úLôjW lWYWm - TôLm:2

úLôjWm
a¬R
Ïj^
LiY
LiY
Wô¾jW
Wô¾jW
®xÔqÚjR
ùU[jLpV

LlVôeLÃ^
TôRWôVQ
NPUo`Q
^edÚ§
ùL[RU
LôodV


EÕjV
BjúWV

TôWjYô_

lWYWm
Be¸W^-AmTÃ`-ùV[Y]ôvY
Be¸W^-UôkRôjW-Ïj^
Be¸W^-A_ôÁP-LiY
Be¸W^-ùL[W-LiY
Be¸W^-ûYÚT-Wô¾jW
Be¸W^-ûYÚT-Tôo`RfY
Be¸W^-ùT[ÚÏj^-jWô^RvV
Be¸W^-TôloVôvY-ùU[jLpV
Be¸W^-RôozV-ùU[jLpV
Be¸W^-TôomVôfY-ùU[jLpV
Be¸W^-AmTÃ`-ùU[jLpV
Be¸W^-AmTÃ`-ùV[Y]ôfY
BjúWV-ùT[oYô¾L-ùT[RdpV
Be¸W^-^edÚjV-ùL[WÅR
Be¸W^-ùT[ÚÏj^-jWô^RvV
Be¸W^-RWô^RvV-ùT[ÚÏj^
Be¸W^-^edÚjV-ùL[WÅR
^jV-^edÚjV-ùL[WÅR
Be¸W^-BVôvV-ùL[RU
Be¸W^-ùT[ÚÏj^-jWô^RvV
Be¸W^-ûNuV-LôodV
Be¸W^-TôoavTjV-TôWjYô_-ûNuV-LôodV (5)
Be¸W^-AUavV-J[Wb^V
Be¸W^-J[RjV-ùL[RU
BjúWV-AofN]ô]^-fVôYôvY
BjúWV-AofN]ô]^-Lô®x¥W
BjúWV-Lô®x¥W-ùT[oY
BjúWV-AofN]ô]^-TôoTRL
Be¸W^-TôoavTjV-TôWjYô_
TôWjYô_-ûNuV-LôodV
Be¸W^-TôoavTjV-TôWjYô_-YW-BjU×Y (5)
Be¸W^-TôoavTjV-TôWjYô_-YôkR]-UôRYN^ô (5)