MUHTEMEL F NAL SORULARI 1- Ula t rma Planlamas süreci hangi a amalardan olu ur?

1- Ara t rman n Yap lmas 2- Analiz ve Model Olu turulmas 3- Alternatiflerin De erlendirilmesi 4- Planlaman n hayata geçirilmesi 2- Yolculuk üretiminde etkili olan faktörler nelerdir? o Arazi Kullan m o Yolculu un sosyo-ekonomik özellikleri o Ula m Sistemlerinin Karakteristi i 3- Türel da l m nedir? Türel da l m; k saca seyahatlerin, de i ik ula m sistemleri (metro, otomobil, bisiklet, vs.) türündeki oranlar n n belirlenmesidir. Bir yerden bir yere yap lacak yolculuk için, ula m türünün seçilmesi olarak da aç klanabilir. Türel da l mda etkili olan faktörler: - Yolcu Özellikleri - Yolculuk Özellikleri - Ta ma Özellikleri 4- Ula t rma yat r mlar n n de erlendirilmesinde kullan lan yöntemler nelerdir? Bu yöntemleri k saca aç klay n z. - Fayda Maliyet Analizi: Yat r m seçeneklerinin fayda ve maliyetleri; Fayda -> Maliyeti eklinde yaz l r. Her bir yat r m seçene i için bu i lem yap l r. Veriler, say sal/parasal olarak tutulur. En yüksek Fayda/Maliyet oran na sahip yat r m seçene i seçilir. - Çok Ölçütlü De erlendirme: Yat r mlara ait; yolculuk süresi, yolculuk maliyeti, hizmet eri ilebilirli i, hizmet h z , konfor vb. ölçütler s ralan r. Baz lar uzman görü ler taraf ndan elenir ya da baz eklemeler yap labilir. Bu s ralaman n sonucunda, uzmanlar n görü lerine göre önem dereceleri belirlenir ve yat r m seçeneklerinin bu özellikleri puanlamaya tabi tutulur. En yüksek puana sahip yat r m seçene inin seçimi gerçekle tirilir. 5- Trafik atamas nedir? Trafik atamas n n a amalar nelerdir, k saca aç klay n z. Trafik atamas , yol a üzerindeki yollardan, bir zondan ba ka bir zona gitmek için en k sa sürede olan n n seçilmesidir. Bir yerden bir yere gitmek için en k sa süreli güzergah n seçimidir. A amalar : - Mevcut durumun analizi: Mevcut yolculuklar, mevcut yol a na yüklenir ve bu yükleme sonucunda sorunlu bölgeler tespit edilir. - Gelecekte gerçekle mesi öngörülen yolculuklar, yol a na yüklenir ve mevcut kapasite ile gelecekteki yolculuk yükü aras ndaki fark n hesaplanmas , gerekti i durumda çözüm alternatiflerinin üretilmesi gerçekle tirilir. - Mevcut kapasitenin gelecekteki yükü kar layamamas durumunda, yeni alternatifler ve çözümler üretilir. Örne in, mevcutta bulunan i yerleri, üniversitelerin ehrin d na ta nmas vb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful