c

c
c
c
c
c
c(¯`ƞƥ.¸( )¸.ƥƞ´¯) Pgƥ.¸¸¸.ƥg gƥ.¸¸¸.ƥgƥP¸.ƥg gƥ.¸¸¸.ƥgƥPƥg ••••M•E•R•R•Y••••
C•H•R•I•S•T•M•A•S•••••• Pgƥ.¸¸¸.ƥg gƥ.¸¸¸.ƥgƥP¸.ƥg gƥ.¸¸¸.ƥgƥPƥg (¯`ƞƥ.¸( )¸.ƥƞ´¯)
!
............... g© ×
.........×ƥ©´.........´g©
....... g................ __/\__
.......g ............Ʀ ..gg
...¸.ƥ©.............ƦƦ/.ƥgƥ.\
...~`×`~.................. |
¸....©................... gƥg
´¸...g ..´¸...........g g
´¸¸ g................©ƥƥ ƥg
´¸.ƥ© .............. g ƥƥ g
~`×`~............. © ƥÔ ƥ g.
`.©`.............. g ƥ ƥ g. 

/................ © ƥ G ƥ g..
/................g ƥ ƥ ƥ g
/ \....................... 
 ((©©©©©©©©©©©©))     __/\__ 
  ((__ ))©©©©©©©©©©©©))    gg 
  ((__ __ _))©©©©©©©©©©©©))    /.ƥgƥ.\ 
 ((_ _ _____ _))©©©©©©©©©©©©))    | 
 ((_ __£ __ ___))©©©©©©©©©©©©))   gƥg
...((__ _ _è ______ _))©©©©©©©©©©©©))  g g
((_ __ __ __ __ __ _____))©©©©©©©©©©©©))  ©ƥƥ ƥg 
|_________________|_______________________|  g ƥƥ g 
|_____£ ______|____£ __£ ___| © ƥÔ ƥ g. 
|_____]]]]]______|____ __ ___|  g ƥ ƥ g. 
|_____]]]]]______|____è __è ___| © ƥ G ƥ g 
|_____]]]]]______|______________________| g ƥ ƥ ƥ g 

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 

ggƥ.¸w

w CHRISTMAS¸.ƥggƥ.¸w

££ 

 £

]è]

] ] ]è] w¸.ƥggƥ.¸w

]£]£]£££

BIRTHDAY!

èèèè è ÷w w
(¯`v´¯)
`ƥ.¸.ƥ´ 
/
/

w

/\ 
 
 MÙA NOEL NĂM NAY S CÓ NHI U ĐI U THÚ V !!! @!@ 
 
c 
c 
 
 
 
 
 
 

_______
_____ 
___
___ (•••••••)•••)
___(•(••••)•••)
__ (••(•••••)•••)
__ (••••©©©)••••)
_(••••••••••)
_(•••••••••) ÔNG GIÀ NOEL ĐI PHÁT QUÀ... CÙNG... 
(•••) 
 
• 
(••)_ _(••)
() ()
_____•_\
_____×)
_____×)
___(••••••)(•••••) )
______()_())
____ ()_()) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

CON C A ÔNG!!! ))   

    o                           .

/=\.|  /|.)____ll_____) ĐI QUA NHI U Đ I D ƠNG ×__×_l../ ||__.__|_\\...  ..__._./=\.. Ʀ.^=(=)==(=)==(=)=^~^^^ ^^()^^^()^^^()^^^ ~~~^~~~~^~~~^~~~^~~~^~~~^~~~^~~~^~~~^~~~^~~~^~            ..l= = = = = = =g/ \×_______TÀU CH QUÀ__________×/           VÀ ĐI QUA NHI U CON Đ NG..." """ """"| ..__+__ ƦƦ..`  (| [____ ..___________________|____|.____| .// /__.___.  |C&O    [_9_] | = |...__.)__ll___) VÌ QUÀ NHI U NÊN PH I V N CHUY N B NG THUY N!!! ƦƦ)___ll____) ...              ƦƦ... ..___.. TÀU H A!!! D  (@@@) (@@@@@)     (@@) (@@@@@@@) (@@@     (@@@@@@@) (@@@@@) (@@    (@@@) (@@@@@@@) (@@@@@@)   (@@@@@@) (@@@@@@)   (@@@) (@@@@)  (@@)   (@@)  (@@@)   .  ] [ .

... € €€ € € € € €€€ €€ €€ €€ € € €BĂNG QUA.) € €€ € € € € €€€ €€ `/. € €€€ €€ €€ €€ € € € € €€€ €€ €€ NH NG CON Đ NG M A.... € €€ € € € € € € €€ € _| |_ €€|©©©©©© © ©© ©©©©©IJ©©©© ©©© ©©©© ©|©©© © ©©ı©©© ©©l© ©©ı©©© ©l©g©© ©©ı©©© ©©©|©©©©©© © ©© ©©©©©IJ©©©© ©©© ©©©© | €               ©© ©©©© ©©© VÀ NGÀY NOEL CONG ĐÃ Đ N!!!..€ €€ €€ €€ € € € € €€€ €€ €€ €€NH NG ĐI U T T Đ P NH T. ©©©©©© } } « ©©©©©©© } } «         H I CHUÔNG NGÂN BÁO HI U MÙA NOEL.!!!  ________________$$$$ _______________$$$$$$$$_______________________$$$$ ______________$$$$$$$$$$_____________________$$$$$$ ______________$$$$$$$$$$$___________________$$$$$$$$ ______________$$$$$$$$$$$$______________$$$$$$$$$$$$$ _____________$$$$$$$$$$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ .€€ € € € € €€€ €€ €€ €€ € € € € €€Đ MANG. € € € € €€€ €€ €€€ €€ € € € € €€€Đ N CÁC B N!!! €€ €€ €€ € € € € €€€ €€ €€ €€ ! € € € € €€€ € €€ € € € € €€€ €€ € € € € €€ € ( ......

..     ÔNG GIÀ NOEL & CON ÔNG T A L   C..________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _______________$$$$$$$$$$$______________$$$$$$$$$ _____________$$$$$$$$__$_________________$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$__$$___________________$$$$$$$$$$ ___________$$$$$$$___$$_____________________$$$$$$$$$$ __________$$$$$$$___$$____$__________________$$$$$$$$$ _________$$$$$$$___$$____$_$__________________$_$$$$$$$ ________$$$$$$$___$$____$$_$$_________________$__$$$$$$ ________$$$$$$$___$_____$___$_________________$$___$$$$$ _______$$$$$$$$__$$____$$___$$_________________$___$$$$$$ _______$$$$$$$___$_____$_____$_________________$$___$$$$$ ______$$$$$$$____$____$$$$$$$$$_________________$___$$$$$$ ______$$$$$$$___$$______$$$$$___________________$$___$$$$$$ _____$$$$$$$____$_______$$$$$____________________$___$$$$$$ _____$$$$$$$___$$_______$$$$$____________________$$___$$$$$ ____$$$$$$$____$________$$$$$_____________________$___$$$$$$ ___$$$$$$$_____$_____$$$$$$$$$$$$__________$______$___$$$$$$ __$$$$$$$$_____$______$________$__________$$$_____$___$$$$$$$ __$$$$$$$______$______$________$_________$$$$$____$____$$$$$$$ $$$$$$$$$______$______$__$$$$__$________$$$$$$$___$$___$$$$$$$$ $$$$$$$$______$$______$_$$$$$$_$_______$$$$$$$$$___$___$$$$$$$$$ $$$$$$$$______$_______$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$_$___$$$$$$$$$ ___$$$$$______$______$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$__$____$$$$$$$$ ______________$_____$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$___$____$$$$ ______________$____$$$$__$$$$__$$$$____$$$$$$$$$___$ ______________$___$$$$$__$$$$__$$$$$____$$$$$$$____$ ______________$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$___$ _____________$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$___$ _____________$_____$$$$$$__$__$$$$$$__$$$$$$$$$$$__$$ _____________$_____$$$$$___$___$$$$$__$$$$$$$$$$$___$ _____________$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$___$ _____________$_____$$$$$___$___$$$$$_$$$$$$$$$$$$$__$ ____________$$_____$$$$$___$___$$$$$_$$$$$$$$$$$$$__$ ____________$______$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$__$$ ____________$______$$$$$___$___$$$$$_____$$$$________$ ___________$$______$$$$$___$___$$$$$_____$$$$________$ ___________$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$______©cd$ __________$$$$$____________________________________$$_$$ _________$$___$$$_________________________________$$___$$ _______$$$_______$$$$$_________________________$$$$_____$$ ______$$_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________$$ _____$$___________________________________________________$$ ____$$_____________________________________________________$$ ____$_______________________________________________________$ ____$$$___________________________________________________$$$ ______$$$_______________________________________________$$$ ________$$$___________________________________________$$$ __________$$_________________________________________$$ ___________$$$$$__________________________________$$$$ _______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 5 555555555 555555555 5 HÀNH TRÌNH K T THÚC!!! 5555 5555 5555 55555 55555 ĐÂY LÀ NHÀ MÀ..... •••••   ••••• .

©¸..( \{ ``w..ƥggƥ. © © © © ..¸.`ƥ. `© T ÔNG GIÀ NOEL!!! (¯` ´¯).ƥ´(¯` ´¯). ©©©© ĐÃ Đ N GI NGÙ!...ƥ´(¯` ´¯).. gggggg.ƥggƥ©__/\/\/\___/\/\____/\/\/\/\/\_____/\/\_____/\/\/\/\/\/\/\___ )) .`ƥ.¸..zZz..¸.. B N ĐANG H I H P?! `´©¸.`ƥ. © © w KHI D Y B NS NH N Đ C QUÀ ww ©...¸¸..ƥ´g £ 5555£ 5££ ]£  ]]] èè ]è]]]]]]]]]]]£ è    5555555555555è      ©©     TR I L ©.         ___________/)_/)__/¯"""/) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯(/¯¯¯¯¯¯\_ƢƢƢƢ\) . `ƥ..         gĮ I g ©`I IP`g ĮI gI . I SÁNG!!!..P ` `©Ig I P .¸.. gggggggggggggggggg.© /PI ƥ` I I©I Į g ` PĮ `g I ƥ /gĮI • •GOOD MORNINGg I ƥ / \ I.××g´`gw /.. zZz.ƥ´(¯` ´¯). gggggggggggg.

  ĐÂY LÁ QUÀ DÀNH CHO NH NG BÉ NGOAN!!! !  ___________¶¶¶¶¶¶¶¶ ________¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶ _______¶¶8¶______¶8888¶¶ _____¶¶8888¶_____¶88888¶¶¶ ____¶¶888888¶____¶88888¶__¶ ___¶¶8888888¶¶___¶88888¶___¶¶ ___¶_¶¶888888¶¶¶¶¶¶888¶¶____¶¶ __¶¶__¶¶¶88¶¶______¶¶88¶_____¶ __¶______¶¶¶_________¶¶¶____¶¶ __¶¶_______¶___________¶¶¶¶¶¶ ___¶_______¶________¶¶____¶_______¶¶ ___¶¶¶______¶______¶¶1¶¶_________¶¶¶ ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶1111¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶ ____¶¶8888888¶¶___¶111111111¶¶¶¶§§¶¶¶¶¶¶ _____¶¶8888888¶¶__¶11¶11¶11111¶¶§§§§§¶¶ ______¶¶8888888¶¶¶7¶¶¶111¶¶¶111¶§§§¶¶ _______¶¶8888¶¶¶77¶777¶1¶1111¶¶§§¶¶ _________¶¶¶¶¶_¶77¶7777¶11¶¶¶_¶¶¶ __________¶___¶¶¶77777¶¶¶¶¶¶¶ ___________¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶§§§¶¶¶¶¶¶ ______¶¶__¶¶1111¶1¶111¶¶¶§§§§§§¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶111111111¶1¶__¶§§§§§¶¶¶ _____¶¶§§¶¶11111111¶111¶__¶¶§§§¶ ____¶¶§§§§§¶¶¶¶¶111¶111¶____¶¶§¶¶ ___¶¶§§§§§§¶¶___¶¶11¶11¶_____¶¶§§¶ _____¶¶§§¶¶_____¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶ _______¶¶¶_____¶¶§§¶¶¶¶¶¶8888888¶¶¶ ________¶____¶¶§§§§§¶___¶¶88888888¶¶ _______________¶§§§§§¶¶__¶¶¶88888888¶¶ ________________¶§§¶¶_¶____¶¶88888¶¶¶¶¶ _________________¶¶__________¶¶¶¶¶¶____¶¶ _________________¶____________¶¶_________¶¶ ________________________________¶¶_________¶¶ _________________________________¶¶________¶¶¶¶ ___________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶888¶¶ _____________________________________¶¶88888888¶¶ ______________________________________¶¶¶8888888¶ ________________________________________¶¶¶8888¶¶ __________________________________________¶¶¶¶¶¶             QUÀ C A NH NG TÂM H N ĂN U NG!!! =)) _________ __ __ _____________ ______ .

ƞ¤ƞ¤ƞ¤ƞ¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¤ƞ¤ƞ¤ƞ¤ƞ¤ƞ¤ƞ¤ƞ¤ƞ¤¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶____ ¶¶¶¶¶ƞ¤ƞ¤ƞ¤ƞ¤ƞ¶¶¶¶¶____ ¶¶ ¶¶_____ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶ _¶¶___¶¶¶¶¶________¶¶¶¶___¶¶ __¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶ ( )¤ª ª¤( )¤ª ª¤( )           ._______©©©©©©©© ______ ____ ____ ƥ ƥ ƥ ƥ ƥ ƥ ƥ ƥ ____ _ _ _ _ ________ ____ ________ __________ __________ __________              QUÀ CHO CÁC MEMBER N !!! !  _______________¶¶¶¶¶¶ __________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ []¶¶¶¶¶ ____¶¶¶¶¶ [] ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶`´¶¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶ƥ ƥ¶¶¶¶¶ __¤ƞ¤ƞ¤ƞ¤ƞ¤ƞ¤ƞ¤¶¶¶¶¶¶¤ƞ¤ƞ¤ƞ¤ƞ¤ƞ¤ƞ¤ __¶¶¶¶¶ƞ¤ƞ¤ƞ¤ƞ¤ƞ¤I T.

.  QUÀ CHO NH NG AI YÊU B N NH TÔI!!! )       _y´  €             {    ÐÐ  ×         . ˆŸŸ `i`i×    × /   . }     `   { /         / `. ×            /.   ( (  ×.

..×. |û| ×..œl l !_ ×.. .  .××....×.××...            ÔNG GIÀ NOEL CÒN CHO B N 1 ĐI U  _______ _____ ___ ___ (•••••••)•••) ___(•(••••)•••) __ (••(•••••)•••) __ (••••©©©)••••) _(••••••••••) _(•••••••••) (•••)   • (••)_ _(••) () () _____•_\ _____×) _____×) ___(••••••)(•••••) ) ______()_()) ____ ()_())       C!!! D ...... `©i.×...×. ....Ÿ_)i^iû   ××.×__....×...| } /  )  |û| w ××../. .@...×.... >@{   }.××.×..i. .... ..×.....û|    /l i i l ! × _  |û|   !l l !.......

. "> 555555555555555555555 555555555555 55 55555  55 • • ..ggg¶¶¶ ´´´´´´´´´´¶¶¶gggggggggggggggggggggg¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶¶ggggggggggggggggg¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶             S T TÌNH V I NG I YÊU B N?!....    B NS C?!.  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´¶gggggggggggggggggg¶ ´´´´¶¶ggggggggggggggggggg¶¶¶ ´´´¶¶ggggggggg¶¶¶¶ggggggggg¶¶ ´´´¶¶¶ggggggggggg¶gggggggggg¶¶ ´´¶¶´´¶ggggggggg¶¶ggggggggggg¶ ´´¶¶¶´¶ggggggggggggggggggggggg¶ ´´¶¶´¶¶gggggg¶¶¶gggggggggggggg¶ ´´¶´´¶¶gggg¶¶´¶¶gggggggggggggg¶ ´´¶¶´¶gggg¶¶´´¶¶ggggggggggggg¶¶ ´´¶¶¶¶ggg¶´´´´¶¶ggggggggggggg¶ ´´¶¶¶¶ggg¶´¶¶¶¶ggggggggggggg¶¶ ¶¶gg¶¶¶g¶¶¶¶¶¶ggggggggggggg¶¶ ¶gggggggggggggggggggggggg¶¶ ¶¶gggggggggggggggggggg¶¶¶ ´¶¶g¶¶gg¶¶¶¶¶gggggg¶¶¶ ´´¶¶¶¶¶¶¶¶gggggggg¶¶ ´´´´¶gggggggggg¶¶¶¶ ´´´´´´¶¶¶g¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶ggggggg¶¶¶¶ ¶¶gg¶ggggggggggg¶ ¶gggg¶gggg¶¶gggg¶ ¶¶ggg¶gg¶¶g¶¶gg¶¶ ¶g¶¶gg¶¶¶¶¶ggg¶g¶¶ ¶¶gg¶¶gggggggg¶ggg¶¶ ¶¶¶¶¶¶gggggg¶¶ggggg¶¶¶ ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶ggggggggg¶¶¶¶ ´´´´´¶ggg¶gggggggggggggg¶¶ ´´´´´´¶¶ggggggggggggggggg¶¶ ´´´´´´¶¶gggggggggggggggggg¶¶¶ ´´´´´´¶¶gggggggggggggggggggg¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶¶gggggggggggggggggggggggggggggg¶¶¶ ´´´´´´´´¶¶¶ggggg CON MU N C 1 ĐI U.

5•••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• 5•••••£ £ •••••••••••••• ••••è£ ]] £ ££••••  ••••£è è]]]]£ ]]]•••• 5•••è è  è •• 55••••••••••••••••••••• 55•••••••  ••••••• 555•••••••••••• 5555 •••••••••• 5555 •••••• 55555•••••• 5555555•• •• 55555555 ••• 55555555555  555555555555 55555555555555 555555555555555              HAY LÀ CÓ Đ C N HÔN Đ U Đ I KHÓ QUÊN D P NOEL NÀY?! "> _______________________________________________________ _______________________________________________________ __________$$$$$$$$$$_____________$$$$$$$$$_____________ ________$$$$ZHR$$$$$$$_________$$$$$$ZAHR$$___________ _______$$$$$$$$$$$$$$_$______$$$$$$$$$$$$$$$$$_________ ______$$$$$$$$$$$$_$$$_$____$$_$_$_$$$$$$$$$$$$________ _____$$$$$$$$$$_$_$_$_$_$__$______$_$_$_$$$$$$$$$______ ____$$$$$$$$$$$$_$_$_____$$______$_$$$_$_$$$$$$$$$_____ ___$$$$$$$$$$_$_______________________$_$$$$$$$$$$_____ __$$$$$$$$$$_$_$_$_____________________$_$$$$$$$$$$____ __$$$$$$$$$$$_$_$_______________________$_$$$$$$$$$____ __$$$$$$$$_$_$__________$___$$$$$$_____$_$_$$$$$$$$$___ __$$$$$$$$$_$________$$$$$_$$$$$$$$_______$_$$$$$$$$___ _$$$$$$$$$_$_$____$$$$$$$$__$$$$$$_________$_$$$$$$$$__ __$$$$$$$$$______$$$$$$$$$__$$$$$$________$_$$$$$$$$$__ $$$$$$$$$$_$____$$$$$$$$$$_$$$$$$$_________$_$$$$$$$$__ $_$$$$$$$_$_____$$$_$$$$$$$$$$$$$$__________$$$$$$$$$__ $$$$$$$$_$_$_____$$_$$$$$$$$$$$$$$_________$_$_$$$$$$__ $_$$$$$$$_$______$$$_$$$$$_$$$$$$___________$$$$$$$$$__ _$$$$$$$_$______$$$$__$$$_____$$___________$_$$$$$$$$__ __$$$$$$$_$_____$$$___$$______$$$___________$_$$$$$$$__ _$$$$$$$$$_$_________$$$$____$$$$$___________$$$$$$$$__ __$$$$$$$___________$$$$$___$$$$$$__________$_$$$$$$$__ __$$$$$$$$__________$$$$$$__$$$$$$___________$$$$$$$___ __$$$$$$$___________$$$$$$__$$$$$$$_________$$$$$$$$___ __$$$$$$_$_________$$$$$$$__$$$$$$$__________$_$$$$$___ __$$$$$$$_$_______$$$$$$$$__$$$$$$$_______$_$$$$$$$____ .

___$$$$$$$_$______$$$$$$$$__$$$$$$$________$_$$$$$$____ ___$$$$$$_$______$$$$$$$$___$$$$$$$$______$_$$$$$$$____ ____$$$$$$_$_$___$$$$$$$$___$$$$$$$$_____$_$_$$$$$_____ ____$$$$$_$$____$$$$$$$$____$$$$$$$$$_____$_$$$$$$_____ _____$$$$$_$____$$$$$$$$_____$$$$$$$$____$_$$$$$$______ _____$$$$$$$$___$$$$$$$$_____$$$$$$$$$__$$$$$$$$$______ ______$$$$$$____$$$$$$$$______$$$$$$$$$__$$$$$$$_______ _______$$$$_$$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$_$$$$$$$________ _______$$$$_$$$$$$$$$$$$______$$$$$$___$$$$$$$_________ ________$$$__$$$$$$$$$$$______$$$$$$__$_$$$$$__________ _________$$$__$$$$$$$$$$$_____$$$$$$_$$$$$$$$__________ _________$$$$__$$$$$$$$$$___$_$$$$$$__$$$$$$___________ __________$$$$__$$$$$$$$$$_____$$$$$_$$$$$$____________ ___________$$$$___$$$$$$$$$_$__$$$$$_$$$$$_____________ ____________$$$$$__$$$$____$$$_$$$$$_$$$$______________ _____________$$$$$_$$$__$$$$$$$_$$$_$$$$_______________ ______________$$$$_$$$_$$$$$$$$_$$$_$$$________________ _______________$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$__________________ _________________$$$$$_$$$$$$$$_$$$$___________________ __________________$$$$$$$$$$$$$$$$$____________________ ___________________$$$$$$aYman$$$$_____________________ ____________________$$$$$$$$$$$_$$$____________________ ____________________$$_$$$$$$$__$$$____________________ ____________________$$__$$$$___$$$$____________________ _____________________$_________$$$$____________________ _____________________$$_______$$$$$____________________ _____________________$$$$___$$$$$$$____________________ _______________________________________________________            HAY LÀ C CÓ 1 NG I B N ĐI SU T QUÃNG Đ I CON L I?! D  & ƥƥggƥƥ & ƥƥggƥƥ & ƥƥggƥƥ & _________________¶¶§_¶¶§________________ ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________ ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________ ________________¶¶¶¶¶¶¶¶________________ _________________1¶¶¶¶¶_________________ __________¶¶¶¶¶____¶¶_____¶¶¶¶¶_________ _________¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶§________ ________¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶________ _________¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶________ _________1¶¶¶¶¶__________1¶¶¶¶¶_________ ________________________________________ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______ ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______ _____§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§_¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____ ____§¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶____ ____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_§¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶____ ____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶§___ ____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶§_¶¶¶1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶___ ____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___ ____¶¶¶_¶¶¶¶1¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___ _____¶1_¶¶¶¶§¶¶¶¶_§¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶___ ________¶¶¶¶§¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ ________¶¶¶¶§¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶________ ________¶¶¶¶§¶¶¶¶_______1¶¶¶¶¶¶¶________ ________¶¶¶¶§¶¶¶¶_______1¶¶¶¶¶¶¶________ ________¶¶¶¶§¶¶¶¶_______1¶¶¶¶¶¶¶________ ________¶¶¶¶§¶¶¶¶_______1¶¶¶¶¶¶¶________ ________¶¶¶¶§¶¶¶¶_______1¶¶¶¶¶¶¶________ ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______§¶¶¶¶¶¶¶________ ________¶¶¶¶_¶¶¶_________¶¶¶_¶¶1________ & ƥƥggƥƥ & ƥƥggƥƥ & ƥƥggƥƥ & .

!   _________ ()()___ _()() _________( )()_( )() _________( )() () __________ _() () __________ ___() () __________ ______() () __________ _________( ) __( ) ( )_ __( ) ( )_ __() _( ) ( )_ ( ) ( )_ __() _( ) ( ) ( )___ __() __( ) ( )____ _() ____( ) ( )_____ _() ______( ) ( )______ () _________( )______( ) __________ ( )___() __________ __( )_() ) __________ __( )()_ _____ _( )_ ___.. _( )_ |_ _ _| ___g_g _( )__ \__ƥ__/ ____ __ ( )_   ______ _( ) _ ____Y___ "_ _ _  _ _ _ _ _ ___ __ _•__ ___ ____ _____ _ ___ ____  ___ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ______ ____ ___ _"__ _          ..           M T TÌNH YÊU MÃI MÃI H NH PHÚC?!.

D ©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©© ©©Ð©©©©©©©©©©©©Ð ©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©                     HAY B N CĐ C ĐI Đ N 1 NƠI Đ TR T TUY T?!.    _______________________________$$$$$$$$$$$$ ____________________________$$$$_$$$______$$$ _________________________$$$$________$$$$$$_$$$$ _______________________$$$$_______$$$_____$$__$$$ ______________________$$$_______$$$$$$$$$$$$$$__$$ _____________________$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$ _____________________$____$$$$$$_____$$$___$$$$$$$$ ____________________$$_$$$$$___$$___$$_$___$_$$__$$ ____________________$$$$______$$$__$$__$__$$__$__$$ ___________________$$________$$$__$$__$$_$$___$$_$$ ________________$$$$$___$$_$$_$$$$$___$$$$_____$$$$ _______________$$__$$_$$$$$$______$$$______$$$__$$$ ______________$$___$$_$$___________o________o____$ _______________$$___$$$$______________$_$______$$ ________$_______$$$$__$$$$____________$$$______$$____$$__$$$$ _______$$$$$$______$$$_$$$________$$___________$____$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$_______$$$$$$$____$$___$$$_______$$ ______$$$$$$__$$_$$$$$$__$$$$$$$____$$$$$__$$$$___$$_________$$ ____$$$$$$$___$____$__$__$____$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$_________$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$____$____$_____$$___$$$__$$______$$$$ ____________$$$$$$$$$$__$$_$$$$$$__$_____$$__$$$____$$____$$ ____________$$$$$__$$____$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$________$$$$$ ....  HAY 1 TÌNH B  ©©©©©©©©©©©©©©©© N VĨNH C U?! ..

 VÌ THIÊN TH N LUÔN BÊN B N!!! ! _____________________111_______________¶__11_____ _¶¶¶¶11____________1¶¶¶¶¶¶1__________11_1¶¶¶¶_____ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶1_¶¶¶¶¶¶¶1___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_____1¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶___ . TÔI H A!!!  NÓ S TR THÀNH HI N TH C.___$$$$$$$$$$__$$___$$_$$$$__$$$$$______$$$_$___________$ ___$$$$$$__$$___$$__$$$$___$$$___$$$$___$$$$_$$_______$$ ___$$$$$$$__$__$$$$$$_____$$_______$$$__$$$$_$$___$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$_________$__________$$___$$__$$$$ ____$$$$$$$___$$__________$___________$$__$$$_$$ ______$$$___$$$___________$$___________$$__$$_$$ ___________$$$____________$$____________$$_$$_$$ __________$$_$$$__________$$$____________$$$$__$__________$$$$ _________$$___$$$$$$$$_____$$$_____________$$$_$________$$$_$$$$ ________$$____$$___$$$$$$$$$$$$_____________$$_$$$$___$$$______$$ _______$$_____$$__________$$$$$$__________$$$$$$__$$$$$___$$$$$$$ ______$$______$$_______________$$$_____$$$$____$$$___$$_$$$_____$$ _____$$_______$$_________________$$$$$$$$______$$$$$$$$$$________$ _____$$________$$__________________$$$_________$$____$$__________$ _____$$_________$$$__________________$$$_______$$___$$__________$$ _____$$__________$$$$__________________$$______$$__$$___________$$ _____$$$$$$_________$$$$________________$$$$$$$$___$$___________$ ______$$_$$$$$$$______$$$$$$$______________$$$_____$$__________$$ _______$$$$$$__$$$$$______$$$$$$$$$$_______________$__________$$ __________$$$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$________$_________$$$$ $________$$___$$$$$$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$___$$______©cd_$$ $$$$$$$$$$___$$______$$$$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$$$$$$$$__$$ $____$$$$____$$__________$$$$$$$$$$$$$$_________________$$$___$$$ $$$__________$$$______________$$$$$$$$$$$$$$_________________$$$ _$$$$$$_______$$$$$$_______________$$$$$$$$$$$$$$___________$$$ ____$$$$$$$$_____$$$$$$$________________$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$ _________$$$$$$$______$$$$$$_____________$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ______________$$$$$$$_____$$$$$$$_______$$__$$____$$$$$$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$$$$$$$$___$$________$$$ ________________________$$$$$$_____$$$$$____$________________$ ____________________________$$$$$$$_________$$$$$__________$$$$ _________________________________$$$$$$$$______$$$$$$$$__$$$__$ ______________________________________$$$$$$$$______$$$$$$$___$ ___________________________________________$$$$$$$__________$$ _________________________________________________$$$$$$$$$$$$ __________________________________________________$$$$$                 CHO DÙ B N C GÌ ĐI N A!!!...

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶__11¶¶¶___1¶¶1_1¶¶¶11¶¶¶¶___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶_1¶_1¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___ ¶1¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___ ¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶¶¶¶¶1__1¶11111¶¶¶¶¶____ 1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶_____¶¶11___¶¶11111¶¶¶¶¶¶____ _¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶11¶¶__¶111__1¶1¶1__1¶11111¶¶¶¶¶¶¶1____ _1¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶__1¶111¶¶¶111¶¶¶1111111¶¶¶¶1¶1_____ __1¶¶¶¶¶¶111¶¶___¶1111111111¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶_______ _____1111¶¶¶1__1¶¶1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111_________ _______1¶¶¶___¶¶¶¶¶11111111¶¶111111¶¶¶¶1__________ ______¶¶¶___1¶¶111¶¶1111111¶11111111¶¶¶¶¶1________ _____¶¶¶__1¶¶11111¶¶1111111¶1111111111¶¶¶¶1_______ ____¶¶1__¶¶11¶111¶¶11111111¶1111111111¶¶¶¶¶_______ ___1¶__1¶¶11¶1111¶111111111¶¶1111111111¶¶¶¶_______ ___1_1¶¶¶1111111¶11111111111¶¶11111111¶¶¶¶¶_______ _1¶_¶¶¶¶1111111¶¶111111111111¶111111111¶¶¶1_______ _¶11¶¶¶¶¶¶¶111¶¶1111111111111¶¶11¶11¶¶¶¶¶¶________ ¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_________ _1____1¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________ ________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶11¶¶¶1¶¶¶¶11_____________ _____________1__¶_1¶¶¶1_1¶1¶1_¶¶__________________ ________________11___¶1____¶______________________ _________________¶___¶1___1¶______________________ __________________¶__¶1___¶_______________________ __________________¶__¶¶__1¶_______________________ __________________¶1_¶___¶¶_______________________ __________________1¶_¶___¶¶_______________________ ___________________1¶¶__1¶________________________ ____________________¶__1¶_________________________ ___________________¶___¶¶1________________________ __________________¶¶__1¶¶1________________________ __________________¶¶__¶1¶1________________________ __________________¶¶__¶_¶1________________________ __________________¶¶_¶1_¶_________________________ __________________11_¶__¶_________________________ __________________11_¶_¶¶1________________________ __________________¶1_¶¶1¶¶________________________ _________________¶1¶_¶¶¶1_________________________ _________________1¶¶1_¶___________________________ __________________1¶¶¶¶1__________________________ ____________________1¶¶¶__________________________                 B N Đà M T CH A?! HAY B N ĐANG S NG S TR NÓ QUÁ DÀI NH NG TH T Ý NGHĨA PH I KO?! "> C BÀI NÀY OF MÌNH?! .

.   NG I LÀM RA NÓ!!!      CHÚC CÁC B N LUÔN H NH PHÚC   VÀ M ÁP V I NH NG NG I MÌNH IU!!! THANKS!!! )   STOP!!! c c GO ON!!! >>>>>> )) c _____________________¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶____¶¶111¶_______¶¶¶¶ ___________¶¶11¶____¶1111¶______¶¶¶11¶ ___________¶1111¶___¶1111¶______¶¶111¶ ___________¶1111¶___¶1111¶_____¶¶1111¶ ___________¶1111¶___¶1111¶_____¶¶111¶ ___________¶1111¶___¶1111¶____¶¶1111¶ ___¶¶¶_____¶1111¶___¶1111¶____¶¶1111¶ __¶¶11¶____¶1111¶___¶1111¶____¶1111¶ __¶¶11¶____¶1111¶___¶1111¶___¶¶1111¶ __¶¶111¶___¶11111¶__¶1111¶___¶11111¶ __¶¶111¶___¶11111¶__¶1111¶__¶¶11111¶ ___¶111¶___¶11111¶__¶1111¶__¶¶1111¶ ___¶1111¶__¶11111¶__¶1111¶__¶11111¶ ___¶¶111¶__¶11111¶__¶11111¶¶111111¶ ____¶111¶¶_¶111111¶¶11111111111111¶ ____¶¶111¶1¶111111111111111111111¶________¶¶¶¶¶ ____¶¶1111111111111111¶¶¶¶¶111111¶_______¶¶111¶ _____¶11111¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶_____¶¶¶1111¶ _____¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶____¶¶11111¶ _____¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶__¶¶¶11111¶ ______¶11¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1111¶¶¶¶¶111¶¶¶111111¶ ______¶11¶¶¶¶¶¶11111¶11111¶¶¶¶¶11111111111¶ ______¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶111¶¶1¶¶¶¶¶¶1111111111¶ _______¶11¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1111111111¶ _______¶¶11¶¶¶¶¶¶11¶¶¶11¶¶¶¶¶¶11111111¶¶ _______¶¶111¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶¶¶¶¶11111111¶¶ ________¶1111¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶11111111¶¶ ________¶¶11111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶ ________¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶ _________¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶ _________¶¶11111111¶¶¶¶¶11111111¶¶¶ __________¶¶¶11111111¶¶111111¶¶¶¶¶ ___________¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶ _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ (VÀ ĐÂY LÀ B N VERSION 1 OF MÌNH) MÌNH TH Y R T NHÌU NG I NH N Đ C!!! MÌNH C M TH Y R T H NH PHÚC VÌ Đ C CHIA S 1 ĐI U GÌ ĐÓ V I M I NG I ! .. XIN HÃY SHARE Đ N CÁC B N C A MÌNH Đ H CONG C M NH N..   S H NH PHÚC NÀY NH B N!!!   VÀ Đ NG QUÊN..

...42% Loading.20% Loading....26% Loading... V MÙA NOEL NĂM NAY!!!.........29% gggggggggggg || B N V N TI P T C THEO DÕI Đ Y CH ? ggggggggggggg Loading...1% Loading....41% Loading...32% Loading...........44% Loading.21% Loading..........37% Loading..15% Loading.40% Loading........) ...4% Loading.....47% Loading.22% Loading.12% Loading..49% =========== C LÊN!!! B N S P TH Y BÍ M T ĐÓ R I Đ Y ....36% Loading..3% Loading..43% Loading.35% Loading....6% Loading..8% Loading.2% Loading..24% Loading...10% Loading.30% Loading..16% Loading....28% Loading.27% Loading.18% Loading.25% Loading.............. Loading...13% Loading.17% Loading...23% Loading.....33% Loading...5% Loading......11% Loading..46% Loading.........38% Loading...39% Loading...7% Loading..19% >>>>>>>>>>> S Đ C CÔNG B KHI HOÀN T T QUÁ TRÌNH <<<<<<<<<<< Loading......||| CÓ M T BÍ M T................31% Loading.....9% Loading.34% Loading.45% Loading.........48% Loading...14% Loading...

54% Loading.68% Loading..74% Loading..50% Loading.......53% Loading...............78% Loading..71% Loading..58% Loading.......79% .70% Loading...52% Loading......59% ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ QUÁ TRÌNH ĐÃ Đ C TH C HI ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ Loading............64% Loading.......57% Loading.73% Loading.63% Loading...56% Loading...=========== Loading...60% Loading..51% Loading.........72% Loading......61% Loading.67% Loading.75% Loading....77% Loading....76% Loading..62% Loading...66% Loading.55% Loading...65% Loading......69% Loading.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

QUÁ TRÌNH ĐÃ TH C HI N Đ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

98% N..................90% Loading..93% Loading...86% Loading.95% Loading. C 79% ...92% Loading.......82% Loading.96% Loading. Loading.87% Loading..........88% Loading..81% Loading..83% Loading.80% Loading...84% Loading.89% C LÊN 89% R I B N ƠI ^^! Loading....97% Loading..85% Loading......94% Loading.........91% Loading..

. VÌ Đà CÓ TÔI BÊN C NH B N!!! LUÔN H NH PHÚC NHÉ!!! D M!!! 5555( )( )( )5555( )( )( ) __ ‘    × 55( )( )( )( ) ‘  ƂƲ . 55( )( ) ‘ Ű × 5555( )( ) __ ‘  ‘ .Loading. 555555555( )( ) Ű ۑ Ʋ ‘ Ʋ× 55555555555( ) __ ‘ ..99% Loading. 5( )( )( ) ‘ Ű Ű c × 5( )( ) ‘  Ƃ Ʋ .....100% |||||||||||||||| N U B N ĐANG CÔ ĐƠN!!! TRÁI TIM B N ĐÃ Đ CS I ... 555555( )( ) ‘ Ʋ Ű  × 55555555( )( ) __ ‘  Ƃ ‘ .

´´¯) ´´¯) w • w Share = w • w Friends!!! (_¸..¸_) . DOWNLOAD THÀNH CÔNG!!! ! )) . (_¸. ƂŰ . ´´ ¯¯¯¯¯¯¯¯PwP¯¯¯¯¯¯¯¯¯ `´ ..¸_) .¸________PwP_________ ¸. VÀ BÂY GI HÃY LIKE & SHARE ĐI NÀO!!! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ©© ©© 5 555 5 555 5 5555555555 555 555 5555555555 555 555 5 5 5 555 ©© ©© •••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• ••••• ••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ••••••••••••••• •••• •••••••• (¯`´ (¯`´ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful