பற க ஆைச ப கிற களா?!!!

|
தினமல

Kalvimalar - News

Page 1
Site Map | RSS Feed

ப க

கைல கழக,க

FEக

பாட ப E5க

ெதாழி#க

ஐ . ஐ . * / எ" . ஐ . * / ஐ . ஐ . எ

ெதாைலநிைல க

ேமலாBைம க

சிவ

ைரக

ச வ

ேத வ

..

கட"

ம) *யா ேர,கி,

மா#$%திறனாள&க' (

இய#ப யலி

சிற.த க

ெவள&நா

. ..
ேத 5

ப க

»

ெச

ப* க ேபா 34க

சிற.த

திக

கிற களா

பண யான= ச>க%தி
எ"$ வ 9 ?

ஆனா;

,

?!!!- 11- 01- 2012

நா

நிைறேவ$வதி
ைர

ள&

நிைல

ேம

ேத .ெத

%=

ேவB

.

,

அதி;

வ மான ைபல

*

அதிக

வழி

ைறக

ளன

எ7%தி" அள5

:

டாக வர ேவB

.

ெதEயாததா

ைல. அத#கான த(திக

அல4கிற=

பைட

.

மதி ?வா@.த ஒ"$ . தா" ஒ9 ைபல

இைளஞ க

அத#கான ெதள&வான

சிய,க

ப#றி இ க

*5க

பற பைத வ 9 பாத மன&த" ஆ: வ

*

*5க

பற க ஆைச ப

கைல கழக,க

ேத 5

. ப .ஏ

ம#$

பலE" ைபல
வைகக

.

திக

ப* ப

அவ#றி

,

கண த

,

(ைற.தப

இய#ப ய

50%

Tweet

Like

Print

Email

ேபா"ற பாட,கைள%

மதி ெபBகைள

ெப#றி9 க

http://kalvimalar.dinamalar.com/tamil/news-details.asp?id=12758&cat=1

12/01/2012 10:23:35

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful