Lei 10,60

o

c

MINISTERUL EDUCATIEI $IINVATAMINTULUI

Prof. DUM ITRU RO$CA - coordonator -

lrw. MARIA DORNESCU - ROTARU Prof. EUGENIA $INCAN

I
1-

·',1

Manuai pentru clasa a III-a

3 X 231 = 231 +231

+ 231 == 693

'

N"" xxx ",,,,, 231+ 231 231

231X

~93

3 693

·1

g
Editu,a Didactica Ii Pedagog!ca - Bucuref.ti

,I

Manualul a fest elaborat in 1980. Editia din 1~87 este conforma cu programa scolara aprobata de Ministerul Educatiei ~i InvataQ1intului cu nr. 39198/1983. Contlnutul rnanualulai a fost analizat ~i avizat de Com isla pentru inviilamintu_l prirnar a Ministerului Educatiel ~i Invatamtntulul.
'.,

I .. Recapitularea ~i comp etarea cunostintelor din cl isa a II-a .,

Referent;;

lov . G£NOVEVA BERBECE
ln«. ANNA-LOUISE BaRTOl

Inv , VIORICA ENACHf:
Prof. ZOE MURGOCI

1. Citirea ~i scrierea numerelor naturale mai mici decit 0 mie

Comisiile metod ice ale inviilatorilor nr. 30 ~i 280 din Bucuresti,

din scolile

Redactor: TUDORA GAVRILA Tehnoredactare ~i machetare: PARASCHIVA GA$PAR Coperta: DUMITRU $MALENIC

1. Cititi numerele: , 55. 400; 87; aJ 236; 106; 350; 456; 900; 390; 303. 70; oj 807; 2. Scrieti en cifre numerele: , patrn sute saizeci si doi ; 0 sura: noua ; trei sute; opt sute cincizeci; sase sute optzeei ~i doi; patruzeci si opt. 3. A;;ezati in online crescatoare, apoi deseresditoare, numerele : 136; 631; 504; 200;" 990. b) 76;' 360; 907 ; 820; 400 ; 548. 4·. IntTe care numere naturale se ana. numerele: 900. 499; 180; 500; a) 320; 490. 600; 8~0; 329; b) 78; 5. Numiti, apoi scrieti eu cifre toate numerele naturale: intre 868 ;;i 872; 795 ~i 802; 3~7 :;;i 331; 500 si 502. 439 si 44.1; 99 si 101; bJ eel pu tin egale eu 99 si eel mult egale cu 102. c J eel putin egale eu 99 ~i mai mici ea 102. 6. Numiti si scrieti toate numerele naturale de la '400 la 500 din zece in zeee. 7. Scrieti, apoi comparati numerele run fieeare pereche, punind. dupa caz, unul din semnele <. >. ~. 430 304; 236 320; 540 540; '702 927; 831 813; 707 770.
1 1

~.

a) 420;

a) euprinse

I

3

IIIilMI

8. Care este eel rnai mic numar seris eu trei cifre, diferite de 0 ? Dar eel mai mare? 9. Verificati daca sernnele
fiqa 1i raspunsul, <', >.

4. Aflati suma, a} 45+25=

-

apOl faceti proba

prm

=

sint puse

corect.

Justi-

342>243; 125=152;

723<632; 576=576;

804>408; 505<550.

18+52= 63+17= d) 57+ 3= 25+55= 39+41= 35+45=
5. Aflati suma :

b) 27+43= 65+26= 23+ 9= e) H+66 ' 18+81= 24+58= 41+29=

adunare : c) 68+20=

.

f)

57+18= 36+49= 44+55= 27+72= 38+57= 47+27= 8 36 50 48

2. Adunarea si scaderea numerelor naturale mai mid decit 0 suta,fara si eu treeere peste ordin
1. Efectua ti oral: a) 3+5= 13+5= 23+5--; 33+5 ' 9-5= 19-5= 29-5= 6+ 7= 16+ 7= 26+'7= 36+ 7= 90-50= 60-30= 70-20=
/

~) b)

n I 12 n+40 I m I2
38+m

I
I

24 42

"

17 I

35 25

I
\

'.
J

9+41= 22+ 8= 12+18= 34+46= 20- 6= 40- 5= 60- 8=

19+ 5= 25+49= 46+17= 43+37= 39-25= 70-15= 83-57=

6. Efectuati urmatoarele scaderi : b) 18- 5= a) 80-30= 58-42= 36- 6_:_ 29~ 7,49_:_40=

I

I

\

52

I
c) 80-36=

72-24= 60- 9=
• J

b)

La (a) faceti proba prin adunare, la (b) prin scadere, la_(c) " prin care proeedeu doriti. . 7. Aflati numerele. mai mici en 4 decit urmatoarele numere:

,

9 ~ l'8' 10' 12' 20' 24' 13' 39' 50.
J

J

J

}'

1

I

}

J

.

2. Efectuati oral: 7+60= 50+~0= 37+41= 54+ 6= 8+28= 25+39= 12- 8= 41- 2= 33+ 0= 54- 9= 63-25= 43- 0=
J

"

.

8. Maria a cheltuit pentru trei cumparaturi, respectiv 29 lei. 46 lei ~i 7, lei. Citi lei a cheltuit in total? , 9. In cele trei c1ase a III-a dintr-o scoala sint ,99 de elevi. In c1asa a III-a A sint 36 de elevi, in c1asa a III-a B ,34 elevi. '

Citi

3. Fara, a sehimba
a)

elevi sint in clasa a III-a (Aflati in dona moduri.)

C?

ordinea termenilor, efectuati in dona moduri: b) 7+ 6+ 8=

4'+ 3+ 9= 52,+20+19.=

8+36+45=

Exemplu: 3+7+5=(3+7)+5=10+ 5=15 3+7+5=3+{7+5)= 3+12'=15

10. Aflati diierenta: c) pi p-15 b) P Ip-21 a) P Ip-8 20 21 10 42 35 18 30 50 53 231 , 81 90 . t I. Efectuati urrnatoarele scaderi, apoi Iaceti proba lor: a) 48-26= 86-56= 72----' 8= b) 80-32= 64-38=.J 81-50=.
5

.

.

12. Elevii clasei a III-a

au plantat in Iata scolii pansele. Pe 0 parte a aleii au plantat 42, jar pe cealalta parte en 14 fire mai putin. Cite fire de pansele au plantat in total? c) m-30=46; cuprinse

2~ Care numere
.

naturale

mai mici decit

0

mie se scnu cu toate

cifrele:

a) '0., 5, 8;

b) 2, 4, 6.

13. .Aflati terrnenul necunoscut: a) 24+n,=46; b) p+52=92; 46+n=62.' P+26=80:

d) 42-x=12; m~ 26=35. 81-x=72.
intre 35 9i 45,

Folosind in fiecare numar cifrele 0 singura data, asez ati numerele respective in ordine crescatoare.

3. Care este eel mai mare numar natural
4. Efectuati oral:
I ,

14. Verificati care numere naturale adunate eu 25, dau suma: a) mai mica, decit Rdspwn«: 65?' a) 36; 37; 38; '39

care' se poate folosind fiecare din cifrele 3, 0. iii 8? Dar eel mai mic?

sene

b) eel mult 62?
b) 36; 37. euprinse .intre 37 si 43, 2l?
l_

a) 50.0.+20.0.= b) 30.0.+40.0= 5. Efectuati:

80.0.-500.= 60.0.-40.0=
. 800 -600

20.0+700.=
50.0.-20.0.=

15. Verificati din care nutnere naturale .scazlnd 19, obtinem res tul : ,
)

a) eel mult 22? Rdspuns:

b) eel putin

a) 38; 39; 40; 41.

b) 40; 41; 42. nurnere lor 72 si 38 decit suma 53 si 18 decit diferenta '

a) 300 + (500 -4Uo.) = b) (400+ SOD) -70.0. = 6. Cornpletati tabel ul:

70.0. 20.0-600. = +

+400 =

.16. Cu cit este mai mica diferenta numerelor 50 si 24?

17. Cu cit este mai mare suma nurnerelor numerelor 53 si 18?

a
120. 235

I

a +130.
250.

I

a +250.

I

330 +a

I

434+a

18. La magazinul de jucarii s-au vindut intr-o zi 90 de baloane colorate: 34 galbene, cu : 18 mai muIte rosii, iar restul albastre, Cite baloane albastre s-au vindut? , 19. Alcatuiti cite
0

-

problema

a carei rezolvare

sa

se serie:

7. Aflati numarul ,

x din:

a) 80-(28+36}= ; b) 89-32 -29 ' ; ct7f$"_:(25+36}=. 20. 0 carte are 98 de pagini. Un copil a citit intr-o zi 37 de pagini, iar in alta zi cu 18 mai multo Cite pagini mai are' de citit P 21. Irrtr-o sala de sport erau 18 fete si cu 5 mai' multi baieti,
Citicopii au ramas in sala, daca 17 din ei au iesit in curte?

a) x+523=786; x+4o.2=876 .

b) x-213=342 x-425-532

c) 794-x=42o.

.

853-x=2o.3

; .

8.Un muncitor a primit un premiu de 785 lei. Din ei a cumparat
o pereehe de pantofi de 275 lei, un pulover pe care a platit mai putin eu 65 lei, iar restul l-a oprit pentru cheltuielile zilnice. Ce surna iii-a oprit? 9. Cornpletati tabelul:

3. Adunarea ~ scaderea numerelor naturale mai mid decit 0 mie,fa,a trecere peste ordin
1. Spuneti in or dine crescatoare ,'numerele
pina la 211; de la 395 pilla 1.1 40.2 ;de de la 988 pilla. la 999.
6

a

I

,a+5

I 23+a

I a +234
7

naturale de la 189 la 798 pilla la '810.;

--

452

60.4

10. Efectuati . urrnatoarele scaderi sint posibile), apoi facetiproba

de numere naturale lor prin adunare: c) 465-

(data

~6. Verificati

egalitatile :

986 -542 =867 -420;
17• La suma numerelor 863 si 531. 18. Din surna numerelor 839 si 428.

340 +436=236 +540. 524 si 143 adunati 408 ;;i 560 scadeti
diferenta diferenta numerelor numerelor

a) .736- 6= 385- SO= 952-800=

b) 586-500 = ; 678-300= : 489-502= . d) 736-320=' 549-134= 857-555=
0

65= 358- 43= 546_:_612= "

19.
~1

Sa se completeze: a'

11 Cu ajutorul figurii 1 cornpuneti doua moduri.

problema

rezolvati-o

in

I

b 203-

I.

e 436253 . 370

I

a +b +e

120-

~------~~r---------~---r----~
I

143m

?m

325m

302 B

---

697 997

,'-----------,.--------,_.-------------589m
Fig. 1

A

c

o

201

20. Violeta avea la C.E.C. 850 de lei. Ea a seos 350 de lei pentru a plati 0 excursie, Apoi, fadnd econornii, a mai depus 435 lei.
Citi lei are Violeta acum la C.E.C.?

, 12. Un muncitor

a realizat peste plan 258 de piese, altul cu 47 de piese mai _putin, Cite piese au realizat peste plan eei doi rnuncitori ? .

4.

Inmul tirea

13. Aflati toate numerele naturale care: , a)' adunate eu 590 dau suma mai mica dedt 599; b) scazute din 786 dau diferen ta maimare decit 784,; c) adunate cu 230 dau suma ce,l mult 233. 14. Lungirnea unei gradini dreptunghiulare este de '324 m, iar latimea de 110 m. CHi metri are gardul ce inconjoara gradina? ,

si imparprea numcrelor mai mici decit Q suta
2xS= 8 x2= - 5x6= 6x5=,
se observa

naturale

1. Efectuati oral: 5x7= 7.x5=
Ce proprietate 2. Efectuati, :

4

xs-. ;
.

8x4=
exemple?

.

a Inmultirii 1 xO=

ope aceste

, 15. 'Trei detasamente de pionieri au colectat impreuna 890 kg de fier veehi. Primul detasament a colectat 320 kg, iar al doilea 310 kg. Cite kilograme de fier, veehi a eolectat ... al treilea detasament ? Cum gindim pentru ca rezolvarea sa se scrie ;"

'I
I

1 xl=

II

lx4=

Ox1= Ox5= 8:><5=40

OxO=
inmultirii:

3. Care sint factorii si care este produsul 4. Efectuati adunarile repetatc:

a) 890-(320+310)=
8

b) (890-320)-310=

.

3+3 +3+3 +3=

5 +5 +5+5 +5+5=

14 +14 +14=
9

I

,,_

5. Scrieti ur matoarele adunari repetate, 6+6+6=, 7+7+"7+7=._ _ Efectuati inmultirile obtinute,

ca inmultiri : 3 +3 +3 +3 repetate: 4 X211 =

+~=

1~. Care numar este de S ori mai mare decit : a) 3; b) 7; c) 5? 14., Calculati produsul

a xb:

6. Scrieti urmatoarele
7 X6 Etectuati 7. Efectuati 9x4=
_,

Inmultiri ca adunari
233 X2 = obtinute. 7xS= 4x4= 4X7= 7x4= 7 x7 __:_

5x9 adunarile 8x9= oral: 3x3= 3x8=8X3= SxS=

a
b

-I

>4
6

I ~,1-9 IS
-_- -8 3
-_-

I
5

6
7

I

7

2
1 1

3

prin adunare, in doua moduri: 6x3= 5x5= 9xO= 9x5= '6x7= 7x6= 6xS= 8x6= n
,

4 _-- -- -8

9

axb
15. Calculati produsele 5 3

8. Efectuati
2X2= 2x9= 9x2= 9x9=

n X 6 ~i 9
1

X

n:
2
1

I

I

o x 9----::
6x6=

S

I

n ><6 9Xn

-- _-

--

9. Prin adunari repetate, fiecare din numerele: 10. PrinInmultiri, din numerele:

gasiti numere de ~ ori mai mari decit 21; 11; 111'; 211; 212. decit fie care al :

-",6
I

4

1

7

9

I

1 ,

I'

--

---- -produsul suma numerelor numerelor Dar

I

gasiti numere d~ 5 ori rnaimari 2· 3· 4' 5' 6' 7· S· 9' 10
J ., , ,
J

16. La produsul 6 si 8. :17. Din produsul

numerelor numerelor

7 si 6, adunati

J

,

,

11.

Scrieti -.

numarul

punctelor
repetate;

a) unei adunari

figura 2, ca rezultat b) unei inmultiri,
din

5 ~i 7, scadeti

15 si 17.
18. Kilogramul de piersici costa 8 lei. Citi lei costa. 4 kg? caz, daca am avut 75 de .Iei i alaturata,se 7 kg? Citi lei ramin, infiecare

4-

4

4

4

4

• • • •

• • •

• • •

Fig.


• •

• •


?

I

I

19. Calculati produsul numerelor care, in 'figura afla in interiorul : a) Iiniei rosii si al celei negre : b) liniei rosii, dar nu si al celei negre. ' c) liniei negre', dar nu ~i al celei rosii.

