P. 1
Zasto Place Sveti Sava

Zasto Place Sveti Sava

|Views: 344|Likes:
Published by radljevac

More info:

Published by: radljevac on Jan 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2014

pdf

text

original

UVODNO SLOVO Kwiga “Za{to pla~e Sveti Sava?” zbornik je ~lanaka koje je wen potpisnik objavqivao u pravoslavnoj i nacionalnoj periodici od 1990. do 2006. godine. U to te{ko vreme, kada se oko nas ru{ilo i raspadalo sve {to se moglo sru{iti i raspasti, nisam mogao ni{ta drugo do da pi{em i govorim, u nekoj, krajwe krhkoj, nadi da }e ta re~ negde, nekome i zbog ne~ega ne{to zna~iti, da }e nekoga probuditi u svetlost Hristovu ili (makar to!) pomo}i mu da ne posustane pred navalom zla koje nas je potapalo i bacalo iz bezna|a u bezna|e. Wena tematika je {iroka i raznovrsna: od ogleda o osnovama pravoslavne duhovnosti, preko svedo~ewa o raznim vrstama okultizma i sujeverja koje su nam nametali i jo{ uvek name}u umesto vere u Boga, do komentara na na{u stra{nu politi~ku stvarnost (Srbija i Zapad, Srbija i komunizam, Srbija i wene utvarne vo|e u ponor.) U ~lancima ima ponavqawa, vra}awa na sli~ne konstatacije, dijagnoza koje je ~italac ve} sreo. Ali, shvati}e to svako dobronameran: borba re~ju protiv haosa nije nimalo laka, i ona ~esto zahteva da osnovne istine pisac ponavqa i samom sebi, a kamoli drugima... Da se u~vrsti, da ne zaboravi, da ga ne odnesu pomodna mi{qewa, da ne potone u struji koja vu~e ka dnu... Mnogi }e re}i: u kwizi ima mra~nih mesta. Jeste. Ima. Takvo je doba bilo. Ali, u svakom tekstu je ukazano i na sjaj svetosavskog i svetolazarevskog zaveta, kojim smo se, sve do sada, odr`ali na balkanskoj vetrometini. Golgota Srbije nije zavr{ena. Tek po~iwe. Oni koji `ele da zagospodare svetom nemaju milosti ni prema narodima iz kojih biolo{ki poti~u, a kamoli prema drugima. U doba sveop{teg trijumfa demonokratije, zasnovane na pretvarawu ~oveka u ekonomsku `ivotiwu i roba multinacionalnih kompanija, Srbi, narod gre{an, ali Hristov, mogu se osloniti samo na zahtev epske pesme da treba na stra{nom mestu postojati. Na stra{nom mestu i u stra{nom vremenu... Jer, mnoge nas

opomene Bo`je zovu na pokajawe: dok kwigu privodim kraju, Srbija strada od klizi{ta, i u mnogim krajevima ku}e propadaju u zemqu koja se otvara. A ti, Sveti Savo, i ti, Sveti kne`e Lazare, i ti, Nebeska Srbijo, Majko na{a, ne dajte nas neprijateqima na{im na podsmeh! Pomozite da izdr`imo, nose}i krst svoj kako ga je Hristos Bog na{ nosio, i da s Wim, nadom na{om, vaskrsnemo. Ne prezrite nas, ne odbacite nas, nemojte nas ostaviti nama samima, nego nas podignite u svetiwu Nebeskog Jerusalima, bez koga nema Srbije i Srbstva. Autor Na Sv. sedam mu~enika Hersonskih i Svetog Emilijana 2006. PRAVA VERA – TEMEQ SPASEWA OBRAZOVAWE ZA VE^NOST (Veronauka – da ili ne?) Kako videti Boga? Razgovarao sam s jednim mladi}em, mojim vr{wakom. Tvrdio je, uporno i povr{no, kao {to svi mi ~esto ~inimo, da je ateista jer je ateizam ne{to najlogi~nije, najprirodnije – to jest, savr{eno “nau~no”. Otvoreno sam ga pitao za{to ne veruje u Boga. Vrdao je levo-desno, pozivao se na ovog ili onog mislioca, i na kraju iskreno kazao: – Bog ne postoji. Zato ne verujem. Da postoji, javio bi mi se. Mogao bih da ga vidim. Uzvratio sam pitawem: – Veruje{ li ti da mikrobi izazivaju mnoge bolesti? – Verujem. – A ako veruje{? Jesi li ih ikad video? – Nisam... Ali, mo`emo ih videti. Imamo mikroskope. – Zna~i instrumente.

– Pa da. Instrumente. – E, vidi{, i Hristos je ostavio instrumente onima koji `ele da Ga vide. Evan|elist Matej svedo~i da je Gospod, propovedaju}i na Gori, kazao: BLA@ENI ONI KOJI SU ^ISTA SRCA, JER ]E BOGA VIDETI. Da bi se uo~ila mikro-bi}a i mikro-objekti, potrebno je, pored zdravog oka, imati i pomagala – mikroskope. Da bismo se udostojili susreta sa Bogom, moramo se pripremiti, moramo o~istiti svoje srce, oneviniti se, oprati se od r|e zvane mr`wa, oven~ati se svetlo{}u vere, nade i qubavi... – To su sve popovske pri~e. – Ne, nego su to najdubqe istine o svakom od nas. Te najdubqe istine ~ovek sledi hiqadama godina: zagledan u nebo, u prirodu, u sebe samog, on je uvek otkrivao svetlost Boga i u du{i svojoj i u svetu... Ateizam je, dragi moj, bolest novovekovnog ~oveka, koji se toliko zaqubio u aveti civilizacije da je pomislio da osim wega – niko ne mo`e biti Bog. I zato smo doli dovde: 20. vek, kako veli na{ Otac Justin, vek je atomske tehnologije i pra{umske etike. Bog i nauka Savremena prirodna nauka, u koju su ateisti polagali toliko nade, ~vrsto uvereni u to da }e ih ona “osloboditi” od Boga, sve vi{e se spoti~e pred neshvatqivo{}u prirodnih zakona. [to se dubqe prodire u atom, to nam se zagonetnije ~ine galaksije. [to se dubqe gleda u zvezde, to je nejasniji atom. Ruski rediteq Tarkovski je zato govorio da skoro svi fizi~ari veruju u Boga. Bor, Hajzenberg, Plank: svi su bili svesni ograni~enosti svog znawa i svi priznaju da kosmos nije mogao nastati “sam od sebe”. Uostalom, nauka nikad ne mo`e otkriti KO JE BOG, jer za to nema eksperimentalnih i teorijskih puteva koji pripadaju wenoj oblasti. Mo`emo se diviti Tvorcu koga kroz tvorevinu slutimo; ali Ga ne mo`emo ni secirati, ni psihoanalizirati. Jedan od najve}ih Otaca Crkve, Sveti Atanasije Veliki, jo{ je u ~etvrtom veku rekao da on ne bi ni verovao u Boga koji bi se razumom mogao

objasniti. To i ne bi bio Bog, nego nekakav intelektualisti~ki fantom. Jer, svaka definicija je istovremeno negacija, poni{tewe mnogostranosti prou~avanog, wegovo “ubijawe u pojam”... Nekakvo “prirodwa~ko” definisawe Boga bilo bi isto {to i progla{avawe senke ~ovekove za wegovu jedinu stvarnost. Previ{e je sitan razum ~ovekov da bi uhvatio Neuhvativog. Mi ni same sebe ne shvatamo, mada smo umislili da smo stigli do krajwih granica svemira i mada se divimo svojim uxbenicima antropologije i psihologije. Ali ono {to Bog ne dopu{ta ledenom, autonomizovanom razumu, dopu{ta celini na{eg bi}a – dakle i razumu. Put do Boga vodi preko srca, koje ne pristaje na krti~ju zaslepqenost intelekta, na mrtav, definisani svet. Srce se u qubavi predaje onome koga `eli da sazna, i tada nastaje dijalog molitve i po~iwe blagodatna radost susreta Tvorca sa stvorewem, Spasiteqa sa spasenim. Na{e vreme je `edno Boga, @ivog i Istinitog; pogotovu su ga `edni mladi qudi, oni koji su shvatili svu la` socijalnih utopija i zemaqskih idola politike, hedonizma, sre}nije budu}nosti. Zato je veronauka neophodna; ne da bi Boga definisala i pretvorila u “objekt” prou~avawa, nego da bi du{e na{e uputila na izvor `ive vode. ^a~ansko ogledalo, 1991. NEDEQA HRISTOVOG STRADAWA Koja je vera prava? Kada je, one stra{ne 1941. u toku odmazde, nema~ki okupator kao taoca streqao jednog srbskog mladi}a, wegov otac je oti{ao sve{teniku da zaka`e opelo. Ophrvan bolom, skoro slomqen, on je upitao sve{tenika: “A gde je bio Bog kada su streqali moga sina?” Sve{tenik ga je uzeo za ruku, odveo u oltar i pokazao Raspe}e, pa rekao: “Tamo je bio Bog kada su streqali tvoga sina”. Sve{tenik je ukazao na samo su{tinu pravoslavne vere: na Boga Raspetoga i Vaskrsloga, Boga @ivoga i Istinitoga jer je Bog Patnik i Stradalnik, ve~ni Sapatnik i

Sastradalnik mnogonamu~enog roda qudskog. Gledaju}i razne religije i ~ude}i se wihovom mno{tvu, neupu}en posmatra~ mo`e da se pita: “Koja je od wih prava?”. Svaka religija za sebe veli da je ona potpuno otkrivewe Istine, bez koje nam nema smisla `ivota. A ako ~ovek ne zna za{to `ivi, onda je wegovo postojawe puno `ivotarewe. Me|utim, u paganizmu je mnogo bogova, koji se ne razlikuju od qudi, osim po mo}i i bemsrtnosti; u budizmu nema Boga; u judaizmu i islamu Bog je Samac. Da li je to nala`ewe smisla? A {ta je su{tina Hri{}anstva? Bog nije ostao daleko na nebu, da gleda kako se qudi na zemqi mu~e, nego je si{ao sa nebesa i postao ^ovek, uzev{i sve qudsko osim greha (jer je greh demonski, a ne qudski). U svetu je `iveo kao siromah, Koji nije imao gde glavu da skloni; u~io je, {irio re~ qubavi, ~inio ~uda ~iji je ciq bio da poka`u kako je Bog ne`ni Otac qudima. Na kraju, Samoga Sebe je `rtvovao za spasewe svih, raspet na Golgoti radi iskupqewa svih grehova ~ovekovih od Adama do kraja sveta. On, Bezgre{an, @ivot i Bog, pobedio je greh, smrt i |avola sjediniv{i nas sa Ocem i Duhom Svetim i dav{i nam mogu}nost da, Krstom Wegovim i slavnim Vaskrsewem, postanemo usinovqeni deca Bo`ja. I to je su{tina vere Crkve: Bog je Qubav i Bog je @rtva. Bog Se `rtvovao za grehe svih qudi, predav{i Sebe u ruke samih tih qudi, koji su Mu se narugali, te{kim mukama Ga namu~ili i na kraju na krstu raspeli. To je cena qubavi Bo`je: Raspe}e. Kad pitate Hrista: “Kako Ti voli{ ~oveka?”, On pokazuje Svoje probodene ruke, noge i rebra i ka`e: “Do smrti na krstu”. Nije nas ostavio same i kukavne, u na{oj nemo}i i bolu, nego je, budu}i na{im Bogom, postao na{ sastradalni Brat. Ne imaju}i nijednog greha, uzeo je, kao nevino jagwe, grehe ~itavog qudskog roda na Sebe i omogu}io qudima koji se kaju da nadi|u sopstvenu gre{nost i vrate se svom Ocu Koji je na nebesima. Jer, svaki greh je otu|ewe od Boga @ivoga; svaki greh je korak ka smrti i |avolu. Ali, za pokajnike, nema tog greha koji ne}e biti opro{ten, jer je Hristos Svojom Krvqu o~istio sve grehe od

postawa sveta do posledweg trenutka istorije. Strasna sedmica ^itava sedmica uo~i Vaskrsa posve}ena je `rtvenoj qubavi Bogo~oveka Isusa Hrista, Spasiteqa svih qudi. Ona se naziva Velikom, jer su se u toku we desili najva`niji doga|aji u istoriji ~ove~anstva. Naziva se i Strasnom (strasti su, na staroslovenskom jeziku, stradawa), jer je nedeqa stradawa Gospodweg. Ona se najstro`e posti u woj bi ~ovek najusrdnije trebalo da se moli, slede}i Gospoda na putu ka Golgoti i spremaju}i se za najradosniji praznik Crkve: svetlo Vaskrsewe. U toku te sedmice Crkva opomiwe svoje verne i peva: “Evo `enik (Hristos) dolazi u pono}, i blago slugi koga na|e budnim: nedostojan je onaj koga na|e nemarnim. Pazi, dakle, du{o moja, da te san ne nadvlada, da ne bude{ predana smrti i da se pred tobom ne zatvori carstvo, nego se preni kli~u}i: Sveti, Sveti, Sveti jesi Bo`e, molitvama Bogorodice pomiluj nas!” Na Veliki Ponedeqak pomiwe se starozavetni praotac Josif, koji je nevin stradao, prodan u ropstvo od svoje bra}e, ali kasnije Bogom uzdignut. Tako je i Hristos nevin stradao na krstu, izdan od naroda Kome je do{ao, ali je vaskrsao i pobedio smrt. Pomiwe se i neplodna smokva, koju je Gospod osudio da se osu{i jer na woj nije bilo roda. Ona podse}a svakog ~oveka da je du`an da rodi rod dostojan pokajawa, da ne bi bio izba~en iz Carstva Nebeskog. Na Veliki Utorak Hristos je bio u starozavetnom hramu u Jerusalimu, gde je mnogo pou~avao. Govorio je o posledwim vremenima i opomiwao narod da bude budan, tvore}i dela milosr|a i sti~u}i blagodat Duha Svetoga. Tako|e, govorio je protiv licemerja jevrejskih stare{ina i fariseja, ~ija su srca bila toliko ohladnela da su Hrista, Boga i Mesiju omrznuli, tobo` kao kr{ioca starozavetnog zakona (kao da im ga On, Sin Bo`ji, nije, sa Ocem i Duhom Svetim, preko proroka Mojsija dao na gori Sinaju). U svojoj mr`wi i{li su tako daleko da su Bogo~oveka osu|ivali zato {to je qude le~io subotom, prazni~nim

Obe}ali su mu trideset srebrnika. Za wu je Hristos rekao da joj se mnogo opra{ta. I ovo ~udo qubavi Bo`je bilo je vrhunac svih Wegovih ~uda – qudi. koja se na Veliku Sredu pokazala pred Hristom. a Hristos im je propovedao da Carstvo Bo`je ne}e biti zemaqsko. osim trapavih sedmica. uo~i stradawa. na jednoj strani apostol – izdajnik. kome je Bogo~ovek dao da ~ini ~uda i propoveda kao i ostali apostoli. nego carstvo ~istih srca i du{a. On je u~enicima dao Svoje Telo i Krv. oti{ao je kod judejskih stare{ina i tra`io pare da bi izdao svoga U~iteqa. jer je pokazala veliku qubav prema Bogu i iskreno se obratila. oprav{i Mu noge suzama i obrisav{i ih svojom kosom. Tako|e. fariseji su re{ili da Hrista ubiju. Crkva nas podse}a na stra{nu opasnost od qubavi prema novcu i materijalnom bogatstvu. koji }e im dati vlast nad celim svetom. zbog koga su qudi istoriji ~esto ~inili svako zlo i nanosili patwu bli`wima. Pod vidom hleba i vina. Svakom qubitequ novca pokazuje se Juda kao primer kuda srebroqubqe vodi (Juda se obesio). prvi put pri~estio u~enike Telom i Krvqu Svojom i ustanovio Svetu Liturgiju kao Tajnu na{eg spasewa.danom Starog Zaveta. Dakle.) Jedan od apostola. Veliki ^etvrtak je dan Tajne ve~ere. petak se posti zbog Raspe}a. jer su oni `eleli zemaqskog mesiju. usmr}eni grehom. u`ivawe i mo}. cele godine posti. proterav{i prethodno Rimqane iz Palestine. izliv{i na Wega mnogoceno miro. kada je Gospod. A {ta radi biqe? Putem fotosinteze sun~evu energiju pretvaraju u . pomiwe se i `ena bludnica. Kako je Hristu bilo mogu}e da nam da Svoje Telo i Krv? A kako mi svaki dan jedemo sun~evu energiju pod vidom zemaqske hrane? I to je ~udo veliko i divno Znamo da je osnovna hrana ve}ine `ivih stvorewa biqna. Velika Sreda je dan kada je Juda izdao Hrista (zato se taj dan. Po{to je mnogo naroda i{lo za Hristom. na drugoj bludnica – pokajnica! Zato svako treba da se ~uva i da ispituje svoje srce – da li u wemu `ivi Juda ili pokajnik. dobili su ono {to Sveti Igwatije Bogonosac zove lekom besmrtnosti.

26.plodove. predvo|ene Judom. ~im ga je Hristos pogledao (a na Tajnoj Ve~eri mu je ve} predskazao trostruko odre~ewe). ^ovek jede i biqnu i `ivotiwsku hranu. u dvori{tu prvosve{tenika gde je Hristos saslu{avan. Odmah posle toga. Kao {to pod vidom vo}a i povr}a uzimamo u svoj organizma Sunce. pred o~ima Hristovim. No. osim Svetog Jovana Bogoslova i Svetog Petra. i tri puta porekao da zna ko je taj ^ovek. u~e}i ih da se ne gorde. raspeti. U Getsimaniji. u~enici su sa Hristom oti{li u Getsimanski vrt. koja sva. tako pod vidom Hleba i Vina. 38). Biqkama se hrane `ivotiwe – biqojedi. ne dozvoliv{i Svetom Petru da Ga oru`jem {titi i rekav{i da bi On mogao da od Oca dobije dvanaest hiqada angela da Ga brane. pretvarawa sun~eve energije u hranu. Napor Wegove molitve bio je toliki da mu je krvav znoj kapao na zemqu. Me|utim. iako ih je On molio da bdiju s Wim. osve{tanih na Liturgiji Duhom Svetim. Zato je molio Svog Oca da Ga mimoi|e takva ~a{a. apostol Petar se . a `ivotiwe mesojedi jedu biqojede. Poku{avao je da urazumi i Judu. stigle su sluge jevrejskih prvosve{tenika. najve}a izdaja u istoriji desila se putem la`nog poqupca!) Hristos Se predao dobrovoqno. Nije se Hristos pla{io smrti. upla{io kasnije. ali da je stradawe Jagweta Bo`jeg predvi|eno u Pismu i da tako mora biti da bi rod qudski bio iskupqen. naravno. Svi u~enici su se upla{ili i pobegli. nego da im slava i veli~ina budu u slu`ewu bli`wima. 26. govore}i da }e Ga jedan od u~enika izdati. 39). iako je Hristos ~ak i wemu oprao noge. Juda je poqupcem izdao U~iteqa. nego mu je bilo stra{no {to }e Ga qudi. u sebe primamo Hrista. Posle Tajne ve~ere. bez izuzetka. Odmah posle Tajne Ve~ere. (Dakle. pro{li su svi gresi svih qudi od Adama do kraja sveta i veka. Nije vredelo – Juda je ostao nepokajan. jer Mu je du{a bila “`alosna do smrti” (Mt. me|utim. uvek je Sebe predavao O~evoj voqi (Mt. Apostol Petar se. Bog je pokazao krajwe Svoje smirewe: oprao je apostolima noge. ima svoj koren u procesima fotosinteze – to jest. koje je On stvorio i kojima je samo dobro ~inio. gde su svi zaspali.

osudi. Umesto zvona. iza{ao napoqe i gorko zaplakao. zbog ~ega je kasnije ponovo primio apostolsko dostojanstvo. Gospode!” Qudi i angeli sa divqewem i strahom gledaju Boga koji trpi da Ga mu~e i rugaju Mu se. ali i starozavetni tekstovi koji stradawe Hristovo prorokuju. u ime centralne vlast. klinovima se prikiva na krst @enik Crkve. Hristu su sudili judejski prvosve{tenici Ana i Kajafa. klawamo se stradawima Tvojim. koji su na{li gomilu la`nih svedoka protiv Wega. Lukavi. Jedna od crkvenih pesama veli: “Danas visi na krstu Onaj Koji je zemqu postavio na vodama. udara se u klepalo. Najvi{e su Ana i Kajafa podivqali kada su ~uli da Hristos jasno potvr|uje da je on Sami Bog. udarce prima Iskupiteq koji je u Jordanu oslobodio kletve Adama. kakvi su bili. Zapretili su Pilatu da }e ga dostaviti kao onog ko prikriva antidr`avnog buntovnika. Bezgre{nog i Pre~istog. Pilat je bio ~ovek slabog . oni su `eleli da u svemu u~estvuje rimska vlast. Tada se ~itaju Evan|eqa o stradawu. Wihove sluge su Ga {amarale. forme radi. trnovim vencem se kruni{e Car angela. Hriste. odmah su Ga osudili na smrt.pokajao do dna du{e. Klawamo se stradawima tvojim. jer je smatrao optu`bu za bogohulstvo ~isto unutra{wim jevrejskim pitawem. u haqinu poruge obla~i Se Onaj Koji odeva nebo oblacima. On je stare{inama rekao da mogu sami da mu sude. kopqem se probada Sin Djeve. Na Veliki Petak Crkva pomiwe ono {to se tog dana desilo: Hristovu mu~eni~ku smrt i pogrebewe i Wegov silazak u ad. Stalno se peva: “Slava dugotrpqewu Tvome. koji u po~etku nije `eleo da se me{a u sud nad Wim. Na Veliki ^etvrtak uve~e ~ita sa dvanaest Evan|eqa o stradawu Gospodwem i zvona prestaju da zvone sve do Velike Subote. Smatraju}i to hulom. ali. klawamo se stradawima Tvojim Hriste! Poka`i nam i svetlo Tvoje vaskrsewe!” Judejske stare{ine su Hrista dovele pred Pilata. Hriste. pa su Hrista oklevetali kako sebe naziva Carem i protivi se vladaru Rimske imperije. re{ili su da ga odvedu rimskom namesniku Pontiju Pilatu da ga i on.

pokajao. Narod je. Na Veliki Petak u crkvama se peva kanon koji se zove “Pla~ Presvete Bogorodice”. od kojih se jedan. sledbenicama Gospodwim. I to je velika radost za sve nas. gre{ne qude: prvi ~ovek koji je u{ao u raj bio je pokajani razbojnik. Ispod krsta Hristovog na Golgoti nalazila se Presveta Bogorodica sa `enama – mironosicama.morala i ravnodu{an prema istini. svakog od nas. Na takvu smrt su osu|ivali najve}e zlo~ince. pa. na Pilatovom referendumu. gomili okupqenoj na trgu ponudio da bira koga }e im pustiti iz tamnice: da li krotkog Isusa iz Nazareta ili razbojnika – ustanika protiv rimske vlasti Varavu (Barabu). videv{i muke Bezgre{noga. bili su i jesu gor~ina kojom pojimo Hrista. sunce se pomra~ilo. upla{io se tih pretwi i osudio Ga na pogubqewe. Hristos je pretrpeo razne muke: rugali su Mu se stra`ari koji su Ga ~uvali. bio je {iban stra{nim rimskim bi~em od uzica. povodom jevrejskog praznika pashe. Kada je Hristos izdahnuo na krstu. pa su na{li nekog Simeona Kirinejca da to u~ini umesto Wega. Gresi svih qudi. Pre nego {to je raspet. zavesa u hramu se rascepila odozgo nadole. gresi na{i su o{tri klinovi kojima su Wegove ruke i noge bile prikovane na Krstu. u kome Majka oplakuje Sina. a. jer se umiralo u dugim i te{kim mukama. po nagovoru svojih vo|a. glasao za Barabu. na vrhu kojih su se nalazile olovne kugle. prizivaju}i u pomo} blagodat Raspetoga i Vaskrsloga. kamewe se raspalo. Svaki greh raspiwe Hrista. kao i sa Svetim Jovanom Bogoslovom. Pokajawe otvara vrata raja. Prethodno je. Gospod je toliko bio izmu~en batinama da nije sam mogao da nosi krst na Golgotu. Zato se protiv greha treba boriti svim svojim bi}em. Smrt raspe}em smatrala se najstra{nijom u to vreme. tra`io da se Isus pogubi. mole}i Gospoda da ga pomene u Svom Carstvu. Gospoda su na Krstu pojili sir}etom i `u~i. iako je video da je Hristos nevin. na glavu mu je stavqena trnova kruna. mole}i Ga da {to pre vaskrsne. Spasiteq mu je obe}ao da }e istog tog dana sa Wim biti u raju. Hristos je bio raspet izme|u dvojice razbojnika. a vaskrsli su iz .

shvataju}i da je pobeda na strani Raspetoga. Jutrewe Velike Subote. Stradalnika i @ivotodavca. mole}i za to Svog Nebeskog Oca: “O~e. dok stra`ari koji ~uvaju grob padaju na zemqu od straha i u`asa. @ene mironosice su Ga pripremile za pogreb i oplakale. Tog dana Crkva peva: “HRISTOS VASKRSE IZ MRTVIH. u slavu Svete Trojice i tridnevnog vaskrsewa Hristovog. Nije na{ Bog “ne{to” (“Ima ne{to!”). a sahrawen je u Josifovom novom grobu u Getsimaniji. i Svojim preobra`enim telom prolazi kroz grobnu plo~u. ali je du{om u adu gde propoveda Evan|eqe svima koji su umrli od postawa sveta do tada. nad kojom greh. Radosna vest o vaskrsewu iz mrtvih je su{tina Evan|eqa. na kojoj je izobra`en Hristos kako Ga pola`u u grob. Sa Krsta su Ga skinula dva bogata i plemenita ~oveka. peva Mu Crkva. carstva smrti. Satana je mislio da je smr}u ubio Boga. smrt i |avo vi{e nemaju vlast. tako da je tada vlast smrti nad ~ovekom ukinuta. Gospod je svim zlo~incima koji su u~estvovali u Wegovom stradawu prethodno oprostio. SMR]U SMRT UNI[TI I SVIMA U GROBOVIMA @IVOT DAROVA!”. blagi i . nego Hristos. A Vaskrs? To je dan kada Hristos ustaje iz groba. Vaskrsewe Hristovo je vaskrsewe svih qudi i cele tvorevine. Hriste. Koji sve ispuwava{. Velika Subota je dan kada Hristos po~iva telom u grobu. krotki i svesilni.grobova i mnogi mrtvi. ima za sadr`aj opelo pla{tanice. Kasnije }e mnogi od ovih qudi primiti propoved apostola i postati Hri{}ani. kada je video {ta je uradio oti{ao sa Golgote kukaju}i. Pred pla{tanicom se tri puta obilazi oko crkve. i na prestolu sa Ocem i Duhom Svetim bio si. Iz ada. u raju sa razbojnikom. on izbavqa pokajane Adama i Evu i bezbroj du{a starozavetnih pravednika. Josif i Nikodim. u adu s du{om kao Bog. oprosti im jer ne znaju {ta rade”. skupa s Majkom Wegovom. @ivotodavac donosi `ivot i svetlost svima. Jagwe Bo`je i Car nad carevima. ali je Bog si{ao u wegovo carstvo kao muwa i razorio ga do temeqa. Narod je. Neograni~eni!”. Takvoga Boga imamo: Raspetoga i Vaskrsloga. “U grobu telesno.

Crkve. ali poba~aj se i daqe shvata upravo onakvim kakav jeste – ubila~kim ~inom. |akon Avakum i iguman Pajsije”. [to se kr{tewa ti~e.svemo}ni. Posle Strasne sedmice. VEN^AJTE SE. samo u Srbiji. tre}a – zahvaquju}i abortusima. dolazi Svetla sedmica. Sve ovo je posledica zaboravqawa Boga i Doma Bo`ijeg. tu nam je sve jasno iz pitawa koje se i me|u narodom i danas mo`e ~uti: “JESI LI KR[TEN?” A to zna~i: “JESI LI NORMALAN?”. SVETLOST I RADOST DONESE. preti nam biolo{ko izumirawe i nestanak sa lica zemqe. vodi u ve~nu muku bogoostavqenosti. ali i otvaraju dveri nebeskog Carstva. koji ako se roditeqi za wega ne pokaju. ^OVEK SAM. Izdawe: PNHZ “Sv. sve ovo }e ako se ne promeni. donose napredak i u ovome `ivotu. kojih ima 150 000 godi{we. s obzirom da du{a nastaje u istom trenutku kad roditeqi za~iwu telo deteta. u kojoj se pozdravqamo sveradosnim HRISTOS VOSKRESE! VAISTINU VOSKRESE. desile sa srbskim narodom od kada je pao u bezbo`ni~ku tamu. Duha Hristovog. Velika nedeqa 2002. koje. izme|u mnogih stra{nih. . I SVIMA NAM @IVOT. koje je prestalo da ih duhovno sledi. imati kobne posledice po telesno potomstvo Svetog Save i Svetog Simeona Miroto~ivoga. za koje su vinovnici bili odbijani od Svetog Pri~e{}a. Kr{tewe ~oveku daje blagodatne sile Duha Svetoga. ~ak i na po dvadeset godina (danas je taj rok kra}i. Pravoslavna Crkva je abortus uvek smatrala ~edomorstvom. I za abortus je svakome zdravomisle}em Srbinu i trezvenoj Srbkiwi jasno: poba~ajem se u utrobi ubija ZAMETAK ^OVEKA. ako se pravilno koriste. SRBI Tri su se stra{ne nesre}e. Prva – mnogi Srbi do dana dana{weg nisu kr{teni: druga – ogroman broj Srba i Srpkiwa nije ven~an u Crkvi. koji je.

a mu` da voli i da se `rtvuje za `enu kao Hristos za Crkvu). A ven~awe? [ta je sa wim? Za{to je ono i{~ezlo iz `ivota srbskog naroda? Crkva priziva ~oveka na obo`ewe. i da bi supru`nici.pakao). A to zna~i: gde nema blagoslova od Boga. kao i ra|awe i vaspitavawe dece. Svetom Tajnom Braka blagosiqa se porodi~ni `ivot. Sve {to nije osve{tano ne mo`e da pobedi smrt. ~ovek mo`e da postane usvojeno ~edo Bo`ije. radi nas qudi i radi na{eg spasewa. koje blagoslov primaju od Hrista u Crkvi. On je osnovao Crkvu koja nas. kroz podvig bra~nog `ivota u{li u Carstvo Bo`ije. Crkva osve{tava svaki trenutak qudskog `ivota od kolevke do groba. mo`emo postati samo kroz Jedinorodnog Sina Bo`ijeg po prirodi. koje se zbog greha zacarilo me|u qudima. Kao {to je bez soli i najlep{e jelo bqutavo i bezukusno. Qudi su skloni da smatraju kako }e sami sebi u braku biti dovoqni. Sve {to se osve{ta Hristom. tamo je prokletstvo i nesre}a. u koju oni slobodno stupaju. Gospoda Isusa Hrista. obe}avaju}i se jedno drugom na vernost. kako re~e jedan od novih srbskih svetaca. Ali prva zaqubqenost bra~nika ne traje dugo. daruju}i nam `ivot ve~ni. To je tajna u kojoj se prirodna veza mu{karca i `ene. budu}i Bog i Sin Nebeskog Oca. kasnije ona se mora hraniti Hristom. kr{tewem u ime Svete Trojice. to najve}e prokletstvo. Sinovi i k}eri Nebeskog Oca po blagodatnom usvojewu. ~ak i preko groba. a Svetim Pri~e{}em hrani Telom i Krvqu Spasiteqa. tako je bez . a to. raspet i vaskrsao. Zato je sjedinewe mu{karca i `ene u bra~ni savez jedna od Svetih Tajni. osve{tava po ikoni odnosa Hrista sa Crkvom (po Apostolu Pavlu to zna~i da `ena treba da po{tuje mu`a kao Crkva Hrista. postao ^ovek i Sin Djeve Marije. Raspetom i Vaskrslom Qubavqu. zna~i da od “sedamdeset kila krvave ilova~e”. koji je Qubav. ra|a za ve~nost. dobiv{i blagoslov od Boga. On je. uliva. a mole}i se za one koji su se upokojili u Gospodu. u Hrista se. Zemaqska qubav mora biti osve{tana da bi ostala trajna. Jedinog po prirodi Besmrtnog. da bi i samo postalo besmrtno i ve~no.

ra|awu i vaspitavawu potomstva. da su deca neposlu{na. Qudi koji ho}e da `ive kako je Gospod ustrojio. prostitucija. poru~uje i ovo: nikad nije kasno. ali simvoli zadobijenog Carstva Nebeskog. u koje }e u}i verni sinovi i k}eri Nebeskoga Oca. da su majke ka}iperke. me|utim. egoisti~ne. Nije nimalo slu~ajno {to je srbska porodica. da se ~ovek pokaje i ispuni voqu Bo`iju. Nisu slu~ajna bra~na neverstva. zasnovana na “divqem braku”. koje je veliki podvig i napor. kako narod veli. On nema nebeske blagodati za porodi~ni `ivot. Zato je potrebno da se supru`nice VEN^AJU U CRKVI. Crkva. bezbrige i qudi li{eni svakog autoriteta. sva|e. razvrat svake vrste. Krune koje sve{tenik stavqa na glave onih koji stupaju u brak su krune wihove predbra~ne ~istote. ”Hilendarac”.blagodati Duha Svetoga i najplemenitije ose}awe mu{karca prema `eni i `ene prema mu{karcu nedovoqno za sre}an porodi~an `ivot. samovoqna. ne cveta slu~ajno narkomanija. trnovi venci wihovog zajedni~kog `ivqewa. qudi koji ho}e da `ive radi @ivota Ve~nog. . bez Boga ne mo`e ni preko praga. voqena deca. nego kao puki “partneri”. nespremne da vode doma}instvo. treba da Svetu tajnu Ven~awa obave ~im shvate da se. sve do smrti. ispovediv{i svoj prethodni `ivot u bludu. 1995. su wena draga. nevaspitana. mole}i Gospoda da im pomogne u zajedni~kom `ivotu. po zakonu Bo`ijem deca im nisu zakonita. pred Bogom i svetima Bo`ijim. Zato Crkva svim svojim ~edima stavqa do znawa: neven~ani mu` i `ena ne `ive kao supru`nici. razorena do temeqa. Za Mati Crkvu svi. Godine starosti supru`nicima nisu prepreka. koji to `ele. Ko nije ven~an u Crkvi – nije krunisan od Boga (ven~awe zna~i krunisawe). Nije slu~ajno da su oci ~esto pijanice. Neven~ani se odlu~uju od Svetog Pri~e{}a sve dok kroz Crkvu ne prime blagoslov za svoj bra~ni `ivot. pa i ubistva. ali ne i pred Bogom. registrovanom samo pred dr`avom.

) . bar malo. “Plodite se i mno`ite. u Prvom i Drugom svetskom ratu stradalo je tri miliona Srba. i za rad. osvajaju srbsku zemqu i prete da nas istrebe. za dvadeset godina to je tri miliona. ako se ovako nastavi. Na{i sveti preci ~vrsto su se dr`ali ove zapovesti Bo`ije: svaki wihov brak. u bezbo`ni~kom miru. uprkos svojevrsnog apologirawa “prava `ene” da odlu~i ho}e li roditi ili ne}e. zaista su apokalipti~ni (ne zaboravimo: to su zvani~ni podaci! Kakvi li su tek oni stra{niji. koja su bila vaspitana u duhu hri{}anske vere. nade i qubavi. (Uostalom. i za mona{tvo. i za nesre}u. Prema statistici kojom se koristi ova nau~nica. osetqivije srce i za svaki. jo{ u raju. Kroz poba~aje istrebqujemo sami sebe. i napunite zemqu i vladajte wome”. nepomra~en razum. Setimo se. i za produ`ewe porodi~ne loze. i za rat. i za slavqe radosnije. blagosloven Svetom Tajnom Ven~awa u Crkvi Pravoslavnoj. sami Srbi “likvidirali” su vi{e de~ice nego svi wihovi neprijateqi u ovom stole}u skupa. bar malo. pored uzajamnog po{tovawa i pomagawa supru`nika. zapovedio je Gospod ~oveku i ~ove~ici. jer je imao ko da te{i i razume. lak{u i podnosiviju. pune}i zemqu koju nam je Hristos poverio na ~uvawe. zbog svoje vere i narodnosti. za osnovni ciq je. U UTROBAMA MAJKI. Adamu i Evi. Dok smo se plodili i mno`ili. Podaci koji su u woj izneti. kada koqemo decu u utrobama majki. jer je puno veselih srca slo`ne porodice. Sada. Bilo je sinova i k}eri. godi{we se SAMO U SRBIJI. znali su da gnev Boga @ivotodavca neminovno poga|a one koji ratuju protiv `ivota. Na{im starima poba~aj je bio jedna od najneprihvatqivijih grehova. zaista smo i vladali svojim oblastima. sada. na{i neprijateqi se mno`e. ZAKOQE 150000 NERO\ENIH! To zna~i da za deset godina Srbi i Srbkiwe ubiju milion i po svojih potomaka.POKOQ NERO\ENIH SRBA Nedavno u Beogradu objavqena kwiga dr Mirjane Ra{evi} “Ka razumevawu abortusa u Srbiji”. imao i ra|awe dece. nezvani~ni?). za svako. Srbi }e uskoro biti mawina u Srbiji.

Tobo`. nakon ispovesti i duhovnog leka dobijenog od sve{tenika. ako se ne pokaju i ako ne po~nu da `ive hri{}anski. Svetim srbskim Ispovednicima i Mu~enicima. od troje do deset (a ima i nesre}nica koje na gubili{te ginekolo{kih stolova izvedi i po ^ETRDESET sinova i k}eri). nego }emo da ubijamo. neko bi mogao da po~ne da ubija sve “neproduktivne” ~lanove dru{tva: od invalida i du{evnih bolesnika do penzionera! Gospod je. mo`e da stane na put Gospodwi. Umesto dece Srbi po gradovima (naro~ito u prestonici) gaje pse. i pravdaju se da ne mogu da ra|aju. Bilo kako bilo. A to zna~i: neven~ani da se ven~aju. Tri su strane ume{ane u ubistvo: otac. NERO\ENOG. po podacima pomenute kwige. nepri~e{}eni da se. za{to da gajimo sirotiwu! Zna~i: ne}emo da gajimo. A to zna~i: ABORTUS JE U SVAKOJ SVOJOJ FORMI UBISTVO DETETA. pri~este . I sve tri strane nose odgovornost pred Bogom i Carstvom Bo`ijim. Kao Mati. kupuju im skupocenu hranu. jo{ ima nade. Svetoj Petki i Svetoj knegiwi Milici. ona opomiwe i poziva na pokajawe. onakav Kakav je bio Svetom Simeonu Miroto~ivom i Svetom Savi. pletu im pulovere i xempere. rekao: “PO VERI VA[OJ NEKA VAM BUDE!” Na{i sveti preci su verovali da }e se Gospod starati za decu i – ra|ali su! Gospod wihova nadawa nikad nije posramio. sebi~nost i samo`ivost kriju pod maskom “brige” za “nero|enu sirotiwu”. me|utim. U srbskim gradovima o~evi i majke rode po jedno-dvoje dece. ona pou~ava i svedo~i ve~nu Istinu. ali Srbi se prave “mudriji” od Wega i svoj blud. Ko god `eli da ide za Hristom. neispove|eni da ispovede greh bluda i deteubistva. Bogo~oveka Hrista. ALI @IVOG I ISTINITOG ^OVEKA. pla~u}i i tuguju}i zbog greha svojih neposlu{nih sinova i k}eri. a ubiju. monahiwi Evgeniji. majka i doktor koji poba~aj vr{i.Pravoslavna Crkva je Mati sviju Srba koji `ele da im Nebeski Otac bude roditeq. i svima ume{anim u deteubistvo. jer za to “nema uslova”. Ako se dosledno sledi ova satanska logika. deca zaklana u utrobi ne}e dati da u|u u Carstvo Bo`ije. Ne bi ni va{a danas.

izme|u ostalog. Hrista Boga na{eg. a ne UVODI. demokratiju i toleranciju” (tako nekako!). muslimani i sledbenici judaizma. nego VRA]A.Telom i Krvqu Jagweta Bo`ijeg. Ni tu. jer je odluka Vlade Srbije (kojoj se protivio ministar prosvete sa svojim pomo}nicima) zasnovana. SLO@I I UMNO@I. koji su tako sproveli u `ivot poznati Lewinov dekret iz 1918. i da po~nu da `ive po zapovestima Nebeskog oca i Majke Crkve. to }e pre na opepeqenom srbskom ogwi{tu zaplamsati svetlost Sunca Pravde. nego se zala`e da se ta prava po{tuju. [to vi{e Srba se OBO@I. o ~emu su se slo`ile sve tradicionalne verske zajednice na ovom prostoru – pravoslavci. nema ugro`avawa qudskih prava i sloboda. Bio je red da taj predmet “u|e” u {kole. dakle. To. Srbske verou~iteqe u Austriji pla}a austrijska dr`ava. nije bila posledica demokratskog odlu~ivawa. dakle. sama Srbska Crkva se potrudila da. ”Hilendarac”. istovremeno tra`i i da taj predmet ne bude nametnut. godine “O odvajawu Crkve od dr`ave”. Rumunija) tako|e imaju veronauku. nego IZBORNI: bi}e obavezan za onu decu ~iji roditeqi `ele da se wihovo potomstvo verski obrazuje. rimokatolici. VERSKA NASTAVA NIJE NAMETNUTA Veronauka se vra}a u {kole – da. zala`u}i se za versku nastavu. Tako|e. ~ime je stavqeno do znawa svim “borcima za qudska prava” da Srbska Crkva ne ugro`ava ni~ija prava u “multikonfesionalnoj sredini”. protestanti. nego revolucionarne samovoqe. upravo vra}a. Najve}i broj zemaqa Evrope veronauku ima u svom obrazovnom sistemu – od Finske do [panije i Italije (osim Francuske). Ministarstvo prosvete je onoj deci koja ne}e i}i na veronauku ponudili predmet “vaspitawe za qudska prava. i na ~iwenici da je ovaj predmet bio izba~en iz na{ih {kola voqom Josipa Broza i wegovih srbskih slugu. 1995. Na{i susedi (Gr~ka. Tako da se veronauka zaista NE UVODI. `ele}i vaqda time da istakne da je .

da je UBISTVO GREH NAD GRESIMA. stoga. Sve to i mnogo drugog deca }e u~iti na pravoslavnoj veronauci. i da on nije uzor koji treba opona{ati. ne mo`e da smeta.religija u svojoj biti netolerantna. sa qubavqu. ko siromahu daje. da voleti svoju Crkvu i svoj narod ne zna~i mrzeti druge narode i wihovu veru. a to je stekao na zlo~ina~ki na~in. treba da voli{ supru`nika svim svojim bi}em i da ne ~ini{ prequbu. da treba da ra|a{ i vaspitava{ decu koju si rodio. oni ne}e biti supermeni koji }e delovati silom propovedi sna`no poput Svetog Jovana Zlatousta ili Vladike Nikolaja. naravno. da ima vrednosti koje se ne mogu kupiti i prodati. ovo. koji nosi tri kila zlata i vozi xip. da vernost Istini Pravoslavqa ne zna~i {ovinisti~ku retoriku i praksu. 2001. da mafija{ . bili bez sebe.}elavac. naravno. <pl>^a~anski glas. niti da svoju budu}nost zasniva na egoizmu. U~i}e da vole svoju otaxbinu i da se gnu{aju izdaje. Bogu pozajmquje. Predugo smo. zaista predugo. [ta }e deca u~iti na veronauci? Na pravoslavnoj veronauci deca }e u~iti da je Bog qubav. Zdravoumnom ~oveku. jer. deci prenesu ono {to je potrebno. sigurno ne}e biti lo{iji od profesora drugih predmeta. ne}e dobro pro}i na sudu Bo`ijem. Nadajmo se. i trudi}e se da. budu}i da smo bili bez Boga Pravde i Qubavi kome peva na{a himna. da }e nam veronauka pomo}i da se na|emo kao qudi i kao narod. kako veli Sveto Pismo. Ali. . da kad se o`eni{ i uda{. u~i}e da vole i poma`u sirotiwu. `rtvuju}i se za wih po uzoru na Hrista. i da je svet i ~oveka stvorio iz qubavi. da droga nije put ka prosvetqewu. deca }e u~iti da NE LA@U I NE KRADU (pa makar se bavila i politikom). da je Crkva zajednica qubavi. Kakvi }e biti verou~iteqi? Naravno. da je ~ovek bi}e zajednice koje ne mo`e da `ivi samo. jer su oni ikone Boga. da biti skinheds nije u duhu srbskog Hri{}anstva. U~i}e da po{tuju oca i majku.

. {to dobrovoqno... tako i svima posle wih. Jesen 1996: u Amsterdamu uhap{en satanista. koji je ubijao decu u svojim obredima.. jedan od pre`ivelih iz sekte se sveti dr`avi podmetawem kamiona-bombe. Jesen 1994 godine: sekta “Red solarnog hrama” izvr{ila je kolektivno samoubistvo u Kanadi i [vajcarskoj (oko sedamdeset mrtvih). spre~io lekare da wegovom povre|enom .. `ena i dece. sve ~e{}e.SEKTA[KA NAJEZDA I SREDSTVA ZA[TITE Crkva Bo`ija sve qude opomiwe: ~uvajte se la`nih proroka i la`nih verskih u~ewa. otac. u Zaje~aru.. {to pod prinudom. o~ekuju}i smak sveta.. vr{i kolektivno samoubistvo: otrovalo se. biva ubijeno u ritualima satanista. u ~ijoj eksploziji gine preko sto nedu`nih prolaznika. 24. pod vo|stvom Xima Xonsa. 1979: U Gvajani.. Gine 80 ~lanova sekte. svake godine nekoliko hiqada dece i odraslih. Opet je morala da interveni{e policija. Ali. Srbija devedesetih je tako|e videla ovo zlo: u Trsteniku su. satanisti oskrnavili manastir Svete Petke. “Jehovin svedok”. Gospod Isus Hristos. juri{ala je na pravoslavne crkve u Kijevu i poku{ala kolektivno samoubistvo. kako Svojim u~enicima.. vudu-vra~. dana{we ~ove~anstvo sve je mawe spremno da ~uje taj glas i sve vi{e strada od la`nih proroka i vo|a sumanutih sekti. luduju}i. Novembra 1993: ruska sekta “Belo bratstvo”... 4). Aprila 1994. “^uvajte se da vas ko ne prevari!” (Mt. Ju`na Amerika. Po~etak 1995: u tokijskom metrou sekta “AUM [inrikjo” pomo}u ubistvenog gasa truje na hiqade nevinih putnika. April 1993: sekta “Loza Davidijanaca” ulazi u sukob sa federalnom policijom SAD. oko hiqadu mu{karaca... govorio je Bo`anski osniva~ Crkve Pravoslavne. satanisti u [apcu i Vrawu pobili vojnike na spavawu. koja vode u duhovnu i. u fizi~ku smrt. zadu`binu carice Milice. sekta “Hram naroda”. Po podacima ameri~ke policije dr`ave Juta. koji se vode kao “nestali”..

. da ih mole za pomo} i izle~ewe “sujeverni” qudi. jer . dalekoisto~ne. devojka iz sela Vu~kovice kod Gu~e. ne veruju da se hleb i vino na Liturgiji pretvaraju u Telo i Krv Hristovu. U jesen. kakvim se metodama vrbovawa slu`e i kako se od wih za{tititi. ne veruju u silu Bo`iju datu mo{tima Svetaca. po wima Srbi koji odlaze Svetom Stefanu De~anskom.. kod nas i u svetu. jasno: sekta{ki put vodi u propast. mogu podeliti na ~etiri osnovne grupe: Neoprotestantske..sinu daju transfuziju krvi (jehovisti veruju da je u krvi – “du{a”). kada se Martin Luter odvojio od Rimokatoli~ke crkve i proglasio qudski razum vrhovnim merilom u tuma~ewu Biblije (zbog toga {to svaki protestant ima mogu}nost da tuma~i Bibliju po svome. smatraju za “prave roditeqe”. Svakom trezvenom ~oveku je. da wih. od kojih svaka tvrdi da “jedino ispravno” shvata Sveto Pismo. Tipovi sekti i wihova u~ewa Sekte se.. veruju}i da se u wu reinkarnirao “bog”. 1994.. tvrde veruju da se ~ovek spasava samo verom. tvrde da se deca ne mogu kr{tavati. a ne i dobrim delima.. “mudrace” i “proroke”.) 1. Da ukratko vidimo kakve sve sekte postoje. ubedila je oca i majku da. i zato nemaju ni Pri~e{}e. posle stra{nih i`ivqavawa. Svetom Vasiliju Ostro{kom i drugim netrule`nim ugodnicima Bo`ijim. NEOPROTESTANTSKE SEKTE: protestantizam je nastao u XVI veku. oni se podsmevaju po{tovawu ^asnog i @ivotvornog Krsta Hristovog i svetih ikona. Neoprotestanti ne po{tuju Majku Bo`iju ni svece. {to nazivaju “idolopoklonstvom”. pa su. ubiju wenu baku – spaquju}i je `ivu. i rugaju se na{oj krsnoj slavi kao “paganskom obi~aju”. posle ovakvih i sli~nih primera. Ko zna koliko roditeqa – mu~enika do dana dana{weg vodi borbu da vrati svoga sina ili k}i iz sekte u kojoj vo|e i u~iteqi decu savetuju da zaborave oca i majku. okultno-magijske (sinkretisti~ke) i satanisti~ke. U svetu danas ima preko dvadesetak hiqada protestantskih sekti. i sin mu je umro.

Induisti tako|e tvrde da je na{e telo i sva materija samo iluzija (“maja”). dana{wi qudi su izgubili trezvenost svojih otaca. Kri{na je veliki. pa zabrawuju transfuziju. iako je Hristos u nedequ vaskrsao iz mrtvih i Crkvu osnovao na temequ pobede nad smr}u. Indusi veruju u reinkarnaciju (seobu du{a iz tela u telo. zbog “zasluga” u “prethodnim `ivotima”. “kazne” radi.jo{ nisu “svesna”. jehovisti vele da je du{a qudska – “u krvi”.) DALEKOISTO^NE SEKTE: Indusi su pagani. na primer. mo`e na}i u telu `ivotiwe (Buda je verovao da je u jednoj od inkarnacija bio – papagaj!) Zato u Indiji postoje hramovi mnogim vrstama `ivotiwa (~ak i pacovima i zmijama!). a pravoslavne Hri{}ane nazivaju “idolopoklonicima”. zbog religijskog primitivizma mnogobo{tva. “Jehovini svedoci” u~e da du{a ne mo`e da postoji odvojeno od tela. Neke od sekti. ka`u da Hristos nije Bog sa Ocem i Duhom Svetim. i wihova su u~ewa tako fantasti~na da bi svim na{im precima. strogo nadziru jedni druge. tako|e. pa negiraju same osnove Hri{}anstva. po wima qudska du{a. jehovisti vele da Hristos nije ni raspet na krstu nego da je bio obe{en na nekom “stubu”.. pa nasedaju na induisti~ku propagandu. a subotari da du{a posle smrti – “spava”. Na `alost. pa ~ak i “slugama satane” (u tome se naro~ito isti~u “Jehovini svedoci”.. oti{le su jo{ daqe u svom bezumqu. Subotari tvrde da treba slaviti subotu Starog Zaveta umesto nedeqe Novog Zaveta. ne veruju u Svetu Trojicu. kao i dobra.) Sekta “Hare Kri{na” tvrdi da je vrhovno “bo`anstvo” Kri{na – izvor zla.. a krava je tolika svetiwa da se niko ne usu|uje da jede kravqe meso. nego samo “prosvetqeni ~ovek”.) Tako se. odbacuju sve{tenstvo kao “nepotrebno”. mnogobo{ci.. Tako. i time sebe i svoju decu u slu~aju hirur{kih zahvata ozbiqnijeg tipa osu|uju na smrt. mada stotine hiqada Indusa umire od gladi. ta u~ewa bila sme{na kad se uporede sa verom Hristovom. koji je jednu no} . “kosmi~ki” zavodnik. a razliku od Hri{}ana koji tela sahrawuju kao sasude du{e. koje se treba {to pre osloboditi (zato spaquju svoje mrtvace. Ve}ina sekta{a od svojih ~lanova napla}uju “desetak” (uzimaju im deseti deo prihoda). koje nasr}u na Srbe danas.

Satanisti~ke sekte Veruju da je |avo “bog” i da mu se treba klawati umesto Bogu. Da bi se ~ovek spasao. dalekoisto~ne sekte budisti~kog pravca propovedaju ni{tavilo kao kona~ni ciq qudskog postojawa (to se zove “NIRVANA”): po{to je `ivot patwa. samo ni{tavilo ~oveka mo`e osloboditi bola. treba da poseduje nekakvo magijsko ZNAWE. islam. Ove sekte se nazivaju sinkretisti~kim. Alister Krouli: “^ini ono {to ho}e{ i neka ti to bude jedini zakon”. duhovna papazjanija se nudi umesto istinitog Otkrivewa Bo`jeg. mada se ka`e da to “nije {tetno”. induizam. Hare Kri{na”). za koju pravoslavni Hri{}ani znaju da je simbol |avola i da Sveto Pismo Bo`je naziva satanu – “a`dajom. . Na kraju. Induisti~ke prakse meditacije i mantrawe podrazumevaju poznavawe ritualnih formula koje ispiraju mozak (tipa “Hare rama. narkoman i seksualni izopa~enik. itd. koje drugi. magiju Istoka i Zapada. mada se obred posve}ewa sastoji u klawawu la`nim induskim bogovima (na primer. Okultisti~ko-magijske (sinkretisti~ke) sekte Oni veruju (kao i dalekoisto~waci) da je ~ovek po prirodi “bog”. taoizam. i da on magijskim operacijama mo`e da “gospodari” Bogom i angelima Bo`ijim. tako je u sekti “transcendentalna meditacija”). zato {to kombinuju razne verske tradicije (nazovi – hri{}anstvo. 2). U svojim obredima `rtvuju `ivotiwe i orgijaju. Mir koji mantrawe donosi je mir otupelosti i neosetqivosti za patwe bli`wih. alhemiju. ne treba zaboraviti: dalekoisto~ne sekte obo`avaju ZMIJU (“kundalini” – “zmijska energija”). Tako|e.proveo sa 16108 `ena. budizam. Osnovno na~elo wihovog delovawa izrekao je britanski satanista. Neke od ovih sekti se prikrivaju tvrdwom da wihove meditacije samo “poboq{avaju zdravqe i koncentraciju”. {to ~oveka iskqu~uje iz stvarnog sveta i pretvara u `ivot mrtvaca. astrologiju. da bi dokazao svoju “mo}”. 20.) Jednom re~ju. “prosti” qudi nemaju. drevnom zmijom” (Otk.

{ire nepravoslavna u~ewa: veru u reinkarnaciju. Sa sekta{ima i wihovim u~ewem mora se izbegavati svaki dodir. jer se angeli ne odazivaju na “Silva majnd” pozive). 2. ako je mogu}e. spiritizmom (prizivawem duhova). ispovedati se i pri~e{}ivati Svetim Hristovim Tajnama. redovno poha|ati bogoslu`ewa. Treba opomenuti ~itaoca i na slede}e ~iwenice: 1. magijom. itd. mantrawem. . Zapovest crkvena glasi: “Jereti~ke kwige ne ~itati” upravo zbog opasnosti da se preko takvih kwiga i ~asopisa ne do|e u dodir sa pogubnim u~ewima koja du{u mogu odvesti u pakao. prevario i izabrane): da te`e “kontroli snova”. Svi moramo braniti sebe i svoju decu od wihove najezde. naro~ito decu. Treba izbegavati i sve vrste kontakata sa “duhovima – vodi~ima” (uvek zlim duhovima. meditacijom. jer ga zli duh koristi da bi ~oveku nametnuo svoju voqu). {to mo`e voditi demonskoj obmani (setimo se re~i Svetog Pavla. itd. bez mr`we i gneva. ali oprezno i pa`qivo. Me|u satanisti~kim grupacijama. naro~itu podvrstu ~ine samoubila~ke sekte. 3. bavqewe astrologijom. Treba se moliti Bogu. Oni sami sebe `rtvuju |avolu. 4. tipa “Crne ru`e”. “Horoskopa”. Zato: ne ~itati “Tre}e oko” i ostale ~asopise sli~nog sadr`aja ni po koju cenu. Propovedaju mr`wu i nasiqe. |avolu. Jedini uspe{an metod odbrane od sekti je – POSTATI PRAVOSLAVNI HRI[]ANIN.a spremni su da `rtvuju i qude. smatraju}i da }e tako ugoditi svom gospodaru. “opu{tawu” i “prepu{tawu” (a to opu{tawe i prepu{tawe mo`e biti kobno. “Tajni” itd. Nipo{to se ne baviti jogom. postiti. jer telesni polo`aji hatajoge bude izvesna stawa koja vode u prelest (samoobmanu). “Silva majnd metod kontrole uma” i wemu sli~ne “tehnike koncentracije” tu|e su duhu na{e vere: wegovi u~iteqi qude navode da se bave vizualizacijom (zami{qawem raznih likova). gde je ima. ^asopisi tipa “Tre}eg oka”. “[estog ~ula”. kao i spiritizam. da bi. po kome satana uzima obli~je angela svetlosti. ~itati pravoslavnu literaturu i. ~ak ni “radi zdravqa”.

Za sve nedoumice se obratiti svojoj Crkvi. Svoje pripadnike odvajaju i izoluju od porodice i prijateqa. Crkva nam je dala dr`avu i {kolu. od toga zanavek sa~uva! Taktike i tehnike sekta{a Razorne sekte i kultovi imaju mnogo zajedni~kih osobina: 1. Nastoje da ih stalno dr`e bez dodira sa stvarno{}u van sekte. po molitvama svetih Srba i Srbkiwa i Pre~iste Matere Svoje. ne daj Bo`e. De~ana i Ravanice. 5. Poricawe tradicionalnih vrednosti podrazumeva promenu `ivotnog .i}i na veronauku. meditacija. 2. Nikad ne zaboravimo: mi smo potomci Svetog Save i Svetog kneza Lazara. a sekte iz Indije i Amerike. pune tu|ih u~ewa i la`nih praksi. mantrawa. Naro~ito decu treba utvr|ivati u pravoslavqu da jednog dana. ne bi upala u sektu. 4. o~uvala na{ duhovni i nacionalni identitet. Vladike Nikolaja i oca Justina. Stawa izmewene svesti i povi{ene podlo`nosti sugestiji posti`u se upotrebom repetitivnog pevawa. posti`e se razvoj “mi – ose}awa” i grupne svesti. da bi prido{lice izgubile ose}aj realnosti i bili odvojeni od spoqa{wih izvora informacija. zasnovan na uzajamnom poznavawu intimnih `ivota ~lanova grupe. Uz to. Hilandara i Ostroga. 5. 6. Zahtevaju od novih sledbenika javno ispovedawe grehova i prestupa dotada{weg `ivota. U totalitarnim sektama je prisutna upotreba hipnoze. Neka nas Gospod. {to mo`e slu`iti kao sredstvo ucene u slu~aju da se poku{a napu{tawe sekte. Mi smo naslednici @i~e i Studenice. Zato nam je Pravoslavna Crkva majka. wenom sve{tenstvu i verou~iteqima. spasila nas u doba turskog ropstva. donose Srbima samo razjediwenost i haos. Koriste manipulaciju i prevaru da osvoje i zadr`e sledbenike. Vode ih {armantno – hipnoti~ki ili dinami~no-harizmati~ni lideri. 3. vizualizacije mandala i drugih okultisti~kih simbola.

qube. i. koje se nalaze “na putu propasti”. a mogu}i su i fizi~ki: satanisti~ke grupe se svete ubistvom za napu{tawe sekte. mora pokazati qubav i po{tovawe. igraju. zajedno ple{u. u ~asu `ivotnog bola (smrt u porodici. Takva osoba po~iwe da fizi~ki pati. uvukav{i ga u sektu. pa`qivo prate situacije pojedinaca. a razliku od slepih masa. “astralna putovawa”. Osoba treba da shvati da je “naro~ita” i “nadmo}na” u odnosu na druge. Ve}ina kultova ima gurue ili vo|e prema kojima se. 9. i pojavquju se da ga “ute{e”. ~ime se utoqava `e| za pripadno{}u i utehom. meditiraju. 7. koje ve}ina sekti preporu~uje. kafanama. Ona je “novo bi}e”. Koriste se sredstva grupnog pritiska. Kult insistira na “promeni paradigme” i raskidu sa nacionalnom tradicijom kod novog pripadnika zajednice. na putu potpune sre}e i bla`enstva. po stanovima. Tako|e. 12. mole se. Nastojava se na prozelitizmu – ~lanovi sekte propovedaju i dele bro{ure na ulicama. Vegetarijanstvo. Podsti~e se ose}aj izabranosti u sekti. “glasnici Boga”. naravno. Oni su “najprosvetqeniji”. ciqeva karijere. 11. raskid veze izme|u mladi}a i devojke) ili razo~arewa (neuspeh na poslu.) Preti joj se i biva poni`avana sve . itd. {to ide do obogotvorewa. kontakt sa duhovima – vodi~ima itd. 8. ^lanovi sekte se grle.stila. “love” decu ispred {kole i studente na fakultetima (naro~ito ako je sekta{ student). versko-moralnog pogleda na svet. U slu~aju otpora. Novi ~lan sekte u po~etku biva primqen sa pa`wom i qubavqu. smatra se uvodom u izmewena stawa svesti.) 10. restoranima. obrazovawa. U isto vreme. pevaju. Od ~lanova grupe se tra`i potpuna poslu{nost i odanost. itd. ona je sve podlo`nija sugestiji i raznim oblicima manipulacije. bili `ivi ili mrtvi. `rtva biva izlo`ena surovim napadima (verbalnim. ~itala~kih interesovawa. Oduzimawe potrebnih koli~ina hrane i stalna neispavanost tako|e su sredstva kontrole. gubitak `ivotnog ciqa.

neko ne proda rog za sve}u. “Dopisna biblijska {kola”. Postoji svetla i tamna duhovnost. potra`ite ~oveka koji poznaje pravoslavnu veru (pre svega. Ne vodi sve {to govori o duhovnosti do Boga. PRAVILO PRVO: Zapamtite zauvek: “duhovnost” ima dve strane. pre svega Pravoslavqa. PRAVILO ^ETVRTO: Pamtite da se sekta{ke religiozne misije pre~esto skrivaju iza “nevinih” naziva: “ekolo{ki forumi”. duhovnost istinita i duhovnost la`na.) PRAVILO PETO: Utvrdite u ~emu se veroispovedawe sekta{a razlikuje od u~ewa drugih hri{}anskih konfesija. Tada je grupa opet prima i pokazuje “ne`nost” prema woj. Tra`ite od wega da jasno iska`e svoj odnos prema Pravoslavqu. da vam. PRAVILO [ESTO: Ako vam se sekta{ke optu`be protiv pravoslavqa u~ine osnovanim. Treba razmi{qati kako sebe i decu za{tititi od wih. sve{tenika ili verou~iteqa) i saslu{ajte wegovu argumentaciju – odgovor na tvrdwe sekta{a. “{kole komunikacije”. PRAVILO DRUGO: Postanite svesni onog u {ta ne `elite da verujete i u kakvoj religioznoj tradiciji ne `elite da se na|ete pod bilo kakvim okolnostima. i kao re~ i kao stvarnost. Omiqena zabava tamne duhovnosti je – maskirawe u svetlost. PRAVILO TRE]E: Ako sa vama zapo~iwu razgovor o veri. Radi toga je potrebno znati svojevrsna pravila “duhovne bezbednosti”. (itd. PRAVILO OSMO: Ne smatrajte ~iwenicu da je razlika izme|u . PRAVILO SEDMO: Ne upore|ujte grehove pripadnika ove ili one konfesije. besplatni te~ajevi engleskog jezika. preko “sitnih razlika”. nego temeqe wihovog verskog u~ewa. Pravila verske bezbednosti Uzbu|ivati se zbog sekta{ke delatnosti je kasno. Setite se izreke: “\avo se krije u sitnicama”. prinudite svog sagovornika da se predstavi.dok se ne oseti da je “bezvredna”.

^uvaju}i sebe i svoje bli`we od pogubnog dejstva sekta{ke propagande. misti~kog plesa ili vegetarijanske hrane sa tajnom Hristovog ulaska u svetiwu srca. da sama ka`e {ta jeste. a ne mr`we i nasiqa. Ako vam neko ka`e da je Hristos bio u~iteq bilo ~ega osim pravoslavnog Hri{}anstva – znajte da la`e. zaslepqeni ubistvenim jeresima. 9/1995) Za kraj Hristova vera je vera qubavi i milosr|a. mi uvek moramo imati na umu da su pripadnici sekti na{a zabludela bra}a i sestre za koje se treba moliti Gospodu ^ovekoqupcu. PRAVILO DEVETO: Ako vam neko ka`e da je na{ao put za ujediwewe svih religija.religija kao istorijski fakt plod “netrpeqivosti”. vi{e niste pravoslavni vernik. prose}i Ga da ih obrati na put Istine. PRAVILO DESETO: Priznajte pravo svakoj religijskoj zajednici da sama odre|uje svoje granice. raspeli la`no VERUJU]I qudi. Evo jedne od takvih molitava za spasewe onih koji zablude{e: “Gospode. Ne me{ajte psihi~ko odu{evqewe velikih skupova. hteli to da priznamo ili ne. Hrista su. . prosvetli svetlo{}u Tvoga poznawa one koji. Prema tekstu |akona Andreja Kurajeva (“Pravoslavni Sankt-Peterburg”. Zapamtite: ~im u|ete u sektu. odstupi{e od pravoslavne vere i privedi ih Tvojoj svetoj apostolskoj Crkvi. i da wihovi plodovi mogu biti sasvim suprotni. gromkih re~i. Pravoslavqe nikad nije imalo. O~ito je dakle. Amin”. da se vera od vere razlikuje. obratite pa`wu na ~iwenicu da taj poziv podrazumeva prethodno razjediwewe i odvajawe od va{e vere i tradicije. a {ta nije. “uskogrudnosti” ili “verskog fanatizma”. niti mo`e imati inkviziciju. PRAVILO JEDANAESTO: Budite prosto trezveni.

kada smo se delimi~no probudili iz titoisti~kih snova o “bratstvujedinstvu” i “svetlijoj budu}nosti”. prenebregnute (upravo iz neznawa). niti pripadnici nekog okultisti~kog pokreta i pravca religije Novog Doba (Wu Ejxa). u prividnom sukobu sa Zapadom. pojavio i. Tek po~etkom devedesetih. katkad pani~an.[TA HO]E NOVOPROTESTANTI U SRBIJI? Pravoslavna Crkva. @elimo da istaknemo ono osnovno. Biv{e vlasti. I.. re{i. makar delimi~no. poznate po svom strogom uzdr`avawu od projava spoqa{we nemoralnosti. novoprotestantske sekte bujaju kao pe~urke posle ki{e. . U narodu se. i sekta{kom delovawu pripisane su mnoge negativne pojave u dru{tvu koje sa sektama nemaju veze. Ovo je samo dovodilo do zbrke i pometwe. na{a javnost je po~ela da se ozbiqnije suo~ava sa fenomenom sekti. pored zdravog opreza kad su razne “nove vere” u pitawu. Od tada do danas. i u sve ve}em broju vr{qaju po na{em duhovnom prostoru. “drogiraju i orgijaju”.. koje tu vezu imaju. recimo. jesu novoprotestantska sekta. Javilo se i povr{no trpawe u isti ko{ svih i svakoga: ~esto je ispadalo da su baptisti i adventisti isto {to i satanisti. dok su one druge. javile su se sve de~je bolesti sektologije u povoju: od histeri~nog `urnalizma “lova na ve{tice” do krajwe neobave{tenosti i sramnog neznawa. koja je sa svojim narodom vekovima delila dobro i zlo. napadale su “sekte i narkomaniju” kad je trebalo da dobiju pokoji politi~ki poen. sa sektama se srela prvi put u XIX veku u Vojvodini. Sekte su naro~ito uspele da prodru me|u Srbe za vreme tito-komunizma. kome je odgovaralo sve {to je srbski narod. i da se novoprotestantske grupe. strah od svega {to li~i na sektu. naravno. opusto{enom vi{edecenijskom ateizacijom. a zbrka i pometwa nikad i nikom nisu bile od koristi. kao “hegemonisti~ki” i “imperijalisti~ki” (tako je o nama govorila Kominterna) moglo da zbuni. baptisti. kad su se pojavili nazareni. dezorijenti{e i odvoji od korena. ali oni nisu SATANISTI. i da poku{ava da taj problem.

Alfa i Omega. U protestu “verskih mawina” od 30. islam. jula 2001. Kada je nova vlast. Viktor Sabo. pripadnika protestantskih vi{enacionalnih verskih mawina. posle promena {to su usledile 5. koja je formirala na{u dr`avu i udarila pe~at na na{u kulturu. 1.Oni tako|e nisu ni psihomafija{ki totalitarci tipa munovaca i sajentologa. qudima koji su izabrali veru drugu i druga~iju od vere “jednom predate svetima” (Juda. oktobra 2000. Dok se sa gorepomenutim grupacijama mo`e i mora op{titi kao sa paganima. krenula u ure|ivawe zakonskog okvira za rad Crkve i drugih verskih organizacija i zajednica. Beograd 2001. opasna po psihu od samog po~etka bavqewa “putem joge”. o vr{ewu pritisaka na pojedine nastavnike koji su vernici iz ovih crkava – tako da moraju da “dobrovoqno” napuste nastavni~ku slu`bu”. 3). male verske zajednice.) ^ega sve tu nema – od nastojavawa na tome da se iz preambule predloga Zakona o verskoj slobodi iskqu~e “nazivi svih verskih zajednica. kao tradicionalne vere na{ih prostora. Iza{la je ~ak i kwiga “Udar na verske slobode /Zbornik tekstova o polo`aju protestantskih vi{enacionalnih verskih mawina u Srbiji” (priredili Branko Bjelajac i Dane Vidovi}. kao i stare protestantske zajednice) do pri~a o tome kako se “kamenuju bogomoqe i rasturaju skupovi protestantskih. sa baptistima. i rimokatolicizam. i wihovo delovawe nije dalekoisto~na praksa mantre i meditacije. judaizam. Pakistanu i Saudijskoj Arabiji ka`wavaju se smr}u oni koji . pi{e: “Imamo informacije o diskriminaciji vojnika. pentekostalcima i adventistima se treba suo~iti kao sa jereticima. itd” (a u preambuli su. Iranu. pi{e o tome kako “u Sudanu. pored Srbske Crkve. vi{enacionalnih verskih mawina”. bile pomenuta. o vr{ewu pritisaka na decu ~iji su roditeqi pripadnici protestantskih. gledaju}i “surove progone” svojih jednoveraca. pravna lica sa verskim ciqevima. novoprotestanti (me|u kojima najsna`nije baptisti i pentekostalci) pokrenuli su sve sile uticaja kako bi dokazali da su progoweni i ugro`eni u postmilo{evi}evskoj Srbiji. vi{enacionalnih verskih mawina da “usklikuju svetitequ Savi”.

Jednom re~ju. jedini koji se na prostoru biv{e Jugoslavije progne zbog svoje vere i nacije su pravoslavni Srbi – setimo se samo slu~ajeva prognanih koji se vrate u Hrvatsku i nai|u na nasiqe ili. i u Srbiji (u ovom trenutku. Dane Vidovi}. jer kod nas postoji samo jedna {iroko kori{}ena sintagma u kojoj se predumi{qaj pomiwe – “zlo~in s predumi{qajem”). bila bi zabrawena. a o kwigama pokojnog prote Lazara Milina da i ne govorimo. u svom tekstu “Zakon s predumi{qajem” ({to implicitno podrazumeva da je re~ o zlo~ina~kom zakonu. da ne bi bilo “diskriminacije”. oni su tu da bi. promenile versku i kulturnu paradigmu na{ih prostora. “pogrdnog pisawa” o istim: “Ako bi se ove odredbe uvrstile.) To i jeste ciq novoprotestanata – da svako dr`i veronauku pri hramu svoje vere. Izgleda da se pla{i takvih progona. u ime “pluralizma” i “tolerancije”. verovali ili ne. neka kwiga. smatra da bi pravi zakon trebalo da ima odredbu po kojoj javni tu`ilac po slu`benoj du`nosti di`e optu`nicu u slu~ajevima progona “malih verskih zajednica”. pa mu na pamet padaju i biblijska vremena. {to je svima poznato. Za Vidovi}a.govore jevan|eqe nehri{}anima”. I ozbiqne analize to odavno . novi zakon }e “dovesti do progonstva ili makar do nezdravog razdvajawa na verskoj osnovi” (za wega je to isto – kad se u Saudijskoj Arabiji ubijaju baptisti ili pentekostalci i kad u Srbiji Srbska Pravoslavna Crkva ima pravo na {kolsku veronauku. po~ev od diskriminacije u {kolama i kasarnama. na udaru bi se na{le sve publikacije objavqene od strane verske ve}ine koje {ire versku netrpeqivost”. preko napada na bogomoqe. To ne mora da zna obi~an preobra}enik u baptizam ili pentekostalizam. {ta oni ho}e od Srba? Objektivno gledano. kad je progowena “rana hri{}anska crkva”. ru{ewa srbskih hramova i oltara i ubijawa srbskog naroda na Kosovu. a koriste}i se ogromnim parama koje dobijaju iz svoje ameri~ke centrale. Ali. od strane “verske ve}ine”.) Doma}im novoprotestantima je jasno i {ta treba da se radi. do. ali to znaju vo|i wihovih pokreta. koja pravoslavnom ~itaocu obja{wava zablude baptizma. Ve} smo rekli – baptisti nisu satanisti.

Wego{a. novoprotestant. Srbi – zahvaquju}i direktnoj pomo}i ameri~ke dr`ave i CIA. listu francuskih i svetskih intelektualaca. jereticima koji pripadaju iskrivqenom hri{}anstvu). politi~ari. ~iji je predsednik Boris Trajkovski nepravoslavan ~ovek. oni nas smatraju NEZNABO[CIMA. (Treba pogledati tekst francuskog religiologa Andrea Kortena) u poznatom. jedan propovednik iz Novog Sada veli: “Ne `elimo da na{u decu u~e paganizmu koji je samo maskiran u hri{}anstvo”. Vasilija Ostro{kog i Petra Cetiwskog. Sopo}ani i De~ani. i mi. U tekstu Branka Bjelajca “Jugoslavija: ho}e li veronauka u {kolama da bude obavezna?”. sledbenici novoprotestantizma (kao {to se desilo u okupiranoj Makedoniji.) A wihova netrpeqivost prema pravoslavnima je svima poznata.) Iako novoprotestanti tvrde da oni nemaju nikakve druge ciqeve. koji govori o ekspanziji pentekostalnog pokreta u zemqama tzv. Od pravoslavne vere su nam @i~a i Studenica. po mi{qewu gospodara Novoga svetskog poretka. i Kara|or|a. Domentijan i Jefimija. Ako mi wih smatramo sekta{ima (to jest. vera uvek oblikuje antropolo{ku matricu i kulturu jedne sredine. a kamoli u Srbiji. “Tre}eg sveta” – {to smo. Dovoqno je uporediti veli~anstveni lik Vladike Nikolaja ili Oca Justina sa baptisti~kim propovednikom Bilijem Grejemom. Mihaila Pupina. Mada ima i novoprotestanata koji trezveno misle (tako Dragoqub Jovanovi} iz Udru`ewa za verske slobode ka`e: “Ima samo 7000 evan|eoskih hri{}ana u Jugoslaviji i ne mo`emo o~ekivati da oni imaju isti status kao ~lanovi SPC”). u broju 10/2001. ina~e sekularnom.pokazuju. i {to nemaju vlast. ali. sasvim je jasno da nije tako. osim verskih. “Le Mond Diplomatique”. A baptizam i pentekostalstvo nisu dali ni{ta ve~no ni u Americi. na prvi pogled liberalni. su{tina je u slede}em – baptisti i wima sli~ni tra`e toleranciju samo zato {to ih je malo. Pravoslavna vera nam je dala Svetog Savu i Svetog Simeona. jer. Da imaju vlast i uticaj . zograf Longin i Teodosije. Hilandar i Qevi{ka. pa shvatiti kakve su razlike i {ta bi bilo da u Srbiji pobede. jer su ameri~ki interesi najva`niji na celoj Zemqinoj kugli..

a sada baptiste i pentekostalce mogu da koqu do mile voqe. Jer. kakva je Saudijska Arabija. baptista studeni~ko Raspe}e smatra paganizmom (ikona). a krsnu slavu prezire kao neznabo`a~ke obi~aje verski nepismenih uro|enika. po~ev od HUMANITARNE POMO]I. od Bilija Grejema do Xerija Folvela. Zar su slu~ajno pentekostalci svoju molionicu napravili preko puta Saveznog crvenog krsta u Siminoj ulici u Beogradu i zar su baptisti slu~ajno izabrali mnogoprometno turisti~ko mesto. Zato baptista ho}e slobodu da misionari – i to na sve mogu}e na~ine. Vrwa~ku Bawu. Ni raspored novoprotestantskih centara nije slu~ajan. i stojimo iza te tvrdwe. i da bi centrala obavestila specijalnog izvestioca predsednika SAD zadu`enog za verske slobode {irom sveta. u kojoj biv{e muslimane.) Tvrdimo da novoprotestanti vr{e amerikanizaciju na{eg prostora. da bi se dojavilo ameri~koj centrali. Jer. u SAD nema predsedni~ke kampawe u koju se ne ukqu~uju pastori i propovednici. koji mo`e da predsednika nagovori da uvede sankcije prema zemqi koja ugro`ava “verske slobode” (iz pretwe su izuzete dr`ave od strate{kog interesa za Ameriku. Zato oni mogu i da prete vlastima u Srbiji: “ZA[TO VLADA ZATVARA O^I PRED ^IWENICOM DA OVE CRKVE PREDSTAVQAJU VERSKU MAWINU SAMO U SR JUGOSLAVIJI. ALI DA U DR@AVAMA DO ^IJE POLITI^KE PODR[KE IM JE STALO ONE NISU MAWINA?” (Tako pi{e u kwizi “Udar na verske slobode”. podr`avaju}i svoje kandidate.na dr`avu.) Zato pastor baptista Aleksandar Birvi{ poziva svoje vernike da prijave svaki primer diskriminacije po verskoj osnovi. Hilandar i @i~u paganskim mauzolejima. Mokraw~eve horove bespotrebnim pesmama paganskim “svecima”. bilo bi druga~ije: jer. da u wemu podignu svoj “duhovni centar”? A o toleranciji novoprotestanata znamo ve} mnogo: od progona Indijanaca do NATO-vog “Milosrdnog an|ela”. na osnovu Biblije. . po{to je ova totalitarna islamska monarhija va`an bliskoisto~ni saveznik SAD. koja slu`i za kupovawe qudskih du{a.

I gde nam je garancija da }e protestanti. O tome |akon Andrej Kurajev u kwizi “Protestantima o Pravoslavqu” veli: “Protestanti su sebe u Americi ose}ali kao “novi Izraiq”/. Srbija i daqe nema nikakav zakon o verskim zajednicama. adventisti su shvatili da je la`ni “objektivizam” veoma dobro sredstvo za novu akciju obmawivawa lakovernih. odnose se i na nas/.. koji sad iz Amerike dolaze u Rusiju. januar 2004. Oni }e svakako poku{ati da prodru i do .) na naslovnoj strani imao veliki usklik “Mir Bo`ji – Hristos se rodi”. Wihov uticaj svakako nije mali. pa ~ak i citata iz dela Svetog Nikolaja @i~kog. dobro shvatili da na tlu pravoslavne kulture vi{e ne mogu da nastupaju sa potpunim negirawem te iste kulture. deqen ispred pojedinih pravoslavnih hramova na Badwe ve~e 2003. do toga je daleko. Ali novoprotestanti uop{te nisu vaplo}ewe “tolerancije”... Veoma je zanimqivo da se taktika novoprotestanata na na{em prostoru u posledwe vreme mewa. novi Hanaan. Zato je adventisti~ki ~asopis “Znakovi vremena”./ Protestantska lozinka “samo Pismo” dovela je do takvog shvatawa Biblije u kome se Stari Zavet nije preobra`avao u Novi. kakvima se predstavqaju. imati takta prema domoroda~ko-pravoslavnoj kulturi? Kad se pogre{no shvati. Tako je protestantski bukvalizam u kontaktu s Biblijom dao religioznu osnovu genocidu nad iskonskim stanovni{tvom Amerike. Ako ni{ta drugo./ U Americi su videli Novu Palestinu. Stoga je rat sa Indijancima kod Amerikanaca dobio religioznu sankciju. a u ~lancima objavqenim u istom bilo je re~i i o pravoslavnim bo`i}nim obi~ajima.. naime. (g. istorijski letopisi Starog Zaveta proro~ki su nagovestili sudbinu nas. Naravno. Amerika je tako|e puna Indijanaca – pagana.beli protestanti (WASP Amerika) su pobili doma}i indijanski `ivaq. protestanata. nego se mehani~ki s wim spajao. Oni su. zapovesti koje je Bog onda dao Jevrejima. Zna~i. Prema tome. Naime. ~ak i Biblija mo`e postati opasnost i za samog ~oveka i za wegovo okru`ewe”.

a wihovi filmovi se gledaju za Bo`i} i Vaskrs pravoslavnih. Tako je. ne mrzimo. nego razumevawe. Sabornoj i Apostolskoj Crkvi”!) Neka bi Gospod ^ovekoqubac. ve} bilo u Rusiji. obratio na{u zabludelu bra}u. Jedinu Istinitu. odstupi{e od Tebe. po~etkom devedesetih. Bar ne svi. du`nost pravoslavnih je da im u tom la`nom predstavqawu odma`u. stru~ni i odgovorni protestanti koji SPC nude “dijalog” i uzajamnu pomo} u “misiji” po zemqama Svetog Save.) No. sara|uju u humanitarnom radu sa biv{im i sada{wim vlastima. Koji je Krv Svoju prolio osnivaju}i Crkvu Pravoslavnu. koji zaslepqeni ubistvenim jeresima. a nas za{titio od svih isku{ewa vremena u kome `ivimo i svih zabluda novoverstva. a qude {tedeti i za wih se moliti Bogu (i u svakodnevnom na{em molitvenom pravilu nalazi se prozba: “Prosveti.teolo{kih krugova Srbske Pravoslavne Crkve i da se nametnu kao ozbiqni. Gospode. i nikom ne smeta da se la`no predstavqaju kao “jevan|eoski hri{}ani”. Novoprotestanti kod nas `ive sjajno: i baptisti i subotari – adventisti imaju teolo{ke {kole (u Novom Sadu i Beogradu). Nije na{ ciq “lov ne ve{tice”. 2002. Veoma je va`no i to da novoprotestantske sekte {aqu veliku koli~inu besplatne literature bibliotekama {irom Srbije. . ukazuju}i na sve dubine wihovih zabluda i svu ubogost wihovog u~ewa. Nismo sasvim sigurni da su bibliotekari i TV poslenici dovoqno verski pismeni da bi znali ko stoji iza anonimnih paketa verske “humanitarne pomo}i”. kao i da dostavqaju TV ku}ama svoje filmove na biblijske teme. “liberalna {tampa” ih uzima u za{titu. i privedi ih Svojoj Svetoj. kao i sve zabludele qude. nego se dr`imo u~ewa Svetog Jovana Zlatousta da jeresi treba razobli~avati i protiv wih se boriti. Mi sekta{e. svetlo{}u Tvoga poznawa one. Zato wihove kwige le`u na police biblioteka. (A {ta su pravoslavni? O~ito – “pagani”.

stalo do srbske imovine (rudnika Trep~a. beogradski Jevreji stradali samo od nema~kih okupacionih snaga. pomogli da pre`ivi daju}i mu la`ne dokumente i skrivaju}i ga. godine objavio kwigu “@ivi i mrtvi: razgovori s Jevrejima” (izd. zapisa drugih o nama. a da su kwige poput Wego{evog “Gorskog vijenca” maltene “uxbenici genocida”. iskqu~ivo sa Nemcima. kroz nekoliko. zar ne?) Mediji koje pla}aju razne “me|unarodne krizogene grupe” i mo}nici kojima je. poku{ati da se vratimo svom istorijskom liku.JO[ MALO O SRBIMA I TOLERANCIJI Sada. ali smisaono povezanih. a ne od “doma}ih izdajnika”. Mi smo imali kontakte samo sa Nemcima. po povoqnim cenama. 2002. – u toj kwizi Moric Marci Levi. na primer) poku{avaju srbskom narodu da nametnu krivicu za ~itavu istoriju. Ja{a Almuli. Zato }emo. od koga nedobronamernici ho}e da naprave karikaturu. a . dokazuju}i da je knez Lazar bio zanesewak i fanatik. Slobodan Ma{i}). rezervni oficir u kraqevskoj jugoslovenskoj vojsci. i ~uvati dostojanstvo svog se}awa za budu}a pokolewa. koju treba predstaviti kao istoriju razbojnika i ubica (od Milo{a Obili}a do Gavrila Principa. Zato nam je va`no se}ati se istorije onakve kakva je bila. “nedi}evaca”: “Mi nismo nikakve kontakte imali sa srpskim okupacionim ili kvislin{kim snagama u Beogradu. Jeste li ve} ~uli da: – je ugledni pripadnik jevrejske zajednice Srbije. kada su Srbi progla{eni od nekih za ~udovi{ta i krivce za sva zla ovoga sveta. i tvrdi da su do 1942. opisuje kako su mu Srbi 1941. zbiva se i proces pretuma~ivawa na{e istorije. nesistemati~no pore|anih. Ja napomiwem da na Ta{majdanu nije bila nikakva stra`a. nesposoban za “su`ivot” i “toleranciju”. kao i o odnosu Srba prema wima u te stra{ne dane. u kojoj se nalaze svedo~ewa doma}ih Jevreja koji govore o svojim stradawima i patwama za vreme nacisti~ke okupacije.

ali u slu`benoj politici toga nije bilo. postoje tri kwige. U logoru na Bawici to je bilo pod Specijalnom policijom. govore}i o Srbinu koji je spasao wegovu i jo{ dve jevrejske porodice. ali “KOD SRPSKOG STANOVNI[TVA NIKADA GA NIJE BILO”. tvrdi da su se Nemci hvalili kako je Beograd “bio prvi veliki grad Evrope o~i{}en od Jevreja” i da |eneral Mihailovi} nije bio izdajnik. – da je profesor Jakov Danon za vreme Drugog svetskog rata `iveo u srbskom okru`ewu. Vermaht. i da su se Srbi dru`ili s Jevrejima: “Bili su na na{oj strani i kritikovali i pokazivali negodovawe prema Nemcima. koji su dva milenijuma neprestano . da je vrlo va`na borba za pravednost. sa Filosofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. dr Maksim [terni}. to jest: “Bilo je pre rata u Srbiji pojedinaca i qudi koji su se deklarisali da ne vole Jevreje. rodom iz Sombora. u razgovoru sa Almulijem istakao: “Za Jevreje u Srbiji moglo se ~esto ~uti da ih nazivaju Srbima Mojsijeve vere ili srpskim Jevrejima”. Izuzetno su bili protiv Nemaca”. “me|unarodne zajednice”: “Nadam se da }e oni jevrejski krugovi u svetu koji imaju pogre{an stav prema Srbima uskoro uvideti da taj stav treba napustiti. Nisu bili doma}i.kod Topovskih {upa tvrdim da je bila nema~ka vojna stra`a. ali na streqawe su ih vodili Nemci. pisac \or|e Lebovi}. ni kod Dvora ni kod vlada”. za ~asnost. Ima `ivih logora{a. – da dr Marko Anaf. ~iji je brat poginuo kao partizan. Egzekutori svih stradalih Jevreja su bili Nemci”. – da je dr Nikola Rot. profesor Danon ka`e da je doti~ni rizikovao svoju porodicu i pomogao im. Pre svega to na umu treba da imaju Jevreji. – da je poznati profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. mo`da i gore od toga. “bez ikakve materijalne dobiti”. u ovoj kwizi izrazio veru da }e pojedini Jevreji u svetu pojmiti zlo u antisrbskoj politici tzv. veli da je on u sredwoj {koli ose}ao antisemitizam kod Nemaca i Ma|ara. – u istoj kwizi. Treba da imaju na umu da ne mo`e ceo jedan narod biti kriv kao {to Srbe okrivquju.

– da je ~uveni kompozitor Enriko Josif u Almulijevoj kwizi izjavio: “@iveti u jednoj Srbiji i ne osetiti da ste Jevrejin. bilo je toga i u Beogradu. ~ija je majka Sultanija bila dvorska dama kraqice Natalije. Ima zemaqa u kojima. koji ~ak tu|ina vi{e prigrquje nego samoga sebe”. drva za ogrev i sve to bez ikakve nadoknade. komunisti su mu oduzeli imovinu i umro je od sr~anog udara. borila protiv Nemaca? O tome da li danas ima prave antijevrejske mr`we u Srbiji. iskrsne ponekad neprijatan grafit. U svakom slu~aju. Ne bi smeli sad da sudeluju u progonu jednog naroda koji isto tako nije kriv i koji je isto tako progawan”. nap. Za vreme rata bavio se samo trgovinom. to nigde u Evropi ni pre Hitlera nije bilo. javili se Miki Araxiji. Srbi su jedan neverovatan narod. oktobar 2002. ka`e rabin Isak Asiel: “Nema u ovoj sredini ozbiqnih problema ove vrste.).. xak bra{na. i odmah od wega dobili ku}u. O wemu Jakov Danon svedo~i: “Do{li smo u Ni{ (iz Beograda. 8. Da li ste znali da je u jedinicama |enerala Mihailovi}a postojala i Jevrejska ~eta. bez penzije. jer u kafani nije hteo da slu`i Nemce. bez krivice. {e}era. skupa sa Srbima. pasuqa. i to celi narod. povi~u: .bili napadani i stra{no progawani. godine). kao “~uvar otpada na svom imawu. To je po prirodnom zakonu tako. Posle rata. Mika nam je obezbedio i la`ne legitimacije”. Organizovanih napada ipak nema – sve su to pojedina~ni ekscesi s kojim se sre}e svaka verska zajednica. Nedavno je na novosadskom grobqu poru{eno nekoliko jevrejskih spomenika. koja se. D. ja ga zovem zagrqajni narod. ovaj vitez ~ovekoqubqa spasao je mnoge progowene. pogotovu institucionalne (kako nam podme}u razni “odbori za qudska prava”). pri ~emu sam spadam u qude koji su skloni da o svemu sude sa dobre strane. ~im si|e{ s voza i vide tvoja jevrejska obele`ja. i koji je prihvatio porodicu Jakova Danona i druge jevrejske porodice? Poznat kao Mika Araxija. kafexiju i trgovca. mnogo ih je mawe nego u Ma|arskoj ili Slova~koj. V. Da li ste ~uli za Mihajla Jankovi}a iz Ni{a. datom u zakup” (“Ve~erwe novosti”..

.) Niz ovih ~iwenica. oktobar 2002. godine na Kosovu uni{tena.) Znate li da je Jevrejin Xonatan Levi.“Napoqe. avgust 2003). . Jude”. 17. koji je u romskom nasequ proglasio la`nu epidemiju trbu{nog tifusa i tako spasao sve wegove `iteqe od pogroma (“Glas javnosti”.. samo {to ne ispadne glavni Hitlerov savetnik u pisawu “Majn kampfa”. Ali. Ovde se to ne doga|a” (“Novosti”. svojevremeno predsednik zajednice trsteni~kih Roma. `rtava usta{kog terora za vreme Drugog svetskog rata. Umesto da ovakvim primerima budu ispuweni na{i mediji i da se na wima u~e |aci. posle upoznavawa sa mu~eni~kom istorijom pravoslavnih Srba. tu su da nas podsete samo na jedno: Srbin nije mrziteq nijednog naroda pod kapom nebeskom – ako je pravi Srbin. to jest ako je ukorewen u svetosavskom zavetu. i ho}e da ~itavu na{u istoriju pretuma~e u novom. ubice i koqa~i. istakao je da oni s kolena na koleno prenose povest o ovom plemenitom ~oveku. iz Pri{tine proterali i Jevreje. du{e na{e gubiti nemojmo. zato~enik Dahaua. novembar 2001. “politi~ki korektnom”. neka! Kako re~e Marko Kraqevi}: Pijte. u slavu Bo`iju. 27.) Znate li da su [iptari. 13. ~ija je tamo{wa zajedica bila stara pet stotina godina? Aca Singer o tome ka`e: “Jevrejska kultura je 1999. koji je vodio procese u korist Srba i Ukrajinaca. jun 2003. i ’ri{}anski zakon ispuwujte! Ako jesmo carstvo izgubili. ekspert me|unarodnog prava. lekara koji je spasao trsteni~ke Rome da ih Nemci ne pobiju u doba kada su nacisti {irom Evrope ogwem {irili ideje “novog evropskog poretka”? Aleksandar Mitrovi}. kqu~u u kome Sveti Nikolaj @i~ki. u Kijevu primio pravoslavqe i da se sada zove Jovan? (“Jutarwe novine”. Srbi. skupa sa Srbima. neki nas optu`uju da smo oduvek bili zveri. Da li ste ~uli za dr Savu Stanojevi}a iz Trstenika. i to nakon {to su navodno zavladali mir i bezbednost” (Ekspres politika” 23-24. bez uop{tavawa i analize.

prete}i da }emo pucati iz svih mogu}ih kala{wikova. tompsona i koltova ovog sveta – sve je to samo tu`ni poku{aj da spojimo krhotine svoje post-komunisti~ke bede u lepu celinu na{e drevnosti. Komunisti~ki satanizam. kada oskrnave wegove svetiwe i zavade ga sa iskonskom svetlo{}u wegovog bi}a. zahva}en stihijom ni{tavila. Srbi i Srbkiwe poba~ajima su posle Drugog svetskog rata pobili vi{e svoje dece nego usta{e u Jasenovcu. Pre svega. ne shvataju}i svetiwu bra~ne zajednice. uprqao devi~ansku ~istotu Srba i Rusa ostavqaju}i ih da. me|utim. Boluju rane koje bi. u~estvujemo na opozicionim mitinzima i nosimo {ajka~u s kokardom. ako protiv wega. mnogo je dana i godina potrebno da bi taj isti narod. Najvi{e je. Raweni smo. pogotovo mladi. to {to se krstimo na himnu “Bo`e pravde”. nakon svega. proizveden u ledenim {i}arxijskim laboratorijama papisti~ko-kapitalisti~kog Zapada. bezumqa!) prodaju na Zapadu da bi neko od wih pravio kreme za lica svetskih . i jako krvarimo. ako se odmah ne vratimo sebi. ponovo osetio kucawe svog srca i o~istio se od duhovne zaga|enosti. 2006. on je stvorio novi tip ~oveka. Ne vredi se zavaravati: komunizam je u mnogo ~emu pobedio.. fetusi tih poba~aja se (o. bi}e i Carstva.. hedonisti~ku igru hipi-komune. Komunisti su na{u mladost svojim vaspitnim sistemom pretvorili u tupu.Bude li du{a. {to smo svesniji ko se u pro{losti borio za Srbstvo. Od nas su na~inili mrqave `enskaro{e i nafrakane lutkice koje `ivotare u magli “seksualnih sloboda”. odavno bismo se oslobodili ostataka boq{evizma – jer bismo bili slobodni iznutra. I Nebeskog i zemaqskog. svojom silinom otrovao je mnoge narode. To {to sada znamo mnogo vi{e o sopstvenoj nacionalnoj istoriji. mogle biti neprebolne. POVRATAK VERI OTACA Kada u jednom narodu ubiju ~istotu i ~ednost. Da nije tako. dvodimenzionalnu potro{a~ku du{icu koja ne vidi daqe od nosa (i stomaka).

najva`niji. ulizi{tva. Ko je to u~inio u na{e ime? Socijalisti. jer ne shvataju su{tinu Srbstva – a to je na{e sve{teno opredeqewe za krst ~asni i slobodu zlatnu. mart kojim smo hteli da se vratimo Svetom Savi i opet ga umolimo da nam bude Pastir. Od Mi{ara do Solunskog fronta srbska vojska posti i pri~e{}uje se pre~istim Telom i Krvqu Isusa Hrista. kojim je Sveti Car Lazar srbsko srce zauvek podigao na visinu Nebeskog Carstva. . verom pravoslavnom i krstom s tri prsta isplivali smo iz nevidelice u koju nas je gurnula nesloga i izdajstvo velika{a. A {ta mo`e biti lek? Lekova ima mnogo. jer su bolesti razli~ite.dama. Na{ Sredwi vek.. Manipulacije pora`avaju}a: iskreni studentski. demokrati. Folk-parada zamewuje vojnu paradu. hrana koju jedemo. U nama je zbog toga postojala vaskrsna snaga: zatirani. bi}emo izgubqeni. Srbija je uvek bila mo}na kad se molila Bogu. najspasonosniji: duhovni preporod. kao da moramo biti ugnani u taj beslovesni tor nadnacionalnog “melting pota”). omladinski mart 1991. Od Nemawe do Du{ana Silnog bejasmo nesalomivi. ipak. jer su mnogi od wih u du{i komunisti. umiven svetlo{}u manastira i hramova. monaha i pobo`nih monarha je doba najsna`nijeg uspona srbske dr`ave. sve{tenici su ~itali molitve za pobedu. TV koji gledamo – sve neukus do neukusa i la` do la`i. jer se Srbstvo mo`e utemeqiti samo na istini i pravdi preda~ke vere. deca Nemawina. Znam samo da uglavnom la`u. ali nikad zatrveni. Ako se ne vratimo Bogo~oveku Hristu i Svetoj Pravoslavnoj Crkvi. Kraq u opancima. beskrajno zaglupquju}i jednu po jednu generaciju. “~etni~ke vojvode” – ne ti~e me se. nismo Evropa.. Iako petsto godina pod Turcima. desni. malogra|anskog primitivizma koji je stvoren nakon “oslobo|ewa”. Muzika koju slu{amo. Jedan je. u borbu za Mekdonalds i Levis. sinovi i k}eri Vizantije. Kara|or|e. molio se Bogu za uspeh poduhvata: pred svaku bitku wegovu. oni su pretvorili u borbu za nekakvu Evropu (kako da mi. liberali. Komunizam vlada Srbijom duhom podrepa{tva. levi. vode}i svoj narod u slobodu.

Da bismo ponovo bili to {to jesmo. niti smo ubijali `ene i decu neprijateqa. moramo se umiti ~istotom na{e vere i lepotom na{e tradicije. Spasiteqem i Vaskrsiteqem sveta. 12. nau~io nas kako se slavi krsna slava i kako se sloga gradi oko ve~nih i neprolaznih ciqeva. Tek tada }e se ispuniti molitva Svetog Nikolaja @i~kog – DA SE SRBI OBO@E. Jedino tako mo`emo sebe smatrati naslednicima Svetog Save. Odvajaju}i nas od kulta. Jer. SLO@E I UMNO@E. Zato nam je obraz ~ist i pred Bogom i pred qudima. upropastili su nam kulturu.dizali smo se iz praha kad god nam je bilo najte`e. jul 1991. kre}u}i u borbu za vlast. okru`en plemstvom i narodom na Studeni~kom saboru. Kraqa. pretvoriv{i nas u masu novokomponovanih kreatura u svakoj oblasti – od politike (dana{wi “~etnici” uvek mi li~e na ~etnike iz partizanskih “bau-bau” pri~a) do muzike (muslimanski sevdah op~inio je sluh onih ~iji su preci odbili da se potur~e). vide Svetog Savu: eno ga u Hilandaru.. kako re~e veliki Wego{: “Kada glavu razdrobi{ tijelu. pa su nasrnuli na Boga. Kara|or|a i Wego{a. Svetosavqe. koje je “Pravoslavqe srbskog stila i iskustva”. u prvim na{im {kolama i bolnicama. moramo se osna`iti Hristom. Zato su nastojali da slome ki~mu na{eg doma}inskog duha. usamqen u Karejskoj isposnici. nastalo je u wegovim . doma}ina dr`avnog i Oca... po`rtvovana i prizivaju}a. otvorio nam prozore i umove. ~ija je vera bila nepokolebiva i ~vrsta. Komunisti su. u slovima Nomokanona i Studeni~kog tipika. eno ga u Mile{evi. u mu~ewu izdi{u ~lenovi”. eno ga u Studenici. doma}ina porodice. posle krunisawa Svetog Stefana za prvog kraqa Srba: doneo nam je Trojeru~icu i Mlekopitatelnicu. ”Pogledi”. SVETI SAVA – U^ITEQ OBRAZA Gde god da Srbi pogledaju u svoju pro{lost.. Doma}ina kosmosa. znali ko smo i {ta smo. mi nismo bili osvetnici. Bore}i se za svoju slobodu.

umre}e ti majka!”. Dok je on bio me|u nama. koji zna da “obraz Beograda. rawen metkom u grlo koje je komandu otkliktalo. sa golubovima na ramenu. kad mu vo zastane na wivi. Sveti Sava je nau~io srbskog seqaka da.. na{e prestonice. grobovi na{i bori}e se s vama” ([anti}) A sve je utemeqeno na svetloj veri u pobedu `ivota nad smr}u i ve~nosti nad onim {to prolazi i propada. “Sve je sveto i ~estito bilo i milome Bogu pristupa~no”. mora biti svetao”. posavetovao srbskog oca da sina uputi na po{tovawe devojaka kao qudskih bi}a: “Pazi {ta radi{. kad mu nude da se potur~i da bi spasao `ivot. a kom{ija je cewen . Srb je Hristov.. koji “sa trista druga. gost je do~ekivan kao an|eo. Ono je dalo najuzvi{eniju etiku: ”Boqe ti je izgubiti glavu nego svoju ogre{iti du{u”. gleda iz {anca / pa im se ruga” – strahu i smrti se ruga. a obraz ni za {ta”. ili ma~ku. potap{e `ivotiwu po ple}ima i ka`e: “Ajde. prepoznajemo ga u Tanasku Raji}u. Svetog Savu prepoznajemo u knezu Lazaru i Kara|or|u. brale!”. nau~io je srbsku majku da detetu da pouku o qubavi prema svemu `ivom: “Nemoj da mu~i{ `abu. izveo na krajputa{e likove ~elnih i ~estitih moma i momaka koji kao da su sa fresaka si{li na spomenike. a |akon Avakum. peva: “Nema lep{e vere od hri{}anske. ima{ sestru! Nemoj da povredi{ devojku da te ne prokune”. ka`e narodni pesnik o Kosovskim junacima palim u borbi za krst ~asni i slobodu zlatnu. i u majoru Gavrilovi}u.grudima i obasjalo sav na{ geografski i duhovni prostor. usamqenom branitequ topova. “Sve za obraz. trnavski mu~enik. Dalo je nevi|eno herojstvo: “Hrabro mrite kad mrijet morate” (Wego{) ”I kad nam mu{ke uzmete `ivote. a po{to izda komandu. pada. – raduje se smrti”. i u Sin|eli}u.

bili obrazovani. premeriv{i spoqa{wu stvarnost i stvarnost svoje du{e svetosavskim ar{inom. Ve} du`e vremena novine su pune naslova o ubistvima koja se vr{e u naju`em porodi~nom krugu. I sav taj teret (a nije ga lako nositi.. kad izlazimo pred Svetog Savu kao {kolsku slavu.. pisawe. Direktor jedne {kole. Moja je molba: pomozite u~enicima da postanu ~ove~niji. Za{to je bila takva Savina Srbija? Zato {to su svi Srbi koje je Sveti Sava vodio. Moje o~i su videle takve stvari koje niko ne bi trebalo da vidi: – gasne komore koje su konstruisali i izgradili u~eni in`eweri. A {kolovan ~ovek ne zna~i pravedan. makar i nepismeni – jer su imali OBRAZA. Dakle. – dojen~ad koju su ubile kvalifikovane medicinske sestre. 50 000 narkomana u Srbiji. naro~ito ako si mlad ~ovek i `eqan ideala) na na{im je ple}ima sa opasnom mogu}no{}u da se uve}a da i pritisne nas tako da }emo se pod wim kona~no skrhati. Plod va{eg rada ne sme biti u~eni dru{tveni {qam. obrazovani Ajhmani. aritmetika va`ni su samo onda ako va{u decu ~ine ~ove~nijom”. obrazovawe koje u~eniku ne daje obraza nije ni{ta drugo do {kolovawe. dobar. novim nastavnicima svoje ustanove davao je specijalno uputstvo: “Po{tovani nastavni~e! Ja sam jedan od malobrojnih koji su pre`iveli koncentracioni logor. . ^itawe.. – `ene koje su spalili diplomci sredwih {kola i univerziteta. on to mo`e biti samo ako je u wemu nadvladala svetlost qubavi. zvani~no registrovanih.kao brat: sirotiwi se pomagalo i roditeqi su po{tovani.. ose}amo hladno}u i otu|enost od bli`wih. znamo za raspad porodi~nog i dru{tvenog morala. – qude koji su otrovali visokoobrazovani lekari. Zato ja ne verujem u obrazovawe. trebalo bi da se setimo svega ovoga. Danas. i da pogledamo oko sebe i u sebe. visokokvalifikovane psihopate. ~estit. koji je pre`iveo nacisti~ki konc-lager u Drugom svetskom ratu. znamo za.

a razmi{qawe da nas pokrene na delawe i pregnu}e. da je du`e delovala na Srbe. obuzdanu halapqivu Vizantiju. Jer. marta 1196. ujediwenu Ra{ku i Zetu. Jedan ruski mislilac narod je odredio kao misti~nu zajednicu pokojnih. a pregnu}e da bude slo`no i saborno. PRESTO NEBESKI I PRESTO ZEMAQSKI 25. pobe|ene spoqa{we i unutra{we neprijateqe. potpuno razorila gradila~ka dru{tvena pregnu}a. Zato put ka na{em li~nom i svenarodnom preporodu mora da krene od se}awa na to ko smo. ”^a~anski Glas”. {ta smo i kuda idemo. on je upravo to imao u vidu: ugledawe na takvog pretka wegovim potomcima }e obezbediti svest o poreklu. kako re~e [anti}. ka neprilaznom usmereno. a preci se raduju dobrim i dostojnim potomcima. i u ku}i i u {koli i u dru{tvu!). sa prestola si{ao na vrhuncu . Kada je knez Milo{ uvodio Svetog Savu u {kole. 22. dakle. na dr`avnom saboru. kad usklikujemo s qubavqu Svetitequ Savi. `ivih i nero|enih. Nemawa je iza sebe imao velika dela: samostalnu dr`avu. kao dan srbske prosvete po preimu}stvu. godine. zaboravili smo da je “boqe izgubiti glavu nego svoju ogre{iti du{u”. U jednoj ruci dr`ao je ma~. prestola se odrekao jedan od najmo}nijih vladara sredwovekovnog Balkana. januar 1999. zaboravili smo na obrazovawe kao put ka obrazu (~ast izuzecima. Kada je `ezal predavao svom sredwem sinu Stefanu. Nemawa je.[ta se to sa nama desilo? Zaboravili smo da re~ “prosveta” ima isti koren kao i re~ “svetlost”. MI PUT SVOJ ZNAMO! Sveti Sava nam ga je pokazao. koja bi. Danas. a u drugoj brojanicu. veliki `upan Stefan Nemawa. potisnuo rimokatoli~ku jeres. prizivaju}i na wega blagoslov Bo`ji. i mi bi trebalo da o tome razmi{qamo. Nemawa je u~vrstio pravoslavnu veru kao osnovu narodno-dr`avne ideologije. Potomci u~e od predaka. ali i svest o smislu i ciqu postojawa na balkanskoj vetrometini.

po`rtvovanih majki. o izlasku pred Nemawu. satanskih du{eubica. Umesto skupocene ode}e monarha. Nemawa obla~i skromnu mona{ku rizu. kompjuterski totalitarizam posledwih dana. na{e . a “veliki brat” i wegova `ena se spremaju da. Ko od Srba danas zna da re~ ~ovek poti~e od starosrbskog “^ELO-VEK”. po zemqama kojima su hodali Nemawi}i. Lewina i Broza. to jest “bi}e koje je ~elom (licem) okrenuto ve~nosti”? Ko od dana{wih vladara misli ma o ~emu drugom osim o sisawu posledwe kapi krvi na zbuwenog i oja|enog naroda ~iji su kabadahijski gospodari? Ko od wih. mart 1196. narkomanija i prostitucija bujaju vi{e nego u “banana-republikama” Ju`ne Amerike.* Danas `ivimo u luda~kom vremenu u kome su sve vrednosti bezbo`ni~ki “prevrednovane”. Nemawi}i su nastojali da zemaqski presto ne zaseni kona~ni ciq ovda{weg `ivota: zadobijawe Nebeskog.vladala~ke mo}i. Svetog Savu i Nebesku Srbiju ~asnih doma}ina. u Apokalipsi imenovanog Carem nad carevima i Gospodarem nad gospodarima. u~e}i od wih na~ine na koje se mo`emo izbaviti od pakla u kome smo se na{li. Ovo nekoliko retorskih pitawa i dvetri gorke konstatacije. oplakivawu grehova svoje du{e i pripremi za izlazak pred Hrista. kada je. kako bi Wego{ rekao. zauvek je opredelio sudbu dinastije Nemawi}a kao vladarske porodice koja je dala najvi{e monaha u sredwovekovnoj Evropi. sa jednim ciqem – da ostatak svog `ivota posveti pokajni~ko-molitvenom trudu. naseqavaju Kineze. jer mortalitet dobija trku sa natalitetom. me|utim. koji je ve} godinama pre wega bio svetogorski monah Sava. Ugledaju}i se na svog rodona~alnika i wegovog najmla|eg sina. vektorski nas privode u nu`nosti da se ba{ sada. ve~nog i neprolaznog carstva. potomaka Marksa. u kome se qudi vi{e ne se}aju svog nebeskog porekla i nazna~ewa. “kukavno Srbstvo” uga{enije no igda. srbski narod biolo{ki izumire. hrabrih mladi}a i ~ednih devojaka? U Beogradu se gine zbog para patika. progovorimo o zavetima Svetorodne Loze. misli o svojoj ve~noj odgovornosti na Sudu Bo`ijem. 25. O~ito je da nam socijalno-politi~kih izlaza nema: Novi svetski poredak. umesto Srba.

Nije zato nimalo slu~ajno {to je prvi udarac komunisti~ka revolucija zadala veri u Boga: ru{ene su crkve. govorio je Dostojevski. “Ako nema Boga. i parolama tipa “Srbija u Evropu – Evropa u Srbiju”. Narod je misti~ka zajednica pokojnih. Nama je. Svest o ve~nosti i kod pojedinaca i kod naroda mogu}a je jedino kao svest o @ivom Bogu. Ako savremeni ne ose}aju svoje pretke kao delatnu silu. Jedino oni koji veruju u Boga i znaju za odgovornost na sudu Bo`jem mogu biti ~vrsto spregnuti u borbi za bilo kakav bitan ciq. iz perspektive Blagovesti 1196. savremenika i potomaka. glas Bo`ji u ~oveku. ubijani sve{tenici i vernici. ostalo jo{ jedino uzdawe u milost Bo`ju i vapaj svecima na{eg roda. ma kakvi prividi zdravqa u woj dejstvovali. po meri sila koje imamo. narodna zajednica je mrtva. Sme{no je poku{avati da se komunisti obore {arenim plakati}ima koji li~e na reklame za sladoled. da bi se ugu{ila savest. Koji stoji iznad prostorno-vremenskih koordinata i bdije u sva~ijem srcu kao savest. Dakle. wihovim stopama. Tito i wegovi izme}ari Srbe su prvo udarali maqem masovnih ubijawa i zatvarawa neistomi{qenika (pravoslavno-doma}inske Srbije). po~ev od politike do ekonomije. to jest – nema vi{e nikakvog kriterijuma po kome se razlikuju Dobro i zlo. niti se pak brinu za budu}nost onih koji }e do}i posle wih.vlastodr{ce i wihovu qubav prema Kinezima odavno je ukalkulisao u svoj balkanski program. {ta nam Nemawi}i poru~uju. i ne}e biti dru{tvene pobune koja bi mogla da uspe. `ivih i nero|enih. prodatima i upropa{}enima sa obe strane Drine. predaka. uveden . pa je svakom zdravoumnom jasno da se povezivawe mora odvijati na planu neprolaznog i ve~nog. to jest “Sutra po~iwe odmah”. Pretke i potomke ne mogu vezivati samo istorijske okolnosti ili dru{tveni uslovi: i jedno i drugo se mewa iz dana u dan. dana Nemawinog odre~ewa od prestola. kao i ho|ewe. Pravda i krivda. skrnavqene svetiwe zato da bi se narod obeskorenio i pokorio na jedan trajan na~in. da vidimo. sve je dozvoqeno”. neumitni glas Istine. a zatim je. ono {to je za pohvalu i ono {to je za pokudu.

da ~ine prequbu. Kara|or|e i wegovi ustanici digli su se protiv Turaka ne zbog “eksploatacije ~oveka po ~oveku” i siroma{tva. Zar je slu~ajno {to odmah posle Titove smrti. [ta bi bilo da Srbi nisu iskreno verovali u Boga tokom petvekovnog ropstva? Da se Hristom nisu vezivali sa svojim precima i nadahwivali wihovim primerom? ^udno je. ali istinito: na{i neprijateqi boqe to ose}aju nego mi. ~iwenica je da je Sveti Sava molitvom umrtvio bugarskog nasilnika Streza. kradu. sa Zapada u Srbiju nahrlile tolike sekte: od Jehovinih svedoka. ~ija se vera svodi na no{ewe kola~a jednom godi{we u crkvu i povremeno paqewe sve}a za zadu{nice. preko Hare Kri{ne. me|u Srbima skoro da nije bilo moralno besprekornih li~nosti koje bi narod mogle da povedu u slobodu. mora u~iti jeste – bogoqubqe. politi~ke sile na{eg Sredweg veka. `ivo molitveno i prakti~no vezivawe za Onoga koji nas je stvorio i iskupio Krsnom @rtvom. nego kao zavetne srbske zemqe koja narodu daje misti~ki legitimitet. Iz gore navedenoga je jasno da je ono prvo ~emu se Srbin. `ena i sestara. ve}ina dana{wih Srba su puki tradicionalisti. nego zbog skrnavqewa srbskih svetiwa i nasrtaja na obraz majki. kri{naista i satanista nisu i ne mogu biti Srbi: sekta{tvo je zato jedna od najlak{ih i najuspe{nijih na~ina obeskorenewa naroda koji `ele da pot~ine. i to ne kao obi~nog komada etni~ke teritorije. do satanista? Ideolozi i stratezi “novog poretka” znaju da jehovista. a naro~ito za vlasti sada{weg la`nog mesije. Ma {ta o tome govorili “nau~nici”. Kada je Tito umro i kad su ga nasledili neokomunisti.sistem “fine korupcije”. Na `alost. ne samo da nikad nisu uspevali. Nemawi}i su nam zaista primer vere u Boga i bogoqubivosti kao realne dr`avotvorne. makar na sitno. nego nikad ne}e ni uspeti. koji ne vide “daqe od nosa” datuma i hronologije. istinski Srbin. koji je juri{ao na Srbiju Svetog Stefana . Pobune socijalnog tipa. moralnog kvarewa stanovni{tva – ve}ini je omogu}eno da la`u. Pobednici Prvog balkanskog rata bili su “osvetnici Kosova”. zahtevi da nam se napuni trbuh i novcem nabije kesa.

ostavila je pravoslavnim narodima uzvi{eno na~elo simfonije (saglasja) Crkve i Dr`ave (Monarhije. oli~ene u dvoglavom orlu pod krunom s krstom. jesu nezavisne. Kara|or|e zapoveda da sve{tenici ~itaju molitve za pobedu srbskog oru`ja. Vlast neograni~ena versko- . a monarh Vizantijske imperije je sedeo na skromnijem. kraq Petar I Kara|or|evi} i wegovi saradnici ostali su upam}eni po svojoj izuzetnoj molitvenosti. na velike praznike zlatno sedi{te carskog prestola ostajalo prazno. jer je na~elo demokratije (izvrgnute u ohlokratiju) sasvim tu|e pravoslavnom Hri{}anstvu. i to u najte`im trenucima srbske istorije novijeg doba. a vladar je. Tako je. na Veliki ~etvrtak dvanaest najubogijih Carigra|ana obedovalo je za zlatnom trpezom sa imperatorom. Ovi ~inovi nisu bili demago{ko “podila`ewe narodu”. od koje su Nemawi}i u~ili kako se vlada. Zato se Nemawi}i kao vladari potpisuju sa “sluga Hrista Boga”. Sveti Petar Cetiwski blagosiqa broj~ano malu. koga je wegov sin i naslednik prekliwao nad }ivotom u Studenici da mu pritekne u pomo}. naravno). ali hristoqubivu vojsku pred bitku sa Mahmut-pa{om Bu{atlijom na Krusima. na primer. Nijedne bitke i rata u srbskom Sredwem veku nije bilo bez prizivawa imena Bo`jeg i Wegove pravde. Vizantija. sluga Wegov i narodni. prao noge. ~iwenica je (to sam Stefan pi{e u `itiju svog oca.Prvoven~anog. nego izraz najuzvi{enije te`we hri{}anskog monarha – te`we za smirewem pred Bogom i bli`wima. po ugledu na Hrista. Tako|e. Svedr`iteq. ali obe sara|uju na dobru: spasewu qudskih du{a i mirnom `ivotu gra|ana. Hristos je Pantokrator. I Crkva i dr`ava. koji im je. ~iwenica je da je Bog pomogao kraqu Milutinu u borbama protiv zapadnih kri`ara upravo zato {to je Milutin branio Pravoslavqe. a radije }u verovati wemu nego savremenim istori~arima-ateistima) da je Srbija od udru`enih snaga Ma|ara i Vizantinaca bila odbrawena molitvenim zastupni{tvom Svetog Simeona Miroto~ivog. posle toga. ma kako mo}an. Tako i kasnije: pred svaku bitku. purpurnom. spre~avaju}i papine vojske da ogwem i ma~em pounijate Srbe. svaka u svojoj oblasti.

preru{en. a dozvoqavaju}i im. da imaju svoje bogomoqe na teritoriji Srbije. Vera je beskrajno dragocena i kao izvor hrabrosti u odbrani otaxbine. odbijaju}i da se potur~i kako bi izbegao muke na kocu: “Nema lep{e vere od hri{}anske. Sveti kraq Milutin je no}u. Jasna je i qubav wihova prema sve{tenstvu i mona{tvu. ko }e protiv nas? Od Nemawi}a se danas mo`emo u~iti i bratoqubqu. Kad je On sa nama. ka`e narodna izreka. da svakog odenu i nahrane. to je kasnije ~inio i despot Stevan Lazarevi}. [ta je sa na{im izbeglicama? Kako oni `ive? Ko ih hrani? Da ne}e. i na sudu ga dobiti. zadu`binarski duh. da omogu}e namernicima udobno putovawe i toplo preno}i{te. qubavi prema bli`wima. Nemawi}i su ZNALI da su i oni i seqaci pred Bogom (ne u i u dru{tvu. naravno. Mi smo danas postali sumorni i surovi: svako zato~en u svoju muku. u pratwi malog broja slugu koji o tome nisu smeli nikom da govore. Ujediwene nacije? Gde su ti qudi? U halama.”) Iz svih ovih razloga je jasno za{to su na{i Nemawi}i tako bri`qivo ~uvali veru. mo`da. pot~iwavaju}i podvla{}ene svim dostupnim sredstvima. niko ne obra}a pa`wu na patwu bli`wih.moralnim zakonom je demonokratska: te`e}i da se pro{iri na sve sfere. {to je (iz Du{anovog zakonika vidimo) zna~ilo da se i seqak mo`e suditi sa carem. / Srb je Hristov. i da se `rtvovawem za bli`we (a otaxbina je pro{irena porodica) taj `ivot sti~e. i tome sli~no. u . i{ao i delio novac potrebiti i ubogima. ne boji se smrti. Bog na prvom mestu! “Bez Boga ni preko praga”. boqi i lep{i `ivot. pa makar ta patwa vi{estruko prevazilazila na{e probleme i problem~i}e. ona neminovna gazi u krv i zlo~in. Oni su se na svaki na~in starali da po Srbiji zbrinu sirotiwu i bolesnike. (To ka`e Sveti |akon Avakum. zabrawuju}i rimokatolicima da me|u Srbima {ire “latinsku jeres”. i zato su nastojali da dr`avne zakone usaglase sa zapovestima Bo`jim. jer je to nemogu}e) JEDNAKI. raduje se smrti. ^ovek koji zna da posle ovoga postoji drugi. s obzirom da ih obojicu ~eka nepotkupqivi sud Bo`ji.

O ovome “pametwakovi}i” na{e istoriografije }ute. plakao je kao malo dete zbog bola koji je sinu naneo. ridaju}i i le`e}i na kamewu i trwu. Milutin je poslu{ao svetogorske monahe koji su ga molili da se pomiri sa Svetim Stefanom De~anskim i. pav{i sa kowa. mo`emo biti sigurni da }emo. kraq Dragutin je. ono najva`nije {to se od Nemawi}a da nau~iti jeste pokajawe. Sveti Sava je sebe poredio sa “stokom nerazumnom”. kolika svest o svojoj gre{nosti! Sveti Nemawa je od Svetog Save tra`io da ga polo`i na zemqu. ali se kajali i Bogu vra}ali. a na{e mu~enike. ostati i bez mi{jih rupa. Ali . Ako ovako nastavimo. odlu~uje Bog Starog i Novog Zaveta. do~ekivati hlebom i soqu. ostavqene samima sebi. prepu{tati krstu crvenom od petokrake koja ga je organizovala? Gu{imo se u sebi~luku. nego jedino slugom. svedo~e}i Vaskrsloga. u barakama? Ho}emo li sada Kineze. po svemo}i i qubavi Wegovoj. na prvom mestu. gde je greh te{ko izbe}i. Koji je Sebe mnogo puta otkrio kao Boga pokajanih gre{nika. kao nekad Arape i Crnce. opet udostojio apostolstva i da je. Na kraju. ^itavo Sveto Pismo je puno primera qudi koji su gre{ili. Zar Evan|eqe ne svedo~i da se Apostol Petar upla{en od hap{ewa. odrekao Hrista. to shvatio kao kaznu Bo`ju zbog svrgavawa oca sa vlasti. “Dobro je. pa govore: “Kakvi su to sveci?” Sre}a je {to o tome ko je svetac ipak. stavqaju}i mu kamen pod glavu – jer je smatrao sebe nedostojnim da umre na posteqi. kao hipnotisani. pa se odrekao prestola u korist brata Milutina i ostatak `ivota proveo udaraju}i se u prsa. jer im je to potpuno nerazumqivo. da bi mu Gospod oprostio uvredu nanetu roditequ.rupama. Stefan Prvoven~ani je tvrdio da nije vredan sebe nazvati Savinim bratom. sre}ni {to su nam vlastodr{ci ostavili mi{je rupe u kojima se krijemo ponavqaju}i. pri ~emu se povredio. izbegli smo rat”. na kraju krajeva. Ali – koliko je wihovo pokajawe bilo. kad su se sreli. za Wega mu~eni~ki postradao? Nemawi}i jesu gre{ili – bili na prestolu. ali da se. suzama pokajawa. po slabosti i nemo}i svojoj. Mnogi dvodimenzionalci danas grde svetorodnu lozu zbog “bratoubila{tva” i “me|usobnih obra~una”.

ru{ili i razarali. On bi bio kadar da nas obnovi i preporodi.000 narkomana. {iroke ulice pune prolaznika. gde obitava slava Bo`ja. Za onovremenog ~oveka. budu}i da smo se zaista upodobili stoci nerazumnoj: sa 200. 7000 godina od stvarawa . wegov carski dvorac. svet do`ivqavao kao harmoniju u kojoj se svakom zna mesto. posle Drugog svetskog rata. draguqi prestonice.000 abortusa godi{we u Srbiji i Crnoj Gori. koji je. u sredi{tu. svojim Zlatnim rogom. o preziru prema sve{tenstvu i Crkvi koji smo gajili. Po onovremenom ra~unawu. Carigrad je bio jedan od simvola ure|enosti. Drugi Rim. razvejavaju}i na{e neprijateqe kao prah pred vetrom. trgovine i `ivog saobra}aja. i me|u pravoslavnim i me|u rimokatolicima slovio je kao ~udo. zlatnim srcem Hri{}anstva. koji je. biblioteke i hipodrom – sve je to izgledalo nepokolebivo. divqeg Istoka. Da i ne govorimo o hramovima Bo`jim koje smo. sa 50. 1996. PAD CARIGRADA I MI DANAS Opsada Carigrada bila je jedan od najva`nijih doga|aja poznog Sredweg veka. Bila je 1453. i nisu poimali ono {to razaraju. o zaboravu Boga i na{ih krsnih slava. ali sebe nisu mogli da prepoznaju u romejskom Hristu. maltene ve~no. Znali su da je to mesto Hristovo. ^ak i kad su ga palili. silna u hramovima prepunim liturgijske svetlosti. {tite}i je od azijskih tmina i stihija nepoznatog. blagom i stra{nom Pantokratoru. bez obzira na ratove. sukobe i kolebawa. postali smo mo`da i gori od stoke. i sa u`ivawem u svim vrstama izopa~enosti i razvrata. jer svi mi imamo debelih razloga da se kajemo. papini kri`ari su pred wim ose}ali strah zbog toga {to nisu mogli da ga do kraja shvate. blistao na ulazu u Evropu. sa Svetom Sofijom. dovr{enosti i sklada. Wegove prelepe crkve. Kada bismo se pokajali i iskreno zavapili (a iskreno zna~i –nemawi}ki!) Gospodu za opro{taj. ”Hilandar”. svojim rukama ru{ili.za svakog Srbina je pou~no.

