You are on page 1of 5

درذگن رب هشیدنا رترب نیزک درخ و ناج دنوادخ مانب

ییارجا و یسرداد ،یراذگ نوناق یانا!نب و ناریا ی"اشن"ا# روشک $رادا یوگ%ا
&&& یساسا نوناق &&&
&&&دنراد رارق نوناق ر'( ری) ناریا روشک رد ه*" &&&
نا!ک رب +رگن ی ارب ناریا ن!,)رس نادن,درخ )ا ناریا ی"ا#دا- ن*.نا
ن*.نا ناریا ی"ا#دا- ن*.نا /د# دن"اوخ $دیزگرب ناریا ی"اشن"ا# 0 و $ر1ن
د"اوخ ا1یا ز!ن ار $ا#دا- 23ن ناریا رد $اشن"ا# ن!!4ت ات و دوب د"اوخ یگش!*"
ود 5ر, و ،$اشن"ا# 6قو, 6کر# اب ،ن*.نا و78 9ی 5ر, :رو; رد/دو*ن
و78 ود ای و78 ناریا ی"ا#دا- ن*.نا رد ز!ن :را- $ا#دا- 6قو, 6کر# اب و78
)ا ر'*ک رد ار دیدج 0< دو*ن دن"اوخ نیزگیاج )ور /

یاراددیاب 6%ایا ر" / د# د"اوخ $رادا ی"اشن"ا# $و!# هب ناریا روشک =>?ی دنب
و 6%ایا ن@ مدر, یار اب 6%ای ا ن@ مدر, نا!,)ا هک د#اب ی,در, و ی,وب $ا#دا-
دو# $دیزگرب $اشن"ا# د!یات/
نوناق 6!*کاA یرارق رب و 2,ار@ )ا B- نانزیار ن*.نا C>?ی دنب )ا 9ی $رDEت
دیا*ن $دا,@ ار ناریا $اشن"ا# 2نیزگ :ا,د3, دیاب/
=مود دنب ه*" ی ر# نادنو ناریا Fر; رGن )ا و ناب ) ،6!,وق ،6!Hنج ،داIن
دنو# ه'Hیرگن Jدا $دید هب دیاب و دنرادروخرب ربارب Kو3A )ا L"ذ,/
و دوب د"اوخ راو'سا درخ ن!ی@ یانE, رب ناریا ی"اشن"ا# روشک = موس دنب
یدا)ا ه(رگ 6Mای د"اوNن نOوج هناور- ن!,)رس نیا رد ی*سر نید هنوگP!"
6شگ د"اوخ ن!*7ت ر!Eک +وروک نا,رM ربارب L"ذ, و نا!ب ،هشیدنا/

و یQ, $اMر هب دنEیا- و دا)@ داD'قا یانE, رب ناریا ی"اشن"ا# روشک = مرا(دنب
د# د"اوخ $رادا +ورM و د,@رد رب :ا!%ا,/
رب +رگن اب 6%ایا ر" یارب $د# ه'Mرگ رGن رد هجدوب = مرا( دنب )ا 9ی $رDEت
ن!گنا!, یانE, رب هک دوب د"اوخ 6%ایا ن@ یا")ا!ن و :انا?,ا RS<< اذT یر%اک U<
V#ز- 9ی ،یناگ*" د,@ و 6Mر Wیاسو ن!نP*" و ،ر1نر" یارب ن?H, Xبر, ر',
ر" یارب S<<< ،+رور- و +)و,@،64ن; ،یراد,اد ،ی)رواشک ی ه4;وت ، ر1ن
ددرگ!, ن!!4ت $اگشناد دا.یا و یا هMرA Yراد,/
ZQ'N, :Oایا رد 64ن; ای و یراد,اد ای ی)رواشگ ،مرا( دنب )ا مود $رDEت
:رو; رد ناریا ی"اشن"ا# :اود یناE!'ش-و یزیر ه,انرب و 2"وI- اب ناریا
دیدرگ د"اوخ ما.نا ه'#ر ر" یارب ندوب [یار# دجاو/
ه,انشناد هجرد ات ن ا'Hکدوک )ا 2ناد LHک =مرا( دنب )ا موس $رDEت
دوب د"اوخ ناگیار $اگشناد رد \BناH!%]/
دیاب 6%ود ،ار'کد و BناH!% KوM نایو.شناد یارب = مرا( دنب )ا مرا( $رDEت
درو@ >"ارM ار ماو :انا?,ا نادن,)ا!ن یارب/
یاراد ناریا ی"اشن"ا# روشک = >.ن- دنب 0 دوب د"اوخ ری) 2یار@ هب 6%ایا /
ر#وب و Yرا-،نا1;ا ،نارت را'خاس اب Yرا- ی"اشن"ا# = 6HNن/
:را- ی"ا#دا- 6%ایا =مود/
نا'H(وQب و نا'!س ی"ا#دا- 6% ایا =موس/
ناگز,ر" و دزی ،نا,رک را'خاس اب نا,رک ی"ا#دا- 6%ایا =مرا(/
هیوQ!?ک و یرا!'Nب ^ا_,را( ،نا'سر% را'خاس اب نا'سر% ی"ا#دا- 6%ایا=>.ن-/
ی"ا#دا- 6%ایا=>ش# م`یا اب را'خاس م`یا و نا'س)وخ
نا"اشنا,رک ،نا'سدرک ،ناد*" را'خاس اب نا'سدرک ی"ا#دا- 6%ایا =>'1"/
یبرT ناگداب@رa@ ،یقر# ناگداب@رa@ را'خاس اب ناگداب@رa@ ی"ا#دا- 6%ایا =>'ش"
نا.ن) و
ناردن)ا, و ن`!گ ی"ا#دا- 6%ایا =>ن/
نادر, و نان) )ا نوگانوگ را*# را'خاس اب ناریا ی"اشن"ا# 2ترا= >ش# دنب
یاج ناریا :Oایا )ر, و Yرا- 6%ایا رد هک د# د"اوخ ا- رب ناریا :Oایا
رد رگ, 6#اد د"اوNن ار رگید :Oایا )ا 9!P!" هب دورو هناور- و 6Mرگد"اوخ
نیزگیاج دوخ ی"ا#دا- رد ی'%ایا یاشترا /+رو# ایو یجراخ Vنج ماگن"
دن"اوخ دوخ ی"ا#دا- و ناریا ی"اشن"ا# ،یساسا نوناق دنMاد- و دوب دن"اوخ
6شگ/

د"اوخ ه'سار@ ری) یا" $در رد ناریا ی"اشن"ا# 2ترا=>ش# دنب )ا >?ی $رDEت
د#C
ییایرد و ،ییاو" ،ین!,)/هناگ هس یا"ور!ن/
ه'خو,@ 2ناد ناناوج ی)ابرس :ا,دخ )ا ،2ناد $اbس/
یرا'سر- و یگ#ز- یا" $در ی)ابرس :ا,دخ )ا ، 6#ادب $اbس/
ی'4ن; 6شک و )رواشک ناگدو,)@راک ی)ابرس 6,دخ )ا ،یناداب@ $اbس/
$دو,)@ راک نارو هش!- ی)ابرس 6,دخ )ا ،9!ن?ت $اbس/
ناریا Vن"رM هب نا"اگ@ و نادن*شناد ی)ابرس :ا,دخ )ا ،Vن"رM $اbس/
2# ی,اGن +)و,@ )ا B- یتا,دخ نا!"اbس )ا Vیر" =>ش# دنب )ا مود $رDEت
دن"اوخ $رادا دوخ Lسان', هناخ :را)و رGن ری) م)O یا" یگن"@ >" یارب ،ه"ا,
د#/
ه1!cو Oاب هب ^اس $د." ناناوج یارب ی)ابرس 6,دخ = >ش# دنب )ا موس $رDEت
$دیزگرب [یار# نیدجاو نا!, )ا ناریا ی"اشن"ا# 2ترا یا" )ا!ن هک 6سا یQ,
د# دن"اوخ $درا*گ 6,دخ هب ه'Hیاب و ه'Hیا# یایاز, و Kو3A اب و دنوش!,
هب دنناو'!, 6%ایا ر" مدر, /6سا یسرا- ناب) ناریا ی*سر ناب)=>'1" دنب
دن)ادرbب 2ناد LHک هب و دنی وگب نNس یردا, ناب)/
، ی?!ن ،درخ ر'Hب +ر'Hگ و یگن"رM و یQ, یا#)را هب 6شگ)اب=>'ش" دنب
یگن"رM و یNیرات یایرگن#ور و ی'سار/
،)ورون Cدن#اE!, ری) L!ترت هب ناریا یQ, یانشج= >'ش" دنب )ا >?ی $رDEت
هEن#را(و ادQی L# و $دس نشج ،5رزب +وروک )وردا)،ناگر, ،ردب $دز!س
یروس/
ناج $ا# ر!Eک +وروک )ور دا) ناریا dیرات یانE, =>'ش" دنب )ا مود $رDEت
،6سا RSef اب 6سا ربارب هک ی"اشن"ا# R<gg )اT@ ^اسر" )رون اب و ید`!,
هEن# )ور و 5رزب +ویراد نا,رM ربارب \ د!# ر, ] هEنش?ی )ور /6شگ د"اوخ
دن"اوخ W!h4ت ه'1" رد راک 68اس W( یناج درادنا'سا اب ربارب ،\ د!# ناو!ک]
دوب/
ناو!ک هب نک ناریا ه,ان"اگ ربارب ه'1" یا")ور مان = >'ش" دنب )ا موس $رDEت
iد!# د!"ان و ،د!# ز,ر" ،د!# ر!ت ،د!# مارب ،د!# ه, ،د!# ر, ،هEن# i د!#
دو*ن دن"اوخ ر!!jت هنیدا/
روشک ینوناق $ر?!- ،\یسا!س] روشک $رادا و ینادراک یانا,)اس =>ن دنب
،ری)و 6HNن 9ی ،مدر, ،\ ن) ای در, ] $اشن"ا# 9ی )ا ناریا ی"اشن"ا#
دن"اوخ درگ Yرا- 6%ایا رد هک د# د"اوخ ه'سار@ نانزیار ن*.نا 9ی و ناری)و
د,@/
نانزیار ن*.نا یارب $دنیا*ن 9ی ر1ن راز" دD!س ر" )ا=>ن دنب )ا >?ی $رDEت
د# د"اوخ $دیزگرب/
دا)@ یار 9ی یاراد ناریا ی"اشن"ا# روشک دنو ر# ر"=>ن دنب )ا مود $رDEت
دو# د!یات روشک :را)و یوس )ا دیاب ناگدنو# $دیزگرب یگ'Hیا# انت و 6سا/
ناکدنیا*ن نا!, )ا ری)و 6HNن ،ری)و 6HNن 2نیزک = >ن دنب )ا موس $رDEت
یMر4, د!یات یارب $اشن"ا# هب و دوش!, $دیزگ رب یار نیرتOاب اب نانزیار ن*.نا
یراداMو و ناوت درو@رب و یگدن)اس یا" ه,انرب اب 63Mاو, )ا B- هک ،ددرگ!,
نا!, )ا ار 2یوخ هن!باک و دو# $درا*گ را?ب ناریا ی"اشن"ا# روشک هب ناشیا
6,دخ هب ن@ )ا B- ات دراذگب نانزیار ن*.نا یار هب و دنیزگرب نانزیار ن*.نا
دنو# $درا*گ/

$دنیا*ن و ری)و ،ری)و 6HNن ،$ا#دا- ،$اشن"ا# نس = >ن دنب )ا مرا( $رDEت
)ا ر'*ک دیاEن هناگ!ب یا"روشک رد نارادراک و نار!1س و نانزیار ن*.نا Rk ^اس
$اشن"ا# رH*" ای و ناریا یوناE# نس/دن#اب $د,@ ا!ندب ناریا رد دیاب و د#اب
د#اب ^اس $د." )ا ر'*ک دیاEن ،ن)/
$ر1ن هس و ین*.نا هنوگب دیاب ا" هناخ :را)و ی ه*" =>ن دنب )ا >.ن- $رDEت
دنو# $رادا/

$رادا $اشن"ا# رGن ری) ،ری) رار3ب هناخ :را)و را(= >ن دنب )ا >ش# $رDEت
:را)و ،د,@رد >ک مدر, یارب ناگیار هناخ و ی8ا*'جا :ا,دخ :را)و ،دنوش!,
و ی"اشن"ا# یسر)اب :را)و ،د,@رد >ک مدر, یارب ناگیار نا,رد و یگ#ز-
نوناق )ا lاMد :را)و ،lاMد ای دنMاد- هناNترا)و را( /رن" و Vن"رM :را)و
ری) هجدوب و ه,انرب و یراد هنازخ :را)و و روشک :را)و ،روشک 6!ن,ا و یساسا
،د# دن"اوخ $رادا ری)و 6HNن رGن ری) ه!3بو ،دنوش!, $رادا نانزیار ن*.نا رGن
درو, ار یدر1ن, ری)و ای 6%ود ی ه*" دناو'!, هG_% ر" نانزیار ن*.نا ی%و
ا7,ا ارن@ ی ه_یO و د#اب $اشن"ا# د!یات درو, ،mا7!'سا دیاب و د"د رارق 2سر-
د"اوخ ه,ادا $اشن"ا# اب nاEترا رد دوخ راک هب 6%ود :رو; نیا ر!T رد ،دیا*ن
داد/
6Q, دنMاد- و ،وگ'سار،اناوت ،دن*#و" ،روOد ،دن,درخ دیاب ،$اشن"ا#=>"د دنب
o!" 6_ت و یور o!" هب و د#اب ه'#ادن ار ناج نداد 6سد )ا >!ب و د#اب
$رM یور نیا رد هک دروا!ن یرگید روشک هب $ان- و دن?ن pرت ار روشک یhیار#
و $رDEت هنوگP!" نودب و دوش!, ادج وا )ا 6Q, هب ندرک 6ش- 6ج هب یدزیا
Kو3A هنوگP!" ناریا $اشن"ا#/د# د"اوخ رانکرب ناریا ی"اشن"ا# )ا ه1قو
ز!( o!" /دوب د"اوخ ناریا نا*س@ یادنQب هب 2"اگیاج و 6#اد د"اوNن هنا"ا,
:رو; رد و د# د"اوNن ه'#ون روشک نوربو نورد رد ناریا $اشن"ا# مانب
)ا $د# 6Mای ییاراد ناریا یساسا نوناق qEr رب ناشیا مانب ییاراد ند# ه'Mای
ن*.نا یوگNسا- دیاب ی'%ایا نا"ا#دا- ای و $اشن"ا# و دوب د"اوخ ناریا 6Q, ن@
یاش?ش!- /ددرگن دراو ه#دخ ناریا ی"اشن"ا# نا!ک هب ات دن#اب ناریا ی"ا#دا-
و دو# دراو ناریا ی"اشن"ا# رابرد $)و, ر'Mد رد دیاب $اشن"ا# یجراخ و یQخاد
دو# یرادگن ا.ن@ رد/
نوناق یارجا رب :راGن ،ی'%ایا نا"ا#دا- Zیاcو دودA = >"د دنب )ا >?ی $رDEت
دوب د"اوخ ناریا ی"اشن"ا# نا!ک )ا lاMد و یساسا/
نا"ا#دا- و $اشن"ا# 6,دخ )ا یکدوس@ یا" هنیز" = >"د دنب )ا مود $رDEت
در!گب رارق نانزیار ن*.نا LیوDت و د!یات درو, دیاب ناریا :Oایا/
)او نوD, دو# رانکرب راک )ا یدونرM رب انب $ا#دا- رگا = >"د دنب )ا موس $رDEت
د# د"اوخ رادروخرب ری)و 6HNن )ا ر'ش!ب د; رد $د هنا"ا, Kو3A/
یا!کIیو ما*ت ن'Mرک رGن رد اب ناریا رد ی"ا#دا- =>"د دنب )ا مرا( $رDEت
د#اب ناریا ی"ا#دا- ن*.نا د!یات درو, دیاب هک 6سا یsورو, ،$ا#دا- ی ه,)O/
رد ناریا ی"ا#دا- ن*.نا $دشن ین!ب 2!- دراو, ما*ت رد =>"د دنب )ا >.ن- $رDEت
6خادر- د"اوخ رو,ا q'M و qتر هب نا"ا#دا- و $اشن"ا# درو,/
و دنر!گب رارق رگد?ی اب nاEترا رد دیاب ا'سور و ر# یا" ن*.نا =>"د)ای دنب
دنراذگب نا!, رد هrوبر, یا" هناNترا)و اب ار ناشتانا?,ا وا")ا!ن/
یا" $داوناخ ای و دیا*ن یراد"اگن 6سر-رس یب ناکدوک )ا دیاب 6%ود =>"د)اوددنب
دیو.ب نان@ یارب ه'Hیا# Jاد@ و Vن"رM یاراد/
$ار دیاب 6%ود و 6سا ینوناق ر!T ناریا ی"اشن"ا# روشگ رد ر3M= >"دز!س دنب
6%ود 2#و- ری ) ات دبا!ب ناگدا'Mا راک)ا و ،نادن*%اس ، یارب Lسان, WA
دنر!گب رارق ناریا ی"اشن"ا#/
ری) دیاب راک ن'Mای ات دود_, :د, یارب نارا?!ب = >"دز!س دنب )ا >?ی $رDEت
ود )ا B- و دیا*ن راک دانش!- نان@ هب دیاب 6%ود ،دنر!گب رارق راک :را)و 2#و-
یا")ا!ن Wقا دA )ا رت Oاب د;رد $داب 6%ود یارب راک هب ار نارا?!ب ،دانش!-
درا*گب ناریا ZQ'N, qrان, رد مدر, ی'Hی)/
و ی%ا, دا!نب هنوگ ر" 6Es و دا.یا ناریا ی"اشن"ا# روشک رد=>"درا( دنب
رد >ن@ ار یناگ*" 9*ک یرو@درگ هناور- هک یدان انت و 6سا ینوناق ر!T هیر!خ
ی ه*"/دوب د"اوخ یناج tرس L!Q; نا,)اس ،دراد یناج یا" ه4جاM Xقاو,
6%ود ه%اس ه*" /6سا ناریا ی"اشن"ا# 6%ود ی $د8 هب ناریا 6Q, یا")ا!ن
دراذگب رانک یرارhuا Xقاو, یارب یا هجدوب دیاب ناریا ی"اشن"ا#/
یرارhuا $اگ رد هک دراد هناور- ناریا $اشن"ا# انت =>"درا( دنب )ا 9ی $رDEت
دیا*نب ی%ا, 9*ک 6ساوخرد ناریا 6Q, )ا/

ناریا یv"ا#دا- ن*vv.نا ی"اشن"ا# ناریا $دنیا-
وvخدار Vvن#و"