You are on page 1of 20

Incest | အေမြာငးထက

ဲ အမိုကး (ှ၈+)
Incest | အေမြာငးထဲက အမိုကး (ှ၈+) စာေရ့ဆရာ - အမညးမသိ |

က္မနာမညးက ဆိုငး့ေနာငး...။ အိမးမြာေတာံ ေနာငးေနာငးလို႕ ေခၚၾကတယး...။ ေမေမ႕နာမညးက နနး့က္ငးမူတဲ႕...။ က္မေအာကး
တစးႏြစးငယးတဲ႕ ေမာငးေလ့ စိုငး့လုဵ့ေက္ာကးရြိတယး...။ သူ႕ကိုေတာံ စိုငး့လို႕ေခၚတယး...။ က္မအသကး ခုနစးႏစ
ြ း အရျယမ
း ာြ
က္မတို႕ အေဖ အရငး့ ကျယးလျနးသျာ့ခဲ႕တယး...။ က္မအသကး ---ႏြစးအရျယးက္ေတာံ ေမေမဟာ ကိုဘေမာငးဆိုတဲ႕
အညာသာ့တစးေယာကးနဲ႕ ေနာကးအိမးေထာငး ်ပဳခဲ႕တယး...။ က္မတို႕လညး့ လာ့ရိႈ့ကေန မနး့ေလ့ကို ေ်ပာငး့လာခဲ႕ၾကတယး...။
အဲဒီမြာ မနး့ေလ့အိမးကို ေရႊ႕ၿပီ့ ေနၾကတဲ႕ အခ္ိနးကစလို႕ က္မရဲ႕ ဘွ အေ်ပာငး့အလဲ ေတျ စတငးခ႕ဲ ေတာံတာပါပဲ.....ရြင.း ...။
တစးညမြာ….ေမေမနဲ႕ က္မတို႕ရဲ႕ ပေထျ့ ကိုဘေမာငး တို႕ႏြစးေယာကး ကာမစပးယြကးတာကို က္မ ေခ္ာငး့ၾကညး႕ေနစဥးမြာပဲ
ေမာငးေလ့ စိုငး့လုဵ့ေက္ာကး က္မေဘ့နာ့ကို ေရာကးလာခဲ႕တယး..။ က္မတို႕ေမာငးႏြမ ႏြစးေယာကး အတူတူ ဆကးၿပီ့
ေခ္ာငး့ၾကညး႕ၾကရငး့ နဲ႕ က္မတို႕ ႏြစးေယာကး မြာ့ယျငး့ခဲ႕မိၾကရပါတယး ရြငး…။
စိုငး့က အသကး --ႏြစးသာ ရြိေသ့တာမို႕ သူရဲ႕ လီ့က ကိုဘေမးာငးေလာကးေတာံ မႀကီ့ဘူ့ေပါ႕…။ ဒါေပမယး႕
ေသ့ေသ့ငယးငယးေလ့လညး့ မဟုတးပါဘူ့.။ အရြညး ေ်ခာကးလကးမေက္ား ၊ လုဵ့ပတးက သုဵ့မတးလုဵ့ေလာကး ရြိတယး..။
မာတာကေတာံ သဵေခ္ာငး့လိုပ.ဲ .။ ဒါေပမယး႕ အထိအေတျ႕ကေတာံ သဵေခ္ာငး့လို ေအ့စကးစကး မာေၾကာေၾကာ မဟုတးဘူ့..။
အေသျ့အသာ့မို႕ ႏူ့ညဵ႕ပါတယး.။
စိုငး့က က္မ ႏို႕အုဵေတျကို ဆုပးကိုငးတယး..။ အရိုငး့သာသာမို႕ ႏို႕ကိုငး ဘယးကၽျမး့မြာလညး့ ရြငး..။ က္မကလညး့ အေတျ႕အႀကဳဵ
မရြိဖူ့ေသ့ေတာံ သူ႕ကို ဘယးလိုကိုငးရတယး..၊ ဘယးလိုပျတးရတယး ဘာညာနဲ႕ မသငး်ပတတးဘူ့..။ ဒါေပမယး႕ ႏို႕ကို မကိုငးတတး
ကိုငးတတး ဆုပးနယးေနတာကိုကပဲ က္မကို အရသာ ေတျ႕ေစပါတယး..။ ရငးခန
ု စ
း တ
ိ လ
း ပ
ႈ ရ
း ာြ ့ေစပါတယး…။
ေမေမ႕ကို ပေထျ့က ကိုငးတျယးစုပန
း မး့ေပ့တာလိုမ္ဳိ့ က္မကို လုပးေပ့ပါေစလို႕ပဲ က္မစိတးထဲက ႀကိတးဆုေတာငး့ေနရတယး..။
ေဟာ….လုပးလာပၿပီ …ရြငး…။
စိုငး့က က္မကို ်မကးခငး့ေပၚ ပကးလကးလြဲခ္ပစးလိုကးပါတယး..။ ၿပီ့ေတာံ က္မရဲ႕ ႏႈတးခမး့ေပၚ သူ႕ႏႈတးခမး့ေတျ ဖိကပးလာတယး..။
က္မက အလိုကးသငံးပဲ ပါ့စပးေလ့ကို မဟတဟလုပးေပ့ထာ့မိတယး..။ စိုငး့က က္မႏႈတးခမး့ေတျကိုသာ စုတးနမး့တယး..။
ဟေပ့ထာ့တဲ႕ ပါ့စပးထဲကို လြ္ာထို့မထညး႕ဘူ့..။ အငး့ေလ…သူက ဒါမ္ဳိ့ ဘယးတတးမြာလညး့..။ ဒီေတာံ က္မကပဲ
ပ္ဳိ့ေပ့ရေတာံတာေပါ႕…။ က္မကလညး့ ရညးစာ့မထာ့ဘူ့ေသ့ေတာံ တတးလြတယးလို႕ မဟုတးပါဘူ့..။ သူမ္ာ့ေ်ပာတာ
ၾကာ့ဖူ့ထာ့တာ..။ အခုမြ လကးေတျ႕လုပးၾကညး႕ရမြာ…။
က္မက လြ္ာကို ထို့ထုတးလိုကးတယး..။ စိုငး့ကပါ့စပး ေစ႕ထာ့တာေၾကာငံး သူ႕သျာ့ေတျကို ပဲ လြ္ာနဲ႕ ထိမိတယး..။
``ပါ့စပးဟထာ့…ေမာငးေလ့….``
က္မက ပါ့စပးခ္ငး့ အသာချာၿပီ့ ေ်ပာလိုကးရတယး..။ ၿပီ့တာနဲ႕ ႏႈတးခမး့ခ္ငး့ ်ပနးေတ႕တယး..။ စိုငး့က က္မေ်ပာသလို
ပါ့စပးဟေပ့ထာ့တာေၾကာငံး က္မက သူ႕ပါ့စပးထဲ လြ္ာထို့သျငး့ၿပီ့ သူ႕လြ္ာကို ကလိေပ့လိုကးတယး..။
အို…… ေတားေတားေကာငး့တာပါလာ့ရြင.း .။ က္မ ရငးထဲကို ေအ့ခနဲ ်ဖစးသျာ့ရတာပဲ..။ ဒါေၾကာငံးလညး့ လြ္ာကို ခပးၾကမး့ၾကမး့
လြညး႕ပတးေပ့ေနတယး..။ စိုငး့ကလညး့ အထာ့ေပါကးသျာ့ၿပီ့ သူ႕လြ္ာကို ်ပနးကစာ့ေပ့တယး..။ က္မ ပါ့စပးထဲကို သူ႕လြ္ာ
ထိုသျငး့ကလိေပ့တယး..။
အဲဒီအခ္ိနးမြာပဲ စိုငး့ရဲ႕လကးက က္မေပါငးၾကာ့ထဲက ေစာကးပတးေပၚကို ေရာကးလာတယး..။ ေစာကးဖုတးကို အုပးကိုငးၿပီ့
ပျတးေပ့တယး..။
အဖုတးကို ကလိခ္ငးေနတဲ႕ က္မအတျကး ဟနးက္သျာ့တာေပါ႕..။ ၿပီ့ေတာံ စိုငး့ အခုလို ပျတးေပ့တာဟာ ကိုယး႕လကးနဲ႕

ကိုယးကလိတာထကး အမ္ာ့ႀကီ့သာတယး..။ ဘာမြ မဆိုငးဘူ့..။ ပိုၿငိမး႕တယး..။ ပိုမိုကးတယး..။ ဒါေၾကာငံး က္မလညး့
ေပါငးတနးႏြစးခုကို ကာ့ႏိုငးသမြ္ ကာ့ေပ့ထာ့လိုကးတယး..။
စိုငး့က က္မရဲ႕ ပါ့စပးခ္ငး့ ေတ႕ကပးထာ့ၿပီ့ လြ္ာခ္ငး့ကလိနဲ႕ စုပးနမး့ေပ့ေနရာကေန သူ႕ပါ့စပးကို ချာၿပီ့ က္မရဲ႕ ညာဘကး
ႏို႕သီ့ကို ကုနး့စို႕တယး..။
``အာ့ပါ့ပါ့….ဟငး့ ဟငး့….``
ရငးသိမး႕တုနးေအာငး ေကာငး့လျနး့လို႕ က္မပါ့စပးက အသဵေလ့ေတျေတာငး ထျကးသျာ့တယး..။ ၇ငးကလညး့
ေကာံတကးသျာ့တယး..။
စိုငး့က ႏို႕သီ့ကို အ်ပတးကို စို႕တယး..။ လြ္ာနဲ႕လညး့ ရကးေပ့ေသ့တယး..။ က္မႏိုး႕သီ့ဟာဆိုရငး ဆတးဆတးကို
တုနးခါေနသလိုပ.ဲ .။ ရငးထဲ ဖိုခနဲ ေအ့ခနဲ ်ဖစး ်ဖစးသျာ့တာေတာံ ေ်ပာမေနပါနဲ႕ေတာံ ..ရြငး…။
ညာဖကး ႏို႕သီ့ၿပီ့ေတာံ ဘယးဖကးႏို႕သီ့ကို ေ်ပာငး့စို႕ေပ့်ပနးပါေသ့တယး..။ အခုခ္ိနးထိေတာံ စိုငး့ဟာ ေမေမ႕ကို ပေထျ့
လုပးေပ့တဲ႕ အတိုငး့ တစးဆငံးၿပီ့ တစးဆငံး လုပးေပ့ေနပါတယး..။ ေမေမ႕အဖုတးကို ပေထျ့က ကုနး့ရကးေပ့သလိုမ္ာ့
ရကးေပ့အုနး့မြာလာ့လို႕ က္မေတျ့ၿပီ့ ရငးဖိုမိတယး..။ ေဟာရြငး…. စိုငး့က က္မႏို႕သီ့ေတျကို စို႕ေပ့ေနရာက သူ႕ပါ့စပးကို က္မရဲ႕
ရငးညျနး႕ ွမး့ဗိုကး တေလြ္္ာကး အသာစုပးနမး့ေပ့ရငး့ ေအာကးဘကးဆီ တ်ဖညး့်ဖည့း ေရျ႕သျာ့ေနပါၿပီ..။ သူ
ဦ့တညးေနတာကေတာံ က္မေပါငးၾကာ့ဆီကိုပါပဲ..။ သူတကယးပဲ ေစာကးဖုတးရကးေတာံမြာလာ့….။ ေတျ့ရငး့နဲ႕ကို က္မမြာ ရငးထဲ
တလြပးလြပး ်ဖစးေနရပါတယး..။
ပါ့စပးန႕ဲ စုပး ၊ လြ္ာေလ့နဲ႕ ဟိုဟိုသညးသညး ရကးေပ့ရငး့ ေအာကးဘကးကို ေရႊ႕ဆငး့သျာ့တာေၾကာငံး စိုငး့ရဲ႕ တဵေတျ့ေလ့ေတျ
ေပက္နး တငးေနခဲ႕ၾကတယး..။ က္မက အဒီ တဵေတျ့ေလ့ေတျကို လကးနဲ႕ အသာလိုကးပျတးေနရတာ တစးမ္ဳိ့ ရမကးတို့စရာပါပဲ..။
ေနာကးဆုဵ့ေတာံ စိုငး့ရဲ႕ ေခါငးဟာ က္မေပါငးၾကာ့ကို ေရာကးလို႕သျာ့ပါေတာံတယး..။ ပေထျ့လုပးသလို အတိုငး့ပါပဲ..။
က္မေစာကးပတးကို လကးေခ္ာငး့ေတျနဲ႕ က္က္နန ၿဖဲတယး..။ ၿပဲအာထျကးလာေအာငးၿဖဲၿပီ့မြ လြ္ာနဲ႕ ကုနး့ရကးေပ့တယး..ရြငး..။
``ပ္ပး..ပ္ပး….ပလပး…ပ္ပး…..``
``အာ့..ဟငံး ဟငံး အိ…
ု ..စိုငး့ရယး…..ဟငး့ဟငး့…..``
စိုငး့ဟာ ေစာကးဖုတးရဲ႕ ဘယးေနရာမြာ အထိမိဆုဵ့ဆိုတာကိုေတာံ သိပုဵမရဘူ့..။ လြ္ာကို ထုတးၿပီ့ေတာံ ကုနး့ၿပီ့ေတာံသာ
ရကးေနတာ..။ ဒါေၾကာငံး ေစာကးဖုတးႏႈတးခမး့သာ့ေတျကိုပဲ ရကးမိတာကမ္ာ့တယး..။ အရသာ အထိမိဆုဵ့်ဖစးတဲ႕
ေစာကးေစ႕ကိုေတာံ တစးခ္ကးတစးခ္ကးမြပဲ လြ္ာနဲ႕ ထိမိတာ..။ အိ…
ု .အဲဒီလို ထိမိသျာ့တဲ႕ အခါမ္ဳိ့မြာဆိုရငး က္မဟာ တစးကိုယးလုဵ့
တုနးရငးေကာံတကးသျာ့ရေအာငးကို အရသာေတျ႕တယးရြင.း .။ ဒါေၾကာငံး က္မက ေစာကးေစ႕ကို ရကးမိရေအာငး ဖငးကို
ေကာံေကာံေပ့တယး..။ ဒါေပမယး႕ စိုငး့က အထာမေပါကးဘူ့ရြင…
း ။ ရမး့သနး့ၿပီ့ တအာ့ပဲ ဆကးရကးေနတာ..။ ေစာကးဖုတးတငး
ဘယးဟုတးမလဲ …. ေပါငးၿခဵေနရာေတျ ဘာေတျကိုပါ ေလြ္ာကးရကးမိကုနးေရာ…။
``ဟငံး ဟငံ…
း …အေစ႕ကိုရကးဟာ….ဟငး့ဟငး့….ေထာငးေနတဲ႕ အေစ႕ကို ရကးေပ့…..အာ့..အာ့
ဟုတးၿပီ…..အဲ႕နာ့ေလ့……..``
မတတးႏိုငးေတာံပါဘူ့….။ ပါ့စပးက ထုတးေ်ပာယူရေတာံတာပါပဲ..။ ဒီလိုေ်ပာေတာံလညး့ စိုငး့က က္မခိုငး့သလို ခ္ကးခ္ငး့ပဲ
လိုကးလုပးေပ့ရြာပါတယး..။ က္မေစာကးေစ႕ကို အ်ပတးရကးေနပါၿပီ….။
အို….ဘာေ်ပာေကာငး့မလဲ…။ က္မ အရမး့ကို ရျထလာေတာံတာေပါ႕…။ တငးႀကီ့ကို ၾကျၾကျၿပီ့ ေစာကးဖုတးကို ေကာံ
ေကာံတငးေပ့တယး..။ ခါ့ႏျဲ႕ၿပီ့ ဖငးတယမး့ယမး့ လုပးေပ့ေနေတာံ သူ႕မ္ကးႏြာကို အဖုတးနဲ႕ ကပးပတ
ျ းသလိုမ္ဳိ့ေတာငး ်ဖစးတယး..။
အထူ့သ်ဖငံး သူ႕ပါ့စပးတွိုကးမြာဆိုရငး က္မရဲ႕ ေစာကးရညးၾကညးေတျနဲ႕ ေပက္ဵကုနးၿပီ…။
ခဏၾကာေတာံ က္မက လကးဆနး႕ထုတးၿပီ့ စိုငး့ရဲ႕ လီ့ကို ဆုတးကိုငးလိုကးတယး..။ သိပးမႀကီ့လြေပမယး႕ ကိုငးရတာ မာမာစီ့စီ့

ရြိတယး..။
``စိင
ု ့း …..ငါ႕မ္ကးႏြာေပၚ တကးချလိုက.း .၊ နငံးလီ့ကို ငါ စုပးေပ့မယး..``
က္မကိုယး က္မ အဵ႕ေတာငး အဵ႕ၾသမိပါရဲ႕ ရြငး…။ ဘယးလိုလုပးၿပီ့ ဒီလိုရငံးရငံးသီ့သီ့ ညစးညစးပတးပတး စကာ့ေတျကို ပါ့စပးက
ေ်ပာထျကးသျာ့တယး မသိဘူ့..။ အဲ…..ဒီလိုတစးတစးခခ
ျ ျ ေ်ပာလိုကးရတာကိုလညး့ အရသာတစးမ္ဳိ့ေတာံ အရြိသာ့….ရြငးံ..။
စိုငး့ကလညး့ က္မေစာကးဖုတးကို ကုနး့ရကးေနရငး့က ကိုယးကို တစးပတးလြညး႕ၿပီ့ က္မ မ္ကးႏြာေပၚတကးချတယး..။ ဒီအခါ သူ႕လီ့
ေငါကးေတာကးက က္မပါ့စပးနာ့မြာ အတနး့သာ့ေပါ႕…။
က္မက အစပ္ဳိ့တဲ႕အေနနဲ႕ လြ္ာေလ့ တစးလစးထုတးၿပီ့ သူ႕လီ့တနးလုဵ့ပတးတေလြ္ာကး အသာရကးေပ့လိုကးတယး..။ ၿပီ့မြ
လီ့ထိပးဖူ့ပိုငး့ကို ပါ့စပးန႕ဲ လြမး့ငုဵယူတယး..။
ေစာကးဖုတးကုနး့ရကးေပ့ေနတဲ႕ စိုငး့ရဲ႕ ပါ့စပးက အိအိ အုအု ေရရျတး်မညးတမး့သဵေလ့ေတျ ထျကးေပၚလာတာကို က္မ
ၾကာ့ရတယး..။ ၿငိမး႕သျာ့လို႕ အသဵ်မညးလာတာေပါ႕..။ ပါ့စပးန႕ဲ ငုဵမိတဲ႕ သူ႕လီ့ေခ္ာငး့ႀကီ့ တေငါ႕ေငါ႕ လႈပးလာတာကို က္မ
သတိ်ပဳမိလိုကးတယး..။
ပေထျ့ရဲ႕ လီ့ကို ေမေမစုပးေပ့ခဲ႕ပုဵကို ်ပနး်မငးေယာငး အတုယူၿပီ့ က္မကေခါငး့ကို ၾကျလိုကး ႏြိမး႕လိုကး လုပးရငး့ စိုငး့ကို
လီ့စုပးေပ့ေနတယး..။ ေခါငး့အၾကျ အႏြိမး႕နဲ႕ အညီ လီ့ေခ္ာငး့ဟာ က္မပါ့စပးထဲ တို့ွငး်ပနးထျကး ်ဖစးေနတာ ေပါ႕…။ ဒီလို
လီ့စုပးေပ့ရငး့က အေမႊ့ေလ့ေတျေပါကးေနတဲ႕ ေဂျ့ဥလုဵ့လုဵ့ေလ့ေတျကိုလညး့ လကးနဲ႕ အသာ
ဆုပးကိုငးပတ
ျ းေပ့လိုကးေသ့တယး..။
မိနစးအနညး့ငယးၾကာေအာငး ၆၉ ပုဵစဵန႕ဲ တစးေယာကးကို တစးေယာကး စုပးေပ့ၾကၿပီ့ေတာံ အဲဒီ အဆငံးကို တစးစခနး့
ရပးလိုကးတယး..။
ပေထျ့နဲ႕ ေမေမတို႕ လုပးၾကတာကို ဒီအဆငံးထိပဲ ေခ္ာငး့ၾကညး႕ ေတျ႕်မငးခ႕ဲ တာမို႕ စိုငး့ဟာ ေရြ႕ဘာဆကးလုပးရမယးဆိုတာကို
ေရေရရာရာ မသိရာြ ဘူ့..။ ေရြ႕တစးဆငံး တကးစရာ ရြိမြနး့ကိုေတာံ သူအလိုလို နာ့လညးေနပုဵပါပဲ..။
သူ႕လီ့ကလညး့ ေတာငးေနတုနး့ကို့..။ သုတးရညးမြ မထျကးေသ့တာ..။
``ငါတို႕ ဘာဆကးလုပးရမလဲ…ေနာငးေနာငး…၊ နငံးကို ငါ လို့ရမြာလာ့….``
စိုငး့က က္မကို ကျကးၾကညး႕ ကျကးၾကညး႕ လုပးၿပီ့ ေမ့တယး..။
``နငးက လို့တတးေနလို႕လာ့….``
``ဟာ….မလို့တတးေသ့ပါဘူ့..၊ ဒီလိုပဲ သူငယးခ္ငး့ေတျ ေ်ပာတာ ၾကာ့ဖူ့တာပဲ ရြိတယး..။ လို့တာကို ေသခ္ာ သိရေအာငး
ေမေမတို႕ကို သျာ့ေခ္ာငး့ၾကညး႕ၾကအုနး့စို႕လာ့…။ ခုေလာကးဆို ဦ့ေမာငးႀကီ့က ေမေမ႕ကို လို့ေနေလာကးၿပီ….``
``အဵမာေလ့….သျာ့ၾကညး႕စရာ မလိုပါဘူ့…ဟ… ၊ ငါသိပါတယး…``
``ဘာလဲ….နငးက အလို့ခဵဖူ့ၿပီ့လို႕…လာ့….``
``ဟယး….ေကာငးစုတ…
း ေပါကးေပါကးရြာရြာ..၊ ဘယးက အလို့ခဵဖူ့ရမြာလညး့….၊ မေန႕ညတုနး့က ေမေမတို႕ လို့ၾကတာကို
ငါေခ္ာငး့ၾကညး႕ထာ့လို႕ သိရတာ…``
``ဒါဆို ဟနးက္ၿပီေပါ႕…. ဘယးလိုလဲဆိုတာ သာေ်ပာ….်ပေပေတာံ…..``
``လာ….ငါ႕အေပၚ တကးချလိုက…
း ``
က္မက ပကးလကး်ပနးအိပးေပ့ၿပီ့ ေ်ပာတယး..။ စိုငး့ကလညး့ တကးချတယး..။ ဒါေပမယး႕ ချပုဵက ေစာေစာတုနး့က လို က္မ
ေ်ခရငး့ဘကး ေခါငး့ေပ့ၿပီ့ ေ်ပာငး့်ပနးတကးချတာ…။

``ဟာ…..သျာ့ကျာ..၊ အဲ႕လိုမ္ဳိ့ ချခိုငး့တာ မဟုတးဘူ့..ဟ…``
``ဘယးလိုချရမြာလဲ….၊ နငးကလဲ…ရြငး့ေအာငးေ်ပာမြေပါ႕….``
``ဒီဘကးလြညး႕ၿပီ့ ေပါငးၾကာ့ေပၚ တကးချခိုငး့တာဟဲ႕….``
ဒီေတာ႕မြ စိုငး့က တကးချတာ အထာက္သျာ့တယး..။ သူ က္မေပါငးခၾျ ကာ့ေပၚ တကးချမိေတာံ က္မက သူရဲ႕ လီ့ႀကီ့ကို အသာ
လကးနဲ႕ဆုပးကိုငးဆယ
ျဲ ူၿပီ့ က္မရဲ႕ ပါကငးပိတး ေစာကးဖုတးေလ့ရဲ႕ အွမြာ ေတ႕ေပ့လိုကးတယး..။
လီ့နဲ႕ ေစာကးပတး ကပးမိၾကတဲ႕ အခ္ိနးမြာ က္မတို႕ ေမာငးႏြမႏြစးေယာကးစလုဵ့ ဆတးခနဲ တုနးခါသျာ့ၾကတယး..။ ဖိုဓါတးနဲ႕
မဓါတးထိေတျ႕မိလို႕ မီ့ပျငံးသျာ့တာ်ဖစးမြာပါပဲ….။
``အဲ…..နငံးအေခ္ာငး့ကို ငါ႕ဟာထဲ ွငးေအာငးထို့သျငး့လိုကးေပေတာံ….``
က္မရဲ႕ အသဵဟာ သိသိသာသာကို တုနးရငးေနပါတယး…။ စိုငး့ဟာလညး့ တစးကိုယးလုဵ့ တုနးတုနးရီရီ ်ဖစးလို႕…။ ဒါေပမယး႕ စိုငး့က
က္မခိုငး့သလို လုပးတယး..။ သူ႕ဖငးက္စးက္စးေလ့ကို အသာလႈပးၿပီ့ အဖုတးထဲကို လီ့ဖိထို့သျငး့ေပ့တယး..။
စထို့ထို့သျငး့သျငး့ခ္ငး့ လီ့ထိပးဒစးပိုငး့ ေစာကးေခါငး့ထဲ ွငးတယး…။
``ေဟာ…..ွငးသျာ့ၿပီ….``
စိုငး့ရဲ႕ ပါ့စပးက အသဵထျကးလာတယး..။
စိုငး့ရဲ႕ ပါ့စပးက အသဵထျကးလာတယး..။
``အာ့….ကၽျတးကၽျတး ကၽျတ…
း .``
က္မမြာေတာံ အဖုတးဝ တငး့ခနဲ ၿပဲအာသျာ့တာေၾကာငံး စပးဖ္ငး့ဖ္ငး့ ေအာငံးေတာငံးေတာငံး ်ဖစးသျာ့တာမို႕
စုတးသပးညညး့လိုကးမိတယး..။ ထို့သျငး့လိုကးတဲ႕သူ႕လီ့ဟာ တစးဝကးသာသာေလာကးေတာံ ဝငးေနၿပီ…။ လီ့ထိပးက
က္မေစာကးေခါငး့ထဲက အပ္ဳိအေမြ့ပါ့ကို ထိမိေနတယး..။
``ေနာငးေနာငး….နာလို႕လာ့ဟငး….``
စိုငး့က လီ့ကို ဆကးမသျငး့ေသ့ပဲ က္မရဲ႕ နဖူ့က ဆဵပငးစေလ့ေတျကို အသာသပးတငးေပ့ရငး့ ေ်ပာတယး…။
အလို့ခဵေနရတာေၾကာငံး အရသာေတျ႕တဲ႕အ်ပငး ေမာငးငယးရဲ႕ ဒီၾကငးနာမႈေလ့ေၾကာငံးလညး့ စိတးထဲမြာ ၾကညးႏူ့မႈပီတိေလ့
်ဖစးရပါတယး..။
``နညး့နညး့ေအာငံးသျာ့လိ႕ု ပါ…၊ ကဲ…ေမာငးေလ့….အာ့စိုကးၿပီ့ တစးေခ္ာငး့လုဵ့ဝငးေအာငး ဖိထို့သျငး့လိုက…
း .ေနား……``
က္မက အာ့ေပ့လိုကးရပါတယး…..။ ဆကးဖိထို့သျငး့ရငး က္မေစာကးေခါငး့မြာ ဖုဵ့ကာေနတဲ႕ အပ္ဳိအေမြ့ပါ့
စုပး်ပတးသျာ့ေတာံမြာပါ…။ တစးခ္ကးတညး့နဲ႕ အၿပီ့ထို့ေဖာကးသျာ့တာကို လိုခ္ငးလို႕ ဒီလိုမ္ဳိ့ ေ်ပာလိုကးရတာပါ…။ တတိတတိနဲ႕
ထို့ေဖာကးေနရငး နာတာက ရြညးမယးမဟုတးလာ့…ရြငး..။ တစးခါတညး့ ထို့ေဖာကး ဖိေဆာငံးသျငး့လိုကးရငး တစးခ္ကးပဲ
နာမယးေလ..။ အပ္ဳိေမြ့ ေပါကးရငး နာတယးလို႕ ေ်ပာသဵၾကာ့ဖူ့ထာ့တာေၾကာငံး အခုလို တျကးဆၿပီ့ အလုပးခိုငး့လိုကးရတာပါ..။
စိုငး့ကလညး့ က္နးေနေသ့တဲ႕ သူလီ့တစးဝကးကို က္မေ်ပာသလိုပဲ ခပး်ပငး့်ပငး့ထို့ေဆာငံးသျငး့လိုကးတယး..။
သူ႕လီ့တစးေခ္ာငး့လုဵ့ဟာ က္မရဲ႕ အပ္ဳိစစးစစး ေစာကးဖုတးေလ့ကို ပါကငးဖင
ျ ံးၿပီ့ အဆုဵ့တိုငး ဝငးေအာငး့လို႕သျာ့ပါၿပီ…။
`အာ့……ဟငံးဟငံ…
း .``

က္မ ခပးသာသာေလ့ ညညး့လိုကးမိတယး…။ နာေတာံနာပါတယး…။ ဒါေပမယး႕ က္မထငးထာ့သေလာကးေတာံ မနာပါဘူ့..။
စစးခနဲ ေအာငံးၿပီ့ နာသလိုလို်ဖစးတာေလ့ေလာကးပ…
ဲ ။ ၿပီ့ေတာံ ခဏေလာကး အေနရခကးသလိုလို ၊ အဖုတးထဲ
တစးဆို႕ဆို႕်ဖစးေနသလိုလိုလညး့ ခဵစာ့ေနရတယး..။ မၾကာပါဘူ့ ….ရြငး…။ ဒါေတျအာ့လုဵ့ကို ထူ့်ခာ့လြတဲ႕ ကာမအရသာ
စညး့စိမးခ္မး့သာက လႊမး့မို့သျာ့တာကို့…။
ဟုတးတယးေလ..။ လီ့အဆုဵ့ဝငးေအာငး ထို့သျငး့ၿပီ့တာနဲ႕ စိုငး့ကသူ႕ဖငးေ်ပာငး လုဵ့လုဵ့က္စးက္စးေလ့ကို လႈပးရြာ့ၿပီ့
စလို့ေပ့ေနေတာံကို့….။
စိုငး့က ဒီလိုကာမမႈေတျမြာ အရိုငး့ေလ့ပဲရြိေသ့တာဆိုေတာံ ဘယးလိုလုပးၿပီ့ ေဆာငံးတတး ေညြာငံးတတးအုဵ့မြာလဲ..ရြငး..။
သူ႕အလိုလို ခါ့တလႈပးလႈပး ၊ ဖငးတၾကျၾကျနဲ႕ လုပးေနတာ…။ လီ့က ေစာကးဖုတးထဲ တို့ဝငး ်ပနးထျကးေတာံ ်ဖစးေနတာေပါ႕..။
အခုမြစၿပီ့ လီ့နဲ႕ ေတျ႕ထိ အလို့ခဵရတဲ႕ က္မအဖို႕လညး့ အရသာ ရြိသငံးသေလာကးေတာံ ရြိတာေပါ႕…။ ဒါေပမယး႕
ေဆာငံးတာလို့တာ နညး့လမး့မက္ေတာံ ေအာကးကေန ခဵရတာကလညး့ ကသိကေအာကး ်ဖစးေနတယး…၊
အထာမက္ေသ့ဘူ့ေပါ႕…ရြငး…။
က္မတို႕ ေမာငးႏမ
ြ ႏြစေ
း ယာကးဟာ အခုမြ စလိ့ု ဖူ့တဲ႕ လူေတျခ္ညး့မိ႕ု ဒီအလုပမ
း ာြ မကၽျမး့က္ငးၾကေသ့ပါဘူ့..။ ဒါေပမယး႕
သူငယးခ္ငး့မေတျဆီက ၾကာ့ဖူ့သငံးသေလာကး ၾကာ့ဖူ့ထာ့ၿပီ့ ေမေမတို႕ လို့ၾကတာကို တပးအပးၾကညး႕ဖူ့ ်မငးဖူ့ခဲ႕တဲ႕ က္မက
စိုငး့ထကးစာရငး ဗဟုသုတ နညး့နညး့ပိုရြိေနတယး..ေလ….။
ဒါေၾကာငံး စိုငး့ကို ေ်ပာဆိုသငး်ပေပ့ရတယး..။ မသိတဲ႕လူကို မတတးတဲ႕လူက ဆရာလုပးတယးလို႕ပဲ ဆိုခ္ငး ဆိုၾကေပေတာံ…။
``ကိုယးႀကီ့ကို အရမး့ ေရြ႕ကို ကိုငး့မထာ့ရဘူ့..စိုငး့ရဲ႕…။ ခါ့ကိုလညး့ သိပးမေကာံရဘူ့…။ လကးႏြစးဖကးကိုဆနး႕ေထာကးၿပီ့
ဒိုကးဗငးထို့သလိုမ္ဳိ့ေနရတယး..။ ၿပီ့မြ ခါ့ကို လႈပးရုဵေလ့ ထကးေအာကး်ပဳၿပီ့ ေဆာငံးေပ့ရတယး…..သိလာ့….။
က္မ အေမကို ပေထျ့ကိုဘေမာငးႀကီ့ ေဆာငံးလို့တာ်မငးခ႕ဲ ရတဲ႕အတိုငး့ပဲ….၊ စိုငး့ကို ေ်ပာဆို နညး့ေပလမး့်ပ
လုပးလိုကးရပါတယး..။ စိုငး့ကလညး့ က္မသငး်ပေပ့သလိုမ္ဳိ့ လုပးၿပီ့ ေဆာငံးလို့ေပ့ပါတယး..။ သိပးေတာံ အထာမက္ေသ့ဘူ့ေပါ႕
..ရြငး….။ ဒါေပမယး႕ ေစာေစာက အရမး့ကာေရာ ်ဖစးသလို လို့ေညြာငံးေနတာထကးစာရငး အမ္ာ့ႀကီ့ေတာံ ဟုတးလာတာေပါ႕…။
ေစာကးဖုတးထဲ လီ့ဝငးလီ့ထျကး ပိုၿပီ့ ေခ္ာေမျ႕ညကးေညာလာတယး..။ ေအာကးကေန အလို့ခဵေနရတဲ႕ က္မအတျကးလညး့
ေနရထိုငးရတာ ကသိကေအာကးမ်ဖစးေတာံပဲ ေကာငး့လာတယး…။ အရသာလညး့ ပိုရြိၿပီ့ ၿငိမး႕လာပါတယး…။
က္မကလညး့ ေအာကးကေနၿပီ့ ငြကးေပ္ာတုနး့ႀကီ့လို ၿငိမးမေနပါဘူ့..။ ဖငးႀကီ့ကို ေကာံလိုကး ၊ ေဝ႕ဝိုကးလိုကး နဲ႕
လႈပးရြာ့ေပ့တယး..။ ေပါငးႀကီ့ေတျကို ေ်မြာကးေထာငးၿပီ့ စိုငး့ရဲ႕ ခါ့မြာ ေ်ခေထာကးႏြစးဖကး ၾကကးေ်ခခတးေ်မြာကး ခ္ိတးတာမ္ဳိ့လညး့
လုပးတယး..။ က္မၾကညး႕ဖူ့ခဲ႕တဲ႕ အ်ပာဓါတးပုဵစာအုပးေတျထဲက အထာေတျကို အတုခို့ၿပီ့ လိုကးလုပးၾကညး႕တာေလ….။
ဟုတးေတာံ ဟုတးသာ့ရြင.ံး .။ အရသာက ပိုေကာငး့လာတယး…။
``ဘျပးဖျတ…
း အငံး ဟငံ…
း ဘျပး ဘျပ…
း ..``
``ေနာငးေနာငး…..ေကာငး့ရဲ႕လာ့….``
``ဘျပး….အငံး….ေကာငး့တယး…နငးေကာ….ဟငး…``
``ဘျပးဘျပ…
း .ဟာ သိပးေကာငး့တာေပါ႕….``
``ဘျပးဘျပ.း .ဖုတး ဖတး….ဘျပ…
း ..``
ေဆာငံးနညး့မြနးသျာ့လို႕လာ့ေတာံ မသိဘူ့…။ လီ့ဝငးသဵ ထျကးသဵေတျ ၿမိဳငးၿမိဳငးဆိုငးဆိုငး ေပၚလာသလို ၊ အရသာကလညး့ ပိုၿပီ့
ေကာငး့သထကး ေကာငး့လာပါတယး..။
အရသာကို မြိနး့ခဵေနတုန့း …၊ အိ…
ု ..က္မတစးကိုယးလုဵ့ ရုတးတရကး ဓါတးလိုကးခဵရသလိုပဲ ၿဖိဳ့ၿဖိဳ့်ဖနး့်ဖနး့ ်ဖစးလာေတာံတယး …။
တစးကိုယးလုဵ့မြာ ရြိတဲ႕ အေၾကာအ်ခငးေတျ ကုတးေကျ့ၿပီ့ လႈပးလာတယး..။ အထူ့သ်ဖငံး ေစာကးဖုတးထဲက ၾကျကးသာ့ေတျ

အ်ပတးလႈပးရြာ့တယး..။ အေထျအထူ့လုပးေပ့ရတာမဟုတးပ.ဲ .၊ က္မရဲ႕ ေစာကးဖုတးဟာ ေဆာငံးလို့ေနတဲ႕ သူ႕လီ့ကို ညြစးညြစးၿပီ့
ဆျယ
ဲ ူေနတယး..။ စစခ္ငး့ေတာံ က္မကိုယး က္မ ဘယးလိုေတျ်ဖစးလာတယးဆိုတာ မသိရို့ အမြနးပါ ….ရြင.း .။
ဒါေပမယး႕ ခ္ကးခ္ငး့ဆိုသလိုပါပဲ…။ က္မ ၿပီ့လုေနတာေၾကာငံး တစးကိုယးလုဵ့ ၾကျရျထလာၾကမြနး့ ရိပးမိတယး…။ ဟုတးတယး…။
သိပးၾကာေတာံမယး မထငးပါဘူ့..။ က္မ ၿပီ့ ရေတာံမယး …။
``အာ့ ဟငံးဟငံ…
း .ေဆာငံ…
း .ေဆာငံး….ေဆာငံးစမး့ပါ စိုငး့ရဲ႕….၊ တအာ့ကုနး
ေဆာငံးလို့စမး့ပါ…..အာ့…အာံ…..အီ့…..ငါၿပီ့ေတာံမယး….၊ ေဆာငံး ေဆာငံ…
း .ႏို႕ေတျကို ဆျၿဲ ပီ့
တအာ့ေဆာငံးလို့ခ္လိုကးပါလာ့…ဟာ………အို…..ဟငံးဟငံ…
း ..``
က္မက စိုငး့ကို တအာ့ေဆာငံးလို့ခိုငး့မိပါတယး…။ ေမေမ ၿပီ့ခါနီ့မြာ ဘာေၾကာငံး ပေထျ့ကိုဘေမာငးကို အရမး့ေဆာငံးလို့ဖို႕
အငမး့မရေ်ပာခဲ႕သလဲ ဆိုတာကို အခုမြ က္မ ေကာငး့ေကာငး့ အထာေပါကးၿပီ့နာ့လညးလာရပါတယး..။ ဒီလို ၿပီ့လုလု အခ္ိနးမြာ
ေဆာငံးလို့ခဵရတာဟာ အရမး့အရမး့ကို အရသာရြိတာပဲကို့……။ တစးခ္ကးဆို တစးခ္ကး နငံးခနဲေနေအာငးကို ေကာငး့တာ ရြင…
ံး .။
စိုငး့ကလညး့ က္မရဲ႕ ႏို႕အုဵႏြစးခုကို လကးႏြစးဖကးနဲ႕ စုဵကိုငးဆၿျဲ ပီ့ တအာ့ေဆာငံးလို့ေတာံတာပဲ…။ လီ့ဝငးသဵေတျ တဘျပးဘျပးနဲ႕
အတူ စိုငး့ရဲ႕ အသကးရြဴသဵေတျလညး့ ရြဴ့ရြဴ့ ရြဲရြဲ နဲ႕..။
ဆယးခ္ကးေလာကး တအာ့ေဆာငံးလို့တာကိုလညး့ ခဵၿပီ့ေရာ က္မဟာ ေကာံပ္ဵတကးသျာ့ၿပီ့ ေစာကးဖုတးထဲက
အရညးၾကညးေတျဟာ တာက္ဳိ့က္တဲ႕ ေရေတျလို ဒလေဟာ ယိုစီ့ထျကးကုနးေတာံတာပဲ…။ ၿပီ့ သျာ့ခဲ႕ရပါၿပီ ….ရြငး…။
အဲဒီအခ္ိနးမြာပဲ စိုငး့က အေဆာငံးရပးသျာ့တယး..။ က္မေစာကးပတးက ရစးပတးဆည
ျဲ ြစးထာ့လို႕ သူ႕လီ့်ပနးဆထ
ျဲ ုတးမရတာေၾကာငံး
အေဆာငံရ
း ပးသျာ့သလာ့လို႕ က္မထငးလိုကးမိေသ့တယး..။ ဒါေပမယး႕ မဟုတးဘူ့ရြငံး…။ ေစာကးဖုတးထဲ အဆုဵ့ထိ
ကပးထို့သျငး့ထာ့လိုကးတဲ႕ သူ႕လီ့ေခ္ာငး့ဟာ ေငါ႕ခနဲ ေငါ႕ခနဲ လႈပးရြာ့ေနၿပီ့ ထိပးဖ္ာ့က အရညးေတျ ပ္စးခနဲ ပ္စးခနဲ
ပနး့ထျကးလာတယး..။ အရညးေတျက ပူပူေႏျ့ေႏျ့ႀကီ့….ရြငးံ…။ အဲဒီ ပူေႏျ့တဲ႕ အရညးေတျ ေစာကးေခါငး့ထဲ ်ပညး႕လြ္ဵေအာငး
ထျကးလာတဲ႕အခါ က္မဟာ ရငးဖိုလိႈကးေမာၿပီ့ တစးကိုယးလုဵ့ တုနးတခိုကးခိုကး ်ဖစးသျာ့ရပါတယး…ရြငး..။ သိပးၿပီ့ေတာံကို အဵဵ႕ၾသၿပီ့
စျဲမကးဖို႕ေကာငး့လြတဲ႕ အရသာထူ့ပါပဲ…..ရြငး…။
ဒီေနာကးေတာံ က္မဟာ ေ်ခပစးလကးပစးကို ်ဖစးသျာ့ရပါေတာံတယး…။ စိုငး့ကလညး့ က္မကိုယးေပၚမြာ ထပးရကးသာ့ႀကီ့နဲ႕ မြိနး့ၿပီ့
ၿငိမးက္သျာ့ပါတယး…။
ေစာေစာက မာေထာငးၿပီ့ ေသာငး့ၾကမး့ခ္ငးတိုငး့ ေသာငး့ၾကမး့ခဲ႕တဲ႕ စိုငး့ရဲ႕ လီ့ႀကီ့ဟာလညး့ တ်ဖညး့်ဖညး့ ေပ္ာံေသ့ၿပီ့
က္မအဖုတးထဲက ဖလျတးဆို ်ပဳတးထျကးသျာ့တယး…။
က္မတို႕ ေမာငးႏြမႏြစးေယာကးဟာ တစးေယာကးကို တစးေယာကးဖကးၿပီ့ ခဏေလာကး အေမာေ်ဖေနၾကတယး..။ အေမာ
အေတားေ်ပၿပီ့ အသကးရြဴေတျ ်ပနးမြနးလာေတာံမြ အဝတးအစာ့ေတျ ေကာကးဝတးၾကၿပီ့ အိမးထဲ ်ပနးဝငးလာခဲ႕ၾကတယး..။
အဲဒီေနာကး က္မတို႕လညး့ ေမာေမာနဲ႕ အိပးရာွငးခ႕ဲ ၾကပါတယး…။
----------------------×-------------------------×----------------------------------အဲဒီလို်ဖစးၿပီ့တဲ႕ ေနာကးပိုငး့က္ေတာံ ေမေမနဲ႕ ပေထျ့ သူတို႕ အိပးခနး့ထဲ ွငးၿပီ့ လို့ၾကေဆားၾကတဲ႕ အခါေတျမြာ က္မတို႕
ေမာငးႏမ
ြ ႏြစေ
း ယာကးဟာလညး့ က္မရဲ႕ အိပးခနး့ထဲမြာ ေကာငး့ေကာငး့ အလုပး်ဖစးေနၾကပါေတာံတယး..။
ဒီလိုဟာမ္ဳိ့က သိလျယးတတးလျယတ
း ာမ္ဳိ့လာ့ေတာံ မေ်ပာတတးပါဘူ့…ရြငး..။ စိုငး့ဟာ ၾကာေလ အလို့ေကာငး့ေလ
်ဖစးလာပါတယ….။ ၿပီ့ေတာံ က္မအတျကး ပိုအာ့ရေက္နပးစရာေကာငး့တာက စိုငး့ရဲ႕ လီ့ဟာ တစးေန႕ထကး တစးေန႕ ပိုၿပီ့ ႀကီ့
ႀကီ့လာတာပါပဲ…။ သူက ကိုယးကာယ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တို့တကးမႈ အရမး့အာ့ေကာငး့ေနတဲ႕ အခ္ိနးမြာ က္မကို ေကာငး့ေကာငး့လို့ေပ့ၿပီ့
လိုအပးတဲ႕ မ ဓါတးေတျကို ေကာငး့ေကာငး့ထိေတျ႕ေစလို႕လာ့ေတာံ မေ်ပာတတးဘူ့…။ မယုဵႏိုငးေလာကးေအာငးကို

ေန႕ခ္ငး့ညခ္ငး့ပဲ လီ့ကႀကီ့လာေနတာ..ရြင…
းံ ။
က္မကေကာ…။ အတူတူပါပဲ…။ က္မရဲ႕ ႏို႕ေတျ ဖငးေတျဟာလညး့ ကာ့ယာ့ထျာ့ႀကိဳငး့ ၊ တစးရစးလာပါတယး..။
ကာယေလ႕က္ငံခ
း နး့ကိုလညး့ မြနးမြနး ယူေနတာမို႕ က္မရဲ႕ အသာ့ဆိုငး အသာ့ခဲေတျဟာ က္စးလ္စးတငး့ရငး့ေနပါတယး..။
အိတာတျတ
ဲ ာမ္ဳိ့ လုဵ့ဝ မရြိပါဘူ့…။
ဒီလိုနဲ႕ တစးညမြာေတာံ ကိုယးတုဵ့လုဵ့ခၽျတး ၊ ပျတးသပး စုပးေပ့ ယကးေပ့ ပဏာမေတျပ္ဳိ့ၿပီ့ ရမကးေဇာထၾကျ ရျလာလို႕
လို့ၾကေတာံမယး႕အခ္ိနးမြာ စိုငး့``ေဟ႕…ေနာငးေနာငး ..၊ ငါတို႕ တစးမ္ဳိ့စမး့လုပးၾကညး႕ၾကရေအာငးလာ့…..``
``နငးက ဘယးလိုလုပးခ္ငးလို႕လဲ….၊ ေ်ပာေလ…..``
စိုငး့က ခ္ကးခ္ငး့ မေ်ပာဘူ့…။ ၿပဳဵ့ၿဖဲၿဖဲ လုပးေနတယး ..။
``ေ်ပာေလဟာ…ဘာစပးၿဖဲၿဖဲ လုပးေနတာလဲ…၊ ဘာလဲ နငးက ဖငးေပါကးထဲ လုပးၾကညး႕ခ္ငးလို႕လာ့..``
တကယးေတာံ က္မက သူၿပဳဵ့ၿဖဲၿဖဲ လုပးေနတာကို အ်မငးကပးလို႕ တမငးရဲျ႕ၿပီ့ ေၿပာလိုကးတာပါ..။ ဒါေပမယး႕ ဘသာ့ေခ္ာက
ေခါငး့တဆတးဆတး ၿငိမး႕ၿပီ့…..
``ေအ့….ဟုတးတယး..၊ ဟုတးတယး…၊ ဖငးလို့ရေအာငးလို႕ ေ်ပာမလို႕ …နငးက သိေနသာ့ကို့….``
အဲေတာံ….။ သူတကယးပဲ က္မကိ ဖငးလို့ဖို႕ ႀကဵထာ့တာကို့…။ က္မၾကညး႕ဖူ့တဲ႕ အ်ပာဓါတးပုဵေတျထဲမြာ စအိုေပါကးထဲကို
လီ့ေခ္ာငး့ႀကီ့ ထို့သျငး့ၿပီ့ ဖငးလို့်ပထာ့တဲ႕ ပုဵ တစးပုဵတစးေလေတာံ ်မငးဖူ့ပါတယး..။ ဖငးလို့ရငး ဘယးလိုေနမလဲလို႕လညး့
က္မေတျ့မိတဲ႕အခါ ရြိပါရဲ႕..။ ဒါေပမယး႕ လကးေတျ႕စမး့ၾကညး႕ဖို႕ေတာံ စိတးမကူ့မိဘူ့..။
ၿပီ့ေတာံ ဒီလိုဖငးထဲသျငး့်ပထာ့တာဟာ ဓါတးပုဵအေနနဲ႕ ဖနးတီ့ရိုကး်ပထာ့တာလို႕ပဲ ထငးေနခဲ႕တယးေလ…။ တကယးဖငးလို့လို႕
ရမရေတာံ ေသေသခ္ာခ္ာ မသိဘူ့ေလ…။
``ဖငးလို့လို႕ ရႏိုငးပါ႕မလာ့….စိုငး့ရ…``
``ရပါတယး……နငးကလဲ….``
``ရတယးဆိုတာ..နငးကဘယးလိုလုပးသိလ…
ဲ .``
``ငါ႕သူငယးခ္ငး့ အာမကးက ေ်ပာ်ပတာ….``
အာမကးဆိုတာ စိုငး့ရဲ႕ သူငယးခ္ငး့…၊ ပသီကုလာ့..ေလ့ပါ..။ စိုငး့ထကး အသကးတစးႏြစးေလာကးႀကီ့လိမး႕မယး..။ အတနး့က္ေတာံ
အတူတူပ…
ဲ ။
``အဵမယး….အဲဒီ ကုလာ့ကေကာ ဘယးလိုလုပး သိေနတာလဲ…..``
``ဟ…သိရုဵတငးမကဘူ့…၊ သူကိုယးတိုငးေတာငး ဖငးလို့ေပ့ခဲ႕ရတာ..``
``နငံးသူငယးခ္ငး့ အာမကးက ဘယးသူ႕ကိုမ္ာ့ ဖငးလို့ေပ့ေနတာလဲ…..``
စိုငး့က ခ္ကးခ္ငး့မေ်ဖ..။ ခပးအငးအငး….ခပးဆိုငး့ဆိုငး့ လုပးေနတယး…။ က္မ မိနး့ခေလ့ေတျ ထုဵ့စဵ သူကအဲ႕လို
ခပးအငးအငးလုပးေလ က္မက ပိုသိခ္ငးေလေပါ႕…ရြငး..။
``ေ်ပာစမး့ပါဟ….စိုငး့ရဲ႕…``
``နငး….ဘယးသူ႕မြ ေလြ္ာကးမေ်ပာရဘူ့…ေနား….``
``အဵမယးေလ့…ငါကဘယးသူ႕ေလြ္ာကးေ်ပာေနရမြာလဲ..။ အာ့အာ့ယာ့ယာ့…၊ ကဲပါ…ေ်ပာမြာသာေ်ပာစမး့ပါ…အာမကးက
ဘယးသူ႕ကို ဖငးလို့ေနတာလဲ..``
``ေဒၚခငးစိနးကိုေပါ႕……``
``ဘယးက ေဒၚခငးစိနးလ…
ဲ ..နငးကလညး့…ရြငး့ရြငး့ ေ်ပာစမး့ပါ.ဟယး…..``
``နငးကလဲ…သူ႕အေဒၚ တစးဝမး့ကျဟ
ဲ ာေလ…..``

က္မတကယး မသိပါဘူ့…။ အာမကးကိုသာ စုင
ိ း့ရဲ႕ သူငယးခ္ငး့မို႕ သိေနတာ…။ အာမကးအေဒၚ တစးဝမး့ကျေ
ဲ တျ ဘာေတျ
ဘယးလိုလုပးသိႏိုငးမြာလဲ…။ ဒါေပမယး႕ အဲဒီ ေဒၚခငးစိနးက ဘယးသူဘယးဝါဆိုတာ သိဖို႕က သိပးအေရ့မႀကီ့ပါဘူ့..။ ဖငးလို့လို႕
တကယး်ဖစးမ်ဖစး သိႏိုငးဖို႕ကသာ အဓိကေလ….။
``ေအ့ေလ…ထာ့ပါေတာံ..၊ အဲဒီ ေဒၚခငးစိနးဆိုတာကို အာမကးက ဖငးလို့ရတယးဆိုတာ
တကယးပဲလာ့…ေသေကာေသခ္ာလို႕လာ့…၊ ကုလာ့က နငံးကို ရႊီ့တာမ္ာ့လာ့……``
``အဵမယး…သူရႊီ့တိုငး့ ငါက ယုဵရမြာလာ့..၊ ငါကိုယးတိုငး မ္ကး်မငး…သိရဲ႕လာ့….``
``ဘယးလ…
ို ..ကုလာ့အာမကးက သူ႕အေဒၚဝမး့ကျက
ဲ ို နငးတို႕မ္ကးေစ႕ေရြ႕ေမြာကးမြာ ဖငးလို့်ပတယးလာ့….``
``ဟာ….နငးကလဲ….တုဵ့လိုကးတာ…။ အဲဒီလို ေပၚတငးႀကီ့ေတာံ လို့်ပမလာ့..ဟ..``
``ဒါနဲ႕ နငးက မ္ကး်မငးဆို….``
``ေမေမနဲ႕ ဦ့ေမာငးႀကီ့ လို့ၾကတာကို နငးေကာ ငါေကာ မ္ကး်မငး မဟုတးလာ့…၊ သူတို႕က ငါတို႕ၾကညး႕ရေအာငး ေပၚတငးႀကီ့
လို့်ပတာလာ့…..``
``ေၾသား….ေအ့ ေအ့…ဟုတးၿပီ….နငးကေခ္ာငး့ၾကညး႕ခဲ႕တာေပါ႕….ဒါဆို….``
``ေအ့….အဲ႕လို အထာေပါကးစမး့ပါ…..``
``သူတို႕ ဘယးလိုလုပးၾကတာလဲ….၊ ၿပီ့ေတာံ အာမကးက ဘယးလိုချငးဝငးၿပီ့ သူ႕အေဒၚကို ်ပနးဖိုကးေနရတာလဲ…``
``နငး…သိခ္ငးလာ့…..``
``အငး့ ေပါ႕……..``
``ဒါဆို….ရငး ဖငးခဵ….၊ နငံးကို ဖငးလို့ၿပီ့ရငး ငါေ်ပာ်ပမယး ….``က အဆနး့ထျငးဖို႕ ေ်ပာလာတယး…ရြငးံ…။
``ဟငံးအငး့……ဟငံးအငး့ အရငးေ်ပာ်ပ..။ ၿပီ့မြ ငါ ဖငးလို့ခဵမယး …``
``ေနာငးေနာငး..နငးဒီလိုမကပးန႕ဲ ဟာ…၊ အရငးဖငးလို့ခဵစမး့ပါ..။ နငံးကို ဖငးခ္ၿပီ့ရငး ငါေသေသခ္ာခ္ာကို
ေ်ပာ်ပပါ႕မယး…ေ်ပာရမြာက ဇာတးလမး့ရြညးတယးဟ…..``
``နငးေ်ပာ်ပမြာက အာဖနးတီ့ႀကီ့ဆိုရငး ဘယး႕ႏြယးလုပးမလဲ….``
``ဟာ….နငးကလဲ…နငံးကို ငါ လိမးပါ႕မလာ့..ဟ..``
``ဖငးထဲသျငး့ၿပီ့ လို့လို႕ရတာ ေသခ္ာတယးေနား……``
``ေသခ္ာပါတယးဟာ..၊ သူ႕အေဒၚဖငးေပါကးထဲ အာမကးက သူ႕လီ့ႀကီ့ကို ထို့သျငး့ၿပီ့လို့တာ…ငါကိုယးတိုငး ေသေသခ္ာခ္ာ
်မငးရတာပါ ဟ….``
``အာမကးလီ့က နငံးလီ့ေလာကးႀကီ့လာ့…..``
``သူက ငါ႕ေလာကးေတာငး မဟုတးဘူ့…၊ ငါ႕ထကးေတာငး ႀကီ့ေသ့တယး….``
``ဒါဆို သူ႕လီ့က ဘယးေလာကးရြိလ…
ဲ .``
``အဲဒါေတာံ ငါ တိုငး့မၾကညး႕ဖူ့လို႕ အတိအက္ မေ်ပာႏိုငးဘူ့….``
``ခနး႕မြနး့ေခ္ေလာကး ေ်ပာေပါ႕ ဟ….``
``ဟုိ….ဟို….``
``ဦ့ေမာငးေလာကး ရြိလာ့…..``
``သူ႕ေလာကးေတာံ မႀကီ့ဘူ့….၊ သူ႕ထကးနညး့နညး့ေလ့ ငယးတယး….``
``ဒါဆို အရြညး ရြစးလကးမေလာကးေတာံ ရြိမြာေပါ႕…``
``အငး့….ရြိလိမး႕မယး…``
``လုဵ့ပတးကေကာ…ငါ့မူ့လုဵ့ေလာကး ရြိလာ့….``
``မကေလာကးဘူ့….၊ က္ပးလုဵ့ေလာကးေတာံ ရြိလိမး႕မယး…``

``သူဖငးလို့တဲ႕ ေဒၚခငးစိနးဆိုတာက ေလ့လုဵ့ေ်ခာကးဖကးႀကီ့လာ့….``
``ဘယးကလာ….စလငး့ေဘားဒ.ီ .၊ ခါ့ႏျဲ႕ႏျဲ႕ ၊ တငးပါ့လုဵ့က္စးက္စး နဲ႕ ရငးသာ့ကလညး့ မို႕ရုဵေလ့ပဲ …ရြိတာ.။ အဲ…အရပး်မငံးၿပီ့
ေပါငးတနးေတာံ ရြညးတယး..``
``ဖငးလို့ေတာံ ဘယးလိုမ္ဳိ့လို့တာလဲ…``
``ေဟ႕ ေတားေတာံ…၊ နငးေမ့တာေတျ ေ်ဖေနရ ရငး ဆုဵ့မြာ မဟုတးေတာံဘူ့..၊ ဇာတးေၾကာငး့စုဵေအာငး ေ်ပာ်ပမြာ ၿပီ့ေတာံမြာ..။
အဲ႕လိုမ္ဳိ့ မညစးန႕ဲ ၊ ဖငးအရငးကုနး့…ၿပီ့မြ ဆကးေမ့စရာ ရြိတာေမ့..ဟုတးၿပီလာ့…``
က္မက ဟိုေမ့ဒီေမ့နဲ႕ ေရြာကးအစးေအာကးၾကညး႕ေနတာ…။ စိုငး့က ရိပးမိသျာ့တာေၾကာငံး ရယးက္ဲက္ဲေလ့
လုပးေနလိုကးရတယး…။
``စကာ့စပးမိလို႕ ေမ့ေနတာပါ ဟဲ႕…။ နငးကလဲ….၊ ကဲ..ေ်ပာ..ငါ ဘယးလိုေနေပ့ရမြာလဲ….``
``ဖငး ပူ့ေထာငး့ ေထာငးၿပီ့ ကုနး့လိုကး….``
``မခငးစန
ိ က
း ုိ အာမကးဖငးေဆားတာ အဲ႕လို ပုစ
ဵ မ
ဵ ္ဳိ့လာ့…``
``အဲဒါေတျ ေမ့မေနပါနဲ႕..အခ္ိနးတနးရငး ငါေ်ပာ်ပမြာေပါ႕…၊ ကဲ…..ကုနး့မြာသာ ကုနး့စမး့ပါဟာ….``
ေစာေစာက စိုငး့ကို ဟိုေမ့ဒီေမ့လုပးရငး့နဲ႕ စိုငး့်ပနးေ်ဖတာကို ၾကာ့ရေတာံ က္မ ဖငးဝေလ့က ယာ့သလိုလို ်ဖစးလာရပါတယး…။
ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး စမး့ၿပီ့ခဵၾကညး႕မယးလို႕ စဥး့စာ့ၿပီ့ ဒူ့တုပး ၊ ဖငးပူ့ေထာငး့ ေထာငးေပ့လိုကးပါတယး..။
စိုငး့က ခၽျတးခ္ထာ့တဲ႕ သူ႕ဂ္ငး့ေဘာငး့ဘီအိတးထဲ လကးႏိႈးကးၿပီ့ တစးခုခုကို ထုတးယူလိုကးတာ က္မေတျ႕လိုကးတယး..။
ဖငးပူ့ေထာငး့ေထာငးၿပီ့ ကုနး့ေပ့ထာ့ရာက က္မလြမး့ၾကညး႕လိုကးေတာံ သျာ့တိုကးေဆ့ဗူ့လိုလို ဗူ့ေပ္ာံေတာငံးေလ့တစးခုကို
ေတျ႕ရတယး..။
``အဲဒါ ဘာလဲ….``
``ဖငးလို့ရငး သုတးလိမး့ေပ့ရတဲ႕ ဆီတစးမ္ဳိ့ေလ….၊ ေကဝိုငးဂ္ယးလီလို႕ ေခၚတယး…``
``ဆီမဆျတးပဲ ဖငးလို့ပစးမယး….``
ဘာညာနဲ႕ ေ်ပာၾကတဲ႕ စကာ့ကို က္မ သတိရမိတယး…။ ဖငးလို့ရငး ဆီဆျတးၿပီ့မြ လို့ရတာကို့…။ ဒါေပမယး႕ ဒီ
ေကဝိုငးဂ္ယးလီဆိုတာကို က္မ ်မငးဖူ့ဖို႕ ဆိုတာ ေဝ့ေရာ…။ နာမညးေတာငး မၾကာ့ဖူ့ခဲ႕ဘူ့….။
``နငး အဲဒီဗူ့ကို ဘယးက ရလာခဲ႕တာလဲ….``
``ဒီလိုေပါ႕ဟ…..``
``အာမကးးဆီက ယူလာတာ မဟုတးလာ့…``
``ဆိုပါေတာံ….``
``ဘယးလိုေ်ပာၿပီ့ ေတာငး့လာခဲ႕လဲ….``
``ဒီလိုေပါ႕…၊ ငါဖငးလို့တဲ႕အခါ သုဵ့ရေအာငးဆိုၿပီ့ ဆျလ
ဲ ာခဲ႕တာေပါ႕….``
``ဘယးသူ႕ကို ခ္မယးလို႕ ေ်ပာခဲ႕တာလဲ…``
``ငါ အႀကဵအဖနးလုပးထာ့တဲ႕ ေဆားတစးေပျကို ဖငးလို့မလို႕ ေ်ပာခဲ႕တယး….``
``အဵမယး….နငးက ငါ႕ကို အႀကဵအဖနးေဆားလို႕ ေ်ပာရသလာ့….ဟငး ေကာငးစုတ…
း .``
``ေနာငးေနာငးရာ….နငးက လ္ငးမလိုနဲ႕ တယးပိနး့တာပါလာ့… နငံးကို ခ္ဖို႕လို႕ ငါက ေပၚတငးႀကီ့ ေ်ပာလို႕ ်ဖစးမလာ့…..ဟ…``
စိုငး့ေ်ပာတာက ဟုတးေနတာေၾကာငံး က္မသူ႕ကို ်ပသနာ မလုပးေတာံပါဘူ့…။ သိခ္ငးတာသာ ဆကးေမ့လိုကးတယး…။

``အဲဒီ ေကဝုင
ိ းဂ္ယးလီက ဘယးေနရာမြာ သုတးေပ့ရတာလဲ….``
``ေအ့ ….နငး ခုသိလိမး႕မယး…``
စကာ့ဆုဵ့တယးဆိုတာနဲ႕ စုိငး့က က္မရဲ႕ ဖငးသာ့ႀကီ့ႏြစး်ခမး့ကို ဆျၿဲ ဖဲတယး…။ ၿပီ့ေတာံ ဟၿပဲေလ့်ဖစးသျာ့တဲ႕ က္မရဲ႕ စအိုဝေလ့
တညး႕တညး႕ေပၚကို ေကဝိုငးဂ္ယးလီေတျ ညြစးခ္တယး..။ လကးညိြဳ့နဲ႕ က္က္နနထို့ၿပီ့ ဖငးဝ ကို ဆီဆျတးသလို လုပးေပ့တယး..။
ေမႊ့ေတ့ေတ့ ရနဵ႕ရြိတဲ႕ ေကဝိုငးဂ္ယးလီဟာ ခပးခၽျခ
ဲ ၽျေ
ဲ လ့ပါ..။ ၿပီ့ေတာံ အဲဒီအထဲမြာ ရျေဆ့ၾကျေဆ့လိုဟာမ္ဳိ့ေတျမ္ာ့
ပါသလာ့မသိဘူ့..။ ေကဝိုငးဂ္ယးလီ သုတးလိမး့ခဵရၿပီ့တာနဲ႕ က္မဖငးဝဟာ ယာ့က္ိက္ိနဲ႕….။
စူပစ
ျ ူပျ ်ဖစးလာတယး..။ စိုငး့ဟာ သူ႕ရဲ႕ လီ့ေခ္ာငး့ကိုလညး့ ေကဝိုငးဂ္ယးလီေတျ ေစ႕ေစ႕စပးစပး သုတးလိမး့လိုကးေသ့တယး…။
ဆီလိမး့ထာ့သလို လကးလကးေ်ပာငးေနတဲ႕ သူ႕အတနးႀကီ့ကို ၾကညး႕ရတာကိုက အသညး့ယာ့စရာပါ..။ အဲ….က္မအဖို႕ေတာံ
ဖငးပိုယာ့လာရတာေပါ႕…ရြင…
း ။
က္မနဲ႕ စ်ဖစးတုနး့က ေ်ခာကးလကးမေက္ားေက္ားသာရြညးၿပီ့ ငါ့မူ့လုဵ့ေလာကးသာ တုတးတဲ႕ စိုငး့ရဲ႕ လီ့ဟာ အခုဆိုရငး
ရြစးလကးမေလာကးနီ့နီ့ ရြညးၿပီ့ လုဵ့ပတးကေတာံ သုဵ့မတးလုဵ့ပိုပိုေလာကးတုတးတဲ႕အထိ ႀကီ့ထာ့လို႕ လာေနပါၿပီ…။
ဒစးလညး့်ပဳတးေနၿပီမို႕ အေရ်ပာ့ကုိ ဆျလ
ဲ ြနးခ္လိုကးတာနဲ႕ ဒစးႀကီ့ၿပဲအာေပၚလာေတာံတာပဲ…။
လီ့ဒစးမြာ ဆီကို အမ္ာ့ဆုဵ့ သုတးထာ့တာမို႕ ၊ နီရလ
ဲ ကးေ်ပာငးလို႕ေနပါတယး..။
``ကဲ..ကဲ..ဖငးေဆားေတာံမယး….``
စိုငး့က သူ႕လီ့ကို ဆီသုတးၿပီ့ေတာံ ေ်ပာလိုကးတာေၾကာငံ…
း .၊ က္မလညး့ ဖငးပူ့ေထာငး့ ေထာငးလ္ကး ်ဖစးေနရေအာငး
အေနအထာ့ကို ်ပငးသငံးတာ ်ပငးေပ့လိုကးရတယး….။
က္မဟာ ေလ့ဘကးေထာကးလ္ကးသာ့ရြိေနေပမယး႕ စိုငး့နဲ႕ အာလူ့ေပ့ ၊ ဖငးဆီဆျတးတာခဵ ၊ သူ႕လီ့မြာ ဆီသုတးတာၾကညး႕နဲ႕
ဆိုေတာံ ဖငးပူ့ေထာငး့ ေထာငးထာ့ေပ့တဲ႕ အေနအထာ့က ပ္ကးေနၿပီေလ…။ ဒါေၾကာငံး ်ပနးၿပီ့ ကုနး့ေပ့လိုကးရတာ…။
စိုငး့က ေထာငးကုနး့ေပ့ထာ့တဲ႕ က္မရဲ႕ ဖငးဆုဵႀကီ့ေနာကးဘကးမြာ ေနရာယူတယး..။ က္မရဲ႕ ဖငးသာ့ႀကီ့ေတျကို ဆျၿဲ ဖဲၿပီ့
ဆီသုတးထာ့လိ႕ု ခၽျက
ဲ ္ိလကးေ်ပာငးေနမြာ်ဖစးတဲ႕ က္မရဲ႕ စအိုဝေလ့မြာ သူ႕လီ့ကို ေတ႕လိုကးတယး..။
သူ႕လီ့ကလညး့ ဆီသုတးထာ့တာမဟုတးလာ့..။ ခၽျက
ဲ ္ိက္ိ ်ဖစးေနတယး..။ လီ့နဲ႕ ဖငးဝက အထိအေတျ႕က တစးမ္ဳိ့ပဲ
စိတးလႈပးရြာ့စရာႀကီ့….ရြင…
းံ ။
``နငံဖ
း ငးထဲ ငါ႕လီ့ ထို့သျငး့တဲ႕အခါ ဖငးကို ေကာံတငးၿပီ့ စအို ဝကို ဖျငံးေပ့ထာ့ဖို႕ မေမ႕နဲ႕ေနား..။ အဲဒီလိုမ္ဳိ့ လုပးေပ့မြ ဖငးထဲ
လီ့အဝငးေခ္ာၿပီ့ နာလညး့ သိိပးမနာမြာလို႕ အာမကးက ေသခ္ာ မြာထာ့တယး…``
စိုငး့က ေ်ပာတယး..။ အငး့..သူေရာ က္မေရာ တစးေယာကးမြ ဖငးလို့ဖငးခဵ မလုပးဖူ့ၾကေပမယး႕ သူက မ္ကး်မငးဗဟုသုတ နဲ႕
အသိအၾကာ့ အေတျ႕အႀကဳဵ သာတာဆိုေတာံ ဖငးေဆားတဲ႕ ေနရာမြာ သူမဆရာေပါ႕…။ သူသငး်ပတာကို က္မက
လိုကးလုပးေပ့ရမြာေပါ႕…..ရြငး..ဟုတးဖူ့လာ့…..။
တစးခါမြ လီ့မဝငးဖူ့ေသ့တဲ႕ ဖငးေပါကးကေလ့ထဲ အခု လီ့ထို့သျငး့ၿပီ့ လို့ေတာံမယးးဆိုေတာံ က္မအဖို႕ ဖငးေပါကး ပါကငး လညး့
အဖျငံးခဵရေတာံမြာပါလာ့လို႕ က္မ ႀကဵဖနး ေတျ့လိက
ု းမိတယး..။ ဖငး အပ္ဳိရညး ပ္ကးရေတာံမြာေပါ႕…ရြငး..။
``ကဲ….သျငး့ၿပီ……``
စကာ့ဆုဵ့တာနဲ႕ ဖငးဝမြာ က္က္နန ေတ႕ထာ့တဲ႕ လီ့တနးထိပးဖူ့ႀကီ့က ဖိေထာကးလာတယး.။ ဖိအာ့ပို်ပငး့လာတဲ႕ ေနာကး….
``ဘျပး…..ဘု..``
ဖငးေပါကးေလ့ထဲ လီ့ႀကီ့တုိ့ဝငးသျာ့သဵ ေပၚလာတယး..။
``အာ့……….ကၽျတးကၽျတး…..အ…..``

ဖငးဝဟာ က္ိနး့စပးနာက္ငးၿပီ့ ၾကပးၾကပးသိပးသိပးႀကီ့လညး့ ခဵစာ့ရတာေၾကာငံး ၊ က္မဟာ မ္ကးႏြာရႈဵ႕မဲ႕ သျာ့ၿပီ့
စုုပးသပးညညး့လိုကးမိတယး…။
သူ႕လီ့ဒစးႀကီ့ ဖငးထဲ်မဳပးဝငးသျာ့ၿပီလို႕ က္မ မြနး့ဆသိလိုကးရပါတယး…။ က္မဟာ ေစာေစာက စိုငး့ေ်ပာဆိုသငး်ပေပ့ထာ့သလိုပဲ ၊
တငးပါ့ႀကီ့ ေကာံပငံးေပ့ၿပီ့ လီ့သျငး့စမြာ နာလြတာေၾကာငံး ရႈဵ႕ထာ့လိုကးမိတဲ႕ ဖငးေပါကးကိုလညး့ ်ပနးေ်ဖေလြ္ာံ
ဖျငံးေပ့လိုကးပါတယး..။
နာတာကေတာံ နာတုနး့ပါပဲ…။ ဒါေပမယး႕ ၾကပးၾကပးဆို႕ဆို႕ႀကီ့ေတာံ ်ဖစးမေနေတာံဘူ့..။ ၿပီ့ေတာံ ထူ့ဆနး့တာက အဲဒီလို
နာနာၾကငးၾကငး ်ဖစးေနရတာကိုပဲ သေဘာက္ေနမိ်ပနးတယး….ရြငးံ….။
က္မက ဒီလို ဖငးႀကီ့ကို ေကာံပငံးၿပီ့ စအိုဝကိုလညး့ ေ်ဖေလြ္ာံေပ့လိုကးတယး ဆိုရငးပဲ စိုငး့ကလညး့ သူ႕လီ့ကို ဖငးထဲ
ထပးၿပီ့ဝငးေအာငး ဆကးဖိသျငး့ပါတယး…။
စိုငး့ဟာ ဖငးေပါကးထဲ လီ့ထို့သျငး့တဲ႕ အထာကို က္က္နန ၾကညး႕ရႈမြတးသာ့ၿပီ့ သငးယူထာ့ပုဵ ရပါတယး..။ လီ့ကို အရမး့ကာေရာ
ေဆာငံးထို့မသျငး့ဘူ့..။ တရစးခ္ငး့ အသာလြညး႕ လြညး႕ၿပီ့ သျငး့ေနတာ..။
ဒီလို သူ႕လီ့ကို ထို့သျငး့ေနတုနး့ က္မရဲ႕ ခါ့က္ငးက္ငးသိမးသိမးေလ့ကို လကးႏြစးဖကးနဲ႕ အသာညြပးကိုငးထာ့ေသ့တယး…။ ခါ့ကို
ကိုငးထာ့ယူတဲ႕ သေဘာအ်ပငး က္မကို ခါ့ေကာံ ဖငးၾကျေနရေလေအာငး ကိုငးထိနး့ေပ့ထာ့တာလဲ ်ဖစးတယး..ရြင…
းံ ။
``ဗ္စး ဗ္စး…..ဘု ဘျပး….``
``အာ့….အ…..ယာ…..၊ ကၽျတး ကၽျတး…အငး့…..``
``ဘျပး ဘု….အမေလ့ေလ့….နာတယး…နာတယး….``
``နာရငး ငါရပးထာ့ရမလာ့….ေနာငးေနာငး…``
``ရတယး….ဆကးသာသျငး့….၊ နာတာေတာံ နာတပဲ…ဟ..``
``ေကာငး့လညး့ ေကာငး့ေနတယး မဟုတးလာ့…``
``အငး့…အငး့………..``
ဟုတးလညး့ဟုတးပါတယး ရြငး ။ နာေကာငး့ႀကီ့ ဆိုတာ ဒါကို ေ်ပာတာထငးပါရဲ႕….။ နာခ္ကးကေတာံ ကမး့ကုနးေအာငးပ…
ဲ .။
အဲ…ေကာငး့တာကလညး့ ….ေ်ပာမ်ပတတးေအာငးပ…
ဲ ရြငးံ…။ ဒီလိုနာတာမ္ဳိ့ ေရာ ။ ဒီလို ေကာငး့တာမ္ဳိ့ေရာ က္မတစးသကးမြာ
တစးခါမြ မႀကဳဵဖူ့ေသ့ဘူ့….။
ေစာကးဖုတးကို အလို့ခဵရတာ ေကာငး့လြခ္ညး မြတးေနတာ ။ ေဟာ ..ခု ဖငးလို့ခဵရတာက ပိုၿပီ့ေတာံ အရသာ ထူ့်ခာ့ေနၿပီ ေလ….။
ေစာကးဖုတးကို လို့တာက ေကာငး့တဲ႕ အရသာခ္ညး့ပဲ မ္ာ့တယး..။ ဖငးလို့တာကေတာံ နာတာကလညး့ ေ၇ာစျကး
ေနေသ့တယး..။ ငရုပးသီ့ စပးစပး ခ္ကးထာ့တဲ႕ ၾကကးသာ့ ကာလသာ့ဟငး့ကို ေဆာငး့တျငး့ မနကးေစာေစာ ခ္မး့ခ္မး့စီ့စီ့မြာ
စာ့ရသလိုပ…
ဲ .ရြင.း .။
ဒီလိုနဲ႕ တရစးခ္ငး့ ေခ္ာံသျငး့လိုကးတာ…။ ေနာကးဆုဵ့ေတာံ စိုငး့ရဲ႕ လီ့တစးေခ္ာငး့လုဵ့ က္မ ဖငးေပါကးက္ဥး့က္ဥး့ေလ့ထဲကို
အၾကပးအသိပး ဝငးသျာ့ေတာံတာပဲ….။
အစကေတာံ ဒီဖငးေပါကးက္ဥး့က္ဥး့ေလ့ထဲကို လီ့တနးႀကီ့ သျငး့လို႕ ဝငးမြ ဝငးပါ႕မလာ့လို႕ေတာငး က္မ သဵသယ
်ဖစးခ႕ဲ မိေသ့တာ..။ ေဟာ….အခုလကးေတျ႕ ထို့သျငး့လိုကးေတာံလညး့ အဝငးသာ့ပဲ….။
တငး့တငး့ၾကပးၾကပး နာနာက္ငးက္ငးႀကီ့နဲ႕ အရသာကလညး့ ေကာငး့မြ ေကာငး့ပဲ…။
လီ့အဆုဵ့သျငး့ၿပီ့တဲ႕ အခါ မြာ စိုငး့က ေဆာငံးလို့ေပ့တာမ္ဳိ့ မလုပးေသ့ပါဘူ့…။ သူ႕လီ့ႀကီ့ကို က္မရဲ႕ ဖငးေပါကးထဲ အဆုဵ့ထိ
ကပးထို့သျငး့ၿပီ့ အသာစိမးထာ့ေသ့တယး..။
ဖငးထဲ လီ့ထို့သျငး့တဲ႕ ဒဏးကို က္မ နာက္ငးစာျ ခဵခ႕ဲ ရတာေၾကာငံး အသာအနာ့ေပ့ၿပီ့ ဖငးေခါငး့ေပါကးနဲ႕ လီ့တနး ယဥးပါ့
အထာက္သျာ့ေအာငး လုပးေပ့တဲ႕ သေဘာပါပဲ..။ ဒါေပမယး႕ …..နာက္ငးမႈ ေရာစျကးပါဝငးေနတဲ႕ ဖငးလို့ခဵ အရသာကို
ခဵစာ့ႏြစးၿခိဳကးေနၿပီ ်ဖစးတဲ႕ က္မဟာ ဖငးေပါကးထဲမြာ လီ့ကို စိမးၿပီ့ ်ငိမးေပ့ထာ့တာကို အာ့မရႏိုငးေတာံဘူ့…ရြငးံ…။

ဖငးကို ခပးၾကမး့ၾကမး့ ေဆာငံးလို့ေပ့တာခဵခ္ငးလာၿပီေလ….။
``အာ့…..ဟငံးဟငံ…
း စိင
ု ့း ….ေဆာငံးေလကျာ…၊ ငါ႕ဖငးကို ၾကမး့ၾကမး့ေလ့..အာ့်ပငး့်ပငး့နဲ႕ အပီ ေဆာငံးလို့ေပ့စမး့ပါ……``
က္မက ေ်ပာလညး့ေ်ပာ ဖငးႀကီ့ကိုလည့း ေကာံပငံးတငးၿပီ့ ေဆာငံးတျနး့ေပ့လိုကးတယး..။
ဖငးခေ
ဵ နတဲ႕ က္မက ဒီလို အစပ္ဳိ့ ေ်ပာဆိုလုပးေဆာငးေပ့တယးဆိုေတာံ စိုငး့ကလညး့ ဘယးေနႏိုငးေတာံမြာလညး့…။
သူ႕ၾကညး႕ရတာ က္မ နာက္ငးတာကို သကးညြာတဲ႕ အေနနဲ႕ လီ့ကို အသာစိမးထာ့ၿပီ့ ၿငိမးေနပုဵ၇တယး….။
က္မရဲ႕ အာသာငမး့ငမး့ ေ်ပာလိုကးမႈန႕ဲ တငးဆုဵႀကီ့ ေကာံတျနး့ေပ့လိုကးမႈတို႕က သူ႕အတျကး မီ့စိမး့်ပလိုကးသလိုပါပဲ…။
က္မစကာ့ဆုဵ့တယးဆိုရငးပဲ စိုငး့က သူ႕လီ့တနးႀကီ့ကို က္မဖငးေပါကးထဲက ဆျထ
ဲ ုတးယူၿပီ့ ဒစးအရငး့ပိုငး့ တစးထျကးသျာ့တာနဲ႕
ဆတးကနဲ ်ပနးေဆာငံသ
း ျငး့လိုကးတယး….။
``ဘျပး…ဗ္စး…….``
``အမေလ့…စိုငး့ရဲ႕….``
``သိပးနာလို႕လာ့….ေနာငးေနာငး…``
``ရတယး….ရတယး….နာခ္ငးသေလာကး နာပေစ…ေဆာငံးသာ ေဆာငံ…
း …``
``ဘျပးဘျပ…
း .ဘုဘ…
ု ဗ္စး…..ဘု…ဗိ္….``
``အာ့လာ..လာ့…..ေသပါၿပီ…ဘျပးဘျပ…
း အာ့…..``
``ဘျပး…ဘျပး…ဗ္စး…..ဘု ဘု…..ဘျပး….ဘျပးဘျပး…ဗ္စး..ဘု ဘု……``
``ေဆာငံ…
း .ေဆာငံး တအာ့ေဆာငံ…
း ..ငါ႕ကို မညြာနဲ႕….ေဆာငံ…
း …ေဆာငံ…
း .``
``ဘျပးဘျပ…
း .အမေလ့…ေသပါၿပီ…..အာ့ ဘျပး…ဘု….ဖငးကသ
ျဲ ျာ့ေပေစ…..ေဆာငံးသာေဆာငံ…
း .လို့ပစး…..``
နာလိုကးတာ အရမး့ပဲ…၊ ေကာငး့လိုကးတာကလညး့ အသကုနးပ…
ဲ ။ က္မေလ အရမး့ကို ေဟာံေနၿပီ… ဒီလိုမ္ဳိ့ အငမး့မရ ႏြာပို့ေတျ
ထလာတာမ္ဳိ့ အရငးတုနး့က ေတာငး မ်ဖစးခ႕ဲ ဖူ့ပါဘူ့…။ ဟိုအရငးတုနး့က ဖီ့လငးတကးလျနး့လြၿပီ ထငးတာ အခုဟာနဲ႕ စာရငး
အရငးဟာေတျက ဖျဲ ေတျပ…
ဲ ။
စုိငး့ဟာ အလို့အေဆာငံး အထာကၽျမး့ေနၿပီဆိုေတာံ သူ႕ေဆာငံးလို့ခ္ကးေတျက အာ့ပါၿပီ့ အ်ပတးထိမိတယး…။ ေကဝိုငးဂ္ယးလီေတျ
သုတးလိမး့ထာ့တဲ႕ ေက့္ဇူ့ေၾကာငံး တငး့ၾကပးေနေပမယး႕ လီ့ေခ္ာငး့ႀကီ့က ေလြ္ာခနဲ ေလြ္ာခနဲ ဝငးထျကးလႈပးရြာ့ေနတယး..။
စအိုဝကေတာံ ၿပဲလနးထျကးသျာ့လိုကး ၊ ဖငးေခါငး့ထဲ ရႈဵ႕ဝငးသျာ့လိုကးနဲ႕ လီ့အဝငးအထျကး အေ်ခအေနေပၚ မူတညးၿပီ့
လႈပးရြာ့ေ်ပာငး့လဲေနတယး..။
လီ့ဝငးလီ့ထျကး တငး့တငး့ၾကပးၾကပး ထိေတျ႕ပျတးတိုကးမိေနတာေၾကာငံး စအိုဝက က္ိနး့စပးေနတယး..။ ႀကီ့မာ့တုတးခိုငးတဲ႕
လီ့ေခ္ာငး့ႀကီ့ တရြိနးထို့ ေဆာငံးေဆာငံးဝငးလာမႈေၾကာငံး ဖငးေခါငး့ထဲ ေအာငံးေအာငံးသျာ့တယး..။
အဲ…. အရသာကေတာံ ဘယးေနရာက ေပၚေနတယးဆိုတာ တိတိက္က္ ေ်ပာလို႕ကို မရႏိုငးဘူ့..။ ဒါဟာလညး့
ေစာကးဖုတးအလို့ခဵရတာနဲ႕ မတူတဲ႕ အရသာခဵစာ့မႈ ပုဵစဵတစးမ္ဳိ့ပဲေလ….။
ေစာကးဖုတးကို လို့ရငး အလို့ခဵေနရတဲ႕ ေစာကးဖုတးက အမ္ာ့ဆုဵ့ အရသာေတျ႕တယး…။ အရသာဟာ ေစာကးပတးကေနတဆငံး
တစးကိုယးလုဵ့ကို ်ပနး႕ႏြဵ႕သျာ့ရတာ..။
အခု ဖငးလို့ခဵရတဲ႕အခါက္ေတာံ ၊ လီ့ထို့သျငး့ၿပီ့ ရကးရကးေရာေရာ အလို့ခဵေနရတဲ႕ ဖငးေပါကးက နာက္ငးက္ိနး့စပးေနတယး..။
တစးကိုယးလုဵ့မြာေတာံ အရသာရြိေနတယး..။ ဘယးေနရာက ဘယးလိုအရသာေတျ ေပၚေပါကးခဵစာ့ရတယးဆိုတာကိုေတာံ
မသိရဘူ့…။
လီ့က ဖငးထဲ ထို့သျငး့လို့ေနေပမယး႕ အဖုတးကလညး့ ရျစိရစ
ျ ိ ထို့ေအာငး လႈပးရြာ့ၿပီ့ ေစာကးရညးၾကညးေတျ
စိုလို႕ရႊဲလို႕ေနပါလာ့..။ ေစာကးေစ႕ဟာလညး့ ေကာံေထာငးလို႕….။
က္မေလ စိုငး့ဖငးလို့တာကို တအိအိခဵရငး့ လကးတစးဖကးကို ေအာကးလြ္ဳိၿပီ့ ေစာကးဖုတးကို လြမး့ကိုငးၾကညး႕မိတယး..။

အစပိုငး့မြာေတာံ ေကာံေထာငးေနတဲ႕ ေစာကးေစ႕ေလ့ကို စမး့ၾကညး႕မိတာပါ..။ ေနာကးေတာံ အဲဒီ ေစာကးေစ႕ကို လကးညိြဳ့ထိပးန႕ဲ
ထို့ထို့ၿပီ့ ကလိလိုကး ပျတးေပ့လိုကး လုပးမိတယး..ရြင.းံ .။ အို….အဖုတးက တအာ့ကို ေဖာငး့ၾကျ ရျတကးေနတာပါလာ့….ရြင.း .။
ေစာကးရညးၾကညးေတျဆိုတာလညး့…ဆီချကးေမြာကးက္ထာ့သလိုပ…
ဲ ရျဲနစးယိုစီ့က္ေနတာ..ရြငးံ…။ ေစာကးပတးကို လို့ေနတာ
မဟုတးလို႕ အဖုတးမြာ လီ့က အဆို႕အပိတးလိုတာ့ဆီ့ထာ့တာမ္ဳိ့လညး့ ရြိမေနဘူ့ေလ…။ အဲ….ဖငးကိုေဆာငံးလို့ေနတဲ႕
သူ႕လီ့ေအာကးဘကးက ေဂျ့ဥက တစးခါတစးေလ ေစာကးပတးကို တဖတးဖတး လာလာရိုကးမိတာမ္ဳိ့ေတာံ ရြိတယး..။
ဒါေၾကာငံး တို့လ္ဳိေပါကး ပျငံးဟေနတဲ႕ ေစာကးပတးထဲက ေစာကးရညးၾကညးေတျဟာ ေအာကးဘကးက ေမျ႕ယာခငး့ေပၚကို
ေတာကးေတာကး ေတာကးေတာကးနဲ႕ ယိုစီ့က္ေနၾကတယး..။
က္မက ရြမး့တရုတးေသျ့ တဝကးေလာကးပါတဲ႕ က်ပာ့မမို႕ အသာ့်ဖဴတယး..။ ဒီေတာံ ေစာကးရညးလညး့ ရႊမး့တယးေပါ႕..ရြငး..။
ယိုစီ့အဵထျကးလာတဲ႕ ေစာကးရညးတခ္ဳိ႕တေလလညး့ ေစာကးေစ႕ကလိပျတးေနတဲ႕ က္မလကးေပၚကို က္မိတာမ္ဳိ့လညး့
ရြိတာေပါ႕၇ြင…
း ။
က္မတစးကိုယးလုဵ့က အေၾကာေတျ ေသျ့သာ့ေတျ ဆူပျကးလႈပးရြာ့ေနၾကၿပီ..။ က္မၿပီ့ေတာံမယး …။ ကာမအရသာ
အထျတးအထိပးကို တကးလြမး့ေရာကးရြိေတာံမယး…။
``အာ့ ဟငံးဟငံ…
း .ေဆာငံးစမး့ပါ…. ေဆာငံးစမး့ပါ….ငါ႕ဖငးကို ကျထ
ဲ ျကးသျာ့ေအာငး ကို ေဆာငံးလို့စမး့ပါ…၊ နငံးလီ့ႀကီ့ကို
ငါ႕ဖငးေပါကးထဲ ်ပညး႕သိပးေနေအာငး
တအာ့ေဆာငံးသျငး့စမး့ပါ…စိုငး့ရဲ႕…အမေလ့ေနား…ေဆာငံ.း .ေဆာငံ…
း ေကာငး့လြခ္ညးလာ့…..ဟယး…..``
စိုငး့ဟာလညး့ က္မဖငးႀကီ့ေနာကးမြာ အရမး့ကို ်ဖစးေနပါၿပီ…။ ရြိသမြ္ အာ့ေတျ အကုနးထုတးသုဵ့ေနၿပီ ထငးပါရဲ႕..။
သူ႕ေဆာငံးခ္ကးေတျက အာ့်ပငး့သလို သိပးလညး့ ်မနးလာၾကတယး..။
မၾကာပါဘူ့..ရြငး..။ က္မေစာကးဖုတးထဲက အရညးေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ ယိုစီ့ထျကးက္လာတယး..။ က္မ ၿပီ့သျာ့ရၿပီေလ…။ အဲဒီလို က္မ
ၿပီ့သျာ့တဲ႕ အခ္ိနးမြာပဲ စိုငး့ဟာလညး့ က္မဖငးေပါကးထဲမြာ သုတးရညးေတျ တပ္စးပ္စး ပနး့ထုတးၿပီ့ တစးခ္ီေကာငး့
ၿပီ့သျာ့ပါေလေတာံတယး..။ က္မတို႕ ေမာငးႏြမ လို့ေနၾက်ဖစးေနၾက ထုဵ့စဵအတိုငး့ပဲ… ၿပိဳငးတူပဲ ၿပီ့ၾကတာ…။ ႏြစးေယာကးသာ့
ေမာေမာနဲ႕ ခဏမြန
ိ ့း ၿပီ့ နာ့ေနၾကပါေသ့တယး …။
``ဦ့ေမာငးႀကီ့ ၾကညး႕ရတာ နငံးကို ဖနးခ္ငးေနပုဵ ရတယး…..``
မြိနး့ၿပီ့ အေမာေ်ဖေနရငး့ ဘာစိတးကူ့ေပါကးတယး မေ်ပာတတးပါဘူ့..။ စိုငး့က ေကာကးခါငငးခါ ေ်ပာတယး.။
``ေခါကးစမး့ပါဟာ…။ ေတာငးေတာငးအီအီေတျ ေလြ္ာကးေတျ့မေနပါနဲ႕…၊ ကဲ…နငးေ်ပာမယးဆိုတဲ႕ အာမကးနဲ႕ သူ႕အေဒၚဝမး့ကျဲ
အေၾကာငး့ကိုသာ ေ်ပာ…..``
စိုငး့ကို ပိတးေ်ပာၿပီ့ စကာ့လမး့ေၾကာငး့ သာလႊဲလိုကးရတယး.။ သူေ်ပာတာ ဟုတးတုတးတုတး ်ဖစးေနတာကို က္မ
ဝနးခရ
ဵ ပါလိမ႕း မယး…။
ပေထျ့ရဲ႕ စိတးထဲမြာ က္မအေပၚ မရို့သာ့ေတာံဘူ့ ဆိုတာ က္မ ရိပးမိေနတာ ၾကာလြၿပီပဲ…။ ပေထျ့က လစးၿပီထငးရငး က္မကို
တဏြာမ္ကးလုဵ့နဲ႕ ခို့ခို့ၾကညး႕ေနတာ ၾကာလြပါပေကာ…။
အငး့….သူၾကညး႕မယးဆိုရငးလညး့ ၾကညး႕ခ္ငးစရာပါပဲ…။ စိုငး့နဲ႕ ်ဖစးၾကၿပီ့တဲ႕ေနာကး က္မရဲ႕ ကိုယးလုဵ့ကိုယးထညးဟာ
ေန႕ခ္ငး့ညခ္ငး့ကို ႀကီ့ထျာ့ဖျဵ႕ၿဖိဳ့လာတာ…။ ေမေမ႕ေဘားဒီေလာကးနီ့နီ့ကို ရြိေနၿပီကို့…။ ၿပီ့ေတာံ က္မက ငယးရျယးသူမို႕
ေမေမ႕ထကး ေတာငး ပို တငး့တငး့ရငး့ရငး့ ရြိတယး..။
က္မဟာ ခပးေဟာံေဟာံ စတိုငးလးေတျ ဝတးစာ့ေနထိုငးတတးတာမို႕ အိမးထဲမြာ ေနရငး့ဆိုရငး ဘရာစီယာ
ခပးေလ္ာံေလ္ာံစညး့ေႏြာငးၿပီ့ အက္ႌပါ့ပါ့ ေရြာပ
ံ ငးတတ
ုိ ေ
ုိ တျ ဝတးေလ႕ရြတ
ိ ယး..။ မၾကာခဏဆိုသလို ဘရာစီယာ ေတာငး မစညး့ပဲ
ဘေလာကးစး တစးထပးတညး့ေတာငးေနတာ..။ ( ဒါကလညး့ စိုငး့နဲ႕ လုပးၾကတဲ႕အခါ ခၽျတးရဝတးရ လျယးေအာငးပါ..။
တစးခါတစးေလဆိုရငး စိုငး့နဲ႕ လို့ၿပီ့ ်ပနးအလာမြာ အတျငး့ခဵ ေဘာငး့ဘီေတာငး ်ပနးမဝတးႏိုငးပဲ ထမီတစးထပး ၊ အေပၚအက္ႌ

တစးထပးတညး့ ဝတးလ္ကးသာ့ ရြတ
ိ ဲ႕ အခါမ္ဳိ့ေတာငး ရြိတယး..) ။ က္မႏို႕သီ့ကလညး့ ေတားေတားကို ရြညးေနၿပီ…။
ေမေမ႕ေလာကးနီ့နီ့ကို ရြိေနတာ…။ ဒီေတာံ ဘရာစီယာ စညး့ထာ့ရငးေတာငး စိတးလႈပးရြာ့ေနတဲ႕အခါ ( က္မဟာ စိတးၿငိမးေနတဲ႕
အခ္ိနးန႕ဲ စာရငး စိတးလႈပးရြာ့ၾကျရျေနတဲ႕ အခ္ိနးက ပိုမ္ာ့ေနတတးပါတယး..) ႏို႕သီ့ေခါငး့ေလ့ေတျ ေကာံေထာငးစူၾကျေနတာကို
ထငးသာ်မငးသာ ပါတယး…။ ပေထျ့က အဲဒါမ္ဳိ့ကို ခို့ၾကညး႕တာေလ…။
က္မ မြနးတဲ႕ အတိုငး့ ေ်ပာပါ႕မယး..။ က္မဟာ ကိုယး႕ပေထျ့ကို ကိုယး်ပနးၿပီ့ ်မြဴဆျယးတဲ႕ သေဘာမ္ဳိ့ေတာံ မလုပးခ႕ဲ ရို့ အမြနးပါ…။
အဲ…..ေနာကးပိုငး့မြာ က္မနဲ႕ ပေထျ့ လညး့ ်ဖစးၾကရေပမယး႕ သူ႕ဘကးကစၿပီ့ အကျကးဆငး ဖနးတီ့တာကို က္မကလညး့
မေရြာငးႏင
ုိ တ
း ာေၾကာငံး ပေထျ့နဲ႕ မယာ့ပါသမီ့ ဇာတးလမး့ ်ဖစးခ႕ဲ ၾကရတာပါ…ရြငး..။
စိုငး့က က္မအေပၚ ပေထျ့ မရို့သာ့သလိုရြိတဲ႕ အေၾကာငး့ စကာ့စတဲ႕ အဲဒီအခ္ိနးတုနး့ကေတာံ က္မဟာ ပေထျ့နဲ႕
ေနာကးမၾကာခငး ်ဖစးၾကရေတာံမယး ဆိုတာကို လညး့ ႀကိဳတငး ေတျ့မထငးထာ့ခဲ႕တဲ႕ အတျကး စကာ့ပိတးေ်ပာၿပီ့ လမး့ေၾကာငး့
ေ်ပာငး့ ခဲ႕မိတာပါပဲ…။
က္မက ပေထျ့ရဲ႕ က္မအေပၚ မရို့သာ့ေတာံမႈန႕ဲ ပတးသကးၿပီ့ စကာ့အခ္ီအခ္ ေ်ပာမေနခ္ငးတာေၾကာငံး လမးး့ေ်ပာငး့ၿပီ့
ေမ့လိုကးတဲ႕အခါ စိုငး့ကလညး့ အာမကးနဲ႕ သူ႕အေဒၚဝမး့ကျဲ တို႕အေၾကာငး့ ကို ေ်ပာ်ပပါေတာံတယး..။
``မခငးစန
ိ က
း အသကး အစိတးေလာကးပဲ ရြိေသ့တာ…၊ တစးခုလပးမ…။ လငးန႕ဲ ကျခ
ဲ ဲ႕တာ တစးႏြစးေက္ားေလာကးေတာံ ရြိၿပီ..။ ဒီလို
အရျယးေကာငး့မြာ လငးန႕ဲ ကျခ
ဲ ဲ႕ရတာဆိုေတာံ နငး စဥး့စာ့သာၾကညး႕…။ မခငးစိနး ဘယးေလာကး ဆာေနမယးဆိုတာ ..၊ ၿပီ့ေတာံ
သူတို႕ထုဵ့စဵက လငးန႕ဲ ကျထ
ဲ ာ့ၿပီ့သာ့ မိနး့မဆိုရငး ဘယးေယာကး္ာ့ကမြ မယူေတာံဘူ့ ဆိုပ…
ဲ ။ ဒီေတာံ မခငးစိနးမြာ
ေနာကးထပးလငးတစးေယာကးထပးရဖို႕ကလညး့ သိပးကို ခကးေနၿပီေလ…။ အာ့ကို့ရာမဲ႕လို ်ဖစးေနတဲ႕ မခငးစိနးဟာ
သူ႕အစးမဝမး့ကျေ
ဲ တားတဲ႕ အာမကးတို႕ အေမဆီမြာ လာေနရတယး…။ အိမးမႈကိစၥ ေတျလညး့ ဝိုငး့ကူညီေပ့တယး..။ အာမကးက
မခငးစန
ိ က
း ုိ ခငးတယး..။ မခငးစိနးကို ကူညီေပ့တယး..။ တိုတိုေ်ပာရရငး မခငးစိနးကို ႀကိတးၿပီ့ေတာံ သေဘာက္ေနတယး
ဆိုပါေတာံ…``
``မခငးစန
ိ ဟ
း ာ ေသျ့သာ့ဆႏၵေတျ ေပၚလာရငး တစးကယ
ုိ တ
း ညး့ ေ်ဖေဖ္ာကးဖို႕ လီ့အတု တစးခု ႀကဵဖနးထာ့တာရြိတယး…။ ရာဘာနဲ႕
လုပးထာ့တဲ႕ လီ့အတုလို႕ ေ်ပာတာပဲ…။ ငါေတာံ မ်မငးဖူ့ဘူ့ …..``
အဲဒီ လီ့အတုဆိုတာရဲ႕ ဓါတးပုဵကိုေတာံ က္မအ်ပာဓါတးပုဵ စာအုပးတစးခုထဲမြာ ေတျ႕ဖူ့ပါတယး…။ မိနး့မအဖုတးထဲ
လီ့ကိုယးစာ့ထို့ထညး႕လို့ေပ့လို႕ရတဲ႕ အတဵႀကီ့ပါ…။ လီ့နဲ႕လညး့ သိပးကို တူတယး..ရြငးံ..။
``တစးေန႕ မခငးစိနး အဲဒီ လီ့အတုႀကီ့နဲ႕ သူ႕အဖုတးကို ထို့ကလိ ဖီလငးယူေနတုနး့ အာမကးက လကးပူ့လကးၾကပး မိသျာ့တယး…။
အာမကးက ႏို႕ကိုငးၿပီ့ သူလို့တာ ခဵရမယး.. သူ႕ကို လို့နညး့လညး့ သငးေပ့ရမယး ၊ မဟုတးရငး အကုနးသိေအာငး
ေလြ္ာကးေ်ပာပစးမယး ဘာညာလုပးေတာံတာပဲ..၊ မခငးစန
ိ ဟ
း ာလညး့ လီ့ဆာေနတာဆိေ
ု ပမယး႕ ဗိက
ု ႀး ကီ့ၿပီ့ အရြကက
း ျက
ဲ န
ု မ
း ာြ လညး့
ေၾကာကးတာမို႕ အာမကးကို ေတာငး့ေတာငး့ပနးပနးန႕ဲ ပဲ ဖငးကို ပဲ လို့ဖို႕ ေ်ပာရရြာတယး..။ မခငးစိနးန႕ဲ ကျသ
ဲ ျာ့တဲ႕ သူ႕ေယာက္းာ့က
သေဘာၤသာ့ေလ…။ သူ႕မယာ့ကို ဖငးလညး့ေဆားတာမို႕ မခငးစိနးဟာ ဖငးဇိမးခဵေနတတးတာ…၊ သူက အာမကးကို ဖငးလို့နညး့
သငးေပ့တယး…။ ၿပီ့ေတာံ အာမကးနဲ႕ သူဖငးလို့ဖငးခဵေနၾကတာပဲ…``
စိုငး့က အာမကးနဲ႕ မခငးစိနးတို႕ ဖငးလို့ၾကတာ သူေခ္ာငး့ၾကညး႕ေတျ႕်မငးခ႕ဲ ရပုဵကိုလညး့ ဆကးေ်ပာတယး..။
သူ်မငးခ႕ဲ ရတာေတျကေတာံ ေစာေစာက က္မကို ဖငးလို့ခဲ႕တဲ႕ သေဘာအတိုငး့ပါပဲ…။ ဘာမြ သိပးမကျ်ဲ ပာ့ပါဘူ့..။ အဲဒါကို
်ပနးေ်ပာရငး့ စိတးေတျထလာလို႕ က္မတို႕ ေမာငးႏြမႏြစးေယာကး ေနာကးထပး တစးခ္ီ ထပးလို့ၾကပါေသ့တယးရြင…
း .။

ပေထျ့နဲ႕ ေမေမတို႕ လို့ၾကတာကို ေခ္ာငး့ၾကညး႕မိခ႕ဲ ရာက ၊ ေသျ့သာ့စိတးဆႏၵေတျ လႈပးရြာ့ၿပီ့ က္မတို႕ ေမာငးႏြမ
မြာ့ယျငး့ခဲ႕မိၾကတယး..။ ကာမႏျဵထဲက ရုနး့မထျကးႏိုငးေတာံပဲ အစရြိ အေနာငးေနာငး ဆိုသလို ဆကးတိုကးပဲ ဆကးၿပီ့
လို့ေနေဆားေနမိၾကတယး..။
ဒီလို အလို့ခဵေနရတာေၾကာငံး က္မရဲ႕ ကိုယးလုဵ့ကိုယးထညးက အရမး့ႀကီ့ ဖျဵ႕ထျာ့လာတယး..။ ေမေမနဲ႕ တနး့တူ ရငး ၀၅ ၊ ခါ့ ဿ၀ ၊
တငး ၀၆ အခ္ဳိ့အစာ့မ္ဳိ့ ်ဖစးလာတယး..။ က္မက ငယးရျယးသူဆိုေတာံ ေမေမ႕ထကးေတာငး တငး့တငး့ရငး့ရငး့ ရြိေသ့တယး..။
အဲဒီလို ကိုယးလုဵ့ကိုယးေပါကး ဖျဵ႕ထျာ့ေတာငံးတငး့လာေတာံ ပေထျ့က က္မကို ရမကးအၾကညး႕ေတျနဲ႕ ခို့ခို့ၾကညး႕လာတယး…။
က္မကလညး့ ခပးေဟာံေဟာံ ဝတးစာ့ၿပီ့ လျတးလျတးလပးလပး သျာ့လာေနထိုငးမိတာကို့…။ က္မဟာ ပေထျ့ကို ်မြဴခ္ငးတဲ႕
ဆႏၵေတာံ မရြိရို့ အမြနးပါ..။
ပေထျ့က က္မကို မရို့သာ့တဲ႕ ရမကးမ္ကးလုဵ့ေတျနဲ႕ ခို့ခို့ၾကညး႕ေနတာကို ရိပးမိေပမယး႕ ၊ က္မဟာ မသိက္ဳိ့က္ငး်ပဳၿပီ့
ကိုယး႕ဖာသာ ကိုယးပဲ မြနးမြနးေနခဲ႕ပါတယး..။ စိုငး့နဲ႕ကေတာံ တစးည်ခာ့ တစးခါေလာကး စခနး့သျာ့ေနခဲ႕ၾကတယး..။
ေနာကးပိုငး့မြာ ပေထျ့ ကိုဘေမာငးဟာ နညး့နညး့ကဲလာတယး..။ က္မကို ေသျ့တို့စမး့ က္ဳဵ့သျငး့ယူလာေနတာလာ့ေတာံ
မေ်ပာတတးဘူ့..ရြငးံ..။ က္မကို ထိကပါ့ ရိကပါ့ လုပးတယး..။ မေတားတဆလိုလို ဘာလိုလိုနဲ႕ တငးပါ့ထိတာတို႕ ႏို႕ကို စမး့တာတို႕
အထိ်ပဳလာတယး..။ မထိတထိေလ့ ကိုငးတာတျယးတာ ်ဖစးေပမယး႕ အဲဒီ အထိအေတျ႕ဟာ က္မကို လႈပးရြာ့ေစတာကေတာံ
အမြနးပါပဲ..။ ဒါေပမယး႕ က္မမြာက ေမာငးေလ့က ရြိေနတယးေလ…။ စိတးထလာတယးဆို စိုငး့နဲ႕
အ်ပတးလို့ပစးေဆားပစးလိုကးတာပဲ…။
ဒီလိုနဲ႕ မေမြ္ားလငံးတဲ႕ အ်ဖစးေတျ ေပၚလာမယး႕အခ္ိနးကို ေရာကးလာခဲ႕ပါတယး..။ ဒါကေတာံ ေမေမ ရနးကုနးကို
အေရာငး့အဝယးကိစၥန႕ဲ ဆငး့သျာ့ရတာပါပဲ..။ ေမေမဟာ ကိုဘေမာငးန႕ဲ ယူၿပီ့ေတာံ ၊ သူ႕အေရာငး့အဝယးအလုပးကို
ဆကးလုပးေနပါေသ့တယး..။ ဒါေၾကာငံး အ်ပငးထျကးေလ႕ရြိတယး..။ ဟိုအရငးတုနး့ကေလာကး အႀကိမးမမ္ာ့ေတာံေပမယး႕
တစးလတစးခါေလာကးေတာံ သျာ့တတးပါတယး..။ ေမေမခရီ့ထျကးရငး က္မတို႕ေမာငးႏြမ ပေထျ့နဲ႕ အတူူတူေနခဲ႕ၾကတာပဲ..။ ဘာမြ
်ပႆနာမရြိခ႕ဲ ဘူ့..။ ေအ့ေဆ့ပဲ..။
ေဟာ…အခုတစးေခါကး ေမေမ ရနးကုနးသျာ့မြာကေတာံ ရကးၾကာတယး..။ တစးပတးေတာငး..။ ၿပီ့ေတာံ ဒီတစးေခါကး
ေမေမခရီ့သျာ့တဲ႕အခါ ပေထျ့က ခါတိင
ု ့း လို သူ႕ဖာသာ မေနေတာံဘ့ူ ..။ က္မကို အႀကဵအဖနးလုပးပါေလေရာ…။
်ဖစးလာရပုဵက ဒီလိုရယးပါ..။
ပေထျ့က အႀကဵအဖနးလုပးတာ်ဖစးေပမယး႕ စိတးကိုမထိနး့ႏိုငးပဲ ပါသျာ့မိတာမို႕ က္မအ်ပစးလညး့ မကငး့ပါဘူ့ေလ…။
--------------×-------------------×------------ေမေမ႕ကို က္မတို႕ သုဵ့ေယာကးလုဵ့ ဘူတာရုဵ လုိကးပို႕ေပ့ၾကတယး..။ ေမေမ႕ကို ပို႕ၿပီ့လို႕ အိမး်ပနးေရာကးၾကတာ
ႏြစန
း ာရီေလာကးေတာငး မၾကာခ္ငးေသ့ဘူ့..။ ပေထျ့က က္မကို စၿပီ့ ပေရာပရီလုပးေတာံတာပါပဲ..။
က္မေရဆာသလိုရြိတာနဲ႕ ပကးပးစီတစးပုလငး့ေလာကး ေသာကးဖို႕ ေရခဲေသတၱာကို ဖျငံးလိုကးတဲ႕အခ္ိနးမြာပဲ ပေထျ့ကိုဘေမာငး
ေရာကးလာေတာံတာပါပဲ..။
``ပကးပစီ ေသာကးမလို႕လာ့…ေနာငးေနာငး ရဲ႕..``
``ေၾသား…ဟုတးကဲ႕….``
``ေနာငးေနာငးက တယးလလ
ြ ာတာကိ့ု ….``
ေ်ပာရငး့ သူ႕လကးတစးဖကးက က္မတငးပါ့ကို အသာကိုငးလာတယး..။ မေကာငး့တတးတာမို႕ အစေတာံ က္မၿငိမးေနမိတယး..။
ဒီေတာံ သူက ကဲလာတယး..။ မသိမသာ မထိသလို ထိသလို လုပးေနရာကေန ၊ သိသိသာသာႀကီ့ ကိုငးတယး..။ ကိုငးတာမြ
ဖငးသာ့တစး်ခမး့ကို လကးေခ္ာငး့ေတျ နစးဝငးသျာ့ေအာငးကို ဖ္စးညြစးတာ ရြင…
ံး ။ က္မမြာ ရငးတုနးပနး့တုနးေတာငး ်ဖစးသျာ့ရတယး..။
``ေ်မြာကးမေနပါနဲ႕…ဦ့ေမာငး ရဲ႕….``
က္မက အလိုကးအထိုကး်ပနးေ်ပာၿပီ့ သူ႕အနာ့က ချာထျကးလာခဲ႕တယး..။

အဲဒီတစးညေနခငး့လုဵ့ ပေထျ့ဟာ က္မအနာ့မြာ ရစးသီရစးသီ မေယာငးမလညး လိုကးလုပးေနတယး…။ အချငံးသာရငး
ကိုငးဖို႕ႀကိဳ့စာ့တယး..။ ဒါေပမယး႕ က္မက ပါ့နပးစာျ ပဲ ေရြာငးတိမး့ေနႏိင
ု ခ
း ဲ႕တယး…။ အကိုငးအတျယး မခဵရေအာငး ေရြာငးႏိုငးေပမယး႕
သူ႕အၾကညး႕ကိုေတာံ ဘယးလိုမြ ေရြာငးလို႕မရပါဘူ့..။ ကိုဘေမာငးဟာ က္မကို စူ့စူ့စိုကးစိုကးႀကီ့ကို လိုကးၾကညး႕ေနတာ..။
်ဖစးခ္ငးေတာံ ေမေမ႕ကို ဘူတာပို႕ၿပီ့ အ်ပနးမြာ အိုကးစပးစပးကလညး့ ရြိေနတာေၾကာငံး အဝတးအစာ့လဲတဲ႕အခါ က္မဟာ
ဘရာစီယာေတာငး မစညး့ေႏြာငးပဲ ၊ တီရြပးတစးထပးတညး့ ဝတးထာ့မိရ႕ဲ သာ့ ်ဖစးေနတယး..။
က္မဝတးထာ့တဲ႕ တီရြပးက ဖာ့ဖာ့လ္ာ့လ္ာ့ ရြိေပမယး႕ အသာ့က သိပးမထူဘူ့..။ ၿပီ့ေတာံ ေပ္ာံအိတယး..။ က္မရဲ႕
ရငးသာ့ဆိုငးေတျကို ထငးသာ်မငးသာေစတယး..။ ပေထျ့ကေတာံ အ်ပတးကို စူ့စိုကးၿပီ့ လိုကးၾကညး႕ေနတာ..ရြင.းံ .။
က္မမြာ အိပးခနး့ထဲ ဝငးၿပီ့ နညး့နညး့လုဵလုဵၿခဳဵၿခဳဵ ်ဖစးေအာငး အဝတးလဲဖို႕ကလဲ အခကး..။ မေတား..ပေထျ့ပါ ဝငးလိုကးလာၿပီ့
ဇျတးႀကဵရငး မခကးပါလာ့..။ ဒီလို ဘရာစီယာမပါ ၊ တီရြပးတစးထပးတညး့နဲ႕ အိမး်ပငး ထျကးသျာ့ဖို႕ကလညး့ မသငံ.း .။ အိမးထဲမြာပဲ
ဧညး႕ခနး့မြာ ဝငးထိုငးလိုကး ထမငး့စာ့ခနး့ထဲ ဝငးၿပီ့ ဟိုလိုလို သညးလိုလို လုပးလိုကး ၊ ေနာကးေဖ့ မီ့ဖိုေခ္ာငးထဲ
လြညး႕ဝငးသျာ့လိုကးနဲ႕ လုပးေနရတယး..။
ၿပီ့ေတာံ ပေထျ့ရဲ႕ စူ့စူ့ရဲရဲ ေခၚေတာၾကညး႕ ၾကညး႕ေနတာေတျက က္မကို တစးမ္ဳိ့တစးဖုဵ ရငးခန
ု း စိတလ
း ပ
ႈ ရ
း ာြ ့ေစတယး..။ က္မဟာ
ပထနး ၊ ရြမး့တရုတး ေသျ့ေတျ ေႏြာေနတာမို႕ ေသျ့ဆူၿပီ့ ရာဂၾကျယးပါတယး..။ ေသျ့သာ့ဆူၿဖိဳ့ စအရျယးမြာ ကာမစပးယြကးမႈ
ေကာငး့ေကာငး့်ပဳလုပးေနသူမို႕လညး့ မထိလိုကးနဲ႕ ၊ ထိလိုကးရငး မီ့ပျငံးသျာ့မယး ဆိုရေလာကးေအာငး ရမကးေဇာ
အထ်မနးတတးပါတယး..။
ပေထျ့ရဲ႕ စူ့ရဲတဲ႕ ေခၚေတာၾကညး႕ေတျကို သိပးမၾကညးလြေပမယး႕ ဒီလို စူ့စူ့စိုကးစိုကးႀကီ့ အၾကညး႕ခဵရတာေၾကာငံး
က္မစိတးေတျလႈပးရြာ့လာတာကေတာံ အမြနးပ.ဲ .ရြင.းံ .။ ႏို႕သီ့ေခါငး့ေလ့ေတျေတာငး စူၾကျ ေထာငးတကးေနၾကၿပီ..။
ကိုဘေမာငးကလညး့ အဲဒါကို သတိ်ပဳမိမြာပါပဲ..။ ဒီလိုေတျ့မိတဲ႕အခါ က္မရဲ႕ စိတးေတျ ပိုၿပီ့ လႈပးရြာ့လာပါတယး..။
ႏို႕သီ့ေခါငး့ေလ့ေတျ ေကာံေထာငးေနရုဵတငး မကေတာံပါဘူ့..။ အဖုတးဟာလညး့ ေဖာငး့ၾကျၿပီ့ အရညးေတျ စိုစ်ပဳေနပါၿပီ..။
တကယးလို႕ စိုငး့ဟာ အိမးမြာ ရြိေနရငး က္မ အကျကးဖနးၿပီ့ စိုငး့နဲ႕ လို့ပစးလိုကးမိမြာ အမြနးပဲ..။ ေဟာ…အခုေတာံ စိုငး့က
သူ႕သူငယးခ္ငး့ေတျနဲ႕ နနး့ေရြ႕ကို ထျကးသျာ့ၾကတယး..။ မို့ခ္ဳပးေလာကးမြ ်ပနးေရာကးၾကမြာ..။ စိတးကလညး့
ပိုလို႕လႈပးရြာ့လာေနတာေၾကာငံး က္မဟာ ဂဏာမၿငိမးႏိုငးေလာကးေအာငးကို ်ဖစးေနပါၿပီ..။ အမူအရာ မပ္ကးရေအာငး ကို မနညး့ႀကီ့
ႀကိဳ့စာ့ၿပီ့ ထိနး့ေနရတယး..။
ပေထျ့ကလညး့ က္မအနာ့ကို ကပးကပးလာတယး..။ အဲ….တစးခါမြာေတာံ က္မ ထမငး့စာ့ခနး့ထဲ ဝငးၿပီ့ စီထာ့ၿပီ့သာ့
ပနး့ကနးေတျကို ်ပနးယူ စီေနတုနး့ ပေထျ့က က္မေနာကးဘကး ေရာကးလာၿပီ့ ဘာမေ်ပာ ညာမေ်ပာ နဲ႕ ဆတးဆို ခ္ဳိငး့ေအာကးက
လကးလြ္ိဳၿပီ့ က္မႏို႕အုဵေတျကို ဆုပးကိုငးလိုကးတယး..။
ကိုငးတာမြ လကးႏြစးဖကးလုဵ့ကို ဘယးညာခ္ုဳိငး့ေအာကးက လြ္ဳိၿပီ့ ႏို႕အုဵတစးစုဵလုဵ့ကို စုဵကိုငးလိုကးတာ..။ ေနာကးကေနကပးၿပီ့
ဆျက
ဲ ိုငးလိုကးတာဆိုေတာံ… သူ႕ရဲ႕ ဆီ့စပးကလညး့ က္မ တငးပါ့ကို ကပးမိတာေပါ႕..။ သူ႕လီ့ႀကီ့ကလညး့ က္မဖငးၾကာ့မြာ
ေထာကးေတ႕မိသျာ့ၿပီ…။ ပေထျ့ေရာ က္မပါ ထမီေတျ ပုဆို့ေတျ အခုအခဵေတျ ရြိေပမယး႕ လီ့ရဲ႕ အထိအေတျ႕ကိုေတာံ အပီ
ခဵစာ့ရတယး.။ က္မတစးကိုယးလုဵ့ ၾကကးသီ့ေတျ ၿဖိဳ့ခနဲ ်ဖငး့ခနဲ ထသျာ့တာပဲ..။ မီ့ပျငံးကုနးၾကၿပီေလ…။ ဒူ့ေတျေတာငး
မခိင
ု ခ
း ္ငးေတာံသလိလ
ု ုိ ေချညတ
ႊ လ
း ႕ုိ ..။ ရုနး့ထျကးဖို႕ ဆိုတာကို သတိေတာငး မရေတာံဘူ့..။
ပေထျ့က ႏို႕အုဵေတျကို ဆုပးကိုငးရငး့က ႏို႕သီ့ေခါငး့ေတျကို ပျတးဆေ
ျဲ ပ့်ပနးတယး..။ တီရြပးတစးထပးတညး့ ဝတးထာ့တဲ႕ အေပၚက
ဆုပးကိုငးေနတာမို႕ ပကတိ ႏို႕အုဵအသာ့ကို ထိကိုငးေနတာနဲ႕ မ်ခာ့ပါဘူ့.။
က္မရဲ႕ စိတးေတျကို က္မ ဘယးလိုမြ မထိနး့ႏိုငးေတာံပ.ဲ .ရမကးတာရို့ က္ဳိ့ေတာံမ႕ဲ ဆဲဆဲ အခ္ိနးမြာ အိမးေရြ႕ကို ဝူ့ခနဲ
ေမာငး့ဝငးလာတဲ႕ ကာ့သဵနဲ႕အတူ စီစီညဵညဵ ေအားေခၚသဵေတျ ရုတးတရကး ေပၚလာတယး…။
``ေဟ့….ေဟ႕လူႀကီ့ ကိုဘေမာငး ….၊ ပျေပါကးဗ္ဳိ႕…ပျေပါကး….``
ကိုဘေမာငးရ႕ဲ ဧညး႕သညးေတျ ေရာကးလာၾကတာကို့..။

က္မပေထျ့ဟာ ဘယးလိုမြ မတတးသာေတာံဘူ့..။ သူပိုငးဆိုငးရလုလု ်ဖစးေနေလတဲ႕ က္မကို ထမငး့စာ့ခနး့ထဲမြာ ထာ့ခဲ႕ၿပီ့
အိမးေရြ႕ဧညး႕ခနး့ဘကးကို ခပးသုတးသုတး ေလြ္ာကးလြမး့ထျကးသျာ့ရပါေလေရာ..။
က္မ ဘယးလို်ဖစးၿပီ့ က္နးေနခဲ႕မယးဆိုတာကို စဥး့စာ့သာ ၾကညး႕ၾကပါေတာံ..ရြငး..။ စိတးေတျ အရမး့ကို ထေနၿပီ…ရြငး..။
မထိနး့ႏိုငးေတာံဘူ့..။ က္မကို လို့ေပ့မယး႕ စိုငး့ကလညး့ မရြိဘူ့ဆိုေတာံ က္မမြာ ကိုယး႕လကးကိုပဲ အာ့ကို့ၿပီ့ တစးကိုယးတညး့
စိတးေ်ဖေဖ္ာကးရေတာံမြာေပါ႕…ရြင.း .။ ဒါေၾကာငံး က္မဟာ အိပးခနး့ေလ့ထဲကို အေ်ပ့တပိုငး့ပဲ ဝငးလာခဲ႕မိတယး..။ ကာမဆႏၵေတျ
အရမး့ထၾကျၿပီ့ စိတးသိပးလႈပးရြာ့ေနတာမို႕ ၊ အိပးခနး့တဵခါ့ကိုေတာငး ေသေသခ္ာခ္ာ ခ္ကးခ္ၿပီ့ မစိမိဘူ့..။ ဆျေ
ဲ စ႕ရုဵသာ
ေစ႕လိုကးမိတယး…။ တကးၾကျေနတဲ႕ ကာမရမကးမီ့ကို အတတးႏိုငးဆုဵ့ ၿငိမး့ေအာငး ေ်ဖသိမး႕ႏိုငးဖို႕ကိုပဲ စိတးေစာေနမိတာကို့…။
အိပးခနး့ထဲ ေရာကးတာနဲ႕ တီရြပး ထမီ ၊ အတျငး့ခဵပငးတီ ၊ တစးခုမက္နး အ်မနးဆုဵ့ ခၽျတးချာပစးလိုကးတယး..။ ၿပီ့ေတာံ ခုတငးေပၚ
ကိုယးတုဵ့လုဵ့ႀကီ့ ပကးလကးလြနးလြဲအိပး ၊ ဒူ့ေထာငးေပါငးကာ့လုပး ၊ ကိုယး႕ေစာကးဖုတက
း ို ကိုယး႕လကးနဲ႕ပျတး ၊ ေစာကးေခါငး့ထဲကို
လကးညိြဳ့လကးခလယး ႏြစးေခ္ာငး့ပူ့ထို့ထညး႕ ေမႊန႕ဲ အရမး့ကို ်ဖစးေနေတာံတာပါပဲ..။
စိတးထထနဲ႕ အ်ပတး ထို့ကလိ ပျတးေပ့လိုကးတာ ၊ ခဏအတျငး့မြာပဲ တစးခ္ီ ၿပီ့သျာ့ရတယး..။ ၿပီ့တယး ဆိုေပမယး႕ လီ့နဲ႕
အလို့ခဵရလို႕ ၿပီ့တာမဟုတးပဲ ကိုယး႕လကးေခ္ာငး့နဲ႕ ထို့ကလိလို႕ ၿပီ့သျာ့တာဆိုေတာံ အာသာက ဘယးေ်ပႏိုငးမြာလညး့..။
တစးခ္ီၿပီ့ရုဵန႕ဲ မတငး့တိမးႏိုငးေသ့ဘူ့…။
အဲဒီအခ္ိနးမြာ က္မဟာ ညာဘကးလကးညိြဳ့နဲ႕ လကးခလယးႏြစးေခ္ာငး့ပူ့ၿပီ့ ေစာကးဖုတးထဲ ထို့ကလိရငး့ ဘယးလကးနဲ႕
ႏို႕အုဵႀကီ့တစးခုကို ဆုပးနယးေနတဲ႕ အခ္ိနးလညး့ ်ဖစးေနတယး..။ ဖီလငးေတျ အ်ပတးတကးၿပီ့ အရမး့ေဟာံေနတဲ႕
အခ္ိနးလို႕ဆိုရေလမလာ့ပဲ…ရြငးံ..။
``ေနာငးေနာငံက
း ုိ ပိၿု ပီ့ ၿငိမ႕း သျာ့ေအာငး ဦ့ေမာငး လုပေ
း ပ့မြာေပါ႕..ကျ….``
ပေထျ့ ကိုဘေမာငးက အဝတးမပါ ဗလာကိုယးလုဵ့တီ့နဲ႕ မေတားတေရား ်ဖစးခ္ငးတိုငး့ ်ဖစးေနတဲ႕ က္မတစးကိုယးလုဵ့ကို သိမး့က္ဳဵ့
ၾကညး႕ၿပီ့ ခပးတို့တို့ ေ်ပာလိုကးတယး..။ က္မ ဘာမြ မေ်ပာႏိုငးခငးမြာပဲ ပေထျ့ဟာ က္မခုတငးေပၚ ်ဖတးခနဲ တကးလာတယး..။
က္မကို ဆျေ
ဲ ပျ႕ၿပီ့ ႏႈတးခမး့ခ္ငး့ ထိကပးစုတးယူလိုကးတယး..။
က္မေလ မ္ကးလုဵ့ေတျကို ်ပာေဝသျာ့ရတာပဲ..။ ရုနး့ကနးဖယးရြာ့ဖို႕ ဆိုတာကိုေတာံ လုဵ့လုဵ့ေတာငး စိတးမကူ့မိေတာံဘူ့..။ က္မရဲ႕
လကးႏြစးဖကးဟာလညး့ ကိုဘေမာငးရ႕ဲ ေက္ာကုနး့ကို အလိုလို သိုငး့ဖကးလိုကးမိတယး..။
အငး့….ကာမရမကး စိတးဆႏၵေဇာဟာ တယးေၾကာကးစရာ ေကာငး့တာပါလာ့ေနား…။ သူဖမး့စာ့ထာ့ရငး ဘာကိုမြ
မဆငး်ခငးႏိုငးေတာံဘူ့..။ အရြကးအေၾကာကးဆိုတာလညး့ မရြိေတာံဘူ့..။ ေဇာထနးရငး ေဇာထနးတဲ႕ အေလ္ာကး အေတျ႕ေနာကးကို
ေကာကးေကာကးပါေအာငး လိုကးသျာ့ၾကရေတာံတာခ္ညး့ပဲ..။
က္မဟာ ေမေမ႕ေယာကး္ာ့ ၊ က္မပေထျ့နဲ႕ ်ဖစးၾကရဖို႕ လုဵ့ဝ မေမြ္ားလငံးထာ့ခဲ႕ပါဘူ့..။ ေဟာ…. အခု က္မ ကာမရမကးေဇာေတျ
ထနး်ပငး့ေနတဲ႕ အခ္ိနးကို အချငံးေကာငး့ယူၿပီ့ ပေထျ့က အပိုငးကိုငးလိုကးေတာံ က္မ ဘာတတးႏိုငးအုဵ့မြာလညး့ …ရြငး..။
ကိုယးတုဵ့လုဵ့ႀကီ့နဲ႕ သူ႕ရငးခင
ျ းထဲ လုဵ့လုဵ့လ္ာ့လ္ာ့ႀကီ့ကို ေရာကးလို႕ေနရၿပီ….ရြင…
းံ ။ သူစုပးနမး့ ကိုငးတျယးတာေတျကို လညး့
တလူ့လူ့တလျနး႕လျနး႕နဲ႕ ခဵေနရၿပီေလ…။ သူလို့မယးဆုိရငးလညး့ လိုခ္ငးတပးမကးစျာနဲ႕ပဲ…ကုနး့ရအုဵ့မယး…။
ပေထျ့ ကိုဘေမာငးဟာ က္မကို ပါ့စပးခ္ငး့ေတ႕စုပးနမး့ရငး့ ေပါငးၾကာ့ကို လကးထို့ႏိႈကးလိုကးတယး..။ အဖုတးကို ကလိေနတဲ႕
က္မလကးကို အသာဆျဖ
ဲ ယးပစးၿပီ့ သူ႕လကးနဲ႕ အဖုတးကို ကိုငးတျယး ပျတးသပးေပ့တယး..။ သူ႕လြ္ာကေတာံ က္မရဲ႕ ပါ့စပးထဲမြာ
လြညး႕ပတးေမႊေႏြာကး အစျမး့်ပေနၿပီ့ ၊ က္မကလညး့ ဘယးအညဵ႕ ခဵမြာလဲ…ေနား..။ လြ္ာခ္ငး့ ်ပနးထို့ကလိေပ့လိုကးတာေပါ႕…။
က္မဟာ အပ္ဳိရညး ပ္ကးၿပီ့ ပယးပယးနယးနယးလညး့ အလို့ခဵခ႕ဲ ရၿပီ့ၿပီ ဆိုေပမယး႕ က္မရဲ႕ ေမာငးေလ့ စိုငး့လုဵ့ေက္ာကးနဲ႕ပဲ
လို့ခဲ႕ဖူ့ၾကတာပါ..။
စိုငး့က ငယးေသ့တာရယး ၊ အေတျ႕အႀကဳဵလညး့ ႏုနယးေသ့တာမို႕ လုပးရငး့ကိုငးရငး တတးသိနာ့လညးလာတယးဆိုေပမဲ႕ ဘယး
သိပးကၽျမး့က္ငးအုဵ့ပါ႕မလဲ..။
က္မရဲ႕ ပေထျ့ ကိုဘေမာငးက တကယး႕ ေယာကး္ာ့ႀကီ့..။ အသကး ၀ွ ေက္ား အာ့ေကာငး့ေမာငး့သနး ၊ ေနာကးၿပီ့

ေက္ာကးေကာငး့ေတျကို အဓိက ကိုငးတဲ႕ ပျဲစာ့ ၊ မိနး့မမႈေရ့ရာေတျမြာလညး့ ေက္ာကးကိုငးကၽျမး့သလို ေကာငး့ေကာငး့
ကၽျမး့က္ငးတယး..။ ဒီေတာံ စိုငး့နဲ႕ယြဥးမယးဆိုရငး အ်ပတးအသတးေပါ႕…။
ပါ့စပးခ္ငး့ စုတးနမး့တာ ၊ လြ္ာခ္ငး့ပျတးကလိတာေတျကအစ စိုငး့ထကး ကၽျမး့တယး..။ က္မရဲ႕ စိတးေတျ အရမး့ကို
ဘေလာငးဆူကုနးေအာငး ်ပဳစာ့တတးႏိုငးလျနး့တယး..။ အဖုတးကို ကိုငးၿပီ့ပျတးေပ့ေနတာကလညး့ သိပးမိုကးတယး..။ ခပးရရ
ျ ျ
ခပးဖဖ
ျ ျေလ့ ပျတးေပ့တာ်ဖစးေပမယး႕ က္မမြာေတာံ တျနး႕လိမးေကာံပ္ဵလို႕ လူတစးကိုယးလုဵ့ တိမးေတျထဲ ေရာကးေနသလာ့ေတာငး
ထငးရတယး..။
အဖုတးကို အေပၚကေန လကးဝါ့နဲ႕ အသာအုပးၿပီ့ ်ဖညး့်ဖည့း ပျတးေပ့ရာက ၊ ေစာကးေခါငး့ေပါကးထဲကို
လကးညိြဳ့ထို့သျငး့တယး..။ ထို့သျငး့တာမြာ လကးညိြဳ့ကို ေ်ဖာငံးေ်ဖာငံးႀကီ့ ထို့သျငး့တာ မဟုတးဘူ့ရြင.ံး .။ က္မဖာသာ အဖုတးကို
ကလိတဲ႕ အခါ ဒါမြ မဟုတး စိုငး့က က္မေစာကးဖုတးထဲကို လကးေခ္ာငး့ထို့ထို့ ႏိႈ့ဆျေပ့တဲ႕ အခါေတျမြာ က္မတို႕
လကးေခ္ာငး့ေတျကို ေ်ဖာငံးေ်ဖာငံးတနး့တနး့ လုပးၿပီ့ ထို့ကလိခဲ႕ၾကတာပါ..။
က္မရဲ႕ ပေထျ့ ကိုဘေမာငးလုပးပုဵကေတာံ အဲ႕လိုမ္ဳိ့ မဟုတးဘူ့ ရြင.ံး .။ လကးေခ္ာငး့ကို ေကျ့ၿပီ့ ထို့သျငး့်ပနးထုတး ကလိတာ..။
ဒီလို လကးေခ္ာငး့ကိုေကျ့ထာ့တာေၾကာငံး အသျငး့မြာေရာ ၊ အထုတးမြာပါ ေစာကးေစ႕ကို လကးေခ္ာငး့အသာ့က အစအဆုဵ့နဲ႕
က္က္နနထိေတျ႕ပျတးတိုကးမိပါတယး..။ ေစာကးေစ႕ဆိုတာက အထိေရာကးဆုဵ့ ကာမခလုတး မဟုတးလာ့.။ က္မမြာ
ၾကကးသီ့ေတျကို တဖ္နး့ဖ္နး့ထလို႕….။
ဆီ့စပးကိုလညး့ လကးဖေနာငံးန႕ဲ အသာဖိဖိေပ့ေသ့တယး…။ ဘယးလိုအေၾကာငး့ေၾကာငံးလဲေတာံ မသိပါဘူ့..။ ဒီလို ဆီ့စပးကို
လကးဖေနာငံးန႕ဲ ထိမိလိုကးတဲ႕အခါမြာ က္မေစာကးဖုတးအတျငး့ဘကးပိုငး့က သိမး႕ခနဲ သိမး႕ခနဲ လႈပးရြာ့လို႕သျာ့ရပါတယး..။
ေကာငး့လိုကးတာကေတာံ ေ်ပာမေနပါနဲ႕ေတာံ…။
က္မရဲ႕ လကးခလယးနဲ႕ လကးညိြဳ့ႏြစးေခ္ာငး့ပူ့ၿပိ့ ခပးၾကမး့ၾကမး့ ထို့ကလိခဲ႕တုနး့က ခဵစာ့ခဲ႕ရတဲ႕ အရသာထကး အခု
ကိုဘေမာငးက လကးညိြဳ့တစးေခ္ာငး့ထဲ ကို ေကျ့ၿပီ့ ခပး်ဖညး့်ဖညး့ ကလိေပ့လို႕ ေပၚလာတဲ႕ အရသာက အ်ပတးသာတယး..။
အရမး့ေကာငး့တယး..။ သိပးသိပးၿပီ့ မိုကးတယး…ရြငးတို႕ရယး…။
အဖုတးကို ထိထိမိမိ ကိုငးတျယး ကလိေပ့ရငး့..၊ ႏႈတးခမး့ေတျကို က္မပါ့စပးေပၚက ချာသျာ့ၿပီ့ ႏို႕သီ့ေတျေပၚ ေနရာေ်ပာငး့တယး..။
ႏို႕သီ့ကို စို႕တာ တစးခုခ္ငး့ေတာငး မဟုတးဘူ့ ရြင.ံး .။
က္မရဲ႕ ႏို႕အုဵႀကီ့ ႏြစးခုကို ေဘ့တစးဘကးတစးခ္ကးဆီကေန လကးနဲ႕ ဖိတျနး့ ၊ ႏို႕သီ့ေခါငး့ႏြစးခု နီ့ႏိုငးသမြ္
နီ့ကပးမိေအာငးလုပးယူၿပီ့မြ ႏို႕သီ့ႏြစးခုကို တစးခ္ိနးတညး့ တစးၿပိဳငးတညး့ ပါ့စပးန႕ဲ ငုဵစို႕ေပ့တာ..။
``အာ့…ဟငံးဟငံ…
း .ဦ့ေမာငးရယး….အိုအ…
ို ..``
က္မေလ ဘယးလိုမြ ၿငိမးမေနႏိုငးေတာံဘူ့….ရြငးံ…။
ဒီလိုႏို႕သီ့ေခါငး့ႏြစးခုကို ပါ့စပးတစးေပါကးထဲ က္က္နန မိမိရရ ငုဵစို႕ေပ့တာကိုလညး့ ဒီတစးခါ ပထမဆုဵ့ ခဵရတာဆိုေတာံ
အ်ပတးကိုခိုကးၿပီ့ ပါ့စပးက ေရရႊတး်မညးတမး့လိုကးမိတယး…။ အ်ခာ့ဘာကိုမြလညး့ မဆငး်ခငး မစဥး့စာ့ႏိုငးေတာံပါဘူ့..။
ပေထျ့နဲ႕ မယာ့ပါသမီ့ မသငံးေလ္ားတာတို႕ ဘာတို႕ အာ့လုဵ့ ေခါကးထာ့လိုကး ။ အခုခိ္နးမြာ က္မရဲ႕ ႏို႕သီ့ေခါငး့ႏြစးခုကို ပူ့ကပးၿပီ့
ၿပိဳငးတူစို႕ေပ့ေနတာေၾကာငံး ်ဖစးေပၚလာတဲ႕ ရငးသိမး႕တုနးေအာငး အရသာထိေတျ႕မႈကိုပဲ
အ်ပတးအာရုဵစူ့စိုကးေရာကး၇ြိေနပါေတာံတယး…။
က္မဘကးကလညး့ ဣေ်ႏၵတာရို့ အာ့လုဵ့ က္ဳိ့ေပါကးလို႕သျာ့ခဲ႕ရပါၿပီ..။ ရမၼကးမီ့လြ္ဵေတျလညး့ တညီ့ညီ့
ေတာကးေလာငးလို႕ေနပါၿပီ…ရြငး..။
က္မေလ ဘယးေလာကးမ္ာ့ ရမၼကးေဇာထနးၿပီ့ စိတးေတျ ႏို့ၾကျေနသလိုဆိုရငး ပေထျ့ရဲ႕ ေပါငးၾကာ့က မတးေထာငးေနတဲ႕
လီ့တနးႀကီ့ကို လကးနဲ႕ လြမး့ဆုတးကိုငးၿပီ့ အသာပျတးသပးေပ့လိုကးမိတယး.။ ကိုငးရတာလညး့ တစးဆုပးတစးခန
ဲ ဲ႕
အာ့ရစရာႀကီ့ပါပဲ….ရြင…
း ။

``ေအ့….ဟုတးၿပီ….ဒီလိုမြေပါ႕…ေနာငးေနာငးရ..။ ဦ့ေမာငးရ႕ဲ လီ့ႀကီ့ကို ေကာငး့ေကာငး့ေလ့ ပျတးေပ့စမး့ပါ..။ ဒါႀကီ့က
ေနာငးေနာငံက
း လ
ုိ ညး့ အရသာအေတျ႕ႀကီ့ေတျ႕ေအာငး လုပေ
း ပ့မယး႕ဟာပါ..ကျယး႕…``
ပေထျ့ ကိုဘေမာငးက က္မရဲ႕ ႏို႕သီ့ႏြစးခုပူ့ကို စို႕ေပ့ေနရာက ပါ့စပးခာျ ၿပီ့ ေ်ပာလိုကးတယး..။ ပေထျ့ရဲ႕ ဒီတိုကးတျနး့ခ္ကး
စကာ့ေတျက က္မရဲ႕ ရမၼကးဆႏၵ မီ့ပုဵထဲကို ဓါတးးဆီထပးေလာငး့်ဖညး႕ထညး႕ေပ့လိုကးသလိုပါပဲ…။ က္မ စိတးေတျ ပိုထလာတယး..။
သူ႕လီ့ကို ပိုၿပီ့ တငး့တငး့ၾကပးၾကပး ဆုပးမိတယး..။ ၿပီ့ေတာံ ထကးေအာကး လႈပးရြာ့ေပ့ေနတာ ဂျငး့တိုကးေပ့သလိုမ္ဳိ့ေတာငး
်ဖစးေနၿပီ…။
ကိုဘေမာငးက သူ႕မ္ကးႏြာကို က္မရငးဘတးေပၚ ်ပနးအပးတယး..။ ႏို႕သီ့ႏြစးခုပူ့ၿပီ့ ေစာေစာကလို စို႕ေပ့အုနး့မလို႕လာ့
ထငးမိတာ…။ သူက အဲ႕လိုမ္ဳိ့ မလုပးေတာံဘူ့ ရြငးံ..။
ႏို႕အုဵႏြစးခုၾကာ့က အညြာကို ကုနး့နမး့တယး..။ ၿပီ့ေတာံ ရငးညျနး႕ကေန ေအာကးဘကးကို တ်ဖညး့်ဖညး့ ေရႊ႕သျာ့တယး ..။
ဘယးညာႏို႕အုဵႀကီ့ႏြစးခု ရဲ႕ ေအာကးေ်ခတစးဝိုကး ကို လြ္ာေလ့နဲ႕ လြညး႔ပတးယကးေပ့တယး..။ ပါ့စပးန႕ဲ လည့း စုပးေပ့တယး..။
လုဵ့လုဵ့အိအိ ႏို႕အုဵသာ့ေတျကို ႏြာေခါငး့နဲ႕ လြမး့ထို့ ကေလား ထို့ထိလိုကးေသ့တယး..။
ေဟာ….ကိုဘေမာငးက ေအာကးဘကးကို ေရႊ႕သညးထကး ေရႊ႕သျာ့ၿပီ့ ေမေမ႕ကို သူဘယးလိုမ္ဳိ့ လုပးေပ့ခဲ႕တယးဆိုတာ က္မ
မ္ကးေစ႕ထဲ ်ပနး်မငးေယာငးလာတယး..။ ေဗဒငး ေမ့ေနစရာ မလိုပါဘူ့..။ ပေထျ့က က္မရဲ႕ ေစာကးဖုတးကို
ဦ့တညးပစးမြတးထာ့တာက အေသအခ္ာပါပဲ…။ သူေလ…..သူ….။ က္မပေထျ့ ကိုဘေမာငး ရယးေလ…။ က္မေစာကးဖုတးကို
ယကးေပ့ေတာံမယး..။ သိရဲ႕လာ့….။ အို့…..သူက ဒီကိစၥေတျမြာ သိပးကို အထာကၽျမး့လျနး့ေနတာဆိုေတာံ သူအခု ယကးေပ့တာ
ဘယးလိုအရသာ ရြိမယးဆိုတာကို ေတျ့ၿပီ့ က္မမြာ ၿပီ့ခ္ငးခ္ငး ေတာငး ်ဖစးလာရပါတယး ..။
``အို့…………ဟငံ.း ဟငံး…ဦ့ေမာငးရယး….။ အို…..အေမ႕….ယာ့တယး ရြငံး…..အို အိ…
ု …………```
က္မရဲ႕ ပါ့စပးကလညး့ သဵစုဵ်မညးတမး့ေနမိပါတယး..။
က္မရဲ႕ ေစာကးဖုတးေပၚ သူ႕ပါ့စပးထိကပးေရာကးလာမဲ႕ အခ္နး သူ႕လြ္ာစိုစိစိရြညးလ္ာ့လ္ာ့ႀကီ့နဲ႕ ေစာကးပတးကို အာ့ရပါ့ရ
ယကးေပ့ေတာံမယး႕ အခ္ိနးကို က္မအသညး့တေအ့ေအ့နဲ႕ ေစာငံးလငံးလို႕ ေနမိတယးဆိုရငး က္မကို ႏြာႀကီ့လျနး့တယး ၊
ရမၼကးထနးလျနး့တယးလ႕ို အ်ပစးဆိုၾကမြာလာ့….။
အ်ပစးတငး မေစာၾကပါနဲ႕ ရြငးတို႕ရယး…။ က္မမြ သာမဟုတးပါဘူ့..။ က္မလို အသကးငယးငယးရျယးရျယး ေသျ့သာ့ဆူၿဖိဳ့တဲ႕
အ်ခာ့ဘယးမိနး့ကေလ့မဆို က္မလို အေ်ခအေနမ္ဳိ့ႀကဳဵရရငး က္မလိုပဲ ်ဖစးၾကမြာ အေသအခ္ာပါပဲ..။ က္မထကးေတာငး ပိုကဲခ္ငး
ကဲၾကအုဵ့မြာ …ရြငးံ..။
ေအာကးဘကးကို တေရျ႕ေရျ႕ ဆငး့သျာ့တဲ႕ ကိုဘေမာငးရ႕ဲ ပါ့စပးဟာ က္မရဲ႕ ခ္ကးေနရာကို ေရာကးေနပါၿပီ..။
ခ္ကးနကးနကးေလ့ထဲကို လြ္ာထို့ၿပီ့ ယကးေပ့ေနပါတယး..။ သူ႕လကးေတျကေတာံ က္မရဲ႕ ေပါငးလုဵ့တုတးတုတးၿဖိဳ့ၿဖိဳ့ႀကီ့ေတျကို
ပျတးသပးလိုကး ၊ ဖငးဆုဵႀကီ့ကို ကိုငးညြစးလိုကး ၊ ႏို႕အုဵေတျကို လြမး့ဆျလ
ဲ ိုကးနဲ႕ အ်ပတးကို အလုပးရႈပးေနတယး…။
ခ္ကးကို ယကးေပ့ေနရာကေန အဆငံးေက္ားၿပီ့ ရုတးတရကး ေပါငးခၾျ ကာ့ဆီကို တစးခါတညး့ ေနရာေ်ပာငး့တယး..။ ေစာကးဖုတးကို
အ်ပတးယကးေပ့တယး..။ ေစာကးဖုတးတငး မဟုတးပါဘူ့..။ ေစာကးဖုတးကို ယကးရငး့က ေအာကးဖကးကိုပါ လြ္ာလြညး႕ကစာ့ၿပီ့
စအိုဝ ဖငးေပါကးေလ့ကိုပါ လြမး့ယကးေပ့လိုကးေသ့တယး…။
က္မဟာ ဖငးလို့ခဵဖူ့ၿပီ့ ဖငးဇိမးခဵတတးေနတဲ႕ မိနး့ကေလ့တစးေယာကးဆိုေတာံ က္မရဲ႕ စအိုဝဟာလညး့ မထိလိုကးနဲ႕ ၊ ထိလိုကးရငး
မီ့ပျငံးသျာ့မယးဆိုတဲ႕ ေနရာမ္ဳိ့ ်ဖစးေနတယး..။ အဲဒီစအိုဝေလ့ကိုမြ ကိုေမာငးက လြ္ာနဲ႕ ယကးေပ့လိုကးတာဆိုေတာံ
အို…..ေ်ပာကို မေ်ပာခ္ငးေတာံပါဘူ့ ..ရြငး…။
``အမေလ့ေလ့…..ဦ့ေမာငးရ႕ဲ ….ဘယးလိုလုပးေနတာလဲ..ရြငးံ…. ယာ့တယး….ယာ့တယး…သိပးယာ့တာပဲ….အာ့ ရြီ့….``
တစးကိုယးလုဵ့ တုနးတုနးခိုကးခိုကး ်ဖစးသျာ့ရေအာငးပဲ ကာမေဇာရမၼကး ထနး်ပငး့လာတာေၾကာငံး က္မ ပါ့စပးကလညး့
ေအားဟစး်မညးတမး့သဵေတျ အေတာမသတးေအာငး ထျကးေပၚသျာ့ခဲ႕ရတယး…။ အိမးထဲမြာ ပေထျ့နဲ႕ က္မ ႏြစးေယာကးတညး့သာ

ရြိေနလို႕ ေတားေတာံတာေပါ႕ရြင…
း ..။ တကယးလို႕ ေမေမသာရြိေနၿပီ့ ပေထျ့နဲ႕ က္မကလညး့ ခို့စာ့ေနမိၾကတာဆိုရငး
ဒီလိုေအားပုဵမ္ဳိ့နဲ႕ဆို က္မအသဵေတျကို ေမေမေကာငးေကာငး့ၾကာ့ရၿပီ့ ပေထျ့နဲ႕ မယာ့ပါသမီ့ အေနနီ့ၿပီ့ ်ဖစးခ္ငးတုိငး့
်ဖစးေနၾကတာကို ကျိခနဲ ေနေအာငး ဖမး့မိသျာ့မြာ အမြနးပဲ…။
ပေထျ့ဟာ က္မရဲ႕ စအိုဝကို မရျဵမရြာ ယကးေပ့ေနရငး့ ေစာကးေခါငး့ေပါကးထဲကို လကးညိြဳ့နဲ႕ လကးခလယးႏြစးေခ္ာငး့ပူ့
ထို့ထညး႕ၿပီ့ ကလိေပ့ေသ့တယး..။ သူကလိေပ့တယးဆိုတာက လကးေခ္ာငး့ႏြစးေခ္ာငး့ပူ့ကို ခပးေကျ့ေကျ့လုပးၿပီ့ ေစာကးဖုတးထဲ
ထို့သျငး့်ပနးထုတး ခပးသျကးသျကး ခပး်မနး်မနး လုပးေပ့တာေလ..။ အဖုတးကို လကးေခ္ာငး့နဲ႕ လို့ေပ့ေနတဲ႕သေဘာမ္ဳိ့ေပါ႕..။
လကးေခ္ာငး့ႏြစးေခ္ာငး့ကို ေကျ့ၿပီ့ ထို့သျငး့်ပနးထုတး လုပးေနတာမို႕ ထို့သျငး့တဲ႕အခါမြာေရာ ်ပနးထုတးတဲ႕အခါမြာေရာ
ေစာကးေစ႕ကို က္က္နန ထို့မိ ပျတးမိကလိမိေနေလရဲ႕…။
က္မေတာံ တကယးပဲ ၿပီ့လု ၿပီ့ခငး ်ဖစးလာၿပီ….ရြငးံ..။
``အာ့ပါ့ပါ့….အိုအ…
ို ..အာ့ အီ့….ဦ့ေမာငး…ထို့စမး့ပါ….လကးေခ္ာငး့ေတျ အ်ပတးထို့
….အမေလ့….ေနား…ယကး…ယကးေပ့….အာ့ ဟုတးၿပီ……ေကာငး့လိုကးတာ…ေနား…..အာ့…..အာ့…….``
ပေထျ့က ေစာကးဖုတးထဲ ထို့ကလိေနတဲ႕ လကးေခ္ာငး့ေတျကို ဆတးခနဲ ဆျထ
ဲ ုတးတယး..။ ၿပီ့ေတာံ လကးညိြဳ့နဲ႕ လကးခလယးကို
ခပးကာ့ကာ့လုပးၿပီ့ လကးညိြဳ့ကို ေစာကးေခါငး့ထဲ ထို့ကလိတယး..။ လကးခလယးကိုေတာံ ဖငးေပါကးထဲကို ဆတးခနဲ
ထို့ထညး႕လိုကးတယး…ရြငး..။
``အာ့……အာ့…….အိ…အီ့…..ဦ့ေမာငး…ရာ….အိ.ု .အို႕….အို့……``
က္မဆိုတာ ေကာံပ္ဵေ်မာကးၾကျတကးသျာ့တာပဲ…။ ဒီလို အဖုတးကို လကးညိြဳ့ ၊ ဖငးေပါကးကို လကးခလယး လကးေခ္ာငး့ႏြစးေခ္ာငး့
ႏြစေ
း နရာချၿဲ ပီ့ ထိ့ု ကလိေပ့ရငး့က ေစာကးေစ႕နဲ႕ ေစာကးဖုတးႏႈတးခမး့သာ့ေတျကို လြ္ာနဲ႕ ကုနး့ယကးေပ့ေန်ပနးပါတယး…။
သူ႕လကးညြိဳ့နဲ႕ ထို့ကလိေနတဲ႕ ေစာကးဖုတးက တရျရျ လႈပးရြာ့လို႕လာေနၿပီ..။
``အိုအ…
ို ..ဦ့ေမာငး….ခပး်မနး်မနးေလ့…..အို..အိ…
ု .ဟုတးၿပီ….ခပး်မနး်မနးေလ့…..အာ့ပါ့….ရြ့ီ ….ယကးစမး့ပါ……အေမ႕….အို့….
အမေလ့ေနား……ထို့ …ထို့….ထို့ေပ့ပါ…အာ့…လာၿပီ……လာၿပီ…..အာ့
အီ့…အီ့..ထျကးကုနးၿပီ….ထျကးကုနးၿပီ….ရြငးံ….အ…အာ့……ေကာငး့လိုကးတာ….ဦ့…ေမာငး…ရယး…..``
က္မ ၿပီ့သျာ့ခဲ႕ပါၿပီ …..။ အၾကမး့ပတမး့ကို ၿပီ့သျာ့ခဲ႕ရတာ..။ စိုငး့နဲ႕ လို့ရလို႕ ၿပီ့တာမ္ဳိ့နဲ႕လညး့ မတူဘူ့ …။
ပိုေလ့ပငးၿပီ့…ပိုအရသာရြိတယး…ရြငးံ…။ က္မ အလို့ခဵခ႕ဲ ရတဲ႕ သကးတမး့တေလ္ာကးမြာ ၿပီ့ခဲ႕ရသမြ္ ထဲမြာ
အေကာငး့ဆုဵ့ပါပဲ…ရြငး…။