You are on page 1of 88

FALUN GONG

Srpska verzija

LI HONDI

LUNJU1 Nita nije tako duboko kao BUDA FA2; me u svim teorijama na svetu to je najkompleksnija i najizuzetnija nauka. Da bi istraila ovaj domen, ljudska vrsta iz osnova mora promeniti uobiajeni nain razmiljanja. U suprotnom, istina univerzuma e za oveanstvo zauvek ostati misterija, a prosean ovek e zanavek puzati unutar granica stvorenih sopstvenim neznanjem. ta je onda tano BUDA FA? Da li je religija? Da li filozofija? Ovo je samo shvatanje savremenih teoretiara budizma, koji ga izuavaju na teorijskom nivou, kao filozofsku kategoriju, podre ujui ga kritici i takozvanom istraivanju. Istina je, me utim, da se BUDA FA ne svodi samo na onaj deli dokumentovan u budistikim sutrama jer to predstavlja BUDA FA samo na poetnom nivou. BUDA FA je uvid u sve misterije; on obuhvata sve, ne izostavljajui nita od estica i molekula do univerzuma, od onog jo manjeg do onog jo ) izraene na veeg. On je prikaz osnovne osobine univerzuma, DenanRen3, ( razliitim nivoima, sa razliitim slojevima znaenja. On je i ono to Taokola zove Tao4, ili to Budakola naziva Fa5. Koliko god da je postala napredna, dananja nauka poznaje samo deli misterija univerzuma. Kad pomenemo specifinu pojavu BUDA FA, uvek e se nai neko da kae: Ovo je doba elektronike, nauka je jako napredna. Svemirske letilice ve su dospele do drugih planeta, a vi se tu bavite prepotopskim praznovericama. Da budemo iskreni, koliko god da je jedan kompjuter sloena naprava, on se ne moe porediti sa ljudskim mozgom, koji i dandanas ostaje nereiva enigma. Ma koliko daleko nae svemirske letilice mogle da lete, one nisu u mogunosti da otputuju izvan materijalne dimenzije u kojoj mi ljudi obitavamo. Ono to se moe obuhvatiti savremenom naukom je krajnje povrno, siuno i vrlo daleko od pravog poimanja istine univerzuma. Neki ljudi, isuvie ogranieni i nespremni da promene svoj uvreeni nain razmiljanja, ak se ne usu uju da se suoe, do u u dodir i priznaju injenice vezane za ovu pojavu koja objektivno postoji. Misterije univerzuma, prostorvremena i ljudskog tela mogu se potpuno razotkriti samo kroz BUDA FA. On nam tako e pomae da prepoznamo dobro i zlo, razlikujemo vrline i mane, kao i da pogrene koncepte zamenimo ispravnim. Ideja vodilja dananje nauke, da predmet ne treba prouavati pre nego to se prepozna, svodi je na razvoj i istraivanje fizikog sveta. Ljudi se ne usu uju da pri u onim fenomenima koji su neopipljivi i nevidljivi u naoj dimenziji, ali objektivno postoje i odraavaju se u ovoj naoj fizikoj dimenziji konkretnim pojavnim oblicima otpisujui ih kao nepoznate fenomene. Oni tvrdoglavi trae razloge, iako nemaju osnova, da ih nazovu prirodnim fenomenima, dok oni sa zadnjim mislima, na utrb sopstvene savesti, stavljaju na njih etiketu praznoverja. Oni indiferentni jednostavno se klone teme, uz obrazloenje da nauka jo nije dovoljno napredna. Kad bi ljudska bia bila u stanju da izmene svoj rigidni nain razmiljanja, kad bi novim oima mogla da pogledaju same sebe i univerzum, oveanstvo bi uinilo velik korak napred. BUDA FA omoguuje ljudskoj vrsti da shvati nemerljivi i bezgranini svet. Od davnina, samo jedna stvar savreno je mogla da objasni oveanstvo, svaku dimenziju materijalnog postojanja, ivot i svekoliki univerzum BUDA FA.

1 2 3

Lunju izjava, komentar, neto to se ne moe reima izrei Buda Fa univerzalna naela i zakon; zakon univerzuma DenanRen Den (istina, istinitost, iskrenost); an (blagost, milosr e, milost, dobrota, dobrodunost); Ren (izdrljivost, istrajnost, trpeljivost, strpljivost, tolerancija) 4 Tao 1. Taoistiki izraz za Zakon prirode i univerzuma 2. Prosvetljeno bie koje je dostiglo ovakav Tao 5 Fa zakon i naela Budakole

Sadraj LUNJU ............................................................................................................................... 2 Sadraj .............................................................................................................................. 3 Poglavlje I Uvod ............................................................................................................... 4 1. Poreklo igonga......................................................................................................... 4 2. i i gong.................................................................................................................... 5 3. Gong-potencija i natprirodne moi............................................................................. 6 4. Tree oko .................................................................................................................. 8 5. Leenje igongom i bolniko leenje ....................................................................... 12 6. igong Buda-kole i budizam.................................................................................. 13 7. Ispravni putevi kultivacije i r avi putevi .................................................................. 15 Poglavlje II Falun Gong .................................................................................................. 19 1. Funkcija faluna........................................................................................................ 19 2. Konfiguracija faluna................................................................................................ 20 3. Osobine kultivacije u Falun Gongu.......................................................................... 20 4. Kultivacija uma i tela............................................................................................... 22 5. Mentalna namera ..................................................................................................... 25 6. Nivoi kultivacije u Falun Gongu.............................................................................. 26 Poglavlje III Kultivacija ininga..................................................................................... 28 1. Unutranje znaenje ininga................................................................................... 28 2. Gubitak i dobitak ..................................................................................................... 29 3. Istovremena kultivacija Dena, ana i Rena ............................................................ 30 4. Eliminisanje zavisti ................................................................................................. 31 5. Eliminisanje vezanosti ............................................................................................. 32 6. Karma ..................................................................................................................... 33 7. Demonska smetnja................................................................................................... 36 8. Uro eni kvalitet i sposobnost poimanja ................................................................... 37 9. Jasan i ist um ......................................................................................................... 38 Poglavlje IV Sistem prakse Falun Gonga........................................................................ 40 1.Buda prua hiljadu ruku (Fo dan ianou Fa) ............................................................. 40 2. Falun stojei stav (Falun duang Fa)........................................................................... 47 3. Prodiranje u dve kosmike krajnosti (Guantong liang i Fa) ........................................ 50 4. Falun nebesko kolo (Falun doutian Fa) ..................................................................... 52 5. Jaanje boanskih moi (entong iai Fa) ................................................................ 55 Poglavlje V Pitanja i odgovori......................................................................................... 60 1. Falun i Falun Gong ........................................................................................... 60 2. Principi i metodi vebi....................................................................................... 62 3. Kultivacija ininga ........................................................................................... 75 4. Tree oko .......................................................................................................... 79 5. Tekoe ............................................................................................................. 83 6. Dimenzije i oveanstvo.................................................................................... 84 Renik manje poznatih termina ....................................................................................... 86

Poglavlje I Uvod

U naoj zemlji [Kina], igong6 ima dugu istoriju jer datira iz drevnih vremena. Tako na narod ima prirodne prednosti za vebanje igonga. Dve ispravne kole igong kultivacije, Buda-kola i Tao-kola, ve su obznanile mnoge velike metode kultivacije koje su se u prolosti uile u tajnosti. Naini kultivacije u Tao-koli su veoma specifini, a i Buda-kola tako e ima svoje sopstvene metode kultivacije. Falun Gong7 je napredna metoda kultivacije Buda-kole. Kroz ovu seriju predavanja najpre u vae telo dovesti u stanje pogodno za naprednu kultivaciju, a zatim u u njega postaviti falun i energetske mehanizme (iji). Tako e u vas nauiti naim vebama. Pored svega ovoga, ja imam faene koji e vas tititi. Ali imati ove stvari samo po sebi nije dovoljno, jer one ne mogu postii cilj razvijanja gonga8 tako e je neophodno da razumete naela kultivacije na visokim nivoima. Tome se obraa ova knjiga. Ja predajem sistem kultivacije na visokim nivoima, pa neu obrazlagati kultivaciju bilo kojeg konkretnog meridijana9, akupunkturne take ili energetskog prolaza. Ja predajem napredni nain kultivacije, veliki put za istinsku kultivaciju na visoke nivoe. U poetku moe zvuati nezamislivo, ali oni koji su posveeni vebanju igonga, i koji paljivo istrauju i doivljavaju praksu, razotkrie u njoj mnoga uda i zavrzlame. 1. Poreklo igonga igong o kome danas govorimo izvorno se nije zvao igong. On vodi poreklo od drevnih kineskih metoda usamljenike i religiozne kultivacije. Izraz koji se sastoji iz dva kineska znaka, i i gong, ne moe se nai nigde u tekstovima Interne Alhemije, Taoistikog kanona,10 ili Tripitake11. Tokom razvoja sadanje ljudske civilizacije igong je proao kroz period kada su religije bile u svojim embrionskim oblicima. On je postojao jo pre nego to su nastale religije. Nakon formiranja religija dobio je odre eni stepen religioznog prizvuka. Originalni nazivi za igong su bili: "Veliki put kultivacije bude" i "Veliki put kultivacije taoa". Imao je i druga imena, kao to su: "Devetostruka interna alhemija", "Put arhata12" i "Va rina djana13". Mi ga sada zovemo igong da bi bolje odgovarao naem savremenom nainu razmiljanja i lake se popularisao u drutvu. igong je, zapravo, neto to postoji u Kini iskljuivo radi kultivacije ljudskog tela. igong nije neto to je izumela ova civilizacija. On ima prilino dugu istoriju koja zalazi duboko u prolost. Kada je, dakle, nastao igong? Neki kau da igong ima istoriju od tri

igong opti naziv za odre ene prakse koje kultiviu ljudsko telo. U prethodnim decenijama, igong vebe su neverovatno popularne u Kini. 7 Falun Gong igong faluna. Za praksu se koriste kako naziv Falun Gong, tako i Falun Dafa 8 Gong kultivaciona energija 9 Meridijan mrea energetskih kanala u telu. za koje se smatra da provode i. U tradicionalnoj kineskoj medicini i popularnoj kineskoj misli, kae se da bolest nastaje kad i ne protie kako treba kroz ove meridijane. 10 Interna alhemija, Taoistiki kanon drevni, kineski, taoistiki tekstovi za vebanje kultivacije 11 Triptaka Tri korpe, tako e poznato i kao Kanon Pali. Ovo je zbirka tekstova na jeziku Pali koji sainjavaju doktrinarne temelje teravada budizma. Njegova tri dela su: uenja Bude, monaki kod i posebne filozofske rasprave. 12 Arhat prosvetljeno bie Ispravnog dostignua u Buda-koli, koje je izvan Tri sveta, ali nie od bodisatve. 13 Va rina djana Djana se prevodi kao meditacija, dok se Va ra moe prevesti kao Munja, Dijamant, ili Neunitivi.

hiljade godina i da je postao vrlo popularan u doba Tang14 dinastije. Neki kau da ima istoriju od pet hiljada godina i da je star koliko i kineska civilizacija. Neki kau, sudei po arheolokim nalazima, da ima istoriju od sedam hiljada godina. Ja smatram igong neim to nije izum savremenog oveanstva - on potie iz praistorijske kulture. Prema istraivanjima ljudi sa natprirodnim moima, univerzum u kojem ivimo je entitet koji je iznova kreiran nakon to je devet puta eksplodirao. Planeta na kojoj ivimo je puno puta bivala unitena i svaki put kad bi se obnovila, oveanstvo se poinjalo ponovo umnoavati. U dananje vreme ve znamo da na Zemlji ima puno stvari koje prevazilaze nau sadanju civilizaciju. Prema Darvinovoj teoriji evolucije, ljudi su evoluirali od majmuna, a civilizacija nije starija od 10.000 godina. Ipak, arheoloki nalazi pokazuju da u peinama evropskih Alpa postoje freske stare 250.000 godina, koje ukazuju na veliku vetinu - znatno iznad mogunosti dananjih ljudi. U muzeju Nacionalnog univerziteta u Peruu postoji velika stena sa uklesanom ljudskom figurom, koja teleskopom prosmatra zvezde. Ova figura je stara vie od 30.000 godina. Kao to znamo, Galileo je izumeo teleskop sa poveanjem od trideset puta 1609. godine, to je pre tek neto vie od trista godina unazad. Kako je onda teleskop mogao postojati pre 30.000 godina? U Indiji postoji gvozdeni stub sa istoom gvo a od preko devedeset devet procenata. ak ni savremenom tehnologijom kaljenja nije mogue proizvesti gvo e tako visoke istoe; to prevazilazi nivo savremene tehnologije. Ko je stvorio te civilizacije? Kako su ljudska bia - koja su u to doba trebalo da budu mikroorganizmi - mogla da stvore takve stvari? Ovakvi nalazi pobudili su zanimanje naunika u itavom svetu. Budui da su neobjanjivi, smatra se da potiu iz praistorijskih kultura. Nivo nauke bio je razliit u pojedinim vremenskim razdobljima. U nekim vremenskim razdobljima bio je jako visok, nadilazei nivo savremenog oveanstva. Me utim, te civilizacije su unitene. Zato kaem da igong nisu izmislili ili stvorili savremeni ljudi, nego su ga savremeni ljudi otkrili i usavrili. On pripada praistorijskoj kulturi. igong nije ekskluzivni proizvod nae zemlje. On postoji i u stranim zemljama, ali tamo ga ne nazivaju igong. U zapadnim zemljama, kao to su SAD, Velika Britanija itd., zove se magija. Dejvid Koperfild, mag iz SAD-a, majstor je natprirodnih moi, koji je jednom izveo majstoriju prolaska kroz Kineski zid. Kada je trebalo da pro e kroz zid, pokrio je sebe i zid belim platnom, a onda je proao kroz njega. Zato je to uradio? Na taj nain je veliki broj ljudi naveo da na to gledaju kao na ma ioniarski trik. Me utim, to je morao uiniti ba tako jer je znao da u Kini ima puno ljudi sa velikim natprirodnim moima. On se bojao smetnji s njihove strane, pa se pokrio pre nego to je uao. Prilikom izlaska, izbacio je jednu ruku, podigao platno i izaao. Kao to poslovica kae: "Strunjak pazi na trik, dok laik gleda radi uzbu enja". Na ovaj nain publika je mislila da je to ma ioniarska predstava. Ove natprirodne moi se nazivaju magijom zato to se ne koriste za kultivisanje ljudskog tela, nego radi scenskog nastupa, da bi se prikazalo neto neobino, kao i radi zabave. Iz perspektive niskog nivoa, igong moe da promeni stanje ljudskog tela, postiui cilj leenja i odravanja zdravlja. Iz perspektive vieg nivoa, igong se odnosi na kultivaciju prvobitnog tela oveka (benti). 2. i i gong i15 o kojem danas govorimo, ljudi starina su zvali i16. Oni su, u sutini, isto - oba se odnose na i univerzuma, bezoblinu, nevidljivu materiju koja postoji svuda u univerzumu. i se ne
Tang dinastija jedan od najprosperitetnijih perioda u kineskoj istoriji (618 n.e. 907 n.e.) i u kineskoj misli, za ovu supstancu/energiju se smatra da preuzima mnoge forme u telu i sredini. Obino prevo en kao vitalna energija, smatra se da ovaj i odre uje zdravlje oveka 16 Ovaj izraz koristi razliit kineski znak od onog za i, ali se izgovara na isti nain
15 14

odnosi na vazduh. Energija ove supstance se aktivira u ljudskom telu kroz kultivaciju. Njena aktivacija menja fiziko stanje tela i moe da proizvede lekovit efekat. Ali i je samo i - vi imate i, on ima i, a jedan i ne moe da kontrolie drugi. Neki kau da i moe da lei bolesti, ili da na nekog moemo emitovati i kako bi mu izleili bolest. Ovi navodi su prilino nenauni, jer i uopte ne moe da lei. Ako praktikant poseduje i u svom telu, to znai da njegovo telo jo uvek nije mleno-belo, to znai da on jo uvek nosi bolesti u sebi. Osoba koja kroz kultivaciju stekne natprirodne moi, ne emituje i. Ona umesto toga emituje grozd visoke energije. To je visoko-energetska materija koja se manifestuje u formi svetlosti, a njene estice su sitne, dok je gustina velika. To je gong. Jedino on moe imati dejstvo da kontrolie obine ljude i jedino on moe da ih lei. Poslovica kae: "Svetlost bude sija svuda i ispravlja sva abnormalna stanja." To znai da oni koji se zaista kultiviu nose ogromnu energiju u svom telu. Gde god da idu, bilo koje abnormalno stanje, unutar podruja koje pokriva njegova energija, moe se ispraviti i vratiti u normalno. Na primer, bolest u neijem telu je zaista abnormalno telesno stanje, i bolest e nestati kad se ovo stanje ispravi. Jednostavnije reeno, gong je energija. Gong ima fizike karakteristike, a praktikanti kroz kultivaciju mogu da iskuse i opaze njegovo objektivno postojanje. 3. Gong-potencija i natprirodne moi (1) Gong-potencija se razvija kultivacijom ininga17 Gong koji stvarno odre uje nivo neije gong-potencije (gongli) ne razvija se vebanjem igong vebi. On se razvija transformacijom materije po imenu vrlina (de) i kultivacijom ininga. Ovaj proces transformisanja se ne vri putem "postavljanja retorte na vatru da se napravi eliksir od sakupljenih trava 18", kao to to obini ljudi zamiljaju. Gong na koji mislimo generie se izvan tela i zapoinje od donje polovine tela. Sledei unapre ivanje ininga, gong raste prema gore u obliku spirale i formira se potpuno izvan tela. Kada stigne do krune glave, razvija se u stub gonga. Visina ovog stuba gonga odre uje nivo vaeg gonga. Stub gonga postoji u duboko skrivenoj dimenziji, to prosenoj osobi predstavlja tekou da ga vidi. Natprirodne moi se ojaavaju gong-potencijom. to su vii neija gong-potencija i nivo, vee su njegove natprirodne moi i lake mu je da ih koristi. Ljudi sa niom gong-potencijom imaju slabije natprirodne moi i njima je tee da ih koriste, dok su neke potpuno neupotrebljive. Same natprirodne moi ne predstavljaju ni nivo ovekove gong-potencije, ni nivo njegove kultivacije. Ono to opredeljuje nivo je gong-potencija, a ne natprirodne moi. Neki ljudi se kultiviu zakljuani, pri emu je njihova gong-potencija dosta visoka, ali ne moraju posedovati puno natprirodnih moi. Gong-potencija je opredeljujui faktor, razvija se kultivacijom ininga i predstavlja najvaniju stvar. (2) Natprirodne moi nisu neto emu kultivator tei Svim praktikantima je stalo do natprirodnih moi. Natprirodne moi su atraktivne optoj javnosti i mnogi ljudi bi eleli da steknu poneto od njih. Ipak, bez dobrog ininga se ne mogu stei natprirodne moi.

17 18

ining - priroda uma, priroda srca, moralni karakter U taoistikoj tradiciji, spoljni alhemijski procesi odvajkada slue kao metafore da se opie unutranja kultivacija ljudskog tela

Neke natprirodne moi koje mogu posedovati obini ljudi ukljuuju Tree oko (tianmu)19, Nebesko uho, telepatiju, vidovitost, itd. Ali nee se sve ove natprirodne moi pojaviti tokom poetnih faza postepenog prosvetljenja, jer variraju od osobe do osobe. Obinim ljudima je nemogue da imaju odre ene natprirodne moi, poput transformacije jedne vrste materije u ovoj fizikoj dimenziji u drugu vrstu to nije neto to oni mogu imati. Velike natprirodne moi se razvijaju samo kultivacijom nakon ro enja. Falun Gong je razvijen prema naelima univerzuma, pa sve natprirodne moi koje postoje u univerzumu postoje i u Falun Gongu. Sve zavisi od toga kako se praktikant kultivie. Misao o sticanju nekih natprirodnih moi se ne smatra loom. Ipak, preterano snana tenja ka sticanju ovih moi je neto vie od normalne misli i proizvee negativne rezultate. Nekom ko je na niskom nivou malo vredi da stekne natprirodne moi, osim da bi se pokazao pred obinim ljudima i nadao se da e postati jai od njih. Ako je ovo po sredi, to jasno pokazuje da ining te osobe nije visok i da je ispravno ne dati mu natprirodne moi. Ako se daju ljudima sa niskim iningom, neke natprirodne moi mogu biti upotrebljene da se ine r ave stvari. Poto ining takvih ljudi nije postojan, onda nema garancije da oni nee uiniti neto loe. S druge strane, nijedna natprirodna mo koja se moe prikazati ili izvesti ne moe promeniti ljudsko drutvo ili normalan drutveni ivot. Prave natprirodne moi visokog nivoa se ne mogu izneti na videlo, jer bi uticaj i opasnost bili preveliki; na primer, nikad se ne bi moglo demonstrirati ruenje jedne velike zgrade. Nije svakom doputeno da koristi velike natprirodne moi osim ljudima koji imaju posebne misije, niti se te moi mogu razotkriti; to je zato to ih kontroliu majstori visokog nivoa. Svejedno, neki obini ljudi insistiraju na tome da ih igong- majstori izvode, terajui ih da prikazuju svoje natprirodne moi. Ljudi sa natprirodnim moima nisu voljni da ih koriste za prikazivanje jer im je zabranjeno da ih razotkriju otkrivanje bi imalo uticaj na celokupno stanje drutva. Ljudima koji zbilja poseduju veliku vrlinu nije doputeno da koriste svoje natprirodne moi u javnosti. Neki igong-majstori se tokom predstave grozno oseaju i posle bi zaplakali. Nemojte ih terati da to izvode! Njima kodi da razotkrivaju te stvari. Jedan moj uenik mi je doneo neki asopis. Smuilo mi se im sam ga pogledao. Pominjalo se kako treba da se odri me unarodna igong konferencija. Na takmienju mogu da uestvuju ljudi sa natprirodnim moima, a konferencija je otvorena za sve one koji ih poseduju. Proitavi ovo, danima sam bio van sebe. Natprirodne moi nisu neto to se moe javno prikazati na takmienju javna demonstracija je neto za aljenje. Obini ljudi se fokusiraju na praktine ovozemaljske stvari, ali igong-majstori treba da uvaju dostojanstvo. Kakav motiv stoji iza elje da se poseduju natprirodne moi? elja za njima odraava misaoni domen praktikanta i njegove tenje. Osoba sa neistim tenjama i nestabilnim umom verovatno nee imati velike natprirodne moi. To je zato to ono to opaa kao dobro ili loe, pre nego se potpuno prosvetli, poiva na standardima ovog sveta. Takva osoba nije u stanju da vidi pravo stanje stvari, niti karmike odnose me u njima. Tuu, sva u ili loe ponaanje prema nekom, izazivaju svojstveni karmiki odnosi me u obinim ljudima. Ako ovek nije u stanju da ih opazi, moe vie odmoi nego pomoi. Zahvalnost i prezir, dobro i loe obinih ljudi vladaju se po zakonima ovog sveta; praktikante ne bi trebalo da zanimaju takve stvari. Pre nego to dostignete puno Prosvetljenje, ono to vidite svojim oima ne mora obavezno biti istina. Kad jedna osoba udari drugu, moda one raiavaju karmiki dug. Vae ukljuivanje bi moglo spreiti vraanje duga. Karma je jedna vrsta crne materije koja okruuje telo oveka. Ona ima fiziko postojanje u drugoj dimenziji i moe se transformisati u bolest ili nesreu.
19

Tree oko ponekad se prevodi i kao Nebesko oko, ova izraz (tianmu) se koristi fleksibilno i moe da se odnosi na sistem Treeg oka ili odre enu komponentu tog sistema.

Natprirodne moi postoje u svakome, a ideja je da treba da se razviju i ojaaju kroz nastavljenu kultivaciju. Ako osoba kao praktikant samo tei natprirodnim moima, ona je kratkovida i neistog uma. Bez obzira za ta eli natprirodne moi, njena tenja sadri elemente sebinosti koji e svakako zakoiti kultivaciju. Posledica ovog bie to da ona nikad nee stei natprirodne moi. (3) Upravljanje gong-potencijom Neki praktikanti ne vebaju dugo, a ipak ele da lee druge kako bi videli kakvo je njihovo dejstvo. Kad oni koji nemaju visoku gong-potenciju prue svoju ruku i probaju da lee, tad apsorbuju u svoje telo veliku koliinu crnog, nezdravog, prljavog ija koji postoji u telu pacijenta. Budui da nemate sposobnost da se oduprete nezdravom iju, vaem telu nedostaje odbrambeni tit, stoga oformljujete zajedniko polje s pacijentom; od nezdravog ija se ne moete braniti bez visoke gong-potencije. Kao rezultat, doiveete veliku neprijatnost. Ako se niko ne brine o vama, tokom vremena ete akumulirati bolest u celom telu. Znai da neko ko nema visoku gong-potenciju ne bi trebalo da lei tu e bolesti. Samo osoba koja je ve razvila natprirodne moi i koja poseduje izvesni nivo gong-potencije moe da upotrebljava igong u leenju. Iako su neki ljudi razvili natprirodne moi i u stanju su da lee, oni zapravo, kad su na dosta niskom nivou, koriste svoju akumuliranu gong-potenciju njihovu sopstvenu energiju u leenju. Poto je gong istovremeno energija i inteligentan entitet koji se ne akumulira lako, vi zapravo crpite gong iz sebe kad ga emitujete. Pratei vae osloba anje gonga, stub gonga iznad vae glave se skrauje i crpi. To uopte nije vredno truda. Zato ja uopte ne odobravam leenje ako vaa gong-potencija nije visoka. Bez obzira koliko sjajne metode koristili i dalje ete crpeti sopstvenu energiju. Kad gong-potencija dostigne odre eni nivo, pojavie se svakojake natprirodne moi. Prilikom korienja ovih natprirodnih moi trebalo bi da budete veoma oprezni. Na primer, ovek bi trebalo da koristi svoje Tree oko kad se ono otvori, jer e se zatvoriti ako ga ne bude koristio. Ipak, ne bi trebalo esto da gleda njim. Ako isuvie esto gleda pomou njega, utroie se previe energije. Da li onda ovo znai da nikad ne treba da ga koristi? Naravno da ne znai. Ako ga nikad ne bismo koristili, ta bi onda bila svrha nae kultivacije? Pitanje je kada ga koristiti. Moete ga koristiti samo ako ste se kultivisali do odre enog stepena i imate sposobnost da nadoknadite potroeno. Kad kultivator Falun Gonga stigne do odre enog stepena, falun automatski moe da transformie i obnavlja onoliko gonga koliko se oslobodi. Falun automatski odrava nivo gong-potencije praktikanta, pa njegov gong nee opasti ni za tren. Ovo je osobina Falun Gonga. Pre ovog trenutka ne treba koristiti natprirodne moi. 4. Tree oko (1) Otvaranje Treeg oka Glavni kanal Treeg oka se nalazi izme u sredine ela i angen20 take. Nain kako proseni ljudi vide golim oima je isti kao kod foto-aparata. Veliina soiva, ili blenda, podeava se u odnosu na razdaljinu od objekta i intenziteta svetlosti. Preko optikih nerava se potom obrazuju slike na epifizi, koja se nalazi u zadnjem delu mozga. Natprirodna mo gledanja kroz stvari je naprosto sposobnost epifize da gleda direktno kroz Tree oko. Tree oko obinog oveka je zatvoreno, jer je njegov kanal uzan i mraan. Unutra nema esencijalnog

20

angen taka akupunkturna taka koja se nalazi izme u obrva, malo nie

ija, nema osvetlenja. Veina ljudi ne moe da vidi Treim okom jer su njihovi kanali blokirani. Da bi otvorili Tree oko, mi prvo ili koristimo spoljnu silu, ili samokultivaciju kako bi se odblokirao kanal. Oblik kanala varira kod svakog ponaosob, a ide od ovalnog do krunog, romboidnog i trougaonog. to se bolje kultiviete, prolaz postaje kruniji. Drugo, uitelj vam daje oko. Ako se sami kultiviete, onda ga sami morate odgajiti. Tree, potrebno je da imate esencijalni i21 na mestu Treeg oka. Mi obino vidimo stvari s naa dva oka, i upravo ova dva oka blokiraju na kanal do drugih dimenzija. S obzirom da one igraju ulogu tita, mi smo u stanju da vidimo samo predmete koji postoje u naoj fizikoj dimenziji. Otvaranje Treeg oka vam doputa da vidite bez upotrebe ova dva oka. Tako e se moete kultivisati kako biste dobili pravo oko nakon to dostignete veoma visok nivo. Tada moete da vidite pravim okom Treeg oka, ili pravim okom u angen taki. Prema Buda-koli, svaka telesna pora je oko. Prema Tao-koli, svaka akupunkturna taka je oko. Glavni prolaz se ipak nalazi u Treem oku i prvo on mora biti otvoren. Na seminaru, ja svim polaznicima ugra ujem stvari kojim mogu da otvore Tree oko. Rezultati variraju usled razlika u fizikim kvalitetima ljudi. Jedni vide mranu rupu koja lii na dubok bunar. To znai da je kanal Treeg oka mraan. Drugi vide beo tunel. Ako neki vide predmete, Tree oko e se uskoro otvoriti. Neki vide objekte kako se okreu, koje je Uitelj22 ugradio da bi im se otvorilo Tree oko. Kad se Tree oko otvori buenjem, tad ete moi da vidite. Neki ljudi kroz svoje Tree oko vide veliko oko i misle da je to oko bude. To je zapravo njihovo sopstveno oko. Ovo su obino ljudi sa relativno dobrim uro enim kvalitetom. Prema naim statistikama, Tree oko se otvara kod vie od polovine uesnika naih seminara. Problem moe nastati poto se Tree oko otvori, jer osoba iji ining nije visok, lako moe iskoristi ovu sposobnost da uini loe stvari. Da bi se spreio ovaj problem, ja vam otvaram Tree oko direktno na nivou Vida mudrosti drugim reima, na naprednom nivou koji vam omoguuje da direktno vidite prizore iz drugih dimenzija, kao i stvari koje se pojavljuju tokom kultivacije, omoguujui vam da verujete u njih. Ovo e pojaati vau veru u kultivaciju. ining onih ljudi koji su tek poeli praksu jo nije stigao do nivoa natprirodnih ljudi. Tako su oni, kad dobiju natprirodne moi, skloni da ine loa dela. Hajde da damo jedan aljiv primer: Hodajui ulicom, mogli biste naii na kiosk lutrije i otii kui sa premijom. To nee biti doputeno ovo to sam rekao treba da vam poslui samo kao ilustracija. Drugi razlog je da mi otvaramo Tree oko velikom broju ljudi. Zamislite kad bi se Tree oko svake osobe otvorilo na niskom nivou: samo pretpostavite kad bi svi mogli da vide kroz ljudsko telo, ili da vide predmete s one strane zida da li bismo ovo i dalje mogli nazivati ljudskim drutvom? Ljudsko drutvo bi bilo ozbiljno narueno, pa ovo nije niti dopustivo, niti izvodljivo. Osim toga, praktikantima ne bi donelo nita dobro i samo bi hranilo njihove vezanosti. Zato vam neemo otvoriti Tree oko na niskom nivou, ve emo ga otvoriti direktno na visokom nivou. (2) Nivoi Treeg oka Tree oko ima mnoge razliite nivoe; na razliitim nivoima ono vidi razliite dimenzije. Prema budizmu, postoji pet nivoa: Telesni vid, Nebeski vid, Vid mudrosti, Fa vid i Buda vid. Svaki nivo se deli na vii, srednji i nii. Na Nebeskom nivou i ispod njega se moe videti
21 22

i se tako e moe koristiti u mnogo irem smislu, da bi se objasnile supstance koje su nevidljive i bezobline, poput vazduha, mirisa, besa itd. Uitelj kineski izraz koji se ovde koristi, ifu, sainjavaju dva znaka: jedan ima znaenje uitelj, a drugi otac

samo ovaj na materijalni svet. Druge dimenzije se mogu videti samo na nivou Vida mudrosti, ili viem od tog. Oni koji imaju mo da vide kroz predmete, u stanju su da vide stvari precizno, sa jasnoom boljom nego na CAT skeneru. Ali ono to oni vide je i dalje unutar ovog fizikog sveta i ne prevazilazi dimenziju u kojoj mi postojimo; stoga se ne smatra da su oni dostigli napredni nivo Treeg oka. Nivo neijeg Treeg oka se odre uje koliinom njegovog esencijalnog ija, kao i irinom, osvetljenou i nivoom blokade glavnog kanala. Unutranji, esencijalni i je kritian kad treba da se odredi koliko temeljno e Tree oko moi da se otvori. Posebno je lako otvoriti Tree oko deci ispod est godina. Nema potrebe ak ni da koristim ruke, jer se ono otvara im ponem da govorim. Ovo je zato to su deca primila manje negativnog uticaja iz fizikog sveta i nisu uinila nita r avo. Njihov esencijalni i je dobro ouvan. Tree oko deteta preko est godina postaje sve tee otvoriti, usled poveanih spoljnih uticaja tokom odrastanja. Posebno loe obrazovanje, razmaenost i postajanje nemoralnim mogu da uine da esencijalni i nestane. Kad se dostigne odre ena taka, sav esencijalni i e nestati. Oni ljudi koji su izgubili sav esencijalni i, moi e postepeno da ga povrate kultivacijom, ali to zahteva dugo vreme i istrajne napore. Esencijalni i je, znai, veoma dragocen. Ja ne preporuujem da se Tree oko otvara na nivou Nebeskog vida, jer e praktikant sa niskom gong-potencijom, gledajui objekte, gubiti vie energije nego to je akumulirao kultivacijom. Ako se izgubi previe esencijalne energije, Tree oko bi se ponovo moglo zatvoriti. Jednom kad se zatvori, nee biti lako da se ponovo otvori. Zato ja ljudima obino otvaram Tree oko na nivou Vida mudrosti. Bez obzira koliko je jasan ili nejasan vid praktikanta, on e biti u stanju da vidi predmete u drugim dimenzijama. Poto na ljude utiu njihovi uro eni kvaliteti, neki vide jasno, neki osrednje, a neki nejasno. Ali, u najmanju ruku, biete u stanju da vidite svetlost. To e pomoi napredak kultivatora ka viim nivoima. Oni koji ne mogu da vide jasno, moi e to da poprave kroz kultivaciju. Ljudi koji imaju manje esencijalnog ija, svojim Treim oko vide samo crno-bele slike. Tree oko osobe koja ima relativno vie esencijalnog ija bie u stanju da vidi u boji, i u jasnijem obliku. to je vie esencijalnog ija, vea je jasnoa. Ali kod svakog pojedinca je drugaije. Neki ljudi se ra aju sa Treim okom otvorenim, dok kod drugih ono moe biti zaepljeno. Kad se Tree oko otvara, slika je slina cvetanju cvea, kad se otvara sloj po sloj. Dok sedite u meditaciji, inicijalno ete otkriti da postoji osvetljenost u predelu Treeg oka. U poetku osvetljenje nije mnogo jako, dok kasnije postaje crveno. Kod nekih ljudi Tree oko je vrsto zatvoreno, pa njihove inicijalne fizike reakcije mogu biti prilino burne. Ovi ljudi e oseati kako im se steu miii oko primarnog kanala i angen take, kao da ih neto pritiska i potiskuje ka unutranjosti. Oseae se kao da su im slepoonice i elo oteeni, i kao da ga bole. Sve ovo su simptomi otvaranja Treeg oka. Osoba ije se Tree oko lako otvori, moe povremeno videti izvesne stvari. Tokom mojih predavanja, neki ljudi bez svoje volje vide moje faene. Oni nestanu kad ovi hotimice pokuaju da ih pogledaju, jer tada zapravo koriste svoje fizike oi. Kad vidite neke stvari zatvorenih oiju, pokuajte da ostanete u tom stanju gledanja, pa ete postepeno videti jasnije. Ako poelite da vidite iz vee blizine, tada ete se zapravo prebaciti na svoje sopstvene oi i upotrebiti optike nerve. Tada nita neete moi da vidite. Dimenzije koje se opaaju Treim okom variraju u skladu sa njegovim nivoom kod odre ene osobe. Naunoistraivake ustanove ne uspevaju da shvate ovaj princip, to spreava da neki igong eksperimenti do u do oekivanih rezultata. Povremeno, neki eksperimenti ak postiu suprotne zakljuke. Na primer, jedan institut je ustanovio metod za ispitivanje natprirodnih moi. Zatraili su od igong- majstora da pogledaju sadraj zatvorene kutije. Budui da su ti majstori imali Tree oko na razliitim nivoima, njihovi odgovori su bili razliiti. Tako je 10

istraivako osoblje proglasilo Tree oko za lanu ideju, koja dovodi u zabludu. Neko s niim nivoom Treeg oka e kod ovakve vrste eksperimenta obino postii bolje rezultate, jer mu je Tree oko otvoreno na nivou Nebeskog vida nivou pogodnom samo za gledanje objekata u fizikoj dimenziji. Zato oni koji ne shvataju prirodu Treeg oka misle da ovi ljudi imaju najvee natprirodne moi. Svi predmeti, bilo organski ili neorganski, u drugim dimenzijama se javljaju u razliitim oblicima. Na primer, kad se proizvede staklo, u drugoj dimenziji nastane jedno inteligentno bie. ta vie, pre nego to je postalo ovaj entitet ono je moda bilo neto drugo. Kad je Tree oko na najniem nivou, ono vidi staklo. Na visokom nivou se vidi entitet koji postoji u drugoj dimenziji. Na jo viem nivou se vidi materijalna forma pre egzistencije ovog inteligentnog entiteta. (3) Vi enje na daljinu Kad se otvori Tree oko, kod nekih ljudi nastaje natprirodna mo vi enja na daljinu, pa su oni u stanju da vide predmete hiljadama kilometara daleko. Svaki pojedinac zauzima svoje sopstvene dimenzije. U tim dimenzijama on je velik kao univerzum. Unutar odre ene, posebne dimenzije on ima jedno ogledalo ispred svog ela, mada je ono nevidljivo u naoj dimenziji. Svako ima ovo ogledalo, ali ogledalo kod nekog ko nije praktikant gleda ka unutra. Kod praktikanta, ovo ogledalo se polako preokree. Kad se jednom okrene, ogledalo moe da odrazi ono to praktikant eli da vidi. U svojoj posebnoj dimenziji, on je prilino velik. Poto je njegovo telo dosta veliko, i ogledalo je veliko. Sve to kultivator eli da vidi moe se odraziti u ovom ogledalu. Iako je slika uhvaena, on i dalje ne moe da je vidi, jer slika mora ostati na ogledalu na trenutak. Ogledalo se prevre i omoguava mu da vidi predmete koje odraava. Onda se okree nazad, brzo se prevrui napred-nazad bez prestanka. Da bi pokret bio neprekinut, film ima 24 slike u sekundi. Brzina kojom se ogledalo prevre je mnogo bra od toga, pa su slike neprekinute i jasne. Ovo je vi enje na daljinu - princip vi enja na daljinu je jednostavan. Ovo je bila velika tajna, a ja sam je ipak otkrio u samo par redova. (4) Dimenzije Iz nae perspektive gledano, dimenzije su prilino sloene. Ljudska vrsta zna samo za dimenziju u kojoj ljudi trenutno postoje, dok druge dimenzije jo nisu istraene, niti otkrivene. to se tie drugih dimenzija, mi igong-majstori smo ve videli desetine nivoa dimenzija. I ovo se, tako e, moe objasniti teorijski, mada ostaje bez dokaza sa strane nauke. Iako neki ljudi ne priznaju postojanje odre enih stvari, one se zapravo odraavaju u naoj dimenziji. Na primer, postoji mesto koje se naziva Bermudski trougao ( avolji trougao). Neki brodovi i avioni su nestajali u tom podruju, da bi se ponovo pojavili nekoliko godina kasnije. Niko ne ume da objasni kako, jer niko nije zaao izvan granica ljudskih misli i teorija. Zapravo, Trougao je kapija druge dimenzije. Za razliku od naih vrata, koja imaju fiksne pozicije, on ostaje u nepredvidljivom stanju. Ako prolazi u doba kad su vrata otvorena, brod lako moe dospeti u drugu dimenziju. Ljudi ne mogu da osete razlike izme u dimenzija, i trenutno ulaze u drugu dimenziju. Prostorno-vremenska razlika izme u te i nae dimenzije ne moe se iskazati u kilometrima razdaljina od hiljadu kilometara ovde se moe sadrati u jednoj taki, to jest mogu postojati u isto vreme na istom mestu. Brod na trenutak u e u tu dimenziju i ponovo izlazi napolje sluajno. Ipak su u ovom svetu prole decenije, jer vreme se u ove dve dimenzije razlikuje. U svakoj dimenziji tako e postoje jedinstveni svetovi. Tu postoji slinost sa naim modelima atomske strukture gde je jedna kugla icom povezana s drugom, i tu su mnoge kugle i ice; veoma je sloeno.

11

etiri godine pre Drugog svetskog rata jedan britanski pilot je bio na zadatku. Usred leta, naao se u snanoj oluji. Oslanjajui se na prethodno iskustvo, uspeo je da prona e naputeni aerodrom. U asu kad se aerodrom ukazao pred njegovim oima, on je video potpuno drugaiju sliku: odjednom je bilo sunano i bez oblaka, kao da je upravo izronio iz drugog sveta. Avioni na aerodromu su bili obojeni u uto, a ljudi na zemlji su obavljali neke poslove. On je mislio da je ovo veoma udno. Niko nije stupio u vezu s njim kad je sleteo; ak ni kontrola leta ga nije kontaktirala. Poto se nebo bilo raistilo, pilot je odluio da ode. Ponovo je poleteo, i, kad je bio na istoj razdaljini na kojoj je malo ranije ugledao aerodrom, ponovo je uleteo u oluju. Na kraju je uspeo da se vrati. Raportirao je o toj situaciji i ak je zapisao u svoj letaki dnevnik. Ali njegovi pretpostavljeni mu nisu verovali. etiri godine kasnije je izbio Drugi svetski rat, i on je prekomandovan na taj naputeni aerodrom. Odmah se setio da je to bila upravo ona ista scena koju je video etiri godine ranije. Mi, igongmajstori, umemo to da objasnimo. On je unapred uradio ono to je trebalo da uradi etiri godine kasnije. Pre nego to je radnja zapoela, on je otiao tamo i odigrao svoju ulogu unapred. Stvari su se posle vratile u pravi red. 5. Leenje igongom i bolniko leenje Teoretski, igong leenja su potpuno drugaija od tretmana koji se obavljaju u bolnici. Na Zapadu, tretmani koriste metode drutva obinih ljudi. Uprkos tome to imaju sredstva poput laboratorijskih testova i pregleda rendgenom, oni mogu da sagledaju samo izvor bolesti u ovoj dimenziji, a ne mogu da vide fundamentalni uzrok koji postoji u drugim dimenzijama. Zato ne uspevaju da shvate uzrok bolesti. Lekovi su u stanju da uklone ili odagnaju poreklo bolesti pacijenta (koja se kod zapadnjakih doktora smatra patogenom, a u igongu karmom) samo ako on nije ozbiljno bolestan. Ako je bolest ozbiljna, lekovi nee imati dejstva, jer pacijent moda nee moi da podnese poveane doze. Ovozemaljski zakoni ne vladaju svim bolestima. Neke bolesti su veoma ozbiljne i premauju granice ovog sveta, usled ega su bolnice nemone da ih izlee. U naoj zemlji, kineska medicina je tradicionalna medicinska nauka. Ona je neodvojiva od natprirodnih moi koje se razvijaju kroz kultivaciju ljudskog tela. Drevni ljudi su pridavali posebnu panju kultivaciji ljudskog tela. Konfuije-kola, Tao-kola, Buda-kola ak i uenici konfuijanizma svi su pridavali znaaj meditaciji. Sedenje u meditaciji je smatrano vetinom. Iako nisu izvodili vebe, vremenom su tako e razvijali svoj gong i natprirodne moi. Zato je kineska akupunktura bila u stanju da tako jasno detektuje meridijane ljudskog tela? Zato akupunkturne take nisu horizontalno povezane? Zato se ne ukrtaju i zato se povezuju po vertikali? Kako su uspeli da ih zacrtaju s takvom preciznou? Savremeni ljudi sa natprirodnim moima, sopstvenim oima mogu da vide iste stvari koje su kineski doktori oslikali. To je zato to su slavni kineski lekari, generalno, imali natprirodne moi. U kineskoj istoriji, Li iden, Sun Smijao, Bjan ue i Hva Tuo23 svi su zapravo bili igong-majstori sa natprirodnim moima. U prenoenju do dananjih dana, kineska medicina je izgubila svoju komponentu natprirodnih moi i zadrala samo tehnike leenja. Da bi postavili dijagnozu bolesti u prolosti su kineski lekari koristili sopstvene oi (sa natprirodnim moima). Kasnije, oni su tako e razvili metod merenja pulsa24. Kad bi se kineskim metodima leenja pridodale natprirodne moi, moglo bi se rei da Zapadna medicina ne bi sustigla kinesku jo puno godina.

23 24

Slavni lekari kineske medicine iz drevnih vremena U kineskoj medicini, dijagnoza pulsa je sloena vetina koja se koristi za procenu vitalnosti svakog pojedinog organa u telu

12

igong tretmani uklanjaju uzrok bolesti u korenu. Ja smatram bolest jednim oblikom karme, a leiti bolesti znai pomoi da se ta karma ukloni. Neki igong-majstori tretiraju bolesti pomou metoda pranjenja i dopunjavanja ija, kako bi se pacijentima pomoglo da uklone crni i. Na dosta niskom nivou, ti igong-majstori prazne crni i, a ipak ne znaju korenit uzrok crnog ija. Ovaj crni i e se vratiti, a samim tim e se i bolest povratiti. Istina je da crni i nije uzrok bolesti - postojanje crnog ija samo ini da se pacijent osea neprijatno. Koren uzroka bolesti pacijenta je inteligentan entitet koji postoji u drugoj dimenziji. Mnogi igong-majstori ne znaju ovo. Poto je taj inteligentni entitet moan, proseni ljudi ga ne mogu dotai, niti bi se usudili da to uine. Nain leenja Falun Gongom se fokusira na njega i poinje od tog inteligentnog entiteta, uklanjajui uzrok bolesti u korenu. ta vie, na tom mestu se postavlja tit, tako da bolest ne moe ponovo da ga osvoji. igong moe da lei, ali ne moe da remeti uslove ljudskog drutva. Ako bi se primenio na iroj osnovi, on bi naruio uslove drutva obinih ljudi, a to nije doputeno; njegovi izleujui efekti tako e ne bi bili dobri. Kao to moda znate, neki ljudi su otvorili igong dijagnostike klinike, igong bolnice i igong rehabilitacione centre. Njihova leenja su moda bila veoma efikasna pre nego to su zapoeli ovaj biznis. Jednom kad zaponu biznis leenja, efikasnost opada. To znai da je ljudima zabranjeno da koriste natprirodne metode za vrenje funkcije drutva obinih ljudi. initi ovo svakako umanjuje njihovu efikasnost do nivoa tako niskog kao to je onaj na kom su metodi drutva obinih ljudi. ovek moe koristiti natprirodne moi radi opservacije unutranjosti ljudskog tela sloj po sloj, slino kao to u medicini vri popreno seciranje. Mogu se sagledati meka tkiva, kao i bilo koji drugi deo tela. Iako se dananjim CAT skeniranjem moe videti dosta jasno, ipak je neophodno da se koristi ure aj; to uzima vreme, troi puno filma i prilino je sporo i skupo, a nije ni zgodno, niti precizno kao ljudske natprirodne moi. Kad sklope oi da obave brzo skeniranje, igong-majstori su u stanju da vide bilo koji deo pacijentovog tela direktno i jasno. Nije li to visoka tehnologija? Ovo je jo naprednije od onog to se danas smatra visokom tehnologijom. Ipak je ova vrsta vetine ve postojala u Kini to je bila visoka tehnologija drevnih vremena. Hva Tuo je otkrio tumor na mozgu Cao Caoa i hteo je da ga operie. Cao Cao25 je naredio da se Hva Tuo uhapsi, jer mu nije verovao, ve je mislio da ovaj eli da mu naudi. Cao Cao je na kraju umro od tumora na mozgu. Mnogi veliki kineski lekari u istoriji zaista su posedovali natprirodne moi. Samo se radi o tome da ljudi u ovom savremenom drutvu oduevljeno tee praktinim stvarima a zaboravljaju drevnu tradiciju. Naa igong kultivacija na visokom nivou trebalo bi da preispita tradicionalne stvari, prihvati ih i razvije kroz praksu, a zatim ih ponovo upotrebi u korist ljudskog drutva. 6. igong Buda-kole i budizam Kad se pomene igong Budakole, mnogi ljudi pomisle na jedno: budui da je cilj Budakole odgajanje budinstva, oni to odmah poinju da povezuju sa stvarima iz budizma. Ja ovde s ozbiljnou razjanjavam da je Falun Gong igong Buda-kole. To je ispravni, veliki put kultivacije i nema nikakve veze sa budizmom. igong Buda-kole je igong Buda-kole, dok je budizam budizam. Oni idu razliitim putevima, iako imaju isti cilj kultivacije. Oni su razliite kole, sa razliitim zahtevima. Pomenuo sam re buda i pominjau je ponovo, kasnije, kad budem predavao praksu na viim nivoima. Ta re, sama po sebi, nema nikakve sujeverne konotacije. Neki ljudi ne mogu da podnesu da uju re buda i tvrde da mi irimo sujeverje. Nije tako. Buda je izraz iz sanskrita, poreklom iz Indije. On je preveden na kineski
25

Cao Cao Car iz doba perioda Tri kraljevstva (220 265 n.e.)

13

u skladu sa njegovim izgovorom i nazvan je Fo Tuo26. Ljudi su izostavili re Tuo i zadrali Fo. Prevedeno na kineski, to znai Prosvetljeni osoba koja je prosvetljena. (Videti u Cihaj27 reniku). (1) igong Buda-kole Do sada su obnarodovane dve vrste igonga Buda-kole. Jedna se izdvojila iz budizma i, tokom hiljada godina razvoja, proizvela je mnoge izuzetne monahe. Kad bi njihovi praktikanti u kultivaciji dostigli veoma napredne nivoe, uitelji s visokih nivoa bi doli da ih ue, tako da bi ovi dobijali prava uputstva. Sve stvari iz budizma su istovremeno prenoene samo na jednog uenika. Tek kad bi mu se ivot bliio kraju, izuzetni monah bi preneo ovo opet na samo jednog uenika, koji bi se kultivisao prema budistikim doktrinama, napredujui na holistiki nain. Ova vrsta igonga ini se tesno povezana s budizmom. Kasnije su svetenici isterani iz hramova, naime za vreme Kulturne revolucije28. Ove vebe su se zatim proirile u javnosti, gde su dobile na brojnosti. Jo jedna vrsta igonga tako e potie iz Buda-kole. Tokom vekova, ova vrsta nikad nije bila deo budizma. Uvek je vebana u tiini, bilo me u stanovnitvom, bilo duboko u planinama. Ovakve prakse imaju svoje jedinstvenosti. One moraju izabrati dobrog uenika nekog sa velikom vrlinom, ko je zaista u stanju da se kultivie na napredan nivo. Ovakva vrsta osobe se pojavljuje na ovom svetu jednom u puno, puno godina. Ove prakse se ne mogu obznaniti, jer zahtevaju prilino visok ining, i u njima se gong brzo razvija. Prakse ove vrste nisu malobrojne. Isto vai i za Tao-kolu. Taoistiki igongovi, iako svi pripadaju Tao-koli, dalje se dele na Kunlung, Emei, Vudang, itd. Unutar svake grupe postoje dalje podgrupe, a te podgrupe se znatno razlikuju me u sobom. One se ne mogu meati i vebati zajedno. (2) Budizam Budizam je sistem kultivacije u koji se akjamuni29 sam prosvetlio u Indiji pre vie od dve hiljade godina i zasnovan je na njegovoj originalnoj praksi kultivacije. Moe se saeti u tri rei: zapovesti, koncentracija, mudrost. Zapovesti postoje radi koncentracije. Budizam, u stvari, ima vebe, mada ne raspravlja ovo pitanje. Budisti zapravo izvode vebe kad sede u meditaciji putem koje dospevaju u stanje mirovanja. To je zato to e energija iz univerzuma poeti da se skuplja oko tela oveka kad se on smiri i stia um, a ovo se postie vebanjem igonga. U budizmu, zapovesti slue da se napuste sve ljudske vezanosti i odbaci sve za ta je vezana jedna obina osoba, da bi monah mogao dostii stanje spokojstva i mirovanja, to mu omoguuje da dopre do mudrosti. Osoba se neprekidno unapre uje u mudrosti, dok na kraju ne postane prosvetljena, prilikom ega se pojavljuje njena mudrost. Ona e tada spoznati univerzum i ugledati njegovu istinu. Kad je predavao, akjamuni je svakodnevno radio samo tri stvari: predavao je Darmu30 (primarno Darmu arhata) svojim uenicima, nosio zdelu za proenje (prosio hranu) i kultivisao se sedenjem u meditaciji. Nakon to je akjamuni napustio ovaj svet, nastala je borba izme u bramanizma i budizma. Ove dve religije su se kasnije spojile u jednu, pod nazivom hinduizam. Kao rezultat toga, u Indiji danas vie ne postoji budizam. Mahajana31
Fo Tuo - buda Cihaj referentni kineski renik Kulturna revolucija komunistiki politiki pokret u Kini koji je porekao tradicionalne vrednosti i kulturu (1966-1976) 29 akjamuni buda akjamuni, ili Buda, Sidarta Gautama. U javnosti poznat kao utemeljitelj budizma, iveo je u drevnoj Indiji oko 5. veka p.n.e 30 Ovo je konvencionalan prevod kineske rei Fa, kad se koristi u kontekstu budizma 31 Mahajana budizam velikog toka
27 28 26

14

budizam se pojavio tokom kasnijeg razvoja i promena, i proirio se u Kinu, gde je postao dananji budizam. Mahajana budizam ne oboava akjamunija kao jedinog utemeljitelja to je vera u vie buda. To je vera u mnoge tatagate, poput Bude Amitabe, Bude Iscelitelja itd, i sada ima vie zapovesti, dok je cilj kultivacije postao vii. Svojevremeno je akjamuni predavao Darmu bodisatve32 nekolicini uenika. Ova uenja su kasnije reorganizovana i razvila se u dananji Mahajana budizam, koji slui za kultivaciju do domena bodisatve. Tradicija Teravada budizma se zadrala do dananjih dana u jugoistonoj Aziji, a ceremonije se odravaju uz upotrebu natprirodnih moi. Tokom razvoja budizma, jedan nain kultivacije je se razgranao do tibetske oblasti nae zemlje i naziva se Tibetanski tantrizam. Drugi nain kultivacije se preko in ijanga proirio u Han33 oblasti i naziva se Tang tantrizam (on je nestao kad je u godinama Hvejanga34 potiskivan budizam). Druga grana je u Indiji evoluirala u jogu. U budizmu se ne ue vebe i ne veba se igong. Razlog tome je da se sauva tradicionalni metod budistike kultivacije. To je tako e vaan razlog zato je budizam opstajao vie od dve hiljade godina bez slabljenja. On je prirodno zadrao sopstvenu tradiciju upravo zato to nije prihvatao nita to je strano. U budizmu postoje razliiti naini kultivacije. Teravada budizam se fokusira na sopstveno spasenje i sopstvenu kultivaciju; Mahajana budizam se razvio da ponudi spasenje i sebi i drugima spasenje svih ivih bia. 7. Ispravni putevi kultivacije i r avi putevi (1) Sporedni nezgrapni putevi (pangmen zuodao) Sporedni nezgrapni putevi se tako e nazivaju Nekonvencionalnim (imen) putevima. Razliite igong kultivacije postojale su pre uspostavljanja religija. Puno je praksi izvan religija koje su se rairile me u stanovnitvom. Veini nedostaje sistematska doktrina, pa nisu postale celoviti sistemi kultivacije. Bez obzira, Nekonvencionalni putevi imaju svoje sopstvene sistematske, celovite i neobino intenzivne kultivacione metode, koji se tako e ire me u stanovnitvom. Ovi sistemi se obino nazivaju Sporedni nezgrapni putevi. Zato se ovako nazivaju? Pangmen bukvalno znai sporedna vrata, a zuodao znai nezgrapni putevi. Ljudi smatraju da su kultivacioni putevi Buda-kole i Tao-kole pravi putevi, dok su svi ostali sporedni nezgrapni putevi, ili r avi kultivacioni putevi. Zapravo, nije tako. Sporedni nezgrapni putevi su kroz istoriju vebani u tajnosti, a istovremeno je obuavan samo jedan uenik. Nije bilo doputeno da se oni otkriju javnosti. Kad bi se obznanili, ljudi ih ne bi ba dobro razumeli. ak i njihovi praktikanti smatraju da ne pripadaju ni Buda-koli ni Tao-koli. Kultivaciona naela nekonvencionalnih puteva imaju striktne kriterijume za iningom. Oni se kultiviu u skladu sa prirodom univerzuma, zastupaju vrenje dobrih dela i obraanje panje na ining. Svi veoma napredni majstori u tim praksama imaju jedinstvene vetine, a neke od njihovih jedinstvenih tehnika su mone. Upoznao sam tri veoma napredna majstora Nekonvencionalnih puteva kultivacije, koji su me nauili nekim stvarima to se ne mogu nai ni u Buda-koli ni u Tao-koli. Svaku od ovih stvari bilo je dosta teko upranjavati tokom procesa kultivacije, pa je dobijeni gong bio jedinstven. Nasuprot ovome, nekim kultivacionim metodima takozvane Buda i Tao-kole nedostaje strog ining kriterijum, to daje taj rezultat da njihovi praktikanti ne mogu da se kultiviu na naprednim nivoima. Znai, svaku od kultivacionih metoda treba sagledati objektivno.
Bodisatva prosvetljeno bie Ispravnog dostignua u Buda-koli koje je vie od arhata, ali nie od bude Han oblast narod Han ini najbrojniju etniku grupu u Kini, a Han oblast se odnosi na oblast koju on naseljava, to su centralne provincije i oblasti Kine (tj. Tibet itd.) 34 Hvejang doba vladavine cara Vu Zonga, u Tang dinastiji (841 846 ne.)
33 32

15

(2) igong borilakih vetina igong borilakih vetina ima dugu istoriju. Posedujui svoj sopstveni celoviti sistem teorija i kultivacionih metoda, formirao je nezavisni sistem. Ipak, striktno govorei, on manifestuje samo natprirodne moi koje generie unutranja kultivacija na najniem nivou. Sve natprirodne moi koje se javljaju u kultivaciji borilakih vetina tako e se javljaju u unutranjoj kultivaciji. Kultivacija borilakih vetina tako e poinje sa vebanjem i vebi. Na primer, kad se udara kamen, u poetku praktikant borilakih vetina treba da klati ruke kako bi pokrenuo i. Vremenom e se promeniti priroda njegovog ija i postae energetska masa, koja izgleda kao da postoji u formi svetlosti. U ovom asu e njegov gong poeti da funkcionie. Gong ima inteligenciju jer je to evoluirala materija. Postoji u drugoj dimenziji i kontroliu ga misli koje dolaze iz mozga. Kad je napadnut, praktikant borilakih vetina ne mora da pokree i; gong e doi na samu pomisao. Tokom kultivacije, njegov gong e se konstantno ojaavati, njegove estice e postajati finije i njegova energija e rasti. Pojavie se vetine Gvozdenog peanog dlana i Cinober dlana. Kao to moemo videti u filmovima, asopisima i na TV, zadnjih godina su se pojavile vetine tit zlatnog zvona i elezna koulja. One se oslanjaju na istovremenu praksu unutranje kultivacije i kultivaciju borilakih vetina. Oni dolaze od istovremene unutranje i spoljanje kultivacije. Da bi se kultivisala iznutra, osoba mora da ceni vrlinu i mora odgajati svoj ining. Objanjeno s teorijske strane, kad mo jedne osobe dostigne odre eni nivo, gong se emituje iz unutranjosti tela ka njegovoj spoljanjosti. Zbog svoje gustine, postaje zatitno polje. Po pitanju principa, najvea razlika izme u borilakih vetina i nae unutranje kultivacije lei u injenici da se borilake vetine upranjavaju energinim pokretima, pri emu praktikanti ne ulaze u stanje mirovanja. Ne biti u stanju mirovanja ini da i putuje ispod koe i prolazi kroz miie umesto da tee u dantijen35. Zato oni ne odgajaju dugovenost, niti su to u stanju da ine. (3) Inverzna kultivacija i pozajmljivanje gonga Neki ljudi nikad nisu vebali igong. Onda odjednom preko noi dobiju gong i imaju prilino snanu energiju, pa ak mogu i da lee. Ljudi ih nazivaju igong-majstorima; oni tako e poduavaju druge. Neki od njih, uprkos injenici da nikad nisu uili igong, ili su nauili samo nekoliko pokreta, poduavaju ljude stvarima koje su neznatno izmenili. Ovakva osoba nije kvalifikovana da bude igong-majstor. Ona nema ta da prenese drugima. Ono to ona predaje nikako se ne moe koristiti radi kultivacije na visokim nivoima; najvie to moe je da pomogne da se odstrane bolesti i unapredi zdravlje. Kako nastaje ovakav gong? Hajde najpre da govorimo o inverznoj kultivaciji. ire poznata fraza inverzna kultivacija vezuje se za one dobre ljude koji imaju izuzetno visok ining. Oni su obino stariji, na primer preko pedeset godina. Za njih nema dovoljno vremena da se od poetka kultiviu, jer nije lako sresti odline igong-majstore koji predaju igong vebe, to kultiviu i um i telo. U asu kad ovakva osoba poeli da se kultivie, uitelji sa visokih nivoa e staviti na nju veliku koliinu gonga, u skladu sa njenom ining osnovom. To omoguuje kultivaciju unatrake, od gore na dole, i ovaj nain je mnogo bri. Iz druge dimenzije, uitelji s visokih nivoa izvode transformaciju i neprekidno, izvan njegovog tela, dodaju gong u oveka; ovo je pogotovu sluaj kad ovek lei bolesti i obrazuje energetsko polje. Gong koji je dobio od uitelja tee kao kroz cevovod. Neki ljudi ak ne znaju odakle gong dolazi. Ovo je obratna kultivacija. Druga vrsta se naziva pozajmljivanje gonga, a ovo nije ogranieno godinama starosti. Pored glavne svesti (du jii) ljudsko bie ima sporednu svest (fu jii), koja je generalno na viem nivou nego glavna svest. Sporedna svest nekih ljudi je dostigla tako visok nivo da
35

Dantijen polje dana, koje se nalazi u predelu donjeg stomaka

16

moe da komunicira sa prosvetljenim biima. Kad ovakvi ljudi ele da se kultiviu, njihova sporedna svest tako e eli da unapredi svoj nivo i smesta e stupiti u kontakt s tim prosvetljenim biima da od njih pozajmi gong. Kad je gong pozajmljen, ova osoba e ga dobiti preko noi. Kad dobije gong, ona e leenjem moi da olaka bol drugim ljudima. Ta osoba e obino upotrebiti metod formiranja energetskog polja. Ona e tako e moi da prui energiju pojedincima i naui ih nekim tehnikama. Ljudi poput ovih obino poinju kao veoma dobri. Poto poseduju gong, oni postaju poznati, i stiu uvenje i linu korist. Vezanosti za uvenje i linu korist poinju da okupiraju znaajan deo njihovog miljenja vie nego kultivacija. Od tog asa na dalje njihov gong se smanjuje, postajui sve manji i manji, dok konano ne nestane. (4) Kosmiki jezik Neki ljudi odjednom mogu da govore izvesnu vrstu jezika. Kad se izrekne, zvui dosta teno, ali to ipak nije jezik nijednog ljudskog drutva. Kako se naziva? Smatra se nebeskim jezikom. Ono to se naziva kosmiki jezik zapravo je samo jezik bia koja nisu na mnogo visokom nivou. Ta pojava se u ovom asu deava kod prilinog broja praktikanata irom zemlje; neki od njih su ak u stanju da govore nekoliko razliitih jezika. Naravno, i jezici naeg oveanstva su sofisticirani, a postoji vie od hiljadu razliitih oblika. Da li se kosmiki jezik smatra natprirodnom moi? Ja bih rekao da se ne smatra. Ono to izlazi iz vas nije natprirodna mo, niti je to takva vrsta moi koja vam se daje spolja. To je manipulacija od strane stranih entiteta. Ovi entiteti su poreklom sa malo vieg nivoa barem vieg od onog na kom je oveanstvo. Jedan od njih govori, dok osoba koja pria kosmikim jezikom samo slui kao medijum. Mnogi ljudi ni sami ne znaju ta priaju. Samo oni koji imaju mo da itaju misli mogu imati optu predstavu o tome ta rei znae. To nije natprirodna mo, ali mnogi ljudi koji govore ove jezike se oseaju nadmono i uzvieno, mislei da je to natprirodna mo. Zapravo, neko s visokim nivoom Treeg oka svakako moe da uoi da neki ivi entitet, koji se nalazi gore dijagonalno, govori kroz usta oveka. Taj entitet ui osobu da govori kosmiki jezik, prenosei na njega neto od svoje energije. Ipak e, nadalje, ova osoba biti pod njegovom kontrolom, pa ovo nije ispravan put kultivacije. Iako se ovaj entitet nalazi u malo vioj dimenziji, on ne kultivie ispravan put. Zato ne ume da naui kultivatore kako da ostanu zdravi i lee bolesti. U skladu s tim, on koristi ovaj metod slanja energije putem govora. Poto je rasuta, ta energija ima malu mo. Efikasna je kod leenja lakih bolesti, ali ne uspeva kod leenja teih obolenja. Budizam govori o tome kako oni gore ne mogu da se kultiviu, jer im nedostaju muke i neslaganja; oni ne mogu da se elie i nisu u stanju da unaprede svoje nivoe. Zato trae naine da pomognu ljudima da budu zdraviji, a na taj nain se i sami uzdignu. O tome se radi kod prianja kosmikim jezikom. To nije ni natprirodna mo, niti igong. (5) Opsednutost duhom Najtetnija vrsta opsednutosti duhom (futi) dolazi od strane bia s niskog nivoa. To prouzrokuje kultivacija r avog puta. Ona zaista kodi ljudima, a posledice opsednutosti su zastraujue po njih. Ne zadugo poto ponu s praksom, neki ljudi postanu opsednuti leenjem pacijenata i bogaenjem; oni sve vreme razmiljaju o ovim stvarima. Ti ljudi su prvobitno moda bili veoma pristojni, ili su ve imali uitelja koji je brinuo o njima. Me utim, stvari se kvare kad oni ponu da razmiljaju o leenju drugih i bogaenju. Tada oni privlae ovakav entitet. Iako nije u naoj fizikoj dimenziji, on zaista postoji.

17

Ovakva vrsta praktikanta odjednom osea da mu se Tree oko otvorilo i da od tog trenutka ima gong, ali to zapravo opsedajui duh ima kontrolu nad njegovim umom. Taj duh odraava slike u njegovom umu koje sam vidi, tako da on misli da mu je Tree oko otvoreno. Tree oko se me utim, uopte nije otvorilo. Zato opsedajui duh ili ivotinja ele da daju gong ovoj osobi? Zato ele da joj pomognu? Zato to je u naem univerzumu ivotinjama zabranjeno da se kultiviu. ivotinjama nije doputeno da dobiju ispravan metod kultivacije jer ne znaju nita o iningu, i ne mogu da se unaprede. Rezultat ovog je da ele da se nakae na ljudsko telo i uzmu ljudsku bit. U ovom univerzumu postoji jo jedno pravilo: da bez gubitka nema dobitka. Zato one ele da zadovolje vau elju za slavom i novcem. One e vas uiniti bogatim i slavnim, ali vam nee pomoi za dabe. One tako e ele da dobiju neto: vau bit. Onog asa kad vas napuste, vie vam nita nee preostati pa ete postati veoma slabi, ili ete vegetirati. Ovo je prouzrokovao va degenerisani ining. Jedan ispravan um e potiniti stotinu zala. Kad ste ispravni, nee vas privlaiti zlo. Drugim reima, budite uzvieni praktikanti, okrenite se od svih besmislica i vebajte samo ispravan nain kultivacije. (6) Ispravna praksa moe postati r avi put kultivacije Iako sistemi koje neki ljudi ue dolaze od ispravnih naina kultivacije, oni, zapravo, nehotice mogu vebati naopake (r ave) puteve, zahvaljujui svojoj nesposobnosti da primene stroge zahteve prema sebi, svom neuspehu u kultivaciji ininga i svojim loim mislima dok se rade vebe. Na primer, kad osoba izvodi vebe u stojeem stavu ili u sedeoj meditaciji, ona misli zapravo o novcu, sticanju ugleda, linoj koristi, ili: taj mi je stao na ulj, srediu ga kad budem dobio natprirodne moi. Ili misli o ovoj ili onoj natprirodnoj moi, dodajui neto veoma loe svojoj praksi i praktino vebajui r av put. Ovo je prilino opasno jer moe privui neke veoma negativne stvari, poput entiteta sa niskih nivoa. Moda ta osoba ak i ne zna da ih poziva. Njena vezanost je snana; neprihvatljivo je vebati kultivaciju u svrhu ispunjavanja sopstvenih elja. Ona nije ispravna, pa je ak ni njen uitelj nee moi zatititi. Znai da praktikanti moraju striktno odravati ining, uvajui ispravan um i ne elei nita. U suprotnom mogu proizvesti probleme.

18

Poglavlje II Falun Gong

Falun Gong vodi poreklo od Falun ulijan Dafe36 Buda-kole. To je jedan od posebnih igong metoda Buda-kole, ali ima sebi svojstvene kvalitete koji ga razlikuju od obinih metoda kultivacije u istoj koli. Ovaj sistem kultivacije je poseban, intenzivni metod kultivacije koji je ranije zahtevao da praktikant ima veoma visok ining i velik uro eni kvalitet. Da bi se vie praktikanata unapredilo, kao i da bi se zadovoljile potrebe velikog broja posveenih kultivatora, ja sam prepravio i obznanio ovaj set kultivacionih metoda, koji su sada pogodni za popularizaciju. Uprkos tim izmenama, ova praksa i dalje daleko prevazilazi ostale prakse, njihova uenja i nivoe. 1. Funkcija faluna Falun Gongov falun ima istu prirodu kao univerzum, jer je to minijatura univerzuma. Kultivatori Falun Gonga ne samo da rapidno razvijaju svoje natprirodne moi i gongpotenciju, ve oni za kratko vreme tako e razvijaju neuporedivo moan falun. Kad se razvije, falun egzistira kao inteligentan entitet. On bez prekida automatski rotira u predelu donjeg stomaka, konstantno apsorbujui i transformiui energiju iz univerzuma i na kraju je pretvarajui u gong. U skladu s tim, postie se efekat da Fa oplemenuje praktikanta. Ovo znai da falun konstantno oplemenjuje tu osobu, iako ona ne veba u svakom trenutku. Iznutra, falun nudi spasenje samom praktikantu, ini ga jaim i zdravijim, inteligentnijim i mudrijim, i titi ga od zastranjivanja. Tako e moe da ga zatiti od smetnji ljudi inferiornog ininga. Spolja, falun moe da lei bolesti i uklanja zla, ispravljajui sva abnormalna stanja. Falun neprekidno rotira u predelu donjeg stomaka, okreui se devet puta u pravcu kazaljke sata, i devet puta u pravcu suprotnom od pravca kazaljke sata. Kad rotira u pravcu kazaljke, on snano apsorbuje energiju iz univerzuma, a ta energija je veoma jaka. Njegova snaga rotacije postaje jaa dok osoba poveava svoju gong-potenciju. Ovo nije stanje koje se moe postii svesnim nastojanjima da se i sipa u vrh glave. Kad rotira u pravcu suprotnom od kazaljke, on isputa energiju i prua spasenje svim biima, ispravljajui abnormalna stanja. Ljudi u okolini praktikanta imaju korist od toga. Od svih igong praksi koje se predaju u naoj zemlji, Falun Gong je prvi i jedini metod kultivacije koji je postigao da Fa oplemenjuje praktikanta. Falun je izuzetno dragocen i ne bi se mogao dobiti ni za kakav novac. Kad mi je moj uitelj predao falun, on mi je kazao da ga ne treba predati nikom drugom; ak i oni ljudi koji su se kultivisali hiljadu godina ili vie eleli bi da ga imaju, ali ne mogu. Ovaj sistem kultivacije se moe preneti samo na jednu osobu tokom veoma, veoma, dugog vremenskog perioda, za razliku od takvih koji se prenose na jednu osobu svakih nekoliko decenija. Zato je falun izuzetno dragocen. I dalje je krajnje dragocen iako smo ga mi sada obnarodovali javno i izmenili ga tako da bude manje moan. Kultivatori koji su ga dobili ve su na polovini puta svoje kultivacije. Jedina stvar koja vam preostaje je da unapredite svoj ining, posle ega vas eka prilino napredan nivo. Naravno, ljudi koji nisu predodre eni mogu prestati nakon nekog perioda kultivacije i tada e falun prestati da postoji u njima.
36

Falun ulijen Dafa Veliki Put kultivacije Faluna

19

Falun Gong pripada Buda-koli, ali daleko prevazilazi domet ove kole: Falun Gong kultivie u skladu sa itavim univerzumom. U prolosti, kultivacija u Buda-koli je samo pominjala naela Buda-kole, dok se kultivacija u Tao-koli obraala samo naelima Tao-kole. Nijedna nije detaljno objasnila univerzum na njegovom fundamentalnom nivou. Univerzum je slian ljudskim biima po tome to ima sopstvenu prirodu, kao i svoj materijalni sastav. Ova priroda se moe saeti u tri rei: Den-an-Ren. Tao-kola fokusira svoja shvatanja na Den: govoriti istinu, initi iskrena dela, vratiti se prvobitnom i pravom sebi i, na kraju, postati istinska osoba. Kultivacija u Buda-koli se fokusira na an: razvijanje velike blagosti (milosr a) i ponudu spasenja svim biima. Na put kultivacije kultivie Den, an i Ren istovremeno, direktno kultiviui u skladu sa fundamentalnom prirodom univerzuma i na kraju saobraavajui praktikanata sa univerzumom. Falun Gong je kultivacioni sistem uma i tela; kad gong-potencija i ining praktikanta dostignu odre eni nivo, on e u ovom svetu dostii i Prosvetljenje (stanje Otkljuanog gonga, kaigong) i neunitivo telo. Generalno, Falun Gong je podeljen na Fa-unutar-tri-sveta i Faizvan-tri-sveta, to ukljuuje mnoge nivoe. Nadam se da e se svi posveeni praktikanti kultivisati marljivo, kao i da e neprekidno popravljati svoj ining kako bi mogli dostii Ispunjenje. 2. Konfiguracija faluna Falun Gongov falun je inteligentno, rotirajue telo od visoko-energetskih supstanci. On rotira u skladu sa poretkom sveukupnog grandioznog pokretanja kosmosa. Na neki nain, falun je minijatura univerzuma. , simbol Buda-kole (na saskrtitu, rivatsa znai U centru faluna se nalazi rivatsa, sakupljanje sve dobre sree, pogledati u Cihai reniku), to je jezgro faluna. Njegova boja je bliska zlatno utoj, a njegova osnovna boja je svetlo crvena. Osnovna boja spoljnog prstena je narandasta. etiri taii simbola i etiri rivatse Buda-kole su pore ani naizmenino u osam pravaca. Taii koji se sastoji od crvene i crne boje pripada Tao-koli, dok taii koji se sastoji od crvene i plave pripada Velikoj iskonskoj Tao-koli. etiri male rivatse su tako e zlatno ute. Osnovna boja faluna se menja periodino iz crvene u narandastu, utu, zelenu, indigo i ljubiastu. Ovo su izuzetno lepe boje (pogledati kolorni umetak). Boje sredinje rivatse i taii se ne menjaju. Ove rivatse razliitih veliina rotiraju same, kao i falun. Falun je ukorenjen u univerzumu. Univerzum rotira, sve galaksije rotiraju i falun tako e rotira. Oni kojima je Tree oko na niim nivoima mogu da vide kako se falun vrti kao ventilator; oni kojima je Tree oko na viim nivoima, mogu da vide celu pojavu faluna, to je izuzetno lepo i blistavo, i ovo ohrabruje praktikante da se marljivije kultiviu i bre napreduju. 3. Osobine kultivacije u Falun Gongu (1) Fa oplemenjuje praktikanta Ljudi koji vebaju Falun Gong su u stanju ne samo da brzo razviju svoju gong-potenciju i natprirodne moi, ve i da kultivacijom do u do faluna. Falun se moe oformiti za kratko vreme, a jednom kad se oformi, on postaje veoma moan. U stanju je da zatiti praktikante od zastranjivanja, kao i od smetnji od strane ljudi inferiornog ininga. Principi Falun Gonga su potpuno drugaiji od onih u konvencionalnim kultivacionim metodama. To je zato to kad se oformi, falun se neprekidno okree sam od sebe; on postoji u formi inteligentnog entiteta, neprekidno sakupljajui energiju u predelu donjeg stomaka praktikanta. Dok rotira, falun automatski apsorbuje energiju iz univerzuma. Falun postie cilj da Fa oplemenjuje 20

praktikanta upravo zato to neprekidno rotira, to znai da kultivie ljude bez prestanka, ak i ako ne rade vebe stalno. Kao to znate, obini ljudi moraju da rade preko dana, a nou da se odmaraju. Ovo ostavlja ogranieno vreme za vebanje. Sve vreme razmiljati o vebanju svakako nee posluiti da se neprekidno veba 24 sata na dan. Cilj non-stop vebanja se ne moe ostvariti nijednim drugim metodom. Ipak se falun okree neprekidno, a kad rotira ka unutra, on apsorbuje veliku koliinu ija (inicijalni oblik postojanja energije). Nou i danju, falun skladiti i transformie apsorbovani i na svakom mestu u falunu. On pretvara i u supstance na visokom nivou, na kraju ga transformiui u gong u telu kultivatora. To je ono: Fa oplemenjuje praktikanta. Kultivacija u Falun Gongu je potpuno drugaija od svih ostalih sistema vebanja i kultivacionih metoda igonga, koji kultiviu dan37. Glavna osobina Falun Gonga je njegova kultivacija faluna, umesto dana. Do sada, sve obznanjene metode kultivacije, bez obzira iz koje kole kultivacije su dole - da li su ogranci budizma ili taoizma, da li iz Buda-kole ili Tao-kole, ili naini koji se ire me u ljudima kultiviu dan. Isto ine i mnogi sporedni putevi kultivacije. Oni se nazivaju igong danmetoda. Kultivacija koju upranjavaju monasi i monahinje, kao i taoisti, preuzela je ovaj put kultivacije dana. Ako se ove osobe nakon smrti kremiraju, one proizvedu sariru38, koja je sainjena od vrste, lepe supstance , koju savremena nauna oprema ne moe da razlikuje. Zapravo, to je visoko-energetska materija, sakupljena iz drugih dimenzija ne iz nae dimenzije. To je dan. Onima koji praktikuju igong dan-metoda veoma je teko da tokom jednog ivotnog veka postignu Prosvetljenje. Ranije su mnogi ljudi koji su praktikovali igong dan-metoda pokuavali da dignu svoj dan. Kad bi jednom dospeo do nivan palate39, dalje se nije mogao dizati, pa bi se ti ljudi ovde zaglavili. Neki ljudi su pokuavali da ga svesno rasprsnu, ali nisu imali naina da to uine. Bilo je ovakvih sluajeva: neiji deda nije uspeo u kultivaciji, pa je pred kraj ivota ispljunuo dan i preneo ga na neijeg oca; otac nije uspeo u kultivaciji, pa ga je na kraju ivota ispljunuo i preneo ga tom oveku. Do danas taj ovek nije puno postigao. Zbilja je teko. Naravno, puno je dobrih puteva kultivacije. Nije tako loe ako od nekog moete da primite ispravno uenje, ali slabe su anse da e vas uiti stvarima sa visokih nivoa. (2) Kultivacija glavne svesti Svi imaju glavnu svest. U razmiljanju i delovanju, ovek se obino oslanja na svoju glavnu svest. Pored glavne svesti, svako ima i sporednu svest i duhove nasle ene od predaka. Sporedna svest ima isto ime kao glavna svest, ali je generalno mnogo veih mogunosti i vieg nivoa. Ona ne pada pod iluziju svakidanjeg ljudskog drutva i u stanju je da vidi svoju posebnu dimenziju. Mnogi putevi kultivacije idu u pravcu kultivacije sporedne svesti, gde fiziko telo i glavna svest funkcioniu samo kao nosilac. Ovi praktikanti generalno ne znaju te stvari, nego se ak i dobro oseaju. Neverovatno je teko rastaviti se od praktinih stvari dok se ivi u drutvu, posebno stvari za koje je ovek vezan. Stoga mnogi naini kultivacije naglaavaju vebanje u stanju transa apsolutnog stanja transa. Kad se tokom stanja transa desi transformacija, sporedna dua se zapravo transformie u jednom drugom drutvu i unapre uje se kroz ovaj proces. Jednog dana e sporedna svest okonati svoju kultivaciju i sa sobom odneti va gong. Nita ne ostaje za vau glavnu svest i vae prvobitno telo, te stoga vaa ivotna kultivacija ne uspeva. To je velika teta. Neki poznati igong-majstori vladaju mnogim natprirodnim moima svih vrsta, a sa ovim stiu presti i potovanje. Ipak, oni i dalje ne znaju da gong zapravo i ne raste na njihovom sopstvenom telu.
37 Dan grozd energije koji se formira u telima nekih kultivatora u unutranjoj alhemiji; u spoljanjoj alhemiji, to se naziva eliksir besmrtnosti 38 Sarira posebni ostaci koji ostaju posle kremacije nekih kultivatora 39 Nivan palata taoistiki izraz za epifizu

21

Na Falun Gong direktno kultivie glavnu svest: mi obezbe ujemo da gong zapravo raste na vaem telu. I sporedna svest e, naravno, dobiti deo; ona se tako e unapre uje dok je na sekundarnoj poziciji. Na metod kultivacije ima strog ining kriterijum koji vam omoguuje da eliite svoj ining i napredujete dok ste u ljudskom drutvu, pod najsloenijim okolnostima kao lotosov cvet koji izrasta iz blata. Zbog ovoga moete uspeti u svojoj kultivaciji. Zato je Falun Gong tako dragocen: dragocen jer ste vi lino taj koji dobija gong. Ali to je tako e prilino teko. Tekoa lei u injenici da ste izabrali put koji e vas eliiti i testirati unutar najsloenije sredine. Za usmeravanje kultivacije uvek se mora koristiti glavna svest, jer cilj nae prakse je da se kultivie glavna svest. Glavna svest treba da donosi odluke, umesto da ih preputa sporednoj svesti. U suprotnom e doi dan kad e sporedna svest okonati svoju kultivaciju na viem nivou i odneti va gong sa sobom, dok vaem prvobitnom telu i glavnoj svesti nita nee ostati. Kad se kultiviete na visokim nivoima, vaa glavna svest ne treba da bude nesvesna ta radite, kao tokom sna. Treba da budete naisto da ste vi taj koji radi vebe, uzdiui se kroz kultivaciju i popravljajui svoj ining tek tada ete biti onaj koji vodi glavnu re i moi ete da dobijete gong. Ponekad, kad ste odsutni, moete neto postii ak i ne znajui kako je to izvedeno. To je zapravo vaa sporedna svest na delu; vaa sporedna svest komanduje. Ako tokom meditacije otvorite oi i ugledate drugog sebe preko puta, to je vaa sporedna svest. Ako sedite i meditirate okrenuti ka severu, ali odjednom otkrijete da sedite na severnoj strani, pitajui se: Kako sam izaao?, onda je to vae pravo JA izalo. Ono to sedi tamo je vae fiziko telo i sporedna svest. Oni se mogu razlikovati. Dok izvodite vebe Falun Gonga, ne treba da budete potpuno nesvesni sebe. Biti takav nije u skladu sa velikim putem Falun Dafa kultivacije. Dok radite vebe, um morate odravati jasnim. Ako vam je glavna svest jaka, tokom vebanja nee nastati devijacije, jer vam zbilja nita nee moi nauditi. Ako je glavna svest slaba, neke stvari mogu doi na telo. Raditi vebe bez obzira na pravac i vreme Mnogi metodi kultivacije imaju zahteve povodom toga u koje vreme i u kom pravcu je najbolje raditi vebe. Mi o tim stvarima ni najmanje ne brinemo. Falun Gong kultivacija se obavlja prema prirodi univerzuma i principima evolucije univerzuma. Zato pravac i vreme nisu bitni. Dok vebamo, mi se nalazimo u falunu, koji se okree u svim pravcima i neprestano. Na falun je sinhronizovan sa univerzumom. Univerzum je u pokretu, Mleni put je u pokretu, devet planeta se okree oko sunca, i sama Zemlja rotira. Gde su istok, zapad, sever ili jug? Ove pravce su smislili ljudi koji ive na Zemlji. Znai da ete, gde god gledali, biti okrenuti u svim pravcima. Neki ljudi kau da je najbolje raditi vebe u pono, dok neki kau da je podne, ili neko drugo vreme, najbolje. Nas ni ovo ne zanima, jer vas falun kultivie i kad ne radite vebe. Falun vam pomae da se u svakom trenutku kultiviete Fa oplemenjuje praktikanta. U igongu dan-metoda, ljudi kultiviu dan; u Falun Gongu, Fa je taj koji kultivie ljude. Kad imate vie vremena, vebajte vie, a kad imate manje vremena, vebajte manje. Prilino je fleksibilno. 4. Kultivacija uma i tela Falun Gong kultivie i um i telo. Vebanje najpre menja prvobitno telo osobe. Prvobitno telo nee biti odbaeno. Glavna svest se spaja u jedno sa fizikim telom, postiui kultivaciju celokupnog bia.

22

(1) Menjanje prvobitnog tela. Ljudsko telo je sainjeno od mesa, krvi i kostiju, sa razliitim molekulskim strukturama i komponentama. Molekulski sastav ljudskog tela se kroz kultivaciju transformie u visokoenergetsku materiju. Ono se tada vie ne sastoji od svojih prvobitnih supstanci, jer je podleglo promenama svojih fundamentalnih svojstava. Ali kultivatori ive i kultiviu se me u obinim ljudima i ne mogu naruavati stanje u kom se nalazi ljudsko drutvo. Tako ova vrsta promene ne menja ni originalnu molekulsku strukturu tela, niti redosled po kojem su molekuli raspore eni, ve samo menja prvobitni molekulski sastav. Meso na telu ostaje mekano, kosti su i dalje tvrde, a krv i dalje tena. Ako se posee otricom, ovek e i dalje krvariti. Prema kineskoj teoriji pet elemenata, sve je sainjeno od metala, drveta, vode, vatre i zemlje. Ni ljudsko telo nije drugaije. Kad kultivator pro e promene svog prvobitnog tela, gde visokoenergetske supstance zamenjuju originalne molekulske komponente, ljudsko telo se u tom asu vie ne sastoji od svojih prvobitnih supstanci. Ovo je naelo koje stoji iza onog to je poznato kao prevazilaenje pet elemenata. Najoiglednija osobina kultivacionih metoda koji kultiviu um i telo je da oni produavaju ljudski ivot i odlau starenje. I na Falun Gong ima ovo primetno svojstvo. Falun Gong funkcionie na ovaj nain: on fundamentalno menja molekulski sastav ljudskog tela, smetajui sakupljenu visoko-energetsku materiju u svaku eliju, i, na kraju, omoguujui ovoj visoko-energetskoj materiji da zameni elijske komponente. Vie se nee obavljati metabolizam. Tako osoba prevazilazi pet elemenata, pretvarajui svoje telo u ono koje je sainjeno od supstanci iz drugih dimenzija. Ova osoba e veito biti mlada, jer je vie ne kontrolie nae vreme-prostor. Istorija belei puno odlinih svetenika koji su imali veoma dug ivotni vek. Danas ulicama hodaju ljudi koji su stotinama godina stari, samo to ne znate ko su. Ne moete ih razlikovati, jer izgledaju veoma mladi i nose odeu kao obini ljudi. Ljudski vek ne bi trebalo da je kratak kao to je sada. Govorei iz perspektive savremene nauke, ljudi bi morali biti u stanju da ive preko 200 godina. Prema matinim knjigama, u Britaniji je postojao ovek po imenu Femkat, koji je iveo 207 godina. Osoba iz Japana, po imenu Mitsu Taira je doivela 242 godine. Tokom Tang dinastije, u naoj zemlji postojao je monah po imenu Hui Dao koji je doiveo 290 godina. Prema matinim knjigama u Jong Taiju, Fu ijan provincija, en Jun je ro en prve godine u vremenu Dong Hea (881 n.e) pod vladavinom cara i Zonga, za vreme Tang dinastije (1324). Tai Ding je umro u vremenu Juan dinastije (1324 n.e.), nakon 443 godine ivota. Sve ovo stoji u knjigama i moe se proveriti to nisu bajke. Nai Falun Gong praktikanti imaju primetno manje bora na licu, koje sada ima rumen, zdrav sjaj zahvaljujui kultivaciji. Njihova tela su zaista lagana i oni nisu ni najmanje umorni kad hodaju ili rade. Ovo je uobiajena pojava. Ja sam se kultivisao decenijama i mnogi kau da se moje lice tokom decenija nije puno promenilo. Razlog tome je to na Falun Gong sadri veoma mone stvari za kultivaciju tela. Kultivatori Falun Gonga, u starosti, izgledaju dosta drugaije od prosenih ljudi oni ne izgledaju onako kako je uobiajno za njihovo doba. Znai, osnovne osobine kultivacionog metoda koji kultivie um i telo su: produenje ivota, odlaganje starenja i poveanje uobiajnog ivotnog veka. (2) Nebesko kolo faluna Nae telo je mali univerzum. Energija ljudskog tela krui oko tela, i to se zove cirkulacija malog univerzuma, ili nebeska cirkulacija. Po pitanju nivoa, povezivanje dva meridijana ren i

23

du40 je samo povrinsko nebesko kolo. Nema efekat kultivacije tela. Malo nebesko kolo, u pravom smislu, cirkulie unutar tela od nivan palate do dantijena. Kroz ovu unutranju kultivaciju svi meridijani oveka se otvaraju i ire iz unutranjosti tela ka spoljanjosti. Na Falun Gong zahteva da se svi meridijani otvore od samog poetka. Veliko nebesko kolo je kretanje osam Dodatnih meridijana41, i ono ide oko celog tela pravei jedan ciklus. Ako se otvori veliko nebesko kolo, ono e doneti situaciju u kojoj osoba moe da levitira. Na to se misli u izreci: Uzdii se usred bela dana, kao to se pominje u Spisima o kultivaciji dana. Me utim, jedan deo vaeg tela e obino biti zakljuan, tako da ne moete da letite. Ipak e vas ono dovesti do sledeeg stanja: hodaete brzo i bez napora, a kad budete ili uzbrdo, oseaete kao da vas neko gura otpozadi. Otvaranje velikog nebeskog kola tako e moe da donese jednu vrstu natprirodne moi. Moe da omogui iju, koji postoji u razliitim organima tela, da menja pozicije. i srca e otii u stomak, i stomaka e otii u utrobu, i tako dalje. Kako se ojaava ovekova gong-potencija, ako se ova mo pusti izvan ljudskog tela, tada postaje natprirodna mo telekineze. Ovakva vrsta nebeskog kola se tako e naziva Nebeskim kolom meridijana, ili Nebeskim kolom neba i zemlje. Ali njegovo fukcionisanje i dalje nee postii cilj transformisanja tela. Potrebno je da postoji jo jedno analogno nebesko kolo, pod nazivom granino nebesko kolo. Evo kako se granino kolo kree: izlazi ili iz akupunkturne take hvajan42, ili take baihi43, i putuje du strane tela gde se granie jin i jang. Nebesko kolo u Falun Gongu je mnogo vee nego to je cirkulacija osam Dodatnih meridijana, o kojima se raspravlja u regularnim kultivacionim metodima. To je cirkulacija svih meridijana koji idu u cik-cak celim telom. Svi meridijani celog tela treba da se temeljno otvore odjednom, i svi treba da cirkuliu skupa. Ove stvari su ve ugra ene u na Falun Gong, pa ne treba svesno da ih radite, ili navodite mislima. Skrenuete s puta ako ovako budete radili. Tokom seminara, ja izvan vaih tela postavljam energetske mehanizme, koji cirkuliu automatski. Energetski mehanizmi su neto jedinstveno za kultivaciju na visokom nivou, i oni su deo onog to nae vebe ini automatskim. Ba kao falun, oni se neprestano okreu, navodei sve unutranje meridijane u rotirajui pokret. ak i ako niste radili na nebeskom kolu, ti meridijani su zapravo ve pokrenuti, i duboko unutra i spolja oni se skupa pokreu. Mi koristimo nae vebe da ojaamo energetske mehanizme koji postoje izvan tela. (3) Otvaranje meridijana Cilj otvaranja meridijana je da se omogui energiji da cirkulie i da se promeni molekulski sastav elija, transformisanjem u visoko-energetsku materiju. Meridijani ne-praktikanata su skupljeni i uski. Meridijani praktikanata postepeno postaju svetliji, a zaepljena mesta se iste. Meridijani starijih praktikanata se ire, a irie se i dalje tokom kultivacije na visokim nivoima. Kod nekih ljudi, meridijani su debeli kao prst. Ipak, samo otvaranje meridijana ne odraava ni nivo kultivacije, ni nivo gonga. Tokom vebanja, meridijani e postajati svetliji i iri, da bi se na kraju spojili u jednu veliku celinu. U tom asu, ta osoba vie nee imati meridijane ili akupunkturne take. Drugaije reeno, njeno telo e svo biti meridijani ili akupunkturne take. ak ni ovaj uslov ne znai da je ta osoba dostigla Tao. To je samo manifestacija jednog nivoa tokom procesa kultivacije u Falun Gongu. Dospeti u ovu fazu
Ren i Du kanal du, ili Upravljaki sud, poinje u karlinoj upljini i putuje na gore du sredine le a. Kanal ren, ili Koncepcijski sud, putuje na gore od karline upljine du sredine prednje strane tela. Osam dodatnih meridijana u kineskoj medicini, ovo su meridijani koji postoje pored dvanaest Regularnih meridijana. Veina od ovih osam preseca akupunkturne take dvanaest regularnih meridijana, pa se oni ne smatraju nezavisnim ili glavnim meridijanima. 42 Hvajan taka akupukturna taka na sredini perineuma 43 Baihi taka akupunkturna taka na kruni glave
41 40

24

oznaava da je osoba stigla do zavretka kultivacije Fa-unutar-tri-sveta. Istovremeno, ovo donosi stanje koje je spolja veoma primetno: Tri cveta skupila su se iznad glave (sanhua juding). Stub gonga e tada biti prilino visok i razvie se velik broj natprirodnih moi, a sve one poseduju oblik i formu. Tri cveta se pojavljuju na kruni glave, sa jednim koji podsea na hrizantemu, a drugim na lotos. Tri cveta se svaki za sebe okreu, dok se istovremeno okreu jedan oko drugog. Svaki cvet ima izuzetno visoku stabljiku koja dosee nebo. Ove tri stabljike tako e rotiraju i okreu se zajedno sa cvetovima. Praktikant e osetiti da mu je glava postala teka. U tom asu on je preuzeo poslednji korak kultivacije Fa-unutar-tri-sveta. 5. Mentalna namera Kultivacija u Falun Gongu ne ukljuuje upotrebu mentalne namere. Mentalna namera oveka nita ne postie sama od sebe iako moe da izdaje komande. Ono to je zaista na delu to su natprirodne moi, koje imaju sposobnost razmiljanja poput inteligentnih bia, i mogu da primaju komande od modanih signala. Ipak, mnogi ljudi, pogotovo oni u krugovima igonga, imaju puno razliitih teorije o ovome. Oni misle da mentalna namera moe da postigne puno toga, pa govore o upotrebi mentalne namere da se razviju natprirodne moi, zatim da se otvori Tree oko, da se lee bolesti, da se izvodi telekineza, itd. Ovo je neispravno razumevanje. Na niim nivoima, obini ljudi koriste mentalnu nameru da upravljaju svojim organima ula i udovima. Na viim nivoima, mentalna namera kultivatora podie stepen i upravlja moima. Drugim reima, natprirodnim moima diktira mentalna namera. Ovako mi gledamo na mentalnu nameru. Poekad moemo videti igong-majstora kako lei druge. Pre nego to mrdne prstom, pacijenti ve objavljuju da im je bolje, i misle da je leenje obavljeno majstorovom mentalnom namerom. Zapravo, taj majstor osloba a jednu vrstu natprirodne moi i diktira joj da obavi leenje, ili uini neto drugo. Budui da natprirodne moi putuju drugim dimenzijama, obini ljudi ih ne mogu videti svojim oima. Oni koji ne znaju, misle da je mentalna namera ta koja lei. Neki ljudi veruju da se mentalna namera moe koristiti za leenje bolesti, a to je navelo ljude na pogrene zakljuke. Ovakvo gledite se mora objasniti. Ljudske misli su jedna vrsta informacije, vrsta energije i oblik materijalnog postojanja. Kad osoba misli, mozak proizvodi frekvenciju. Ponekad dosta dobro deluje kad se recituje mantra. Zato? Zato to univerzum ima sopstvenu frekvenciju na kojoj vibrira, a kad se frekvencija vae mantre poklopi sa frekvencijom univerzuma, proizvodi se efekat. Da bi delovala, ona svakako mora biti dobroudne prirode, jer nije doputeno da u univerzumu postoje zle stvari. Mentalna namera je tako e specifian oblik misli. Faene igong-majstora na visokom nivou kontroliu misli njegovog glavnog tela. Faen tako e ima sopstvene misli i sopstvenu nezavisnu mo da reava probleme i izvodi zadatke. On je jedno potpuno nezavisno ja. Istovremeno, faeni znaju misli glavnog tela igong-majstora i izvode zadatke u skladu sa tim mislima. Na primer, ako igong-majstor eli da tretira bolest neke osobe, faeni e doi tamo. Bez te misli, oni nee doi. Kad vide da treba uiniti neku jako dobru stvar, oni e je sami uiniti. Neki majstori nisu dostigli Prosvetljenje, a postoje neke stvari koje oni i dalje ne znaju, dok njihovi faeni ve znaju. Mentalna namera ima jo jedno znaenje, a to je inspiracija. Inspiracija ne dolazi od glavne svesti. Baza znanja glavne svesti je prilino ograniena. Ako se oslanja samo na glavnu svest kako bi iznaao neto to jo ne postoji u ovom drutvu, nee u tome uspeti. Inspiracija dolazi od sporedne svesti. Kad se neki ljudi, angaovani u kreativnom radu ili naunom istraivanju, zaglave iscrpivi svu mo svog uma, oni sve sklone u stranu da se malo odmore, ili iza u u etnju. Onda inspiracija odjednom do e iako nije prizivana. U trenutku, veoma brzo, oni ponu da zapisuju, na taj nain stvarajui. Radi se o tome da kad je glavna svest 25

jaka, ona kontrolie mozak, pa uprkos naporu nita nee izai iz njega. Jednom kad se glavna svest opusti, sporedna svest poinje da funkcionie i upravlja mozgom. Sporedna svest je u stanju da stvori nove stvari, jer pripada drugoj dimenziji koja je ne ograniava. Ipak, sporedna svest ne moe da prevazi e, ili da narui stanje ljudskog drutva - nije joj doputeno da utie na proces razvoja drutva. Inspiracija dolazi iz dva izvora. Jedan je sporedna svest. Sporedna svest nije pod iluzijom ovog sveta i moe da proizvede inspiraciju. Drugi izvor je upravljanje i navo enje od strane bia sa visokih nivoa. Kad ga vode bia sa visokih nivoa, ljudski um se iri i u stanju je da stvori epohalne stvari. Kompletan razvoj drutva i univerzuma sledi njihove specifine zakone. Nita se ne deava sluajno. 6. Nivoi kultivacije u Falun Gongu (1) Kultivacija na visokim nivoima Poto se Falun Gong kultivacija odvija na zaista visokim nivoima, gong se veoma brzo razvija. Veliki putevi kultivacije su izuzetno jednostavni i laki. Falun Gong ima nekolicinu pokreta. Ipak, ire gledano, on upravlja svim aspektima tela, ukljuujui mnoge stvari koje bi trebalo generisati. Dok god ovekov ining raste, i njegov gong e rasti ubrzano; nema potrebe svesno se truditi, koristiti bilo koji specifini metod, postavljati retortu na vatru da bi se napravio eliksir od sakupljenih trava. Oslanjati se na usmeravanje mentalnom namerom moe biti dosta komplikovano i lako dovesti do zastranjenja. Mi obezbe ujemo najzgodniji i najbolji nain kultivacije, ali istovremeno i najtei. Da bi dostigao stanje Mleno-belog tela upotrebom drugih metoda, kultivatoru je potrebno vie od decenije, odnosno nekoliko decenija, pa ak i due. Ipak, mi vas trenutno dovodimo u ovo stanje. Ovaj nivo moe da pro e pored vas, a da to i ne osetite. Moda e trajati samo nekoliko sati. Jedan dan ete biti osetljivi, a samo malo kasnije neete se oseati tako. Zapravo, upravo ste proli znaajan nivo. (2) Manifestacije gonga Nakon to uenici Falun Gonga pro u podeavanje fizikog tela, oni dostiu stanje koje je pogodno za Dafa kultivaciju: stanje Mleno-belog tela. Tek kad se dostigne ovaj stepen, razvie se gong. Ljudi sa treim okom na visokom nivou mogu da vide kako se gong formira na povrini koe, a zatim se apsorbuje u telo. Ovaj proces generisanja gonga i apsorpcije se ponavlja, nivo za nivooom, ponekad zbilja brzo. Ovo je gong prve faze. Nakon prve faze, telo praktikanta vie nije obino. Poto dostigne stanje Mleno-belog tela, praktikant vie nikad nee biti bolestan. Bol koji moe nastati tu i tamo, ili neprijatnost koju osetite u odre enom delu tela, nije bolest iako moe liiti na to: u pitanju je neto to prouzrokuje karma. Nakon druge faze razvoja gonga, praktikantova inteligentna bia su porasla i u stanju su da se kreu i govore. Ponekad se proizvode prore ena, ponekad u velikoj gustini. Ona mogu da razgovaraju jedna s drugima. U tim inteligentnim biima je smeteno puno energije, i ona se koristi kako bi se promenilo prvobitno telo praktikanta. Na odre enom naprednom nivou kultivacije u Falun Gongu, Kultivisana deca (jinghai) se ponekad pojavljuju po celom telu praktikanta. Ona su nestana, uivaju u igri i dobroudna su. Tako e se moe proizvesti jo jedna vrsta tela: Besmrtno dete (juenjin). Ono sedi na prekrasnom tronu od lotrosovog cveta. Besmrtno dete, generisano kultivacijom, nastaje spajanjem jina i janga unutar tela oveka. I muki i enski kultivatori su u stanju da kultiviu Besmrtno dete. U poetku, Besmrtno dete je veoma malo. Ono postepeno raste, dok na kraju 26

ne poraste do veliine kultivatora. Izgleda identino kultivatoru i zaista je prisutno u kultivatorovom telu. Kad ga pogledaju ljudi s natprirodnim moima, oni e rei da taj ovek ima dva tela. Zapravo, on je uspeo da odgaji svoje pravo telo. Kroz kultivaciju se tako e mogu razviti mnogi faeni. Ukratko, sve natprirodne moi koje se mogu razviti u univerzumu mogu se razviti i u Falun Gongu; natprirodne moi razvijene drugim metodima kultivacije su tako e ukljuene u Falun Gong, (3) Kultivacija Fa-izvan-tri-sveta Vebanjem Falun Gong vebi, praktikanti mogu uiniti da im meridijani postanu sve iri i iri, spajajui ih dok ne postanu jedan. To jest, osoba se kultivie do stanja u kom nema meridijana ili akupunkturnih taaka, ili obratno, meridijani i akupunkturne take su posvuda. Ovo i dalje ne znai da je praktikant dostigao Tao to je samo jedna vrsta manifestacije u procesu Falun Gong kultivacije i odraz jednog nivoa. Kad dospe do ove faze, ovek je na koncu kultivacije Fa-unutar-tri-sveta. Gong koji je razvio tada je ve veoma moan i zavrio je svoje oblikovanje. Tako e, stub gonga ovakve osobe e biti zaista visok, a tri cveta e mu biti iznad glave. U to doba on e krenuti na poslednji korak kultivacije Fa-unutar-tri-sveta. Kad krene korak napred, nita vie nee preostati. Sve natprirodne moi bie utisnute u najdublju dimenziju njenog tela. Osoba e dospeti u stanje isto-belog tela, kad je ono providno. Sa jo jednim korakom napred, ova osoba e dospeti u kultivaciju Fa-izvan-trisveta, tako e poznatu i pod nazivom kultivacija Buda-tela Natprirodne moi koje se razvijaju u ovoj fazi pripadaju kategoriji boanskih moi. Praktikant e u ovom asu imati neograniene moi i postae nezamislivo sposoban. Nakon dostizanja viih domena, on e se kultivisati kako bi postao veliko prosvetljeno bie. Sve zavisi od toga kako kultiviete svoj ining. Onaj nivo do kog se budete kultivisali predstavljae vae Istinsko dostignue. Posveeni kultivatori pronalaze ispravan put kultivacije i postiu Ispravno dostignue to je Ispunjenje.

27

Poglavlje III Kultivacija ininga Svi kultivatori Falun Gonga moraju kao prioritet uzeti kultivaciju ininga, to je klju za razvoj gonga. Ovo je princip kultivacije na visokim nivoima. Striktno govorei, gongpotencija koja odre uje nivo se ne razvija vebanjem, ve kultivacijom ininga. Popraviti ining je lake rei nego izvesti. Kultivatori moraju biti u stanju da uloe velike napore, unaprede svoju mo poimanja, podnesu ogromne tekoe, podnesu stvari koje je najtee podneti, i tako dalje. Zato kod nekih ljudi gong ne raste iako godinama vebaju? Osnovni razlozi su sledei: prvo, oni ne obraaju panju na ining, drugo, oni ne znaju kultivacioni put na visokom nivou. Ovo se mora obelodaniti. Mnogi majstori koji predaju praksu govorei o iningu predaju prave stvari. Oni koji poduavaju samo pokretima i tehnikama a da nikad ne diskutuju o iningu zapravo obuavaju r avoj kultivaciji. Zato praktikanti treba da uloe velik napor na unapre enju ininga pre nego to zaponu kultivaciju na vie nivoe. 1. Unutranje znaenje ininga ining o kom se govori u Falun Gongu ne moe u potpunosti biti obuhvaen samo vrlinom. On obuhvata mnogo vie od vrline. On obuhvata mnoge razliite aspekte, ukljuujui i one koji se tiu vrline. Vrlina je samo jedna manifestacija ininga, pa nije adekvatno koristiti samo vrlinu da bi se shvatilo znaenje ininga. ining znai kako se odnositi prema dve stvari: dobitku i gubitku. Dobitak znai stei uskla enost sa prirodom univerzuma. Priroda koja proima univerzum je Den-an-Ren. Stepen saobraenosti kultivatora sa univerzumom se odraava u koliini njegove vrline. Gubitak znai ostaviti negativne misli i ponaanje poput pohlepe, tenje linom dobitku, poude, elja, tue, kra e, pljake, prevare, zavisti itd. Onaj koji hoe da se kultivie na visokim nivoima, tako e treba da raskine sa tenjom ka ispunjenju elja, neim to je svojstveno ljudima. Drugim reima, ovek treba da se oslobodi svih vezanosti i malo da mari za sva pitanja line koristi i ugleda. Celokupno ljudsko bie se sastoji od njegovog fizikog tela i karaktera. Isto je sa univerzumom: pored postojanja materije, tako e postoji i njegova priroda, Den-an-Ren. Svaka estica vazduha sadri ovu prirodu. Ova priroda se manifestuje u ljudskom drutvu injenicom da se dobra dela nagra uju, a loa kanjavaju. Na visokom nivou, ova priroda se tako e manifestuje u vidu natprirodnih moi. Ljudi koji se ravnaju prema ovoj prirodi su dobri ljudi; oni koji se odmeu od nje su loi ljudi. Ljudi koji joj se povinuju, i koji se s njom saobraavaju, jesu ljudi koji dostiu Tao. Da bi se saobrazili sa ovom prirodom, praktikanti treba da imaju izuzetno visok ining. Samo tako se mogu kultivisati do visokih nivoa. Lako je biti dobar ovek, ali nije lako kultivisati ining kultivatori se moraju mentalno spremiti. Iskrenost je preduslov ako elite da oistite svoje srce. Ljudi ive na ovom svetu, u kom je drutvo postalo prilino komplikovano. Iako elite da vrite dobra dela, neki ljudi ne ele da ih vrite; vi ne elite da povredite druge, ali drugi bi mogli da povrede vas iz razliitih razloga. Neke od ovih stvari se deavaju usled neprirodnih razloga. Hoete li razumeti te razloge? ta ete uiniti? Konflikti u ovom svetu ispituju va ining u svakom trenutku. Kad se suoite sa neopisivim ponienjem, kad su ugroeni vai steeni interesi, kad se suoite sa novcem ili poudom, kad se borite za mo, kad se u konfliktnim situacijama pojave bes i zavist, kad nastanu razne vrste neslaganja u drutvu ili porodici, i kad uslede svakojake muke, moete li se vladati u skladu sa strogim kriterijumom za ining? Naravno, ako sve moete da 28

reite, vi ste ve prosvetljeno bie. Na kraju krajeva, veina praktikanata poinju kao svakidanji ljudi, a kultivacija ininga je postepena; ide na gore malo po malo. Odluni kultivatori e na kraju stei Ispravno dostignue ako su spremni da izdre velike muke i nepokolebjivo se suoe se sa tekoama. Nadam se da e svaki od kultivatora odravati svoj ining i brzo poveavati svoju gong-potenciju. 2. Gubitak i dobitak O dobitku i gubitku se govori kako u igongu, tako i u religijama. Neki ljudi smatraju da gubitak podrazumeva da se bude dobrotvor, da se ine dobra dela, ili prui ruka ljudima kad im zatreba, dok dobitak podrazumeva dobiti gong. ak i monasi u hramovima kau da treba biti dobrotvor. Ovakvo shvatanje suava znaenje gubitka. Gubitak o kom mi govorimo je mnogo iri to je neto to je veeg raspona. Stvari koje traimo da izgubite su vezanosti obinih ljudi, kao i mentalitet koje ne doputa da se oslobodite tih vezanosti. Kad raskinete sa stvarima koje smatrate vanim, i rastanete se od stvari za koje mislite da se od njih ne moete rastati - to je gubitak u pravom smislu. Nuditi pomo i biti dobrotvor je samo deo gubitka. Obian ovek eli da uiva u ugledu, linoj dobiti, boljem ivotnom standardu, vie udobnosti i vie novca. Ovo su ciljevi obinih ljudi. Kao praktikanti, mi smo drugaiji, jer ono to mi stiemo je gong, a ne te stvari. Potrebno je da manje brinemo o linoj dobiti, da budemo ravnoduni prema njoj, ali od nas se ne trai da zaista izgubimo ita materijalno; mi se kultiviemo u ljudskom drutvu i potrebno je da ivimo kao to ive obini ljudi. Klju je u tome da se otrgnete od svojih vezanosti ne trai se da ita zaista izgubite. Ono to vam pripada nee biti izgubljeno, dok stvari koje vam ne pripadaju ne moete dobiti. Ako ih uzmete, moraete ih vratiti drugima. Da bi se dobilo, mora se izgubiti. Naravno, nemogue je odmah u svemu postupati kako treba, kao to se preko noi ne moe postati prosvetljen. Ipak, kultivacijom malo po malo, popravljanjem korak po korak, to je dostino. Dobiete onoliko koliko budete izgubili. Za stvari od line koristi uvek treba malo da marite, i da izaberete da dobijete manje kako biste zadobili unutranji mir. Kad su u pitanju materijalne stvari, moda ete pretrpeti neke gubitke, ali ete dobiti po pitanju vrline i gonga. Tu lei istina. Ne treba ciljano sticati vrlinu i gong zamenom za sopstveni ugled, novac ili linu korist. Ovo bi dalje trebalo da shvatate u skladu sa vaom sposobnou poimanja. Jedan ovek koji se kultivisao u taoistikoj praksi visokog nivoa jednom je rekao: Ja ne elim stvari koje drugi ele, i ne posedujem stvari koje drugi poseduju, ali imam ono to drugi nemaju i elim stvari koje drugi ne ele. Retki su trenuci kad obian ovek osea da je zadovoljan. Takav ovek eli sve izuzev kamenja na zemlji, koje niko ne eli da podigne. A pomenuti taoistiki kultivator je rekao: Onda u ja podii to kamenje. Poslovica kae: Retkost ini stvari vrednim, nedostatak ini stvari jedinstvenim. Kamenje je u ovoj dimenziji bezvredno, ali bi u drugim dimenzijama moglo biti neto najvrednije. Ovo je princip koji jedna obina osoba ne moe da shvati. Mnogi prosvetljeni majstori na visokim nivoima, velike vrline, nemaju materijalnog vlasnitva. Za njih ne postoji nita ega se ne bi mogli odrei. Put kultivacije je najispravniji put, a praktikanti su zapravo najpametniji ljudi. Stvari za koje se obini ljudi bore i majune koristi koje zadobijaju, traju samo kratko. ak i ako se izborite za neto, steknete neto besplatno, ili se malo okoristite, pa ta s tim? Me u obinim ljudima postoji izreka: Kad se rodi, ne moe sve doneti sa sobom, niti moe sve odneti kad umre. Bez ieg dolazite na svet i nemate nita kad ga naputate ak i vae kosti e sagoreti do pepela. Nije bitno ako imate tone novca, ili ste uvaena linost - kad odlazite, nita se ne moe poneti. Ipak, budui da gong raste na telu vae glavne svesti, on se moe 29

poneti. Ja vam kaem da je gong teko zaraditi. Veoma je dragocen i teko ga je stei, pa se ne moe zameniti ni za kakav novac. Jednom kad va gong dostigne napredan nivo, a odluite da se vie ne kultiviete, i ako pritom niste uinili nita loe, va gong e se transformisati u bilo koju materijalnu stvar koju elite sve ete moi da ih imate. Ali vie neete imati stvari koje poseduju kultivatori. Umesto toga ete imati samo stvari koje se mogu stei na ovom svetu. Sopstveni interes navodi neke ljude da koriste nedozvoljene naine kako bi uzeli stvari koje pripadaju drugima. Ovi ljudi misle da su obavili dobar posao. Istina je da oni stiu korist u zamenu za svoju vrlinu samo to to ne znaju. Kod praktikanta to bi se moralo skinuti s njegovog gonga. Kod nepraktikanta, to bi se moralo oduzeti od njegovog oekivanog ivotnog veka, ili neeg drugog. Ukratko, rauni se moraju namiriti. To je naelo univerzuma. Tako e postoje ljudi koji uvek loe postupaju prema drugima, vre aju druge zlonamernim reima, itd. Ovakvim postupcima oni odbacuju od sebe odgovarajui deo svoje vrline, dajui ga drugom, razmenjujui svoju vrlinu za in vre anja drugih. Neki ljudi misle da biti dobar ovek predstavlja manu. Sa stanovita obine osobe, biti dobar ovek je mana. Ali ono to dobri ljudi stiu je neto to obini ljudi ne mogu, a to je vrlina, bela materija, koja je izuzetno dragocena. Bez vrline se ne moe imati gong ovo je apsolutna istina. Zato se mnogi ljudi kultiviu, a njihov gong se ne razvija? Upravo zato to ne odgajaju vrlinu. Mnogi ljudi istiu vrlinu i insistiraju na odgajanju vrline, a ipak ne uspevaju da obelodane prave principe kako se vrlina razvija u gong. To se ostavlja pojedincu da sam shvati. Skoro deset hiljada svezaka Tripitake i naela kojima je akjamuni pouavao preko etrdeset i neto godina, svi su govorili o jednoj stvari: vrlini. Sve drevne kineske knjige taoistike kultivacije raspravljaju o vrlini. Knjiga od pet hiljada rei Lao Cea - Tao Te ing - tako e raspravlja o vrlini (de). Neki ljudi i dalje ne uspevaju da shvate ovo. Mi govorimo o gubitku. Kad dobijate, tad morate i gubiti. Kad istinski elite da se kultiviete, susreete se sa nekim potekoama. Kad se one budu javile u vaem ivotu, moda ete doiveti malo telesne patnje ili se osetiti neprijatno tu i tamo ali to nije bolest. Tekoe se tako e mogu manifestovati i u drutvu, u porodici ili na poslu sve je mogue. Odjednom e nastati nesuglasica vezana za linu dobit, ili emocionalna napetost. Cilj je da vam se omogui da unapredite svoj ining. Ove stvari se obino deavaju iznenada i ine se veoma intenzivnim. Ako se susretnete s neim to je veoma nezgodno, neprijatno za vas, to e vas osramotiti, ili dovesti u neugodnu poziciju, kako ete se tada poneti? Ako ostanete mirni i ne naljutite se ako ste sposobni za to va ining e se unaprediti kroz potekou, a va gong e se srazmerno razviti. Ako postignete malo, malo ete i dobiti. Koliko budete utroili, toliko ete dobiti. Tipino, dok smo usred potekoe, ovo moda neemo moi da shvatimo, ali ipak treba da pokuamo. Ne treba da smatramo sebe obinim ljudima. Kad nastane razmimoilaenje, treba da se drimo viih standarda. Poto se kultiviemo me u obinim ljudima, na ining e se eliiti me u njima. Moramo initi greke, ali i neto uiti iz njih. Gong se ne moe razviti dok vam je udobno i ne nailazite ni na kakve probleme. 3. Istovremena kultivacija Dena, ana i Rena Naa kultivacija istovremeno kultivie Den, an i Ren. Den znai govoriti istinu, initi istinite stvari, vratiti se svom poreklu i pravom sebi, i, na kraju, postati istinska osoba. an znai razviti veliku milost, raditi dobre stvari i spasavati ljude. Mi posebno naglaavamo mo Rena. Samo s Renom se moe kultivisati i postati osoba velike vrline. Ren je veoma mona stvar i prevazilazi Den i an. Kroz ceo proces kultivacije od vas se trai da istrajavate, da pazite na svoj ining i da upranjavate samokontrolu. 30

Nije lako istrajati kad se suoimo s problemom. Neki ljudi kau, Ako ne uzvrati kad te udare, ne odgovori kad te ogovaraju, ako otrpi ak i kad te osramote pred tvojom porodicom, ro acima i dobrim prijateljima, nisi li postao Akju?!44 Ja kaem da ako se ponaate normalno po svim pitanjima, ako vaa inteligencija nije manja nego kod drugih i ako se radi samo o tome da slabo marite za linu dobit, niko nee rei da ste budala. Sposobnost da se istrpi nije slabost, niti je to biti kao Akju. To je pokazatelj snane volje i samokontrole. U kineskoj istoriji je postojao ovek po imenu Han in koji je jednom pretrpeo ponienje da nekome puzi izme u nogu. To je bila velika izdrljivost. Postoji stara izreka: Kad je ponien, obian ovek vadi ma da se bori. To znai da kad tipinog oveka ponize, on e izvui ma da uzvrati; vikae na druge ili se potui. Nije lako dobiti priliku da se postane ovek i ivi ovde. Neki ljudi ive za svoj ego to, me utim, uopte nije vredno, a pri tom je veoma zamorno. U Kini postoji izreka: Odmakni se za korak i videe da su nebo i more beskrajni. Odmaknite se za korak kad nai ete na nevolju, i nastae sasvim drugaiji scenario. Prema ljudima s kojima se sukobljava i onima koji ga direktno sramote, praktikant ne samo da treba da pokae trpeljivost, ve treba i da zauzme velikoduan stav, pa ak i da im zahvali. Kako biste popravili svoj ining da nemate problema s njima? Kako se crna materija kroz muke moe transformisati u belu materiju? Kako moete razviti svoj gong? Veoma je teko kad ste usred potekoe, a ipak morate pokazati uzdranost. Dok se vaa gong-potencija bude poveavala, potekoe e neprekidno bivati sve jae. Sve zavisi od toga da li moete unaprediti svoj ining. Ta potekoa vas u poetku moe nervirati i izazivati nepodnoljiv bes toliki bes da vam vene nabreknu. Vi ipak neete prasnuti i u stanju ste da zadrite svoj gnev to je dobro. Poeli ste da se uzdravate, svesno da se uzdravate. Zatim ete postepeno i neprestano poveavati svoj ining, zbilja malo marei za te stvari, a to je jo vei napredak. Beznaajna trvenja i minorne probleme obini ljudi uzimaju za neto zaista ozbiljno. Oni ive za svoj ego i nita ne toleriu. Kad se razbesne do take nepodnoljivosti, oni e se usuditi da uine sve. A vi ete, kao praktikant, ustanoviti da su stvari koje ljudi uzimaju za ozbiljno veoma, veoma trivijalne ak previe trivijalne jer va cilj je neto krajnje dugorono i dalekoseno. Vi ete iveti koliko i ovaj univerzum. Stoga, jo jednom razmislite o ovim stvarima: nije vano da li ih imate ili ne. Ako pogledate iz ire perspektive, sve ih moete ostaviti iza sebe. 4. Eliminisanje zavisti Zavist je velika prepreka u kultivaciji i ona ima velik uticaj na praktikante. Direktno utie na gong-potenciju praktikanta, ozle uje druge kultivatore i ozbiljno ometa nae uzdizanje u kultivaciji. Kao praktikant, vi je morate stopostotno eliminisati. Iako su se kultivisali do odre enog nivoa, neki ljudi i dalje treba da se osloba aju zavisti. ta vie, to je se tee osloboda aju, ona lake buja. Negativni efekti ove vezanosti ine ranjivim unapre ene delove ovekovog ininga. Zato je zavist izdvojena u ovoj raspravi? Zato to je najjaa, najistaknutija pojava koja se manifestuje me u Kinezima; u ljudskom razmiljanju ona ima velik znaaj. Mnogi ljudi su je, svejedno, nesvesni. Pod nazivom orijentalna ljubomora, ili azijatska ljubomora, ona je karakteristina za Istok. Kinezi su dosta introvertni, rezervisani i ne izraavaju se otvoreno. Sve ovo lako vodi u zavist. Sve ima dve strane. U skladu s tim, introvertan karakter ima svoje prednosti i mane. Zapadnjaci su relativno ekstrovertni. Na primer, dete je dobilo peticu u koli i vraa se kui presreno: Dobio sam peticu! Susedi otvaraju prozore i vrata estitajui mu: Bravo, Tome! Svi su sreni zbog njega. Kad bi se
44

Akju lik budale iz poznatog kineskog romana

31

ovo desilo u Kini, razmislite, ljudi bi ga prezreli kad bi uli. Dobio peticu. Pa ta? ta ima da se hvali zbog toga? Reakcija je potpuno drugaija kad je ovek zavidan. Zavidni tipovi gledaju s visine na druge i ne doputaju im da ih prestignu. Kad vide nekog sposobnijeg od njih, oni se uznemire, to im postaje nepodnoljivo, pa poriu injenice. Oni ele poviicu kad je drugi dobijaju, ele da imaju jednake bonuse i da dele isto breme kad njima neto ne ide kako treba. Oni su pakosni i ljubomorni kad vide da drugi vie zara uju. U svakom sluaju, za njih je neprihvatljivo da drugima bude bolje. Neki ljudi, koji su dobili odre ene poasti, ne usu uju se da to otkriju jer se plae zavisti i sarkazma. Neki igongmajstori ne mogu da podnesu da vide kako drugi igong-majstori predaju, pa im prave probleme. To je problem sa iningom. Pretpostavimo da u grupi koja zajedniki radi igong vebe, neki ljudi dobiju natprirodne moi iako su kasnije poeli. Postoje ljudi koji e rei: ta tu ima da se razmee? Ja godinama vebam i imam gomilu diploma. Kako on moe pre mene razviti natprirodne moi? Tada e izbiti njegova zavist. Kultivacija se fokusira ka unutra, i kultivator treba da kultivie sebe gledajui unutra kako bi pronaao izvor problema. Trebalo bi naporno da radite na sebi, pokuavajui da se unapredite tamo gde niste dovoljno dobri. Ako krivite druge, traei u njima uzroke trvenja, oni e uspeti u kultivaciji i uzdii se, dok ete samo vi ostati ovde. Zar onda niste traili vreme? Kultivacija je kultivacija sebe samog! Zavist tako e ozle uje druge kultivatore, na primer kad ogovaranje spreava druge da u u u stanje spokojstva. Ako bi ovakva osoba imala natprirodne moi, ona bi ih usled zavisti mogla iskoristiti da povredi drugog kultivatora. Na primer, ovek sedi i meditira, kultiviui se dosta dobro. Sedi tu kao planina, jer ima gong. Nedaleko odatle prolaze dva oveka. Jedan od njih je bio monah, ali usled zavisti nije dostigao Prosvetljenje; iako poseduje odre enu gongpotenciju, on nije dostigao Ispunjenje. Pribliivi se mestu gde onaj meditira, jedan od njih kae: Taj-i-taj meditira. Hajde da ga zaobi emo. Ovaj drugi ipak kae: Jednom prilikom sam ja odsekao ugao planine Tai. Onda pokua da udari praktikanta. Ali podigavi ruku, on ne moe da je spusti. Nije u stanju da udari praktikanta jer se ovaj kultivie u ispravnoj praksi i ima zatitno polje. On eli da naudi nekom ko kultivie ispravan put, pa to postaje ozbiljno pitanje zbog kog e biti kanjen. Zavidni ljudi kode sebi i drugima. 5. Eliminisanje vezanosti Imati vezanosti podrazumeva upornu, preteranu tenju ka odre enom predmetu ili cilju od strane onih praktikanata koji nisu u stanju da se oslobode ili su suvie tvrdoglavi da bi prihvatili ikakav savet. Neki ljudi tee natprirodnim moima na ovom svetu, i to e svakako uticati na njihovu kultivaciju ka visokim nivoima. to su oseanja jaa, tee ih je odstraniti. Oni e u sebi postati jo neuravnoteeniji i nestabilniji. Nadalje e se ovim ljudima initi da nita nisu dobili, pa e ak poeti da sumnjaju u stvari koje ue. Vezanosti poivaju na ljudskim eljama. Osobine vezanosti su da su njihove mete i ciljevi oevidno ogranieni, prilino jasni i konkretni, a ovek esto moe biti nesvestan vezanosti. Obian ovek ima brojne vezanosti. Da bi doao do onog emu tei, on je spreman da upotrebi sva neophodna sredstva. Vezanosti kultivatora se manifestuju drugaije, kao na primer u tenji prema konkretnoj natprirodnoj moi, preputanju odre enoj viziji, opsednutou odre enom pojavom, itd. Bez obzira emu vi kao kultivator teite, to ne valja tenja se mora napustiti. Tao-kola ui nitavilu. Buda-kola ui praznini, kao i to kako ui na kapiju praznine. Mi na kraju elimo da postignemo stanje nitavila i praznine oslobodivi se svih vezanosti. Sve ono ega se ne moete odrei, mora se odbaciti. Tenja ka natprirodnim moima je primer: ako im teite, to znai da elite da ih koristite. U stvarnosti, to je protiv prirode univerzuma. To je zapravo i dalje pitanje ininga. Vi elite da ih imate; vi naprosto elite da se razmeete njima 32

i da se pokaete pred drugima. Te moi nisu neto to se pokazuje da bi ih drugi gledali. ak i ako je cilj zbog kog ste ih koristili nevin i samo ste hteli da ih koristite kako biste uinili neto dobro, moglo bi se ispostaviti da dobra dela koja ste uinili nisu toliko dobra. Reavati stvari obinih ljudi natprirodnim nainima ne mora biti ba dobra ideja. Kad neki ljudi uju moju primedbu da je Tree oko otvoreno kod 70 odsto uesnika seminara, oni poinju da se pitaju: Zato ja nita ne oseam? Kad se vrate kui i krenu da rade vebe, njihova panja se usmerava na Tree oko do take kad poinje da ih boli glava. Na kraju ipak nita ne mogu da vide. To je vezanost. Pojedinci se razlikuju po fizikom stanju i uro enom kvalitetu. Nemogue je da svi oni u istom asu ponu da gledaju Treim okom, niti nivo Treeg oka moe biti isti kod svakog. Neki ljudi e moi da vide, a neki ne. To je sve normalno. Vezanosti mogu zaustaviti razvoj gong-potencije kultivatora. U jo ozbiljnijim sluajevima, mogu ak dovesti do toga da praktikanti krenu r avim putem. Naime, neke natprirodne moi mogli bi upotrebiti ljudi inferiornog ininga kako bi inili loe stvari. Bilo je sluajeva kad je nepouzdan ining osobe doveo dotle da se natprirodne moi koriste u svrhu vrenja r avih dela. je jedan student koji je razvio natprirodnu mo kontrole misli. Sa ovom sposobnou on je mogao koristiti sopstvene misli da manipulie mislima drugih, kao i da upravlja njima, te je koristio svoju mo kako bi inio loe stvari. Dok rade vebe, neki ljudi bi mogli imati vizije. Oni uvek ele da imaju jasan vidik i potpuno razumevanje. I to je oblik vezanosti. Za neke ljude bi i odre eni hobi tako e mogao postati zavisnost, i oni nisu u stanju da ga se otresu. I to je oblik vezanosti. Usled razlika u uro enom kvalitetu i namerama, neki ljudi se kultiviu s ciljem da dostignu najvii nivo, dok se neki kultiviu samo da bi dobili izvesne stvari. Ovaj drugi nain razmiljanja svakako ograniava cilj kultivacije. Ako ovek ne bude eliminisao ovakvu vrstu vezanosti, njegov gong se nee razviti ak ni vebom. Znai da bi praktikanti trebalo malo da se obaziru na materijalnu dobit, ne bi trebalo niemu da tee, ve bi trebalo da dopuste da se sve odvija spontano, izbegavajui na taj nain pojavu novih vezanosti. Da li se ovo moe postii zavisi od ininga praktikanta. U kultivaciji se ne moe uspeti ako se ining iz osnova ne promeni ili ako ostane ma koja vezanost. 6. Karma (1) Poreklo karme Karma je jedna vrsta crne materije koja je suprotnost vrlini. U budizmu se to naziva grenom karmom, dok je mi ovde zovemo karma. Prema tome, initi loe stvari se zove proizvoditi karmu. Karma je proizvedena loim postupcima u ovom ivotu, ili u prolom. Na primer, ubijanje, iskoriavanje drugih, ugroavanje tu ih interesa, ogovaranje, neprijateljstvo prema drugom i slino, moe da stvori karmu. Pored toga, neto karme se prenosi od predaka, porodice i rodbine, ili bliskih prijatelja. Kad neko nekog udara, on istovremeno prenosi belu materiju na tog drugog, a upranjeno mesto na njegovom telu biva ispunjeno crnom materijom. Ubijanje je najgore zlodelo to je pogreno i generisae teku karmu. Karma je primarni faktor koji izaziva bolest kod ljudi. Naravno, ne manifestuje se uvek u obliku bolesti tako e se moe manifestovati pojavom nekih tekoa, i slino. Sve ove stvari su karma na delu. Zato praktikanti ne smeju da ine nita loe. Svaki lo postupak e imati negativan uticaj i loe dejstvo po vau kultivaciju. Neki ljudi ohrabruju sakupljanje ija iz biljaka. Kad poduavaju svojim vebama, oni tako e poduavaju kako da se sakupi i iz biljke; sa velikim zanimanjem oni raspravljaju o tome koja biljka ima bolji i, i kakve su boje ija razliitog drvea. U naem severoistonom podruju bilo je ljudi koji su vebali u parku takozvani igong, valjajui se po zemlji. Nakon 33

to bi ustali, oni bi kruili oko borova i sakupljali njihov i. U roku od pola godine, drvored borova je klonuo i pouteo. Ovo je in koji generie karmu! I to predstavlja ubijanje! Sakupljanje ija iz biljaka ne valja, bez obzira da li se posmatra u svetlu poumljavanja nae zemlje, odravanja ekoloke ravnotee, ili iz visoke perspektive. Univerzum je ogroman i bezgranian, a ija koji se moe skupljati ima svuda. Idite, sakupljajte ga zato zloupotrebljavati biljke? Ako ste praktikant, gde je vae srce dobrote i milosr a? Sve ima inteligenciju. Savremena nauka ve priznaje da biljke imaju ne samo ivot, ve i inteligenciju, misli, oseanja, pa ak i natulne funkcije. Kad vae Tree oko bude dostiglo nivo Fa vida, vi ete otkriti da je svet potpuno drugaije mesto. Kad iza ete napolje, kamenje, zidovi, pa ak i drvee e vam govoriti. Svi predmeti imaju ivot. im se stvori jedan predmet, ivot je usa en u njega. Ljudi na Zemlji su ti koji razvrstavaju materiju u organsku i neorgansku. Ljudi koji ive u hramovima se uzbude kad razbiju iniju, jer u asu kad se uniti, osloba a se njen ivi entitet. Ona nije okonala svoj ivotni vek, pa nee imati gde da ode. Zato e strano mrzeti osobu koja joj je okonala ivot. to se vie bude ljutila, osoba e nagomilati vie karme. Neki igong-majstori ak idu u lov. Gde je nestala njihova dobrota i milost? Buda-kola i Tao-kola ne ine stvari koje kre nebeska naela. Kad neko radi ovakve stvari, to je in ubistva. Neki ljudi kau da su u prolosti proizveli puno karme, na primer, ubijanjem ribe ili pilia, ribolovom, itd. Da li ovo znai da oni vie ne mogu da se kultiviu? Ne, ne znai. Tada su to inili nesvesni posledica, pa ne bi trebalo da stvore dodatnu karmu. Samo to vie ne treba initi u budue, i bie u redu. Ako ponovo to budu inili, svesno e kriti naela, a to se ne sme. Neki od naih praktikanata imaju ovakvu karmu. Vae prisustvo na naem seminaru znai da imate preodre eni odnos i da se moete kultivisati navie. Hoemo li zgnjeiti muvu ili komarca kad nam u u u kuu? to se tie postupanja na vaem sadanjem nivou, ne smatra se pogrenim ako ih zgnjeite i ubijete. Ako ne moete da ih isterate napolje, onda nije strano ubiti ih. Kad je neemu vreme da umre, umree. Jednom, dok je akjamuni bio iv, hteo je da se okupa i zamolio je uenika da mu oisti korito. Uenik je u koritu naao puno insekata, pa se vratio i pitao ta da radi. akjamuni je ponovio: Hou da oisti korito. Uenik je shvatio, pa se vratio i oistio korito. Neke stvari ne treba uzimati preozbiljno. Mi nemamo nameru da od vas napravimo preterano oprezne osobe. U sloenoj sredini, mislim da nije u redu ako ste veito nervozni i plaite se da neto ne uinite loe. To bi bio oblik vezanosti strah sam po sebi jeste jedan vid vezanosti. Mi treba da imamo dobro i milostivo srce. Kad reavamo stvari s dobrim i milostivim srcem, manja je verovatnoa da emo napraviti problem. Slabo marite za lini interes i budite dobroduni, i vae milostivo srce e vas spreiti da inite loe. Verovali ili ne, ustanoviete da ako uvek budete imali prezriv stav i uvek budete eleli da se sva ate i nadmeete, tada ete ak i dobre stvari pretvoriti u loe. esto vidim ljude koji, kad su u pravu, ne ostavljaju druge na miru; kad je takav ovek u pravu, on je konano naao teren na kom moe da maltretira druge. Na slian nain, kad se ne slaemo s neim, ne treba da stvaramo sukobe. Stvari koje vam se ne dopadaju ne moraju uvek biti pogrene. Kad kao praktikant neprekidno podiete svoj nivo, svaka reenica koju izgovorite nosie energiju. Ne treba da priate ta vam padne na pamet, jer ete na taj nain uticati na prosene ljude. Posebno je lako uiniti neto loe i stvoriti karmu onda kad ne moete da sagledate sutinu problema i njegove karmike uzroke. (2) Eliminacija karme Na ovom svetu su principi isti kao i na nebu: na kraju morate platiti ono to drugima dugujete. ak i proseni ljudi moraju da plate ono to duguju drugima. Sve potekoe i 34

problemi s kojima se suoavate tokom ivota proizlaze iz karme. Morate platiti. Za nas, prave kultivatore, ivotni put e biti promenjen. Nainie se novi put koji odgovara vaoj kultivaciji. Va uitelj e umanjiti neto od vae karme, a ono to preostane koristie se da popravite svoj ining. Vi zamenjujete i otplaujete svoju karmu kroz vebanje i kroz kultivaciju ininga. Od sad pa nadalje, problemi s kojima se suoavate nee biti tu sluajno. Zato treba mentalno da se pripremite. Kad budete prebrodili neke potekoe, uspeete da se odreknete svih stvari kojih prosena osoba ne moe da se odrekne. Naii ete na mnoge nevolje. Problemi e nastati u porodici, drutvu i drugim sredinama, ili ete se, pak, odjednom suoiti sa katastrofom: ak se moe desiti da vas krive za neto to je neko drugi uradio, i tako dalje. Praktikanti ne bi trebalo da poboljevaju, a vi biste odjednom mogli da dobijete ozbiljnu bolest. Bolest bi mogla doi velikom silinom terajui vas da patite do granice kad to vie ne moete da podnesete. ak ni bolnika ispitivanja nee iznai dijagnozu. Ipak, iz nepoznatih razloga, bolest bi kasnije mogla nestati bez ikakvog leenja. Zapravo, na ovaj nain su isplaeni vai dugovi. Moda e va suprunik jednog dana izgubiti strpljenje i zaeti sva u s vama bez ikakvog razloga; ak i beznaajni incidenti mogu biti okida za krupne razmirice. Posle e se ak i va suprunik oseati zbunjeno jer je izgubio strpljenje. Poto ste praktikant, treba da vam bude jasno zato se ovakav incident desio: ta stvar je dola i zatraila od vas da otplatite karmu. Da bi ste raistili ovakve incidente, u datim trenucima treba da ouvate samokontrolu i pazite na svoj ining. Budite zahvalni i cenite to to vam je suprunik pomogao da otplatite svoju karmu. Noge e poeti da vas bole kad due sedite u meditaciji, a bol je ponekad nepodnoljiv. Ljudi sa Treim okom na visokom nivou mogu da vide sledee: kad vas mue jaki bolovi, krupan komad crne materije unutar i izvan tela silazi i biva eliminisan. Bol koji se osea dok se sedi u meditaciji je povremen i nepodnoljiv. Neki to shvataju i odluni su da ne spuste noge. Tada crna materija biva eliminisana i transformisana u belu materiju, a ova se transformie u gong. Praktikanti nikako ne mogu otplatiti svu svoju karmu samo sedenjem u meditaciji i vebanjem. Oni moraju da popravljaju svoj ining i sposobnost poimanja, te e prolaziti kroz neke potekoe. Ono to je vano je da imamo milost. Kroz Falun Gong, milost se brzo ukazuje. Mnogi ljudi bez razloga poinju da plau kad sednu da meditiraju. ta god da pomisle, osete tugu. Koga god da pogledaju, vide patnju. Ovo je zapravo srce velike milosti koje se javlja. Vaa priroda, vae pravo bie, poee da se povezuje sa prirodom univerzuma: Den-an-Ren. Kad se pojavi vaa milostiva priroda, vi ete initi stvari s puno blagosti. Od vaeg srca unutra, do vaeg spoljanjeg izgleda, svi e moi da vide da ste zaista dobri. Tada se vie niko nee loe ponaati prema vama. Ako bi vas tada neko tretirao nepravedno, vae srce velike milosti bi stupilo na scenu i vi ne biste isto uinili njemu. Ovo je jedna vrsta moi, mo koja vas ini drugaijim od obinih ljudi. Kad se susretnete sa potekoom, ta velika milost e vam pomoi da je prebrodite. Istovremeno, moji faeni e paziti na vas i tititi vam ivot, ali moraete da prolazite kroz tekoe. Na primer, kad sam drao seminar u Taijuanu, tu je bio jedan stariji par. urili su prelazei ulicu, a kad su bili nasred puta, naiao je auto u velikoj brzini. U momentu je udario stariju enu i vukao je vie od deset metara pre nego to je najzad pala nasred puta. Auto nije uspeo da se zaustavi jo dvadesetak metara. Voza je iziao iz kola i izgovorio neke drske rei, a i putnici u kolima su uputili tota negativno. Starija ena se u tom momentu setila ta sam govorio i nita nije odgovorila. Ustavi, rekla je: Sve je u redu, nita nije slomljeno. Zatim je sa svojim muem otila na mesto gde se odravao seminar. Da je u tom asu kazala: Joj, ovde me boli, i tu, tako e. Morate me odvesti u bolnicu, stvari bi ispale zaista loe. Ali ona to nije rekla. Ta starija ena mi je kazala: Uitelju, znam ta se zapravo dogodilo. To mi je pomoglo da otplatim svoju karmu! Velika potekoa je eliminisana i velik komad karme je uklonjen. Kao to moete pretpostaviti, ona je imala zaista visok ining i dobar uro eni 35

kvalitet. Bila je starija, auto je vozio brzo i ona je bila toliko vuena pre nego to je najzad dotakla zemlju a ipak je na kraju ustala jer je imala ispravne misli. Kad nai e, tekoa ponekad izgleda ogromna - toliko je zastraujua da se ini da nema izlaza. Moda e potrajati puno dana. Onda se odjednom ukazuje put i stvari poinju naglo da zaokreu. Zapravo, tako se deava zato to smo unapredili svoj ining, pa je problem prirodno nestao. Da biste unapredili svoj misaoni domen, moraju vas iskuavati razliite situacije na ovom svetu. Ako se va ining zaista popravio i uvrstio, karma e se tokom procesa ukloniti, potekoa e proi i razvie vam se gong. Nemojte biti obeshrabreni ako tokom ining iskuenja ne uspete da obratite panju na svoj ining i ako se ne budete poneli kako treba. Potrudite se da ustanovite ta ste nauili iz ove lekcije, da otkrijete gde ste pogreili, kao i da uloite napor u kultivaciju Den-an-Ren. Moda e sledei problem kojim se iskuava va ining naii brzo posle ovog. Dok vam se razvija gong-potencija, moda e iskuenje sledee potekoe biti jo snanije i doi jo iznenadnije. Sa svakim problemom koji budete prevazilazili vaa gong-potencija e jo malo porasti. Ako niste u stanju da prebrodite neki problem, razvoj vaeg gonga e se zakoiti. Mala iskuenja vode do malih napredaka, velika iskuenja vode do velikih napredaka. Nadam se da je svaki praktikant spreman da izdri velike muke i da e imati odlunost i snagu volje da prigrli potekoe. Bez ulaganja napora, neete stei pravi gong. Nema principa koji e vam dopustiti da dobijete gong uivajui, bez ikakve patnje ili napora. Ako se iz temelja ne popravi va ining, ako i dalje pruate zatitu linim vezanostima, nikad se neete kultivisati da postanete prosvetljeno bie! 7. Demonska smetnja Demonska smetnja se odnosi na manifestacije ili vizije koje se javljaju tokom kultivacije i ometaju praksu. Njihov cilj je da spree praktikanta da se kultivie na visokim nivoima. Drugim reima, demoni dolaze da naplate dugove. Kad se osoba kultivie na visokom nivou, problem demonske smetnje e sigurno nastati. Nemogue je da ona tokom ivota nije inila nita loe, kao to su njeni preci morali initi u svojim ivotima; to se zove karma. Da li je neiji uro eni kvalitet dobar ili nije odraava koliko karme ta osoba nosi sa sobom. ak i ako je veoma dobar ovek, nemogue je da nema karme. Ne moete je osetiti jer ne vebate kultivaciju. Demoni nee mariti ako vebate samo radi leenja i unapre enja zdravlja. Ali im ponete da se kultiviete na visokim nivoima, oni e vas ometati. Oni vas mogu uznemiravati na mnogo naina, iji je cilj da vas spree da se kultiviete na visokim nivoima i navedu vas da pogreite u kultivaciji. Demoni se manifestuju na raznorazne naine. Neki se manifestuju u svakodnevnim doga anjima, dok drugi preuzimaju oblik pojava iz drugih dimenzija. Oni komanduju stvarima da vas ometaju svaki put kad sednete da meditirate, onemoguavajui vam da se umirite i tako se kultiviete na visokim nivoima. Ponekad ete, u asu kad sednete da meditirate, poeti da dremate, ili ete u glavi imati svakojake misli, pa e vam biti nemogue da u ete u stanje kultivacije. U drugim trenucima, u asu kad ponete da radite vebe, inae tiho okruenje odjednom e postati puno zvuka koraka, treskanja vrata, automobilskih sirena, zvonjave telefona, i raznih drugih oblika smetnji, to e vas onemoguiti da se umirite. Jo jedna vrsta demona je pouda. Lepa ena ili zgodan mukarac mogli bi se pojaviti pred praktikantom tokom meditacije ili sna. Ta osoba e vas mamiti i zavoditi izvodei stimulativne pokrete koji bude vau vezanost za poudu. Ako prvi put ne budete mogli da prevazi ete ovo, postepeno e eskalirati i nastaviti da vas zavodi sve dok ne budete napustili ideju o kultivaciji na visokim nivoima. Ovo je teak test za polaganje i dosta praktikanata 36

pada na tome. Nadam se da ste mentalno spremni za to. Ako neko ne titi svoj ining dovoljno dobro i prvi put padne, on e iz toga zbilja nauiti lekciju. Ponovo e dolaziti i puno puta vam praviti smetnje, sve dok zaista ne budete odravali svoj ining i potpuno ne slomite tu vezanost. Ovo je velika prepreka koju morate savladati, jer u suprotnom neete moi da dostignete Tao, niti ete uspeti u kultivaciji. Postoji jo jedna vrsta demona koja se tako e prikazuje dok se rade vebe ili u snovima. Neki ljudi odjednom ugledaju uasna lica, gadna i stvarna, ili prikaze koje dre noeve i prete da e ih ubiti. Ali oni mogu samo da zaplae ljude. Kad bi zaista hteli da vas ubodu, oni ne bi mogli da taknu nijednog praktikanta jer je Uitelj oko njihovih tela postavio zatitno polje, kojim ih titi od povreda. Oni pokuavaju da uplae oveka kako bi prestao da se kultivie. Oni se pojavljuju samo na odre enom nivou, ili tokom odre enog vremenskog razdoblja, i brzo pro u za nekoliko dana, za jednu nedelju, ili nekoliko nedelja. Sve zavisi od toga koliko vam je visok ining, i kako tretirate ovo pitanje. 8. Uro eni kvalitet i sposobnost poimanja Uro eni kvalitet se odnosi na belu materiju koja se prilikom ro enja donosi sa sobom. Zapravo, to je vrlina opipljiva materija. to vie ove materije donesete sa sobom, bolji je va uro eni kvalitet. Ljudi sa dobrim uro enim kvalitetom se lake vraaju pravom sebi i lake postaju prosvetljeni, jer im je razmiljanje nesputano. Kad uju za igong, ili za stvari vezane za kultivaciju, oni se smesta zainteresuju i voljni su da ue. Oni mogu da se poveu sa univerzumom. Ba kao to je rekao Lao Ce: Kad mudar ovek uje Tao, on e ga marljivo vebati. Kad prosean ovek uje za njega, on e ga vebati tu i tamo. Kad budala uje za njega, ona e mu se glasno nasmejati. Ako se glasno ne nasmeje, onda to i nije Tao. Ti ljudi, koji lako mogu da se vrate pravom sebi i postanu prosvetljeni, mudri su ljudi. Nasuprot njima, osoba sa puno crne materije, inferiornog uro enog kvaliteta, ima barijeru oformljenu izvan tela koja joj onemoguuje da prihvati dobre stvari. Crna materija e uiniti da ona ne veruje u dobre stvari kad nai e na njih. Zapravo, ovo je jedna od uloga koje igra karma. Rasprava o uro enom kvalitetu treba da ukljui pitanje sposobnosti poimanja (prosvetljenja). Kad govorimo o prosvetljenju, neki ljudi misle da je biti prosvetljen isto to i biti pametan. Pametan ili lukav ovek, na koga misle proseni ljudi, zapravo je daleko od prakse kultivacije o kojoj govorimo. Ove vrste pametnih ljudi obino ne mogu lako da dostignu Prosvetljenje. Njih zanima samo praktini, materijalni svet, kako bi izbegli da ih neko iskoristi, i kako bi izbegli da se odreknu neke koristi. Pogotovu neki pojedinci, koji sebe smatraju znalcima, obrazovanim i pametnim, misle da je kultivacija neto iz bajki. Za njih je vebanje kultivacije i popravljanje ininga neto nezamislivo. Oni smatraju praktikante glupim i sujevernim. Prosvetljenje na koje mislimo ne znai biti pametan, ve se odnosi na povratak svojoj pravoj prirodi, biti dobar ovek i uskladiti se sa prirodom univerzuma. Uro eni kvalitet opredeljuje sposobnost poimanja (prosvetljenja). Ako je neiji uro eni kvalitet dobar i njegova sposobnost poimanja je sklona da bude dobra. Uro eni kvalitet opredeljuje sposobnost poimanja; me utim sposobnost poimanja ne zavisi u potpunosti od uro enog kvaliteta. Bez obzira koliko je dobar va uro eni kvalitet, vae razumevanje ili shvatanje ne sme da omane. Kod nekih osoba uro eni kvalitet nije toliko dobar, a ipak imaju odlinu sposobnost poimanja, pa mogu da se kultiviu na visok nivo. Kako nudimo spas svim ivim biima, mi gledamo na sposobnost poimanja, a ne na uro eni kvalitet. Iako moda imate mnogo negativnih stvari, dok god ste odluni da se uzdignete kroz kultivaciju, vaa misao je ispravna. Sa ovom misli treba da radite samo malo vie od drugih, i na kraju ete dostii Prosvetljenje. 37

Tela praktikanata su proiena. Poto se razvije gong, ona vie nee poboljevati, jer prisustvo visoko-energetske materije u telu vie ne doputa prisustvo crne materije. Ipak, neki ljudi odbijaju da veruju u ovo, te stoga uvek misle da su bolesni. Oni se ale: Zato mi je ovako neprijatno? Mi kaemo da je ono to ste dobili gong. Kako da nemate neprijatnosti kad ste dobili neto tako dobro? U kultivaciji se, za uzvrat, moramo odricati od stvari. Zapravo, sva neprijatnost je na povrini i nema nikakvog dejstva na vae telo. Izgleda kao bolest, ali sigurno nije - sve zavisi od toga moete li to da shvatite ili ne. Praktikanti ne samo da bi trebalo da budu u stanju da podnesu najgore muke, ve bi tako e trebalo da imaju dobru sposobnost poimanja. Neki ljudi, kad se suoe sa nevoljama, ak ne pokuavaju da proniknu u problem. Oni i dalje tretiraju sebe kao obine ljude uprkos tome to ih ja uim na visokom nivou i pokazujem kako da mere sebe viim kriterijumima. Oni ak ne mogu da dovedu sebe do toga da vebaju kultivaciju kao istinski praktikanti, niti su u stanju da veruju da e ikad biti na visokom nivou. Prosvetljenje o kom se raspravlja na visokim nivoima odnosi se na to da se postane prosvetljen, i deli se na Trenutno prosvetljenje i Postepeno prosvetljenje. Trenutno prosvetljenje podrazumeva da se celokupan proces kultivacije obavi u zakljuanom stanju. U poslednjem asu, kad ste okonali kompletan proces kultivacije i va ining je dostigao visok nivo, sve vae natprirodne moi e se odjednom otkljuati, vae Tree oko e se trenutno otvoriti na najviem nivou, i va um e biti u stanju da komunicira sa biima visokog nivoa iz drugih dimenzija. Momentalno ete biti u stanju da vidite stvarnost celokupnog kosmosa i njegove razliite dimenzije i jedinstvene rajeve, i tada ete moi da komunicirate s njima. Tako e ete moi da koristite svoje velike boanske moi. Put Trenutnog prosvetljenja je najtei. Kroz istoriju, samo ljudi sa odlinim uro enim kvalitetom su birani da postanu uenici; znanje se prenosilo tajno i odabranim pojedincima. Za prosene ljude bi to bilo neizdrivo! Put kojim sam ja iao je podrazumevao Trenutno prosvetljenje. Stvari koje vam prenosim pripadaju putu Postepenog prosvetljenja. Natprirodne moi e se razviti kada za to do e vreme tokom vaeg procesa kultivacije. Ali natprirodne moi koje su se pojavile nee vam obavezno biti na raspolaganju, jer ako niste podigli svoj ining do odre enog nivoa, i jo uvek niste u stanju da se vladate kako treba, lako ete uiniti neto to ne bi trebalo. Za sada neete moi da koristite ove natprirodne moi iako e vam one na kraju biti stavljene na raspolaganje. Tokom vebanja kultivacije vi ete postepeno popravljati svoj nivo i shvatati istinu ovog univerzuma. Ba kao sa Trenutnim prosvetljenjem, na kraju ete dostii Ispunjenje. Put Postepenog prosvetljenja je malo laki i ne nosi rizike. Ono to je teko kod njega je to to moete da vidite ceo proces kultivacije. Tako da zahtevi koje stavljate ispred sebe treba da budu jo stroi. 9. Jasan i ist um Dok rade igong vebe, neki ljudi ne mogu da umire misli, pa tragaju za nekim metodom. Neki od njih su me pitali: Uitelju, zato ne mogu da se umirim kad radim igong vebe? Moete li me nauiti neki metod ili tehniku tako da se umirim kad sednem da meditiram? Ja pitam, kako moete da se umirite!? Ne biste mogli da se umirite ak ni kad bi boanstvo dolo da vas naui nekoj metodi. Zato? Razlog je to va um nije jasan i ist. Poto ivite u ovom drutvu, stvari poput razliitih emocija i elja, linih interesa, linih pitanja, pa ak i poslova vae porodice i prijatelja preesto dolaze da okupiraju vae misli i zauzmu visok prioritet. Kako onda moete dostii stanje spokojstva dok sedite u meditaciji? ak i ako ih namerno suzbijate, one e i dalje same isplivavati.

38

Budistika kultivacija ui zapovesti, koncentraciju i mudrost. Zapovesti slue za osloba anje od stvari za koje ste vezani. Neki budisti usvajaju metod mantranja imena bude, to zahteva koncentrisano mantranje dok se ne dostigne stanje jedna misao zamenjuje hiljadu drugih. Ipak, to nije jednostavan pristup, ve jedna vrsta moi. Ako ne verujete, moete probati da mantrate. Ja vam mogu obeati da e se druge stvari pojaviti u vaoj glavi dok mantrate ime bude. Tibetanski tantrizam je taj koji je prvi uio ljude da mantraju ime bude; trebalo je mantrati ime bude stotinama i hiljadama puta svaki dan u nedelji. Oni bi mantrali dok im se ne zavrti u glavi, i na kraju nita ne bi ostalo u njihovim mislima. Ta jedna misao bi zamenila sve druge. Ovo je vrsta vetine koju moda neete biti u stanju da izvedete. Postoje i neki drugi metodi koji vas ue kako da se fokusirate na dantijen, kako da brojite, kako da fiksirate pogled na predmete, itd. U stvarnosti, nijedan od ovih metoda vas ne moe dovesti do stanja potpunog spokojstva. Praktikanti treba da steknu jasan i ist um, odbace svoje preokupacije linim interesom i oslobode se pohlepe u svojim srcima. Da li ste u stanju da se umirite i u ete u stanje spokojstva zapravo je odraz vae moi i nivoa. Sposobnost da se u e u stanje mira im se sedne, odraava visok nivo. U redu je ako za sada ne moete da se umirite to polako moete postii kroz kultivaciju. Va ining se postepeno popravlja, kao i va gong. Va gong se nikad nee razviti ako ne budete pridavali manje znaaja linom interesu i sopstvenim eljama. Praktikanti treba da se pridravaju vieg standarda u svakom trenutku. Razne drutvene pojave ih neprekidno ometaju, zatim mnoge vulgarne i nezdrave stvari, te razne emocije i elje. Stvari koje se ohrabruju na TV-u, u filmovima i literaturi, ue vas da postanete jaa i praktinija osoba me u obinim ljudima. Ako niste u stanju da prevazi ete ove stvari, biete jo dalje od ininga kultivatora i njegovog stanja uma, i dobiete manje gonga. Praktikanti treba da imaju malo ili nimalo posla sa tim vulgarnim i nezdravim stvarima. Oni za to treba da budu gluvi i slepi, tako da ih ljudi i stvari ne mogu dotai. Ja esto kaem da me miljenje obinog oveka ne moe dotai. Neu postati srean kad me neko hvali, niti u se uvrediti kad me neko vre a. Na mene to ne utie, bez obzira koliko to moe biti ozbiljna smetnja za ining. Praktikanti treba da obraaju malo panje na bilo kakvu linu dobit, pa ak da ih se ona uopte i ne tie. Tek tada se vaa namera da se prosvetlite moe smatrati zrelom. Ako ste u stanju da budete bez snane tenje za ugledom i linom dobiti, i ak ih smatrate za neto nevano, neete biti frustrirani niti se nervirati, a vae srce e uvek ostati mirno. Jednom kad budete bili u stanju da se odreknete svega, prirodno ete zadobiti jasan i ist uma. Nauio sam vas Dafu i svih pet vebi. Podesio sam vaa tela i postavio falun i energetske mehanizme u njih. Moji faeni e vas tititi. Sve to vam je trebalo dati dato vam je. Za vreme asa, sve je do mene. Od sad pa nadalje, sve je do vas. Uitelj vas uvodi na vrata kultivacije, ali na vama je da nastavite kultivaciju. Ako temeljito budete uili Dafu, paljivo ga doivljavali i shvatali, u svakom asu pazili na svoj ining, marljivo se kultivisali, podnosili najtee muke i izdravali potekoe nad potekoama, verujem da ete sigurno uspeti u svojoj kultivaciji. Put za kultivaciju gonga lei u srcu oveka Tekoe pogone brod kojim se plovi bezgraninim Dafom.

39

Poglavlje IV Sistem prakse Falun Gonga

Falun Gong je posebna kultivaciona praksa Buda-kole. Ima jedinstvene osobine koje ga razlikuju od ostalih regularnih metoda kultivacije u Buda-koli. Falun Gong je napredan kultivacioni sistem. U prolosti je to bio rigorozan sistem kultivacije, koji je od praktikanata zahtevao izuzetno visok ining, tj. odlian uro eni kvalitet. Iz tog razloga, ovaj kultivacioni sistem je bilo teko popularisati. Ali da bi vie ljudi saznalo za ovaj kultivacioni sistem, da bi unapredili svoje nivoe i da bismo izali u susret brojnim, predanim kultivatorima, ja sam sastavio skup kultivacionih vebi pogodnih za popularizaciju. Uprkos izmenama, po pitanju onog to nude i nivoa na kojima se vebaju, ove vebe i dalje daleko prevazilaze one u obinim kultivacionim sistemima. Kultivatori Falun Gonga ne samo da mogu brzo da razviju svoju gong-potenciju i natprirodne moi, ve u vrlo kratkom vremenskom periodu mogu da dobiju neuporedivo moan falun. Jednom kad se oformi, falun se neprekidno, automatski okree u predelu donjeg stomaka praktikanta. On bez prestanka sakuplja energiju iz univerzuma i transformie je u gong u uro enom telu (benti) kultivatora. Tako se postie cilj da Fa oplemenjuje praktikanta. Falun Gong se sastoji od pet vebi. One su sledee: Buda prua hiljadu ruku, Falun stojei stav, Prodiranje u dve kosmike krajnosti, Falun nebesko kolo i Jaanje boanskih moi.

1.Buda prua hiljadu ruku (Fo dan ianou Fa) Principi: U sri vebe Buda prua hiljadu ruku lei istezanje u svrhu otvaranja svih energetskih kanala. Kroz ovu vebu poetnici za kratko vreme mogu dobiti energiju, a iskusni praktikanti e brzo napredovati. Ova veba zahteva da se svi energetski kanali otvore od samog starta, to praktikantima omoguuje da odmah vebaju na visokom nivou. Pokreti ove vebe su veoma jednostavni jer Veliki Put je, po pravilu, jednostavan i lak za uenje. Iako su pokreti jednostavni, oni upravljaju svim to je ukljueno u kultivacioni sistem. Dok se izvodi ova veba, na telu se javlja poseban oseaj topline i postojanja snanog energetskog polja. Ovo je posledica istezanja i otvaranja svih meridijana, irom tela. Cilj je da se odgue mesta gde je energija blokirana, da se energiji omogui da cirkulie slobodno i bez prepreka, da se mobilie energija unutar tela i pod koom, snano cirkuliui, i da se apsorbuje velika koliina energije iz univerzuma. Istovremeno omoguava praktikantu da brzo dostigne stanje u kome egzistira energetsko polje igonga. Ova je osnovna veba Falun Gonga i obino se radi prva. To je jedan od metoda za ojaavanje vae kultivacije. Stih:45 enen hui, Dong ing su i,
45 Stihovi se samo jednom recituju, na kineskom, neposredno pred vebu. Svaka veba ima svoje stihove, koje moete naglas recitovati, ili ih pustiti sa snimka.

40

Dingtijan duzun ijanou foli46 Priprema Opustite celo telo, ali nemojte da bude mlitavo. Stanite prirodno, sa stopalima razmaknutim u irini ramena. Blago savijte kolena. Neka vam kolena i kukovi budu oputeni. Donju vilicu ovla uvucite. Vrhom jezika dodirnite nepca, ostavite razmak izme u gornjih i donjih zuba. Spojte usne i neno sklopite oi. Na licu odravajte izraz spokojstva. Tokom vebe e vam se initi da ste veoma krupni i visoki.

Sjediniti ruke (Liangou iejin) Obe ruke malo podignite, sa dlanovima okrenutim na gore. Neka se vrhovi paleva blago dodiruju. Neka se ostala etiri prsta svake ruke dodirnu i preklope jedni na drugima. Za mukarce, leva ruka ide gore; za ene, desna ruka ide gore. Neka ruke obrazuju ovalan oblik, i drite ih u podruju donjeg stomaka. Obe nadlaktice blago isturite napred, sa laktovima obeenim, tako da pod pazuhom ostane upljina (Slika 1-1).

46 Sjedini um i telo, Krei se ili miruj u skladu s energetskim mehanizmima, Visok poput neba i neuporedivo plemenit, Buda s hiljadu ruku stoji uspravan.

41

Maitreja47 protee le a (Mile enjao) Zaponite sa sjedinjenim rukama ( iejin48). Dok podiete sjedinjene ruke, postepeno ispravite obe noge. Kad ruke podignete u visinu lica, razdvojte ih i postepeno okrenite dlanove na gore. Kad se ruke na u iznad vrha glave, okrenite dlanove na gore, a prsti obe ruke neka budu upereni jedni na druge na razdaljini od 20 do 25 cm (Slika 1-2). Istovremeno uprite glavom na gore i pritisnite stopala na dole. Snano se potisnite na gore korenom oba dlana, i istegnite celo telo na oko 2-3 sekunde. Zatim naglo opustite celo telo; ne zaboravite da vratite kolena i kukove u relaksirani poloaj. Tatagata49 sipa energiju u vrh glave (Rulaj gvanding) Nadovezujui se na prethodni poloaj, oba dlana okrenite ka spolja, za 140 stepeni, tako da unutranjosti zglobova gledaju jedan na drugi, obrazujui levkast oblik. Ispravite zglobove i pokrenite ih na dole. (Slika 1.3) Kad ake dospeju ispred grudi, neka dlanovi gledaju grudi na razdaljini od oko 10 cm. Nastavite da sputate obe ruke na dole dok ne do u do donjeg stomaka (Slika 1-4). Pristiskanje ruku pred grudima (uangou hei) Kad dospete do podruja donjeg stomaka, bez stajanja podignite ruke prema grudima i spojite ih (Hei). (Slika 1-5). Kad radite Hei, pritisnite prste i korene dlanova jedne na druge ostavljajui upljinu u sredini dlana. Laktove isturite, a podlakticama obrazujte pravu liniju. (Drite ruke u poloaju Runog lotosa50, osim kad radite Hei ili iejin; ovo vai za sve naredne vebe.)

Maitreja u Budizmu, Maitreja je ime Bude budunosti, koji e posle Bude akjamunija doi na Zemlju da ponudi spasenje iejin skraeno od Liangou iejin 49 Tatagata Prosvetljeno bie sa Istinskim dostignuem u Buda-koli, koje je iznad nivoa bodisatve i arhata 50 Pozicija runog lotosa Pozicija koju ake treba da zauzimaju sve vreme vebanja. U ovoj poziciji, dlanovi su otvoreni i prsti oputeni, ali ispravljeni. Srednji prst je tako oputen da se polako povija ka dlanu.
48

47

42

Ruke upiru u Nebo i Zemlju (Dangdi ijenkun) Zapoinjui sa Hei, razdvojte ruke 2 do 3 cm, i ponite da ih okreete. Mukarci okreu levu ruku (ene desnu) prema grudima, a drugu okreu napred, tako da je leva ruka iznad, a desna ruka ispod (za ene, suprotno). Obe ruke treba da budu u liniji sa podlakticama (Slika 1-6). Zatim gornju podlakticu ispruite ukoso, gore, sa dlanom koji gleda na dole, dok aka ne stigne do nivoa glave. Drugu ruku drite ispred grudi, sa dlanom okrenutim nagore. Dok pruate gornju ruku, celo telo postepeno istegnite, uprite glavom na gore, pritisnite stopala na dole. Ispruite gornju ruku na gore-levo (za ene desno), dok se ruka koja je na grudima istee ka spolja zajedno sa ispruenom rukom (Slika 1-7) Ispruite se na oko 2-3 sekunde, a onda naglo opustite celo telo. Pomerite levu ruku ispred grudi i nainite Hei. Sad ponovo okrenite dlanove. Desna ruka (kod ena je leva) je iznad, a leva ruka je ispod. (Slika 1-8). Gornja ruka ponavlja prethodne pokrete; to jest, ispruite nadlakticu ukoso gore sa dlanom okrenutim na dole, dok dlan ne dostigne visinu glave. Neka druga aka bude na grudima, sa dlanom na gore. Nakon istezanja (Slika 1-9) opustite celo telo. Pomerite ruke ispred grudi i spojite ih u Hei. (Slika 15)

43

Zlatni majmun deli svoje telo ( inhou fanun) Zapoinjui sa Hei, razdvojte ruke na grudima i ispruite ih van, sa strane tela, obrazujui pravu liniju s ramenima. Glavu isturite na gore, stopala pritisnite na dole, i ispruite ruke na obe strane. Istegnite se u ova etiri pravca, napreui se celim telom (Slika 1-10) na 2-3 sekunde. Naglo opustite celo telo i spojite ruke u Hei.

Dva zmaja zaranjaju u more (uanlong iahaj) Zapoinjui sa Hei, razdvojte ruke i ispruite ih na dole, prema donjem delu tela. U asu kad su ruke paralelne i ispravljene, ugao izme u ruku i tela treba da bude oko 30 stepeni (Slika 1-11). Glavu potisnite na gore, stopala na dole i istegnite celo telo napreui se. Isteite se oko 2-3 sekunde, a onda naglo opustite celo telo. Uvucite ruke i spojite ih u Hei stav. 44

Bodisatva51 dodiruje lotos (Pusa fulian) - Startujui sa Hei, razdvojite ruke pruajui ih ukoso, na dole, prema stranama tela, pod uglom od oko 30 stepeni izme u ruku i nogu (Slika 1-12). Postepeno istegnite celo telo, dok se prsti pruaju na dole, napreui se. Zatim naglo opustite celo telo. Podignite ruke ispred grudi i spojite u Hei.

Arhat52 nosi planinu na le ima (Luohan beian) Zapoinjui sa Hei, razdvojte ruke i ispruite ih iza tela. Istovremeno, oba dlana okrenite da gledaju unazad. Dok ruke prolaze bok tela, polako savijajte rune zglobove. U asu kad ruke dospeju iza tela, ugao izme u zglobova i tela treba da bude 45 stepeni (Slika 1-13). Postepeno istegnite celo telo. Kad dlanovi dostignu odgovarajuu poziciju, glavu isturite na gore, stopala pritisnite na dole. Neka vam telo bude uspravno i isteite se oko 2-3 sekunde. Naglo opustite celo telo. Povucite ruke i vratite ih u Hei. Va ra53 prevre planinu (Jingang pajan) Iz stava Hei razdvojte ruke, dok dlanovima gurate ispred sebe. Neka vam prsti budu usmereni na gore i neka vam ruke i ramena budu u istom nivou. Poto ispravite ruke, glavu isturite na gore, stopala na dole. Neka vam telo bude uspravno (Slika 1-14). Isteite se 2-3 sekunde, a onda naglo opustite celo telo. Postavite ruke na grudima, u Hei.

51 52 53

Bodisatva Prosvetljeno bie sa Statusom dostignua u Buda-koli, koje je izvan Tri domena, ali nie je od bude Arhat Prosvetljeno bie sa Statusom dostignua u Buda-koli, koji je iznad nivoa Bodisatve i Arhata Va ra ovde se odnosi na budine a utante

45

Preklapanje ruku ispred donjeg stomaka ( eku iaofu) Zapoinjui sa Hei, polako pomerajte ruke na dole, okreui dlanove prema abdominalnom podruju. Kad ruke spustite do donjeg stomaka, preklopite ih. Kod mukaraca, leva ruka ide unutra; enama desna ruka treba da bude unutranja. Neka dlan spoljne ruke gleda na nadlanicu unutranje ruke. Razmak izme u ruku, kao i izme u unutranje ruke i donjeg stomaka treba da bude oko 3 cm. Ruke se obino dre ovako preklopljene 40 do 100 sekundi. (Slika 1-15). Zavrite vebu sjedinjavanjem ruku u iejin poziciju.

46

2. Falun stojei stav (Falun duang Fa) Principi: Ovo je druga Falun Gong veba. To je mirna, stajaa veba, koja se sastoji od etiri pozicije dranja toka. Pokreta je malo i svaka pozicija treba da se odrava due vremena. Poetnici bi mogli oseati da su im ruke teke i da bole. Kad se vebe zavre, me utim, celo telo e se odmah oseati relaksirano, bez oseaja umora kakav nastaje usled fizikog napora. Kad praktikanti produe vreme i uestalost rada vebanja, moi e da osete falun kako im rotira izme u ruku. esto izvo enje vebe Falun stojei stav e potpomoi da se celo telo potpuno otvori, a poveae i gong-potenciju. Falun stojei stav je sveobuhvatan nain kultivacije, koji unapre uje mudrost, podie nivo i ojaava boanske moi. Pokreti su jednostavni, ali se ovom vebom moe dosta toga postii, a da se nita ne izostavi. Pokrete vebe Falun stojei stav treba raditi prirodno morate biti svesni da ih radite, i nemojte se ljuljati, mada je normalno da se malo pomerate. Kao i kod drugih vebi Falun Gonga, kraj ove vebe ne znai zavretak vebanja, jer falun nikad ne prestaje da se okree. Duina svakog pokreta zavisi od pojedinca, ali to due, to bolje. Stih: engui zengli Rongin ingti Simiao sivu Falun hui54 Priprema Opustite celo telo, ali nemojte da postane mlitavo. Stanite prirodno, sa stopalima razmaknutim u irini ramena. U kolenima se blago savijte. Neka vam kolena i kukovi budu oputeni. Donju vilicu ovla uvucite. Vrhom jezika dodirnite nepca, ostavite razmak izme u gornjih i donjih zuba i spojte usne. Neno sklopite oi. Na licu odravajte izraz spokoja. Sjedinite ruke u iejin.

54

Mudrost je unapre ena i moi ojaane, Srce je uskla eno, a telo olakano, Kao u udesnom i prosvetljenom stanju, Falun se poinje uzdizati.

47

Dranje toka ispred glave (Touijan baolun) Ponite sa rukama u iejin. Polako podignite obe ruke iz predela donjeg stomaka, istovremeno ih razdvajajui. Kad ruke podignete ispred glave, dlanovi treba da gledaju lice na nivou obrva. Neka prsti ruku budu upereni jedni u druge, sa razmakom od 15 cm izme u. Rukama obrazujte krug i opustite celo telo. (Slika 2-1). Dranje toka ispred donjeg stomaka (Fuijan baolun) Polako ponite sputati obe ruke na dole. Kad ih spustite do donjeg stomaka, neka i dalje budu u poziciji dranja toka. Izme u ruku i donjeg stomaka odravajte razmak od 10 cm. Isturite laktove tako da vam pod pazuhom bude upljina. Neka dlanovi gledaju na gore, prsti neka budu upereni jedni u druge, na razmaku od 10 cm. Ruke obrazuju krug (Slika 2-2).

48

Dranje toka iznad glave (Touding baolun) Iz prethodne pozicije polako podignite ruke, odravajui kruni oblik nepromenjen. Drite toak iznad glave, sa prstima usmerenim jedni ka drugima. Neka dlanovi gledaju na dole, sa razmakom od 20-30 cm izme u vrhova prstiju dve ruke. Ruke obrazuju krug. Odravajte ramena, ruke, laktove i zglobove u oputenom stanju. (Slika 2-3) Dranje faluna sa strane glave (Lijangce baolun) Kreui od prethodne pozicije, ruke polako pomerite na dole, sa strane glave. Neka dlanovi gledaju na ui, oba ramena neka budu oputena, a podlaktice ispravljene. Nemojte da ake budu preblizu uima. (Slika 2-4) Preklapanje ruku ispred donjeg stomaka ( eku iaofu) Iz prethodne pozicije, polako pomerite ruke ispred donjeg stomaka. Preklopite ruke (Slika 1-15). Zavrite vebu sa iejin.

49

3. Prodiranje u dve kosmike krajnosti (Guantong liang i Fa)

Princip: Cilj ove vebe je da se kosmika energiju kanalie i pomea sa energijom unutar tela. Velika koliina energije se izbacuje i unosi. Za vrlo kratko vreme, praktikant moe da izbaci patogeni i iz svog tela i uzme u sebe veliku koliinu energije iz univerzuma, omoguavajui telu da se proisti i brzo dostigne stanje Mleno-belog tela. Isto tako, dok se ruke kreu gore-dole, veba pomae otvaranje vrha glave i otkouje prolaze na stopalima. Pre nego to zaponete vebu, zamislite da ste dve prazne cevi, koje stoje uspravne izme u neba i zemlje, gigantske i neuporedivo visoke. Sa pokretom ruku na gore, i u telu juri direktno kroz vrh glave, do gornje kosmike krajnosti; sa pokretom ruku na dole, on izlazi kroz tabane, do donje kosmike krajnosti. Nakon ovih pokreta rukama, energija se sa polova vraa unutar tela, a zatim se odailje u suprotnom smeru. Ruke se pokreu gore-dole u suprotnim smerovima devet puta. Nakon devetog pokreta, leva ruka se zadri gore ( kod ena je desna), a zatim se podie i druga. Posle toga obe ruke zajedno idu gore-dole, nosei energiju do donje krajnosti, a zatim natrag, do gornje krajnosti, kreui se uz telo. Poto ruke odrade gore-dole devet puta, energija se vraa u telo. Falun se, ispred donjeg stomaka, okrene etiri puta u pravcu kazaljke sata (gledano spreda), da bi se spoljna energija zavrtela u telo. Sjedinjavanjem ruku u iejin zavrava se veba, ali ne i funkcionisanje gonga. Stih: inghua benti Fakai dingdi inc imung Tongtjen udi55 Priprema Opustite celo telo, ali nemojte biti mlitavi. Stanite prirodno, sa stopalima razmaknutim u irini ramena. U kolenima se blago savijte. Neka vam kolena i kukovi budu oputeni. Opustite celo telo, ali nemojte postati suvie mlitavi. Donju vilicu ovla uvucite. Vrhom jezika dodirnite nepca, ostavite razmak izme u gornjih i donjih zuba, i spojte usne. Neno sklopite oi. Na licu odravajte izraz spokoja. Spojite ruke u iejin, a zatim ih, pred grudima, postavite u hei

55

Telo se proiava, Fa otkljuava gornje i donje energetske prolaze, Srce je blago, a volja jaka, Dostii nebeski zenit i zemaljski nadir

50

Jednoruno klizanje gore-dole (Danou onguan) Iz poloaja Hei, veba poinje jednorunim klizanjem, u kom ruke lagano klize du energetskih mehanizama izvan tela. Sledei pokrete ruku, energija unutar tela se neprekidno kree gore-dole. Mukarci najpre podiu levu ruku (Slika 3-1); ene zapoinju desnom rukom. Polako podignite ruku, prelazei preko lica, i ispruite je iznad glave. Istovremeno, lagano spustite drugu ruku. Na ovaj nain smenjujte ruke (Slika 3-2). Neka dlanovi gledaju na telo, na razdaljini od 10 cm. Dok se radi veba, neka celo telo bude oputeno. Jedan pokret gore-dole svake ruke je jedno brojanje. Ponovite ukupno devet puta.

51

Dvoruno klizanje gore-dole (uangou onguan) Posle devetog jednorunog pomeranja gore-dole, levu ruku (desna za ene) drite gore dok ne podignete drugu ruku. Obe ruke su usmerene na gore. (Slika 3-3). Zatim polako, istovremeno obe ruke pomerite na dole (Slika 34). Neka dlanovi gledaju ka telu sa razdaljine od 10 cm. Kao jedno brojanje, rauna se ceo pokret gore-dole. Ponovite devet puta.

Okretanje Faluna s obe ruke (uangou tuidong falun) Nakon devetog dvorunog klizanja, obe ruke preko lica i grudi spustite dole, dok ne dospeju do podruja donjeg stomaka. Sada okrenite falun u predelu donjeg stomaka s obe ruke (Slike 3-5, 3-6 i 3-7), sa levom rukom unutra kod mukaraca, a desnom kod ena. Neka me usobni razmak izme u ruku, kao i izme u unutranje ruke i donjeg stomaka, bude 3 cm. Okrenite falun u pravcu kazaljke sata (gledano spolja) etiri puta, da biste spoljnu energiju zavrteli u unutranjost tela. Dok okreete falun, neka vam ruke ne izlaze izvan podruja donjeg stomaka. Sjedinite ruke (Liangou iejin) (Slika 1-1)

4. Falun nebesko kolo (Falun doutian Fa) Princip: Ova veba omoguava energiji ljudskog tela da cirkulie irokim podrujem to jest, ne samo kroz jedan ili nekoliko meridijana, ve od cele jin strane, do cele jang strane tela, iznova i iznova. Ova veba je daleko iznad uobiajenih metoda otvaranja meridijana, ili velikog i malog nebeskog kola. To je jedna od vebi Falun Gonga na srednjem nivou. Uz prethodne tri vebe kao osnovom, ova ima za cilj da otvori sve meridijane irom tela (ukljuujui veliko nebesko kolo), tako da se meridijani postepeno spoje kroz celo telo, od vrha do podnoja. Najizrazitija osobina ove vebe je njena upotreba rotacije faluna kako bi se ispravila sva abnormalna stanja u ljudskom telu. Ovo omoguava ljudskom telu malom univerzumu da se vrati u svoje prvobitno stanje i da energija celog tela cirkulie slobodno i bez prepreka. Kad se ovo postigne, praktikant je dosegao veoma visok nivo kultivacije Fa52

unutar-tri-sveta i sada, ako ima velik duhovni potencijal, moe da krene na kultivaciju Velikog Puta (Dafe). Dok se radi ova veba, ruke treba da slede energetske mehanizme. Pokreti su bez urbe, polagani i glatki. Stih: venfa ihu ining ju Fanbun gviden Jojo sui56 Priprema Opustite celo telo, ali nemojte postati mlitavi. Stanite prirodno, sa stopalima razmaknutim u irini ramena. U kolenima se blago savijte. Neka vam kolena i kukovi budu oputeni. Donju vilicu ovla uvucite. Vrhom jezika dodirnite nepca, ostavite razmak izme u gornjih i donjih zuba, i spojte usne. Neno sklopite oi. Na licu odravajte izraz spokoja. Sjedinite ruke u iejin, a zatim ih spojite u hei, ispred grudi. Razdvojte ruke iz Hei pozicije. Krenite njima prema donjem stomaku, okreui dlanove prema telu. Izme u ruku i tela odravajte razdaljinu od oko 10 cm. Kad spustite ruke ispod donjeg stomaka, sputajte ih i dalje, du unutranje strane nogu, a istovremeno se pognite u struku i krenite u uanj (Slika 4-1). Kad se vrhovi prstiju priblie zemlji, opiite krug oko prednje strane stopala, pa oko spoljne strane stopala, do peta (Slika 4-2).

Zatim blago savijte rune zglobove i diite ruke uz listove nogu (Slika 4-3). Dok diete ruke iza le a, ispravljajte se u struku (Slika 4-4). Za vreme vebe, ne dopustite da ruke dotaknu bilo koji deo tela, jer e se energija sa njih vratiti natrag u telo. U asu kad se ruke [iza le a] ne mogu dalje podii, nainite uplje pesnice (Slika 4-5), a onda ih izvucite ispod pazuha. Ukrstite ruke pred grudima (nema posebnog zahteva koja ruka je iznad, a koja ispod to zavisi od onog to je za vas prirodno. Ovo vai za ene i mukarce.) (Slika 4-6) Otvorite uplje pesnice i stavite ake iznad ramena (ostavljajui razmak). Otvorene dlanove pomerajte
56

Fa koji se okree dosee do praznine Srce je bistro poput istog ada, Povratak prvobitnom, pravom sebi, Osea se lak, kao da lebdi.

53

du jang (spoljne) strane ruku. Kad stignete do zglobova, neka sredita dlanova gledaju jedan na drugi sa razdaljine od 3-4 cm. To znai da je sada spoljni palac okrenut tako da bude gore, dok je unutranji palac dole. U tom asu, ruke i ake obrazuju pravu liniju (Slika 4-7). Okrenite dlanove kao da drite loptu; znai, spoljna aka se okree tako da zavri unutra, a unutranja aka se okree tako da zavri spolja. Dok ake napreduju du jin (unutranjih) strana donje i gornje ruke, podiite ih na gore, preko glave (Slika 4-8). Iza glave, ruke treba da naine putau. (Slika 4-9). Razdvojte ruke, sa vrhovima prstiju prema dole, i poveite sa energijom na le ima. Zatim pomerite ruke u paraleli preko glave, ispred grudi (Slika 4-10). Ovo kompletira nebesko kolo. Ponavljajte pokrete devet puta. Nakon to zavrite vebu, spustite ruke preko grudi, do donjeg stomaka.

Preklopite ruke ispred donjeg stomaka ( ijekou ijaofu) (Slika 1-15), a zatim ih sjedinite u iejin (Slika 1-1). 54

5. Jaanje boanskih moi (entong iai Fa) Princip: Jaanje boanskih moi je jedan od mirujuih kultivacionih vebi Falun Gonga. To je multifunkcionalna veba, koja jaa boanske moi (ukljuujui natprirodne sposobnosti) i gong-potenciju, okretanjem faluna pomou mudri, ili runih znakova buda. Ova veba je iznad srednjeg nivoa i izvorno je bila tajna veba. Da bih ispunio elje onih koji su dostigli osnovni nivo, posebno sam obznanio ovaj kultivacioni metod kako bih spasio predodre ene praktikante. Veba zahteva meditaciju u poloaju punog lotosa. Poeljan je poloaj punog lotosa, mada je prihvatljiv i poloaj polu-lotosa. Tokom vebe, protok ija je snaan, a energetsko polje oko tela je prilino veliko. Ruke se kreu sa energetskim mehanizmima koje je usadio va ifu. Kad krenu pokreti rukama, srce sledi kretanje misli. Dok ojaavate boanske moi, neka vam um bude prazan, sa blagim fokusom na dlanove. U sreditu dlanova imaete oseaj topline, teine, naelektrisanosti, utrnulosti, kao da nosite teret, itd. Ali nemojte teiti ovim senzacijama naprosto dopustite da se dese spontano. to su noge due prekrtene, to bolje; zavisi od izdrljivosti. to se due meditira, veba je intenzivnija i energija bre raste. Dok radite vebu, nemojte misliti ni o emu nikakva mentalna namera ne bi trebalo da bude ukljuena utonite u mir. Iz dinamikog stanja koje se ini mirnim, ali zapravo nije spokojstvo, postepeno u ite u stanje spokojstva (ding). Ali vaa glavna svest mora biti svesna da ste vi taj koji radi vebu. Stih: Jouji vui, Jinsvej jii, Sukong faekong, Dong i ruji57 Sjedinite ruke (Liangou iejin) Sedite sa nogama prekrtenim u poloaju lotosa. Opustite celo telo, ali nemojte postati mlitavi. Neka vam struk i vrat budu ispravljeni. Donju vilicu blago isturite. Vrhom jezika dodirnite nepca, ostavite razmak izme u gornjih i donjih zuba i spojite usne. Neka vam celo telo bude oputeno, ali ne previe labavo. Neno sklopite oi. Ispunite srce blagou. Na licu treba da imate spokojan i miran izraz. Sjedinite ruke na donjem stomaku, u iejin poloaj i postepeno u ite u stanje mirovanja (Slika 5-1). Prva mudra Kad krenu pokreti ruku, srce sledi kretanje misli. Pokreti treba da slede energetske mehanizme koje je usadio va ifu. Treba ih izvoditi bez urbe, polako i glatko. Iz iejin pozicije, sjedinjene ruke polako pokrenite na gore, ispred glave. Zatim postepeno okrenite dlanove na gore. Kad dlanovi gledaju na gore, ruke su dostigle gornju poziciju (Slika 5-2). Zatim razdvojte ruke, opiite luk iznad glave, okreui ih u stranu, dok se ne na u ispred glave (Slika 5-3). Odmah posle toga, polako spustite ruke. Trudite se da laktove drite uvuene, sa dlanovima na gore i prstima uperenim napred (Slika 5-4). Zatim ispravite zglobove i prekrstite ih na grudima. Kod mukaraca, leva ruka ide spolja; kod ena, desna
57

Kao s namerom, a ipak bez namere, Pokreti ruku slede energetske mehanizme, Kao prazno, a ipak ne prazno, Pokreni se, ili s lakoom se umiri.

55

ruka ide spolja (Slika 5-5). Kad ruke i ake naprave horizontalnu liniju, okrenite zglob spoljne ruke napolje, sa dlanom okrenutim na gore. Opiite polukrug i okrenite dlan da gleda na gore, a prsti neka budu upereni unazad. Ruka treba da se pokree s neto snage. Okrenite na dole dlan ake koja je bila unutranja, posle prekrtanja pred grudima. Ispravite ruku. Okrenite ruku i aku tako da dlan gleda spolja. Donja aka treba da zauzima ugao od 30 stepeni u odnosu na telo. (Slika 5-6).

Druga mudra Iz prethodne pozicije (Slika 5-6), gornja ruka se pomera ka unutra. Okrenite dlan gornje ruke prema telu, a istovremeno pomerite donju ruku gore. Pokret je isti kao u prvoj mudri, samo to su leva i desna ruka zamenjene. Pozicije ruku treba da budu upravo suprotne od prethodnih (Slika 5-7). Trea mudra - Mukarci treba da isprave desni zglob (ene levi), i da dlan okrenu prema telu. Nakon to desna ruka (tj. leva) pre e preko grudi, okrenite dlan prema dole i spustite ga do cevanice na nozi. Neka ruka bude ispravljena. Mukarci neka okrenu levi dlan ka unutra (ene desni), dok ga podiu i prolaze njim pored desne ake, okrenute prema telu. Istovremeno, pomerite dlan prema levom (desno za ene) ramenu. Poto ruka zauzme poziciju, dlan gleda na gore, a prsti su upereni napred (Slika 5-8).

56

etvrta mudra Ova mudra je ista kao to je prikazano gore, samo to su ruke na suprotnim pozicijama. Kod mukaraca, leva ruka (desna kod ena) ide unutra, a desna ruka (leva kod ena) ide napolje. Ruke su na suprotnim pozicijama (Slika 5-9). Kad se izvode sve etiri mudre, pokreti su kontinuirani, bez prekida. Jaanje sferinih boanskih moi Nadovezujui se na etvrtu mudru, gornja ruka ide du unutranjosti, a gornja du spoljanjosti. Za mukarce, desni dlan (levi kod ena) se postepeno okree i sputa prema grudima. Leva ruka kod mukaraca (desna kod ena) se die gore. Kad obe podlaktice stignu na grudi i naine horizontalnu liniju (Slika 5-10), razdvojte ruke u stranu (Slika 5-11), dlanove okreui na dole. Kad se ake isprue izvan spoljnog dela kolena, dovedite ih do nivoa struka i u ravan sa podlakticama. Opustite ruke (Slika 5-12). Ovaj poloaj prenosi unutranje boanske moi u ake, radi ojaavanja sferinih boanskih moi. Dok se jaaju boanske moi, na dlanovima e postojati oseaj topline, teine, naelektrisanosti, utrnulosti, kao da se dri teret, itd. Ali nemojte teiti ovim senzacijama dopustite da se dese spontano. to se due ova pozicija dri, utoliko bolje. Drite dok se sasvim ne umorite i vie ne moete da izdrite.

Jaanje stubastih boanskih moi Nadovezujui se na prethodnu poziciju, okrenite desnu aku (leva kod ena) tako da dlan gleda na gore, istovremeno je pomerajui prema donjem 57

stomaku. Kad aka do e u eljenu poziciju, zadrite je na donjem stomaku, sa dlanom na gore. Istovremeno, dok pomerate tu ruku, podignite drugu i pomerite je do brade. Zadrite aku u visini brade dok dlan gleda na dole. Podlaktica i aka treba da budu na istom nivou. Istovremeno, dlanovi treba da gledaju jedan na drugi i da ostanu u tom poloaju (Slika 5-13). Ovo ojaava stubaste boanske moi, kao to je munja iz dlana, itd. Ostanite u ovoj poziciji dok vie ne budete mogli da izdrite. Zatim, neka gornja aka opie polukrug prema napred, dole, do podruja donjeg stomaka. Istovremeno podiite donju ruku do brade, dok dlan okreete na dole. (Slika 5-14) Ta ruka treba da bude u nivou ramena, dok dlanovi gledaju jedan drugi. Ovo, tako e, ojaava boanske moi, samo sa kontra pozicijama ruku. Ostanite u ovoj poziciji dok vie ne budete mogli da izdrite.

Mirujua kultivacija Startujui od prethodne pozicije, neka gornja ruka opie polukrug na dole (Slika 5-15), dovodei aku do donjeg stomaka. Sjedinite ruke u iejin i zaponite kultivaciju u mirovanju. Ostanite nepomini. to due, to bolje.

Zavrna pozicija Spojite ruke pred grudima, u Hei (Slika 5-16). Iza ite iz mirovanja i poloaja lotosa.

58

Osnovni zahtevi i primedbe vezane za Falun Gong vebe 1. Pet vebi Falun Gonga se mogu raditi jedna za drugom, ili svaka za sebe. Ali obino je najpre potrebno uraditi prvu vebu. Isto tako, prvu vebu je najbolje ponoviti triput. Naravno, ostale vebe se i dalje mogu raditi bez prve. Svaka se moe vebati zasebno. 2. Svaki pokret treba izvesti tano i u ritmu. ake i ruke treba glatko da pomerate gore-dole, napred-nazad, levo-desno. Sledei energetske mehanizme, pomerajte ih bez urbe, polako i glatko. Nemojte ih pomerati prebrzo, niti presporo. 3. Budui da Falun Gong kultivie glavnu svest, tokom vebi morate biti pod kontrolom svoje glavne svesti. Nemojte namerno teiti ljuljanju. Ako do e do ljuljanja, spreite ga. Ako je potrebno, moete otvoriti oi. 4. Opustite celo telo, posebno u podruju kolena i kukova. Ako stojite suvie kruto, to e blokirati meridijane. 5. Tokom vebi, pokreti treba da budu oputeni i prirodni, slobodni i neusiljeni, lagani i neoptereeni. Pokreti treba da budu vrsti, ali neni, sa neto snage, ali bez krutosti i ukoenosti. Na ovaj nain e rezultati biti primetniji. 6. Svaki put kad zavrite s vebanjem, vi ste zaustavili pokrete, ali ne i kultivacione mehanizme. Za zavretak vebi treba samo spojiti ruke u iejin. Zavretak sa spojenim rukama znai kraj pokreta. Ali nemojte namerno zaustavljati kultivacione mehanizme, jer okretanje faluna se ne moe zaustaviti. 7. Oni koji su slabi ili hronino bolesni mogu vebati prema sopstvenom fizikom stanju. Oni mogu vebati manje, ili izabrati da rade bilo koju od pet vebi. Oni koji ne mogu da izvedu pokrete, mogu umesto toga da sede u pozi lotosa. Bez obzira na situaciju, treba nastaviti sa vebom. 8. Tokom vebi nema posebnih zahteva povodom mesta, vremena i pravca. Ali se preporuuje isto mesto i mirna okolina. 9. Ove vebe se izvode bez ikakvog usmeravanja mislima, a na taj nain nikad neete zastraniti. Nemojte meati Falun Gong sa bilo kojim drugim sistemom kultivacije. U suprotnom e se falun deformisati. 10. Ako vam je tokom vebi zaista teko da u ete u stanje mirovanja, moete ponavljati ime ifua. Vremenom, postepeno ete moi da u ete u stanje mirovanja. 11. Dok se rade vebe, mogu nastati neke tekoe. To je jedan od naina da se otplati karma. Svi imaju karmu. Kad se osetite loe, to nemojte smatrati boleu. Da bi se mogla ukloniti vaa karma i da bi se utabao va put kultivacije, neke tekoe se mogu javiti od samog poetka. 12. Ako ne moete da prekrstite noge radi meditacije, to u poetku moete raditi dok sedite na ivici stolice - uinak e biti jednak. Ali praktikant mora biti sposoban da sedi u poziciji lotosa. Vremenom ete sigurno u tome uspeti. 13. Ako radei mirne vebe ugledate neke slike ili prizore, ne obraajte panju na njih ve nastavite sa vebanjem. Ako vas ometu neki uasni prizori, ili se osetite ugroeni, odmah treba da se setite: Mene titi uitelj Falun Gonga. Ja se nieg ne bojim. Tako e moete pozvati Uitelja Lija po imenu i nastaviti sa vebanjem.

59

Poglavlje V Pitanja i odgovori

1. Falun i Falun Gong P: Od ega se sastoji falun? O: Falun je inteligentan entitet sainjen od visoko-energetske materije, koji automatski transformie gong. On ne postoji u naoj dimenziji. P: Kako izgleda falun? O: to se tie boje faluna, moe se rei samo da je zlatno-ut. Ali ta boja ne postoji u naoj dimenziji. Osnovna boja unutranjeg kruga je svetlo crvena, dok je osnovna boja spoljnog kruga narandasta. Postoje i dva crveno-crna taii simbola koji pripadaju Tao-koli, i dva crveno-plava simbola Velike Iskonske Tao-kole. To su dva razliita sistema. Simbol rivatsa je zlatno-ut. Ljudi sa Treim okom na niem nivou vide kako se falun okree slino ventilatoru. Ako moete jasno da ga vidite, to je neto divno, to moe podstai praktikanta da se hrabrije i marljivije kultivie. P: Gde se falun u poetku nalazi? Gde se nalazi kasnije? O: Ja vam zapravo dajem samo jedan falun. On je smeten u donjem abdomenu, na istom mestu gde se kultivie i dri eliksir koji smo pominjali. Njegova pozicija se ne menja. Neki ljudi mogu da vide puno faluna kako se okreu. Njih spolja koriste moji faeni, da vam podese tela. P: Da li se faluni mogu razviti kroz vebe i kultivaciju? Koliko ih se moe razviti? Postoji li ikakva razlika izme u njih, u odnosu na onaj koji daje Uitelj? O: Faluni se mogu razviti vebanjem i kultivacijom. Kako se poveava snaga vaeg gonga, sve vie e se razvijati i snaga faluna. Svi faluni su isti. Jedina razlika je u tome to falun koji se nalazi u predelu donjeg stomaka ne menja poziciju, jer on je korenski. P: Kako moemo osetiti i opaziti prisustvo i okretanje faluna? O: Nema potrebe da ga osetite tj. opazite. Neki ljudi su senzitivni pa e osetiti okretanje faluna. Tokom poetnog perioda, nakon to je falun postavljen, moda neete biti naviknuti da ga imate u svom telu, pa e se javiti abdominalni bol, ili ete oseati kao da se neto mrda, kao da se neto kree, imaete oseaj vreline, i tako dalje. Kad se naviknete na njega, neete imati nikakve senzacije u u tom smislu; mada ga ljudi sa moima mogu videti. Ba kao to je sluaj sa vaim elucem: ne oseate njegove pokrete. P: Pravac u kom se falun okree na znaku faluna nije isti kao na ulaznicama uenika (misli se na prvi i drugi seminar u Pekingu). Falun odtampan na ulaznicama za seminar rotira u pravcu suprotnom od kazaljke sata. Zato? O: Cilj je da vam se da neto dobro. Njegova spoljna emisija energije svakome podeava telo, pa je to razlog zato se on ne okree u pravcu kazaljke. Moete ga videti kako se okree. 60

P: U kom trenutku Uitelj postavlja falun u uenike? O: Hajde da to ovde raspravimo. Ima nekih uenika koji su upranjavali puno praksi. Upravo to je razlog to moramo da odstranimo sve suvine stvari u telu, zadravajui dobre, a odbacujui loe. To ve znai korak napred. Posle njega se moe usaditi falun. Veliina faluna koji se usa uje zavisi od nivoa kultivacije. Neki ljudi nikad pre nisu vebali igong, pa kad se podese, ako imaju dobar uro eni osnov, njima se bolesti mogu eliminisati tokom mojih predavanja; oni naputaju nivo ija i ulaze u stanje mleno-belog tela. A pod ovakvim uslovima se moe usaditi falun. Ali mnogi ljudi imaju loe zdravlje, pa konstantno prolaze podeavanja. A kako se falun moe usaditi pre nego to se podeavanja zavre? Ipak, oni su manjina. Hajde da se ne brinemo. Ja sam ve postavio energetski mehanizam koji moe da oformi falun. P: Kako se falun nosi? O: Ne nosi se. Ja sam poslao falun i ugradio vam ga u predelu donjeg stomaka. On se ne nalazi u naoj fizikoj dimenziji, ve u jednoj drugoj. Budui da vam se, u ovoj dimenziji, u donjem stomaku nalaze unutranji organi, ta bi se desilo kad bi on poeo da se okree, a da se nalazi u naoj dimenziji? On postoji u drugoj dimenziji i ne remeti nita u ovoj. P: Da li ete nastaviti da dajete falune na vaem narednom seminaru? O: Dobiete samo po jedan. Neki ljudi oseaju rotaciju mnogih faluna, ali oni imaju spoljnu funkciju i slue samo za podeavanje tela. Najbolje svojstvo naih vebi je to to kad se energija emituje, osloba a se niz faluna. I pre nego to ponete da radite vebe, ve imate puno faluna koji se vrte u vaem telu i podeavaju ga. Falun koji vam zaista dajem je onaj koji je smeten u predelu donjeg stomaka. P: Ako prestanemo da vebamo, znai li to da e na falun nestati? Koliko dugo e falun ostati u mom telu? O: Dok god sebe smatrate kultivatorom i sledite zahteve za iningom koje sam postavio, ak i kad ne radite vebe, on ne da ne nestaje, ve jaa. Snaga vaeg gonga e, zapravo, ak nastaviti da raste. Ipak, ako radite vebe vie od svih drugih, ali niste u stanju da se ponaate u skladu sa standardom za ining koji sam postavio, onda se bojim da su vai napori uzaludni. Vi vebate, ali efekat je nitavan. Koji god sistem da praktikujete, ako ne sledite njegove zahteve, sva je ansa da se kultiviete na r avom putu. Ako na umu imate samo loe stvari, i mislite [neto kao]: Taj-i-taj je ba grozan. Srediu ga kad budem dobio neke moi, onda, ak i ako uite Falun Gong, a upliete u njega loe misli i ne sledite moja uputstva za ining, zar ne izvodite r avu praksu? P: Uitelj esto kae: Moete potroiti 100 miliona dolara, ali nete kupiti falun. ta to znai? O: Znai da je neverovatno dragocen. A ono to vam ja dajem nije samo falun. Ja vam dajem druge stvari koje garantuju vau kultivaciju, a one su dragocene. Sve one su neprocenjive. P: Da li ljudi koji su kasno stigli mogu da dobiju falun? O: Ako ste doli pre poslednja tri dana [seminara], vae telo se moe podesiti, a falun se, sa mnogim drugim stvarima, moe ugraditi. Ako ste doli u poslednja tri dana, teko je rei, ali 61

ete opet biti podeeni. Nije lako ugraditi stvari. Ako je vae stanje povoljno, mogue je da e stvari biti ugra ene. P: Da li je falun jedino to se koristi da bi se ispravila loa stanja u ljudskom telu? O: Mi se ne oslanjamo iskljuivo na falun. Va uitelj koristi mnoge metode da ispravi loa stanja. P: Kakva je bila pozadina nastanka Falun Gonga u praistoriji? O: To to pitate je suvie krupno - pomalo previsokog nivoa. Prevazilazi domet onog to mi treba da znamo na ovom nivou, pa ovde o tome ne mogu raspravljati. Ali jedno treba da znate: ovo nije igong budistike religije, ve igong Buda-kole. Ne pripada budizmu. Mi, dodue, delimo isti cilj s budizmom, samo to se nae kultivacione discipline razlikuju; mi sledimo razliite puteve, ali nam je cilj isti. P: Koliko je duga istorija Falun Gonga? O: Sistem prakse u kom sam se ja obuavao se pomalo razlikuje od sistema koji sam obznanio. Falun koji sam odgajio je moniji od onog koji vam dajem, i gong se bre razvija u tom sistemu. Ali, uprkos tome, sistem prakse koji sam predstavio javnosti i dalje omoguuje brz rast gonga, pa su zahtevi za karakterom praktikanata stroi i vii [nego to je uobiajeno]. Stvari koje ja prezentujem javnosti su reorganizovane i imaju manje stroge zahteve [u odnosu na ono to sam ja vebao], ali su i dalje stroe od prosenog naina kultivacije. Poto je drugaiji od onog to je bilo originalno, ja se nazivam njegovim utemeljiteljem. to se tie duine istorije Falun Gonga, ne raunajui godine pre nego to je obznanjen, moe se rei da je zaet prolog maja (1992), kad sam poeo da ga predajem na severoistoku [Kine]. P: Dok sluamo vaa predavanja, ta nam Uitelj daje? O: Dajem vam falune. Postoji falun za kultivaciju i postoje faluni za podeavanje tela, a pored ovoga, moji faeni paze na vas na svakog od vas dok god se kultiviete u Falun Gongu. Ako se ne kultiviete, faeni, prirodno, nee voditi rauna o vama. Oni to ne bi inili ak i kad bi im se zatrailo. Moji faeni vrlo dobro znaju ta vi mislite. P: Moe li mi Falun Gong omoguiti da se kultiviem do Ispravnog dostignua? O: Dafa je bezgranian. ak i ako se kultiviete do nivoa Tatagate, to i dalje nije vrh. Na put kultivacije je estit put, pa prionite na kultivaciju! Ono to dostignete bie Ispravno dostignue.

2. Principi i metodi vebi P: Kad zavre vebu Falun nebesko kolo i vrate se kui, neki ljudi imaju snove u kojima ivopisno vide sebe kako lebde nebom. O emu se tu radi? O: Mogu vam svima rei, kad se tako neto desi tokom vae meditacije ili sna, to zapravo nisu snovi. Radi se o tome da je dua napustila vae fiziko telo dakle, nita slino snu. Kad sanjate, vi ne vidite stvari tako jasno, ili odvie detaljno, ali kad vaa dua napusti telo, to to vidite, i to kako lebdite, moe se videti realistino i dobro zapamtiti. 62

P: Ako se falun deformie, koje loe posledice e to imati? O: To oznaava da je osoba zastranila, pa je falun izgubio svoje dejstvo. Tako e, to e doneti mnoge probleme vaoj kultivaciji. To je kao da ste odluili da ne idete glavnom ulicom, ve sporednim putem, pa se izgubite i ne moete da prona ete svoj put. Susreete se sa problemima, i to e se odraziti u vaem svakodnevnom ivotu. P: Kad sami obavljamo vebe, ta da radimo sa kunim okruenjem? Moemo li kod kue imati falun? O: Mnogi od vas koji sedite ovde opazili ste prisustvo faluna kod svoje kue, kao i to da su lanovi porodice poeli da imaju korist od njega. Kao to smo rekli, u isto vreme, na istom mestu postoje mnoge dimenzije. Va dom nije izuzetak, i o tome se mora povesti rauna. To se obino obavlja tako to se uklone loe stvari, a onda se postavi polje da nita loe ne moe da na e put unutra. P: Dok se rade vebe, kad i pogodi bolesno mesto, tu se osea bol i nadutost. Zato je tako? O: Bolest je jedna vrsta grozda crne energije. Kad je tokom rane faze predavanja razbijemo na komadie, na tom mestu ete oseati nateenost. Izgubila je svoj koren i poela da se prazni u spoljanjost. Bolest e brzo biti isterana i vie nee postojati. P: Moji stari zdravstveni problemi su nestali posle nekoliko dana predavanja, ali su se nekoliko dana kasnije odjednom povratili. Zato? O: Poto u naem sistemu kultivacije brzo nastaju poboljanja i vai nivoi se menjaju u veoma kratkom vremenskom periodu, vai zdravstveni problemi e nestati pre nego to to budete shvatili. Potonji simptomi su ono to sam objasnio kao nailazak potekoe. Paljivo promatrajte i oseajte stvari. To nisu isti simptomi kao kod vaih ranijih zdravstvenih problema. A ako budete potraili druge igong-majstore da vam podese telo, oni to nee moi, jer to je karma koja se manifestuje dok vam raste gong. P: Dok se kultiviemo, da li i dalje treba da uzimamo lekove? O: O ovom treba da razmislite i sami donesete odluku. Uzimati lekove dok se izvodi kultivacija znai da ne verujete u njenu sposobnost leenja; zato biste uzimali lekove ako verujete u nju? Ako ne ispunjavate na standard za karakter, mogli bi nastati problemi, a vi biste mogli rei da vam Li Hondi ne doputa da uzmete lek - ali Li Hondi je od vas traio da imate stroge zahteve prema svom karakteru, a da li ih vi imate? Stvari koje postoje u telima pravih kultivatora nisu stvari koje pripadaju obinim ljudima, i nikakvim bolestima kakve imaju obini ljudi nije doputeno da postoje u vaim telima. Ako u situaciji kad dobro vladate svojim mislima i verujete u isceljujuu mo kultivacije odluite da prekinete sa uzimanjem svog leka, ne brinete (za bolest) i ne idete da se leite, onda je prirodno da e biti nekog da vas lei. Svima vama ovde je iz dana u dan sve bolje, i svaki dan se oseate sve bolje. ta se onda deava? Moji faeni su uposleni, ulaze i izlaze, bave se telima mnogih od vas, i oni vam pomau inei ove stvari. Ako vam srce nije mirno dok se kultiviete, nego zauzmete sumnjiav stav, ili hajde da probamo pa emo videti, onda nita neete dobiti. Da li verujete u bude ili ne odre uju vaa sposobnost poimanja i uro eni kvalitet. Kad bi se ovde pojavio buda koji se jasno moe videti ljudskim oima, onda bi svi poli da ue budizam i ne bi postojalo pitanje promene vaeg miljenja. Da biste videli, najpre morate verovati.

63

P: Neki ljudi hoe da zovu Uitelja i njegove uenike da lee. Je li to u redu? O: Ja nisam izaao u javnost da bih leio. Gde ima ljudskih bia, ima i bolesti. Neki ljudi izgleda da ne mogu da shvate ta govorim, ali ja ovo dalje neu obrazlagati. Prakse Budakole imaju za cilj spasavanje ivih bia u irem smislu, pa je leenje ljudi doputeno. Ali kad mi leimo, to je organizovano i u promotivne svrhe. Tek sam izaao u javnost i jo uvek nisam poznat, pa me drugi ne prepoznaju, te moda niko nee doi da slua moja predavanja. Davanjem zdravstvenih konsultacija i leenjem ljudi, mi svima doputamo da budu svedoci Falun Gonga, a rezultati su izvrsni. Dakle, mi to nismo u potpunosti inili zbog leenja ljudi. Zabranjeno je da se moni gong stalno, ili kao profesija, koristiti radi leenja. Zameniti zakone ovog sveta viim zakonima nije mogue; to bi promenilo stanje stvari i efikasnost ne bi bila dobra. Da bismo bili odgovorni prema uenicima kultivacije, moramo podesiti vaa tela tako da ona vie nemaju bolesti, i tek tada se moete kultivisati na viim nivoima. Ako stalno brinete za svoje zdravlje i ne zanima vas kultivacija, onda, iako to moda neete izrei, mojim faenima je sasvim jasno ta mislite, pa na kraju nita neete dobiti. Mi smo vam na ovom predavanju ve podesili tela. Naravno, najpre morate biti neko ko se kultivie. Ja neu poeti da tretiram vae bolesti i onda vam na pola seminara zatraiti jo novca mi ne inimo takvo neto. Ako va zdravstveni problem nije razreen, to onda ima veze sa vaom sposobnou poimanja. Mi, naravno, ne iskljuujemo one pojedince koji su jako bolesni. Moda reakcije u vaem telu nee biti oigledne, ali one su zapravo krupne i snane. Moda podeavanje u jednom navratu nije dovoljno, ali mi inimo najbolje to moemo. Ne radi se o tome da nismo odgovorni prema vama, ve da je bolest naprosto suvie snana. Kad budete otili kui i kultivisali se, nastaviemo da vas leimo dok potpuno ne budete izleeni. Ovakvi sluajevi su retki. P: Kako da u emo u stanje mirovanja dok radimo vebe? Ako mislimo o problemima na poslu dok vebamo, da li se to smatra vezanou? O: Stvarima koje su vezane za linu korist ne treba da pridajete mnogo znaaja, i treba da da odravate ist i jasan um u svakom trenutku. Kad biste mogli da se pripremite i kad biste unapred znali kad e naii potekoa i ta e biti, onda to zapravo i ne bi predstavljalo potekou. Potekoe uglavnom dolaze iznenada, niotkuda. Ako ste u stanju da budete vrsti i odluni, onda ete definitivno uspeti da prebrodite potekou, i to je ono kako se ocenjuje va karakter. Kad vie ne budete imali vezanosti, kad va karakter bude uznapredovao, kad se vie ne budete borili i takmiili s drugima, kad vae neprijateljstvo i kivnost budu zaboravljeni, a vae misli budu proiene, tada ete moi govoriti o smirenom umu. Ako ak ni tada ne budete mogli da se umirite, onda mislite o sebi kao o nekom drugom i gledajte na te misli kao neto to pripada nekom drugom. Te misli vas mogu nadvladati, ali vi treba da istupite iz njih i pustite ih da idu svojim putem. Neki ljudi predlau mantranje imena bude, ili brojanje. Ali to su, me utim, trikovi. Dok radimo vebe, mi ne treba da se fokusiramo ni na ta, ali treba da budemo svesni da vebamo. to se tie vaih izazova na poslu, ako se ne radi o vaoj linoj koristi, ili neem za ta ste vezani, onda je u redu. Znam jednog budistikog monaha koji razume ovaj aspekat kultivacije. On je stareina hrama i ima puno zadataka, ali jednom kad sedne [da meditira], on se odvaja od tih stvari. On sigurno nee misliti o tome i to je jedna sposobnost. Kad zaista, istinski radite svoje vebe, tada nema ni traga vaem ja, niti ometajuih misli. Svoj posao i dalje moete dobro obavljati ako u njega ne umeete svoje line stvari.

64

P: ta da radimo kad isplivaju loe misli dok radimo vebe? O: Mogue je da e s vremena na vreme, dok radite vebe, na povrinu isplivati mnoge loe stvari. Upravo ste zapoeli kultivaciju, i preko noi se ne moe dostii mnogo visok domen, niti bismo vam mi, u ovoj fazi, nametali mnogo visoke zahteve. Nije realno traiti od vas da spreite i najmanju lou misao da vam se pojavi u umu. To je neto to se postie postepeno. U poetku je u redu [ako postoje loe misli], ali ne dopustite da vam one divljaju. Vremenom e se va um uzdii, a budui da kultiviete Dafu, treba da se drite viih standarda. Posle ovog predavanja neete vie biti obini ljudi. Stvari koje sada nosite su toliko jedinstvene da morate imati stroge zahteve prema svom karakteru. P: Dok radim vebe, ini mi se da mi se glava i donji stomak okreu, i oseam nelagodnost u predelu grudi. O: To je neto to u poetnoj fazi izaziva okretanje faluna. Taj simptom bi u nastavku morao nestati. P: ta da radimo ako privlaimo male ivotinje dok vebamo? O: Bilo koja vrsta igonga moe da privue male ivotinje, pa ih naprosto ignoriite, to je sve. To ima veze sa postojanjem pozitivnog energetskog polja, i posebno vai kod igonga Buda-kole, jer ovaj gong sadri faktore koji doprinose da se nairoko spase iva bia. Kad se na falun okree u pravcu kazaljke, on spasava vas same, a kad se okree u pravcu suprotnom od kazaljke, on spasava druge. Onda se okree natrag i opet poinje, tako da doprinosi svemu u okolini. P: U vebi Prodiranje u dve kosmike krajnosti, da li se jedan pokret ruku gore-dole broji kao jedan? Kad se radi veba Buda prua hiljadu ruku, treba li da zamislim sebe da sam krupan i visok pre nego to ispruim ruke? O: Jedno brojanje je kad se obe ruke kreu gore i dole. Kad radite vebu Buda prua hiljadu ruku, nemojte misliti o sebi. Prirodno ete se oseati krupnim i visokim. Treba samo da imate oseaj da ste najvee bie izme u neba i zemlje, i samo stajati tu je dovoljno. Ako neprestano budete teili ovom oseaju, to je vezanost. P: Dok radim meditaciju, ta ako ne mogu da skupim noge u lotos? O: Ako ne moete da skupite svoje noge, moete meditirati na ivici stolice i efekat e biti isti. Ali poto ste praktikant, treba da vebate svoje noge dok ne uspete da ih prekrstite. Sedei na ivici stolice polako vebajte da prekrstite svoje noge, pa ete na kraju moi da ih prekrstite. P: Ako lanovi moje porodice ine loe stvari i nisu u skladu sa Den-an-Ren, ta da radimo? O: Ako lanovi vae porodice ne vebaju Falun Gong, onda to nije vano. Glavno je kultivisati sebe. Naprosto kultiviite sebe i nemojte komplikovati stvari. Treba da ste popustljiviji [prema drugima] i vie da se trudite dok radite na sebi. P: U svakodnevnom ivotu ponekad uinim neto loe i zaalim, ali onda se to ponovi. Je li to zato to moj ining ima nedostatke? O: Poto moete da piete o tome [u svom pitanju], to dokazuje da ste popravili svoj ining i da ste u stanju da prepoznate sopstvene greke. Obini ljudi su u neznanju kad uine neto 65

loe. To znai da ste ve prevaziali obine ljude. Prvi put ste uinili neto loe i niste uvali svoj ining, ali to je proces. Pokuajte da se popravite kad sledei put nai ete na problem. P: Da li ljudi sa 40 i 50 godina mogu da dostignu stanje Tri cveta skupljena nad glavom? O: Mi kultiviemo kako um, tako i telo, pa starost nije bitna. Dokle god ostajete fokusirani na svoju praksu i sledite uputstva za ining koje sam postavio, va ivot e se produavati dok vebate. Zar vam to ne daje dovoljno vremena da se kultiviete? Ali postoji jedna stvar kod vebi koje kultiviu um i telo: ako vam je ivot ve produen, a usput nastane problem sa iningom, ivot e vam momentalno biti ugroen, jer je produen radi kultivacije. Znai, kad va ining ima probleme, ivot e vam momentalno biti ugroen. P: Koliku snagu treba da koristimo da bi bilo vrsto, a neno? O: Ovo sami morate istraiti. Na primer, kad radimo velike mudre, [pokreti] ruku izgledaju mekani, ali te mudre se zapravo rade sa snagom. Izme u podlaktice, zgloba i izme u prstiju sila je prilino jaka. Ali [pokreti] izgledaju meki. To je to - vrsto, a neno. Kad sam za vas izvodio mudre, ja sam vam ovo dao, pa ete to postepeno doiveti dok budete vebali. P: Da li je istina da seksualni odnosi izme u mukarca i ene nisu potrebni? Da li mladi ljudi treba da se razvedu? O: O seksu smo ve govorili. Nismo vam rekli da na vaem sadanjem nivou treba da postanete monasi tj. monahinje vi ste ti koji to elite. Kljuno je da se oslobodite te svoje vezanosti [za seks]! Morate se osloboditi svake vezanosti koje ne moete da se odreknete. Za obine ljude to je neka vrsta elje, ali mi treba da budemo sposobni da puno ne marimo - da ne obraamo previe panje na to. Neki ljudi naprosto namerno tee tome, puna im je glava tih stvari, i to bi se smatralo preterivanjem ak i da su obini ljudi. Sada su kultivatori, me utim, pa je to razlog vie da ne da budu takvi. Ali, poto se vi kultiviete, a vai lanovi porodice moda ne, u sadanjoj fazi je u redu voditi normalan ivot. Kad budete dostigli vii nivo, znaete ta vam je initi. P: Da li je u redu spavati dok se meditira? Kako da reim ovo? Ponekad izgubim svesnost na tri minuta, i ne znam ta se deava. O: Spavanje jeste problem. Moe li se spavati tokom meditacije? Kad zaspite tokom meditacije, to je jedna vrsta meanja od strane zlih entiteta. Kaete da gubite svesnost? To nee ii. Moda niste jasno postavili pitanje? Ako izgubite svest na tri minuta, to ne znai da se deava neto loe. Ljudi koji su u stanju da u u u dubok mir, esto gube svesnost. Ali ako je vreme dugo, onda to jeste problem. P: Da li je istina da svako ko je odluan da kroz kultivaciju dostigne Ispravno dostignue, to i moe? ta ako mu je slab uro eni kvalitet? O: Sve zavisi od toga koju vrstu odlunosti imate kritian faktor je koliko ste odluni. to se tie ljudi kojima nedostaje uro eni kvalitet, i dalje zavisi od njihove odlunosti i sposobnosti da shvate. P: Da li mogu da radim vebe sa prehladom, ili u groznici? O: Mogu vam rei da kad odete s ovog predavanja, vie neete imati bolesti, koliko god da je u to teko poverovati. Zato onda moji uenici ponekad imaju simptome prehlade, ili 66

groznice? To je prolazak kroz potekou, kroz nedau i to je znak da je vreme da se uzdignu na naredni nivo. Svi oni ovo shvataju i ne doputaju da ih to brine, pa na taj nain tekoe pro u. P: Da li trudnica moe da veba Falun Gong? O: To nije problem, jer falun je postavljen u drugoj dimenziji. U naoj praksi nema naglih pokreta koji bi mogli koditi trudnicama. Zapravo im ona koristi. P: Kad Uitelj nije sa nama, postoji li ikakva prostorna distanca? O: Mnogi ljudi misle ovako: Uitelj nije u Pekingu. ta da radimo? Kad se radi drugaija vrsta vebi, onda je zaista tako uitelj ne moe paziti na vas svaki dan. Ali ja sam vas sada nauio Fa, date su vam istine, nauio sam vas vebe i dat vam je celokupan niz stvari. Sada vam preostaje da se kultiviete. Ne moe se rei da moje prisustvo ita garantuje, a moje odsustvo ne. To moemo ilustrovati priom o uenicima Bude. Prolo je vie od dve hiljade godina otkad je akjamuni umro, a ti uenici i dalje nastavljaju da se kultiviu bez dvoumljenja. Znai, kultivacija je u vaim rukama. P: Da li e vebanje Falun Gonga rezultovati bigu postom? O: Ne, nee, jer bigu58 je kultivacioni metod Iskonskog velikog Taoa koji je postojao jo pre budizma ili taoizma; datira iz doba pre nego to su nastale religije. Ovaj metod je esto deo usamljenike kultivacije. Razlog je taj to u doba Iskonskog velikog Taoa nije bilo hramova, pa su morali da se kultiviu na pola puta do vrha planine, gde im niko nije mogao donositi hranu. U to doba su morali da se kultiviu u izolaciji, to je zahtevalo da miruju od est meseci do jedne godine, pa su morali da usvoje pristup [bigua]. Danas, naoj kultivaciji nije potreban bigu. To je metod koji se koristi pod posebnim okolnostima i svakako nije nikakva natprirodna mo. Neki ljudi poduavaju tome. Ali ja bih rekao da kad niko na celom svetu ne bi morao da se hrani, to bi poremetilo naine prosenog drutva i stvorilo problem. Kad niko nita ne bi jeo, zar bi to bilo drutvo ljudi? To nije doputeno i stvari ne treba da budu takve. P: Do kog nivoa nas mogu odvesti pet vebi? O: Ovih pet vebi vam omoguuju da se kultiviete do izuzetno visokog nivoa. Naravno, kad do e vreme, znaete na kom nivou treba da se kultiviete. To je zato to naa praksa nema granica, i kad zaista stignete tamo, tu e za vas biti jo jedan predodre en aranman, na kome ete dobiti Veliki put jo vieg nivoa. P: Fa oplemenjuje praktikanta. Znai li ovo da poto se falun stalno okree, mi ne moramo raditi vebe? O: Vebanje se razlikuje od manastirske kultivacije. Kad se ovek kultivie u manastiru ili hramu, on zapravo treba da sedi u meditaciji kao vi. To je vetina koja se mora vebati ne moete naprosto rei da hoete da poveate svoj gong, a da vam on izraste iznad glave iako ne uradite ijednu vebu. Je li to kultivator? Svaka kola ima sopstveni niz nasle enih stvari koje treba da se razviju kroz vebe. P: Ljudi koji su u drugim praksama tvrde: Prakse u kojima se ne koristi usmeravanje mislima nisu kultivacioni putevi. Je li to tano?
58

Bigu stanje u kom telu nije potrebna ni hrana, ni voda

67

O: Ljudi svata govore, ali niko vas nije pouavao Velikom putu kao ja. U Buda-koli se veruje da kultivacioni metod koji koristi nameru ne moe biti posebno visokog nivoa; kad kaem kultivacioni metod koji koristi nameru ja ne mislim na pokrete koji postoje u vebama. Meditacija i iejin su pokreti, pa veliina i broj pokreta nisu tema. S namerom ili bez-namere se odnosi na vae misli. to se tie tenje, ako neemu teite i imate nameru, onda su to vezanosti. To je pravo znaenje. P: Karakter nije isto to i vrlina. Rekli ste da vrlina odre uje neiji nivo, ali onda kaete da nivo karaktera odre uje nivo gonga. Da li su ove izjave kontradiktorne? O: Moda niste jasno uli. ining (karakter) pokriva iroko polje stvari, a vrlina je deo njega. On tako e ukljuuje trpeljivost, sposobnost da se izdre muke, sposobnost shvatanja, kako se vladate u konfliktnim situacijama, i jo puno toga. Sve ovo mora imati veze sa iningom, i ukljuuje transformaciju gonga i vrline. To je irok pojam. To koliko imate vrline ne oznaava koliko gonga imate, ve sugerie koliko gonga moete nadalje razviti. Samo pomou testova koji unapre uju va ining, vrlina se moe transformisati u gong. P: Svaki od mojih lanova porodice veba drugu vrstu igonga. Da li e jedni drugima praviti smetnje? O: Nee [ili makar nee Falun Gongu]. Ne mogu rei da li e uticati jedni na druge. Ali to se tie naeg Falun Gonga, niko mu ne moe praviti smetnje. A vi ete doprineti svojoj porodici, jer mi se bavimo ispravnom kultivacijom, te stoga neete zastraniti. P: U drutvu krue svakojake ideje, poput lanaca sree. Kako da se odnosimo prema tome? O: Ja u vam rei da su te stvari ista prevara. Nemojte uzvraati na njihova pisma. To je tako blesavo. Ignoriite ih. Dovoljan je jedan pogled da se ustanovi je li to poteno. Na Fa ima striktne zahteve povodom kultivacije ininga. Neke igong-majstore ja nazivam igongdilerima, jer tretiraju igong kao neku vrstu robe i pretvaraju ga u sredstvo za rad koji e zameniti za novac. Ti ljudi nemaju ta da vas naue, pa ak i kad bi imali poneto, to ne bi bilo s visokog nivoa. Neki od njih su ak i zli. P: Ako se uenik Falun Gonga formalno, u hramu, preobratio u budizam, ta da radi? Da li da ga se odrekne? O: To ima malo veze s nama. Mada ste se preobratili, to je samo forma. P: Poto smo nauili [Falun Gong], nekoliko nas je osetilo da su nam glave nadute i da imamo vrtoglavicu. O: Moda je to zato to ste novi uenici, ija tela jo nisu potpuno podeena. Energija koju emitujem je mona. Vaa glava e se oseati naduto onda kad se va bolesni i isteruje napolje. To se deava kad tretiramo bolest u vaoj glavi, i to je dobra stvar. Ali to se bolest bre eliminie, reakcija je jaa. Kad smo drali sedmodnevne seminare, neki ljudi to nisu mogli da podnesu; da smo ih jo skratili nastali bi problemi, jer energija koja se odailje je mona, a reakcije su zaista snane; neki su oseali takvu nadutost u glavi da su jedva mogli da izdre. Izgleda da je desetodnevni seminar bezbedniji. Kod ljudi koji su doli kasnije reakcije e biti malo jae.

68

P: Smemo li da puimo i pijemo poto ponemo da vebamo? ta ako priroda naeg posla trai da pijemo? O: Evo kako ja gledam na to. igong Buda-kole kojim se mi bavimo zabranjuje da se pije. Mogue je da ako neko vreme budete mogli bez pia, posle ete ponovo eleti da pijete. Onda postepeno prestanite, ali nemojte da to predugo traje, jer ete biti kanjeni. to se tie puenja, ja mislim da je to pitanje snage volje. Ako elite da prestanete, onda to moete. Obini ljudi esto misle: Danas u prestati. Ali posle nekoliko dana oni ne mogu da se pridravaju ovog zaveta. Onda posle nekoliko dana ponovo imaju tu pomisao, pa ponovo pokuavaju da prestanu. Na ovaj nain nikad nee moi da prestanu. Obini ljudi ive u ovom svetu i nema naina da izbegnu drutvene odnose kad su u interakciji s drugima. Ali poto ste vi zapoeli kultivaciju, vie ne treba da se smatrate obinim ovekom. Ako imate snagu volje, ostvariete cilj. Naravno, neki od mojih uenika i dalje pue. Kad su sami, oni mogu da prestanu, ali kad im neko ponudi cigaretu, suvie su utivi da odbiju. Oni hoe da pue i nije im lepo da nekoliko dana ostanu bez cigareta, ali kad ponovo pue, ne oseaju se dobro. Treba da primenite samokontrolu! Neki ljudi se bave odnosima sa javnou, i to ih primorava da esto ugouju klijente. To je problem koji je teko reiti. Dajte sve od sebe da to manje pijete, ili na ite nain da to reite. P: Dok jo ne moemo da vidimo falun kako se okree, ako mislimo o njemu kako se okree u pravcu kazaljke na satu, da li e to uticati na falun koji se okree u suprotnom smeru? O: Falun se automatski okree. Ne treba mu navo enje vaih misli. Ponovo u podvui: nemojte koristiti nameru. Zapravo, namera ga i onako ne moe kontrolisati. Nemojte misliti da moete koristiti svoju nameru kako biste ga naterali da se okree u suprotnom pravcu; namera ne kontrolie falun koji se nalazi u donjem stomaku. Faluni koji se koriste spolja da podese vaa tela moda e prihvatiti vau nameru ako elite da se obru na odgovarajui nain; mogue je da ete to osetiti. Ali ja vam kaem: nemojte to initi. Ako koristite nameru, ne moete se baviti naom praksom. Zar vebanje sa namerom ne bi postalo to da praktikant oplemenjuje gong? Falun ili Fa bi trebalo da oplemenjuju praktikanta. Zato nikako ne moete da se oslobodite tih stvari sa namerom? Svaka kultivacija ak i taoistika koja je dostigla visok nivo, ne navodi se namerom. P: Koje je najbolje vreme, mesto i pravac da se veba Falun Gong? Koliko puta na dan je odgovarajue? Da li je bitno da li radimo vebe pre ili posle obroka? O: Falun je okrugao i on je minijatura ovog univerzuma, pa kultivie po zakonima univerzuma; univerzum je u pokretu, pa je Fa to to oplemenjuje praktikanta. Kad se ne kultiviete, on vas kultivie, i to je drugaije od bilo kog naela kultivacije ili teorije, koja je obznanjena. Jedino u mom sistemu Fa oplemenjuje praktikanta. Svi ostali metodi kultivacije idu putem eliksira; oni nisu kao na, oni vetaki kultiviu gong i sakupljaju eliksir. Na sistem se moe vebati u bilo koje doba, jer kad ne vebate, gong vas kultivie. Nema potrebe da se bira vreme. Vebajte koliko moete, koliko imate vremena. Nae vebe su u tom smislu slabo zahtevne, ali mi imamo stroge zahteve za iningom. U naoj praksi, pravac tako e nije bitan. Koji god pravac da izaberete, u redu je, jer univerzum se okree i neprestano je u pokretu. Ako se okrene na zapad, to nije zapad sam po sebi. Ako se okrene na istok, to nije istok sam po sebi. Ja sam od svojih uenika, dok vebaju, traio da se okrenu na zapad samo u znak potovanja. Ali to zapravo nema nikakvog uticaja. Moete vebati na svakom mestu, kod kue ili napolju. Ali ja i dalje mislim da treba da na emo mesto sa 69

relativno dobrim tlom, okruenjem i vazduhom. I treba da bude daleko od prljavih stvari kao to su kante za smee ili nunici. Sve ostalo nije mnogo vano. Kultivacija Dafe ne obraa panju na vreme, mesto i pravac. Moete vebati pre ili posle obroka, ali ako ste previe siti, neete se oseati dobro ako odmah budete vebali. Bolje je malo se odmoriti. Isto tako, kad ste toliko gladni da vam stomak zavija, bie vam teko da umirite misli. Treba da se vladate prema sopstvenim okolnostima. P: Treba li neto da uradimo kad zavrimo vebe, poput trljanja lica? O: Kad zavrimo vebe, mi ne marimo za hladnu vodu i te stvari, niti treba da trljamo lice ili ruke. Te stvari imaju svrhu da otvore meridijane i akupunkturne take u ljuskom telu i rade se u poetnoj fazi. Mi kultiviemo Dafu, koji nema nita od tih stvari. Sada vae telo vie nije u fazi nakon podeavanja. ini se da je prosenoj osobi strano teko da postane kultivator, a neke prakse nisu u stanju da direktno menjaju ljudsko telo. Neki od njihovih zahteva su komplikovani. Mi to ovde nemamo, niti imamo takve koncepte. Nemojte misliti o onom to nisam govorio naprosto se fokusirajte na kultivaciju. Poto mi kultiviemo Dafu, tokom nekoliko dana vae telo e proi kroz poetnu fazu u kojoj se moe pribojavati raznih stvari ili procesa u kom ima raznih zahteva. Ja neu neposredno rei da to odgovara periodu od nekoliko godina prakse u drugim kultivacionim metodima, ali je otprilike tako. Ja ne govorim o stvarima na niskim nivoima, poput tog-i-tog pravca, meridijanima i svemu tome. Mi naprosto predajemo vie stvari. U kultivaciji Dafe, ili pravoj kultivaciji, radi se o elienju sebe kroz kultivaciju, a ne o prostom vebanju. P: Da li smemo da koristimo kupatilo odmah posle zavretka vebi? U mom urinu ima puno mehuria. Da li tako otie i? O: To nije problem. Poto se mi kultiviemo na viim nivoima, na urin, tj. izluevine, zaista sadre energiju, ali je to mala koliina i nema uticaja. Kultivisati Dafu znai obezbediti spasenje svim ivim biima. To malo oticanja nije nita; ono to dobijamo je mnogo vie. Energija koju emitujem dok drim ovo predavanje je neuporedivo monija, i posle predavanja ostaje svuda u prostoriji. P: Da li moemo da irimo i promoviemo Falun Gong? Moemo li da uimo ljude koji nisu prisustvovali seminaru? Mogu li ljudi koji nisu bili na seminaru da vebaju u asistentskim centrima? Da li je u redu slati audio snimke i knjige ro acima i prijateljima koji ive izvan grada? O: Neete skrenuti ako budete irili praksu i pomagali da to vie ljudi ima korist od nje. Ja sam ispriao puno o Fa, to jest, dao sam vam da spoznate Fa, i dao sam vam da razumete i vidite neto sa viih ravni. Ja sam vam rekao stvari unapred jer sam se bojao da ako budem ekao, vi ih neete razumeti kad ih ugledate ili nai ete na njih. Moete uiti druge ljude da rade vebe, ali vi niste sposobni da ugradite falun. ta onda da se radi? Ja sam vam rekao da e vas moji faeni napustiti ako se budete kultivisali s prekidima i zapravo ne budete vebali. Ako se zaista budete kultivisali, moji faeni e brinuti o vama. Zato kad nekog uite vebama, vi nosite informaciju kojoj sam vas ja nauio, a ona nosi energetski mehanizam za formiranje faluna. Ako osoba koju uite bude uloila napor u vebanje, oformie se falun. Ako je osoba predodre ena i ima dobar uro eni kvalitet, dobie falun na licu mesta. Naa knjiga je veoma detaljna. ovek se moe kultivisati iako se ne poduava lino.

70

P: Da li se disanje ui kao deo Falun Gonga? Kako reguliemo disanje? O: Kad se kultiviete u Falun Gongu, nema potrebe da reguliete svoje disanje. Nas ne zanima disanje. To je neto to se ui na poetnom nivou. Ovde nam nije potrebno, jer regulisanje i kontrola vaeg disanja ima veze sa kultivacijom eliksira i ukljuuje dodavanje vazduha, hranjenje vatre itd. Uzvodno disanje, nizvodno disanje, gutanje pljuvake itd, to je sve u vezi s kultivacijom eliksira, a mi to ne kultiviemo. Sve to vam je potrebno prua vam falun. A neke vie i tee stvari obavlja faen vaeg ifua. Nijedna kola kultivacije a to ukljuuje i one u Tao-koli, koja detaljnije raspravlja stvari ne kultivie se na nameran, vetaki nain. U stvarnosti, napredni ifu date kole je taj koji pomae osobi da iskuje i transformie te stvari, i to se radi bez vaeg znanja. Sopstvenim, oveanskim naporima nikako ne biste mogli da izvedete te stvari, osim ako se niste prosvetlili ili otkljuali gong. P: Na ta treba da fokusiramo misli dok radimo vebe? Gde se usmerava panja tokom vebanja? O: Ovde ne koristimo fokusiranje misli. Svima vam govorim da ne koristite fokusiranje misli i da napustite svoje vezanosti. Nemojte teiti nikakvoj vrsti misli. U treoj vebi, gde dva dlana nose i tako da juri izme u dve krajnosti, sve to je potrebno je jedna brza misao. Dalje nemojte nita misliti. P: Da li je sakupljanje energije isto to i sakupljanje ija? O: Zbog ega bismo eleli da sakupljamo i? Ono to mi kultiviemo je Veliki put, a u nastavku ak neete moi da emitujete i. Ono to mi kultiviemo nije i, koji je na niskom nivou. Umesto toga mi emitujemo svetlost, a energiju prikuplja falun, a ne mi sami. Uzmimo za primer Prodiranje u dve krajnosti. Ta veba ne slui da se sakupi i, ve, zapravo, da se potera kroz telo; tako e moe imati efekat sakupljanja energije, ali to nije glavna svrha. Kako se sakuplja i? Ako elite da priamo o sakupljanju ija, recite mi kako se to izvodi? Poto kultiviete Dafu samo jednim zamahom ruke, moete osetiti teinu nad glavom, jer e doi velika koliina ija. Ali emu slui taj i? Isto tako, ne trebate namerno da ubirete energiju koju mi sakupljamo. P: Da li Falun Gong pokriva sagraditi temelj za stotinu dana i embrionsko disanje? O: To je na niskom nivou i mi to ne vebamo. Mi smo odavno prevazili te nestabilne, poetne faze. P: Da li se u Falun Gongu obraa panja na ravnoteu jina i janga? O: To je i dalje rad na iju, i to je nia stvar. Kad prevazi ete taj nivo, vie nee postojati pitanje ravnotee jina i janga u vaem telu. Nije vano koji sistem kultiviete: dok god dobijate dobro uenje od nekog ifua, garantovano je da e, kad za sobom ostavite nii nivo, sve to ste ranije odgajili biti u potpunosti odbaeno nita se ne zadrava! Onda se na novom nivou odgaja novi niz stvari. Kad se pro e taj novi nivo, ponovo se kultivie novi niz stvari, i tako dalje. Tako to ide. P: Smemo li raditi vebe kad grmi? Da li neko ko veba Falun Gong treba da se plai zvuka? O: Neka vam ovo bude ilustracija. Jednom sam uio uenike u dvoritu velike zgrade u Pekingu. Spremala se kia i jako je grmelo. U to doba su radili vebe kojima su naueni samo [ti] praktikanti, koje se rade hodanjem u pokretnom stavu na falunu .Video sam da se sprema 71

kia, ali oni nisu bili zavrili vebu. Me utim, nije mogla da padne jaka kia. Oblaci su se navukli veoma nisko, valjajui se iznad zgrade, i bilo je jako mrano dok su munje sevale i pratale. Tada je u ivicu faluna udario grom, ali mi ni najmanje nismo bili povre eni. Jasno smo mogli da vidimo gde je grom udario zemlju, ali smo ipak ostali nepovre eni. Ovo govori da nam naa praksa prua zatitu. Kad vebam, obino ne obraam panju na to kakvo je vreme ve uvek kad pomislim na vebe, ja naprosto vebam. Ako imam vremena, ja vebam. Tako e se ne bojim zvuka. Drugi metodi prezaju od zvuka, jer kad je ovek u dubokom miru, uzvienom stanju, i odjednom zauje glasan zvuk, on ima utisak da e mu svuda po telu eksplodirati i, koji podrhtava i juri izvan tela. Ali ne brinite, u naoj praksi se ne skree ovako. Ipak je, naravno, najbolje da na ete mirno mesto za vebu. P: Treba li da vizuelizujemo lik ifua? O: Nema potrebe da se vizuelizuje. Kad vam Tree oko bude otvoreno, videete moj faen pored sebe. P: Ima li ikakvih zahteva kad se veba pet vebi? Moraju li se sve raditi skupa? Kad radimo one u kojima ima ponavljanja, smemo li da brojimo u sebi? Hoe li biti kontraproduktivno ako uradimo vie od devet ponavljanja, ili ne zapamtimo neke pokrete tano? O: Moete vebati bilo koju od pet vebi ako elite, ali ja mislim da je najbolje pre svih uraditi prvu, jer ona otvara celo telo. Najpre nju treba da uradite bar jednom. Onda, kad vam je celo telo potpuno otvoreno, moete prei na druge vebe, i tako je efikasnije. Vebajte koliko moete, u skladu sa tim koliko imate vremena. Tako e moete izabrati da radite jednu odre enu vebu. Pokrete u treoj i etvrtoj vebi treba ponoviti devet puta, i, kao to je napisano u knjizi, moete brojati u sebi. Kad se vratite kui, moete da zatraite od svog deteta da stane pored vas i broji dok vebate. Poto devet puta ponovite pokrete, neete moi da osetite energetski mehanizam ak i ako budete pokuali, jer moje stvari tako funkcioniu. U poetku treba da mislite o njima, ali jednom kad se naviknete, prirodno ete prestati. Ako se nekih pokreta ne seate kako treba, ili ih ponovite vie ili manje puta, samo ih ispravite, i sve e biti u redu. P: Zato se zavravanjem pokreta ne zavrava vebanje? O: Falun se automatski okree i on momentalno zna da ste prestali da radite vebe. On poseduje ogromnu koliinu energije i momentalno moe da povrati ono to je emitovao, mnogo bolje nego to biste vi to ikad mogli s namerom. Ostale prakse se zapravo zavravaju u asu kad se zavre vebe. Ali na sistem se veba u svakom trenutku ak i kad pokreti prestanu pa se vebanje ne moe okonati. ak i ako elite da zaustavite okretanje faluna, to neete moi. Ne biste shvatili kad bih o ovome govorio na dubljem nivou. Kad biste mogli da zaustavite njegovu rotaciju, i ja bih morao stati, tako e, a moete li me zaustaviti? P: Da li iejin i hei moemo da radimo kao vebu stojee meditacije? O: Prva veba, Buda prua hiljadu ruku, ne moe se izvoditi kao veba stojee meditacije. Ako budete koristili previe snage na istezanje, imaete problema. P: Da li pod pazuhom treba da ostane praznina kad radimo vebe? Kad radim prvu, pod pazuhom oseam napetost. ta se deava?

72

O: Imate li neku bolest? Tokom poetne faze, kad se telo podeava, moete doiveti razne pojave. Imaete neke simptome, ali njih ne prouzrokuju vebe. P: Da li uenici koji nisu sluali predavanja uitelja Li Hondija mogu da vebaju u parku, zajedno sa drugim uenicima? O: Da. I svaki uenik moe da ui druge kako se rade vebe. Kad uenici poduavaju druge vebama, to ne rade na nain kako vas ja uim ovde, gde vam direktno podeavam tela. Ali postoje ljudi koji dobiju falun im zaponu praksu, jer iza svakog uenika stoje moji faeni i oni direktno mogu da obave ove stvari. Sve zavisi od karmike veze konkretnog oveka. Kad je njegova karmika veza jaka, on na licu mesta moe dobiti falun; ako njegova karmika veza nije tako jaka, onda moe sam, vebajui vremenom, razviti obrtni mehanizam. A sa daljom praksom e uspeti da razvije obrtni mehanizam u falun. P: Kakvo je znaenje mudri u uzvienoj vebi Jaanje boanskih moi? O: Na jezik to ne moe da objasni. Svaka mudra sadri obilje znaenja. Uglavnom, one govore: Poeu da izvodim pokrete i da kultiviem Buda Fa. Podesiu svoje telo i ui u stanje kultivacije. P: Kad se osoba kultivie do stanja Mleno-belog tela, da li je istina da su sve pore otvorene i da je oformljeno telesno disanje? O: Probajte svi da to osetite: ve ste proli taj nivo. Da bih podesio vaa tela na stanje Mleno-belog tela, morao sam predavati Fa preko deset sati, nita manje. Mi vas odmah dovodimo do stanja do kog bi vam u drugim metodima kultivacije trebale decenije. Poto ova faza nema zahteve uslovljene iningom, i sve se obavlja na osnovu moi ifua, pre nego to ste uopte osetili, taj nivo je proao; moda je trajao samo nekoliko sati. Moda ste jednog dana veoma osetljivi, ali drugog dana vie niste tako osetljivi. Zapravo, vaan nivo je upravo prevazi en. Kod drugih metoda kultivacije, me utim, ostaete u ovom stanju godinu dana, ili vie. Takve stvari su zapravo na niem nivou. P: Da li je u redu ako mislimo o pojedinim pokretima u Falun Gongu dok se vozimo u autobusu, ili ekamo u redu? O: Nae vebe ne zahtevaju ni upravljanje mislima, niti neku odre enu duinu vremena za dnevno vebanje. Sigurno je da ih je bolje vebati to due. Ali kad ne radite vebe, praksa vas oplemenjuje. U poetku je, me utim, bolje vebati vie, jaajui [mehanizme]. Neki uenici su ustanovili da kad odu na poslovni put na nekoliko meseci, gde nemaju vremena da vebaju, to ipak nema nikakvog uticaja. Kad se vrate, falun se i dalje okree, jer on nikad ne staje. Dok god u svom srcu smatrate sebe za kultivatora, i titite svoj ining kako treba, nastavie da funkcionie. Ali postoji jedno ogranienje: ako ne budete vebali i pobrkate sebe sa obinom osobom, onda e on ieznuti. P: Mogu li se Falun Gong i tantrizam vebati istovremeno? O: I tantrizam koristi falun, ali se ne moe vebati istovremeno sa naim metodom kultivacije. Ako ste kultivisali tantrizam i ve je oformljen njihov falun, moete nastaviti da kultiviete tantrizam, jer i to je ispravan put kultivacije. Ne mogu se vebati istovremeno. Tantriki falun kultivie centralni meridijan i rotira horizontalno. Njihov falun se razlikuje od naeg faluna, i ima mantru na toku. Na falun se postavlja uspravno u donji stomak, sa 73

ravnom stranom ka spolja. Poto je prostor na donjem stomaku ogranien, moj falun sam pokriva celo podruje. Kad bi se tu stavio jo jedan, stvari bi se pokvarile. P: Moemo li da vebamo druge kultivacione sisteme Buda-kole dok vebamo Falun Gong? Moemo li sluati audio snimke na kojima se mantra ime bodisatve Guanjin? Mogu li budisti laici da pojaju sveto pismo kad naue Falun Gong? Moemo li vebati druge vebe u kombinaciji? O: Mislim da ne. Svaki metod je poseban put kultivacije. Ako zaista elite da se kultiviete, a ne samo da budete izleeni, tj. da unapredite zdravlje, onda se morate posvetiti jednoj disciplini. Ovo je ozbiljno pitanje. Kultivacija na viim nivoima diktira da se drite jednog puta kultivacije. Ovo je apsolutna istina. ak i razliiti putevi kultivacije u Buda-koli se ne smeju meati. Kultivacija koju ovde obavljamo je na visokom nivou i prenosi se vekovima i vekovima. Praktikovanje pomou onog to moete da osetite je nasumino. Kad se gleda iz druge dimenzije, proces transformacije je izuzetno jezgrovit i kompleksan. To je ba kao sa preciznim instrumentom: kad izvadite neki od njegovih delova i zamenite ga neim drugim, on odmah prestaje da radi. Isto vai za kultivaciju: nita ne treba meati. Stvari e sigurno poi po loem ako neto pomeate. Isto vai za sve puteve kultivacije: ako hoete da se kultiviete, drite se jedne discipline. Ako inite drugaije, apsolutno nema nade da ete se kultivisati. Uzreica preuzeti najbolje iz svake kole primenjiva je samo na nivou leenja bolesti i popravljanja zdravlja. To vas nee odvesti na vie nivoe. P: Da li emo jedni drugima praviti smetnje ako budemo vebali zajedno sa ljudima koji vebaju druge kultivacione metode? O: Nije vano koji nain kultivacije neko drugi upranjava da li je iz Tao-kole, neka natprirodna praksa, ili Buda-kole dok god je ispravna, ona uopte nema uticaja na nas. Niti ete vi smetati njima. Oni imaju koristi da vebaju blizu vas. Falun je inteligentno bie i ne kultivie eliksir, pa spontano moe pomoi drugima. P: Smemo li zamoliti druge igong-majstore da nam podese telo? Hoe li imati ikakvog uticaja ako budemo sluali predavanja drugih igong-majstora? O: Verujem da ete posle ovog predavanja osetiti koje stanje je dostiglo vae telo. Posle nekog vremena ne doputa se da bolest bude u vama. Kad ponovo nai u problemi, oni mogu izgledati kao prehlada ili bolovi u stomaku, ali tada su zapravo neto drugo. To su tada iskuenja i tekoe. Ako traite druge igong-majstore, to znai da ne razumete ili ne verujete u ono to sam rekao. Ako pomiljate da neto dobijete, privui ete loe poruke, koje e omesti vau kultivaciju. Ako gong tog igong-majstora potie od njegove opsednutosti, onda biste i vi mogli zavriti tako to ete privui jedno od tih bia. Isto vai za sluanje predavanja: Zar elja da sluate ne znai da teite neemu? Sami se morate prosvetliti u ovo. To je pitanje ininga, i ja se neu umeati. Ako on pria o naelima s visokih nivoa, ili o pitanjima ininga, onda e moda biti u redu. Ali vi ste poha ali moj seminar i veliki napori su uloeni da vam se podesi telo. Prvobitno su sve poruke iz drugih praksi bile smukane u vaem telu, pravei haos u njemu. Sve se sada podeava u najbolje stanje, tako to se loe uklanja, a dobro zadrava. Naravno, ja nemam nita protiv toga da vebate druge prakse; ako vam se ini da Falun Gong ne valja, moete uiti druge prakse. Ali ja mislim da za vas nee biti dobro ako budete uili previe stvari. Vi ste kultivisali Dafu i faeni su tu, uz vas. Vi ste dobili uzviene stvari i sada hoete da se vratite tenji? 74

P: Ako vebamo Falun Gong, moemo li izuavati druge metode, kao to su masaa, samoodbrana, Jednoprsti zen, taii, itd? Ako ih ne vebamo, ve samo itamo knjige o tome, da li e to imati nekakvog uticaja? O: U redu je uiti masau ili samoodbranu, ali kad budete poeli da stiete taj oseaj agresivnosti, oseaete se neprijatno. Jednoprsti zen i taii spadaju u igong. Ako to budete vebali, dodavaete neke stvari i otetiete moje supstance koje postoje u vaem telu. U redu je itati knjige koje govore o karakteru. Ali neki autori izvode zakljuke pre nego to su sve shvatili, i to e vas zbuniti. P: Kad radim Dranje toka ispred glave, moje ake se ponekad dodiruju. Je li to u redu? O: Nemojte da se ake dodiruju. Treba odravati mali razmak. Kad se ake dodirnu, energija u rukama e se vratiti nazad u telo. P: Kad se radi druga veba, ako vie ne moemo da drimo ruke, da li moemo da ih spustimo [da malo predahnemo], a zatim da nastavimo vebu? O: Kultivacija je teka. Nema efekta ako ih spustite u asu kad se umorite. Uputstvo je sledee: to due - to bolje. Ali treba da ostanete u okviru svojih mogunosti. P: U lotos-pozi, zato je kod ena leva noga ispod desne? O: Jer naa kultivacija uzima u obzir bitan faktor: ensko telo je drugaije od mukog. Znai da kultivacija treba da odgovara enskoj telesnoj gra i, ako ona hoe da koristi svoje uro eno telo da se transformie. Za ene je obino leva noga ta koja podupire desnu, to odgovara njenom stanju. Mukarci rade kontra, jer im je sutinska priroda drugaija. P: Da li je u redu da sluamo snimke, ili muziku, ili da recitujemo stihove dok radimo vebe? O: Ako je to pristojna budistika muzika, onda moete da je sluate. Ali u pravoj kultivaciji ne elite nikakvu muziku, jer je vana sposobnost mirovanja. Kad sluamo muziku, to radimo zato da bismo zamenili nebrojene misli samo jednom. P: Kad vebamo Prodiranje u dve kosmike krajnosti, treba li tela da nam budu oputena, ili da koristimo snagu? O: U Prodiranju u dve kosmike krajnosti treba da stojite prirodno i oputeno, za razliku od prve vebe. Ostale vebe nalau da vam telo bude oputeno, to je drugaije nego u prvoj. 3. Kultivacija ininga P: elim da budem u skladu sa standardom za Istinitost, Blagost i Trpeljivost. Ali jue sam sanjao da sam se estoko posva ao s nekim, a kad sam hteo da budem tolerantan, nisam to mogao. Da li je to trebalo da mi pomogne da unapredim svoj ining? O: Naravno da jeste. Ja sam vam rekao ta su snovi, pa razmislite o tome i do ite do sopstvenog razumevanja. Stvari koje e vam pomoi da popravite svoj karakter dolaze odjednom, nenadano. One ne ekaju da budete mentalno spremni da ih doekate. Da biste ustanovili da li je neko dobar ili lo, morate ga iskuati kad nije mentalno pripremljen. P: Da li Trpeljivost iz Istinitost-Blagost-Trpeljivost u Falun Gongu znai da treba da trpimo sve, bez obzira da li je ispravno, ili nije? O: Trpeljivost o kojoj govorim odnosi se na popravljanje vaeg ininga u svetlu linih 75

interesa i svih tih vezanosti kojih niste voljni da se oslobodite. Zapravo, tolerancija nije loa stvar, ak i za obine ljude. Hajde da vam ispriam jednu priu. Han in je bio vodei general, koji je od mladosti voleo borilake vetine. U njegovo doba, ljudi koji su uili borilake vetine, voleli su da nose ma. Dok je Han in iao ulicom, pred njega se ispreio neki siledija i izazvao ga reima: to nosi taj ma? Sme li da ubija ljude? Ako sme, ubij prvo mene. Govorei to, ispruio je vrat. Rekao je: Ako ne sme da me ubije, onda e da mi puzi izme u nogu! Han in mu je tada puzio izme u nogu. On je zbilja bio u stanju da pokae trpeljivost. Neki ljudi misle da je trpeljivost slabost, da to znai da e svi moi da vas maltretiraju. Istina je da ljudi koji iskazuju trpeljivost imaju jaku volju. to se tie dobrog i loeg u stvarima, treba da ih razmotrite i ustanovite da li su zaista u skladu sa zakonima univerzuma. U nekom incidentu, vi moete misliti da niste krivi, ve onaj drugi, koji vas je uzrujao, ali faktiki, ne moete to znati sa sigurnou. Zato kaete: Znam, znam, to je sve samo zbog jedne sitnice. Ali ono o emu ja govorim je drugaiji princip, koji se ne moe sagledati u ovoj materijalnoj dimenziji. Na primer, moda ste u prolom ivotu ostali duni drugima, pa da li u tom sluaju moete rei je li to u redu ili nije? Znai da moramo biti trpeljivi. Moete li se najpre iznervirati i izvre ati druge, a zatim ih tolerisati? Ne samo da treba da budete tolerantni prema ljudima koji vas nerviraju, ve i zahvalni. Zamislite da vas neko nagrdi, a onda vas prijavi nastavniku. Ipak, u sebi treba da mu zahvalite. Moda se pitate: Neu li onda postati Akju? To vi mislite. Ako celu stvar izgurate drugaije nego to on ini, onda ste unapredili svoj ining. On dobija u ovoj materijalnoj dimenziji, ali vam daje stvari u drugoj dimenziji, zar ne? Va ining je unapre en i crna materija se transformie. Dobili ste trojako. Kako mu ne biti zahvalan? Teko je to razumeti onako kako to obini ljudi vide, ali ja se ne obraam obinim ljudima. Ja se obraam kultivatorima. P: Ljudi koji nisu opsednuti mogu unaprediti svoj ining da bi izbegli opsednutost. ta ako je neko ve opsednut? Kako da se oslobodi toga? O: Jedna estita misao e potiniti stotinu zala. Danas ste dobili Veliki put. Od sada, ak i ako vam zaposedajui duhovi donose korist, ne treba da je prihvatate. Ako vam donesu novac, slavu i dobit, vi ete biti sreni i misliete: Vidi kako sam sposoban, i praviete se vani pred drugima. A onda, kad se ne oseate dobro, vi ne elite da ivite s tim stvarima i traite Uitelja da vas izlei. Kako to da se ne ponaate dobro kad vam oni daju dobre stvari? Onda vam mi ne moemo reiti taj problem, jer ste prihvatili svu korist koju su vam oni pruili. Ne ide ako samo elite da dobijate stvari. Od njega nita ne treba da elite, ak ni dobre stvari koje donosi, naprosto se kultiviui na nain kako vas je uitelj nauio. Onda kad uspevate da budete estiti i kad ste u sebi vrsti, tada oni poinju da drhte od straha; kad ne uzimate dobre stvari koje oni donose, vreme im je da odu. Ako ostanu kod vas, oni ine zlo, i u tom asu u se ja umeati i srediti stvar. Jedan moj zamah ruke i oni e nestati bez traga. Ali to nee ii ako elite da imate koristi koje vam oni donose. P: Da li e ljudi postati opsednuti ako vebaju napolju, u parku? O: Puno puta sam rekao: mi kultiviemo ispravan put i jedna ispravna misao e potiniti stotinu zala! U ispravnoj kultivaciji, um je ist, pa nita loe ne moe doi na vas. Falun je neto neverovatno. Zle stvari ne samo da nemaju nain da se nakae, ve se boje kad su u vaoj blizini. Ako ne verujete, moete vebati na nekom drugom mestu. Svi oni se plae vas. Kad bih vam rekao koliko tamo napolju ima zaposedajuih duhova, prestravili biste se mnogi ljudi su opsednuti. Ti ljudi nastavljaju da vebaju poto su postigli svoj cilj leenja 76

bolesti i popravljanja zdravlja, pa ta se nadaju da e dobiti? Znai, oni sebi donose ove probleme jer im misli nisu estite. Ali i pored toga, ne treba da ih krivimo, jer oni ne poznaju principe. Jedan od ciljeva zbog kojih sam izaao u javnost je da pomognem da se isprave ove loe stvari. P: Koje natprirodne moi emo razviti u budunosti? O: Ne elim da priam o tome. Svaki pojedinac ima sopstvene okolnosti, pa je to teko rei. Na razliitim nivoima e se razviti razliite moi. Kritian faktor je to kakav je va ining na svakom zasebnom nivou. Ako ste se oslobodili jednog aspekta vezanosti, onda se moe oformiti mo te vrste. Ali ta mo mora biti u svojoj ranoj fazi, pa nee biti tako snana. Ako va ining nije dostigao posebno visok nivo, ne mogu vam se dati moi. Na naim predavanjima, me utim, neki ljudi imaju dosta dobar uro eni kvalitet. Neki su razvili mo hodanja koja ih titi od kie, a neki su razvili sposobnost telekineze. P: Da li se kultivacija ininga ili osloba anje od svih vezanosti odnosi na dostizanje budistike praznine i taoistikog nitavila? O: ining ili vrlina o kojoj mi govorimo se ne sadri u budistikoj praznini ili taoistikom nitavilu. Pre e biti da se budistika praznina i taoistiko nitavilo sadre u naem iningu. P: Da li e jedan buda zauvek ostati buda? O: Kad kultivacijom dostignete Tao, kad se prosvetlite, vi se ubrajate u prosvetljena bia to jest bia sa viih nivoa. Ali nema garancije da se nikad neete loe ponaati. Naravno, neete initi loe jer ste sagledali istinu. Ali ako se budete loe ponaali, ipak ete pasti. Ako uvek budete inili dobre stvari, veito ete ostati gore. P: ta je to osoba velike duhovne sklonosti? O: Opredeljujui faktori su ovi: 1) Osoba ima dobar uro eni kvalitet 2) njena sposobnost poimanja je izuzetna 3) njena sposobnost da tolerie stvari je odlina 4) njene vezanosti su malobrojne, a zemaljske stvari uzima olako. To znai imati veliku duhovnu sklonost. Teko je pronai ovakvu osobu. P: Da li ljudi koji nemaju dobar uro eni kvalitet mogu razviti gong ako vebaju Falun Gong? O: Ljudi bez dobrog uro enog kvaliteta mogu razviti gong, jer svako nosi izvesnu koliinu vrline. Nije mogue nemati nimalo vrline nema takvog oveka. ak i ako na sebi nemate belu materiju, ipak imate crnu materiju, a kultivacijom se ona moe transformisati u belu. To je samo jedan dodatni korak. Ako ste izdrali tekoe kultiviui se, unapredili ste svoj ining i podneli rtve, dobiete gong. Kultivacija je preduslov. ifuovi faeni su oni koji je transformiu u gong. P: Kad se ovek rodi, ceo njegov ivot je ve odre en. Da li se napornim radom moe neto postii? O: Naravno da moe. I va naporan rad je neto to je aranirano, pa ne preostaje nita drugo nego da naporno radite. Vi ste obian ovek, znaajne stvari se ne mogu promeniti. P: Ako Tree oko nije otvoreno, kako da znamo da li su poruke koje dobijamo dobre, ili loe? O: Teko je znati sam. Mnogi problemi se postavljaju u va proces kultivacije kao test vaeg 77

ininga. Zatita koju vam prua moj faen treba da sprei ivotnu opasnost. Faen se moda nee pobrinuti za izvesne probleme koje treba sami da prevazi ete, razreite i prokljuvite. Ponekad, kad do u loe poruke, moda e vam saoptiti brojeve na lutriji, ali ti brojevi moda nee biti pravi, ili e vam moda saoptiti druge stvari, a sve sa ciljem da bi se videlo kako ete se poneti. Kad je va um ispravan, zle stvari ne mogu da prodru u njega. Nee biti nikakvih problema dok god budete dobro uvali svoj ining. P: Moemo li raditi vebe kad smo u emocionalnom rastrojstvu? O: Kad je vae raspoloenje loe, teko vam je da sedite i umirite misli. U glavi e vam divljati misli o loim stvarima. Poruke postoje dok radimo vebe, a kad su vam na pameti loe misli dok vebate te stvari, one e ui unutra pa ete vebati r avu praksu. Vebe koje radite moda ste nauili od nekog poznatog uitelja, nekog velikog ifua, ili od ivog tantrikog bude, ali ako ne budete strogo sledili njegove zahteve za iningom, onda to to radite ne predstavlja njihovu praksu, uprkos tome to su vas nauili njoj. Hajde da razmislimo: ako vebate stojeu meditaciju i osetite se jako umornim, ali vam je um jo aktivan, pa mislite: Zato je taj-i-taj predamnom tako bezobrazan? Zato me je prijavio? ta da uradim da bih dobio poviicu? ili Cene rastu, treba da pokupujem potreptine, zar onda sami po sebi ne vebate r av put, podsvesno i ne znajui to? Zato, ako ste u loem raspoloenju, najbolje je ne raditi vebe. P: ta je standard za izuzetno visok ining? O: ining dolazi od kultivacije i ne postoji neki ustanovljeni standard. Sve to vam se ostavlja da sami prokljuvite. Sad, ako insistirate na tome da ining ima standard, onda je to ovaj. Kad se susretnete s neim, pokuajte da pomislite: Kad bi se s ovim suoilo jedno prosvetljeno bie, ta bi ono uradilo? Uzori su izuzetni, naravno, ali su i dalje samo primeri za obine ljude. P: Ne treba da budemo sumnjiavi prema svakom predavanju i svemu to kae jedan igongmajstor, ali ta ako naletimo na prevarante koji varaju ljude radi novca? O: Moda neete naii na takve. Najpre treba da vidite ta oni kau, i sami prosudite ako zaista nai ete na prevaranta. Da biste ocenili da li je jedan igong-majstor poten, obratite panju na njegov ining. Onoliko koliko je visok njegov ining, toliki mu je gong. P: Kako eliminiemo karmu ili, kako budisti kau, karmiki dug? O: Kultivacija, sama po sebi, jeste oblik eliminacije karme. Najbolji nain je da unapredite svoj ining, jer to moe da pretvori crnu materiju u belu, u vrlinu, a onda e se vrlina transformisati u gong. P: Ako vebamo Falun Gong, postoje li neke zapovesti koje treba da sledimo? O: Veina stvari koje budizam zabranjuje su stvari koje ni mi ne treba da radimo, ali naa perspektiva je drugaija. Mi nismo monasi tj. monahinje, i mi ivimo me u obinim ljudima, pa je drugaije. Za neke stvari je dovoljno naprosto manje mariti za njih. Naravno, dok vaa gong-potencija raste i dostiete izuzetno visoke nivoe, i ono to se trai od vaeg ininga e biti, jednako tome - veoma visoko.

78

4. Tree oko P: Dok je Uitelj drao predavanje, iznad njegove glave sam video zlatni oreol prenika metar, dok je iza njega bilo je puno zlatnih oreola veliine glave. O: Tree oko ove osobe [koja je postavila pitanje] je dostiglo visok nivo. P: Video sam zlatnu svetlost u vinu koje su ispljunuli Uiteljevi uenici dok su leili druge ljude. O: Rekao bih da se ova osoba dosta dobro kultivisala ona je uspela da vidi moi koje su bile emitovane. P: Da li e imati ikakvog uticaja na dete ako mu je Tree oko otvoreno? Da li otvoreno Tree oko osloba a energiju? O: Deci mla oj od est godina Tree oko se lako otvara. Ako se Tree oko deteta otvori, a ono ne veba, to e rezultovati odlivom energije; ali neko u porodici mora vebati. Najbolje mu je da gleda Treim okom jednom dnevno, to e spreiti da se zatvori, istovremeno spreavajui prevelik odliv. Za malu decu je najbolje da se sama kultiviu. to vie budu koristila Tree oko, vie e energije isticati, i to ne utie na njihovo fiziko telo, ve na njihove najtemeljnije stvari. Ali ako su stvari deteta dobro ouvane, nee biti nikakvog uticaja. Ovo to sam upravo priao odnosi se na malu decu, a ne na odrasle. Neki ljudi imaju Tree oko irom otvoreno i ne boje se da e im energija istei, ali oni ne mogu da vide stvari na vrlo visokom nivou. Neki drugi, istovremeno, mogu da vide veoma visoke nivoe, a kad vide stvari, faen ili vii ifu im obezbe uju energiju, i to nije problem. P: Video sam zlatan sjaj na telu Uitelja, kao i na senci Uitelja, ali ovo je nestalo za tren oka. ta se desilo? O: To je bio moj faen. Dok ovde govorim, ja imam stub gonga iznad glave, i to je stanje za nivo na kom se nalazim. Nestao je za tren oka jer niste umeli da koristite svoje Tree oko. Koristili ste svoje fizike oi. P: Kako da primenimo svoje natprirodne moi? O: Mislim da bi bio problem ako biste te moi primenili u vojnim istraivanjima, nekoj drugoj visokoj tehnologiji, ili pijunai. Na univerzum ima svoju prirodu. Moi funkcioniu ako se koriste u skladu sa njegovom prirodom, a ako ne, onda ne funkcioniu. ak i ako se od osobe [koja ih ima] zatrai da uini dobre stvari, ona nee moi da izvede nikakve promene na visokom nivou. Jedino e moi da ih oseti. A drutvu nee mnogo nauditi ako osoba koristi samo sporedne moi. Ako eli da promeni izvesne stvari, kad se radi o zaista velikim stvarima, ona se ne pita da li je to potrebno da uradi ili nije, jer razvoj drutva se ne odvija prema njenoj volji. Ona bi mogla eleti da postigne izvesne stvari, ali konana odluka nije na njoj. P: Kako ovekova svest izlazi i ulazi u njegovo telo? O: Svest o kojoj govorimo obino izlazi kroz krunu glave. Naravno, nije svedena samo na to mesto, i moe izai u bilo kojoj taki. Nije kao to neke druge prakse kau, poput toga da mora da ide kroz krunu glave. Ona moe napustiti telo na bilo kom mestu. Isto vai za ulazak u telo. 79

P: U predelu Treeg oka postoji crveno svetlo, sa crnom rupom u sredini. Ono se rascvetava velikom brzinom. Da li se moje Tree oko otvara? Ponekad ga prati svetlost zvezda i sevanje. O: Kad ugledate svetlost zvezda, Tree oko je blizu otvaranju. Kad vidite sevanje, ono je skoro potpuno otvoreno. P: Video sam crveni i zeleni oreol na glavi i telu Uitelja. Ali kad sam zatvorio oi, nita nisam mogao videti. Da li sam gledao perifernim vidom? O: Niste koristili periferni vid. Samo se radi o tome da niste znali kako da gledate zatvorenih oiju, pa ste to mogli samo otvorenih. Ljudi esto ne umeju da koriste Tree oko, koje im je ve otvoreno. Oni ponekad sluajno vide stvari otvorenih oiju, ali kad zaele da pogledaju bolje, oni zapravo poinju da koriste svoje oi, pa stvari ponovo nestanu. Kad prestanete da obraate panju, opet ete ih videti. P: Moja erka vidi neke krugove na nebu, ali to ne moe jasno da objasni. Zatraili smo od nje da pogleda znak faluna, i rekla je da je upravo to videla. Da li je njeno Tree oko zaista otvoreno? O: Deci od est godina i mla oj, Tree oko se moe otvoriti samo pri pogledu na znak faluna. Ali vi [odrasli] to ne treba da inite. Deca mogu da ga vide. P: Ne znam kako da koristim svoje otvoreno Tree oko. Da li bi Uitelj, molim, mogao da objasni? O: Kad Tree oko bude potpuno otvoreno, znaete kako da ga koristite, iako prethodno niste. Kad bude osvetljeno i kad bude lako koristiti ga, ak i oni koji nisu umeli kako da ga koriste, tada e umeti. Treim okom se gleda bez namere. Kad vam se prohte da pogledate bolje, vi se nenamerno prebacujete na svoje oi i koristite optike nerve. I to je razlog zato vie ne moete da vidite. P: Kad je Tree oko otvoreno, da li vidimo itav univerzum? O: to se tie otvaranja Treeg oka, tu postoji vie nivoa. Drugim reima, od vaeg nivoa zavisi koliko od pravog stanja stvari zaista moete videti. Ako vam je Tree oko otvoreno, ne znai da moete da vidite sve u univerzumu. Ali ete postepeno, kroz dalju kultivaciju, poveavati svoj nivo, sve dok ne dostignete prosvetljenje. Tada ete moi da vidite vie nivoa. Ipak, ni tada nema garancije da je ono to vidite Istina celokupnog univerzuma. Dok je svojevremeno propovedao, akjamuni je konstantno unapre ivao svoj nivo, i svaki put kad bi dostigao nov nivo, on bi otkrio da sve to je ranije predavao nije definitivno. Njegova predavanja bi se opet promenila na narednom nivou. Zato je konano rekao: Nijedna darma nije definitivna. Svaki nivo ima svoje zakone. ak i njemu je bilo nemogue da pojmi Istinu celokupnog univerzuma. Onako kako to vidi prosean ovek, ideja da bi neko na ovom svetu mogao da se kultivie do nivoa tatagate je nezamisliva. Oni znaju samo za nivo tatagate, a ne znaju da postoje jo vii nivoi, pa ne mogu da znaju, ili prihvate, stvari koje imaju viu prirodu. Tatagata je sasvim minoran nivo Buda Fa. To je ono to se sugerie kad se kae: Dafa je neizmeran. P: Da li stvari, koje vidimo na vaem telu zaista postoje? O: Naravno da zaista postoje materija sainjava sve dimenzije. Jedino to su njihove strukture drugaije od naih. 80

P: Moja predskazanja budunosti esto se obistine. O: To je mo predvi anja o kojoj govorimo. To je zapravo nii nivo moi vidovitosti. Gong koji kultiviemo je u drugoj dimenziji, gde nema koncepta vremena i prostora; svejedno je koliko je neto daleko ili koliko neto traje. P: Zato se tokom vebanja pojavljuju obojeni ljudi, nebo i slike? O: Vae Tree oko je otvoreno. To to ste videli pripada drugoj dimenziji. Ta dimenzija je slojevita, pa ste moda videli jedan od njenih nivoa. To je do te mere lepo. P: Tokom vebanja sam zauo glasan zvuk i osetio kao da mi se telo raspuklo. Odjednom sam shvatio mnoge stvari. Zato? O: Nekima je lake da ovo doive, a to je proces u kom se neki deo tela rasprsne i otvori. Po nekim pitanjima ste dostigli prosvetljenje. To spada u postepeno prosvetljenje. Kad okonate jedan nivo u kultivaciji, jedan deo se rasprsne i otvori. To je savreno normalno. P: Na trenutke oseam kao da ne mogu da se pomerim. Zato? O: Tokom poetne faze kultivacije moda ete odjednom osetiti da ne moete da pomerite ruku, ili neki drugi deo svog tela. Zato? Zato to ste dobili mo pod nazivom zamrzavajui gong. To je jedna od vaih uro enih sposobnosti i veoma je mona. Kad neko uini neto loe i bei s lica mesta, moete rei zaledi se, i on e u tom asu ostati ukoen. P: Kada moemo poeti da leimo druge? Ranije sam leio druge s nekom efikasnou. Poto sam nauio Falun Gong, ako mi do u ljudi da ih leim, da li to mogu da inim? O: Ja mislim da vi, koji ste prisutni na ovom predavanju bez obzira koje vrste vebi ste vebali, koliko dugo ste ih vebali i da li ste dostigli nivo kad ste u stanju da leite ljude na ovom niem nivou, ja ne elim da leite ljude, jer ni vi sami ne znate koje stanje ste dostigli. Ako ste ranije mogli da izleite neke ljude, to je moda bilo zato to su u tom trenutku vae estite misli dole do izraaja, ili vam je moda prolazni uitelj pomogao, jer ste uinili neko dobro delo. Ali, iako vam energija koju ste razvili kultivacijom pomae da neto uinite, ona vas ne moe zatiti. Kad leite nekoga, vi se nalazite u istom polju s pacijentom. Vremenom e vas crni i pacijenta uiniti bolesnijim nego to je on sam. Ako upitate pacijenta: Jeste li se oporavili?, on e rei: Jesam malo. Kakvo je to leenje? Neki igong-majstori kau: Do ite sutra i prekosutra. Obaviemo nekoliko seansi leenja. I on to obavlja u ciklusima. Nije li to obmana? Zar ne bi bilo divno kad biste mogli da se uzdrite da dajete tretmane dok ne dostignete vii nivo? Tada e ozdraviti svako koga budete leili. Kako e to biti dobar oseaj! Ako ste razvili gong na tako niskom nivou, i ako je apsolutno neophodno da obavite leenje, onda u vam ja otkljuati ruke i osloboditi vau isceliteljsku mo. Ali ako mislite da se kultiviete na viim nivoima, mislim da je najbolje da se klonite takvih stvari. Neki moji uenici lee druge, ali to je zarad promocije Dafe i uea u nekim drutvenim aktivnostima; oni su pored mene i ja sam ih obuio, pa su zatieni i nee nastati problemi. P: Ako smo razvili natprirodne moi, smemo li to kazati drugima? O: Nije problem ako kaete drugima koji vebaju Falun Gong, pod uslovom da ste skromni. Razlog to svi vebate zajedno je da bi mogli da razmenjujete iskustva i diskutujete. Naravno, ako nai ete na ljude izvan, koji imaju moi, moete im rei. Sve to nije vano dokle god se ne razmeete. Ako hoete da se razmeete svojom sposobnou, nastae problemi. Ako se 81

dugo budete razmetali, vae moi e nestati. Ali, ako naprosto elite da priate o pojavama u igongu i vodite raspravu, ne meajui u to sopstvene neprikladne misli, onda bih rekao da nije problem. P: Budisti govore o praznini, a taoisti o nitavilu. ta mi kaemo? O: Praznina kod budista, i nitavilo kod taoista su jedinstveni za njihove metode kultivacije. Naravno, i mi moramo dostii taj nivo. Mi priamo o kultivaciji s namerom i sticanju gonga bez namere. Mi kultiviemo ining i osloba amo se vezanosti, pa su krajnji rezultati tako e praznina i nitavilo. Ali mi to posebno ne naglaavamo. Poto ivite u materijalnom svetu, morate zara ivati i imati karijeru. Morate raditi stvari. Raditi stvari neizbeno ukljuuje pitanje da li je neto to radite dobro, ili loe. ta da radimo? Ono to mi kultiviemo je karakter (ining) to je najizraenija osobina naeg metoda. Ako su vam misli estite, i ako stvari koje radite ispunjavaju nae zahteve, onda nee biti nikakvih problema s karakterom. P: Kako oseamo rast naih natprirodnih moi? O: Ako tokom inicijalne faze kultivacije budete razvili natprirodne moi, onda ete to moi da osetite. Ako jo niste razvili natprirodne moi, a telo vam je osetljivo, onda postoji verovatnoa da ete ih oseati. Ako nijedno [od ova dva] nije sluaj, onda nema naina da znate. Jedino to moete je da se kultiviete bez svesti o njima. 60 -70 % naih uenika ima otvoreno Tree oko. Ja znam da mogu da vide. Zato od vas traim da vebate zajedno? elim da razmenjujete iskustva i diskutujete unutar grupe. Ali, da biste bili odgovorni prema naoj praksi, ne treba slobodno priati izvan grupe. Me usobna razmena iskustva i zajedniko napredovanje su dobra stvar. P: Kako izgleda faen? Da li ja imam faene? O: Faen jedne osobe izgleda isto kao ta osoba. U ovom asu, vi nemate faene. Kad vaa kultivacija bude dostigla odre eni nivo, vi ete okonati kultivaciju Fa-unutar-tri-sveta i ui na izuzetno visok nivo. Tek tada ete razviti faene. P: Poto se predavanje zavri, koliko dugo e faen Uitelja ostati uz nas? O: Kad uenik odjednom pone da odgaja vie stvari, to predstavlja veliku prekretnicu za njega. Ne mislim na promene u njegovom razmiljanju, ve na njegovu celokupnu osobu. Tako, kad prosean ovek dobije ono to ne treba da dobije kao obian ovek, to postaje opasno, i ivot e mu biti ugroen. Moji faeni mu moraju pruiti zatitu. Kad to ne bih mogao, a ipak bih irio Fa, onda bi to bilo isto to i nauditi ljudima. Mnogi igong-majstori se plae da predaju kultivaciju i rade ovo, jer nisu u stanju da snose odgovornost koja ide uz to. Moji faeni e vas tititi sve do vaeg prosvetljenja. Ako, me utim, stanete na pola puta, faeni e vas samoinicijativno napustiti. P: Uitelj kae: Ljudi prosenog uro enog kvaliteta se ne kultiviu kroz vebanje, ve kroz ining. Da li je ispravno ako se kae da ovek moe dostii Ispravno dostignue bez vebanja, ako mu je ining visok? O: U teoriji je tako. Dok god budete odgajali svoj ining, vrlina se moe transformisati u gong. Ali morate sebe smatrati za kultivatora. U suprotnom, sve to moete postii je da nastavite da gomilate vrlinu. Moda ete moi da nagomilate veliku koliinu vrline 82

akumulirati vrlinu istrajavanjem u tome da budete dobri ljudi. U tom sluaju, ak i ako sebe smatrate za kultivatore, neete moi da napredujete dalje, jer niste nauili Fa viih nivoa. Kao to znate, ja sam razotkrio mnoge stvari. Bez zatite Uitelja teko je kultivisati se na viim nivoima. Ne biste ni dan mogli da se kultiviete na viim nivoima. Znai, dostii prosvetljenje nije tako lako. Me utim, poto se va ining unapredi, vi ete moi da se saobrazite sa prirodom univerzuma. P: Koji princip lei u pozadini leenja na daljinu? O: Jednostavno je. Univerzum moe da se iri i skuplja, pa otud mogu i natprirodne moi. Ja ostajem na prvobitnom poloaju i ne pomeram se, ali moi koje su emitovane mogu da dosegnu bolesnika ak do Amerike. [Da bih nekog izleio] ja mogu da ispustim mo na mesto gde se on nalazi, ili da direktno prizovem njegovu duu da do e ovamo. Tako funkcionie leenje na daljinu. P: Moemo li da znamo koliko vrsta natprirodnih moi e se razviti? O: Postoji vie od 10.000 vrsta moi. Nije bitno znati koliko ih tano ima. Dovoljno je imati predstavu, znati ovaj Fa. Ostatak se ostavlja vama da kultiviete. Znati previe, niti je potrebno, niti je dobro za vas. ifu [tradicionalno] trai uenika i prihvata ga, ali uenik nita ne zna. Niti e mu biti reeno. Na njemu samom je da otkrije stvari. P: Kad na predavanju sklopim oi, ja vas vidim kako predajete na bini. Gornji deo tela vam je crne boje. Sto je tako e crn. Platno u pozadini je ruiasto. Ponekad ste okrueni zelenom svetlou. ta se deava? O: To je pitanje nivoa na kom se nalazite. Odmah poto se Tree oko otvori, belo ete opaati kao crno, a crno kao belo. Kad vam se nivo malo unapredi, sve to vidite bie belo. Nakon daljeg napretka, moi ete da razlikujete sve boje. 5. Tekoe P: Da li su tekoe s kojima se susreemo testovi koje je ifu priredio za svoje uenike? O: Moglo bi se rei tako. One se planiraju da biste popravili svoj ining. Pretpostavimo da va ining nije dostigao potreban nivo: da li biste se onda mogli prosvetliti i uspeti? Ima li smisla da se uenici osnovne kole alju u srednju kolu? Ne bih rekao! Ako bismo vam dopustili da se kultiviete na vii nivo pre nego to vam se popravi ining, kad jo niste u stanju da malo marite za sve, i kad ne moete svega da se odreknete, tada biste moda, zbog neke trivijalne stvari napravili gungulu me u prosvetljenim biima. To je neprihvatljivo! Zato pridajemo toliko znaaja iningu. P: Koja je razlika izme u tekoa kultivatora i onih koje prolaze obini ljudi? O: Nema mnogo razlike. Vae tekoe se prire uju prema vaem putu kultivatora. Obini ljudi otplauju karmu obinih ljudi, pa imaju tekoe. Ali to to ste kultivator ne znai da ete biti oslobo eni tekoa, dok onaj, budui da je obian ovek, nee biti. Isto je u oba scenarija. Samo se radi o tome da su vae tekoe orkestrirane u svrhu popravljanja vaeg karaktera, dok su njegove orkestrirane radi otplate karmikog duga. Sutina je u tome da su tekoe sopstvena karma koju koristim da popravim karakter uenika.

83

P: Da li tekoe lie na onu osamdeset jednu tekou, koja se desila na putovanju na zapad po sveto pismo? O: Ima nekih slinosti. ivoti kultivatora su iznova ure eni. Vi neete imati previe, niti premalo tekoa, niti e njihov broj obavezno biti osamdeset jedan. To zavisi od toga koliko visoko se moete kultivisati sa svojim uro enim kvalitetom; planira se prema nivou koji biste mogali da dostignete. Kultivatori e proi proces naputanja svega to obini ljudi imaju, a to oni ne treba da imaju. Itekako je teko. Mi emo smisliti naine da vas navedemo da napustite sve stvari kojih se teko odriete i na taj nain ete kroz tekoe unaprediti svoj karakter. P: ta ako ima ljudi koji pokuavaju da nam naude dok vebamo? O: Falun Gong se ne boji da bi nam drugi mogli nauditi. U poetnoj fazi imate moje faene da vas tite, ali to ne znai da se ni sa im neete susresti. Ne moe se razviti gong dok ceo dan sedite na kauu i pijuckate aj. Ponekad, kad se sretnete sa tekoama, vi samo izgovorite moje ime i ugledaete me pred sobom, ali mogue je da vam ja neu pomoi, jer je ta tekoa neto to vi morate da prebrodite sami. Ali ako ste zaista u opasnosti, ja u vam pomoi. Mada, pravih opasnosti obino nema, jer va put je promenjen i nije doputeno da se ita desi sluajno. P: Kako da savladamo tekoe? O: Stalno naglaavam iznova i iznova: titite svoj ining! Ako moete da obezbedite da ne postupate na lo nain, to je dobro. A to posebno vai u sluaju kad vam neko, iz nekog razloga, naruava interese - jer ako uzvratite kao obian ovek, onda jeste obian ovek. Vi ste kultivator, pa ne treba da reavate stvari na taj nain. Stvari na koje nailazite, koje izazivaju va ining, predvi ene su da unaprede va ining. Cilj je da se vidi kako se odnosite prema njima i da li kroz to moete da odrite i unapredite svoj ining. 6. Dimenzije i oveanstvo P: Koliko nivoa dimenzija postoji u univerzumu? O: Prema mom saznanju, broj slojeva dimenzija u univerzumu je nebrojen. to se tie postojanja drugih dimenzija, ta postoji u tim dimenzijama, i ko tamo ivi, do toga je zaista teko doi upotrebom postojeih naunih sredstava; savremena nauka tek treba da prona e materijalni dokaz njihovog postojanja. Ipak, neki igong-majstori i ljudi sa moima mogu da vide druge dimenzije. To je zato to se druge dimenzije mogu videti samo Treim okom, a ne ljudskim telesnim oima. P: Da li svaka dimenzija ima prirodu Istinitosti, Blagosti i Trpeljivosti? O: Da, svaka dimenzija ima prirodu Istinitosti, Blagosti i Trpeljivosti. Ljudi koji se ravnaju prema ovoj prirodi su dobri ljudi, a oni koji joj se suprotstavljaju su loi. Oni koji se saobraze sa njom, dostiu Tao. P: Odakle je dola prvobitna ljudska rasa? O: Prvobitni univerzum nije imao tako puno vertikalnih i horizontalnih nivoa. Bio je prilino ist. Tokom njegovog razvoja i kretanja, nastajao je ivot. To je ono to smo nazvali najprvobitnijim ivotom. On je bio uskla en sa univerzumom i nita loe nije postojalo u njemu. Biti u skladu sa univerzumom znailo je biti isti kao univerzum, imati sve sposobnosti 84

univerzuma. Kako se univerzum razvijao, pojavili su se neki nebeski rajevi. Potom se pojavilo sve vie i vie ivota. Terminologijom naeg niskog nivoa moe se rei da su nastale drutvene grupe, u kojima se razvila uzajamna interakcija. Tokom ovog razvojnog procesa, neki ljudi su se promenili, dalje zastranjujui od prirode univerzuma. Postali su manje dobri, pa su im natprirodne moi oslabile. Zato kultivatori naglaavaju povratak pravom, to oznaava povratak u prvobitno stanje. to je nivo vii, on je vie saobraen sa univerzumom i monije je ono to on daruje. Tada, dok se univerzum razvijao, neki ivoti su postali loi, ali ipak nisu mogli biti uniteni. Zato su sainjeni planovi kako da se oni sami poprave i ponovo saobraze sa univerzumom. Oni su poslati na nii nivo, da podnesu neke tekoe i poprave se. Nadalje su ljudi nastavljali da dolaze na taj nivo. Onda se na tom nivou desila podela. Ljudi iji je karakter opao vie nisu mogli ostati na tom nivou, pa je stvoren drugi, jo nii nivo. Tako se nastavilo, sa sve niim i niim nivoima, koji su se postepeno izdvajali, dok nije stvoren nivo koji zauzima dananja ljudska rasa. To je poreklo dananje ljudske rase.

85

Renik manje poznatih termina Arhat prosvetljeno bie sa Istinskim dostignuem u Budakoli i onaj koji je prevaziao Tri domena Baihuo taka akupunkturna taka na kruni glave Benti fiziko telo oveka i tela u drugim dimenzijama Bigu drevni izraz za apstinenciju od hrane i vode Bodisatva prosvetljeno bie sa Istinskim dostignuem u Budakoli, ono koje je vie od arhata, a nie od tatagate Bodisatva Avalokitevara poznata po svom milosr u, ona je jedna od dve starije bodisatve u Sukavati raju Buda Fa univerzalna naela i zakon; zakon univerzuma i U kineskoj kulturi se veruje da je ovo ivotna energija; u pore enju sa gongom, to je nii oblik energije igong oblik tradicionalnih kineskih vebi kojima se odgaja i, ili ivotna energija iji energetski mehanizmi Dafa Veliki zakon, ili Veliki put; naela Dan grozd energije u telu kultivatora, sakupljen iz drugih dimenzija Dantijen polje dana; polje oko akupunkturne take dan, u predelu donjeg stomaka De vrlina, valjanost; dragocena bela materija Ding stanje ispranjenog, ali ipak svesnog uma Dua (juenen) deli se na glavnu duu (du juenen) i sporednu duu (fu juenen). U tradicionalnoj kineskoj misli veruje se da telo poseduje mnoge due, koje upravljaju razliitim funkcijama i procesima (npr. mnogi su verovali da jedna dua boravi u jetri i upravlja njenim funkcijama) Epifiza modana lezda Fa zakon i principi Budakole Faen energetsko telo; telo koje se sastoji od gonga i Fa Faunutartrisveta u budizmu se smatra da onaj ko nije dostigao Faizvantri sveta, mora prolaziti samsaru (ciklus reinkarnacije) Fengui kineska geomantija, vetina itanja iz pejsaa Fu Tu klasini kineski izraz za budu Glavna dua (du juenen) ovekova glavna dua; glavna svest Gong 1. kultivaciona energija 2. praksa u kojoj se odgaja ova energija Gongen telo sainjeno od gonga Gvanding nasuti energiju u vrh glave; ritual inicijacije Hegu taka akupunkturna taka na pole ini ake, izme u palca i kaiprsta Hatu, Luou praistorijski dijagrami koji su se pojavili u drevnoj Kini, a za koje se smatra da otkrivaju promene u prirodnom toku Hinajana Mali put budizma 86

Huijin akupunkturna taka u centru perineuma (predela izme u anusa i genitalija) Hun zabranjena hrana u budizmu Ji ing, Knjiga promena, drevna kineska knjiga predskazanja iz doba dinastije Zu (1100 p.n.e 221 p.n.e) Jin i jang u Taokoli se veruje da se u svemu sadre suprotne sile jina i janga, koje se me usobno iskljuuju, a ipak su nezavisne, npr. ensko (jin) naspram mukog (jang) Karma crna materija, nastala iz prethodnih loih postupaka imenkola Nekonvencionalna kola Lao Ce utemeljitelj Taokole i autor knjige Tao Te ing, za kog se smatra da je iveo i predavao u Kini oko 5. do 4. veka p.n.e Laogong taka akupunkturna taka na sredini dlana Poslednji haos u krugovima kultivatora se smatra da univerzum ima tri faze evolucije (Poetni Haos, Srednji Haos i Poslednji Haos), a da je sada finalni period Poslednjeg Haosa) Mahajana Veliki put budizma Maojou granina linija izme u jin i jang strane tela Mingmen taka Kapija ivota, akupunkturna taka koja se nalazi na donjem delu le a Nirvana odlazak sa ovog sveta bez fizikog tela; metod okonanja kultivacije u koli Bude akjamunija Nivan palata taoistiki termin za epifizu Osam triagrama iz Knjige promena, praistorijski dijagram, za koji se smatra da otkriva promene u prirodnom toku Period kraja Darme Prema Budi akjamuniju, Period kraja Darme poinje 500 godina nakon njegove smrti. Posle ovog njegova Darma vie nije u stanju da spasava ljude Pet elemenata metal, drvo, voda, vatra i zemlja Istinsko dostignue dostignuti nivo u Budakoli, tj. Arhat, Bodisatva, Tatagata, itd. Sporedna dua (fu juenen) ovekova sekundarna dua (due); sporedna svest Sutra Uenje Bude akjamunija Svet deset pravaca budistiki koncept univerzuma akjamuni istorijski Buda, Guatama Sidarta angeng taka akupunkturna taka koja se nalazi izme u obrva ining ovekova priroda; karakter ien Taoistiki izraz za glavnu duu rivatsa Toak svetlosti iz Sanskrita je simbol stariji od 2.500 godina, a prona en je me u kulturnim relikvijama Grke, Perua, Indije i Kine. Vekovima je simbolisao dobru sreu, predstavljao sunce, i smatran je neim dobrim. Taii simbol Taokole, na zapadu popularan pod nazivom jinjang Tanun taka akupunkturna taka koja se nalazi otprilike na sredini grudi Tao 1. Taoistiki izraz za Zakon prirode i univerzuma 2. Prosvetljeno bie koje je dostiglo ovakav Tao Tatagata prosvetljeno bie sa Istinskim dostignuem u Budakoli, koje je iznad nivoa Bodisatve i Arhata 87

Tijen polje Ien taka akupunkturna taka koja se nalazi na donjoj, zadnjoj strani glave Dujuke praksa prizivanja DenanRen Den (istina, istinitost, iskrenost); an (blagost, milosr e, samilost, dobrota); Ren (izdrljivost, istrajnost, trpeljivost, tolerancija)

88