PROGRAM MËSIMOR I FAKULTETIT TË TREGTISE

DEGA “TURIZEM”

UNIVERSITETI

“ISMAIL QEMALI” VLORË

VITI AKADEMIK 2007-2008

Universiteti “ Ismail Qemali” Fakulteti i Tregtise Departamenti i Turizmit

Titulli i lendes: Psiko-Sociologji ne Turizem Viti Akademik 2007-2008 Sistemi me kohe te plote

Pergjegjes Departamenti Ma. Fioralba Vela

Lektore Ma. Nevila Koçollari

Te tregoje lidhjen midis zhvillimit social. si dhe ndihmon vete stafin e punesuar ne industrine e turizmit. Njohja e elementeve te sociologjise e psikologjise. psikik e shpirteror jane tendencat kryesore qe i shtyjne njerezit te levizin. teknikave te sjelljes e qendrimeve. 3. elementet e cilesite e shoqerise e kultures se masave. ne njohjen e situatave. per te qene te pozicionuar suksesshem nga pikpamja humane dhe ekonomike. sidomos te lidhura me ndermarrjet turistike. drejtimin e suksesshem dhe akrrieren ne fushen e turizmit. tregon raporet e mundshme midis turisteve e banoreve vendas. ndihmon klientelen qe te jete e selektuar bindshem per motivet dhe destinacionet e levizjes. Relaksi fizik. Inkurajimi i studenteve per te qartesuar konceptet mbi menaxhimin. psikologjik dhe ndikimit te ketyre faktoreve ne kuptimin e pregresit te sherbimeve ne fushen e turizmit. te cilat jane themeli i imazhit turistik per klientelen turistike. burimeve natyrore e kultuore te caktuara. si pjese e fenomenit. Pershkrim i lendes: Leksionet trajtojne ne menyre te permbledhur lidhjen e pamohueshme te turizmit me sociologjine dhe psikologjine. 5. kognitiv. administrimin. Aplikimi i parimeve te psikologjise per te kuptuar lidhjen midis psikologjise njerezore dhe turizmit. motivime e terheqje emocionale ndaj vendeve. individeve. 2. nga pritshmeri te karakterit psikologjik apo social. me te cilat turizmi shihet me shpesh i lidhur. me teper sesa nga deshira per te konsumuar. Inkurajimi i studenteve per te menduar ne menyre kritike per variablat psikologjike dhe menyren se si ato influencojne boten e biznesit dhe ekonomise. 4.Qellimi : Qellimi i lendes eshte te krijoje nje tablo me te qarte e te plote mbi fenomenin turistik duke trajtuar edhe kendveshtrime te tjera. te ndryshme nga ato ekonomike. Objektivat: Objektivat e kursit jane si me poshte: 1. Semestri II (15 jave) Psiko-Sociologji ne Turizem ( e detyruar ) . Te kuptohet se si kerkimi sociologjik e psikologjik perdoret per analizat territoriale. krijojne karaktere te veçanta te strukturave pritese e mbeshtetese. nga preferenca e shije. pasi inisiativa per levizje dominohet ndjeshem nga nxitje te brendshme. por edhe per vete vendet e zonat e destinuara per turizem.

Total i oreve 45 Leksione 30 Seminare 15 Raporti 2/1 Kredite 5 Detyrimi Provim me shkrim Vleresimi: Pjesemarrja dhe aktivizimi ne seminare 10 pike Pune me shkrim (detyra e kursit) 10 pike Provimi perfundimtar 80 pike Totali 100 pike .Nr.

b. b.Programi i lendes 1. a.elementet e para te shkrimit te guidave c. 6. e. c. b. a. konformizmi. d. historia e turizmit b. a. b. d. e.Historia e turizmit ne etapat historike ne vijim deri ne ditet tona . a. Detyra e sociologjise dhe fusha e vezhgimit Psikologjia: aspekte dhe metoda psikologjia investon ne unitetin psiko-fizik te njeriut konsiderata mbi psikologjine bashkekohore Grupet dhe format e organizimit koncepti i grupit ne dalim nga konceptet e tjera te ngjashme format e tjera te organzimit teoria e Weber-it per burokracine demokracia Sociologjia e turizmit karakteri dhe shprehja direkte e turizmit modeli sociologjik dhe metodat ne sektorin turistik modelet teorike dhe teknike te turizmit Psikologjia e turizmit publiciteti dhe relacionet publike publiciteti dhe sekretet e tij aspektet personale dhe kushtet psikologjike Psikologjia humane dhe adertimi i nevoajve njerezore teorite umaniste hierarkia e nevojave sipas Maslow-t nevoja per pushtet dhe sukses atashimi Sjelljet. 2. Historia ne Egjipt. greket e romaket e lashte d. d. Elementet e historise se turizmit. c. tek Fenikasit. a. c. c. b. Elemente dhe orientime te sociologjise Objekti i sociologjise Refleksionet e Emile Durkheim dhe vepra e Max Weberit. d. b. a. f. 3. binda formimi i qendrimeve dhe dallimi nga sjellja konformizmi kompliana binda komunikimi dhe kanalet e komunikimit 7. c. 5. c. 4. qendrimet. a.

Turizmi dhe kultura a. karakteristikat e turizmit te masave e. Fenomeni turistik si aspekt i shoqerise industriale te masave a. d.efektet sociale e psikologjike te vleresimit 13. a. nderhyrja e kohes se lire ne ritmet e jetes individuale ne shoqerine industriale h. aspektet e lidhura me praktiken turistike: turizem-ambient. turizem. Psikologjia e turistit ne proceset e vendimarrjes per udhetim dhe zgjedhje te destinacioneve a. vizionet e ndryshimeve 9. koncepti i kapitalit social dhe efektet psikologjike. koncepti i kultures b.kohe e lire-turizem. raporti kohe e lire-qyteterim industrial. koha e lire dhe turizmi si shoqerizim 11. koha e lire dhe turizmi si proces socializimi e.8. Urbanizimi dhe tradita. koncepti i shoqerise se masave b. motivacioni kulturor i turizmit c.shendet. kontributi i Dumazeider-it mbi problematiken e kohes se lire d. teorite e urbanizimit.kohe e lire – kohe e punes g. koha e lire f. Te moshuarit dhe koha e lire. rendesia e edukimit turistik 15. elementet baze te vleresimit b. Kapitali social. turizmi i. Turizmi si fenomen social ne procesin e zhvillimit te kohes se lire. 14. a. aspektet soiciologjike te te berit turizem b. b. sociale te tij modernja ne raport me traditen ne zonat me destinacione turizmin dhe me gjere 10. etj. a. Kriteret e vleresimit social te turizmit. kushtet sociale dhe psikologjike te te moshuarve ii. a.aspektet psikologjike te te berit turizem. tradita. Problematika e kohes se lire c. problematikat ne lidhje me kulturen e masave ne raport me turizmin d. procesi i urbanizimit c. Karakteri i turizmit. vleresim i shoqerise se konsumit 12. koncepti i kohes se lire b. zhvillimi a. tipat themelore te sjelljes dhe struktura psikologjikee procesit te vendimarrjes se turistit .

Aplikimi i turizmit te qendrueshem b. motivacionet subjektive dhe imazhi i vakances b. difuzimi dhe imitimi ne praktiken turistike b. faktoret atraktive c. mentaliteti turistik. Faktoret shtytes dhe atraktive ne turizem a. Komplikimet e tranzicionit post.b. Tipologjite e turizmit a. turizmi shtepiak. ( ose te lidhura me elemente te fenomenit turistik) . artikulimi i objektivave dhe relacionet kulturore c. motivacionet psikologjike relative ne vendimarrje dhe zgjedhjen e destinacionit c.komunist d. si forma e pare e turizmit te mases ne eksperiencen turistike Detyre kursi: Pune me grupe: Analize territoriale e zones dhe problematikes qe perfshihet ne projektin tuaj te bisnesit me destinacion turizmin. kuptimi i sjelljes se turisteve nga pikpamja e hapesirave kohore b. Probleme te zhvillimit te ekoturizmit ne Europen Lindore 18. kuptimi i sjelljes se turisteve ne zonat ku ata qendrojne c. sidomos i banoreve te zonave turistike 20. a. sezoni turistik si concesion aristokratik c. modalitetet organizative 21. Turizmi familjar. Dinamika sociale e turizmit a. Modelet e shkuara ne turizem c. roli i publicitetit turistik 16. Sjellja e turisteve dhe banoreve vendas ne zonat turistike a. diferencimet e motivacioneve b. pergjigjet e munguara 19. koncepti i truizmit familjar b. situata dhe perceptimet e individeve te kategorizuar per kete aktivitet 17. Shqiperia ne raportet e zhvillimit te ekoturizmit ne Europen Lindore a. motivacionet baze te sjelljes se turisteve d.

Strategjia e Zhvillimit te Turizmit Shqiptar. identita culturale e relazione turistica nella societa postindustriale. and Richard R. Tourism and Economic Development in Eastern Europe. The Greening of Tourism:From Principles to Practice. Milano. Il Mulino. Socialpsikologjia. Comunita. 1997. 1991.B. G. 1984. p. Il Mulino. Sociologia e Psicologia. Burnaby.R. 2003. Tourism and Economic Developmednt in Eastern Europe and the Soviet Union. Perdue..9. Savelli. 1987. shblu.P.. S. 1991. Bergamo.. p. Vol. 1993. Dragoti. Allocock. Franco Angeli. Morin.4 (Spring 1993). 1999. 236-258 Come promuovere un turismo compatibile. Sociologia urbana e rurale. 1987.. pp. Lawrence R. and Peter Williams.. Psikologji Sociale. 539 – 555 Hall. 1987. New York.. Hafer.317. L.. Golembski. Rossi. Psikologjia sociale. 27-33. UEGEN. A. p. Pango. Franco Angeli. 1987.. Padus.Comunita locale. Sociologia urbana e rurale. Pollastri.. Dalla statica alla dinamica: l`oservazione del turizmo come percorso culturale. Journal of Travel Research. “Rural Residents” Attitudes Toward Recreation and Tourism Development “..R. Hall. S. 1993. Franco Angeli. Sociologia urbana e rurale. Italia. C. Storia e psico-sociologia del turismo. San Marco. Milano. Milano.. Patrick T.. 11. Foreign tourism under socialis: The Albanian “Stalinist” model. KORBI. Annals of Toursim Research.31. Yugoslavia.G.. 2001. No. British Columbia. in Hall. p. 63. Sociologia urbana e rurale. E. 1967.Quale filosofia per l`organizzazione turistica?. Milano. Memoria Svilupo. Giddens. Savelli A. 1996. Tirane. Belhaven Press. Franco Angeli. Pensa . Long. . Turismo: Elementi ed Orientamenti di Storia. A.. 1994. 1986. D. Komiteti i Zhvillimit te Turizmit. Savelli. D. Lecce.Y. Tirane.D. Tirane.. Tourism in the economy of shortage. Harry R.. 1995. Dimensione sociologica ed osservazione turistica.L`industria culturale.Bibliografia: Allen. FrancoAngeli . Za. . Savini. 1994. CE. Sociologia. New York Hawkes. E. Simon Fraser University. D. Annals of Toursim Research Guidicini. Bologna. J. 2002. Sociologia del turismo. A. COM/I.R.G.142. Belhaven Press. Milano. London and Halstead. Cremona.. Canada: Center for Tourism Policy and Research. London and Halstead. Myers..

PROGRAM MËSIMOR I FAKULTETIT TË TREGTISE DEGA “DREJTESI” UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË VITI AKADEMIK 2007-2008 .

Nevila Koçollari .Universiteti “ Ismail Qemali” Fakulteti i Tregtise Departamenti i Drejtesise Titulli i lendes: Psikologji ligjore Viti Akademik 2007-2008 Sistemi me kohe te plote Pergjegjes Departamenti Ma. Klajdi Mone Lektore Ma.

pergjegjesia kriminale. Programi eshte hartuar ne perputhje me njohurite e pershtatura per studentet e deges se siperpermendur. me strukture: 2/1. teknikat e marrjes ne pyetje. pasi jo vetem nga titulli. Vlore. molesteret. personaliteti antisocial. Ne total zhvillohen 48 seanca mesimore te specifikuara ne 36 seanca leksionesh dhe 12 seanca seminaresh. drejtesia dhe ligji. teknikave perfshirese si: “ stuhi e mendjes”. deshmitaret okulare dhe degjimore. ese. dega Drejtesi. profile te diktatoreve.Pershkrim i shkurter i permbajtjes se lendes: Kursi zhvillohet me studentet e deges Drejtesi te Universitetit “Ismail Qemali”. profilet psikologjike. pune te pavarura te studenteve. i shperndare ne 36 leksione dhe 12 seminare. ne planin mesimor te deges Drejtesi lenda ka kaluar me opsionin “zgjedhje”. abuzimet ndaj femijeve. gjate 15 javeve. Seancat e seminareve do te zhvillohen mbi bazen e ndertimit te marredhenieve bashkebiseduese. i cili organizohet i ndare ne leksione e seminare. ne sistemin e drejtesise. dhuna. Kursi i leksioneve eshte nje pershkrim i aplikimit te metodave shkencore te kerkimit dhe agrumentimit te dijeve psikologjike ne ceshtjet aktuale te sistemit te drejtesise kriminale. teorie mbi krimin. Modalitetet : Kemi te bejme me nje kurs teorik. literature e pershtatshme per zgjerimin e njohurive dhe krijimin e mekanizmave te argumentimit psikologjik ne fushen e drejtesise. Qellimi : . dhuna ndaj gruas ne Shqiperi. entomologjia dhe ligji. Lenda zhvillohet sipas opsionit : Zgjedhje. me natyren e punes praktike pas perfundimit te studimeve universitare.agresiviteti. Ne kuadrin e ndryshimeve kurrikulare per t’u pershtatur me udhezimet e marreveshjes se Bolonjes. dhuna ne familje. Kursi perfshin tema te tilla si : pershkrimi i objektit te studimit te psikologjise gjyqesore. Totali i oreve: 48. viti i pare. ne semestrin e dyte te vitit te pare akademik. por edhe me gjere. por dhe nga permbajtja kemi te bejme me nje lende qe lidhet me jeten formale dhe informale te personave te interesuar dhe te atyre ne kontakt me ta. vrasesit seriale. aktoret e sistemit te drejtesise. diskutime dhe materiale mbeshtetese. puna ne grup. semestri i dyte. etj.

perdoren dhe kuptohen nga sistemi i drejtesise. Aplikimi i parimeve shkencore psikologjike. Provimi perfundimtar. apo ne lidhje me ceshtje te vecanta. 80 pike Totali: 100 pike Ndonese leksionet lejohet te jene fakultative. kjo nuk do te thote mungese totale gjate kursit te leksioneve per shkak te mungeses se sanksioneve.Te prezantoje vizionin dhe pikat e kryqezimit te dijeve midis sektoreve te psikologjise dhe atyre te ligjit. 3. Esete nga pikpamja e vleresimit duhet te jene teresisht individuale. evidencave te te dhenave. per te lehtesuar kuptimin e psikologjise se deshmive. do te nxitet indirekt vleresimi pozitiv i studenteve pjesemarres. pa cenuar te drejtat e autorit dhe nevojat e studenteve per t’u pajisur me materialin lendor. Ato do te shumefishohen e perdoren vetem me lejen e tij ( nese jane autentike) dhe ne te gjitha rastet e tjera me marreveshje. E rendesishme eshte sidomos frekuentimi i seancave te seminarit. qendrimeve brenda proceseve e institucioneve te drejtesise. Studentet jane pergjegjes per materialet qe do te marrin nga lektori. nese nuk kalohet masa e lejuar. te zhvillimit dhe se si keto fusha lidhen. do te ndikojne jo pozitivisht ne vleresimin perfundimtar te studentit. 4. studenti nuk lejohet te hyje ne provimin perfundimtar te lendes. ekspertizave. Per te disiplinuar interesin e studenteve edhe jashte masave sanksionuese. sociale. 10 pike 4. Pjesemarrja ne klase gjate kursit te leksioneve (ende nuk mund te konvertohet ne perqindje) 2. Aftesimi i studenteve per te ekzaminuar e kerkuar ne menyre kritike paradigmat e perdorura ne testimin e koncepteve ne psikologji dhe ne ligj. Pergatitja dhe aktivizimi ne seminare 10 pike 3. 2. Te tregoje lidhjet midis psikologjise klinike. kognitive. Mungesat e bera ne seminare. per mos plotesimim te te cilave ne masen 75%. originale. Inkurajimi i studenteve per te menduar ne menyre kritike ne lidhje me variablet ( ndryshoret) psikologjike dhe ndikimin e tyre ne sistemin e drejtesise kriminale. permes argumentimit e dijes shkencore. Pune e pavarur ( ese). Vleresimi dhe Frekuentimi : Elementet kryesore te vleresimit te studenteve do te jene : 1. t’i pergjigjen teknikes se sakte te punes per hartimin e esese. thjesht duke vemendesuar kujdesin per pjesemarrje gjate leksioneve. Objektivat: 1. te trajtojne temen e dhene dhe .

a. Pergjegjesia kriminale Stadet kriminale Vullnetshmeria Mens-rea. Hetimi kriminalistik 5. d. Aktoret e gjyqit dhe ndikimet e ndersjellta I pandehuri. do te behet sipas sistemit te krediteve. 4. f. g. Psikologjia e krimit . c. Psikologjia ne kontekstin ligjor. Vleresimi perfundimtar.te jene te kompiuterizuara. 3. f. ose se paku te citohet burimi i informacionit. a. g. Pas cdo materiali te shkruar duhet te jete e vendosur bibliografia. Gjykatesit Personaliteti i juristit Modelet e drejtesise Paanesia dhe ligji Krahasimi i modeleve te drejtesise. Viktima Eksperit psikologjik Media Avokati Gjyqtaret Juria Psikologjia ligjore e krimit Faktoret psikologjike e sociale ne gjyq. ku lenda zoteron _____ kredite. a. ne fund te semestrit te dyte te vitit te pare. Actus-reus-model i perdorur per mbrojtje. e. d. b. b. c.modelet per justifikimin e fajit. Idealizmi dhe realzimi Individualizmi Rolet e psikologut ne sistemin e drejtesise 2. e. Provimi zhvillohet me shkrim. c. b. Programi i lendes 1. d. Do te jete ne vemendje te kontrollit shmangia e vjedhjes se materialeve ( kuptohet brenda mundesive tona) dhe plagjiaturat e bera per efekte te paraqitjes formale te detyres.

a. f. e. Deshmitari degjimor 8. b.a. b. f. e. 6. Faktoret qe ndikojne ne sjelljen kriminale Faktoret kognitive dhe inteligjenca Personaliteti dhe impulsiviteti Roli i familjes Bashkemoshataret Ndikimi i shkolles Faktoret situative Konteksti ligjor dhe intervistimi i deshmitareve te rritur Metodat investigative ( kerkim-hetimore) Organizimi i skenave te krimit Mbledhja e informacionit permes intervistimit Teknikat qe sigurojne shume informacion nga deshmitari okular Intervista Kognitive e Permiresuar. Deshmitari okular dhe vertetesia e deshmive b. Te mesuarit dhe faktoret situative e. b. a. f. Deshmitari okular dhe degjimor a. Faktoret biologjike b. e. e. Percaktimi i agresivitetit Format e agresivitetit Faktoret mjedisore Psikologjia e agresivitetit Faktoret psikologjike ne krimet e dhunshme Kundervajtjet e lidhura me sjelljet seksuale 11. c. d. c. Hyrje e shkurter ne konceptimin e sjelljes kriminale Argumente teorike mbi sjelljen agresive dhe kriminalitetin Origjina e sjelljes kriminale Argumente teorike mbi sjelljen agresive dhe kriminalitetitn Disiplinat shkencore te studimit te sjelljes kriminale Perspektiva teorike per natyren njerezore dhe lidhjen e saj me krimin. Agresioni njerezor dhe dhuna a. Gabimi atributiv fondamental 10. d. Teoria e Hans Eysenk c. d. c. g. b. f. c. 9. Percaktimi i agresivitetit .IKP) Struktura e pergjithshme e Intervistes Kognitive te Permiresuar 7. Psikopatia kriminale d. Origjina e sjelljes kriminale a. d.

Relacionet sociologjike me vrasjen c. sulmet dhe dhuna ne familje a. Format e agresivitetit a. Efektet e mass medias 13. f. Dhuna kolektive e turmes e. Kundervajtjet e lidhura me sjeljet seksuale f. Semundjet e shendetit mendor d.a. Perdhunimi dhe pornografia d. Dendesia e popullsise e. Incidencat dhe prevalenca a. Vrasjet. Perdhunimi 15. h. Sindroma patologjike e kumarit e. i. Fetishizmi dhe vojerizmi g. Karakterstikat e viktimave dhe situatave b. Tipat e agresivitetit b. Dhuna impulsive b. Amnezia 14. Incidencat. Ekzibicionizmi f. Patologjite e trurit dhe agresiviteti b. Prostitucioni h. Vete-rregullimet kognitive dhe dhuna d. Kundervajtjet e lidhura me sjelljet seksuale g. Koncepti i agresivitetit Perspektiva psikodinamike Kendveshtrimi etologjik Hipoteza frustracion-agresion Te mesuarit social Modelet kognitive te agresivitetit Format e agresivitetit Format reaktive dhe proaktive te agresivitetit Gjinia dhe agresiviteti 12. neglizhimit dhe abuzimit me femijet . e. Vrasjet. Gjinia dhe agresiviteti d. Motivet qe nxitin prostitucionin 16. b. Molesteret e. Keqberesit dhe stadet e kontrollit te personalitetit agresiv c. g. Kromozomet XYY dhe trashegimia c. c. prevalencat dhe demografia e d. Modelet e perdhunimit c. Psikologjia e agresivitetit a. Agresiviteti dhe temperatura e mjedisit f. sulmet dhe dhuna ne familje b. Format reaktive dhe proaktive te agresivitetit c. d. Faktoret psikologjike ne krimet e dhunshme a.

Mitet per vrasesit seriale b. grate dhe te moshuarit a. Pasojat d. Relacionet sociologjike me vrasjen a. Faktore te tjere 19. Diferencat gjinore c. Vrasjet. Profilet gjeografike c. Profili i jurive f. Vrasesit seriale dhe patologjite e personalitetit narcizist 23. Konteksti psikologjik b. Shpjegime teorike mbi dhunen ne familje d. Profilet raciale e. Profilet psikologjike a. Pengmarrja 21. Stereotipet e dhunes d. Motivet c. Sindroma e perplasjes se foshnjes c. Mosha d. Tipet e dhunes c. Profilet kriminale b. Profilet psikologjike d.e. Vrasesit seriale a. Histori e shkurter e dhunes familjare te koheve moderne c. Klasa socio-ekonomike e. Terrorizmi 22. Sindroma “Munchausen” b. Dhuna ne familje dhe raportet me tipet e tjera te dhunes 18. Terrorizmi g. Percaktimi i terrorizmit a. Profilet psikologjike f. Abuzimi i femijeve ndaj prinderve d. Origjina etnike b. incidencat dhe natura e abuzimit me te moshuarit 20. sulmet dhe dhuna ne familje a. Koncepti dhe percaktimi per « vrasjet » b. Vrasesit seriale 17. Dhuna ne familje a. Incidencat. prevalenca dhe demografia e neglizhimit dhe abuzimit me femijet. Kontekstet e ndryshme te dhunes ne familje . Prevalenca. Efektet psikologjike te dhunes familjare tek femijet e. Dhuna ndaj grave b.

“Lufta kunder terrorizmit”. E. Perdhunimi c. Triptik. R. Dhuna ndaj grave ne Shqiperi a... (2000). cikel leksionesh. 26. “Lufta under grave”.2. Shtepia e Librit dhe Komunikimit. Tirane Aleksander. “Skllavet e Perendimit”. Abuzimi me femijet ( molestimi) b. Tirane Literature ne ndjekje e konsultim per studentet: Qendra per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve ne Shqiperi. “Psikologjia ligjore e krimit”. “Psikologjia Gjyqesore” (2007). “Kanuni i Leke Dukagjinit” (2001). N. Abuzimi psikologjik c. Tirane Gjecovi. 2003.Vlore Dragoti.24. buletini nr. Seksi dhe dhuna ( krimi pa viktima) a. Ngacmimi seksual b. Molesteret a. Femijet si viktima j. Pedofilet c. Dora d’Istria. cenzura. Tirane .. Kuvendi …Pa fillim. Dhuna e ushtruar b. Kercenimi verbal e fizik d.(2007). Izolimi social h. Qendra e Keshillimit per Gra e Vajza. M. Tirane Moroli. Stigma nga dhuna 25. Karakteristikat e femijeve qe bien prè e pedofileve. Dhuna seksuale g. Tirane French. pa fund…. Literatura e detyruar per studentet: Kocollari. Sh. Abuzimi ekonomik i. Dhuna fizike e. (2004) Shtepia e Librit dhe Komunikimit.. CRCA. nenshtrimi d. Histori te jetuara. Rrjeti shqiptar under dhunes gjinore. ( 2008).. J.. E. Pornografia: seksi. Terrorizimi i partneres f.. Perballimi i dhunes. & Sibona. 1998. Katakteristikat e pedofileve d.

(2002). Tirana:Pegi Pango.&Carson. International Social Work 43 (3):351-363.NJ: Prentice Hall Lombroso.Y.Upper Saddle River. Toena. Criminal Justice 92/93.R. Domestic Violence in Albania.(2000).Jr.Washington.E. Etc. D.R. Tirana Van Hook.Antonian.. Psikologjia Sociale. A.A. Martinez. Ney York: Columbia University Press Aleksander. Y. Tirane: Korbi. Washington. DC Unicef. Tirane Elezi. Study findings:National study of the incidence ande severity of child abuse and neglect.M. An Exploratory Study (2004). (2000). INC.A.E.. and Gjermeni. evaluation and application.D.A.(2004). L’uomo delinquente... Pearson Education.E. New York: Norton Korman.USA Bull. “Psikologjia Sociale” (2006).The psychology of motivation.S: Department of Health and Human Services National Center for Viktims of Crime..“Kanuni i Laberise“(2006). To be used : www.C.(1997). The psychology of personal constructs..(1960). .Tirane References: Abrahamsen. John Willey & Sons Ltd.(1974). Dragoti.htm National Center on Elder Abuse. Save the Children Report (2001) Child Traffiking in Albania. Criminalogjical theories:Introduction. J. The psychology of crime.R.New York:Routledge National Center on Child Abuse and Neglect.G.M..C. DC:U.(1992). Lufta kunder terrorizmit (War against Terrorism). Italy:Torino.A.ncvc/special/cyber_stk.Tirana Kelly.Tkacenko. Handbook of Psychology in Legal Contects.E. Haxhiymeri. Criminal Behaviour. (2000) Responding to Gender Violence in Albania.L. Milan. The Dushkin Publishing Group.(1876). Tirane Dragoti. Botimet Enciklopedike.(1999) Types of elder abuse in domestic settings. Bartol.(1981).I.R. sixth edition Bartol. Tirane Akers. Shtepia e librit dhe Komunikimit (Book and Communication House). „Krimet seksuale“ (2006).M. Los Angeles:Roxbury Annual Editions . (1955).Latino omicide:Immigration.(2002). seventh edition. ( 2005).violence and community. Psikologji Sociale(Social Psychology). (1995).

PROGRAM MËSIMOR I FAKULTETIT TË EDUKIMIT DEGA “CIKLI I ULËT” UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË VITI AKADEMIK 2007-2008 .

Aleks Trushaj Lektore Ma.Universiteti “ Ismail Qemali” Fakulteti i Edukimit Departamenti i Shkencave te Metodologjise se Mesimdhenies Titulli i lendes: Psikologji Stresi Viti Akademik 2007-2008 Sistemi me kohe te plote Pergjegjes Departamenti Dr. Nevila Koçollari .

5. stresoret. Futja ne planin mesimor e kesaj kurrikule. Objektivat: 1. por dhe nga permbajtja kemi te bejme me nje lende qe lidhet me jeten formale dhe informale te personale te interesuar dhe te atyre ne kontakt me ta. reagimet fiziologjike e psikologjike te stresit. Programi eshte hartuar ne perputhje me njohurite e pershtatshme per studentet e degeve te siperpermendura. Vlore. te sakta e te kuptueshme per te dhe elementet me dalluese qe e etiketojne stresin. do te organizohen dy testime paraprake qe do te korrespondojne me ndarjen e materialit teorik ne dy pjese. prane universitetit tone. Psikologjia e stresit eshte nje lende me zgjedhje. pasi jo vetem nga titilli. Te diskutohet per stresin. etj. sipas udhezimeve te marreveshjes se Bolonjes.5 Kredite 2. duke dhene konceptime te thjeshta. Total i oreve 23 Psikologji stresi Leksione Seminare Struktura 15 8 1/0.Lenda: Psikologji stresi Permbajtja: Kursi zhvillohet me studentet e degeve Cikel i Ulet dhe PArashkollor. ne Universitetin “Ismail Qemali”. 3. Menyra e vleresimit do te jete si me poshte: Pjesemarrja ne kursin e leksioneve ( ende nuk ka konvertime ne perqindje) Aktivizimi ne seminare 10 pike Testimi 1 45 pike Testimi 2 45 pike Totali 100 pike . te jepen disa modele te arritjes se pershtatjes ndaj stresit Semestri II Nr.5 Detyrimi Firme Vleresimi: Per destinacionin e lendes ( firme). Te diskutohet per lenden dhe te pershkruhet ndikimi i stresit mbi personalitetin. te tregohen cilat jane rruget e perballimit te stresit.rezistenca ndaj stresit. perballimi dhe teknikat e mundshme per ta arritur kete. te detajohen e trajtohen burimet e stresit. 2.5 dhe aktualisht zhvillohet per here te pare ne degen Cikel i Ulet. me strukture 1\0. Gjate kursit do te trajtohen tema si: konceptimi i stresit. 4. me natyren e tyre te punes pas perfundimit te universitetit. behet ne kuadrin e ndryshimeve dhe unifikimeve ne nje pjese te madhe te planeve mesimore universitare. por edhe me gjere.

Tipet e reagimeve fiziologjike te rrjedhura nga stresi 3. Perballimi i stresit a. c. d. a. b. koncepti i stresorit. b. b. g. Klasifikimi i stresoreve a. b. stresi dhe disa lloje semundjesh mjaft te perhapura b. d. Sindroma e pergjithshme e pershtatjes faza e alarmit faza e rezistences faza e rraskaptjes 4. a. perkufizime e trajtime te konceptimit te tij. Stresi dhe shendeti a. Teknikat relaksuese meditimi relaksimi progresiv desensibilizimi sistematik . tipet e stresoreve te specifikuar 8. e. c. roli i dyfishte i stresit 5. 2. f. c. obsesionet. c. Reagimet psikologjike te stresit reagimet emozionale crregullimi postraumatik i stresit paniku. Stresi. a. ikja b.Programi 1. fobite ankthi i pergjithesuar Mekanizmat mbrojtes nga stresi mohimi repressioni projeksioni racinalizimi intelektualizimi regresi zhvendosja 7. reduktimi i produktit te stresit 9. 6. b. a.

heshtja Literatura: Studentet do te studiojne dhe do te pergatiten duke perdorur tekstin me te njejtin titull. Mokra. pergjithesimet e. a. ndalimi i mendimeve b. 2005. stresi i ushqimit dhe ngrenies c. Administrimi i kohes a. Tirane. aktiviteti fizik b. personalizimi. stresi i mbipeshes d. perfundimet arbitrare d. e qeshura c. Theodhori Karaj. . Dr. fokusimi d. humbja ne fantazi c. alkooli.etj. narkotiket. 13. Rezistenca ndaj stresit a. e qara b. Nderhyrjet ne reduktimin e tendences se mensimit ne menyre stresante a.d. „Psikologjia e Stresit“. besimet irracionale b. administrimi i kohes permes shembujve konkrete.gjumi dhe stresi 14. Teknikat e frenimit te te menduarit stresant a. Sjelljet me te shpeshta qe parandalojne dhe reduktojne stresin. 11. te menduarit e polarizuar c. me autor Prof. relaksimi permes imazheve 10. ndryshimi i mjedisit 12.

Universiteti “Ismail Qemali” Fakulteti i Edukimit Departamenti i Shkencave te Edukimit dhe Metodologjise se Mesimdhenies PROGRAMI MESIMOR 2007-2008 LENDA : PSIKOLOGI SOCIALE Lektore Ma.Nevila Kocollari Miratoi Pergjegjes Departamenti .

dega Cikli i Ulët. ne analizat psikologjike te fenomeneve me baze grupin dhe ne konturimet e komunikimeve verbale dhe joverbale ne procesin dhe mjedisin e edukimit. viti i III-te. qe studentet e deges Cikli i Ulet marrin ne modulet e psikologjise se pergjithshme. si dhe permes analizes se teorive kyce te psikologjise sociale. atribuimit. Total i oreve 19 Qëllimi: Te krijoje nje baze dijesh te nevojshme per teorite dhe praktikat e psikologjise sociale. psikologjise se zhvillimit e edukimit. Objektivat: • • Te nxite aftesimin e studenteve ne shpjegimin e dukurive sociale duke aplikuar parimet e psikologjise sociale. grupit.Përshkrim i shkurtër i lëndës: Psikologjia Sociale zhvillohet ne Fakultetin e Edukimit. Struktura: Semestri I (13 jave) Nr. prezences ne nje grup te caktuar social. sjelljes prosociale. Te aftesoje studentet ne qartesimin e skemave te perceptimit te vetes. Ajo synon te plotesoje bazat e dijeve psikologjike. sjelljes dhe mekanizmave te formimit te qendrimeve ne grup dhe jashte tij. Keshtu. studentet aftesohen ne shpjegimin e vetes se tyre. agresivitetit. Lenda perfshin konceptet dhe teorite kryesore mbi psikologjine sociale. Kjo behet permes trajtimit te koncepteve baze te perceptimit te vetes sociale. Aktivizimi ne seminare Testimi 1 Testimi 2 Totali 10 pike 45 pike 45 pike 100 pike . Psikologji Sociale ( e detyruar ) Leksione 13 Seminare 6 Raporti 2/1 Kredite 5 Detyrimi Firme Vlerësimi përfundimtar: Lenda eshte firme dhe per vleresimin e studenteve do te organizohen dy testime paraprake qe do te korrespondojne me ndarjen e materialit teorik ne dy pjese.

a) b) c) 2.Programi i lendes 1. a) b) c) d) e) 5. a) b) c) Koncepti i Psikologjise Sociale Percaktimi i psikologjise sociale Historia Drejtimet Vejta sociale Vetja dhe te tjeret Teorite mbi perceptimin e vetes Veterespekti 3. komunikimi joverbal a) Format e komunikimit joverbal b) Dallimet gjinore ne komunikimin joverbal 4. a) b) c) 7. Procesi i ndryshimit te qendrimeve a) Rruget per te ndryshuar qendrimet b) Elementet e ndryshimit te qendrimeve 9. a) b) c) d) Atribuimet Dimensionet e atribuimeve Teorite e atribuimeve Atribuimet dhe gabimet ne atribuim Burimet e gabimeve attributive Aplikimet e teorive te atribuimeve Te panjohurat e njohjes Intuita Mendimi iluziv Euristikat Njohja sociale dhe problemet e sjelljes Problemet e sjelljes Depresioni Ankthi dhe vetmia Qendrimet Percaktimi i qendrimeve sociale Funksionet e qendrimeve Qendrimet dhe sjellja Burimet e qendrimeve 8. a) b) c) 6. Sjellja prosociale . Perceptimi social.

Tirane . D. Tirane Referenca te tjera: Myers. Ndikimet kulturore a) Evolucioni dhe sjellja b) Kultura dhe sjellja c) Ngjashmerite dhe dallimet gjinore Materiali baze per studentet: Dragoti. E. Agresiviteti a) Natyra e agresivitetit b) Origjina e agresivitetit c) Parandalimi dhe kontrolli 11. Tirane Pango.a) Pse ndihmojne njerezit b) Kur ndihmojne njerezit c) Procesi i te ndihmuarit 10. “Psikologjia sociale” 2004. Y. 2003. “Psikologjia sociale” Korbi. 1998. Uegen. “Socialpsikologjia”.

6 Leksion 7 Leksion 8 Seminar 7.Plani kalendarik i lëndës Java 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Orët Leksion 1 Leksion 2 Seminar 1. 8 Leksion 9 Leksion 10 Seminar 9. 12 Leksion 13 • • • • • • • • • • • • • Tema e leksionit Objekti i psikologjise sociale Vetja sociale Perceptimi social Atribuimet Gabimet ne atribuim Te panjohurat e njohjes Njohja sociale dhe problemet e sjelljes Qendrimet Qendrimet dhe sjellja Procesi i ndryshimit te qendrimeve Sjellja prosociale Agresiviteti 13 Ndikimet kulturore . 2 Leksion 3 Leksion 4 Seminar 3. 4 Leksion 5 Leksion 6 Seminar 5. 10 Leksion 11 Leksion 12 Seminar 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful