You are on page 1of 49

cc

c
c
c
c
c
c
c
c

<  

1.cʿ̨̠̥̌ ̛ ̪̬̖̥̖̯̔ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̡̨̌ ̡̦̱̖̌
ʿ̨̠̥̌ ͣʰ̨̛̭̯̬̠̌͞ ̸̨̛̪̯̖ ̛̚ ¬ 

ʧ̸̡̬̖, ̖̐̔ ̭̖ ̨̛̛̭̯̬̠̌ ̛ ̛̬̣̌̏̌̚
̡̨̌ ̨̪̭̖̦̍̌ ̨̖̣̯̦̭̯̔̌ ̡̨̤̱̭̔̐ ̵̱̔̌. ʰ̨̛̭̯̬̠̌ ̠̖ ̨̨̛̪̬̯̦̏̍
̨̪̬̱̥̖̣̔̌̏̌̌̚ ̧̦̖̌̚ ̸̨̭̯̖̖̦ ̧̛̛̬̭̪̯̖̥̌̏̌ ̛ ̧̭̣̱̹̖̥̌, ̛̯̥̌̚
̨̧̪̦̖̌̏̌̚ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̭̖ ̛̛̣̍̚, ̯̖ ̦̠̌̌̔̚ ̧̧̛̛̣̖̌̐̌̍̏̌̌̚̚ ̛̚
̨̨̛̪̬̹̣̭̯. ʽ̔ ̬̖̥̖̦̏̌ ̡̛̦̯̖̌ ̨̪̠̥̌ ̨̛̛̭̯̬̠ͣ̌͞ ̧̨̥̖̌ ̠̖ ̨̭̠̏
̨̛̭̥̭̌ ̛ ̸̧̦̖̌̌̚.
˄  
̨̛̛̭̯̬̠̌ ̛̍̏̌ ̧̥̖̦̌̌̚ ̵̨̡̛̬̦̥̌̌. ˈ̨̡̛̬̦̌ ̠̖
̸̨̦̣̌̌̏̌̌̚ ̧̖̣̖̙̖̖̍ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̛̛̣ ̡̪̌ ̸̧̛̪̬̖̌ ̨ ̨̨̛̪̬̹̣̭̯
̵̨̨̨̡̛̬̦̣̹̥ ̨̬̖̥̔. ʿ̨̠̥̌ ̵̨̡̛̬̦ͣ̌͞ ̠̖ ̨̪̬̖̱̖̚ ̨̭̠̭̯̏̏̌ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̛
̶̨̨̛̪̯̖̦̬̌ ̠̖ ̨̪̠̥̌ ̬̖̥̖̦̏̌ ̨̹̯ ̖̓ ̛̛̯̍ ̨̙̦̏̌ ̌̚ ̨̨̧̪̯̱
̴̶̛̛̛̖̦̠̱̔ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̡̨̌ ̡̦̱̖̌. ˄̚ ̵̨̡̛̬̦̖ ̡̨̛̠ ̭̱ ̸̛̦̠̖̹̌̓
̡̧̛̛̙̖̦̏ ̶̨̛̛̣̍, ̠̤̠̱̌̏̌ ̭̖ ̴̨̛̛̬̠̖̍̐̌ ̛ ̛̛̖̹̯̠̏̌̚ ̨ ̨̛̠̥̔̐̌͂̌̌
(gestae). ʰ̚ ̨̪̠̥̌ gestae ̱ ̨̛̥̦̥̐ ̧̡̨̛̭̬̖̖̖̦̥̔̏̏ ̶̨̛̛̦̦̣̦̥̌̌
̶̛̛̠̖̥̌̚ ̛̛̖̖̦̏̔̚ ̭̱ ̸̛̛̛̬̣̯̌̚ ̛̛̯̖̬̥̦ ̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̱ (̦̪̬. ̱
ʻ̸̡̨̖̥̠̌ geschichte).
˄ ̨̛̪̖̬̱̔ ̵̛̱̥̦̥̌̌̚ ̛ ̬̖̦̖̭̦̭̖̌ ̦̖̭̯̠̱̌ ̵̨̡̛̬̦̖, ̌ ̠̤̠̱̌̏̌ ̭̖ ̔̏̌
̨̦̏̌ ̨̪̠̥̌ ̡̨̠̌ ̭̱ ̖̦̏̌̌̚ ̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̱:
Res gestae ʹ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ̨̭̥̌ ̨̪̬̹̣̖ ̨̠̖̔̐̌͂̌;
Historia rerum gestarum ʹ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ̧̤̖̖̍̌̏ ̛̛̣ ̧̛̪̭̖̌ ̨ ̨̛̪̬̹̣̥
̨̛̠̥̔̐̌͂̌̌.
˄ ̨̯̥ ̛̭̥̭̣̱ ̦̭̔̌̌ ̨̯̬̖̥̍̌ ̡̨̛̛̬̣̯̌̏̌̚ ̨̨̪̠̥̖̏ ̨̛̛̭̯̬̠̌ ̛
̴̨̨̛̛̛̭̯̬̬̠̐̌̌. ʰ̨̛̭̯̬̠̌ ̡̨̌ ̡̦̱̌̌ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ̨̡̪̭̯̱̪̌ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌
̨̨̛̪̬̹̣̭̯, ̨̡̔ ̴̨̨̛̛̛̭̯̬̬̠̐̌̌ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ̨̛̪̭ ̛̛̣ ̛̛̪̭̥̖̦ ̛̖̹̯̠̏̌̚
̨ ̨̛̪̬̹̣̥ ̨̛̠̥̔̐̌͂̌̌.
ʽ̏̌ ̶̡̛̛̛̭̯̦̠̔̌ ̠̖ ̨̹̣̔̌ ̨̔ ̛̬̙̠̌̌̌̚ ̱ XIX ̡̖̱̏ ̡̌̔̌ ̭̖ ̨̛̛̭̯̬̠̌
̡̨̛̛̦̭̯̯̱̭̣̌̌ ̡̨̌ ̡̦̱̌̌; ˁ̨̯̐̌ ̨̛̛̭̯̬̠̌ ̱ ̨̭̥̏ ̨̛̦̠̪̹̪̯̠̖̥̌
̸̧̦̖̱̌̚ ̨̖̣̖̙̍̌̏̌ ̨̖̣̯̦̭̯̔̌ ̡̨̠̌ ̌̚ ̨̭̠̏ ̬̖̱̣̯̯̌̚ ̛̥̌
̴̨̨̛̛̛̭̯̬̬̠̱̐̌ (̨̧̛̛̪̭̖̏̌ ̵̨̛̪̬̹̣ ̨̠̔̐̌͂̌̌).
•  ̨̥̙̖ ̛̛̯̍ ̨̭̥̌ ̨̯̥̌ ̖̐̔ ̨̛̥̥̌ ̨̪̭̣̌ ̭̌ ̛̤̱̥̔̌.
ʺ̛̖̱̯̥͂, ̨̛̛̭̯̬̠̱ ̦̖ ̛̦̯̖̬̖̭̱̠̖ ̨̨̡̛̣̹̍̌ ̛ ̴̨̨̡̛̛̣̹̌̚ ̭̯̬̦̌̌
̸̨̡̖̏̌, ̖̏̓ ̸̡̨̛̛̭̤̱̏ ̬̱̹̯̖̦̔̏̌. ʰ̨̛̭̯̬̠̌ ̣̖̐̔̌ ̦̌ ̸̨̡̖̏̌ ̡̨̌ ̦̌
̨̖̔ ̬̱̹̯̖̦̖̔̏ ̶̛̠̖̦̖̌̔̚. ʰ̨̛̭̯̬̠̌ ̭̖ ̡̣̖̔̌ ̛̍̌̏ ̛̤̱̥̔̌ ̱
1

̨̨̨̪̬̭̯̬̦̥ ̛ ̡̨̬̖̥̖̦̭̥̏ ̨̡̛̬̱̏. ʦ̬̖̥̖ ̛̥̌ ̡̛̛̖̣̏ ̸̡̦̌̌̚ ̌̚
̨̛̛̭̯̬̠̱, ̠̖̬ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̖̣̖̥̖̦̯ ̱ ̡̨̥ ̭̖ ̨̪̠̖̌̏ ̴̛̥̦̖̭̯̱̠̱̌ ̛
̨̨̪̥̱̓ ̡̨̐ ̡̯̖ ̨̪̭̯̠̱̌ ̛̬̱̥̤̖̌̏̚. ʶ̨̌ ̡̦̱̌̌, ̨̛̛̭̯̬̠̌ ̭̖
̡̨̛̛̦̭̯̯̱̭̣̌̌ ̡̯̖ ̨̡̨̯̥ XIX ̡̖̏̌ ̛ ̨̔ ̯̌̔̌ ̠̖ ̸̧̨̛̱̖̦ ̨̨̥̦̐
̨̡̪̱̹̠̌̌ ̔̌ ̭̖ ̨̦̌ ̴̛̛̖̦̹̖̔ ̯̠. ̔̌ ̭̖ ̨̠̖̦̥̔ ̴̶̨̛̛̛̖̦̠̥̔ ̡̛̭̙̱̌
̧̖̦ ̪̬̖̥̖̯̔ ̛ ̶̛̌̔̌̚. ʻ̨̛̠̖̦̭̯̦̠̌̔̌̏̌ ̴̶̛̛̛̖̦̠̔̌ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̛̣̍̌
̛̍: 

¬ ¬
¬ 
¬

̖̏̓ ̧̨̭̹̹̱̌̔̌̓. ̨̹̯ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̛̪̬̏ ̸̦̠̦̌̌̌̚ ̡̨̡̬̌ ̡̌ ̡̨̧̛̛̦̭̯̯̱̭̱̌ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̡̦̱̖̌. ʪ̨̛̬̔ ̛̯̔. ˋ̡̌ ̛̦̠̖ ̛̣̍̌ ̛̦ ̨̭̥̭̯̣̦̌̌̌. ˋ̨̡̖̏ ̨̪̭̯̠̖̌ ̶̨̯̬̏̌ ̨̛̛̭̯̬̠̖. ̌̚ ̹̯̌ ̡̛̖̣̖̏ ̭̣̱̖̌̐̚ ̛̥̠̱̌ ̴̶̡̛̬̦̱̭̌ ̶̡̨̛̛̛̖̦̣̪̖̭̯ͣ̔͞ ʹ ʦ̨̣̯̖̬. ˄ ¬ ̛̥̣̌̌ ̠̖ ̸̛̪̬̥̯̦̱̌̐̌ ̴̶̡̛̱̦̠̱ ʹ ̧̛̭̪̯̖̏̌̌̏̌ ̨̛̥̣̦̖̌̔ ̛̬̣̦̥̏̌̌. ʫ̛̛̬̱̯̥̔̌̚ ̠̖ ̡̣̖̔̌ ̨̛̬̍̌̌̚ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭ ̧̛̥̹̤̖̖ ̦̌ ̶̨̡̛̛̱̥̖̦̯̠̔̌. ̌ ̶̨̛̱̬̚ ̵̛̭̏ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̪̠̌̏̌ ̛ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̛̛̛̪̬̖̪̭̦̏̌ ̭̱ ̨̨̛̥̍̐̏̌ ̛ ̛̛̭̱̦̔̍.¬ ¬  ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ʺ̨̙̖ ̭̖ ̨̠̹ ̛̬̖̓ ̛ ̔̌ ̠̖ ̨̛̛̭̯̬̠̌ ̡̦̱̌̌ ̡̨̠̌ ̱ ̨̨̨̪̬̭̯̬̦̥ ̛ ̡̨̬̖̥̖̦̭̥̏ ̨̡̬̱̏ ̛̭̯̬̙̱̠̖̌ ̨̬̠̌̏̚ ̛̤̱̔ ̱ ̨̨̛̪̬̹̣̭̯ ̛ ̛̯̬̙̌ ̧̨̖̖̐̏ ̨̡̱̬̖̚ ̱ ̡̨̨̛̦̯̭̯̌̚ ̨̨̬̖̖̦̔͂̐ ̡̨̨̡̨̖̦̥̭̐ ̛ ̨̬̱̹̯̖̦̔̏̐ ̨̡̪̬̖̯̌. ̵̨̖̬̠̭̯̱̏ ̛ ̭̣. ˄ ¬ ¬ ̭̖ ̨̪̬̖̪̦̠̖̌̚ ̨̨̦̍̏̌ ̸̡̨̛̦̯̌̐ ̨̪̠̥̌ ̛ ̛̭̥̭̣̌ ̨̛̛̭̯̬̠̖. XVIII ̡̖̏ ̡̨̌ ̨̔̍̌  ¬¬ ¬¬ ̨̠̹ ̛̹̖̏ ̠̖ ̨̛̛̛̪̬̣̙̍ ̨̛̛̭̯̬̠̱ ̶̛̦̱̌. ˀ̨̱̭. ˄  ̨̛̛̛̭̯̬̠ ̭̖ ̠̖̔̌ ̡̬̖̥̖̦̭̏̌ ̛̛̥̖̦̠̔̌̚. * . ̨̡̪̬̖̯ ̡̨̛̠ ̭̖ ̛̍̌̏ ̨̧̛̠̤̖̥̍̌̏̏̌ ̵̛̭̯̬̌ ̛̭̪̭̌ ̛ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̬̏̌̚. ʰ̨̛̬̏̚ ̭̖ ̱̤̖̔̍ ̸̡̡̛̛̛̬̯ ̛̛̪̬̖̭̪̯̱̠̱. ʿ̸̨̧̛̖ ̨̪̬̏. ʻ̛̠̖ ̭̖ ̛̣̍̌̏̌ ̨̨̪̬̹̣̹̱̓. ̛̣̍̌ ̠̖ ̨̖̔ ̡̧̨̛̛̙̖̦̭̯̏. ̨̱̹̖̔̔ ̨̛̬̱̥̖̦̯̬̦̔̌(̨̨̨̭̦̦̏) ̧̛̛̭̪̯̖̌̏̌ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̬̏̌̚. ʺ̨̡̛̦̯̖̭̠̖. ̌ ̨̛̙̠̍̌ ̨̤̏̌ ̱̪̬̤̌̏̌ ̨̭̖̯̥̏ ̛ ̭̥̯̬̌̌ ̭̖ ̸̨̡̨̛̱̬̦̥̚ ̵̛̭̏ ̨̪̠̌̏̌. ˁ̖̏ ̨̔ XIX ̡̖̏̌ ̨̛̛̭̯̬̠̌ ̛̦̠̖ ̛̥̣̌̌ ̨̭̠̏ ̪̬̖̥̖̯̔ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌. ʻ̭̯̠̖̌̌ ̛̛̖̬̱̯̥̔̌̚.

˃̡̖ ̱ XIX ̡̖̱̏ ̛̥̖̱̯̥͂ ̭̬̖̠̱̌̏̌̚ ̛̖̠̖̔ ̔̌ ̭̖ ̨̛̛̭̯̬̠̌ ̡̨̛̛̦̭̯̯̱̹̖ ̡̨̌ ̡̦̱̌̌. ̛̱̙̖̔̚ ̭̖ ̡̨̌ ̨̛̪̬̯̯̖̙̏̌ ̨̛̬̥̦̯̥̱̌̚ ̛ ̶̨̨̨̛̛̛̭̣̠̐ ̛ ̸̡̨̨̦̦̌ ̭̖ ̴̛̛̖̦̹̖̔ ̡̨̌ ̡̦̱̌̌ ̭̌ ̨̪̬̖̥̖̯̥̔ ̛ ̶̛̤̖̥. ̨̹̯ ̌̚ ̶̨̛̪̭̣̖̖̔ ̛̥̌ ̸̨̦̖̦̱̦̌ ̡̧̛̛̪̬̖̌̏̌̚ ̨̨̛̪̬̹̣̭̯. ʤ̛̣ ̨̯ ̧̭̦̖̌̌̚ ̛̛̭̌̏̚ ̨̔ ̨̯̐̌ ̡̨̡̨̛̣ ̭̱ ̸̛̭̱̦̌̏̌ ̶̨̛̭̯̌ ̨̯̬̌̐̏̌ ̨ ̨̛̠̥̔̐̌͂̌̌ ̛ ̨̪̠̥̌̏̌̌. ʽ̦ ̠̖ ̡̨̦̖̬̖̯ ̡̛̭̱̠̖̯̦̍̏̌/̛̪̬̭̯̬̭̦̌̌ ̛̛̣ ̭̯̱̪̌̌̚ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̡̣̭̦̖̌. ̔̌ ̨̨̪̬̹̣̭̯ ̸̛̛̱̦ ̨̛̬̱̥̤̥̌̏̚.ʺ̨̖̯̔ ̛ ̨̨̨̛̥̖̯̣̠̔̐̌ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̡̦̱̖̌ ʿ̬̖̥̖̯̔ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̡̦̱̖̌ ̨̪̭̯̤̌̏̌ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̶̛̬̦̖̐̌ ̨̨̛̥̱̦̭̯̥̐̓̌ ̧̭̦̌̌̌̚ ̛ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̪̱̯̖̖̏ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̨̔ ̧̦̌̌̚ ̨̛̣̔̌̚. ̡̭̯̣̖̹̖̌. ʽ̦ ̨̥̬̌ ̔̌ ̨̛̭̖̯ ̨̬̖̣̦̭̯̌ ̨̨̛̪̬̹̣̭̯ ̱ ̬̖̥̖̦̱̏ ̛ ̨̨̪̬̭̯̬̱. ʰ̥̖̱͂̚ ̨̨̛̪̬̹̣̭̯ ̛ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌̌ ̡̨̛̠ ̛̭̯̬̙̱̠̖̌ ̛̦̣̌̌̚ ̭̖ ̠̖̦̔̌ ̛̥̖̠̱̥̔ ʹ ̶̨̛̭̯̌ ̨̨̛̪̬̹̣̭̯ ̡̨̛̠ ̭̖ ̱ ̶̛̦̱̌ ̛̦̌̏̌̚ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭̥ ̨̛̛̬̥̏̌̚. ̛̛̣ ̶̨̛̦̦̣̦̖̌̌ ̛̦̯̖̬̖̭̖. ʰ̸̨̛̭̯̬̬̌ ̨̨̪̭̬̖̭̯̥̔̏ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̬̏̌̚ ̨̛̣̔̌̚ ̨̔ ̧̭̦̌̌̌̚ ̨ ̪̬̖̥̖̯̱̔ ̨̭̏̐ ̨̧̛̦̯̖̬̖̭̏̌̌. ʰ̸̨̛̭̯̬̬̌ ̛̦̠̖ ̱ ̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓ ̔̌ ̨̨̪̬̹̣̭̯ ̨̭̪̦̠̖̌̚ ̡̨̌ ̡̛̭̬̖̥̖̦̌̏. ̖̏̓ ̠̖ ̭̣̖̌̐̔̌̏̌ ̱ ̨̠̖̦̠̔ ̨̡̛̛̬̖̯̬̭̪̖̯̏ ̱ ̡̨̨̠̠ ̬̖̥̖̏ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̛̱̦̱̔̍. â . *. ʶ̨̌ ̡̯̌̌̏ ̨̦ ̸̨̖̭̯ ̨̡̪̬̠̖̯̱̠̖ ̧̨̭̹̭̯̌̔̌ ̦̌ ̸̧̯̱̥̖̖̌ ̨̨̛̪̬̹̣̭̯. ʺ̛̖̱̯̥͂. ʪ̛̬̱̐ ̨̪̬̣̖̥̍ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̡̨̌ ̡̦̱̖̌ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̱̣̐̌ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌̌. ˋ̨̡̖̏ ̛̦̠̖ ̱ ̧̭̯̱̌ ̔̌ ̛̥̌ ̨̦̖̪̭̬̖̦̔̌ ̛̱̏̔ ̱ ̨̠̖̔̐̌͂̌ ̛ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̨̪̠̖̌̏ ̡̨̠̖ ̭̱ ̭̖ ̖̹̣̖̔̌̏̌ ̱ ̨̨̛̪̬̹̣̭̯. ʽ̦̌ ̭̖ ̨̠̔̏̌̌ ̨̔ ̡̧̨̛̛̙̖̦̭̯̏. ʻ̌ ̯̠̌ ̸̛̦̦̌ ̭̖ ̛̱̐̍ ̨̛̭̥̭̌ ̌̚ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̱ ̨̬̖̣̦̭̯̌. ˃̡̌̌̏ ̛̪̬̭̯̱̪ ̧̛̛̭̯̬̙̱̌̏̌ ̛ ̸̨̧̪̬̱̱̌̏̌ ̨̨̛̪̬̹̣̭̯ ̠̖ ̵̛̛̦̖̪̬̯̤̏̌̏. ̨̖̔ ̠̖̦̖̔ ̬̱̹̯̖̦̖̔̏ ̶̛̖̣̦̖. ʰ̸̨̛̭̯̬̬̌ ̠̖ ̨̪ ̛̪̬̣̱̌̏ ̡̛̛̪̬̪̦̌̔ ̠̖̦̖̔ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̡̣̭̖̌. ̛ ̔̌ ̸̨̛̦̌̚ ̣̦̖̐̌̏ ̶̪̬̖̌̏ ̛ ̨̛̭̥̭̌ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̧̛̍̏̌̌̚. ˁ̨̯̐̌ ̭̖ ̨̪̠̥̌ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌ ̦̖ ̨̥̙̖ ̨̨̛̛̠̯̔̏ ̨̔ ̨̪̠̥̌ ̨̛̛̭̯̬̠̖. ̴̨̡̛̱̭̬̌ ̭̖ ̦̌ ̸̯̦̖̌ ̛ ̨̪̬̖̬̖̦̖̏ ̸̶̧̛̛̖̦̖. ʿ̛̛̬̥̖̬ ̌̚ ̨̡̖̏̌̏ ̸̭̣̱̠̖̖̌̏ ̭̱ ̨̛̬̠̦̍. ̛̭̏ ̨̛̏ ̶̛̌̔̌̚ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌̌ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̨̪̬̣̖̥̍.

lc ʺ̨̖̯̔̌ ̠̖ ̶̨̬̍̌̌̚ ̨̧̧̠̹̖̍̌̌.ʰ̸̨̛̭̯̬̬̌ ̡̣̖̔̌ ̛̥̌ ̡̛̖̣̱̏ ̨̱̣̱̐ ̱ ̸̧̯̱̥̖̱̌ ̨̨̛̪̬̹̣̭̯. ̨̨̨̨̡̪̹̯̖̥̖̯̣̹̖̔ ̨̭̯̖̌̏̏ ̡̨̛̠ ̭̱ ̵̛̛̛̦̖̪̬̯̤̏̌̏ ̌̚ ̨̛̪̠̖̦̖̔ ̡̦̱̖̌. ʦ̨̬̖̦̭̯̔ ̵̧̨̛̖̐̏ ̸̵̛̦̱̦̌ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌ ̛ ̬̖̱̣̯̯̌̌̚ ̛̛̭̌̏̚ ̨̔ ̧̦̌̌̚ ̛ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍ ̔̌ ̛̛̪̬̥̖̦ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̥̖̯̔. ̧̨̥̖ ̭̖ ̖̍̌̏ ̸̶̧̛̭̯̬̱̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̛̦̥̠̱̌̌̚ ̌̚ ̨̡̛̯̖̬̠̭̖ ̨̪̬̣̖̥̖̍ ̵̨̛̭̠̏ ̸̵̛̦̱̦̌ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌. ̨̙̦̏̌ ̠̖ ̡̨̛̛̬̣̯̌̏̌̚ ̨̥̖̯̱̔ ̨̔ ̨̨̨̛̥̖̯̣̠̖̔̐. ʺ̨̨̨̛̖̯̣̠̔̐̌ ̠̖ ̡̦̱̌̌ ̨ ̨̥̖̯̥̔̌̌ ̡̨̠̖ ̨̬̖̖̦̔͂̌ ̡̦̱̌̌ ̧̛̪̬̥̖̱̠̖ ̔̌ ̛̍ ̨̛̪̭̯̣̐̌ ̨̭̠̖̏ ̭̦̠̦̖̌̌̚ ̶̛̤̖̖̏. ˃̵̡̛̖̦̌ ̭̖ ̨̨̛̦̭̔ ̦̌ ̧̭̯̱̪̖̖̏ ̵̨̛̬̖̖̦̔͂ ̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌ ̶̨̛̪̖̬̠̌̌ ̛̪̬ ̧̛̛̭̯̬̙̱̌̏̌ ̨̨̬̖̖̦̔͂̐ ̪̬̖̥̖̯̔̌. ʽ̦̌ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̛̬̖̦̐̌͂̚ ̛̭̭̯̖̥ ̛̪̬̣̌̏̌ ̸̧̛̭̖̦̌ ̨̔ ̡̛̭̱̭̯̏̌ ̨̨̨̬̥̦̐̐ ̨̬̠̍̌ ̸̡̛̦̱̦̌̌. ˄̛̭̬̹̣̌̏̌ ̭̖ ̨̨̱̪̬̖̔ ̭̌ ̨̧̦̪̬̖̖̥̌̔̏̌ ̡̦̱̖̌ ̛ ̦̭̔̌̌ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̪̱̯ ̨̔ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̬̏̌̚ ̨̔ ̵̨̨̛̯̐̏ ̬̖̱̣̯̯̌̌̚ ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̛̛̦̭̚ ̱ ̨̡̛̣̱̍ ̨̱̭̥̖̦̐ ̛̛̣ ̨̛̪̭̥̖̦̐ ̭̭̯̌̌̏̌. lc ʺ̨̖̯̔̌ ̠̖ ̪̣̦̌ ̬̌̔̌ ̌̚ ̨̧̭̯̬̖̖̏̌ ̨̨̬̖̖̦̔͂̐ ̸̨̦̱̦̌̐ ̶̛̤̌. ʿ̨̨̯̬̖̦̍ ̠̖ ̨̪̠̥̌ ̨̥̖̯̖̔ ̡̨̛̛̬̣̯̌̏̌̚ ̨̔ ̨̪̠̥̌ ̵̡̛̯̖̦̖. lc ʺ̨̖̯̔̌ ̠̖ ̡̭̱̪ ̵̡̛̛̦̯̖̣̖̯̱̣̦̌ ̨̡̪̭̯̱̪̌̌ ̡̨̛̠̥̌ ̨̬̖̖̦̔͂̌ ̡̦̱̌̌ ̨̛̦̭̯̠̌ ̔̌ ̨̭̪̦̌̚ ̛̛̭̯̦̱ ̨ ̪̬̖̥̖̯̱̔ ̨̭̏̐ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌. ʺ̨̖̯̔̌ ̠̖ ̡̛̦̯̖̣̖̯̱̣̦̌̌ ̶̶̡̨̛̦̖̪̠̌ ̡̨̠̌ ̡̱̭̣̱̠̖̌͂ ̭̖̏ ̵̸̡̛̯̖̦̖ ̨̡̪̭̯̱̪̖. > . ʺ̨̨̨̛̖̯̣̠̔̐̌ ̭̖ ̛̬̣̌̏̌̚ ̱ ̔̏̌ ̭̥̖̬̌:  ¬ ¬. ̡̨̛̠ ̭̖ ̧̛̪̬̥̖̱̠̖ ̱ ̡̨̦̖̠ ̶̛̦̱̌. ˃̵̡̛̖̦̖ ̭̱ ̡̣̖̔̌ ̨̬̱͂̌ ̡̨̛̠̥̌ ̨̬̭̪̣̙̖̌̌ ̸̛̛̭̯̬̙̌̏̌. ̡̭̱̪ ̵̡̛̱̭̣̖̦̌͂ ̨̡̪̭̯̱̪̌̌ ̛ ̨̛̦̬̥ ̡̨̠̖ ̨̨̥̱̠̱̐̓̌̏̌ ̧̬̖̹̖̖ ̵̡̨̡̛̥̪̣̖̭̦ ̡̯̌̔̌̌̌̚ ̵̨̛̭̠̭̯̖̦̏̏ ̨̨̬̖̖̦̠̔͂ ̶̛̦̱̌. ¬ ¬̛̛̣ ̴̴̨̨̛̛̣̠̌̚ ̡̦̱̖̌ ̡̨̠̌ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̴̴̨̨̡̛̣̭̖̚. ʿ̨̨̛̭̯̠ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̨̧̬̖̖̔͂̌ ̨̥̖̯̖̔: lc ʺ̨̖̯̔̌ ̠̖ ̸̛̦̦̌ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌. ̌ ̵̧̛ ̨̛̬̦̱̠̖̐̌̚ ̨̥̖̯̔̌ ̭̌ ̶̛̤̖̥ ̔̌ ̭̖ ̨̖̔͂ ̨̔ ̨̹̯ ̨̤̖̍̐ ̬̖̱̣̯̯̌̌̚ ̱ ̡̨̦̖̠ ̶̛̦̱̌. ʪ̌ ̛̍ ̭̖ ̡̣̹̖̌ ̬̱̥̖̣̌̌̚ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̌ ̨̡̛̪̬̣̖̥̯̍̌̌. ˃̵̡̛̖̦̌ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̨̭̯̬̐̌ ̛ ̨̨̬̔̍ ̴̛̛̖̦̭̦̔̌̌ ̛̪̬̣̌̏̌ ̛ ̨̡̪̭̯̱̪̖ ̡̨̛̠ ̭̖ ̧̛̪̬̥̖̱̠̱ ̱ ̸̨̦̱̦̥̌ ̧̛̛̭̯̬̙̱̌̏̌.

̛̥̱̖̠̚) ̛ ̴̨̛̛̛̣̬̠̍̍̐̌̌ (̨̛̪̪̭̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌ ʹ ̡̧̛̐̌ ̛ ̨̬̌̔̏̌) ̨̖̏̔ ̭̖ ̠̤̌̏̌ ̵̡̛̛̖̱̬̭̯̌ ̯̠. ̌ ̛̚ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̭̱ ̡̨̧̱̣̖̦̖ ̣̖̖̦̖̐̔. ̨̦̖̪̱̦̔̌̌̚ ̶̛̛̯̬̠̌̔̌ ̛ ̣̱̖̌̍̔̚. ʽ̡̨̏̌ ̭̖ ̨̛̣̔̌̚ ̨̔ ̸̡̡̤̱̌̌̚ ̔̌ ̨̨̨̛̥̖̯̣̠̔̐̌ ̛̬̐̌ ̡̛̖̣̱̏ ̨̱̣̱̐ ̱ ̸̨̧̱̱̍̌̏̌ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌̌. ʿ̛̬̌̏ ̡̬̹̖̯̌̏̌̚ ̡̨̭̏̌̐ ̬̌̔̌ ̦̌ ̨̛̛̛̭̯̬̠ ̛̦̣̌̌̚ ̭̖ ̱ ̨̛̪̭̥̖̦̥ ̛̛̣ ̨̱̭̥̖̦̥ ̨̧̭̪̹̯̱̌̌̏̌ ̬̖̱̣̯̯̌̌̚. ̧̛̖̦̥ ̨̬̠̖̥̌̏̚ ̭̱ ̛̛̣̍ ̨̨̛̥̱̖̦̐̓ ̡̛̛̦̠̬̱̪̦̠̌ ̶̡̨̛̬̌ ̱ ̨̬̠̱̌̏̚ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̡̦̱̖̌. ʰ̨̡̛̭̯̬̠̭̌ ̴̨̨̨̛̥̖̯̣̠̐̌ ̭̖ ̨̛̭̭̯̠̌ ̛̚ > ̡̯̌̔̌̌̚: lc • ¬ ¬ ¬   ¬̵̯̖̌̏̌̚ ̨̧̪̦̖̌̏̌̚ ̨̱̭̯̦̌̏̌ ̱ ̡̨̛̠̥ ̭̖ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̛̬̏̚ ̸̱̠̱̏̌ (̵̛̛̬̌̏. ƒ . lc X ¬ ¬̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̥̙̔̌ ̛̛̦̠̙̦̠̌̏̌ ̨̖̔ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̨̨̨̛̥̖̯̣̠̖̔̐. lc † ¬̨̧̛̪̭̣̖̔ ̨̖̔ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̨̨̨̛̥̖̯̣̠̖̐̐ ̡̨̛̠ ̸̛̱ ̨ ̴̨̬̥̥̌̌ ̛ ̛̛̬̙̠̦̥̌̌̚ ̛̬̖̭̯̥̔̏̌ ̱ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭̥ ̨̛̬̥̌̔̏̌. ̨̧̱̭̪̭̯̤̖̌̏̌ ̵̨̛̬̠̦̌̏̚ ̨̡̨̯̏̌ ̛ ̨̧̱̪̹̯̖̌̏̌ ̛ ̛̭̦̯̖̱̚ ̡̨̯̌ ̵̨̛̛̠̖̦̔̍ ̖̣̖̥̖̦̯̌̌. ʤ ̧̛̣̖̌̐̌̚ ̬̖̱̣̯̯̦̌̌̚ ̭̖ ̛̬̹̏ ̱ ̛̭̭̯̥̌̌̏̌ ̡̨̛̠ ̛̥̠̱̌ ̨̬̖̖̦̱̔͂ ̴̨̬̥̱. ̨̡̛̛̣̯̖̖̍̍. ʶ̡̛̛̬̯̌ ̠̖ ̨̪̖̤̖̦̔̌ ̦̌ ̔̏̌ ̖̣̔̌ ̯̠ ̨̧̭̪̤̹̱̌ (̡̨̠̌ ̱̯̬̱̠̖̏͂ ̸̨̛̱̯̖̦̯̦̭̯̌ ̨̛̬̏̌̚) ̛ ̧̱̦̱̯̬̹̱̌ ̡̡̛̛̬̯̱ (̡̨̠̌ ̱̯̬̱̠̖̏͂ ̭̯̖̪̖̦ ̨̨̨̨̛̖̬̭̯̠̦̭̯̏̔ ̨̛̬̏̌̚).ʽ̨̛̭̦̦̏ ̶̛̤ ̡̭̖̏̌ ̨̨̨̛̥̖̯̣̠̖̔̐ ̠̖ ̔̌ ̨̡̛̛̯̖̬̠̭ ̨̛̠̭̦̍̌ ̨̥̖̯̖̔. ̨̖̔ ̨̨̨̛̥̖̯̣̠̖̐̐ ̡̨̛̠ ̸̛̱ ̡̡̨̌ ̭̖ ̦̣̖̌̌̚ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̛̬̏̚. lc  ¬̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̨̧̛̪̖̖̏̏̌̚ ̸̶̧̛̛̖̦̌. ̔̌ ̵̛ ̶̛̛̪̬̖̬̌̚ ̛ ̨̛̛̪̬̹̬ ̡̡̨̌ ̛̍ ̭̖ ̨̨̛̭̯̬̏̌ ̨̹̯ ̛̛̹̏ ̭̯̖̪̖̦ ̸̦̱̦̖̌ ̨̭̪̦̠̖̌̚.

ʿ̨̖̣̔̌ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̦̌ ̡̛̖̣̖̏ ̡̬̖̥̖̦̭̖̏ ̨̛̪̖̬̖̔ ̠̖ ̛̦̠̙̦̠̌̏̌̌ ̛ ̨̦̌ ̭̖ ̛̦̌̏̌̚ ʿʫˀʰʽʪʰʯʤˉʰʵʤ. ʿ̡̨̛̖̬̭̠̭-ʺ̡̨̖̦̭͂̌̐. ʧ̸̡̨̬ʺ̡̨̡̨̖̦̭̌̔̐. ̨̨̪̬̭̯̬̱ ̛ ̛̛̭̬̙̦̌̔ ̯̠ ̶̨̛̛̪̬̣̖̥̯̍̌. ʿ̨̖̣̖̔ ̭̖ ̬̹̖̏ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̡̛̛̬̯̖̬̠̱̥̌ ̛̛̥̠̱̌̓ ̱ ̛̱̏̔ ̡̱̖̏ ̸̡̛̪̬̯̦̖̌ ̶̛̤̖̖̏. ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌ ̨̖̏ ̨̪̖̣̖̔ ̠̖ ̨̣̖̙̌ ̱ ̸̶̧̛̛̛̖̦ ̔̌ ̭̱ ̨̪ ̛̭̯̬̦̌ ̨̛̭̯̤̖̦̌̏ ̨̛̥̦̐ ̨̛̦̬̌̔ ̡̨̠̖ ̭̱ ʧ̶̛̬ ̛ ˀ̛̛̥̤̦̌ ̛̭̥̯̬̣̌̌ ̛̬̬̥̏̌̏̌̌. ʽ̔ ̨̧̬̖͂̌ ˈ̛̬̭̯̌ ̨̔ ̡̬̠̌̌ ̭̖̯̏̌. ʽ̔ ʻ̨̠̌ ̨̔ ʤ̬̥̏̌̌. ˉ̛̤ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̖̔̌̚ ̠̖ ̔̌ ̸̨̛̦̌̚ ̶̛̬̦̖̐̌ ̛ ̔̌ ̨̛̛̠̔̏̚ ̸̨̛̪̠̖̦̦̖̔̌ ̨̛̪̖̬̖̔ ̱̦̱̯̬̌ ̡ơ̵̠ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̬̠̌̏̚ ̛̥̌ ̨̪̭̖̦̖̍ ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̖̌̌ ̡̨̠̖ ̐̌ ̨̠̠̱̔̏̌̌ ̨̔ ̵̵̨̛̪̬̖̦̠̔̔ ̛ ̵̡̛̛̭̦̠̌ ̨̛̪̖̬̔̌.ʿ̨̠̥̌ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̖̔̌̚ ʰ̸̨̛̛̭̯̬̬̌ ̭̱ ̛̛̛̪̬̭̤̖̦ ̔̌ ̬̹̖̏ ̸̛̛̬̣̯̖̌̚ ̨̪̖̣̖̔ ̨̛̛̭̯̬̠̖. ̨̭̯̐̌ ̭̖ ̛̠̣̌̏̌ ̨̪̯̬̖̍̌ ̌̚ ̨̨̦̥̏. ʽ̡̏̌̏̌ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̔̌̌̚ ̠̖ ̭̯̤̣̌̏̌̌ ̵̨̱̦̱̔̏ ̛̦̌̔̚ ̨̭̖̯̦̖̏̏ ̛̣̭̯̏̌ ̛ ̸̨̠̣̌̌̌ ̡̛̪̪̭̌ ̶̛̱̯̠̌ ̱ ̵̡̨̛̬̹̦̭̥̓̌ ̭̖̯̱̏.ʦ̬̭̯̖ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̖̔̌̚: -c ʤ̸̡̛̦̯̌ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̔̌̌̚ ʤ̸̡̛̦̯̌ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̔̌̌̚ ̛̖̣̣̔̌ ̠̖ ̡̤̱̭̱̔ ̨̛̛̭̯̬̠̱ ̦̌ ̨̛̪̖̬̖̔ ̸̛̛̖̯̬ ̡̛̖̣̏̌ ̶̬̭̯̌̏̌: ʤ̡̨̛̭̬̭̐. ʽ̔ ʪ̛̌̏̔̌ ̨̔ ʦ̨̡̨̛̣̦̭̌̏̐ ̨̬̪̭̯̏̌.â. ʿ̌ ̭̖ ̡̛̬̣̱̠̱̌̚ ̨̪̖̣̖̔ ̨̪ : ̬̖̥̖̦̱̏. ʽ̔ ʤ̬̥̏̌̌ ̨̔ ʪ̛̌̏̔̌. ʽ̦ ̠̖ ̨̛̛̭̯̬̠̱ ̨̨̛̪̖̣̔ ̦̌ ̹̖̭̯ ̨̔̍̌: ʽ̔ ʤ̥̔̌̌ ̨̔ ʻ̨̠̌. ̠̖̬ ̠̖ ̨̦̖̥̱̖̐̓ ̵̨̛̛̱̯̯̍̏̌ ̨̛̭̠̥̏ ̨̪̬̖̥̖̯̥̔ ̨̧̛̦̯̖̬̖̭̏̌̌ ̭̖̏ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̨̠̖̔̐̌͂̌ ̛ ̨̪̠̖̌̏ ̡̨̛̠ ̭̱ ̭̖ ̨̛̛̬̣̔̐̌ ̦̌ ̨̨̬̖̖̦̥̔͂ ̨̨̪̬̭̯̬̱ ̱ ̵̨̧̛̪̭̣̖̔ ƒ ̨̛̦̐̔̌. ʼ̱ ̠̖ ̨̛̛̬̹̏̚ ̶̡̛̬̖̦̏ ̶̨̯̌ ʤ̛̱̭̯̦̏̐ ̨̛̭̠̥̏ ̨̖̣̥̔ ͣʽ ̛̬̙̔̌̏ ̨̨̙̠̠̍͞ ̛ ̨̦̌ ̠̖ ̛̣̍̌ ̨̭̦̦̌̏̌̌̚ ̦̌ ʥ̛̛̛̣̠̍ ̯̠. ʽ̔ ʦ̨̡̨̛̣̦̭̌̏̐ ̨̬̪̭̯̏̌ ̨̔ ̨̧̬̖͂̌ ˈ̛̬̭̯̌. ̨̛̛̛̭̯̬̠ ̨̛̬̦̌̍̌̐̚ ̨̦̬̌̔̌ ʹ ʵ̖̬̖̠̏̌. -c ˁ̧̡̨̬̖̖̖̦̔̏̏̌ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̔̌̌̚: ˄ ˁ̧̬̖̖̥̔ ̡̖̱̏. >.ˀ̡̨̛̥̭̐. ̵̡̨̛̬̹̦̭̥̓̌ ̨̨̪̖̣̥̔ ̨̛̛̭̯̬̠̖. ʺ̛̖̱̯̥͂. š . ̵̨̛̬̹̦̭̯̓̌̏ ̡̨̌ ̨̨̨̭̦̦̥̏ ̶̨̨̛̦̭̱ ̵̛̭̏ ̵̛̬̱̹̯̖̦̔̏ ̨̛̖̣̯̦̭̯̔̌ ̛ ̵̡̛̱̣̯̱̬̦ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̛̦̠̖ ̨̨̬̣̔̐̏̌̌̌ ̸̡̛̦̯̌̌ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̔̌̌̚. ̱ VI ̡̖̱̏ ʪ̨̛̛̛̦̭̠̖ ʺ̛̣̌ ̠̖ ̸̨̛̬̱̦̌̌̚ ̨̛̦̱̐̔ ˈ̨̨̛̬̭̯̏̐ ̨̧̬̖͂̌ ̡̨̛̛̬̭̯̖̓ ̡̧̱̭̬̹̖ ̶̛̯̣̖̌̍.

̨̔ ̨̛̦̖̐̔ ̪̌̔̌ ʯ̨̪̦̌̌̔̐ ˀ̡̨̛̥̭̐ ̶̬̭̯̌̏̌. ˈ̛̛̱̥̦̭̯̌ ̭̖ ̨̡̬̖̱̓ ̸̨̡̖̱̏. ʯ̌ ̶̛̬̦̱̐̌ ̛̥̖̱͂̚ ˁ̨̯̬̌̐ ̛ ˁ̧̬̖̖̔̐ ̡̖̏̌ ̱̖̯̌̚ ̠̖ >Rš. ʿ̨̠̥̌ ̭̬̖̥̖̦ͣ̌̏̌ ̨̛̛̭̯̬̠̌͞ ̛̪̬̏ ̠̖ ̨̨̛̱̪̯̬̖̍ ʻ̨̨̪̣̖̦̌ 1 R. ̵̨̨̖̪̣̦̌ ̨̡̛̯̬̖̓ ʤ̡̛̥̖̬̖. ̨̛̦̖̐̔) â)HISTORIA NOVA (̨̔ ̪̌̔̌ ˉ̛̬̬̌̐̌̔̌ ̪̌ ̦̤̖̌̔̌) ʶ̨̖̣̖̬̏̌ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̔̌̌̚ ̠̖ ̨̪̭̯̣̌̌ ̨̪̹̯̖ ̵̛̪̬̖̦̏̌̓̌ ̡̌̔̌ ̭̱ ̠̖ ̸̨̛̪̖̣ ̧̛̛̛̪̬̥̖̯̏̌ ̶̛̛̪̭ ̨̛̛̭̯̬̠̌ ̱ XVIII ̡̖̱̏.ʶ̨̖̣̖̬̏̌ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̔̌̌̚: ˈ̸̡̛̛̱̥̭̭̯̱̌ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̱̔̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̦̌ ̛̯̬̐ ̡̛̖̣̏̌ ̨̔̍̌ ̨̛̪̯̪̱̦̠̖ ̠̖ ̨̛̬̬̌̌̔̚ ̸̡̛̦̖̥̌ ̸̡̛̦̱̦̌ ʶ̴̨̛̬̭̯̖̬ ʶ̖̣̖̬. ʽ̡̱̏̌̏ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̱̔̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̛̛̪̬̏ ̠̖ ̨̛̛̪̬̥̖̦ ̴̡̛̛̛̬̖̦̯̦̭ ̶̛̛̥̭̣̣̌ ʻ̡̨̨̛̣ ʺ̡̛̛̠̖̣̌̌̏ ̱ ̧̛̪̭̱̌ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̨̭̏̐ ̬̐̌̔̌ ˇ̶̛̬̖̦̖. ̨̛̦̖̐̔ ̡̌̔̌ ̠̖ ̨̛̛̬̹̏̚ ̴̨̬̖̬̥̱ ̦̭̯̖̌̌̏ ̱ ʶ̨̣̖̙ ̖̔ ˇ̬̦̭̱̌. ˄ ̡̛̭̦̠̖̥̌ ̨̬̠̱̌̏̚ ̴̨̨̛̛̛̭̯̬̬̠̖̐̌ ̬̹̖̦̏̌ ̭̱ ̨̬̖̖̦̔͂̌ ̨̧̪̥̖̬̌̌ ̸̵̛̛̬̦̦̐̌ ̯̱̥̔̌̌ ̵̨̛̏ ̵̡̛̛̖̣̏ ̨̛̪̖̬̔̌. ̱ XIX ̡̖̱̏ ̭̖ ̛ ʻ̨̛̏ ̡̖̏ ̸̨̨̪̖ ̛̛̖̣̯̔ ̛ ̦̌ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔ ̨̡̛̯̬̓̌ ʤ̡̛̥̖̬̖ ̨̔ ˇ̶̡̬̦̱̭̖̌ ̶̨̛̬̖̣̱̠̖̏ (1R ) ̛ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔ ˇ̶̡̛̬̦̭̖̌ ̶̨̛̬̖̣̱̠̖̏ ̪̌ ̦̤̖̌̔̌ (̭̬̖̥̖̦̌̏̌ ̨̛̛̭̯̬̠̌). ʥ̨̛̣ ̠̖ ̨̡̪̱̹̠̌̌ ̔̌ ̭̖ ̌̚ ̸̨̡̪̖̯̌ ʻ̨̨̏̐ ̡̖̏̌ ̱̥̖̚ ̛ 1ƒ1R. ʻ̨̨̏ ̨̔̍̌. ̛̣̌ ̨̨̭̦̏̌ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̖̔̌̚ ̠̖ ̨̱̣̦̥̐̌̏ ̨̭̯̣̌̌ ̛̭̯̌. ̡̨̛̠ ̠̖ ̨̛̙̖̏ ̱ ̨̬̱̠̔̐ ̨̨̛̛̪̣̦̏ XVII ʹ ̛ ̸̨̡̨̪̖̯̥ XVIII ̡̖̏̌. . ʯ̌ ̶̛̬̦̱̐̌ ̛̥̖̱͂̚ ˁ̧̬̖̖̔̐ ̛ ʻ̨̨̏̐ ̡̖̏̌ ̱̖̯̌̚ ̠̖ 1>*. ˁ̧̬̖̖̔ ̨̔̍̌.-c ˈ̸̡̛̛̱̥̦̭̯̌̌ ̨̪̖̣̔̌ ̬̖̥̖̦̏̌: ˀ̨̤̖̌̔̍̚ ̵̛̱̥̦̥̌̌̚ ̠̖ ̨̨̦̖̣̔ ̨̦̱̏ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̱̔̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̖. ̨̛̦̐̔̌ ̯̠. ʧ̨̛̦̔̌ ̡̨̌ ̨̛̦̐̔̌ ̪̌̔̌ ʯ̨̪̦̌̌̔̐ ˀ̡̨̛̥̭̐ ̶̬̭̯̌̏̌. ̸̨̡̪̖̯̌ ̴̶̨̛̬̖̬̥̠̖̌. ʽ̛̦ ̭̱ ̨̛̛̭̯̬̠̱ ̨̛̛̪̖̣̣̔ ̦̌ : ˁ̨̯̬̌ ̨̔̍̌. ˄̚ ̭̖̏ ̨̯. R . ʧ̨̛̦̔̌ ̯̠. ̨̛̙̥̏ ̭̖̯̱̏ ̛ ̶̨̛̠̱̔̍̌ ̵̡̛̬̹̦̭̓̌̌ ̸̱̖̭̔̌ ̛̭̯̬̠̱̏̌̌̓ ̨̨̭̦̱̏ ̌̚ ̨̥̖̬̦̱̔ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̱ ̛̛̠̱̏̚. ʽ̦ ̠̖ ̨̭̠̱̏ ̨̪̹̯̱ ̨̛̛̭̯̬̠̱ ̨̨̛̪̖̣̔ ̦̌ ̛̯̬ ̨̛̪̖̬̔̌ : 1) HISTORIA ANTIQUA (̨̔ ̨̡̪̭̯̦̌̌ ̭̖̯̏̌ ̨̔ ̛̣̦̖̏̌̔̌̏ ̶̬̌̌ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌̌ ʦ̡̨̛̖̣̐ ̱ ̸̨̖̯̬̯̥̏ ̡̖̱̏) *)HISTORIA MEDIIAVEI (̨̔ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌̌ ʦ̡̨̛̖̣̐ ̨̔ ̪̌̔̌ ˉ̛̬̬̌̐̌̔̌ ̨̪̔ ̡̯̱̬̭̱ ̣̭̯̏̌ 1>ƒâ.

˃̨̛̠̦̍ ̠̖ ̨̛̱̯̬̏̔ ̨̨̧̪̭̯̠̖̌ * ̨̨̪̯̪̱̦ ̵̛̛̬̠̖̦̌̏̚ ̛ š ̵̛̦̖̱̭̪̖̣ ̶̶̛̛̛̛̣̠̏̌̌̚. *) ˁʰʺʥʽʸʰʯʤʺ ʹ ̛̛̛̦̱̣̦̔̏̔̌̌ ̛̣̦̏̌̔̌̏̌ ̨̛̪̬̬̖̥̏̔. â) ˃ʰʿʰʯʤʺ ʹ ̦̯̱̬̣̦̌̌̌ ̛̪̬̬̖̏̔̌ ̭̌ ̡̨̡̛̛̣̖̯̦̥̏ ̨̧̖̣̖̥̔̏̌. ̨̛̪̬̯̦̏̍̌ ̡̛̛̦̠̭̔̌. ̨̔ XIII ʹ XV ̡̖̏̌. ʽ̦ ̠̖ ̨̨̛̭̱̔ ̨̨̭̦̦̏̌ ̵̧̭̯̏̌̌̌ ̶̨̛̛̯̬̦̣̦̖̌̔̌ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̨̪ ̡̨̛̠̥̌ ̭̱ ̛̦̠̙̦̠̖̌̏̌ ̵̨̱̦̖̔̏ ̭̦̖̌̐. ̨̡̛̥̦̠̭̌. ʽ̔ ̵̛̭̏ ̵̧̛ ̨̭̥̌ ̠̖ R ̵̨̛̛̛̬̦̣̦̐̌ ̡̨̠̖ ̭̱ ̨̔ ̸̦̠̌̌̌̚ ̌̚ ̶̨̡̛̖̣̱̪̦̱ ̡̭̖̯̭̱̏ ̨̛̛̭̯̬̠̱. ̯̬̠̖̌ ̨̔ IX ̡̖̏̌. ˃̨̛̠̦̠̖̍̏̌ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̔̌̌̚ ̠̖ ̨̱̔̐ ̛̣̍̌ ̨̨̭̪̬̦̌̏̌̌. ̛̣̌ ̠̖ ̦̌ ̡̬̠̱̌ . ̯̬̠̖̌ ̨̔ XIX ̡̖̏̌.-c ʸ̵̨̥̪̬̖̯̌̏̌ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̔̌̌̚: ʻ̸̡̛̖̥̌ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌ ʶ̬̣̌ ʸ̵̥̪̬̖̯̌ ̠̖ ̨̛̛̬̹̏̚ ̨̦̱̏ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̱̔̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̡̨̠̱ ̠̖ ̨̨̭̦̌̏̌̚ ̦̌ ̡̨̨̡̛̖̦̥̭̥ ̛ ̛̬̱̹̯̖̦̥̔̏ ̸̶̧̛̛̖̦̥̌̌. ʽ̦ ̠̖ ̨̨̹̔̌ ̨̔ ̸̡̡̤̱̌̌̚ ̔̌ ̨̨̪̭̯̠̖ ̧̛̭̯̱̪̖̏ ̨̬̠̌̏̌̚ ̡̨̬̚ ̡̨̠̖ ̨̛̪̬̣̌̚ ̡̛̭̏̌ ̨̦̬̌̔ (̨̦̬̦̌̌̏ ̦̖ ̨̨̛̭̯̬̖̥̖̦̏). ̛̣̌ ̠̖ ̡̛̪̌ ̨̛̭̯̣̌̏̌ ̭̦̙̦̌̌ ̡̛̱̯̭̌ ̦̌ ̨̥̦̖̐ ̨̡̖̬̪̭̖̏ ̛ ̸̡̛̥̖̬̖̌ ̸̨̛̛̭̯̬̬̖̌. ̯̬̠̖̌ ̨̔ XV ʹ XVIII XV ʹ XVIII ̡̖̏̌. ̡̭̱̥̖̬̭̌. ʽ̦ ̵̛ ̠̖ ̨̡̨̪̌̌̚ ̦̌ ̸̡̨̦̖̥̥̌ ̛̪̬̥̖̬̱ ̛ ̛̯ ̧̛̭̯̱̪̖̏ ̭̱: 1) ʤʻʰʺʰʯʤʺ ʹ ̡̨̡̛̣̖̯̦̏̌ ̨̛̭̠̦̏̌. ̨̛̪̬̯̦̏̍̌ ̡̡̛̦̖̭̌. >) ʶʽʻʦʫʻˉʰʽʻʤʸʰʯʤʺ ʹ ̦̯̱̬̣̦̌̌̌ ̛̪̬̬̖̏̔̌. ̨̱̭̦̦̌. š) ˁ˄ʥʵʫʶ˃ʰʦʰʯʤʺ ʹ ̸̨̦̦̏̌̌ ̛̪̬̬̖̏̔̌ ̦̌ ̨̛̪̬̯̦̠̏̌ ̨̨̛̭̦̏. ʸ̵̨̪̬̖̯̌̏̌ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̔̌̌̚ ̠̖ ̛̥̖̱̯̥͂ ̭̌ ̡̨̨̣̥̌̓ ̨̨̭̪̬̖̦̌ ̨̔ ̡̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏̌ ̶̨̛̛̯̬̦̣̦̖̌̔̌ ̴̨̨̛̛̛̭̯̬̬̠̖̐̌. ̡̦̭̌̔̌. ̨̦̖ ̭̱ : ̡̛̖̪̯̭̐̌̌. ̨̔̍̌ ̨̛̪̬̯̦̖̏̍ ̡̤̱̭̖̔ ̶̛̠̖̦̖̌̔̚. ʽ̦ ̠̖ ̨̭̥̯̬̌̌ ̔̌ ̭̖ ̱ ̨̨̛̭̦̏ ̶̖̣̌ ̡̭̖̯̭̏̌ ̨̛̛̭̯̬̠̌ ̛̖̣̔ ̦̌ ̶̶̛̛̛̛̣̠̖̏̌̚ ̱ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̡̛̬̣̱̠̱̌̚ ̨̛̛̪̖̬̔ ̧̦̭̯̠̌̌̌̌. ̛ ̨̭̥̯̬̌̌ ̠̖ ̔̌ ̵̨̱̦̔̏̌ ̛ ̛̥̯̖̬̠̣̦̌̌̌ ̭̯̬̦̌̌ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̛̥̠̱̌ ̡̠̖̦̱̔̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔. ƒ) ʰʻʪʰʦʰʪ˄ʤʸʰʯʤʺ ʹ ̸̨̦̦̏̌̌ ̛̪̬̬̖̏̔̌ ̱ ̡̨̨̠̠ ̨̛̛̥̦̬̔̌ ̨̛̯̬̦̐̏̌. ̯̬̠̖̌ ̨̔ V ʹ XIII ̡̖̏̌. ̶̶̛̛̛̛̣̠̏̌̌̚ ʺ̠̌̌. ̨̧̪̌̔̌̌ ̛ ̧̦̖̭̯̠̌̌̌. -c ˃̨̛̠̦̠̖̍̏̌ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̔̌̌̚ ʫ̡̛̦̣̖̭̐ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌ ̛ ̸̡̛̛̣̭̦̌ ̴̨̨̛̣̣̐ ʤ̨̬̦̣̔ ˃̨̛̠̦̍ ̨̛̍ ̠̖ ̡̛̭̯̱̪̦̌̚ ̡̨̱̣̯̱̬̦ ʹ ̴̨̨̨̡̥̬̣̹̖ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̖̔̌̚ ̡̭̖̯̭̖̏ ̨̛̛̭̯̬̠̖. ̭̌ ̛̛̛̛̦̱̣̦̥̔̏̔̌ ̨̧̖̣̖̥̔̏̌.

ʯ̌ ̧̬̹̖̖̏ ̛̪̬̣̦̖̌̏ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̖̔̌̚ ̨̥̬̌ ̭̖ ̨̨̛̪̹̯̯̏̌ â ̸̦̖̣̌̌: 1) ʺ̨̬̌ ̛̛̯̍ ̨̭̦̦̌̏̌̌̚ ̦̌ ̸̶̧̛̛̖̦̥̌̌ ̨̭̥̌̐ ̬̖̥̖̦̏̌ ̡̨̠̖ ̭̖ ̸̨̪̬̱̌̏̌. ˋ̡̌ ̠̖ ̨̭̥̯̬̌̌ ̔̌ ̠̖ ̨̯ ̨̦̖̥̱̖̐̓. ʺ̛̖̱̯̥͂ ʺ̡̬̭̌ ̨̖̏ ̡̨̨̡̖̦̥̭̖ ̴̶̨̛̬̥̠̖̌ ̨̱̪̹̯̖ ̛̦̠̖ ̨̨̛̪̖̏̏̌̚ ̭̌ ̡̛̬̖̥̖̦̭̥̏ ̨̛̛̪̖̬̥̔̌ ̛̛̦̯ ̵̛ ̠̖ ̵̨̨̨̡̛̬̦̣̹ ̴̡̨̛̛̭̬̌. ˁ̨̯̐̌ ̭̥̯̬̠̱̌̌ ̭̖ ̔̌ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̔̌̌̚ ̨̥̬̌ ̛̛̛̬̹̯̏̚ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̨̬̱̹̯̖̦̔̏ ʹ ̵̡̨̨̡̛̖̦̥̭ ̨̨̦̭̔̌. ̡̨̨̡̖̦̥̭̱ ̴̶̨̛̬̥̠̱̌ ̡̤̱̭̖̔ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̡̛̛̥̬̭̭̯̌ ̛̥̹̤̠̱̌̌̚ ̡̨̛̥̱̦̥̌̚. ̨̛̦̖̐̔. ̨̨̨̛̬̣̭̦̹̯̍̏̌̏. XVIII ̡̖̏). ƒ)ˁ̶̨̛̛̠̣̥̌̌̚ ̯̬̠̖̌ ̨̔ 11R. ˃̡̖ ̡̛̭̦̠̖̌ ̠̖ ˁ̛̯̤̦̌ ̸̨̛̛̠̖̦̔̌̚ ̶̨̛̛̯̬̦̣̦̖̌̔̌ ̨̛̪̖̬̖̔ ̭̌ ̡̨̨̡̛̖̦̥̭̥ ̴̶̨̛̬̥̠̥̌̌̌ ̬̱̹̯̔̏̌ ̯̖ ̨̛̥̥̌ ̨̪̖̣̱̔ ̨̪ ˁ̛̯̤̦̱̌: 1) ʿ̨̛̬̯̦̏̔̌ ̡̤̱̭̔̌ ̶̛̠̖̦̌̔̌̚ ̨̨̬̔̐̏̌̌ ʿ̨̛̛̛̬̭̯̬̠̌: *)ˀ̨̨̨̛̣̭̦̹̯̍̏̌̏ ̨̨̬̔̐̏̌̌ ˁ̨̯̬̥̌ ̡̖̱̏. -c ʺ̸̡̡̛̛̬̭̭̯̌̌ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̔̌̌̚ ˃̸̨̛̛̖̬̖̯̬̌ ̡̛̥̬̭̥̌̌̚ ̭̱ ̸̶̛̛̖̯̦̌̚ ̨̥̖̬̦̖̔ ̶̨̛̛̛̪̖̬̠̖̔̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̖.̛̛̬̹̣̏̌̚ ̡̛̛̖̣̏ ̶̛̱̯̠̌ ̦̌ ̶̨̛̦̦̣̦̖̌̌ ̴̨̨̛̛̛̭̯̬̬̠̖̐̌ ̛ ̱ ̨̦̣̌̐ ʹ ̸̡̨̛̥̖̬̥̌ ̭̖̯̱̏. ̨̛̦̖̐̔. ̴̛̖̱̣̥̔̌̌̚. ̵̨̖̪̱ ̵̡̛̖̭̣̭̦̍̌ ̬̱̹̯̔̏̌ ̱ ̡̨̛̠̥̌ ̡̨̭̏̌ ̛̬̌̔ ̪̬̖̥̌ ̨̛̭̠̥̏ ̨̨̛̥̱̦̭̯̥̐̓̌. ̶̛̬̦̖̐̌ ̨̥̬̠̱̌ ̛̛̯̍ ̨̬̦̖̔̌̍̌ ̡̨̯̌ ̔̌ ̭̖ ̨̥̙̖ ̨̡̛̯̔̌̌̚ ̔̌ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̡̦̖̱ ̶̡̛̪̬̖̬̖̯̦̱ ̱ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̥ ̨̬̠̱̌̏̚. ʶ̨̌ ̨̧̛̪̭̣̖̔ ̨̛̪̖̬̔ ̯̠. ̡̛̛̪̯̣̥̌̌̌̚ ̛ ̡̨̛̥̱̦̥̌̚. ʺ̡̬̭̌ ̠̖ ̱ ̨̛̛̛̭̯̬̠ ̬̱̹̯̔̏̌ ̸̨̨̛̱ ƒ ̵̡̛̯̌̏ ̴̶̨̛̬̥̠̌̌: ʿ̨̛̬̯̦̱̏̍ ̡̤̱̭̱̔ ̶̛̠̖̦̱̌̔̚. >)ʶ̛̛̪̯̣̥̌̌̌̚ ̨̨̬̔̐̏̌̌ ʻ̨̨̥̏ ̡̖̱̏ ̨̔ 11R. *) ˁ̡̛̏̌ ̨̛̪̖̬̔ ̨̥̬̌ ̛̛̯̍ ̨̡̛̬̙̖̦̌̌̚ ̶̛̖̣̦̌ ̡̨̠̌ ̭̖ ̨̠̭̦̌ ̨̠̔̏̌̌ ̨̔ ̨̨̦̐̌ ̨̹̯ ̠̖ ̵̨̨̛̪̬̖̣̔̔ ̛ ̨̔ ̨̨̦̐̌ ̨̹̯ ̠̖ ̨̛̭̣̖̣̔. â) ʿ̶̛̛̬̦̥ ̨̪ ̡̨̥ ̭̖ ̛̬̹̏ ̨̪̖̣̔̌ ̨̥̬̌ ̛̛̯̍ ̛̠̖̦̭̯̖̦̔̏ ̛ ̨̨̭̣̖̦̔̔ ̧̛̛̪̬̥̖̦̏̌. ʽ̛̦ ̨̪̣̖̌̚ ̨̔ ̨̡̪̬̖̪̭̯̖̔̌̏ ̔̌ ̠̖ ̛̛̦̠̯̦̠̖̌̍ ̨̨̭̠̭̯̏̏ ̡̤̱̭̖̔ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̨̬̱̹̯̖̦̔̏ ʹ ̡̨̨̡̛̖̦̥̭ ̨̬̠̌̏̚. . ̌ ̛̛̙̏ ̪̬̖̥̌ ̨̛̭̠̥̏ ̨̪̯̬̖̥̍̌̌. â)ˇ̛̖̱̣̥̔̌̌̚ ̨̨̬̔̐̏̌̌ ˁ̧̬̖̖̥̔ ̡̖̱̏ (̛̣̌ ̸̡̱̤̱̱̠̖ ̛ XVI. . XVII.

1 . ̠̖̬ ̭̖̏ ̨̥̙̖ ̦̌ ̨̬̖̖̦̔͂ ̸̛̦̦̌ ̔̌ ̨̨̪̥̦̖̐ ̱ ̨̧̱̪̦̱̌̏̌̚ ̨̨̛̪̬̹̣̭̯.ʿ̬̖̥̌ ̨̡̪̬̖̣̱: ʰ̨̛̭̯̬̠̌ ̶̨̦̏̌. ̨̪̖̤̏̌. ̴̴̨̨̛̯̬̠̐̌̌.ʿ̬̖̥̌ ̛̛̭̬̙̦̌̔ ̨̥̱̐ ̛̛̯̍: ʿ̬̖̥̌ ̭̬̙̠̱̌̔̌ ̨̥̱̐ ̛̛̯̍ ̨̛̛̬̏̚ ̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̱ ̛̪̬̬̖̖̏̔. ̨̛̱̥̖̯̦̭̯. ̪̬̌̏̌. ʪ̖̣̖ ̭̖ : . ̍) ̡̛̭̖̱̦̬̦̔̌. ʿ̛̬̖̥̖̯̔. ʿ̬̖̥̖̯̔ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̡̨̌ ̡̦̱̖̌ ʰ̨̡̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̛̬̏̚ ̭̱ ̡̨̛̯̖̭̯̏. ʿ̛̛̭̦̌ ̨̛̛̬̏̚ ̦̖ ̵̯̖̠̱̌̏̌̚ ̡̡̨̛̦̌̏ ̨̨̪̭̖̦̍ ̨̧̧̠̹̖̖̍̌. ˃̨ ̠̖ ̨̪̖̣̔̌ ̭̌ ̛̣̖̹̯̐̔̌ ̡̡̛̛̬̯̖ ̨̛̬̏̌̚.ƒ. ̬̱̹̯̔̏̌. ̍)̶̛̛̯̬̠̌̔̌. ʻ̭̯̠̱̌̌ ̸̧̛̱̖̥̌̏̌̚ ̛ ̨̧̛̪̖̖̥̏̏̌̚ ̨̡̪̯̔̌̌̌ ̛̚ ̪̬̖̏ ̖̔̏ ̬̭̯̖̏ ̨̛̬̏̌̚ ̛ ̡̨̌ ̡̯̖̌̏ ̨̪̭̯̠̱̌ ̯̖̥̖̤ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐ ̧̛̥̹̤̖̌. ʿ̛̬̖̥̖̯̥̔̌ ̭̖ ̨̱̣̦̥̐̌̏ ̛̍̌̏ ̵̨̨̛̬̖̣̠̌̐̌ ̛ ̨̠̹ ̡̦̖̖ ̨̨̪̥̦̖̓ ̶̛̛̛̭̪̣̦̖̔. ̛̪̬̖̥̖̯̔ ̛̛̣ ̸̶̧̛̛̖̦̖ ̛̚ ̵̡̨̛̠ ̨̨̥̙̖̥ ̶̛̬̪̖̯ ̧̭̦̌̌̌̚ ̛̚ ̨̨̛̪̬̹̣̭̯. ̛̛̬̖̣̠̖̐ . ˋ̶̧̛̛̖̦̖ ̭̱ ̠̖̦̔̌ ̨̔ ̵̛̛̦̠̙̦̠̌̏̌ ̨̨̭̦̏̌ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐ ̧̛̥̹̤̖̌. ʯ̨̍̐ ̨̯̐̌ ̭̖ ̨̖̥̏̌ ̨̬̦̌ ̛̠̣̌̏̌ ̨̪̯̬̖̍̌ ̔̌ ̭̖ ̛̛̬̹̏̚ ̨̪̖̣̔̌ ̛ ̴̶̡̡̛̛̛̣̭̠̌̌̌ ̨̛̬̏̌̚. ̨̛̦ ̛̭̥̌ ̨̪ ̛̭̖̍ ̪̬̱̙̠̱̌ ̡̦̖̱ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̱̌ ̨ ̸̦̖̖̥̱. ʽ̦̖ ̭̖ ̨̥̱̐ ̛̦̌̓ ̛ ̱ ̛̛̪̭̦̥̌ ̨̡̛̱̥̖̯̥̔̌ ̛ ̛̛̥̯̖̬̠̣̦̥̌̌ ̶̨̛̭̯̥̌̌.ʿ̬̖̥̌ ̨̭̦̠̦̠̌̌̚ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̨̥̱̐ ̛̛̯̍: ̌) ̶̨̛̭̯̌. . ̭̌ ̨̨̛̬̥̍̚ ̔̌ ̭̱ ̛̪̭̥̌ ̛ ̛̛̪̭̦̌ ̨̡̛̱̥̖̦̯̔ ̨̡̛̛̯̬̖̦̏ ̡̛̭̦̠̖̌. . š. ʽ̛̦ ̭̱ ̨̔ ̡̨̛̖̣̏̐ ̸̦̠̌̌̌̚ ̌̚ ̸̧̛̱̖̌̏̌̚ ̨̛̪̖̬̔̌ ̨ ̡̨̛̠̥̌ ̦̖ ̨̨̪̭̯̠̖ ̛̛̪̭̦̌ ̨̛̛̬̏̚. ʿ̨̖̣̔̌ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̬̏̌̚ ʰ̨̛̬̏̚ ̭̖ ̨̥̱̐ ̛̛̖̣̯̔ ̦̌ ̛̹̖̏ ̸̛̦̦̌̌. ʰ̨̡̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̛̬̏̚ ̵̨̱̯̠̱̍̏̌̌ ̡̛̛̖̣̏ ̨̬̠̍ ̨̖̥̏̌ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̖̣̖̥̖̦̯̌̌.ʿ̬̖̥̌ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̨̠̖̔̐̌͂̌ ̨ ̡̨̛̠̥̌ ̨̨̬̖̐̏ ̨̥̱̐ ̛̛̯̍: ̌) ̨̛̛̬̏̚ ̪̬̖̏ ̡̬̱̖. ʤ̛̣ ̛̠̖̦̔̌ ̨̪̬̦̌̏̔̌̌ ̨̪̣̦̌̌̚ ̸̡̯̌̌ ̱ ̵̧̨̨̛̠̏ ̨̛̪̖̣̔ ̨̥̙̖ ̛̛̯̍ ̵̧̨̛̏̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̌̚ ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌. .ʿ̬̖̥̌ ̨̨̦̭̱̔ ̪̬̖̥̌ ̸̛̛̭̯̬̙̱̌̏̌ ̨̥̱̐ ̛̛̯̍: ̌) ̛̛̪̬̥̬̦̌. ̨̨̨̦̭̦̔ ̛̛̥̯̖̬̠̣̦̌̌ ̶̨̛̭̯̌ ̨̨̛̪̬̹̣̭̯ ̭̖ ̭̥̯̬̠̱̌̌ ̛̪̬̥̏ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭̥ ̨̛̛̬̥̏̌̚. ̍) ̨̛̛̬̏̚ ̬̱̖̔̐ ̡̬̱̖. ̴̛̣̥̌.

̛ ̨̯̌̚ ̭̱ ̨̖̏ ̨̪̖̣̖̔ ̱̙̖ ̛ ̡̨̡̛̦̬̖̯̦̠̖ ̨̔ ̨̪̖̣̖̔ ̦̌ ̨̛̬̖̏̚ ̪̬̖̏ ̛ ̬̱̖̔̐ ̡̬̱̖. ˃̨ ̠̖ ̨̪̖̣̔̌ ̦̌ ̭̬̖̥̖̦̖̌̏ ̛ ̡̛̭̦̠̖̌. ̠̤̌̏̌ ̭̖ ̨̠̹ ̠̖̦̔̌ ̨̪̖̣̔̌ ̨̭̦̦̌̏̌̌̚ ̦̌ ̨̛̭̯̥ ̸̦̖̣̱̌. ʯ̌ ̨̨̭̦̱̏ ̨̖̏ ̨̪̖̣̖̔ ̛̱̥̌̚ ̭̖ ̡̬̖̥̖̦̭̏̌ ̨̨̨̦̭̦̔ ̨̨̪̬̭̯̬̦̌ ̨̱̤̖̦̭̯̔̌ ̨̔ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̨ ̡̨̥ ̠̖ ̸̬̖. ˃̡̌̏̌ ̖̣̔̌ ̭̖ ̱ ̨̛̛̛̭̯̬̠ ̛ ̦̖ ̛̦̖̠̱̏̌̚ ̨̛̛̬̥̏̌̚. ʵ̨̭̦̌ ̠̖ ̨̭̯̐̌ ̔̌ ̛ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌ ̨̥̬̠̱̌ ̛̛̯̍ ̨̭̦̦̌̏̌̌̚ ̦̌ ̨̛̛̬̥̏̌̚.R. ʶ̨̔ ̨̛̬̏̌̚ ̛̚ ̬̱̖̔̐ ̡̬̱̖ ̭̏̌ ̨̏̌ ̧̛̪̯̌̌ ̨̭̯̠̱̌ ̛ ̨̛̠̠̱̔̍̌ ̨̡̨̛̱̯̣ ̛̹̖̏ ̱ ̸̦̠̱̌̌̚ ̡̨̡̨̛̣ ̠̖ ̛̹̖̏ ̨̡̛̪̭̬̖̦̔̌. ʺ̛̖̱̯̥͂. ˁ̛̏ ̨̛̭̯̣̌ ̭̪̠̱̌̔̌ ̱ ̨̛̬̖̏̚ ̛̚ ̬̱̖̔̐ ̡̬̱̖. ̨̥̖̔̌̓ ̛ ̭̯̬̦̖̌ ̨̛̬̖̏̚. ̛ ̨̪̬̖̔ ̨̯̐̌ ̨̹̯ ̖̏̓ ̨̪ ̴̶̛̛̛̛̖̦̠̔ ̛̥̠̱̌ ̨̦̖̪̭̬̖̦̔̌ ̨̛̬̔̔ ̭̌ ̨̠̖̥̔̐̌͂̌ ̨ ̡̨̥ ̨̨̬̖̐̏. ʿ̨ ̴̶̛̛̛̛̖̦̠̔ ̛̍ ̱ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̨̛̬̖̏̚ ̭̪̣̌̔̌̌ ̖̣̔̌ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌̌ ̡̨̠̌ ̨̨̬̖̐̏ ̨ ̡̨̦̖̥ ̨̠̱̔̐̌͂̌ ̛̚ ̤̖̔̌ ̨̨̛̪̬̹̣̭̯. ʿ̨̖̣̔̌ ̨̛̬̏̌̚ ̪̬̖̥̌ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̨̠̖̔̐̌͂̌ ʽ̏̌ ̨̪̖̣̔̌ ̵̨̱̯̍̏̌̌ ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̨̛̬̖̏̚ ̡̨̛̠ ̭̱ ̛̦̭̯̣̌̌ ̭̌ ̶̛̤̖̥ ̔̌ ̨ ̸̦̖̖̥ ̸̨̨̪̭̖̖̏̔. ʰ̨̛̬̏̚ ̛̚ ̪̬̖̏ ̡̬̱̖ ̭̱ ̨̛̦ ̨̛̛̬̏̚ ̌̚ ̡̨̠̖ ̭̖ ̨̥̙̖ ̛̛̱̯̬̯̏̔ ̔̌ ̭̱ ̛̛̥̣̌ ̨̦̖̪̭̬̖̦̔̌ ̨̛̬̔̔ ̭̌ ̨̛̠̥̔̐̌͂̌̌ ̨ ̡̨̛̠̥̌ ̨̨̬̖̐̏. ʺ̛̖̱̯̥͂. ʸ̛̯̖̬̯̱̬̌̌ ̭̖ ̱ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭̥ ̛̖̣̥̔̌ ̨̛̦̌̏̔ ̨̍̐̚ ̵̨̛̬̦̬̭̦̌̏̚ ̵̨̡̛̪̱̦̭̔ ̨̧̧̠̹̖̍̌̌. ʿ̛̛̬̥̬̦̌ ̛ ̡̛̭̖̱̦̬̦̔̌ ̨̛̛̬̏̚ ʿ̨̖̣̔̌ ̨̛̬̏̌̚ ̦̌ ̛̪̬̥̬̖̦̖̌ ̛ ̡̭̖̱̦̬̦̖̔̌ ̱̖̖̦̏̔̌ ̠̖ ̡̯̖ ̱ ̨̛̦̠̖̏ ̬̖̥̖̏ ̛ ̨̡̛̥̖̯̭̔ ̠̖ ̨̨̪̯̪̱̦ ̨̪̬̦̌̏̔̌̌. . ̖̍̚ ̖̖̦̯̱̣̦̖̏̌ ̨̛̛̪̬̭̯̬̭̦̭̯̌ ̶̛̯̖̦̖̦̠̔̌ ̛ ̭̣. ̔̌ ̛̣ ̠̖ ̸̶̨̛̖̏̔̌ ̨̔ ̡̨̐ ̨̛̬̏̚ ̸̨̛̪̯̖ ̨̨̥̦̐̌ ̔̌ ̪̬̖̦̖̭̖ ̛̛̭̯̦̱ ̨ ̨̠̱̔̐̌͂̌. ̨̧̛̭̱̪̬̭̯̤̥̌̏̌̌ ̛̯̱̥͂ ̧̛̛̥̹̤̖̥̌ ̛ ̭̣. ̖̏̓ ̨̛̣̯̖̬̯̱̬̥̌. ̡̨̠̌ ̭̱ ̦̭̯̣̌̌̌ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̨̛̬̏̌̚. ̨̛̛̬̏̚ ̛̚ ̪̬̖̏ ̡̬̱̖ ̨̪̭̯̤̠̱̌̏̌ ̛̖̭̦̖̏̚ ̨̪̬̣̖̥̖̍ (̦̪̬.). ̌ ̡̡̨̛̦̌ ̡̨̌ ̨̡̔̌̚. ˁ̛̱̹̯̦̌ ̶̖̣̖ ̨̪̖̣̖̔ ̠̖ ̱ ̨̯̥̖ ̨̹̯ ̠̖̦̔̌ ̖̭̯̏. ˄̨̨̪̬̖̔ ̭̌ ̨̨̥̏ ̨̨̪̖̣̥̔. ̯̠. ̡̯̌̏̌ ̖̣̔̌ ̭̱ ̛̦̪̭̦̌̌̌ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̨̛̬̏̌̚ ̡̨̛̠ ̭̱ ̸̛̭̱̦̌̏̌ ̛ ̸̛̛̪̬̭̯̱̪̦̌ ̛̬̱̥̔̐̌. ʽ̏̌ ̨̪̖̣̔̌ ̠̖ ̶̨̬̖̦̔̌̐̌ ̠̖̬ ̨̨̥̱̐̓̌̏̌ ̔̌ ̭̖ ̸̨̪̱̖̏ ̛̛̣̦̠̌ ̛̥̖̱͂̚ ̨̛̬̏̌̚ ̛ ̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌. ̥̌ ̡̨̡̨̛̣ ̪̱̯̌ 11 . ̌ ̦̖ ̦̌ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭̥ ̛̖̣̥̔̌.

̸̨̨̛̛̦̯̬̪̦̦̌ ̨̨̛̛̯̪̦̥). ʪ̨̡̌̚ ̨̥̙̖ ̛̛̯̍ ̨̭̥̌ ̛̛̪̬̥̬̦̌ ̨̛̬̏̚. ˃̶̛̛̬̠̌̔̌ ̛ ̶̨̛̭̯̌ ʿ̨̖̣̔̌ ̦̌ ̨̡̭̯̯̖̌ ̛ ̶̛̛̯̬̠̱̌̔ ̠̖ ̱ ̨̡̨̥̖̯̭̥̔ ̨̪̣̖̱̐̔ ̛̦̠̙̦̠̌̏̌̌ ̡̨̛̌ ̠̖ ̡̛̦̖ ̸̨̛̛̛̭̯̬̬̌ ̨̨̭̪̬̠̱̌̏̌. ̨̬̱̖͂. *) ʤ̡̛̪̭̯̬̯̦̌ ̯̠. ̶̛̛̪̬̦̦̖̌̚ ̛̯̔. ̸̡̛̱̥̖̯̦̌ ̖̣̔̌. ̌ ̨̛̦ ̡̨̛̠ ̭̱ ̸̨̭̖̦̭̯̏̔̌̏̌.). ̪̖̭̥̖ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐ ̭̬̙̠̌̔̌̌ ̛̯̔. ̛̯̖̣̭̦ ̶̨̛̭̯̌. ̶̛̛̛̪̭̦̌̚. ̨̡̔ ̠̖ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌ ̡̛̭̖̱̦̬̦̔̌. ̛̪̬̖̥̖̯̔ ̌̚ ̡̨̭̦̖̦̱̏̌̔̏ ̨̱̪̯̬̖̱̍. ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̨̬̐̌̔̏̌ ̛̛̣ ̬̙̔̌̏̌. ʦ̨̖̦̭̯̔ ̌̚ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭ ̧̭̦̖̌̌̚ ̛̥̌ ̨̭̥̌ ̨̦̠̌ ̛̪̬̏ ̨̛̬̏̚ ̛̚ ̡̨̐ ̭̱ ̛̭̏ ̨̛̭̯̣̌ ̶̛̬̪̖̣ ̨̧̖̹̯̖̍̌̏̌. ̴̨̨̛̛̱̯̬̠̖̌̍̐̌. ˄ ¬ ̭̪̠̱̌̔̌: 1) ˄̭̥̖̦̌ ̶̛̛̯̬̠̌̔̌ (̨̛̛̥̯̏. ̡̛̦̯̌. ̛̭̥̥̌ ̛̯̥ ̨̹̯ ̭̱ ̨̛̭̯̣̌ ̸̛̭̱̦̌̏̌ ̭̪̠̱̌̔̌ ̱ ̨̡̭̯̯̖̌. ʽ̦̌ ̭̖ ̛̭̦̌̏̌̚ ̦̌ ̸̶̧̛̛̛̖̦ ̔̌ ̭̱ ̡̛̦̖ ̨̛̛̬̏̚ ̸̨̭̖̦̭̯̏̔̌̏̌ ̨̪ ̨̛̤̏ ̵̨̛̭̠̏ ̨̱̯̬̌̌. ̡̛̠̖̚. ̣̖̖̦̖̐̔. ̬̦̖̌̚ ̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̖. ̦̖ ̨̛̠̔̍̌ ̛̦̹̯̌ ̦̌ ̨̨̭̠̠̏ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔. â) ʸ̡̨̛̦̏̌ ̶̛̛̯̬̠̌̔̌ (̶̡̨̨̛̛̥̪̠̖̚ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐ ̭̬̙̠̌̔̌̌). ̨̛̬̖̍̔. ̨̨̛̬̐̍̏. ̵̡̨̡̛̛̬̯̖̯̦̭̌ ̶̨̛̛̭̪̥̖̦. ̨̬̱̙̠̖. ̨̨̛̱̬̐̏. ʽ̛̦ ̨̛̛̬̏̚ ̡̨̛̠ ̭̱ ̛̦̭̯̣̌̌ ̛̚ ̦̥̖̬̖̌ ̔̌ ̛̪̬̙̖ ̨̧̖̹̯̖̍̌̏̌ ̭̪̠̱̌̔̌ ̱ ̶̛̛̯̬̠̱̌̔. ̛̬̱̹̯̖̦̔̏ ̶̨̛̭̯̌ (̸̨̛̛̠̍̌.) ¬ ̭̱ ̨̦̯̦̌̚ ̨̛̛̬̦̬̭̦̠̌̏̚ ̛ ̨̛̛̬̠̦̠̍ ̨̔ ̶̛̛̯̬̠̖̌̔. ̵̨̡̛̬̦̖. ̴̨̛̛̬̠̖̍̐̌. ̴̛̪̥̣̖̯̌. ̌ ̔̌ ̭̱ ̛̬̱̔̐ ̛̦̭̯̣̌̌ ̨̱̬̖̦̐̔̚ ̡̨̌ ̛̭̭̯̦̌̌̏ ̨̖̔ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐ ̧̛̍̏̌̌̚ ̨ ̡̨̥ ̦̥̌ ̨̨̬̖̐̏.) 1* . .̨̨̪̦̤̖̦̏̌. ̡̯̌̌. ̶̨̛̭̯̌ ̵̵̛̪̬̖̬̥̖̦̌̍ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̛̯̔). ̡̨̛̦̌̚. *) ʿ̛̭̦̌̌ ̶̛̛̯̬̠̌̔̌ (̛̦̣̌̌. â) ʿ̛̛̭̦̌ ̶̨̛̭̯̌ (̨̪̖̤̖̏. ̶̡̨̨̛̬̖̭̪̖̦̠̔̌. ̸̛̬̱̦̌. ʺ̨̱̐ ̭̖ ̛̭̬̭̯̯̏̌ ̱ ̛̯̬ ̬̱̪̖̐: 1) ʺ̛̛̯̖̬̠̣̦̌̌ ̶̨̛̭̯̌ (̛̬̖̦̖̐̌͂̏. >) ʿ̶̸̡̛̛̛̱̣̭̯̍̌ ̶̛̛̯̬̠̌̔̌ (̨̛̦̦̖̏. ̶̛̣̖. ̨̛̥̖̥̬̌). ̨̬̹̱̬̖̍ ̛̯̔. ̛̛̬̖̭̯̬̐.

ʿ̨̖̤̖̏ ̭̱ ̭̭̯̤̖̦̖̌̌̏ ̱ ̧̥̖̌-̛̹̖̏ ̨̨̬̖̖̦̠̔͂ ̴̨̛̬̥ ̛ ̨̪ ̛̪̬̣̱̌̏ ̭̱ 1â . ̶̛̣̖. ˁ̨̯̐̌ ̭̱ ̶̨̛̭̯̌ ̨̪ ̛̪̬̣̱̌̏ ̨̛̛̪̱̦̠̔̌̚ ̨̔ ̶̛̛̯̬̠̖̌̔. ˋ̖̭̯ ̠̖ ̸̭̣̱̠̌ ̔̌ ̠̖̦̔̌ ̛̛̭̯ ̨̛̬̏̚ ̭̪̌̔̌ ̛ ̱ ̨̡̭̯̯̖̌ ̛ ̱ ̶̛̛̯̬̠̱̌̔ (̦̪̬. ʽ̶̛̭̯̌ ̭̱ ̨̨̥̖̱̭̦͂̍ ̨̛̦̖̪̖̦̏̌̚ ̛ ̨̱̯̬̌ ̛̚ ̵̧̛ ̸̛̛̣̏̌̚ ̨̡̪̯̖̔̌ ̱ ̨̨̦̠ ̛̥̖̬ ̱ ̡̨̨̠̠ ̠̖ ̨̨̭̪̭̦̍̌ ̔̌ ̵̛ ̸̨̛̱ ̛ ̨̡̛̯̬̠̖. ̨̡̔ ̥̱ ̶̛̛̯̬̠̌̔̌.̛̪̬̦̌̏ (̡̯̌̌.). ˁ̨̯̐̌ ̭̖ ̸̛̛̦ ̔̌ ̠̖ ̶̛̛̯̬̠̌̔̌ ̱ ̨̛̪̬̖̦̭̯̔ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̨̡̭̯̯̖̌. ̡̨̛̦̌̚. ʻ̛̠̣̦̠̖̌̐̌̏ ̬̭̯̖̏ ̵̨̛̏ ̨̛̬̏̌̚ ̭̱ ̨̪̖̤̖̏ ̛ ̡̯̌̌. ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̔ ̡̱̱̠̖̌̚ ̦̌ ̧̛̍̏̌̌̚. ̛̛̬̖̭̯̬̐. ̹̯̥̪̦̌̌̌ ̛̪̭̥̌ ̛̯̔. ̴̛̪̥̣̖̯̌. ̠̖̔̌ ̨̛̪̖̦̠̱̏̌̚ ̡̛̭̣̱ ̨̠̔̐̌͂̌̌. ̨̨̪̭̣̦̏̌. >) ʤ̴̨̨̡̛̛̱̯̬̭̍̐̌ (̶̛̛̦̖̦̔̏. ̨̨̡̨̛̪̬̯̣ ̛̯̔. 1) ʿ̨̨̨̭̣̦̏ . ̛̣̌ ̛̦̯̪̭̌ ̦̌ ̨̯̥ ̵̬̥̱̌ ̡̨̛̠ ̸̛̖̣̏̌ ̣̬̏̌̔̌̌ ̛ ̧̨̖̱̐̏ ̛̣̦̱̏̌̔̌̏ ̭̪̌̔̌ ̱ ̶̛̛̯̬̠̱̌̔). ̨̛̥̖̥̬̌ ̛ ̴̨̨̛̛̱̯̬̠̖̌̍̐̌). *) ʿ̶̸̡̛̛̛̛̱̣̭̯̍ (̨̛̦̦̖̏. .).• ¬ ¬  ʽ̏̌ ̬̭̯̏̌ ̵̛̛̪̭̦̌ ̨̛̬̏̌̚ ̠̖ ̨̛̦̠̬̠̦̠̌̍̌ ̛ ̸̛̦̠̦̠̦̠̌̌̌̌̚ ̨̪ ̨̨̭̠̠̏ ̨̛̱̣̚ ̱ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̥ ̧̛̛̭̯̬̙̱̌̏̌. ƒ) ʿ̛̭̥̌ (̴̨̨̡̛̱̯̬̭̌̍̐̌̌. ̵̬̥̌ ̡̨̦̖̐ ̣̬̏̌̔̌̌ ̠̖ ̨̪ ̛̭̖̍ ̡̨̌ ̨̛̬̏̚ ʹ ̨̡̭̯̯̌̌. ̨̡̭̯̬̖̌ ̌̚ ˁ̛̯̬̌ ̡̖̏. ˄ ̨̭̯̬̠̌ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̠ ̛̛̣̯̖̬̯̱̬̌ ̶̨̛̭̯̌ ̭̖ ̛̦̠̱̌̏̌̚ ̨̡̛̱̥̖̦̯̬̦̥̔̌. ̶̸̡̛̛̛̪̱̣̭̯̍̌ ̛̯̔). ̛̛̣ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̨̪̠̖̌̏ ̡̨̠̱ ̠̖ ̨̡̨̨̛̣̍̏̌ ̨̱̯̬̌. ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̌̚ ˁ̧̛̬̖̔ ̡̖̏ ̛̯̔. ̶̛̛̯̬̠̌̔̌ ̸̨̖̭̯ ̨̥̙̖ ̔̌ ̱̖̍̔ ̛̦̖̭̱̬̦̐̌ ̛ ̔̌ ̨̦̖̬̖̣̦̌ ̡̛̪̬̱̠̖̌̚ ̧̖̹̔̌̏̌̌.˃̶̛̛̬̠̌̔̌ ̛ ̶̨̛̭̯̌ ̵̯̖̠̱̌̏̌̚ ̸̛̛̛̬̣̯̌̚ ̛̪̬̭̯̱̪ ̛ ̸̛̛̛̬̣̯̌̚ ̸̡̡̛̛̛̬̯ ̨̡̪̭̯̱̪̌ ̸̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌. ̨̪̖̤̖̏. â) ʰ̴̨̨̡̛̛̭̯̬̬̭̐̌ (̡̛̯̌. ʿ̨̖̤̖̏ ̛ ̡̯̌̌ ̭̱ ̛̪̭̦̌̌ ̸̨̭̖̦̭̯̏̔̌̏̌. ʦ̬̭̯̖ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̬̏̌̚ ʹ ̛̛̪̭̦̌ ̨̛̛̬̏̚ ʿ̛̛̭̦̌ ̨̛̛̬̏̚ ̭̱ ̨̛̦̠̬̠̦̠̌̍̌ ̛ ̨̪ ̨̛̱̣̚ ̸̛̦̠̦̠̦̠̌̌̌̌̚ ̬̭̯̏̌ ̨̛̬̏̌̚ ̱ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̥ ̧̛̛̭̯̬̙̱̌̏̌. ̨̨̪̭̣̦̖̏ ̛̛̣ ̪̬̦̖̌̏ ̛̭̬̙̦̖̌̔ ̦̭̯̣̌̌̌ ̨̧̖̣̖̥̔̏̌ ̱̭̯̌̏̌ ̛̛̣ ̶̨̛̪̠̖̦̔̌̌. ˃̶̛̛̬̠̌̔̌ ̌̚ ̡̛̬̣̱̌̚ ̨̔ ̨̡̭̯̯̌̌̌. ̡̨̨̛̦̦̌̔̌̏̚ ̡̨̛̯̖̭̯̏.). ʽ̛̦ ̭̖ ̨̥̱̐ ̨̛̛̪̖̣̯̔ ̱ ̛̹̖̏ ̬̱̪̐̌. ̠̖̬ ̦̖ ̨̧̥̱̠̱̍̌. ʤ̛̣. ̛̦̣̌̌. 1 . ̛̹̯̥̪̦̌̌ ̨̨̛̬̐̏. ̛̪̭̥̌. ̵̨̡̛̬̦̖ ̖̭̯̖̐. ̌ ̶̛̛̯̬̠̌̔̌ ̛̛̦̬̯̦̥̌̌̏ ̨̛̛̯̬̥̏̌.

ʵ̖̦̔̌ ̸̨̛̛̪̠̖̦̦̔̌ ̡̯̌ ̭̖ ̨̥̙̖ ̛̬̱̥̖̯̌̚ ̨̭̥̌ ̱ ̶̛̛̠̖̦̌̔̚ (̶̛̛̖̣̦) ̭̌ ̨̛̭̯̣̥̌ ̡̛̯̥̌̌. ʿ̨̖̤̖̏ ̛ ̡̯̌̌ ̭̖ ̵̨̨̨̡̛̬̦̣̹ ̧̭̥̖̱̠̱. ̔̌ ̛̍ ̨̔ XVI ̡̖̏̌ ̨̪̬̖̣̣̏̌̔̌̌ ̡̯̌̌. ʤ̡̯̌ ̨̥̱̐ ̛̛̯̍ ̸̨̨̨̡̛̛̭̪̤̦̪̣̯̌. ʶ̡̨̛̛̬̯̥ ̵̨̛̏ ̨̛̬̏̌̚ ̛̍̌̏ ̭̖ ʪʰʿʸʽʺʤ˃ʰʶʤ. ʤ̡̯̌ ̭̱ ̭̭̯̤̖̦̌̌̏̌ ̱ ̨̨̛̛̭̣̦̠̥̍̔ ̴̨̬̥̥̌̌ ̛ ̦̭̯̣̌̌̌ ̭̱ ̬̱̙̖̦̔̌̚ ̱ ̖̖̥̏̓ ̨̬̠̱̍ ̨̨̨̪̥̏̔ ̨̛̭̯̐ ̨̪̭̣̌. ʯ̡̨̛̦̌ ̛ ̡̨̨̛̦̦̌̔̌̏̚ ̡̨̛̯̖̭̯̏ ̭̱ ̸̨̛̱̦̏̌ ̱ ̨̖̥̏̌ ̨̛̪̱̦̥̔̌̚ ̡̨̛̯̖̭̯̥̏̌. ˄ ̨̱̏ ̬̱̪̱̐ ̨̛̬̏̌̚ ̭̖ ̨̥̱̐ ̨̛̱̬̠̯̍̌ ̨̠̹ ̛ ̛̛̬̖̭̯̬̐ (̨̖̏̔ ̭̖ ̨̔ XVI ̡̖̏̌. ̠̖̬ ̸̡̌ ̛ ̱ ̨̨̛̪̭̣̥̏̌ ̡̦̖̌̔ ̨̨̛̪̭̯̠ ̧̯̖̙̌ ̔̌ ̭̖ ̡̛̪̬̙̱̌ ̛̛̛̛̦̖̭̯̦̯ ̶̨̛̪̔̌. ̛̛̖̹̯̠̏̌̚. ̨̠̦̏̌. ʼ̵̨̛̏̌ ̨̛̭̱̬̦̭̯̐ ̛ ̨̨̨̪̦̭̯̐̔ ̌̚ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭ ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌ ̠̖ ̨̖̥̏̌ ̡̛̖̣̏̌. ̵̨̛̛̪̬̥̔̌. ̨̨̡̨̛̪̬̯̣. ̱ ̡̨̨̠̠ ̭̱ ̛̥̖̬ ̛̛̣̍ ̨̨̛̪̹̯̦̏̌ ̛ ̨̛̭̪̬̖̖̦̏̔ ̱ ̨̛̙̯̏. -c •. ̌ ̠̱̔̌ ̛̦̠̹̖̌̏ ̨̡̪̯̔̌̌̌.̦̭̯̣̖̌̌ ̸̨̨̛̪̠̖̦̦̔̌. ̛̱̬̬̍̌. ʽ̛̦ ̭̱ ̛̦̭̯̣̌̌ ̨̱̬̖̦̐̔̚ ̛ ̦̖ ̨̧̥̱̠̱̍̌ ̛̛̦̯ ̡̛̛̭̬̤̱̠̱̏ ̛̛̭̯̦̱. ʰ̡̪̌. ̨̔ XVI ̡̖̏̌ ̛̭̯̱̪̤̖̦̠̖̌̚ ̭̱ ̛̣̖̍ ̨̪̖̤̖̏. ʿ̨̖̤̖̏ ̭̱ ̛̬̱̥̤̖̌̏̚ ̶̛̖̣̦̖ ̭̥̖̌ ̌̚ ̭̖̖̍. ̨̡̔ ̭̱ ̨̪̖̤̖̏ ̨̛̣̖̔̍ ̸̛̛̭̖̦̠̏̌ ̡̡̬̯̖̬̌̌. ̸̨̡̯̬̐̏̌̌. ̧̱̦̱̯̬̹̌̌ ̡̡̛̛̬̯̌ ̵̨̛̏ ̨̛̬̏̌̚ ̠̖ ̨̖̥̏̌ ̙̦̏̌̌. ̛̛̖̥̤̹̯̥̌̚. ʿ̨̖̤̖̏ ̛ ̡̯̌̌ ̭̪̠̱̌̔̌ ̱ ̨̡̭̯̯̖̌. ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̌̌ ̛̯̔. ̛̭̬̙̖̌̔̓ ̱ ̛̭̖̍ ̭̖̏ ̖̣̖̥̖̦̯̖ ̨̪̭̣̌ ̡̨̛̠ ̠̖ ̨̛̍ ̨̨̪̏̔ ̵̧̨̨̛̥̏ ̡̦̭̯̦̱̌̌. ̡̭̱̭̔̌. ̛̣̌ ̭̖ ̦̥̖̖̌̓ ̧̛̪̯̖̌. ̡̨̌ ̛ ̡̨̛̦̌̚ ̛ ̡̨̨̛̦̦̌̔̌̏̚ ̡̨̛̯̖̭̯̏. ̱̪̬̦̌̏̌. ʽ̦̖ ̭̱ ̨̪̬̖̣̣̏̌̔̌̌ ̨̍̐̚ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̖̌̔̌̏ ̡̪̬̭̖̌. ̵̨̛̬̭̥̌̔̌ ̛̯̔. ̦̬̖̥̌̔̍̌̌. ̛̛̯̥̔̌̚ ̛̱̪̱̭̯̥̏̌.). ̨̯ ̭̱ ̡̧̛̖̐ ̨̡̪̯̔̌̌̌ ̨ ̨̛̪̬̖̥̌̚.

̭̖ ̦̖ ̨̪̭̯̤̌̏̌ ̧̛̪̯̖̌ ̸̨̛̛̱̯̖̦̯̦̭̯̌. ̨̹̯ ̵̛ ̸̛̛̦ ̨̨̛̪̦̥̐̔ ̛ ̨̛̛̥̤̖̦̥ ̨̛̛̬̥̏̌̚. ʰ̡̨̌ ̭̱ ̭̖ ̨̡̨̯̥ ̬̖̥̖̦̏̌ ̧̥̖̣̖̌. ̨̪̭̯̤̌̏̌ 1> . ʽ̦̖ ̭̱ ̵̨̨̦̖̪̦̖̔ ̌̚ ̴̴̡̨̧̛̛̣̭̖̌̏̌. ʻ̨̛̦̖̏ ̭̱ ̨̛̦̠̬̠̦̠̌̍̌ ̛ ̨̛̦̠̦̠̌̏̌ ̬̭̯̏̌ ̶̸̵̡̛̛̛̛̪̱̣̭̯̍ ̨̛̬̏̌̚. ̴̛̪̥̣̖̯̌ ̛̯̔. ˄ ̵̧̛ ̭̪̠̱̌̔̌: ̨̛̦̦̖̏. ̹̯̥̪̦̌̌̌ ̛̪̭̥̌. ʽ̦̖ ̭̖ ̛ ̦̭̔̌̌ ̱ ̡̨̛̖̣̠̏ ̛̥̖̬ ̨̱̪̯̬̖̤̠̱̍̌̏̌ ̡̨̌ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̛̬̏̚. ̌ ̨̦̭̖ ̛ ̨̡̪̯̖̔̌ ̨ ̧̛̣̙̖̱̌̚. ̬̖̥̖̦̏̌ ̛ ̥̖̭̯̌ ̡̦̭̯̦̌̌̌. ̛̣̌ ̵̯̖̠̱̌̏̌̚ ̸̛̦̬̱̯̌ ̛̪̬̭̯̱̪ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌̌ ̸̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌. ̛̹̯̥̪̦̌̌ ̨̨̛̬̐̏.  ʽ̛̏ ̨̛̛̬̏̚ ̭̱ ̛̦̭̯̣̌̌ ̛̚ ̭̬̖̭̯̔̌̏̌ ̌̚ ̨̧̖̹̯̖̍̌̏̌̏̌. ˌ̛̬̖ ̭̖ ̨̦̣̌̐ ̨̔ ̸̨̡̪̖̯̌ XIX ̡̖̏̌ ̡̌̔̌ ̠̖ ̨̪̬̦̖̦̌͂̌ ̛̥̹̦̌̌ ̌̚ ̨̬̍̚ ̧̹̯̥̪̖̌̌. ̶̛̣̖. ̨̛̦̦̖̏ ̭̱ ̸̭̱̣̖̌̏̌ ̨̭̠̱̏ ̨̨̬̦̬̭̦̭̯̌̏̚ ̛ ̛̛̹̬̦̱ ̨̧̛̦̯̖̬̖̭̏̌̌. ʶ̨̔ ̧̱̦̱̯̬̹̖̌ ̡̡̛̛̬̯̖ ̨̛̦̦̏̌. ʺ̛̖̱̯̥͂.

ʽ̔ ̴̵̨̛̬̥̣̦̌ ̖̣̖̥̖̦̯̌̌ ̨̨̭̯̣̌ ̠̖ ̱ ̧̦̹̖̥̔̌̌ ̛̪̭̥̱ ̨̖̥̏̌ ̨̥̣̌ : ̨̨̧̭̣̤̖̏̌̏̌. ˄ ̦̹̖̌ ̨̔̍̌ ̡̛̪̬̖̪̭̌ ̠̖ ̸̨̛̛̪̬̣̦ ̸̱̖̭̯̣̌̌. ʻ̨̛̦̖̏ ̭̖ ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̸̱̠̱̏̌ ̱ ̵̛̛̬̥̌̏̌ ̛ ̨̡̛̛̣̯̖̥̍̍̌̌. ʰ ̡̨̔ ̛̪̭̥̌̌ ̭̖ ̨̪̭̯̤̌̏̌ ̧̛̪̯̖̌ ̸̨̛̛̱̯̖̦̯̦̭̯̌. ̨̛̪̯̪̭ ̛ ̨̖̖̦̯̱̣̦̏̌ ̯̱̥̔̌. ʻ̨̛̦̖̏ ̭̱ ̸̨̖̭̯ ̶̬̪̣̖ ̨̡̪̯̖̔̌ ̛̚ ̵̨̛̦̖̪̱̦̔̌̚ ̨̛̬̏̌̚. ʿ̛̭̥̌ ̭̱ ̨̪̦̯̌̌̚ ̨̠̹ ̨̔ ˁ̨̯̬̌̐ ̡̖̏̌. ̬̖̭̌̔̌.  -c •¬ ¬  ʿ̛̭̥̌ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̨̪̭̖̦̱̍ ̬̭̯̱̏ ̨̛̬̏̌̚ ̛ ̨̥̱̐ ̛̛̯̍ ̸̨̛̛̬̣̯̌̐̚ ̡̡̬̯̖̬̌̌̌: 1) ʤ̴̨̨̡̛̱̯̬̭̍̐̌̌ (̡̨̌ ̭̬̙̖̌̔ ̨̭̥̌ ̨̧̭̪̹̯̖̌̌ ̸̛̣̦̖ ̨̛̪̬̬̖̔). â) ʿ̶̸̡̛̛̛̱̣̭̯̍̌ (̧̦̥̖̖̦̌̌ ̨̛̠̦̭̯̌̏). ̛̛̣ ̵̛̛̪̬̬̖̦̏̔ ̡̨̬̱̐̏̌ ̛ ̨̪̭̥̯̬̣̖̌̌ ̨̭̯̬̦̭̯̏̌ ̛̚ ̸̡̨̛̛̭̤̱̏ ̵̧̨̨̛̏̐ ̱̣̐̌. ̠̖̬ ̛̪̭̥̌ ̸̦̖̌̚ ̨̦̖̹̯ ̡̯̖ ̱ ̨̡̨̬̦̭̠̐̌ ̶̛̛̖̣̦ ̱ ̡̨̨̠̠ ̭̱ ̦̭̯̣̌̌̌. ʽ ̭̖̥̱̏ ̨̯̥̖ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌ ̨̥̬̌ ̨̛̛̯̏̔ ̸̬̱̦̌̌ ̡̌̔̌ ̵̛ ̡̨̛̛̬̭̯ ̡̨̌ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̬̏̚. ̨̦̖̐ ̶̖̣̱ ̡̛̪̬̖̪̭̱. ˃̨ ̭̖ ̡̨̨̛̦̯̬̣̹̖ ̸̨̧̭̱̖̥̌̏̌ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐ ̶̨̛̪̥̔̌̌. ˃̨̥̌ ̖̐̔ ̠̖ ̸̭̱̦̌̏̌ ̛̖̏̓ ̨̬̠̍ ̛̪̭̥̌̌ ̨̥̬̌ ̭̖ ̛̛̱̯̬̯̏̔ ̛̪̬̌̏ ̨̬̖̭̣̖̔̔ ̨̪ ̡̨̥ ̭̱ ̨̦̌ ̛̭̯̣̌̌̚ ̛ ̨̪ ̡̨̥ ̭̖ ̦̌ ̵̧̛ ̨̨̨̬̣̔̐̏̌̌. ̌ ̭̬̖̭̯̔̏̌ ̶̡̨̡̛̛̥̱̦̠̖̌ ̭̱ ̬̍̌̚ ̛ ̦̖ ̡̱̖̏ ̨̪̱̦̔̌̌̚. ̛̛̪̬̖̪̭̣̖̏̌ ̛̖̭̯̏ ̠̖̦̖̔ ̨̔ ̵̛̬̱̔̐. ̨̪̬̔̌̏̚. ʿ̨̬̖̔ ̸̨̛̛̱̯̖̦̯̦̭̯̌ ̛̪̭̥̌̌ ̨̨̛̪̭̯̠ ̛ ̡̨̣̖̔̌ ̛̛̙̦̠̏̌ ̨̪̬̣̖̥̍ ʹ ̡̨̡̨̛̣ ̠̖ ̨̛̛̛̭̯̦̯ ̨̨̦ ̨̹̯ ̭̖ ̱ ̛̪̭̥̱ ̨̨̨̛̬̣̐̏. ̌ ̯̱̥̔̌ ̧̛̪̭̌̌ ̛̪̭̥̌ ̛̦̠̖ ̡̱̖̏ ̨̨̤̦̔̏̌ ̌̚ ̧̛̱̯̬̖̏͂̏̌ ̨̬̖̭̣̖̔̔̌. ̵̛̬̱̹̯̖̦̔̏.̭̖ ̧̛̪̯̖̌ ̨̨̛̖̹̯̖̦̭̯̍̌̏ ̛ ̙̖̤̖ ̔̌ ̭̖ ̡̙̖̌ ̛̛̭̯̦̌. ʻ̡̖̌̔ ̭̱ ̛̥̣̌̌ ̨̨̭̯̬̐ ̨̬̖̖̦̱̔͂ ̴̨̬̥̱ ̛ ̛̣̍̌ ̭̱ ̨̪̭̖̖̦̏̓̌ ̨̠̖̦̠̔ ̛̯̖̥. ̛ ̨̬̙̣̔̌̏̌̌ ̭̱ ̭̖ ̨̔ ̦̭̔̌̌. ʦ̨̬̣ ̠̖ ̨̙̦̏̌ ̡̨̛̛̛̬̭̯̯ ̦̖ ̨̭̥̌ ̸̨̛̪̠̖̦̦̔̌̌ ̛̪̭̥̌. ˁ̖̏ ̨̨̭̯̣̌ ̠̖ ̛̭̭̥̌̏ ̨̨̨̭̣̦̍̔. ʻ̨̠̤̖̌̍ ̠̖ ̡̨̛̛̛̬̭̯̯ ̛̖̭̯̏ ̛̚ ̨̛̦̦̏̌ ̱ ̶̡̨̛̛̛̥̦̠̍̌ ̭̌ ̧̛̛̭̯̬̙̖̥̌̏̌ ̵̛̬̌̏̌ ̵̛̯ ̨̛̦̦̏̌. ʪ̧̛̦̹̌̌ ̛̯̪ ̛̪̭̥̌̌ ̭̖ ̨̛̬̌̏̚ ̱ ˁ̧̬̖̖̥̔ ̡̖̱̏. ̌ ̛ ̨̬̦̌ ̭̱ ̨̪̭̯̣̖̌ ̨̬̱̙̠̖ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̸̵̨̡̛̛̛̪̣̯. *) ʿ̨̨̭̣̦̏̌ (̡̌̔ ̦̭̯̠̱̌̌ ̱ ̨̨̛̪̭̣̦̥̏ ̛̛̣ ̛̭̣̱̙̖̦̥̍ ̨̨̛̦̭̥̔̌). ̠̖̬ ̨̨̛̪̭̯̠ ̨̨̥̦̐ ̵̛̛̛̥̹̤̖̦̚ ̛̪̭̥̌̌.  1ƒ .

̡̨̛̦̌̚ ̛ ̬̔. ̨̡̭̯̬̖̌. ̌ ̨̛̠̔̐̌͂̌ ̭̖ ̨̨̠̖̦̭̯̦̔̌̏ ̬̖̠̱͂̌ ̵̨̨̨̡̛̬̦̣̹̥ ̨̬̖̥̔. ̌ ̨̡̛̬̏ ̨̨̥̦̐ ̛̛̹̬. ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̸̛̪̬̌ ̱ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̛̦̬̖̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̌ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̨̦̬̌̔̌. ̨̛̛̛̬̖̣̦̐̚. ˈʤʧʰʽʧˀʤˇʰʵʫ ʹ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̨̨̛̛̙̯̪̭̖̏ ̶̭̖̯̏̌̌ ̛̛̣ ̵̨̛̦ ̡̨̠̖ ̠̖ ̨̯̬̖̣̍̌ ̨̛̛̪̬̣̭̯̐̌ ̶̛̭̖̥̏̌. ʰˁ˃ʽˀʰʵʫ ʹ ̛̬̣̖̌̏̚ ̭̱ ̭̖ ̛̚ ̨̥̦̹̯̏̌ ̛̣̖̖̦̐̔. ̱̭̥̖̦̌ ̶̛̛̯̬̠̌̔̌ (̣̖̖̦̖̐̔. ˈˀʽʻʰʶʫ ʹ ̨̭̬̦̖̔ ̭̱ ̛̦̣̥̌̌̌. ̌ ̛̚ ̡̨̬̖̦̌ ̨̖̏ ̸̛̬̖ ̛̬̣̖̌̏̚ ̭̱ ̭̖ ̱ ̧̡̨̛̭̬̖̖̖̦̥̔̏̏ ̶̨̛̛̦̦̣̦̥̌̌ ̶̛̛̠̖̥̌̚ ̛̛̯̖̬̥̦ ̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̱ ʹ Geschichte ̱ ̸̡̨̦̖̥̥̌ ̛̯̔. ˃̡̛̛̱̔̔̌. ˃̱ ̭̖ ̨̥̱̐ ̨̛̯̔̔̌ ̡̯̌̌. ̨̪ ̛̪̬̣̱̌̏ ̡̛̭̯̦̱̯̖̌ ̸̨̛̛̣̦̭̯. ʧʫˁ˃ʫ ʹ ̯̠. ˄ ̧̛̥̌ ̭̱ ̨̠̭̦̌ ̛̬̙̖̦̖̌̚ ̸̡̛̱̥̖̯̦̖ ̶̛̛̥̠̖̌̍. ʺ̨̨̛̖̭̪̯̥̠̱̌ ̛ ʺ̣̱̌ ʤ̛̠̱̚. ̨̨̦̖̪̖̦̏̌̚. ʺ̛̖̱̯̥͂. ̸̨̪̬̱̠̔̌ ̛ ̭̣. ̨̛̛̥̯̏). ̌ ̛ ̸̶̨̛̛̯̌ ̛̭ ̛̚ ̨̛̛̙̤̣̔̏̌̏̌ ̡̨̌ ̸̡̛̱̥̖̯̦̌ ̖̣̔̌. ̡̨̛̌ ̨̪̭̖̱̠̱̔ ̨̭̯̔̌ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐ ̡̨̯̏̌. ̛̛̖̪̖̥̠̖̔. ʿ̵̣̱̯̬̌̌ ̛̯̔. ̛ ̸̡̛̦̯̖̌ ̛ ̧̡̨̭̬̖̖̖̦̖̔̏̏ ̴̨̛̛̬̠̖̍̐̌ ̭̱ ̛̥̣̖̌ ̛̹̖̏ ̸̵̡̛̛̱̥̖̯̦ ̶̛̛̥̠̌̍̌ ̨̦̖̐ ̸̡̨̛̛̛̬̯̦̭̯. ̛̪̭̥̌. ̖̍̚ ̡̡̛̖̌̏ ̸̨̛̛̛̭̭̯̖̥̯̦̭̯̌. ̯̖ ̖̣̔̌ ̸̵̛̱̖̦̏ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌̌ ˈ̨̨̖̬̯̔̌. ̪̖̭̥̌̌. ̨̥̦̖̐ ̧̨̡̨̭̬̖̖̦̖̔̏̏ ̵̨̡̛̬̦̖ ̪̬̖̯̖̦̱̠̱̔ ̔̌ ̱̱̍̔ ̡̭̖̯̭̖ͣ̏ ̨̛̛̭̯̬̠̖͞. ʽ̦̖ ̭̱ ̭̖ ̛̬̣̖̌̏̚ ̨̠̹ ̱ ̶̛̛̦̯̌. ̸̛̛̭̣̦ ̭̱ ̵̨̡̛̬̦̥̌̌. ʻ̛̛̠̭̯̬̠̌̌ ̨̛̛̬̏̚ ̭̱ : ̸̛̛̬̣̯̖̌̚ ̬̭̯̖̏ ̛̦̯̪̭̌̌ ̦̌ ̨̯̬̥̏̔ ̛̥̯̖̬̠̣̱̌̌(̵̧̛ ̸̛̱̌̏̌̚ ̴̡̛̛̖̪̬̐̌̌). ʥʰʽʧˀʤˇʰʵʫ ʹ ̡̧̛̖̌̏̌̚ ̱ ̧̛̥̌ ̠̖ ̨̱̭̬̖̭̬̖̖̦͂ ̦̌ ̨̛̙̯̏. ʽ̸̛̱̦̏̌ ̭̱ ̛̚ ̨̯̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̛ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̛̬̏̚ ̌̚ ʫ̛̪̯̐̌. ¬   ¬¬ ʿ̛̬̏ ̛̛̪̭̦̌ ̴̨̨̡̛̛̛̭̯̬̬̭̐̌ ̨̛̛̬̏̚ ̸̨̛̪̯̱ ̛̚ ̸̡̨̬̐-̡̨̛̬̥̭̐ ̭̖̯̏̌ ̱ ˁ̨̯̬̥̌ ̡̖̱̏. 1š . ̪̬̖̥̌ ̵̧̨̛̛̥̏ ̨̛̱̯̬̥̌̌. ʯ̌ ̨̛̪̖̬̔ ˁ̧̬̖̖̔̐ ̡̖̏̌ ̸̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̦̌̌ ̨̛̛̬̏̚ ̭̱: ʤʻʤʸʰ ʹ ̨̨̬̖̐̏ ̨ ̨̛̠̥̔̐̌͂̌̌ ̡̨̛̠ ̭̱. ̪̣̖̥̖̦̌. ̡̧̛̛̙̖̦̏ ̛ ̸̛̦̱̦̌ ̡̨̛̯̖̭̯̏ ̦̌ ̛̪̪̬̱̭̱̌. ̨̛̥̯̏̌. ̸̛̪̬̌ ̭̖ ̡̨̯̖̌͂ ̨̛̠̔̏̌ ̵̨̨̨̡̛̬̦̣̹̥ ̸̨̦̖̣̥̌. ̨̛̪̬̬̦̖̔ ̨̪̠̖̌̏. ̛̯̥̌̚ ̸̛̛̛̬̣̯̌̚ ̴̴̨̨̡̛̛̣̭̚. ̛̭̥̯̬̦̌̌ ̨̨̛̭̯̠̦̔ ̧̪̥̖̌̓̌: ̨̛̬̯̌̏. ̨̛̠̔̐̌͂̌. ̌ ̨̬̙̣̖̔̌ ̭̱ ̭̖ ̨̔ ̦̭̔̌̌. ʰ̧̣̖̌̐̌̚ ̱ ̛̦̣̥̌̌̌ ̠̖ ̡̨̹̬̯ ̛ ̨̨̭̱̪̬̦̏̌. ̛̣̌ ̠̖ ̧̛̣̖̌̐̌̚ ̨̛̪̖̦̠̖̏̌̚.

ʤ̴̨̨̡̛̛̱̯̬̭̍̐̌ ̨̛̛̬̏̚ ʿ̨̨̛̭̯̠ ̛̹̖̏ ̬̭̯̏̌ ̴̵̨̨̡̛̛̱̯̬̭̌̍̐̌ ̨̛̬̏̌̚. ʽ̸̨̛̦̍ ̭̱ ̶̛̛̦̖̦̔̏ ̛̛̪̭̦̌ ̌̚ ̸̛̣̦̱ ̨̱̪̯̬̖̱̍. ̌ ̱ ̨̛̥̖̥̬̥̌̌ ̧̭̖̖̓̌ ̦̌ ̡̨̦̖ ̧̨̨̖̐̏ ̡̨̛̭̱̭̯̏. ̡̯̌̌ ̛ ̶̡̨̛̛̦̌̚. ʻ̨̛̠̤̌̍ ̛̪̬̥̖̬ ̌̚ ̨̯ ̭̱ ̨̨̛̥̖̥̬̌ ̡̨̛̬̯̦̭̍̌̐ ̡̛̬̙̦̔̌̏̌ ʦ̨̛̦̭̯̦̌ ˋ̸̛̖̬̣̌. ̛̛̣ ̛̭̭̥̌̏ ̡̛̬̖̥̖̦̭̏ ̡̨̛̣̭̍ ̨̛̛̪̭̦̥̌ ̧̛̛̥̍̏̌̌̚ ̛ ̨̹̯ ̠̱̔̌ ̨̡̬̱̙̖̦̌̚ ̛ ̶̨̛̖̣̯̏ ̡̛̪̬̌̚ ̨̠̖̦̔̐ ̨̨̨̨̬̤̱̯̬̌̔̍̌̌̏̐̚ ̨̛̙̯̏̌. . ˁ̪̠̱̌̔̌ ̱ ̶̛̛̯̬̠̱̌̔. ʤ̨̱̯̬ ̭̖ ̱ ̧̛̪̭̱̌ ̴̨̨̛̛̱̯̬̠̖̌̍̐̌ ̦̖ ̛̭̣̱̙ ̸̡̧̨̛̛̭̱̏ ̨̛̭̠̥̏ ̧̛̭̖̥̓̌̌ ̱ ̨̧̛̛̪̭̱̏̌ ̨̨̭̪̭̯̖̦̏̐ ̨̛̙̯̏̌.ʿ̨̬̖̔ ̵̨̛̏ ̨̛̬̏̌̚ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ ˁ̧̬̖̖̔̐ ̡̖̏̌ ̸̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̦̖̌̌ ̭̱ ̛ ̨̪̥̖̦̱̯̖ ̨̪̖̤̖̏. ˄ ̶̛̛̦̖̦̥̔̏̌ ̠̖ ̨̖̣̖̙̖̦̌̍̚ ̨̨̨̱̯̬̌̏ ̡̨̛̭̱̭̯̏. ̛̣̌ ̦̖ ̨̥̬̠̱̌ ̛̭̬̙̯̌̔̌ ̸̡̨̛̛̭̤̱̏ ̴̨̨̡̛̱̯̬̭̖̌̍̐̌ ̖̣̖̥̖̦̯̖ (̱ ̵̧̛ ̭̖ ̨̥̱̐ ̨̛̱̬̠̯̍̌ ̛̪̭̥̌. ʻ̨̛̠̤̌̍ ̛̪̬̥̖̬ ̌̚ ̨̠̏̌ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̬̏̚ ̠̖ ̡̛̦̖̦̔̏ ̸̡̨̥̣̖̯̖̐ ̛̣̭̯̖̣̦̏̌̌ ʺ̛̬̦̌̌ ˁ̦̱̌̔̌. . ̛̛̣ ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̔ ̨̪̭̣̖ ̧̖̐̌. ̖̏̓ ̭̖ ̡̨̛̛̬̭̯ ̛ ̛̬̱̥̔̐ ̨̛̛̬̥̏̌̚.). ̪̌ ̨̛̦ ̨̯̌̚ ̭̪̠̱̌̔̌ ̱ ̬̱̪̱̐ ̵̛̛̪̬̥̬̦̌ ̨̛̬̏̌̚. ˃̌ ̧̛̍̏̌̌̚ ̭̱ ̨̪ ̛̪̬̣̱̌̏ ̦̌ ̡̛̦̖ ̸̛̦̦̌ ̨̪̖̦̏̌̌̚ ̭̌ ̨̨̱̯̬̥̌. ʯ̨̯̌ ̴̨̨̛̛̱̯̬̠̖̌̍̐̌ ̛̥̠̱̌ ̴̨̡̛̛̬̭̍̐̌ ̡̡̬̯̖̬̌̌ ̛ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̪̬̖̣̌̚ ̡̌ ̴̨̨̡̛̛̛̭̯̬̬̭̥̐̌ ̨̛̛̬̥̏̌̚. ʽ̨̭̦̦̖̏ ̬̭̯̖̏ ̵̨̛̏ ̨̛̬̏̌̚ ̭̱ : ̶̛̛̦̖̦̔̏. .Ë ̭̖ ̨̡̛̣̱̠̱̔ ̛̯̥̖ ̨̹̯ ̦̭̯̠̱̌̌ ̨̨̪̭̯̖̪̖̦ ̛ ̨̹̯ ̭̱ ̨̛̛̪̠̖̦̔ ̨̛̖̣̔̏ ̛̛̪̭̦̌̌̚ ̱ ̨̡̯̱ ̨̭̥̌̐ ̨̠̔̐̌͂̌̌. ̛̣̌ ̛̥ ̠̖ ̛̭̥̏̌ ̸̡̨̛̠̖̦̌̔̚ ̨̯ ̨̹̯ ̭̱ ̨̪ ̛̛̭̬̙̦̌̔ ̛ ̪̬̖̥̖̯̱̔ ̨̧̛̦̯̖̬̖̭̏̌̌ ̛̖̦̏̌̚ ̌̚ ̸̨̛̣̦̭̯ ̡̨̠̌ ̵̛ ̠̖ ̨̛̭̯̬̣̏̌. ̨̨̛̬̬̌̐̏̚ ̛̯̔.¬ ̭̱ ̨̪̬̌̌̏̚ ̠̖̦̔̌ ̬̭̯̏̌ ̨̥̖̥̬̌̌ ̛ ̨̔ ̵̧̛ ̭̖ ̡̛̬̣̱̠̱̌̚ ̨̛̠̖̦̔ ̨̪ ̨̯̥̖ ̨̹̯ ̵̨̱̯̠̱̍̏̌̌ ̸̛̯̌̏ ̨̛̙̯̏ ̨̱̯̬̌̌. ¬̭̖ ̨̔ ̡̛̦̖̦̔̏̌ ̡̛̬̣̱̠̱̌̚ ̨̡̨̛̱̯̣ ̨̹̯ ̦̖ ̦̭̯̠̱̌̌ ̨̨̛̭̯̬̖̥̖̦̏. ʦ̨̬̖̦̭̯̔ ̡̛̦̖̦̔̏̌ ̡̨̌ ̨̛̬̏̌̚ ̠̖ ̡̛̖̣̏̌. ̸̨̛̦̬̱̯̌ ̡̌̔̌ ̭̖ ̡̨̛̥̦̱̠̖̍ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐ ̨̛̛̬̥̏̌̚. 1R . ̴̨̨̛̛̱̯̬̠̖̌̍̐̌. ̠̖̬ ̭̱ ̛̦̭̯̣̌̌ ̛̚ ̭̖̭̦̖̏ ̧̯̖̙̖ ̔̌ ̨̡̪̙̱̌ ̡̡̨̌ ̭̱ ̭̖ ̨̛̛̬̣̔̐̌ ̨̛̠̔̐̌͂̌. ̨̡̛̛̦̦̭̏ ̸̶̛̣̦̌. ̛̣̌ ̭̱ ̡̛̪̌ ̙̦̏̌̌ ̨̛̬̏̚ ̌̚ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̱ ̡̦̱̱̌. ̨̛̥̖̥̬̌. ʺ̨̛̖̥̬̌ ̭̪̠̱̌̔̌ ̛̹̖̏ ̱ ̛̣̯̖̬̯̱̬̱̌ ̨̦̖̐ ̱ ̨̛̬̖̏̚. 1*.. ʽ̛̦ ̭̖ ̨̨̥̖̱̭̦͂̍ ̧̥̖̌ ̛̛̣ ̛̹̖̏ ̡̛̬̣̱̠̱̌̚.

̡̨̠̖ ̭̱ ̛̣̖̍ ̱̪̱̖̦̖̓ ̱ ̛̭̯̬̏̌. ʯ̨̯̌ ̨̪̱̦ ̧̪̙̖̌ ̯̬̖̍̌ ̨̛̛̬̯̯̍̌ ̦̌ ̨̯ ̡̡̨̌ ̠̖ ̡̯̖̭̯ ̸̭̱̦̌̏̌. *) ̠̱̔̌ ̛̙̱̏ ̪̬̖̭̯̱̔̌̏ ̨ ̨̨̪̹̯̠ ̴̨̛̯̥̭̖̬̌ ̛ ̵̨̨̱̦̠̔̏ ̡̛̛̣̥ ̠̖̦̖̔ ̵̨̖̪̖. ʿ̨̨̦̯̌̚ ̠̖ ̔̌ ̭̱ ̨̥̖̥̬̖̌ ̱ ̨̨̛̪̬̹̣̭̯. ʿ̨̨̛̭̯̠ ̦̪̬. ʤ̴̨̨̡̛̛̱̯̬̭̍̐̌ ̨̛̛̬̏̚ ̨̛̠̠̱̔̍̌ ̦̌ ̸̦̠̱̌̌̚ ̛̚ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̨̬̣̌̐̌̚: 1) ̠̱̔̌ ̨̪̖̦̱̏̌̚ ̡̛̭̣̱ ̧̛̍̏̌̌̚ ̶̡̡̌̌ ̛̍ ̭̖ ̡̨̯̖̹ ̨̥̣̐̌ ̨̛̛̯̔̍ ̛̚ ̡̯̌̌ ̛̛̣ ̸̵̛̛̭̣̦ ̡̨̯̖̭̯̏̌ ̡̨̛̠ ̠̱̔̌ ̨̭̥̌ ̴̬̥̖̦̯̖̌̐. ʯ̨̯̌ ̭̱ ̡̨̛̛̛̬̭̦̠ ̨̛̥̖̥̬̌ ̵̨̛̬̱̬̬̖̦̔̐̌̔̚ ̸̨̛̛̣̦̭̯. ̌ ̡̨̬̖̯ ̨̨̣̖̠̱̔̏̌ ̡̧̛̭̱̹̖̱ ̔̌ ̨̭̠̱̏ ̨̱̣̱̐ ̡̛̪̬̙̱̌ ̨̖̥̏̓ ̛ ̨̣̖̪̹̥ ̨̦̖̐ ̨̹̯ ̠̖ ̱ ̛̭̯̬̏̌ ̛̣̍̌. ˃̨ ̠̖ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̨̍̐̚ ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌ ̨̛̣̯̖̬̣̦̌̐ ̯̣̖̦̯̌̌. ʰ̥̖̱͂̚ ̨̱̯̬̌̌ ̴̨̨̡̨̛̱̯̬̭̌̍̐̌̐ ̡̯̖̭̯̌ ̛ ̧̛̍̏̌̌̚ ̡̨̠̖ ̠̖ ̱ ̧̖̥̱ ̨̨̛̪̭̦̌ ̨̪ ̛̪̬̣̱̌̏ ̦̖̥̌ ̨̡̛̪̭̬̖̦̔̌. ̔̌ ̛̣ ̠̖ ̛̪̭̦̌ ̨̨̨̱̯̬̥̌̏ ̡̨̬̱̥ ̛̯̔. â) ̸̨̖̭̯ ̨̨̬̖̐̏ ̨ ̧̛̛̥̍̏̌̌̚ ̨ ̡̨̛̠̥̌ ̦̖̥̌ ̵̡̡̛̛̦̌̏ ̨̡̪̯̔̌̌̌. ʿ̨̛̬̯̥ ̯̖̙̖ ̔̌ ̭̖̖̍ ̡̛̪̬̙̱̌ ̱ ̨̹̯ ̨̤̖̥̍ ̭̖̯̣̱̏. ˄̡̖̏ ̠̖ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̛̛̱̯̬̯̏̔ ̱ ̡̨̡̨̛̣̠ ̛̥̖̬ ̠̖ ̨̭̥̌ ̶̛̣̖ ̸̛̛̠ ̠̖ ̨̛̙̯̏ ̨̛̪̭̦̌ ̸̨̨̱̖̭̯̣̏̏̌ ̱ ̧̭̯̬̱̏̌̌ ̨̥̖̥̬̌̌ ̛̛̣ ̴̨̨̛̛̱̯̬̠̖̌̍̐̌. ̸̛̯̌̏ ̛̦̚ ̴̴̵̡̨̛̛̛̣̭̦̌̏̌ ̨̥̖̥̬̌̌. ʿ̨ ̨̨̭̠̠̏ ̨̛̛̪̬̬̔ ̭̪̠̱̌̔̌ ̱ ̨̛̬̖̏̚ ̛̚ ̪̬̖̏ ̡̬̱̖. ̛̣̌ ̵̛ ̛̦̭̱ ̬̖̹̣̖̌̏̌.ˁ̖̏ ̬̭̯̖̏ ̴̵̨̨̡̛̛̱̯̬̭̌̍̐̌ ̨̛̬̏̌̚ ̛̥̠̱̌ ̡̛̛̖̣̏ ̸̦̠̌̌̚ ̌̚ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̱ ̡̦̱̱̌. ̛̛̣ ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌ ̬̖̥̖̦̏̌. ̛̣̌ ̭̖ ̡̨̦̖̬̖̯ ̖̹̔̌̏̌ ̔̌ ̴̨̨̡̛̛̱̯̬̭̌̍̐̌ ̨̛̛̬̏̚ ̨̖̹̯̠̱̍̌̏̌̏̌ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̡̯̌̌̌ ̛̛̣ ̵̛̬̱̔̐ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌̌. ̛̛̪̭̣̌ ̛̤̱̔ ̡̨̠̖ ̠̖ ̨̱̯̬̌ ̨̛̱̦̠̥̌. ̨̹̯ ̠̖ ̦̠̯̖̙̖̌ ̸̨̡̛̛̱̯̔ ̛̚ ̨̛̬̏̌̚. ̌ ̛ ̦̭̔̌̌. 1 . ʤ̴̨̨̡̛̛̱̯̬̭̍̐̌ ̡̨̛̯̖̭̯̏ ̭̱ ̛̛̭̪̭ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̨̛̱̯̬̌ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̨̪̬̠̱̌̏̔̌̏̌ ̛̛̣ ̨̧̠̹̠̱̍̌̌̏̌ ̨̭̠̱̏ ̨̱̣̱̐ ̱ ̧̛̛̥̍̏̌̌̚. ʻ̸̠̖̹̖̌̓ ̭̖ ̡̧̛̖̌̏̌̚ ̴̵̨̨̡̛̛̱̯̬̭̌̍̐̌ ̛ ̴̵̨̨̡̛̛̛̭̯̬̬̭̐̌ ̨̛̬̏̌̚ ̨̧̪̪̱̌̏̌ ̛ ̡̨̨̛̦̯̬̣̹̖ ̶̨̛̪̥̔̌̌ ̛̚ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌̌. ʺ̨̛̛̯̏ ̵̨̛̏ ̪̬̖̬̏̌̌ ̭̱ ̸̛̛̛̬̣̯̌̚. ̡̡̨̌ ̠̖ ̨̨̭̪̖̔ ̱ ̨̠̦̭̯̌̏. ʶ̨̔ ̴̵̨̨̡̛̛̱̯̬̭̌̍̐̌ ̨̛̬̏̌̚ ̭̖ ̸̨̖̭̯ ̨̪̭̯̤̌̏̌ ̧̛̪̯̖̌ ̸̨̛̛̱̯̖̦̯̦̭̯̌.

ʽ̛̦ ̭̱ ̛̠̖̦̔̌ ̸̨̭̖̦̭̯̏̔̌̏̌ ̌̚ ̨̛̛̪̬̭̯̬̠̱̌. 1>. ʿ̸̨̧̬̱̖̥̌̏̌ ̶̨̦̏̌ ̭̖ ̛̍̌̏ ̨̪̭̖̦̍̌ ̶̛̛̛̭̪̣̦̔̌ ʻ˄ʺʰʯʺʤ˃ʰʶʤ.ʦ̬̭̯̖ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̬̏̌̚. ̨̔ ̵̡̨̛̠ ̭̱ ̸̛̦̠̦̠̦̠̖̌̌̌̚ ʤˀˈʫʽʸʽʧʰʵʤ ̛ ʰˁ˃ʽˀʰʵʤ ˄ʺʫ˃ʻʽˁ˃ʰ. 1 . ̛̛̣ ̨̦̖ ̨̪̠̖̌̏ ̨ ̡̨̛̠̥̌ ̦̖̥̌ ̵̛̛̪̭̦̌ ̨̛̬̏̌̚. ̸̛̪̖̯̌ ̛ ̸̡̛̱̥̖̯̦̌ ̖̣̔̌. ̥̌̔̌ ̭̖ ̨ ̧̛̥̌ ̡̨̛̱̖̣̏ ̨̛̏̔ ̸̬̱̦̌̌. ˃̡̨̌ ̱ ̵̧̛ ̭̪̌̔̌ ̨̬̱̖͂. ʿ̸̖̯̖̌. ʰ̧̛̛̭̪̯̖̏̌ ̸̵̡̛̛̱̥̖̯̦ ̖̣̔̌ ̵̯̖̌̏̌̚ ̨̪̭̖̦̱̍ ̸̨̭̯̬̱̦̭̯. ʻ̶̨̏̌ ̭̖ ̠̤̌̏̌ ̨̖̥̏̌ ̨̬̦̌ (̱ VII ̡̖̱̏ ̪̦̖) ̛ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̶̨̬̖̦̔̌̐ ̨̛̬̏̚ ̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̱ ̛̪̬̬̖̖̏̔. ̸̛̬̦̬̠̐̌̌̌. ̛̱̦̔̍̌ ̨̭̣̠̌ ̱ ̡̨̥ ̠̖ ̨̡̛̯̬̖̦̏ ̡̛̦̖ ̪̬̖̥̖̯̔. ʽ̛̏ ̨̛̛̬̏̚ ̖̓ ̡̯̖ ̱ ̨̛̱̱̦̭̯̍̔̓ ̨̛̛̯̔̍ ̭̖̏ ̛̹̖̏ ̸̦̠̌̌̌̚. ̴̨̨̡̥̦̖̯̦̭̖̌̐ ̡̯̬̖̌. ˁ̛̬̖̥̖̦̌̏ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̛̬̏̚ ˀ̛̛̣̌̏̚ ̭̱ ̭̖ ̛̚ ̨̥̖̬̦̖̔ ̵̡̛̯̖̦̖ ̧̖̣̖̙̖̍̌. ʶ̨̔ ̨̱̪̯̬̖̖̍ ̵̨̛̏ ̨̛̬̏̌̚ ̨̖̥̏̌ ̭̱ ̙̦̖̏̌ ̴̨̬̥̖. ʽ̖̏ ̬̭̯̖̏ ̨̛̬̏̌̚ ̭̱ ̭̖ ̨̛̪̠̣̖̌̏ ̡̯̖ ̱ ̨̧̛̪̭̣̖̥̔ ̶̛̖̖̦̠̥̔̌̌ ̛ ̨̠̹ ̛̦̭̱ ̨̛̬̣̖̔̐̌ ̖̱̏̓ ̨̱̣̱̐ ̱ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̠ ̶̛̦̱̌. ʽ̡̛̏̌̏ ̨̛̛̬̏̚ ̭̖ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̨̡̛̯̬̠̱̏̌ ̡̨̧̛̭̪̖̥̌̏̌. ʻ̡̱̌̌ ̡̨̠̌ ̭̖ ̛̯̥̖ ̛̍̌̏ ̠̖ ʤˀˈʫʽʸʽʧʰʵʤ. ̡̛̦̯̌. ̵̧̨̨̛̏ ̧̛̪̬̪̖̌̔̌ ̨̛̬̖̖̦̥̔͂ ̸̡̛̛̖̯̥ ̶̛̠̖̦̥̌̔̌̌̚. ̵̡̛̯̖̦̌ ̛̬̖̌̔̚ ̛ ̭̣. ̴̴̨̨̛̯̬̠̖̐̌ ̛ ̬̔. ̸̡̛̱̥̖̯̦̌ ̖̣̔̌ ̛̯̔. ʺ̖̱͂ ̨̛̥̏ ̨̛̛̬̥̏̌̚ ̨̨̪̭̖̦̍ ̨̥̖̭̯ ̛̱̥̠̱̌̌̚̚ ̶̨̦̏̌. ʶ̨̧̛̬̹̖̖̓ ̵̛̛̥̯̖̬̠̣̦̌̌ ̨̡̭̯̯̌̌̌ ̱ ̸̨̦̱̦̥̌ ̧̛̛̭̯̬̙̱̌̏̌ ̵̯̖̌̏̌̚ ̶̛̭̪̬̖̠̣̦̌̌ ̧̦̌̌̚ ̛ ̨̥̖̯̖̔ ̡̨̠̖ ̭̖ ̨̭̯̔̌ ̡̛̬̣̱̠̱̌̚ ̨̔ ̵̨̛̦ ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̱̪̯̬̖̤̠̱̍̌̏̌ ̱ ̬̱̌̔ ̭̌ ̡̨̛̯̖̭̯̥̏̌. ̯̖ ̭̖ ̛̯̥̖ ̛̍̌̏ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̵̨̨̛̪̥̦̓ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̡̦̱̌̌. ̱ ̸̖̥̱ ̠̖ ̨̔ ̡̨̛̖̣̏̐ ̸̦̠̌̌̌̚ ̨̥̖̭̯ ̨̨̛̪̠̖̦̔̐ ̦̣̌̌̌̚. ̴̨̨̛̦̬̥̐̌. ̡̨̛̠ ̨̨̬̖̐̏ ̨̨̥̦̐ ̨̛̭̠̥̏ ̛̛̦̯̪̭̥̌̌ ̛ ̡̨̛̛̣̦̥̏ ̪̬̖̭̯̥̔̌̏̌̌ ̸̨̪̬̱̌̏̌ ˁˇˀʤʧʰˁ˃ʰʶʤ. ˁ̖̏ ̨̯ ̨̥̬̌ ̛̱̖̯̚ ̱ ̨̛̬̍̚ ̔̌ ̛̍ ̭̖ ̨̛̛̪̬̣̙̦̍ ̨̨̛̬̖̣̔̔ ̬̖̥̖̏ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̵̨̡̛̏̌̏ ̨̛̬̏̌̌̚.̛̛̥̯̖̬̠̣̦̌̌ ̶̨̛̭̯̌ ˄ ̛̥̯̖̬̠̣̦̖̌̌ ̨̡̭̯̯̖̌ ̭̪̠̱̌̔̌ ̨̛̛̬̏̚ ̡̨̛̠̥̌ ̠̖ ̸̡̨̛̠̖̦̌̔̚ ̨̯ ̨̹̯ ̭̖ ̠̤̠̱̌̏̌ ̱ ̨̡̛̣̱̍ ̪̬̖̥̖̯̔̌. ̛ ̨̨̪̣̙̠̌ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̬̱̖̔̐ ̦̖̦̖̌͂ ̪̬̖̥̖̯̖̔. ̶̨̛̭̯̌ ̛̬̖̦̐̌͂̏̌. ̡̛̱̬̭̌.1â. ̨̬̱̙̠̖. ˄ ̵̧̛ ̭̪̠̱̌̔̌ : ̴̨̛̛̣̥̏. ̌ ̨̪ ̧̭̦̱̌̌̚ ̨̛̬̖̭̯̏̔ ̭̪̠̱̌̔̌ ̱ ̨̡̭̯̯̖̌.