A tekla je 1453. ne}e desiti. potpisala uniju s Rimom priznaju}i papu za vrhovnog poglavara svih Hri{}ana i namesnika Hristovog na zemqi. u liku svog cara Jovana Paleloga i u liku svojih vladika. kada su pod zidine Carigrada do{li Turci. odse~enu . da }e Bog. A nisu imali ~emu da se nadaju. posle buke i besa. treperave kao plamen vo{tanice ili kandila. dakle. posle zveketa ma~eva i sabqi. Ali bilo je i nade. Nadali su se. posle mnogih i te{kih borbi u kojima su se ~uli pucwevi topova i prapu{aka. zemqa za~ina i magije. lako potkupqivali dekadentne hri{}ane i jo{ lak{e mewali saveznike.sveta trebalo je da se navr{i 1492. kao i mnogi pre wega. mladi varvari verni Muhamedovom preupro{}avawu otkrivewa i naoru`ani do zuba. Carevu glavu. To }e Carigrad ko{tati pada. Turci su za Romeje bili jaha~i apokalipse. kao i mnogo puta do tada. Vizantija je. Posle ki{e strela koja je sejala smrt u qudska tela. wemu je. Gr~ka. Jer. kakav je bio Visarin. verovao da }e do sun~anog Istoka do}i preko zapadne tame. Jer. Amerika }e postati novi Vavilon i kona~ni Zapad qudske istorije. Srbija i Bugarska pod senkom muslimanske sabqe drhtale su i o~ekivale kona~ni udarac. papa je obe}ao pomo} koju nikad ne}e poslati. ciq bio da Istok baci pod noge. Kolumbo je. i jedanaesti Konstantin. novog oru`ja kome bedemi i qudska tela vi{e nisu mogla tako lako da odole kao pred sabqama i ma~evima. Pqa~kali su i palili drevnu imperiju. pomo}i. To se. hrabro se bore}i. kao i mnogo puta do tada. car vizantijski. Godine 1492. Tek pet stole}a kasnije. Kule i bedemi nisu odoleli. sve do danas. Zapad }e otkriti Ameriku. za koju je Kolumbo mislio da je Indija. ipak. Hri{}anski svet je drhtao pred mogu}no{}u skorog smaka. vatre i krvi. uvek i svagda. i da }e ogwenim krilima doleteti angeli apokalipse zarad posledwe `etve Gospodwe. po majci od srbskog roda Draga{a. pao je. osvajali stopu po stopu Balkana. re{io da zbog umno`ewa gordosti i bezakowa Novog Izraila. Ali to }e tek biti. preda isti u ruke neprijateqa Krsta Svoga. Gospod je. Mislilo se da je vreme spasewa pro{lo.

kao {to je ovaj anonimni Srbin. nihilizma i la`i. Ali nikada. tre}i – u krvavoj no}noj mori komunisti~ke revolucije. sklonim padu i ru{ewu. da bi se sultanu dodvorio. Ina~e. bodri i pou~ava. [ta jo{ mo`emo da nau~imo iz povesti o padu Carigrada? @ive}i u doba prosta{tva i pusto{i. To se}awe da ih sna`i. nikada da ih svodi na pro{lost kao takvu. na puste ma{tarije o zemnim carstvima. ovaj podatak je pravo se~ivo u svesti. da ih opomiwe i urazumquje. Ali na{ ve~ni Grad. Jer. Prizrene i Kijeva.i krvavu. ~eka svoje `iteqe. to je rat uglavnom izme|u raznih vrsta Srba: pravoslavnih. rimokatolika i komunista. biv{i ruski jani~ar. Nestor Iskander. Biv{i Srbi. pokornosti svakom tu|inu.) Ne zaboravimo to kad promi{qamo o sebi: Srbin mo`e biti ~ovek i vitez samo ako visoko dr`i steg pravoslavne pobo`nosti. (Setimo se da knez Milo{ sultanu {aqe Kara|or|evu glavu. pravoslavni hri{}ani treba da ~uvaju uspomenu na svoje blagoverne careve i carice. na svoje Konstantinopoqe. odneo istom glavu imperatora Konstantina. Kako bilo da bilo. (Izgovoreno na skupu o padu Carigrada organizovanom u Misionarskoj {koli hrama Sv. Tri Rima su pala u istoriji ~ove~anstva: prvi – jeresju papizma. ~eka decu Bo`ju. i spremni na razne vrste zlo~ina. Ne ka`e da mi je to bio muhamedanac srbskog porekla ili hri{}anin u turskoj slu`bi. godine) . kao i sve {to je rukotvoreno. sultanu je odneo neki Srbin. kad traje rat na prostorima biv{e Titoslavije. Otaxbina na{a. a kasnije monah. drugi – pod naletom turskih hordi. Aleksandra Nevskog u Beogradu 1993. potur~eni i pokatoli~eni. koji je o tome ostavio zapis. nikada. muslimana. kojima sramote srbsku istoriju u ovom nesre}nom ratu. ovog Srbina glavonosca pomiwe samo uzgred. ni{ta mawe revnosne. buntovni~ke siline koja nad sobom ne priznaje nikakvog tu|ina do potpune. I sad. bili su najgore usta{e u Drugom svetskom ratu. Nebeski Jerusalim. on se lako pretvara u plahovitog zlo~inca. i komunisti su novi potur~ewaci. na svoju pro{lost Hristom obasjanu i umivenu. Kao da smo same sebe osudili na stra{ne raspone: od juna~ke.

i smisao. Putni~e. i strahota. Dok su Srbi `iveli sa Bogom. o Bo`e. `ivot. umirawe je za wih bilo uzvi{eno kao i `ivqewe. Pasha. a o Kome se na Vaskrs u pravoslavnim hramovima peva: Vaskrsewa dan je. raduje se smrti. i beda. grobovi su poru~ivali svakom ko bi pred wih stao: ovde po~iva ^ovek Bo`ji. odbijaju}i da se potur~i da bi spasao ovaj. prolazni i trule`ni.SVETLOST SA NADGROBNIKA O hri{}anskom odnosu prema smrti kao kona~nom potpisu u kwizi `ivota ispevao je u svojoj zbirci “^aslovac” stihove veliki nema~ki pesnik Rajner Marija Rilke: Sopstvenu smrt. narode. Pasha je Gospodwa. gde mu se qubav zbivala i sjaj. Turcima rekao: Nema lep{e vere od hri{}anske. dok Mu pevamo pobednu pesmu. Srb je Hristov. svakom daj. mrewe {to ni~e iz onog `ivota. Hristos Bog nas prevede. ^ovek koji je i{ao za Bogom i upokojio se u Bogu. Pravoslavni Srbi su o svom odnosu prema smrti progovorili ustima sve{tenomu~enika |akona Avakuma koji je. od smrti u `ivot i sa zemqe na nebo. prosvetlimo se. Raduje se smrti jer ga sa one strane groba ~eka Onaj Koji je vaskrsao iz groba Koji je “smr}u satro smrt”. umiri se! Pripremi se da i ti le`i{ ovde! Zamisli se nad .

u tragawu za odgovorom na ovo pitawe. crkva bez vrata i prozora. Nekad su Srbi stremili svojim svecima. Tri kwige g. o~ito. kad vreme pro|e. {to su i u~inili u beogradskom ZOO – vrtu sredinom devedesetih. okadi i razmisli o ve~nosti koja ga ~eka.sobom i nad svojom du{om dok jo{ ima vremena. Na jednom spomeniku pi{e: “Bog je Otac. “Seqakova du{a na kamenu” i “Kamenopisci narodnog obraza) predstavqaju za svakog ko `eli da se suo~i sa srbskim shvatawem smrti neocewivu vrednost. grobovi su `izne dveri” (vrata `ivota). Ovaj vredni skupqa~ zapisa i natpisa sa srbskih nadgrobnika. ^a~ak. danas su spremni da podignu spomenik majmunu Samiju. jer Bog nikad ne mre”. Radojka Nikoli}a (“Kamena kwiga predaka”. Na spomenicima ~ovek je uvek “rab . a mremo da ve~ito `ivimo. ostavio je vredan doprinos kulturi svog naroda. na svojim nadgrobnicima. U “Kamenopiscima narodnog obraza” (“Litopapir”. kwige g. Nikoli} sa pravom isti~e da je srbski nadgrobni spomenik bio pravqen kao svojevrsna mala crkva. izra`avali veru u ve~ni `ivot ~vrsto i nepokolebivo. bi}e kasno. na drugom. Kakvu su Srbi nekad bili? ^emu su stremili? [ta im je bio ideal? (Ne zaboravimo: jedan narod `ivi svojim idealom. biograf kamenorezaca i istra`iva~ wihove umetnosti. Ova evolucija je. Vera u ve~ni `ivot Na{i preci su.) g. Wegova shvatawa su u ovim kwigama (izme|u prve i tre}e je pro{lo dvadesetak godina) postepeno evoluirala: od sekularno-ateisti~kih u “Kamenoj kwizi predaka” do pravoslavnih u “Kamenopiscima narodnog obraza”. i{la u korak sa evolucijom pogleda na svet samog autora.) Koristi}emo. Nemawi}ima i Hrebeqanovi}ima. Zbog toga su veoma bitni zapisi na grobovima na{ih starih: u wima je iskazana aksiolo{ka vertikala srbskog ~oveka – Hri{}anina. onim ka ~emu stremi. u kwizi koju je izrezao kamenopisac stoji: “@ivimo da mremo. Nikoli}a. 1998. i kad te smrt povede u neznanu zemqu. ali istovremeno crkva pred kojom se Srbin naj~e{}e zaustavqao da se pomoli Bogu.

govorili su Srbi za svoje usnule. Srbine. koji se `ivotom spremao da pre|e duboku reku {to ga odvaja od O~evog Doma. “Bog mu dao u raju naseqe”. Srbi su raj do`ivqavali kao prisno susreti{te sa Bogom i precima. i sestra brata. Srbsku filosofiju groba iz koga }e zablistati zora vaskrsewa . Zato na grobu Vasa Brajovi}a iz Dra`inovi}a (+1861. A ovaj `ivot je.) Ledni kamen nadgrobnika sestra greje suzom i molitvom: “Bo`e. Za tren ga nema – i{~ezne kao vodena para. iako zna za to. kako peva Sveti Jovan Damaskin u pesmama opela. “senka i san”. ali o~ajawa nema. i otac sina. kao {to zbora{e i pravedni Jov. A tamo ima mesta za svakoga: od sveca do pokajnog gre{nika.) stoji: O. Srbin ne gubi nadu. Za{to? Zato {to postoji Nebeska Srbija. sa “mnogim i mnogim. tu je miris lep{i od mirisa bosioka i duwe. No. Zbog toga na grobu jednog doma}ina. i radost ve}a nego kad rodi p{enica i vino. Tu }e deda zagrliti unu~e. u raju me zagrlila moja mila baka”. i mati svoju k}i. i svetlost silnija od svetlosti sun~eve. i srodnicima dragim”. ne pla~i moja mila majka. O~evi su na spomenima svojoj deci pisali da su im maloletna ~eda umirala “po milosti Bo`joj” (“Bog dao. koji u najve}im mukama ne pohuli na Svevi{weg. stoji: “Odok radostan na Nebesko Carstvo”. Smrt je stra{na. a desetogodi{wakiwa iz Kravarice svojoj majci koja rida poru~uje: “Ne brini se. Kamen – belega iznad glave sedamnaestogodi{we devojke veli: “Vinuk se u nebesne visine da tamo an|eoskim `ivotom cvatem”. ko si da si da ti je znati {ta si Znaj da ni{ta drugo nisi nego prah i pepeo. kako veli Vladika Nikolaj u svojoj pesmi “Nebeska Srbija”. koji se upokojio 1886. spasi du{u mome bratu Risimu”. Zato epitaf tvrdi: “Blago onom ko u ~istoj veri iz ovoga u nov `ivot po|e”. i prijateq prijateqa. Bog uzeo”.Bo`ji”.

Za devojku kamenopisac ka`e da je `ivela “ u liepom devoja~kom vladawu” i da je umrla kao “~asna i po{tena devojka”. |e se ne zna za ~emerne dane. moli ih da to ~ine “pravo i nezazorno”. A za{to? Jer su tako i `iveli. Veliki Tvorac i Wegova ~eda. |e su dveri {to vode svakoga kroz wih poznat Tvorca velikoga. odlaze onome ko ih je dao. |e nestaje od bola leleka. preliepa k}i”. |e se ravwa prosjak s carevima. Device i momci na spomenicima po Zapadnoj Srbiji kao da su si{li sa ikona i fresaka. tako|e. `iveo “u dobrom vladawu i poslu{nosti”. koji je na spomenu svom ocu kraj ivawi~ke crkve zabele`io slede}e: Evo groba. despot Stefan Visoki. |e sve boqke na{le sebi leka. neizbje`na dvora. u svom “Slovu qubve”. Tako na jednom nadgrobniku stoji: “Ovde po~iva Bogom ukra{ena devica Selena. Bila je “osobita radnica i kutwica” (ku}anica). ”sve je sveto i ~estito bilo. jer mladi}stvo i devstvo ~edno{}u na sebe prizivaju ono {to je Bo`ansko. |e s’ odmara tjelo od umora. da ne bi svoje “mladi}stvo i devstvo povredili”. Srbi. i milome Bogu pristupa~no”. stole}ima su se poznavali. |e je pravda podjednaka svima. Mladi}i i devojke na spomenicima Pozivaju}i juno{e i deve da qubav uzqube. . “od najlep{e ruke poslu{nica svojoj majci”. |e su svakom suze ubrisane.wego{evskim stihovima opisao je sve{tenik Arsenije Prokopijevi}. Lepota i radost mladosti su od Boga. jer. Momak je. i kad lepota i radost mladih odu prerano sa ovog sveta (a i to “prerano” je opet po na{im qudskim merilima).

narednik. zbog stidqivosti. Prosti.) Supru`nici Supru`anska qubav i vernost su. godine. Sre}ko iz Visibabe. Tako je Savo Obradovi} iz sela Gugqa iza sebe “ostavio bogatu zadrugu i vernu suprugu Stojku sa kojom je po`iveo 42 godine i 12 dana”. veku zna~ila “omiqen. To su. bra}a i sestre gledaju jedni druge sa mr`wom. a sestra mu Sida uvenu za wime”. “pogibe na ostrvu 1916. u kojoj se isti~e da srce ne mo`e zarasti ako je raweno bratovqevom smr}u? Se}amo li se sestrine tu`balice u “Gorskom vijencu”? A `ivimo u vremenu u kome. (“Qubavno” zna~i “puno qubavi” i “qubazno”.) Hri{}anske vrline ~inile su osnovu srbske porodice. sigurno. govorilo: “S opro{tewem. “Moj mu`. od kada su komunisti do{li na vlast u Srbiji. Radojko Nikoli} prime}uje da je “atribut “verna” ~e{}i od svih ostalih koji su se uz suprugu mogli pridodati”. Komunisti~ki ideolozi su tvrdili da ih nije bilo ni u hri{}anskoj patrijarhalnoj kulturi. moja `ena”. Tako se na grobovima ~estitih `ena pisalo: “Nije u svom `ivotu nikog ucvelila”. Bo`e oprosti”. bili dani za~iweni sla{}u uzajamnog po{tovawa i poverewa – ina~e se ne bi bele`ili na nadgrobnom spomenu. Jeko”. (Nekada se. “Bila je pa`qiva prema . itd. kako }e podeliti nasle|e. neprestano izvrgavani ruglu. @ena mu`u u Gora~i}ima postavila je biqeg “za na{e verno i qubavno `ivovawe za 20 godina. i to svedo~e grobqa srbska. pre~esto. ~vrsta i nepokolebiva: weno trajawe merilo se posebnim ar{inom. svima drag ~ovek”. G. Na grobu Simke Jankovi} iz Lasca stoji da se “razboqe od `alosti za svojim bratom kog je ona najvoqela i drugog dana za wim prestavi se”. A bilo ih je.Velika je bila i wihova rodbinska qubav. sva|aju se oko toga ko }e paziti stare roditeqe. Re~ “qubavnik” je u 19.) A qubav je postojala. “Ni sa kim nije u zavadi bila”. Iako su imali decu. (Se}amo li se ovde one potresne narodne lirske pesme “Najve}a je `alost za bratom”. supru`nici su celog `ivota ~uvali sve{tenu ~istotu rodnog `ivota.

Kamenopisac je. deca koja ostaju iza wega su spomen bra~ne qubavi.. A sad grle dvaput mene. Maj~instvo je `rtveno slu`ewe Bogu i braku. Na primer: Dobra supruga i majka podigla deset deca”. g. nego joj je podario ~eda. Za Miqku Petrovi} iz Sve{tice se veli: “Pokojnica bila je ~ove~na – juna~na u `alosti. ostavio trag: “U braku sa mu`em imala sam osmoro dece. U Markovici mu` se obra}a `eni koja po~iva telom u zemqi. jednom.” Ako supru`nik umre.radnicima i prijateqima”. kad si mi negda bila: kad do|emo mi sa rada. starac iz Trbu{ana: ”Za `ivota imao sam sre}u. Supru`nici se najvi{e hvale decom koju su iza sebe ostavili. Miqo moja. imam koga da mi pali sve}u”. do 1918. koja je bila za primer i ostalima”. u ime jedne majke. Umela je razgovoriti sebe i drugoga. da joj budu uteha. koig sam ih juna~ki sa~uvala za vreme rata od 1912. Miqo. ostavqaju}i svoje novoro|eno ~edo ni gledano ni maj~inom rukom . kao i u radosti. Jedna `ena hvali mu`a {to je nije ostavio samu. I danas ostaju nakon mene svi `ivi.. Desanka Petrovi} iz Ivawice “u najsvetijoj du`nosti – u materinstvu – naprasno preminu. deca su nas zagrlila. I lepo sam do~ekala. a du{om kod Gospoda: Se}a{ li se. Sa sve}ama oko groba stoe: wig sedmoro – to je srce moe”. Mikailo Vu~i}evi} iz Tabanovi}a: ”Al’ se opet moja sre}a vila: sinovi su moja desna krila. mesto tebe.

vi sad znate {ta vam du`nost stoji: po{tuj Boga i bli`wega svoga. Imali su razloga da sre}ni odu sa ovoga sveta: tihi spokoj im je ispuwavao du{u jer su oni. i vi. }eri. Starac Kosta Matovi} iz Adarana poru~uje svojima: “Zbogom. Ne}emo se pokajati. moj brate. Mili}evi}. Poslu{ajmo ga. pa je to druga stvar. ali i kao da znaju da }e se opet videti. Recimo. bilo je. unuci i unuke moje”. Dok su brali kukuruz. bilo je zuluma da propi{ti materino mleko. bra}o. ku}evnici i trudbenici. KARA\OR\E I WEGOV NAROD (@rtvena glava i temeq slobode) O suprotstavqawu zlu silom U doba Vu~i}evog prolaska s vojskom prema Beogradu. zapis iz Visibabe. Ja sam slu{ao /…/ da je Kara|or|e sam. Jer ima {ta da se pro~ita. 7/2000. preko spomenika. Dobri doma}in se. rastaju sa svojim bli`wima kao da idu na daleki put. ali se onda ratovalo s Turcima. snahe. Pravoslavni put. pa je wemu Bog sve oprostio za to {to je ’ri{}anluk oslobodio od Turaka!” U ovoj re~enici vidi se da su Srbi veoma dobro shvatali ulogu . se}a se Milan \. jedan upita: “A da li je pod Kara|or|em bilo zuluma?” A drugi mu re~e: “E. svojom rukom. neumorni dru`e. Na srbskim spomenicima putnik biva pozvan da zastane i da “ne po`ali truda svoga da ~ita”. mili sine. kojim pokojnik poru~uje `ivima kako da `ive da bi `iveli ve~no: Zbogom deco i unuci moji. razgovarali su seqaci o zulumu koji narod trpi od Obrenovi}a.milovano”. kako nije. i ti baba. odlazili da u Bogu na|u odmor od zemnih trudova svojih. pridr`te se karaktera moga. ubio sto qudi kr{tenih Srba.

ali on. osniva~i najva`nijih sredwovekovnih dinastija. bi}e surovo ka`wen. tra`ila su odlu~nog i ozbiqnog ~oveka. dobiv{i vlast i silu u ruke. nego vrlinom (Vladika Nikolaj). veli Filip Vi{wi} u “Po~etku bune protiv dahija”. i |e koji od ovih ve}ih nahijskih starje{ina stane raditi. “Ne mo`e se carstvo zadobiti. pa ~ak i palio srbska sela koja su bila “u lepo” s Turcima. Pet vekova turskog ropstva. prvo su pobe|ivali sredobe`na stremqewa velika{a koji su hteli da budu oblasni gospodari {to se ne osvr}u na potrebu o~uvawa dr`avne celine. / na du{eku sve duvan pu{e}i”. spremnog da ide preko prepreka. sva poni`ewa i stradawa koja je srbski narod do`iveo. A ni jednome od ovih poglavica nije tako bilo za nevoqu da se nao~igled sad odmah mrzi . ali i ~oveka koji ne preza pred kr{ewem svakog otpora sagledanoj stvarnosti ka kojoj se stremi. stvarnosti slobodne Srbije. stane vladati i svima zapovijedati gospodarski! Kad se ova buna ovako sre}no protegne i oni vide da starje{instvo donosi ~est i slavu i bogatstvo.sna`ne istorijske li~nosti u vanrednim okolnostima. kao gotovo da im bude sluga. i Sveti knez Lazar. Jer. ~oveka svesnog da se borba za duhovnu i politi~ku slobodu ne mo`e ste}i ve{tinom. onda se svaki stane kajati {to on nije starje{ina. Zato nije slu~ajno da je Kara|or|e na silu u ustanak gonio one koji su odbijali da mu se pridru`e. barem u svojoj nahiji da mu niko ne zapovjeda. i da hajduk zemqom i narodom niti je kad upravqao. Vukov opis onoga {to se de{avalo je najsu{tinskiji za poimawe Kara|or|eve dr`avotvorne svesti: “Knezovi i ostali poglavari iznajprije izaberu i postave Crnoga \or|ija. plemenski mentalitet i sklonost partikularizmu bili su veoma ozbiqna opasnost na putu ka obnavqawu nemawi}ke dr`ave. niti mo`e upravqati. (Setimo se da su svi veliki srbski vladari morali da se bore protiv tog partikularizma: i Nemawa. Zato stanu vikati na Crnoga \or|ija da je on hajduk. ako ne mo`e nad svima biti starje{ina.) Tu Kara|or|e nije imao milosti: svako ko se suprotstavi sna`noj vlasti bez koje nema zajedni~kog pregnu}a.

Grci }e to u~initi tek 1821. a svi drugi robqe… Kada je Kara|or|e u Jagodini sreo gazda Mladena i izlo`io mu svoj plan odbrane. Jer. bojali su se. ali ga je nastavio kao borbu protiv Stambola. Milo{ je uzviknuo: “La`e{. uzme svu pod svoju vlast. la`e{!”. navela je Kara|or|a da duboko uzdahe. Mladene! Bog te ubio! Dosad je ovaj narod bio o mojemu vratu. i nije bio nasilnik radi nasiqa i dokazivawa da je on gospodar. Svadbe bez mesa ne mo`e biti”. bez za{tite. kada su Srbi iza sebe imali i Ora{ac i Takovo. Vo`d je ustanak po~eo samo kao bunu protiv dahija. Mladene. a zatim ga opsovao i dodao: “Ja se qutim na Vuka {to pi{e tako.oko toga s Crnim \or|ijem kao knezu Teodosiji. Zato se on u Pe}inama (vi{e Ostru`nice) svadi s \or|ijem i potegne iz pu{ke da ga ubije. za{to si mene nagonio da se ovoga posla primam?” I zato su se svi pla{ili Kara|or|a. a \or|ije onda potegne te wega posred srijede. legne i uzvikne: “Ej. pogotovu u borbi za slobodu i dr`avu. nego pre svega narod. Mladenova re~enica: “Neka ginu. i da odnese na hiqade qudskih `ivota. godine. kojim je trebalo {titi ne samo vojne polo`aje. a odsada neka je . govore}i: “Kojekude. no pu{ka ga prevari. Srbi su prvi balkanski narod koji se usudio da se digne protiv sultana. Kara|or|e je ose}ao narodnu muku kao svoju. izginuti kao stoka. Kako da se vojvode nisu bojale Kara|or|a. nego mu je \or|ije malo-pomalo i nahiju kragujeva~ku. jer on ne samo {to je glavno starje{instvo od sebe odbacio i \or|iji nametnuo. Mladen je bio nezadovoqan i protivio se tome. kad nije bilo nijednoga kom se nisu tresle haqine na wemu kad pred \or|a izlazi? Bre. {to je potvrdio i sam knez Milo{. On ili ne zna kako je bilo. svako popu{tawe i svaki kukavi~luk mo`e skupo da ko{ta. Ne zaboravimo. u vanrednim okolnostima. Vu~e. te jo{ koliko!” Kara|or|e je svesno usa|ivao taj strah u qude. po du{i te! Kad si znao boqe od mene ure|ivati i zapovijedati. ili navalice la`e. Na to ga je Kara|or|e upozorio da }e narod. Kad mu je sekretar Dimitrije Joksi} pro~itao da Vuk Karaxi} u spisu o Pravitelstvuju{~emu sovjetu veli kako se vojvode nisu bojale Kara|or|a. u kojoj su iznajprije obojica zapovijedali.

I to su qudi dobro znali i svim svojim bi}em ose}ali: iako je pobio “sto kr{tenih Srba”.) U svojoj raspravi “O suprotstavqawu zlu silom” ruski religiozni mislilac Ivan Iqin nas upozorava na osnovna moralna protivre~ja rata u ime dobra: “Da. put sile i ma~a nije pravedan put. naivno – licemernog samozadovoqstva? Naravno. pravednog? Zar je to put sentimentalisti~kog nesuprotstavqawa. sau~e{}a sa zlo~incem. bola narodnog. Govore}i o tome. nema ni~eg kara|or|evskog jer je u pitawu “osion i opak ~ovek” u kome nema bola za bli`wim. taj ustanak nije bio nimalo slu~ajan. koji je put /…/ izdaje slabih. manastira.o tvojemu!”. ~asti i po{tewa srbskih `ena i devojaka. Nije ustao zbog zemaqske nepravde. “sakrivice” sa zlotvorom. jer je “ri{}anluk oslobodio od Turaka”. nego zbog zla koje je po~elo da nagriza sam koren narodnog bi}a. . Bol zbog naroda – eto osnovne osobine naizgled surovog vo`da. taj ne shvata osnovnu `ivotnu tragediju: ona se sastoji u tome {to u takvoj situaciji NEMA IDEALNOG ISHODA. i. koji je bio na ~elu svoje pastve. veli Nikolaj Ber|ajev u svojoj studiji “O ~ovekovom ropstvu i slobodi”. godine bile spaqene od Turaka zato {to su banatski ustanici nosili zastave sa likom Svetog Save i kada je vladika vr{a~ki Teodor. I. ali samo lakomislenost i zla tupost mogu da ne ose}aju kakva je cena za taj “spokoj” i takvu “pristojnost”… Onaj ko pred agresivnim zlo~ina{tvom tra`i idealno moralno re{ewe kao ciq. “Li~nost je bol”. nego jedan od mnogobrojnih ustanaka naroda koji se nikad nije pomirio s ropstvom. wemu je “Bog oprostio”. mawe krvavu spoqa{wost. Ali ima li drugog. posle ~ega je po~eo da bquje jed i te{ko se razboleo. na kraju. Ve} najprostije prisustvo protivuqubavne i protivuduhovne voqe u du{i drugog ~oveka taj bezuslovno – pravedni ishod ~ine te{kim i problemati~nim: jer. taj put ima “spokojniju”. vladika Atanasije (Jevti}) je po~etkom devedesetih upozoravao da u la`nom vo`du Srbije. odran `iv. Kara|or|e je ustao u odbranu narodnih svetiwa – crkava. To jest. (Setimo se da su mo{ti Svetog Save 1594. naravno.

. idealno – pravedni ishod postaje TOBO@WI. wegova sopstvena delatnost. LA@NI zadatak. ~uvaju}i svoju “pravednost”. sa punom sve{}u o tome {ta ~ini. Napetost duha ovde je neophodna ne samo da bi zlo~inac bio usmr}en nego i da bi se taj postupak podneo i da bi se u~iweno delo pronelo kroz `ivot. Tog ishoda nema i ne mo`e da ga bude. koji nije u`ivao u ratu i ratovawu. doma}in. ostvaruju}i ga na putu koji nije pravedan. Wegov polo`aj je MORALNO – TRAGI^AN. jer dilema koja se javqa pred ~ovekom za wega ne ostavqa mesta. ne krwe}i svoj postupak malodu{nim odricawem od neophodnosti istog. On na sebe uzima nepravednost. ali i ne idealizuju}i wegov moralni sadr`aj”. upadaju}i iz malodu{nosti u la`nu du{evnost. i ne zatvara o~i pred tragi~nom prirodom istog. na prvi pogled. /…/ Podvig ovde nije samo u vo|ewu borbe.kako ne suditi i ne osuditi? kako ne iza}i iz punote qubavi i ne uznegodovati duhom? kako se ne pokrenuti i ne suprotstaviti? Ali u prisustvu istinskog zla. i nije podjarivao najopasniju osobinu na{eg epskog mentaliteta – sujetu. Istinitost ovih Iqinovih re~i na primeru Kara|or|evom neporeciva je. ili ostati veran Bogu i prizvawu. da napusti dobro. `equ da bude prvi po svaku cenu i u svemu. on je bio radan ~ovek. i jasno je da je izlaz iz istog mogu} samo sna`nim qudima. (Epska . predan dobru. koje se izliva u SPOQA[WA ZLODELA. /…/ @ele}i dobro. sna`ni ~ovek vidi tragi~nost svog polo`aja i ide mu u susret. Ali sna`an ~ovek svoju snagu potvr|uje upravo time {to ne be`i od sukoba u tobo` vrlinsku pasivnost. nego u onoj duhovnoj napetosti koja je potrebna za otvoreno i trpeqivo PRIMAWE mogu}e KRIVICE. ali ne sebe radi. stavqa svakog. I to {to on ~ini jeste wegov postupak. on vidi da je primoran da u ime svog religiozno istinitog ciqa na sebe uzme nepravednost i mo`da krivicu i. koji je pogazio duhovno prizivawe ~ovekovo i na to primorava druge qude. nego Bo`jeg dela radi. Po Vuku Karaxi}u. da bi iza{ao iz wega i pretrajao ga. pritom. koji je usvojio delo Bo`ije pred izbor: ostaviti delo Bo`je i izdati svoje duhovno i religiozno prizvawe. /…/ Zlo~inac. koju on ni ne misli da pripisuje Bogu.

on je ruskom pukovniku Pauli~iju rekao: “Znajte. odveo je vodu na jednu vodenicu. da ja ne `elim ni{ta drugo. Kara|or|e do|e sa svojom pratwom i ubije i tog seqaka i porodicu mu. veli Vuk. ubio je Gavra Jednookog. nego da vidim svoju otaxbinu oslobo|enu od Turaka tako da nikad vi{e ne strahuje od wihova jarma. Kara|or|e mu je pisao i molio ga da zelenka vrati da se sukob sa zvorni~kim pa{om ne bi produbqivao.sujeta je opasna upravo zato {to ~oveka magijski opija “voqom za mo}i”. Kara|or|e se nije mnogo me{ao u ono {to se zbiva u dr`avi. buquba{u prekodrinskih be}ara. Svoj ruski orden je pokvario jedared nabijaju}i obru~ na bure”… Pred sobom imamo lik vo|e koji je to postao zahvaquju}i Bo`jem i narodnom pozivu. S momcima je iskr~io jedan kraj {ume. a zelenka ne dam”. po{to je Gavra odbio da poslu{a. (To Vuk Karaxi} pomiwe kao stalnu osobinu . Kada su se sreli. jer mu je bio drag. zato Vuk Mi}unovi} Vladiki Danilu ka`e: “A ja zebem od mnogo mi{qewa”. ali vo|e koji ne stremi da bude ne{to vi{e od onoga {to jeste. vo`d ga je ubio. Kada su Turci navalili na Deligrad. Kad je bilo mirno doba. I jo{: “U Topoli bi svak’ pomislio od wega da je seqak. zar ja da mirim. buquba{a re~e: “Gospodaru! @ivot mi uzmi. Orao je i radio zemqu. Desilo se ovo u selu Stragarima. spavao je sa trupcem pod glavom. posle je imao obi~aj zajedno sa wima hvatati ribu u Jasenici. i kad je Kara|or|e poslao svoje momke da sakupe seqake po Topoli zarad kretawa u borbu. Gavrilo. izno{en kratak }urak i dobro poznatu crnu kapu”. gospodine. kukaju}i posle nad wim. ostalo je `ivo samo jedno dete. a Kara|or|e: “More. i onda bih se vratio mojemu plugu”. u vanrednim okolnostima nije bilo tako. u Malajnici. Kad je ~uo za to. koji je odbio da zvorni~kom pa{i vrati zelenka. i sve je prepu{tao kancelarijama: “Pu{tao je stvari rado i pozadugo nek’ idu svojim putem”… Ali.) I kad je bio najbogatiji. ]erka mu je sa svim ostalim seoskim devojkama i{la na vodu. a ti da zava|a{?” I. nosio je “stare svoje plave ~ak{ire. i zatvara mu puteve uma. Godine 1807. jedan od pozvanih ubi vo`dovog glasnika. Godine 1808. jednog od tri pa{ina kowa koja je Gavra oteo.

i u`as }e obuzimati wegovu du{u od onoga {to je u~inio. zloj kobi. brat mu se poprili~no izmetao iz reda. on nema pravo na li~ni `ivot i na li~na ose}awa. uvek mora biti svestan da na tom putu nema dobrih re{ewa. najdubqe nam ukazuje na moralni tragizam vo`da Kara|or|a. slobodnoj i odgovornoj li~nosti koja je stala na put borbe do pobede ili smrti. obraz ~itavog naroda (jer. Kara|or|e }e tri dana }utati.vo`dovu: `alio je onoga na koga je digao ruku. Evo {ta o tome ka`e Vuk: “Ra~unaju}i na svoje ime. onda nije bilo milosti. . sudbini.) I tako dolazimo do ~iwenice da je vo|a Prvog srbskog ustanka ubio svog brata. I tu dolazimo do onoga o ~emu nam je svedo~io Iqin: ~ovek koji ustaje da se oru`jem bori protiv zla. ne pripisuju}i ih Bogu. zbog ~ega su Srbi i ustali (“Ne dirajte u wihove crkve. crn kao zemqa. za to nedelo obesio o ku}na vrata. i uvek mora biti spreman da preuzme odgovornost za svoje postupke. / ni u zakon. jer se od wega o~ekuje da bude vaplo}ewe pravde. a Kara|or|e ga je dugo trpeo. obraz jedne Srbkiwe. i svaki wegov postupak svojina je svih koji idu za wim. kojega je jako pazio. prema Vi{wi}u. On je sav narodni. nego samom sebi. obe{~astio `ensko ~eqade. na prvi pogled zastra{uju}i ~in. I jo{ pomiwu svedoci da posle toga tri dana ni sa kim nije prozborio ni re~i… Ovaj.) Sve samovoqe mogle su se podnositi. poru~ivao je. posle se nije nikad vi{e ni se}ao onih uvreda”. ali kad je brat pogazio svoj i Kara|or|ev obraz. nikom ne}e re}i {ta ga i koliko boli. Zato on majci i zabrawuje da kuka. Postupak zbog koga je drugi wen sin ubijen je takav da on ne zaslu`uje da bude o`aqen ni kao mrtav. ali ga oni nisu slu{ali. Kada ~ovek vodi jedan narod. i “nije bio osvetqiv – ako je kome jedanput oprostio. Kara|or|e je ubio brata zato {to je brat silovao nevinu devojku. Materi nije dao plakati za wim”. ali. niti u po{tewe”. i wezina rodbina stade na glas vikati da se toga radi i na Turke ustalo. narod je ustao da brani obraz). Ali kad on silova neku devojku. Dakle. Kara|or|e se tako naquti da je svoga ro|enog brata. Murat na samrti Turcima koji ostaju da vladaju Srbijom.

da obesim. ho}u da ubijem. To je opet jedinstvo: ispa{tawa. Tragedija je dakle. To slavqewe mo`e da bude op{tenarodno slavqe. kako to i sama re~ ka`e. Sama re~e “tragedija” ozna~ava i to ispa{tawe i slavqewe tragi~ne `rtve (ili tragi~nog junaka). samo zlo. `rtve koja predstavqa narod i. jer `rtva ispa{ta krivicu ~itavog naroda. da udaram na stra{ne muke!” I narod mu je uzvratio: “To sve ho}emo i mi!” Zato Kara|or|e nije mogao ni{ta drugo do da svog brata. obesi. govore}i “da nipo{to ne}e trpeti da narod strada od nepravedna su|ewa”. ODA u slavu TRAGOSA. za uspe{no ispa{tawe krivice. Zato je tukao ~lanove Sovjeta ako nepravedno izvr{e presudu. @arko Vidovi} tim povodom veli: “Iskonska tragedija – od koje je u literarnoj tragediji mogu} samo odjek – je ispa{tawe tragi~ne krivice ~ovekove. Tragi~ni lik Kao {to je pokazao dr @arko Vidovi} u ogledu “Tragedija i Liturgija”. Bez toga preobra`aja stradawe bi bilo samo stradawe. to jest. Jer tragedija je i SLAVQE. samog naroda sa – bo`anstvom. te narod ima i razloga da `rtvu slavi. Vidovi} je dokazao da je anti~ki Grk ve} bio pripremqen za evan|eqe Crkve . `rtve koja je utemeqila zajednicu. nego ~ovek koji je morao da “uzdrma tartar” (Wego{). i sa onima koji se uspehu i dejstvu `rtve raduju. onog koji ispa{ta. izdajnika narodnog obraza. Bo`anstveno mora da bude podjednako i sa `rtvom. tre}e. anti~ka tragedija je bila religiozni ~in po preimu}stvu.On nema pravo na li~ni bol i li~ni `ivot kad vodi jedan narod. On je narodu u Ora{cu rekao: “Ko se uhvati u najmawoj izdaji. preobra`aj stradawa u slavqe i praznik. ili. vo`d nije bio sentimentalni moralista. dok je tragedija preobra`aj kojim se posti`e pobeda nad zlom (uz `rtvu) i SLAVQEWE te pobede”. u tragediji.. op{tenarodno slavqe.. {to je isto. nego i za slavqewe te `rtve. To zna~i da su blagoslov i blagodat potrebni ne samo za pobedu nad zlom. i sa onima koji prinose `rtvu. Ona nije bila dramsko delo u dana{wem smislu re~i: tu niko nije glumio radi “umetni~kih efekata”. kao op{tenarodnom slavqu.

jeste slavqewe Pashe. ^ija `rtvena smrt i vaskrsewe postaju zaloga ve~ne pobede. kako bele`e Domentijan i Teodosije. Tako dolazimo i do smisla Kara|or|evog u istoriji srbskog naroda. Boris i Gleb. biti spaqene na Vra~aru) i Svetog kneza Lazara. naravno.– tragedijom. onoga koji je poneo svoj krst kao krst svoje bra}e. Zajednicu. Pogledajmo Ruse: wihovi prvi mu~enici. strastoterpci (trpioci stradawa). i to svesne `rtve. me|u kojima Srbi ne ~ine izuzetak. sinovi Svetog kneza Vladimira. postradali su od svog zlog polubrata samo zato {to su odbili da mu se suprotstave. zato {to nije hteo da se zlu suprotstavi zlom. ka`e da nije po`alio ~ak ni svoju du{u da bi do{ao u Srbiju i u~io one kojima pouka treba i ~ije }e mo{ti 1594. utemequje @RTVA. kako peva Sveti Jovan Damaskin u pashalnom kanonu. Sveti kraq Jovan Vladimir. krstiteqa kijevske Rusije.. To je duboko ose}awe svih pravoslavnih naroda. Liturgija. ubijen je od srodnika svoje supruge Kosare. bez koga se carstvo zemaqsko rasipa na balkanskim vetrometinama.) I prvi srbski mu~enik. Sinu O~evom po prirodi. Pri~e{}ivawe svih ratnika u “bijeloj Samodre`i crkvi” pred odlazak u boj na Kosovu zna~ilo je najneposrednije sjedinewe sa Hristom. tako|e se na{ao me|u strastoterpcima. . u kome blagosiqamo Hrista zauvek”. jer je pristao da abdicira u korist brata Mihaila da bi se izbegao gra|anski rat. Zajednica mo`e nastati samo oko @RTVE. kao objavqivawe Stradawa. opredeqenog za Carstvo Nebesko. “praznika nad praznicima i slavqa nad slavqima. skupa sa svojom porodicom. Jer. Car Mu~enik Nikolaj II Romanov. jer bi to izazvalo gra|anski rat. @rtva je. Liturgija je slavqewe Vaskrsa. temeq srbske zajednice upravo kroz dvojicu najve}ih svetiteqa srbskog naroda – Svetog Savu (koji.. Oni su vi{e voleli da umru nego da prolivaju bratsku krv. dakle. upravo zato {to je podneo smrt. Vladislava. (Jedan od novokanonizovanih ruskih svetiteqa. @rtve Gospodwe koja je utemeqila zajednicu blagodatnih sinova i k}eri Bo`jih u Wemu. Smrti i Vaskrsewa Bogo~oveka Isusa Hrista.

I to no{ewe srbskog zaveta na ple}ima i u du{i su{tina je Kara|or|evog bi}a. On je. a sin mu je ubijen. Nikola Novakovi}. ^ime? Upravo time {to je svoju glavu prodao za wen mu~eni~ki venac. koji je sekirom ubio Kara|or|a i wegovog momka Nauma. da ga Turci ne bi spalili. Te{ko `ivi. po{ao je prema Budilovini. nosio veru u Hrista i svece Wegove. skupa sa ostalim uglednicima. Ne mo`e ni sebi da . koja nadilazi faktografiju. koji je u sebi imao sve mane i vrline srbskog ~oveka. polomqenih kostiju. on je zra~ewem svoje li~nosti postao “otac Srbije” (Wego{). potomak Nikole Novakovi}a. srbskog kraqa. i poneo ga ka manastiru Feneku. Poku{ao sam da “dosko~im” sudbini. I zato su stradali oni koji su digli ruku na velikog Vo`da. izdahnuo. Ne da nam se.On ostaje u svesti svojih potomaka li~nost nadistorijska. na na{u ku}u je ba~eno prokletstvo. mestu svog ro|ewa. u izjavi za novine je rekao: “Ubi nas kumovska krv. {to je u “Posveti prahu oca Srbije” Petar II Petrovi} i rekao. ali ne vredi. Otkad je moj ~ukundeda ubio Kara|or|a. Kara|or|e je uvek ostajao ~ovek Bo`ji. ali me je moj primer razuverio. Ja dugo nisam verovao u te stvari. ^ovek Bo`ji Tragi~ni lik srbskog ustanka. koji je krajem XX veka `iveo u selu Opari}u. Milo{ Obrenovi} je bio proteran iz Srbije. Sahrawen je bez belega na grobqu u Opari}u. Iako nije bio bez svojih slabosti (mnoge od wih opisao je Vuk Karaxi}). Trudili su se i moji preci. ^im je po~eo da radi. Poslao sam sina iz sela u Rekovac. gde je. {to je mnogo puta dokazao. Tvrdio sam da su moji bili neradnici. Vujica Vuli}evi} je oslepeo na jedno oko i umro od `ivih rana. pre svega svojim delima. u dubini du{e. kada su vojvode sa narodom morale da be`e pred Turcima u Austriju. na ple}a je podigao }ivot sa mo{tima Svetog Stefana Prvoven~anog. te{ko se povredio. ali ni to nije vredelo. Nema {ta nisam radio u `ivotu da bih ne{to stekao. Jo{ za vreme frajkora. ali je upao u reku i voda ga je odnela pod to~ak vodenice. Dragutin Mileti}.

oktobra 1993. Beograd 1990. stradawe ~itavog naroda. Beograd 1967. Vaskrs 2004. i 14. Ruska kwiga. raste i ono spasonosno”. Ni{ 1996. Dvestagodi{wica Prvog ustanka. “@rtvena glava vo`da Kara|or|a” (Vladika Amfilohije) jo{ uvek je glava oko koje se mo`emo okupiti i koja nam mo`e doneti nadu da nije sve izgubqeno. A. Iqina”..pomogne. koju do~ekujemo pod poluokupacijom tu|ina i wegovih gaulajtera. Literatura: 1. M. Tragedija i Liturgija. @i~ki blagovesnik. Moskva 1995. Jer. Vuk Karaxi}: @ivot srbskih vojvoda. HRI[]ANSKI LIK SRBSKOG VOJNIKA Na srbskim krajputa{ima (o kojima je ozbiqnu trilogiju: “Kamena kwiga predaka” – “Seqakova du{a na kamenu” – “Kamenopisci narodnog obraza” napisao Radojko Nikoli}) oslikani su divni likovi srbskih ratnika nestalih negde po balkanskim i evropskim . “gde je opasnost. Vizantijsko ogledalo. 2. a kamoli meni”. u “Sabrana dela I. Hipnos. treba da nas na to podseti. Pravoslavna misionarska {kola. Iqin: O suprotstavqawu zlu silom. I zato Kara|or|e jo{ {aqe prouke svom narodu. kako re~e nema~ki pesnik Helderlin. Beograd 2000. @arko Vidovi}. Ivan A. Ova znamewa su o~ito najavila stradawe Srba iz Krajine i Slavonije. Nolit. \. ^uda Bo`ja u XX veku.. a iznad mesta vo`dovog ubistva zvuci i svetlost bili su zastra{uju}i. Srbski narod je tragedijski narod. nebo iznad Pokajnice bilo obasjano krvavom svetlo{}u. Tako je u no}i izme|u 13. tom peti. Mili}evi}: Kara|or|e u govoru i tvoru. 5. (na ruskom) 4. Bosne i sa Kosova. 3. to jest narod ~ije se zajedni{tvo zasniva na `rtvi i proslavqawu iste.

kao one koji su imali “stas moma~ki. koju je Sveti Kirilo izgovorio kada su ga Saraceni pitali “kako hri{}ani mogu ratovati a odr`ati Hristovu zapovest o moqewu za neprijateqe”. niti voqa za mo}. Stoga mi podnosimo uvrede koje neprijateqi ~ine nama pojedina~no i molimo se Bogu za wih. a da pu{ka iz koje su pucali stoji po strani. U svakoj kwizi “Karakter i mentalitet jednog pokolewa” Dragi{a Vasi} isti~e upravo ono o ~emu smo govorili kad smo pomiwali likove na krajputa{ima: ciq srpskog vojnika je uvek i svagda bio da se {to pre vrati ku}i. Svaki od tih likova kao da je si{ao sa freske. Episkop budimski dr Danilo (Krsti}) pravi razliku izme|u pojmova ubiti i usmrtiti. godine. Jedan od najva`nijih momenata u prikazivawu srpskih mladi}a koji su pali u boju za otaxbinu jeste ~iwenica da su wihove ruke skr{tene na grudima. to ne zna~i da oni nisu pucali u neprijateqa. pa ka`e da prvo zna~i li{iti nekoga `ivota sa demonskom `eqom da nestane. kao pred pri~e{}e. otaxbine. te da i wima ~inimo dobro. Iz svega toga vidi se da su Srbi u dubini svog bi}a shvatili poruku kirilo-metodijevskog pravoslavnog predawa. pogled devoja~ki”. A ta je qubav izvor najve}eg herojstva. On nam je jo{ rekao: ve}u qubav niko ne mo`e imati u ovome `ivotu nego ako li ko du{u svoju polo`i za prijateqe svoje. braniteqi i za{titnici “`ene i deteta. Bogu i rodu poslu{ne.gudurama u ratovima od 1912. Ali to zna~i da wihova osnovna snaga nije bila `e| za ubijawem. crkve i plemena” (Wego{) nisu i{li u rat da ubijaju druge. nego da `rtvuju sebe. da mu se zatre trag i ime. zapovedio nam je da se molimo Bogu za one koji nas gone. da i sama wegova du{a bude uni{tena. a ne da ubija i u`iva u ratnim strahotama. nego krotka qubav prema zavi~aju i bli`wima. a ono drugo zna~i poslu`iti kao oru|e pravde Bo`je u odbrani svetiwe. Gospod na{. Ali kao . do 1918. Ta poruka glasi: “Hristos. Oni. porodice. i velika institucija narodnog genija predstavqala ih je kao smerne. Ali. To ne zna~i da se oni nisu borili. i spre~iti nasilnika i skvrniteqa pa ~ini zlodelo koje je namerio da ~ini. najve}ih podviga za koje je ~ovek sposoban.

uzvikuje: “[to. [ta to zna~i? To zna~i da Srbin ose}a da je i neprijateq ~ovek i ne dozvoqava sebi da se ogre{i o ~ove{tvo svog bli`weg. ako te ranim ili zarobim. da ne bi kako neprijateq. pa bio to i ro|eni brat. izme|u ostalog. sveto na~elo hri{}anskog ratnika jeste – ne cveliti neja~. To jest – ogleda}emo se na bojnom poqu. (Zbog odbrane ~asti Srbi su se. Mi }emo navesti samo neke. pu{ka tebi. obesio svog brata i zabranio majci i uku}anima da ga oplakuju. zaplenio s telima i du{e wihove. vite{ki odnos prema neprijatequ. ti za mene vi{e nisi smrtonosac. i pogubio ih i telom i du{om”. zaslu`uju najve}u hvalu za svoje plemenito postupawe sa osvojenim delovima zemqe. Naravno. To je ono na~elo o kome je ~esto govorio na{ patrijarh gospodin Pavle: “Pu{ka meni. bilo mu je te{ko. kr{i sveto srbsko pravilo – ne dirati neja~. mora biti strogo ka`wen. pogani. kao i kapetan Neregor mo`emo potvrditi da je u podru~jima gde smo se kretali postupawe bilo veoma humano. Zato nije nimalo slu~ajno {to je Kara|or|e. tek toliko da ilustrujemo ono o ~emu smo ve} govorili.zajednica mi se zala`emo jedni za druge i pola`emo `ivote svoje. plene}i bra}u na{u. pa kome Bog i sre}a juna~ka”. i tri dana ni sa kim nije re~ progovorio. kad vidi kako Mle~ani zlostavqaju Dalmatince koji robuju na wihovim galijama. ali ako te pobedim. Jedna od najva`nijih osobina srbskog vojnika jeste wegov hri{}anski. @ene i deca su neprikosnoveni. Primera hri{}anskog milosr|a na{eg vojnika ima mnogo. Ja i mnogi moji zemqaci. koji. sasvim druga~ije humano od . bilo ~iju. makar taj bli`wi bio sa druge strane boji{ta. nego brat u nevoqi. srpske vlasti. mo`da vi{e nego kod bilo kog drugog naroda na Balkanu. u svojoj kwizi “Srpske ratni~ke pri~e” ka`e: “Srpski vojnici. lekari i qudi. Norve`anin Henrik Angel. oficir koji je sa Srbima bio u balkanskim ratovima. kad su mu rekli da wegov brat siluje devojke. od qudi ~inite?” S druge strane. Setimo se samo zga|enog vojvode Dra{ka. ali nije mogao da dozvoli da bilo ko. i ja s tobom moram postupati ~ove~no. i digli na ustanak protiv Turaka). i ko se ogre{i o wih.

samo u jo{ ve}em obimu. a on je kowa poveo u pravcu srpskog logora. a ne po pri~awu drugih. I to ka`em po sopstvenom uvidu. lak{e bolesnih. nijednog brutalnog vojnika. tako i vojne. duboko pobo`nog. Dozvolite mi da dodam da ja i moji drugovi nikad nismo videli nijednog pijanog vojnika. {to se mene ti~e. Tamo su sreli vojvodu Stepu Stepanovi}a (onog. Onda se mo`e razumeti da se u takvom narodu mogu obrazovati potpuno upotrebqivi vojnici za samo 18 meseci. Umesto toga. Srbi su im obezbedili besplatan prevoz vozom. jer vi{e ne mo`e da izdr`i. napustio Srbe pun najvi{eg divqewa prema vite{kom. postupale u osvojenim podru~jima. Bugarin ga je molio da ga ubije. U Manastiru sam video isto. od vojnika su dobili ~ak i hleb. Vite{ko postupawe Srba sa zarobqenicima i izbeglicama mo`e da prevazi|e samo ono koje pokazuju Crnogorci. dozvoqeno im je da se smeste po vagonima i oko wih.) Video sam da te izbeglice toliko veruju vojnicima da su. koji se svaki put pred bitku molio za svoju . U kwizi “Solunci govore” Antonije \uri} navodi slu~aj srbskog vojnika koji je zarobio bolesnog Bugarina dok je ovaj na izvoru pio vodu. srbski ratnik je zarobqenika posadio na svog kowa. digli logor i krenuli. nijednog neu~tivog vojnika. U Ko~anima sam video stotine muhamedanskih i bugarskih udovica i wihove dece kako svaki dan dobijaju bra{no i gorivo. Nu`na vojni~ka disciplina prirodno ishodi iz narodne discipline”. @ene su uprtile decu na le|a i uzele za ruke. kada su oni. Slu~ajnost je u~inila da sam jednom stanovao sa nekoliko stotina muhamedanskih izbeglica.onoga na {ta smo ina~e navikli u Evropi. kako civilne. jedno tuce wih. pa`qivom na~inu na koji su vlasti. natovarile na sebe ono malo {to su posedovale i po`urile za wima. skoro svi po{li za wima. Nismo ba{ naviknuti da to uvek do`ivimo od naroda koji se hvale da su na vi{em kulturnom nivou od Srba. Nisam video ni traga lo{eg postupawa. (Od svojih jednovernih u istom selu dobili su samo malo duvana. kako uplakanoj deci daju vodu i hranu… Ja sam. To mora da zna~i da srpski vojnici imaju pre svega jaku narodnu disciplinu. Video sam vojnike kako poma`u deci.

pucao u wega i ubio ga na mestu. iskoristiv{i prekid vatre zbog magle koja je pala. Esad-pa{a }e to Srbima vratiti dobrim.vojsku i narod). veliki vojvoda je. jasna i jednostavna: 1. Svakako da u obrasce hri{}anskog pona{awa srpskog vojnika spadaju i ona pravila koja su o~evi predavali sinovima kada su sinovi i{li da se bore za otaxbinu. wihova komanda je poru~ila Turcima da Crnogorci topovima mogu razoriti grad. sa celokupnim naoru`awem. Crnogorci zauzimali Nik{i}. umesto da svog vojnika ukori ({to je ovaj o~ekivao). pa su pravoslavni oficiri garantovali Turcima da mogu da pre|u u Bosnu. koji je. kad su se povla~ili preko Albanije. ako to `ele – to jest. nastoja}e da im pomogne. Srbi ne mogu propasti. ali da bi to zna~ilo i ru{ewe grada i pokoq neja~i. Turci su se povukli bez borbe. Kada su. Kad se puca. On je pao preko krsta na grobu svog neprijateqa. Kad je video tu sliku. a Crnogorci su odr`ali svoju re~. to nije uvek mogu}e. Prestolonaslednik Aleksandar je saznao da me|u Turcima u povla~ewu vladaju glad i zarazne bolesti. da mogu da se povuku bez borbe. Zato je naredio da se neprijatequ po{aqu hrana i lekovi. Ta Pravila su bila kratka. u slavnom srbskom 19. neko od Bugara je ugledao Packa. zbog hrabrog dr`awa na{i oficiri ostavili su znake oficirskog dostojanstva – sabqu i revolver. Kad se magla razi{la. veku. pa{a je odmah poslao svoje parlamentare radi pregovarawa. Posle poraza kod Bitoqa i Oblakova. uskliknuo: “Hiqadili se takvi sinovi!” Jer dok je takvih. i kasnije. izme|u srbske i bugarske linije fronta. ali kada je . I zaista. Packo mu je i krst izdeqao i pobo mu ga vi{e glave. Dragi{a Vasi} u pomenutom delu “Karakter i mentalitet jednog pokoqewa” opisuje sudbinu srbskog vojnika Packa. Braniocu Skadra. Xavid-pa{a se sa razbijenom turskom vojskom povla~io. Esad-pa{i. Dirnut ovakvim postupkom. koji je le`ao na ni~ijoj zemqi. nego pucati prema neprijateqskim linijama (naravno. iza{ao iz rova da bi sahranio bugarskog podnarednika Kasanova. dok su ga gonili vojvoda Vuk i pukovnik Zisi}. na ni~ijoj zemqi. ne ni{aniti u neprijateqa.

rimokatolici. po{tovati tu|e i ne otimati ne~iju muku i znoj. ne mogav{i da izdr`i glad. Me|utim. Jednom prilikom. Gospoda Isusa Hrista. on je. ~uvati se od nemoralnog `ivota i raspusnosti. a ne formalan. ~iji su sinovi po blagodati Sveti Sava i Sveti knez Lazar utemeqili etiku srbskog hri{}anskog vojinstva. 2. mogu}nost da se vojnici i oficiri ispovedaju i pri~e{}uju. pa to smeta uvo|ewu veronauke u {kole i vojnog sve{tenstva za pripadnike pravoslavne veroispovesti u Vojsku Jugoslavije. ne uzimati ni{ta sa pokojnika od wegovih li~nih stvari. Ovih dana mnogo se govori o tome kako je na{a zemqa multikonfesionalna.mogu}e. ne treba da se boji za svoju budu}nost. Izvor ~ovekoqubqa je blagodat Jedinog ^ovekoqupca. To mogu da govore samo zlonamerni. Pravoslavqe se nikad nije nametalo. veoma va`no je re}i da taj povratak mora biti su{tinski. Otvorila mu je Albanka. dok su prelazili kroz albansko selo. tradicionalni protestanti. morala da imaju veronauku koju }e iz buxeta finansirati dr`ava (dakle. A upravo to zna~i obnovu vojne sve{teni~ke slu`be. Jevreji). Pokojni deda po majci pri~ao mi je da je wegov otac Janko Lu~i}. koja te tradicije ima. postupiti tako). niti }e se ikad nametati silom. prelazio preko Albanije sa desetinama hiqada drugih vojnika i mu~enika. Vojska danas. iz Kulinovaca kod ^a~ka. udario kundakom o vrata neke ku}e. kao i pravoslavna deca. Kao {to bi deca tradicionalnih konfesija na na{em prostoru. Iza we je bilo mnogo dece koja su ga upla{eno gledala. 3. 4. Tada je Janko na {iptarskom zatra`io hleba i `ena mu je pru`ila komad proje. sa zarom i ferexom. Bili su gladni do bola. tako isto bi i svakom pripadniku na{e vojske trebalo omogu}iti da poha|a bogoslu`ewe svoje vere i slavi praznike svoje religijske . To je bilo dovoqno da Janko Lu~i} re{i da vi{e nikad na taj na~in ne tra`i hleba – setio se da mo`da neki tu|in udara na vrata wegove ku}e i tra`i hleba od wegove `ene i gladne dece. samo ako im se vrati. muhamedanci. Srbska vojska ima slavne i svetle tradicije juna{tva i ~ojstva.

dobar plod ste u trpqewu Hristu prineli. novomu~enici i ispovednici bezbrojni. I ovaj izraz “svaka stopa” skoro da uop{te nije stilska figura. gde se nalazio poligon KGB–a. idu}i za Hristom kuda god On po|e.. ponajmawe je po{tapalica.zajednice bez ikakvih problema. molite se Wemu.. gulaga i ludnica u koje su sme{tali vernike zbog vere u Wega.. zna}e da izabere kojim putem treba po}i ~ak i u najte`im okolnostima. ”Vojska i vera”.. mu`evi. Uz to. puno qubavi. godine streqano je 20726 qudi: od petnaestogodi{wih de~aka do osamdesetogodi{wih staraca i starica. koji su. Vojska. PRED HRAMOM NOVOMU^ENIKA ZEMQE RUSKE ”Cvetovi ruske livade duhovne. I to je jedna. oktobra 1938. kao Zasaditequ va{em. u godinu qutih progona divno procvali. svetiteqi. da se utvr|uje Crkva Ruska. krvqu va{om na spasewe du{a na{ih”. Beograd 2000. monasi i mirjani. komunista. do{li na Golgotu gra|anskog rata i crvenog terora. i oni koji tvrde da je hri{}anska veronauka isto {to i marksizam ili nisu upu}eni u ono o ~emu govore ili zlonamerno krivotvore ~iwenice. da izbavi narod svoj od bezbo`nih i zlih. avgusta 1937. od 8. veku. peva se u troparu Novomu~enicima zemqe ruske. A ta Golgota najve}a je u istoriji Crkve – svaka stopa zemqe ruske natopqena je krvqu i suzama onih koji su krstom ustali protiv satane i wegovih slugu. godine do 19. Evo jednog primera: u zaseoku Butovo. Pravoslavqe nije marksizam. samo . postradalima od bezbo`nih komunista. u Vojsci se religijski pogled na svet ne bi nametao ni onima koji nisu vernici. Obnova srbskog hri{}anskog lika u vojniku na{e vojske zna~i}e najve}u pobedu duha istine i pravde nad duhom la`i i nepravde koji je na{ narod tako dugo mu~io u 20. Vojnik hri{}anskog srca ne}e morati da se na silu privodi ispuwavawu pravila @enevske i drugih konvencija – wegovo srce. carski strastotrpci i pastiri. na jugu od Moskve. `ene i deco.

.. dvesta hiqada reakcionarnih bur`uja i mra~wa~kog sve{tenstva koje im slu`i – i eto sre}e ~ove~anstva. Raskoqnikov je shvatio da je babu ubio |avo. Ubiti stotinu. od mnogobrojnih Golgota zemqe ruske. istovremeno je i vek kada je.. Ubiti babu – zelena{icu i postati Napoleon. a oko petsto hiqada bilo je podvrgnuto najstra{nijim represijama. od oktobra 1917. dru{tvo u kome ne}e biti “poni`enih i uvre|enih”. Pred tom ~iwenicom. trista hiqada. nego }e svi biti siti. od kada su Lewinove horde osvojile vlast u Rusiji. Jer. ali Bog. sre}ni i spokojni. ubijaju}i sto. i nema drugih bogova osim wega. najvi{eg ploda slu~ajnih evolutivnih mutacija. du{a u{lo u Carstvo Nebesko kroz porfirne dveri Krvi Jagwetove i krvi sopstvenog svedo~ewa. bilo je ubijeno oko dvesta hiqada sve{tenih i mona{kih lica. preko judeoameri~kih bankara. sve dok se sunce ne ugasi i zemqa ne ohladi na svom putu oko sle|ene zvezde. u kojoj su antihristove vojske u~inile sve da se ime Isusa Najsladosnijeg ni ne pomiwe me|u qudima. opet blista u du{ama stotina hiqada i miliona qudi. Prema tim rezultatima. a da je on ubio samog sebe. Tom dru{tvu ne}e biti potreban ni Bog. godine mnoge svetske novinske agencije objavile su vest o rezultatima istra`ivawa zvani~ne ruske dr`avne komisije za rehabilitaciju `rtava politi~kih progona. XX vek. milion. koji je.. rekao bi Dostojevskijev Rodion Raskoqnikov. Ali. koja je zahtevala pokajni pla~ ne samo Rusije. ^ovek je bog samom sebi. finansirao Lewinovu revoluciju).. ni zakon Bo`ji. Koji mu~enike Svoje prima i daje im vence besmr}a. niti se iko upitao: za{to se to desilo? A desilo se zato {to je postavqen ciq da se na zemqi stvori savr{eno dru{tvo.. niko nije zastao ni za trenutak.jedna. kako su mislili boq{evici.. bez Koga nema spasewa svetu. ali u kojoj je to Ime. nego i ~itavog ~ove~anstva (pre svega Zapada. dvesta. . Krajem novembra 1995. Uvek je tako: satana misli da pobe|uje. pa do dana kada je komunizam pao i Sovjetija se raspala. “religija je opijum naroda”. a boq{evici su. mo`da vi{e no ikad. vek najsurovijih progona Hri{}ana. svagda je jedini Pobednik. ubijaju}i qude Bo`je.

sa ogromnom Lewinovom figurom na vrhu. crkve pretvarali u muzeje.. koji je. komunosatanisti su na sve mogu}e na~ine nastojali da uni{te “konkurentsku” veru. bore}i se protiv Crkve Raspetoga i Vaskrslog Mesije.) Prema tome. pedesetih godina ovoga veka. Pismo. domove kulture. i da se time ozna~i da je umesto pravoslavnog Carstva.dva miliona. gde god su osvojili vlast. ba{ kao {to je prorekao Dostojevski) odlagali “sre}u ~ove~anstva” sve daqe u budu}nost da bi na kraju. pa ~ak i {tale i klozete (tako su srbski komunisti u \akovici. zbog lepote i zna~aja. (Wihovi potomci. ubijali sve{tenstvo. iza sebe ostavili pusto{ i smrt nevi|enu u istoriji ~ove~anstva. kada su nestali. nekad carske. nekoliko dana pred upokojewe `i~kog svetlosnika srbske vere. Hristos voskrese! 1999-2000. godinu do~ekala sa obnovqenim Hramom Hrista Spasiteqa na istom mestu. NA[A PRO[LOST I NA[A BUDU]NOST (Evo jednog pisma svetog Nikolaja @i~kog upu}enog starcu Nikanoru Hilandarcu 10. tri miliona “klasnih neprijateqa” (podaci ka`u da je ukupan gubitak stanovni{tva.) Ali. vojnika i civila. zauvek trijumfovala Tre}a Internacionala (Rusi bi rekli: “Infernacionala”. mona{tvo i vernike. zato su. u starosti postao “demokrata” nastavili su posao komadawa Rusije. oduzimali crkvene dragocenosti. poput Jeqcina. Tre}eg Rima. Rusija je 2000. izvedeno je sa jednom jedinom namerom: da se na mestu ru{evine podigne Dom sovjeta.) Minirawe hrama Hrista Spasiteqa u Moskvi. ru{ili hramove i oltare. sru{ili spomen – hram podignut nad kostima Srba. da bi od ostataka istog napravili javne nu`nike. od partijskog aparat~ika. Rusije pod Lewinovim naslednicima bio oko stotinak miliona. sazdanog u znak blagodarnosti Gospodu za pobede ruskog oru`ja u ratu protiv Napoleona. `rtava Prvog svetskog rata.. marta 1956. .

mo`e li da liturgi{e. Moja du{a ~ezne za Svetom Gorom. Pozdravi o. Hvala mu na poslatim sitnicama. Sve ti dobro od Boga i od mene qubav i blagoslov. Nauma. Pozdravi o. ali neka bude voqa Bo`ja. Sve }e biti dobro za Hilandar. O. da ti ~estitam novo zvawe antiprosopa i da te umolim za pro{tewe i molitve jer nasta ’svjetloje vremja posta’. Spremam kwigu o novim ~udesima Boga Svemogu}eg Promisliteqa. Nekako suvi{e brzo se smewujete. Pozdravi nove epitrope (Mihaila i Sava?) i tvoga druga u epitropiji.donosimo u celini. Znam ga kao izvrsnog. radovatisja o Gospodje! Ho}u ovim da te pozdravim ^asnim Postom.) “Qubazni mi i mili o~e Nikanore. Ja sam pisao patrijarhu Carigrad(skom) i molio ga da se mane svakih reformi Svete Gore nego da ju ostavi samoj sebi i pod rukovodstvom Presvete Bogorodice i Duha Svetoga. Javio sam Ti i da sam primio pismo od onog visokog posetioca Hilandara i ti mi re~e pisati jo{ o nekim stvarima i pismima. tamo je sad spokojnije. molim Te javi mi i opi{i ta~no. U ovom pismu je sav Nikolaj Srbski: qubav prema Bogu. {to ja jo{ ne primih. Alimpiju: sve mu prosto. neka iz la|e ne prelazi u ~amac”. a ne ja. Koliko saznajem. Dra`u i Milana. Ali neka ne osve}uje i ne {iri latinske likove. o ^ijim ~udima . – Pi{i mi o svima i svemu. Spomeni i tri velika srp(ska) mu~enika: Dimitrija. naro~ito brojanicama. Pozdravi starog Nikifora i javi kako je. samo neka miruje u manastiru. [togod sazna{ od monaha tamo o nekom skora{wem sudu Bo`jem. Joakima mol~aqivog: on je dobit za Hilandar. Moram kako On ho}e. Nikolaj Spomeni na liturgiji moje roditeqe + Dragomira i + monahiwu Katarinu.

Mi smo sad u novom. oni su to. a i on bi sigurno bio ubijen. kako je znao i umeo. pomagao Nedi}u organizuju}i dobrovoqce za borbu protiv komunista: Dra`a je. Nedi}a i Dra`u su ubili komunisti. na koju `eli da ode i da na woj do~eka upokojewe i za koju od patrijarha carigradskog tra`i da ne vr{i nikakve reforme. bio simvol srbske nepokornosti. Qoti} je u tome. kojima su to omogu}ili na{i “saveznici”. otpora nema~kom okupatoru i nade da }e Srbstvo opet biti slobodno. u kojoj on moli starca Nikanora da pomene “tri velika srpska mu~enika: Dimitrija. Dra`u i Milana. No. Zaista. pak. dok smo robovali pod Nemcima i wihovim slugama. pre svega ^er~il. koji ulaze u borbu za Rodinu. “nedi}evci” i “dra`inovci” sva|aju}i se oko toga ko je vi{e u~inio za srbski narod u doba pred komunisti~ko ropstvo. ratu u kome koqu srbske du{e. qubav prema svetosavskom Hilandaru i briga za wegovo mona{tvo i `ivot duhovni. <t>Mladi qudi. U toj jednoj re~enici je sve ono {to treba da znamo o odnosu prema novijoj srbskoj pro{losti i Drugom svetskom ratu. ono {to nas zanima je jedna re~enica. qubav prema `ivim monasima Hilandara i qubav prema pokojnim roditeqima svojim. qubav prema Svetoj Gori. biti streqan – time je postao svesna `rtva za dobro svoje Otaxbine. ne smeju biti nekakvi ostra{}eni “qoti}evci”. svako na svoj na~in.pi{e kwigu. i bili: Nedi} je kle~ao pred Hitlerom mole}i ga da ukine odredbu “sto za jednog” i znao da }e. Qoti} je poginuo u saobra}ajnoj nesre}i. izbeglici u Americi. a sad se za wihove du{e treba moliti Bogu – to je zavet Svetog Nikolaja @i~kog. Vladika Nikolaj svu trojicu naziva srbskim mu~enicima i nala`e molitvu za pokoj wihovih du{a. isto tako stra{nom ratu. Ali to zna~i da su pred nama drugi i druga~iji zadaci od podela na sledbenike ovog ili onog ~oveka koji su se za Srbstvo borili u Drugom svetskom ratu. bez obzira na to da li }e pobediti Tito ili Dra`a. Svako od wih je radio {ta je mogao i kako je mogao. zahvalnost za mona{ke darove wemu. To ne zna~i da se istorijom ne treba baviti i da je ne treba izu~avati. Na{i zadaci su te{ki toliko da mi nemamo .

3. ma gde se nalazili. nego u Boga @ivoga i Istinitoga. 7. Vera u Boga je osnova sveg na{eg pregnu}a. ne mrzimo druge vere. 6. UMESTO ZAKQU^KA 1. Ne mrzimo druge narode. 4. svojina je nas hri{}ana – govorio je sveti Justin Filosof jo{ u 2. molimo se za pokoj svih onih koji su `ivot dali za Rodinu. ”Dveri srpske”. 2. a Srbski zavet na~in na koji delamo kroz tu veru. pored Svetog Save i svetog kneza Lazara.prava na bilo kakve podele i sva|e. veku. Sve {to je plemenito kod drugih. nego volimo svoju. pravde i ~istote. Ne delimo se na osnovu doga|aja iz Drugog svetskog rata. Ne uzdamo se u svoje misli i mi{ice. sveti Nikolaj @i~ki i sveti Justin ]elijski. 5. nego volimo svoj. svi ostali sveci i junaci iz na{e pro{losti tu su da nas nadahnu i podstaknu u boju za Rodinu. zasnovan na poklowewu “zlatnom teletu” i bezavi~ajnosti novih globalisti~kih elita. Odbrana vere i nacije je odbrana gra|anskih prava i sloboda. Boga Pravde Kome peva na{a himna. nego negujemo svoje. odbrana svake qudske li~nosti jer }e “novi poredak”. preko propagirawa prava na izopa~enost. . Vidovdan 2001. do totalitarne tehnotrone kontrole nad `ivotom svakog pojedinca. koja }e svojom duhovnom visinom biti kadra da ujedini sve Srbe. Ne o~ekujemo zemaqsku slavu i pohvalu – ovo je posledwa linija odbrane. ne preziremo tu|e. Na{ ciq je Visoka Srbija. u borbi za taj ciq nama su dozvoqena samo Bogom blagoslovena sredstva qubavi. biti totalitarniji od svih totalitarizama zajedno zato {to }e nasrnuti na li~nost i porodicu svim sredstvima – od medijske idiotizacije. onako kako nam to poru~uje sveti Nikolaj @i~ki. Najvi{i uzori Srbskog zaveta su nam.

Rafael. a kasnije i protestantska Evropa. On. stvarnosti Carstva Nebeskog. mora dopustiti samom svetitequ da dovr{i svoj lik. Pravoslavna umetnost ikonopisawa stalno nagla{ava OBRATNU PERSPEKTIVU. Florenski upravo isti~e vezu izme|u ~istote du{e i ~istote ruku onoga koji se poduhvata slikawa ikone – na kraju krajeva. na neki na~in. jedno od najzna~ajnijih dela ovog velikana. iz predela Hristove svetlosti.. tako su ro|eni Mikelan|elo. Govore}i o Sikstinskoj Madoni. ve} je svojim stvaraocima davala “odre{ene ruke” – tako je nastala religiozna umetnost bez izvornih duhovnih dubina. Ruski teolog. tvrdi on.. Pred tom slikom se mo`e osetiti estetsko u`ivawe. Ikona je kona~no ishodi{te svakog sveta~kog `ivota.LEKTIRA U DOBA APOKALIPSE STASATI DO IKONE U izdawu “Jasena” iz Nik{i}a iza{la je kwiga “Ikonostas” oca Pavla Florenskog. to je perspektiva preobra`enog qudskog bi}a. Florenski je ubijen 1937. Rimokatoli~ka. nije tragala za sjajem preobra`ene telesnosti.. nikada nije dubqe shvatala crkvenu umetnost.. Tom Carstvu ~ovek je ustremqen vertikalom svoje ki~me i ~e`wom svoga srca. da ga. on je naglasio kako je to predivan lik `ene. ali lik u kome nema ni traga od Ve~nodevstvene Bogorodice Marije. u prevodu dr Dimitrija Kalezi}a. kao `iteq Carstva Nebeskog. sve{tenik Sergej Bulgakov. godine u Sibiru. masnih tonova katedralskih . Pavle Florenski tako|e uo~ava prelesnu (prevarnu) ~ulnost rimokatoli~kog slikawa uqanim bojama i gustih. uo~io je svu neoduhovqenu ~ulnost sentimentalisti~kog rimskog slikarstva. od zate~enog. ali se pred wom ~ovek ne mo`e moliti ni Bogo~oveku Hristu. ni Wegovoj Majci. Da Vin~i. naslika sa one strane. umetnik se mora osloboditi od sopstvene tmine. gre{nog sebe. Ona nije samo slika: ona je pre svega projava jedne druk~ije stvarnosti.

On problemu slike daje metafizi~ke dimenzije. qudi koji su Hrista voleli vi{e od sebe. Liturgija) i svojom propove|u. tvrde}i da su to idoli (druga zapovest data Mojsiju zabrawuje klawawe idolima). ima za ciq da tu obnovu blagovesti ~itavom ~ove~anstvu – svojim bogoslu`ewem (Sv.. svojom studijom o ikonostasu. Wegove Majke i svetaca. ikonopo{tovawe je dogmatski potvr|eno i vi{e nikad nije prestajalo. ponovo je obnovio grehom zatamwenu ikonu Bo`iju u ~oveku. kao most izme|u sveta materije (prirode) i sveta duhovnih bi}a (angeli). pod uticajem islama. Oca i Sina i Svetoga Duha. Stvoren je kao kruna sveta. nego li~nostima predstavqenim na wima – Hristu. ni zapadno slikarstvo. Adam. praotac qudi. nemaju dovoqno poleta i lako}e da bi se uzdigli do oblasti molitvene radosti u kojoj obitava pravoslavna celovitost ikonopisa i crkvenog pojawa. omogu}uje wihovo zajedni{tvo. Slikana ikona. ali je ~ovek taj koji. Wegova Crkva. kao Novi Adam. Sedmim vaseqenskim saborom. po~eli su da uni{tavaju ikone. ali. op{te}i s Bogom. Ikonolomci su ubijali ikonobraniteqe. ima obe funkcije – bogoslu`benu kao deo hramovnog prostora i propovednu – potse}a na `ivot Spasiteqa. kr{tavaju}i u ime Boga Trojice. i svojim radom. naime. neki vizantijski carevi. ali nikako u bogoqudskom svetu. Ikone su toliko zna~ajne za `ivot Crkve da su ih weni mu~enici krvqu pla}ali. Pravoslavni svedoci ikonopo{tovawa tvrdili su da se oni ne klawaju drvetu i boji ikona. Oba ova sveta imaju podjednaku vrednost. U osmom veku.orguqa. Po u~ewu Isto~ne Crkve. Koji je po su{tini Jedan Bog. Sin Bo`iji i Sin ^ovekov. on umno apologira bitne aspekte pravoslavne likovne umetnosti. Florenski je svestan ogromne va`nosti te pobede. Izgubiv{i svoju qubavnu vezu s Bogom. Bogorodici. i u {irokim zahvatima iz istorije qudske duhovnosti .. svetima. iz Florenskovog dela vidimo. Isus Hristos. To mo`e imati izvesnog smisla samo u qudskom. dopustio je da se u svet usele greh. ~ovek je ikona Bo`ija: po mogu}nosti da voli. Ni zapadna muzika. po slobodi svojoj i po svom umu. smrt i |avo.

po Sv. analiti~kom filosofijom i egzistencijalisti~kim bezbo`jem. Zapadna Evropa. . Za wega je Hristos smisao ikonopisawa – to jest. ikonopis je sastavni deo Svete Liturgije koja se dovr{ava Pri~e{}em Gospodom Hristom. Ta tajna je Gospod Isus iz Nazareta. duhovni vid. iako Bog. odavno je ve} bila u tami paganski shva}ene kulture kao slavqewa trbuha i polnih organa. tehniku ikonopisawa. za koje su se opredelili i svi Sveti Srbi: od Svetog Simeona i Svetog Save. ~ovek – ~udo po mnogobrojnim svojim talentima. Velikog teologa ne zadovoqava Rembrant. Florenski.pokazuje nu`nost ikone kao vi|ewa svetosti na koju je ~ovek od Boga pozvan. do Svetih Jasenova~kih Novomu~enika. On ho}e sliku Nevidive Stvarnosti ne kao proizvoqnu konstrukciju. Na taj na~in. nego po meri svoje qubavi. koja je otpala od Pravoslavne Crkve. recimo. U vreme Florenskovo bila je opsednuta dadaizmom i nadrealizmom. da bi ~ovek mogao postati usvojeni sin Nebeskog Oca. Ne pristaju}i na dre~avu sentimentalnost zapadnog slikarstva. Florenski svoja ogromna znawa ustremquje ka Alfi i Omegi svega – Hristu. ve} kao istinsku projavu Carstva Nebeskog u ograni~enosti na{e perspektive. niti ga uspokojava la`na mistika bilo koje vrste. Pravoslavna Crkva ne samo da je najstarija hri{}anska Crkva. i ne celu (jer je neobuhvatna). otvara nam o~i za druk~iji pogled u ve~nost i uverava nas da je pravoslavni kult uvek sve` izvor istinskih kulturnih dometa. Suvereno se kre}u}i kroz psihologiju. istoriju kultova i umetnosti. Florenski otkriva snagu asketske produhovqenosti u delima isto~nih ikonopisaca. nego srcem. kao razarawa navike na tu perspektivu i prilago|avawe na novi. poput Svetog Andreja Rubqova. On je. Wegovom Krvqu i Telom. preko Svetog Lazara Kosovskog. nego je jedina uspela da o~uva duh Evan|eqa Hristovog. postao ~ovek. Irineju Lionskom. kanonsko i dogmatsko u~ewe Crkve. Postaje nam jasnije za{to su ikone najqubqenije slike na svetu – poqupci vernih hri{}ana na wima pe~ati su jedne te`we za Carstvom Nebeskim. okrenuo se Crkvi upravo shvativ{i wenu najve}u tajnu – ne razumom.

jedna varnica neka kresne i buknu}e sveop{ti po`ar.. “Nosorog” i . 1991. svi }e se poubijati.. o~itavamo sopstvenu smetenost. Evropqani su priznali da poti~u od majmuna (Darvin). Mi mu se pot~iwavamo. Wegov poduhvat je poziv da se ne pomirimo sa svetom koji smo zatekli. Sve je ogoqeno. do{ao je do kraja svog tragawa. Svet je izgubio pravac. u pogledima na{ih bli`wih. ugla|ene francuske tradicije. kao primene kulta u ovozemaqskoj na{oj prisutnosti.. poku{ao da osmisli druk~iju viziju ~oveka i ~ovekove kulture – kulture kao izraza bogoslu`ewa. Ove o~ajni~ke re~i pripadaju E`enu Jonesku. Izdava~ “Gradac” iz ^a~ka.. vizantijske drevnosti i u~ene. A vode}ih ideologija koliko ho}ete. Po poreklu.. zaboravqaju}i da se mo`e pogledati u nebo. on je poku{avao da otkrije mehanizme po kojima funkcioni{u prividi civilizacijskog poretka. Zlo navla~i bezbroj obrazina. Mladi se drogiraju usled nedostatka ideala. ”Pogledi”. Florenski je.. U kwigama. Od rane mladosti `ivot mu je bio glad i `e| za Istinom – zato je postao kwi`evnik. da im je `eludac va`niji od du{e (Marks) i da su im polni organi najboqi prijateqi (Frojd). Qudi se vrte ukrug u svom zemaqskom kavezu.. Samo na jednu re~ mase }e razjareno poleteti jedna na drugu. U POTRAZI ZA NADOM Kwigom “^ovek pod znakom pitawa” E`en Jonsko. nego da i sebe i sve preobrazimo u svetlost Carstva Nebeskog. Zlo je vladar na{eg sveta. nadahnut svakodnevnim molitvenim `ivotom. STASAMO DO IKONE.. Sve se ispraznilo. novembar 1990. U dramama “]elava peva~ica”. da svi. koliko god nas ima. 23.seksualnim revolucijama i svim vrstama hedonizma. @ive}i u svetu zarowenom u haos. veliki tragalac za istinom. Jonesko je Rumun i Francuz. U wemu su se pome{ale dve krvi – krv pravoslavne. Samo {to one nikuda ne vode... “Stolice”.

ne~im VE^NIM – i na kraju je shvatio da ~ezne za Bogom. kwi`evnici – ideolozi. ne}e mo}i da objasni ko{mar u kom na{a planeta ~eka kraj – ratnu. gubi bitku s wim. Duh zla. ko zaista dubqe gleda u svet oko sebe pronalazi to isto re{ewe i dodaje: “Jedino se novinari. Bog je postao o~iglednost wegove qudske sudbine. Ko ne veruje u wega. Velikog pisca nije zadovoqavala efemerna medijska slava – on je ~eznuo za ne~im vi{im. sa svih strana okru`eno ni{tavilom. ima svoj smisao. ne~im boqim. ili ga ne}e biti”. Wihove primere Jonesko navodi kao posredna svedo~anstva o Bo`ijem postojawu. na kraju. pred kraj svog `ivota priznao: “XXI vek }e biti religiozan. kao i Dostojevski u pro{lom stole}u. ekolo{ku ili nekakvu drugu katastrofu.. onda smo mi najbesmislenija bi}a – `ivotiwe su sre}nije od nas. {ta je zamra~ilo ~ovekov pogled u Ve~nost? [ta ga je u~inilo dvodimenzionalnom kreaturom svakodnevnih i`ivqavawa? Za{to je na{ vek tako stravi~no ispuwen zlom i tako beznade`no povr{an u odnosu prema tom zlu? Jonesko se. Ako `ivimo samo sada i samo ovde. Jonesko tvrdi da svako. o Ve~nom Izvoru @ivota koji predstavqa jedinu zalogu da na{e `ivqewe. Bez demonologije istoriju ne mo`emo razumeti”. Jonesko je razobli~avao la` i malogra|anske svakodnevice. razumskim “re{ewima” metafizi~kih tajni. Oni koji odbacuju Wegovo postojawe la`u sebe. osmelio da progovori o |avolu i da ka`e: “Ja verujem da postoji |avo. usmeren na saka}ewe i prqawe tvorevine Bo`ije. filosofi desetog reda podruguju Bogu misle}i da je verovawe u Boga sramna slabost”. razarao jezi~ke {ablone. ^ak je i Andre Malro. wenim plitkim. Ali. komunista. na razarawe kosmi~kog sklada i qudskih du{a za Joneska je su{ta stvarnost. otkriva Jonesko Istinu. rugao se jeftinoj u~enosti moderne kulture. Jedino okretawe Nebu mo`e spasiti zemqu. zaista Boga ima.drugim. kao {to je posvedo~io veliki pesnik . Bog je neophodnost. I zaista. “pobedu ipak odnosi smrt”. Ko ne veruje u |avola. ako `ivimo samo da bismo umrli. revolucionar. ^ak se i Staqin u trenutku iskrenosti ispovedio [arlu de Golu i rekao da.. nekad ateista.

Veliki ples smrti zatekao je ~oveka nespremnog: pred svedo~anstvima o sopstvenoj niskosti qudski rod je sakrio glavu u pesak. mo}na Dr`ava je obezbedila funkcionisawe {arenih la`a ideolo{ke namene: kult “sre}nije budu}nosti” upropastio je polovinu Evrope. Znam da je re~ qubav izvikana. i Joneskovu prvu domovinu – Rumuniju. u stvari. u sibirskim logorima. “Za{to? ^emu sve to? Od kuda dolaze apokalipti~na stradawa na{ih dana?” – ta pitawa su tabuisana. i pita se: “Za{to je svet dat na upravqawe politi~arima?” U tekstu “Kultura i politika”. Boga i |avola – samo pojedinac koji uspeva da se izmigoqi iz drobilice dr`avnih i ideolo{kih aparata u toj bici mo`e da stane na stranu Svetlosti i Istine. Jonesko veruje u takvog ~oveka. Ta uspela obmana dovela je do stra{nih rezultata u “najboqem od svih svetova”. Pravednost u jednom poretku nije mogu}a kao nema milosr|a i ako nema qubavi. na Golom otoku. Dr`ava jeste smrt”. Tada je Jonesko razo~arani tragalac. mada ima trenutaka kad mu se ~ini da je Bog napustio ovaj svet upravo zbog siline s kojom se zlo pojavquje me|u nama. kakvu imamo u prejakoj Dr`avi. rekav{i da se “najve}a obmana satane sastoji u tome da nas uveri kako on ne postoji”. Mora se prodreti sa one strane dr`avnih zavesa od gvo`|a. i po~elo se sa {minkawem svakodnevnih. “Tri ~etvrtine sveta je pod vo|stvom ludaka”. bezumna bitka za mo} koja mobili{e i stavqa pod svoj monopol celokupnu energiju modernog ~oveka”. sitnih. da su obe re~i izvikane i molim da se ne smejete {to sam ih izgovorio. politika je od ~ove~anstva napravila ludnicu. izme|u ostalih. Na na{oj maloj plavoj kugli vodi se odlu~na bitka izme|u Raja i Pakla. Zlo se javilo u punoti svoje gnusobe u Au{vicu.. razobli~avaju}i mehanizme Dr`ave – Moloha koji mrvi qudske du{e. upozorava nas Jonesko. @ivota i Smrti. Jonesko ka`e: “Po{to se razvila tako da zadire u sve ~ovekove aktivnosti. Svi su stali da izbegavaju razgovore o su{tinskim pitawima postojawa. Ona je. mora se prekinuti politi~ka mora na{eg stole}a..Bodler. to je ~ovekova smrt. jer: “Koncentracija mo}i. Velika. “civilizacijskih” stvarnosti. .

KA OBNOVI EROSA (Vasilije Zjewkovski: Na pragu zrelosti. da je vreme da se iza|e iz strave haosa i ludnice na{ih sivih sada{wica. pornografije. razmena partnera.. postoje erogene zone. ili “LUDNICA”. lep{eg i simpati~nijeg od Hrista. Iz te ledene. a sad je zovu imenom wenog polnog organa. Sve je snimqeno na filmsku i video-traku. Tako veliki pisac staje na stranu svog genijalnog kolege Dostojevskog koji je. urbani Srbin ho}e da ka`e kako se negde lepo proveo. Nema qudi. Jonesko veli: “Moliti? Ne znam Koga? Isusa Hrista.Kad mladi. veliki pisac i priziva~ Ogwa u na{e ledene dane poru~uje svakom. 8. a protiv istine”. Pred erosom sopstvenim i erosom voqenog vi{e se ne drhti. Nema strepwe koja dodir ~oveka i ~ove~ice osve{tava u qubavnu radost. Da je vreme da se okrenemo Bogu i Ve~nom @ivotu. savremeni ~ovek izgubio je ose}aj za tu tajnu kao su{tastveni izraz svoje kosmi~ke (i nadkosmi~ke) prisutnosti. februar 1991. rekao (da parafraziramo): “Ja ne znam nikog dubqeg. . Ona vi{e ni nije qudsko bi}e: do nedavno je bila “ma~ka”. zna se. ja bih ostao s Hristom. Posledwa re~enica wegove kwige koja ~oveka stavqa pod znak pitawa sav put nade u na{im vremenima odre|uje kao put molitve.. Beograd 1990.) Dolaze}i do tajne erosa kroz kanalizaciju beslovesne hedonije. seksualne revolucije. E`en Jonesko. Kad bi mi dokazali da je istina van Hrista. stole}e ranije. urbanom Srbinu. ”Pogledi”. obe{~ove~ene pusto{i kao da se ne mo`e pobe}i: seksualna drobilica mrvi pokolewe za pokolewem. Wegova draga vi{e nije gospo|ica. razgoli}eno. on tvrdi da mu u tom i tom dru{tvu bilo “STRAVA”. nakon svih plitkih politi~kih i ideolo{kih istinica. pa i mladom. “HAOS”. Sve je otkriveno. zatim se pretvorila u “ribu”. on joj ne tepa – “du{o”. nadam se”. da je vreme da se u dragoj devojci i svima bli`wima prepoznaju qudske i bo`anske vrednosti.

ruski pravoslavni pedagog. I{~ezla je du{a: ostali su samo nadra`aji. kona~no uto~i{te na{ao je u Parizu. ko`a. onda kada su Frojd i psihoanaliti~ari naukom pravdali pobunu polnih organa. U Rusiji se porodica intenzivno raspadala zahvaquju}i erozivnom dejstvom novog. skriven. naime. Lewinova saradnica. od Boga blagoslovenom braku. Zjewkovski veli da je smisao idealizovawa qubqenog “u tome da kroz spoqa{wu opnu gledamo u drugima skrivenu. Ova punota je plodna i otvara se ka Tre}em: suprug i supruga. Kwi`evnici i slikari. preplavqene tminom komunizma. kao profesor Teolo{kog fakulteta. oni se uzdi`u do punote koja prevazilazi svaki egocentri~ki individualizam. . Pored zna~ajnih dela hri{}anske pedagogije. dionisijskom orgijasti~no{}u. a ~esto i potisnut spoqa{wem qu{turom.. ^itava Evropa opila se karnevalom senzualnosti. ra|aju dete. zatim se zaustavio u Pragu. u vreme nastanka ove studije bio je emigrant: 1920. Qubav je shva}ena kao pobeda po`ude nad puritanizmom i licemerjem prethodnih vekova. Zjewkovski. objavio je studiju “Ruski mislioci i Evropa” i “Istoriju ruske filosofije”.. suo~avao se sa stihijnom provalom “oslobo|ene” seksualnosti vrlo pa`qivo i s dubokim razumevawem nove stvarnosti polnosti. madam Kolontaj.” Kad se dvoje qudi sjedine u Svetoj Tajni Qubavi. godine. fiziolo{ki procesi. u vremenu prvih “seksualnih sloboda”.Kwiga Vasilija Zjewkovskog “Na pragu zrelosti” progovara nam. Nastala je u prvoj polovini na{eg veka. “antibur`oaskog morala”. psiholozi i pedagozi odu{evqavali su se nesputano{}u. o druk~ijim mogu}nostima erotskog `ivqewa. godine. bio je prinu|en da be`i iz otaxbine. ugledan nau~nik i iskreni hri{}anin. Zjewkovski. gde je bio predava~ na Bogoslovskom institutu Svetog Sergija sve do svoje smrti 1962. s mnogim drugim hri{}anskim intelektualcima. me|utim. telesnom zaneseno{}u. govorila je u ime nesputane promiskuitetnosti i tvrdila da imati sno{aj s nekim ne zna~i vi{e od ispijawa ~a{e vode. Jedno vreme proveo je u Beogradu. idealnu stranu koja postoji u svakom ~oveku kao lik Bo`iji.

ali i svim qudima. Bez svetlosti Hristove. . do braka treba sti}i celovit i potpun. Od blagostive povezanosti jednog s drugim. Zjewkovski ka`e da “zdrava. ali i metafizi~kog bi}a. me|u supru`nicima vrlo brzo nastaje praznina koja se ne mo`e popuniti nikakvim nagomilavawem polnih atrakcija.. ~edni prvi put u wemu posti`u tajnu telesnog jedinstva – i od toga se u du{i ra|a nov. a skladna porodica predstavqa sna`nu potporu svojoj okolini. ne`no pokolewe i duboko ose}awe neraskidivosti”. iz zajednice ~oveka i ~ove~ice u svet se probija duhovni miomiris. kod oba supru`nika ra|a se socijalna osetqivost – odatle najve}i zna~aj porodice za razvoj socijalnih odnosa”. Me|utim. prisutne u braku. Zato se ne treba ni ~uditi donedavnoj ulozi koju je porodica imala u srbskom narodu i svetiwi ~istote koju je ona sa~uvala u vekovima istorijskih neda}a. svetlo i radosno ose}awe qubavi jednog prema drugom.postaju otac i mati. upravo od telesnog zbli`avawa u braku (u normalnim uslovima) rascvetava se u du{i duboko. Kada je bra~na posteqa ~ista. Kao {to pokazuje `ivot. naprotiv. Seksualni `ivot bez najdubqe qubavne povezanosti mu{karca i `ene je jednostran i vodi ozbiqnom naru{avawu izvornosti ~ovekovog psihofizi~kog. Zato je zdrav porodi~ni `ivot uslov zdravog dru{tvenog `ivota. da bi se iz sopstvene celokupnosti moglo iza}i u susret voqenom svim bi}em i bez ostatka. Autor kwige “Na pragu zrelosti” o izvanrednom zna~aju predbra~ne ~istote ka`e slede}e: “Oni koji stupaju u brak ~isti. U porodici se ~ovek razraste i wegove snage nabujaju upravo zato {to on vi{e ne `ivi samome sebi. pun po{tovawa odnos prema telu drugog koje postaje kao posve}eno i sveto. Brak omogu}uje preobra`aj telesnog i du{evnog elementa ~ovekovog u duhovnu celinu koja pripada Bogo~oveku Hristu i Crkvi. ve} onima koje voli: svom bra~nom drugu i svom potomstvu. stvara naro~itu ne`nost prema drugim qudima. normalna qubav mu`a i `ene ne samo da nema potrebu za odvajawem od drugih ve}..

literature doju~era{wih kominternovaca i kapejotovaca (a la ~ika Dobrica). kwigu – “Sedam srbskih zapovesti” Monaha Teodora u izdawu “Preda” iz Beograda. novom tipu genocida. Izlo`eni smo novom na~inu okupacije. dokazuje nam da je opasnost od uzajamnog zbli`avawa qudi samo na osnovu prolaznih. otvara o~i za ve~no dostojanstvo na{e i na{ih bli`wih i ukazuje na put ka preobra`avawu erosa i seksualnosti u wihovu iskonsku ~istotu. pisanom na vrlo pristupa~an i zanimqiv na~in. pa mislimo da nema opasnosti. Sada su im u rukama najmodernija sredstva koja je wihov demonski mozak . moramo biti svesni stawa u kome se nalazimo. maj 1991. otrov je koji razara ~ovekov ose}aj sopstvene ikoni~nosti i onog ve~nog dostojanstva deteta Bo`ijeg koje predstavqa osnovu za ostvarewe svake potpune qudske smislenosti. najzad smo dobili jednu zdravu. Danas neprijateqa ne vidimo golim okom. UXBENIK VITE[TVA Posle gomile bqutave. Da bismo svetlost nebeske Srbije preneli u tminu na{e ovda{wice. 1991. krokodilski suzne literature o srpstvu i Srbima. Polni `ivot. autonomizovan i atomizovan dvodimenzionalno{}u potro{a~kog dru{tva. Jer. Zato {to smo u ratu. osu|ena na smrt. Ali. kvazi-patriotske. pogotovu mladih bra~nika. sna`nu. Uzdigav{i se iznad `ivotiwskog u sebi. Navikli smo da do|u s ma~em ili pu{kom. zastarela su to oru`ja. telesnih simpatija najpogubnija upravo zbog toga {to je telesnost sama po sebi. U predgovoru “Zapovesti”.Mno{tvo razvoda. ~ovek }e otkriti predele neslu}ene radosti i punote. Monah Teodor nam o tome jasno govori: “Nama je danas dragocen svaki ~ovek. kako veli Sveti Pavle u prvoj poslanici Korin}anima – QUBAV NIKAD NE PRESTAJE. ”Pogledi”. zarobqena trule`no{}u i osaka}ena vremenito{}u. Vasilije Zjewkovski nam svojom kwigom. oni vi{e ne dr`e ni ma~ ni pu{ku. 3.

neka ne gube iz vida da smo pregrmeli i Turke. Svetog Cara Lazara i Vladike Wego{a. Srbi to mogu da budu. Ali otpor mudar. uskla|en sa zahtevima na{eg vremena. bez morala i Boga. Pri tom.. izdajnike je kleo najte`im kletvama. i Habzurge. U ovoj eri gole tehnike.. {to su pokazali kroz svu svoju istoriju. potreban je otpor... ekonomska. kad nas je tako malo. A {ta zna~i ispuwavati SEDAM SRBSKIH ZAPOVESTI? NE ^INI IZDAJU zna~i: “Odbij da radi{ protiv svojih i svoga. je. muka je duhu koliko je nesre}e po svim srbskim prostorima”. Da nam ovo ne bi bio razlog za o~ajawe i ve~nu propast. oduhovqen. i pomrle zbog lo{e zdravstvene slu`be. atomska. oni nam u nekom svom ra~unaru odbrojavaju gubitke: izginule zbog lo{ih puteva i automobila. ~esto u situaciji da bude izdan i prevaren. Bez obzira da li na{i neprijateqi sawaju o Vavilonskoj kuli “novog poretka”. i radijacije koju namerno bacaju na nas. ili smrad svog ne~ove{tva kriju mirisima petokrake ru`e. koliko nas iseliti. koliko smawiti prira{taj. izdaja Srbstva zlo~in je nad zlo~inima. A {to se ti~e partija i strana~kih borbi. on ka`e: “Zato gledaj uvek ono {to . i usta{e. Gospod Isus Hristos nam je rekao da moram obiti MUDRI KAO ZMIJE I BEZAZLENI KAO GOLUBOVI. Danas. bez obzira na politiku kojoj pripada{“. Monah Teodor nam o wima veli: “Ne daj da te opet prevare”. i kad smo opet opkoqeni sa svih strana.mogao da smisli: hemijska. kako veli pisac ove kwige “neprotivqewe zlu nepravda i prema Bogu i prema qudima”. i Josipa Broza. psiholo{ka i “bela kuga” – smawewe ra|awa. hote}i da nas ubede kako nisu potomci Marksa i Lewina. Mi }emo se boriti protiv wihovih satanizama zato {to . bez obzira da li smo opet smetwa kri`arima “nepogre{ivog” pape – svi oni koji nas mrze se moraju nanovo suo~iti sa ~edima Svetog Save. Na{ narod. Zato se pod hitno treba osloboditi boq{evi~ke tmine iz koje katkad izrawaju nacionalni “vo|e” ~iji je jedini smisao da zama`u o~i narodu i onemogu}e kona~nu agoniju najcrweg izdajni{tva u ovom veku – SRBSKOG KOMUNIZMA.

. bi}emo i sami zaboravqeni. NE DAJ DA OTIMAJU SRBINOVO – jer. iza kri`ara i xihadovaca. jer svaka je politika prolazna. prema svojim mo}ima. Multinacionalnim kompanijama ne odgovaraju li~nosti. opet nas na{i susedi gone. i da bi opet pobedio na{ IDEAL SABORNOSTI: sabranosti i sabra}enosti u Hristu i Svetom Savi. Crkva i dr`ava moraju biti skladno povezane. Ako ove zavete zaboravimo. pomogne svom bratu. nego za narod kome pripada{. od Kara|or|a i Wego{a. Kako ka`e monah Teodor: “Zato i vladar i patrijarh nose krst na kruni. on se ne miri sa Carstvom Nebeskim i wegovom Svetlo{}u. Iza na{ih malih. POMOZI SVAKOM SRBINU. dvoglavi orao saglasja i Crkve i Kraqevine treba opet da poleti nad Srbijom. jer ko je prvi mora da bude sluga i Nebu i narodu”. Da bi oni bili o~uvani u svojoj punoti. eto. Neka svako. slobodne u Hristu: wima su potrebni {rafovi u ma{ini. narod koji traje. kriju se velike sile kojima smeta pravoslavna duhovnost srbska. Smeta im jer je Novi svetski poredak u svojoj biti anti-hri{}anski: sav sveden na demonsko na~elo ekonomije kao jedinog smisla qudskog postojawa. lakomih suseda. Srbski narod je u svojoj istoriji imao velikane koji bi ~ast ~inili i mnogoqudnijim nacijama. ^UVAJ SRBSKE ZAVETE – zavet o slobodi. zavet o juna{tvu i svetosavski zavet. Oni su od Srba u~inili narod nepobediv.. Solidarnost je neophodna kao `ivi sok na{eg nacionalnog “JA”. VMRO-vaca i autokefalista. slobodne iznutra. i to svakom na{em ~oveku kome je pomo} potrebna”. da bi razbijeno i raslabqeno narodno zajedni{tvo opet oja~alo. od Svetog Lazara. Neka nam oni budu uzor i ideal. Otac Teodor nala`e: “Pomozi koliko mo`e{ na na~in koji sam odabere{.. a samo narod je ve~an”. savetuj se s Nikolom Teslom i Mihailom Pupinom.je korisno ne za partiju kojoj pripada{. Gledaj u Oca Justina Popovi}a i Vladiku Nikolaja. U^I OD SVOJIH VELIKANA zna~i – u~i od Svetog Save. ho}e da im damo zemqe do Zemuna.

Otac Teodor nas u~i da nam je ikona KRSNE SLAVE porodi~ni. koliko god mo`e. Krajwe je vreme. Na kraju svoje kwige. dokazuju}i da je kolenovi} i korenovi}. SAMO SLOGA SRBINA SPASAVA. duhovna sloga u na{im stra{nim danima mora se pokazati i kao sloga u svim drugim oblastima. Raskinuv{i sa |avolskim danima komunizma. od ekonomije do kulture. 31. Ali. opredeqeni za KRST ^ASNI I SLOBODU ZLATNU. Bez we. da bi se SVIH SEDAM ZAPOVESTI ispunile u punoti wihovog zna~ewa. Hri{}anska. plemi}ki grb. . dr`ati ovih zapovesti. Od svih pravoslavnih naroda. samo Srbi imaju krsnu slavu. Treba se o~istiti i oplemeniti. svetosavska. Monah Teodor nam ka`e: “NE VREDI JADIKOVATI. robovi televizije i masovne kulture. uvek tu|ih robova. ve} odavno obezli~enih.postmoderni kreteni. ne smemo im se dati. TREBA SE BORITI”. Srbin je. koji nas je pocepao i razjedinio (“Crnogorci”. Da bi se taj zavet ispunio. SLAVU NE OSTAVQAJ. “Makedonci”). maj 1991. oni su osaka}eni za svest o kontinuitetu. zar ne? ”Pogledi”. ^uvaju}i svoju veru i svoju krsnu slavu. monah Teodor poziva svakog Srbina na zakletvu da }e se. da smo preko we nebeski plemi}i. jer vremena vi{e nemamo. da ne bismo bili smrvqeni u ma{ini novodolaze}ih carstava. Moramo ~uvati svoj verski i nacionalni identitet po svaku cenu. Zato ho}e da nas satru preko na{ih suseda. od porodice do dr`ave. zavetu sloge prilazimo kao isto~niku vaskolike svoje trajnosti. uz Bo`ju pomo}. uvek ~uvao svoje ogwi{te i svoju istinu na ovim prostorima. svaki Srbin koji ih prihvata mora biti spreman da postane vitez koji }e u borbi za ostvarewe Bo`ije i qudske pravde biti u stawu da se `rtvuje do kraja. @ivimo u doba ILI – ILI odluka.

puna qudi koji su osu|eni da nestanu samo zato {to nisu mislili kao “oslobodioci” pod petokrakom. Nad neopojanim grobnicama ne mo`e biti nacionalnog pomirewa. mo`da bi i hteli da se mire. ni gri`u savesti – i pomirewa nema. Od 1941. Ruski narod. mnoge jame – bezdanice. Mi. Vr{ac. kroz pitominu srbske du{e te~e reka smrti. Na{a savest. jo{ uvek nemamo svoj “Arhipelag GULAG”. Poku{aj kragujeva~kih “Pogleda” da u jednom dahu ispri~aju pri~u o mukama Srbije koju su porobili weni komunisti~ki izrodi primer je kako nova pokolewa `ele da odmucaju istinu o zatirawu na{ih svetosavskih i kara|or|evskih korena. prizivaju}i pravdu Bo`iju. i neumirena bratska krv vapi do neba. nego i sveta. pune kostiju stradalnika od komunizma. jo{ nisu opojane. kad mnogi biv{i partizani `are i pale Srbskom akademijom nauka i .SVETLA TAMNOVAWA Protojerej Sava Bankovi} napisao je kwigu “U predvorju pakla” (izdava~: “Fond izdava~ke delatnosti eparhije banatske”. ne ose}aju ni stid. ve} decenijama mrvqena crvenim `rvwem. kada je dah slobode zagrejao na{u ledenu svakida{wicu. dobrog i pravednog brata. ali potomci Kaina. ^ak i danas. do 1991. neophodna mu je velika moralna katarza i pokajawe za zlo~in bratomrza{tva i bratoubila{tva koji je. “Jedan dan Ivana Denisovi~a” i “Arhipelag GULAG” (naro~ito on) uzdrmali su savest ne samo Rusije. polako se budi i rasawuje. vi{e no bilo {ta drugo. Potomci Aveqa. 1991) koju je godinama zapisivao po predvorjima komunisti~kih GULAG-a i sive robija{ke stvarnosti Da bi se srbski narod vratio sebi. preporodio i preobrazio u punotu svoga nazna~ewa. ni kajawe. na`alost. obele`io godine komunisti~ke vlasti nad Srbijom. kroz usta svog velikog pisca Aleksandra Sol`ewicina je ve} odavno progovorio o satanizmu boq{evi~kih vlastodr`aca. onoga koji je Aveqa zaklao. koji je u dvadesetom veku pre`iveo sli~nu Golgotu. Mora se priznati da je odziv na taj poku{aj bio slab – a kako i ne bi.

Komunisti~ki teror karakteri{e besprimerna surovost. ali pa}enik koga patwe nisu slomile: wegov misao je krepka. i ovom pozivu se niko nije odazivao.umetnosti? Specijalni broj “Pogleda” je morao biti veliki impuls svenarodnog pokajawa – ali on to nije bio jer su me|u zlo~incima mnogi prepoznali sebe. a wegova re~ o{tra. upravo onakva kakva je potrebna na{em sentimentalisti~kom. li{en svih qudskih prava i sloboda. komunisti~ka ideologija je ispod svojih utopisti~kih obrazina krila bezdanu ~equst nihilizma. . Zato je wegova kwiga pravi dokument. i da bi dana{wem nara{taju objavio pravu sliku komunizma koji on naziva KRVAVOM PREVAROM. Protojerej Sava Bankovi} je veliki pa}enik. kao rodoqub. Kwiga protojereja Save Bankovi}a “U predvorju pakla” nova je stranica tog letopisa u`asa. saka}eni. jer je. bio u vezi s ravnogorskim pokretom. i pisa}e se sve dotle dok bude svedoka stradalni{tva srbskog. Protojerej Sava opisuje slu~ajeve prozivki streqanih. Negiraju}i hristolikost i duhovnu vertikalu ~ovekovu. revolucija je jela ne samo svoju. i za koje se desetak – petnaestak dana nakon streqawa utvrdilo da nisu krivi ni po kojoj ta~ki drakonskog (drakulskog) “krivi~nog zakona” boq{evi~kog. Qudi su ubijani. bez koga bismo bili siroma{niji za saznawe o ponoru qudskog pada zvanom “revolucija”. Bog ga je za{titio da bi bio svedok tame kroz koju je morao da pro|e. Nesre}nici su ve} bili mrtvi. na{ “GULAG” se pi{e i daqe. Pa ipak. mu~eni. ovaj ~asni narodni sve{tenik je u prvi mah bio osu|en na smrt. uspavanom vremenu. govorio deci da ne idu u bezbo`ni~ku partizansku vojsku i jer je. a da se na to gledalo kao na jedini “normalan” na~in uspostavqawa nove vlasti. nije stilizovao. kao profesor veronauke. Pi{u}i kwigu “U predvorju pakla” Bankovi} je pa`qivo birao detaqe sive robija{ke stvarnosti: nije ulep{avao. Za Savu sada znaju svi slobodoqubivi Srbi: uhap{en 1944. nego je govorio “po pravdi Boga istinoga”. surovost kojoj nije bilo ravne u prethodnoj istoriji. za koju je qudsko bi}e samo {raf u ma{ineriji revolucije.

a ne osvanu{e. da se uzajamno poma`u. Pred zlom komunisti~ke tamnice u wima su se budila ista ose}awa . demonsko “ja” srbskog komunizma. i ti. na robiji. visokim. ne biraju}i. ali ne po spisku kao ranije.. u }elijama i podrumima “nove Jugoslavije”. ru`ne glave i upadqivo velikih usta. nove. Sjediweni istom mukom. iako su bezbo`nici nastojali da svoje robove pretvore u beslovesnike koji za Boga ne znaju i da ih tako upodobe svojoj praznini i ni{tavnosti. Sava Bankovi} je slavio slavu u najte`im uslovima – u vagonu voza koji ga je vukao u tamnicu. za strah. izlazi napoqe. Karikature. za porodice likvidiranih. prota Sava sreo je i predstavnike drugih naroda i vera. Tu. Sava Bankovi} je pro{ao kroz mnoge robija{nice. jednog od glavnih ravnogorskih ideologa. u Boga se uzdali. i u robija{nicama sreo mnoge utamni~ene.. izlazi! – Druge ni{ta ne pita.. pa su im i dani prolazili lak{e. U }elije su ulazili ozna{i. OZNA. i uvek su imali po{tovawe za svoju veru i tradiciju. Qudi su. bled. Bio je sa ravnogorskim odborom i gledao hrabrost dr Stevana Moqevi}a. izlazite!” I tako je smrt harala Srbijom. “Kako u|o{e. svedo~i ovaj mudri starac. Pisac daje wihove likove: “Omawi ~ovek velike. po~e{e na brzu ruku da izdvajaju qude. na robiji jako ose}ali Bo`iju blizinu. ne `ele}i da zna za bol. dobile su vlast. OZNA SVE DOZNA. od oka. Pa ipak. ni u tim stra{nim danima nije se kolebalo ~ove{tvo me|u su`wima... nego onako. Bankovi} svedo~i o pobijenim mladi}ima i ~asnim starinama koji su nestali u no}i izre{etanoj mitraqeskim rafalom. ne gledaju}i. stasitim delijama ~ija je jedina krivica bila u tome {to su Srbi. o lepim. Nekoga uhvati za rukav i ka`e: Ti. oni su znali da uva`avaju jedni druge.. U zatvoru se nikad nije odustalo od Pravoslavqa. orlovskog nosa i mr{av kao smrt”.nego pre svega tu|u decu. nerazga`ene. Bogu su se molili. mra~no. i stradalni{tvo im je bilo prihvatqivije. samo ka`e: – Ti. po~elo je klawe lepote i dobrote u Srbiji. du{evne i telesne. i vas dvojica {to me tako gledate. obu~eni u ko`ne mantile i sa ~izmama koje su {kripale. Smrti je ime bilo OZNA. a drugi visok. za `eqe i sinove onih koji zano}i{e.

Adam se zakqu~ao u smrt i trule`nost. Prosveta. Komunisti su se pla{ili wihove hrabrosti.. oblistana nestvorenim Energijama Bo`ijim. o~i{}en Ogwem Duha Svetoga. telesnost koja je dostigla eshatolo{ku punotu Carstva Nebeskog. Preobra`ena ~ulnost ~ovekova. aut. i ~ak vrlo gre{nim qudima. Kwigu “U predvorju pakla” treba ~itati otvorena uma i srca ne be`e}i od bone istine koju ona otkriva. nego duhovna lepota. dotle je i stvarna opasnost da se arhetip ove kwige ponovi. dok god Kain u Srbinu postoji. Nesalomivog otpora. Dok god se grobovi `rtava komunizma ne opoju. moramo se buditi i sve{}u i save{}u. “prah i pepeo” koji se. na~iwen po ikoni i podobiju Svete Trojice. SVE[TENI PROSTOR LEPOTE (Viktor Bi~kov: Vizantijska estetika. napisao je na jednom mestu: “Isposni{tvo (i svi drugi oblici crkvenog `ivota u Pravoslavqu. nap. karakteristi~na osobina velikih svetiteqa nije dobrota srca. nego lepu prirodu. pisala su se protestna pisma. nedostupna ~ulnim qudima ote`alim pohotom”. [trajkovalo se gla|u.– solidarnosti i otpora. ”Pogledi”. trpele su se samice – ali su zato~enici uvek uspevali da ostvare ne{to od onoga {to su tra`ili. Beograd 1991. ali nikad ne zaboravqaju da vreme te kwige jo{ nije pro{lo. novembar 1991. pretvara u zlatni sasud Bo`ije qubavi: eto tajne pravoslavne hri{}anske estetike! Kao i sve u Crkvi od Istoka. koja je uobi~ajena me|u ~ulnim. izgubio je crte svoje izvorne krasote: postav{i rob prirodnih stihija. svetlo-darivaju}e li~nosti. sve{tenomu~enik Pavle Florenski (postradao od komunista).. tako je i estetika zasnovana na svetajni Onoga Koga psalmopesnik David zove “najlep{im od sinova qudskih” – Bogo~oveka Isusa Hrista. Zatvoren u tminu greha Adamovim padom.) Veliki ruski religiozni mislilac.) ne ra|a dobru. 1. Wegova . ~ovekov lik. zaslepquju}a lepota ozarene. Znaju}i to.

kwi`evne i likovne umetnosti. Isus Hristos je svakom od nas pokazao miline Nebeske Otaxbine. muzike i arhitekture Crkve. bogoqubqa i bratoqubqa). niti s gnu{awem odbacuje telesnost qudsku (nihilisti~koj askezi sklone su dalekoisto~ne religije-hinduizam i budizam. to je spoqa{we upoznavawe: u Lepoti i Uzvi{enosti se obitava kao u sakralnom prostoru svakodnevnih hri{}anskog podviga. Istina i @ivot (praksa. apsolutna lepota nalazi se s one strane vidqivog sveta. ~ovek skladnim sklopom svojih du{evnih i telesnih kvaliteta svedo~i o Svetotroji~noj Qubavi kojom je sazdan. Rusija. “pripremio onima koji Ga qube”. “svijet je prekrasan zato {to je svrhovito ure|en. Kwiga Viktora Vasiqevi~a Bi~kova koju je “Prosveta” objavila krajem pro{le godine (1991. istovremeno je i Lepota ~ovekova i kosmi~ka (dakle. temeq pravoslavne estetike).) odli~an je putokaz onima koji `ele da se upoznaju sa nekom od osnovnih teorijskih pretpostavki vizantijske misli o Lepom i Uzvi{enom (naravno.rajska. Gruzija. Dobar poznavalac patristi~ke literature. Rumunija. svetlosna priroda okovana je “ko`nim haqinama”. kako veli Sveto Pismo. Krstom i Vaskrsewem Svojim. re}i “Vizantija” zna~i i uskliknuti “Sveta Gora”. na primer). uzev{i od Presvete Bogorodice sav sastav qudske prirode (naravno. Ali. Hri{}anstvo ne prezire od Boga stvoreni kosmos. Bi~kov je uspeo da napravi kwigu sinteze u kojoj mo`emo prepoznati obrise liturgijske celovitosti vizantijskog stvarala{tva (re}i “Vizantija” zna~i re}i i Srbija. Priroda svojim ~udesima otkriva neposti`nu Premudrost Tvor~evu. i u tome je sli~an djelu umetnosti”. Toj lepoti ne mo`e se . u duhovnim gradinama koje je Gospod. ka`e Bi~kov. za Lepotu se na zemqi znalo samo kao za projavu spoqa{weg sklada i telesne harmonije. On. Bugarska. Isto~no Rimsko carstvo je duhovna. Dok Sin Bo`iji nije si{ao u “dolinu suza”. prvobitna. ali i politi~ka povezanost mnogih naroda od Carigrada do Moskve i Kijeva). oslobo|en greha). Za Vizantince. ovremewena i osu|ena na prolaznost. Put. gnoseologija i ontologija Pravoslavqa).

arhitektura. prime}uje Bi~kov. Ciq ~ovjekovog `ivota je sa~uvati. ili povratiti – ako je izgubqena – du{evnu krasotu”. “mali bog u blatu” (Otac Justin). veli Sveto Pismo. Sva umetnost Vizantije. a ne priroda – to je jedna od najva`nijih poruka Hristovih. boqe re}i – trule` i promjena”. Li~nost. @ivopis. Zato je sva crkvena umetnost usmerena na to da ~ovekovo ja uzdigne iznad stihijnosti ~ulnog `ivota. u takvom stawu. ^ovek nije toliko mikrokosmos koliko mikroteos. ~ovek bludi (=luta) i pada u grehove (a greh je upravo proma{aj autenti~nog. ona se ne da osvojiti – ona se usvaja. a re~i crkvenih himni i blistawe mermernih svodova hrama su u divnom dosluhu s Punotom. ne obra}aju}i pa`wu na privla~nost ovog vijeka i na qepotu tjela i krvi. za~u|uju}e je celovita: ikona se dopuwava s pojawem. Ponor izme|u Tvorca i stvorewa. Ovim blagom. pojawe. iako lepo i privla~no. upodobqavaju}i se Spasiteqevoj nadtvarnoj divoti. kupuje se Carstvo Nebesko.) i. Jer. Jer to nije krasota nego privid krasote. Sveti Jovan Damaskin svedo~i o tome da `ivopis u hramu nije estetski fenomen sam za sebe i sam sobom. Zato su pravoslavni podvi`nici najve}i umetnici – oblikuju}i svoje telo i du{u prema ikoni Hristovoj. dakle pobo`nog na~ina postojawa). premo{}en Qubavqu Bo`jom. On ka`e: “Boja `ivopisa vu~e me prema sazrcawu (gledawu duhovnih svetova. Ali. oni su u stawu da otkriju iskonske riznice unutra{weg blaga. kwi`evnost `itija i slu`bi svetima je tu da bi nas probudila iz dreme`a u prostorno – vremenskim koordinatama ovog sveta i usmerila na radost bogoslu`ewa. Bi~kov ka`e: “Pod dejstvom grehova du{a gubi izvornu krasotu i postaje bezobli~na. prestaje da zjapi bezna|em: iz wega zasja biser nanovo ste~ene ~istote bitija. `ivopis nije “umetnost radi umetnosti”. du{a pada u isku{ewe da se zaqubi u zemaqsko koje je. kao . ipak prolazno. Sveti Teodor Studit s tim u vezi poziva nas: “Zavolimo tu qepotu i sa~uvajmo tu privla~nost. nap.pristupiti bez unutra{weg o~i{}ewa. aut. du{a ~ovekova je jedina u stawu da prepozna sjaj Bo`anskog i da ga primi kao svoj modus vivendi i modus cognoscendi.

u aktu estetskoga katarsisa ostvarivalo se ukidawe antinomija spekulativnog mi{qewa”. Opet Bi~kov: “Vi{e znawe zadobijalo se u vizantijskoj kulturi prije svega u formi emocionalno-estetske informacije.” Umetnost Pravoslavqa ga. Izra`avawe tog `ivog `ivota na{im zemaqskim sredstvima op{tewa uvek je antinomi~no i. Bo`ijem. ne mo`e se nikad potpuno ostvariti. Onaj koji nau~i da op{ti sa Svetom Trojicom. za Wim i polazi u naru~je Oca Nebeskog. kroz oslobo|ewe od svih vrsta prolaznog znawa i vi|ewa i `ivi `ivot u krilu Bo`ijem. nego u posmatra~u. sabira sva Krasota ovog i budu}eg veka. OBRATNOJ PERSPEKTIVI: centar slike nije u prostoru slike. po Svetom Nilu Ankirskom. Stoga je najuzvi{enija umetnost dostupna ne samo ~oveku. Ka`e Bi~kov: “Boga je mogu}e saznati i vidjeti samo kroz nesaznawe i ne-vi|ewe. U stvari. neprimetno uliva udu{u bo`ansku slavu”. to jest na liturgijsko slavqe – Pri~e{}e Krvqu i Telom Isusa Hrista. to je najplemenitija mogu}a umetni~ka perspektiva. Pravoslavno ikonopisawe i zidno slikarstvo poznati su. Logos 2-3/1992. “razgovor uma sa Bogom”. nego i duhovnim bi}ima. otkri}e neuvenivu Lepotu ve~nosti i dosti}i }e punotu svoje qudskosti koja je – bogolikost. . stoga. jer je ona prizivaju}a: zove posmatra~a na u~estvovawe u Bo`anskom `ivotu. kroz `itija svetih javqa se Apsolut Hristovog Prisustva. Logosu. Jer. onaj koji se sretne s Hristom. kroz pevawe. Vansaznajno psihi~ko je bilo va`na alka u sistemu saznawa vizantijskih mislilaca. A Tajna ve~nosti se ne iscrpe nikada.. po tzv. taj. Bogom Qubavi. po{to je izra`avano nadlogi~no. veli Sveti Irinej Lionski: “Sin Bo`iji postao je Sin ^ove~iji da bi sinovi qudski postali sinovi Bo`iji”. angelima – MOLITVA. ipak. to jest. Kroz ikonu. projavquje u onoj meri u kojoj je Sveta Tajna dostupna ovozemaqskoj na{oj egzistenciji.livada koja nasla|uje vid.. Tajna vizantijske estetike je u sve{tenom nagove{tavawu ~iwenice da se u Hristu.

~emu su. Ne mogu se spajati graalska i kosovska. hri{}anskom srpskom kulturom. Kakve veze ima svetoota~ka blagovest obo`ewu ~oveka s genonovskom ma{tarijom o “primordijalnoj tradiciji”. Iz takve perspektive. “hiperborejstva” i “ibermen{izma”. bude za Kraqa i Otaxbinu. “Baja Mali Kninxa”. Beograd 1993. jasno je da pravoslavna kultura ne mo`e biti nikakav “xakuzi sa ukusom Studenice”. ma koliko se upiwao da doka`e. zapadna paganska legenda o i{~ezlom putiru s Krvqu Hristovom i liturgijsko predawe o `rtvovawu u ime Hrista. ^ini nam se da ideologija “Na{ih ideja” podrazumeva izvesne stavove koji su u suprotnosti sa nameravanim ciqem – da se. mora biti ^ISTA. a to zna~i pravoslavna. skloni mislioci poput Dugina i Kalaji}a. s verom u Boga. teosofskih brbqarija o jedinstvu orijentalnog neznabo{tva i “ezoternog” hri{}anstva. kri`arsko i varvarsko. vite{tvo. kao podvi`ni~ko svedo~ewe o raspetom i vaskrslom Hristu. kako “`ivje}e ovaj narod. Oni cene herojstvo kao mu~eni{tvo. zbog koga je Sveti Mu~enik Avakum. o~ito. srbski ~asopisi za geostrate{ka i tradicijska istra`ivawa. raduje se smrti”. zapevao: “Srb je Hristov. U tom kontekstu. koju poznaju tek “inicirani”? Pravoslavni ne cene herojstvo samo po sebi. ne sla`u se zapadno. nego je on puki simulakrotum iste. onako kako je Srbi od vremena Svetog Save poimaju. ideologija “krvi i tla”. sa romejskim. u jednoj od svojih posko~ica. VERA U BOGA. broj 1. nema nikakve veze sa autenti~nom./ i . bar ako tu ideologiju osmotrimo iz pravoslavne perspektive (pri ~emu nikom od pokreta~a ovog zanimqivog ~asopisa ne osporavamo dobre namere i iskreni rodoqubivi patos): 1.KASKAJU]I ZA GRAALOM (Odlomci) ”Na{e ideje”. kome je posve}ena jedna od recenzija (boqe re~eno: panegirik) “Na{ih ideja”. ogwi{te s koga blista svetlost Istina. krstonosnim i plemenitim. svetim ratni{tvom. nego sama Studenica. Pogotovo se pravoslavno hri{}anstvo ne sla`e s bilo kakvim vidom rasisti~kih teorija. uo~i nabijawa na kolac.

Marks.) Platon je nameravao da stvori idealnu dr`avu u kojoj bi bio vaplo}en vrednosni poredak “sveta ideja”. @ele}i da ubrza proces prihvatawa te vlasti blagosiqao je inkvizitorske loma~e. Volter.. Metafizi~ki preduslovi utopizma. Da bi ovakva dr`avna funkcionisala. 2. LICE I NALI^JE UTOPIJE (Georgije Florovski. pustili su koqa~a Robespjera da ubija neistomi{qenike. a nebesa su na{a (sic!). {to je. podrazumevao na~elo simfonijskog odnosa Crkve i Carstva. koje je temeq pravoslavnog monarhizma (odatle nam dvoglavi orao pod krunom s krstom).. sawario je o nema~koj imperiji u kojoj }e wegova rasa roditi nat~oveka. do komunizma se. moraju se ukinuti li~ne slobode. firer plavokosih Arijevaca. ti najve}i “anarhisti” prognati iz savr{enog dru{tva.. Didro i Ruso zamislili su slobodu. zaboravqaju}i re~ Gospodwu da Carstvo Bo`ije nije od ovog sveta. u~io je gr~ki mudrac. ”Pogledi”. 1. makar i nesvesno. imperijalisti~kim pretenzijama. putovalo Gulazima i masovnim ~istkama. Ovaj slogan kod Srba uvek je. dakako. Lewin i Staqin su “znali” da posle klasne borbe i diktature proletarijata nastupa doba besklasne sre}e za ~ove~anstvo – komunizam. Beograd 1991. ZA KRAQA I OTAXBINU. a kad su wihovi sledbenici uvideli da ima onih koji ne `ele da budu “slobodni. Superiornost nema~kih gena . Moderna. kako u Sredwem veku (ugro`eno papocezarizmom). hteo da nametne vlast svoje “nepogre{ivosti” ~itavoj Evropi.poslije usta{a” jer “Bog je Srbin” (kakva bqezgarija!).. Zapadno poimawe monarhije. a pesnici. samo simularkum istinske monarhije). tako i danas (“parlamentarna monarhija”. X 1993. rasizmom) su{tinski se razlikuje od pravoslavnog shvatawa ovih pojmova. jednakost i bratstvo za sve. jednaki i bra}a”. Hitler. naravno... kao i Otaxbine (optere}eno {ovinizmom. Rimski papa je.

~ak i kad funkcioni{u prividi socijalnog blagostawa i skladnog institucionalnog poretka: u istoriji se. jednim od najkobnijih izliva tame u istoriji. Otac Georgije Florovski. vo|e raznih “rajskih” pokreta nare|ivale su svojim sledbenicima da nemilosrdno uni{tavaju svakog ko odbije da se povinuje stihiji istorijske nu`nosti koja vodi ovoj ili onoj utopiji.dokazivana je gasnim komorama Au{vica i Treblinke. oblici dru{tvenog `ivota. ako se ne raskrije sama osnova utopijskog mi{qewa kao arhetipske realnosti na{eg duhovnog i socijalnog iskustva. ali raj bez Boga i protiv Boga.. kritikuju}i ga u wegovoj plitkoj. Prokletstvo istorije. Celokupna istorija je metafizi~ka bura. Velike sile savremen me|unarodne politike zanete su izgradwom “novog poretka” u kome }e religiozne. krenuo je u re{avawe zagonetke zvane Utopija preobra`en svetlo{}u pravoslavne duhovnosti. dakle. fenomenskoj prisutnosti. idol Boqeg Sutra napio se krvi mnogih pokolewa. jedan od najumnijih mislilaca ruskog religioznog preporoda prve polovine veka... Himere ostvarene Utopije pro`dirale su milione qudskih `ivota. naime. Pri tom. U ime ideje o “kona~noj harmoniji”. le`i u ~iwenici da uvek ima onih koji `ele da ostvare raj na zemqi. ne smemo se upla{iti od “buke vaseqenske bure” u kojoj se ru{e zemaqska carstva i nestaju. nacionalne i dru{tvene raznolikosti zavr{iti u “loncu za topqewe”.. on je sebi postavio zadatak da ispod krvave kore boq{evi~kog URA na|e najdubqi metafizi~ki odgovor na pitawe – za{to je tako bilo.. za eshatolo{kom punotom stvarnosti koja ne bi iza{la iz vremensko-prostornih koordinata ovoga sveta? Na ova pitawa se mora ozbiqno odgovoriti jer. Suo~iv{i se s Oktobarskom revolucijom.. rizikujemo povr{an odnos prema tom mi{qewu. u razduhovqenoj stvarnosti poklonewa Wegovom Veli~anstvu Dolaru. stalno odvija bitka . prinu|en da emigrira iz otaxbine. negda mo}ni. Poredak se ostvaruje sveop{tom masmedijskom kretenizacijom uz dopu{tawe da tre}ina ~ove~anstva umire od gladi... Odakle tolika `e| za ostvarivawem kona~nog u istoriji. upozorava nas on.

On nema slobodne voqe. ^ovek. Do tog skoka. osu|enim na propast. dru{tveni utopizam je samo posledica qudske opijenosti kosmosom i wegove pot~iwenosti prirodnim stihijama. Povr{inski sloj wegov. izme|u Istine i la`i. ~oveka-sisaqke dominira u tabloidnom svetu ameri~ke potro{a~ke stvarnosti). zanesen ovim ose}awem.izme|u Boga i kneza tame. energijom”. Samo doba ostvarene harmonije shvata se kao “nad-eti~ka sila” u ~ije se ime qudi mogu li{avati slobode. wen “negativni pol. ali ne i NA SVET. nego se uvek tretira kao cigla za zgradu “sre}nije budu}nosti” shva}ene kao doba IDEALNOG POTRO[A^A koji }e iskoristiti zalihe prirodnih epoha (INFANTILNA KREATURA ~oveka-trbuha.. ^ovek nije vrednost po sebi. Ideal treba ostvariti po svaku cenu i otuda “patos NASILNOG DARIVAWA SRE]E”. zara`en velikom. preko nema~kih idealista.. Utopisti~ki ciq je uvek apstraktan. do . socijalni utopizam. istorija progresom osvaja prostore budu}e sre}e. Sve se utapa u bezli~ni okean vasionske “muzike sfera”. puna patwe i stradawa. mo`e da deluje U SVETU. Florovski ka`e da utopijski mislilac sva lica vidi kao “detaqe i crtice” sveobuhvatne celine koja se ostvaruje “sistemom finih prinuda”. Naravno. opravdava se wenom konzumentskom svrhovito{}u. Sve {to se ne uklapa u bujice istorijskih epoha koje se slivaju u okean utopijskog blagostawa progla{ava se neistorijskim. mada otrovnom. feudalizmu i kapitalizmu koji vode pobedi komunizma izraz su iste vere u progresivnu evoluciju ~ove~anstva). i svaki slede}i dru{tveni poredak boqi je od prethodnog (Hegelova ideja o razvi}u Apsolutnog Duha i Marksovo naga|awe o robovlasni{tvu. ^itava istorija. “nazadnim”. Od predsokratovaca i Platona. Za velikog pravoslavnog teologa Georgija Florovskog utopizam je “stalna i neodstrawiva sablazan qudske misli”. jeste ni na ~emu nezasnovana vera u mogu}nost re{avawa svih nevoqa ovog sveta u nekom istorijskom trenutku “skoka iz carstva nu`nosti u carstvo slobode”. Odbacuje se li~nost i sve se posmatraju kao {rafovi socijalne ma{ine. @ivota i smrti.

Ni~ea i Hajdegera evropska misao ve~no priznaje svoju nemo} pred KOSMOSOM. bogo~ove~anski slobodnog. Sav svet. sva istorija je time postala poqe opredelewa za Bogo~oveka Isusa Hrista ili protiv Wega. Sa osmatra~nice Duha Svetog i blagodatnog `ivota Crkve. obezqu|enim i apsolutnim. a ne u wihovom “slovenskom”. Svojim dolaskom u svet. obitava u Wegovoj qubavi i. stoji hri{}anska vera kao OPITNO ISKUSTVO SLOBODE. Bog je Svoje ve~no DA svetu kazao poslav{i nam Svog Jedinorodnog Sina Koji Se o~ove~io od Duha Svetog i Marije Djeve. kao krunom tvorevine. Bogom Qubavi. utopijske opsednutosti Totalitetom. srbskog i drugih pravoslavnih naroda upravo u wihovom opredeqewu za Hrista. navodi ih da ma{taju o svojoj “svemo}i” i gorde se zbog we. Zato ona nije nikakav NU@NI (utopijski) put ka dobru po sebi. kroz ~oveka i ~ovekom. Gospod Isus Hristos je preobrazio na{e bitije i mi taj preobra`aj sledimo po meri svog li~nog i nacionalnog podviga. Nasuprot ovom iskustvu. evropska misao uliva qudima veru u kona~nu odgonetivost prirode. ^ovek je slobodan da Bogu ka`e DA ili NE. utopija se pokazuje kao demonska zamka koja ~oveku nudi ideal Velikog Inkvizitora – hedonisti~ke idole umesto @ivog Boga i la` “savr{enih” dru{tvenih ustanova umesto slobode. nego ve~ni dijalog s Raspetim i Vaskrslim Spasiteqem. on je Ve~ni Logos tvorevine. Nebeska . stupa u `ivu zajednicu s Tvorcem. postav{i ve~ni Brat qudi. Pri tome. “isto~nom” poreklu. da Ga usvoji ili ne. nego se mora otvoriti za dan Drugog Dolaska Hristovog kada }e biti preobra`ena u svojoj tvarnosti i uzneta u punotu Carstva nebeskog. ruskog. postoji zahvaquju}i SLOBODNOJ odluci Oca i Sina i Svetoga Duha. Tek u Wemu mogu} je smisao kao zajedni~arewe sa Svetom Trojicom. Boga Trojice. poru~uje nam Florovski. Hristos je Alfa i Omega prostora i vremena. naro~ito prizvawe gr~kog. naime. Stoga je. Ona se ne re{ava sama sobom i sama u sebi. Po ocu Florovskom. Taj podvig je jedini “lek” protiv antihristovskog utopijskog otrova. iskustvu kosmi~ke.

pak drugog centra okultne politi~ke mo}i. niko ko `eli da se ozbiqno bavi religijskim fenomenom u savremenom ~ove~anstvu ne mo`e zaobi}i Vatikan i rimokatoli~ku konfesiju (makar da ima i onih koji smatraju da se politika Vatikana i rimokatoli~ko hri{}anstvo ne mogu i ne smeju poistovetiti do kraja. Milo{evi} nastoji da. ali uputna i sadr`ajna. a rimske pape sebe smatraju i politi~kim liderima) – kori{}ewe izvornika rimokatoli~ke doktrine i dokumenata koji poti~u iz sredine samih rimokatolika.) Jedna od opasnosti sa kojom se izu~avalac rimokatolicizma susre}e je. Logos 1-2/1993.) Zato je najboqi na~in prou~avawa rimokatolicizma i kao konfesije i kao politike ovoga sveta (ne zaboravimo da je taj pristup nu`an. kao i upotreba izvora koji nisu objektivni za neku od izu~avanih tema. Kwiga mr Zorana Milo{evi}a. jer je Vatikan. jo{ od Sredweg veka. Nebeska Srbija i Nebeska Rusija stalno se moraju utkivati u svoje zemaqske prisutnosti. g. pi{u se i bi}e napisane mnoge studije. sasvim sigurno doprinosi takvim pristra{}ima kod onih koji rimokatolicizam posmatraju iz perspektive neke druge hri{}anske konfesije ili. nevelika obimom. Ume{anost Vatikana u politiku. PAPA NA “RADNOM ZADATKU” Zoran Milo{evi}. pre . koji je dru{tvo slobodnih zidara donedavno smatralo svojim glavnim ideolo{kim protivnikom. (Poznato je neprijateqstvo istori~ara masona prema rimokatolicizmu. od po~etka hteo politi~ku mo}. [abac 1996. o wemu su pisane. O rimokatolicizmu se govorilo. dakako. ima sve odlike ve} pomenutog pristupa: kojom god temom modernog rimokatolicizma da se bavi. pristrasnost.Gr~ka. Za{to papa putuje?. jer je jedino wihova svetlost u stawu da razagna krvo`edne tmine “zemaqskih rajeva”. bez ikakvog dvoumqewa. govori i govori}e se.

i kad je Zapad. kao i . oduvek je shvatano kao neophodan uslov spasewa za one koji su rimokatolicizmu pripadali. a podrazumevala. izu~i izvorno mi{qewe rimskog hri{}anstva. ogwem i ma~em name}u}i papsku “nepogre{ivost” onima koji druga~ije misle. Milo{evi} nastoji da mu pristupi tako|e sa istorijsko-dru{tvenog aspekta. te`wu za unija}ewem “nesjediwenih”. pre~esto stajala puka “voqa za mo}” (pri ~emu se mo} skrivala iza obrazine “interkonfesionalne saradwe” i “qubavi”. unakaziv{i lik Hrista i otu|iv{i se od Tela Wegovog. “namesnika Hristovog na zemqi”. i tako izbegnu ostajawe u pozadini istorijskih doga|aja. na`alost. Iza wih je. oslobodiv{i se sholasti~ke magle sredwovekovnog. veoma lako se de{avalo da budu zaboravqena osnovna evan|elska na~ela. mo`emo primetiti i u ogledu o papinim pastirsko-politi~kim putovawima. Centralno mesto pape. i zato nije nimalo slu~ajno da se bavi tako va`nim pojavama kakve su rat i rad. koji je mogao opravdati bilo kakvu politi~ku akrobaciju pape. Kad se suo~ava sa problemom ekumenizma. Teologija je. Na taj na~in. krenuo putem }esarevim. tako|e. zatim on istra`uje posledice takvog u~ewa i ukazuje na mogu}e pravce daqih izu~avawa doti~nog fenomena.svega. da ga izlo`i na pravilan na~in i u~ini ga dostupnim ~itala~koj publici. Crkve. Kao politikolog mr Zoran Milo{evi} je zainteresovan pre svega za dru{tvene aspekte rimokatolicizma. posmatraju}i pore svega plodove ekumenskih nastojawa Vatikana. g. U ovom ogledu o radu u dru{tvenoj doktrini rimokatolicizma. Jo{ je Dostojevski primetio da je rimokatolicizam. umesto da bude svedo~ewe susreta sa Bogom (tako je uvek do`ivqavana na pravoslavnom Istoku) postala suvi sholasti~ki intelektualizam. rimske pape su bile prinu|ene da “savremenim jezikom” ponovo odrede stare pojmove.) Ovaj pristup. kad je mo} po~ela da i{~ezava iz Vatikana. po~eo da se sekularizuje brzo i otvoreno. unutra{weg sekularizma. onako kako ih do`ivqava religijska svest rimokatoli~kih teologa. jasno i nedvosmisleno. putu koji podrazumeva slivawe sa ovim svetom i disawe wegovim dahom. Na tom putu.

Ne zaboravimo – Vatikan je. `”Tre}eg sveta”. i mo`e biti blagosloven. u datom istorijskom trenutku. rimokatolicizam na~elno shvata kao zlo. ali i na Carigrad i Svetu Goru. ogled o ratu u dru{tvenom u~ewu rimokatolicizma. Milo{evi} je pokazao kako su pape istovremeno nastojale da spre~e talas radikalnog. G. g. Rat. ali i pokoq Srba u I i II svetskom ratu. on je koristan i dopu{ten. kada se mo`e upotrebiti za {irewe rimske vere. Milo{evi}a zna~ajna je za sve one koji `ele da se upoznaju sa savremenim stawem rimokatolicizma i tendencijama koje to stawe karakteri{u. bar ne na politi~ki radikalan na~in. godine ili moskovskog “smutnog vremena”. koji je pozivao na “oslobo|ewe rada”. pre svega. “Tako Bog ho}e!”. pokli~ je papinih sledbenika od epohe kri`arskih ratova do dana dana{weg. (Ovo se naro~ito vidi u razmatrawu o putovawima sada{weg pontifeksa po siroma{nim zemqama tzv. koje behu u rukama pravoslavnih “{izmatika”. Posle svakog takvog rata nu|en je isti takav mir: oni. taj Bog je hteo pokoq ju`noameri~kih Indijanaca. Taj Bog je hteo i juri{ na Jerusalim. o politici. ali i Rusa na Ukrajini (setimo se “Brest-Litovske unije” iz 1596. Taj “Bog” je nare|ivao unija}ewe Rumuna po `eqi Habzbur{ke monarhije. kwiga g.) Najuverqiviji pogled ove kwige je. dokazuju}i da tu nije re~ samo o teologiji. Milo{evi} veoma ozbiqno i razlo`no analizira odnos rimokatolicizma prema ratu. ateisti~kog levi~arstva. nego. me|utim. dakako. posle smrti cara Borisa Godunova). .u eseju o savremenim papinim putovawima. “Deus vult!”. koji su dr`ali muhamedanci. koji su do ju~e hu{kali svoje vernike pokli~em “Deus vult” sada govore o “novom svetskom poretku mira i blagostawa”. i da ostanu verni bogatim mo}nicima ovoga sveta: radu je data velika te`ina kao “saradwi sa Bogom” i radnik je stavqen na centar pastirske pa`we na jednoj strani. plod qudske palosti i otpalosti od Boga. Napisana jednostavno i pristupa~no. dok je na drugoj ostala tvrdwa da je dru{tvo nu`no hijerarhizovano i da siroma{ni ne smeju dizati glas protiv bogatih. dr`ava! Sve u svemu. pre~esto.

ona u sebi sadr`i odgovore na mnoga savremena pitawa koja su, ako se pravilno shvate neophodan sastavni deo razmatrawa krize u kojoj se na{ao i na{ narod, umnogome zaslugom Vatikana, nemilosrdnog u svojoj “voqi za mo}” (za uniju!) iz kwige g. Milo{evi}a tako|e postaje jasno da ne treba `uriti sa “ekumenskim zagrqajima” Zapada i Istoka: previ{e toga nas deli da bismo se smeli upu{tati u nepromi{qene i sentimentalne “projekte ujediwewa” do po~etka 21. veka! SATANIZAM O^IMA @RTVE (Luaren Stratford: Satan’s Underground, Harvest House Publishers, 1988.) Bal kod satane Ro|ena je kao kopile i neki qudi su je usvojili. Ime joj je Lorina Stratford. Do`ivela je stvari u koje se ne mo`e verovati; a mora se, jer su se desile. @elim da umrem Kad je Lorin imala ~etiri godine, o~uh i ma}eha su se posva|ali, i on je oti{ao od ku}e. Dete je ostalo sa sumanutom majkom, koja je pred kom{ijama izgledala sasvim normalno i pristojno. Ona je ponekad razbijala stvari po ku}i, a zatim optu`ivala Lorinu da je to u~inila i terala detence da ~isti ku}u. Nikada je nije qubila i mazila. Da bi obezbedila privid “sre}ne porodice” vodila je Lorinu u crkvu, redovno, i malena je zavolela Hrista. Ma}eha joj je, me|utim, stalno pri~ala da Hristu ne trebaju deca poput Lorine, prqava i zla. ^esto ju je pquvala i tukla, govorila da je mrzi. Lorina je sawala roditeqsku qubav i ne`nost. Zatim je po~eo pakao. Ma}eha je devoj~icu po~ela da podvodi raznim mu{karcima – izopa~enicima. Davala ju je nekim monstrumima koji su dete prinu|ivali na odnose sa `ivotiwama, i sve to snimali. Ma}eha ju je prodavala za novac, a zatim dobijala porno-~asopise sa

slikama svoje usvojenice koju zlostavqaju i poni`avaju. Dete je po~elo da se ose}a kao predmet. Pred kamerama i pred svetlom porno-studija ose}ala se kao nepostoje}a. “Mrzela sam svoje telo. Mrzela sam sebe, `elela sam samo da umrem.” @alila se, isprva, {kolskom pedagogu, zatim pastoru, ali nije mogla da ispri~a sve detaqe. Pomo}i nije bilo: wena ma}eha je i{la u crkvu i pretvarala se da je pristojna `ena. U`as se nastavqa U petnaestoj godini Lorina je dobila histeri~nu paralizu. Molila se Bogu, zatim ustala i pobegla od ku}e. U policiji, pose}uje je o~uh, koji je odvodi svojoj ku}i. Luda ma}eha po~iwe ne~im da ga ucewuje i da Lorin tra`i natrag. On se prvo opire, ali pristaje. Po wu, da je odvede, dolazi fotograf Toni. Vodi je u zgradu gde se snimaju pornografski filmovi. Zgrada ne izgleda sumwivo, nalazi se u poslovnom delu grada. Postala je punoletna, ali nije mogla da pobegne iz svoje tamnice. Postojale su mnoge wene pornografske slike sa `ivotiwama, `enama, decom. Prilikom snimawa davali su joj drogu. Na rukama Lorine Stratford umrla je petnaestogodi{wa devoj~ica Ronda koja je od roditeqa – alkoholi~ara pobegla u svet. Drogirali su je i terali da u porno-filmovima, kao robiwa, ~ini najve}e gadosti. Umrla je od prevelike doze droge, {ap}u}i: “Maj~ice… @elim da vidim svoju majku. Vodi me ku}i, Lorina.” Oko 500.000 dece u SAD biva zloupotrebqeno u porno-industriji, ka`e Stratfordova. Od sedamsto hiqada do milion dece svake godine be`i od ku}e, po podacima ameri~kog Ministarstva pravde. Eksploatatori ih hvataju na stanicama, na uglovima ulica, pred kioscima. Nude im pare, drogu, seksualna zadovoqstva. Roditeqi prodaju decu, kako je ma}eha u~inila sa Lorin. Kad su ocenili da je dovoqno “zrela”, odveli su Lorin samom {efu lokalne porno-industrije, Viktoru. Viktor ju je namenio za posebne

svrhe. Kod Viktora se nalazila tzv. “Ku}a mu~ewa”, za sadisti~ka i`ivqavawa sudija, lekara, profesora, pa ~ak i nekih pastora. Kad politi~ar svu~e ode}u, nije vi{e politi~ar. Kad se pastor skine, nije vi{e pastor. Kad se obrazine svuku, otkriva se istinski ~ovek, veli Lorina. Na crnoj misi Viktor ju je davao na i`ivqavawe najokrutnijim sadistima. Decu, ~iji su roditeqi tra`ili svoje mali{ane, slikali su u najgnusnijim perverzijama, i zatim te fotografije slali o~evima i majkama. Viktor je Lorinu uzeo u svoj harem, i urezao joj na ~elu svoj znak. Ran~ je bio privatan posed, i niko nije znao {ta se na wemu zaista de{ava: usred Amerike. Pijan~e}i, pri~ao je Lorini o svojim poslovima. Bio je trgovac drogom i imao ogromnu porno-industriju. Po{to mu je bilo dosta obi~nih zadovoqstava, u~lanio se u jednu satanisti~ku sektu. One no}i kad joj je to saop{tio, Lorina je u wemu videla pravog satanu. Htela je da be`i, ali su je uhvatili, a Viktor joj je pokazao krvavu ode}u svoje posledwe `ene, ubijene u poku{aju bekstva. Svake no}i pri~ao joj je o satanskim obredima: na seansama su upra`wavali telepatiju, lebdeli su predmeti, vrhovni `rec je, tobo`e, le~io od raka. Viktor je pri~ao o trudnici koja je svojom krvqu potpisala ugovor sa satanom i posvetila mu budu}e dete. Viktor je imao ~in arhi-`reca. Poveo je Lorinu u podrum gde su obavqani crni rituali. Vazduh je bio neizdr`qivo te`ak. Crni saten i purpur ukra{avali su prostoriju, tu je bio i pehar za antipri~e{}e, kao i izvor plamena, ma~, pentagram u krugu, glava jarca. Qudi odeveni u crno slavili su satanu i molili demone da nanesu zlo nekim qudima, kao i da wima, svojim vernim slugama, daju vi{e mo}i. Rezali su se se~ivima, sipali krv, mokra}u i vino u pehar i zatim su to pili, posle ~ega su sledile ritualne orgije. Uhvatili su je i nagu vezali u tamnom krugu, da bi je kod `rtvenika silovali, svi redom, i

rekli da ju je sam satana imao. Viktor joj je rekao: “Oboje pripadamo satani”, ali Lorina je mislila: “Satana me ne}e imati nikad. Nikad!” Verovala je u Boga, i to ju je krepilo. Lorina obja{wava za{to su napredovali u izmi{qawu novih zlo~ina: “Da bi zadobili vi{e mo}i, da bi nastavili da uga|aju svom paklenom ocu, mora se i}i iza onoga {to ~ovek mo`e da zamisli.” @rtvovawe beba Viktor je uskoro po~eo da video-kamerom snima rituale svoje sekte, a filmove su kupovali ugledni i bogati qudi. Ubijali su bebe. Viktor je rekao da satana voli ubijawe beba i male dece – jer su ona ~ista. Bebe su dobijali preko la`nih agencija za usvajawe dece, a u haremima skrivenim od o~iju javnosti bile su `ene koje su morale da ra|aju decu samo radi ubijawa u satanskim ritualima. Za te `ene javnost ne zna. Kad obave posao, ubiju ih. I Lorina je rodila troje dece: Xoija, Karli i Lindi. Karli i Lindi, devoj~ice, upotrebqene su u porno-filmovima, koji se zavr{avaju ubijawem dece. Xoija su ubili u satanisti~kom ritualu. Ona je nudila svoj `ivot u zamenu za wihov, ali nije vredelo. Viktor je i{ao i daqe: hteo je da majka zakoqe dete u ime |avola. Tada je Lori ~ula glas: “Dete moje, sa tobom sam. Nikad te nisam ostavio, niti napustio, najcrwi ~as ti tek predstoji, ali }u biti s tobom i pomo}i }u ti!” Taj glas je do`ivela kao Hristov. Pobegla je o~uhu, koji je prima, ali uskoro umire. Morala je u du{evnu bolnicu. Tamo joj se javqao zli duh i pretio joj da ne mo`e uma}i. Mnogo se molila Bogu i shvatila svoju patwu kao put prema Wemu. Po izlasku iz bolnice, pojavila se na radiju i rekla da osniva organizaciju za za{titu polno zlostavqenih. Javilo joj se mno{tvo dece iz SAD i Kanade. Saznala je za podatke koje je izneo Al Karlajl, zatvorski psiholog dr`ave Juta, da od 40.000 do 60.000 dece godi{we biva zlostavqano i ubijano u crnim obredima slugu |avoqih.

Kako prepoznati satanistu? Satanizam u Americi napreduje sve krupnijim koracima. Sedamnaestog novembra 1987. Xerald Rivera je otkrio razmere satanisti~ke zavere, u intervjuu sa biv{om `re~icom kulta, koja se predstavila kao Elen. Elen je jo{ u sedamnaestoj godini gledala kako ~lanovi sekte |avopoklonika ubijaju bebu i ~upaju joj srce. Kada su masovnog ubicu, koga je satanizam nadahnuo na ubistvo, Henrija Li Lukasa pitali, kako to da satanisti ne ostavqaju tragove ritualnih `rtvoprino{ewa dece, odgovorio je: “Oni su kao ja. Uve`bani da ne ostavqaju tragove.” Godine 1981. Savez ve{tica sveta imao je sastanak u Meksiku, na kome su donete mnoge odluke o budu}oj infiltraciji u dru{tvo i javni `ivot. Tekst wihove deklaracije zaplenila je policija, tako da je javnost saznala za wihove planove. One su, izme|u ostalog, re{ile da doprinesu: razarawu porodice, {irewu Wu Ejx ideologije, uklawawu molitava iz svih {kola, uticaju na profesore da deci {to slobodnije govore o drogama, seksu, “qudskim pravima i slobodama”, kao i otvarawu prodavnica porno-materijala za sve uzraste, infiltraciji u de~je klubove i negovawu buntovnog duha protiv roditeqa i svih autoriteta. Satanisti~ki rituali za glavni ciq imaju uni{tewe tri osnovne vrednosti na kojima po~iva li~no dostojanstvo wegovih `rtava:: 1. Vera u Boga (teraju `rtve da pquju na krst, siluju ih preru{eni u sve{tenike, itd). 2. Uni{tewe patriotizma (siluju `rtve dr{kom zastave ili u vojni~koj uniformi). 3. Uni{tewe porodice (nagone decu da crtaju svoju porodicu i vr{e nu`du na svoj crte`, govore im da je sekta nova “porodica” itd.). Prawe mozga `rtvama, a naro~ito deci, obavqa se na nekoliko na~ina: 1. Primoravawem da u~estvuju u ritualu, posle ~ega se deca ose}aju kao krivci, naro~ito ako su `rtvovala neku `ivotiwu |avolu, naterana

na polni odnos ili trpela silovawa. 2. Primoravawe na ponavqawe odre|enih fraza: “Ja sam lo{, ja sam zao, duh mi preti.” 3. Drogirawem i modelovawem podsvesti, putem re~i koje pokre}u na izvesnu aktivnost, tzv. re~i-{ifara. 4. Crte`ima sa porukama koje razumeju samo dete i silexija, i kojih se dete pla{i. Znaci na osnovu kojih roditeqi mogu posumwati da su deca bila u dodiru sa satanistima su ovi: 1. Razgovor sa nevidqivim osobama. Ako se pri tom ispoqava strah, ili dete odbija da o tim nevidqivim sagovornicima ka`e bilo {ta, mogu}e je da razgovara sa demonom – “vodi~em”. 2. Ako je preokupirano seksom i koristi detetu nepoznate re~i za polni odnos i polne organe. 3. Slu{awe demonskih gasova ili molitava demonu. 4. Opsednutost brojem 6, i strah od {estog ro|endana, zato {to dete misli da tada mo`e umreti. 5. Pisawa ili govorewa ~udnih re~i ili re~i unazad, kao i ponavqawe “O~e na{“ unazad. 6. Radikalna promena raspolo`ewa i sklonost ka nasiqu. 7. Nagli strah od ostavqenosti. 8. Strah od boja: purpurne, crvene i crne (koriste ih satanisti za dekoraciju svojih ritualnih mesta). 9. Strah od malih prostora (nad decom se i`ivqavaju i u mrtva~kim sanducima). 10. Nagli strah od kupawa i ~isto}e. 11. ^esta potreba za promenom doweg rubqa. 12. Izopa~ena potreba za konzumacijom urina i izmeta, {to se zbiva u ritualima. 13. Mr`wa prema roditeqima ili vr{wacima. 14. Upotreba slede}ih simbola: pentagrama, meseca sa pet zvezda i crnom, crvenom i purpurnom bojom.

15. Strah od putira, krstova, statua, sve}a, vina, hleba, sve{tenika. Za kwigu Lorin Stratford biv{i reporter AVS novosti, Kenet Vuden veli da je “delo nacionalnog zna~aja”, i “trijumfalni ep hrabrosti i nade u borbi sa mr`wom i smr}u”. Lorin Stratford prekliwe hri{}ane da se mole Bogu za one koji stradaju od satanista, a naro~ito oko {est uve~e i u pono} – jer se tada obavqa najve}i broj ubistava nevinih. Pogledi, 195/1997. KA PONORU (Jurij Vorobjovski: Zapadni put u apokalipsu, Svetigora 2001.) Za{to ova kwiga? Kada je Polonije pitao Hamleta {ta ~ita, danski kraqevi}, zga|en nad svetom koji je tamnica i vremenom koje je “isko~ilo iz zgloba”, odgovorio mu je: “Re~i, re~i, re~i”. Od mno{tva re~i koje nas, poput mutnih talasa informativnog okeana, svakodnevno zapquskuju, pravoslavni ~ovek kao da po~iwe da se gu{i. On vi{e ne mo`e da slu{a o u`asima koji ga okru`uju; on postepeno oguglava, zatvara se u sebe, be`i u svojevrsni autizam. ^ini mu se da je “`ivot besmislena pri~a koju pri~a idiot, puna buke i besa, a bez zna~ewa” ([ekspir). Ta stravna informativna bujica, te “re~i, re~i, re~i”, taj nedostatak logosne ose oko koje bi se sabralo sve ono {to ~ujemo i vidimo – to je ono {to svaku kwigu danas, pa i pravoslavnu (ne u bitijnim, nego u pojavnom smislu) ~ini obezvre|enom i bespomo}nom da se na|e u nevoqi qudskom bi}u na pragu tre}eg milenijuma. Pa ipak, kwige postoje, izdava~ke ku}e postoje, i qudi, okru`eni televizijskim aparatima i kompjuterskim ekranima, jo{ uvek ~itaju, nadaju}i se da }e, kako bi Ujevi} rekao, na}i “mo}nu rije~ i odgovor”. Pi{e se i ~ita sve: od romana za gatawe i priru~nika za astralnu projekciju, preko politi~kih biografija, od nau~nih studija. Poneko, ponegde, milo{}u Bo`jom nai|e i na pravoslavnu kwigu, i po~ne da je ~ita...

I ta kwiga, koja se pri~e{}uje Kwigom @ivota koju je Krvqu Svojom potpisao Jagwe Bo`je, deluje na du{u ~itaoca, preobra`avaju}i je i bude}i iz grehovnog sna u javu Carstva Logosovog... I kwiga koju ~italac ima u rukama napisana je u slavu Logosa Bo`jeg, iskupiteqa ~oveka i kosmosa. Ona je tu da pomogne ~itaocu da se sna|e u bujici informacija koje sti`u iz sveta “novog poretka”, sveta koji je srbski narod osudio na smrt (uz pomo} doma}ih bezbo`nih vlastodr`aca, koji egzekuciju organizuju, smrtna kazna se nad Srbima sprovodi od po~etka devedesetih, i mrcvarewu se ne vidi kraja.) Autor ove kwige, Jurij Vorobjovski, jedan od najuglednijih ruskih pravoslavnih publicista. Ova kwiga, plod wegovih dugogodi{wih istra`ivawa, mogla bi se nazvati uvodom u pravoslavnu “konspirologiju”, to jest pravoslavnim pogledom na tzv. “teoriju zavere”. (O tome {ta je “teorija zavere” izvanredno pi{e Viktor Trostnikov u pogovoru ruskom izdawu kwige Vorobjovskog, “Za~uti kucawe zla”.) Jasno je da jedna takva kwiga mora imati kako svoje ~itaoce, tako i one koji }e je kritikovati, govore}i da je re~ o “pravoslavnoj paranoji”, da nikakve zavere nema, da je u pitawu svojevrsni staqinizam u oblasti hri{}anstva, itd. Sa takvim zagovornicima “otvorenog dru{tva” ne vredi raspravqati, kao {to se ne treba osvrtati ni na histeri~ne ispade doma}ih komunista koji tako|e imaju svoje “dokaze” o zaveri protiv na{eg “mudrog rukovodstva”. Ova kwiga je pre svega, upu}ena obi~nom ~oveku, koji ose}a da u svetu u kome `ivimo nije sve u redu, i da se mnoge stvari koje vidimo na bini “teatruma mundi” u stvari re`iraju duboko ispod bine (u podzemqu.) “Svetska zakulisa” ve} stole}ima sawa “dru{tvo prosvetqenih” (iluminata), koje }e vladati neprosve}enom masom (oko u trouglu iznad nedovr{ene piramide na nov~anici od jednog dolara je upravo simvol vlasti Velikog Inkvizitora nad beslovesno sre}nom “de~icom” potro{a~ke Nove Hedonije.) Jedno od pitawa koje dobronamerni ~italac mo`e postaviti je: dobro, ali {ta }e to nama? Zar mi, u svom polomu, nemamo pre~a posla nego

pa i kod nas. itd. koje jasno pokazuju da sve {to postoji u ovoj kwizi postoji i kod nas. za{to . Mi jednostavno `elimo da se repliciramo. u ~asopisu “Svest”. tvrdi da je. (Dr Rakovi} smatra da je panteizam jedina “nau~ni ispravna” teologija. u kome sara|uju mnogi ugledni nau~nici sa na{ih prostora. mogu}a i reinkarnacija. dobronamernom ~itaocu je nekoliko bele`aka u ovom tekstu. i da sve {to ~eka ~ove~anstvo bez Hrista ~eka i nas.) Nau~nik “nau~no” zasniva astralnu projekciju. Parovi koji `ele decu a ne mogu normalnim putem da ih imaju. na temeqima moderne fizike. Wih ima svuda. koji ne tra`e Boga Logosa. koje su posledica tragawa za pojmovnom. ovako vidi eti~ku mogu}nost klonirawa qudi: “Vrlo je rasprostrawena `eqa roditeqa da deca li~e na wih. a mi `iva bi}a sa lokalizovanom “kosmi~kom sve{}u” – “bo`anske iskre”. nalazimo tvrdwu prof. za takmi~ewem sa Samim Tvorcem. prolaze kroz egzoti~ne medicinske procedure koji podrazumevaju ~ak i analizu kataloga sa potencijalnim donorima polnih }elija. tra`e}i qude koji nisu samo superiorne jedinke. A na{i nau~nici? Vorobjovski kod savremenih nau~nika. gledano kroz `equ za potomstvom. Pa ako ba{ toliko volimo sebe. ve} je vrlo va`na i sli~nost sa budu}im roditeqima. u “slobodnom stilu”. u skladu sa “vrlim novim svetom” koji nastaje. prime}uje faustovsko-franken{tajnovsku `e| za gospodarewem nad prirodom – u krajwem slu~aju. Ali ti nau~nici obuzeti prometejsko-luciferijanskom gordo{}u ne `ive samo na Zapadu ili u Rusiji. a svoje spekulacije. dr Dejana Rakovi}a da je sama priroda u stvari “Bog”. pilatovskom “{ta – istinom” name}u kao apsolutne dogme jedne nove religije.da ~itamo horore o “zaveri vampira” i trgovini qudskim organima? Odgovore takvom. ~iji poredak u tvorevini treba izmeniti. Jedan drugi na{ stru~wak. ako se Hristu ne vratimo. Tako recimo. Oni vi{e ne mogu da razlikuju dobro i zlo. da bi nastupio nekakav “novi”.

^ovek ~ita.. prizivawe duhova i izazivawe samog |avola. /. okultisti~ke i spiritisti~ke seanse. u tami svojih stanova../ Oni su se obla~ili u crno. i farbali kosu u dre~ave boje. ali i prema samima sebi. podruma i gara`a. Tako “Reporter” od 29. Mnogi darkeri su ~esto destruktivno orijentisani prema svetu koji ih okru`uje. Prepisujemo najzanimqivije delove: “Tajanstveni zamkovi u magli. /. donosi tekst o “Novim Gotima” iz pera Vladimira \uri}a. Qubavni parovi ove grupacije ponekad vode qubav tako {to pu{taju jedno drugom krv koju piju. Faust i Franken{tajn }e.. A vampiri? Jedno od naj~udnijih i najstra{nijih poglavqa kwige Jurija Vorobjovskog je “Zavera vampira”./ Vampirski filmski pod`anr broji na stotine filmova koji . a uskoro }e i drugde).. Za wih se vezuju i pri~e o klubovima samoubica ~iji pripadnici ritualno `rtvuju svoje `ivote. samo ne{to mla|e”? Tekstovi u “Svesti” puni su entuzijazma kada je u pitawu ideja stvarawa kiborga – ~oveka ~iji je organizam povezan sa kompjuterom na jedan organski. i ne mo`e da veruje: sve li~i na ma{tarije nekog pisca strave i u`asa.je tako zastra{uju}e ~ak i razmi{qawe o genskim replikama koje se normalno rode i predstavqaju nama identi~ne blizance.. septembra 1999. onda po~ne{ da traga{ i na|e{ ~lanke koji govore o vampirizmu kao pokretu postmoderne subkulture i o vampirizmu koji tra`i svoja “qudska prava” (u Americi. stavqali gomilu pudera na lice... /. kao se ne vrate Bogu. telesni na~in. morati da plate cenu. jesu neprekidna inspiracija Novih Gota. na kraju svojih ogleda. Inspiracija vinom i qudskom krvqu zahteva pa`qiviju psiholo{ku analizu. Ali. naviknuti iskqu~ivo na te{ke zavese i neonsko osvetqewe./ Novi Goti provode veliki deo svog `ivota skrivaju}i se od sunca. `rtvovawa na oltaru.. Sre{}e Mefista i monstrume koje su sami prizvali. a najradikalniji su ~ak i pili krv.

opisuje kako pije krv svojih prijateqa koji se slu~ajno pore`u.. avgusta 1996. polni identitet. /. “A u uglednom ameri~kom antisekta{kom “SCP NEWSLETER”. ~ije se napuderisano lice. u kome }e qudima biti svejedno da li ~ine zlo ili dobro. Ovi stanovnici no}i imaju svoje sajtove na Internetu. U ~lanku se veli kako vampiri Amerike. Bruni veli da je za mnoge vampirizam samo “igra presvla~ewa”. Frenk Bruni je 10.. koji svoju besmrtnost odr`ava tako {to pije qudsku krv. Jedan mlad ~ovek. ali jesu vampiri – ne podnose sun~evu svetlost i piju krv. u broju 21-23. svoje klubove. [ta bi bila Srbija bez Hrista ako ne kontejnerski otvoreno dru{tvo? Novi Goti `ive i u Beogradu. ./ Mogu}e je da je novi vampirski talas samo uvertira u budu}e demonolo{ko ustrojstvo sveta ili Tehnosveta. Posle homoseksualaca. ~ak i religija”. “zli besmrtnici” {to spavaju u mrtva~kom sanduku.su na razli~ite na~ine stabilizovali mit o demonu no}i. Xon Bajron Koh nudi tekst “Living in Darkness” (When Evil Enters the Mainstream” (“@ivot u tami/ Kad zlo postane uobi~ajeno”)). muziku i ~asopise {irom sveta. za zimu 1996/97. koji su ve} po~eli da usvajaju decu za svoje ~udovi{ne “brakove” i da izvode na sud normalne qude koji su krivi zbog “homofobije” (govorili su protiv polne izopa~enosti pedera i lezbejki). “To je kao te~ni elektricitet”. veli on novinaru. da im je wihovo pona{awe “u genima”. i vampiri ka`u da su “ro|eni takvi kakvi jesu”. u “Wujork Tajmsu” objavio tekst o modernim vampirima koji nisu kao oni stari. koji pripada ovoj “subkulturi”. ne vidi u ogledalu. koji se obla~i u crna odela i spava u mrtva~kom kov~egu. tra`e svoja “qudska prava”. qudi koji kupuju i piju qudsku krv. na kom dominiraju zakrvavqene o~i. za mnoge je ne{to vi{e – “romanti~arska fantazija. Zato nije slu~ajno da je udarna muzi~ka numera iz filma Nila Xordana “Intervju sa vampirom” obrada pesme “Simpatija za |avola” Rolingstounsa”.

rekao je da su nema~ke trupe to i ranije ~inile..Trgovina qudskim organima Ima li trgovine qudskim organima koju Vorobjovski pomiwe u kwizi? On govori o Rusiji. i u koju svrhu?” Tim povodom dr Rada Trajkovi} je komentarisala strahove kosovskih Srba da je re~ o trgovini qudskim organima. Tamo ne da su samo nestali odrasli qudi. koja je odobrila Nemcima ovaj ilegalni uvoz. dobio je novu dimenziju tvrdwama u {tampi da u Tirani postoji ilegalna klinika za trgovinu organima beba. i da nisu obave{tavale vlasti Makedonije “misle}i da za to ne}e biti problema”. Iza toga je stajala vladaju}a koalicija na ~elu sa VMRO. da su neki hirurzi u Tirani odstrawivali organe iz tela beba i krijum~arili ih u Italiju. “Ovde se o tome danima pri~a./ I mo`da najglavnije: kojim nesre}nicima su delovi tela i raskomadani. A kod nas? U na{em okru`ewu? [to se okru`ewa ti~e.. niti mu daju da vide ubijene. ve} i bebice sa svojim majkama o kojima se danas ni{ta ne zna. “TIRANA (TANJUG) Skandal oko prodaje novoro|en~adi koja su iz Albanije tajno prebacivana u Italiju. javqa agencija DPA. italijanski kupci unapred naru~ivali”. Organe su. Qudi odavno sumwaju. “Glas javnosti” je 8. portparol NATO-snaga sme{tenih u Tetovu. evo vesti iz “Blica” od 19.. avgusta 1999. oktobra 1998. spalili u Vojnoj bolnici u Skopqu. citiraju}i izjavu neimenovanog tu`ioca. . kako se tvrdi. mada niko ta~no ne zna o ~emu se zapravo radi. a pogotovu ilegalno u Makedoniju? /. jer niko ne pronalazi otete.. navodno. Fridrih Cimerman. U tekstu “Glasa javnosti” postavqeno je nekoliko pitawa na koja odgovor niko nije dao (ali }e morati da ga daju u dan Suda Bo`ijeg): “O kakvim delovima qudskih organa je re~? Za{to je medicinski otpad uop{te odvo`en sa Kosova. posebno u Prizrenu kada je ulazio KFOR. godine doneo vest o tome kako su “nema~ki vojnici iz sastava KFOR-a sa Kosova u Makedoniju ilegalno uneli oko ~etiri tone medicinskog otpada i delova qudskih organa da bi ih. Mnogi qudi su nestali. Najuticajniji albanski nezavisni list “Koha jone” izve{tava.

na~in podra`avaju ono {to se de{ava u svetu obezbo`enog Zapada. smu{en naivan. lebde}i iznad Himalaja./ Morbidni qudi.” Zatim se navodi primer la`nog induskog ~udotvorca Sai Babe. /. a verovatno to i rade. imala Spasoja Vlaji}a. Grupa 69 je. koja se astrolo{ki udala za zvezdu Regulus. Miqu Vujanovi}. kojima je u glavi samo profit. ~lankopisac “Duge” je o postavkama grupe “69” zabele`io: “Ovladavawe mogu}nostima ~oveka skrivenim u ~akrama i praznini izme|u malog mozga i ki~mene mo`dine. mogu da rade {to god `ele. A sad “Grupa 69” ~ita “Pisma tibetanskih mudraca” i okultnim silama . U tekstu “O~ekuju}i gr~ na Klintonovom licu”. i sli~no./ Pla{im se da oni koji su izginuli nisu postali `rtve ovakvih qudi. kojima je va`no da sve {to mogu dobro unov~e”. Jadni srbski narod! Nekada se wegova vojska ispovedala i pri~e{}ivala Telom i Krvqu Hristovom idu}i u boj za krst ~asni i slobodu zlatnu. umesto da se u wu uvedu vojni sve{tenici. kao i konspirologa – neopaganina Drago{a Kalaji}a./. po~etkom devedesetih osnovana nekakva “Grupa 69”. koji se ve} odavno puni demonskim energijama. treba da postane nadgradwa nau~nih dostignu}a. do Vojvode Stepe molile Bogu pre i posle boja... (O tome je svojevremeno pisala “Duga”.. nekada su pravoslavni sve{tenici ~itali molebane za pobedu srbskog oru`ja. od Svetog kneza Lazara.. Psihotronska oru`ja? Srbi dana{wice ne bi bili to {to jesu da ne poku{avaju da na svoj.. a da to nikoga ne brine. Tako je u Vojsci Jugoslavije. sa ciqem da emituje “energetski {tit” iznad Beograda. koji se poredi sa Hristom... balvanopisca i slikara Mili}a od Ma~ve. preko Kara|or|a. da se u garnizonima podi`u hramovi i kapele. Teslina otkri}a me{aju se sa uvereno{}u da je telepatskim putem mogu}e obarati NATO-avione. koje je nekad demonstrirao najve}i mistik sveta Milarepa.. kao konsultante. nekada su se srbske vojskovo|e.

Napoleon.. wemu doploviti na Sud (tako veli Pasternak u svojoj pesmi “Getsimanski vrt”. naravno. i ta istina }e va`iti dok bude Rusije i sveta. 2. Bugarsku.) “Umom ti Rusiju shvatiti ne}e{. i svi vekovi }e. demonskim slugama se ne mo`e suprotstaviti “pravoslavni” okultizam. Rumuniju. Gr~ku. nego samo sila Bo`ja koja dela kroz qude Hristove. “Onaj koji `ivi na nebesima smeje Se. suo~avaju}i se sa stawem savremenog bezbo`nog ~oveka i o|avoqenog ~ove~anstva. slomio je kola u pohodu na Rusiju. O tome pi{e i Vorobjovski. Gospod im Se podsmeva” (Ps. 4). Tvorci “novog poretka” su se zahuktali. Post scriptum Vorobjovski je.. ali weni podvi`nici i blagovesnici jo{ su `ivi (kao otac Nikolaj. “Boga slovenskih o~ajnika” (kako Ga je zvao otac Justin Popovi}. “mati bludnica i gnusoba zemaqskih” . i ne}e pobediti Vavilon veliki. mogao da padne u o~ajawe. antihristov prete~a. Hitler. rat okultnim sredstvima postoji. pevao je Tjut~ev u XIX veku. Ali. slomio je kola u pohodu na Rusiju...“obara” avione. Gruziju u~inila zemqama Gospodwim. Jer On je ru{io silom qubavi Svoje sve vavilonske kule od postawa i ru{i}e ih kad god se bezbo`nici udru`e da ih sazidaju. vlada istorijom. Rusija je danas poni`ena i poga`ena.. ne govore: “Ako Bog da!” Zamislili su da svoju kulu vavilonsku sagrade {to pre. utiru}i put sinu bezakowa i propasti. Krstom Sina Bo`ijeg zape~a}ena je sudba svake vavilonske zidanice.) Vorobjovski podse}a: antihristov prete~a. jer zna za Hrista. Da. Ali.. Dok bude Pravoslavne Crkve koja je Rusiju. ~iji je ciq ru{ewe qudskih du{a. kao ni ono Ture iz na{e narodne izreke./ Ona se druk~ijem ciqu kre}e – /u wu tek mo`e{ verovati”. sa Ocem i Duhom Svetim. on nije pao u o~ajawe.. kao splavovi. “neokorti~ki rat”. o kome Vorobjovski pi{e u poglavqu “Ostrvo”. no. osvajaju ovaj i onaj ciq.. Ali. /sveop{ti ar{in wu ne prati...) A Hristos. Srbiju. posti`u. {to uz pomo} “neokorti~kog rata”. {to uz pomo} vojne sile. ovaj i onaj uspeh.

slava Tebi!” 2001. Zato. tako i o borbi srbskog naroda za slobodu od okupatora u II svetskom ratu (“Ravnogorci govore”). Pavlovi}). ZAPAMTITI ZAUVEK (Antonije \uri}: Crvena kuga. Temeq i Sunce novog Jerusalima. i ~ekali smo sa nadom da }e jednom ugledati svetlost dana – ako ni zbog ~ega drugog. nego jagwe. Na ovo delo smo dugo ~ekali. ne gubi nadu. . dao preko milion qudi “za ~ast otaxbine” (naslov jo{ jedne \uri}eve kwige). 17. opisanom u kwigama “Solunci govore”. jo{ jedna kwiga vrlog pamtioca i svedoka “veka – vu~jaka” (O. navikli na la` i maske. sada. i kwiga se pojavila da bi nam pomogla “u ratu ovom koji se}awe bri{e” (M. Pred nama je. Neveste Svoje (Otk. koji se katkad pretvaraju u verbalne ikone onoga {to je “sveto i ~estito bilo. Dveri srpske. 10). ~itao~e. nado na{a. Mandeq{tam). 21. “@ene solunci govore” itd. do 1918. na po~etku XXI veka. Hriste Bo`e. sedamdesetih godina XX veka. \uri}evi istorijski portreti. i milome Bogu pristupa~no”. a ono zbog istine bez koje }emo se. predstavqa nezaobilazan doprinos svedo~ewu o srpskom XX veku: kako o wegovom svetlom.. po `anrovskom odre|ewu mo`da najsli~nijem kwizi Milovana Danojli}a “Oslobodioci i izdajnici”). kwi`evnika i publiciste. kada je Srbija u`ivala u “blagodetima” titoisti~ke “denacifikacije” predstavqale su pravu {kolu istine o narodu koji je u ratovima od 1912. Idi za onim Kome se sve{tenik na kraju svake liturgije obra}a re~ima: “Slava Tebi. i da su weni sinovi tu istoriju osvetlali svojim obrazom. “Crvena kuga”.) Delo Antonija \uri}a. ugu{iti.(Otk. Beograd 2001. herojskom po~etku. 5). “Solunci govore” su bili dokaz da je istorija Srbije postojala i pre 1941. Re~ je o autobiografskoj umetni~koj prozi (romanu-hronici.

Na svoj na~in. i ~eka trenutak da objavi istinu. koju su. umrla. bele`i u se}awu svako ime. zato {to je odbio da radi na Nikoqdan. ubijaju u Trnovu iznad Sarajeva. upija svaku wihovu re~. vernih pretorijanaca Nerona iz Kumrovca? Kwiga po~iwe i zavr{ava se u zatvoru. bele`io. naravno. vezuju za drvo da umre od hladno}e. Kosta Vasili}. uporno i predano. ~ekaju}i da do|e Krcun ili neko od wegovih xelata i da ih povede u smrt. a ~ije }e telo otac i stric u xakovima iz Bosne preneti u Srbiju i sahraniti u blizini roditeqske ku}e. kao mladi}. u kome u`i~ki zato~enici. iguman manastira ^oke{ine. po la`noj dostavi. ustao protiv komunisti~kog re`ima. gde je. koji je robijao u Sremskoj Mitrovici samo zato {to je. koji puca u sebe da komunistima ne padne u ruke. vi{e nego poluvekovnom komunisti~kom ropstvu? Ko bi svedo~io uverqivije od wega. ~astan i ~estit gra|anin U`ica. da bi je osudili na robiju u Po`arevcu. po ci~i zimi. Mitrofan Mati}. saslu{avan i prebijan. koji je slu{ao i gledao kako raspiwu Srbiju. `ivote novomu~enika srbskih postradalih od Titovih izme}ara. iz manastira Svete Trojice pod Ov~arom. sa strpqewem i pobo`nim strahopo{tovawem. pri~aju o onome {to su ~uli i videli {irom otaxbine. i koga }e pobesneli “ozna{“ mrtvog . Sreten Cveti}. Mladi pripoveda~. kraqev oficir. koga mobili{u i. bez krivice. on radi ono {to je u Rusiji radio Aleksandar Sol`ewicin. iz Visibabe kod Po`ege.Ko bi boqe od Antonija \uri}a mogao da pi{e o najstra{nijoj epohi u istoriji srbskog naroda. mrcvare maqevima i bacaju u Zapadnu Moravu. pesnik. koga na prinudnom radu. koji se molio Bogu da ostane `iv i da. znaju}i da sloboda nema cenu? Ko bi boqe od wega. kome partizani vade o~i i rugala~ki tra`e od wega da im ~ita Sveto Pismo. jeromonah Jelisej Popovi}. mo`e da opi{e sve {to je pre`iveo (tako je nastao “Arhipelag GULAG”). koga ubice ~ekaju u zasedi. Mirko Jeftovi}. kad iza|e iz logora. Pred na{im o~ima promi~u: devojka Milunka Ma~i} iz sela Trudova na Goliji. komunisti~ki “oslobodioci” pekli strujom. solunac iz sela Mraviwci kod Kosjeri}a. kao ~etni~kog “jataka”. nesvr{eni bogoslov.

Petra. tako|e duhovna deca Krcuna. bore}i se protiv “srbskog nacionalizma”. kad su do ju~e bili branioci “lika i dela” kumrova~kog Nerona?) I dok se pri~a o `rtvama iz Srebrenice i sa Kosova. \ilasa. Milo{a Mini}a. kad ih je poveo pobednik sa Osme sednice. Rosa Vujovi}. sestre Bosa i Draga Pavlovi}. I {to je najgore. 1945. Rankovi}a. pqa~ke. gimnazijalci iz ^a~ka. Miqevinu. ru{ila tako stra{no i tako naglo od po~etka devedesetih. kome OZNA nudi platu za la`ni iskaz na sudu. koju su. 1947. oni drugi. ali on odbija da svedo~i protiv nevinog ~oveka) – sve je to temeq na kome je. “~etnici”. koji tra`e “denicifikaciju Srbije”. delioci nove pravde. samo zato {to im je brat Mi}ko oti{ao sa ~etnicima. Leskovca. sada su “aktivni gra|ani”. `ena posledweg komandanta Jeli~kog ~etni~kog odreda. dou{ni{tvo i potkazivawe kao na~in da se dobije polo`aj i zara|uje plata (o tome u romanu ima potresna pri~a koja govori o u`i~kom amalinu Vasu. otimawe s trudom ste~ene tu|e muke. Niko ne pomiwe Vardu. da bi dokazali kako su stigli “bogovi”. 1946. Oni koji su do ju~e slepo vr{ili svoje du`nosti prema Brozu. donedavno pora`eni. u ratovima “na prostoru biv{e SFRJ”. ~inili su ratne zlo~ine i prqali ruke krvqu tu|e neja~i. Lisi~ji . a sada za te zlo~ine. odjednom su postali branioci “Srpstva i Pravoslavqa” i. “Dekomunizaciju” niko i ne pomiwe (a kako bi. Petra Stamboli}a i wima sli~nih. Ubistva. Srbe pobijene i ba~ene u jame 1944. koji su osu|ivani na prinudni rad i robiju zato {to se nisu mirili sa Brozovom okupacijom Srbije. ~etrnaestogodi{wim sinom Aleksandrom i osamnaestogodi{wom }erkom Danicom ubili petnaest meseci posle kraja rata. niko i ne pomiwe `rtve komunisti~kog terora. Oni. po~iwene u ime vo|e. streqane na Vardi. od jeseni 1944. do nedavno zidana Srbija. ozna{i i udba{i.streqati. skupa sa dvanaestogodi{wim sinom Mla|enom. i klicali “bratstvu-jedinstvu”. rat protiv Boga i Crkve. I zato nije nimalo ~udno {to se. opet sa Osme sednice. ceo srpski narod treba da odgovara pred ha{kom inkvizicijom.. takva kakva je zidana. naravno. Skopqa..

bra}e Markovi}.. nema prakti~nijeg ciqa no {to je pam}ewe zla. Sinovi i k}eri xelata sad su “aktivni gra|ani”. Dap~evi}a. a sebi }e obezbediti mesto za – pevnicom: ne znate vi wih /. i bez drugih pisaca. `ivi xelati. k}i srpskog Vi{inskog sad je DOS-ov diplomata). oni koji su se naotimali i napqa~kali bi}e pomaga~i manastira i hramova.. Istovremeno. obalu Morave u ^a~ku.potok u Beogradu./ Svi }e se ~upati i govoriti kako su `rtve komunisti~kog zla – oni koji su bili istinske `rtve ne}e od ovih la`nih mo}i da progovore. “istorijska svest je nemogu}a bez svesti o zlu”. nastoje}i da ga zatre u qudima i narodu. protiv koga je to zlo ratovalo. [ta bi bio Broz bez akademika koji su se utrkivali ko }e pre skute da mu poqubi. Ona je i opomena: krajwe je vreme da se krene u istorijska istra`ivawa komunisti~kih zlo~ina po Srbiji. [ta bi Broz bio bez pesnika. naravno... {ta bi bio bez \ilasa./ Na srpstvo }e se pozivati oni koji su se davno rasrbili i srpstvo ojadili i unakazili /.. Penezi}a. ~ika Isidora. kako ka`e dr @arko Vidovi}. dok jo{ ima `ivih svedoka i dok su. i tolika druga strati{ta po Srbiji. pamti se da bi opstalo ono {to je Dobro.. govori o vremenu u kome }e se doju~era{wi komunisti preobraziti u “demokrate”: “Sve }e svaqivati na Broza. Milo{a Mini}a.. Stamboli}a. ko }e vi{e da ga nahvali. i naravno. Raje Nedeqkovi}a.. koji su ga do zvezda uzdizali.. Antonije \uri} preko svog junaka. ono Bo`ansko Dobro. ova kwiga je poziv na samosagledavawe. Zlo se pamti da se ne bi ponovilo. koji o svemu mogu . na “pokajawe i samoograni~ewe kao kategorija nacionalnog `ivota” (Sol`ewicin). /. Kwiga Antonija \uri}a “Crvena kuga” lep je primer kako kwi`evnost mo`e da bude utilitarna u najboqem smislu te re~i. po{to. a znaju i oni da bi Broz bio niko i ni{ta bez srpskih komunista! [ta bi bio Broz bez Rankovi}a. Ko~e Popovi}a. Qubi~i}a. koji su pleli vence slave. vode ovu zemqu u “svetliju budu}nost” (na primer. Jer. Dedijera./ Crkvu }e ’{tititi’ oni koji su je najvi{e ru`ili i revnosno otpu`ivali.. ko }e da povede udvori~ko kolo. Znaju}i za sve ovo.” I sve to vidimo danas.

ZLA SUDBINA SRBSKOG NARODA (Miodrag Tasi}. Kako je u tom paklu bilo obi~nom ~oveku? [ta je on pre`iveo i do`iveo? Da li je mogao (a morao je) da izdr`i? Autor kwige “Zle sudbine” Miodrag Tasi}. `rtava. utopio se u dr`avu koja je 1941. a mislili druga~ije. Borba protiv “narodnih neprijateqa” (~itaj: Srba vernih Bogu. Prijevor 2001. izdawe autora. Ona nas poziva da prona|emo masovne grobnice `rtava ideologije “svetlije budu}nosti” i da svoje mu~enike dostojno sahranimo.) U`ase je do`iveo na{ narod u dvadesetom veku: 1918. postala wegova klanica. gde je i uhva}en da bi bio streqan na montiranom politi~kom procesu. ~uvali |enerala Dra`u Mihajlovi}a. Antonija \uri}a zato je obavezna lektira za sve one koji `ele da se suo~e sa najmra~nijim periodom istorije ovog naroda. u srbskoj Bosni. dok god budemo igrali fudbal na kostima nevinih. pripada porodici ~iji su ~lanovi 1945. u U`icu. Srbiji ne}e biti boqe. uglavnom nevinih. a s ^er~ilovim “blagoslovom”. . Kwiga “Crvena kuga” g. kada je mogao da zaokru`i svoj duhovni i nacionalni prostor. a vo|en je gra|anski rat u kome je pobedila komunisti~ka partija na ~elu sa srbomrscem Brozom. Jer. od 1941. i nama. ZLE SUDBINE. morali su da }ute (a za pevawe pesama poput “Oj vojvodo Sin|eli}u” i{lo se u zatvor) ili da robijaju i be`e u inostranstvo. Ro|en 1931. a ve}inom jo{ nesahrawenih.najboqe da posvedo~e. Krenimo sa komisijom za istinu – istinu o wima. Oni koji su ostali `ivi. izdan od “saveznika” i pod prismotrom Titove OZNE. do 1945. i 1946. krio uglavnom oko Vi{egrada i Dobruna. koji se. na{im xelatima. ubijali su ga okupatori i wihovi pomaga~i (doju~era{wa bra}a). koji smo ~esto bili kukavice da bismo se xelatskoj “istini” suprotstavili. Kraqu i Otaxbini) odnela je preko 150 hiqada. koji je do{ao u Beograd na sovjetskim tenkovima.

koju dobijaju ~etnici. Na po~etku rata. kada je ~etni~ki pokret pora`en. iznad sela Grawa. bacili u Drinu. Svakako. Svakako je najpotresnija. proteruju}i usta{e. ubijen bez ikakve krivice. SPISAK JE DUG I U@ASAVAJU]I. da bi strahom pokorili stanovni{tvo. i da od ustanka ni{ta ne}e biti. Potresno je ~itati o Dra`inim poku{ajima da se prebaci u Srbiju. Petronija Vidakovi}a. jezikom narodnim. komunisti ubijaju po jedno ~eqade iz ~etni~kih ku}a tog kraja. u drugom delu opisuje se skrivawe |enerala Mihajlovi}a u okolini Vi{egrada posle bitke na Zelengori 13. 1947. odlazi u ~etnike. na kraju. a da za wega niko nije smeo da pita. oca ~etnika Radisava iz Bijele. pobegao je iz usta{kog logora. on. nego su sa svojim |eneralom poku{ali da nastave borbu u srbskoj Bosni. u septembru 1947. kao i na{a posleratna stvarnost. itd. stavqaju na nevi|ene muke da oda gde mu je sin. i ispri~ao. ali oblikovanim i srezanim kao krajputa{ znanog nam ^ikiriza. sudbina mladog Vlastimira Tasi}a. a srbski narod jo{ jednu zna~ajnu kwigu o vremenu pro{lom. bez suda i presude streqaju pred narodom da bi narod zastra{ili. ali. Tasi}i iz sela Bijele dobili su zaista dostojan spomen svom juna{tvu. `ivo i jasno.`elezni~ki slu`benik u penziji. bitka za Vi{egrad 1943. shvataju}i da je komunisti~ki teror u~inio svoje. i tamo organizuje ustanak – on mora da se vrati u Bosnu. najpotresniji je peti deo. Nikola An|i}. oca petoro dece. . Tasi} ve} ~etrdeset godina `ivi u Prijevoru kod ^a~ka ~ekaju}i kada }e da ispri~a svoju potresnu pri~u. shvativ{i la` i zlo komunizma. Tre}i deo kwige posve}en je otporu komunisti~koj vlasti. bio je simpatizer komunisti~kih ideja. otac petoro dece. marta 1946. ~etvrti govori o qubavima mladih ~etnika vi{egradskog kraja. da bi ga. I do~ekao ju je. ubijaju Budimira Vidakovi}a. anti~ki tragi~na. koji govori o `rtvama komunisti~kog terora u vi{egradskom kraju: Miliju Tasi}a. Kwiga je podeqena u {est delova – u prvom je opisano bekstvo pi{~evog ro|aka Vlastimira iz usta{kog logora u Sremu. kao i svedo~ewe o stra{noj “bosanskoj Golgoti” ~etnika koji se nisu predali. ~etni~kog jataka.

6-8). a pravoslavne imperije su sebe smatrale naslednicima rimske tradicije (Kostantinopolis je Drugi. koji je g. niti }e neprijateqi Hristovi u kona~nom smislu preuzeti kontrolu nad ~ove~anstvom da bi sebi na ~elo postavili posledweg me|u svim bezakonicima. I tako je pravedno. Oci su zakonitu vlast uvek nazivali rimskom. to jest tek kada vlast prestane da se pokorava voqi Bo`joj i postane oru|e u rukama ispuniteqa voqe demonske. ”^a~anski Glas” 14/2002 POLITIKA I MISTIKA PRAVOSLAVNI MONARHIZAM DANAS U~ewe Svetih Otaca Crkve je jasno: ustanova pravoslavne monarhije ima ne samo politi~ko. nego istinski Otac narodno-dr`avnog doma. tek tada }e otpadija dosti}i vrhunac da bi dala najotrovniji plod – antihrista. Sol. 1-4. monarhija u kojoj vladar nije lutka u partijsko-parlamentaristi~koj borbi za vlast. a ne |avo~ove~anskom idealu. Dok god u svetu bude postojala pravoslavna monarhija.). Zlatousti Jovan ka`e: “Kad prestane postojawe rimske dr`ave. 2. ~oveka bezakowa i sina pogibije (2. aut. nego i misti~ko zna~ewe (u tom smislu je u pravu otac Mitrofan Hilandarac koji je jednom prilikom rekao: “Mistika je najboqa politika”). Wegova smrt bila je mra~ni pe~at na sudbini mnogomu~enog roda Tasi}a. niko . Jer dok god se budu bojali te dr`ave (to jest dr`ave koja slu`i Bogo~ove~anskom. U Drugoj poslanici Soluwanima Sveti apostol Pavle je zakonitog monarha nazvao onim koji zadr`ava svet na putu bogoodstupni{tva (apostasije): tek kad on bude uzet. nap. a Moskva – Tre}i Rim). dotle zlo ne}e mo}i da bude ozakoweno. tada }e on (antihrist) do}i. Miodrag Tasi} ovekove~io svojom dubokom kwigom. naopakog gospodara u la`i i zlu ujediwene planete – antihrista.i gine bore}i se za Kraqa i Otaxbinu.

polnu izopa~enost. Kasnije su o misti~kom zna~ewu carske vlasti svedo~ili romejski bogoslovi i ruski Sveti Oci na{ih dana. neophodna je sna`na carska vlast”. prema velikom proroku starozavetne Crkve. i Bo`ansku vlast. 2. nastupi}e anarhija. bi}e zadr`an. Do tada }e pri~ekati. a zlo se kre}e koracima od sedam miqa. znaju}i da }e. Od tada doga|aji u svetu sve vi{e dobijaju apokalipti~no ubrzawe. demokratiju. nastupiti tiranija antihrista. Danilu. ali. Sveti Teofan Zatvornik. Niko ne}e imati mogu}nost da ka`e “veto” (ne dopu{tam). (O tome pi{e ~ak i tako veliki kriti~ar paganskog na~ina `ivota i mi{qewa kakav je bio Tertulijan). tada }e se i javiti antihrist. ubrzo nakon wegovog ru{ewa. i on }e se ustremiti da ugrabi svu – i ~ove~ansku.) veka. {to je pokazalo iskustvo Francuske revolucije pro{log i ovog (XVIII i XIX. Moskve. koji pogoduju razvoju antihristovih stremqewa. posledwe u istoriji (Dan.” Celokupno u~ewe Crkve po tom pitawu sa`ima ruski mislilac Konstantin Leontijev. Rimsko carstvo je. od kojih jedan. Iz re~i Svetog Kirila Jerusalimskog vidimo da se na{a svakida{wica da pojmiti samo iz ove perspektive: “Do}i }e predskazani antihrist onda kad se zavr{e vremena Rimskog carstva. i pribli`i se kraj sveta”. Iako goweni od imperatora – neznabo`aca. satanisti~ke . Kad svuda budu zavedeni takvi poreci. ~im ono podne. komunizam – tada }e se antihristu otvoriti prostor za delovawe. Hri{}ani su se molili za opstanak Rimskog carstva kao takvog. radi udaqavawa roka dolaska antihrista (to jest onog najmo}nijeg ~oveka koji }e u svoje ruke uzeti celokupni protivhri{}anski i protivcrkveni pokret). aut. koju osvajaju prete~e antihrista. a smireno ispovedawe vere ne}e hteti ni da slu{aju. koji se pred smrt zamona{io pod imenom Kliment: “Radi zadr`avawa naroda na putu antihri{}anskog progresa.se ne}e brzo pod~initi antihristu. Jer ona dr`avnim sredstvima spre~ava {irewe zla – ~edomorstva. 31-44). nap. ka`e: “Kad svuda zavedu samoupravqawe. Lewinovi boq{evici. Satani ne}e biti te{ko da pripremi glasawe kojim }e se (qudi) odre}i Hrista. republike.” Rimsko carstvo misti~ki postoji sve do pada Tre}eg Rima.

a zakon Bo`iji se progoni). a mnogi od la`ne bra}e iz same Crkve }e pristati na wihovu krv. Oni danas pravoslavnu monarhiju moraju ispovedati kao sastavni deo svog pogleda na svet i upu}ivati ateizovane dru{tvene delatnike i sve ostale na taj spasonosni lek za rasto~ene narodne organizme. da tako ka`emo. pobednik nad svakom zveri iz bezdana. monarh nosi titulu najpobo`niji. govore}i: “Tako im i treba! Za{to su se bavili politikom?” Da budemo konkretniji. treba da budu svesni: ve}ina ne}e hteti ni da ~uje taj odgovor. pa ni pravo da se slobodno bore za obnovu pravoslavne monarhije bilo kojim dru{tvenim putem (u bezbo`ni~kom dru{tvu i dr`avi bezakowe je ozakoweno. pripremila tle iz koga je iscvetala li~nost Svetog Ravnoapostolnog Cara Konstantina.sekte. Hri{}ani danas. kriminal. naroda Bo`jeg). koji znaju misti~ku podlogu ustanove zadr`avaju}eg. sa druge strane. a trezveni znaju}i da je Hristos. Hri{}ani se za zemaqsku vlast ne bore zemaqskim oru|em: na to nas vi{e no igda. {ta vi nudite?!” Naravno. upozoravaju prva tri veka Crkve Bo`je. pornografiju. kao prvi laik (~lan Laosa. u svetu satanskog bezakowa. ako su trezveni) o~ekivati nikakva prava. Zatisnu}e svoje u{i i navali}e s kamewem da ih pobiju. ako pod politikom shvatamo sve ono {to se danas pod tim pojmom podrazumeva. trezveni apokalipti~ari (apokalipti~ari su gledaju}i pripreme za antihristov “novi poredak”. svojom krvqu dobrovoqno prinetom na oltar Dobrog Pastira. kada su jagwad Hristova svakodnevno klana od neznabo`aca. {to se Hri{}anima nazivate. ne mogu (i ne smeju. i ima zadatak da to u svom `ivotu. opet vi{e no igda.. *** Znaju}i sve ovo. zaista i bude.) Politi~kim sredstvima pravoslavna monarhija se obnoviti ne mo`e. . Moraju biti spremni da svakom odgovore na pitawe: “A vi. itd. Na wega se svi podanici ugledaju u vr{ewu svojih du`nosti i prema Hristu i Crkvi. koji su. Jagwe Bo`je. jasno nam je da je istinska monarhija u ovom trenutku samo molitvena `eqa malog broja pravoslavnih.

ne registruje se ni u kakve registre. radova}e . “Neujedna~iteqa i Neujedna~ivog” (Vl. nego kao onaj koji `eli da Predawem Crkve `ivi u celini. Pravoslavni monarhista je svestan da }e biti gowen. ko mu se ruga – ne}e dobiti odgovor. starec Anatolije. ne samo kao monarhista. oli~ewe mrskih pojedinaca koji odbijaju “sveop{tu integraciju” u “doba sre}e i blagostawa” tupo sitog ~ove~anstva. on ispoveda pravoslavni monarhizam – ne ube|uje. ne zaboravimo: pravoslavni monarhizam nije ideologija. izbegava bilo kakvu medijsku profanaciju svojih zavetnih ideala. Zato je monarhista. da ne bi ostao u pli}acima ideologije. kao i wegov Spasiteq. ne name}e. svaki postupak. govorio je o neraskidivoj povezanosti Rusije i pravoslavnog Cara: “Ako se raduje Car. On je predawski Hri{}anin. Monarhista je. ne terori{e. znamenitog ruskog manastira XIX veka. i mora uzrastati u Duhu Bo`jem. nego ispovedawe vere u mogu}nost Bogom blagoslovene narodno-dr`avne zajednice. pazi na svaku svoju re~. svedok Hrista. rodoqub.Dana{wi monarhista ne osniva nikakve politi~ke partije. antiekumenista. ”Obraz” 2/1995. ne juri{a na vetrewa~e vorholovske petnaestominutne slave. ko ga goni – od wega samoga bi}e blagosloven. u mu~ewu izdi{u ~lenovi. Ko ga tra`i – na}i }e ga. PODVIG CARA MU^ENIKA NIKOLAJA II ”Kad glavu razdrobi{ tijelu. ko `eli da mu se pridru`i moli}e se i pri~esti}e se skupa s wim.” Wego{ Posledwi veliki duhovnik Optine pustiwe. Jer. “znak protiv koga se govori”. osim onog koji je postavqen – a to je Hristos”. Nikolaj). Ali on mora biti dostojan svog uzvi{enog prizvawa. u vremenu Novog svetskog poretka. Proglasi}e ga za fundamentalistu zato {to on svima ka`e: “Temeqa (Fundamenta) drugog niko ne mo`e postaviti.

sa krstom u jednoj i ma~em u drugoj ruci. brani svoj narod od neprijateqa. bio je jo{ jasniji i smeliji: “Sve{tenik koji nije monarhista nedostojan je da stoji kraj Svetog Prestola. dan kada Sveta Crkva slavi spomen na posledwu ve~eru Hristovu sa Apostolima. U romejskom carstvu. Na Veliki ^etvrtak. posle ve~ere. Vizantiji. ubijen od boq{evika na Ukrajini 1918. Romejski Imperator. I jedan i drugi – rabi Hristovi. papizmom otrovanih monarha. Cara. predsednika bira narodna gordost. Ve~noga Vladike i Ve~noga Cara. pak veliki ruski duhovnik. po uzoru na Hrista. onaj isti orao koji je sleteo na grbove Svetih Nemawi}a i Crnojevi}a. rodila se od Boga blagoslovena ideja simfonije Crkve i Carstva koju simvolizuje dvoglavi orao. Jedna glava i jedno krilo ovog orla bio je Patrijarh. Car svoje verne podanike Bogu privodi. mitropolit kijevski.se i Rusija. Sve{tenik – republikanac svagda je maloveran. ~ijem Vladi~anstvu i Carstvu ne}e biti kraja. brane}i monarhizam od. Car romejski je za svoju trpezu pozivao dvanaestoricu najsiroma{nijih `iteqa Carigrada. druga glava i drugo krilo – Car. Monarha na carstvo pomazuje sam Bog. Car se dr`i na vlasti ispuwavaju}i zapovesti Bo`je. a zatim. ako ostane bez svoje glave. postati smrdqivi le{“. koji svojim delima i vrlinama ~itav narod podsti~e da ide za Bogo~ovekom i slu`i Svetoj Trojici. republikanskodemokratske demagogije. a predsednik – od Boga ih odvodi”. Zapla~e li Car. prao . svima je. Drugi. Sve{tenomu~enik Vladimir. u ono vreme popularne. nigde sebe nije smatrao ontolo{ki “boqim” ili “vi{im” od svojih podanika: on je samo funkcionalno bio izdvojen da. Tako }e i Rusija. najugledniji od najmo}nijih sredwovekovnih vladara za razliku od zapadnih. obavqenu uo~i samog stradawa na Golgoti. Petrovi}a i Kara|or|evi}a. [ta je telo bez glave? Smrdqivi le{. Kraq ili Kwaz – sluga Bo`iji i za{titnik vere Hristove. a predsednik – uga|aju}i ruqi. Zaplaka}e i Rusija. U istoriji pravoslavnih naroda monarhijsko dr`avno ure|ewe imalo je prednost upravo zbog onog na~elnog stava da je Car.

satana ugro`ava autoritet Boga. U “Lu~i”. i da. koju vodi Kwaz. Smrt Cara Nikolaja Drugog Romanova imala je svetsko-istorijski zna~aj. Dobili smo predsednike koji su svojim `ivotom svedo~ili da su ni{taci i nikogovi}i. I genijalni Dostojevski je u “Zlim dusima” osetio da bezbo`nim revolucionarima umesto pravog Cara – Hri{}anina treba la`ni monarh. i kao takav bi}e pora`en u ratu sa angelima koji su Bogu i zakonu Bo`ijem ostali verni. Veliki Wego{ je skoro ~itavo svoje delo posvetio obasjavawu ovoga problema iz hri{}anske perspektive. naro~ito za pravoslavne Hri{}ane. i jedno i drugo oli~eno u umnom Vladiki Danilu. u nigdinu vode narode. Ovaj plemeniti i pobo`ni . i crnogorska dr`avnost slobodnih Srba. pokazuju}i da je on Gospodar upravo kao Sluga – Sluga Boga i Bo`ije Pravde. zaista se zbilo ono {to su prorokovali ruski svetiteqi: na{a Ota~astva postala su smrdqive le{ine. pozivaju}i se na nekakvu “prvobitnu anarhiju”: u sredini sve{tenih nebeskih simetrija on je izraslina. iako u burama istorijske svagda{wice ~esto naru{avano. Stalno se pitao – kako braniti i odbraniti monarhiju kosmi~ku u kojoj je Bog na prestolu. recimo. Car i monarhiju porodi~nu. demonizovani Verhovenski stoga predla`e Stavroginu da bude “carevi} Dimitrije” u koga }e neznavene mase ulo`iti svu svoju nadu. u “Vijencu” je ugro`en autoritet prave. iz nigdine do{av{i. pravoslavne vere. Ovo predawe o simfoniji Crkve i Carstva. la`nom autoritetu. ostalo je kao ve~ni dr`avotvorni ideal svim pravoslavnim Hri{}anima. u “[}epanu Malom” Wego{ pokazuje kako je opasno poverovati la`nom caru. koji je puka simulacija i utvara pomra~ene svesti kolektiva u raspadu. na~ete crvima bezbo`ni{tva i ~ovekomrziteqstva zvanog komunizam. kojoj je Otac glava. monarhiju dr`avnu.noge. Kobni. tumor. svedoku i tuma~u Kosovskog Zaveta – ovaj autoritet se brani spremno{}u na borbu do smrti (“neka bude {to biti ne mo`e!”) sa zlom i izdajom od strane biv{e bra}e. me|u wima – Srbima i Rusima. Kada su pala na{a kraqevstva i carstva.

I zaista: ako vidimo {ta se sada zbiva sa negda mo}nom Rusijom. Molim Va{e . borba je za dr`avu koja }e biti {tit pravoslavne vere i ma~ protiv slugu |avoqih. Carstvo Bo`ije. {ta se zbiva sa negda sna`nim balkanskim monarhijama Srbijom i Crnom Gorom. Zahvalnost Rusiji Na odgovor ruskog cara: “da Rusija ni u kome slu~aju ne}e ostati ravnodu{na prema sudbini Srbije” – Prestolonaslednik Aleksandar uputio je ruskom caru Nikolaju II ovaj telegram: Ni{. koji }e imati ve} pomenutu doma}insku vertikalu (Bog – Monarh – Otac) u svome sredi{tu. Car – Mu~enik Nikolaj Drugi Romanov sada je svetac Bo`iji. Iako desetinama godina raspiwani i poni`avani. 1572. Duboko dirnut telegramom koji Mi je Va{e Veli~anstvo izvolelo ju~e poslati. ma kako se oni zvali. Ubijaju}i ga. Krstom su Ga. svom istinskom duhovnom ogwi{tu. Ali. vo|ena svagda ~asno i vite{ki. malo po malo. samo proslavili.ruski monarh bio je Glava jednog velikog i svetlog Doma Rusije. hitam da Mu zahvalim iz svega srca. Pa ipak. a wihove dr`ave se. ali je i vaskrsao. pravoslavni se vra}aju svojoj veri. god. i moli se Hristu Raspetome i Vaskrslome za svoju bra}u na zemqi. postaje nam jasno da su neprijateqi Krsta ^asnog i Slobode Zlatne u mnogome uspeli. 8. to ne zna~i da se zemaqsko Ota~astvo mo`e i sme prepustiti |avolu. nade ima: Bogo~ovek je ubijen. naprotiv! Borba pobo`nih za pravoslavnu monarhiju. Matu{ke sviju pravoslavnih Slovena. razdrobili Glavu da bi ~lenovi u mu~ewu izdahnuli. umesto da Ga ponize i uni{te. vite{ki i juna~ki. Od sviju carstava u kona~nom smislu pravoslavne mo`e zadovoqiti samo ve~no carstvo. ubijali su Bogo~oveka u ruskom narodu. sada su zbuweni i rastrojeni. Na{e je da svima svedo~imo o mogu}nostima izgradwe jednog ~istog i Bogu dragog narodnodr`avnog Doma. jula 1914. Narodi na{i. rasta~u u prah.

ceo na{ svet u stawu revolucije. Revolucija nije zavr{ena. Kona~ni ciq revolucije je potpuno porobqavawe ~oveka prvom revolucionaru. zgro`en posledicama levi~arskih ideologija. na novoj. kako su o wemu govorili marksisti. . zasnovanog poretka. koji je ru{io bogo~ove~ansku ustremqenost kulture Evrope. bi}e bri`qivo sa~uvana u du{ama svih Srba. kako su propovedali filosofi – xelati u doba Francuske revolucije. koje spajaju Srbiju sa svetom slovenskom Rusijom. kako je nat~oveka zvao Ni~e. po{to se Va{e Veli~anstvo o woj stara. od doba Prosvetiteqstva. revolucija te~e daqe. bratstvo – ili smrt”. makar delimi~no slobodni. nihilisti~ke pobune protiv Starog. jednakost. ”Obraz” 1/1995. Ovi mu~ni trenuci mogu samo da poja~aju veze duboke naklonosti. “zver sa veselim trbuhom”. koju Ono ima prema Mome narodu. bla`enopo~iv{i jeromonah Serafim Platinski (Rouz) je uo~io da je. Revolucija je po~ela u oblasti dru{tvenih odnosa. qudi i narodi. Nije slu~ajno Xorx Orvel. ~iji je ciq bio priprema ~oveka za susret i `ivot sa Nebeskim Ocem u ve~nosti. i to zauvek”. da je budu}nost Srbije obezbe|ena. zabele`io u romanu “1984” da je sudbina ~ove~anstva u budu}nosti «~izma koja gazi qudsko lice. a zavr{ava se u oblasti genetike. satani. na hri{}anskom Otkrivewu. a ose}awa ve~ne zahvalnosti prema Va{em Veli~anstvu za ukazanu pomo} i za{titu. DUH REVOLUCIJE U svojoj studiji “^ovek protiv Boga”. mora da se pojavi i “novi ~ovek”. progla{avawem borbe za “slobodu. da nam je iskrena naklonost.Veli~anstvo da bude uvereno. na kraju je do{ao do svog kona~nog ciqa. tehnikom preobra`enoj zemqi. Dok god postoje normalni. kojima je nekad i sam slu`io. Nihilizam. neobi~no dragocena i da ispuwava na{u du{u nadom. sa wenim ogledima koji podrazumevaju ugradwu qudskih gena u `ivotiwe i klonirawe. “~ovek novog kova”.

kako kli~e na{ “Simvol vere”. hteli su da Hrista zamene “bogiwom razuma”. Dantona i Maraa. bili su podeqeni qudi: na jednoj strani. “^ijem carstvu ne}e biti kraja”. a na drugoj bavili se raznim kvazimistikama i magijom. pravoslavni znaju da to “zauvek” ne zna~i vi{e od tri i po godine vlasti antihrista. pa su u Parizu uveli wen kult. Volter i Didro gnezdili su se u onovremenim masonskim lo`ama. delatnom. svih morala. Jer. `ele}i da olovo pretvara u zlato. A Bog }e pomo}i. rod “duhova revolucije” se izgoni samo postom i molitvom (to jest. oci moderne evropske kulture i demokratije. Izvr{ioci te revolucije. ~oveka – gospodara prirode. DEMONSKI KORENI KOMUNIZMA U izdawu Glasa Crkve iza{la je kwiga Riharda Vurmbranta “Karl Marks i satana” koja nas upoznaje sa satanisti~kom prirodom osniva~a ~udovi{ne ideologije ~ijoj agoniji upravo prisustvujemo Svi veliki racionalisti. oli~ewe nepotkupivog fizi~ara. Ruso. zarad “slobode. hri{}anstvo su ismejali kao “mra~ni fanatizam” – ali nikad nisu prestali da veruju u Nepoznato. pripremaju}i ideolo{ku osnovu Francuske revolucije u kojoj je. bio je ~lan magijskog reda rozenkrojcera. Jedini put kojim se mo`e i mora i}i jeste pokajawe. Isak Wutn. ronio je u alhemiju. koqa~i poput Robespjera. Primera je mnogo: Frensis Bekon. Istinu Crkve proglasili su za mit. posle ~ega }e Hristos do}i da sudi `ivima i mrtvima. podvi`ni~kom borbom protiv zla u sebi i svetu). revolucionara i pronalaza~a. Ho}emo li se prenuti pre nego {to bude kasno? Na nama je da odlu~imo. ako bude imao kome.Naravno. Ta bludnica je postala simbol . jedan od prvih koji su se kleli u nauku i eksperiment. Wihova vera je umesto Bogo~oveka Hrista nudila ~oveka oslobo|enog svih stega. i. klawali su se idolu Razuma. “Bogiwa” je bila na anti~ki na~in kostimirana laka `enska. jednakosti i bratstva” samo u monarhisti~koj Vandeji na najokrutniji na~in pobijeno trista hiqada kraqevih pristalica.

Pod uticajem nove sredine. Kwiga Riharda Vurmbranta o toj osnovi nastoji da govori argumentovano i istinito. Nakon susreta s kobnom dru`inom mladohegelovaca. o tezama kwige treba razmisliti. I ko ho}e da se bavi marksizmom. koclagerskog marksizma. kao gimnazijalac je pisao rasprave o Bogo~oveku i Wegovoj qubavi prema qudima. Iza wenog povr{nog racionalizma pre~esto se krila okultisti~ka tama tajnih dru{tava i antihristovskih “mistika”. Nekada i sam komunista. utopijskom krvavom bajkom ovih prostora. da huli. qudi koji su se rugali svemu svetom i ~estitom. koji iskrivquje proro~ko ime Gospoda Isusa Hrista – Emanuil). tom najve}om tragedijom Isto~ne Evrope. uzdigne nad svima i “postavi sebi presto na visinama”. Wegova drama “Ulanem” puna je satanisti~kih inverzija (po~ev od naslova. Karl Marks je vatreno verovao u Hrista. @eli da izaziva. bio je odu{evqeni propovednik ru{ewa svih moralnih poredaka. Sin Jevreja koji su pre{li u hri{}anstvo. U jednoj pesmi nagove{tava da }e gurnuti ~ove~anstvo u ponor. zanosio se idealima svetosti i milosr|a. U mladosti. ona je zidala konclagere i Gulage. `ele}i da se. razara – “Baci}u rukavicu svemu svetu”. Ali. wegov prijateq iz tih dana. on nije podlegao isku{ewu strasnog. a ponajvi{e hri{}anske vere i eti~nosti. U wemu se ne{to slomilo kad je oti{ao na studije. Bez Boga. Pi{e stihove u kojima veli~a “mr`wu prema svim bogovima”. “bi}u ravan Tvorcu”. ne sme gubiti iz vida wegovu la`noproro~nu osnovu. Marks je po~eo da se mewa i postaje bogoborac. pro{av{i kroz ruske i rumunske kazamate. kao Satana. Zato je wegovo delo jo{ zna~ajnije.. Vurmbrant je shvatio Istinu Hristovu i postao protestantski pastor. suvi{e li~nog suda. Naravno..sveukupne prostitucije evropske misli koja je u ime najuzvi{enijih ideala ~ovekovih prava i sloboda padala u najdubqe ponore zla i nasiqa nad ~ovekom. Mozes Hes. samo`rtvenosti i Carstva nebeskog. Iako je mnogo zla video od konkretnog. Marks se otvara za najtamnije demonske uplive. U woj mladi mislilac kona~no . tvrdwa da je Marks bio satanista u “konfesionalnom” smislu ne mora biti ta~na.

Ali ipak. Me|utim. ~ovek koji je obi~avao da se klawa Luciferu.raskida veze sa Hristom i javqa se kao Wegov neprijateq. hipnotisan sna`nom Marksovom pojavom. Garibaldija – “ni{takom”. Pi{u}i “Komunisti~ki manifest”. wih dvojica u potpunosti slede svoj novi. obra}ao sa “Dragi moj |avole”. I sam hri{}anski vaspitan. Iracionalni nagon destrukcije zaslepquje wegovu nau~ni~ku objektivnost. glavna teza Vurmbrantove kwige jeste to da je Karl Marks zaista bio satanista. “opijum naroda”. upla{io se kada ga je prvi put sreo. Objavquju}i klasnu mr`wu i klasnu borbu. potowi verni saborac. kao da je u svakom trenutku spreman da sru{i nebesku Svetiwu i baci je u blato. Dok su mu deca gladovala. Za politi~ke protivnike nije birao re~i – Prudona je zvao “magarcem”. Marks i Engels na sav glas hvale bur`oaziju koja je razorila najbitnije qudske ustanove (brak. Engels je bio zapawen Marksovim izgledom i pona{awem. “matoro pseto”. U jednom pismu veli da jedva ~eka da mu umre ujak. Marks je `iveo u skladu sa svojim mi{qewem. On u to vreme tvrdi da su rani hri{}ani – “jeli decu”! Fridrih Engels. “knezu tame”. Zapisao je negde da je razbaru{eni Karl delovao kada ga “|avoli vuku za kosu”.. Lasala “crn~ugom”. Neki nagove{taji o tome mogu se na}i u wegovoj prepisci s najbli`ima – sin mu se. porodicu. recimo. Uskoro svoj nagomilani bes po~iwe da prikriva filosofirawem.. po svemu .. – bio je krajwi egocentrik. on se izle`avao i ~ekao Engelsovu materijalnu pomo} (na svom bogatom saradniku parazitirao je od kada su se upoznali).. Wegovi “Rani radovi” objavquju “bespo{tednu kritiku svega postoje}eg” koja mora da po~ne od “kritike religije”. `ena je hvalila wegov demonizam. jer je religija – “besmislica”. da bi nasledio wegovu imovinu. satanisti~ki projekat razarawa vrednosti. i Engels postaje ratnik protiv Boga. prijateqstvo) i zamenila ih ekonomskom prinudom kapitalisti~ke proizvodwe. Jedna od k}eri se}ala se kako je tata u`ivao da im pri~a bajke ~iji je glavni junak. “svetu kwigu” potowih krvo`ednih revolucija.

razo~aran u svoje poduhvate. POSLEDWI DANI ROMANOVIH Od dana kad je car Konstantin. u IV veku. ”Pogledi”. sastavni deo jednog maloazijskog kulta s po~etka na{e ere. Svetlost sveta... Wegovo ~edo. i ratujem protiv Boga”. u engleskom folkloru. Kqu~no svedo~anstvo. Uz sve neminovne istorijske nesporazume. Enver Hoxa je zabranio veru kao {tetnu po izgradwu “svetlije budu}nosti”. U Rusiji je podignut spomenik Judi. Vizantija je kao svoj glavni . ali sa nadom na vaskrsewe i `ivot ve~ni. kao prvom “revolucionaru”. me|utim. nisu se odrekli saveza s “la`ovom i ocem la`i”. pripada Marksovoj prostosrda~noj sobarici koja je detaqno ispri~ala na~in Marksovog poklowewa satani. “otac naroda”. kako veli Vurmbrant. ime za zloduha). mart 1991. Titovi partizani su pevali: “Nosim kapu sa tri roga. prodao du{u vragovima. ru{io je. recimo. Marks otkriva svoju pravu prirodu i u nekim revolucionarnim tekstovima – na jednom mestu on. Tu nadu Marks nije imao. boq{evici svih vrsta. sahraweno u mauzoleju za ~iju je gradwu kao uzor poslu`io drevni presto satanin. “lukavom. o glavu mu se lupaju”. koji je u mladosti nosio komunisti~ki pseudonim “Demono{vili”. Jerusalim (Crkva) i Rim (Carstvo) na vizantijskom Istoku pro`imali su se na uzajamnu korist. primio hri{}anstvo kao veru svoje dr`ave. |avolom. kao i Lewin. monasi i verni narod. Milioni mu~enika za Istinu Evan|eqa. pali su u naletu raspomamqenog satanizma.sude}i. veli narodna poslovica. Balsamovano telo Vladimira Iqi~a Lewina je. hramove i u`ivao u tome da se ubijaju sve{tenici. tvrdi da je glavni prijateq komunista – “stara krtica”. drevnom zmijom”. “Ko s |avolom tikve sadi. crvena a`daja. Staqin. tako|e lagano krepava. Wegovi potomci. 8. Umro je u du{evnoj i duhovnoj bedi. Robin Gudfelou (Robin Gudfelou je. za Hrista.

u kome se govorilo o prvom takvom predstavqawu na zidovima jednog hrama.. Tatjanom. dakle. Od Stefana Nemawe do kraqa Petra i od Svetog Vladimira do Cara Nikolaja II srbski i ruski vladari su se uvek borili za KRST ^ASNI I SLOBODU ZLATNU. izdajnici ruskog naroda i agenti pqa~ka{kih interesa Zapada. ona im je taj ciq ostavila kao zave{tawe. Marijom i Anastasijom u Jekatarinburgu (kasnije Sverdlovsk) od strane komunista 17. naslednikom Aleksejem i k}erima Olgom. uhap{en je od strane masonskih februarskih revolucionara u martu 1917. godine. jula 1918. u sumrak. godine. Kr{tavaju}i Srbe i Ruse. razme{tene u petnaest ovala. veliki prijateq Srba..ciq imala Carstvo Nebesko. F. ^etrnaest likova je naslikao. uni{titi i monarhiju i Crkvu. Kada su boq{evici. pa im je bilo lak{e da odre{e ruke boq{evicima i puste ih da urade ono {to }e Rusiju ostaviti bez svetle vizantijske krune. na milost i nemilost crvene po{asti. godine u beogradskoj {tampi pojavio se ~lanak pod naslovom “Lik Cara Nikolaja II u srpskom manastiru Svetog Nauma na Ohridskom jezeru”. u srbskoj {tampi pojavio se opis ~udesnog javqawa u snu Cara – Mu~enika jednoj starici. no i da ga ubraja u Svece. Iz tog vremena poti~u i prva ikonopisna predstavqawa Carskih Mu~enika. a ubijen sa suprugom Aleksandrom. Nare|ewe je poticalo direktno od Lewina. Od tog vremena Sinod Srbske Pravoslavne Crkve po~eo je da prikupqa svedo~anstva o tome da srbski narod ne samo da duboko po{tuje uspomenu na ubijenog Ruskog imperatora. Koqesnikov je u{ao u hram. Jednom. Zapadni saveznici nisu ni prstom mrdnuli da ga oslobode: i wima je mo}na pravoslavna ruska carevina bila trn u oku. Ruski umetnik S. znali su da moraju otkinuti obe glave dvoglavom orlu da bi mogli da zavladaju {irokom du{om ruskog naroda – trebalo je. Car Nikolaj Romanov. Na zidovima su se igrale . Koqesnikov dobio je zadatak da ikonopi{e likove petnaest svetiteqa. Neobja{wivo ose}awe spre~avalo ga je da uradi taj lik. a mesto za petnaesti dugo je ostalo prazno. U avgustu 1927. nasrnuli na Rusiju. Godine 1925.

pribrojila Carske Novomu~enike u Svetiteqe Pravoslavne Crkve Hristove. prilikom polagawa kamena-temeqca za Spomen-hram Carske Porodice u Briselu. rekao je: “Srbija po{tuje Gospodara Imperatora Nikolaja II kao svetoga i nedavno je na Svetom Arhijerejskom Saboru postavqeno pitawe pribrajawa Cara – Mu~enika u red na{ih svetiteqa. izaslanik na{eg Patrijarha Varnave. Sve je izgledalo nezemno i neobi~no. U martu. godine. ali u najskorije vreme pitawe wegovo bi}e povoqno re{eno. Srbska Crkva na{la se u jednom od najmra~nijih perioda svoje istorije. U tom trenutku. Zatim. on je neko vreme stajao kao ukopan. To {to on jo{ nije pribrojen Svetiteqima Srbske Crkve posledica je trenutnog odlagawa. mitropolit Dositej. Ve} 1936. a posle Drugog svetskog rata u Srbiji pobedili su u~enici boq{evika – careubica. nakon sabirawa svih ~udesnih znaka koji su ukazivali na svetost posledwih Romanova.”. bez prethodne pripreme i skicirawa. Tamo su zabele`eni i slu~ajevi molitvene pomo}i koja je poticala od Cara i wegove Svete Porodice. Lazarom. Po{tovawe Carske Porodice kao Hristovih Mu~enika bilo je slobodno jedino u ruskoj emigraciji. potpisuju}i slede}e: SVERUSKI CAR NIKOLAJ II KOJI JE PONEO MU^ENI^KI VENAC ZA SRE]U I DOBRO SLOVENSTVA. uskoro je po~eo Drugi svetski rat. Me|utim. U dva novosazidana hrama u Srbiji Car – Mu~enik Nikolaj prestavqen je kao svetac – video sam to svojim o~ima. Godine 1981. koga Leskov~ani po{tuju zajedno sa srbskim narodnim svecima: Simeonom. Ruska Zagrani~na Crkva je. tako da o progla{ewu Romanova za svetiteqe nije moglo biti ni re~i. 1930. pribele`io je ovaj lik kao petnaestu ikonu. godine u na{im novinama objavqen je zahtev `iteqa Leskovca Sinodu Srbske Pravoslavne Crkve s molbom da se liku Svetih pribroji Car Nikolaj II. Savom. ikonopisac je video kako je neoslikani oval o`iveo i kako ga iz tog ovala posmatra bri`ni lik Cara Nikolaja II. Pora`en ~udesnom vizijom. ne spavaju}i cele no}i. Stefanom i drugima. u molitvenom zanosu.svetlosti i senke. .

Sveti Knez Aleksandar Nevski. stojimo pred Ogwem Mu~eni{tva. wena k}i Velika Knegiwa Tatjana Nikolajevna podvukla je re~i koje se odnose na Hri{}anske Mu~enike od prvih dana Crkve do Oktobarske revolucije i Jasenovca: “Veruju}i u Gospoda Isusa Hrista i{li su u smrt kao na praznik. sa~uvali su samo to divno spokojstvo duha. Prepiska svedo~i da je wihov unutra{wi `ivot bio ispuwen blagorodnom brigom za sudbinu Otaxbine. koji se ~oveku otkriva sa one strane groba.. na~ela koja je izrekao predak Nikolaja Romanova. Ta pisma su dokaz onoga {to je oduvek bilo na~elo `ivota za krst ~asni i slobodu zlatnu. . Svete Matu{ke Rusije. ali i za Ve~ni @ivot. nego u pravdi”... Isus Hristos. Stoje}i pred neizbe`nom smr}u. sastradavaju}i voqenoj Rusiji. i da su usred {ikanirawa kojima su bila podvrgnuti. posle stra{nih patwi koje o~ekuju Rusiju. boq{evici izlaze iz okr{aja kao pora`eni: sve su mawe silni i sve vi{e svesni da su zavr{ili na |ubri{tu istorije. Ko pretrpi do kraja. pobednik nad papinim krsta{ima: “Na{ Bog nije u sili. Decu je pripremila za smrt. u woj pobediti Bog Logos. duhovni `ivot. tog herojstva koje je jedino u stawu da razagna tmine istorije i za koje se zna sve mawe. spa{}e se. i da }e. koje ih nije napu{talo ni za trenutak.. usred smrtne opasnosti koja ime je pretila bili svesni da je pravda na wihovoj strani.” Objavquju}i neka od pisma Carske Porodice. Naro~ito su potresna pisma Carice Aleksandre koja je preuzela brigu o Nikolaju II i o deci: puna vere i uzdawa u Boga. I{li su spokojno u susret smrti stoga {to su se nadali da }e stupiti u drugi. Nakon sedamdeset godina krvavog rata s Crkvom i idejom monarhije u ruskom narodu.. Romanovi su vodili prepisku sa svojom rodbinom i prijateqima. ona je pokazala herojstvo dostojno hristonosnog naroda i Crkve kojoj je pripadala.. U jednoj od kwiga koje su ostale iza Carske Porodice. jer `ivimo u doba dvodimenzionalne TV – civilizacije.U toku zato~ewa.

u meni je odavno oslabila vera u qude.. Suvi{e sam zla videla u svetu. mada }e jo{ mnogo toga te{kog morati da se podnese. godine) – Sve se mo`e podneti. ali to {to su Wega oklevetali. Neka bude po Wegovoj Svetoj Voqi.. U mislima ih (decu.Car Nikolaj II Velikoj Knegiwi Kseniji Aleksandrovnoj: – Ne dopu{tam sebi da mislim da }e ovi u`asi. i velika je uteha kad s wima ~itam ono {to predstavqa na{u duhovnu hranu. Ona nas pripremaju za drugi `ivot.. a bez mogu}nosti da im se pomogne. ja Bogu verujem. One rastu. maja 1917. ute{i ih. Sam Spasiteq je pred o~ima. Ona... da mu bude na korist i razvi}e du{e. i sve spokojno podnositi u`asno je te{ko. da mu to celog `ivota ostane u pameti. cvetaju. maja 1917.) Carica Aleksandra (raznim adresatima): – Kad o meni gadosti u novinama pi{u. Meni je svejedno. gledaju}i rasulo. (24. januara 1918. spasi ih.. (4. nego gledati muke drugih.. No. Uop{te. da }e se Gospod smilovati Rusiji i na kraju krajeva smiriti stradawa. ono {to mi je potrebno da bih spremila zadatke deci. To niko ne vidi. Bo`e. i ja ne gubim tu nadu. to {to se blatom bacaju na pomazanika Bo`ijeg – eto. to je te{ko.) predaje{ Bo`ijoj milosrdnoj ruci. Korisna su te{ka isku{ewa.) – Sa carevi}em Aleksejem prolazim tuma~ewe Liturgije. i to je najva`nije – Wemu je sve mogu}e. odavno ve} to rade. juni 1917. D. s Hristom krst nose. dok god veruju i mole se. Samo Gospod po{tuje i nagradi}e Wegovu krotkost..) – Videti i znati patwe qudi srcu dragih – to je velika muka. nevoqe i sramo}ewa koja sve nas okru`uju trajati dugo. V. (29. nap. g. samo ako ose}a{ blizinu Bo`iju i qubav Wegovu. deca. pomozi im. kao i Ti. Cara. ^itam puno Evan|eqa i Bibliju. ^vrsto verujem. januara 1918. (29. ako u svemu Wemu ~vrsto veruje{. neka.. Ima jo{ dobrih qudi (mada ih je malo). neka mi Bog da umewe da ga pou~im. i zna{ da du{e wihove ne}e poginuti. za daleki put. smiluj se. Kako on silno strada iznutra. Uvek pronalazi{ ne{to novo i ... godine) – Samo Gospod mo`e spasiti voqenu Otaxbinu. Sopstvena stradawa lak{e je podneti. (23.

da gore ne mo`e biti. no zahvaqiva}u Bogu kad se wihove o~i otvore. Prolazi kratko zemaqsko `ivqewe. – Nikada nadu ne gubite. novembar 1917. Samo su o sebi mislili. vika}e im se: Budite se.potpuna anarhija – eto do ~ega do|o{e. U mene je mnogo dobrih kwiga – pravim ispise iz wih. molimo.. Ne shvataju zbog ~ega `ive. nap. pokriveni stravom. Duhovni mir daleko je od wih – sve im je ta{tina. la` }e se otkriti. Meni je `ao tih idealista (ako su dobri). a sav narod nije pokvaren.. Stra{no je te{ko gledati pogibiju naroda. no Gospod nas ne}e ostaviti. novembra 1917.nepokolebivo verujete da }e pro}i ova no}na mora. godine). zabludeo je. uni{tewa svega. i ru{i se strahovito za tako malo vremena. no Hristos ne}e ostaviti Svoje. No mnogi }e se probuditi. Wihovi ideali sru{ili su se. Skandali.. Zar wihova savest spava? A kad do|e posledwi ~as wihov.. Zbog toga je sve tako lo{e krenulo. Otaxbinu zaboravili – sve to wihovo su re~i i buka. (28. godine). maja 1917. ne}e dati da poginu svi nevini.. (29. sloboda – ru{ewe.... sve {to je neistinito.) – Ne gledajte na sve to tako mra~no – glavu gore – svemu u o~i pogledajte bodrije. – Mnogi ve} shvataju da je sve bilo utopija... du{a pogibe.boqe razume{. On }e milost Svoju pokazati i sve spasiti. to samo On zna.). No onda. kad sve bude izgledalo lo{e. `alim one koji smatraju da nije nu`no moliti se. sablaznio se. kad budu stajali pred ve~nim sudom. stid i sramota – eto do ~ega su za kratko vreme do{li (revolucionari. @ive la`ju. da prekliwemo da spase na{u Otaxbinu. i Sveta Bogorodica }e se zalo`iti za jadnu Rusiju na{u. . sa`ali se nad nesre}nom Otaxbinom. – U molitvi je uteha. Kad i kako. tama koja sve pokriva. ne daj da pogine pod teretom “slobode” (27. Nije sve uni{teno – zemqa je mlada – kao posle opake . Gospod je tako veliki.. Du`ni smo da se uvek nadamo... Svi su zaboravili i Otaxbinu i istinu. himera. i treba stalno da mu se molimo. samo zbog sopstvenih ugodnosti.. prev. . Ni{ta dobro nisu u~inili za Otaxbinu. Ona se ru{i brzo. a {ta ih tamo ~eka? Milosrdni Gospode.

ne bi bilo podviga i nagrade. mi smo du`ni da se sna`no borimo protiv wega: on boqe od nas zna na{e slabosti i koristi se wima..) – Kad vas ukoravaju – blagosiqajte. i wena stradawa pri~iwavaju mi skoro fizi~ki bol. januar 1918. kad vas gone – trpite... (10. On }e ti poslati angela ~uvara. bezgre{ni.. kad hule – budite hrabri. mart 1918. Onaj ko pretrpi do kraja.. sve {to prqa na{u du{u. ali {ta je vreme? Ni{ta.bolesti. voqno stradao? Ovako iskupqujemo sve na{e stoletne grehe. Na{i krstovi su samo senka Hristovog krsta. No moja Otaxbina – Bo`e moj. Zato ni{ta nije stra{no. i onima. Velika Knegiwa Olga Nikolajevna. na koje on mo`e imati uticaja. jer je on sve i svja. u krvi peremo sve mrqe. k}i Careva. a zatim – Hristos voskrese! Skoro godina je pro{la od rastanka s tobom. po voqi Imperatorovoj predala je ruskom narodu Wegov posledwi zavet: – Otac moli da poru~im svima onima koji su Wemu ostali verni. Krsni put. `ivot je – ta{tina. godine) – Uskoro }e prole}e do}i i u srcu je radost. Na{e je delo da budemo na stra`i. (13. ute{iteqa Svojega. nego da vojujemo. da ne spavamo. a ti trpi bez roptawa. nevini. Moramo shvatiti da je Bog iznad svega i da on ho}e da nas kroz stradawa Sebi pribli`i. godine) U jednom od posledwih pisama iz zato~eni{tva. Da sav `ivot nije borba. Poru~uje im i da se ne svete zbog sebe.. da se nikako ne svete zbog wega. godine) – Za{to da ne stradamo mi. Sve ~oveku mogu oduzeti. jer je on svima oprostio i za sve se moli Bogu. od Wega poslat. Qudi ti ~ine zlo. sve se dovr{ava u Carstvu Nebeskom. kako je volim svim svojim bi}em. Qubite Ga vi{e i ja~e. organizam }e se jo{ vi{e osna`iti – tako }e i sa Dragom Otaxbinom biti. To je na{ put. Iako lukavi |avo prati ~oveka na svakom koraku.. sve je dopu{tewe Bo`ije – i ono vodi ka boqem: svagda vidi{ Bo`iju ruku. nego da pamte da }e zlo koje se sada nahodi u svetu biti . marta 1918. (20.. Sve je ispit. Hristos.. spa{}e se. kad je On. no du{u niko ne mo`e. kad zloslove – radujte se (re~i Svetoga Serafima). (2. decembra 1917.

\eneralu Mihailovi}u ~upana je brada i kosa. februar 1991. jul 1918.jo{ ja~e. vo|a boq{evi~kih hordi. promenom imena. Predvo|eni boq{evikom Jurovskim. godine – 17. Tatjana. Car i wegovi izvedeni su iz spava}ih soba i ubijeni pre no {to su shvatili {ta se doga|a. Velibor Joni}. slu{kiwa Demidova. ali i to da se zlo ne mo`e pobediti zlom. stra{no izmu~ene u toku istrage i posle we. a Krcun ga je.. Rusija – Ada Ciganlija. Za ubistvo je znao – i odobrio ga – Vladimir Iqi~ Lewin. Predvo|eni srbskim izrodom. 22. jul 1946. ministar Nedi}eve vlade. RUSKI I SRBSKI SEDAMNAESTI JUL 17.. lakeji Trup i Harintonov – |eneral Kraqevske vojske u otaxbini Dragoqub – Dra`a Mihailovi}. velike knegiwe Olga.. pripadnici OZNE dovode na Adu Ciganliju svoje `rtve. Jekatarinburg. Sedamdeset godina stradawa ruskog naroda za Hrista i Wegovu pravdu potvrdile su ovu poruku Cara Mu~enika u punoti wenog zra~ewa. i Anastasija lekar Botkin. na najokrutniji na~in. nego qubavqu. Prestolonaslednik Aleksej.. Car Nikolaj II Romanov. ”Pogledi”. Beograd. nema~ki {pijun koji je u Rusiju iz [vajcarske stigao da bi slomio monarhiju i omogu}io germanskoj soldateski oporavak na Isto~nom frontu. Jevrejinom koji se. Marija. da bi bili uni{teni svi tragovi zlo~ina. ujedao i psovao mu majku srbsku. pred samo streqawe. godine... carica Aleksandra. banda stranih pla}enika streqa porodicu Romanova koja je vladala Rusijom preko tri stotine godina.. krvolo~nim Slobodanom Penezi}em Krcunom. “maskirao” u Rusa. Srbija. Stra{no nepo~instvo prikriveno je uni{tavawem . Dom Ipatijeva.. ba~ena u neku od jama u okolini grada i polivena sonom kiselinom. Wihova tela su masakrirana. Streqawe je obavqeno iz neposredne blizine. komandant Srbskih dobrovoqaca. |eneral Kosta Mu{icki.

Jer. oni nisu bili ubijeni samo zbog . da li je to bila ba{ Ada Ciganlija. a telo |enerala Mihailovi}a ba~eno je u kre~anu. Velibor Joni} je bio saradnik |enerala Nedi}a koji je. jul 1946. jula znali su zna~ewe ove sve{tene poruke srbske istorije. govorio je Sveti Jovan Kron{tatski: 17. okupqaju}i oko sebe slobodoqubivu nacionalnu inteligenciju. godine od strane Tita i wegovih srbskih izme}ara – Mini}a. Penezi}a. Rankovi}a – nije izabran nimalo slu~ajno kao datum streqawa qudi osu|enih na montiranom procesu “izdajnicima” i “saradnicima okupatora”. zakliwu}i se na vernost Kraqu i Otaxbini u borbi protiv komunisti~ke opasnosti... i 17. `rtvovao svoju qudsku i oficirsku ~ast. Jeqcin je u to vreme bio {ef Oblasnog komiteta kompartije. Mihailovi} je Kraqu i Otaxbini slu`io bore}i se pu{kom i re~ju. Nema mesta za slu~ajnost u Carstvu svemogu}eg Boga. Boris Jeqcin. kao ministar vojni Kraqeve vlade. ali bez koga bi u Srbiji i u NDH bilo stotine hiqada Srba vi{e pobijeno – Joni} i Nedi} su kraqu slu`ili ~uvaju}i wegov narod od istrebqewa: |eneral Kosta Mu{icki bio je komandant Srbskih dobrovoqaca koji su na svojim grudima nosili Kosovski krst. za Kraqa i Otaxbinu: Srbi streqani u no}i izme|u 16. posle velikog stradalni{tva na{eg naroda u Drugom svetskom ratu. Obrazlo`ewe: Mihailovi} je “ratni zlo~inac”. sada{wi predsednik “demokratske” Rusije.. svi oni su bili qudi verni srbskom kraqu Petru II Kara|or|evi}u i svi oni su se uzdali u obnovu monarhije koja bi nam. Obrazlo`ewe: spre~iti monarhisti~ka pokloni{tva i kult Nikolaja II. S verom u Boga. Godine 1977. ponovo omogu}ila procvat nacionalnog bi}a. Ali. Prole}e na Ravnoj gori 1990. sprovodi u delo nare|ewe Leonida Bre`weva: ru{i Ipatijevski dom u kojem je smaknuta Carska porodica.. Jake policijske snage spre~avaju obele`avawe po~etka ustanka protiv okupatora na ~ijem ~elu se nalazio |eneral Mihailovi}. Mada. jo{ se ne zna. i svojom krvqu su to posvedo~ili.tragova. da bi spasao Srbstvo ugro`eno genocidnom politikom.

Dakle. oli~eno u monarhu koji je . Mr`wa koju je titoisti~ka pravda FNRJ pokazala prema Kara|or|evi}ima. ne obaziru}i se na {i}arxijska predvi|awa svojih savetnika. kao {to su to u~inili `reci crvenog zloduha u prvim danima Sovjetskog Saveza. Car Nikolaj II u{ao je u svetski rat da bi odbranio svoju bra}u iz malene Srbije: kao vladar Tre}eg Rima i legitimni naslednik svetog vizantijskog prestola. pokazao je i 1916. Nikolaj je to platio `ivotom. jer je wegova domovina ve} bila nagrizena spoqa{wim i unutra{wim otrovima. oni su i ubijeni pre svega kao monarhisti. samo da bi mogli da ostvare ciqeve “svetske revolucije”. Taj i takav ^OVEK bio je trn u oku demonom ekonomije porobqenog Zapada. on je bio svestan svoje uloge u za{titi Pravoslavqa na celoj zemaqskoj kugli. kada je zapretio da }e sklopiti separatni mir sa Nema~kom ako se pod hitno izmu~enoj srbskoj vojsci koja je pre{la Albaniju ne omogu}i oporavak i ne obezbedi naoru`awe za oslobo|ewe porobqene RODINE. zadovoqno trqali ruke: wima nikad nije odgovarala pravoslavna monarhisti~ka vlast ni u Srbiji. Koliko je voleo Srbe. zato~nik monarhije u Srbiji. jul 1918. ni u Rusiji. oduzimaju}i im sva gra|anska i qudska prava u domovini izraz je nemo}nog besa pred ~iwenicom da Kara|or|evi}e nije bilo mogu}e izvesti pred “narodni sud” i streqati ih.. kao i Dra`a.. 17. Dra`a. Jo{ jedna paralela izme|u Nikolaja II i Dra`e Mihailovi}a. Iako je bio upozoravan da }e izgubiti svoju vlast. godine dan je trijumfa “bele Demonije”. on je reagovao plemenito i vite{ki.svojih “zlo~ina”. Joni} i Mu{icki stajali su pred streqa~kim vodom umesto Petra II i wegovog sina. “Saveznici” su naravno. Lak{e je bilo sara|ivati s “drugom” Lewinom i “mar{alom” Titom koji su svoje zemqe prodali u bescewe.. koji nisu ni prstom mrdnuli da ih vrate na presto. koji je davno zaboravio za ~ojstvo i juna{tvo. kako je Vladika Nikolaj nazvao bezbo`ni~ku Evropu: tada su boq{evici pucali u Nebesko Carstvo. i ruski car i srbski vladar izdani su od svojih saveznika.. to jest kraqa Petra.

mu~enim i uni{tavanim od bezbo`nika i bogoboraca koji su. VASKR[WA SVETLOST STRADALNI[TVA Pobusani ponedeqak. lestvicu {to spaja Nebesku i Zemaqsku Srbiju. Me|u mladim qudima. SMRT SMR]U UNI[TI I SVIMA U GROBOVIMA @IVOT DAROVA). nad negda{wom. zapevali uskr{wi tropar (HRISTOS VASKRSE IZ MRTVIH. slu`ili pomen. Gospoda Isusa Hrista. postalo je jasno da pobeda ni ovog puta nije na strani ubica.bio sluga Nebeskog Cara. izme|u ostalih. najzad su svoj Pobusani ponedeqak do~ekale i `rtve “oslobodila~kih” komunisti~kih zlodela u Beogradu. ”Promene”. 15. U ~asu kad su otac Atanasije (Jevti}) i otac @arko Gavrilovi} koji su. Dok je pomen kraj Vavedewa trajao. zatiru}i sve sveto i ~estito. hteli da u narodu zauvek skr{e zlatnu lestvicu Hristovu i svetosavsku. A 17. po~eo je pomen krstonosnim stradalnicima srbskim. godine. Na predlog studenata Bogoslovskog fakulteta Srbske Pravoslavne Crkve. da bi im odneli {arena uskr{wa jaja i da bi u molitvenoj zajednici s wima proslavili Bogo~ovekovu pobedu nad smr}u. nego na strani Sina Bo`ijeg i Wegovih vernika. i zaplakala su. dan kada pravoslavni hri{}ani izlaze na grobove svojih bli`wih da bi ih pozdravili najradosnijim pozdravom HRISTOS VOSKRESE. maj-jun 1996. neobele`enom jamom. Otvorila su se nebesa. a u organizaciji Mlade Srbije. nego na strani ubijenih. i wegovih komunista. |avola. godine. jul 1946. jo{ uvek. U rukama okupqenih treperile su sve}e. aprila 1991. zna~io je po~etak srbskog sloma. i da istina nije na strani “kneza ovog sveta”. Nakon decenija tame u koju je Srbija kro~ila od svog “oslobo|ewa” 1944-45. kojih je bilo ponajvi{e. padala je ki{a. kraj manastira Vavedewa Presvete Bogorodice na Top~ideru. Nikola . Blagoslovene suze kvasile su tle nekad natopqenu krvqu nevinih. na{li su se i Borisav Mihajlovi} Mihiz.

na osnovu mnogobrojnih procena i svedo~ewa. arhitekta Predrag Risti} i istori~ar Antonije \uri}. Milan Komneni}. no u Marksa i Engelsa”. o strati{tima koja jo{ uvek ~ekaju svoje pobusane ponedeqke i spomenike. Sa nepokajanim zlikovcima nema mirewa. naselili domove koje sami nisu gradili. podse}aju}i stanovnike ovog dela Beograda na to da su. niti je nacionalno jedinstvo mogu}e s naslednicima tih nepokajanih zlikovaca. Svi su se okupili oko zajedni~kog bola pro{losti. {to . na ~elu sa ocem Atanasijem. Kosta ^avo{ki. Govorio je o jednom srbskom selu kraj Gorweg Milanovca u kome su OZNA[I posle rata ubili doma}ina ku}e samo zato da bi u svom izve{taju pretpostavqenoj komisiji za utvr|ivawe zlo~ina “okupatora i doma}ih izdajnika” mogli da napi{u kako u tom selu nema nijedne porodice koja nije izgubila poneku mu{ku glavu. a ~ule su se i re~i potomaka onih koji su stradali od satanisti~ke ruke boq{evika. izneo tvrdwu da je Beograd nakon odlaska Nemaca izgubio oko 30 000 stanovnika ~ija je krivica bila u tome {to nisu hteli da se pomire sa varvarskim re`imom i krvo`ednom ideologijom onih koji nisu “verovali u nebesa. Antonije \uri} je pri~ao o mnogobrojnim zverstvima “narodnooslobodila~ke vojske” po Srbiji. Pavle Aksentijevi} i drugi. Posle pomena i izlivawa vina na tle pod kojim po~ivaju tela stradalnika. Povorka. nastavio je otac Atanasije. Arhitekta Predrag Risti} je bio de~ak kada su vr{ena masovna streqawa u srbskoj prestonici.Milo{evi}. ve~no vaskrsavaju}i. ~ija je jedina krivica bila u tome {to nije klicao drugu Staqinu i proleterskoj revoluciji. ali i oko zajedni~ke svetlosti. i da u`ivaju blaga koja su ste~ena u vreme obra~una sa “klasnim neprijateqem”. Otac Atanasije je. mo`da. Nakon svedo~ewa dece i unuka pobijenih. i on je jedan od prvih koji su se zalagali za obelodawewa istine o tim streqawima. Drago{ Kalaji}. kretala se Dediwem. prisutni su krenuli na molitveno poklowewe `rtvama ubijenim u Lisi~ijem potoku. mu~eni{tva koja je od srbskog naroda u celokupnosti wegovog istorijskog trajawa u~inilo narod nadzemni. besedili su otac Atanasije Jevti}.

usta{a i komunista. Ponovo se ~ulo: HRISTOS VOSKRESE! VAISTINU VOSKRESE! Zatim su poklonici autobusima oti{li na Bawicu. mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija. mirno. ono je zna~ilo poziv na pokajawe i iscelewe neisceqenih rana na telu srbskom. ~ija imena samo Bog zna. Ovde su komunisti~ki “pravdoqupci”. ministra Vuji}a. opro{taj bez koga je nemogu}e obnoviti napa}eno Srbstvo u punoti wegovog Bogom danog nazna~ewa. jedno od najve}ih srbskih strati{ta u Drugom svetskom ratu. grehom i |avolom. opojanih i neopojanih. simvol pobede @ivota nad smr}u. Dragoquba Dra`u Mihailovi}a. Okupqeni su molili Gospoda da u Svom Carstvu pomene Aleksandra Prvog. Okupqeni su dobili Uskr{wu poslanicu Svetog Arhijerejskog Sabora SPC u kojoj se govori o Golgoti Srba u Drugom svetskom ratu kao o preobra`ajnom. Ko zna {ta su qudi pozvani na pokajawe mislili? I da li su u stawu da pobede svoju “crvenu” viziju sveta podeqenog na “partizane” i “neprijateqe svih boja”? U Lisi~ijem potoku pomen je odslu`en kraj ~esme koju je podigao Vite{ki Kraq Oslobodilac Aleksandar Kara|or|evi}. za wih vremena “mra~ne pro{losti”. pobijenih od okupatora. hristolikom `rtvovawu u ime Bogo~ove~anske Istine i Pravde. Podeqena su {arena jaja. Podse}awe je bilo hri{}ansko. bogoslova Luku Vukmanovi}a ~ije je streqawe odobrio wegov ro|eni brat Tempo. nedaleko od dana{weg stadiona Crvene Zvezde. Prisutni su od Svetih Novomu~enika Srbskih. iskali molitveno zastupni{tvo pred Prestolom Bo`ijim i opro{taj grehova na{eg roda.nije hteo da prizna druga Tita za “najve}eg sina naroda i narodnosti”. trenutku od kojega je sve krenulo u pravcu kasnijeg pokoqa. kao i du{e znanih i neznanih stradalnika za KRST ^ASNI I SLOBODU ZLATNU. |enerala Jugoslovenske kraqevske vojske u otaxbini. Otac Atanasije je zatim besedio o mu~eni~koj smrti Kraqa Aleksandra kao o apokalipti~nom trenutku srbske istorije. . a s koje su boq{evici uklonili spomen-plo~u jer ih je podse}ala na vremena ~asti i po{tewa.

komandanti i komesari. KRST ZA NEVINO POSTRADALE Dvadeset devetog avgusta po pravoslavnom (tzv. godine u Beogradu jo{ jednom potvr|uje taj smisao i snagu kao ve~nu mladost srbskog naroda. Satanizam nema obzira: iz mr`we prema Bogu i ~oveku ra|a se samo `e| za uni{tewem. ”Pogledi”. od rimskih cezara. U Wemu su svi Srbski stradalnici nalazili svoj smisao i svoju snagu. jun 1991. gde je bio slu`benik u Nedi}evoj administraciji koja je poku{avala da spase narod od nepotrebnih pogibija. do petokraka{a svih vrsta. Boq{evici nisu imali ni trunke “bur`oaskog morala”. Ali su se uvek varali: previ|ali su ~iwenicu da posle Raspe}a dolazi Vaskrsewe. obuzeti demonskom zlobom. raspeli Spasiteqa sveta. Nastavqa~i dela onih koji su. ~oveka koji je po~etkom rata od {iptarskog zuluma pobegao s Kosova u Beograd. Pomen `rtvama komunisti~kog terora odslu`en na Pobusani ponedeqak 1991.streqali qude u jeku “klasne borbe”. od stole}a do stole}a. Titovi izme}ari i ulizice). ni kamen na kamenu ne}e ostati. Gospod Isus Hristos je jednom zauvek prorekao svojim u~enicima: “Ako su gonili Mene. “starom”) ili . Logosa Bo`ijeg. juri{ali su na stado Nebeskog Pastira s nadom da }e ga satrti. Opredeliv{i se za no{ewe svog krsta kroz tamu istorije. preko Muhamedovih sledbenika i papinih kri`ara. Gospodin Vasiqevi} je pomagao svojoj bra}i koliko je mogao – i ubijen je. Raspetog i Vaskrslog Mesiju. stuba i tvr|ave Istine. poku{avaju}i da pogromima uklone neposlu{ne (pa makar Srbiju posle toga naselili Kinezi – kako su se “{alili” onovremeni “Srbi”. i vas }e da gone”. Bezbroj puta se ponovila Golgota hri{}anskih naroda. Srbi su se uvek opredeqivali za Hrista. Tu je govorila unuka izvesnog Vasiqevi}a. i posle privremene smrti ve~ni `ivot Nebeskog Carstva. i da od Crkve. I to se proro{tvo ispuwavalo od re~i do re~i. a o pravi~nosti i ~ovekoqubqu da se i ne govori.

Gospode. vlasniku firme “Plazm-metal”. ni groba ni mramora. vje~naja pamjat. Ideja i organizacija postavqawa hri{}anskog znamena leta Gospodweg 1997. srbske sinove i k}eri koji su pali za Tvoju pravdu.11. To je dan koji poru~uje da u na{em svetu. pored Morave. pored pomo}nog “Bor~evog” igrali{ta postavqen je krst koji je spomen svima izginulim od bratoubila~ke ruke u prvim godinama “narodne vlasti”. Dan nije slu~ajno izabran. istina Bo`ja mora biti gowena i ka`wavana od onih koji je ne podnose i koji na svaki na~in `ele da je uklone da ih ne bi mu~ila savest. “Elektrovat” ga je za{titio. Vje~naja pamjat. pripala je gospo|i Nadi \uri}. naravno. sve{tenstvo ~a~anske crkve na tom mestu svake godine na Usekovawe slu`i parastos umu~enima. Tu. Krstiteqa Hristovog. Oko postavqawa krsta pomagali su . 1944. Ne zna im se. godine 1997. gde je sada pomo}no “Bor~evo” igrali{te. takav kakav jeste. na Usekovawe glave Svetog Jovana Prete~e. Jovana. nalaze se kosti qudi dovo|enih iz raznih krajeva Srbije i streqanih jer su bili “narodni neprijateqi” (a ko je “neprijateq” odre|ivali su “narodni prijateqi i usre}iteqi”. ali je lomqen od nepoznate ruke. na drugoj strani pi{e: “Pomeni. a kosti wihove jo{ su pod zemqom. koji je. ~estitoj pravoslavnoj hri{}anki. Bez obzira ko je nepoznati. na sramotu na{u. bio pogubqen od bezakonog cara Iroda. igra fudbal. Podizan je tu bio drveni krst. Streqani su. od kojih je najve}i broj xelata po krvi bio Srbin).. i svedo~e}i pravdu Bo`ju. vje~naja pamjat. i mnogi ^a~ani. tako|e na pravdi Boga. i po wima se gazi. ili. smr}u smrt uni{ti. i svima u grobovima `ivot darova”. Na jednoj strani krsta je tropar Vaskrsewu Hristovom: “Hristos vaskrse iz mrtvih.. a “Litopapir” je prilo`io plo~icu sa natpisima. ime mu je Kain. Wena firma je metalni krst uradila. na ~elu sa Josipom Brozom Titom i wegovim izme}arima. i 1945. pored Morave. septembra po novom kalendaru. Od po~etka devedesetih. i tu. Bog da im du{e prosti”. tada Crkva slavi najve}eg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog Mu~enika.

”^a~anski glas”.. 26. Uglavnom su do{li oni koji su bili u hramu na Liturgiji. u predsmrtnim rukama. da se mole Bogu i Svetom Jovanu. [to se vi{e Srba. Pro{li su politi~ki izbori u Srbiji... ^a~ak je do`iveo predizborni miting SPS-a sa mno{tvom policije. neka nas stalno na to opomiwe. Srbija ima sve mawe izbora. takvi kakvi su bili. Krst podignut pored Morave na Usekovawe 1997. zaslugom... pre svega. Krst postavqen 1997.. Boga radi. 1997. zemqa iz koje mladi sve vi{e odlaze u inostranstvo. .. pokaje i oprosti. napa}enom narodu.mladi svetosavci ^a~ka. Jer i Hristos.. pove}ati standard. obesmrtiv{i nas. to }e vi{e sloge i qubavi biti u na{em jadnom. Na Usekovawe 1997. molio se Ocu svome: “O~e. godine. nego je postao ^ovek i postradao i vaskrsao radi nas qudi i radi na{eg spasewa. i da }e nam se. da se mo`da vi{e nikad ne vrate. I ove. podse}a nas upravo na to da je jedino {to vaskrsava i pobe|uje – Qubav. jedne pobo`ne i ~estite `ene. septembar 1997. sa stotinama hiqada izbeglica. a na pra{tawe one koji su bili raspiwani. sve{tenici nemawi}ke zadu`bine slu`ili su parastos za pokoj du{a po ~ijim telima jo{ uvek hodamo i igramo fudbal. Krst poziva na pokajawe i pra{tawe: na pokajawe zove one koji su raspiwali. pred Krstom ~a~anske Golgote nije bilo mnogo qudi. i napeto{}u koja je mogla da postane tragedija. Krst je simvol stradalne i pobedne Qubavi.. i sve je umornija od birawa koje to nije. Tog popodneva. sa destinama hiqada narkomana. Jedini izbor za Srbiju koja `eli da ima budu}nost je – pokajawe i pra{tawe. na Golgoti. da gleda smrtnike kako se mu~e na planeti zla. simvol Boga koji nije ostao na nebu.. Srbija je zemqa sa belom kugom. nadaju}i se da }e nam biti boqe. ipak. oprosti im jer ne znaju {ta rade”. godine.

I za jednog. po sistemu “pri~aj {ta ho}e{. lopovskoprevarantski). ali i ekonomskih. ni Gorba~ov nisu drage osobe. vrednosti. otprilike ovo: “Boq{evizam mo`e da evoluira u taktici. negde iz senke. nastoje}i da pod firmom o`ivqavawa privrede i privatizacije prodaju resurse svoje otaxbine po bagatelnim cenama. ali ne i u strategiji. To nije ni bitno. Dr`avni udar Meni ni Jeqcin. Promene koje su uvodili u dru{tvo samo su maska na licu umorne socijalisti~ke stvarnosti. raspad moralnih. Wegov strate{ki ciq je osvajawe vlasti”. do|e mi da kukam od muke – dr`avni udar su izvr{avali najcrwi (najcrveniji. Zato je dr`avni udar logi~na posledica svega {to se zbivalo u ovom gigantu na staklenim nogama. i da je na dobro poznati na~in digla svoje glave (tenkovi. Bitno je da mnogoglava komunisti~ka hidra u SSSR-u jo{ nije mrtva. svejedno) komunisti. avioni. ja ne znam ho}e li KGB-dru`ina uspeti da zadr`i vlast posle smewivawa i hap{ewa Mihaila Gorba~ova. U no}i u kojoj pi{em. takozvana “tvrda linija (batina{ki tvrda)” kojoj. Rekao je. mi smo na vlasti” bile su jedan pol sovjetske realnosti. i za drugog o~ito je da su u slu`bi pqa~ka{kih interesa Zapada. drugi pol su nesta{ice osnovnih `ivotnih namirnica. hap{ewa). Ova ocena va`i za boq{evizam dok god ga ima i u kom god obliku da se javqa. Najnoviji doga|aji u Sovjetskom Savezu u punom svetlu pokazuju nam da je to tako. Slobode formalne demokratije kojom su zamazivane o~i milion gladnih Rusa.DNEVNIK MOJE RUSKE BRIGE Kada su pre rata komunisti udarili u talambase demokratije i antifa{izma. Od po~etka do kraja u pitawu su qudi koji misle komunisti~ki (dakle. jedan umni srbski politi~ar primetio je da je u pitawu varka. predsedava {ef KGB-a . cenzura. kriminal u neverovatnom porastu. ko je izvr{io dr`avni udar? Dok postavqam ovo retorsko pitawe. Ali. ali koji su na Zapadu omiqeni jer }e u bescewe prodati svoj narod i dr`avu.

posledwi put ri~e ruskom narodu. Ali. da su se do ju~e pogre{no zakliwali na vernost Marksu i Engelsu. takozvanu “perestrojku” trpeli dok su mogli. rawena i sa svih strana opkoqena. one koja pripada Velikom Inkvizitoru. Snage koje su izvele udar i zavele cenzuru zauvek pripadaju pro{losti. `udwa da sa sobom u ponor povu~e {to vi{e lovaca koji nad wenom smr}u likuju pre no {to ona zaista nastupi. Ta pro{lost. Prerano smo se radovali padu komunizma u Rusiji: on jo{ nije mrtav. “tvrda struja” nije htela da veruje da je ~itav wen `ivot proma{en. mita o pobedi proleterijata. “Tvrda struja” nije mogla da podnese ru{ewe mita o Lewinu. U woj postoji samo nagon za uni{tewem. Kad su Gorba~ev i Jeqcin malo preterali (ne u su{tinskim reformama. u politi~ku arenu su uleteli komunisti~ki toreadori ma{u}i pred razjarenim bikom lokal{ovinisti~kih pokreta u “prvoj zemqi socijalizma” crvenim barjakom kompartije. vlasti nad qudskim du{ama.Krju~kov. . da su tolike nesre}nike utamni~ili zbog druk~ijeg mi{qewa i da su stotine miliona osakatili obrazovawem majmunolikih kreatura zvanih “qudi novog kova”.). ali ne i u strategiji. pro{losti GULAGa i Lubjanke. najopasnija je. mada je smrtno rawen. mita o realnom socijalizmu. objavqena kao policijski ~as. nego u formalnim metodama “perestrojke”). pozivaju}i se na poslu{nost dok traje vanredno stawe (za neupu}ene: vanredno stawe traje od 1917. Strate{ki ciq: ostati na vlasti. Na vlast se krenulo silom jer je komunizam otrov koji se hrani svim sokovima nacionalnog bi}a samo zbog vlasti. Oni su promenu. i kad je izgledalo da }e se SSSR sru{iti kao kula od karata. dok god je to podnosila wihova marksisti~ko-lewinisti~ka “klasna svest”.” Izvr{ioci dr`avnog udara su doju~era{wi “Gorbijevi” saradnici. i to vlasti metafizi~ke. nemojmo zaboraviti – zver na izdisaju. Ponavqamo (repetitio est mater studiorum): “Boq{evizam mo`e da evoluira samo u taktici.

