P. 1
Azra [broj 776, 11.1.2012]

Azra [broj 776, 11.1.2012]

|Views: 316|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

Sarajevo

Godina XV

11. januar/sije~anj 2012. god.

2 KM

Izlazi srijedom

100 DIN

www.azramag.ba

776

CH 4,40

DK 19,00 DKK

H 14 KN

2E

Hana i Tarik TABAKOVI]

Dina i Mirsad JAHOVI]

D 2,80 E

A 2,80 E

NL 2,80 E

Vrijeme je za bebu

S 32,00 SEK

Razvod zbog nasilja?

Daniella MIJATOVI]

Nisam u trendu
Poklon: Ljubavni roman

AZRATakve pri~e ho}u Explorer

56

Ho}e li se obistiniti posljednje „proro~anstvo“ Nadrealista
Sulejmana [ONJA

6

Prva doma}a Facebook senzacija
Goran BARE

22 Moj sin je

pravi gospodin

32 Kako sam dobio
prvu ulogu
4 Cafe 34 Kolumna 53 Ginekolog 73 Horoskop
magazin za cijelu porodicu
Izdava~ AVAZ-ROTO PRESS
Glavna i odgovorna urednica Elameri [KRGI]-MIKULI] Lektorica Indira PIND@O Redakcija Lejla LOJO Elvedina D@AKMI] Senka TRGOV^EVI] Zana KOLO[ Nejra AVDI^EVI] Kenan BE[LIJA Foto-slu`ba s AVAZ-ROTO PRESS Stalna saradnja Ahmet BAJRI] BLICKO Emira GLUMAC Hedija MEHMEDI] Jasmin HAD@I]

Ismir GAGULA

Palm Springs

78

Zagrijavanje za Oskara
e-mail: azra@avaz.ba m www.azramag.ba Marketing 281-356 mail: marketing@avaz.ba Transakcijski ra~uni UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA, TRN br.3383202266402293 DEV.RN.br.3383204893244355 NLB TUZLANSKA BANKA TRN br.132731001313169 SWIFT CODE:TBTUBA22 HYPO ALPE ADRIA BANK TRN.br. 3060510000030742 DEV.RN.br. 71004200934630002 BBI Bosna Bank International TRN br. 1410010000001620 SWIFT CODE: BBIBBA22 Identifikacioni br. 4200934630002 PDV br.200934630002 Porezni broj: 01357333

Seid MASNICA D`emka KARA^A Grafi~ki urednik Fikret TIRO Direktor novinske djelatnosti Vlastimir MIJOVI] Direktor Dru{tva Hasena HAJRI] Fotografije: Agencije JLP i Shutterstock DTP studio AVAZ-ROTO PRESS Organizacija {tampe RADIN PRINT d.o.o. Zmaja od Bosne 4 71000 Sarajevo

Adresa redakcije TE[ANJSKA 24 b Telefoni 281-426 i 281-444 FAX: 281-428

AZRACafe

» Dok su Seal i Heidi odmarali na snijegu...

Zvijezde „okupirale“ Aspen Svake godine ameri~ko skijali{te Aspen vrvi zvijezdama. Ovdje do|u uo~i Bo`i}a i ostanu dok im snijeg, skijanje, bordanje, ali i shopping, ne dosade. Kod nekih je to pet, kod drugih i mjesec dana. Me|u slavnima koji su ovih dana vi|eni na skija{kim stazama su supru`nici Heidi Klum i Seal, LeAnn Rimes i Eddie Cibrian, Melanie Griffith i Antonio Banderas... Mariah Carey i Nick Cannon su prvi put u ovo skijali{te doveli i svoje blizance Moroccan i Monroe, ali su se brzo morali vratiti ku}i, jer je Nick na stazi povrijedio nogu.

4/azra 2012.

» ...njihova djeca, Leni Klum-Samuel i Johan Samuel, prakticirala su omiljeni sport

» U skijanju su u`ivali i
Melanie Griffith i Antonio Banderas

» LeAnn
Rimes i Eddie Cibrian su se odmarali {etaju}i gradom

» Zbog Nickove povrede, Mariah Carey je s blizancima kratko u`ivala u snje`noj ~aroliji
azra 2012./5

AZRACafe

O njima se pri~a...
@arko Lau{evi}: ^ovjek koji je imao i izgubio sve
On je imao sve: Karijeru u meteorskom usponu, novac, slavu i armiju obo`avateljica, koje su ma{tale o susretu s njim. @arko Lau{evi} je po~etkom devedesetih bio najve}a gluma~ka nada ovih prostora, ~ovjek koji je obe}avao i pod ~ijim je nogama mogao biti svijet. Imao je 33 godine kada se na{ao u pogre{no vrijeme na pogre{no mjestu, ubiv{i pucnjima iz pi{tolja dvojicu protivnika u tu~i. @arko Lau{evi} je tog dana, 1993. godine, izgubio sve, postao optu`enik, osu|enik i bjegunac pred Zakonom. U prvim danima 2012. pomilovao ga je Boris Tadi}. @arka Lau{evi}a danas }e te{ko prepoznati nekada{nje tinejd`erke, koje lijepile njegove slike u spomenare. Tu`ni ~ovjek izboranog lica i bijele brade samo je sjena mladi}a za kojim su ludovale generacije.

Kim Jong Un: Diktator na licu, NBA liga u srcu
Kim Jong Il, nedavno preminuli vladar Sjeverne Koreje, sahranjen je na ceremoniji dostojnoj faraona, uz grandioznu vojnu paradu i Kimove podanike koji su ~upali kose, skrhani zbog bola jer njihovog vo|e vi{e nema. Na istoj paradi predstavljen je i nasljednik, Kim Jong Un. Bucmasti nasljednik, ro|en 1984., odmah je svijetu obznanio da se u njegovoj zemlji, koja ina~e ima vi{e bombi nego vre}a bra{na, ne}e promijeniti ba{ ni{ta. Ipak, ispod maslinastozelenog {injela krije se mlad ~ovjek od krvi i mesa. Malo je poznato da se Kim Jong Un {kolovao u elitnim {kolama u [vicarskoj. Prema {turim informacija o njemu, veliki je fan NBA lige, a veoma po{tuje Michaela Jordana.

Emir Suljagi}: Ako su to bile samo la`i
Emira Suljagi}a, sarajevskog ministra obrazovanja, podjednako i vole i ne vole. Onoliko koliko ga ljevi~ari hvale zbog ~vrstog stava u slu~aju „vjeronauke“, toliko ga konzervativna ekipa zbog istog mrzi iz dna du{e. Korpulentnog ministra prgave naravi ne vole ni neki mediji, koji su tako objavili kako je gra|anin Emir Suljagi} pretukao suprugu. Navodno je policija morala intervenirati na poziv ministrove supruge, te su momci u plavom, navodno, u stanu u naselju Stup zatekli haos i suprugu s modricama oko vrata. Dan poslije, ministar je sve demantirao, a objektivi fotoreportera zatekli su nasmije{eni bra~ni par kako veselo tro{i novce u jednom trgova~kom centru.

Kemal Monteno: Izdr`i!
„Kemica“ Monteno se bori za `ivot u zagreba~koj bolnici „Rebro“, vijest je koja je munjevitom brzinom prostrujala doma}im portalima. Otkud ba{ Monteno u Zagreba~koj bolnici i zbog ~ega ga obilazi hrvatski predsjednik, nije niko postavio pitanje. Jedan od najplodnijih kompozitora svih vremena na ovim prostorima i ~ovjek ~ije su pjesme postale evergreeni, zbog neima{tine je po stare dane morao spakovati svoje pjesme i gitare te krenuti na turneju. Umjesto da u`iva u zaslu`enoj slavi i plodovima svog rada, Monteno je nastupao od va{ara u Srbiji do trgova u Dalmaciji, tro{e}i svoje zdravlje samo da sastavi kraj s krajem. Sarajevo, kojem je posvetio svoju najljep{u pjesmu, okrenulo mu je le|a. Mi mu dr`imo fige i `elimo brz oporavak.

6/azra 2012.

Vjekoslav Bevanda: Premijer sa zlatnom nau{nicom
BiH kona~no ima novu vladu, ima novog premijera, a premijer ima zlatnu nau{nicu. Zlatna nau{nica nije neobi~an detalj za politi~ara. Afri~kog politi~ara. BiH ve} ima afri~ki `ivotni standard, afri~ku stopu nezaposlenosti, afri~ke puteve bez asfalta, afri~ki nivo higijene u bolnicama te je mo`da i bilo logi~no da prvi ~ovjek Vije}a ministara BiH svoje modne uzore, umjesto u Evropi, potra`i na toplom, afri~kom kontinentu. [alu na stranu, Vjekoslav Bevanda je ~ovjek od struke, s dugogodi{njim iskustvom u bankarstvu, te se nadamo da }e njegovom politikom u na{im korpama biti sve vi{e banana i ananasa.

Sulejmana [onja: Prva doma}a Facebook senzacija
Doma}i Facebook prostor krajem pro{le i po~etkom ove godine preplavio je fenomen zvani „Glamour“. Tinejd`eri kao ludi na Facebook postavljaju diskutabilne slike svojih vr{njaka i pi{u otrovne komentare. Tako su vrlo brzo nastale stranice „Sarajevski glamour“, ali i gora`danski, tuzlanski, ilid`anski, ilija{ki pa ~ak i „Semizova~ki glamour“. Razgoli}ene 13-godi{njakinje, oralni i analni seks me|u osnovcima i mnogo toga drugog {to se ~inilo nezamislivim, {okiralo je javnost. U svemu tome izdvojilo se jedno ime. Izvjesna Sulejmana [onja, ljepu{kasta 17-godi{nja u~enica ugledne Bo{nja~ke gimnazije, s fotografijama u toplesu postavljenim na brojne „Glamour“ stranice, postala je prava internetska senzacija i ime koje zna gotovo svaki tinejd`er u ovoj zemlji.

Tamara Ecclestone: Dovest }u te Bernie do prosja~kog {tapa
Bernie Ecclestone, vlasnik takmi~enja Formule 1, ima dvije k}erke, mnogo novaca i jo{ vi{e briga. Tako se nedavno po`alio novinarima da }e njegove razma`ene mezimice spiskati sve {to je decenijama stvarao. Da stari Bernie nije daleko od istine, uvjerili su se paparazazi koji su njegovu k}erku Tamaru „ulovili“ na Maldivima u {etnji s de~kom. Kao i svaka djevojka koja dr`i do sebe, lijepa Tamara ni na pla`u ne ide bez pa`ljive pripreme, a ovog puta odlu~ila je pokazati svijetu dio bogate kolekcije nakita. Tako je {etala sa zlatnim nau{nicama, „Cartierovom“ zlatnom narukvicom i zlatnim „Rolexom“, ukupnom vrijednim vi{e od 250.000 maraka. I za porodicu Ecclestone - previ{e.

Rije~i kao nadahnu}e

Nema ljep{e slike nego vidjeti dvije glave na jednom jastuku. Lijepo je ~ak i onda kad su se na{le na jednom jastuku jer nisu imale drugi. Dobra je svaka muka koja nas povezuje i lo{e je svako dobro koje nas razdvaja!
(by Du{ko Radovi})

azra 2012./7

AZRACafe
Mu{karci u crvenom Iako je to odavno u modi, na na{em podneblju je i dalje neobi~no vidjeti mu{karca obu~enog u `arke boje, poput roze, crvene... Me|utim, istra`ivanje Univerziteta u Rochesteru, provedeno u SAD-u, Velikoj Britaniji, Njema~koj i Kini, pokazalo je da su mu{karci koji nose crvenu boju najprivla~niji `enama. Ova boja je simbol grijeha, seksualnosti i strasti. @ene `ive u uvjerenju da mu{karac u crvenom ima vi{i status u dru{tvu, ve}e mogu}nosti za zaradu i ve}e {anse za napredak na dru{tvenoj skali. Eto, tako ka`u nau~na istra`ivanja, s kojima je, vjerovatno, bio upoznat i Samir ]eremida, kada se odlu~io za kupovinu upravo crvene jakne.
reditelja Danisa ik Tanovi}a, amer na{eg glavnog grada {etala je ulicama atog » Supruga priznanka Mailyse Tanovi},

Nejra AVDI^EVI]/Nina NOVAKOVI]

» Producent doma}eg filma „Belvedere“
Samir Smaji}, usljed izuzetno hladnih vremenskih uvjeta, u{u{kao se u debelu jaknu i stavio ruke u d`epove

» Amar Selimovi}, glumac,
s prijateljicom je proveo zanimljivo popodne

» Jedan od najzapa`enijih bh reditelja i scenar . ist poslijeratne gene a racije Namik Kabil djelovao je prili~n neraspolo`eno o

» Halle Berry je nakon dana punog
obaveza svratila po k}erkicu Nahlu, te su zajedno pro{etale 8/azra 2012.

» Muzi~ar Samir ]eremida obukao je debelu crvenu jaknu

» Rihhana je u voj neobi~noj `uto-si i s kombinaciji i ma{nicom na glav krenula na tetoviranje

» Glumica Zooey Deschanel napustila je plesni studio, gdje se relaksirala i zabavila

» Glumica
Alyson Hannigan se obukla sa stilom, istakav{i pritom trudni~ki stoma~i}

» Selma Blair je
obu~ena u bijelu suknjicu i crni topi} razgledala izloge azra 2012./9

AZRACafe
Izvinjenje fanovima Fotografije javnih li~nosti bez {minke uvijek izazovu buru komentara. Isto se desilo i kada je Seka Aleksi} na svom FB profilu objavila takvu fotografiju. Dok su jedni odobravali njen potez, drugi su je kritizirali. Pjeva~ica se na{la prozvanom, pa je zlobnicima napisala sljede}e: „Izvinjavam se {to sam prirodno lijepa. Izvinjavam se {to ne moram da nosim {minku i kada po|em u supermarket... Izvinjavam se {to ne podnosim {minku. Izvinjavam se {to me zaboli {ta misle nebitni ljudi. Izvinjavam se {to me Bog stvorio lijepu. Izvinjavam se {to sam lijepa i bez tri kilograma pudera.“ Svaka ~ast za samopouzdanje.

I Goran u „Nemogu}oj misiji“ Osim na{eg Miraja Grbi}a, posredstvom sarajevske casting agencije „Zona“, ulogu u megapopularnom ~etvrtom nastavku filma „Nemogu}a misija. Protokol duh“ dobio je i jedan glumac iz Hrvatske - Goran Navojec. On je utjelovio lik ruskog zatvorenika, a pojavljuje se u sceni masovnog bijega iz zatvora na samom po~etku filma. Glumce za ovu sporednu ulogu tra`ili su na audicijama u ^e{koj, Poljskoj i Rusiji, pa se Navojec danas {ali da je ispao bolji Rus od pravih Rusa.
10/azra 2012.

Nives ostvarila `elju Izgleda da Nives Celzijus nije ~ekala dugo na ostvarenje jedne od svojih novogodi{njih `elja. Naime, krajem 2011. je bez dlake na jeziku priznala da, izme|u ostalog, `eli ve}u stra`njicu. Nedavno je na svojoj Facebook stranici postavila fotografije iz teretane na kojima ponosno pokazuje svoju pozadinu. Ostaje da se vidi je li to rezultat napornog vje`banja ili je poput Coco-T posegnula za silikonskim implantatima. Na popisu njenih `elja na{lo se i to da njen suprug Dino Drpi} potpi{e ugovor s „Real Madridom“, kako bi ona mogla u`ivo pratiti svoj omiljeni fudbalski tim i `ivjeti u Madridu.

» Jedna od fotografija sa Nivesinog FB prof ila

» Novu godinu
do~ekala je u Franinom zagrljaju i uz hitove Jelene Karleu{e

Vanja i Frane obznanili ljubav Jelena Karelu{a je uspjela ono {to su hrvatski mediji mjesecima prije nje poku{avali: dokazati da su voditeljica Vanja Halilovi} i biznismen Frane Barbieri u vezi. U elitnom beogradskom klubu „Magacin“ za novogodi{nju no} napravila je takvu atmosferu da su popustile sve ko~nice kod ovog para, pa su u Novu godinu u{li - strasnim poljupcima. O njihovoj romansi pisano je jo{ pro{le godine, u vrijeme kada se Frane razvodio od supruge Sanje Duggan, koja va`i za najbogatiju Hrvaticu. Frane je i dobar prijatelj Gorana Ivani{evi}a, biv{eg Vanjinog ljubavnika. Ivani{evi}a i njegovu suprugu Tanju Dragovi} Frane je ugostio u Los Angelesu nakon {to su se pomirili poslije teniserove prevare. Da stvar bude „kompliciranija“, nedavno su Vanja i Tanja vi|ene kako se provode i nazdravljaju u zagreba~kom no}nom klubu. Ljubav, zaista, nema granica.

» Frane se pro{le godine
razveo od supruge Sanje Duggan, najbogatije Hrvatice azra 2012./11

AZRA Ljepotice

Daniella MIJATOVI]

Lak{e je biti plav i mr{av
12/azra 2012.

Atraktivna manekenka Daniella Mijatovi} imala je mnogo posla u pro{loj, 2011., a brz poslovni tempo o~ekuje je i ovoj godini. Za „Azru“ otkriva tajnu uspjeha u svom poslu, ali i tamne strane svijeta mode
Razgovarao: Kenan BE[LIJA

Kako provodite zimu? - Ku}i, uz ~aj i tople napitke. Ne volim u ovo doba godine hodati uokolo. Tako|er sam, naravno, bila na moru i u Italiji. Bje`im od hladno}e. Nervira li Vas zimska garderoba? - Nipo{to, mnogo volim zimske assesoare: kape, {alove i krznene jaknice. [alove rado nosim i ljeti. Ljeto ili zima? - Definitivno sam ljetni tip. Ro|ena sam u Africi i imam averziju prema hladno}i. Ljeto je divno, svi su tada odli~no raspolo`eni. U zimskim mjesecima nekako su svi deprimirani. Rado putujute u... ? - Naj~e{}e putujem u Istanbul. Grad mi u potpunosti odgovara. Tu se osje}am kao kod ku}e. Grad je na dva kontinenta, ima fantasti~na mjesta za shopping. Istanbul je prvi grad u kojem mi se sve svidjelo na prvu. Postoji li mjesto gdje biste rado `ivjeli i radili? - Probala bih raditi Ju`noafri~koj Republici i Indiji. Modna scena u 2011.? - Izvojila bih Fashion week Amele Radan. Doga|aj je na visokom nivou, dolaze djevojke iz cijele Evrope. Me|utim, mora se jo{ mnogo toga uraditi. Moramo biti bolji. Vjerujete li da }e biti bolje u 2012.? - Preuzela sam dio posla za Evropski festival dizajna. U aprilu nas ~eka Fashion week, kada }emo ugostiti Evropski fashion council. Bit }e to veliki doga|aj. Doma}a modna scena vs strana? - Na{i dizajneri, tako|er, kreiraju haljine, ali nemaju svoj showroom, nemamo castinge. Ako radite, naprimjer, u Italiji, tamo imate {est ili sedam castinga za jedan dan. Treba da se ugledamo na njih. Sve je podre|eno modelu, va{e je samo da pro{etate pistom. Va{ recept za uspjeh u modnom svijetu? - Veoma je bitno da imate dobre fotografije i dobar book, da se potrudite oko tog booka i idete na castinge. Koliko je Va{a boja ko`e determinirala uspjeh? - Tamnoputim djevojkama je mnogo te`e uspjeti u ovom poslu. Kreatori se ~e{}e odlu~uju za svjetlije djevojke, djevojke plave kose, plavih o~iju, naj~e{}e iz Rusije i Ukrajine. Takve „providne“ djevojke su u trendu. Ima ih svugdje i svi ih tra`e. Tamnoputi modeli mogu dobiti posao kada je rije~ o revijama, a veoma rijetko u ozbiljnijim projektima. Zbog ~ega je tako? - Ne znam, pitajte njih. Rade}i u Italiji, de{avalo mi se da sam jedina tamnoputa djevojka na castingu i da me odbiju pod izgovorom da sam previ{e seksi ili previ{e lijepa. Meni je to smije{no. Trpi li privatni `ivot zbog posla? - Apsolutno ne. Dugo godina sam u ovom poslu i znam kako sve organizirati i uskladiti. Organizacija i upornost su klju~ni za uspjeh u ovom poslu. Veoma je va`na i sre}a, da se na|ete u pravo vrijema na pravom mjestu. Lorik Cana, fudbaler Lazia, Va{ je de~ko. Gdje ste se upoznali? - Privatnost ~uvam za sebe. Novine ~e{}e zanimaju moje veze od onoga {to radim.

Li~na karta
Ro|ena: 23. februara 1989. u Nairobiju, u Keniji Zanimanje: studentica i model Agencija: AR Fashion Visina: 180 centimetara Proporcije: 84 - 60 - 90 Te`ina: 56 kilograma

azra 2012./13

Fotografije: „Ljepota i zdravlje“ / Fotograf: Aleksandar Arsenovi}

AZRARazvodi

Dina i Mirsad JAHOVI]

Ekskluzivno

Mirsad: @ivot ide dalje
[est godina nakon {to su se jedno drugom zakleli na vje~nu ljubav i vjernost, te porodi~no gnijezdo svili u gradu na Bosforu, poznati ko{arka{ i biv{a missica SiCG su opet u `i`i medijske pa`nje. Mediji u Regionu raspisali su se o tome kako se Dina i Mirsad razvode, a brak nije uspjelo spasiti ni njihovo troje djece - najstariji sin Nusret-D`an, te k}erke Neba i Tajra
e tako davno na{ magazin objavio je pri~u o bajci koja se desila u gradu na Bosforu - velikoj ljubavi poznatog ko{arka{a Mirsada Jahovi}a (35) i Dine D`ankovi} (24), biv{e missice SiCG. Ljubavna saga po~ela je 2005. godine, kada je Dina imala samo 18 godina i kada se zbog ljubavi prema Mirsadu odrekla krune najljep{e djevojke u Srbiji i Crnoj Gori, odmah nakon {to se vratila sa svjetskog Izbora za Miss svijeta, koji se tada odr`avao u Kini.

N

Pi{e: Lejla LOJO
kazala je tada za na{ magazin lijepa Novopazarka. No, danas, sedam godina kasnije, povod pisanja o ovom poznatom paru daleko je od ljubavne pri~e i `ivota koji bi svi supru`nici po`eljeli. Ovih dana mediji u Regionu raspisali su se o tome kako se Dina i Mirsad razvode, a brak nije uspjelo spasiti ni njihovo troje djece - najstariji sin Nusret-D`an, te k}erke Neba i Tajra. Razlozi njihovog razvoda samo su pusta naga|anja, jer nijedno od biv{ih supru`nika o tome ne `ele govoriti. Turski mediji Mirsada nisu {tedjeli. Pisali su o tome kako je prema svojoj supruzi bio veoma agresivan, te da ga je zbog toga Dina prijavila policiji. Ona je podnijela i zahtjev za razvod, a sud je, navodno, donio odluku da poznati ko{arka{ u ime naknade isplati supruzi pola miliona eura. Kako dalje navode turski mediji, osim ove velike svote novca, koju joj mora isplatiti jednokratno, tako|er }e joj mjese~no morati davati 1.000 eura, kao i 500 eura za svako od troje djece.

Nov~ana naknada
- Kada sam stavila na vagu: s jedne strane, krunu i sve {to ide uz nju, a na drugu Mirsada i ljubav koju sam osje}ala prema njemu, prevagnula je ljubav. Sre}a i radost koju sam osjetila i osje}am nakon ro|enja na{eg Nusreta, ne mogu se mjeriti sa svim radostima koje sam prije iskusila, kao ni sve nagrade i priznanja u tom poslu 14/azra 2012.

Pro{le sedmice, nakon du`e pauze zbog povrede koljena, Mirsad je odigrao svoju prvu utakmicu, najavljuju}i tako veliki povratak u ko{arka{ki klub „Fenerbahce Ulker“. Da jedno zlo nikada ne dolazi samo, svjedo~i i ~injenica da se povreda koljena desila u isto vrijeme kada je postala i aktuelna pri~a o razvodu s Dinom

» Kada se udala za Mirsada, Dina
je imala samo 18 godina

» Dina se 2005. godine zbog ljubavi prema uspje{nom
ko{arka{u odrekla titule Miss SiCG

Mada svi mediji pi{u o tome kako je brakorazvodna parnica jo{ u toku, Mirsad je za na{ magazin kazao da je razvod okon~an. - Ne znam zbog ~ega svi sada pi{u o tome i za{to je ba{ sada ta pri~a svima zanimljiva, kad ~itava ta pri~a traje skoro godinu. Mi smo se ve} razveli. Ali, `ivot ide dalje - kazao je Mirsad, ne `ele}i komentirati razloge razvoda s Dinom i isti~u}i kako mu je interes njihove djece na prvom mjestu.

Povreda koljena
Oni koji ga bolje poznaju re}i }e da je Mirsad izuzetno porodi~an ~ovjek. Naime, jo{ kao

»

» Jedna od fotografija iz
sretnijeg bra~nog perioda azra 2012./15

Ne znam zbog ~ega svi sada pi{u o tome i za{to je ba{ sada ta pri~a svima zanimljiva kad ~itava ta pri~a traje skoro godinu. Mi smo se ve} razveli. Ali, `ivot ide dalje

ostao je bez oca ljubav mnogo » dje~aknedostajala. Zbogi njegovaveoma privr`en mu je toga je svojoj djeci i ona su mu na prvom mjestu. Pro{le sedmice, nakon du`e pauze zbog povrede koljena, odigrao je i svoju prvu utakmicu, najavljuju}i tako svoj veliki povratak u ko{arka{ki klub „Fenerbahce Ulker“. Da jedno zlo nikada ne dolazi samo, svjedo~i i ~injenica da se povreda koljena desila u isto vrijeme kada je postala i aktuelna pri~a o razvodu s Dinom. Slijedila je operacija koljena u Njema~koj, te du`a rehabilitacija. Nakon ovakve povrede, ka`u stru~njaci, mnogi ko{arka{i se vi{e nikada ne vrate na ko{arka{ki teren. No, Mirsadu je, ~ini se, upravo to na~in da te`ak period razvoda ostavi iza sebe, skupi snage i krene dalje. Dina je, tako|er, ostala suzdr`ana od bilo kakvih izjava. No, kako saznajemo, nije se vratila u Novi Pazar i jo{ je u Istanbulu, gdje je njihov najstariji sin Nusret krenuo u pred{kolski razred.

» Emina Jahovi}: m
Podr{ka starije bratu

» Mirsad i
Dina sa sinom NusretomD`anom 16/azra 2012.

AZRA@ena kao nadahnu}e

Prva dama poslovnog svijeta po~ela s 500 dolara
Najmo}nija poslovna `ena svijeta, kako su pokazali mnogi izbori, Indra Nooyi, nekoliko puta se okitila titulom prve poslovne dame svijeta. Za{to vam o njoj govorimo? Da se uvjerite kako treba vjerovati u vlastite snove, te da ne postoji nemogu}e. Granice su samo u glavama. Indra Nooyi je ina~e CEO jedne od najve}ih korporacija svijeta, kompanije „PepsiCo“. Ro|ena je 1955. godine u Indiji, u pokrajini Tamil Nad, gdje je zavr{ila ekonomiju. Ve} kao studentica radila je za velike kompanije kao {to su „Johnson and Johnson“ i „Motorola“. U Ameriku je do{la 1978. godine sa svega 500 dolara u d`epu. Olak{avaju}a okolnost je bila ~injenica da je upravo Indra izabrana za jednog od stipendista Univerziteta Yale, gdje je ubrzo i magistrirala. U firmu „PepsiCo“ do{la je 1994. godine. Skoro cijelu deceniju ova Indijka posvetila je restrukturiranju kompanije, vr{e}i akviziciju drugih brandova u svoj portofolio i pozicioniraju}i na pravi na~in ono {to je „PepsiCo“ imao da ponudi. Dosjetila se da ponudu razvrsta u tri segmenta, {to je donijelo vi{e nego izvrsne rezultate. Promet ove kompanije, otkako je Indra Nooyi preuzela finansije 2000. godine, porastao je za 72 posto, a ukupan profit se udvostru~io. Indra je udata i ima dvije k}erke. Pored velikog uspjeha i impresivne karijere, za sebe ka`e da je sasvim obi~na `ena, majka, supruga i da joj ponekad smeta jer ne mo`e, iz sigurnosnih razloga, oti}i u kupovinu ili {etati gradom. Razloga za zadovoljstvo ipak ima. Na poziciji {efa odbora direktora zara|uje gotovo 15 miliona dolara godi{nje, {to je pokazatelj da se naporan rad, trud i zalaganje uvijek isplate.

azra 2012./17

Indra Nooy

AZRAZvjezdana pra{ina

Felicity HUFFMAN

Sretna sam {to nisam ljepotica
18/azra 2012.

Jedna je od rijetkih holivudskih sretnica koja se mo`e pohvaliti stabilnim brakom. Svaki trenutak koristi da bi bila s mu`em i djecom. Odrasla je u velikoj porodici, sa {est sestara i bratom
Priredila: Nejra AVDI^EVI]

U

Ulici Wisteria Lane, u malom gradi}u Fairviewu, hit serija „O~ajne ku}anice“ prati `ivote {est `ena i njihove pri~e o ljubavi i prijateljstvu, te misterijama koje se odvijaju oko njih. Serija je emitirana u ~ak 68 zemalja s prosje~nim brojem gledalaca 51,6 miliona. Dobila je nekoliko nagrada Emmy i u periodu od 2006. do 2010. postala jedna od najgledanijih serija u svijetu. Jednu od glavnih uloga u seriji tuma~i Felicity Huffman, koja kroz lik Lynette Scavo prikazuje upravo ku}anicu „zarobljenu“ u ku}i s petero djece. Felicity je ro|ena u Bedfordu, u New Yorku, 1962. godine. Iako je gledaocima najpoznatija po ulozi u „Ku}anicama“, zna~ajan uspjeh postigla je i u filmu „Transamerica“, ostvarenju zbog kojeg je bila nominirana i za Oscara

Vi{e o glumici
Najdra`i telefon - Ja sam „BlackBerry“ djevojka. Koja muzika svira na Va{em mobitelu - Lady Antebellum i Taylor Swift. Knjiga - Upravo sam zavr{ila ~itanje knjige Williama Manchestera „A World Lit Only By Fire“. Najdra`e mjesto kupovine - London. Modna slabost - Cipele.Te{ko mi je potro{iti vi{e od 50 dolara za jaknu, ali za cipele ne `alim ni 800. Nakit - Trenutno nosim zlatnu ogrlicu koju mi je poklonila Eva Longoria, na koju su ucrtani incijali mojih djevoj~ica. ^esto nosim i keltski krst, poklon od moje majke, koji je blagoslovio Papa. Make-up u - Naj~e{}e koristim „DuWop“ i „Jane Iredale Mineral Makeup“. Idol - Tina Turner.

Anga`man u seriji
Ulogu Lynette Scavo dobila je zbog otvorenosti i iskrenosti. Producentima, koji su vr{ili selekciju glumaca, rekla je {ta, zapravo, misli o maj~instvu. - Na pitanje {ta mislim o maj~instvu, odgovorila sam da je to uloga koja je izuzetno te{ka i da ja zbog nje gubim razum. Potom su se prisutne `ene odmakle od mene kao da sam rekla da jedem bebe. Bilo me je sram, kajala sam se i osje}ala poni`eno. Ali to je upravo ono {to su producenti `eljeli za ulogu Lynette - rekla je Felicity. Felicity tvrdi da joj se oduvijek svi|ala ~injenica da je Scavo majka, doma}ica, supruga, dok su ostale `ene sre|ene, `enstvene i glamurozne. Ona je totalni kontrast glamuru, uvijek djeluje umorno i iscrpljeno. - Kroz `ivot se nikada nisam mogla izvla~iti na ljepotu. To nikada nije bila karta na koju bih mogla igrati. Nisam neka ljepotica, ali izgledam ok. U stvarnom `ivotu izgledam mnogo bolje nego na ekranima. Ljepota mo`e zavarati i u~initi da se neko osje}a „mo}nim“, {to nije dobro. Biti „ok“ puno je bolje za nekoga poput mene. - Snimanje serije po~elo je prije osam godina, a autori imaju neke druga~ije zamisli s Lynette. U nastavcima }e joj se pru`iti prilika da se oku{a u izazovnim scenama. I Huffman misli da je krajnije vrijeme da skine farmerice i obu~e se kao dama.

»

» Oko ku}e njena porodica ima tri hektara
zemlje, gdje siju vo}e i uzgajaju `ivotinje azra 2012./19

» S glavnim
glumicama serije

Odnos ostalim divnim i » malo joj nes smeta toglumicama opisuje izgledaju.ni{to spektakularno - Marcia je prvoklasna ljepotica, ~itav svijet je zadivljen ljepotom Eve, a i Teri izgleda predivno. Presretna sam zbog njih i te ~injenice. Nikada se ne bih mogla takmi~iti u ljepoti s njima. Ono ~emu se radujem u nastavcima serije jeste nova Lynette, koja se druga~ije obla~i i postaje pomalo divlja - sada kada se ona i Tom, nakon petero djece, pre`ivljenog karcinoma i beskrajno puno drugih intriga, rastavljaju. Glumica savjetuje svim pripadnicama ljep{eg spola da se osje}aju lijepo u svojoj ko`i. - Mislim da bih trebala uraditi plasti~nu operaciju i lifting lica. Svaka `ena koju bi operacija usre}ila treba da to u~ini. Ipak, moj mu` nije

Kako sa~uvati brak?
Osje}am se blagoslovljeno, jer sam prona{la mu{karca kakvog sam tra`ila. Bill i ja ne idemo na kasne ve~ere, ne izlazimo puno, ali svaki mjesec odemo u hotel bez djece, na „prljavi vikend“. Mislim da ne postoji ispravan ili pogre{an na~in pona{anja u braku, treba stvari pustiti da spontano idu svojim tokom. ^ak 50 posto prvih brakova u Americi propadne. Moj Billy je vrlo zabavan i zaista ne znam kako bih `ivjela bez smijeha. Razlog zbog kojeg Lynette nije sa~uvala brak jeste {to je uvijek bila nezadovoljna, dok sam ja sretna {to imam ovakvog mu`a i ovakvu djecu.
20/azra 2012.

» U sretnom je braku s glumcem
Williamom H. Macyjem

» Felicity s
k}erkom Sofijom

Ni do koljena
Oskarovac William H. Macy smatra kako je Felicity najseksi komad u toj seriji. Nije mu jasno za{to se u prvi plan uvijek isti~u njene kolegice Teri Hatcher, Eva Longoria, Marcia Cross i Nicollette Sheridan, kad, prema njegovu mi{ljenju, nijedna od njih nije ni do koljena Felicity. - Sve cure, osim Felicity, izgledaju poput u{togljenih modela, dok je ona prirodna i vi{e seksi slatkica nego ostale - uvjeravao je glumac novinara „Parade“ magazina. Felicity je poslije priznala da joj njegove izjave zaista laskaju.

» Brak Lynette
i Toma nije uspio, jer je ona uvijek bila nezadovoljna

bio saglasan s ovom odlukom. Najgore od svega jeste ~injenica da ne mo`e{ uraditi samo jedan lifting i prestati, to je ovisnost - poput coca-cole i ~ipsa, kad krene - ne prestaje. Huffman je kao djevojka patila od anoreksije i bulimije. Zbog toga smatra da su sretnice `ene koje nisu opsjednute te`inom. Prisje}a se svoje majke koja je u sedamdesetim godinama `ivota govorila da je predebela te da mora smr{ati. Ka`e da bi u~inila sve da njene k}erke prevazi|u taj kompleks. - Sigurno }e, kao i sve tinejd`erke, imati slomljeno srce, ali nadam se da ne}e nikada mrziti svoje tijelo. Huffman je jedna od rijetkih holivudskih sretnica koja se mo`e pohvaliti stabilnim brakom. Svaki trenutak koristi da bi bila s mu`em i djecom. Odrasla je u velikoj porodici, sa {est sestara i bratom. S glumcem Williamom H. Macyem (61) ima dvije k}erke, Sofiju (12) i Georgiju (10).

la sre}u da na|e mu`a koji joj poma`e u ku}anskim poslovima, ne samo njoj nego i svim kom{ijama. - Bill u`iva da pravi i popravlja stvari. [ta god je pokvareno, on se odmah stvori s alatom u rukama. Na{i susjedi ne zovu majstore, nego njega. Ima zaista posebnu energiju, energiju mu{karca. Sa suprugom se zajedno pojavila na velikom platnu u filmu „Magnolia“. Budu}i da su oboje glumci, u karijeri su snimali veliki broj seksualnih scena. - Kada se ja pojavljujem u takvim scenama, Bill ne mo`e podnijeti da gleda, nego samo zatvori o~i. Za razliku od njega, ja se volim na{aliti i upitati: „Kakva je bila“ ili „Misli{ li da je lijepa“. Me|utim, u stvarnosti snimanje seksi scene je najmanje strastvena stvar na svijetu, jer u prostoriji pored vas stoji jo{ 20 ljudi i sve vrijeme razmi{ljate ho}ete li djelovati glupo. Iako je gluma ~itav njen `ivot, Felicity je donedavno govorila da ne bi voljela da se njene k}erke okrenu glumi, iako imaju afiniteta. Ipak, predomislila se i prepustila njima tu odluku, njen jedini zahtijev je da zavr{e fakultete.

Kompanija ABC odlu~ila je da osma sezona „O~ajnih ku}anica“ bude i posljednja. Gledanost je po~ela padati, tako da su producenti odlu~ili zavr{iti pri~u. Osim vijesti o kraju snimanja, potvr|eno je i da }e ova posljednja sezona obilovati uzbudljivim doga|anjima, preokretima i humorom. - Anga`man u ovoj seriji za mene je najbolji posao ikada. Voljela bih da se nastavi, ali sve dobre stvari „kratko“ traju. Uop}e ne mogu zamisliti posljednji dan snimanja seta. Rastanak }e za mene biti previ{e emotivan. Najlak{e i mi bilo da im po{aljem pismo s porukom „Zbogom. Bilo je lijepo.“ Teri Hatcher, Marcia Cross i Eva Longoria, kao i Felicity, posvetit }e se novim projektima, a ljubiteljima serije ostaviti samo uspomene na svoje sjajne uloge.

Va`nost prijatelja
- Vrlo je va`no u `ivotu imati `enskog prijatelja, ako ne i vi{e njih. Sve nas ~esto zatrpaju obaveze pa ne uspijevamo posvetiti vremena prijateljima. Dok su mi djeca bila mala, nisam mogla da se vi|am s prijateljicama. Sada sam tako nasmijana, sretna i opu{tena kada se vratim sa „spoja“ s nekom od prijateljica. Ne vi|am se ~esto privatno s djevojkama iz serije, zbog zauzetosti. Ipak, voljela bih da mnogo vi{e vremena provodimo skupa, pogotovo s Evom, jer je ona prijateljica za ~itav `ivot. ^itav tim „O~ajnih ku}anica“ je jedna velika zajednica. - Nedavno smo snimali scenu u crkvi i jedan od ~lanova ekipe odlu~io je iznenaditi i zaprositi jednu na{u kolegicu s kojom se zabavljao. Kamere su snimale, a on se iznenada bacio na koljena i pitao je da li }e se udati za njega. Ona je od sre}e po~ela plakati, a svi mi prisutni plakali smo s njom. Tokom ovih osam godina zajedno smo se veselili, plakali, a sada se sve to bli`i kraju - kazala je potresena Felicity.
azra 2012./21

Djeci sve popu{tam
Ka`e da bi voljela biti ponovo majka. Ipak, njen mu` nije saglasan, jer misli da su kona~no do{li do ta~ke u `ivotu kada su im djeca odrasla i kada se ne moraju s tolikom pa`njom brinuti o njima. - U odnosu s djecom imam jedan veliki problem - ne znam im re}i „ne“. ^esto znam popustiti svim njihovim prohtjevima. Prijatelji mi govore da moram postaviti granice i dijelim njihovo mi{ljenje, ali te{ko je pre}i s rije~i na djelo. Za glumicu je njena ku}a ispunjena djecom mjesto opu{tanja, odmora i najljep{e uto~i{te. - Dom je najbolje mjesto na svijetu. Oko ku}e u Californiji imamo tri hektara zemlje. Moja porodica i ja te`imo samodjelatnosti - sijemo vo}e, uzgajamo `ivotinje. U`ivam kada gledam djevoj~ice da se uklju~uju u sve to - kada Georgia bere jagode ili kada Sofia sakuplja jaja od na{ih koko{i. Na farmi imamo i psa ~uvara - ka`e ova glumica, koja je ima-

AZRAIntervju

Goran BARE

Droga je uzela sve {to
Moje srce te{ko suzu pu{ta i pumpa sa smije{kom, jer ja }u pjevati i evo pjevam, ja ne svijetlim, ja sijevam...
Razgovarala: Elameri [KRGI]-MIKULI]
uzi~ka podloga posljednje dekade pro{le godine mnogima su bile „Te{ke boje“ Gorana Bareta. ^ak i oni koji ranije nisu razumjeli pomamu za hrvatskim rokerom koji ne izgleda ba{ najzdravije, po~eli su ga gledati i slu{ati s vi{e pa`nje nakon {to su ~uli naslovnu pjesmu s posljednjeg albuma. U „Te{kim bojama“ jednako je epa i estetike, pjesma zvu~i gotovo kao himna. I Goran Bare, koji je u `ivotu toliko puta razbijan i sastavljan, savr{ena je glavna uloga apokalipti~nog videozapisa koji prati pjesmu. Te{ko je o ovom ~ovjeku re}i ne{to {to se ne zna. Taj nije tajio ni{ta. Koliko je pio, drogirao se, tukao, razbijao pivske fla{e o svoju glavu, na-

M

padao politi~are, i{ao na lije~enje, pronalazio mrtve `ene u svojoj postelji, imao za hljeb sutra{nji, nemao za kiriju... on nije krio ni{ta. ^ini se da Vama novinar ne mo`e postaviti neugodno pitanje, vrlo ste otvoreni... - Ne sramim se onog {to sam radio, niti onog {to radim. @ivim kako ho}u i stojim iza toga. Iako me nazivaju svakakvim imenima, ja nikom ne zauzimam mjesto na birou, radno mjesto. Sve radim sam. Zara|ujem za `ivot, {kolujem sina. To mi moraju priznati i oni koji me ne vole. Vi{e je onih koji me vole, hvala Bogu, njih pozdravljam. Albumom „Te{ke boje“ stekli ste jo{ vi{e poklonika Va{e muzike. [ta je, prema Va{em mi{ljenju, druga~ije s ovim albumom?

- Pjesme „Te{ke boje“ i „Ona“ napravili smo zadnje. U{li smo u studio, a da nismo imali sve pjesme gotove. Pravili smo ih u studiju. To zna~i da smo se tek „zalaufali“, tako da je ovaj album tek nekakav nulti album onog {to }e da se dogodi. Sve {to bude dolazilo, bit }e bolje i bolje. Koje su Va{e te{ke boje? - To je `ivot kojim sam obojen, koji me odredio ovakvim kakav sam ispao. Ali ok. Znam da nisam ispao najbolji, da sam daleko od izvrsnog, ali se trudim da nikome ne smetam. S obzirom na to da je pjesma, ali i prate}i spor, obojen religijskim elementima, kakav je Va{ odnos s Bogom? - Bog i ja imamo dobar odnos. Ja ga ne

»

22/azra 2012.

volim

azra 2012./23

Bilo je ovako: do{ao sam sa svirke, ostavio sam novac na jedno mjesto, a ona je pratila gdje skrivam novac. Ja sam popio dvije litre {ampanjca i zaspao. U me|uvremenu, ona je uzela novac, oti{la u grad, kupila heroin, ufiksala se i umrla
ima sve petice. Jedan od najboljih u~enika u razredu, ne}e morati i}i na maturu, ve} odmah upisuje fakultet. Ima svoj hotel. Otkud mu hotel, tako mladom? - Majka mu je ostavila hotel i nalazi se na Krku. Dakle, on je potpuno obezbije|en. Ali, njegova volja za u~enjem je fascinantna. To je naslijedio od majke, moram priznati. Mirjana je uz svoj fakultet studirala portugalski jezik i novinarstvo. Ime Miran nije uobi~ajeno za hrvatsko podneblje. - Ime je slovensko, ali u sebi sa`ima Mirjana i Goran... ku`i{? [ta je najgore {to Vam je droga napravila? - Ubila mi je `enu koju sam volio vi{e nego sebe - Mirjanu, Miranovu mamu. Tada sam obolio. Probudio sam se kraj nje mrtve i slika njenih mrtvih o~iju koje sam otvorio me je godinama proganjala. Nakon toga sam potra`io pomo} psihijatra, ja jo{ nisam izlije~en, ve} samo zalije~en psihi~ki bolesnik. U vrijeme kada je Mirjana umrla od droge, Vi ste se borili s ovisno{}u? - Ne, kasnije sam se „skidao“ s droge. Bilo je ovako: do{ao sam sa svirke, ostavio sam novac na jedno mjesto, a ona je pratila gdje skrivam novac. Ja sam popio dvije litre {ampanjca i zaspao. U me|uvremenu, ona je uzela novac, oti{la u grad, kupila heroin, ufiksala se i umrla. A gdje je Miran bio za to vrijeme? - Kod bake. Ne}emo vi{e o ru`nim temama, vratimo se muzici. Va{e pjesme su oduvijek bile autoterapijske, ali „Te{ke boje“ imaju zna~ajnu estetsku vrijednost. [ta se promijenilo u Va{oj percepciji? - To mogu objasniti samo ~injenicom da sam se zadnjih pet, {est godina po~eo zanimati za slikarstvo, za Flamance, Italijane, Francuze... Picassa, Klimta... Tako da odnedavno pjesme pi{em kao da slikam sliku. Osim muzi~kog, a evo sad i slikarskog talenta, ostat }ete upam}eni i po zanimljivoj opservaciji nekada{nje hrvatske premijerke Jadranke Kosor. Jeste li imali problema zbog komentara na ra~un njene inteligencije? - Dobio sam 30 dana zatvora nakon toga. Kao razlog je navedeno da sam tukao svoju tada{nju cimericu i ljubavnicu. Me|utim, ja je nisam tukao, nego smo se tukli. Tukli SMO SE MI. I ljubavnica je tako rekla policajcima: ne tu~e on mene, mi se tu~emo. Ali policajci su dobili zadatak da mene privedu. To je HDZ meni smjestio zbog duga~kog jezika. To znam, jer sam ~uo od ljudi koji su to napravili. Vrlo sam nezgodan tip u Hrvatskoj. Ni nama politika dosad nije donijela ni{ta dobro. - Nije nikom. Hrvatska ima sre}u, jer ima more pa skupimo lovu od turizma; Bosna ima problem zbog srpskog dijela koji nikako ne}e da se skulira, da se napravi dr`ava, nego oni ho}e Srbiji. Ja da sam na va{em mjestu, rekao bih im: „Idite!“ Kad bi oni oti{li, vi biste po~eli `ivjeti kao ljudi, odmah biste bili primljeni u EU, imali biste super odnose sa svima. Samo pustite Srbe neka odu. Neka idu! Koje stvari Vas ~ine sretnim? - Sretan sam kad do|em s koncerta u svoj mirisni krevet, koji je uvijek presvu~en ~istom posteljinom, okupam se i legnem. Ako je neka `ena kod mene - cool, ako nije, opet cool... na|em neki film i lagano zaspim.

» zami{ljam kao ostatak abrahamskih naroda, mislim na jednobo{ce. Sve monoteisti~ke religije su
veoma sli~ne. Boga zami{ljam kao energiju koja stvara `ivot, svemir i sve oko nas. Ta energija ne}e trajati vje~no. Mi smo mali, nebitni. Dolazite iz vinkova~ke male, radni~ke porodice. Kako s ove distance gledate na svoje djetinjstvo? Jesu li tamo korijeni Va{eg dana{njeg nezadovoljstva? - U Vinkovcima su se rodili korijeni mog bijesa. Postao sam jako bijesno dijete, bio sam bijesan na sve; na druga Tita, dr`avu... Smetala mi je ta la`. Jo{ kao dijete od 10, 11 godina znao sam je taj cijeli sistem velika la`. Bio sam premali da proreknem rat, ali sam znao da je sve neodr`ivo. Tugu sam prvi put spoznao 1988. godine, kada sam izgubio svoje voljene prijatelje, de~ke iz benda koji su poginuli u saobra}ajnoj nesre}i. Drugi put 1995. godine, kada je umrla jedina, voljena supruga Mirjana. Njena smrt je bila najve}i udarac na mene. Od tada ja vi{e nisam isti ~ovjek. Nisam vi{e `eravica. Postao sam ti{i, ali tiha voda brijege valja. Mo`e li se ~ovjek ikada privi}i na gubitak voljene osobe? Kakva je uloga vremena u tom bolnom procesu? - Privikne{ se na ~injenicu da je nema, ali ne i na to da se nikada ne}e pojaviti. Vrijeme ne mo`e izbrisati tugu iz srca, ono }e u~initi da se priviknete nositi s vlastitom boli. Poku{ao sam imati drugi brak, ali nije i{lo. Stalno sam mislio na Mirjanu. Mislim da ljudi trebaju i}i kod psihijatra kod takvih situacija, meni je pomoglo. Ovda{nji psihijatar Slavko Sarkoman je za tu moju mani~nu depresiju na{ao odli~ne lijekove... i kao {to vidi{, pri~am s tobom. U kakvog ~ovjeka izrasta Va{ sin Miran? - Izrasta u finog mladog gospodina, potpuno je razli~it od mene. ^ovjek je u {koli fantasti~an,
24/azra 2012.

AZRACocktail

Vanessa PARADIS i Johnny DEPP

Razvod na pomolu

V

eza izme|u holivudskog junaka Johnnyja Deppa i njegove djevojke, francuske glumice i pjeva~ice Vanesse Paradis ~inila se jednom od najstabilnijih u svijetu showbusinessa. No, par se odnedavno mora nositi sa sve ve}im pri~ama o njihovom razvodu i okon~anju 14-godi{nje veze. Web „radar.online“ prvi je objavio informaciju da njihov odnos vi{e nije tako sjajan, te da su se odlu~ili razi}i, a navodno su potra`ili i stru~nu pomo}. Iako se nikada nisu vjen~ali, 48-godi{njem Johnnyju i 39-godi{njoj Vanessi, koji imaju k}erku i sina, na vezu nije lako staviti ta~ku. - Johhny je veoma talentiran glumac, ali ne zna skriti da trenutno prolazi kroz te`ak `ivotni period - napisali su neki svjetski tabloidi. Prvi napisi o njihovom razlazu objavljeni su jo{ pro{le godine u aprilu, kada je slavni glumac fotografiran kako se ljubi sa svojom PR managericom Robin Baum. Kasnije su se zajedno pojavili na holivudskom Bulevaru slavnih, kada je svoju zvijezdu dobila Penelope Cruz. Johnny iza sebe ve} ima jedan brak. Tokom ‘80-ih bio je o`enjen {minkericom Lori Anne Allison, a nakon toga bio je u ozbiljnim vezama s Winonom Ryder i Kate Moss. Vanessu je upoznao 1998. godine na setu filma „Deveta kapija“. - Nosila je haljinu s otvorenim le|ima i najprije sam vidio njena le|a i vrat, a onda se okrenula. Pogledao sam joj o~i i ljubav se desila. Znao sam da je u tom trenutku prestao moj sama~ki `ivot. Nijedno od njih nikada nisu osjetili potrebu da ozakone svoju vezu. - Nikada nisam osje}ao potrebu za tim komadi}em papira. Brak je od du{e do du{e, od srca do srca. Nije vam potreban neko samo da bi vam rekao: „Vjen~ani ste“. Vanessa i ja smo zajedno 14 godina, a ~ini mi se kao da smo se ju~er sreli - kazao je u jednom od ranijih intervjua Depp. Otkako su se aktivirali napisi o njihovom razvodu, nijedno od njih ih jo{ nije demantiralo.

» Pri~u su dodatno „zfotografije u ssine

o agrijale“ nedavn

snimljene Vane jima izgleda veoma lo{e Hollywoodu na ko
azra 2012./25

AZRAPutovanja

Hana HAD@IAVDAGI]-TABAKOVI] i Tarik TABAKOVI]

Na{a pono} u Parizu
Novinarka emisije „Red Carpet“ i njen suprug su ulazak u ovu godinu do~ekali u gradu ljubavi, ~ime su stavili ta~ku na svoju ovogodi{nju ljubavnu pri~u koju su krunisali brakom, te otvorili novo poglavlje, nadaju}i se da }e im se ove godine pridru`iti jo{ jedan ~lan porodice
Pi{e: Lejla LOJO

26/azra 2012.

» Hana i Tarik u Latinskoj ~etvrti, poznatoj po odli~nim restoranima
lazak u 2012. godinu novinarka emisije „Red Carpet“ na Novoj TV Hana Had`iavdagi} vjerovatno }e pamtiti po romanti~nom poljupcu sa suprugom Tarikom ispred Eiffelovog tornja, u najromanti~nim gradu na svijetu - Parizu. Ba{ kao {to je predstavljen u filmu Woodyja Allena „Pono} u Parizu“, ovaj grad takav utisak ostavio je i na mladi bra~ni par Tabakovi}, a Hana s osmijehom ka`e kako ve} planira i drugo putovanje u grad na Seni.

U

Slu~ajan izbor
- Za Pariz smo se odlu~ili slu~ajno. Moram priznati da sam ja bila inicijator putovanja, jer se

Tariku vi{e putovalo u Sarajevo. On je zaljubljen u Sarajevo, valjda zbog mene. Dugo sam birala putem koje agencije }emo i}i. Provjerila sam sve agencije u Zagrebu i shvatila da, definitivno, najbolju i najjeftiniju ponudu ima upravo na{a agencija „Solazur“. S njenim vlasnikom Samerom Re{idatom sam, ina~e, dobra prijateljica i vi{e puta smo putovali zajedno, tako da vi{e uop}e nije bilo dvojbe. Idemo u Pariz s Bosancima! Doma}e je doma}e - na po~etku }e Hana, dodaju}i da su posljednje momente 2011. i ulazak u 2012. godinu do~ekali ispred Eiffelovog tornja, zajedno s vi{e od pola miliona ljudi. - Nemamo nijednu fotografiju sa zabave u „najlu|oj no}i“, jer je sve bilo, nekako, nabrzinu. Do~ekali smo pono} ispred Eiffelovog tornja s pola miliona ljudi uz {ampanjac i smijeh. Iako je bilo kao u bajci, vjerujem da se samo zbog toga ne ide u grad svjetlosti i ljubavi nego zbog brojnih drugih stvari, naprimjer, „Mosta ljubavi“. Nova godina je svake godine, a Pariz ba{ i nije. U Novoj godini jedno drugom po`eljeli su zdravlje, ljubav sre}u, novac, ali i da se ostvare kao roditelji. - Po`eljela sam da u ovoj godini postanem majka. Tarik je po`elio meni da budem sretna i zdrava do kraja `ivota, barem mi je tako rekao uz osmijeh }e Hana. Narednih {est dana u Parizu pretvorili su se u pravu avanturu, u obila`enju najpoznatijih turisti~kih atrakcija. - Ostali smo sedam dana i imali smo zaista dovoljno vremena da sve vidimo, a ve}inu smo i

» Kupovati mo`ete u radnjama
svjetski priznatih dizajnera, ali i u second-hand shopovima

»
azra 2012./27

nas » vidjeli.uNoge suondatoliko boljele kada bismo se vratili hotel i bismo govorili kako }emo se narednog dana odmarati, ali bismo istim tempom nastavljali dalje. Znam da je Tariku prekipjelo kada sam ga tri sata vodala po blatnjavom groblju, tra`e}i grob Edith Piaff i ostalih li~nosti koje su obilje`ile francusku pro{lost.

» Fontana ispred dvorca „Versailles“

„Moulin Rouge“
Uspjeli su pogledati i ~uveni mjuzikl „Moulin Rouge“ za koji ulaznica ko{ta 100 eura. No, kako Hana ka`e, taj spektakl vrijedi svakog eura. Predstave se odr`avaju dva puta dnevno, a „Moulin Rouge“ od prodaje ulaznica zaradi vi{e od dva i po miliona eura mjese~no. U unutra{njosti ove dvorane nalazi se i shop sa suvenirima, gdje za lepezu mo`ete izdvojiti 2.200 eura. - Ipak, najvi{e me dojmio dvorac „Versailles“, odnosno koli~ina novca koja je u to vrijeme utro{ena na samu izgradnju. Sve je presavr{eno, bez ijednog propusta, osim toaleta koji nisu imali. Sve je ogromno, od prostorija, vrtova, kreveta, stolova. Tariku se najvi{e dopao Eiffelov toranj, njegova konstrukcija koju niti jedna fotografija ne mo`e do~arati. Nazivali su ga „ruglo Pariza“, a sada im donosi milione eura. Hana ka`e da su Francuzi mnogo le`erniji od nas, pa nekada ~ak i previ{e usporeni s ~im se te{ko mirila. - Nisu hladni kao narod, koliko god nam to drugi prezentirali. Nama su ljubazno odgovarali {ta god da smo upitali. I vjerovali ili ne, `ele govoriti engleski jezik. To je predrasuda koju smo imali. Svi su govorili kako Francuzi ne vole pri~ati nijedan drugi osim svog jezika. Nama se sve dopalo. Pariz nas je odu{evio i svakako }emo se opet vratiti u taj ~arobni grad. Pozitivno su nas iznenadile i cijene, jer je zaista sve prihvatljivo i nije uop}e skupo. Moramo re}i da smo se vratili jo{ sretniji i zaljubljeniji jedno u drugo.

» U posjeti ~uvenom
muzeju „Louvre“

» Odlazak na predstavu „Moulin Rouge“ je ne{to {to se ne propu{ta

» Tariku se
od pariskih turisti~kih atrakcija najvi{e dopao Eiffelov toranj

» Napoleonova
grobnica

» Na „Mostu ljubavi“ su „zaklju~ali“ i svoju ljubav, a potom klju~ bacili u Senu

» U ~etvrti umjetnika,
gdje su snimane i neke scene za na{ film „Remake“ 28/azra 2012.

AZRA Humanisti

Gorska slu`ba spasavanja

Kroz snijeg i led do stradalih
» Ekipa iz Sarajeva
na Sljemenu: dr. Una Deli}, Adnan Pod`o, Edin Zametica Dino i Edin Merzi}

^lanovi Gorske slu`be spasavanja, stanica Sarajevo, nedavno su bili gosti svojih hrvatskih kolega na Sljemenu, za vrijeme odr`avanja „Snje`ne kraljice“. Bilo bi dobro, ka`u, kada bi ova slu`ba i kod nas bila ure|ene kao u susjedstvu
Pi{e: Elvedina D@AKMI]

»
azra 2012./29

» Ovaj humani
posao rade volonterski

» Una i Austrijanac Benjamin Reich Me|u 45 aktivnih ~lanova su ljudi razli~itih profesija i profila, koje ve`e jedan zajedni~ki cilj - pomo}i onima koji su u nevolji. A takvih je, kazali su nam ~lanovi GSS-a Adnan Pod`o (na~elnik stanice), Edin Merzi} (zamjenik na~elnika) i Edin Zametica Dino, bilo mnogo. Najte`i slu~aj u posljednjh desetak godina desio se u februaru pro{le godine, kada je lavina zatrpala bordere na Bjela{nici. Jedan od mladi}a je tom prilikom poginuo. - Bili su na podru~ju na kojem je bordanje i skijanje strogo zabranjeno. Akcija njihovog spasavanja trajala je skoro 12 sati, od 14h do 1.30h. Sve vrijeme smo bili na lavini{tu i izlagali se ogromnim naporima da izvu~emo te momke. Dolazili smo u situaci-

ni su mladi, hrabri, izdr`ljivi, spretni i u svako doba dana i no}i spremni krenuti u akciju spa{avanja ljudskih `ivota. Pripadnici su Gorske slu`be spa{avanja, stanice u Sarajevu. Zbog njihovih sposobnosti i postignu}a mnogi ih nazivaju specijalcima u civilu. Dvadeset ~etiri sata su dostupni na broj 061 299 443, koji svako od nas treba imati u svom imeniku, ba{ poput onog hitne pomo}i, policije, vatrogasaca...

O

Smrtonosne lavine
Ovaj humani posao rade volonterski, na dobrovoljnoj bazi i u slobodno vrijeme. » Dino i Nika Fleiss

» „Snje`nu kraljicu“ gledao je i @eljko Kom{i}
30/azra 2012.

» Osim dr. Une Deli}, u GSS-u su jo{ dvije
`ene, Tanja \ozo i Lejla Zvizdi}

ju da su i na{i `ivoti bili ugro`eni. Pronalazak i izvla~enje stradalog bordera, te povratak u Babin Do kroz snijeg dubok 60 cm nije bilo nimalo lako, ni psihi~ki ni fizi~ki ispri~ao nam je na~elnik Pod`o. Stoga, svim ljubiteljima zimskih sportova savjetuje oprez i kori{tenje isklju~ivo ure|enih ski staza. - U periodu obilnih snje`nih padavina najbolje je ne i}i na planinu bar 24 sata. Ovo se odnosi na neure|ene dijelove planine, na kojima se stvaraju lavine. Iskustva u svijetu su pokazala da je mogu}e „isplivati“ iz lavine, za {ta, naravno, treba znanje i snaga. Mnogi ljudi su pre`ivjeli i tako {to su rukama iznad glave stvorili prostor, takozvani zra~ni d`ep, zahvaljuju}i kojem su imali zraka do dolaska spasilaca. Ina~e, najvi{e ljudi u lavinama strada upravo zbog nedostatka zraka, od gu{enja, pa tek onda od smrzavanja i povreda.

Snje`na kraljica
Edin Merzi} napomenuo nam je da su pripadnici GSS-a, osim na planinama, obu~eni za spa{avanje i na drugim terenima. - Naprimjer, u pe}inama, jamama, stijenama, rije~nim kanjonima... Drugim rije~ima, na svim nepristupa~nim ili te{ko pr-

Dragocjeni savjeti
Prije odlaska na planinu bitno se dobro pripremiti. Osim fizi~ke kondicije, ta priprema podrazumijeva odje}u, obu}u, hranu, ali i druge, veoma bitne komponente. - Treba pitati ljude koji poznaju planinu kuda }e i}i, koji je put lak{i, a koji te`i, da li na njemu ima nekih skloni{ta ili opasnosti. Ukoliko se izgubite na planini, bitno je da se ne razdvajate ako ste u grupi, tako imate ve}u mogu}nost pre`ivljavanja, a u grupama, tako|er, do izra`aja dolazi taj pozitivni duh koji je veoma bitan u nevolji. Ne bi bilo lo{e obavijestiti nekoga, bilo ~lana porodice ili gorske slu`be, gdje idete i kuda planirate i}i. U slu~aju da ne{to krene po zlu, ta osoba }e nas pozvati i dati nam te dragocjene podatke. Nama je time olak{an posao, a osobama koje su se izgubile pove}ana je {ansa za pre`ivljavanje.

» Na~elnik sarajevskog GSS-a je u Hrvatskoj upoznao i slavnu ameri~ku skija{icu Lindsey Vonn istupa~nim terenima. Za sve moramo biti {to je to slu~aj u susjednoj Hrvatskoj, gdje su spremni, pa stoga ~esto odr`avamo psihi~ke, ovi momci nedavno boravili na poziv tafizi~ke i tehni~ke vje`be. mo{nje Dr`avne gorske slu`be spasavanja. Na njima do izra`aja dolaze kvaliteti i - Bilo smo njihovi gosti na Sljemenu, za sposobnosti pojedinih ~lanova. vrijeme odr`avanja „Snje`ne kraljice“. Kod - Mnogi su u GSS stigli s velikim iskunjih je ova slu`ba ustrojena kao slu`ba od stvom u odre|enim sportovima i odli~nom dr`avnog interesa i kao takva ima zakon kofizi~kom kondicijom. Zato, uvijek ta~no jim je rije{eno sve: od finansiranja, do statuznamo ko i gdje najvi{e mo`e pomo}i. Nasa ~lanova. Kod nas toga nema. Brigu o primjer, kada je akcija na nekom skijali{tu, na{em uvje`bavanju, obu~avanju i oprematada su najaktivniji skija{i, a ostali su isponju u skladu s ugovorom preuzela je Kantomo}, i obratno - ispri~ao nam je Dino. nalna uprava civilne za{tite. Mi u Sarajevu, GSS stanica u Sarajevu se ponosi i dobropet, dobro stojimo s opremom, za razliku om saradnjom s drugim stanicama Gorske od na{ih kolega u drugim, manjim mjestislu`be spasavanja u FBiH i onom u RS-u. ma. Ipak, kao takvi smo me|unarodno priUvijek su, ka`u, tu ako nekome od njih zatr- znati od IKAR-a (Me|unarodne unije GSSeba pomo} u akciji. Stoga bi voljeli da se ova a) i UIAA (Me|unarodne planinarske i alpioblast u skorije vrijeme zakonski uredi, kao nisti~ke unije).
azra 2012./31

AZRAMade in BiH

sredi{tu radnje filma su siro~ad, brat i sestra, koja su u ratu ostala bez roditelja, a sada `ive u predgra|u Sarajeva, u dru{tva koje je izgubilo moral. Mladi glumac se prijavio na kasting koji je odr`an za potrebe filma, a na kojem su u~estvovali u~enici osnovnih {kola Kantona Sarajevo, te se pokazao najpodobnijim za ulogu. Ismir tuma~i ulogu Nedima, dje~aka koji je buntovan i ima prohtjeve kao i svi njegovi vr{njaci.

Na{a najmla|a gluma~ka zvijezda U “
Mjesto pred kamerama

Ismir GAGULA

Zbog potreba filma cijelo ljeto je morao provesti u karantinu, jer je uloga zahtijevala da sa~uva bijelu put

Gagula poha|a O[ „ Skender Kulenovi}“ na Dobrinji i u~enik je osmog razreda. @ivi u skladnoj porodici, sa roditeljima i sestrom Larisom. Kao svi njegovi vr{njaci, voli izlaske, muziku i sport. Ali, on ima jo{ jednu sklonost koju nema veliki broj 14-godi{njaka - ljubav
32/azra 2012.

prema glumi. Nije imao velika o~ekivanja i nije se nadao da }e izme|u hiljadu u~esnika ba{ on biti izabran. - Zaista se nisam nadao da bih mogao dobiti glavnu ulogu. Kada sam tek do{ao na audiciju, do~ekala me je Timka Grahi}, kojoj sam ukratko ispri~ao ne{to o sebi i jedan vic. Uslijedile su radionice, nakon ~ega su mi javili da }u biti nosilac uloge Nedima. Ispostavilo se da najvi{e odgovaram zami{ljenom liku - ka`e ovaj mladi, ali talentirani glumac. Nakon spoznaje da }e tuma~iti glavnu ulogu, bio je u nevjerici. Ipak, ka`e da su njegovi roditelji bili uzbu|enijii od njega samoga. Uprava

{kole i kolege bili su ponosni {to }e druga iz {kolskih klupa gledati na velikom platnu. Iako im je prepri~avao dogodov{tine sa snimanja, ipak nije otkrivao sve detalje. Ka`e, sve }e im biti jasno kad pogledaju film. Zbog obaveza na snimanju, morao je izostajati iz {kole. Me|utim, i razrednica i ~itava uprava {kole imali su razumijevanja. Bili su tolerantni i opravdali mu izostanke. Jedini problem bio je sti}i kolege s gradivom, ali budu}i da je Ismir odgovoran mladi}, svaki dan je nakon snimanja u~io. Jo{ jedno veliko odricanje bilo je preko ljetnog raspusta, kada su njegovi vr{njaci izlazili i zabavljali se, a on je zbog potreba filma cijelo ljeto morao provesti u karantinu, budu}i da je uloga zahtijevala da sa~uva bijelu put. - U toku snimanja nisam imao vremena za izlaske s prijateljima, ali to vrijeme }u poku{ati da nadoknadim. Trenutno nemam djevojku, ~ak ni simpatiju, ali ko zna - mo`da se to promijeni

Ovog mjeseca zavr{eno je snimanje novog filma Aide Begi} „Mamac“, u kojem glavnu mu{ku ulogu igra tinejd`er. Kakva su njegova iskustva sa snimanja i da li }e se i u budu}nosti baviti glumom
Pi{e: Nejra AVDI^EVI] Foto: Samir JORDAMOVI]

sada kada je snimanje zavr{eno - ka`e u {ali Gagula.

Saradnja s ekipom
Prema njegovim rije~ima, ulogu mu nije bilo te{ko tuma~iti, iako je potpuna suprotnost njegovom karateru. On je miran dje~ak, dok je Nedim buntovan. Shvatio je da se mora pona{ati profesionalno, da se upravo tada pokazuje pravi talent, {to je i urodilo plodom. Na setovima su se svi pona{ali prijateljski prema njemu i pru`ali mu svu potrebnu podr{ku. - Budu}i da sam najmla|i ~lan ekipe, svi su mi posve}ivali posebnu pa`nju. Pona{ali su se izuzetno profesionalno i korektno. Moje roditelje su zvali da bi im javljali {ta u kojem trenutku radim. Najbolji odnos sam ostvario s Marijom Piki}, odnosno Rahimom. U filmu glumim njenog mla|eg brata, a u toku snimanja smo se zbli`ili kao da smo zaista brat i sestra. Provodili smo mnogo vremena skupa, a sada, kada je snimanje zavr{eno, i dalje se redovno ~ujemo. Ona je divna osoba i nadarena glumica. Ismiru je ovo prva gluma~ka uloga. Ni sam nije siguran kada i kako se rodila ljubav prema ovom pozivu. Ali, siguran je da je to ono ~ime se `eli baviti u `ivotu. - Nakon divnog iskustva koje sam imao snimaju}i film „Mamac“ zaista bih volio da se nastavim baviti glumom. Iako jo{ nisam ni osnovnu {kolu zavr{io, jednog dana }u upisati glumu. @elim u tim vodama da se oku{am i napravim karijeru - pun je samopouzdanja. Mi se nadamo da }e se Ismirove `elje na dugoro~nom planu ostvariti, ali i da }e upravo njegov anga`man doprinijeti uspjehu filma na doma}oj i svjetskoj sceni.

Uspjeh djeteta je i va{ uspjeh
Upitali smo Ismirovog oca kako je prihvatio sinov anga`man u filmu i kakva su mu o~ekivanja. - Ni ja ni Ismirova majka nismo se nadali da }e Ismir dobiti glavnu ulogu. Naravno da nam je bilo drago kada smo saznali, jer svaki uspjeh va{eg djeteta je automatski va{ uspjeh. Najdra`e mi je bilo to {to su ga svi pazili i pona{ali se kao roditelji prema njemu. ^ast nam je {to je sara|ivao s Aidom Begi}, koja je vrsna rediteljica. Jo{ je rano govoriti o Ismirovoj budu}nosti, ali mislim da je gluma ono ~ime bi se mogao u `ivotu baviti. On se prona{ao u tome, voli to, a mi }emo ispo{tovati njegovu `elju i truditi se da mu pomognemo koliko mo`emo. Supruga i ja se ponosimo njime, jer se pona{ao kao pravi profesionalac i nije zanemarivao {kolske obaveze - ka`e ponosni otac.

» Uloga buntovnika
ne odgovara njegovom karakteru azra 2012./33

Ja, mahalu{a

Roksehara K
Pi{e: Indira KU^UK-SORGU^

Ona taba, on teferi~i na minderu. Sado-mazo fatalna kombinacija. Ona sado, on mazo. Dok ga kand`ija, vi~e mu: „Mazo moja“. A on njoj sav u bolovima u`itka: „To mi radi, Sado moja!“
34/azra 2012.

a`u da u svakoj zloj osobi ima barem zrnce dobra. Dobro, mo`da i ima. Ali i od svakog pravila ima izuzetak koji ga potv|uje, pa tako i u ovom slu~aju. U sehari o kojoj je ovdje rije~ nema nimalo dobra. Ona je sehara ~istog zla. Nikad u `ivotu nisam vidjela da se neko tako iskreno raduje tu|oj nevolji, proma{aju, problemu... Ne samo da se raduje glasnim vje{ti~ijim kikotanjem, koje ne mo`e suspregnuti ni kad bi htjela, ona doljeva ulje na vatre, pali vatre i gdje ih nema, la`e, rastura brakove la`ima, spletkari, optu`uje... Ta bi dva oka u istoj glavi zavadila. Jednom je dvojicu svojih zemljaka posva|ala na mrtvo ime. Nalagala da mu se `ena {valera s ovim drugim. Kad je ovom doprlo do mozga da je ova bord`ijanka sve napakovala, onda joj je uletio u kancelariju i zgazio je. Zavr{ila je pod njegovim nogama. Al’, nakratko. Skin’o ga je mirniji kolega s nje. Poslije je ovaj koji ga je skid’o s nje znao zavapit’: „Kud te skidoh sa Sehare!?“ Svi su joj glupi, ru`ni, lo{e odjeveni, nepismeni i niko tako dobro ne govori strane jezike kao ona. Kad bi se, me|utim, objektivno pogledala u ogledalo, vidjela bi patuljastu i zdepastu spodobicu, kojoj se guska iz rodnog joj kraja mo`e iz guzice vode napit’, pod uvjetom da se uspije nekako zavu}i pod duge smjerne {tofane suknje ove zlice Kleopatrine frizure. Ne, za nju takvu ne mo`e se na}i garderoba u normalnim radnjama, nego se {ije kod specijalnih {najderica i od specijalnih materijala. D`aba, ne mo`e ona sva{ta na se. Dobro je poznato da je iz firme u kojoj je radila dobila nogu zbog kra|e novca, {to joj ne smeta da svakog progla{ava lopovom, kriminalcem, ~im sve ne. Ma ni ponoviti vam ne znam kakvim pogrdama ~asti sve odreda. Kako se poslije te afere uspjela uvalit’ na jedno odgovorno mjesto u dr`avi, ptice znaju. Ko kad `ivimo u sistemu poreme}enih vrijednosti. Uglavnom, malo-pomalo, ova fol smjerna poliglotica i perfekcionistica, svojim je jezi~kim umije}em uspjela nekako postati nezamjenjiva u kabinetu jednog lika kojeg svi znamo i ~ija se k’o biva ne{to pika u dr`avi. Ne samo da mu se uspjela uvalit’, nego preuzela kormilo skroz. Vo-

di politiku, donosi odluke, mar{ka sedmu silu i govori da su im nepismena pitanja, ~ak i visoke du`nosnike i diplomate skida k’o s nokta, pa je ovog otu`nog lika posva|ala i s onima s kojima mu se nikako ne isplati biti posva|an. No, to njemu ne smeta da je u zvijezde ukiva. Nju, svoju Seharu. Pa u kojoj staklenoj radnji onda le`i slon?! [ta je to u njoj tako zamamno da ga je totalno stavila pod svoje. Kontam da nisu sihire. Opet, upu}eniji tvrde da ona njega mlati, bi~uje, kand`ija. Da se od guske u mrkloj no}i pretvori u rospiju. Ona taba, on teferi~i na minderu. Sadomazo fatalna kombinacija. Ona sado, on mazo. Dok ga kand`ija, vi~e mu: „Mazo moja“. A on njoj sav u bolovima u`itka: „To mi radi, Sado moja!“ Ovi u njihovoj blizini tvrde da mu sva{ta radi. Bilesi i za u{i ga vu~e, pa su mu zato evoluirale u {irinu, tako da i one groteskno bje`e od njegovog zamamnog lika. A i za kose ga ~upa, ka`u. Valjda je za to s te strane dobrano ofalio. Svakom, {to narodni mudrac ka`e, sva~ije u spava}oj sobi, u svoja ~etiri zida. Pa i ovo kand`ijanje. Ali kad od toga zavise mnoge odluke bitne za vas i va{e danas i sutra, e onda je to problem svih nas. Crna Bosno, a i Hercegovino, ko i kako ti kapu kroji!? Zna on da ona njemu odma`e, da mu {teti, da mu cirkuzaju iza le|a. Ali, nema veze. Bez nje on ne mo`e. Kad je onomad Sulejman Veli~anstveni pustio rusku robinju, crvenokosu Rokselanu, da mu rasturi onakvo carstvo, {to ne bi i on svoju Rokseharu, „ljepoticu s istoka“, da dokraj~i i ovo malo Bosne {to je ostalo! Jest da nije nimalo veli~anstven, naprotiv, a ni ona nije crvena, nego „prirodna crnka“, kojoj svako malo proviri bijeli prirodni izrastak ispod crnog rajfa (uzgred, te{ko onom ko taj izrastak primijeti i naglas posumnja da se ona farba!). Ali, k’o da je to va`no. Va`no je da se ne{to radi. Makar i bi~em. Ispotiha. S koljena na koljeno! Ipak, jedno znam: Svemu }e do}i kraj. Sve kod nas brzo ode u rok slu`be pa }e tako i Roksehara.

STYLISSIMO
Ljep{e su nam ulice Berlina, urednije su, ure|ene. Svi|aju nam se Francuskinje, imaju manje kilograma i na~in na koji tretiraju svoj izgled nije pretenciozan kao kod nas Balkanaca. Svjetski ~asopisi su nam bolji, njihove TV emisije zanimljivije... Opravdanja za{to mi nismo takvi delegirat }emo kao najbolji advokati, ali istina je da granice postoje samo u glavama. Donosimo vam foto-pri~u koja dokazuje kako i mi radimo svjetske stvari

I jo{:

Ako ne mo`ete na put, barem gledajte: Najbolje ski destinacije svijeta Fashion era: Crno-bijelo ovog puta kao hit Neseser poznatih: Emina Had`ipa{i} Hatid`a Nuhi}: Moja briga za Ahmeda Kiseli kupus: Za mahmurluk i ljepotu

Granice samo u glavama postoje
azra 2012./35

STYLISSIMO

Gdje zime postaju bajke
Bez obzira na to volite li skijati, boardati, klizati ili pak zimovanje zami{ljate kao idili~nu sliku vas kako pijuckate kuhano vino pored kamina u kojem pucketa vatra, dok vani pada snijeg, ne}e vam biti na odmet da se upoznate s nekim od svjetskih skijali{ta koja tokom sezone posjete hiljade turista. U ovom broju na{eg magazina predstavljamo vam ski destinacije Kanade, Amerike, Francuske, Italije, Austrije i [vicarske, koje su u turisti~kim vodi~ima obilje`ena odrednicom „najpoznatiji“
Priredila: Lejla LOJO
36/azra 2012.

Whistler, Britanska Kolumbija
Dvije velike planine u ovom podru~ju osigurale su odli~ne uvjete za skijanje. Prije nekoliko decenija, ove planine bile su destinacija samo za hrabre i odva`ne planinare. Danas, selo Whistler, skija{ima i boarderima nudi sve {to im je potrebno. Tu su i kafei, internacionalne radnje i vi{e od 100 restorana, koji }e zadovoljiti sve ukuse.

» Famozni „Fairmont Chateu Whistler Resort“ smje{ten je na planini Blackcomb, a osim standardnih sadr`aja svojim gostima nudi i golf teren

Kitzbühel, Austria
U panteonu evropskih ski resorta, Kitzbühel ~esto nazivaju „biserom Alpa“. Rije~ je o najpoznatijem ski odmarali{tu u Tirolu s 54 `i~are koje skija{e prevoze do staza. Ovo selo je staro 700 godina, a prema historijskim podacima, na ovim padinama po~elo se skijati jo{ 1892. godine. U srcu ovog mjesta nalazi se najpoznatiji hotel „Goldener Greif“ sa sobama u prepoznatljivom tirolanskom stilu. Osim restorana i barova, u hotelu je smje{ten i kazino.

» Velika ku}a, „Goldener Greif“ koja je danas pretvorena u hote , sagra|ena je da l vne 1271. godine

»
azra 2012./37

Banff, Kanada
Banff je smje{ten u sredi{tu istoimenog kanadskog nacionalnog parka. Ovo slikovito selo je posljednjih godina postalo najposje}enija turisti~ka destinacija s vi{e od dva miliona posjetitelja godi{nje.

» Hotel „The Fairm stilu {kotskog dv ont Banff Springs“ izgra|en je u orca i simbol je ov og mjesta

» „Riffelalp Resort“

» Zermatt, [vicarska

Slikoviti Zermatt se karakterizira kao najbolji {vicarski ski resort, ~ak bolji od njegovih susjeda Gstaada i St. Moritza. Izvanredno mirno mjesta{ce smje{teno je na visini od 1.620 metara i snijega uvijek ima dovoljno. U Zermatt ne mo`ete krenuti vlastitim automobilom, jer ga je ovdje zabranjeno voziti. Zato }ete se lak{e kretati pje{ice, ko~ijama koje vuku konji, elektri~nim autobusima i taksijima, koji ne zaga|uju okolicu.

na visini od 2.22 s pet zvjezdica se nalazi 2m jedinstven pogledetra, te gostima nudi na alpsku panora mu

Chamonix Mont-Blanc, B Francuska
Ovo francusko zimovali{te bilo je doma}in Zimskih olimpijskih igara 1924. godine, a danas se nalazi u konkurenciji za titulu „najpoznatijeg svjetskog zimovali{ta“. Smje{teno je u podno`ju Mont-Blanca, najvi{eg alpskog vrha i drugog najvi{eg planinskog vrha u Evropi. Ovdje se nalazi i 22 kilometra duga staza - raj za skija{e.

Park City, Utah

» Najpoznatiji ho je samo nekoliko tel „La Hameau-Albert“ udaljen minuta od samog centra gradi}a

Ovo malo rudarsko mjesto danas je postalo jedno od najpoznatijih skijali{ta u Americi. Zbog toga je i izabrano za doma}ina Zimskih olimpijskih igara 2002. godine. Resort nudi 19 ski liftova, a prodaja ski passova je ogra» Najpoznatiji ni~ena, kako bi se izbjegli du- ~etiri zvjezdice hotel „Deer Valley Resort“ ima i nu gi redovi ~ekanja. vanjski bazen s to di spa, fitness centar, saunu,
plom vodom
38/azra 2012.

Cortina, Italija

Smje{tena u italijanskim Dolomitima, u regiji Veneto, Cortina d’Ampezzo je jedno od naj~e{}e spomenutih svjetskih skijali{ta. Skija{ke staze posjeduju raznovrstan niz `i~ara, od velikih gondola do brzih natkrivenih {est ski liftova. Osim skijanjem, mo`ete se baviti i drugim aktivnostima. Na raspolaganju imate 50 kilometara staza za skija{ko tr~anje, klizali{te, curling terene, bob stazu, sanjkali{te ili polo na snijegu.

» „Miramoni Majes Hotel“ ima pet zv tic Grand je smje{ten je neda zdica i leko od Cortine

Stowe, Vermont
Stowe je jedno od poznatijih skijali{ta Nove Engleske. Skija{i ovdje dolaze kako bi skijali na planini „Mansfield“ i „Spruce“ vrhu. Hotel „Green Mountain Inn“ za{titni je znak ovog mjesta i postoji du`e od 150 godina. Poznat je po tome {to se gostima svakog poslijepodneva slu`i vru} ~aj i svje`i » Ho tel „Mountain Gr een Inn“ ima pe~eni kola~i}i. tradiciju
od 150 godina

Aspen, Kolorado
^etiri planine koje okru`uju Aspen u Koloradu u~inile su ga jednim od omiljenijih zimovali{ta u ovom dijelu svijeta. Skija{ki tereni u Aspenu zadovoljit }e potrebe i po~etnika i vrhunskih skija{a. Aspen je poznat i kao omiljeno ameri~ko zimovali{te holivudskih zvijezda.

» „The St. Regis Re apartmana, vanj sort“ nudi 179 soba i ski bazen i fitne ss centar

Mont Tremblant, Kanada
Ovo skijali{te najpoznatije je u isto~noj Kanadi i udaljeno je otprilike sat vo`nje od Montreala. Otvoreno je 1939. godine i ljubiteljima snje`nih sportova nudi ~etiri velika nje`na nagiba uvezana sa 94 staze. U resortu se nalazi 19 liftova. Hotel „Fairmont Tremblant“ koncipiran je tako da slu`i skija{ima i u njegovoj blizini se nalazi ski lift. Raspola`e sa 314 soba i 62 apartmana, a u njemu se nalaze brojne radnje i butici.

» Hotel „Fairmon Tremblant“ rasp t ol 314 soba i 62 ap a`e sa artmana
azra 2012./39

STYLISSIMO

Crno-bijelo nije strogo i dosadno
» „Ferre“ crno-bijela haljinica

40/azra 2012.

T

e{ko je re}i jesu li crno-bijele kombinacije trend ili vje~na klasika. U modi su stalno prisutne, ali ne uvijek istim intenzitetom. S tim bojama je te{ko pogrije{iti, a i takav dio odje}e mo`e se nositi vi{e sezona i u razli~itim prilikama. Jedna od varijanti je crni top, ko{ulja i bijeli donji dio, suknja ili hla~e. Ovo je posebno dobar izbor ako vam je gornji dio ja~i, na taj ga na~in crnom bojom opti~ki smanjujete i odvla~ite pa`nju s njega. Uz to idu crne cipele, a ako `elite atraktivniji dojam, dodajte nakit, kai{ ili torbu, koja }e osvje`iti look. Ukoliko se odlu~ite za obrnutu kombinaciju, potrudite se da je materijal ili kroj odje}e neobi~an. Posebno su atraktivne kombinacije u kojoj na jednom od odjevnih predmeta imate dodatak ~ipke ili ukrasa u drugoj boji. Kako su crna i bijela suprotne, idealno je ako se mije{aju na jednom komadu odje}e u geometrijski ravnim linijama. Najve}a prednost odje}e u crnoj i bijeloj boji je i u tome {to svaki dio mo`ete kombinirati na vi{e na~ina i s drugim bojama. Tako|er, i crnu i bijelu odje}u mo`ete u razli~itim varijantama iskoristiti i za casual look, ali i za sve~ane prilike. Crna ili dvobojna haljina je vje~na i vjerovatno svi znamo koliko je bitno imati jednu dobru crnu haljinu, koja je tu za iznenadne sve~ane prilike. Ona se uvijek mo`e iskoristiti i za {etnju gradom, ali i za izlaske kada `elimo izgledati malo bolje. Neka vam inspiracija budu holivudske zvijezde.

» Indijska glumica Freida
Pinto: Crna kombinacija s bijelom kragnom

» Heidi Klum
u crno-bijeloj haljini za dnevni izlazak

» Kim Kardashian:
Sa sve~anom crno-bijelom haljinom nikad nema gre{ke

» Biv{i
supermodel Claudia Schiffer obo`ava klasi~ne crno-bijele „Chanel“ kombinacije

» Pippa Middleton: Crno i bijelo za poslovni look

» Liv Tyler u
crno-bijeloj kombinaciji

» Olivia Wilde:
Crno i bijelo na crvenom tepihu azra 2012./41

STYLISSIMO

Avangarda na bh. na~in
Inspiriran futuristi~kom kolekcijom Aleksandre Lovri} „TNT Crew“, fotograf Jasmin Fazlagi} odlu~io je okupiti tim i snimiti editorijal dostojan najtira`nijih svjetskih modnih ~asopisa, editorijal koji pri~a pri~u i koji svijetu {alje jasnu poruku bh. kreativnosti i ma{tovitosti
42/azra 2012.

Jasmin FAZLAGI], fotograf
- @elio sam snimiti editorijal po uzoru na svjetske magazine, ne{to sli~no onome {to radi „Vogue“, kako bih pobjegao od stalne potrebe klijenta da im se vidi svaki odjevni predmet. Za editorijale je bitna i pri~a, ne samo da se vidi svaki dio odje}e na modelu. Napravili smo ga na svjetskom nivou. Armani, naprimjer, radi takve editorijale, gdje je u fokusu pri~e djevojka, a ono u ~emu je ona je u drugom planu. Zapravo smo `eljeli educirati potencijalne klijente o tome kako se trebaju raditi editorijali. Snimanje je trajalo izme|u osam i 12 sati. Frizure su bile veoma zahtjevne, kao i make-up, a postprodukciju sam zavr{io za dva dana, jer kad ima{ dobar materijal i kad su svi elementi zadovoljeni, onda tu nema puno posla.

Edin NUHI], frizer
- Svaka frizura je umjetni~ko djelo. Radio sam „editorijalske“ frizure, a najve}u inspiraciju sam crpio iz tima s kojim sam sara|ivao. Jedna frizura je nastala iz konsultacija s Aleksandrom Lovri}, druga iz razgovora s Jasminom Fazlagi}em, tre}a sa Sanjinom, koji je {minkao. Razgovaraju}i s njima, uspio sam filtrirati tu svoju ideju i napraviti ne{to {to je bilo u skladu s njihovim o~ekivanjima i stilovima. Naravno, tu najve}u ulogu igraju profesionalci, a to su modeli koji su bili na setu. Svaki put volim dota}i neku sferu koju nisam ranije odradio, kako bih pokazao na{oj sredini da i kod nas postoje itekako kvalitetni ljudi koji mogu odgovoriti na sve evropske, ali i svjetske standarde o pitanju modne fotografije, frizure, stylinga.

azra 2012./43

Aleksandra LOVRI], dizajner i stilist
- Rije~ je o mojoj kolekciji „TNT Crew“, ali smo ovog puta htjeli napraviti prezentaciju na jedan veoma moderan i avangardan na~in. Fotografije su trebale biti sklopljene s istim elementima kojima je pro`eta i sama kolekcija, da sve totalno pripada nekoj drugoj dimenziji, da je nesvakida{nje. Prezadovoljna sam, ne samo fotografijama nego kompletnim timom koji je to radio. Bez ove ekipe ne bismo imali taj krajnji vizuelni identitet. Svi segmenti su bili toliko kompatibilni i kompletna energija na setu je bila nesvakida{nja, a ne smijem izostaviti ni modele koji su to odradili na profesionalan na~in.
44/azra 2012.

Sanjin D@EMILA, make-up artist
- Kao avangardna kolekcija Aleksandre Lovri}, moj zadatak je bio da make-up podignemo na vi{i stepen ne~eg {to je druga~ije i modernije. Pratili smo svjetske standarde, odstupili od klasi~ne `enstvenosti, ulaze}i u jednu dimenziju androgenog svijeta. Kao {to se mo`e primijetiti, model izgleda dosta pomjereno, malo izvanzemaljski, ali suptilnost i `enstvenost su i dalje prisutni. Igra svjetlosti, svijetlog i tamnog, o{trine i meko}e, bez previ{e boje, ovom su editorijalu dodali tu zavr{nu notu.

azra 2012./45

Foto: Jasmin Fazlagi}; Stilist: Aleksandra Lovri}; Frizer: Edin Nuhi}; Make-up artist: Sanjin D`emila; Modeli: Berina ^oko i Minela ^ovrk

Ljepota je ma~ s dvije o{trice
Novo lice na tv PINK BH, voditeljica zabavne show bizz emisije „City“, tehniku {minkanja savladala je bave}i se manekenstvom pri ~emu je otkrila kakav make-up joj najbolje pristaje. Rumenilo je zamijenila bronzerom, kosu potamnila za nekoliko nijansi i, kako ka`e, nikad nije bila zadovoljnija svojim izgledom

STYLISSIMO

Emina HAD@IPA[I]

Je li ljepota iz Va{eg iskustva ma~ s dvije o{trice? - Apsolutno. Priznat }u da mi je ljepota puno toga lijepog donijela u `ivotu, najprije bavljenje manekenstvom, poslom kroz koji stvara{ brojna poznanstva, poslovna iskustva, ali i do`ivljava{ mnoge neugodnosti. Re}i }u samo da je razum najja~e oru`je. Imate li neki savjet za na{e ~itateljke o pravilnom odabiru parfema? Kako ga Vi birate? - Izbor parfema je veoma subjektivan, savjetujem da slu{ate samu sebe, jer je to dio na{eg stila. Parfem ~esto mo`e mnogo re}i o na{em karakteru. Najprije, morate znati koja vrsta parfema vam odgovara, je li to cvjetna, orijentalna, ja~i ili slabiji parfemi. Moj izbor su definitivno cvjetni i bla`i parfemi. Parfem uvijek prethodno probam na ko`i, jer samo tako sam sigurna da je to pravi izbor. Koji kozmeti~ki pokloni Vas najvi{e obraduju? - Volim poklanjati, a volim i da mi poklanjaju. Kada su u pitanju kozmeti~ki proizvodi, to su definitivno parfemi, ali i mlijeko i kupke za tijelo provjerenih proizvo|a~a. Bojite li kosu ili ste prirodna brineta? - Donedavno sam imala prirodno sme|u kosu, ali sam odlu~ila da je malo potamnim. Nije drasti~na promjena, ali sam zadovoljnija i svi|a mi se kako sada izgledam. Kojim preparatima njegujete kosu i ~ime je hranite? - S obzirom na to da sam za{titno lice poznatog {vedskog brenda preparata za kosu „Harologi“, koji se nedavno pojavio i na na{em tr`i{tu, sve za kosu, od {ampona, maski, ulja i ostalih preparata, uzimam od njih. Mogu re}i da sam veoma zadovoljna i svima bih ih preporu~ila. [ta vi{e koristite, bronzer ili rumenilo? - Imam tamniji ten, bronzer je definitivno moj izbor, a uz to nagla{ava jagodi~nu kost, te minimalno utje~e na boje o~iju i usana. Za nagla{avanje preplanulog tena, on je odli~an izbor. Jeste li ikada bili na nekom tretmanu za mr{anje i zatezanje ko`e? - Ne, do sada nisam imala potrebe za takvim tretmanima, jer zahvaljuju}i pravilnoj ishrani, ali dijelom i genetici, imam idealne proporcije. S obzirom na to da se prili~no dugo bavim manekenstvom, teretana je mjesto koje ve} du`e vremena posje}ujem i to je za sada sasvim dovoljno. Birate li radije nadogra|ene ili prirodne nokte? - Uredni i njegovani nokti su bitni za svaku `enu koja brine o svom izgledu i nije bitno je li to nadogradnja ili prirodni nokti. Imam prirodne nokte na koje stavljam gel, kako bih im dala ~vrsto}u i, naravno, redovno posje}ujem manikera, kako bi mi nokti bili njegovani.

46/azra 2012.

Neseser slavnih

11.70 KM

„Max Factor Colour Elixir“

Poklon za ~itatelja
Kozmeti~ka ku}a „Max Factor“ odlu~ila je nagraditi vjernog ~itatelja na{eg magazina. Sve {to treba da u~inite jeste da odgovorite na pitanje:

26.53 KM
„Max Factor Facefinity“ kompaktni puder

Koju maskaru iz „Max Factora“ nazivaju zlatnim standardom za va{e trepavice?
Odgovor {aljite na broj: 091 510 101, tako {to }ete prvo ukucati klju~nu rije~: OK, a zatim odgovor na pitanje. Sretnog ~itatelja o~ekuje upravo ova maskara.

24.08 KM

15.87 KM
„Max Factor Colour Elixir“ ru` za prelijepu boju usana u trenutku i svilenkasto glatki osje}aj na usnama

„Max Factor False Lash Effect“ maskara
„Max Factor False Lash Effect Gold“ maskara je zlatni standard za trepavice iz „Max Factora“. Gold maskara je najnovije limitirano izdanje koje pru`a 100 posto vi{e volumena i savr{enu definiciju poput efekta vje{ta~kih trepavica. Formula traje cijelog dana, bez razmazivanja i grudvica.

18.50 KM
„Max Factor Smoky Eye“ sjene za o~i

26.00 KM
„Max Factor Ageless Elixir puder+serum 2 u 1“: Prekrivanje danas, lijepa i zdrava ko`a sutra

Savjet {minkera

Lice poput bar{una
„Max Factorova“ viza`istica Ruzmira [abanovi} vam preporu~uje da probate „Ageless foundation+serum“. Ovaj puder iz „Max Factora“ }e vam pru`iti mogu}nost visoke prekrivenosti sitnih linija i bora kao i pigmentacije na licu. Ujedno }e i njegovati va{u ko`u, jer sadr`i serum „SPF 15“, a za bar{unasti izgled nanesite kompaktni puder „Facefinity Compact“, koji je namijenjen svim tipovima ko`e, bez posebnog mirisa i ulja.
azra 2012./47

Kutak za zdravlje

STYLISSIMO

Biram isklju~ivo biljne preparate

48/azra 2012.

Zanimalo nas je kako posti}i visok nivo energije, koji je neophodan mladoj majci da ispuni sve svoje obaveze, te kako Hatid`a opisuje brigu za zdravlje svog sina Ahmeda

N

akon vi{egodi{nje pauze Hatid`a Nuhi} se vratila na male ekrane. U 2012. godini ova mlada i uspje{na `ena }e, uz profesiju dizajnerice i kostimografkinje, pripisati i nova zadu`enja - kao urednica i voditeljica emisije „TV Jedna“, magazina za `ene na TV 1. Ka`e da ju je na ovaj dodatni anga`man, osim rada u dizajnerskom dvojcu „Jaje“ s Inom Arnautali}, saradnje s produkcijskom ku}om SaGa, obaveza na izradi magistarskog rada iz oblasti dizajna i, kako ka`e, „`ongliranja najsla|e loptice na svijetu“, odnosno brige o 11-mjese~nom sinu Ahmedu, naveo „vi{ak energije“. - Vlastito i zdravlje svojih najmilijih odr`avam, prvenstveno, pravilnom ishranom. Smatram da je to klju~no za op}e zdravlje. Za svoju porodicu uvijek biram manje masne prehrambene proizvode, kao i one bogate hranjivim vlaknima. Tako|er, uvijek te`imo da u ku}i imamo mnogo vo}a i povr}a, a time i raznovrsnu i kvalitetnu ishranu - predstavila nam je Hatid`a svoju zdravstvenu rutinu.

S obzirom na to da novinarski posao na TV-u zahtijeva veliki nau por, te da kao urednica i voditeljica emisije morate imati ~ist glas, kako vodite ra~una o zdravlju grla? - Moram priznati da do sada nisam toliko vodila ra~una o zdravlju grla i samog glasa, te mi se ~esto desi da zbog stresa promuknem. Zbog toga bi trebalo da ozbiljno razmislim o o~uvanju svog grla i kori{tenju nekog preparata koji bi mi pomogao u ovim situacijama. Na koji na~in lije~ite ka{alj i promuklost, kada do toga do|e? - Uvijek prvo biram prirodne i tradicionalne na~ine eliminiranja ka{lja, poput ~aja od bijelog sljeza i sli~no. Nakon toga se okre}em opet prirodnim biljnim lijekovima na bazi sljeza, koprive i br{ljana. Ina~e, koristim samo biljne sirupe i preparate na prirodnoj bazi. Veliki sam protivnik sirupa s hemijskim sastojcima, kao i ostalih hemijskih preparata - samo kada je ba{ nu`no. [ta za Vas zna~i briga o imunitetu u zimskim mjesecima? - Kako se u zimskim mjesecima pojavljuju brojni virusi, poku{avam ih sprije~iti prije nego do|e do njihovog razvijanja. Naravno, to ~inim dodatnim utopljavanjem i uno{enjem ve}ih koli~ina vitamina C u prirodnom obliku. Kako birate lijekove za svoju bebu, ukoliko je bolesna, ka{lje, ima za~epljen nos ili neke od sli~nih tegoba, koje su ~esta pojava kod malenih, naro~ito u zimsko doba? - Kada god biram lijekove, a posebno za svoju bebu, opet u prvi plan stavljam one preparate na biljnoj bazi. Ukoliko je bolestan i ka{lje, osim bijelog sljeza i ~ajeva, dajem mu i sirup „Prospan“, koji se do sada pokazao veoma efikasnim eliminatorom smetnji koje mu uzrokuju ote`ano disanje. „Prospan“ redovno koristimo da otklonimo tegobe ka{lja i veoma smo zadovoljni rezultatima. Osim sirupa, ukoliko ima problema sa za~epljenim nosom, koristim i sprej za nos, koji smiju koristiti i bebe, a koji mu poma`e pri disanju. „Nisita“ sprej za nos je sastavni dio na{e ku}ne apoteke, jer ga koristimo svi u porodici, a najvi{e Ahmed kada mu se za~epi nosi}.
azra 2012./49

STYLISSIMO

Zdravlje na tanjiru u zimskim danima
Ako niste znali...
kiseli kupus osvje`ava duh i djeluje na dobro raspolo`enje organizam ~ini otpornim na stres aktivira izmjenu tvari u mozgu i `ivcima poti~e izmjenu `eljeza u krvi poma`e stvaranju crvenih krvnih zrnaca stimulira rad }elija i djeluje podmla|uju}e poma`e ja~anje kostiju regulira i smanjuje koli~inu masnih tvari i holesterola u krvi, a poti~e i metabolizam masnih }elija ja~a imunitet i pove}ava snagu mi{i}a doprinosi obnavljanju istro{enog vezivnog tkiva

Kupus je jedna od rijetkih prirodnih namirnica ~ije se nutritivne vrijednosti pove}avaju procesom fermentacije. Vi{egodi{nja istra`ivanja iznova potvr|uju da se ovo povr}e po sadr`aju vitamina C mo`e mjeriti s limunom i narand`om. Tradicionalno zimsko jelo niskokalori~an je obrok i odli~an izvor vitamina C
acionalno je jelo u Rusiji, najdra`a namirnica u Kini, prvi izbor holandskih mornara... Stara poslovica ka`e da onaj ko dr`i do zdravlja jede kiseli kupus. Koristi se na svim stranama svijeta zbog zdravih nutricionisti~kih svojstava. Pored `itarica i krompira, naj~e{}e je kori{}ena namirnica u ljudskoj ishrani. Gaji se du`e od dva i po milenija, a kultiviran je u isto~nom Mediteranu. Popularnost kupusa najvjerovatnije proisti~e iz ~injenice da je lako dostupna namirnica. Uzgaja se u gotovo svim klimatskim uslovima, cijena mu je niska i lako se odr`ava.
50/azra 2012.

N

Sude}i prema istra`ivanjima, kiseli kupus je afrodizijak broj jedan. Njema~ki nau~nici otkrili su da je najbolja namirnica za poticanje libida, a jo{ novije ameri~ko istra`ivanje pokazuje da je vrlo djelotvoran protiv raka zbog visokog sadra`aja fitohemijskih tvari. Usljed nedostatka ponude svje`eg sezonskog vo}a izvrstan je izvor vitamina. Tokom fermentacije stvara se mlije~na kiselina, koja spre~ava rast svih drugih bakterija i gljivica u organizmu te ih na kraju sasvim uni{tava. Nakon zavr{etka vrenja, kiseli kupus se mo`e dugo odr`ati, jer mu nedostaju uzro~nici truljenja, pa se mo`e ~uvati dugo vremena. Vrenjem ili fermentacijom ne gubi ko-

risne sastojke. Naprotiv, neki sastojci dobri za zdravlje razvijaju se tek procesom vrenja. Djelovanje bakterija mlije~ne kiseline na organizam jeste da ja~aju imuni sistem, reguliraju probavu, obnavljaju crijevnu floru, uni{tavaju patogene mikroorganizme. Istra`iva~i s Gisenskog univerziteta zaklju~ili su da bakterije mlije~ne kiseline spre~avaju aktivnost {tetnih mikroorganizama i takozvanih fekalnih enzima, koji u crijevima uzrokuju tumore. Tako|er, sni`avaju pH vrijednost u crijevima, {to zna~i da mogu sprije~iti opasno stvaranje bazne kiseline. Kao i jogurt, kefir i sir, pripada fermentiranim namirnicama koje sadr`avaju „dobre“ bakterije.

Rasol
Prva asocijacija je mahmurluk zar ne? Ali, rasol nije dobar sam za jutro poslije dobre kapljice. Ovaj poznati napitak udoma}io se kao lijek za sve tegobe u vezi s probavnim traktom i kao narodni lijek pri smanjenju oteklina na zglobovima. Sok od kupusa bogat je ne samo vitaminom C, ve} je i ljekoviti napitak {irokog spektra. Dokazano je da se rasolom uspje{no lije~i ~ir na `elucu i upala debelog crijeva. Pomije{an sa sokom od mrkve i repe, odli~an je napitak za osobe koje imaju nedostatak kalcija ili kad je rije~ o lomovima kostiju. Preporu~uje se `enama u srednjim godinama s ciljem zaustavljanja procesa osteoporoze. Kiseli kupus i rasol ~est su sastojak dijeta za mr{avljenje ili u svrhu lije~enja gripe i prehlade.

Napitak za detoksikaciju
Sastojci: Sok, {e}er i jabukovo sir}e. Pomije{ajte sok od kiselog kupusa s vodom u razmjeri 1 : 1 i dodajte 2 ka{i~ice jabukovog sir}eta. Popijte tri puta dnevno po 2,5 dcl. Ovaj sok tako|er djeluje u lije~enju ~ira na `elucu i dvanaestopala~nom crijevu. Kod ovih bolesti napitak treba popiti svako jutro 1/8 l soka.

Kako se kiseli kupus?!
Glavice narezati ili naribati. Slagati u posudu za kiseljenje sloj kupusa,10-20 cm debljine, poslo`iti po tri ili ~etiri lovorova lista izme|u svakog reda, posuti crnim biberom u zrnu. Proces ponavljati dok ne potro{ite `eljenu koli~inu kupusa. Spremite 10 l vode i 35 dkg soli, te zagrijte do otprilike 40 stepeni. Preliti kupus ovom vodom. Oblo`iti ga najlonom i opteretiti nekim te`im predmetom. Dr`ati posudu s kupusuom na sobnoj temperaturi 3 sedmice bez otvaranja.

Preporu~ujemo

Musaka od kiselog kupusa
Od kiselog kupusa ve} stotinama godina tradicionalno se spravljaju razna jela. Mi vam donosimo prijedlog za jedno od njih. Sastojci: 500 g kiselog kupusa, 350 g fa{iranog mesa, 150 g ri`e. Priprema: Prvo propr`iti kupus na ulju, a potom i meso i skuhati ri`u. Potom redati kupus - meso - ri`u kupus. Preliti jajima umu}enim s pavlakom, smjesu izbosti vilju{kom i zape}i dok ne dobije lijepu, zlatnu boju.
azra 2012./51

STYLISSIMO

Zdrave vijesti
Vrijedni istra`iva~i iz raznih zemalja otkrili su preparat koji lije~i dugogodi{nju bolest s kojom se bori ~ovje~anstvo. Osim toga, izumljena je cigareta koja }e pomo}i milionima ljudi u nastojanju da umanje unos otrovnih toksina u organizam
Nove cigarete
Istra`iva~i s Univerziteta Cornell izumili su cigaretu koja }e pomo}i milionima ljudi koji poku{avaju umanjiti unos otrovnih toksina u organizam. Imaju}i u vidu da su cigarete {tetne, nove, zdravije cigarete su odli~na vijest za milione pu{a~a {irom svijeta. Nau~nici su uspjeli izdvojiti prirodne antioksidanse u filterima cigareta, kao {to su likopin i sjeme gro`|a, te zaustaviti kancerogene materijale da pro|u kroz filter. - Sve ukazuje na to da smo stvorili cigaretu koja je zdravija, a izmjene smo napravili samo u sastavu filtera - rekao je {ef istra`iva~kog tima Boris Dzilkovski.

Ribom protiv dijabetesa
Na Univerzitetu u Valenciji obavljeno je istra`ivanje o dijabetesu i prehrambenim navikama. Istra`iva~i su otkrili da konzumiranjem ribe smanjujemo mogu}nost dobijanja dijabetesa. Najzaslu`niji u borbi protiv ove opake bolesti jesu riblje ulje i proteini, koji ne dozvoljavaju njeno pojavljivanje. Istra`ivanje je obuhvatalo ljude s visokim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i utvr|eno je da je, nakon {to su unosili ribu svakodnevno, rizik smanjen. Pove}anje Omega-3 kiselina, kojima je riblje meso oboga}eno, u }elijama krvi, smanjuju se {anse od dobijanja dijabetesa.

Spas za karcinom ko`e

Uspje{no je testirana krema koja bi mogla izlije~iti karcinom ko`e bez operacije, te tako spasiti dva miliona ljudi godi{nje. Kremu treba nanijeti na kancerogeno tkivo, ostaviti da djeluje dva sata i pacijent je izlije~en. To je ideja kakvu nau~nici razmatraju godinama, a sada }e ovaj preparat biti dostupan svima. Nau~nici tvrde da postoje minimalni rizici kontraindikacija, a sam tretman ne ostavlja nikakve o`iljke. Do sada je uspjeh zabilje`en u ~ak 95 posto slu~ajeva, a rezultati su bili negativni samo kod malignog melanoma, najsmrtonosnijeg oblika karcinoma ko`e. Ipak, nau~nici su optimisti~ni da }e i za tu vrstu karcinoma biti prona|en lijek. Tretman kremom je bezbolan i njeni sastojci nisu skupi pa se vjeruje da }e biti dostupna svim pacijentima.

Vitamin B za pam}enje
Istra`ivanje provedeno na Univerzitetu Oxford, kojim je ispitano vi{e od 250 ljudi, otkrilo je da dnevna doza vitamina B mo`e zna~ajno doprinijeti u borbi protiv gubitka pam}enja u starijoj dobi, pa ~ak i u borbi protiv Alzheimerove bolesti. Ljudi koji su uzimali ovaj vitamin u obliku tableta imali su manji nivo proteina u mozgu, za koji je poznato da pove}ava rizik od demencije. Prema istra`ivanjima, samo u Velikoj Britaniji blizu 800.000 ljudi pati od ove bolesti, a pretpostavlja se da }e se taj broj pove}avati. Istra`iva~i sugeriraju da se na demenciju preventivno mo`e djelovati uzimaju}i vitamin B kao dodatak prehrani.

52/azra 2012.

Ginekolog

Ginekolog prim. dr. Taib DELI]

Koliko kilograma se izgubi na te`ini poslije poroda? Navest }u Vam orijentacione, prosje~ne vrijednosti, koliko `ena dobije na te`ini tokom trudno}e, pa poku{ajte izra~unati koliko }ete bili lak{i nakon poroda. Te`ina djeteta je tri do ~etiri kilograma, ve}e grudi otprilike jedan kg, ve}a materica tako|er jedan kg, posteljica pribli`no 700 grama, plodna voda jedan kg, pove}ani krvni volumen 1,4 kg, pove}ana koli~ina te~nosti u organizmu 1,4 kg i masne naslage otprilike tri kilograma. Porodila sam se prije {est mjeseci, ra|ena mi je epiziotomija. Za vrijeme odnosa i danas osje}am bol u predjelu tog reza. Ho}e li to biti trajno? Jedna od rje|ih (pet posto) komplikacija epiziotomije je dugotrajna bol u predjelu o`iljka. Svaka `ena i svaki o`iljak su druga~iji, tako da ne postoji jasan stav na koji na~in lije~iti tegobe s kojima nam se javlja pacijentica. Uzrok boli je „sporo zarastanje“ prerezanih nervnih zavr{etaka ili bolan o`iljak. Tegobe }e s vremenom biti manje izra`ajne, a do tada mo`ete uraditi laserski tretman, koristiti analgetike, kreme s analgeticima, hladne gel jastu~i}e. Tako|er i neadekvatno zarasla rana s granulacionim tkivom, koje je iznad zidova vagine, uzrok je boli pa ~ak i krvarenja pri odnosu. Lije~enje je hirur{ko, uklanja se bolni o`iljak i rubovi se ponovo spajaju. Operacija se izvodi u op}oj ili lokalnoj anesteziji, a druga opcija je da sa~ekate sljede}i porod, te Vam se tada, po rezu stare epiziotomije, ukloni o`iljak. Na koji na~in se mo`e dobiti Candida? Je li samo spolnim putem? Ve} godinu i tri mjeseca sam s jednim partnerom, a dijagnoza mi je ustanovljena pro{log mjeseca. Vaginalne gljivi~ne infekcije naj~e{}e su uzrokovane Candidom albicans i ne spadaju u seksualno prenosive bolesti. U ranijim brojevima „Azre“ objavljen je tekst o gljivi~nim infekcijama i mo`ete ga prona}i na www.azramag.ba

Bol nakon epiziotomije

SMS

Na stranicama o reproduktivnom zdravlju donosimo vam odgovore na pitanja koja su na{e ~itateljke uputile dr. Taibu Deli}u. Ukoliko i vi imate bilo kakvih dilema u vezi s ovom oblasti, mo`ete ih slati putem SMS-a na broj telefona 061/142-015. Dovoljno je da u poruci upi{ete Azra, potom ostavite jedno prazno mjesto, a zatim opi{ete problem koji vas mu~i. Odgovore mo`ete pro~itati na stranicama posve}enim ginekolo{kom zdravlju. azra 2012./53

STYLISSIMO

Okrijepite se...
Hladni i tmurni dani kod ve}ine ljudi izazivaju neraspolo`enje. U takvim trenucima `elimo se ugrijati uz neki topli napitak
Topli punch
Sastojci: 2 narand`e, 2 ka{ike sme|eg {e}era, 1 vanilin {e}er, 1 {tapi} cimeta, 2 karanfil~i}a, 250 ml crnog vina. 20 ml ruma Priprema: Narand`e iscijedite, dodajte {e}er, vanilin {e}er, cimet i karanfil~i}e. Kratko prokuhajte, procijedite, dolijte vino i ponovo dobro zagrijte. Rasporedite u zagrijane ~a{e. Poslu`ivanje: Poslu`ite tako da u svaku ~a{u dodate ka{iku ruma.

Napitak od roga~a
Sastojci: 40 g mljevenog roga~a, 40 g {e}era, 400 ml mlijeka, 400 ml vode, 1 kesica pra{ka za {lag Priprema: U {erpicu stavite vodu, {e}er, mljeveni roga~, izmije{ajte i kuhajte na laganoj vatri 3-5 minuta. Za to vrijeme u posebnoj zdjeli umutite {lag pjenu. U {erpu s roga~em dodajte mlijeko i prije nego uvrije sklonite s vatre. Poslu`ivanje: Jo{ jednom promije{ajte, naspite u {olje i ukrasite {lag pjenom.

Topla ~okolada
Sastojci: 1 puding od ~okolade, 1,2 l mlijeka, 2 ka{ike kakaa, 1 vanilin {e}er, 1 {lag pjena, 80 g sme|eg {e}era Priprema: Pomije{ajte pra{ak za puding sa {e}erom, vanilin {e}erom i kakaom. Od 1,2 l hladnog mlijeka oduzmite 100 ml i pomije{ajte sa smjesom od pudinga, {e}era i kakaa. Ostatak mlijeka skuhajte, sklonite s vatre, umije{ajte razmu}eni pra{ak za puding i mije{aju}i kuhajte jo{ jednu do dvije minute. Pripremljeni napitak izlijte u odgovaraju}e ~a{e. Poslu`ivanje: Topli napitak ukrasite {lagom i strugotinama ~okolade.

Bijela ~okolada
Sastojci: 300 g bijele ~okolade, 200 ml vrhnja za kuhanje, 1 ka{ika {e}era u prahu, 500 ml mlijeka, 30 ml likera od badema, 1 kesica {laga pjene, cimet u prahu Priprema: ^okoladu rukom izlomite na kockice i stavite u zdjelu iznad pare. Dodajte vrhnje za kuhanje, {e}er i mije{ajte dok ne dobijete sjajnu i glatku smjesu. Zatim dodajte vrelo mlijeko, liker od badema i izmije{ajte sastojke. Poslu`ivanje: Dok je jo{ vru}e naspite u prikladne {oljice ili vatrostalne ~a{e, ukrasite {lagom i pospite cimetom u prahu.

54/azra 2012.

Psiholog
Moja supruga je iznenada umrla, nakon dvije godine braka. Dugo smo se zabavljali. Ostao sam sam i ve} nekoliko godina nisam pogledao drugu `enu. Znam da ovako vi{e ne mogu, ali se bojim svake nove veze. O.B. Sarajevo Vrlo je lijepo kada o supruzi govorite s puno ljubavi, pa`nje i saosje}anja, kao da je tu pored Vas, ali kao pametan mladi ~ovjek znate da su uspomene jedno, a `ivot drugo. To {to }e Vam neko pru`iti ljubav, ne zna~i da }e od Vas tra`iti da je zaboravite. @ena koja voli svog mu{karca, osje}a isto {to i on, kako bi im oboma bilo dobro. Svaka pametna `ena ne}e nikada u umrloj supruzi tra`iti konkurenciju. Mo`e se voljeti jednom, ali se mo`e zavoljeti i drugi put i sve to nadogra|ivati. Bitno je samo da smo iskreni u onome {to `elimo i s onima koji su uz nas. Ve} dugo tragam za ~ovjekom koji }e me u~initi majkom. Mu` mi ne treba, `elim `ivjeti sama s djetetom. T. C. Sarajevo Naravno, imate pravo na vlastiti izbor i `ivljenje `ivota koji Vam odgovara, ali i Va{e budu}e dijete ima pravo na oca, kojeg mu ne biste smjeli uskratiti. Ne znam kako se mo`e ugovoriti odnos po principu „daj mi dijete i vi{e mi ne treba{„, kada je sam ~in stvaranja djeteta (ili bi trebao biti) kruna ljubavi dvoje ljudi. Kako ra|ati dijete i odgajati ga sa saznanjem da prema njegovom ocu niste osje}ali ni{ta, a mo`da ~ak ni dovoljno poznavali? Bojim se da iz Vas izlazi neki kapric, a ne pravo `ensko osje}anje, jer svaka `ena `eli da je neko voli, da joj uga|a, da je prati, da joj je podr{ka, da je ~eka u ku}i, brinu}i se za nju i njeno zdravlje, poslovne obaveze i sli~no. Ona koja sve to odbija, vjerovatno, ima dublje razloge {to samu sebe ka`njava. Nakon nespjelog braka ponovo `elim porodicu, mada vi{e ne vjerujem ni u ljubav ni u `ene. B.B. Sarajevo Grije{ite kada na negativnom iskustvu gradite budu}nost u koju ne vjerujete. Ljubav postoji, kao {to postoje i kvalitetni partneri, mu{karac i `ena. Vas dvoje se, vjerovatno, niste „na{li“, pa ste se zato i razi{li. Pitajte one koji su dugo u braku, koji je zasnovan na ljubavi, povjerenju, uva`avanju i individualnosti. Brak nije

Jasmina DIZDAREVI], klini~ki psiholog

Svaka `ena `eli - ljubav

ni~ije vlasni{tvo, on se gradi, izgra|uje, ~uva i njeguje. U njega ula`e svaki od partnera, sa svojim razli~itostima. Zato je i interesantno, nije monotono, uvijek ima novu svje`inu i novi smisao, jer

partneri uga|aju jedno drugome, grade porodicu u koju svi emotivno doprinose, ula`u, vjeruju u budu}nost iskrene ljubavi. Zato vjerujte i u `ene i u ljubav, naro~ito kada na|ete onu koja je svega toga vrijedna.

SMS

Kako bi savjeti doktorice Jasmine Dizdarevi} bili dostupni svim na{im ~itateljima, magazin AZRA vam omogu}ava postavljati pitanja putem SMS-a, na broj telefona 061-142-015. Potrebno je da u poruci upi{ete Psiholog, potom ostavite jedno prazno mjesto, te nakon toga napi{ete ne{to o onome {to vas mu~i i zatra`ite savjet psihologinje, ~ije }ete odgovore mo}i pro~itati u narednim brojevima AZRE.
azra 2012./55

AZRAExplorer

Ho}e li se obistiniti posljednje ’predvi|anje’ Nadrealista?
orve{ka i Meksiko nemaju mnogo toga zajedni~kog. Norve{ka je na sjeveru, bogata, hladna ispresijecana fjordovima i planinskim vijencima. Meksiko je na toplom jugu, siroma{an, {aren i prepun historije. U toj historiji sakrile su se Maje, nekada sjajna civilizacija koja je cvjetala na poluotoku Yukatan. Maje su imale veli~anstvene gradove i ure|ene dr`ave mnogo prije dolaska Evropljana. Dana{nje Maje, iako u posljednje vrijeme do`ivljavaju svojevrsno kulturno i dru{tveno bu|enje, samo su sjena naroda koji je prije 1200 godina bio na vrhuncu mo}i. Stare Maje bili su napredan narod, imali su pismo i razvijenu matematiku te veoma precizan kalendar. U tom kalendaru predvidjeli su i pad svoje civilizacije, te dolazak [panaca. Na istom mjestu naveden je i jedan datum koji }e do}i za malo manje od godinu: 21. decembar 2012. Za jedne je taj decembarski dan kraj petog ciklusa

N
56/azra 2012.

Maja. Za druge, tog dana desit }e se smak svijeta. Tako }e u pri~u o meksi~kim domorocima i njihovom kalendaru u}i i Norve{ka, te jedna zgrada stvorena da prkosi i proro~anstvima i Sudnjem danu. Drevne Maje su vrijeme ra~unale na malo druga~iji na~in. Osim poznate nam godine od 365 dana, stare Maje su imale i neku vrstu posebne godine od 260 dana, ta~no onoliko koliko traje trudno}a kod `ena. Ta godina je imala 13 mjeseci po 20 dana. Pretkolumbovske Maje, iako nisu prve koristile kalenadar me|u narodima Srednje Amerike, ipak su ga dovele gotovo do savr{enstva. Ovaj narod, kao rijetko koji, bio je opsjednut vremenom, njegovim po~etkom, proticanjem i krajem. Velike epohe vremena ra~unali su u ciklusima. Jedan ciklus traje ta~no 5125 godina. Sada{nji, peti ciklus, po~eo je u godini 3114. pr.n.e. i zavr{ava se 21. decembra 2012. Za optimiste je taj dan tek zavr{etak jednog i po~etak drugog ciklusa vremena. Peti ciklus bio je doba nemira, izazova i prevrata, doba kada smo u potrazi za bo-

gatstvom i mo}i zaboravili ko smo i {ta smo. [esti ciklus tako bi bio doba mira i vra}anja ~ovjeka sebi, doba kada }emo odbaciti tehnologiju i vratiti se korijenima. Mnogo je toga re~eno, napisano i snimljeno u vezi s 12. decembrom 2012. godine. Strah je na{ najosnovniji instinkt, a strah od nestanka je u su{tini ono {to nas pokre}e. Zbog straha od nestanka mi jedemo, gradimo skloni{ta u vidu zgrada, obla~imo odje}u i razmno`avamo se, kako bi na{ genetski materijal `ivio u na{im potomcima onda kada nas vi{e ne bude na ovom svijetu. Religija, dr`ava i kapital svjesno operiraju strahom u svoju korist, slu~aj „proro~anstva Maja“ nije izuzetak. Dio svjetske nau~ne javnosti te{ko optu`uje holivudsku industriju iluzija da zbog profita svjesno podgrijava strah od katastrofe i {iri paniku bez potrebe. Film o Sudnjem danu i bijegu sa Zemlje, koja nestaje u seriji megakatastrofa, akcioni spektakl „2012“ s Johnom Cusackom i Woodyem Harrelsonom, zaradio je ~itavih 769 miliona dolara, iako je do`ivio veoma lo{e kri-

Realna aktivacija vulkana u Bonnu bi zna~ila nestanak `ivota u njema~kim, francuskim, belgijskim gradovima...sve do Velike Kladu{e, Biha}a. Ba{ kako su „najavili“ popularni Nadrealisti, Evropa bi nahrnula kod nas. U izbjegli{tvo. Ho}emo li im tra`iti vize? Evo pri~e o tome...
Priredio: Kenan BE[LIJA

Vulkan usred Njema~ke: I to je mogu}e

» Ispod mirnog jezera
krije se neman

tike. Strah se uvijek dobro prodaje, a nakon premijere filma NASA je bila zatrpana pozivima prestravljenih Amerikanaca, koji su u panici pitali da li }e se ono {to je prikazano u filmu zaista i desiti. I zagovornici Armagedona, odnosno teorije da }e 21. decembra ove godine svijet do`ivjeti op}u kataklizmu, tvrde da imaju dokaze. Prema vjerovanju naroda Srednje Amerike, svaki od vremenskih ciklusa zavr{ava se velikom katastrofom u kojoj svijet biva uni{ten jednim od ~etiri elementa: vodom, vatrom, zemljom ili zrakom. Ni sami zagovornici teorije Armagedona nisu saglasni {ta bi bio uzrok katastrofe, da li udar asteroida, dolazak Planete X, odnosno Nubirua u blizinu Zemlje ili pojava ogromne svemirske rupe koja bi usisala Planetu. Teorije katastrofe idu ~ak tako daleko da predvi|aju razorne zemljotrese, talase visoke 2000 metara, dolazak vanzemaljskih bi}a i velika stradanja ljudi. Predvi|a se i pojava Antikrista, te dolazak Isusa na zemlju. Obra~un Krista i Antikrista bio bi uvod u neko drugo, navodno, bolje doba.

Njema~ka se ovih dana trese od straha, a povod je tekst objavljen u britanskom „Daily Mailu“. Naime, u blizini Bonna nalazi se na prvi pogled idili~no jezero po imenu Laacher See. Ispod ugodnog krajolika klju~a jedna od najve}ih katastrofa koja bi mogla zadesiti Evropu. Odnosno, ispod jezera, na dubini od pribli`no 600 kilometara nalazi se supervulkan koji se aktivira svakih 10-12 hiljada godina. Posljednji put vulkan je izbacivao lavu prije 12.900 godina i, kako tvrde nau~nici, mogao bi eksplodirati svakog trenutka. Voda u jezeru klju~a, a podru~je oko jezera poga|aju slabiji zemljotresi. Ono {to bi se desilo nakon erupcije ne bi se moglo nazvati nikako druga~ije nego op}om kataklizmom. Podru~je u pre~niku 100 kilometara bilo bi potpuno uni{teno. Pariz, Bruxelles, Amsterdam... bili bi zatrpani vulkanskim pepelom, koji bi prekrio Evropu od Pirineja do [vedske, a na povr{inu bi bilo izba~eno vi{e od 10 milijardi tona magme. Tako velika koli~ina materijala u atmosferi uzrokovala bi kratkotrajno zahla|enje cijele planete Zemlje, {to dalje mo`e dovesti do nestanka usjeva i

`ivotinja, odnosno pojavila bi se globalna glad. Glad bi uzrokovala nemire, ratove za resurse, kao {to su pitka voda i plodna zemlja. To bi temeljito izmijenilo sada{nju geopoliti~ku situaciju u svijetu uz mogu}i nestanak sada{njih dr`ava i nastanak nekih novih. Historija je prepuna sli~nih primjera. Velika i sjajna minojska kultura, prete~a Stare Gr~ke, nestala je kada je eksplodirao vulkan na danas ~uvenom oto~i}u Santorini. Za propast Starog Rima krivac je, izme|u ostalog, i klima. Zbog naglog zahla|enja brojna barbarska plemena ostala su bez hrane, a jedini spas vidjeli su u onome {to je posjedovalo bogato Rimsko carstvo. Ho}e li vulkan ispod jezera Laacher promijeniti lice Evrope, ostaje da se vidi. Zanimljivo je da je britanski list objavio kartu podru~ja koja bi bila pogo|ena eventualnom erupcijom. Prema tom dokumentu, oblak pepela bi prekrio ve}i dio Evrope, ali ne i BiH. Krajnji domet oblaka pra{ine bila bi zapadna granica BiH i Hrvatske, negdje u blizini Plitvi~kih jezera, odnosno Velike Kladu{e i Biha}a.

»
azra 2012./57

»

Norve{ka: Misteriozno skloni{te
Zvani~na nauka je sve pri~e i teorije o fenomenu „21. decembar 2012.“ odbacila i ozna~ila pseudonaukom. Prema zvani~nim stavovima svemirskih agencija, kao {to je NASA, nema nijednog dokaza da }e se 21. decembra ove godine s planetom Zemljom i drugim nebeskim tijelima desiti bilo {ta neobi~no. - Sedmi~no primam od 20 do 25 mailova s upitima da li nam sti`e planeta Nubiru. Neki su upla{eni, neki pitaju trebaju li ubiti sebe, porodice i ku}ne ljubimce. Jedni su ljuti i optu`uju nas da krijemo istinu od javnosti - ka`e David Morrison iz NASA-e. Ipak, jedna zgrada na hladnom sjeveru Evrope izaziva blagu jezu i otvara mnoga pitanja. Naime, 27. februara 2008. na norve{kom arhipelagu Svalbard, odnosno otoku Spitsbergen, otvoreno je superskloni{te u kojem se mo`e ~uvati 4,5 miliona uzoraka sjemena biljnih vrsta klju~nih za ljudsku ishranu. Objekt se nalazi uklesan u stijenu unutar planine na dubini od 120 metara i nadmorskoj visini od 130 metara. To zna~i da }e uzorci, koji se ~uvaju u trostrukoj za{titi i na temperaturi od -18 Celzija, ostati suhi ~ak i ako se otope lednici. Otok nije izabran slu~ajno. Na njemu nema seizmi~kih aktivnosti, a unutra{njost otoka sastoji se od permafrosta. Iako struje u kompleksu mo`e nestati, temperatura nikada ne}e porasti iznad -3 stepena Celzija. Istra`ivanja provedena prije izgradnje skloni{ta, pokazala su da }e deponirano sjeme trajati stotinama godina. Zvani~no, izgradnju kompleksa u potpunosti je finansirala norve{ka vlada s devet miliona dolara, me|utim, ~injenica je da je veliku ulogu u izgradnji skloni{ta imala organizacija po imenu „Global Crop Diversity Trust“, iza koje stoje broje utjecajne svjetske grupe, vlade, korporacije, te fondacija Melinde i Billa Gatesa. Tako|er, mnogi se pitaju koja je ta~na svrha ovog kompleksa i kome }e on zvani~no slu`iti. Slu`beno, u njemu }e biti pohranjeni duplikati uzoraka pohranjenih u „bankama gena“ {irom svijeta. Nezvani~no, sjeme pohranjeno na otoku Spitsbergen poslu`it }e za pre`ivljavanje ~ovje~anstva nakon eventualnih prirodnih katastrofa, koje najavljuju mediji. O kakvim katastrofama je rije~, nije navedeno. Mo`emo samo pretpostaviti da su i utjecajne grupe i korporacije itekako zabrinute zbog sve ~e{}ih glasina da }e se u bliskoj budu}nosti desiti ne{to lo{e, posebno kad je rije~ o proro~anstvu Maja „Fenomen 21. decembar 2012.“ Tako su, mitom i strahom ljudi pred mogu}im nestankom vrste, spojeni topli, {areni Meksiko i hladna, tehnolo{ki napredna Norve{ka.

»

58/azra 2012.

azra 2012./59

» Maje: Mudri narod iz pra{uma Yucatana
Dana{nja populacija Maja broji otprilike sedam miliona ljudi. @ive mahom u ruralnim podru~jima Meksika, Gvatemale i Hondurasa, na poluotoku Yucatan. [panski osvaja~i nikad nisu uspjeli da ih u potpunosti kulturno asimiliraju; Maje su zadr`ale svoj jezik, zna~ajan dio kulturne ba{tine te integrirali veliki broj svojih paganskih obi~aja u katoli~anstvo, koje su zvani~no primili. [panci su spalili i uni{tili gotovo sve dokumente, rukopise drevnih Maja, osim tri knjige koje se danas zovu „Drezdenski kodeks“, „Pariski kodeks“ i „Madridski kodeks“. Zvani~no, dana{nje Maje odbacuju da njihov kalendar najavljuje kataklizmu epohalnih razmjera. Za njih }e 21. decembar ove godine biti tek po~etak {estog razdoblja u postojanju svijeta.

Nubiru: Planeta lutalica ili zlosutnica
Ni{ta ne}e iznervirati prosje~nog astronoma od rije~i Nubiru. Pojam se pojavio 1995., kada ga je lansirala Nancy Lieder, osniva~ica pseudonau~ne internet-stranice ZetaTalk. Nubiru ili Planeta X je, navodno, planeta lutalica koja se velikom brzinom pribli`ava Zemlji te uzrokuje brojne anomalije u vidu klimatskih promjena i zemljotresa. Nau~nici uzalud upozoravaju da je postojanje planete Nubiru fikcija i da bi se postojanje ne~ega tako velikog sigurno primijetilo na nebu.
60/azra 2012.

» Kalendar drevnih Maja

Poravnanje planeta
Na 21. decembar ove godine, odnosno na zimski solisticij, planete Saturn, Jupiter, Mars i Zemlja do}i }e u jednu ravan. To ne mora zna~iti ni{ta posebno, ali zagovornici teorije katastrofe tvrde da bi taj astronomski fenomen mogao uzrokovati kolaps na{e planete i velika stradanja ljudi. ^esto se spominje da bi poja~ana kosmi~ka energija mogla uzrokovati ogromne poplave, bu|enja super vulkana i razorne zemljotrese. Spominje se i pomicanje Zemljinih magnetnih polova, {to bi na najdrasti~niji na~in izmijenilo klimu na Zemlji.

Australija: Evolucija u akciji
Da stvari izmi~u kontroli, pokazalo je slu~ajno otkri}e australskih ribara. Pored obala ovog kontinenta prona|ene su hibridne ajkule, fenomen zbog kojeg je nau~nike oblio hladan znoj. Ova nova vrsta psine {kolski je primjer evolucije, i to evolucije koja nije trajala milionima godina nego se odigrala gotovo pred na{im o~ima. Dvije vrste ajkula, tropska ajkula sa sjevera Australije i ajkule iz ju`nih, hladnih voda, ciljano su stupile u „brak“ te stvorile potpuno novu vrstu otpornu na klimatske promjene. Nova vrsta ima izgled jedne, te DNK druge vrste. Nau~nici je ocjenjuju kao „robusnu“ te sposobnu da bez ikakvih problema obitava i u toplim i u hladnim vodama. „Krivac“ za ovo je ~ovjek i globalno zatopljenje, koje je natjeralo do tada me|usobno nepoznate vrste na zbli`avanje i zajedni~ku akciju. Nova vrsta je ja~a, okretnija i sposobnija za pre`ivljavanje, a paralelno `ivi s vrstama ajkula od kojih je nastala. - Mislili smo da se razli~ite vrste ajkula dr`e odvojeno, no ovo otkri}e uvjerilo nas je da ne znamo mnogo o odnosima me|u ajkulama - ka`u nau~nici, koji fenomen nazivaju „evolucija u akciji“. Nastanak nove vrste podgrijava strah da bi i druge vrste, kako na moru, tako i na kopnu, mogle po}i sli~nim putem stvaranja hibrida, {to bi moglo imati veoma nepovoljne posljedice po ljudsku vrstu.
azra 2012./61

AZRAVje~nici

Stephen HAWKING

@ene imaju problem za svako rje{enje
Uprkos tvrdnjama ljekara da zbog amiotrofi~ne lateralne skleroze, koja mu je dijagnosticirana u 21. godini, ne}e dugo `ivjeti, slavni britanski nau~nik nedavno je proslavio 70. ro|endan. Ovih dana tra`i pomo}nika, ~ija }e godi{nja pla}a, ako bude zadovoljio stroge kriterije, iznositi vi{e od 75.000 KM
Pripremila: Elvedina D@AKMI]

62/azra 2012.

» S ameri~kim
predsjednikom Barackom Obamom

A

ko ste informati~ki obrazovani, spremni za rad pod pritiskom, mo`ete odr`avati sisteme s crnom kutijom bez uputa i tehni~ke podr{ke, razumijete se u elektroniku i mo`ete govoriti pred masovnim auditorijem, mjesto tehni~kog pomo}nika slavnog britanskog fizi~ara Stephena Hawkinga je kao stvoreno za vas. Za godi{nju pla}u od 25 hiljada funti (vi{e od 75.600 KM), koju finansira Univerzitet u Cambridgeu, ne morate poznavati fiziku, ali treba da budete spremni i na organiziranje doma}ih i me|unarodnih putovanja, odr`avanje i razvoj Hawkingovih komunikacijskih sistema, nabavku

i odr`avanje njegovih kolica i kombija, pripremu predavanja i javnih govora, odr`avanje odnosa s medijima, te odgovaranje na upite javnosti i odr`avanje Hawkingove internetske stranice.

Neuredan |ak
Sve su to poslovi koje Hawking ne mo`e obavljati sam, jer boluje od amiotrofi~ne lateralne skleroze, zbog koje je potpuno paraliziran. Bolest, kazao je sredinom pro{le godine, ne do`ivljava kao veliki hendikep. - Nemam puno toga pozitivnog re}i o bolesti motornih neurona. Ali, odlu~io sam da se ne sa`alijevam i da imam jo{ mnogo toga napraviti. Sada sam sretniji nego prije. I zaista, njegove knjige o crnim rupama, veli-

Egoist i manipulator
Krajem devedesetih, Stephenova prva supruga Jane objavila je autobiografiju „Muzika koja pokre}e zvijezde“, u kojoj je opisala mnoge neugodne detalje iz braka sa Stephenom. Svog biv{eg mu`a, kojeg je godinama predano njegovala, opisala je kao egosti~nog ~ovjeka, manipulatora i tiranina. Frustrirana i nezadovoljna brakom ~ak je poku{ala izvr{iti samoubistvo. - Bilo je neprirodno ~ak i osje}ati `udnju prema nekome ko je imao tijelo `rtve holokausta i neuta`ive potrebe djeteta - priznala je Jane, koja se nekoliko godina nakon razvoda od Hawkinga udala za porodi~nog prijatelja Johantana Helleyera Jonesa. kom svemirskom prasku, vremensko-prostornim singularijima, nau~no-fantasti~ne sage... postale su svjetski bestseleri, a sam Hawking se svrstao u red planetarno popularnih li~nosti, poput brojnih pjeva~a, glumaca, sportista... Ipak, njegova popularnost ima i dimenziju koja nema veze s naukom, ve} upravo s njegovom bole{}u. Mnoge ljude fascinira ~injenica da Hawking, uprkos svemu, mo`e `ivjeti bogat i plodan `ivot, zasnovati porodicu, te stalno pomjerati vlastite granice. Takav, ka`e, nije bio oduvijek. Sin istra`iva~a tropskih bolesti Franka i politi~ke aktivistkinje Isobel nije bio ba{ primjeren |ak. ^itati je nau~io tek s osam godina. - Radovi su mi bili neuredni, a rukopisom sam tjerao nastavnike u o~aj. Ali, {kolski su mi drugovi dali nadimak Einstein, jer su, valjda, o~ekivali da }e biti bolje. Kad mi je bilo 12 goazra 2012./63

» U posjeti
NASA-i

»

jedan se prijatelj kladio drugim u » dina,bombona mojnikad ne}u ni{tasposti}i. Nekesicu da znam je li ta opklada ikada rije{ena i ko je dobio - prisjetio se Hawking u jednom eseju svoje rane mladosti.

Nakon traheotomije 1985. godine izgubio je glas, pa govori jedino uz pomo} kompjuterskog sintetizatora glasa

Medicinski fenomen
Sa 17 godina diplomirao je fiziku na Oxfordu, a u 21. je odbranio doktorat iz teorijske fizike na Cambridgeu. Tokom studija je, priznaje, bio prava lijen~ina. Nije radio gotovo ni{ta, jer mu se ni{ta nije ~inilo ni vrijednim truda. Onda je uslijedio {ok. Dijagnosticirana mu je aminotrofi~na lateralna skleroza (ALS), te{ka i neizlje~iva bolest od koje ~ak 95 posto oboljelih umire u roku od pet do deset godina. Spoznaja da }e umrijeti mlad promijenila je u potpunosti na~in na koji je Hawking razmi{ljao, a letargiju i lijenost zamijenilo je mi{ljenje kako je `ivot, ipak, vrijedan `ivljenja, te da postoje stvari o kojima se treba potruditi.

» Hawking je danas slavan,
poput mnogih glumaca, pjeva~a, politi~ara...

- Osje}ao sam se kao lik kakve tragedije, ali pri~e po {tampi da sam se opijao, pretjerane su... Iako mi je nad budu}no{}u bio crni oblak, nisam umro - kazao je Hawking. Bolest mu je s vremenom „oduzela“ sve organe, osim mozga. Potpuno je nepokretan. Nakon traheotomije 1985. godine izgubio je glas, pa govori jedino uz pomo} kompjuterskog sintetizatora glasa, koji je za njega napravio in`injer David Mason. Kao takav postao je i medicinski fenomen, jer s ALS-om `ivi ve} 48 godina.

@ivotna prekretnica
U vrijeme kada je saznao da boluje od neizlje~ive bolesti, zbio se doga|aj koji je opisao kao prekretnicu u svom `ivotu: zaljubio se u studenticu lingvistike Jane Wilde i dobio novi poticaj u borbi za `ivot. Vjen~ali su se 1965. godine i dobili troje dje-

Bajke za pla{ljive
Hawking je odbacio ideju „`ivota nakon smrti“ i naglasio da ljudi svoj potencijal treba da ostvare tu - na Zemlji. - Ne postoji raj ili zagrobni `ivot, to su bajke za ljude koji se boje mraka.
64/azra 2012.

» Priznaje da je nau~io ~itati tek s osam godina

» Njegove knjige su svjetski bestseleri

Kolonizacija svemira
Populacija i iskori{tavanje resursa neprestano se pove}avaju, a ljudi u sebi i dalje nose sebi~ne i agresivne instinkte, koji su u pro{losti donosili prednost. Zbog toga je, prema Hawkingu, kolonizacija svemira jedini na~in za sigurno pre`ivljavanje ljudske vrste, predvi|aju}i kako }e ~ovje~anstvo vrlo te{ko „izbje}i katastrofu u idu}ih sto godina“. ce: Roberta, Lucy i Tima. Bilo je to vrijeme Stephenovog naglog profesionalnog uspona, kada je, izme|u ostalog, na Cambridgeu preuzeo katedru za matematiku. Na`alost, napredovala je i njegova bolest. Postao je nepokretan i ostao je bez glasa. To ga nije sprije~ilo da se zaljubi u jednu od svojih njegovateljica - Elaine Mason, suprugu ~ovjeka koji mu je napravio sintetizator glasa. Zbog nje se nakon 25 godina braka razveo od Jane. Hawking se s Elaine ubrzo preselio u luksuznu ku}u u Cambridgeu. Njegova djeca nikada nisu prihvatila ma}ehu, nego su ostala privr`ena majci. Naposlijetku je Hawking potpuno prestao komunicirati sa svojom prvom porodicom.

» Rad na knjizi „Tajni klju~ svemira“ zbli`io ga je s k}erkom Lucy

» Zbog bolesti je
vezan za kolica

Elaine je bila njegova supruga do 2006. godine. Rastali su se nakon glasina da gospo|a Hawking zanemaruje i fizi~ki maltretira svog supruga. Bolesni genij tvrdio je da to nije istina, ali na insistiranje njegove djece i prijatelja provedena je policijska istraga kojom nije dokazano ni{ta {to je Elaine stavljano na teret. Ipak, supru`nici su se rastali, a Hawking se kona~no pomirio s djecom i biv{om suprugom Jane. Prva mu je pristupila k}erka Lucy, s kojom je objavio nau~no-fantasti~ni roman za djecu „Tajni klju~ svemira“. - Rad na knjizi ponovno nas je zbli`io. Jedna

od stvari za kojima `alim jeste da se zbog bolesti nikad nisam mogao igrati sa svojom djecom. Volio bih da sam imao vi{e djece, ali nakon djece najbolje na svijetu, to su unuci - izjavio je. Povodom 70. ro|endana (ro|en je 8. januara) dao je intervju za magazin „New Scientist“. U njemu je ovaj najpoznatiji `ivu}i svjetski nau~nik, priznao da ne zna sve, te da postoji jedna stvar koja mu je potpuno tajnovita. To su `ene. Za njih je davno rekao da „imaju problem za svako rje{enje“. - O njima razmi{ljam svakog dana i priznajem da su mi one najve}a misterija.

» Doktorat iz teorijske
fizike odbranio je u 21. godini na Cambridgeu

Spoznaja da }e umrijeti mlad promijenila je u potpunosti na~in na koji je Hawking razmi{ljao, a letargiju i lijenost zamijenilo je mi{ljenje kako je `ivot, ipak, vrijedan `ivljenja

azra 2012./65

AZRAPlava krv

Velika Britanija

Nova biografija otkriva njen najve}i strah
Nova biografija britanske vladarice, koju potpisuje Lord Carey, biv{i arbi{op Canterburyja, ove sedmice se ve} po~ela prodavati u Americi, a Britanci }e je mo}i kupiti narednog mjeseca. Do sada je najvi{e komentara izazvao dio u kojem arbi{op pi{e o kraljicinom najve}om strahu - razvodu njenog sina princa Charlesa od princeze Diane. Kraljica se, naime, pla{ila da }e se historija ponoviti te da }e se njen sin odre}i svoje titule ba{ kao {to je, svojevremeno, zbog ljubavi u~inio kralj Edvard VIII. On se 1936. godine odrekao prijestolja kako bi se o`enio svojom ljubavnicom Wallis Simpson. Ovo je prva kraljicina biografija objavljena nakon 2002. godine i najvi{e govori o te{kom odnosu izme|u kraljice i njenog sina Charlesa.

» Kraljica se najvi{e pla{ila da }e se njen sin
odre}i krune i braka s princezom Dianom

Kraljica Elizabeth

U provod s de~kom
Britanska princeza Beatrice i njen izabranik Dave Clark ovog vikenda za izalazak su izabrali „Arts Club“ u Londonu. Iako su ve} pet godina u vezi, 23-godi{nja princeza i njen {est godina stariji momak nisu se zasitili kasnih no}nih izalazaka. Par je, ina~e, u zemlji poznat po stalnom pojavljivanju na dru{tvenim doga|ajima, a osim toga poznati su i kao ljubitelji dobre zabave. Me|utim, o zabavi na kojoj bi se jedno drugom zakleli na vje~nu vjernost, jo{ ne govore.

Princeza Beatrice
66/azra 2012.

Dubai

Avantura na snijegu

Princ Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Prijestolonasljednik Dubaija princ Hamdan, javnosti je poznat kao izuzetno talentiran pjesnik, ali i veliki zaljubljenik sporta i avanturist. Princ, naime, u`iva u konji~kim trkama, safariju, ronjenju, lovu, skakanju s padobranom, ali i zimskim sportovima kao {to je boardanje i skijanje. S obzirom na to da u njegovoj zemlji nema snijega, 30-godi{nji princ je svoju potrebu za snje`nim sportovima zadovoljio u jednom od svjetskih mondenskih zimovali{ta i, sude}i prema fotografijama, odli~no se provodio.

Princeza Haya i [eik Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

Roditelji drugi put
Premijer Dubaija {eik Mohammed Bin Rashid al Maktoum i njegova supruga princeza Haya ovog su vikenda postali roditelji drugi put. Princeza Haya je na svijet donijela zdravog dje~aka, kojemu su roditelji dali ime Zayed po osniva~u UAE {eiku Zayedu Bin Sultan Al Nahyanu. - Princeza Haya i ja smo blagoslovljeni dje~akom. Nazvali smo ga Zayed - napisao je {eik Mohammed na svom Twitter profilu, nakon ~ega su slijedile hiljade ~estitki iz svih dijelova svijeta. Ovo je drugo dijete za [eika Mohammeda i njegovu suprugu Hayu. Par ve} ima k}erku Aljalilu, koja se rodila drugog decembra 2007. godine. Mohammed i Haya su u braku od 2004. godine.

» [eik je
sretnu vijest objavio na svom Twitter profilu

azra 2012./67

AZRAMetro

» ...i pokazivala
mami {ta `eli da joj kupi

Kakva mama, takva k}i
Popularna glumica, Milla Jovovich s k}erkicom Ever Anderson oti{la je u supermarket u kupovinu `ivotnih namirnica. Pritom je djevoj~ica imala razne `elje i prohtjeve, koje je Milla, naravno, ispunila. Jovovich je, opisuju}i k}er, rekla da je izuzetno podsje}a na nju dok je bila mala. Najvi{e vole provoditi vrijeme skupa, igraju}i se, a najdra`a im je igra mijenjanje uloga, odnosno kada mala Ever glumi mamu, a Milla dijete.

» Malena Ever Anderson
pila je soki} na izlazu iz supermarketa...

» Potom je namirnice sprem Milla sve ila u gepek

S vjen~anim prstenom
Glumac i biv{i kalifornijski guverner Arnold Schwarzenegger iza{ao je na ru~ak s k}erkama, a pritom je na ruci nosio vjen~ani prsten. Sredinom pro{le godine su, nakon 25 godina braka, Maria Shriver, ameri~ka novinarska zvijezda 80-ih, i Arnold najavili razvod. Razlog tome bila je medijska spekulacija da glumac ima nezakonito dijete sa slu{kinjom. Me|utim, proteklih dana par je ~esto vi|an zajedno u dru{tvu njihovo ~etvero djece. Shriver se povjerila prijateljicama da se, ipak, ne usu|uje na razvod braka, te da }e, vjerovatno, odustati od zahtjeva. Prema izrazu lica glumca i prstenu koji je ponovno stavio na ruku, ~ini se da }e ishod, ipak, biti pozitivan.

» Osmijeh
sa, ili bez razloga?

» Nakon 25 godina braka
odlu~ili se na razvod braka. Ipak, mo`da se njihova pri~a ne zavr{i tako 68/azra 2012.

» Biv{i guverner ponosno
je nosio vjen~ani prsten

Bez velikih o~ekivanja Pop zvijezda Justin Bieber je s ocem Jeremijem Bieberom i prijateljem oti{ao u sportski centar „Sky High Sports“, gdje su se svi osli~no zabavili. Nakon toga otac i sin provozali su se u „audiju“ prije odlaska na pla`u. Mladi pjeva~ je za medije izjavio da nema posebnih `elja i namjera u 2012. godini, osim da ostane u vezi s aktuelnom djevojkom, Selenom Gomez. Par je zajedno proslavio najlu|u no} u godini, u jednom no}nom klubu gdje su ta~no u pono} zaplesali, grlili se i ljubili pred brojnim okupljenim prijateljima i gostima.

» Raspolo`eni pjeva~ pozirao je fotografima...

» Justin s ocem i
prijateljem na izlasku iz sportskog centra

» ...a potom je sjeo za volan
» S novom djevojkom, Torrie Wilson,
provozao se na biciklu u blizini pla`e

Uspon u ljubavnoj karijeri Alex Rodriguez u`ivao je u vo`nji biciklom s novom djevojkom, Torrie Wilson. Par se nedavno vratio s putovanja u Cabo San Lucas, gdje su bili zajedno s Georgeom Clooneyem, Stacey Keibler i jo{ nekoliko poznatih. Rodriguez je poznat po ljubavnim aferama, a najvi{e voli plavu{e. U „ljubavnoj karijeri“ ljubio je Madonnu, Kate Hudson i Cameron Diaz. Do prije mjesec bio je u vezi s instruktoricom fitnessa Ellom Magers. Vrijedi sa~ekati i vidjeti koliko }e ova veza potrajati.

» Alex Rodriguez: , nu
Ljubio je Madon Kate Hudson i Cameron Diaz
azra 2012./69

AZRA Metro
» Jennifer je
prvo svratila u centar za `ivotinje...

» Izgledala je
poprili~no umorno

» ...odakle je produ`ila
u Violetinu {kolu

Jedan sasvim obi~an dan Iako u visokoj trudno}i, Jennifer Garner i dalje je aktivna, pa je ~esto vi|amo u obilasku shopping centara i u {etnjama. Prije odlaska po najstariju k}erkicu u {kolu, svratila je do centra za `ivotinje, gdje je u`ivala razgledaju}i. Iako je djelovala prehla|eno, nije joj bilo te{ko da produ`i po Violet, te zajedno s njom jo{ malo pro{eta. Nedavno je izjavila da se stra{no udebljala u toku posljednje trudno}e, te da joj te{ko kontrolirati ishranu.

» Mnogi obo`avaoci do{li su na premijeru,
kako bi dali podr{ku zvijezdi filma Meryl

^eli~na lady Jedna od najslavnijih holivudskih glumica, Meryl Streep, kao i mnoga poznata imena, stigla je na premijeru filma „The Iron Lady“, u Londonu. Meryl, koja tuma~i glavnu ulogu, zasjela je na crvenom tepihu, a posebno je bila sretna zbog svih fanova koji su se okupili s transparentima „Mi volimo Meryl Streep“. Slavna glumica je gotovo odbila glumiti Margaret Thatcher u filmu o `eljeznoj dami, jer se nije slagala s politikom koju je provodila nekada{nja britanska premijerka. U Berlinu }e se sljede}eg mjeseca odr`ati poznati filmski festival na kojem }e Streep dobiti po~asnu nagradu za gluma~ko ostvarenje koje je napravila u karijeri.
70/azra 2012.

» Popularna
glumica na sebi je imala plavo-crnu haljinu, koja joj je odli~no pristajala

» Sarah Shahi: Scena
pod ki{obranom

» U zanimljivom
razgovoru s Michaelom

» Michael

Trucco

Prili~no ispravna Sarah Shahi i Michael Trucco snimali su scene za hit show „Fairly Legal“ u Vancouveru. Glumci se odli~no snalaze u zajedni~kom projektu, a povrh svega djelovali su vrlo optimisti~no i spremno za rad. Prelijepa glumica nedavno je po~astila ~itatelje ameri~kog „Men`s Healtha“ s nekoliko fotografija koje je snimila u donjem rublju i pritom pokazala da joj ~ipka savr{eno pristaje.

» Debra Messing
nakon tretmana u salonu ljepote

» Uputila je
podsmijeh fotografima

» Porodica na
okupu

Premijera trudni~kog stomaka Zvijezda hit serije „How I Met Your Mother“, Alyson Hannigan, provela je porodi~ni dan u Los Angelesu s mu`em Alexisom Denisofom i njihovom k}erkom Satyanom. Par, koji je u braku ve} devet godina, izgledao je zaljubljenije nego ikada, dok je Satyana bila sretna i razigrana. Alyson je na sebi imala usku sivu majicu koja joj je oslikala trudni~ki stomak, koji joj odli~no pristaje.

Vrijeme je za promjene Na{oj javnosti poznata po jednoj od glavnih uloga u seriji „Will i Grace“, Debra Messing, svratila je u salon ljepote na nekoliko tretmana. Nakon {to se u decembru protekle godine razvela od supruga Daniela Zelmana, Debra je ve} prona{la utjehu. Ovog puta njen izbor je kolega iz nove NBC-ove serije „Smash“, Will Chase, koji je nakon upu{tanja u vezu s Debrom objavio da se rastaje od supruge, Stephanie Gibson, s kojom je proveo dvije godine u braku.

» Djevoj~ica je bila
vesela i razigrana azra 2012./71

AZRALuda Planeta

Blizanke razli~ite rase Njemica Grit Funke iz Leipziga rodila je blizanke razli~ite boje ko`e. Grit je bjelkinja, a tata blizanki je iz Nigerije. Prvo se rodila svjetloputa Leonie, koja je, kako ka`e mama, prava tatina djevoj~ica, dok Louise vi{e voli provoditi vrijeme s mamom. Roditelji su uvjereni da }e nai}i na puno ljudi koji }e biti zbunjeni kad ih vide. Lije~nici ka`u da je vjerovatnost ro|enja takvog para blizanaca, koje nazivaju hirom prirode, jedan naspram milion, a u takvim slu~ajevima uvijek je rije~ o dvojaj~anim blizancima. Kalendar bez prestupne godine Nau~nik s Univerziteta u Marylandu, Richard Henry, dao je neobi~an prijedlog - reformu kalendara koji je u upotrebi ve} 430 godina. U slu~aju da se po~nemo koristiti novim kalendarom, koji predla`e, vi{e ne bismo imali prestupnu godinu ni mjesec od 28 dana, a na{ ro|endan ili praznici bi uvijek bili istog dana u sedmici. Pitate li se za{to sve ovo, odgovor le`i u u{tedama. Henry smatra da bi se tako u{tedjelo mnogo energije koja se svake godine utro{i na kreiranje novog kalendara i prilago|avanje njemu. Nespretni plja~ka{ Mu{karac koji je plja~kao banku zbunio se u tolikoj mjeri da je {alterskom slu`beniku predao pi{tolj. Nepoznati ~ovjek, koji je na sebi nosio ka~ket i tamne nao~ale, u{ao je u banku s pi{toljem i tra`io od uposlenika da mu predaju 700.000 funti. Kada je trebalo dodati {alterskom slu`beniku torbu u kojoj }e odnijeti plijen, plja~ka{ u poku{aju je umjesto torbe zaposlenom predao pi{tolj! Kada je, zbog za~u|enog pogleda zbunjenog {alterskog slu`benika shvatio {ta je uradio, zgrabio je pi{tolj i pobjegao iz banke. Jedino {to je uspio da ukrade jeste bicikl ispred banke koji je pripadao jednom od radnika. Policija je izdala saop}enje da traga za „neiskusnim plja~ka{em“, a uprava banke je ponudila nagradu od 25.000 funti onome ko ga prepozna sa snimka koji su napravile sigurnosne kamere. Majmun ja{e na kozi Kineski farmer Ye Shu iz grada Donguan tvrdi da majmun koji ja{e na kozi ulazi u njegov posjed, krade i uni{tava njegovo povr}e. Prema njegovim rije~ima, majmun i koza pripadaju cirkusu koji se nalazi u blizini posjeda. Ye ka`e i da ove dvije `ivotinje zajedno ulaze u na posjed svakog dana, kako bi jeli povr}e. Pritom uni{tavaju ono {to ne mogu pojesti.

72/azra 2012.

AZRAHoroskop
OVAN
21.III - 20.IV

Poznati su prepoznajte se
Adisa RU@DI], ~lanica sjajnog tima TV „Al VAGA 23.IX - 22.X Jazeera Balkans“, Ljubav: Ne mo`ete kontrolirati osje}anja. Ljubav: Ako vam ne{to nije jasno, otvore- osoba je specifi~nog magnetizma. Njena Voljenu osobu osvajate ne{to te`e. Savjet: no razgovarajte s voljenom osobom. senzualna pojava Odgovor }e biti prema va{im o~ekivanji- poput magneta priigrajte na kartu iskrenosti. Posao: Sve kre}e uzlaznom linijom. Do- ma. vla~i ljude. Veoma je bit }ete priliku za napredak ili ve}u zara- Posao: Nestaju prepreke koje su ote`avale vezana za porodicu i posao. napredak. Iskrsnut }e povoljnije okolno- Odli~an je „detektiv“, {to je du. Problemi }e gotovo sasvim izostati. poen plus u njenoj profesiji. sti. Tada biste mogli u~initi ~uda. Zdravlje: Va{ optimizam je prelazan. Kao pravi Jarac, s podznakom Zdravlje: Osjetljiv urogenitalni trakt. u [korpiji (15. I 1975.), Adisa ima veliku snagu volje, koja je BIK 21.IV - 22.V [KORPIJA 23.X - 22.XI zna dovesti do pretjerivanja, u smislu da u svakom segmentu Ljubav: Barem poku{ajte shvatiti partnerove postupke. Nema koristi od to- Ljubav: Nepovjerljivi ste, u strahu od gu- `ivota `eli „sve ili ni{ta“. Veoma je zagrijana za posao. Zaga {to se neprestano optere}ujete deta- bitka ljubavi ili odlaska voljene osobe. pravo je radoholik, ali `eli za ljima. Ne tuma~ite pogre{no partnerove rije~i. sebe i zaslu`eni uspjeh, u`iva u Posao: Imate i previ{e obaveza. Ipak, zna- Posao: Zbog drugih, znate ponekad `rtvo- postignutim rezultatima i nate da }ete sve sti}i obaviti na vrijeme. vati vlastiti napredak ili ovisiti o ritmu ko- jsretnija je kada vidi da je doNaravno, ulo`ite i trud i znanje. bro uradila posao. Ima potrebu lega. Budite odlu~niji u odlukama. da sve podijeli s dragim ljudiZdravlje: Nemojte se `ivcirati. Zdravlje: Vjerujte vi{e u sebe. ma, a s ciljem op}eg dobra. Jim CARREY, jedan BLIZANCI 23.V - 22.VI STRIJELAC 23.XI - 22.XII od najzanimljivijih glumaca i autora u svijetu fiLjubav: Sedmica je prebogata nje`nosti- Ljubav: Iz svake situacije znate izvu}i nalmske umjetnosti, ma. To mo`e rije{iti nedoumice koje jbolje za sebe. Novo poznanstvo ili flert zaista je zaljubljevas, ve} neko vrijeme, zabrinjavaju i ispunit }e vas samopouzdanjem i rado{}u. nik svoga posla. mu~e. Posao: O~ekuju vas promjene. Uspostavit Radoholik je, voli Posao: Ni{ta vam nije suvi{e te{ko ili ner- }ete komunikaciju s ljudima na polo`aju. ozbiljan rad i proje{ivo. Ne}ete pogrije{iti ni ako po~nete Na}i }ete i nove izvore zarade. fesionalne obaveze, {to mu, dakako, daje i znak Jarac (17. ne{to sasvim novo, nepoznato. Zdravlje: U odli~noj ste formi. I 1962.). Voli da va`ne odluke Zdravlje: Rekreacija je pun pogodak. donosi potpuno sam. Pun je JARAC 23.XII - 21.I uvijek novih, svje`ih ideja, uz poja~anu samodisciplinu i prRAK 23.VI - 22.VII Ljubav: Pravi je trenutak da odagnate sje- odornost. Istina, poput prave zvijezde sklon je i teatralnosti, tu iz ljubavnog `ivota. Okrenite le|a Ljubav: Mogu} je prekid ili sva|a s parstalo mu je do dru{tvenog statnerom. Sve }e, najvjerovatnije, rezultirati osobi koja iskori{tava va{u blagonaklotusa, odnosno presti`a, optinost. pomirenjem, uz puno nje`nosti. mist je, ali i vrlo ozbiljan kada Posao: Po~et }ete se baviti poslovima ko- treba. Sada, u zrelom umjePosao: Rastu va{i apetiti. Ako radite ji donose zna~ajnu finansijsku korist. tni~kom dobu, ponovo je vlavi{e poslova istovremeno, tro{ite predar scene, `eli i spreman je da Izbjegavajte rizi~ne odluke. vi{e snage. Nije vrijeme za „dva Zdravlje: Dobro bi do{la vitaminska kura. u~ini maksimum na svim kolosijeka“. `ivotnim planovima. Zdravlje: Na|ite vremena i za odmor. Kate MOSS, vjerovatno najve}a zvijeVODOLIJA 22.I - 19.II zda u svijetu mode, LAV 23.VII - 22.VIII Ljubav: Manje razmi{ljate o pro{losti, sve kao tipi~na Jar~ica (16. I 1974.) sve vi{e u`ivate u novim uzbu|enjima. Ljubav: @elite da {to prije ostvarite ono {to po~ne sasvim Osvajate spontano{}u i specifi~nim {to vam dugo le`i na srcu. Tragate i za sigurno dovede do {armom. osvje`enjem, ljubavnim uzbu|enjima. kraja. SuperoPosao: Pravi je trenutak da po~nete Posao: Energije imate, ali ne postupate sje}ajna je i ponosna, ponekad ne{to novo. Prihvatite izazove za koje uvijek promi{ljeno. Brzo gubite interes, melanholi~na, istovremeno orprije niste bili spremni. Slijedi uspjeh. pogotovo kada ne{to nije po va{em. iginalna, ima posmatra~ki Zdravlje: Izbjegavajte zadimljene prostore. Zdravlje: Dajte sebi odu{ka, odmorite se. duh, mo`e biti i tvrdoglava, ali je vi{e i prije ljubazna, nje`na i osjetljiva. Ima napredne ideje, DJEVICA 23.VIII - 22.IX RIBE 20.II - 20.III inventivne misli i sposobnost da dobro sagleda sve, a ideje su joj ~vrste. Voli da je uvijek Ljubav: @elite da podijelite nje`nost i Ljubav: Bez zna~ajnih promjena. Niste okru`ena ljudima, te razmjenu strast. Osoba koju beskrajno volite natrenutno u situaciji da postavljate parmi{ljenja, mentalno nadmetastoji da vam ugodi, da vas i tako pridotneru uvjete. Najbolje je da ~uvate nje i bavljenje originalnim pobije. ste~eno. slovima. Zbog podznaka u Posao: I pored spremnih planova, nije se Posao: Prete`no radite u sjeni, pa ste steklo sve neophodno za njihovo ostvare- manje izlo`eni oku javnosti. Teret odgo- Strijelcu, ima potrebu za stalnim kretanjem, voli nezavivornosti prebacit }ete na tu|a le|a. nje. Posvetite se uhodanim poslovima. snost, ima visoko postavljene Zdravlje: Treba vam relaksacija. Zdravlje: Vi{e se kre}ite. ciljeve. azra 2012./73

Priprema: Hedija MEHMEDI]

Vrijeme je za Jarce

Slaganje parova
Jarac - Ovan Oboje ste zaljubljenici svog posla. Dobra ste kombinacija, ali pod uvjetom da oboje ulo`ite svu snagu u vezu i stalno odr`avate komunikaciju. Jarac - Bik Dobri ste radnici, koji za svoj napor `ele da budu dobro nagra|eni. Te`ite provjerenim vrijednostima. Krajnje ste odgovorne i zrele li~nosti. Jarac - Blizanci Blizancima odgovara prefinjenost opho|enja Jarca, jer im je odli~na nadopuna. Za Blizance je Jarac previ{e poslovi~an i ozbiljan. Jarac - Rak Oboje volite da pobje|ujete i usvajate tradicionalne vrijednosti. Rak }e se uvijek truditi da Jarca sa~eka toplina doma i prisna atmosfera. Jarac - Lav Mo`ete biti sjajan par: snaga i polo`aj u dru{tvu va{e su osnovne vrijednosti. Svojom o{troumno{}u odli~no upotpunjavate Lavovu snagu i sposobnosti. Jarac - Djevica Ovo je veza dvoje realista, koji streme tradicionalnim, konzervativnim vrijednostima. Zajedno djelujete kao izvrsno uigran tim. Jarac - Vaga U dru{tvu ste odli~an par. Vi znate {ta je kvalitetno, Vaga posjeduje eleganciju i ukus. Oboje se morate nau~iti sklapanju kompromisa. Jarac - [korpija Da bi veza sa [korpijom bila uspje{na, morate joj pokloniti vi{e pa`nje. Zbog ambicija, ~esto nemate dovoljno vremena za partnera. Jarac - Strijelac Sa Strijecem mo`ete posti}i puno. Naro~ito vam godi njegova istinoljubivost i realizam. Me|utim, Vi ste pesimist, a Strijelac optimist. Jarac - Jarac ^vrsto ste na zemlji, te`ite postavljenim ciljevima, sve dok ih ne ostvarite. Odli~no se razumijete, i nikad ne predbacujete jedno drugom. Jarac - Vodolija Va{e organizatorske sposobnosti i Vodolijina sposobnost da stvori materijalna sredstva dobro se upotpunjuju. Jarac - Ribe Ribe unose romantiku u va{ `ivot, a vi njima osje}aj sigurnosti. Ipak, `ivot s nekim ~ija je glava u oblacima, za vas postaje teret.

AZRA

Zlatni standard za va{e trepavice
Kozmeti~ka ku}a „Max Factor“ odlu~ila je nagraditi vjernog ~itatelja na{eg magazina. Sve {to treba da u~inite jeste da odgovorite na pitanje:

Koju maskaru iz „Max Factora“ nazivaju zlatnim standardom za va{e trepavice?
Odgovor {aljite na broj: 091 510 101, tako {to }ete prvo ukucati klju~nu rije~: OK, a zatim odgovor na pitanje. Sretnog ~itatelja o~ekuje upravo ova maskara.

finitive orah De u za „Deb maskar Volume“ n volumen ala maksim je [eila osvojila enice. Z Kari} iz

Po{tovani ~itatelji, i dalje vam ostavljamo mogu}nost da se pretplatite na izdanje magazina „Azra“. Nove pretplatnike darivat }emo jednim od parfema s potpisom ku}a „Dior“ i „Givenchy“. Godi{nja pretplata na magazin „Azra“ je 104 KM. Da biste postali na{ godi{nji pretplatnik, popunite kupon i po{aljite na adresu: Te{anjska 24b. Fizi~kim licima koja na{ magazin `ele dobivati na ku}nu adresu cijena pretplate umanjena je za deset posto. Za dodatne informacije ko ntaktirajte nas putem telefona: 033 281- 364, 281- 361
74/azra 2012.

Pozivamo ~itatelje koji su kupon za pretplatu poslali faksom da se jave na navedene brojeve telefona, radi daljih uputa o preuzimanju poklona. Sve poklone mo`ete dobiti samo u narednih sedam dana od izlaska broja!

AZRARazonoda
M.M. IZVR[IOCI KONTROLE OLIVER TVIST VI[I KATOLI^KI STARIJI VEO, KOPRENA SVE]ENI^KI GENERALNI (TURC.) ^IN SEKRETAR UN-a ZADAH IZ USTA MU^ENJA (LAT.) SIMBOL ERBIJA MJESTO NA PELJE[CU RADNIK U TOPIONICI

^OVJEK BEZ NOVCA (TURC.)

PISMENA POTVRDA, ATESTAT

DJED U MA\ARA

GRAD I LUKA U PORTUGALU

JU@NI [IPAK, MOGRANJ NEUTRON DUBROVA^KA TVR\AVA

SIMBOL ARGONA IME HRV. PJEVA^A CETINSKOG RADIOTELEGRA FIST (KRA]E) STARIJI NOGOMETA[ „HAJDUKA“ DAVOR PUTINOV PODANIK LJETOPISI, GODI[NJACI TAKMAC, PROTIVNIK AUTOOZN. NJEMA^KE ST. FILM. GLUMAC, VOREN

OPUS (SKR.) OSTAJANJE

KRALJEV PRIJESTOL

GRAD I LUKA U ^ILEU

GODI[NJI PRIHOD OD KAPITALA

SVETA^KA SLIKA

OBIM MASLINA (MN.)

POKAZNA ZAMJENICA

GLUMAC SA SLIKE NO]NE PTICE, EJE SAVR[ENI UZORI RIJE^NI OTOK VR[ITI OKOPAVANJE ZORICA KOND@A NI[TA (SLOVENSKI) SIMBOL LITIJA

RJE^NICI (GR^.)

OMER LIVNJAK

M. IME, RIZO, RIZAH

@. IME, LADA RIMSKI: 500

J. AMERI^. STAROSJEDILA^KO INDIJANSKO PLEME

ADILOVA IMENJAKINJA

TELEGRAFSKI APARAT (ENGL.)

M.M.

^LAN KONGRRESA

JEDNODIJELNA RADNA ODIJELA (ENGL.)

AZIJSKA DR@AVA

NOSA^, HAMAL (POKR.)

IME ST. ROKERA STJUARTA

JEDAN OD SPLITSKIH KA[TELA

MUZI^KI DUHA^KI INSTRUMENT (MN.)

ALEN DELON

JEDAN OD „BITLSA“, D@ON

VISOK @ENSKI PJEVA^KI GLAS

OKRUG, SREZ

AUSTRALSKI MEDVJEDI]

NA OVU STRANU, AMO

JEDNO OD IMENA ST. LIDERA EGIPTA NASERA SIMBOL NITONA SIMBOL MOLIBDENA OSOBA SKLONA UZVIKIVANJU PAROLA

IME ST. SEVDALIJE, SALKOVI]A

RO[TILJ (ENGL.)

TRE]I MJESEC U GODINI

BEPININ IMENJAK

OBLIK M. IMENA ABADIN

VREMENSKI TERMIN

METAR ZAIMOVA IMENJAKINJA

BIRSANA ODMILJA

OZNAKA ENERGIJE

RIJEKA NA PIRINEJIMA

AUTOOZN. TURSKE

ST. GR^KI MITOLO[KI JUNAK

OZNAKA ENERGIJE JAPANSKI NOVAC

IME TENISERKE KURNIKOVE LANENO ULJE

GLUMICA SA SLIKE

BELGIJA ZINETA ODMILJA STRU^NJACI U ARHEOLOGIJI

SISAVCI

AMERICAN PROGRAMS NUCLEAR (SKR.) DRHTAJ, TREPTAJ LINDA EVANS TROMO, INERTNO AUTOOZN. NJEMA^KE INVALIDNA OSOBA SIMBOL RUTENIJA MJESNI PRVACI, AJANINI AMPER MIROSLAV MARKOVINOVI]

RIMSKI: 1000

ANTIKNA AZIJSKA DR@AVA

IZNENADAN

PRITOKA UNE

SLAVA DOBAR GLAS (TURC.)

RJE[ENJE1 ARI[, KOMENTATOR, OVEROL, RSE, L, NOTARI, P, IRAN, KOLOR, SILVESTER STALONE, TS, ISPALITI, ENES, ATESTATI, OPAT, SI, TOPLES, KSU, KALIJ, IKRAR, STANDARDNA

RJE[ENJE2 LIRIKA, AMERIKANISTI, N, TINA TARNER, ANITA, LIMITI, TONA, AELA, IS, ISKVARENOST, RUPERT, SRPAK, AN, SNOSITI, R, MISLENO, ADAM, ATAIR, BAKARA azra 2012./75

AZRAArte (i) fakti

Prva cjelovita historija muzike
Ugledni bosanskohercegova~ki muzikolog, redovni profesor i aktuelni dekan Muzi~ke akademije u Sarajevu, Ivan ^avlovi}, autor je prve cjelovite pisane historije muzike u na{oj zemlji. Kapitalno djelo naziva „Historija muzike u Bosni i Hercegovini“ promovirano je u petak u amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti BiH. Rad na ovom dragocjenom izdanju trajao je godinama, a njime su tretirane sve zna~ajne li~nosti, doga|aji i ostvarenja u vezi s historijom umjetni~ke muzike u na{oj zemlji. Autor iza sebe ima vi{e od 200 publicisti~kih radova, od kojih sedam ud`benika i knjiga. Profesor je nastojao da hronolo{ki prika`e historijski razvoj muzike. Slo`enost problematike i vrste istra`ivanja zahtijevali su multidisciplinarni pristup i primjenu razli~itih metoda zasnovanih na temeljima savremene nau~no-istra`iva~ke prakse i metodologije izlaganja. Na 360 stranica, sa vi{e od 80 slikovnih priloga, op{irnom bibliografijom literature i izvora, indeksom imena i ostalim elementima metodolo{ke opreme, koja je neophodna u radovima historiografskog tipa, autor prikazuje faze razvoja muzi~ke kulture i umjetnosti na ovom tlu. Knjiga ispunjava sve uvjete nastavno-nau~ne literature. Iako je izvorno namijenjena studentima muzikologije, zbog jasno}e i jednostavnog stila pisanja prihvatljiva je {irokoj ~itala~koj masi, histori~arima i budu}im istra`iva~ima. Povodom ovog izdanja, koje ima veliki nau~ni zna~aj, uvodne rije~i dali su akademik Teodor Romani}, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Faruk ^aklovica i {efica Instituta za muzikologiju Muzi~ke akademije u Sarajevu doc. dr. Jasmina Talam. Promotori knjige su doc. dr. Mirna Mari}, te akademici Muhamed Filipovi} i Nik{a Gligo. - U knjizi sam nazna~io pitanja koja su vrlo va`na u metodolo{kom smislu, naprimjer, {ta je to muzika u BiH, folklorna muzika, kompozito-

» Autor knjige
Ivan ^avlovi}

» Knjiga je ishod dugogodi{njeg rada i istra`ivanja
rstvo, muzi~ka estetika, koji su kulturolo{ki aspekti muzike u na{oj zemlji, te mnoga druga pitanja. Ipak, prvenstveni cilj ove knjige je obraditi historiju muzike u BiH, poredati ~injenice i napraviti periodizaciju razvoja muzi~ke historije - rekao je autor na promociji. ^avlovi} smatra da je nesre}a na{e zemlje to {to razvoj muzike u svakom historijskom periodu po~inje uvijek ispo~etka, ~emu su uzrok dru{tveni, politi~ki i socijalni lomovi. - Razvoj bh. muzike je u znaku diskontinuiteta, odnosno nema kontinuiranih linija razvoja muzike u bilo kojem smislu - istaknuo je. Jasmina Talam mi{ljenja je da knjiga predstavlja, ne samo veliki doprinos Univerzitetu u Sarajevu, ve} i {iroj dru{tvenoj zajednici. - Djelo je zahtijevalo veliki anga`man i on to nije radio godinama, ve} decenijama. Dobar je pokazatelj studentima kako dalje da istra`uju mi{ljenja je Talam. N. A.

» Jedan od
promotora knjige bio je akademik Muhamed Filipovi}

» Me|u publikom se
nalazio i maestro D`evad [abanagi} 76/azra 2012.

Midhat Mido KU[LJUGI]
Reakcije su dobre, od onih s ulice, u prolazu, do reakcija ljudi koji to gledaju s ozbiljno{}u knji`evnih i filmskih znalaca. Moja `elja je bila da ovo bude u duhu starih romanti~arskih serija koje smo imali priliku gledati nekada davno, a i sada ih gledamo u reprizama s istim merakom. Kada bi se u tome uspjelo, bio bih prezadovoljan govori Ku{ljugi}

Kad bude, bi}e
Misira~e i producentske ku}e „Balkan film“. Trebalo je mnogo mog strpljenja i ustrajnosti, a posebno hrabrosti producenata da to isfinansiraju - kazuje Mido. Ovaj scenarij nastao je prema njegovom tekstu za predstavu „Kad bude, bi}e“, koja je izvo|ena u produkciju „Art teatra“. U scenarij za seriju dodao je mnogo satire i pro{irio likovima iz svog bli`eg i daljeg okru`enja s pri~ama i problemima koji su dio na{e svakodnevice. Mido, koji je i vr{ilac du`nosti umjetni~kog rukovodioca Narodnog pozori{ta Tuzla, nikada ne odmara. Osim brojnih predstava u kojima glumi, zaokupljen je opstankom ove pozori{ne ku}e. - U ova te{ka vremena sve {to radim usmjereno je u pravcu njegovog {to boljeg funkcioniranja. U protekloj godini imali smo {est premijera, rekordan broj izvedbi i aktivnosti u ku}i, a manifestacija „Tuzlanski pozori{ni dani“ svih deset dana imala je prepunu salu posjetitelja. To je ono {to mi daje motiv za rad - govori na kraju Ku{ljugi}.
azra 2012./77

D

vije epizode tvserije „Kad bude, bi}e“, za koju je scenarij napisao tuzlanski glumac Midhat Mido Ku{ljugi}, prikazane su 1. i 2. januara na Federalnoj televiziji. O seriji se pri~a u domovima u kojima se gledala, za stolovima u kafi}ima, u taksi vozilima, me|u glumcima... Naravno, reakcije su stigle i do samog scenariste Ku{ljugi}a. - Reakcije su dobre, od onih s ulice, u prolazu, do reakcija ljudi koji to gledaju s ozbiljno{}u knji`evnih i filmskih znalaca. Moja `elja bila je da ovo bude u duhu starih romanti~arskih serija koje smo imali priliku gledati nekada davno, a i sada ih gledamo u reprizama s istim merakom. Kada bi se u tome uspjelo, bio bih prezadovoljan - govori Ku{ljugi}. Ove dvije epizode snimane su sredinom pro{le godine u Bosanskoj Dubici. Gluma~ku ekipu ~ine glumci iz Tuzle, Sarajeva, Zenice i Banje Luke, a producenti su „Balkan Film“ iz Beograda, „Basna“ iz Dubice i „Rozenkranc“ iz Tuzle. Nastavak snimanja predvi|en je za ljetne mjesece ove godine. Planiraju snimiti jo{ petnaest epizoda, koje bi se emitirale ujesen. Mido priznaje kako proizvesti jednu tv-

seriju nije nimalo lagan zadatak. - Scenarij je ~ekao svoju ekranizaciju tri godine, od trenutka kada je prvu epizodu pro~itao Sulejman Kupusovi}, koji mi je davao izuzetan podstrek u nastavku pisanja. Scenarij je bio u opciji mnogih producentskih ku}a, a s obzirom na to da je izrada jednog ovakvog projekta veoma skupa, nije mu se dalo, sve do pojave reditelja Marka

AZRAParty Zone

Palm Springs

» Zanosna Olivia Wilde u crnoj,
~ipkanoj haljini

Zagrijavanje za Oskara Palm Springs Film Festival je holivudskim glumcima svojevrsno zagrijavanje za Oskara. Ovogodi{nji je protekao u znaku najpoznatijeg gluma~kobra~nog para, Angeline Jolie i Brada Pitta. Atraktivna glumica za ovu priliku obukla je elegantnu toaletu s potpisom Eliea Saaba. Njen mu` je na zabavu do{ao sa {tapom u ruci, jer je povrijedio nogu na skijanju. Pohvalio je kolegicu Jessicu Chastain, kazav{i kako je veliki uspjeh snimiti sedam filmova u jednoj, a zatim pet u sljede}oj godini, na{aliv{i se kako „takav uspjeh imaju samo porno zvijezde“.
78/azra 2012.

» I u maloj, crnoj haljini Charlize Theron izgleda odli~no

» Angelina i Brad: Uvijek u centru pa`nje

» George Clooney stigao
je u pratnji svoje djevojke Stacy Keibler

» Brad Pitt se na{alio na ra~un kolegice » Filmski festival nije propustila ni Glenn Close Jessice Chastain

» Michelle Williams je
publiku odu{evila utjeloviv{i lik Marilyn Monroe

» Al Pacino je `urno pro{ao
crvenim tepihom

» Na party je stigao
i Tom Hanks azra 2012./79

AZRAParty zone

DJ El Manjo
Jedan je od najpoznatijih sarajevskih, ali i bh. DJ-a, koji je sve svoje znanje sticao sam, oslu{kuju}i mikseve svjetskih DJ-a. Karijeru je po~eo krajem ’90-ih, a njegov deep house miks „Memories of the Future 2011“ danas je prvi na svjetskoj listi najslu{anijih mikseva
Pi{e: Lejla LOJO Foto: Samir SALETOVI]

Ne ispunjavam muzi~ke `elje
poznali su i vlasnici klubova na Hvaru, gdje ljetuje svake godine.

P
80/azra 2012.

opularni sarajevski Dj Almir Manjo, umjetni~kog imena El Manjo, jedan je od najtra`enijih DJ-a u na{oj prijestolnici, ali i {ire. Trenutno je resident u dva sarajevska kluba „Baghdad Caféu“ i Lounge baru „Reina“, a redovno gostuje i u zagreba~kim klubovima „Saloon Logic“, „Babbar Bar“, „Bling“, „Rich“, „Master“. Njegovu ljubav prema muzici pre-

Motivacija i plo~e
Bogatoj biografiji treba dodati i u~estvovanje u organiziranju partyja u ~ast gostovanja DJ-a svjetskog glasa u BiH. Tako|er je i oficijelni DJ za „New Yorker“ na podru~ju na{e zemlje. Njegov miks „Memories of the Future 2011“ nedavno je progla{en najboljim na svjetskoj listi na-

jslu{anijih mikseva „mymixedreviews.wordpress.com“. - Njihovo sjedi{te se nalazi u Londonu, a ono {to me posebno ~ini sretnim jeste da publika iz cijelog svijeta bira mikseve koji }e se na}i na toj listi. Moj predzadnji miks je dobio ocjenu devet, a ovaj posljednji je ocijenjen desetkom. Rije~ je o deep house miksu, gdje sam selektirao pjesme iz 2011. godine. Sretan sam {to se to ljubiteljima ove vrste muzike mnogo dopalo i daje

mi motivaciju da budem jo{ bolji - ka`e na po~etku na{eg razgovora El Manjo, koji se DJingom po~eo baviti jo{ krajem ‘90-ih godina. DJ-scena je u tom periodu u na{oj zemlji jo{ bila u povoju, a situacija ni danas nije mnogo bolja. - Plo~e sam po~eo miksati 1998. godine i najve}i problem mi je bio kako do}i do plo~a. Tada sam pomi{ljao da odustanem, jer je bilo nemogu}e raditi sa 20 ili 30 plo~a za no}, a treba vam ih od 100 do 150. I danas je podjednako te{ko do}i do njih, jer mi nemamo radnje u kojima mo`emo plo~e kupiti, pa ih naru~ujem putem interneta ili preko nekoga ko putuje u London. Te{ko da se od DJ-inga kod nas mo`e `ivjeti, ali je bitno da imamo tu scenu. Ona je nekad malo ja~a, nekad slabija. Sve zavisi od toga kakva je situacija u zemlji i kakva je plate`na mo} ljudi.

Publika i `elje
Njegovo ime postalo je sinonim za dobru svirku u gradu. Iako su klubovi u kojima svira puni do posljednjeg mjesta, El Manjo ka`e kako publici nikada ne ispunjava muzi~ke `elje. - Muziku pu{tam po osje}aju i posmatraju}i ljude ispred sebe. Ne ispunjavam muzi~ke `elje, jer `elim prezentirati ono {to ja radim. Volim slu{ati rock i pop ‘70-ih i ‘80-ih godina. Publici je te{ko ugoditi. Svi su razli~itih ukusa i uvijek mora{ balansirati, pratiti njihove osje}aje i poku{ati prona}i ne{to {to }e svima odgovarati - obja{njava El Manjo, dodaju}i kako on nije imao u~itelja, ali je mla|im kolegama rado pokazao osnove ove profesije. - Imao sam nekoliko u~enika, koji danas rade po klubovima. Mogu im pokazati {ta je osnovno, ali sve drugo je stvar sluha. U ovom poslu ne mo`ete nau~iti pu{tati muziku ako nemate sluha. Nisam imao u~itelja, ali jesam neke uzore koje sam volio slu{ati. Volio bih kada bismo se vi{e uvezivali s inozemnim DJ-ima, kako bismo me|usobno razmjenjivali iskustvo i znanje. Tako bi i na{a scena sigurno imala svjetliju budu}nost - poru~uje na kraju El Manjo.

Sarajevo

Goran Karan zabavljao Sarajlije Dalmatinac Goran Karan uvijek je rado vi|en gost u Sarajevu, a tako je bilo i pro{log petka, kada je nastupao u sarajevskom klubu „Coloseum“. Poznati hrvatski kantautor publiku je podsjetio na svoje najve}e hitove i neka toplija, ljetna vremena, te u sarajevsku zimu donio da{ak Jadrana. Gosti su se odli~no zabavljali do kasnih no}nih sati.

» Pjeva~ica @eljka Katavi} Pilj u dru{ sa Sabinom Arifo tvu vi}

/Nina Novakovi}/

azra 2012./81

AZRAUrednica preporu~uje

Neka nam se desi {to `elimo drugima
Od svih novogodi{njih ~estitki, jedna me nasmijala do suza: „Svim dobrim ljudima sretna Nova godina. Neka vam se desi sve {to biste `eljeli drugima“. Kako mudro i smjelo. Kad se ni`u rije~i u novogodi{nje ~estitke, na{e `elje za druge ljude su prava blagodat, ali {ta je u zbilji... Znate ono kad pomislite ili ka`ete: „Dabogda mu...“ Prema zakonima fizike, nama se vra}a upravo ono {to drugima oda{iljemo. Mislim da je to prava tema za razmi{ljanje, a ne ovo neprekidno stravljenje kako }emo pre`ivjeti 2012. Ipak, u ime {tednje, evo nekih super stvar~ica koje ne ko{taju puno
„Dangerous Man“ by Bruno Banani Opasnost je mu`evna. Hrabrost je mu`evna. Elegancija je mu`evna. Ne uzimati sebe previ{e ozbiljno je... iznad mu`evnog! Va{ mu{karac nije takav? Hm... evo rje{enja. Za 35,20 KM mo`ete u~initi da va{ mu{karac miri{e tako. Opasno!

Preporo|ena ko`a za tri marke Super su posjete kozmeti~aru, jer je to vrijeme koje poklanjate samo sebi. Ali, malo je `ena koje pored brojnih obaveza (~itaj i novca) imaju vremena za redovne posjete salonima ljepote. U „dm“ drogeriji prona{la sam odli~ne maske za lice „Montagne Jeunesse“. Ponuda je vrlo {iroka, a cijena zanemariva (tri marke ko{ta jedna). Maska s krastavcima odli~no o~isti i zategne lice, a ona s ~okoladom je carski u`itak za ko`u.

1

Izlazak - Mogu}a u{teda: 50 KM Za izlaske u grad bolje je ponijeti ve}e nov~anice. Istra`ivanja su pokazala da ljudi puno lak{e tro{e ako pla}aju sitnijim novcem. Tako nemaju osje}aj da su mnogo potro{ili i u pravilu se veoma iznenade kad se vrate ku}i i pogledaju u (prazan) nov~anik.

4

Glavna urednica: Elameri [krgi}-Mikuli}

2

5

e„Ima~i Kada“ N FB oji kidan svi m i su il prijatelji dijel vi stvar - no istu ske album mostar “. „Zoster grupe irana. Bila sam {ok ih ored sv }e da p Kako je mogu ih komentara, otrovn tra~eva, mat usu veze, pri objava o stat bum. Preslu{ah uzme jedan al a“ grupe ad ga. „Ima~i K }ete {ta da oster“ - imat na}i na linku „Z te ga ~ujete. Mo`e u}e „Gramofon“. ografske k disk

„Yellow Tail Shiraz“ Idete prijateljima u posjetu i ne znate {ta }ete kupiti ili ste u potrazi za dobrim vinom koje ne ko{ta mnogo? E, ovo vino je bolje od seksa (kako ka`e jedna moja prijateljica), a ko{ta samo 11 KM. Na Skenderiji je „Woonderland“, tra`ite „Yellow Tail Shiraz“, ostalo je historija.
82/azra 2011.

3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->