ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

EΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΑΝΩ ΙΛΙΣΣΙΑ, 157 84 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. : 72.74.204 , FAX : 72.43.380,

Αθήνα 29/6/2010
Προς κ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ Σ. ∆ΑΜΑΣΚΟ
B.Sc.mech.eng,,M.Sc.environmental eng.
∆ΙΠΛ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε.
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ 58, 16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τηλ. 210-9629182, e-mail: damaskosdimitrios@gmail.com
Σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα που παραθέτονται στην έρευνα1 του Πανεπιστηµίου Αθηνών2,
στις κατατεθειµένες µελέτες3,4 για την έγκριση της κατασκευής ΧΥΤΑ στη θέση «Μάυρο
Βουνό» Γραµµατικού, υπάρχουν αρκετές ασάφειες και εσφαλµένες εκτιµήσεις, όσον αφορά
τα ειδικά Γεωλογικά, Υδρογεωλογικά, Υδρολογικά και Στρωµατογραφικά χαρακτηριστικά
της περιοχής.
Κατά συνέπεια, οι µέχρι τώρα αξιολογήσεις για την χωροθέτηση ΧΥΤΑ στηρίζονται σε
λαθεµένα κριτήρια και θα πρέπει να επανεξεταστούν, σύµφωνα µε τα νέα επιστηµονικά
δεδοµένα.
Τα δεδοµένα αυτά που προέκυψαν από µακροσκοπικές παρατηρήσεις πεδίου,
χαρτογραφήσεις και αναλύσεις δειγµάτων, έδωσαν σηµαντικά νέα στοιχεία για τα

1

Τεχνικό Υπόµνηµα για την αξιολόγηση της καταλληλότητας κατασκευής ΧΥΤΑ στη θέση «Μαύρο

Βουνό» Γραµµατικού.
2

Οµάδα Εφαρµοσµένης – Περιβαλλοντικής Γεωχηµείας, Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

3

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2003) στα πλαίσια του Έργου «Ολοκληρωµένη

Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.∆.Α) Βορειοανατολικής Αττικής στη Θέση Μαύρο Βουνό
Γραµµατικού. Κ/Ξ ENVIROPLAN Α.Ε – E.Π.Ε.Μ Α.Ε. – Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε
4

Γεωλογική – Υδρογεωλογική Μελέτη (2003) στα πλαίσια του Έργου «Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση

∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.∆.Α) Βορειοανατολικής Αττικής στη Θέση Μαύρο Βουνό Γραµµατικού.
Κ/Ξ ENVIROPLAN Α.Ε – E.Π.Ε.Μ Α.Ε. – Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε

επιφανειακά γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και αποτελούν σηµαντικότατες
κατευθυντήριες ενδείξεις για την πιστοποίηση και των υπόγειων γεωλογικών συνθηκών.
Ορισµένα από αυτά τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, π.χ. οι ακριβείς υδρογεωλογικές συνθήκες
και η στρωµατογραφία της στενής περιοχής χωροθέτησης ΧΥΤΑ, µπορούν να πιστοποιηθούν
µόνο µε αναλυτική υδρογεωλογική και στρωµατογραφική έρευνα που θα περιλαµβάνει
µετρήσεις πεδίου, όπως γεωφυσικές διασκοπήσεις ή/και διάνοιξη ερευνητικών γεωτρήσεων
και µελέτη των δεδοµένων τους.
Συνεπώς, προκειµένου να πιστοποιηθούν οι σηµαντικές ενδείξεις για τις δοµές βάθους της
περιοχής χωροθέτησης ΧΥΤΑ και τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά αυτής, κρίνεται ως
απαραίτητη η διεξαγωγή συµπληρωτικών ερευνών που θα περιλαµβάνουν:
1. Γεωφυσικές διασκοπήσεις, µε σκοπό:
α) την πιστοποίηση ύπαρξης υπόγειου νερού, τον ακριβές βάθος στο οποίος
βρίσκεται και τις ενδεχόµενες υδραυλικές επικοινωνίες που υπάρχουν.
β) τον καθορισµό της ακριβούς στρωµατογραφικής στήλης εις βάθος
2. Ερευνητικές γεωτρήσεις, για τον προσδιορισµό:
α) της ακριβούς πιεζοµετρικής στάθµης και των ειδικών υδρογεωλογικών
χαρακτηριστικών της περιοχής χωροθέτησης ΧΥΤΑ
β) την ακριβή λιθολογική περιγραφή των γεωλογικών σχηµατισµών βάθους.
3. Λεπτοµερής υδρογεωλογική µελέτη, που θα περιλαµβάνει µετρήσεις πεδίου και θα
καλύπτει όχι µόνο το εύρος της στενής περιοχής του Έργου, άλλα θα επεκτείνεται ευρύτερα
στην περιοχή προκειµένου:
α) Να καθορισθούν τα ακριβή υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης
περιοχής
β) να καθορισθούν οι ενδεχόµενες υδραυλικές επικοινωνίες της περιοχής µε
ευαίσθητα υδατικά συστήµατα όπως η λίµνη του Μαραθώνα και ο Ευβοϊκός Κόλπος,
αλλά και µε σηµαντικά υδροµαστευτικά έργα (γεωτρήσεις άρδευσης και ύδρευσης
της ευρύτερης περιοχής).
Επειδή οι γεωλογικές και υδρογεωλογικές παράµετροι είναι ιδιαίτερα κρίσιµες για την
χωροθέτηση ενός ΧΥΤΑ, και µε δεδοµένη την αρχικά εσφαλµένη εκτίµηση τους, προτείνεται
η αναστολή των εργασιών στην περιοχή του Έργου, µέχρις ότου εκπονηθούν οι απαραίτητες
ειδικές µελέτες που θα καταγράψουν την πραγµατική υφιστάµενη κατάσταση, και θα
γνωµοδοτήσουν µε επιστηµονικά τεκµηριωµένα στοιχεία για την καταλληλότητα ή µη της
θέσης.
Ο επικεφαλής της Ερευνητικής Οµάδας του Πανεπιστηµίου Αθηνών
∆ρ. Α. Κελεπερτζής
Καθηγητής Γεωχηµείας και Εφαρµοσµένης Γεωχηµείας,
∆ρ. Γεωχηµείας, Πανεπιστηµίου Manchester Αγγλίας,
∆ρ. Γεωλογίας και Χαρτογραφήσεων Παν. Πατρών