You are on page 1of 8

PHT NH TN THNG V CU QUANG N PHP

Son Thut : HT.THIN TM. ---o0o--Ngun http://www.thuvienhoasen.org Chuyn sang ebook 18-6-2009 Ngi thc hin : Nam Thin namthien@gmail.com Link Audio Ti Website http://www.phatphaponline.org ---o0o--(Nim hng xong, ng kit-n Ph-l Chn-ngn tng ch v l bi nh sau): 1. Tam-b ph-l chn-ngn : Om ! Tt tha ga t bt-m Vajir vt. I . Ch tm nh l : Trung-phng th-gii T-L-Gi-Na Mu-Ni Th-Tn. ng-phng th-gii A-Sc-B Th-Tn. Nam-phng th-gii Bo-Sanh Th-Tn. Ty-phng th-gii A-Di- Th-Tn. Bc-phng th-gii Bt-Khng-Thnh-Tu Th-Tn. Thp-phng tam-th nht-thit ch Pht. (1 ly) II. Ch tm nh l : Nht-thit Nh-Lai Qun-nh Thanh-Tnh Ch-Th, Pht-nh Tn-Thng V-Cu-Quang -ra-ni. (7bin)

Thp-phng tam-th nht-thit Tn-Php. (1ly) III. Ch tm nh l : Mn-Th-Tht-L B-Tt Ph-Hin B-Tt Qun-Th-m B-Tt i-Th-Ch B-Tt Di-Lc B-Tt Chp-Kim-Cang B-Tt H-Khng-Tng B-Tt Thng-Lin-Hoa-Tng B-Tt Thp-phng tam-th nht-thit Hin-Thnh-Tng.

(1 ly)

(Ngi kit-gi chp tay tng ch v c bi k-tn nh sau) : 2. Tnh-Php-Gii Chn-ngn : Om ! Rn. (108 ln) (Tnh php gii n) 3. H-Thn Chn-ngn : Om ! S-rn (H thn n) (108 ln)

4. Nh--Bo-Chu-Vng Chn-ngn : Om ! A Vn Rn Hn Khn Ma-ni Pt-m-hm. (108 ln) (Nh bo chu n) K-tn : Knh l Thch-Ca i-iu-Ng Tip-dn Ty-phng Tam-Thnh-Tn Mi-phng tm mi tm cu-chi Hng-sa ch Pht u tuyn thuyt Thanh-Tnh Ch-Th V-Cu-Quang Pht-nh Tn-Thng mn thn diu Hay tr tt c cc ti chng Xut-sanh phc-tr rng v bin thot ba ci cng su ng Khin c tu tm ln b-ngn Nay con ch thnh xin th tr

Nguyn thot Ta-B sanh Cc-Lc. Nam m Pht-nh Tn-Thng Hi-Thng-Pht B-Tt . 5. PHT-NH TN-THNG DHRANI: Na m Pha ga va t St va St r Trai l ki da B-ra ti Vi ti st ta da But da Pha ga va t Tt d tha Om ! Brum Brum Brum Brum Brum Sut da Sut da Vi sut da Vi sut da s ma S ma Sa manh t V pha st St ph ra na Ga ti Ga h na Soa ph va Vi sut i A bi sinh Ca tu mn St va Tt tha ga t Su ga ta V ra V ca na A mi rt t Bi si k M h Mut ra Manh tra Ba ta da Om ! h ra h ra A dt Sn t ra ni Sut da Sut da Vi sut da Vi sut da Sn sut da Sn sut da Hm ! Ga g na Soa ph va Vi sut i U sc ni s Vi j da Vi sut i S h st ra Ra s mi Sn sut i t St va Tt tha ga t A va l ki ti S ta Ba ra mi t Vi ri Bu ra ni St va Tt tha ga t Mt ti Na s Bu mi b-ra i sc thi t St va Tt tha ga t Sa ma da Ht r da i sc th na i sc thi t Om ! Mut ri Mut ri M h Mut ri Jt v la ti Jt v la ti M h Jt v la ti Va ji ri Va ji ri M h Va ji ri Va ji ra C da

(3 ln)

Sn h ta na Vi sut i St va Ca ma V ra na Vi sut i Ba da u rt ga ti Vi ri Vi sut i B-ra ti Ni v r t da A dt Sut i St va Tt tha ga t Sa ma da Ht r da i sc th na i sc thi t Om ! Ma ni Ma ni M h Ma ni A ma ni A ma ni M h A ma ni Vi ma ni Vi ma ni M h Vi ma ni Mt ti Mt ti M h Mt ti Ma mt ti Sa mt ti Tt tha t Phu ta C ti Vi ri Vi sut i Vi st ph ta But i Vi sut i Om ! Hi hi J da J da Vi j da Vi j da St ma ra St ma ra St v ra St v ra St v ra da St v ra da St va but a i sc th na i sc thi t Om ! St i St i But i But i Va ji ri Va ji ri M h Va ji ri va ji ri Va ji ra Ga b J da Ga b Vi j da Ga b Va ji ra Rt v l Ga b Va ji r Na ga t Va ji r Na b v Va ji ra Sam b v Va ji r Va di r na Va ji rn Pha v t M m S ri rn St va St toa Nn ca C da Vi ri Vi sut i St d Pha v t minh St toa St va th St va Ga ti Vi ri Vi sut i St va Tt tha ga t St d m S ma sa v St dn tu St va Tt tha ga t S tri mn S ma sa v sa i sc thi t

Om ! St i da St i da Vi st i da Vi st i da But i da But i da Vi but i da Vi but i da B da B da Vi b da Vi b da M ca da M ca da Vi m ca da Vi m ca da Sut da Sut da Vi sut da Vi sut da Sa manh t S vi ri M ca da Sa manh t da S mi vi ri Vi sut i St va Tt tha ga t Sa ma da Ht r da i sc th na i sc thi t Om ! Mut ri Mut ri M h Mut ri M h Mut ra Manh tra Pa ta da i sc thi t Om ! B-rum Hm So-ha. (Tu sc tng nhiu hay t 7 bin, 21 bin, 49 bin hoc 108 bin) Tng ch xong chp tay c bi k Tn : Tn : Pht-nh Tn-Thng Cng-c Hng-sa Ph khng c o cnh Dim-la Ri rc Mn--la thot Ta-B V ci thng Lin-Hoa. Nam M Tuyn-Dng Tn-Thng Diu-Mn Bt-Thp Bt-Cu-Chi Hng-H-Sa Ch Pht. (3ln) 6. Qung-i Bt-Khng Ma-Ni Ph-Cng-Dng Chn-ngn : Nguyn nh sc php-gii Sc Pht Thnh gia-tr Cng sc cng-c con Khp cng dng an-tr. Nam M Ph-Cng-Dng B-Tt. (3 ln) Om ! m g Vi bu l Ma-ni Pt--ma Va-ji-ri St va Tt tha ga t A va l ki t Sa manh t B-ra S ra Hm. (7 Bin) (n Ma-ni Ph-cng-dng, tip dng n Xut-sanh Ph-cngdng trn nh c ch Om 21 Ln) 7. Tu-Cu Tm-Trung-Tm Chn-ngn : Om ! Su ru Su ru V ra V ra Sm v ra Sm v ra In i ri da Vi

sut ni Hm Hm Ru ru Ch l Ca ru Ch l So ha. Bin) (n nhip-th-b-mt-mn-nh-lun)

(7

8. i-Thng Pht-nh Chn-ngn : (n Ho-Dim) Om ! M h Hoa ji ra U sc Ni s Qun Hm Tra hc r t Ta r Tut ta r Tu r pht sm mn Ngh-ni S-rn B-rum. (7 Bin) (K tip ng ln l sm) Ch tm quy mng l : Gii-thot ch th-gii, Nam m H-Khng Cng-c, Mc-Tnh V-Cu, Vi-Trn ng-oan-Chnh, Cngc-Tng, Quang-Minh-Hoa, Ba-u Ma-Dim Lu-Ly Quang-Sc, Bo-Th-Hng, Ti-Thng-Hng, Diu-Cng-Dng, ChngChng Diu-Thi Trang-Nghim, nh-K Diu-Tng V-Lng V-Bin, Nht-Nguyt Quang-Minh, Nguyn-Lc Trang-Nghim, Bin-Ho Trang-Nghim, Qung-i Trang-Nghim, Php-Gii CaoThng V-Nhim Bo-Vng Nh-Lai. ( 1 ly ) Ch tm quy mng l : Quang-Thng Th-gii, Thin-Danh-Xng Kit-Tng-Vng Nh-Lai. (1ly) Ch tm quy mng l : Diu-Bo Th-gii, Bo-Nguyt Tr-Nghim Quang-m T-Ti-Vng Nh-Lai. ( 1 ly ) Ch tm quy mng l : Vin-Mn Hng-Tch Th-gii, Kim-Sc-BoQuang Diu-Hnh Thnh-Tu Nh-Lai. ( 1 ly ) Ch tm quy mng l : V-u Th-gii, V-u Ti-Thng Kit-Tng Nh-Lai. ( 1 ly ) Ch tm quy mng l : Php-Trng Th-gii, Php-Hi-Li-m NhLai. ( 1 ly ) Ch tm quy mng l : Thin-Tr Bo-Hi Th-gii, Php-Hi-ThngHu Du-H Thn-Thng Nh-Lai. ( 1 ly ) Ch tm quy mng l : Tnh-Lu-Ly Th-gii, Dc-S Lu-LyQuang Nh-Lai. ( 1 ly ) Ch tm quy mng l : V-Chng-Ngi Th-gii, Anh--Ra-TrngTinh-Vng Nh-Lai. ( 1 ly )

Ch tm quy mng l : i-Lc Th-gii, Ph-Quang-Minh Cng-c Trang-Nghim Nh-Lai. (1ly) Ch tm quy mng l : Ph-Nhp Th-gii, Thin-u Chin-Nan Hng-Phc Siu-Vit Nh-Lai. (1ly) Ch tm quy mng l : Diu-m-Minh Th-gii, Bo-Lin-Hoa ThinTr Sa-La Th-Vng Nh-Lai. ( 1 ly ) (Qu chp tay nim Pht hi-hng) : Quy mng l A-Di- Pht phng Ty th-gii an lnh Nay con xin pht nguyn Vng-sanh Ci xin c T-bi nhip-th. Nam m Ty-phng Cc-Lc Th-gii i-T i-Bi Tip-Dn o-S A-Di- Pht. Nam m A-Di- Pht (10 hi) Nam m Qun-Th-m B-Tt ( 3 hi ) Nam m i-Th-Ch B-Tt ( 3 hi ) Nam m Thanh-Tnh i-Hi-Chng B-Tt. ( 3 hi ) Nay con tr-ch L-sm nim Nguyn con pht lng B- rng ln Nguyn con nh-hu sm vin-minh Nguyn con Cng-c u thnh tu Nguyn con thng-phc khp trang-nghim Nguyn con ti-chng u tiu dit V th n nay con to c u do v-th tham-sn-si T thn, ming, pht sanh ra Tt c nay con xin sm-hi. (X) Chng-sanh v-bin th-nguyn Phin-no v-tn th-nguyn dt Php-mn v-lng th-nguyn hc Pht-o v-thng th-nguyn thnh Con nguyn lm-chung d bit thi Dt tr tt c iu chng-ngi

Din-kin Ty-phng Tam-Thnh-Tn Lin c sanh v ci Cc-Lc Xin em cng-c th-thng ny Hi-hng bn-n v ba-ci Nguyn khp php-gii cc chng-sanh u sanh Cc-Lc thnh Pht-o. (ng ln xng l) : Ch tm nh l : Tn h khng, bin php-gii, qu, hin, v lai Thp-phng ChPht, Tn-Php, Hin-Thnh-Tng thng tr Tam-Bo. ( 1 ly ) Ch tm nh l : Ta-B Gio-Ch Bn-S Thch-Ca Mu-Ni Pht, Thp-phng Thgii, Bt-thp Bt-cu-chi Hng-h-sa Ch-Pht Cp-s-thuyt Phtnh Tn-Thng V-Cu-Quang -ra-ni. ( 1 ly ) Ch tm nh l : Ty-phng Cc-Lc Th-gii Tip-dn o-s i-t Bi-Ph A-Di Pht, i-bi Qun-Th-m B-Tt, i-Lc i-Th-Ch B-Tt, Thanh-Tnh i-Hi-Chng B-Tt. ( 1 ly ) (Thc ba ting chung, x 3 x lui ra).

---o0o--HT