stabile te limita maxim de transformare a c ldurii în lucru mecanic în procese ciclice si afirm neechivalen a calitativ dintre L si Q. Principiul al II-lea indic sensul în care se desf oar procesele din natur .tiin ific (cibernetic . Esen a principiului al doilea const în introducerea unei noi m rimi de stare entropia i în precizarea sensului de varia ie a acesteia în sistemele izolate ( Afanasieva 1928).Caracterizarea general a principiului al doilea al termodinamicii Aceast pasionant aventur a început cu prima revolu ie tehnico.Carnot). informatic ). generând cercet ri ce s-au desf urat pe un fundal din ce în ce mai larg si mai profund. culminând în anii secolului XX cu o contribu ie extrem de important la actuala revolu ie tehnico.tiin ific (crearea ma inii cu abur i preocup rile legate de îmbun t irea randamentului acesteia . . odat cu introducerea conceptului de entropie informa ional (Shannon) prin analogie cu entropia statistic Boltzmann.

Ostwald 1853-1932).Carnot a fost primul care a ar tat c nu este posibil s func ioneze o ma in cu un singur rezervor (termostat). far compensa ie c ldura unui corp oarecare în lucru mecanic se nume te perpetuum mobile de spe a a II-a. având nevoie de cel pu in dou . În natur nu exista un proces ciclic monoterm. principiul al doilea duce la împ r irea proceselor în reversibile i ireversibile . Principiul al II-lea al termodinamicii arat prin experien c nu pot exista procese în care s aib loc transformarea c ldurii în lucru mecanic f r compensa ie (transformarea necompensat a Q în L) i în al doile rând posibilitatea existen ei altor procese care nu sunt legate de o asemenea transformare. într-o transformare ciclica monoterm este imposibil s se transforme c ldura în lucru mecanic f ra schimb ri în mediul exterior. Astfel. deci nu se poate realiza conversia periodic a lui Q în L f r modific ri în mediul exterior. afirma ia invers fiind valabil A adar. ( W. Con inutul acestui postulat este cunoscut sub denumirea de ³formularea de baz a principiului al doilea al termodinamicii´ Instala ia care ar transforma periodic.

Randamentul ciclului Carnot nu depinde de natura substantei de lucru (teorema lui Carnot) ci numai de temperatura sursei calde T .teoretic .Ciclul Carnot Ciclul Carnot este un ciclu ideal . si temperatura sursei reci T2 . Transformarea ciclica biterma si reversibila formata din doua izoterme si doua adiabate se numeste ciclul Carnot. avand randament maxim. .

mecanic. ciclu destinat compar rii randamentului termic al ma inilor termice. propus în 1820 de inginerul francez Nicolas Léonard Sadi Carnot.În termodinamic . Reprezentarea în diagrama p-V a ciclului Carnot motor. Folose te ca agent de lucru un gaz perfect prin transform rile c ruia se ob ine lucrul mecanic. Este un ciclu reversibil efectuat de o Äma in Carnot´ legat la dou surse de c ldur de temperaturi diferite (Äsursa cald ´ i Äsursa rece´). . Carnot. ciclul Carnot este un ciclu teoretic.

Destindere adiabatic reversibil (izoentropic ) a gazului. Comprimare izoterm reversibil a gazului la temperatura sursei reci. În cele ce urmeaz va fi descris ciclul Carnot motor . . În aceast transformare (B-C în diagrama T-s) gazul continu s se destind efectuând lucru mecanic asupra mediului. -Este un ciclu în patru transform ri: Destindere izoterm În aceast transformare (A-B în diagrama T-s) destinderea gazului este determinat de absorb ia de c ldur la temperatur constant de la sursa cald . fiind în acest caz un ciclu generator. Cantitatea de c ldur evacuat la sursa rece este notat cu Q0. determinând evacuarea c ldurii din gaz la temperatura sursei reci. Deoarece transformarea e adiabatic (f r schimb de c ldur ). fiind în acest caz un ciclu motor.Ca orice ciclu termodinamic. i ciclul Carnot poate fi parcurs în sens orar. prin destindere gazul se r ce te pân la temperatura sursei reci. sau în sens antiorar. Cantitatea de c ldur absorbit de la sursa cald este notat cu Q.. iar gazul efectueaz lucru mecanic asupra mediului. În aceast transformare mediul efectueaz lucru mecanic asupra gazului.

prin comprimare gazul se înc lze te pân la temperatura sursei calde.Comprimare adiabatic reversibil (izoentropic ) a gazului. În aceast transformare (D-A în diagrama T-s) mediul continu s efectueze lucru mecanic asupra gazului. Ciclul Carnot are cel mai mare randament termic posibil la transformarea c ldurii în lucru mecanic la ciclul motor. . Deoarece transformarea e adiabatic (f r schimb de c ldur ). Compara ie în diagrama T-s a unui ciclu oarecare cu un ciclu Carnot. respectiv transfer o cantitate maxim de c ldur pentru un lucru mecanic dat în cazul ciclului generator.

unde dQrev este cantitatea de c ldur schimbat cu exteriorul într-o transformare reversibil . entropia este o m sur a cât de aproape de echilibrul termodinamic este un sistem termodinamic.T este temperatura absolut la care are loc transformarea. Este o func ie de stare caracterizat prin rela ia: . No iunea a fost introdus de Rudolf Clausius.Carathéodory . între starea A la care se refer entropia SA i starea de referin A0 .Entropia În termodinamic . O introducere a entropiei termodinamice legat de considera ii geometrice este datorit lui C.

2.Formularea de baza a celui de-al doilea principiu al termodinamicii: 1. de la un corp rece la unul mai cald fara a avea loc modificari in mediul extern. Postulatul lui Clausius: caldura nu poate trece. Deci principiul al II lea introduce o marime de stare numita entropie si afirma ca variatia de entropie a sistemelor izolate este nula in procesele reversibile si creste in procesele ireversibile : ¨S •0 . de la sine. Postulatul lui Thomson: in natura nu este posibil un proces ciclic al carui unic rezultat sa fie efectuarea de lucru mecanic pe seama caldurii de la un singur rezervor termic.