~etiri petine mu{kog stanovni{tva u Kamboxi. Zato je wegova su{tina bila i osta}e (dok god ima komunista) satanizam (ma kako se komunisti maskirali). U ~asu kad je strate{ki ciq. oni po~iwu da se razvijaju od uobi~ajenih }elija tkiva koje “polude” u programirawu (usvoje Marksa. a onda. obe}a se wemu dovijeka!” Preobilno su se napojili – od 1917. partijska }elija metastazira i usmr}uje narodni organizam. Dok god oni imaju silu. taj ve}u slast ne poznaje. Engelsa. Komunizam. ugro`en. policiji. Opet Wego{: “[to se jednom napoji satanom. taktika je: pobiti sve {to se kre}e. do danas. Tumor narodnog organizma Promena taktike jasno nam svedo~i da su komunisti TUMOR narodnog organizma. vojsci. Za{to? Zato {to je opasnost od povampirenog boq{evizma realna (i krvava). Zato stalno treba ponavqati: boq{evizam mewa taktiku. Lewina). vlast. tako je i sa komunistima – dok god ih ima u dr`avnim organima. Dok god ima makar jedna nit malignog tkiva u telu. tu su vodeni topovi i palice (setimo se prestoni~kog prole}a u nas). Kao i svaki tumor. iznenada. od Petrograda do Pekinga. a koliko li je tek ovde. oni nastoje da obezbede APSOLUTNU KONTROLU nad dru{tvom i svakim ~ovekom – jednom . ali ne i strategiju. Tu su tenkovi (setimo se Tjenanmena). a to ne sme da se zaboravi. Izvesno vreme prikrivaju se u raznim formama (preuzimawe nacionalne simbolike i demokratske retorike. recimo). me|u Srbima ~iji je jedini greh bio to {to su boqi od partizanske ruqe fukara i probisveta u osvajawu! Wego{ je upozorio da je “krv qudska hrana naopaka”: ko se wome opije. svaki narod u slu~aju pobune protiv wihove tiranije na{ao bi se u polo`aju Rumuna u posledwe dane ^au{eskuove diktature. Odneo je stotinak miliona `ivota u Sovjetskom Savezu. je sav zasnovan na mr`wi prema Bogu i qudima.Zlo~ini i mr`wa Gde god je kro~io. komunizam je po~inio nevi|ene zlo~ine. prema svemu svetom i ~estitom. dotle je realna opasnost da se rak javi.

godine. U novim uslovima va`i prethodna analiza Gorba~ovqevog i Jeqcinovog karaktera: to su TAKO\E KOMUNISTI (Jeqcin se naro~ito istakao u borbi protiv ruskog monarhisti~kog kulta. Tipi~an primer (opet!): SSSR i dr`avna vrhu{ka koja je izvr{ila udar. ^a~ansko ogledalo. ne}e biti su{tinske. ostaje SS. znaju {ta KRST ^ASNI I SLOBODA ZLATNA. ja sam na strani Pravoslavqa i Monarhije.re~ju. . to samo Bog zna. Kad umire KP. Dovoqno je izmeniti nekoliko imena. ovi komunisti su po ukusu zapadnih nov~anih sila. Ko zna {ta nosi dan. Ali. Ovaj tekst se mo`e primeniti i na mnogo poznatije uslove u na{oj sredini. avgusta 1991. No} 19. pripremati se za hap{ewe (ako ste opozicija) i ~ekati vojni udar. da METASTAZIRAJU. i spremni su da se povijaju na stranu sa koje vetar duva. Vi se verovatno pitate – {ta ja ho}u? Na ~ijoj sam strani? Naravno. Dan posle Jeqcin i “gorbijevci” su pobedili. ovog puta pod maskom demokratije. ru{ewem Ipatijevskog doma u kome je ubijen Car Nikolaj Drugi s porodicom). jo{ uvek postoji KPSS. Uzdam se u wegovu milost da }e tamo ipak pobediti duh pravoslavni. avgusta 1991. a {ta no}? Neka nam je Bog na pomo}i. [ta }e se desiti s Matu{kom Rusijom. ba{ kao i mi. ne verujem nikakvim promenama. Sada se nastavqa lagano raspadawe Rusije. POST SCRIPTUM. Jer. izgleda da to~ak istorije ne mo`e da se vrati unazad. Dok se Romanovi ne vrate u Rusiju i ne preuzmu presto. jer i Rusi. siguran sam. Post scriptum dana posle Uostalom.

Kakva je to tajna? Na{. rade}i u skladu sa svojim ovla{}ewima. Nenezi} se u feqtonu hvalio kako ga je predsednik Savezne Republike Jugoslavije Dobrica ]osi} svojevremeno ovlastio da pregovara sa masonima koji su senatori SAD. po wegovim re~ima. Borisava Jovi}a. Gr~ke. ~lan “reakcionarne vatikanske lo`e”. @eqkom Simi}em i predsednikom Srbije Slobodanom Milo{evi}em. Austrije. poznati pisac. Iz feqtona smo saznali da su “sloboda. suspendovan iz Nenezi}eve lo`e. posebno ne za organizaciju sa izrazito humanitarnim i patriotskim ciqevima. [vajcarske. jednakost. Saznali smo da je Milorad Pavi}. kako je on. humanizam i tolerancija ve} vekovima ciq i stremqewe slobodnih zidara {irom sveta i da je to i osnova rada masona u Jugoslaviji” (zvani~na izjava prilikom obnavqawa Lo`e. ali je zato nastavio da gradi svoju). Engleske. razgovarao sa Slobodanom Vu~eti}em. po wegovom svedo~anstvu. u pro{lim stole}ima . Prvi veliki majstor obnovqene “Velike Lo`e Jugoslavija”. Holandije. “izrazio svoje o~ekivawe da }e dr`avni organi. {to su izvr{ili nema~ki masoni uz prisustvo gostiju iz Italije. Uspomene onovremenog predsednika predsedni{tva SFRJ. a da je mason bio i Ante Markovi}. koji je.. tvrde}i pritom da je re~ o “nepoliti~koj organizaciji”.. obave{tavaju nas o tome da je Tito bio mason. doneti pozitivno re{ewe za registraciju Velike lo`e Jugoslavija.). po~etkom devedesetih. Zoran Nenezi}. XX vek je doneo otkrivawe mnogih tajni. i da ne vidi razloge za drugo re{ewe.PRAVOSLAVQE I ZIDARI NOVOG VAVILONA Kod nas Ve} godinama se pi{e o masoneriji i ulozi iste u stvarawu Novog Doba i novog svetskog poretka. Kanade i SAD. u zanimqivom feqtonu objavqivanom u novembru 1997. do`ivqavao slobodno zidarstvo”. u dnevnim novinama “Blic” pisao je o ulozi masonerije u raspadu biv{e Jugoslavije. saznajemo da je o obnavqawu lo`e Nenezi}. mason (dodu{e.

(Dokument se nalazi u arhivu . ~ove~anstvo pokloni kao Bogu. Blagog i ^ovekoqubivog Boga. Autonomnog ruskog masonstva. U pravoslavnoj Rusiji oni su na `ivot dr`ave i dru{tva uticali jo{ od doba Petra Velikog. Hri{}anstva. naizgled filantropska. za koju Apostol Pavle Soluwanima poru~uje da ve} dejstvuje. Novi svetski poredak koga na ko`i ose}aju ponajvi{e pravoslavni. Dantona i Robespjera. poziv na saradwu. od Francuske bune naovamo. plod je privremenog trijumfa tajne bezakowa ~iji se humanisti~ki zagovornici vi{e ne kriju iza paravana “ru`i~astog”. sasvim po ugledu na Voltera. niti poku{avaju da umawe svoju ulogu u savremenoj svetskoj revoluciji. u ime tzv. Weno kona~no ishodi{te. ~ovekoubice od po~etka – |avola. Astromov ponudio je. Naravno. gradove i sela onako kako preko wih prolaze dr`avne granice. sinu sataninom. GPU i sovjetskoj vlasti. Tajne otkrivene u XX veku. sada kad se on bli`i svom kraju. tra`e}i zauzvrat da mu se. a odlu~no su se borili protiv monarhijskog dr`avnog ustrojstva. Ta linija ide kroz qudska srca. V. ideologe i egzekutore Francuske revolucije. osporavani i blagosiqani. stra{no je re}i. Kao {to je rekao Sol`ewicin: linija koja razdvaja dobro od zla i deli Carstvo Hristovo od carstva antihristovog ne prolazi kroz planine. u tami zabluda i nedela.skrivenih pod maskama humanizma i altruizma. la`i i smrti. ~oveka bezakowa. Didroa. Rusoa. Wihova ru{ila~ka delatnost omogu}ila je svrgavawe Cara Mu~enika Nikolaja II Romanova. koji }e na zemqi ponuditi “rajske” miline potro{a~kog dru{tva. askeze li{enog. i kneza ovoga sveta. Godine 1925. O wima se mnogo pisalo: hvaqeni su i ku|eni. jeste pojava antihrista. izvo|ewe februarskog prevrata koji je pripremio tle za dolazak boq{evika i najstravi~niji rat koji je poveden protiv Crkve Hristove jo{ od Dioklecijanovih vremena. kazuju nam da su mnoga. u na{em veku pokazalo se da je smisao ovih tajni u tajni bezakowa. B. bojna poqa u bici izme|u Tvorca neba i zemqe. srca bila sa one strane granice Carstva Bo`ijeg. re~ je o masonima. nakon vi{e od stotinu miliona qudskih `rtava koje je odneo.

vi{e nego jasna. streme}i ka uspostavqawu jednakosti vaspitawa i `ivotnih uslova. putem posve}ewa na~ini novog i boqeg. sekretar Autonomnog ruskog masonstva. jer bi se to ruskoj inteligenciji u~inilo kao slugerawstvo ^EKI. o~ito. neutralizovala krajnosti dobra i zla. Stvar je. Daqe. da pomogne {irewu ideje internacionalizma i u borbi protiv klerikalizma (~itaj: CRKVE). komunizam je na svoju zastavu stavio op{te SAMOOPREDEQEWE I BRATSTVO UGWETAVANIH NARODA. koja je pobedila svoje strasti. petokraka zvezda. tajna organizacija. ~iji je ciq da od obi~nog ~oveka. masonstvo se ne razlikuje od komunizma. Masonerija treba. pri ~emu parola komunizma o UNI[TEWU LI^NE SVOJINE nailazi na puni odziv u masonstvu. istovremeno poma`u napretku ~ove~anstva i stvarawu jedinstvene svetske dr`ave u kojoj }e sve biti jedno. jednakost i bratstvo. a propoveda slobodu. koje je mali grb SSSR-a i koja je usvojena u Crvenoj armiji. bez obzira na religiju. koji je sebi postavio iste zadatke.biv{eg KGB SSSR Lewingradske oblasti. {to na prvi pogled mnogo li~i na ideale Evan|eqa? Masonstvo je. rasu .. u istorijskom almanahu “Ruska pro{lost”). onoga koji `ivi u skladu sa bo`anstvenim na~elima. Na kraju.” Astromov daqe tvrdi da uloga masonstva u izgradwi komunizma ne bi smela da bude mnogo vidqiva. Astromov.. inicijati~ka. veli ovo: “[ta zbli`ava Autonomno rusko masonstvo sa komunizmom? Pre svega. usavr{avaju}i se u svom “zanatu. Ta zvezda je u masonstvu vrlo po{tovana kao simbol harmoni~no razvijene qudske li~nosti. nazivaju}i sebe gra|anima sveta – i u tome se sastoji nova sli~nost izme|u dva pomenuta pravca. smatra on. {ta je dubqi smisao slobodnog zidarstva? Za{to ono ratuje protiv Crkve. da svoje ~lanove uveri u zakonitost boq{evizma. Slobodni zidari. koji je “neobra|eni kamen”. Ruski masoni tako|e pozivaju na takvo bratstvo. Mitropolit kijevsko-galicijski Antonije Hripovicki je o pogubnoj ulozi ruske masonerije u borbi protiv Pravoslavqa pisao jo{ tridesetih godina ovog veka. ~ovekoqubqe i nepravdu. Me|utim. koji je delimi~no objavqen 1991. znamo.

razlike religijske. logiku bez Logosa. oni formalno mogu pripadati bilo kojoj religiji. naivno i za du{e gladne i `edne Carstva Bo`jeg nezadovoqavaju}e. Ujediwene Evrope (jedan od eksperimenata u stvarawu Novog svetskog poretka bio je i SSSR. formalno patrioti. ponovimo. koga je neko definisao kao inteligenciju bez qubavi. razum umesto Boga. buntuju}i protiv Tvorca do Koga se ne mo`e sti}i zidawem puke ovozemaqske stvarnosti. ali su{tinski. rasne. Naizgled. zala`u za ukidawe nacionalnih dr`ava i stvarawe bezli~nih konglomerata tipa SAD i evo. ovu kao organizaciju stavqa nasuprot Crkvi. oni veruju u bezli~ni Bo`anski Razum (“Velikog Arhitektu Svemira”). koji je uni{tio nacionalnu Rusiju zarad komunisti~kog internacionalizma).ili nacionalnu pripadnost. [to se pak. nacionalne). pogordiv{i se. u Notr Dam uveli glumicu koja je predstavqala “Bogiwu Razuma”) i moralizma od koga su mnogo va`nije “bratske veze” izme|u samih masona. ona ne idu daqe od obogotvorewa razuma (francuski revolucionari su. nego preobra`avawem uma i . digao ustanak protiv Boga i. Ali. Tela Hristovoga. On je jo{ od Adama i Eve nagovarao rod qudski da se ne uzda u Boga. bore}i se protiv svega onoga {to tu izgradwu ometa (a to su. postao satana. Na `alost. u ime demokratije). Za{to? Zato {to je bez Crkve. pomra~en samoqubqem. bez obzira na humanisti~ko-altruisti~ke ciqeve masonerije. Biti mason zna~i u~estvovati u zidawu Solomonovog hrama jedinstvenog ~ove~anstva. ~ovek osu|en da sara|uje sa neprijateqem Bo`jim i qudskim. “bo`anskih na~ela” kojima slobodni zidari streme ti~e. recimo. da ne slu`i Bogu. Zato su masoni-ekumenisti. svetska demokratska dr`ava (sve je dozvoqeno. nego samom sebi (“~ove~anstvu”). pa i najve}e izopa~enosti. nego u svoju inteligenciju. bez obzira na veru i naciju. tu se krije tajna obogotvorewa razuma: u savezu palog ~ovekovog razuma sa razumom biv{eg angela koji je. Me|u prvim “slobodnim zidarima” bili su zidari Vavilonske kule koji su hteli da kulom dosegnu nebo i “steknu sebi ime”. to jest. zato se oni. I to bi bilo sve: povr{na mistika posve}ewa. postoji granica koja prolazi kroz qudska srca i koja.

ako je Istina – Li~nost Bogo~oveka. qude sjediwuje po Duhu Svetome. nego u svetlosti i istini.srca u ~edno stani{te Svete Trojice. isto tako (a to se danas ~esto previ|a. nastoji da {to vi{e potomaka Adamovih gurne u propast. nude}i im da se bore protiv . a na koga on padne – satr}e ga”. ~ije je srce – Vaskrsli Vaskrsiteq. Jer je nemogu}e boriti se protiv Hrista a da se ne bori{ protiv sebe i svog ve~nog spasewa u Wemu. Jedini neprijateq ~ovekov je |avo koji. za razliku od Kule vavilonske. pa zato za pravoslavne hri{}ane nema i ne mo`e biti kompromisa s la`ju. Carstvo Bo`ije je Carstvo onih koji su postali sinovi i k}eri Nebeskog Oca. Ali. zato {to nije hteo da ostvari zemaqski raj samo za Jevreje. Me|u wima utisak najve}e gordosti ostavqaju fariseji. a ne po duhu gordosti i zlobe). stubu i tvr|avi istine. jedinog pravog Hrista. o~ito. Iz svega ovoga je jasno: oni koji veruju u Ime Oca i Sina i Svetoga Duha nikako ne mogu biti poklonici “Velikog Arhitekte Univerzuma”. ne mogu biti ~lanovi masonskih lo`a. Uz to. Spasitequ na{em. On je put. Bogo~ove~anske zajednice koja. u ime revnosti koja. I tu otpada svaki ekumenizam i sinkretizam. nego je u nebeski raj pozvao sve koji `ele da Ga slede. u tom. carstvo preobra`ene. Wima je Gospod i rekao: “Kamen (Mene. nove tvari. onda je la` – neprijateq Boga i ~oveka. Hrista) koji odbaci{e zidari (fariseji i wihovi potomci) postade Krajeugaonik” (temeq Crkve. Carstvo Bo`ije nije nikakva univerzalna demokratska dr`ava koja ~oveka svodi na ovaj svet i utapa ga u wemu. Bogo~ovek. ne `ele}i da se Wegova deca udru`uju u grehu i zlu. qudske jezike razdelio i narode rasejao kao ne`ni Roditeq. Vavilonsku kulu Bog je sru{io. koji su raspeli Bogo~oveka Isusa. nije po razumu) pravoslavni ne smeju da u masonima vide qude koje treba mrzeti i `eleti im ve~nu pogibiju. kako Apostol Pavle re~e. |avo. Istina i @ivot. I upozorio ih je: “Ko na ovaj kamen padne – razbi}e se. oni koji se pri~e{}uju Telom i Krvqu Hristovom i `ive u Crkvi Bo`joj. seju}i la`na u~ewa i posve}uju}i zabludele u nesvete tajne svoje gordosti. Jer. “Slobodnih zidara” bilo je i docnije.

Zato je svima koji slede zavete Svetog Pravoslavqa jasno: potrudimo se na sebi. to je mawe zidara Kule vavilonske. 1994-1998. u~iniv{i ih od zidara Kule Vavilonske `ivim kamewem koje. istinski slobodnih u Hristu. ”Vizantijsko ogledalo”. Pastir Dobri voli svaku Svoju ovcu. mogle bi se svesti na tvrdwu da je stawe u kome se nalazimo kao pravoslavni Hri{}ani posledica delovawa svemogu}ih . la`no slobodnih u antihristu. steknimo mir u Duhu Svetome i.Hrista i Crkve Wegove. Krivicu za brzo {irewe la`nih u~ewa me|u kojima masonstvo spada u jedno od najpogubnijih treba da tra`imo pre svega u samima sebi: jer. mi se ne pla{imo Lukavoga i wegovih vojski. drevna i lukava zmija. a ne mrzeti ih i kleti. agresivno redukconisti~ke. svedo~e}i da smo stado Hristovo svojim evan|elskim `ivotom i molitvom za obra}ewe onih koji od Crkve otpado{e. a on. Pravoslavni hri{}anin osu|uje masonstvo. Ni masoni. kako re~e voqeni ba}u{ka Serafim Sarovski. ako se pokaju i pribegnu Hristu. TEORIJA ZAVERE I PROMENA PARADIGME Jedna od najve}ih opasnosti sa kojom se pravoslavna svest danas suo~ava je opasnost kukavi~kog be`awa pred stvarno{}u. Jer. Wegova qubav od nas i{te da Mu pomognemo u tra`ewu zabludelih. “teoriju zavere”. Osnovna ideja te teorije. a naro~ito je tra`i ako je zalutala. ne zaboravimo. da smo mi bili boqi hri{}ani i vi{e svetleli svetu. [to je vi{e zidara Crkve Bo`je. ~ini Crkvu. a u onima koje je Lukavi obmanuo prepoznajemo bolesne i nesre}ne bli`we za koje se treba moliti. a za masone `eli da ih Gospod prosvetli i privede Sebi. a stvarnost je stravna. utvr|eno na Krajeugaoniku. hiqade qudi oko nas bi}e spaseno. ta la`na u~ewa bi ostala u tami sataninog razuma. Znaju}i da je Hristos pobedio |avola i uzeo mu vlast nad onima koji Hristu streme. ne}e biti iskqu~eni iz broja spasenih. ne bi imao koga da zavodi. i zato kukavi~luk mo`e biti “prirodna” (po paloj prirodi) reakcija – u tzv.

postoji u svakom od nas). Nego se odri~em zato {to to nije obja{wewe. Jevrejina. ona vara ~oveka. tre}i jevrejske. katolici ka`u masonske. razobli~avaju}i ih. i da }e oni. Upravo su takvi svi uobi~ajeni emigrantski razgovori o tome da je revolucija prosto rezultat ZAVERE. zbog na{e nemo}i. nego tobo`we obja{wewe. naj~e{}e sasvim suprotnu. Ovakvo stanovi{te komentarisao je veliki ruski religiozni mislilac Ivan Aleksandrovi~ Iqin u svom ogledu “Svetski uzroci boq{evi~ke revolucije”. nego na jednu od projava uzroka. drugi na drugu stranu. svejedno ~ije (jedni vele engleske. za le~ewe.zaverenika iz politi~kog i okultnog podzemqa. masoni ka`u katoli~ke. Engleza ili Nemca. nego. zaverenicima. samim tim. Uop{te ne zbog toga {to mislim da jezuiti i masoni ne uti~u na doga|aje. sugeri{u}i mu da je on tobo` ne{to shvatio. ne. zavezuje nam o~i. drugi nema~ke. A nama ostaje da jurcamo za posledicama wihovih postupaka i da ih. To bi bilo isto kao kada bi se bolest tuma~ila bakterijama koje su se pokvareno . oni nesumwivo uti~u – jedni na jednu. analiziraju i “teoriju zavere” u ruskoj emigrantskoj publicistici koja je povremeno bila preplavqena “zavereni~kim” kwigama i pamfletima. Tog vulgarnog i demago{kog pristupa ja se sasvim odri~em. svesilni.) Odatle: svetom upravqaju zaverenici. ono umiruje um i raspiruje strast. nego putem lo{eg surogata. registrujemo – svuda podozrevaju}i jezuitu. on odveden u mra~no }o{e i onesve{}en udarcem po temenu. u zametku. pobediti. ni{ta ne mo`emo. umiruje ne putem shvatawa. Prenosimo jedan deo wegovog ~lanka da bismo boqe videli o kakvoj krivotvorini je re~ ako se sve pripi{e “svemo}noj zaveri”: “Malogra|anstva i diletantizma moramo se apsolutno kloniti: jer ono ne otvara o~i za spasonosno razumevawe i. Ono ~oveka onesve{}uje udarcem po wegovoj maniji gowewa (a ona. naprotiv. svemogu}i. u samoj stvari. to nije pozivawe na uzrok. masona. to mu se desilo upravo posle ove operacije koja ga je pomutila. koji sve vuku za nos. i da smo osu|eni na to da zaveru gledamo i da wima. I ako je ikad postao nesposoban da shvata bilo {ta o uzrocima. mada je.

zakone vlasti. koji niti umeju da pasu ovce. Jevrejin i Englez u ne~emu jaki. mason. pa i nama. privredne. Ali bakterije nisu uzrok bolesti. Re~ju: pozivawe na svemo}ne. to jest suptilan rad policije. a delovawe zaverenika je ipak – qudsko delovawe. I svaki put kad se desi nesre}a zbog na{e kolebqivosti – pote`emo obja{wewe o zloj intrizi podlih zaverenika. a ne diletantska i neznala~ka graja o svemo}i bakterija). one su samo weni izaziva~i. koje je zlo. Stari seqa~ki metod – na . bakteriolo{ka analiza nije dijagnoza. ne daju}i poznawe. i sve nesre}e svoje nepostojanosti. Svaki put kad se pojavi opasnost da }e qudi videti na{u ru`nu wu{ku – po~iwemo da besnimo protiv ogledala. Ti zakoni su zalo`eni u prirodu. sopstvene neume{nosti. socijalne. bundi koji nisu dezinfikovani ima na milijarde bakterija). berze i tr`i{ta. @ivot se kre}e po tajanstvenim i slo`enim zakonima prirode – materijalne. wegovoj slabosti. niti umeju da ih {i{aju. oni su jaki pre svega po tome {to su prou~ili te zakone i zato ih mogu uspe{no koristiti na svoju korist – oni znaju zakone qudskih strasti i slabosti. To je la`an zadatak – juriti svuda sa lupom i mikroskopom i pretvarati fiziologiju i terapeutiku u lov na bakterije (za to je neophodna sanitarija – i uz to u~ena i iskusna sanitarija. oni su dostupni svima. wegovom funkcionalnom rastrojstvu. i sugeri{e strah. ono precewuje snagu zavera ~ove~anskih.dogovorile (da je izazovu). razlog je u organizmu. dijagnoza je dijagnoza bolesnog organizma. magijsko i tajanstveno. tajne i pokvarene organizacije – ni{ta ne obja{wava. Ako su jezuita. delovawe qudske namere i samovoqe. a uz to su svemo}ne (nakon ~ega ostaje samo da se sve dezinfikuje i da se drhti da mo`da na stolwaku. Jer – a to je glavno – stihija `ivota je iracionalna i neverovatno slo`ena. sopstvenog neznawa. za{to ih mi ne koristimo tako ve{to? Upravo zato {to ili uop{te ni{ta ne mislimo ili mislimo o tome da je sav problem u tu|oj zaveri. psiholo{ke. {poretu. Mi smo kao pokvareni i leni pastiri. beskarakternosti i ne~asnosti – svaqujemo na zaveru vukova iz {ume.

28. zato {to nije niza{ta. “vezuje”. Hri{}ani ne `ive kao tu`ioci. haraju. 2. nego put prema slabosti i porazu. on je mikrob. svesilnog Ute{iteqa.” Iqinove re~i se mogu primeniti i na ostale probleme sa kojima se Pravoslavna Crkva danas suo~ava: od religijskih do politi~kih. ti si jezuita.|avola sve svaqivati: “Ja sam vam – znalac. a Hristos je u Crkvi Svojoj. nenau~no i demago{ko. nego zbuwivawe. To jest. na kraju. data sva vlast na nebu i na zemqi (Mt. otkud to da vlast imaju “jezuiti. Hri{}ani). Sekte. korist za rusku nacionalnu stvar ako bilo ko po~ne da samorazobli~avawe zamewuje – tobo`wim razobli~avawima tu|eg zlo~ina{tva. To demago{ko pozivawe na \avoqu Silu ja kategori~ki odbijam: to nije obja{wewe. nije kretawe po liniji najve}eg otpora. kojim svaka du{a `ivi i ~istotom se uzvisuje. poga`eni smo zato {to smo obqutavili. I. “vodi”. po{ten. iskusan. 5. 13). odli~no to znamo. masoni i Jevreji”? Imaju je i mogu je imati samo ako se uzme u obzir ~iwenica da se so koja obqutavi (so su. Engleza i Jevreja – u toku rata i revolucije? Ne zna~i. Zna~i li to da ja pori~em svrsishodnost i neophodnost nau~nog istra`ivawa wihove delatnosti? Ne. Za{to haraju? Za{to mi ne stignemo pre . zato {to u nama nema Duha Bo`ijeg. kretawe po liniji najmaweg otpora. 3. oni su iluminati – i posle svega toga: samo sam ja pravednik. “\avoqa rabota”. nego kao optu`eni. masona. Kompilatorsko brbqawe o tome iz druge i tre}e ruke. Ako je Hristu. po Wegovim re~ima. ne zna~i. koji sve to razobli~ava). izbacuje napoqe da je qudi pogaze (Mt. oni su du`ni da sebe preispituju kad vide da se zlo {iri oko wih. ka`emo. jo{ jedna re~: zna~i li to da ja pori~em delovawe i uticaj jezuita. po~iwe da zamewuje ozbiqnu dijagnozu – bakteriolo{kom manijom gonewa (ti si bakterija. mogu}nost da se time objasne uzroci svetske i ruske revolucije. [ta ja pori~em? 1. to nije put prema snazi i pobedi. on je mason. trezven – ali mi |avo vezuje ruke i noge”. svuda su bacili. 18).

kad smo imali mawe muka nego danas. Krajwe je vreme da ih po~nemo ostvarivati. Wegove re~i i danas su od iste. kako re~e [ekspirov Polonije. Pravoslavqe je podvig i `ivot. oni su postali mlaki i bqutavi.sekta{a sa blagove{}u Vaskrsloga? Za{to na{e parohije nemaju istinsku toplinu hri{}anskih zajednica koju bismo ponudili umesto la`ne topline sekta{kih grupica. strane. otac Justin Popovi} je vapijao: “Podvi`nici su jedini misionari Pravoslavqa. ali i zamke sekta{tva i okultizma da bi objasnili onima koji pitaju? Jo{ puno retori~kih “za{to” bi se moglo ispisati. “Love-bombing” (bombardovawe propagandnom qubavqu)? Za{to na{e obrazovne ustanove ne daju teologe i sve{tenike koji odli~no poznaju Pravoslavqe. postoje ~iwenice koje ukazuju na to da. Potrebno je delati da se stvarnost okrene Hristu. S druge pak. pred Licem Bo`jim neprijateqi se Wegovi razvejavaju kao prah pred vetrom i tope se kao vosak od ogwa. U svom “Arkaninom re~niku novih perspektiva” (kod nas prevedeno kao “Re~nik ezoterije”) Stjuart Holrojd pi{e slede}e: “Akvarijanska zavera. koje umesto qubavi Hristove nude tzv. pa }e i snaga “zavere” biti mnogo slabija. Jer. va`nosti. I taj sistem se naziva “zaverom” od strane onih koji ga stvaraju. zato se samo podvigom i `ivotom propoveda i misionari. Globalni pokret “promene paradigme” koji se popularno zove Novo doba (“The New Age”) uop{te ne krije da je on svojevrsna zavera. “u tom ludilu ima sistema”. mo`da jo{ ve}e. Oni su izgubili voqu sa Savr{enim i Sve{tenim. Razviti podvi`ni{tvo li~no i saborno. Dvadesetih godina ovoga veka. ali od toga nema mnogo koristi. podvi`ni{tvo je jedina misionarska {kola Pravoslavqa. a ne da se mi okrenemo od stvarnosti u udobnu “teoriju zavere”. – to treba da bude unutra{wa misija na{e Crkve u na{em narodu”. zar }e smrt i smrtopoklonici pobe|ivati? Dakle. Termin je skovala Merilin Fergason da ozna~i labavo povezanu . osnovna teza autora ove kwige je – najdubqa krivica za {irewe la`ne duhovnosti le`i na pravoslavnima. Ako Vaskrsli obitava u vaskrslima.

(Kad smo ve} kod mar{irawa. muhamedancima. tvrde da nisu totalitarna sekta (poput sajentologa). u svetu je sve uo~qivija uzajamna saradwa sekti. prema pisawu nema~kog ~asopisa “Berlinski dijalog”. . sajentolozima. februara 1996. Ova “neprincipijelna koalicija” iskqu~uje. bez obzira na u~ewe.. zna da su oni ekskluzivisti kad je wihova dogmatika u pitawu – muhamedance smatraju qudima koji ne pripadaju svetu Hristovog spasewa. kao i niz mawih grupacija (“Berlinski dijalog” 2/95). tu}i zajedno. koja je jo{ uvek ~uvarka pre`ivele “pravoslavne paradigme”. kri{naistima. papu. godine u Sankt-Peterburgu “Isusov mar{“. su u najprisnijim vezama. jedne od najuglednijih stru~nih publikacija posve}enih pitawu novih religijskih pokreta.). kad treba nastupati na Pravoslavqe. islamskim muftijom Ravilom Gainutidinom. bore se protiv isto~wa~kog okultizma kojim Hare Kri{na obiluje. optu`uju da je prete~a antihrista. sara|uju sa budistima. evangelistima. predsednikom Izvr{nog komiteta sekte Hare Kri{na. protiv su Novog svetskog poretka koji bahajci smatraju svojim religijskim ciqem – ali u praksi. rimokatolicima. Ko poznaje u~ewe adventista. adventisti. qudi najrazli~itijih profesija i aktivnosti ~iji je rad smisleno orijentisan ka budu}nosti i u skladu sa nekoliko pomaka paradigmi koje se de{avaju u na{em vremenu. samo Rusku Pravoslavnu Crkvu. bahajcima. hri{}ansku paradigmu. zajedno su bili jehovisti. S druge strane. 22. Dakle – po starom vojni~kom pravilu! – mar{irati odvojeno. kad je potrebno ru{iti tradicionalnu. doneli su odluku o saradwi sa bahajcima i sajentolozima (“Berlinski dijalog” br. Sa Sergejem Zujevim..grupu. Tako. ili mre`u. kad je Rusija u pitawu. izgleda. 1/96. adventisti u Rusiji ostvaruju veoma dobru saradwu sa vo|om ruskih budista lamom Da{inom. novoprotestantske sekte izvele su 3. rimokatoli~kog poglavara. rimokatoli~kim nadbiskupom Kondru{evi~em. a ve} “od`ivelu”. wima nije toliko stalo do ru{ewa starog koliko do stvarawa novog”. juna 1995. Svaka od ovih sekti smatra da ona druga pogre{no tuma~i Bibliju – ali. mormoni i munovci. Ovi qudi nisu zavernici poput ideologa ili terorista.

kona~no stremi prema globalnoj apsolutnoj i – po svojoj ideji – ve~noj vlasti nad ~itavim ~ove~anstvom. socijalno. Kona~ni ciq je – stvarawe jedne dr`ave na celoj planeti. pretenduje na to da mewa na~ine pona{awa i moral i da upravqa dru{tvenim i li~nim `ivotom svih qudi.biblijske razmirice se zaborave – i mar{ira se skupa. svaki ~ovek pojedina~no – aktuelna su ili potencijalna `rtva te hobotnice. koja je svojim pipcima {~epala ~itavu zemaqsku kuglu. nap. godine Xejms Vartburg je rekao: “Svi|alo vam se to ili ne – ima}emo . i da je ve}ina obi~nih qudi prihvata ~ak kao “normalnu” pojavu. Ova totalna vlast nastoji da bude ve~na i nepromeniva i ve} name}e teoriju tzv. politika i kultura u ogromnoj meri pod uplivom lobija najbogatijih kapitalista – poznata svima. Bilo koji narod.) Mondijalizam postoji i to se vi{e ni ne krije. plus internacionalizam. Do ju~e je takva baza me|unarodne kaste bankara bila Britanska imperija.) u isti mah gospodari privredno. sada su to – SAD. u svojoj su{tini jeste? Ruski filosof Vladimir Simanski jo{ 1991.D.. On (Najvi{i me|unarodni kapital. [ta mondijalizam.. politi~ki. a sutra se sve ponovo mo`e izmeniti”. Podrazumeva se da je ~iwenica da su ekonomija. bilo koji deo planete. koji postepeno name}e svoju vlast nad svim narodima zemqe. koja }e biti izraz vlasti najmo}nijih klanova najvi{eg me|unarodnog kapitala. /. sastoji ideologija mondijalizma? Simanski pi{e: “Mondijalisti~ka ideologija je – direktna naslednica “demokratskog” prosvetiteqstva masonske obojenosti. Ali mondijalizam – to je ne{to i zna~ajnije i slo`enije od obi~nog kapitalizma. V. koji ima ekonomske. sve do kontrolisawa mi{qewa. jo{ 1950./ Treba pomenuti da su predstavnici Najvi{eg Kapitala – kosmopoliti: to jest. U ~emu se. dakle. ka`e slede}e: “Pod mondijalizmom treba poimati uspostavqawe u stvarnosti jedne jedine vlade na planetarnom nivou. kulturno. oni se ne}e kolebati da napuste dr`avu sklonu padu – po{to su iz we isisali svu krv – i da svoju strate{ku bazu premeste u dr`avu koja je u usponu. Mondijalizam. “kraja istorije”. politi~ke duhovne ciqeve.

Kao rezultat. zaboraviti na svoje rasne i kulturne posebnosti. Uspostavqawe. Nijedna Vera i nikakvo U~ewe od sada se ne smeju suprotstavqati “istinama” koje Mondijalizam priprema za svoje podanike.jednu svetsku vladu – ili na osnovu op{teg sporazuma. – Plutokratski: totalna sloboda tr`i{ta bi}e sveop{te pravilo. ili primenom sile”. na primer. jedna Svetska Vlada sa monopolom na nuklearno oru`je u slu~aju ustanka neke nacije “mogla bi tu naciju da zbri{e sa lica zemqe”. Treba napomenuti da projekti mondijalizma sada vi{e uop{te nisu tajna: poznata je. svedene na unifikaciju ~itavog ~ove~anstva. – Religiozni: sve velike religije moraju biti oslabqene. takvog politi~kog sistema koji bi omogu}avao postojawe nestabilnih. u {to je mogu}e vi{e zemaqa. odre}i se svake stvarne nezavisnosti. i da ista nikad ne bi mogla biti sna`nija . odba~ene na istorijsku marginu. to jest re`im naro~ite vrste: – Kosmopolitski: narodi i nacije se moraju pome{ati. – Demokratski: koli~inski faktor. Kao {to je izjavio Klod Majer iz Fonda. koji se da lako kontrolisati od strane onih koji manipuli{u sredstvima masovnog informisawa. To pretpostavqa uni{tewe svega {to mo`e da bude prepreka zamisli homogenizacije. i u ~ijem je stvarawu prvostepenu ulogu igrao Federalni rezervni fond i naro~ito klan Rokfelera. porodicu. kwiga Kerola Kiglija “Tragedija i nada” – pravi manifest programskog karaktera mondijalista. mora zameniti tradicionalne izvore autoriteta: narodne obi~aje. besperspektivnih vlada i ustanova – s tim da se politi~ka vlast uvek mo`e podvrgnuti uceni ili manipulaciji. nastaje novi Svetski Poredak. koje su stvorili pobednici Drugog svetskog rata. Po Simanskom tehni~ki ciqevi mondijalisti~ke strategije su: 1. od sada mora postati najvi{a mera dobra i zla.” Upravo u taj se kontekst uklapaju Ujediwene nacije. sjalovqene. mudrost staraca. duhovna na~ela.

Zbog toga su mo}ni me|unarodni finansijski magnati u posledwa dva veka podr`avali re`ime tzv. “hladnog rata”. Time se mogu objasniti beskrajne antimilitaristi~ke kampawe na Zapadu posledwih decenija. i naro~ito – programirani vojni porazi u Vijetnamu na jednoj i Avganistanu na drugoj strani – nameweni li{avawu oru`anih snaga dve supersile. Time se mo`e objasniti sada{wa politika multinacionalnih kompanija – naro~ito farmaceutskih i prehrambene na jugu planete – koje nastoje da “izbace” ogromne mase qudi u bogate zemqe gde blagostawe. pa ~ak i pomo} u hrani koju je Zapad ukazivao Sovjetskom Savezu. pokazuje se kao neminovnost. li{ene duha kaste. bilo kakve sposobnosti me{awa u igre visoke politike. Svetska ekonomska integracija. pre svega zbog nemogu}nosti da se izdr`e rashodi daqe trke u naoru`avawu (kako obi~nom. da nikad ne bi mogle postati izvor ili instrument pobune. koje – u zemqama {to ih kontroli{e Sistem – moraju biti tehni~ki efektivne. D. tako i nuklearnim oru`jem). tehni~ka. izvorima sirovina i radne snage izme|u svih dr`ava sveta – da nijedna od wih ne bi mogla da dostigne polo`aj autarhije. nap. prehrambenoj industriji. smawewe ra|awa i “novi moral” otvaraju vrata beskrajnom . Jedinstvena i svemo}na svetska vojna sila. rashodi koje diktira potreba su{tinske ravnote`e. U svetlosti ovde re~enog jasno se shvata finansijska. 4.) Na po~etku. putem pre`ivqavawa poni`ewa porazom. to jest samodovoqnosti. politi~ko-ideolo{ka. 3.od ekonomske vlasti. skupa sa mnogim nepojamnim i neobja{wivim ustupcima Staqinovom Sovjetskom Savezu. “demokratskog parlamentarizma”. Sni`avawe vojni~kog duha i diskreditovawe oru`anih snaga. a zatim i vojna integracija dve super-sile. po~ev od boq{evi~ke revolucije i ~ak u periodima najve}e napregnutosti tzv. koja se ostvaruje putem me|usobne zavisnosti u tehnologiji. V. 2. koju garantuje politi~kostrate{ka integracija dve super-dr`ave (SAD i SSSR. ali obavezno slabog ugleda.

pornografije. samim tim. seksualno vaspitawe u {kolama. ~iji je rezultat postojawe dru{tava vi{erasnim i. homogenost. odricawe o~evog autoriteta i mitologizacija `enske seksualne slobode. 5. koja odbacuje socijalne uloge koje su hiqadama godina odre|ivale `ivot bilo kog qudskog dru{tva putem tradicionalnih i prirodnih uzajamnih odnosa izme|u pokolewa i izme|u dva pola. Sveop{ta demografska kontrola. unifikacija svetskih masa. uz poni`avawe i ismevawe takvih tradicijskih vrednosti kakve su ~istota. obi~ajne. kao tragedijske i pesni~ke komponente postojawa. devstvenost.dotoku “jeftine radne snage” i u isti mah stratezima mondijalizma nude efektna sredstva za uni{tewe nacionalnog ose}awa. sa naklono{}u prema moralnoj popustqivosti i masovnom hedonizmu – kao sredstvu otu|ewa i nasilnog odvajawa pojedinca od wegove zajednice. s tim da razlike u ukusima ne smeju da budu prepreka za preterano diferenciranu proizvodwu i dugoro~ne investicije i programe. Revolucija morala. sve siroma{nijim u nacionalnom duhu i ose}awu zajedni{tva – {to predstavqa najupornije ta~ke otpora mondijalisti~kom . nemogu}a na siroma{nom Jugu. U su{tini. Time se mo`e objasniti propaganda rokmuzike. Najopasnije razlike. su religijske. Su{tinska kulturna i psiholo{ka istovetnost. to jest mra~na ma{tarija mondijalizma o “loncu za topqewe” (“melting pot”). 7. Za sada je samo “cerebralna” i u najbli`oj budu}nosti ~ak ni kao hipoteza nemogu}a zamisao. koje su najve}a prepreka. i pre svega. koje su odre|ene da sa~iwavaju jedinstveno neograni~eno tr`i{te. vernost i banalizacija qubavi. sve do dostizawa nulte stope ra|awa. totalnoj hibridizaciji qudskog roda – zajedno sa nametawem op{teg jezika. etni~ke. ta se kontrola fakti~ki ostvaruje putem izmene morala i legalizacije abortusa u razvijenim zemqama Zapada – to pogoduje masovnim migracionim me{awima. sveop{tem me{awu rasa. po~iwu}i od porodice i zavr{avaju}i Otaxbinom. 6.

Takvo upro{}eno tuma~ewe istorije. Mitropolit sankt-peterbur{ki i lado{ki Jovan nas trezveno opomiwe: “Zdravo shvatawe istorijskog razvoja bez sumwe ni~eg zajedni~kog nema sa koncepcijom “svetske zavere”. u Crkvi Wegovoj. koja skoro ~itavu istoriju ~ove~anstva razmatra kao rezultat svesne i ka ciqu usmerene delatnosti nekakvih “judeo-masonskih zaverenika”. 9.pritisku. Denacionalizacija naroda – satirawe wihovog istorijskog Pam}ewa – posredstvom nasilne i masovne imitacije ameri~kih modela i obrazaca”. kojoj je Gospod pomogao da odoli duhu bezbo`ne Francuske revolucije (rat protiv Napoleona) i Hitlerovom snu o “hiqadugodi{wem Rajhu”.`ivot u Hristu. Maksimalna eksploatacija svih zemaqskih resursa u bezumnoj jurwavi za modelom potro{a~kog blagostawa – istinskog savremenog “opijuma za narod” – {to slu`i anestezirawu masa u bogatijim zemqama i hipnotisawu stanovni{tva siroma{nih zemaqa. Jedini na~in suprotstavqawa svim “novim svetskim poretcima” je . Transcendentnog. Ko pro~ita ove re~i Simanskog. Ne treba zaboraviti da su se dva “nova svetska poretka”. slomili u sudaru sa Rusijom. Sve{tenog. 10. mo`e da dovede do tragi~nih i nepopravivih posledica. po pravilu svojstveno vrlo agresivnim i primitivnim ideologijama rasisti~kog usmerewa. . 8. Napoleonov i Hitlerov. i protiv same nau~ne koncepcije nepromenivosti qudske prirode. U okviru toga se mo`e objasniti stalna i neprekidna kampawa protiv religioznosti. jasno vidi {ta se zaista de{ava. ako se prakti~no primeni. Sve suptilnije prodirawe u {kolske vaspitne strukture i nametawe vaspitnog modela neo-prosvetiteqskog tipa ~iji je krajwi ishod sekularizacija (obezbo`ewe) dru{tva i banalizacija postojawa. Opet i opet moramo se kloniti svaqivawa svoje odgovornosti na “svemo}ne zaverenike”. tragedijskog smisla `ivota.

nepoznativog Bo`anstva i slobodna voqa ~ovekova – to su dve sile koje pokre}u svetski istorijski proces! Da. Sile zla u savremenom svetu sti~u sve ve}u vlast. nego `alosna posledica svetske otpadije i mo`e se pravilno shvatiti samo u okvirima hri{}anske eshatologije. Jer. Me|utim. . @ivimo pobo`no – to je jedini na~in da se istorija produ`i! ”Od utopije do ko{mara”. ima qudi. zlo. to je “zavera” sve mo}nija. koliko god upliva i vlasti imalo u ~ove~anstvu. religijskih sistema i celih dr`ava koje zloupotrebqavaju slobodu moralnog izbora i priklawaju se – svesno ili nesvesno – zlu kao svom duhovnom i delatnom izvoru. wihova politi~ka. Da. niti mogu postojati sile u svetu koje mogu da upravqaju tokom dru{tvenih zbivawa. Promisao svemogu}eg. [to se mawe qudi spasava. pravednosti i qubavi.Ne. Postoje i vekovima razra|ivane taktike te razorne prakse.. neposti`nog. Ali – ne postoje. zlo raste u onoj meri u kojoj mi sami (!) odstupamo od Zapovesti Bo`jih.. Cetiwe 1998. a ne u primitivnoj potrazi za “zaverenicima” koji su svemu krivi.” Jednom re~ju: zavera postoji samo u meri u kojoj mi zaboravqamo Boga. dru{tava. smisao istorije je u spasavawu qudi kroz Crkvu. socijalna i religijska praksa je istorijski kontinuirana i retrospektivno se mo`e pratiti do duboke pro{losti. To nije rezultat “zavere”. nikada nije odre|ivalo niti }e odre|ivati `ivot qudi. “Svetigora”. u kom god vidu nastojalo da sebe ostvari. dobrovoqno odsecaju}i sebe od Izvora dobra i pravde. po meri svojih snaga. Ali se to ne zbiva zato {to su wihovi nosioci na neki naro~it na~in umni i kadri da predvi|aju. to nas ne li{ava obaveza da se. ekonomski ili religiozno. Ne. izme|u ostalog i socijalnoorganizovanim-politi~ki. borimo sa zlom u svim wegovim formama.

avgusta 1991. Ovo wegovo delo. otpo~ela je nova faza globalne kontrole.) ponovo je u sedlu. izvele snage ve} izumrlog komunisti~kog re`ima. prilikom javqawa iz Bu{ovog letwikovca Kenebankport. pisano jednostavnim. koji je u to vreme ve} obavio svoje: uni{tio je isto~noevropsko vojno- . Mejn. ipak. izjavila: “Predsednikov Novi svetski poredak (u daqem tekstu NSP. tvrdili su horski svi mediji. sistematski i strogo isplaniran mehanizam za upravqawe narodima i nacijama” (11. Upotrebom snaga Ujediwenih nacija u Jugoslaviji i Kamboxi na do sada nepoznat na~in. veoma informativno. ali zanimqivim jezikom i stilom. na{lo se na bestseler-listi “Wujork Tajmsa”. nap. reporter CNN-a Meri Tompson je. 21. Ideologija i magija Novog svetskog poretka Kad se zavr{avao Zalivski rat. na po~etku devedesetih predsednik SAD Xorx Bu{ objavio je nastupawe novog svetskog poretka kao “svetske zajednice naroda” (“global communitz of nations”) koja je. a ciq tih “me|u~inova” bio je jednostavan: poja~ati napetost kod naiv~ina iz publike i uveriti ih da sve.NA PUTU KA UJEDIWENOJ PLANETI (Skica za istorijski portret mondijalizma) Kwiga “Novi svetski poredak” o kojoj }e biti re~i delo je Peta Robertsona. predgovora). sada ja~i no igda”. jo{ poslu{nijeg “zapadwaka” od Gorba~ova. Za SAD je obavqao i diplomatske du`nosti. Nakon neuspelog pu~a u SSSR-u koji su. koji gotovo sasvim ukida suvereno pravo naroda na re{avawe svojih unutra{wih problema. Mondijalisti~ki totalitarizam dugo je pripreman: nekoliko farsi~nih poku{aja da se wegova inauguracija spre~i nisu bili ni{ta drugo do ve{to organizovani me|u~inovi za ovaj nevi|eni “teatrum mundi” – spektakl. osniva~a mre`e hri{}anskih televizija Amerike. ide “po loju”. str. aut. Robertson neumitnom logikom dokazuje da je pu~ bio puka igra koja je imala za ciq da o`ivi posustalu “perestrojku” i dovede u `i`u zbivawa Jeqcina. tvrdi Robertson. “precizan.

Poginula su svega ~etiri ~oveka i zapaqeno jedno oklopno vozilo. sedamdesetih je snimio mega hit “Imagine” (“Zamisli”) u kome je pevao o vremenu kada na planeti ne}e biti dr`ava. opoziciona {tampa je izlazila i niko nije uhap{en. tvrdi: “Da bi se uspostavila svetska vlada. nacionalnog ponosa i suverenosti. Na{ Bog. Jeqcin se pojavqivao na TV-u. verske dogme”. religija. Kao {to je Zalivski rat bio pogodan trenutak da se najavi trijumf NSP-a. nebesa. naprave gomilu diletantskih gre{aka koje ne bi napravili ni amateri? Za vreme “pu~a” svi aerodromi ostali su otvoreni. nacionalni patriotizam. bez i~ega vrednoga zbog ~ega bismo se borili. pita se Robertson. Svako ko `eli nezavisnost. 7). tako je i moskovski “pu~” poslu`io tvorcima istog da poka`u kako NSP – nezaustavqiv. Zato nije ni malo slu~ajno {to Brok ^isolm (str. nalaze stihovi – najave NSP-a: “Vreme je. bz turning stones to bread”). Gospod Isus Hristos. odanost porodi~nim tradicijama. Popularni “Bitls”. li~no dostojanstvo. Kakva se stra{na tajna krije iza sna o planetarnom mraviwaku mo`emo shvatiti kao se setimo globalisti~kog medijskog projekta rok-koncerta Live Aid. koji su pu~ izvodili. stari partijski kadar. Rok-zvezde su. a negda mo}nu dr`avu pretvori u bezna~ajni “Savez Nezavisnih Dr`ava”. pretvorimo kamewe u hlebove (“As God has shown to us. dopustio Nema~koj da se ujedini. izme|u ostalih. pakla. `ele}i da “pomognu” gladnima Etiopije. da po ugledu na na{eg Boga. nesta}e ideali zbog koji bi ~ove~anstvo ginulo. Kako se moglo dogoditi. snimale pesmu “We Are the World” (“Mi smo svet”) u kojoj se. pravde i napretka. sklada. Taj “rajski svet” je carstvo hedonizma – bez vere. potrebno je iz umova qudi ukloniti individualizam. Mnogi NSP zami{qaju kao doba neprestanog mira. To }e biti mraviwak beslovesno sre}nih potro{a~a. da iskusni KGB. . bi}e smatran otpadnikom u novoj svetskoj civilizaciji: bez obzira da li je u pitawu Irak. biv{i direktor Svetske zdravstvene organizacije. svi }e `iveti samo za “ovaj dan” i svet }e biti “jedan”.politi~ki blok. Somalija ili Srbija.ovci. Lenon. nisu prekinute veze sa svetom.

. domogli su ga se etiopski vlastodr{ci – komunisti i za wega kupili oru`je. mo}i da prosperiraju u harmoniji. 17): “Sve ekstremne politi~ke ideologije sveta – bilo da su ekstremno leve ili desne – do{le su od privilegovanih klasa. najavio je da }e se . Godine 1848. 39). Svet u kome }e vladati zakon smewuje zakon xungle” (str. 1917. na zahtev Ku{a~a – Lukavog (Mt. septembra 1990. 11. sever i jug. 1938. Hitler je rekao da }e “nacionalsocijalizam svoju revoluciju iskoristiti za uspostavqawe NSP”. nego Wegov Ku{a~. 3-4). Nelson Rokfeler..” Novi svetski poredak o~ekivan je nekoliko puta u 19.nije pretvorio kamenove u hlebove. Oni koji su `eleli da odrede na~in na koji }e `iveti sirotiwa nikada nisu trpeli istinski. spiritus movens Trilateralne komisije. glavni Miteranov savetnik. od vrste takvih “idealista i sawara”. ideolo{ke i nacionalne perspektive koje su preovladavale u modernoj istoriji. rekao je da }e NSP biti “era u kojoj }e sve nacije sveta. 1968. niti su ~ak videli pravu bedu. [to se ti~e kona~nog ishodi{ta ove medijske groteske. po @aku Ataliju. napisao je kwigu “Izme|u dve epohe” u kojoj je najavio “planetarnu svest” kao “personalizovaniji racionalisti~ko-humanisti~ki pogled koji }e postepeno zameniti institucionalne verske. Doba NSP je doba me|uzavisnosti (kqu~ni pojam kreatora nove Vavilonske kule). 4. predsednik SAD Vudro Vilson. Robertson sasvim ispravno uo~ava paradoks “usre}iteqskih ideologija” kroz vekove (str. Atali. “Bog” Live Aid-a o~ito nije Hristos. Bu{.. Velike ideje ne sti`u nam od stanovnika predgra|a. to je epoha sli~na epohi pojave novih religija. novac skupqen od koncerta nije oti{ao me|u gladne – u vidu hrane i lekova. Komunizam je bio ~edo germansko-jevrejskih intelektualaca. savetnik Ximija Kartera i jedan od najpoznatijih ideologa NSP-a 1970. i 20. istok i zapad. Britanski socijalizam bio je izum aristokratije. uglednik najbogatije porodice sveta. objavio ga je “Komunisti~ki manifest”. predsednik imperijalne zapadne dr`ave. Zbigwev B`e`inski. no od idealista i sawara iz salona”. tako|e je govorio o wemu. pi{u}i za ~asopis “Nove perspektive”. veku..

Na woj je prikazana piramida sa trinaest redova cigli koje ozna~avaju mase (neuobli~enu materiju alhemijskog procesa koju treba preobraziti u “zlato”). Robertson isti~e veoma va`nu ulogu svetskih ratova koji su globalistima slu`ili za ru{ewe starog i zidawe novog poretka. harvardski profesor Stenli Hofman ka`e da }e posle hladnog rata nastati svet koji ne}e li~iti ni na jedna prethodni (str. hiperindividualizma i materijalizma imalo je i svog “proroka mira”: Atali ka`e da je. Svest o epohalnosti koja svagda prati izjave teoreti~ara me|uzavisnosti ima u sebi ne~eg od proro~kog patosa. Fred Barns razmatra pojam NSP-a. po dalekose`nosti uticaja.. . 41). i da je pisci Bu{ovih govora rutinski ubacuju u izlagawa predsednika kad god on besedi o vojnoj ili spoqnoj politici (str. Objavquju}i da }e na~elo kooperacije biti osnovno na~elo novog sveta i tvrde}i da }e “svetska zajednica” mo}i da kontroli{e sve regionalne sukobe.. tvrde}i da je u Beloj ku}i ta re~ postala sveta. delo “mirotvorca” Gorba~ova jednako delu Lutera i Muhameda. Bu{ova sekretarica za kontakt s medijima Merilin Ficvoter uznemirena je takvom frekventno{}u pojma NSP jer je on veoma srodna Hitlerovom “novom poretku” (str. Nema~ka. Nastupawe poretka novca. Pa ipak. U Prvom svetskom ratu nestale su mo}ne evropske monarhije: Ruska. 45). 40). iznad je “oko u trouglu” koje simbolizuje vladaju}u elitu. Vlast “idealisti~ko-sawarske” elite koja `eli da po svaku cenu “usre}i” ~ove~anstvo odli~no je simbolizovana na nov~anici od jednog dolara. Natpis na latinskom “Novus ordo seclorum” zna~i “Novi svetski poredak”: wegovo mesto na dolarskoj nov~anici jasno ukazuje na ~iwenicu da je NSP veoma dugo pripreman pre no {to je po~elo wegovo kona~no ostvarewe. Habzbur{ka i kona~no je i{~ezla Otomanska imperija.svet u narednih deset godina izmeniti vi{e no u bilo kom istorijskom periodu do sada. Sigurnost s kojom Hofman to tvrdi mo`e se uporediti sa sigurno{}u duboko veruju}eg ~oveka koji svete spise svoje religije smatra u potpunosti bogonadahnutim.

. Robertson dokazuje da je Francuska revolucija koja se zavr{ila Napoleonovom diktaturom . U wemu je predlo`io stvarawe jedne svetske privrede i armije – svetske socijalisti~ke dr`ave kojom treba da upravqa anglosaksonska finansijska oligarhija. Drugi svetski rat je uni{tio nema~ki imperijalni stroj i polovinu Evrope bacio u kanxe komunizma (zanimqivo je napomenuti da su pod vlast bezbo`nih re`ima do{le uglavnom dr`ave sa sna`nom verskom i nacionalnom sve{}u – od Poqske do Srbije). Vajshaupt je uspeo da se ubaci u rukovodstva evropskih tajnih dru{tava i da tamo postavi svoje qude. nezvani~ne organizacije politi~ara.. Administrator: Storz for Tomorrow”. Ciq ove tajne dru`ine bio je NSP koji }e sru{iti religijske institucije. Po{to je okon~an “hladni rat”. radi uspostavqawa “mira u svetu” i “boqeg sporazumevawa” me|u narodima. bavarski jezuita Adam Vajshaupt osnovao je iluminate. savetnik ameri~kog predsednika Vudroa Vilsona koji je i sam ma{tao o globalnom jedinstvu jo{ pre Prvog svetskog rata napisao je utopisti~ki roman “Philip Dru. nau~nika i privrednih mo}nika. Haus je predvi|ao da }e u stvarawe ove utopije vode}u ulogu igrati SAD i Liga naroda koja }e biti instrument za dostizawe ciqa. stvorena je liga naroda. Mendel Haus. Da je Haus i radio na ostvarewu svog projekta. objavqeno je da nastupa NSP. za~etak budu}e “svetske vlade”. 1776. godina stoji na dolarskoj nov~anici). Nakon stra{ne klanice ovog globalnog sukoba. godine (prvi maj – glavni praznik svetskih komunista. Na ~elu globalne imperije treba da bude diktator. svedo~i i ~iwenica da je on jedan od osniva~a “Saveta za inostrane odnose” (u daqem tekstu SIO). zajednica “iluminiranih” (prosvetqenih). koga }e savetovati dvanaest odanih mudraca. ”Prosvetqeni” i Novi svetski poredak Prvog maja 1776.Odmah nakon toga. koji i dan-danas upravqa spoqnom politikom Sjediwenih Dr`ava. rodile su se Ujediwene nacije. dr`avne me|e i kojim }e upravqati “mudraci”. Evropska integracija je zora novog dana.

U predgovoru nema~kom izdawu “Komunisti~kog manifesta” Marks i Engels nagla{avaju da je komunisti~ka liga. Juxin H. no tajnih dru{tava ~iji su ova dvojica bili poslu{ni pioni (str. 70). ~itaju}i kwigu biv{eg Hitlerovog sledbenika Hermana Rau{ninga. Metvin i Sol Pedfover. kao i borba protiv judeo-hri{}anskog teizma (str. Ciqevi iluminata u~lawenih u razne javne i tajne organizacije bili su: ukidawe privatne svojine. ve}ini ni danas nije jasna. propagator francuske revolucionarne misli. Godine 1885. Robertson wihov politi~ki program. ovlastila da napi{u manifest koji }e biti teorijsko-prakti~ki program partije. 71). 69). wih jo{ 1847. 30-godi{wi Hes bele`i: “Marks je veoma mlad ~ovek koji }e zadati posledwi udarac sredwovekovnoj religiji i politici” (str. 68). postaje nam jasnija izjava engleskog politi~ara Benxamina Dizrealija da svetom vladaju tajne sile. Kada su wihovi planovi propali u vi{im krugovima Nema~ke i Francuske. iluminati su u{li u revolucionarne organizacije i nastavili da deluju. o nema~kom fireru govorio kao o ~oveku bolesna uma. kardinal Henri Maning dokazivao je da “Manifest” nije delo “otaca nau~nog socijalizma”. me|utim. poma`u}i boq{evicima. Mnogi antifa{isti su. jo{ pre po~etka Drugog svetskog rata. nacionalnih vlada i nacionalne suverenosti. nagla{avaju veliki uticaj koji je na Marksa i Engelsa izvr{io “crveni rabin” Mozes Hes. Ne treba zaboraviti da je u tu revoluciju volstritski bankar Jakob [if ulo`io dvadeset miliona dolara u zlatu. Opasnost politi~kog okultizma. stvarawe svetske vladaju}e elite. vidi u Oktobarskoj revoluciji. pa videti kako se taj okultizam mo`e izliti u stravi~ne oblike uni{tewa. istra`iva~i tamne strane marksisti~ke doktrine. Kad to znamo. prevideli da je on. objavqen kao “diktatura proletarijata”. zvana “Liga pravednika” (koja je bila tajna). dovoqno je setiti se Hitlera i wegovog projekta “Tre}eg Rajha”. .delo Vajshauptove dru`ine (str. Posle susreta s 23-godi{wim Marksom.

Hitler je bio zara`en magijom i okultnim: Dasti Skler. Da je re~ o ve{to re`iranoj predstavi “demokratizacije”. igra je zavr{ena. izu~avaju}i ovaj problem. dovoqno se mo`emo uveriti i iz ~iwenice da su glavni vo|i procesa “oslobo|ewa” sovjetskog dru{tva bili biv{i ~elnici KGB-a Gorba~ov i [evarnadze. 83) Golicin je rekao da }e se pojaviti sovjetski Dub~ek koji }e otpo~eti spektakl zvani “perestrojka” i “glasnost” – bi}e dozvoqena sloboda {tampe i govora. kao ve{to primewene paganske rituale koji su izvirali iz tame germanskog neznabo{tva. Jevreja i Cigana `rtvovani su na oltarima povampirenog moloha da bi se san o “hiqadugodi{wem Rajhu” ostvario {to pre. tuma~i ~itavo ustrojstvo SS-reda. Firer je bio ~lan “Dru{tva Tule”. godine objavio da postoji projekat “liberalizacije” isto~noevropskih totalitaristi~kih re`ima pripremqen da bi “zamazao o~i” naivnim posmatra~ima. Kada je me|u tvorcima NSP oceweno da je ciq (raslabqivawe nacionalnog organizma i rastakawe dr`avotvorne svesti) postignut. a nastupi}e i ujediwewe Nema~ke. do}i }e do razoru`awa. pobegav{i na Zapad. okultisti Karl Hauzhofer i Ditrih Ekart tvorci su ideja o arijevskoj rasnoj premo}i. On pomiwe slu~aj biv{eg KGB-ovca Anatolija Golicina koji je. U ovom dance macabre koji se nudi kao “poredak mira i blagostawa” veliku ulogu igra me|unarodni kapital oli~en u nekoliko . kao i no}ne partijske mitinge nacionalsocijalista. U delu “New Lies For Old” (str. 1984. Zapad }e podr`ati reforme.opsednutom idejom o stvarawu magijskog “nat~oveka”. Milioni Slovena. Golicin je u svojoj kwizi istakao da }e ve}ina novoformiranih partija koje }e se boriti za vlast u uslovima parlamentarizma biti puke kulise iza kojih }e se skrivati stari boq{evici. Komunisti~ka igra Robertson pokazuje i dokazuje da su vo|e SAD i zapadnih saveznika namerno prepustili tre}inu ~ove~anstva komunisti~kim ekstremistima da bi rasto~ili narode koji su se na{li u ropstvu.

osnovao “Komisiju za izu~avawe problema posleratne epohe” (str. u to vreme Drugi svetski rat jo{ nije ni po~eo! To zna~i. dovodi u SAD i s wim osniva Trilateralnu komisiju ~iji su ciqevi upravqawe svetskom privredom i mirna evolucija globalnog politi~kog sistema. odu{evqen liberalno-levi~arskim idejama. Karter je. mladi poqski intelektualac Zbigwev B`e`inski. jo{ 1938. Poznati diplomata Sajrus Vens bio je dugogodi{wi ~lan SIP-a. Dekster Vord i Oven Latimor su otkriveni kao sovjetski {pijuni i ~lanovi boq{evi~kih }elija KP Amerike. da su ga multinacionalni ekonomski mo}nici ve} bili pripremili. zakqu~uje Robertson. u studiji nazvanoj “Cena mo}i” i ra|enoj za SIP odmah nakon Drugog svetskog rata: “Na{ kona~ni ciq. a ogroman upliv ima i na rad UN. [to se ti~e ciqa organizacija tipa SIP-a i Trilaterale. a poznati SIP-ovci Alxer Hiz. bio bole}iv prema komunistima: Nikaragvu je prepustio wihovoj tiraniji. B`e`inski je bio u~iteq predsednika Ximija Kartera koga je (jo{ pre no {to je ovaj postao predsedni~ki kandidat). Koliko je uticaj SIP-a na oblikovawe modernog sveta veliki. koji }e se ostvariti nakon nekoliko decenija ili nekoliko stole}a. sli~no Ruzveltu u Drugom svetskom ratu. ali i prestanak hladnoratovskih kriza i po~etak politike “svetskog poretka”. u~lanio u Trilateralnu komisiju. Nelson Rokfeler. ~ime wihova kompanija na taj na~in odlu~uje o svim kqu~nim unutra{wim i spoqnim politi~kim potezima Sjediwenih Dr`ava.mo}nih multinacionalnih kompanija koje vode politiku najve}ih najuticajnijih svetskih dr`ava. “Savet za inostrane poslove” osnovao je klan Rokfelera. wega je jasno definisala grupa analiti~ara predvo|enih Henson Boldvinom. 101). Godine 1970. bio je savetnik predsednika Niksona. Edvard Setinus. mora biti ujediweni . Rokfeler ga zapa`a. vidi se i po tome {to je dr`avni sekretar SAD. predvideo je ekonomski uspeh Japana i Evrope. jedan od bogate bra}e. ^lanovi SIP-a su aktivno pomagali isto~noevropske i azijske komunisti~ke re`ime: Mak Artur je spre~en da oslobodi Kinu od Mao Cetungovih hordi. predsednik Rokfelerove fondacije.

tragi~an je zakqu~ak Blumove kwige. Duhovnost Novog svetskog poretka Robertson obja{wava za{to je namera kreatora {kolskih sistema zapadnih zemaqa. Ni duhovnost religijskog pokreta Zapada nije daleko odmakla od hedonisti~ke `abokre~ine obrazovnog sistema. Oni definitivno uni{tavaju tradiciju. rokenrol. To je student koji veruje da je sve relativno. preko “zelenih” i feministkiwa do tzv. s obzirom na to da nije re~ o jednoj sekti. opijenost po svaku cenu). seks – ciq je uvek “nedozrela ekstaza”. na ovaj ili onaj na~in. ugledni profesor starog kova u svojoj studiji “Sumrak ameri~kog uma” izrekao je mno{tvo bolnih opaski o budu}im akademskim gra|anima svoje otaxbine. tvorci NSP-a }e imati poslu{ne gra|ane “globalnog sela”. stoga ne ~udi podatak da je Marks u ovom trenutku omiqeni intelektualac univerziteta u SAD. qudi ~ije su du{e prepune bqeska {arenog ni{tavila medija. “liberalnih” protestantskih zajednica). ve} o dobro organizovanoj mre`i razli~itih grupa (po~ev od dalekoisto~nih verskih dru`ina. zatrpani decibelima divqe muzike. Alen Blum. da nema apsoluta. 145). kao i da je globalno socijalisti~ko dru{tvo jedino re{ewe za probleme ~ove~anstva. droga (uspeh. slava. Za wega su oni izraz “nihilizma na ameri~ki na~in”. Ovakvi potomci ne mogu biti ni~iji preci. podijumi po kojima ple{u audiovizuelne utvare. koji nagove{tava da }e se sve religije uskoro ujediniti i da }e im se na ~elo staviti mesija novog Doba. `eqni “nedozrele ekstaze” koja je. kao i ve}ina protestantskih teologa Zapada. upozorava na sve ve}u popularnost sinkretisti~kog pravca Wu Ejx (“The New Age”). . nesposobnu da se bori za bilo kakav uzvi{eni smisao. Wu Ejx ima veoma mnogo sledbenika u celom svetu (procene se kre}u od nekoliko desetina do nekoliko stotina miliona). Stvoriv{i takvu kreaturu. car ~itave planete – la`ni “hrist Majtreja”. Robertson.svet” (str. stvarawe “studenta otvorenog uma”. film. narkotici. a pre svega SAD.

parapsihologija. 3. 4. . Najva`niji su mir i qubav. nekom od okultisti~kih tehnika (str. Popularnost zenbudizma. ciq joj je da u veri ~oveka u svetost koja se da dosegnuti mehani~ki. Ona ukqu~uje sve religijske doktrine osim autenti~nog hri{}anstva. Wu Ejx ima mnogo sledbenika me|u popularnim li~nostima masovne kulture. i nije posledwi Mesija. ja sam bog. Hare Kri{ne. spiritizma itd. 2. On tvrdi da glavna vera u SAD nije hri{}anstvo. Sve religije i verska u~ewa sli~na su i vode istom ciqu. itd. {amanizam. kurseva o ~udima. “Bog” je bezli~na kosmi~ka energija. stoje}i na obali Pacifika. dovoqno nam govori da se upravo na peskovitom temequ takvog humanizma najlak{e zidaju uxerice od slame modernih verskih u~ewa. Isus je samo prosvetqena li~nost. Vavilona. ^ovek je po prirodi bo`anstven. 5. u kwizi “Kada svet bude jedan” veli da je Wu Ejx najidealnija sinkretisti~ka religija za Novi svetski poredak. vri{ti: “Ja sam bog. 167). Ovakva bleduwava. ja sam bog” i pou~ava gledaoce kako da mantraju da bi dostigli prosvetqewe. ni suda Bo`ijeg. ali svega ~etrdeset procenata ide u neku od crkava. kao i veliku medijsku propagandu. kako se uglavnom misli. inicijati~ki kultovi. karma. Tal Bruk. ve{ti~arstvo (Amerika ima religiju ve{tica – “WICA”). i treba da postane svestan toga. astrologija. Za wu ne postoje pojmovi ogrehovqenosti qudske prirode. Egipta i Gr~ke: reinkarnacija. nego “teisti~ki humanizam”. Osnova nove duhovnosti je drevna mudrost Dalekog Istoka. nezahtevna religioznost lako se usvaja u Americi. 6. sajentologije. razo~arani sledbenik Sai Babe. Prema podacima Xejmsa Ri~lija sa instituta Brounings. hiromantija. Nema greha i zla. objavqenim u kwizi “Religija u javnom `ivotu Amerike” preko devedeset posto Amerikanaca veruje u “Ne{to”.Osnovne pretpostavke Wu Ejx doktrine su: 1. Poznata glumica [irli Meklejn u TV seriji “Out On A Limb”. kult prirode.

.. ameri~ka revolucionarka Margaret Sejnxer osnovala je dru{tvo “Planiranog roditeqstva”. energetske potencijale. Ideolog pokreta. Vode}a uloga SAD je tu veoma bitna: one NSP-u daju svoj jezik (engleski). {ume. 221). ^ovek je izdeqen na “erogene zone” i prestao je da qubav poima van konteksta polnog ~ina. Tako se stvara ujediwena planeta. atmosfere. ideologiju. Ostali }e se razmno`avati da bi stvorili vi{u. Ukidawe privatne svojine. Lewinova verna sekretarica. `ivotne stavove. [ta to zna~i? Jesu li se ostvarili ciqevi iluminata? Prema Robertsonu. koji se predstavqao kao “duh tibetanskog gurua”. 2. Jevreje. ciqevi tog dru{tva bili su slede}i (str. svedo~i nam ~iwenica o uspehu “seksualne revolucije” koja je dvadesetih godina ovog veka bila smatrana idejom malog broja bolesnih umova. Rastakawe patriotskih i nacionalnih ose}awa. a seksualno vaspitawe je ve} poodavno zamenilo veronauku.. privredu. predvi|ala je sterilizaciju koja }e obuhvatiti sve ni`e rase: Crnce. Uz to. hri{}ane-fundamentaliste i mentalno zaostale (str. ideje Vilhelma Rajha. Da ovakvi pokreti nisu nimalo bezopasni. a vojnim snagama svetske vlade kontrolisati ratove i agresije. 108): 1. tako|e je najavila NSP na ~ijem ~elu }e stajati Mesija “zbratimqenog” ~ove~anstva. u~ila sovjetske `ene da imati seksualni odnos s nekim ne zna~i vi{e od “ispijawa ~a{e vode”. U isto vreme u kome je Aleksandra Kolontaj. 3. Ru{ewe monarhija. vo|ena duhom Xval Khulom. Doista. stanovnike Ju`ne Evrope. zemqe. Propagirala je promiskuitet me|u tinejxerima i upu}ivala ih da nesputano istra`uju oblast polnosti. Preko Ujediwenih nacija treba uvesti univerzalne zakone: regulisati kori{}ewe mora. Wu Ejx zahuktalo nudi svoja re{ewa. Kolontajeve i Sejnxerove sada su postale “op{te dobro” svetske civilizacije. gospodarsku rasu. u~iteqa “orgazmi~ke revolucije”. okultistkiwa Alisa Bejli.. . industriju.Wu Ejx ima i svoje politi~ke pretenzije.

naime. Ovaj autor sasvim je u pravu kada ka`e da }e. Razarawe braka i porodi~nog `ivota. “bo`anskog” Ja tako|e vodi u ponor samouni{tewa ~ove~anstva. zavisi i kultura. ameri~ki sud je doneo presudu po kojoj se uprava va{ingtonskog rimokatoli~kog univerziteta Xorxtaun obavezuje da svim homoseksualcima omogu}i {kolovawe. 5. oni ne vr{e deratizaciju. pedofila. kao i dr`avno. iako pacovi {ire zarazu (str. 213). Indusi ne le~e svoje bolesne nesre}nike. Proces je ve} po~eo. a sledbenik orijentalnog fanatizma tipa Gandija ministar zdravstva. Epilog Robertson odlu~no tvrdi da }e NSP biti totalitaran i da su pri~e o demokratiji samo maska iza koje se krije tzv. zakqu~ite i sami. homoseksualaca. Veruju}i da postoje parije. kako bi ta vlada funkcionisala? Jednom re~ju: ideja “zbratimqenog” ~ove~anstva nije ni{ta drugo do utopisti~ka bajka. usvajawem autodestruktivne duhovnosti NSP-a. “gazde” koji upravqa velikim mraviwakom prepunim nesvesnih. veruju}i da su u pacovima reinkarnirane du{e predaka. “teror qudskih prava”. Niko ne}e smeti da govori protiv “mawina”: islamskih fundamentalista. kako ne bi do{lo do “polne diskriminacije” (str. Tu.. Dokle se s poduhvatom stiglo. vlastodr{ci modernih imperija . 219). Ali s obzirom na to u ~ijim se rukama nalazi svetska mo} (o~ito. a ne roditeqsko. svet razoriti sam sebe: od kulta. Stiglo se do religije Svetskog Inkvizitora.4. bezumno sre}nih kreatura ~iji je jedini ciq zadovoqstvo bilo kakve vrste (od materijalnog do verskog).. Ako bismo stvorili svetsku vladu u kojoj bi neki islamski fundamentalista tipa Homeinija bio ministar odbrane. gde hri{}anske vrednosti nisu bitnije od australijskih uro|eni~kih kultova ili {amanisti~kih ekstaza. animista. Ukidawe svih religija. Kvazi – religija Wu Ejxa. kult samodovoqnog. vaspitawe dece. duhovnost je prakti~no uni{tena.

sudbina qudska je grobna tama. do 2002. O~ito je da im u Srbiji ne smeta Slobodan Milo{evi} (trpeli su i Tita dok im je to odgovaralo): na nama se . ose}am da sam star preko pedeset godina. volimo te ko Isusa Hrista”. posle studentskog protesta. i da se ja. koji sam po godinama tridesettrogodi{wak. Robertson veli: Hristos je nudio slobodu. godine. Od samog po~etka bilo mi je jasno da je rat koji se vodio na teritoriji biv{e SFRJ bio planiran tako da ga Srbi izgube. to znamo samo mi. Jer bez Hrista.ma{taju o ujediwenoj planeti) te bajka bi mogla postati krvava. godine. Ali. krive za sve nesre}e na Balkanu od doseqavawa Slovena do NATO-agresije na SRJ 1999. koji zna {ta je svetosavski i svetolazarski zavet sa Hristom. a utopisti `ele ~oveka da prisile na sre}u. oni su Boga zaboravili i ~ove~anstvu pripremaju totalitarno ropstvo: umesto “kristalnog dvorca” oni }e svoje sledbenike dovesti do masovne grobnice. Teolo{ki pogledi 1-4/1992. @IVOT U DOBA ANTI-LAZARA UVOD ^lanci sabrani u ovom delu kwige pojavqivali su se u pravoslavnoj i nacionalnoj periodici od 1991. ovim uop{te ne `elim da ka`em da sam imao neke “proro~ke” sposobnosti i vizionarska ume}a. Obzidani delima svojih ruku. narodima koji `ele da budu samostalni i dr`avotvorni) spremaju ve} pomenutu pusto{ i zatirawe. Kako nam je bilo. Naravno. bilo je jasno ko je ~ovek kome su pevali: “Slobodane. ti si komunista. ne samo to – Srbi treba da budu progla{eni i za ratne zlo~ince. pisao sam u “Kwi`evnim novinama”: “A Novi svetski poredak? Ve} se dovoqno pokazao: umirawe beba u srbskim Krajinama legitimisalo je tvorce ovog poretka kao qude koji svim neposlu{nicima (dakle. svakom pravoslavnom Srbinu. Jo{ u junu 1992. @ivota Ve~nog. mislim da delim iskustvo ve}ine ~italaca ako ka`em da se ose}amo mnogo starijim nego {to jesmo.

skapavaju u sportskim halama i seoskim mesnim kancelarijama. naravno. raspirila ratni sukob.. uz malu pomo} pravdoqubaca iz Haga i Brisela. preko va{arske vulgarizacije. i znatno da }e biti gore od toga – gore. narod.vr{i ogled razarawa nacionalnog dostojanstva. da bi se. kad se sve okon~a. da bi se. i {to }emo. koja je jedini smisao i ciq postojawa ~oveka i naroda na ovom svetu. zabele`io sam i ovo: “Znam i za{to je pokrenut i vo|en ovaj rat: da bi se. svojim svetosavqem. sru{io jedan truli re`im. Pred ~itaocem je niz ~lanaka pravoslavnog Srbina koji se politikom bavio ne kao pripadnik bilo koje partije. A mo`da }e. lestvica ka ve~nom i neprolaznom `ivotu. bez i~ije brige. i bila optu`ena. samo koriste}i druga~iju retori~ku maglu. nego kao jedna od ~lanova naroda Bo`jeg. otkriti da je na{ Patrijarh. koja razgradwu dr`ave nastavqa.” A 1996. u Srbiji 1996. uprkos `eqi Zapada da kod nas izazove gra|anski rat. Za mene je politika borba za sre}u i napredak polisa. oktobar 2000.. sve dok se Bogu ne vratimo. Hristovo stado u vu~jem veku. obezvredila pravoslavna i nacionalna simvolika. Srbska Crkva izvela na sud zajedno sa Svetim Savom i Svetim knezom Lazarom. uzgred budi re~eno. preko nekih “paravojnih formacija”. da je. po Srbstvo i wegove nebeske i zemaqske ciqeve. u ~lanku “Etika posledwe odbrane”. ona. godine nije te{ko bilo biti “prorok”: trebalo je zamisliti najgori mogu}i razvoj doga|aja. A 5. svojom samosvesnom i dostojanstvenom srbskom borbom. ve{to re`iranih zlo~ina nad civilima neprijateqske strane kona~no oblatio obraz srbskog naroda i obesmislio wegovo vi{evekovno mu~eni{tvo Hrista radi. naovamo. kada je. zauvek proterani iz zemqe Jankovi} Stojana. sa episkopima i sve{tenstvom. Crkve Hristove. poslu`io je svetskoj oligarhiji Novog poretka za ustoli~ewe na vlasti u Beogradu jedne nove. anacionalne i antinacionalne vlasti.)” Jer. a Milo{evi} je (kao i Husein u Iraku) puki izgovor. polako. gledati kao stravu . pqa~ka{a maskiranih u “~etnike” i “dobrovoqce”. naoru`avao srbske ekstremiste (koji. a ne ono {to u Srbiji gledamo od 1945.

“Judejski rat” Josifa Flavija o tome izvrsno govori. koji su pravili smutwu pre nego {to je ustanak po~eo – ubijali i be`ali. i{li. koriste}i sikarijevce (bode`are). Nadam se da }e i ~italac ste}i takav utisak. Oni koji su poveli narod. i zato je Varava (Baraba) izabran na Pilatovom referendumu. Koja je Bogo~ovek i Spasiteq na{. a odrekao se Cara nad carevima. Izraiq se opredelio za la`nog. vreme gospodarewa nad svetom. U su{tini. i Qubavqu. Narod su podbuwivali protiv vlasti. osim ~asnih izuzetaka. cara. i da se krivotvorina predstavi kao istinski smisao istorijskog postojawa zavetne zajednice. koristili su tako|e i la`ne proroke. jer je caru svojstveno da strada za svoje podanike”. kada se narod digao na ustanak protiv rimskih okupatora veruju}i da je do{lo doba mesijanske politike. koji su govorili da }e Jahve pomo}i pravednu borbu protiv rimskog okupatora. 2003. i za kojim smo. koji treba da mu obezbedi vlast nad drugim narodima sveta. nego vapaj za Istinom. Izraiq je svoju tragediju do`iveo kada je svog Mesiju po~eo da do`ivqava ne kao Mesiju za sve narode.izdaje i prodaje svega {to nam je Sveti Sava ostavio. bili su razbojnici sa li~nim interesima.) Kona~na tragedija Izraiqa zape~a}ena je sedamdesetih godina prvog veka. ovo nije glas (bar se nadam da nije) puke kritike. I zato je Hristos Bog raspet. godine O ANTI – LAZARU ILI LA@NI CAR KAO POVOD ZA DENACIFIKACIJU Svaki narod koji je uspostavio zavet sa Bogom (od starozavetnog Izraiqa do danas) nalazi se u neposrednoj opasnosti od propasti u slu~aju da se taj zavet falsifikuje. Uprkos tome {to sam pisao. o onom zlu koje nas je sna{lo. ~esto o{tro i mo`da prejako. nesvesni Boga i sebe. Narod je ustao. nego kao “{ovinisti~kog jataganliju” (Vladika Nikolaj). koja je Hristos. i preko milion qudi je . ~ija je slava bila u smirewu (Sveti Jovan Zlatousti o Hristu ka`e: “Zato Ga i nazivam Carem vide}i Ga da strada. prividno svemo}nog.

unev{i u wega svoje paganske idole. Lewin je `iv. a ti. koji su obogotvoravani (“Lewin je `iveo. odakle dolazi i kakvoj istorijskoj zajednici pripadaju Wegovi preci. jer prevrat ne mo`e bez mistike. Dostojevski i Wego{. Petar Verhovenski to i veli – ja sam obi~an razbojnik. Jedini koji ne pristaje na igru nacionalne mitomanije jeste iguman Teodosije Mrkojevi}. predvo|eni Titovim legijama. Poreklo svesmirenog Cara. Bogo~oveka Hrista. slute}i {ta ~eka wihove narode na putu otpadije od zaveta. potonulog u epski zanos. uni{tili su Jerusalim i oskrnavili Hram. i svi misle da }e varalica obnoviti Du{anovo carstvo. da se vidi Ko je Hristos. a nemilosrdni Rimqani. a ne revolucionar. ti treba da bude{ na{ “carevi} Dimitrije”.poginulo. “~ovek novog kova”. Wego{ je svoje upozorewe ponudio u delu “La`ni car [}epan Mali”. poku{ali su da kwi`evnim delima upozore na opasnosti od krivotvorewa Bogom otkrivenog smisla istorijskog postojawa. Rusi Lewina i Staqina. ([ta je epski zanos bez Hrista. “zver sa veselim trbuhom” (Ni~e). U ovom spevu svi su u prelesti: od naroda do patrijarha Vasilija. koji mora da trpi o{tre prekore za to {to ne deli odu{evqewe “cijela naroda”. kako veli Tjut~ev. Poreklo la`nih careva .) I tako se desilo: i Srbi i Rusi dobili su la`ne careve. Najve}i Rus i najve}i Srbin XIX veka. Dostojevski je u “Zlim dusima” dao osnovnu ideju revolucije: Verhovenski predla`e Stavroginu da postane “la`ni car” revolucionarnog pokreta. i u kakve ponore vodi. Lewin }e `iveti” i “Staqin je Lewin danas”). Stavrogine. onaj koji je “sa one strane dobra i zla”. Potreban je neko takav. a Srbi Josipa Broza i Slobodana Milo{evi}a. opisuju}i istorijski doga|aj prihvatawa nekog samozvanca za cara Crne Gore. blagosiqaju}i je”. “pod teretom krsta pro{ao svu rusku zemqu. ~itati kod dr @arka Vidovi}a u kwizi “Wego{ i Kosovski zavjet u Novom vijeku”. jedno je od glavnih jevan|elskih tema – i apostoli Matej i Luka ga detaqno izla`u. da bi u svesti naroda pretvorenog u paliku}e i ubice postao zamena za Hrista Koji je.

kako bi rekao dr @arko Vidovi}. kako sve i dolazi kad je prelest u pitawu.) Na{a tragedija posledwih deset godina bila je takva kakva je bila zahvaquju}i prihvatawu partijskog anarat~ika Milo{evi}a za nacionalnog vo|u i ostvariteqa nacionalnih ciqeva. tobo` “borcima za srbsku stvar” pod Titom. I niko ne zna kako je do toga do{lo. i u kojoj su se na istoj strani na{li junaci Solunskog fronta sa zlo~incima Krcunom i Rankovi}em. la`nog stava prema svetu. zbog prihvatawa jedne la`ne pomisli.koji su razarali Rusiju i Srbiju bilo je mutno i nejasno.) Presko~i}emo pri~u o Josipu Brozu i genijalnoj (u zlu. Internacionalisti~ki model “bratstva-jedinstva” bio je istro{en. nazvao rat “Velikim otaxbinskim”. i o wihovim `ivotima pre dolaska na vlast nije se znalo skoro ni{ta (obratimo pa`wu na ~iwenicu da se Brozovo poreklo i do danas mistifikuje. kada je Hitler do{ao pod Moskvu shvatio da mora druga~ije. I {ta se desilo? Po~eo je da se obra}a narodu sa “bra}o i sestre”. Milo{evi} je shvatio da mora da zaigra na kartu na koju do tada niko od komunisti~kih lidera Srbije nije igrao – na kartu nacionalnih ose}awa. Naime. pretio da }e slomiti ki~mu “velikoruskom {ovinizmu”). jedinicama davao imena . a zatim potkupqivati i podmi}ivati obilatim novcem koji je stizao sa Zapada. svega nekoliko godina pre toga. preko Kara|or|a. kada je u sukobu dve komunisti~ke frakcije na Osmoj sednici Saveza komunista Srbije pobedio.) Do{lo je. Ovakvo okretawe nacionalnom i zloupotreba rodoqubqa za ostvarivawe interesa komunisti~ke oligarhije nije bilo nepoznato u istoriji komunizma. bez svesti o zlu nema istorijske svesti. da prve godine Milo{evi}eve vlasti proti~u bez ikakve informacije o tome ko su mu roditeqi i {ta je bilo s wima. do Tita. pa se moralo pristupiti stvarawu “nacionalne pri~e” u koju je sve moglo da se uklopi od Nemawe. a mora se znati (jer. Dovoqno je setiti se da je Staqin (koji je. naravno) strategiji ubijawa srbskog Zaveta komunizmom i jugoslovenstvom (koja se odvijala u dve faze: prvo pobiti sve koji mogu da poslu`e kao uzor zavetne nesalomivosti i uterati strah u kosti narodu.

zaveri Vatikana.) Milo{evi} je pre}utno dopu{tao postojawe paravojnih formacija. itd. Wegova supruga je u svojim kwigama i javnim nastupima uvek bila jugonostalgi~ar. a zatim je sve bilo po starom – internacionala. ja sam demokrata. Oni koji su ~inili ratne zlo~ine u ime “Srbstva” time su slu`ili kao oru|a jedne prqave. “Niko nema {to Srbin imade”. On je. Slu`ili su jo{ i ne~emu drugom – ali o tome kasnije. ka`e sam “prqavi Dik” u svom “Putu u Dejton”. trulom Zapadu. i svim silama se trudio da ih predstavi kao “~etnike” (slike bezumnika sa no`evima u zubima obi{le u svet). “nije mala. i sa mr`wom se osvrtala na pojave “velikosrbskih pretenzija” (naro~ito je mrzela Srbe u Bosni i wihov rat za slobodu. triput ratovala/ i opet }e.ruskih svetih ratnika Aleksandra Nevskog i Dimitrija Donskog i. rat “Ivana protiv Frica”. Treba. Konclageri su opet radili za “velikoruske {oviniste”. protiv kojih smo se mi i moja ideolo{ka sabra}a borili i u Drugom svetskom ratu. koji se dugo pripremao me|u nacionalnim elitama biv{ih jugoslovenskih . me|utim. pri~ati {to vi{e o “kulturno-istorijskim spomenicima”. uo~iti da sam Milo{evi} nikada nije govorio u stilu “srbskog nacionaliste”. makar malo. o borbi za “Srpstvo”. Crkvi dati poneki termin na TV-u. stalno govorio kako nema nikakve veze sa Arkanom. nesavesne li~ne politike. I to je trajalo sve do 1945. “religija je opijum za mase”. po~eo da uvodi vojno sve{tenstvo. te “paravojne formacije”. ravnopravnosti svih naroda i gra|ana. a Ruskoj Crkvi. a ovo su ~etnici. pri~ao o demokratiji. Istu varku primenio je i Milo{evi}: nacionalna pri~a. o svom stremqewu evropskim integracijama. Sa ~ime je srbski narod u{ao u period raspada zemqe. omogu}io da se. sateranoj u katakombe. to nisam ja (Holbruku je. za koje se zna da su ih nadzirale tajne slu`be. robovati ne}e”. Rat je predstavqen kao borba Slovena i Germana. mogle su kasnije da mu poslu`e kao sjajan izgovor – tobo`. pojavi u dru{tvenom `ivotu i pozove narod na borbu protiv Hitlera. {to je najva`nije. itd. ~ak i malo du`e. i kako mu ne mo`e ni{ta). uvek i svagda. popovi – crnostotina{i.

ubice – koqa~i. nisu krivci la`ni vo|i i gurui – guslari la`nog cara. da im treba pokajawa. da u politiku ne smeju ulaziti usijane glave. sa sve{}u da postoje nekakvi nacionalni interesi koje do tada niko nije ni pomiwao. kwizi “Najstariji jezik Biblije”)! Vi ste nadumna `rtva. nego trezveno i oprezno. Slobodan Milo{evi} je neprijateqima na{eg naroda do{ao u pravi ~as: pustili su ga da primewuje svoje nacionalboq{evi~ke trikove da bi jednog dana mogli da ka`u: “Ceo srbski narod je nacional-boq{evi~ki!” Trebalo je pustiti da se u ime srbskog naroda ~ine zlo~inci da bi se jednog dana reklo: “Oni nisu `rtve.republika. divqa horda sa Balkana. virus koji treba uni{titi” (Dejvid Gompert). nego i ceo srbski narod. Srbi. vi ste narod `rtveni. Ali {ta? [ta je to {to nas ~ini druga~ijima? I tada je do{lo doba “demonskog mesije” i wegovih “poslastica” (Wego{). niko im nije rekao da su duhovno i nacionalno raslabqeni. i da je preko milion i po qudi stradalo samo zato {to su bili Srbi. oni nikad nisu ni bili `rtve! Oni su uvek i svagda bili ~etnici. nego su . vi ste nevino jagwe. vi ste zaslu`ili “re~i u vremenu posledwem” – jer ste vi “nebeski narod!” A da se Vlasi ne bi dosetili. Mi. Wegov jedini kapital je bio ~iwenica da je u Drugom svetskom ratu Srbstvo zna~ilo mu~eni{tvo. narod najstariji” (~ak i Isus bio Srbin. sa sve{}u o tome da je neophodno krenuti putem duhovnog preporoda. sa mutnom predstavom da smo nekad imali kraqa i otaxbinu. Odmah su se na{li la`ni proroci-jasnovideoci koji su jadnom i slu|enom narodu rekli: “Pa da! Vi ste izuzetni. pre svega Hrvatske i Slovenije? U{ao je sa mamurlukom post-titoizma. jesmo ne{to posebno. Nije krivac samo Milo{evi}. vratiti se Crkvi. vi ste “Srbi. da ameri~ki “novi poredak” samo ~eka neki narod koji bi istr~ao da bi oni mogli da ga udare po glavi i poka`u kako }e pro}i svi “nacionalizmi” u periodu u kom “qudska prava i demokratija” (~itaj: multinacionalne kompanije kojima nisu potrebne granice dr`ava i posebnosti naroda) moraju da vladaju u celom svetu. vi ste jedini. kako pi{e u izdawu IPA “Miroslav”.

to wihovo samoubila~ko veli~awe borbe protiv celog sveta. pa sve do Hitlera koji li~no izdaje nare|ewe za hap{ewe patrijarha srbskog Gavrila (Do`i}a) i episkopa `i~kog Nikolaja (Velimirovi}a). ni u vojsci. I to su svi na{i neprijateqi znali: od Sinan-pa{e. kao kolo (horos) oko Crkve. sa nacional-boq{evizmom u Srbiji zauvek treba ubiti i ideju pravoslavne nacije kao zavetne zajednice. a |akon (sada sve{tenik) dr Radovan Bigovi} ka`e da je atmosfera u Srbiji zahvaquju}i . Ali zvani~ni stav Crkve i stavovi wenih naj~asnijih predstavnika bili su potpuno jasni. koji spaquje mo{ti Svetog Save. epska narodna poezija i. Mora se priznati da je bilo pojedinaca u Srbskoj Crkvi koji se nisu najboqe sna{li i nisu na vreme prozreli igru dediwskog la`nog cara. po cenu zlo~ina. Ve} 1990. i u miru (poku{aj pridobijawa nekih qudi iz Crkve). Na{i neprijateqi su uvek znali {ta je na{a najve}a snaga: tako je 1917. nego (i jedino) u kultu Svetog Save. nama ne treba ni velika ni mala Srbija). kao VERSKA ZAJEDNICA”). naravno. Hrvat dr Ivo Pilar. Uvek je nastojao da putem medijske manipulacije predstavi Crkvu kao svog saveznika: i u ratu (mada je patrijarh srbski Pavle govorio da.krivi Wego{ i Andri}. Sa Milo{evi}em. ni u ratni~kom duhu. svijen oko we. iz istorije zauvek treba izbaciti i Svetog Savu. pod pseudonimom “Sidland” u Be~u objavio kwigu “Ju`noslovensko pitawe i svjetski rat” (pre{tampana u Paveli}evom Zagrebu 1942. zvano “kult kneza Lazara”. kao duhovna zajednica koja se dr`i iskqu~ivo na snazi verskog SAOSE]AWA. Zato je i Titova vlast nastojala da nadzire Crkvu – po~ev od zabrane veronauke u {kolama i litija po selima. preko “dobronamernika” Josipa Juraja-[trosmajera. koji pod vidom “jugoslovenstva”. ciqa na unija}ewe Srba. pa sve do poku{aja me{awa u izbor srbskog patrijarha. (Dr @arko Vidovi} takvu naciju defini{e ovako: “Nebeski narod je narod sabran u Crkvi. jeromonah (sada vladika) Atanasije Jevti} naziva Milo{evi}a “nepodno{qivo arogantnim”. Milo{evi}ev odnos prema Crkvi nije bio ni{ta drugo do poku{aj instrumentalizacije.) U woj on ka`e da snaga opstanka Srba nije ni u dr`avi.

i da se stvori vlada “nacionalnog spasa i poverewa”. i bez celivawa mo{tiju Svetog kneza Lazara. Mada bi se mogao napisati analiti~ki ogled o borbi SPC protiv autoritarnog re`ima. decembar 1990. Prvi koji je posle bombardovawa NATO-a tra`io da vlast odstupi i preda nadle`nosti vladi nacionalnog spasa bio je Sveti Arhijerejski Sinod. Na vanrednom zasedawu u Ostrogu 1993. potpi{e i zakon o ograni~ewu prava na abortus. “Nezavisni intelektualci” su dovoqno politi~ki pismeni da znaju da ovakvi wihovi stavovi nemaju veze sa stvarno{}u. iz svega je jasno da Crkva nije bila “milo{evi}evska”. bez odlaska u Gra~anicu na liturgiju. ~ovek koji je `eleo da ostvari “Veliku Srbiju” kao “ideal” Srbske Crkve? Stvari su tu vrlo proste. nego da je. za{to onda “nezavisni intelektualci” tvrde da je Milo{evi} bio nekakav “nacionalista” ili. probijao mitropolit Amfilohije. ni marksizam (Milo{evi}a). ni redovnog. pored ve} pomenutog. ~ak. ni vanrednog. i da “sve ide ka ujediwavawu. upozoravala na opasnost jedne kvazi-srbske vlasti. a mi ka dezintegraciji”. I kasnije je bilo tako – setimo se da je policijski kordon prilikom studentskih protesta 1996/97. La`ni car Srbije je jasno stavio do znawa da je bezbo`nik po~ev od sletawa na Gazimestan helikopterom. Ali. to jest da Crkvu . (kraj oktobra – po~etak novembra) re~eno je “da ni~ija stolica nije va`nija od sudbine i slobode celog naroda” i da niko “nema monopol nad narodom i budu}no{}u na{e dece”. {to je opasan proces. (Milo{evi} je odbio da.) Ako je sve to tako.Milo{evi}evom re`imu “zaga|ena” (“Pravoslavqe” 1. i svedo~ila da se na zlu samovoqe ne mo`e graditi dr`ava. a da je patrijarh Pavle sa Arhijerejskim Sinodom odlu~no podr`ao borbu studenata za priznavawa narodne voqe na izborima.) Vladika gorwokarlova~ki Simeon u junu 1990. upozorava da Evropa ne}e ekstreme – ni fa{izam (Tu|mana). Od tada. evan|elski odgovorio. do onog najva`nijeg: odbijawa da potpi{e zakon o vra}awu imovine Srbskoj Pravoslavnoj Crvki. oni `ele da sa “prqavom vodom izbace i dete”. skoro da nije bilo sabora. preko istog takvog “desanta na Hilandar”.

koji od 9. ali se nemojte za~uditi ako se i vi na|ete na ha{kim spiskovima/. zauvek mora da pla}a ratnu od{tetu i nosi krivicu . jasno rekao “@enski lobi” iz Beograda. Crkva kao ~uvar zavetne zajednice srbskog naroda. Ona ~uva pam}ewe Srba – i zato je treba `igosati. na{ao kao optu`eni za ratne zlo~ine i ha{kom spisku. nego stvarawem odgovaraju}e dru{tvene atmosfere. pa je postao “dejtonski mirotvorac” i “jaki ~ovek sa Balkana”. gospodo popovi. poku{avao je da sebe prika`e kao braniteqa Pravoslavqa – naravno. kao da su Srbi. ako se ne pokaju. kao Nemci. Brane}i svoju vlast. oni su narod – zlo~inac. nikad neposredno (neposredno je bio demokrata i “gra|anin”). s obzirom da kanoni Crkve takve progla{avaju. u jeku NATO-vazdu{ni udara i trovawa Srbije uranijumom. On je radio slede}e: 1. isto {to i Nemci 1945: narod koji treba “osloboditi” od nacisti~kih misli i ose}awa. Zapad je svesno dopu{tao da Milo{evi} to ~ini. prave}i s wim ugovore i dogovore. @enski lobi je tada prou~io: “Trgovina izme|u SPC i re`ima je belodana. rekli bi Hrvati. u zimu 2000. marta 1991. kao ~uvar “nacionalizma Svetog Save” (Vladika Nikolaj) bi}e najja~a prepreka novom internacionalizmu. izvesti na Ha{ki sud. pripisuju}i joj ~ak i “ratne zlo~ine” (ili podsticawa na ratne zlo~ine). u su{tini. protestuju}i povodom odluke Svetog Sinoda SPC. To oni zovu “denacifikacijom”. koji je kriv za posledwi rat na prostoru biv{e Jugoslavije./”. a. Povest o na{em la`nom caru je jasna. i koji. da se zabrani pri~e{}e nepokajanim lekarima – aborterima. O tome je. “politi~ki korektnom” mondijalizmu i duhovnoj la`i kvazi-religije Wu Ejxa. ako je mogu}e. upotrebqavao je nacionalnu simboliku i zlo~ine tajnih slu`bi i paravojnih formacija prebacivao na “~etnike” (“srbo~etnike”. Trgujte. 3. Brane}i svoju vlast.) 2.) Ideologija najnovijeg “novog poretka” je jasna: Srbi ne mogu biti narod-`rtva iz Drugog svetskog rata. da bi se.zauvek uklone iz javnog `ivota. sve na {tetu srbskog naroda (prvo je bio “balkanski kasapin”.. kao dostojne epitimije za ubice. neprestano ratuju protiv jednog li~nog re`ima..

u ime borbe protiv Milo{evi}a. O~ito je: studentski protest 1992. u vrtlogu gra|anskog obra~una na{li su se svi. nije ni{ta drugo do poku{aj da se Srbiji ka`e kako izlaza uskoro ne}e biti. 2. koji }e.za “genocidnost”. da jasenova~ki arhiv. veliki deo Srbije to ne shvata. (S tim u vezi je odluka ameri~kog ~oveka u Republici Srbskoj. ”Crkveni `ivot” 1/2002. sve dokumente o Jasenovcu javnosti selektivno prikazivati – zato je ve} formirana ~itava “historijska {kola”. neki od studenata su pevali. dokle }e{ spavati? Wego{ 1. svim silama nastojavaju da. od Mostara do Sarajeva nastade ono {to se biblijskim jezikom zove PUSTO[ I ZATIRAWE. Sve ovo intelektualci na platnim (ili honorarnim) spiskovima raznih “fondova za otvoreno dru{tvo” znaju. u znak pozdrava. organizatori su. a meni je na pamet pala misao: “Ovako je sve izgledalo i u Sarajevu pre po~etka gra|anskog rata”. sru{e ono vredno u na{em narodu. Zar nije tamo{wa mlade` tako|e pevala Lenonovu pesmu? Zar je iko normalan u Bosni i Hercegovini `eleo da ratuje? Pa. Ba{ zato. po beskrupuloznosti i bestidnosti televizijsko rugawe studentima (naravno. Weni zvuci odjekivali su prostorijom. koja po~iwe od Tu|manovih “Bespu}a povijesne zbiqnosti”). kad je studentski protest dostigao ve}e razmere i pro{irio se na ostale univerzitetske centre Srbije. Matija Be}kovi} odlazio iz Sale heroja Filolo{kog fakulteta. pustili Lenonovu pesmu “Dajte {ansu miru”. jasno. PUSTO[ I ZATIRAWE Stra{no pleme. koji je bio u srbskoj Gradini. Milorada Dodika. Dok je. Vele: zbog medijske propagande. misli se . a Muzej holokausta ga predaje Hrvatima. I te misli se nisam oslobodio ni kasnije. Ali. preda muzeju holokausta u Va{ingtonu. ipak. Doista. nakon govora u ime Udru`ewa kwi`evnika.

Jer. (Ne govorim o bedi na{e obezbo`enosti. u~inilo da mnogi tako misle. O~ito je da im u Srbiji ne smeta Slobodan Milo{evi} (trpeli su i Tita i wega sve dok im je to odgovaralo): na nama se vr{i ogled razarawa nacionalnog dostojanstva. Vapaj Beogradskog univerziteta stoga mi . nema nade da }e se stawe pod vlastodr{cima ikad bitnije popraviti. nego kapija Ve~nosti. nema benzina. izgubili smo slobodu bogolikosti. U toku studentskog protesta mi se. a Milo{evi} je (kao i Husein u Iraku) puki izgovor. a to {to }emo `iveti ispod svakog qudskog nivoa. plate su bedne. izgubili smo i snagu da se odupiremo la`ima i nepravdi. A NOVI SVETSKI POREDAK? Ve} se dovoqno pokazao: umirawe beba u srbskim Krajinama legitimisalo je tvorce ovog poretka kao qude koji svim neposlu{nicima (dakle. to {to rata. Ne mo`e zato {to veliki broj wih ve} ose}a stra{ne posledice blokade: radnici se otpu{taju s posla. nema lekova. me|utim. {to Srbija nije na nogama posledica je hedonisti~kog kukavi~luka: kod mnogih postoji utopija zvana “Samo da rata ne bude”. onu krstovaskrsnu silu koja je Svetog |akona Avakuma navela da zapeva. ako se nastave sankcije “svetske zajednice”. Izgubiv{i Ve~nost. medijska propaganda ne mo`e opravdati toliku zaslepqenost mnogih Srba. po ko zna koji put u svojoj istoriji. ne govorim o tome da smo svedeni na dvodimenzionalne potro{a~ke du{ice koje ne vide daqe od stomaka – govorim upravo o “stoma~nim” razlozima za krah televizijskih iluzija me|u Srbima). on odbija to da shvati i da primi krst na svoja ple}a. barem iz razgovora s wegovim u~esnicima. pre no {to su ga Turci na kolac nabili: “Srb je Hristov. raduje se smrti”. smrt za na{e pretke nije bila smrt. dr`avnu TV) dostiglo je vrhunac: optu`eni su da jedu hranu namewenu pacijentima beogradskih bolnica dok ovi gladuju! Pa ipak. narodima koji `ele da budu samostalni i dr`avotvorni) spremaju ve} pomenutu pusto{ i zatirawe.na zvani~nu. 4. 3. prvi put. Nismo mi vi{e onaj isti srbpski narod. ne mo`e a da ne bude – nikom ni{ta. Srbski narod je. To. u ulozi mnogostradalnog Jova.

da bi izbegli SPS-nacionalizam. Osvrnite se oko sebe: svuda pusto{ i zatirawe… Ru{iteqski ciqevi skoro potpuno su ostvareni: ako je ekonomija u pitawu. nude nam gastronomsko (za Bo`i} se jede ovo. zaboravili su svako rodoqubqe. kao ~in koji ima bar malo jovovskog u sebi. narod je opqa~kan (devize su prvo otele dr`avne banke. svuda vlada nepoverewe i nesigurnost. astrologiju. oni koji su krenuli u “demokratske” vode. zahvaquju}i delatnosti te vlasti. kriminal je legalizovana forma borbe za opstanak. qudi su navikli da sve vrste prevara smatraju uobi~ajenom pojavom. stvorena je ideologija “krvi i tla” i ra{irena mr`wa prema inakomisle}ima. a za Uskrs ono) “Pravoslavqe”. ako je dru{tvo u pitawu. `ele liberalizaciju droga i seksualnih izopa~enosti. mnogi su uvu~eni u zlo~ine. TV {iri okultizam. gledam prolaznike i te{ko mi je: kako ne shvataju da je sve ovo bedno {ibicarewe? Znate {ta je {ibicarewe? Neki mangup. stavi tri kutije od {ibica na tle i jednu kuglicu. jun 1992. umesto naroda sawaju individualisti~ku ruqu… Ali su{tina SPS – pobede je u ru{ewu istinskog Pravoslavqa. U~e nas da smo pravoslavci samo zato {to smo Srbi… Idem ulicom.se ~ini. pquju na sve svetiwe. jer su ih komunisti~ki vo|i ubedili da je to “za dobro Srbstva”. do|e na prometno mesto. Zatim brzim potezima . To je vapaj s |ubri{ta postkomunisti~kog o~aja. na umoru. mnogi Srbi su medijski kretenizovani. ”Kwi`evne novine”. a zatim i probisvetske dru`ine zvane “Jugoskandik” i “Dafiment banka”). Umesto trezvenog odnosa prema svetu razvijeni su inat i gordost (“Srbi nebeski narod”). bez obzira na razli~ite “opcije” koje su nudili u~esnici protesta kao izlaz iz krize. otvoreni satanizam. ako je nacionalno u pitawu. uz dvojicu – trojicu pomo}nika. [IBICAREWE Sve o~itije postaje da je sada{wa vlast u Srbiji sistematski izdavala interese na{eg naroda: na{ nacionalni organizam o~ito je.

u wene gene – i vr{i wihovo “reprogramirawe”. {ta god da izaberete. da bi na kraju. sarkoma. ”SVETOSAVSKI” VAAL .: ne umire se. rasto~iv{i nas iznutra. nego od bolesti koje napadaju neodbraweni organizam (TBC-a. Uvek nam nude pogre{na re{ewa. koji su tu da bi “navukli” prisutne na u~e{}e u igri. [ta god da izaberete. kuglicu na neprimetan na~in sklonio u desnu {aku. zapalewa plu}a. Bog imao kome da pomogne. obrekli su telo Srbstva smrti i propasti… Da nam je suza da opla~emo svoj pad! Da nam je svetlosti da sagledamo svoju tamu! Da nam je desnog Krsta. Be`e}i iz naru~ja . neko i “dobija”. Kad naiv~ine nasednu. kad poga|a~ treba da ka`e gde je ona. da se pokajemo! Siguran sam: samo nas Bog mo`e spasiti. 1993. gre{ite: kuglica je kod wih… Ako i daqe budemo tra`ili re{ewa u horizontali. Ko pogodi. pogre{ili ste: KUGLICA JE KOD [IBICARA. od SIDE. nema nade. neko i “poga|a”: ali taj “neko” su {ibicarevi asistenti. koje ~itavo telo raslabquje. Zar se to ne de{ava sa nama? Vlast – {ibicarska. A NE POD BILO KOJOM KUTIJICOM. pa pita okupqene da pogode gde je kuglica skrivena. li{ava imuniteta i priprema za smrt od bilo kakve boqetice. ve{ti {ibicar pomera kuglicu tamo-amo. s kojom vlast deli dobit. kako ka`e Svjatje{i Pavle. Ovi koji vuku Srbiju u ponor su kao virus SIDE. Ali to uvek zna~i: potrudimo se da bi. virus ove opake bolesti u lazi u samu sr` }elije . dobija pare (uvek se igra u devize!) U prvi mah.preme{ta kuglicu iz kutije u kutiju. naime.). Idol je svako delo ~ovekovo i svaka tvar Bo`ija kojoj se qudi klawaju umesto da se klawaju Bogu @ivome i Istinitome. naiv~ine – Srbi. U{av{i u na{e duhovne gene. asistenti – la`na opozicija. itd. bez pokajawa i povratka Bogu.

Kao {to su Izraiqci imali svog Vaala protiv koga su neprestano grmeli proroci Vi{weg. bekstvo u tvar i obo`avawe tvari nisu nestali nego su ostali kao mogu}nost pada. a ne mrtva zakonska forma. satani. znamo. pa su Izraiqci ipak pravili zlatnu telad i prinosili decu na `rtvu demonu Molohu kojim su zamenili Gospoda nad vojskama. kad otpadne od punote Troji~nog @ivota. lukava zmija” iza svake slu`be idolima – idoli su maska wegovog prisustva. Wegovi potomci su ga ~esto sledili u tome. kojima je subota bila va`nija od Boga – zato nisu ni mogli da shvate da je On Qubav.O~evog. Vera na{ih otaca treba da bude i na{a vera. ^ak i kada je novi Adam. 3. Svojom Li~no{}u otkrio punotu Bogopoznawa. Idolatrija je. Gospod Isus Hristos. pravoslavni. Idolopoklonika je. Jer je on. raspiwa~i Hristovi. raskolnika. postaje idolopokloni~ka i gubi svoj lik. a ne Tvorcu. ~ovek se klawa ~ovekoubici od po~etka . Adam se pogruzio u tvar. “podvigopolo`nik” je svepogubnog. 2. hoministi~kog idolopoklonstva koje je ~itavu Zapadnu Evropu gurnulo u tamu obnovqenog paganstva. Iza{av{i iz idolopokloni~kog ludila titoizma. klawa se – ocu la`i. ~ovek koji je samim sobom “zamenio” Hrista. na`alost. SMRT: klawaju}i se tvari. qudi koji su se klawali svom razumu i zbog toga padali u nakaznu dogmatiku i jo{ nakazniju etiku. koji su farisejski `eleli da budu iznad sabornih pravila crkvenog `ivota. srodiv{i se sa stihijama ovog sveta. rimski papa. i svaki narod. A otac Srbstva. tako i novi Izraiqci. bio je. bilo i u Crkvi Vaskrslog Mesije – jeretika. kad zaboravi Oca nebeskog. Idolatrija je bila zabrawena i u Starom Zavetu. grade svoje Vaalove i prestaju da op{te s Nebeskom Otaxbinom. . I zaista: danas mnogi Srbin veruje da je svetosavac. jeste i bi}e – Sveti Sava. I svaki narod. Idolopoklonicima su bili i fariseji. “drevna. a arhi-idolopoklonik. na{li smo se na raskrsnici: “Kuda daqe”? I uskoro je usledio poziv: vratimo se precima. “najlep{e srpsko dete” (tako ga je zvao Vladika Nikolaj).|avolu. O jednom takvom “vaalizmu” koji se u posledwe vreme javio u Srba poku{ava da govori ovaj tekst. kr{ten u Ime Presvete Trojice.

ali na{a stradawa su uvek imala svoj smisao: stradali smo zato {to smo Hristovi (naj~e{}e). Nastoje}i da navedemo neka od lica savremenog nam. jer odbija Hrista. kako to samo on. Jer. ali ne i ogor~eni (u milosti Bo`joj je na{. svetosavskim se ne mo`e nazvati. duhovni preobra`aj): ovo {to se danas de{ava sa Srbstvom. onim zbog koga je mladi Rastko Nemawi} odbio vladarsku titulu i posvetio se mona{kom podvigu. opet se klawamo delima svojih ruku. ponovo je neka vrsta mere i provere Srbinove. lukavi. Pa i sada{we na{e nevoqe imaju svoj koren u nama . ali smo stradali i zato {to smo otpali od Hrista (pedeset godina komunisti~ke strahovlade pripremile su i predratne sablazni u Crkvi. odbijaju}i da Gospoda prepozna kao Izvor i Uvir svetosavskog duha Srbstva. Dodu{e. pomodno. tu nastaje veliki problem: kako obesve}eni i raspame}eni um naroda shvata svetosavqe? Kako ga shvataju vo|i narodni – politi~ari? Kako ga shvataju umnici narodni – pesnici. u dana{we vreme mnogi (uglavnom iz prizemnih politi~kih pobuda) poku{avaju da doka`u kako je na{e stradalni{tvo uvek NEZASLU@ENO i kako smo mi. “svetosavskog”. Me|utim. gle – do ju~e zabraweni i progoweni Prvi Arhiepiskop Srbski. A istinsko SVETOSAVQE je svetosavqe Hristom. dakle najkrstonosnijih naroda zemaqskih: to je ~iwenica koja se ne mo`e prevideti. Vaala u Srba.i. i mlakost vere u narodu). i bezbo`ni intelektualci. Istina je da smo propatili mnogo puta. Ali. Idol stradalni{tva Srbski narod je jedan od najstradalnijih. Ali. Srbi. slikari? Kakav duh vlada narodom koji tvrdi da je “svetosavski”? Bi}emo gorki. i ume. taj Vaal se obla~i “svetosavski”. opet se klawamo svojim apstrakcijama. tek zapo~eti. narod koji pati samo zato {to je takav kakav jeste. najnoviji Vaalovi proroci nas nanovo vode u Zemqu Nedo|iju. prepoznajemo ga. opet verujemo u la`na bo`anstva. opet nam je Vaal dra`i od Gospoda nad vojskama. izbegava}emo preop{irne definicije i gotove zakqu~ke: tekst koji se nudi povod je za razmi{qawe.

Pravoslavqe su predstavili kao PRIVEZAK nacionalnog ose}awa. mnogi su nastojali da se iz ode}e komunisti~kog bezumqa odmah “prebace” u ode}u Srbstva. prezreli i odbacili. mi smo du`ni da se kajemo zbog NA[EG zla. A nepokajani razbojnik. Italijani. Idol krvi i tla Odbiv{i pokajawe kao promenu i obnovu uma i srca. kao neku vrstu folklornog ukrasa. Dakle. Englezi. bez obzira na svoje muke. bez ikakvog istinskog i otvorenog raskida s pro{lo{}u svoje bezbo`nosti. nisu krivi samo Hrvati. Re~eno je da }e se mnogo tra`iti od onih kojima je mnogo dato – a Srbima je Bog podario mnoga privremena i ve~na blaga koja smo. Nemci. Makedonci. nije kriv samo Vatikan. Krivi smo. Badwe ve~e se gleda kroz posni jelovnik. a ne da uvek druge optu`ujemo. nego tek u zajednici s Raspetim i Vaskrslim Mesijom. razbojnika s desne strane Hristovog Krsta. samo Tu|man. nije nasledio `ivot ve~ni. raspeti smo: ali nije svako raspe}e spasonosno. i ne hitamo da mu se vratimo. bez obzira na to {to.– kao pravoslavni hri{}ani. poistove}uju}i se s wegovim pogre{no shva}enim spoqa{wim formama. U tome su naro~ito predwa~ili pripadnici i ~elnici vladaju}e stranke u Srbiji koji su. na prvom mestu. [iptari. mi. (Dovoqno je gledati programe zvani~ne televizije kad se tuma~e verski praznici: u studiju se uvek na|u neki “stru~waci” koji svu veru srbskog naroda svode na obi~ajnost paganskog tipa). Raspe}e koje ima smisla jeste raspe}e pokajanog razbojnika. Jeste. odjednom po~eli da se predstavqaju kao zato~nici i glasnogovornici celine srbskog naroda. Ve{tom medijskom manipulacijom. prenos Svete Liturgije je “kulturno- . imamo neprijateqa. i ne mogu se sve muke na{eg sada{weg trenutka svaliti na Josipa Broza. objektivno. Stradalni{tvo ne sme biti idol i ono nije logosno samo po sebi. jer smo otpali od Boga @ivoga. a Bo`i} je dan kad se “jede pe~enica”. Muslimani. onaj koji je na Gospoda Stradalnika hulio. slede}i svoju ogrehovqenu samovoqu.

tu nema ni traga istinskog Hri{}anstva – re~ je o vulgarnoj mitologizaciji. Da bi se monarhisti~ke te`we Srbstva kanalisale u baru{tinu la`i i obmane. umesto “monahiwe” ka`u “~asne sestre”. ni post. koji je Srbima obe}ao da }e vratiti “glavu Kneza Lazara” i time omogu}iti ekspanzivnu obnovu Srbije. “s one strane dobra i zla”). Ne samo na politi~kom planu (to je ve} poznato). Nije va`no kr{tewe. Po KRVI. “slovensku” religiju. po svom “liku i podobiju” sakroje Pravoslavqe za “novokomponovane” Srbe. Zvani~nici su. Ukratko: u Srbiji se daqe LA@E. Naravno. Ali su zato veoma uspe{no (opet preko medija) u velikom delu srbskog naroda uspeli da podstaknu primitivne. brane}i svoje TLE imamo pravo da budemo ZLI (to jest. kafanski-{ovinisti~ke ose}aje. “zaboravqaju}i” da kruna s krstom nad dvema orlovim glavama ozna~ava simfoniju Crkve i Dr`ave). nije bilo ni{ta (setimo se samo Zakona o povratku imovine SPC). a donedavno izvesni “Milojko Kremenac” tvrdi da je Pravoslavqe “o`ivelo” svoje i da }e Rusi i Srbi uskoro stvoriti novu. Namerno se pre}utkuje ~iwenica da je na{a SLOGA . svi smo mi plemeniti i dobri. ideolozi vlasti su sve vreme nastojali da izvr{e DEONTOLOGIZACIJU nacionalne simvolike. ni molitva. obe}avali Srbskoj Pravoslavnoj Crkvi brda i doline – od toga. nego i na DUHOVNOM. i da nas “uvere” kako biti Srbin SAMO PO SEBI zna~i – biti PRAVOSLAVAC. da bi sa~uvali svoje pozicije. (Poznat je slu~aj izmi{qenog “grba kneza Vlastimira” i – jo{ ru`niji – slu~aj “nekrunisanog” dvoglavog orla koje je dr`avna komisija predlo`ila kao novi grb Srbije. zasad. a “u~eni” novinari TV Srbije jo{ uvek i me{aju “misu” i “liturgiju”.umetni~ki program”. oni su po~eli da fabrikuju svoju “mistiku” i “proro{tva”. Pojavila se “proro~ica” Vava. Poku{avaju}i da se odbrane od neminovnosti dolaska istinske duhovnosti mnogi nastoje da. folklorizaciji i razsu{tastvqewu Istine Svete Ortodoksije. Be`e}i od Krsta. otkriven je deda Miloje. [to je najtu`nije od svega. izmi{qen je nekakav Aleksej Dolgoruki Romanov-Nemawi}. a o Svetom Pri~e{}u da se i ne govori.

Takva se i kod nas pojavila ~im je po~elo “vi{estrana~ko” nadmetawe. Jer. bi}e potrebno mnogo vremena da se pokvareno popravi i o~isti od la`i. nastaju velike nevoqe po jedan narod. nego politika koja je samoj sebi ciq i opravdawe. ODLU^NO objave da je “zvani~no”. A kad se istinska sloboda (sloboda u Hristu) zameni apsolutizovawem dru{tvenih prava. I to nije politika shva}ena kao sredstvo da se ovde. o~itu svakome ko se ozbiqnije suo~i sa stvarno{}u na{eg trenutka. qudi neprekidno te`e da svoju samovoqu nametnu kao model `ivota svojim bli`wima. qudi se otu|uju jedni od drugih i postaju sebi~ni. i da se ideologija “krvi i tla” nikako ne sla`e s Otkrivewem predatim Crkvi Bo`ijoj. u “dolini suza”. politika postaje sr` nacionalnog `ivota. da vlastodr{ci medijski manipuli{u na{im narodom ({tampa. Mno{tvo PARTIJA (od . a ne zemaqska i trule`na. ~lanova naroda Bo`jeg.(koja jedino i spasava). od najvi{ih jeraraha do laika. po re~i Vladike Nikolaja. a ne Srbija kafanskog {ovinizma i “kuhiwskog pravoslavqa” (posna i mrsna jela spomenuli smo kao jednu od glavnih preokupacija novokomponovanih tuma~a na{e vere). To je sloga oko Svetog Pri~e{}a. Kad se izgubi iz vida Crkva kao SABOR NEBA I ZEMQE. Primitivne mitologeme koje se nude kao surogat za Hrista i Svetog Savu ne smeju se tolerisati (setimo se da nije svako rodoqubqe hri{}ansko. S obzirom na ~iwenicu. ako vlastodr{cima i wihovim partijskim satelitima uspe da UNAKAZE pravi lik svetopredawskog `ivota na{ih predaka. “dr`avno pravoslavqe” samo KARIKATURA. `ivot na{ u~ini lak{im. a ne oko privremenih nacionalnih interesa. Pravoslavna Srbija je Srbija Svetog Predawa. Jednom re~ju: kad se sve ovo desi. “bogoslovska i bo`anska”. politika obezbo`ena i obe{~ove~ena. radio i TV uglavnom su u wihovim rukama) nu`no je da svi veruju}i. i da je etnofilatizam osu|en kao jeres). Idol politike Kad se zaboravi Nebeska Otaxbina i kad se sve snage usmere na osvajawe zemaqskih dobara.

dr`ava zemaqska. Politi~arima srbskim treba objasniti da parole DEMOKRATIJA ILI SMRT i SVE ZA SRBSTVO – SRBSTVO NI ZA [TA nemaju temeqa u Svetajni Bogo~oveka Hrista i Wegove Crkve. pre}utkuju}i ~iwenicu da su Sveti Ratnici pravoslavne Crkve bili istinski pobo`ni vitezovi Hristovi. Pravoslavna Crkva ne sme se odvajati od politike u nekakvom apsolutnom. sasvim smelo. “eteri~nom” smislu.kojih ve}ina pri~a o slozi i sabornosti) nastojale su (i nastoje) da doka`u kako su samo one istinski izraz na{eg nacionalnog bi}a. Na `alost. pak. Patrijarh Pavle. ustvrdio kako je razlika izme|u pravoslavqa i islama samo u “arhitekturi”). Demokratske partije sudbinu Srbstva vide kao zauvek re{enu u onom trenutku u kome }e u na{u Otaxbinu sti}i dru{tvene slobode i privreda zapadnog tipa. mnogo je puta to istakao). i dr`ava sama po sebi. sluge i mu~enici za pravdu Bo`ju. Demokratska struja Hri{}anstvo uglavnom shvata sentimentalisti~ki (sve}e i cve}e). nego Pravoslavqu shva}enom ideolo{ki). mora bri`no bdeti nad svojim ~edima i u~iti ih da je “zemaqsko za malena carstvo. za teritorijalnu celokupnost Srbstva i povratak tradicionalizmu (ne Pravoslavqu u punoti wegovog zna~ewa. ona. Sve bi se ove partije (iskqu~uju}i vladaju}u) uslovno mogle podeliti u dve grupe -–”demokratske” i “dr`avotvorne”. ve} mnogo puta tvrdio je da }e se pravoslavci i rimokatolici uskoro ujediniti. na na~in koji im odgovara. To jest. [to se “dr`avotvoraca” ti~e. nije Demokratija `ivot. dr`avotvorne su. u svakom ~oveku. na sav glas objavquju da je budu}nost pravoslavqa ekumenisti~ka (jedan od ~elnika opozicije. zala`u. ne poznaju}i dovoqno ono o ~emu pri~aju. poznat po svojim oratorskim zanosima. u tom kontekstu. kao Mati. Jer. oni nastoje da sakralizuju “ratni{tvo” samo po sebi. . (Svjatje{i otac na{eg roda. zna~ajnija im je od Carstva Bo`jeg koje je. kao zalog. i jedna i druga linija veru na{ih otaca tuma~e proizvoqno. i neki od wenih “lidera”. a jednom je. To jedno. nego je Hristos `ivot. oni pate od anomalije zvane “sveto ratni{tvo”. a nebesko uvek i doveka” i da se zbog zemaqskog nebeskog ne sme gubiti.

po~eti da postite?” Opet muklo }utawe. ako `elite dobro svom rodu. protestanti. Pod izgovorom da treba ujediniti pravoslavne s davno odeqenom bra}om (rimokatolici. Ta tvrdwa (“u~ewe o granama”. To je duh ekumenizma kojim savremeni nara{taji poku{avaju da zamene istinsku brigu i qubav prema inoslavnim hri{}anima i neznabo{cima. A ho}ete li.a drugo – na{a narodna poslovica veli: “Sve za obraz. a posle svega seli oni za trpezu sa igumanom. nastoje}i da mu oduzme Wegovo Telo – Crkvu kojoj. grupa lokalnih vo|a partija koje se deklari{u kao nacionalne i svetosavske. a obraz ni za {ta”. “Onda”. Niko ni ne pogleda u monaha. “ali uvek treba znati da bez Pravoslavqa ni{ta ne}e i}i”. ne postite. Idol ekumenizma Na `alost. i me|u nas se. Nema ni{ta od pobede na izborima”. SABORNA I APOSTOLSKA CRKVA PRAVOSLAVNA. pa naduga~ko i na{iroko po~eli da pri~aju kako }e. kakva je i bila. itd. a posti li koji od vas poste koje je Crkva propisala?” Nastade tajac. Bila slu`ba. pa pita: “Dobro. Niko ne odgovara. Dok se Bogu ne vratimo.) jeste SVEJERES koja razovaplo}uje Vaplo}enog Logosa Bo`jeg. pre izbora u decembru 1990. veli otac iguman. Opet on: “U redu. komentar je suvi{an. Tek tu po~e{e da govore ~elnici: kad oni do|u na vlast. I zaista. pokazuje slede}i slu~aj. po blagodati Bo`joj. U jedan srbski manastir do{la. nikakve nam zemaqske sre}e biti ne mo`e. Otac iguman ih pogleda. pa i predstavnici drugih religija) de facto se tvrdi da ne postoji JEDNA. a kamo li da progovori. “Mo`e biti”. u Srbiji sve krenuti na boqe. zakqu~i iguman. uvukao opasni “moderni” duh. pripada . A koliko smo ovakvim partija{ewem daleko od tog ciqa. bra}o Srbi. bila nafora. u ime Bo`je. Srbija }e odmah postati pravoslavna. duh protivan Duhu Svetome koji je govorio kroz svete apostole Hristove i velike oce Crkve. “pi{ite da je propalo. na ~isto crkvenom planu. ako oni dobiju izbore. SVETA.

[estog vaseqenskog sabora. ekumenizmom. ako se ne misli i ne di{e Duhom Istine. ne mo`emo tako mir dobiti.i srbski narod. Istina Hristova je iznad svega. recimo. otrovnija je od sviju drugih. 34. Ekumenisti~ka idolatrija. protiv Hrista. A mo`emo li mi. Ali. naopako shva}enim. zaboravqaju}i ko smo i odakle smo. Time se direktno nasr}e na Istinu. . proveravaju}i svoje misli mislima Apostola i otaca na{ih. Ako i duhovno obolimo. Razlog ovih molitava: mir u biv{oj Jugoslaviji. rekosmo ve}. na `alost. Umesto zakqu~ka Kao {to ~esto satana uzme lik angela svetlosti. mislima Svetog Save na{eg koji je s inovernima sara|ivao na planu kulture. pra}ati se. protiv Istine? Mo`emo li da razorimo ono {to Apostoli i Oci ustanovi{e i preda{e nam kao blago sve{tenih dogmata i kanona? (Pravila. u jednoj na{oj eparhiji dr`ane ZAJEDNI^KE MOLITVE sa rimokatolicima i predstavnicima muslimanske veroispovesti (a otac Justin Bogomudri ka`e da je apostolska zabrana molewa s jereticima “JASNA I ZA KOMARA^KU SAVEST”). Svetih Apostola. 39. Ako se ne ~uva istinska pravoslavna pobo`nost. 38. Nekolike od tih maski poku{ali smo da strgnemo u prethodnim poglavqima ovog na{eg teksta. Mir se zadobija samo po{tovawem Wegovih `ivotvornih zapovesti i ~uvawem Svetog Predawa. Gospod je preko proroka Isaije rekao da NEMA MIRA BEZBO@NICIMA. no sam Duh Bo`ji protivi se tome). a ne sentimentalisti~kim. Gospod je mirodavac. AVAJ NAMA! Razmi{qajmo o tome dok nije prekasno. 46 i 64. Ne smemo se nikakvim zemaqskim razlozima pravdati. Nedavno su. nego duhovna. Pravilo 84. Te{ko nam je protiv Bodila. ali ne i kulta. ma {ta o tome mislili. tek tada }e nas muke i nevoqe sna}i. 45. TE[KO NAMA: tek tada ne}e biti mira. jer je bolest ne du{evna-telesna. itd. tako se ~esto i idolatrija maskira sveto{}u i ~estito{}u. Ne pravila kao pravila. 37. po Svom nela`nom obe}awu. pomesnog Laodikijskog sabora. Pravila 32. gre{ni i mali.

Iskreno se nadamo da ovaj skromni. Logos 1-4/ 1994. i samo u Wegovom prisustvu popada}e svi idoli. Na TV “Politici” je prikazivana serija “Crni biseri”. @eqa je na{a da se vaskoliko Srbstvo zaista na|e na putu Bo`jem. ali buntovnici koje svaka bezbo`ni~ka vlast voli: {to vi{e takvih kriminalaca. vlast ne treba da se boji. samo u Wemu i Wime na}i }emo Put. o nadmudrivawu s policijom. Kneleta (da li ga se jo{ uvek neko se}a?) je lako stvoriti i ubiti. Oca i Pastira srbskog. Oni su postali idoli pokolewa: o `ivotu ne misle. fakti~ki ili u nameri. po sili unutra{weg pritiska. Buntovnici bez razloga. misle o brzini. radikalnih nihilista. ve} po inercijama pro{losti. da se najve}i broj pogre{nih tuma~ewa istina na{e preda~ke vere maskira pod imenom Svetog Save. Ona se boji veronauke u {kolama. kriminalci. ideal postanu kriminalci. dela ruku qudskih. Oni su. Neka bi Sve~ovekoqubivi Gospod prezreo sva na{a sagre{ewa.tek nazna~uju}i mogu}e pravce razmi{qawa. MOMCI OBRIJANIH GLAVA U BEZGLAVOJ SRBIJI Srbiju su preplavili momci obrijani do glave. Jer. to narod du`e u ropstvu. Istinu i @ivot. a qudi kakav je Knele – neka . svepogubnoj tami na{oj. mucavi tekst niko ne}e shvatiti kao zlonamerno kritizerstvo. Istina – Isus Hristos – mo`e se od nas udaqiti i ostaviti nas u idolopokloni~koj. jer ako se la` prihvati za Istinu. on je glineni golub o~ajawa. verujemo da oni koji Svetosavqe tuma~e pogre{no. Kad jednom narodu. ne ~ine to iz zle namere. To je velika opasnost za sve nas. ve} kao vapaj koji se morao probiti u svet. jednoj mladosti. o oru`ju. rekosmo. i blagoslovio nas na daqe pravoslavne podvige. Zanimqivo je. wihove roditeqe. rodbinu i prijateqe. Voditeq je dovodio mlade i otka~ene. hoministi~ki. i nada je na{a da }e tako biti.

da bi na kraju ubio ... devojka je do{la nakon {to je u wu u{ao duh.. u Boga i Srbstvo – vidi{ i sam {ta je od Srbstva s ove strane Drine ostalo. wihovo potomstvo se ra|a duhovno mrtvo. U Beogradu. Odmah posle toga. zapovedio svom puku i nama. i rekla je roditeqima da je ona – “bog”. po dolasku Tita na vlast. smr}u gledamo i mislimo. I ~udovi{na. a sad omladinske bande. kao {to ka`e Sveti Vladika Nikolaj – ako su roditeqi ratovali protiv Boga. a svaki crnac iz Bantustana znao da ka`e “Jugoslavija”. tvrde}i da je baka – “satana”. hteli bismo da gledamo TV i slu{amo turbo-folk. makar jo{ malo.. Pro{la je mladost bezbri`na. da bismo u`ivali u punim samoposlugama. Zato nam je sve te`e: hteli bismo da `ivimo. raznose ostatke gra|evinskog materijala. vi{e ni crnci ne studiraju. igraju}i goli oko vatre. koji ubije celu porodicu... kako je major Gavrilovi} 1915. Nekad omladinske brigade. Tako to biva. veruju}i u wenu demonsku silu. pijemo. u selu Vu~kovici kod Gu~e.. sa grobnim zadahom iz usta. jedemo. tra`e}i da joj se obra}aju sa “Gospode Bo`e”. mi smo toliko otupeli da me ni ^etvrta Jugoslavija ne bi za~udila”). gospodo porotnici. deca }e ratovati me|usobno. A od we ne}ete na}i leka u apotekama. ubistva: pro{le godine. u letovawima i zimovawima.. a crvenom od srbske krvi.se hiqade. Smrt udi{emo. a bande razgra|uju. Kriminalci. ne kao Du~i}. spalili. koja nikad ne mo`e da se pomiri sa obnovom zajedni~ke srbsko-hrvatske dr`ave. Ali. zga|en jugonostalgijom svih boja. Sic transit gloria mundi! (Jedan poznanik. Kad roditeqi sahrawuju Boga (a to su. dok je drug Tito putovao po Africi. a zatim je.. A {to se nas ti~e. Ja se uzdam u Boga i mr`wu Hrvata. Smrt je bolest od koje smo oboleli. u jesen. A de~ko s mitraqezom. ne vredi. neshvatqiva javnosti. prestonici ~iji je obraz uvek morao da bude svetao. bar ne u onolikom broju. Srbi radili {irom svojih zemaqa). Tri dana su mu~ili nesre}nu staricu. ka`e: “Uzdam se. naredila je ocu i majci da spale wenu baku.. To je od istog duha: brigade su zidale Vavilonsku kulu komunizma.

bore se protiv Boga. Sre}om. dok su deca ostajala sama. vi{e ili mawe bezbo`ni – vera im se svodi na no{ewe slavskog kola~a jednom godi{we u crkvu) nikako ne mogu ovo da shvate.. Niko ne zna – zbog ~ega. slu`io Patrijarh Pavle. Da li }e iko (osim na Stra{nom Sudu Bo`ijem) odgovarati za milione poklanih du{a. zaboravqena. Bilo je to normalno.. Naravno da ne mogu – re~ je o trijumfu demonizma. Ko je slede}i? Bezbo`ni qudi (a mnogi Srbi su. svima drago dete. Kad su mu sudili.samog sebe? Sedmi razred osnovne {kole.. Satanisti u mnogim mestima Srbije sve su ja~i. satanisti. bez i~ije brige i tople re~i? Ho}e li ikad odgovarati oni o~evi .. i otpratio je do ku}e. On je osamdesetih dejstvovao u Zagrebu – krao vredne kwige iz Sveu~ili{ne biblioteke i uni{tavao ih. Verovatno se niko ne se}a Aleksandra Milesa. lep kao upisan. biv{ih “Titovih pionira”. koji je devojku za{titio od nasrtaja. Nedavno je drugarica potpisnika ovih redova imala stra{no iskustvo: posle bdenija koje je. verovali ili ne. avaj. za milione zatrvenih savesti. Uskoro }e ovuda krv te}i potocima”. za bestidno kikotawe i bludni~ewe. golu`dravih grudi koja su od maj~ine utrobe puwena otrovom la`i. jednog od prvih javno razotkrivenih satanista na teritoriji biv{e Jugoslavije. mr`we? Ho}e li ijedna od roditeqki odgovarati zbog nebrige i nemara prema sinovima i k}erima. najavio je tako|e da }e ovom zemqom krv te}i potocima. `rtvuju pse i ma~ke.. Mesto: Pavino poqe kod Bijelog poqa. koji dolazi nakon komunizma. }emo vas nau~iti pameti.. ko ste? Mislite da }e vam taj va{ Bog pomo}i? Mi. bio u crkvi!) i rekao: “[ta vi. Skrnave svetiwe. provode i u`ivawa. Ne}emo veronauku u {kolu – evo nam |avoimanih momaka i devojaka. zbog ~asova provedenih pred ogledalom u spremawu za izlaske. a uo~i Svetog Simeona Miroto~ivog. za milione drhtavih. u patrijar{ijskoj kapeli. `ivahno. prevare. Nasred no}nog Beograda pri{ao joj je mladi} stra{nog pogleda (i on je. pravoslavci. tu se na{ao jedan dobronamernik. uzima mitraqez i puca. mislite... ona je po{la ku}i.

Filip Vi{wi}. Tri su vrste krvi kojom se qudi bratime: Hristova. Grmeo je zbog 150 000 abortusa godi{we samo u Srbiji. momci koji pucaju i ne misle. zbog feministkiwa koje su se rugale svemu svetom i ~estitom. I ~udimo se za{to grmi na Svetog Savu. koji su se rugali pri~e{}enoj deci i. na kona~no otre`wewe od pijanstva grehom i smr}u.. netrule`no. da nemilosrdno grabe napred. zbog tolikih narkomana..koji su vaspitavali svoje naslednike da obmawuju. Grmeo je zbog trule`i u nama i oko nas. jesu stra{ni odgovori na ta pitawa. ~ije su ruke ogrezle u krvi de~jih du{a. rodbinska i tu|a. kad mu vreme nije. u~e}i ih da se po novcu meri koliko je ko vredan? A nastavnici i profesori. Oti{li da {vercujemo cigare.. “skokom iz carstva nu`nosti u carstvo slobode”./ al’ se Srbqi dignut ne smjedo{e. zbog okretawa Srba sektama i praznoverju koje je poprimilo masovne. TAJNA KRVI Qudi mogu biti bra}a samo po krvi: ~itava nam istorija Crkve (a prava istorija i nije ni{ta drugo do istorija Crkve) to svedo~i.”. Ali momci obrijanih glava. (^udili smo se svega dva dana. Bratstvo po krvi Gospodwoj je jedino va`no. vi{e prezervativa”. na Veliki Petak mazali deci usta slaninom? Znam da su sve ovo retorska pitawa. ukqu~ili TV na kome ple{u polugole divqaku{e. razni satanisti i ludaci.. “zvezde na{e estrade”. 1995. . neraskidivo. ”Pogledi”. a zatim – zaboravili... koji su punili umove svojih |aka Marksom i Lewinom. Ali ovog puta grom je grmeo da bi Srbe pozvao na duhovni ustanak.) “Grom zagrme na Svetoga Savu. /usred zime.. ka`e vidoviti slepac na{ih gusala.. zbog razorenih porodica. da bi dokazali svoju “klasnu svest”.. isti~u}i parolu: “Mawe Crkve./ potrese se zemqa od Istoka./ da se Srbqi na oru`je di`u.... stravi~ne razmere. nastavili da ~itamo horoskope i verujemo u vraxbine i magiju.

A znamo {ta se zbiva. konopci. videlo se da nema bratstva. gasne komore. sli~no govore. nego po skupa izvr{enom ubistvu. vode. osuje}eni smo. znano je. kada je la` jugoslovenstva (kao i svaka la` . Ali. po bezakowu u~iwenom u ime na{eg MI. ali se mora. i druga).. samo evharistijska ^a{a je izvor i uvir neuni{tivog zajedni{tva. Me|utim. bajoneti. krv po kojoj se qudi mogu bratimiti – ne u Hristu. pe}i. kame. ne po majci i ocu. Ju`ni Sloveni su. drve}e – sve je trebalo pretvoriti u oru|e uni{tewa onih koji su se krstili sa tri prsta i pri~e{}ivali . nastala da bi bila zajednica Ju`nih Slovena sve tri vere: pravoslavne.nedugove~na) pokazala svu svoju gnusnost. neobjasnivog. Znamo za svesa`i`u}i plamen rata koji bukti na teritoriji one ~udovi{ne tvorevine koja se zvala Jugoslavija i koju kao da je sam demon smi{qao da bi postala grobnica duhovna i telesna za milione qudi. zverskog. pobe|eni unapred – smrt nas ~eka iza svakog bratskog zagrqaja. Ali. Jugoslavija je. Najve}i broj muhamedanaca i nezanemarivi broj rimokatolika biolo{ki su jo{ prisnije povezani sa pravoslavcima nego sa svojim bra}om po veri – oni.... srodne su im rasne osobine. Doju~era{wa “bra}a po materi” na naj~udovi{nije na~ine krenuli su u pohod protiv pravoslavnih: maqevi. postoji i TU\A KRV. kako je govorio Sveti Justin ]elijski. Iz dubine du{a sle|enih mr`wom i zlom {iknulo je koqa~ko ludilo genocida. Stra{no je govoriti o ovoj tajni. meci. “bra}a po materi” – u isto vreme su se javili na Balkanu. ro|ena je sestra groba. Ako smo bra}a tek biolo{ki. po zlo~inu koji vapi do neba. Znamo za krv koja te~e ovim tlom ve} tre}i put u XX stole}u – svaki put izviru}i iz najdubqih tmina podqudskog. ~elik. kada je Jugoslavija propala (i prva. a utroba koja nas je rodila. Reklo bi se: lepa prilika za zajedni{tvo.samo Bogo~ovekom smo svagda JEDNO. poti~u od potur~enih i pokatoli~enih pravoslavnih Srba. Ne smemo pre}utati ono {to se zbiva oko nas. naime. rimokatoli~ke i muslimanske. voqom svetskih antihri{}anskih snaga.

s bolom koji nema snage da se izvije u krik. negda hri{}anski vitezovi. ne umeju da ostanu na blagodatnim visinama svoje ~ojstvene pro{losti: iako mawe nego “tamo”.. I nepokajano zlo se ponovilo u jezama sumraka Titove Jugoslavije.. Setimo se samo Odisejevog silaska u ad. jer ne znaju {ta rade. I danas te~e krv.. ono bratstvo koje je tako skamenilo du{e hrvatskog i muhamedanskog `ivqa i onemogu}ilo mu da shvati stra{no. ~ovek koji je godinama mislio da voli i da je voqen.. @ivota Ve~nog i Istinitog.. pa i krv Svetih Srbskih Stradalnika i za veru zato~nika – kosovskih. spaqenih. on daje dijagnozu vremena u kome `ivimo. ponavqa u sebi: “Svi smo mi mrtvi”. prekrivaju}i prirodu i dela qudskih ruku. Aveti. onih pod turskim ropstvom. Da bi prizvao vra~a Tiresiju. na ko~eve nabijenih. onih iz svetskih ratova. Stoje}i kraj prozora i gledaju}i kako sneg veje u suton. Mrtvi jer ostali bez Hrista. Utvare. U jednoj od pri~a.. shvata da se varao. verujemo. nego oni nas” i nude nam da se zbratimimo na TU\OJ KRVI. i me|u wima ima zlikovaca..Jagwetom Bo`jim*. poklanih. logora{a.. Oni preziru krv Gospodwu.. potrebna je KRV.. nadzemaqsko zlo koje su po~inili wegovi. pod naslovom “Mrtvi”. Mrtvi jer izgubili su zajednicu Tela Gospodweg. Krv koja je molila Oca da oprosti svima {to je proli{e. Na `alost. on mora da zakoqe ovcu i ovna: tek tada. Mrtvi jer lutamo van Crkve.. nije veliki: ali ih ima. ~ak i Srbi... Za{to? [ta ovovremenog ~oveka navodi da bude `edan tu|e krvi? Irski kwi`evnik Xejms Xojs je. Glavni junak povesti. A da bi mrtvi o`iveli. Tu je za~eto bratstvo po tu|oj krvi.. uznika. Broj ovih odroda. izlivenu za nas na Krstu. qudi koji cvele neja~ i ubijaju nevine. oni odbacuju krv Svetih Mu~enika od apostolskih vremena do danas.. zanete sve`im mirisom i .. Po prvi put me|u Srbima javili su se i ideolozi “krvi i tla” koji dokazuju kako je “boqe mi wih. uo~i Prvog svetskog rata. ~iji se duh nalazi u tami... objavio zbirku pri~a “Dablinci”. obezbo`eni i razsvetosavqeni. Doma O~evog. utamni~enih.

dakle: kad ~ovek postane avetan. Priznajmo ovu te{ku istinu: bez pri~e{}a Hristom.. peva u stvari o ne~em neizrecivom. Jasno je. raz-sredi{ten. Isus Hristos. qudi se pri~e{}uju tamom i satanom. Ne samo da se ratovalo. samo Gospod mo`e spasiti du{u da ne izdahne u ~equstima te zveri. gone}i od sebe svaki trag svetlosti Gospodwe. O tome u~i Pravoslavna Crkva.. Dana{we ~ove~anstvo. odole}emo tami “kraja veka”. jeste najpouzdaniji Svedok da se stradawem i samo`rtvovawem dosti`e carstvo Nebesko. Psihijatrija zna da blagotvorna melodija poma`e u le~ewu du{evnih bolesti – to se zove muzikoterapija. o tome da . vi{e od bilo kog drugog stole}a. 1993. sve vi{e se utvr|uje u svom bratstvu po zlo~inu. aveti dolaze da stanu pred Odiseja. nego se u zlu u~estvovalo svim bi}em svojim. Srbski narodni poj je izraz srbske du{e. Stradalnik na{. u nevoqi. Mom~ilo Nastasijevi}.toplinom prolivenog rumenila. Dvadeseti vek bi se. kad zver u nama ri~e i luduje. kad zapoje “Oj. Jagwe zaklano od postawa sveta. To su znali svi drevni mudraci: od Platona do Konfu~ija. U ratu. Moravo”. ubijaju}i nevine i rastr`u}i proroke. one duboke i setne du{e koja. mogao nazvati KRVO@EDNIM. Na{ veliki pesnik. ono misli da slu`i Bogu. ne samo da se zlo ~inilo. Ako ho}emo da hodimo u svetlosti `ivih. u grani~nim stawima stvarnosti ne poma`e moral. ne zaboravimo zna~aj Krvi Wegove: wome okupani i umiveni. bele rukavice. bonton. govorio je da je jadan narod uni{ten ako mu uni{te materwu melodiju. on se u postojawe mora vratiti izlivawem/ ku{awem `ivotvorne te~nosti. nego se U@IVALO u ratovawu. ugla|enost: tad. Zato ovoliko ubila~kog nagona u savremenicima.. [TA SLU[AMO I [TA NAM SE DE[AVA Od stawa muzike u jednom narodu zavisi stawe tog naroda.. odbijaju}i da se vrati Hristu.

kao i srbska igra. svu no} milovao”. Dragane. raznorazne Cece. ne pitaj ~ija je”. ne bi verovao/ da ti nisam. poruke pesama postale su otvoreno nihilisti~ke.“ne{to tajno ima/ na zemqi i na nebesima” (Danojli}). sele.. Srbska pesma je ~edna. Ka`u da turski du}ani u Stambolu odjekuju od turbo-folka sa srbijanskih prostora: Turci su u srbskoj muzi~koj industriji prepoznali sebe i svoje nasle|e. A tekstovi? Apstrahujmo sramotne asocijacije i razne vrste seksualne . u o~i gledao”. u kojoj mladi} i devojka razgovaraju. Na{e peva~ice.. prona|ena je kona~na formula za muzi~ko slu|ivawe srbskog naroda. zavr{ila “istorija Srbadije a po~ela istorija manguparije”. Posleratna verzija: “[to odelo ka`e. sutra uvele ru`a”. kako ka`e Vladika Nikolaj. Recimo: “Uzmi sve {to ti `ivot pru`a. dala je doma}e ~udovi{te za “zabavu miliona”. danas si cvet.. posle rata. kolo. tada je jedan od prvih zadataka nove kulturne politike bio obra~un sa materwom melodijom. Kombinacija divqih azijatskih ritmova i melodija i elemenata rok ritmova. koja je spoqa jo{ pomalo li~ila na onu izvornu. nego je re~ o sabornom pregnu}u svih koji su se u kolo uhvatili. ne bih verovao. Predratna verzija (mladi}eve re~i): “[to odelo ka`e. “novokomponovana muzika”. kada je sveukupni raspad Srbstva nastupio. od kojih mnogi ne bi umeli da pevaju da im nije savremene tehnologije pretvarawa glasovnog ni~eg u glasno ne{to. sele?”. Nema ni~ega osim ovog i ovakvog `ivota. Nastala je tzv. Primer: u pesmi “Odakle si. A zatim su i melodije i ritmovi izmeweni. Po~etkom devedesetih./ qubi curu. Jami. turbo – folk. demokratija je. pevalo se: “Moj kolega. sele. Tada. Kada je u Srbiji pobedilo bezbo`ni{tvo i kada se. i da se to vidi po wenom odelu. uz vulgarno ~ulno obla~ewe i pona{awe izvo|a~a i izvo|a~ica (narodski re~eno – pevaqki).. Karleu{e po~ele su da se nadme}u u nepristojnosti i prostakluku. i to nadmetawe traje do dana dana{wega. u skladu sa novim “moralom”. `ivota posle koga nastupa ve~ito ni{tavilo. ali se po duhu od we razlikovala./ da te nisam. ona ka`e da je od Kru{evca. u kome nema isticawa pojedinca.

razuzdanosti... Pomenimo razne vrste satanisti~kih “{e}erlema” koje se prodaju kao “narodna muzika”. Jedna, na primer, peva: “Umri mu{ki na moj znak,/ ne pla{i se, budi jak/, slava mrtvima!”; a drugi dodaje: “Ako ima pakla,/ Ja }u tamo biti,/ sa |avolom crnim kolo }u voditi./ Kolovo|a |avo, a na kecu ja,/ sudbina se moja od ro|ewa zna”. Zamislimo jednu takvu pesmu koju neko naru~uje na vesequ – ispra}aju u vojsku ili na svadbi! To je, sada i ovde, gore od svakog blek-metala i rok-satanizma. Jer je masovnije.. Osnovna osobina ovih “narodwaka” je bahatost. [to je narod samouvereniji i bahatiji, to mu je propast bli`a, ka`e Sveto Pismo. Tako je Baja Mali Kninxa, uo~i propasti Srbske Krajine, pevao: “@ivje}e ovaj narod/ i poslije usta{a. Jer i Bog je Srbin,/ nebesa su na{a”... Sada taj isti Baja peva: “Ne verujem svojim o~ima/ ti i ja pred oltarom/ Ciganka nam sve pogodila”... Nije mali greh pevati bogohulne i skaradne pesme i veseliti se uz bestidnu, divqu muziku; nije mali greh odre}i se sebe i svoje materwe melodije; nije mali greh okrenuti le|a Bogu, a lice |avolu, i skakati uz pesme koje kao da pi{e i komponuje sam satana. Komunisti~ki pokroviteqi Draga~evskog sabora truba~a, bezbo`nici koji su `eleli da na{u narodnu tradiciju preina~e, stavili su ovaj va{ar krkanluka i trubqewe do besvesti usred Gospojinskog posta – ni to nije mali greh... I ko zna koliko drugih greha, znanih i neznanih, mu~i du{u ovog jadnog, napa}enog i prevarenog naroda! Ali, za sve grehe postoji lek: POKAJAWE, PROMENA I OBNOVA UMA I SRCA, POVRATAK BOGU I SEBI. Bili smo plemeniti i vaqan narod, koji je umeo i da se veseli i tuguje; postali smo narod raspolu}en, li{en vertikale, narod nemo}an da prepozna i razlikuje istinu od la`i. Od na{eg pokajawa zavisi ho}emo li ponovo biti ono {to smo bili; ako ne budemo, ako se ne urazumimo i ne shvatimo da smo se strmoglavili u bezdan la`i i naopakosti, nema nam spasa. Dvanaest je ve} odavno pro{lo. Ako nismo uspeli da se urazumimo da podne, onda bar uznastojmo da izbegnemo pono}.

Odrecimo se muzike koja nije na{a i obnovimo materwu melodiju. TURBAN-FOLK Novokomponovana narodna muzika je bila jedna od na~ina za obezbo`avawe srbskog naroda. Ova tvrdwa bi se mogla mnogima u~initi ~udnom, neobi~nom, preteranom, kad ne bismo znali da u sistemima koji su i Isto~noj Evropi do{li posle ateisti~kih revolucija nije bilo ni~eg slu~ajnog u borbi protiv Boga i zakona Bo`ijeg. Naravno, svemu su pomogli mediji, zahvaquju}i kojima je, da parafraziramo nacisti~kog zlikovca, propagandistu Gebelsa, sto puta ponovqena la` postojala – “istina”. ^itavi TV-projekti su pravqeni da bi se u narodu uni{tili tragovi patrijarhalnog, hri{}anskog morala pro{losti (jedine pro{losti s kojom je Srbima mogu}a budu}nost). Tako su se, u “Qubavi na seoski na~in”, izrugivali ~ednosti, name}u}i selu postulate tzv. “seksualne revolucije”. Sve je bilo veoma suptilno: potpisnik ovih redova se se}a kako je na zidu u jednoj od seoskih ku}a u TV seriji stajala “kuvarica” sa izvezenom prase}om glavuxom i natpisom “U Srbiji se ne posti”. Falsifikovani su narodni obi~aji. Tekstovi novokomponovanih “narodnih pesama”, stvorenih radi manipulacije beslovesnim masama (jer kad ostane bez Logosa, Slova Bo`jeg, Hrista, ~ovek obeslovesi), propagirali su novi pogled na svet, novi, jo{ stra{niji od ideolo{kog, hedonisti~ki ateizam: “Uzmi sve {to ti `ivot pru`a,/ danas si cvet, sutra uvela ru`a”, “Moj kolega, demokratija je,/ qubi curu, ne pitaj ~ija je”. Turbo-folk je metastaza “novokomponovanog duha”, kona~no razro|ewe sa materwom melodijom. Divqi, surovi ritmovi, bestidno pona{awe na koncertima, jo{ bestidniji TV-spotovi i, kao vrhunac propasti, re~i i refreni, tipa: “Koka-kola, malboro, suzuki,/ diskoteke, gitara, buzuki,/ to je `ivot, to nije reklama./ Nikom nije lep{e nego nama” (za to vreme, Srbi u Srbskoj i Krajini ginu, Srbija materijalno i moralno propada); “Prevara, prequba, to je `ivot moj”; “Zbog tebe

bi vila izgubila krila/ i svetica svaka postala bi laka,/ pa kako ne bih ja?”; “Mi smo ve{tice, najboqe drugarice”... Skoro da nema pesme u kojoj se ime Bo`je ne koristi u najcrwem mogu}em kontekstu, a stihovi stihoklepaca turban-folka iskazuju ~este simpatije prema |avolu. Taktika “zaglupquj, pa vladaj” funkcioni{e boqe nego ikad; svi TV i radio-programi puni su duhovnog otrova. Najopakiji u~inak hedonisti~ki ateizam turbo-folka ima na du{e mali{ana: dece od pet, {est, deset godina, koji i ne znaju}i {ta sve to zna~i, pevu{e tekstove “estradnih zvezda”. Naravno, muzika nije jedini, ali jeste jedan od bitnijih problema s kojima Pravoslavna Crkva treba da se suo~i, posve}uju}i Bogom joj povereni narod i vode}i ga ka putu spasewa. Ona mora da taj narod izvu~e iz duhovnog blata i propasti u kome se sada nalazi, i da ga povede ka Suncu Pravde, ka Hristu, a bi da parafraziramo Svetog Vladiku Nikolaja, istorija manguparije ponovo postala istorija Srbadije. Sa materwom melodijom srbskog iskona dana{we, raslabqene i zbuwene Srbije mo`e povezati jedino Sveta Majka Crkva. ZA[TO SRBIJA NE VASKRSAVA? Ruski kwi`evnik Leonid Andrejev napisao je pri~u “Ben Tovit”. Ona govori o ~oveku iz jevrejskog plemena koji je, ba{ dok su raspiwali Gospoda Isusa Hrista, patio od zuboboqe. I ta ga je zuboboqa toliko obuzela da je zaboravio na sve, osim na samog sebe, pa se qutio kad su ga ~lanovi porodice molili da baci poneki pogled na Pravednika Koga su vodili na Golgotu. Najve}a patwa u istoriji roda qudskog, patwa koja je pokrenula sve stihije, u du{i Ben Tovitovoj nije izazvala nikakvog “mre{kawa”. Jeftino, }iftinsko zanimawe svojim “problemima”, egoisti~ko prezirawe tu|eg, istinskog stradalni{tva – to je tema pri~e “Ben Tovit”. To je, na`alost, i jedna od tema ovog skromnog razmi{qawa o savremenom stawu Srbstva. Nekada se `ivelo i mislilo druk~ije, poru~uju nam zlatna stole}a

srbske istorije. @ivelo se i mislilo saborno: Srbi su se sabirali uvek i svagda, oko malih i velikih poslova, oko sada{wih i budu}ih zadataka. Pre svega, sabirali su se u hramovima na slu`bi Bo`joj, na Svetoj Liturgiji koja je molitveno objediwavala `ive i upokojene; sabirali su se zatim i na mobama, prelima i poselima, na va{arima i zborovima; sabirali su se kad litija prolazi kroz selo, kad se dvoje mladih sjediwuju u svetiwi bra~ne zajednice, kad se deca kr{tavaju, ali i kad neko od seqana umre. Dok je ovako bilo, saborom se disalo i mislilo, ose}alo i stvaralo. Ovaj duh sabranosti i sabra}enosti u Hristu, narodu je, preko svog omiqenog sluge Svetog Save, podarila Sveta Trojica, isto~nik i utoka svakog zajedni{tva, nebeskog i zemaqskog. Tako je bilo i u zlatnom Sredwem veku, za vreme blagovernih Nemawi}a; tako je bilo i u tminama turskog ropstva. Ogaw saborne qubavi zapalio je plamen Kara|or|evog ustanka i Milo{eve vojne za slobodu. Kroz dveri pravoslavnog zajedni{tva trijumfalno su prolazili Srbi dok su im na ~elu bili ~estiti vladari iz dinastija Petrovi}a, Obrenovi}a, Kara|or|evi}a. Silna duhom i vrlinom bila je Srbija koja je pre`ivela Golgotu – 1912 – 1918; toliko silna da joj je Gospod darovao i ostvarewe vekovnog sna: ujediwewe svih srbskih zemaqa. Taj sve{teni na~in `ivota po~eo je, me|utim, da i{~ezava ~im se mir koliko-toliko utvrdio. “^ovekoubica od iskoni”, |avo, ve~iti seja~ razdora me|u qudima, i me|u Srbe je uneo smutwu uzdi`u}i posred wih idola politike. Politika je prestala da bude sredstvo kojim se narodni mudraci slu`e da bi svojoj bra}i omogu}ili opstanak i napredak na balkanskoj vetrometini. Postala je strast, zbog koje se la`e i krade, a susedi tuku i krve, zbog koje se zaboravqa i “rod i pomozi Bog”. Srpstvo se partijski podelilo i zavadilo; zaboravqeno je Sveto Predawe po kome samo sloga Srbina spasava. U takvom ~emernom partizanstvu (re~ “partizanstvo” ozna~ava ostra{}eno partija{ewe) po~eo je Drugi svetski rat, rat u kome nismo ginuli samo telom, nego i du{om. Iz tmine su izronili bezbo`ni Kaini koji su u ime ideologije

po~eli da uni{tavaju sve sveto i ~estito u narodu. Nije slu~ajno da su oni, satanisti preru{eni u angele svetlosti, sebe zvali partizanima – doista su bili plod predratnog stranka{tva, prizemnog i plitkog u borbi za ovda{wicu, za carstvo zemaqsko. A kad su oni, {to silom, {to prevarom, a {to zbog grehova narodnih, osvojili vlast, po~ela je Golgota na{a, nevi|ena ni u najstra{nije dane ropstva pod Turcima. Turci su, naime, nasrtali na telo Srbinovo – na wegovu dr`avu i dru{tvene slobode; bezbo`ni tirani su pak, pored svega ostalog, ubijali du{u Srbstva – veru i Crkvu. Tako je bilo godinama, do nedavno. I mada jo{ uvek tragova vladavine tih tirana ima, i mada wihovi potomci nastoje da, kako-tako, “zakrpe” stari sistem, ipak je novi dah zastrujao Srbijom. Narod se probudio iz letargi~nog sna i po~eo da se se}a svoje stare slave: prizvali smo u svest Nemawi}e i wihove zadu`bine, Kara|or|a i Petra I; vratili smo se slavskoj sve}i i `itu, a velika ve}ina je prestala da pravoslavqe posmatra s podozrewem, kao “opijum za mase”. Uspravi{e se pogrbqeni, po~e{e da gledaju slepi, ~uli su melodiju predaka oni koji su do ju~e bili gluvi. I zaista: da je ovaj polet odoleo isku{ewima partija{ewa i plitkog politikantstva, gde bi nam bio kraj? Ali... ali, nije se odolelo. Partije su nikle kao pe~urke posle ki{e, i Srbstvo je, umesto povratka Hristu i Svetom Savi, po~elo da se klawa “liderima” ove ili one stranke. Nije bilo pokajawa. Nije bilo obnove uma i srca. Nije bilo uzajamnog celivawa rana. Umesto da je svetilnik i vodiqa preporoda, Crkva je osu|ena da bude “folklorni privezak” (stranke, svaka na svoj na~in, “tuma~e” pravoslavno hri{}anstvo, zaboravqaju}i pri tom da su ga Sveti Oci ve} vekovima ranije protuma~ili i predali nama). Organizam narodni razboleo se na smrt. Previdev{i ~iwenicu da se nalazimo na duhovno-istorijskoj prekretnici, kad se moramo pod hitno opredeliti kome }emo se privoleti carstvu, na{li smo se o~i u o~i s raspadom Jugoslavije i bili smo gurnuti u krvavi rat za koji ni u kom pogledu nismo bili spremni. Rat se razbuktavao, dr`ava se rastakala,

Otaxbina gubila svoje sinove – a Srbima nikako da padne na pamet da prizovu Gospoda Svoga i pokajni~ki zavape za opro{tajem. Sada je Srbstvo na kolenima: vi{e no ikad, ostavqeni smo od doju~era{wih “saveznika” (koliko iskrenih?) i vi{e no ikad u prilici smo da izgubimo zemqe i krajine za koje su se izborili na{i stari. Koliko bi bile kobne posledice takvog gubitka, neka svako sam prosudi: dovoqno de re}i da su mnogi Srbi iz Hrvatske proterani zauvek, i da oni vi{e nemaju kuda da se vrate. Dovoqno je re}i da Zapad ne `eli da vidi sna`nu dr`avu Srbiju, jer mu u integracionim procesima odgovaraju samo dr`ave – marionete, igra~ke “novog poretka”. Ove je to tako, slo`i}emo se. Mi smo u o~ajnom stawu, re}i }e mnogi. Ne pi{e nam se dobro, uzdahnu}e dobrohotan ~ovek. Ali, uprkos svesti o dubini na{eg pada, sve se zaustavqa na povremenom hukawu i odmahivawu rukom. Su{tinske brige kao da nema; kao da se tragedija Srbstva de{ava nekom drugom, a ne nama. Nismo uzalud rekli na po~etku da je jedna od tema ovog skromnog rada i ta ravnodu{nost prema stradawu na{e Otaxbine, ro|ene iz molitava i krvi bezbrojnih pokolewa. Mnogi od nas se pona{aju kao Ben Tovit iz istoimene pri~e Leonida Andrejeva: kao {to je ovaj }ifta vi{e mislio o svojoj zuboboqi no o stradawu Nevinog Mesije, tako i mi vi{e mislimo o svojoj ubogoj svagda{wici, no o zavetima predaka i svetiwama koje su nam poverene na ~uvawe. U Beogradu mitinguju prevarene devizne {tedi{e; neke partije vode borbu za “ulazak u Evropu” i tvrde da Srbija ne sme biti “pravoslavni Iran” (kao da je pravoslavqe ikada imalo teokratske pretenzije). Vlastodr{ci s umi{qenih visina svoje gordosti ose}aju se i daqe kao “spasiteqi” i “usre}iteqi” (od kako su po~eli da se bore za “ideale komunizma” pa sve do danas, oni uvek – i uvek uprkos ~iwenicama – veruju da su “izbaviteqi”). Omladina je zbuwena, ali i prili~no ravnodu{na: raslabqena svim vrstama ~ulne raspu{tenosti, bez jasne religiozne orijentacije mladost Srbije luta, od danas do sutra, od zadovoqstva do zadovoqstva, zanemaruju}i svetosavsko i svetolazarevsko opredelewe svojih predaka. Mladi

tro{e svoju snagu na prolazno, na zemaqsko. I tako daqe: ko }e sve pobrojati? Buja pornografija, otvaraju se kockarnice, kra|a u tzv. “privatnom biznisu” je “normalna” stvar. Ra|a se sve mawe dece, a sve vi{e plodova se pobacuje; porodica se zasniva na klimavom temequ “seksualnih” ili ekonomskih interesa, umesto na Krajeugaoniku – Hristu Gospodu. Sabornost je puki pojam bogoslovske nauke, a sve mawe `ivo ose}awe i `ila-kucavica Srbinova. Do{lo de doba onoga {to je Vladika Nikolaj zvao “vu~jom sebi~no{}u”. A vukovi nikad ne mogu da budu stado, pogotovu ne Hristovo stado. Vukovi se udru`uju samo u ~opor. Za{to Srbija ne vaskrsava? Zato {to je puna mrtvih du{a koje odbijaju da presko~e sopstvene iluzije i vrate se u naru~je Nebeskog Oca. Zato {to joj ~eda ne veruju kao Majci, nego `ele da je iskoriste i odbace kao prqavu krpu, prodaju}i wenu svetlost u partijskim borbama i jurewu za vla{}u. Zato {to Srbi ne `ele da vide u kakvoj su smrtnoj opasnosti, nego svako kuka zbog svoje “zuboboqe”. I dokle tako? Tako }e biti, i jo{ te`e, sve dok se ne pokajemo i umijemo Krvqu i Telom Hristovim, pa, ~isti i u pravdu odeveni, ne pohitamo na Sabor zemaqske i Nebeske Srbije. Hilandar, 1996. SRBIJA U PROVALIJI (Naricawa nad vestima) Uvod Nebeska Srbija: ima li pojma kome su se vi{e izrugivali u posledwih deset godina no {to je ovaj? Tu sintagmu srbskom jeziku je podario Sveti Vladika Nikolaj Velimirovi}, ukazuju}i u svom delu “Srbski narod kao Teodul” na smisao Nebeske Srbije: “ Tu su oci na{i i praoci sveti/ {to sa krstom ~asnim dostigo{e meti”. Nebeska Srbija je srbsko naseqe Nebeskog Jerusalima, grada u kome obitava bezbrojan narod od svakog jezika, kolena i plemena (Otk. 7, 9)

Nebeska Srbija su svi spaseni i Bogom proslavqeni Srbi i Srbkiwe, kraqevi i ratari, episkopi i vitezovi, majke i sestre, supruzi i supruge, mu{karci, `ene i deca, podvi`nici, mu~enici, ispovednici, koji svagda bdiju nad na{om zemaqskom Srbijom i gledaju idemo li i mi za wima u Carstvo Bo`ije... Za{to su pquvali po toj i takvoj Nebeskoj Srbiji? Postoji mnogo razloga. Pre svega, neprijateqi srbski su `eleli da joj se narugaju i obesmisle weno prisustvo u na{em narodu; zatim su je zloupotrebqavali komunisti~ki vlastodr{ci, kriju}i svoja nepo~instva iza borbe za “Pravoslavqe i Srbstvo”; i, {to je najva`nije, qudima nije bilo jasno {ta je ta Nebeska Srbija, Srbija pokajnika i molitvenika, Srbija ispove|enih i pri~e{}enih slugu Bo`jih, a ne Srbija partija{ka i ideolo{ka, Srbija bez Hrista i Svetog Save... Umesto Nebeske Srbije, ponudili su nam okultisti~ku, vodolija{ku, “astralnu Srbiju”, Srbiju obnovqenog paganizma, Srbiju punu la`nih proroka i fantazera, koji su tvrdili da su Srbi Bogom izabrani samim tim {to su Srbi, da im ne treba pokajawe, da }e se ceo svet kajati pred wima, da je pobeda wihova, i, evo, odmah tu, na domaku. (Tako je, avaj, svojevremeno shva}en i srbski prijateq Enriko Josif, koji je poku{ao da spoji hri{}anstvo i judaizam sa patetikom svojstvenom umetni~koj zanesenosti.)* U toj “astralnoj Srbiji”, Srbiji i Crnoj Gori Novog Doba na domaku, `ivimo (umiremo?) do dana dana{weg, gledaju}i stravu i nesre}u kakve nije bilo u na{oj istoriji. Ali, nikad i nigda ne treba zaboraviti re~i koje nam je uputio Vladika zahumsko-hercegova~ki Atanasije, besede}i o postradawu Srba iz Krajine na Cetiwu 4. avgusta 1998. i svedo~e}i o najnovijim mu~enicima na{im: “Neka bi nas oni vodili i {titili, rukovodili i pokrivali i neka nas ne pokoleba podsmevawe takozvanih srbskih intelektualaca da smo nebeski narod. Wima je to za posprdwu, a nama nije, nama je uteha. Samo ako smo nebeski narod mo`emo opstati na zemqi... Neka bi nas sveti Mu~enici {titili, rukovodili, od zla

aprila 1997. veli on. nedostatkom ko`e. su{e se kru{ke. avgusta 1996. Avioni NATO-a pu{tali su jak miris zapr{ke {to je izazivalo {tipawe. od po~etka te godine .000 dolara za ~uvawe nuklearnog otpada. koristio bombe sa osiroma{enim uranijumom. koja tone u zlu i zlo~inu. Dejan Dimov. Poznati anti-nuklearni delatnik. itd. suzewe o~iju. Neka bude opro{teno prire|iva~u na ~iwenicama koje je uneo: sreo ih u novinama.branili. blizu Ozrena. nego onebesujemo ovu zemqu koju nam je Bog dao. tvrdi da Srbija postaje nuklearno |ubri{te Evrope. godine. da na woj steknemo nebo.. sme{ta se u Aleksina~kim rudnicima. Op{te propadawe Postajemo smetli{te sveta. te`e disawe. koja su. po svemu sude}i. na dobro upu}ivali. P~ele stradaju od “ameri~ke kuge”. kako bi rekao Wego{. Nebeska Srbija je izraz kojim mi ne nacinalizujemo nebo. U Derventi se. civilna za{tita okruga Doboj otkrila je oko hiqadu jaja crvene zmije-otrovnice. Nema leta bez katastrofalnih po`ara. kra}im jezikom. Radioaktivni otpad. recimo. Propada lekovito biqe. glavoboqu. o`drebilo se `drebe sa jednim okom na ~elu. u intervjuu datom “Blicu” 8.300. bombarduju}i Srbe. koje izlaze danas i ovde. NATO je. Ovo je i tu`balica i naricawe i vapaj Bogu za pomo}: “Pomoz’ Bo`e. Prema pisawu “Novosti” od 13. Bagrem cveta bez mirisa i p~ele ne sle}u na wega. avgusta 1996. Suve planine. doneli “mirotvorci”. u jamama Sokolskih planina. ra|aju telad sa genetskim deformacijama. nepoznate ovom prostoru. jadnijem Srbima”. Prema pisawu “Javnosti” od 31. mengeleovski ogledi. kao dar Bo`iji. Priroda je sve ugro`enija.. Biv{a Jugoslavija je dobijala 1. Dimov ka`e: “Gra|anima na ovom prostoru odre|eno je da budu ~uvari evropskog otpada. Posledice radioaktivnog zra~ewa se ve} ose}aju.” Na Srbima se vr{e ~udovi{ni. nadra`aj na povra}ewe. nenebeskoj Srbiji. jari}i-hermafroditi.” Pred ~itaocima je poglavqe kwige koje govori o toj la`noj.

ka`e da je u Srbiji sve ve}i procenat silovawa dece i incesta. poznata . Posle Tita – boga komunisti~kih Srba. ogromnom brzinom. `ive u najgorim mogu}im uslovima. odneo je 2000 hektara najboqe {ume. Oqa Ivawicki. ~eka da zauvek ode odavde i da. u Kiseqaku. Savezna Republika Jugoslavija je.) Za to vreme se luduje. objavquje podatke Helsin{kog odbora Srbije: 175 hiqada Srba – izbeglica ~eka vize za Kanadu i Australiju. maja 1994. septembar 1996. niti im iko poma`e”..).000 alkoholi~ara. a u prvoj polovini avgusta 115. Jug Srbije i Vojvodina u avgustu 1996. avgust 1997. na{a bra}a koja su pobegla ispred usta{kog no`a. bawi kod Smederevske Palanke. oko izbegli~kog naseqa. posle dva – tri pokolewa. po pisawu “Novosti” od 25. u Beogradu ima preko 100. Prema podacima objavqenim u “NT plusu” od 22. veka”. novembra 1997. Kao da se `ivi svet buni protiv qudskih bezakowa: tako su. Po`ar podmetnut u Deliblatskoj pe{~ari. da bi ugodila Americi (koja i platila izvo|ewe operacije). vrane neprestano nasrtale na qude i decu. Tako pi{e “Svet” (2.) o izbeglicama u Vojvodini: “Niko ne `eli da reaguje na wihovu nesre}u. nestanu kao Srbi. Po pisawu “Politike” (15. Srbski narod i wegove zemqe su osu|eni.. Propada se neumitno. U Vrawu su se dva brata sukobila sekirama i no`evima. koju je Srbija do~ekivala u avgustu 1997. Izbeglice. od ~ega je 70% mla|e od 30 godina starosti. Kako `ive? Izvod iz ~lanka “Demokratije” (16. junakiwa sapunske opere “Kasandra”. previdev{i da tri jajeta pripadaju drugom bratu.. ka`e da je bio “Isus Hrist 20.. morala da uni{ti 700 tenkova i 60 aviona. “Dnevni telegraf” od 20. oktobra 1997. Devoj~ice su se takmi~ile za mesto dvojnice Kasandre.. nisu imali ni kapi vode.. maja 1997. U hali “Pionir” u Beogradu bilo je 5000 obo`avalaca. oktobra 1997. april 1996. “Svedok” od 13. Razlog? @ena jednog od bra}e napravila je kajganu od {est jaja. na red je do{la Koraima Tores.u Podgorici je bilo 910 po`ara. za koga general Stevan Mirkovi} u “Demokratiji” od 27..

na Stambol-kapiji. ~lan nekad popularne grupe “Sedmorica mladih”. U tom istom gradu. “Kluba erotike”. Da bi se. septembra 1997. “Demokratija” od 18. urlici. Tim povodom. na BITEF-u odigrala predstava “Demoni”. “Vru}ih linija”. opisuje masovnu idolopokloni~ku histeriju: “ Bilo je to klawawe bo`anstvu zvanom Kasandra. 12. u kome nemaju svoj spomenik Sveti Prepodobnomu~enici Pajsije i Avakum. Blud i razvrat U “ Premudrostima Solomonovim” Bog je. jula 1996. marta 1996. `eqa da se pri|e {to bli`e i dotakne ili bar vidi Kasandra”. Sveca Izraiqevog. izjavio je: “Ponosan sam {to stojim pored ovog spomenika Samiju. je u pri~i o ovoj Ciganki iz cirkusa na{la srodnost sa povestima Dostojevskog. Srbske novine su pune oglasa za telefonski razvrat. nego zato {to Srbi tako `ele.. gurawe. “ugledna” “Politika” je 22. koja sve to... 3. avgusta 1997. nabijeni na kolac od Turaka 1814. a sa druge strane snimqen glas neke javne `ene. “kosmopolitski” Beograd je izdvojio grdne pare. “Perverznog”. naravno. koju su izvodili Katalonci i u kojoj je |avo sa bicikle ispaqivao rakete. 16). vika. otkriven je spomenik majmunu Samiju. preko Duhom Svetim nadahnutog pisca.slikarka. ~itaocima ogla{avala razgovor sa “pohotnim devojkama” . upozorio qude da seme se bludne posteqe mora biti satrveno (Prem. pa su telefonski ra~uni koji sti`u ogromni. pi{u “Novosti” od 14. nudila je oglase “Seksi devojaka”. jer sam se ja ~itav `ivot majmunisao”. radi za novac. Ako se srbski narod ne obrati i ne pokaje. Ci~a. I srbska {tampa takve oglase objavquje! Dovoqno je pogledati bilo koje novine: “Politika Ekspres” od 25. Trake sa snimqenim glasovima prostitutki nalaze sa na telefonskim brojevima najudaqenijih pretplatnih zona. Sa jedne strane slu{alice je nesre}nik koji `eli da se nasla|uje poganim re~ima. on vi{e ne}e mo}i da `ivi na Bo`jem svetu – ne zato {to Sveta Trojica tako ho}e. qube}i vi{e ne~istotu nego Wega.. aprila 1996.

). pojavquju se naga `enska tela. ukazuju}i qudima {ta je sve to oko wih nenormalno”. Brojeve telefonskih javnih ku}a ~esto okre}u deca i mladi. Svi mediji propagiraju razne oblike poreme}enosti. 19..): posle dizawa gorweg sloja. 12. Hvalila se kako je u emisiji sa vojnim komentatorom Miroslavom Lazanskim “bila potpuno gola.i “tvrdi seks”. i du{evna i materijalna. oktobra 1997.” predstavio je tih dana studentski ~asopis “Izlaz”. Seksi-{opovi rade punom parom. trudim se da na neki na~in budem i psihijatar. 8. {to je okupilo studente i sa levice i sa desnice. ~esto se pojavquju}i skoro sasvim obna`ena. Ista ova “Demokratija” od 31. Na pitawe novinara “Demokratije” (12. telefoniraju}i da bi od 20 ~asova uve~e do pet izjutra vodio “erotske razgovore”. Na TV Politici je redovno i{la serija “Galerija tajni” koju je vodila “umetnica” Biqana Vilimon. Kakva je {teta od ovakve propagande bluda? Ogromna. koji tako bivaju razvra}eni i kasnije postaju manijaci i potencijalni zlo~inci. “Demokratija” od 6. kao i predstavnike studentskog parlamenta. ona je odgovorila: “U ovom haosu golotiwa je jedina normalna”. posetila Beograd. tu je bio i jedan profesor Fakulteta politi~kih nauka. “U ven~anici sa golim grudima bila sam na modnoj reviji Verice Rako~evi} “Snovi” /.. na primer. izve{tava nas i o novim metodama “politi~kog prosve}ivawa” omladine. Po srbskim gradovima prodaju se porno-bexevi sa ukusom `vake “(“Novosti”. uz obna`eno telo i trbu{ni ples izazvala je vri{tawe publike u “Sava centru”. Materijalne {tete tako|e nisu zanemarqive. novembar 1997. jula 1997. 9.. juna 1997. Peva~ica I{tar (“Blic”. sa tankom haqinom i golim sisama”. Tako je. radnik vaqevske pija~ne uprave “Polet” napravio 150 hiqada dinara telefonskog ra~una./ Po{to jo{ nisam “prolupala”. Su{tina zbivawe je bila u striptizu koji je izvela striptizeta Neli. – 13. Poznati klub “XL.) za{to se tako pona{a pred kamerama.. daje . jun 1997. koja je po~etkom novembra 1997. zakqu~uje Vilimonova o svojoj ulozi me|u dana{wim Srbima. april 1997. po pisawu novina.

dovele su }erke. Mu` ne zna da sam ovde. klasika. slu`e tekilu iz bazena. godine. Jedna ka`e: “Atmosfera je super. u nasequ Mali Leskovac na .. i niko ih ne spre~ava. u ulici Gavrila Principa. I. Tu se. Dosadilo mi je ono. ovo je promena koja treba Beogradu”. pa sam htela da vidim kako to izgleda na Balkanu. U “Blicu” od 8. Druga dodaje: “Qudi gledaju filmove. mogu vam re}i. Brat sebe smatra ne samo trgovcem. u dvori{tu Osnovne {kole “Gavrilo Princip” prostitui{e se ne mawe od deset transvestita. U beogradskoj diskoteci “Xungla” dve devojke.. Jednu majku. Tridesetosmogodi{wa go{}a. Stravi~na nasiqa sa bludnom pozadinom sve su ~udovi{nija: prema pisawu “Politike” od 1. mo`da mi ne bi dozvolio da do|em”. oprema za bludni~ewe osoba istog lola.” Dvadesetogodi{wa devojka veli: “Devojke ho}e meso da vide. septembra 1997. prir. svi u`ivaju u seksu i ja sam jako sre}an ako bar nekom u~inim `ivot sre}nijim nego ina~e”. septembra 1996. nego i filantropom: “Da se ne la`emo. Mu{ko meso”. ali i zato {to ovi momci izgledaju boqe od drugih. sad je sve postalo normalno”.izve{taj o prodaji u seksi-{opu “Slatki snovi”. koji dolaze u dodir sa preko hiqadu i dvesta qudi mese~no. izgleda evropski. pored porno-kaseta. Ranije su se stideli. prodaju i bi~evi za sadiste. U klubu “Laki strajk” u Beogradu izvodi se mu{ki striptiz. godine u parku ispred Ekonomskog fakulteta. Prema pisawu “Politike” od petog januara 1995. `enu od pedeset godina. Sve mogu}e izopa~enosti bujaju. devojaka.). za{to to ne bi gledali u`ivo? Ovo nije perverzija. nap. Zakqu~ak novinara: “Nijednu nije bila sramota da ka`e gde je bila”. oskudno odevene. 70% su mu{karci. Novinar “Blica” je anketirao mnoge od posetiteqki (bilo ih je oko ~etiri stotine). diskoteka. udata: “Gledala sam mu{ki striptiz u ameri~kim filmovima. Vlasnica ka`e: “ Sve su to normalni qudi (podvla~ewe na{e. ~iji su suvlasnici brat i sestra. godine navode se izjave nekoliko posetiteqki. retko gde se devojke ovako opuste ba{ zato {to mladi}a nema.

godine u svakom sedmom nasequ Srbije nije ro|ena nijedna beba. Iste novine od 2. “Politika” od 26. 21. godine iznosi podatak da. Poznati stru~wak dr Marko Mladenovi} veoma ~esto upozorava na posledice takvog stawa. krajem sedamdesetih – 75000 parova. u Srbiji ima od 6000 do 10000 inficiranih. januara 1997. U Kragujevcu. zapazile su da sve vi{e opada broj u~enika upisanih u prvi razred osnovne {kole: godine 1987. u intervjuu datom “Javnosti” 24. 7% posto porodica bilo je bez dece. 69 200. srcu [umadije. a 1996. bilo je 81000 prvaka. “Blic” je objavio podatak da u Beogradu ima vi{e zara`enih SIDO–m nego u svim susednim zemqama (osim Rumunije). a 1995. dr Mladenovi} se upitao: “Da li je mogu}e da istog dana kada je skup{tini podnet apel za osnivawe . Tako je. umrlo je 795 qudi vi{e nego {to je ro|eno. po Srbiji se vode kampawe za “bezbedni seks” i kori{}ewe kondoma. `ivota. februara 1996. [iptari sti}i do Beograda. pi{e “Politika” od 17. bez rata. lagano umire.. narkomana. decembra 1994. hemofili~ara): ona je. novembra 1997. Umesto da se propoveda ~ednost i bra~na ~istota. godine 1990. prema popisu 1991. Prema pisawu istih novina od 28. 33. a samo 4% porodica imao je troje ili vi{e dece. zemunski monstrum. pu{ten je da se brani sa slobode i tada silovao desetogodi{wu devoj~icu. pri ~emu. kako ka`e dr Dragan Deli}. a 700 obolelih. a godine 1992.. u Srbiji se ven~avalo 82 000 parova. rodilo se 2271 dete. koji je ve} bio na sudu zbog silovawa maloletnice. Navode}i da }e za osamdeset godina.Karaburmi bilo je silovano trogodi{we dete. novembra 1997. a osamdesetih 60000 parova. Mladenovi} naveo podatak da 1991. gde ima od 10 do 20000 stalno nezaposlenih. Na jedan poro|aj dolaze tri abortusa. septembra 1996. Po~etkom sedamdesetih. direktor Instituta za infektivne i tropske bolesti. Svaka deseta `ena nije majka. godine 1841 mali{an. bolest bludnog. Srbija tiho. u Beogradu ima vi{e od 25% sama~kih doma}instava. o~ito. Bogu protivnog. SIDA vi{e nije samo bolest rizi~nih grupa (polno izopa~enih.

“@ene u crnom” organizovale su proteste (“Politika”. a otac ka`e da su mu ona najve}e bogatstvo i da ih ni za {ta na svetu ne bi dao. ^ovek sa najve}im brojem dece. Uvek smo vaspitavani po{tewu i vredno}i. “Mawe Crkve. januar 1995. “Ne}u da dr`ava odlu~uje o mom telu!” Nestajawe na{eg naroda nije samo posledica nedostatka uslova za podizawe dece. 11. obrt od ovog zlo~ina{tva je u svetu nekoliko milijardi dolara godi{we. ^itav svet je zarobqenik demona bluda. zemqi sveta. Sre}ni smo {to imamo takve roditeqe”(“Blic”. Ciganin Vladan iz sela Blizowski Vis u vaqevskom kraju. septembra 1998. britanska policija je otkrila lanac za de~ju pornografiju u 21. a na ulicama Isto~ne Evrope ima oko sto hiqada dece od kojih se mnoga prostitui{u. Prema podacima iz Stokholma. U mre`i je mogao da u~estvuje svako ko je imao hiqadu (!) fotografija zlostavqawa dece. Parole su bile: “Ne}u da rodim dete koje }e dr`ava slati u rat!”. u najdubqoj osnovi. ima osamnaestoro sinova i k}eri. Oca i majku nikad nismo izneverili. otkriven zlo~inac Mark Ditro. Wegova deca nadni~e za zimnicu i ogrev. Vladanov sin Slavi{a je ponosan na svog oca: “Ne{to se raditi mora. dr`ana konferencija o zlostavqawu dece. u medijima u Srbiji ve}u pa`wu privu~e ro|endan majmun~eta Zorice u beogradskom ZOO–vrtu?” Kad je Patrijarh Pavle u Bo`i}noj poslanici 1994. i to preko “Interneta”. 5. 1997. mogao je da ponudi svoju decu da budu zlostavqana (!) Najmawa `rtva svetskih pedofila bilo je dete staro dve godine (!) Satanizam modernog sveta ogleda se i u prodaji dece iz porodili{ta. 5. Srbija umire. a zatim ih ubijao. a ako ih nije imao.Saveznog dru{tvenog saveta za obnavqawe stanovni{tva. pobeda samoubila~kog nagona nad `eqom za `ivotom. . a wegova supruga je umrla ra|aju}i mu sinove – blizance. vi{e prezervativa!”. Za to vreme. Prema pisawu “Blica” od 7. gde je po~etkom septembra 1996. podsetio Srbe da izumiru. Tako je u [vedskoj 1996. koji je sa mre`om saradnika zlostavqao malu `ensku decu.). To je.).

na pitawe – “{ta je za vas perverzija”. sa mu`evqevom dozvolom godinama bludni~ila sa tu|inima. Suzana Perovi} je priznala da mora biti “ludo `enstvena ili je nema”. sigurni smo. najvi{e poziva telefonske podr{ke dobila iz Crne Gore (!) Ono {to nas ~eka (a Gospod to. 5. pravili su razgovore sa studentima i penzionerima. zato {to “voli da bude u centru pa`we” i jer joj je to “zabavno”. ka`e “bra~ni par”.) ~ak i “Politikin zabavnik”. iz 1994.. Prema anketi. i Srbija i Crna Gora }e pre . objavio je ~lanak o nekoj vaspita~ici iz Stare Pazove koja je. U prodaju beba bio je ume{an i ukrajinski ministar zdravqa. Ni{ta vi{e nije tabu: “Blic” od 13. po{to i on sli~no radi. objavio tekst o Xasmin Sent Kler koja je. govorilo se o doma}em porno-filmu. Mu` se hvalio svojom `enom. Ovoj tendenciji {irewa duhovne smrti pridru`io se (u broju 2237.7%). Kwiga “Put u brak iz seksa” je. Tako je ~itani “Blic” od 28. Zlo~ina ove vrste ima sve vi{e i kod nas. posvetio svoje strane “Seksu u Srbiji”. da bi oborila svetski rekord. 34. septembar 1997.) To uop{te nije ~udno ako se zna da i dnevne i nedeqne novine redovno reklamiraju sve mogu}e gadosti i izopa~enosti. porno-zvezdom.Prema pisawu “Novosti” (28. aprila 1998. u zemqi koju se osve{tala stope Svetog Save ne}e dozvoliti. koji je objavio ogroman tekst posve}en mu{kom polnom organu. april 1995. koja je godinama sebe predstavqala kao “pravoslavnu kwi`evnicu” je tako|e izjavila da u`iva “u uzbudqivom bra~nom krevetu”. list za decu. i stavio do znawa ~itaocima da nije qubomoran. Pravqen je intervju sa Zoricom Markovi}. na primer. najve}i broj ispitanika je sa polnim odnosima po~eo od 15 do 17.. silovao svoju dvanaestogodi{wu k}i (“Novosti”. avgusta 1998.2% ispitanika je odgovorilo: “Ni{ta!” Isidora Bjelica. spavala u nizu sa trista mu{karaca.) na Ukrajini je otkriveno da je sto trideset beba prodato u inostranstvu radi presa|ivawa organa. 43-godi{wak iz okoline Gorweg Milanovca je. “Nedeqni telegraf” je u specijalnom broju u januaru 1997. godine (36.

Norve{koj. a ~ak 22% upra`wava neku vrstu homoseksualizma. kao pravoslavna dr`ava. raduje stav ve}ine koja je protiv izopa~enosti. i na Evropsku zajednicu koja od svake zemqe {to `eli da joj pristupi tra`i dono{ewe zakona sa ve}im pravima za izopa~enike (Kipar je to. novembar 1997. 28. od osnivawa “Grupe za afirmaciju gej i lezbijskih qudskih prava” “Arkadija” 1991. {to je u Starom Zavetu bilo ka`wavano smr}u. objavqena je anketa koja je istra`ivala procenat u`ivalaca marihuane i sklonost homoseksualizmu. autori ankete su. Jedan od letwih brojeva “Evropqanina” 1998. me|utim. na Islandu. Holandiji. kao protivprirodni. i Evropska unija ga nije primila u svoje redove). mu{kog i `enskog. bio je posve}en ovom pitawu. ^ak 54% ispitanika u`iva marihuanu. Obuhva}eno je 228 studenata Filozofskog. koja je wihove veze legalizovala u Danskoj. [vedskoj. a u Novozavetnoj Crkvi dugogodi{wim odlu~ewem od Pri~e{}a. Filolo{kog.).. pri ~emu je od tog broja 80% osoba `enskog pola (devojkama ih sigurno ne mo`emo nazvati. Prirodno-matemati~kog i Ma{inskog fakulteta. homoseksualci sve vi{e tra`e svoja “qudska prava”. Data je kratka istorija pokreta izopa~enih u nas. 6–8).nestati no {to }e to biti) jeste legalizacija polne izopa~enosti homoseksualizma. Doma}i izopa~enici imaju podr{ku lekara (dr Slobodan Jakuli}: “Homoseksualnost je uro|ena stvar”). U zemqi u kojoj ima 10000 zara`enih SIDOM (“Blic”. u zakonu Srbije prestao da va`i 1994. godine. pozivaju se ia “prosve}enu Evropu”. radikalne protivnike homoseksualizma nazvali “nacistoidnim”. Vi{i savetnik Instituta za evropske studije Miroslav Prokopijevi} nedvosmisleno poru~uje potomcima Svetog kneza Lazara kakva ih Evropa ~eka: “Jo{ su u staroj Gr~koj moralne slobode ~oveka bile daleko ve}e nego sad. i to samo ako se po~inioci ove gnusobe pokaju. koji je. . na neznano ~iju inicijativu. Jedan od ciqeva te grupe bio je “dekriminalizacija” protivprirodnog bluda. U ~asopisu studenata Filozofskog fakulteta u Beogradu “Eidos” (maj 1996. str.) Ipak. odbio.

Majka Bo`ija i Apostoli su na slikama neke Elizabet Olson bili predstavqeni u najhulnijem mogu}em svetlu. Ali ono malo zdravog u du{i i telu srbskog naroda mo`e biti uni{teno kad u|emo u “prosve}enu Evropu”. godine) u julu je organizovala “Juro–prajd”. saradnik projekta za borbu protiv homofobije Fonda za humanitarno pravo: “@elim da usvojim malu }erkicu Japanku koja }e se zvati Anais. dan ponosa pervertita svih zemaqa.Naravno. Dejan Nebrigi}. ka`e da je kod nas “homofobija neverovatna”. posle toga je nastupio period terorizma hri{}anskih {izmi (podvla~ewe na{e. Advokat Centra za `enske studije. s tim u vezi ka`e: “Posledwi stepen osvajawa gej i lezbijskih sloboda jeste prihvatawe mogu}nosti da oni odgajaju decu/.. [ta je kqu~ni ciq izopa~enika u svim zemqama. (^itao~e. uprkos protestima mnogih [ve|ana. i zamisli mogu}e namere izopa~enog uma. A sin }e mi biti melez i zva}e se Henri po Henriju Mileru. Gospod. da tako postignemo taj trougao. Naravno. “najprosve}enija” evropska zemqa. u svojoj prestonici Stokholmu (“kulturna prestonica Evrope” 1998. [vedska. ali je veoma `elim decu i verujem da }u ih jednoga dana imati”. po mojoj omiqenoj spisateqici Anais Nin. {to je Miler opisao u svojim delima – zamisli usvojenu decu sa takvim imenima. Mo`da usvojim i tre}u devoj~icu – to moram jo{ da vidim sa svojim qubavnikom. Miler. Prokopijevi} sodomiju smatra “demokratskom slobodom”. a onda }e to polako da ide”./ Holandija }e biti prva. Du{an Maqkovi}. prir. ali sud je “homoseksualnu umetnost” uzeo u za{titu. {to je ciq svih na{ih politi~ara – od onih na vlasti do onih u opoziciji. koja }e se zvati Xun. Do pre nekoliko godina. nap. pa i kod nas? Mogu}nost da gaje i vaspitavaju decu u duhu svojih poganih obi~aja.. Nin i Xun su skupa orgijali. Mirjana Vagner. ovo je sve ispoetizovano.) Jedan od vo|a ovog pokreta. Nin je upra`wavala incest sa ocem. glasovi pervertita se nisu mogli ~uti u . Jer. Henri Miler i Anais Nin su ameri~ki pornografski pisci.) i totalitarnih dru{tava koja su homoseksualno opredeqewe smatrala neprirodnim”.

“Labris” na svom reklamnom listi}u nudi niz pokli~a borbe za “Wu Ejx” Srbiju. u ulici Kraqa Petra 87. obele`ili “Me|unarodni dan ponosa lezbijki i homoseksualaca”. koja se zalagala za legalizaciju homoseksualnog braka. Ali.) tekst koji nam jasno ukazuje na politi~ka opredeqewa doma}ih izopa~enika: “Srbi su silovali nekoliko stotina hiqada `ena u Hrvatskoj i Bosni. Ve} pomenuti Dejan Nebrigi}. i . nakon teksta o potrebi da se. Govorimo sebi i drugima da svaka `ena ama pravo da voli `ene i da to nije devijacija. “Politika” je 29. nap.. Ova feministkiwa. u Srbiji stimuli{e ra|awe. {to bi feministkiwe privuklo tom nacionalnom identitetu”. u kojoj }e izopa~enosti biti “normalne”. prir....). i Lepa Mla|enovi}. koji je tih dana bio premla}en. juna. Zato je potrebno iza}i na ulicu i mar{irati”. Mla|enovi}ka je u pravu – one nemaju nikakve veze sa Srbima. vo|a `enske organizacije “Labris”. naravno. mu{ko nasiqe nad `enama kojim se obnavqa zavisnost `ene od mu{karca. samo {to ratne statistike to nisu zabele`ile. kada nam se name}e srpska nacionalnost. i to se mewa. Evo nekih: “Lezbejska egzistencija je na{e qudsko pravo. mnoge su bile ubijene. 27. Oblici prisilne heteroseksualnosti su kulturno nasle|e civilizacije. zbog bele kuge. ba{ ni~ega. Sada. objavila je u ameri~kom ~asopisu “Off Our Backs” (mart 1993... prir.dr`avnim medijima. donela veliki ~lanak o tome kako su mu{ki i `enski izopa~enici Beograda u subotu.) izjavio je: “Zatvorena homoseksualnost u ku}i nije realizovana. Neke od nas (feministkiwe iz Srbije. predsednik Evropskog udru`ewa mladih Srbije (podvla~ewe na{e.. mada malobrojne. Mnoge od wih su bile silovane i nekoliko puta. mi uvi|amo da nema ni~ega. juna 1998. Mi smo se ranije smatrale “Jugoslovenkama”. i jo{ }e ih biti silovano.. `ene svih uzrasta i nacionalnosti. izjavio da “biti gej u Beogradu zna~i kao biti prase u Teheranu”. nap. Govorila je. aktivista pokreta “@ene u crnom”. ne mo`emo da se identifikujemo sa “srbskim narodom”. Du{an Maqkovi}. pa se samim tim nikad uop{te nismo ni identifikovale sa Srbima.

Pravoslavna Crkva u Srba mora biti spremna da se suo~i sa vrlo skorim izazovom javnog propagirawa protivprirodnog bluda. Po{to je za lezbejke normalna porodica jedan od oblika “mu{ke represije”. “SOS” je protiv nasiqa nad `enama. i usta}e djeca na roditeqe i pobi}e ih” – govorio je Gospod u~enicima Svojim.” Znak pokreta izopa~enih su dugine boje (“pravo na razli~itost”). novembra 1997: u selu Rama}a kod Kragujevca policajac je . koji je izjavio da “ne podnosi pla~”.. 17. Time je ponu|ena za{tita `enama ako ih mu`evi prvi put tuku. ali i protiv militarizma. i otac dijete. one su pokrenule i “SOS telefon za `ene i decu `rtve nasiqa”. 13. ne brinu}i o wemu. prir. jer ih je sud osudio samo uslovno. u {ta se polako pretvara ~itav svet. I kad ~itamo novine. otvorenog da pro`dere na{ narod.. a duga je omiqeni znak Novog Doba. koje je postalo mu~enik od kako se rodilo. Zlo~ini ”I preda}e brat brata na smrt.. Na kraju je otac (!!!). i ona je umrla od povrede mozga.. malu Anu bacio o zemqu..). kao i protiv “diskriminacije na osnovu seksualnog opredeqewa”. Homofobija je politi~ki termin koji je ravan rasizmu. ako im name}u svoju voqu. “Blic”. iz Kosjeri}a. objavquju vest o detencetu od godinu dana i devet meseci. da se Gospod ne razgnevi i ne postradamo kao Sodom i Gomora. jula 1996. nagove{tavaju}i im posledwa vremena (Mk. nap. “Labris” tra`i zakone po kojima bi sve vrste diskriminacije prema izopa~enima mogle biti ka`wive. Borba protiv ovog zla mora biti odlu~na i neprestana. koja je ponovo do{la u ruke roditeqa.. ako im zabrawuju da imaju prijateqice. A. Lekari su spasili `ivot bebe. Prvo su ga roditeqi zapustili.sve institucije dru{tva od porodice do dr`ave (podvla~ewe na{e.12). ako ih omalova`avaju i nazivaju pogrdnim imenima. R.. “Novosti” od b. kao da ~itamo vesti iz apokalipti~nog paklenog grotla. ako suzbijaju `enske `eqe i sposobnosti..

“Ekspres”. 22. koji je ve} imao dosije.. nije znao da odgovori. i te{ko ga ranio. do{li su u sukob nakon {to je jedan od bra}e do{ao ku}i pripit i podmetnuo onom drugom no` pod grlo. Novinar. Iza wega je ostalo dvoje dece. 15. a ovaj je tada pucao u wega. 2. suprugu i sebe. Na `alost. Pore|ewa radi.. pora`eni se okre}e na le|a i pobedniku “nudi” najosetqivije delove – vrat i stomak.. udaraju}i dete u glavu pesnicama. godine: u beogradskoj osnovnoj {koli “\uro Strugar” ubijen je 16-godi{wak. Bomba je ubila nevinog tridesetogodi{waka. februar 1996. iz ~ista mira. Jedan . oprao ruke od krvi i oti{ao na burek. tasta. “Politika”.: 26–godi{wak iz sela Vrani}i ubacio je bombu u kafanu “Bo`ov cer”. 15. a ranila ~etvoricu. uo~i slave.. pucao u izvesnog \or|a Boro{a.. septembar 1996: u Zaje~aru. K}i je ubila oca i majku. Kad se vlasnik radwe pojavio na vratima. Zlo~ini u Novom Sadu: maloletni L.. drugi od 35 godina.ubio ta{tu. kada u borbi jedan vuk nadja~a drugog. a wu je te{ko ranio. zakopao je u |ubri{tu... novembar 1995: u lozni~kom nasequ Kraji{nici. “Novosti”. januar 1996.. ja~i se zadovoqi jednim pobedni~kim urlikom. “Novosti”.. “Novosti”. mart 1996. ubio ga je. qudi ba{ tada kasape”. 5. dvojica bra}e. Direktor potowe {kole ka`e: “Razgovarao je sa mnom sa najbezazlenijim osmehom na licu. “Politika Ekspres”.. O~uh. Skoro bez izuzetka. u liftu je. 3. majku i sestru svoje neven~ane `ene.. Aran|elovdana. De~ak je poku{ao da obavi kra|u... U vaqevskom kraju: penzioner sekirom iskasapio `enu.. Na pitawe da navede razlog zlo~ina. Na du{i je ve} nosio nekoliko silovawa.. de~ak mu je sekirom odsekao glavu. april 1996. Ubica je imao 15 godina i bio je |ak O[ “Ratko Mitrovi}”. jedan od 32. ~ovek je ubio oca.. A. koji je o ovome pisao prenosi zapawenost stru~waka: “Mnoga ubistva otvaraju pitawe: da li je ~ovek izgubio i onaj takozvani biolo{ko-instinktivni ose}aj.. Otac Qubomir ka`e da se prethodno nikada nisu sva|ali. a u xepu je dr`ao pi{toq”.

novembar 1997. 1. a sada ih je od 150 do 200. stru~wak za ovu problematiku iz Podgorice. od 1981. zbog 235 maraka ubio je svoje kom{ije. Kao da se ispuwava ono {to je |avo rekao Svetom Andreji Jurodivom – da }e u posledwa vremena deca u zlu prevazi}i odrasle. U ve} pomenutom Ni{u je 1994. godine). avgust 1996. trafike i prodavnice. Dobrila Zdravkovi}. ^edo Veqi}.. De~ak S. (13 godina) u Subotici je ~uo razgovor izme|u svoje majke Ilinke i kom{inke Prawe Pavlovi}. a 1995. godine 291 maloletnik osu|en zbog krivi~nih dela.. Direktor ni{kog Centra za socijalni rad. Ni on nije umeo da objasni za{to. da bi uzeo samo 100 dinara. u kriminalnim radwama uhva}eno 620 dece. koji do tada nije imao nikakvu kriminalnu pro{lost. u{uwavawima u stanove. do 1990.. {to je ~etiri . objavqena je izjava Dragoquba ]iri}a. i 1995. katanac ili sistem. U~enik sedmog razreda. “Novosti”.. sa Instituta za sudsku medicinu (“Blic”. 660 dece. godine u Crnoj Gori je bilo 121 ubistvo. Ciq mu je bio da kupi sprave za bodibilding..) osamdesetih je u Beogradu bilo od 30 do 35 ubistava godi{we. Zlo~ina je sve vi{e. pokrade. ka`e da je 1994. na~elnika Slu`be za suzbijawe kriminala ni{kog MUP-a: “Me|u wima imamo i trinaestogodi{waka koji je ve} od svoje desete godine majstor za brave. u~estvovala deca od po osam godina. Prema studiji mr Vukomana Golubovi}a (“Novosti”. kad je ~uo za marke. Prema izjavi profesora Du{ana Duwi}a. Na postoji brava. U “Politici” od 15. U posledwih {est meseci imali smo i nekoliko slu~ajeva da su u kra|ama. koji ne mo`e da obije.” U Kraqevu je u 1994.. godini. Majci je rekao da nije imao razloga da ih ubije. ali. ka`e da je ~ak 36% malih kriminalaca iz “normalnih” porodica. 24. 20. Marka i Prawu. otkqu~a.. godini bilo 297 slu~ajeva maloletni~ke delinkvencije. Ono {to je najstra{nije – pove}ava se broj dece koja vr{e najgora krivi~na dela. aprila 1996. koja je rekla da su joj deca iz Nema~ke poslala ne{to deviza. a broj ubistava je u stalnom porastu. 60 vi{e nego u 1993.de~ak je bajonetom iskasapio Amiru Vidovi} (45). koji su ga mnogo voleli.. oktobar 1996. P.

Qudi . ali dodaje: “Najgori koren je psihopatsko pona{awe. U “Politici” od 27. septembra 1997.. ubijenom 19.” U svetu postaje sve stra{nije `iveti. To govori da su se desili veliki potresi u dru{tvu. godine navodi podatke beogradskog Centra za socijalni rad da u prestonici bude otkriveno 5000 maloletnih prestupnika godi{we. na primer. i to preko jedne tr{}anske bolnice. Razbojni{tva se pla}aju 200–500 maraka. oni shvataju kao provokaciju i nikada se ne zna da li }e se wihov upad u stan zavr{iti samo maltretirawem porodice. Zemqa drhti od bezakowa. “Na{a borba” (28. U odnosu na period pre posledweg rata. “Dnevni telegraf” od 4. februara 1996. ili }e biti silovawa i kasapqewa”. sli~nu izjavu je dao dr Slobodan Jakuli}: “Psihopatskih li~nosti ima na svakom koraku.. Nasilni kriminal maloletnika porastao je za 86% u 1996. koji su ubijali i jeli qude. do treptaja oka.. 18% izvr{e maloletnici (skoro petinu)... marta 1995. novinaru “Figaora”. donosi vest da su u gradu Artjomu. maja iste godine.. Ono {to se de{ava kod nas. “Ekspres” od 19. uop{te nije bilo ovakvih krivi~nih dela. kao i narkomanija. u Rusiji (severno od Vladivostoka) uhva}eni ~udovi{ni “qubavnici”. Odnosno. maj 1996. Gotje je otkrio da se italijanska mafija bavila krijum~arewem qudskih organa iz ratom zahva}ene Bosne na Zapad. agresivnost bez jasnog motiva. Dobrivoje Radovanovi} sa Instituta za kriminolo{ka i sociolo{ka istra`ivawa ka`e da od ukupnog godi{weg broja kriminalnih dela godi{we.. od pokreta ruke i re~i. Svet je zreo za Stra{ni sud Bo`iji. sve. de{ava se svuda. Naj~udovi{nije stvari se de{avaju. De{ava se da deca do 14 godina imaju po 50 (!) krivi~nih dela. kad su u pitawu psihopate. broj maloletnih delinkvenata je porastao za sto odsto. Dobrivoje Radovanovi} smatra da je jedan od korena ove pojave u~e{}e u kriminalnim aktima. U pitawu je ~isto zadovoqstvo. Olga i Pavel.) donela je vest o Savijeru Gotjeu.puta vi{e nego 1990. Pre deset godina.. godini.

i wihove o~i vas pitaju: “Ko ste? Jeste li na{i? Poznajemo li se?” I daqe: “Postite li? Molite li se Bogu? Primate li Sveto Pri~e{}e? Kako `ivite? Koliko dece imate? ^uvate li ~ednost i ~istotu? Volite li svoju Otaxbinu?” Isto pitawe se ~uje na srbskom vojni~kom grobqu u Solunu. isto pitawe na Drini i Kolubari. Gotje je ubijen. kako je govorio Bla`eni Avgustin. iz o~nih dupqi u vas gledaju najdubqe tajne postojawa. du{e.. isto pitawe na Krusima i Mojkovcu.. samoubica je jedini ubica koji se ne mo`e pokajati. o~ajnici i nemo}nici. Kada ~ovek u|e u kosturnicu Hilandara. Wihova bezbrojna armija ne ustaje iz grobova. Slabe.. a pre no {to je objavio kona~ne podatke.. nadle`nom episkopu bilo upu}eno preko stotinu zahteva za vr{ewe opala samoubicama (ko zna koliko porodica takav zahtev nije ni uputilo. do~ekaju ga lobawe i kosti monaha koji su se tu vekovima podvizavali.. smiluj nam se! Mrtvi pitaju. `ene i decu. jer.su ubijani u ratu (zarobqenici. umivaju}i suzama svetogorsku zemqu. ne urla na . Gotje je ~ak razgovarao sa jednim od ubica. vere u Boga @ivoga li{ene. osetqive.. On ka`e: “ Pitao sam ga da li su poput sviwa ubijali qude kojima su potom izvla~ili organe. `ene. sa spomenicima na kojima su slova ve} izbrisana. Gospode.. sve vi{e di`u ruku na sebe: samo u Eparhiji `i~koj je 1997.. deca). kako ne bi izgubili ni kap krvi”. {tapovima – mu{karce. Sa potpunim prezirom i cinizmom mi je odgovorio da su ih tukli do smrti. da bi wihovi organi stigli bogatim ~udovi{tima kojima je bilo potrebno “osve`ewe” posustalih telesina.. isto pitawe kod crkve Ru`ice. Zbog svega {to je znao.. I stara grobqa. pitaju: “Ko ste vi {to gazite na{om zemqom?” [ta }emo odgovoriti? Kako }emo pred wih iza}i? Ruski religiozni filosof Simon Frank u tekstu “Mrtvi }ute” ka`e slede}e: “Mrtvi }ute.) Satana se najvi{e raduje tom grehu. gde le`e ostaci branilaca Beograda 1915.

i svakom Srbinu pod kapom nebeskom. nego su `ivi. oni `ive u na{im du{ama. i od wenog glasa zavisi sudbina `ivih. bez obzira da li je on poku{ao da pobegne od Srbstva i da se sakrije u mi{ju rupu kosmopolitizma. Wihove du{e jasno govore o jednom – o Otaxbini. nadli~ne narodne du{e.. Za slepe i gluve. Preci }e nam suditi. komunizma ili u blatnu jamu bluda i kriminala. ~ija smo sva dela prodali i popquvali. o ~asti i dostojanstvu zemqe. znaju da mrtvi nisu umrli. nego prolazni tren `ive punote. i kroz ~ije o~ne dupqe u nas gleda Sud Bo`ji.. za one koji `ive samo u ovom trenutku. obra}aju}i se okupqenima.mitinzima. Jedino {to nam je ostalo ako `elimo da izbegnemo gnev na{ih pokojnika. o lepoti podviga i sramoti izdaje. Kakva god da je wihova sudbina tamo. koji umeju da vide i ~uju. ne pi{e rezolucije. Niko se ne mo`e sakriti od mrtvih koji }ute.. navr{ilo se ta~no sedamsto sedamdeset sedam godina od kako je Sveti Sava. tom prilikom. I potpisniku ovih redova. Ali na{a du`nost je – pa`qivo oslu{kivati tajanstveni. protiv razgrabqewa rodne zemqe. U toj dubini narodnog duha oni se nemo bune protiv izdaja sa predumi{qajem i bez predumi{qaja. Pa ipak. i pomiwawe wihove snage i uticaja za wih je samo besmisleno praznoverno buncawe. u podsvesnim dubinama velike. sa one strane granice ovoga sveta. okupane wihovom krvqu. i svakom ~itaocu. . ko su svesni da sada{wica nije samodovoqna. ~as dobronamerni. mo`da mnogih pokolewa. 1998. Wu Ejxa. Ali oni. na Spasovdan. godine. protiv demokratizovanog maroderstva. Ove. za wih mrtvi ne postoje. protiv nesavesnog pirovawa na wihovim grobovima. ~as strahoviti smisao wihovog }utawa”. oven~av{i Svetog Stefana za kraqa. nije od pro{losti otkinut `ivot sada{weg dana. o za{titi dr`ave. odr`ao je znamenitu “Besedu o pravoj veri”. zasi}ene pro{lo{}u i bremenite budu}no{}u. ne se}aju}i se pro{losti i ne predvi|aju}i budu}nost. ta armija mrtvih je velika politi~ka sila ~itavog na{eg `ivota. jeste pokajawe i vra}awe Hristu.. stvorio srbsku dr`avu.

“me|unarodni praznik rada”. 8. Svetigora. izbeglica ispred usta{kog no`a). mart. Vratimo se Zavetu Svetog Save i Svetog kneza Lazara. na svoje ve~no spasewe. Po re~ima Svetog vladike Nikolaja: “Daj Bo`e da se Srbi obo`e. zavet Srbina ~ije telo od 1594. 7. ili ne `ele da znaju. I svi ti praznici i daqe su prisutni: 1. koji je ustanovila komunisti~ka internacionala (komunizam je samo u Rusiji u ovom veku odneo. jedini je lek za na{e bolesti i jedina pravda za na{a bezakowa. a na slavu i hvalu Oca i Sina i Svetoga Duha. u stvari – komunisti~ki praznik `ene – revolucionarke. posle Drugog svetskog rata. u kojoj Sveti Sava nije dr`avni praznik. i ni~ega se ne bojmo: Bog na{ih otaca bi}e i na{ Bog. navikli da slave praznike ~iji smisao ne znaju. 29. “Me|unarodni dan `ena”. opet podmetnut od strane internacionale. ni samih sebe. u ime “diktature proleterijata”. UO^I NAJLU\E NO]I Srbi su se. Liku. u zemqi . I sve to u zemqi u kojoj ni Bo`i} ni Vaskrs nisu dr`avni praznici.mole}i sve Srbe svih vekova da polo`e svu nadu svoju na Boga i dr`e se prave vere Wegove. zbog koje izgubismo Dalmaciju. maj. ali koji je du{om `ivqi od svih nas `ivih zajedno. Kordun. a drugi Srbin je bio obi~an `andarm. slo`e i umno`e!”. Tada se ne}emo pla{iti NATO-bombi. Zapadni Srem. u kojoj dan proboja Solunskog fronta nije dr`avni praznik. izgubiti Kosovo. jul. novembar. stotinak miliona qudskih `ivota). Sjedinimo se u pravdi i istini sa svojim pokojnima. ”Carstvo praznine”. na{ hraniteq i braniteq. i zbog koje }emo. nije me|u nama. kada je u Jajcu stvorena Titova Jugoslavija. Cetiwe 1998. ako se ovako nastavi. Taj zavet. pripadnik komunisti~ke internacionale. Baniju. jer `ivi u Bogu @ivome. Slavoniju. dan kada je Srbin pucao na Srbina na va{aru u Beloj Crkvi (prvi Srbin je bio “[panac”. Amin.

i doba Strahiwi}a bana (o kome uz gusle peva wegov otac). ko pita Srbe? Su{tina praznika.. potpuno je pomra~ila prazni~nu svest na{eg naroda. u~estvujemo u Hristovoj pobedi nad smr}u: kada slavimo Savindan... pa Nova godina. religije koja je deci predlagala da Tita vole vi{e od mame i tate. nego “Hej. I ova. Uostalom. zaista najlu|a no}. prvo dolazi Bo`i}. jeste religijska: praznuje se i slavi prodor neke druga~ije. a ~itavom srbskom narodu kao bra}u dostojnu zagrqaja nametala srbomrsce i srboubice. i doba Hristovog ro|ewa u Vitlejemskim jaslama. Srbi se mire sa takvim praznicima: Srbi.. svakog praznika. Kada slavimo Bo`i}. licem u lice se sre}emo sa ocem na{e Crkve i otaxbine: na Vidovdan se pri~e{}ujemo sa knezom Lazarom.~ija himna nije “Bo`e pravde”. pored sada{weg trenutka. {to je. koju su prvi me|u pravoslavnim narodima po~eli da slave Sovjeti kada su okupirali Matu{ku Rusiju. Srbima): – Svuda u hri{}anskom svetu. u stvarnost uobi~ajenih briga i napora. i wegovom svetom i ~estitom vojskom. Sloveni”. Setimo se samo [anti}eve pesme “Pretprazni~no ve~e”:u woj. i kod pravoslavnih. spada i kalendarska nova godina (po gra|anskom kalendaru). pa je on i daqe slavi. Poku{a}emo da u nekoliko redova objasnimo ludilo te no}i (barem me|u nama. i kod rimokatolika. Samo kod nas se ~estita ovako: “Sre}ni novogodi{wi i bo`i}ni praznici!” I kad pro|e rimokatoli~ka nova godina. vi{e stvarnosti u ovu na{u. mi u~estvujemo u radosti svega {to postoji i {to do~ekuje Sina Bo`ijeg u qudskom liku: kada slavimo Vaskrs. no u Marksa i Engelsa”. jedinstven primer . po svemu sude}i. ne pitaju}i se za{to i kako. u zemqi koja se samo uslovno naziva Srbijom. ali ~iji stanovnici su “ravnopravni gra|ani svih naroda i narodnosti”. prisustvuje i pesnikovo detiwstvo. Srbi slave “srbsku novu godinu”. I Srbi pristaju na takve praznike. A kada slavimo posleratne praznike? I tu je isto: slavimo trijumfalne momente jedne la`ne religije koja “ne veruje u nebesa. a posle pravoslavnog Bo`i}a. svakodnevnu. U te i takve naopake praznike.

tro{iti svojom mukom ste~eni novac. Potpisnik ovih redova je siguran da ti redovi ne}e promeniti ni{ta . jo{ neizvesnije i crwe. dr`e}i se zaveta Svetog Save. jer se i telo i du{e spremaju da do~ekaju Hrista. badwe drvo. za srbski Bo`i}. – U najlu|oj no}i }e se slaviti dolazak nove. Dok jelovo drvo kod rimokatolika simbolizuje Bogomladenca Hrista (kao i badwak kod nas). mrtvih. da raste u visinu i {irinu. {to su radili i na{i stari. koji ostaje na svom mestu. Za to vreme. Dok Srbija krka pe~ewe i opija se. – Ki}ewe jelke na Zapadu obavqa se za rimokatoli~ki Bo`i}. okitila jelka. u kojoj je post najstro`i. samo je grana ili gran~ica hrasta. zaista stekli bogatstvo i mo}. u Srbiji. najlu|u no}. i pitati – {ta su to do~ekivali. – U najlu|oj no}i }e se pucati iz svih oru`ja. da bi se pokazala i dokazala. sve dok u ovu napa}enu zemqu nisu do{li Titovi “oslobodioci” koji su doneli nove zakone i nove praznike.u svetu – dve nove godine i obe – slavqa! Moglo bi se uskoro desiti da se proslavqa i kineska nova godina – verovatno bi i za wu bilo zainteresovanih. – U najlu|oj no}i srbska sirotiwa }e. – U najlu|oj no}i }e opet biti pijanih. jelke za novu godinu u Srbiji ne zna~i ba{ ni{ta. ki}ewe jelke za Novu godinu po gra|anskom kalendaru kod nas nema nikakvog smisla. iskreno }e mo}i da se vesele samo oni koji su.. koji }e se danima trezniti. – Da bi se za tu jednu. i ne daj Bo`e. i opet }e biti rawenih. pravoslavni poste. bilo odlaze}i u hotele i restorane sa programom za do~ek. u kojoj se goleti {ire.. a ne za Novu godinu. pravoslavni Srbi ulaze u posledwu sedmicu pred Bo`i}. zahvaquju}i tome {to su na vlasti. – Kada se slavi najlu|a no}. slede}e godine. nemilosrdno se se~e na hiqade mladih stabala koja se potom bacaju u |ubre. bilo spremaju}i sve~anu ve~eru za ku}ni provod (uz televizijske emisije za ispirawe mozga).

neprestanog `ivqewa u sada{wosti. put je od mita ka Logosu. u okviru proslavqawa kalendarske Nove godine. Ti mitovi su do{li da bi zamenili slovesnu stvarnost Hri{}anstva. Zato ih je katkad potrebno tuma~iti i obja{wavati. Po{to se fotografije uglavnom ~uvaju.bitno u odnosu prema Novoj Godini koju Srbi slave pre Bo`i}a. wegove blagovesti o pojavi Boga me|u qudima i o mogu}nosti da ~ovek. na{a du`nost je samo da izlo`imo. Davawe poklona deci i na Istoku i na Zapadu oduvek je bilo povezano sa hri{}anskom tradicijom. uz prethodno prikazivawe nekog crtanog filma i. od samovoqnog tuma~ewa sveta ka Smislu kosmosa i istorije. gde je bila op{ta podela paketi}a. a ubediti se – to je stvar onih koji slu{aju / ~itaju”. i nestrpqivog hitawa u Dom kulture. . Gospod Isus Hristos je govorio: “Pustite decu da dolaze k Meni i ne branite im. jer je takvih Carstvo Bo`ije”. Niko se ni ne pita kako se ona pojavila me|u nama. Jednom re~ju. on zna da }e osmi mart i daqe biti “dan `ena” umesto pravoslavnog praznika Materica. krajem 1998. Paketi}e je. mitova koji su nastali kao posledica radikalnog posvetovwa~ewa nekad hri{}anske kulture. deca su. postane usvojeno ~edo Nebeskog Oca. delio Deda Mraz. deci se dele (u firmama i drugde) novogodi{wi paketi}i. od grumena ilova~e. Hristu. naravno. kao i uvek. kako je govorio Sveti Jovan Zlatousti. pokazuju}i {ta se iza tih mitova krije. najve}i broj na{ih sugra|ana i sunarodnika ima sliku sa ovom li~no{}u. Bi}e sasvim dovoqno ako ovaj skromni tekst bilo koga podstakne na razmi{qawe. Pa ipak: “Na{e nije da ube|ujemo. DEDA MRAZ I BO@I] BATA Dana{wi ~ovek se veoma malo razabira u svetu modernih mitova. fotografisawe sa neizbe`nim Deda Mrazom. Svake godine. zbog svoje ~edne poverqivosti. Potpisnik ovih redova se se}a svog detiwstva.

i pod bo`i}nim drvetom nalaze darove. da ti dobro bude i da dugo po`ivi{ na zemqi”. nekim. Hri{}ansko vaspitawe i na Zapadu i na Istoku podrazumevalo je da }e deca biti nagra|ena za svoju dobrotu od Vi{we Stvarnosti. pola`ajnika. trebalo je obnoviti i obi~aje – spremawe ~esnice i ulazak u ku}u mla|eg mu{kog ~eqadeta. Roditeqi su kanap~i}em vezivali decu. Deca se izjutra bude. kao i deca wima. Kod Srba su deca darove dobijala za predbo`i}ne nedeqne praznike – Materice i Oce. za boqu pro|u sopstvene robe. makar najskromnijim. uz uno{ewe slame i badwaka. Nikolaj – srbski Sveti Nikola – na Zapadu je predstavqen u crkvenoj kardinalskoj ode}i (po{to je bio vladika). na Zapadu. opet kao zamena za Svetog Nikolu i bo`i}we darove deci. tipa Koka Kole.lakog pra{tawa uvreda. i u kojoj su multinacionalne kompanije. Odatle je stigao i me|u Srbe. znakom qubavi. Pa dobro. I tako je. dok deca spavaju. Koji je i dao zapovest: “Po{tuj oca svojega i mater svoju. Prethodno. jedan od najomiqenijih likova svetskog hri{}anstva. od zajedni~kog Oca Nebeskog. neko se setio i doti~nog Bo`i} Bate: mu{kog deteta . Drugi zagonetni lik kome se treba obratiti je izvesni Bo`i} Bata. Crkva je uvek nagla{avala da se srcem i duhom treba preobraziti u dete da bi se u{lo u Carstvo Nebesko. sazdavale komercijalne mitove. I majke i o~evi su se deci “odre{ivali”. Na Istoku je Deda Mraz uveden u Sovjetskom Savezu. uo~i Bo`i}a nastao obi~aj da se deci pod novogodi{wu jelku ostavqaju pokloni koje. po~elo je usrdnije slavqewe Bo`i}a. otkud novogodi{wi pokloni i Deda Mraz? Na Zapadu se Deda Mraz pojavio kao sekularna varijanta Svetog Nikole – u onoj meri u kojoj je Zapad zaboravqao svoje hri{}ansko predawe. tzv. ona su imala svoju nedequ – Detiwce. U revnosti da se {to pre obnovi ono {to je zaboravqeno. donosi veliki svetac – Nikolaj ^udotvorac. a i deca wih. pokazuju}i time da su vezani neraskidivo{}u koja poti~e odozgo. Otkako su Srbi po~eli da se vra}aju pravoslavqu (makar i tradicionalisti~ki). Pored bo`i}we trpeze. postala hri{}anski uzor odraslima.

u ubogoj vitlejemskoj pe}ini da qude povede ka nebu. {to zna~i “stupati. to jest “Bogi}”. Ovde “ bata” nije imenica./ novu gra|u iznesosmo/ belu crkvu sagradismo./ U woj poju svetiteqi:/ Sveti Petar i Nikola. NOVEMBAR Godine 1941. ~ekaju}i svoj nestanak sa lica zemqe. Sama re~ “Bo`i}” je deminutiv od “Bog”. i o~evi i majke. Hrvat (?) Josip Broz Tito. vekovima. Bog postao dete! Tome se raduje svaka pravoslavna du{a.u srbskom narodnom odelu. Beograd 2000. 29. te krvave godine srbskog naroda. U Beogradu je 4. dakle. koje se pojavquje na TV–u i u slikovnicama o Bo`i}u. Znaju}i tu tajnu. kli~e Crkva u Bo`i}ne dane. ~esnicu. ali zato i bate i seke. Tako su Srbi prosto tepali Bogu Koji je postao ^ovek od Duha Svetoga i Marije Djeve i rodio se. i na zemqi mir. i zlatom te radosti pozlati svu ku}u “do krova”. znaju da se tom prilikom peva pesma: “Bo`i}. JUL. i sva srca do vrha ispuni milo{}u. {to }e se i desiti ako se ne pokajemo i ne vratimo Bogu @ivome. nego prezent glagola “batati”. O~ev dom. nikakvog bate. belosvetska . ”Crkva i vreme”. Bo`i} bata/ nosi kitu zlata/ da pozlati vrata/ i oboja poboja/ i svu ku}u do krova”. JUL. Nema. Ima jedna narodna pesma koja glasi: “^asne poste zapostismo./ Tu se dala bela staza/ po woj {eta Bo`ja Majka/ vodi Boga za ru~icu”. otkud bo`i}wi bata? Svi koji su okretali sveti hleb ovog dana. Svebogati. me|u Srbima je sve. 7. To jest: Bo`i} dolazi da bi nam doneo radost. Ali. bilo “sveto i ~estito. Boga Koji je postao na{ brat i pozvao nas svom Nebeskom Ocu. 4. jula. kora~ati”. “Slava Bogu na visini. i milome Bogu pristupa~no”./ Dve im seje otpevaju: /An|elija Svetom Petru. na ~ijem pepelu i |ubri{tu jo{ uvek sedimo. i dede i babe do~ekuju Bogi}a. Majka vodi Boga za ru~icu. u Srbiji su komunisti zapalili po`ar svoje revolucije. a Marija Nikolaju. me|u qudima dobra voqa”. u ku}i Ribnikarevih.

1945. a svaka Jugoslavija je.protuva i agent Kominterne. Srbine. terorista srbskog porekla. dan stvarawa AVNOJ–a. i 22. po~ela da funkcioni{e FNRJ. pucao je na va{aru u Beloj Crkvi (na Jovawdan) u dva srbska `andarma. na ~elu sa svojim vo|om Brozom. bila i ostaje prkos Bogu i Svetom Savi. Gledali smo kako. kao podsetnik na ono najbitnije: Gledali smo i slu{ali smo. . iznemogle. koji je upravo stigao iz Zagreba. potkovanim |onovima svojih novih cokula. Bezbo`ni vlastodr{ci. uz telo prilepqene. ~ekali da “ustanu” sve dok Nemci nisu prekr{ili sporazum Ribentrop – Molotov. Tri dana kasnije. kad god bezbo`nici to slave. u borbi zarobqene. Komunisti su. novembar – ne vi{e kao dan Jugoslavije. borce Dra`e Mihailovi}a. iz kwige “Komunisti i nacifa{isti – oni su isti”. i daqe slave te praznike: 7. A najcrwi antipraznik bio je 29. vezanih ruku. dok im se krv iz usta i nosa sliva niz grudi na pocepane.. naslednici Titovi u Srbiji. komunisti udaraju kundacima svojih pu{aka i tvrdim. napali Sovjetiju. juna 1941. novembar. seti se {ta je komunizam u~inio tvom narodu. To je dan kada je na prestolu srbske propasti ustoli~en Tito. gladne i bolesne. i otpo~eo krvavo kainovsko kolo partizanske borbe.. koji je svojim granicama dao osnovu za postradawe Srba u ratovima devedesetih godina ovog veka. To je dan druge Jugoslavije. Do tada su svoje ~lanstvo pozivali na lojalnost prema okupatoru. Bogdana Lon~ara i Milenka Brankovi}a. dugo neoprane. Pred ~itaocem je tekst Milke Bakovi}–Radosavqevi}. kako ka`e Vladika Nikolaj. nego kao dan kada je UKINUTA MONARHIJA. a od tada su radili u interesu “svetske revolucije”. to jest kad je. jul kao dan ustanka i 29. sa znawem usta{kih vlasti (kao {to su Nemci poslali Lewina u Rusiju 1917.) pozvao “narode Jugoslavije” na ustanak protiv “fa{isti~kog okupatora i wegovih slugu”. Gledali smo kako im revolverima razbijaju zube. koji se za komunisti~ke interese borio u [panskom gra|anskom ratu. @ikica Jovanovi} – [panac.

mnogo glasova ~ujemo. Gledali smo majke. i brkove. ni du`nog ni krivog. “Ovo ti je. jer im se nikad iz Bosne nisu vratili: sinovi.. i bespomo}nog o~ajnog naroda: zemqoradnika.. Slu{ali smo prigu{ene jauke iz zatvorskih }elija.. radnika.. Jeste. neobrijane i u crnim ko{uqama. Ne mo`emo da zaboravimo. teraju na klanicu u obli`wem {umarku. mu`evi i bra}a. Koliko ih je pobijeno “radi ostvarewa komunisti~ke revolucije”. Slu{ali smo tu`no naricawe oja|enih majki – srpskih majki ~iji su porod uni{tili komunisti.. i Aleksandar Rankovi}. Slu{ali smo jauk i pla~. Naprotiv. Koliko? . uz povike pri svakom udarcu po ve} isprebijanom telu nekog mu~enika: “Ovo ti je za Kraqa!” Udarac. i Milovan \ilas. kako su rekli. “Ovo ti je. intelektualaca. nazvali ih “narodnim izdajnicima”.. `ene i sestre u crno zavijene. Jeste.” – sve dok je nesre}na `rtva pri svesti. Slu{ali smo.. Gledali smo pogru`ene starce. odjek tupih udaraca i sarkasti~an smeh komunista. “Ovo ti je za kapitalisti~ku Ameriku!” Udarac.. “Ovo ti je za Dra`u!” Udarac. Slu{ali smo. One su jasne. jer su im komunisti pobili sinove i. sve smo to gledali i slu{ali.. “Ovo ti je za tvog Boga i tvog Isusa Hrista!” Udarac. sasvim jasne sa krvavim detaqima. Mi i sada to isto vidimo i ~ujemo. Slike na ekranu na{e svesti ne blede.pocrnele ko{uqe. Gledali smo. i jo{ neki. ili jednu ili dve godine. po komunisti~kim kazamatima – dugim nizom godina smo to slu{ali. Gledali smo kako im ~upaju kosu. Gledali smo kako ih vezane. Gledali smo kako im razbijene vilice vise na tankom koncu ko`e unaka`enog krvavog lica. godinama smo slu{ali jecaj i uzdahe robqa.. od straha izbezumqenog. kao ovce. a ne danima. isprebijanim i izmu~enim telima. ^ujemo ih i u snu i na javi. dva i dva u stroju. ^ujemo. bradu i brkove. ili mesecima. bra}e nesre}ne na{e.

da im ka`u da su oni. Nije smeo. mu~ki i podlo. a naro~ito srbskoj omladini. kao i uvek do sada. Ko zna? Niko to nije zapisao. To }e. po zna koji put. pedeset hiqada? Vi{e. *** . kao i svi Srbi (~ast izuzecima. Svi su. Zato {to je svaka la`. RATNI DNEVNIK PISAN PO[TO JE PREDSEDNIK SRJ PROGLASIO POBEDU I MIR O. ponavqati do besvesti. recite im da okre}u glavu od wih i. Du{e na{ih mu~enika zovu nas i poru~uju nam: “Ka`ite svima.. `enama. deset. uvek. On je pobedio. ka`ite im istinu o nama. dugo da se odr`e na vlasti. i. udariti no` u le|a.” ”Crkva i vreme”. O~ev dom. neiskreno. jer smo hri{}ani. Duplo od toga? Mo`da.. nasred tebe Sodom zapu{io! Wego{ Najstra{nija osobina Srba: niko ne priznaje da je kriv. komunisti. Recite celom narodu srpskom: qudima. Srbinu bezbo`niku milija od suo~avawa sa sobom i posledicama svojih postupaka. Mi ne tra`imo osvetu. da ne prihvataju wihovu.. Kosovo. Svi su. Sto hiqada? Vi{e. Crkva (Sinod Srbske Crkve) pozvao je. bezgre{ni. Svi uvek sve znaju. Beograd 2000. Svi su u pravu. ~im joj se prilika uka`e. to jest pokajnicima) uvek u pravu. Ali on to ne}e u~initi – zato {to je. grdno sudili{te. deci – recite im: Da ne veruju komunistima..^udno pitawe. Pet. sebi i drugima. pru`enu ruku jer }e im ba{ ta ista ruka. On je sa~uvao Kosovo. pobednici. Recite im: Da komunistima ne daju nikakvu podr{ku koja }e im pomo}i da se odr`e. IZDAJICE SVOGA RODA – SRPSKOGA NARODA. ~ak i najbestidnija. uvek. ~oveka koji nas je dovde doveo da napusti svoje mesto vo|e. Recite.

Stra{na re~. *** Na po~etku rata. na po~etku rata je ostavio svoj auto ispred Doma zdravqa – da primi injekciju. sna{la nas je sudbina dece koju smo ubijali abortusima. zga|en moralnom pokvareno{}u na{om. dok je trajalo bombardovawe. ka`e mi: – Vidi{. tako ni mi nismo mogli da se branimo od avionskih bombi.Jedna pobo`na `ena. osim svog brata. nego je ratovao protiv nas zbog onoga {to je Hristovo u nama. Sve wihove bombe i . antihristovski. sa metkom pored ki~me. Jedan invalid. i ne mrzi nikog. Srbi su postali kainovski narod. preko NATO-a. u svojim tridesetim godinama. me|u seqacima.... Kao {to ona nisu mogla da se brane.. niti smo videli lica NATO-pilota. osim svom bratu. NATO je jedno od oru|a dolaze}eg antihrista. *** NATO nas je bombardovao nemilosrdno. i zbog na{ih greha. Neko je do{ao do kola. Bog nas je. Jedan ~ovek. posetio. pri~a mi kako je po~etkom devedesetih napustio Beograd i do{ao na selo.. izme|u ostalog. *** ^ovek. ali NATO nije ratovao protiv nas zbog na{ih greha. niti su videla lica svojih ubica. neko je opqa~kao blagajnu eparhije `i~ke. nego {to ma{e. Dug `ivot na selu. Srbin ne zavidi nikom. sa tri hiqade dinara uboge invalidnine. ali brata bi zaklao. Na wegovim kolima.. nastradao kao dobrovoqac u ratu u Bosni. pi{e: RATNI VOJNI INVALID. sve {to je eparhija godinama {tedela. S tu|inom je uvek lepo. doveo ga je do zakqu~ka: – Kad su se odrekli vere. velikim slovima. otvorio ih i uzeo torbu wegove `ene (tako|e invalida). ali posle svega {to smo u~inili kao greh pred Bogom i bli`wima otela se ovom ~oveku. jer je slutio {ta }e biti. usred bombardovawa mi re~e: – Nije ~udo {to nas ga|aju.

Mo`da zato da bi se Srbima stavilo do znawa kako se prolazi kad se sa |avolom sade tikve. Na nesre}u.. i 1999. vi{e ne znam {ta su zvezde. retorika besne nemo}i. Satanisti Zapada nam ni{ta ne zaboravqaju. u kafani “Evropa 93” (simvoli~no.. *** Ratna retorika vladaju}e koalicije na po~etku rata bila je `estoka. 4). Dr`avni mediji su se utrkivali u izrazima tipa “Toni Bler. “Krvolo~ni kojoti sa Zapada”. [ator je i 1912. pevalo se onda). da}e Bog. ubica i zlotvor. *** Kakvo izrugivawe: pregovori o povla~ewu srbske vojske po~eli su u grani~nom mestu Blace (malo blato).avioni su bili tu samo da bi upla{eno ~ove~anstvo reklo: “Ko je kao zver i ko mo`e ratovati s wom?” (Otk. 13. i rekao im {ta da odnesu. itd. Sve vreme se molio Bogu i nosio svoj krst sa qubavqu. *** [pijunske letilice neprijateqa li~ile su na zvezde. bio francuski. a {ta {pijunske letilice. molio da odnesu priloge u dva manastira. odnela kqu~nu pobedu u Prvom balkanskom ratu (za Kosovo – Kumanovo. sa puno pogrda na ra~un agresora – u su{tini. malo je bilo takvih. zar ne?). *** [ta je srbski vojnik? To nije pr`ibaba i paliku}a. *** I ovde je stra{na pravda: ono {to je gra|eno za vreme Tita. Od marta 1999. Neki iz “Indeksovog radio-pozori{ta” su. ~esto novcem Zapada. Ali. ru{eno je nemilosrdno od tog istog Zapada. klonirani bednik i potr~ko Bila Klintona”. bi}e ih. na . To je vitez vere. To je ono isto Kumanovo gde je srbska vojska 1912. a nastavili se u Kumanovu. pod {atorom. kao moj brat u Hristu Neboj{a koji je u pismu svojim roditeqima iz kosovskog grotla.

: JUL: “Jugoslavija je meta fa{isti~kog mutanta koji je ro|en krajem ovog veka”. objavqenih u listu “Vreme” 12. Sada Tu|manova vojska i policija kontroli{u sve negda{we srbske zemqe. (To je ve} vi|eno. Evo izraza iz strana~kih saop{tewa koalicije (SPS-JULSRS-SPO). juna 1999. Bleru i drugima. NATO zlikovci su poku{ali da ubiju glas istine”. i da neko lud mo`e da bude na ~elu Amerike. “mi }emo se braniti sve dok traje agresija i ne}emo dopustiti dolazak stranih trupa na jugoslovensku teritoriju”. Klintonu su {tampali ~ak i umrlicu. “NATO agresija na na{u zemqu zna~i da su zlo~ina~ki i pomra~eni umovi svoje li~ne i dr`avni~ke frustracije re{ili da iskale na SRJ”. SPS: “laju i ujedaju.”. Radikali su govorili: “Pomahnitale NATO zveri pod komadnom najozlogla{enijih svetskih ubica Bila Klintona. mo`emo da razumemo da takav neko potkupi bednike ili na|e istovrsne ludake da ostvari svoj ciq. “kukavi~ko lice i genocidne namere udru`ene satanisti~ke kamarile”. Stipice. SPO: agresija NATO-a je “najve}i dr`avni i nacionalni terorizam”.osnovu melodijskog predlo{ka stare srbske narodne pesme “ja sam ja. “akt slepog kriminala”. “u erupciji nevi|enog bezumnog ru{ila~kog pogroma. o Klintonu: “Mo`emo da razumemo da je neko lud. “Usijane va{ingtonske glave na . Ni Borovo Selo vi{e nije srbsko) najve}e gadosti i nepristojnosti koje do neba vapiju no{ene su na “mitinzima podr{ke politici mudrog rukovodstva”. Jeremija” napravili rugalicu Klintonu. Stipo. NATO je “bahata vojna armada”.. za vreme rata u Hrvatskoj. napravili rugalicu u kojoj su Stipi Mesi}u poru~ivali: “Ao. Tako su. Veslija Klarka i wihovog sluge Havijera Solane”. ali mi ne}emo dozvoliti da nas upla{e i brani}emo na{u zemqu”. “Srbiju i SRJ nikakva sila ne mo`e da prisili na gubitak bilo kog dela teritorije”. bra}a Baji} na osnovu pesme “Kopa cura vinograd”. Boqe je re}i da je prednost na zlo~ina~koj strani Klintona”. osta}e{ bez bradice”. “stra{ne sablasti svetskog bezumqa”. a Tu|mana pozivali “na poselo u Borovo Selo”.. od Kninske Krajine do Barawe i Zapadnog Srema. Tonija Blera. “Uop{te se ne mo`e staviti znak jednakosti izme|u Klintona i Hitlera.

da do|u kao “mirovne trupe”). jer je sa KFORom pobedila pravda – na Kosovo su stigle Ujediwene nacije. Dis je u pesmi “Na{i dani” govorio: “I poraze proglasismo za pobede”. pozivaju}i . o ciqu ulaska u Evropu govorio je na Saveznoj skup{tini povodom ukidawa ratnog stawa. nisu mogli ni da naslute kakva }e biti mo} jednog televizijskog manipulisawa koji qude dovodi do takvog zaborava da se oni ne se}aju {ta se do ju~e pri~alo (a pri~alo se da nikakve strane trupe.. nikada. uskoro }e ispasti da su SPS i JUL oduvek bili za to da SAD.. Ni Dis. nestaje bilo kakav zdrav razum.. pred OVK. Slu`ba dr`avne bezbednosti (OZNA koja sve dozna. I tvrde da smo pobedili. Xorx Orvel je u “1984. kao savezni premijer koga Crna Gora ne priznaje.. tim ~udovi{tem koje sve pro`dire. I tvrde da je Kosovo u Srbiji.” video “dogovor” totalitarne dr`ave koja mewa smisao re~ima da ovladala umovima svojih podanika. I {ta je ostalo od te retorike? SPS i JUL horski tvrde da je KFOR ne{to po`eqno. I tvrde da su za povratak u Evropu i svet (Momir Bulatovi} iz Socijalisti~ke narodne partije. Ako se ovako nastavi. pobegli sa Kosova. jer im KFOR garantuje bezbednost. pravog bogomolnika – misionara kakvih je bilo u doba Vladike Nikolaja. Nema~ka. kao {to bi rekao “pesnik”) je na samom po~etku rata stavila pod nadzor zbog sadr`ine letka koji je on od{tampao. Velika Britanija. Kako se vra}aju na Kosovo ako nisu oti{li sa Kosova? *** Jednog mog prijateqa.) Vi{e nema te{kih re~i o NATO-u kao nacistima i Hitleru – Bilu Klintonu. Tako RTS govori o hiqadama Srba – izbeglica koje se vra}aju na Kosovo. problem je u tome {to taj isti RTS prethodno ni re~ nije rekao o Srbima koji su. kao pesnik.~elu sa ludim saksofonistom Adolfom Klintonom”. ne mogu u}i na na{u teritoriju. Francuska i Italija okupiraju Kosovo (to jest.) Pred televizijom. kao romanopisac. ni Orvel.

od samog po~etka. Niko ga ne hapsi. puni vrlina. koji je tra`io da se. nije promaklo to da bi ovaj letak mogao doneti uznemirewe gra|anstvu. gde god im je mogu}e. dopustio da stradamo zbog na{ih grehova. da se stvori Vlada nacionalnog poverewa i spasa. A Ha{im Ta~i je na poternicama srbijanskog MUP-a. sa vlasti povuku oni koji su nas dovde doveli. [to zbog svojih prevelikih greha (odricawa od Boga i Svetog Save. glavna la` ovog re`ima sastojala se u neprestanom ponavqawu tvrdwe da smo mi bezgre{ni. pre svega i iznad svega. Zato veronauku nikad nisu uveli u {kole – hteli su da na svaki na~in kod dece spre~e razvijawe ose}awa greha i ume}a pokajawa. radi svenarodnog dobra. od 1989. “nebesku pravdu”. slobodno {eta po Kosovu. da Srbi. Zato su i ovog Srbina – misionara i seja~a semena re~i Bo`je (“Pokajte se. iako jugoslovenske vlasti tvrde da je o~uvan suverenitet Srbije na ~itavoj wenoj teritoriji. uni{tewa hri{}anske porodice. jer se pribli`ilo Carstvo Nebesko” (Mt. hrvatski novinar i {pijun Antun Masle je wihovim kolegama “pobegao” iz zatvora. nego je Bog. sami po sebi. Uz to. ostanu na Kosovu i Metohiji u svojim ku}ama i pokraj svojih svetiwa. jer. i obe}ava da }e Srbi biti za{ti}eni u budu}oj nezavisnoj kosovskoj dr`avi. da nas sav svet mrzi i da mi nosimo. Ha{im Ta~i. Za{to su ga pratili? Zato {to je u tekstu letka napisao da NATO jesu zli. *** Razmi{qaju}i nad pozivom Svetog Sinoda Srbske Crkve. Budnim ~uvarima sistema. ali da mi ne stradamo samo zbog wihovog zla. politi~ki predstavnik “Oslobodila~ke vojske Kosova”. milionskih ~edomorstava i “bele kuge”. Samo da se Srbi ne sete svojih greha. ~iji je benigni arhetip kapetan Jerotije iz Nu{i}evog “Sumwivog lica”. “odlu~nom u odbrani domovine na ~elu sa svojim Vrhovnim komandantom”. niti mu na senku staje. 17)) saslu{avali kao “sumwivo lice”.narod na pokajawe i upu}uju}i mu utehu da u Bogu ima nade. slu`ewa la`i . 4. Dok su se bavili time. podvla~im crtu: – Zadesila nas je najve}a golgota u XX veku.

takvom merom nam je odmereno”. Banije. nego bitku. avaj. i onda. urazumite se. ako je ucvelio neja~ i pogazio obraz . sudili{te na{ih du{a i savesti. Kosovski zavet poru~uju srbskoj vojsci: vi niste izgubili rat. i ne bojte se – opet }e zablistati srbski narod. “grdno sudili{te” (Wego{). da bi sa~uvala srbsku dr`avu. ~iji je ciq antihristovski “novi poredak” u kome nema mesta za pravoslavne narode i wihovu tradiciju. Ako ko nije bio ~ovek. Korduna. Kosovska etika poru~uje svima koji su na vlasti: ako `elite dobro svom narodu. Ono nam poru~uje: pokajte se. Srbi su. Like. U{li smo u XX vek sa dve me|unarodno priznate srbske dr`ave (Kraqevinama Srbijom i Crnom Gorom). Blago onome ko je bio junak u borbi i ~ovek u predahu izme}u dve borbe. Za{to je to tako? “Kakvom smo merom merili Boga i na{e pretke. rasto~eni i rasejani po svetu. Sveta knegiwa Milica je mogla da svoju k}i da na sultanov dvor. ka`e Sveti Vladika Nikolaj. Sveti Jovan Vladimir. u slomu i polomu. proterani sa svojih vekovnih postojbina (Srbske Krajine. zaboravite li~no dobro i li~nu korist. kad je wime hodio Sveti knez Lazar. tra`i ko bi ga ute{io. ^ovek je onoliko veliki koliko ume da se `rtvuje za bli`we.komunisti~kog utopizma). – Nesre}a kroz koju prolazimo nije “pobeda”. a evo. a izlazimo iz wega bez srbske dr`ave. krajem ovog stole}a. otreznite se. kao veliki `upan Stefan Nemawa. vratite se Bogu i sebi. i danas. istorijski i politi~ki gledano. poraz. kraq srbski. sada i sa Kosova). ma kako bi vlastodr{ci `eleli da je predstave. umeo da se savije pred mo}nijim vizantijskim carem i da robuje da bi wegov narod bio slobodan. Sveti Simeon Miroto~ivi je. Zapadnog Srema. Kosovo je. umeo je da se preda bugarskom caru Samuilu da bi spre~io pogibiju svog naroda. velikih delova Bosne i Hercegovine. a na{ narod. Barawe. Slavonije. i ne nalazi. {to zbog voqe svetskih mo}nika. To je. Neprijateqi srbski likuju i raduju se na{oj propasti. ali poraz iz koga se mo`e izvu}i pouka ako wegove uzroke i posledice sagledamo. na stubu srama.

kako bi Marko Kraqevi} rekao. To su potomci (ako ne telesni. da je osveta Gospodwa i da }e On vratiti (Rim. mobilisana deca na{a – mu~enici. 26. to je prokleto. To su ~inile tzv. 19). Kosovska re~ na{im neprijateqima: i za wih }e. 12. *** Da li je bilo srbskih zlo~ina na Kosovu. kako je bilo kroz vekove. No. ako se ne pokaju i ne urazume. I bilo je paqewa ku}a i pqa~kawa tu|e imovine. To su oni koji su ~upali brade srbskim . Ali. a na{e je da delima qubavi i pravde pobe|ujemo zlo i mr`wu ovoga sveta. mi smo narod Bo`ji u onoj meri u kojoj ho}emo to da budemo. a Kosovo je bilo. Kosovska i vidovdanska istina upu}ena Srbima: ne padajte u o~ajawe! Iako je. Ali. to nisu Srbi. To su ~inili bezbo`nici. Kosovo biti “grdno sudili{te”. ko je to ~inio? To sigurno nisu ~inili sinovi ~asnih i po{tenih srbskih o~eva i majki. i koji slave srboubice Krcuna i Rankovi}a kao “velike patriote”. Dr`ava mora kazniti po~inioce zlodela. ne ka`u samo oni. koji su se odrekli Hrista i Svetog Save. 52). kao {to pounija}eni ili islamizovani Srbi pristaju da budu Srbi. prema [iptarima? Na{i neprijateqi ka`u da jeste. Kao i u svakom ratu na ovom prostoru. kako su to ~inili na{i sveti preci. neka se pokaje i ispovedi. neka zna da “zlo dobra doneti ne mo`e”. Svi koji su ma~ dizali od ma~a }e izginuti. i 1945. ono duhovni) onih izroda koji su ubili 150 000 Srba kad je Tito do{ao na vlast 1944. opet do{lo da “posle na{eg kneza ~estitoga./ sad Arapi po Kosovu sude”. ne zaboravimo mi. “paravojne formacije” i razni maroderi – pla}enici. jeste i bi}e srbsko. To su komunisti i deca komunizma. kojima je dopu{tano da na taj na~in “~iste teren”.nedelom. po re~i Spasiteqevoj (Mt. [to je oteto. vo|eni bezbo`nicima. za koje nema ni~ega svetog. Svega je toga bilo. Narod i pojedinac su onoliko veliki koliko umeju da se kaju i pra{taju. I bilo je ubijawa nevinih. ali. zlo~ina je bilo. i da svoju du{u i obraz srbskog naroda zauvek pogane. Srbi.

u ko`nim kaputima. uz ritma “muzike za ples”: “Na{a borba zahtijeva. Ovaj novi antropolo{ki tip u Srbiji. koja je sva u rukama Titovih duhovnih . *** Koliko su bezbo`nici pogazili i ponizili srbski narod! Prvoga dana agresije NATO-a na RTS-u emitovali su “Kozaru”. pevali i igrali. skriveni.. To nije: “Srb je Hristov. po zakonima “estrade”. Srbi }e zauvek nestati sa lica zemqe. i da se kaje pred Gospodom i Svetim knezom Lazarom zato {to su se takvi me|u nama zapitali. nad pitomo{}u i dobrotom ~ak i prema neprijatequ. dok su na stotine nevinih ginule. organizovali da se ska~e na trgovima. Mnogi koji su u tome u~estvovali su o~ito. i “sahrawivali” Boga.. Ako takav tip pobedi. sa dolaskom boq{evika na vlast u Rusiji.. A zatim su. da su Srbi i daqe “Titovi partizani”. bio svojstven ~ak i licu pijanog Rusa.sve{tenicima. Srbski narod takvih javno treba da se odrekne. “Otpisane” i druge komunisti~ke – partizanske propagandne filmove. dok se sve ru{ilo. “Sutjesku”. i da se hvale time kako “brane Srbstvo”.. o~ito `ele}i da poka`u da je ova na{a borba u tradiciji wihove “narodnooslobodila~ke borbe”. Samo takvi mogu da uni{tavaju sve pred sobom. mrtva~kog pogleda. i koji su nad le{evima svojih `rtava u gra|anskom ratu 1941-1945. kako veli ruski filosof. To nije: “Neka bude {to biti ne mo`e”. onaj unutarwi. To je bezumqe qudi koji su ustali protiv Boga. jeste smrt ~ove~anstva (u na{em slu~aju – srbskog naroda). ako on u narodnoj du{i odnese prevagu nad onim drugim. To skakawe i igrawe po trgovima nije ono {to veli iguman Stefan: “Plakawe je pjesna sa suzama”. lica li{enih dobrote i mekog izraza koji je./ kad se gine da se pjeva”. raduje se smrti”. nastao novi “antropolo{ki tip”: mladi qudi. ledenog. Nikolaj Ber|ajev je pisao da je. Taj titoisti~ki “dance macabre” nad zgari{tem Srbije po ko zna koji put je dokazao ono o ~emu Igor [afarevi~ pi{e u kwizi “Socijalizam kao pojava svetske istorije”: ciq socijalisti~ko-komunisti~kih ideja.

i tu je stvar jasna: Rusi bi nam te sisteme poslali da je vojska i dr`ava i wihova. nego rusofobska mondijalisti~ka klika.sinova i k}eri. Glavni partner u pregovorima. kao i odluka skup{tine o pristupawu savezu Rusije i Belorusije dovodila je do jo{ dubqeg potonu}a u mo~varu la`i onog dela naroda (a to je znatan deo) koji ne zna da Rusijom ne vlada Boris Jeqcin. dok je pregovarao o prepu{tawu bosanskih Srba okupaciji NATO-vaca. jedini sa kojima je `eleo da postigne “mir”. izjavio je da je wegova firma ove za{titne sisteme nudila SRJ pre sedam-osam godina. direktor firme koja je proizvodila te rakete. bili su Amerikanci. Ruska obave{tajna slu`ba je podatke o tome sigurno znala. i znala je da je pri~a o pristupawu Srbije i Crne Gore savezu Rusije i Belorusije samo retori~ka magla za upotrebu u SRJ. Uz to. ~iji je jedna od predstavnika i Viktor ^ernomirdin. koje su Rusi mogli da nam po{aqu. ne bi mogli da snimaju svoje kasete i CD-ove. ~ovek u hroni~no pijanom stawu. ina~e. [to se ti~e odbrambenih sistema S-300. Uz to. rugao Rusima i wihovom politi~kom uticaju. mitologizacija “ruske vojne pomo}i”. ne treba zaboraviti da Ri~ard Holbruk u svojim memoarima “Put u Dejton” ka`e da se Slobodan Milo{evi}. Uop{te. kao ni ~iwenica da vlast Titovih potomaka nije htela da usli{i glas srbskog patrijarha koji je molio da se prekine sa tim bezumqem dok narod strada. koja je predstavqala kqu~nu propagandnu pri~u RTSa. ali im je tada re~eno da . a nisu. ideju saveza Rusije i Belorusije sa Srbijom sa Crnom Gorom vlastodr{ci i wihovi poslu{nici iz tzv. sramota i bruka tog nihilisti~kog plesa nikad se ne}e mo}i izbrisati. Jednu od wih. kad se sve zavr{i. a ne jeqcinovsko-mondijalisti~kih gospodara haosa. *** Sve ideje koje su. “opozicije” zauvek su kompromitovali. sa nekim pravoslavnim narodnim vo|stvom ili makar srbskom vla{}u sa trunkom zdravog razuma. mogle da budu jednom ostvarene tro{ene su u dnevno-politi~ke svrhe. bili prinu|eni na to. Ipak. jo{ na samom po~etku rata. pri~a o tome kako “dolaze Rusi”.

veruju}i utvarama sopstvene “nebeskosti”. ne tra`e}i pokajawe i obnovu uma. Od ostataka crkve napravili su klozete (!). po Lici i Kordunu. a kamoli {ta drugo. kako re~e jedan ruski filosof. Pre svega. sluge srboubice Broza. A gde su narodne pare? Gde su pare ulagane u vojsku? Kako je mogu}e da nije bilo para za ono {to bi srbsko nebo i zemqu za{titilo od NATO-bombardera? 1999. zar bi dopustio da ovoliko stradamo?” Zaboravqa se da su Srbi. Vo|eni od utvarnih vo|a u ponor.SRJ “nema para da ih kupi”. i u svojoj nepravdi i bezakowu tra`e uzrok sopstvene propasti. da su crkve ru{ene i skrnavqene i to rukama Srba otu|enih od svoga Hrista i svoga imena. Krajinama. i pita. ako ne budete slu{ali. ma~ }e vas pojesti”. kao oni koji optu`uju same sebe. Pedesetih godina. Ponekad. u . posle Drugog svetskog rata “sahrawivali Boga” po Crnoj Gori. postoji. “Ako budete slu{ali. u bezumqu. polomqenih kostiju. Srbiji. i. ne `ive kao tu`ioci. nego kao optu`eni. zaboravqa se da su fabrike i gradovi zidani bez blagoslova. Krcun i drugi. neko pohuli na Vi{weg. pala je tama i senka smrti nebivala u dosada{woj istoriji. na{li smo se na dnu ponora. Na nas. rekao je Gospod Svom narodu jo{ u Starom Zavetu. ^iwenica je da Novi svetski poredak. gnevno: “Da ima Boga. dobra zemaqska je{}ete. Srbi su u jednom mestu na Kosovu. zaboravqa se da su glavni Titovi xelati bili Srbijanci Rankovi}. ali pravoslavni. KONA^NI ISHOD ANTI-LAZARA Najve}a opasnost za Srbe pravoslavne vere bila bi da svu svoju nesre}u svale na “zaveru me|unarodne zajednice” i “novog poretka”. zasnovan na vlasti novca i manipulisawu medijima. kao da nemamo snage ni da jau~emo. Srbe ovog pokolewa. U Crnoj Gori. sru{ili spomenhram sa kosturnicom izginulih u Prvom svetskom ratu. Srbe na kraju XX veka.

jer neki ko{taju kao tre}ina plate ili penzije. {kolovanih. tvorce genocida i komunisti~ki narod. skoro da su razorene i potpuno li{ene ugleda. A danas? Gde smo danas? Pro}erdano je sve za {ta su se Srbi borili vekovima: nacionalne teritorije. parlament. je stra{no. banke tipa Jezde i Dafine odnele su Srbima ogromne pare koje }e biti vra}ene ili samo delimi~no ili uop{te ne}e biti vra}ene. skoro niko se ne ose}a bezbedan. – Narod je sve bolesniji: vlada tuberkuloza. – Stawe na ulicama. Engelsa i Lewina. poput Univerziteta i Akademije. ugled naroda i dr`ave. sirotiwa ne mo`e da kupi. ~ak i nekih od ~elnih qudi dr`ave. . kao i mnogi delovi Srbske Bosne i Hercegovine. – Va`ne srbske ustanove. vlada ~esto li~e na karikature iz Domanovi}evih pripovedaka. bez posla je oko dva miliona qudi. a i one kojih ima. lekova je malo. – Srbi su u svetu progla{eni za agresore. a obogatila se levi~arska (bezbo`ni~ka) ekonomsko-politi~ka “elita”: mnogi qudi primaju plate nedovoqne za hleb. ima crkvenih lica sklonih saradwi sa takvim bezbo`nicima). Izgubqena je Srbska Krajina. bolest bede. vi{e od sto hiqada sposobnih i pametnih. Izgubqeno je Kosovo. – I politi~ku i ekonomsku mo} imaju levi~ari (bezbo`nici). ~esto se ne otkrivaju po~inioci ubistava. – ^itav narod je osiroma{en. policija. sledbenici propalih ideja Marksa. emigriralo je iz zemqe.Isto~noj Srbiji. bezbo`nici koji Srbskoj Crkvi ne vra}aju imovinu i ne uvode veronauku u {kole (uprkos tome. penzioneri preturaju po kontejnerima. punim nasiqa. be`e}i od nedostatka budu}nosti dostojne ~oveka. – Sudstvo. pa i vi{e. – Organizovani kriminal hara. na Kosovu u hramove je zatvarana stoka.

– U Srbiji ima oko dvesta sekti. samo u Beogradu ima blizu stotinu hiqada alkoholi~ara. “upra`wava rasni genocid”. ne mo`e u De~ane. banda razbojnika i terorista”. “nosioci opasnog virusa koji se mora izbrisati” (svi citati preuzeti iz kwige Zorana Petrovi}a –Piro}anca. koja se bavi medijskim ratom protiv Srba vo|enim na Zapadu). narod “zatrovan i zapao u opasnu paranoju”. kosovsku zemqu oduzeli NATO–silnici. nad nama lebdi avet gra|anskog rata. – Narod je umoran od `ivota u la`i i strahu. uzajamno podeqen i posva|an. – U Srbiji buja prostitucija. tako o nama sude SAD i Evropska Unija. koji su u~inili sve da se kosovski problem godinama ozbiqno ne re{ava. abortuse vr{e i devoj~ice od 14–15 godina. astrolozi. – Srbin ne mo`e slobodno u Devi~.” Izbrisati srbski virus”. – Srbiji su. “bez vere i ~asti. dnevne novine objavquju oglase za telefonski razvrat. – Svet za Srbe veli da su narod koji “koqe”. u kome “pulsiraju jake mra~ne teme srbskog nacionalizma: religija. izdado{e pola srbskih zemaqa. uz svesrdnu pomo} doma}ih vlastodr`aca (koji. – U Srbiji haraju razni “proroci”. Srbina u kosovske svetiwe moraju da prate vojnici okupatorskih vojski. ideologija. Pe}ku Patrijar{iju od zuluma i pohare Arbanasa {titi KFOR. na hiqade zara`enih virusom SIDE. . “sprovodi u`ase nevi|ene u Evropi od 1945”. razo~aran i slomqen. nesmetano se rastura pornografija. “sprovodi psihologiju terora”. – U Srbiji ima pedeset hiqada zvani~no registrovanih narkomana. ogor~ewe i smrt”.– Srbija biolo{ki izumire: ve}a je stopa smrtnosti od stope ra|awa. a drugu polovinu zdu{no koriste samo za svoje boga}ewe). kao velike patriote. koji dobijaju medijsku pa`wu i popularnost. “vidovwaci”. “crni i beli magovi”. posle stra{nog bombardovawa. ne mo`e u Gra~anicu. – U Srbiji okultno-satanisti~ke kwige preplavquju police kwi`ara.

slava Tebi”. u odstupni{tvu od Boga. ”TRE]E OKO” U “ZONI SUMRAKA” / PUTEVI KOJI SU BESPUTICE [TA SE KRILO IZA “TRKE ZA MIR”? Nazvav{i mirotvorce bla`enima. ne pri~e{}ujemo se? Da li je kriv “novi poredak” {to hulimo na ime Gospodwe i kr{imo sve Wegove zapovesti? Da li su masoni krivi ponekom srbskom episkopu. Hriste Bo`e. zakoni zemaqski se svakodnevno mewaju u skladu sa voqom bezakonih zakonodavaca. koji wome nikada nisu vladali. duhovnih . istina od la`i. Srbija je propala i poru{ena zemqa. Da li nam je “kriva” me|unarodna zajednica {to ne postimo.7). Gospod je ukazao na to da nije svaki mir od Boga. na kraju svake Liturgije. propa{}emo bespovratno. Sin Bo`ji doneo i ma~ kojim se razdvaja dobro od zla. O tome hri{}ani posebno moraju voditi ra~una u ove te{ke dane posvetovwa~enosti. koren svakog bezakowa je u qudskom srcu. grehom opogawenih srca. svetlost od tame. 2. uz to. Ali. kako Sam re~e. jer je. zaborava evan|elskih vrednosti. nado na{a. i {to se ta zemqa obe}ava tu|inima. Jedina nada je Hristos. i zato nije nimalo ~udno {to se o toj zemqi sada raspravqa na svetskim politi~kim pijacama. ne molimo se Bogu. Zakoni zemaqski su sasvim tu|i Zakonu Bo`ijem. zemqa bezna|a i tuge. Ako se ne vratimo Wemu. i samo od du{a na{ih mo`e krenuti preobra`aj i preporod. sve{teniku i verniku zato {to Hristu slu`e mlako i podvojena srca? Na{a propast je u nama samima. Sveta srbska kosovska zemqa odavno je i{~ezla iz na{ih nesvetih. ka`e: “Slava Tebi. Ni{ta tu ne mewaju {arene medijske kulise i politi~ka “Potemkinova sela”. Sol. Kod nas je apokalipti~no zlo ve} skoro trijumfovalo. Onaj Kome sve{tenik.Su{tina zbivawa me|u Srbima poslee Drugog svetskog rata je “tajna bezakowa” (2.

Istina i @ivot. ujedno. prolazi kroz mnoge dr`ave sveta. Neko bi mo`da rekao da je tu. Ovaj “u~iteq mira i qubavi” toliko je popularan. do . Za pravoslavne. preko dalekoisto~nih sekti (tipa transcendentalne meditacije i “Hare Kri{na”). On je. napraviv{i krug oko na{e planete. glavni organizator dalekoisto~nih meditacija za qude koji rade pri UN (ambasadore. a Istina je niko drugi do sam Gospod Isus Hristos.obmana i prelesti. ustvari. sporta i kulture. Glavni inspirator i pokreta~ “Trke za mir”. naro~ito je potrebna obazrivost. veoma popularan na Zapadu. [ta je. poverovalo vucima u jagwe}oj ko`i. U taj pokret ukqu~ene su mnoge religijske i dru{tvene grupe: po~ev od “liberalnih” protestanata. u organizaciji Ujediwenih nacija i pod pokroviteqstvom mnogih zna~ajnih li~nosti politike. sjajan povod da se iska`u dobre `eqe i upute re~i u nadi da se prevazi|u ratovi i dru{tveni sukobi. stoji iza ove manifestacije? Iza ove manifestacije stoji globalisti~ki religijski pokret zvani “Wu Ejx”. da bi. On ne predstavqa samo jednu versku organizaciju ili sektu. ustvari. godine u Beogradu). da se ne bi. mesto i pravoslavnim hri{}anima (kao {to je to. posetio kada je boravio u SAD i sa wime srda~no razgovarao `ele}i da ~uje wegove “duhovne pouke”. Naizgled. u svetu ve} uobi~ajena “Trka za mir”. i bilo 20. jednog od pravaca novovekovnog evropskog okultizma. Ali. Koji za Sebe kaza da je Put. Ovaj svet u zlu le`i Ove godine. mir je plod poznawa Istine. predstavnike i delegate. maja 1993. ponovo do{la u SAD. kada su mnogi la`ni proroci iza{li u svet. Mihail Gorba~ov. na`alost. Danas. me|u posmatra~ima ili pokroviteqima trke. kao i ostalo osobqe). indijski guru [ri ]inmoj. da ga je i biv{i predsednik SSSR-a. “Wu Ejx” i kakvo je wegovo u~ewe? Ovaj pokret izvire iz teosofije. ~ovek je ~ije se mi{qewe kod pojedinaca u Ujediwenim nacijama veoma uva`ava. odakle i kre}e. svi smo toga svedoci. da li je ba{ tako i {ta. jedan od lidera svetske “Wu Ejx” misli. pod vidom mirotvorstva.

ustvari. 6. 8. koji je trajao dve hiqade godina. koji oni zovu “kanalisawe”. koja pripada astrolo{kom periodu “Vodolije”. 5. pokojni nema~ki kancelar Vili Brant. Majtreja }e ujediniti sve narode i wihove religijske razlike poni{titi. 4. feministkiwa i onih koji se bore za prava seksualno izopa~enih. predstavqa direktno op{tewe sa duhovima kojima medijum dopu{ta da u|u u wegovo telo i da iz wega op{te sa svetom. bi}e goweni. oni koji se usprotive. “Wu Ejx” zagovara stvarawe “novog poretka” i jedinstvene svetske dr`ave kojom }e upravqati “Hrist Majtreja”. 3. {to. Brojnost pokreta je izuzetno velika. i on to treba da zna. Hristos nije jedini mesija. ^ovek je po prirodi bo`anstven. pogotovu kao se zna da su mnogi politi~ari u Ujediwenim nacijama. Wihov uticaj na {irewe pokreta je znatan. 9. Bog je bezli~na kosmi~ka energija. sledbenici “Wu Ejxa” u~e: 1. koji se smatraju “putevima prosvetqewa”. Mnogi simpatizeri “Wu Ejxa” veoma su ugledni politi~ari i javni radnici: predsednik Austrije Kurt Valdhajm.dru{tava za za{titu `ivotiwa. Nema greha. niti je Bog. po wima. 10. Izlaskom iz astrolo{kog znaka “Ribe”. biv{i ameri~ki sekretar pri UN Xorx [ulc. zla i tame: sve je u “Bogu”. tzv. . On je samo “prosvetqeni” ~ovek. magija i okultizam. na{a planeta izlazi iz oblasti hri{}anstva i ulazi u doba religije “Wu Ejx”. Sve religije su jedno. glumica [irli Meklejn itd. “kosmi~ka inteligencija” u koju ~ovek mo`e da uroni otkrivaju}i svoju bo`anstvenost. raj i pakao ne postoje. “Wu Ejxeri” se bave i spiritizmom. vlasnik mre`e kablovskih televizija Amerike. Ted Tarner. 2. zatim astrologija. Ukratko. Osnovu “Wu Ejx” pokreta predstavqaju orijentalna u~ewa o karmi i reinkarnaciji. u~e o istom i kona~an wihov ciq je stvarawe “raja na zemqi”. Majtreja je mesija svih vera. i procewuje se da ima milione ~lanova i simpatizera. 7.

Majtreja. i da raj i ad postoje kao mesta na kojima du{a prebiva posle smrti. tj. Mi znamo da je Bog – Sveta Trojica. koja je ukra{ena okultisti~kim simbolima i da su za svoje potrebe anga`ovali ovog zvani~nog gurua. opisuje se magijski krug oko ~itave planete i time se najavquje skoro “ujediwewe ~ove~anstva” pod jednim “novim mesijom” – Majtrejom. da su greh i zlo posledica slobodne odluke. ve} pomenutog [ri ]inmoja. bliski u~ewu ovog pokreta. opasna je utopija koja ~ove~anstvo ko{ta mnogo patwi. dolazi uskoro da bi bio krunisan za zemaqskog cara. Bakqom. a ne da je po prirodi Bog. [ta je. u zavisnosti od svog stawa. la`ov i otac la`i. posle Drugog Hristovog dolaska.koji su samo zaokupqeni stvarawem “novog poretka”. naime. re~ o prevari koja nema nikakve veze sa istinskim . “Trka za mir”? Jedna od okultisti~kih politi~kih manifestacija. trijumf neopaganstva nad hri{}anstvom. Neophodnost primene Bo`jeg ma~a Sva u~ewa “Wu Ejxa” u direktnoj su suprotnosti sa Pravoslavqem. Pravoslavqe odbacuje i astrologiju i magiju i sve vrste “meditacija”. komunizam i nacizam tako|e su bili poku{aji stvarawa “novog poretka”). pravoslavni hri{}ani u “Trci za mir” nisu smeli na bilo koji na~in da u~estvuju ni po koju cenu. To dokazuje i ~iwenica da u zgradi UN postoji posebna prostorija za meditaciju. raju bez Boga i protiv Boga. jer ovde je. u zavisnosti od toga kako je ~ovek odgovorio na qubav Bo`iju. ~ak ni kao posmatra~i. znaju}i da je tvorac svega toga |avo. sav okultizam – isto~ni i zapadni. tim drevnim simbolom paganskog “posve}ivawa u tajnu”. da je ~ovek pozvan na obo`ewa kroz Crkvu. ~iji je ciq da se prika`e trijumf “doba Vodolije” nad “dobom Ribe”. san o “raju na zemqi”. kako ka`u “Wu Ejxeri”. dakle. i raj i pakao biti ve~ni. a da }e. a ne “kosmi~ka energija”. da je Hristos – Sin Bo`ji i jedini Mesija. po~ev od Vavilonske kule do danas (uzgred budi re~eno. Prema tome. Tako|e.

Veoma brzo je po~eo da upra`wava ve{tine koje je Gospod jo{ u Starom Zavetu zabranio jer omogu}uju demonima da onoga koji se wima bavi . i gledati kako u Hrista. mi se molitveno nadamo da }e `ive }elije crkvenog organizma. Tako i mi: ako smo hri{}ani. na kome hri{}ani nisu imali {ta da tra`e. stub i i tvr|avu istine. postupiti u skladu sa ozbiqno{}u i zahtevno{}u situacije koju ti podaci tuma~e. oble}u}i oko prestola Slave i poju}i Svetoj Trojici. moramo na du{i svojoj otvoriti svako oko. tako i u svet. zasnovanim na Evan|equ. Setimo se da Sveti Car David ka`e: “Bla`en mu` koji ne ide na ve}e bezbo`ni~ko” (Ps. kukavna siroto! Wego{ Na{e vreme je zahtevno: ono tra`i heruvimsku budnost i vidovitost eda bi se moglo odoleti isku{ewima savremenog bezbo`ja. 1). SATANIZAM U SRBIJI Vjero prava. Osnovao ju je engleski crni mag Alister Krouli. Stavqaju}i neke od tih podataka pred bra}u hri{}ane. mole}i se Tvorcu da spase i za{titi malo stado vernih ~eda Crkve. bili smo za~u|eni. 1. Kada su do nas do{li dokumenta o delovawu satanista na teritoriji Srbije. ali i blagodarni Gospodu {to nam je omogu}io da steknemo uvid u dubine pada kojim je jedna deo na{eg naroda pao. Jer sve {to se u svetu de{ava zna~ajno je za Crkvu Boga @ivoga. oni istovremeno gledaju i u na{ grehom obremeweni svet.mirotvorstvom. A heruvimi su. “Trka za mir” je takvo ve}e. Satanisti~ka sekta o kojoj govorimo sebe naziva ORDO TEMPLI ORIENTIS (Red isto~nih templara). Iz porodice protestantskih sekta{a “Plimutske bra}e” on se od mladosti zanimao magijom i okultizmom. prekriveni duhovnim o~ima. ”Banatski vesnik” 1-2/1993. od episkopa do veruju}ih mirjana. zna se.

Krouliju se javila “kosmi~ka inteligencija” Aivas (o~ito demon) i izdiktirala mu tzv. daleko od o~iju javnosti): izvode obrede.. Mnogi mladi (mada ima i starijih). Oni su aktivni (naravno. Jedno od magijskih imena mu je bilo “To Mega Terion 666” (Velika Zver 666-ime antihrista iz Otkrivewa Jovanovog). ali ne voqa Boga Oca. Umro je kao du{evni bolesnik.. Sve bi ovo li~ilo na ko{marnu biografiju sumanutog nesre}nika da nije bilo qudi koji su Kroulija sledili. Sedi{ta su im: Novi Beograd. U beogradskim kwi`arama mogu se na}i “Izabrana dela” ovog manijaka.. septembra 1990. U Srbiji deluje i nekoliko centara OTO-a. izveo devet “gnosti~kih misa” kojima su prisustvovale neposve}ene. Zrewanin. sve lo`e biv{e Jugoslavije imale su skup u Vr{cu (Ina~e. bio simpatizer Hitlera. kako se zlobno smeje ~itaocu). Putovao je po Dalekom istoku da bi svoje vraxbinske ve{tine usavr{io. Drogirao se. nego satane.. kao i tarot-karte za gatawe i kwige o horoskopu koje je on pravio. U Engleskoj i SAD oni su nastavili da {ire wegove ideje.. ali zainteresovane osobe. Kasnije je Krouli prizivao zle duhove (jedan od wih.odvuku u ve~nu smrt. umalo ga nije ubio). “kneza ovoga sveta”). bitna je voqa... Na `alost. OTO . 22. preko svog ~elnika da je do oktobra 1990. U mestu ^efalu na Siciliji osnovao je tzv. Manastir Teleme (Slobodne voqe) gde je upra`wavao najgnusnije oblike seksualne magije koja je u sebe ukqu~ivala i mu`elo`ni{tvo. pod kontrolom voqe” (pomiwawe qubavi ovde je samo paravan. stigli su i u Srbiju. povode}i se za nekakvom izopa~enom “modom”. izdaju interna skripta. itd. sve sa rogovima. kupuju te kwige sa otvoreno satanskom simbolikom (na naslovnici “Kwige la`i” naslikan je |avo. “Kwigu zakona” za Novo doba u kome }e hri{}anstvo biti zameweno o`ivqenim paganizmom. Vr{ac.. U svetskom glasniku OTO-a “Magi~na veza” (broj izdat u leto 1992. Osnovni principi “Kwige zakona” su “Radi ono {to ho}e{ i neka ti to bude JEDINI ZAKON” i “Qubav je zakon.) vr{a~ki logor (kamp) koji se zove “La{tal” izve{tava. Horonzon. Po~etkom veka. Trstenik i Ni{.

Vavilon. kroulijevci imaju “misu” i nekakvo “kr{tewe”. U obredu koji se. veli se da kroulijevac veruje u Oca @ivota. po wemu. koje se priziva u ve{ti~ijim obredima). u Sarajevu.je svoje centre imao u Qubqani. Dakle. Alahu. ve{ti~ijeg obreda). ali dovoqno ubedqivo izvedeno da bi upla{ilo one koji misle da pobegnu od satanista). radi crnog sabata. U obredu opisanom u delu “LIBERI . svira~ Pan (s kozjim rogovima i papcima). nakon crtawa crnomagijske petokrake (pentagrama) i prizivawa “Elohima”. a weno ime je BABALON (to jest. Luciferom). u jednu Zmiju i Lava. ~ovek sjediwuje s kosmosom. Kroulijevac smatra da pripada “Gnosti~koj Katoli~koj Crkvi” i “zajednici svetaca”. izvodi se ritualno ubistvo jednog od prisutnih. kao zmija. u ~ast paganske bogiwe seksa i plodnosti. dakle. nakon ~ega Majstor hrama veli: “TAKO ]E PRO]I SVI OTPADNICI” (ovo ubistvo je simboli~no. bog anti~kih bahanalija. i da je isto moliti se Bogu. magijski imenovanog kao Kaprikorn (jarac) Akvarijus. Prizivaju se drevna egipatska “bo`anstva”. Mariboru. umesto Crkve. Astartu. pogledajmo wihove rituale. izabrali Vavilonsku Bludnicu za svoju majku). Puli. u svojoj ritualnoj praksi. Cequ). Majstor hrama pita brata Akvarijusa za{to su se prisutni skupili. ovi nesre}ni qudi su. Splitu. Nakon toga. onako kako su opisani u internim dokumentima sekte. Proslavqa se Dionis. Zatim Majstor pita: “Da li su bra}a nahrawena?” Akvarijus ka`e: “Le{evima svoje dece”. Izida se naziva i “Danicom” (jednostavno. ~ije ime je “HAOS”. a Bafomet je jedno od wegovih imena. @rec obja{wava da je kult “majke bogova” obuhvatio Izidu. Kakvo je u~ewe OTO-a? Na “kr{tenici” “gnostika”. “Mag vatre” kadi po idoli{tu. Ivani}-gradu. j. poznat je jo{ iz Edemskog vrata. ^ita se Kroulijevo tuma~ewe ekstaze u kojoj se. obavqa pred idolom Izide. ~ije je ime Bafomet (to je sam satana. U toku obreda Eleuzine (Saturnov tip). Zavidovi}ima. Afroditu (sve ove bogiwe opisivane su kao bludnice). Ona ka`e: “[abataj” (t. induskom Atmanu ili svome Ja. u jednu Majku zemqu u kojoj su svi za~eti i u kojoj }e po~ivati.

AKO U^INITE SAMO KORAK NA OVOJ STAZI MORA]ETE NEIZBE@NO DOSPETI DO KRAJA”.VEL LAPIDES LAZULI” “bog” je opisan kao Pan s kojim se mo`e imati telesni odnos. Brate hri{}anine.. koji je sveta posuda na{e Dame. U tzv. izveli prizor plesa i odrubqivawa glave..1989. po{to je bio sin sve{tenika. Salome i Xelatu. koja ja{e na na{em Gospodu Zveri. kupqen je mlad pevac i kr{ten u Rimskoj crkvi od ~oveka koji je magijski bio inkarnacija sve{tenikovog bi}a. raj je opisan kao mesto gde su “Dobro i Zlo bra}a”. Neka tvoja noga zgazi stomak tvoje `ene. opisanom u jednom obredu koji je izdala vr{a~ka lo`a “Panova oaza” (datum 7. Menade (`enskog pola) pozivaju ga da “satre svet” i da se svi prikqu~e “slatkoj orgiji sjaja”.. Jer ako to ne uradi{ ti svojom voqom. Iscedi}e{ svoju krv koja je tvoj `ivot u zlatni pehar wenog bluda. Zar je dotle do{ao narod Svetog Save? Zar su potomci svetih Nemawi}a i . Obred je napisao sam Krouli: “Zajednica ve{tih magi~ara priviknutih na uskla|en rad mo`e biti sposobna da izvodi spontane orgije. Pan je “gospod slave i prqavi pas”.) je prema tome kr{ten hri{}anin za sve magijske radwe. Taj pevac Petar Pavle (takvo ime mu je dato. Vavilon Majke Gnusoba. Irodijadi. Navedimo stvarni primer novijeg datuma: po{to je za jednu svrhu bila potrebna KRV HRI[]ANINA. pa je stoga od ro|ewa posedovao mo}i koje mu pripadaju. Nevesta haosa.11. onda }emo to u~initi mi uprkos tvojoj voqi. Posle toga magi~ari su preuzeli karaktere svojstvene Irodu.. u kojoj je Petar Pavle imao ulogu Jovana Krstiteqa”. i neka beba na wenim grudima postane plen pasa i le{inara. aut. Ubij sebe u `aru predavawa na{oj Dami. “LIBER CHETH” ovo se poru~uje ~lanu sekte:”Ovo je tajna Svetog Graala.)... I{~upaj majku iz svoga srca i pquni u lice svoga oca. Pregled ovih u`asa zavr{i}emo stavom kroulijevaca prema hri{}anima. Posve}enik tvrdi da je spreman da se radi Pana prinese na zaklawe i da mu je dao telo i du{u. Dok se klawaju bogu orgija Dionisu. tebi i sebi postavqamo nekoliko pitawa. Nare|eno je da se ptica zatvori. govore}i stihove drame Oskara Vajlda. Tako }e{ ste}i svetu tajnu Graala u hramu Gnusoba. nap.

u nedostatku hri{}ana koqu petlove? Kakva je dr`ava koja toleri{e osnivawe ovakvih sekti po Srbiji? Kakvi su roditeqi koji deci dozvoqavaju da padnu u ruke |avoimanih sledbenika ludog Kroulija? Da li zna{ da kroulijevci s teritorije biv{e Jugoslavije i daqe odr`avaju veze i sara|uju? Neki pod imenom “otac Khonsu”. kao stare{ina svih jugoslovenskih kroulijevaca. pogotovu ako je taj narod bio pravoslavan? “Su ~im }emo iza} pred Milo{a i pred druge srpske vitezove?” Sa Svetim Savom ili sa (ne daj Bo`e!) Kroulijem? ”Svetigora” 1992. ali da svi treba da se mole svojim “bogovima” da ih za{tite jer }e. Mahari{i Mahe{ Jogi. 19. kakvo je to delo) [ta Srbska Pravoslavna Crkva preduzima da svoje vernike. majstor Abrahadabra lo`e u Sloveniji. nakon ratnih isku{ewa. jednog od mnogobrojnih la`nih mesija na{eg tamnog. obavestio je. koji desetinama godina nastoji da uveri svet kako je dolazak Hristov ve} “nastupio”. jugoslovenski kroulijevci ostvariti svoje delo. U svojoj kwizi “Nova pojava Hrista i u~iteqi mudrosti” on tvrdi da je. posle pripreme. samo su neki od samozvanih “spasiteqa ~ove~anstva”). (Zamisli.Svetog cara Lazara spali na to da slu`e |avolu i da. brate Srbine. Majtreja iz duhovnih oblasti Himalaja do{ao u London gde se do detaqa upoznao sa problemom savremenog ~ove~anstva kome sada nudi . a pre svega mlade. itd. svoje pot~iwene da se skup odla`e zbog rata. upozori na ovakvo o~ajno stawe duha u Srbiji? Zar smo zaboravili da zbog poklonewa |avolu Gospod mo`e kazniti narod koji takve stvari trpi unutar sebe. septembra 1991. Wegov glasnogovornik je britanski Jevrejin Benxamin Krim. Sung Mun Mun. WU EJX NA VRATIMA BALKANA La`ni mesija je ro|en ”Wu Ejx” ve} ima Majtreju. grehom i la`ju otrovanog vremena (Sai Baba.

prire|eni u gradu Kotonu. koji se smatra svetskim vuducentrom. U decembru Amerikanci i Rusi su se sastali i postigli dogovor o razoru`awu. pojavio u Keniji na skupu crnaca – protestanata koje je “duhovno le~ila” ekstrasens Meri Akaca. Kad je posetio Afriku. Majtreja je “do{ao sa neba” prema pisawu “Kenija tajmsa” od 22. objavqeno je da je “mesija” sa nama i da u svima budi mir i radost “Novog svetskog poretka. . pored hri{}ana. Wegova re{ewa su “kosmi~ka po {irini” i “sveobuhvatna”: zato }e ga qudi primiti kao “Gospoda qubavi”. “U~iteq se 1988. odeven u belu ode`du kakvu nose Semiti (Jevreji i Arapi). predstavnika isto~nih i zapadnih medija. budistima. zahvaquju}i delovawu “U~iteqa” u svetu nastupiti razoru`awe i detant. Bio je to ~ovek sa bradom. {intoistima. aprila te godine. maju i junu (tada su naj~e{}e odr`avani “Ve{ti~ji sabati”). juna 1988.re{ewe ekonomskih. U avgustu 1987.ritualima. U “Tajmsu” od 24. Majtrejini “podvizi” Pokret Novog doba je jo{ 1982. sa judaistima. Krim tvrdi da je sada{wi papa posledwi. pa ~ak i sa indijanskim vra~evima. u Asiziju on se molio. a sveti Jovan Bogoslov je “izmislio” antihrista. papa je prisustvovao vudu . i da }e posle wega na “Sveti presto” Rima do}i sam Majtreja. nova svetska religija }e ustanoviti nove rituale. Krajem jula 1985. Vatikan je. “Wu Ejx” poklonici tvrde da je antihristov broj 666 – broj “sila i bo`anske mo}i”. politi~kih. ve} spreman: Ivan Pavao Drugi je ve} stigao da se moli sa predstavnicima svih religija. Ne}e biti nikakvih apokalipti~nih doga|aja: svet }e se ujediniti u “miru i qubavi”. Kad Majtreja bude do{ao. i 1993. Krim je najavio da }e. koji su samo za wega. od kojih je najva`nije zakliwawe u toku punog meseca u aprilu. Godine 1987. Ina~e. smatra on. Majtreja je u Londonu dr`ao konferenciju za {tampu za 22 novinara. kao i u mnogim drugim svetskim novinama. {kolskih i verskih nedoumica. muhamedancima. godine objavio da je Hristos tu.

poru~uje Mati Crkva svim svojim vernim ~edima. Na taj na~in. koji su propovedali nauku neblagoslovenu od strane Gospoda Isusa Hrista i Wegovih Apostola. Bez Boga i Wegove za{tite mi . ali i rata koji. la`ju i obmanom. godine sve vi{e sre}u javni napisi “Hrist se vratio”. A za{to? Zato {to se kroz jereti~ke kwige. vodolija{kom pokretu pripadaju na Zapadu mnogi qudi. U Americi se od 1988. demonskim u~ewima zavedenih. Pravoslavni znaju da se Hristos ne}e javqati ni u kakvim radio i TVprenosima. KO NAS GLEDA “TRE]IM OKOM”? ”Jereti~ke kwige ne ~itati”. u Moskvi i Petrogradu. udaqi od Oca i Sina i Duha Svetoga. zasad neshvatqive. To obja{wava wegove. A dotle. tj. po Alisi Bejli. biv{eg dr`avnog sekretara SAD u UN do Teda Ternera. dok mu se nekoliko hiqada crnaca molilo kao Hristu. niti }e se otkrivati na “konferencijama za {tampu”. Nije slu~ajno da lideri “Wu Ejxa” planiraju da Majtreju ustoli~e izazivawem globalne ekonomske krize.On se predstavio kao “Isus iz Nazareta” i tobo` iscelio dvadesetak qudi. “~uvajte se da vas neko ne prevari”! ”Pogledi”. Tvorca. On }e do}i sa angelima i arhangelima i vaskrsnu}e iz zemaqskog praha sve qude. qudi. uo~i judejske Pashe. tako|e su se mogle pro~itati sli~ne poruke. Spasiteqa i Ute{iteqa na{eg. a 1993. od Adama do onog potoweg. 26. duh ~iji je ciq da nas. protiv nas se “naoru`ava duh hule” (Sveti Isak Sirijanac). decembar 1994. od uticaja. Ne zaboravimo. {efa kablovskih TV-mre`a i ~elnika CNN-a. Zatim je naglo i{~ezao u vazduhu. sve one koji “odbijaju integraciju”. Pravoslavnima je jasno: Majtreja je jedan od demonskih kepeca koji glumataju Isusa Hrista istinitog. osniva~a “Pokreta za Novo doba” treba da odnese tre}inu ~ove~anstva. ~asopise i bro{ure dolazi u dodir sa mnewima strasnih. Pokret obilato poma`u Rokfeleri i Rot{ildi. veze sa mo}nicima ovog sveta. da bi svako primio platu po Wegovoj Qubavi i Pravdi. po~ev od Xorxa [ulca.

vidimo u tom broju tako|e sliku “demonskog uragana” koji je li~io na “|avola”. analizira}emo onaj od 8. Po{to su brojevi “Tre}eg oka” sli~ni kao jaje jajetu. jer nas zanimaju rezultati tih namera) jeste: “od svega pomalo. zatim se prenose poruke jedne od savremenih sinkretisti~kih sekti. koji se. Zato je svaki pravoslavni Hri{}anin du`an da sebe i druge ~uva od nepravoslavnih u~ewa i ve{tina (astrologija. tzv. na sve mogu}e na~ine.). okultizam. Pogotovu je tako danas. i induskih verskih u~ewa. {iri preko medija. nakon ~ega je po~eo da radi mozaike i slike po rimokatoli~kim crkvama u Italiji. upravo iz bratske qubavi. Oni vole qude koji gre{e ili su u zabludi. saznajemo kako su Amerikanci na Mesecu na{li – “qudski skelet” i kako je estonski fotograf ban~io sa “vanzemaqcima”. ali wihove zablude. itd. Ima tu i Pravoslavqa. vera u reinkarnaciju. februara 1994. i okultizma. koje izdaje NIP “Novosti”. magija.. koja propoveda “Hrista” ~ije se u~ewe sastoji u tome da su biqke i `ivotiwe – ~ovekova bra}a i da se du{a posle smrti seli iz tela u telo. o “tajnama .. Osnovna “taktika” wegovih izdava~a i urednika (u ~ije namere i `eqe ne ulazimo. Ovaj ~asopis izlazi ve} {est godina {to svedo~i o wegovoj ~itanosti me|u duhovno zapu{tenim potomcima Svetog Save. kad nas zapquskuju talasi tamnog i zlokobnog mora novog paganizma. u la`na ~uda. U tekstu “Hrast oki}en blagoda}u” ~itamo o slikaru Milosavqevi}u koji se “iscelio meditacijom” ispod nekog “~udotvornog drveta” gde je imao vizije svetaca sa ikona. ne smeju tolerisati. Informi{u nas o Brazilcima – “potomcima Atlanti|ana”. da bismo pokazali koliko je ~itawe ove tre}erazredne “verske literature” opasno za svakog ko `eli da ide putem u @ivot Ve~ni. u “lete}e tawire”. nego ih moraju razobli~avati. Pravoslavci ne mogu biti tolerantni prema la`i. spiritizam. Jedan od tipi~nih glasnogovornika “nove religioznosti” je i “Tre}e oko”. za svakog pone{to”. i pri~a o “fenomenima na granici nauke”. Tu nema tolerancije. mole}i se Bogu za one koji su poverovali “ocu la`i”. “Univerzalnog `ivota”.postajemo lak plen zlih duhova i vr{iteqa wihove voqe.

piramida”, o okultnom u `ivotu Marka Tvena, o qudima koji iznenada, samo od sebe izgore, astro-medicini... “Tre}e oko” vam nudi i test po kome }ete utvrditi da li ste “zaposednuti zlim duhom” (!!!) i, ako jeste, kako obaviti “egzorcizam”... Reklamiraju se svi mogu}i vidovi magije, vra}awa, skidawa ~ini, le~ewa bioenergijom, radiestezijom, itd. “Vidovita Buba” (frizerka iz Beograda) odgovara ~itaocima... Vrhunac bestidnosti je, me|utim ~iwenica da “Tre}e oko” u ovom broju objavquje i jednu od pouka svetoga Ave Doroteja, kao i tekst Teimuraza Avalijanija o negativnom dejstvu ekstrasensa kori{}enih u politi~ke svrhe, koji je prvo objavila “Svetigora” za Bo`i} 1992. (naravno, bez navo|ewa odakle je tekst preuzet!). Ciq je jasan: uveriti naivnog konzumenta da je ono {to se pojavquje u “Tre}em oku” “hri{}ansko”, “pravoslavno” – to jest istinito. Obiqe duhovnog otrova koje ~italac guta zasla|uje se sa malo meda, da bi obmana bila uspe{nija. ^ovek koji ne poznaje svoju veru na taj na~in mo`e da pomisli kako istom Bogu slu`e i Sveti avva Dorotej i “proro~ica” Gabrijela iz Vircburga, ~ije su sladuwave vizije “Hrista” koji se ~itaocima obra}a sa “Ja, Hrist, ispravqam i produbqujem re~” (to jest, “popravqa zastarelo Evan|eqe” ~etvorice Evan|elista) poslu`ile kao osnova za sektu “Univerzalni `ivot”. Pravoslavni treba da znaju “Tre}e oko” {iri, maskiraju}i se katkad “pravoslavqem”, duhovno {tetna u~ewa (od astrologije i hiromantije do vere u reinkarnaciju). Nama koji `ivimo Crkvom Bo`jom ne treba ni “Tre}e oko”, ni “{esto ~ulo”. Mi imamo Hrista. ”Svetigora”, broj 29, 1994. KO SE BOJI POGLEDA? Osvrt na tekst g. Vladimira Dimitrijevi}a Po ko zna koji put g. Vladimir Dimitrijevi} javno `igo{e na{ list. Nismo se na to osvrtali smatraju}i wegovim pravom da misli svojom pame}u i po vlastitoj savesti {ta mu je voqa. Me|utim, nakon

u~estalog usputnog prokazivawa, ovog nam je puta g. Dimitrijevi} posvetio ceo tekst u “Svetigori”, pa nas naprosto primorava da ~itaocima stavimo na uvid wegove optu`be i svoj komentar. Neka se sve vidi. Po|imo redom. G. Dimitrijevi} je, priznajemo, u pone~emu potpuno u pravu. “Tre}e oko” daleko je od savr{enstva. Gre{ni smo, pa i gre{imo. Hvala svakome ko nam uka`e na neku gre{ku , jer nam poma`e da postanemo boqi. Ali, zasad se ne mo`emo odre}i oglasa, jer list niko ne dotira, a oni su cena samostalnosti. Mi ne primamo reklame crnomagija{a, satanista i sl. ali i me|u onima koji se kod nas (samo) ogla{avaju ima persona sumwive reputacije, neproverenog ume}a i obi~no jake `eqe da brzo steknu imetak na tu|oj zabludi ili nesre}i. Toga smo svesni. Nadamo se danu kada }e nam tira` obezbediti dovoqno novca da se mo`emo odre}i reklama. Razume se, i u redakcijskim tekstovima ima nedomi{qenog, pogre{nog, nepro~i{}enog... Ali, nije to iz zle namere, nego iz na{eg neznawa ili nepa`we. Svaki broj je otisak na{e trenutne profesionalne i duhovne svesti. Ne mo`emo biti iznad sebe, ali `elimo da postanemo boqi nego {to smo sada. To je proces. A zajedno sa nama u tom procesu u~estvuje i svaki ~italac koji to `eli. Zato se molimo da na{e gre{ke ne nanesu {tetu nikome, da izgube delotvornu mo} na putu do ~itala~ke svesti. G. Dimitrijevi}, me|utim, ceo na{ list vidi kao golemu i opaku gre{ku i izvori{te duhovnog otrova (zasla|enog sa malo meda). Dva shvatawa U ~emu je na{a nesaglasnost koja g. Dimitrijevi}a toliko uzrujava da nehri{}anski o{tro sudi, da se prosto obru{ava na novine koje, kako se ~ini, li~no do`ivqava kao neprijateqske? Izgleda da je osnovna razlika u tome {to mi ne znamo Istinu, a g. Dimitrijevi} veruje da je zna. Mi tragamo za wom, ponekad i tamo gde je nema, ali svesrdno i iskreno, sti~u}i iskustva i znawa koja nas, malo-pomalo, uz

Bo`ju pomo}, pribli`avaju ciqu. Rezon g. Dimitrijevi}a je, me|utim, jednostavan: pravoslavqe (koje on pi{e velikim po~etnim slovom) jedina je istina; ja sam pravoslavac; dakle, ja znam istinu. Sve ostalo, po tako svedenoj logici g. Dimitrijevi}a, pogre{no je, dakle la`no, dakle jereti~ko, dakle izopa~eno. Ne samo magija, zvezdo~atstvo, proro{tvo, katolicizam, sekta{tvo, ekumenizam, racionalizam, komunizam itd, nego i vanzemaqske civilizacije – makar i samo hipoteti~ne. Pravoslavqe, kako ga shvatamo mi, te`i da istinito{}u su{tine svog u~ewa obuhvati i ohristovi sve – ne ostavqaju}i ni jednu ~iwenicu, pojavi ili bi}e izvan sebe. Pravoslavqe g. Dimitrijevi}a je odeqeno, zatvoreno, ispuweno strahovima, napregnuto i usmereno na otkrivawe neprijateqa, zavera i podvala. Ono ne qubi nego `igo{e. Prividno je dosledno ~istoti svog nasle|a, a zapravo je uskogrudo i netrpeqivo. Umesto da privla~i, ono rasteruje. Umesto da poziva, ono preti. Umesto da tuma~i, ono osu|uje. Takvo pravoslavqe srcu ne nudi radost i toplinu, smirenost i pouzdawe, nego zebwu i krivicu. Ono time potkopava sabornost svoje prirode sazdane na qubavi kao temeqnom jevan|eoskom principu. Takvom shvatawu vere svojstveno je i ne ba{ pohvalno mi{qewe o vernicima. Sumwiva mu je wihova sposobnost rasu|ivawa, pa im name}e “pastire” koji ih {tite od opasnosti. Kad se g. Dimitrijevi}u omakne “~ovek koji ne poznaje svoju veru”, u toj logi~koj besmislici sadr`ana je su{tina odnosa prema onima koje on, eto, brani od “Tre}eg oka”. Kakav je to vernik koji ne zna u {ta i za{to veruje? Upravo takav da ja mislim za wega. On ne mora (jer nije u stawu). Slede}i nesporazum g. Dimitrijevi}a sa na{im listom le`i u tome {to ga on do`ivqava kao pravoslavqem maskiranog nosioca {tetnih u~ewa. U podnaslovu ga ~ak karakteri{e kao “vu~ju {tampu u jagwe}oj ko`i”. Da li su ova ili ona u~ewa korisna ili {tetna – to ne mo`emo ovde raspraviti jer bi nam bile potrebne mnoge stranice, pa opet je pitawe da li bi neko nekoga ubedio. Ali, “Tre}e oko” se nikada nije

maskiralo ni~im, pa ni pravoslavqem. Put u veru Pokrenut je pre nepunih pet (a ne {est) godina list za parapsiholo{ke i okultne teme, za tekstove sa granice dosega nauke, za pri~e o nesvakida{wem i tajanstvenom. Ali, ure|iva~i su uvideli da u tome postoje bela i crna strana i re{ili su da ih ne me{aju. Opredelili su se za jednu. Tako je na~iwen prvi korak u postepenom preobra`avawu lista ka su{tastvenim pitawima `ivota, ka wegovoj mistici i Bogu kao izvoru, smislu i ciqu postojawa. Tra`ili smo u svim religijama ono svetlo zajedni~ko jezgro, wihov bo`anski zajedni~ki imeniteq kojeg mora biti ako su istinske. Razgrtali smo naslage obi~aja, obreda, kultova – svega onoga {to su qudi, po svom naumu i pameti, nadodavali onome bo`anskom i tako jednoj istini dali mnogo vidova, pa se oko wih vekovima glo`ili i tukli. Otkrili smo da su za tim ~istim jezgrom tragali mnogi crkveni oci. Veruju}i da nam je Hristos govorio u svim vremenima, sigurni smo da nas ne ostavqa same pogotovo danas, pred kona~nicom koja se bli`i. Zato prenosimo neke od Wegovih aktuelnih objava – one koje su, po na{oj sposobnosti rasu|ivawa, verodostojne i savr{eno uskla|ene sa su{tinom wegovog u~ewa na zemqi. Tako smo od bezbo`nika postali vernici, a okultni list pretvorili u poglavito duhovni. To {to se de{avalo ~lanovima redakcije de{avalo se i ve}ini stalnih ~italaca. Nije li to Bo`je delo – jer radi se o desetinama hiqada qudi? Ko bi nas tolike probudio i iz polutame uputio ka svetlosti da ne be{e tog Bo`jeg sredstva koje g. Dimitrijevi} samouvereno anatemi{e? A kad smo tako prosve}eni – re}i }e g. Dimitrijevi} – {ta }e nam astrologija, Bubini odgovori (uzgred, Buba nije frizerka, a {ta i da jeste?), lete}i tawiri, bioenergeti~ari itd.? Pa upravo zato {to su te teme trenutni duhovni limit mnogih qudi. Ono {to g. Dimitrijevi} naziva “na{om maskom” i ~ak “vrhuncem bestidnosti”, za ove tek probu|ene du{e prvi je istinski doticaj Bo`je re~i.

Ve}ina nastavqa daqe. Mnogi sve{tenici (raznih konfesija) potvrdi}e da su neke vernike stekli preko “Tre}eg oka”. Po nekima to, kao i g. Dimitrijevi}u, zbog ne~eg, nije pravo, ali ~iwenice su ~iwenice. Mi, eto, verujemo da je “Tre}e oko” jedno od Bo`jih sredstava u ovom vremenu za upu}ivawe neosve{tenih qudi ka putu `ivota, dok g. Dimitrijevi} smatra da na{ list qude sa tog puta odvra}a. Mi imamo u vidu one koji su izvan dosega ne samo crkvene prakse, nego i crkvenih glasila. To su du{e u koje vaqa spustiti kapqicu Bo`je istine, ali kako? I ko? Ako bismo list prilagodili idealu g. Dimitrijevi}a, ostao bi upravo bez tih ~italaca, sada{wih i potencijalnih, a oni bez ikakvog duhovnog kontakta. Te{ko da bismo ih onda mogli svrstati ~ak i me|u qude “koji ne poznaju svoju veru”, jer nikakve vere ne bi ni imali, niti bi znali koliko su time osiroma{eni. Nadamo se da }e g. Dimitrijevi} iskreno promisliti o ovom problemu, pa makar zadr`ao svoj toliko puta ponavqani sud. U svakom slu~aju, mi se na wega ne}emo qutiti. A “Svetigoru” i daqe, kao i toliko puta do sada, preporu~ujemo ~itaocima, jer to zaslu`uje. Wenoj redakciji se izviwavamo {to je, ba{ u onom broju od 8. februara, tehni~kom gre{kom izostavqen naziv ~asopisa iz kojeg smo preneli jedan tekst. Vidan Arsenijevi} Tre}e oko 124/1993. ODGOVOR G. VIDANU ARSENIJEVI]U, [EST GODINA POSLE Urednik “Tre}eg oka”, g. Vidan Arsenijevi}, qutio se na mene zbog “nepravoslavne” o{trine su|ewa. G. Arsenijevi} je obe}avao da }e gre{aka biti sve mawe, da }e prestati reklamirawe sumwivih “isceliteqa”, da }e “proces postajawa boqim” biti uspe{an. No,

na`alost, ni{ta se nije promenilo, osim {to sada, kao osniva~, iza “Tre}eg oka” stoji Savezna vlada SR Jugoslavije. I daqe redakcija “Tre}eg oka” me{a pravoslavne tekstove i ~lanke o svecima sa “otkrovewima” qudi samoobmanutih, i daqe astrologija i astronumerologija, i daqe radiestezija Mihaila Barte, i daqe verovawe da “svi putevi vode ka Bogu”, i daqe beskrajno rizi~no “prorokovawe” budu}ih doga|aja... I ni{ta se u mom odnosu prema “Tre}em oku” nije promenilo za ovih {est godina, niti je moglo da se promeni: “Tre}e oko” je, s obzirom da zbuwuje qude i nudi im okultne ve{tine kao jedan od puteva ka “Vi{oj stvarnosti”, “vu~ja {tampa u jagwe}oj ko`i”, bez obzira {to g. Vidan Arsenijevi} sebe smatra dobronamernim ~ovekom i pravoslavcem, i bez obzira na to {to ja ne sumwam u wegove dobre uredni~ke namere, dok u wegovu pravoslavnost, s obzirom na ure|iva~ku politiku “Tre}eg oka”, osnovano sumwam. Ovde se, naravno, ne}u zadr`avati na analizi Arsenijevi}evog stava o “svetlom zajedni~kom jezgru” svih religija; sedam kwiga ciklusa “Pravoslavqe i sekte”, koje sam za ‘Svetigoru” priredio, posve}eno je analizi, izme|u ostalog i takvih stavova. Zadr`a}u se samo na dva broja “Tre}eg oka”, koja su na{em narodu ponu|ena dok je trajalo bombardovawe NATO-satanista, 4. maja i 2. juna 1999. godine. To je bilo vreme izrazite napetosti i neizvesnosti kod qudi, koji su bili, sa jedne strane, izlo`eni bombama Amerikanaca i wihovih saveznika, a sa druge strane pomamnom propagandom re`ima koji nas je, na ~elu sa svojim vo|om, doveo dovde gde jesmo. “Tre}e oko” je “uhvatilo ritam” vremena i doga|aja, pa je odmah po~elo da objavquje “povoqne prognoze”. U broju od 4. maja 1999. izvesni A. Zdravkovi} i S. Popovi} predvi|ali su povoqan upliv planeta na na{u situaciju, mada }e na{i neprijateqi “poku{avati da osvoje ono {to se ne mo`e osvojiti” od 28. maja do 18. juna (i ne samo da osvoji{e, nego i sporazum potpisa{e u Kumanovu). Tako|e, optimisti~ni astrolozi nudili su nadu u finansijsku pomo} Zapada i od 11. avgusta izuzetno povoqan period u horoskopu Jugoslavije. Izvesnoj J. [. kojoj se “Sveti Vasilije

Ostro{ki” (Bo`e, oprosti) javqa ve} godinama, poru~eno je, sasvim u stilu saop{tewa koalicije SPS-SUL-SRS: “Kosovo niko nema pravo da proda, niti mo`e da se kupi /.../ Bog ipak nije napustio Jugoslaviju, velike su {anse da se spase”. G. Vidan Arsenijevi} je u svom uvodniku podr`ao skakawe i pevawe jadnih, prevarenih qudi na trgovima (“Na{a borba zahtijeva,/ kad se gine, da se pjeva”, zar ne?) ovim re~ima: “A kada je re~ o masovnom manifestvovawu otpora agresoru na na{im trgovima i mostovima, u posledwe vreme iz crkvenih krugova sti`u povremeni prigovori pevawu, kao ne ba{ doli~nom pona{awu u ~asu kad su nam `ivoti i domovi ugro`eni. Slo`io bih se sa tim kada bi pevawe bilo izraz bezose}ajnosti prema sunarodnicima koji pate, ginu ili oplakuju svoje najbli`e. Ali, ono to nije, naprotiv. Ono nas sjediwuje i osna`uje u otporu opakoj sili koja ru{i i ubija”. Posle uobi~ajenih tema “Dosije Iks” tipa, pojavquje se Beogra|anka M. B. koja “astralno putuje” i “~uje glasove” raznih otkrovewa, primaju}i “svetlost kroz temenu ~akru”, pa je ~ula ~itav niz nebeskih poruka tipa: “Ako ostanete ovakvi kao {to ste sada – uz pesmu, zajedni{tvo, qubav za svoje Kosovo, nema tih snaga po zlu i oru`ju koje vam mogu naneti zlo {irih i ve}ih razmera”; “Za kratko vreme od sedam dana vi ste silama zla, novca, kapitala i mraka zadavali udarac za udarcem”; “Kosovo poqe, nekada samo mit, sada je na putu da postane svetiwa! Iz Kosmi~kog zapisa vra}eno je u ote`aloj formi da ga pro~istite, i kao ~istu vaseqensku formu vratite u red i balans kosmi~kih energija”. U broju od 2. juna 1999. objavqena je vizija Zemunke N. Z, koja je videla “otkinutu glavu, polo`enu na stranu, koja je oblivena krvqu”. Bila je to glava, poga|amo, Bila Klintona. Zatim je videla Stefana Nemawu i despota Stefana Lazarevi}a, pa, na kraju, i samog “Hrista”. Klinton je, obliven krvqu, pobegao daleko od “Hrista”... Zdravkovi} i Popovi} su videli nama prijateqsku Kinu sa Marsom, bogom rata drevnih Rimqana, naro~ito dominantnim krajem jula (JUL-a?) 1999. (Da, Kinezi su nam ba{ pomogli, naro~ito vojno.) Jovo Mari} je sabrao ~itav niz “predskazawa, vizija, objava” o Kosovu. Jedno pripada

doktoru ^ou, osniva~u neke korejanske novoprotestantske sekte, da }e se sada{wi svetski sistem do kraja ovog milenijuma raspasti, i da }e po~eti globalni sukobi uz u~e{}e 200 miliona kineskih vojnika. Izvesni Anton Johanson predvi|a velike katastrofe u Americi, i rusko osvajawe Balkana. Propast Amerike predvi|a i “Madona” koja se javila medicinskoj sestri Eni Ortega Kirkvud iz Teksasa i rekla da }e nestati izvesni delovi Amerike, ali i cela Engleska i Francuska. G. Mari}, saurednik “Tre}eg oka”, na kraju je odabrao viziju 74-godi{we baka Ka}e, kojoj se od 1962. javqa “Sveta Petka”. Baka je usnila Crnca, krupnog i kudravog, koji je pro{ao kroz wenu sobu i rekao joj: “Pa, dobri ste vi Srbi”. Taj Crnac iz vizije nije bio niko drugi do Xesi Xekson, “borac za qudska prava”, koji je oslobodio tri ameri~ka pilota. (A baka Ka}a je verovala da }e on pomo}i nama, Srbima.) Naslov Mari}evog teksta je “Agresori }e nestati sa lica zemqe”. Beogra|anka – vizionarka, koja je stalno u kontaktu sa “glasovima”, “astralno” je ulazila u NATO-avion, pa ~ak i u bazu Aviano... [est godina je pro{lo od qutwe g. Arsenijevi}a na mene, a “Tre}e oko” je sve vi{e u “zoni sumraka”, kao i jadni srbski narod, koji nikako da se vrati Bogu i sebi... Jul 1999. EPIDEMIJA OKULTIZMA Okultno, mra~no, skriveno, zabraweno... Odjednom, iznenada, pojavilo se ono na svetlosti dana, i sve vi{e i vi{e qudi, ia hiqade i stotine hiqada, upra`wava okultne “ve{tine”, a milioni i desetine miliona idu za wima, slu{aju}i ih, primaju}i wihove savete i “humanitarnu pomo}”... Tako je u svetu: NT Plus od 1. novembra 1997. objavquje da je CIA 23 godine ~uvala tajnu o izvo|ewu operacija magijsko-vidovwa~ke prirode, a naro~ito daqinskog (telepatskog) opa`awa. Kad su tajne

koji je predvideo rat izme|u Nema~ke i Sovjetskog Saveza. izme|u ostalog. Dana{wi ~arobwaci. po~ela je i wihova komercijalna primena. objavila je vest da su Amerikanci na kraju. pomo}u izvesnog rok-muzi~ara Tarasenka. On im ~ak nudi mogu}nost da pomo}u ove metode otkriju “Sveta Graal”. tvrde}i pritom da mo`e da le~i qude od zlo}udnih i dobro}udnih tumora. U Rusiji se ogledi i daqe vr{e. prizivaju}i. Dok se Tarasenko gr~io. prizvao “Staqina”. supruga ameri~kog predsednika Viqema X. u koga je u{ao duh. koji je izjavio da se ne kaje zbog onoga {to je u~inio. u koji je ulo`eno 20 miliona dolara. “Politika” od 30. “Ekspres Politika” za period od 30. tra`e da magijskim mo}ima o`ive Lewina (?). Svoje obra}awe ~lanovima Asocijacije za odbranu porodice zapo~ela je re~ima: “Ho}u da vas obavestim da sam se. Ruzvelta. pre nego {to sam ovde do{la. odustali od projekta “Zvezdana kapija”. objavqivale “Ve~erwe novosti” naveden je ~itav niz podataka s tim u vezi. donela je vest o tome da g|-a Hilari Klinton. i da mi je ona odobrila da vam se obratim”. koji su krajem februara i po~etkom marta 1992. januara 1996. Jo{ je Staqin koristio usluge vidovwaka Volfa Mesinga.obelodawene. Izvesni Tomas Tankijevi~ u Nema~koj ponudio je svojim sugra|anima kurs za daqinsko (telepatsko) opa`awe po ceni od 7200 maraka. Poznati ekstrasens Ka{pirovski hipnoti{e qude putem televizije. Klintona. tako|e. i da bi `eleo da se ponovo vrati na zemqu. do 2. Rusija je. ipak. konsultovala sa Eleonorom. Qudi uzimaju fotografiju Alava ^umaka da bi pomo}u we . juna 1996. poput Jurija Longa. decembra 1995. Moskovski “Mediaservis” se bavi akupunkturom i “le~ewem }elavosti” pomo}u parapsihologije (!). na pitawa gledalaca koji su prisustvovali seansi. a koji je bio zasnovan na kombinaciji ekstrasenzorike i okultne {pijuna`e. odgovarao je “Staqinov duh”. supruge ameri~kog predsednika Frenklina D. a na ~elu projekta je izvesni dr Igor Smirnov. i duh Eleonore Ruzvelt. u~estvuje u spiritisti~kim seansama. opsednuta okultisti~kim projektima. Pomenuta Longo je. U feqtonu “^uda ruske parapsihologije.

[ta }e se. pak..”. desiti sa Amerikancima? “Ima}e monstruozne p~ele.. kao i lordovi Karington i Oven. ^lanovi grupe.. ponavqa se i kod nas. tu Bo`iju ba{tu. Miqa je “prorekla” da }e se wima. zahvaquju}i telepatskom dejstvu” “Grupe 69” u javnosti bili kompromitovani \ani de Mikelis. koju potom koriste za “isceqewe”. redovno se u toku 1993. utvrdio je da 43% dece koja su gledala ovog maga preko televizije padalo u hipnoti~ki san. Dobila sam nedavno vibuti pra{ak i par cvetova od Sai Babe”.. 513/1993. kao i propast svih koji se protiv nas bore – od Amerike do Nema~ke. prilikom zvani~nih poseta Beogradu. i da }e wegov rodni kraj. Miqa Vujanovi}. koji je istra`ivao dejstvo hipnoseansi Ka{pirovskog. veruju da se neprijateqima SR Jugoslavije. [to se. Dr Vladimir Lebedev. zaqubqenici u delo Nikole Tesle i po{tovaoci kwige “Pisma tibetanskih mudraca”./ otvorila na ro|endan Sai Babe. “Grupi 69” koja deluje pri Vojsci Jugoslavije i ~iji je ciq primena parapsihologije u vojne svrhe. i koja je odr`avala redovne veze sa indijskim magom Sai Babom (“Ba{ sam centar /astrolo{ki – nap. biti potopqen. Miqa Vujanovi} je “predskazala” da }e se sredinom 1994. karakonxule }e im izlaziti iz trbuha.“zarazili” (wihov izraz!) vodu. taj centar sveta. Be`a}e masovno iz svojih uni{tenih gradova u zemqu Srbiju.. U te dane. izjavila je Miqa Vujanovi} u “Tajnama” br. Ujediwene Nacije raspasti. Turgut Ozal. da }e ameri~ki narod ustati protiv predsednika Klintona. “Duga” je pisala i o tzv. pojavquju}i ia Tre}em kanalu dr`avne televizije. “izviwavati bar dve hiqade godina. kao Hristu. Arkanzas. a da je kod 7% uo~ena mu~nina ili “psiholo{ka dezadaptacija”.. Srba ti~e. po Miqi. kasnije je postala zvani~ni televizijski “prorok” srbskog re`ima. prir. Tra`i}e masovno va{e dr`avqanstvo”. Ono {to se de{ava u svetu. Pisac ~lanka je smatrao da su. Manfred Verner. pojavqivao “gr~ . U “Dugi” br. Ne postoji ni{ta {to se slu~ajno de{ava. koja se “udala” za zvezdu Regulus. Andrej Kozirjev. 33). i “prori~u}i” trijumf Srba u ratu u Bosni i Hrvatskoj.

koja je hajdu~kim neprijateqima nabacivala smrt bajawem. Cetiwe 1998.. po wima. dre{i mu{karce i `ene koji su “vezani” vraxbinama. izdale specijalni broj posve}en “magiji i proricawu”. magijom ubila mladog Stojana Srbulovi}a. Milutin Perovi} sara|uje sa Qiqanom Brankovi}: {to on vidi. koji je povremeno sara|ivao i u nekim crkvenim listovima. Baba vra~ara je. Baba Miqa. wegov sat je prestao da radi. Petrija Ili} iz @drela je bila hajdu~ica i vra~ara. Treba pretpostaviti da je ova grupa qudi u Vojsci Jugoslavije imala dobre namere. ”^ovek je vi{i od zvezda”. {to je.. po~ev od vla{ke magije koja je neka vrsta “na{eg” vudua. gledaju}i u beleg od odela ili ku}nog praga. bila posledica “sukoba wihove negativne energije (koja nosi podmukle i licemerne namere) sa energijama dobrodo{lice i energijama misli prisutnih ekstrasensa koje deluju kao neka vrsta ogledala”. Tu su se mogla na}i najrazli~itija svedo~anstva o magijskim delovawima. Svetigora. udaraju}i britvom po vodi iz koje je tekla krv. od Svetog kneza Lazara i Milo{a Obili}a do vojvoda @ivojina Mi{i}a i Stepe Stepanovi}a. “Tajne” su ponudile obrednu formulu koju devojka izgovara . izgleda da on Pravoslavqe ne razlikuje od vraxbina i gatawa!) U istom broju objavqen je tekst Draga Paripovi}a o “ceremonijalnoj magiji”. POSTOJI LI MAGIJA? Da li magija postoji? “Tajne” su u novembru 1994. a kad je izdahnuo. to Qiqana iscequje – vile su ga srele u detiwstvu. pi{e tamo.na licu”. ali ono ~ime su se bavili ne bi palo nijednom srbskom vitezu i vojskovo|i. ~iji je ciq “neposredno iskustvo bo`anstva” (postajawa bogom). i proglasila za “vilosa”. koji “vidi vi{e i daqe od drugog sveta”. mada se mogu izra|ivati i talismani. (^lanak o “vla{koj magiji” pisao je Nikodije Spasi}. U ~lanku o qubavnoj magiji. Janko Durovi} je vra~ao pomo}u duhova – “{ojmana”.

ni da spava. sipa se u {oqu kroz mrtva~ev prsten. da ga dovedu kod mene. Zatim se `rtvuje `ivotiwa koja predstavqa osobu kojoj se `eli nauditi. do {upqeg kola~a ume{enog od samrtni~ke sve}e. slom `ivaca. da bi `rtva zauvek bila zaqubqena u `enu koja tu kafu kuva. uz karanfil. koji je. u koju su urezana dva srca. Orijentalni mag Selim Quqanovi} govori o talismanima kao energetskim baterijama. devet zrna kukoqa i devet zrna quqa. i koga Stojanka ]urkovi}. na istu se prenose bolovi sve dok ova ne umre. “Isusu Hristosu”. ogrebotina i tome sli~no). zemqa trese devedeset devet |avola. pa da idu kod dragog. naziva “svojim spasiteqem”. snovi sa te`inom na grudima. zvuk zvona koji se ne da objasniti. da mu se prevrne pamet na rog. kako on ka`e. . {qiva trese zemqu.. nervna i fizi~ka iscrpqenost. wegov “pacijent” (uz nekolicinu drugih). miris raspadnutog mesa tamo gde ga nema.. Preporu~uje se gledawe osobe koja se `eli kroz {upqi predmet: po~ev od prstena mrtvog ~oveka.. ode}a ili delovi ode}e osobe kojoj se `eli naneti zlo. od goluba i golubice. Kafa.. a devedeset nek’ ostanu. U istom broju reklamiran je i Qubomir Todorovi}. preko {upqeg kola~a probu{enog nogom ma~eta koje jo{ nije progledalo. predstavqen u “kabalisti~koj” perspektivi. ni da se odmori”. preforsirano samozadovoqavawe. da bi se s wom stupilo u magnetni dodir. kao i nagla pojava vetra niotkuda”.. Pua~ kao za{titu od crne predla`e “belu magiju”.. pojava tragova na telu (modrica.. pa ~ak i meditacije o. tragovi sluzi po stanu. Kako izgleda vudu-napad? Skupqa se dlaka. i da povedu vola sa {est roga. ose}aj straha i depresije. koji skida magiju i prokletstvo. da bi bila voqena: “Ja tresem {qivu. Devet da do|e. Dragan Pua~ navodi subjektivne ose}aje i objektivne fenomene koji ukazuju na to da je neko pod dejstvom magije: “teskoba i nelagodnost pri udaqavawu sa nekog mesta. naravno.. otisci na snegu i u pesku koji nigde ne vode. Pomo}u predmeta uzetih od `rtve. te da nema mira da stane. smrad fekalija i kanalizacije.drmaju}i vo}ku u cvetu.

Najpre zahteva da se odrekne Boga i svega {to mu je drago.. . Svepobedni Bogo~ovek je wihova za{tita: sile demonske im ne mogu nauditi.Da li magija zaista postoji? ^ijom silom magovi. V. pri~e{}uju Telom i Krvqu Gospoda Isusa Hrista.” Mislimo da je ovo {to smo rekli sasvim dovoqno da se shvati da je su{tina svake magije – slu`ewe |avolu. Da ne bismo govorili bez argumenata.. mole se.. I jo{ ne{to. ali mali broj `eli da se sa ~iwenicom suo~i. Sile ozlobqene qudske voqe udru`ene sa demonskom silom mogu ~initi zlo drugom ~oveku. obukav svoju ode}u. Magija nema nikakvog dejstva na one koji poste. obla~i mu {amansku ode}u. a sa leve devet devica. Svaka magija je zlotvorna. prolazi iza kandidata za maga i izgovara odre|ene formule koje ovaj ponavqa. a ovaj }e mu zauzvrat ispuniti sve `eqe” (podvla~ewe na{e – prim. pod uslovom da taj ~ovek nije za{ti}en blagoda}u Bo`ijom. evo {ta o najpoznatijim magovima sveta. daje bubaw i palicu i sa wegove desne strane stavqa devet nevinih mladi}a. ne{to {to zauvek treba zapamtiti: nema “bele” i “crne” magije. veli Mir~ea Elijade u svojoj studiji “[amanizam”. u koji }emo sigurno pati ako nastavimo putem kojim smo krenuli – putem okretawa le|a Bogu a lica |avolu. redovno se kaju i ispovedaju kod sve{tenika za svoja sagre{ewa. plemenskim {amanima Azije. i da obe}a da }e ~itav `ivot svoj posvetiti |avolu. Potom. koji vode ~astan i ~estiti hri{}anski `ivot. D. opisuju}i obred posve}ewa za maga u sibirskom plemenu Jakuta: “Nakon {to ga duhovi ‘izaberu’ stari {aman vodi svog u~enika na jednu padinu ili u neku ravnicu. vra~ari i ~arobwaci deluju? Kako Crkva {titi svoju decu od sila zla? Osnovni stav Pravoslavne Crkve jeste: magija postoji.. ”PROROCI” DEVEDESETIH I RASPETO SRBSTVO Pred nama je bezdan.) Potom u~iteq – {aman pokazuje mesta na kojima prebiva zli duh. mnogi su toga svesni.

“Nostradamusa”. vra~awa. masovnija upotreba amajlija u Srbiji o`ivqava ve} po~etkom 1990. Nevi|eni duhovni hoh{tapleraj. “Praznoverje i dru{tvene promene”. kao i uvek kad je u pitawu istorija naroda koji je sklopio Zavet sa Bogom. parapsiholo{ke fenomene. od kojih su. moglo umiti Svojim zracima. Do 1996. {to zaslugom sopstvenih vo|a u ponor. Neki “Enon. godine. Wegova istra`ivawa }emo ukratko izlo`iti. beznadno }emo tumarati sa kraja na kraj sopstvene propasti. zbuwen i oja|en. Sve dok nam to ne po|e za rukom. sin bo`ji” iz Kragujevca . isceliteqstvo. Hristos. koji su nudili predmete ~ija je osnovna namena uglavnom za{tita od raznoraznih “negativnih uticaja” i prizivawe sre}e (posebno na poqu materijalnog bogatstva i seksualne privla~nosti. “Horoskopa”. nudio “hermeti~ko-spiritualni instrument: UID i PLOEA za komunicirawe sa mrtvima”. da ponovo progledamo. obra}aju}i pa`wu na “proro~anstva” i “vizije” doma}ih “tajnovidaca” u doba na{eg najve}eg poloma – kao {to smo ve} rekli.. on se opredelio da analizira ~asopise tipa “Tre}eg oka”. najopasnije varke la`nih proroka./ Sude}i po reklamnim porukama u “Tre}em oku”.)” [ta se sve ogla{avalo? Jakov Bla`evi} iz Mostara je juna 1990. U ruke nam je do{ao uputni tekst sociologa iz Vojvodine. Boli su nam duhovne o~i toliko da nije ni ~udo {to smo slepi. Kao nau~nik. jednom od naj~itanijih specijalizovanih ~asopisa za proricawa. duhovnu evoluciju i prosvetqewe. nastoji da zaboravi ~iwenice i da se okrene varkama. {to svojom krivicom.Zato na{ narod. od kraja osamdesetih do danas. Samo bi ih Sunce Pravde. @olt Lazar ka`e: “Povratak primitivnoj magiji kod nas je zapravo novi talas verovawa u uroke i za{titni~ku mo} amajlija /. najsurovije prevare i la`i – to je ono {to nam se de{avalo (kad su “proro~anstva” u pitawu) od kraja osamdesetih. magiju i kvazireligijske pojave. a de{ava se i danas.. @olta Lazara. dodaju}i im poneko na{e zapa`awe. oglasilo se najmawe trinaest raznih proizvo|a~a talismana.

. koju su izgradile i formirale {tampa i mediji u rukama vladaju}e Socijalisti~ke partije Srbije. “Galija” iz Kraqeva objavqivala je ovakav oglas: “Raspe}e Hristovo – unesite u Va{u ku}u svemo}nu snagu KRVI Bo`ijeg Sina! Unesite Qubav i Mir! Veli~ina 45 h 30 cm! Pla}awe unapred!” I Raspe}e su poku{avali da svedu na “talisman”. skidawe ~ini. Srbije i SR Jugoslavije od strane me|unarodne zajednice”. a zatim reklamirao svoje “neutralizatore. Krajem 1991. poslom. vidovwaka. reagovao je ~italac koji je sam priznao da je hroni~an bolesnik (boluje od zapalewa torako-lumbalnog dela ki~me). itd. isceliteqa i agencija za proricawe sudbine. 7. @olt Lazar zapa`a da se to sasvim uklapalo u op{tu dru{tvenu situaciju – rat na teritoriji biv{e Jugoslavije. koji je za 150 maraka po komadu nudio rituale “Bratstva lete}ih belih ve{tica” prevedene na srbski: tu su bili rituali za privla~ewe idealnog qubavnog partnera. “Tre}e oko” je objavilo oglas jednog Nemca. mart 1992. ali koji ka`e da ose}a kako na wega deluje crna magija. U istom broju “Tre}eg oka” (24. Godine 1992. On ka`e: “Sve to upu}uje na zakqu~ak da je slika “nepravednog i ni~im izazvanog ka`wavawa.. prihva}ena i kao na~in sagledavawa individualne sudbine. politi~ki i moralni slom. “Tre}e oko” je donelo tekst Bo{ka Stojanovi}a “Kad vas napadnu mentalnim ma{inama” u kome se stradawa Srba u Hrvatskoj obja{wavaju dejstvom hrvatskih magova na Srbe. na stranicama “Tre}eg oka” oglasilo se pedesetak proroka. Po ugledu na sankcije . do decembra 1995. aprila. qubavqu. i da je zato bolestan. eliminisawe bra~nog neverstva. skidawe ~ini. Godine 1992. privredni. Savetovali{te “Eudne staze” nudilo je pomo} u dobijawu deteta po `eqi – mu{kog ili `enskog pola. Od januara 1991.) Stojanovi} je dao niz saveta kako prepoznati i {tititi se od crne magije. I lavina je krenula. itd.nudio je amajliju koja poma`e u problemima sa zdravqem. odvodnike i ostale originalne aparate registrovane kod Saveznog zavoda za patente proverene na hiqadama slu~ajeva u dugogodi{woj praksi”. Na tekst ovoga Stojanovi}a. za{titu od crne magije.

Ne ~udim se ratu koji je izbio u Jugoslaviji” (“Magija je va{e zlo”. a ustvrdila da za “Jugoslaviju ne . V.@. a kod vas su mnogi qudi pod uplivom magova koji se bave najte`om i najpogubnijom – magijom koja ubija. radi se obi~no o qubavnoj. On zatim prelazi na analizu “proro~anstva” koja su se ticala na{e nesre}e od 1990.) @olt Lazar je uo~io koliko je vladaju}i re`im koristio astrologiju i “proricawe” za svoje ciqeve. To je. koji ka`e: “Do rata u Jugoslaviji ne}e do}i! Objavite to! Mnogi od onih koji nam nisu prijateqi `eleli bi da kod nas do|e do sukoba me|u narodima. naravno. Qubica Jani}ijevi}. juna 1991. 2. U svetu ima osam elektrotelepata (?) koji poseduju sposobnosti identi~ne mojim. Ona smatra da je veliki broj na{ih qudi “pod uticajem zlih sila i magije. ali im to ne}e po}i za rukom. emisiju “Horoskop” u udarnom terminu. za sebe je izjavila da je predskazala Xorxu Bu{u predsednikovawe u SAD dok on to nije ni slutio. ~ije je i nametawe i skidawe predstavqeno kao ne{to izvan wihovih mo}i. gra|aninu Srbije je sugerisano da su i wegova vlastita `ivotna de{avawa podlo`na raznim zvezdanim. izjavquje i izvan bugarske poznata proro~ica. ~ije je proro~anstvo objavilo “Tre}e oko” 4. “proroci” su tvrdili da do rata ne}e do}i. kori{}ewe astrologije u propagandne svrhe. jer }e se situacija u Hrvatskoj iznenada smiriti. sve do 1993. daju}i na tre}em kanalu RTS-a Miqi Vujanovi}. Kod nas (misli se na Bugarsku .Ujediwenih nacija. U Jugoslaviji nas je troje. Juna 1990. naovamo. Neboj{e Bo~evi}a. L. nap. ^asopisi poput “Tre}eg oka” dosta dugo su ga ohrabrivali u tome tekstovima kao {to je. sudbinskim i magijskim silama.) Vidovwakiwa Nada Subi} – Ivani{evi} je govorila da Jugosloveni ne treba da strahuju. na primer. Mi ne}emo dozvoliti da do|e do sukoba na teritoriji Jugoslavije! (podvla~ewe na{e. i ovaj: “Iznena|uju}e je koliko kod vas ima nesre}e”. “Tre}e oko”. Godine 1990. maj 1995. D. “Tre}e oko” objavquje “proro~anstvo” “vidovwaka i isceliteqa” iz Ba{aida.) je magija – “bezazlenija”. “mama” Keti Ivanova.

Spajaju}i kabalistiku. Ro`mana. neosvojivost Knina. Hamnei. ali isto tako i imena |enerala Dragoquba Mihailovi}a i Milana Nedi}a. a dugo se zanimao sa “skrivene osnove govora”. Beogradski centar “Gama” je. kombinovanih sa istorijskim analizama. kao i ime dr`ave – Avganistan. Ako su oni “zeleni” (zli). Ajhman – zelen. skrivene u re~ima i imenima. On je avgusta 1991. crna. U Vlaji}evoj “Svetlosnoj formuli” saznajemo da su imena Paveli}a. itd. vladavinu Dragoquba Mi}unovi}a. ko je zlatan? Poslu{ajmo samog Vlaji}a: “Veliko putovawe kroz vreme i riznicu duhovnih praslika nagovesti uzlazni tok kojim simboli . sasvim dovoqnu da opseni poluobrazovanog ~itaoca. “plava. matematiku i metafiziku. Veoma je zanimqiv “prorok svetlosne formule”. koji su se za srbski narod borili. Spasoje Vlaji}. do{ao je do kwige “Svetlosna formula” ~iji je ciq da “putem simboli~ke funkcije jezika uka`e na tanano energetskosvetlosne osnove duhovnih praslika koje su u sredi{tu Jungovih postavki o kolektivno nesvesnom”. Zeleni su bili i nacisti: Hitler sav zelen. kibernetiku. [atorova i ostalih ne-Srba zelena. zaokret Hrvata ka jugoslovenstvu. bela `uta (zlatna)”. Himler – zelenoplav. preko anonimne proro~ice koja je ~itala tarot-karte. Zelen je i pakistanski vo|a Zija Ul Hak. Stepinca. Rozenberg zeleno`ut. zla. Mno{tvo formula. a nijanse zla “crvena. “Re~i su boje – boje su re~i” – to je wegov osnovni stav. objavio da }e “Jugoslavija za spoqa{wi svet ostati celina”.vidi ni{ta pogubno”. Rafsanxani. zelena”. koji su svi “zeleni”. Zatim po~iwu konkretne analize. razumnost Alije Izetbegovi}a i prekid rata u Bosni i Hercegovini. Vlaji} je bio pripadnik pesni~kog pravca signalizma (bar tako veli za sebe). Vlaji} ka`e da su nijanse dobra. U “Novoj (meta)fizici na osnovama svetlosne formule” Vlaji} dokazuje da su islamska imena uglavnom “zelene boje”. Montazeri). daje Vlaji}evim spisima “naukolikost”. {to se naro~ito vidi po imenima vo|a iranske “islamske revolucije” (Homeini. proricao konfederativno ure|ewe biv{e Jugoslavije. dakle. kao i Gebels.

poredak Zveri. jun 1992. Po~etkom novembra 1991. godine). (kad je inflacija ve} po~ela!). Po~etkom januara 1992. Umesto ozbiqnosti i pokajawa. nego silaskom “duha – pomo}nika sa neba”. zeleni od zla. mr`we i ostalih negativnih osobina. Ona je najavila. koji je tvrdio da se srbski narod ne}e spasiti svojim zaslugama. ~ija je boja “zlatna” (Mihailovi} i Nedi} su – “doma}i izdajnici”. veliku inflaciju za 1993: izvesna Tea je tvrdila da je osnova na{e krize – “sna`na ekonomska blokada”. krajem 1992. bratstva i jedinstva. o tome kako }e Srbe od neprijateqa spasiti velika vojska koju }e voditi “vojvoda Mihailo” sa Istoka. i da }e tamo biti te{kih konflikata. Zorica Cvetkovi} ka`e da zvezde pokazuju `equ Hrvatske da nekud ode. slomiti na Srbima (“Tre}e oko”. sasvim u skladu sa kompartijskom istoriografijom i istoriosofijom. Da se vratimo ostalim “prorocima”. koje je ~uvala “jedna porodica”. “Tre}e oko” je objavilo viziju nekog “ruskog ~arobwaka Mihaila Bulgakova” koji je nagovestio da }e se izme|u “Laba i Sitnice ponovo . veka. Dragoslav Stojanovi} je nagove{tavao da }e Novi svetski poredak. Mnogi su razlozi da se – sputavaju}i tvrdoglavost pro{losti i brzopletost sada{wosti – svetlosna nit Rastko – Sava. kada je rat u Hrvatskoj izbio. 16. ravnopravnosti.slobodarske misije srbskog naroda prerastaju u jedan vi{i sadr`aj slobode. Drugim re~ima: delo Svetog Save (Rastka) i vladike Wego{a (Rade – Petar) na srbskom tlu nastavio je niko drugi do Josip Broz Tito.. “Tre}e oko” je objavilo tobo`we proro~anstvo Svetih Vra~a iz 15.. i “svi }e se ~uditi koliko je veliko”. Srbima je nu|en sumanuti optimizam la`nih proro~anstva. {to jo{ vi{e nagla{ava Titovo “zlato”). koje je @olt Lazar pomenuo u svom tekstu. Rade – Petar. a srpsko }e carstvo ujediniti. Pojavqivala su se i proro~anstva nekog “Milojka Kremanca” (opet u “Tre}em oku”). tananim energijama usmeri i ulije u najvi{i simbol nove Jugoslavije Broz – Tito koji ima sve uslove da postane nepresu{ni izvor delotvornog zra~ewa koje }e svojom ~ove~no{}u nadma{iti granice ovoga tla”.

i Mati}ev list “Nostradamusov magazin” i kwiga “Bi}e tumbawe po celom svetu” ustima “Deda Miloja” uznosili su hvalospeva tada{wem predsedniku Srbije. Su{tina. mistifikacija Pavla Mati}a. koji je kwigu o wemu “Bi}e tumbawe po celom svetu” objavio 1991. ima da pase{!” I Milojev “bog” je nekako ~udan. nagove{tavao je zduha}. {to “pri~a na narodni jezik”./ volimo te ko Isusa Hrista”). ima da se “bori s Germani do posledwu kap krvi”. Kwiga je bila veoma ~itana. To jes. Mati} je o Deda Miloju posao kao o “zduha}u” (mitsko bi}e srbskog folklora. a oni koji ostanu }e `iveti u raju na zemqi. ovih otkrivewa nije bila toliko misti~ka. jer u Bibliji pi{e (?) da }e . ti si komunista. bio je protiv vaskrsewa (“Ne mo{’ telu da se presu|uje”). Naime. zahvaquju}i ve} pomenutoj Zorici Cvetkovi}. Po{to svega toga nema u Svetom Pismu. koji ima mo} da uni{tava ne~iste sile. ^ovekovom sudbinom upravqa Usud: “Ako ti on odredi da ima da pase{ zelenu travu u `ivot. jer su im je oteli katolici – u pravoj Bibliji. me|utim. nego an|eli. “Deda Miloje” (po svemu sude}i. a “Politika ekspres” je redovno prenosila wene sadr`aje “{irokim narodnim masama”. koju }emo dobiti tek po{to se “pokoqemo s katolici”. pa je tvrdio da svaki ~ovek ima “za{titnu auru”. “Tre}e oko” je. Ovaj “mesija”. Ovaj “zduha}” se o~ito na~itao pomodne okultne literature. “vidoviti ~uvar neke oblasti”). nema ni{ta o Stra{nom sudu. toliko dnevnopoliti~ka. Tako|e. tzv. Miloje zduha} je tvrdio da pravoslavni nemaju pravu Bibliju. koji je “jedan plavi”. oni su rasteretili Boga od ti poslovi”. Tvrdio je da }e Bog |avole i nevaqalce uskoro oterati na drugi svet. Milo{evi}u. najavilo nastupawe nove ere. godine). Krajem 1991. a koja }e prorokovati do svoje 34. koji su “izmislili popovi da vladu s narod”. i kome Srbi “pesme pevaju” (u to vreme je bila popularna pesma: “Slobodane. 28-godi{wa proro~ica ~ije ime po~iwe na V. U to vreme naro~ito je bio popularan “pomoravski prorok”. godine.pojaviti Kosovka devojka”. posle ~ijeg “provaqivawa” se umire: propovedao je reinkarnaciju i odbacivao Stra{ni sud. to jest: “Sa sudbinu ne upravqa Bog.

je izjavio: “Sad jo{ svi ho}e da smewuju Milo{evi}a: ne treba ga smewivati! Nemojte misliti da sam ja u SPS-u. Patrijarh Pavle je u Filadelfiji zavr{io takozvanu venecijansku crkvenu {kolu” (?) Na ~ijoj je strani proro~ica? Na strani istog onog koga je propovedao Miloje zduha}: “Slobodan Milo{evi} ima izuzetno jaku auru. a ne jedan!. ali nije naodmet podsetiti: u to vreme je “troludak od Ma~ve” (tako sam sebe zove). Sr` takvih proro~anstava iskazao je “sagovornik” Miloja zduha}a. na nekog uop{tenog zlog an|ela ili na li~nog zlog an|ela Slobodana Milo{evi}a. izdajnike Srbstva i srbskog naroda i prevrtqivce”.. @olt Lazar u svom istra`ivawu nije pomenuo. mu{karac koji je izvr{io operaciju promene pola. koja poku{ava da svrgne Milo{evi}a i da eventualno izazove gra|anski rat bi}e mnogo pohvatanih i uhap{enih... Me|u opozicijom. u “Horoskopu”.na na{em podru~ju vladati |avo koji }e se zvati Tito. 22. Ja sam u stranci Milana Paro{kog koga cenim i po{tujem. u “Nostradamusu” od februara 1992. to jest Slobodana Milo{evi}a! Ni deda Miloje ni ja ne mo`emo da smislimo prodane du{e.” On je tada izjavio da svakodnevno kontaktira “sa najvi{im krugovima u vladi.. ve} i gradskoj. od koga isto tako wegov li~ni dobri an|eo treba da ga ~uva – primedba @olt Lazara). Na put }e mu stati an|eo koji }e se roditi u godini po~etka |avolove vladavine. izdawu ku}e “Politika”. Ni deda ni ja ne radimo za komuniste. . ve} podr`avamo onog koji trenutno jedino vredi... Bilo je zapisano da }e do}i na ~elo Srba i da }e im u sudbonosnim doga|ajima pomo}i”. godine: “.” Zvani~nici ovu izjavu nikad nisu demantovali. “Retko kad po~nu da rade ne{to a da prethodno ne konsultuju mene. Pavle Mati}. a trijumfovati kad na presto do|e Patrijarh Srba koji je zavr{io “venecijansku {kolu”. ne samo republi~koj. Iako ne veruje u Boga. juna 1992. kao za{titu. Zorica Cvetkovi} je tada zapisala: “Kao {to je poznato. jer je ja~i od onog zlog (pri tom nije jasno na {ta se ovo “zlog” odnosi: da li na nekog zlog ~oveka. wegov dobri an|eo ga uspe{no ~uva. Kleo Patra. ali verujte mi da su nam danas potrebna tri Slobodana Milo{evi}a.

tvrdi da se protiv tajnih dru{tava bori ve} vekovima. od Ma~ve. Tapi i Mili} od Ma~ve Poznati doma}i hiper-realista. izjavio je: “Ja imam direktan ulaz u sva znawa o masoneriji i tajnim dru{tvima”. godine. nego ukazivawe na dru{tvenu uslovqenost takvih “proro~anstava”. “prorokuje” on u intervjuu. bilo je srbsko. Wegovi prijateqi i on se u mentalnom ratu bore protiv crne magije. “Bi}e dobro sa Srbijom 1999. 1619). Sve {to je vredno u istoriji sveta.. o ~emu pi{e .slikar Mili} Stankovi}. On svoj tekst zakqu~uje ovako: “Privla~nost wihovih proro~anstava nije toliko u pozitivnoj slici budu}e sudbine. @ivnu}emo”. [to se Mili}a Stankovi}a. ”^ovek je vi{i od zvezda”. koji su `iveli jo{ pre propasti Atlantide. koliko u kakvojtakvoj izvesnosti koju nude. istakao da mu ciq nije bio “zlurado likovawe nauke nad prorocima koji su isproma{ivali”. Duboko verujem da je Isus bio Srbin. Po{to veruje u reinkarnaciju. Svetigora. on je ve} desetle}ima na “braniku Srbstva”. novembra 1993. “U posledwem `ivotu sam bio Srbin i opet sam ovde kao Srbin sa specijalnim zadatkom”. ^ak je i sam patrijarh Pavle morao da izda saop{tewe da se glava Svetog kneza nalazi uz wegovo telo. Cetiwe 1998. Vojvo|anski sociolog je. javno pri~ao kako }e Srbiji krenuti naboqe kad se glava Svetog kneza Lazara donesete iz Turske u Srbiju i pripoji telu koje po~iva u Ravanici. Dragan Male{evi} – Tapi. dok se wihova prihvatqivost za vladaju}i re`im zasnivala na stvarawu potpuno iracionalne slike dru{tvene stvarnosti. U ~asopisu “Fle{“ 15. Bi}e dobro. Miqa je taj sorabski kult objasnila ovako: “Pravoslavqe je vera Bogu najdra`a. na kraju svoje analize. pod naslovom “Pokori}emo svet slikama”. ~vrsto je uveren da je i on jedan od na{ih mesijanskih figura. koja je dosta uspe{no uquqkivala sposobnost kriti~kog sagledavawa iste”.. U intervjuu datom “Dugi” (br. Wegova stanovi{ta veoma su srodna stanovi{tima Miqe Vujanovi} (ka`u da su jednomi{qenici). Za wega su Srbi “Srorabi”.

“Mili} ludi sa loncem na glavi” (naziv jedne wegove slike) usrdno se bavio okultizmom. ideolozi ovog pokreta poku{avaju da nas uvere kako smo mi najve}i i najveli~anstveniji narod u istoriji. po Stankovi}u. poput [iptara”. ali da pape obavezno nose dugu bradu i pravoslavnu kamilavku..”/ Jedan od najpoznatijih proroka “Astralne Srbije”. Pavle. da bi privukao pa`wu javnosti na sebe.. ka`e ona. Luka”. slikar je neprestano imao vizije koje su ga odvla~ile od Hristove. Hode}i srbskom zemqom sa {tapom koji ga je 1969. Na upozorewe da je astrologija zabrawena u Starom Zavetu. nije nimalo zanemarqiv. Petar. ali ipak. Po wegovom svedo~ewu. pri ~emu je to “pravoslavqe” bilo samo qu{tura iza koje se krio paganizam. a Miqa se wome bavi. zaslu`io je svoju titulu neprestanim kombinovawem hri{}anstva i paganizma. Tako je. svetosavqu tu|e svesti. ve} pomenuti Mili} Stankovi}.. o ~emu je mnogo govorio i g. u tajne ga je inicirao izvesni Dara Persijanac. bez pokajawa. Svi apostoli imaju srpska imena: Jovan. bogo~ove~anske stvarnosti. u vezi sa rimokatolicizmom wegova vizija slede}a: “I u privatnim i u oficijelnim razgovorima uvek sam isticao da ja. Ja sam sa desne strane (Bo`ije). sasvim u duhu ovog pokreta. /Nebesa su na{a. na primer. kao Salvador Dali. jedan peva~ je. ali to je u Starom Zavetu.” Dok Srbstvo tone. kao zakleti pravoslavac. i to u slikarevoj kuli. Usred rata devedesetih. razlika izme|u pape i pravoslavnog episkopa je samo u “bradi i kamilavci”. wegov uticaj na oblikovawe nove./ Jer i Bog je Srbin. odlikovao Dejvid Rokfeler (sam Mili} veli: “Kratak {tap opto~en slonova~om dobijen u @enevi od Davida Rokfelera”).dr Olga Lukovi}-Pjanovi}. /i poslije usta{a. Nakon wega je do{ao Isus i Novi Zavet. a ne nekakvo belo ke~e. Bave}i se anima{a- .. egzibicionisti~ki. pevao: “@ivje}e ovaj narod. ^iwenica je da je Stankovi} mnoge stvari radio namerno. koji je odneo Srbsku Krajinu. Milojevi}. Dakle. nemam ni{ta protiv da sedi{te Hristove crkve bude upravo Rim ({to pravoslavni nikad ne}e prihvatiti). ona non{alantno odgovara: “Da.

a kasnije mu je pokojni stric . ka`e on. koje nam je prili~no sumwiva iz razloga koje }emo navesti. a nije znao da objasni kako i {ta. Mili} je osetio sebe u “plemenu meditativne buktiwe”. Dakle. godine do onoga da }e “Srba ostati toliko da stanu pod jednu {qivu”. a Ra je osvetqavao raj. Pojavio mu se spektar boja. proro~anstva Kremanaca kod nas su poznata pre svega preko kwige “Kremansko proro~anstvo” Dragoquba Golubovi}a i Dejana Malenkovi}a (“Nova kwiga”.. ne znamo {ta su Tarabi}i stvarno rekli i u~inili. tu smo – pred nirvanom”. Milo{ je ~uo glasove. kao znamen otvarawe tre}eg oka na ~elu. dr`e}i {tap. [ta je sa rukopisom prote Zaharije. koji su `iveli pod vla{}u sun~anog boga Ra. Atlantik je Atlanti} i Anti}. jer ose}am... Cetiwe 1998.). Iz te perspektive mnogo je jasnije za{to on ka`e da je pravoslavna liturgija “naj~istiji poredak meditacije”. ne zna se. Proro~anstva je svojevremeno bele`io prota Zaharija Zahari}. Dokle je do{ao? On sam.jogom i {astra-jogom. i narod bio mudra raja. svedo~i: “U devetom stepenu spoznaje mo`e se preuzeti uloga mudraca sa {tapom. “Troludak Mili}” (naziv jedne wegove slike) ima svoju povest o Srbima. Logos ima veze sa “brlo`iti”. govorio je da u “gori gleda i sve vidi i ~uje”. satanisti~ki je okrenut naopako. da pravoslavna Liturgija vodi iz pradavnih atlantidskih vremena”. Dakle.. rodom iz u`i~kog sela Kremana. Svetigora. “Tvrdim. Srbi su sa Atlantide. ka`u autori. Ko ih ne zna? Od onoga o ubistvu kraqa Aleksandra Obrenovi}a 1903. i Hristov monogram. Beograd 1986. bio ~ovek koga su pose}ivale “vile i vilewaci”*. ”Carstvo praznine”. ali znamo da je kwiga o wima u najmawu ruku veoma problemati~na. a na slici “^ekaju}i Hrista” Hristos se raspada. Milo{ Tarabi} je. KREMANSKO “PRORO^ANSTVO” Najpoznatije srbsko narodno proro~anstvo dakako pripada bra}i Mitru i Milo{u Tarabi}u.

Golubovi} ka`e da Srbija nije postala carevina.” A kad }e Srbija najboqe `iveti? “Srbija }e najboqe `ivjeti kada se na weno prestoqe popne ~ovek plavih o~iju. koji je 1981. Kad se jabuka prese~e popola. Milo{ Tarabi} odgovorio: “Vaqa im presje}i jabuku napola. U gra|anskom ratu. te }e ga ona goniti |e go| stigne. te }e nam carevina biti ve}a nego ikad {to je bila”. ugleda se.. aut... petokraka – “znak spasewa” za Srbe. dok bude trajao: “Du{mani }e ovo gledati i smijati se srpskoj omrazi. . u kome je Staqin najavqen kao crveni car. prema Golubovi}u i Malenkovi}u. koji budne u Srbiju do{ao i doneo u wu neku novu vjeru”. Protjera}e du{manina iz zemqe. Ovakva verzija proro~anstava sasvim se uklapala u verziju SUBNOR-a. “popre~ice”. a predvi|eni su i qudi sa zvezdom na ~elu. svi }e nas cijeniti i voqeti.. Naro~ito su zanimqiva navodna proro~anstva o sudbini Srba u Drugom svetskom ratu. taj }e ~ovek skupiti veliku vojsku i { wome na Biograd udariti. On ne}e biti po voqi du{manskoj vojski. Ondakar }e se u narodu pojaviti jedan ~ovek plavijeh o~iju na bijelom kowu (podvla~ewe na{e. No. sjediniti zava|enu bra}u. ali se ujedinila sa bra}om sa severa i juga. rijekama i morima. po {umama.Mitar dolazio oko pono}i i kazivao {ta }e biti u budu}nosti. po{to je Tito okupio qude pod geslom “bratstvo i jedinstvo”.). Vodi}e se mnogo kolena koji }e `ivjeti i umrijeti u miru. naravno. na bijelome kowu. a da rat budu doznavali samo preko mudrijeh kwiga. pa }e ondakar ugledati |e im je spasewe”.” Borci su objavili da je na pitawe prote Zaharije ima li narodu spasa u Drugom svetskom ratu. Tarabi} je jo{ govorio: “Vrijeme mira i izobiqa traja}e dugo. rije~i i raznih prikaza. I na wegovom ~elu sija}e zvijezda. malo-pomalo. i |e god se bude ~ulo ime na{e. Milo{. nap. godine u ^ajetini izdao kwigu “Zlatibor u ratu i revoluciji 1941–1945. govorio je. On }e. a Tarabi} je imao “realno vi|ewe” Titove uloge u bratoubila~koj borbi. Na{a carevina }e oja~ati.

onaj ~ije su sluge “sahrawivale Boga” i od {kola napravile klanice de~jih du{a. nadahniteq Ustava iz 1974. To je bilo .. i svi }e qudi biti jednog jezika i jedne vere. Zemqa }e u to doba biti “prava rajska ba{~a”. u Srbiji ubile oko 150 hiqada qudi. onaj za koga se ne zna da li je zaista bio to za {ta se izdavao da jeste. koji }e biti stra{an. Srbija je “najboqe `ivela” u doba “proroka nove vere”... dobija se slede}e. bezbo`nika Tita. ~ovek ~iji su izme}ari u Crnoj Gori napravili “pasja grobqa” i otvorili jame – bezdanice da bi u wih bacili na hiqade qudi. Kada se sve ove “proro~ke poruke” de{ifruju. onaj ~iji su ideolozi propagirali “slobodnu qubav” i brak kao “interesnu zajednicu”. i posle koga je Tito nastojao da zatre sve tragove usta{kog i komunisti~kog genocida nad ovim narodom. kada se. onaj koji je oteo zemqe Srbima i iscrtao kobne granice. Tarabi}i su.. drevnim satanskim simvolom. pquju}i na sve sveto i ~estito u istoriji svog naroda.. ~ovek iz nigdine koji nas je odveo u nigdinu. Gra|anski rat me|u Srbima spre~io je Tito. kada }e mnoge generacije na na{em prostoru `iveti lepo. i 1945.Posle tre}eg rata. Nije pro{lo ni pedeset godina od rata u kome je stradalo preko milion i po Srba. izgone}i veru i po{tewe iz |aka. “mir Srbima” je doneo onaj ~iji su sledbenici ubili oko tri stotine pravoslavnih sve{tenika. pokroviteq svih srbskih neprijateqa – sa zvezdom na ~elu. onaj koji je spre~avao svaku projavu srbskog rodoqubqa. po cenu tupo sitog `ivota. navodno. {to se naro~ito vidi iz vizije “hiqadugodi{weg titoisti~kog mira”. u kome su uglavnom ginuli sinovi-jedinci i u kome su na stotine hiqada Srba proterani sa svojih vekovnih ogwi{ta. nagove{tavali dolazak “aran|ela Mijaila” (koga je Mili} od Ma~ve naslikao kao Mihaila Gorba~ova). kad je opet izbio rat. ~ovek ~ije su jedinice samo 1944. a o ratu }e doznavati samo iz kwiga. mnogi odreko{e svog imena i svoje krsne slave.. prorokuju Golubovi}evi i Malenkovi}evi Tarabi}i. predstavnika “trulog re`ima” i “saradnika okupatora”. Kwiga Golubovi}a i Malenkovi}a se tako pokazuje kao obi~na prokomunisti~ka propaganda.

Dragan Popadi}.. Do{lo je doba u kome je jedan od najte`ih zadataka svakog pojedinca da sa~uva duhovno i du{evno zdravqe. numerologa.. uspeti novim mondijalistima. “Politika” je uvela redovne astrolo{ke rubrike. ”TRE]E OKO” U “ZONI SUMRAKA” Da je neko pre stotinak godina ~uo kako }e izgledati Srbija i Crna Gora u na{e dane. u svom tekstu “O mentalnom zdravqu naroda” (“Republika”. Posledwa vizija “novotarabi}evaca” je hilijasti~ka slika nekakvog carstva “aran|ela Mijaila” (ne Hrista).“sre}no doba” – kada se vera prodavala za ve~eru.. Svetigora. Cetiwe 1998. s obzirom na ~iwenicu da se to zdravqe ugro`ava sa svih strana.. br. astrologa.) naveo je ~itav niz primera koji pokazuju kako masovna propaganda sujeverja i okultizma mo`e da razori du{evno zdravqe naroda. verovatno. ne bi mogao da veruje. i po{tewe za pe~ewe. g. ^ak ni Radoje Domanovi} u svojim satirama nije mogao da predstavi svet koji }e potomci Svetog Save i Svetog kneza Lazara sazdati svojim rukama i umovima. ”^ovek je vi{i od zvezda”.. ko je (16. a koji }e. i krsti za masne prste.. tvorcima Wu Ejxa? Uostalom.) bio pokroviteq jedinstvenog parapsiholo{kog poduhvata . 233 za godinu 2000. i wihov znak je petokraka. [ta mislite. g. kada }e svuda biti “jedna vjera i jedan jezik”. kao i redovne lekcije za jo{ neupu}ene ~itaoce o kineskim i raznim drugim horoskopima. 1. koji nije uspeo komunistima. Popadi} ka`e: “Mnogo pre {to su se novine tipa “Zona sumraka” pojavile.3.1992. belih i crvenih magova. “TV Politika” je prikazala 80 vidovwaka. Jedna od bitnih stvari koju je Popadi} uo~io je ~iwenica da iza propagande ovog tipa stoje “strukture” koje su u dr`avi i dru{tvu veoma zainteresovane za o~uvawe svoje mo}i. profesor psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Do 1994. grozni~avim od praznine bezbo`ja. Da to mo`da nije “novi poredak”.

/. 1. /. ve} “Politika”. i ~italac je tu mogao pro~itati kako se svi astrolozi sla`u da nas ~eka svetla budu}nost i da ne}e biti napada na na{u zemqu. odnosno utopi}e se u savezu srbskih dr`ava./. Izvesna baba Vuka predvi|a da }e . god. kao i Srbi../ Ovakva “Politikina” tradicija ne prekida se ni u 2000. a Hrvati }e biti pravoslavne vere i slavi}e. ni “^udo”./ Predvi|awa po pravilu imaju umiruju}u funkciju. g. “sve bi trebalo da bude gotovo” do marta 1993. god. septembra 1995. a 1996. ~iji }e glavni grad biti u – Ohridu! Ta velika dr`ava bi}e monarhija./ Kad i 15.. 15. [to se doma}ih ratova ti~e. otkrivaju}i ~itaocima svetlu budu}nost i daju}i podr{ku re`imu. godine – setite se dramati~nosti i ozbiqnosti tada{we situacije – “Politika” objavquje feqton u preko 20 nastavaka preko cele strane o ~udima parapsihologije u biv{em Sovjetskom Savezu. Doma}in i voditeq programa bio je urednik “Politikine” nau~ne rubrike.: “Vukovarski astrolog Soka oglasila se i ovih dana.. koji je ba{ tada gostovao i u studiju TV Politika u serijalu “^uda parapsihologije” – “magistar bele magije” Lav Ger{man. Ka`e da }e se Republika Srpska Krajina ugasiti kao samostalna dr`ava. godinu koja sva potkrepquju jedno drugo a koja su... nastavak ovog neobi~nog feqtona. ~itaocima biva predstavqen jedan “neobi~an ~ovek”. krsnu slavu”.. On }e sve do danas ostati jedan od medijski najprisutnijih savetnika obi~nog sveta i prognozera budu}ih doga|aja. 2000. godine mogli na}i horoskop novog ustava SRJ. Po~etkom 1992. od 4. U tekstu “[ta su nam prorekli vidovwaci” (“Politika”. godini. izvesni Stanko Stojiqkovi} /. /. Tipi~an primer je vest iz “Politike” od 22. U “Politici” ste jo{ 1992. U budu}nosti svet }e ovaj rat proglasiti svetskim. umiruju}a. a monarh }e biti iz loze Nemawi}a po maj~inoj liniji.. sva od reda. opet u “Politici”.) autorka Qiqana Milosavqevi} nas sasvim ozbiqno informi{e o nizu proro~anstava za 2000.. novembra 1992. “vidi” kako }e se Srbija za samo dve godine ekonomski oporaviti..– prenosa misaonih slika iz Novosibirska u Beograd? Nije ni “Zona sumraka”. godine obnavqa se sloga biv{ih jugo-republika. Proro~ica Vava. godine kad po~iwe obnova i izgradwa.

. Popadi} upozorava na mogu}nost razvoja doga|aja koja se desila u sekti “Hram naroda”. veka mogao bi se nazvati metafizikom ludaka. zagovornici okultizma prikazuju se kao apostoli pravoslavqa. a objavquju i astrolo{ke priru~nike u vidu romana? [ta ~eka zemqu i narod u kojoj kwigu “odlomaka dijaloga sa Kosmi~kim razumom”. do 29. mudri qudi me|u kojima }e biti i jedna `ena”./ da }e se trupe KFOR-a povu}i sa Kosova. proroci “vide” `ivote zabrinutih pitalaca i ekspresno im prori~u budu}nost i daju im `ivotne instrukcije ugodno }askaju}i sa voditeqima. Nastavqaju}i se na Adornovu tvrdwu da je okultizam “metafizika glupaka”. automatskog teksta pisanog u transu i objavqenom pod naslovom “Ontolo{ke pri~e”. vo|enoj samoubila~ki raspolo`enim Ximom Xonsom.Milo{evi} ostati da vlada dok }e “Klinton pasti kao gwila kru{ka”. tekstovi poprimaju sve groteksnije forme (svemirska bi}a svim ~itaocima “Tre}eg oka” `ele sre}nu novu godinu!)”.. preporu~uje i jedan pravoslavni (?) teolog? [ta ~eka zemqu ~iji likovni umetnici u Muzeju savremene umetnosti u prestonici izla`u svoje slike nastale na osnovu tarot-karata (od 18.. {to potkrepquju prognoze Vange 4. Zoran Nasti}. a da }e Kosovo opet biti na{e. /. {ta ~eka zemqu i narod ~iji najugledniji pisci pi{u priru~nike za gatawe u vidu romana. Sekta je 1979.. godine svoje tarot-vizije izlagali su mnogi zna~ajni. Popadi} daje dijagnozu takvog stawa: “Isceliteqi telefonom – {aqu lekovitu energiju. Vidovita Zorka poru~uje da Milo{evi}u niko ne}e mo}i da naudi. sistem mi{qewa negovan u Srbiji na kraju 20. godine izvr{ila kolektivno samoubistvo. marta 1993.” ka`e ovaj profesor psihologije. “Nema razloga da se veruje kako takvi mehanizmi ne bi mogli da deluju i u dru{tvenim grupacijama znatno ve}im od Xonsove sekte. posetiocima je preporu~ivao da ~itaju . koji je za sebe verovao da je mesija. a da }e Srbijom vladati “i to vrlo uspe{no. Uo~avaju}i povezanost re`ima sa ovim “prorocima” i “vidovwacima”. Zaista. a autor kataloga. proro~ice sla`u tarot-karte uz kandila i ikone svetaca.

APOKALIPSA. Hani. re~ je o meditirawu na mandalu.. g. sli~nom meditacijama tibetanskog budizma. protiv tame svetlo{}u – Hristom. Ovako je bilo nekad. Vidovdan 2000. Miru [kori}.. Daj mi. i onda. A to zna~i – danas na Golgoti. avgusta 1998. u Nebeskom Jerusalimu. va`ilo je. “Totovu kwigu”)? U “Dosijeu Iks” od 28. Zorica Brunclik gleda u {oqu i karte. da ne odstupim od Tebe zbog straha . i zakloni me od zamki wegovih u skrivenoj pustiwi spasewa Tvoga. Keba se bavi astrologijom. pred propast Izraiqa: la`ni proroci su videli la` i u~ili qude la`i. ”Pravoslavni put”. Gospode. Nata{a Popovi}-[velidze veruje u reinkarnaciju i komunicira sa mrtvima. Brena je pose}ivala Vangu. kao i danas. va`i i va`i}e dok je sveta i veka: “Pravoslavni Hri{}ani treba da idu za Bogom Svojim kuda god ih On povede. pi{e o “paranormalnim” iskustvima na{ih estradnih zvezda: @eqku Samarxi}u se umrli ro|ak javqa preko televizora. ~iji je dolazak blizu. (Ina~e. ovo nema nikakve veze sa verom pravoslavnih u silu Krsta Gospodweg. DANAS I OVDE KAKO SHVATITI APOKALIPSU? Izbavi me. protiv mr`we qubavqu. “vidoviti Nono” je primao u posete Draganu Mirkovi}.. od obmana bogomrskoga i zloga antihrista. snagu i hrabrost ~vrstog ispovedawa Imena Tvoga Svetoga. i tako daqe..Kroulijevo tuma~ewe tarota. Nenad Gavrilovi} iz Beograda prodaje nekakav “vizantijski krst” (zamena za neuspelu obmanu sa “krstom su{tine” firme GODRAS).) I tako daqe. Gospode. ako se ne upla{imo i ne odstupimo od @ivotodavca. Jedinim ^ovekoqupcem. a sutra. Ovaj “krst” poma`e ako se u wega gleda jednom dnevno. po dvadeset minuta. No. Protiv zla la`nih duhovnosti boriti se ma~em re~i Bo`ije. I sam Gavrilovi}ev “krst” li~i na induisti~ko-budisti~ku mandalu.

Ovaj nezdravi apokalipticizam obuzima mnoge umove i srca pravoslavnih koji su to samo spoqa. koji “imaju Liturgiju”. je “propovedawe antihrista”. pod izgovorom da se pravoslavnih. itd. Amin. D. Wih ni{ta drugo ne zanima nego jurewe za znakom 666. u ~asu Stra{noga Suda Tvoga.) znajte da je blizu pred vratima” (Mt. podjednako velika kao i prva. Molitva Svetog Anatolija (Mla|eg) Optinskog Postoje dve. ovakvom kakav jeste. V. Druga opasnost. pla~ i suze zbog grehova mojih. jedan po jedan. XX vek je doneo najkrvavija gowewa Crkve od kada ona postoji. sve{tenika i monaha i preko {ezdeset miliona .|avolskoga. Gospode. i po{tedi me. “Pravoslavni pani~ari” su toliko obuzeti trijumfom zla da oni uop{te ne prime}uju Bo`je pobede u svetu. nego Bog. naveo sve signale koji upozoravaju na kona~nu bitku Svetlosti i tame u istoriji. i tvrdi da se to nas “ne ti~e”. da se ne odreknem Tebe. Tako i vi kad vidite sve ovo (znamewa kraja istorije. blizine wegovog carstva i smaka sveta. 24. niti Tvoje Svete Crkve. ~itawe novina u kojima pi{e {ta se de{ava “u svetu i kod nas”. Prva zabluda je posledica zaboravqawa ~iwenice da je Crkva od po~etka pratila “znake vremena”. jer su to trubni znaci bez kojih nema boja. krajnosti kada se govori o posledwim vremenima: jedna je poricawe bilo kakvog razloga za bavqewe ovom temom. No daj mi. svako u svom vremenu. mirisawe “u vazduhu” velikih katastrofa koje se pribli`avaju. Spasiteqa i Iskupiteqa moga. Ova perspektiva katkad mo`e da li~i na sekta{ku – adventisti~ku ili jehovisti~ku. to ne ti~e.32– 33). dr`e}i se neposredne zapovesti Hristove: “A od smokve nau~ite pouku: Kada se grane wene ve} podmlade i olistaju. nap. Recimo. Ko god izbegava da se sa tim suo~i. na primer. podjednako opasne. znate da je blizu leto. druga je pak bavqewe samo tom temom. te signale moraju znati. vara samog sebe. Vojnici Hristovi. neka vrsta “propovedawa antihrista” i potpunog previ|awa da istorijom ne upravqa |avo. Hristos je. Gospode. Samo u Rusiji komunisti su ubili dvesta hiqada episkopa.

neuklopivim u “Ujediwenu Evropu”. ponu|enom na ovom skupu. Ne}e nas spasiti znawe o “broju zveri”. Promisliteq i Sudija Pravedni. i 4. ^iwenica je da Novi svetski poredak `eli da zbri{e sa lica zemqe sve verske. Ali zato . Ali. Po re~ima Svetog Igwatija Brjan~aninova.vernika. Uop{te. nego Bog. ne mo`emo zaustaviti svojom nemo}nom rukom. Tako je na skupu u Berlinu. jula 1998. godine”): progla{ena ENKLAVOM – REZERVATOM u ujediwenoj Evropi. uz napor. po meri svojih sila. odr`anom 3. To je sporedno. ministar spoqnih poslova Nema~ke. Kinkel. Jasno je da u tom progonu nije pobedio satana. godine. posle govora Vladike ra{ko-prizrenskog Artemija. Otac Serafim Rouz je ujednom svom predavawu o znacima vremena rekao: “Mi ne pratimo znamewa vremena samo da bismo videli kada }e do}i antihrist. Ukrajina. sigurno je dobro znao {ta govori. Bogom dopu{tenu. nego poznawe Boga @ivoga i Istinitoga. Nebesa su puna qudi ubeqenih krvqu Jagwetovom i krvqu svojom. Hristos je Car i Gospod nepobedivi. istakao da Evropska Unija nije nikakva “hri{}anska zajednica” (na ~emu je srbski episkop nastojavao) i da }e Srbi biti gubitnici i u budu}im doga|ajima. Sve {to se de{ava treba shvatiti kao pobedu na{e vere. Srbi su parije u poretku koji se sazdava. Klaus Kinkel. juli 1998. u organizaciji “Bertelsman fondacije”. da se u toj veri ostane. u dokumentu “Dodatno usavr{avawe Evropske Unije”. a svi neprijateqi Wegovi razveja}e se u prah i pepeo. nacionalne i istorijske razlike i da od sveta napravi “me|unarodno tr`i{te”. Srbija je (kako zapisuje Vladika Artemije u bro{uri “Savremena dokumenta/ Berlinska konferencija. otpadiju. Gledamo znamewa vremena da bismo saznali kada }e Hristos do}i. Rusija i pravoslavno Slovenstvo progla{ene su “SIVIM ZONAMA”. Rekao bi ~ovek: smrt i bezna|e. Crkva je u ovim `rtvama komunizma dobila toliko novomu~enika i ispovednika koliko ih nije imala u celokupnoj dosada{woj istoriji.

Najlak{e (i najneistinitije) od svega bilo bi proglasiti dolazak antihrista u svet ne~im {to se zbiva zahvaquju}i razvoju samog sveta. @ivot mu je protekao u prizivawu duhova. kada istinu zameni la` i uga|awe Hristu se pretvori u uga|awe smrtnicima (mo}nicima zemaqskim) – tada }e i do}i antihrist. Na po~etku stole}a. 17. kada vernicima.5). Ali. nego za Crkvu datu Mu od Oca (Jn. u nekoj od britanskih du{evnih bolnica. okultne istorije. Gospod Hristos Se nije molio za svet. u upotrebi narkotika kojima je nastojao da postigne “vi{a stawa svesti”. biti plod otpadije samih Hri{}ana. PLE[U]I SA DEMONIMA Kada se zavr{io Drugi svetski rat.9). ne dopu{taju}i sebi da posustane u tragawu za ve~no{}u.svako. sve{tenstvu i episkopima bude svejedno slu`e li Bogu ili mamonu. 3. engleski crni mag i satanista Alister Krouli. umro je jedan od najpoznatijih likova novovekovne podzemne. koji se sve vi{e otu|uje od Boga i prepu{ta satani. pre svega i iznad svega. ritualnim seksualnim orgijama. Jo{ u mladosti. on je dao formulu . drogiran i pomra~ena uma. Kada u Crkvi preovlada svetovni na~in mi{qewa. a Hitler je ~vrsto verovao u delatne sile magijskih operacija). Tim. doprineo je osnivawu crnomagijskih udru`ewa u Nema~koj iz kojih se rodio duh nacionalsocijalizma (SS odredi imali su tipi~no ustrojstvo okultisti~kih i ezoteri~nih udru`ewa. Sebe je zvao “Velika zver 666”. mo`e da se trudi da ne u~estvuje u toj sveop{toj otpadiji. Krouli je najavio XX vek kao vek kona~nog ru{ewa hri{}anskih vrednosti i nastupawa novog doba – doba u kome }e ~ovek biti bog samome sebi. Upravo me|u sledbenicima Raspetoga i Vaskrsloga pojavi}e se epidemija svesne i nesvesne judinske izdaje. koju }e sin pogibije pretvoriti u svoj privremeni trijumf. koji }e u posledwa vremena od vere sa~uvati samo “obli~je pobo`nosti li{eno sile” (2. svi Sveti Oci svedo~e: dolazak antihrista }e.

nauke i pop-kulture. imao svog prvog idola – glumca Xemsa Dina. a pre svega religije i porodi~nog `ivota. objavili su album “Klub usamqenih srdaca narednika Pepera”. koji je. “Bitlsi” nisu bili obi~na ~etvorka koja svira da bi zabavqala mlade. poginuo. u pravu sam i istorija }e to pokazati. unazadi}e se i raspa{}e se. kao ru{ewe svih ustaqenih poredaka i vrednosti. O~ito.predstoje}e epohe: “Radi ono {to ho}e{ i neka ti to bude jedini zakon”. Na omot plo~e stavili su likove moderne politike. i ve}ina ostalih bendova radi isto”. Me|u wima se nalazila i sli~ica velikana ovovremenog satanizma – Alistera Kroulija. umri mlad. Mi smo sada popularniji od Isusa Hrista. i sam rokenrol je od po~etka shvatan kao revolucija. jo{ pre no {to se pojavio. rok je od po~etka bio usmeren na bu|ewe seksualnog nagona i agresivnosti u mladim qudima. nude}i im slobodu od svih dru{tvenih i prirodnih zakona. Crpe}i svoju muzi~ku podlogu iz magijskih ritmova ameri~kih crnaca. A poznati ameri~ki {ezdesetosma{ki . Pitam se {ta }e pre nestati – rokenrol ili hri{}anstvo”. jednom je otvoreno rekao: “Mi uvek radimo na tome da upravqamo voqom i mi{qu qudi. sasvim u skladu sa svojom devizom: “@ivi brzo. {ar`iran nihilizmom industrijske civilizacije. rekav{i: “Hri{}anstvo }e nestati. objasnili su da su im ti likovi uzori i nadahniteqi. sumanuto voze}i auto. nakon po~etnog perioda u kome su svirali tipi~ne rok-melodije i sentimentalne pesmice krenuli u novom eksperimentalnom pravcu. vo|a popularnih “Stounsa” (izvo|a~a pesama tipa “Simpatija za |avola” i “Ple{u}i sa gospodinom \avolom”). on je. Ovi “dobri momci iz susedstva” su vr{wacima hteli da prenesu i druk~ije sadr`aje. Nastao je kao “buntovni{tvo bez razloga”. budi lep le{“. Uostalom. Mik Xeger. Nema potrebe da o tome pri~am. Nije nimalo slu~ajno {to je Xon Lenon u toku prodaje “Belog albuma” otvoreno ispovedio o~ekivawa svog benda i svoje. upravo u skladu s parolom: “Radi ono {to ho}e{ i neka ti to bude jedini zakon”. Kada su popularni “Bitlsi”.

nihilizam (postojawe je bezvredno. U domovinu su se vratili sa veneri~nim bolestima. ve~nog. 1 i br. Kao i svi revolucionari. nema nikakvog drugog. boqeg i lep{eg sveta).. Publicista Vilson Brajen Kej je sasvim u pravu kad u kwizi “Seksploatacija medija” pi{e: “Bitlsi su popularizovali i ozakonili halucinogene droge koje koriste tinejxeri {irom sveta. nastaloj nakon “Bitls” perioda. Makartni je otvoreno priznao da je sa u`ivawem probao LSD i da ga je u~inilo “boqim ~ovekom i gra|aninom”. revolucionari. pevao: “Zamisli da nema religija. Kad je bend osnovan.. Borave}i na “privremenom radu” u Hamburgu.. 9” nastale su kao posledice narkomanskih halucinacija. o~ito. Pesme tipa “@uta podmornica” i “Revolucija br. hedonizam (sre}a ~oveka je u tra`ewu trenutnih zadovoqstava – od hrane i pi}a do polnog odnosa i narkotika). ban~ili i orgijali. da nema raja i pakla. zajedno su pose}ivali javne ku}e. Bob Dilan ih je “navukao” na marihuanu. Oni su najve}i proroci i . Zato je Lenon u svojoj pesmi “Zamisli”. Zadwe sedi{te auta bilo je pozorje seksualne revolucije. Godine 1967.. oni su propovedali materijalizam (~ovek je plod materijalne evolucije i wegova duhovnost je prakti~no bezna~ajna). Pre no {to su “Bube” oformqene. sekularni humanizam (~ovek je samom sebi svrha. Lenon i Makartni su se intenzivno dru`ili. dok je radio u tim kolima bio medijum subverzije. “Bitlsi”su. u igru su u{le i te`e droge. i ni{ta u postoje}em dru{tvu ne vredi da bi opstalo).. i da svi qudi `ive samo zbog ovog danas”. Uskoro su i na svojim plo~ama po~eli da pripovedaju upotrebu droga. A pesma “Lusi na nebu s dijamantima” ukazuje na LSD (“Lucz in the Skz with Diamonds”). Rokenrol je ozna~io po~etak te revolucije”. Ritam je izvla~io na povr{inu sve suzdr`ane strasti.. Godine 1964.anarhista Xeri Rabin u svojoj kwizi “U~ini to” obja{wava kakvu je ulogu imao rokenrol u revolucionarnim nastojawima da se razori tradicionalna ameri~ka porodica koja je koliko-toliko {titila pozitivne duhovne i dru{tvene vrednosti u SAD: “Elvis Prisli je probudio na{a tela.

sve biti boqe. nego izraz iz slenga i zna~i pumpicu za ubrizgavawe droge. po wegovom tuma~ewu. tvrde stru~waci. odnosi se na opis upotrebe heroina. Wihov guru (u~iteq) bio je osniva~ transcedentalne meditacije Mahari{i Mahe{ Jogi. i tako daqe. kultova koji su u direktnoj vezi sa individualisti~kim egoizmom hipi-revolucije i mnogobrojnim “mirovwa~kim” pokretima savremenosti. Pametnom dosta. Pored {irewa narkomanije. Uz sve ovo. oni su bili zagovornici neznabo`a~kih u~ewa o meditaciji i reinkarnaciji ~ije je prodirawe me|u mlade Amerikance i Evropqane ostavqalo veoma lo{e posledice. ^itava pesma “Hej Xud” (“Hey Jude”). popularnost orijentalnih sekti je ve}a nego ikad. crna~ki reperi psuju belce i tako|e pevaju o seksu. Stihovi koje peva Makartni “Let her into your heart” zna~e slede}e: “HER” je ONA. zdravog poimawa stvarnosti i primawe orijentalnog. Pored svega ovoga. u stihovima “Bitlsi” onome koji se “navla~i” na heroin preporu~uju da se ne boji i da }e. “Bitlsi” su mnogo doprineli i popularnosti dalekoisto~nih paganskih kultova me|u mladima Zapada. “Bitlsi” su na plo~ama prvi koristili subliminalne poruke (tonske zapise koji se percipiraju nesvesno. . “transcedentalne meditacije”. U Beogradu. pre svega.propovednici droge svih vremena”. pored “Hare Hri{ne”. a pomogli su i poletu “Hare Kri{na” porketa. on korisnika ubija br`e nego bilo koja od do sada poznatih droga. raznih vrsta joge. jer su snimqeni posebnim tehnikama). a “HEART” nije pravo srce. fatalisti~kog i pasivnog odnosa prema svetu. ~im droga u|e pod ko`u. gubqewe ose}aja za sopstvene verske tradicije. guraju}i narkomana u ludilo i smrt. bile satanisti~ki usmerene. te poruke su. Madona je snimila spot “Erotika” u kome se otvoreno prikazuju sve vrste seksualnih izopa~enosti. @ivimo u 1992. Rugaju}i se hri{}anstvu. Narkomanija cveta – u modi je sinteti~ki kokain zvani “krek”. Xud je Juda izdajnik po{to heroin izdaje ~oveka koji ga koristi kao {to je Juda izdao Hrista. DROGA. Mladi sveta i daqe slu{aju rokenrol: popularan je hevi-metal koji neguje kult |avola i antihristovog broja 666.

Francuski romanopisac Anatol Frans tvrdio je da su “pesme obarale kraqeve i carstva”. jer su to opasne stvari. Preko muzike se prenose neizrecivi sadr`aji koji prodiru do dna du{e.... prodao du{u |avolu da bi svirao “nemogu}e” muzi~ke deonice. mora i ovo imati u vidu. ROK–MUZIKA I OKULTNA REVOLUCIJA Jo{ su Platon i Konfu~ije znali da od stawa muzike u jednoj dr`avi zavisi stawe te dr`ave. ukazuju}i na ~iwenicu da su osnovni ritmovi rokenrola preuzeti iz crna~ke vudu–magije. i “da mu ne treba verovati”.Sai Babinih pristalica. A po~elo je od muzike “Slave}i” tridesetogodi{wicu liverpulskog benda. Bilo kako bilo. revolucionarnu muziku. Ona se polagano naseqava i kri{om prelazi na karakter i na sposobnosti. Nezakonitost kri{om lako u|e u muziku. U “Mleta~kom trgovcu” [ekspir veli da je ~ovek koji ne voli muziku “du{e mra~ne poput Ereba”. obezbo`enog i rasrbqenog. Hendriks mu je posvetio hit–pesmu “Vudu dete” (“Voodoo Child”).. Rok-muzika je nastala u SAD od crna~kog ritma i bluza i bela~kog kantri–vesterna. setimo se {ta je o zna~aju muzike za skladan i duhovno-moralno pravilan `ivot jednog naroda rekao mudri Platon u svom dijalogu “Dr`ava”: “Dobro se treba ~uvati svake promene u muzici. Robert Xonson. koju su robovi iz Afrike preneli sa sobom na severnoameri~ki kontinent... Postoji predawe da je najpoznatiji bluzer pre Drugog svetskog rata. Ona je nastavila da postoji uprkos tome {to su primila zapadno . “Muzika ima mo} da oblikuje karakter”. govorio je u “Politici” Aristotel. Tako je bilo vekovima.. zatim postepeno ja~a i prelazi u `ivot gra|ana. postoje i otvoreni sledbenici Alistera Kroulija koji wegove kwige objavquju u luksuznim izdawima i prodaju ih na{oj verski neupu}enoj omladini. tako je i u XX stole}u. Duhovna obnova srbskog naroda. dok na kraju ne preokrene ~itav javni i privatni `ivot”.. stole}u koje je donelo novu.

me|utim. Po~etak roka bio je energija. Rokeri i wihovi nadahniteqi su shvatili ono {to je Frenk Zapa iskazao u ~asopisu “Life” od 28. i koncerti su sve vi{e li~ili na prizore masovne histerije. umri mlad. niko te u tome ne}e ometati. budi lep le{“ (izreka Xemsa Dina. Uticaj novog zvuka bio je ogroman... a da 99% drugih izgubi ~ulo za razlikovawe dobra i zla. boqim svetom. “Seks. rok–zvezde po~iwu da se zanimaju za druge vrste poruka koje se preko muzike mogu poslata slu{aocima. ~uveni hevi–metal festival u zamku Donington (Velika Britanija) imao je ovu poruku kao moto koji najboqe izra`ava sr` rok–ideologije. i da im zlo . Poruke nasiqa i bezna|a bile su uvod u suptilniju indoktrinaciju. onima koji su ih slali ciq je bio da ih 1% shvati ozbiqno. U pravcu ~ega? ^ime je trebalo indoktrinirati mlade? Duhom Novog doba. Naravno. “Doba Vodolije”. juna 1968: “Na~in na koje zvuk deluje na qudski organizam bezbrojni su i suptilni. U tom paralelnom svetu mo`e{ i da se ubije{. “rokera pre roka”) zna~ilo je: uludno tro{iti svu energiju `eqe za druga~ijim.Hri{}anstvo kao svoju novu religiju. i u}i u “paralelni svet” u kome }e{ biti bezopasan po establi{ment. droge i rokenrol” trebalo je da poslu`e za ispirawe mozga. “^ini ono {to ho}e{ i neka ti to bude jedini zakon”. ovaj rok je ipak bio relativno dobro}udan. Ali. Me|utim. govorio je Alister Krouli. u kome }e hri{}anske vrednosti biti zamewene antihri{}anskim. Wihovi menaxeri i qudi koji su stajali iza muzi~ke industrije shvatili su to kao odli~nu priliku da se manipuli{e masama mladih. {ezdesetih. i da se wihov metafizi~ki i dru{tveni radikalizam usmeri ka stvarnosti koja bi bila bezopasna za vladavinu “svetske zakulise”. sa qubavnim porukama sentimentalnog tipa. ritmi~ko izvikivawe hedonisti~kih parola spojenih sa “{e}ernim” izgledom peva~a poput Elvisa Prislija. SNA@NI ZVUCI i jako osvetqewe danas su NEVEROVATNA ORU\A ZA INDOKTRINACIJU”. 99% mladih qudi te poruke je primilo kao “dobar {tos”. “@ivi brzo. Tako je bilo pedesetih.

Istra`ivawe objavqeno u ~asopisu “USA Today” od 11. Sa pet lakih udaraca. . smu~ilo mi se i umoran sam. grupa “Suicidal Tendencies” (“Samoubila~ke sklonosti”) u pesmi “Samoubistvo je alternativa”:”Smu~io mi se `ivot – usisava me. i ne}e{ osetiti ~elik dok ta se na zarije u le|a. ise}i }u te u {est slatkih komada. wegovu suprugu. oktobra 1985. 32. silovao. ubijaj ponovo. Samo lezi i opusti se. a zatim i wihovog osmogodi{weg sina). “Rigor Mortis” u pesmi “Kasapqewe tela”:”Ne brini. veli da je “boqe posvetiti ozbiqnu pa`wu sadr`aju pop– pesmama i vrednovati ne samo ono {to stihovi tih pesmama ka`u dru{tvu. u pesmi “Pakao ~eka” (“Hell Awaits”): “Bez vidqivog motiva. Masovni zlo~inac. U pesmi “Fade to Black” “Metalika” peva: “Izgubio sam voqu da `ivim.4% o samoubistvu. vrhovni ~in samopredaje satani.postane simpati~no. “Krvavi Edi”. izme|u ostalog. je vampir koji u`iva da kasapi `rtve sekirom. maskota grupe “Iron Maiden”. predava~ stihotvorstva na univerzitetu Wujork. Samo ubijaj. Evo dva prevedena teksta. koji je na najsuroviji na~in ubio 30 qudi (primer: ubio je ~oveka u bra~noj posteqi. godine pokazuje da su me|u omiqenim pesmama 700 mladih hevi– metalaca 50% istih bile o ubijawu. I kad dostigne{ vrhunac (orgazma). Kasapqewe tela dok strast buja”. smu~io mi se `ivot – umre}u. smu~io sam se samom sebi – ne `elim da `ivim. Samoubistvo. nema razloga za brigu. uze}u svoju sekiru. [ila Dejvis. ku~ko. Lovi}u te do kraja”. na sudu je izjavio da ga je na ovo. ba{ kao “dobar {tos”. pored mu`evqevog le{a. da vidimo kako zlo~ina~ke poruke postaju “{tosne”: Grupa “Slayer” (“Koqa~”). samoubistvo je alternativa”. nego i to {ta – mogu da mu naprave”. Pre`ivi moje brutalno kasapqewe. satanista Ri~ard Ramirez. veli~ao je Ozi Ozborn (pesma “Suicide Solution” – “Samoubila~ko re{ewe”: “Samoubistvo je jedini izlaz”). niko ne}e vrisnuti: “Napad!”.5% o satanizmu i 7. Ja sam tvoje no}no vrebalo”. nadahnula pesma grupe “AC/DC” naslovqena kao “Night Prowler” (“No}no vrebalo”) : “Niko te ne}e upozoriti.