). ʤˀˈʰʦ ̠̖ ̨̱̭̯̦̌̏̌ ̡̨̠̌ ̡̭̱̪̤̌. ̡̧̭̱̪̤̖̥̌̌. ̵̛̠̦̌̏ ̛ ̵̛̛̪̬̯̦̏̌ ̨̱̭̯̦̌̏̌. ʼ̖̐̌ ̯̬̖̍̌ ̡̨̛̛̬̣̯̌̏̌̚ ̨̔ ̛̬̖̭̯̬̯̱̬̐̌̌. ̛̭̪̬̖̌̏. ̸̧̱̖̏̌. ˁ̨̯̐̌ ̭̖ ̨̔ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌̌ ̵̯̖̌̏̌̚ ̨̬̣̏ ̨̛̤̦̍̌̚ ̸̡̡̛̛̛̬̯ ̛̪̬̭̯̱̪ ̨̛̥̏ ̨̛̛̬̥̏̌̚. ʼ̵̨̛̏̌ ̨̭̣̭̯̌̍ ̛̣̖̙ ̱ ̸̶̧̛̛̛̖̦ ̔̌ ̠̖ ̧̛̥̌ ̡̨̣̌ ̛̛̛̥̦̪̱̣̭̯̌̌. ˃̨ * . ̧̛̭̬̖̖̥͂̏̌. ̨̛̬̏̌̚ ̡̨̛̠ ̭̖ ̸̱̠̱̏̌ ̱ ̵̛̛̬̥̌̏̌. ̠̖̬ ̱ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚ ̨̔ ̬̭̯̏̌ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̬̏̌̚ ̡̨̛̠̥̌ ̨̛̪̖̬̹̖. ̯̠. ̸̧̱̖̥̏̌. ʤ̵̛̬̏ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ̛ ̭̱̏ ̬̱̐̌͂ ̦̭̯̣̱̌̌ ̨̧̖̣̖̥̔̏̌ ̵̛̪̬̦̌̏ ̛ ̴̸̵̡̛̛̛̚ ̶̛̣̌. ˇ̡̛̛̣̥̭ ̶̛̛̭̦̥ ̭̱ ̡̨̯̖̌͂ ̛̙̦̏̌ ̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̱ ̨̛̦̠̖̏̐ ̯̱̥̔̌̌. ̸̱̏̌ ̛ ̛̪̬̪̬̖̥̌ ̌̚ ̨̱̪̯̬̖̱̍ ̵̡̛̬̭̱̌̏ ̬̱̐̌͂ ̨̪̬̖̦̭̯̖̦̏̏ ̛̬̌̔ ̸̵̛̦̱̦̌ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌. ̛̪̬̖̪̣̖̓ ̭̖ ̭̌ ̛̬̦̥̌̚ ̡̦̱̥̌̌̌. ʽ̛̦ ̭̖ ̸̱̠̱̏̌ ̱ ̵̛̛̬̥̌̏̌ ̡̨̛̠ ̵̛ ̦̌ ̨̪̭̖̦̍̌ ̸̛̦̦̌ ̨̛̪̭̱̠̱ ̛ ̭̯̤̠̱̌̏̌ ̦̌ ̨̱̪̯̬̖̱̍. ˃̨̡̦̭̖ ̛̛̣ ̴̨̨̡̯̖̣̖̹̖̍ ̭̱ ̱ ̨̨̥̦̐ ̸̭̣̱̠̖̌̏̌ ̨̛̬̣̖̔̐̌ ̨̱̣̱̐ ̨̡̨̦̔̌̐̚ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌. ̧̭̯̤̖̥̌̏̌ ̦̌ ̨̧̬̭̪̣̖̌̌̐̌ ̸̶̛̛̦̱̦̥̌̌ ̵̡̛̬̭̖̌̏ ̬̖̐̌͂.ʤ̵̡̛̛̛̬̭̯̏̌ ̛ ̵̛̛̬̌̏: ̵̡̛̛̛̬̭̯̌̏̌ ̠̖ ̶̛̛̛̭̪̣̦̔̌ ̡̨̠̌ ̭̖ ̛̍̌̏ ̨̧̪̬̦̣̙̖̖̥̌̌. ̖̍̚ ̨̛̬̍̌̚ ̦̌ ̨̯ ̡̡̨̌ ̠̖ ̦̭̯̣̌̌̌. ̌ ̡̛̖̭̪̦̠̱̌̚ ̭̱ ̨̛̛̙̖̣̔̏ ̛̥̖̱͂̚ ̔̏̌ ̡̭̖̯̭̏̌ ̬̯̌̌. ʪ̦̭̌̌ ̨̨̛̪̭̯̠ ̨̨̬̥̦̐̌ ̛ ̶̨̬̖̦̔̌̐̌ ̴̡̛̣̥̭̌ ̬̐̌͂̌ ̡̨̠̌ ̸̨̛̛̭̯̬̬̱̌ ̨̪̥̙̖̌ ̔̌ ̡̭̯̖̦̖ ̸̛̯̦̠̌̌ ̛ ̵̨̛̱̯̦̠̍̏̌̌ ̨̧̖̹̯̖̍̌̏̌ ̨ ̨̨̦̥̖ ̨̹̯ ̭̖ ̨̛̣̍̏̌̚. ̛ ̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̬̏̌̚ . ʵ̖̬ ̭̱ ̛̬̖̭̯̬̯̱̬̖̐̌ ̨̧̖̤̖̔̌ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̨̱̭̯̦̌̏̌ ̛ ̵̛̬̦̌̔ ̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ̸̛̛̠ ̠̖ ̡̯̌̔̌̌̚ ̔̌ ̸̡̱̠̱̏̌ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̱̔̌ ̡̨̠̌ ̦̭̯̠̖̌̌ ̱ ̨̡̯̱ ̵̧̨̨̛̏̐ ̨̨̧̪̭̣̏̌̌ (̡̯̌̌. ̨̨̛̬̐̏. ˁ̡̧̱̪̤̖̌̌. ̡̛̛̭̱̭̠̖̔ ̦̌ ̶̛̭̭̯̦̥̌̌̌ ̛̯̔. 1ƒ. ̛̭̪̭̖ ̛ ̬̔. ʤ̵̡̛̛̛̬̭̯̏̌ ̠̖ ̶̛̛̛̛̦̯̖̬̭̪̣̦̬̦̔̌̌ ̡̦̱̌̌. ̛̛̣ ̨̖̍ ̨̨̛̭̯̬̖̥̖̦̏. ˇ̴̨̨̛̯̬̠̖̐̌ ̖̣̖̙̖̍ ̖̯̤̖̔̌. ̨̛̙̤̠̱̏̌̏̌ ̴̨̯̥̭̖̬̱̌ ̛ ̸̦̠̌̌̚ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̛̛̣ ̸̨̛̛̣̦̭̯. ʿ̨̨̛̥̓ ̵̧̛ ̭̱ ̛̖̣̖̙̖̦̌̍̚ ̡̛̬̱̪̦ ̨̛̠̔̐̌͂̌. ʻ̸̨̛̬̱̯̌ ̭̱ ̸̦̠̦̖̌̌̚ ̴̴̨̨̛̯̬̠̖̐̌ ̛ ̴̨̛̛̣̥̏.ʽ̛̏ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̛̬̏̚ ̵̸̡̛̛̥̖̦̌ ̨̖̬̦̏ ̖̣̖̙̖̍ ̨̡̯̦̭̱ ̛̛̣ ̛̱̖̣̦̱̏̚ ̭̯̬̦̱̌ ̨̠̔̐̌͂̌̌. ʽ̛̦ ̨̪̥̙̱̌ ̸̨̛̛̭̯̬̬̱̌ ̔̌ ̨̱̪̦̌̚ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̨̡̛̭̪̥̖̦̖ ̛ ̸̡̛̱̥̖̯̦̌ ̖̣̔̌ ̨̔ ̵̡̨̛̠ ̡̦̖̖ ̨̥̙̔̌ ̡̛̦̌̔ ̛̦̠̖ ̨̛̖̏̔. ̛ ̱ ̨̯̥ ̛̭̥̭̣̱ ̭̱ ̛̦̯̖̬̖̭̦̯̦̖̌ ̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̱.

ʿ̛̬̖̣̖̐̔ ̭̱ ̸̨̨̛̦̍ ̨̭̯̔̌ ̨̥̣̌̐ ̨̛̥̍̌ ̛ ̨̬̣̏ ̭̱ ̛̪̬̖̣̖̦̐̔. ˃̛̬ ̛̦̠̙̦̠̖̌̏̌ ̬̭̯̖̏ ̸̨̦̱̦̌ . ʤ̵̡̛̛̛̬̭̯̏̌ ̨̪̹̯̱̠̖ ̯̱ ̨̛̪̬̬̦̱̔ ̖̱̏̚ ̨̔ XIX ̡̖̏̌. . ̛̣̌ ̨̪ ̛̪̬̣̱̌̏ ̦̭̯̠̖̌̌ ̛̚ ̛̬̖̭̯̬̯̱̬̐̌̌ ̵̛̬̙̦̔̌̏ ̨̬̦̐̌̌. . ̶̬̯̦̌̌ ̛̛̣ ̦̌ ̨̛̣̍ ̡̨̛̠ ̸̛̦̦̌ ̨̱̥̦̙̖̦̌ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌. ̠̖̬ ̵̡̛̬̭̌̏̌ ̬̐̌͂̌ ̌̚ ̯̱ ̵̨̖̪̱ ̦̖ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̡̛̬̦̭̐̌ ̦̭̯̣̱̌̌ ̶̛̖̣̦̱. ʿ̨̛̛̠̖̦̔ ̵̡̛̛̬̭̌̏ ̴̨̨̛̦̔̏ ̨̥̱̐ ̛̛̯̍ ̨̖̥̏̌ ̡̛̛̖̣̏. *) ʰ̛̦̖̦̯̬̏̌. ̵̛̛̪̬̬̖̦̏̔ ̛ ̵̛̬̱̹̯̖̦̔̏ ̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̵̛̠̦̌̏ ̨̱̭̯̦̌̏̌. ʰ̸̨̛̭̯̬̬̌ ̡̨̛̠ ̵̨̖̓ ̔̌ ̭̖ ̛̭̣̱̙ ̵̡̨̛̬̭̥̌̏ ̨̬̥̐̌͂ ̱ ̸̦̱̦̖̌ ̵̭̬̖̏ ̨̥̬̌ ̨̛̪̦̯̌̏̌̚ ̖̣̖̥̖̦̯̖ ̧̱̬̖̖͂̌ ̛ ̸̛̦̦̌̌ ̬̌̔̌ ̨̱̭̯̦̌̏̌ ̸̛̠̱ ̬̱̐̌͂ ̡̨̛̛̬̭̯. ʤˀˈʰʦˁʶʤ ʯʥʰˀʶʤ ̠̖ ̡̭̱̪ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌̌ ̭̭̯̤̖̦̌̌̏ ̱ ̸̡̖̹̯̱̏̌ ̶̛̖̣̦̱ ̛̚ ̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌ ̨̬̣̌̐̌̚ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ̵̵̡̛̛̬̭̌̏ ̡̛̭̣̱̙̖̦̍̌. ʤ̵̡̛̛̬̭̏ ̴̨̦̔ ̨̥̙̖ ̛̪̬̖̭̯̤̯̔̌̏̌ ̛ ̨̛̭̯̹̯̦̱̌̌̏̚ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̵̡̛̛̭̯̦̱̯̌ ̸̨̛̛̣̦̭̯. ̖̏̓ ̭̖ ̨̛̭̭̯̠̌ ̛̚ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̸̵̨̛̛̪̠̖̦̦̔̌ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌̌ ̵̡̛̭̱̪̤̖̦̌ ̭̌ ̵̛̬̦̌̚ ̭̯̬̦̌̌.̸̛̦̌̚ ̔̌ ̭̖ ̨̪̔ ̨̨̪̠̥̥ ̵̛̬̌̏. ˄ ̨̯̥ ̨̪̣̖̱̐̔ ̥̱ ̨̨̪̥̓ ̪̬̱̙̠̱̌ ̸̨̦̱̦̌ ̨̖̹̯̠̦̍̌̏̌̌ ̭̬̖̭̯̔̏̌ ̵̛̬̌̏̌.•  ¬̠̱̔̌ ̨̛̦̠̪̹̯̠̖̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̖̌ ̨ ̛̛̭̬̙̦̌̔ ̬̖̐̌͂ ̱ ̵̡̨̛̬̭̠̌̏ ̨̛̱̭̯̦̌̏. ʰ̥̖̱͂̚ ̛̬̖̭̯̬̯̱̬̖̐̌ ̡̛ ̵̛̬̌̏̌ ̨̨̛̪̭̯̠ ̠̖̦̔̌ ̨̛̪̬̬̦̔̌ ̖̏̌̚: ̨̨̪̭̣̦̏̌ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̔̌̌ ̛̚ ̛̬̖̭̯̬̯̱̬̖̐̌ ̨̪̭̣̖ ̨̨̬̖̖̦̔͂̐ ̨̛̪̖̬̔̌ (̸̨̨̛̦̍ ̖̭̖̯̔ ̨̛̦̐̔̌) ̨̛̣̔̌̚ ̱ ̵̛̬̌̏ ̛ ̨̪̭̯̠̖̌ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̬̏̚ ̨̭̯̱̪̦̔̌ ̌̚ ̸̦̱̦̌̌ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌. ̛̛̣ ̬̱̹̯̖̦̖̔̏ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚. ʽ̦̖ ̨̪̬̌̌̏̚ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̨̪̹̯̱ ̵̭̖̥̱ ̡̭̯̬̱̯̱̬̖ ̵̛̬̌̏̌ ̛ ̠̱̔̌ ̨̧̧̠̹̖̍̌̌ ̨ ̬̱̪̥̐̌̌ ̵̵̡̛̛̬̭̌̏ ̴̨̨̦̔̏̌. ̹̯̥̪̦̌̌̌. ̪̌ ̭̖ ̨̯̌̚ ̨̠̹ ̱ ̴̛̌̚ ̨̧̛̬̖̭̯̬̐̏̌̌ ̖̣̖̔ ̌̚ ̬̦̖̌̚ ̛̭̖̬̠̖ ̛̛̣ ̨̧̖̤̖̔̌. ʤ̵̡̛̬̭̖̏ ̡̛̬̖̍̚ ̸̨̛̦̬̱̯̌ ̨̨̪̭̯̠̖ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ ̧̡̨̭̬̖̖̖̦̖̔̏̏ ̨̛̛̭̯̬̠̖. ̡̛̛̬̍̚ ̛ ̛̭̖̬̠̌ ̡̨̠̖ ̭̖ ̸̱̠̱̏̌ ̱ ̵̛̬̱̌̏. ̛̛̣ ̸̨̡̛̛̪̣̯̖.̵̨̛̖̹̯̠̦̍̌̏̌ ̭̬̖̭̯̔̌̏̌ ̭̱ : 1) ʿ̛̬̖̣̖̐̔ ̴̨̨̦̔̏̌. ̖̍̚ ̨̛̬̍̌̚ ̦̌ ̨̯ ̖̐̔ ̛ ̡̌̔̌ ̦̭̯̠̱̌̌. ¬ ̭̱ ̨̛̛̛̥̦̠̍ ̨̛̛̪̭ ̛̭̬̙̦̖̌̔ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̵̛̬̌̏̌. ̨̪̬̱̥̖̠̱̔̌̏̌̚ ̭̏̌ ̛̪̭̦̌̌. *1 . â) ˁ̡̛̛̭̯̖̥̭ ̛̛̬̖̭̯̬̐. ʤ̵̡̛̬̭̱̏ ̬̱̐̌͂ ̸̛̦̖ ̨̛̛̬̦̏̚ ̛̛̣ ̨̡̨̛̬̖̪̬̱̦̔̏̌ ̨̡̛̱̥̖̦̯̔ ̡̨̛̠ ̛̥̠̱̌ ̯̬̠̦̱̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̌̚ ̡̦̱̱̌ ̛̛̣ ̡̱̣̯̱̬̱. ˄ ̧̛̥̌ ̭̖ ̠̱̔̌ ̨̡̦̖̌̚ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̴̨̨̦̔̏̌. ˃̨ ̭̱ ̱ ̛̭̯̬̏̌ ̭̣̱̙̖̦̖̍ ̡̧̛̖̐ ̨ ̛̬̐̌͂ ̡̨̌ ̨̛̛̛̥̦̏ ̛ ̖̣̱̔ ̡̨̱̣̯̱̬̦̐ ̣̍̌̐̌. ʤˀˈʰʦˁʶʰ ˇʽʻʪ ̠̖ ̨̡̬̦̭̐̌̌ ̶̛̖̣̦̌ ̵̛̭̏ ̛̭̪̭̌ ̵̛̦̭̯̣̌̌ ̱ ̨̡̯̱ ̬̌̔̌ ̠̖̦̖̔ ̨̱̭̯̦̖̌̏.

ˁ̛̦̯̱̬̖̐̌ ̭̱ ̭̭̯̤̖̦̖̌̌̏ ̨̔ ̵̛̬̦̌̚ ̡̨̦̌̏̌̚ ʹ ̨̭̣̏̌. ʿ̡̨̛̛̬̣̥ ̧̛̪̬̖̱̥̌̌̚ ̬̖̐̌͂ ̸̶̛̯̣̌̌ ̨̛̪̯̪̭̱̠̖ ̬̖̖̬̭̏ ̱ ̡̨̥ ̠̖ ̦̖̖̦̌̏̔̌ ̛̭̦̯̱̬̐̌̌ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌̌. ʯ̌ ̬̖̥̖̏ ̬̌̔̌ ̨̦ ̦̖ ̭̥̖ ̦̌ ̨̡̱̥̖̦̯̱̔ ̨̛̣̍ ̹̯̌ ̔̌ ̛̖̣̖̙̍.ʰ̥̌ ̵̛̬̦̌̚ ̬̭̯̏̌ ̛̦̖̦̯̬̏̌̌. ʰ̸̡̛̛̭̯̬̙̌̏̌ ̬̌̔ ̱ ̵̛̬̱̌̏ ̸̨̧̛̪̖̌̚ ̧̯̬̙̖̖̥̌ ̨̨̣̖̔̏̚ ̨̔ ̡̛̱̪̬̦̌̏̌. ʺ̧̧̖̖̌ ̛̦̖̦̯̬̏̌̌ ̛ ̛̭̦̯̱̬̐̌̌ ̠̖ ̨̨̦̖̪̙̖̤̦ ̠̖̬ ̭̖ ̛̯̥̖ ̭̯̬̏̌̌ ̡̛̖̣̏̌ ̡̬̍̌̚. ̛̭̦̯̱̬̐̌̌ ̠̖ ̨̡̦̌̌̚ ̡̨̠̌ ̨̡̪̱̠̖̌̚ ̖̐̔ ̭̖ ̨̛̛̪̠̖̦̔ ̨̡̱̥̖̦̯̔ ̛̦̣̌̌̚. ˀ̛̛̖̭̯̬̐ ̭̖ ̨̪ ̛̪̬̣̱̌̏ ̛̬̱̠̱̐̌͂̚ ̱ ̨̡̛̣̱̍ ̡̨̡̬̯̯̖̖̌ ̛ ̬̖̠̱͂̌ ̪̬̖̥̌ ̛̛̭̦̯̱̬̐̌. ˃̨ ̠̖ ̨̙̦̏̌ ̠̖̬ ̛̦̖̦̯̬̏̌ ̨̛̭̠̥̏ ̨̡̦̥̌̌̌̚ ̴̨̨̦̔̏̌ ̛ ̛̭̖̬̠̌ ̠̖̔̌ ˁʰʧʻʤ˃˄ˀ˄. ̧̨̖̐̏ ̛̛̬̖̥̖̚ ̦̌ ̡̬̠̱̌ ̠̖̔̌ ̨̡̪̯̖̔̌ ̨ ̨̧̛̭̪̤̹̥̌ ̨̡̛̣̥̔̌̌ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌. ̛̪̬̹̦̖̌ ̛ ̭̣. ̛̯̥̌̚ ̡̡̨̱̬̯̌ ̨̛̛̦̭̚ ̭̬̙̠̌̔̌. ̨̪̙̬̌̌. ̛̪̭̱̠̖̌̚ ̛̛̣ ̸̨̦̌̌̏̌̚. ̛̛̣ ̶̛̣̌ ̡̨̠̖ ̠̖ ̨̦ ̨̨̛̣̭̯̏̌. ̵̡̛̛̬̥̭ ̛ ̵̡̛̬̪̭̌̌ ̨̬̠̖̍̏̌. ʯ̌ ̵̧̨̛̱̏ ̛̬̱̌̔̚ ̠̖ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̨̛̛̱̣̙̯ ̨̭̯̔̌ ̯̬̱̔̌. ˄ ̵̛̛̬̥̌̏̌ ̭̖ ̬̐̌͂̌ ̸̱̏̌ ̱ ̨̛̪̭̖̦̥̍ ̶̛̛̥̦̥̌̐̌̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̛̠̱̌̏̌̚ ʤˀˈʰʦˁʶʰ ʪʫʿʽʰ ̛ ̱ ̵̧̛ ̛̥̠̱̌ ̛̪̬̭̯̱̪ ̨̭̥̌ ̨̛̬̖̖̦̔͂ ̶̛̛̭̣̱̙̖̦̍. - ̪̬̱̙̠̱̌ ̨̡̪̯̖̔̌ ̨ ̛̛̭̬̙̦̌̔ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌̌. ̌ ̛̛̦̠̙̦̠̌̏̌ ̭̱ ˁ˄ʺʤˀʻʰ (̭̬̙̖̌̔ ̨̡̪̯̖̔̌ ̨ ̛̖̥̏̓ ̶̛̖̣̦̥̌̌) ̛ ʤʻʤʸʰ˃ʰˋʶʰ (̠̱̔̌ ̨̡̪̯̖̔̌ ̨ ̧̛̥̥̌ ̶̛̖̣̦̥̌̌. ʰ̛̦̖̦̯̬̏̌ ̭̖ ̨̖̏̔ ̱ ̨̡̛̣̱̍ ̡̧̛̖̐ ̛ ̹̯̥̪̠̱̌̌ ̭̖ ̨̨̪̹̯ ̭̱ ̸̡̨̨̦̦̌ ̛̱̬̖̖̦͂ ̡̨̯̌ ̔̌ ̦̖ ̨̥̱̐ ̛̦̭̯̯̌̌ ̡̡̛̦̖̌̏ ̨̪̬̥̖̦̖. ̔̌ ̛̍ ̵̡̛̬̭̌̏̌ ̬̐̌͂̌ ̛̣̍̌ ̨̯̬̠̦̌ ̛̹̯̖̦̌̓̌̚ (̨̔ ̣̖̏̌̐.) ̵̡̛̬̭̌̏̌ ̬̐̌͂̌ ̭̖ ̠̖̔̌ ̦̌ ̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ̸̛̛̛̭̯̬̙̥̌̏̌̌ ̨̭̥̌ ̱ ̵̡̨̛̬̭̠̌̏ ̶̨̛̛̛̣̯̖̍̍ ̡̨̠̌ ̠̖ ̨̪̔ ̨̨̦̬̥̌̔̚ ̨̨̬̖̖̦̔͂̐ ̡̛̭̣̱̙̖̦̍̌. ̦̪̬ ̴̶̡̛̭̣̥̌̌̌). ʿ̨̭̣̖ ̨̨̤̖̦̍̌̏̐ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌ ̱̙̦̔̌ ̠̖ ̔̌ ̨̠̤̖̦̱̍̌̏ ̬̭̪̬̱̌̌̏. ̨̪̬̌̌̏̚ ̨̛̦̠̪̯̪̱̦̠̖̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̖̌ ̨ ̸̨̨̛̪̠̖̦̦̥̔̌ ̨̡̱̥̖̦̯̱̔. ʪ̨̛̖̪ ̭̖ ̨̪̬̖̥̠̱̌ ̨̛̪̭̖̦̥̍ ̵̸̡̛̛̯̖̦̥ ̛̭̬̖̭̯̥̔̏̌ ̛ ̛̱̬̖̠̥͂̌̌. ʰ̸̛̭̯̬̙̌̏̌ ̛̪̬ ̧̛̪̬̖̱̥̱̌̚ ̛ ̧̬̱̏̌̓̌ ̱ ̛̪̬̭̱̭̯̱̏ ̡̛̭̣̱̙̖̦̍̌ ̨̪̬̖̬̠̍̌̏̌ ̨̡̱̥̖̦̯̖̔. ʪ̱̙̦̌ ̠̖ ̔̌ ̭̖̏ ̡̖̣̖̹̖̍ ̛ ̛̭̪̭̖ ̨̛̏̔ ̱ ̨̨̭̠̠̏ ̶̛̭̖̭̏ ̛ ̔̌ ̨̨̭̯̬̐ ̨̛̏̔ ̸̬̱̦̌̌ ̔̌ ̦̖ ̨̛̹̯̖̯ ̨̡̱̥̖̦̯̔. ˄ ̨̛̥̣̍ ̭̖ ̨̨̖̦̍̌̏̚ ̨̛̦̌̏̔ ̶̛̤ ̛ ̯̖̥̌ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌. ̡̨̥̖ ̠̖ ̨̬̖̭̦̌̔̏̌. ̌ ̯̠̌ ̨̨̪̭̌ ̬̖̌̔ ̨̭̥̌ ̸̛̭̯̬̱̦ ̵̡̛̛̬̭̌̏ ̶̛̛̬̦̌̔. ̸̡̣̦̌̌ ̛̛̣ ̡̧̛̱̐ ̨̛̭̯̔̌̏ ̵̛̬̱̌̏. ˃̖ ̶̡̛̛̪̱̣̠̖̍̌ ̭̖ ̸̱̠̱̏̌ ̱ ̶̨̛̛̛̣̯̖̍̍ ̵̛̬̌̏̌ ̛ ̸̛̦̖ ̨̖̔ ̨̛̠̖̦̭̯̖̦̔̏̐ ̸̨̡̨̛̛̣̯̖̍̍ ʹ ̴̨̨̛̛̦̬̥̯̦̌̏̐ ̛̭̭̯̖̥̌. ̨ ̨̱̯̬̱̌. ** . ʿ̨̛̯̪̱̦ ̛̬̖̭̯̬̐̌ ̛̭̬̙̌̔ ̨̡̪̯̖̔̌ ̨ ̥̖̭̯̱ ̛ ̯̱̥̱̔̌ ̧̛̔̌̏̌̌̚ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌̌.

ˀ̡̛̣̌̌̚ ̛̥̖̱͂̚ ̵̛̬̌̏̌ ̛ ̨̡̛̛̣̯̖̖̍̍ ̭̖ ̛̯̖̥̖̤ ̦̌ ̸̛̦̦̱̌ ̨̡̪̭̯̦̌̌ ̛̭̪̭̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̱ ̧̛̥̌ ̸̱̠̱̏̌: ̵̛̛̬̌̏ ̸̱̠̱̏̌ ̛̭̪̭̖ ̡̨̛̠ ̭̱ ̛̦̭̯̣̌̌ ̱ ̨̨̛̪̭̣̦̥̏ ̨̨̛̦̭̥̔̌ ̨̱̭̯̦̌̏̌ ̛ ̶̨̛̪̠̖̦̔̌̌.̨̡̨̛̛̣̯̖̬̭̯̍̌̏ ̠̖ ̡̭̱̪ ̸̵̛̦̱̦̌ ̶̛̛̛̭̪̣̦̔̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̖̍̌̏ ̨̛̪̭̦̥̌ ̛ ̨̹̯̥̪̦̥̌̌ ̡̧̨̛̥̐ ̛ ̧̛̛̪̯̥̌̌ ̨̡̡̛̛̣̯̖̬̭̖̍̍̌ ̨̛̯̖̬̠̖ ̛ ̡̪̬̭̖̌. ̴̨̛̛̛̣̬̠̱̍̍̐̌. ̛̛̣ ̬̱̐̌̔̚ ̱ ̡̨̨̠̠ ̭̱ ̭̥̖̹̯̖̦̖ ̡̧̛̖̐ ̛ ̬̱̔̐̌ ̹̯̥̪̦̌̌̌ ̬̐̌͂̌. ̨̡̛̪̹̯̦̭̖ ̨̡̛̛̣̯̖̖̍̍ ̦̤̠̱̌̍̌̏̌ ̖̣̔̌ ̛̚ ̨̛̣̭̯̍̌ ̡̧̨̛̛̙̖̦̭̯̏ ̡̨̠̌ ̭̖ ̨̬̌̔ ̸̛̯̠̱̌ ̛ ̸̨̦̱̦̌ ʹ ̨̪̪̱̣̬̦̱̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̱̌. ˃̨ ̠̖ ̯̏̚. ̌ ̨̹̯̥̪̦̥̌̌ ̛̖̹̯̠̱̏̌̚ ̡̦̖̖ ̛̪̬̬̖̦̖̏̔ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ ̱ ̵̛̬̱̌̏. ʽ̏̌ ̵̡̛̯̖̦̌ ̠̖ ̨̨̛̥̱̣̐̓̌ ̛ ̡̣̹̖̌ ̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ̵̡̛̬̭̖̌̏ ̬̖̐̌͂ ̡̨̠̌ ̭̖ ̛̦̣̌̌̚ ̦̏̌ ̖̥̤̖̚. ̸̨̛̭̪̭̌̌ ̛ ̬̱̖̔̐ ̬̖̐̌͂ ̧̦̥̖̖̦̖̌ ̸̶̨̛̛̯̥̌̌. ʻ̨̣̌̐ ̭̖ ̛̬̠̌̏̌̚ ̨̔ ̬̱̖̔̐ ̨̨̛̪̣̦̖̏ XVIII ̡̖̏̌.̨̡̛̛̣̯̖̖̍ ̭̱ ̨̱̭̯̦̖̌̏ ̱ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̸̱̠̱̏̌ ̡̧̛̖̐ ̛ ̛̬̱̔̐ ̛̹̯̥̪̦̌̌ ̛̛̭̪̭ ̛ ̡̨̛̛̬̱̪̭. ̸̡̛̱̥̖̯̦̖. ̛̛̣ ̸̛̭̣̦̖ ̶̛̛̥̠̖̌̍. ˉ̛̖̣̦̌ ̵̛̭̏ ̛̭̪̭̌ ̡̨̠̖ ̛̭̬̙̌̔ ̡̦̖̌ ̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌ ̛̦̌̏̌̚ ̭̖ ʶʼʰʮ(ʫʦ)ʻʰ ˇʽʻʪˀ ʥʰʥʸʰʽ˃ʫʶʫ. ʶ̧̛̛̙̖̦̏ ̴̨̨̛̦̔̏ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌ ̭̖ ̨̖̥̏̌ ̡̛̬̣̱̠̱̌̚ ̛ ̛̭̖̌̏̚ ̨̔ ̦̥̖̦̖̌ ̛̛̣ ̸̛̦̦̌̌ ̨̡̪̭̯̦̌̌ ̨̡̛̛̣̯̖̖̍̍. ̨̡̔ ̡̛̛̱̦̖̬̯̖̯̭̖̏̚ ̛ ̬̱̖̔̐ ̶̨̛̛̭̪̖̠̣̦̖̌̏̌̚ ̨̡̛̛̣̯̖̖̍̍ ̨̪̬̖̯̖̙̦ ̛̛̣ ̨̨̪̯̪̱̦ ̨̬̭̪̣̙̱̌̌ ̡̧̛̥̐̌̌ *â . ʰ̨̭̯ ̡̨̯̌ ̨̪̠̥̌ ̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ̛ ̨̨̛̪̬̭̯̬̠̱. ʺʰʶˀʽˇʰʸʺʽʦʤʼʫ ̵̡̛̬̭̖̌̏ ̬̖̐̌͂. ̨̛̛̭̯̬̠̱. ʿ̨̨̛̭̯̠ ̛ ̬̱̔̐̌ ̵̡̛̯̖̦̌ ̌̚ ̴̡̨̛̖̭̦̌ ̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ̵̡̛̬̭̖̌̏ ̬̖̐̌͂ ̡̨̠̌ ̭̖ ̛̦̌̏̌̚ ʶˁʫˀʽʶˁʰˀʤʼʫ. ̨̬̠̌̏̚ ̛̪̭̥̌ ̛ ̨̛̛̭̯̬̠̱ ̡̧̛̙̬̭̯̌̏̌. ʯ̨̯̌ ̠̖ ̡̨̛̬̱̪̭̱ ̨̠̖̦̔̐ ̡̧̨̛̙̖̦̏̐ ̖̣̔̌ ̨̪̬̌̏ ̨̥̖̭̯ ̱ ̶̨̛̛̛̣̯̖̍̍. ˁ̶̛̛̪̖̠̣̦̥̌ ̡̥̖̬̥̌̌̌ ̭̖ ̱ ̡̛̛̖̣̥̏ ̵̛̛̬̥̌̏̌ ̛̬̹̏ ̧̛̭̦̥̖̌ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌̌ ̛ ̸̶̨̛̦̬̱̱̌ ̭̖ ̹̤̖̌ ̴̡̛̣̥̭̌ ̡̯̬̌̌. ̶̨̛̛̬̦̠̱̐̌̌̚ ̛ ̶̛̛̛̥̦̭̯̬̠̱̌̔̌ ̨̡̛̛̣̯̖̖̍̍. ʽ̦̌ ̠̖ ̛̥̖̱̯̥͂ ̨̬̣̏ ̡̭̱̪̌ ̛ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̧̛̭̦̥̖̌ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌̌ ̦̌ ̴̴̨̨̡̨̯̬̭̥̐̌ ̛̪̪̬̱̌.ˀ̨̠̌̏̚ ̴̴̨̨̡̯̬̭̖̐̌ ̵̡̛̯̖̦̖ ̠̖ ̨̨̖̔̏ ̨̔ ̨̭̬̥̖̬̦̌̚ ̨̨̠̖̦̭̯̦̔̌̏̐ ̛ ̴̨̛̠̖̯̦̐ ̧̛̭̦̥̌̌ ̵̡̛̬̭̖̌̏ ̬̖̐̌͂. . ʽ̦ ̠̖ ̡̨̛̛̬̭̯ ̨̨̪̥̱̓ ̸̸̛̯̌̌ ̴̡̨̨̛̛̥̬̣̥̏̌. ʽ̦̌ ̵̨̱̯̍̏̌̌ ̨̛̛̭̯̬̠̱ ̡̧̛̖̐ ̛ ̭̯̥̪̬̭̯̌̌̏̌. ʻ̪̬. ̌ ̱ ̨̡̛̛̣̯̖̥̍̍̌̌ ̭̖ ̦̣̖̌̌̚ ̛̛̭̪̭ ̡̨̛̠ ̭̱ ̛̦̭̯̣̌̌ ̛̚ ̸̦̱̦̖̌. ʿ̨̔ ̨̨̪̠̥̥ ̨̡̛̛̣̯̖ͣ̍̍̌͞ ̭̖ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̛ ̡̭̏̌̌ ̬̱̔̐̌ ̭̬̖̖̦͂̌ ̡̛̬̍̌̚ ̡̧̛̐̌. ̌ ̨̔ ̵̨̨̛̪̥̦̓ ̡̦̱̌̌ ̴̨̛̪̣̖̬̠̱̌̐̌. . ¬ .

. ̛̛̣ ̨ ̨̨̛̪̠̖̦̥̔ ̪̬̖̥̖̯̱̔ ̦̣̖̌̌̚ ̱ ̶̨̛̛̛̣̯̖̍̍.̛̠̖̦̔ ̠̱̔̌ ̨̡̪̯̖̔̌ ̡̨̠̖ ̭̖ ̡̧̛̖̐ ̵̡̨̛̠ ̨̱̯̬̌̌ ̦̣̖̌̌̚ ̱ ̶̨̛̛̛̣̯̖̍̍. ʽ̦ ̭̖ ̨̛̭̭̯̠̌ ̨̔ ̵̡̨̡̛̬̯̦̭̌ ̛̛̣̭̯̓̌ ̡̨̛̠ ̌̚ ̡̭̱̏̌ ̡̧̛̱̐ ̠̱̔̌ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̨̡̪̯̖̔̌. ̠̖̬ ̭̖ ̨̪ ̧̖̥̱ ̨̬̖̱̠̖̔͂ ̨̥̖̭̯ ̡̨̬̯̦̌̌ ̱ ̡̨̯̣̱̌̌̐. . ʻ̛̛̠̙̦̠̌̏̌ ̠̖ ̸̛̱̦̌̍̚ ̨̡̛̱̯̬̭̌ ̡̨̯̣̌̌̐. ʯ̌ ̸̶̨̛̯̌̌ ̠̖ ̨̙̦̏̌ ̔̌ ̦̌̚ ̡̦̖̌ ̛̪̬̣̌̏̌ ̶̡̨̛̛̯̣̠̖̌̌̐̌̚ ̔̌ ̛̍ ̭̖ ̡̣̹̖̌ ̛ ̛̱̭̪̖̹̦̠̖ ̨̨̥̐̌ ̛̛̭̣̱̙̯ ̡̨̛̯̣̥̌̌̌̚. ʪ̬̱̱̐ ̬̱̪̱̐ ̡̨̯̣̌̌̐̌ ̸̛̦̖ ̨̛̦ ̡̨̛̯̣̌̌̚ ̡̨̛̠ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̨̡̪̙̱̌ ̹̯̌ ̛̥̌ ̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌ ̨ ̨̨̛̪̠̖̦̠̔ ̶̛̭̯̬̱. ̨̪ ̸̨̨̪̖̯̦̥ ̛̛̣ ̛̭̣̖̖̥̔̓ ̨̛̭̣̥̏̌ ̨̦̭̣̌̏̌. ̌ ̦̌ ̥̖̭̯̱ ̖̐̔ ̛̍ ̨̭̯̠̌̌ ̨̛̪̭̖̱̦̥̔ ̛̦̣̌̌̚ ̭̖ ̡̨̬̯̦̌ ̡̨̛̠ ̱̪̱̱̠̖̓ ̦̌ ̨̪̬̌̏ ̛̥̖ ̛̯̔. ̖̏̓ ̨̭̥̌ ̡̛̭̪̭̌ ̡̧̛̐̌. ˄ ̨̱̏ ̬̱̪̱̐ ̡̨̯̣̌̌̐̌ ̭̪̠̱̌̔̌ ʿˀʫʪʺʫ˃ʻʰ ̛ ˁ˃ˀ˄ˋʻʰ ʶʤ˃ʤʸʽʧ. ̖̏̓ ̨̭̥̌ ̨̣̭̯̍̌ ̛̛̣ ̪̬̖̥̖̯̔ ̌̚ ̡̨̛̠ ̭̱ ̨̛̛̦̯̖̬̖̭̦̌̏̌̚. ˁ̛̏ ̛̯ ̶̨̛̪̔̌ ̭̖ ̨̱̦̭̖ ̨̨̭̯̬̐ ̸̨̱̠̖̦̖̦̔̌ ̨̪ ̨̛̬̖̖̦̥̔͂ ̛̛̪̬̣̥̌̏̌. ʿ̛̬̖̥̖̚ ̛ ̛̥̖ ̨̱̯̬̌̌ ̱ ̨̧̬̖̥̐ ̨̣̖̥̏ ̱̣̱̐ ̭̖ ̛̦̌̏̌̚ ̶̨̛̬̖̦̔̔̌. ʽ̛̦ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̨̨̛̦̠̭̦̦̠̖̌̏ ̨̨̖̹̯̠̦̍̌̏̌ ̨̭̬̖̭̯̔̏ ̨̡̛̛̣̯̖̖̍̍ ̛ ̖̣̖̔ ̭̖ ̦̌ ̖̔̏ ̬̱̪̖̐: .ʶ̨̔ ̵̡̛̠̖̦̔̌ ̛̪̬̖̥̖̦̌̚ ̨̥̖̭̯ ̛̛̣̭̯̓̌ ̭̖ ̨̬̖̱̠̖̔͂ ̨̪ ̸̨̨̪̖̯̦̥ ̛ ̛̭̣̖̖̥̔̓ ̨̛̭̣̥̏̌ ̛̥̖̦̌.̸̨̦̱̦̌̐ ̭̬̙̠̌̔̌̌. ̨̦̭̣̌̏ ̡̧̛̖̐. ˃̡̛̌̏ ̡̨̛̯̣̌̌̚ ̱ ̛̭̯̬̏̌ ̬̹̖̏ ̴̶̡̛̱̦̠̱ ̴̨̛̛̛̣̬̠̖̍̍̐̌ ̛ ̧̛̦̥̖̖̦̌ ̭̱ ̸̶̨̛̛̯̥̌̌ ̡̨̛̠ ̦̖ ̦̠̱̌̚ ̨̱̯̬̖̌ ̛ ̨̦̭̣̖̌̏ ̡̧̛̐̌. ʽ̡̏̌̌̏ ̡̨̯̣̌̌̐ ̸̛̛̣ ̦̌ ̶̡̨̛̛̖̦̣̪̖̠̱̔ ̱ ̡̨̨̠̠ ̦̖̥̌ ̡̯̖̭̯̌. ʻ̨̖̐̔̌̚ ̠̖ ̡̨̔ ̨̨̏̐ ̡̨̯̣̌̌̐̌ ̱ ̨̯̥̖ ̨̹̯ ̸̶̨̛̛̯̌ ̦̖ ̦̠̱̌̚ ̱̦̪̬̖̌̔ *> . . ̌ ̱ ̨̣̦̥̐̌̏ ̧̛̭̬̖̹̖̥̔ ̖̣̱̔ ̛̛̣̭̯̓̌ ̭̱ ̛̦̖̖̦̌̏̔ ̨̛̭̯̣̌ ̶̨̛̪̔̌. ʦ̡̛̖̣̖ ̨̡̛̛̣̯̖̖̍̍ ̛̥̠̱̌ ̨̖̥̏̌ ̨̬̦̬̭̯̦̌̏̌̚ ̡̧̛̛̙̖̦̏ ̴̨̦̔ ̛ ̬̹̖̏ ̡̦̱̌̍̌̏ ̡̧̛̐̌ ̛̚ ̨̛̣̭̯̍̌ ̧̦̌̌̚ ̛ ̨̛̱̥̖̯̦̭̯. ̨̥̖̭̯ ̧̛̔̌̏̌̌̚. ʽ̧̖̹̯̖̍̌̏̌ ̨ ̡̨̭̠̏̌ ̨̨̛̪̠̖̦̠̔ ̡̧̛̛̚ ̡̨̠̱ ̨̪̭̖̱̠̖̔ ̡̦̖̌ ̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌ ̪̬̱̙̠̱̌ ʥʰʥʸʰʽ˃ʫˋʶʰ ʶʤ˃ʤʸʽʯʰ. ˁ̛̦̯̱̬̐̌̌ ̡̧̛̖̐ ̭̖ ̛̪̹̖ ̱ ̨̧̬̖̥̐ ̨̖̭̦̥̔ ̱̣̱̐. ʶ̨̛̬̯̦̌ ̭̱ ̨̛̪̬̖̦͂̌ ̨̛̭̯̬̥̐ ̸̛̱̦̥̌̍̚. . ̨̬̠̍ ̭̯̬̦̌̌ ̛ ̨̛̪̬̣̐̌.ʤ̨̛̦̦̥̦̖ ̡̧̛̖̐ ̛̛̣ ̛̛̭̪̭ ̭̖ ̨̨̦̭̖̔ ̪̬̖̥̌ ̨̦̭̣̱̌̏. ̨̛̦̐̔̌ ̧̛̔̌̌̚.ʶ̨̔ ̨̛̪̭̖̱̦̥̔̌ ̭̖ ̡̧̛̖̐ ̭̯̤̠̱̌̏̌ ̨̪̔ ̨̪̬̌̏ ̛̥̖ ̨̱̯̬̌̌. ̸̛̔̌̏̌̚. ̌ ̶̨̛̬̖̦̖̔̔ ̭̱ ̱ ̸̨̛̯̥̌̏ ̡̨̯̣̱̌̌̐ ̨̪̬̖̦̖͂̌ ̸̛̱̦̥̌̍̚ ̨̬̖̥̔. ̨̖̖̦̯̱̣̦̏̌ ̶̡̨̡̛̣̖̠̌ ̱ ̡̨̨̠̠ ̯̌ ̡̧̛̐̌ ̛̛̣̌̚̚. ̛̛̣ ̶̛̖̖̦̥̌̍̔ ̨̬̖̥̔.̛̬̱̔̐ ̠̱̔̌ ̨̡̪̯̖̔̌ ̡̨̠̖ ̭̖ ̡̧̛̖̐ ̛̚ ̡̦̖̖ ̸̦̱̦̖̌ ̨̛̣̭̯̍̌. ̛̪̬̖̥̖̚ ̛ ̛̥̖ ̨̱̯̬̌̌. ʶ̨̔ ̨̪̬̖̥̖̯̦̔̐ ̴̡̨̯̣̌̌̌ ̱ ̶̨̛̛̬̖̦̔̔ ̭̖ ̛̦̌̚ ̪̬̖̥̖̯̔ ̨ ̡̨̥ ̡̧̛̐̌ ̨̨̛̬̐̏. ̛̛̣ ̨̨̛̪̠̖̦̥̔ ̪̬̖̥̖̯̱̔.

˃̡̌̏̌ ̬̭̯̏̌ ̡̨̯̣̌̌̐̌ ̨̨̬̔̐̏̌̌ ̴̶̡̡̛̛̛̛̣̭̠̌̌ ̱ ̴̨̛̛̛̛̣̬̠̍̍̐̌. ʵ̛̖̦̔ *ƒ . ˄ ̨̪̣̖̱̐̔ ̨̡̪̯̔̌̌̌ ̨ ̡̧̛̛̚ ̡̨̠̖ ̭̖ ̨̦̖̌̏̔ ̱ ̴̨̛̛̛̣̬̠̥̍̍̐̌̌̌ ̦̖ ̨̨̛̪̭̯̠ ̛̦ ̛̠̖̦̭̯̖̦̔̏ ̭̯̌̏. . ˄ ̱̙̖̥ ̛̭̥̭̣̱. ʯ̨̍̐ ̨̯̐̌ ̨̡̏̌̌̏ ̡̨̯̣̌̌̐ ̨̥̙̖ ̛̛̯̍ ̨̛̬̏̚ ̴̶̨̛̛̖̦̬̥̠̖̔̌̚. ̛̭̪̭̌ ̭̭̯̤̖̦̌̌̏ ̛ ̱̬̖̖̦͂ ̨̪ ̨̠̖̦̥̔ ̨̭̯̣̦̥̌ ̸̦̖̣̱̌. ̡̨̌ ̛ ̴̨̡̛̛̛̣̬̭̍̍̐̌ ̨̛̬̌̔̏ (̛̬̖̱̣̯̯̌̚ ̴̨̡̛̛̣̬̭̖̍̍̐̌ ̬̖̐̌͂). ̴̨̛̛̛̣̬̠̍̍̐̌̌ ̠̖ ̨̛̬̍̚ (̛̛̬̦̌̍̌̚ ̨̛̬̌̔̏ ̌̚ ̡̦̖̱ ̡̭̯̬̱̱ ̛̛̣ ̯̖̥̱). ̨̨̪̥̦̖̓ ̡̦̱̖̌. ̨̪̬̖̥̖̯̦̔̐ ̛ ̸̨̭̯̬̱̦̐ ̡̨̯̣̌̌̐̌. ̨̧̛̬̖̔̌̍̌. ̨̧̛̛̪̪̭̖̏̌ ̛ ̨̧̛̛̭̭̯̖̥̯̖̌̏̌̚ ̵̛̹̯̥̪̦̌̌.¬ ¬ ˋ̛̯̌̏ ̬̌̔ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌̌ ̸̨̛̪̏̌ ̦̌ ̸̨̧̪̬̱̱̌̏̌ ̨̛̬̏̌̚ ̛ ̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌. ̶̨̛̦̦̣̦̱̌̌ ̨̛̛̭̯̬̠̱ ̛̯̔. ʻ̪̬. ʻ̸̠̖̹̖̌̓ ̨̯ ̨̛̣̔̌̚ ̨̛̣̔̌̚ ̨̯̱̔̌ ̨̹̯ ̭̱ ̨̛̭̯̣̌ ̦̌ ̛̭̦̌̚ ̡̛̦̖ ̛̭̯̬̖̣̌̌̚ ̛̛̭̭̯̖̥. ̠̖̬ ̠̖ ̶̨̛̛̬̖̬̦̠̐̌̌̌̚ ̡̨̯̣̌̌̐̌ ̨̡̛̛̣̯̖̖̍̍ ̡̨̠̌ ̛̥̌ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̨̛̭̯̯̦̌ ̵̛̤̌̔̌ ̡̧̛̐̌ ̨̖̥̏̌ ̡̛̛̖̣̏ ̛ ̡̯̖̙̌ ̨̨̪̭̌. ̛̦ ̨̛̭̯̖̯̦̏̌ ̡̪̬̭̌̌ ̱ ̛̬̦̥̌ ̴̨̛̛̛̣̬̠̥̍̍̐̌̌̌. ̨̨̛̪̭̯̠ ̨̡̖̤̔̌ ̨̛̛̭̯̬̠ͣ̌͞ ̡̨̠̌ ̠̖ ̨̪̖̤̖̦̔ ̦̌ ̨̨̨̛̥̖̯̣̠̱̔̐. ̛̛̣ ̡̨̦̖̥ ̨̬̱̥̔̐ ̴̸̡̨̛̬̥̐̌ ̵̸̡̨̛̯̖̦̥ ̵̨̛̱̥̦̙̖̦ ̡̨̯̖̭̯̏̌. ʿ̨̔ ̨̨̪̠̥̥ ̴̨̛̛̛̣̬̠̍̍̐̌̌ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̭̖ ̛ ̨̛̯̖̬̠̌ ̴̨̛̛̛̣̬̠̖̍̍̐̌. ʰ̸̨̛̭̯̬̬̌ ̨̥̬̌ ̨̛̪̦̯̌̏̌̚ ̬̌̔ ̛ ̨̖̹̯̠̦̍̌̏̌̌ ̭̬̖̭̯̔̏̌ ̨̱̭̯̦̌̏̌ ̱ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̨̛̛̬̏̚ ̛ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌ ̸̱̠̱̏̌ ̛ ̥̬̌ ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̨̛̪̦̯̌̏̌̚ ̖̣̖̥̖̦̯̖ ̴̨̛̛̛̣̬̠̖̍̍̐̌. ʯ̨̦̯̦̌ ̠̖ ̨̛̤̍ ̸̛̭̯̬̱̦ ̛̛̣ ̡̛̛̭̭̯̖̥̯̭̌ ̡̨̯̣̌̌̐. ̨̪̹̯̱ ̨̛̛̭̯̬̠̱ ˁ̨̯̬̌̐.̴̨̛̛̛̣̬̠̍̐̌̌ ̠̖ ̸̨̭̯̬̱̦ ʹ ̸̦̱̦̌̌ ̨̖̣̯̦̭̯̔̌ ̡̨̠̌ ̵̨̱̯̍̏̌̌ ̡̧̛̪̬̱̪̤̖̌.̴̨̛̛̛̣̬̠̍̐̌̌ ̠̖ ̨̛̪̪̭ ̡̧̛̐̌. ̡̨̔ ̡̨̐̌ ̭̱ ̶̨̛̬̖̦̖̔̔ ̨̭̯̬̖̦̖̏ ̛ ̨̪̬̖̦̖͂̌ ̨̪ ̡̛̭̯̬̱̯̱̬ ̨̛̪̠̖̦̖̔ ̡̦̱̖̌. ̛̛̣ ̡̛̦̖ ̛̭̭̯̖̥ ̴̶̡̡̛̛̛̣̭̠̖̌̌ ̨̬̌̔̏̌. ʿ̛̬ ̡̨̧̛̬̹̖̱̓ ̡̧̨̛̙̖̦̏̐ ̴̨̦̔̌ ̡̦̖̖ ̨̡̛̛̣̯̖̖̍̍ ̨̥̬̌ ̭̖ ̨̛̛̯̏̔ ̸̬̱̦̌̌ ̸̨̛̦̬̱̯̌ ̡̨̔ ̵̡̛̛̖̣̏ ̛ ̵̛̭̯̬̌ ̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌ ̨ ̡̛̦̖̥ ̶̴̸̨̛̛̛̭̪̖̦̭̯̥̌ ̵̵̧̨̛̛̏ ̡̨̯̣̌̌̐̌. ̨̬̌̔̏̌. ʿ̨̬̖̔ ̸̨̱̦̌̍̐̚. ʪ̡̣̖̌ ̨̪̔ ̨̨̪̠̥̥ ̴̨̛̛̛̣̬̠̱̍̍̐̌̌ ̛̹̬̖̥ ̛̭̥̭̣̱ ̭̖ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̸̛̯̌̏̌ ̡̨̛̯̦̭̯̌̏ ̦̌ ̨̧̛̛̪̪̭̱̏̌ ̵̛̹̯̥̪̦̌̌ ̖̣̔̌. . ̦̭̔̌̌ ̠̖ ̭̖̏ ̛̹̖̏ ̦̱ ̨̛̱̪̯̬̖̍ ̡̨̯̣̌̌̐ ̭̬̖̖̦͂ ̨̪ ̛̭̭̯̖̥̱ ̛̱̦̖̬̣̦̖̏̌̚ ̶̛̖̥̣̦̖̔̌ ̴̶̡̡̛̛̛̣̭̠̖̌̌.̡̡̨̌ ̠̖ ̶̨̛̬̖̦̔̔̌ ̴̨̛̬̥̱̣̭̦̌̌. ̴̡̨̧̛̛̛̖̦̯̖̔̏̌. ˁ̧̬̖̖̔̐ ̛ ʻ̨̨̏̐ ̡̖̏̌. .

̶̨̛̪̔̌ ̭̖ ̖̣̖̙̖̍ ̱ ̴̨̛̛̛̣̬̠̥̍̍̐̌̌̌ ̡̨̠̖ ̛̠̱̔̌̚ ̴̨̡̛̛̣̬̭̖̍̍̐̌ ̨̱̭̯̦̖̌̏. ʰ̡̪̌. ʿ̨ ̛̪̬̣̱̌̏ ̭̱ ̴̨̛̛̛̣̬̠̖̍̍̐̌ ̡̨̠̖ ̛̠̱̔̌̚ ̴̨̡̛̛̣̬̭̖̍̍̐̌ ̨̱̭̯̦̖̌̏ ̨̛̯̠̖̍̐̌ ̶̨̛̪̥̔̌̌ ̨̔ ̵̨̛̦ ̡̨̠̖ ̭̭̯̤̠̱̌̌̏̌ ̸̶̛̛̦̱̦̌. ʻ̨̭̣̌̏ ̡̧̛̖̐ ̭̖ ̠̖̔̌ ̱ ̨̨̦̥ ̨̡̛̣̱̍ ̱ ̡̨̥̖ ̠̖ ̯̔̌ ̦̌ ̧̨̱̦̱̯̬̹̠̌ ̨̨̦̭̣̦̠̌̏ ̛̭̯̬̦̌. ˄ ̨̭̬̥̏ ̬̖̱̔ ̨̯ ̠̖ ̛̪̬̖̥̖̚ ̨̱̯̬̌̌. ̛̯̥̌̚ ̛̭̣̖̔ ̬̖̌̔̚. ̌ ̛̬̱̔̐ ̱ ̴̨̛̛̛̣̬̠̥̍̍̐̌̌̌ ̡̨̠̖ ̨̨̦̭̖̔ ̸̶̛̛̦̱̦̌ ̱ ̨̛̭̠̥̏ ̛̖̣̥̔̌. ̨̡̔ ̭̖ ̨̔ ̛̥̖̦̌ ̨̛̦̌̏̔ ̨̭̥̌ ̸̨̨̪̖̯̦ ̨̨̭̣̏. ʻ̪̬. ̨̨̪̭̯̠̖ ̡̦̖̌ ̭̯̣̦̌̌ ̸̦̖̣̌̌. ʿ̨̭̣̖ ̨̪̱̦̐ ̨̦̭̣̌̏̌ ̶̡̛̛̪̱̣̠̖̍̌ ̛̭̣̖̔ ̨̡̦̌̌̚ ̡̭̖̭̖̏ (̡̨̌ ̠̖ ̹̯̥̪̦̌̌̌ ̱ ̛̹̖̏ ̡̭̖̏̌̌̚). ̬̖̌̚̚ ̛ ̨̬̠̍ ̭̯̬̦̌̌. X . ʿ̛̬̖̥̖̚ ̛ ̛̥̖ ̨̱̯̬̌̌ ̠̖ ̨̔ ̨̦̭̣̌̏̌ ̬̌̔̌ ̨̨̨̠̖̦̔̏ ̨̬̖̥̌̚̚. ̪̌ ̨̥̖̭̯ ̛ ̨̛̦̐̔̌ ̧̛̔̌̌̚.

 *& ¬ ¬ ¬/• ¬ ¬. ¬"#$ ." ¬ &*' - ¬  ¬ . .' . ¬ ¬! !!. ̛̛̣ ̨̡̛̬̦̍̌̚. ̛̬̖̦̔ ̨̬̠̍ ̡̭̖̭̖̏ ̛̛̣ ̡̧̛̖̐.&( ¬"".¬ • ¬ % ¬ ¬ "& "'&(. ̨̦̭̣̌̏. ̛̦̌̏̚ ̸̨̛̭̪̭̌̌. +¬ X % ¬ &. ʻ̪̬. ̨̛̦̌̏̔ ̭̖ ̨̨̨̱̯̬̌̏ ̛̥̖ ̛ ̛̪̬̖̥̖̚. ̱ ̨̡̨̬̱̣̠̐ ̛̬̌̐̌̔̚ ̨̛̹̯̖̐̔ ̛̛̣ ̨̛̦̐̔̌ ̧̛̔̌̌̚ ̛ ̛̯̥̌̚ ̶̛̭̯̬̦̖̌ ̦̌ ̡̨̛̠̥̌ ̠̖ ̸̡̣̦̌̌ ̨̠̤̖̦̍̌̏. ¬ "&)*#) ʶ̨̔ ̨̬̌̔̏̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̨̛̠̤̖̦̍̌̏ ̱ ̸̨̛̛̭̪̭̥̌̌ ̛ ̶̨̛̛̬̦̥̍̌̚ ̧̛̪̬̥̖̱̠̖ ̭̖ ̸̛̛̬̱̠̔̐̌ ̴̨̡̛̛̛̣̬̭̍̍̐̌ ̨̡̪̭̯̱̪̌.

̛̛̣ ̨̹̯ ̭̖ ̨̠̤̱̠̖̍̌̏ ̛̚ ̠̖̦̖̔ ̡̦̱̖̌ ̛̛̣ ̸̦̱̦̖̌ *š . ̨ ̸̛̱̔̌̏̌̚. ̛̭̏ ̨̛̏ ̶̨̛̪̔̌ ̛̦̭̱ ̵̨̨̛̦̖̪̦̔. ̨̬̠̱̍ ̭̯̬̦̌̌ ̛ ̨̛̪̬̣̐̌. ʿ̨̭̖̦̖̍ ̴̨̛̛̛̣̬̠̖̍̍̐̌ ̭̖ ̪̬̖̥̌ ̛̥̯̖̬̠̣̱̌̌ ̡̨̛̠ ̨̛̪̪̭̱̠̱ ̖̣̖̔ ̦̌ ̡̯̖̱̖̓ ̛ ̨̡̛̬̖̯̬̭̪̖̯̦̖̏. ¬ • ¬. ʥ̴̨̛̛̛̣̬̠̖̍̐̌ ̭̖ ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̖̣̖̔ ̦̌ ̨̪̭̖̦̖̍ ̴̨̛̛̛̣̬̠̖̍̍̐̌ ̛ ̨̦̖ ̡̨̠̖ ̭̱ ̨̠̤̖̦̖̍̌̏ ̡̨̌ ̛̭̭̯̦̌̌̏ ̨̖̔ ̡̨̦̖̐ ̛̭̪̭̌ ʹ ̸̦̱̦̱̌ ̪̬̯̱̬̱̌̌̌. ʺ̛̖̱̯̥͂.)*"*# ʻ̡̖̖ ̴̨̛̛̛̣̬̠̖̍̍̐̌ ̭̬̙̖̌̔ ̨̡̪̯̖̔̌ ̨ ̴̨̬̥̯̱̌ ̡̧̛̖̐. ̖̏̓ ̭̱ ̛̦̱̙̦ ̨̭̥̌ ̨̛̦ ̡̨̛̠ ̸̶̨̛̯̱̌ ̨̨̥̱̠̱̐̓̌̏̌ ̔̌ ̦̖̌͂ ̡̦̖̱ ̡̧̛̱̐ ̛̛̣ ̛̬̱̔̐ ̛̭̪̭. ˃̡̖̱̖̓ ̴̨̛̛̛̛̣̬̠̖̍̍̐̌ ̛̣̖̌̚̚ ̸̨̨̛̛̪̖̬̦̔ ̛ ̨̛̪̪̭̱̠̱ ̭̖̏ ̨̹̯ ̭̖ ̨̛̪̠̌̏ ̨̹̯̥̪̦̌̌ ̱ ̨̠̖̦̠̔ ̛̖̥̤̚. ¬ . ̶̛̖̦ ̛̯̔.

ˀ̨̡̛̖̯̬̭̪̖̯̦̖̏ ̴̨̛̛̛̣̬̠̖̍̍̐̌ ̡̛̪̬̱̠̱̌̚ ̹̯̌ ̠̖ ̱ ̨̠̖̦̥̔ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̹̯̥̪̦̌̌ ̱ ̨̠̖̦̠̔ ̛̖̥̤̚. ̛̛̣ ̹̯̌ ̠̖ ̦̖̖̐̔ ̨̹̯̥̪̦̌̌ ̛̚ ̠̖̦̖̔ ̨̛̣̭̯̍̌. ̛̛̣ ̦̌ ̠̖̦̱̔ ̯̖̥̱. ʿ̨̨̭̯̠̖ ̨̠̹ ̛  (̨̨̦̭̖̔ ̨̭̥̌ ̨̛̦̠̪̹̯̠̖̌ ̨̡̪̯̖̔̌ ̨ ̨̦̭̣̱̌̏) ̛ .̨̛̣̭̯̍̌ ̱ ̨̠̖̦̠̔ ̛̖̥̤̚ ̛̛̣ ̸̨̛̯̥̌̏ ̭̖̯̱̏.

1 ʹ ˇ̴̨̨̛̛̣̠̌̚.ʿ̧̛̬̥̖̖̦̖ ̡̦̱̖̌. ̨̨̛̖̯̦̣̠̱̐. ̡̨̠̖ ̱ ̡̨̛̖̣̠̏ ̛̥̖̬ ̛̛̭̌̏̚ ̨̔ ̡̡̬̯̖̬̌̌̌ ̴̨̛̛̛̣̬̠̖̍̍̐̌. ̸̨̡̛̛̪̣̯̱ ̡̨̨̛̖̦̥̠̱ ̛ ̛̪̬̬̖̱̏̔ (ââ). ʶ̴̶̡̛̛̛̣̭̠̌̌̌ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌ ̭̖ ̨̥̙̖ ̛̛̬̹̯̏ ̨̪ ̵̨̨̨̡̨̬̦̣̹̥. ̡̨̠̖ ̭̖ ̡̨̯̖̌͂ ̖̣̖̔ ̭̖̏ ̨̔ ̨̨̨̭̦̦̏̐ ̨̪̠̥̌. ʽ̔ ̛̹̬̖̐ ̨̪̠̥̌ ̭̖ ̛̖̔ ̡̌ ̱̙̖̥. ̨̪̬̭̖̯̱̏ (âR). ̶̛̛̥̖̦̔̌. ̨̨̛̛̯̖̬̯̬̠̣̦̥̌ ̛ ̡̨̯̖̥̯̭̥̌ ̡̛̛̬̯̖̬̠̱̥̱. ʹ ʶ̧̨̛̙̖̦̭̯̏. ̠̦̱̌̏ ̱̪̬̱̌̏. ̨̛̯̬̦̱̐̏ ̛ ̨̭̬̠̌̍̌̓̌ (â ). ̴̨̛̛̛̣̬̠̖̍̍̐̌ (̱ ̡̡̛̬̯̥̌ ̶̬̯̥̌̌ ̡̛̪̬̱̠̱̌̚ ̛ ̸̡̡̛̛̛̬̯ ̶̨̧̖̱̠̱ ̭̬̙̠̌̔̌ ̵̨̛̛̪̪̭̦̌ ̶̡̛̛̪̱̣̠̍̌̌). ̛̬̖̐. ̶̨̨̛̭̠̣̦̌ ̧̭̯̬̖̌̌ ̛ ̶̨̛̭̠̣̦̖̌ ̨̡̪̬̖̯̖ (âš). ̴̨̛̛̛̣̬̠̖̍̍̐̌ ̛̯̔. ʹ ʧ̴̨̛̖̬̠̐̌̌. ˋ̨̛̯̌̏ ̡̨̤̱̭̔ ̧̦̖̌̚ ̠̖ ̨̨̪̖̤̖̦̔ ̦̌ ̖̭̖̯̔ ̵̡̛̛̖̣̏ ̬̱̪̐̌ ̡̨̠̖ ̭̱ ̨̖̣̖̙̖̦̖̍ ̨̛̬̠̖̥̍̏̌: ʹ ʽ̪̹̯̌ ̬̱̪̐̌. R ʹ ˄̨̥̖̯̦̭̯. ̡̛̛̭̯̯̭̯̱̌(â1). ̴̨̨̛̛̣̣̠̐̌. ʺ̛̖̱̯̥͂. ̨̛̛̭̯̬̠̌. ƒ ʹ ʿ̨̛̬̬̦̖̔ ̡̦̱̖̌. ̨̡̛̛̪̣̯̱ ̛ ̡̦̱̱̌ ̨ ̛̬̙̔̌̏ (â*). â ʹ ʪ̬̱̹̯̖̦̖̏ ̡̦̱̖̌. ̨̠̦̖̏ ̡̦̱̖̌ (âƒ). ʻ̠̖̱̌̏̓ ̡̨̯̖̹̱̓ ̱ ̴̶̡̡̛̛̛̛̣̭̠̌̌ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̸̶̧̛̛̖̦̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̛̭̯̬̠̌ ̦̖ ̨̥̙̖ ̡̛̛̭̭̯̖̥̯̭̌ ̨̛̛̪̖̣̯̔ ̡̨̌ ̨̥̦̖̐ ̬̱̖̔̐ ̡̦̱̖̌. ̵̡̛̯̖̦̌ ̛̯̔. > ʹ ʻ̡̱̌̌ ̨ ̡̛̠̖̱̚. ̵̨̱̯̍̏̌̌ ̶̡̨̛̛̖̦̣̪̖̠̖̔. ʪ̨ ̡̨̠̖ ̥̖̬̖ ̖̓ ̭̖ ̛̛̓ ̱ ̨̛̪̖̣̔ ̠̖̦̖̔ ̬̱̪̖̐ ̱ ̨̨̥̦̥̖̐ ̛̛̭̌̏̚ ̨̔ ̭̥̖̌ ̬̦̖̐̌ ̡̦̱̖̌ ̡̨̠̌ ̭̖ ̛̖̣̔. ̡̛̥̯̖̥̯̌̌̌. ̨̪ ̶̛̛̪̬̦̪̱ ̵̵̛̛̠̖̬̬̠̖̌. ̸̛̛̦̠̦̠̦̠̌̌̌̚ ̴̶̡̡̨̛̛̛̛̣̭̦̌̌ ̛̭̭̯̖̥ ̡̨̛̠ ̠̖ ̛ ̛̦̠̹̖̌̏ ̱ ̛̛̪̬̥̖̦ ̠̖ ˁʰˁ˃ʫʺ ˄ʻʰʦʫˀʯʤʸʻʫ ʪʫˉʰʺʤʸʻʫ ʶʸʤˁʰˇʰʶʤˉʰʵʫ. * ʹ ˀ̛̛̖̣̠̐̌ ̛ ̨̨̛̯̖̣̠̐̌. ˉ̨̖ ̛̭̭̯̖̥ ̠̖ ̡̨̯̌ ̨̪̭̯̤̖̦̌̏ ̔̌ ̭̖ ̡̭̏̌̌ ̨̔ ̵̨̛̏ ̬̱̪̐̌ ̛̖̣̔ ̦̌ ̨̠̹ ̨̪ ̖̭̖̯̔ ̨̪̬̱̪̔̐̌. ʻ̪̬. ʰ ̌̚ ̡̨̡̛̛̬̭̦̌ ̛ ̌̚ ̸̭̭̯̤̌̌̏̌̌ ̴̨̛̛̛̣̬̠̖̍̍̐̌ ̨̖̥̏̌ ̠̖ ̨̙̦̏̌ ̧̛̪̯̖̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̴̶̡̡̛̛̛̣̭̠̖̌̌. š . ̴̨̛̖̯̥̬̠̱̐̌ ̛ *R . ̬̱̪̐̌ â ̭̖ ̛̖̣̔ ̦̌ : ̶̨̨̨̛̛̭̣̠̱̐(â ). ̨̭̪̬̯. ̨̪̬̌̏ ̛ ̪̬̦̖̌̏ ̡̦̱̖̌ (â>).

˄ ̨̠̖̦̠̔ ̡̧̛̛̚ ̠̖ ̦̪̬. ʺ̖̱͂ ̧̛̥̌ ̛̦̠̙̦̠̖̌̏̌ ̨̥̖̭̯ ̛̱̥̠̱̌̌̚̚ ̬̦̖̌̚ ̨̪̹̯̖ ̛ ̶̛̭̪̖̠̣̦̖̌ ̶̡̨̛̛̖̦̣̪̖̠̖̔. ʿ̨̬̭̖̯̏̌ (âR) ̭̖ ̤̖̔̌ ̛̖̣̔ ̦̌ ̨̪̬̱̪̖̔̐: ̡̨̨̹̣̭̯̏ ̨̱̪̹̯̖ (âR1). (̛̛̏̔) ̛̛̣ ˄̪. ʰ̚ ̨̨̏̐ ̛ ̸̵̛̛̭̣̦ ̨̬̣̌̐̌̚ ̨̥̬̌ ̭̖ ̛̛̪̬̖̯̍̐̌̏̌ ̛̬̱̥̔̐ ̨̨̛̪̥̦̥̓ ̛̭̬̖̭̯̥̔̏̌ ̡̨̠̌ ̪̬̱̙̠̱̌ ̴̨̡̛̛̣̬̭̍̍̐̌̌ ̨̧̖̹̯̖̍̌̏̌. ˌ̨̯ ̠̖ ̨̪̠̥̌ ̛̱̙. ʵ̖̦̔̌ ̨̔ ̶̵̨̛̛̦̠̬̖̦̠̌̔̌̐ ̨̛̬̏̌̚ ̴̵̨̡̛̛̛̣̬̭̍̍̐̌ ̨̧̖̹̯̖̍̌̏̌ ̭̱ ʰˁ˃ʽˀʰʵˁʶʫ ʶʼʰʧʫ ʰ ˀʤˁʿˀʤʦʫ. ̦̖̖̐̔ ̦̌ ̡̬̠̱̌. ̨̯ ̠̖ ̨̬̠̍ ̛̖̏̓. ˉ̛̤ ̨̡̨̏̌̏̐ ̱̪̱̯̌ ̠̖ ̔̌ ̡̭̬̖̦̖ ̧̪̙̱̌ ̦̌ ̡̛̦̖ ̛̭̪̭ ̡̨̛̠ ̠̖ ̨̔ ̛̦̯̖̬̖̭̌ ̌̚ ̯̖̥̱ ̡̨̠̌ ̭̖ ̬̭̪̬̤̌̌̏̌. ̧̭̬̖̖̔ ̡̨̹̣̖ (âRâ) ̛̯̔. ʦ̙̦̌̌ ̨̨̪̥̦̓̌ ̭̬̖̭̯̔̏̌ ̌̚ ̨̧̖̹̯̖̍̌̏̌̏̌ ̭̱ ̨̠̹ ̛ : . ʽ̡̨̏̌̏ ̨̧̦̖̖̌̏͂ ̴̵̨̡̛̛̛̣̬̭̍̍̐̌ ̨̡̪̯̔̌̌̌ ̭̖ ̨̥̙̖ ̛̛̬̹̯̏ ̦̌ ̬̦̖̌̚ ̸̛̦̦̖̌: ̦̖̖̐̔ ̦̌ ̸̨̡̪̖̯̱ ̬̌̔̌.̴̨̡̨̣̣̬ (â). ̡̨̡̨̪̬̖̹̣̭̔ ̧̛̭̪̯̖̏̌̌ ̛ ̨̨̭̦̦̱̏ ̡̨̹̣̱ (âR*). ̨̨̛̪̠̥̏ ̭̱ ̱ ̧̛̥̌ ̛̭̬̖̖̦͂ ̸̛̱̦̥̌̍̚ ̨̬̖̥̔ ̛ ̨̧̖̹̯̖̍̌̏̌ ̭̖ ̡̨̣̌ ̦̣̖̌̌̚. ʤ̡̛̖̥̠̖̌̔ ̡̦̱̌̌). ʰ ̨̖̏ ̨̪̬̱̪̖̔̐ ̭̖ ̤̖̔̌ ̨̥̱̐ ̛̛̖̣̯̔ ̨̔ ̵̡̛̱̭ ̨̨̪̠̥̏̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̥̱̐ ̨̛̛̖̣̖̙̯̍ ̸̡̌ ̭̌ 1* ̶̴̛̬̌̌. . ̨ ̨̛̛̪̠̖̦̥̔ ̧̛̛̪̯̥̌̌ ̛̯̔). * . .̛̭̬̙̠̌̔̌ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̛ ̧̛̥̌ ̵̨̛̭̬̦̔ ̸̨̛̭̪̭̌̌. ˋ̖̭̯ ̠̖ ̸̭̣̱̠̌ ̔̌ ̪̬̖ ̨̦̭̣̌̏̌ ̨̛̭̯̠ ̶̡̛̭̬̖̦̌̓̌ : ʦ. ̸̡̡̨̛̛̬̯̥ ̪̬̯̱̌̌̌ ̨̛̭̪̔ ̡̯̖̭̯̌ ̛ ̨̨̪̥̱̓ ̨̠̖̦̔̐ ̨̬̠̍̌ ̨̡̪̯̖̤̌̌̌̚ ̭̱ ̛̖̦̏̌̚ ̌̚ ̨̨̦ ̨̥̖̭̯ ̱ ̡̯̖̭̯̱ ̦̌ ̡̨̠̖ ̭̖ ̡̖̣̖̹̍̌ ̨̨̛̦̭̔. (̨̛̱̪̬̖̔). ʶ̨̔ ̧̖̐̌ ̭̖ ̨̛̦̭̣̌̏ ̨̦̖̌̏̔ ̱ ̯̏̚.̛̪̬̖̣̖̐̔ ̧̛̔̌̌̚ ̵̡̛̛̖̣̏ ̸̵̡̛̛̔̌̏̌̚ ̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̌ (̦̪̬. ˄ ̨̡̯̱ ̨̬̠̌̏̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̨̛̱̭̯̣̌ ̭̖ ̸̨̛̠̍̌ ̔̌ ̭̖ ̛ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭̥ ̨̛̬̥̌̔̏̌ ̨̦̖̌̏̔ ̛̭̏ ̨̛̦ ̡̨̛̯̖̭̯̏ ̡̨̠̖ ̠̖ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌ ̡̨̨̛̛̬̭̯ ̱ ̨̭̥̏ ̸̡̨̛̛̭̯̬̙̥̌̏̌ ̬̱̌̔. ʿ̨̨̛̭̯̠ ̨̠̹ ̠̖̦̔̌ ̸̛̦̦̌ ̨̧̦̖̌̏͂̌ ̴̵̨̡̛̛̛̣̬̭̍̍̐̌ ̨̡̪̯̔̌̌̌ ̨ ̡̨̛̛̬̹̖̦̥̓ ̛̖̣̥̔̌. ʿ̨̛̬̣̌̏ ̠̖ ̔̌ ̱ ̡̛̯̥̌̏ ̡̨̛̛̭̪̭̥̏̌ ̨̛̛̬̏̚ ̱̱̍̔ ̨̨̛̠̖̦̔̏ ̨̔ ̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌. ̠̖̬ ̭̯̬̖̠̱̌̌̏̌̚ ̨̬̣̏ ̨̬̍̚. ˁ̖̏ ̡̛̖̣̖̏ ̶̡̨̛̛̖̦̣̪̖̠̖̔ ̨̪̬̖̔ ̡̯̖̭̯̌ ̱ ̡̨̥ ̪̬̱̙̠̱̌ ̨̨̭̦̦̏̌ ̨̧̖̹̯̖̍̌̏̌ ̨ ̡̨̦̖̥ ̪̬̖̥̖̯̱̔ ̠̱̔̌ ̛ ̛̣̯̖̬̯̱̬̱̌ ̨ ̨̯̥ ̪̬̖̥̖̯̱̔. ʫ̶̡̨̛̛̦̣̪̖̠̖̔ ̭̱ ̨̬̣̏ ̪̬̖̣̖̦̖̐̔ .̨̪̭̖̦̖̍ ̴̨̛̛̛̣̬̠̖̍̍̐̌ (̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̸̡̛̦̱̦̌̌. ̨̥̱̖̐̓ ̛̦̌̓ ̨̭̥̌ ̨̡̪̯̖̔̌ ̨ ̨̛̬̥̌̔̏̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̨̛̠̤̖̦̍̌̏ ̪̬̖ ̨̦̖̐ ̨̹̯ ̠̖ ̛̹̣̌̌̚ ̛̚ ̹̯̥̪̖̌. ʺ̌ ̡̨̡̨̛̣ ̶̨̬̖̦̔̌̐̌ ̌̚ ̡̧̭̱̪̤̖̌̌ ̴̵̨̡̛̛̛̣̬̭̍̍̐̌ ̨̡̪̯̔̌̌̌ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̌ ̖̣̔̌ ̦̖ ̨̥̱̐ ̛̛̪̬̱̙̯ ̸̨̛̛̭̯̬̬̱̌ ̭̖̏ ̨̹̯ ̠̖ ̨̨̪̯̬̖̦̍.

̴̨̛̛̛̣̬̠̖̍̍̐̌ ̴̨̛̛̛̣̬̠̍̍̐̌̌ (̛̣̌ ̵̧̛ ̨̦̙̣̭̯̌̌ ̛̥̌ ̨̖̥̏̌ ̨̥̣̌). ʶ̡̛̛̬̯̌ ̨̛̬̏̌̚ ̯̬̌̐̌ ̌̚ ̴̴̡̛̛̛̣̭̯̥̌̌̌ ̛ ̛̛̦̖̭̯̦̥̌̌ ̛ ̱̯̬̱̠̖̏͂ ̭̯̖̪̖̦ ̨̨̨̨̛̖̬̭̯̠̦̭̯̏̔ ̛ ̨̨̛̛̛̬̦̣̦̭̯̐̌ ̨̛̬̏̌̚. ̛̖̹̯̦̏ ̶̨̧̧̛̖̏̌̌. ̸̨̛̛̣̦̭̯ ̛̛̣ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏. ̛̣̌ ̠̖ ̨̯̌̚ ̯̖̙̖ ̨̛̬̙̯̔̌̏̌ ̬̖̔. 1š. ʶ̨̔ ̧̛̛̪̭̌̏̌̌̚ ̴̵̨̡̛̛̛̣̬̭̍̍̐̌ ̨̡̪̯̔̌̌̌ ̱ ̡̭̖̭̖̏ ̛̛̣ ̡̧̛̖̐. ̨̧̠̖̔̏̌̌ ̨̨̬̔̍̐ ̛̛̣ ̨̬̖̦̏̔̐ ̨̔ ̨̬͂̌̏̐ ̛̛̣ ̨̭̣̌̍̐ ̱ ̶̛̦̱̌. ̨̠̦̥̌̏ ̨̛̙̯̱̏ ̛̯̔. ˁ̥̯̬̌̌ ̭̖ ̔̌ ̠̖ ̨̨̛̛̦̠̪̦̠̌̐̔ ̸̛̦̦̌ ̧̖̣̖̙̖̍̌ ̛ ̸̧̱̏̌̌ ̴̵̨̡̛̛̛̣̬̭̍̍̐̌ ̨̡̪̯̔̌̌̌ ̧̖̣̖̙̖̖̍ ̦̌ ̨̛̪̠̖̦̖̔ ̛̛̣̭̯̖̓ ̡̨̠̖̦̔̌̐ ̴̨̬̥̯̌̌ ̛ ̵̧̨̨̛̏ ̸̧̱̖̏̌ ̱ ̡̨̖̬̯̥̏̌̌. ̶̨̧̖̱̠̖̥. ˀ̌̔ ̭̌ ̛̛̛̣̭̯̥̓̌ ̛̥̌ ̨̪̬̖̦̭̯̔ ̨̯̌̚ ̨̹̯ ̭̖ ̛̛̛̣̭̯̓ ̨̥̱̐ ̨̡̛̪̬̖̯̯̌ ̛̛̣ ̨̛̱̪̯̬̖̤̯̍̌̏̌ ̱ ̸̛̛̛̬̣̯̥̌̚ ̶̡̨̛̛̥̦̠̥̍̌̌̌. ̡̛̱̯̠̥̌̌. ʶ̌̔̌ ̭̖ ̨̱̪̯̬̖̤̍̌̏̌ ̱ ̡̨̨̭̦̖̦̥̏̌̔̏ ̨̨̬̱̐̏ ̸̬̖ ̡̡̛̛̬̯ͣ̌͞ ̡̨̌ ̔̌ ̨̖̣̖̙̍̌̏̌ ̠̖̦̱̔ ̛̦̖̯̦̱̐̌̏ ̡̨̛̯̦̭̯̌̏ ʹ ̨̡̧̛̯̬̖̏̌ ̨̛̭̣̭̯̌̍. ̨̦̌ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̸̡̡̛̛̬̯̱ ̛̦̣̱̌̌̚ ̨̛̬̏̌̚. ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌̌. ̧̛̬̭̱̖̌͂̏̌. ̯̠ ̶̨̧̧̛̖̖̏̌ ̛ ̶̨̧̧̛̪̬̖̖̏̌ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̬̭̯̏̌ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̬̏̌̚. kritikon ʹ ̛̭̱̥̔. ̴̶̡̡̛̛̛̣̭̠̱̌̌ ̛ ̨̛̛̱̦̭̯ ̨̪̱̦̖̔. ̨̛̦̖̭̬̹̖̦̭̯̌̏ ̵̡̛̤̱̭̔ ̖̣̔̌.. ̧̛̠̖̔̏̌̌̚. ʿ̨̠̥̌ ̛ ̨̨̨̪̠̥̦̏ ̨̧̬̖̖̖̔͂ ̡̡̛̛̬̯̖ ʿ̨̠̥̌ ̡̡̛̛̬̯ͣ̌͞ ̸̨̛̪̯̖ ̨̔ ̸̡̬̖̐ ̸̛̬̖ kritike. ˄ ̸̨̭̯̬̱̦̥ ̛̭̥̭̣̱ ̡̡̛̛̬̯̌ ̛̥̌ ̨̦̖̹̯ ̸̛̬̱̠̖̔̐̌ ̸̧̦̖̖̌̚. * . ʥ̖̚ ̡̡̛̛̬̯̖ ̨̛̬̏̌̚ ̦̖ ̛̍ ̨̨̥̣̐ ̛̛̯̍ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̡̦̱̖̌ ̠̖̬ ̠̖ ̨̦̌ ̠̖̦̔̌ ̨̔ ̵̛̛̦̠̙̦̠̌̏̌ ̖̣̖̥̖̦̯̌̌ ̧̭̬̖̌̏̌̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̖. ̛̛̣ ̸̛̛̦̬̱̯̥̌ ̴̨̡̛̥̌̌. ̛ ̸̛̦̌̚ ̶̨̧̧̛̖̖̏̌. ̛ ̨̹̯ ̭̖ ̴̨̛̛̛̣̬̠̍̍̐̌̌ ̨̥̙̖ ̨̭̯̣̦̌ ̨̧̛̪̪̱̯̌̏̌. ̦̖̥̌ ̯̖ ̨̨̛̪̭̦̭̯̌. ʿ̨̠̥̌ ̡̡̛̛̬̯ͣ̌͞ ̠̖ ̸̡̛̛̠̖̦̌̔̚ ̛̬̦̥̌̚ ̨̛̣̭̯̥̍̌̌ ̵̨̱̦̖̔̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̛ ̨̨̥̦̐ ̭̖ ̨̱̪̯̬̖̤̍̌̏̌ ̱ ̡̨̨̭̦̖̦̥̏̌̔̏ ̨̛̙̯̱̏. ʸ̨̹̌ ̭̯̬̦̌̌ ̠̖ ̱ ̨̯̥̖ ̨̹̯ ̭̖ ̛̛̛̣̭̯̓ ̨̥̱̐ ̛̛̱̯̌̐̍̚. ̥̦̌̌.

˄ ̨̨̛̪̬̹̣̭̯ ̭̖ ̨̖̥̏̌ ̨̨̥̦̐ ̴̴̡̨̨̛̛̣̭̣̌̏̌. ˇ̴̡̛̛̣̭̯̌̌. ̵̨̱̭̪̖̥. ̵̡̨̨̛̛̬̯̬̖̦̏̏ ̛̭̯̬̏̌). ̡̌̔̌ ̭̖ ̦̖ ̨̬̭̪̣̙̖̌̌ ̨̨̛̛̬̦̣̥̐̌ ̨̠̖̦̔̐ ̨̛̬̏̌̚. ̡̌̔̌ ̛̬̹̏ ̡̡̛̛̬̯̱ ̨̛̬̏̌̚. ˁ̨̧̪̤̹̌̌ ̡̡̛̛̬̯̌ ̱̯̬̱̠̖̏͂ ̔̌ ̛̣ ̠̖ ̡̛̦̖ ̨̛̬̏̚ ̨̛̛̬̦̣̐̌ ̛̛̣ ̴̴̡̛̛̣̭̯̌̌. ̡̡̨̌ ̨̭̯̠̖ ̛̛̪̬̖̪̭ ̡̨̛̠ ̭̱ ̸̛̭̱̦̌̏̌ ̪̬̖̥̌ ̨̛̛̬̦̣̱̐̌ ̛ ̔̌ ̛̣ ̛̯ ̛̛̪̬̖̪̭ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̨̨̦ ̌̚ ̹̯̌ ̭̖ ̛̠̱̔̌̚ ̛ *) ̔̌ ̛̱̯̬̏̔ ̔̌ ̛̣ ̭̖ ̛̛̭̬̙̦̌̔ ̨̛̬̏̌̚ ̨̥̙̖ ̨̛̖̬̯̏̏̌ ̛ ̱ ̡̨̨̠̠ ̛̥̖̬. ̨̧̭̯̬̖̖̏̌ ̸̵̨̡̛̛̛̪̣̯ ̶̛̤̖̏̌ ̛̯̔. ˀ̸̛̛̛̣̯̌̚ ̨̛̛̥̯̏ ̭̱ ̨̛̛̦̣̌̏̔ ̤̱̖̔ ̔̌ ̴̴̡̛̛̣̭̱̠̱̌ ̬̦̖̌̚ ̛̭̯̬̏̌. ʰ̸̨̛̛̭̯̬̬̌ ̭̖ ̸̨̖̭̯ ̖̍̌̏ ̧̛̪̯̖̥̌ ̴̴̡̛̛̣̭̯̌̌̌ (̨̣̙̦̥̌ ̵̛̛̬̖̦̌͂̚. ̨̡̔ ̧̱̦̱̯̬̹̌̌ ̱̯̬̱̠̖̏͂ ̭̯̖̪̖̦ ̵̧̨̛̖̏ ̨̨̨̨̛̖̬̭̯̠̦̭̯̏̔. ʻ̸̠̖̹̖̌̓ ̠̖ ̨̨̭̦̦̏̌ ̨̪̱̍̔̌ ̌̚ ̨̱̏ ̬̭̯̱̏ ̨̡̪̭̯̱̪̌̌ ̙̖̤̌ ̌̚ ̨̛̥̯̖̬̠̣̦̥̌̌ ̡̨̛̛̬̭̯. ˃̬̖̍̌ ̨̨̬̔̍ ̡̨̛̛̬̣̯̌̏̌̚ ̴̴̡̛̛̣̭̯̌̌ ̨̔ ̨̛̛̛̦̖̭̯̦̯̐ ̨̡̪̯̔̌̌ ̱ ̡̨̦̖̥ ̨̛̬̱̏̚ ̛ ̛̭̭̥̌̏ ̸̛̛̱̯̖̦̯̦̌ ̨̛̛̬̏̚ ̸̨̖̭̯ ̭̬̙̖̌̔ ̛̛̛̦̖̭̯̦̯̖ ̨̡̪̯̖̔̌.ʦ̬̭̯̖ ̡̡̛̛̬̯̖ ʶ̡̛̛̬̯̌ ̛̥̌ ̔̏̌ ̨̨̭̦̦̏̌ ̡̯̌̔̌̌̚: 1) ʪ̌ ̛̱̯̬̏̔. ̌ ̧̱̦̱̯̬̹̌̌ ̵̸̡̛̖̬̥̖̦̖̱̯̌. ̛ ̦̭̔̌̌ ̭̖ ̴̴̡̛̛̣̭̱̠̖̌. ̶̨̛̛̦̯̖̬̪̣̠̌̌. ̠̖̬ ̭̱ ̨̦̖ ̨̖̥̏̌ ̛̪̬̭̱̯̦̖ ̱ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̠ ̶̛̦̱̌. 1 . ̨̥̦̖̍̌ ̛ ̣̱̖̌̍̔̚ ̱ ̛̬̦̥̌̚ ̨̛̛̥̏̔̏̌. ʰ̡̪̌. â . ̸̨̛̛̭̯̬̬̌. ̨̨̛̛̬̤̱̔̍̏ ̨̦̭̌̚. ̛̛̣ ̛̹̏̌. ̌ ̛̭̱̹̯̦̌ ̴̴̡̨̧̛̛̣̭̌̏̌̌ ̭̖ ̨̛̭̭̯̠̌ ̱ ̨̯̥̖ ̔̌ ̭̖ ̨̛̪̬̖̖̏̔̚ ̨̦̖̹̯ ̨̹̯ ̯̬̖̍̌ ̥̖̱͂ ̛̤̱̥̔̌ ̔̌ ̛̙̏̌ ̡̨̌ ̨̦̖̹̯ ̛̭̭̥̌̏ ̨̬̱̔̐. ̦̖ ̬̠̌̔̏̌̌̚ ̨̧̭̪̤̹̱̌ ̨̔ ̧̱̦̱̯̬̹̖̌.1R. ʽ̖̏ ̖̔̏ ̡̡̛̛̬̯̖ ̛̥̖̱̯̥͂ ̛̦̭̱ ̛̭̯̖ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ʹ ̧̱̦̱̯̬̹̌̌ ̡̡̛̛̬̯̌ ̠̖ ̯̌ ̡̨̠̌ ̨̨̥̱̱̠̖̐̓ ̪̬̱̌̏ ̨̭̪̦̠̱̌̚ ̨̨̛̪̬̹̣̭̯. ̥̌̔̌ ̭̖ ̦̖ ̭̥̖ ̛̛̦̖̥̬̯̌̌̚ ̛ ̛̦̚ ̸̨̛̭̯ ̵̵̨̨̡̛̛̪̭̣̹ ̨̛̥̯̏̌: ̙̖̤̌ ̌̚ ̶̧̛̛̭̯̖̥̌. ʻ̌ ̨̨̭̦̱̏ ̵̨̛̏ ̡̯̌̔̌̌̌̚ ̡̡̛̛̬̯̌ ̭̖ ̛̖̣̔ ̦̌: 1) ¬ 0  ¬ *)< ¬ 0  ¬¬ ˁ̨̧̪̤̹̌̌ ̡̡̛̛̬̯̌ ̭̖ ̸̨̖̭̯ ̨̠̹ ̛̦̌̏̌̚ ̛ ̶̡̛̛̖̬̱̠̭̔̌ ̛̛̣ ̛̦̙̌. ̣̱̌̍̔̌̚ ʧ̛̣̦̌̏ ̶̨̛̛̛̪̬̯̦̏ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌̌ ̱ ̸̨̦̱̦̥̌ ̧̛̛̭̯̬̙̱̌̏̌ ̭̱ ̛̣̙̌.

̨̛̛̦̖̬̦̣̦̐̌̌ ̨̡̱̥̖̦̯̔ ̦̖ ̨̥̬̌ ̛̛̯̍ ̴̴̡̛̛̣̭̯̌̌. i  .ʰ̨̭̯ ̡̨̯̌.

.

  .

   .

 .

ʰ̡̪̌. ̶̨̧̧̛̖̖̏̌ ̨̨̨̨̛̖̬̭̯̠̦̭̯̏̔ ̨̛̬̏̌̚ ̠̖ ̡̯̌̔̌̌̚ ̧̱̦̱̯̬̹̖̌ ̡̡̛̛̬̯̖ ̛ ̨̛̦̖̭̦̌̏̚ ̠̖ ̨̔ ̧̛̪̯̌̌ ̸̨̛̛̱̯̖̦̯̦̭̯̌ ̛ ̨̨̛̛̛̬̦̣̦̭̯̐̌. ʵ̨̨̖̦̭̯̦̔̌̏ ̭̖ ̦̌ ̛̪̬̥̖̬ ̡̨̔ ̸̵̛̛̱̯̖̦̯̦̌ ̛ ̵̨̛̛̛̬̦̣̦̐̌ ̨̪̖̤̏̌ ̛̛̬̹̱̍̚ ̡̛̦̖ ̨̛̖̣̔̏ ̌ ̨̨̪̯̥ ̭̖ ̱̦̖̭̖ ̨̦̏ ̡̯̖̭̯. 1. ̛̬̱̥̔̐ ̸̛̬̖̥̌. ̨̦̔̌ ̭̖ ̛̱̥̌̚ ̔̌ ̭̱ ̶̨̛̪̔̌ ̡̨̠̖ ̪̬̱̙̌ ̛̛̛̛̭̯̦̯. ˃̡̛̌̏ ̶̛̱̥̖ ̡̨̛̠ ̭̱ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̡̡̛̬̯̌ ̛̦̠̱̌̏̌̚ ̭̖ ʧʸʽˁʫ. ʿ̨̨̛̭̯̠ ̨̠̹ ̠̖̦̔̌ ̬̭̯̏̌ ̡̱̥̖̯̌̌ ̱ ̸̛̱̯̖̦̯̦̖̌ ̡̨̯̖̭̯̖̏ ̵̛̦̭̯̣̌̌ ̨̛̖̦̥̏̓ ̛̚ ̦̥̖̬̖̌ ̖̍̚ ̦̥̖̬̖̌ ̔̌ ̭̖ ̴̴̡̛̛̣̭̱̠̖̌. ʽ ̣̱̥̌̍̔̌̌̚ ̭̖ ̨̨̛̬̐̏ ̡̌̔̌ ̭̖ ̴̴̡̛̛̣̭̯̌̌ ̨̛̙̤̔̏̌̏̌ ̡̨̌ ̸̛̱̯̖̦̯̦̌̌ ̨̛̬̏̚ ̛ ̨̨̬̦̱̯̍. ˁ̛̏ ̨̛̏ ̶̛̌̔̌̚ ̭̖ ̦̖ ̠̤̠̱̌̏̌ ̡̨̔ ̡̨̭̏̌̐ ̨̛̬̏̌̚ ̛̛̦̯ ̡̨̔ ̡̭̖̏̌ ̬̭̯̖̏ ̨̛̬̏̌̚. ̛̦̠̖ ̱ ̧̛̪̯̱̌ ̡̨̛̪̠̌. ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̛̚ ̙̖̤̖ ̌̚ ̨̛̥̯̖̬̠̣̦̥̌̌ ̡̨̛̛̬̭̯. ̨̦̔̌ ̠̖ ̨̦ ̛̭̯̌̌̚ ̨̨̦ ̌̚ ̹̯̌ ̭̖ ̛̠̖̔̌̚ ̨̯ ̠̖̭̯ ̛̦̠̖ ̴̴̡̛̛̣̭̯̌̌. ʶ̡̛̛̬̯̌ ̨̛̬̏̚ ̛ ̨̨̪̥̦̖̓ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̶̛̛̛̭̪̣̦̖̔ ʽ̨̛̭̦̦̏ ̡̯̌̔̌̌̚ ̡̡̛̛̬̯̖ ̨̛̬̏̌̚ ̭̖ ̨̥̙̖ ̛ ̨̥̬̌ ̨̛̛̬̣̙̯̌̚ ̦̌ ̸̛̯̌̏ ̛̦̚ ̵̨̛̪̭̖̦̍ ̡̯̌̔̌̌̌̚ ̡̨̠̖ ̡̡̛̛̬̯̌ ̛̬̹̏̌̏̌̚ ̱ ̸̡̨̛̪̬̯̦̥̌ ̬̱̌̔ ̸̡̛̦̱̦̌̌. ̡̌̔̌ ̭̖ ̸̛̱̯̖̦̯̦̌̌ ̨̛̬̏̚ ̨̛̙̤̔̏̌̏̌ ̡̨̌ ̴̴̡̛̛̣̭̯̌̌. ˃̨ ̭̖ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̖̹̔̌̏̌ ̱̭̣̖̔ ̨̨̨̦̖̤̦̔̏̐ ̧̦̌̌̚ ̸̡̛̦̱̦̌̌ ̛ ̨̨̨̦̖̤̦̔̏ ̵̛̱̭̬̹̖̦̌̏ ̨̥̖̯̔̌. ̛̪̬̖̪̭ ̛̛̣ ̨̪̬̖̏̔. ʻ̠̖̖̌̏̓ ̨̪̬̣̖̥̖̍ ̭̯̬̠̱̏̌̌ ̨̛̛̬̏̚ ̛̚ ̨̛̪̖̬̔̌ ̌̚ ̡̨̠̖ ̭̱ ̸̨̭̖̦̭̯̏̔̌̏̌ â1 . ʤ̡̨ ̭̖ ̌̚ ̨̛̬̏̚ ̛̯̬̏̔ ̔̌ ̠̖ ʦʫˀʽʪʽˁ˃ʽʵʤʻ.     ʤ̡̨ ̠̖ ̨̛̬̏̚ ʤ˄˃ʫʻ˃ʰˋʤʻ. ʿ̨̬̖̔ ̵̛̪̬̌̏ ̴̴̡̛̛̣̭̯̌̌̌ ̨̨̪̭̯̠̖ ̛ ̛̛̖̭̦̏̚ ̛̪̬̖̣̦̌̚ ̶̨̛̛̣̍ ̡̨̔ ̵̡̨̛̠ ̠̖ ̨̛̬̏̚ ̡̨̌ ̶̛̖̣̦̌ ̸̛̱̯̖̦̯̦̌̌. ʤ̡̨ ̠̖ ̨̛̬̏̚ ʽˀʰʧʰʻʤʸʤʻ. ʻ̡̖̌̔̌ ̭̱ ̸̶̨̛̛̯̌ ̦̌ ̛̥̬̦̥̌̐̌̌ ̡̨̛̬̱̪̭̌ ̛̛̖̣̖̙̣̍ ̨̭̠̖̏ ̛̪̬̥̖̖̔̍ ̛̛̣ ̨̪̱̦̖̔. ˃̨ ̭̱ ̡̨̯̦̖̌̏̌̚ ʰʻ˃ʫˀʿʽʸʤˉʰʵʫ ̛̛̣ ̧̱̥̖̯̌̌. ̛̣̌ ̭̱ ̡̛̦̖ ̧̨̛̖̐̏ ̨̛̖̣̔̏ ̧̛̛̥̖̖̦̚. ̨̦̔̌ ̠̖ ̨̦ ̱ ̨̨̦̥ ̧̭̯̱̌ ̱ ̡̨̥ ̐̌ ̠̖ ̨̨̛̭̯̬̏ ̨̱̯̬̌ ̨̨̨̦̭̦̔ ̨̱̭̯̦̌̏̌ ̡̨̠̌ ̐̌ ̠̖ ̛̣̔̌̌̚. ʶ̡̛̛̬̯̌ ̨̨̥̱̐̓̌̏̌ ̧̛̱̯̬̖̏͂̏̌ ̬̖̥̖̦̏̌ ̛ ̥̖̭̯̌ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̨̛̬̏̌̚ ̨̨̦̖̪̦̯̌̐̚ ̨̱̯̬̌̌ ̛ ̱̠̥̦̖̌̌̚ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̨̛̬̏̌̚. ʶ̛̭̦̠̖̌ ̭̖ ̨̖̹̣̔̌̏̌ ̔̌ ̸̛̛̪̬̖̪̭̏̌ ̡̨̛̬̱̪̭̌ ̡̯̖̌̏ ̡̖̣̖̹̖̍ ̡̨̛̛̪̬̣̥ ̧̛̛̪̬̖̪̭̏̌̌ ̱̦̖̭̖ ̱ ̡̯̖̭̯.

̨̨̨̪̯̱̐̏ ̌̚ ̸̧̛̱̖̌̏̌̚ ˁ̨̯̬̌̐ ̛ ˁ̧̬̖̖̔̐ ̡̖̏̌. ˃̡̖̌̏ ̨̨̪̥̦̖̓ ̶̛̛̛̭̪̣̦̖̔ ̛̦̠̱̌̏̌̚ ̭̖ ʿʽʺʽ˖ʻʫ ʰˁ˃ʽˀʰʵˁʶʫ ʻʤ˄ʶʫ ̛ ̛̥̌ ̵̛ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̵̨̛̪̭̖̖̦̏̓ ̨̛̬̖̖̦̥̔͂ ̸̨̛̪̬̱̠̥̔̌. ̛̣̌ ̠̖ ̨̨̥̦̐ ̸̛̦̠̦̠̌̌̌̚ ̨̪ ̨̯̥̖ ̨̹̯ ̪̬̱̙̌ ̡̛̛̬̯̖̬̠̱̥̖ ̨̪ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̨̬̖̱̠̱̔͂ ̬̖̥̖̏ ̛ ̨̥̖̭̯ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̡̨̦̖̐ ̡̨̛̬̱̪̭̌. ̸̛̦̦̌ ̧̖̣̖̙̖̍̌ ̯̱̥̔̌̌. ̧̬̬̖̹̖̌̌̏̌̚ ̶̡̛̭̬̖̦̌̓̌ ̛ ̡̨̯̌ ̤̖̔̌. ̸̨̛̛̭̯̬̬̌ ̡̨̛̠ ̛̙̖̣ ̔̌ ̸̡̡̛̛̛̬̯ ̛̛̭̪̯̌ ̡̭̬̪̭̖ ̧̡̨̭̬̖̖̖̦̖̔̏̏ ̨̪̖̤̖̏ ̨̥̬̌ ̛̦̯̌̚: ̨̛̪̭̥ ̡̨̛̠̥ ̭̱ ̨̦̖ ̛̪̭̦̖̌. ̶̡̡̛̦̖̣̬̠̭̖̌̌ ̛̛̣ ̛̣̯̖̬̣̦̖̌ ̴̨̬̥̖. ̨̧̛̪̖̖̏̏̌̚ ̸̶̧̛̛̖̦̌) ̛̬̐̌ ̨̖̥̏̌ ̸̦̠̦̱̌̌̚ ̨̱̣̱̐. ̨̨̥̱̐̓̌̏̌ ̸̧̛̯̖̌ ̵̛̭̯̬̌ ̛̪̭̥̌̌. ˁ̖̏ ̨̨̏ ̛̛̪̬̖̣̏̌̌̚̚ ̭̦̱̌̐ ̶̨̛̪̠̖̦̔̌̌ ̛ ̨̭̯̐̌ ̭̱ ̵̨̨̦̖̪̦̖̔ ̨̨̪̥̦̖̓ ̶̛̛̛̭̪̣̦̖̔ ̡̨̠̖ ̛̭̬̠̱̌̍̌ ̛ ̱̬̖̱̠̱͂ ̨̪̯̬̖̦̍̌ ̡̨̛̛̥̪̬̯̦̌̌̏ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌ ̛ ̨̣̖̔̌̚ ̨̔ ̬̖̱̣̯̯̌̌̚ ̡̨̛̠ ̭̖ ̡̨̛̬̭̯̖ ̱ ̧̛̛̭̯̬̙̱̌̏̌. ʻ̌ ̛̪̬̥̖̬. ̧̨̥̖ ̭̖ ̨̱̪̦̠̖̌̚ ̸̛̦̦̌ ̧̛̪̭̌̌ ̨̭̣̏̌. ʶ̡̛̛̬̯̌ ̨̛̬̏̌̚ ̭̖ ̛̯̖̥̖̤ ̦̌ ̨̧̛̱̪̬̖̱͂̏̌. ʦ̛̛̔ ̭̖ ̔̌ ̠̖ ̌̚ ̡̡̛̛̬̯̱ ̵̨̨̨̦̖̪̦̔ ̨̛̪̦̯̌̏̌̚ ̨̖̥̏̌ ̨̨̥̦̐ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌ ̌̚ ̨̧̛̱̪̬̖̖͂̏̌. ̛̛̣ ̨̛̛̪̬̣̙̦̍̐ ̨̛̭̯̐. ̡̣̖̔̌. ʿ̴̨̛̣̖̬̠̌̐̌̌ ̛̥̌ ̨̨̬̥̦̱̐ ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̱. ̸̪̖̯̖̌ ̛ ̸̛̯̌̏ ̛̦̚ ̵̛̬̱̔̐ ̛̭̯̬̏̌. ʽ̯̱̔̌ ̱ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̥ ̬̱̌̔ ʫˀ˄ʪʰˉʰʵʤ (̸̨̱̖̦̭̯. ̵̧̨̨̛̏ ̨̧̛̪̖̖̏̏̌̚. ̛̯̯̱̣̖ ̸̛̔̌̏̌̌̚ ̨̪̖̤̏̌. ʿ̴̨̛̣̖̬̠̌̐̌̌. ʶ̌̔̌ ̭̖ ̛̛̭̪̯̱̠̖ ̸̨̛̱̯̖̦̯̦̭̯̌ ̡̨̦̖̐ ̨̛̬̏̌̚ ̨̦̔̌ ̭̖ ̧̨̖̖̐̏ ̨̧̭̪̤̹̖̌ ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̖̌̌ (̛̛̪̭̌̓ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌. ˄ ̨̨̪̥̦̖̓ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̡̦̱̖̌ ̭̪̠̱̌̔̌: 1)•¬ ¬ ¬ ʹ ̛̍̌̏ ̭̖ ̨̬̠̖̥̌̏̚ ̛̪̭̥̌ ̛ ̸̧̛̱̖̥̌̏̌̚ ̭̖̏̐̌ ̨̹̯ ̠̖ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ̧̛̪̭̖̥̌. ̵̡̛̬̭̌̏̌ ̬̐̌͂̌. ˃̡̨̌ ̭̖ ̡̡̛̛̬̯̌ ̱ ̨̦̠̖̠̌̏̓ ̛̥̖̬ ̨̛̛̹̯̬̣̌̚ ̱ ̬̱̌̔ ̭̌ ̸̡̛̛̦̯̥̌ ̛ ̧̡̨̛̭̬̖̖̖̦̥̔̏̏ ̨̛̛̬̥̏̌̚. ̶̨̦̏̌. ˄̚ ̨̪̖̤̖̏ ̥̱ ̭̖ ̨̠̹ ̦̥̖̱̌̓ ̛ ̴̨̛̛̬̠̖̍̐̌ ̛ ̛̬̦̌̚ ̛̬̱̔̐ ̡̧̛̛̙̖̦̏ ̛̭̭̯̌̌̏. *)X¬ ¬ ʹ ʥ̛̌̏ ̭̖ ̧̬̬̖̹̖̥̌̌̏̌̚ ̛ ̸̧̛̯̖̥̌ ̴̛̹̬̌̌ ̡̨̠̖ ̭̖ ̨̱̪̯̬̖̤̠̱̍̌̏̌ ̱ ̨̡̨̛̪̣̥̯̭̠̔̌ ̶̛̛̪̬̖̪̭ ̨̔ ̨̪̖̯̦̖̭̯̌̐ ̡̖̏̌ ̪̌ ̦̤̖̌̔̌. ̛̥̯̖̬̠̣̌̌ ̛ ̸̛̦̦̌ ̸̨̧̛̱̣̍̌̏̌̌ ̨̪̖̤̏̌. ̸̛̦̦̌ ̧̛̬̙̌̌̏̌̌̚ ̛ ̡̨̯̌ ̤̖̔̌) ̨̱̪̬̖̱̠̱͂ ̭̌ ̨̛̛̬̥̏̌̚ ̛̚ ̨̛̭̯̐. ̨̡̛̣̍ ̛ ̡̨̯̌ ̤̖̔̌) ̛ ̧̱̦̱̯̬̹̖̌ ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̖̌̌ (̨̡̛̣̖̔ ̡̛̠̖̌̚. ̬̖̥̖̦̏̌ ̛ ̛̭̯̖ ̨̛̛̯̖̬̯̬̠̖.̡̬̖̯̌ ̛ ̨̡̭̱̦̔̌. â)†¬ ¬ ʹ ʿ̸̨̬̱̌̏̌ ̛̪̭̦̖̌ ̨̡̛̭̪̥̖̦̖ ̦̌ ̨̯̬̥̏̔ ̛̥̯̖̬̠̣̱̌̌. ̡̨̛̛̣̦̏ ̶̨̛̛̭̪̥̖̦ ̛ ̡̨̯̌ ̤̖̔̌. â* . ̬̭̯̏̌ ̛̪̭̥̌.

̡̛̪̬̱̪̤̌ ̛ ̭̬̖̱̠̖͂ ̨̖̦̖̏̔ ̨̛̙̖̐̏ ̡̨̛̠ ̭̱ ̭̖ ̡̛̛̛̱̯̭̣̏̌ ̦̌ ̵̛̬̯̠̱̌ ̛ ̨̨̪̥̱̓ ̵̧̛ ̱̯̬̱̠̖̏͂ ̬̖̥̖̏ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̡̨̛̬̱̪̭̌. ̌ ̨̪̬̖̔ ̨̯̐̌ ̛ ̬̌̔ ̶̡̛̦̖̣̬̠̌̌̌. 1 )1 ¬ ¬ ʹ ̶̴̸̛̛̭̪̖̦̌ ̨̨̪̥̦̓̌ ̶̛̛̛̭̪̣̦̔̌ ̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̱ ̧̭̬̖̖̔̐ ̛ ̨̨̦̏̐ ̡̖̏̌. ̦̭̖̤̌̌) ̭̱ ̱ ̨̡̯̱ ̬̖̥̖̦̏̌ ̧̛̥̖̣̌ ̨̭̠̏ ̨̡̛̣̍. R) ¬ ¬¬ ¬ ̶̨̛̭̪̖̠̣̦̌ ̭̖ ̛̍̌̏ ̸̛̪̖̯̥̌̌. ̪̬̦̌̏̌ ̵̧̭̯̏̌̌̌ ̨ ̨̡̛̱̥̖̦̯̥̔̌ ̛ ̡̨̯̌ ̤̖̔̌. ̨̛̦̯̬̠̯̌̌̌. ̡̨̛̣̦̖̏ ̪̬̖̭̯̖̔̌̏. ̛̦̯̪̭̖̌. ̛̪̣̦̦̖̌. ̪̬̌̏̌. ̸̵̨̡̛̛̛̪̣̯ ̛̖̠̔̌ ̛ ̡̨̯̌ ̤̖̔̌. ̨̬̐̌̔̏̌ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̥̖̭̯̌ ̡̨̠̌ ̭̖ ̠̤̠̱̌̏̌ ̱ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭̥ ̨̛̛̬̥̏̌̚. ) ¬ ʹ ̸̨̪̬̱̌̏̌ ̛̭̭̯̖̥̖ ̥̖̬̌ ̡̨̬̚ ̨̛̛̭̯̬̠̱. ̛̍̌̏ ̭̖ ̨̛̬̥̐̍̏̌ ̛ ̛̬̱̥̔̐ ̵̸̡̛̛̖̬̣̥̌̔ ̶̛̦̥̌̌̚ ̛ ̧̛̖̦ ̛̬̖̱̣̯̯̌̚ ̭̖ ̡̨̛̬̭̯̖ ̱ ̨̭̯̔̌ ̸̨̨̛̬̦̖̦̠̐̌ ̛̥̖̬. ʽ̨̥̱̐̓̌̏̌ ̧̬̱̥̖̖̌̏̌̚ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̨̪̥̖̦̌ ̥̖̬̌ ̱ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭̥ ̨̛̛̬̥̏̌̚ ̛ ̨̔ ̡̨̛̖̣̏̐ ̠̖ ̸̦̠̌̌̌̚ ̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̱ ̛̪̬̬̖̖̏̔. )(¬ ¬ ̛̍̌̏ ̭̖ ̡̧̭̱̪̤̖̥̌̌ ̛ ̸̨̧̪̬̱̖̥̌̏̌ ̶̨̦̏̌. ̸̛̱̌̏̌̚ ̵̧̨̛̏ ̨̡̛̣̍. š)ˬ ¬ ʹ ̛̛̭̪̯̱̠̖ ̸̨̛̱̯̖̦̯̦̭̯̌ ̵̧̨̡̨̛̭̬̖̖̦̔̏̏ ̨̪̖̤̏̌. ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̸̖̐̌ ̭̖ ̱̯̬̱̠̖̏͂ ̬̖̥̖̏ ̛ ̨̥̖̭̯ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌. 11) ¬¬ ¬̱̯̬̱̠̖̏͂ ̶̨̡̛̛̣̣̠̱̌̌̚ ̨̛̣̭̯̍̌. ââ . ̨̪̯̬̖̍̌ ̌̚ ̵̨̨̨̨̛̬̦̣̠̥̐ ̭̖ ̛̠̣̌̏̌ ̨̍̐̚ ̨̯̐̌ ̨̹̯ ̭̱ ̛̤̱̔ ̨̡̨̯̥ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ̦̌ ̸̛̛̬̣̯̖̌̚ ̸̛̦̦̖̌ ̛̛̥̖̬̣ ̛ ̨̛̖̣̖̙̣̍̌̏̌ ̬̖̥̖̏.>)i¬ ¬̛̍̌̏ ̭̖ ̨̬̠̖̥̌̏̚ ̨̨̧̛̪̬̖̏̔̚ ̛̪̪̬̌̌. ʻ̛̛̌̏̚ ̥̖̭̯̌ ̱ ̛̦̠̹̬̖̥̌ ̛̭̥̭̣̱ (̡̬̖̖. ˄ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭̥ ̨̛̛̬̥̏̌̚ ̭̖ ̸̨̖̭̯ ̛̛̦̣̌̌̚ ̦̌ ̛̥̖̦̌ ̡̨̠̌ ̭̱ ̨̦̔̌̏ ̛̹̣̌̌̚ ̛̚ ̨̱̪̯̬̖̖̍ ̛ ̠̖̔̏̌ ̨̪̦̖̖̐̔ ̨̛̭̯̣̌̏̌ ̨̯̬̖̌̐̏. ƒ)1 ¬ ʹ ̸̨̪̬̱̌̏̌ ̸̛̦̦̖̌ ̸̧̬̱̦̌̌̌ ̬̖̥̖̦̏̌. ˃̴̨̨̡̪̬̭̖̐̌ ̛̭̯̱̠̖̔ ̡̬̯̖̌ ̛ ̸̶̛̛̬̖̦ ̨̨̭̣̠̱̍̌͂̌ ̨̔ ̨̪̯̬̖̖̍ ̔̌ ̭̖ ̡̛̭̏̌ ̪̱̯ ̱ ̡̛̯̥̌̏ ̸̛̭̣̱̠̖̥̌̏̌ ̬̹̖̏ ̨̪̭̖̦̍̌ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌. ʿ̶̨̛̔̌ ̨̔ ̵̡̨̛̠ ̨̦̌ ̨̛̣̔̌̚ ̭̱ ̨̔ ̸̦̠̌̌̌̚ ̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̱ ̛̪̬̬̖̖̏̔. ̦̌ ̛̪̬̥̖̬ ̌̚ ̧̛̱̯̬̖̏͂̏̌ ̨̛̛̪̬̪̦̭̯̌̔ ̨̨̬̖̖̦̠̔͂ ̶̨̨̛̛̪̬̔ ̛̛̣ ̛̖̥̤̚ ̨̡̛̭̪̥̖̦̌ ̡̨̛̠ ̛̥̌ ̡̛̦̖ ̵̸̡̛̛̖̬̣̌̔ ̡̦̌̚.

ʿ̨̬̖̔ ̵̨̛̏ ̵̨̨̛̪̥̦̓ ̶̛̛̛̭̪̣̦̔̌. ̡̱̱̠̖̌̚ ̦̌ ̬̖̥̖̏ ̨̪̭̣̖ ̨̯̐ ̨̠̔̐̌͂̌̌. ʻ̛̛̠̙̦̠̌̏̌ ̨̡̛̥̖̯̭̔ ̵̯̖̌̏̚ ̠̖ ̭̖̔̌ ̛̯ ̛̬̖̱̣̯̯̌̚ ̸̨̭̱̖ ̛ ̛̬̱̪̹̱̐ ̡̨̯̌ ̔̌ ̨̡̪̙̱̌ ̡̯̬̖̦̱̯̌ ̪̬̖ ̡̨̐ ̠̖ ̨̛̬̏̚ ̨̨̥̐̌/̨̥̬̌ ̛̦̭̯̯̌̌ ̛ ̡̯̬̖̦̱̯̌ ̨̪̭̣̖ ̡̨̐̌ ̠̖ ̨̛̬̏̚ ̨̨̥̐̌ ̛̦̭̯̯̌̌. ʻ̸̛̦̌ ̧̛̱̯̬̏͂̏̌̌ ̬̖̥̖̦̏̌ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̵̛̛̥̯̖̬̠̣̦̌̌ ̨̡̭̯̯̌̌̌ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̖̥̏̌ ̶̴̸̛̛̭̪̖̦̱ ̛̥̯̖̬̠̱̌ ̛ ̭̪̌̔̌ ̱ ̨̨̨̛̥̖̯̣̠̱̔̐ ̵̨̨̛̬̖̣̠̖̌̐ ̛ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̨̛̱̥̖̯̦̭̯. ̌ ̡̨̌ ̠̖ ̱ ̧̛̪̯̱̌ ̶̛̛̯̬̠̌̔̌ ̨̙̦̏̌ ̠̖ ̛̦̯̌̚ ̡̨̡̨̛̣ ̭̱ ̛̱̤̖̦̔̌ ̨̔ ̬̖̥̖̦̏̌ ̨ ̡̨̥ ̸̨̭̖̖̏̔. ̡̨̛̠̖̥̚ ̛ ̨̛̭̯̣̥ ̵̛̬̱̔̐ ̨̛̬̏̌̚ ̸̛̛̠ ̠̖ ̯̱̥̔̌ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̨̪̦̯̌̚. ̧̛̱̯̬̖̏͂̏̌ ̥̖̭̯̌. ˄̧̛̯̬̖̏͂̏̌ ̬̖̥̖̦̏̌ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̡̯̖̭̯̌ ̛̬̹̏ ̭̖ ̦̌ ̔̏̌ ̸̛̦̦̌̌: 1) ̡̨̪̬̖ ̴̵̨̛̬̥̣̦̌ ̖̣̖̥̖̦̯̌̌. ˄̧̛̯̬̖̏͂̏̌ ̬̖̥̖̦̏̌ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̡̯̖̭̯̌ ̡̨̪̬̖ ̴̵̨̛̬̥̣̦̌ ̖̣̖̥̖̦̯̌̌ ̭̖ ̨̛̭̭̯̠̌ ̱ ̨̧̛̱̪̬̖̱͂̏̌ ̭̌ ̨̛̪̭̥̥. ʦ̡̛̛̖̣ ̨̬̠̍ ̨̛̬̏̌̚ ̦̖̥̌ ̦̌ ̛̭̖̍ ̛̛̤̖̏̔̏ ̛ ̠̭̦̖̌ ̨̦̖̪̭̬̖̦̖̔ ̨̡̦̖̌̚ ̬̖̥̖̦̏̌ ̱ ̡̨̥ ̭̱ ̛̦̭̯̣̌̌. ̛̛̪̭̥̌̓ ̨̛̥̯̖̬̠̣̥̌̌. ˁ̬̙̠̌̔̌ ̱ ̡̨̛̖̣̠̏ ̛̛̖̦̏̓ ̸̭̣̱̠̖̌̏̌ ̠̖̔̌ ̨̛̪̱̦̠̖̔̌̚ ̶̨̨̭̣̦̖. ʯ̌ ̛̥̯̖̬̠̣̦̖̌̌ ̨̡̭̯̯̖̌ ̠̖ ̨̯ ̨̡̦̖̣̖̔ ̛ ̨̛̬̱̥̤̌̏̚. ʤ̡̨ ̨̨̛̬̐̏ ̨ ̡̨̦̖̥ ̨̠̱̔̐̌͂̌ ̸̛̛̠ ̠̖ ̯̱̥̔̌ ̨̪̦̯̌̚. ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̨̛̬̏̌̚ ̛ ̌̚ ̨̪̬̖̬̱̏ ̸̨̛̛̱̯̖̦̯̦̭̯̌. ʺ̨̛̛̐̏ ̶̛̪̭̌̌ ̠̱̔̌ ̸̛̛̬̣̯̖̌̚ ̬̖̱̣̯̯̖̌̚ ̡̨̛̠ ̡̛̦̌̔̌ ̛̦̭̱ ̨̨̨̤̦̔̏ ̶̛̛̪̬̖̦̚. ˃̡̨̌̏ ̨̧̛̱̪̬̖̖͂̏̌ ̨̡̛̯̬̏̌ ̨̛̛̪̬̣̙̦̍ ̬̖̥̖̏ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̯̱̥̔̌̌ ̨̛̬̏̌̚ ̡̨̛̠ ̭̱ ̱ ̨̨̥̏ ̨̪̣̖̱̐̔ ̨̛̛̦̠̭̬̦̠̌̔. ˋ̛̖̭̯ ̭̱ ̸̛̭̣̱̠̖̌̏ ̵̨̛̭̪̦̯̦̌ ̨̧̛̭̪̤̌̏̌̌ ̵̡̛̬̖̥̖̦̭̏ ̶̛̬̖̣̠̌̌ ̡̨̠̖ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌ ̨̥̬̌ ̨̛̛̣̯̏ ̨̛̹̯̬̥ ̨̡̨̥. ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̌ ̖̣̔̌ ̱ ̧̭̬̖̖̥̔ ̡̖̱̏) ̦̖̥̠̱̌ ̯̱̥̖̔̌ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̪̌ ̸̡̌ ̛̦ ̛̭̣̱̙̖̦̍ ̡̛̯̌ ̛̦ ̨̪̖̤̖̏. ̛̣̌ ̛̦ ̡̨̛̯̖̭̯̏ (̸̨̨̛̦̬̯̌ ̵̨̡̛̬̦̖. ̛ ̡̦̖̖ ̨̭̥̭̯̣̦̖̌̌ ̡̦̱̖̌ ̪̬̱̙̠̱̌ ̨̖̥̏̌ ̶̨̬̖̦̱̔̌̐ ̨̨̪̥̓ ̱ ̬̱̌̔ ̦̌ ̶̡̛̛̛̬̯ ̨̛̬̏̌̚. * . *) ʿ̡̨̬̖ ̨̡̪̯̔̌̌̌ ̛̚ ̭̬̙̠̌̔̌̌ ̨̛̬̏̌̚. ʽ̖̏ ̖̔̏ ̶̛̬̦̖̐̌ ̭̖ ̱ ̸̨̭̯̬̱̦̠ ̨̨̛̛̛̯̖̬̥̦̣̠̐ ̛̦̠̱̌̏̌̚ ̨̠̹ ̛: â> . ˄̧̛̯̬̖̏͂̏̌ ̬̖̥̖̦̏̌ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̡̯̖̭̯̌ ˄̧̛̯̖̏͂̏̌ ̬̖̥̖̦̏̌ ̨̡̪̭̯̦̌̌ ̨̛̬̏̌̚ ̛̥̌ ̨̨̬̥̦̐̌ ̸̦̠̌̌̚: ̡̨̌ ̭̱ ̱ ̧̛̪̯̱̌ ̶̨̛̭̯̌ ̨̙̦̏̌ ̠̖ ̛̦̯̌̚ ̨ ̡̨̥ ̬̖̥̖̦̱̏ ̸̨̭̖̖̏̔. ʽ̦̌ ̨̨̥̱̐̓̌̏̌ ̸̨̯̦̌ ̧̬̱̥̖̖̌̏̌̚ ̡̨̯̖̭̯̏̌ ̭̌ ̸̡̛̠̖̖̚ ̭̯̬̦̖̌ ̛ ̪̬̱̙̌ ̡̛̛̬̯̖̬̠̱̥̖ ̌̚ ̧̛̯̬̖̔̌̌. ̪̬̖ ̵̛̭̏ ̴̨̨̛̛̣̣̠̐̌.

-terminus post quem -terminus ante quem ʶ̨̌ ̛̛̪̬̥̖̬ ̦̌ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̨̠̭̦̌ ̨̡̪̱̠̱̌̚ terminus post quem ̛ terminus ante quem ̛̱̥̠̱̌̚ ̭̖ ͣʤ̛̦̣̌ ̴̸̡̨̬̦̌̌̐ ̡̬̤̖̭̯̌̏̏̌͞ ̛ ʸ̨̛̖̯̪̭ ̨̪̪̌ ʪ̡̛̱̤̦̦̌̌. £  . ʪ̡̣̖̌. ˄ ̸̡̨̛̪̬̯̦̥̌ ̬̱̌̔ ̨̯ ̵̯̖̌̏̌̚ ̨̱̦̍̔ ̛ ̨̨̪̬̖̦̚ ̨̡̨ ̛ ̨̦̯̦̌̚ ̨̧̪̦̖̌̏̌̚ ̵̛̬̦̌̚ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̛ ̨̡̨̨̛̣̦̭̯ ̵̨̖̪̖ ̛̚ ̡̨̠̖ ̨̡̛̛̯̪̬̣̖ ̸̨̛̪̯̖ ̡̯̖̭̯ ̸̛̛̠ ̭̖ ̯̱̥̔̌ ̛̯̬̙̌. ̛ 1*1ƒ. *1. ʰ̧̛̛̭̪̯̖̥̏̌ ̭̬̙̠̌̔̌̌ ̵̨̛̏ ̖̣̔̌ ̨̱̯̬̖̦̏͂ ̠̖ ̔̌ ̭̱ ͣʤ̛̦̣̌ ̴̸̡̨̬̦̌̌̐ ̡̬̤̖̭̯̌̏̏̌͞ ̨̛̥̬̣̌ ̛̦̭̯̯̌̌ ̛̥̖̱͂̚ R . ̨̛̦̖̐̔. ̱ ̨̨̦̖̯̦̥̔̌̏̌ ̡̨̛̬̱̪̭̱ ̠̖ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̨̡̛̛̯̬̯ ̨̦̌ ̥̖̭̯̌ ̡̨̠̌ ̭̖ ̨̥̱̐ ̡̨̛̛̛̛̭̬̭̯̯ ̌̚ ̧̛̱̯̬̖̏͂̏̌ ̵̡̛̬̖̥̖̦̭̏ ̶̛̬̖̣̠̌̌ ̪̬̖̥̌ ̨̛̠̥̔̐̌͂̌̌ ̸̛̠̌ ̠̖ ̵̨̨̨̛̬̦̣̠̐̌ ̨̪̦̯̌̌̚. ̛ Râ. ̌ ʸ̨̛̖̯̪̭ ̨̪̪̌ ʪ̡̛̱̤̦̦̌̌ ̛̥̖̱͂̚ 11>â. ˄̧̛̯̬̖̏͂̏̌ ̥̖̭̯̌ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̨̛̬̏̌̚ ʽ̧̛̬̖̖̔͂̏̌ ̨̛̛̪̬̣̙̦̍̐ ̥̖̭̯̌ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̡̨̦̖̐ ̨̛̬̏̌̚ ̛̦̠̖ ̛̦ ̡̛̣̖̔̌̌̚ ̨̡̨̦̌ ̨̙̦̏̌ ̡̨̌ ̧̛̱̯̬̖̏͂̏̌ ̬̖̥̖̦̏̌ ̡̦̭̯̦̌̌̌.

      .

    .

    .

ʺ̛̖̱̯̥͂. ̡̛̭̦̠̖̌ ̠̖ ̨̱̯̬̖̦̏͂ ̔̌ ̠̖ ̨̪̖̤̏̌ ̸̛̱̯̖̦̯̦̌̌. ʻ̌ ̛̪̬̥̖̬. ⃠. ̛ ̔̌ ̠̖ ̨̯ ̨̨̛̭̯̣̌̏ ̯̬̌̐̌ ̱ ̧̨̨̖̥̐̏ ̡̯̖̭̯̱. ̌ ̱ ̶̖̦̯̬̱ ̧̪̙̖̌ ̛̬̙̔ ̸̨̛̛̣̦̭̯ ̛̛̣ ̨̬̖̐̌̔̏ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̨̛̣̭̯̍̌. ̨̪̖̤̏̌ ̡̬̤̌̌ ˄̨̬̹̌. ʰ̡̪̌. ̌̚ ̛̥̦̭̯̬̌̌ ̨̭̖̯̏̐ ʿ̖̯̬̌ ̛ ʿ̣̌̏̌ ̛̥̌ ̛̛̬̯̖̌̚̚ ̛̱̬̥̖̍̐̌̚ ̛ ̨̍̐̚ ̨̯̐̌ ̠̖ ̛̣̍̌ ̸̧̛̭̱̥̖̦̌ ̔̌ ̠̖ ̴̴̡̛̛̣̭̯̌̌. ̥̌̔̌ ̠̖ ̛ ̨̦ ̱ ̧̭̯̱̌ ̔̌ ̬̌̏̌̌̚ ̛ ̛̱̭̥̖̬ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌̌ ̦̌ ̨̪̬̖̹̦̐̌ ̪̱̯ (̨̛̪̦̠̹̖̌̏ ̨̍̐̚ ̡̛̠̣̖̯̔̌̌ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̸̵̡̛̛̠̖̚ ̨̨̛̭̦̍̌). ʿ̶̨̛̔̌ ̨̛̛̠̖̦̔̍ ̨̛̦̣̥̌̌̚ ̭̬̙̠̌̔̌̌ ̦̖ ̨̥̱̐ ̭̖ ̛̛̬̱̪̭̯̐̌ ̡̨̯̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̠̱̔̍ ̖̔̏ ̡̧̬̠̖̌ ̶̛̬̦̖̐̌. ʧ̧̛̬̱̪̭̖̌ ̭̖ ̛̬̹̏ ̱ ̶̸̡̨̛̛̦̖̦̯̬̦̥ ̡̨̛̬̱̥̐̏̌ ̨̔ ̵̡̨̛̠ ̨̦̠̌ ̛̦̠̱̙̌ ̠̖̔̌ ̛̛̪̬̣̙̦̱̍ ̨̣̭̯̍̌ ̨̡̪̭̯̦̌̌ ̡̯̖̭̯̌. ̱ ̨̧̛̬̖̱̔͂̏̌ ̥̖̭̯̌ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̨̛̬̏̌̚ ̛̹̖̏ ̭̖ ̨̛̪̭̯̙̖ ̨̛̦̣̥̌̌̚ ̭̬̙̠̌̔̌̌. ˃̡̖̭̯ ̡̨̦̖̬̖̯ ̨̧̛̪̥̖ ̛̤̦̱̔̌ ̛ ̨̨̪̣̙̠̌ ̡̨̦̖̐ ̥̖̭̯̌ ̨ ̡̨̠̖̥ ̨̨̛̬̐̏. ʻ̸̛̠̦̠̦̠̱̌̌̌̚ ̨̱̣̱̐ ̛̪̬ ̨̯̥ ̛̥̌ ̡̛̠̖̚. ʽ̔ ̨̯̐̌ ̛̛̭̌̏̚ ̨̬̠̍ ̨̡̛̪̭̬̖̦̔̌ ̛ ̨̨̪̱̦̭̯̔̌̚ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌ ̡̨̠̖ ̡̯̖̭̯ ̛̭̬̙̌̔ ̛ ̡̨̔ ̨̨̏̐ ̡̯̌̔̌̌̚ ̠̖ ̨̙̦̏̌ ̨̡̪̦̖̌̔ ̛̛̛̪̬̭̯̱̪̯ ̨̧̛̱̪̬̖̱͂̏̌ ̴̵̨̛̬̥̣̦̌ ̖̣̖̥̖̦̯̌̌. ̌ ̔̌ ̠̖ ̡̬̤̖̌̏ ̛̪̭̬̌ ̨̛̍ ̨̡̨̪̬̖̣̥ ̛̚ ̡̬̠̖̌̏̌ ̱ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̨̨̨̛̬̣̐̏ ̛ ̨̛̪̭̣̌ ̡̛̱̬̭̍̐̌.

˄̧̛̯̬̖̏͂̏̌ ̨̱̯̬̌̌ ̡̯̖̭̯̌ ˄̧̛̯̬̖̏͂̏̌ ̨̱̯̬̌̌ ̠̖ ̠̖̦̔̌ ̨̔ ̵̛̛̦̠̙̦̠̌̏̌ ̛ ̵̨̛̛̦̠̭̣̙̖̦̠̌ ̡̯̌̔̌̌̌̚ ̡̡̛̛̬̯̖ ̡̯̖̭̯̌. ̨̛̪̭̥ ̦̖ ̠̖̔̌ ̡̡̛̦̌̌̏ ̶̨̨̭̣̦̌ ̠̖̬ ̠̖ ̨̨̨̯̐̏ ̨̔ ̨̨̭̥̦̖̭̯̌̌̐ ̡̖̏̌ ̨̛̣̍ ̨̛̛̛̦̖̦̱̣̦̔̏̔̌. ˀ̡̛̖̯ ̭̱ ̸̛̭̣̱̠̖̌̏ ̔̌ ̭̖ ̠̖̦̔̌ ̡̨̛̬̱̪̭ ̡̨̛̖̥̏̏̌ ̸̨̭̱̌̏̌ ̦̌ ̥̖̭̯̱ ̖̐̔ ̠̖ ̨̦̭̯̌̌ (̱ ̛̛̥̦̭̯̬̥̌̌̌. ̶̡̛̬̖̦̥̏ ̛̭̬̖̦̥̔̌̌ ̛ ̸̨̛̭̣̦).ʦ̡̛̖̣̌ ̧̪̙̌̌ ̭̖ ̨̥̬̌ ̨̛̛̪̭̖̯̯̏ ̥̖̭̯̱ ̡̦̣̭̌̌̌ ̡̯̖̭̯̌. ʽ̠̏̌ ̨̥̖̯̔ ̭̖ ̦̖ ̨̥̙̖ ̛̛̛̪̬̥̖̦̯ ̡̌̔̌ ̠̖ ̱ ̧̛̪̯̱̌ ̨̱̯̬̌ ̨̔ ̡̨̐̌ ̛̦̭̱ ⚠. ̡̛̠̖̌̚. ˁ̡̛̏̌ ̸̨̡̖̏ ̱ ̡̛̠̖̱̚. ̌ ̡̦̖̌̔̌ ̭̖ ̨̡̛̯̬̏̌ ̨̨̪̯̪̱̦ ̨̛̦̖̪̦̯̌̚ ̶̛̪̭̌ ̛ ̨̨̛̭̦̦̏ ̛̖̣̖̥̖̦̯ ̧̨̖̖̐̏ ̴̨̛̛̬̠̖̍̐̌. ʿ̨̧̦̖̥̌̏̌̚ ̨̨̱̯̬̖̌̏ ̸̨̛̛̣̦̭̯ ̨̛̠̠̱̔̍̌ ̭̖ ̨̬̣̏ ̙̦̖̏̌ ̨̪̣̦̖̌̚ ̸̡̯̖̌ ̌̚ ̶̨̧̧̛̪̬̖̖̏̌ ̧̨̨̖̐̏̐ ̭̯̌̏̌. ʶ̌̔̌ ̭̖ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̵̛̛̱̪̤̌̔̏ ̨̖̣̖̙̠̍̌ ̨̧̪̭̱̥̌ ̔̌ ̠̖ ̨̱̯̬̌ ̡̨̦̖ ̨̔ ̡̨̐̌ ̠̖ ̸̭̱̦̌̏̌ ̛ ̡̛̦̖ ̛̬̱̔̐ ̡̯̖̭̯ ̛̪̬̭̯̱̪̌ ̭̖ ̨̡̨̠̏̌̏ ̸̡̨̛̛̭̯̯̭̯̠̌ ̛̛̦̣̌̌̚ ̡̨̠̌ ̴̡̛̛̖̬̱̠̖̏ ̛̛̣ ̶̨̱̠̖̔̍̌ ̨̪̬̖̣̙̖̦̱̔ ̨̡̪̬̖̯̪̭̯̱̌̏. **. ̡̛̛̭̯̣̭̥ ̴̛̱̬̥̐̌̌ ̛ ̡̨̯̌ ̤̖̔̌ ̛̥̌ ̨̭̠̖̏ ̸̛̣̦̖ ̨̨̨̛̭̖̦̭̯̍. ̡̦̖̌̔̌ ̠̖ ̨̥̱̖̐̓ ̨̛̛̬̖̯̔̔ ̨̭̥̌ ̛̬̱̹̯̖̦̔̏ ̡̬̱̐ ̡̨̥̖ ̛̪̬̪̌̔̌ ̨̛̦̖̪̦̯̌̚ ̨̱̯̬̌. ˇ̨̨̛̛̣̣̠̐̌ ̠̖ ̛̬̣̌̏̌̚ ̸̨̛̛̪̬̣̦ ̶̛̪̬̖̦̖̚ ̸̡̛̛̭̯̯̭̯̖̌ ̨̥̖̯̖̔ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̱̯̬̱̠̱̏͂ ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̖̌̌ ̨̠̖̦̔̐ ̶̛̪̭̌. ˄ ̨̨̥̏ ̡̯̱̌̔̌̚ ̡̱̖̏ ̭̖ ̨̥̬̌ ̨̛̛̪̣̯̌̚ ̨̔ ̵̛̖̖̦̯̱̣̦̏̌ ̵̵̨̛̪̬̖̯̦̔ ̬̖̱̣̯̯̌̌̚ ̧̛̱̯̬̏͂̏̌̌ ̬̖̥̖̦̏̌ ̛ ̥̖̭̯̌ ̨̡̪̭̯̦̌̌ ̨̛̬̏̌̚. ʻ̡̖̌̔ ̠̖ ̨̥̱̖̐̓ ̡̯̖̭̯ ̛̛̛̪̬̪̭̯̌ ̨̨̪̦̯̥̌̚ ̨̱̯̬̱̌. ̵̛̖̖̦̯̱̣̦̏̌ ̶̛̯̖̦̖̦̠̔̌ ̛ ̡̨̯̌ ̤̖̔̌. ˋ̖̭̯ ̠̖ ̸̭̣̱̠̌ ̔̌ ̠̖ ̨̠̖̦̔ ̨̖̣̔ ̨̛̥̣̌ ̛̹̖̏ ̨̱̯̬̌̌. ˄ ̨̨̛̦̠̠̏ ̨̛̛̛̭̯̬̠ ̨̱̯̬̌ ̠̖ ̸̨̖̭̯ ̡̛̭̬̖̦̏ ̨̪̔ ̛̣̙̦̥̌ ̨̛̥̖̦̥ (̨̨̛̪̭̖̱̦̥̥̔). ʿ̛̬ ̨̯̥. ʻ̌ ̨̧̪̦̱̌̏̌̚ ̨̱̯̬̌̌ ̨̭̯̐̌ ̸̨̛̪̏̌ ̛ ̡̛̛̖̣̏ ̨̖̔ ̧̱̦̱̯̬̹̖̌ ̡̡̛̛̬̯̖. ̯̖ ̡̨̯̌ ̱̪̱̱̠̱̓ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌̌ ̦̌ ̨̥̖̭̯ ̵̧̨̨̛̏̐ ̛̬̦̠̖̌̐ ̸̧̱̏̌̌. ʦ̛̖̦̓̌ ̨̛̬̏̌̚ ̠̖ ̨̭̪̖̣̔̌ ̱ ̶̛̭̪̖̠̣̦̖̌ ̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̖ ̌̚ ̡̧̭̱̪̤̖̌̌ ̛ ̸̧̱̖̏̌ ̵̛̭̯̬̌ ̨̡̛̭̪̥̖̦̌ (̵̛̬̖̌̏. ˃̛̥ ̛̬̖̱̣̯̯̥̌̌̚ ̠̖ ̨̡̦̖̣̖̔ ̸̨̛̬̦̖̦̐̌ ̡̬̱̐ ̱ ̡̨̥ ̯̬̖̍̌ ̛̛̯̬̙̯̌ ̶̛̪̭̌. ̸̸̛̛̬̖̖̦̦̥ ̨̛̬̯̥̍̌. ̛̭̯̣̌ ̛ ̡̨̯̌ ̤̖̔̌). ̨̡̛̛̣̯̖̖̍̍. ̛̦̯̖̬̖̭̌. ̸̛̦̦̱̌ ̧̛̬̙̌̌̏̌̌̚. ˃̖ ̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̖ ̭̱ ̨̛̥̬̤̌̏ ̛̖̣̖̙̣̖̍ ̡̡̨̌ ̠̖ ̡̛̦̖ ̨̛̬̏̚ ̨̨̭̪̖̔ ̨̔ ̵̧̛. ʶ̨̌ ̨̦̯̦̌̚ ̛̛̭̱̬̦̠̐̌ ̨̛̱̪̬̹̯̌ ̨̪̬̖̭̯̠̱̌ ̡̛̠̖̚ ̛ ̛̭̯̣. ʻ̡̨̦̌ ̨̯̐̌ ̭̖ ̧̛̪̬̥̖̱̠̖ ̛̦̣̌̌̌̚ ̵̨̧̛̭̪̤̹̌ ̨̡̛̣̔̌ ̡̯̖̭̯̌ (̛̪̭̥̌. ̥̱̖̠̖̚).

ʼ̵̨̨̛̏ ̴̨̧̛̖̹̬̖̔̏̌ ̭̖ ̛̬̹̏ ̦̌ ̸̛̛̬̣̯̖̌̚ ̸̛̦̦̖̌. ˃̡̨̖̌͂ ̠̖ ̨̥̱̖̐̓ ̔̌ ̠̖ ̠̖̦̔̌ ̡̯̖̭̯ ̨̖̣̔ ̛̹̖̏ ̨̱̯̬̌̌.̨̪̦̯̌̌̚ ̛ ̬̱̔̐̌ ̖̣̔̌. ʽ̔ ̨̯̐̌ ̨̨̪̯̪̱̦ ̛̛̭̌̏̚ ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̸̨̭̖̦̭̯̏̔̌̏̌ ̨̠̖̦̔̐ ̨̛̬̏̌̚ ̛ ̨̛̭̱̬̦̭̯̐ ̸̡̡̤̱̌̌̌̚ ̡̨̛̠ ̭̖ ̛̚ ̵̧̨̛̖̐̏ ̨̡̪̯̔̌̌̌ ̸̛̣̖̏̌̚. ˄̧̛̯̬̖̏͂̏̌ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚ ʶ̌̔̌ ̨ ̨̠̖̦̥̔ ̨̠̱̔̐̌͂̌ ̨̨̛̬̐̏ ̛̹̖̏ ̵̛̬̦̌̚ ̨̛̬̏̌̚. ʪ̨ ̦̭̔̌̌ ̭̱ ̴̨̛̛̖̹̬̦̔̏̌ ̨̨̨̛̥̦̬̠̦̐̍ ̨̛̛̪̭̖̱̦̥̔ ̡̨̯̌ ̔̌ ̭̱ ̛̭̭̯̤̦̌̌̏̌ ̸̛̛̯̌̏ ̸̶̛̛̬̖̦ ̛ ̡̡̨̛̛̣̖̭̦ ̨̛̪̭̖̱̦̥̔̌. ̨̨̦̐ ̨̹̯ ̠̖ ̨̦̭̯̣̌̌ ̸̡̨̛̛̭̤̱̏ ̨̔ ̨̧̪̙̌̌̌ ̛ ̸̡̧̛̤̱̌̏̌̌̚ ̨̭̥̌̐ ̨̱̯̬̌̌ âR . ̛̭̯̣̌ ̛ ̵̛̛̖̭̦̏̚ ̨̭̯̌̏̏̌ ̨̱̯̬̖̦̏͂ ̠̖ ̔̌ ̠̖ ̱ ̛̛̬̌̔̚ ̨̡̛̬̦̍̌̚ ̸̨̨̱̖̭̯̣̏̏̌ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̶̛̣̌ ʹ ʪ̵̨̛̛̦̣̌̏ ̸̡̛̱̖̦̌ ̛ ̸̦̭̯̤̌̌̏̌̌. ʰ̧̛̛̭̪̯̖̥̏̌ ̭̬̙̠̌̔̌̌ ̨̱̯̬̖̦̏͂ ̠̖ ̔̌ ̠̖ ̨̱̯̬̌ ̛̭̪̭̌ ̨̛̦̠̖̬̯̦̠̖̌̏̏̌ ̸̡̨̛̭̖̹̯̖̦̏ ̶̛̣̖ ̛̚ ˁ̶̡̣̱̬̹̖̌̍ ̡̛̛̦̭̱̪̠̖̌̔̍). ̨̖̥̏̌ ̠̖ ̨̙̦̏̌ ̛̛̱̯̬̯̏̔ ̔̌ ̛̣ ̠̖ ̶̛̪̭̌ ̡̨̭̏̌̐ ̨̔ ̵̧̛ ̨̛̦̖̪̭̬̖̦̔ ̸̶̨̛̖̏̔̌ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̛̛̣ ̨̛̪̬̖̦̭ ̨̭̥̌ ̨̨̦ ̨̹̯ ̠̖ ̸̨̱ ̛̛̣ ̸̨̛̯̌ ̨̔ ̵̛̬̱̔̐. *â. ʻ̡̖̌̔̌ ̭̖ ̨̪ ̸̨̡̨̛̛̪̣̯̥ ̭̭̯̱̌̌̏ ̛ ̸̶̧̛̛̖̦̥̌̌ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̨̬̭̪̣̙̖̌̌ ̨̥̙̖ ̨̡̛̛̯̬̯ ̡̬̱̐ ̡̨̥ ̠̖ ̨̱̯̬̌ ̨̛̪̬̪̌̔̌ ̛ ̨̖̖̦̯̱̣̦̏̌ ̛̛̦̭̣̱̯̯̌ ̸̨̛̣̦̭̯. ̌ ̡̡̛̛̬̯̌ ̭̖ ̨̥̬̌ ̨̨̛̛̤̯̌̔̏̚ ̛̯̥̖ ̔̌ ̨̹̯ ̠̖ ̨̥̱̖̐̓ ̛̣̙̖̍ ̨̛̬̖̔̔ ̶̨̛̛̭̠̣̦̌ ̛ ̡̛̱̣̯̱̬̦ ̡̬̱̐ ̡̨̥̖ ̛̪̬̪̌̔̌ ̨̱̯̬̌ (̡̨̌ ̛̪̬̥̖̬ ̭̖ ̨̛̦̌̏̔ Conversio Bavariorum et Carantanorum ʹ ̨̛̦̦̥̦̌̌ ̛̭̪̭ ̖̍̚ ̵̡̡̛̛̌̏ ̨̡̦̌̌̚ ̨ ̬̖̥̖̦̱̏. ̥̌̔̌ ̠̖ ̨̔ ̦̔̌̌ ̧̦̹̖̔̌̌̐ ̨̨̭̯̣̌ ̵̡̛̦̖ ̪̬̖̥̌ ̡̨̛̠̥̌ ̠̖ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̌ ̡̡̛̛̬̯̌ ̨̦̖̥̦̓̌. ʿ̛̬̥̖̬ ̌̚ ̨̯ ̠̖ ̨̡̛̬̦̍̚ ̴̨̛̛̬̠̍̐̌̌ ̵̡̛̭̬̪̭ ̡̬̤̖̌̏̌ ̛ ̵̡̨̛̛̬̖̪̭̪̌̌ ̛̚ ̨̔̍̌ ʻ̧̛̖̥̌̓̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̛̪̬̖̪̭̱̠̖ ̵̡̨̛̛̬̖̪̭̪̱̌ ʪ̛̦̣̱̌. ʧ̣̖̔̌ ̭̖ ̔̌ ̛̣ ̭̱ ̶̛̛̭̬̖̥̖̦̌̏ ̛̦̣̌̚ ̡̨ ̭̖ ̡̛̬̠̖ ̛̌̚ ̨̣̙̦̌̐ ̛̥̖̦̌. ̯̬̌̐̌ ̭̖ ̨̪ ̵̛̛̬̥̌̏̌ ̨̛̣̭̯̏̌. ʿ̨̛̛̭̖̱̦̥̔ ̭̖ ̱ ̨̖̠̏̓ ̛̥̖̬ ̠̤̠̱̌̏̌ ̡̯̖ ̱ ʻ̨̨̥̏ ̡̖̱̏. ̛̣̌ ̔̌ ̭̖ ̨̨̱̯̬̭̯̌̏ ̛̪̬̖̪̭̱̠̖ ̨̭̥̌ ̨̠̖̦̥̔. ˃̌̔̌ ̭̖ ̧̛̪̬̥̖̱̠̖ ̛̦̣̌̌̌̚ ̭̬̙̠̌̔̌̌ ̨̹̯ ̠̖ ̨̬̣̏ ̡̨̯̖̹ ̛ ̨̛̦̖̭̱̬̦̐. ̥̖̭̯̱ ̛ ̨̱̯̬̱̌. ˄ ̛̛̖̦̏̓ ̡̨̯̖̭̯̏̌ ̡̨̛̠ ̦̭̔̌̌ ̦̭̯̠̱̌̌ ̡̨̨̭̬ ̡̱̖̏ ̠̖ ̧̛̥̌ ̨̱̖̔ ̨̨̛̛̬̦̣̦̐̌̐. ̠̖̬ ̭̖ ̛̦̠̖̌̏̓ ̨̬̠̍ ̨̛̪̭̖̱̦̥̔̌ ̭̬̖̖̓ ̱ ̛̹̯̥̪̌. ʰ ̨̖̏̔ ̨̛̣̔̌̚ ̨̔ ̛̬̙̠̌̌̌̚ ̛̦̣̌̌̌̚ ̡̛̠̖̌̚ ̛ ̛̭̯̣̌. ʤ̨̛̦̣̥̌̚ ̭̬̙̠̌̔̌̌.

ʿ̬̖ ̭̖̏̐̌. ̦̖ ̨̥̙̖ ̛̛̱̯̬̯̏̔ ̔̌ ̭̱ ̡̨̛̯̖̭̯̏ ̵̧̨̡̨̛̭̬̖̖̦̔̏̏ ̶̛̪̭̌̌ ̨̱̠̥̦̌̌̚ ̛̛̭̦̌̏̚ ̛ ̨̛̛̛̦̖̬̦̣̦̐̌ ̨̭̥̌ ̨̯̌̚ ̨̹̯ ̭̖ ̸̨̨̛̦̍ ̭̣̱̙̖ ̛̛̭̯̥ ̡̛̛̛̣̠̭̥̍̍ ̛̛̣ ̸̡̛̛̣̭̦̥̌ ̛̛̬̥̌̌̚̚. ʰ̚ ̨̯̐̌ ̛̭̣̖̔ ̔̌ ̔̏̌ ̸̛̛̬̣̯̌̌̚ ̸̨̭̖̦̭̯̏̔̌̏̌ ̡̨̠̌ ̨̨̬̖̐̏ ̨ ̨̛̭̯̥ ̨̠̱̔̐̌͂̌ ̦̌ ̛̛̭̯ ̸̛̦̦̌ ̯̠. ˃̡̨̌ ̭̖ ̦̪̬. ̛̪̬ ̧̱̯̬̖̱̏͂ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚ ̠̖ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̛̱̖̯̚ ̱ ̨̛̬̍̚ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̸̨̧̛̬̦̖̐̌̌. ˄̧̛̯̬̖̏͂̏̌ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚ ̸̨̛̪̏̌ ̦̌ ̭̏̌ ̭̯̌̏̌ ̵̨̨̡̨̛̪̭̣̹̐ ̡̡̬̯̖̬̌̌̌: 1)̡̨̌ ̛̹̖̏ ̛̤̱̔ ̨̪̙̌̌ ̠̖̦̱̔ ̨̪̠̱̌̏. ̨̛̛̦̭̖̓̚ ̛̭̯̖ ̨̥̥̖̦̯̖ ̱ ̨̛̭̯̥ ̡̨̭̣̪̱ ̛ ̛̛̭̯̥ ̨̬̖̥̔. ˃̡̨̌ ̠̖ ̨̛̣̍ ̛ ̛̬̦̠̖̌. *)̡̨̌ ̛̹̖̏ ̛̤̱̔ ̛̛̭̯ ̨̛̛̥̭̦̌ ̭̬̙̠̌̔̌ ̡̛̭̱̠̖̌̚ ̸̡̛̛̠̖̥̚ ̛̭̬̖̭̯̥̔̏̌. ̸̡̌ ̛ ̛̭̭̥̌̏ ̨̠̖̦̭̯̦̱̔̌̏. ̱ ̨̛̭̯̠ ̛̛̣ ̨̛̛̪̬̣̙̦̍ ̨̛̭̯̠ ̴̨̛̬̥. ̯̖ ̠̖ ̨̨̖̬̯̦̏̏̌̓̌ ̧̨̨̖̐̏̐ ̨̡̨̧̬̖̪̬̱̔̏̌̌ ̦̌ ̛̛̭̯. ̡̛̦̌̔̌ ̭̖ ̛̯ ̦̖̖̓ ̛̛̖̭̯̔ ̱ ̨̨̪̯̪̱̦ ̨̛̭̯̠ ̴̨̛̬̥. ̪̬̖̭̯̖̔̌̏ ̛ ̛̛̬̌̚̚ ̨̪̭̯̠̱̌ ̨̪̹̯̖ ̨̨̬̔̍ ̡̨̠̖ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̛̭̭̯̦̌̌̏ ̨̖̔ ̶̡̨̧̛̛̥̱̦̬̌̌ ̱ ̨̨̬̖̖̦̠̔͂ ̨̬̱̹̯̖̦̠̔̏ ̛̛̭̬̖̦̔. ̔̌ ̵̛ ̦̖ ̛̍ ̨̨̛̪̬̣̭̐̌ ̨̨̥̖̱̭̦͂̍ ̛̛̭̦̥̌̏̚. ʺ̛̖̱̯̥͂. ̪̬̖̭̯̖̔̌̏ ̛ ̛̛̬̌̚̚ ̡̨̠̖ ̛̦̠̖ ̨̡̨̛̯̬ ̛ ̨̨̛̭̯̬̏ ̶̨̛̪̠̖̦̔̌. ̡̱̖̏ ̛̭̯̖ ̛̬̖̌̚̚ ̛ ̨̬̯̖̍ ̸̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̦̖̌̌ ̌̚ ̨̠̖̦̔ ̬̖̥̖̏ ̛̛̣ ̨̱̭̯̦̱̌̏.̨̦̬̌̔. ʤ̡̨ ̠̖ ̨̠̔̐̌͂̌ ̨ ̡̨̥ ̭̖ ̱ ̨̛̬̱̏̚ ̨̨̛̬̐̏ ̨̠̖̦̭̯̦̔̌̏̌. ̨̦̔̌ ̠̖ ̨̦ ̸̨̨̛̦̍ ̡̬̖̌̓ ̨̛̪̭̦̌. ̱ ̡̨̭̥̏̌ ̨̱̔̍ ̨̨̪̭̯̠̖ ̛̛̥̭̣ . ̛̛̣ ̬̍̌ ̨̛̛̪̬̣̙̦̍ ̛̛̭̯ ̸̛̦̦̌ ̖̏̓̌. ̖̏̓ ̡̨̡̛̣̖̯̏ . ʦ̧̛̬̬̌̌̌ ̭̱ ̡̨̔ ̵̡̛̯̌̏ ̨̛̬̏̌̚ ̦̖̦̯̦̌̌̚. ̦̖ ̨̥̱̐ ̛̛̯̍ ̛̦̖̭̦̌̏̌̚ ̨̠̖̦̔ ̨̔ ̨̬̱̔̐̐. â . ̨̥̙̖ ̭̖ ̸̡̛̛̤̱̯̌̚ ̔̌ ̠̖ ̨̨̪̱̦̔̌̚ ̔̌ ̡̌̔̌ ̛̹̖̏ ̨̛̬̏̌̚ ̨̛̛̦̭̚ ̛̛̭̯ ̭̬̙̠̌̔̌. ̨̨̪̭̯̠̖ ̴̨̬̥̱̣̖ ̛ ̛̭̯̣̦̌ ̨̡̧̛̥̖̖̦̌ ̛̛̬̌̚̚ ̸̛̛̭̣̦ ̴̨̬̥̱̣̥̌̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̭̬̖̱̓ ̡̨̔ ̸̵̨̡̛̛̛̪̣̥̯̔̌ ̨̛̬̏̌̚ ̛ ̵̨̨̛̪̭̣̦̏ ̛ ̵̛̭̣̱̙̖̦̍ ̡̨̯̖̭̯̏̌. ̱ ̡̨̠̖̦̠̔̌ ̛̛̣ ̨̛̛̪̬̣̙̦̍ ̡̨̠̖̦̠̔̌ ̴̨̛̬̥. ʿ̨̬̖̔ ̨̯̐̌. ̡̛̦̌̔ ̦̖̖̓ ̭̖̏ ̨̥̥̖̦̯̖ ̨̛̛̪̯̌̚ ̦̌ ̛̛̭̯ ̸̛̦̦̌. ˃̨ ̵̯̖̌̏̌̚ ̨̔ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌̌ ̡̛̖̣̱̏ ̨̨̪̬̖̦̭̯̚ ̱ ̬̱̌̔ ̭̌ ̡̛̯̥̌̏ ̨̛̛̬̥̏̌̚. ̠̖̬ ̭̖ ̛̬̌̔ ̨ ̨̪̹̯̖̥ ̥̖̭̯̱ ̡̨̠̖ ̭̖ ̭̱̏̔̌ ̨̪̦̤̌̏̌. ̛̛̦̯ ̵̛ ̨̨̪̯̪̱̦ ̦̌ ̛̛̭̯ ̸̛̦̦̌ ̨̡̨̛̬̖̪̬̱̯̔̏̌. ʤ ̌̚ ̸̨̛̛̭̯̬̬̖̌ ̠̖ ̨̖̥̏̌ ̨̙̦̏̌ ̛̛̱̯̬̯̏̔ ̹̯̌ ̨̡̣̖̔̌ ̸̨̛̪̯̖. ʤ̡̨ ̭̖ ̱̙̖̏̌ ̨̏̌ ̸̨̧̛̬̦̖̐̌̌. ˃̨ ̭̖ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̖̹̔̌̏̌ ̡̨̔ ̨̛̣̖̯̪̭̌ ̛ ̦̣̌̌̌. ̯̖̐ ̠̖ ̖̏̓̌ ̹̦̭̌̌ ̔̌ ̭̱ ̨̛̠̔̐̌͂̌ ̴̨̛̛̬̥̱̣̭̦̌ ̦̌ ̛̛̭̯ ̸̛̦̦̌.̨̔ ̨̨̦̐ ̨̹̯ ̠̌ ̨̱̯̬̌ ̸̨̛̦̱̌ ̛ ̨̨̱̪̦̌̚ ̨̔ ̵̛̬̱̔̐. ̛ ̨ ̧̨̠ ̛̖̹̯̏̌̏̌̚. ʰ̛̭̯ ̭̬̙̠̌̔̌ ̛ ̛̭̯̌ ̴̨̬̥̌ ̱ ̨̡̛̥̏̌̏ ̸̛̭̣̱̠̖̥̌̏̌ ̦̖ ̨̥̙̖ ̸̨̛̛̭̖̯̏̔ ̨ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚ ̨̛̬̏̌̚. ˃̡̖̌̏ ̛̛̥̭̣. ˇ̨̬̥̱̣̖ ̨̪̬̯̱̥̖̠̱̔̌̏̌̚ ̡̱̖̏ ̛̛̭̯ ̨̬̖̭̣̖̔̔.

̛̛̣ ̡̌̔̌ ̭̱ ̨̛̪̦̯̌̚ ̨̛̱̯̬̌ ̛ ̬̖̥̖̏ ̵̧̨̨̛̏̐ ̨̧̖̣̔̏̌̌. ̨̥̱̐ ̭̖ ̨̛̛̛̠̯̔̏̚ ̨̛̛̪̠̖̦̔ ̨̛̖̣̔̏ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̵̡̨̛̠ ̭̖ ̨̥̙̖ ̡̨̛̛̬̖̦̭̯̬̱̭̯̌ ̛̛̱̤̖̦̐̍̚ ̨̛̬̏̚. ̛̥̖̦̖̚ ̛ ̨̛̪̬̯̥ ̭̖ ̨̬̍̌̓̌ ̧̪̙̌̌ ̦̌ ̨̯ ̛̥̌ ̛̣ ̵̡̛̦̖ ̨̛̛̪̬̣̦̭̯̌̏. â . ʿ̛̬̥̖̬ ̌̚ ̨̯ ̭̱ ̴̨̛̛̬̠̖̍̐̌ ̨̭̖̯̏̐ ˁ̖̌̏ ̨̔ ʪ̨̛̥̖̦̯̠̦̌̌ ̛ ˃̨̨̛̖̭̠̔̌. ˃̨ ̠̖ ̡̨̣̌ ̛̛̱̯̬̯̏̔ ̡̌̔̌ ̠̖ ̨̨̪̦̯̌̚ ̬̖̥̖̏ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̨̠̖̦̔̐ ̛ ̨̬̱̔̐̐. ʻ̨̛̠̤̌̍ ̛̪̬̥̖̬ ̌̚ ̨̯ ̭̱ ̸̛̛̛̬̣̯̌̚ ̡̨̛̛̬̱̪̭ ʪ̨̨̱̹̦̌̏̐ ̡̨̡̛̦̌̌̚. ʰ̥̌ ̸̭̣̱̠̖̌̏̌ ̔̌ ̠̖ ̸̛̯̌̏̌ ̬̱̪̐̌ ̨̛̬̏̌̚ ̨̪̖̦̏̌̌̚ ̠̖̬ ̸̨̛̪̯̱ ̨̔ ̨̠̖̦̔̐ ̨̛̬̏̌̚ ̡̨̛̠ ̛̦̠̖ ̸̭̱̦̌̏̌. ʽ̦̔̌ ̭̖ ̛̚ ̡̨̬̖̥̖̦̭̏̐ ̨̨̦̭̔̌ ̸̡̤̱̱̠̖̌̚ ̡̨̛̠ ̠̖ ̨̔ ̨̛̬̏̌̚ ̨̨̛̭̦̦̏. ʿ̨̛̙̤̥̌̏ ̨̛̦̣̥̌̌̚ ̵̡̛̯̌̏ ̨̛̬̏̌̚. ˀ̡̛̣̖̌̚ ̱ ̡̯̖̭̯̱ ̨̥̱̐ ̨̛̯̔̌ ̡̨̛̠ ̠̖ ̨̛̬̏̚ ̨̔ ̡̨̐ ̨̨̛̪̠̥̤̌̏̌̚. ̨̧̭̯̱̪̔̌̌. ̨̛̛̪̬̬̯̖̯ ̛̥̌ ̛̪̬̏ ̨̛̬̏̚. ˃̌̔̌ ̨̭̥̌ ̨̪̬̖̭̯̠̖̌ ̔̌ ̭̖ ̛̱̯̬̏̔ ̡̨̛̠ ̠̖ ̨̛̬̏̚ ̨̔ ̡̨̐ ̨̛̪̬̖̱̥̌̚. ʰ ̨̖̏̔ ̭̖ ̛̛̭̪̯̱̠̱ ̨̡̥̹̖̌. ̖̏̓ ̠̖ ̨̱̯̬̖̦̏͂ ̔̌ ̭̱ ̨̛̭̬̦̔ ̛ ̔̌ ̠̖ ̠̖̦̔̌ ̨̛̪̬̖̱̥̌̚ ̨̦̖̹̯ ̨̔ ̨̬̱̔̐̐. ʯ̌ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌̌ ̠̖ ̨̨̪̭̖̦̍ ̨̙̦̏̌ ̨̡̧̛̯̬̖̏̌ ̵̛̛̱̤̖̦̐̍̚ ̨̛̬̏̌̚. ̌ ̡̨̛̠ ̠̖ ̛̛̖̖̦̏̔̚ : ̛̥̣̌͂ ̨̪ ̬̖̥̖̦̱̏ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̨̥̬̌ ̛̛̯̍ ̛̪̭̦̌̌̚ ̨̔ ̛̭̯̬̠̖̌̐. ̛ ̖̖̏̚ ̛̥̖̱͂̚ ̵̧̛ ̨̥̱̐ ̛̛̯̍ ̡̦̖̌̔ ̨̬̣̏ ̡̨̡̨̛̥̪̣̦̖̏̌. ʽ̦̠̌ ̡̨ ̛̪̬̖̱̥̌̚ ̡̱̖̏ ̠̖ ̱ ̨̨̛̪̭̦̭̯̌ ̔̌ ̛̭̭̥̌̏ ̸̨̭̣̱̠̦̌ ̸̛̛̱̦ ̡̦̖̱ ̨̡̥̹̱̌ ̡̨̠̌ ̐̌ ̨̠̖̔̌. ̨̛̛̯̪̦̥̌. ˋ̖̭̯ ̠̖ ̸̭̣̱̠̌ ̔̌ ̬̖̥̖̏ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̨̍̌ ̨̛̬̏̌̚ ̛̦̠̖ ̨̨̪̦̯̌̚. ̠̖̬ ̭̖ ̨̬̠̍ ̵̛̛̭̦̌̏̚ ̶̡̨̛̛̥̦̠̍̌̌ ̨̦̣̌̐ ̨̪̖̏̓̌̏̌. ʿ̨̛̛̬̬̯̖̯ ̭̖ ̨̥̙̖ ̛̛̱̯̬̯̏̔ ̛ ̸̨̧̱̖̥̌̏̌ ̸̵̡̛̛̛̛̭̯̣̭̯ ̛̥̖̦̌̚. ʽ̡̛̏̌̏ ̨̛̛̬̏̚ ̭̖ ̛̦̠̱̌̏̌̚ ˁˀʽʪʻʰ ʰʯʦʽˀʰ.̥̖̱͂ ̧̛̥̌ ̨̨̛̪̭̯̠ ̡̦̖̌ ̖̏̌̚. ̶̵̛̛̭̪̖̠̣̦̌ ̛̯̖̬̥̦̌. ˋ̨̖̭̯ ̭̖ ̱ ̡̯̖̭̯̱ ̡̨̦̖̐ ̨̛̬̏̌̚ ̨̡̛̯̬̠̱ ̨̛̖̣̔̏. ̛̛̣ ̶̨̛̪̔̌ ̡̨̛̠ ̸̨̛̪̯̱ ̛̚ ̡̨̦̖̐ ̨̛̱̤̖̦̐̍̐̚ ̨̛̬̏̌̚ (̦̪̬. ̛ ̯̌̔̌ ̭̖ ̨̥̬̌ ̛̛̛̪̬̭̯̱̪̯ ̨̧̛̱̪̬̖̱͂̏̌ ̡̯̖̭̯̌. ʤ̡̨ ̦̪̬. ̌ ̛̬̱̔̐ ̨̡̪̱̠̖̌̚ ̧̯̖̙̱ ̔̌ ̵̛ ̡̛̪̬̙̖̌ ̱̚ ̨̨̪̥̓ ̵̛̛̖̭̦̏̚ ̸̵̡̛̛̛̛̭̯̣̭̯ ̭̬̖̭̯̔̌̏̌. ʿ̨̨̧̭̯̠̖̥̌ ̨̭̥̌ ̖̠̱̔̏ ̵̨̛̭̬̦̔ ̨̛̬̏̌̚. ̱ ʸ̨̛̖̯̪̭̱ ̨̪̪̌ ʪ̡̛̱̤̦̦̌̌ ̡̨̨̛̬̹̖̦̓ ̠̖ ̛̛̙̯̠̖ ̨̭̖̯̏̐ ʵ̨̦̏̌̌ ʦ̛̛̣̥̬̌̔̌). ʪ̡̨̣̖̌ ̠̖ ̡̨̡̨̛̛̛̥̪̣̦̠̏̌ ̨̨̦̭̔ ̛̯̬ ̛̛̣ ̛̹̖̏ ̵̨̛̭̬̦̔ ̨̛̬̏̌̚. ̠̖̦̔̌ ̨̔ ̔̏̌ ̨̭̬̦̔̌ ̨̛̬̏̌̚ ̨̨̠̖̦̭̯̦̔̌̏ ̬̖͂̌ ̨̠̖̔̐̌͂̌. ˄ ̨̨̛̭̦̏ ̭̖ ̭̖̏ ̨̛̭̏̔ ̦̌ ̨̛̠̖̦̭̯̦̠̖̔̌̏ ̸̭̣̱̠̖̖̌̏. ˃̨ ̭̖ ̖̹̔̌̏̌ ̡̨̔ ̸̵̛̛̣̦ ̛̥̖̦̌.

̱ ̡̨̛̠̥̌ ̭̱ ̡̬̖̹̖̐ ̛ ̨̪̬̖̹̦̐̌ ̸̧̯̱̥̖̌̌ ̨̖̥̏̌ ̸̛̖̭̯.*>. ʼ̵̨̛̏ ̛̪̬̥̖̬ ̭̱ ̛̛̭̣̖̣̔ ̛ ̸̨̛̛̛̭̯̬̬̌ ̱ ̛̬̱̥̔̐ ̨̡̛̖̬̪̭̥̏ ̖̥̤̥̌̌̚. ˁ̨̯̐̌ ̠̖ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̨̛̛̭̯̬̦̯̔̌ ̡̬̖̹̖̐ ̛̚ ̡̯̖̭̯̌. ʤ̛̣ ̸̡̡̨̛̛̬̯ ̧̛̖̔̌̚ ̭̖ ̦̖ ̱̭̯̤̌̌̏̌̚ ̨̭̥̌ ̦̌ ̴̴̨̨̡̨̯̬̭̠ͣ̐̌͞ ̶̨̡̛̛̬̖̪̬̱̠̔ ̨̨̨̱̯̬̌̏̐ ̡̨̛̬̱̪̭̌. ʽ̨̬̥̦̐̌ ̛̖̦̏̓̌ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̛̬̏̌̚ ̠̖ ̸̨̱̦̏̌̌ ̱ ̛̛̪̬̖̪̭̥̌. ̨̛̛̛̪̬̣̯̌̐̔ ̸̶̨̛̯̱̌. ̡̨̛̯̱̖̣̦̭̯̌. ʽ̠̏̌ ̛̪̬̥̖̬ ̠̖ ̸̦̠̦̌̌̌̚ ̨̪ ̨̯̥̖ ̨̹̯ ̠̖ ̡̛̭̏̌ ̨̛̬̏̚ ̸̡̡̛̛̛̬̯ ̛ ̨̯̖̥̖̤̦ ̛̭̯̬̙̖̦̌. < . ̔̌ ̠̖ ̸̨̱̦̏̌ ̨̛̛̛̬̦̣̦̐̌ ̡̨̛̬̱̪̭ ̶̛̪̭̌. ˀ̶̛̖̖̦̠̌̚ ̛ ̶̛̛̖̠̔̌ ˀ̶̛̖̖̦̠̌̚: 1) ˃̧̖̙̌ ̔̌ ̭̖ ̨̧̪̬̖̖̖̥͂ ̵̛̬̦̌̚ ̡̨̛̬̱̪̭̌ ̸̨̛̦̬̱̯̌ ̵̛̭̯̬̌ ̶̛̪̭̌̌. *) ʽ̶̖̦. ̨̱̯̬̱̌ ̛ ̨̨̦̭̱̔ ̪̬̖̥̌ ̛̬̱̥̔̐ ̸̨̛̭̖̦̭̯̥̏̔̌̏̌. ̸̡̛̱̥̖̯̦̖ ̛̪̬̬̖̖̔̍ ̛̯̔. ̸̡̛̔̌̏̌̌̚ ̨̖̣̯̦̭̯̔̌. ʻ̪̬. ˃̱ ̨̖̣̯̦̭̯̔̌ ̭̱ ̱ XIX ̡̖̱̏ ̸̨̨̛̯̪̖̣ ̸̡̛̦̖̥̌ ̸̨̛̛̛̭̯̬̬̌ ̨̧̛̠̤̖̥̍̌̏̏̌ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌̌ ̌̚ ̸̡̦̖̥̱̌ ̨̛̛̭̯̬̠̱. ˀ̨̠̌̏̚ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̡̦̱̖̌ ̛̍ ̨̛̍ ̨̦̯̦̌̚ ̨̱̭̪̬̖̦ ̡̌̔̌ ̛̍ ̡̛̭̏̌ ̸̛̛̭̯̬̙̌̏̌ ̨̨̥̬̌ ̭̥̌ ̔̌ ̌̚ ̡̛̭̏̌ ̨̛̬̏̚ ̱̯̬̱̠̖̏͂ ̬̖̥̖̏ ̛ ̨̥̖̭̯ ̡̦̭̯̦̌̌̌. ʰ ̨̬̣̏ ̛̛̬̙̤̍̏ ̶̛̪̭̌ ̠̖ ̱ ̧̭̯̱̌ ̔̌ ̨̛̪̬̖̹̐ ̛ ̨̪̬̱̯̐̌ ̨̨̭̣̏. ̛̛̭̪̱̭̯ ̸̬̖ ̛ ̭̣. ̛ ̯̔̌ ̠̖ ̛̛̛̦̠̭̱̬̦̠̌̐ ̨̛̥̱̐̓ ̨̨̨̬̔̐̏ ̦̌ ̧̛̪̯̌̌ ̨ ̬̖̥̖̦̱̏. ̸̡̡̛̛̛̬̯ ̡̛̪̬̌̚ ̡̧̛̖̐. ˁ̨̯̐̌ ̨̔ ̸̨̡̪̖̯̌ XIX ̡̖̏̌ ̦̌ ̸̛̦̱̦̥̌ ̨̨̭̦̥̏̌̌ ̛̪̬̪̬̖̥̠̱̌ ̸̡̡̛̛̬̯̌ ̧̛̔̌̌̚ ̨̛̬̏̌̚ ̛̛̣ ̬̱̪̖̐ ̨̛̬̏̌̚. ʶ̸̡̨̛̛̬̯ ̧̛̖̔̌̏̌̚ ̨̛̬̏̌̚ ̨̪̭̯̤̌̏̌ ̨̠̹ ̵̛̙̦̏̌ ̡̯̌̔̌̌̌̚. ̠̖̦̔̌ ̡̯̖̭̯ ̨̥̙̖ ̛̛̯̍ ̸̨̱̦̏̌ ̱ ̨̛̛̬̦̣̱̐̌ ʹ ̨̡̨̦̌ ̡̡̨̌ ̠̖ ̨̛̹̌̌̚ ̛̚ ̪̖̬̌ ̨̭̏̐ ̨̱̯̬̌̌. ̛̛̣̯̌̐̌̔̚ ̐̌ ̛ ̛̛̱̬̖̯̔ ̯̠. ̨̛̱̭̪̭̯̌̏ ̨̛̦̠̤̌̍ ̛ ̨̛̛̦̠̪̯̪̱̦̠̌ ̡̯̖̭̯ ̖̣̔̌ ̨̠̖̦̔̐ ̶̛̪̭̌. ̨̱̯̬̌̌ ̛ ̨̛̭̦̭̯̌̏̚. ˃̨ ̭̱ ̛̥̖̱̯̥͂ ̡̛̬̖̯ ̸̛̭̣̱̠̖̌̏. ̥̖̭̯̱ ̡̦̭̯̦̌̌̌. ʫ̶̛̛̠̔̌: ̧̛̖̔̌̏̌̚. ̨̨̛̪̬̹̦̖̚ ̪̬̖̭̯̖̔̌̏.

  .

    .

 .

 .

 .

˄̨̧̛̪̬̖̖̥͂̏̌ ̵̛̭̏ ̡̨̛̬̱̪̭̌ ̨̡̛̯̬̏̌ ̭̖ ̡̨̛̠ ̨̦̠̤̖̌̍ ̨̨̬̔̐̏̌̌ ̨̡̛̥̖̯̭̥̔ ̵̛̯̖̥̌̏̌̚ ̛ ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̥̙̖ > . ʰ̧̖̔̌̚ ̭̖ ̨̥̬̌ ̛̛̛̪̬̪̬̖̥̯ ̨̪ ̛̭̥̏ ̸̛̭̱̦̥̌̏̌ ̡̨̛̛̬̱̪̭̥̌ ̡̯̖̭̯̌. ʶ̌̔̌ ̭̱ ̡̛̛̪̬̱̪̤̖̦ ̛̭̏ ̡̨̛̛̬̱̪̭ ̛̪̬̭̯̱̪̌ ̭̖ ̶̡̨̡̛̛̬̖̦̭̯̬̱̠ ̡̯̖̭̯̌ ̸̛̛̠ ̠̖ ̛̛̖̣̦̔̌ ̶̛̤ ̔̌ ̱̖̍̔ ̨̹̯ ̛̣̙̖̍ ̨̛̛̬̦̣̱̐̌.

*ƒ. ̪̌ ̸̡̌ ̛ ̨̭̯̬̥̌ ̶̡̨̛̛̦̯̖̬̪̱̠̥. ˀ̡̨̛̱̪̭ ̭̖ ̯̌̔̌ ̛̪̬̖̪̭̱̠̖. ʰ̧̖̔̌̚ ̨̛̬̏̌̚ ̨̥̬̌ ̛̛̥̯̌ ̸̡̡̛̛̛̬̯ ̪̬̯̌̌̌. ̱ ̡̨̥ ̭̖ ̨̠̹ ̦̣̖̌̌̚ ̛ ̨̦̪̥̖̦̖̌. ˃̌̔̌ ̦̌ ̶̭̖̦̱ ̭̯̱̪̌ ̡̡̛̛̬̯̌ ̡̛̭̌̌̚ (̧̱̦̱̯̬̹̌̌ ̡̡̛̛̬̯̌) ̡̨̠̌ ̭̖ ̛̍̌̏ ̨̨̪̬̣̖̥̥̍ ̨̛̛̛̭̯̦̭̯ ̨̨̦̐̌ ̨̹̯ ̨̛̬̏̚ ̪̬̱̙̌. ʤ̛̣ ̛ ̯̱ ̭̖ ̠̤̠̱̌̏̌ ̛̛̖̭̦̏̚ >1 . ̥̖̭̯̌ ̛ ̡̛̦̖ ̨̛̠̔̐̌͂̌ ̨ ̡̨̛̠̥̌ ̨̛̬̏̚ ̨̨̛̬̐̏. ˄ ̧̛̥̌ ̭̖ ̨̧̠̹̠̱̍̌̌̏̌ ̸̨̛̛̣̦̭̯. ˉ̨̖ ̯̠̌ ̨̪̬̣̖̥̍ ̭̖ ̨̛̭̏̔ ̦̌ ̔̏̌ ̧̛̪̯̌̌: 1) ʪ̌ ̛̣ ̠̖ ̨̛̬̏̚ ̨̨̥̐̌ ̔̌ ̡̙̖̌ ̛̛̭̯̦̱? *) ʪ̌ ̛̣ ̠̖ ̨̛̬̏̚ ̵̨̯̖ ̔̌ ̡̙̖̌ ̛̛̭̯̦̱? ̨̛̭̱̬̦̭̯̐ ̛ ̸̨̯̦̭̯̌ ̨̠̖̦̔̐ ̨̛̬̏̌̚ ̛̭̖̌̏̚ ̨̔ ̨̯̐̌ ̡̨̡̨̛̣ ̠̖ ̨̱̯̬̌ ̨̛̍ ̨̖̹̯̖̦̍̌̏ ̨ ̨̨̦̥̖ ̨ ̸̖̥̱ ̸̛̪̬̌. ʽ̦̖ ̭̖ ̨̨̦̭̖̔ ̦̌ ̦̱̔ ̶̛̭̯̬̦̖̌ ̨̛̭̪̔ ̡̯̖̭̯̌ ̨̭̥̌̐ ̨̛̬̏̌̚ ̛ ̨̨̭̣̥̏ ̛̛̣ ̨̡̨̬̠̥̍ ̭̖ ̨̪̖̱̠̱̏̚ ̭̌ ̨̨̛̬̠̱̥̔̐̏̌̌̓ ̨̥̖̭̯̥ ̱ ̡̯̖̭̯̱. ˇ̨̨̛̛̣̣̚ ̯̖̙̖ ̔̌ ̡̯̖̭̯ ̨̹̯ ̛̖̬̦̠̖̏ ̨̡̬̖̪̬̱̱̠̱̔ ̭̌ ̛̭̥̏ ̛̭̯̬̥̌ ̴̸̡̛̛̬̥̐̌ ̶̛̦̥̌̌̚. ʰ̧̔̌̌̚ ̨̪̖̤̏̌ ̭̬̙̖̌̔ ̦̪̬. ̭̯̬̠̱̏̌̌ ̡̛̖̣̏̌ ̛ ̥̣̌̌ ̨̭̣̏̌.̛̱̖̯̚ ̌̚ ̨̨̪̣̱̐̐ ̧̛̔̌̌̚.̥̖̭̯̌ ̪̬̖̱̖̯̌̚ ̛̚ ̵̛̬̱̔̐ ̨̛̬̏̌̚ ̹̯̥̪̠̱̌̌ ̛̥̣̥̌ ̨̛̭̣̥̏̌ ̛ ̭̣. ˄̧̦̱̯̬̹̌̌ ̡̡̛̛̬̯̌ lc ˁ̨̧̪̤̹̌̌ ̡̡̛̛̬̯̌ ̛̭̣̱̙ ̨̭̥̌ ̨̯̥̖ ̔̌ ̨̨̖̥̔͂ ̨̔ ̨̹̯ ̠̖ ̨̥̱̖̐̓ ̸̛̛̭̯̠̖̐ ̡̛̭̌̌̚. ʦ̛̬̠̦̯̖̌̌ ̭̪̠̱̌̔̌ ̱ ̯̏̚. ˄ ̨̭̥̥̌ ̸̛̦̦̱̌ ̨̡̨̧̬̖̪̬̱̔̏̌̌ ̡̯̖̭̯̌ ̨̨̪̭̯̠̖ ̶̛̦̖̭̱̣̭̖̐̌ ̛̥̖̱͂̚ ̴̨̨̛̣̣̐̌ ̛ ̸̨̛̭̯̬̬̌̌. ˄ ̧̖̥̱ ̭̖ ̨̪ ̛̪̬̣̱̌̏ ̨̛̦̌̏̔ ̡̨ ̛̠̖̔̌̚ ̨̪̖̤̱̏ ̛ ̡̨̥̖. ʿ̨̬̖̔ ̨̧̦̖̌̏͂̌ ̸̨̯̦̌̐ ̡̯̖̭̯̌ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̠̖ ̛̦̖̭̯̌̏ ̛ ͣʦʤˀʰʵʤʻ˃ʫ͞ ̯̠ ̡̛̬̣̖̌̚ ̱ ̨̛̛̪̠̖̦̥̔ ̛̬̱̥̔̐ ̡̨̛̛̬̱̪̭̥̌. ̨̛̥̖̬̦̔ ̶̛̦̌̚ ̶̡̛̛̦̯̖̬̪̱̠̖ ̛̯̔. ̡̡̬̯̌̌ ̬̖̖̭̯̐ ̡̨̛̠ ̵̨̛̪̬̖̯̔ ̨̛̪̖̤̏. ̶̡̛̭̬̖̦̖̌̓ ̬̬̖̹̠̱̌̌̏̌̚. ʻ̨̭̱̪̬̯̌ ̨̯̥̖ ̸̨̛̛̛̭̯̬̬̌ ̭̥̯̬̠̱̌̌ ̔̌ ̭̖̏ ̨̯ ̦̖̥̌ ̸̦̠̌̌̌̚ ̌̚ ̛̭̬̙̦̱̌̔ ̛ ̔̌ ̨̯̖̙̌̏̌ ̸̧̛̯̖̌ ̛ ̨̱̪̯̬̖̱̍ ̨̛̬̏̌̚. ̦̪̬. ̸̡̡̛̛̛̬̯ ̪̬̯̌̌̌. ʻ̡̖̖ ̶̡̛̛̪̱̣̠̖̍̌ ̨̛̬̏̌̚ ̴̸̡̛̛̬̥̐̌ ̨̛̣̖̥̐̔̚ ̨̡̣̹̠̱̌̌̏̌ ̨̱̪̯̬̖̱̍ ̨̛̬̏̌̚. ʻ̛̛̛̠̖̣̦̠̌̔̌ ̸̭̣̱̠̌ ̠̖ ̨̦̠̌ ̡̌̔̌ ̠̖ ̨̱̯̬̌ ̸̶̨̛̖̏̔̌ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̨ ̡̨̥̖ ̛̪̹̖. ̨̛̖̣̖̙̖̦̥̍ ̶̡̛̖̦̯̥̌̌. ̡̦̠̬̖̌̌̓ ̛ ̨̛̦̠̪̹̯̠̖̌ ̠̖ ̴̨̛̬̥̱̣̭̦̌ ̭̬̙̠̌̔̌ ̛ ̯̱̥̔̌ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̨̪̖̤̖̏.

>* . ̨̛̬̠̦̍ ̨̡̪̯̔̌̌. ˃̨ ̵̛ ̨̛̦̌̏̔ ̔̌ ̦̖ ̛̖̏̔ ̨̨̪̦̖̹̯ ̨̔ ̨̨̦̐ ̨̹̯ ̭̖ ̨̛̣̍̚. ̸̡̛̛̛̭̯̯̭̯̌ ̶̨̛̪̔̌ ̛ ̭̣. ʻ̌ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍ ̡̨̦̖̐ ̨̱̯̬̌̌ ̔̌ ̛̛̏̔ ̛̭̯̬̏̌ ̱ ̨̪̬̠̌̏ ̨̛̭̖̯̣̭̯̏ ̸̛̱̯̱ ˁˀʫʪʰʻʤ. . ʿ̨̨̭̯̠̖ ̸̛̭̣̱̠̖̌̏ ̱ ̡̨̛̠̥̌ ̠̖ ̡̛̦̖ ̸̛̖̹̯̏̌̚ ̨̨̥̐̌ ̔̌ ̛̪̬̭̱̭̯̱̠̖̏ ̨̠̱̔̐̌͂̌ ̡̨̛̠ ̨̛̪̭̱̠̖. ̠̖̬ ̠̖ ̵̨̨̨̦̖̪̦̔ ̨̛̛̪̭̯̯̌̏ ̧̛̪̯̖̌ ̦̌ ̡̨̛̠ ̠̖ ̸̛̦̦̌ ̛ ̡̨̪̬̖ ̵̡̡̛̌̏ ̨̡̛̪̭̬̖̦̔̌ ̨̛̬̏̚ ̨̭̦̌̌̚ ̨̨̦ ̨ ̸̖̥̱ ̸̛̪̬̌. ʪ̸̛̬̱̠̖̐̌ ̭̖ ̨̥̖̬̠̱̔̌̏̌ ̡̛̛̭̌̚ ̛̦̭̯̣̌̌ ̱ ̛̱̬̦̥̍ ̛ ̛̛̥̬̦̥ ̛̬̖̥̖̦̥̏̌. ̛̣̌ ̦̖ ̛ ̨̨̭̪̭̦̍̌ ̔̌ ̬̱̥̖̌̚ ̧̛̠̍̌̌̚. ʦ̨̖̥̌ ̨̙̦̏̌ ̧̛̪̯̖̌ ̠̖ ̔̌ ̛̣ ̠̖ ̨̛̬̏̚ ̵̨̯̖ ̔̌ ̡̙̖̌ ̛̛̭̯̦̱. ̙̖̤̖. ʺʫˁ˃ʽ ̛ ʦˀʫʺʫ ̱ ̡̨̥ ̭̯̬̏̌̌. ̡̨̯̌ ̭̖ ̶̨̧̪̬̖̱̠̖ ̧̨̖̐̏̌ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍ ̔̌ ̨̨̪̱̦̔̌̚ ̦̌̚ ̛̭̯̬̏̌ ̨ ̡̨̛̠̥̌ ̨̨̛̬̐̏. ̧̛̥̹̤̖̖ ̨ ̸̦̖̖̥̱ ̛̯̔. ʰ̚ ̭̖̏̐̌ ̨̨̏̐̌ ̭̖ ̨̥̱̐ ̛̛̱̏̓̚ ̛̖̭̦̖̏̚ ̨̡̥̖̯̭̖̔ ̨̡̪̱̖: . ̨̨̧̬̱̍̌̏̌̚). ʻ̡̨̖ ̠̖ ̨̪̖̯ ̨̨̥̐̌ ̛̛̯̍ ̛̪̬̭̱̯̦̌. ̌ ̨̯ ̛̚ ̡̨̦̖̐ ̨̬̣̌̐̌̚ ̛̦̠̖ ̸̨̛̛̦. ʽ̪̹̯̌ ̵̨̱̦̔̏̌ ̴̨̯̥̭̖̬̌̌ ̨̠̖̦̔̐ ̨̔̍̌ ̭̖ ̨̬̙̔̌̌̏̌ ̦̌ ̛̭̪̭̖ ̡̨̛̠ ̭̱ ̱ ̧̖̥̱ ̛̦̭̯̣̌̌. ̛̖̣̖̙̖̍̓ ̭̖̏ ̨̹̯ ̠̖ ̨̙̦̏̌.̨̛̪̬̣̖̥̍ ʹ ̵̨̨̛̛̪̭̣̠̐̌ ̠̖ ̨̡̪̣̌̌̌̚ ̔̌ ̛̤̱̔ ̨̱̪̹̯̖ ̛̦̭̱ ̛̭̬̹̖̦̌̏ ̶̨̛̭̖̏̔ ̨ ̨̨̦̥̖ ̨̹̯ ̭̱ ̛̛̖̣̏̔. ˃̌̔̌ ̭̖ ̨̛̪̭̯̌̏ ̧̛̪̯̖̌ ̨̡̣̖̔̌ ̠̖ ̨̱̯̬̌ ̨̭̦̌̌̚ ̌̚ ̯̖ ̛̭̯̬̏̌ ̛ ̡̨̡̨̛̣ ̭̱ ̨̛̪̱̦̔̌̚ ̧̨̛̖̐̏ ̨̛̛̬̏̚. ˄ ̨̡̛̥̏̌̏ ̸̛̭̣̱̠̖̥̌̏̌ ̭̯̖̪̖̦ ̨̧̪̖̬̖̏̌ ̠̖ ̡̨̣̖̔̌ ̧̛̥̌. ʹ̛̱̔ ̨̥̱̐ ̔̌ ̱̱̍̔ ̙̬̯̖̏ ̵̨̛̭̪̭̯̖̦̏ ̛̛̣ ̵̡̨̡̛̛̣̖̯̦̏ ̵̶̶̛̛̣̱̦̠̌̌̌. ̨̛̭̱̔̏.̨̨̪̯̬̖̦̍ ̠̖ ̨̨̨̠̖̦̔̏ ̛̬̥̯̬̯̌̌̌̚ ̡̛̭̏̌ ̨̛̛̪̠̖̦̔ ̡̛̭̌̚ ̛ ̛̛̱̯̬̯̏̔ ̧̨̖̐̏ ̡̡̬̯̖̬̌̌: ̔̌ ̛̣ ̠̖ ̨̛̪̭. ʽ̛̦ ̦̖ ̖̣̱̠̱̔ ̡̨̌ ̸̶̛̛̦̱̦̌ ̡̨̛̠ ̨̨̭̯̣̙̖̦̌ ̬̹̖̏ ̨̧̪̭̥̯̬̌̌̌. ̡̭̏̌̌ ̬̭̯̏̌ ̡̛̭̌̌̚ ̛̥̌ ̨̭̠̖̏ ̨̨̨̛̭̖̦̭̯̍. ʦ̨̬̣ ̠̖ ̸̖̭̯ ̸̭̣̱̠̌ ̔̌ ̶̛̪̭̌ ̡̨̦̖̐ ̸̨̭̖̦̭̯̏̔̌̏̌ ̨̨̛̬̐̏ ̨ ̛̭̯̬̥̏̌̌ ̡̨̠̖ ̦̖ ̨̭̥̌ ̔̌ ̛̦̠̖ ̨̨̥̐̌ ̛̛̖̯̏̔ ̨̦̖̐ ̡̨̠̖ ̭̖ ̛̦̭̱ ̨̥̣̖̐ ̛̦ ̨̨̛̛̯̔̐̔. ̛̛̣ ̔̌ ̛̖̏̔ ̨̦̖̹̯ ̨̹̯ ̭̖ ̛̦̠̖ ̨̛̣̍̚.̡̱̖̏ ̭̖ ̨̥̬̌ ̡̛̛̱̪̯ ̦̌ ̱̥̱ ̨̨̦ ̨̹̯ ̠̖ ̨̡̛̯̬̣̌ ̨̧̭̪̤̹̌̌ ̡̡̛̛̬̯̌ (̨ ̸̨̛̛̣̦̭̯̥̌ ̨̱̯̬̌̌. ̨̛̦̖̪̬̭̯̬̭̦̌. ̧̨̨̖̥̐̏ ̡̬̠̱̌ ̛ ̬̖̥̖̦̱̏. ʰ̥̌ ̸̶̧̛̛̖̦̌ ̡̨̠̖ ̡̨̛̦ ̦̖ ̨̥̙̖ ̛̭̦̯̌̌̚ ̨̛̦̖̪̭̬̖̦̥̔ ̨̧̪̙̖̥̌̌ ̦̥̖̬̖̌. ˋ̖̭̯ ̠̖ ̸̭̣̱̠̌ ̔̌ ̛̤̱̔ ̛̦̭̱ ̛̛̣̍ ̱ ̨̨̪̣̙̠̱̌ ̔̌ ̛̖̏̔ ̛̛̣ ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̔ ̨̪̙̠̱̌̌ ̨̨̦ ̨ ̸̖̥̱ ̨̨̬̖̐̏.

ˋ̛̖̭̯ ̭̱ ̸̛̭̣̱̠̖̌̏ ̔̌ ̛̤̱̔ ̸̛̛̭̯̱ ̭̖̖̍. ̸̨̛̛̭̯̬̬̌ ̭̖ >â . ʿ̨̛̛̬̭̯̬̭̦̭̯̌ ̭̖ ̸̨̨̛̦̍ ̡̨̣̌ ̨̡̛̯̬̠̱̏̌ ̛ ̯̌̔̌ ̡̛̛̭̌̚ ̨̛̭̱̪̬̯̦ ̶̛̛̯̖̦̖̦̠̔ ̨̱̯̬̌̌ ̨̛̠̠̱̔̍̌ ̦̌ ̛̭̦̌̚. ̖̣̱̠̖̔ ̦̌ ̨̪̠̱̌̏ ̴̴̡̛̛̣̭̯̌̌̌. ˁ̛̛̥̪̯̠̖̌ ̛ ̛̛̦̯̪̯̠̖̌̌: ̭̱ ̨̖̥̏̌ ̸̖̭̯ ̨̨̪̏̔ ̔̌ ̭̖ ̛̭̯̬̏̌ ̴̨̛̖̬̥̹̱̔. ̡̯̌̌. ʰ̸̨̛̭̯̬̬̌ ̭̖ ̨̥̬̌ ̡̨̛̱̖̣̏ ̛̛̭̣̱̙̯ ̶̨̛̪̥̔̌̌ ̡̨̠̖ ̠̖ ̣̔̌̌ ̡̡̛̛̬̯̌ ̡̯̖̭̯̌ ̨ ̨̱̯̬̱̌ . ̛̛̭̬̖̦̔. ˄ ̛̭̥̏ ̛̭̬̖̦̥̔̌̌ ̠̖ ̨̡̨̱̔̍ ̡̨̧̨̱̬̖̖̦ ̸̨̦̖̣̌ ̔̌ ̭̖ ̨ ̛̥̬̯̥̏̌ ̨̨̛̬̐̏ ̭̖̏ ̨̦̠̤̖̌̍. ̴̡̨̨̛̦̖̭̦̣̦̌̌). ˁ̵̯̬̌ ̛ ̡̛̛̪̬̯̭̌ : ̛̤̱̔ ̨̥̱̐ ̨̛̛̛̣̯̍̌̚ ̛ ̛̛̖̯̍̐̌̏̌̚ ̛̛̭̯̦̱ ̛ ̱ ̛̛̪̭̥̖̦̥ ̛ ̱ ̛̱̭̥̖̦̥ ̡̛̛̭̥̌̌̚ ̱̭̣̖̔ ̵̭̯̬̌̌ ̨̔ ̨̧̱̬̙̐̌̏̌̌ ̨̛̖̖̦̭̯̍̍̔̚ ̛̛̣ ̨̛̙̯̏̌. ̧̛̪̬̖̥̔̌̏̌ ̛̹̖̏̐ ̬̦̌̐̌ ̛̛̣ ̸̛̦̠̦̠̖̌̌̚ ̨̱̣̖̐ ̱ ̧̛̛̥̍̏̌̌̚. ʶ̴̨̨̛̦̬̥̥̌̚: ̯̠ ̙̖̤̌ ̔̌ ̭̖ ̨̪̦̖̔̌̔ ̶̛̛̪̱̣̍. ̨̛̙̯̱̏ ̛̯̔. ʤ̨̧̦̙̖̐̌̏̌ ̌̚ ̡̦̖̱ ̬̱̪̱̐. ̨̯̥̖ ̭̱ ̸̨̛̦̬̱̯̌ ̨̛̛̣̙̖̦̚ ̨̛̛̬̏̚ ̡̨̛̠ ̛̱̙̠̱̏̌ ̡̨̛̖̣̏ ̨̧̪̖̬̖̖̏ ʹ ̨̡̛̱̥̖̦̯̬̦̔̌ ̨̛̛̬̏̚. ʰ̡̛̭̌̚ ̛̯̔̌ ̱ ̡̛̯̥̌̏ ̨̡̨̨̛̣̦̭̯̥̌ ̭̱ ̱ ̧̦̠̥̱̌̌ ̡̬̱̱ ̨̛̠̖̦̭̯̬̦̔̌ ̛ ̛̱̭̥̖̬̖̦ ̡̌ ̨̯̥̖ ̔̌ ̸̛̖̣̠̱̏̌ ̨̡̨̡̛̪̠̦̌ ̛̹̖̏ ̨̦̖̐ ̨̹̯ ̛̍ ̛̛̭̯̦̌ ̨̨̤̣̔̏̌̏̌̌̚. ̨̭̠̱̏ ̱̙̱ ̛̛̣ ̛̹̬̱ ̶̛̠̖̦̱̌̔̚.lc lc lc lc lc ʺ̨̨̨̛̦̬̠̦̐̍ ̭̱ ̨̛̪̹̯ ̛ ̨̛̪̭̖̦̍ ̨̛̛̥̯̏ ̡̨̛̠ ̤̱̖̔ ̨̥̱̐ ̛̦̖̭̯̌̏ ̔̌ ̡̛̭̬̖̏ ̛̛̭̯̦̱ ̨ ̛̭̯̬̥̏̌̌ ̨ ̡̨̛̠̥̌ ̨̨̬̖̐̏: ˃̧̖̙̌ ̌̚ ̨̧̛̪̭̯̖̥̌̚ ̡̨̛̛̬̭̯: ̠̖̦̔̌ ̨̔ ̸̵̛̦̠̠̌̌ ̨̛̥̯̏̌. ̨̛̦̌̏̔ ̨̡̪̦̖̌̔ ̨̱̯̬̖̌ ̔̌ ̛̭̯̬̏̌ ̡̛̛̭̬̤̱̠̱̏. ʯ̨̧̛̣̙̖̖̌̍̌ ̛̛̭̯̦̖ ̛̦̠̖ ̨̭̥̌ ̛̦̯̖̬̖̭ ̶̨̛̪̠̖̦̔̌̌. ˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̔̌ ̨ ̸̶̧̛̛̖̦̥̌̌ ̸̨̛̭̖̏̔ ̨̭̥̌ ̠̖̦̔̌ ̡̛̭̌̚. ʻ̵̨̨̨̖̪̦̔ ̠̖ ̔̌ ̭̖ ̱ ̸̡̡̨̛̛̬̯̥ ̨̡̪̭̯̱̪̱ ̸̨̭̱̖ ̛̬̦̌̚ ̡̛̛̭̌̚ ̨ ̨̛̭̯̠ ̛̭̯̬̏̌. ̨̛̥̖̥̬̥̌̌). ̸̵̨̡̛̛̛̪̣̯ ̡̭̯̬̦̌̌̌ ̛̯̔. ̖̏̓ ̛ ̵̛̬̦̌̚ ̬̱̪̐̌ ʹ ̬̙̔̌̏̌. ʻ̨̛̠̤̌̍ ̛̪̬̥̖̬ ̭̱ ̨̛̦̬̦̌̔̐̍ ̨̨̛̬̐̏ ̛ ̡̨̨̛̦̖̬̣̚ ̡̨̛̠̥ ̭̖ ̹̯̥̪̌̌ ̨̣̹̐̌̌̏̌ ̨̨̨̪̥̏̔ ̛̭̥̬̯ ̵̛̭̣̱̙̦̌̚ ̶̨̛̪̠̖̦̔̌̌. ̛̣̌ ̛ ̦̌ ̡̧̛̛̭̬̤̖̏̌̏̌ ̛̛̭̯̦̖ ̛ ̨̧̛̛̯̪̖̬̖̏̌̏̌̚ ̨̡̪̯̔̌̌̌. ̡̭̯̬̦̱̌ ̛̛̣ ̸̨̛̣̦̭̯ ̱ ̨̛̛̛̭̯̬̠ ̨̛̣̍ ̠̖ ̨̡̨̛̯̣ ̸̨̖̭̯ ̔̌ ̭̖ ̪̬̖̔ ̸̨̛̛̭̯̬̬̖̌ ̨̭̯̤̌̏̌ ̸̛̛̦̬̱̯̌ ̵̯̖̌̏̚ ̔̌ ̛̪̹̱ ̖ͣ̍̚ ̧̥̬̙̖ ̛ ̨̛̛̪̬̭̯̬̭̦̭̯̌͞. ̨̪̖̤̖̏ ̛̯̔. ̨̨̛̛̖̬̭̪̖̭̯̏̏. ʽ̡̖̏̌̏ ̴̶̨̛̖̬̥̠̖̔̌ ̭̱ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̭̯̱̪̤̖̦̖̌̚ ̱ ̴̨̨̡̛̛̱̯̬̭̥̌̍̐̌ ̨̛̛̬̥̏̌̚ (̶̛̛̦̖̦̥̔̏̌. ̪̬̖̱̯̖̓ ̛̯̔. ̸̨̨̛̪̬̦̔̌. ʯ̌ ̡̡̛̛̬̯̱ ̨̖̏ ̬̭̯̖̏ ̛ ̨̡̧̛̯̬̖̏̌ ̵̨̡̛̏̌̏ ̴̶̨̛̖̬̥̠̔̌̌ ̨̙̦̏̌ ̠̖ ̨̧̪̦̖̌̏̌̚ ̨̪̹̯̖ ̶̛̛̭̯̱̠̖̌ ̱ ̛̥̠̖̦̯̱̌̍ ̱ ̡̨̥ ̭̱ ̦̭̯̠̣̖̌̌̌. ̧̨̨̖̥̐̏ ̬̖̥̖̦̱̏. ̶̨̛̦̦̣̦̌̌̌. ˃̛̹̯̦̌̌: (̸̛̣̦̌.

̬̭̪̬̖̌̌̏ ʺ. ʿ̨̨̛̬̬̦̔ ̠̖ ̔̌ ̭̖ ̨̛̦ ̡̛̬̣̱̠̱̌̚ ̱̭̣̖̔ ̸̛̛̬̣̯̖̌̚ ̸̡̯̖̌ ̛̣̖̹̯̐̔̌ ̨̡̭̖̏̔̌. ̨̡̔ ̠̖ ̨̦ ̌̚ ̬̭̪̬̱̌̌̏ >> . lc ˋ̡̣̦̌̌ ʹ ̨̡̪̦̖̌̔ ̐̌ ̠̖ ̡̨̯̖̹ ̨̡̨̛̬̣̯̌̏̌̚ ̨̔ ̬̭̪̬̖̌̌̏. ˀ̪̭̪̬̖̌̌̏ ̭̱ ̱ ̸̨̛̯̠̌̏ ̴̨̨̛̛̛̛̭̯̬̬̠̐̌ ̧̦̠̥̖̌̌ ̛̦̯̖̬̖̭̦̯̦̖̌ (̨̍̐̚ ̨̨̨̛̦̖̭̪̭̦̭̯̍ ̨̱̯̬̌̌ ̔̌ ̵̛ ̨̛̪̬̥̖̬̦ ̸̨̛̱̣̖̍). ̛̛̣ ̛̣̙̖̌̚ ̧̛̍̏̌̌̚ ̨̠̖̦̔̐ ̡̬̖̌̓̐ ̨̛̪̖̬̔̌. ʦ̬̭̯̖ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̬̌̔̏̌ lc ˀ̭̪̬̌̌̏̌ ʹ ̨̨̭̦̦̏̌ ̬̭̯̏̌ ̸̨̦̱̦̌̐ ̧̛̣̌̐̌̌̚ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̬̖̱̣̯̯̌̌̚. ˄ ̨̯̥ ̸̭̣̱̠̱̌ ̦̖ ̨̥̙̖ ̭̖ ̛̛̯̬̙̯̌ ̡̡̛̦̌̏̌ ̛̭̬̖̦̔̌. ̛̛̦̯ ̡̨̨̛̥̪̬̥̭ ̥̖̱͂ ̧̛̥̌. *š. ʺ̨̱̖̐̓ ̠̖ ̛ ̔̌ ̛̹̖̏ ̨̛̬̏̌̚ ̠̖̔̌ ̸̛̛̬̖̣̯̖̚ ̡̛̭̖̌̚ ̨ ̛̛̭̯̥ ̛̭̯̬̥̏̌̌. ʽ̦̌ ̛̥̌ ̧̦̠̥̖̌̌ ̨̬̖̖̦̱̔͂ ̴̨̬̥̱. ˄ ̨̡̨̥̖̯̭̥̔ ̨̪̣̖̱̐̔ ̛ ̸̡̣̦̌̌ ̛ ̬̭̪̬̌̌̏̌ ̭̖ ̛̛̪̬̣̙̠̱̍̌̏̌ ʹ ̛ ̱ ̨̠̖̦̠̔ ̛ ̱ ̨̬̱̠̔̐ ̛̬̭̯̏ ̪̬̖̖̦̯̱̠̱̚ ̭̖ ̨̛̛̛̬̦̣̦̐̌ ̸̛̦̱̦̌ ̛̬̖̱̣̯̯̌̚ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌̌. ʿ̨̡̦̖̌̔ ̭̖ ̱ ̸̡̣̦̱̌ ̬̥̯̬̌̌̌̚ ̡̛̦̖ ̛̱̙ ̨̪̬̣̖̥̍ ̨̦̖̐ ̱ ̛̬̭̪̬̌̌̏. ̠̖̬ ̠̖ ̧̖̦ ̭̬̙̠̌̔̌ ̨̖̥̏̌ ̨̬̦̬̭̯̦̌̏̌̚ ̛ ̨̥̙̖ ̭̖ ̸̨̛̛̛̱̣̯̍ ̦̌ ̛̹̖̏ ̸̛̦̦̌̌. ʰ ̛̭̭̥̌̏ ̛̛̭̪̬̯̦̔̌̌ ̡̛̛̭̌̚ ̨̥̱̐ ̭̖ ̱ ̛̛̭̱̹̯̦ ̛̭̣̯̌̐̌ ̛ ̨̧̛̪̱̯̔̌̏̌. ̌ ̡̨̛̠ ̣̙̦̌̌.̨̥̬̌ ̦̌ ̧̖̐̌ ̨̨̛̛̭̣̦̯. ˁ̨̯̐̌ ̸̨̡̛̣̐̌ ̨̨̪̭̯̱̪̦̭̯. ˃̨ ̠̖ ̨̪ ̛̪̬̣̱̌̏ ̡̛̬̌̓ ̭̭̯̌̌̏ ̡̨̛̠ ̠̖̔̌ ̨̛̖̣̯̔̏ ̨̨̨̬̔̐̏ ̦̌ ̨̨̪̭̯̤̖̦̌̏ ̧̛̪̯̖̌. ̛̣̌ ̭̖ ̸̨̖̭̯ ̱ ̧̖̥̱ ̠̖̔̌ ̛ ̡̪̬̖̭̖ ̛̹̬̖ ̨̡̛̪̬̣̖̥̯̖̍̌. ̨̨̪̬̖̦̚ ̡̨̛̛̛̬̭̯̯ ̬̖̱̣̯̯̖̌̚ ̡̡̛̛̬̯̖ ̛ ̨̬̱̥̦̌̚ ̭̖ ̨̛̛̬̯̐̌͂̏̌ ̨̔ ̨̪̯̪̱̦̖ ̨̛̛̭̱̬̦̭̯̐ ̵̛̯ ̸̶̧̛̛̖̦̌. ʺ̛̯̖̬̠̌̌ ̡̨̠̌ ̭̖ ̬̭̪̬̤̌̌̏̌ ̨̥̙̖ ̛̛̯̍ ̨̖̥̏̌ ̥̬̹̖̦̌̌̚. ̛̣̌ ̛̍ ̭̬̙ ̨̭̥̌̐ ̸̨̭̖̦̭̯̏̔̌̏̌ ̨̥̬̣̌̌ ̔̌ ̱̖̍̔ ̸̡̛̠̖̦̌̔̌̚. ̡̛̭̖̌̚ ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̛̯̦̍ ̡̛̬̣̱̠̱̌̚ ̛ ̨̨̥̖̱̭̦͂̍ ̸̡̛̭̤̱̱̠̱. ̛̣̌ ̛̥̌ ̛ ̵̛̪̬̌̏ ̡̬̖̥̖ ̖̣̔̌ (̦̪̬. ˄̡̖̏ ̨̥̬̌ ̛̛̥̯̌ ̡̬̱̌̓ ̨̱̏̔ ̛̚ ̡̨̐ ̭̖ ̛̖̏̔ ̶̛̤ ̛ ̡̯̌̔̌̌̚ ̵̨̨̛̱̯̬̌̏ ̨̦̪̬̌̌. ̨̪̭̯̤̌̏̌ ̭̖ ̧̛̪̯̖̌ ̨ ̵̧̨̨̛̥̏ ̨̨̥̖̱̭̦̥͂̍ ̨̨̦̭̱̔.̖̏̓ ̭̖ ̸̨̯̦̌ ̨̥̬̌ ̛̛̱̯̬̯̏̔ ̡̨̛̠ ̠̖ ̡̛̭̌̚ ̛̛̛̭̯̦̯. ʶ̌̔̌ ̨ ̨̛̭̯̥ ̨̠̱̔̐̌͂̌ ̨̨̪̭̯̠̖ ̔̏̌ ̛̛̣ ̛̹̖̏ ̡̛̭̌̌̚. ˋ̡̣̦̌̌ ̦̖ ̨̥̬̌ ̛̛̥̯̌ ̸̛̦̱̦̌ ̛̛̣ ̸̡̡̛̛̛̬̯ ̪̬̯̌̌̌. ̛̣̌ ̨̯ ̦̖ ̸̛̦̌̚ ̔̌ ̭̖ ̨̦̌ ̦̖ ̨̡̨̪̬̌̏̌ ̡̡̨̛̦̠̌̏ ̴̨̛̬̥. ̸̧̨̬̹̣̖̦̭̯̌̌ ̛ ̶̡̨̨̛̛̥̪̠̌̚ ̛̥̠̱̌ ̡̛̛̖̣̏ ̸̦̠̌̌̚. ʽ̡̛̣̍ ̬̭̪̬̖̌̌̏ ̠̖ ̡̨̯̖̹ ̨̛̛̪̬̪̭̯̌. ʪ̛̛̦̓̌ ͣʰ̚ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̧̭̬̖̖̔̐ ̡̖̏̌͞).

̸̨̛̪̬̱̠̔̌ ̛̯̔. ʽ̦̌ ̛̭̬̙̌̔ ̛̛̬̖̥̬̦̌̌̚ ̧̦̌̌̚ ̌̚ ̸̨̛̯̌̏ ̨̠̖̦̔ ̸̨̛̪̬̱̠̖̔. ʺ̴̨̨̛̦̬̠̐̌̌ ̦̭̯̠̖̌̌ ̡̨̌ ̬̖̱̣̯̯̌̚ ̸̨̦̱̦̌̐ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌. lc ʺ̴̨̨̛̦̬̠̐̌̌ ʹ ̨̔ ̬̭̪̬̌̌̏ ̭̖ ̡̛̬̣̱̠̖̌̚ ̨̪ ̨̯̥̖ ̨̹̯ ̨̭̠̏ ̪̬̖̥̖̯ ̛̣̙̖̌̚ ̦̌ ̨̠̖̦̠̔ ̨̛̹̬̠ ̨̨̛̭̦̏ ̛ ̭̌ ̛̭̥̏ ̨̪̠̥̌̏̌̌ ̡̨̠̖ ̭̱ ̨̔ ̸̦̠̌̌̌̚ ̌̚ ̯̖̥̱. ̦̭̯̦̱̌̌̏ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̱.̨̖̦̍̌̏̌̚. ʻ̨̛̠̤̌̍ ̛̛̪̬̥̖̬ ̌̚ ̸̡̛̛̪̬̬̱̦/̷̡̛̱̖̦̍ ̭̱ ʧ. ˃̡̨̌ ̸̡̛̛̪̬̬̱̦ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̪̣̦̱̌̚ ̨̨̭̦̱̏ ̡̨̭̏̌̐ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌ ̱ ̨̨̬̖̖̦̠̔͂ ̨̛̣̭̯̍̌. lc ˀ̶̛̖̖̦̠̌̚ ʹ ̛̛̣ ̶̨̖̦̌ ̠̖ ̡̯̌̌̏ ̡̯̖̭̯ ̨ ̨̠̖̦̥̔ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̥ ̖̣̱̔ ̡̨̛̠ ̛̹̖̏ ̧̪̙̖̌ ̨̪̭̖̱̠̖̏̓ ̶̨̛̖̦. ˁ̡̨̏̌ ̧̛̪̯̖̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̱̖̍̔ ̪̬̖̥̖̯̔ ̬̭̪̬̖̌̌̏. ʻ̧̥̖̖̦̌ ̠̖ ̡̣̖̔̌ ̨̪̬̖̦̭̯̖̦̏̏ ̸̶̛̛̱̖̦̥̌ ̛ ̛̭̯̱̖̦̯̥̔̌ ̛ ̴̨̧̛̬̥̬̱̌ ̵̧̨̨̛̏̐ ̸̨̦̱̦̌̐ ̛ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐ ̧̛̥̹̤̖̌.͞ lc ʿ̸̡̛̛̬̬̱̦ (̷̡̛̱̖̦̍ ) ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̴̨̨̛̥̦̬̠̱̐̌ ̭̌ ̸̨̛̛̦̬̯̥̌ ̶̛̛̤̖̥̏̌. ̱̚ ̨̭̬̯̏ ̦̌ ̨̛̬̖̏̚ ̛ ̛̣̯̖̬̯̱̬̱̌. ˄ ̧̛̥̌ ̦̖ ̨̭̥̌ ̔̌ ̭̖ ̛̛̬̖̥̬̠̱̌̚ ̨̧̛̯̪̔̌̔̌ ̛̬̖̱̣̯̯̌̚. >ƒ . ̭̱̱̔ ̨ ̧̨̨̖̠̐̏ ̸̨̦̱̦̠̌ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔. ʶ̸̛̛̣̭̦̌ ̛̪̬̥̖̬ ̠̖ ̴̨̨̛̥̦̬̠̐̌̌ ̴̨̨̪̬̖̭̬̌ ʧ. ʺ̴̨̨̛̦̬̠̐̌̌ ̠̖ ̨̪ ̛̪̬̣̱̌̏ ̨̛̛̛̥̦̠̍ ̬̌̔ ̛ ̨̯̌̚ ̨̥̬̌ ̛̛̥̯̌ ̠̭̦̱̌ ̶̡̨̨̛̛̥̪̠̱̚. ̛̣̌ ̯̖̥̌ ̴̨̨̛̥̦̬̠̖̐̌ ̨̥̬̌ ̛̛̯̍ ̡̨̡̛̥̪̣̖̭̦̠̌ ̛ ̸̛̦̠̦̠̌̌̌̚. ̖̏̓ ̭̖ ̨̡̛̯̬̠̱̏̌ ̨̨̨̦̖̤̦̔̏ ̛̭̯̬̙̖̦̖̌ ̛ ̨̬̖̦̖̍̌͂ ̯̖̥̖. ʽ̨̭̦̦̖̏ ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̖̌̌ ̸̡̛̛̪̬̬̱̦̌ ̙̖̏̌ ̛ ̌̚ ̷̡̛̱̖̦̍.̨̡̥̖̯̭̱̔. ʽ̨̨̡̛̭̯̬̬̭̐ ʹ ͣʰ̨̛̭̯̬̠̌ ʦ̡̨̛̛̦̯̠̭̌̐̚ ̶̬̭̯̌̏̌͞ ̛ ˋ̨̛̖̥̬̔ ʿ̨̨̪̏ ͣʽ̔ ʦ̖̬̭̠̌̌ ̨̔ ʪ̶̛̦̌̐̌͞. ʯ̸̛̛̦̠̦̠̌̌ ̭̱ ̛ ̨̪ ̨̯̥̖ ̨̹̯ ̸̨̛̪̭̯̱̔ ̛̖̯̤̦̠̔̌̌ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌. ̨̦̬̌̔̌. ˄ ̸̡̛̛̪̬̬̱̦̱ ̭̖ ̨̨̦̭̖̔ ̛̬̦̠̖̌ ̨̛̭̪̹̯̖̦̌ ̛̬̖̱̣̯̯̌̚. ʪ̨ ̡̬̠̌̌ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̶̛̛̭̬̪ ̨̪̬̣̖̥̍ ̡̨̥̖ ̠̖ ̨̪̭̖̖̦̏̓̌ ̛ ̔̌ ̐̌ ̛̭̭̥̌̏ ̨̡̨̬̱̙̖̦̌̚ ̡̛̪̬̙̖̌. ̭̌ ̛̯̥ ̨̹̯ ̷̡̛̱̖̦̍ ̨̪̬̖̔ ̭̖̏̐̌ ̨̦̖̖̦̌̏̔̐ ̛̭̬̙̌̔ ̛ ̨̡̨̪̖̹̔̌̐ . ˄ ̧̛̥̌ ̭̖ ̨̱̠̱̍̌͂ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̬̙̔̌̏̌. ʺ̨̬̌ ̶̨̨̨̨̛̪̬̪̬̦̣̦̌ ̛ ̵̸̨̨̛̬̥̦̦̌ ̔̌ ̡̛̪̬̙̖̌ ̭̖̏ ̨̖̣̖̔̏ ̨̪̬̣̖̥̍̌. ʽ̦̌ ̠̖̔̌ ̶̨̛̛̛̖̣̯̠̏ ̨̨̨̬̔̐̏ ̦̌ ̨̨̪̭̯̤̖̦̌̏ ̸̨̦̱̦̌ ̧̛̪̯̖̌. ̌ ̔̌ ̨̨̛̭̯̬̖̥̖̦̏ ̦̖ ̱̖̍̔ ̛̬̠̖̦̌̍̌̚ ̶̛̖̣̦̌. ʽ̨̡̨̭̯̬̭̏̐ ͣʿ̨̛̬̦̠̌ ʿ̨̛̬̣̐ ̨̛̛̛̭̯̬̠ ̴̛̖̱̣̥̔̌̌̚ ̱ ʦ̛̛̛̦̯̠̌̚ ̛ ̨̨̡̛̠̱̙̦̭̣̖̦̭̥̏ ̖̥̤̥̌̌̚. ̯̠. ʯ̌ ̧̛̪̭̖̌ ̴̨̨̛̥̦̬̠̖̐̌ ̭̖ ̨̥̬̌ ̨̛̬̭̪̣̯̌̌̐̌ ̨̦̯̦̥̌̚ ̸̡̨̨̛̛̣̦̥ ̨̛̬̏̌̚ ̛ ̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌. ̌ ̸̡̛̛̪̬̬̱̦ ̛̣̙̖̌̚ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̬̖̱̣̯̯̖̌̚.

̌ ̦̖ ̨ ̸̨̛̛̣̦̭̯ ̨̱̯̬̌̌. ʽ̔ ̸̡̛̛̪̬̌̏̌̌̚ ̭̖ ̸̨̡̖̱̠̖ ̔̌ ̦̌ ̛̥̖̭̯̥̌ ̡̨̠̌ ̨̨̭̪̬̌̏̌ ̨̛̪̦̱̔ ̨̤̖̍ ̧̬̖̹̖̖. ʦ̨̖̥̌ ̭̱ ̸̖̯̌ ̨̧̬̖̹̖̐̌ ̨̛̪̬̯̏ ̨̨̏̐ ̸̦̖̣̌̌. ̠̖̬ ̭̖ ̨̦ ̛̦̣̌̌̚ ̱ ̶̛̛̛̪̬̣ ̔̌ ̭̖ ̸̨̬̱̦̍̌̌̏̌ ̭̌ ̶̛̪̭̖̥ ̶̡̛̛̪̱̣̠̖̍̌. ʵ̖̦̔̌ ̨̔ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̵̯̖̌̏̌̚ ̠̖ ̔̌ ̡̛̪̬̱̠̖̌̚ ̨̖̣̔ ̱ ̶̛̛̖̣̦. ʿ̡̛̬̌̚ ̨̥̙̖ ̔̌ ̱̖̍̔ ̨̖̥̏̌ ̡̨̛̬̭̦̌ ̨̪̱̦̔̌ ̡̨̛̪̬̦̌̌̐̚ ̬̌̔̌ ̛ ̔̌ ̨̠̖̦̌̔̚ ̭̌ ̧̛̥ ̸̛̛̦ ̶̛̖̣̦̱. ̔̌ ̨̛̪̱̦̔ ̨̯̥̌ ̖̐̔ ̠̖ ̸̨̨̛̱ ̛̪̬̦̦̖̌̚ ̛ ̭̣. ̌ ̦̖ ̨̭̥̌ ̡̛̦̖ ̧̛̥̌ ̛̛̣ ̛̖̏̓ ̨̖̔ ̌̚ ̡̨̛̠ ̠̖ ̸̡̛̛̪̬̌̏̌̚ ̶̛̛̭̪̖̠̣̭̯̌̌. ʯ̌ ̶̛̤ ̛̥̌ ̔̌ ̸̶̨̛̯̱̌ ̡̛̪̬̙̖̌ ̭̬̙̠̌̔̌ ̛ ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̨̠̖̦̔̐ ̖̣̔̌. ʿ̡̛̛̬̌̚ ̭̱ ̸̨̖̭̯ ̡̨̛̖̣̏ ̡̧̛̭̱̹̖̖ ̌̚ ̨̥̬̣̌ ̨̱̯̬̌̌. ̌ ̦̖ ̨̭̥̌ ̡̥̖̬̖̌̚ ̡̨̠̖ ̭̖ ̸̛̯̱ ̖̯̤̔̌̌. ʰ̨̭̯ ̡̨̯̌ ̭̖ ̨̥̬̠̱̌ ̨̛̛̛̦̭̯̚ ̛ ̨̬̖̔̍ ̭̯̬̦̖̌. ʿ̶̛̬̖̖̦̯̠̌̌̚ ̱ ̥̱̖̠̱̚ ʦ̨̨̛̠̦̖̏̔ •2¬ .̠̖ ̡̯̌̏̌ ̬̭̯̏̌ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐ ̧̛̣̌̐̌̌̚ ̡̨̔ ̡̨̐̌ ̱ ̶̖̦̯̬̱ ̧̪̙̖̌ ̛̦̭̱ ̛̬̖̱̣̯̯̌̚ ̨̱̯̬̌̌. ʿ̧̛̭̖̌ ̡̛̪̬̌̌̚ ̭̯̤̌̏̌ ̡̛̖̣̖̏ ̵̯̖̖̌̏̚ ̪̬̖̔ ̨̱̯̬̌̌ ʹ ̨̦ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̠̖ ̨̡̛̥̖̯̭̔ ̨̨̬̦̍̌̏̌̚. ̖̏̓ ̵̛̬̱̔̐ ̸̡̛̦̱̦̌̌. ̨̨̛̪̬̦̭̔ ̖̣̔̌ ̱ ̶̛̛̖̣̦. ̔̌ ̨̨̪̯̪̱̦ ̣̏̌̔̌ ̸̛̦̱̦̥̌ ̸̨̛̪̬̱̠̖̥̔ ̛̚ ̡̨̐ ̸̨̛̪̯̖ ̶̡̛̛̪̱̣̠̍̌̌ ̡̨̠̌ ̭̖ ̡̛̪̬̱̠̖̌̚ ̛ ̔̌ ̨̛̏̔ ̸̬̱̦̌̌ ̨̭̥̌ ̨ ̭̬̙̠̱̌̔̌ ̡̯̖̭̯̌. *R.lc ʿ̡̛̬̌̚ .

% ¬.

̡̧̭̱̪̤̖̌̌. ̨̧̬̙̖̔̌̏̌ ̛ ̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ̵̨̡̛̪̬̖̯̦ ̵̡̛̱̣̯̱̬̦ ̨̬̔̍̌̌. .̨̨̧̭̪̬̖̖̏͂ ̥̖̬̌ ̵̸̡̛̯̖̦̖ ̛ ̴̸̡̛̛̖̚ ̛̹̯̯̖̌̚ ̵̡̛̱̣̯̱̬̦ ̨̬̔̍̌̌. ¬2¬ ¬ ¬¬ ˁ̧̯̬̖̌̌ ̨ ̡̨̧̛̬̹̖̱̓ ̵̡̛̱̣̯̱̬̦ ̨̬̔̍̌̌ ̭̱ ̵̭̬̖̏ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̡̨̨̦̥̌̚. ̨̨̧̛̬̦̖̐̌̏̌̚ ̧̪̬̖̔̌̏̌̌ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̵̨̛̛̪̬̬̦̔ ̨̡̛̣̍̌ ̡̱̣̯̱̬̖. .̨̧̣̖̔̌̐̌ ̛ ̧̪̬̖̖̌̓ ̨̨̧̭̪̬̖̏͂̌ ̥̖̬̌ ̛̹̯̯̖̌̚ ̵̡̛̱̣̯̱̬̦ ̨̬̔̍̌̌. .̧̛̖̔̌̏̌̚ ̶̡̛̛̪̱̣̠̍̌̌ ̨ ̡̛̱̣̯̱̬̦̥ ̨̛̬̥̔̍̌ ̛ ̨ ̛̬̖̱̣̯̯̥̌̌̚ ̬̌̔̌ ̦̌ ̵̧̨̨̛̠̏ ̛̛̹̯̯̌̚. ̧̛̭̬̖̖͂̏̌ ̛ ̸̧̱̖̏̌. >š . .̧̛̣̖̌̐̌̚ ̵̡̛̱̣̯̱̬̦ ̨̬̔̍̌̌. ʦ̬̭̯̖ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌ ̡̨̠̖ ̭̖ ̨̪̠̤̱̠̱̌̏ ̱ ̡̨̥̱̖̠̭̠̚ ̡̛̪̬̭̌: 1)̡̨̭̯ *)̡̥̖̦̌. .

ˁ̡̛̏̌ ̪̬̖̥̖̯̔ ̛̛̭̯̬̠̌ ̨̔ ƒ ̨̛̦̐̔̌ ̸̛̛̦ ̡̛̥̱̖̠̭̚ ̪̬̖̥̖̯̔. ̛ ̴̸̡̨̛̛̐̚ ̛̛̦̯̖̬̯̖̯̐̌ ̵̡̛̱̣̯̱̬̦ ̨̬̔̍̌̌ ̌̚ ̱̱̍̔̓̌ ̨̡̨̧̪̣̖̌. ̛̛̣ ̵̛ ̨̖̖̱̠̱̍̍͂̚ ̨̔ ̵̛̬̦̌̚ ̨̧̹̯̖̖̓̌. ̨̨̨̪̬̭̯̬̦ ʹ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̶̛̖̣̦̖. â) ̨̧̖̖̏͂ ̛̬̖̭̯̬̐̌ ̛ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖̔̌ ̨ ̡̛̱̣̯̱̬̦̥ ̨̛̬̥̔̍̌. *) ̡̱̣̯̱̬̦̌ ̨̬̔̍̌ ̨̔ ̡̨̛̖̣̏̐ ̸̦̠̌̌̌̚. ̌ ̡̨̛̠ ̨̪̬̱̙̠̱̔̌̏̌ ̵̧̨̛̏ ̡̖̏ ̧̯̬̠̌̌̌. ʶ̱̣̯̱̬̦̌ ̨̬̔̍̌ ̭̱ ̛̭̯̬̏̌ ̛ ̨̛̯̬̖̦̖̏̏ ̛̥̯̖̬̠̣̦̖̌̌ ̛ ̵̨̱̦̖̔̏ ̡̱̣̯̱̬̖ ̨̔ ̨̪̹̯̖̐ ̛̦̯̖̬̖̭̌ ̡̨̠̖ ̛̱̙̠̱̏̌ ̨̪̭̖̦̱̍ ̛̹̯̯̱̱̯̬̖̦̱̌̏͂̚ ̡̨̨̦̥̌̚. ʶ̱̣̯̱̬̦̌ ̨̬̔̍̌ ̭̖ ̱ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚ ̨̔ ̨̭̏̐ ̸̦̠̌̌̌̚ ̬̬̭̯̠̱̌̏̌̏̌̚ ̱ ̡̨̛̯̖̬̠̖̌̐: 1) ̡̱̣̯̱̬̦̌ ̨̬̔̍̌. ̭̯̬̌̌ ̛ ̡̬̖̯̌ ̡̧̛̐̌. ʿ̨̠̥̌ ̛̹̯̯̖̌̚ ̵̡̛̱̣̯̱̬̦ ̨̬̔̍̌̌ ̱ ̛̦̠̹̬̖̥̌ ̛̭̥̭̣̱ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̸̧̱̖̏̌ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐. ̵̨̨̡̬̖̣̹̌̌ ̛̦̣̹̯̌̌̌̚. ̨̭̬̖̬̍.̡̡̛̖̬̥̌̌. ̡̨̭̯̣̌ â)̛̪̪̬̌ >)̡̛̯̖̭̯̣ ƒ)̥̖̯̣̌/̨̣̯̌̚. ̵̡̛̱̣̯̱̬̦. • ¬¬¬. ̛̦̥̖̦̯̌̌̚ ̥̖̭̯̌. ̨̨̨̣̏ ̛ ̨̙̖̐̏͂ š)̡̨̙̌ R)̨̬̔̏. ʪ̨̖̣̯̦̭̯̌ ̛̹̯̯̖̌̚ ̵̡̛̱̣̯̱̬̦ ̨̬̔̍̌̌: 1) ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌ ̛ ̧̛̛̖̖̦̯̬̖̏̔̌ ̨̬̔̍̌̌ ̡̨̠̖ ̛̱̙̠̱̏̌ ̵̨̪̬̖̦̱̔̔ ̛̹̯̯̱̌̚. ̡̨̱̣̯̱̬̦̐. ̡̬̍̌̌. ˄ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚ ̨̔ ̸̵̡̛̛̱̥̖̯̦. ̴̸̵̡̛̛̛̚ ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̭̠̭̯̏̌̏̌ ̡̱̣̯̱̬̦̌ ̨̬̔̍̌ ̭̱ : 1) ʻ̨̡̖̪̬̖̯̦̌: ̶̨̛̛̭̪̥̖̦.̨̪̔ ̨̛̥̏ ̨̨̪̠̥̥ ̨̨̪̬̱̥̖̥̔̌̏̌̚ ̨̭̣̙̖̦ ̶̨̪̬̖̭ ̱ ̡̨̛̠ ̭̪̌̔̌ ̡̡̨̌ ̪̬̦̌̏̌ ̡̨̯̌ ̛ ̸̭̯̬̱̦̌ ̛ ̵̸̡̛̯̖̦̌ ̛̹̯̯̌̌̚ ̛̪̬ >R . *)̧̪̬̖̣̖̔̌̐̌ ̛ ̧̛̱̯̬̖̏͂̏̌ ̵̡̛̱̣̯̱̬̦ ̨̬̔̍̌̌ . ̶̨̪̬̖̣̦̌. ̴̡̛̣̥̭̌ ̬̐̌͂̌. ̡̣̠̌̌. â) ̡̱̣̯̱̬̦̌ ̨̬̔̍̌ ̨̔ ̨̛̱̖̯̦̚̚ ̡̨̛̖̣̏̐ ̸̦̠̌̌̌̚. *) ʿ̨̡̬̖̯̦̌: ̸̡̨̛̱̥̖̯̦ ʹ ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̌ ̖̣̔̌. ˀ̶̛̖̭̯̱̬̠̌̌̌ ʹ ̨̪̔ ̨̛̥̏ ̨̨̪̠̥̥ ̭̖ ̨̪̬̱̥̖̠̱̔̌̏̌̚ ̨̥̖̯̖̔ ̡̨̠̖ ̭̖ ̬̬̹̖̏ ̦̌ ̡̨̱̣̯̱̬̦̥ ̨̬̱̔̍ ̛̬̌̔ ̨̧̦̬̖̌̔̐̌̔ ̵̨̛̦̖̭̯̠̱̔̌̓ ̨̖̣̔̏̌ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̨̛̦̣̠̖̌̌̐. ̡̨̖̭̯̖̯̭̐. X̶̨̛̦̖̬̠̏̌̌̚ ʹ ̨̪̔ ̨̛̥̏ ̨̨̪̠̥̥ ̨̨̪̬̱̥̖̥̔̌̏̌̚ ̭̖̏ ̥̖̬̖ (̴̸̵̡̨̡̛̛̛̖̥̠̭̖̚ ̨̥̖̯̖̔) ̦̌ ̡̛̱̣̯̱̬̦̥ ̨̛̬̥̔̍̌ ̡̨̠̖ ̭̱ ̪̬̖̱̖̯̖̚ ̛̬̌̔ ̧̛̭̦̬̌̌̌ ̨̛̣̍ ̵̡̡̛̌̏ ̨̧̹̯̖̖̓̌ ̦̌ ̧̛̥̌. ˄̨̭̪̬̠̱̌̏̌ ̨̨̛̪̬̬̦̔ ̧̭̯̬̖̖̌. ̵̡̛̬̭̌̏̌ ̬̐̌͂̌.

> . ˌ̨̯ ̭̱ ̴̡̛̛̖̭̦̠̖̌ ̛̪̬̖̖̦̯̦̖̏̏ ̥̖̬̖.̨̨̧̖̪̦̱̔̏̌. ̧̛̣̱̌̐̌̚ ̛ ̨̯̬̦̭̪̬̯̱̌ ̵̡̛̱̣̯̱̬̦ ̨̬̔̍̌̌. ̨̯ ̠̖ ̧̥̌̌ ̨̪̯̬̖̍̌ ̌̚ ̶̡̨̨̛̦̖̬̠̥̏̌̚ ̛ ̶̨̛̬̖̭̯̱̬̠̥̌̌.