A három társ legendája Előszó A Három Társ Legendája új hang a Szent Ferencről szóló XIII. sz.- i visszaemlékezések sorában.

A ferences irodalomtörténet egyöntetűen úgy tudja, hogy ez a hang először egy külön kérés nyomán szólalt meg. Alig két évtizeddel a Poverello halála (1226) és Celanói Tamás Első Életrajzának közzététele (1228) után ugyanis a "rendi közvélemény egyre hangosabban kezdte sürgetni egy újabb és kimerítőbb életrajz összeállítását. Ennek a követelésnek adott hangot az 1244-es genovai egyetemes káptalan, mikor minden testvért felszólított, hogy aki csak tud valami újat a szent alapító életéből, azt haladéktalanul vesse papírra és bocsássa Crescentius a Jesi generális rendelkezésére."[1] A Három Társ Legendájának keletkezéséről már a Chronica XXIV Generalium (1374) is azt írja, hogy Leó, Angelus és Rufinus - Szent Ferenc bizalmas barátai és utolsó éveiben állandó kísérői - a genovai káptalan felszólítására vetették papírra emlékeiket. A legenda ma biztos helyet foglal el a ferences források sorában. 1894-ben Paul Sabatier, amikor komoly vizsgálatnak veti alá az akkor rendelkezésre álló ferences forrásokat, hogy viszonyukat tisztázza, többek között megjegyzi, hogy törés figyelhető meg a Három Társ Legendájának I-XVI. és további fejezetei (1-67 és 68-73 szakaszok) között. Ennek a törésnek a magyarázataképpen olyan feltevést állít föl, miszerint az eredeti legendát megcsonkították, így az többé nem tekinthető egészében eredetinek. Ezt Sabatier munkahipotézisnek szánta, és gyümölcsözőnek is bizonyult, mert ez vezetett a Tökéletesség Tükre fölfedezéséhez. Feltevésének ez a szerencsés következménye azonban még nem bizonyítja annak megalapozottságát. Maga Sabatier is így gondolkodott, és ez volt a véleménye P. van Ortroynak is, aki híres cikkében[2] megsemmisítő kritikának veti alá a Három Társ Legendáját: hitvány fércmű valamelyik hivatalos legendához, amely a XIII. sz. legvégén, sőt lehet, hogy a XIV. sz. első negyedében keletkezett. Paul Sabatier egy cikkben válaszol van Ortroynak[3]; valójában ekkor keletkezik a "ferences kérdés" mint irodalomtörténeti probléma[4]. A Három Társ Legendája ennek a kérdésnek egyik kulcspontja. A legenda irodalomtörténeti kutatása a hatvanas évek végétől kezdve olyan fordulatot vett, amely alapvetően megváltoztatta e műről alkotott elképzeléseinket. Sophronius Clasen német kutató 1967ben publikálja monumentális művét Legenda Antiqua[5] címmel. Ebben olyan érveket is előtár, amelyek a Három Társ Legendájának régebbi datálását sugallják. Ezt követi az Anonymus Perusinus, a Perugiai névtelen legenda kiadása di Fonzótól[6] amely még akkor is jelentős, ha szerzője kommentárában eléggé elrugaszkodik, és igencsak késői időpontot tulajdonít a legendának. Théophile Desbonnets tanulmánya 1972-ben azzal az állítással lép fel[7], hogy a legenda későbbi, mint Celanói Első Életrajza, Spirai Julián életrajza és mint az Anonymus Perusinus, de bizonyosan korábbi, mint Celanói Második Életrajza. Végül 1974-ben Desbonnets megjelenteti a legenda kritikai szövegét[8]. Ez a kritikai kiadás két változat létezését állapította meg. Alapjában véve azonosak, csak néhány szövegvariáns van, amelyek azonban a két változatot elkülönítik egymástól. Az első, a sarnanói változat pontos tartalmát még meg sem lehet állapítani, mert a három kézirat közül egyik sem teljes. Valószínű terjedelme a kísérőlevél és az I-XVI. fejezetek. A másik, hagyományos változat pedig 19 kézirat tanúságára hivatkozhat; ennek adjuk mi most a fordítását. Két kérdésre biztos választ adnak az utóbbi évtizedek kutatásai: a keletkezési év és a felhasznált források kérdésére. A legenda megírása Desbonnets alapján Celanói Első Életrajza (1228), Spirai Julián műve (1235) és az Anonymus Perusinus (1240-41) utánra tehető. Ugyanakkor korábban jött létre, mint Celanói Második Életrajza (1247), mivel az felhasznál több új elemet a Három Társ Legendájából, szövegtörténetileg pedig legalábbis függetlenek egymástól. Nincs semmi akadálya tehát annak, hogy keletkezését 1241 és 1247 közé helyezzük, sőt, hogy a kísérőlevél dátumát fogadjuk el: 1246. Ugyanilyen egyértelműen tisztázottak a legenda forrásai. Az I-VII. fejezet Celanói Első Életrajza nyomán halad, a VIII-ban Spirai Julián a forrás, a IX-XVI. fejezetekben pedig az Anonymus Perusinus. Csak a két utolsó fejezet jelent problémát, amelyet az előző fejezetektől mintha hézag választana el. A XVI. fejezet ugyanis az 1221-es év eseményeivel fejeződik be. Ettől fogva a stigmák rövid

felidézése után egyből Ferenc halálához ugrunk előre, 1226-ra. A Ferenc életét egyéb forrásokból ismerő olvasónak itt jogos hiányérzete támad. Az utolsó évek még jónéhány olyan eseményt hoztak, amelyek Szent Ferenc alakját mélyen megjelölték. Elfogadható-e a gondolat, hogy Leó, Rufinus és Angelus hallgattak egy ilyen fontos időszakról, tehát a hézag szándékos szerkesztés nyoma? Vajon szándékos csonkítás eredménye volna? Vagy egyszerűen elvesztek volna az utolsó évek eseményeiről összegyűjtött beszámolók? Mindezekre nem tudunk válaszolni addig, amíg nem foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy a XVIIXVIII. fejezet vajon egykorú-e a mű többi részével? Ezek ugyanis hiányoznak a sarnanói változatból, amely az első állapot tanúja. A mű többi részével szemben pedig ez a két utolsó fejezet mintha Bonaventura Legenda Majorjából merítene. Ez a két indok későbbi keletkezést feltételezne. Itt azonban még nincs egyetértés a kutatók között. Fejtörést okoz a kutatóknak a kísérőlevél is, mégpedig két szempontból. Egyrészt a szerzők saját bevallásuk szerint "nem legenda módjára" írták meg művüket. Márpedig nyilvánvaló, hogy a legenda számon tartott jelenlegi szövege betartja annak formai szabályait, érvényesíti az időrendi szerkesztést, használja a cursust, a mondatközepek és mondatvégek rímes összecsengését. Másrészt pedig, teszik hozzá a levélírók, ha az előző életrajzok írói "ismerték volna, ezeket sem mellőzték volna". Az előző életrajzok Celanói első műve és Spirai Julián munkája lehettek. Márpedig a Három Társ Legendájának egyharmada megvan ezekben az iratokban. Van-e valódi ellentét a legenda szövege és a kísérőlevél állításai között? A legenda hitelességének hívei a kísérőlevelet is hitelesnek és a legendához tartozónak fogadják el. Ugyanakkor sokan a legendát apokrifnek, a levelet viszont hitelesnek tartják, mondván, hogy az egy ma már elveszett dokumentumhoz kapcsolódott. Ez meglepő álláspont, hiszen ha a legenda nem hiteles, akkor minek őrizték volna meg a kísérőlevelet? Egy másik életrajzra akarták volna átvinni a kísérőlevél által szavatolt hitelességet? Ha létezett is ilyen életrajz, mi lett volna az oka, hogy ezt a levelet csatolják hozzá előszónak? Az még nem elég, hogy a tartalma nem mond ellent neki[9]. Kellene, hogy legyen a kezünkben olyan kézirat, amelyben a legendát nem előzi meg a grecciói levél: Ilyen azonban nincs. A kérdést úgy oldhatjuk meg, hogy nem élezzük ki a kétségtelenül meglévő ellenérveket a legenda és a levél közti kapcsolattal szemben. Megelégedhetünk azzal, hogy van új anyag a legendában, tehát az valóra váltja a kísérőlevél ígéreteit. Ami pedig a legenda-forma hiánya miatti szabadkozásukat illeti, nyugodtan feltételezhetjük a szerzőkről, hogy szerénységük mondatja azt velük. A két utolsó fejezet előtti hézag és a kísérőlevél talányát világosabban látjuk, ha kilépünk a Három Társ Legendájának keretei közül, és megpróbáljuk rekonstruálni a szövegtörténetet. Tegyük fel, hogy Szent Ferenc három hűséges társa úgy döntött, hogy válaszol Crescentius a Jesi felhívására. Írásaikat egy csomagban küldhették el, amely ezeket tartalmazhatta: - az, amit most a Három Társ Legendájának nevezünk, illetve annak I-XVI. fejezete; - Leó visszaemlékezései, amelyet nagyjából megőrzött a perugiai MS 1046 jelzésű kódex[10]; - egyéb írások. Ehhez a csomaghoz szólhatott a kísérőlevél, amely így nem tartalmaz ellentmondást, hiszen a küldemény kétharmadát valóban nem legenda formában szerkesztették. Az új anyag részaránya is megnövekszik, és szigorúan véve nincs is hézag. Celanói ugyanis ezeket a részeket használja fel a Második Életrajzban. Az eredeti "dosszié" anyaga szétbomlik, és az egyes részek a maguk útját járják. Leó testvér továbbra is írja emlékezéseit, talán visszakapta küldeményét, vagy felidézi azt, amit beküldött, vagy egy másolatot meg is őrzött. Néhány szakaszt, mint pl. az "Intentio Regulae", gyakran lemásolnak. A Legenda Major megírása, majd a többi legenda megsemmisítése után telnek az évek, és a XIII. sz. végén vagy a XIV. sz. elején a testvérek ismét megkísérlik összegyűjteni, ami az előző hagyományból megmaradt. Előkerülnek Leó testvér emlékezései, és ismét felfedezik Celanói művét. A kettő keveréke alkotja majd a Tökéletesség Tükrét. Még később megtaláljuk a Crescentiusnak küldött csomag első részét. Ezért úgy tűnik, mintha a levél a legenda első 16 fejezetét kísérné, és ezentúl mindig az elé illesztik. Végül egy későbbi szerző a Legenda Major alapján kiegészíti a tizenhat fejezetet. Be kell tehát vallanunk, hogy a csomag kezelésének körülményei lehetnek a felelősek azért, hogy a

Talán egyik életrajz sem mond el ennyit a ferences történelem első éveiről. ezzel mégis nyilvánosan ítélt el egy egész társadalmi osztályt. Helikon. 4. valamint amikor olyan részleteket idéz fel. Amikor a Három Társ Legendája úgy mutatja be Ferencet. jó kereskedő. a kereskedőkét. Kolozsvár 1945.jelenlegi legendát a Három Társra vezetik vissza. 1990 [Megjegyzés] Mindezek a sorok boldogságos Ferenc három társának egynémely írásai atyjuknak világban eltöltött életéről. Documents. Fordította: fr. Einführung von Sophronius Clasen OFM.. talán a város jegyzője fűzte egybe a szentet Assisihez kapcsoló tényeket. 1968. "Franziskanische Quellenschriften 8" Dietrich-CoeldeVerlag. 789-860. Apja először a város konzulánál panaszolta be őt. Rufinus nagyon félénk természetű volt. Écrits et premieres biographies rassamblés et présentés par les PP. Ha arra gondolunk. Különösen a püspök előtt apjával lefolytatott "pere" mutatja ezt. Várnai Jakab Felhasznált irodalom 1. Marad Angelus. Die Dreigefährtenlegende des heiligen Franziskus. csodálatraméltó és tökéletes megtéréséről. Budapest. és egy ottani polgár írta. amikor megtéréséről beszámol. mely az alapítóban és az első testvérekben megvolt. hanem egy "helyi szent" bemutatása. akkor könnyen el tudjuk képzelni. amikor még nem is nevezték "rendnek" Ferenc közösségét. Die Brüder Leo. hogy Assisiben keletkezett. Talán válasz akart lenni Celanói Tamás Első Életrajzára Assisi védelmében. ezért nevezhetnénk Szent Ferenc assisi legendájának is. Mindezek fényében egyetérthetünk a Manselli által felvázolt szerzőportréval. [Kísérőlevél] . Rufin und Angelus erzählen vom Anfang seines Ordens. akkor a legenda kompilátora tisztára mossa a város becsületét. A szövegtörténet viszontagságai ellenére tehát egy eleven és életközeli beszámolót tartunk a kezünkben. Az események leírása részletes. amelyben a szerző figyelme szinte kizárólag az Assisi városában lezajló események felé fordul. a mű eredetét és célját mégis pontosíthatjuk Raoul Manselli néhány nagyszerű meglátásával[11]. Minerva. Ha a szerző személyazonossága ismeretlen is. a kezdet és a rend megalapításának tökéletességéről. Assisit tekinti Ferenc kiváltságos működési területének. amelyeket csak helybeliek ismerhettek. hogy minden városban milyen féltékenységgel és nagy éberséggel vették körül azt a szentet. Először is: olyan művel van dolgunk. Ferenc már megtérése előtt is felmutat bizonyos természetes erényeket: "barátságos és előkelő" (curialis) erkölcseit és nemes megjelenését perugiai fogvatartói is elismerik. róla nem hallottuk. Szent Ferenc élete legbizalmasabb barátai előadásában (Legenda trium sociorum) Latin eredetiből fordította. hiszen Celanói elég sötét képet fest Ferenc hátteréről. amely hírnevet szerzett a helynek. és "ruházkodásban is messze túllépte az illendőség határát". Théophile Desbonnets et Damien Vorreux OFM. Bármennyire is a megtérő szent ragyogását akarta kiemelni a sötét háttérrel. in: Saint François D'Assise. életszerű és pontosságra törekvő. übersetzung und Anmerkungen von Engelbert Grau OFM. hogy írt volna.csak azzal magyarázható. szülei mégis elnézőek vele szemben. fr. Másrészt a legenda elég különleges formája . Varga Imre Kapisztrán. Légende des trois compagnons. old. és a város lakóinak jelentős részét szabályosan megsértette. Éditions Franciscaines. ahol Ferenc kinyilvánítja. Ehhez még azt is hozzá kell tennünk. Megtérése előtt Francesco barátaival "éjjel-nappal Assisi utcáit járta". akiről mint lehetséges szerzőről kezd beszélni a kutatás. hogy az természete szerint udvarias és vidám ember. hiszen a fiú költekezése csak az ő jómódukat hirdeti. hogy ügyében csak egyházi bíróság illetékes. bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Balanyi György. De lehetett-e részük a társaknak a szerkesztésben is? A stílus vizsgálata kizárja Leót. Werl. Paris. 1972. 3.a hagiográfia műfajába tartozik . hogy egy tollforgató ember. Úgy néz ki tehát. 2. Assisi Szent Ferenc perugiai legendája. hogy a legendában mindvégig a középkori város intézményeinek jogi nyelvezete visszhangzik. hogy az nem egy "rendalapító" életrajza.

Szemére vetették. s szíve szándékát követve úgy határozott. Főtisztelendő Atyám. melyek különben sem teszik. és olyan hallatlanul bőkezűen szórta a pénzt. azt haladéktalanul jelentsék Főtisztelendő Atyának. mikor egyszer hallotta. hanem csak mutatják az életszentséget. azt. hogy ugyanannak az öltönynek egyik felét a leghitványabb. tiszteletreméltó Egyed testvér kísérője. barátaival éjjel-nappal Assisi utcáit járta. marignanói Masseus testvér és János testvér. 3 Emellett. Isten kegyelméből a Rend minister generalisának. Egyszer meg annyira ment a különcködésben. hogy amit csak tudnak boldogságos Ferenc atyánk csodáiról és cselekedeteiről -már akár közvetlen. A nemrégen lezajlott egyetemes káptalan és az Ön parancsa szigorúan meghagyta a testvéreknek. Ferenc. Mivel azonban gazdagok voltak és nagyon szerették fiukat. hogy egész keresete ráment a lakomázásra. hanem iparkodtunk szent életének kézzelfogható jeleit és istenfélő szándékának szilárd állhatatosságát is megmutatni a Fölséges Isten és a mondott szentséges atya dicséretére és a nyomdokait követni szándékozók épülésére. Rufinus testvér és Angelus testvér. és boldogemlékű Bernát testvér. 1246. fejezet Szent Ferenc születéséről. aki a spoletói völgy szélén fekvő Assisi városában született. természeténél fogva rendkívül barátságos és előkelő[1] volt beszédében és viselkedésében egyaránt. már úgyis többrendbeli legenda készült. Leó testvér. Szent Ferenc első társa. mivel életéről és a csodákról. mintha nem is az ő fiuk. atyja mesterségét. hogy mi is. aki születésekor éppen Franciaországban időzött. akiben mint engedelmes fiai alázatosan és tisztelettel ajánljuk magunkat az Ön Szentségének. amit vagy magunk láttunk. sőt pazarló. pazarlásáról és arról. és mellőztünk sok mindent. Mindezt azonban nem legenda módjára írtuk meg. hanem inkább még felékesítették volna őket ékesszólásukkal és úgy hagyományozták volna át a későbbi nemzedékekre. egykoron. De egészen más szellemben. könnyen beléjük lehet illeszteni. bár érdemtelenül. mint aki kellemes réten sétál: innét is. mert hasonlíthatatlanul bőkezűbb volt nála. Meg vagyunk ugyanis győződve róla. amiket az említett legendákban hű és kellemes előadásban amúgy is meg lehet találni. hivalkodásáról. viselt dolgainak töméntelen számából egyet s mást. Mivel élt-halt a mókáért és a dalért. boldogságos Ferenc atyánk kísérőtársai. akik az említett legendákat összeállították. eredetileg Jánosnak nevezte el anyja. hazatérése után Ferencre változtatta nevét.1 Krisztusban tisztelendő atyánknak. hogy azok a tiszteletre méltó férfiak. Szülei emiatt többször szemrehányást tettek neki. mint atyja. illő és alázatos tisztelettel az Úrban. így szólt hozzájuk: "Mit gondoltok. a kereskedést kezdte folytatni. különcködéséről. másik felét pedig a legdrágább kelméből készíttette. ha Ön jónak látja. édesanyja. Inkább úgy jártunk el. hogy annyit költ magára és barátaira. melyeket az Úr művelt általa. hogy a kegyelem segítségével Isten gyermeke lesz belőle. vagy pedig más szentéletű testvérektől tudtunk meg az igazság szigorú szemmeltartásával eléje terjesszünk az Ön Szentségének. akár közvetett forrásból -. Ön pedig. Kelt Greccióban. Crescentius testvérnek. hanem ruházkodásban is messze túllépte az illendőség határát. hanem valami hatalmas fejedelem gyermeke volna. Sőt. Atyja azonban. végre is beletörődtek a dologba és nem zavarták köreit. akik -bár érdemtelenül -hosszú időn át vele éltünk. aki éppen ebben a tárgyban sok mindent hallott Szent Egyed testvértől. italra és szórakozásra. Ami keveset itt előhozunk. éljen mindig jó egészségben a mi Urunk Jézus Krisztusban. és a lehető legdrágább szövetekből varratta ruháit. ezeket sem mellőzték volna. Helyénvalónak véltük. hogy senkinek sértő vagy . Közülük különösen is említésre méltó Fülöp testvér. hogyan fordult ezen állapotból a szegények iránti bőkezűségre és szeretetre 2 Ferencet. Eközben nem voltunk tekintettel a történeti elbeszélés folytonosságára. E részben nem elégedtünk meg a csodák egyszerű elbeszélésével. miután felserdült és elméjét kellőképpen kipallérozta. ha ismerték volna." De nemcsak ilyen dolgokban volt Ferenc bőkezű. augusztus 11-én. mi lesz az én fiamból? Meglátjátok. onnét is leszakítottuk a véleményünk szerint szebb virágokat. hogy szomszédai fia tékozlásáról beszélnek. I.

a dicsőség igézetével vonta őt magához és bűvölte el. Mivel látta. aki még . fejezet Hogyan került Ferenc fogságba Perugiában. Sőt fiatal kora. Ferenc másnap örömtől repeső szívvel ébredt fel és kelt ki az ágyból. aki nem vonta meg tőle társaságát. sok polgártársával egyetemben Ferenc is a perugiaiak fogságába került[2]. látomásban meglátogatta őt az Úr. Mikor ugyanis azon a bizonyos éjszakán álomba szenderült. hogy ő is vele megy. II. a lovagfoglyokkal zárták össze. A falakon szebbnél szebb sisakok és más fegyverek. Történt egy napon. váratlanul betoppant hozzá egy koldus és Isten szerelméért alamizsnát kért tőle. Egy éjszaka azonban. felkészülésében iparkodott túltenni polgártársán. meg voltak róla győződve. a hadiélet díszének elengedhetetlen kellékei csüngtek. bezzeg siettél volna teljesíteni kérését. Nem csoda hát. aki illetlenül szól hozzá. hogy Istenért. nevén szólította és elvezette őt egy tágas és gyönyörűséges palotába. akikkel Ferenc össze volt zárva. megjelent neki egy ember. hogy minél előbb útnak indulhasson. súlyosan megsértette egyik fogolytársát. hogy kereskedő létére semmi gondot nem fordított földi vagyon gyűjtésére." És ettől kezdve valóban szívesen látott minden koldust és pazar kézzel osztott nekik alamizsnát. mikor éppen az üzletben foglalatoskodott és minden gondját az ügyvitelre fordította. vajon mit is jelent mindez. és valósággal égett a vágytól. hogy szinte lángol a dicsőség vágyától. kié ez a sok remekbe készült fegyver és ez a gyönyörűséges kastély? És mindjárt hallotta rá a feleletet. akiktől hiú és mulandó kedvezéseknél egyebet nem várhatsz. hogy a lovagok egyike. sőt mintha még örült is volna. aki mondhatatlanul bőkezűbb a visszafizetésben. Ferenc. Emiatt a többiek meg akarták szakítani vele az érintkezést. mintha beszámíthatatlan volna és egyenesen örülne a fogságnak. és akik csak ismerték. Így esett. Egy esztendő elmúltával a két város között ismét helyreállt a béke[3]. miután a királyok Királyának és mindenek Urának nevében fordult hozzád kérésével?" Ezért szívében úgy határozott. Mivel pedig külső megjelenésében egészen a nemesekhez hasonlított. mikor lovaggá készült lenni 4 Mikor egyszer a perugiaiak és az assisibeliek háborúba keveredtek egymással. egyáltalán nem mutatta magát szomorúnak. 5 Néhány évvel rá egy assisi nemes ember háborúba készült. mennyivel jogosabb. Mint olyan ember. tehát mennyivel kevésbé lett volna szabad őt elutasítanod. Ferenc azonban élénk szóval visszavágott: "Mit gondoltok rólam? Eljön még az idő. hogy mindez a kastéllyal egyetemben az övé és lovagjaié." Máskor meg az történt. Egy napon. mely roskadásig tömve volt fegyverekkel. hogy ő. Emiatt egyik társa keményen rátámadt. Így Ferenc fogolytársaival együtt visszatérhetett Assisibe. és bár származását tekintve alacsony rangú volt. nyájas és adakozó légy a szegényekhez. melyet akkor látott. mikor társai még a szokottnál is jobban búnak eresztették fejüket. és arról a két látomásról. De az isteni kegyelem sugarának érintésére azonnal magába szállott és így kezdte magát korholni szeretetlen magatartásáért: "Ha ez a szegény ember valami nagy gróf vagy báró nevében fordult volna hozzád. hogy ezentúl senkit sem utasít el. azonnal elhatározta. Szokásához híven most is a legdrágább kelmékből készíttetett magának ruhát. A természetes erényeknek ezen fokáról a természetfölötti erények magaslatára lendült. Az volt a szándéka. hogy nagy dolgokat fog véghezvinni. egyébként is vidámságra hajló és tréfakedvelő ember lévén. mikor így kezdett magában okoskodni: "Ha te ilyen nyájas és bőkezű vagy az emberekhez. sőt a többieket is példája követésére biztatta. Ferenc szíve repesett az örömtől. mikor erről hallott. hogy úgy viselkedik. aki ilyen fölséges Úr nevében fordul hozzá kéréssel. és magában egyre csak azon töprengett. tréfakedvelése és világias életmódja ellenére azt is feltette magában. nem válaszol. ő azonban. hogy oly hamar híre futott az egész tartományban. újra meg újra felvetette magában a kérdést. mikor minden gondolata terve megvalósítása körül forgott. hogy senkinek. mivel a kapzsi vágy és az üzlet egészen lekötötték. hogy Apuliába megy és ott nagy vagyont. és ott lent egy bizonyos Gentile nevű gróf[4] szolgálatában lovaggá ütteti magát.illetlen szót nem mond. megtagadta tőle az alamizsnát. vagy pedig hírnevet szerez magának. Ferenc volt az egyetlen. mikor az egész világ tisztelettel fog engem övezni.

hanem Isten sugallatára. hogy mint később bevallotta. s nem gondolt többé az apuliai út folytatására. hogy azon az éjszakán többé egy pillanatra sem tudta lehunyni a szemét. Ferenc. Ezért elhatározta. és hogyan kezdett ő a látogatás erejében előre haladni a maga és a világ hiúságának megvetésében. eléje tárta szándékát és üdvözülésére a lehető legjobb tanácsot adta. mivel még nem szabadult meg egészen a világ hiúságaitól. hogy nemsokára hatalmas fejedelem lesz belőlem. Másnap Ferenc útnak indult és szerencsésen eljutott Spoletóig. hogy semmi mást nem érzett. A látomást ugyanis. amit korábban nagyra tartott. Mert a kiszemelt jegyes az igazi szerzetesi élet volt." 6 Ezt a látomást a nagylelkűségnek és előkelő gondolkodásnak egészen egyedülálló példája előzte meg: Ferenc új és drága ruháit Krisztus szerelméért a látogatást közvetlenül megelőző napon mind egy nemes származású szegény lovagnak ajándékozta. egészen világias módon gondolkodott és az álmot úgy magyarázta. mégpedig úgy. mint vezérhez illett. mit akarsz. egészen másként kell értelmezned. a világi sikerek után sóvárogva egészen magán kívül volt a szertelen örömtől. "Hát akkor miért hagyod el az Urat a szolgáért. 8 Ettől az órától fogva kezdte magát kevésbe venni és mindent. Ez az édesség annyira megfosztotta testi érzékétől." Ferenc. mint már máskor is többször megtette. mindnyájan felkerekedtek. a fejedelmet az alattvalóért?" Mire Ferenc kérdezte: "Uram. hogy . Nem alaptalan tehát a feltevés. Bensejében már egészen megváltozott. hogy nagylelkűségének számottevő része volt a látomásban. Annyira belemerült a szemlélődésbe. Mikor reggel megvirradt. hogy sokan csodálkozva kérdezték tőle. a legteljesebb összeszedettséggel gondolkozni kezdett látomása fölött. És ő. III. mint amilyet ti életetekben láttatok. társai egyik este vezérükké választották Ferencet abból a célból. hogy visszatért Assisibe. a menet végén kullogott: ő maga nem énekelt. visszatértek hozzá és csodálkozva vették észre. hogy így elmaradtál tőlünk? Talán csak nem házasodásra gondolsz?" Mire Ferenc élénken így válaszolt nekik: "Eltaláltátok. hanem egészen magába mélyedt. fejezet Hogyan látogatta meg az Úr első ízben Ferenc szívét mondhatatlan édességével. mikor már jól teleették magukat. mintha egy hang azt kérdezte volna tőle. szebb és gazdagabb mindenki másnál. hogy a világban hatalmas fejedelemségig fogja vinni. úgyszintén az imádságban. Ferenc. Érdeklődve kérdezték tehát tőle: "Ugyan min töröd a fejedet. hogy haladéktalanul folytatja útját Apulia felé és ott az említett gróffal lovaggá ütteti magát. A hang azonban tovább kérdezte: "Ű. még ha tüstént darabokra vágták volna is. mikor felébredt. az Úr-é vagy a szolga?" "Az Úr" -felelte ő. most egészen magába mélyedve csodálkozott a történteken. ki tehet több jót veled. melyet láttál. akkor sem tudott volna elmozdulni helyéről. hogy közben egészen más emberré változott át. Mindazonáltal már iparkodott magában megőrizni Jézus Krisztust. Egész valóját öröm és túláradó boldogság töltötte el. szépen felsorakoztak és hangos nótaszóval végigvonultak a városon. félálomban úgy tűnt neki. Ezt pedig nem magától mondta. hová készül menni? Erre ő felfedte egész tervét. Most már csak arra vágyott. alamizsnaosztásban és a szegénység szerelmében 7 Kevés nappal azután. Még nem teljes mértékben ugyan. hogy gondoskodjék számukra megfelelő lakoma rendezéséről. Menet közben egy kissé gyengélkedni kezdett. mit kell cselekedned. És íme. a szent szegénység erejénél fogva előkelőbb. megvetni. Míg azonban első látomásában. Vacsora után." Ők azonban csak nevettek rajta. bottal a kezében. sem észre nem vett. aki ím. első dolga volt visszafordulni Assisibe. hogy hozzáidomuljon az isteni akarathoz. mikor hátratekintettek és látták. Bizakodással ment eléje az Úr akaratának. Onnét tovább akarta folytatni útját Apulia felé. valóban fényes vacsorát készíttetett nekik[5]. mert valóban arra gondolok. hogy cselekedjem?" "Térj vissza szülőföldedre -hangzott a válasz -. honnét ez a szertelen nagy öröm? És ő felelte: "Tudom. mennyire elmaradt tőlük. gazdagabb és szebb jegyest válasszak magamnak. Lelkét még a szokottnál is nagyobb öröm töltötte el úgy. hogy előkelőbb. Társai. de ő mégis egyre csak útja célján jártatta az eszét. ott majd megmondják. ekkor váratlanul meglátogatta őt az Úr és olyan kibeszélhetetlen édességgel árasztotta el szívét. Mikor tehát éjszaka álomra hajtotta fejét.nem ízlelte meg az Úr lelkének édességét.

hanem ellenkezőleg. Így szólt tehát magában: "Ha az apostolok fejedelmét valóban annyira illik tisztelnünk. Olyan nagy volt benne a társaság utáni vágy. hogy utánanézzen a szegényeknek és hallja alamizsnakérésüket. Azután a többi koldussal odaállt a lépcsőre és francia nyelven alamizsnáért könyörgött. hogy ne legyen kénytelen üres kézzel elbocsátani. kerülje a tereket és más nyilvános helyeket. mindent. hogy a körülállók nem győztek eleget álmélkodni nagylelkűségén. Most ellenben az volt egyetlen gondja. hogy akárhányszor még az asztaltól is felkelt. az egyiktől titokban elkérte ruháit cserébe. hogy társai hívására tüstént hozzájuk sietett. templomi felszerelési vagy díszítési tárgyakat vásárolt. elnézte neki ezeket a dolgokat. hanem egyes-egyedül Istentől. Ennek oka pedig az volt. és azokat névtelenül szétosztotta rászoruló szegény papok között. hogy ettől fogva egyetlen. ami eddig édesnek és kívánatosnak tűnt előtted. mivel minden más gyermekénél jobban szerette. ha egészen akaratomhoz kívánod igazítani életedet. ilyen szózatot hallott: "Ferenc. bár nem volt benne tökéletes[7]. ismét magára öltötte a saját ruháját és visszaindult Assisibe. Ugyanis nagyon szeretett franciául beszélni. legalább egy-egy csatot. melyben teste nyugszik?" És szívének nagy hevületében beledugta kezét erszényébe. Isten nevében kérő koldustól sem tagadja meg az alamizsnát. Egyébként titkáról senkinek sem szólt. valahányszor csak koldus a házon kívül alamizsnát kért tőle. Mikor belépett Szent Péter templomába. félrehúzódott valami eldugott helyre. cipőzsinórt vagy más hasonlót adott neki. amennyi az egész családnak elegendő lett volna. hogy némelyek milyen kis összeget ajánlanak fel. hogy minden. szívében úgy határozott. Még az assisi püspökhöz is csak kivételesen fordult. s melyben élni és meghalni kívánt. miért teszi ezt. annyi pénzt adott neki. mely után ő mindennél jobban vágyakozott. hogy vegye magára Isten szerelméért. azonnal szemet szúrt neki. mivel megígérte. A mennyei édesség megízlelése késztette. azt felelte. amennyit csak tudott. bár alig evett még néhány falatot és futott utánuk. hogy vezérelje továbbra is útján. pénzzel tele húzta ki és az oltár nyílásán át az egész összeget bedobta akkora csörömpöléssel. hogy egy idegen városban levethesse ruháit. Szüleinek nem kis gondot okozott ezen rendetlen ide-oda való futkosásával. és kész volt érte minden mást áruba bocsátani. S ha nem volt nála pénz. És valóban. Így akarta ugyanis kipróbálni az alamizsnakérést Isten szerelméért. IV. miért adnak ezek olyan kis összeget ebben a templomban. odaadhassa a szeme elé kerülő első koldusnak és helyette annak rongyait ölthesse magára. Ezért zarándoklat címén elment Rómába. Útközben mindig csak arra kérte az Urat. de mindent. szorgalmasan megfigyelte cselekedeteit és szívében nem győzött eleget álmélkodni rajtuk. És édesanyja. meg kell vetned és gyűlölnöd. Ha ezt elkezded. egyszerre elviselhetetlen keserűségre . meglátod. délben annyi kenyeret halmozott fel az asztalon. És ha anyja kérdezte. és e részben senkitől tanácsot nem kért. És bár eddig is nagy jótevője volt a szegényeknek. Máskor meg edényeket. fejezet Hogyan kezdte Ferenc a leprásoknál legyőzni önmagát és édességnek érezni azt. hogy lehetőleg bújjék a kaján és kíváncsi tekintetek elől. Ha pedig ezekből is kifogyott. hogy senkinél sem találta meg az igazi szegénységet. hogy egyedül maradt odahaza édesanyjával. hogy -bár még világi ruhában járt -égett a vágytól. 9 És ha atyja távollétében olykor-olykor megtörtént. ami azelőtt keserű volt 11 Midőn egy alkalommal teljes buzgósággal imádkozott az Úrhoz. amit eddig test szerint szerettél és magadénak kívántál. ott lehúzta az ingét és azt adta oda titokban a koldusnak azzal. Utána visszaadta a koldusnak rongyait. Korábban az volt a szokása Ferencnek. Mindenáron meg akarta magának szerezni az (evangéliumi) drágagyöngyöt. ahol az alamizsnára váró koldusok tolongtak. hogy minden hozzá forduló koldusnak az Istenért ad alamizsnát[6]. 10 Az isteni kegyelem annyira átformálta gondolkodását. aki ettől fogva irányítani kezdte útját.időről-időre elvonult a világ zajától. Erre rögtön kiment a templomból és a bejáratnál. s nap nap után az imádságnak szentelje idejét. még készségesebben és pazarabb kézzel fogja osztogatni. hogy alamizsnaosztás kedvéért.

Míg azonban maga azonnal belépett a barlangba. szülővárosában szándékozik véghezvinni nagy és nemes tetteket. miként már előbb is. megint csak talányosan válaszolt nekik. aki már égett a kincsek utáni vágytól. hogy nem tudott parancsolni túláradó vidámságának és nem tudta megállni. Nagyon. Azelőtt irtózott a leprásoktól. De a jövőt illetően még teljes bizonytalanságban ingadozott. hogy titkából egyet s mást akarata ellenére ki ne beszéljen az embereknek. Mikor egyszer Assisi közelében lovagolt. de most erőt vett magán. valahányszor csak hívta. ami azelőtt keserű volt. Néhány nappal ezután történt. akiktől lélekben már elszakadt. Mostantól kezdve azonban Isten kegyelméből olyan erős barátságot kötött velük. azt mondta ugyanis neki. hogy Ferenc San Damiano templomának környékén sétálgatott. hogy mikor kilépett a barlangból. hogy nagy kincsnek jutott a nyomára. amitől viszont eddig irtóztál. Miután még békecsókot váltott vele. ha nem hagy fel jószándékával. saját bevallása szerint. minden fortélyával azon mesterkedett. hogy oly súlyosan vétkezett. hogy Istenen kívül bárki más tudjon szándékáról. ."[8] Egészen felvidult ettől a kijelentéstől és megerősödött az Úrban. Krisztus bátor lovagja azonban kinevette fenyegetését és a barlangban állhatatosan kérte Istent. V. hogy nemcsak nézni nem bírta őket. 12 Miután így a leprásokkal való foglalatoskodás még jobbá tette őt. mígnem Isten kegyelmével tökéletes győzelmet aratott önmagán. hogyan hordozta ő ettől kezdve szívében mindhalálig Krisztus kínszenvedését 13 Egy napon. magányos helyekre indult. púpos vénasszony. de nagyon bánta. újra felszállt a lovára. és arról. vezérelje őt útjain. tudtára adta az Úr. Így érthető. tréfásan ismét megkérdezték tőle: "Ugyan. kívül hagyta. akit nagyon szeretett. és nem tudta eldönteni. Egyik gondolat a másikat kergette agyában és nyugtalan ide-oda hullámzásukkal módfelett zavarták őt. hogy házaik közelében haladt el vagy meglátta egyiküket-másikukat. a szívét eltöltő új és szokatlan szellem lángolásában könyörögve kérte a rejtekben az Atyát. Ugyanakkor azonban nagy lelki gyötrelmet és szorongást is szenvedett Ferenc. És ettől kezdve kezdte egyre jobban megvetni magát. hogyan fogjon munkához. mennyire megváltozott. fejezet A Keresztrefeszített első szava Ferenchez. Ferenc. Mikor az emberi nem ellensége ezt látta. Néhány nappal rá jó csomó pénzt vett magához és kiballagott vele a leprások telepére[9]. s a múlt és a jelen bűnei már semmi örömet nem okoztak neki. hogy őt is hasonló módon kivetkőzteti formájából. hogy legközelebb meg fogja neki mondani. leszállott lováról. bár test szerint hébe-hóba még összejött velük. Ha pedig szánalomból alamizsnát akart nekik adni. és szívesen tartott vele. hanem otthon. barátja egészen más embernek találta őt. mikor Ferenc buzgóbban esdekelt az Úr irgalmasságáért. az mérhetetlen édességet és kellemetességet áraszt majd feléd. az. mit kell cselekednie. hanem még a tájékukra sem akart menni. most egyszerre édességre fordult. hogy -mint Végrendeletében írja -szinte állandóan közöttük időzött és alázatosan szolgált nekik. mivel nem akarta. Belülről égette az isteni láng. hogy nem megy többé Apuliába. Ferenc gyakran egy Assisi közelében lévő barlanghoz vezette őt. tudniillik a leprások látása és érintése. hogy mutasson neki utat az égi kincs megtalálásához. Barátja nagyon megörült ennek a hírnek. Barátai. Mindazonáltal csak óvatosan és mintegy talányokban beszélt: megmondta. melynek tervét már kiszőtte lelkében. Ezért félelmet és borzadályt igyekezett benne kelteni. E kijelentés hallatára annyira eltelt örömmel. mert nem tudott végleges nyugvópontra jutni. pénzt adott a betegnek és megcsókolta a kezét. hogy visszariassza Ferencet a megkezdett jó úttól. s ezt nem tudta kifelé eltitkolni.fordul. Élt ugyanis abban az időben Assisiben egy szörnyen visszataszító külsejű. És amikor eltávozott tőlük. annyira ellenére volt a leprások látása. A sátán most ennek képét idézte Isten emberének szeme elé és azzal fenyegetőzött. egyik barátjával. Ott maga köré gyűjtött valamennyi beteget s mindegyiknek alamizsnát adott és kezet csókolt. hogy tovább folytassa útját. nyomban elfordította arcát és befogta orrát. Ha mégis megesett. csak nem nősülésen töröd a fejedet?" És ő. mikor látták. Azelőtt. Ott bent aztán. barátját. azt egy harmadik személy közvetítésével juttatta el hozzájuk. egyszercsak egy leprás jött vele szemben.

mintha önmegtagadásból tenné. És ezen idő óta olyan kegyetlenül sanyargatta magát. Ez a kijelentés olyan nagy örömmel töltötte el és akkora világosságot gyújtott lelkében. hanem szíve mélyéből keservesen sóhajtozott. vegyél olajat és intézkedjél. De az Úr kínszenvedésének emlékezetére nem csupán sírással. hogy bármi beszéddel zavarják. hogy bizony sokszor vétett a test testvér ellen. Ha elfogy a pénz. hanem felállt és a mennyei dolgok szemlélésébe merült." Ennek hallatára a másik is hangosan zokogni kezdett. hogy a Keresztrefeszített képének említett jelenése és szólása óta egészen haláláig hasonló akart lenni a szenvedő Krisztushoz. lóra szállott. hogy a feszület előtt állandóan égjen az örökmécs. hogy a hamu testvér nagyon tiszta. megint adok. hogy a Boldogságos Szűz annyira szegény volt. dicsérjék az Urat és bensőségesen imádkozzanak érte. Mire ő így felelt: "Siratom az én Uram kínszenvedését." 14 És ettől az órától fogva szíve mintegy meg volt sebesítve és annyira olvadozott az Úr kínszenvedésének emlékezetétől." Azt hitte ugyanis. rögtön felkelt az asztaltól és a puszta földön ette tovább kenyerét. melyek egyébként nagyon ízlettek volna neki. nem látod. a feszület megszólalt. Mikor tehát kijött a templomból és ott a közelben egy papot látott ülni. Mindezt azonban csak közbevetőleg mondtuk el siránkozásairól és önsanyargatásairól. Ott nemcsak a posztót. miért sír. hogy házam omladozik? Menj tehát és javítsd meg nekem!" Mire ő remegve és álmélkodva így felelt: "Nagyon szívesen megteszem. hogy szertelen szigorúságában. Ha pedig a testvérekkel étkezett együtt. hogy megmutassuk. Ez okból halála előtt kénytelen is volt megvallani. De azért mindig valami elfogadható ürüggyel mentette ki magát. hogy valahányszor csak így sóhajtozni hallják. Megjelölte magát a szent kereszt jelével. éppen csak hozzájuk nyúlt. tekintet nélkül egészséges vagy beteg állapotára. hogy mikor imádságából felkelt. Megtörtént egyszer. és bizony nem volna szabad szégyenlenem. hanem lovát és minden egyebét is áruba . Az is sűrűn megtörtént. azt hitte. hogy nem tudott mit adni Szent Fiának. hogy szentül hitte. szemei véresek voltak a keserves sírástól. Ennek hallatára Isten embere nagy fájdalommal felsóhajtott. hogy a kijelentés San Damiano templomára vonatkozik. amennyire csak szükséged lesz. azonnal belenyúlt erszényébe és egy jó nagy summa pénz átnyújtása közben így szólt hozzá: "Kérlek. fejezet Hogyan menekült Ferenc atyja és rokonai üldözése elől. Erre haladéktalanul belépett és a Keresztrefeszített képe előtt buzgó imádságba merült. hogy valami betegség vagy fájdalom gyötri. hogy így sírva járjam be az egész világot. Mikor egy alkalommal leült enni. vagy egyáltalán nem engedett pihenést testének.Egyszerre csak benső szózatot hallott. Világosan kitűnt ez akkor. sem italhoz nem nyúlt. sokszor hamut szórt az eléje tett ételre. Azt szokta mondani a testvéreknek. nehogy úgy lássék. s jósággal és szelídséggel ezt mondta neki: "Ferenc. hogy sírva és hangosan jajveszékelve haladt el a Portiunculának is nevezett Boldogasszony temploma előtt. csak egészen kivételesen. uram. Uram. és önmegtagadásának rejtegetésére váltig erősítgette a testvérek előtt. Egy jószívű ember. mely régisége miatt már csakugyan összedőléssel fenyegetett. s utána jó sok vég különböző színű posztóval megrakodva Folignóba indult. mikor a szentséges sebhelyek csodálatosan és mindenki számára látható módon megújultak szent testén. szüntelenül szívében hordozta az Úr Jézus sebhelyeit. hogy maga a keresztrefeszített Jézus Krisztus szólt hozzá. az egyik testvér azt találta mondani. hallván szertelen siránkozását. hogyan vonta meg magát San Damiano templomának papjánál és hogyan dobott pénzt ennek ablakába 16 Ferenc a Keresztrefeszített említett látomása és szavai után egészen felvidulva emelkedett fel. 15 Ha nagy ritkán megtörtént. Mély részvéttel odament tehát hozzá és megkérdezte. VI. hogy mindjárt az ebéd elején abbahagyta az evést s azontúl sem ételhez. hogy amíg csak élt. És íme. Az is gyakran megtörtént vele. hogy világiak társaságában étkezett és ilyenkor hébe-hóba olyan ételeket is szolgáltak fel. Ilyenkor nem akarta. hogy menjen be a templomba és imádkozzék. hanem az ételtől és italtól való tartózkodással is sanyargatta magát.

a pénzt azonban. mivel a maga erejében és igyekezetében nem bízott többé. Mikor ugyanis látták. s azután visszatért előbbi lakóhelyére. aki kiállta az ördögök támadásait és megjárta a megpróbáltatások iskoláját. mi is történt tulajdonképpen fiával. hogy szidalmakkal és ütlegekkel a világ hiúságai felé terelje elméjét. A nagy lárma betöltötte a város utcáit és tereit. 18 Őt azonban sem a szavak nem indították meg. hogy szavai hitelre találjanak. hogy kitér atyja haragja elől. mintha süket és néma volna. több napra egy sötét helyiségbe zárta. és aki távolról sem helyeselte atyja eljárását. nem győzte eleget szidni feleségét. hanem ellenkezőleg. de nem azért. nem tudtak mást gondolni. hogy megszabadítsa. Ez. Végül a pap megengedte. és azok kíséretében fiához sietett. Ettől a benső lángtól tüzet fogva elhagyta rejtekét. mint farkas a bárányra. 19 Azután pedig fogta magát. megesett rajta anyai szíve: széttörte bilincseit és engedte. egyedül az Úrba vetette reményét. szüleitől való félelmében nem fogadta el tőle. mikor az üldözők fenyegető szavait hallotta és közeledésüket látta. sem a bilincsek vagy az ütések nem törték meg. aki őt. Mindent türelmesen elviselt. hogy állandóan vele maradhasson. Atyja. A pap álmélkodva és csodálkozással hallgatta megtérésének történetét. melyet már jóelőre elkészített magának. úgy haladt a nagy zajongás közepette. bűnt bűnre halmozva. mikor hallotta. (A szerencsés vásár után) azon melegében visszatért San Damiano templomához. Azután bevonszolta a házba. s habozás nélkül üldözőinek kezébe adta magát. hogy sehogyan sem tudja eltéríteni szent elhatározásától. Ferenc erre fogta az összeget. Ferenc először hálát adott a mindenható Istennek. mint a föld sarát. Mikor tehát megtudta. mindenért hálát rebegett Istennek. Eleinte nem is akart hinni neki. szabadságát és nagylelkűségét. hogy polgártársai milyen durva sértésekkel illetik fiát. elment a városházára. Most még szabadabbnak érezte magát. és egyben sürgetően kérte a papot. hogy szabadítsa meg őt az Úr az ártó üldözéstől és vigye kegyesen végbe benne istenes szándékait. hogy szabadon távozzék. Mikor aztán egyszer atyja egy sürgős ügyből kifolyólag kénytelen volt hazulról távozni. és nagy sokára atyja fülébe is eljutott. Ferenc azonban egyre nagyobb hévvel és kitartással beszélt. A hirtelen változás híre egészen megzavarta gondolkodását. Majd rendben feltárta előtte életére vonatkozó elképzelését. Ez időnként észrevétlenül élelmet hozott neki. 17 Mialatt így sűrű könnyek és kemény önsanyargatások közt szüntelenül könyörgött az Úrhoz. és közben folyton azon igyekezett. s vérben forgó szemekkel és dühtől eltorzult arccal durván ütlegelni kezdte kezével. bedobta egy ablakba. Azt gondolta. semmiféle sértés nem hozta ki sodrából. mivel még új katonája volt Krisztusnak. sem kíméletet nem ismert: úgy rohant rá. Krisztus lovagja pedig. hogy elveszítse. hanem ellenkezőleg. azon nyomban összehívta barátait és szomszédait. Mivel azonban látta. hogy gúnyolódni akar vele. és az isteni szeretet tüzétől lángra gyújtva nem győzte eleget pirongatni magát gyávasága és hiú félelme miatt. és örömtől sugárzó arccal sietve Assisi felé vette útját. mint hogy csakugyan megbolondult s elment az esze. hogy utána nézzen. Ő pedig sűrű könnyhullatások között mindegyre azért esengett. A kiállt szenvedések csak növelték Isten iránti bizalmát. Ezért egy félreeső üregbe vonult. anyja. s mint a világ igazi megvetője. Itt egy szegény pappal találkozott: nagy bizalommal és tisztelettel kezet csókolt neki és felajánlotta minden pénzét. megpróbált édes szavakkal a lelkére beszélni. s ezentúl annyiba sem vette. és megerősödve még elszántabban fogott hozzá szent elhatározásának valóra váltásához. és a tanácsurak előtt panaszt emelt fia ellen: . Az üregről atyja házanépéből mindössze egy ember tudott. és egy egész hónapig ott rejtőzött. mikor hazatért és hiába kereste őt. mint olyan ember. a leggaládabb módon azonnal rátámadtak: bolondnak és esztelennek tartották. Mialatt Ferenc a papnál időzött. rögtön felpattant.bocsátotta. Ő. hogy nála lakjék. A Krisztus iránti bizalom vértjébe öltözve. hogy mennyire megváltozott és lesoványodott. nagy szívbéli fájdalom fogta el. kővel és sárral dobálták. Haragjában sem mértéket. bár egyelőre még sűrű homály vette körül. Régi ismerősei. atyja szorgosan járt fel s alá. kimondhatatlan örömmel és csodálatos fénnyel árasztotta el. mihelyt meglátták. elhatározta. hogy ez egészen megváltozva az említett helyen tartózkodik. s ezért kereken elutasította a pénz átvételét. aki egyedül maradt vele.

Ha tehát valóban Istennek akarsz szolgálni. VII.arra kérte őket. melyet talán igaztalan úton szerzett. irányította és átfonta szeretetének szálaival. és önmagának semmibevételével tisztán és kizárólag Istennek akart szolgálni. hogy fia Isten szolgálatának vállalásával kiesett hatalmukból. isteni sugallatból történt. Ő azonban azt felelte a hírnöknek. aki a mennyekben vagy" és többé nem így: "Atyám. azt bőven rendelkezésedre fogja bocsátani. aminthogy az is világosan állt előtte. Ha visszaadod pénzét." Ezzel bevonult a püspök egyik szobájába. látva viselkedését. mivelhogy egyedül a fölséges Istent szolgálja. mivel azonban feltettem magamban. nagyon csodálkozott magában. fejezet Szent Ferencnek a San Damiano templom kijavításával kapcsolatos sokféle fáradozásáról és arról. vagyis maguk elé idézték Ferencet. sorra levetette ruháit. odavitte a pénzt eléje. atyád haragja is minden bizonnyal lecsillapul. ezentúl minden gondolatával az isteni igazságon csüngött. melyet az ő pénzén szereztem és ezentúl így akarok imádkozni: "Mi Atyánk. aki nagy örömmel fogadta. hogy az egyház szükségleteire fordítsd azt. felemelte a dénárokat és a ruhadarabokat. Mialatt hazafelé ballagott velük. és férfias bátorsággal cselekedj. ne félj. Mert lám. kétszeres jutalmat nyer. eléje is járult a főpapnak. hogy ami történt. Ő így felelt a püspök hírnökének: "A püspök úr előtt meg fogok jelenni. hogy ezentúl egyedül Istennek szolgálok. melyekkel őt a püspök biztatta. hogy a tanácsurakkal nem megy semmire sem. és ezért szándékosan kerülte az emberi bölcsesség választékos kifejezéseit. hogy semmit sem adott vissza belőlük fiának. Azonnal megértette ugyanis. és nincs a tanácsurak hatalmához kötve. hogyan kezdett önmaga legyőzésével alamizsnát gyűjteni 21 Isten szolgája. aki kettőt ad. akarom visszaadni vidám szívvel. méltatlankodtak ellene. a püspök előtt. nemcsak a pénzt. Mindezek után a városba indult és mintegy a lélek mámorában az utcákon és tereken hangos szóval magasztalni kezdte az Urat. hogy Isten embere vezeklőinget viselt a díszes ruhák alatt. hogy Isten kegyelméből már egészen szabad. ezennel visszaadom neki a pénzt. A tanácsurak -nagy felindulásának láttára -hírnök útján hívatták. A püspök pedig. add vissza neki a pénzt. mely kétségkívül az ő portékájának árából került ki. lángoló hevét és állhatatosságát. karjaiba zárta és befedte köpenyével. ami miatt annyira felindult."[10] Ilyen és más hasonló együgyű dolgokat beszélt a lélek hevületében. hogy a végbement jelenet mély misztériumot rejt magába. föléjük dobta a pénzt s végül így szólt: "Halljátok és értsétek meg jól: Eddig Bernardone Pétert mondottam atyámnak. fiam. Eleinte sokan . és minden ruhadarabomat. Bernardone Péter. kitartásra buzdította a templom papját. illő módon maga elé szólította Ferencet. és mindenben a legteljesebb egyszerűségre törekedett. Örömtől és benső hévtől lángolva azonnal visszatért San Damiano templomához és ott mindenekelőtt egy remeteszabású öltözéket ügyeskedett össze magának. az Úrban. egyszeres jutalmat nyer. A püspök. Ferenc eljárásán azonban merő részvétből keserves sírásra fakadtak. A tanácsurak nem akartak vele szemben erőszakhoz folyamodni. és így szólt: "Uram. aki hármat ad. Ferenc. Ezért ettől fogva állandó segítőjévé szegődött: buzdította. atyja és a jelenlevők előtt földre fektette a ruhadarabokat. Az apa látva. Dicsőítő énekének végén köveket kért a nevezett templom kijavításához. és amire templomának kijavításához szükséged lesz. azt felelték tehát az apának. akik tanúi voltak a jelenetnek. azok. mivelhogy ő atyja és ura a lelkeknek. hogy jöjjön és feleljen atyja vádjaira. támogatta." 20 Isten embere a püspök szavain felvidámulva és megerősödve. Közben így beszélt: "Aki egy követ ad. miután így kivetkőzött a világ hívságos dolgaiból. azután meztelenül kilépett." És valóban. mert Ő lesz a te gyámolítód. a város püspökéhez fordult panaszával. Bízzál tehát. "Atyád -mondta -nagyon fel van háborodva ellened és haragszik reád. majd odament hozzá. ugyanannyiszoros jutalmat nyer. mert mint egyszerű és tanulatlan embert[11] választotta ki őt az Isten. mint bölcs és tapintatos emberhez illett. Atyja pedig lehajolt. hogy legalább a hazulról elorozott pénzt adassák vissza vele. Utána csaknem ugyanazokkal a szavakkal. mérhetetlen fájdalommal és haraggal szívében."" És akkor látták. Isten -bizonyára atyád bűnei miatt -nem akarja. hanem ruháimat is.

és szent örömtől és benső hévtől repesve így válaszolt franciául: "Verítékemet az én Uramnak adom el drága pénzen." Mikor aztán ily módon vette a koldus áldását. aki véletlenül éppen mellette haladt el. Így hát megfordult. Mert. hogy ezentúl ne készítsen számára ételt. és ott az összes jelenlévő füle hallatára megvallotta vétkét. akik tudták. adjon neked egy garasnyi izzadtságot. se mással ne készíttessen. Hiszen azelőtt nem hogy megenni. hogy azelőtt milyen dúsan lakmározott." Isten embere meghallotta a megjegyzést. most maga hordta vállán a követ és más tekintetben is sokféle módon sanyargatta magát az Úr szolgálatában. hogy íme. Ha azután hallod. Mivel ugyanis nagyon szerette fiát. hogy kint a világban nagyon választékosan élt. Újra meg újra hálát adott Istennek. hogy a templomban örökmécs is égjen. hogy az Úrért minden kellemetlenséget és nehézséget elviseljen. ahol csak találkozott vele. mondván: "Atyám. milyen türelemmel viseli el a gúnyt. Sokan. 23 Atyját mélységes fájdalommal töltötte el Ferenc nyomorúságos életmódjának látása. Hiszen jól tudta. Isten embere pedig atyja átkozódásainak hallatára egy szegény és lenézett koldust vett maga mellé atyjául. de még látni sem bírt volna ilyesmit. Azonnal így szólt tehát magához: "Mondd csak. úgy tűnt neki. magukon kívül voltak a csodálkozástól. hogy erején felül fárad Isten szolgálatában. A papnak pedig megmondta. és én megosztom veled a kapott alamizsnát. keményen megpirongatta magát. hogy önsanyargatásaival szinte halálra gyötri testét. tudniillik. De csakhamar magába szállt." 24 Ezalatt szüntelenül dolgozott a mondott templom kijavításán. Ezt mondotta neki: "Jöjj velem. mind bögréjébe töltötte. ha el akarnánk mondani. hogy atyám megint átkozni kezd. mindenütt átkot szórt rá. egy napon azzal a szándékkal indult a városba. egy nap fogott egy bögrét. szegényen és mezítelenül halt meg a keresztfán. De végre is megemberelte magát és enni kezdett: és íme. először elborzadt tőle. mennyi fáradtságába került vállalt munkájának elvégzése." És valóban. hogy a keserűt édesre fordította. Amit kapott. aki szegényen született. Nem. Mindenesetre Isten embere a későbbiek során bevallotta. mint most ezt az ételkeveréket. hogy Isten nem tud atyát támasztani nekem. mégpedig a maga jószántából és Az iránt való szeretetből. mikor a szent szegényes öltözékében buzgón imádkozott. szegénységéhez képest iparkodott jobb falatokat szerezni számára. szégyellt belépni és alamizsnát kérni. és végül idegen sírba temetkezett. habozás nélkül visszafordult a ház felé. aki bögrével a kezében ajtóról ajtóra jár és más edény hiányában abba önt bele mindenféle ételt. hogy oly nagy könnyelműségből és világi hiúságból hirtelen az isteni szeretetnek ilyen mámorába emelkedett. Egy téli nap reggelén. Nagy fájdalmában. hogy bent nagyon sokan szórakoznak. Mások ellenben részvétre gyulladtak iránta és könnyekre fakadtak.kinevették és bolondnak nézték. Utána a szeretet . Ő azonban semmibe vette az emberek gúnyolódását és a lélek hevületében hálát adott érte Istennek. sokan magukon kívül voltak az álmélkodástól. gúnyosan odaszólt barátjának: "Szólj csak Ferencnek. hogy rájuk való tekintettel szégyellt alamizsnát kérni. odafordult atyjához és így szólt hozzá: Ne hidd. és én hozzád fordulok. hogy gyakran válogatott ételekkel és ínyencfalatokkal élt. melyet te magadnak választottál. ahol csak megfordulsz. test szerint gondolkodó öccse. áldj meg engem" te megjelölsz a kereszt jelével. Ferenc azonban egy napon rájött. és áldást adsz reám helyette. mondhatatlanul bántotta őt. bár annakidején a szülői házban tejbenvajban fürösztötték. Mikor azonban az egyik ház elé ért és látta. neked is úgy kell élned. bement a városba és ajtóról ajtóra járva alamizsnát kért. ennyire megerősítette gyenge és elnyűtt testét. mint a koldusnak. hogy ennyire megváltozott és önmaga megvetésének ilyen magas fokára emelkedett. Mivel azt akarta. hogy a pap kivételezik vele. Ettől kezdve szíve igen-igen örvendezett az Úrban. midőn látták. hogy megáldjon a te átkaid helyett!" Korábbi gúnyolói közül. a legszegényesebben élt a világon. és másfajta eledelhez hozzá sem nyúlt. hogy olajat kolduljon. látván. ilyen kegyesszívű és emberséges papot? Ez nem az a szegény életmód. mintha soha semmiféle nyalánkságot olyan édesnek és ízletesnek nem érzett volna. De nagyon messze vezetne és túlságosan nehéz feladat volna. és erejét ilyen csodálatos módon megsokszorozta. 22 Mikor tehát a nevezett pap látta kitartó szorgoskodását. találsz-e mindenütt. Mikor azonban a csodálatos ételkeverék megevésére került a sor.

hogy az új kijelentés szavait a tőle telhető módon végrehajtsa. prófétai ihlettel előre megmondta az eljövendő dolgokat. és amikor a pap hozzáfűzött szavaiból még világosabban megértett mindent. mikor fontolóra vette boldogságos Ferenc állhatatos kitartását és égő buzgalmát Isten . fejezet Hogyan változtatta meg Szent Ferenc öltözékét. Ez volt tudniillik az a szent hely. és miként János Krisztus nyilvános fellépése után. és mindenükről lemondva. Ezért az isteni kegyelem ösztönzésére serényen hirdetni kezdte az evangéliumi tökéletességet. Ő ugyanis.hevétől lángra gyúlva franciául kérte őket. azonképpen ez is. Nevezett előhírnöke után tehát Isten embere. mint egy új János megelőzte boldogságos Ferencet a béke hirdetésében. úgyszintén életének igazsága mindenki előtt nyilvánvaló lett. derekán pedig bőrövet hordott. Ferenc a prófétai szónak megfelelően és prófétai tűztől lángolva mindjárt maga kezdte hirdetni a békét és prédikálni az üdvösséget. lábán sarut. egyszerű szavakkal a bűnbánatról prédikált. ez az. Miközben (Szent Ferenc) munkatársaival kitartóan dolgozott a megkezdett művön. se ezüstjük." Íme. ahol a szegény úrnők. adjanak az Isten szerelméért olajat a templom örökmécsesébe. Legcsodálatosabb azonban a dologban -és ez bizonyára nem történt magasabb akarat rendelése nélkül -. mert nemsokára olyan úrnők monostora lesz ez. hasonlóképpen ez is Ferenc megérkezése után nem mutatkozott többé a nyilvánosság előtt. s azontúl nagy lelki vigassággal azon igyekezett. lelke nagy örömében hangos szóval odakiáltotta franciául a templom környékén lakó vagy mellette elhaladó embereknek: "Gyertek. hogy amint János előre hirdette Krisztust. kiknek jóhíre és élete által az egész egyházban megdicsőül a mi mennyei Atyánk. teljesek voltak a Szentlélek erejével és behatoltak a hallgatók szívének legbensőbb rejtekébe úgy. midőn prédikálni küldte őket -hogy tudniillik ne legyen se aranyuk. 26 Mint később maga elmondotta. Szavai nem üres és nevetésre ingerlő fecsegések voltak. és ne viseljenek se sarut. ruházatban és életmódban hozzá igazodtak. azután eldobta magától a botot. Mikor azonban egy napon mise közben hallotta. se táskájuk. illetve akkor még csak ostiai püspök a Szentszék tekintélyével a legteljesebb mértékben megerősítette. 27 Miután így boldogságos Ferenc egyszerű tanításának. hanem ellenkezőleg. hogy a békehirdetésben előfutára is volt. hogy az emberek nem győztek eleget csodálkozni rajta. az útra ne vigyenek botot. ugyanazon boldogságos Ferenc indítására kezdetét vette. Ezeknek a szüzeknek csodálatos életmódját és dicsőséges rendjét boldogemlékű IX. sarut és erszényt. a béke hirdetésével köszöntötte hallgatóságát." Amit hallott. amiből egynél többje volt. Ezenfelül szívének minden gondját és szorgoskodását kizárólag arra fordította. és azt bőröv helyett kötéllel vette körül. Gergely pápa. amit én teljes szívemből tenni kívánok. mikor az Evangéliumból meghallotta és megértette Krisztus tanácsait. segítsetek nekem San Damiano templomának kijavításában. ezen Istennek szentelt szüzek dicsőséges rendje és fényes ragyogású szerzete körülbelül hat esztendővel boldogságos Ferenc megtérése után[12]. aki még megtérése előtt sokszor végigjárta Assisi utcáit és minden szembejövőt ezekkel a szavakkal köszöntött: "Pax et bonum! pax et bonum!"[15]. Nem alaptalan tehát a feltevés. mindent szorgosan emlékezetébe vésett. se erszényük. Ezek közt első a szentemlékű Bernát testvér volt[16]. azaz kezében botot. egyesek -úgy körülbelül két esztendővel a szent megtérése után -kezdtek példájára fellelkesülni a bűnbánattartásra. VIII. és hogyan öltötte magára külsőleg és bensőleg a tökéletesség új ruháját 25 Boldogságos Ferenc San Damiano temploma helyreállítási munkálatainak befejezésekor még remete viseletben járt. hogy ezt a köszöntést használja: "Az Úr adjon neked békességet!"[14] Ezért ezentúl minden prédikációjában ezzel. hogy azt betű szerint megtegye. akik annak előtte ellenséges viszonyban állottak Krisztussal és messze tévelyegtek az üdvösség útjától. egyenesen az Úr tanította rá. se köntöst[13] -. kimondhatalan örömre gyulladva így kiáltott fel: "Igen. hogy miket mondott Krisztus tanítványainak. s üdvös intelmeivel rengeteg embert fűzött össze az igazi béke kötelékeivel. és végül egy ócska és durva csuhát tákolt össze magának. Először is túladott mindenen.

a kapzsiságtól elvakulva így kiáltott oda Ferenchez: "Hallod-e. menj és add el. úgy cselekedjetek. háromszor is meg akart győződni az igazságról. felfedte előtte szándékát és megegyezett vele. de most már nem akarja tovább magának tartani. hogyan oktatta ki az Úr tanítványait. Ezért másodszor és harmadszor is fellapozta a könyvet. akitől nyertem őket. hogy Ferenc valamelyik este ellátogat hozzá. mindketten csuhát öltöttek magukra. mert eddig egyáltalán nem volt társa. Véletlenül arra vetődött egy Szilveszter nevű pap is. egy bizonyos Péter nevű emberrel együtt. kegyeskedjék nekik a könyv első felnyitására megmutatni szent akaratát. melyet a szent csak kevéssel előbb."[20] Boldogságos Ferenc a könyv minden felnyitásánál hálát adott Istennek. odatérdelt vele az oltár elé és felnyitotta. Azután odafordult kísérőihez. a remeteélet elhagyásakor ügyeskedett össze magának. De mint a Szentháromság igazi tisztelője. aki szintén testvér óhajtott lenni[17]. Szent Ferenc is minden tőle telhető módon kezére járt. 29 Imádságuk végeztével Ferenc fogta a becsukott könyvet. külön öröm volt számára. akitől Szent Ferenc annak idején követ vásárolt San Damiano templomának kijavításához. És íme. hasonlatosat ahhoz. fejezet Szilveszter testvér hivatásáról és látomásáról. szíve mélyén elhatározta. Miután így mindenükön túladtak. első felnyitásra az Úr következő tanácsa tűnt szemük elé: "Ha tökéletes akarsz lenni. hogy mindenét a szegényeknek adja. arra kérték buzgón az Urat. És ettől fogva szoros életközösségben éltek vele a szent Evangélium előírása szerint. Menjetek tehát. és amint hallottátok. a begyűlt hatalmas summát az utolsó fillérig a város szegényeinek osztotta szét. és miután mindenét eladta. és milyen kemény életmódot folytat. lelkének szent hevületében belemélyesztette kezét . tagadja meg magát. hogy ím. azonnal hazasietett. és ott az evangéliumos könyvből megtudjuk. melyet közvetlenül a rendbe való belépése előtt látott 30 Bernát úrnak. Erre Bernát úr így felelt: "Testvér! Eszerint összes földi javaimat az én Uram szerelméért. hogy a vagyont vissza kell adnia urának. s azután ruházatban és életmódban szorosan csatlakozik a szenthez.szolgálatában. Péter tehetségéhez képest szintén hajszálnyi pontossággal követte az isteni tanácsot. mely Assisi főterén állott. maguktól nem tudták volna megtalálni a világról való lemondásra vonatkozó evangéliumi helyet. Ő mikor meglátta. hogy a világban milyen puhaságban élt. Egy napon titokban elment tehát Isten emberéhez. a harmadiknál pedig ezt olvasta: "Ha valaki utánam akar jönni. akitől kapta." A kapzsiság megvetője a jogtalan követelőzés hatására odalépett Bernát úrhoz. ez a mi életformánk és szabályzatunk és mindazoké." "Holnap -fejezte be a beszélgetést a szent -korán reggel elmegyünk a templomba. még nem fizetted meg a kövek árát. amid van. hogy a szent Evangélium szerint kell élnem. és nem győzött eleget hálálkodni érte Istennek. Azonnal beléptek és buzgó imádságba mélyedtek. a Szent Miklós templomba mentek. Bernát úr többek között ezzel a kérdéssel fordult Ferenchez: "Ha valaki sok vagyont nyert urától és azt sok éven keresztül kezében tartotta. mily tömérdek fáradsággal és utánjárással állította helyre az omladozó templomot. ahogyan neked legjobbnak látszik. A második fellapozásnál ez a mondat került szeme elé: "Semmit se vigyetek az útra"[19]. szívében szüntelenül dicsérte és magasztalta az Urat."[18] Boldogságos Ferenc nagyon megörült ennek. melyeket tőlem vásároltál. Mivel." Bernát úr. holott tudta. akik társaságunkhoz óhajtanak csatlakozni. mikor tulajdon szemével látta. s így szólt hozzájuk: "Testvéreim. és kincsed lesz a mennyben. mily rengeteg pénzt osztanak szét Isten emberének sugalmazására. melyet megmutatott nekik az Úr. hogy Bernát úr példás életű ember volt. Boldogságos Ferenc hálát adott Istennek. 28 A megbeszélt estén nagy szívbéli örömmel ment tehát házába. mint afféle tanulatlan emberek. háromszor is megmutatta és megerősítette immár nagy idő óta dédelgetett szándékát és hő vágyát. el fogom adni oly módon. Bernáthoz és Péterhez. és mialatt tettük páratlan hatását szemlélte. mihelyt felkeltek. vajon mit kell cselekednie? Mi lenne számára a legjobb választás?" Boldogságos Ferenc habozás nélkül azt válaszolta."[21] IX. Végrendeletében joggal mondhatta tehát boldogságos Ferenc: "Az Úr maga nyilatkoztatta ki nekem. aki módfelett gazdag volt. és az egész éjszakát ott töltötte." Reggel. árát oszd szét a szegények között. javai említett szétosztásánál.

sőt egyenesen bolondságnak tartották azt. Ugyanígy tett másodszor is. nemkülönben világosan felismerve. életük minden remény nélkülinek látszik. Ezért kísérőivel együtt egy szegényes és elhagyatott templomocska mellé húzódott. a Szegénység Úrnő kincsét. most már egészen ki vagyok elégítve. vagy bolondok. és hogy az általa alapítani szándékolt szerzet hamarosan elterjed az egész világon. akiket a lélek túláradó öröme és vigassága forrasztott egybe. mikor közeledni látták őket. 31 Néhány nappal később azonban a pap az Úr sugallatára kezdte jobban szemügyre venni boldogságos Ferenc eljárását." Így jövendölte meg előre. testvér. dénárokkal telve húzta ki. hogy csak higgyenek a szentnek. hogy eszelősségük rájuk is átragad és valami kárt tesz bennük. hogy rendje el fog terjedni. hogy az egész világ ennek a három bűnnek hálójában látszott vergődni. Ott azután egy szegényes viskót tákoltak össze. és vajon mit akarnak jelenteni a szavak. hogy ilyen szavak nem tellenek ki bolond elmétől. nagyobb siker kedvéért két csoportra oszolva látott munkához. Az egyik hallgató meg éppenséggel ezt mondta: "Ezek az emberek vagy egészen közel állnak az Úrhoz tökéletesség dolgában. már messziről elfutottak. Így ezen evangéliumi emberekről nagyon megoszlottak a vélemények. Attól féltek ugyanis. ahol meghúzhatta volna magát. melynek felső szára az eget verte. mikor hallották őket. most ki vagy fizetve egészen?" És az ráfelelt: "Igen. 32 Isten emberének. amiket mondanak?" Mert akkoriban Isten szeretete és félelme jóformán mindenütt ismeretlen volt. nem győztek eleget örvendezni az Úrban. hogy félje és szeresse az Istent. akihez. Olyan túláradó volt bennük az öröm. És a szent hűséges ragaszkodásának és buzgóságának láttára. s térdre borulva nagy tisztelettel és áhítattal esengett Isten emberéhez.táskájába. miközben áthaladt a városokon és a falvakon. hogy Ferenc valóban barátja és szolgája Jézus Krisztusnak. holott ez az ifjú Isten szerelméért mélyen megveti azokat?" A következő éjjel álmában egy roppant nagy keresztet látott. karjai pedig az egyik égtájtól a másikig értek. Annyira eluralkodott akkor a test kívánsága. Miközben az utat rótták a kiszemelt tartomány felé. és tartson bűnbánatot bűneiért. Hiszen alig esznek valamit. mintha valami nagy kincset találtak volna az evangélium szántóföldjén. 34 S a népek. Bár Isten embere még nem prédikált rendszeresen a népnek[24]. A látomás alapján elismerte és ezután szentül hitte Szilveszter. Azután így szólt: "No. immár két társ is csatlakozott. hogy fogadja be őt társaságába. míg lába Ferenc szájában állt. mások viszont azt vitatták. nyomatékosan intett mindenkit. Különösen a szent férfiú áldotta és magasztalta a Magasságbeli jóságát. Miután így körbejárták a . hogy öreg létemre is a mulandó dolgok után töröm magam. rengeteg halat összefog. Ezért félni kezdte az Urat és otthonában szigorú vezeklésbe fogott[22]. mégis. pap úr. amiben a pénzt tartotta. A szent egyszer ezt mondta Egyed testvérnek: "Szerzetünk hasonló lesz a halászemberhez. melyet Sancta Maria de Portiuncula néven emlegettek[23]. és a bűnbánat útjára senki sem gondolt. és ezt mondogatta magában: "Hát nem szerencsétlen ember vagyok-e én. a világ csábítása és az élet kevélysége. Végül nemsokára belépett a kialakulni kezdő rendbe és dicséretes élet után szentül fejezte be pályáját. akinek szerelméért önként és repeső szívvel semmibe vettek minden mulandó dolgot. szíves örömest teljesítette kérését. Tiszta és csengő hangján egymás után zendített rá a francia nyelvű himnuszokra. a nagyokat pedig edényekbe gyűjti. eleinte senki sem szegődött a nyomukba." De bár így szent életük sokakban tiszteletet ébresztett. A négy társ azután. mert az a lehető legjobbakat ajánlja. mint láttuk. mert íme. Némelyek futóbolondoknak és részegeknek mondották őket. a másik kettő pedig másfelé irányította lépteit. Néhány nappal később ismét egy újabb assisi jelentkező. Egyed testvér viszont arra buzdította a hallgatókat. Ferencnek. álmélkodva kérdezték egymástól: "Miféle emberek ezek. hogy még sok kegyelmet nyer Istentől -aminthogy a jövő be is bizonyította -. aki kiveti hálóját a tengerbe." És Szilveszter pap egészen vidáman tért vissza házába a különös módon szerzett pénzzel. sőt fiatalasszonyok és lányok. s azután a kis halakat visszaengedi a vízbe. nem volt szállása. bizonyos Egyed nevű ifjú állított be hozzájuk. 33 Boldogságos Ferenc Egyed testvérrel az anconai Márka tartományba indult. és az egészet odaadta a követelőző papnak. hogy legyen hol közös életet folytatniuk. saru nélkül járnak és a lehető leghitványabb ruhába öltöznek.

helységbe." Mikor a testvérek ezt hallották. egy alkalommal jóakarattal fogadta őt. akik csak látták őket. és tartsák szem előtt Isten parancsait. felfuvalkodottak és gáncsoskodók. hanem sokak üdvösségére is. Szent Ferenc annyira megvetett minden mulandó dolgot. akihez Isten embere gyakran fordult tanácsért. ami a jövőben következik: "Fontoljuk meg. hogy ha már mindent elhagytunk. 35 Ott néhány nap múlva újabb három assisi polgár jelentkezett. és külön lelkére kötötte minden testvérnek. visszatértek az említett Angyalos Boldogasszonyhoz. szelíd és jóságos szívű emberekkel. mert szent kereszted által megváltottad a világot. akik örömmel fogadnak benneteket. kedves testvéreim -mondotta -hivatásunkat.[29] Ha beléptek egy-egy városba." 37 Ezek után megáldotta őket. fejedelmeknek és számos népnek. és kérték boldogságos Ferencet. Ha tehát valahol pénzt találunk. és előre megmondott nekik mindent. rendszerint ezeken szokott az Isten és felebarát szeretete is ezerféle módon hajótörést szenvedni.nevezett tartományt. most meg mások költségén akarnak tengődni. hogy a maguk javait elvesztegették. hogy tartsanak bűnbánatot bűneikért. s inkább példánkkal mint szavainkkal intsük és buzdítsuk a népeket. hogy mindent türelmesen és alázatosan elviseltek. mindenütt szemük előtt tartva intelmeit. mert rövid idő múlva sok bölcs és nemes férfiú csatlakozik hozzánk. Ne féljetek tehát. fegyverekről is gondoskodnunk kell a magunk megvédésére. névleg Sabbatinus. mert a perek és veszekedések rendszerint birtokügyekből szoktak kikerekedni. Ezek egyikében ezt mondja a pénz megvetéséről: "Vigyázzunk. Mert Lelke által ő szól általatok és belőletek. hogy mindenütt Isten megszentelt helyét találják. milyen kegyesen hívott meg bennünket az Úr. mielőtt elkészítette volna azt. melyet lábunkkal taposunk. melyet végül is örökül hagyott a testvérekre. esztelennek és bolondnak nézte őket. aki az egész világon megsokasítja és gyarapítja családját. És ő alázatosan és szívbeli örömmel teljesítette kérésüket. Erre a Szent így szólt hozzájuk: "Ne féljetek. és minden szavatokba belekötnek. faluba vagy házba. mint ahogy nem törődünk a porral. Moricus[25] és Capellai János[26]. mivel akkoriban senki sem mondott le javairól."[27] X. még szemükre hányták. és szinte erdei embereknek tűntek. velünk együtt hirdetik majd (Isten szavát) a királyoknak. Krisztus. Mikor azonban a városban alamizsna után jártak. aki legyőzte a világot. békehirdetéssel kezdték." Mire a szent így felelt: "Uram. fejezet Hogyan mondott meg Szent Ferenc hat társának mindent. és áldunk téged a világon lévő minden templomodért. azonnal térdre ereszkedtek és buzgó szívvel így imádkoztak: "Imádunk téged. és meghallgatják szavaitokat."[28] Szentül hitték ugyanis. hogy mindenkit megtérésre és parancsainak megtartására buzdítson. azért ugyanis. Mindazonáltal. Ezért nem akarunk ezen a világon semmiféle néven nevezhető dolgot magunkénak mondani. félelem fogta el őket. Ha valahol templomot találtak vagy feszületet. ahol csak templomot vagy feszületet találnak. ha birtokunk van. hanem hirdessétek bátran és egyszerűen a bűnbánatot s bízzatok az Úrban. hogy utána ajtóról ajtóra járva kolduljon. buzdítván őket az állhatatosságra 36 Szent Ferenc a Szentlélek kegyelmével eltelve összehívta hat társát. ne törődjünk vele. fogadja be őket a testvérek közé. Sőt. de még többen lesznek a hitetlenek. alig-alig adtak nekik valamit." És a püspöknek nagyon tetszett Isten emberének válasza. hogy körüljárjunk a világban. amik a világban jártukban velük történnek. mivel életmódjukban és ruházkodásukban különböztek minden más embertől. Ugyanis a szent több regulát készített és próbált ki. Sokan valóban megtérnek az Úrhoz. Találkoztok majd hívő. és iparkodtak . különösen a pénzt. és így szólt hozzá: "Módfelett keménynek és alig elviselhetőnek látszik nekem a ti életmódotok: semmit sem birtokolni a világban. Szüleik és rokonaik nem kevésbé üldözték őket. Általában az emberek legtöbbje kigúnyolta. Assisi városának püspöke. hogy szorgos gonddal kerüljék a pénzt. akik ellenetek szegülnek. módfelett csodálkoztak rajtuk. nem csupán a magunk. hogy gyengék és tanulatlanok vagytok. ezért a csekély dologért el ne vesztegessük a mennyek országát. Tegyétek fel azért szívetekben. gondoljuk meg. hogy valamennyi regulájában a legszigorúbb szegénységet ajánlotta. és Isten emberei az áldással útnak eredtek.

azonnal kérdőre vonta feleségét: "Miért adtál szállást az előcsarnokban ezeknek a zsiványoknak?" Az asszony mentegetőzött. a magunk jószántából lettünk szegények. aki az evangéliumi tanács tökéletességének megfelelően mindenét eladta. nekik is pénzt akart adni. de nekünk a szegénység nem olyan nyomasztó teher. bizonyára nem imádkoznának ilyen ájtatosan és kitartóan. Abba azonban már nem egyezett bele a férj. Ebben az időben történt. A testvérek szépen lepihentek tehát a kemence mellé és egészen a matutinumig nyugodtan tölthették az éjszakát. akinek tanácsát követjük. és utána. . mások kinevették őket. Sokan azt kérdezték tőlük. a legnagyobb utánajárással sem tudott szállást találni. legfeljebb néhány darab fát. ezen idő alatt példájukkal és szavaikkal egyaránt nagy épülésére voltak az Úr félelmében. hogy két testvér. hanem mindössze csak annyit engedett meg nekik. a legszentebb atya. hogy Isten szerelméért nagyon szívesen befogadja őket házába szállásra. pedig egyedül az isteni szeretet tüze fűtötte őket. Ők azonban alázatosan csak ennyit feleltek: "Fizessen meg az Úr jóságodért!" Mikor Guido meghallotta. Végre egy ház elé értek. aki Firenzébe ment kéregetni. 39 Reggelre kelve ama bizonyos úrnő is ugyanabba a templomba tért be. hogy kint az előcsarnokban tölthessék az éjszakát. 40 Jóllehet ez a férfiú ilyen szívélyes fogadtatásban részesítette őket. mint más szegények?" Mire Bernát testvér ezt felelte neki: "Való igaz. ameddig jónak látjátok. és hallotta a feleletet." Erre ő álmélkodva kérdezte tőlük. hogy sokan. és kijelentette előttük. maradjatok itt. és nem akarták befogadni házaikba." Mialatt ezen töprengett." És ők hálát adtak Istennek. honnét és milyen szerzetből valók.megerősíteni mindenkit az ég és föld Teremtőjének félelmében. mint a többieknek. Mikor a testvérek elé ért. mint férjem gondolja. hogy Assisi városából való bűnbánó emberek." Azonnal a ház úrnőjéhez fordultak tehát és kérték. és mindvégig kitartott a legszentebb szegénységben. hogy pénzt nem fogadhatnak el. Így szóltak tehát egymáshoz: "Itt jól megéjszakázhatnánk. szeretetében és parancsainak megtartásában. Mihelyt megpillantotta a testvéreket mély áhítatba merülve. odament hozzájuk. miért nem fogadjátok el tehát a pénzt. kicsinyek és nagyok csúfolták és bántalmazták őket. Ő azonban elutasította kérésüket. azok azonban visszautasították és kijelentették. Így felelt Bernát testvér. és ott maradtak néhány napig. nehogy elorozzák valamijüket. amelynek előcsarnoka is volt. és a Szegénység úrnő takarójába burkolózhattak. Alighogy ezt megengedte. Ezeknek. alatta sütőkemencével. A férfi. A nevezett úrnő. Guido erre így szólt hozzájuk: "De hiszen ti is szegények vagytok.[30] 38 Sokan csalóknak és eszelősöknek tartották őket. tulajdon házába vezette őket. mint másoknak. a szegényeknek osztotta. egy bizonyos Guido nevű ember a templom valamennyi koldusának alamizsnát osztott. hogy nem akarta befogadni őket. egyszerűen megvallották. a szállás. ők azonban Isten szerelméért mindenüket a szegényeknek adták. Onnét úgysem lophatnak semmit. azonnal így szólt magában: "Ha ezek az emberek valóban zsiványok és tolvajok volnának. aki elsőnek szegődött nyomába a béke hirdetésében és a bűnbánat szellemének átkarolásában. úgyhogy ezentúl még több alamizsnát adott a szegényeknek. és így szólt hozzájuk: "Íme. mikor látta. a hajnali imaóra elvégzésére a közeli templomba mentek. hogy mi is szegények vagyunk. jóllehet az idő még nagyon hideg volt. hogy Isten szerelméért fogadja be őket. hogy legalább annyit engedjen meg nekik. Ezért számtalan helyen -sok bántalom elszenvedése után -templomok vagy házak előcsarnokaiban voltak kénytelenek meghúzni magukat. mert mi Isten kegyelméből. hogy a testvérek nem tudtak szállást találni. hogy a testvérek semmiképpen sem akarnak pénzt elfogadni. megjött a férje. mert rendjüket akkor még nem nevezték szerzetesrendnek. mint az igazságnak megfelelően ma is hisszük. Szent Ferenc elsőszülött fia. hogy nagyon is volt. hogy éjszakára a kemence mellett húzhassák meg magukat. mihelyt meglátta a csarnokban időző testvéreket. amelyet az Úr készített számotokra. vajon azelőtt sem volt semmi vagyonuk a világban. bár nem volt könnyű annyi kérdésre válaszolni. hogy zsiványokkal és tolvajokkal áll szemben. mások ellenben olyannyira kevéssé becsülték őket. Ő volt az első. hogy némi takarót is adjanak nekik. Erre alázatosan azt kérték tőle. Némelyek szívesen hallgatták. Szentül hitte ugyanis.

mint az anya gondoskodik egyetlen szeretett fiáról. akik nagy jutalomra számítanak. hogy az eldobott kő egyenesen a társának száll. mivel inkább akarta. s ezért minden parancs teljesítése könnyűnek és édesnek tűnt nekik. Olyan mélyen belenőttek és belegyökereztek az alázatosságba és a szeretetbe. Mikor az egyik látta. Mindennap nagy buzgósággal végezték imádságaikat és nem szűntek meg két kezükkel dolgozni. Csak annyit mondottak: "Bocsásson meg nektek az Úr. mellyel a testvérek egymás iránt viseltettek. Így a kölcsönös szeretet lángolásában mindegyik kész volt feláldozni életét a másikért. Nem kevesebb kínt és sanyarúságot kellett elszenvedniük a testvéreknek az éhségtől. mint testvérét. melyeket rossz emberek okoztak nekik. Némelyek azonban arra is kérték a testvéreket. Mivel pedig csekély számukra való tekintettel mind a hat testvér jogot nyert Szent Ferenctől új tagok felvételére. mikor látták. Ők azonban mindent türelemmel és kitartással viseltek. XI. Voltak. hogy egyáltalán nem emlékeztek többé szenvedéseikre. bár így egészen ruha nélkül maradtak. hogy nem tudott nyugodni mindaddig. csupa örömnek tartván. ami alapján felismerhető. nem is háborogtak és nem szórtak átkot bántalmazóikra. hogy az Úr akaratából történik." És egyben intették őket lelkük megmentésére. a léleknek ezt a nagy ellenségét. amit parancsoltak nekik. Isten szolgáinak azonban. akiket kényük-kedvük szerint sanyargathatnak. és hogy végül olyan lángoló szeretettel szeretik egymást. 43 És ha olykor-olykor mégis megtörtént. készséggel szolgáltak egymásnak és úgy gondoskodtak egymásról. hogy még hitvány ruhadarabjaikat is lehúzták róluk. 42 Történt egyszer. Amellett gyengéd szeretettel szerették egymást.Nemegyszer az is megtörtént velük. eszükbe sem jutottt elvett ruháikat visszakérni. olyan vidámság és öröm töltötte el szívüket. Már éjfélkor felkeltek és sűrű könnyhullatások és sóhajtások közt a legnagyobb odaadással imádkozni kezdtek. Olyan olthatatlan lánggal égett bennük a szeretet. mint atyjára és urára. hanem mint tökéletesen evangéliumi férfiak. úgyszintén a munkában és az imádságban tanúsított buzgóságukról és tökéletes engedelmességükről 41 Az emberek. Valamennyi testvér minden pillanatban készen állott az engedelmességre és kész volt habozás nélkül követni az elöljáró parancsát. hogy a testvérek örömüket találják a megpróbáltatásokban. hanem mindenről. ahogyan boldogságos Ferenc előre intette őket. hogy fogadják be őket társaságukba. akik hátulról megfogták a kapuciumukat és úgy vonszolták őket. hogy egyik meg ne botránkoztassa a másikat. éspedig nem csupán Krisztus szerelméért. szigorú bírái voltak maguknak és vigyázva vigyáztak. sem maguknál nem tartanak. akiket hivatali állásuk vagy valamilyen kegyelem a többiek fölé emelt. szomjúságtól. buzgón és kitartással végzik imádságaikat. És ők szívből megbocsátottak. pénzt sem el nem fogadnak. Nem szomorkodtak. hogy gyerekjátéknak tűnt szemükben a halál vállalása is. . mások meg kockát nyomtak a kezükbe és játszani hívták őket. amin az megütközött. Ha azonban valaki irgalomból visszaszerezte nekik. valahányszor efféle kísértés és megpróbáltatás szakadt rájuk. mivel egészen beszámíthatatlan embereknek tartották őket. aki azon nyomban kővel kezdte őket dobálni. hogy valamelyik olyasmit talált mondani a másiknak. azt tartották. és bocsánatot kértek tőlük a nekik okozott bántalmakért. hidegtől és ruhátlanságtól. attól szívesen elfogadták. habozás nélkül közbelépett. hogy ily módon messze űzzék maguktól a restséget. Mindezeket pedig és sok más hasonló dolgot azért cselekedték velük. fejezet Négy újabb testvér befogadásáról és arról a lángoló szeretetről. Némelyek sárral dobálták meg őket. egyesek felvettek némelyeket társaságukba és a megbeszélt időben azokkal együtt tértek vissza az Angyalos Boldogasszony templomához. és azok. mert az Evangélium előírása szerint egynél több köntöst nem tartottak. hogy a dobás őt érje. még alázatosabbak és utolsóbbak igyekeztek lenni másoknál. Mikor pedig viszontlátták egymást. hogy mindegyik úgy tekintett fel a másikra. úgy. hogy ők Jézus Krisztus tanítványai: sokan szívből bánkódva odajárultak hozzájuk. olyan erős lelkifurdalás vett erőt rajta. szerfölött örvendeztek az Úrban. hogy két testvér útközben egy bolonddal találkozott. hanem testvéreik testi és lelki javáért is. Nem tettek különbséget jó és rossz parancs között. A test kívánságaitól tartózkodtak.

45 És ha a világ gazdagjai fordultak hozzájuk. Általában azon igyekeztek. más hiányában hitvány ruhájuk egy darabját engedték át nekik. és érezte. Külön kérték elöljáróikat. sem körülöttük nem volt semmi. aki kér!" Egy napon egy szegény jött a Sancta Maria de Portiuncula templomához. melyet az egyik testvér még világi korában viselt. mi is táborozzunk le. és minden igyekezetükkel azon voltak. mi is arra forduljunk. hogy új öröm árad el egész lényén. Ha a megsértett testvér nem akarta ezt megtenni. és megőrizték maguk között a tökéletes szeretetet. egyszerűen megparancsolta neki az engedelmesség nevében. elsősorban természetesen a szegényeknek. testvéreim. mit kezdett bennünk és általunk művelni az Úr. hogy visszatartsák a bűntől és bűnbánatra hangolják őket. mint Jézus Krisztus helyettesét. hogy az egyes bűnökkel a lehetőséghez mérten a megfelelő erényeket állítsák szembe. a római szentegyházhoz. és a szent tanítását követve értékben és jelentőségben egyenlőnek vették a szamár trágyájával. így szólt tizenegy társához. annál bensőségesebben összeforrottak Istennel. boldogságos Ferenc után az első belépőre esett.míg csak meg nem vallotta bűnét: alázatosan a földre feküdt. hogy bejelentse neki rendalapító szándékát és megerősíttesse vele a regulát. útközben csak az Úr szavait ismételgették és a világ minden kincséért nem mertek volna olyan dolgokról beszélni. mégis bőkezűek és adakozók voltak mindabból. mikor látta. a pénzt meg egyenesen lábukkal taposták. hanem még az egyeseknek adott könyveket is közösen használták az apostoloktól adott és hagyományozott regula szellemének megfelelően[31]. melyet szerzett 46 Boldogságos Ferenc." Mindnyájuknak tetszett atyjuk beszéde. hogy azután az ő beleegyezésével és jóváhagyásával folytathassuk."[32] Szegénységükben nem tudtak betelni örömmel. amelyek . rosszindulatot. miközben Jézus Krisztus kegyelme megelőzte és segítette őket." Választásuk Bernát testvérre. vagy éppen csuhájuk egyik ujját adták oda. hogy ajándékozza oda a köpenyt. amely mellett a testvérek akkoriban tartózkodtak. csak hogy eleget tegyenek az evangéliumi parancsnak: "Adj mindenkinek. amit Isten szerelméért nekik juttattak. hogy a megsértett testvér szájára tehesse lábát. hogy övéi állandóan növekednek számban s érdemben -akkor már tizenkét nagy tökéletességű férfi forrott össze egyazon szándékban -. hogy így széles és biztos utat készítsenek a nyomukban járóknak. s eleget tegyenek a próféta szavának: "Idegen lettem testvéreimnek és jövevény anyám fiainak. és amikor ő megállapodik. fejezet Hogyan ment boldogságos Ferenc tizenkettedmagával a pápa udvarába. és alamizsnát kért. Más alkalommal a csuhájukról leválasztott kapuciumot. ahogyan a szent meghagyta. maga lévén -vezérük és atyjuk -a tizenkettedik: "Látom. ami után a világ fiai törik magukat. Ily módon messze űztek maguktól minden haragot. hogy adománya egyenesen az égbe szállott. A kereszt útján és az igazság ösvényén járva eltávolítottak minden akadályt a bűnbánattartás és az evangéliumi élet szűk ösvényéről. mert nem áhítoztak vagyon után. S bár igazi szegénység honolt bennük és közöttük. amit megkezdtünk. Mielőtt azonban megindultak volna a római úton. Szüntelenül örvendeztek az Úrban. és elutasítottak maguktól minden mulandó dolgot. Minél jobban elszakadtak a világtól. És íme. ha pedig alattvaló. s ha a sértő elöljáró volt. amerre ő fordul. aki csak kért tőlük. és jelentsük a pápának. Egyébként minden úgy történt. ami megzavarhatta volna őket. nagy örömmel és szeretettel fogadták őket. Boldogságos Ferenc mindjárt szólt neki. A testvér szívesen és rögtön megtette ezt. így szólt hozzájuk: "Válasszunk magunknak egy vezért és tekintsük azt úgy. mindjárt utána látta. 44 Ha úton voltak és Isten szerelmére alamizsnáért esengő koldusokkal találkoztak. mellyel a köpenyt a szegénynek ajándékozta. tisztelete és készséges odaadása jutalmául. Ott függött többek között egy köpeny. és a kapott alamizsnából szíves örömest adtak mindenkinek. Vígan lépkedtek előre. mert sem bennük. hogy így elkerüljék a vérrokonaikkal való közvetlen és bizalmas társalgást. Semmit sem tartottak meg maguknak. XII. az elöljáróval parancsoltatta meg. Menjünk azért anyánkhoz. hogy ne küldjék őket szülőföldjükre. hogy az Úr könyörülő jóságában meg akarja sokasítani társaságunkat.

ne féljetek és ne szégyelljétek magatokat. mire a bíboros azon óhajának adott kifejezést. rögtön magához hívatta s nagy szeretettel és tisztelettel fogadta őket. egy igazán Isten kegyelmével eltelt és Isten szolgáit szíve mélyéből megbecsülő főpappal[33]. mivel bizton remélte. hogy az végül -most már életükből látta visszatükröződni azt. ő az. hogy közbenjár érdekükben a pápai udvarban. Attól tartott ugyanis. hogy egyházmegyéje ilyen kiváló embereket tud felmutatni. Egy hatalmas király meglátta és csodálatos szépségétől megejtve feleségül kívánta venni. vajon az ő akaratából van-e. 48 És az alatt a néhány nap alatt. s külön kegyként kérte tőlük. Kérdésére. ezért. és sok gyermek született belőle.nincsenek közvetlen kapcsolatban Isten dicséretével. hogy hazájuk elhagyására gondolnak." Mikor azonban látta. melyet nála töltöttek. hogy azután az Úr akaratának biztos tudásában teljesíthessük kívánságotokat. hogy tanácsával és közbenjárásával segíteni fog nekik. mint a testvérek egyikét. Ince pápa úrhoz: "Egy nagyon szent életű emberre találtam. hogy hitük rendíthetetlen. így szólt hozzá és társaihoz: "Kedves fiaink. mire ő megígérte. A püspök jó barátságban volt János sabinai bíboros úrral. a ti életetek igen keménynek és szinte alig elviselhetőnek látszik. Menjetek tehát udvarába. A pápa. hogy jelentse ki. Ha a mindenható Isten megsokasít benneteket számban és kegyelemben. Mikor tehát megtudta. hogy szép gyermekeket fog számára szülni. és készségesen megígérte. 49 A következő napon a bíboros valóban a pápa elé vezette Isten emberét. aki által az Úr az egész világon meg akarja újítani az Anyaszentegyház hitét. "Menjetek. hogy tekintsék őt úgy. hogy miért jött Rómába. hogy a megadott és ezután még megadandó engedmények megfelelnek-e az Úr akaratának. és komoly buzdítás után megáldotta a testvéreket." A pápa nagy csodálkozással hallgatta ezt és meghagyta a bíborosnak. János bíboros csakugyan elment a pápai udvarba.Fiaim. az Úr sugallata szerint. hogy Rómában vannak. és az részletesen feltárta előtte szent szándékát[34]. Azt hiszem. és hirdessétek mindenkinek. nagyon megörült neki. és ő ellát benneteket mindennel. Hiszen érthetőleg büszke volt rá. Ezalatt az Úr a következő példázatot sugalmazta neki: "Élt valamikor a pusztában egy nagyon szegény. érdemben hozzájárult a szent Istennek tetsző kívánságához. és a nagyobb bizalomnak megfelelően nagyobb feladatot bízzunk rátok. és hogy semmi áron sem hajlandók elhatározásuk lángoló hevétől tágítani. Mikor aztán a gyermekek felnőttek. dicsőségével és a lelkek üdvösségével. Természetesen sokszor imádkoztak is. aki rendkívüli mértékben rendelkezett a helyes megítélés adományával. amit előbb csak hallott -imádságaikba ajánlotta magát nagy alázattal és tisztelettel. hogy a ti lángoló buzgóságtok kizár minden kétséget. Hisszük ugyan. Az Úr pedig mindig gondoskodott számukra szállásról és minden egyébről. amit kértek tőlünk. Előtte részletesen feltárta boldogságos Ferenc és társai életét. hogy szeretné látni Isten emberét és néhény társát. hogy azoknak szemében se tűnjék fel életetek elviselhetetlenül keménynek. Minthogy azonban nem ismerte jövetelük célját. véletlenül ott találták az assisi püspököt is. menj és kérd Istent. így szólt boldogságos Ferenchez: "Fiam. hogy még több kegyet engedélyezzünk nektek. boldogságos Ferenc részletesen feltárta szándékát és tervét. és egy időre imádságba merült. és szívében nagy reményeket fűzött példaadásukhoz és erényeikhez. mielőtt a szent távozott volna tőle. hogy vezesse eléje boldogságos Ferencet. aki a szent Evangélium szerint akar élni és az evangéliumi tökéletességet minden vonatkozásban meg akarja tartani. Mikor tehát meghallotta jövetelük okát és célját. A püspök meleg szeretettel és tisztelettel viseltetett boldogságos Ferenc és minden testvér iránt. amire szükségük volt." 50 Isten szentje megfogadta a pápa úr parancsát. ahol pedig már olyan csodálatos dolgokat kezdett általuk művelni az Úr." Mindazonáltal a pápa úr szeretett volna meggyőződni arról. a Szent Pálról nevezett apátság apátjával. akik a jövőben nyomotokba szegődnek. mindjárt utána szomorúság fogta el szívét. A házasság csakugyan létrejött[35]. amire csak . de gondolnunk kell azokra. és így szólt III. de szép asszony. hogy reményük horgonyát visszavonhatatlanul Krisztusba vetették. és mi nem fogunk habozni. ezért nagy örömmel fogadta őket. testvérek -mondotta -az Úrral. jámbor beszédeikkel és példájukkal olyan nagy épülésére voltak a bíborosnak. jelentsétek ezt nekünk. 47 Mikor Rómába értek. a bűnbánat evangéliumát. hiszen ti a király fiai vagytok. anyjuk így szólt hozzájuk: .

' Erre azonnal üzenetet küldött a szegény asszonynak. én vagyok az a szegény asszony. és megerősítette reguláját. Azután hozzátette: "Uram. Ha Isten földi javakat osztogat a bűnösöknek merő szeretetből. hogy a fa legmagasabb ágait is elérte és könnyedén lehúzta a földig.Kinek a fiai vagytok?' Azok pedig felelték. szépségének és nagyságának szemlélése közben a szent egyszerre csak annyira megnyúlt. És valóban úgy is történt. helységeket és falvakat. Egyúttal megadta neki az engedélyt a bűnbánat evangéliumának hirdetésére. akit Isten irgalmasságában szeretetére méltatott és arra szemelt ki. 51 Imádsága végeztével ismét a pápa elé járult a szent. mégis a legkészségesebb odaadással hajolt az ő kérésére. fejezet Szent Ferenc prédikálásának hatásáról. és íme. Csodálkozással és rémülettel vegyes érzéssel ébredt fel álmából. melyeknek betű szerinti megtartásáért élt-halt.' Mikor a fiúk a királyhoz értek. A pápa áldásának vétele után a testvérek sorra látogatták az apostolok templomait. . úgy azonban. hogy a tőle született valamennyi fiát hozzák udvarába. 53 Csak mindezek megtörténtével hagyták el Rómát és vágtak neki a nagyvilágnak[36]. s ezért állandóan növekedett az Üdvözítő iránti hitében és bizalmában. hogy előbb boldogságos Ferenctől kellett felhatalmazást nyerniük. aki szent kinyilatkoztatásával előre megjelentette neki az eljövendő dolgokat.szükségetek van. akiknek mindez érdemük szerint kijár. Ha ugyanis asztalomnál ennyi idegen talál élelmet. Utána boldogságos Ferenc és a többi tizenegy testvér a nevezett bíboros utasítására. A többi testvér pedig a pápa úr parancsára hasonló módon boldogságos Ferencnek ígért engedelmességet és tiszteletet. aki azt akarta. jelentéktelen szerzetesforma ember tartotta volna nekivetett vállával." Így tehát imádság közben látomásból értette meg a szent férfiú. hogyan éltek ott a testvérek és hogyan távoztak onnét 54 Boldogságos Ferenc ettől kezdve sorra járta a városokat. mintha a lateráni Szent János templom ledőléssel fenyegetett volna. mennyivel bővebben juttat majd az evangéliumi embereknek. ez az a szerzetesforma szent ember. csodálatosan szép. hogy valamennyien klerikusok legyenek. és a szent Evangélium szavaival. úgyszintén a testvéreknek is." Ezért magához ölelte őt. hogy gondoskodni fog minden szülöttem táplálásáról. és így szólt magában: "Igen. mérlegelni kezdte. egy éjszaka álmában úgy tűnt neki. és kérte tőle előzőleg egyszerű szavakkal papírra vetett szabályzatának megerősítését. erős és terebélyes fa állott volna. hogy törvényes fiakat adjak neki. ama fához hasonlóan. s amikor Isten szolgálatában lángolni látta őt. 52 Miután ezek megtörténtek. felvette a tonzúrát. és csak egy alacsony termetű. mintha úton járt volna s annak mentén egy sudár növésű. Mert a pápa úr. mivel közvetlenül boldogságos Ferenc jövetele előtt álmában úgy látta. hogy táplálhassa őket. XIII. S amint odaért hozzá és koronája alá állt. és ezt mondta nekik: . aki kint él a pusztában. szépségben és erőben messze fölötte állott a világnak. És a királyok Királya maga mondotta nekem. azután letérdelt a földre s alázatosan és buzgón engedelmességet és tiszteletet ígért a pápának. hogy ez a szegény asszony őt magát jelenti." A pápa úr nagy álmélkodással hallgatta végig mindezeket. mit akar jelenteni ez a látomás. s mint afféle bölcs és mély belátású ember. mennyivel inkább ti. így szólt hozzájuk: . aki Isten egyházát fel fogja emelni és meg fogja támasztani. Erre a király nagy örömmel magához ölelte őket. Közben Isten embere nem győzött eleget csodálkozni magában. első tartózkodási helyéről és arról. Csak amikor néhány nap múlva eléje járult boldogságos Ferenc. igen.Ne féljetek. előadta szándékát. hogy szíve vágya ilyen gyorsan teljesült. melyet az Úr mutatott neki. boldogságos Ferenc hálát adott Istennek. hiszen ti az én fiaim vagytok. hogy egy nagyon szegény asszonyé. akkor még inkább táplálni fogja a törvény szerinti fiakat. nagyon elcsodálkozott szépségükön és látva magához való nagy hasonlóságukat. fönségben. Mielőtt ugyanis ezeket az eredményeket elérte volna. Mindezeket utólag a konzisztóriumban is megerősítette. nem az emberi bölcsesség meggyőző szavaival. hogy táplálni tudják gyermekeiket. akik törvény szerinti fiaim vagytok. s még a korábbinál is nagyobb hatással kezdett prédikálni. melyet már előbb írásba foglalt. kezdte összevetni álmát Isten emberének példázatával. és rendre elmondta neki a példázatot. mert ha az idegeneket táplálja.

úgy tűnt nekik. hogy ha pihenni vagy imádkozni akarnak. A pajta olyan szűk volt. hogy Isten nem azért hívott bennünket. mely a földkerekség minden más pontjánál és templománál kedvesebb a dicsőséges Szűz szemében. aminthogy később a szerzetben hűségesen meg is tette. Abban. Valóban az igazság hirdetője volt ő. egy látomásban úgy látta. hangos szóval. maguk pedig a Sancta Maria de Portiuncula templom mellé költöztek át. hogy ne szűnjünk meg imádkozni és hálát adni. mintha egyenesen egy új korszak embere lett volna. néhány nappal rá elhagyta a világ minden csalóka pompáját. ahol egy mindenektől elhagyott pajta állott[37]. amit mond. ami egyébként a hely szűk volta miatt alig volt elkerülhető. megtalálják helyüket. mintha az égből egy hatalmas fénycsóva érkezett volna. hogy állni vagy ülni alig lehetett benne. Mikor azután álmából felserkent. 55 A boldogságos atya akkoriban fiaival egyetemben Assisi közelében egy Rivo Tortónak nevezett helyen tartózkodott. És valóban. azt előbb kipróbálta magán cselekedettel. hanem hogy prédikálással és üdvös tanácsok adásával megmutassuk az embereknek az üdvözülés útját. s összekulcsolt kezekkel és égre emelt szemekkel. hogy istállót készítsünk egy szamárnak. még világi ember korában látott. éspedig pünkösdkor és Szent Mihály . hogy szamarának a pajtában készítsen helyet. színigazság legyen. Ő pedig különös szeretettel és gyengédséggel ajánlotta azt a minister generális és valamennyi testvér védelmébe. s úgy törték magukat látása és hallása után. s aki iránt érzett bizalmát együttélésük alatt sokszor kimutatta. Amit másoknak szóval hirdetett. és így semmi fölös zaj. Azért az Isten embere így szólt a testvérekhez: "Tudom. és ott alázatosan és buzgón kitartott Isten szolgálatában. hogy nagy irgalmasságában könyörüljön meg rajtuk és világosítsa meg szemüket. és példájára minden világi gondot és hivalkodó pompát sutba dobva az ő fegyelme alatt rendezni életüket. a tudósok is megértették. úgy intézkedett. része volt egy látomásnak is.hanem a Szentlélek tudományával és erejével bátran hirdette Isten országát. hogy a szent annyira szerette és másoknak is ajánlotta ezt a helyet. A legcsodálatosabb azonban az volt a dologban. miután az említett apáttól megkapta a Boldogasszony temploma melletti viskót. hogy bár nem a tudósoktól tanulta a beszédet. Ettől fogva nemesek és nem nemesek. egy kissé felindult ellene. amelyet az egyik testvér. testvéreim. ahol egyszer -még mielőtt a templom birtokjogát megkapták volna -már laktak az ott levő nyomorúságos viskóban. és az üdvösség fényével valamennyinek szemét megvilágosította volna. fejezet A káptalanról. hogy ezentúl egyedül Istennek szolgál. itt jól érezzük majd magunkat. siránkozva kiáltana az Úrhoz. mint olyan helyet. mivel nagy lármát csapott szamarával és zavarta a testvéreket. amikor hallotta a paraszt szavait és megértette szándékát. Itt igen gyakran még mindennapi kenyerük is hiányzott." A szent atya. klerikusok és laikusok isteni sugallatra egyre többen kezdtek boldogságos Ferenc nyomába szegődni. akit boldogságos Ferenc különösképpen kedvelt. s közben így beszélt hozzá: "Lépj be. Egy napon azonban. hogy minden. odajött egy szamaras parasztember azzal a nyilvánvaló szándékkal. főleg pedig. melyet évenként kétszer tartottak a Sancta Maria de Portiuncula mellett 57 Boldogságos Ferenc. Hogy pedig a testvérek meg ne akadályozzák szándékában. Mikor ugyanis a mondott testvér éppen Isten szolgálatára készült magát elszánni. és az apostoli szék tekintélyétől támogatva gondosan került minden hízelgést és kegyhajhászást. A népek nem győzték eleget csodálni szavainak igazságát és erejét. és kénytelenek voltak beérni répával. XIV. Isten embere a pajta gerendájára felírta mindegyik testvér nevét. mintha minden ember vak volna és térden állva szorongana a Sancta Maria de Portiuncula templom körül. belépett a szerzetbe. mikor a testvérek éppen a mondott helyen tartózkodtak. akik valamennyien mély csendben imádkoztak. lépj be csak bátran. ne zavarja a lélek csendjét. főleg azért. hogy ott minden esztendőben kétszer. melyet itt-ott sikerült összekoldulniuk. még erősebben eltökélte magában. Mialatt így imádkoztak. egyenesen behajtott szamarával. sorra rájuk szállott volna. 56 Később ugyanis a monte subasiói Szent Benedek monostor apátja mintegy isteni sugallatra és ösztönzésre alázatosan átengedte a templomot boldogságos Ferencnek." A pajtát tehát otthagyták a szegény leprások használatára. vagy hogy az emberek látogatásait fogadjuk.

hallgassák áhítattal a szentmisét és imádják teljes odaadással az Úr (szent) testét. És ha megesett.ünnepén káptalant tartsanak[38]. s a megátalkodottakat és a lázongókat megfelelő . Némelyek ugyanis. és kitűnően értett ahhoz. a mi és az ő Uruk. hogy a testvérek egyikénekmásikának. A testvérek közt pedig. Pünkösdkor minden testvér megjelent Boldogasszony templománál és megbeszélte. hanem azt kívánta. holott még Krisztus tanítványa válhat belőle. senki sem merészelt világi dolgokról fecsegni. a böjtöt és a testi sanyargatásokat. Hiszen mi arra vagyunk hivatva. nem úgy mint ítélő bíró. szomorú a szomorkodókkal. ahogyan az Úr útmutatása szerint jónak látta." 59 Ezenfelül a kegyes atya dorgálta azokat a testvéreket is. akik világiasan élnek s páváskodva és hivalkodva ruházkodnak. melyekért magasztalni szokás az Urat. hanem inkább a szentatyák életéről és arról beszélgettek. hanem ellenkezőleg: szelídségetekkel mindenkit békére. Különösen lelkükre kötötte. mégis a vele együtt élő testvérek közül egyet gvardiánként és parancsolóként maga fölé rendelt. Ugyanitt történt az egyes tartományokba kiküldendő prédikáló testvérek kijelölése és a többi testvér beosztása tartományok szerint. s üdvös parancsainak kötelékével bekötözte sebeiket. Földig megalázta magát az emberek előtt. nemesek és gazdagok iránt. hogy ha lovagolnak. mivel ugyanaz a Teremtő alkotta őket. azonképpen testvérei is bővelkedjenek jócselekedetekben. mint jó orvos betegeihez. olyannyira sanyargatták testüket. hogy tisztelettel és áhítattal forgolódjanak az istentisztelet végzésében és az egyházi rendelkezések végrehajtásában. az igazultak közt jelöljön ki számukra helyet". őszinte megbecsülést mutatott az öregek. bekötözzük a megtörteket és visszahívjuk a tévelygőket. Mert ő a legteljesebb megértéssel szólott hozzájuk. Senkit se ingereljetek tehát haragra. De akármit mondott. se ne botránkoztassatok. csupán boldogságos Ferenc édes és tüzes szavainak hallatára. melyre fogadalmat tettek. és mindenkivel szemben alárendeltnek érezte magát. elég hatalmas ahhoz. hogy beteg legyen a betegekkel. hogy egészen kioltsák magukban a testi vágyakat. Azt akarta. hogy senkit se ítéljenek meg és ne nézzék le azokat. jószívűségre és egyetértésre kell hangolnotok. mivel a testi szükségletek rendelkezésére bocsátásával segítik a jókat a bűnbánattartásban. hogy tartsák magukat rendületlenül a szent Evangéliumhoz és a regulához. még lovaik lábát is csókkal illessék. hogy magasan fölötte állt valamennyi testvérnek. sőt még nagyobb mértékben szívetekben is szülessék az meg. valami kísértése vagy gyötrelme támadt. hogy gyógyítsuk a sebesülteket. szíve mélyéből szerette a szegényeket s benső részvétet érzett irántuk. akik a káptalanra összejöttek. Ezt is szokta mondani: "A testvéreknek úgy kellene forgolódniuk az emberek között. hogy a testvérek egyenesen uraikként és testvéreikként tiszteljék őket: testvéreikként. Isten embere tiltotta ezt s jóindulatúan intette. hogyan lehetne még tökéletesebben megtartani a regulát[39]. Azért persze a hibázókat illően megintette. akik kezükkel érintik a nagy és tiszteletreméltó szentségeket. bűnbánatának puszta látására csodálatos módon megszabadultak kísértéseiktől és fölülemelkedtek gyötrelmeiken. "mert -szokta mondani -Isten. Tisztelte az Anyaszentegyház főpapjait és papjait. hogy a testvérek mindenek fölött tiszteljék az áldozópapokat. Sőt azt akarta -ezt többször is kifejezte -. hogyan nyerhetnék el még jobban és tökéletesebben az Úr Jézus Krisztus kegyelmét. Nem győzte eleget inteni a testvéreket. azonnal dicsőítse és buzgón magasztalja a mennyei Atyát". bölcsen korholta. hasonló módon. dorgált és parancsolt úgy. Nemegyszer mondotta nekik: "Amint ajkatokkal hirdetitek a békét. Az volt ugyanis a leghőbb vágya. és annak -hogy így a felfuvalkodásnak minden alkalmát elkerülje -alázattal és buzgón engedelmeskedett. akik a káptalanra eljöttek. fejet hajtsanak előttük és kezet csókoljanak nekik. és uraikként. És annak ellenére. Ezért nem elégedett meg azzal. Maga Szent Ferenc a káptalanon intett. sőt. hogy ha bárhol találkoznak velük. akik kelleténél szigorúbbak voltak magukhoz és túlzásba vitték a virrasztást. ilyen nagy tisztelettel viseltetett hivataluk iránt. hogy aki csak látja vagy hallja őket. hanem mint szerető atya fiaihoz. hogy egykor Isten szentjei és kiválasztottai közt kiérdemelje az Úr színe előtti felmagasztalást. hogy magához térítse őket és mint választottaknak. mindig szeretettel mondta és nagy gondja volt rá. hogy amint ő maga. hogy úgy látszott: gyűlölik önmagukat. hogy szavait cselekedeteivel szemléltesse. 58 Arra is váltig intette a testvéreket. Mert mi sokat már a sátán prédájának vélünk.

akár pap. XV. a szent valamennyi testvért megáldotta és mindegyiket beosztotta valamelyik provinciába. hogy bensőleg szeresse. Azokat azután. Mikor azután az említett Szent Pálról nevezett János bíboros úr meghalt[41]. hogy minden helyzetben megtalálják az alkalmas szavakat és találó fordulataikkal behatoljanak a fiatalok és öregek szívébe úgy. melyeket a testvérek ösztönzésére a városok és falvak emeltek számukra. amellett. mint a test szerinti atya. ahogyan jónak vélitek. fejezet János úrnak. mint ezt különben három templom kijavításával előre jelezte[40]. ha másokkal érintkeztek. Őbenne ellenben a lélek szeretete gyulladt ki. hogy imádságaitokban ajánljatok engem Isten oltalmába. jóval vagy rosszal. név szerint Hugolinónak.büntetésben részesítette. amennyiben a fiatalok a szerzetbe özönlöttek és otthagyták szüleiket a bűnök fertőjében vergődni. A monostorok fölé azután egy-egy testvért rendeltek vizitátornak és lelkivezetőnek. annak felhatalmazást adott a prédikálásra. hanem a testvérek megrendítő prédikációinak hatására szüzek és özvegyek is nagy számmal zárkóztak bűnbánatot tartani azokba a monostorokba. védje és táplálja boldogságos Ferencet és társait. hogy valamennyien vágyva vágytak legalább egyet vagy kettőt közülük maguk mellett tartani udvarukban." . nem szűnt meg állandóan figyelmébe ajánlani bíborostársainak az ő. Hasonlóan a házas emberek és asszonyok is. Az Úr pedig megadta nekik a képességet. mint világi embereknél. szívesebben szállottak meg papoknál. éspedig nem annyira a szolgálat kedvéért. boldogságos Ferenc elé vezették. míg a meglátogatni szándékolt városokban és falvakban egyes istenfélő embereket arra nem indított az Úr. hogy az ő kezéből öltsék magukra alázattal és buzgón a szerzet ruháját. Akkor valóban a megosztás kardja ereszkedett le a földre. sőt még nagyobbal. lehetőleg jámbor és istenfélő világiakhoz fordultak. Akiben megvolt Isten lelke és a szónokláshoz szükséges ékesszólás. társaival egyetemben odajárult eléje. csak a zsolozsma végzéséhez szükséges könyveket. viszonzásul csak azt kérem tőletek. házaikban szigorú vezeklésre adták magukat. Ezért a bíborosok idővel olyan nagy szeretetre gyulladtak Isten embere és társai iránt. három rendjében megújította Isten Anyaszentegyházát. De nemcsak férfiak özönlöttek a rendbe. Így boldogságos Ferenc. mint inkább szent életükért és buzgóságukért. És ha eljött a szálláskeresés ideje. És valóban olyan bensőséges szeretettel szerette őket. És a testvérek a szent áldásának vétele után vidám lélekkel indultak neki a világnak. akik nem tudtak szabadulni a házasélet bilincseitől. akár laikus volt az illető. hogy náluk vonják meg magukat illő módon arra az időre. szegénnyel vagy gazdaggal. az Úr egykori bíboros társának. mellyel olyannyira lángoltak mások iránt. Úgy jártak. mintha valamennyinek atyja lett volna. És bárhol találkoztak pappal. amikor hallott a bíboros dicsőséges nevéről -mert hírnév dolgában messze fölötte állott valamennyi bíborosnak -. Szent Pálról nevezett János bíboros úr. mint zarándokok és jövevények. valamint társai életét és tetteit. anyjukat és minden vagyonukat s a testvérek példáját követve öltötték magukra a szerzet ruháját. az akkori ostiai püspöknek szívét gyullasztotta fel. 60 Ha pedig nem sikerült papoknál szállást találniuk. Ő pedig nagy örömmel fogadta őket és így beszélt hozzájuk: "Rendelkezéstekre bocsátom magam és kész vagyok tanáccsal és védelemmel támogatni benneteket úgy. Mikor aztán végetért a káptalan. mint a Szentháromság tökéletes tisztelője. hogy ezek tömegesen hagyták el apjukat. hogy az Úrban bensőleg szeresse és jótéteményekkel halmozza el Isten emberét és testvéreit. alázatosan fejet hajtottak előtte és kifejezték iránta tiszteletüket. a testvérek üdvös tanácsát követve odahaza. Isten embere tehát. hogy bőven ellátta boldogságos Ferencet jó tanáccsal és tőle telhetőleg mindenben a kezére járt. az első protektornak haláláról és Hugolino ostiai püspök úrnak a Rend atyjává és protektorává történt megválasztásáról 61 A fent említett tiszteletre méltó atya. mert annak szeretete természetesen csak a test szerinti fiakra terjed ki. A pápa pedig a maga idejében mindhárom rendet megerősítette. akiket a testvérek a rendbe felvettek. hogy állandó lakhelyet készítsenek számukra. és semmi mást nem vittek magukkal az útra.

mint Németországban. És ő felállott és szólni kezdett úgy. Ám az Úr nagy irgalmában sok fiat adott nekem és fog adni ezentúl is.Boldogságos Ferenc. A pápa úr és a bíborosok nagyon épültek beszédén és mélységes szeretetre gyulladtak szerzete iránt. mivel eretnekeket szimatoltak bennük. és ezeket néhány testvér kíséretében szétküldték a világ minden tája felé. bár lakhelyek építését még nem engedték meg nekik. mikor már igen megsokasodtak a testvérek számban és érdemben. hogy mostantól fogva minden testvér belefoglalja az Ön nevét imádságába. gyakorolják és tisztelik a katolikus hitet. és ez vezette őt arra. Magyarországon és egyebütt általában hasonló viszontagságokon mentek át. "Igen -mondotta -. hogy előbb prédikáljon a pápa úr és a bíborosok előtt. Annak idején III. Egyik-másik országban jól fogadták a testvéreket. mert lám. Ince pápa úr jóváhagyta ugyan rendjüket és regulájukat. mit jelenthet ez." Azután arra kérte boldogságos Ferenc. rögtön magához hívatta boldogságos Ferencet és elvitte őt Honorius pápa úrhoz -Ince pápa úr ugyanis akkor már nem élt[43] -. Ettől fogva valóban minden esztendőben megjelent a káptalanon. azonfelül rablóktól kifosztva és súlyosan bántalmazva. melyet boldogságos Ferenc Krisztus sugalmazására készített. XVI. melyben Isten embere. és Rendjét a római Anyaszentegyház oltalmába ajánlja: álmában egy kicsiny fekete tyúkot látott tollas lábszárakkal és házi galambra emlékeztető lábfejjel. s azután szíve mélyéből ajánlja védelmébe szerzetét. de a megerősítésről nem állított ki oklevelet. mikor mindezekről értesült. hogyan küldötték őket szét a világba 62 A szerzet alapítása utáni tizenegyedik esztendőben. . hogy az a bizonyos tyúk képletesen őt magát jelenti. A bíboros úr. akiket én nem tudok megvédeni a magam erejével. fejezet Az első ministerek választásáról és arról. hogy a messze idegenben időző testvéreket megkíméljék a fáradtságtól. hogy valamennyit nem tudta szárnya alá gyűjteni. és a Szentlélek felvilágosítására hamarosan rájött. 63 Ekkor boldogságos Ferenc elhatározta. ezek igen nagy örömmel fogadták őt. agyonsanyargatva. én vagyok az a tyúk. azonnal gondolkodni kezdett rajta. kicsiny vagyok termetemnél és fekete színemnél fogva. aki azonnal meghagyta neki. amit ő készségesen megígért. Boldogságos Ferenc eleinte húzódozott. így felelt a bíboros úrnak: "Uram. hogy a bíboros kinevezését kérje. és akarom. ministereket választottak." 64 Néhány évvel a mondott látomás után[46] csakugyan Rómába ment a szent és ott felkereste az ostiai urat. Beszéde végeztével a pápa úr és a bíborosok védelmébe ajánlotta rendjét. Ezért kellett most a testvéreknek annyi zaklatást szenvedniük az egyháziak és a világiak részéről egyaránt. éspedig a már említett ostiai úrnak mintegy a Rend pápájaként való kinevezését kéri. hogy a nevezett Honorius pápa úrtól a római Anyaszentegyház egyik bíborosának. Ferenc énekelte az evangéliumot[42]. Azt akarta ugyanis. nagy örömmel elfogadom Önt szerzetünk atyjának és védelmezőjének. mikor a testvérek hozzá érkeztek. Kevéssel előbb ugyanis boldogságos Ferenc egy álmot látott. ahol csak ismerik. Mikor a pápa úr és a bíborosok elé lépett. Az Alpoktól északra fekvő országokban. függő pecséttel megerősíttette az új regulát[44]. a káptalanra összegyűlt testvérek valamennyien ünnepi menetben eléje vonultak. hogy másnap vele együtt menjen a pápai udvarba. miután hálát adott Istennek. máshonnét ellenben elűzték őket. leszállt a lováról és gyalogszerrel vonult velük a Boldogasszony templomhoz: ott azután beszédet intézett hozzájuk és misét mondott nekik. de a végén mégis vele kellett mennie az udvarba. Sőt egyes országokból egyenesen menekülni kényszerültek s kénytelenek voltak meggyötörve. hogy pünkösdkor kegyeskedjék részt venni a testvérek gyűlésén. hogy az vegye szárnyai alá s oltalmazza és kormányozza őket. nagy keserűséggel visszatérni boldogságos Ferenchez. mint a galambnak és az erények serényen verdeső szárnyán az ég felé törnöm. Ebben a regulában meghosszabbították a káptalanok közötti időt. Mikor megérkezett. hogy ő csak egyszerű és tanulatlan ember. Mihelyt felserkent álmából. hanem azon kívül maradtak és céltalanul szaladgáltak anyjuk körül. ahogyan a Szentlélek kenetével sugalmazta. A tyúknak olyan rengeteg csibéje volt. tehát egyszerűnek is kell lennem. hogy a testvéreknek ügyes-bajos dolgaikban legyen kihez fordulniuk[45]. Ezért az Anyaszentegyházra kell őket bíznom. Ő pedig. és ugyanazon Honorius úrral ünnepélyesen.

az Úr megtestesülésének 1226. vasárnapi napon boldogan Krisztushoz költözött. Ugyanígy más bíborosok is küldtek szét leveleket hasonló célból. Tudniillik így szokott neki írni: Az egész világ Krisztusban tisztelendő atyjának" stb. hogy ezentúl ne ellenkezzenek velük. virrasztásban és a lelkek üdvössége után való járásban. A főpapok pedig. melyet a nagy vizek fölött vakító fehér felhőtakaró vont be. mindenekfölött pedig Krisztus szegényeinek. fejezet Boldogságos Ferenc legszentebb haláláról és arról. És ő egészen halála órájáig buzgó védelmezője és jótevője maradt a testvéreknek és minden más szerzetesnek. 67 Boldogságos Ferenc a hűséges szeretet láttára. XVII. hogyan nyerte el halála előtt két esztendővel a mi Urunk Jézus Krisztus sebhelyeit 68 Az apostoli férfiú. sokan eljöttek hozzájuk s alázattal és lángoló buzgósággal telve magukra öltötték a szent szerzet ruháját. Gergely néven. hogy tartományaikban építkezzenek. akik előbb üldözték a testvéreket és lelkükre kötötte. nagy részvéttel vagyok Ön iránt sok gondja és szüntelen fáradozásai miatt. és nagyon. mint jó pásztorhoz és védőhöz illett. Mert ha sok nemes és gazdag ember. a felebarátairól való szorgos gondoskodásban és az irántuk érzett részvét nyilvánításában. mindezt megtérése kezdetétől egészen Krisztushoz való költözéséig gyakorolta. nem hogy Önhöz belépni. akit szíve mélyéből . Honorius pápa úr[48]. hogy testvéreket vegyenek fel a Rendbe. lakjanak és prédikáljanak. természetesen Őszentsége magas méltóságának sértetlen megóvásával. hogy hozzá intézett leveleiben mindig következetesen az egész világ atyjának szólította őt. hogy ő lesz a legközelebbi pápa. És mivel Isten kinyilatkoztatásából előre tudta. évében. mennyivel inkább kell szégyenkeznünk és félnünk nekünk. hogy ő már a szentek társaságának örvendezik. akik minden más szerzetesnél szegényebbek és utolsóbbak vagyunk." A pápa úrnak tetszett a szent beszéde. kisebb testvérek miatt is annyi a gondja és törődése[47]. nyilván ezt meg is mondta neki azzal. és többek között arra is felhatalmazást adott nekik. Ezért rendelkezésére bocsátotta az ostiai urat. hogy az apostolok példájára legtökéletesebben Krisztus nyomába szegődött. de nagyon szégyellem magam. hogy a testvérek most már állandóan megtelepültek az illető tartományokban és akadálytalanul prédikáltak. és érdeme szerint a szerzet fölé állította őt protektornak. mellyel Isten egyházára ügyelnie kell. sok fáradozás után elpihenvén az örök nyugalomban és méltóképpen színe elé járulván az ő Urának. Lelkét egyik tanítványa. kegyeskedjék nekünk átengedni az ostiai urat pápánkul. Ezért joggal hihetjük. hasonlóan bensőséges szeretettel telt el iránta. húsz esztendővel azután. kiterjesztette védő karját valamennyi testvérre. 66 És ő a pápa parancsának vétele után. Ezért tehát alázattal kérem és buzgón esedezem Őszentségéhez. A következő káptalanon azután boldogságos Ferenc új ministereket küldött ki az említett tartományokba bíborosok leveleivel és az apostoli bullával megerősített regulával felszerelve. vagy akárcsak zörgetni merészelni a kereszténység szent frigysátrának ajtaján. Ez a szent valóban sokat fáradozott az Úr szőlőjében: buzgó és fáradhatatlan volt az imádságban. hogy miattunk. október 4én. és helyébe csakugyan az ostiai urat választották meg[49] IX. böjtölésben. mikor a dolgok új fordulatát látták és a testvérektől felmutatott bizonylatokat szemügyre vették. Alázatos és szent életük láttára és mondhatatlanul édes szavaik hallatára azután. látta nyílegyenesen égbe röpülni. s végül önmaga kevésre becsülésében. Így történt. mellyel az ostiai úr a testvérek iránt viseltetett. egy kiválóan szent életű ember egy holdnagyságú és napfényességű csillag képében.65 Mindezek után boldogságos Ferenc így kezdett beszélni a pápához: "Uram. sok szerzetes nem tud az Ön színe elé jutni. hanem az Apostoli Szék tekintélyével megerősített szent életű szerzeteseknek inkább járjanak a kezükre jótanáccsal és segítségadással. Mindenekelőtt írt azoknak a főpapoknak. hanem ajtaja előtt megállani. Kevéssel rá meghalt III. hogy tartományukban meg tudjanak telepedni és akadálytalanul tudjanak prédikálni. hogy a testvéreknek a szükség napjaiban legyen kihez fordulniuk. készségesen megadták az engedélyt. melyek megindították és Isten iránti szeretetre és bűnbánatra gyújtották a lelkeket. Ferenc.

Egyik reggel ugyanis. Isten embere. gazdagon elhalmozta szent edényekkel és drágamívű egyházi felszerelésekkel. melyeket a szent közbenjárására művelt az Úr. A nevezett pápa többek között egy drágakövekkel ékesített aranyfeszületet is küldött a templomnak. Jobb oldalán pedig. s mikor szent testéhez már mindenfelől tömegesen özönlöttek azok. A látomás elmúltával a szent szívében a szeretet csodálatos heve maradt vissza. sőt egészen kivételes jótéteményeket nyertek az Úrtól: a fentebb említett Gergely pápa úr a bíborosok és sok más főpap tanácsának kikérése. A jelenés kezei és lábai keresztalakban ki voltak feszítve. aki nagy szeretetében keresztre feszíttette magát -egyszerre egy szeráf jelent meg előtte. 72 Ez alkalommal a pápa nemcsak az életében oly hőn szeretett szentet tisztelte meg a szentté avatás páratlan fényével. akik látták vagy tapintották őket. ajkával magasztalni és érdemszerző cselekedeteivel dicsőíteni. akiket mind a pápa úr hívott össze az Úr 1228. ezenfelül rengeteg egyházi felszerelést. Olyan lángoló hévvel és bensőségesen szerette az Istent. és magánkívüli elragadtatásában így kiáltott fel: "Az Úr nevének hallatára égnek és földnek meg kellene rendülnie. kettő repülésre. mivel nem akarta nyilvánosságra hozni az Úr titkát. de még csodálatosabb volt az Úr Jézus Krisztus szentséges sebhelyeinek feltűnése testén. melyeket a világ legkülönbözőbb tájain művelt általuk. az egész világnak meg akarta mutatni az Úr: ezért csodálatos módon még földi életében egy egészen kivételes kiváltság csodás jegyével ékesítette fel őt. melyet szüntelenül szívében hordott. s a szeráfi nagy lángolástól és a részvevő szeretet édességétől Isten felé szárnyalva szinte egészen beleolvadt abba. hamisítatlan és félreismerhetetlen seb tátongott vörösbe játszó forradással és körötte bíborszínű szegéllyel. most Isten jóságából és az igazság kényszerítő hatalmából. rengeteg fejedelem. hogy halála után is bizonyságot tegyen igazságukról a különböző csodák révén. a szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe körül[50] -két évvel halála előtt. s emléke ünnepélyes megülésére elköltözésének napját. melynek alapkövét ő tette le. 70 Boldog elköltözése után azonban az összes jelenlévő testvér. A szentté avatás Assisi városában ment végbe sok főpap. XVIII. Egészen azonban mégsem sikerült eltitkolnia. fejezet A szent atya szentté avatásáról 71 Mikor Isten embere már világszerte a csodák új fényében tündökölt. és az ő pápasága második évében. az oltárszolgálathoz szükséges edényt és tömérdek értékes és pompás miseruhát is küldött. mintha csak lándzsával verték volna át. elrendelte nevének a szentek jegyzékébe való felvételét. a másik kettő pedig egész testének befödésére szolgált. akik érdemeiért nagy. míg arca Krisztus Urunk ragyogó képét mutatta. amennyire csak tehette. (október 4-ét) tűzte ki[51]. hogy nevének puszta hallására olvadozni kezdett egész bensejében. akik előbb kicsinyelték a szentet. A templomot kivette minden alsóbb joghatóság alól és apostoli hatalmának teljéből a Kisebb . Kezein és lábain nemcsak világosan látták a szegek lyuggatását. a hitbeli bizonyosságnak olyan magas fokára emelkedtek. leghűségesebb magasztalói és hirdetői lettek. melybe az Úr keresztjének egy darabkája volt belefoglalva. s akit egy pillanatra sem szűnt meg emlékezetében hordozni. sőt még a vas rozsdaszínét is felismerhették. szárnyai közt egy keresztrefeszített gyönyörű férfi alakját mutatva. A sebből a szent életében gyakran vér szivárgott. A sebhelyek megcáfolhatatlan valósága nem csupán a szent életében és halálában mutatkozott meg kézzelfogható bizonyossággal mindazok számára. E csodák révén sokan. az Alverna lejtőjén imádkozott. úgyszintén a csodák számbavétele és átvizsgálása után. előkelő úr és a világ minden részéből egybesereglett tömeg jelenlétében.szeretett." 69 Szeretetének lángoló hevét és Krisztus kínszenvedésének el nem múló emlékezetét. Két évvel a szentté avatás után ebbe szállították át nagy fénnyel a szent testét eredeti temetkezési helyéről[52]. úgyhogy legalább bizalmas barátai előtt nem maradt rejtve. hogy éppen ők. sőt a világiak közül is nagyon sokan minden kétséget kizáró határozottsággal Krisztus sebhelyeivel felékesítettnek látták testét. hanem magukat a húsból képződött és a húsba benőtt szegeket is. akik előbb helytelenül gondolkoztak és Isten emberének sebhelyeiben kételkedtek. hanem az Úrnak volt rá gondja. hanem egyben a tiszteletére emelt templomot is. Két szárnyával ugyanis fejét födte be. mialatt egy (magas) hegy. egészen haláláig gondosan rejtegette.

hanem sok előkelő és nemes úr is magára öltötte fiaival egyetemben a rend ruháját.Testvérek egész Rendje fő. aki él és uralkodik örökkön-örökké. de lelkileg él a dicsőségben. hogy csak külsőleg érzékelhető dolgokkal tiszteljék.és anyatemplomává tette. Ámen. Ezért joggal alkalmazhatjuk rá. megvetve minden testi vágyat és egészen elszakadva minden bűntől és világi hiúságtól. Ebbe a hazába vezéreljen el tehát bennünket Szent Ferenc atyánk érdemeiért az. bullával megerősített kiváltságlevélből. rengeteg embert térített és gyógyított meg az Úr. belépett a Kisebb (Testvérek) Rendjébe. 73 De mintha Isten emberének nem lett volna elegendő. mert ő örökké él az örök boldogság hazájában. világiak és javadalmas klerikusok. amint ez világosan kitűnik abból az ünnepélyes. mint amennyit életében megölt -természetesen azért. · tovább a jegyzetekhez · . hogy elköltözése után érdemeiért nemcsak közrendű emberek. és a neki adott kegyelem mértéke szerint igyekezett mindenben a szegénységhez s Krisztus és az ő hűséges szolgája. Hasonlóan sok bölcs és nagy tudású ember is. Így történt. amit Sámsonról olvasunk: sokkal több embernek okozta halálát halálával. Szent Ferenc nyomdokaihoz igazítani életét. férfiak és nők tértek százával és százával az Úrhoz. általa. melyet a bíborosok is valamennyien aláírtak. míg feleségeik és leányaik a szegény úrnők monostoraiba zárkóztak be. aki testileg ugyan meghalt.