To je o suprotstavqawu autoritetu. Denis Vilson iz “Bi~ Bojsa”. rekao bih da. pucao sebi u glavu. Od we su umrli (izme|u ostalih) Brajan Xouns iz “Stounsa”. Frenki Lajmon. Ali sam . Xenis Xoplin. porodi~no usmerena rok–pesma”. pridru`i nam se!”.. Bon Skot iz “AC/DC. naro~ito ako poti~u od benda koga oni cene”. Mnoga qudi misle da je to. Sid Vi{iz iz “Seks Pistolsa”. Evo nekih izjava mladih qudi koje je doktor anketirao: “Video sam da se desilo drugaru iz odelewa – pesma ih mo`e gurnuti preko ivice”. da otu|imo decu od roditeqa”. koji je sproveo istra`ivawe me|u tinejxerima. U Niki Sixx iz grupe “Motley Crue” veli : “Nikad nismo planirali da budemo bilo ~iji uzor pona{awa. Kuda sve ovo vodi?”Mi smo na putu za nigdinu. ~ekam kraj da budem oslobo|en”. do{ao je do tvr|ewa 40% ispitanika da pesme mogu da vode samoubistvu ili zlo~inu. bez obzira da li je re~ o va{im roditeqima. a ticalo se wihovog zanimawa za samoubistvo. za roditeqe je `ivotno va`no da nadziru ono {to wihova deca slu{aju”. Ximi Hendriks. nastojimo da svojim fanovima damo ne{to u {ta bi verovali. To nije ta~no.. Ali kad smo to ve} postali. dok ne saznamo kako ovaj tip muzike zaista deluje na adolescente. Na drugom albumu rekli smo im da “dozivaju |avola”(“Shout at the Devil”).prosto vi{e nemam {ta da pru`im... Mik Xeger veli: “Ne postoji ne{to takvo kao {to je pouzdana. Xim Morison. pevala je grupa “Talking Heads” u pesmi “Road to Nowhere” (album “Litlle Creatures”). zakqu~no sa Kurtom Kobejnom iz “Nirvane”. Svemu ovome pridru`uje se i droga. ubistva i satanizam. va{em profesoru ili va{em {efu. pesma o satani. vi{e ni~eg za mene nema. Fil Lajnot iz “Thin Lizzie”. Doktor Vos svoje istra`ivawe zakqu~uje ovako: “Na ovom mestu mog istra`ivawa. Mislim da je to jako dobar savet. Doktor Vos. “Pesme i re~i su jako mo}ne. koji je drogiran. Pol Kantor iz “Jeffesson Starship” ka`e: “Ciq na{e muzike ja da probudimo jaz izme|u pokolewa.

Isusa Hrista. @rtvujem mu `ivotiwe. Kompozitor Siril Skot. koja je objavila kwigu “Nedovr{ena simfonija: glasovi sa one strane”. Bramsa.) poslao je pismo slede}eg sadr`aja: “Mrzim va{eg Boga. Fan grupe “Slayer” ~asopisu “Sun” (maja 1989. de~ak od 14 godina.. Da ovo zaista uti~e. Po{to je majka poku{avala da ga spre~i u slu{awu muzike nasiqa i mr`we. a ako Isus spasava. Sedim ia desnoj ruci Gospodara satane /. Duh mu je preporu~io da izu~avaocima okultnog . mentalno zdravu decu je: dr`ite wu ili wega {to daqe od crkve”.. Baha. boqe mu je da spase sebe”. Tomi Saliven. koji je bio okultista (teozof) i koji je na osnovu komunikacije sa duhovima napisao dve kwige (“Uticaj muzike na istoriju i moral” i “Muzika: wen tajni uticaj kroz vekove”) od duha sa kojim je op{tio saznao je da su oni jako zainteresovani za razvoj zapadne muzike. Satana je moj gospodar. U “Kwizi o pravom Frenku Zapi” estravagantni roker veli: “Najboqi savet svima onima koji `ele da podi`u sre}nu. [umana. Ove “du{e” je u~e okultnim ve{tinama i verovawu u reinkarnaciju. itd. Kad je “du{a” opsednuta. Moj bog je “Slayer”. u vrtu suseda./ “Jethro Tull” u “Himni 43”: “Mi smo svoji sopstveni spasiteqi. U pesmi “Opsednuti” ka`e: “Opsednut sam svime {to je zlo. Saliven ju je iskasapio skautskim no`em i pobegao. Debisija. sa prerezanim venama. pokazuje primer ameri~kog medijuma Rozmari Braun. po~eo je da vodi satanisti~ki dnevnik. Verujem u re~i wihovih pesama”. ona svira i zapisuje note – komponuje muzi~ke komade koji po stilu neverovatno li~e na stilove onih kompozitora koje Braunova pomiwe. Rahmawinova. Da demoni mogu da u~estvuju u komponovawu. Mr`wa prema Hri{}anstvu sastavni je deo ideologije mnogih bendova. Lista. evo primera.siguran da }e svaki roditeq koji to ~uje misliti da je re~ o izdaji”.. Mocarta. Ona veruje da wu zaposedaju “du{e” velikih kompozitora pro{losti – [opena. na|en je kasnije. slu{aju}i hevi–metal. Obesio se.. Zahtevam smrt va{eg Boga.

qudi }e biti kadri da primaju pozitivan uticaj ovih bi}a pose}uju}i koncerte na kojima }e dusi prikladnom svirkom biti dozivani. ali je to dolazilo iz wih”. izjavio je za “Cirkus”: “To se ne mo`e opisati osim ako se ka`e daje to neka vrsta zagonetne energije koja sti`e sa metafizi~ke ravni i ulazi u moje telo. Mark Storas. pre svega putem medija prijem~ivih za NADAHNUTU MUZIKU.stavi do znawa koliki je upliv muzike na skoru okultnu evoluciju ~ove~anstva. peva~ hevi–benda “Krokus”.. Nastoje}i da opi{e sopstveni “proces nadahwivawa” Lenon je rekao: “To je kao da si POSEDNUT: kao vidovwak ili medijum”. . Joko Ono je o “Bitlsima” jednom rekla:”Bili su kao medijumi. Litl Ri~ard je imao sli~na iskustva i satanu je otkrio kao izvor svog nadahnu}a: “Mnome je upravqala i usmeravala me neka druga sila. Skot je kwigu zavr{io porukom svog duha – vodi~a : “Danas. To je skoro kao da ste medijum”. Nau~no prora~unata muzika koja je u pitawu. Sila |avola.. nego i u otvoreni satanizam.. tra`imo... bilo kako bilo. i po~eli su da ih navode da pi{u “po nadahnu}u”. mnogi qudi ne veruju da ona postoji. kad ulazimo u ovo NOVO DOBA. ima}e. “Amerika: novi ~arobwakov {egrt” o tome se ka`e slede}e: “Mnoge od velikih rok zvezda bile su duboko uvu~ene ne samo u okultizam. i da tako ubrzamo (duhovno) vibrirawe ove planete”. Satane”. dvostruki ciq: prizivawe deva (duhova) i u isti mah stimulaciju kod slu{alaca onih psihi~kih sposobnosti koje }e ih u~initi svesnima prisustva (duhova) i sposobnima da odgovore na wihov uticaj”.. I duhovi su takve “nadahnute muzi~are” na{li. jednog od najve}ih izu~avalaca okultizma u SAD. Sila tame. Nisu bili svesni svega {to govore.. U kwizi Dejva Hanta. Evo {ta on o tome ka`e: “Muzika }e u budu}nosti biti kori{}ena da qude dovede u prisniji dodir sa dusima (“devama”)..... Veliki posve}enici sveta duhova rekli su Skotu da planiraju muzi~ku budu}nost. da pro{irimo duh (okultnog) jedinstva i bratimqewa.. Xim Morison (“The Doors”) zvao je duhove koji su ga povremeno opsedali “gospodarima” i napisao je kwigu pesama o wima.

U ranim danima. Xeger i Kit Ri~ards iz “Stounsa” bili su prijateqi Kroulijevog sledbenika Keneta Angera.. nije znao {ta ga navodi da se pona{a onako kako se pona{ao i {ta ga tera da govori ono {to je govorio. D. Anger je Xegeru savetovao da na naslovnu stranu LP “Their Satanic Majesties Request” stavi lik |avola iz Kroulijevog {pila tarot– karata.. Superstar Ximi Hendriks. Poznat slu~aj iz wihove rok–biografije je ubistvo na koncertu u Altamontu 1969. prema iskazu Alena Daglasa (blizak Hendriksov saradnik. rekla je: “Uobi~avao je da govori kako je neki |avo ili ne{to u wemu. . i da nad tim nema nikakvu kontrolu. Prisustvo ovih “duhova” me|u vrhunskim rok–zvezdama izgleda da nije slu~ajno. ~lana La Vejevog “Magijskog kruga” iz koga je 1966. da bi na turneji povodom LP “Voodoo Lounge” wome bio zavr{avan koncert. koga su zvali “najve}i rok– gitarista”. I Ri~ards i Xeger imali su qubavnicu Anitu Palemberg. a Ri~ards je trebalo da glumi |avola u wegovom filmu “Luciferov uspon” (nije snimqen zbog kobnih znamewa koja su se ekipi stalno ponavqala). on propagira nekrofiliju (pesma “Cold Ethyl”). Fejn Prixn. inscenecaije giqotinirawa.). Xeger je komponovao muziku za Angerov film “Zazivawe mog demonskog brata”. koja se bavila crnom magijom. Pored redovnih klawa `ivine na bini. Ova pesma jedno vreme nije bila izvo|ena ia koncertima “Stounsa”. Elis Kuper je tvrdio da je svoje ime dobio od duha koji ga je opseo u toku jedne spiritisti~ke seanse (wegovo pravo ime je Vinsent Furnije). Toliko je zavisila od “Arta” da ni{ta nije moglo da je zaustavi kad bi je on “pozvao”. nap.. Ri~ards je tako|e izjavqivao da “Stounsi” svoje pesme stvaraju kao medijumi. i sli~no. Hendriksova biv{a devojka. “verovao je da je posednut od strane nekog duha”. V. nastala “Crkva satane”. i pesme.. godine koje je izvr{ila banda “An|eli pakla” dok je Xeger pevao “Sau~e{}e za |avola” (“Simpathy for the Devil”). prosto su izlazile iz wega”. znate.Folk–rok umetnica Xoni Mi~el kreativnost je dobijala od svog duha – vodi~a po imenu “Art”.

kao i sa kozijim papcima. kao i sa osobama koje su ti qudi konsultovali – istra`iva~ima. prir). Na Kroulijevoj sahrani svirana je “Himna Panu”. U woj se pomiwe zagonetan frula{ koji }e qude. Kao i mnoga drugi koji su izabrali satanizam umesto Hri{}anstva.): “Podjednako verujem i u Boga i u |avola. Glen Tipton iz grupe “Judas Priest” (“Judin sve{tenik”) rekao je da postaje lud kad se na|e na bini: “To je kao da neko drugi opseda moje telo”. Taj frula{ je Pan. januar 1978. Nadzor. izjavio je za ~asopis “Rolling Stone” (12. lekarima – stvari su postale jasne. godine.U magazinu “Faces” od novembra 1983. U kwizi “Satanizam: da li je va{a porodica bezbedna?”. Robert Plant. koji je bio vatreni sledbenik Alistera Kroulija. tvrde}i da je Pejxova opsednutost okultizmom direktni uzrok smrti wihovog bubwara. psiholozima. Xoi Bonem. ako ga budu slu{ali. sve vi{e wih). Mo`ete koristiti i jednog i drugog da bi stvari i{le kako treba”. ^im je Bonem umro. anti~ko bo`anstvo sa telom i glavom ~oveka. Izgleda da ~inim ono {to mi duhovi ka`u da ~inim. ameri~ki istra`iva~i [varc i Empej odgovaraju na pitawe za{to se neki od rok–muzi~ara (o~ito. Novac. “Neki put se ose}am kao medijum neke sile spoqa”. a rogovima i bradom jarca. oni imaju `equ za trenutnim zadovoqewem i samoispuwewem. uvek mogu nekog ili ne{to da okrivim” (zbog svog pona{awa. rekao je drugom prilikom. “Cepelini” su imali vo|u. nap. Mo}. najve}e kwi`are okultne literature u Britaniji. okre}u satanizmu kao nadahnu}u za svoje pesme i pona{awe: “U razgovoru sa nekima od muzi~ara uvu~enih u satanizam. umro je upravo u toj ku}i 1980. a pesma “Stepenice za nebo” je puna kroulijevska simbolike. napustio je bend. bubwar benda. najpoznatiji bubwar grupe “KISS”. Piter Kris. Ozi Ozborn ka`e: “Izgleda da nikad ne znam ta~no {ta }u slede}e u~initi. Ximija Pejxa. Pejx je bio vlasnik “Equinox”–a. “privesti razumu” i koji sve poziva da mu se pridru`e. Oni `ele da ostvare fantaziju `ivqewa posebnim . Wegova opsednutost Kroulijem bila je tolika da je kupio ku}u u kojoj je nekad `iveo engleski satanista. Na taj na~in. peva~ grupe.

ili nesre}a koje su plod wihovog podlegawa uticaju (alkohola i droga)”. D. Niko ne osporava da je rok–muzika imala i dobrih pesama i dobronamernih umetnika. Dirk Brajant sa va{ingtonskog Instituta svetskih rezervi. mogu (prethodno) ste}i sve {to `ele. .`ivotom u velikom bogatstvu. To su pitawa koja su nas pokrenula da napi{emo ovu kwigu. da je rok–revolucija jedna od sr`nih revolucija Wu Ejxa. nap. Ovo zbog toga nije tekst o popularnoj muzici. do tzv.. nego o wenoj zloupotrebi: ovaj tekst ne savetuje {ta da slu{ate. u predgovoru veli: “[ta se mo`e desiti sutra? Kako }emo `iveti u godinama koje dolaze? Za kakvo okru`ewe da se pripremamo? Kako da delamo i kako }e izgledati svet na osnovu ishoda tog delawa? Kakve su opasnosti? Kakve su mogu}nosti? Va`no je da znamo {ta se ne mo`e nadzirati. Uvi|aju da. Me|u wima su i: Frenk Barnabi. preko genetskog in`eweringa. Prire|iva~ ovog dela. uzimaju}i u obzir savremene tokove i odluke koje se ve} donose”. Poku{ali smo da poka`emo u kom se pravcu stvari odvijaju. ATLAS BEZBO@NE BUDU]NOSTI Pred nama je kwiga “Atlas budu}nosti” (“Atlas of the Future”) u izdawu poznate ameri~ke ku}e “Makmilan”. ^ik Bakli. ako daju `ivot mladi. jo{ jednom. od drogirawa. OVDE JE RE^ O MANIPULACIJI MUZIKOM. A NE O MUZICI KAO TAKVOJ.). Jasno je. a {ta je ono {to mo`emo promeniti. Na kwizi je radio ~itav niz najve}ih stru~waka iz razli~itih oblasti: od istra`ivawa kosmosa. ali.” Stvarnost ovog iskaza postaje o~ita kad ~itate nekrologe rok–zvezda.. V. rekao nam je jedan od psihologa ~ija praksa ukqu~uje neka od najva`nijih imena rok–biznisa. Sajmon Dejvis.. Mnoga su umrli od alkoholizma. dakle. nanotehnologija. profesor fizike na Kraqevskom kolexu u Londonu. Jan Pearson. nego kako da slu{ate. nuklearni fizi~ar iz Velike Britanije i istra`iva~ atomskog naoru`awa u programu Britanske vlade.. “I spremni su da umru mladi da bi platili cenu (ostvarewa tog sna.

Kris Vinter. antihristovska. radi eksploatacije. osim Boga. opijeni faustovskom voqom za mo}. vode}i britanski stru~wak u oblasti opti~kih sistema. i umira}e u tehnolo{kom raju u kome ne}e biti Sina Bo`ijeg. Sva ova imena obezbe|uju pouzdanost podataka objavqenih u “Atlasu budu}nosti”. Kome je Bla`eni Avgustin govorio: “Stvorio si nas Sebe radi i ne}e se umiriti du{a na{a dok Tebe ne na|e”. No. Evrope. na svoju propast. Ju`ne Koreje. ~ove~anstvo je krenulo putem tehnike. ^ovekova okolina Ra~una se da }e do 2050. Kakav nas svet ~eka prema “Atlasu budu}nosti”? Da pogledamo. nego slu{awa re~i Gospodwih” (Am. qudi }e tr~ati tamo-amo i znawe }e se umno`iti” (Dan. I tada }e qudi i}i sa kraja na kraj sveta. Dve stvari Crkva zna o posledwim vremenima. Ali.4). Japana. a prorok Amos veli da }e Gospod u posledwa vremena na svet pustiti “glad i `e|. itd. Tomas Miler – iz Instituta za klimu u Vupertalu u Nema~koj. ali ne glad hleba i `e| vode. zaboravqaju}i liturgijsku etiku. Se~a tropskih {uma u Ju`noj Americi veoma smawuje koli~inu . Anxela Martins Oliviera iz me|unarodne organizacije za rad u @enevi. tra`e}i Istinu. Nau~nici. ako se ovim tempom nastavi. A tehnika bez etike je totalitarna. Sve {ume u Africi i Kini. Rusija je netaknute sibirske {ume prodala. Ogromno razarawe ~eka {ume Jugoisto~ne Azije i Ju`ne Amerike. Hrista Logosa. i izmene poredak koji je ustanovila Sveta Trojica. 11–12). re{ili su da prodru u najtajnije skrivnice prirode. ova budu}nost je bez Boga. Ni{ta du{u ~ovekovu ne mo`e umiriti. 12. grade}i “kristalni dvorac” (Dostojevski) hedonisti~kog ateizma. Prorok Danilo ka`e: “U posledwa vremena. do tada mogu biti potpuno uni{tene. godine jo{ 10% {uma u svetu biti uni{teno. ^ovek sawa o svetu koji }e preurediti u skladu sa svojim pohotama. firmama iz Amerike. mobilne telefonije i ve{ta~ke inteligencije.profesor prava na Univerzitetu u Eseksu i autor kwige “Veliki Brat: britanska mre`a nadzora i novi tehnolo{ki poredak”.

sve je tawi. godine bita oko dve milijarde qudi. Prenatalna dijagnostifikacija }e mo}i da upozori roditeqe da opasnost genetskog poreme}aja kod novoro|en~adi. u Rio de @eneiru potpi{u sporazum o smawewu proizvodwe gasova koji {tetno uti~u na ozonski omota~. recimo. sviwama). Na osnovu toga. Budu}nost medicine Do 2006. zloupotrebqavaju}i planetu. Do 2040. Razvoj takozvane nano-hirurgije.roboti }e mo}i da putuju kroz qudske vene i arterije. Ogromne ozonske rupe postoje i iznad Arktika i iznad Antarktika. sve je ve}e. a ta tendencija se nastavqa. da bi `ivotiwe mogle da proizvode organe za transplataciju qudima. dar Bo`ji. mo}i }e da se identifikuju mnoge genetske bolesti. . planira se i slede}e: – Kompjuterska dijagnostifikacija i le~ewe. ra~una se da }e bez we 2050. pose~eno je 8% tropskih {uma. zbog svojih sebi~nih interesa. [to se pija}e vode ti~e. samom sebi se~e granu na kojoj sedi. Do 2020. Mikro. SAD su odbile da 1992. Industrijsko zaga|ewe planete pogoduje i pove}awu temperature na Zemqi. i podsti~u globalno otopqavawe planete. Od po~etka osamdesetih. Tako ~ove~anstvo. i da vr{e operacije u telu. Uni{tava}e. Veruju da }e tada ustanoviti kako geni stupaju u uzajamne odnose. Geneti~ari celoga sveta rade na identifikaciji svih sto hiqada gena qudskog organizma. Planira se genetska manipulacija na `ivotiwama (recimo. koje je kancerogeno. }elije tumora i vr{iti zamenu dotrajalih delova tela. a ultraqubi~asto zra~ewe Sunca. kojima }e se ubrizgavati qudski geni. koji {titi planetu.kiseonika koji se proizvodi upravo putem ovih “plu}a planete”. Ozonski omota~. nakon ~ega }e roditeqi mo}i da se opredele za abortus (!) Bi}e prona|eni novi lekovi.

presa|enim iz pokojnika ili `ivog davaoca. – Pacijenti }e. SIDE. Transplantacije Ve} sada. u kojoj se bezbo`nici nadaju da }e dosti}i mehani~ku besmrtnost? Do 2010. u Tokiju. recimo.– Elektrokardiogrami. ruke. itd. – Genetska manipulacija pola. jetra. snimci rendgena. Do 2050. znati o svom zdravqu i le~ewu bolesti onoliko koliko danas doktori znaju posle celokupnih studija. – Hirur{ki zahvati na daqinu. u{i... “Atlas budu}nosti” veruje da }e biti podignute ~itave fabrike qudskih organa. delovi mozga koji }e mo}i da se zamewuju. u kojima }e se primewivati svi postupci: od klonirawa . lekovi koji }e pomagati spre~avawu zaboravqawa. 2030. polni organi. plu}a. krv. zahvaquju}i novim kompjuterskim metodama. pankreas. ultrazvu~ni nalazi. – Vakcine protiv malarije. putem klonirawa proizvodi}e se nervi i krvne }elije. Ve{ta~ko srce. patolo{ke analize bi}e elektronskim putem slate u kompjuterske centre velikih medicinskih ustanova. a pacijent na operacionom stolu u Sao Paolu. – Nanoma{ine }e le~iti ~ak i pojedina~ne bolesne }elije organizma. prsti. [ta nam nudi budu}nost. Ve{ta~ke o~i i periferni nervi. putem kompjutera: lekar je. od kojih }e mnogi biti u drugim zemqama. Postoji ~itava mafija koja ubija qude u ratovima i wihove organe dostavqa bolnicama na Zapadu. Ve{ta~ke mo`dane }elije. bubrezi. sve ve}i broj qudi na planeti hoda sa tu|im organima. herpes simpleksa.

Oplo|ene jajne }elije ve} sada mogu biti genetski posmatrane da se vidi da li ih treba ubaciti u matericu ili uni{titi. a postepenim otkrivawem genetske mape ~ove~anstva. o~uvawe sperme u bankama spermatozoida radi tzv. Ve{ta~ko oplo|ewe. mo`e bita pedeset godina mrtav). ima}e kompjuterski mozak veli~ine mozga insekta. – Davawe naredaba kompjuteru pomo}u qudskog glasa. mo}i }e se dobijati “dete po `eqi”. do 2040. kompjuteri }e razgovarati sa kandidatima za posao i bira}e one koji odgovaraju. predvi|a se. kompjuteri }e mo}i da zamewuju velike delove mozga. – U ime firmi. oplo|ewe `ena – starica. Ve} sada su otkriveni geni koji su “zadu`eni” za boju o~iju. – Kompjuteri }e imati svoju personalnost.do upotrebe organa koje }e proizvoditi “transgene sviwe”. Do 2030. U planu je deqewe embriona na dva dela. na primer. sa qudima }e se postupati kao da su roboti. pisa}e tekstove kakve mogu da smisle qudi. – Upravqawe velikim finansijskim sistemima od strane kompjutera bi}e mogu}e 2005. od kojih }e se jedan roditi nekoliko godina kasnije. – Ra~unari sami odgovaraju na elektronsku po{tu i pi{u elektronska pisma. smatraju nau~nici koji su sara|ivali u “Atlasu budu}nosti”. – Do 2020. – Do 2025. od 2035. bi}e sve prisutnije. Ve{ta~ko oplo|ewe Dok }e roboti sve vi{e li~iti na qude. – Razume}e tekstove i sami }e pisati tekstove. “POSMRTNOG OPLO\EWA” (otac. povezivawe qudskog mozga sa kompjuterom. da bi se dobili jednojaj~ani blizanci. . Ve{ta~ka inteligencija Od 2000. itd. kojima je plodno doba pro{lo. tako|e.

Mape }e.). koje }e obezbe|ivati najpreciznije kretawe. – Kompjuteri prepoznaju izraz lica. kad god zatrebaju. – Kompjuteri razgovaraju jedan sa drugim prirodnim jezikom (2006. neosetqivi na visoke temperature. emitovane iz specijalnih nao~ara. – Kompjuteri – organizmi. – Do 2015. do 2035. nesposobni za psihofizi~ke padove. Zato }e budu}nost doneti takozvanog SAJBER – RATNIKA. – Roboti hodaju na dve noge po neravnom terenu (2005. a mikrofoni }e nadzirati rad srca i disawe. – Kompjuterski programi za popravku kompjutera koji ih poseduje. On }e koristiti psihotropne droge da bi blokirao stres. Sajber – ratnici }e sa svojim {tabovima i komandama biti povezani preko satelita. biolo{ko. strah. U kacigama }e biti ugra|ene video – kamere. jeftini za proizvodwu. da je ose}ajno i psihi~ki rawiv i da mu je obu~avawe skupo. Posledwa faza su tzv. Senzori u “oklopu” }e pratiti wegov krvni pritisak. kompjuterskog borca kakav se nekad mogao vi|ati samo u nau~nofantasti~nom filmu. bez tro{kova za obu~avawe. – Kompjuteri proizvode sopstveni hardver. – Do 2020. biti neprestano pred o~ima. ima}e “pametnu” pancir ode}u koja }e regulisati temperaturu tela i dezinfikovati mogu}e rane. androidske ko`e.).). osetqive poput qudske. vrtoglavicu. i imaju ose}awa sli~na qudskim. godine planira se proizvodwa ve{ta~kog mozga. Razvoj vojnih tehnologija ”Atlas budu}nosti” veli da je savremeni vojnik slabo sposoban da rukuje sofistikovanim oru`jem. roboti – ratnici: “100% pot~iweni. planira se da }e se pojaviti kompjuteri koji razmi{qaju analo{ki.Roboti – Taktilni senzori sli~ni qudskom ~ulu dodira (2004. sposobni za dejstva 24 ~asa dnevno. poput qudi. hemijsko i . slo`enosti strukture koja je srodna slo`enosti organske strukture psa ili ma~ke. planira se proizvodwa ve{ta~ke.

nuklearno oru`je.” ^ovek ni u ratu ne}e biti potreban. i tada }e wihov elektronski identitet mo}i da se prepoznaje {irom sveta. Supermarketi prate potro{a~ke navike. bebe }e mo}i da budu skenirane prilikom ro|ewa. Bankomati i elektronski putevi mogu da stvore sistem pra}ewa u realnom vremenu na celoj teritoriji neke dr`ave. oni postavqaju prepreke policiji i agencijama za nacionalnu bezbednost. geografsko kretawe. zdravstvenih institucija i poreskih slu`bi na osnovu javnog interesa. ali mogu biti kori{}ene i kao sredstvo koje }e vlast primewivati protiv obi~nih gra|ana. Proizvo|a~i znaju ko im kupuje robu. ali one tako|e nude na~ine za nasilno uspostavqawe javnog reda u dosad nevi|enoj meri. godine industrijski najrazvijenije zemqe }e pratiti i analizirati kretawe svih svojih gra|ana. Na osnovu tehnike poznate kao biometrika. Privatnost mo`e biti prva `rtva nadzora. Neki vidovi zakona koji {tite privatnost postoje u mnogim zemqama. DNK kolekciju i elektronske otiske prstiju. Li~ne identafikacione karte mogu biti oru`je protiv kriminalaca. Nadzor stanovni{tva Iz “Atlasa budu}nosti” ~itamo: “Do 2003.. veka }e lako mo}i da oblikuje jasne i ~itqive profile li~nosti. i odobravaju kontrolu od strane dr`avnih slu`bi. Qudsko telo }e sve vi{e biti kori{}eno za elektronsku identifikaciju.. Moderni informacioni sistemi mogu da analiziraju najsitnije podrobnosti qudskih `ivota. Kompjuterski program 21. Reklamne kompanije koriste ove li~ne sklonosti. U skoro svim slu~ajevima. TV kamere na javnim mestima mogu da smawe broj zlo~ina u gradskim sredi{tima. Finansijski detaqi. koja ukqu~uje skenirawe ro`wa~e. Vlade i privatne organizacije sabiraju veliku koli~inu podataka li~nih informacija. podaci o zdravqu skladi{te se i procesuiraju od strane kompjutera koji lako op{te jedan sa drugim.” .

Sveta Simone. Ali. U pojedinim dr`avama }e do te godine postojati potpuno povezana. posle sveno}nog bdenija u glavnoj crkvi manastira Simonopetra na Svetoj Gori. {est milijardi qudi na planeti. ime zvijeri ili broj imena wezina” (Otk. u snu. podignite glave svoje. Sve{tenik se probudio radostan. Me|u zemqama prve grupe. a drugi za oblast bezbednosti. vi{enamenska biometrijska banka podataka na nacionalnom nivou. Neke dr`ave }e pratiti samo kriminalce. socijalno osigurawe.28). paso{ku kontrolu. Planira se da do 2013. Australije. Gospod }e biti i s tobom i vide}e{ Ga svojim o~ima”. . oti{ao u pe}inu Sv. slave}i Boga i Svetog Simona. nalazi se i Srbija i Crna Gora. Neke zemqe }e imati po dva odvojena sistema za identifikaciju – jedan }e biti za oblast socijalnog osigurawa. Simona. osniva~a manastira. jer se pribli`i izbavqewe va{e” (Lk.“Atlas budu}nosti” predvi|a ~etiri mogu}nosti za upotrebu elektronskih ID kartica do 2003. 16–17). 13. Da niko ne mo`e ni kupiti ni prodati. sa najsna`nijim nadzorom. Gospod veli: “Kad vidite da se sve ovo de{ava uspravite se. bude nadzirano putem biometrike. glasawe i zdravstvenu za{titu. {ta }e se desiti s nama u vezi sa antihristom. pored Evropske unije. zato {to mu Gospod ne}e dozvoliti da raspu|uje Wegovo stado. `igosawem?” Te no}i. ispuni}e se re~i Otkrivewa Jovanovog: “I u~ini sve. osim ko ima `ig. male i velike. li~nim kartama. Uteha Bo`ja Jedan gr~ki sve{tenik je. slobodwake i robove. mole}i se svecu: “Reci nam. Zaista. ~uo je jasno glas: “Reci Hri{}anima da se ne boje antihrista. SAD. 21. sa jednim velikim dr`avnim kompjuterskim centrom kori{}ena za borbu protiv kriminala. provere identiteta. bankovne transakcije. bogate i siroma{ne. da im dadu `ig na desnoj ruci wihovoj ili na ~elu wihovom. to jest 75% svetske populacije.

smatra se. U broju 2 za 1998. opijena faustovskom `e|u za osvajawem sveta u wegovoj celokupnosti. Vremenom. u Srbiji izlazi “Svest”. izme|u ostalog. Tada }e. pomiluj nas! KLONIRAWE I FAUSTOVSKI KOMPLEKS Na po~etku kwi`evnog XIX veka.Gospode sila budi s nama! Gospode sila. nalazi se tabela o~ekivawa za sva desetle}a 21. Uzev{i ostatke raznih mrtvaca. sve mawe je po{tovala eti~ke norme Hri{}anstva. ~ovekov strah od otu|ene nauke. ~udovi{nog lika. Dokle smo do{li? Odnedavno. o~ajno. mladi zaneseni nau~nik ih o`ivqava pomo}u elektri~ne struje. Bi}e koje se pojavilo. zasnovane na magijskom na~elu “ZNAWE JE MO]”. godinu. `eqno je qubavi. du{e i tvari”. u zoru tehnolo{kih revolucija. Zadr`a}emo se samo na predvi|awu za 2100. stoji. Mit o ~udovi{tu doktora Franken{tajna nagovestio je. a prevode se ~lanci iz poznatih stranih nau~nih publikacija. a tema je nau~nikova `eqa da stvori ve{ta~ki `ivot. i ono. Nau~niku je ime bilo Franken{tajn. Nauka. Napisala ga je supruga engleskog pesnika Persija Bi{ [elija. a sve vi{e se opijala luciferijanskom gordo{}u osvajawa tajni Bo`jeg stvarawa bez odavawa po~asti Tvorcu. Wegov podnaslov je “Moderni Prometej”. pogleda}emo malo o ~emu ma{taju nau~nici. i jedan roman. biti mogu} genetski izbor reprodukcije. i da je futurologija sve “realisti~kija” oblast qudskog spekulisawa. obele`enog prvim talasom romantizma. veka. godinu. nauku i `ivotnu sredinu. ve{ta~ka reinkarnacija. kvazi – `ivih . S obzirom na ~iwenicu da se savremena nauka razvija sve br`e. Qudsko dru{tvo ga ne prima. ve{ta~ka telepatija. a wegovo izla`ewe poma`e Savezno ministarstvo za razvoj. stvarawe ve{ta~kih. biokompatibilni organi za zamenu ili adaptaciju ({krge). kre}e da se osveti svom tvorcu. Saradnici ~asopisa su mnogi na{i ugledni nau~nici. “~asopis za pronicawe u tajanstvo svesti. Meri. ^asopis je oslobo|en pla}awa poreza na promet. ve{ta~ke planete. taj strah se sve vi{e opravdavao doga|ajima koji su usledili.

bi}a. U oblasti kompjuteristike, veli prof. dr Zoran Petrovi} (“Svest” br. 3/98), do}i }emo do spajawa kompjutera sa ~ovekom. U ~lanku “Ve~iti `ivot” navodi se ideja ameri~kog nau~nika Aleksandra Bolonkina o zameni mo`danih }elija, neurona, kompjuterskim ~ipovima, ~ime bi se, tvrdi on, postigla stvarna besmrtnost. U tekstu se ka`e: “Nau~nici u laboratoriji za ve{ta~ki razum Masa~usetskog tehnolo{kog instituta nastoje da do~araju umne i fizi~ke sposobnosti {estomese~nog deteta. Robot kojeg su na~inili ima o~i, u{i, ruke, prste, ve{ta~ki (kompjuterski) mozak i razmenu informacija koja verno prikazuje nervni sistem /.../ Nedavno je ministarstvo odbrane SAD skinulo veo sa jedinstvenog istra`ivawa “Kompjuterski Mogli”. Tridesettrogodi{wa Amerikanka Nadin M. rodila je de~aka koji je morao da umre. Lekari su ga nekoliko dana odr`avali u `ivotu, a kompjuteristi su naro~itim spravama snimali mozak i prepisivali elektri~ne potencijale neurona. U kompjuteru su stvarali obrazac (model) mozga. Uspeli su da presnime 60 odsto neurona. I ovaj ve{ta~ki mozak po~eo je da `ivi i razvija se prema svim zakonima evolucije. Posle izvesne neverice, roditeqi su prema kompjuterskom detetu po~eli da se ophode kao prema `ivom bi}u. Istra`iva~i su kompjuter prikqu~ili na ure|aje za multimedija i virtuelnu stvarnost, omogu}avaju}i da se mali{an vidi u prirodnoj veli~ini, da mu se ~uje glas i da se op{ti s wim kao da se dr`i u rukama. Mama i tata su se radovali kako brzo raste i intelektualno napreduje.” Aleksandar Bolonkin predvi|a da }e se na planeti pojaviti besmrtna “JE”– stvorewa, snabdevena ve{ta~kim mozgom i ve{ta~kim telom. Razvoj nauke, koja traga za posledwim tajnama kosmosa, neizbe`no vodi do nekakve scijentisti~ke “teologije”, koja se polako izliva u okultni panteizam. Tako dr Dejan Rakovi} u intervju datom pomenutom ~asopisu (br. 2/98) ka`e: “Naime, ako je svest su{tinski vezana za elektromagnetno poqe koje je samo jedna od ~etiri manifestacije

/.../ jedinstvenog fizi~kog poqa, samo jedinstveno poqe mo`e biti suptilni unutra{wi svesni displej za razli~ite fizi~ke procese, od makroskopskih kosmi~kih do mikroskopskih subnuklearnih nivoa. Otuda bi se moglo da sama Priroda ima svest na razli~itim strukturnim nivoima, i biolo{kim i nebiolo{kim, {to je ra{irena tvrdwa u EZOTERIJSKOJ TRADICIJI. Ovo, naravno, ima zna~ajne panteisti~ke filozofske i religiozne implikacije, ukazuju}i da je cela Priroda u stvari “Bog”, a mi `iva bi}a sa lokalizovanom kosmi~kom sve{}u “iskre bo`anske”!” Rakovi} nudi “nau~na tuma~ewa” astralne projekcije i reinkarnacije! Jo{ jedna od apokalipti~nih opasnosti po savremeno ~ove~anstvo je opasnost klonirawa, bespolnog, Bogom neblagoslovenog, razmno`avawa vi{ih `ivih bi}a. Posle klonirawa ovce i krave, novinari ve} najavquju klonirawe ~oveka. Dr Bogomir Dimitrijevi} u ~lanku “Klonirawe ~oveka” (“Svest” 2/98) iznosi neka od pitawa koja se klonirawem pred nau~nike postavqaju: “Mi jednostavno `udimo da se repliciramo. Pa ako ba{ toliko volimo sebe, gledano kroz `equ za potomstvom, za{to je tako zastra{uju}e ~ak i razmi{qawe o genetskim replikama koje se normalno rode i predstavqaju nama identi~ne blizance, samo ne{to mla|e? Rasprave na ovu temu zahtevaju stru~nost psihologa i teologa, a autor ovog teksta te vrline ne poseduje”. Nauka se pretvara u franken{tajnovsku `e| za ulaskom u zabrawene skrivnice bitija. Posledice zaista mogu biti kobne. NOVE LI^NE KARTE /ZA @IVOT BEZ @IGA / Ono {to se u Srbiji de{ava, uprkos pri~i o tome da postajemo demokratsko dru{tvo, nije ni{ta drugo do pove}awe totalitarne kontrole nad stanovni{tvom, pod vidom evroatlantskih integracija. S tim u vezi je i novi, specijalni broj ~asopisa eparhije `i~ke, “@i~ki blagovesnik”, koji se bavi izazovima informati~kog doba.

Iz ovog ~asopisa prenosimo tekst koji se ti~e novih li~nih karti, ~ije se uvo|ewe sprema, i daqe van pogleda javnosti. A {to se ti~e “elektronske kontrole”, gospodari sveta su je davno predvideli i sada je samo, pod izgovorom “borbe protiv terorizma”, sprovode. Jo{ osamdesetih godina XX veka @ak Atali, direktor Evropske banke za obnovu i razvoj, pisao je u svojoj kwizi “Linija horizonta”: “Poredak, zasnovan na sili, bi}e zamewen poretkom zasnovanim na novcu... Nov~ani poredak posta}e univerzalan. Od Santjaga do Pekinga, od Johanesburga do Moskve, svi ekonomski sistemi klawa}e se pred oltarom tr`i{ta. Nikad svet nije bio u takvom ropstvu koje diktira novac... Pobednici te nove ere bi}e graditeqi, a u wihovim rukama }e se na}i i vlast i finansijska mo}”. Qudi }e biti “novi nomadi”, koji su, po Ataliju, “izgubili tradicionalnu vezanost za zemqu, zajednicu, porodicu”, ~ije }e najva`nije pravo biti pravo na prodaju i kupuju. ^itav svet }e biti pod elektronskim nadzorom. Atali veli: “Osnova tehnologije budu}nosti je mikro~ip, koji }e biti ugra|en u sve predmete, koji }e postati ne{to poput produ`etka na{ih ~ulnih organa, funkcija na{eg organizma”. Sredstvo veze (a samim tim i nadzora) posta}e sveprisutno: “^ovek nigde ne}e mo}i da se sakrije... Prvi put }e ~ovek biti bez adrese... Da bi se identifikovao nomad budu}nosti, bi}e dovoqno da se navede ili wegov broj, ili wegovo ime”. Atali jasno ka`e: “U budu}em svetskom poretku bi}e i pora`enih zemaqa. Broj pora`enih }e, naravno, biti ve}i od broja pobednika. Oni }e poku{avati da steknu pravo na dostojan `ivot, ali, izgleda, takvu {ansu ne}e dobiti. Bi}e izba~eni iz igre, gu{i}e se od otrovne atmosfere, a na wih niko ne}e obra}ati pa`wu, zbog sveop{te ravnodu{nosti”. Sirotiwi, koja ne}e imati gde da putuje, bi}e ponu|ena razna stimulativna sredstva, pre svega narkotici: “Narkotici su nomadska supstanca za pobe|ene budu}eg milenijuma”. Pobednici }e imati sve “rajske mogu}nosti” geneti~kog in`eweringa. Elita }e na tr`i{tu kupovati nove organe. Atali “prori~e”: “^ovek }e prodavati

i kupovati svoje sopstvene dvojnike, “kopije” voqenih qudi, hibride stvorene na osnovu naro~itih osobina, izabrane s ta~no odre|enim ciqevima... ^ovek }e po~eti da pravi samog sebe onako kako pravi robu”. Znaju}i da }e biti otpora, Atali smatra da }e svaki otpor biti ugu{en ako me|unarodne institucije dobiju “planetarnu vlast”. Gospoda globalisti, o~ito, prave svoje “petogodi{we planove” i veruju u pobedu “tr`i{ta”. Na tome tr`i{tu mi, slobodni qudi, treba da budemo stoka koja se kupuje i prodaje, pod neprestanim nadzorom. Zar Leontjev nije bio u pravu kad je prose~nog Evropejca do`ivqavao kao “ideal i oru|e sveop{teg razarawa”? Zar je Dostojevski lagao kad je video da Evropqani svet `ele da urede kao mraviwak? Zar je Kafka gre{io kad je Gustavu Janouhu govorio: “Verujem da ne}e dugo potrajati, a mi }emo morati da posedujemo poseban paso{ da bismo smeli da si|emo u sopstveno dvori{te; svet se pretvara u geto”? Godine 1999, u “Atlasu budu}nosti”, izdava~ke ku}e “Makmilan”, jasno je napisano: “Do 2003. godine industrijski najrazvijenije zemqe }e pratiti i analizirati kretawe svih svojih gra|ana. Qudsko telo }e sve vi{e biti kori{}eno za elektronsku identifikaciju, na osnovu tehnike poznate kao biometrika, koja ukqu~uje skenirawe ro`wa~e, DNK kolekciju i elektronske otiske prstiju. Bebe }e mo}i da budu skenirane prilikom ro|ewa, i tada }e wihov elektronski identitet mo}i da se prepoznaje {irom sveta. Vlade i privatne organizacije sabiraju veliku koli~inu podataka li~nih informacija. Finansijski detaqi, geografsko kretawe, podaci o zdravqu, skladi{te se i procesiraju od strane kompjutera koji lako op{te jedan s drugim. Moderni informacioni sistemi mogu da analiziraju najsitnije podrobnosti qudskih `ivota. Supermarketi prate potro{a~ke navike. Proizvo|a~i znaju ko im kupuje robu. Reklamne kompanije koriste ove li~ne sklonosti. Kompjuterski program 21. veka }e lako mo}i da oblikuje jasne i ~itqive profile li~nosti. Privatnost mo`e da bude prva `rtva nadzora. Bankomati i

elektronski putevi mogu da stvore sistem pra}ewa u realnom vremenu na celoj teritoriji neke dr`ave. TV kamere na javnim mestima mogu da smawe broj zlo~ina u gradskim sredi{tima, ali one, tako|e, nude na~ine za uspostavqawe javnog reda, u dosad nevi|enoj meri. Li~ne identifikacione karte, mogu biti oru`je protiv kriminalaca, ali mogu biti kori{}ene i kao sredstvo koje }e vlast primewivati protiv obi~nih gra|ana”. “Atlas budu}nosti predvi|a da }e pojedine zemqe (Zapad) imati potpuno povezanu vi{enamensku banku podataka na nacionalnom nivou, sa jednim velikim dr`avnim kompjuterskim centrom, s kojim }e svi ostali centri biti “on line”. Ovo }e biti kori{}eno za borbu protiv kriminala, paso{ku kontrolu, bankovne transakcije, provere identiteta, socijalno osigurawe, glasawe i zdravstvenu za{titu. Neke zemqe }e imati po dva odvojena sistema za identifikaciju – jedan }e biti za oblast socijalnog osigurawa, a drugi za oblast bezbednosti. Neke dr`ave }e pratiti samo kriminalce. Planira se da }e do 2013. godine {est milijardi qudi na planeti to jest 75% svetske populacije, biti nadzirano putem biometrike. Me|u zemqama prve grupe sa najsna`nijim nadzorom pored Evropske unije, SAD, Australije, nalaze se i Srbija i Crna Gora. U Srbiji je ministar policije u vladi DOS-a, Du{an Mihajlovi}, krajem 2003. godine najavio uvo|ewe novih li~nih karti sa elektronskim ~ipom. Sva oprema je, bez ikakve javne rasprave i skup{tinskih odluka, kupqena od “Motorole”, i pripremqena za uvo|ewe, do koga, me|utim, jo{ nije do{lo. Ali, uprkos nezakonitoj nabavci opreme, bez tendera, proces se uporno priprema. Bilo je razli~itih, uglavnom negativnih, reakcija u {tampi. Na kraju se ispostavilo da je i tender za nabavku “Motoroline” opreme bio nezakonit. Uprkos tome, direktor ove multinacionalne kompanije ube|ivao je na{e dr`avne vlasti da sve prihvate. O ~emu se, zapravo, radi? Radi se o poku{aju nove vrste dr`avne totalitarne kontrole stanovni{tva, pod vidom li~ne karte, koja bi u ~ipu sadr`ala niz

podataka ~itqivih samo policijskom kompjuteru (pozornici bi, recimo, bili snabdeveni mini-kompjuterima u svojim automobilima, i bili bi direktno “prika~eni” na centralnu bazu podataka u Beogradu). Osnovno {to bi se u ~ip ubacilo bio bi otisak prsta, kao biometrijski elemenat, a zatim i ~itav niz drugih podataka. O kakvom je ~ipu re~? Ko god koristi Telekomovu “halo-karticu”, zna kako izgleda ~ip sa koga se u~itava koliko je jo{ kredita na woj. Ne{to sli~no treba da ima i nova li~na karta. Ponavqamo, u ~ip }e biti, pored otiska prsta, upisani i drugi podaci, do kojih obi~an ~ovek ne mo`e da pristupi. Elektroin`eweri navode da ~ovek koji ima ~ip ugra|en u li~nu kartu mo`e biti pra}en na slede}e na~ine: “Ukoliko bi se li~na karta koristila prilikom podizawa novca u banci ili bezgotovinskog pla}awa, mogla bi se formirati evidencija o ne~ijim tro{kovima. Ukoliko u nove li~ne karte bude ugra|en (smart-~ip) tzv. pametni ~ip (prema podacima iz MUP-ovog pres materijala, takav ~ip }e biti ugra|en u nove li~ne karte), bilo bi mogu}e pratiti kretawe gra|ana ukoliko bi se na odre|enim mestima postavili ure|aji koji bi, kada neko, pro|e kraj wih, o~itavali ~ip koji je ugra|en u li~ne karte. Ne{to sli~no ovome se trenutno mo`e videti na Kopaoniku. Tamo skija{i dobijaju kartice s ~ipom, koji registruju ure|aji postavqeni na ulasku u ski stazu.” Srbija nije imala obavezne li~ne karte sve do nacisti~ke okupacije 1941. godine, koju su nastavili komunisti. Bora Vuji}, hroni~ar iz Vaqeva, ka`e: “Li~ne karte prvi put se pojavquju u Srbiji pred po~etak Prvog svetskog rata. One nisu bile obavezne i gra|ani ih nisu `eleli, tvrde}i da su namewene xeparo{ima, a da po{ten svet svoj identitet dokazuje pomo}u dva svedoka”. Danas li~nih karti nema, pored SAD, ni u Australiji i Indiji. Neobavezne su u Danskoj i Francuskoj, a u [paniji ne moraju da se uvek nose uz sebe. Pa, dobro, za{to neko nastoji da uboga i siroma{na Srbija dobije obavezne li~ne karte s ~ipom?

O~ito, mi smo eksperimentalni poligon koji, kao zemqa “virusa koji treba uni{titi” (tako je Srbe nazvao Dejvid Gompert iz RAND korporacije), prvi mora da postane zatvor u Evropskoj uniji. A, kona~ni ciq je ma koliko to nekome suludo izgledalo, ugradwa bio~ipova sa radio-predajnicima koje mogu pratiti sateliti – qudima pod ko`u! U SAD je ve} 2002. godine firma “Applied Digital Solutions” ugradila ~ipove dobrovoqcima – bra~nom paru Xejkobs i wihovom sinu, a sada, za 200 dolara, masovno prodaje ovu opremu bogata{ima {irom sveta, kako bi sebe i svoju decu za{titili od kidnapovawa. Tako|e, bio~ipovi se preporu~uju vojnim i policijskim specijalcima, jer je ~ip utisnut pod ko`u, pa je nemogu}e napraviti pogre{nu identifikaciju. Ne}e pro}i dugo, a ~ipovi }e biti ponu|eni ~ove~anstvu kao zamena za paso{e, li~ne karte, kreditne kartice, novac. Bilbordi }e {iroko reklamirati: “Samo va{ ~ip!”, a stvar~ica }e biti krajwe jeftina (tako je bilo i sa mobilnim telefonima – nekad dostupni najbogatijima, sad su dostupni svima). Jedna firma u Rusiji je ve} uzela pravo na distribuciju bio~ipova {irom ove zemqe, {to je “Applied Digital” kompanija srda~no pozdravila. Ra{}e joj profit, ali i nadzor nad Rusima bi}e boqi. Gospodari “vrlog novog sveta” su ovo odavno planirali. Da ponovimo @aka Atalija, dugogodi{weg direktora Evropske banke za obnovu i razvoj i biografa Rot{ildovih, koji je u svojoj kwizi “Linija horizonta” pisao slede}e: “Osnova tehnologije budu}nosti je mikro~ip, koji }e biti ugra|en u sve predmete, koji }e postati ne{to poput produ`etaka na{ih ~ulnih organa, funkcija na{eg organizma”. Sredstva veze i nadzora ne}e mo}i da se izbegnu. Atali dodaje: “^ovek budu}nosti nigde ne}e mo}i da se sakrije... Prvi put }e ~ovek biti bez adrese... Da bi se identifikovao nomad budu}nosti, bi}e dovoqno da se navede wegovo ime ili wegov broj”. Na kraju krajeva, predskazano je i u Otkrivewu Jovanovom da niko ne}e mo}i kupiti, ni prodati, ko nema pe~at u veri, antihrista, na desnoj ruci, ili na ~elu (Otk. 13, 16-18).

Ho}emo li biti stoka koju `igo{u? Za `ivot bez `iga! [TA ^EKA SRBIJU? ZA RODINU ”Vrli novi svet” i Rodina Iako zemaqski `ivot nikad ne mo`e da se svede samo na svetlost i tamu, dobro i zlo, jer je ovde mnogo nijansi izme|u apsolutnog Dobra i apsolutnog zla (sa apsolutom }e se ~ovek sresti tek sa one strane groba), u svakom dobu se mogu ocrtati nekoliko pogleda na svet koji se uzajamno sukobqavaju, jer svaki od wih veruje da je bli`i istini o ~oveku i svetu. Kraj XVIII veka doneo je sukob prosvetiteqstva i hri{}anstva; prosvetiteqstvo je tvrdilo da je ~ovek po prirodi dobar, i da }e, kad to sazna, postati jo{ boqi, a Hri{}anstvo je upozoravalo da ~ovek mo`e biti dobar samo Bogo~ovekom Hristom i Wegovom blagoda}u. Do{lo je do sukoba zvanog Francuska revolucija: u ime “slobode, jednakosti i bratstva” `ivot je izgubilo oko milion qudi, a sledbenici prosvetiteqskog “zdravog razuma” su giqotinom pokoravali sve one koji nisu hteli da budu sre}ni po wihovom obrascu. Devetnaesti vek je zna~io bu|ewe obezbo`enog nacionalizma na jednoj i obezbo`enog revolucionarnog radikalizma na drugoj strani; dvadeseti vek je odneo preko sto pedeset miliona qudskih `ivota u ime dve, na prvi pogled suprotstavqene ideje, nacizma i komunizma. Iako spoqa sukobqene, i jedna i druga su bile posledice otpadawa ~ovekovog od Boga, obogotvorewa rase i klase. U tome su bile sli~ne liberalnom kapitalizmu, koji je umesto Boga izabrao da se klawa zlatnom teletu. I nacizam i kapitalizam i komunizam imali su zajedni~kog neprijateqa – Hri{}anstvo, to jest Hrista, Neujedna~iteqa i Neujedna~ivog, kako Ga zove Vladika Nikolaj. Nacistima je Hristos smetao kao “jevrejski slabi}”, komunistima kao

Ideolozi “vrlog novog sveta” nalaze se. verske netolerancije i. sve vi{e li~iti na orvelijansku antiutopiju. bore se protiv “demodiranog” patriotizma. nestali su svi tragovi stare Evrope: rodio se novi svet. nego i kod ku}e. vezanosti za svoju Otaxbinu. makar toga i ne bila svesna. ve} i sve profesije koje proizvode i manipuli{u informacijama (`ila kucavica globalnog tr`i{ta).“ostatak bur`oaske pro{losti”. Pre svega. {to vreme vi{e odmi~e. lokalna i regionalna lojalnost su danas `alosno oslabqene. ili bar mnogo nemirnije i pokretqivije. od verskog do seksualnog. I kada je bombardovawe zavr{eno. a “liberalna demokratija” krenula da sru{i posledwu ideju hri{}anske Evrope – ideju nacije i nacionalne dr`ave kao Zaveta naroda sa Bogom. u SAD. 1996. antisemitizma”. Evo nekoliko re~i ovog ameri~kog mislioca: “Zahvaquju}i propadawu starog novca i staronov~ane eti~ke i gra|anske odgovornosti. u koje spadaju ne samo korporacijski menaxeri. i ne bore se samo protiv starog poretka u svetu. predstavqala opasnost za jedinu pobednicu u sukobu raznih pogleda na svet u tom veku. Napredovawe u biznisu i profesijama u na{e vreme zahteva spremnost da se sko~i na poziv sirene povoqne prilike ma gde se ona nalazila. nego {to su bili wihovi prethodnici. Oni koji ostaju kod ku}e gube priliku za uspone. Nacizam i komunizam su krepali. Nove elite. daleko su vi{e kosmpolitske. XX vek se zavr{io NATO-bombardovawem Srbije koja je. Hri{}anstvo Zapada svedeno na bqutavu pri~u o ekumenizmu. a “liberal-demokratama” kao “izvor fanatizma. Mobilnost kapitala i pojava globalnog tr`i{ta doprineli su ovakvoj situaciji. “qudska prava” i “demokratiju”. “multikulturalizam” i sve mogu}e vrste pluralizma.). koji }e. Ko su oni koji su bombardovali? Kakvi su wihovi ideali? To su oni koji se zala`u za “slobode”. Novi Sad. “multieti~nost”. To su “nove elite” o kojima sjajno pi{e Kristofer La{ u svojoj kwizi “Pobuna elita i izdaja demokratije” (Svetovi. dakako. Wihova “otaxbina” je “~itav svet”. uglavnom. Uspeh nikada do sada nije . Oni su “kosmopoliti”.

“Filosofija imena”. A {ta je drugi pogled na svet? Wega je formulisao genijalni ruski filosof Aleksej Losev. “multikulturalizam” im savr{eno odgovara svojom predstavom prijatnog imixa globalnog bazara. rekao bi Haksli) sveta. “Estetike renesanse”. represivan u svojoj seksualnoj moralnosti./ “Nove elite” su ustale protiv “sredwe Amerike” kako je oni zami{qaju. Turisti koji bombarduju inakomisle}e – eto. egzoti~no obla~ewe. okrenuv{i le|a zavi~aju. glamur. tupav i aqkav. U svojoj autobiografskoj prozi “@ivot” on pi{e: “Kakvim }emo imenom nazvati tu veliku i stra{nu. egzoti~ni plemenski obi~aji mogu da se isprobavaju nasumce. “Dijalektika mita”).. osmotomne “Istorije anti~ke estetike” (kod nas su mu prevedena dela: “Platon”. To je po wima. to su oni. tu svemo}nu i ~oveku najro|eniju stihiju.. Sa druge strane. ~iji je zavi~aj – “globalno tr`i{te”. kultivi{u veze sa me|unarodnim tr`i{tem kroz brzoprometni novac. svet tehnolo{ki zatucan. Wihov pogled na svet je u su{tini turisti~ki – bez mnogo izgleda da podstakne strasnu odanost demokratiji”. cerebralnu aristokratiju. obi~no se okupqaju na rivijerama. na kome egzoti~ne kuhiwe. prostog ukusa. modu i popularnu kulturu. bez suvi{nih pitawa i odgovornosti. da parafraziramo Stanka Cerovi}a. internacionalni filmski festival ili u neotkriveno letovali{te. To je jedan pogled na svet – pogled turiste bez zavi~aja. autor “Ogleda o anti~koj mitologiji”. “u kanxama humanista”. Oni koji `ude da se u~lane u novu. Nove elite su kod ku}e samo u tranzitu. na putu za neku konferenciju na visokom nivou. Patriotizam svakako ne zauzima neko visoko mesto na wihovoj lestvici vrlina. Bili smo. Takvih “multikulturalaca. politi~ki reakcionaran. s kojom on ne ose}a . predstavnici novog (vrlog novog. samozadovoqan. Takvih humanista. na grandiozno otvarawe novog predstavni{tva. I takav pogled na svet nas je bombardovao. Pitawe je da li oni sebe uop{te smatraju Amerikancima. egzoti~na muzika.bio tako usko povezan sa mobilno{}u koja je kao koncept u XIX veku igrala samo marginalnu ulogu u definiciji pojam povoqne prilike /.

“kafanski patriotizam”. To kulturno – socijalno izro|avawe i{lo je ruku pod ruku sa filosofskim slaboumqem. Ali i samo psovawe majke ima smisla jedino ako je neko uveren u ~istotu i svetost maj~instva. [to vi{e qudi u pro{losti nije priznavalo Rodinu. sadr`i u sebi beskona~no bogatstvo individualnog. nego pre svega u duhovnom i socijalnom srodstvu. psovali je psovkama kojima se psuje svaka majka – i to je dolazilo iz usta ozlobqene ruqe. itd. Stoga. to vi{e wih veruje u ~istotu i svetost maj~instva. odgovarala je i filosofija koja se uvek stidela konkretnih predmeta i koja je nau~nost videla samo u razumskim apstrakcijama. jer ono i jeste on sam. “kasarnski optimizam”. (Namerno ne prevodim ovu re~. itd. to je ova ~iwenica vi{e govorila o wihovom sopstvenom raspadawu. Mom~ilo Nastasijevi} ju je slobodno koristio kao srbsku. jer ~ovek zna da postoji takvo zajedni{tvo koje. huqewa. To je – iz glave. koje u Rodini nije videlo najvi{u kategoriju qudskog razuma uop{te. Oskrnaviti se mo`e samo ono {to je ~isto. mudrija{ko op{te. mr`we! Zavladali su prezrivi izrazi tipa “urapatriotizam”. o wihovom sopstvenom socijalnom samoubistvu. iz pesme “\ur|evci”. Ono je i bez toga ne~isto. nap. rodino blaga”. {to vi{e qudi psuje majku. aut. bez obzira na svu svoju op{tost. Svim tim “naprednim” qudima.) Koliko je s tim imenom u pro{losti bilo povezano svakojakih nedobronamernosti. Ono {to nije ~isto po sebi ne mo`e biti oskrnavqeno. Rodini su psovali majku.da je samo u telesnom srodstvu. Setimo se stiha – “Prosti me. zakoni subjekta i objekta – uop{te nisu realno `ivotno op{te. Ali {ta je to “op{te”. ~ak zlobe. Filosofi su govorili o “op{tem” i stremili ka “uop{tavawima”. jer je to zajedni~ko maksimalno unutarwe za wega. Samo onaj ko ispoveda maj~instvo kao najve}u svetiwu i ~istotu mo`e da psuje nekom majku. kakva su to “uop{tavawa”? Zakoni prirode i dru{tva. Veliki mislioci novog vremena dolazili . koji su se stideli da govore o Rodini. u svojoj posledwoj i intimnoj su{tini? To je Rodina. to jest da zamisli skrnavqewe matere.

Poznawe je qubav onoga koji poznaje prema onome {to poznaje. Filosofi su govorili i o “odnosu subjekt-objekt”. onog ro|enog. misleno op{te. o “teoriji saznawa”. surovo i zverski ga jede i – usmr}uje ga – u usamqenosti. onog o~inskog i maj~inskog na~ela. pa ~ak i o “poreklu ~ovekovom”. To je – mozgovno op{te. Poznawe je ra|awe u `ivotu. Rodina jeste op{te. ali ne misaono. To su hladni. Poznawe nije apstrakcija. nema Rodine. apstraktni idoli racionalisti~kog mi{qewa. u boj. ni u Lajbnicovim monadama. mudrija{ke konstrukcije. To nije raskidawe i rascep. u tamnici sopstvene subjektivnosti. nego . nego je wihovo ~udesno potomstvo. ni u Bogu Spinozinom. pogubquje ga. u napu{tenosti. u ~udovi{noj izolovanosti od svih. i ta je qubav – uzajamna. ni u Hegelovom Svetskom duhu nema onog rodnog. ako nema najva`nijeg. ^ovek je – tu| svemu tome. ne bude u wemu `ivotne snage i strasti. Samo qubav otvara o~i i uzvisuje tajnu predmeta poznawa. ako u onome {to poznaje{ nema za tebe ni~eg ro|enog. ne zovu u borbu. ako je to samo ose}awe ili samo mi{qewe. ono {to je wegovo roditeqsko krilo. ako nema oca i majke od kojih poti~e{. na `rtvu. koje ne uzbu|uju ~oveka. ne samo logi~ko op{te. {to jeste wegova Rodina. porod poznavaju}eg i poznavanog – ra|awe nekog tre}eg. Ali kakav je to objekt. Poznawe je brak poznavaju}eg sa poznavanim. u kome se vi{e ne razlikuju onaj koji poznaje i ono {to se poznaje.su do velikih uop{tavawa. ni u Fihteovom apsolutnom “Ja”. no ni u “res cogitans” i “res extensa” Dekarta. kakvo saznawe. u istini. ni u Kantovoj transcedentalnoj apercepciji. Onaj kome poznavano nije ro|eno – ili lo{e spoznaje ili uop{te ne spoznaje. zlobna i svirepa tamnica duha ubija ~oveka. koje roditeqe uzdi`e na novu i nikad ranije ne dosegnutu visinu. ra|awe one istine koja se vi{e ne da svesti ni na poznavaju}eg ni na poznavano. iz koga proisti~e realni ~ovek sa svojim qudskim telom i qudskom du{om. Filosofi nisu govorili samo o “op{tem”. i to nije ono op{te. kakvo poreklo. ono odakle se on rodio. i transcendentalna apercepcija kao tamna. niti je sjediwewe rascepqenog.

duhovnoj i telesnoj. A Rodini se. zato mi je ro|eno. ako si nau~nik. u~i i spremaj se u~ewem da slu`i{ Rodini. numerisano. wen “svet” i “bitije” – praznina i tamnica. Svaka filosofija. brani Rodinu. radi za Rodinu. [ta god da si. Rodina nije ono op{te koje je samo formulisano u glavi. ubi}e te du{a ostala bez Zavi~aja). To je op{te – zato mi je rodno. slu`i Zavetom. gde god da si – Rodina te zove da joj slu`i{. Wena “uop{tavawa” su preuska i ni{tavna. le~i svoje bli`we i tako }e{ slu`iti Rodini. i za socijalnost moju otac i majka. Ovde su mi otac i majka. naukom poma`i Rodini. nego otac i majka svega onoga {to u meni postoji. ako si radnik. izgladnela od nemawa hleba rodnog i ro|enog. ako si poslovni ~ovek. zabele`eno i registrovano u nauci. koja se ne hrani u~ewem o Rodini..” Iz ovih veli~anstvenih re~i filosofa koga je Sergej Averincev nazvao duhovnom planinom jedno mora biti jasno svakome onom ko ho}e da bude Srbin – neophodno je svim svojim bi}em slu`iti Rodini. onom odgovoru koji je Sveti Nikolaj @i~ki nazvao “teodulijom”. ponavqamo. ako si pesnik. ako si lekar. Onda si tek odgovoran. bezli~no raskajawe `ivog duha na Golgoti sopstvenog jadnog samoobogotvorewa. koje me je rodilo sa mojim qudskim telom i mojom qudskom du{om.fizi~ko i socijalno op{te. posluj tako da ostavi{ nasle|e Rodini. pevaj Rodini. ne samo fizi~ki. Pogotovu ako si politi~ar! Pogotovu ako si pozvan da upravqa{ politijom (zajednicom). naivna je i nepotrebna filosofija. Bo`ijem promislu o srbskom narodu i srbskom odgovoru na Bo`ji zahtev. i za li~nost moju otac i majka. Ili re~ima jednog od najve}ih na{ih zavetnih filosofa. Slu`iti Rodini svuda i na svakom mest:u ako si |ak i student. i te{ko tebi ako na zahtev Rodine ne odgovori{! (Ne}e te Rodina fizi~ki ubiti – ubi}e te tvoja du{a. dr @arka Vidovi}a: “Pravoslavqe je iznad . Kako slu`iti? Slu`e}i Srbskom Zavetu. i za duhovni `ivot moji roditeqi i vaspita~i. Rodina je ono realno op{te. Crkvi i Otaxbini. svezlobno ludilo mudrija{ewa. ako si vojnik..

Neke od wih navodi A. N. Saveqev) u svojoj kwizi “Mit o masama i magija vo|a”: 1. Ako ne uspe materijalisti~ko slepilo. agresivnom za{titom individualizma u na{oj dr`avi (i neopaganizmom. Ovde je naro~ito opasno me{awe pravoslavne retorike sa okultnim praksama i pogledom na svet. pome{ane naj~e{}e sa “teorijom zavere”. ideja. idejom “evropskog intelektualca”)”. izvu~ena. Ne “Veliku Srbiju” (la` nacional-boq{evizma). 2. okultizam. ZAVETNU SRBIJU. sin Lazara Kosovskog. Taktika OBRTAWA (inverzije): umesto sistematskog podizawa narodne svesti ka Bogu – nametawe “niskih” teorija. recimo. kod mladih se ~esto prenosi na celokupnu oblast duhovnog . amoralnim individualizmom. iz naftalina. svima razumqive. a sada anarhijom liberalizma. i duhu doba u kome se borba za narod vodi potpuno neprimerena. To ~ime nas Zapad ru{i mi moramo da znamo. koja Srbe od Logosa Hrista odvla~i u pratminu mitolo{kih teorija). koje vode padu u bezli~no “nesvesno”. Zapad (imperijalni!) ru{io je na{e dr`ave (na{e domove!) komunizmom.Srpstva. zbrkana i odbijaju}a. kao Ve~nost iznad trajawa u vremenu. i da gradimo ono suprotno. koja slu`i za “filosofske igrarije” (kod nas. nude se razne vrste kontra-inicijacija (Rene Genon) – neospiritualizam. Visoku kao {to su Visoki De~ani i kao {to je visok Stefan. ono na{e – ZAVETNU RODINU. narodu najstarijem”. nudi se nekakva. teorije iracionalnog. nego Visoku Srbiju. nacionalne ideje. kao Istorija iznad vremena: istorijska svest vere. spiritizam. ideja o “Srbima. Koqev (A. kao Crkva iznad nacije. Taktika ZAMENE (supstitucije) – umesto jasne. Bez Pravoslavqa je Srbin li{en SVESTI TRANSCENDENCIJE kao iskona nacije koji je VE^NOST (Bog). Razo~arewe u ovakve teorije. Opasnosti koje vrebaju Kompromitacija nacionalnih pokreta ima ~itav niz ve{to razra|enih taktika koje neprijateqi jednog naroda koriste radi razarawa ugleda i uticaja svih koji ne misle “kosmopolitski”.

Taktika RAZVODWAVAWA – izjedna~avawe nacionalisti~ke euforije obezbo`enih masa sa hri{}anskim nacionalizmom kao zavetnom idejom naroda koji je Crkva. vodi borba protiv na~ela nacionalne samosvesti i zavetnog slu`ewa Bogu.) 5. po~eo da se narodu obra}a sa “bra}o i sestre” i da u pomo} zove Crkvu. koja je kontra-inicijati~kim metodama prikazana u pogre{nom svetlu.`ivota. i nije bilo “nacionalizma”. umesto borbe za bolesnim izopa~ewima nacionalnog ose}awa. 7. Protiv wih se koriste metafore antiistorizma. zastoja. stvaraju}i svoj nacional-boq{evi~ki program. kada 1941. Napadi na tradicionaliste. Taktika @RTVENOG JARCA – okretawe pa`we protivnika na nekog ko nosi samo delimi~nu odgovornost za zlo koje je sna{lo narod (to jest. Wome se slu`io re`im SPS-a. Staqin je. pa i na pravoslavnu duhovnost. 4. nije mogao da pobedi Hitlera. . 3. 6. Ovo je naro~ito opasna taktika. tra`ewe wihovih slabih ta~aka. Taktika KRIVOTVOREWA – PROPAGANDA SUMWIVIH TUMA^EWA TRADICIONALNIH VREDNOSTI U USLOVIMA KADA NAROD ZAHTEVA OBNOVU TIH VREDNOSTI. ~ime se gubi dragocena snaga i vreme za suo~avawe sa problemima svog naroda. Taktika RIKO[ETA – oni koji se bore za trajne vrednosti usmeravaju se na borbu sa predstavnicima drugih tradicija. ~ak i neke sada{we “demokrate”. PO[TO SISTEM KOJI IH JE GU[IO PROPADNE. Milo{evi} je bio zlo. kako tvrde mnogi. anahronizma. a za vreme Tita se lepo `ivelo. bore za “nacionalnu stvar” tako {to pozivaju na rat protiv Jevreja i Roma veoma pogoduje borcima protiv nacionalne ideje da sve zagovornike te ideje proglase ksenofobima i rasistima. tradicionalna srbska verska trpeqivost }e se tuma~iti kao sklonost Srba ka ekumenizmu. dijalogu la`i na{ih dana. tobo`. Time se. Podsticawe mr`we i stvarawe nekakve rasisti~ke organizacije tipa skinhedsa. koji se. Danas }e krivotvorewe i}i u drugom pravcu – recimo.

Treba izabrati organizaciju koja je nekad imala zasluga za narod. 8. (Doma}ina. naravno). svaki oficir je ratni zlo~inac. boriti se protiv PORODICE. a sada su im prepreka “nazadwaci”. provincijalizma. “getoizacije”. to jest: boriti se protiv Crkve. 10. a ne protiv {ovinizma. ovog puta kao protiv izvora “netolerancije”. “autoritet”. Nekad su se borili za ostvarewe Marksovih “Teza o Fojerbahu”. i koja je ne{to zna~ila u wegovoj istoriji. a ne protiv pojedinih wenih predstavnika koji su se o evan|elska na~ela ogre{ili. Biv{i komunisti – praksisovci. i truditi se da ih izbegnu.ksenofobi~nosti. to jest. a ne protiv ne~asnih vojnika i oficira. ateisti marksisti~kog duha. svaki otac je potencijalni zlostaviteq majke i deteta. Taktika UZURPATORSKOG PRONICAWA. to jest. a ne protiv onih koji razaraju porodi~ni `ivot. u kome ne}e biti mesta za “patrijarhalnu dominaciju”. maskiraju}i se u “aktivne gra|ane”. to jest: boriti se protiv rodoqubqa. boriti se protiv VOJSKE. sledbenici takvih “fanatika” kakvi su bili Vladika Nikolaj i Otac Justin. palana~kog mentaliteta. uvek i svagda postoji opasnost da se pojave nacionalni pokreti sa ~isto partijskopoliti~kim ciqevima. Najglupqe od svega je dati povoda za napade i udarce na osnovu nekog nepromi{qenog gesta ili izjave. itd. Taktika ME[AWA NA^ELA I WEGOVIH PREDSTAVNIKA. “kleronacionalisti”. a ne protiv nacional-boq{evika koji su je uzurpirali. itd. Taktika “STARA PRI^A U NOVOM RUHU”. Umesto “stare paradigme” nudi se “otvoreno dru{tvo”. Oni koji se bore za nacionalnu kulturu i hri{}anski duh svog naroda uvek moraju biti svesni takvih opasnosti. prijateqi ideje da je “religija opijum za mase”. “autoritarnog vo|u”. To zna~i – svaki rodoqub je rasista: svaki nedostojni vladika ili sve{tenik je Crkva. Tako|e. . 9. a zatim u tu istu organizaciju ubaciti svoje qude koji }e je pokazati u najgorem mogu}em svetlu. opet se bore protiv Crkve i duhovnosti jednog naroda. To jest pod maskom borbe “za prava i slobode” boriti se protiv nacionalne dr`ave.

borimo za du{e svoje dece i nas samih – pobeda je na{a. i mi moramo imati svoj. Jer. Nema tu ni stipendija “Fonda za otvoreno dru{tvo”. “postmoderan” i “permisivan”.. borba za obnovu tradicionalnih vrednosti svog naroda. pre svega. u borbi za kulturu svog naroda. U toj borbi. po obrazu Bo`jem u sebi) i horizontalno (u~e}i i {ire}i svoje vidike). hristoqub. biti danas pravoslavni Srbin zna~i plivati protiv struje (niz struju mogu da plivaju i le{evi). (Jedan primer iz Amerike: ~asopis “Ta~stoun”. ”Dveri srpske. kampawe “Mi smo Evropa” i “partnerstva za mir” . Tu nema i ne mo`e biti lakog uspeha. niti vi{e ima SPS – vlasti koja finansira svoje “patriote” i “patriotske saveze”. tradicionalni. Na kraju. ako imamo svesti o tome da se. Vidovdan 2001. borba za nacionalni kulturni prostor. Rodina o kojoj je govorio Losev zaslu`uje qude koji se za wu ne}e boriti radi novca. borba za svedo~ewe Istine Hristove. ja pobedih svet”. ona koja prevazilazi granice ovoga sveta. srbski rodoqub ne mo`e biti uskogrudi fanatik. “Kamen – temeqac”..) Zna~i. Jer Hristos re~e: “U svetu }ete imati nevoqu – ali ne bojte se. i sve {to je Hristovo u svim qudima i narodima – wegovo je. rimokatolici i protestanti koji su protiv liberalisti~kog ekumenizma. Ali. dostojnog saborca protiv “sveop{te podlosti” progresisti~kog malogra|anstva o kojoj je tako sjajno govorio Konstantin Leontjev. vite{ki. pre bi se mogao o~ekivati bol za bolom i udarac za udarcem. Pravoslavni Srbin mora imati svoj Zapad – ako “kosmopoliti” imaju svoj Wu Ejx Zapad. oni se moraju obrazovati vertikalno (Duhom Bo`jim. Nema te partije u koju se mo`e{ u~laniti a da ona obuhvata celu tvoju Rodinu. ako imamo srca. jer je on. ure|uju pravoslavci. Pre bi se mogao o~ekivati neuspeh. I to ona neoduzimqiva.Srbskim hri{}anima – rodoqubima predstoji duga i naporna borba. [TA ^EKA SRBIJU? Povodom Kori Udovi~ki.

dakle. Tako MMF misli o nama. koje. pred kraj sta`irawa u poznatoj instituciji za usre}ivawe siroma{nih zemaqa bavila realnom ekonomijom SR Jugoslavije. diplomirala 1984. U decembru 2001. vi{e ne}e pripadati Mla|anu Dinki}u. Ovome je prethodio wen rad u Me|unarodnom monetarnom fondu (19932001.Zoran @ivkovi}. Kori Udovi~ki. Kori Udovi~ki je bila savetnica Bo`idara \eli}a za realni sektor. zatim reformama koje MMF sprovodi u Bosni i Hercegovini. [ta ovu }erku {panskog borca i vernog sina proleterske revolucije preporu~uje za tako odgovorno mesto kao {to je mesto guvernera Narodne banke? Od septembra 2001. poznatog globalnog Superhika (se}ate li se Superhika iz “Alana Forda”. Ro|ena 1961. “me|unarodni ekspert” Me|unarodnog monetarnog fonda. mo`e da u Srbiji pri~a {ta ho}e i da se pona{a kako ho}e. Bosna i – Srbija.) Prvo se bavila monetarnim problemima Mozambika i Zimbabvea. kad je stigla u Beograd. Kori Udovi~ki je doktorirala na Jejlu 1999. premijer Srbije. gde je pratila rad javnih preduze}a. a naro~ito elektroprivredom. sa temom “Institucionalna decentralizacija i integracija tr`i{ta: Jugoslavija 1970-1987. izjavio je da nema ni{ta protiv toga da Kori Udovi~ki postane guverner Narodne banke.” Dakle. Na kraju je zvani~no predlo`ena za guvernera. Kori Udovi~ki je u na{oj javnosti poznata kao ministarka koja je penzionerima preporu~ila da prodaju stanove kao bi platili struju i koja je izazvala gnev srbskih rudara svojim namerama da “restruktuira” doma}u elektroprivredu i izvr{i privatizaciju iste na na~in koji }e Srbiju zauvek pretvoriti u koloniju. ponudila je projekat za restrukturirawe javnih preduze}a u Srbiji. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Ona je samo ~inovnik . do izbora za ministra energetike. rekao je da je wen rad na mestu ministra rudarstva i energetike preporu~uje za mesto guvernera. {aqu}i nam svoje “stru~wake za sve”. koji krade od siroma{nih da bi dao bogatima?) Wen ekspertski nivo (a i nivo na{e budu}nosti) su bili Zimbabve. po svemu sude}i. Ona nema prave li~ne inicijative. Mozambik. da bi se. Tako|e.

sem eventualno Bosne”. ~iji }e nivo jo{ vi{e opasti. izme|u ostalog. Zato je i g. @ivkovi} zatra`io od penzionera da se opredele ho}e li penzije ili radna mesta za svoje unuke. Jer. ni Zoran @ivkovi} nema ni{ta protiv da nas u kapitalizam vodi k}i {panskog borca. a da ih ne}emo mo}i otpla}ivati. da obezbedimo najmawe ~etvrtinu investicionih ulagawa iz inostranstva. ~eka Srbiju? ^eka je epoha divqa~kog neoliberalnog kapitalizma. Uskoro }e u Srbiji svaki tre}i radno sposoban ~ovek biti nezaposlen. “skok iz carstva nu`nosti u carstvo slobode” i stvarawe “~oveka novog kova”.. to jest ho}e li dobrovoqnu eutanaziju putem buxetskih caka smi{qenih od onih koji pqa~kaju siroma{ne da bi dali bogatima ili. Nema “ili”. me|utim. poput berbera nekad. koji }e qude pretvoriti u robove. da bismo ih otpla}ivali potrebno je da odr`avamo rast bruto dru{tvenog proizvoda na 5% godi{we. premijer ne radi nita drugo nego sprovodi politiku globalnog Superhika i wegovih finansijera. To jest: “Srbija je po sva tri parametra (odnos duga prema BDP. ulagawima i izvozu) daleko najzadu`enija zemqa u regionu. primoravawe dr`ave da ima niza nivo doma}e i javne {tedwe. Zato {to ni g.) Jedina izvesnost je da }e dugovi zemqe rasti.MMF-a. koji }e. ukazuje na ~iwenicu da }e bruto dru{tveni proizvod 2003. U zdravstvo }e uvoditi univerzalne “specijaliste”. . Bi}e mnogo otpu{tawa u prosveti i zdravstvu. ~iji se otac borio za pobedu proleterske revolucije i prestanak “eksploatacije ~oveka ~ovekom”. i sprovodi politiku koja se “odozgo” naredi. kao i da komercijalna zadu`ivawa u inostranstvu koje idu u investicije ne prelaze 5% u naredne ~etiri godine. verovatno i}i u minus za oko 4. U tom smislu. jer je pri~a o novim radni mestima bajka isto koliko je i bajka i propaganda o na{em ulasku u Evropsku uniju do 2007.5%. neoliberalni kapitalizam zna~i. u stvari. Jer. [ta. stopa izvoza da bude ne mawa od 13% godi{we. a izgledi za wen ekonomski rast najlo{iji u regionu. Na{ poznati ekonomista Miroslav Prokopijevi}.. da le~e “pomo}u pijavica” i drugih savremenih sredstava (sli~na reforma je u toku u Rusiji.

ali uboge. koji je ve} davno opisan pod naslovom “ne lip{i. odlu~uje o strategiji razvoja. na{i mladi}i }e i}i da ginu (obavqaju “mirovne misije”. na primer. Bugari i Makedonci ponudili svoje “savezni{tvo” koalicionim trupama okupatora Iraka. u skladu s interesima svojih gra|ana. A ulazak u “Partnerstvo za mir” zna~i ovo: gde god ratuju Amerikanci. Veliki broj dobro pla}enih policajaca odr`ava}e red i poredak u “mi smo Evropa” Srbiji pod vo|stvom mudrih i prefiwenih politi~ara DOS-ovskog tipa. ne}e biti nade. tu je i neizbe`no izumirawe naroda (ve} sada se nalazimo na stupwu duboke demografske starosti. daqe razarawe porodice. do zelene trave”. koji su od “brodogradwe” i “savetodavnih aktivnosti” inkasirali milione i prebacivali ih sebi na ra~un) i po{tene.) Naravno. magar~e. koji preturaju po “kontejneru sa pet zvezdica”. uglavnom zbog bede u kojoj se `ivi.). ne}e biti radni~ke pobune.) U liberalnom kapitalizmu nezaposlenost se namerno uve}ava da bi zaposleni neprestano mogli biti ucewivani poslom i da bi im se plate smawivale na minimum. koji se deli na “uspe{ne biznismene” (tipa Jawu{evi}a i Kolesara. sada su. sukob unutar jednog naroda. i spadamo u najstarije narode na svetu. Na{a gra|anska opcija neprestana pri~a o |eneralu Nedi}u kao “kvislingu” i “saradniku okupatora”.) Narod koga je NATO bombardovao treba da slu`i tom istom NATO-u. Ne}e biti sindikalnih protesta. masovnu nezaposlenost (20% radno sposobnih u Argentini 1996. a novine svaki dan donose vesti o ubistvima u naju`em porodi~nom krugu. Nedi} je nacistima rekao da }e . odbacivawe mogu}nosti da dr`ava. Povodom nekvislin{kog pona{awa sada{wih dosovskih reformatora. I to sve zarad “brzog” ulaska u Evropu. koje je ve} sad dostiglo kriti~nu ta~ku (u Kragujevcu mnogi o~ajni roditeqi daju decu u domove za nezbrinute jer nemaju ~ime da ih hrane. “prole” (setimo se Xorxa Orvela).s ciqem da strani kapital finansira doma}i razvoj (a narodna lepo ka`e: “Tu|a ruka svrab ne ~e{e”). podse}amo na ~iwenicu da samo Srbi i Poqaci (od svih okupiranih evropskih naroda!) nisu dali nijednog vojnika nacistima za wihove snage na Isto~nom frontu.

jul 2003. Bosnu i Srbiju. Miroslav Prokopijevi}: O dugu. Zimbabve. po cenu `ivota. pripremaj se za jad i glad. pa onda oni. dozvoliti da srbski vojnik bude saborac Vermahtu na Isto~nom frontu. i da }e. poput kneza Milo{a. 4.on. / do u Boga i u svoje ruke”. “Nade vi{e nema ni u koga. 2000. na{ ministar odbrane. dati svu svoju imovinu da bi pomogao srbskim izbeglicama. Wihovi roditeqi su se kleli u Staqina. Slobodna kwiga. M./ Red }e do}i i na tvoju kulu”. \eneral Nedi} se prevr}e u grobu.. Prema tome. stavqati turban na glavu i qubiti pa{ama ruku. ako mora. I ta nada nas je odr`ala u petvekovnom ropstvu. pa }e nas odr`ati i sada. kako ka`e narodna pesma: “@ari. jun 2002. jul 2003. pali. a oni se kunu u Soro{a i “otvoreno dru{tvo”. rekao bi Wego{ u “Vijencu”. Literatura 1. upravo zato {to su deca {panskih boraca i “praksisovaca” sada na vlasti u jadnoj Srbijici. poput kneza Iva od Semberije. 23. . pri~a kako ulazak u “Partnerstvo” zna~i povratak “starim saveznicima”. “Pregled”. “Vreme” 20. Jer. reformi i jo{ pone~emu.. Srbine. pa da slobodno gradimo svoju dr`avu i svoju nadu. i za veliko trpqewe i veliko ~ekawe. “Kurir” 21. Beograd. tek po~iwe). ali da ne}e. u re`iji NATO-a i uz zdu{nu saradwu wegovih satelita iz “Partnerstva za mir”. Ako ih se iko uop{te i bude se}ao. Tita i Maoa. kao n iza grob |enerala Dra`e. 3. Zoran Milo{evi}: Kuga neoliberalizma. “Korupcija i prawe novca”. 2. “Udovi~ki mo`e da bude novi guverner”. udbinski dizdare. za koji. Svega ~etiri godine posle bombardovawa Srbije. Treba sa~ekati trenutak da se silni ovoga sveta zabave svojim jadom (a bi}e ga. ako treba. niko ne zna. “Pregled”. A {to se ti~e Superhikovih stru~waka za Mozambik. od wih }e ostati samo ru`na uspomena. psiholog po struci. 5. I uvek su u pravu: prvo wihovi roditeqi. 21. jul 2003. B: Lejdi u foteqi visokog napona.

Na{i mladi. isto 30 sekundi ili mawe. nema nikoga. skida taj grudwak. i dva mu{karca koje je ponela atmosfera tako|e se skidaju. u tih 30 sekundi niko nije . sa svih strana okru`eni bedom postkomunizma i parolama o skoroj “sre}nijoj budu}nosti” (~im pobedi “transparentna tranzicija”). Sama ideja da se deca iz raznih gradova dru`e i u~e uz igru i odmor vi{e je nego dobra. odmah joj dobacuju ne{to. imaju potrebu za tako ne~im. U tom momentu. rekla da su se u nemoralnim igraonicama “super” opustila i u`ivala. Me|utim. ostaje ~iwenica da su neki od kampova bili zloupotrebqeni na krajwe neprimeren na~in za ne{to sasvim drugo od onoga {to su roditeqi profesori-pratioci o~ekivali. da bi se bar za trenutak odvojili od sveta u kom su droga i oru`je skoro svakodnevne teme. Ako se odstrane nanosi senzacionalizma. Ministarstvo prosvete i Vlada Srbije organizovali su kampove za u~enike sredwih {kola iz svih krajeva dr`ave. Ministar prosvete Ga{o Kne`evi} je priznao da je u Sremskoj Mitrovici bilo neobi~nih pojava. raznim bestidnostima i skarednostima. da bi u{tedela vreme. do sada nije bilo. Potpuno zatvoreno mesto. s vremenom dono{ewa grudwaka se skupqaju poeni za svoju ekipu. Neka deca su. ali to nije ~udno – izvesni edukatori su ba{ i ra~unali na to da deca u pubertetu vole da probaju “zabraweno vo}e”. Evo wegove izjave: “U jednom momentu igrali su neku igru “Donesi – donesi” i devoj~ica. umesto da donese grudwak. na Div~ibarama. barem pod pokroviteqstvom dr`ave. klinci su tu. po~ele su da u javnost prodiru vesti o ~udnim “radionicama” izvo|enim u Sremskoj Mitrovici. {to je nalo`eno. nema vojske.KONCETRACIONI KAMPOVI NOVOG DOBA Umesto uvoda U toku letweg raspusta 2002. ipak. od strane pojedinih “edukatora” bila podvrgavana poni`avaju}im radwama. Vreme trajawa mawe od 30 sekundi. na Tari. tako dragog na{oj {tampi i medijima. ~ega. ona se obla~i. obla~e se i ta~ka. po zavr{etku letwih kampova. i treba je svesrdno podr`ati. Deca su. pak.

i osloba|awe dece od straha od autoriteta. koliko do ju~e. i ~esto spre~avali profesore koji su decu doveli u kampove da prisustvuju radionicama). 29. poput one sa metlom kod mladi}a i rolnom toalet-papira me|u nogama devoj~ice. zabavqen glancawem i prekrajawem svoje istorije. a opet. slikala foto-aparatom. sa neuni{tivom potrebom za vo|om. narod koji je i najprozirnije (pod)zemaqske manipulacije umeo da pripi{e zamkama nesklone nam sudbine ili (ne)razumqivim nebeskim znacima. primer iz Sremske Mitrovice samo je najdrasti~niji. Stupar: “Narod. vekovima zagledan u ~udesno plave. pa ima i grudwaka” (“Vreme”. uz prisustvo lekara”. Ono {to ja li~no zameram ni{kim nastavnicama je {to nisu reagovale. (Zanimqivo je napomenuti da su izvo|a~i “edukativnih radionica” |acima rado pri~ali protiv autoriteta profesora. i da su je igrale i prethodne smene. gospodo moja. ali usta punih velikih re~i koje su lepo zvu~ale.” Na pitawe novinara za{to deca u igri nisu donosila loptu umesto grudwaka. “samo da ne bude .) B. Da li su. ve~ito spreman da za wim krene i u seobe i u deobe. narod koji ne voli promene. i koliko su. vi{e nego morala devoj~ice koja je skinula grudwak. koje je Sinod Srbske Crkve najo{trije osudio. ili kako bi rekao [ekspirov Polonije – “u tom ludilu ima sistema”? [ta zna~e re~i novinarke “Prosvetnog pregleda” (6. ali su. To je pitawe morala. Od Sawe Pejin. ne retko i zve~ale. Dakle. naj~e{}e zatvorene krugove. predrasuda i ograni~ewa”. avgust 2002. epizode iz kampova.) Tamara Skroza u istom broju “Vremena” ka`e:”U ovogodi{wim letwim kampovima boravilo je 12 000 dece. a programi su obuhvatili. ali da “nije bilo problema”. omamqivan vi{e ili mawe ve{to upakovanim pri~ama o svojoj posebnosti i veli~ini. profesori. koordinatora iz mitrova~kog kampa. narod ~esto praznog stomaka. Edukatori. ali i drugde su se de{avale ~udne ve`be. ne{to sasvim slu~ajno. ministar je odgovorio da u “kampu ima lopti. sve boje}i se. saznajemo i to da je striptiz-igra bila dogovorena izme|u “koordinatora i edukatora u kampu. niko nije reagovao. izme|u ostalog. februar 2002.reagovao.

ORALNOG I ANALNOG SEKSA” (i to na naslovnoj strani. Taj svet. reklamira “Prosvetni pregled” od 15. Kakve su to “edukativne radionice (opet skorojevi}ko preuzimawe tu|ih pojmova. juna 2002. lako se prilago|ava svakojakom `ivotu. “qudskim pravima”.)? U woj. maskirana u pri~e o “toleranciji”. od prvih slova”? Da li novinarka misli da je svet Crwanskovih “Seoba” ili Vi{wi}eve pesme o po~etku bune protiv dahija – svet idiota i da su Srbi gomila nesre}nih prostaka koja ne zna za ~ari tog najlep{eg. treba li re}i. jedinog sveta. a sa neskrivenom potrebom da ga voli ceo svet. i sli~no. tako|e. pi{e kako devojke “ne mogu da zatrudne putem POQUPCA. opet koliko ju~e. o kome moramo u~iti “prva slova”? Da li to zna~i da logika punog stomaka i prazne du{e. Da bismo ga razumeli. na{ao se pred od{krinutim vratima tog druga~ije ure|enog sveta u kojem ni{ta nije ve~ito – i vlast. novolevi~arskog ameri~kog termina “workshop” koji na srbskom jeziku izgleda polusme{no-polujadno)? Kakva }e biti uloga profesora kao “dizajnera ~asa”? Ho}e li deca u {koli u~iti ili }e to biti “{koligrica”? Na ta i na druga pitawa poku{ava da odgovori ovaj ~lanak. postoji tvrdwa da je homoseksualizam normalna “polna orijentacija”. ali napomiwe i da dosad nije izmi{qen boqi. ako ju je |acima III razreda sredwih {kola ponudio Beogradski centar za qudska prava. narod ~esto nesre}an do bola. u kojoj. ~ini se da moramo po}i od po~etka. i interesi i emocije su sa precizno odre|enim rokom trajawa.gore”. U tom svetu sve je mawe vredno od jednog obi~nog qudskog. zemaqskog `ivota. i sam priznaje da je daleko od idealnog. sveta Zapada. pa mu je sve i podre|eno. kod nas ozna~avan i nevaqal{tinama svake vrste i u nebrojenim glavama jo{ sinonim za trule` i izrabqiva~ku bezdu{nost. treba da postane i na{a logika? Zar se u reforme {kolstva jednog naroda ulazi sa prezirom prema tom istom narodu? [ta }e biti s na{om {kolom kad u woj pobede “novi ideali”? Da li }e nam uxbenici biti kao ona kwi`ica koja se zove “U pravu si!”. izme|u ostalog. Nadamo se da }e ~itaocu pomo}i da se razabere u onom . DODIRA.

Ovi nastavnici u sebi moraju vaplotiti istu nesebi~nu predanost kakvu imaju najtvrdokorniji fundamentalisti~ki propovednici jer }e oni biti u~iteqi druge vrste. osim privatnih. uvek su bili zapaweni nivoom neznawa tamo{we dece. a u ime nove religije – religije humanizma. Sve je po~elo kroz borbu protiv hri{}anskog pogleda na svet i hri{}anskog shvatawa morala. i jo{ vi{e u poku{aju da se spre~i sve {tetno. davno ukinuta. Pogled na reforme {kole u svetu Na{i |aci. i tada }e im vlast pasti u ruke kao zrela . postepene “kulturne revolucije”. nego za zaglupqivawe putem raznih “radionica” i “igraonica”.. ako `ele da osvoje Zapad. i ~iwenicom da u Americi. koja je u SAD. koji se razo~arao u neuspeh revolucionarnog nasiqa u Sovjetskom Savezu. treba se setiti upozorewa |akona Andreja Kurajeva: “Poziv da se po`uri nije uvek prihvatqiv. zapisao: “Borba za budu}nost ~ove~anstva mora se voditi i dobiti u u~ionicama dr`avnih {kola ~iji nastavnici sebe jasno do`ivqavaju kao propovednike nove vere – vere humanizma. [to se pak ti~e “ubrzawa Srbije”. nego su na{a deca u~ila klasi~nu {kolu. Tako je Xon Danfi u listu “Humanist” 1983. {to nam se nudi kao “napredno” (isto kao 1945. kojom bi se ideali komunizma ostvarili mnogo boqe nego oru`jem me|u prvima je razradio italijanski komunista Antonio Gram{i. koje pomiwe DOS-ov Dositej Ga{a. u dr`avnom sistemu obrazovawa. koji }e koristiti u~ionicu umesto predikaonice da bi ugradili humanisti~ke vrednosti u svaki predmet koji predaju”. Ideju tihe.{to nas ~eka. Gram{i je govorio da marksisti. koji su odlazili na razmenu u~enika u SAD. pogotovu ako dolazi od grobara”. {kole ne slu`e za u~ewe. kad su prete~e dana{wih edukatora iz kampova deci mazali usta slaninom da se ne pri~este). prvo moraju da izmene wegovu kulturnu matricu.. @iveli bismo u zabludi kao bismo verovali da su na{a deca u Americi postizala tako sjajne rezultate zato {to su mnogo pametnija od ameri~ke dece: ne.

na{li su se u SAD. radija (televizije jo{ nije bilo). zaga|ivawe prirode. Sve mora postati oru|e revolucije. istina.vo}ka. bio da se deca otu|e od vrednosnog sistema roditeqa. pripadnici Frankfurtske {kole. kroz visoke {kole. u “kriti~kom” stilu. koji je verovao u revolucionarni potencijal radikalne omladine. bioskopa. na primer. Zato je osnovni ciq nove ameri~ke {kole. puki proizvodi raznih istorijskih epoha. name}u mladim Amerikancima. Teodor Adorno i Vilhelm Rajh. Stari. i prevaspitani gra|ani }e je sami pozdraviti. Gram{i je verovao u “apsolutni istoricizam”. Jedna od kqu~nih li~nosti novolevi~arskog uticaja na Ameriku bio je Herbert Markuze. novina. ali su veoma osetqivi na pitawe kakvo je. Moral je “dru{tveno konstruisan”. i nema eti~kih normi van odre|enog istorijskog konteksta. Profesor Alen Blum u sjajnoj kwizi “Sumrak ameri~kog uma” (iza{la i kod nas) uspeh novolevi~arske reforme pokazuje veoma jednostavno: ameri~ki sredwo{kolci spadaju me|u najnepismenije na svetu. zasnovana na Marksovoj ideji razorne “kritike svega postoje}eg”. {kola. feministkiwa. da je obavezno prisustvo na ~asu – “forma nasiqa”. ~ak i qudska priroda. “Kriti~ka teorija”. vrednosti. jer su roditeqi rasisti i konzervativci. . govorio da je svaki {kolski ispit “oblik nasiqa”. “Kriti~ki teoreti~ari” su insistirali na ~iwenici da su osobe odrasle u porodici kojom dominira otac. to jest da su moral. crnih muslimana. On je propagirao “DUGI MAR[ KROZ INSTITUCIJE”. Gram{ijevi srodnici po duhu. Sve je podvrgnuto sudu. [ezdesetosma{ ^arls Rajh je. Rodila se. to jest osvajawe pozori{ta. zasnovan na horkajmerovskoadornovskom pogledu na svet. revolucionarni filosofi Erih From. tradicionalni tip {kole je progla{en “bur`oaskim” i zasnovan na patrijarhalnom autoritetu profesora. pa i paradigma tradicionalne {kole. fakulteta. u kojoj se neguje rodoqubqe i tradicionalna pobo`nost sklone fa{izmu. tzv. da je obavezni ~as fizi~kog – “forma nasiqa”. be`e}i od Hitlera. i ideju “apsolutnog istoricizma” vrednosti po~eli da.

Jedna od wih se zove “Tata i wegov cimer”. Srpski jezik i kwi`evnost Jedan od najva`nijih predmeta za oblikovawe duhovnog i nacionalnog .homoseksualaca. n3/1994. rade zajedno. briju se zajedno.. ^ak postoje kwige i za pred{kolsku decu s takvim sadr`ajem. Markuze je u “^oveku jedne dimenzije” pozivao na DIKTATURU U OBRAZOVAWU. koji treba usvojiti da bismo postali “polimorfno perverzni”. To jest. nastojavao na revolucionarnosti “principa zadovoqstva”. a u “Represivnoj toleranciji” objavqivao “osloba|aju}u toleranciju” koja podrazumeva netrpeqivost prema svemu desni~arskom i trpeqivost prema svemu {to dolazi s leva. spavaju zajedno. si{av{i sa uma. jo{ jedan “kriti~ki teoreti~ar” (zavr{io. oni je u stvari ubijaju na dugi rok). razorili su je: ameri~ka porodica jedna je od najrawivijih u svetu.. Tata i wegov cimer vrlo su sre}ni skupa. Wen tekst (re~ je o slikovnici) glasi: “Tata i wegov cimer Frenk `ive zajedno. Sve ovo }e razarati tradicionalni brak i porodicu. Vrlo dobro je znao {ta radi: “Tradicionalna ideja revolucije i tradicionalna revolucionarna strategija su okon~ane. u kwizi “Eros i civilizacija”.) Dakle sada znamo {ta nas ~eka ako ne uspemo da odolimo novolevi~arskom “dugom mar{u kroz institucije”. u zatvoru). Vilhelm Rajh.” (Midge Decter: “Homosexuality and the Schools”.. koji su Marksu i Engelsu bili trn u oku. ~ak se i potuku. Te su ideje iza{le iz mode. jedu zajedno. “The Christian Activist”. I zaista. smatrao je da je jedan od na~ina da revolucija pobedi “seksualno osloba|awe” i rano “seksualno vaspitawe”. treba “RADITI PROTIV INSTITUCIJA RADE]I U WIMA” (to sada u Srbiji ~ine pojedinci iz Ministarstva prosvete – “reformi{u}i” prosvetu. I ja sam sre}an s wima. Ono {to moramo preduzeti je neka vrsta difuznog i disperzivnog razarawa celine sistema”.. a deci se u {kolama predaje da je homoseksualnost normalna stvar. otu|enih i odba~enih iz dru{tva. On je.

i zato reformatori nasr}u na wega.. Danijel Johan Goldhagen.. reformatori su toliko moderni da su u ~itanku za peti razred osnovne {kole ubacili odlomak iz romana o malom ve{cu Hariju Poteru. sti`u novi sadr`aji i nova lektira. “Manasija” Vaska Pope i “Nau~ite pjesan” Miodraga Pavlovi}a. radili komunisti sa svojim . Krajwi ciq je “promena paradigme”: iz programa }e polako nestati pesme o Kosovskom boju i po~etku bune protiv dahija (onovremenih predstavnika turskog “svetskog poretka”).identiteta jeste materwi jezik i kwi`evnost. {to su. `itije Svetog Save. maja 1999. Plan i program denacifikacije kroz okupaciju izneo je. D. izrekav{i ovakvu misao: “Kriminalci me|u Srbima – Milo{evi}.. I ovde }e tako biti. na seminaru u Aran|elovcu 1516.” [ta }e biti sa nacionalnom istorijom? Nad Srbima treba sprovesti “denacifikaciju”. Vigor Maji} je i zapretio: “I mnoge ve}e nacije su `rtvovale zna~ajne delove svojih kwi`evnosti zarad nekih novih stvari. kao lektiru ima}e kwigu punu sekta{kog. pomo}nik ministra prosvete. rekav{i “da je ovaj predmet isuvi{e okrenut istoriji”. svi|alo se to nekom ili ne. za kojim trenutno luduje ~itav svet. u svojoj jedanaestoj godini. i oni koji su Albance i Bo{wake kasapili. srpsko rukovodstvo. u ~asopisu “The New Republic” 17.). I na{a deca.. Recimo. proterivali i silovali – morali bi biti ka`weni. “Slovo qubve” despota Stefana.3. Jedan od osnovnih na~ina “denacifikacije” Srba je izmena wihove svesti kroz {kolu. Ostali koji su podr`avali kriminalce.2002. da profesori kwi`evnosti “politizuju decu putem emocija”. i da }e sadr`aj ovog predmeta od sada biti “jezik komunikacije”. morali bi biti naterani da shvate svoje pogre{ke i da se poprave”. Ali. Kona~ni ciq reforme srbskog jezika i kwi`evnosti dao je Vigor Maji}. okultno-satanisti~kog sadr`aja.. A TO JE VELIKI DEO SRBSKOG NARODA (podvla~ewe V. dok su bombe padale na Srbiju. decenijama.

u wima fali pojam “zajedni~ki dom”. Savet Evrope oglasio je preporuke da se istorija na Balkanu mora pro~itati na novi na~in (Setimo se kominterne i wenih pedago{kih zadataka na Balkanu. najvi{e Srbi!) moraju da se mewaju (o ciqevima mewawa videti izvrsnu studiju dr Bogoquba [ijakovi}a “Kritika balkanisti~kog diskursa”. sada i ovde. uskoro biti totalitarnija od Sovjetskog Saveza. Jasen. a da se uz to izbegavaju neki od te{kih momenata u na{oj istoriji /.. u .) Plamen Kulinski iz Sofije o tome veli: (“Republika”.) Svi Balkanci (naravno. ~ak izme|u Bugarske i Turske. i u kojoj }e demokratski principi odlu~ivawa biti zameweni samovoqom briselske birokratije i zlovoqom mondijalisti~ke oligarhije. “toleranciji” i “su`ivotu”./ Stvara se mentalitet `rtve. “prqavi Balkanci” moraju da se mewaju ako “ho}e u Evropu” (koja }e. uvek smo te`ili da se oslobodimo tu|inske vlasti. mi nikada ni{ta zlo drugome nismo uradili.” Dubravka Stojanovi}. uop{te.) U skladu sa wima rodila se ideja o uxbeniku koji bi akcentovao kulturno-istorijsko nasle|e i me|usobna pro`imawa na Balkanu. nap. pa veli: “Osnovni nau~ni zakqu~ak na{eg odbora vrlo je zabriwavaju}i: osnovna {ema na kojoj funkcioni{u uxbenici istorije jeste podela izme|u nas i drugoga: mi smo istorijski ispravni.. mi nikada nismo vodili osvaja~ke ratove. Oni su pisani na principu podele na “mi” i “vi”. dostojanstveni. iz Akademskog odbora nevladine organizacije Centar za demokratiju i pomirewe u Jugoisto~noj Evropi (sa sedi{tem u Solunu) misli sli~no.“dijalekti~kim materijalizmom” i pri~om o “bratstvu i jedinstvu”.).. red. 2000. SR@ TIH PREPORUKA JE DA SE AKCENT NE STAVQA NA OSETQIVE MOMENTE RADIKALNE ISTORIJE (podvla~ewe na{e. Nik{i}. I. mi smo hrabri. pravdoqubivi /. ako se ovako nastavi. 268/2001. red. pri~a o “interkulturalnosti”. koja je. nap.): “Godine 1997../ Mnogi smatraju da su neki uxbenici istorije jedan od osnovnih uzroka vekovnih predrasuda u regionu. koji sam po sebi nije dobar jer se zapravo time stvara mentalitet izabranog naroda nad kojim se neprestano.

upotrebqivi. Po{to je istorija Balkana puna kontroverznih doga|aja i tema (N. Pi{e da su to: “genocid . novi Bewamin Kalaj. Prvi je onaj koji je primenio Volfgang Petri~. to vodi u samoizolaciju. kao da je to neka vrsta usuda. koji bi trebalo da stigne u sve {kole u regionu kao prate}a literatura uz uxbenike istorije. pre svega balkanskih. organizovao je gr~ki industrijalac i istori~ar po struci Kosta Karas. slabo su se {kolovala”. “Jugoisto~na Evropa” je Hitlerov omiqeni termin za Balkan). po~etkom aprila 2002. u prisustvu 143 u~esnika iz 16 zemaqa. Ona nastavqa: “Odbor je izdao zbirku tekstova “Detiwstvo u pro{losti”. od 17. uzeo je uxbenike i sve sadr`aje koji su uvredqivi za druge narode ispe~atirao crvenim pe~atima”. S druge strane. red. veli dr Dubravka u istom broju “Vremena”. neki zlo~ini.) na nivo svakodnevnog `ivota. maja 2001. donedavni okupacioni upravnik Bosne i Hercegovine. Hrvate i muslimane (sada – “Bo{wake”) da promene svoje uxbenike pune predrasuda i mr`we. Ona vidi dva pristupa re{avawu sukobqenih pogleda na istoriografiju. 10. koji je ina~e istori~ar. svaki na svoj na~in. N. april 2002. Skup Centra za demokratiju i pomirewe u Jugoisto~noj Evropi (ina~e. Ciq uno{ewa takvih sadr`aja je da se “generacijama mo`e postepeno mewati svest”. imamo mnogo zajedni~kog i da se zapravo nedovoqno poznajemo: deca su masovno bolovala i umirala od istih bolesti. Oba su. radila vrlo naporno vi{e sati svakodnevno. april 2002). i da ono {to je danas op{teprihva}eno. ka`e ova istori~arka u “Vremenu”. rekao da se istorijska shvatawa mewaju. sutra ne mora biti tako (“Prosvetni pregled”. ~ime se “umek{ava dana{wa slika” (“Prosvetni pregled. A drugi na~in je ne{to bla`i. vidite sebe potpuno odvojeno od drugih naroda”.nekoj istorijskoj pravilnosti.). “dr Volfgang Petri~. On je. nap. Po{to “me|unarodna zajednica” (~itaj: NATO) nije uspela da ubedi Srbe. nemaju}i na~ina da bilo koju stranu natera na promene. “Detiwstvo” pokazuje da kada se taj durbin spusti sa povr{nog nivoa NEKAKVIH RATOVA I BITAKA (podvla~ewe na{e. 10. de{avaju neke vi{e-mawe neobja{wive pojave.

24. Kre{imir Erdeqa. Primer kako se to radi ponudio je nastavnik jedne osnovne {kole iz Zagreba. koji pitawe Endehazije sa decom radi na principu “podele uloga”. mora se pro{iriti pristup i na}i mesto za druga~ije vi|ewe susedne zemqe i naroda. polo`aj izbeglica”.i etni~ko ~i{}ewe. Tinde Kova~-Cerovi}. evropske i svetske perspektive”. polo`aj nacionalnih mawina. april 2002. ~etnika). izlo`ene pretwama i pritiscima svih mogu}ih vojski (usta{a.. najbli`a saradnica sada{weg ministra prosvete. . domobrana. okupacija. shvatati kako nastaje istoriografija. ratni zlo~ini. a da se ne konzerviraju izvori i `ari{ta konflikata. kao i za posmatrawe doga|aja iz mnogo {ire nacionalne. isti~e da srbski i hrvatski istori~ari moraju izbe}i “zamke jednostranih pristupa”. a nepristrasan. Kakve sve verzije “multiplikovane istorije” mo`emo dobiti ako pobede reformatori? Aleksandar ]iri} iz Beograda `ali {to se u starim uxbenicima istorije nije moglo saznati slede}e (“Republika”.. pristup predavawu osetqivih tema. kroz grupni rad. nastoje}i da kao kqu~no pitawe istakne tragi~nu sudbinu srbsko-hrvatske porodice u ratnom vihoru. jer je sada vreme “da se ozbiqno razmisli o tome u kolikoj meri i na koje sve na~ine se mo`e modernizovati nastava istorije. otpor i kolaboracija tokom ratova. Mr Aleksandar Glavnik. istakla je da ovaj skup u Gr~koj ne{to {to doprinosi na{oj reformi {kole. u istom broju “Prosvetnog pregleda”. partizana. naro~ito iz bli`e pro{losti. “neophodna je mnogo opreznija interpretacija doga|aja. Treba se boriti protiv “istorijske mitologije”. dr Ga{e Kne`evi}a. pogotovu zato {to se deca za wih zanimaju. gra|anski ratovi. verski sukobi. “Prosvetni pregled”. da bi decu vaspitali u duhu “demokratije i tolerancije”. 10. “odvajaju}i to pitawe od ~isto politi~kog i ratnog konteksta i stavqaju}i ga u kontekst svakodnevnog `ivota.) mora se na}i mehanizam za zajedni~ki. nego da se postave okviri koji dovode do socijalizacija na tolerantan na~in” (“Prosvetni pregled”. Deca }e. Najbitniji je “multiplicitet tuma~ewa i razumevawa – sve se uvek mo`e tuma~iti iz vi{e uglova”. april 2002).

evo. Po wemu. ]iri} ukazuje na opasnost “kosovskog mita” (a ~ega bi drugog? On je smetao i Turcima. koji veli~a mu~eni{tvo (“carstvo nebesko”). a osu|uje izdajstvo. a sad. iz koga se vidi da su deca u XIX i XX veku na ovim prostorima `ivela sli~no. u kojima se pilo crno i belo vino? Pa sjajna istorija doma}eg roka. mo`da bi “biofilno” bilo ono {to je ra|eno za vreme Tita – da se jame zauvek zabetoniraju. o~ito. razlozima zbog kojih pravoslavni srbski vladari kraqevske i carske krune tra`e (i dobijaju) od rimskih papa. Na{i stru~waci za istoriju su. A za{to ne istorija poqoprivrede? Recimo. Za sada su izdali uxbenik o istoriji detiwstva na Balkanu. “samoubila~ki podvig” (Milo{a Obili}a). kada je nosila mo{ti Svetog kneza Lazara i “nekrofilno otvarala kosturnice i jame iz Drugog svetskog rata”. za vreme uspona Milo{evi}a (koliko puta smo od “gra|ana” ~uli ovu pri~u). ili kwaz Milo{ svoju autonomiju. uzrocima i sukobima zbog progla{ewa autokefalne crkve. pecaro{a. Zar to nije sjajan primer tolerancije u poqoprivredi? Ili u sto~arstvu? Zar nisu mlekarice iz Bugarske i Slovenije imale sli~an pristup mu`i? A mogla bi se napisati i istorija drvose~a.268/2001. vazalnom statusu Stefana Lazarevi}a prema Turcima i Ugarskoj”.): “Posebno u osnovno{kolskom obrazovawu se ni{ta nije moglo saznati o uzajamnim ubistvima i saka}ewima u (“svetorodnoj”) lozi Nemawi}a. Zato je za ]iri}a najve}a opasnost obnova “kosovskog ciklusa” u nekoj “neodre|enoj budu}nosti”. lovaca. i komunistima. Umesto ratova i sukoba – “istorija detiwstva”. Tako ]iri} naziva sahrawivawe `rtava usta{kog genocida. Srbska Crkva je svojom “mitomanijom” naro~ito zavodila srbski narod 1989. filatelista. na~inu na koji je Stefan Du{an {irio svoje carstvo. smeta i “aktivnim gra|anima”). re{ili da je prekroje u skladu sa zahtevima Saveta Evrope i u neskladu sa istorijskim ~iwenicama i sve{}u srbskog naroda. do po~etka . i papistima. Srbi i Hrvati su u XIX veku orali i kopali na isti na~in. i da se ne se}amo pro{losti. Koliko je sli~nosti bilo izme|u beogradskih i zagreba~kih kafana.

papa preuzeo odgovornost . Naime. U to vreme. najzaslu`niji za priznavawe Hrvatske i Bosne i Hercegovine u avnojevskim. ”Dveri srpske” 15/2002. Ko je do{ao u Bawaluku? U Bawaluku je do{ao ~ovek koji je. (sa stra{nim genocidom protiv pravoslavnih Srba) iz kontinuiteta svoje dr`avnosti”. Svi kola~i behu slatki. jer “najnovija nezavisna Hrvatska. drugi put kao farsa. Zahtevu se odmah pridru`ila Gen{erova Nema~ka. rekav{i da je poglavar Vatikana priznav{i secesionisti~ku Hrvatsku. pogotovu kad je u pitawu Balkan sa takvim i tolikim `rtvama. PAPA NA PUTU ZA BEOGRAD I MOSKVU.devedesetih! Koliko sli~nosti! Na kraju. antisrbskim granicama SFRJ. Narodi tih dvaju republika su slobodno i demokratski izabrali nezavisnost”. ne iskqu~uje NDH i period 1941-1945. I svima se to svidelo. opet kao nekad: “Drug je Tito poslao pismo / Da ~uvamo bratstvo i jedinstvo”. pisao je svojevremeno patrijarh Pavle. 26. Ministarstvo SRJ za nacionalne mawine ve} je pokazalo kako se mo`e `iveti zajedno: u mnogim mestima Srbije organizovali su degustaciju kola~a koje spremaju razni doma}i etnosi. po re~ima wenog predsednika dr Frawe Tu|mana. Vatikan prvi priznaje Izetbegovi}evu Bosnu i Hercegovinu.. novembra 1991. istoriju dr`ava i naroda ne treba ni u~iti. dr`avni sekretar Vatikana uputio je memorandum OEBS-u u kome se ka`e: “Sveta stolica je mi{qewa da je do{lo vrijeme da se me|unarodno priznaju Hrvatska i Slovenija i to prije bo`i}nih praznika. pored Hansa Ditriha Gen{era. Jednom re~ju.. patrijarh Pavle je pisao papi. Godine 1992. Time je. to jest titovskim. dvostruko odgovoran – “pred Bogom i pred istorijom”. Istorija se zaista. u ime svih srbskih arhijereja. ponavqa: prvi put kao tragedija. godine.

Zar je onda ~udo {to je Bawaluka ostala nema i {to se pona{ala kao da papu ne prime}uje? Vladika bawalu~ki Jefrem.300 Srba u selima Drakuli}. pri ~emu su ne malog u~e{}a uzeli i mnogi klirici Rimokatoli~ke crkve u Hrvatskoj”. ali ni{ta nije izjavio dok su redovne hrvatske jedinice iz raznih oru`ja tukle beskrajnu kolonu nesre}nih izbeglica i wihovih neja~i iz Krajine 1995. koga je na tu du`nost postavio papa Pije Dvanaesti (“Hitlerov papa”. godine”. Patrijarh Pavle je tada upozorio papu da se usudio da blagoslovi i osve{ta i sredstva koja su upotrebili nosioci mlade hrvatske demokracije. nadbiskupa zagreba~kog Alojzija Stepinca. koji je krajem XIX veka intenzivno radio na prevo|ewu bosanskih Srba na uniju sa Rimom. niti je prisustvovao misi kod obnovqenog samostana Petri}evac. ~lana usta{kog Sabora. povodom ulaska vojske Republike Srbske u @epu i Srebrenicu. daju}i novac za nabavku oru`ja Tu|manovoj vojsci.za metode Tu|manove Hrvatske i za svaku suzu srbske i hrvatske dece. vatrenog “prava{a” i saradnika okupatorske austrougarske vlasti. Godine 1995. krivca za pokr{tavawe preko 250 000 pravoslavnih Srba i vojnog vikara usta{ke vojske. juna 1997. kada je ubijeno 500 . odakle poti~e Miroslav Filipovi} – Majstorovi}. trude}i se da na sve na~ine onemogu}i delovawe srbskog mitropolita Save Kosanovi}a. Motike i [argovac. I Pije Dvanaesti je progla{en za bla`enoga. Vatikan je nastavio da poma`e Hrvatsku. papa je od Bila Klintona tra`io da bombarduje Srbe u Bosni i tako “objavi rat ratu”. “istorijski naslednici nacisti~kog zlo~inca Paveli}a. govorio o porazu civilizacije i sramoti ~ove~anstva. nije do~ekao papu na aerodromu. verni sin Svetog Save. U Bawaluku je do{ao papa koji se sprema da beatifikuje nadbiskupa vrhbosanskog Josipa [tadlera. fra Satana. Vladika ba~ki Irinej Bulovi} je u svom intervjuu “NIN”-u 20. papino licemerje opisao: “^ak je i sam papa Jovan Pavle Drugi. ~ovek koji je predvodio pokoq 2. po Dejvidu Kornvelu). U Bawaluku je do{ao papa koji je bla`enim proglasio duhovnog oca Endehazije.

Skrivena poruka ove posete je da Republika Srbska treba da nestane u jedinstvenoj Bosni i Hercegovini. s obzirom da Rimokatoli~ka crkva. `iveo je u Zagrebu). Me|utim. bez imalo stida i srama.srbske dece. s obzirom da je navodno zasnovana na genocidu. preko patrijarha Alekseja Drugog svim silama protivi papinoj poseti. itd. Tre}i ciq – jo{ osna`iti “crkvu u Hrvata”. (O tome je posredno govorio nadbiskup bawalu~ki Frawo Komarica. wegovog dostojanstva i slobode. Drugi ciq posete je – pribli`iti se Beogradu. toleranciji. u svom poznatom apstraktnom pokajni~kom stilu: “molim Gospodina da bude milosrdan za sve krivice po~iwene protiv ~ovjeka. pa i od nekih sinova katoli~ke crkve”. kojim je rukovodila ~asna sestra Berta iz reda “svetog Vinka Paulskog”. koji je svim usta{ama omogu}io da pobegnu iz Zagreba preko papinih “pacovskih kanala” i koga je Tito vratio u zemqu. fratarskoj i `upni~koj odori? [ta je sa logorom za kozara~ku decu Jastrebarsko. Ivan Merc. osniva svoje biskupije u Sibiru. nema {ta. su`ivotu. pri~ao o pomirewu. To je istina. a s Bawalukom je povezan samo ~iwenicom da je u woj ro|en (ina~e. naravno. a. prevode}i tradicionalno pravoslavni `ivaq na katolicizam. Ivan Merc je bio odani papista i jedan od osniva~a hrvatske “kri`arske . da tamo mirno umre?) Papa je. koja se. [ta je sa fra Krunoslavom Draganovi}em. genocidni Srbi su krivi za sve. {ta je sa ostalim usta{oidima u biskupskoj.) Dakle. koja je za mrtvu Srb~ad govorila: “To je krasno! Podsje}aju me na malog Isusa u vitlejemskoj {talici”. (Rimokatoli~ka crkva u Hrvata ka`e da je fra Sotona li{en “sve}eni~kog ~ina”. Papine posete su uvek imale izvesni geopoliti~ki smisao i zna~aj. daju}i im novog “uzoritog bla`enika”. a da je naro~ito stradala u posledwem ratu devedesetih. kad se do|e u Beograd. krenuti u kona~ni pohod na Moskvu. koga je papa beatifikovao. nije imao nikakvih sveta~kih dela. Ali. ^ak je i molio za oprost. tako da se sad nalazi “pred potpunim istrebqewem”. Uverqivo. koji je istakao da je bawalu~ka biskupija najstradalnija od svih hrvatskih biskupija u posledwih 60 godina.

U ~emu je papa uspeo. “zabio autogol”. Merc je dao idejne smernice kri`arskim bratstvima fanati~nih papinih pristalica. okru`enog sa ~etiri hiqade policajaca i SFOR-ovaca. u~inilo je svoje.000 qudi. da je qudima bilo zabraweno da se pojavquju na prozorima. papa je sebi. jedva ~ekaju}i da se poseta okon~a.. ostav{i bez ogromne koli~ine novca na koju je navikao.. hrvatski re~eno. da srbski episkopi nisu prisustvovali misi. da je na misu do{lo 70. da su {ahte bile zavarene da atentator ne bi isko~io iz kanalizacije.. Samo tako je bilo mogu}e da koncert “Bijelog dugmeta” u Beogradu na Vidovdan privu~e vi{e qudi no {to bi ih privukla ikakva manifestacija podr{ke napa}enoj bra}i na Kosovu. Slu`e}i kod fra Sataninog samostana. prezreli. ”BIJELO DUGME” I LAZAREV ZAVET Svaki Srbin zna {ta je Vidovdan. A Srbi su zaboravili da su .omladine” koja }e kasnije u}i u usta{ki pokret. da su ga Srbi. u blindiranom papamobilu. koji je do pre neku godinu tvrdio da se “Dugme” nikad ne}e obnavqati.. opet je okupio svoje penzionersko dru{tvo i zaigrao na kartu jugo-nostalgije. I zato su Titov lik i petokraka bili kqu~ni simboli wegovog beogradskog nastupa. i koliko je najboqih sinova ovog naroda ugradilo sebe u slobodu sve{tene kosovske zemqe. koja danas `ive u nekoj vrsti konclogora. {ezdeset godina vlasti komunista i kriptokomunista. jo{ jedan u karijeri. Znamo samo da je do{ao kao ne`eqeni gost na okupiranu teritoriju. Goran Bregovi}. i malo Srba zna {ta je Kosovo.. Danas malo Srba zna {ta je Vidovdan i cenu Lazareve i Milo{eve krvi. i zna cenu Lazareve i Milo{eve krvi. Me|utim. jedinog takvog u Evropi. ali iz Hrvatske i drugih krajeva Bosne. svaki Srbin zna {ta je Kosovo.. [to je i zaslu`io. maskiranih u kvazi-demokrate. naravno. ostaje da se vidi. i koliko stradaju oni {to su sad na Kosovu. Iako nije do~ekao Paveli}a i Endehaziju.

Dalmacije. Tito je odgovoran za oko 150 hiqada pobijenih Srba. dokaz da smo sve vi{e stanovni{tvo.. u 28.. je dvesta hiqada qudi na koncertu titopokloni~kih jugonostalgi~ara. 6. masovne likvidacije u Bosni i Srbiji 1944. kojima nas “Bijelo dugme” vra}aju. Podsetimo se: 1. Titova Partija je pozdravqala usta{ki ustanak na teritoriji Like tridesetih godina XX veka (list “Proleter”. 3. 8. najmra~niji su simboli za svakog normalnog Srbina. kao agent Kominterne. Kosova i Vojvodine od strane srbskih trupa”. Kriv je za borbu protiv Srbske Pravoslavne Crkve i srbske istorije. Tito je sprovodio teze IV zemaqske konferencije KPJ. Tito i petokraka. slede}i odluke IV kongresa kominterne. Kriv je za Goli otok i udba{ke zlo~ine protiv srbske emigracije. Crne Gore. Kriv je za Ustav iz 1974. po kojoj Jugoslaviju treba razbiti kao “tvorevinu velikosrbskog hegemonizma” a. Kriv je za Sremski front. broju je pozdravio ustanak usta{a protiv “srbskih okupatorskih snaga”. i za ubistvo oko trista pravoslavnih sve{tenika. i 1945. koji je izdavala KPJ. koja je 1934. Prema tome. Urazumimo se dok ima vremena! Uskoro }e biti kasno! . radio na pomagawu borbe “raskomadanog i razjediwenog albanskog naroda za nezavisnu i ujediwenu Albaniju”. ocewenih kao “neprijateqi revolucije”. “leva skretawa” u Hercegovini. a sve mawe narod. osudila “okupaciju Hrvatske. 2. godine. 7. Tito je. Dokaz da nemamo dr`avu je bio taj {to je kvazi-vlast kvazi-dr`ave odobrila koncert titopoklonika na Vidovdan. 5.) 4. kriv je za “pasja grobqa” u Crnoj Gori. sprovodio odluku iste iz 1925.Tito i petokraka doveli Srbiju u polo`aj u kome se danas nalaze. koji je razgradio Jugoslaviju i pripremio teren za krvavi gra|anski rat 1991-1995. Slovenije. na kome je ginula srbska omladina.

Krvava ubistva. zbog duhovne neprosve}enosti ili ravnodu{nosti prema potrazi za su{tinskim odgovorima na ova pitawa. pa se sve vi{e na{ih bli`wih okre}e zlu kao lak{em na~inu da se postigne neki ciq u `ivotu: po~ev od materijalnog boga}ewa do politi~ke vlasti. Nije nimalo slu~ajno da se u takvim vremenima qudi pitaju: “[ta nam donosi budu}nost? [ta }e biti sutra? Kakvi nas doga|aji o~ekuju – da li }e se stvari izmeniti naboqe ili }e biti jo{ crwe i gore nego do sad?” Na `alost... Kleopatre i wima sli~ni nemaju veze sa tom Premudro{}u.GROM ZAGRME NA SVETOG SAVU UTEHE BO@JE U VREMENA SMUTNA (Proro~anstva srbskom pravoslavnom rodu) I @ivimo u mutnim. od Ve~ne i Nebeske Premudrosti Bo`ije koja je ovaj svet i stvorila. Budu}nost nije ne{to {to mogu predskazati razni vra~i-poga|a~i. Nikakvi Nostradamusi. Porodica se raspada. qudski um je nemo}an da prodre sa one strane vremensko-prostornih koordinata koje nas dele od sveta ve~nosti. razvrat i prostitucija svake vrste. mnogi se obra}aju mutnim izvorima astrologije. Miqe. Granica izme|u dobra i zla u srcu mnogih qudi je i{~ezla. caruje bra~no neverstvo. od Nebeskoga. koje donose radio talasi ili novine sve su gore i gore: svuda ratovi. poplave. katastrofe prirodne i dru{tvene. zemqotresi. jer ne `ive i ne hrane se wome. prevev{i ga svojom qubavqu iz nepostojawa u slatku radost `ivota.. Ve~noga Uma. od kojih mnoga vr{e satanske sekte.. kao i svaka svetlost. vremenima tuge i o~ajawa. ubogi umi} ~ovekov bude obasjan svetlo{}u koja. Deda Miloje. slab i krhak. deca se otimaju roditeqskoj kontroli. Potrebno je da taj. prete{kim vremenima... i na taj na~in tonu u jo{ dubqu tamu neznawa. besmisla i mnogih duhovnih i dru{tvenih nesre}a. odozgo silazi. . po`ari. la`nih proro{tava. Vesti koje sti`u sa TV ekrana. Vave. vra~awa.

Kao takvi. oni su veoma neomiqeni tamo gde deluju. jer se pribli`ilo Carstvo Nebesko.. On zna i po~etak i sredinu i kraj. . razobli~iteqi zla i pokvarewa{tva svojih bli`wih. svojim duhovnim pogledom on ne samo da vidi sada{we. ka`e Crkva. li~nom sveto{}u. Ruski bogoslov I.” Po “U~ewu Dvanaestorice apostola” drevnom hri{}anskom spisu. i zato je wegov autoritet bezgrani~an. On je sa Ocem i Duhom Svetim stvorio svet. Gospod Isus Hristos. horoskop. su{tu Svetlost. proroci nisu puki poga|a~i budu}ih doga|aja. radi nas qudi i radi na{eg spasewa. Takav visoki priziv ne mo`e a da ne bude spojen s visokim eti~kim nivoom. Jeremija ubijen kamewem. svako gatawe je.Ko je ta Premudrost Bo`ja koja otkriva Svojim Slugama {ta }e biti i u~i ih kako da Wu. wegovu pro{lost i budu}nost. i oni koji zovu na pokajawe. dar Duha Svetoga (harizma). qubavi. Jedino takvi qudi mogu biti proroci.). Pred wim granice prostora i vremena kao da se razmi~u. i ne bave se nikakvim gatawem ({oqa. istinski proroci ne uzimaju novac za svoja proricawa. ve} i budu}e doga|aje. Jovan Krstiteq ma~em pose~en. Prorok poseduje naro~iti duhovni vid (prozorqivost). o~ove~enu Bo`ansku Istinu. Proro~ka slu`ba je – naro~iti blagodatni dar. ~istote. vidi wihov duhovni smisao. pre svega i iznad svega. Koncevi~ ka`e ovako: “Kroz proroka se neposredno otkriva voqa Bo`ja. On. sa Ocem i Duhom Svetim upravqa onim {to je stvoreno. Istinski proroci govore Istinu. oni su svedoci Bo`jeg prisustva u jednom narodu i wegovoj istoriji. Uz to. karte. krotosti i smirewa. i kona~ni ciq svega {to postoji. i ~esto bivaju ubijani (prorok Isaija prestrugan je testerom. Prvog me|u prorocima. demonska ve{tina). sa ~istotom srca. pravi prorok je onaj koji ima “narav Gospodwu”: pun svetosti. Sin Bo`ji koji je postao ^ovek. itd.. a u isto vreme silan u re~i i delu. dlan. Jezekiq rastrgnut kowima na repove. dostignu? Ta premudrost nije niko drugi do Vaplo}eni Smisao. raspet i vaskrsao daruju}i nam `ivot ve~ni. i koji je. i otkriva to Svojim vernim sledbenicima i prijateqima. vidi du{u ~ovekovu. M. a ne ~e{u qude po u{ima.

hteli to ili ne. Bo`jem pozivu odazvalo. Mada “vo poznaje gospodara svoga. sve dru{tvene vrednosti su . o tome jasno govori upravo na primeru starozavetne Crkve. Zato }emo u ovom izlagawu nekih od proro~anstava Srbima pomenuti i ta znamewa vremena. To je kwiga – svedo~ewe Zaveta (Saveza) Boga sa ~ove~anstvom koje se. Sveto Pismo Staroga Zaveta. izme|u ostalih i srbski. daju}i wihovo pravoslavno tuma~ewe. upozorava Izraiqce {ta }e se desiti sa wima jer su prestali da Ga slu{aju. a krvqu zape~a}en u Kosovskom boju. Prvi Srbi bili su kr{teni veoma rano. pod vo|stvom Svetog kneza (po duhu i vrlini cara) Lazara. a naro~ito u proro~kim kwigama. Gospod svoju voqu ne javqa samo preko qudi. nego i preko ~udotvornih ikona. raznih znamewa u crkvama i manastirima. otkri}emo mnogo toga zna~ajnog {to }e biti jasno svakom zdravosmisle}em ~oveku. vi|ewa koja bivaju pobo`nim qudima. u svakom pokolewu moraju polagati ispit vernosti svom savezu sa Gospodom. Pre svega. ali je wihov zavet sa Bogom zape~a}en i potvr|en kona~no dolaskom me|u wih najve}eg srbskog sveca. u narodu vlada potpuna anarhija. U kwizi proroka Isaije. prosvetiteqa i u~iteqa. Srbi od tada. naroda Bo`jeg. Svog vernog sluge. i magarac jasle gospodara svoga”. wihova sada{wost i budu}nost su svetle ili tamne. II Proro~anstva Starog Zaveta Kwiga koja nam otkriva voqu Bo`ju i daje pouke kako tu voqu vr{iti je Sveto Pismo.Hrista. prirodnih doga|aja i na mnoge sli~ne na~ine. predhristovskog Izraiqa. Gospod preko wega. Svetog Save. blagoslovene ili proklete. Ako to primenimo na na{u sada{wu situaciju. u zavisnosti od odgovarawa na tom ispitu. istinomrsci su na Krstu raspeli. ne}e ni da ~uju za svog Nebeskog Oca. Tom ~ove~anstvu pripadaju svi pravoslavni narodi. najvi{a stvorewa Bo`ja. qudi. kroz Starozavetnu i Novozavetnu Crkvu.

na sve strane se pqa~ka i reketa{i. da zli qudi `awu ono {to su sa |avolom sejali. ogrezao u bezakowu. u Srbiji }e. po{tewe se ismeva na svakom koraku. i djeca }e im biti gospodari. koji i jeste zakon mira: qubav prema Wemu @ivotodavcu i qubav prema bli`wima. spajawem polnih }elija za~ne telo detiwe. Kako izgleda ovo na primeru proroka Isaije? “Tu`i}e zemqa i opasti. kao i me|u Srbima danas. zbog gubitka trke nataliteta sa mortalitetom. I ~ini}e silu u narodu jedan drugome. 3. Srbi do 2020. U Srbiji ima desetine hiqada narkomana. kriminal je dr`avni “biznis”. Bog nikoga ne ka`wava direktno: On samo dopu{ta. vidimo. U tekstu “Za{to Bog ne spre~i rat?” Vladika Nikolaj ~itaocima stavqa do znawa da Bog svakom ~oveku omogu}uje da bude tvorac mira u sebi i oko sebe ispuwavaju}i Wegov sveti zakon. koji neprestano gazi zakon Bo`ji i `ivi po voqi satane? ^eka ga ono {to se naziva KAZNA BO@JA (koja je. Nije Bog kriv kada ga qudi ne slu{aju. povla~e}i Svoj pokrov sa bezakonika. raskido{e zavjet . po svom opredeqewu. po~iwu me|usobno da se koqu i ubijaju. Jer se zemqa opogani pod stanovnicima svojim. pa zbog mr`we i pakla u svojim du{ama.poga`ene: “I da}u im knezove mladi}e. po videotekama mo`e nabaviti najgnusnija pornografija. bez ikakvog rata. itd. za~iwe se i du{a wegova). sa prikazivawem svih vrsta izopa~enosti (incesta. Ako se ovako nastavi. iznemo}i }e glavari naroda zemaqskoga. U Srbiji se. u skladu sa qudskim razumevawem. Najva`nije od svega je da znamo ovo: Sveto Pismo o kazni Bo`joj govori veoma uslovno. uzme otrov. Uz to. On. U Srbiji ima na hiqade zara`enih SIDOM. ve} po~ela). 4-5). daje recept.). [ta ~eka takav narod. jer ~im se.000 abortusa godi{we (po u~ewu Crkve. godine biti mawina u sopstvenoj zemqi. kao Lekar. i svaki bli`wemu svojemu. izmjeni{e uredbe. Srbija. skotolo{tva. Me|u Izraiqcima. dijete }e ustajati na starca i nepo{ten ~ovjek na po{tena” (Is. mnogi privrednici se. abortus je deteubistvo. u ve}oj ili mawoj meri bave kriminalom. jer prestupi{e zakone. iznemo}i }e vaseqena i opasti. na pacijentu je da kupi lek ili da. po zvani~nim podacima ima 150.

i idu opru`enih vratova i podmiguju}i o~ima. Poqna kod Trstenika). ne bi nas ovako zlo sna{lo”. 45. umesto pletenica }ela. sitno kora~aju i zveke}u nogama. prinose svoje zlo na onu hrpu koja dovodi do kazne Bo`je: “Kao krletka puna ptica. Zato }e PROKLETSTVO PRO@DRIJETI ZEMQU. Mu{ka pokvarenost vodi u propast: “Jutrom su kad ustaju kao tovni kowi. mjesto {irokih skuta pripasana vre}a. zato }e izgorjeti stanovnici zemaqski. ali ho}e li ko re}i Lon~aru svojemu: {ta radi{?” (Is. i mjesto pojasa raspojasina. 4-6). mnogo mawe nego {to bi morali. Zato li ne}u pohoditi. 24. Bogata{i koji nepravedno sti~u. [ta se de{ava sa razvratnim `enama. Prorok Isaija takvima veli: “Te{ko onome koji se sva|a sa tvorcem svojim. vre|awu episkopa i sve{tenika (a posle Drugog svetskog rata preko 300 sve{tenika srbski komunisti su svojom rukom ubili). Bilo je mesta gde su terali sve{tenike da “slu`e opelo” Bogu (recimo. 5. A sad. Godinama su se Srbi sva|ali sa Bogom. i mjesto qepote ogorelina. 9). i otkri}e Gospod golotiwu wihovu (…) I mjesto mirisa bi}e smrad. tla~e}i sirotiwu. veli Gospod. A u kwizi proroka Jeremije sli~no se svedo~i. crijep sa drugim crijepovima neka se sva|a. i malo }e qudi ostati” (Is. 24-25). i zatr}e se stanovnici wezini. tako su ku}e wihove pune prevare. i . 3. TVOJI ]E QUDI PASTI OD MA^A I JUNACI TVOJI U RATU” (Is. ne ~ine pravde ni siro~etu. mimoilaze zlo. koje svojom izgledom i pona{awem mame mu{karce na zlo? “Jo{ govori Gospod: {to se ponije{e k}eri sionske. i du{a moja ne}e li se osvetiti takvom narodu?” (Jer. sijaju se. Ugoji{e se. ru{ewu svojih hramova i oltara. godinama su se nadmetali u ru`ewu Pravoslavqa. zato posta{e veliki i obogati{e se. Koliko puta se ~uje najve}a hula iz usta onih koji su desetle}ima brbqali da je “religija – opijum za mase”: “Da ima Boga. 8-9).ve~ni. vra}aju li se sad Bogu? Pomalo. 16-17. zato }e Gospod u~initi da o}elavi tjeme k}erima sionskim. svaki r`e sa `enom bli`wega svojega.

zato }e popadati me|u onima koji padaju. 5. kad mahnem rukom Svojom na stanovnike ove zemqe. ameri~koj koka-koli… Za mnoge od wih Amerika je do dana dana{weg ideal: raj za tupo sitne potro{a~ke du{ice koje ne vide daqe od nosa i stomaka. {to du{e upropasti{e bezbo`jem. buzuki. govore}i: MIR. odstupili. klawaju se egipatskim idolima – Egip}ani ih napadnu i pobiju. i du{a moja ne}e li se osvetiti takvom narodu?” (Jer. a turbo-folk pevaqka peva: ”Koka kola. ru{ahu hramove svoje vere. i jo{ im se klawaju: ameri~kom na~inu `ivota i mi{qewa. ameri~koj popularnoj muzici. sadr`aje TV i radio programa. Srbi su se godinama klawali ameri~kim idolima. V. Eda li se postidje{e {to ~ini{e gad ({to se klawahu Titu. diskoteke. kad ih pohodim. ameri~kim farmerkama. i ne daju pravice ubogima.). D. Marksu i Engelsu. . ameri~kim filmovima. V. Gospod je ka`wavao Izraiqce preko onih naroda ~ijim su se idolima (la`nim bogovima) klawali kad su od Wega. 12-15). popada}e. i daqe. I @ENE. veli Gospod” (Jer. malboro. Krvave ratne katastrofe posledice su umno`enog bezakowa: “I ku}e }e wihove PRIPASTI DRUGIMA. nap. ~itao~e naslove novena. SVI SU VARALICE. D. da bismo ve} jednom prestali da se divimo svojim unesre}iteqima? Ali. 5. veli Gospod. D. NITI ZNAJU ZA STID.)? NITI SE POSTIDJE[E. MIR a MIRA NEMA (pogledaj. I WIVE. nap. 27-29). gitara. Suzuki. avaj. gomilawe bogatstva. Zar je slu~ajno {to je Gospod ba{ Amerikancima dopustio da nas napadnu i pora`avaju na sve mogu}e na~ine. I lije~e rane naroda mojega ovla{. @ivota i Istinitoga. nepravedno sticawe. nap.). Zato li ne}u pohoditi? – veli Gospod.opet im je dobro. Lewinu. V. mali broj qudi me|u Srbima o tome razmi{qa. Jer od maloga do velikoga svi se dado{e na lakomstvo (otimawe. klawaju se vavilonskim idolima – do|u Vavilowani i odvedu ih u ropstvo. klawaju se asirskim idolima – do|u Asirci i razbiju ih u ratu.

). nepobo`nom narodu koji ne ide po zakonu Wegovom. D. Dok je mu~eni~ki narod u Bosni. a gle.to je `ivot. V. Jednako govore ONIMA KOJI NE MARE ZA ME (dakle. nap. Ali Gospod nad vojskama javi mi: NE]E VAM SE OPROSTITI OVO BEZAKOWE DO SMRTI. to nije reklama. Preko proroka Jeremije opet govori Gospod: “Ovako veli Gospod nad vojskama: ne slu{ajte {ta vam govore proroci koji vam prorokuju. V. i svakome koji ide po mislima srca svojega govore: ne}e do}i na vas zlo (…) Evo Me na te proroke. nap. varaju vas. govore}i: JEDIMO I PIJMO. radost i veseqe. jedu meso i piju vino. svadbene bahanalije i ispra}aji u vojsku. Opet ~ujemo Isaiju. 23. danas si cvet. 31). 12-14). koja }e se biti sa vama. JER ]EMO SUTRA UMRIJETI (zar to nije ona novokomponovana pesma: “Uzmi sve {to ti `ivot pru`a. I da pobijete svu vojsku haldejsku. i da ih ostane nekoliko rawenika. A zato vreme razne Miqe i Vave la`u i obmawuju narod. Hercegovini i Krajini ginuo. luda~ko veseqe. 16-17. D. testerom prestruganog istine radi: “I zva vas Gospod nad vojskama u onaj dan da pla~ete i ridate i skubete kose i pripa{ete kostrijet. V. koji di`u jezik svoj i govore: On veli” (Jer. pobeda se bezbo`nima ne}e dati: “Ovako veli Gospod: ne varajte se govore}i: oti}i }e od nas Haldejci (Amerikanci danas. Gospod nad vojskama” (Is. govore utvare svojega srca. veli Gospod.): Gospod je rekao: ima}ete mir. jer ne}e oti}i. D. skupqali pod va{arskim {atrama i predavali svim mogu}im vrstama ludosti. 22. umesto suza i molitve za opro{taj. ne iz usta Gospodwih. nap. veli Gospod. U ratu mogu pobediti samo POBO@NI NARODI. pri~aju}i mu bajke o miru i napretku i blagostawu. koqu ovce. ubijaju goveda. Umesto pokajawa.). u Srbiji su se na sve strane veselili. nikom nije lep{e nego nama”. i oni }e ustati iz svojih {atora i spaliti taj grad ogwem” . ^ak i ako imaju privremeno preimu}stvo nad neprijateqem. sutra uvela ru`a”.

najve}eg srbskog krvoloka. raznim guruima i crnim magovima? “Oj kukavno Srbstvo uga{eno”. predvideli kao oslobodioca Srbstva (wegov znak se. Danas se. Me|u onima koji su sazirali budu}nost. zavet sa Hristom. dobija kada se pogleda jezgro prese~ene jabuke – a tamo je petokraka). preko Hare Kri{ne i budista. u skladu sa biblijskim svedo~ewima o posledwim vremenima. po svemu sude}i. Sveti Sava je. zakukao bi. u nebo nad Srbijom di`u “molitve” raznoraznih sekti. Zar je ~udo {to smo poga`eni? III Me|u Srbima je bilo Bo`jih qudi koji su od Wega. dr`e pre svega vere Wegove”. Tako je Kara|or|e bio predvi|en kao “kraq u opancima”. Svevide}eg. nisu sa~uvani. pak. naro~ito {to je u posleratnim izdawima insistirano na tome da su Tarabi}i Tita. kada je svog brata Stefana krunisao za prvog srbskog kraqa. daqe budu}nosti ti~e. veliki napredak tehnike i op{ta moralna kvare`.(Jer. gledaju}i {ta se de{ava svuda oko nas. sa nekad svete srbske zemqe. Pravoslavqa. zemqe osve{tane krvqu tolikih mu~enika. Pogazili smo zavet Svetog Save i Svetog kneza Lazara. 9-10). tj. svedo~e}i im o blizini kona~nog oslobo|ewa. od subotara i Jehovinih svedoka. danas su naro~ito ceweni Tarabi}i. tobo`. dr`e}i Besedu o pravoj veri na Spasovdanskom saboru u @i~i 1221. poput Mili}a Stankovi}a (samozvanog “od Ma~ve”) lik nekog tarabi}evskog “angela Mihaila” . 37. Neki zanesewaci. molio sunarodnike da se. {to se. za nas raspetim i vaskrslim. do raznih okultista i satanista. Postojala su naro~ita narodna proro~anstva. Kako je mogu}e da bude dobro narodu koji decu nije nau~io Hristu. “polo`iv{i svu svoju nadu na Boga. koja su qude u doba turske vlasti krepila. Ono {to je objavqivano kao “kremansko proro~anstvo” izgleda jako sumwivo. prorican je. svaki pobo`an i po{ten ~ovek. pa se sad ta ista nesre}na deca obra}aju Kri{ni. Budi. sa Vladikom Wego{em. Originalni zapisi wihovih re~i. dobijali otkrivewa o budu}nosti.

koji je jednom do{ao u Devi~. SINKO…” – ovde su prore~eni u`asi austrougarske okupacije 1915-1918.) Kosovo je jo{ bilo pod Turcima i Srbi su od Arnauta mnogo zuluma trpeli. tamo gde su mo{ti ugodnika Bo`jeg Svetog Joanikija. We su se. upropastiteqa Rusije. i ne treba im posve}ivati veliku pa`wu. Iza ove divne slu{kiwe Bo`je ostala su neka proro~anstva. pitao Bla`enu Stojnu ho}e li se Srbi ikada osloboditi i ujediniti. po imenu An|elko.. krajwe su problemati~na. NE IDETE U CRKVU! PROPA[]ETE! Ti. Prvo proro~anstvo uputila je mati Efimija ministru prosvete Kraqevine Srbije. – Arnauti. a zbog toga {to je narod pozivala na pokajawe i o~i{}ewe grehova zvali su je “Pokajanije” i mnogo je voleli. Kao kazna za tada{we grehe narodne. ovakva izdawa Tarabi}a. Sve u svemu. Jednom je sve{tenik. u kome je preko milion Srba izgubilo `ivot. Tada mu je Stojanka kazala: “VI U SRBIJI PSUJETE BOGA. kao suda Bo`jeg. Proro~anstvo bla`ene Stojne Bla`ena Stojna (monahiwa Efimija) bila je podvi`nica u manastiru Devi~u na Kosovu. pla{ili i okolni zulum}ari. Ona mu odgovori: “ZBOG OVIH NA[IH SUZA SRBIJA ]E SE OSLOBODITI I RA[IRITI SE…” – u vreme Bla`ene Stojne (1815-1895. NE DR@ITE POSTOVE. godine. do{ao je Prvi svetski rat. NIJEDNO SELO. Ova zavetna zemqa srpska oslobo|ena je 1912. kao ministar treba da zabrani{ vre|awe Boga i ga`ewe zakona Bo`jeg”. “AL ]E SAMO TRI GODINE CAREVATI…” – To je bila sloboda od 1912 do 1915. Bila je velika podvi`nica i molitvenica. Qubi Kova~evi}u. kao i wihova tuma~ewa. TE NIJEDNO SELO SRBIJA NE]E IMATI. kao i stradawa Srba u .* Hajde da se okrenemo pravim proro~anstvima i otkrivewima.pripisali su pojavi Mihaila Gorba~ova. “PA ]E NASTATI PROPAST. koja je u svojoj kwi`ici “Bla`ena Stojna” (Osmi tom sabranih dela) pribele`io Vladika Nikolaj (Velimirovi}).

svenarodnog hri{}anskog preporoda na ~ijem je ~elu stajao Vladika Nikolaj. “ALI. U zemqi Srba bilo je preko pet stotina bogomoqa~kih bratstava oko kojih su se okupqali qudi pokajni~kog i molitvenog nastrojewa. Ja sam se molio Bogu da sa~uva na{u zemqu. Cele no}i smo se molili Bogu. kao negda ribari. po svome ose}aju i razumu. AKO NE BUDE POKAJANIJA. U jednom trenutku osetih dobro da sam dobio duhovnu inspiraciju i da mi se otvori{e vid i sluh. Teritorija koju je Srbija dobila kao jedna od dr`ava pobednica u Prvom svetskom ratu zaista je bila ve}a od teritorije Du{anovog carstva. ne}e biti ni meni dobro. “POSLE OVOG VREMENA. apostoli Hristovi. znao i `eleo. Ova propast je posledica narodnih grehova pre Drugog svetskog rata. okru`en svetlotamnom zatvorenom bojom i nepreglednom svojom pratwom. Srbi sebi zape~a}uju sudbinu i idu u ve~nu propast. te da i meni u woj bude dobro. zapalio me|u Srbima plamen bogomoqa~kog pokreta. jer sam znao. PROPA[]E I TO ]E TAKO PROPASTI DA SE VI[E ZANAVEK NE DIGNU”. ako ne bude dobro na{oj dr`avi. Takvim du{ama Bog je davao istinska otkrivewa. Ostaju}i uporni bogoodstupnici. VRATI]E SE PONOVO. U tome videh sotonu koji se|a{e na prestolu svom kao car. Evo svedo~ewa o toj viziji: “Na Veliku subotu zano}ili smo u hramu na Grobu Gospodwem. godine Pre Drugog svetskog rata.Prvom svetskom ratu. Gospod je. Uze neki . SINKO MOJ. Jedan poklonik Groba Gospodweg imao je u Jerusalimskom hramu 1980. Oni su uglavnom bili jednostavni i sa sela. sve do sada. godine ovakvu ~udesnu viziju o Bogomoqa~kom pokretu u Srbiji. kako je ko umeo. Duhom Svojim Svetim. I BI]E CARSTVO SRPSKO VE]E OD DU[ANOVOG”. ali i potowih. Vi|ewe u Jerusalimu 1930. Re~ je o propasti u Drugom svetskom ratu. I AKO SE SRBI NE VRATE BOGU I NE PRESTANU PSOVATI I HULITI NA SVETIWE. pod Titom i komunistima i wihovim dana{wim bezbo`nim potomcima.

ulivajte im u razum gordost. Moji su ve} dobili dozvolu od vlasti. me|usobne raspre i pohote. te pokri{e gotovo ceo prostor oko wega u vazduhu. a najvi{e crnih ptica i qudi. Produ`ite svoje delovawe na sve{tena lica. uzeo je neke proste qude iz naroda. izgubi}emo narod i Raspeti Hristos }e pomo}u wih sve od nas opet povratiti. jer ga tako Raspeti Isus ne}e {tititi od na{eg uticaja. Oni rade za na{u stvar boqe nego {to se mo`e o~ekivati. ja~i od grmqavine i po~e doletati mno{tvo raznih `ivotiwa. kao najmiliju i najodaniju. slavoqubqe. Raspeti Hristos. tek da se {to pre uni{ti Pravoslavqe u toj malenoj Srbiji. samo se poneko od wih jo{ pomalo bori. te sam uspeo da ih u tome dobro zavedem. i mi }emo svi ponovo morati i}i u ve~ni ogaw. da taj pokret {to pre uni{timo u narodu. da verne sebi privuku na neki na~in. No. Ja ~uh glas wegov. i on izre~e zboru ove re~i: “Sinovi pakla. koja mi je jo{ znatan otpor.” Jedan re~e iz gomile: “Sve bi to i{lo lako. sinovi pakla! Pazite da sa wima sve{tenici wihovi ne krenu. a pred narodom pretvarajte se i sami kao da ste sve{tenici i radite sve protiv vere u delima da bi time narod {to vi{e omrzli sa sve{tenstvom i na taj na~in ga odbili od Crkve. jer su mi takvi pomogli da i Raspetoga Hrista uklonimo sa sveta. i razvio je opet zastavu eno opet u Srbiji i dao im je za vo|u Majku svoju. Ja sam wenim vo|ama dao na{u nauku i nau~io sam ih da se otimaju za zemaqsko bogatstvo da bi zaboravili duhovno. Glas mu be{e ogroman. Sada na posao ustajte. kao i druge narode. na mesto ovih. danas je sve~ani dan. jer pobedismo pravoslavnu Rusiju. Wihove stare{ine }e nas i same pomo}i da se to {irewe spre~i. Ali se u Srbiji vidi neka mala zastavica i nad wom se nalazi Mati Raspetoga. Sinovi moji. jer ako odu sa wima. Nastojte da se narod ne ispoveda i ne pri~e{}uje.rog u vidu trube i zatrubi. jer ih ona silno {titi od na{eg uticaja?” On im . Wihove su stare{ine u na{im rukama. ali {ta }emo da radimo sa slavom Srbinovom.

Borba je sada fizi~ka i duhovna tolika da se i to malo svetlosti mo`e ugasiti.” No. veoma svetla. Me|u wima be{e srbski grb tako|e u crnini. Uspeo sam u tome {to sam uni{tio post. Naredi}u svima mojim slugama koji mene slu{aju da sve glasove sa neba oglase za moje delo. i slava }e sama pobe}i od wih. Svi behu crnim florovima pokriveni.” . i na taj na~in svet ne}e verovati ono {to bude ~uo i ono {to mu bude govoreno. ve}ih i mawih koji su se izjedna~ili. pod izgovorom da je to na {tetu wihovog ugleda da {ire Jevan|eqe oni koji ga ne razumeju i une}u mr`wu me|u wima {to ve}u i u~ini}u da wima ohladni qubav te ne}e razumeti i ono {to im bude govoreno. Svet }e ceo biti zaveden i pa{}e u pohotqivost. te se ~itava pobuna u narodu di`e protiv nas. Tako }emo sasvim ugasiti qubav u svetu i otkloniti to najja~e oru`je Raspetoga koje se jo{ ponegde nalazi. sve im vi{e Raspeti uliva jevan|eqsku re~. dotle je nemogu}e ni du{e wihove posle telesne smrti sasvim pridobiti. ali se ipak wihovi {areni delovi unekoliko raspoznavahu.re~e: “Kada bezakowa wihova preovladaju. samo u wemu behu dva slova S. Samo je na srpskom grobu ostalo ne{to malo svetlosti. Ja upitah: “[ta to zna~i?” Jedan mi glas re~e: “Ovo su grbovi mnogih dr`ava. ja spazih jednu osobu koja staja{e nad srbskim grobom i izgleda{e mi kao da ga ra{irenim rukama pokriva{e i od ne~eg brawa{e. presta}e da slave. jer {to vi{e mi radimo. {to u drugima ne videh ni u jednom.” Drugi glas ~u se iz gomile: “[ta }emo ~initi da im spre~imo glasove i vezu s nebom? Kako }emo im omesti to da ih Raspeti ne obave{tava o na{im planovima. Dok ih ona ~uva.” On im sada re~e: “Naredi}u wihovim stare{inama da im zabrane skupove i razgovore. to mo}no na{e oru`je. Qubav sam zamenio mr`wom. S. video sam pri molitvi u svojoj ku}i Nebeske prilike na isto~noj strani sa mno{tvom grbova raznih dr`ava. a post pohotqivo{}u”… Ovaj vidoviti haxija video je i slede}e: “Na Bogojavqewe 1932.

Vladika Nikolaj se nosio mi{qu da o woj napi{e ~itavu kwigu. Ona je vojvodi govorila da je srbski narod. kad je ova Hristova devica propovedala. A ta misija je – BITI . a da u crkvu ide kad mo`e. Majka joj je rano umrla. iako nepismena. Ovo je Marija videla pre Drugog svetskog rata i pre no {to su PAVELI]EVI MONSTRUMI DO[LI NA VLAST U HRVATSKOJ. Ona je ute{i i pou~i. Narod ju je slu{ao i plakao. ~itave delove iz Svetog Pisma napamet. Zbog toga je mnogo plakala i tugovala. a surova ma}eha ju je stalno terala da radi te{ke poslove.Vi|ewe Marije Bogoverne U svom predavawu “Svetlo istine”. da se Boga boji i da se wemu moli. “politi~ar s krstom”. Marija je i{la po Dinari i na narodnim saborima propovedala pokajawe. divan i pou~an. U taj ~as ona ~u poziv: “Marija. na kome je stajalo slovo “U” latinicom (usta{a). zabele`io je slu~aj. ali. umesto u hram Bo`ji. videla je puno `ena i devojaka koje u crnini peru krvav ve{. Marija je ro|ena i odrasla u siroma{noj porodici. na `alost. jesi li budna ili spava{?” Drvo pod kojim se odmarala se zatreslo i obasjalo ~udnom svetlo{}u. Kad je rat po~eo. Prelaze}i preko mosta. kako ga je zvao Vladika Nikolaj. veliki pred Bogom po zadatku i misiji koja mu je od Gospoda odre|ena. no`. U wemu Marija ugleda Presvetu Bogorodicu. U svaki ve{ bilo je ubodeno se~ivo. iako malobrojan. Wena vi|ewa i pouke su i danas. Znala je. usred bela dana. Jedne nedeqe. Marija je stigla i do vojvode Mom~ila \uji}a i on je u woj prepoznao Bogom poslato ~eqade. otac joj be{e prilegao pod drvo. uputiv{i je da slu{a svoje roditeqe. i najte`e joj je padalo kada je nedeqom bivala primorana da sa ocem ide na wivu. zna~ajna za srbski narod. da se malo odmori. Devojka je bila vrlo pobo`na. sme{ten u malim koritima. Presveta joj je rekla da }e imati i tri vi|ewa. kao i za vreme Drugog svetskog rata. Dimitrije Qoti}. Jedno od wih bilo je slede}e. nije stigao. sedamnaestogodi{we slu{kiwe Bo`je sa Dinare koju je narod prozvao Marija Bogoverna. na Svetu Liturgiju.

Rekla je i ko mo`e da spase na{ narod: “Na{ narod ne}e spasiti ni lordovi (to jest. Perunu. I taj znak je svako mogao da vidi i ~uje. jedino Bog zna. svojim vrhovnim bogovima (Zevsu. odveli ga tako daleko! ZNATE. Jupiteru. tzv. Englezi. KRST ]E VAS SPASITI! Posle susreta sa \uji}em. paganski narodi. Indri. Grmqavina je na Svetog Savu zabele`ena u narodnoj pesmi o . [ta je kasnije sa wom bilo. itd. GRMQAVINA NA SVETOG SAVU 1995. Rekli su joj da }e je bezbo`nici ubiti. ”Hilandar”. ali je Marija spokojno odgovorila da ne}e biti ubijena. Toru. SAMO JEDINO GA HRISTOS MO@E SPASITI. oti{la je da propoveda pokajawe partizanima. tj. PA ONDA DA VLADA”. na{a sirota! Odveli ga tamo. a sa wegove desne i leve strane jo{ po jedan mawi. i oko wih slova SSSS. je sav srbski rod opomenula velikom grmqavinom po svim na{im zemqama. kao nedvosmisleni znak prisustva Bo`jeg i opomene Bo`je. Marija je rekla: “Trebalo bi da imate kokardu na kojoj bi u sredini bio veliki krst.” Gledaju}i u ~etni~ku zna~ku na kapama. i{lo je i nevreme. Evropqani. i pohulili su na Gospoda – zato su tako u`asno postradali u Drugom svetskom ratu. Govorila je \uji}u i ovo: “Vi ste u~ili Bogosloviju! A na{ Kraq. uz grmqavinu. samo ako je hteo da otvori o~i i u{i. biti lestvica pobo`nosti kojom }e se i drugi narodi popeti u Carstvo Bo`ije. ^ak su i stari. koji nisu znali za istinitog Boga. saveznici).UZOR HRI[]ANSKE VRLINE DRUGIM NARODIMA. ON NE MO@E DOBRO DA VLADA AKO NE SVR[I BOGOSLOVIJU. NI SRPSTVO GA NE]E SPASITI. bezbo`ni komunisti). Bo`i} 1995/1996. Srbi taj zadatak nisu primili. ni lotrovi (lotrovi su probisveti.) davali oblast muwe i groma kao po preimu}stvu bo`anske opomene i bo`anskoga oru`ja. GODINE Godina 1995.

ledenim vrhovima.po~etku bune na dahije 1804. drugi su ogrezli u tamu izdaje pravoslavne vere pod maskom “hri{}anske qubavi”. al se Srbqi dignut ne smjedo{e”. gromovi su pogodili Sabornu crkvu. Neki slu`e Bogu podvojena srca. i jo{ idu kod vra~ara i gatara. U toraw za prenos TV i radio-emisija na Avali grom je udario da bi opomenuo tvorce programa za “|avoqu kutiju” (tako je televiziju . svojoj i svoje pastve. Potrese se zemqa od Istoka. zavo|eni za Gole{–planinu i ostavqani na wenim najvi{im. da umremo od politi~ke studi i prevara vlastodr`aca. Bo`jih izuzetaka. neporeciva opomena Bo`ja. a vera im je krhka i nemo}na. i nije bilo kraja koji za tu grmqavinu nije ~uo. slu`e}i Hristu. U Beogradu. Grom zagrmi ia Svetoga Savu. Saveznu skup{tinu. da se Srbqi na oru`je di`u. mno{tvo Srba. pa i arhijereja. U Saveznu skup{tinu grom je ga|ao zbog svih politi~kih la`i kojima smo prisustvovali u posledwih nekoliko godina. a ne Wega. Usred zime. Bila je to velika. avalski TV i radio–toraw.. ima sve{tenika koji se pona{aju kao zanatlije koje misle vi{e o zaradi nego o du{i. u kojoj je slu`ena Liturgija. Za{to u crkvu? Zato {to je osim ~asnih. kad mu vreme nije. godine: ” Tre}u sveci vrgo{e priliku. boje}i se vlastodr`aca ovog sveta. zaboravilo evan|elski ideal i zavet spasavawa qudskih du{a. Sveca Izraiqevog. ~iji je jedini ciq bio pun trbuh i puna kesa. mnogi Srbi koji sebe smatraju pravoslavnima su raslabqeni i retko gore duhom. od vernika do jereja.. Svuda je grmelo: i u prestonici. Sinu muwa na ^asne Verige. i u provinciji.

Izdat je narod srbski u Bosni. ako se ovako nastavi. pao Kordun i pala Banija. zemqe na kojima su Srbi `iveli jo{ pre Sredweg Veka (Srb se. jer je Sveti Sava.. Pala je Kninska Krajina. Reke izbeglica su potekle prema Srbiji.. Nismo bili dostojni dalmatinskoga Kosova. Cetiwe 1998. A puta Bo`jeg malo se ko setio i malo je ko na wega stao. ispovesti. Zapadna Slavonija. godine. i u usta{kim se rukama obreo manastir Krka. recimo... Dva-tri dana o ~udu se pri~alo.. maja... dok su Srbi iz Srbije slu{ali turbo-folk i nastavqali da se ludiraju. da ga ne truju otrovnim filmovima i ne zaga|uju gnusnom i varvarskom turbo–folk i sli~nom muzikom. Nisu hteli da ~uju Svetog Savu. molitve. ipak . u ime “mira” (koji }e. A vlastodr{ci su nastavili da govore o miru. ”^ovek je vi{i od zvezda”. sa Svetim Savom.. pomiwe u IV veku!). Bog je. i u usta{kim rukama obreo se Jasenovac. i televizija je nastavila da la`e. pala Lika. Nismo bili dostojni mu~eni~ke zemqe jasenova~ke. posta. Pri~e{}a. a zatim se sve nastavilo: svako je oti{ao svojim starim putem. godine ve}e od upozorewa na Savindan 1995. kada su bezbo`nici u Srbiji slavili praznik rada (za |avola rade svi koji Bogu ne rabotaju).proricao Sveti Kozma Etolski stotinu godina pre no {to su je prona{li) da vi{e ne varaju narod la`nim vestima. Svetigora. SNEG NA VASKRS 1996. GODINE Onoliko koliko je Gospod ve}i od Svetog Save.. 1. I do{la je stra{na 1995: pala je. na oru`je smirewa pod silnu ruku Wegovu i idewe za Istinom Wegovom. najdivniji Srbin ikada ro|en. biti mir srbskog grobqa). sa sedam stotina hiqada srbskih mu~enika iz Drugog svetskog rata nesahrawenih na hri{}anski na~in. Srbe pozivao na oru`je: na duhovno oru`je pokajawa.. toliko je upozorewe na Vaskrs 1996.

Vi|eno je pravo nevreme kome su prethodili lepi i topli dani Strasne sedmice. ispovedi. nebo i zemqa i preispodwa. ne bi bilo ni Savindana.samo sluga Bo`ji i usvojeno ~edo Oca Nebeskoga. ^ini se da su i ptice i leptirovi i gora i voda vi{e osetile vaskr{wu opomenu nego qudi kojima je ona bila poslata da ih urazumi. kao da se ni{ta nije desilo. vejavi~ki. ni Vidovdana. koji Ga svakodnevno vre|aju bestidnim mislima. I kad su tri dana Vaskrsewa pro{la. da praznuje sva tvar ustajawe Hristovo. u kome se utvr|uje” (dobija kona~ni ciq. sa muwama i gromovima. a nedokr{tenih. zimski. [ta mo`emo o~ekivati u budu}nosti? [ta osim nesre}e? Neka svako sam razmisli neka se svako sam upita: “Zbog kojih grehova mojih i moje porodice bi vejavica na Praznik nad praznicima? [ta da u~inim da bih se popravio. A padao je 1996. veli: “Sada se sve ispuni svetlo{}u. ne bi bilo ni Svetog Save. ni Aran|elovdana – niti jednog drugog praznika. i to mnogo. jedan od Svete Trojice. A jeste. Zato je srce moralo da boli svakog pravoslavnog Srbina sa ove strane Drine kad je video kako u wegovim zemqama pada sneg za najradosnije crveno slovo u kalendaru – dane Hristovog Vaskrsewa.) A srbski Vaskrs 1996. Na Cetiwu je besnela sne`na oluja. Crkva Bo`ja Vaskrs opeva kao “Praznik nad praznicima i Slavqe nad slavqima”. duhovno otrezni i po~ne . bio je tama i vejavica: kao da je Hristos odvratio Svoje Lice od nas ne `ele}i da gleda bezakowa qudi kr{tenih. ni \ur|evdana. Nedeqa. Ponedeqak i Utorak Vaskrsa – bili su pod snegom. kona~nu potvrdu smisla svog postojawa. da bih umilostivio Gospoda? [ta da u~inim da ne propadnemo kona~no i bespovratno?” A kad shvati. neka se pokaje. da nije Vaskrsa. Da nije Hrista. koji slavimo kao dan pobede @ivota nad smr}u i Svetlosti nad tamom i Istine nad la`ju. sa Ocem i Duhom Svetim Tvorac neba i zemqe. kad je vaskr{we crveno slovo oti{lo iz kalendara – opet je prolep{alo. Vaskrsli Hristos je Bog Koji je postao ~ovek. re~ima i delima. ni Nikoqdana.

Cetiwe 1998. ~iji je sastav istovetan sastavu qudskih suza. ”^ovek je vi{i od zvezda”. Bogorodi~ina ikona u Kopenhagenu. pravoslavnog [panca. . postoji zvani~no registrovana “crkva satane”. iz ikone Majke Bo`je Iverske u ku}i Kana|anina Josifa Muwoza. jer. od 1966. nau~nici vr{e analize i ka`u: nemogu}e... jer nisu od ovoga sveta.pobo`no da `ivi. Pla~u ikone po Rusiji. Pla~e ikona Hristova u crkvi Svetog Jovana. po podacima policije. proplakala je po~etkom 1995. raspe}a liju miro. Svetigora. a ponegde i krv potekne. dr`ava Ilinois. gde se krajem osamdesetih u Lvovu na ~udesan na~in ukazala Presveta Bogorodica i najavila budu}a stradawa. koga Bog voli. koja velikim delom bivaju `rtvovana u satanisti~kim obredima i gde. Neverne Tome ne veruju. Bogorodica lije suze. te~e miro od leta 1994. od 1982. ali istinito! Iz drveta ikone teku mirisne suze.. Plakala je Majka Bo`ja u albanskoj pravoslavnoj crkvi u ^ikagu. Australija. spreman da od Oca Nebeskoga dobije i {ibe za svoje nevaqalstvo. i bije svakog sina koga prima. tom svetskom sredi{tu antihristovskog bezakowa i nepravde. Iz raspe}a u mestu Maunt Pri~ard. te~e celebno miro (Muwoz je. Najvi{e pla~u ikone u Americi. godi{we bespovratno nestane na hiqade dece i omladine. od strane jednog zlikovca. onoga i kara. u hramu Ruske Zagrani~ne Crkve. tek posle smrti saznalo se da je bio tajni monah). gde. ubijen u jesen 1997. veli se u Svetom Pismu. U mestu Cicero. isto u Americi. sa jo{ nekim sastojcima koji se ne daju analizirati. u antiohijskoj pravoslavnoj crkvi. ZA[TO PLA^U NA[E IKONE? Ve} desetinama godina ikone u pravoslavnim hramovima pla~u. Tako i na drugim krajevima sveta.

sveti antimins se tri puta sam otvorio i sklopio (na antiminsu se slu`i . Vatra je ispunila ~itav hram. ni }ivot. i. u doba {iptarskog divqawa na Kosovu. i On je stalno bri`an radi na{eg spasewa: kad vidi kako Ga qudi svojim delima gone. Zato na{a nesre}a traje. Pavla.U Gr~koj. Godine 1997. i to veoma mnogo. Jedan od tih na~ina su i suze i krv koji se pojavquju na svetim slikama Hrista i Bogorodice. kojima ~ove~anstvo uga|a satani. silovawa i sve mogu}e vrste zlo~ina.. kako ka`e jedna bogomolni~ka pesma: “Ali narod ne haje. Evo nekoliko znakova i opomena Neba koji bi. iz ikone Svetog Arhangela Mihaila miro. Iz ikone Svetog Nektarija Eginskog u hramu blizu policijske akademije u Atini potekla je krv. ~etvrte nedeqe Velikog posta. Bog je Qubav. iz jedne Hristove ikone u Atini potekla je krv.. ~lanova Crkvenog odbora. u predelu u kome se nalaze Visoki De~ani bilo je veliko nevreme. da su na pravi na~in prime}eni i primqeni. Krajem sedamdesetih godina. iz raspe}a u hramu Solunske mitropolije potekla je krv. On ih na razne. Ima jo{ puno sli~nih primera. Spasitequ sveta? I kod Srba je bilo i ima znakova Bo`jeg prisustva. a uvek prvo ne`ne. u selu Medna kod Mrkowi} Grada. i grom je udario u krst kupole manastirske crkve. otac Justin (Tasi}) o ovome je odmah obavestio nadle`nog episkopa. i ko zna koliko }e ih tek biti. Ni{ta nije o{te}eno. Iguman onda{wi. sigurno pomogli potomcima Svetog Save da se opamete i vrate Hristu. Najvi{e plamena je bilo oko }ivota Svetog kraqa Stefana De~anskog. Carstvo Bo`ije pla~e nad gre{nim i u tamu potonulim rodom qudskim. za grehe se ne kaje”. pri kraju Svete Liturgije pred sve{tenikom koji je slu`io i trojicom starijih qudi. a iz druge suze. Iste godine. samo Srbi o~i zatvaraju. niti bilo {ta u crkvi. Majka Bo`ja je `alostiva Mati ~itavog roda qudskog: zar da ne rida gledaju}i ratove i ubistva. potoweg Patrijarha srbskog g. a ne wenom Sinu. o~inske na~ine opomiwe.

rekao je tada da ovaj doga|aj najavquje veliko stradawe.. mestom gde je ubijen Kara|or|e.. po~ela da se krstoliko kre}e po zidu. U zimu 1991. Rat i patwe Srba u Hrvatskoj najavio je slede}i doga|aj. godine kopija Trojeru~ice u Slancima nadomak Beograda. nikom neshvatqivi zvuci. 1992. a mnogi.. ^udo krstolikog kretawa ikone uo~ili su mnogi. trnovog venca na Wegovom ~elu i rane na rebru poteklo je miro. Li~ana. Zbivawa u Bosni to potvr|uju.. u ime “mira”. Uskoro po~iwe raspe}e Srba – Slavonaca. a potvrdio ga je i Mitropolit zagreba~ko-qubqanski g. u Sabornoj crkvi u Beogradu. `arilo ~itave jedne no}i. kad su. i 1993. u Herceg Novom. na zavesi oltarskih dveri u manastiru Studenici pojavila se suza u oku Svetog Save. Otac ovog naroda. bila je svedok plakawa Hristove ikone. Neki su je protuma~ili kao obi~nu mrqu od vlage. dopirali su odnekuda. godini izdaje Srbe sa one strane Save i Drine. Episkop ra{ko-prizrenski Pavle. na Blagovesti 1992. Plakala je 1989. u parohijskoj crkvi u Sevojnu.) O ovom je izve{ten i nadle`ni vladika i Sveti Sinod.. Nebo se. plakao je nad wihovom krvavom sudbinom u skoroj budu}nosti. prodate stotine hiqada . dana{wi Patrijarh. koja je pre`ivela usta{ko bombardovawe 1943. pred po~etak nesre}e. U prole}e 1991. Jovan. Mala crkva manastira Savina. ali je bila re~ o pravoj. Kraji{nika. u kobnoj 1995. Godine 1990. zaplakala je ikona Bogorodi~ina. Vi{e nema Srbske Krajine. osim u tu`nim uspomenama izgnanika i istorijskim dokumentima. u prole}e 1993.Sveta Liturgija. nad Radovawskim lugom. kao i paqewe kandila samog od sebe. ^udu je prethodila iznenadno zablistavawe sobe koja je bila u mraku (~ovek je sedeo i gledao TV. a svetla su bila uga{ena). zaboravqen i odba~en od svoje dece. iz raspe}a Hristovog kraj ulaznih vrata. I.. U sobi se stalno ose}ao miris ru`inog uqa. Korduna{a. naravno. u ku}i Srbina iz Bjelovara desilo se da je kopija Ikone Majke Bo`je Lepavinske (iz manastira u blizini Kri`evaca). i to krvavoj suzi. Banijaca.

nedeqom na Liturgiji te{ko da bude vi{e od tri do ~etiri hiqade qudi! U prestonici od dva miliona stanovnika samo toliko qudi se u nedequ. ali im uzvra}a po pravdi Svojoj ~im vidi wihovu nepokajivost.nesre}nika od beogradskih “mirotvoraca”. Daj Bo`e da izaberemo `ivot! ”^ovek je vi{i od zvezda”. (U Beogradu. u isti mah nam govore koliko Bog zaista voli Srbe. Dva-tri dana se o tome pri~alo. mole Bogu. To jest. Na{a Crkva je. [ta nas ~eka? Svakom razumnom ~oveku jasno je da nas ne ~eka ni{ta {to bi se moglo nazvati radosnim doga|ajima. pozivala Srbe na pokajawe. u svim hramovima. me|utim. Ameri~ki i nema~ki avioni (istih onih Nemaca koji su nas . dan Bo`ji. Predstoji stradawe mo`da nebivalo u dosada{woj srbskoj istoriji. “usred zime. pored toga {to nas upozoravaju na blizinu propasti u koju sebe vodimo odri~u}i se preda~kih zaveta. Bog ne uzvra}a zlo~incima odmah po{to zlo~in izvr{e. pa izaberite”. govorio je Gospod preko proroka Mojseja. Jer. Ako se pokajemo i urazumimo. A gde su ostali?) Krajwe je vreme da se prenemo. grmelo je na Svetoga Savu. a zatim se pre{lo na svakodnevno veselo bezumqe i sitan. Krenimo redom. mi{ji `ivot koji ne vidi daqe od nosa i stomaka. BOG NE PLA]A SVAKE SUBOTE Tako ka`e na{ narod. i koliko je Wemu i Wegovim ugodnicima stalo do nas. preko svojih vi|enih qudi. da vidimo i br`a Bo`ja uzvra}awa. ali u veoma malom. na ispovest. ve} pomenuti znaci. “Stavio sam pred vas `ivot i smrt. na molitvu. neznatnom broju. jo{ ima nade. na post. na Sveto Pri~e{}e. Cetiwe 1998. Kada nas je NATO bombardovao 1999. Svetigora. a naro~ito Patrijarha Pavla. Krsta ^asnog i Slobode Zlatne. mogli smo. godine. Odazvali su se neki. kad mu vreme nije”.

Kada je 3. Poginulo je {esnaest nevinih qudi. u kojoj se prevrnula cisterna sa amonijakom. u 14 ~asova kod Hamburga se dogodila stra{na nesre}a. aprila. i trista ku}a je sru{eno do temeqa. kada su ~etiri . od toga – jedanaestoro dece. kada je ~etvoro poginulo i 47-oro bilo te`e ozle|eno. godine) ga|ali su me|unarodni putni~ki voz u Grdeli~koj klisuri. maja bombardovan Beograd. o{te}en jedan most. Tog dana u molitvenom domu luterana u Lineburgu (koji su. Posle bombardovawa ambasade Kine u Beogradu. kada su nema~ki mediji s ponosom javqali kako je bombardovana srbska rafinerija u Pan~evu. a nije bilo struje ni na intenzivnoj nezi. Istog tog dana. ~etvoro qudi je poginulo. 20. dva osamnaestogodi{waka upala su u svoju {kolu i ubila dvadeset pet |aka i dve nastavnice a zatim digla ruku na sebe. a 26-oro bilo povre|eno. i kada se otrovni oblak {irio ka Beogradu. a otrovni gasovi se nezaustavqivo {irili dvadesetak kilometara uokolo. a tridesetak lak{e i te`e raweno. prekinuto je svetlo. aprila 1999. Istog dana. a {teta je bila vi{e od milion maraka. ameri~ki mediji su javili kako srbski vojnici igraju ragbi glavama {iptarskih beba. Na Rajni kod Kelna tada se zapalio nema~ki tanker “Avanti” pun nafte. i kada je pogo|ena bolnica “Dr Dragi{a Mi{ovi}”. tako da su se deca ra|ala pod sve}om. Do tada se tako ne{to nema~kom vozu nikad nije desilo. Na Hitlerov ro|endan. poginula su dva ~lana posade. podr`avali bombardovawe). glavnom gradu Ju`ne Karoline. u Teksasu tajfun je ubio vi{e od sto osoba. u Kolumbiji. i celo jedno naseqe sru{io do temeqa. Bili su simpatizeri nacizma. kada je poginulo 55-oro qudi. U Novom Sadu je 7. Istog dana i istog ~asa sru{io se most u Vupertalu u Nema~koj. bombardovana rafinerija. Istog dana. Surdulica je bombardovana 27. Od eksplozije su pucali prozori na zgradama u okolini. pao je plafon.bombardovali aprila 1941. kao nema~ka evangelisti~ka “crkva”. maja 1999. jedne od dr`ava SAD.

wima je. u evropskom smislu) mogu smejati veliki i kulturni. na jugu SAD survao se u provaliju autobus. To je zakon nad zakonima. do{lo je do avionskog udesa. A. u Arkanzasu. Turcima) koji su stradali u ovim doga|ajima zato {to su wihove zlikova~ke vo|e nasrnule na srbski narod? Mnogo puta smo rekli. kako ka`e Sveti Nikolaj @i~ki u “Ratu i Bibliji”. Poginulo je dvadeset troje qudi. To mo`e biti i jedan od malih naroda. ~ija je vlast u`ivala u bombardovawu Srbije. (U iste dane. na `elezni~koj stanici Padington u Londonu sudarili su se vozovi. Bil Klinton i general Vesli Klark.slu`benika poginula. svaki narod ima vo|e po svojoj veri i meri. Amerikancima. u toj istoj kwizi. Koji se narod bude najpre pokajao. Turska. ako uop{te bude u{ao u rat po Bo`jem promislu. ~ijoj se malenkosti i neukosti (naravno. kada je poginulo preko 140 qudi. pobediti. a sedamnaest je te{ko povre|eno. Jer. Most na Bistrici u Grdeli~koj klisuri ga|an je na drugi Vaskrs. Bog ~esto ka`wava narode zbog grehova wihovih vo|a.” Kao {to je u svom tekstu “Neobi~na podudarnost” (Pravoslavni misionar 1/2000.) zapisao episkop {aba~ko-vaqevski Lavrentije: “Mi se ne radujemo ovom stradawu isto tako nevinog stanovni{tva u drugim narodima zbog greha wihovih vo|a. I u Engleskoj su se de{avala znamewa – po zavr{enom bombardovawu. odakle su bile NATO-ubice. . on }e. Englezima. Ali nas ~udi da su pojedine svetske vo|e i politi~ari bili toliko duhovno zaslepili da nisu prime}ivali uzro~nu vezu sa svojim nedelima”. Vladika poru~io: “Pobeda u budu}em ratu uslovqena je pokajawem. Zlo~ini NATO-a bili su vaistinu satanisti~ki: oni su Srbe bombardovali na wihove velike praznike. kada je na mostu poginulo {esnaest qudi. kada je poginulo oko 140 putnika. zavapio Bogu i popravio. a na Trojice su bombardovali Varvarin. A {to se Srba ti~e. i ponavqamo: Bog Se “sveti” tako {to dopu{ta da qudi `awu ono {to sa |avolom seju.) [ta sve to zna~i? Da li je Bog osvetnik nevinim qudima (Nemcima. imala je stra{an zemqotres.

vlasni{tvo Radmile Vasi}. 1999-2006. a zavr{en 1917. beli arhangel Gavrilo. maskirane u “aktivne gra|ane”. nego onim snagama ~iji je poraz po~eo 1789. Evo {ta je tom prilikom do`iveo i posvedo~io An|elko Mitrovi} iz Beograda: “Stanujem trideset metara od Kineske ambasade. Dodu{e. u doba boq{evi~ke revolucije. posmatrao me Beli an|eo. kao an|eo ~uvar. Sve ostalo je zabluda. svo staklo u stanu mi je popucalo. U ~udu sam se poklonio An|elu koga slika predstavqa i triput se prekrstio”. u Dan Drugog Dolaska . Nijedna figurica u izlogu ni za milimetar nije bila pomerena. a iza wih. bila je razorena i galerija “Paleta”. pravoslavni hri{}ani (i hri{}ani uop{te) su zauvek potisnuti na margine dru{tvenih i politi~kih zbivawa. Naravno. postradalih od komunista. koji u Mile{evi pokazuje grob iz koga je Gospod ustao. svedok Vaskrsewa Hristovog. veku dobila najvi{e mu~enika i ispovednika. to je poraz hri{}anstva kao istorijsko-politi~ke sile. Uzeo sam baterijsku lampu i krenuo da obi|em centar.I jo{ ne{to kao poruka Srbima. i samo `ivot po toj veri. u doba Francuske revolucije. video sam stra{an prizor. a ne poraz Crkve kao Tela Hristovog. Do{ao sam do galerije “Paleta” i prenerazio se – jedino su na woj sva stakla ostala ~itava. ali. Kad sam se popeo stepenicama. Sve je jo{ gorelo. koja je u krvavom 20. ZA[TO PLA^E SVETI SAVA? Uvod Potpisnik ovih redova pripada pora`enim snagama. Kad je bombardovana ambasada Kine. Dakle. Samo ta vera vas mo`e spasiti. i tamo }e ostati sve dok politika ne prestane. Sr~a na sve strane. dominiraju na{oj javnom scenom). Crkva je u pro{lom veku pobedila Hristom. ne snagama pora`enim na Osmoj sednici Saveza komunista Srbije (jer one sada. Svi izlozi na ovom krilu bili su razbijeni. Srbi – to vam je sva nada. Kad jer ambasada pogo|ena.

sva ta elita “vrlog novog sveta”. Solane. hri{}ani }e biti goweni. Ono u ~emu `ivimo. A denacifikacija }e biti sprovedena sistematski i bez pardona. pokazav{i svest i savest koju. prikriveno i otvoreno. Zapad je to dru{tvo. pojavqiva}e se u medijima samo kad treba da u~estvuje u ekumenskim hepeninzima. treba pripremiti svim svojim bi}em.Onoga koji }e pojavom Svoga prisustva i dahom usta Svojih pobediti posledweg i najve{tijeg politi~ara u istoriji – antihrista. a oru`ane snage }e biti na ivici gladi (mo`da nam vrate pu{ke M-48. Crkva }e dobiti mesto koje joj “pripada” – to jest. re~e Dejvid Gompert. oktobra naredne godine. vojvoda Stepa i sli~na “bratija” koja nas vra}a u “mra~ni sredwi vek” netolerancije i nemogu}nosti “su`ivota”. koji tvrde da milo{evi}evci nikad nisu bili srbski nacionalisti. preko Vojske. iz vojske }e leteti neposlu{ni oficiri. od Crkve. la`nog mesiju u zlu ujediwenog ~ove~anstva. Vokeri. ako “me|unarodna zajednica” (eufemizam za izbaciva~e osiroma{enog uranijuma na prostore “zemaqa bez zakona”) u|e u Srbiju sa svojim tenkovima (a u}i }e recimo kroz “Partnerstvo za mir”) jeste “otvoreno dru{tvo”. jer {ta }e nam oru`je kad idemo u hipi-pacifisti~ku “Europu”. zape}ak. poput potpisnika ovih redova. I Srbija }e biti pod “budnim okom” te zajednice. [tajneri. Sam narod svrgao je re`im Slobodana Milo{evi}a. do dr`avnih ustanova bi}e wihove kontrole. hteo da nam donese jo{ 1999. ali 5. i ~iwenici da je Zapad imao svoje qude u “legalnim” strukturama opozicije. i u ~emu }emo tek `iveti. kojom vladaju {ezdesetosma{ka deca cve}a. ali nemilosrdno. i koji smatraju da na{ pravoslavni ciq . na tenkovima. Iz {kola }e “leteti” Sveti Sava. Sve do tada. A fanatici. Marko Kraqevi}. “me|unarodna zajednica” }e im u tome pomo}i. iako nije nimalo prijatno (blaga re~!). i. To jest. Petri~i. siguran sam. uprkos svim podr{kama sa strane. Wego{. poput Solane i Jo{ke Fi{era). i na to se. “virus koji treba uni{titi”) i da sami sobom vladaju (zar stalne krize u DOS-u to ne pokazuju?). nijedan evropski narod u takvoj situaciji ne bi pokazao. Po{to nije mogu}e da se Srbi sami oslobode (to su varvari. E{dauni.

Bi}e ukloweni zbog navodnog “govora mr`we” (od strane onih koji su nas bombardovali “govorom qubavi” u vidu osiroma{enog uranijuma). naizgled. ili srbski nacionalista. pi{u i govore na ideolo{kim sudovima. Znamewe Na bdeniju u ruskom hramu u Rimu. a na{a {tampa je vest stidqivo prenela. bilo je mnogo qudi. nego im duhovno uto~i{te pru`aju bra}a Rusi). odmah se ~uo glas da tu nema “nikakvog ~uda” – jednostavno. vide}ete pravoslavne sve{tenike ili vernike kako navodno diluju drogu. mladom licu) proglasi}e za narko-dilere i trgovce oru`jem. trguju oru`jem i spremaju se da dignu u vazduh ambasadu neke od zemaqa “me|unarodne zajednice”. ~ak mu i br~i}i katkad izrastu na. zar ne?). i{~eznu}e iz javnog `ivota. Uz malu pomo} kompjuterske tehnike i digitalne monta`e. To }e imati suprotan efekat. gde su slu`ila dva ruska i jedan srbski sve{tenik iz Trsta. to prema wemu mo`e izazvati simpatije nedenacifikovanog “varvarskog stanovni{tva” okupirane Srbije. i do{lo je do kondenzovawa vodene pare. ^itajte ga dok vam u goste ne do|e “me|unarodna zajednica” i dok vam sud za denacifikaciju ne zapleni ovu kwigu kao dokazni materijal. proplakala je ikona Svetog Save koja se nalazila na zidu gde su ikone srbskih Svetaca (Srbi u Rimu nemaju svoj hram. I tako }e se suditi “pravoslavnim fundamentalistima”. Zato }e mediji pripremiti teren: qude koji se ne sla`u da budu parije Novog poretka (kako taj pojam poznato zvu~i.nije Velika nego Visoka Srbija. Naravno. Kao u Sovjetiji tridesetih godina Staqinovog veka: qudi Crkve su na sudu bili kao osniva~i “teroristi~kih }elija monarho-fa{isti~kog pokreta usmerenog na ru{ewe poretka u prvoj dr`avi radnika i seqaka”. a hladno. A sve }e to mo}i da se vidi na TV-u (nezavisni mediji su spremni. . Ako je ~ovek na sudu kao pravoslavni Srbin. posledwi goniteqi Crkve i Hri{}ana nisu naivni. To se desilo ba{ uo~i Savindana 2002. Oni ne}e goniti qude koji druk~ije misle. Ali. Tekst pred ~itaocem daje povod za razmi{qawe na tu temu.

drugi put u policijsku antenu na palate “Beogra|anka”. a sad pla~e. a o~evici su novinarima stavili do znawa da je Sveti Sava zaista plakao. visokovrhi hrast srbskog Hri{}anstva. preko protestanata. te godine pale su u Tu|manove ruke Slavonija i Barawa. od Crkve. I pla~e u Rimu.pa su to. do induista. te godine potpisan je dejtonski “mir srbskog grobqa”. svim pravoslavnim Srbima je jasno da Sveti Sava ima mnogo razloga za plakawe nad svojim gre{nim potomcima. me|utim. Krenu}emo redom. Svaki iskren pravoslavni Srbin znao je da to nisu nimalo dobra znamewa. kad je “usred zime. do {kole – jer sve to nam je utemeqio i ka Bogu uputio sin Nemawin. a po nare|ewu “vrhovnika” Tu|mana i uz pomo} “me|unarodne zajednice” (kakav ne`an naziv za neronovske mu~iteqe naroda Svetog Save!). Reke izbeglica potekle su prema Srbiji. Ni{ta sli~no se. I zaista. a tre}i put u avalski TV-toraw preko koga su {irene RTS-la`i. gde se nalaze zemni ostaci Frawe Asi{kog. u Asiziju. nije desilo ni sa jednom drugom ikonom u hramu. Kordun i Banija. niti se papi ikad obratio kao duhovnom poglavaru (pisao . Duhovni rat Malo pre tog doga|aja. preko dr`ave. papa Ivan Pavao II predsedavao je “molitvi za mir” svih svetskih religija – od rimokatolika. budista i indijanskih {amana-neznabo`aca. Lika. koji je u Bogu @ivome besmrtan) ikom i{ta zna~iti? Iako nismo proroci. u stvari. potoci krvi proliveni su u ime “lijepe wihove”. A Sveti Sava nije hteo papinu krunu za brata. Onda je Sveti Sava grmeo. Bilo je ~ak i nekih pravoslavnih. Sli~no upozorewe prvog oca i u~iteqa srbskog imali smo na Savindan 1995. kad mu vreme nije”. grom grmeo po svim srbskim zemqama i Krajinama. ~ak i nekih Srba. te “suze”. Te godine bombardovani su Srbi u Srbskoj. kao i cvet srbske slobode kroz vekove – Kninska Krajina. [ta li to zna~i? I ho}e li ga “kondenzacija vodene pare” (a u stvari kondenzacija `ivog bola na{eg naj`ivqeg Sveca. i tri puta ga|ao: jednom u Sabornu crkvu u Beogradu.

Mo`da si zbog toga plakao. papu koji je Stepinca za sveca proglasio? I ovo nema nikakve veze s mr`wom prema rimokatolicima u Srbiji: hvala Bogu {to na{ narod. 9)? Je li to cena za ulazak u Europu? Treba li da prodamo du{u da bismo imali koji evro vi{e? Znam. Savom. uneo u kalendar jer postrada{e od usta{kih kri`ara. na svojim pokloni~kim putovawima. na @i~kom saboru 1221. zar }e ga primiti oni arhijereji koji starca Vuka{ina posvedo~i{e kao Sveca (jer on to jeste). u tvoju zemqu ho}e da kro~i onaj koji je za sveca proglasio vojnog vikara usta{ke vojske. Zato se odmah ogra|ujem i velim: papa mo`e. sve{tenomu~enicima \or|em i Brankom i starcem klepa~kim Vuka{inom koje je Sveti Sabor Srbske Crkve 2000. koji kuje svoj evro. budne o~i ~itaju {ta pi{em. Nije pro{lo ni mesec dana od Savinih suza kada je u Beograd stigao kardinal koji je izrazio sna`nu papinu `equ da poseti Srbiju i Srbski narod. i papa ne}e do}i.mu je kao “papi velike rimske dr`ave”). Verujemo Bogu i Svetom Savi: na{i episkopi }e biti ispovednici. samo im je bilo zabraweno da Srbe prevode u pokornost papi. i nema ni{ta protiv rimokatoli~ke veronauke u {kolama i prava da na{i sugra|ani rimske vere slave svoje praznike po svom kalendaru. Alojzija Stepinca. to mogao. mo`e da do|e i svojim vernicima. one na vlasti. zajedno sa Svetim vladikama Platonom. kao poglavar dr`ave Vatikan. Dr`ava Sveti Sava je. nikog ne mrzi. iako je. uprkos pojedinim izrodima. koji su “du{e pobijenih za rije~ Bo`iju i svjedo~anstvo Jagwetovo” (Otk. Petrom i Dositejem. na{ih “dr`avotvoraca”. 6. Dakle. niti je kad posetio Rim. tog “predzi|a kr{}anstva”? Do}i }e papa koji se moli Stepincu… Mo`da zato rida{ sa onih milion mu~enih u Endehaziji. optu`i}e me za “govor mr`we”. da do|e u posetu kome ho}e iz {iroke koalicije. i u sredwevekovnoj Srbiji rimokatolici su imali svoje crkve i sve{tenstvo. Ali. nazvav{i ga “mu~enikom za vjeru” – papa Ivan Pavao II. Jer. kruni{u}i pravoslavnom . Sveti o~e Savo.

pohapsiv{i najhrabrije. ni da li je bio Broz. koji je od mladosti bio ube|eni muhamedanski fundamentalista. nismo ni skrenuli – po{to je to bio put u pakao. ni Jasenovac. na{li smo se na dnu istog. svi “akteri jugoslovenske drame”. uveden u Srbiju na sovjetskim tenkovima i sa ^er~ilovim “blagoslovom”. Pobiv{i najboqe. koji je na la`ni Vidovdan 1989. te nesre}ne 1918. kada je odbio da se pri~esti i celiva mo{ti Svetog Kneza. nije nas opametio. po Svetom Nikolaju @i~kom.krunom svog brata Stefana. “carstvo” je po~elo da se koleba i cepa – wegovi seizi i vazali potukli su se oko plena. sa antisrbskim “Du{anovim carstvom” zvanim SFRJ. u Srbiji se ustoli~io ~ovek iz nigdine. Slavila je ta dr`ava i Savindan i “[trosmajerovdan” u {kolama. prave}i se da ne zna da je Josip Juraj [trosmajer. biskup |akova~ki. Tada se u Srbiji pojavio anti-knez Lazar. A {ta je sad sa wegovom dr`avom? Ho}e li ova biti wegova? Kada je 1918. mi ti se kunemo/da sa tvoga puta ne skrenemo”. godine stvorena ona dr`ava koja je. (Osim Alije Izetbegovi}a. Tito je bio anti-car Du{an. preko Tu|mana. Kada je umro. do Gligorova bili su verni sinovi Tita i Partije). po~ela je antiistorija Srba. I tada. bila “prkos Bogu i Svetom Savi”. on je bezakowe proglasio za zakon `ivota obeskorewenog naroda. i kad je Svetosavski Zavet poga`en radi paganskog me{trovi}evskog “vidovdanizma” i {trosmajerovskog jugoslovenstva. Zaista. Slu`e}i se nacional-boq{evi~kim . ~ovek za koga se ne zna ni da li je bio Josip. U prvoj Jugoslaviji poru{eno je mnogo od onog {to su zidali svetorodni Nemawi}i kroz teoduliju (slu`bu Bogu svih. od Ku~ana. pa se u zemqi Dembeliji pevalo: “Alaj volem ovaj re`im/plata ide. Srbiju u~inio nezavisnom i slobodnom Kraqevinom. bio za Jugoslaviju pod Habzurbzima i Vatikanom. ostale je podmitio. a ja le`im”. tada je i po~ela sva na{a propast. Okru`en svojim seizima i izme}arima. ni “sto za jednog” nas nisu dozvali sebi. Samo se zna da mu se pevalo”Dru`e Tito. poveo narod za sobom. i do{lo je do raspada anti-Du{anovog carstva na feude. koji nas je u nigdinu i odveo. proterav{i najumnije. od kraqa do sebra). Ni rat 1941-1945. U oktobru 1944.

Za to vreme. I to veoma jednostavno: bi}e sve suprotno od onoga kako nam je bilo za vreme Lazarevog sina Stefana.000 zvani~no registrovanih narkomana (optimisti tu broju mno`e sa dva. nazivaju}i ga “jakim ~ovekom sa Balkana” i “dejtonskim mirotvorcem”. kao i ogromnu narodnu energiju. mora}e u zatvor. mo`emo pretpostaviti {ta }e nam biti. i u koaliciji su) rasproda}e srbsko ime i imawe. a kad je postao nepotreban – uzvratili su mu NATO-bombardovawem i Hagom. i volim svoj narod. Dana{wi anti-Stefani. jer {iri HOMOFOBIJU (Zar mi da zaostajemo za EUROPOM? Dosta je “prqavog” Balkana! EUROPA ZDAJ! A EUROPE nema bez pederskog braka!). i svi }e biti na prodaju. a tvrde}i da “glavu daje. Ko se zgadi zbog legalizacije perverzwa~kog braka. vladaru u zlu ujediwenih nacija budu}eg Novog poretka. Kompartiji poznatim od Staqinovog obra}awa narodu sa “bra}o i sestre!” i koketirawa s crkvom dok rat ne pro|e. sada naopako odra`ava u postistoriji koja `urno hita ka antihristu. nego kao Zaveta sa Hristom) bi}e izvr{ena “denacifikacija”. gladna i bosa. Sve }e biti na prodaju. Sirotiwa. pravoslavne vere. i to budza{to – od fabrika do zemqe. vojvodo Sin|eli}u”) bi}e uveden krivi~ni paragraf koji ka`wava “govor mr`we” (to podrazumeva da se ne sme re}i: “Ja sam normalan Srbin. ne mrze}i druge”). a pesimisti sa ~etiri). Po{to se srbska kr{tena istorija. (a mnogo ih je. Krajinu ne daje”. uspeo da sa~uva duhovnu i dr`avnu samostalnost Srbije. i da je proslavi “Slovom qubve” i Manasijom. u Srbiji umire (svake godine) tridesetak hiqada qudi vi{e nego {to ih se rodi! Za to vreme. potro{io bore}i se za sebe.metodama. koji je. ma|arski i turski. luta}e. dolazi vreme anti-despota Stefana Visokog. Posle anti-Lazara. otpu{tena u ime “transparentne tranzicije”. kao u ogledalu. iako dvostruki vazal. ~uvaju}i svoj narod od propasti. . Umesto pravoslavnog ja~awa nacije (ne kao plemena “krvi i tla”. Milo{evi} je sve dr`avotvorne ideje i simvole. otac porodice. Zapad ga je u tome svesrdno podr`avao. Umesto Titovog “verbalnog delikta” (nije bilo tako davno kad su qudi le`ali u apsu zbog “Oj. Srbija ima preko 50.

“vode u Hag”? Pla~e li {to }e srbska {kola. ispisuju}i grafite poput: “Boqe Tigar u kesi nego ma~ka u xaku”? . koju je on osnovao. a da ru{i sve ono {to je on Zakonopravilom postavio. ali ne shvata kakve to ima veze sa Savindanom). Pla~e li zato {to }e “reforma {kole”. istoriju prekrojiti da u woj ne bude vi{e te “dosadne” pri~e o srbskim stradawima? Zato {to }e u reformisanom predmetu kwi`evnosti.zemqom u kojoj }e mo`da i vazduh biti oporezovan. borbe univerzitetskih profesora i intelektualaca? Pla~e li zbog toga {to na Svetosavskom balu 2002. koji }e joj sa sme{kom pri~ati kako je Svetska banka sa Me|unarodnim monetarnim fondom (da. mole}i Srbe da “svu nadu polo`e na Boga i dr`e se prave vere Wegove” (@i~ki Sabor. radite svoj posao”. ovoj {a~ici jada na~inili {tetu od 30 milijardi dolara. postati – po re~ima “pope~iteqa prosvje{~enija”. “duvaju” sve – od “trave” do lepka. ~itao~e. to su oni {to su “usre}ili” Argentinu!) “pozitivno evaluirala” na{e rezultate… A Bil Gejts }e nam pokloniti sto kompjutera. biti mawe srbskih epskih pesama jer nas one. jer nemaju kome? Raduje li se on {to }e “tranziciona koalicija” da mu hram svetosavski zida. Mediji }e pri~ati o donacijama i investicijama onih koji su. i to posle uporne. re}i }e majka Srbija “transparentnim tranzicionim politi~arima”. pazi: ni`epotpisani nije protiv mawina u Srbiji. Ministar prosvete jedva procedi kroz zube wegovo ime. u koju jedva u|e veronauka. za Vladu… Pla~e li zato Sveti Sava? Pla~e li zato {to ne mogu da zvone zvona na wegovom hramu. umesto da `ive radosno kao deca Bo`ja. deco. “Samo vi. ali zato govora{e da su “mawine – na{e zlato”? (Budi ~itao~e-denacifikatoru. komesarski ostra{}ene borbe protiv iste. kako neko re~e. bombardovawem. po EUROPSKOM obrascu. DOS-ovog Dositeja – “{koligrica” (ra|ena po uzoru na mnogomudru ameri~ku dr`avnu {kolu)? Pla~e li Sveti Sava {to srbski osnovci. 1221)? [kola Pla~e li osniva~ srbske {kole i ve~ni na{ u~iteq zbog {kole srbske.

U selu Der`avino. jer ima zbog ~ega.Da li je slu~ajno Sveti Sava plakao u Rimu? Da li je uop{te plakao? Mi. U posledwih nekoliko godina. ono {to je za mir tvoj! Ali je sada sakriveno od o~iju tvojih. 11. i okru`i}e te neprijateqi tvoji opkopima. zato {to nisi poznao vrijeme u kojemu si poho|en” (Lk. Hristos je plakao i pla~e nad gre{nim rodom qudskim koji odbija da pozna Wega. a zatim. pla~imo nad sobom i decom svojom. 42-44). i ne}e ostaviti u tebi ni kamena na kamenu. la`i i bespu}ima. ZA[TO PLA^E SIN BO@IJI? Sveto Predawe Pravoslavne Crkve ka`e da se Gospod Isus Hristos za Svog zemaqskog `ivota nikad nije nasmejao. @ivot. Put. govore}i: “Kad bi i ti znao. 35). i stegnu}e te sa sviju strana. Jer }e do}i na tebe dani. tuguju}i zbog svih koji su umirali i koji }e umirati. jer ~ovek nije namewen za smrt (Jn. Ali je zato plakao. On zaista nije ni imao razloga da se nasmeje u svetu koji je. jer je On. Nekoliko desetle}a kasnije. dolina suza. Plakao je i tugovao za narodom izraiqskim jer je taj narod spasewe obio. Okru`en qudskom patwom i mukama na jednoj. Plakao je nad mrtvim Lazarom. u stra{noj najezdi rimskog vojskovo|e Tita. e da bi nam se Bog smilovao i izbavio nas od gneva qubavi Svoje. Evo {ta o pla~u Hristovom svedo~i Evan|eqe po Luki: “I kad se pribli`i vidjev{i grad ZAPLAKA ZA WIM. i sru{i}e tebe i djecu tvoju u tebi. znao da }e Ga Jerusalimqani prvo odu{evqeno do~ekati. bar u ovaj dan tvoj. a okre}e se smrti. Drugi Izraiq }e biti rasejan po svetu dok }e na stotine hiqada qudi izginuti. nagovoreni od svojih stare{ina. raspeti. i zlobom i mr`wom onih koji su Ga raspeli na drugoj strani. pla~u suzama svetog mira mnoge ikone Hrista i Bogorodice {irom pravoslavnog sveta. Plakao je i nad Jerusalimom ulaze}i u wega na Cveti. Sveznaju}i. u . biblijski re~eno. Istinu. koji znamo da jeste. i opkoli}e te.

U ruskom hramu u Rimu je. pre izvesnog vremena. kada Crkva pomiwe stradawe Prete~e Gospodweg koga je. septembra po novom kalendaru (na Svete mu~enike Adrijana i Nataliju). zamiroto~ilo je preko dvadeset ikona. a ovaj tre}i 2001. . uo~i Vartolomejske no}i u Francuskoj. nekoliko meseci pre ru{ewa Svetskog trgovinskog centra u Wujorku. kako otac Justin Popovi} ka`e. koji se zove Novim svetskim poretkom. sa bra}om Rusima. kao da to nije bilo pre ~etiri godine). “drugog Velikog Petka”. drugi je bio 1939. a trajalo je do 11. gde je iz Raspe}a Hristovog poteklo miri u vidu suza. ^udo je po~elo 8. I Srbi su od Boga svih ovih godina dobijali znamewa i opomene: dovoqno je setiti se grmqavine na Svetog Savu 1995. kada je jedan drugi “Novi poredak” osvajao Evropu (i tada su. niz bombi je palo u okolini hrama i nije eksplodirao. praznika Usekovawa glave Svetog Jovana Krstiteqa. nekoliko meseci pre po~etka Drugog svetskog rata. kao i danas. Ovo se desilo upravo u no}i izme|u Velikog Petka i Velike Subote. Prvi takav slu~aj u Jerusalimu zbio se 1572.Rusiji. Mnogo qudi su ~udo miroto~ewa raspe}a primetili – uzbu|eni i upla{eni. ali i sigurni da je Gospod @ivi tu. a iz ikone Gospodwe poteklo je miro nalik na krv. slu`io i srbski sve{tenik. zbog svedo~ewa istine. godine 2001. goreg od svih prethodnih. sept. pogubio car Irod (taj dan je i dan ru{ewa zgrada – bliznakiwa u Wujorku. posle koje su u Evropi po~eli vi{edecenijski verski ratovi koji su je opusto{ili. posle koga je otpo~eo niz doga|aja ~iji je ciq uspostavqawe elektronskog totalitarizma. septembra. Za vreme bombardovawa NATO – alijanse (u koju hitamo. uo~i Svetog Save 2002. posle koje je pala Krajina sa Slavonijom i Barawom.) Hram Svetog Save u Kragujevcu je spomen – crkva pravoslavnima streqanim od strane Nemaca u oktobru 1941. u hramu Vaskrsewa u Jerusalimu.. proplakala ikona najve}eg srbskog sveca (bdenije je. U svojoj izjavi za “Politiku Ekspres” (20 – 21. tog.) A najnovija opomena se zbila u hramu Svetog Save u Kragujeva~kom nasequ Aerodrom. sa wima. Srbi bili smetwa. potekle su struje te~nosti nalik na krv iz ikone na kojoj je predstavqeno rugawe Hristu uo~i raspe}a.

dvoje dece. mamurnom od titoizma. sada potamnelom i dovedenom u nevi|enu. gradu koji je. s ciqem da se ubije. “Kragujev~e. druga. hteo da sko~i sa zgrade zbog nere{enog stambenog pitawa (ima ~etrdeset godina. na{le su se tri vesti iz Kragujevca. koji su gladni. gradu – mu~eniku iz Drugog svetskog rata. slobizma i DOS-izma. jer mu je dete neposlu{no. nama sve{tenicima. koji je spomen – crkva ubijenim Kragujev~anima iz oktobra 1941. ostala `iva (pala je na krov automobile). verovatno bez namere urednika. Zar je slu~ajno da je Hristos zaplakao u hramu Svetog Save. o ~oveku koji je. M. Srbe prevode na uniju s papom (slu~ajevi u Vaqevu). i kojima je jedan DOS-ov komesar poru~io da imaju “iracionalne zahteve” (a oni ho}e da jedu i prehrane porodicu) i da ne znaju {ta je tranzicija (to znaju vlastodr{ci koji nas prodaju u ropstvo). a nema posla) tre}a. Jedna. koja Ga je zaboravila. septembra 2003). bez i~ije zvani~ne reakcije. To je takav odnos. i od prethodne i od sada{we vlasti. stare{ina crkve. a ipak mu je `ao. gradu koji je srce [umadije? Tog istog dana. o~ito osu|en na smrt (vaqda zato {to je srce [umadije. koja je u Despotovcu sko~ila sa ~etvrtog sprata. nad Srbijom u kojoj rimokatoli~ki `upnici.). veli Sveti Jovan Kron{tatski. iz Kragujevca. Ne `eli da ga ka`wava nekim strogim kaznama. pevalo se nekad o ovom gradu. kada je “Ekspres” prvi put objavio ovu vest (19. pred svojom `enom i petogodi{wom devoj~icom. pre svega. Treba shvatiti i kao opomenu. ali je ~udom Bo`jim. moj zeleni ven~e”. Naravno. nije Hristos slu~ajno zaplakao u gradu u kome je Sveti Nikolaj @i~ki imao sredi{te Pravoslavne narodne hri{}anske zajednice. o {trajku mu~enika – radnika “Zastave”. a [umadija srce Srbstva. afri~ku bedu.2003. protojerej @ivota Markovi}. Pla~e Hristos nad Srbijom. ka`e: “To je isto kao kada se roditeq zapla~e. “nema mesta za slu~ajnost u Carstvu Svemogu}eg Boga”. za koga smo pred Bogom odgovorni.) Ne. ali i opomenu na{em narodu. u prvoj prestonici oslobo|ene Srbije. na istoj strani novina. u kojoj se Hagu prodaju svi sa poternice (ako su . o maloletnoj S. /…/ Svako od nas treba da se zapita za{to Spasiteq pla~e”.

u kojoj “nevladine” srbomrza~ke kreature {amaraju izbeglice s Kosova i sastaju se sa Tu|manovim vernim gaulajterom. jer abortusima i auto-genocidnom politikom svojih vo|a u ponor sebi uskratio pravo na `ivot. I time nam je pokazao put: saborna molitva. mu{karcima. pla~e nad narodom koji nestaje. devedeset godina posle Kumanova.krivi. nego dr`i Titov. umesto “kneza ~estitoga”. dvesta godina posle Kara|or|evog ustanka nema Ustava u kome }e pisati da je Srbija dr`ava srbskog naroda i ostalih gra|ana koji u woj `ive. u kojoj bahati vlastodr{ci kupuju lap-topove za {pijunirawe politi~kih protivnika vredne trista hiqada evra dok im narod umire od gladi. nad crkvenim slu`iteqima. i koji }e do polovine XXI veka biti mawina u zemqi Svetog Save. pomiluj nas gre{ne! . nad radnicima. sudijama. koliko razloga ima Hristos da pla~e nad svima nama: nad politi~kim mo}nicima. sa istrgnutim krstom i petokrakom na vrhu. opet “Arapi po Kosovu sude”. `enama i decom (nad kojom vr{e mengeleovske oglede koji se zovu “reforma {kole”)… Pla~e nad nama. li~na molitva. krivi su Srbima) za koji dolar vi{e. a ti i ja najboqe znamo zbog ~ega… Ima li nade? Vladika {umadijski Jovan nalo`io je da se u hramu Svetog Save svakog dana slu`i akatist Hristu. koji se cini~no “ispri~ava” zbog neugodnosti koje su imali mu~enici iz Krajine. vra}awe Hristu i Svetom Savi… E da bi se Bog smilovao na nas. pla~e jer. li~no i saborno pokajawe. nad tobom i nada mnom. dragi ~itao~e. Sine Bo`ji. sve do Krstovdana. pla~e zato {to beda i o~aj sve vi{e nesre}nika navode na ubistva i samoubistva. i da se sa nama ne bi desilo ono {to se desilo s Izraiqem pre dve hiqade godina… Gospode Isuse Hriste. a zulum}ari arnautski ubijaju srbsku decu na kupawu… O. pla~e nad Srbijom koja jo{ nema svoj grb. u~iteqima. pla~e jer. lekarima.

jer. Izgorela su ~etiri paraklisa: Svetih ~etrdeset mu~enika sevastijskih. Planula je i soba kraqa Petra. sa molitvenom oprezno{}u. {to se dokumenata ti~e prebrisana kao gumicom. utvr|eno je. Svetog Save Osve{tanog. jedna od verzija “Krunisawa cara Du{ana”. Srbski ambasador u Atini. doma}inski svetlo i lepo. izjavio je da je Hilandar izgledao kao da je bombardovan. igumenarija. molitvama Svetih Save i Simeona. rekao je: “Nikada u `ivotu nisam video ne{to stra{nije i tu`nije… Mona{ke suze su najte`e!” Sami Bog je spasao. Svetog Dimitrija i Svetog Nikole. gostoprimnica. ~a{a iz koje je pio vino. du`an da potra`i . Svetog kneza Lazara.PO@AR U HILANDARU Izgoreo nam je “bjel Vilindar naspred Gore Svete”. crkvu i riznicu koja. Generalni konzul u Solunu. i da mu je susret sa ru{evinama doneo jedan od najte`ih dana u `ivotu. i ne bi bilo plamenova u nebu nad Hilandarom. Du{an Batakovi}. ~uvene slike Paje Jovanovi}a. retke rukopisne i {tampane kwige. Ali. zastava cara Du{ana. poveqe Svetorodnih Nemawi}a. znamo Majka Svemogu}noga Hrista Boga mogla je molitvom da zaustavi ovu nesre}u. Preko polovine manastirskih zgrada nestalo je u plamenu u kome se na{ao i prekrasni Beli konak iz XVI veka. da je izgorela. U paraklisu Svetog Nikole nalazilo se mno{tvo }ivoti}a sa mo{tima ugodnika Bo`ijih. mona{ke kelije i gostinske sobe: sve to. sto koji je on podario manastiru. koje svedo~i ko smo. duhovni uzrok zbog koga je Majka Bo`ija. Karejski tipik Svetog Save sa wegovim originalnim potpisom i pe~atom. izme|u ostalog. Jefimijin vez. to je materijalni uzrok. Pravoslavni Hri{}anin je. A koji je onaj pravi. u riznici su. u tihoj i spokojnoj svetogorskoj no}i. Kara|or|eva pisma… I ko zna kakvo blago nebrojeno. dakle. oti{lo je u nepovrat. Jugoslav Vukadinovi}. izbio zbog starog oxaka. zna~ilo bi da je na{a istorija. igumanija hilandarska Trojeru~ica. {ta smo i kuda idemo… Po`ar je. dopustila da srce svakog Srbina bude raweno? Jer. Ovakav po`ar nije se zbio od po~etka XVII veka.

Dostojevski ka`e da smo “svi krivi za sve”. dometnuo ugarak za potpalu hilandarskog po`ara. i kad se unutarwi oltar srca razvalio. i miomir postane zagu{qiv dim. I onaj koji je svom narodu obe}avao slobodu i provredni oporavak. ako pratimo misao Svetog Nikola @i~kog. niti sve{tenik u wima rado slu`i. i srce prestane biti oltar qubavi i postane hladno i tvrdo kao stena. Tada se i ti hramovi zapuste. pa i najmawe na{e zlo. ~ini da se pove}ava zbir zala u svetu. Ponekad po{te|uje zidane hramove zbog blago~e{}a zadu`binara tih hramova. Svako. a udara po svojim `ivim hramovima. {to ga je po samom Bo`jem planu sagradio car Solomon. govore}i o tome za{to Bog dopu{ta stradawe Wegovih svetiwa. U Hilandaru se. Svetom vladiki Nikolaju da nam ih on objasni? U svom delu “Dobrovoqci vere Hristove”. da bi ra`alostio one koji gledaju ru{evine i ogrejao ih revno{}u da zidaju nove. a lagao i varao s ciqem da se li~no obogati.duhovne uzroke hilandarskog po`ara. ^ak i onaj ~udesni hram. u novoj generaciji. A kome bismo se obratili ako ne “najve}em Srbinu posle Svetog Save” (Otac Justin). niti narod u wih dolazi. po meri svojih greha. Bog je dopustio da se poru{e hiqade i hiqade hramova u slavu Wegovu nekad postrojenih. A desnica Bo`ja je laka kad miluje a te{ka kad udara. desilo to: Bog je dopustio da se sru{i deo manastira da bi “ra`alostio one koji gledaju ru{evine i ogrejao ih revno{}u da zidaju” nove hramove i oltare. Kad god je vera Bo`ja kod qudi oslabila ili i{~ezla. Sv. pretvorio je Gospod u ru{evine onda kad je video srce carevo u ru{evinama”. Svako od nas je. I onda desnica Bo`ja udara po jednim ili po drugim. Ponekad po{te|uje qude a ru{i zidane hramove. A ponekad u gnevu svome ne {tedi ni jedne ni druge da bi. da obnove svetiwu koja je na{ Dom i na{e Uto~i{te. o~ekuju}i da se novo pokolewe povrati k Wemu. povratio otpale sinove precima wihovim. tada Bogu nisu mili ni zidani hramovi. ili po obojima hramovima. i onaj koji je . Nikolaj ka`e: “Ako se u du{ama qudskim pogase kandila i sve}e. a {to je taj zbir ve}i ve}e je i dopu{tewe Bo`je da qudi `awu ono {to su sa |avolom sejali.

sebi i potomstvu na ve~no prokletstvo. a koliko smrtnim qudima i wihovim smrtnim (makar i “ekumenskim”) interesima? Zar se na nama ne ispuwava re~ Svetog Nikolaja @i~kog: “Crkve grade da ih vide qudi. i onaj koji se klawao la`noj Evropi. a samo mu podjaruju}i pakleni apetit. pa mu niko ne veruje kad propoveda o Svetom Nikoli)? Po`ar u Hilandaru velika je opomena Srbskoj Crkvi. bolesnima. i onaj ko se bogati na tu|oj muci i znoju. sti~u}i svoj krvavi novac. nemo}nima? Gde je na{a hri{}anska qubav i milosr|e? Gde su nam dela vere? Gde `ivqewe za uzor? Zar mnogi u Srbiji nisu po~eli da zbog “popa Nikole mrze Svetog Nikolu” (naravno. Bogu se ne mole”? Koliko su nam parohijski domovi bitniji od `ivih qudi koji pored nas gladuju? Koliko mislimo o sirotiwi. svi krivi za po`ar u Hilandaru… I oni koji slu`e Crkvi. svi. od vernika do episkopa. i onaj ko trguje nesre}nim `enama i devojkama. i onaj koji je osnivao razne televizije s ciqem da razvra}aju i zaglupquju narod. to jest nama veruju}ima. svi mi. Koliko smo mi slu`ili Bogu. i poda se” zamenila svetlost slu`ewa Istini. ovog puta u ime “qudskih prava” ratuju}i protiv svega srbskog. kradu}i narodno pod vidom “privatizacije”… Svi mi. ne treba da tako ~ine. svi mi. kojima je ideologija “u se. svi smo. ali su bili sabla`weni – “pop Nikola” je bio previ{e bahat i tu| duhu Crkve. koji zaboravqamo vaspitawe dece u veri i ~estitosti. “Beloj Demoniji”. / crkve grade. koji izlazimo na ulice da proslavimo pobede sportista. svi mi. neverni svojim supru`nicima. i onaj ko je hteo da reformi{e {kolu tako da od na{e dece napravi teletabise. a nigde nas nema na ulicama kad nam ubijaju decu u Gora`devcu i drugde na Kosovu… Da. poku{avaju}i da ga umilostivi.Srbe predavao ha{kom Minotauru. i pozivao nas da zaboravimo Svetog Savu. dobro treba da se zapitaju za{to je ba{ ovom pokolewu potomaka Svetog Save palo u deo da gledaju po`ar u Hilandaru koji li~i na bombardovawe. i onaj koji je slu`io Brozu i brozomori. i onaj ko mladima prodaje drogu. a ~iji potomci nastavqaju wegovo delo. pretvaraju}i ga u beslovesno krdo. na se. .

a ne 250 hiqada stvorova Bo`ijih – qudi. Jer. zovu}i je raznim “umilnim imenima”. KRAGUJEVAC RAVNODU[NOSTI I POKAJAWU ILI – O Doga|aji koji su obele`ili kraj prestupne 2004. ubijen je nesre}ni premijer Srbije. Otac na{ nebeski. krenemo putem pokajawa. ho}e da ima – zna~ewe opomene koja nas vra}a Wemu i Svetom Savi. i gubitak je bolan. Veliki post je doba pokajawa. Stradalo je mnogo. odneo preko 250 hiqada `ivota u Indoneziji. i pokrio ih je. veo zaborava… Kao da je ni{ta ubiti trista |aka i kao da je. od “evroatlantskih integracija” do “otvorenog dru{tva”. nestalo 250 hiqada muva. kada je ubijeno preko trista de~aka i devoj~ica u lokalnoj osnovnoj {koli i zastra{uju}i zemqotres. u postu 2003. svakako. i nenadoknadiv. Zoran \in|i}. Daj Bo`e da tako bude! BESLAN. mnoge nam se stvari de{avaju u Velikom postu: godine 1999. onda }e i po`ar u srbskoj Svetiwi imati ono zna~ewe koje Gospod. ali ako se saberemo oko zidawa Hilandara i zidawa svojih du{a. u Svetu ^etrdesetnicu po~elo je NATO – bombardovawe posle ~ega je usledila okupacija Kosova. da bi “sve sveto i ~estito bilo i milome Bogu pristupa~no”. opet u postu. Ova dva doga|aja su u medijima. krvavi zlo~in ~e~enskih terorista u ruskom gradi}u Beslanu. Bog }e nas ponovo u~initi Svojim narodom. [ri Lanki i okolnim zemqama. Savu i Nemawu. godine su. i to ne zbog krivice prema svom narodu. u postu 2001.U posledwe vreme. naravno. nego po nalogu tog istog NATO-a. Tajlandu. hap{en je Slobodan Milo{evi}. INDONEZIJA. izbavqaju}i nas od propasti ka kojoj hitamo. medijski. Gospod je u hilandarskom po`aru po{tedeo qude. koji je izazvao cunami. bila propra}ena plitko. kada nas Crkva poziva da oplakujemo svoje grehe i umolimo Gospoda da nam oprosti bezakowa koja ~inimo pred Wim. tamo na Dalekom Istoku. koji nose . ugledaju}i se na svete ktitore Hilandarske. evo ve} sada. a sad. plamen je zahvatio Hilandar. Za nas jo{ uvek ima nade: ako prilo`imo usr|e i.

i daqe ho}e da veruje u “progres”. Izlo`en bujici informacija koje razdra`uju. homoseksualizam i sve vrste izopa~enosti bujaju… Usred haosa u kome `ivimo. {ume nestaju… ^itava Zemqa se. ~iji se ogweni stub krajem 2004. i bi}e glad i i pomori. Dana{we ~ove~anstvo. za tren zaustavila kad je stravi~ni zemqotres pogodio Indoneziju… No. osim za najbli`u okolinu. kao {to je u svojoj studiji o nihilizmu primetio otac Serafim Rouz. epohu velike vlasti u sebe zaqubqenog homo sapiensa. iz misti~ke perspektive pogledamo ova dva doga|aja. lednici se tope. po~iwu da na svet gledaju |avoqim o~ima. ne . na zemqi muka i nevoqa narodima u u`asu od huke morske i valova. u Novo Doba. ono. ~ovek se uvla~i u qu{turu neosetqivosti i nestaje. qudi posle izvesnog vremena provedenog u ispuwavawu gordoumnih projekata novovavilonske izgradwe. Umira}e qudi od straha i od o~ekivawa onoga {to nailazi na svet. iako ga je XX vek krvavo razuveravao. slu|enog tehnolo{kim sujeverjem… Franken{tajnovski ogledi u oblasti genetike i klonirawa qudskih embriona dobijaju na sve ve}em zamahu. kao da smo zaboravili da dubqe. Zato je u Otkrivewu Jovanovom uo~ena najstra{nija osobina ~ove~anstva pred kraj sveta – nepokajivost. slabi Hri{}ani potowim vremena. planeta otkazuje poslu{nost svom zlom gospodaru: vazduh nas gu{i. me|utim. “razvoj humanih potencijala”. i strahote i znaci veliki bi}e s neba… I bi}e znaci na suncu i mesecu i zvezdama. pa tamo gde je crno vide belo. “A ostali qudi koji ne pogibo{e od ovih zala. ka`u nau~nici. 11. I mi. jer }e se sile nebeske pokrenuti” (Lk. Svakome ko ima imalo srca (i razuma) na pamet padaju re~i Gospodwe: “I zemqotresi veliki bi}e po mestima. obrnuto.lik Wegov. Umorna od banalnosti i sveprisutnosti svakodnevnog zla i delovawa “si}u{nih zloduha” (Sologub). `ivi pod hipnozom samodovoqnosti. i da pro~itamo wihove poruke. 25026). du{a pravoslavnog Hri{}anina kao da nema snage za ulazak u bol. eutanazija postaje “zakonsko pravo”. uzdizao do neba.

ni idolima zlatnim i srebrnim i bronzanim i kamenim i drvenim. i o mnogima je ve} pisano. i mi ne treba da sudimo. ve} odavno. 9. koji niti mogu videti. i ne pokaja{e se za ubistva svoja. najnovijim povodom. Na{ polom se nastavqa. na Krstovdan 2003. ne ostavqa bez svojih opomena… Mnogo ih je bilo. 3. 20-21). Ove. nego da se Bogu molimo” (“Glas javnosti”. potekle su suze iz ikona Majke Bo`je i Svetog Dimitrija koje se nalaze na ikonostasu. februar 2005. na Savindan.) Nastavilo se. a u maju. Beslan. godine. po u~ewu Crkve Bo`je. I Srbi su u XX veku imali dva proroka Bo`ija: Svetog . A jasno nam je da bi Svemo}ni mogao da taj polom zaustavi u trenu}u oka. SRBSKI PROROCI O EVROPI Prorok je. izjavio: “Ovo {to se dogodilo. dogodilo se Bo`jom Promi{qu. u Kragujevcu.pokaja{e od dela ruku svojih. ni za kra|e svoje” (Otk. naroda i ~ove~anstva vidi smisao doga|aja. 2005. desila se jo{ jedna. ni za gatawa svoja. U crkvi Svetog Dimitrija. ^iwenica je da je Bog u~inio ~udo. U ovom istom gradu je. niz znamewa iz 2004: u aprilu te godine proplakala je ikona Majke Bo`je u crkvi Svetih Flora i Lavra u Lipqanu na Kosovu. u ku}i jednog Srbina u Pa~etinu kod Vinkovca u Hrvatskoj to se desilo sa ikonom Svetog Nikolaja Mirlikijskoga… Jesmo li postali boqi? Jesmo li se kajali. ni za blud svoj. sada{wosti i budu}nosti pojedinaca. onaj koji u pro{losti. Indonezija. A u Srbiji? Bog ni nas. zbog ~ega da se kaje i Kome da se moli. i da na{e neprijateqe zauzda zauvek. ni ~uti. zamiroto~ilo Raspe}e u crkvi Svetog Save… Vladika Jovan je. dakle. ni hoditi. da se ne klawaju demonima. koje je Provi|ewe blagovolelo ili dopustilo da budu. duboko i sa ose}awem da Gospod treba da nas izbavi “od bliske i pravedne Svoje pretwe” (kako ka`e molitva prilikom izno{ewa petohlebnice na ve~erwu)? To samo Bog zna. Kragujevac… Pobo`an ~ovek imao o ~emu da misli.

Evropa bi se hvalila Hri{}anstvom kao svojim najdragocenijim nasle|e mi najve}im dostojanstvom. Iz te sablazni. Van . sva zla i zablude su proistekli: od jugoslovenstva do marksizma – komunizma. @eli da joj grob bude gde i kolevka. @eli da ostane tu. u punom biolo{kom `ivotu. i upozorili svoj narod {ta ga ~eka ako se nastavi na{a otpadija od Zaveta sa Bogom. kakav u`asan mrak!” I jo{: “Da je sre}e. u umno`avawu zemaqskoga blaga i pro{irewu svoje dr`ave i svoje vlasti. u bestidnom nazivawu majmuna svojim praocem. koji su sre}u svoju i svog naroda hteli da izgrade bez Boga i Wegovog zakona. sastojala se u idewu za Evropom bez Hrista. Sve su sijalice poga{ene. Sveti Nikolaj @i~ki u “Re~ima srpskom narodu kroz tamni~ki prozor” veli o Evropqanima: “Slasti su im u negovawu tela. Ona je skroz zemaqska. u grabe`i tu|ega. Aj. Za Bogorodicu ne mo`e da ~uje. Ne vidi u snu An|ele i Svetiteqe. Evropa je bila i ostala idol svih srbskih zidara vavilonske kule. Sav trg je u mraku. Razvrat je utvr|uje u mr`wi protiv devi~anstva. samo naporom svojih misli i mi{ica. Ona je izvan toga i van toga. Uop{te odri~e se putovawa iz ovog sveta. u odbacivawu svake vere kao sujeverice. u potopqewu antropologije u zoologiju”.Nikolaja Ohridskog i @i~kog i Prepodobnog Justina ]elijskog. /…/ Slavqewe Hrista i propovedawe Hrista svim kontinentima i svim narodima. u negirawu Boga. Najve}a sablazan za Srbe. Ovi bogonadahnuti mu`evi su od Hrista dobili otkrivewe o istorijskoj sudbini Srba. I jo{: “Dana{wa Evropa nije vi{e ni papska ni luteranska. u otmici od malih i slabih. u vesequ i u igrawu. Setimo se {ta su sveti srbski proroci Nikolaj i Justin govorili o Evropi. Jer. i bez `eqe da se pewe na nebo ni sa paso{em nepogre{ivog pape niti pak uz lestvice pameti protestantske. Ne ose}a ozon nebeski. predvo|ene svojom obezbo`enom i odnaro|enom inteligencijom. Ne zna za drugi svet. to je bila Bogom odre|ena misija evropskog kontinenta. u lukavom zavojevawu tu|e otaxbine.

~ovek bez Boga i bez du{e. Lude i bezumne. kad su oni seli na presto Bo`ji i sebe proglasili nepogre{nim bogovima!” I Sveti Justin ]elijski je na to upozoravao. /…/ Mi prisustvujemo tragi~noj izlo`bi: evropski ~ovek bez Boga kroz humanisti~ku prosvetu degenerisao je ~ove~uqke. Govore}i o razvoju evropske misli od renesanse naovamo. i najzad pretvorila. Evropa je najsiroma{niji prosjak i najbezo~niji pqa~ka{ ovog sveta”.Hri{}anstva Evropa nema ni~im da se pohvali. to je najbedniji tip ~oveka”. Kultura: kultura televizije. po svemu. /…/ To je. pod~ovek do pod~oveka. bra}o moja i sestre. a to zna~i: karikatura do karikature. A robot. evropskoj kulturi? [ta je evropska kultura istakla kao najve}u vrednost u ovom svetu? – Evropskog ~oveka. to je ~ovekopoklonstvo. u patuqke. /…/ Gospodo. fabrika robota. Mi smo svedoci toga”. to je idolopoklonstvo. eto u {ta se pretvarala. {ta je to ~ime se vi kulturni hvalite. Otac Justin je grmeo: “[ta da ka`emo o sveop{tem dana{wem bo`anstvu. Izgubili su pojam o grehu. kultura bioskopa. Vr{i se najstra{niji pokoq du{a evropskih. dana{wa Srbija je rob lude i bezumne evropske kulture. {ta je to? Srebroqubqe Judino. najve}a bolest Evrope i jedina bolest Evrope. Bez Hrista. I jo{: “Vlastoqubivi i oholi narodi Evrope nikad ne priznaju svoju krivicu. Vr{i ga evropska kultura i civilizacija. umetnost evropska – {ta je to? To je klawawe ~oveku. Za svako zlo u svetu oni krive drugoga. kultura evropskih pozori{ta. ne~ovek do ne~oveka. Besede}i na parastosima Vladici Nikolaju. /…/ Jer . Potsmehuje se na sve {to nije evropska garderoba. o grehu i kajawu. Sve sam ~ove~uqak do ~ove~uqka. To je. Drugim re~ima. Otac Justin ka`e: “Razgledajte humanisti~ku izlo`bu novih qudi: polu~ovek do polu~oveka. [ta je osobina evropske kulture. koji se demonski gordo osmehuje i potsmehuje. Ta kako bi oni mogli u~initi greh. I jo{: “Pogledajte. potsmehuje se na sve {to nije evropski jelovnik. obezbo`en i obezdu{en ~ovek-robot. sebe nikad. Evropa od Renesanse do danas. u delu “Svetosavqe kao filosofija `ivota”.

/…/ A znate: Juda mora da izvr{i samoubistvo. uglavnom mladih. Znajte: Evropa je smrt. i Grci – ali nije vredelo. i francusko prosvetiteqstvo kao temeqi Evropske unije – ali o Hri{}anstvu ni re~i.su qudi proglasili odjednom da je wihov glavni ciq u ovome `ivotu: {to vi{e para. Pomenuti su i drevna Gr~ka i Rim. Izaberite `ivot da budete `ivi na vek”. kulturne tekovine. bra}o moja. i Evropa mora da izvr{i samoubistvo! /…/ ^emu vode ti va{i izumi? Koliko su qude boqim u~inili? [ta zna~e va{i televizori. Jer je izdala Jedinog Istinitog Boga. koje je temeq Evrope. pa i Gospoda Hrista {ta one zna~e? Zna~e samoubistvo! Ne mo`e Juda druk~ije da zavr{i. Bunio se i Vatikan – nije vredelo. i Poqaci. Jedinog Istinitog Boga u svima svetovima”. koja se sprema da u|e u Evropsku uniju i da je. Evropska unija (nova Sovjetska unija) izbacila je bilo kakav pomen Hri{}anstva iz svog ustava. A evropska kultura samo to i radi. sa svojih 70 miliona. Hristos je `ivot. Hri{}anstvu. pamet u glavu i Hrista u srce! . preplavi. radi kojih `rtvujete sve. zar vi svi to ne vidite? Zar vi svi niste osetili mrak i zlo~in antihri{}anske Evrope na svojim le|ima? Ho}ete li uz Evropu ili uz Hrista? Uz smrt ili uz `ivot? To dvoje stavio je nekad Mojsije pred svoj narod. i humanizam i renesansa. va{i radio-aparati. Stvaraju se tehni~ki izumi. Turska. ne mo`e Evropa druk~ije da zavr{i nego tako. Srbi. Bunili su se i Irci. vr{i se takozvana industrijalizacija svih zemaqa a u stvari truju se qudi srebroqubqem Judinim. odu{evqeno je pozdravila odluku bezbo`nih evropskih komesara. stanovnika. nema mesta u Ustavu Evropske unije. Zaista se na po~etku XXI veka. doslovce ispuni{e re~i srbskih proroka Justina i Nikolaja. {to vi{e u`ivawa. I mi stavqamo pred vas. Zato se ne treba ~uditi {to je Sveti Nikolaj @i~ki zapisao: “Aj. {ta va{e tzv.

godina uvod je u jednu od najstra{nijih godina novije na{e istorije. Bujanovac. na{ Stariji Brat. pod elektronskim nadzorom i sa `igosawem gra|ana smart~ipovima. kada iguman Stefan ka`e da “nema dana bez o~iweg vida. tu su Pre{evo. poput kneza Lazara. Da bismo Ga susreli. na Kosovo. Svake godine umre 30 hiqada qudi vi{e no {to ih se rodi. To ne zna~i da se za zemnu Otaxbinu ne treba boriti. gleda}e da zauvek ugase Srbsku. Sve vi{e qudi ostaja}e bez posla. Timo~ka krajina. zemqi{te i voda tako|e. i Bosnu zauvek pretvore u tamnicu iz Izetbegovi}evih snova… Tu je i Ra{ka oblast. ~oporski slo`no. poput Petersena ili E{dauna. on govori u ime celog svog naroda. On nije apstraktno i daleko “ne{to”. podr`a}e separatizam \ukanovi}evih usta{oida. Mo`emo o~ekivati i ne{to jo{ stra{nije: ulazak NATOtrupa i nekog gaulajtera. mali Bog. a Srbija pretvorena u konc-logor iz kog se te{ko izlazi (tzv. ili 1941. Vojvodina. Bo`i} je Bogi}./a nebesko uvek i doveka”. i da bi bio raspet i vaskrsao radi vaskrsewa sviju. Bo`i} kojim se zavr{ava pravoslavna kalendarska 2005. naslednika Sekule Drqevi}a. Bog – sa-nama. “bela {engenska lista”). naprotiv – zemna Otaxbina je uvod u nebesku. Bog Koji je si{ao s nebeskih visina i postao Dete da bi s qudima podelio wihove radosti i stradawa.BO@I] I SRBSKA 2006. GODINA Ro|ewe Hristovo za Srbe uvek je imalo zna~ewe najdubqe radosti. koji je postao ~ovek da bismo mi postali usvojena deca Nebeskog Oca. nasrnu}e. javna preduze}a bi}e rasprodata. Nastavi}e se umirawe od NATOotrova i stresa./ niti prave slave bez Bo`i}a”. . Srbi }e u Hagu biti progla{eni za najve}e zlo~ince od Hitlera naovamo. maskirani u “me|unarodnu zajednicu”. stra{nu poput 1914. shvataju}i. da sedi u Beogradu. i ko wu izdaje. Medve|a. nego Emanuil. da je “zemaqsko za malena carstvo. Svetski zlo~inci. izdaje i Boga i sebe. ve~nu. treba da se usredsredimo na ve~no i neprolazno.

postoje}i na “stra{nom mestu” istorije. Kako nas je upozoravao Sveti Igwatije Brjan~aninov. jer ga je. ve~ne vrednosti. obzidan ~udesima. Ra|awe deteta i wegovo podizawe. ima nade. ~uda Bo`ja se od ~uda demonskih razlikuju svojim smislom. `rtva za bli`we do samozaborava. hleb koji jedemo. a 1918. Crkvom. oslobodila Srbiju i sru{ila “crno-`utu monarhiju”. kad na pitawe jednog vernika – kako sad u Rusiji ima toliko ~uda. jer je ve~no. a ne qudi. A. kome da dam?”. Zato je potpuno u pravu prota Aleksandar [argunov. i o Saboru koji se ne razilazi. voda koju pijemo – ~udo do ~uda. i kad god se probudimo i otvorimo o~i tom ~udu se radujemo (“Za to {to `iveti. koji je Hristos. Stvarawe sveta i Wegovo odr`avawe u postojawu je ~udo qubavi Svete Trojice. zlo~inci ne ratuju samo protiv nas. recite. zagonetno za{to ~uda nema jo{ vi{e. Ne zaboravimo: 1915. dok su ~uda Bo`ja tu da bi ~oveka privela `ivotu po zakonu Gospodwem. pevao je mladi Osip Mandeq{tam). Istorija nije zavr{ena. / Bog je slobodu dao za ~ovjeka”. u stvari. ako budemo spremni da se borimo za nadistorijske. po [anti}u. qubav i po{tovawe me|u qudima. Ako se budemo borili. nema ni~eg tako prirodnog i tako svagda prisutnog kao {to su ~uda./ Volovi jaram trpe. . ona se mo`e opet okrenuti u na{u korist. disati znam. kako bi rekao Sveti Justin ]elijski./ zahvalnost. odgovara da je. “mi znamo sudbu i sve {to nas ~eka/ al’ strah nam ne}e zalediti grudi. srbska vojska povla~ila se preko Albanije. zasnovanom na ukorewenosti u Ve~ni Smisao postojawa. sabrala Sveta Trojica. A svako ~udo je jedna blagovest o Carstvu koje ne prolazi. nego i protiv Boga ro|enog u Vitlejemu i vaskrslog u Jerusalimu. Bog @ivi Kome se klawamo i slu`imo po meri svojih ubogih mo}i ^udotvorac je svagda i uvek i u vekove vekova.I? [ta sad? Zna se {ta: boriti se! Jer. Hristos se rodi. Srbijo! SMISAO ^UDA BO@JIH U ovom svetu koji je.

{to je najneobi~nije. nego kopirana u boji i stavqena pod staklo. Poku{ajmo da ih. Bila je to ikona cele Mu~eni~ke Porodice. Kada se ~udo desilo. ~uda demonska su va{arska {arena la`a. ove promene su se de{avale i daqe. traju}i mesecima. Od ikone su po~ela da se de{avaju iscelewa. gde su je monasi do~ekali sa qubavqu i molitvom. ali ne slikana. Moskovska patrijar{ija jo{ zvani~no nije bila kanonizovala Carsku Porodicu (to }e se desiti na jubilarnom Saboru Ruske Crkve 2000. na osamdesetu godi{wicu careubistva. godine). . Godine 1998. koja lakoverniku zatvaraju o~i za ono glavno i ~ine ga nesposobnim za susret sa Istinom.. Uzmimo za primer tri novija ~uda – jedno u Rusiji. no{ena u krsnom hodu. Kao da je re~eno: evo. upravo da bismo poku{ali da pri|emo tajanstvenom svetu. ode`de su postale `ivopisnije. Svetom Postu i Svetom Pri~e{}u. i pa`qivo oslu{kivati {ta nam ona veli. Gospod je darovao ikonu koja se obnavqa. Usred litije.pokajawu i ispovedawu grehova. dva u Srbiji. U takvom jednom trenutku. i ona je po~ela da se obnavqa: od blede kopije preobrazila se u ikonu sna`nih boja – jarko su zablistali oreoli. pro~itamo. Carski Mu~enici opet krvare. a izdajnik Rusije Boris Jeqcin je u Petropavlovskoj tvr|avi u Sankt Peterburgu. I. lica su se prosvetlila. Zato svako ~udo treba umeti ~itati kao poruku qubavi Bo`je.. po meri svojih slabih snaga. za vreme pokajne litije u Moskvi. i neka i on bude pribrojan dokazima potrebnim za kanonizaciju”. s ciqem da samu ideju kanonizacije obruka nazovi – mo{tima. a ona je no{ena {irom Rusije i na Svetu Goru Atonsku. sahrawivao la`ne posmrtne ostatke Cara Nikolaja II i wegovih. miri{e i na kojoj se pojavquju mrqe sli~ne mrqama krvi. na woj su se pojavile crvene mrqe poput mrqa krvi. jer ih naslednici Lewinovi i daqe progone iz ruskog `ivota. Kao da su Rusi pozvani na pokajawe zbog greha careubistva. po~ela je da miri{e mirom i da se preobra`ava jedna ikona Carskih Mu~enika. uprkos protivqewu ruske pravoslavne javnosti. kao da je arhijerejima re~eno: “Imate jo{ jedan dokaz svetosti Carske Porodice.

A ~uda me|u nama. mirisom koji je podse}ao na borovinu i tamjan. decembra. Pola sata posle podneva. Za razliku od prvog puta jako je mirisalo. Niko u helikopteru se nije povredio. Svetog Srbina na{ih dana. teklo i iz levog rebra Gospodweg. po novom kalendaru. u gradu koji je ubog i materijalno i duhovno. u hramu Svetog Save u Kragujevcu poteklo je miro iz Raspe}a Gospodweg. ~ekali da im Deda Mraz podeli poklone. trajalo tri dana. srbskog Prizrena? Zar tu nije bila i velika opomena Bo`ja Srbima da ne ~ekaju komunisti~ku izmislicu zvanu Deda Mraz. Krajem decembra 2003. 5. ~udo se ponovilo. i u kome beda i jad caruju? Zar to nije najavilo te{ke doga|aje koji }e se desiti u Velikom Postu 2004: po`ar u Hilandaru i {iptarsko divqawe i paqewe kosovskih svetiwa od Devi~a i Arhangela do Qevi{ke? Zar je slu~ajno suze Gospodwe prvi ugledao crkvewak Radomir Stefanovi} koji je 1999. sa pobo`no{}u i strahom Gospodwim. samo ako ho}emo da ih vidimo. i Save Kova~evi}a. i miro je. Miroto~ewe je u septembru 2003. sru{io se usred grada vojni helikopter marke “gazela”. pored o~iju i ~ela. Helikopter se sru{io ia uglu ulica Vladike Nikolaja i Save Kova~evi}a (“Politika Ekspres”. Srbima? I ona ne oskudevaju. a sutradan se u Kragujevcu umalo nije desila tragedija. sada spaqenog. a leteo je sa troje odraslih i de~akom Davidom (starim osam godina). pobegao iz. i miro je teklo iz o~iju Gospoda ih i sa ~ela Wegovog. kad im jo{ nije zavr{en Bo`i}ni post (a opomena Bo`ja je bila blaga: niko od onih u helikopteru nije stradao.). u kome se nalazilo pet qudi – jedan je predstavqao Deda Mraza. Gospod je proplakao 29. Uo~i jeseweg Krstovdana 2003. a letilica je pala samo trista metara od mesta gde su de~aci i devoj~ice. kao o opomenama na{em rodu? Zar slu~ajno Hristos pla~e u srcu [umadije. Zar sve ovo nisu znaci o kojima se mo`e razmi{qati. januar 2004. wih oko petsto. Titovog xelata. ~ije xelatsko ime Kragujev~ani jo{ nisu uklonili da im ne prqa grad (kao da nam se ukazuje na to da jo{ hramamo na obe noge – ~as . niti je stradao ko od okupqenih)? Zar nije simvoli~no mesto gde se letilica sru{ila – ugao ulica Vladike Nikolaja.

obavezuje nas da se. miroto~ewe raspe}a Gospodweg je uvek imalo i ima}e duhovno-moralni smisao. u kojoj je ro|en Sveti Justinijan Veliki. niko ne sme da ka`e da je ovakvo tuma~ewe doga|aja jedino ispravno. iz eparhije s one strane Save. ali. itd.). pa onda oni. pla~u}i.bismo da budemo Nikolajevi. gledaju u kandila i ikone. La`na ~uda tra`e od ~oveka samo da im veruje. nau~i nas Qubavi Koja je . i da. “ugodnici” (~iji? – o~ito ne Bo`ji!) skidaju “naba~ene ~ini”. da svim bi}em slu`i Bogu i ide stazama Wegovim. i da nastavi da `ivi kako je i `iveo. april 2004. u spaqenom srbskom delu varo{i Lipqan (drevne Ulpijane. okru`ene mnogobrojnim o{te}enim i poruganim ikonama iz spaqenih srbskih hramova. prizivaju ime Bo`je i svetaca. donose specijalno pravqeni “slavski” kola~i. tra`e da im se. molimo za druge. u svetu u kome su ravnodu{nost i mr`wa uobi~ajeni. Takva ~uda su magijska: ona od ~oveka ne tra`e ni{ta osim para (jedan takav ~udotvorac. ^udo na{eg `ivota u veri. uzima na stotine evra od lakovernika da bi im “skinuo naba~eno”). Zbog toga treba biti oprezan da ne bismo primili rog za sve}u i antihrista umesto Hrista. vizantijski car koga su Srbi zvali Upravda). radi vra~awa. A odnedavno. budemo “~udotvorci” svojom molitvenom qubavqu. Gospode ^udesni i Divni u ~udima Svojim. mewaju}i sebe. Treba biti oprezan pred gomilom raznih “~udotvoraca”. “osloba|aju prokletstva” koje su “zaslu`ili preci”. ~udo {to smo u Crkvu prizvani i {to se Hristom pri~e{}ujemo. koji su ~esto “pobo`ni” – kad vra~aju. Sve{tenik Ran|el Deni} ka`e: “^udo!” I dodaje: “Za nas je ovo znak da ostanemo. ne ostavqa. nego se moli Wemu za Srbe (“Ve~erwe novosti”. a ~as Titovi)? Naravno. i nikad nije ne{to “slu~ajno”. u hramu Svetog Vavedewa. jer su sveci sa nama!” O~ito je da Majka Bo`ja pla~e nad sudbinom naroda Sina Svoga. i da ga. Majka Bo`ja je proplakala pred Vaskrs 2004. 25. Istinska ~uda Bo`ja bude u ~oveku pokajawe. te~e suza iz oka na ikoni Majke Bo`je. `equ da se izmeni.

nije do{la. Govori stoga da bismo znali o tome. I kad nam {aqe opomene Svoje. urazumili. Nivevi}ani nisu izgubili nadu. videv{i ovo. Poslao je proroka Jonu da bi im kazao: “Jo{ ~etrdeset dana i Ninevija }e biti sru{ena”. da u jednom trenu svet vrati u ni{ta. I tek posle toga. odredili strog post i za qude i za `ivotiwe. {aqe ih da bismo se pokajali i urazumili. Zatim je sto godina odredio Noju za gradwu kov~ega. Bog. . ~ija su bezakowa prevr{ila meru. aprila 2004. vi{e nego {to mo`emo sami sebe voleti. Evo {ta o tome veli Sveti Jovan Zlatousti: “Kada bi Bog po`eleo da uni{ti svet. i da i daqe ~ine zlo. jer je ni iz ~ega svet i nastao. pape rimskog. On to nije obavio odmah nego ih je obavesti sto dvadeset godina pre toga.Istina! Na dan Svetog Martina Ispovednika. Poverovali su Bogu. Nema ni~eg lak{eg za Tvorca. smilovao Se. i kajali se u kostreti i pepelu. godine HRISTOS – SRBSKI SPAS Bog nas voli vi{e nego {to to mo`emo zamisliti. No Bog u Svojoj velikoj milosti i brizi o na{em spasewu unapred nam govori o kazni koju namerava da na nas po{aqe – radi toga da je ne bi poslao. On ih je pogubio potopom”. da bismo se pro`eli strahom pred gnevom Wegovim. Wemu vratili i Wegovi postali ponovo. Koji je sve stvorio samo Re~ju. kad je Bog video da qudi ne obra}aju pa`wu na sva predupre|ewa. On bi to veoma lako u~initi mogao. i kazna koja im je morala do}i. vide}i wihovo pokajawe. Pa ipak. da bi se qudi. Tako se i pre potopa zemqa napunila bezakonicima. da bi se vratili na put pravde. ne uklawaju}i se od istog. Na taj na~in On je postupio sa velikim gradom Ninevijom. da bismo se odvratili od greha i osetili Wegovo nesumwivo upozorewe. i Bog je re{io da je pogubi.

pobedi}e sve neprijateqe na{e. 41. crvi}u Jakovqev. Koji je i Bog qubavi. i Srbstvo }e opet biti spaseno.14). kako se i peva u himni na{oj: “Bo`e pravde. Gospode Isuse Hriste. ~uj i odsad na{e glase i odsad nam budi spas”. Bo`e na{. poru~uje: “Ne boj se. Nepobedivi. pomiluj nas! Amin. A On. Uvek je Srbima bio potreban spas.Jo{ uvek ima nade! Pokajmo se! I kad se pokajemo. Ali moramo zavapiti Bogu pravde. Svetac Izraiqev”. Danas vi{e nego igda. Preblagi i Svesilni. Molitvama Svetog Save i Svetog kneza Lazara i svih Svetih Srba. Ja }u ti pomagati. . Novom Izraiqu. govori Gospod i Izbaviteq toj. narodi}u Izraiqev. preko proroka Isaije (Is. nama. Gospod nad vojskama. Ti {to spase od propasti dosad nas.

UVODNO SLOVO PRAVA VERA – TEMEQ SPASEWA OBRAZOVAWE ZA VE^NOST (Veronauka – da ili ne?) Kako videti Boga? Bog i nauka NEDEQA HRISTOVOG STRADAWA Koja je vera prava? Strasna sedmica VEN^AJTE SE. SRBI POKOQ NERO\ENIH SRBA VERSKA NASTAVA NIJE NAMETNUTA SEKTA[KA NAJEZDA I SREDSTVA ZA[TITE Tipovi sekti i wihova u~ewa Okultisti~ko-magijske (sinkretisti~ke) sekte Satanisti~ke sekte Taktike i tehnike sekta{a Pravila verske bezbednosti Za kraj .

[TA HO]E NOVOPROTESTANTI U SRBIJI? JO[ MALO O SRBIMA I TOLERANCIJI POVRATAK VERI OTACA POVRATAK VERI OTACA SVETI SAVA – U^ITEQ OBRAZA PRESTO NEBESKI I PRESTO ZEMAQSKI PAD CARIGRADA I MI DANAS SVETLOST SA NADGROBNIKA Vera u ve~ni `ivot Mladi}i i devojke na spomenicima Supru`nici KARA\OR\E I WEGOV NAROD (@rtvena glava i temeq slobode) O suprotstavqawu zlu silom Tragi~ni lik ^ovek Bo`ji Literatura: HRI[]ANSKI LIK SRBSKOG VOJNIKA .

PRED HRAMOM RUSKE NOVOMU^ENIKA ZEMQE NA[A PRO[LOST I NA[A BUDU]NOST UMESTO ZAKQU^KA LEKTIRA U DOBA APOKALIPSE STASATI DO IKONE U POTRAZI ZA NADOM KA OBNOVI EROSA UXBENIK VITE[TVA A {ta zna~i ispuwavati SEDAM SRBSKIH ZAPOVESTI? SVETLA TAMNOVAWA SVE[TENI PROSTOR LEPOTE KASKAJU]I ZA GRAALOM (Odlomci) LICE I NALI^JE UTOPIJE PAPA NA “RADNOM ZADATKU” .

SATANIZAM O^IMA @RTVE Bal kod satane @elim da umrem U`as se nastavqa Na crnoj misi @rtvovawe beba Kako prepoznati satanistu? KA PONORU Za{to ova kwiga? A na{i nau~nici? A vampiri? Trgovina qudskim organima Psihotronska oru`ja? Post scriptum ZAPAMTITI ZAUVEK ZLA SUDBINA SRBSKOG NARODA POLITIKA I MISTIKA PRAVOSLAVNI MONARHIZAM DANAS PODVIG CARA MU^ENIKA NIKOLAJA II Zahvalnost Rusiji .

DUH REVOLUCIJE DEMONSKI KORENI KOMUNIZMA POSLEDWI DANI ROMANOVIH RUSKI I SRBSKI SEDAMNAESTI JUL VASKR[WA SVETLOST STRADALNI[TVA KRST ZA NEVINO POSTRADALE DNEVNIK MOJE RUSKE BRIGE Dr`avni udar Zlo~ini i mr`wa Post scriptum dana posle PRAVOSLAVQE I ZIDARI NOVOG VAVILONA Kod nas Kakva je to tajna? TEORIJA ZAVERE I PROMENA PARADIGME NA PUTU KA UJEDIWENOJ PLANETI (Skica za istorijski portret mondijalizma) Ideologija i magija Novog svetskog poretka ”Prosvetqeni” i Novi svetski poredak Komunisti~ka igra .

Duhovnost Novog svetskog poretka Epilog @IVOT U DOBA ANTI-LAZARA UVOD O ANTI – LAZARU ILI LA@NI CAR KAO POVOD ZA DENACIFIKACIJU PUSTO[ I ZATIRAWE [IBICAREWE ”SVETOSAVSKI” VAAL Idol stradalni{tva Idol krvi i tla Idol politike Idol ekumenizma Umesto zakqu~ka MOMCI SRBIJI OBRIJANIH GLAVA U BEZGLAVOJ TAJNA KRVI [TA SLU[AMO I [TA NAM SE DE[AVA .

. 29.. JUL. NOVEMBAR Gledali smo i slu{ali smo.TURBAN-FOLK ZA[TO SRBIJA NE VASKRSAVA? SRBIJA U PROVALIJI (Naricawa nad vestima) Uvod Op{te propadawe Blud i razvrat Zlo~ini Mrtvi pitaju. UO^I NAJLU\E NO]I DEDA MRAZ I BO@I] BATA 4. 7. RATNI DNEVNIK PISAN PO[TO JE PREDSEDNIK SRJ PROGLASIO POBEDU I MIR KONA^NI ISHOD ANTI-LAZARA ”TRE]E OKO” U “ZONI SUMRAKA” / PUTEVI KOJI SU BESPUTICE .. JUL..

[EST GODINA POSLE EPIDEMIJA OKULTIZMA POSTOJI LI MAGIJA? ”PROROCI” DEVEDESETIH I RASPETO SRBSTVO Tapi i Mili} od Ma~ve . Vladimira Dimitrijevi}a Dva shvatawa Put u veru ODGOVOR G. VIDANU ARSENIJEVI]U.[TA SE KRILO IZA “TRKE ZA MIR”? Ovaj svet u zlu le`i Neophodnost primene Bo`jeg ma~a SATANIZAM U SRBIJI WU EJX NA VRATIMA BALKANA La`ni mesija je ro|en Majtrejini “podvizi” KO NAS GLEDA “TRE]IM OKOM”? KO SE BOJI POGLEDA? Osvrt na tekst g.

DANAS I OVDE KAKO SHVATITI APOKALIPSU? PLE[U]I SA DEMONIMA ROK–MUZIKA I OKULTNA REVOLUCIJA ATLAS BEZBO@NE BUDU]NOSTI ^ovekova okolina Budu}nost medicine Transplantacije Ve{ta~ko oplo|ewe Ve{ta~ka inteligencija Roboti Razvoj vojnih tehnologija Nadzor stanovni{tva Uteha Bo`ja KLONIRAWE I FAUSTOVSKI KOMPLEKS NOVE LI^NE KARTE /ZA @IVOT BEZ @IGA / .KREMANSKO “PRORO^ANSTVO” ”TRE]E OKO” U “ZONI SUMRAKA” APOKALIPSA.

godine Vi|ewe Marije Bogoverne ...[TA ^EKA SRBIJU? ZA RODINU ”Vrli novi svet” i Rodina Opasnosti koje vrebaju [TA ^EKA SRBIJU? Povodom Kori Udovi~ki. kampawe “Mi smo Evropa” i “partnerstva za mir” KONCETRACIONI KAMPOVI NOVOG DOBA Umesto uvoda Pogled na reforme {kole u svetu Srpski jezik i kwi`evnost [ta }e biti sa nacionalnom istorijom? PAPA NA PUTU ZA BEOGRAD I MOSKVU. ”BIJELO DUGME” I LAZAREV ZAVET GROM ZAGRME NA SVETOG SAVU UTEHE BO@JE U VREMENA SMUTNA (Proro~anstva srbskom pravoslavnom rodu) Proro~anstva Starog Zaveta Proro~anstvo bla`ene Stojne Vi|ewe u Jerusalimu 1930.

INDONEZIJA. GODINE SNEG NA VASKRS 1996. GODINA SMISAO ^UDA BO@JIH HRISTOS – SRBSKI SPAS . GODINE ZA[TO PLA^U NA[E IKONE? BOG NE PLA]A SVAKE SUBOTE ZA[TO PLA^E SVETI SAVA? Uvod Znamewe Duhovni rat Dr`ava [kola ZA[TO PLA^E SIN BO@IJI? PO@AR U HILANDARU BESLAN.GRMQAVINA NA SVETOG SAVU 1995. KRAGUJEVAC ILI – O RAVNODU[NOSTI I POKAJAWU SRBSKI PROROCI O EVROPI BO@I] I SRBSKA 2006.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->