షుಣ್ సహసರ್ನామಸెూತ್ౕతರ್ಮ್

పೂవರ್

ౕ ಕా

ರ್ౕ గురుಭెూಯ್ౕ నమః | హ ః ఓం |
శుಕాಲ್ంబరధరం

షుಣ್ం శ వణರ್ం చతుభుರ್జಮ್ |

పರ್సనನ್వదనం ಧాಯ್

ౕತ್ సవರ್ ಘೆూನ್ౕపಶాంత

ౕ ||

ವాಯ್సం వ షಠ್నಪాತ್రం శಕెತ್ౕః ಪౌతರ್మకలಮ್షಮ್ |
పರాశರాతಮ್జం వంದెౕ శుకತాతం త
ವాಯ್ಸాయ

ಮ್ ||

షుಣ್రూಪాయ ವాಯ್సరూಪాయ

షಣ್ವెౕ |

ౕ ವై బರ್హಮ್ ధ

ౕ ವా ಷాಠ್య న

అ ಕాರాయ శుದాಧ್య
సದైకరూపరూಪాయ

ౕ నమః ||

ತాಯ್య పరಮాతಮ್ನెౕ |
షಣ್ವెౕ సవರ್ షಣ್ವెౕ ||

యసಯ್ సಮ್రణಮాತెರ್ౕణ జనಮ್సంಸారబంధನాತ್ |
ముచಯ್ತెౕ నమసತ್ಸె
ఓం న

షಣ್ವెౕ పರ್భ షಣ್ವెౕ ||

షಣ್ವెౕ పರ್భ షಣ್ವెౕ ||

ರ್ౕ ವైశంಪాయన ఉವాచ
****************************************************
శుರ್ತాವ್ ధಮాರ್నಶెౕಷెౕణ ಪావನా చ సవರ್శః |
యు


ಠ್ ః ಶాంతనవం పುనರెౕವాభಯ್ಭాಯ್షత || ౧ ||
ರ್ౕ యు


ಠ್ ఉವాచ

****************************************************
ಕಿ ౕకం ದైవతం ಲెూౕಕెౕ ಕಿం ವాಪెಯ್ౕకం పರాయణం |
సుತ್వంతః కం కమచರ್ంతః ಪాರ್పುನ್యుಮాರ್నವాః శుభಮ್ || ౨ ||
ಕెూౕ ధమರ್ః సవರ್ధಮాರ್ಣాం భవతః పర

ౕ మతః |

ಕಿం జపనుಮ್చಯ್ತెౕ జంతుజರ್నಮ್సంಸారబంధನాತ್ || ౩ ||
ರ್ౕ

ౕషಮ್ ఉವాచ

****************************************************
జగత భుం ದెౕవದెౕవమనంతం పುరుಷెూౕతತ್మಮ್ |
సుತ್వನాನ್మసహಸెರ್ౕణ పುరుషః సతತెూౕ త
ಥ್ ః || ౪ ||

త ౕవ ಚాచರ್య ನ್తಯ್ం భಕా పುరుషమవಯ್యಮ್ | ಧాಯ್యನ್ సుತ್వనನ್మసಯ್ంశಚ್ యజಮానసತ್ ౕవ చ || ౫ || అನా ధనం షుಣ್ం సవರ್ಲెూౕకమಹెౕశವ್రಮ್ | ಲెూౕಕాధಯ್ಕಷ್ం సుತ್వ ನ್తಯ್ం సవರ್దుఃಖా ಗెూౕ భವెౕತ್ || ౬ || బರ್హಮ್ణಯ್ం సవರ್ధమರ್ ం ಲెూౕಕాನాం ಕಿౕ ರ್వధರ್నಮ್ | ಲెూౕకನాథం మహదూಭ್తం సవರ್భూతభ ఏష ౕ సవರ್ధಮాರ್ಣాం ధ ౕధಭ್వಮ್ || ౭ || ౕರ್ కత ౕ మతః యదಭ್ಕా పುండ ౕಕాಕಷ್ం సತ್ವైరಚెౕರ್నನ್రః సದా || ౮ || పరమం పరమం ౕ మహತెತ್ౕజః పరమం ౕ మహతತ್పః | ౕ మహదಬ್ హಮ್ పరమం యః పರాయణಮ್ || ౯ || ప ತాರ್ಣాం ప తರ್ం ౕ మంగಲాನాం చ మంగలಮ್ | ದైవతం ದెౕవತాನాం చ భూತాನాం యతః సವాರ್ భూತా య ಮ್ంశಚ್ పರ್లయం ಯాం ౕవಯ್యః ತా || ౧౦ || భవంತాಯ್ యుಗాగ పುనರెౕవ యుగಕಷ್ ౕ| ౕ || ౧౧ || తసಯ್ ಲెూౕకపರ್ಧానసಯ್ జగನాನ್థసಯ್ భూపತెౕ | ಷెూಣ್ౕನాರ್మసహసರ್ం ಯా ನాಮా ఋ ౕ శుರ್ణు ಪాపభಯాపహಮ್ || ౧౨ || ಗౌಣా ః ప ಗಿౕತా ತా ಖాಯ್ತా వా మಹాతಮ್నః | భూత ౕ || ౧౩ || ఋ ನాರ್ಮాನ್ం సహసರ್సಯ್ ವెౕదವాಯ್ಸెూౕ మಹాము ః | ఛంದెూౕనుషుಟ್ಪ್ తಥా ದెౕ అమృತాంశೂదಭ್ ౕ ౕ భగವాನ್ ದెౕవಕಿౕసుతః || ౧౪ || ౕజం శಕಿತ್ದెౕರ್వಕಿనందన: | ರ್ಸాಮా హృదయం తసಯ್ ಶాంతಯ್ಥెౕರ್ షుಣ್ం షుಣ್ం మಹా షుಣ್ం పರ್భ షుಣ್ం మಹెౕశವ್రಮ್ | అನెౕకరూపದైತాಯ್ంతం నಮా అసಯ್ ರ್ౕ యుజಯ್ತెౕ || ౧౫ || పುరుಷెూౕతತ್మಮ್ || ౧౬ || ಷెూಣ್ౕ ರ್వಯ್సహసರ್ನామಸెూತ್ౕతರ್మಹామంతರ್సಯ್ | ರ್ౕ ವెౕదವాಯ್ಸెూౕ భగವాನ್ ఋ ః | అనుషుಟ್ಪ್ ఛందః | ರ್ౕమಹా షుಣ್ః పరಮాತాಮ್ ರ್ౕమನాನ್ರాయಣెూౕ ದెౕవತా | అమృತాంశೂదಭ್ ౕ ಭాను ದెౕవಕಿౕనందనః సರ್ಷెಟ್ౕ ౕజಮ್ | శಕಿತ್ః | .

ెూౕభಣెూౕ ದెౕవ ఇ పర శంఖభృనನ್ందಕಿౕ చಕಿರ್ౕ ౕ మంతರ್ః | ಕಿౕలకಮ್ | ಶాఙಗ್ರ್ధನాವ್ గದాధర ఇతಯ್స ಮ್ | రಥాంగಪా ర ెూౕభಯ್ ఇ ನెౕతರ್ಮ್ | ರ್ಸాಮా ಸామగః ಸా ౕ కవచಮ್ | ఆనందం పరబರ್ಹె ౕ ః| ఋతుసుಸ್దశರ್న: ಕాల ఇ ರ್ౕ శವ್రూప ఇ గಭ್ంధః | ಧాಯ್నಮ್ | ರ್ౕమಹా షుಣ್ ರ್ౕతಯ್ಥెౕರ್ సహసರ್ನామ ಪాರాయಣెౕ ౕగః | ಧాಯ್నಮ್ **************************************************** ౕರెూౕదనವ್త ದెౕಶెౕ శు మ లసತెಸ್ౖకತెౕ ಮౌಕಿತ್ಕాನాం ಮాಲాకಲ್ೃಪాತ್సనసಥ್ః సಫ್ కమ శుಭె రಭె రదಭె రుప ಭైಮౌರ್ಕಿತ್ಕైమರ್ం ತాంగః | ర ತైముರ್కತ್ ౕయూషవಷైఃರ್ ఆనం ౕనః పು ౕಯాద న నగದాశంఖಪా ముರ್కుందః || భూః ಪాದౌ యసಯ್ ನా ರ್యదసుర లశಚ್ందರ್సూಯౌರ್ చ ನెౕತెರ್ౕ కಣాರ್ವాಶాః ರెూౕ ದౌಯ್ముರ್ఖమ అంతఃసಥ್ం యసಯ್ దహನెూౕ యసಯ್ ವాಸెూౕయమ ఃಧ್ శವ್ం సురనరఖగಗెూౕ ಭెూౕಗಿగంధవರ್ದైತెಯ್ౖః తರ್ం రం రమಯ್ತెౕ తం ರ್భువనవపುషం ఓం న షుಣ್ ౕశం నಮా ౕ భగవತెౕ ವాసుದెౕವాయ | ಶాంತాಕారం భుజగశయనం పదಮ್ನాభం సుರెౕశం ಶాವ್ಧారం గగనసదృశం ౕఘవణರ್ం శుಭాంగಮ್ | ల ౕಕాంతం కమలనయనం వంದెౕ ౕಗಿహృದాಧ್ నగమಯ್ం షుಣ್ం భవభయహరం సవರ್ಲెూౕಕైకನాథಮ್ || ౕఘಶాಯ್మం ౕతಕౌಶెౕయವాసం ರ್ౕవತాಸ್ంకం ಕౌసుತ್ಭెూౕದాಭ್ ತాంగಮ್ | పುಣెూಯ್ౕಪెౕతం పುండ ౕಕాయತాಕಷ್ం షుಣ್ం వంದెౕ సవರ್ಲెూౕಕైకನాథಮ್ || నమః సమసತ್భూತాನాಮా భూತాయ భూభృತెౕ | అನెౕకరూపరూಪాయ షಣ್ವెౕ పರ್భ షಣ್ವెౕ || || .ఉధಭ್వః.

సశంఖచకರ್ం సಕಿ ౕటకుండలం స ౕతవస ం సర ౕరుಹెౕಕಷ್ణಮ್ | సಹారవಕಷ್ఃసಥ್లಶెೂౕ ಕౌసుತ್భం నಮా షుಣ್ం రಸా చతుభుರ್జಮ್ || ಛాಯాಯాం ಪా ಜాతసಯ್ ಹెౕమ ంಹాసನెూౕప | ఆ ౕనమంబుదಶాಯ್మಮాయತాಕಷ್మలంకృతಮ್ || చంದాರ್ననం చతుಬాರ್హుం ರ್ౕవತాಸ್ంಕಿతవಕಷ್సಮ್ | రుಕಿಮ್ ౕసతಯ್ಭాಮాಭాಯ್ం స తం కృషಣ್ಮాశರ್ ರ್ౕ ౕ || షుಣ್సహసರ್ನామ ಸెూತ್ౕతರ್ಮ್ **************************************************** శವ್ం షుಣ್వರ್షಟాಕ್ರెూౕ భూతభవಯ್భవత భుః | భూతకృదూಭ್తభృದాಭ್ ౕ భూತాತాಮ್ భూతಭావనః || ౧ || పೂತాತాಮ್ పరಮాತాಮ್ చ ముಕాತ್ನాం పరಮా గ ః | అవಯ್యః పುరుషః ಸా ౕ ెౕతರ್ ెూౕಕಷ್ర ఏవ చ || ౨ || ౕಗెూౕ ౕగ ದాం ನెౕತా పರ್ಧానపುరుಷెౕశವ್రః | ನార ంహవపುః ರ್ౕಮాನ್ ಕెౕశవః పುరుಷెూౕతತ್మః || ౩ || సవರ್ః శవರ್ః వః ಸాಥ್ణుభూರ್ತా సంభ ರ್ రవಯ್యః | ౕ ಭావನెూౕ భತాರ್ పರ್భవః పರ್భు ౕశವ್రః || ౪ || సವ್యంభూః శంభుರా తಯ್ః పುషಕ್ರా ెూౕ మಹాసವ್నః | అನా అపರ್ ధನెూౕ ಧాತా ౕ ಧాತా ಧాతురుతತ್మః || ౫ || ౕ హృ ౕಕెౕశః పదಮ್ನాಭెూౕమరపರ್భుః | శವ್కಮాರ್ మనుసವ್ ಷాಟ್ సಥ್ షಠ್స ರెూౕ ధుರ್వః || ౬ || అಗాರ್హಯ್ః ಶాశವ್తః కృಷెూಣ್ౕ ಲెూౕ ತాಕಷ್ః పರ್తదರ್నః | పರ್భూత కకుಬాಧ್మ ప తರ್ం మఙಗ್లం (మంగలం) పరಮ್ || ౭ || ఈಶానః ಪాರ್ణదః ಪాರ್ಣెూౕ ಜెಯ್ౕషಠ್ః ಶెರ್ౕషಠ್ః పರ್ಜాప ః | రణಯ್గಭెూౕರ್ భూగಭెూౕರ್ ಮాధ ఈశವ್ರెూౕ అనుతತ್ కರ್ ౕ ధ ವ್ౕ ౕ మధుసూదనః || ౮ || ౕಧా ౕ కರ್మః కರ್మః | ౕ దుರాధషರ್ః కృత ః కృ ರాతಮ್ವాನ್ || ౯ || సుರెౕశః శరణం శమರ್ శವ್ರెౕತాః పರ್ಜాభవః | అహః సంవతಸ್ರెూౕ ವాಯ್లః పರ್తಯ್యసಸ್వರ್దశರ್నః || ౧౦ || అజః సವెౕರ್శವ್రః వృಷాక ర దಧ್ః ౕಯాತాಮ್ సవರ್ ఃಧ್ సವాರ್ రచుಯ್తః | ౕగ సಸ್ೃతః || ౧౧ || .

వసువರ್సుమನాః సతಯ್ః సಮాತాಮ್ సం తః సమః | అ ౕఘః పುండ ౕಕా ెూౕ వృషకಮాರ್ వృಷాకృ ః || ౧౨ || రుದెూರ್ౕ బహు ರా బభుರ್ ರ್శವ್ ౕ ః శు శರ್ವాః | అమృతః ಶాశವ್తః ಸాಥ್ణువರ್ರాರెూౕಹెూౕ మಹాతಪాః || ౧౩ || సవರ್గః సవರ್ ದాಭ್ను ರ್షವ್ಕెಸ್ౕನెూౕ జನాదರ್నః | ವెౕದెూౕ ವెౕద దవಯ್ంಗెూౕ ವెౕದాంಗెూౕ ವెౕద ತ್ క ః || ౧౪ || ಲెూౕಕాధಯ್ಕಷ್ః సుರాధಯ್ ెూౕ ధಮాರ್ధಯ್ಕಷ್ః కృತాకృతః | చతుರాತాಮ್ చతువೂಯ್ರ್హశಚ್తుదರ್ంష శಚ್తుభుರ್జః || ౧౫ || ಭాರ್ షుಣ್ಭెూౕರ್జనం ಭెూౕಕాತ್ స షుಣ್జರ್గದా జః | అనಘೆూౕ జ ౕ ಜెౕತా శವ್ ౕ ః పುనవರ್సుః || ౧౬ || ఉಪెౕంದెూರ್ౕ ವామనః ಪాರ್ంశుర ౕఘః శు రూ ರ್తః | అ ౕందರ್ః సంగರ್హః సಗెూౕರ್ ధృತాತాಮ್ య ವెౕದెూಯ್ౕ ವైదಯ್ః సದా అ ౕం ರ್ ౕಗಿౕ ౕ మಹాಮా ౕ యమః || ౧౭ || ౕరಹా ಮాధ ౕ మధుః | ౕ మಹెూౕತాಸ್ಹెూౕ మಹాబలః ||౧౮ || మಹాబు మ ಧ್ ರ್ಹా ౕ అ ದెౕರ್శಯ್వపುః ರ್ౕಮాన ౕರ್ మಹాశಕಿತ್మರ್ಹాదుಯ್ ః | ౕಯాತాಮ್ మಹా ರ್ధృಕ್ || ౧౯ || మಹెౕಷాವ್ಸెూౕ మ ౕభತాರ್ ರ್ౕ ವాసః సತాం గ ః | అ రుదಧ್ః సుರానంದెూౕ ಗెూౕ ంದెూౕ ಗెూౕ ದాంప ః || ౨౦ || మ ౕ దರ್మನెూౕ హంసః సుపಣెూౕರ್ భుజಗెూౕతತ್మః | రణಯ್ನాభః సుతಪాః పదಮ್ನాభః పರ್ಜాప ః || ౨౧ || అమృతుಯ್ః సవರ್దృಕ್ ంహః సంಧాತా సం ಮాನ್ ర ಥ್ ః | అಜెూౕ దుమರ್షರ್ణః ಶాಸాತ್ శుರ್ತాತాಮ್ సుರా ಹా || ౨౨ || గురుగుರ್రుత ಷెూౕ ౕ ಧామః సతಯ್ః సతಯ್పರాకರ್మః | షః సರ್ಗಿವ್ౕ ವాచసಪ್ రుದార ౕః || ౨౩ || అగರ್ ౕಗాರ್ರ್మ ౕః ರ್ౕಮాನ್ ನాಯ್ సహసರ್మూಧాರ್ ఆవతರ್ನెూౕ ౕ ನెౕತా స ౕరణః | ಶాವ್ತాಮ್ సహಸాರ್ಕಷ್ః సహసರ್ಪాತ್ || ౨౪ || వృತాತ್ತాಮ್ సంవృతః సంపರ್మదರ್నః | అహః సంవతರ್ಕెూౕ వ ನ್ర ಲెూౕ ధర ౕధరః || ౨౫ || సుపರ್ಸాదః పರ್సನాನ್ತాಮ್ శವ್ధృಗಿವ್శವ್భుಗಿವ್భుః | సతಕ್ತాರ್ సత తః ಸాధుజರ್హుನ್ನాರ್ರాయಣెూౕ నరః || ౨౬ || .

అసంಖెಯ್ౕ ದాಧ್థರ್ః ౕsపರ್ ౕಯాತాಮ್ దಧ್సంకలಪ್ః వృಷా ౕ వృషಭెూౕ షಟ್ః షಟ್కృచుಛ್ ః | ద ಧ್ ః ಸ ಧ್ ాధనః || ౨౭ || షుಣ್వృರ್షపವాರ್ వృಷెూౕదరః | వధರ್ನెూౕ వధರ್ಮానశಚ್ కತ್ః శుರ್ ಸాగరః || ౨౮ || సుభుಜెూౕ దుధರ್ರెూౕ ವాಗಿ మಹెౕంದెూರ್ౕ వసుದెూౕ వసుః | ನైకరూ ౕ బృహదూರ್పః షಟ್ః పರ್ಕాశనః || ౨౯ || ఓజಸెತ್ౕಜెూౕదుಯ್ ధరః పರ್ಕాಶాತాಮ್ పರ್ತాపనః | ఋదಧ್ః సಪ್ಷాಟ್ಕಷ್ರెూౕ మంతರ್శಚ್ంದాರ್ంశుಭాರ್సಕ್రదుಯ್ ః || ౩౦ || అమృತాంశೂదಭ್ ౕ ಭానుః శశ ందుః సుರెౕశವ್రః | ఔషధం జగతః ಸెౕతుః సతಯ್ధమರ್పರాకರ್మః || ౩౧ || భూతభవಯ್భవನాನ್థః పవనః ಪావನెూౕనలః | ಕామಹా ಕామకృತ್ ಕాంతః ಕామః ಕామపರ್దః పರ್భుః || ౩౨ || యుಗా కృదుಯ್ಗావತెూౕರ್ ನైకಮా ౕ మಹాశనః | అదృಶెೂಯ್ౕ వಯ್కತ್రూపశಚ್ సహసರ್ దనంత ತ್ || ౩౩ || ఇಷెూಟ್ౕ షಟ್ః ಷెಟ್ౕషಟ್ః ఖం ౕ నహుಷెూౕ వృషః | ಕెూರ್ౕధಹా ಕెూರ್ౕధకృతಕ್ತాರ್ శವ್ಬాహుమರ್ ౕధరః || ౩౪ || అచుಯ್తః పರ್ తః ಪాರ್ణః ಪాರ್ణದెూౕ ವాసವానుజః | అಪాం ర ಷాಠ್నమపರ್మతತ್ః పರ್ సಕ್ందః సಕ್ందధರెూౕ ధు ವాసుದెౕ త ಠ್ ః || ౩౫ || ౕರ್ వరದెూౕ ವాయుವాహనః | ౕ బృహದాಭ್నుರా ದెౕవః పುరందరః || ౩౬ || అಶెೂౕకಸాತ್రణಸాತ್రః శೂరః ಶౌ జರ್ನెౕశವ್రః | అనుకూలః శತావతರ್ః ప పదಮ್ ಭెౕಕಷ್ణః || ౩౭ || పదಮ್ನాಭెూౕర ంದాಕಷ್ః పదಮ್గభರ್ః శ ౕరభృತ್ | మహ ರ್ಧ್ రృದెూಧ್ౕ వృದాಧ್ತాಮ್ మಹా ెూౕ గరుడధజః || ౩౮ || అతులః శరಭెూౕ ౕమః సమయ ెూౕ హ హರ್ ః | సవರ್లಕಷ್ణలಕಷ್ಣెూಯ್ౕ ల ౕವాನ್ స ంజయః || ౩౯ || ಕಷ್ರెూౕ ರెూౕ ತెూౕ ಮాಗెూౕರ್ ಹెౕతుದాರ್ మ ౕధರెూౕ మಹాಭాಗెూౕ ವెౕగವాన ತాశనః || ౪౦ || ఉదಭ್వః. ెూౕభಣెూౕ ದెౕవః ರ್ౕగభರ್ః పర కరణం ಕారణం కತాರ್ ౕదరసಸ್హః | ౕశವ್రః | కತాರ್ గహನెూౕ గుహః || ౪౧ || .

వಯ್వಸా ౕ వಯ್వಸాಥ್నః సంಸాಥ್నః ಸాಥ್నದెూౕ ధుರ್వః | పర ఃಧ್ ರ್ పరమసಪ್షಟ್సుತ್షಟ್ః పುషಟ್ః శుಭెౕಕಷ್ణః || ౪౨ || ರా ౕ ರా ౕ రಜెూౕ ಮాಗెూౕರ್ ನెౕ ౕరః శಕಿತ್మತాం ಶెರ್ౕಷెూಠ್ౕ ధ ౕన ౕనయః | ౕರ್ ధమರ್ దుతತ್మః || ౪౩ || ವైకుంఠః పುరుషః ಪాರ್ణః ಪాರ್ణదః పರ್ణవః పృథుః | రణಯ್గభರ್ః శతుರ್ಘೆూನ್ౕ ವాಯ್ ౕತ್ ವాయురಧెూౕಕಷ್జః || ౪౪ || ఋతుః సుదశರ್నః ಕాలః పర ఉగರ್ః సంవతಸ್ರెూౕ ద ెూౕ ಶాರ್ ౕ ౕಠ್ ప గರ್హః | ౕ శವ್ద ణః || ౪౫ || ಸాತ್రః ಸాಥ್వరఃಸాಥ್ణుః పರ್ಮాణం ౕజమవಯ್యಮ್ | అಥెూౕರ್నಥెూౕರ್ మಹాಕెూౕಶెೂౕ మಹాಭెూౕಗెూౕ మಹాధనః|| ౪౬ || అ ರ್ణಣ್ః సಥ್ ಷెూಠ್ౕభూధರ್మರ್యూ నಕಷ್తರ್ನెౕ య ౕ మಹామఖః | నರ್ಕಷ್ ರ್ౕ ಕಷ್మః. ామః స ౕహనః || ౪౭ || ఇಜెూಯ್ౕ మಹెౕజಯ್శಚ್ కರ್తుః సతರ್ం సತాం గ ః | సవರ್ద ౕರ್ ముಕాತ್ತాಮ್ సవರ್ ెూౕ ానముతತ್మಮ್ || ౪౮ || సువರ್తః సుముఖః సూಕಷ್ ః సుಘೆూౕషః సుఖదః సుహృತ್ | మನెూౕహರెూౕ తಕెూರ್ౕಧెూౕ ౕరಬాహు ರ್ದారణః || ౪౯ || ಸాವ್పనసಸ್ వಶెೂౕ ವాಯ್ ౕ ನైಕాತాಮ್ ನైకకమರ್కృತ್ | వతಸ್ರెూౕ వతಸ್ಲెూౕ వ ಸ್ౕ రతನ್గಭెూౕರ್ ధನెౕశವ್రః || ౫౦ || ధమರ್గుబಧ್మರ್కృదಧ್ ౕರ್ సదసత రమಕಷ್రಮ್ | అ ాತా సహಸాರ್ంశు ರ್ಧాತా కృతలಕಷ್ణః || ౫౧ || గభ ನ ತ್ ెౕ ఆ ದెౕ ః సతತ್ సಥ್ః ౕ మಹాದెౕ ంಹెూౕ భూతమಹెౕశವ್రః | ౕ ದెౕವెౕಶెೂౕ ದెౕవభృదుಗ್రుః || ౫౨ || ఉతತ್ರెూౕ ಗెూౕప ಗెూౕರ್ಪాತ್ ానగమಯ್ః పುರాతనః | శ ౕరభూతభృದెూಭ್ౕಕాತ್ క ౕంದెూರ್ౕ భూ ద ణః || ౫౩ || ಸెూౕమ న ౕమృతపః ಸెూౕమః పುరు ತ್ పುరుసతತ್మః | ౕ జయః సతಯ್సంಧెూౕ ದాಶాహರ್ಸాಸ್తವ್ತాం ప ః || ౫౪ || ౕ అంಭెూౕ ౕ న ತాಸా ౕ ముకుంದెూౕ త కರ್మః | రనంತాತాಮ್ మಹెూౕద శ అಜెూౕ మಹాహರ್ః ಸాವ್ಭా ಯ್ౕ ತా ౕంతకః || ౫౫ || తರ್ః పರ್ ౕదనః | ఆనంದెూౕ నందನెూౕ నందః సతಯ್ధಮాರ್ ರ್ కರ್మః || ౫౬ || .

మహ ఃರ್ క ಲాಚాయರ್ః కృత ెూౕ ౕ ౕప ః | ರ್పద దಶాధಯ್ ెూౕ మಹాశృంగః కృತాంతకృತ್ || ౫౭ || మಹావರాಹెూౕ ಗెూౕ ందః సుಷెౕణః కనಕాంగ ౕ | గుಹెూಯ್ౕ గ ౕರెూౕ గహನెూౕ గుపತ್శಚ್కರ್గದాధరః || ౫౮ || ವెౕಧాಸాಸ್ ంಗెూౕ తః కృಷెూಣ್ౕ దృఢసಸ್ంకషರ್ಣెూౕచుಯ್తః | వరుಣెూౕ ವారుಣెూౕ వృಕಷ್ః పುషಕ್ರా ెూౕ మಹామನాః || ౫౯ || భగವాನ್ భగಹానం ౕ వనಮా ౕ హಲాయుధః | ఆ ತెూಯ್ౕ ಜెూಯ್ౕ ರా తಯ್ః స షుಣ್గರ್ సతತ್మః || ౬౦ || సుధನాವ್ ఖండపరశుದాರ್రుಣెూౕ దರ್ ణపರ್దః | వసಪ್ೃಕ್ సవರ್దృಗాವ್ ಸెూౕ ವాచసಪ್ ర ರ್ಸాಮా ಸామగః ಸామ సంನాಯ್సకృచಛ್మಶాಯ್ంತెూౕ ౕ జః || ౬౧ || ವాರ್ణం ಭెౕషజం షಕ್ | ಷాಠ್ ಶాం ః పರాయణಮ್ || ౬౨ || శుಭాంగః ಶాం దః సರ್ಷాಟ್ కుముదః కువಲెౕశయః | ಗెూౕ ತెూౕ ಗెూౕప ಗెూౕರ್ಪాತ್ వృషಭా ెూౕ వృష ರ್యః || ౬౩ || అ వ ౕರ್ వృತాತ್ತాಮ್ సం ెౕಪాತ್ ెౕమకృ వ ಛ್ ః | ರ್ౕవతಸ್వ ాః ರ್ౕವాసః ರ್ౕప ః ರ್ౕమತాం వరః || ౬౪ || ರ್ౕదః ರ್ౕశః ರ್ౕ ವాసః ರ್ౕ ః ರ್ౕ ಭావనః | ರ್ౕధరః ರ್ౕకరః ಶెರ್ౕయః ರ್ౕಮాನ್ ಲెూౕకతರ್ಯాశರ್యః || ౬౫ || సವ್ಕಷ್ః సವ್ంగః శತానంದెూౕ నం ಜెూಯ್ౕರ್ గರ್ಣెౕశವ್రః | ತాತాಮ್ ಧెౕಯాತాಮ್ స ಕ್ౕ ರ್ న ಛ್ ನ್సంశయః || ౬౬ || ఉ ౕణರ್ః సవರ್తశಚ್ಕಷ್ుర ౕశః ಶాశವ್త ర ಥ್ ః | భూశ ౕ భూషಣెూౕ భూ ರ್ಶెೂౕకః ಶెೂౕకನాశనః || ౬౭ || అ ರ್ಷాಮ್న ರ್తః కుంಭెూౕ అ రుದెూಧ್ౕపರ್ రథః పರ್దుಯ್ ಕాలನెౕ ರ್ಲెూౕಕాತాಮ್ ಹా శుದాಧ್ತాಮ್ ನ್ౕ ಶెೂౕధనః | త కರ್మః || ౬౮ || ౕరః ಶౌ ః శೂరజನెౕశವ್రః | ರ್ಲెూౕಕెౕశః ಕెౕశవః ಕెౕ ಹా హ ః || ౬౯ || ಕామದెౕవః ಕామಪాలః ಕా ౕ ಕాంతః కృತాగమః | అ ದెౕರ್శಯ್వపು ರ್షుಣ್ ౕರ್ರెూౕనంತెూౕ ధనంజయః || ౭౦ || బರ್హಮ್ಣెూಯ್ౕ బರ್హಮ್కృదಬ್ ಹాಮ್ బರ್హಮ್ బರ್హಮ್ వధರ್నః | బರ್హಮ್ ದాಬ್ హಮ್ಣెూౕ బರ್ బರ್హಮ್ ెూౕ ಬాರ್హಮ್ణ ರ್యః || ౭౧ || .

మಹాకರ್ ౕ మಹాకಮాರ್ మಹాತెౕಜా మಹెూౕరగః | మಹాకರ್తుమರ್ಹాయಜాವ್ మಹాయ ెూౕ మಹాహ ః || ౭౨ || సತ್వಯ್ః సತ್వ ರ್యః ಸెూತ್ౕతರ್ం సుತ್ ః ಸెూತ್ౕತా రణ ರ್యః | పೂణರ್ః పೂర ತా పುణಯ್ః పುణಯ್ಕಿౕ ರ್రನామయః || ౭౩ || మನెూౕజవ ౕತ್ థರ್కರెూౕ వసుರెౕತా వసుపರ್దః | వసుపರ್ದెూౕ ವాసుದెౕ సదಗ್ ః సత ౕ వసువರ್సుమನా హ ః || ౭౪ || ః సತాತ್ సదూಭ್ ః సతಪ್ರాయణః | శೂరಸెౕನెూౕ యదుಶెರ್ౕషಠ್ః స ನ್ವాసః సుಯామునః || ౭౫ || భూತాವాಸెూౕ ವాసుದెౕవః సವాರ್సు ల దపರ್ಹా దపರ್ದెూౕ దృ ౕనలః | ౕತ್ దుధರ್ರెూౕಥాపರా తః || ౭౬ || శವ್మూ ರ್మರ್ಹామూ ರ್ ౕರ್పತ್మూ ರ್రమూ ರ್ಮాನ್ | అನెౕకమూ ರ್రవಯ್కತ್ః శతమూ ఃರ್ శತాననః || ౭౭ || ఏಕెూౕ ನైకః సవః కః ಕಿం యతತ್తಪ್దమనుతತ್మಮ್ | ಲెూౕకబంధుಲెూౕರ್కನాಥెూౕ ಮాధ ౕ భకತ್వతಸ್లః || ౭౮ || సువణರ್వಣెూౕರ್ ಹెౕಮాంಗెూౕ వರాంగశಚ್ందನాంగ ౕ | ౕరಹా షమః శೂನెూಯ್ౕ ఘೃತా ౕరచలశಚ್లః || ౭౯ || అಮా ౕ ಮానದెూౕ ಮాನెూಯ್ౕ ಲెూౕకಸాವ್ సు ౕಧా ౕధಜెూౕ ధనಯ್ః సతಯ್ ౕ ರ್ಲెూౕకధృತ್ | ౕಧా ధರాధరః || ౮౦ || ತెౕಜెూౕవృಷెూౕ దుಯ್ ధరః సవರ್శస భృತాం వరః | పರ್గರ್ಹెూౕ గರ್ಹెూౕ వಯ್ಗెూರ್ౕ ನైకశృంಗెూౕ గದాగರ್జః || ౮౧ || చతుమూರ್ ರ್శಚ್తుಬాರ್హుశಚ್తువೂಯ್ರ್హశಚ್తుగರ್ ః | చతుರాತాಮ್ చతుಭాರ್వశಚ್తుವెౕರ್ద ದెౕకಪాತ್ || ౮౨ || సಮావತెూౕರ್ దులರ್ಭెూౕ దుగರ್ వృತాತ್ತాಮ್ దుజರ್ ౕ దుర కರ್మః | ౕ దుಗెూౕರ್ దుರాವాಸెూౕ దుರా ಹా || ౮౩ || శుಭాంಗెూౕ ಲెూౕకಸారంగః సుతంతుసತ್ంతువధರ್నః | ఇందರ್కಮాರ್ మಹాకಮాರ್ కృతకಮాರ್ కృತాగమః || ౮౪ || ఉదಭ್వః సుందరః సుంದెూౕ రతನ್ನాభః సుಲెూౕచనః | అಕెూౕರ್ ವాజసనః శృంಗಿౕ జయంతః సవರ್ జ ౕ || ౮౫ || సువణರ್ ందుర ెూౕభಯ್ః సవರ್ವాಗಿౕశವ್ರెౕశವ್రః | మಹాహರ್ದెూౕ మಹాగತెూౕರ್ మಹాభూತెూౕ మಹా ః || ౮౬ || .

కుముదః కుందరః కుందః పజರ್నಯ್ః ಪావನెూౕ లః అమృತాಶెೂౕమృతవపುః సవರ್ ః సవರ್ತెూౕముఖః || ౮౭ || సులభః సువರ್తః దಧ್ః శతుರ್ చಛ್తుರ್ತాపనః | నಯ್ಗెూರ್ౕಧెూౕదుంబರెూౕశವ್తಶ ಥ್ ాಚ್ణూರాంధರ್ షూదనః || ౮౮ || సహಸాರ್ ఃರ್ సపತ್ హವ್ః సಪె ಧాః సపತ್ವాహనః | అమూ ರ್రనಘೆూౕ ంತెూಯ್ౕ భయకృదಭ್యನాశనః || ౮౯ || అణుబృರ್హత శః సూಥ್ಲెూౕ గుణభృ ನ್గుರ್ಣెూౕ మಹాನ್ | అధృతసಸ್ ధృతಸాವ್సಯ್ః ಪాರ್గವ್ంಶెೂౕ వంశవధರ್నః || ౯౦ || ಭారభృತ್ క ತెూౕ ౕಗಿౕ ౕಗಿౕశః సవರ್ಕామదః | ఆశರ್మః శರ್మణః. ಕಷ್ ಣాం వరః | దವ್తತ್ ౕ ౕతభయః పುణಯ್శರ್వణಕಿౕతರ್నః || ౯౮ || ఉತాತ್రಣెూౕ దుష ಹా పುಣెూಯ್ౕ దుఃసವ್పನ್ನాశనః | ౕరಹా రಕಷ್ణసಸ್ంತెూౕ అనంతరూ ౕవనః పయರ್వ త ಥ್ ః || ౯౯ || ౕనంత ರ್ౕ ರ್తమనుಯ್భರ್ಯాపహః | చతురಶెೂರ್ౕ గ ౕರాತాಮ್ అನా భూರ್భుರ್ జనನెూౕ జనజನాಮ್ ಶెೂౕ ವాಯ್ ಶెೂౕ శః || ౧౦౦ || ౕ ల ౕసుಸ್ ౕರెూౕ రు ರాంగదః | ౕರ್ ౕ ౕమపರాకರ್మః || ౧౦౧ || . ామః సుపಣెూౕರ್ ವాయుವాహనః || ౯౧ || ధనుధರ್ರెూౕ ధనుವెౕರ್ದెూౕ దంಡెూౕ దమ అపರా తసಸ್వರ್సಹెూౕ యంತా య ತా దమః | ౕ యమః || ౯౨ || సతತ್ ವాನ್ ಸా ತ್ కః సతಯ್ః సతಯ್ధమರ್పರాయణః | అ ಪాರ್యః ರ್ಯాಹెూౕರ್హರ್ః ರ್యకృತ್ ರ್ౕ వధರ್నః || ౯౩ || ಹాయసగ ಜెూಯ್ౕರ್ ః సురు హుರ್తభుಗಿವ್భుః | ర ರ್ರెూౕచనః సూయರ್ః స ತా ర ಲెూౕచనః || ౯౪ || అనంತెూౕ హుతభుಗెూಭ್ౕಕాತ್ సుఖದెూౕ ನైకಜెూౕగರ್జః | అ ರ್ణಣ್ః సದామ ౕರ್ ಲెూౕಕా ಷాಠ್నమదుಭ್తః || ౯౫ || సನాతಸ್ನాతనతమః క లః క రవಯ್యః | సವ್ ద ತ್ ః సವ್ క ತ್ ృತ್ సವ್ ತ್ సವ್ భ ತ್ ుಕ್ సವ್ ತ್ద ణః || ౯౬ || అರౌదರ್ః కుండ ౕ చಕಿರ್ౕ శಬాದ್ గః శబದ್సహః కರ್మూಯ್ ರ್తಶాసనః | రః శవರ್ ౕకరః || ౯౭ || అకూರ್రః ಪెౕశಲెూౕ ద ెూౕ ద ణః.

ఆಧార ల ౕಧాತా పುషಪ್ಹాసః పರ್ಜాగరః | ఊధರ್గసಸ್తಪ್ಥాಚారః ಪాರ್ణదః పರ್ణవః పణః || ౧౦౨ || పರ್ಮాణం ಪాರ್ణ లయః ಪాರ್ణభృತ್ ಪాರ್ణ ౕవనః | తతತ್ ం తతತ್ ದెౕಕాತాಮ್ జనಮ್మృతుಯ್జರా గః || ౧౦౩ || భూభుರ್వఃసವ್సర ತ್ ుಸాತ್రః స ತా పರ್ ತామహః | య ెూౕ య ప యರ್ಜాವ್ య ాంಗెూౕ య ವాహనః || ౧౦౪ || య భృదಯ್ కృదಯ್ ౕ య భుగಯ್ ಸాధనః | య ాంతకృదಯ್ గుహಯ್మనನ್మನాನ್ద ఏవ చ || ౧౦౫ || ఆతಮ್ ౕ ః సವ್యంಜాತెూౕ ವైಖానః ಸామಗాయనః | ದెౕవಕಿౕనందనః సರ್ಷాಟ್ ౕశః ಪాపನాశనః || ౧౦౬ || శంఖభృనನ್ందಕಿౕ చಕಿರ್ౕ ಶాఙಗ್ರ್ధನాವ್ గದాధరః | రಥాంగಪా ర ెూౕభಯ್ః సవರ್పರ್హరಣాయుధః || ౧౦౭ || || సవರ್పರ್హరಣాయుధ ఓం నమః ఇ || వనಮా ౕ గ ౕ ಶాಙ ిౕಗ್ ರ್ శంಖಿౕ చಕಿರ್ౕ చ నందಕಿౕ | ರ್ౕಮాನ್ ನాರాయಣెూౕ షుಣ್ವాರ್సుದెౕ ౕ రಕಷ್తు || (ఈ ಶెೂಲ್ౕకవనుನ್ మూరు సల అనನ್ಬెౕకు) ఫలశుರ್ ః **************************************************** ఇ ౕదం ಕಿౕతರ್ ౕయసಯ್ ಕెౕశవసಯ್ మಹాతಮ್నః | ನాಮాನ್ం సహసರ್ం ವాಯ್ನామಶెౕಷెౕణ పರ್ಕಿౕ ರ್తಮ್ || ౧ || య ఇదం శృణుಯా ನ್తಯ್ం యಶాಚ್ ప ಕಿౕతರ್ ౕತ್ | ನాశుభం ಪాರ್పುನ್ಯాತ್ ಕಿం ತ್ ಸెూౕముತెರ್ౕహ చ ಮానవః || ౨ || ವెౕದాంతಗెూౕ ಬాರ್హಮ್ణః ಸాಯ್ತ್ ಕಷ್ ರ್ ౕ జ ౕ భವెౕತ್ | ವైಶెೂಯ್ౕ ధనసమృదಧ್ః ಸాಯ್ತ್ శೂదರ್సుಸ್ఖమವాపುನ್ಯాತ್ || ౩ || ధಮాರ್ ౕರ್ ಪాರ್పುನ್ಯాదಧ್మರ್ం అಥాರ್ ౕರ್ ಚాథರ್ಮాపುನ್ಯాತ್ | ಕాಮానವాపುನ್ಯాತ್ ಕా ౕ పರ್ಜా ౕರ್ ಚాపುನ್ಯాತ್ పರ್ಜాಮ್ || ౪ || భಕಿತ್ಮాನ್ యః సದెూౕತాಥ್య శు సತ್దత ಗ್ ಮానసః | సహసರ್ం ವాసుದెౕవసಯ್ ನాಮాನ್ ౕతತ್ పರ್ಕಿౕతರ್ యశః ಪాರ್ పುలం ಯా ನ್ౕ అచಲాం ರ್యಮా ನ್ౕ ಶెರ್ౕయః ಪాರ್ ಪాರ್ಧానಯ್ ౕತ್ || ౫ || ౕవ చ | ನ್ౕతಯ್నుతತ್మಮ್ || ౬ || .

న భయం కವ್ ದా ನ್ౕ ౕయರ್ం ತెౕజశಚ್ ంద | భవతಯ್ರెూౕಗెూౕ దుಯ್ ಮాನ್ బలరూపగుಣా ವ್తః || ౭ || ರెూౕಗాತెూౕರ್ ముచಯ್ತెౕ ರెూౕಗాదಬ್ದెూಧ್ౕ ముಚెಯ್ౕత బంధನాತ್ | భಯానుಮ್ಚెಯ್ౕత ౕతసుತ್ ముಚెಯ್ౕತాపనನ್ ఆపదః || ౮ || దుಗాರ್ణಯ್ తరತాಯ್శు పುరుషః పುరుಷెూౕతತ್మಮ್ | సుತ್వನాನ್మసహಸెರ್ౕణ ವాసుದెౕವాశರ್ తಯ್ం భಕಿತ್సమ ವ್తః || ౯ || ౕ మತెూಯ್ౕರ್ ವాసుದెౕవపರాయణః | సవರ್ಪాప శుದాಧ್ತాಮ್ ಯా బರ್హಮ್ సನాతనಮ್ || ౧౦ || న ವాసుದెౕవభಕాತ್ನామశుభం జనಮ್మృతుಯ್జರాವాಯ್ భయం ನై దಯ್ತెౕ కವ್ ತ್ | ౕపಜాయತెౕ || ౧౧ || ఇమం సತ್వమ ౕಯానః శರ್ದాಧ್భಕಿತ್సమ ವ್తః | యుಜెಯ್ౕತాತాಮ್సుఖ ాం ರ್ౕధృ స ಕಿౕ ರ್ ః || ౧౨ || న ಕెూರ್ౕಧెూౕ న చ ಮాతಸ್యರ್ం న ಲెూౕಭెూౕ ನాశుಭా మ ః | భవం కృతపುಣాಯ್ನాం భಕాತ್ನాం పುరుಷెూౕతತ್ ౕ || ౧౩ || ದౌಯ್సಸ್చంದాರ್కರ್నಕಷ್ತాರ್ ఖం ವాసుದెౕవసಯ್ ౕ ౕರ್ణ ಶెೂౕ భూమರ್ಹెూౕద ః | ధృತా మಹాతಮ್నః || ౧౪ || ససుರాసురగంధవರ್ం సయ ెూౕరగರాಕಷ್సಮ್ | జగదವ್ಶెౕ వతರ್ತెౕదం కృషಣ್సಯ್ సచರాచరಮ್ || ౧౫ || ఇం ರ್ಯా మನెూౕ బు ఃಧ್ సతತ್ ం ತెౕಜెూౕ బలం ధృ ః | ವాసుದెౕವాతಮ್ಕాನాಯ್హుః. ెౕతರ್ం ెౕతರ್ ఏవ చ || ౧౬ || సವాರ್గಮాನాಮాಚారః పರ್థమం ప కలಯ್ ತెౕ | ఆಚారపರ್భ ఋషయః ౕధ ౕರ್ ధమರ್సಯ್ పರ್భురచుಯ್తః || ౧౭ || తರెూౕ ದెౕವా మಹాభూತా ಧాతవః | జంగಮాజంగమం ಚెౕదం జగನాನ್ರాయಣెూౕదಭ್వಮ್ || ౧౮ || ౕಗెూౕ ానం తಥా ಸాంఖಯ್ం ವెౕದాಶాಶ್ಸా ఏಕెూౕ ాన ದాಯ್ః ಲాಪ್ కమರ್ చ | ౕతతಸ್వರ್ం జನాదರ್ನాತ್ || ౧౯ || షుಣ್మರ್హదూಭ್తం పృథగూಭ್ತానಯ್ನెౕకశః | ರ್ౕನ್ಲెూౕಕాನాವ್ పಯ್ భూತాತాಮ್ భుంಕెತ್ౕ ఇమం సತ್వం భగవತెూౕ శವ್భుగవಯ್యః || ౨౦ || ಷెూಣ್ౕವాಯ್ರ್ಸెౕన ಕಿౕ ರ್తಮ್ | ప ెౕదಯ್ ఇಚెಛ್ౕతుಪ್రుషః ಶెರ್ౕయః ಪాರ್పುತ್ం సుಖా చ || ౨౧ || .

ಶెವ್ౕశವ್రమజం ದెౕవం జగతః పರ್భವాపಯ್యಮ್ | భజం ౕ పುషಕ್ರాಕಷ್ం న ತెౕ ಯాం పರాభవಮ್ || ౨౨ || || న ತెౕ ಯాం పರాభవಮ್ ఓం నమ ఇ || అజుರ್న ఉವాచ **************************************************** పదಮ್పతರ್ ಶాಲాಕಷ್ పదಮ್ನాభ సుರెూౕతತ್మ | భಕాತ್ನామనురಕాತ್ನాం ತాರ್ತా భవ జನాదರ್న || ರ್ౕ భగವానుವాచ **************************************************** ౕ ಮాం ನామసహಸెರ್ౕణ ಸెూತ್ౕతు చಛ್ ಪాండవ | ಸెూౕహ ౕಕెౕన ಶెೂಲ್ౕಕెౕన సుತ್త ఏవ న సంశయః || || సుತ್త ఏవ న సంశయ ఓం నమ ఇ || ವాಯ್స ఉವాచ **************************************************** ವాసನాದాವ್సుದెౕవసಯ್ ವా తం ತెౕ జగతರ್యಮ್ | సవರ್భూత ವాಸెూౕ || ರ್ౕವాసుದెౕవ న ವాసుದెౕవ న ౕసుತ್ ತెౕ || ౕసుತ್త ఓం నమ ఇ || ಪావರ್తుಯ್ವాచ **************************************************** ಕెౕನెూౕಪా ౕన లఘುನా ಷెూಣ್ౕನాರ್మసహసರ್కಮ್ | పఠಯ್ತెౕ పం ತై ರ್తಯ್ం ಶెೂರ್ౕతు ಚాಛ್మಯ್హం పರ್ಭెూౕ || ఈశವ್ర ఉವాచ **************************************************** ರ್ౕರామ ರామ ರా ౕ ర ౕ ರా ౕ మನెూౕర ౕ | సహసರ್ನామతతుತ್లಯ್ం ರామನామ వರానನెౕ || || ರ್ౕ ರామನామ వರానన ఓం నమ ఇ (మూరు సల) || బರ್ಹెూ ವాచ **************************************************** న ౕసತ್ నంತాయ సహసರ್మూతರ್ ౕ సహసರ್ಪాದా సహసರ್ನా ರెూౕరుಬాహವెౕ | ನ್ౕ పುరుಷాయ ಶాశವ್ತెౕ సహసರ್ಕెూౕ యుగಧా ಣెౕ నమః || .

org .|| సహసರ್ಕెూౕ యుగಧా ಣెౕ నమ ఓం నమ ఇ || సంజయ ఉವాచ **************************************************** యతರ್ ౕಗెౕశವ್రః కృಷెూಣ್ౕ యతರ್ ಪాಥెూౕರ್ ధనుధರ್రః | తతರ್ ರ್ౕ ರ್జ ౕ భూ ధుರ್ರ್ವా ౕ మರ್ మರ್మ || ರ್ౕభగವానుವాచ **************************************************** అనನాಯ್ ಚ್ంతయంತెూౕ ಮాం ౕ జನాః పయుರ್ಪాసತెౕ | ತెౕಷాం ತాಯ್ యుಕాತ್ನాం ప ತాರ್ಣాయ ಸాధూನాం ౕగ ెౕమం వಹామಯ್హಮ್ || ನాಶాయ చ దుష ತాಮ್ | ధమರ್సంಸాಥ್పನాಥాರ್య సంభವా ఆತాರ್ షಣాಣ್ః ಲాశಚ್ యుಗెౕ యుಗెౕ || ౕತాః ಘೆూౕರెౕషు చ ವాಯ್ షు వతರ್ಮాನాః | సంಕಿౕతಯ್ರ್ ನాರాయణశబದ್ಮాతರ್ం ముకತ್దుఃಖాః సుಖಿನెూౕ భవం || **************************************************** ఓం తసಸ್ ರ್మನాಮ್ಹాಭారತెౕ శత ಸాహ ರ್ಕాಯాం సం ತాಯాం ವైಯా ಕాಯ್ం అనుಶాస కపవರ್ యు ౕಕಷ್ధ ರ್ ರ್ౕ ౕషಮ್ ర ಠ್ సంವాದెౕ ರ್ౕ ಷెూಣ್ౕ ರ್వಯ್సహసರ್ನామಸెూತ್ౕతರ್ం ನామ ఏಕెూౕ న పంಚాశద కశతత ఇ ರ್ౕ ౕsಧాಯ್యః షుಣ್ సహసರ್ನామಸెూತ್ౕతರ್ం సಮాపತ್ಮ್ Source: http://www.sriraghavendramutt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful