บ้ านเรี ยนอิสลามอัลอัรกอม/1433

ชือ ....................................................................................................................... วันที ..............................................

ดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล

3

4

5

1

1

2

6

7

8

........................................... ศูนย์กลางของระบบสุรยิ ะจักรวาล เป็ นดาว...........................
ดาวเคราะห์ทเี ป็ นบริวารของดวงอาทิตย์ มี ............... ดวง ได้แก่ 1. ........................................ 2. ดาวศุกร์ 3. .............................
4. ดาวอังคาร 5. ดาวพฤหัส 6. ......................................................... 7. ดาวยูเรนัส 8. ............................................................
และมีดาวเคราะห์แคระชือว่า .................................................................