You are on page 1of 1

Jessica Anne M.

Manzano

7-Kalipulaku ika-10 ng Enero, 2012

Filipino

G7

Mga maikling kuwento ni Lazaro Francisco 1. Deo 2. Ang Beterano 3. Ang Idolo 4. Ang Pagtitika 5. Utos-Hari 6. Puwit ng Baso 7. Kapulungan ng mga Pinagpala

Mga maikling kuwento ni Amado V. Hernandez 1. Wala nang lunas 2. Kulang sa Dilig 3. Langaw sa Isang Basong Gatas 4. Dalawang Metro sa Lupang Di-Malipad ng Uwak 5. Ipinanganak ang Isang Kaaway sa Sosyaledad 6. Limang Alas, Tatlong Santo

Sanggunian: http://tl.wikipedia.org/wiki/Amado_V._Hernandez http://www.lazarofrancisco.com/works.html