You are on page 1of 4

JADUAt, pFNGECUALTAN KREDTT BAGt SEMESTER 2011

PELAJAR IEPASAN DIPLOMA KE TAHUN STRUKTUR KURSUS

/z}12

>2

zAN/72
DIPLOMA POLITEKNIK & SETARAF
:

DIPLC[,IA UMP

PUSAT KO-KURIKULUM

PUSAT KO-KURIKULUM :

Wajib ambil ko-kurikulum 1 {


BRIGED SISWA

PALAPES

Wajib ambil ko-kurikulum 1{


BRIGED SISWA

PALAPES

LAUT, KOR 5UKSI, KOR SISPA ATAU

LAUT, KOR SUKSI, KOR SISPA ATAU

o
Tertakluk kepada keputusan PBMSK, Sila rujuk jadual pengeculian kredit
PBMSK. KURSUS FIST

PBMSK

Iertakluk kepada keputusan PBMSK. Sila rujuk jadual pengeculian kredit

r
FIST

PBMSK. KURSUS FIST

Wajib ambil semua kursus


KURSUS FAKULTl

Wajib ambil semu,


IKURSUS FAKUTTI

kurrrfG} \_---'

Pelajar mendapat semua pengecualia n kredit bagi kursus fakulti yanB setara kursus Diploma dengan syarat kursus tersebut mendapat sekurang-kura ngnya B kecuali BAA1133 Mechanics of Material kerana tidak setara DAA1132 Mechanics of

Wajib mengambil
BAA1322 CgfUUg!_ons Ensineerine Kerana tiaoi kursus kursus Diploma.

ylndffi.n

Materials semasa Diploma dahulu.

Disahkan oleh,

Dekan

Fakulti l(ejuruteraan Awam & Sumber Alam

61 DA I",

tr

o
o.

F Y

o 2
= o

3') z
o

tr o F

rul

=Y az tl.l

F() /n
io r
aY z.t /^ -L
UH od l-g)u Jt<i!

z
M.

(9

FI

ol zl
e.
IIJ

=f F = h a a 9

Y TU F

t ul
t
= a o

t o co
J

tu

<l

O &.

= -)

v z Y

o o
U)

zz a I = oz
ul

:l = F

F :) E. :f
IU

z
E.

z
E.
IU
uJ

tu

\Z

-i/ t Ul tJ

z
a
J

t! 4, (,
J

ul

&

tZ <o
s$

>O
oo oo cf)f OO

E 3

z o z

z [l.l
O

I,IJ

o oL

z
a
ul

v f F z f,
b o
ul

r.j

N-{rs*ot

*o*
t,l
o' z

;l 5l
:l
FI ri
rl Oi

t v z <
J

\
tr J
J

o
LL

:l >l
r.lt

aa J
4

5l 3l
OI z,l

I
z1

\J

v
TL

a J
E
LU

:)

o LU

(,

z ltl
-l

Nl
U)
LU

a J
(,t)

3=t LU tf) M :c F r\ :
Y ul

(,

O O
LU

z
(. = o
O
2
L

zz
l :l
.1,
i

-l ;l 2t zl
?l ll FI :l
I

ol

s,..$

tt tll
x_ E.

=l >l
>I {l =t
Y

F
"a

H.

(t o
l(. lii
(n

LL

(l

aa
O
t-

(L

z
LL Lrl

z
o

d :) F
f

z
&

O x.

i9 T i" O u

1ilt
ILU

t':) I.l-

z
Lr_

Z
i?
Lrl

al 4 z.l t) o la () lo O lz
l-

lry
lil

l(Y

a ill a d. :) o

li.

lz t_ lo
i

Lrl

lz
lo lfr
N

l'rl t2

LU

z lo in z lffi uj
(\
O)

Lll

Dl

o -z

j
6 <
?

IE t-

t LU t!

IO (9 lz. lz.
lu-t ILU

T ol (, t" >I = E z )t ll c J / Z o_ ul la it -l F v J = l< :fl a z LU f t.rJ F o C) lod :l I t l 7 z lq t- l'.--,, =) uJ L lr :r l> f C ut< Y J LL o lc) O IJ o ILU ill O n lL F la v
3
c)

-l { l

rl (rl ;l az

'l

FI r\l

,a

N
co

-.
c0

(\

o o N

cO

s O
N

(J.l

\ a\

R J
I l

cn

cn

r gH d I lo
l

c0 cn co co

lr

&

E F
@

t f F o J
616lp 3 E sldls El-'P15

UI

1///
tl IH
. olo trl< ;lald
rl@

= t o o e, 4
e

;1".

Il:i3lu 5 olol)
8tpl8t3 oltr yt. <l<16tJ ll#t+la

fr11

,t-L-t-

tl

;;]P

a c lo

a, M

=4(,t 2 ltzt o i<r .a *I' t2cl

c c

l!

F () f

t :)

tr
U)

= t o o
tr.

TL

:;: +#
1\ df qA

9=l

{
4
= b

il
k

d
= qis
J2{l

:; r{

?do

DA
!Qr

#{

IJ

f F o f
@

tr

t F
= tr o o
x,
o-

E.$9 i

i>d! R ,d

il
lt

llllll
I I

I
il
il=
l3' i1= dlo 211
1

lrJ

d f F o
f,
x.

e
E

l
I

tq
E
e.
C' o-

llllll,
.1

1* 12 c:= r+ry

st
e

? t< t,.t,i

l-l I'I l;
I

ll= llg

s11
2,1) g. I ulr

o ct

0(

Flalsl' i:lg z &16)a a)i


h lZ lz\l< lz 5 l=
lz 19 19 19.9

tt l9
"-

>0
5"

519
e,,l_ zl>
F

irj

?d ('i
q^<

?iit

I ll+ to l,r ,r lo

Ela

l?

l[
l
a

sl

tr1,
=-F 3i

1+
*H
f,l>

$lH

a
='

2'

f-' * lH lg lFlE lE
_i"
il:

s\3
FIE

ilql' ;9a
"1"_

a6

EI

!C j9 > !lrlllF itiiH

5i
Ei

*o =
d

\7

_l_t_l.l

"1"

fi$ $15l$lf !la

'li

ilLl!

_1"

EIi

3r3

i?

;l;
H3

'l,1'l'

;1;l;l; !

"1"
r,;

z'

c s

\D

-DeZi
9-6Sr '--q3l :2d_.

q.

I I

E:d*