You are on page 1of 3

Ahli kumpulan

A.Anuratha M.Geetha M.Thiagala Arasi M.Tilagamalar

ii. Fokus utama 5. udara yang berlaku . membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai pencemaran iii. ungkapan. sebutan. intonansi dan nada yang sesuai. Fokus sampingan 1. Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonansi berdasarkan tanda baca.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul dan memahami petikan yang dibaca. Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. . ayat. menyatakan tentang pengalaman mereka melihat berlakunya pencemaran udara ini secara lisan.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. menulis karangan pendek dengan 50 patah perkataan mengenai punca-punca pencemaran udara dengan menggunakan ayat tunggal yang betul. i.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 3 Orkid Bilangan Murid : 20 orang Tema Tajuk Tarikh Masa : Pencemaran Alam Sekitar : Pencemaran Udara : 14 Disember 2011 : 60 minit Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat.

menulis dan mendengar. : Alam sekitar dan Pendidikan Moral : Kebersihan. intrapersonal. memproses dan melaporkan. Kemahiran Bahasa : Kemahiran bertutur. Sistem Bahasa Ilmu Nilai : Sistem ejaan. Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik. menghormati dan menghargai alam sekitar.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 (i) menyediakan perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. ayat tunggal. Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir Kemahiran Belajar : Membuat perbezaan dan membuat inferens : Menerima maklumat. Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mengetahui dan melihat pelbagai jenis pencemaran di persekitaran mereka.8. sebutan dan intonansi. petikan teks . interpersonal dan naturalis BBB : Power point.