P. 1
Coordonatele politicii fiscal-bugetare promovat¦â de Guvernul Boc +či efectele acesteia

Coordonatele politicii fiscal-bugetare promovat¦â de Guvernul Boc +či efectele acesteia

|Views: 242|Likes:
Published by Cristina Notna

More info:

Published by: Cristina Notna on Jan 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

Coordonatele politicii fiscalbugetare promovată de Guvernul Boc şi efectele acesteia

Profesor coordonator:
Lect. Dr. Bogdan – Gabriel ZUGRAVU

Student realizator:
Petruș – Gabriel FRON

Universitatea Al. I. Cuza – Iaș i 2012

I. Noțiuni teoretice privind politica fiscal-bugetară
Politica economică (politica macroeconomică) reprezintă ansamblul măsurilor luate de stat în scopul asigurării creşterii economice, ocupării forţei de muncă, echilibrării balanţei de plăţi externe, stabilităţii preţurilor, reducerii inegalităţilor şi asigurării independenţei naţionale. Într-o altă accepţie, politica economică reprezintă ansamblul deciziilor adoptate de către stat, în vederea orientării activităţii economice într-un sens considerat rezonabil, pe teritoriul naţional. Se poate vorbi deci de politică economică atunci când se decide creşterea deficitului bugetar, pentru a se asigura utilizarea muncii, sau când se stabilesc norme ale creşterii preţurilor şi veniturilor, pentru a limita inflaţia. Datorită complexităţii şi diversităţii obiectivelor şi instrumentelor utilizate de politica economică, aceasta poate fi analizată şi construită prin prisma componentelor sale: politica monetară, politica fiscală, politica bugetară, politica preţurilor, politica veniturilor.

1.1. Aspecte generale privind politica fiscala-concept, obiective, instrumente
În literatura de specialitate, politica fiscală, în sens larg, se constituie în cadrul activităţii autorităţii publice de percepere şi utilizare a resurselor necesare satisfacerii consumului public şi furnizării de bunuri şi servicii publice. O asemenea activitate declanşează un amplu proces de redistribuire, care este condus printr-o seamă de componente strâns legate între ele: politica fiscală (în sens restrâns), care operează cu instrumente de natura prelevărilor fiscale, politica bugetară sau alocativă, care operează prin intermediul subvenţiilor şi alocaţiilor bugetare, şi politica soldului bugetar, vizând finanţarea deficitelor bugetare şi valorificarea excedentelor bugetare. Conţinutul actelor decizionale este influenţat de utilitatea pe care politica fiscală o prezintă pentru decidentul public. Opiniile cu privire la utilitatea politicii fiscale au generat diverse curente de gândire, care, alături de opţiuni politice şi constrângeri de natură financiară, economică şi socială, au influenţat deciziile autorităţilor publice. Opiniile formulate au fost influenţate de evoluţia rolului statului, au purtat amprenta evenimentelor politice, fiind totodată orientate de permanenta transformare a mediului economico-financiar şi de opinia publică. Prin politica fiscală se stabilesc volumul şi provenienţa resurselor financiare publice, metodele de prelevare a veniturilor fiscale, facilităţile fiscale - dacă se acordă, sub ce formă, finalităţile vizate - obiectivele de ansamblu ale politicii fiscale, precum şi modalităţile concrete de realizare a acestora.

cel puţin la reglarea conjuncturii. precum şi programele financiare de perspectivă îndelungată formează cadrul strategiei financiare. la realizarea securităţii sociale.” Pentru îndeplinirea în condiţii cât mai bune a rolului care îi revine în cadrul politicii economice în ansamblul său. şi nu neapărat rentabile din punct de vedere economic. ca şi măsurile prevăzute a se lua pentru executarea planurilor financiare şi a sarcinilor specifice unei . Statul urmăreşte satisfacerea maximă a nevoilor sociale. în baza dreptului constituţional şi juridic de a institui impozite. respectarea principiilor de bază ale impunerii. care urmăreşte realizarea profitului personal. Allain Barrère afirma: „În condiţiile în care crizele economice produc efecte deosebit de grave asupra economiei şi a condiţiilor de viaţă ale oamenilor (şomaj. iar pe de altă parte. sub aspectul ei de componentă a politicii economice. la raportul dintre impozitele directe şi cele indirecte.Politica fiscală reprezintă ansamblul de măsuri guvernamentale privitoare la metodele şi tehnicile de impozitare. În acest sens. se poate considera că deciziile care stabilesc coordonatele politicii financiare pentru fiecare etapă de dezvoltare istoriceşte determinată. Autorităţile publice trebuie să urmărească utilizarea raţională a resurselor. este necesar ca Statul să vegheze. care nu comportă profituri excesive. adică producerea de bunuri utile societăţii. reglarea conjuncturală prin impozite şi investiţii. Deciziile care orientează politica fiscală reflectă suveranitatea fiscală de care dispune autoritatea publică naţională. inflaţie etc. politica fiscală poate fi folosită pentru: favorizarea progresului economic. pot fi sintetizate astfel: realizarea bunăstării. Spre deosebire de individ. pe de o parte. pe perioade scurte. la urmărirea ratei presiunii fiscale. Opţiunea în materie de politică fiscală implică. În acest context. la stabilirea canalelor de procurare a veniturilor fiscale. statul trebuie să intervină să o corecteze şi să realizeze justiţia socială. de a modifica anumite elemente constitutive specifice impozitelor sau de evitare a dublei impuneri. realizarea justiţiei fiscale prin stabilirea sarcinii fiscale în funcţie de capacitatea contributivă. un rol important revine strategiei alese şi tacticii adoptate. adoptarea acestora în raport cu sensul şi evoluţia previzibilă a variabilelor economice interne şi internaţionale şi cu preferinţele membrilor societăţii. Întrucât concurenţa nu este perfectă. în scopul influenţării dezvoltării economice şi vieţii sociale.). „Raportând noţiunile de strategie şi tactică la politica financiară a statului. politica fiscală trebuie adaptată permanent cerinţelor specifice ale fiecărei etape de dezvoltare economico-socială. iar actele administrative de planificare. dacă nu la stabilizarea economiei. stabilirea de preţuri juste. utilizarea profitului obţinut în producţie cu preponderenţă la investiţii productive etc. a justiţiei sociale şi a securităţii sociale. Astfel. Obiectivele urmărite de stat prin intermediul politicii fiscale.

.modalităţi de combatere şi limitare a evaziunii fiscale. fie în sensul reducerii unor activităţi sau comportamente.provenienţa resurselor financiare publice. . şi politica fiscală operează cu anumite instrumente.posibilităţi de menţinere/asigurare a echilibrului bugetar. precum şi modalităţile concrete de realizare a acestora. fie în sensul incitării la investiţii. . . pentru a influenţa procesele economice şi sociale. . metodele de prelevare a veniturilor fiscale. între instrumentele de natură fiscală se încadrează şi utilizarea de către factorii de decizie a facilităţilor fiscale (reduceri. . sub ce formă.nivelul resurselor financiare publice. Coordonatele politicii bugetare Prin politica bugetară se stabilesc. De asemenea. volumul şi provenienţa resurselor financiare publice. se constată că nu există o egalitate deplină între veniturile publice cu caracter ordinar şi cheltuielile publice în cadrul anului bugetar. care nu trebuie privite doar ca simple canale de procurare a veniturilor fiscale. ţin de domeniul tacticii şi al activităţii operative”. ceea ce generează deficite bugetare a căror sursă de finanţare este de natura creditelor publice. Dintre coordonatele politicii bugetare. scutiri de impozite) pentru atingerea unor obiective precise în plan economic sau social.perioade sau alteia.metodele şi tehnicile de prelevare fiscală. Instrumentele politicii fiscale sunt impozitele. Ca orice politică economică. În ceea ce priveşte volumul resurselor financiare publice. producţie. 1. economisire. obiectivele de ansamblu ale politicii fiscale..nivelul ratei presiunii fiscale. Politica macroeconomică foloseşte instrumentul impozitului pentru atingerea unor obiective majore ca reducerea inflaţiei şi reducerea şomajului. ele trebuie astfel instituite. În practica finanţelor publice din ultimii ani. finalităţile vizate –. cuantumul acestora este dictat în cea mai mare parte de nivelul cheltuielilor publice din perioada considerată. acordarea/neacordarea de facilităţi fiscale etc. .2. ci şi ca pârghii cu ajutorul cărora se intervine în economie. De aceea. deduceri. menţionez: .numărul/multitudinea prelevărilor fiscale. facilităţile fiscale – dacă se acordă. amplasare în zone defavorizate etc. încât să răspundă cerinţelor de influenţare a activităţilor economice. în principal.

în viitor. Emisiunea monetară fără acoperire reprezintă o sursă de venituri publice prezentată doar în plan teoretic. acesta trebuie împletit cu împrumutul public extern. comparativ cu societăţile cu capital majoritar de stat şi cu regiile autonome. de ordin economic. o decizie importantă în privinţa provenienţei resurselor financiare publice este legată de modul de impozitare a agenţilor economici privaţi. mare sau mică. În cazul apelului la credit public. capitalul autohton este insuficient pentru a sprijini dezvoltarea economică. ponderea cea mai mare trebuie să revină resurselor financiare ordinare. ceea ce presupune transferuri de la bugetul central spre celelalte componente bugetare. se poate avea în vedere o impozitare proporţională sau în cote progresive. Volumul resurselor financiare publice susceptibil a fi mobilizat la buget este strâns legat de nivelul de dezvoltare a economiei naţionale. simple sau compuse (cele din urmă răspunzând cel mai fidel principiului de echitate . de la persoane fizice sau juridice. satisfacerea nevoilor sociale trebuie să se bazeze în primul rând pe forţele proprii şi numai în subsidiar pe mijloace străine”. pentru a nu periclita şi mai mult acest proces prin fenomenul de evicţiune. Apelul la credit public generează noi coordonate ale politicii fiscal-bugetare. în sensul optării . O importantă coordonată a politicii bugetare constă în provenienţa resurselor financiare publice: din surse ordinare sau extraordinare. ar fi de preferat ca statul să se împrumute cât mai puţin (având în vedere opinia conform căreia creditul public este un impozit amânat) şi provenienţa acestuia să fie piaţa internă de capital.de preferinţă . comparativ cu procurarea prin credit public. de eficienţa activităţilor desfăşurate de agenţii economici. în numeroase situaţii. dezvoltată sau mai puţin dezvoltată sub raport economic. În mod normal. de mare importanţă este provenienţa internă sau externă a acestuia. procurarea celor ordinare pe calea impozitelor directe sau indirecte. Dar cum într-o economie ca a ţării noastre. Într-o economie în plin proces de restructurare. întrucât acesta poate fi condiţionat de diverse clauze.pentru surse neinflaţioniste de finanţare a deficitului bugetar şi posibilităţi de sporire. din cauza efectelor puternic inflaţioniste pe care ea le provoacă. dar şi de soluţiile adoptate de autorităţile publice referitoare la modul de satisfacere a necesităţilor sociale şi de finanţare a cheltuielilor pe care le antrenează. şi apelul la creditul extern este limitat.Dezechilibrele dintre veniturile şi cheltuielile publice se pot localiza la diferite verigi ale bugetului general consolidat. Trebuie avut în vedere că. din perioada de tranziţie. Autoritatea fiscală poate promova o politică bugetară care să-i trateze pe toţi aceştia în acelaşi mod sau diferit. în special a celor fiscale. În ceea ce priveşte impozitarea persoanelor fizice şi juridice. „În orice ţară. social sau politic. Desigur. a veniturilor publice.

precum şi de impactul produs la introducerea prelevărilor fiscale sau la modificarea celor existente. taxelor. perioadei antice şi Evului Mediu. agricultor ş. pensionar. pe baza unor criterii cum sunt: puterea contributivă a plătitorului. dinainte stabilite . politica bugetară va opta pentru asigurarea echităţii fiscale orizontale şi/sau verticale. prelevările fiscale stabilite prin politica bugetară pot viza o încărcare a sarcinii fiscale. trebuie să se ţină seama de caracteristicile lor. capacitatea de muncă (integrală sau parţială). în funcţie de venit. ceea ce s-a repercutat în restrângerea impozitării sub forma capitaţiei (specifică.percepute la vânzarea bunurilor sau la prestarea serviciilor. Prin politica bugetară se stabilesc totodată prelevările obligatorii sub aspectul numărului şi al modalităţilor de prelevare. dimensiunea. de mecanismele proprii de funcţionare. De aceea. decidentul fiscal trebuie să ţină seama de efectele diferite pe care ele le produc asupra fiecărui plătitor. La opţiunea pentru o pondere mai mare a uneia sau alteia dintre cele două grupe. dată de volumul veniturilor sau mărimea averii. precum şi asupra economiei în ansamblu.a. cu copii sau alte persoane în întreţinere) etc. constând într-o contribuţie în bani sau în natură de aceeaşi mărime pentru toţi contribuabilii) şi diferenţierea impozitării. egal repartizată sau diferenţiată. . de altfel. Pentru persoanele fizice. Din anumite considerente. practica pledează pentru o multitudine de canale de prelevare. grupa socio-profesională din care face parte (salariat. care permit o mai bună soluţionare a problemelor fiscale. la nivelul agentului economic şi la nivel individual. şi anume: impozite directe . socială sau de altă natură din perioada în cauză.sau impozite indirecte . percepute la termene precise. corespunzător obiectivelor economice. Practica fiscală a renunţat de mult la egalitarismul fiscal. responsabilii din domeniul politicii bugetare trebuie să urmărească permanent evoluţia presiunii fiscale în economie. între care unul dominant) se mai regăsesc printre autorii teoriilor fiscale recente. zona geografică sau sediul agentului economic. Chiar dacă susţinătorii impozitului unic (sau ai unui număr foarte restrâns de impozite. astfel încât să se realizeze obiectivul de justiţie socială. de fenomenul de repercusiune a impozitelor.stabilite individual. Tot în acest context. şi să coreleze nivelul acesteia cu volumul veniturilor fiscale încasate la buget.). liber profesionist. avere sau alte criterii. situaţia personală (căsătorit sau nu.fiscală verticală). precum şi cel de asigurare a unui nivel de trai decent pentru contribuabilii cu venituri mici şi mijlocii. fără o repartizare prealabilă pe plătitori. contribuţiilor este felul instrumentelor fiscale utilizate. astfel încât orice măsură în plan fiscal să nu producă efecte adverse. De o mai mare importanţă decât numărul impozitelor. legiuitorul poate stabili cote de impozitare în funcţie de domeniul de activitate. pe persoane fizice şi juridice. După cum va răspunde unor asemenea aspecte.

măsurarea. Şi aceasta. ele acţionând într-un adevărat tandem. 1. deoarece există interacţiuni între aceste politici. în cazul ipotetic în care politica fiscal-bugetară ar acţiona singură. limitarea şi prevenirea fenomenului de evaziune fiscală.O altă coordonată de mare importanţă în planul politicii bugetare constă în depistarea. analizele trebuie să vizeze aspecte ca: diferenţa dintre volumul cheltuielilor publice şi cel al resurselor financiare publice posibil de mobilizat în condiţii normale la buget.monetară.a. În cadrul acestei problematici. În această privinţă. prin menţinerea echilibrului bugetar. cercetătorilor. eficacitatea administraţiei. o importanţă deosebită revine unor aspecte cum sunt: nivelul fiscalităţii. valutară. La aceasta conlucrează: iniţiativa şi rigoarea conducătorilor de întreprinderi. cea mai apropiată corelaţie se stabileşte cu politica monetară. cu cât deficitul bugetar este format prin creaţie monetară”. a veniturilor. disciplina muncitorilor şi. Cel de-al doilea considerent are în vedere complexitatea ridicată a procesului de relansare a economiei. Măsurile bugetare nu pot fi aplicate independent de cele monetare. din cel puţin două considerente majore: pentru a acţiona eficient. sursele de acoperire a deficitului bugetar ş. astfel că. raportul dintre deficitul bugetar şi produsul intern brut (în condiţiile în care trebuie respectate recomandările organismelor internaţionale în acest domeniu). punctele de vedere ale economiştilor. socială ş. Aportul primei componente a fost afectat de . ea ar avea infime şanse în ambiţiosul scop al relansării. Posibilităț i de acț iune a politicii fiscal-bugetare Dacă (la nivel declarativ) a existat unanimitate de păreri privind necesitatea reformei economice în România.a. care implică atingerea unui nivel ridicat al competitivităţii naţiunii. politicienilor şi factorilor de decizie au diferit considerabil în privinţa modului de abordare a acesteia. gradul de colectare a prelevărilor fiscale. Politica fiscal-bugetară are partea sa indiscutabilă de contribuţie la stimularea şi susţinerea proceselor economice. Între acestea. duritatea sancţiunilor prevăzute în cazurile de evaziune fiscală şi fermitatea aplicării lor etc. gradul de realism în stabilirea în buget a veniturilor fiscale. politica fiscală trebuie corelată cu celelalte politici macroeconomice . nu în ultimul rând ca importanţă. „incidenţele monetare ale acţiunilor bugetare sunt cu atât mai evidente. Politica bugetară a statului are un rol important în asigurarea echilibrului economic general. de credit. ca o condiţie esenţială a integrării în Uniunea Europeană.3. dar nu se poate stabili o relaţie exclusiv biunivocă între cele două. Activităţile fiscale şi monetare ale autorităţilor trebuie coordonate pentru evitarea anulării reciproce a acţiunilor fiecăreia dintre ele. nivelul de profesionalism al activităţii de control fiscal.

comportament discreţionar al unor manageri din administraţia macroeconomică ce dispun amânări .menţinerea unor confuzii cu privire la dreptul de proprietate ceea ce i-a determinat pe unii manageri ai întreprinderilor de stat să se detaşeze de obiectivele şi interesele acestora şi. adică în strânsă legătură cu politicile industriale şi sectoriale. în cazul unor rate înalte. administraţia publică se caracterizează prin ineficienţă. Astfel.repetate şi dese . Cu alte cuvinte. valutară. doar pe această bază. au apărut numeroase situaţii în care în funcţionarea „firmelor căpuşă” au fost implicaţi unii dintre aceşti manageri. de credit. au repercusiuni majore în plan fiscal (deficit bugetar cvasifiscal. pe un teren pregătit. efectul inflaţiei asupra creşterii economice este dăunător. desfăşurarea pe criterii de eficienţă şi eficacitate a activităţilor din domeniul public.). sau nul. apare cu atât mai importantă corelarea tuturor acestor politici. aceasta nu este pe deplin valorificată. nu rareori. comercială etc. ceea ce nu-i împiedică pe muncitori să solicite (chiar şi prin blocări de şosele. Administraţia publică – cea de a treia componentă .se confruntă în ţara noastră cu numeroase tare: aparat birocratic stufos. în strânsă corelaţie şi cu celelalte componente ale politicii economice: monetară. Componenta referitoare la disciplina muncitorilor are o contribuţie insuficientă la competitivitatea naţiunii. astfel încât managementul financiar la nivel macroeconomic să opereze cu un mix al acestora. politica fiscal-bugetară trebuie să acţioneze. sporirea veniturilor. deşi se consideră că ţara noastră dispune de o forţă de muncă bine pregătită. însoţite de ameninţări cu schimbarea guvernului) dese măriri ale salariilor. ceea ce înseamnă că aportul său la competitivitatea naţiunii este nesemnificativ. precum şi faptul că unele decizii guvernamentale de natură monetară. În schimb. Creşterea economică şi inflaţia sunt pozitiv corelate când rata inflaţiei este scăzută. Mai mult decât atât. îmbunătăţirea calităţii gestiunii firmelor în urma privatizării şi restructurării. deoarece .sau chiar anulări ale unor datorii fiscale ale agenţilor economici. pe de o parte. Pentru a fi eficace. astfel încât poate ajuta la „gresarea” economiei. de preţuri etc. creşterea productivităţii muncii şi. lipsă de fermitate în instituirea şi menţinerea disciplinei financiare. realizarea unei combinaţii funcţionale a politicilor macroeconomice trebuie să fie grefată pe măsuri de reformă care să acţioneze asupra cauzelor structurale ale dezechilibrelor din economie prin: închiderea întreprinderilor cu pierderi şi a celor neviabile. astfel că nivelul productivităţii muncii se menţine scăzut. arierate etc. Având în vedere locul factorului fiscal în fundamentarea deciziilor microeconomice. iar pe de altă parte. a veniturilor. să-şi menţină un comportament discreţionar în activitate.

Numeroşi economişti consideră că reducerea inflaţiei se poate realiza în contextul unor politici macroeconomice restrictive. În acest fel. paralel cu măsuri concrete de creştere a productivităţii muncii şi a rentabilităţii firmelor. Pentru aceasta. Experienţele ţărilor care au avut succese în scăderea inflaţiei arată că reducerea semnificativă a deficitelor bugetare are efecte favorabile asupra inflaţiei. în cadrul cărora un rol aparte revine austerităţii bugetare. cu repercusiuni asupra creşterii economice. politica bugetară trebuie să opereze cu constrângeri bugetare stricte.anticiparea acestei tendinţe majorează costul achiziţionării capitalului. ratele mari ale inflaţiei au şi inconvenientul că ecranează semnalele preţurilor relative. determinând scăderea acumulărilor de capital. La nivel macroeconomic. de bunuri străine. să se acorde subvenţii . politicilor industriale le revine un rol hotărâtor. iar nivelul salariilor să poată fi corelat cu cel al productivităţii muncii efective. iar în cazurile de întârziere la plată. iar protejarea firmelor româneşti împotriva concurenţei străine să acţioneze pe perioade limitate de timp. În plus. Măsuri restrictive ar trebui luate şi pe planul politicii de credit. prin respectarea disciplinei financiare. Cu sau fără un asemenea protecţionism. majorările şi penalităţile vor trebui să compenseze pierderile de venituri datorate inflaţiei. Pentru aceasta. se creează premisele ca întreprinderile să producă doar în concordanţă cu cererea pieţei.de preferinţă explicite pe perioade limitate. ceea ce se repercutează negativ în planul dezvoltării economice. evitarea deficitelor fiscale nesustenabile se bazează pe degrevarea bugetului de cheltuieli inutile. să nu se mai accepte situaţii de neplată a obligaţiilor faţă de buget. atât timp cât firmele autohtone nu vor fi competitive. mai devreme sau mai târziu. întrucât există pericolul ca rate preferenţiale ale dobânzii să faciliteze accesul la credite întreprinderilor cu pierderi sau care nu au pieţe de desfacere. cum sunt cele destinate acoperirii pierderilor din economie. Concomitent. care ar . ele trebuind să pună accentul pe promovarea competiţiei corecte. întrucât la rate foarte scăzute ale inflaţiei manifestarea unei rigidităţi a preţurilor relative împiedică ajustările la şocurile reale. pentru ca. ca în acele sectoare şi domenii considerate ca înscriindu-se în aşa-numita „masă critică a schimbării”. Aşadar. ceea ce ar genera o (nouă) depreciere monetară. ceea ce împiedică alocarea eficientă a resurselor. pieţele româneşti vor fi invadate. există anumite limite între care inflaţia poate favoriza creşterea. scăderea ratei dobânzii ar permite ieşiri de capitaluri. este necesar în opinia noastră. De asemenea. de 1-3 ani -doar în scopul modernizării şi retehnologizării şi în condiţiile unor scheme de personal adecvate. în măsura în care este nevoie. ceea ce ar însemna o creştere nesustenabilă a producţiei. Costurile pe termen lung ale protecţiei s-au dovedit mai mari decât în cazul unei liberalizări a concurenţei.

amplificat. etc. mediatizarea excesivă. monetară. II. urmate de căderea ei în primăvara lui 2008. Rolul prea mare acordat pieţei. . întârziind ieşirea din criză. Dezvoltarea necontrolată în SUA a practicii garantării creditelor imobiliare cu produse “toxice” ale pieţei de capital – derivative (“sub-prime mortgages”). importexport. vânzări. Manipularea pieţei de capital a valorilor mobiliare prin tranzacţii speculative masive. Hipertrofierea pieţei imobiliare în SUA după 1998 (“Balonul imobiliar”) şi a creditării acesteia. Panica şi psihoza iraţionale şi nejustificate. 6. PIB. efectele crizei economice mondiale au inceput sa se manifeste si în România. 7. Măsuri de politică fiscal-bugetară în contextul crizei financiare actuale 2. consumul populaţiei. despre care s-a crezut că reacţionează raţional şi că are capacitatea internă de autoreglare (concepţia neo-liberală).1. care au anticipat. confuzie.) Principalele cauze actualei crize economico-financiare 1. creşterea şomajului şi reducerea unor indicatori micro. 4.şi macro-economici (producţie. ceea ce presupune utilizarea unui set de măsuri şi instrumente ale politicilor fiscală. Analiza macroeconomica a evolutiei economiei românesti arată că în trimestrul IV 2008. Creşterea economică se cere a fi susţinută şi prin măsuri de relaxare fiscală orientată spre stimularea economisirii şi investirii. manifestată prin stres. Schimbarea politică din SUA (alegerile prezidenţiale şi parlamentare). 2. de credit şi a datoriei publice interne. al organizaţiilor de afaceri în general. agravat şi prelungit fenomenele de criză. investiţii. Falimentul în lanţ al băncilor. 3. încasări la bugetul de stat. salarii. scăderea nivelului unor activităţi. Efectele crizei financiare asupra economiei româneș ti O criză economică este o stare de tensiune în economie. pieţei de capital (burselor de valori şi de mărfuri). indici bursieri. 5. panică. fondurilor de investiţii.impune înăsprirea politicii monetare (şi o scădere a credibilităţii pe plan internaţional).

1%.4% fata de trimestrul I 2008.4% +5. În cazul serviciilor . Pe ansamblul anului 2008. pentru prima data incepând cu anii 2000. conform datelor statistice neajustate sezonier. În trimestrul I 2009. industria auto.5% Indici Valoarea adăugată brută industrială Valoarea adăugată brută din constructii Valoarea adăugată brută din sectorul tertiar 2008 fata de 2007 +1. Ministerul Finanț elor Publice arata ca valoarea adaugata bruta industriala a crescut cu 1.2%. fata de 31. Valoarea adaugata bruta din constructii a inregistrat in anul 2008 un spor de 26.76% Sursa: Ministerul Finantelor Publice În ceea ce priveste evolutiile sectoriale.3% pe ansamblul anului 2008. Ca urmare. alte activitati extractive). În primul trimestru 2009. productia industriala din luna martie fiind cu 21.Tabel nr. evolutiile lunare arata o anumita revenire.3% +26. ca urmare a declinului unor ramuri industriale in trimestrul IV (produse textile.1% +9. metalurgie. Totusi. fata de 4.8% pe primele 9 luni. ca urmare a inaspririi conditiilor de creditare care au condus la o diminuare a volumului de activitate in sistemul bancar si restrângerii volumului de activitate in sectorul industrial. 1: Evolutiile sectoriale 2009 fată de 2008 -8. in special ca urmare a scaderii industriei prelucratoare cu 15. . in alte ramuri cu contributii importante in productia industriala (alimente si bauturi.1% +4. masini si aparate electrice.5% peste nivelul inregistrat in luna ianuarie 2009 si cu 21% mai mare decât cea din luna decembrie 2008. valoarea adaugata bruta din sectorul tertiar s-a majorat cu 5. efectele crizei s-au facut resimtite in special in activitatea comerciala. respectiv de 6. s-a inregistrat o contractie a economiei românesti. energie electrica si termica. productia industriala s-a redus in termeni reali cu 13% (serie bruta).1%. respectiv comertul cu amanuntul si serviciile prestate populatiei.1% in primele 9 luni. mobilier) si diminuarii cresterilor inregistrate in prima parte a anului.

iar exporturile extracomunitare au fost de 10 mld.4% din total exporturi.0% in anul 2007. iar cele extracomunitare de 17.3% +4. cu efecte directe in cresterea somajului.8% +1% Sursa: Ministerul Finantelor Publice Populatia activă in vârsta de muncă a scazut in anul 2008 cu 0. dintre care Ministerul Finanț elor Publice mentioneaza fabricarea produselor din tutun (+23. fata de 14. ca urmare a reducerii de activitate din ultimul trimestru 2008. În trimestrul I 2009.0% in decembrie 2007. prelucrarea lemnului (+6. Cresterea exporturilor a fost de 13. euro. iar cea a importurilor extracomunitare de 18. euro.4%.7 mii persoane. fata de 3. s-au resimtit mai ales la nivelul somajului inregistrat. industria alimentara (+0. Numarul mediu de salariati (din sectorul civil) s-a redus cu 1. tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor (+1.1%).1%.3%).8% in 2008.4% 2009 fată de 2008 -1. Ca urmare.7 mld.3% in anul 2007. . euro. Dificultatile de pe piata muncii.4% in decembrie 2008.8% fata de trimestrul I 2008. activitati ce asigura 36% din producț ia industriei prelucratoare au realizat o productie superioara nivelului din luna martie 2008.8%. Este de semnalat ca in luna aprilie numarul somerilor inregistrati s-a majorat doar cu 1%. rata somajului inregistrat a crescut la 4. Exporturile intracomunitare au fost in valoare de 23.9% in septembrie 2008 si 4. În aceasta perioadă.1% ).1% din totalul importurilor. fiind evidenta o reorientare a comertului românesc spre zonele extracomunitare.4%).4%.9 mld.5%). fata de 26. euro.5% sub cea din martie 2008. Tabel nr. fabricarea altor mijloace de transport (+20. Piata muncii Indici Populaț ia activă Rata ș omajului 2008 faț ă de 2007 -0. iar a importurilor de bunuri de 9. reprezentând 70.2%). volumul lucrarilor de constructii s-a majorat cu 4.4 mld. reprezentând 69. numarul de salariati a continuat sa se reduca. 2. fabricarea autovehiculelor de transport rutier (+7.3% fata de 2007. În luna martie. Importurile intracomunitare au fost de 38. Cresterea inregistrata de importurile intracomunitare a fost de 6.in luna martie 2009 productia industriala a fost doar cu 8. ajungând la 517.

diminuându-se cu 19. exporturile de bunuri si-au continuat trendul descendent inregistrat in ultimul trimestru din anul trecut. dar este necesară diferenţierea dintre evoluţiile favorabile pe termen scurt şi potenţialul pentru o creştere robustă şi sustenabilă pe termen lung. care au cumulat 9. Deficitul de cont curent a fost finantat integral din investitii straine directe. comparativ cu 7. Estimările sugerau că economiile G8 converg către reluarea uşoară a creşterii economice în semestrul al doilea al anului 2009.7% (de la 33. În primele patru luni.9% la 40. fiind finantat in proportie de 53.În trimestrul I 2009.2. Este de mentionat cresterea puternica a exporturilor de bunuri cu 23. importurile de bunuri s-au redus in primul trimestru al acestui an cu 35.7 milioane persoane şi-au .0%). totuşi şomajul ridicat şi consumul privat timid inhiba relansarea economiilor în orizontul aşteptat. Deficitul contului curent s-a majorat cu 1.1 mld. rata anuala a inflatiei a atins un nivel de 6.5% la 9. 2. moneda nationala a inregistrat o depreciere de 13. se constata o imbunatatire structurala a exporturilor concretizata in majorarea ponderii exporturilor de masini si echipamente de transport in total exporturi de bunuri cu 6.4% (de la începutul recesiunii din decembrie 2007 6. În schimb. În primele 3 luni ale anului 2009.8% prin investitii straine directe.3% din PIB). comparativ cu perioada similara din anul anterior. Analiza politicii fiscal-bugetare in România perioada 2008-2010 Datele macroeconomice globale rămâneau pozitive în primul semestru al anului 2009. euro. euro.1% pâna la valoarea de 709 mil.4% fata de aceeasi perioada a anului 2008. euro inregistrate in anul 2007. deficitul acestuia diminuându-se cu 82. euro (12. ca urmare a reducerii cererii externe. care s-au situat la 1456 milioane euro comparativ cu 1691 milioane euro in trimestrul I ale anului 2008. Contracţia economică s-a redus la doar 1% în SUA în trimestrul II iar şomajul s-a înjumătăţit în iulie 2009 faţă de luna anterioară. În primul trimestru al anului 2009. deficitul comercial FOB – CIF s-a redus cu 61%.9%.3 mld.0% in luna martie 2009 fata de februarie 2009.6%). contul curent al balantei de plati externe s-a imbunatatit. reducere inferioara celei inregistrate in primele doua luni (-26.9 mld. În trimestrul I 2009. comparativ cu perioada similara a anului anterior.4% in termeni nominali faț ă de euro. Corespunzator acestei evolutii a comertului exterior.3% in anul 2008. ajungând la nivelul de 16.71%. rata anualizată a şomajului a scăzut de la 9. din cauza diminuarii declinului exporturilor in luna martie la doar 6.4%.

6%. acesta a înregistrat o scădere cu 8.3% în trimestrul II faţă de trimestrul I în Germania şi Franţa şi s-a stabilizat peste aşteptări la doar -0. Graficul nr. exporturile în Germania au avansat cu 7% în iunie faţă de luna anterioară (dar rămâneau la -22.3% faţă de iunie 2008) iar producţia industrială s-a redus cu doar 0. Astfel. Potrivit primelor estimări Institutului Naț ional de Statistică privind evoluţia PIB. de asemenea Slovacia a înregistrat o contracţie de 5.2% (date ajustate sezonier). iar comparativ cu trimestrul I 2009 cu 1.7% în primul trimestru.9% în trimestrul I. statele baltice fiind cele mai afectate: Lituania -22. Letonia 19. 1 Sursa: Ministerul Finantelor Publice. Ungaria 7. Estonia -16. Creşterea economică a revenit în teritoriul pozitiv la 0.6% faţă de 6.%. reducerea PIB în 2009 a fost de 8. Declinul anual al PIB s-a accelerat în economiile emergente din Europa în trimestrul II faţă de perioada similară din 2008.4%.pierdut locurile de muncă în SUA). În zona euro.7% în perioada anterioară).8% în trimestrul II 2009 faţă de perioada corespunzătoare din anul 2008. .2%.5% în Italia (comparativ cu -2.9% în trimestrul II faţă de 11.3% în trimestrul II.

2 Trim.6%. În trimestrul II declinul economic a început să-şi reducă amplitudinea.3 -10. În condiț ii de comparabilitate a sezonalităț ii.1 -24.6 Trim.7 -12.3.6 1. fiind de 7. În cadrul cererii interne consumul final a scăzut cu 11. fiind de 4. II -8.5 -12. după ce în trimestrul IV 2008 creşterea PIB a fost de doar 2. în anul 2009 impactul negativ al crizei s-a reflectat în reducerea produsului intern brut cu 7.6% în trimestrul III faț ă de trimestrul II 2009. În concluzie.9% faț ă de trimestrul IV 2007. Datele statistice evidenț iază o reducere a exporturilor de bunuri şi servicii cu 10.9 -28. I -6. Evolutia produsului intern brut pe componente de cheltuieli în 2009 Produsul intern brut Cererea internă.1%.3 4.0 -0.Formarea brută de capital fix Exportul de bunuri şi servicii Importul de bunuri şi servicii Sursa: Ministerul Finantelor Publice Evoluț ia economiei reale din primele 9 luni 2009 a fost puternic afectată de criza economică şi financiară care a început să se manifeste uşor în România încă din trimestrul III 2008.4 -13.3 -22.6 -10. pentru ca în trimestrul IV să acț ioneze mai vizibil. În trimestrul I 2009.1% faț ă de trimestrul II.2 -25. produsul intern brut reducându-se cu 1.2 -12. iar formarea brută de capital fix s-a redus cu 22. din care: . scăderea produsului intern brut s-a accentuat.1% faț ă de trimestrul I şi cu 0.7 .2 -13. datele statistice privind evoluț ia produsului intern brut faț ă de trimestrul precedent evidenț iază tendinț a de diminuare încă din trimestrul III 2008.4 9 luni -7.7 -15.4 1.1%.Tabel nr.6 -15. În trimestrul III reducerea s-a mai diminuat. când s-a redus cu 0. Reducerea a fost determinată de diminuarea cererii interne cu 13.1% şi a importurilor cu 24.7 Trim.1 -12.8% în trimestrul IV 2008.6 -12. Astfel. în trimestrul I 2009 produsul intern brut – în termini reali. iar în trimestrul II cu 8.6 -31.1%.3 -19. urmată de o reducere cu 2.9 -0.7% şi a celei externe cu 10. seria brută – s-a redus cu 6.4.6% faț ă de trimestrul IV 2008.2% faț ă de trimestrul I 2008. ceea ce a determinat o contribuț ie pozitivă la creşterea reală a PIB (+8.7%.3 -26. III -7.Consumul final individual al populatiei .3%.Consumul final colectiv al administratiei publice .3 1.

în condiţiile în care preţurile mărfurilor alimentare au scăzut cu 0.14%. În luna iulie 2009. Creşterea medie a preţurilor pe total în ultimele 12 luni (august 2008 iulie 2009) faţă de precedentele 12 luni (august 2007 .procente). România a înregistrat o rată anuală a inflaţiei de 5.5%.32% faţă de luna iunie 2009. Relativa persistenţă a inflaţiei a fost alimentată de manifestarea unor rigidităţi structurale în economie.06% faţă de luna iulie 2008 şi o scădere de 0.77% faţă de luna anterioară.7%. În graficul următor este evidenț iată evoluț ia creș terii economice trimestriale.iulie 2008) determinată pe baza Indicelui Preț urilor de Consum (IPC) cât şi cea determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 6. de ajustarea cu un decalaj a dinamicii salariilor relative la evoluţia productivităţii muncii în unele . aceasta a avansat într-un ritm relativ lent având în vedere amploarea contracţiei cererii agregate. preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 0.2 Sursa: Institutul Naț ional de Statistică.2% iar in zona euro s-a înregistrat o deflaţie de 0. în România. Graficul nr.6%. iar tarifele serviciilor cu 0. media UE a fost de 0. în perioada 2006-2009. România a avut în luna iulie cea mai ridicată inflaţie anuală din Uniunii Europene (potrivit Eurostat). Deşi reducerea inflaţiei este semnificativă în trimestrul II.

Dacă în perioada 2004-2007 România a respectat cu stricteț e criteriul deficitului bugetar menț inându-l sub plafonul de 3% din PIB. Se poate conchide că atitudinea prociclică a politicii fiscale a reprezentat un risc major la adresa procesului de dezinflaț ie şi a stat la baza recomandării Comisiei Europene în direcț ia unei politici contraciclice. Sursa: Ministerul Finantelor Publice. Nu au fost exploatate oportunităț ile oferite de nivelul produsului intern brut peste potenț ial pentru a reduce deficitul structural prin consolidarea cheltuielilor. începând cu anul 2008 ponderea deficitului bugetar în PIB a cunoscut un derapaj semnificativ. În luna iunie 2009.1-38.8%. în timp ce cheltuielile au înregistrat ponderi în PIB din ce în ce mai mari. Procesul dezinflaţionist a continuat în sectorul industrial şi la nivelul trimestrului II 2009 sub presiunea restrângerii cererii şi în condiţiile temperării volatilităţii cursului de schimb.6% comparativ cu luna precedentă şi s-au situat aproape la acelaşi nivel cu cel înregistrat faţă de luna corespunzătoare din anul 2008. Execuț ia bugetului general consolidat în perioada 1 ianuarie – 31 noiembrie 2009 a înregistrat un deficit .sectoare precum şi de posibile efecte ale incertitudinii ridicate. Graficul nr.0%.7-32. În perioada 2004-2009 veniturile bugetare au înregistrat ponderi în PIB care s-au situat între 30. depăşind cu mult pragul admis de 3% din PIB. preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au înregistrat o creştere cu 0. situate între 32.3: Evoluț ia principalilor indicatori bugetari.

creşterea fiind în principal consecinț a majorărilor salariale aprobate în a doua parte a anului 2008. în principal a reducerii încasărilor din impozitul pe profit (-11.7%.7%. reprezentând 89.3%). 4. Cu toate acestea.5 miliarde lei.0 % din PIB. încheiat cu FMI.2% din prevederile anuale. Aceste reduceri au fost parț ial compensate de creşterea încasărilor din impozitul pe venit cu 1. Cheltuielile bugetului general consolidat s-au cifrat la 172. precum şi a celor din TVA (-18. înregistrând o creştere de 2.4%). . Sursa: Ministerul Finanț elor Publice. reprezentând 6. din analiza datelor în termeni comparabili rezultă o diminuare a acestora faț ă de anul precedent. accize cu 13. ca urmare. faț ă de un deficit de 36.7% faț ă de aceeaşi perioadă a anului precedent.8% faț ă de aceeaşi perioadă a anului precedent.estimat de 29. conform acordului Stand–by revizuit.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. prevăzut ca obiectiv anual.4%. înregistrează o creştere de 4.9 miliarde lei. respectiv 1. faț ă de aceeaşi perioadă a anului precedent. având un trend descrescător reflectat şi în graficul prezentat mai jos. Graficul nr.2%) şi taxe vamale (-32. impozite si taxe pe proprietate cu 4.2% faț ă de perioada similară a anului precedent. ca urmare a măsurilor de reducere a volumului cheltuielilor bugetare aprobate prin Ordonanț a de urgenț ă a Guvernului nr. Cheltuielile de personal pe primele unsprezece luni ale anului în curs.5% din PIB. Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au redus cu 7.6 miliarde lei. Veniturile bugetului general consolidat înregistrează un decalaj faț ă de aceeaşi perioadă a anului precedent de 6.0%. dar se menț in în limitele aprobate.

în la sfârș itul lui 2009.8% din PIB. Graficul nr. precum şi transferuri pentru programele de dezvoltare au fost. În valoare absolută creşterea datoriei publice la 31 octombrie 2009 faț ă de datoria înregistrată la sfârşitul anului 2008 (28. Cheltuielile pentru investiț ii. nivelul acestora situându-se. faț ă de aceeaşi perioadă a anului precedent. asigurată în întregime de la bugetul de stat. la nivelul de 10%.Cheltuielile cu asistenț a socială s-au majorat cu 20.25 %). gradul de îndatorare publică a fost sub 28.0% din produsul intern brut. la sfârşitul lunii noiembrie în sumă de 28. majorarea venitului minim garantat cu 15%. Guvernul a adoptat o serie de măsuri de protejare a categoriilor sociale cu venituri reduse: acordarea pensiei sociale minime pentru pensionarii cu venituri mici (până la 300 de lei de la 1 aprilie 2009 iar diferenț a până la 350 de lei de la 1 octombrie 2009). La 31 octombrie 2009. ca urmare a majorării punctului de pensie în octombrie 2008 şi acordării pensiei sociale minim garantate începând cu luna aprilie 2009. care includ cheltuielile de capital. Cheltuielile cu dobânzi au crescut cu 65. nivel net inferior plafonului de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht. indexarea pensiilor cu 3% de la 1 aprilie 2009 şi 2% de la 1 octombrie 2009. Totodată. dobânda la titlurile de stat era apropiată de dobânda de facilitate de credit lombard (14. la începutul anului 2009.c. începând cu luna februarie a.6 miliarde lei.2 miliarde lei.5 milioane lei) s-a datorat atât volumului contractat de . 5. respectiv 5.8% de aceeaşi perioadă a anului precedent. De menț ionat faptul că.. pentru a diminua efectele crizei economice şi financiare asupra categoriilor sociale vulnerabile. s-a reuşit reducerea treptată a dobânzilor. în timp ce.052. Sursa: Ministerul Finanț elor Publice.

ca procent din PIB:  La principalele venituri fiscale se menț in diminuări importante ale încasț rilor faț ă de aceeaș i perioadă a anului precedent: taxa pe valoare adaugată cu – 7.6% mai reduse faț ă de realizările perioadei corespunzătoare din anul precedent.4%.2 miliarde lei.9 miliarde lei. ca urmare a cresș erii înregistrate la bugetele administraț iilor locale cu 10.6% faț ă de aceeaș i de aceeaș i perioadă a anului trecut. 4. prin emiterea de titluri de stat pe piaț a internă. Cheltuielile bugetului general consolidat în suma de 80. .7%. au crescut în termeni nominali cu 5. lei ceea ce reprezintă +0. lei. s-au înregistrat creș teri la încasările din venituri nefiscale cu 802. lei precum ș i a sumelor restituite de Comisia Europeană în contul plăț ilor efectuate pentru proiecte cu finanț are europeană cu 915 mil. Ministerul Finanț elor Publice a dat publicităț ii luni.7%*.  perioadă a anului precedent. 2. 28 iunie 2010. dar pe ansamblul bugetului general consolidat sunt mai mari cu 3. lei. 1. dar s-au redus cu 0.1%.datorie pentru acoperirea necesităț ilor de finanț are a deficitului bugetar. execuț ia bugetului general consolidat în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2010.8%.9 milioane lei.6 milioane lei faț ă de sfârşitul anului 2008. ceea ce reprezintă cca.7% faț ă de aceeaș i perioadț a anului precedent.6% faț ă Cheltuielile cu bunuri ș i servicii s-au redus la bugetul de stat cu – 5.4% în timp ce la accize s-a înregistrat o creș tere de 20 mil.6 puncte procentuale. cu 1.  Cheltuielile de personal sunt mai mici cu 965 de mil.1% din PIB. reprezentând 3. execuț ia bugetului general consolidat pe primele cinci luni ale anului s-a încheiat cu un deficit estimat de 16.  De asemenea.045. impozitul pe venit cu – 6.0 mil.  Încasarile din contribuț ii de asigurări sociale s-au redus de asemenea cu – 4.7 miliarde lei. cât şi aprecierii datoriei publice în valută ca urmare a fluctuaț iei monedei naț ionale faț ă de principala valută (EUR) în care este denominată datoria publică în valută. impozitul pe profit cu – 2.559. în principal ca urmare a finanț ării deficitului bugetar şi refinanț ării datoriei publice preponderent în lei. Potrivit unui comunicat al MFP. Veniturile încasate la bugetul general consolidat au fost în suma de 64. Datoria publică guvernamentală la 31 octombrie 2009 a fost în sumă de 127. ”conform datelor provizorii. în creştere cu 27.4% faț ă de aceeaș i perioadă a anului precedent.

 Cheltuielile cu dobânzi s-au majorat cu 19.4%) înregistrându-se la asigurările pentru somaj. * Ministerul Finanț elor ș i Ministerul Administraț iei ș i Internelor au elaborat un proiect de OUG de modificare a Legii finanț elor publice locale. care includ cheltuielile de capital precum ș i transferuri pentru programele de dezvoltare. la nivelul administraț iilor locale au crescut cheltuielile cu asistenț a socială a anului precedent. care propune noi reglementări privind cheltuielile cu bunuri ș i servicii.  Cheltuielile cu asistenț a socială s-au majorat cu 13. ale Comisiei Europene ș i ale Băncii Mondiale. precum ș i a ajutoarelor acordate pentru nou născuț i. Strategia fiscal bugetară în perioada 2011-2013 3.  ca urmare a majorării venitului minim garantat începând cu 1 iulie 2009. la nivelul administraț iei publice locale. dar ș i pe măsuri fiscale care au în vedere lărigirea bazei de impozitare ș i care să prevină îndatorarea ț ării la nivelul la care accesul la sursele de finanț are ar fi foarte dificil. Măsurile de austeritate centrate pe ajustarea sustenibilă a cheltuielilor publice Programul economic pe orizontul de referinț ă 2011-2013 este un program care prevede măsuri austere.5% faț ă de aceeaș i perioadă a anului precedent .1. III. în suma de 9. Cheltuielile pentru investiț ii. s-au majorat cu 6.4% faț ă de cele din aceeaș i perioadă De asemenea. fiind centrat pe ajustarea sustenibilă a cheltuielilor publice.Fără acest program ambiț ios de reformă se estima că deficitul fiscal ar fi ajuns la 9% din PIB la sfârș itul anului 2010. cu circa 3 puncte procentuale din PIB mai mare decât cel programat. dar necesare. Proiectul de OUG propune aceste schimbări după recomandarile Fondului Monetar Internaț ional. încălzirea locuinț ei. în comparaț ie cu aceeaș i perioadă a anului precedent. . precum ș i un nou mod de calcul al numărului maxim de angajaț i din administraț ie.5%. privind eficientizarea administraț iei publice locale ș i reducerea cheltuielilor bugetare ale autorităț ilor administraț iei publice locale.8 miliarde lei. cea mai mare creș tere (+102. ca urmare a creș terii în termeni nominali a deficitelor bugetare acumulate din anii precedenț i ș i angajării împrumuturilor pentru acoperirea acestora. pentru constituirea familiei.

Menț inerea mixului de politici monetare. În accelaș i timp. Obiectivele economice ș i fiscale ale Guvernului pe termen mediu . pe fondul deteriorării bugetelor publice din ț ări mari din Europa. din SUA. Obiectivele mixului de politici economice: Politica fiscală va fi orientată pe restituirea unor finanț e publice sănătoase .Creș terea transparenț ei ș i predictibilităț ii în domeniul fiscal ar contribui la consolidarea încrederii atât în cadrul mediului de afaceri.Astfel. pe măsură ce băncile comerciale îș i vor ajusta standardele de creditare odată cu scăderea riscului general asociat mediului economic. ameliorarea anticipaț iilor inflaț ioniste. . ț inându-se cont de limitele unei consolidări în actualul context economic dificil. sectorul privat ar putea beneficia de pe urma eventualei reduceri a costurilor de finanț are. în particular funcț ionarea sustenibilă a stabilizatorilor automaț i pentru limitarea volatilităț ii activităț ii economice. .2. fiscal-bugetare. menț inerea stabilităț ii financiare ș i relansarea durabilă a activităț ii economice.3. de venituri ș i a reformelor structurale pe coordinate convenite cu UE ș i FMI au drept scop atenuarea rigidităț ilor structurale ale economiei româneș ti.susț inerea politicii monetare. în situaț ia prelungirii aplicării pe perioade mai îndelungate de timp a măsurilor de restabilire a echilibrului bugetar ce afectează cu precădere veniturile angajaț ilor din sectorul bugetar . cât ș i în rândul consumatorilor.asigurearea sustenabilităț ii finanț elor publice pe termen mediu ș i lung. vor exercita un intens efect de evicț iune pe pieț ele de credit internț ionale . în sensul facilitării deciziilor legate de elaborarea planurilor de afaceri ș i a deciziilor de consum.Aceste ț ări prin împrumutările masive pe care le vor avea în anii ce vin. Situaț ia ar feveni foarte dificilă.Caracterul impredictibil al politicii fiscale reprezintă un factor permanent generator de riscuri ș i are o relevanț ă sporită pentru perioada de referinț ă.repartizarea echitabilă între generaț ii a sarcinii fiscale ș i a cheltuielilor .

.ș i nivelul ocupării forț ei de muncă din acest sector. care pot suplimenta bugetul naț ional. Politicile monetare ș i financiare se vor concentra pe menț inerea stabilităț ii economice. Politica bugetară va avea în vedere procesul de reformă a cheltuielilor publice simultan cu atragerea masivă de fonduri europene. Reformele structurale au ca obiectiv crearea unei poziț ii fiscale sustenibile ș i a unei creș teri economice sănătoase. dacă este necesar pentru a-ș i menț ine angajamentul privind stabilitatea economică. o revigorare mai rapidă a dinamicii economice datorate sectorului privat ar putea asigura menț inerea unui echilibru al pieț ei forț ei de muncă inclusiv prin reintegrarea în activităț i productive a unei părț i a persoanelor afectate de procesul de disponibilizare. ceea ce ar putea să ajute economia să îș i mărească potenț ialul de creș tere. Guvernul va fi pregătit să implementeze măsuri suplimentare. În funcț ie de derularea acestor politici.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->