P. 1
djonovi prezentacija

djonovi prezentacija

|Views: 47|Likes:
Published by Laske de Marco

More info:

Published by: Laske de Marco on Jan 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

1.)Transferzalni val je val kod kojeg estice elasti ne sredine osciluju okomito na smjer irenja vala.

Longitudinalni val je val kod kojeg estice elasti ne sredine osciluju u pravcu irenja vala Transferzalni valovi nastaju samo u sredini koja pokazuje otpor na smicanje/ vrsta/, dok u te nostima i gasovima mogu nastati samo longitudinalni valovi Longitudinalni valovi se mogu prostirati kroz sredine u sva tri agregatna stanja 2.) Jednad ba ravnog vala koji se prostire u proizvoljnom smjeru Jednad ba ravnog vala koji se prostire u pravcu koji sa osama x, y, z obrazuje uglove , , :

] ( x, y, z , t ) ! A cos([t k x x k y y k z z )
2T kx ! cos E P

2T ky ! cos F P

2T kz ! cos K P

]

! Ae

i [t k ™ r

3.)Energija elasti nog vala , gustoca i fluks energije Potencijalna energija: E ! E ™ V I 2
p

2

Izraz za kineti ku energiju
V(V ¨ x] ¸ (E k ! © ¹ 2 ª xt º
2

(m ! V(V
2 «¨ x] ¸ 2 ¨ x] ¸ » 2 ¹ ¼ ¹ v © ¬© xx º ¼ xt º ª ¬ª ­ ½

x] v! xt

Ukupna energija

(VV (E ! (E k (E p ! 2

Gusto a toka energije : j=u*v 4.)Stojeci valovi Kada imamo interferenciju dva ravna vala jednakih amplituda koji se kre u jedan nasuprot drugoga, nastaju stoje i valovi. Jedna ina stoje eg vala: .

] ! 2 A cos kx cos [t
x
V

xTR

P ! sn 2

1¸P ¨ ! s© n ¹ 2º 2 ª

5.)Koherentni valovi , interferencija vala , uslovi za konstruktivnu i destruktivnu infer -U slu aju kada oscilacije, uvjetovane pojedinim valovima u svakoj ta ki sredine, imaju konstantnu razliku faza valovi se zovu koherentni. Pri slaganju koherentnih valova dolazi do pojave interferencije, koja se sastoji u tome da se oscilacije u jednim ta kama poja avaju a u drugim slabe. Na mjestima gdje je fazna razlika jednaka faktoru od 2

k ( r2 r1 ) ! s2Tn, n ! 0,1,2,3,...
osciliranja su u fazi i dobivamo tzv. konstruktivnu interferenciju, s amplitudom 2A. U ta kama u kojima je razlika u fazi:

1¸ ¨ k (r2 r1 ) ! s2T © n ¹, n ! 0,1,2,3,... 2º ª
dobivamo minimalno osciliranje, odnosno destruktivnu interferenciju, s amplitudom

A ! A2 A1 ! 0

6.)Zvuk , brzina zvucnih valova u gasovima -Longitudinalni mehani ki val koji se prostire kroz vazduh ili neku drugu sredinu i koji mo emo registrovati ulom sluha naziva se zvu ni val ili zvuk. Zvuk nastaje kada neka materija vibrira. Frekvencija tih vibracija mjeri se jedinicama koje se nazivaju herci i ozna avaju oznakom Hz. -Uz pretpostavku da je sabijanje i razrje enje gasova adijabatsko /nema razmjene toplote sa okolinom/ i kori tenjem Poissoove jedna ine pV =konst. izvede se izraz za brzinu

Op pM v! uz V ! V RT

v!

ORT ! const T M

v ! v0

7.)Zategnuta zica kao zvucni izvor -U najjednostavnijem slu aju, estice ice osciluju tako da su na u vr enim krajevima vorovi, a na sredini trbuh stoje eg vala. -frekvencija zvuka koji nastaje vibriranjem zategnute ice zavisi od njene du ine i brzine izazvanog transferzalnog vala (brzinu odre uju sila zatezanja i linearna gustina ice).
c! F gdje je F sila zatezanja, Q

T T0

Q linijska masa

Visina prostog tona zavisi od frekvencije izvora. to je frekvencija izvora ve a, za ton ka emo da je vi i.

8.)Zakon o o uvanju momenra koli ine kretanja -Ako je vektorski zbir momenata svih vanjskih sila s obzirom na neku ta ki jednak nuli , tada je ukupni moment koli ine gibanja sistema (krutog tijela) za tu istu ta ku konstantan i po smjeru i iznosu. -U zatvorenom sistemu je moment koli ine kretanja sa uvan 9.)Ja ina , intenzitet zvuka , srednja zvu na snaga -Kako snaga zavisi od polo ajnih koordinata i vremena, prakti nu vrijednost ima SREDNJA zvu na snaga, Psr, koja je jednaka 1 I je intenzitet ili ja ina zvuka = proizvod srednje gustine energije zvuka i brzine prostiranja

Psr ! p0 A [ S ! I ™ S 2

I = usr . v . Uz izraze B= v2 i p0=kBA 1 p02 Psr ! ™ S ! const.™ p02 2 Vv

, k= /v dobija se

Ja ina zvuka odre uje se srednjom snagom koju val prenosi po jedinici povr ine normalne na pravac irenja vala I = Psr/S izra ava se u W/m2 Uvr tavanjem prethodnog izraza za srednju snagu, dobija se
2 1 p0 I! 2 Vv

10.)Dupplerov efekat.Izvesti op tu formulu za dupplerov efekat Za t=0 izvor je u A, a nakon t do e u B. Brzina izvora vi i prijemnika vp imaju + smjer kada su usmjerene od posmatra a ka izvoru. Izme u B i D valovi se gomilaju (kratki), a izme u E i B su ra ireni (dugi). Valna du ina u podru ju desno od izvora (kratki valovi) je:

a u podru ju irenja (dugi) valova: Kada se prijemnik pribli ava izvoru vp je pozitivno, a kada se udaljava od izvora negativno. Isto brzina izvora vi je pozitivna kada se izvor kre e prema prijemniku, a negativna kada se udaljava od njega.

ct vi t c vi P'! ! fi t fi

ct vi t c vi P! ! fi t fi

Ovo su valne du ine valova koji dolaze od izvora u kretanju (c=u)

11.)Zvu ni izvori vazdusni stubovi -Izvor zvuka mo e biti bilo koje tijelo koje osciluje u navedenom opsegu frekvencija i koje izaziva val ija je energija dovoljna da pobudi ulo sluha. Kada stigne do na eg uha, naizmjeni no zgu njavanje i razrje ivanje vazduha prisiljavaju bubnu opnu na vibriranje. Te vibracije se, pomo u slo enog slu nog mehanizma, transformi u u elektri ne impulse, koji akusti ku informaciju prenose u mozak, gdje se stvara subjektivni osje aj zvuka. -Vazdu ni stubovi Otvoreni l = visina stuba, c=brzina zvuka u vazduhu 2l

Pn !

n
n je broj oscilacija, ili red harmonika

Zatvoreni

Pn !

4l , (n ! 0,1,2,...) 2n 1

2n 1 fn ! c , n ! 0,1, 2,3 4l

n f n ! c , n !1, 2,3, 2l

12.)Apsorpcija zvuka -Kada do e na granicu izme u dvije sredine, zvu ni val se u op em slu aju djelomi no odbija od granice, a djelomi no prelazi u drugu sredinu i produ uje u njoj da se prostire. -Val postepeno slabi pri prostiranju kroz datu sredinu i energija osciliranja prelazi u druge oblike energije. 13.)Weber-Fechnerov zakon.Nivo ja ine zvuka -Subjektivna ja ina zvuka /NIVO ja ine/ se definira kori tenjem Weber Fechnerovog zakona prema kojem ulo sluha osje a gradaciju ja ine zvuka kao logaritam intenziteta zvuka, relacijom: gdje je I objektivna ja ina zvuka, iju glasno u tra imo, a Io prag ujnosti na datoj frekvenciji. Jedinica za nivo ja ine zvuka je decibel (i fon). I0 = 10-12 W/m2 pri frekvenciji od 1000 Hz. 14.)Ultrazvuk.Dobijanje i osobine UZ valova. Ultrazvuk se koristi za pravljenje finih pra kova, za pravljenje homogenih emuzija od te nosti koje se u normalnim uslovima ne mje aju (npr.voda i ulje). Veliku primjenu ultrazvuk ima u defektoskopiji, gdje se koristi za ispitivanje kvaliteta spojeva.

L =10 log (I/ Io)

15.)Energija harmoniskog oscilovanja Ek, Ep i Euk -Maksimalna potencijalna energija se dobije kada se sistem nalazi na najve em otklonu od ravnote nog polo aja: (Ep)=kA2/2 , (k=m 2) -U momentu prolaska kroz ravnote ni polo aj sistem ima maksimalnu brzinu, tj. maksimalnu kineti ku energiju, (Ek)=mv2/2=mA2 2/2 -Ukupna energija E=Ep+Ek= kA2/2+ mA2 2/2 16.)Matekati ko klatno , period malih oscilacija klatna Matemati ko klatno sastoji se od to kaste mase m obje ene na nerastegljivu vrlo laganu nit duljine l, Matemati ko klatno osciluje harmonijski samo za male amplitude, dok je, za ve e amplitude, period klatna funkcija amplitude. Period matemati kog klatna za male amplitude: T= 2 Pi korjen l/g

17.) Slaganje harmonijskih oscilacija Pri istovremenom djelovanju vi e razli itih elasti nih sila na oscilator on ce vr iti slo eno gibanje, koje ce biti jednako geometrijskom zbiru pojedinih oscilacija. Rje avanje ovih problema znatno se olak ava ako se oscilacije predstave pomo u, tzv. vektora amplitude. Promatrajmo slaganje dva harmoni na titranja istog smjera i iste frekvencije. Rezultiraju e pomjeranje tijela vr it e se po istoj pravoj tako da je jednako algebarskom zbiru oba pomjeranja:

18.) Prigu ene oscilacije Prigu ene oscilacije su one oscilacije kod kojih dolazi do gubitaka energije i prestanka titranja elasti ne opruge nakon odre enog vremena. Jednad ba gibanja za prigu ene oscilacije: gdje je prigu enja. vlastita frekvencija neprigu enog oscilatora, a d faktor

19.)Prinudne oscilacije.rezonancija Kada vanjska periodi na sila djeluje na sistem koji mo e titrati, nastaje prisilno titranje. Kada se w pribli i vlastitoj frekvenciji sistema w0 , dolazi do rezonancije, tj. titranja s vrlo velikim amplitudama. Amplituda prisilnog osciliranja:

20.)Brzina prostiranja longitudualnih valova Brzina longitudinalnih valova jednaka je kvadratnom korijenu iz Youngovog modula podijeljenog s gusto om sredine: v =korijen E/p Youngov modul: E = ro / epsilon = F/s*epsilon gdje je ro normalno naprezanje, a epsilon srednja relativna deformacija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->