SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE PĂDURE

³S

ÎNV

M DESPRE P DURE´

PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI INTERNA IONAL DE EDUCA IE PENTRU MEDIU ÄS ÎNV M DESPRE P DURE" (Ä,LEARNING ABOUT FORESTS")
´PADURILE DIN BUCOVINA´
,, Apropie-l pe copil de problemele din natur

i las -l s r spund singur la ceea ce i-ai spus tu, la ceea ce a în eles el, s gândeasc singur, s - i men in treaz curiozitatea. Condi ia de a-l apropia de natur este s -l stârnim pe copil s observe, s cerceteze,s descopere, s ocroteasc .´ J.J.ROUSEAU ARGUMENT

Educa ia constituie o necesitate pentru individ i societate, fiind procesul prin care se realizeaz formarea i dezvoltarea societ ii umane. În viziunea legii înv mântului, unul dintre mijloacele prin care se realizeaz finalitatea educa ional a înv mântului românesc, îl constituie cultivarea sensibilit ii fa de problematica uman , fa de valorile moral-civice, a respectului fa de natur i mediul înconjur tor. Educa ia ecologic poate s înceap înc din gr dini , rolul educatoarei fiind acela de a îndruma pa ii copiilor în lumea minunat a naturii.Curiozitatea pe care o manifest copilul pentru mediul înconjur tor trebuie men inut i transformat într-o puternic dorin de a cunoa te i în elege tainele naturii, de a le pre ui i ocroti. Printre comorile naturii, P DUREA, Ä AURUL VERDE´ este darul cel mai de pre cu care DUMNEZEU a binecuvântat i p mântul rii noastre.

Suceava. comunit ii).padurea Putna DURATA: anul colar 2010-2011 colii. Ä PADURILE DIN BUCOVINA´. bog iile ei. culorile. s-o ocroteasc i mai ales S-O IUBEASC . este o necesitate.HURJUI CRISTINA DATE GENERALE UNITATEA SCOLAR : coala cu clasele I-VIII ´Regina Elisabeta´ Nr. ne cheam în mijlocul ei. cântecele. dansul frunzelor i simfonia vântului. este o dorin .P DUREA. cu lini tea ei. PARTENERI IMPLICA I: P rin ii elevilor ETAPELE PROIECTULUI ETAPA I. ACTIVIT I Constituirea comitetului de mediu ( elevi. s-o cunoasc .com GRUPUL INT : 27 elevi din cl. Gr dina Botanic a parcul ora ului R d u i.coordonator). lumina. cu aerul curat. COORDONATOR: Prof. I Step by Step LOCUL DE DESF URARE: p durea Marginea. Stabilirea responsabilit ilor celor implica i. locuitorii ei. colii. p rin i. este un îndemn.este titlul proiectului pe care-l desf or cu colarii din anul 2011. tefan cel Mare Nr. este o ans pentru noi to i. P DUREA cheam OAMENII BUNI ai acestui p mânt. PERIOADA y y y oct 2010 . Str. Jud. ugulea Marcela COORDONATOR: HURJUI CRISTINA DATE DE CONTACT: e-mail criss_co2000@yahoo.18 DIRECTOR: prof. Popularizarea proiectului la nivelul familiilor.4 R d u i.

Etapa de lucru în p dure : Drume ie în p durea Marginea si in padurea Putna de unde s-au strâns de eurile. y y y Desf urarea activit ilor propuse. S-au organizat mai multe ie iri în natur : în gr dina botanic a colii în parcurile ora ului în p durea Marginea. i la Centrul de Informare i S-au stabilit programul desf ur rii activit ilor. au cântat .II. regulile de desf urare a activit ilor de grup i responsabilit ile fiec rui membru al grupului. privind ac iunile stabilizatoare sau perturbatoare ale omului. Evaluarea proiectului. Elevii au participat i la câteva jocuri didactice. padurea Putna în alte zone împ durite din jud. III. Suceava în urma excursiilor desf urate Etapa de evaluare: . Popularizarea rezultatelor la nivelul unit ii. Oct.au observat ecosistemul p durii i au schimbat informa ii despre acesta. Elevii au dorit s afle mai multe despre inutul Bucovinei i au c utat date din surse variate privind p durea. 2010 ± mai 2011 mai 2011 ± 15 iun 2011 Etapa de documentare: Aceast etap s-a desf urat în clas Documentare al colii.

. o A fost organizat o expozi ie cu materialele realizate ±ÄCol ul ECO´ APLICA IE LeAF Mai aproape de p dure Locul desf ur rii: P durea Putna Scop: adaptarea flexibil a con inuturilor din curriculum sub aspect interdisciplinar.s identifice sunetele din p dure.ro i de pe site-uri turistice. în contact cu elemente din p dure supuse observ rii. în 20 minute.s intoneze cântece adecvate în colectiv i pe roluri. . Activit i desf urate: i la Centrul de Informare i o Au fost realizate afi e cu reguli ce trebuie respectate de cei ce iubesc p durea. preluate de pe site-ul didactic. în 15 minute. prin limbaj verbal i nonverbal. în contexte oferite de mediul din p dure. . transport de greut i). pe baza observa iilor efectuate. Obiective: . o Au fost verificate cuno tin ele dobândite de elevi prin completarea unor fi e i a unor chestionare. în 10 minute.Aceast etap s-a desf urat în clas Documentare (CDI) al colii. . g sind asocia ii cu melodiile i onomatopeele cunoscute. .s interpreteze rolurile asumate (de element al p durii). în 5 minute. integrat i valorificarea inteligen elor multiple ale pre colarilor. prin intermediul jocului de mi care. în 10 minute. .s comunice impresiile.s exerseze deprinderi motrice (mers i alergare pe teren variat. s ritura în lungime de pe loc. ideile. o Elevii au vizionat la CDI materiale despre p dure realizate în power point . mers cu p ire peste obstacole.s recunoasc anumite schimb ri i transform ri din p dure. în 5 minute.

Strategii didactice: 1. . În sala de clasa: . colaj.o activitate de relaxare i recreere. scriere. .exersarea inteligen elor multiple ale copiilor . . în 15 minute. p durar. pe grupe. saci ecologici. aparat de fotografiat. în 5 minute. Copiii au desf urat urm toarele ac iuni: . diplome. executând prin joc de rol ac iuni specifice de ecologizare a unei zone din p dure. jocde rol. individual.se stabilesc câ tig torii exerci iilor i jocurilor care au implicat competi ii. . . 2. Finalitatea aplica iei: .Umane: copii. p rin i.conturarea specificului p durii. 2. atitudinile i capacit ile copiilor în cadrul aplica iei.o activitate de educa ie ecologic . m nu i.Materiale: co ule e. . .i asume rolul de ecologi ti. de c tre educatoare.un grup a cules plante pentru completarea ierbarului clasei . În p dure: .se ofer diplome pentru cuno tin ele. Mod de organizare: frontal.expunerea la panoul clasei a fotografiilor f cute în timpul aplica iei.completarea ierbarului clasei cu noi elemente.s sesizeze comportamente neconforme cu regulile de protec ia mediului i s ia atitudine. Metode i procedee: conversa ia. brainstorming-ul. . prin desen. invatatoare.o activitate practic-aplicativ . deprinderile. p durar. . 3. . a impresiilor tr ite în p dure..un grup a ecologizat o zon mic din p dure. Evaluarea aplica iei 1. .consemnarea în Jurnalul clasei. explica ia. blocuri de desen. în perechi.se fac aprecieri generale i individuale referitoare la activitatea copiilor.s . Resurse: . exerci iul problematizat. p rin i. p turi.un grup de copii a identificat copacii bolnavi i locurile poluate din imediata apropiere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful