You are on page 1of 8

http://support.microsoft.

com/kb/306126 Ovaj lanak opisuje kako da podesite i koristite funkciju Deljenje Internet veze u operativnom sistemu Microsoft Windows XP. Deljenje Internet veze omogu ava vam da jednu vezu sa Internetom delite izme u umre enih ra unara. Nazad na vrh

Kori enja deljenja Internet veze
Da biste koristili deljenje Internet veze, doma in mora imati jedan mre ni adapter koji je konfigurisan za povezivanje sa internom mre om i jedan mre ni adapter ili modem koji je konfigurisan za povezivanje sa Internetom.

Na doma inu
Na doma inu sledite ove korake za deljenje Internet veze: 1. 2. 3. 4. 5. Prijavite se na doma in kao administrator ili kao vlasnik. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla. Izaberite stavku Mre ne i Internet veze. Izaberite stavku Mre ne veze. Kliknite desnim tasterom mi a na vezu koju koristite za povezivanje sa Internetom. Na primer, ukoliko za povezivanje sa Internetom koristite modem, kliknite desnim tasterom mi a na eljenu vezu u odeljku Pozivna veza. Izaberite stavku Svojstva. Izaberite karticu Vi e opcija. U odeljku Deljenje Internet veze potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli drugim korisnicima mre e da se pove u preko Internet veze na ovom ra unaru. Ukoliko delite pozivnu Internet vezu, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uspostavi pozivnu vezu svaki put kada ra unar na mojoj mre i poku a da pristupi Internetu ukoliko elite da dozvolite ra unaru da se automatski pove e sa Internetom. Kliknite na dugme U redu. Dobi ete slede u poruku: Kada je omogu eno deljenje Internet veze, LAN adapter bi e pode en da koristi IP adresu 192.168.0.1. Mo e do i do prekida veze izme u va eg ra unara i ostalih ra unara na mre i. Ukoliko ostali ra unari imaju stati ne IP adrese, dobro je da ih podesite da automatski dobijaju IP adrese. elite li zaista da omogu ite deljenje Internet veze? 11. Kliknite na dugme Da.

6. 7. 8. 9.

10.

1 kliknite na slede i broj lanka da biste videli lanak u Microsoft bazi znanja: 299321 (http://support.0 ili noviji.0 Da biste prikazali video zapis o konfigurisanju doma ina za deljenje Internet veze.254. Izaberite stavku Mre ne i Internet veze.0 Podrazumevani mre ni prolaz 192. Kliknite desnim tasterom mi a na stavku Lokalna veza.com/kb/299321/ ) Opis i dostupnost programa Windows Media Player 7. 2. Za dodatne informacije o tome kako da pribavite program Windows Media Player verzije 7.168.255.168. Da biste potvrdili IP konfiguraciju LAN adaptera.1 . Izaberite stavku Mre ne veze.168. Izaberite karticu Op te postavke. 7. Napomena Tako e mo ete da dodelite jedinstvenu stati nu IP adresu u opsegu od 192. a zatim izaberite stavku Svojstva. kliknite na dugme Reprodukuj ( Skupi ovu slikuPro iri ovu sliku ) na slede em Windows Media Player prikaziva u: Napomena Da biste prikazali ovaj video zapis.255. 6. 9. 10. 3. sa liste Ova veza koristi slede e stavke izaberite stavku Internet protokol (TCP/IP). Prijavite se na klijenta kao administrator ili kao vlasnik. Mre ni adapter koji je povezan sa LAN-om konfigurisan je da ima stati nu IP adresu 192. 4. podmre nu masku i podrazumevani mre ni prolaz: 8. a zatim da konfiguri ete klijenta.0.0.2 do 192.microsoft.2 Podmre na maska 255. 5. a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla. Kliknite na dugme Start. Na primer.1 (Ova veza mo e da vodi do sadr aja koji je delimi no ili u potpunosti nepreveden.168. U dijalogu Svojstva Internet protokola (TCP/IP) izaberite stavku Automatski pribavi IP adresu (ukoliko ve nije izabrana).1 i podmre nu masku 255. morate da potvrdite IP konfiguraciju LAN adaptera.0.) Na klijentu Da biste se povezali sa Internetom pomo u deljenje veze.255. a zatim kliknite na dugme Svojstva. a zatim kliknite na dugme U redu. IP adresa 192. sledite ove korake: 1.0. morate da koristite Windows Media Player 7.168.0.255.Veza sa Internetom deli se sa ostalim ra unarima na lokalnoj mre i (LAN). mo ete da dodelite slede u stati nu IP adresu.

Napustite kontrolnu tablu. 8. a zatim kliknite na dugme Dalje. Izaberite stavku Pove i se sa Internetom. kliknite na dugme Reprodukuj ( Skupi ovu slikuPro iri ovu sliku ) na slede em Windows Media Player prikaziva u: Napomena Da biste prikazali ovaj video zapis.11. morate da koristite Windows Media Player 7. 4. Izaberite stavku Ru no pode avanje veze. klijent e poku ati da se pove e sa Internetom pomo u deljenje Internet veze doma ina. Kliknite na dugme Start. U dijalogu Svojstva lokalne veze kliknite na dugme U redu. 12. Kliknite na dugme Podesi. a zatim kliknite na dugme Dalje. Izaberite stavku Pove i se pomo u veze irokog propusnog opsega koja je uvek aktivna. 2. Napustite kontrolnu tablu.0 ili noviji.) Da biste konfigurisali klijenta za kori enje deljenje Internet veze. Izaberite stavku Internet opcije. 11. 7. Za dodatne informacije o tome kako da pribavite program Windows Media Player verzije 7. 10.1 (Ova veza mo e da vodi do sadr aja koji je delimi no ili u potpunosti nepreveden. 3. U dijalogu Svojstva Interneta izaberite karticu Veze. Izaberite stavku Mre ne i Internet veze. a zatim kliknite na dugme Dalje.1 kliknite na slede i broj lanka da biste videli lanak u Microsoft bazi znanja: 299321 (http://support. Da biste prikazali video zapis o na inu potvrde IP konfiguracije LAN adaptera. 9. sledite ove korake: 1. Pokrenu e se arobnjak za nove veze. kliknite na dugme Reprodukuj ( Skupi ovu slikuPro iri ovu sliku . Da biste prikazali video zapis o na inu konfigurisanja klijenta za kori enje deljene Internet veze. a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla. 6. 5. Na stranici Dovr avanje rada sa arobnjakom za nove veze kliknite na dugme Zavr i. Kada pokrenete Microsoft Internet Explorer. Na stranici Dobro do li u arobnjak za nove veze kliknite na dugme Dalje.com/kb/299321/ ) Opis i dostupnost programa Windows Media Player 7.microsoft.

Gubitak mogu nosti povezivanja putem mre e Ukoliko je mre a konfigurisana pomo u opsega IP adresa koji se razlikuje od onog koji koristi deljenje Internet veze.0.0. Za dodatne informacije o deljenju Internet veze kliknite na slede e brojeve lanaka da biste videli lanke u Microsoft bazi znanja: .1 kliknite na slede i broj lanka da biste videli lanak u Microsoft bazi znanja: 299321 (http://support. dolazi do neusagla enosti IP adresa i jedan od mre nih adaptera se isklju uje dok se neusagla enost ne razre i.. Usled toga.168.) na slede em Windows Media Player prikaziva u: Napomena Da biste prikazali ovaj video zapis.. konfiguri ite klijenta za automatsko pribavljanje IP adrese ili mu dodelite jedinstvenu IP adresu. konfiguri ite klijente za automatsko pribavljanje IP adrese ili svakom klijentu dodelite jedinstvenu IP adresu u opsegu od 192. morate da koristite Windows Media Player 7.2 do 192.microsoft.254.168. Ukoliko vi e ra unara ima istu IP adresu.com/kb/299321/ ) Opis i dostupnost programa Windows Media Player 7. mo e do i do jedne od slede ih situacija: y y Neusagla enost IP adresa Svaki ra unar na LAN-u mora imati jedinstvenu IP adresu.) Nazad na vrh Re avanje problema Kada uklju ite deljenje Internet veze na doma inu.1.168. LAN adapteru doma ina automatski se dodeljuje IP adresa 192.0. Da biste re ili ovaj problem.0 ili noviji.1 (Ova veza mo e da vodi do sadr aja koji je delimi no ili u potpunosti nepreveden. Za dodatne informacije o tome kako da pribavite program Windows Media Player verzije 7. izgubi ete mogu nost povezivanja putem mre e sa doma inom. Nazad na vrh REFERENCE Za dodatne informacije o deljenju Internet veze kliknite na slede e brojeve la. Da biste re ili ovu neusagla enost.

postavite pokaziva na stavku Accessories (Pribor).microsoft. .com/kb/310563/ ) Opis deljenja Internet veze u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo e da vodi do sadr aja koji je delimi no ili u potpunosti nepreveden. Izaberite opciju This computer connects directly to the Internet (Ovaj ra unar se direktno povezuje sa Internetom) i zatim dovr ite rad sa arobnjakom da biste uspe no instalirali deljenje veze. Nazad na vrh Konfiguracija doma ina Da biste instalirali deljenje veze.) 308021 (http://support.com/kb/308006/ ) Re avanje problema sa deljenjem Internet veze u operativnom sistemu Windows XP 310563 (http://support. trebalo bi da se obratite dobavlja u Internet usluga (ISP) ili da pro itate njegove smernice uslova kori enja da biste utvrdili da li vam je dozvoljeno da delite vezu. sledite ove korake: 1. 2. 3.microsoft. postavite pokaziva na stavku All Programs (Svi programi). Kliknite vi e puta na dugme Next (Dalje) sve dok ne vidite dijalog Select a connection method (Izaberite metod povezivanja).com/kb/308021/ ) Resursi za re avanje problema sa deljenjem Internet veze u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo e da vodi do sadr aja koji je delimi no ili u potpunosti nepreveden. jednu Internet vezu mogu deliti dva ili vi e ra unara. mo ete koristiti program Network Setup Wizard ( arobnjak za instalaciju mre e) ili ru no konfigurisati deljenu vezu.com/kb/234815/ ) Opis deljenja Internet veze (Ova veza mo e da vodi do sadr aja koji je delimi no ili u potpunosti nepreveden. Da biste pokrenuli program Network Setup Wizard ( arobnjak za instalaciju mre e).) Kada koristite deljenje veze.microsoft. Kliknite na dugme Start.234815 (http://support.) 308006 (http://support.microsoft. postavite pokaziva na stavku Communications (Komunikacije) i zatim izaberite stavku Network Setup Wizard ( arobnjak za instalaciju mre e). Pre nego to instalirate ili koristite deljenje veze.

kao to je satelitska veza koja koristi satelitski interfejs za preuzimanje podataka i pozivnu vezu za otpremanje podataka.log postoje stavke o gre kama koje su povezane sa konfiguracijom deljenja Internet veze. uverite se da adapter za ku nu mre u nema omogu enu funkciju ICF. Drugi ra unari u lokalnoj mre i (LAN) koji koriste doma ina da bi se .log. Evidentira informacije o konfigurisanju koje je izvr io arobnjak u datoteku %SystemRoot%\Nsw. proverite da li je Internet veza i dalje funkcionalna na doma inu deljenja Internet veze pre nego to testirate klijente funkcije ICS. Ako poku avate da ru no konfiguri ete deljenje veze. Taj ra unar se naziva doma in .log. nisu kompatibilne sa deljenjem veze u operativnom sistemu Windows XP. Mo e da konfiguri e funkciju Internet Connection Firewall (ICF) (Za titni zid Internet veze). Uverite da ste izabrali ispravni interfejs kao deljenu vezu.) Kori enje programa Network Setup Wizard ( arobnjak za instalaciju mre e) za konfigurisanje deljenja Internet veze ima slede e prednosti: y y y y Automatski poku ava da prona e vezu sa Internetom.log i zatim kliknite na dugme OK (U redu).1. Proverite IP adresu na unutra njem adapteru da biste potvrdili da joj je dodeljena vrednost 192. Ako je funkcija ICF omogu ena. proverite slede e: y y y y y y y Proverite da li Internet veza funkcioni e na doma inu deljenja veze pre nego to po nete da delite vezu. kliknite na dugme Start. morate je onemogu iti da biste mogli da konfiguri ete deljenje veze na spoljnoj vezi ili morate koristiti program Network Setup Wizard ( arobnjak za instalaciju mre e) da omogu ite deljenje Internet veze. izaberite stavku Run (Pokreni). Deljeni interfejs mora biti onaj koji se povezuje sa Internetom. Mo e da premosti vi e mre nih adaptera koji su povezani sa ku nom mre om. onemogu ite deljenje veze na deljenoj vezi.microsoft. arobnjak onemogu ava funkciju ICF na interfejsima ku nih mre a. Proverite da li u sistemskoj evidenciji i datoteci Nsw.0. Da biste prikazali sadr aj datoteke Nsw. Ako nije. Uverite se da je interfejs koji treba da se deli kompatibilan sa deljenjem Internet veze.Za dodatne informacije o ru nom konfigurisanju deljenja veze kliknite na slede i broj lanka da biste videli lanak u Microsoft bazi znanja: 306126 (http://support.168. Proverite IP adresu na deljenoj vezi da biste potvrdili da je IP adresa dobijena od dobavlja a Internet usluga. Jednosmerne veze. Kada je problem instalacije re en i deljenje veze omogu eno. otkucajte nsw. uverite se da je unutra nji adapter konfigurisan da automatski pribavi IP adresu i zatim omogu ite deljenje Internet veze na deljenom adapteru. Napomena: Instalirajte deljenje veze samo na ra unarima koje koristite za povezivanje sa Internetom.com/kb/306126/ ) Kako da konfiguri ete deljenje Internet veze u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo e da vodi do sadr aja koji je delimi no ili u potpunosti nepreveden. Ako instalacija deljenja veze nije uspe na.

povezali sa Internetom nazivaju se klijenti . Ovo e otvoriti interfejs statusa.0. re ite problem fizi ke veze izme u doma ina i klijenta i proverite da li je klijent konfigurisan da primi adresu putem Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Da biste re ili ovaj problem. Ako je ovo .1 Vide ete seriju odgovora. Na kartici Support (Podr ka) uverite se da je dodeljena IP adresa u opsegu 192.0. Otkucajte slede u komandu da biste proverili odziv doma ina: ping 192.255. mo da postoji problem sa vezom ili mo da imate problem sa TCP/IP protokolom na klijentu. gde je x broj izme u 2 i 254 koji nije ve upotrebljen u ku noj mre i. Da biste to uradili. b. d.0.255. U dijalogu TCP/IP Properties (TCP/IP svojstva) na kartici General (Op ti podaci) proverite da li su potvr eni izbori u poljima za potvrdu Obtain an IP address automatically (Automatski pribavi IP adresu) i Obtain DNS server address automatically (Automatski pribavi adresu DNS servera). Uverite se da testirate Internet Explorer posle svakog koraka da biste utvrdili da li je problem re en. nastavite sa slede im koracima. Izaberite stavku Internet Protocol (TCP/IP) (Internet protokol (TCP/IP)) sa liste klijenata i protokola i zatim kliknite na dugme Properties (Svojstva). Ako se program Internet Explorer ne otvori uspe no. podrazumevani mre ni prolaz na 192. Proverite IP adresu koja je dodeljena klijentu tako to ete u fascikli Network Connections (Mre ne veze) dvaput kliknuti na adapter koji je povezan sa ku nom mre om.0. sledite ove korake: a. Proverite odziv adrese 192. 2.1. Otvorite svojstva adaptera na klijentu. Postavite podmre nu masku na 255. Postavite IP adresu za neiskori enu IP adresu. proverite odziv IP adrese na klijentu.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ako ovo nije uspe no. 192.168. Kliknite na dugme Start.168.0. a.1 i eljene i alternativne postavke DNS servera na 192.0. otkucajte komandu cmd i zatim kliknite na dugme OK (U redu). Otvorite program Internet Explorer da biste testirali otvaranje Web stranice.0. Sledite ove korake: 1. Ako konfiguri ete deljenje veze na vi e ra unara u mre i. izaberite stavku Run (Pokreni). Ako nije.x (gde je x broj izme u 2 i 254).0. Da biste proverili DHCP postavke. c.168. Ako i posle provere ovih postavki nemate dodeljenu va e u IP adresu.168.x. poku ajte da ru no postavite TCP/IP svojstva. sledite ove korake: . re ite problem konfiguracije i povezivanja na klijentima. mo ete dobiti poruke o gre ci koje ukazuju da ra unari imaju duplirane IP adrese. Nazad na vrh Konfiguracija i povezivanje klijenta Kada proverite vezu na doma inu i proverite da mo e da ispravno pregleda u programu Microsoft Internet Explorer. koja ukazuje da veza sa doma inom funkcioni e: Reply from 192.168.168.1 doma ina deljenja veze da biste testirali vezu sa doma inom. kao to je slede a.168.

0. Proverite da li je klijent konfigurisan da koristi vrednost 192. Ako ne mo ete da otvarate stranice u programu Internet Explorer pomo u IP adrese.) Ako mo ete da otvorite Web lokaciju pomo u IP adrese. zato to neki serveri na odgovaraju na ping zahteve. Koristite Internet Explorer da biste otvorili Web stranicu pomo u IP adrese. Proverite da li je doma in primio ispravan odgovor od Web servera. poku ajte da otvarate stranice koriste i potpuno ime domena (FQDN). Proverite u dijalogu TCP/IP Properties (TCP/IP svojstva) na kartici General (Op ti podaci) da li je potvr en izbor u polju za potvrdu Obtain DNS server address automatically (Automatski pribavi adresu DNS servera). a.microsoft. b.com/kb/308427/ ) Kako da prika ete i upravljate evidencijama doga aja u programu Event Viewer (Prikaziva doga aja) u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo e da vodi do sadr aja koji je delimi no ili u potpunosti nepreveden. Otvorite svojstva adaptera na klijentu. kao to je http://www.1 nije prikazana kao DNS server.168. Pomo u ping komande sa doma ina deljenja veze mo ete pribaviti IP adresu Web lokacije na Internetu.uspe no.0.html datoteku. proverite da li je sada vrednost 192. verovatno postoji problem sa fizi kom vezom izme u dva ra unara. Ako mo ete.0. Ovo mo ete proveriti tako to ete u statusu adaptera na kartici Support (Podr ka) kliknuti na dugme Details (Detalji). ali ping adrese doma ina nije bio uspe an. Ako vrednost 192. Re ite problem ovakvog pona anja kao da deljenje veze nije bilo u konfiguraciji. poku ajte da otvorite lokalnu .1 prikazana kao adresa DNS SERVERA za klijenta i zatim ponovo testirajte vezu.168.1 kao svoj DNS server. Kada ovo proverite. Neuspeh u ovoj fazi ukazuje na to da postoji problem sa razre avanjem imena. ali prethodni koraci su bili uspe ni. .com. Izaberite stavku Internet Protocol (TCP/IP) (Internet protokol (TCP/IP)) sa liste klijenata i protokola i zatim kliknite na dugme Properties (Svojstva). verovatno postoji problem sa vezom ili Winsock problem na klijentu. Za dodatne informacije o prikazu sadr aja sistemske evidencije kliknite na slede i broj lanka da biste videli lanak u Microsoft bazi znanja: 308427 (http://support.168. sledite ove korake: .microsoft.