil. Ils ont raison. une foule de touristes. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. -ve [kyratiî] curativ. [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. une plage en pente douce.. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. comme de juste. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. Oeuvre du régime de démocratie populaire. de sa chambre. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes. Nous y viendrons ensemble l'année prochaine. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . un repos des plus agréables. Eforie. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis.) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. -e [dsolsje] însorit. -â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur. on élève d'autres colosses en briques. -ă l'aube (/. un des plus beaux hôtels de la station. -ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. Mangalia. à sable particulièrement fin.. Et ce n'est qu'un début. fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de. On peut donc admirer.

grămadă remarquer — constater remarca.) căutarea rechercher (vb. agitat.-e (adj.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m. a căuta recherché. -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^. Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2.) a însufleţi mouvementé . -e [ekski] fin. Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba. ales. Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective. -oasă. -e | / a t w a j à ] lucios.) mişcător.travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri.) mişcarea mouvementer (vb. -oare Ia villa [vila] vila exquis.) [asje] oţelul fier. de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific). -ère [fjer] m î n d r u . . sclipitor. -ă chatoyant. acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 .-ă.) c ă u t a t .ă .-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1.-ă le mouvement (m.) a mişca mouvant.-e (adj. a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie. afec­ tat.-e (adj.) animat. de obicei. ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t . -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e . -ă. -e [fl^ri] înflorit.-ă mouvoir (vb.) a urmări.

De exemplu: lever (a ridica)—je lève. jeter (a a r u n c a ) . céder (a ceda)—tu cèdes. Alte v e r b e . un adverb. rappeler (a rechema).u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv. înaintea unui « mut din terminaţie. -eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler. Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) . Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) . consoana. d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t . -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e . îngheţa) e t c . ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e . In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv. 258 . el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv. feuilleter (a răsfoi) e t c . Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). renouveler (a reînnoi). ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. adjectiv cu funcţie de adverb. chanceler (a se c l ă t i n a ) . achever (a t e r m i n a ) .b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie. peser (a cîntări) — il pèse. étinceler (a străluci). geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie. schimbă acest e mut sau é în è.

Ces nouvelles sont quasi-officiel. Je n'aime point les fruits aigredoux. Une porte (grand ouvert). Des oeuvres (tragicomique). IV.EXERCICES I . à travers le monde. Des relations (franco-belge). Discuţia lor a fost foarte animată. Des formes (aéro-dynamique). Tot oraşul era în mişcare. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Elle aime les robes gris perle. Des cellules (photo-électrique). Elle allait nu-pied. Ce sont des mouvements semi-circulaire. Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante. en 1945. Ces épisodes sont héroï-comique. Va îngheţa curînd. Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. Des enfants (nouveau-né). LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910. Des bas (extra-fin). à Copenhague. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. Des personnes (bien-intentionné). Des filles (sourd-muet). Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. I I . III. Utilajul acestei uzine va fi reînnoit. Des yeux (gris bleu). la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . Depuis sa fondation. Am remarcat că vă place mult istoria. Răsfoiesc această carte. Aujourd'hui. Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger).

Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications.fait pour populariser le 8 mars. Dans les démocraties populaires. D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. (D'après „l'Humanité") . Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. c'est une véritable fête. pour qu'il n'y ait plus de guerre.

mon cher. Jacqueline? Alain: — Son faible. Mais on pourrait aller au théâtre. Je préfère le cinémascope en couleurs. Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. papa? M. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. Girard: — Quel film. Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. je n'ai rien contre.35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. non? Jacqueline: — Moi. Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également. c'est les dessins animés. évidemment. pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle. On aurait retenu des places. Le jeu des 261 .

fal] nebun. ) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i . Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e . folle (adj. M. . a l o r s . J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film. .) [fu.. Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e . -ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie. Girard: — E h b i e n . Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e . să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/.Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e . Jacqueline (en chantonnant): — „. a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou. 262 . . je préfère la p r e m i è r e . . a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie. " 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r .comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e . allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu. operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon.. un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s . ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r . Toutefois.

Il s'est mis à écrire.) soarta.-ă la production (f. începu să rîdă.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb.) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect.) produsul refléter (vb. Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb.) producătorul productif. 1. Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que). A început să scrie. Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită.Familles de mots le producteur (m. -ce (adj.) a produce le produit (m. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 .) producţia la productivité (f. reflectarea le réflecteur (m.) reflectorul le destin (m.) destinaţia le destinataire (m. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. destinul destiner (vb.) productiv.) a reflecta le reflet (m) reflexul. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit). 2.) a destina. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire. a hărăzi la destination (f.

Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung. Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre. Piesa e foarte bine primită. 3. Destinatarul nu era la adresa indicată. o din terminaţie. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii. înaintea vocalelor a. La indicativ prezent. persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t. Je me mis à déchirer le papier. Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II. il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. i. S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I . Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie.Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre.-e Observaţie. 1. Si Pierre eût été attentif. Il ne voulait rien voir. 264 . EXERCICES I . Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. Apele rîului reflectau cerul albastru. Mon enfant était devenu très tendre. il aurait gagné la partie. comme s'il eût deviné combien je souffrais. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). e. 2. Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu.

sur lesquelles régnait un absolu silence. Traduisez en français (vh. destruction. Tout à coup l'astre surgit.IV. avec son énorme dôme. à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. production. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. à mesure que le lever du soleil approchait. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa. création. puis vermeil. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. arrivée. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran. entre deux aiguilles lointaines. destination. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. vaincre. pareil à une grosse étoile d'or. un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. Il se colorait peu a peu. ses tours et ses sveltes aiguilles. accueil. regret. A-m reuşit să o conving? V. devenait orange. André Theuriet (Amour d'automne) . devinette. dans le ciel pur. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. vb. puis. le Mont-Blanc. Au-dessus du Mont-Blanc. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. ses pointes. regard. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. formation. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. a l'horizon. qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. pleurs. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge.

où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. répond Madame Girard. a z b î m î i louer [lue] a închiria. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. — Je crains que nous ne soyons en retard. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. le chef d'orchestre fit son apparition. Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures..) [edifis] clădirea. Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre. au juste? lui demande sa sœur.. -eaţă l'édifice (m. Antoine a loué des places pour le concert. J'aime surtout l'Allégro final. -oasâ. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. ravirent les spectateurs. Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven. Il est sept heures et demie. măreţ. elle s'écrie joyeusement: — Ah. Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements. — Je suis complètement bouleversée.Georges Enesco". a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia. M. n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite. — Mais quelle heure est-il. — Moi aussi. Quelques minutes après s'être assis. quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire. interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique . c'est une surprise..36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute . a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios. edificiul l'ouvreuse (/.. ) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 . — Je m'en doute. alors.. Le concert commença. chuchote Alain. conclut Alain. — Je n'ose demander. avoua Jacqueline après le concert...

înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr]. a încetini le chant (m. postul 3 .le chef d'orchestre [/if. 2. locul 2 . — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m. v a t r a .) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 .) întîrzierea. l'hymne (m.) — c î n t u l chanter (vb.) — şansoneta le chanteur (m. a încînta Famille de mots le retard (m. [kœr. a răpi 2 .) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f. locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 . 4.) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f. piaţa ravir 1 . căminul casa.) întîrzierea le retardement (m. amînarea le retardataire (m.) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea.) — cîntecul la chansonnette (f. a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat. 3. serviciul. .darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta .) î n t î r z i a t u l retarder (vb.) a î n t î r z i a .l — a cînta la chanson (f.) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1. le chœur se p r o n u n ţ ă k.

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

(La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. : Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. personne e t c . Observaţie. je ne cesse etc. tu vas pas sauter etc. moins que. a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1.s e cu t i m p u l . folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas. Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine.) a stîrni entuziasmul. d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot. rien. ) . autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit. a creşte. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que. ca à moins que e t c .) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale. b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a .z i s ă . Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. point. Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv. Nu suflă o vorbă. iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară. meilleur que. savoir. cesser e t c . Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u . (fig. 269 . E mult mai rău decît se spune. a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas. î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . Nu vă fie cu supărare. Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire. Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u . guère. In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e . JVe vous déplaise. : je n'ose. în limbajul familiar se suprimă adeseori ne. a scoate (petele) élever a înălţa. 2 . oser.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi.

La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou).. Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r . Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc... Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i . 270 .Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis. . . Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. II. toujours le progrès. Ce produit chimique. e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder.-e uzitată: Observaţie. . rapidement les taches (petele). la séance (şedinţa). E n 1789..a m încetat să-1 rugăm. pour la liberté. N e . Nous dé­ cidâmes d e . plus aux concerts! L'ignorance. Ne aşezarăm pe scaunele noastre. N . l e v e r .. le peuple français.. l'égalité et la fraternité. EXERCICES I . 2 . Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe. 1. .

Louis cîntă minunat la vioară. Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât. lui dit-il. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. La souris osait quitter sa cachette. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. — Pierrot. Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. — Trois. je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non. en baissant la tête. me répondit-elle. me dit-elle tristement. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 .I I I . eram foarte obosit. vă rog. traduisez en Ma montre retarde chaque jour. l'autre jour. ça ne coûte rien. — Eh bien? explique-toi. V . cette anecdote. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului. MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore. I V . prefer să stau în picioare (rester debout). b) Mă aşezai pe iarbă.) această greutate. Elle se lève très tôt le matin. îi era imposibil să ridice (inf. grand-père. Mă voi aşeza mai tîrziu. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. Il descendit lentement les marches. Il fit détruire un magnifique édifice. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. la Pastorale et la Neuvième. Tu pourrais pas. Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. mon petit. — Je n'ose pas. — Comment. — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque. C'est impossible.

Tu as rencontré des amis en ville? M. Alain: — Tu disais que c'est tout près? > M. on ne savait pas où te chercher. à l'aide de leur pinceau. car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain. Il faut absolument que vous le visitiez. Girard: — Évidemment. papa? M. la plus intéressante pour le visiteur étranger. elles aussi. des Répine. des Van Eyck. entre autres. les Andreesco et les Luchian. de quelques peintres roumains. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. n'est-ce pas? M.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . Girard: — Non. La section d'art roumain est. Mme Girard: —• Bonsoir. des Rembrandt. une troisième est réservée à l'art oriental. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. des Greco. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine. Antoine. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. J'ai longuement admiré les Grigoresco. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal. Voilà trois heures que tu es parti. en plein centre de la ville. Alain: — Mais quel musée. On commençait à s'inquiéter. qui ont réussi à rendre. Girard: — Oui. 272 . les Aman. mais il paraît que les autres renferment. une autre d'art occidental. Si vous voulez. On y trouve. sans nul doute. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. Alain: — Il y a aussi des sculptures. je vous accompagne demain. des Monet. des chefs-d'œuvre. M. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite.

) cen­ tralizator la centralisation (f.VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal.-e [oksidâtal] occidental.) centralizarea centraliser (vb. -ă occidental.-ă oriental. la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e . suita suivre (vb.) centrul la centrale (f.-oare — le centre (m.m.-e (adj.) următor. a conţine rendre — exprimer a reda.-e (adj. -e [rwajal] regal. a e x p r i m a Homonymes le parti (m. F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e . -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m. -e [arjàtal] o r i e n t a l . si adj. consecinţa.) a u r m a suivjant.) p a r t e a .c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 .) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.-ă centralisateur (s.) partidul la partie (f.) u r m a r e a .) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n . p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f. b u c a t a . -ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.) central.) centrala central.

274 . -e Observaţie. Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări).Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r . at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi.

contenir. Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. entretenir. un grand château fort. Christian s'est arrêté devant la gare. On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle. m a i puţin interesante. comprendre. 18* 275 . gnifique palais. Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. Gilbert est très influencé par son cousin. LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire.EXERCICES I .m ă . Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre. m a i n t e n i r . Cette partie est très difficile à lire. III. depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . Un siècle et demi plus t a r d . Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a . Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt. Ancien palais r o y a l . le Louvre est devenu. La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. Paul est p a r t i il y a deux minutes. enfermer. c o m b a t t r e . prévenir. Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. sur la rive droite de la Seine. I I . Marcel est un brave garçon. renfermer. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e . I V . Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. style Renaissance. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele. renvoyer. l'un des plus riches musées du m o n d e . Il était fidèle à son P a r t i . vă voi arăta drumul. Germain sera récompensé pour son courage. repartir. de nos j o u r s . Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). U r m a ţ i . il se leva. Cette boîte ne renferme que des papiers.

On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. principale source du droit sumérien.ère). la dignité enfin retrouvée. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre. On s'attarde devant les Ingres et les David. monument en basalte noir. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. les Delacroix ou les Manet. les Courbet. L'épanouissement individualiste de la Renaissance.n. les bas-reliefs de Gilgamesh. une partie des splendeurs conçues par le génie humain. le Titien. des poignards d'argent.. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi. Les objets de culte et de sacre. Léonard de Vinci. l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre. les admirables statuettes de Tanagra. le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse.. Houdon ou Rude. Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé. d'un réalisme étrangement expressif (2500 av. couvert d'inscriptions. Rembrandt ou Vélasquez. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. de Rubens. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. devant les sculptures de Jean Goujon. nous voyons se succéder les Vernet. des coupes et des bijoux finement ciselés.n. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. celles des sculptures du Moyen Âge. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité. grecques et romaines. 276 . les sculptures du Moyen Âge. Michel-Ange. des peintures de la Renaissance et des temps modernes.ère).

Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau. grenouille. j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. cigale. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre. serpent. oiseaux. âne. lion. chat. insectes. loup.. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. Il te faut trois éléments. Que je recommence alors? — Non. — D'accord. — Arrête. fourmi." — Que fais-tu là.. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat. aigle.. souris. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple. mouche. ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 . chacal. héron.38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS. merci. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine. Alain. chien. boeuf.. — Tu crois. tigre. perroquet. Je préfère connaître le deuxième élément.

Hat .

des forêts de chênes. -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m. -euse [sablant] nisipos.) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . p u r . lilas.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/. tulipes.— Le cadre. -ă l'insecte (m.) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m. bien sûr. des chemins sablonneux. œillets. ) [ôd] unda pur.) [Ësekt] insecta l'oiseau (m. des étangs bordés de roseaux. -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux. Des rivières aux ondes pures. — Bon. Alors.) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l . jasmin. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. Et tu sais. pour ne plus parler de leur parfum. — Je préfère le parfum des fleurs. ma Jacqueline.) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m. muguets.. enfin des ormes ou des tilleuls. vio­ lettes. VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a .) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. — Du génie. etc — Tu as bien fait de finir.) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes. -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r . dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c . puisque tel est votre désir.. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas. lis. c'est moins pénétrant. pivoines etc. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. -oasă l'étang (m. -e [pyr] limpede.

) floricica fleuri.-ă le fleuriste (m. a î n c e p u t să rîdă.) [ak«sja] saleimul l'aune (m.) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m.) înflorit.-e (adj.) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f.) floarea la fleurette (f.) florarul fleurir (vb. a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire.) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m.) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m. D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé. 280 .) a înflori. El credea că a ajuns.ARBRES À l'acacia (m.) [iris] stînjenelul l'œillet (m.

A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său. b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair. d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă. ca în exemplele de m a i sus. Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte. sans. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire. g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique. 281 .El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus. f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire. ca în exemplul de mai sus. Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie. După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză.

e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. parfois à petits pas.P. Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur. p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne.i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R. g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité.R. sont'à toi. Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 . ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul. Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures.

futur. Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r .. î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i . lire. finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé). cinq heures? Il a décidé. requérir EXERCICES I .Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie.. travailler. III.. il s-'approcha du balcon. (a cuceri).. Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons.. 285 .. la rue. Conjuguez imparfait. prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a .. E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele. Ils parlaient. După ce au ascultat conferinţa. A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e .. voix basse.. l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie. rester. V.. L i v a d a (le verger) este înflo­ rită. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare.. Elle semblait très heureuse. IV. (St. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l . Je vais vous donner un livre agréable. Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e .. Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard. ei au început să aplaude. Exupéry).. Cet enfant pleure. Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St.. colère. en français les phrases suivantes. P u i s . ils revinrent avec précaution (Maupassant).vous revoir. Après jeter au feu quelques morceaux de bois. I I .. après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e .. Nous sommes au coin. a cere pe cale judiciară). Tu te lèves .. Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r .. en utilisant (présent. Exupéry).

dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue. Il peut le déclarer sans peur. Glosa2 sur l'éléphant. dit-il. Nous nous pardonnons tout. Tout sage qu'il était. Venez. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse. Jamais. 8 tout — toţi. et pour cause. Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. ôter à ses oreilles. il ne se fera peindre. L'éléphant étant écouté. parlez le premier. glosa — comentă în mod critic. s'il me veut croire.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire. Je mettrai remède à la chose. 3 appétit — (aici) gust. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort. Voyez ces animaux. Lynx envers nos pareils. car tout 6 ce que nous sommes. on crut qu'il s'allait plaindre. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. L'ours venant là-dessus. Jupin 5 les renvoya. 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. fără nici o excepţie. Du reste. Se croyant. contents d'eux. s'étant censurés tous. 2 1 284 . Que c'était une masse informe et sans beauté. on ne l'a qu'ébauché. un colosse. et taupes envers nous. 4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. pour elle. Etes-vous satisfait? — Moi. singe. et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain.

Le pêcheur abandonne la ligne. l'attache à une branche. Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. il se jette dans le vide. ramène le désespéré. 285 . Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris.Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e . (La RÉVISION I . Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. II. Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres. Traduisez en roumain: Fontaine. E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i . 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). Il le pria avec instance de ne le point quitter. et. L'homme se redresse et ne va pas loin. gravement. un pêcheur. T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. se livre à son occupation favorite. Soudain il entend courir près de lui. Il se redresse et de nouveau. Mais l'autre veut absolument mourir. Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. ramène le désespéré. le pêcheur abandonne sa ligne. Sans s'impatienter. le couche sur le sable et se remet à pêcher. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). III. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. s'élance. À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre. soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche. jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). Et même il parla haut plusieurs fois. Fables) Sur la plage. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. soit qu'il rêver. malgré lui (Maupassantj. une fois le nœud coulant fixé à son cou.

.. Zadig n'.. une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant).. Nous..I V .. parlerons ce soir.. faire . pensa beaucoup (Voltaire).. Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor... ai fait mon ami. c'. Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots. Ils n'ont aucune envie . fête son anniversaire. la paix. c'..est une que d'. Exupèry). Je vais chez mon ami: on.... établir son pabinei... Exupéry)... Les travailleurs . . sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny). Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria. Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot).. guerre. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' ..... France s'opposent ... ses libertés démocra­ tiques.. V I . usines.... Le marin vit dans une perpétuelle victoire. dormir et d'... guerre. V I I . pensa pas et la femme de l'envieux.. ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi. Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose. Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre. dar opera lui va trăi veşnic. V .. c'... la défense . d'études (Vigny). et il allait la surprendre (Flaubert). Le peuple français lutte. Elle dormait sans doute. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St. fauteurs .. . c'.. est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir. et il est maintenant unique au monde (St.est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire . Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant). . Traduisez en français: Lenin a murit... est une que kle courir devant l'orage.

PARTEA A IV-a .

I X. .

le roumain = limba r o m î n ă . Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă. 2 Precedat de articolul h o t ă r î t le.-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii. spre deosebire de limba romînă.-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien.-e Français Anglais anglais. l'arabe — limba a r a b ă ş. R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais.-en ne belge allemand.-e Finnois ou Fin. 19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 .-e espagnol.39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1. R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 .Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois. numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive.finnois.a.-e français. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză.-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan. le serbe = limba sîrbă.-e ou landais finlandais. 1 î n limba franceză.

S.)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? .R.-e italien.Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec. -e Polonais polonais. turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U. -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova. -e Portugais p o r t u g a i s . grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois."S. -e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n .Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc. -e suédois. -enne norvégien.

-e [ppg. -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. -enne abyssinien. -enne (1') Indonésie nezi] indonésien.J an g] . -enne iranien. -e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 .Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan. -eniie Éthiopiens (Abyssins. tunisien. -enne marocain. Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien. -e 291 . Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois. Coréens coréen. R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 . -enne guinéen. -enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s . -e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien.

N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s . -enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n . -e c a n a d i e n . -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien.U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n . -enne péruvien. -enne uruguayen.I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t . -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * . -e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien.N a m [ v j e t w nam] 1 . V i e t . -e brésilien. -enne chiliîen. -e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n . R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol. -enne 2 . -e | Cubains SUD cubain.

Cracovie. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. Munich. De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. Bologne. -enne Néo-Zélandais néo-zélandais. Naples. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il. Barcelone. alteori foarte apropiate. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. (Iaşi) etc. Milan.-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap. 293 .] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. în limba franceză. Cu toate acestea există şi unele excepţii. în limba franceză. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin). Iassy Turin.Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien. Nuremberg.

masculin: etc. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie. Oslo La Rochelle etc. c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. la Touraine. le Japon la Bretagne. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. la Martinique. Leningrad. la Crète. regiuni şi provincii.GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări. 294 * . les Baléares. la Volga. p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France. la Pologne. Marseille. le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau. Malte. Le oraşe. les Alpes. la Baltique les Carpates. la Seine. l'Everest le Danube. î n g e n e r a l . iar altele nu: la Sicile. la Méditerranée. Milan. l'Argentine. Madagascar. numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . le Mexique. le Togo. les Philippines dar Cuba. Londres est habité par plusieurs millions d'habitants. a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. Haye. Ceylan. Jersey. F a c e x c e p ţ i e : La Havre. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris. la Transylvanie l'(océan) Atlantique. Observaţie. Le Caire. b) n u s î n t . Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. Guernesey etc. le Rhin. franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand. Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc. le Canada. New York.

în g e n e r a l .. s î n t . L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t .s e e x p r e s i a : la cille de.Se s p u n e î n s ă : Rome est belle. la historiques.sent vivant Passé vécu. les le Mont-Blanc. les Carpates. la Loire. F a c e x c e p ţ i e : les Alpes. les Vosges. de g e n u l le Caucase.: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône. gre­ e s t e fie m a s c u l i n . ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u . care sînt de genul f e m i n i n . fie f e m i n i n : Bêrésina.. Apennins les Pyrénées. G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t . les Andes e t c .. le Nil. masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse. .-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 .

296 .EXERCICES I . la France est un pays méditerranéen. Lisbonne est la capitale du ... Eminescu. Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. i t a l i e n . Torino. on l i t : „Ici l'on p a r l e français. Caragiale. suédois. La capitale de la Grèce est ... là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique. b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor. Milano. Pékin est la capitale de la . e s p a g n o l . Tolstoi... Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma. Ruşii au dat lumii pe Puşkin. Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . III. a l l e m a n d .. Moscou est la capitale de 1'.. chinois e t c . Gogol. Florenţa. Bologna. Brazilia are o capitală nouă. r o u m a i n . Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare. L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine. Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a . ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l . q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s . Romînia a dat lumii pe George Enescu. Bucureşti. La Manche la relie à la Grande-Bretagne.. Noi studiem fran­ ceza. Des Alpes aux Pyrénées. Turgheniev şi alţi mari scriitori.... Chopin a fost polonez.. a n g l a i s . Neapole. La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est . La capitale de la République Populaire Polonaise est . II. " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é . Herzenafost rus.. russe. Brîncuşi. p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.

qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961.) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. européens. Dans la période 1958—1964. Aux Jeux Olympiques.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. balkaniques ou de champions du monde universitaires.de champions du monde. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. les étudiants roumains ont occupé la deuxième place. avant et après le 23 Août 1944. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement. nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée. Melbourne. Rome et Tokyo. Course de haies Lancement du javelot . les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or. qui ont réuni 32 pays. la plus grande compétition sportive internationale.

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/. dovada accroître [akrwatr] a mări. -ă croissant. -e [krwasà] mărit. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m. pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/.) [eskrim] scrima l'équitation (/. ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba.) a marca un gol antrenamentul 300 .) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m. -e [akry] sporit.Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus.

) patinajul patiner (vb. un substantiv colectiv: feuillage. conteur. surmenage.) patinatorul la patineuse (f. o c a l i t a t e : courage. atterrissage. fie cu sens diferit. Sufixul -eur indică: coiffeur.) înotâtoarea le patinage (m. nettoyage. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care. langage.) patina le patineur (m. soudeur.) înotătorul la nageuse (f.) patinoarul 301 . danseur. a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i . fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă . r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage. patinage. démarrage.) a înota le nageur (m. formează c u v i n t e noi.) patinatoarea la patinoire (f. a) c a l i t a t e a : rougeur.) a patina le patin (m. Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage. candeur. nageur. Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin. valeur. Familles de mots la nage (f.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie.) înotul nager (vb. b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur. blancheur.

.. în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză. respectiv. unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à. ca sens. 302 . De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de.. Cu t o a t e acestea.GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e . frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v . la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de . à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri. din limba franceză. Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni. A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu ..

— Comment ça va maintenant? —• K. In ţara noastră au. — O. sauter. Elle appelle à nouveau dix minutes après. perfect (expresie americană). s'occuper. conter. plaire. porter. De două ori campioană olimpică. flatteur. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. ressembler. obéir. b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. chasseur. nuire. skieur. — Knock out. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. Ea a învins numeroase atlete consacrate. La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei. chauffer. ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. se souvenir etc. Patinajul se practică iarna. aspirer. se moquer. 2 dit tristement le manager. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. souder. profiter. lolanda Balaş. EXERCICES I . Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime. II. triompher. prétendre. penser. 303 . boxer. renoncer. „Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". succéder. survivre etc. penser. joueur. s'indigner. nageur. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. (O Kay) [o keil —foarte K. Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. patineur.O. echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. coureur. locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni. tireur.O. 1 2 O. Ea se interesează de sport.K. jouir. s'emparer. se servir. échapper. résister.K. bine. III. Ei locuiesc pe strada Universităţii. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. 1 répond le manager.

Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .

le 12 avril 1961. Youri Gagarine. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. Pour la première fois dans l'histoire. Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. Le premier cosmonaute du monde. La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. 305 . inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. Valérl Bykovski. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. Moins de quatre mois plus tard. G. Le 6 août 1961.41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. apprendre à diriger les lois de la nature. comprenant 17 rotations. Le vaisseau cosmique „Vostok-1". Valentine Térechkova. le vaisseau cosmique „Vostok-2"'. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos. Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. de plus longue durée cette fois-ci. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. après un voyage de 700 000 kilomètres. Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. En août 1962. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov. Glenn et S. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov. piloté par Titov. Un autre Américain. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. est placé sur l'orbite. L'Américain W. et ces minutes ont ébranlé le monde. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. a voulu connaître sa place dans l'Univers. car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. est lancée dans l'espace cosmique. accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. Cooper. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers. Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J.

.

a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/. ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea. -ain. Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 . categoria g r a m a t i c a l ă .) [aval] zborul l'espace (m. Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care. alsacien etc. a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t .) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m. Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece). -ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş. la o regiune e t c . căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique. exécution. contribution Sufixele -ais. : français. -ois. m a i r a r . bordelais. tonique. suédois. roumain. îi modifica sensul s a u .Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation. VOCABULAIRE l'assaut (m. énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation. italien. une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) . ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini. lorrain.

sub-) are sensul contrar lui super.şi înseamnă „dedesubt". Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos. care vor fi studiate mai departe.(peste. P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique. surnom etc. les travaux m e n é s » . La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique. P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi.) Iată cîteva prefixe: Prefixul e.ei. col-..rtra. est placé sur une orbite. corn-. ca a t a r e .. Observaţie. supra. (v. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue. subordonner etc. Prefixul con-. „ s u b " : sous-directeur. Prefixul sur. interplanétaire etc. pe d e a s u p r a ) : survoler. collaborer. super-son etc.(sou-. Prefixul sous.cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire. correspondre etc. surcharger. extra-fin etc. cor. Prefixul inter(între): international. în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze.. soutirer. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. 308 . GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 .. Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure.. 2 .. comprendre.( î m p r e u n ă ) : concourir.

puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire. nom. sub-) aux mots suivants: sur. vivre. Irlande. structure. tirer. cent. Chine. Lyon. est (doté) de trois hublots. le système d'atterrissage entre en jeu. IV. . Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I . Marseille. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. La cabine. Milan. Formez des mots en ajoutant les préfixes sous. Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme. III. naturel. Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu). Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. Inde.(ou sou-. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion.(ou super-). lieutenant. Egypte. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. abondant. conscience. Maroc. estimer. Amérique. porter. sol.EXERCICES I . Hongrie.

C'était la C o m m u n e . Le peuple t r i o m p h a i t . Trois mois.m ê m e s . t r a v a i l l a n t pour lui.42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. (D'après F l o r i m o n d B o n t e. La répression fut féroce. pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s . Certitude de victoire. Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r . Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s . par le peuple et pour le p e u p l e . Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie. — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k .) 310 . la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. gouvernement du peuple. contrôlé par lui. Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x . P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i . Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n . les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste. la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s . les affaires de la N a t i o n . Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s . avec dévouement et a b n é g a t i o n . le siège de son gouvernement. Malgré ses erreurs et ses faiblesses.

-e [kapitylar] laş. marxisme. acest sufix nu are acest sens: communard. liberté. -e [nwar] (fig.sulve] a se ridica. ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit. socialiste. -ă. magnifie. însă. bavard. -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar. indică: pri­ mul o ideologie. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/. -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/. réaliste 311 . ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba. -iste. maquisard etc. fuyard etc.VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula. ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/. In unele cuvinte. -e [etrwa] s t r î m t . greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m. socialisme. ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a .j [ebo/] s c h i ţ a . o doctrină. -e [pretâdy] pretins. ) [erœr] eroarea. -ă noir. fraternité. Sufixele -isme. fausseté etc. beauté. pe adeptul acestei ideologii. -ă. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş. dez­ gustător. -eaţă. un curent literar etc. un sens peiorativ: capitulard. -ă l'erreur (/.. încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ. crud. -oasă immonde [im5d] m u r d a r . -été) indică o calitate: capacité. Sufixul -té.) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/. a muri farouche [faru/] sălbatic. -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel. -ă se soulever [sa__. -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c . ca­ pitulard. campagnard. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa . a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/.) [etrepidite] curajul. -e [sôglà] sîngeros.-ă. -ă le combat [kôba] lupta sanglant. aclamarea l'ébauche (/. cruauté. frecvente şi în limba romînă. -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/. iar al doilea. a se răscula l'audace (/. în general.) groaznic. réalisme marxiste.) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/. pillard. communiste. ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. unité. doctrine sau curentului literar: communisme. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l . -elle [eternei] veşnic. {-ité.

La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que. (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire).. (Complementul direct este ! ' = la Commune). In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat. . Observaţie. La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite. b) un pronume personal: boulevard... Ils ont mangé. Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés. Observaţie.Nu întotdeauna aceste două De exemplu. romantisme. Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet. passage. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé. în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés. je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă. dar romantique nazisme. .Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste. dar nazi etc. pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă . se spune: sufixe se prezintă ca o pereche. Mes amies.. b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e . 312 .

IV. Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar". ferme. s u b t i l . en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t . perspicace. dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime. Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice. L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. III. Comunarzii au l u p t a t eroic. cher. En utilisant le suffixe -té (-ité. indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon. Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n . -été). Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé. fertile. je les ai (égarer). d u r . celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir). égal. La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I . .EXERCICES I . honnête. Ces personnes. Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. solide. Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). je les a i (connaître) a v a n t vous. Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor.

ça va très bien. t a n t ô t ils s'accordent. . (Dépliant le papier. . J e suis riche. . On me croit s a v a n t .. . la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! . sans toi !. . . . . . a d o r é . mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e . . . j ' a i une r é p u t a t i o n .. . .43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat. . on ne moisissait pas dans les écoles.. (Il prononce sans lier l's avec Va.s i x leçons. des discours étonn a n t s ! . Caboussat: O u i . . . tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole. Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t . . ." (S'arrêtant. . . Caboussat: Si je suis r é é l u . je d i s : „ J e suis a l l é " . . . .) A h ! chère p e t i t e ... (Regardant autour de lui avec inquiétude. . Blanche.. . . . . . (Regardant autour de lui. j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t . mais je ne rédige p a s . . seul: . . . . à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche. . .) Comment t r o u v e s . comme les a u t r e s .) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e . t a n t ô t ils ne s'accordent p a s . de m o n t e m p s . . . . J e serais m a i r e . (L'embrassant. . puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e . . . et une chose s'oppose à mes p r o j e t s .. ça ne se v o i t p a s . paraissant: Papa. mais grâce à qui? grâce à un ange.. et d a n g e r e u x . . . . .) pas même les discours que je p r o n o n c e . Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e . . . je fais un p â t é . . j ' é v i t e les liaisons. . A la campagne c'est p r é t e n t i e u x . . l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions. on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e . j ' a i appris à écrire en v i n g t ..) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t . . Caboussat. lisant: „Messieurs et chers collègues. .. et à l i r e . .) Ah ! d a m e . ..t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat. je cube.) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! . . . quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é .. . comme un i m b é c i l e ! . et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?. le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! . . 314 . je ne sais pas c o m m e n t . considéré. (Tristement. . J e ne sais p a s . .

rapporter. VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré..Caboussat. les s. a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă. -ă l'orthographe (/. celui-là ne comprend pas la richesse des nations !. revoir..) „J'ose le dire. celui qui n'aime pas la terre. rallumer etc.) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface. (Lisant... Vembrassant: Ah ! chère petite !.. les t.poate avea şi alte valori.) Avec deux s (Lisant.. (À part. redire. proastă. jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant. tout simplement. Prefixul re. tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours. U embrassant : Ah! chère petite !.) „La richesse des nations. sau res-: ressaisir etc. el poate exprima : — înapoierea: retourner.. r ă u ..) avec un t. " (Parlé.) Moi. réédi­ ter etc... j'avais mis un s tout simplement !. rea embarrasser [âbarase] a încurca. j'avais mis un t.. (A part. Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu. -e [fi/y] prost. a dezdoi (o stofă. réexpédier. racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir. -e [kôsidere] respectat. reprendre.. repartir.) Tiens. récrire. renaissance. De exemplu. Caboussat. alteori r-: ramener. retéléphoner. celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-.. raffoler.." ( S'arrêtant.. rasseoir. indică de obicei o repetiţie: recopier.) „La plus noble des professions.. s t i m a t . o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări. ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu..) Moi." (Parlé. -ă. 315 .

Passé vu. tu vis. 3 . De asemenea. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. je pourvoirais. La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i . a procura). 2 . n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus.-e Observaţie. 1 .GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant . La perfectul simplu singular. il vit. Se conjugă la fel ca verbul voir. d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai.a plural) verbul voir se ortografiază cu yi. Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis.

1. En à partir utilisant de: le préfixe re.) I V . la unele forme identice cu cele ale verbului croire. le-am făcut şi eu la început. a p p r o v i s i o n n e m e n t . vois-tu? (ex. T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect. vous verrez. Ca şi verbul voir. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. embarquer. allonger. Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche. il c r o y a i t . conduire. ils croissent) . Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . la perfec­ t u l simplu: je crûs. commencer. la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural). Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. il croît (la plural însă: nous croissons. Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être. ils ont cru. III. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente. verbul croire se ortografiază cu yi. appeler.Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru. p e u p l e m e n t . pentru a se deosebi de acesta. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i . primeşte un accent circumflex. tu croîs.-e Observaţie. habiller. vous croissez. Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. Astfel. r-). 2 . Les participes s u r t o u t l'embarrassaient. elles v i r e n t . la participiul t r e c u t : crû. établir. EXERCICES I . I I . 317 . je crois.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. approcher. Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă . engager.(ré-. Caboussat ignorait les règles de l'orthographe. pentru a ajuta la muncile agricole. Greşelile comise de Caboussat. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă . indiquez les mots formés chercher.

Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait.ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine. — Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains. — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington. .

A ces mots la dame éclata de rire. adăugate la un substantiv. distrait. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. Ce garçon est paresseux. Il ne fera jamais rien de bon. peu intelligent. étonné. -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care. impoli. méchant. c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans. ) [ekrityr] scrisul. — Monsieur. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo". VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite. L'écrivain. Astfel: in. Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs.fim-. monsieur. -e fcpolî] nepoliticos.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . lui de­ manda l'explication de sa gaieté. — Alors je peux parler franchement. dit Alexandre Dumas. •— Madame. scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli. répondit la dame. ii-. adjectiv. pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv.

mécontentement. dis-): dégoût. Pentru a se exprima un adevăr general. b) Ştiu că ai învăţat franţu. non-valeur mal-: maladroit. français.(mes-): médire. difficile a-: anormal. malaisément. r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e . în limba franceză. b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea. discrédit. = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. discontinuer. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t . mésestimer dé. non-sens. malhonnête mé. = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité.o frază. î n t r . se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii. mécontent. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. permanent valabil. în limba franceză. alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor. = Je sais que tu apprends le français.= Je sais que t u a s a p p r i s le français. disjoindre. Observaţie. 1 .non-: non-intervention. désapprouver. — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă . = Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r . dégonfler. apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu. — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă . c) Ştiu că vei învăţa franţu. aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul. (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei. viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte.(dés-. zeste. 2 . décharger.= Je sais que tu apprendras le zeste. 320 . trecutul.

logique. semblable. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*. En entendant les paroles de l'écrivain. II. III. Ce garçon est peu travailleur. André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. lettré. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I. IV. l'illustre auteur des „Trois mousquetaires". honnête. Les deux espéraient que le temps serait beau. altérable. bête.c) Condiţionalul prezent. remédiable. contenter. Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. dit Alexandre Dumas. facile. modéré. Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. inattentif. = Je savais qu'il arriverait à temps. la dame se mit à rire. Indiquez le contraire des mots suivants: juste. con­ naître. moral. Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". proportion. conscient. croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. grossier. Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas.

France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. Mozart. Puccini. Sardou. Traviata de G. după „Carmen" de Prosper Mérimée. Puccini. Verne) L'âme enchantée (R. după „Le Roi s'amuse" de V. Nunta lui Figaro de W. A. Daudet) Le livre de mon ami (A. Thorez) 2 . Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. Bizet. Tosca de G. după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. Bărbierul din Sevilla de G. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais. Hugo. Puccini. Boema de G. Murger. Rossini. Rolland) Fils du peuple (M. după „La Tosca" de V. Massenet şi Manon Lescaut de G. Manon de J. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G. Verdi. după „Scènes de la vie de bohème" de H. după „La Dame aux camélias" de Al. fran- . Dumas-fils. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. Carmen de G.Exercices supplémentaires 1 . Verdi.

c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. le cœur s'enfle à nouveau. Les gens arrivent. les camionneurs s'interpellent. de Saint-Cloud. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. écoutez les bruits des pas. fermez les yeux. Ils passent devant vous. il se calme un peu. Des millions de visages se frôlent. Des millions de chemins croisent leurs fils. Ils deviennent le flot. la foule.. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. de Bois-Colombes. D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. 21* 323 .. parce que des trains débarquent leurs voyageurs.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. Les vendeuses crient. Mais de temps à autre. Aux heures de pointe. Les pas griffent l'asphalte. parce que les métros se sont délivrés en abondance. La foule jaillit de la bouche du métro. era. Cra. les gens s'en vont. A chaque poussée de fièvre. ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre.. Arrêtez-vous. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. Un torrent dévale les escaliers des quais. de Garches. d'Argenteuil? Un visage efface un visage. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie..

On se croirait dans un palais abandonné. b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul .p a s a j u l de nivel. les échos s'éveillent. 324 . Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus . G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f. (D'après P . accelerat . L'architecture devient plus étrange.şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres. des confidences perdues. les lampes éclairent mal. puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m.d r u m u l de fier • calea ferată . în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u . quand la marchande de journaux a fait ses comptes. des mots oubliés.Il y a des noms.. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze. î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul. Le soir. Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous..) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni.v i z a . quand les boutiques ont mis leurs volets verts. Les pas résonnent.tunelul podul . les sous-sols prennent leur habit de -solitude.) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor.

m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain. tunnel spaniolă: bizarre 3 . inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i . remettre etc. consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 . difficile. bouillir etc. syllabe. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r . P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i .o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat. année. quadratus) verre (de la lat. lettre.). ballet engleză: tennis. chaussée. î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice. Ortografia franceză fiind etimologică. Astfel. vitrum) 4 . programme italiană: corridor. enterrer etc. terrestre. în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser. mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre. Astfel. commode. bouffon. innover. Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f. terri­ toire. presse etc. s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . lasse. transmettre. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable.).1.respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 . greacă: ellipse. în general. 2 . affluence e t c . ville. fille. S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille.

Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . Dacă vom merge pînă la capăt (terminus). In Paris există m u l t e autobuze. milionar. m . a dezbate. IV. h e u r e de p o i n t e . Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. cunoaşterea. Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i . EXERCICES I. m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i . i n o v a t o r . irigaţia. Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. a recunoaşte. la con­ signe. O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). combatantul. a a d u n a (cifre). d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e . Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. Observaţie. 326 . neregulat. milig r a m . Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. a combate. comod. c a n i b a l .Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. r a i l s . la bouche du m é t r o . a incomoda» d i s c u ţ i a . Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. I I . P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i . de obicei. consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare". t r a i n o m n i b u s .

le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans. c'est une population énorme. jusqu'au théâtre N. Arg*enteuil. Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) . Clichy. 3 millions d'habitants. Pour Paris.....? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N.. — Oui.. (près du musée L. Asnières..y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques. Colombes. et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre. Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions. C'est une ville magnifique..?).la place N..).? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de. mais elle est bien grande. St-Ouen. — Elle est grande en effet. voudriez-vous m'indiquer la rue N.? Cette rue me conduira-t-elle à. II. dit Barbassou. elle est bien belle.? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris.\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville.. Levallois. mon petit etc... St-Denis. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N. même si vous l'habitez depuis bien longtemps.? Est-ce loin pour aller boulevard N.. Est-ce que l'autobus No. Courbevoie..? PARIS — . mademoiselle.. Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon. monsieur (madame. s'il vous plaît.? (à la gare N... Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées.)? Par où dois-je passer pour gagner. (à l'Opéra)? Ditesmoi. il y a le Paris des révolutions. s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N. très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers. dit M. comment arriver à la place N. Au total.. Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale. Vous avez la chance d'habiter Paris. Vernéjou.

sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m. J'attends encore un peu. — Seize lions.. Je m'énerve. après le quinzième coup. Un second coup: même résultat. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul. Le résultat est que. il ne reapparaît pas. puis je tire. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et. je tire plus mal. dix. près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais. mais je crois que vous allez le faire. le soir. — Le lion.. Une seconde. J'attends un instant pour me calmer. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion. et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion. L'animal effrayé.. Voici l'histoire de mon premier lion... deux. D'à p r è s A... Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson. puis.. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer. Troisième coup: même résultat. puis la dresse à nouveau.. triomphant. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis. — Si je manque le dernier coup. Une demi-heure avant minuit.) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 . l'animal redresse encore la tête. mais une minute après remonte. L'animal tombe. je serai mangé. Quatrième coup: même résultat. Il m'avait senti et regardait de mon côté. cache sa tête.46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman... Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. me mis à l'affût. je me précipite. et devinez ce que je trouve derrière le buisson. depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion.

V. vei ajunge la t i m p . Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. fiind vorba de o acţiune nerealizată. b) In locul viitorului din romînă.) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m. condiţionalul t r e c u t forma a I i . în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede.) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. = Si tu marches plus vite.a : S'il eût marché plus vite. în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate. ai ajunge la t i m p .) ghicitorul la devineresse (f.) ghicitoarea {persoana) /. Observaţie. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup.) a enerva Vènervement (m.a devinette (f. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede. il serait arrivé à temps. 329 . = Si t u avais marché plus vite. după si. -e (adj. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede. î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. ai fi ajuns la t i m p . Raportul temporal exprimat este de posterioritate. tu serais arrivé à temps.) n e r v u l énerver (vb. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut). tu arriveras à temps.) enervarea énervant.) a ghici le devin (m. In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent). c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă. =Si tu arriverais à temps. tu marchais plus vite. je serai mangé.Famille de mots — deviner (vb. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul).

2.sarcinile planului înainte de termenul fixat. I V . Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie. je soulèverais le monde. elle serait restée un pays retardataire. Nommez II. După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). S'il te (demander) à boire.Not&. dacă vom lucra cu dîrzenie. roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. EXERCICES I . Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps. tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier. Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort. Nu orice st este un „si condiţional". Il ne savait s'il irait au théâtre.' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif). nous apprendrions plus vite cette langue. Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes. Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică. elle aurait duré plus longtemps. Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest. Paul Fort (Ballades françaises) . în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional". Vom reuşi să îndeplinim . Dacă ai fi privit mai atent. il faut q u ' u n chasseur sache chasser. vous trouverez la ville changée. disait Archimède. tu lui donneras ceci. Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire. V. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. 1. ai fi văzut racheta cosmică. ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. Prononcez III. Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages.

une autre. plus bas. monocle à l'œil. ses yeux et sa joue étaient ensanglantés. Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont..c le soldat pour lui arracher son fusil. Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui. des buissons. dans la cour du camp. le soldat mit en joue. un fusil entre les mains. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. Melchine empoigna le volant. En arrière. 1 Titlul romînesc: „Calvarul". la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. des bornes kilométriques. à droite. dans l'encadrement de la fenêtre. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. Mais les engrenages grincèrent. Manqué. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. des soldats couraient. Melchine se retourna . Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. Une détonation. une longue face tordue. son front.. 331 .47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. appuya sur les pédales. Joukov se retourna et menaça du poing. tombaient sur un genou. il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol.. en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave. de Joukov et de Melchine. On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. La voiture bondit.. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 . le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur. Manqué". „Manqué. Le vent lui souffla plus fort au visage. Pan ! La voiture passa comme un ouragan. capturés et condamnés à mort par les Allemands. un revolver dansant dans sa main. l'autre gémit et s'affaissa. montait dans l'auto. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. vers la montagne. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. au tournant le camp disparut. — Joukov. relate Vévasion de Téléguine. Téléguine bascula sur le siège de cuir.

) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m.) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/.) puşca fusiller (vb. s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a . ) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m. ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a . suferin­ ţ a .) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul. ) a m e n i n ţ a r e a menaçant. ) a m e n i n ţ ă t o r . -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m. a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu.) a a m e n i n ţ a la menace (/. durerea relater [ralate] a povesti. -oare 332 . a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/. a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e . fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l .) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné. aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m. -ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil. -e [tordy] s t r î m b a t . . -e (adj. -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t .ă .VOCABULAIRE l'évasion (/. -e [reje] v ă r g a t . . -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m.) puşcaşul — menacer [vb.) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u .

peindre (a p i c t a ) . rejoindre (a reuni) etc. un fusil entre les mains. ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) . teindre (a vopsi). monocle à l'œil. 333 . . î n -aindre. O faţă lungă. . -e Observaţie. e x p r i m a t p r i n t r .. J u k o v cu o puşcă în m î n ă . -oindre. Une longue face tordue.u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov. II sortit... E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. joindre (a u n i ) . éteindre (a stinge). cu monoclu la ochi. La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v . plaindre (a deplînge). une cigarette au coin de la bouche.GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l . Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint. schimonosită... 1. -eindre..

Le fusil en bandoulière. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii. Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). Ele pictează o fabrică. Debout. în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais. = domnule căpitan. il restait immobile. nous éteignons. les lunettes sur son nez. vă rog. nous peindrons etc. din radical. il partit chasser le lièvre. H . Traduisez en roumain: Il lisait. les bras croisés. il peignit etc. I V . 3. EXERCICES I . Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son . mon général etc. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. domnule generai etc. Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine. Verbele din această categorie schimbă consoana d. le sourire aux lèvres. Stingeţi lampa. H I .m e n t .2. . Elle allait au bal. Noi nu ne temem de greutăţi. Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire. les doigts gar­ nis de bagues. Il continuait à travailler.

et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. disais-je ensuite. l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. — Eh ! vraiment. bon Dieu. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721)." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans. am stat de vorbă. „Madame. qu'il semble que vous soyez deux sœurs. Quand je tins 2 cette femme décrépite. j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur. lui dis-je. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. descendons à présent. Ah !. 335 . que vous décidiez un pari que j ' a i fait. une de quarante. Madame. lorsque l'une mourra. et qui met des rubans couleur de feu. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. cette dame à qui je viens de parler et vous. qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu. qui voyagent en France. et commençons par la vieille qui est au sommet. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre. dis-je en moi-même. RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. vous vous ressemblez si fort. elle veut faire la jeune. Rica et Usbek. me dit-elle. je tins = j'entretins — m-am întreţinut. et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. une de soixante. Monsieur. et la plaignais dans mon âme. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. Deux Persans. j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. Un moment après. lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. je me trouvai auprès de sa tante.

„Madame. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ . je suis sa tante. que vous n'avez certainement pas.— Ma foi.. faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle. Bon. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle. me dit-elle. dit-elle.. elle a même quelque chose dans le visage de passé. et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint. •—Attendez. qui est à l'autre table. je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence". Je descendis encore. continuons. m'y voilà. et j'allai à la femme de quarante ans.

je ne crois pas. ..pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e . r a m o l i t . m a i ales în expresia j'ai oui dire que. -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI . -e [persan] persan. et il faut avoir vos charmes. răpo­ sat. i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•.) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. alinarea decrepit. -ă. r ă p o s a t . -ă. -ă. I d s d l U l Ici l ' â m e (/. feu la grand-mère. defunct.c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t ... — J e le d i s a i s b i e n . ţelul le feu feu. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. . -e (adj. -ă ouïr [înv. en sautant de joie! 22 337 .) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/. a se distral'amant (m. j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e . (am a u z i t spunîndu-se c ă .-ă Observaţie. Adjectivul feu.. GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi. -e [f0] d e c e d a t . ) [âfăs] copilăria feu. C'est du temps perdu. a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. defunct.) focul decedat. lui dis-je. S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite). -e [dekrepi] decrepit. VOCABULAIRE persan. -ă. s'écria-t-il. e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " .. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère. la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse. î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur. -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a . -ă. ) .) [ama] a m a n t u l . Quel bonheur. M a d a m e . dit-elle.. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv.

spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură. regretul etc. D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. Il est temps que tu partes. il est juste. Je regrette que tu partes. ) : Il faut qne nous nous hâtions.Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general. Il semble que vous soyez deux sœurs. p o r u n c a . La forma afirmativă. nesigură. ) . d o r i n ţ a . Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie. eventuală. D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir. î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 . affirmer. penser. m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă. aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. t e a m a . 3 . il est temps e t c . 2 .: Je veux qu'il vienne plus vite. D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a . e t c .) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire. sembler etc. Elle désire que tu lui écrives. folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. il est bon.

Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française. 22* 339 . EXERCICES I . J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i . Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre). Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă . Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . Dacă aş cunoaşte oraşul. La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i . De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli. J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. Il ne se trompait pas. J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e . dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale.a p l u r a l ) .Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement. Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats). III. I V . verbul rire se ortografiază cu doi i. Traduisez en français (vb. Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans. I I . nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix. d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i . Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir). Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e . Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige. Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n . 1. Daca n-ar fi p l o u a t . 2. am fi făcut o excursie. Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p . vom merge să-i facem o vizită.

combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces. Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus. en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé. J'étais épuisé moralement et physiquement et. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif.la traversée. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. en bonne condition physique. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées.. 340 . Bon nageur. L'ancre flottante. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. je vis soudain L'Hérétique ralentir. à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique". même pendant ma course à Las Palmas avec M. s'était mise en drapeau. Alors. comme par miracle. Boiteux père. Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position. j'avais nagé vingt et une heures. comme un parachute. voulant revenir à bord. je partis à sa recherche. Je crois que jamais. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation. je le rattrapai et m'y hissai péniblement. en 1951. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi.. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. je l'atteignis en quelques minutes. J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire". C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi. me jurai que ce serait le dernier bain de. seul exemplaire que je possédais.49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. plongeant. Plus rien ne freinait la dérive.

b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1. -oasă le bouton [buto] aici: coşul. ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada . cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a .) le garde-frein (m ) frîna . nasturele 2. fausse [fo] aici: greşit. -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale.VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c . -euse [dulur^] dureros.) la nourrice (f.) effréné. bordul (la u n vas) 3.) le nourrisson (m. ) le freinage (m. borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb. ) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/. după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 . bobocul (la floare) 3. -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/. b u b i ţ a l'escarre (/. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. ) [erypsjô] erupţia douloureux. -e (adj. ) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/. î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1.) freiner (vb. -ve (adj.) la nourriture (f. marginea 2.) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m. ) [sskar] (med. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r . coşul. coaja le coussin [kusëj perna faux.) escara.) nutritif. frîul a frîna frînarea neînfrînat. a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta . -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/. a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l .

Indiquez des mots de la même famille voyage.avant que je puisse rattraper le fugitif. nager. . Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui. en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. flotter. Il avait traversé la Manche à la nage. Observaţie. Il avait perdu l'espoir de le rattraper.1 . Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail. Il a quitté son canot pour rattraper son coussin. on a balayé la salle. III. Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage. Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. pînă ce). Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette. EXERCICES I . După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). 2 . II. entraînement. După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. jusqu'à ce que (pînă să. On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique.

é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés. le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . . u n poing de portefaix. a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . . brossé.. le troisième M a r a t . Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful. pas de front. débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e . Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e . les dents grandes. de larges souliers. les y e u x injectés de sang. s e m b l a i t difforme. ( V i c t o r H u g o . ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire. -e [butone] încheiat. q u i . une ride de colère entre les sourcils. des souliers à boucles d ' a r g e n t . Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. l'œil é c l a t a n t . le second D a n t o n . une bouche énorme et t e r r i b l e . des bas blancs. des plaques livides sur le visage. -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s . j e u n e . Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t .. Le g r a n d . Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/. -e [gâte] înmânuşat. -ă boutonné. -ă brossé.50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café. la veste ouverte avec des boutons arrachés. les lèvres épaisses. assis. le pli de la bonté au coin de la bouche. Il é t a i t p o u d r é . Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied. une h a u t e c r a v a t e . g r a v e . -ă ganté. q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t . Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c . l ' a u t r e une espèce de n a i n . Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face. -e [brose] periat. avec les lèvres minces et le regard froid. l ' u n une espèce de géant. g a n t é . trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre. -e [pudre] pudrat.-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. u n j a b o t plissé. il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e . Ce café a v a i t une arrière-chambre. plăpînd. b o u t o n n é . et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d . Le 28 juin 1793. Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e .

sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. pasul 1. -e [bote] î n c ă l ţ a t . -ă l'apprêt (m. épaisse [eps.Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. postavul 2.) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. aici: lins. bordeaux. bougie (luminare. staco­ jiu botté. -e [eklatà] strălucitor. 2. 3. -e [pla]. roquefort. cognac (băutură). -ă. v î n ă t . LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1. sclipitor. cachemire (de la Cachemire). -e [erise] z b î r l i t . -e [debraje] îmbrăcat. -oare difforme [diform] diform. -ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. oraş în Algeria). berline. Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin.ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m. sèvres (porţelan). 1. cafeaua 2. -ă le gilet foils] jiletca. valenciennes (dantelă). epss] gros. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă. -ă nouer [nue] a înnoda plat. groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant. canadienne etc. baïonnette (de la Bayonne). oraş în Germania). 4. landau (de la Landau. cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. de la Bougie.-ă neglijent. 344 . -oare. tulle (ţesătură). gulerul 2. ş l e a m p ă t . cearşaful le col le pli 1. bourgogne (vinuri). ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. . camembert (brînză). trecătoarea. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid.

Spre deosebire de limba romînă.i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H. î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . EXERCICES j'assisterai I. chauvin (de la Nicolas Chauvin. opem literară din evul m e d i u . arhitect). numele propriu Renart a înlocuit. vechiul nume al v u l p i i (goupil). La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. 345 . conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1.. mécène. Observaţie. 1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " . calepin (de la Calepino). în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică). „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure. Je viendrai vous voir. à un spectacle palpitant. mansarde (de la Mansart. guillotine (de la Guillotin). Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t . Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat.. tartufe. de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). bien que je sois très occupé. legate de o invenţie. la b o t t e . c) nume de personaje literare. le front. la poudre. adonis etc. în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match. soit que je le suive à la télévision. care se traduc prin „deşi". donjuan.b) nume de persoane. praline (de la Praslin). soldat al lui Napoleon I). bien que. Indiquez les différents sens des mots: le p l i . harpagon. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv).

camembert. nous avons mangé du . ses marbres et ses fontaines.. On n'emploie plus de . ou plutôt vers la fin de l'automne. . L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle. cachemire. mécène. il a peur de le parler. saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. bourgogne.III. ses terrasses. bordeaux. . Versailles n'est qu'une harmonie. elles seront ici ce soir. il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine. Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e . roquefort... l'électricité les a remplacées. . l'État leur accorde les meilleures conditions de vie. dans la littérature roumaine. Il y a plusieurs types d e . quand.... Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français. Elle portait une belle robe de . l'exalte et l'impose. . soit qu'elles (arriver) par avion. un jour de solitude. mansarde. et du . dans nos villages. la réalise. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. Pour que l'impression soit complète et ineffaçable. Du. . Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des ... berline. Les enfants aiment les. IV. avec son château. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas.. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. ont bien arrosé ce déjeuner. Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline. . Les . P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables.. Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour. tout obéit à la même pensée. et d u . Le déjeuner a été riche en fromages. dans les allées désertes.. Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction.. son décor royal encore debout. tartufe. au moment du printemps... l'ornementation. . bougie.. on devrait choisir pour cette visite. le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose. ont été remplacées par les autos. Soit qu'elles (venir) par le train..

Voici un bref extrait de ce livre. Faisant partie. Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t . Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud". en qualité de naturaliste. où il relate les principaux événements de l'expédition. de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. n o t r e vaisseau était. Au d é b u t du mois de m a r s 1898. Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n . i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e . quelque 347 . Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e . t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t .

des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science.) a acoperi. -â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/. brève [bref] scurt. Nous avons beaucoup souffert. -ă le yaisseau [vsso] vasul.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig. VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c . vaporul bref. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient. Chaque fois que cela était possible.difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés. nous avons fait à une heure d'intervalle. il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures. Pendant 13 mois. ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m. nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. ce foyer de lumière et de progrès. a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 . En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement.

. Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind. adverb — v. quel: nous les surmonterons. 3 . le vom învinge. que. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) ... După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés. oricît de grele au fost momentele .Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 . b) Quelques dangers que présente cette entreprise. adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. scrisă într-un singur c u v î n t . . Oricît de a t e n t a fost . N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi). je ne reculerai pas.. je le tiens pour un homme honnête. nous avons rempli notre mandat. s-ar spune despre el. . que (oricît d e ... ) : . quelque difficiles qu'aient été les moments . 2... Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise.. în acest caz. nu v o i da î n a p o i . Orice Observaţie. 349 . O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i . Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. je ne reculerai pas.. îl consider drept un om cinstit. O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e . Observaţie.. Oricare ar fi c u v î n t ) . D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet... si. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. cu quoi que (orice) scris în două cuvinte.. je ne reculerai pas. cu Observaţie. Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t .. . în acest caz. Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul. dificultăţile. m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind. D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque.. ...

sud. t e l l e m e n t . trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. écrasement. q u i t t e r . v ê t e m e n t s .Le verbe envoyer (a. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. I I . -e Observaţie. EXERCICES I. en q u a l i t é de. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. m o m e n t . 350 . La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir. opérer. court. Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé. défendre. Indiquez des mots de la même famille que: observer. espoir. divers. commencement.

Bruhat). quoi que fît le père Madeleine. » Un touriste: — Cela n'est rien. Peut-être de Grèjce. Donc. son seau à la main. si morne et si accablée qu'elle fût. J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. dar ne temem să nu se strice. si isolés et opprimés qu'ils aient été. Au moment où Cosette sortit. V-am trimis o carte poştală ilustrată. envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. y demeura rebelle (V. PROVERBE Le chat parti. et. şoarecii pe m a s ă . il n'est peut-être pas inutile (V. elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V. quelque pauvre que vous soyez. Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi. que dans la maison paternelle (Balzac). les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J. elle est très vieille. Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. Trimite-mi banii prin mandat poştal. Hugo). IV. Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. Hugo). . joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table. V-am •trimis fructe. elle a au moins cinq cents ans. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse). Cînd pisica nu-i acasă. Traduisez en français (vb. Hugo). Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. Elle sera mieux chez vous. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication. les souris dansent. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac).III.

Marie salue d'un geste bref de la tête. Pour la première fois en France.. malgré la sécheresse de son exposé. sur la tombe de son mari. parce qu'elle désire l'entendre. Et. immobile. Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux. elle attend debout. dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant. Et cette femme. aplauzele 352 . quelques heures auparavant était seule. pi. Seule dans la petite pièce. le visage très pâle. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée. ( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m. d'amis.52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. là où il l'avait laissé. de gens du monde. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants. Pour la première fois. les cheveux blonds relevés en casque.. de journalistes. Marie. plein de curiosité. elle était entrée. Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari. un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme. mais surtout de respect. est là..) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym. Marie fait sa leçon jusqu'au bout.. ayant terminé. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. elle a tout simplement repris le cours de son mari. le 5 Novembre 1906. elle laisse aller ses pensées. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. dans l'émotion grandissante. Vêtue de noir. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints.\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a . D'une voix assurée. Pierre Curie.

-ă le pacifisme (m.le respect [respe] respectul grandissant.) dépeupler (vb.) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f. şis. înaintaţi.. Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l . -ă . de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l . Avancez.m. -ă pacifier (vb.) pacificarea popularitatea pacificateur. de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que.) poporul — pacifique (adj.) pacifismul s e m i n ţ i a .) la population (f.) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m.) populaire (adj. şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l . t r i b u l pacifiste (adj.) le peuplement (m. afin qu'on vous voie. D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que.) surpeuplé.) paşnic.pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat.) la popularité (f..f. la coexisa popula tence . -trice (adj. de sorte que.) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca). Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher.) la peuplade (f.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m. 23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 .) peupler (vb. afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps.) pacifist populaţia pacifiquement (adv.) în mod paşnic popular. . . aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c . ca să fiţi văzut. dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher. -e (adj. ) populairement (adv. şis.m.f. î m p l i n i t . Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c . -e [grâdisă] crescînd.

déclarer. Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer. Doresc să văd acest film. Elle désire l ' e n t e n d r e . entendre. laisser. î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l . Chacun peut agir. aimer etc. L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 . vouloir. A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . dar II pense que vous irez à la montagne. s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă. Cînd subiectul este acelaşi.Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e . savoir. Observaţie. défendre etc. b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire. construcţia infinitivală este preferată. regarder. i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă . Je regarde les gens se p r o m e n e r . D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. écouter. demander. prier.) In acest caz. Je l'ai prié de finir plus vite son travail. pouvoir. In general. şi nu II veut qu'il parte demain. croire. ordonner. Se va s p u n e : Il veut partir demain.) Je désire voir ce film. voir. penser. Fiecare poate să acţioneze. sentir.

Ea ştie să cînte la p i a n .. Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi.. E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară. I V . . cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). I I . Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet. . . Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e . P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre). r o u m a i n édifie le socialisme. -e Observaţie. Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema. 23* 355 . Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire. . de l'Afrique s'est libérée du joug colonial. III. Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . E i rezolvau o problemă de şah. Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s . Participe Présent Passé résolvant résolu. . dissoute. La grande majorité de la . au mode nécessaire. Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. m a i n t e n a n t . Spune-i să intre. A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf. Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e . dissous. Lăsaţi-i să plece la m u n t e . EXERCICES I . dacă vor. ... I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă . Sperăm să o vizităm în curînd. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . . . . absoute.. ) rezolvă problema modernizării oraşului.Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 .. iar la perfectul simplu nu se folosesc. . Am dori să cunoaştem Bulgaria. certaines régions de notre pays sont p l u s . La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . Mettez le verbe à l'infinitif. Colegul meu crede că are d r e p t a t e . Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t .. qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ . Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e .

Le roi charmé lui de- 356 .i l .53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g . — Vous q u i savez t a n t de belles choses. je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s . ne sauriez-vous p o i n t 1e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément. répondit Zadig. lui d i t .

fils de N u s s a n a b . Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . (Voltaire. Laissez-moi faire. Le roi embrassa ce bon danseur. t o u t é t a i t préparé pour le b a l . q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. le regard assuré.—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. ils a v a i e n t tous la tête baissée. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. r e p a r t i t Z a d i g . sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e . en h a b i t s de soie légère. VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil. . le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i . perfect. d i t Zadig. d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e . La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. la tète h a u t e . le déclara trésorier. et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . qui a v a i t le m o t 1 . que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . au nom du r o i . et il fallait. le corps droit. a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie. Le jour m ê m e il fit p u b l i e r . 357 . en l ' e m b r a s s a n t . Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon. dit Z a d i g . l'un après l ' a u t r e . — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. -ă. le j a r r e t ferme. mais la porte de ce salon é t a i t fermée. passer par une p e t i t e galerie assez obscure.— Il n ' y a. les bras é t e n d u s . pour y entrer. Le roi. comment il fallait s'y prendre. On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n . mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité. par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s . les mains collées à leurs côtés. les reins courbés.m a n d a . Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. eussent à se r e n d r e . — Vous vous m o q u e z . .

principal etc.) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e . la malhonnêteté (f. 2 . -ă. -e (adj. -ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/. hazliu.): C'est la plus grande usine que j'aie grande.) necinstea déshonnêtement. -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului. ) 358 visitée.) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru.) la danseuse (f. -ă — honnête (adj. ) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara. -e [asyre] stăpîn. ) danser (vb. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. greoi les reins [rë] şalele courbé. unique. -ă. opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f. malhonnêtement (adv. plszàt] p l ă c u t .) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t .net. -e [kurbe] îndoit. c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 .) cinstea honnêtement (adv. -ă pe sine. (Antecedentul este un homme). -ă Vhonnêteté (f. -ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/. hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m.) dansant.) cinstit. (Antecedentul este la plus . ) [a3ilite] sprinteneala assuré. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul. nette [net] curat. -ă la déshonnêteté.) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e . aici: violo­ nistul l'huissier (m. sigur.) în mod cinsiit déshonnête.) necinstit. cinstit. -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant. -e [plezà.) le danseur (m. malhonnête (adj.

ci regula corespondenţei timpurilor. gagner. Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. cît este ceasul. M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea. b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi. s'y prendre. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. nu se aplică regula lui si condiţional. p l a i s a n t . J'ignore si le déjeuner sera prêt. EXERCICES I. Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă . Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. II. Spune-mi. III. trésor. J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e . te rog. b) nu este urmată de semnul întrebării . IV. au 359 . O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. Indiquez la famille des mots: h a b i l e . Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului . L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează. Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce. C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e .

Le souper fini. 360 . nous. Ce n'étaient que fusils. couteaux. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. coutelas. qui. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. je fis bon feu. j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807. déterminé à veiller. Les deux personnages du récit sont des officiers français. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. Tout me déplut. Enfin il parla de sa valise. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. p e n d a n t les guerres napoléoniennes.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. Mon camarade. et se coucha tout endormi. la tête sur la précieuse valise. au contraire: il riait. on nous laisse. Et je n'entendis plus rien. pistolets. finit par nous égarer. Nous y entrâmes. — dans la chambre haute où nous avions mangé. non sans soupçon. mais comment faire? Là. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. sabres. tant qu'il fit jour. et je vis bien que je déplaisais aussi. voulut prendre un sentier plus praticable et. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. où du premier mot on nous invita. mais la maison. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. vous l'eussiez prise pour un arsenal. qui fut long. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. et m'assis auprès. Nous cherchâmes. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. mais plus nous cherchions. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. Mon camarade y grimpa seul. nos hôtes couchaient en bas. Moi. n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 . et il pria fort qu'on en eût soin. C'est un pays de méchantes gens. plus nous nous perdions. qu'on la mît au chevet de son lit. Nous deux presque sans armes. notre chemin à travers ces bois. je crois.

je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant. comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é . va d o u c e m e n t . t o u t e la f a m i l l e . l'hôtesse 1. et v e n u à la h a u t e u r du l i t . p a r les fentes de la p o r t e . La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t . iubita le souper [supe] cina.) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m. . en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u .) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m. . a sfătui saisir [sezir] a apuca.] felia. Il m o n t a i t . d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u . et de l ' a u t r e .e t . Il m o n t e . il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r .) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/. bucata propre [propr] c u r a t . à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller. son c o u t e a u e n t r e les d e n t s . -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . je v i s le p è r e . fort b o n . E n les v o y a n t . moi derrière la p o r t e . On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e . -e [me/â] r ă u . oaspetele I 361 . rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m. masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da. Dès q u e le j o u r p a r u t . gazda 2. sa l a m p e d a n s une m a i n . ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a . sa femme après l u i . D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e . d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x .

Doream ca el să reuşească.Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. respectiv. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. 2. mollesse etc. GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. Doream ca el să fi reuşit. Je désirais qu'il réussît. âne—ânesse. să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i . conjunctivul perfect. Dorim ca ei să reuşească. maître — maîtresse. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi. À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea. Observaţie. J'aurais voulu qu'il fût venu me voir. Dorim ca ei să fi reuşit. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent. tristesse. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. 362 . în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. qu'on la mît au chevet de son lit. Je voudrais qu'il vînt me voir. Aş vrea să vină să mă vadă. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. chasseur — chasseresse etc. vieillesse. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin. aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi. Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă. diable — diablesse. b) conjunctivul perfect.

Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini. în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv. large. français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau. Fiindcă nu pot p l ă t i . petit. poli.. h a r d i . Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta. fin.. noble. . il avait encore soij.a singular. bleue entra dans la salle. rude.. gentil. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra. gros. faible.. bas. beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle. 363 .. Deşi băuse un pahar cu apă . la celelalte persoane.Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie. on nous laisse. După ce s-a t e r m i n a t cina . j u s t e .. étroit. Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I . EXERCICES I . . En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple.

J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament. parlant bas. du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés. toute la famille vint éveiller ies deux hôtes. vous avez réussi à bien apprendre le français. Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. PROVERBE Si jeunesse savait. III. Les hôtes. CHARADES 1 . Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 . Voulant faire le riche. Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. l'un des jeunes gens avait peur. Il est possible qu'ils (s'égarer). si vieillesse pouvait. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois.I I . Bien qu'étant armé. La nuit tombée. ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers.

Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 . Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) .4 .

qui s'était assis en face.. sourit doucement. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes. vieux. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. compassé. un tout petit monsieur en redingote noisette... En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. — Ah! oui. On passe quelquefois de mauvais moments. une serviette en cuir. — Non ! Ça me gène.. le tueur de panthères.. dans le parfum des orangers fleuris.. monsieur!. Le petit monsieur regarda son parapluie. on attela.. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble..55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. •—• Vous chassez donc la panthère aussi. apportant sur ses ailes. Le petit monsieur. la portière s'ouvrit. monsieur. Une bouffée d'air frais entra. parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante.. vous êtes. sec. — Si j'en ai beaucoup tué.. A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. On détela. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. la diligence partit. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions.. une figure grosse comme le poing. monsieur Tartarin!.. un parapluie: le parfait notaire de village... monsieur Tartarin? 366 ... répondit l'autre fort tranquillement. Le petit monsieur sourit... Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel.. puis toujours avec son même flegme: — Alors. ridé.? — Tartarin de Tarascon. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. une cravate en soie noire haute de cinq doigts. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. Si je le connais. lui. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face.. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement.. — Té ! pardi. ne se déconcerta pas.. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement. fit Tartarin assez dédaigneusement. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. le petit monsieur. Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête.

f ] a se enerva. Retournez vite à Tarascon. Il n'en reste plus en Algérie.— Quelquefois. le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé.. — Conducteur.) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a . puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. sèche [s ek] aici: uscăţiv. -ă. vous avez l'air d'un brave homme.. Sur quoi le petit monsieur salua. mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province. furios. Vous perdez votre temps ici.-ă compassé. en faisant sa moue. fit l'enragé Tarasconnais.. (D'après A l p h o n s e Daudet.. par passe-temps.. figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 . portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/. ferma la portière.. a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca. Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul). slab.. -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/. qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel. -oasă pardi! [interj. j'aime mieux vous dire ce qu'il en est. demanda Tartarin.. et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie.. c'est fini.) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec. [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé. descendit. moisieur... -e [kôpase] tacticos. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. monsieur? — Ma foi ! écoutez. lui dit-il d'un air très respec­ tueux. Quant aux lions.. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta. e [àra3e] t u r b a t . ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u .) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u . Il ajouta. mon­ sieur Tartarin. p e legea mea fi donc! (interj. mon­ sieur Tartarin? — Lequel. ) [el] aripa l'oranger (m. -ă. Le petit monsieur se leva. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère.

Si fiecare răspunse: da. după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire . Et chacun de répondre: oui. Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V. da.LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc. etc. Şi întreaga diligentă rîse. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e . 368 . răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni. et tous les oiseaux de s'eiiToIer. Il approche. nu se iveşte... vers la forêt. oui. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. compendiul de gramatică. prin perfectul simplu sau prin prezent). El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. Se a p r o p i e . în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc.

Hé! l ' a m i . Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient. E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. unele părţi de vorbire (substantive. Fi! que c'est v i l a i n . Lu nuit porte conseil. Bah! je m ' e n m o q u e . Noaptec. Indiquez la différence entre: porte et portière. les canards accouraient. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. verbe. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I. adjective. viens ici! Gare! u n camion. . cuir et peau. Elle a b a t t u le record du m o n d e . este u n b u n sfătuitor. Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p . Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. Ouf! je respire enfin.Cîteodată. E t le géant s'effraya. p a r a p l u i e et ombrelle. gloussait. II. Pouah! quelle horreur. III. criait. Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s . adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !).

il transporte le courrier de France en Afrique. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle. un Latécoère de 5500 kilos. Plus d'une. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. Pour satisfaire sa passion. le visage souriant.. accepte des lignes que d'autres refusent. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part.56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. Mermoz. comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire. Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui. puis. Mermoz n'hésite pas un instant. Sûr de lui. son avion tombe. 370 . Jean Mermoz adore l'aventure. Cette fois encore. il faut qu'il supporte tout. la joie au coeur. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé.. Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et. Dix fois. ils quittent le Sénégal. Aux Français heureusement ! Tout cela. vendu. glorieux représentant de l'aviation française. battu et laissé pour mort.érir un nouveau morceau de ciel. S'il aime le danger. Un jour cependant. Leur appareil. exécute divers travaux lourds.fois. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. il est fait prisonnier par des Arabes. Le 12 Mai 1930. il échappe à une mort certaine. vole sur des appareils trop vieux. C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu. Mermoz le raconte d'une voix calme. de là. essayer de traverser l'Atlantique Sud.. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote.. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. transporte 2600 litres d'essence. la plus noble.

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. ...» , . , la confiance r lkotias încrederea l , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. argintul mat al decoraţiilor. o curiozitate respectuoasă. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit. ducele purta admira­ bil fracul. să ia fleacurile în serios. deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul. de la cravate blanche. Encore beau malgré ses cinquantesix ans. să se urce surîzînd la tri­ bună.TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei. monter en souriant à la tribune. une curiosité respectueuse. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. să traverseze grav un sa­ lon. Le reflet du linge. une distinction paradoxale. sur lequel. il portait merveilleusement l'habit noir. să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase . pour faire honneur à Jenkins. aşe­ zată pe două rînduri. Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. traverser gravement un salon. c'était le résumé. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată. în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani. de son attitude dans la vie. Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină. qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. rangée sur deux haies. de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. Reflexe­ le cămăşii. il avait mis quelquesunes de ses plaques. distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii. l'argent mat des décorations. plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais. donner du sérieux aux choses futiles. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. ale cravatei albe. 383 . arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. traiter légèrement les choses graves. Bărbat fru­ mos încă.

" Monpavon.L. toate jocurile de noroc cunoscute.ant et si extraordinaire. distraite. împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă. „Mon cher Duc. n'entendait pas. il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme. le jeu sous toutes ses formes. emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine. lui . încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată. Regele. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906]. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină. I. coups de bourse et coups de baccara. Caragiale . et cette visite princière. se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit.Il menait une vie si terrible ! La politique. fireşte. încă din vara anului trecut (1906)..OEUVRES (1907. essayait de faire la présentation si attendue.O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări. guvernul conservator (sub barba căruia. solennel. Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . adînc îngrijat şi bănuind. pe vremea Expoziţiei jubiliare. pe'ndelete.. continuînduşi drumul spre salonul cel mare. II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica. cu plasstronul bombat. du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés. lovituri de bursă şi la bacara. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix. à tout son être cet enavant si vibr. évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison. — Scumpul meu duce. şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului. le jabot gonflé. Da. 384 Caragiale . solemn. cu drept cuvînt. mais l'Excellence. permettezmoi de vous... continuant sa route vers le grand salon. permite-mi să. du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli. dar Excelenţa. nu auzea. Le roi. acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară. ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins. Monpavon. distrată.

Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens.. publicişti. că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor. şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate. de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes". Toată lumea a plîns. pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam". deux grands parmi les plus grands chefs. duioase scene teatrale. Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă.. Au urmat în Cameră. reporters et public. honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient. Dans la 'presse roumaine. Tout le monde a pleuré. ministres sortants. tombèrent d'accord. fit appel au patrio­ tisme de leur chef. iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut". Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales. lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui. publicistes. avait besoin d'être lavé. miniştri de azi. ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau. hier encore. s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn. sénateurs. s-au plecat învoielii. se transformait en sau385 . sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement. tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth". foarte înclinată. la ocaziuni mari. députés.el care-şi cunoaşte bine oame­ nii. miniştri de ieri. Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. Et devant cette foule si émue. les conserva­ teurs. depu­ t a ţ i .exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". re­ portera şi tribune publice. il est vrai. c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni. ce-i drept. senatori. Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. un conservator şi un liberal. doi mari între mari fruntaşi. cătră nota sen­ timentală. que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements. a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. astfel de. un conservateur et un libéral. très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care. le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie". ministres en titre. In publicitatea romînească. iar conservatorii. Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve .

tom­ be. Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable.vator al patriei. deşi dispune de majorităţi for­ midabile. tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth. concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită. fără nicio rezervă. Care va să zică. les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei. dès le début. En face du danger également menaçant pour elles. incapable.. vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da.. veur de la patrie . în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare. Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour. . cade. si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation . un guvern incapabil. bien que disposant d'une majorité écrasante. deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim.

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. ayant pris une part active à la Commune.L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui. Soufflons nous-mêmes notre forge. Battons le fer quand il est chaud ! 389 . un ouvrier de Lille. a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. ni César. L'Internationale Sera le genre humain. Du passé. Ni Dieu. Pottier en juin 1871. Pierre Degeyter. compositeur amateur. faisons table rase ! Foule esclave. L'année suivante. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale. dans VInternationale. L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. C'est l'éruption de la fin. et demain. Groupons-nous. Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes. debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. Producteurs. en composa la musique. sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge. ni tribun. Pour tirer l'esprit du cachot. C'est la lutte finale. il fut écrit par E.

Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande. guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées. Les rois nous soûlaient de fumées. C'est assez languir en tutelle. C'est la lutte finale. Groupons-nous. Le peuple ne veut que son dû. L'oisif ira loger ailleurs. les vautours Un de ces matins disparaissent.L'État comprime et la loi triche. Égaux. ces cannibales. pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. et denjain. „Pas de droits sans devoirs.faire de nous des héros. Nul devoir ne s'impose au riche. À. Le soleil brillera toujours. et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent. Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. Paix entre nous. Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux. En décrétant qu'on le lui rende. 390 . paysans. L'égalité veut d'autres lois. Ce qu'il a créé s'est fondu. L'Internationale Sera le genre humain. Le droit du pauvre est un mot creux. Ouvriers. Crosse en l'air. dit-elle. La terre n'appartient qu'aux hommes. L'impôt saigne le malheureux. nous sommes Le grand parti des travailleurs.

Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 . il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français. Entendez-vous dans nos campagnes. L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. marchons. nos compagnes. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. marchons. Rouget de Lisle. que la victoire Accoure à tes mâles accents . Egorger nos fils. soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté. Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. de la tyrannie. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie. liberté chérie. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. Contre nous. Conduis. citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons. (Refrain) Aux armes. enfants de la Patrie. Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris. Allons. paroles et musique.LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée. Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. Que nos ennemis expirants. L'étendard sanglant est levé. Le jour de gloire est arrivé.

citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! . Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus. marchons. Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes.

1.1. Vive la s c i e n c e ! 393 . a été le plus grand auteur comique de la littérature française.A. le héros du Bourgeois gentilhomme. pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t . le Bourgeois gentilhomme (1670). fragment) Maître de philosophie. E . Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e . ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles. — sont dirigées contre la société féodale française. le Malade imaginaire (1673) etc. et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x . E . l'École des femmes (1662). E . Cela est v r a i . La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. Ma f o i ! o u i .LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. U .1. (Acte II. 0 . Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A . E . Tartuffe (1664). les Femmes savantes (1672). p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela. Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h . et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. le Misanthrope (1666).— Soit. leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse. E . l'Avare (1668). Don Juan (1665). l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. scène 4. 1. est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale. Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e . étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. Dans la scène qui suit. Monsieur Jourdain: — A . Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e . 11 y a cinq voyelles ou v o i x : A . I . l'hypocrisie du clergé catholique. et de la différente manière de les prononcer t o u t e s . O u i . en présence de son maître de philosophie. I . E . ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x . Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s . Monsieur Jourdain: — A. Monsieur Jourdain. Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A. et en consonnes. l'ignorance des médecins de l'époque. il faut commencer selon l'ordre des choses. A . A h ! que cela est beau. Maître de philosophie: . Monsieur Jourdain: — A . de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673).

R. Cela est vrai. Monsieur Jourdain: — FA.I. Ah ! mon père et ma mère. Il n'y a rien de plus juste A.RA. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA. Ah! la belle chose. Cela est vrai. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain.0. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. 0 . Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 . 0 . Monsieur Jourdain: — 0 . elle lui cède. 0 .Et l'R. qui sont les consonnes. Je suis amoureux d'une personne 394 . 0 .RA.DA.1.R. nous verrons les autres lettres.R. Monsieur Jourdain: — 0 . Monsieur Jourdain: —• U. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un. Oui. Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt.U. Cela est admirable! 1. et rapprochant les lèvres par les deux coins. de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie.FA.R.R. Monsieur Jourdain: — R. Monsieur Jourdain: — DA.R.RA. Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. C'est la vérité. Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R. les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U.0. et revient toujours au même endroit. vous ne sauriez lui dire que : U.R. en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais. Il n'y a rien de plus véritable: U.R. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. Au reste. 0 . se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA. Vous avez raison. le haut et le bas: 0 .R. et vous moquer de lui. La consonne D. 0 . Monsieur Jourdain: — U. faisant une manière de tremblement: RRA. 0 .Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires. et allongeant les deux lèvres en dehors.U. il faut que je vous fasse une confidence. par exemple.E.

dénonce les abus et la corruption de la société féodale. Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle. LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E . Monsieur. Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non. et tout ce qui n'est point vers est prose. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit". q u i .de qualité.. non. Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre.1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I . sans que j ' e n susse rien. est F i g a r o . Maître de philosophie: — Fort bien. représentant du Tiers é t a t . r e p r o d u i t ci-dessous.è m e siècle. ou les vers. oui. qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. Monsieur. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. point de vers. 395 . Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. seul. c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. Monsieur. et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. scène 3) Figaro. tout ce qui n'est point prose est vers. est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal. qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi.A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. se promenant dans Vobscurité. (Acte V .. Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i . et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. nul animal créé ne peut manquer à son instinct. je ne veux ni prose ni vers. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies. Le monologue de F i g a r o . Maître de philosophie: — Sans doute. à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789.

la Perse.. de Tripoli. n'ayant pas un sou... Il riait en lisant. . tenir — a poseda. j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. je crois. Noblesse.. un envoyé. à l'instant qu'elle me donne sa parole. les royaumes de Barca. —Mes joues creusaient. quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc. et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner. Parce que vous êtes un grand Seigneur.. la chirurgie. pour plaire aux princes mahométans. il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte . c'est elle. élevé dans leurs moeurs.. toute l'Egypte. une partie de la presqu'île de l'Inde.tromper?. du reste. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse. 396 .. tandis que moi. un rang. qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 . on se venge en le maltraitant... -comme un benêt ! Non. auteur espagnol. volé par des bandits..) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. vous ne l'aurez pas.. je lui dirais. mon terme était échu. je voyais de loin arriver l'affreux recors. morbleu! perdu dans la foule obscure.. Il s'élève une question sur la nature des richesses. à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté. sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort. ce n'est personne. je m'évertue. fortune. et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie. de Tunis. homme assez ordinaire. et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. et qui nous meurtrissent l'omoplate.. vous vous croyez un grand génie !. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. (Il se levé. .. On vient. au milieu même de la cérémonie. je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant. dont pas un. a se măsura cu. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. ne sait lire. et me voilà faisant le sot métier de mari. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit. la pharmacie. de je ne sais où.... des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta. vous ne l'aurez pas. le perfide! et moi. Monsieur le Comte. — La nuit est noire en diable.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours.

on pense à moi pour une place. qui s'étend même à celles de la presse. non. ni de la morale. mes parents m'arrivent à la file. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). il me reconnaît. pour gagner du bien. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. comme trop lourde à un piéton. je puis tout imprimer librement. je taille encore ma plume. en exigeant que je fusse honnête. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Pour le coup je quittais le monde. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. et. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur. je commençais même à comprendre que. et que. ni de la politique. c'est lui. ce n'est pas nous. eh! mais qui donc? (Il retombe assis. que. et comme il faut dîner. c'est toi. (Il se rassied. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. j'énonce un écrit périodique.) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva. il veut intercepter la mienne ! Intrique. et la honte au milieu du chemin. ni des gens en place. puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent. ni du culte. je vais rasant de ville en ville. 3 pharaon — un joc de noroc. ce fut un danseur qui l'obtint. Un grand seigneur passe à Séville. et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse. et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. J'aurais bien pu me remonter. c'est vous. et je vis enfin sans souci.) On se débat. Prêt à tomber dans un abîme. je le marie. ni de personne qui tienne à quelque chose. ni de l'Opéra. sous l'inspection de deux ou trois censeurs. orage à ce sujet. on me met un jour dans la rue. quoiqu'on ne soit plus en prison. 397 . (Il se lève en s'échauffant. Mais comme chacun pillait autour de moi.mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours . au moment d'épouser ma mère. ni des corps en crédit. je me fais banquier de pharaon 3 : alors. c'est moi. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . il n'est point d'éloge flatteur. pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité. Pour profiter de cette douce liberté. sans la liberté de blâmer. et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. ni des autres spectacles. bonnes gens ! je soupe en ville. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir. il fallut bien périr encore. on me supprime. Il ne me restait plus qu'à voler. je le nomme Journal inutile. croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre.

Le Roi s'amuse (1832). Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . roman historique (1831). trop à l'étroit dans son île. dont les plus connus sont Marion Delorme (1829). une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. Pendant plus d'un siècle. Peu à peu. hautes et solides. l'autre au midi. Alors. dont le plus célèbre. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. Les romans de V. s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus. Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . déborde. et ne pouvant plus s'y retourner. Ruy-Blas (1838). V. Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I . aujourd'hui. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . Dans Notre-Dame de Paris. les maisons se pressent. Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes. Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux. les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). au delà du Grand. dès les rois de la première race. Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . et deux têtes de pont. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. le Grand-Châtelet sur la rive droite. qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. Puis. et çà et là une tradition. 398 . l'un au nord. a créé une oeuvre immense. la Seine son premier fossé. ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. au delà du Petit-Châtelet. Hernani (1830). comme on sait. où V. exploités et humiliés par u n régime injuste. le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples. avec deux ponts. il n'en reste que le souvenir. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. Comme romancier. use et efface cette enceinte. La grève de cette île fut sa première enceinte. Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île. la porte Baudets ou Baudoyer. Paris passa l'eau. Porta Bagauda. le Petit-Châtelet sur la rive gauche.NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885). V. considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e . ronge.

mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. intellectuels d'un pays. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. elles montent les unes sur les autres. se rétrécit. comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. Au seizième. prennent leurs aises 2 . prennent leurs aises — se fac comode. comme des échappées. Sous Louis X I . sans ordre et tout de travers. percer. pour ainsi dire. comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. elle est enjambée. Là. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. Depuis lors. vîrf. moraux. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. elles mettent étages sur étages. siècle à siècle. Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. où commerce. des puits de civilisation. La rue de plus en plus se creuse e". dépassée. Paris s'est encore transformé. Dès la fin du quinzième siècle. se taillent des jardins dans les shamps. se carrer — a fi în largul său. intelligence. il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. elles se carrent 1 . et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. pour ainsi dire. tout ce qui est sève. et aussi des égouts. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. dès le quinzième siècle. Elles commencent à devenir profondes. comme les pitons 4 des collines dans une inondation. et le faubourg court plus loin. surtout sur la rive droite. dans cette mer de maisons. politiques. Ainsi. on voyait. malheureusement pour nos yeux. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. pour nous arrêter là. étaient. celle de Louis XV. industrie. Charles V la bâtit. toute place se comble et disparaît. la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes. 399 . piton — culme.un réservoir. tout ce qui est vie. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. ce misérable mur de boue et de crachat. tout ce qui est âme dans une nation. population. à vue d'œil — văzînd cu ochii. toutes les pentes naturelles d'un peuple . digne du roi qui l'a bâti. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. par places. Dès 1367. du temps de Julien l'Apostat. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte.

le Cousin Pons (1847) etc. parce qu'il prend sans partager. extrait du Père Goriot. Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens. Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. dont le mari a cinquante mille livres de rente. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. ou s'y glisser comme une peste. la Cousine Bette (1846). Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger. ayant chacune leur physionomie. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. L'honnêteté ne sert à rien. „Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. il a reflété dans ses romans. César Birotieau (1837). le talent est rare. Illusions perdues (1837). Ainsi. Cultivant le réalisme critique. la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. leura mœurs. on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. La corruption est en force. On plie sous le pouvoir du génie. leur spécialité. et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. économistes et statisticiens de métier pris ensemble". l'Université. on le hait. Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. les Paysans (1844). on tâche de le calomnier. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. leur histoire: la Cité. Dans le texte qui suit. leurs coutumes. Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. le Père Goriot (1834).Au quinzième siècle. fût-elle riche. groupés sous le titre général de Comédie humaine. et vous en sentirez partout la pointe. en un mot. Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833). Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. mais on plie s'il persiste. leurs privilèges. qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. 400 . în total. la Ville. 1 pour tout potage — cu totul.

à côté de Balzac. Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. mais là est la misère. carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . on carotte 4 . il se rencontre dix hommes qui réussissent vite. il faut être déjà riche ou le paraître. Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . Si donc vous voulez promptement la fortune. un riche bourgeois de la ville de Verrières. et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 . l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque.belle et jeune. J u l i e n Sorel. Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. fils de p a y s a n s . se trouve au d é b u t de sa carrière. l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. autrement. c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . en grande livrée. est. il est invité à dîner chez Monsieur Valenod. pour des enfants. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux. En rentrant. Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842). Tirez vos conclusions. là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise. J u l i e n Sorel. le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . pour le ménage ou pour la vanité. Toutes sont bricolées 1 par les lois. la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i . soyez-en sûr. Certes. le public les appelle des voleurs. Voilà la vie telle qu'elle est. ça pue tout autant. il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants. qui le cherchait dans toute la ville. il trouva un valet de M. 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . Dans le fragment qui suit. avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes. rarement par vertu. Pour s'enrichir. en guerre avec leurs maris à propos de tout. et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. pour des chiffons. Valenod. le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). de son vrai nom Henri Beyle. Ça n'est pas plus beau que la cuisine. directeur de la prison c o m m u n a l e . jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . Ses d e u x chefs-d'œuvre. et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter.

sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest. l'une des plus considérables de Verrières. n'imposaient point à Julien. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. quelques jours seulement auparavant. Cette dame. închisoare. il eut l'avantage d'assister à celle de M. avait une grosse figure d'homme. et tout cet appareil d'un financier de province. Ils ont faim peut-être en ce moment.Jamais Julien n'était allé chez cet homme. On la lui fit visiter. son énorme quantité de cheveux. Elle y déploya tout le pathos maternel. il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait. qui se croit homme à bonnes fortunes 2 . elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir. ses pantoufles brodées. les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. Ses gros favoris noirs. se trouvaient de pauvres détenus. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. On annonça le dîner. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. Ce fut pis un quart d'heure après. elle était à sa toilette — se îmbrăca. et on lui disait le prix de chaque meuble. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. l'homme des impositions directes. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger. déjà fort mal disposé. le directeur du dépôt. il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. Julien. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. sa pipe immense. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. Par compensation. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. Tout y était magnifique et neuf. se dit-il à lui-même. Julien pensait à madame de Rénal. le directeur du dépôt 1 . homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. Le percepteur des contributions. 402 . Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. il lui fut impossible de manger et presque de parler. sa gorge se serra. qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Jusqu'aux domestiques. son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. On passa ensuite chez madame Valenod.

qui disparut. Ce mot fut trop fort pour Julien.quelques accents d'une chanson populaire. et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs. dans un verre vert. Il essaya de la cacher avec le verre vert. dont le meilleur est Bel-Ami (1885). Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. Pendant le tapage du refrain. ô mon Dieu! et. répondit le directeur triomphant. dit à M. chanté en chœur: voilà donc. R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882). il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa. Contes de la Bécasse (1883). mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. et bientôt on n'entendit plus chanter. L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même. pitance — raţie zilnică. la sale fortune à laquelle tu parviendras. Toine (1885). et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. Georges D u r o y . et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. — Parbleu ! je le crois bien. tu le souffres! Par bonheur. Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . Julien. M. et il faut l'avouer. il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. se disait la conscience de Julien. L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque. un peu ignoble. Miss Harriel (1884). personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. il avait les manières. pendant que tu te gorges 1 de viandes. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. j ' a i fait imposer silence aux gueux. Monsieur Parent (1886). un valet offrait à Julien du vin du Rhin. Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée. mais non pas encore le cœur de son état. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. mais il faudra que. R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . É c r i v a i n antibourgeois. 26* 403 . tenant son verre vert. tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 .è m e siècle. le Uorla (1881) etc. Dans ce moment. que chantait l'un des reclus. Le personnage central du r o m a n . la petite Roque (1886).

pour qui les cercles 2 . avant d'aller à son rendez-vous. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . et que cela l'eût réjoui. ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. buvant l'air léger. Le voici. hommes et femmes.. louche — suspect. tripotages — afaceri necinstite. Les amazones passaient. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied. le temps s'était adouci pendant la nuit. II les connaissait presque tous de. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable). minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. savoureux comme une friandise de printemps. b a n d ă . sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). Duroy marchait lentement. dans l'avenue du Bois-de-Boulogne. on l'affirmait. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage. ressource suspecte à coup sûr. et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. consolé. •Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. fort célèbres. cercle — (aici) c l u b . la seule ressource. les riches du monde. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là. cédant à l'appel du ciel clair et doux. l'éternelle et profonde infamie de l'homme. Ce jeu l'amusait beaucoup. 404 .nom. et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. en tout cas. savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie. D'autres. avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. trottant pu galopant..irie s'il les enviait maintenant. comme on récite les litanies dans une église. mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. et qu'on recevait partout. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. Le vent ayant changé. les noms. dans les plus nobles maisons. sous les sévères apparences. qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale. c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses. vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine. étaient la grande ressource. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu. au d é b u t de sa carrière. comme s'il eût constaté. et c'est à pe.scrupules. excité. Il les regardait.

qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. entre a u t r e s . Il parla le premier. qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole. demanda-t-il. la lèvre fière. Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre. — Voyons. à une grève déclenchée par les mineurs. Et il s'interrompit. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises. Les mineurs se tournèrent. d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . tandis que les autres. à ce qu'il paraît. On y assiste. Hennebeau. Germinal (1885). je ne demande pas mieux que de causer. tas de crapules 1 . un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. Il y eut un silence. tâchaitde se rappeler leurs visages. assis en face de lui. préféraient se tenir debout. la 'Curée (1872)..effrontés. Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . la Débâcle (1892). — Ah! vous voilà!. portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. Vous vous révoltez. ceux à favoris et ceux à moustaches.. boutonné militairement. les théories q u ' i l a soutenues. l'œil insolent. 405 . pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous. Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous. escarpes — t î l h a r i . Son excellence Eugène Rougon (1876). dans ses r o m a n s .. Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus. Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre. Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s . n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. inquiétés par les soies brodées. l'Argent (189-1). n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t . M. dans les grandes entreprises nationales. caché au dernier rang. Enfin. comme par exemple la Fortune des Rougon (1871). théoricien du n a t u r a l i s m e . tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902).. Il venait de reconnaître Pierron. auquel ils présentent leurs revendications. les dénombrait vivement. Au bonheur des dames (1883). Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart. un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable. et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer. Tous avaient l'air hautain. et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne. Hennebeau entra. cherchèrent des sièges du regard. M.

des choses qu'il ne savait même pas là. dans un gonflement de son cœur. la voix hésitante et sourde d'abord. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête. c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger.. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e . et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. murmurèrent les autres délégués.. c'est la vérité. Hennebeau faire un geste violent. notre journée se trouverait réduite encore. nous mettrons aux bois les heures voulues.. — Monsieur le directeur. c'est justement parce que je suis un homme tranquille. Il leva les yeux. Ah ! c'est mal. Sa voix se raffermissait. comme si un étranger avait parlé en lui. Puis. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes. en voyant M. auquel on n'a rien à reprocher. Par moments. Payez-nous davantage. mauvaises têtes — capete înfierbîntate. voilà ! — Oui. la femme et les petits criant la faim à la maison. boiser — a căptuşi cu lemn. que les camarades m'ont choisi. il était lancé. C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine. Mais ce qui nous enrage.. Nous voulons seulement la justice. nous sommes las de crever de faim. il s'écoutait avec surprise. si nous le donnions. nous n'en serions pas moins volés. Maintenant. On nous accuse de mal boiser 3 . Il disait leur misère à tous.. Mais. les yeux baissés. Du reste. ce serait donc la fin de tout. pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. la seule besogne productive. il commença. ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait.au fond depuis le premier coup de pioche !. comme pour interrompre. oui. nous boiserons mieux. il faut que le travail soit payé pour être fait. Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii. nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire. de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre. la vie de brute. car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline.. les mots venaient tout seuls. elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. au lieu de nous acharner à l'abatage. et qui sortaient. le travail dur. il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système. Maheu coupa la parole au directeur. Si cela était vrai. 406 . Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 .

Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). les Dieux ont soif (1912) etc. illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881). M. M a i n t e n a n t . ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne. est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. Nous avons q u i t t é les fosses. a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. l'Anneau d'améthyste (1899). Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s . . Des v o i x . son style atteignant la perfection. Il a d i t n o t r e idée à t o u s . le Livre de mon ami (1885). où il a été le principal soutien de Zola. . En tant que critique littéraire. Thaïs (1890). . Nous a u t r e s . par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. A. . s ' é l e v è r e n t . extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. . . „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r . mangées p a r les amendes et les chômages. France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique. . Ce sera de la fatigue de m o i n s . Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . m o n s i e u r le d i r e c t e u r . lorsque. p a r m i les m i n e u r s . À. A. 407 . E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. t e x t e en m a i n . r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . . finit-il p a r conclure. pseudonyme de François-Anatole Thibault. Le fragment suivant. et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e . le Mannequin d'osier (1897). crever p o u r crever 1 . il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893). à savoir: l'Orme du mail (1897). fils d'un libraire parisien. France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). les q u i n z a i n e s dérisoires. Histoire contemporaine (composée de 4 volumes.désastreuses. L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm. nous préférons crever à ne rien faire. Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n . p a y e r le boisage à p a r t . A. —• C'est c e l a . nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . nous sommes donc venus vous dire q u e .

Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées. il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. des voitures et de tout ce qui peut. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée. aux stratagèmes les plus perfides. près de PaulÉmile . des chiens enragés. du tonnerre. où. dans la forêt Hercynie. pensums — pedepse scrise (date elevilor). mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. endommager le cuir d'un honnête homme. parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . nous dit un jour monsieur Chotard. avec les rusés capitaines. dispenser — a distribui. „Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. des cérémonies expiatoires et propitiatoires. des combats. Il vivait. On l'effrayait facilement. „Il avait peur des voleurs. plus tard. son âme était dans l'antiquité. 408 . Il bravait. aux Thermopyles avec Léonidas . sur la nef de Thémistocle . il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. tant latines que françaises. monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. en sorte que. blocuri. à Pharsale. cet excellent homme.temps n'était pas le temps présent. „Il nous donnait pour sujet de compositions. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. des sièges. „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander. en commentant un texte d'Elien. dans la mer de Salamine. César et les dieux. de près ou de loin. C'était un fameux homme de guerre. il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. dans les champs de Cannes. et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence.

CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918). tel que je l ' e n t e n d s encore. Ainsi l'a d é c i d é . Cyrano de Bergerac (1897). représentant tardif du romantisme. Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif. J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n . vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t .m o i et ne me pleurez p a s . Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . o u v e r t a u x mânes des héros. Ce d i s c o u r s . auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M. Les 409 . Dans sa meilleure pièce. Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . q u a n d . je vous infligerai une retenue générale. pour la p a t r i e . E n v i e z . si. J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus. J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i . d a n s sa sagesse. vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer. peu nombreux. j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . e t . après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e . selon son h a b i t u d e . d a n s l ' i m m o r t a l i t é . v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie. a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894). Messieurs. Cyrano de Bergerac. les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. „Le voici tel que je l ' e n t e n d i s . incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. Le gouffre m ' a t t e n d . Monsieur F o n t a n e t . du sein de l ' E l y s é e . une prodigieuse faculté de r i r e .discours i n c o m p a r a b l e . DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . vous serez consigné j e u d i . J u p i t e r C a p i t o l i n u s . Monsieur Nozière. Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s .l à . en ce t e m p s . mais toujours malheureux. il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. l'Aiglon (1900). Monsieur Nozière. je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e . J ' e n t r e . Gorki). La Princesse lointaine (1895). Chantecler (1910). „ J ' a v a i s . Il est inepte de rire sans motif. comme il me s e m b l e . nous le sûmes t o u s p a r c œ u r .

. jeune homme ! On pouvait dire. Dans la scène qui suit.. Le Vicomte.. folosit cu pedanterie ironică. C'est tout?. c'est un cap?... tenez: Agressif: „Moi. Ha! Cyrano. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire. faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: . Cyrano de Bergerac. et se campant devant lui d'un air fat) Vous.. qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle. c'est un pic!.... C'est la fameuse „tirade du nez". C'est un roc!.. c'est un c a p ! Que dis-je.. — p a r exemple... monsieur. Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire. Oh! Dieu!.. 410 . Cyrano.. si j'avais un tel nez. un nez. vous avez un nez. heu... ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps..... fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe. gravement: Très. scène 4. Le Vicomte: Mais. En variant le ton.. C'est une péninsule!" Curieux: ... bien des choses en somme. très grand.vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces. (Acte I. monsieur... Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court.

quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. l'invention qu'il faut Pour pouvoir là. 411 .Truculent: „Ça. 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit. votre tête entraînée Par ce poids.) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. mon cher. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun). Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. a fi om cu vază. monsieur. monsieur. monsieur. l'ami. qu'on vous salue. car Je me les sers moi-même. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. nez magistral. T'enrhumer tout entier. ce sera le gros lot !" Enfin. qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi. le traître !" — Voilà ce qu'à peu près. ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. avec assez de verve. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. monsieur. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. Vous n'en eûtes jamais un atome. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. d'esprit: Mais d'esprit. et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. d'ailleurs. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. ô le plus lamentable des êtres. lorsque vous pétunez. vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et.

et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . Membre du Parti Communiste Français. il d e v i n t soldat de la m a r i n e . à m a n œ u v r e r . Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t . de rău. Après une visite en Roumanie en 1925. C ' é t a i t en temps de guerre. il pensait q u ' i l faisait. de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r . p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s . sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n . C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans. comme ces terres. u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e . soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e . comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e . à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. et à essayer. type d'écrivain militant. Il fut. Sur ces p a p i e r s . et à essayer de t u e r . est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste. si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . E t depuis des temps i m m é m o r i a u x . Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé. ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e . depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x . Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s . 412 . Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s .— de bine. un fusil. Barbusse se consacre entre les deux guerres. il m a n i a i t . Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t . La Conversion de Ion Grecea en fait partie.LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire. Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e . avec Romain Rolland. t a n t bien que m a l 1 .

l'homme que je fus autrefois. il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. à la vje. Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère. Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. en plein tribunal militaire. totalement inconnue. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. le communisme. torturé. mais il n'avait même pas. Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. s'écria le petit paysan Grecea. à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. Lui. l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. Le socialisme. messieurs les juges. Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices. un nouveau 413 . Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. Grecea fut arrêté. dit-il „que notre sueur se changeât en or". il avait cru que c'était une loi de la vie. cherché à le savoir. selon la pente de son obéissance passive. Maintenant je ne suis plus le même homme. une multitude d'esclaves obscurcis. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". contre lui-même. Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. ensanglanté de coups. apporta magnifiquement. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. „afin". Devant le tribunal militaire. à la lumière. il fut battu. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. Comme tous les inculpés politiques. c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes". qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. „Je vous ai dit.

Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. Restaient les tortures quotidiennes. on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. Tl attira sur sa tête. cependant. Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie. Il y demeura pendant des mois accroupi. où la peine de mort est supprimée. Président du Conseil des Ministres. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. en même temps que lui. 414 . On le priva de nourriture.chef d'accusation 1 . Mais il se trouva que par un hasard surprenant. On chercha alors à empoisonner Grecea. et si Dieu conduisait les choses du monde. eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement. mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique. il y a plusieurs moyens de la rétablir. les châtiments suprêmes. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir. chaque paysan et ouvrier. En Roumanie. Bratianu. Cette fois. sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain. la grève de la faim. dans les coulisses de la Justice officielle. dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla. on n'y réussit non plus. réduit — colţişor. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. Le directeur de la prison dut céder. et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues. volontairement. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême". il tomba dans un grand accès de fureur. d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. l'essai de fuite échoua. Il fit alors la grève de la faim. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. Quand M. il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là".

qui remue. Ses romans les plus i m p o r t a n t s . il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. l'avion trembla. le courrier de Patagonie abordait l'orage. pilote de son métier. le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle.E X U P É R Y ( 1 9 0 0 . et Fabien renonçait à le contourner. Pour se conserver une marge. Le moteur vibra très fort et. Grecea n'est pas encore mort. Il tenterait de passer par-dessous. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. corrigea. a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde. m'a dit un témoin. À côté de J e a n Mermoz.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. S a i n t . puis. Dans le fragment s u i v a n t . traînant le cadavre de sa pensée. Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle.que des morts. et.1 9 4 4 ) . au jugé 1 . Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme. du reste. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. extrait de son roman Vol de nuit. . sur la carte. il naviguerait vers sept cents. Vol de nuit — 1930. 415 . se résoudrait au demi-tour. le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée. Fabien. XII Cependant. Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes. VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . Guillaumet e t c . de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e . 1 au jugé — din ochi. Il l'estimait trop étendu. si l'affaire se présentait mal. Mais il est devenu fou. n'est plus qu'un fantôme.E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. Le médecin de la prison a. A. l'angle de descente. car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'.

. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles. Il ne savait plus combien de temps. sale et chiffonné." Si Trelew était trois quarts couvert. Là. qui trembla plus fort." Il se pencha encore. pourtant. comme la flamme d'une torche. circulent encore. un orage. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. 416 . sa veille terrible. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges. Il la regarda. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte. Mais ce n'était même plus des lueurs. et reprenait. Il répondit. au milieu d'aiguilles et de chiffres. pour vérifier le gyroscope et le compas. Chaque trente secondes. À peine des changements de densité. à la boussole. d'épaves. il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer. le radio — radiotelegrafistul. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert.Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. À moins que. mais il ne vira pas d'un degré. Nous traversons. Elle était tressée drue par le vent. mais qui. „Je ne sais pas." 1 2 faire demi-tour — a se întoarce.. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements. ou une fatigue des yeux. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. Un remous fit plonger l'avion. Il doutait presque d'en être jamais délivré. signalait un ciel trois quarts couvert. Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir. et tout ce qu'elle portait de rocs. puisque Trelew. par les nuits les plus épaisses. de collines. qu'il avait déplié et lu mille fois. coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. vent Ouest faible. dans l'épaisseur des ombres. Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. „Où sommes-nous. dans ce néant. La nuit. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres. qui l'éblouissaient pour longtemps. appuyé à gauche. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres. Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local. Penché à gauche contre la masse du vent. comme il doutait. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre . probablement. absorbait le monde visible. Il était gêné par la flamme de l'échappement. car il jouait sa vie sur ce petit papier. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. Et pourtant le pilote s'inquiétait. la prochaine escale.

comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux. ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. On dit que dans sa cellule. directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises". BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. membre du Conseil Mondial de la Paix. Deux h o m m e s . Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . „ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . . Aragon est également un grand romancier. t u peux v i v r e . . se r a b a t t a i t vers la mer.La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie. cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule. . Après avoir débuté comme poète surréaliste. le cyclone raflerait. " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s . il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. de la Cordillère des Andes. ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine. les villes. Tu p e u x v i v r e . il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). T e m p ê t e . Critique littéraire et critique d'art. De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e . . A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . Membre du Parti Communiste Français. „ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' .

rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin. si je meurs.... Rien à faire..." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain. Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède. Un cheval pour mon empire. songe À la douceur des matins. Je meurs et France demeure Mon amour. „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent. „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin". Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot. L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 . ... S'ouvre et tu sors. Une messe pour Paris. songe. et mon refus O mes amis. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain... Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand.Rien qu un mot: la porte cède.... Songe. songe..J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri.

lui.. Quelle importance cela avait-il? On avait. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé. voilà l'important. L'alliance de l'ar­ mée et du peuple. confiance en Carnot... jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient. „Si je n'avais à choisir.reur. appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe.'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever. Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault. Que chantent les lendemains !" 11 chantait. — qu'entre Napoléon et Louis XVIII. et haussait les épaules. c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait. et l'autre ait pour lui l'armée. Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815). 1 affliger— (aici) a copleşi. sous les balles. Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré. celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe. — dit encore le mousquetaire. Sous vos coups chargé de fers... sanglant est levé. 419 27* . Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. Des mots: „. peut-être que le seul fait que l'un fuie.„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin.. ou non. pourrait influer sur ma décision.. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. si l'envie me prenait de le choisir.

. mais on a embrigadé la jeunesse. aux conspirateurs et aux armées étrangères. des chutes. je ne suis ni boulanger. voilà donc — s'exclama Théodore.. il y a des retours. Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction.." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde. sans doute. un prétexte ou l'autre de répandre le sang. c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple.. même Hercule.Houdetot dit que Napoléon a refusé... regardez sa bouche se tordre. voyons ! Oui.. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. et personne n'y peut rien. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. Mais. si elle est victorieuse. on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme. Le désordre ou la guerre. Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer. tout ce que nous avons vu. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte. elle entrera dans le camp de la misère.. voilà tout. la guillotine a disparu des places.. 11 voit la chose avec les yeux de sa caste. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte. il l'appellera Constitution. se révulser ses yeux. Voilà tout le choix qui m'est donné.. qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 . servira à l'intimider. Le peuple continuera à crever la faim. Napoléon. Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence.. blêmir. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. Si elle est battue par l'étranger.. Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur. est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort.. d'être l'Empereur de la «inaille. ni forgeron.. par là.. porter >mbrage — a lăsa în umbră.. évidemment les choses ne vont point en ligne droite.. . chez Monsieur mon père. ni charretier.. Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche. Je me remettrai à peindre. Mais moi.. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police. a eclipsa 420 . L'armée.. son teint s'obscurcir.. pas d'autre perspective ! Seigneur... sanglant. La Révolution.. c'est là pour moi le travail. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure. de notre vivant. que si l'on donne les armes au peuple. si on m'en laisse latitude.

mais Hubert avait disparu. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais . Classe 42 (4 volumes. organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi. Jean erra encore quelques minutes. surgie de la foule. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. de glace. devant les vitrines de la cour de Rome. Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). Son premier roman. il prit Claude à part. Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu. la Dernière forteresse (1950).F. Jean aperçut Christian et Mathieu. barem au pas de course — în pas alergător. la Marseillaise éclata. présente une manifestation patriotique organisée par le P. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. Enfin. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration. 1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français. Son deuxième roman.CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué. Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. Mathieu. lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare. extrait de Classe 42. lancés au pas de course 2 . Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. Le fragment suivant. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. Il hésita. Roberte. 1 2 à tout le moins — cel puţin. 11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare. dans Paris occupé par les Allemands. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien. 421 . — C'est décommandé ici. se faisant sans cesse bousculer.C. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 . Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois.

la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. Une troisième fois. il y eut une hésitation. Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage. On aperçut un policier à terre. s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie. déboucha des marches. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. revolver au poing. l'autre posa sa moto 5 . prêt à tirer. une pétarade 3 trancha le chant. liesse — bucurie. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. la Marseillaise repartit. éperdu. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard. l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. sur le trottoir. Brusquement. Jean attendait. Pour l'instant il fallait gagner. l'un se saisit du revolver. s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i . déjà lancé à toute vitesse. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. Le cortège les aborda de front. Au loin. Le premier moto­ cycliste le suivit. pris par la bousculade. Un des Allemands de l'auto escalada la grille. son grand imperméable clair volait à ses côtés. déjà il était engagé dans le coupegorge1. dans un escalier. un des motocyclistes noirs. se jeta à sa poursuite. tenant toujours le drapeau à sa main. l'Allemand. on sentait l'horreur sur le groupe.Au croisement du boulevard Sébastopol. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui. sur le trottoir. Au même moment. Mathieu avait soudain disparu. Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. D'autres flics couraient vers eux. de l'autre côté de la Porte SaintMartin.. L'Allemand. pris de peur. ayant abandonné sa machine. * Boche — n e a m ţ (peiorativ). tendu à coupe-gorge — loc periculas. on le vit s'engouffrer. revolver au poing. avec Mercosur et Saint. André se mit à courir évitant le soldat. 2 1 422 . un autre tournoyait au milieu des manifestants. André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. lui aussi. Tout d'un coup. Il y eut quelques secondes d'attente muette.. André s'en alla vers la droite. * moto — motocicletă. un instant surpris. La Marseillaise reprit. L'euphorie. dans le groupe de tête du cortège. André s'envola par-dessus la grille. Jean se retrouva. Après on verrait.

une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. Jean reçut André dans ses bras. André tenta un crochet 1 pour l'éviter. Derrière eux. A cet instant. blême. l'autre toute noire. André continua de courir. le Boche tira .. Le cortège semblait cloué de stupeur. un visage fou.l'extrême. tirant au hasard. le trait noir s'abattit. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout.. il lui semblait qu'allait partir. plus longue. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir. sûr de tenir sa proie. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André. le coup de revolver fatal. c'était André sans imperméable. le croiser. l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier. La Jeune Garde. Jean voyait seulement deux silhouettes. André ne tenait plus sur ses jambes. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. on discernait ses traits crispés. André fit non de la tête. mettant la main sur son cœur. puis ferma les yeux aussitôt. Plus que dix mètres entre eux. La Jeune Garde continuait comme un défi: . sans se presser. d'une seconde à l'autre.. ni drapeau. Jean se sentit agrippé par sa manche. crochet — ocol. cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. il regarda Jean.. La manifestation s'avança à la rencontre d'André. l'Allemand allait le rejoindre. Jean dut le porter sur son épaule. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. devant un portail ouvert. A son étonnement. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour. Le groupe entier s'était refermé sur André. les yeux exorbités. tendre la jambe devant le soldat noir. comme s'il allait s'évanouir.. Les copains firent une redoute de leur poitrine. 423 . prenez garde Vous les sabreurs. une claire: André. émacié. une jeune fille blonde l'entraînait. un frisson de joie parcourait le groupe.. l'Allemand s'abattit lourdement.

— Ce s e r a i t . Même alors. André susurra. v e n a n t du boulev a r d . J e a n fit signe de se t a i r e . Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e . André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e . 1 rame — tren. — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e . LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . La s t a t i o n du m é t r o . la chanson jaillit une fois encore. Il a t t e n d i t une seconde.. T o u t était calme... puis r e v i n t sur ses p a s . . il mit le nez dehors. J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles. Sa voix s'éteignit. obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme. s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante. puis dans une a u t r e . . On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t . Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. J e a n s'y faufila longeant les m u r s . grommela A n d r é . garnitură. elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. t r o p b ê t e . ce qu'ils venaient de v i v r e . Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. 424 . Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x . Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui. à m o r t . Ils courent. Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e .— J ' a i couru. rassuré. J e a n p a r t i t en éclaireur.. Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t . il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu. ils obliquèrent dans une rue. Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e . André devenait é c a r l a t e . Assourdie. J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 .

L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français. Jaurès et ses amis formaient. au milieu. LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle. et le serra doucement. Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès. la femme du type qui est en face de Landrieu. malgré certaines confusions. Et. c'est Philippe Landrieu. En face de Renaudel. — „Les autres aussi. le gros. murmura Jenny. le gérant". à côté de Dubreuihl. — „Il n'a pas l'air tellement inquiet". — „Le voyez-vous?" dit Jacques. c'est Jean Longuet. Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et. „Sur la banquette. C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918. vous les connaissez?" — „Oui. La rame s'arrêtait dans une station. le dos à la fenêtre. une longue tablée. a côté d'elle. parallèlement à la rue Montmartre. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. Et. Celui qui est à droite de Jaurès. il se tourne pour parler à Albert. Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard." — . c'est Renaudel. 425 . c'est Amédée Dunois. faite de plusieurs tables mises bout à bout. Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite. à gauche de l'entrée. — Il était plus de neuf heures et demie. Jean entraîna son camarade au dehors. où il y avait peu de monde. La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. ) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson. là. A sa gauche. Tenez. c'est Dubreuihl.André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. il lui prit le coude.

A ce moment. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny. sans doute. entourait les amis de Jaurès. qui se penchait. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. et la forçant à se rasseoir." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. qui tenait le poignet de Jaurès. debout. Il se précipita vers la table du Patron. debout. envahissaient le café. ce sont les deux frères Renoult. c'est un ami de Mighel Almereyda. presque aussitôt. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle. mais il levait vers la corniche un visage de voyant.. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. Il devait s'être évanoui. la bouche entr'ouverte. une glace avait volé en éclats. Chut !. et. d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin. Albert retentit. il hocha lentement la tête. Sans changer de pose. Et celui qui vient d'arriver. Mme Albert." souffla Jacques. gesticulant. Un homme. Au mur du fond. l'interrompit net. et empêchait d'approcher.. Il ne disait rien. un collaborateur du Bonnet Roage. celui qui est debout près de la table. — fendit le cercle. Avec autorité. la gérante. Il était courbé en deux. à flots. De la rue. ouvrit le col. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. Jacques s'était dressé. des curieux.s'élancèrent dehors. un dîneur. le bras tendu pour protéger Jenny. Puis il cessa de le voir. A demi caché par le dos de Renaudel. chercha le pouls. Une seconde de stupeur. Il était pâle. puis un brouhaha' assourdissant.Et en face d'elle.. il arracha la cravate. en courant. d'une deuxième détonation.. saisit la main qui pendait. la barbe.. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là. était resté à sa place. et d'un fracas de vitres. assis. — un médecin. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . Toute la salle. d'où partaient des cris. La voix de M. un éclatement de pneu. J'ai oublié son. vite!" — „La police!" Un cercle de gens.." Un claquement bref. passa devant la table de Jacques. les yeux clos. très calme. 11 l'aperçut une seconde: autour du Patron. 426 . ses amis s'étaient levés lui seul. le front. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre. dont les paupières battaient. suivi. il cherchait Jaurès des yeux. Il joua des coudes. en. un corps était allongé sur la banquette de moleskine.. sans regarder personne. Instinctivement..

Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre. Des amis avaient soulevé le corps. autour du blessé. Henri Fabre. Il est mort. Elle était debout. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. n'attendant qu'un signal. Fabre se retourna: au centre. . l'attroupement devenait de plus en plus compact." Une longue minute s'écoula. un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. s'accrocha à son bras. sans un mot. Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. poussés.. Jacques et Jenny. énormes.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". dont la masse élastique se referma derrière eux. un ami de Jaurès. Il était blême. prête à bondir. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. poussiéreuses. et procédait à l'évacuation de la salle. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. Le docteur.. l'emportaient avec précaution." Les yeux pleins de larmes... Elle se faufila jusqu'à lui. On chuchotait: j. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement.d'un espace vide. se trouvèrent pris dans le remous. Jacques reconnut un socialiste. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. Trois mots. Une main timide fit un geste vers le fond de la salle. rapprochées en hâte. Jacques cherchait à voir. Au moment où ils allaient la franchir.. bousculés. Alors. pour le coucher sur deux tables.. Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées .. Mais.IJ est mort. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle. sourdement répétés. Le d o c teur.. entraînés vers la porte. et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. passèrent de bouche en bouche: — ). —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin. serrés l'un contre l'autre.

> ..

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

supra-. separare défaire. apporter. ememmagasiner immobile. bipède. des-. com-. sousub-. a t t i r e r . superior superstructure. r a p a t r i e r . î n a p o i . r1.FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. repetiţie redire. en2. bénéfice de două ori bicyclette. con­ direcţie. sous-. coexistence. riul réagir subordonné. d i s p a r a î t r e en-. vicomte a. ii-. oulredincolo de ultra-royaliste. ra-. tré-. contrecontra c o n t r a d i c t i o n . suprasensible. perforer préînainte p r é a v i s . sous-directeur. perprin parcourir. tresdincolo de t r a n s a l p i n . n e g a t i v nemi inter-. biscuit cohabiter. prédisposé pour. ré-.etc. în mijlocul intercostal. survoler trans-. în incarcérer. antichambre împotriva antifasciste. correspondre centra-. bisco-. projeter re-. af-. bénébi-. enfermer. tressaillir ultra-. im-. al. contresigner dé-. r a p p o r t e r . prédire. ad-. soudedesubt mettre super-. sur. antiantibien-. a l ­ longer înainte antédiluvien. discontrariul. exdepărtare. importer. réarmement.(ac-. trépasser. outre-mer vice-. 1. désarmer. anti-impérialiste bine bienfaisant. emmener. collaboîmpreună rer. illogique.) ante-. en-. ir-. entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-.pro­ în faţă. irréel. exporter in-. col-. separare enlever. viîn locul vice-président. em-. rasseoir 2. supersonique. contra­ retourner.deasupra. înainte poursuivre. scop . entreî n t r e ..

sucrerie -ien origine. humanité -ace. -ain. soupière -esse stare. encrier. orangeade 1. classement -on diminutiv aiglon. socialiste. m a l a d i e . a d m i n i s t r a t i o n -ance. négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e . -erie calitate perfidie. profesie Parisien. professorat. ^ois origine F r a n ç a i s . ourson -té. -ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able. profesiune charpentier. -1ère 1. -ien -ais. écolier 2. obiect cendrier. suédois caricatural. acţiune n e t t o y a g e . paperasse peiorativ produs citronnade. -elle diminutiv chevreau. Chinois -aison. soluble r o u m a i n . calitate politesse. demni­ syndicat. italien anglais. bavardage 2. valetaille. -ation acţiune pendaison. ruelle -êe conţinut bouchée. fillette -eur.-vlet .SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace.-elette d i m i n u t i v coffret.-ette . stare esclavage -aille peiorativ ferraille. profesie j o u r n a l i s t e . français. doctorat -at tate -eau. fourchette. -ateur 1. lisible. doctrină. réaliste -iste doctrine 2. réalisme 2. technicien -ise calitate franchise -isme 1. -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e . Marocain -ais. vengeance. dentiste -(e)ment acţiune. agent danseur. r e z u l t a t u l tempérance. finesse -et . r o y a l - 432 . p a r t i z a n u l unei communiste. c u r e n t communisme. -eance. profesie journalisme 1. parisien. prêtraille_ -ain origine R o u m a i n . marseillais. dessinateur 2. calitate blancheur. poignée -ier. lorrain. -ible. -ité calitate parenté. -ence a c ţ i u n e . stare r e m a n i e m e n t . rougeur -ie. visiteur.

rougeâtre l o u r d a u d .Sufixul Sensul 1. peiorativ 2. -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . noiraud p r o p r e t . coutumier inventif. barbu -ard -âtre -aud -et. alpin héroïque. communard. caracter. scénique c o m m u n i s t e . socialiste richissime. vaniteux saisonnier. m a quisard n o i r â t r e . bavard campagnard. calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. rarissime p o i n t u . pensif enfantin. aigrelet menteur. -elet -eur.

armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres. Observaţie. Pékin 434 . tables) les (élèves. b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest. Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école.MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres. Moscou. Paris.

camarade ! Merci. la Corse. ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. enfants. Le Mans. c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique. fondateur de „l'. Numele de ţări. hommes. g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès.F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre. fluvii şi munţi. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut. e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir.Humanitè". docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56. rue de la Victoire. femmes. PrietenuJ său este simpatic. c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ. Ce paysage est magnifique. O b s e r v a ţ i e i . 28* 435 .o e n u m e r a r e : Vieillards. de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités. les Alpes. d) î n t r . le Rhin. d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part. Le Caire e t c . precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde. n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes. Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien. toute la foule était joyeuse. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits.

formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s. apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse . In limba franceză nu există substantive de gen neutru. masculin sau feminin. apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. te la masculin în -x le curieux une boulan. care se recunoaşte după articolul care le precedă. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I . Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri.

-x. acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i . le c h a p e a u -eau. les nez formează les noyaua. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille. La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc. -z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au. les bras les noia.I I . -eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc.T dăugind les jeua.p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e . les chapeau. Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i . în -s 437 . les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă . care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III. la noia. cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s. în le­ g ă t u r i .

în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală. gentilhomme. l'émail le vitraii les émiiui les vitraua. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme. al căror plural este: bonshommes. 438 . ugind un ~x les choua. 1 les chevaua. excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală. în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua. formează pluralul adă­ les cailloua. gentilshommes. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua. etc.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală. les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1.

dintre care unul este determinantul celuilalt. Observaţie. monsieur. prepoziţia de se contractă cu acestea. messieurs. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. 2. al căror plural este: mesdames. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. mademoiselle. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive. acestea rămîn invariabile. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 . Les fenêtres de la chambre sont fermées. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. mesdemoiselles. substantivele: madame. Les livres de l'étudiant sont gros. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix. Dacă substantivul este compus din două substantive.De asemenea. Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv. prepoziţii. adverbe. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie.

de cette fabrique. de l'étudiante D. Adresse-toi à l'élève de service. ami. à l'étudiante A. l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . l'élève Feminin N. D. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f. prepoziţia à se contractă cu acestea. Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ. G. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N. A.les = aux: La directrice parle a u x élèves. J'écris à la soeur de mon ami. l'élève G. Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N. A. D. à l'élève A. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise. G. l'étudiante G. \ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N. de Vélève D.

ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a. pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate. sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l. -s. majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat. în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua. directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 . -n. -f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc.

vieux-vieil. conform regulii generale. nouveauforme la masculin nouvel. F e m i n i n u l p l u r a l se formează. fou-îol Observaţie. prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses. Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se. pentru t o a t e adjectivele. nouvelles etc. pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc.formează la fel ca acela al substanti­ velor. c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc. d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel.Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană. 442 . sociales.

adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i . ta. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . m 443 . Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce. 2 . son pentru a se evita h i a t u l : mon amie. 1 . î n limba franceză.Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort. cet hiver. sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon. Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie. cet cette Plural Observaţie. ton armoire. ton. F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami. în locul formelor ma. son habitude. bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat.

înainte de a primi terminaţia -ième. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. 2. unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un. (la) huitième Observaţie. Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième. soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier. 444 . Numeralele cardinale sînt invariabile.Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv. cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un. soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts. n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième. 1. quatre-vingt-onze. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate .de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents . cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil.

h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .

Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t . elles moi. Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) .. il. . tout. à toi.d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie.v i n g t . f vtominativ < l Dativ lui. lui Forma accentuată moi. nulle. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie. Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun. à moi. certain. ils lies me. elle nous. -e.170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e . à lui. tel. vous. nous. eux. à elle ». toi. PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te. î n acest caz. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) . toi. plusieurs. autre. nul. quelque. chaque. lui. tu. elle. î n gramatica franceză million stantive. vous. même.-e. elle ' -. 446 . telle. te. la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă .

Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b . b) cînd pronumele sînt de persoane diferite. je le lui donnerai demain. à eux. elles à elles Observaţie. ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. Je le répète. les m( à nous. se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. vous. leur. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t .Acuzativ 1 me nous. Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la. leur ' te' ie' ' a nous. 447 . je lui offre un bouquet de fleurs. cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête. vous. je le sais. À eïle. Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas. à vous. il faut être persévérant. vous. eux. cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect. les. je vous le recommande chaleureusement. p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français. " * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous. se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel. Qui veut lire? Moi.

Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat. il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre). p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . P r o n u m e l e y înlocuieşte. 448 . nous en sommes très heureux (de cela). se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me. j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion). P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă. mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la. P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre. 2 . Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît. te. vous Pronumele personale en şi y 1 . în acest caz. în afară de p r o n u m e l e se. vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie. p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă . U n e o r i . de obicei. nous. e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. care corespunde articolului posesiv din limba romînă. fiind. u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui. fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela).P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. U n e o r i .

Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. Expresia c'est. care. .Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. ce sera. P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi. etc. este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche.. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure... r e s p e c t i v . • \ cela (ça) Observaţie... qui. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului. que Expresia c'est. în acest caz.. c'est.. d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est. 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 . Expresiile de prezentare c'est. Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ . b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère. se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur.. C'est lui que je cherche.

G. quiconque. al căror ce. compuse [lequel. l'autre. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l . care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme.. P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se". nul. laquelle etc. tel. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite. certain. quelqu'un. Observaţie. l'un. despre care.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun. destul de rar folosite. autre. care sînt invariabile chacun. a cărei. pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care. tout. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. cu înţeles nedeterminat. 450 . l'une. plusieurs. al c ă r u i .. •D. lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. care variază după număr şi gen. -e. personne. -une. A. rien.

infinitivul trecut. Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant). Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior. conjunctivul • imperfect. .VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler. viitorul II. imperativul trecut. perfect şi mai-mult-ca-perfect.

Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 . marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir.(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie. La timpurile compuse.

-ions.-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. entrer. finiss-(ant)]. la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent. T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i . -ez. -ait. a Ill-a -ir -oir. p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. mourir. ] . -asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons. care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er). arriver. -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. 453 . sortir. -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai. -iez. -ais. Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. -e. -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions. o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant). -ait. venir etc. tomber.i n t r a n z i t i v e c a : aller. -u. -is -is -it -imes -ites -irent -as. -es. -re -ant -i. iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect. rester. -a. naître. -e. ţin-(ir) e t c . -iez. -s. -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie. partir. -ions. Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv. -ais.

ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ .conjunctiv imperfect perfect Observaţie.Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i . Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 .. C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que). j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca.m u l t .

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t . Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .

ils achèteront (dar vous achetez etc.) 457 . ci p r i m e s c . Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 .) il appuiera (dar nous appuyons etc. u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle. Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler. consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : . Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède. appuyer — j'appuie. n u d u b l e a z ă consoana l sau t. je céderais 4 . ils appelleront (dar nous aţpelons etc. ils modèleront (dar vous modelez etc. Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons. il emploiera (dar nous employons etc. ) ils jetteront (dar nous jetons etc.Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 . în acest caz. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie. jeter — je jette. nous pèserons Observaţie. appeler — j'appelle.) dublează A l t e v e r b e .) acheter — j'achète.) 5 . care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v . oue je cède — je pèse. Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 . -eter.

3 . se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler. tu hais. venir la indicativul prezent. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular. aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). il neigera. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut. Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m . A m pus să-1 cheme. ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. 4 . Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer. Spre deosebire de limba romînă. 6. il fallait etc. faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. il hait (dar nous haïssons etc. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. Voi pleca (în c u r î n d . Tocmai i n t r a s e . î n d a t ă ) . pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller.P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie. 2. 458 . V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate. A î n c e p u t să lucreze. urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. venir. formează trecutul apropiat (le passé récent). faire etc.

adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. de cauză. La un număr redus de verbe. c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en. d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage. gerunziul Participiul prezent. E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d . adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . Trouvant le film ennuyeux. Il s'est blessé en fendant du bois. nous sommes partis. Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc. de t i m p e t c . il paraît. ) : En lisant on s'instruit. il convient.Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. il arrive. ^ şi a l t e verbe (falloir). il fait etc. In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . geler. tonner. Observaţie. grêler e t c . ca de e x e m p l u : il suffit. E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t . b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e . neiger. Ces portraits sont parlants.

.Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i . 460 . . . unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului.1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent. . . .

asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil. paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc. Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 . atteindre. peindre.bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc. teindre etc. accourir (eu avoir.verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! . ! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey. je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul. être) plaindre.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc. ind. partir 1 eu a u x . il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 . [vous) contredisez etc. şi imper. servir.prez.a p l .Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire. prédire contredire care fac la pers. de aseme­ nea interdire. j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc. a I l . mentir.

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

commettre. admettre. per1 mettre etc. . que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez .. défendre. attendre. il pleuvra . répondre. tre. . pendre. mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc. vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 .entendre.. . 1nu 1 . dépendre... combat.are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc.Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre. .

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux. avoir: tenir. devenir.être: revenir. eu aux.Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je. obtenir. je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 . se souvenir. appartenir etc. soutenir. intervenir.

Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus. Je ne le rencontre j a m a i s . verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que. pentru propoziţiile scurte. La timpurile compuse.Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect. a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă. aşezată după verb: II ne parle pas français. şi pas. Il ne veut plus avancer. fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent. care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent. păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne. point. jamais. rien. personne. forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii.i l s pas? 468 . la verbele din grupa I. nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t . aşe­ zată înaintea verbului. guère etc: Je ne vois rien.

tard. bientôt. tant. longtemps. exprès. hautement. précisément. davantage.). Adverbe de negaţie: non. Adverbe de afirmaţie: oui. bien. dessous. partout etc. ensuite. Observaţie. Adverbe de loc: ailleurs. (pas) Adverbe de îndoială: apparemment. où. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. gratis etc. Adverbe de timp: aujourd'hui. certes. la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément. ici. peu. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien. loin. là. ainsi. ensemble. souvent. trop etc. l'assortiment etc. parfois. profondément etc. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor. demain. dessus. Adverbe de cantitate: assez. plutôt. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3. commodément. toujours etc.. ne. soudain.. cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. assurément etc. beaucoup. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. le bâtiment.ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite. conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément. 469 . hier. heureusement etc. confusément. dehors. jamais.

pour. Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. jusqu'à. avec. quant à e t c . entre. de. P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. m o d u l : aller à pied. à côté de.devant. d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer. outre. après. sur. t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère. parmi. vers. en. près de. le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t . sous. a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi. depuis.Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . dès. au milieu de. sans. dans. avant. contre. d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t . P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. pas. fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate . pendant. chez. 470 . loin de. E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. se formează la fel ca la a d j e c t i v e . courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. malgré. la adverbele care se p o t c o m p a r a . derrière. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul.

agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs. ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau. c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail.— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue. un parapluie à la main. prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur. cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée. il s'établit à la campagne. monta dans la diligence. — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large . t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République. d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table. — p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre. — t i m p u l : Sur ses vieux jours.— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie. P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. 471 point . Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant.

Il est entré dans la maison. în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. pourtant. Je crie mais on ne m'entend pas. ni ramer. enfin. c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. Elle ne sait ni nager. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t . P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. Il échouera. la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car. donc je peux partir. qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. aussi. ni: Il lit et commente le journal. en effet. Balzac était royaliste et catholique. toutefois.Prepoziţiile en şi dans In general. ainsi. Il parle fort. par J'ai fini. b) adversative (conjonctions cependant. c'est-à-dire: pas sérieusement. ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. car il ne travaille 472 . P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour. ainsi il est écoulé.

de façon que. Observaţie. c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique. jusqu'à ce que.Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que. je suis parti. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. — pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. tu réussirais. (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e . après que. de manière que. afin que. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 . on se couche. sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que. bien que. ainsi que. pour peu que. pendant que — cauzale: parce que. au point que — c o m p a r a t i v e : de même que. (comparativă) : Comme on fait son lit. non que — finale: pour que. vu que. d) quand: partir. puisque. de peur que — consecutive: de sorte que. à mesure que — concesive: quoique.

Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. verbe. adjective. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! .— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc.

care nu depinde de a l t ă propoziţie. Propoziţia principală (proposition principale). Propoziţia independentă (proposition indépendante). cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. Je m'habille et je viens tout de suite. nefiind de acelaşi fel.SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere. sau p r i n subordonare cînd. R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. 2 . m'a communiqué quelque chose d'important. cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur. Pierre est charpentier. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 . 475 . La personne qui m'a téléphoné. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. b) prin joncţiune. depind unele de a l t e l e .

— consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve. 476 . b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi. temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik. c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix. -— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement. — de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français. Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra.pourrait construire plus d'écoles. d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez. il est un grand réaliste critique.3 . on. •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé. — concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme. —• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais. d'hôpitaux etc.

) : Il faut que tu écrives une lettre.) şi după unele expresii impersonale (il est bon. regretul e t c . In propoziţiile i n d e p e n d e n t e . p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 . il est nécessaire e t c . Il est bon que nous apprenions le français. il est juste. 4 . ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu. b) după un verb impersonal (falloir. 3 . b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul. c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne.: 1 . quelque 477 . principal e t c . d o r i n ţ a . que. posibil. d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que. E l se foloseşte. de côté que: Où que nous regardions. Il regrette que tu sois malade.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a . il n'y a que des champs de blé. Je veux qu'ils partent. d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que. In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite. jusqu'à b) de loc. ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p . conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic. t e a m a . sembler etc. unique.

după locuţiunile mais il est conjuncţionale que. de. 2 . quoique. façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois.. Quelles que fussent les précautions de Bartholo. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul. pour.. ) : Approche que je te voie (que = pour que). se foloseşte indicativul în limba romînă. d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que.c) d e c a u z ă . Deşi este slab. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que. afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende. que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît. à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. pentru a exprima un fapt real. que. pour non que. elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi. locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que. de manière que. ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse. quoique e t c . sans que: Bien qu'elle soit jeune. il a de la force. î n limba romînă.. • e) c o n s e c u t i v e . 1. p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. d u p ă pour peu que. Quoiqu'on fasse. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l . — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque. f) c o n d i ţ i o n a l e . Observaţie. g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli. De asemenea. pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun. avant que. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. sans que e t c . pour que. bien que.. mérites. Observaţie. îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti.. ce n'est pas que. d) f i n a l e .. elles n'eurent aucun résultat. si. are putere — Bien qu'il soit maigre. on ne peut contenter tout le monde. se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que.

3 . b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. manger tout cela! 2 .ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă . E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 . este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio. c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train. o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir. propoziţiei 479 . In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer. il faut se laver les mains. c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i . Şi iată că găinile se ţivîntă. In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table. cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă . Après avoir passé un beau congé. j'ai repris mon travail. Ne pas se pencher en dehors. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain. b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i . les canards d'accourir. a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e . raţele se reped. c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi.

spre deosebire de gramatica roinînâ. Rîde de se prăpădeşte. e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. 2. In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. 480 . il travaille. se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. la reconstruction commença. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade. Observaţie. în gramatica franceză. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant.d) consecutive: II rit à se tordre. d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. on remarquait ses rides. f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail. In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité.

Observaţie. în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés. expuse m a i departe (punctul 4). Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit. Elles se sont parlé. Elles étaient appréciées par leurs camarades. 4 . P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u . P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville. P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t . je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). Marie. sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. (Complement indirect. t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se).2 .) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 . (Complement direct. Ils ont lu la gazette. 3 . deci nu se face acordul. Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles. b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). deci acordul se face^.

m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular. Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés.T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă . 482 . CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i . deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect.) Observaţie. (Acordul se face cu complementul direct les lettres. nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t . Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes. la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect. în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect.

a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie. în general. ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. 3 . 1 . după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i . 2 . Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză. E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt. Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). (subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 . î n limba franceză. î n schimb.a a condiţionalului trecut). ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă.REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i .

dit-elle.u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 . el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . Ce cri le lance Barbusse. incidente: instants. À peine « ( . Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e . Acest strigăt îl lansează Barbusse. p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c . . Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v . în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă . O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie. adver­ comment il procédera. peut-être. v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage.e l l e entrée qu'elle se mit à parler. en vain. Reste la question essentielle. facultativă după sans doute. ainsi. dar este r e l u a t p r i n t r . aussi \'a-t-on condamné. encore. au Inversiunea este moins etc.S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse. d) c î n d . à peine. Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie. a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi. toujours: Il avait volé. 1 .

SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent. CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .

dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 .chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat. eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette. relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face.) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar.) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier .) . représentant (fig.-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz. -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz.

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

1. quelqu'un qch. quelque chose rel. impersonal ini. botanică comp. zoologie Observaţii. interjecţie interog. articol aux. conj. locuţiune prepoziţională loc. prepoziţie prez. perfect pers. vezi vb. literatură loc. (gradul) comparativ conj.) masculin maj. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. adjectiv adm. locuţiune adverbială loc. majusculă mar. adv. prezent pron. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. adverbial ant. tipografie tr. personal pi. infinitiv interj. locuţiune verbală m. învechit jur. verb intranzitiv vt. imperativ impers. hotărît imper. verb tranzitiv zool. substantiv iehn. interogativ invar. invariabil ist. muzică nehot. prep. administraţie adv. expresie /. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. participiu perf. 2. (mase.LISTA PRESCURTĂRILOR adj. matematică mii. verb. conjuncţie constr. indicativ inf. figurat gram. construcţii expr. (fem. arhitectură art. nehotărît num. . popular prep. numeral part. familiar fig. militar mitol. marină mai. juridic Ut.) feminin fam. trecut v. plural pop. relativ s. verb vi. auxiliar bot. locuţiune conjuncţională loc. istorie înv. mitologie muz. adverb. gramatică hot. pronume qn. antichitate arhit. tehnică ţipogr.

.

~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb.m. a nu fi de faţă absolu. î n v o i a l ă . invar. a se î n d r e p t a acheter vb. cu. à pied pe jos .f. 493 . cu t o t u l . I I I [în expr.m. a se împăca accoster vb.m.) a descuraja abbaye s. f. a a c l a m a accompagner vb. a a c a p a r a accélération s. a spori accroupir (s') vb. acordeon accorder vb. a aboli abondance s. a însoţi.m. intrare accident s. accident acclamation s. I I I a p r i m i . [fig. acord.-eadj. de. m.m. a săvîrşi. accent accepter vb. a absorbi. a a d ă p a abri s. doborîre (a co­ pacilor. a b a ţ i e . (fig. d u p ă . a d a . a lega accourir vb. sporire accroître vb.f.f. a strînge accusateur.m. a b o r d a r e . a aborda. c u m p ă r ă t o r achever vb. cumpărare . a ajunge (la) . n e a p ă r a t . a a c o m p a n i a accomplir vb. c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb. a copleşi. a umili accaparer vb. desăvîrşit absolument adv. ro.) a acosta accoupler vb. -e adj. a î n t î m p i n a accumuler vb. (pi. preot abîme s. a adăposti absence s. m. a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l . acuzare acharner vb. lipsă absenter (s') vb. a a c o r d a .m. abnegaţie abolir vb. a t e r m i n a . I I I a absolvi. Aceste vocabulare nu p o t . a p r i m i accès s.) d' ~ m a i î n t î i . p r ă p a s t i e . în . belşug abondant. a c l a m a ţ i e acclamer vb. a î m p o v ă r a . II a se aşeza pe vine accueil s. a lipsi. II a suprima. absolut . m. II a atinge (ceva). s' ~ a se p o t r i v i . acu­ zator accusation s. peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n . a ierta absurdité s. caisă abricotier s.f. a îndîrji. a b a t a j abattre vb.m. a înverşuna achat s. ) a duce (la) abreuver vb. a accepta. abajur abattage s.f. a a t î r n a . şi s.m. a p ă r ă s i .f. p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant. -e adj. a r e n u n ţ a abat-jour s. m. a b s u r d i t a t e abus s. a b a t e . în p r i m u l rînd aborder vb. acces.) împreju­ r i m i .m. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. a a c u m u l a . adăpost abricot s.m. [mar. p l ă c u t accueillir vb. a b u n d e n ţ ă . f. m. a vitelor) . şi adj. cîte. accelerare accélérer vb. abuz acacia s. a înghiţi absoudre vb. III a sosi în grabă accrocher vb. p r i m i t o r . adv. tăiere . a t ă i a . aşadar. -euse s. ţii ie loc de dicţionar. I I I a m ă r i . a grăbi. m. a b u n d e n t abord s. la. a acosta. a accelera accent s. a sfîrşi. consim­ ţământ accordéon s.m.) faire ->qch. a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb. negreşit absorber vb. îmbelşugat. a împerechea. -trice s. m ă n ă s t i r e abbé s. [loc.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep. a cumpăra acheteur.f. m ă r i r e . a a g ă ţ a . a b s e n ţ ă . cais abriter vb. a efectua accords.m. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb.f. m. pe. salcîm accabler vb. I I a î m p l i n i . III a doborî. abis abnégation s. a a d u n a .

m a i în v î r s t ă . acru. ajutor aide 2 s.f. aeronautică aérodynamique adj.m. il fait mon •«. -trice s. p r i m u l născut ainsi 1 . p r o b l e m ă . a consolida affermissement s.f. (în loc. I I I a a d m i t e admirable adj.f.f. I I I a d o b î n d i . II a se elibera affronter vb. [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m . a d m i r a t i v admiration s. o votre — • c u m d o r i ţ i . miel agraire adj. al muntelui) ail s. d'-~ de altfel aimable adj. p r e c u m şi air s. dulce-acrişor aigu. (fig. cu dare de mînă 494 .f. a cîştiga acquiescer vb. aglomerare aggravations. înăcrit aigre-doux.f. a adresa adroit. p u i de v u l t u r aigre adj. a g r a v a r e aggraver vb. a micşora affaire s./. în scopul âge s. actor action s. ascuţime additionner vb. bot.f. b u c u r i e . aripă ailé. aerian aéronautique s. a se învoi acteur. -e adj.m. a-şi face de lucru affaisser (s') vb. dragoste.f.f. (pi.) ~ de pentru a . a m a b i l aimer vb. -ë adj. agresiune. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv.m. (în)aripat ailier s .m. conj. agreabil. -es.m. p l ă c u t agréablement adv. -douce adj. vîrstnic agence s. aïeux strămoş) aigle s. être à son ~ a fi m u l ţ u m i t . I I a slăbi. ajutor aider vb.m. aeroport affaiblir vb. à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c . ~ es) bun i c . f. adonis adorer vb.m. adeziune admettre vb. uşor.f. f. -e adj. afacere.f. sprijin.) aglo­ meraţie afflux s. I I I a m ă r i agréable adj.f. / . ac. m . în v î r s t ă .f. agricultură agripper vb.e omul care-mi trebuie .f. a s c u ţ i t . a a d m i r a admission s. a-i plăcea aîné.f. a a g i t a agneau s.f. II a î n t ă r i . II a î n d u l c i . a h ! o h ! aide 1 s.f plăcere.m. 2 . a î n h ă ţ a a h ! interj. -é s. f.m.) a se prăbuşi affection s. a d m i r a ţ i e admirer vb. a se a g i t a . au ! v a i ! aïeul.) p i ţ i g ă i a t . sprinteneală agir vb. dibăcie. (pi. a f l u e n ţ ă .m.f. a se prăbuşi affaler (s') vb. iscusinţă adresser vb. vîrstă âgé. m i n ă . -enne adj. ~ que p e n t r u ca. î n d e m î n a t i c . a îmblînzi adresses. agenţie agent s. conj. aflux affranchir (s'j vb. /. u ş u r i n ţ ă . -ive adj. a n d r e a .m. a g r a r agrandir vb. conso­ lidare affirmer vb.f. dibaci aérien. a a p u c a . a ajuta aie ! interj.m. t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa. (fig. şi adj. dezinvoltură aise s. a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb. aerodinamic . agreabil agressif.acier s. -s) usturoi aile s. m. (fam. a t a c agriculture s.f. m. cum îi p l a c e . aşa. cu a r i p i . s. a c t u a l i t a t e acuité s. m. I I a a c ţ i o n a agiter vb. vîrf (al t u r ­ n u l u i . a a d u n a adhésion s. a î n r ă u t ă ţ i . -trice s. (pi.f. conj. rn. -~ s. a se s i m ţ i bine aisé. î n r ă u t ă ţ i r e . afecţiune affermir vb. în mod p l ă c u t . se tirer d' — a se descurca. a g i l i t a t e . strident a i g u i l l e s . a e r . -e adj. adv. a afirma affluence s. a adora adoucir vb. trea­ b ă . agent agglomération s. agresiv agression s. oţel acquérir vb. v u l t u r aiglon s. -e adj. a înfrunta afin conj. -ive adj. aglomeraţie .. aulx. deci ainsi que loc.m. arie (muzicală). a d m i t e r e adonis s. aşa precum. astfel. a i u b i . a d m i r a t o r admiratif. a d r e s ă . aerodinamică aéroports. a d m i r a b i l admirateur. a agrava agilité s. a c t i v i t a t e actualité s. înfăţişare aisance s. în a l t l o c ./. a c o n s i m ţ i . acţiune activité s. î n t ă r i r e .

a p l a u d a r e . a l t e r a b i l altitude s. ancoră âne s. m ă g a r . (cu maj. III a î n v ă ţ a .m. poftă de m î n e a r e appointements s.f. a n u m i applaudir vb. a o d u c e . a se duce alliance s. (degetul) inelar anormal.. vechi ancre s. a speria angoisse s.f.m. -e adj. -e adj. verighetă allier vb. englez. amploare amputation s. a chema. a l p i n i s t alsacien. a însufleţi anneau s.) şi adj.f. prieten.f.m. m e r s .e s.m. a apreta 495 . odgon. m. a l m a n a h alors adv. înger a n g l a i s . a strînge amateur s. a m a t o r amazone s.m. III a a p ă r e a appareil s.m.a se l u n g i .e s. a aduce apprendre vb.) şi adj.f. alsacian altérable adj. pi. a n t i p a t i c antiquité s.f. a prevesti annuaire s. a n . suflet amende s. a se amuza anachronique adj.f. a a d ă u g a alarme s. a aduce ami. împrejurimi allécher vb. a lungi. a se î n t i n d e allumer vb. a n a t o m i e ancien. dis­ tracţie amuser (s') vb. a n t a r c t i c antérieur. (fig. alegorie allemand. a a n u n ţ a .m. a n o r m a l antarctique adj. a l i a n ţ ă . s p a i m ă animal s. nelinişte. c h i b r i t allure s.f. p a r î m ă amas s. m. colţ angoisser vb. a l t i t u d i n e amaigrissement s. a a d e m e n i allée s.f.-enne s. amazoane ambition s.) şi adj. a m i c amical. a a t r a g e . a p l a u z e appétit s. însufleţire. s'en ~ a pleca.f. a m p l u . a n t i c h i t a t e antisémite s.m. a n t i s e m i t août s. a î m b i n a allonger vb. u n g h i . -e adj. slăbire a m a n t .m. a n i m a ţ i e animer vb. a n t e r i o r antichambre s. a n i m a l animation s. m. a d a a l a r m a alentours s. a p r e l u n g i . august apercevoir vb.f. a n a c r o n i c anatomie s.m. a p a r e n t appartement s. a m ă ­ nunţit ampleur s. a p a r a t apparemment adv. inel année s. à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s . a î n g r ă m ă d i . salariu apporter vb.m. englezesc a n g l e s . III a a p a r ţ i n e appel s. a m a n t . a merge. a a m p u t a amusant. (cu maj.f. bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s. a p e t a l à peu près loc. -e adj. a a l a r m a . german aller vb.f.f. a l p e s t r u alphabet s.aisément adv. grămadă amasser vb. adv. -e s. a m f i t e a t r u amplement adv.f. II a a p l a u d a applaudissement s.m. a se d i s t r a . a m i c a l . cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb. chemare appeler vb.f. p u r t a r e . prietenesc amicalement adv. II a n i m i c i .pi. a p a r t a m e n t appartenir vb. -e adj. m . alfabet alpiniste s.m.f. m.f.f. m.f.m. a n u a r . aluzie almanach s. m. a n t i c a m e r ă antipathique adj.) a strivi anecdote s. c a m (aşa).f. . iubit a m a r r e .f. b o g a t .9. . (fig.m. a l a r m ă alarmer vb. alee allégorie s. a m b i ţ i e âme s.m. / .m.m.f. d i s t r a c t i v amusement s. a m u z a m e n t . a p e l . -e s. * ' . aniversare annoncer vb.f. a a p r i n d e allumette s. -enne adj.pi. a p r e t apprêter vb. a t u n c i alpestre adf. m .) d o b i t o c anéantir vb. (cu maj. a g ă t i . prieteneşte amitié s.f.m.m.m. aproape apparaître vb. I I I a zări apétale adj.f. după cit se pare apparent.m. a m e n d ă amener vb. a p r e g ă t i .f. iubire a m p h i t é â t r e s./. m. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s. m. a n e c d o t ă ange s. prietenie a m o u r s . a m p u t a ţ i e amputer vb. a se d u c e . a afla apprêt s.

(impers.) raion. (adm. I I a se î n t u n e c a . sprijin appuyer vb.) poimîine après-midi s. III a se aşeza assez adv. aprovizionare approvisionner vb. sigur assurément adv. cu artă ascenseur s. aşteptare attention s. asistenţă association s.m.f. ateu athénée s.f.f. a lega attaquer vb. a piciorului) attaché s. m. înduioşător attendrissement s. piftie aspiration s. a r a n j a m e n t arrêter vb.f. reazem. (sport) fundaş. cameră din dos arrière-garde s. (fig. en avoir ~ a fi s ă t u l .f. apropiere approcher (s') vb. a r t i f i c i a l .f. I I a a d î n c i . a s t r o n a u t i c à astronomique adj. [fig.) si adj. a aresta arrière 1 .f.m. desi­ gur assurer vb. a t e n t a t attente s. cu s i g u r a n ţ ă . a asedia assiette s.m. a a p r o v i z i o n a appui. (cu maj. a i z b u t i . m .m. -e adj.f. sparanghel asphalte s. d u p ă . încheie­ t u r ă (a m î i n i i .m.m.m. a sprijini âpre adj.f. a r t ă . a a t a ş a . a se asocia assombrir (s') vb. aromă arracher vb. şi adj. a v î n d în vedere attentat s. a întîrzia. a a r t i c u l a artificiel. s. a aproîunda approuver vb. a a p r o b a . a r m a t ă armement s. măiestrie artère s. a a p ă s a . de ambasadă) attachement s. a s p i c .m. d u l a p .-elle adj.f. d e s t u l .f.a m i a z ă arabe s. m. arc arc-en-ciel s. [invar. şifonier arôme s. a zăbovi atteindre vb.m. înfăţişare asperge s. a r m a m e n t . m. ariergardă arrière-grand-mère s. m. a asasina assaut s. s t ă p î n pe sine.m. a s e n t i m e n t . curcubeu archipel s. a face (un sunet) m a i surd assuré. interj. a r a b araignée s. arsenal a r t s . a se a p r o p i a approfondir vb. [invar. nefi­ resc artiste s.approche s.m. a r ş i ţ ă . a r t i s t i c . a se aşeza la masă a t t a c h e s . atenţie 496 . ascensor ascension s. şi adv. I I I a a ş t e p t a attendrissant. a u d a . arivist arrondir vb. d u p ă aceea après-demain adv.f. înapoi ! arrière-chambre s. aspect. rîvnă arène s. ascensiune aspect s.) aspi­ raţie assassinat s. păianjen arbre s. a r g i n t . a t l e t i s m atome s.f. arbore arc s. asalt assentiment s.) a se î n t î m p l a arriviste s. ateneu athlétisme s.m. s t r ă b u n i c ă arrivée s.f. asociaţie associer (s') vb.f.f. a t a ş a t (de legaţie.m. a opri . a î n h ă m a .nl. (fig. asfalt asphalter vb. / .) d u p ă . arteră artichaut s. a fi de ajuns assiéger vb. \ ardoare. farfurie assistance s. sosire arriver vb.m.m.m. pe urină. a sosi. m . /.m. suficient.) a se posomori assourdir vb.m. p o m . a î n c u v i i n ţ a approvisionnements. a r t i c u l a ţ i e articuler vb. a r h i t e c t ardeur s. a s a s i n a t assassiner vb.m. a r t i s t artistiquement adv. înduioşare attendu prep.f. a t a ş a m e n t attacher vb. -e adj. 2 . învoire asseoir (s') vb. I I I a atinge atteler vb. a asfalta a s p i c s . arenă argent s.f. b a n i armée s. a smulge arrangement s. aspru après prep. m. înarmare armoire s. şi s.m.f.m. a stropi arsenal s.m. I I a rotunji arrondissement s. c r u n t . groaznic attabler (s') vb. a asigura astronautique s.f.m. I I I a a s u r z i . legătură.f. a n g h i n a r e articulation s.f.m. a a j u n g e . c u r e a . a s p i r a r e .f. a a t a c a attarder (s') vb. cartier arroser vb. a t o m atroce adj.m.m.f. astronomie athée s. arhipelag architecte s. a înjuga attendre vb.s.m. m. partea d i n a p o i .

îndrăzneală audacieux.f. şi pron. a întinde (înainte) . îndrăzneţ au-dessous adv.m. orb aveuglément adv. viitor aventure s. vecin avouer vb. m i c golf. de uşă baigner (se) vb. dedesubt au-dessus .f. deasupra auditeur. /.f. deget mic (de la mînă) aussi adv. a se s c ă l d a . orbeşte aveugle-né (e) s. m a i înainte auprès 1 . a u d i t o r augmenter vb. m.s. aux. a u x i l i a r avance s. înainte a v a n t a g e s. m ă t u r ă t o r balcon s.f. aterizare atterrir vb. adv. a v a r . a p r i n d e . a l t m i n t e r i autrefois adv.f. a atrage attraper vb. a p r i l i e B baccalauréat s. orb din naştere aviation s. h r ă p ă r e ţ avidité s. a u t o m o b i l . ~ faim a-i fi foame. şi pron. m. b a l balai s.m. a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s.m. a l a l t ă i e r i avant-poste s. odinioară autrui pron. a l t a . cu avenir s.f. p ă r e r e . 2 . 11 a a v e r t i z a . (pe) aproape auriculaire s. (impers. pron.f. aş ! baie s. a z ă r i .attentivement adv.-euse s. 2 . a micşora' bal s. a înjosi avion s. -e adj.m. loc. a v i d . ochi de fereastră.m. a se îmbăia 32* bain s. m . I I a ateriza attirrer vb. împrejurul autre I . î m p r e j u r . I I a deprecia (o marfă) .m. î n d a t ă ce autant adv. r a d ă . t o a m n ă automobile s. azi aune s. şi adj. există avoisinant.f. avion avis s. a l t u l . (precedat de art. aversă avertir vb. a v i a ţ i e avide adj. s î n t . m. -e adj. adv.f. a î n t r i s t a . t o t a t î t a . a î n a i n t a avant adv.f. a v e n t u r ă avenue s. ~ chose altceva autrement adv. şi.m. a grăbi (plecarea e t c . î n d a t ă . sărut(are) baisse s.f. şi adj. în mod a u t o m a t autodétermination s. b a c a l a u r e a t badiner vb.f. aviz aviser vb. a m ă r i .m.f. m ă t u r ă balayer vb. de asemenea. a-i f i . aproapele auxiliaire adj. alt(ul). •*• soif a-i fi s e t e . -euse adj. a l t ă d a t ă . balcon 497 . a spori aujourd'hui adv. m.) ~ de în j u r u l .) c e l ă l a l t . a glumi bafouiller vb. î n a i n t a r e avancer vb. a v a n p o s t a v a r e * ./. / . bagaj bague s. adj.m. a bolborosi. cale averse s.f.m. a v a n t a j avant-hier adv.f.m.m.f. 2 . pătlăgea v î n ă t ă aucun. altfel. prep. a m î h n i attroupement s. a informa aveugle s. hot. a m ă r t u r i s i avril s. a v i d i t a t e avilir vb.m. conj.f. lacom.m. a l ă t u r a t . baie baïonnette s. aşa de aussitôt 1 . inel bah! interj. şi adj. şi prep. d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s. nici un(ul) audace . au­ tomobilistic autorité s. a m ă t u r a balayeur. î n t î m p l a r e . cu a t e n ţ i e atterrissage s. avocat avoir vb.m. scădere baisser vb.-trice s. m. a a v e a . adv. a scădea. a u t o d i d a c t automne s. arin auparavant adv. a u t o m o b i l automatiquement adv. autor auto s.m. zori aubergine s. lîngă. prep.f. a v a n s . şi adj. lăcomie.m.m. zgîrcit avec prep. a î n ş t i i n ţ a avocat s. a bîlbîi bagage s.f. a u t o r i t a t e autour adv.m. a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s. ) . {loc. baionetă baiser s.m.) il y a este. a pune mîna attrister vb.

balenă balise s.m. clădire bâtir vb. m. bine . -e s. v o r b ă r e ţ . adj. g l o n ţ .f. t r e a b ă . a cădea base s. I I I a b a l e . ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s .m.f. p r o s t i e . leagăn béret s. il y a beau temps que . a b ă l ţ a . bilet biscuit s.m. a blaza.f. şi adj.m. m u l t beau -frère s. a dezaproba . I I a p ă l i . gratie bas 1 . b i n e v e n i t bière s. mai dihai beaucoup adv. bazar béant. basorelief basse-cour s. banchiză baraquement s. î n d a t ă . I I a c l ă d i .m.m. prune bec s. m grîu Wême adj. bază bas-relief s.) b a r a c a m e n t barbare s. — sûr desigur bien que loc. s c ă z u t . cărucior. b ă ţ . socru beauté s. bastion bataille s. frumuseţe bébé s.) a învinge b a v a r d . a r ă n i 498 . în şoaptă bas 2 s.f. balet balnéaire adj.m.m. deşi.f. r ă z b o i n i c .f. -se 1./. s. a b a n d a j a banderole s. belle adj. d u n g ă . vite bête 1 adj. şotie blâmer vb. 2.f. a n i m a l .m. a î m p e s t r i ţ a bijou s. m i n g e . j o ­ s u l .m. beretă. b a n d ă . ciorap basalte s. p r o s t ă n a c berceau s.m. curte de păsări bastion s. a l b blancheur s. larg deschis. bască berline s. foarte p a l i d blêmir vb. m u n c ă b e s o i n s . (în) curînd bienvenu. .f.m.f. -e adj. -e adj. banc (de n i s i p . b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv. a lega . -e adj. inferior.f.f. şi adj.f.f. bandulieră banlieue s.f. bere bigarrer vb. sitar belle-fille s. a mîzgăli barque s. prost bête 2 s. a l b e a ţ ă blanchir ' 6 . bibliotecă bicyclette s. barbarie barbe s. a construi bâton s. tout ~ încetişor.f. /.m. batoză battre vb. -e adj. care se leagănă b a l l e s .m. b a t a l i o n bateau s.m. m . b a r b a r barbarie s. l u p t ă bataillon s. beton betterave s.m. ceată bander vb. guraliv bazar s. împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s. p a r t e a de j o s . c u m n a t ă belliqueux.f. b ă t ă l i e . a beneficia benêt s. bărbier barbouiller vb. b e c a ţ ă . barcă barreau s. n e v o i e . (mil. . -che adj.m. / . cu t o a t e că bienfaisant.m.m. sa­ lutar bien-intentionné. v a s .m. e m u l t de cînd . n a v ă bâtiment s. baston batteuse s. c i u d a t . desagă besogne s.m. biscuit bizarre adj.m. I I a a l b i blaser vb. baladă ballant. u n t beurrer vb. a toci sensibili­ tatea blé s. beneficiu bénéficier vb.m.f. m.m. / . b a z a l t basculer vb.f. a b l a m a blanc.f. şi adj.) franc.m. frumos . sărăcie bétail s. (fig. conj. .baleine s. balnear banane s.f. baliză ballade s. fleac béton s. de peşti) bandes. căscat beau.m. -euse adj. b a n c ă .f. a se legăna . bel.f.e s. soacră belle-sœur s. plisc bécasse s. be­ licos bénéfice s./. bijuterie billet s. b a n d i t bandoulière s. .m. a unge cu u n t bibliothèque s. s c u n d . ballet s. de plus belle şi m a i şi.f. barbă barbier s.m.m.f.f.f.f. j o s .f. şi adj.m. bicicletă bien adv.m. t r ă s u r ă besace s. noră belle-mère s. foarte m u l t . sfeclă beurre s. banderolă bandit s. fîşie. . bancher banquise s. . m . binefăcător. a se îngălbeni blesser vb. (pop.m.f.f. b a n a n ă bananier s. cioc.f. b a n a n b a n c s . bizar blague s. c u m n a t beau-père s.

f. legătură de legume botté. buclă (de p ă r ) . a broşa (o carte) . a m n a r brisées s. a b r a v a bref. bonne adj. a înfrunta. viteaz.m. om b u n şi c r e d u l .~~ ceas de mînă brancard s.m.m.f. curajos. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. bou boire vb. t a r g a . brève adj. ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s. montre. -euse adj.f.f. c a p ă t . strălucitor brillamment adv.f. box boxeur s. p ă d u r e boisage s. b r a ţ . f ă r î m i t u r ă . coş. a clocoti boulanger s. bord (la un vas) .f. măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2. călău bourrelet s. m ă n u n c h i bourbeux. a se mişca. a căptuşi cu lemn boîte s.m. şi adj. prăvălie bouton s. homme ~ om curajos. bombă bon 1 . fărîmă . b u b i ţ ă boutonner vb. cărămidă briquet s. bine bonbon s.m.m. cracă. blond blouse s. r a m u r ă .f. broşa brocher vb. h o t a r . b u c h e t . î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s. boboc (la floa­ re) . c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i . (în mod) s t r ă l u c i t briller vb.f.) bourse s.f. (tehn. val de aer bouger vb. a se m ă r g i n i botte s. măcelărie b o u c h o n s . -e adj. a face salturi bonheur s. a încheia (o cataramă) . şi adj. boucles d'oreilles cercei boucler vb. brioşă. b u l e v a r d bouleverser vb.blessure s. a zăpăci. g u r ă . I I I a fierbe. a nu sta lo­ cului bougie s. brancardă branches. m. à ~ le corps la t r î n t ă brasse s. mesteacăn boulet s. margine. a bîzîi bourgeois. a răscoli bouquet s. cutie boiteux. nămol bouffée s.f.m. b r u t ă r i e bouleau s. m a r g i n e .m. sul (umplut cu c î l ţ i .m. a î m p ă d u r i . o m u l e ţ . a r m a r e cu lemn boiser vb.f. bornă borner (se) vb. b o b i n a r e . m. 1. m.m. b r i c h e t ă . n o r o i . marcaj (crengi r u p t e .f. a broda 499 . bursă bousculer vb. v a t ă etc. m. brav . n a s t u r e .f. boxer boyard s. căptuşire. a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb. c i z m ă . a încheia n a s t u r i i boxe s. I I I a bea bois s. c a t a r a m ă . / .m. m . pi. s n o p . albăstrea bobinage s. bonetă bord s. pungă (de bani) .m.f.f.m. -e adj. (fam.f.m.f. -euse adj. b l î n d .m.m. şchiop bombe s.-e o. sfîrşit bouteille s. bună ziua bonnet «. à — pe bord. vin de Bordeaux borne s. burghez bourreau s. a îmbrînci boussole s. -e adj.) aller sur les ~ de qn. frag­ ment bricoler vb. salt. cozonac brique s. sticlă b o u t i q u e s .m. bomboană bond s. stană blond. a meremetisi briliant. m.m.m. — homme om cumsecade . a străluci brioche s. a închide. m. busolă bout s. noroios bourdonner vb. (fig. a l b a s t r u bloc s. II a sări. d o p .f. -e adj.f. (fam.m. săritură bondir vb. a sparge. blajin bonjour s. scurt. pe p u n t e .m. b r ă ţ a r ă .) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb. bras (fel de înot) brave s. brav braver vb. b l o c ./.f. succint bribe s. a rupe broche s. r a n ă bleu. adj. bor (la o pălărie) bordeaux s.f.m. ghiulea boulevard s.m. l e m n . suflare. / .m. bluză bluet $.f. bun bon 2 adv. a bucla p ă r u l boue s.) buşon b o u c l e s .m. fericire.f. bobinaj bœuf s.) a lucra n i m i c u r i . b r u t a r boulangerie s. boier bracelet s. l u m i n a r e bouillir vb. a t u l b u r a . branşă bras s.

cafeniu brutal.f. a cotcpdăci .m. închisoare cadeau s. beţiv c ça pron. birou but s. t a b ă r ă .m. a p a r a t de filmat camionneur s.m.m.m.) camarade s. a locui t e m p o ­ rar . dem. z g o m o t . căpitan capital.m. barcă cantine s. cantină cantinier. candidat cane s. {fig. cal­ c u l a t o r . a arde brumeux. a potoli. b r u t ă bruyant.f. ceţos.m. esenţial capitale s.vino încoace cabaret s.f. cafea.f.f.m.m. se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s. a poposi. "iens •*. candoare candidat s.f. cadru. însuşire carafe s. a captura caqueter vb. cuşcă cahier s. comme ~ astfel.f. 2.m.m. a calea.j. capitulard capitulation s. tufiş bureau s. z v o n . calcul calculateur. c a m a r a d camée s. bucureştean bûcheron s. promontoriu capable adj. ascunzătoare cachot s. r a ţ ă cannibale s. r ă ţ o i . a mîngîia carlingue s.m. noră bruit s. cabinet c a c a o s . {sport) gol buveur s. a t r ă n c ă n i car 1 conj. calm calmer vb.m. cabină cabinet s. sătean.m. canalie. / . b r u n . galoş cap s. a linişti calomnier vb. aici . canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s. -te adj. m. zgomotos bucarestois. capitală capitalisme s. cadou cadet. bufet buisson s. scop. şi adj. camee caméra s. cap. carceră. carafă caresser vb. m . m a i t î n ă r cadre s. adj. calcar calcul s.m. a peria brouhaha s.m.f.f.f.m.) hărmălaie. casă (de bani). m. şi adj. mezin.f.m. ladă. c'est ~ aşa este ça 2 adv.m. colivie. à la -~ la ţ a r ă . b r u t a l brute s. s. -ère s. caporal c a p r i c e s . ) asia . căci car 2 s.) campanie 1 camper vb.m. cafenea cage s. cantinier c a n t o n s . şi adj. ţ ă r a n . (persoană) calculat(ă) . carlingă 500 . bronşită bronze s.f. -e adj. « a p i t a l . neguros brun. ţeava (de armă) canot s. caiet caillou s. ceaţă broussaille s. socoteală. -e s. (mii. t u n . caracter. calorie calquer vb. m .f.f. ramă café s.m. camionagiu camp s.f. şi adj. canibal canon s. capabil capitaine s. cîmpie .m.m.f.m. capitulare caporal s. ) prevăzător c a l m e s . -e adj.m.m.m. circiumă cabine s. -e adj. -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1. zarvă brouillard s. ţărănesc campagne s. pietricică c a i s s e s . s a t . m .f. adu­ nătură canard s. perie brosser vb.m. ca«ao cacher vb. lagăr.bronchite s.m.m.m.m. raţă candélabre s. bronz brosse s. / . b ă u t o r . veste brûler vb.m. laş. ţ e l . -e adj. autocar caractère s. n e m e r n i c .f.f.f. mărăciniş bru s. capriciu •capsule s. m . candelabru candeur s.f. capitalism capitulard adj. cutie calcaire s.-trice s. (fam. a ascunde cachette s. capsulă capturer vb.m.m.-euse adj. a calomnia calorie s.f.m. {fam.m. t o v a r ă ş .m.m. tăietor de lemne buffet s. de frunte.f. a copia (şi fig. cauciuc.f. canadiană c a n a i l l e s .

m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb. *. celulă celui (pi. centralizare centraliser vb.f. clapon chapitre s. -ïère adj. a sparge cassé. (jain. dem. ca­ valer cave s. m. ceux) pron. acest lucru céder vb. cireaşă cerisier*. a sta de vorbă (cu) cavalerie *. -e adj. -ci (pi.m. cauză. a pricinui. acea cellule s. -euse adj. şansă chandail s. a schimba chanson s. u n i i .m. necăsătorit.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s. schimbător changement s.f.m. m. b l a m public censurer vb. cască casser vb. a sărbători célébrité s.f. acela cendrier s. celebru célébrer vb. /./.m. capitol chaque adj. castă cathédrale*.f. a ceda ceinture *. luminare change s.tn. dem. celebritate celer vb. cameră . a cenzura cent adj. campion chance s. şacal chagrin s./.carnassier. cenzură. t a n c . î n l ă n ţ u i r e . -e adj.m. pivniţă caveau s.m. si­ gur. cet. /. acesta celui-là (pi. scaun chaleur *.f. fiecare. m . lanţ. dem. carnivor carotte *. de vizită etc.f. car­ nasier carnivore s. î n t î m p l a r e . şantier chapeau s. dem. a vorbi. dem. cette adj. (o) sută centimètre *. centură célèbre adj. carne chaire s. h a r t ă .m. creier cessation s. centru cependant conj. a n u m i ţ i certainement adv. centrali­ zator centralisation s. car de luptă 501 .m. călduros chambre *.f. ceremonie cérémonieusement adv.m. -.m.m.m. carton cas s. cîirte (de joc. şi adj.f. pi. scrumieră censeur*. /. car.m.m. a cînta chantier s. noroc. c a z . a t ă i n u i céleri s. cîntec chanter vb. p ă t r a t carreau s. centrală centralisateur s. cavalerie c a v a l i e r * . a ascunde.à coucher dormitor champ s. catedră chaise s. a adeveri cerveau s. şi adj. -e adj.m.f. celles) pron./. oarecare. cavou caviar s. m. cerc cercueil *. şampanie champignon s. cireş certain. în mod cere­ monios cerf-volant s. ţelină célibataire s. desigur certifier vb. carieră carte s. cenzor censure s. c e n t i m e t r u central. nehot.f.f.f. c a v a l e r i s t . celibatar celle (pi. a n u m i t ./. a se m î h n i .m. călăreţ. morcov carotter vb. cu toate aces­ tea cercle s. a se amari chaîne s.m. acel(a) celui. şi adj. aceasta. ceux-là) pron.f. schimb changeant. a cauza causer vb. acest ceci pron. m. a înceta chacal s. a centraliza centre s.m. dem. catedrală cause*. ochi de geam carrière s. sicriu cérémonie s. spart caste *.m. dem. m. lănţişor chair s. a certifica.f. (ceea) ce ce. carnivor. cîmpie Champagne s.m. mîhnire chagriner (se) vb. m./.) carton s. ciupercă champion ş. en tout ~~ în t o t cazul casque s. -e s.f. c i m p . zmeu (de hîrtie) cerise s./.f. orice char s.m. crap carré. pălărie chapon *./. m.f.m. critică. profesie. pron.m. ceux-ci) pron. t o t u ş i .f. tricou chandelle s.f. şi adj. icre negre ce pron. schimbare changer vb. şir chaînette s.m. -e adj. c e n t r a l . poş­ t a l ă . căldură chaleureux.m. pulover.f.m. încetare cesser vb.

f. cinemascop circuit s. a-şi lua sarcina de a chariot s. circuitul circuler vb. scump . cădere ci adv. a m o t o t o l i . iubire de oameni charmant. stejar cher. şomaj chômeur. gulie chrétien. cler.f. clasă. şi adj.f.f. -te s. m . pedeapsă chaton s. cazan mare chauffeur s. m. cal chevalerie s.f. a cizela cité s. a încărca charger (se) vb. m.f. cîrpă.f.f. cămaşă chêne s.f.) ş a r p a n t ă . căţeluş choeur s. cămin.m.f. capră chez prep. a vîna chasseur s. -e adj.m. m.f. ~. -e adj. var chef s.m. căruţaş charrue s. s c u m p .f. m u ş i ţ ă ciseaux s. aici ciel s. c i m i t i r cinéma . lămîi civil. şovin chaux s. car. chimie chinois. m.f. c l a r . farmec. lămîie citronnier s. d r u m . şi adv. la chicane s. ciment cimetière s.m. pi. a călări chevet s. m.m. gleznă chèvre s. m . a încălţa chauve-souris s. v î n ă t o r chat.) liliac chauvin. c ă p ă t î i cheveu s. şomer chose s.?. cărbunar charger vb.f.m.m.m. şicană chien. ţigară de foi. î n c î n t ă t o r charme 1 s. [constr. mină.m. a circula cire s.m.m. chinez. căruţă charité s. lucios.f. civil civiliser vb.m. c a s t e l . [despre culori) deschis clarté s.m. capodoperă chef-d'orchestre s. şosea chausser vb./. -ière s. lumină classe s.f. cercetător cheval s. -e s.j. cer cigale s. cu dragoste chercher vb. -e s. (fig.m.m. cheie clergé s./.f.m.m. alegere chômage s. m.m.m. căldare. m. preoţime 502 . care face ape chaud. cetate citer vb. m. -e adj. şef.m. (zool. a căuta chercheur s.f.e adj. h a v a n ă cigarette s. foarfece ciseler vb. exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier.m. -e adj.f. chinezesc chiot s. clasifi­ care clé s.charbonnage s. plug chartreuse s. c o n d u c ă t o r . [bol. cîine. c l a s a m e n t . vîrf ciment s.f.f.m. încîntare charme 2 s. creştin chuchoter vb. lucru chou s. sumă chimère s.f. c e t ă ţ e a n c i t r o n s .f.m. a încînta charpentes. limpede.-ère 1 adj. sst ! linişte ! chute s.f. himeră chimie s. a civiliza c l a i r . cald. -ne s.m. cinematograf cinémascope s. . ) a supăra chiffre s . drag chère 2 . şi adj. ~ jort cetate châtiment s.) carpen charmer vb. cifră. v a t r ă chemise s. căţea chiffon s. che­ restea charretier s. -enne s. pisică château s. fierbinte chaudière s.f. a şuşoti chut ! interj.f. lecţie classement s.f.f. a şopti. m. ceară cirer vb. -enne s.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s./. a cita citoyen. cor choisir vb./. m ă n ă s t i r e chasser vb.m.f.m.m. pisoi chatoyant. -euse s.m.m. ţigară cime s. v. m.) şi adj. petic chiffonner vb. a v ă x u i ciron s. fir de p ă r cheville s. ospăţ chèrement adv.m.s. dirijor chemin s.m. varză chou-fleur s. m î n c a r e . I I a alege choix s. cale cheminée s.m. şofer chaussée s. c l e f clef s.f. m. cavalerie chevaucher vb. m. (cu maj. conopida chou-rave s.m. m. a şifona.m. greiere cigare s. /.

f. asociaţie. tacticos compensation s. şi adj. cîtă. (fig.m. cum? de ce? commentaire s. comu­ nard commune s.m. comentariu commerçant s. a întregi. coafor coiffure s. costum complet 2 . climat(er)ic clin (d'oeil) s. p i e p t ă n ă t u r ă .f. comedie comité s. client climat s. -ète adj. închis clôture s. m. pas colère s. complicat compliquer vb. a socoti.f. ardere comédie s. -ive s. I I I a se complace complet 1 s.m.f. compensaţie.m. casă de b a n i cognac s. cîte combiner vb.m. a comunica communiste s. par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences. comerţ commettre vb. a n u m ă r a comte s.m. a concentra 503 .e s. compozitor composition s.m. a comprima compte s. t o t ce acoperă capul (pălărie. supărare colifichet s. colectivitate collège s.m.f. (fig.f.f. a complica composer vb.m. şi adj. colonial colonne s. comună communiquer vb. a înţelege comprimer vb. com­ punere comprendre vb. l u p t ă t o r combattre vb.f. a începe comment adv. comitet commandant s.m.f. club coalition s.f. a alcătui compositeur s.m. a p i e p t ă n a coiffeur.f. -e adj.f.m. complet complètement adv. compliment compliqué.f. m.c l i e n t . t o v a r ă ş ă .m.) a satisface (năzuin­ ţele. p u ­ blic communard. obştesc. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb. cucurigu ! code s. tovărăşie. cont compter vb. a compara compas s. c î ţ i . compoziţie. vîrf./. c î t . tovarăş comparaison s. clinic cloche s. trecătoare. dorinţele cuiva) .f. colonel colonial.m. guler. deal. c o m a n d a n t .m. maior commande s. I I I a închide clos.f. a completa compliment s. compas compassé. şi adj. ca. a combina comble s. a colabora collectif. compa­ raţie comparaître vb. fanteziuri collaborer vb.m. -e s. luptă combattant. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s.m. fleac. societate compagnon s. colectivist collectivité s. ca (si). climă. I I I a se prezenta. des­ păgubire compenser vb. cu t o t u l compléter vb. insignă cocorico ! interj. coaliţie cocarde s.f.f. coexistenţă. -euse s. comunist compagne s.m. III a c u p r i n d e . cocardă. asemănare. -e adj. m .m. a copleşi combustion s.m. c u m .m.m. colecţie collectiviste -s. şi adj. a ţ i n t u i club s. m î n i e . comod commun. împrejmuire clouer vb. I I I a comite commode adj.m. coafură.f. I I I a c o m b a t e .f.f.-e adj. a umple (cu vîrf şi în­ desat) .m. tout — la fel commencer vb. a prinde în cuie. salbă. i n i m ă .m.m. cod coeur s. complet. -e s. m. c î t .m.f. .j.f. clopot clocher s.f. şap­ că etc 1 coin s.f.) podoabe.m. pre­ c u m . conte concentrer vb.f. colos. coloană colosse s. clipire clinique adj. colină colonel s. c l i m a t climatique adj.m. comandă (a unei m a ­ şini) comme adv. comerciant commerce s. colţ c o l s . [pi. colegiu coller vb. socoteală. -e adj. a (a) lipi c o l l i e r s .f. colier colline s. c o m u n . uriaş combat s. a compune. a compensa complaire (se) vb. m . coniac coiffer vb.m.) culme combler vb. a lupta combien adv. perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb.m. -e adj. clopotniţă cloison s. colectiv collection s. soţie compagnie s.

a confecţiona conférence s. cunoaş­ tere connaître vb. încheiere concombre s. consul consulter vb. consolare consoler vb. a constata consterner vb. înfăţişare. a î n c r e d i n ţ a confirmer vb. confi­ denţă confier vb. conţinut conteur. a înconjura contracter vb. consiliu conseiller vb. m. a consacra. aer. s t i m a t consigner vb. a î n t ă r i consonne s.f. a conjuga. concurs concret.f. molipsire. a t i ­ t u d i n e .f. concediu congénère adj.f. a c o n t i n u a . consoană constamment adv. nuvelă contempler vb. concurs de împreju­ rări conjugaison s. încredere confidence s. neînce­ tat continuer vb.. de acelaşi s o i . contrar.f. a confirma confisquer vb. dulceaţă confondre vb. concetăţean conclure vb. u r m a r e . (mil.concentrique adj.-euse s. confuz. conştiinţă conscient. contradictoriu contraindre vb.m. în mod constant constant. -e adj. a consola consolider vb. confort confortable adj.f. castravete concourir vb. m. a conserva considérer vb. respectat. concentric concerner vb. a fi în l e g ă t u r ă c u .m.c o n d a m n a r e condamner vb. en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. contrariu contre-amiral s.m. a consemna. m. a m ă r t u r i s i . m. atingere.) a preţui considéré. şi adj. I I I a construi consulter vb. sfat.f. a închina conscience s. -e adj. statornic constater vb.f. I I I a consimţi conséquence s. -le adj. a c o n d a m n a condition s.f. conştient conseil s. I I I a confunda. a constitui construction s. conjuncţie conjoncture s. I I I a cunoaşte conque s. I I I a constrînge contrainte s. povestitor continuel. a consulta contact s. c u n o ş t i n ţ ă . potriv­ n i c . duhovnic confiance s. au •*.f. sfătuitor consentement ». a confisca confiture s. conjugare conjuguer vb. ghioc conquérir vb.f.f. condiţie conducteur fi.m. p o r t a r concitoyen. m. a considera: [fijL. a u n i consul s. a conţine content.f. î n c u r c ă t u r ă c o n g é s . c o n s i m ţ ă m î n t . construire.f.f.m.) a da un consemn consolation s. confuzie. -ère s. -ète adj.m. a j u t o r . loc. a consolida.m.f. consecinţă conserver vb. confortabil confrérie s. concret concurrent.f.m. III a cuceri conquête s.f. confuz confusion s. -e adj. I I I a cuprinde. /. a încurca confort s. -e adj.m.-enne s. constrîngere contraire s.m. I I I a concepe concierge s. faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb. consilier. în­ voire consentir vb. a consterna constituer vb. I I I a concura concours s. basm.m. -e adj. cu perseverenţă. adv. confecţie confectionner vb. m u l ţ u m i t contenter vb.m. contact contagion s. -e s. a contempla contenance s.f.f. conducător conduire vb.m. clădire construire vb. de aceeaşi specie congrès s. a consulta connaissance s.f.f. poveste. I I I a conduce confection s. -e s. a contracta contradictoire adj.d i m p o t r i v ă .f. a trage concluzia conclusion s.f. constant.m. a u r m a contourner vb. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu.f. conferinţă confesseur s. cucerire consacrer vb. d e s t ă i n u i r e . c o n t r a a m i r a l 504 .f. mhigîiere. şi adj.f. încurcat confusément adv. concurent condamnation s. congres conjonction s. asociaţie confus.m.f. c o n t i n u u . a sfătui conseiller. concluzie. contagiune conte s. I I I a încheia.

p a r t e . /.m.un ~ de fil a telefona.f.f. m. vară coussin s. m. à . cocoş coque s. telegar court. m a c coquet. I I I a a c o p e r i .m. l a t u r ă . m.lîngă coteau s. -e adj. coridor corrigé s. culoar coups. après — prea tîrziu ./. ţ i n u t . m. cupă couper vb. apus (de soare) coucher 2 (se) vb. carcasa v a p o r u l u i coquelicot s. conversaţie. coastă côté s.m. / . a bumbacului cou s. corb corbeille s.m. sur le ~ îndată . îndreptare. îndrăzneală courageux.) corn corail s.f. a încorona courrier s.m.m. coroană. conversiune.f. -. a aluneca de-a lungul . coral.m.m. curier. a se îndoi.f. cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb.f. corectare.contrebasse s.f. m. de ouă) . t a c î m couvert 2 . m. curs course s. prieten.m./. culme côtelette s.f. a corecta corruptions. III a convinge convenir vb. costum côte s. . contravaloare contribution s. d'un seul ~ dintr-o d a t ă . b i d i v i u . contraofensivă contre-valeur s. I I I a corespunde. a ascunde 505 . cosmonaut cosmos s. -e adj. cortegiu. -ette adj. cornée corniche s.} corec­ ţ i o n a l . curajos. frînghie . contrabas contredire vb. culcuş. regiune contre-offensive s. curaj. s t r a t coucher 1 s.f. m. a controla convaincre vb. tout à —. culisă couloir s. alai cosmonaute s.d e o d a t ă . pernă coût s.m. scurt c o u s i n . s t r i c a r e . vopsea coulisse s.) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s. -ère adj. i z b i t u r ă . a se curba coureur.f.f. f. à -~ sûr cu siguranţă . la "•. alergător courir vb.aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s.m. mărgean corbeau s. a se scurge.m.m. (pop. v ă r . con­ vorbire c o n v e r s i o n s .m. amic copier vb. cornişă corps s. b u m b a c cotonnier. cursă.e s. III a coase couler vb. t r u p .f. cotlet coton s. cuţit coutelas s. I I I a r e c u n o a ş t e .m. culoare. -le adj. cunună couronner vb. a costa coutume s. III a contrazice contrée ş. (despre un vas) a se scufunda couleur s.f. co­ rupţie cortège s. corespondenţă correspondre vb. curte courage s. a se cùlca coude s. goană. {jur.) couronne s.f. l o v i t u r ă . croitor couvert 1 s. a tăia cour s. de ~* deoparte ./.m.m. cupă.m. d r u m .f.f.m. -e adj. gît couchant s. m. obicei couturier.f. t e m ă corectată corriger vb. impozit contrôler vb. poştă cours s. apusul soarelui couche s. cosmos costume s. a curge. -euse adj. colină.m. a copia coq s. a se învoi conversation s. cost couteau s.f.m. călduros cornée s. c o r p . conver­ tire copain s.m. în­ drăzneţ courber (se) vb. — de force puci coupe 1 s. cochet cor s.ni. jouer des^ s a da d i n coate coudre vb. corrections.-ère s.f.f. ochire. s. acoperit couvrir vb.de dinspre . c o n t r i b u ţ i e . donner . m.f. c o t . a s p e c t . du •». ~ d'oeil privire.m. croială coupe 2 s. coardă cordial. coş corde s. [muz.m.à ~ corp la corp. de b u m b a c . f.f. I I I a alerga.-euse s. găoace (de nucă. corecţie correctionnel.f. a umbla după (şi fig. cordial. corupere. a fi în corespondenţă corridor s.

III a creşte. a afurisi danger s./. craniu crapule s. -euse adj. p a t (de puşcă) . «. I I I a d e z b a t e . influenţă créer vb.m. creatură crèche s. se ~ a se z b a t e 506 . d a n s a n t danse s. c r e d i t . m . croşetă croire vb. lingură cuir s. scuipat craindre vb. şi adj.f. primejdie dangereux. cremă crépuscule s. des) prep. şi adv. nemernic. c r a v a t ă crawler vb. a socoti croisades. scobitoare curée s. bojocii. despre. trecere. cult cultivé adj.f. a face cubajul cueillir vb. -e s.-e adj. b u c ă t ă r i e culotte s. dans danser vb. m. crimă crinière s. a săpa. criză crisper vb.m. -elle adj. c u l t u r ă culturel. I I I a crede. gol creux 2 s. a pîrîi. a cultiva (şi fig. dalie dame s. m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i .critic. a înota în stilul crawl crayon s. să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s. c a v i t a t e . a crispa critique s. c u r i o z i t a t e cuver vb.f. creştere (a unei ape) cruel. crater cravate s. creşă crédits. a scobi creux 1 . c u r a t i v cure s. m.f. m.f. c u l t u r a l curatif.f. m. prăbuşire débarbouiller (se) vb. pe. ciclon D dahlia s. a crăpa. {sport) crosă cruauté s. cange .s.f. fiinţă. creaţie créature s.un mois peste o lună dansant. dansator date s. cult. — fouettée friş­ ca. curmal davantage adv. /. c u r m a l ă dattier s. cruzime ( / i g ) cru. -ive adj. ciclu cyclisme s. cură cure. cretin cretonne s. scobitură.f. corn (franzeluţă) croître vb. cruce crosse s. ~. i n s t r u i t cultiver vb. ciclism cyclone s.dent s.m. a scăpa débattre vb.f. cîrlig. a m u r g crête s. a se spăla pe faţă débarquer vb.f. m.şi adj. p a n t a l o n i s c u r ţ i .f. du.m. a fermenta cycle s.m. gău­ nos. interj.f.m. în.m. -euse ad]. cruciadă croisement s.m. a trosni cratère s. s t r i g ă t crime . goi crever vb. ocol. făptură.m.m. s e m i l u n ă .f. a încrucişa. a se m ă r i croix s. t i m i d crâne s. a debarca débarras s.m. debara débarrasser (se) vb.f. d o a m n ă .m. p r ă p ă d . m a i m u l t de (<T.c r a c h a t s . pe*te. a dansa danseur. m. / .f. colţ (la a n i ­ male) crochets.f.f. creştere croissant s. fricos. crud crue s.f. s m i n t î n ă . pericol. a se rupe cri s. crud. creion création s.f. d e ! damner vb. -le adj.m. a sparge . a crea crème s.) culture s. a se debarasa. d i n .m.f. coamă crise s. III a culege cuiller.f. creastă crétin. p r a d ă curiosité s. cîrlig. d a t ă datte s. c r u n t cuber vb. cuillère s.f. încrucişare croiser vb. I I I a se teme craintif. m. -e adj. de la.f.f. m. a î n t î l n i croissance s.m.m. -ïve adj. de. craquer vb. scobit.critică croc s.m. creton creuser vb.f. primejdios dans prep. piele cuisine s.f. chiloţi culte s.f. -euse s.f.

cu siguranţă décider vb.m. dantelă dentelure s.m. m. provocare défier vb. a dezlega. dejun déjeuner 2 vb.f. a scăpa défaut s. I I I a descoperi decrepit. demon denier s.f. delicios. deformare défunt. a decide décision s. a cere . mîine démailloter vb. decor décorner vb. a dispreţui dédaigneusement adv. a dezlega dent s. decrepit. -euse adj. a întreba démarrage s. -e adj. a dezumfla d é g o û t s . h o t ă r î t . a decomanda déconcerter vb. în picioare. cusur défendre vb. h o t ă r î r e . m.f.f.m. a locui: a r ă m î n e demi 1 s. definitiv déformation s. j u m ă t a t e . a descărca déchet s.f. a sfîşia déchirure s. cu dispreţ dedans adv. a demara. a denunţa dénonciation s. r u p t u r ă . a zăpăci décoration s. ban dénombrer c i .f. a refuza décommander vb. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . (arhit. III a decepţiona déchaîner vb. î n c e p u t . débit (la lichide şi gaze). defunct. defect. j u m ă t a t e . a d e z l ă n ţ u i décharger vb. -e adj. -e adj.f. dehors adv. a decerna décevant.f. p e s t e . a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. a defila définir vb. a începe décéder vb. I I I a serînti demeurer vb. a desfide.f. delegaţie déléguer vb. democraţie démographe s. grad. apărare défenseur s.f. se ~ a se descotorosi.m. a deconcerta. cerere. deceniu décerner vb. a d e b u t a . a rupe coarnele décourager vb. deşeu déchirer vb. afară déjà adv. I I I a d ă r î m a démon s. a desfăşa (un copil) demande s. a deceda.f.m.f. deja déjeuner 1 s. dinar. ţîn) sus débraillé. decizie déclamer vb. -e adj.m. a delega délicat. amăgitor décevoir vb. {sport) mijlocaş.m. a elibera delta s. d i n t e . au ~ la început débuter vb. şi adj.f. a deznoda. întrebare demander vb. dezgust dégoûter vb. s. I I I a desface. m a i departe de délégation s. m u t a t déménager vb. a descuraja découvrir vb. -e adj.m. demaraj démarrer vb. a declina. a decreta décrire vb. d e z m ă ţ a t début s. a (se) dezgheţa dégonfler vb. a răposa décembre s. delicat délicieux.) au ~~ d u p ă . n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s. m . p r î n z .m. r a m o l i t décréter vb. a porni déménagement s. a (se) muta démettre vb. decembrie décennie s. a da. c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb.débit s. j u m ă t a t e de oră demi 2 . d«but . a declama déclarer vb.m. h a l b ă . a se revărsa. a declara déclencher vb. deltă demain adv. avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s. a sfida défiler vb.m. j u m ă t a t e demi-teinte s. t r e a p t ă . I I I a descrie décrocher vb. -e s.f. ră­ posat dégeler vb.f. j u m ă t a t e întoarcere démocratie s. a r u p e .f. m. d e c o r a ţ i e . denunţare dénouer vb. sfîşiere décidément adv. a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb.f. sfidare. î n ă u n t r u défaire vb. I I a defini définition s. ferme­ cător délivrer vb.m. m.) dantelură 507 . I I I a a p ă r a défense s. (numai în loc. au — de d u p ă . a dezgusta degré s. {despre ape) a se vărsa debout adv. m. a prînzi déjuger vb. demograf démolir vb.m. peste. a declanşa décliner vb. definiţie définitivement adv. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep. mutare .pe dinafară déboucher vb. a p ă r ă t o r défi s.

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres.m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • de m î n t u i a l ă — diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trices.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — fără îndoială • douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat,bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices.m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire;s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant,-e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen.s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — negreşit • fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • pe legea mea — foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — de • fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson.s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • • et à me­ — fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — mal ~~ • de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers.m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — a • hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

i m e d i a t immédiatement adv. i m i x t i u n e . p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv. index. imbecil imiter vb. i n c u l p a t indéfrisable s. în m o d in­ dependent indépendance s. a t i p ă r i improprement adv. -e adj. inaccesibil. imoral immortel. mîrşav ignorance s.m. a aplica (o pedeapsă) influence s. ne­ ajuns incroyable adj. perfect infailliblement adv.m. a întrupa incidence s. incomod incomplet. i n a c t i v i t a t e inaugurer vb.f. im­ pozit impossibles. a incarna. inexact infaillible adj.f. imobil imminent. -e adj. i n d i c e . i m e d i a t immémorial. industrie ineffaçable ad}. iluzie illustre adj. a informa infrarouge s.f.m. -e s. m u r d a r inabordable adj. incidenţă incident s. -e adj. independent index s. .f.f. m u r d a r .m. imens.f. -e adj. -euse adj. nelegitim illusion s. infernal infini. ) dezgus­ tător immoral. şi adj. şi adj.f. infailibil. -ive adj. a imagina imbécile adj. independenţă indépendant. de neşters. imaginaţie imaginer vb.f. a influenţa informer vb. ilustru ilote s. infailibil.) nepăsare inexact. inconvenient. s t r ă v e c h i immense adj. i m a g i n a b i l imaginaire adj. nesfîrşit immeuble s. şi adj. idiot ignoble adj. (timpul) imperfect impatience s. şi adj. insulă illégal./?.m.m. infamie infernal. şi adj.f. i m a c u l a t immédiat. a i m p u n e . ne­ greşit infamie s.) a p r i g . a imita immaculé.f.f. i n a c t i v . -e adj.m. impersonal imperturbable adj. infirmerie infliger vb. de n e u i t a t inepte adj. -e s. impers.f. indiscret indubitablement adj. -e adj. incident incommode adj. şi adj. a impresiona imprimer vb. şi adj.j.. de necrezut i n c u l p é .f.m. necunoscut inconscient. -elle adj. a avea impor­ tanţă imposer vb. -elle s. ilegal illégitime adj. infinit infiniment adv.f. imperfect. infinit infirmerie s. incomplet inconcevable adj. -e adj.m. ne­ m u r i t o r . impozit impression s.m. -e adj. violent impiété s.m. i m p o r t a n t importer vb.f. prost. i n e r ţ i e . (modul) i n d i c a t i v indigne adj. impresie impressionner vb.m. identic idiot. a inaugura incarner vb. a indica indiscret. m. infraroşu ingénieur s. nepoliteţe important.m. -e adj. n e c u v i i n ţ ă inconvénient s. leneş inactivité s. de neconceput inconnu. s. imaginar imagination s.f. m. i m p r u d e n ţ ă impur. i m i n e n t immixtion s.-e adj.f. inconştient inconvenance s. imposibil(ul) impôt s. sclav image s. nedemn indiquer vb. influenţă influencer vb. -e adj. m. a ignora. amestec immobiliser vb. inert inertie s. degetul ară­ tător indicatif s. nepoliticos impolitesse s.f. veşnic imparfait.f. ticăloşie.f. [fig. idee identique adj.f.e s. i m p e t u o s .f. -e adj. fără îndoială industrie s. impermeabil impersonnel.f. nerăbdare impérissable adj. impunere fiscală. a i m p r i m a . -e s. a obliga imposition s. n e p i e r i t o r imperméable s. inginer 520 . (în mod) impro­ priu imprudence s. (fig. inabor­ dabil inactif. -e adj. {fig. -ête adj. i m p u r . i m p e r t u r b a b i l impétueux. ignoranţă ignorer vb. nelegiuire impoli. s t u p i d inerte adj. imagine imaginable adj.idée s. -ète adj. a nu cunoaşte île s.f. a imobiliza immonde adj. -e adj.f.

f. invenţie inversement adv. i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s.f. insensibil . inteligenţă intense adj.m. i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s.ingrat. a i n s t a u r a instinct s.j. inte­ lectual intelligence s. a se i n t i t u l a intraveineux.f. indiferent insistance s. îndrăzneală intrigue s. i n v i t a ţ i e . invazie inventer vb. -e adj. a inventa invention s. sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb. insolit. [tipogr. n c uzitat inspection s. insuficient. [med.m.f.m. intens. -enne s. insistenţă insolent.m. a întreba interrompre vb. şi adj. intrigă introduire vb.f. ne­ bun insensibiliser vb./.m. beţiv J jabot s. a intercepta interdire vb.f. î n v ă ţ ă mînt instrument s. à V — imediat instaurations.f. I I I a întrerupe interruption s. -ète adj. -e adj. n e v i n o v a t innovateur. l ă u n t r i c internaţional. invidios jamais adv.m. iresponsabil irriter vb. a se răscula. v i u . de n e î n c h i p u i t injuste adj. italienesc italique s. -e adj. i n s t r u c t i v instruction s. I I a ţ î ş n i . activ intention s. I I I a interzice intérêt s. / . i n t a n g i b i l . provenit.f. o use adj.f. r ă s t i m p intervenir vb.) şi adj. gelos. -ive adj.m. întrerupere intervalle s.m. m . a instala instant s. instinct instituer vb. intenţie intercepter vb. I I I a se înscrie insecte s. .. -e adj. i n t e r p l a n e t a r interroger vb. -e adj.) entuziasm ivrogne s.m. nelinişte inscrire (s') vh. -elle s. v r e o d a t ă .m. îngrijo­ rat inquiéter (o') vb. instalare installer vb.m. ironie ironiquement adv. invers invitation s. iresponsabil irresponsable adj.m. a i n s t i t u i . j a d jadis adv. b e ţ i e . fildeş ivre adj. / .f. italian . nedrept innocent. jabou jade s. (jig. i n t e r v a l . internare interpeller vb. interesant intérieur. curaj.f. n i c i o d a t ă . şi adj. a interpela interplanétaire adj. eşec insuffisant.m. î n v ă ţ ă t o r instructif. i n s t a l a ţ i e . instaurare instaurer vb. i n u t i l inutilement adv.f. (cu maj. a inunda inquiet. m o m e n t . integru. n e o b i ş n u i t . de neatins intègre adj. s m i n t i t . odinioară jaillir vb. zadarnic invasion s. i n t e r n . n e l i n i ş t i t . a se îngrijora inquiétude s. a se n e l i n i ş t i . a insensibiliza insensible adj. clipă. a înfiinţa instituteur.e * . i n s t r u c ţ i e . m .m.) caracter italic. ingrat inimaginable adj. I I I a introduce inutile adj. ieşit d i n issue s. r e z u l t a t italien. şi adj.f. -euse adj.f. -trice s. neîn­ destulător insulter vb.m.) in­ travenos intrépidité s.f. ) ne­ p ă s ă t o r . a insulta insurger (s') vb. a se răzvrăti intangible adj.5. a invita iris s. ieşire. inspecţie i n s t a l l a t i o n s . obraznic insolite adj.f. -trice s.m. inovator inonder vb. -e s. I I I a interveni intituler (s') vb.m. beat ivresse s. gelozie jaloux.f.f. cursiv ivoire s.m. a izvorî j a l o u s i e s . a irita issu. -e adj. stînjenel ironie . insectă insensé. -e adj. tot­ deauna 521 .m. [fig. cinstit intellectuel. m. i n s t r u m e n t insuccès s./. interes intéressant .

muncă (grea) laboratoire s. m.à Vautre de pe o zi pe a l t a — Journal s. pe ea.f. . d r ă g u ţ . o b r a z . şuncă janvier s.f. laş.f. n o s t i m jonchée s. drept justement adv.m. kilogram kilomètre s. aruncare lancer vb. z i .f. gazetar journée s. laminare lampe s.f.m. m.m.m. 2 . e x a c t i t a t e justice s. iasomie jaune adj. z i a r i s t . b u c u r i e joindre vb. -ère adj. pron. fustă jurer vb. (fig. judecată juillet s. t î n ă r jeunesse s.f. (fig. zi jouter vb. hol. şi adj. (fig. lăptucă lame s. j u s t i ţ i e justifier vb. joi jeune s.m. m. lac lâche adj. je ~ vois o văd là 2 adv.m. suc. cu veselie joyeux. iulie juin s.m. grai langue s. (fig. a se introduce (în lume) lancette s. judecător jugement s. a se l u p t a . Vautre ~ d e u n ă z i . m o r m a n j o u e s .m. urît laine s. har­ nic labour s.f.m. laborator laborieux. t i n e r e t joie s. larg 522 . fricos lâcher vb. zeamă juste adj. -ive adj. limbă. justificare K kilo. ) lansat lancement s.f.m.m. -e adj.f. -e adj. a lansa. v a l lamentable adj. m u n c i t o r . galben jaunir vb. care dă lapte laitue s.f.) a poseda jour s.m. grădină jardinier s. t i n e r e ţ e . a jura jus s.m.jambe s. j u s t i f i c a t i v justification s. referitor la lînă laïque s. vesel. grădinar jarret s. a u n i joii. a se b u c u r a . lapte laitier. j u s t e ţ e .f. limbă languir vb. ~ chambre camera. a se juca . i e z u i t jeter vb.f. j u g jouir vb.f. j u s t . jachetă jardin s. a lăsa să-i scape laid. -e adj. suliţă jésuite s. m .m. a justifica justificatif.m.f.) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv.m. voios juge s. lînă lainier. I I I a î m p r e u n a . d r e p t a t e . -euse adj. laic. landou langage s. a desface. şi adj. f. lampă lancé.m. m.m. a arunca jeu s.m. lanţetă landeau s. arătură lac s. cu d r e p t a t e . I I a lîncezi large adj. lumesc lait s.m. I l a se folosi.m. kilogramme s. şi adj. coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb. I I a îngălbeni javelot s. jucărie joug s.f. acolo l a b e u r s . a r u n c a t . ziar journaliste s. joc jeudi s. a se tîngui laminage s.m. a cînta (la u n instrument) jouet s.m. iunie jupe s. a se lamenta.) a face cu­ n o s c u t .m. tocmai justesse s. picior jambon s. art.m. îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s. vrednic de plîns lamenter (se) vb. ianuarie jaquette s. l a m ă .f. -euse adj. g r ă m a d ă . / . d'un .m.m.m. kilometru la 1 1 .f. -ère adj. o .f.

f.m. liliac limiter vb. 2. l u n g . (fig. dès •». ziua de mîine lentement adv. -e adj.-euse adj. livid. drojdie de bere liaison s. pron.d i n acel m o m e n t lorsque conj. spălare le 1 . -e s. a lupta lycée s. a l b i t u r ă . şi adj.m. a locui logique adj. legal légume s. rufă lion s. a l i m i t a . (căsătorie . obosit.m. (loc. litoral livide adj.. . pers. locuinţă loger vb. răgaz. el.m. logic logis s. lege loin adv. m. greu louve s.f. chiorîş . l o t .m.f.de a t u n c i . t i m p liber l o n g . I I I a citi lis. l u g u b r u .m. s t r ă l u c i t o r lumineux. lecţie lecture s. i n s t r u i t leur adj.f.f. m u l t t i m p . l i t e r ă . m. l u p t ă lutter vb. l i t a n i e . -e s. ) albia u n u i r î u litanies s. legitim. m. uşor . a preda logement s.m.f. loterie lotion s. linte lequel.m. pos. uşor. leoaică lionceau s. m.) rîs lyrique adj. a m ă r g i n i limonades.f. iepure ligne s. scrisoare.f.g u e adj. (pi.) ochelari lutte s.f. î n c h i r i e r e . sprinten lettre s. (pi. m.pi.) le ~~ de de-a lungul longuement adv. s u m b r u lui pron.) echi­ voc. î n c e t i n e a l ă .f. m. loţiune louage s. m. r ă s ă r i t levier s. hol. ~ — même el însuşi luire vb. drojdie lierre s. je -~ vois îl v ă d leçon s. suspect louer vb.f. buză levure s. chirie louche adj. rel.m.f. lupoaică louveteau s.f. u ş u r i n ţ ă .f. (fig. licărire lugubre adj. livrea livrer vb. locuinţă loi s. p u i de lup lucide adj.f.) şi adj. a t u n c i . -e adj.f.f.m. pron. — de cu ocazia . î n d e p ă r t a t loisir s. o c h e a n .m. latinesc latitude s. legendă léger. m. a închiria loup s. m. linie . uşuratic libraire s. lichior lire vb. lup lourd. loc lieue s. saşiu. p u i de leu liqueur s.m. prep. luni lune s.f. lacrimă las. -ère adj. şi adj.f. rînd . lectură légal. s p ă l a t . a r i d i c a .f. m. le lever 1 vb. ~ chat pisica. lucid. lasse adj. litigiu. loz loterie s. librar lie s. l u n e t ă . cu m i n t e a limpede lueur s.m.f. la­ t i n . lenjerie. lys s.f. p a t . .m. care leste adj. / .) l i ­ teratură lettré. [fig.f. p a r t e .f. l u m i n ă s l a b ă ./.m. luminos lumière s./. m. î l . leghe lieutenant s. m. l i b e r t i n . l i b e r t a t e libertins.m.m. (zool. neînţelegere littérature s. (cu maj. lesquels. a răscula lever 2 s. pîrghie lèvre s. liceu lynx s. m. cînd lot s. sprinteneală légitime adj. pe el. s p r i n t e n légèreté s. a lăuda . I I I a luci.m. -e adj. v î n ă t livre s. a scula. m. limonada linge s. art.m. legătură libération s.f.larme 5. a s t r ă l u c i luisant. l u n g i m e . a elibera liberté s. l i t e r a t u r ă littoral s. locotenent lièvre s. şi pron. lumină lundi s.f.f. laquelle (pi. crin lit s. a livra .f. depuis ~.f. carte livrée s. leu lionne s.f.) p l i c t i s i t latin. départe lointain. l u i . d u r a t ă lors adv. iederă lieu s.f.) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s. lună lunette s. (fig. eliberare libérer vb. lesquel­ les) pron.m. liric 523 . -e adj. (fig. legumă lendemain s. încet l e n t e u r s . în a m ă ­ nunt longueur s. legal légende s. ~ s jumeaux p a t d u b l u . înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s. (al) l o r . l a t i t u d i n e lavage s. u n d i ţ ă lilas s.

f.m. m.f. a marca marron adj. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) . m a r ţ i marge s.M macaroni s. a u i t a . m a r i n ă marquant. şi adj.f. d i n nefericire malheureux. alee main s.m. aut. nenorocire.. bărbătesc malgré prep. manajer manche s. [ist.f. casă. fel manifeste adj. cufăr maltraiter vb.f.f. în prezent maintenir vb. bolnav maladroit. par ~ din nenorocire malheureusement adv.f. a manevra ./.m. m o d . m a n s a r d ă manteau s. m. m i n u n a t magnifiquement adv.m.f. m. doamnă mademoiselle s. m a i m u l ţ i maintenant adv. m. ) in­ trigă .f. -es. -e s. m.f. p a l t o n manuel s. maşină mâchoire s.m.».m. m a j o r i t a t e .m. -e adj. m a r a t o n marbre s. dascăl maîtresse s. scara (unui vehicul) marcher vb. magazin magistrat s. a nu ni­ meri mansarde s. marfă marche s.f.9. m. locuinţă feudală manque? vb. m a r c a n t .m. d a r . m a g i s t r a t magnétique adj. u m b r e l e morţilor manger vb.) a scăpa. invar. soţ. m. falcă madame s. cu greu. b ă r b a t marié. m a r g a r e t ă mari s. m e r s . manifest manigance s. maro mars s. m. castel.m. macaroană machine s.m. m a r m u r ă marchand. manevră . . -euse s. m a n u a l maquis . evident. -e s. vicleşug. -e adj.m.f.m.) m a n i . indiciu marquer vb. m a i m a r e .f.f.m.m. domnişoară magasin s. m a n t o u . de z a r z a v a t u r i marais s. (lunaj mai maigre adj. mînecă mandat s.. chip. a fi cît pe aci să . şi adj. majorat mal s. / . a însemna. semn. -e adj. m l a ş t i n ă marathon s. desiş. magnetic magnifique adj. [fig. şi adj. :x m a l t r a t a malveillant.m. m a r i n a r marine s.m.f.m. familie maître s. în ciuda malheurs. s t ă p î n . pi.f.m. ca importanţă) majorités. mînă de lucru maint.f.m.m. m a r t i e 524 . m a m ă manager s.f. mascul. scară d u b l ă . t r e a p t ă marché s.f.f. m a e s t r u . I I I a m e n ţ i n e maire s.marcă.f. răutăcios malle s. (vt. -e adj. ne­ norocit malhonnête s.f.m. slab mail s.m. mînă main-d'œuvre s.m. a nu a v e a . a cîrmui manoir s. a mînca manier vb. însă . necinste malicieusement adv. a n u i z b u t i . căsătorie m a r i n s. l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher.f. manoeuvrer vb. anevoie mâle s. căsătorit mariage s. -ère adj. m a n d a t a r mânes s. a greşi. (impers. p r i m a r mais conj. intrigă mannequin s.m. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s. stăpînă .m. durere malade s. adj.) a l i p s i .m. a a r ă t a . /. (fig. a p i e r d e . a merge mardi s. tîrg marchepied s. • de a duce lipsă — de.f.. ) miş­ care de rezistenţă maquisard. manechin manoeuvre s. major (ca v î r s t ă . cu m ă r e ţ i e mahométan. -e s. r ă u v o i t o r maman s. şi adj.m.m. negustor marchandise s. cafeniu. manifest.f. p o r u m b maison s.. m a h o ­ medan mai s. şi adj. însemnat marque s. necinstit malhonnêtement adv. ~ si ba da maïs s. f.f. a m î n u i m a n i è r e s . p i a ţ ă . şi adj. margine marguerite s. a fi pe p u n c t u l de a.f. a m a n t ă majeur.m. m a n d a t mandataire s. s. r ă u . acum.jn. m a r ş . n e î n d e m î n a t i c malaisément adv.-es.

protector ai arte loiméchanceté s. dire ~ a mulţumi mercredi s. n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s. maioneza m é c a n i q u e adj. meci matière s.m. marsiliez. -e adj. minciună m e n t e u r . răutăcios mécontent. iertare merci 2 s.f. ce n'est pas la — à boire n u i mare lucru . şi s. mecena. mecanism mécène s. m i l ă . ~ d'eau pepene verde membre s. de — la fel. mobilier meurtrir vb. adv c h i a r . m a r t i r martyre s. a aşeza. m i l i t a n t . miezul zilei. oraş m a r e . a subestima message s. a duce mensonge s. a dispreţul mer s.marseillais. m i ­ leniu 525 . membru même adj.pe măsură ce.m. .f.f. căsnicie ménagère s. m a r ţ i a l . a u n i melon s.f. m. si adj. -e adj.f.f.) a răni mi adj. (loc. minci­ nos mentionner vb.m. ! ï a face v î n ă t ă i .f.f. cour ~. slujbă mesure s.f. medalie médecin s. capitală mets s. .m.f. metru métro s. comunicare messe s. miercuri inwe s. pepene (galben). m a r t i r i u . m ă s u r ă . (în mod) meca­ nic mécanisme s. a menţiona mentir vb.m. profesie mètre s. miere mieux adv. a m e n i n ţ ă t o r menacé s. metalurgie métallurgique adj. maxim mayonnaise s. m a s i v m a t c h s. m i n u n e . acelaşi. -euse adj.m. m i l e n a r . mesaj. activist millénaire adj. . meteorit métier s.m. şi adj.f. m a m ă meringue s. -e s. prăjitură din albuş de ouă mériter vb. adv. l u p t ă t o r . excelent merveilleux. m a r e . se ~ bien a se îmbrăca b i n e . I I I a m i n ţ i mépris s.f. tout de ~ totuşi m e n a ç a n t .m. r ă u t a t e m é c h a n t . j u m ă t a t e miauler vb. metalurgic météorite s. a m e r i t a merveille s. metro métropole S. m a i bine milieu s. ciocan m a r t i a l . încetul cu încetul métal s. ~ en joue a ochi meuble s. a conduce.f.f. medie médecine s.m. însuşi.m.e s.f. a m i a z ă . m a t e r i e . m.. a mieuna midi s.f. {loc. (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s.e adj.f.f. r ă z b o i n i c . meserie.m. mediu militaire adj. gospodină mener vb. . m a i b u n mêler vb.f.m. tor­ tură masse s.m.) à ~ m i n u n a t .m. a a m e n i n ţ a ménage s.m.m. r ă u m a x i m u m s. (cu maj. n e m u l ţ u m i r e médaille . fel de m î n e a r e . şi adj.m. s u b s t a n ţ ă m a u v a i s . mijloc. (fig.m. lui el î n s u ş i . dispreţ mépriser vb. m i n u n ă ţ i e .m.m.. a bîrfi médius s. m u l ţ u m i r e . nu e nici o scofală merci 1 s. e adj.) au fur et à •».m. m u l ţ i m e massif. a m e n i n ţ a r e menacer vb.. I I I a vorbi de r ă u .m.e u s e s.f. m a x i m u m .) şi adj.i v e adj. metalic métallurgie s. m i n u n a t mésestimer vb. degetul mijlociu méfiance s.m. mecanic m é c a n i q u e m e n t adv. a amesteca. g r ă m a d ă .m.f. m e n a j .m.e curte m a r ţ i a l ă martyr s.m. -e adj. s.m.m. m e d i c a m e n t médiocrité s. r ă u ./. medicină medicament s. bucate mettre vb. I I I a pune. metropolă. mediocritate médire vb. m i l i t a r militairement adv. adv.m. neîncredere meilleur -e adj.m. sud miel s. milităreşte m i l i t a n t . a îm­ brăca . m ê l a ! m é t a l l i q u e adj.f.m. mobilă. chinuire. .

m. molle adj. m. m i n i a t u r ă minimum s. (fig. a-şi bate joc moralement adv. -e adj. du ~ cel p u ţ i n .m. ) p l ă p î n d mine s. moarte mort*. au •*• . mişcare 526 . de moarte mosaïque s. din p u n c t de vedere moral morbleu interj. -e s. mol. c u m p ă t a t modeste adj. a dovedi monument s. m u n t e montée s. miracol. m u s c ă . m. a m i t r a l i a mode s. motor mou. m o m e n t momifier vb. ministru minute s. conj. o m i e . prep. a b ă t u t .f. m u ş a m a . a secera.m. -elle adj. monoclu monologue s. a muia moulé. muselină moustache s. fără. monsenior monsieur (pi. I I a mucegai moissonner vb. -e adj. urcuş monter vb.m. prendre la •*.m.m. a spumega m o u v a n t . la dracu ! la naiba ! morceau s.m. parte morne adj. m i n e r a i mineur s. figură mouiller vb.f. m. m a i p u ţ i n .f. m o r a v u r i .-euse s.m.m.bon m a i p u ţ i n b u n . m i n i m u m .m.f.m. mondial monocle s. m o n u m e n t moquer (se) vb.f. o mie mille-pattes s. monopolist monseigneur s.m. moraliceşte. şi adj. c u v î n t . moale mouches.m. ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s .m. a a r ă t a .f.f. minister ministre s. m u ş t a r u l mouchoir s.f. a culege recolta moitié s. domn monstrueux. {pi. moară mourir vb. a urca.m. pluş m o a r a t .m. m i z a n t r o p misère s. m i l i a r d a r m i l l i e r s .f. b a r e m . înfăţişare minerai s. şi adj. m i n u t m i r a c l e s .m.) à ~~ que afară de cazul cînd mois s./. de la m u n t e montagne s. î n t u n e c a t mort 1 s. -e adj. ceas montrer vb. aluşchi mousseline s. a sui monteur. -euse adj.m.a se înfuria. modest modestie s. mizerie mission s.m.m. m a l d ă r monde s. m o l i c i u n e . subţire . monopol monopoleur s.) n u m ă r . berbec moutonner vb. (loc.) slă­ biciune moment s. can­ t i t a t e mare minaret s. oaie. m o r m a n .f.m. s p u m ă . I I I a m u r i mousquetaire s. t u r n a t .m. j u m ă t a t e moleskines. a mumifica monceau s. i m i t a ţ i e de piele mollesse s.f.m. •*.f. groaznic mont s. t i p ă r i t mouler vb.miile adj./. modestie.f. m i n a r e t mince adj. minim ministère s.f. m . m . şi adj. modă modéré. m u r i t o r . mortel. lume m o n d i a l . misiune mistral s. mort. m u n t e montagnard. {fig. m o d e r a t . m a i m i c moine s. obiceiuri moindre adj. mozaic mot s. ~ d'ordre lozincă.f. b u c a t ă . m i n u n e misanthrope s. lună moisir vb. à'~ pe m a i p u ţ i n . călugăr moins adv. monstruos. a t u r n a moulin s.m. rezervă moeurs s.m. a m u l a . m . mişcător mouvement s. m. a-i sări ţ a n d ă r a . b a t i s t ă moue s. muşchetar mousse s. m i n ă . -e adj.f. m o r t a l . adj. messieurs) s. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p . m i n e r .m.f. mistral (vînt) mitrailler vb. clipă./.f.m. minor miniature s. şi s. monolog monopole s.m. m u s t a ţ ă mouton s. v o r b ă . montor montre s. miriapod milliardaire s.f. -e adj. f. m u t r ă .f.m. pi. m u n ­ t e a n .

m. lăcrimioară mule s. piesă de 20 franci aur nappe s.m.f. perete. n a t u r a l i s t n a t u r e s . -e s. nu né. reciproc. m. muftiu.moyen s. n a t u r a l naufragé s. mutu­ al mystères. pitic naissance s. medieval.-euse s. nici niche s. nazist nazisme s.m. t a i n ă N nage s. neglijenţă négligent. de culoarea alunei noix s. nas ni conj. zid gros mûrir vb. faţă de m a s ă . curat. impers. soi naturel. şi adj. a nega niveau s.f. -'ive adj.f. a naufragia naval. şoaptă murmurer vb.f. curăţenie nettoyer vb. négresse s. muzeu musique s. m.m.m. nobil noblesses. -e adj. neglijent nègre. înotător naif. totuşi néant s. navă nazi. narcisă narration s. m. î n m u l ţ i r e multitude s. nobilime. cuşcă (pentru cîini) nickel s. stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «.e adj. -e adj. a începe naïveté s./. m.f. I I a m u g i . n a ş t e r e . mijloc moyenâgeux.m.) îngrozitor noirceurs. m. nucă 527 . povestire natation s. a m a t u r i z a murmure s. a ninge neigeux. muşchi musée s. n a v a l navet s.) î n ă l ţ i m e morală n o i r .) r ă u t a t e noircir vb.m. n a p navire s. m. necesar nécessairement adv.m.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s. naufragiat naufrager vb./. negru neige s.f. I I I a înnegri noisetier s. nepoată nier vb. n a ţ i u n e naturaliste s. neuve adj. / .f. naos.f. mister. nu tal ie nation s. nazism ne adv.f.f. (în mod) necesar n e f s . nins nerf s. m u r m u r . papuc. a l u n ă . zid muraille s. zăpadă neiger vb. m. nepot nez s.f. navals) adj. f. pol.f. -e (pi. II a coace. (fig.f. negru. i n e d i t . .f.m. I I I a se n a ş t e . (fig. n a t u r ă .f. clar nettoyage s. nervos net. m. firesc naturellement adv. întunecos. negreală.-euse adj. m. -ive adj. ~ d'eau pînză de apă narcisse s. fel. -e s.m. n o b l e ţ e . a v u i muguet s. alun noisette s.m. nette adj. nerv nerveux. acoperit cu zăpa­ dă . a înota nageur. teolog m a h o m e ­ dan mur s.f. a m u r m u r a muscle s. a curăţa neuf. înot nager vb. -elle adj. / .f.-euse adj. cuib nièce s. şi adj.f. -euse adj. origine naître vb. m u l ţ i m e . medie mugir vb.m. m.m. pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s. adj.f.m.f. (fig. v a s . şi adj.m. I I a înzestra cu cele nece­ sare . din evul mediu moyenne s. neant nécessaire adj. a prevedea muphti s. -e ddj. nivel noble adj. naiv nain. t i n d a bisericii négatif.f. negativ négligence s.m. n a i v i t a t e nankin s. nichel nid s. m u n i c i p a l munir vb.m.m. quoi de ••. muzică mutuel. n a t u r a l . nou. -elle adj. sumedenie municipal.m.f. născut néanmoins adv.

octombrie odeur s. nulle pron. o n d u l a ţ i e . -ongue adj. ascultare. absur­ ditate non-valeur s.f. i m p a r ţ i a l objet s. -e adj. (gram. o m o p l a t on pron. obscur. gol. m. a produce 528 . neamestec non-sens s.™. obiect. h r a n ă . doică nourrir vb. operă. lenevie olive s. unchi onde s.f. cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s. -e adj. a obliga' obliquer vb. nu non-intervention s. a (se) n u m i non adv. privire oeillet s. m. I I I a omite omoplate s. întuneric observation s. a lega nourrice s. ceapă oiseau s.f.f. -ive adj. şi adj. n u m e . cu a m a b i l i t a t e .f. a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb. ondulare opérateur. bună­ voinţă obliger vb.f.f.f. n e i n t e r v e n ţ i e . v ă t ă m ă t o r nul. nehot. o c h i . î n d ă r ă t n i c .f. nord notablement adv. n u d nuire vb. n o i e m b r i e noyer vb. pasăre oisif. cine­ va . hei ! oie s. garoafă oeuf s. ocean octobre s. faire -~ de a da dovadă de officiel./. obţinere occasion s. nou nouveau-né. a n u t r i nourrisson s. nounâscut nouvelle s.m. (în mod) obscur. l u c r a r e . a înnoda. I I a întuneca obscurément adv.f. . m u l t notaire s. leneş oisiveté s. nuclear nu. operaţie opérer vb. III a obţineobtention s. -e s.f. numeros nommer (se) vb.f. măslină olympique adj. a opera . obiectiv.) s u b s t a n t i v nombreux. I I a h r ă n i . (fig.f. a îneca nuage s. a strica nuisible adj. yeux) s. n o u t a t e . a ocupa océan s.m. lunguieţ obscur. miros (simţul) oeil [pi. -e adj. operator opération s. se. n o t ă . desculţ nnque s.. -elle adj.f.-trice s. ştire. sugar nourriture s. în mod oficial officier s. umbră ombrelle s.m.m. mîncare nouveau. nonsens.re. blanc d' ~ albuş oeuvre s. î n c ă p ă ţ î n a t . oficial officiellement adj. I I I a v ă t ă m a .-e s. m. şi adj.m. v a l ondulation s. miros odorat s. o b s c u r i t a t e . a o b s e r v a .g ă l b e n u ş . m.f. I I a asculta. n u l . ceafă. observaţie observer vb. a merge oblic oblong.f. -euse adj.f. şi adj. m. u n i i .f. jaune d' -». a p u s e a n . îndatorire. nouvel.m. ~ dit se spune oncle s.f.m. ofiţer offrir vb. m. u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb. m. muncă.f. lucru obligation s. obligaţie obligeamment adv. m. u n d ă . nici u n u l . nuvelist novembre s. gîscă oignon s. neclar obscurité s.m.i v e adj. notar note s. -le adj. lipsit de valoare nu-pieds adv. invar.f. olimpic ombre s. m.m. m.f. m.) de neînvins obstinément adv. nor nucléaire adj. grumaz 0 obéir vb. o b s c u r a n t i s m obscurcir vb. occiden­ tal occuper vb.f. m. I I I a oferi ohé ! interj. însemnare nouer vb. întunecat obscurantisme s. a respecta obstacle*. lumea.nom s. ocazie occidental.f. a se supune obéissance*. nuvelă nouvelliste s. piedică obstiné. o u .f. lipsă de valoare nord s.f. eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb. supunere objectif.f.m.

în plus ouverture s. organ organiser vb. mîndrie oriental. orbită orchestre s.m. eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s.) portocal orbite s.f. a ezita oseille s. a organiza orge s. pacifism pacifiste s. linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv. urs outil s. oxigen P pacificateur. sau. panteră pantoufle s. şi adj. a r î n d u i . măcriş oser vb. u n e a l t ă . de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s. a decora orteil s.m.f. portocală orangeade s. a asupri. şi adj.f.f. a îndrăzni. uitare oublier vb. uf ! oui adv. lucru.f. orgoliu.m. la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb. a u r orage s. a s u p r i t . -onne s. m u n c i t o r .m. m. a uita ouest s. m .f. opinie. papuc paon.m.m. utilaj outillé. a îngălbeni palme s. -e adj. a oscila. liniştit paix s. ordinar. unde.m.f.m. 2 .m. adv. la care oubli s. os oscillation s. ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r .m. m.m.m. (bot. paie pain s. adv. pron.f. ori où 1.m. î m p i l a t opprimer vb. o r d i n e . (în mod) paşnic pacifisme s.m. paşnic.m. p r i v e l i ­ şte pantalon s.m. peste. a înzestra outre prep. furtună orange s. u t i l a t . poc ! panais s. împilare opprimé. p a c e . t a t ă 529 .m. o p r i m a r e . cerul gurii pâle adj.f. pacificare pacifier vb. m. (fig. deschidere. pacifist page s.m. m. oscilaţie osciller vb.m. instrument outillage s. u l m orner vb. p a l a t . p a n o r a m ă . a auzi o u r a g a n s .) uvertură ouvrage s. apus ouf ! interj. pereche paisible adj. -e adj. pa­ cificator pacification s.f. uragan ours s. origine. -e adj. p a i .m.f. oriental orientation s. a împodobi. opresiune. a pacifica pacifique adj. auz ouïr vb.f.m.m. p a l i d .opiniâtrement adv. a cuteza osier s. -e adj. adv. şi adj.m. f. pîine .m.f. obişnuit ordonner vb. a scoate. ortografie o s s. (muz. paşnic . (loc. deget (de la picior) orthographe s. original origine s. -ère s.peste. păstîrnac panier s. dincolo. a se opune oppression vb. o r c h e s t r a . o r d i n . a lua înapoi ou conj. pagină paille s.m. părere opposer (s') vb. I I a păli. vest.f.f. a ordona ordre s. r a m u r ă de palmier palpitant. p a n t a l o n panthère s./.f. pernă organe s. coş panorama s.) en ~. auz oreiller s. I I I a deschide oxygène s.) a şovăi. oranjadă oranger s. orz orgueil s. ~ bis pîine neagră paire s. a î m p i l a or s. ureche .m. producţie lite­ rară ouvrier. izvor orme s. şters paletot s. chef d' • — dirijor ordinaire adj. orientare (în spaţiu) original.f. care p a l p i t ă pan ! interj. a u t i l a .f. ~ d'épice turtă dulce .f.f.m. m. -e adj. înzestrat outiller vb. păun papa s.f. palton pâlir vb. r ă c h i t ă ôter vb. în care.f. da ouïe s.f. -trice s.

pari­ zian parlant.f. a trece . -e adj.f.f.f. şi adj.f. pescuit pécher vb. căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb. fiindcă pardessus s. participiu participer vb. adept partout adv. fluture paquets. a face prinsoare parisien. r ă b d ă t o r patinage s. a împărţi parterre s. şi adj. -euse s. din . pentru că. la dracu ! pardonner vb'.m. sărac pauvreté s. labă pâturage s. îndeosebi.f.m. fără.m. patinaj patiner vb. a apărea parallèlement adv.) p ă r i n ţ i parer vb. ţ ă r ă n i m e peau s. pardesiu ' par di ! pardieu ! interj.m. pavaj pavilion s. a participa particulièrement adv./. a para paresseux. pachet par prep. perfect parfois adv.m. egal. de c ă t r e .m. partid participe s. a pescui pécheur. cu răbdare patient. a vorbi parmi prep. -enne s. p a r t i z a n .m.f. .-eresse s. piersică pêche 2 s. stăpîn patte s.m. parachimic parachute s. trecut passe-montagne s. patos. à — a p a r t e .f. mireasmă parfumeur. şi adj. în parte partir vb. a păcătui pêcher 1 s. distracţie passif. ~ buvard sugativă papillon s. uneori parfums./. umbrelă (de soare) parbleu ! interj. fragment passant. a porni partiellement adv.f.m. în special.f.e s . umbrelă (de ploaie) parasol s. traversare .papier s .m.m.m. pasiune patatras ! interj.m.f. caldarîm. parte. în p a r t e partisan. -euse s. v o r b i t o r .m. buf ! pâte s.m. h i r t i e . v o r b i r e . pasiv passion s. p a t ă de cerneală paternei. parapet parapluie s. cu excepţia partager vb. -e s. d e . a petrece passe-temps s.m. pescar 530 . p e . m a i ales parties. peisaj. şi adj. sărăcie pavé s. parfum. mauvais •>. palmă (a mîinii) paupérisation s. pauperizare pauvre s. a ierta pareil.f. -ive adj. trecere . regiune p a y s a g e s . I I I a pleca. donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts.m. p r e t u t i n d e n i parvenir vb. a parodia parole s.m.m. deopotrivă. s t r a t de flori parti s. p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s.m. emfază patience s. -e adj. a ajunge parvenu. -e s.f. părinteşte pathos s./. pavilion payer vb. I I I a p ă r e a .m. m . -e s. grădină parce que loc.m. trecător passé. patron.m.f. la fel parent s. ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s. parte (dintr-un întreg). patiserie patron s. zău ! parc s.f.f. I I I a p a r v e n i . ~ ha­ sard d i n întîmplare ..) documente. (pi. {pi. privelişte paysan .rh. p a r t e r .f. parc. a î m p o d o b i . păşune paume s. fabri­ cant de parfumuri pari s. grăitor. m. m. prendre la ~ a lua c u v î n t u l .m. -e adj.f./. p r i n . ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj. n u . so­ nor parler vb. părintesc paternellement adv.-euse s. m.m. a p l ă t i . piersic pêcher 2 vb. ~ bonheur din fericire . p a t e u .m. rămăşag parier vb.»!. m . r u d ă . şi adj. piele pêche * s. -elle adj.m. à ~ de loup t i p t i l . -le adj.f. perfect parfaitement adv. şi adj.încurcătură pas 2 adv. c u v î n t .f. răbdare patiemment adv. păcătos pêcheur.m.m.m.m.m.f. pas. şi adj. a patina pâtisserie s. ţ ă r a n paysannerie s. pour quoi^-de ce n u ? . paralel parapet s. p a s t ă . p a r i u . şi adj. printre parodier vb. con}. leneş parfait. p a r v e n i t parvis s. p a ş a p o r t . a l u a t pâté s.m.-ne s. ţ a r ă . a r ă s p l ă t i pays s.m. a paria. p a r a ş u t ă paraître vb. partidă partiellement adv.

p i c t u r ă . pasărea fenix 531 . frică. popor peuplement s. a-şi închipui perte s.m. personal perspective s.f.f. populare peupler vb. perspicace persuader (se) vb. farmaceutic pharmacie s. greu pesée s. nepoţi (de fiu./.f. far pharmaceutique adj.f. perplex perroquet s. a cîntări peste s. stăruinţă persévérant.f. -e adj.) descriere. pericol. I I I a p i c t a . p ă t r u n z ă t o r pénétration s. — o — încetul cu încetul petit-déjeuner s.f. primejdie périodique adj. nimeni personnel. halat de b a i e . permisie perpétuel.m.m. sclipitor petit. micul dejun petite-fille s. b ă t r î n frelig. perfid performance s. m i t i ­ t e l . (loc. fără greutate peintres. a persecuta persécution s. m. papagal perruque s. prăjină percher vb.p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s.f.f. veşnic perplexe adj. stă­ ruitor persil s.a se s t r ă d u i .m. zugrăvire pelouse s. chiriaş (într-o pensiune) . conj.f.f. s t r ă p u n g ă t o r . (în mod) perio­ dic périphérie s. faraon phare s.m. farmacie phénix s.f. (înv. peluză.m.) — que în t i m p u l pendre (se) vb. a persista personnage s.m.f.f. (fig. nepot petits-enfants s.m. călugăr perfide s. persoană importantă personnalité s.m. şi adj. p a n t ă . a popula peur s. m.f. -e adj. mon — dragul m e u .s. a zugrăvi peine s. şi /. pron. t r i b peuple s. pierdere pesamment adv. c a m . m.m. a găuri perche s.f. adv. a străpunge.pédale s. ciumă pétarade s.f. (loc. şi adj.f. perpetuu.f.f. şi adj. -elle adj. m. periferie périr vb. perucă persan. c a n t i t a t e clntărită peser vb. a p ă t r u n d e pénible adj.f. perseverent. povîrniş perçant. fără graţie pesant. -e adj.m. ~. seminţie. avoir — a se speria. pătrundere pénétré. pedală pédant. uşor de p ă t r u n s pénétrant. pajişte pencher (se) vb. p ă t r u n s pénétrer vb. strălucitor. sans ~ uşor. I I a pieri permettre vb. nehot. c î n t ă r i r e . pă­ t r u n z ă t o r . ghiocel percepteur s.m.f. gîndire. şi 2. -e adj.-le s. (cu maj.m. a se apleca pendant prep.) à ~ de-abia. perceptor percer vb. pedant peigner (se) vb. (fig. greoi. periodic périodiquement adv. -e s.-e s. personaj. de fiică) pétuner vb. perspectivă perspicace adj. şir de d e t u n ă t u r i pétillant. în t i m p u l .m. pi. persan persécuter ^6. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s. -e adj. à ~ près a p r o a p e . s. se don­ ner de la ->. a (se) gîndi. nepoată petit-fils s. a reflecta pensionnaire s.f. pensionar pente s.m. persoană.f. greutate . -e adj. personalitate personne l. performanţă péril s.) a fuma peu adv. -e adj. • a-i fi frică pharaon s. pătrunjel persister vb. t a t ă . m. m. a se căţăra perchoir s. judecată penser vb. m i c .pictor peintures. m. penibil péniblement adv.) p ă r i n t e . pedeapsă . a se convinge .f. m o ş .f. persecuţie persévérance s. capot (de casa) peindre vb.f.f.m.à -«. p u ţ i n . a se înclina. cu greutate pensée s. ) ascuţit perce-neige s.f.f. (în mod) p e n i b i l . m i c u ţ . I I I a permite 34* permission s.) şi adj. a se spînzura penetraţie adj. a se p i e p t ă n a peignoir s. cela ne vaut pas la • nu merită oste­ — neala .

adv. -e adj. p l a t o u . -e s. a jefui.m. hîrleţ piolet s. lacrimi pleuvoir vb. peniţă plupart s. p n e u m a t i c poche s. hazliu plaisanterie *. injecţie.m. p u m n .m. zbîrcitură . pionier pipe s.m.m. p i l ă . plăcere. p i a n pic s. fotograf photographier vb.m. fizică physique 2 adj. t ă b l i ţ ă plastique adj. frază physiologique adj.m. a plisa plongeon s.f. [loc. a ploua pli s. la mise en ->. greutate poignard s. g r ă m a d ă . a compă­ timi plaine s. învineţit .m. c u l m e . m. I a ~ d u jour zorii zilei 532 .f. focă phosphore s. î n ţ e p ă t u r ă pire adj.m. pilot pinceau s. pană.f.f. b u c a t ă . t î r n ă c o p . placă. cu pietate p i g n o n s .philatélie s. filozof philosophie s. şi adj. podea planete s. m a i curînd.f. m a i rău . m a i m u l t . rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s. săritură plonger vb. p l ă c u t . -e adj.m. pi.f. I I I a plînge. fotoelectriu photographe s. filatelie philosophe s.f. încărcat pleura s. n u . m a i r ă u . a îndoi. fosfor photo s. p u n c t . cazma. înfăţi­ şare physique 1 s.m.m. A se cufunda ployer vb. fotografic phrase s. m a i .m. strat de flori plate-forme s. p l i c . f. a fi agreabil plaisant.m. p i a ţ ă . penele unei păsări. a î n d o i .m. fotografie photo-électrique adj.f. distracţie plan s. din punct de v e ­ dere fizic piano s. platformă plateau s.m. m a i degrabă pneumatique adj. de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s. sobă poésie s. c u t ă . filozofie phoque s. ploaie plumage s. plusvaloare plutôt adv.m. piesă.f. planetă plaque s. şi adj.f. a strînge plisser vb. à ~ pe jos piétiner vb. plastic plat s. oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s.f. picior. a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb. pinguin pioche s. avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s .f. coama u n u i z i d . p l i n .m. a fotografia photographique adj. p i p ă . pisc. / . pUngere plaire vb. buzunar poché. ~ atomique pilă atomică pillard. p o a l e .m. a plasa. a călca în picioare piéton s. -e adj. podiş plein.f.vîrf . cameră pied s. I I I a plăcea.f.f. fizic physiquement adv. p l a s a t o r plafond s. poezie poétique adj.f. plus plusieurs adj. ) à ~~ perpendicular . hrana zilnică. r i d .m. p l a n . jefuitor pilier vb. de loc pointe s./. m. l o c .f. p u m n point 1 s.f. farfurie . pour la ~ în mare parte plus adv.m.f. le ~.m. planşeu. m .s m i z a n p l i . / .m. prendre ~ a lua loc. cîmpie plainte s.cel m a i r ă u pis adv. bujor p l a c e s . t a v a n plaindre vb. pieton pieusement adv.f./.f.m. plafon. p u m n a l poignarder vb.m.m. fel de mîncare plate-bande s. une — de main o strîngere de m î n ă poignet s. m a i m u l ţ i plus-Value s. a pune placeur. -»• de vue punct de vedere . plonjon. m î n è r . poetic poids s. Încheietura m î i n i i poing s. lulea piqûre s. t a i n pivoine s.m. a înjunghia p o i g n é e s .f. piolet pionnier s. proiect plancher s. impers. pistol pitance s. /. a se încovoia pluie s. ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv. fiziologic physionomie s. ondulatul părului plier "b. penaj plume s. -euse s. majoritate.m.f. pensulă pingouin s. m.m. a prăda pilote s. fizionomie. serviciu placer vb. glumă plaisir s. / .f. cea m a i mare parte .

-ère s. a însemna . -onne s.m. l u s t r u i t . cu p u t i n ţ ă poste 1 s.)».m. c i o r b ă .«.m. adu­ cător portière s.m. a aşeza position s.m. p u r p u r ă . a poseda . portic. în mod pompos. m ă r u n t ca p r a f u l . -euse s. ni.f. f i n . u m ă r u l obrazului pommier s.m.f. precis. de ce. poziţie posséder vb. cu condiţia ca.f. a se năpusti précis.f. oală potage s. policlinică polygraphique adj. {bot. posesiv possible adj. portal porte s. precedent précéder vb. la. p o a r t ă . preţios. p o r t o f e l . h a m a l portefeuille s. m'. exact précisément adv.f.f. / . precauţie précédent. -e adj. şi adj. practicabil . popular populairement adv.f. (poetic) roşu. a se înălţa poireau s. creion a u t o m a t porter vb. portieră portier. posesor possessif s. serviciu pot s. politeţe politique s. portofoliu portemanteau s. foarte p o p u l a t porcelaine s. a duce se ~ a se s i m ţ i .m.m. praf. în mod precis. piper pole s. m ă r . . pralină praticable adj. p u i (de găină) poumon s. p u n c t u a l i t a t e ponctuel. pentru ce pourri. I I I a prevedea. potasiu poteau s.f.f. urmărire poursuivre vb. m.m. d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s.f. ştrengar politesse s. I I I a putea praline s. degetul gros de la mînă p o u d r e s .s.-euse adj.) m ă r pompe s.f.f.f. p l ă m î n i poivre s.f. punte populaire adj. în mod politicos polisson. găină poulet s. a o duce porteur. t i n d ă port s. a p u r t a . pol poli./. potasă potassium s. a domina possesseur s.m.f. pour tout *. păpuşă pour prep. scump précipices. invar. port portail s. m.m. {bot. m. cu toate acestea pourvoir vb. p i e p t . conj. exact ponctuellement adv.m. posibil.f. p u d r ă poudré.m. acces.f. uşă portefaix s.m. s p r e . porţelan porche s. sînge pourquoi conj. pod.m.f.f. a îmbrînci poussière s. a profesa précaution s. p u n c t u a l . plămîn poupée s.m.) poursuite s. pulbere . politicos police s.m. politică politiquement adv.f. partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s. a se repezi.m. prăfuit. -e adj.f. pară pois s. totuşi. a pune.m. si­ gur . populaţie popu!eux. n u m a i să poussée s. poştă poste 2 s. (în mod) popu­ lar populariser vb.f. şi adj. -elle adj. ~ de terre cartof pommette s. a fur­ niza pourvu que loc. -e adj. prăpastie précipiter (se) vb. în t o t a l potasse s.f.m. portaiportion s. a împinge . m. cuse adj. p u d r a t poule s. portret poser vb. tocmai 533 . a p o p u l a r i / a population s. praz poirier s. plin de praf pouvoir vb.f. putred (şi fig.cu t o t u l .) p ă r poire s.) pompeusement adv. praf poussiéreux. pompă (şi fig. -euse adj. / « . a preceda précieux. -e adj. pe care se poate u m b l a pratiquer vb. p u n c t u a l . mazăre poisson s. -e adj. ptiu ! pouce s.m. cu fast ponctualité s. pentru.pointer vb.) pourrir vb.f. stîlp pouah ! interj. poligrafic pomme s. I I a putrezi (şi fig. peşte poitrines. porţie portrait s. I I I a u r m ă r i pourtant adv. cuier porte-mine . a puncta .f. post.f. poliţie poliment adv.f. v a s . a practica. puseu pousser vb. p u r t ă t o r . m. cu exactitate pont.

f. apăsare prêt. promisiune promettre vb.f.m.m. a dovedi proverbe s.-e s.f. I I I a pretinde prétendu. apropia! .m.presa. -trice s. pretenţios prétention s. promotor. îndată prononcer vb. cu caracter împă­ ciuitor. m i n u n e prodigieux. lipsă priver vb. a strînge .m. producţie productivité s. produs professeur s. -e adj.m.f. presiune.m. p r i m u l première s. profesor profession s. a apăsa . şi adj. prizonier privation s. d a r préserver vb.f.m. -le adj. III a prezice.préconiser vb. proverb providence s.f. prezent présent s. -ière adj. principal printemps s. problemă procéder vb. comment s'y •»• cum să (se) facă .-ive adj. -e adj. a da cu î m p r u m u t . pretins prétentieux. a prefera prématuré. p r o d u c t i v i t a t e produire vb. a aver­ tiza préventif. a priva (de ceva). a proporţiona propos s. înda­ toritor prévenir vb.f. a apăra présidence s. m. a pro­ mite promoteur s.m. profit profond. p r i n ţ principal. deţi­ n u t . belşug progrès s. cadou. de aproape prodige s.f. a d î n c profondément adv. progres proie s.j. p r i v a ţ i u n e . I I I a î n ş t i i n ţ a . provincie proviseur s. -e adj. grăbit pressentir vb. a p r e z e r v a .m.f. profund. -e adj. primordial prince s. cu p r u d e n ţ ă prudent. a proceda procès s. aproape presqu'île s. providenţă province s. primăvară prison s. preventiv prévoir vb.f.v. gata prétendre vb.m.m. ziarele pressé. III a prescrie présent. -e adj./. p r o l e t a r promenade *. închisoare. -e adj. peninsulă presse s. premieră prendre vb. -e adj.) premier. t i p a r . profesie profit s. prenume préparer vb. a p r o p i a t . productiv production s. a ruga primevère s.m.m. privilegiu prix s. se •+• a se grăbi pression s. a protesta prouver vb. s. de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel. în mod profund. c u r a t protester vb. -e adj. -euse adj. p l i m b a r e promesse s.m.m. I I I a produce. curat proprement adv. -euse s. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant. p r e ţ . şi adj. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial.f. a prevesti préférer vb. -ière s. a prepara près adv. preşedinţie président. proporţional proportionner vb. m.f. a î m p r u m u t a . aproape. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. a trage cu urechea prétoir s. la -». pretoriu preuve s. -ive adj. pro­ ducător productif. proces prochain. p r i m i t i v . a preconiza prédire vb. a p r o n u n ţ a propitiatoire adj.m. d o v a d ă . vecin proche adj. I I I a făgădui. a p r o x i m a t i v prescrire vb. cum să (se) pro­ cedeze prénom .f. prevenitor. -e adj. pradă projet s. director de liceu prudemment adv.f.f.m. . -ive adj. preşedinte presque adv. p r u d e n t prune s. c a m . probă. adînc profusion s. -e adj. i n i ţ i a t o r promptement adv. ~ Voreille a a s c u l t a . eiuboţica-cucului primitif. a propune propre adj.f. a pregăti. a crea produit s.f. I I I a prevedea prier vb.f.m.f. gherlă prisonnier. maşină de presat. -e adj. proiect projeter vb.m. răsplată probablement adv.f.f. I I I a presimţi presser vb. premiu. c u v î n t proposer vb. I I I a l u a . vorbă. t e a s c . şi adj. a proiecta prolétaire s.f. m. p r e m a t u r (şi fig. corect./». u i m i t o r producteur. probabil problèmes. şi adj.m. prună 534 . pretenţie prêter vb.m.

fb.f. puternic puissance s. ~ qn. nehot. a reduce. forţă.m. putere puissant. rel. gîlceavă questions. rel. p a t r u . a p u ţ i puis adv. a scădea raccourcir vb. radios.f. radiodifuziune radis s. a răscumpăra raconter vb. oricine. p u b l i c a r e . a r a ţ i o n a . r i g i d i t a t e .m. care quiconque pron. zilnic R rabattre vb. c o t i d i a n .f. I I I a întineri ralentir vb. a jefui raideur s. p u t e r n i c .f. entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron. -ne adj.f. raţiune. nehot./.m. (fig. calitate quand adv. hrean rail s.m. radio . v r e o . -e pron. a se a l ă t u r a rallumer vb.m. cînd . III a coborî. I I a î n t ă r i . a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. m. ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj.f. m.f. chei. c î ţ i v a . ciripit 535 .m. strugure raisons. -ique adj. ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj. p u b l i c i t a t e . (pi. coadă qui pron. deşi. ! public. a întreba queue s.j. uneori. quelle adj.f. purice pucelle s. adv.m. pulover punir vb. psst.s. a râspîndi puce s. chestiune questionner vb. ce quelconque adj.) a ş t e r p e l i . II a scurta. a ridi­ culiza pe cineva raisin s. apoi. r a ţ i o n a l raisonner vb.m. publica­ ţie publicité s. s. sfert quartier s. prun pseudonyme s. pron. m.f.m. interog.f.m. ~ même chiar dacă.f. ce quoique conj. vreun querelle s. cauză. î n t r e b a r e . pijama quai s. a încuraja raffoler vb. pupitru p u r . II a pedepsi punition s.m. influent puits s. oarecare quelque 1. (fam. curat pyjama s.m. cineva.f. nehot. înţepenire raifort s. public publication s. peron qualité s. şi interog. (vreo) cincisprezece. -euse adj. u n i i .m. rafală raffermir vb. orişicine quinzaine s.prunier .f. ridiche radium s. fecioară puer vb. pedeapsă pupitre s.s-. cine. p u ţ pull-over s. a ralia. ) nişte. chenzină quinze adj. adj. ceartă. p u r . de vreme ce puissamment adv.) a înjosi raccrocher vb. pseudoştiinţă psitt. (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. totuşi quart s. reclamă publier . pe care ./. şi conj. a publica. a aprinde din nou ramage s. oricît quelquefois adv. a judeca rajeunir vb. -e adj. cartier quasi adv. pseudonim pseudo-science . a zeflemisi. dreptate. 2. şină railler vb. cu toate că quolibet s. -e adj. a agăţa . rel. r a d i u m rafale s. cincisprezece quitter vb.m. care. I I a încetini rallier vb. aproape quatre adj. să. cîteodată quelqu'un. vesel radio s. ca să quel. a-i plăcea la nebunie rafler vb. a povesti radieux./. ce?. glumă proastă quotidien. l i m p e d e . a părăsi quoi pron. v r e u n . psst ! interj. după aceea puisque conj.

a da înapoi redescendre vb. -e adj. a întoarce randonnée s.) a u r m ă r i reflet s. I I I a recunoaşte. a coborî din nou rédiger vb. a căuta din réflecteur s. a aduce . [fig. se ^ a se referi rapprocher vb. m. a cugeta rechercher vb.f. cercetare .f. raion rayonnement s. r a z ă . realism redresser (se) vb.m. p l i n .m. a a d u n a . r i n a . a prinde. a se réaliste adj. -e adj. m. a critica . a strînge.f.m. a strînge rasseoir (se) vb. corec­ tare reçu s. rang s. [loc. III a reflecta. adv. a încălzi réexpédier vb. reacţionar redoute s. s t r ă l u c i r e . rassemblement s. a î n c î n t a .f. povestire réciter vb.m. I I I a spune din nou. a a d u n a . p u ţ i n comun réfléchir vb. radiere récit s. -le adj. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. a r e t r i m i t e recherche s. singuratic récolte s. a cerceta .m. reducere réarmement s. recepţionare réélire vb. a realiza redresser vb. a a m i n t i . a redacta redingote s. a cere cu insistenţă reclus s. r e c e p ţ i e . a reedita récepteur s. reflex 536 . a apropia rare adj. a culege ramener vb. rebel rééditer vb. . f. I I I a p r i m i . rar. a rechema . p l i m b a r e . m i n u n a t rayé.) à ~ a d m i r a b i l .f.) a se înse­ nina . a redresa réalisme s. record recordman (pi. -e adj. a reclama. (fig. real. a se teme de ceva réaliser vb. vărgat rayon s. r e d u t ă réagir vb.-e adj. rar rarement adv. adunarè de oam e n i . m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb. a relua récompenser vb. m receptor réel. m .m. a se lega. a recolta recommander vb. căutare . Ioc retras rebelle s. în mod real. şi adj. efectiv réchauffer vb.m. a răs­ plăti reconnaissant. recordmen) s. III a acoperi din nou. a se alipi rattraper vb.m. a aşeza. a ajunge din urmă ravir vb. a recita réclamer vb. a mărturisi reconstruire vb. a se îndrepta.f. reflectare. şir ranger vb. a se linişti rat s. r a p o r t rapporter vb. III a reconstrui recopier vb. rareori ras. a aduna reculer vb. III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb. a rîndui rapide adj. {jur. a recompensa. ajutor de portărel recouvrir vb. a readuce. trouver à ~ a găsi réaction s. a raporta . culegere recueillir vb. m.m. a nu mai ţine cont de ce a fost. repede rapidement adv. rectificare. reflector n o u . a re­ dacta din nou rectification s. I I I a realege recevoir vb. se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s. repede rappeler vb. a re­ peta . m. recoltă récolter vb. realist ridica réapparaître vh.m. a înveli récrire vb. I I I a scrie din nou. re­ cordman recors s. reînarmare réduit s. redingotă redire vb.m.m.f.m. I I a r ă p i . c h i t a n ţ ă recueil s. recunoscător reconnaître vb. t î r c o a l ă . spiţă (de r o a t ă ) . persoană care trăieşte de­ parte de lume. reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s. I I a reacţiona redouter vb.f. a recomanda recommencer vb. călătorie . I I I a reapărea réduction s. afectat . a recopia r e c o r d s .m. şobolan rattacher (se) vb.f. f. r ă z v r ă t i t . a reînchide recherché.ramasser vb. m.) faire table rase a face t a b u l a rasa. I I I a culege. a reîncepe. a d e v ă r a t réception s. a se linişti rassurer (se) vb. a căpăta réellement adv. à refaire vb.

informaţie renseigner (se) vb. a cuprinde renfort s. r e l u a r e . a înveseli relais s.m. a povesti. repetiţie repli s. întîlnire rencontrer vb. a reflecta refluer vb. m. a reîncepe rénovation s.. regulă règlement s. a relata relation s. viitoare (produsă de mersul unei nave) . r e p a r a r e . a (se) sui din novi . riglă. reni a b i l i t a t e rentrée s. I I I a răspunde repos s. -e adj. II a î m p ă r ţ i . regim régiment s. a se odihni repousser vb. r i n i c h i . a pleca din nou répartir vb. regiment région s.f. linie. a ascunde.f. a călca rufe repentir (se) vb. a răsturna . I I I a reciti reluire vb. regularitate régulièrement adv. ni. a răspunde répondre vb. domnie régner vb. privire regarder vb.f.f. loc de întîlnire rendre vb.m. refren réfugier (se) vb. a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s.m. a r e n u n ţ a renouveler vb. -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb.m./. I I I a renaşte renard s. c u t ă . repertoriu répétition s. I I I a î n a p o i a . p r e d a r e . a reprezenta répression s.f. a se informa rentabilité s. m . r e p a r a ţ i e réparer vb. a întoarce un ceas remous s. refuz refuser vb. I I I a p a ş t e .] sale reine s. se ~ a se hrăni réparations.m. i n t î l n i r c .f.m.m.m. a arunca înapoi rejoindre vb. a mişca renaissance s./??. a* reface repartir vb. remarcabil remarque . represiune reprise s. •«. renaştere renaître vb.f.f. r e p e t a r e .ro. a refuza regard s. a străluci remarquable adj. r e p r e z e n t a n t représenter vb. reglementare régler vb. registru. a cîştiga.) refulare réfractaire adj. 1. [despre plante) a creşte reprendre vb.m.m. a înlocui remplir vb.f. a inversa renvoyer vb. m. regret regretter vb. vîrtej de apă rempart s. adv.f.m.de grands services à qn. a î n t î l n i rendormir vb. a arunca din nou. vulpe rencontre s. remediabil remercier vb.9. ţ i n u t registre s. a face rnari servicii cuiva ./. a repara. regină rejeter vb. a reînnoi . masă./. m.) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 . a r e p u r t a remuer vb. releu.m. a regreta régularité s. r a p o r t relèvement s. I I I a adormi din nou rendez-vous s. a inspira r e p u l s i e . deschidere. I I I a împreuna réjouir vb. r e p r i z ă . a urca. refractar.) ascunziş. nesupus r e f r a i n s . leac remédiable adj. 2 .refléter vb. I I I a se căi répertoire s. meterez remplacer vb. regiune. I I a bucura. a t r i m i t e înapoi. a se î n t o a r c e . (fig. a repeta . a amîna repaître vb. a înmîna remises. a m u l ţ u m i remettre vb. reînnoire renseignement s. remitere . m. reîncepere rentrer vb. a întregi remporter vb. remiza .f.f. în mod regulat rein s. mîncare repasser vb. şopron remonter vb. I I I a răspunde p r o m p t . (med. a respinge . remediu. a se refugia refus s. I I I a pune la Ioc. I I I a relua représentant s. se — a se duce la renfermer vb. a replica. a reda . a reglementa. a domni regret s. a p r i v i . I I I a luci.f. répliquer vb. a trece din nou prin . relaţie. m. odihnă reposer (se) vb. [pi. condică règle s. (loc. a se uita régime s. a î m p l i n i . ridicare relire vb. ştafetă relater vb. I l a u m p l e . observaţie remèdes. a orîndui règne s. r e n u m i t renoncer vb. m.m. r e g u l a m e n t .m. a repartiza repas s. întărire renommé. respingere. m.

rid. republică requérir vb.m. m.f. reve­ dere . h o t ă r î r e .m. din belşug richesse s. a l i p i r e . a solicita réquisition s. a riposta rire vb. I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb.f. r e v e n i r e . rîu riz s. a se întoarce rêver vb. I I a r e u n i . rezumat résurrection s. revoltă r é v o l t é . respectuos respiration s. restabilire. faire le •«. rimă rincer vb. re­ ţinere retirer vb. pron. [fig.m. felinar (de stradă) revers s.reprocher vb. resursă.m. b o g a t . întîrziere retardataire adj. a expune retraite s.f.) a Consta résistance s. a sufleca retrouver vb. a întîrzia . rezervor résider vb. revendicare revenir vb. -e adj. r e t r a g e r e . a rezerva réservoir s. bogat. ţ ă r m r i v i è r e s. / . întîrziat .f.m. / . rîs risquer vb. a î n t r u n i réussir vb. a amîna retenir vb. a s t r i m t a (şi fig. être de -~ a se fi întors retourner (se) vb. revoluţie revolver s.) încercare. rochie roc s. a m u t a din loc rez-de-chaussée s. a visa réverbère s.m. a rezista résolu.m. I I I a rezolva respectueux. a se întoarce.f. -euse adj. înapoiat retardement s. a se ase­ măna cu ressentir vb. vis revendication s.f. III a r e v e d e a . amînare retarder vb. m. IJ a răsuna retenue s. rînjeală riche adj. st încă rocher s. întoarcere. rezervă réserver vb.m.m. a acoperi revoir vb. nimic./. răsuflare respirer vb.a face pe bogatul richement adv. adv. perdea ridicule s. a visa cu ochii deschişi rêve s. cu hotărîre r é s o l u t i o n s . a retrage retordre vb. I I I a chema. a reproşa république s. a regăsi r é u n i o n s .f. m.m. bogăţie ride s. (fig.m. s. a clăti riposter vb. orez robe s. a da tîrcoale roi s. h o t ă r î t résolument adv. revistă révulser vb. a opri retentir vb. se ~ a se însănătoşi rétablissement s. întîrziere. om ridicol rien 1. a avea r e ş e d i n ţ a .m. . a simţi ressource s.f.f. [loc. stîncos rôder vb.m. r ă m ă ş i ţ ă . III a îmbrăca din n o u . rege rôle s. I I I a răsuci retour «. însă­ nătoşi'«s retard s. rechizitoriu. (fig. -euse adj.f.f. re/. r e s t a u r a n t reste «.m. rezistenţă résister vb. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux.f. rest rester vb. a deplasa. / . a se răscula. respiraţie. şi adj. a respira resplendir vb.m. a semăna. II a apuca iar ressembler vb. revolver revue s.m. a risca rive s. pensie rétrécir vb. I I I a r e s i m ţ i . m.f. nenorocire revêtir vb.f.m. a sta. m.f.f.m.m.m. r e z u l t a t résumé s.) critică violentă réseau s. a-şi întoarce capul retracer vb. rol roman s. rever. răsculat révolter (se) vb. reunire. I I I a r e ţ i n e . roman 538 . II a reuşi rêvasser vb. m a l . s. au ~ la revedere révolte s. înviere rétablir vb. pensionare. rechiziţie réquisitoire s. a r ă m î n e résultat s. ţeapăn r i m e s . mijloc de t r a i restaurant s.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. fleac. m o d e r a ţ i e .e s. II. I I I a reveni. zbîrcitură rideau s.olvare résoudre vb. m. 2. a trasa din nou. I I a r e s t a b i l i . discreţie. a se revolta révolution s. parter (la casă) ricanement s. grupare réunir vb.m. nehot. r i d i c o l u l . reţea réserve s.m.m.f. ) retrousser vb.f. I I I a rîde rire s.

-euse adj.j. rotaţie rôti s . r i t m a t S gable s. ~ à main po­ şetă sacoche s. roşcovan r o y a l . t r a n d a ­ firiu.m. s a l u b r u saluer vb. I I J a r u p e .m. sîngeros. roşeaţă rougir vb. brad sardine s. m. salvă s a m e d i s . sardea satellite s. a curge şiroaie.f. roz roseau «. a lua sînge . spadasin sac s. a distruge ruer ( s e ) vb. a fi lac de. a face sul r o u m a i n . aspru. romantism rompre vb. {fig. sănătos. 2 . s a l i n i t a t e . -e s. satiră satisfaction s.e adj. panglică r u d e adj.f.) romîn . ». s ă n ă t a t e sapin s. a înţelege saison s. încoronare a unui suveran sacré -e adj. regal royaliste s. m u r d a r .f. înţelepciune saigner vb. horă ronfler vb.f. r a n i ţ ă . primele no­ ţiuni r u e s. sănătos saint. m . (fig. sos. regat r u b a n s.m. I I a a p u c a . -e adj. (fig. trestie rossignol s. ~ à manger sufragerie salon s.f.f. înţelept sagement adv. a săra salinité s. roşu rougeur s. roată rouge adj. şiretenie. cu înţelepciune sagesse s.m.f. limba romînă rouppe s. satisfacţie satisfaire vb. romînesc. măsură r y t h m é . suspin sans prep. pîrîu ruiner vb. privighetoare rotation s. -euse s.f. (eu maj. sacru sacrifice s.m. a r o a d e . sînge sanglant. sîmbătă sang s. -e s. fără santé s.f.f.f.f. . a sforăi ronger vb. m. nisipos saboteur. s.f.m. (fig.. » . a lovi cu sabia sabreur s. m. satelit satin s.f.m. rupture s. I I I a redeschide roux.m. adj. m.) a măcina rongeur. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. -e adj. salată salaire s. sf'înt. rupere. ) chinuitor. şi adj. sabotor sabre s. r i t m . şi adj.m. m. sfinţit.f. cale r o u v r i r vb. ungere. zeamă 539 .f. rousse adj. salut Salve s. g r ă t a r . salon salubre adj.m. I I I a satisface sauce s f. regalist royaume ». (pop. a rostogoli . I I a (se) înroşi rouler vb.m. şiretlic rythme s. a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb. -e adj. a n o t i m p salade s.f. şi adj. bluză ciobănească route s.m.romancier s. rozător . nisip sablonneux.f. concentraţia sării în apă salir vb.m. romancier r o m a n t i q u e adj. -e adj. m. satin satire s. s a l ă .j. friptură (la tavă) rôtir vb. a singera . m. I I a m u r d ă r i salle s.) hazliu saler vb. m. sfînt saisir vb.m. s.) necorect s a l é .f. hohot de plîns.m. trandafir. r u p t u r ă ruse s. salariu sale adj. a saluta salut s. m .m. jertfă safran s. a sesiza.f. romantic r o m a n t i s m e s. sabie sabrer vb./. adj. r o t u n d ronde s. odaie. s ă r a t . s a l v a r e . a frige rôtisserie s. I I a prăji. a sparge r o n d .. însîngerat sanglot s. r u d i m e n t .f.ni s a c . d r u m .f.m.m. roşcat. greu r u d i m e n t » . mistuitor rose 1. a r u i n a .) a stoarce (de bani) sain.j. stradă ruisseau s. -euse adj.m. şofran s a g e s . m . sacoşă sacre. -e adj.

şi adj. sculptor séance s. septembrie séquence s. secţie sécurité s. • > une rose a mirosi un trandafir *séparation s. potrivit cu semaine s. a însemna. pecete sceller vb. uscăciune seconde s. III a ajuta. scenă scepticisme s. sălbatic sauvagerie s. susan seul. săpl. sector section s. în caz că. cîrnat saucisson s. ş e r v e t . s c a u n . m. senzaţie sensationnel. veac siège s. salt. serai sérieux. pantof uzat. -elle adj. a pune şaua selon prep. conj.m. ) à — a n u m e • savoir-faire s. funcţie serviette s.«. a s e m ă n ă t o r .-ète adj. m.f. a sprijini secret.f.f. secret sectarisme s. a usca sécheresse s.m. salvator sauveur s.f. asediu siffler vb. a scînteia scooter s.f. a a p ă r a . dibăcie. s i g u r a n ţ ă . sare selle s.?. sens. şedinţă seau s.f. a despărţi septembre s. m. secundă secouer vb. a separa.f. -e adj. siluetă sillon s. m. a sigila scénario s. sevă sèvres s. a şedea un t i m p undeva sel s. spălare a c a p u l u i .m.m. sèche adj.m. prosop.f. scrupul sculpteur s.m. singur seulement adv. a pecetlui. m. dacă. semnal signalisation s. gustos.f. séjourner vb.f. a strînge. a t î t de siècle s. (loc.f.m. tăcere silhouette s. a scutura secourir vb. vas din porţelan de Sèvres sexe s. a părea semelles. ni.f.-euse adj.m.»!. shampooings. s e d i u . om de ş t i i n ţ ă scintiller vb. a apăsa service s. a salva sauver vb. ser­ vietă servir vb. judecată sensation s. după. a t î t . m. 2. ştiinţă scientifique s. semnalizare signifier vb. şa seller vb.saucisse s. a c u n o a ş t e . semicircular sens s. scandai sceau s. m. a ocroti. conj.m.m. despărţire séparer vb. săritură sauter vb. m. a sări sauvage adj.f.m.f. sigiliu. senzaţional sensible adj. III a şti.m.-euse adj.m. serviciu. aseme­ nea semblant s. simţ. secvenţă sequin s. s. papuc savetier s./. linişte seigle s. a sta. servitor sésame s. şampon si 1.nt.f. afară de. sensibil sentier. salvator savant s. a semăna semi-circulaire adj.m. III a s i m ţ i . sec. a m i r o s i . linişte. şarpe serrer vb. brazdă 540 .f. scenariu scène s.m.m.m. delicios scandale s.m. sentinelă sentir vb.m. m. m. secol. salam. — à barbe săpun de bărbierit savoureux. cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb.m. slugă. scepticism science s. scriitor. secară séjour s.f. scuter scribe s. m. m. t a i n i c .m.m. seringa serpent s. găleată sec. real seringue s. a sclipi.f. s c r i b . salcie s a u t s . şedere într-un loc.ăinînă semblable adj. ţechin (monedă de aur) sérail s. m. serios. copist scrupule s. a p a r e n ţ ă .m. faire — de a se preface că sembler vb.m. adv. s ă p u n . a fluiera s i g n a i s . sentiment sentinelle s.f. m. a avea sen­ sul de silence s.f. pricepere savon. sectarism secteur*.m. s a v a n t savate s. a salva sauveteur s. potecă sentiment s. III a servi serviteur s. cu excepţia saule s. sex. uscat sécher vb.f. sălbăticie sauvegarder vb. n u m a i . talpă semer vb.m.m. mezel sauf prep. doar sève s.

subterană soutiens. sudor souffle s. seară. social socialisme s. a gîndi. amintire souvenir 2 (se) vb.f. n e a ş t e p t a t soudeur. solemn solennité s.m. a sub­ scrie sous-cutané.f. vîrf. III a s e m n a .f. şoarece sous prep. -euse adj.m. surîs souris s. -e adj. îngrijire soir s.m. a supa source s.m. puternic solliciter vb.' a aşeza s k i s . -trice s. a ura soulagement s. somn sommet s./.f. s u b m a r i n sous-préfet s. solid. grijă soucieux. sursă. a î m b ă t a soulever vb.f.m.m. crainic (Ia r a d i o .f. în caz contrar site s. conj. spaţial speaker. a reflecta sonner vb. a dori . subsol sous-titre s. ii fait ~ e întuneric somme s. prostie. dacă n u .m. solar soldat s. 2. a sustrage souvenir 1 s.m. soră soie s. îndată. -e adj. suprem s o v i e t s .f.m. sunet songer vb. (cu maj. în. 2.m.m.f.f. suveran.m. a se solidariza solide adj. subprefect sous-sol s. pantof souligner vb. neghiob sottise s. proptea (şi fig. sublocotenent sous-marin s. u ş u r a r e soûler vb. şi adj. a îngriji soin s. izvor sourcil s. a sprijini souterrain s. III a îndura.m.) soutirer vb.f. a situa. a b ă n u i souper 1 s. -te adj. sufleu souffler vb. m . -euse s.m. s c h i . s u m ă . şoricel sourire 1 vb.»!. I I I a susţine. a s ă t u r a . sinistru.j. culme son s.m. soare solennel. serată sol s.j. bănuială soupçonner vb. sprinceană sourd. la televiziune) 541 . (loc. -e adj.m. soluţie.m.m. a răscula soulier s. poziţie. fel.f. a subestima sous-ingénieur s.m. socialism société s. cala­ mitate sinon conj. a solicita solution s. speakerine s. a suferi . III a supune soupçon s. privelişte sitôt 1. solemnitate solidariser (se) vb. grijuliu .-euse adj. adv. surdomut souriceau s. soldat soleil s. p ă m î n t solaire adj.m. s o l v a b i l i t a t e sombre adj. [loc. III a ieşi sot. en — que astfel că sortie s. prost. adj.) en ~~ pe s c u r t .f. ă suna sort s. simplu simplicité s. răsuflare soufflé s. subinginer sous-lieutenant s.f.m.) de ~ que astfel.m.m.m. so­ vietic sovkhoze s. a răsufla souffratit. a sufla. a cere. m a i m u ţ ă sinistre 1. adesea souverain. -e adj. supeu souper 2 vb. situaţie situer vb. seară soirée s. subînţeles sous-estimer vb.simple adj. sete soigner vb. s u m b r u .) şi adj.m. suferind souffrir vb. -le adj.m. III a surîde sourire 2 s. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s.m.m. suflu. rezolvare solvabilité s. î n ă u n t r u souscrire vb. societate soeur s. m . suflare. ~. a ridica. spaţios spatial. snob social. î n c î t . s. faire du ~~ a schia snob s. întunecos. I I I a-şi a m i n t i souvent adv. -e adj. subdirec­ tor sous entendu s. a a d m i t e souhaiter vb. surd sourd-muet s. soartă sortes. preo­ cupat soudain.m. m. nerozie souci s. s o i . a s u p o r t a . conj.f.m. s u b t i t l u soutenir vb. -e adj. ieşire sortir vb.m.m. -e adj. sovhoz spacieux. a sublinia soumettre vb. sprijin.m.que î n d a t ă ce situation s.m. m. s u b .m.f. soviet soviétique s. adj. s u b c u t a n a t sous-directeur.m.m. simplitate singe s.f. grijă.f. mătase soif s.

simpatic 542 . {arte.m. u r m a r e . a suporta supprimer vb. {cu maj. staţiune statisticien s.m.) de -~ în şir. stratagemă structure s. m .f. a suscita. stoc stratagème s. superior superposer vb. s u p r a a b u n d e n t surcharge s.m.f. -e adj. p e . m.f. succesor. supraproducţie surréaliste s. stilou subir vb. -e adj.m. a supraveghea survivre vb.f.f. tout de ~ pe loc. n u m a i decît suivant.m. sudoare suffire vb. stupid style s. suport. a stîrni suspect. sublim submerger vb. consecinţă.f. spectacol spectateur.-ive s. [loc. sportiv spoutnik s. I I I a urma s u j e t s . a isca. s u p r a n a t u r a l surnom s. -e adj. zahăr sucreries s. fin. m a i aies surveiller vb. deasupra sur. sportiv sport uman s. a î n t r e c e . a sta pieziş. -e adj. a sta plecat. lit.m. surprinzător surprendre vb.f. {sport} a depăşi sûrement adv.spectacle s. I I I a supravieţui survoler vb. chin. u r m ă t o r suivre vb. a asuda useur s. suedez suer vb. II a suferi. m . s u i t ă . / . a mira surprise s. a îneca .f. -e adj. a scufunda subordonner vb. (loc. Elveţia suisse s.negre­ şit surabondant. a se isca surmenage s. a încărca peste măsu­ r ă . şi adj. a veni după successeur s. m. extrem de fin surgir vb. adv.m. mai cu seamă. a m u r m u r a syllabe s. s u p r a p o p u l a t surplomber vb. a zbura deasupra sus prep. stenodactilografă stock s. stupoare stupide adj. sputnic squelette s.) bien ~~ desigur . supliment supplémentaire adj. a fi sufi­ cient suggérer c i .f. a depăşi. urmaş succomber vb.f. elve­ ţian s u i t e s . adv.)şi adj. I I I a surprinde. a tresări surtout adv. sud suédois. delicat sub urbain. pi. a sugera suggestif. (/(g.) suprarea­ list sursauter vb. -le adj. a inunda . / . a trece peste surnaturel.m. -e s.m.f. statistician statue s.m. a împovăra surclasser vb. m . subiect. subtil. -e s. I I a se arăta (în depărtare) . a suprima suprême adj.) şi adj. suprafaţă surfin. a sucomba sucre s. stil stylo s. sigur. supliciu support s.m. a succeda.m. şi adj. stadion s t a t i o n s . a suprapune supersonique adj. I I I a ajunge. supraîncărcare surcharger vb. -e adj. spontaneitate sport s. statuie sténodactylo s. succes succéder vb. poreclă surnommer vb.m. supersonic superstructure s. ) a se i v i . silabă s y m b o l e s . -e adj. siguranţă surface s. cu siguranţă.m. m . schelet stade s. sport sportif. a porecli surpasser vb. surpriză surproduction s.m. şi adj. m o t i v superbe adj. suprastructură supplément s. a subordona subsister vb. -e adj.f.m.m. dulciuri sud s.-e s.f. à coup ~.f. surmenaj surmonter vb.f. splendid s p o n t a n é i t é s . suburban succès s. a susura.f. -ive adj. / . peste. sigur sûreté s. asupra susciter vb.f. suspect susurrer vb. structură stupeur s.m.m. pe.f. pour ~~. s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s .m. a atîrna peste surprenant. şi adj. (cu maj. se — a se întrece pe sine surpeuplé. s p o r t m a n . a subzista subtil.m. sugestie Suisse s. superb supérieur. fără între­ r u p e r e .f. simbol sympathique adj.m. -trice s. a îndura s u b l i m e s . /. m. m.f. suprem sur prep. sprijin supporter vb. sugestiv suggestion s. spectator splendide adj. s t a ţ i e .

de haute ~ înalt tailler vb. cocioabă taupe s. a depune mărturie témoin s. talent talus s. tehnician technique s. n u a n ţ ă . zgomotos . culoare t e i n t e s . a colora teint s. m. m. m. teanc tasse s. a se strădui tact s. a t i n d e tendre 2 adj. sf îrsit terminaison s. groază terrible adj.f. martor tempérance s. t i m p .en — din cînd în cînd tendre 1 vb. m. I I I a î n t i n d e .' sistem tabac s. tîrziu tarder vb. tenis tentation s.m. a p ă l m u i tapis s. t e m p e r a t u r ă tempérer vb. t e r m i n a ţ i e terminer vb. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. zgomot.a îngrozi 543 . a t î t . a rezista tiens ! interj. t u t u n table s. terasă terre s. comportare terme s. a încerca tenue s'. ţ i ­ pător taper vb. mărturie témoigner vb. eu atît mai rău . taluz tambour s. (gram.) t a i l l e s . t a l i e . m.f. întîrziat tardivement adv. m.m.f. astfel. covor taquiner vb. telefon téléphoner vb. afectuos tendrement adv. a telefona téléphonique adj. t e n . g r ă m a d ă . a b a t e . l i p s ă . a termina terrain s. t e r i b i l . eu întîrziere tare s. p a t ă m o r a l ă . a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s . simţul p i p ă i t u l u i . nemaipo­ menit terrifier vh. teribil terriblement adv. defect fizic m o ş t e n i t . furtună. (inv.f. ipocrit tas s. a tenta .-e adj. sintetic système s.f. simfonic syndical. mătuşă tantôt adv. simpatie symphonie s. cumpătare température s.m. adineaori tapage s.f. televiziune tellement adv. m. / . m a s ă . t e n t a ţ i e tentative s. telle adj. ceaşcă tâter vb. a tempera. a p ă t a tâcher 2 vb. taur taxer vb. faire ~ rase a face t a b u l a r a s a .f. şorţ tache 1 s. fraged. m. I I I a vopsi. a t a c h i n a tard adv. / .f. m.f. m. a gusta taudis s. a potoli tempête s. -e adj.f. de ~. III a ţ i n e .m. a t î t t i m p . -euse adj. sarcină tacher 1 vb. tablou t a b l é e s . m. a t a x a (şi fig. asemenea télégramme s. telefonic télévision s. a p i p ă i .m. / . a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s. aşa de.f. încercare. ţ i n u t ă .m. p â m î n t terreur s. tobă tant adv.f.sympathie s. tact (şi fiş. m. simfonie symphonique adj.f.f.f. -ve adj. m. a întîrzia tardif.f. m. cîrtiţă taureau s. gălăgie tapageur. teroare. sindicat synonime adj.f.) comeseni tablier s. termen . teren terrasse s. ) technicien s. I I I a tăcea talent s. tartă tartufe s. astfel. m. t a r ă . m. sindical syndicat s. f. culoare tel. t e n t ă . m. cu dragoste tendu.m. tehnică teindre vb. p a t ă tâche 2 s.f.f. povîrniş. a t ă i a . en ~ que în calitate de ca tante s. cusur tarte s. m. a dovedi. încordat tenir vb. telegramă téléphone s. m. v r e m e . curînd.f. vijelie temps s. t e n t a t i v ă tenter vb. a c r o i .f. à ~ la t i m p . a t î t de témoignage s.) sinonim synthétique adj. ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine. croitor taire (se) vb.

phiză toilette*. t o t . n e ­ ajuns . teritoriu t ê t e s .rn. t o n . être en — a fi bine d i s p u s . a tuşi tout. u r m ă tracer vb. cotitură tourner vb. m. a h ă r ţ u i trace s. ~ de main dibăcie .rn. toile s. volum ton s. rînd pe r î n d . v î r t e j . m a n i e r ă tonique adj. strung tourbe s. e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb. m. t o r i d torse s. . verb. termic thermo-électrique adj. t i m i d . -e adj.f.rn. ~ de vie fel. {Ut. tic-tac tiédeur s. I I I a traduce trafic s. -»• de force realizare iscusită . a c h i n u i tôt adv. être en -«. tigroaică tilleul s.rn. t u r i s t touristique adj. invar. (loc. tizană (ceai medicinal) tisser vb.f. t o m . a î n t o a r c e .f.f.f. floare de tei timbale s. teoretician théorie s. -euse s. m. m.m. cu t i m i d i t a t e tir s.rn. afiş.f. a revela t r a i n s . chin. t i m p a n . ./. totdeauna tour 1 s.rn. a a t i n g e . s t r î m b a t .f.m. m. j u d e c a t ă . t o b ă metalică timbre-poste s.f. a răsuci tordu. r ă u . tonic. actor de tragedie trahison s. à ~ de în c a l i t a t e de. t e i . t o a l e t ă . adv. à juste ->• pe drept c u v î n t .) indiferenţă tiers état {ist. adv.f. nehot. p u r t a r e . mau­ vaise ~ uşuratic.de a fi pe cale d e . chin. teatru) t i r a d ă tirer vb. negoţ tragédie s.rn. totuşi tracasser vb.) à ~~ pe n e d r e p t . suferinţă tourmente s.} starea a treia tigre. pătlăgea roşie tombe s. t u n e t torchon s. a primi . ca. cu t o t u l . m. orice. .) -»• en ridicule a ridicu­ liza. a cădea tome s. cu t i t l u d e . m. a juca o festă cuiva . cîrpă tordre vb. t u r n tour 2 s. -trice s. sfios timidement adv. v o c e .a nu avea d r e p t a t e . trafic. (loc. t u r b ă tourbillon s. a se r o t i tousser vb. a î n v î r t i .f. curînd touchant. marcă poştală timide adj. găteală toit s. devreme. manifest. a ţese tissu s. încon­ jur .rn.m.f. schi­ monosit torride adj. a se descurca tireur. tors tort s. m. vijelie tournant s. I I a t r ă d a . p i p ă i t toujours adv. a t r a g e .m. chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i . I I I a suci. t i t l u . t e x t i l thé s. diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*.rn. tragedian./. m i n t e . (loc. n e d i s c i p l i n a t .f. t r a d u c ă t o r traduire vb. trădare trahir vb. m. t r a d i ţ i e traducteur. tonă tonner vb. m. î n v î r t i t u r ă . a înduioşa toucher 2 s. nedreptate .-esse s. t i g r u ./.9. t r e n . a trasa . termoelectric thèse s. se ~ a se schimba. t r ă g ă t o r tisane s. teză tic s. tractor tradition s. . impers. volbură touriste s. avoir -».m. p a g u b ă .rn.m. ~ à tout vent a fi nestatornic. ţesătură titre s. [fig.-e adj. se -»• a scăpa. a ajunge l a .) -~ à ~ pe r î n d . a indica tract s. a t o r t u r a . m i ş c ă t o r . sucit . m . a se preface tourneur s. dîră. m.m. / . à son ~ la r î n d u l său tour 3 s. jouer un mauvais ~ à qn. 544 . tragedie tragédien./. rînd .rn. m. -ne*. m o r m î n t tomber vb.f. t u r i s t i c tourment s. a t u n a tonnerre s.) tic-tac s. -e adj. à •*• et à travers fără socoteală.f. în întregime toutefois adv.f. à la ~ în fruntea textile adj.f. ceai théâtre s. t i r tirade *.f. şi pron. strungar tournoyer vb. teorie thermique adj.territoire s. acoperiş tomate s. a l a n d a l a torture s. il voit ~~ vede t o t .m. î n t ă r i t o r tonne . a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori. t o r t u r ă torturer vb..f. şi adj. m.m.f. c a p . adv. tic (şi fig. t e a t r u théoricien s. încălzire u ş o a r ă . mod de v i a ţ ă . ocol.

vistiernic tressaillir vb. a găsi. muncitor. -e adj.f.m. s. ~ de destul cu. b a n d ă . a lucra travailleur. t r e m u r ă t u r ă . a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb.. lucru travailler vb. r ă g a z . a t ă i a . II a se u n i 545 . în linişte transcrire vb.f. a t r a t a traître.f.f.m.) a fi.) t r a m v a i tramway s. (cu maj. prea . tranziţie transmettre vb. t r a n z i t transition s.m. t r i u m f ă t o r triomphe s.olan . dezbinare troubler vb.f. ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb.m. a omorî. t i r a n . n u m a i unir (s') vb.-euse s. t r o t u a r trouble s. t r i b u n a l tricher vb. (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s. a transforma transit s.m.f. întreit tripotage s.m. model.m. b r u t a l truite s. uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s. u n i t .(/ig. a zăpăci trouer vb. -euse s. trilogie triomphant. I I I a transcrie transfert s. -e adj. neted uniforme s. triumf.) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s. t u l tunnel s. ţigănesc U ultérieur.Jpacoste tulipe s. ucigaş tuile s.m. t i p . m . être aux ~~ s de qn. lalea tulle s. potlogărie triste adj. a ucide tueur. a t u t u i type s.m. t r a m b u l i n ă trépasser vb. p ă s t r ă v tsar s. t r a n s i l v ă n e a n . a înmuia tremplin s. tricotare tricoter vb. a u d a .. izbîndă triple adj. cu tristeţe triton s. m.-e adj.f. t r u s ă . unic uniquement adv. (loc. t r a m v a i tranche s.m. liniştit tranquillement adv.m. lu­ crător. transfer transformer vb.m. a se înşela trompette 1 s. (mitol. -ette adf. t u n e l tutelle s. /am. t r î m b i ţ a ş tronc s.m. trişor tricotage s.m. a găuri troupe s. prep.m. ţ a r tuer vb. I I I a t r a n s m i t e transporter vb. ardelean travail s. a r m i s t i ţ i u . m.m.f. t r i b u n tribunal s. a împleti trêve s. ţ i g a n . a tricota trilogie s.m. t r a p trotter vb.ţiglă. felie.m.m. ultraviolet uni. t r i s t . t r i c o t a j . curmeziş. t r ă s ă t u r ă traiter vb.m. şi adj.f. adj. m u n c ă . trădă­ tor tram s.m. de •»• de prisos trot s. să încetăm cu tribun s. (impers. sanic traîner vb.m.f. comoară trésoriers. (loc. a t î r î . figură t y r a n s .f.m. om al muncii travers s. adv. t u l b u r a r e . foarte trésor s.m. a trişa tricheur s.m.m. a muri très adv. l ă ţ i m e .f. t r o m p e t ă trompette 2 s.». uniune unique adj. traversare traverser vb.f. a merge repede şi cu paşi mici trottoirs. [pop. m.e. a se afla truculent.. s. ceată trousse s. ulterior ultraviolet. bucată trancher vb.) de — s t r î m b . a reteza tranquille adj.m. t u t e l ă tutoyer y5.m. se ~ a se a f l a .f. şi adj. a t u l b u r a .pi. t r u n c h i trop adv.f. t r i p l u . despot tsigane s.) t r i t o n tromper (se) vb. penibil tristement adv.m. a m u n c i .f.traîneau s. ~ tard prea tîrziu . -e adj.) şi adj. t r u p ă ./.--esse s. a t r a n s p o r t a transylvain.m. I I I a tresări tresser vb.f. a merge la t r a p .m. a fi în urmărirea cuiva trouver vb. a traversa tremblement s.

f. III a valora. a m e r i t a . care se cumpără eu bani vendeur. şi adj. venal. adv. vienne verdir vb.m.m.f. zadarnic . şi adj. du-te-vino vague s. paznic. sticlărie versant s. vampir vanité s.f.m. m. m. a d e v ă r a t vérité s. v î n t .m. rumen . a utiliza va ! interj. vacanţă vache s. vitejie.) spoială.f.m. v a s . nu se compară cu vampire s. -e adj. u n i t a t e universel. s. (fig.f. u n i v e r s i t a t e uranium s.m. I I I a veni. vermut vernis s.) il vaut mieux este preferabil. iluzoriu .f. v a n i t a t e vantard.f. pîntecos. veneraţie vengeance s. universal université s.f. de c u r î n d .m.m. a birui vaisseau s. folositor utiliser vb.f. vînzare ventru. verdeaţă vendTique adj. răzbunare vengeur. uraniu urgent. a t u r n a 546 . spre. vacă va-et-vient s. abur.f.f. valiză vallée s. v a l . servitor. vapor varier vb.unité s.f. curaj vaillant. î n t i n s .) noroc. vale vallon s.m. (pop. veridic vérifier vb.f. verre s. -e adj. mîl vase 2 s. urgent u s a g e s . • cinq heures — a p r o x i m a t i v . veghere.f. a (se) schimba .f. uz. m . invar.f.. vi­ teaz valise s. a varia vase 1 s. talaz vaguement adv. ça ne vaut pas.m. burtos ver s. înverzit verdure s. a supraveghea veilleur s. -e adj.f. vapor vapeur 2 s. III a învinge. v i t e a z .m. este mai bine . dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s. III a vinde vendredi s.m. vehicul v e i l l e s . a ajunge. a veghea. clacă veiller vb.pi. ~ cosmique navă cosmică valable adj.m. v i n ă ./. versant.f. către. a lăuda vapeur 1 s.f. vărsat. v a l o r o s .m. ajun veillée s. (loc. vază (de flori) vaste adj. veghe. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s. avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s .f. a verifica véritable adj.f. valoare valeureux. vers vers 2 prep.f.) bicicletă vénal. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent. folosinţă user vb. persoană care veghează veine s. il fait ~ este vînt vente s. v u l t u r pleşuv veau s. cam la ora cinci verser vb. -e adj.m. / . (fam. (impers. m. vehemenţă véhicule s. în mod vag vaillance s.m. -le adj. -eresse s. vînzător vendre vb. a vărsa. povîrniş vers 1 s. pahar verrerie s. în­ fumurat vaincre vb. v a p o r ..m. valabil valenciennes s.) en ~ într-adevăr vermeil. a uza de usine s. a sosi. lăudăros vanter vb./. vîlcea valoir vb. răz­ bunător venir vb. -e adj. -le adj.f.m.m. m . uzină utile adj. cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală. a se folosi.m.f. seară (între cină şi cul­ care) .m. a d e v ă r . lustru véroles.-euse s. haide ! vacances s. nămol. -e adj. vast vautour s. sticlă. argint aurit vermouth s. viţel véhémence s. vas. II a înverzi verdoyant.f. vineri vénération s. curajos vain. lacheu valeur s. l a c .-euse adj.-e s.

m.f. a se învîrti virgule s. r ă m ă ş i ţ ă .f. -e < dj.m. vecin. b ă t r î n .f.m. a u t o m o b i l . vertebră vertige s.f. furt volaille s. violetă. m. cu geamuri vitrine s. a ţinti visite s.m. violenţă violent.f. vitraliu vitré. t r ă s u r ă . vieil. şi adj. -e adj. în faţă . v i c i u . în mod violent violence s.m. vioară virer vb. viaţă vieillard s. a fura volet s.m. bătaie zdravănă voler 1 vb. velă voir vb. I I I a îmbrăca veuf. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. sat ville s. -e adj. voluntar volontiers adv.f. peste d r u m . de bună voie volume s.m. n e c i n s t i t . mon ~ dragul meu vif. viu.f. -euse s. I I I a vrea. veuve s. în v i a ţ ă vivement adv.) voilà prep. iu­ b i t . volum. iată voile s. neîntinat(ă) vieux. a vira . [fam. si adv.f.m. violent violette s. carne vice s. bucuros. vocaţie voici prep. -e s.f.m.f. -e adj. oblon voleur. vestă vestibule s. a d e v ă r a t .m.vert. scump. vicepreşedinte vicomte s. vestibul vestige s.f. oraş vin s. viconte victoire s. oţet violemment adv. veşmînt. victorie vide s. v i u . m.-e adj. (fig.m.m. va­ gon voix s. veritabil vraiment adv. -euse s. apro­ piat voiture s.m. m. în adevăr. viză vis-à-vis loc. m.f. viţă de vie vilain.f. vin vinaigres. viorea violon s.f. verva vestes. iute vigilance s. şi adj. vilă village s. a făgădui prin legămînt . ameţeală verve -s\/.) drag. à ~ basse pe şoptite .f. călător voyelle s. pasăre de curte volant 1 s. m. hoţ volière s./. iute. adj.) a închina.f. vitrină vivant. feuille ^e foaie volantă volée s. en ~ ă qn.f. u r m ă . cu vioiciune vivre vb. d r u m (şi fig. viteză vitrail s. în comparaţie cu viser vb. r ă u villa s. repede vitesse s. cu adevă­ rat vue s. s i m ţ u l văzului 547 .m. haină (pînă în talie). haină vétérinaire s. I I I a vedea voisin. vedere. vigilenţă vigne s. zbor voi 2 s. iată voie s.) v ă d u v i t de viande s. moş vierge s. I I I a trăi vocation s. -e adj. veterinar vêtir vb. a avea pică./. cale.f. glas. şi adj.m. defect vice-président s. voce.f. b ă t r î n . verde vertèbre s. m. veston. vive adj. (fig. à haute -~ cu glas tare . colivie mare volontaire adj. prep.f.f.f. v i r g i n ă .f. virgin (a).m. a zbura voler 2 vb. m u r d a r . z b u r ă t o r .f.f.m.f. a vizita vite adj. fecioară'. (gram.m. a călători voyageur. necaz pe cineva voyager vb. virgulă visa s. sacpu vêtement s. vizită visiter vb. v ă d u v .f.m.f. a ochi.f. vestigiu veston *. vocală vrai. tom vouer vb. -e adj. a v o i . vieille s.m.) diateză voi 1 s. gol vie s.m. volan volant 2 .

m.) d r a c e ! la n a i b a ! . {pop. zebră zéro s. iaht zèbre s.w wagon s. pron.m.m. vagon wagon-restaurant g. acolo. m. zero (şi fig. rant vagon-restauweek-end s.m.m. t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv. la aceasta yacht s.) zut! inierj.

549 . près. p a r a î t r e I I I . -e apărea vb.pi. choisir II aseară adv. aiguille / . enrsuite. a r t m. a d m i r a t e u r m. s'affirmer aplica vb. à peine aliment s. -ve aproape adv. armée /. a m b u l a n t . article m. a p p a r a î t r e III afecţiune s. agressif. ce. avril m. vivres m. -e adînc 1. fondément anotimp s. aspirateur m. actif.. a p p a r e i l m. agréable aprilie s. anniversaire m. -e acest. această adj. défendre I I I aeroport s. admira vb. ac s. là-bas ameţeală s. acoperi vb. a d m i r e r antagonist adj. a m é r i c a i n . b l a n c . aparat s. affecté. -ve an s. an m. -e.. -e asculta vb. vérité /. celle-là american adj. montrer arbore s. a p p a r t e m e n t m. a n a t o m i e / . p r e s q u e . -e adresa vb. courir I I I asemenea (dej loc. a m u s a n t . m a i n t e n a n t anecdotă s. certain. ambulant adj. ajutor s. ici ajun s. actual adj. année /. veille /. aduce vb. a p p l i q u e r afla vb. jeter alb adj. près agricol adj. devenir I I I ajuta vb. adv. adresă s-. arăta vb. albastru adj. hier soir alerga vb. celui-là. arranger agricultură s. aide / . couvrir III amuzant adj. rappeler acolo adv. . glisser accident s.m. -e acela. suffire I I I . alliance / . 2. a n t a g o n i s t e admirator s. saison / . autre acasă adv. agricole aranja vb. adj. après. artă s. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. défense /. cet.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. agriculture / . écouter. aer s. arbre m. adv. cette aminti vb. animat adj. alături prep. -e activ adj.. l a n c e m e n t m. apporter apă s. aceea pron. architecte m. adv. artiste m. aider articol s. aspirator s. acum adv. -elle anatomie s. à côté arunca vb. apprendre III apoi adv. apăra vb. accident m. a t t a c h e m e n t m. bleu. obéir II alege vb. profond. anecdote /. puis agreabil adj. a n i m é . alt adj. vertige m. a l i m e n t m . adresse /. épingle / . assurer alianţă s. également aies (mai) loc. anumit adj. eau / . -che aruncare s. . aici adv. aplauda vb. arhitect s. a r r i v e r . vb. agresiv adj. aéroport apărare s.affection/. afectat adj. pro­ aniversare s. ajunge vb. a c t u e l . adevăr s. adresser apartament s. armată s. artist s. air m. surtout asigura vb. à la maison aluneca.

qui c a r n e s . maladie / . voie / . capitalist adj. athlétisme m. vieux. auxiliar s. avoir aventură s. chambre / . bani s. broşa s. douce blond adj. cartof s. bate vb. care pron. âprement aţă s. pour ca 2 adv. bătrîn adj. b a t t r e I I I batistă s. tète /. carte s. blond. bon.aspru 1. abricot ni. cauză s. avion s. cadeau ni.pi. caisă s. a t t e n t i o n / . capitale / . campion s. o r . chaud. adv. -e cale s. avion m. bine adv. a t t a c h é m. buchet s. -e bluză s. balcon s. a t t i t u d e / . qualificatif m. bien birou s. comme cadou s. cuisine /. automobil s. a v e n t u r e f. cald adj. blasé. bucura (a se) vb. attentif. bun adj. a t t e i n d r e I I I atitudine s. mouchoir m. cahier m. atinge vb. salle de bains / . bolnav s. casă s. que 550 . bouquet m. caz s. capitalism s. jouir jouir II bulevard s. atît adv. bonne bunic s. maison /. cas m. calificativ s. août m. capitaliste capitol v. morceau ni. boire I I I beretă s. băiat s. entendre I I I avea vb. ouïe / . richesse /. bogat adj. riche bogăţie s. adj. bibliotecă s. balcon m. a t t e n d r e I I I ataca vb. azi adv. bibliothèque / . capitalisme m. capitală . bureau m. livre m. bunică s. â p r e . a t t a q u e r ataşat s. boulevard m. a u j o u r d ' h u i baie s. vie Llie bea vb. cap s. inciter aţîţător s. -e blînd adj. garçon m.. 2. cameră n. asseoir I I I aştepta vb. grand-père m. homme m. caracter .. aur s. doux. aţiţa vb. a u t e u r m. auzi vb. -ve atenţie s. a u t o automobile / . blouse / . pomme de terre / . bicicletă s. bărbat s. atent adj. fauteur august s. grand-mère /. billet m. boală s. . autor s. champion m. auz s. chair / . fil m. că conj. aşa adj. m . auxiliaire m. ca 1 conj. viande / . argent m. caractère ni.-s. carte (postale) /. cause / . chapitre m. bilet s. broche /. bicyclette / . malade m. vieil. bucată s. bucătărie ». t e l l e m e n t aşeza vb. béret m. t a n t atletism s. caiet s.9. blazat adj.

vt. . circula vb. conjuguer consacra vb. bâtir I I . tomber călător s. consentir I I I construi vb. montre / . considération / . correctement corespunde vb. 2. construire I I I . sommet' m.cădea vb. comédie / . coin m. căuta vb. condition / . cînd adv. confirmé. citi vb. corect 1. circulation / .s'. que. combien cîtva num. a u g m e n t a t i o n /. ciclism s. classique clică s. conditionnel m. quoi ceas s. clique /. édifier contempla vb. grandir I I . cineva pron. contempler contemporan adj. clasă s. -e comic adj. cravată s. correspondre I I I cosmic adj. coleg s. cercle m. corbeille / . c o m m e n t a t e u r m. cetăţean s. enfant m copilărie s. cer s. c o n t e m p o r a i n . compiler compune vb. céréale /. adj. classe / . enfance f. circuler circulaţie s. considérer consideraţie s. . coafor s. créer creastă s. quelque clădire s. cămin s. clairement elasament s. arbre m. cărbune s. voyageur m. charbon m. appeler chiar adv. communisme m. célibataire m. classement m. collier m.f. cîmpie s. condiţie s. tasse / . vi. croitoreasă s. colţ s. cere vb. craniu s. heure / . chercher ce pron. collaboration / . même chimist s. 551 . recherche / . côtelette / . coastă s. q u a n d cïnta vb. collègue m. commercial. b â t i m e n t m. communiste concert s. accrois­ sement m. champ m. instant m. cyclisme m. adv. concurs s. cine pron. pousser. dîner m. cercetare s. commis. clipă s. citoyen m. creaţie s. cămaşă s. couturière /.s'. q u e l q u ' u n cinsti vb. cime / . correct. coeziune s. copac s. cerise /. crea vb. comique comis adj. foyer m. c o n t r i b u t i o n / . chimiste m. 2. copil s. cosmique costa vb. clair. -e. fidèle' creier s. élever creştere s. qui cinematograf s. confondre III congres s. loyal. confirmat adj. creşte vb. ciel m. cină s. crâne m. -e confunda vb. cotlet s. consimţi vb. -e compila vb. congrès m. condiţional s. colaborare s. cohésion /. comunism s. conduire III conferinţă s. ceva pron. (la un instrument) jouer cîştiga vb. clar 1. demander cereală s. l ' a u t r e ceaşcă s. -e. conjuga vb. celălalt pron. primevère / . gagner cît adv. comentator s. boucle d'oreille / . -e ciorap s. chien m. adj. cercel s. crede vb. conférence /. composer comunard s. şi adj. c h a n t e r . comunist s.. concours m. potage m. cravate /. côte / . cerc . -e contribuţie s. coiffeur m. création / . consacrer considera vb. comedie s. colier s. celibatar s. concert m. croire III credincios adj. adv. penser. quelque chose chema vb. lire III ciuboţica-cucului s. comercial adj. chemise / . cinéma m. honorer cinstit adj. coûter coş . communard m. cîine «. cireaşă s. conduce vb. clasic s. bas m. cerveau m. şi adj. ciorbă s.

dezvoltare s. débarras m. tôt deznodămînt s. -e deseori adv. -se deltă s. courage m. cultură s. chef d'orchestre m. déjeuner m. cure /. différent. discussion / . dicţionar s. domeniu s. a c h a r n e m e n t m. loin depăşi vb. discuter discuţie s. diferit adj. destiné. cours m. développement m. curent adv. decembrie s. disparaître I I I dispreţ s. couloir m. monsieur m. définitif. culture / . ouvert. -euse cura S. adv particulièrement departe adv. -e deschide vb. si dar conj. boîte /. 552 . devoir m. que definitiv adj. destinée f. couramment curge vb. delta m. diversité / . assez detaliu s. connaître III cuprinde vb. dentiste m.. drapeau m. déroulement m. sommet m. cher.cruzime s. m a t i n m. destul adv. dise s. destinaţie s. dori vb. cuvînt s. discours m. compren dre I I I curaj s. dentist s. dénouement m. dovadă •«. courageux. ouvrir III deschis adj. redevable datora vb. comment cuminte adj. destinataire m. dreptate s. au-dessus debara s. dirzenie s. curajos adj. comme cum 2 adv. mot m. discuta vb. dévoué. devenir 111 devotat adj. dépasser des adv. m a d a m e / . cuvîntare s. détail m. drag adj. contenir I I I . désordre m. dărîma vb. domn s. démolir II de prep. différent. acheter cumsecade adj. deosebit 1. destination / . destina vb. distraire III diversitate s. cuţit s. -e. couteau m. au contraire din prep. de deasupra prep. souvent desăvîrşit adj. d a m e . culoar s. delicios adj. disque m. délégation / . -e devreme adv. culoare s. avec culca vb. cutie s. 2. dejuna vb. souvent desfăşurare s. dejun . cu prep. cum 1 cônj. -e dimineaţa s. parfait. domaine m. oui da2 vb. bientôt curs s. destin s. -ère drapel s. de de la prep. adj. dictionnaire m. couleur /. mais dator adj. mépris m. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. ce soir dispărea vb. déjeuner delegaţie s. coucher culme s. destin m. décembre m.v. de dirijor . -ve deget *•. diseară adv. distra vb. couler curînd adv. devoir III datorie s. doigt m. doamnă s. dimpotrivă adv. cruauté / . deveni vb. sage cumpăra vb. désirer dormi vb. decît adv.«. destiner destinat adj. raison / . D da 1 adv. dormir I I I dormitor s. preuve / . brave cunoaşte vb. délicieux. chambre à cou­ cher / . -e destinatar s. dezordine s.

duce (a se) vb. adj. expliquer explicaţie s. figure f. extern adj. tranche /. étaler evita vb. p h o t o g r a p h e m. nappe /. emoţie s. emoţionat adj. fleuve m. fixe. juste fixat adj. forme /. exemple m. vous după prep.s-. papillon m. erou s. duminică s. etala vb. adv. utile formă s. fleurette /. Anglais.5. favorable fără prep. fiică s. économique economie s. bruissement m. sans. familie s. de même felie s. şi adj. eclipsă s. utiliser folositor adj. dumneavoastră pron. être fidel adj. -e energic adj. ediţie s. exemplu s. édition /. face vb. heureux. fluviu s. egoist adj. faţadă s. écluse / . farfurie s. football m. adv. enthousiaste' eroic 1. former fotbal s. fasole s. excellent. 2. fidèle fiecare pron. faptă s. externe extrem 1. ecuaţie s. parce que fila vb. ennemi m. émotion /. féliciter femeie s. fait m. firesc adj. filer film s. chacun fier (de călcat) ». faţă de masă s. d i m a n c h e m. excelent adj. an­ glais. équation /. excursion /. favorabil adj. équipe / . fereastră s. héroïquement F fabrică s. faculté /. famille /. fille /. exception /. fluture s. n a t u r e l . 553 . éviter examen . . adj. foarte adv. s'en aller III duios adj. 2. ciseaux m. fin. énergique englez s. tendre dulap s. après-midi duşman s. essentiel. -e fîşîit .pi. feuille /. entuziast adj. şi s. forma vb. héroïsme m. héroïque. film m. faire I I I factor s. fericit adj. ému. explication /. esenţial adj. très folosi vb. -e excepţie . -e adj. fin adj. facultate s. haricot m. fotograf s. adv. fotoliu s. facteur m.«. figură s. fabrique /. -elle fix adj. E echipă s. fixé. libération /. éclipse / . floricică s. -elle eşarfă s. fenêtre /. égoïste eliberare s. moins februarie s. foarfece s. excursie s. fel (la) loc. 1er à repasser eroism s. exister explica vb. extérieur. façade /. après după-amiază adv. extrême. -e fiu s. fată s. floare *\ fleur /. filie /. economic adj. examen m. ecluză s. felicita vb. extrêmement m. etaj s. fils m. -e s. fillette /. exista vb. écharpe /. février m. efort s. étage m. fauteuil m. effort m. fiindcă conj. foaie *•. assiette /. -se fetiţă s. fi vb. -e . femme /. économie /. armoire /. héros m.

implica vb. impérialiste m. gust s.' impliquer important o '. tempête /. penser glorie s. gimnastică s. j o l i . greutate 2 s. hartă ş. fustă A'. tas m. voleur m. gîndi vb. fruct . ghiocel s. jaune gară s. grammaire /. blague /. hohot (de ris) s. bel. degré m. . gustos adj. idéologique ieri adv.francez s. décider hofărîre s.9. impressionner. prêt găsi vb. faute /. gril m. perce-neige /. soin m. frunză s.e . frige vb. frère m. (jig. vo"ici. foule /. imperméable m. sortir I I I ilustrat adj. gouvernement m. fardeau m. brigand hrăni vb. feuille /. carte /. impression / . gardă s. feuillage m. hier ieşi vb. şi adj. frumos adj. portefaix m. grătar s. greşeală s. valise /. fraged adj. jardin m. furculiţă s. ianuarie s. fenêtre /. voilà ideologic adj. funcţionar s. H hamal s. hiver m. immédiatement imobil s. fonctionnaire m. hotărî vb. phrase /. peur /. é m o u ­ voir I I I 554 . iarnă s. glumă . galben adj. b e l l e .. difficulté /. poids m. front m. frică s. nourrir II m. impermeabil s. garde /. fruit m. ir agă s. savoureux. impossible impresie s. funcţie s. geamantan s.5. impresiona vb. frunziş s. gramatică s. grămadă s. -e s. fran­ çais. . décision / . -e adj. -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. em­ ployé m. gospodărie s. . gomme /.. . -e imposibil adj. goût m. e x p l o i t a t i o n / . furtună s. janvier m.) difficile greutate 1 s. . adv. lourd. -se guvern s. orage m. fonction /. grindină s. gare /.. gloire /. . Français. frază s. -e imediat adv. hoţ s. plaisanterie /. fourchette /. grijă s. iarbă s. froid m. gumă s. illustré. . iată prep. trouver geam s. grădină s. jupe /. gymnastique /. grêle /. frig s. imperialist s. tendre frate s. griller friptură s. jolie frunte s. rôti m. general (în) loc. fraise /. beau. généralement ghid s. i m p o r t a n t . immeuble m. herbe / . greu adj. éclat (de rire) m. guide m. gata adv.

allier îmbrăca vb. longuement îndcmînatic adj. écart m. prêter: e m p r u n t e " în prep. partager împinge vb. immédiatement îndată ce loc. encore începe vb. fermer încïntat-adj. empereur m. contre împrăştiat adj. v a i n q u e u r m. r e t a r d a t a i r e m. introduire III inundaţie . utiliser întrecere s.independenţă s. 1 îmblănit adj. individu m. commencement m. vaincu. remonter (une montre) între prep. avancer înainte adv. informe. instaurer instituţie s. . iubi vb. ingénieur m. întreg adj. . învinge vb. réaliser îndrăzni vb. habile îndepărta vb. interesant adj. inimă s. intéressant. încerca vb. accompagner întărire s. en. diriger în faţă loc. împreună adv. -e înconjura vb. inévitablement informat adj. braver îngheţa vb. inévitable. coeur m. historique istorie s. avant înaintea prep. împărţi vb. adj. apprendre I I I înverzi vb. prep. inevitabil 1. demande / . întîmpla (a se) vb. velir I I I îmbrăcat adj. entourer încrucişat adj. indépendance / . écarter însă conj. entrer introduce vb. îndeplini vb. întîlni vb. -e îndată adv. instructiv adj. -e îmbrăţişa vb. (vi. -ve intens adj. juillet m. -e individ ». demander întrebare . pousser împotriva prep. vaincre III învins adj. ensemble împrumuta l'A. retarder întîrziat s. indiqué. éloigner îndepărtare s. fourré. dès que îndelung adv. écartement ni. inondation / . -e 555 . élever încă adv. renforcement m. j u i n m. . enchanté. devant înăbuşi vb. affermissement m . cesser închide vb. commencer început s. entier. -e înfrumuseţa vb. industrie / . -e inginer s. dans înainta vb. comprendre I I I învăţa vb. -e intra vb. intérêt m. istoric adj. -e îmbina vb. signifier însoţi vb. mais însemna vb. 2.«. intense interes s. doucement înceta vb. arriver întîrzia vb. oser îndrepta vb. i n t e r n a t i o n a l . intîrziere s. indestructibil adj. geler îngriji vb. retour­ ner. -e internaţional adj. étouffer înălţa vb. fleuri. h a b i l l e r . -e împrejurare s.) rentrer întoarce 3 vb. croisé. verdir II învingător s. iunie s. soigner înlătura vb. conj. industrie s. obscurité / . indestructible indicat adj. instaura vb. tourner întoarce 2 (a se) vb. adv. dissipé. con­ solidation /. întrebuinţa vb. înţelege vb. devant înflorit adj. circonstance f. retard m. întoarce 1 vb. embellir II înfrunta vb. entreprise / . institution / . întuneric s.«. habillé. aimer iulie s. émulation / . rencontre / . -ère întreprindere s. essayer încet adv. rencontrer întîlnire s. revenir. instructif. entre întreba vb. histoire / . embrasser împărat s. accomplir I I .

mai 2 adv. mandat s.s. habiter logodnic s. long. lune f. lină 8.5. légume m. lume s. luminos adj. jouet m. lecţie . lieu m. -e marfă s. travailler lucrare s. livadă s. place /. leçon f. cuillère linişte s. littéraire literatură s. lampă s. kilogramme. 556 . lună 2 s. marchandise / . hindi m. limonade / . lieu m. lier. mars m. laine /. verger m. travail m. loc 2 s. lingă prep. dépourvu. lua vb. -e lună 1 A'. luminat adj. table /. large latin adj. grand. limbă s. kilo L la prep. tranquille Iipgit adj. lege *'. -se. lance s. -e lat adj. lutter luptă s. muguet m. demi. lupta vb. mandat m. éclairé. silence m. liberté /. à lagăr s. mardi ni. longueur / . mer /. liste /. bas. mai 1 . lucru s. laisser lega vb. attache /. large lăcrimioară s. literă s. legătură s. liniştit adj. -gue lungime . martie s. clair. larg adj. prendre I I I lucra vb. masă 1 v. mois m.J acheta s. mère. maman /. combat m. chose /. latin. jos adj. plus mamă 4. loi /. pe jos par t jucărie s. lingură s. mai m. limonada s. littérature / . lance /. lampe /. près loc 1 s.s*. jaquette /. monde ru. literar adj. masacra vb. jeu m. langue /. jeudi m. liber adj. -e listă s. magasin m. lumière /. massacrer mare 1 s.. legumă s. M magazin s. libre libertate s. locui vb. lettre /. jumătate s. mare 2 adj. -e lumină s. lăsa vb. joc s. cuiller. lung adj.5. fiancé m. marţi s. demie K kilogram s. joi s. lutte /. attacher legătură . c a m p m. luni s.

auto f. beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb. . petit. t r a v a i l m.e natură s. -elle nepot. naïf. mémoire /. déloyal. . milice /. mètre m. mărturisi vb.. aller I I I . médecin m. -e moale adj. naviguer navigare s. masse /. mereu adv. moyen m. maintien m. -euse muncitor 2 . manger mîneare s. m a i n t . fenouil m. mic adj. maşină s. m o n t e u r m. muta vb. travailler muncitor 1 adj. nièce /. musée m. -été nemulţumire s. navigaţie s. n a t i o n a l . ouvrier. i n q u i e t . miliţie s. n a t u r e /. măsură s. nevoie s. balle / . 2. mouvement m. mişcare s. mérite m. noir. nepot. -e. ballon m. motiv s. rien ninge vb. naşte la se) i'b. sable m. memorie s. musique j . miros s. métier metro s. non-officiel. mou. m é c o n t e n t e m e n t m. -ère mod s. naïve nasture s. minge s. mărar s. nécessaire necinstit adj. moderne modernizare s. t r a v a i l l e u r . mecanică s. molle montor s. necesar adj. olive / . mondial. monument s. minute / . mécanique / . m o u v a n t . mecanic adj. nerv s. demain mînea vb. plat m. morcov s. mercredi in. membre m. in­ justement nefolositor adj. besoin m. fier. remercier. meserie s. déménager muzeu s. munci vb. mîndru adj. . médicament m.. neiger nisip s. métro m. -ère munte s. naviga vb. navigation / . nerăbdare s. nenumărat adi.-e nedrept 1. mătura vb.-e neliniştit adj. insuffisant. menţinere s. balayer mătuşă s. incessant. medicament s. muscle m. muzică s. m o n u m e n t m. t a n t e / . mets m. mijloc s. mondial adj. montagne /. mécanique. misiune s. mină s. adj. .. mission /. toujours merge vb. niciodată adv. 55? . modern adj. modernisation / . pomme /. milieu m. navigation /. petit-fils m. miracle m. t e n d r e . petite-fille / . -e miercuri s. mişcător adj. s. -e neîndestulător adj. mode m. million m. manière / . nepoată (după frate sau soră) s. neveu m. -e necontenit adj. medic s. -oare s. machine /. nerf m. i\ naiv adj. inutile negru adj. adv. odeur /. mină s. medicină s. injuste. mult adj. mécani­ cien m. minut s. impatience /. contenter muncă s. membru s. (simţul) odorat m.. personne nimic adv.masă 2 s.. mesure /. mourir III muşchi s. metru s. măr s. motif m. carotte / . avouer măslină s. i n n o m ­ brable neoficial adj. main /. médecine /. a ~ înainte avancer merit s. mine /.. muri vb. -e mîine adv. naître 111 naţional adj. milion nuni. miracol s. jamais nimeni pron. bouton ni. nepoată (după fiu sau fiică) s.

pachet ». passage m. . numeros adj. numéro m. m a n t e a u m. numai adv. părea vb. -euse numi vb. opéra m. novembre m. nor s. omenire s. participer participiu s. obicei s. non nucă s. ville / . aveuglément orbit adj. nom m. lit m. orb s. œuf m. h u m a n i t é / . parcouru. obiectiv adj. -e pară s. oranjadă s. octombrie s. pénétrer pătrundere s. pasaj s. pahar s. rez-de-chaussée m. -enne p a r l a m e n t a r adj. -e oricare pron. pardessus m. fatigue / . nuit /. paraître I I I . n o u v e a u . noiembrie s. passionner paşnic adj. n o m b r e u x . [pi. pădure ». offrir III ofili (a se) vb. fois / . naguère oferi vb. honneur m. fatigué. parizian adj. orangeade / . parisien. pasiona vb. parter s. parc s. os s. oeuvre /. aveugle m. patrie / . palid adj. patrie s. verre m. compter nume s. objet m. observa vb. os m. noter nou adj. pace s. omoplate / .pi. păr s. pénétration / . homme m. sembler părinţi ». p a r t i m. fatigant. noapte s. paradoxal adj. page / . patriotisme m. pantof ». partizan s.nişte art. patinage m. bois m. des nivel . hommage m. -e orinduire s. nuage m. ocupa vb. joue /. patriotism ». oraş s. odinioară adv. olympique om s. -e orice pron. obiect s. observer obţine vb. pătrunjel s.s. octobre m. occupant m. poire / . parents m.. paquet m. objectif. obosit adj. se faner olimpic adj. pacifique. nombre m. omoplat s. patetic adj. régime m. -e pardesiu ». seulement număr s. participa vb. partid s. . partisan m. cheveux m. pasăre s. p a r l e m e n t a i r e parte s. participe m. persil m. -e obositor adj. autrefois. p a r a d o x a l . t o u t . t o u t . obtenir I I I ochi s. forêt / . număra vb. onoare s. noix / . nota vb. operă ». appeler O oară s. omagiu ». habitude / . pâle palton s. 558 . -elle nu adv. -elle pătrunde vb. oiseau m. partie / . ou s. aveuglé. -e obraz s. occuper ocupant s. parcurs adj. orthographe / . -ve oboseală ». p a t e r n e l . paisible pat s.pi. părintesc adj. parc m. pagină s. niveau m. ortografie s. p a t h é t i q u e patinaj ». oeil. paix /. orbeşte adv. p&mînt ». soulier m.) yeux m. terre / .

poftă 2 (de mîncare) s. plan m. toucher m. poète m. permanent adv. brosse / . pom s. p r o b a b l e . produire I I I producţie s. pijama s. a p p é t i t m. recevoir 111 primitor adj. -e prin prep. pină conj. pleuvoir I I I plăcere s. danger m. probabil l. promenade / . conte m. p r a t i q u e r praf s. pour pentru că conj. 2. plăcea vb. promite vb. p r o m u . . plimba vb. -e s. chat m. p r i n t e m p s m. -e persoană s. problème m. procurer produpe vb. plafond m. prescrire III preţ s. procura vb. polonez s. politique politică s. pisică s. pain m. popor s. amicalement prietenie s. p o r t r a i t m. poezie s. pèche / . première / . primăvară s. p a r t i r . projeter proletar s. promener plimbare s.1. jusque plafon s. sur pedepsi vb. -e pătrunzător adj. şi adj. trop prefera vb. périphérie / . plaindre I I I poartă s. poumon m. pénétré. production / . poésie / . personne / . déjeuner m. profond. punir II pentru prep. pleurer. profondément proiecta vb. politic adj. préférer pregăti vb.pătruns adj. agréable pleca vb. premier. pipăit s. perte / . piramidă s. promettre I I I promovat adj. popular adj. -e prăjitură s. presă s. m a n q u e r pierdere s. amitié / . posibil adj. faubourg m. 2. poireau m. . bau lieue / . Polonais. petrece vb. postal. -e povestire s. sans cesse permite vb. plin adj'. préparer premieră s. portret s. piéton m. plein. grillé. marché m. professeur m. magasin m. pieton s. départ m. poftă 1 s. prăjină s. probablement problemă s. parce que pericol s. adv. aimer plâinîn s. presse / . . passer piaţă s. I I I plecare . pivniţă s. . présenter prieten s. politique / . grenier m. pyramide / . portefeuille m. grille / . profesor . poet s. planter plantaţie s. regarder prînz s. -e pronunţa vb. periferie*. p l a n t a t i o n / . prăjit adj.«. piesă s. arbre m. possible poştal adj. persévérant. prévoir I I I prezenta vb. p é n é t r a n t . -e adj. -e plînge vb. -ère primi vb. perdre I I I . pod (la case) s. raconter practica vb.. prea adv. poussière /. populaire portofel s. plan s.s-. cave /. peindre III pierde vb. histoire /. accueillant. p a r t o u t prevedea vb. p r i x m. prolétaire m. adj. pyjama m. piersică s. peuple m. prim num. polonais. -e principiu s. pîine s. pretutindeni adv. -e pe prep. ploua vb. adv. prăvălie . place / . p a r . permettre III perseverent adj. prescrie vb. praz A". à travers principal adj. povesti vb. prononcer 559 . profund 1. à t r a v e r s privi vb. principe m. picta vb. p r i n c i p a l . envie / . perche / . perie s. gâteau m. şi prep. planta vb. -e. -e prieteneşte adv. a m i . plaisir m.adj. printre prep. plăcut adj. pièce / .

proposer propunere s. vite reportaj s. -e romîn 2 . prier rumen adj. risquer rîde vb. răbdător 1. prost adj. réalisation / . résister rezolva vb. revoir III revoluţie s. adv prudemment prună s. risca vb. adv. peu R rachetă s. réciproquement recoltă s. rustic adj. r a v i r II răsfoi vb. robe / . se réunir II reuşi vb. roman 1 adj. pune vb.. 2. fort. feuilleter răspunde vb. récolte /. -e roman 2 s.. r e m a r q u a b l e renaşte vb. mauvais. renaître III repara vh.s*. roşu adj. réussite / . rédaction f. demeurer răpi vb. représentant m.s'. Russe s. -e. réussir I I reuşită . rein m. porter putea vb. adv. adv. adj. 2.-elle reduce vb. réalité j . plaie / . serviette /. remarca vb. revedea vb. rivière / . rîu s. régulièrement regulă s. adj. russe adj. mal război s. realiza vb. adj. blessure /. provoquer prozator s. public m. réflecteur m. reglementare s. fusée /. réparer reparaţie s. guerre /. republică s. réconnaître I I I redacţie s. réduire III reflecta vb. m e t t r e I I I . 2 . rană s. réciproque. représenter reprezentant s. roman m. rédactionnel. prosop s. pouvoir I I I puternic 1. reportage m. -e rostit adj. tour m. -le rus s. rezista vb. frais. romain. vermeil. R o u m a i n . -e. r e s t a u r a n t m. şi adj. p r o s a t e u r m e prudent 1. realitate .s. p r u d e n t . p a t i e n t . rester. romîncă s. provoca vh. république / . 2. réparation / . regularitate (cu) loc. répondre III răsuna vb. răbdare s. réaliser realizare s. patiemment răcori vb. repede adv. rece adj. reţine vb. prune / . résoudre I I I ridica vb. public s. branche / .. adv. écouteur m. règle / . reciproc 1. fraîche ranime vb. adj. renouveler relaţie . -e receptor s. for­ tement puţin adv.9. retenir I I I reuni la se1 vb. rouge ruga vb. rire III rînd .s. refléter reflector s. relation /. prononcé. essuie-main m. ramură s. recunoaşte vb. froid. romîn 1 adj. reînnoi vb. -e roşie s. bêtise / . rochie s. t o m a t e / . remarquer remarcabil adj. soulever rinichi s. patience /. m a u v a i s . rustique 560 .propune vh. récepteur. -e prostie . pupitre m. redacţional adj. proposition / . retentir II rău 1 adj. r o u m a i n . a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s. restaurant s. purta vh. reprezenta vb. révolution / . réglementation /. rafraîchir II răcoros adj. -e rău 2 adv.

sauver sanie s. verre m. sel m. servitor s. siècle m. scula vb. espérer splendid adj. -e socialist adj. şi adj. fête / . salaire salată s. écrivain m. străin s. salade /. stare s. singe s. scrimă s. -ère străinătate s. casser spartan s. -e sigur adj. sardines / . sărbători vb. enlever scrib s. silhouette / . -e. seară s. -e scuză s. secol s. sportiv s. femme. sûr. (s')écouler scurt adj. seul. carafe / . schimba vb. staţie o. briller strălucit adv. signe m. stomac s. şi adj. sat s. serviette / . splendide sporire s. serios adj. social. service m. salariu s. strica (a se) vb. échapper scenă s. bouteille f. cher. soviétique sparge vb. fêter săritură s. stade m. scène /. vers spune vb. Spartiate m. saut m. estomac m. simbătă s. q u a r t m. -e sindicat s. sportif. se gâter 561 .s gabie s. socialiste solid adj. conseiller sferă s. laver spălătoreasă s. spécial. syndical. sărbătoare s. ski m. escrime / . servietă s. étranger. village m. changement m. savant m. stylo m. sortir I I I . scaun s. sénat m. -e sport s.. sfert s. éteindre I I I stîrni vb. sfat s. salle /. sală s. scrie vb. E t a t m. conseil m. rue /. sang m. lever stofă s. arriver soţie s. blanchisseuse f. étoffe / . esclave m. sine pron. accru. stinge vb. lever scump adj. semn s. sécurité / . slăbi vb. spera vb. soleil m. chaise / . de săptămînă s. dire I I I stadion s. tête / . sistem s. -ve spre prep. que. sobă s. samedi m. să conj. -e sinucidere s. court. social adj. scrisoare s. spăla vb. soi singur adj. sticlă 1 s. savant s. se glisser I. tâche / . sphère / . sarcină s. stat s. sport m. traîneau ni. -ère scurge (a se) vb. străluci vb. special adj. sacré. serbare s. augmentation /. écrire I I I scriitor s. . état m. sabre m . excuse /. maigrir II soare s. épouse / . simplu adj. senat s. -euse servi vb. s u i c i d e m. maître m. sovietic adj. sardele s. securitate s. changer schimbare s. sfînt adj. b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. salva vb. s a i n t . scrumieră s. schi s. scribe m. scăpa vb. -e 36 siluetă s. stilou s. sentir I I I sindical adj. spectacle m. cendrier m. système m. poêle m. stăpîn s. station /. septembre m. syndicat m. simple simţi vb. sérieux. soir m. sfătui vb. sare s. pi. servir I I I serviciu s. sporit adj. lettre /. étranger m. sclav s. domestique m. solide sosi vb. stradă s. semaine /. sticlă 2 (de apâ) s. septembrie s. scoate vb. -e spectacol s.

suferi vb. durable tramvai s. tată s. toilette /. toutefois tovarăş s. (femme) tourneur student s. papa m. -ère totdeauna adv.-e tipografie s. suggérer sugestie s. termina vb. salle à manger / . şervet s. teme (a se) vb.s. terrain m. tipări vb. t e n t a t i o n / . passant m. transformer tratament s. succès m. souterrain. imprimé. triompher troleibuz s. chauffeur m. texte m. télé­ phoner telegramă s. devoir I I I . somme / . tennis m. teamă s. tractor s. -e. tracteur m. -e supraveghea vb. et. -e superior adj. fâché. tăgăduire s. falloir I I I trecător s. p o u r t a n t . tableau m. sub prep. toujours totodată adv. père. sumă s.strîns adj. filer ton s. tot adj. timp s. suggestion / . vivre I I I trebui vb. donner un coup de téléphone (de fil) .pi. tentativă s. tentaţie s. t r a i t e m e n t m. t e n t a t i v e f. -ve $ui vb. tehnician s. trece vb. é t u d i a n t m. ştiinţific adj. tourneur m. toamnă s. camarade m.sufragerie s. trainic adj. termen s. t r a d u i t . craindre I I I . scientifique T tablou s. télégramme m. teatru s. terasă s. théâtre m. envoyer triumfa vb. tînăr adj. tu pron. a da telefon vb. technicien m. imprimer tipărit adj. suggestif. traduce vb. tout. strungăriţă s. tir m. transforma vb. terrain m. échecs m. passer tren s. monter suliţă s. entier. base /. négation f. subi. téléphone m. şi conj. hanche /. t r a h i r I I trăi vb. terme m. en même t e m p s totuşi conj. -e trai s. -e strugure s. t r a d u c t i o n / . t o i ' 562 . étude /. surveiller surpriză s. t r a i n m. trezi_ vb. temps m. tărîm s. supérieur. peur /. sugestiv adj. raisin m. trăda vb. studia vb. imprimerie / . souffrir I I I . tradus adj. subir I I suferit adj. sous subteran adj. tir s. tard toaletă s. jeune tîrziu adv. surprise /. trolleybus m. toarce vb. -e succes s. telefon s. réveiller trimite vb. automne m. étudier studiu s. sugera vb. finir II text s. ton m. aussi şofer s. serviette / . t u . science / . tennis m. supărat adj. vie f. -e Ş şah s. teren s. traduire I I I traducere s. tenis s. strungar . tenis s. filer şti vb. . (en) h a u t şterge (a o) vb. telefona. savoir I I I ştiinţă s. avoir peur temelie s. terrasse / . terminer. t r a m w a y m. serré. sus adv. şold s. j a v e l o t m.

s1. guérir II vineri s. vioi adj. dernier. vară s. vive violetă s. veine / . vară s. âge m. văr.. urî vb. tenir I I I . ţelină s. suivre I I I uşă s. mot m. verde adj. surpris. mur m. victoire / . /)/. jour m. viu adv. éternellement viaţă s. vorbi vb. -e. paysannerie / . journée / . universel. visiter vizită s. victorie s. viţel s. vie /. vue /. vorbă s. vapor s. écraser viitor adj. verbe m. U ucide vb. -euse Z zadarnic adj. -le universitate s. vif. contrée /. -e vers s. vouloir I I I vreme s. arrivée / . temps ni. ţine vb. veau m. vehicul s. volum s. vinătă s. cigarette / . vent m. chou m. mouiller unchi s. uşor adj. violon m. parfois. şi adj. voisin. vicisitudine s. pays m. vecin s. viguros adj.. vertebră s. vain. -ère um&r . stupéfait. porte / . la •*. unde adv. violette / . ţărănime s. tuer uimit adj. quelquefois unii pron. vitrine / . viteaz arlj.«. usine / . vivement vizita vb. région / . valeur / . vas s. vacances /.à la cam ţăran s. vase m. vitesse /. valoare s. outil m. journal ni. épaule / . -e vin s. vîrstă . parole /. union / .ţară ». ziar s. certains unire s.. apercevoir III zdrobi vb. parler vrea vb.. vin ni. 563 . facile uşura vb. bateau m. prochain. venir 111 venire s. cousin. vert. haïr II urma vb. anéantissement m. pays m. varză s. navire m. oublier uita 2 (a se) vb.. vacanţa s. veillée / . été m. a — seama tenir compte ţinut s. vitrină s. universal adj.9. uneori adv. vindeca vb. gne ţigară s. veni vb. zice vb. -e uita 1 vb. zi s. umed adj. voir I I I veghe s. vină s. union / . . vicissitude f. vertèbre /. zări ^6. vesel adj. aubergine / . gai. visite / .. -e zădărnicire ». brave viteză . uniune s. vendredi m. vînt s. oncle m. vioară s. outillage m. céleri m. humide umezi vb. paysan m. faciliter utilaj s. véhicule in. regarder ultim adj. verb ». vers m. -e văz s. vigoureux. dire I I I zid s. -c vedea vb. uzină s. -e vçsnie adv. où unealtă s. université / . volume m.

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

PARAGRAFUL I. des p o r t r a i t s . les fauteuils. lampe. Fermez la fenêtre. les enfants. III'. III. un livre. Le livre est sur la table. Le veston est court. des livres. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. Vous êtes amis. J ' o u v r e la porte. Où est la lampe? La lampe est sur la table. les magasins. une c h a m b r e . III des lits. J e suis grand. Les livres sont dans la bibliothèque. fenêtre. Un. PARAGRAFUL I. I une porte. Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt. II. III. l'armoire. une chaise. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. IV Elle est petite. Le livre est bleu. P e t i t e . V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . PARAGRAFUL II. II. des crayons. Je ferme la fenêtre. chaise. les chaises. Une. un j a r d i n . La blouse est rouge. une l a m p e . Un. un stylo. Ils sont amis. l ' h o m m e . les chiens. Voici une porte et une fenêtre. Une. Voici un stylo et un crayon sur u n livre. Nous sommes dans la rue. larges. le chat. Voilà un p o r t r a i t . Les livres sont sur la table. le chien. Une. La serviette est bleue. La jupe est courte. livre. Ouvrez la porte. II. une t a b l e . un fauteuil. Voici une fenêtre.PARTEA I PARAGRAFUL I. Où est le chien? Le chien est dans la cour. u n a r b r e . Voici une lampe. la fenêtre. 567 . II le lit. Les enfants sont dans le jardin. rondes. des chats. u n crayon. b l e u s . grises. g r a n d e . Un. table. Voilà une chaise. Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n .

dix-sept. quinze.PARAGRAFUL II. In grădină se află zece oameni. Voici un cendrier. J ' a i m e le raisin. PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. Ils v o n t au t h é â t r e . dix. Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 . V une é t u d i a n t e . le livre est sur le bureau. III. VI Voi sînteţi opt copii. treize. h u i t . Michel regarde un p o r t r a i t . douze. dix-neuf. La maison a dix étages. Nous avons quatre stylos. La chambre a deux portes et trois fenêtres. Voici des boutons. Tu ai şapte bluze. Iată o cutie de chibrituri. î n odaie sînt trei p a t u r i . Voici des ouvriers. î n curte sînt şase pomi. PARAGRAFUL I. Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. Vous regardez les papillons. Oui. Le vase est sur la table. Iată cinci ţigări. Il y a huit cigarettes dans le paquet. Le chat est sous la table. deux. Tu aimes les poires. PARAGRAFUL II. Le crayon est sur le livre. III. l ' é l è v e . Nous comptons les arbres. IV. J e a n et Georges comptent les maisons. v i n g t . Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. III. six. Eu am cinci creioane. J e compte de dix à vingt. Voici des é t u d i a n t s . les filles. Elle a une serviette noire. î n bibliotecă se află zece cărţi. Nicolas aime beaucoup les pommes. Les passants admirent les magasins. Elle a une gomme. la f e m m e . I m o b i l u l are nouă etaje. seize. je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II. Les garçons regardent les autos. Us (elles) aiment les fleurs.h u i t . d i x . Les passants e n t r e n t dans un cinéma.

mais j ' a i m e aussi !es pommes. L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. ces. Vă place să v o r b i ţ i . cet.t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats. Se p o a r t ă c r a v a t e g r i . cette. Ils sont p a y s a n s . Vasile a r a t ă turiştilor cărţi. PARAGRAFUL II. IV. Les peuples l u t t e n t contre la guerre. Ea preferă să privească gravurile. X cette. Tu n'aimes pas les fruits. Ces magasins sont grands.III. Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui. Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . N ' a s . Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide. Le chat est sur la chaise. cet. La guerre d é t r u i t les villes et les villages. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. j ' a i m e le raisin. 569 . Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. Ei doresc să dejuneze. Dans l'assiette il y a neuf pommes. cette. Marie a une serviette verte. cet. IV. ce. Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă . ce. IV. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. Georges n ' a i m e pas les fleurs. I m i place să muncesc. Il y a sept fenêtres. Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs. cet. Vrem să l u p t ă m pentru pace. Ils ne regardent pas la v i t r i n e . XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă. Noi a d m i r ă m statuile oraşului. C'est une armoire. Ce garçon a dix-huit ans. des chemises. cette. Il y a six fleurs. HI. Dans ce magasin on trouve des robes. PARAGRAFUL I. a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III. C'est u n magasin universel. PARAGRAFUL II. Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison. C'est un jeune ouvrier. Petre dă o pară Margaretei. ce. cet. des cravates et des jouets. Il est ouvrier. Ferestrele camerei sînt m a r i . La m a i n a cinq doigts.

Les souliers de Basile sont noirs. Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e . bleues. Le frère de Marie est ouvrier. — Vous choisissez quelque chose? — N o n . ei sînt la cinematograf. roumaines. des t h é â t r e s . La couleur des raisins est verte ou noire. PARAGRAFUL I. grandes. de m ê m e . La fille du voisin a sept ans. a sept lettres. Danielle est l'amie d ' H é l è n e . La maison où Pierre h a b i t e a six étages. IV. Nous l u t t o n s pour la p a i x . J e montre a u x garçons la carte du pays. IV. a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. XII —Bonjour. — Mes hommages. Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. bien. Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine. Voici deux papil­ lons. Il donne un mouchoir à Nicolas. blanches. ceux-là sont J e a n et P a u l . ea este artistă. noirs. Les fruits de ces arbres sont rouges. je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier. j e u n e . des cinémas et des stades modernes. monsieur. m a d a m e . Noi sîntem acasă. Nous ne guerre. La robe d ' u n e fillette est p e t i t e . Le j a r d i n de l'usine est vert. blancs. — A u revoir. je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s . Le voisin d'Alexandre est ouvrier. celui qui a des souliers noirs est mon frère. Les murs de l ' i m m e u b l e sont. Il donne un jouet à l'enfant. celui-ci est j a u n e . HI. j a u n e s . je regarde les vitrines. el este tehnician. Voici deux p o m m e s . rien. Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. Les fruits des arbres sont encore verts. Basile donne une pomme à Antoine. et vous monsieur Lefèvre? — Merci. m a d a m e Leblanc. EXERCIŢII RECAPITULATIVE II. Cine admiră acest film? Voi. celui de Basile est professeur. Tu eşti funcţionar. Voilà deux enfants. Il parle a u x touristes.II. celle-là est verte. celui-là est bleu. Ceux-ci sont Michel et Pierre. nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. V. celle-ci est rouge. À Bucarest il y a des musées intéressants. comment allez-vous? — Merci. m a d a m e . Celles-ci sont Marie et Hélène. Aimez-vous les bleues. cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e . 570 .

Tu as eu IV. Nous avons chanté cette dix pommes. 571 . surgissant accepté. V i t a u x . Gérard est. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. La. N a t i o n a u x . La mère d ' A l a i n est chimiste. une. Tes frères passent. Nouveaux. mangé. a y a n t allé. Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain. nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. La. Cette année il va à la mer. des. Un. Mon amie a été ouvrier. Gâteaux. mon. des.PARTEA A II-a LECŢIA II. III. La grand-mère d'Alain est une femme énergique. é t a n t eu. finissant dormi. trouvé. a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. travaillant acheté. Des. mille. Une. Des. son. mon. Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles. Ils ont travaillé dans une fabrique. Des. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. é t u d i a n t e . Un. Des. Egaux. fini. 1 III. Chevaux. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Festivals Mondiaux. j'ai j'ai j'ai j'ai inventé. D e s . allant fini. Uni'. L e . dormant travaillé. Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. achetant s u r g i . Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. acceptant LECŢIA I. leurs vacances à la montagne. Des . J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins. été. V. Les petits-enfants aiment leur grands-parents. P a u l contré Georges et Irène. Mon père est ingénieur. progressistes. Sa famille est assez nombreuse. Bijoux. Leurs livres sont instructifs. Des. L a . L e s . Exceptionnelles. Joujoux. célibataire. 11 a travaillé dans une usine d'avions. Des. Ton. Nous avons visité nos parents. Oncle. Coloniaux. Ma soeur est sténodactylo. Je compte mes cigarettes. Le.

J'ai travaillé. les cheveux. dix-huit cent quarante. tirons. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères. nous avons travaillé j ' a i soigné. aime. choisissons. cent quatre-vingts. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. trente. instaurant blanchi. cinquantetrois. soixante-quatorze. sept cents. quatre-vingt-un. Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. IV. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres.LECŢIA I. trente-huit. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. dix-neuf cent soixante-dix. 572 . soixante et onze. aimez. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. Ma cousine a vingt-deux ans. III. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. glorieux. Choisis une cravate rouge. Mon père a cinquante et un ans. il a quatre-vingt-un ans. quarante-neuf. aimons. amicaux. abolissant vingt-cinq. nous avons grandi ramassé . La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. cent deux. Il est encore jeune. II. Ce vieillard a dépassé soixante ans. tire. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. ^ o n S r a n d-pére est vieux. nous avons soigné j'ai grandi. les genoux. les bateaux. choisissez. a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. soixante-dix. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. douze cent soixante et onze. quatre-vingt-quatorze. les bras. cinquante-sept. Ce livre a vingt-cinq chapitres. IV. choisis. J'ai lu cinquante-neuf pages. soixante-dix-huit. vingt-neuf. beaux. Restez demain à la maison. deux cent un. ramassant inspecté. a 4-a Soixante et un. blanchissant aboli. treize cent vingt. LECŢIA II. V. Dormons bien. dix-neuf cent quatre-vingts. Mihail Sadoveanu est né en dix-huit. quatre-vingtonze. cent onze. quatre-vingt-quatre. les cous. La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. La maison a quatorze fenêtres. inspectant instauré . tirez. Regarde ce portrait. Il a quarante-deux ans. Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. V.

soixantième. Aïeuls. Vous visiterez. 573 . une omoplate. II. IV. A l a i n l i t avec a t t e n t i o n u n livre d ' a n a t o m i e .LECŢIA I. soixante-douzième. elle a des y e u x bleus et des joues vermeilles. D é t a i l s . des os. J ' a t t e n d r a i . Tu seras. Il t r a v a i l l e r a beaucoup et il guérira les m a l a d e s . Il guérit les blessures de ses a m i s . je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j écouterai t u écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront H. E m a u x et Camées. minéraux. V. Il étudiera les organes de la v u e . de l'ouïe. Vous r e g r e t t e r e z . Cinquième. Elle choisira. A l a i n lui m o n t r e des os :une c l a v i c u l e . Premier. Il aime déjà soigner les m a l a des. Coraux. d e l ' e s t o m a c . un crâne et des os. Ils p r e n d r o n t . A l a i n a p p r e n d r a le nom des nerfs. Y e u x . Ils danseront. du goût et du toucher. du rein et du cœur. Ils m a n g e r o n t . des veines. Il sera é t u d i a n t à la F a c u l t é de Médecine. Il sera médecin. j ' a i mangé tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé le gâteau „ „ „ „ „ n „ „ „ „ je mangerai t u mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) m a n g e r o n t j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) e n t r e r o n t je l a v e r a i tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) l a v e r o n t dans la chambre je suis entre tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entré(e)s j ' a i lavé une chemise t u as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ LECŢIA a 6-c Y v o n n e a aperçu sur le bureau de son cousin. de l ' o d o r a t . végétaux. a n i m a u x .c i n q u i è m e . a 5-a Nous serons. T r e n t e . Y v o n n e est b l o n d e . Il a p p r e n d r a les fonctions du c e r v e a u . m. Tu r e p o n d r a s . La première. Elle finira. S e p t i è m e . des muscles. Il pensera. V i n g t et u n i è m e . Il p r e n d r a . v i n g t q u a t r i è m e . Aïeux. des poumons.

La maison a une belle terrasse. un couloir. la salle à manger. Elle n'est pas neuve mais elle est en bon état. une salle de bains. H a b i t a i e n t . nous finissons le livre J e finirai le l i v r e . nous portons une valise J e porterai une valise . A t t e n d a i s . Lucien n ' a pas été mon a m i . nous finirons le livre J ' a i fini le l i v r e . Par.III. Dans. De. N o t r e . La maison n'est pas grande. Ma cousine n ' a pas mangé tous les gâteaux. les tiens. T o n . À . nous avons porté une valise Porte "une valise . IV. la vôtre. J e porte une valise. La fenêtre n'est pas trop large. portons une valise . Des paysannes roumaines. une t a b l e . le sien. Tu n'es pas m a l a d e . P r o m e n a i t . a 8-« La chambre de Jacques est claire. Dansaient. nous porterons une valise J ' a i porté une v a l i s e . finissons le l i v r e . LECŢIA II. la cuisine et und é b a r r a s . Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. É t a i s . Pour. V. portez une valise J e finis le l i v r e . J e n ' a i pas reçu votre cadeau. Il