?
fig. 3

12. lntr-o cutie slnt 6 creioane colorate. -Cite creioane vor ff in 5 cutii? Dar in 7; -Dar in 9? (Folositi tabla inmultirii.) 10 11

20. Aflati numerele care pot fi scrise in casutele goale ale tabelului:
a b c (aXb)+c

27. Folosind figura 4, efectuati, explicind raspunsurile: 24 :6= 24 :4=

I

8 9 21

I
~--

3
7

I

5

I
--

8 5

I
---

6
6 Prin

4x6=
care procedeu ati aflat dtul

6x4=
la fiecare din cele- dona

6 --

impartiri?

35

--

48

-95

56

21. lntr-o livada sint 9 ririduri de meri, .. vind cite 8 porni pe a rind, iar in alta- li~~da sint 10 rinduri eu cite 9 meri in rind, In care Iivada sint mai multi meri, si 'cu cit?

22. Ionel are- 6 ani. Elena,

s ora lui, estede

2 ori mai in virsta, Cu citi Fig. 4 28. Folosind figura 5, efectuati, explicind raspunsurile :

iar tatal lor este de 6 or i mai in virsta de cit Ionel. ani este rnai in virsta t at al decit Elena?

23~ Luati

21 de betisoare. Age~ati-le in gramezi de cite 3 betiscare. Cum proceda ti? Cite- gramezi obtinsti? Scrieti rezultatul cu ajutorul irnpar tirii, Cumnumirn acest procedeu de efectuare a impartiriiP fiecare avind

30:6=
5x6=

30: 5=

6x5=

24. Tuati 21 de betisoare. Aseza ti-Ie in 3 gramezi. acelasi num ar de betisoare. Cum procedati? Cite betisoare ati eu ajutorulimpartirii. --a impartirii? obtinut intr-o gramada? Cum numim acest proeedeu

Prin care proce deu aflati citul la fiecare din cele doua Impartiri ?

Scrieti rezultatul
de efeetuare
-

~---~--

25. Efectuati .impartirea
Iolosind : a) proeedeul b) procedeul prin

18 : 3 =,
"cuprlndere";

aj utindu-va

de betisoare

si

30

prin "pa.rti egale".
I

• • • •

•••••

6

26. Efectuati 28: 7=
32: 8=
12

ea la problema 27 : 9=

anter.ioara :

••••• ••••• ••••• ••••

6
6

..

6

..

14 : 7=

15 : 3= 18 :'9=

25 : 5= 22: 2= Fig. 5 13


36. Se distribuie
facute facute prin "cuprindere" prin "parti egale"

29. Despre figura 6 spuneti: a) La efectuarea poate folosi? b) La efectuarea
c~rei' impar ..iri t carei impartiri

18 mere, in mod egal, la 3 copii, Cite mere revin unui copil? Cum aflati? Scrieti rezolvarea en ajutorul imparefectuati im partirea?

tirii. Prin care proeedeu

poate folosi? c) Ce mmultiri de numere naturale

37. Avem 18 mere pe rare le distribuim unor copii, dind fiecaruia cite 3 mere. Citi eopii sint? Cum aflati? Scrieti rezolvarea cu
ajutorul impartirii. Prin care procedeu efectuati irnpartirea?

rezulta -din ea?

38. Daca 5 pixuri identiee costa 15 lei, cit costa 1 pix?
operatia prin care se rezolva problema. efectuati operatia respectiva?

Scrieti

Prin care proeedeu

14

39. Cite pixuri a 3 lei bucata se pot cumpara eu 15 lei? Scrieti
operatia prin care se rezolva problema. efectuati aceasta operatie i Prin care procedeu

40. Aflati, pe rind, un numar de 4 ori mai mic decit : 12; 24; 32; 20; 36; 40.
Fig. 6

41~ Aflati, pe rind, un numar

cu 4 mai mic decit : din:

300 Efectuati

prin scadere repetata_:
30:

12; 24; 32; 20; 36; 40. 14 :2= 25 :0= 42: 14=
-42. Calculati numarul . neeunoscut

a) 24: 6=

6=·

b) 14: 7 =. 31. La
Care
I

30 :5=

844 : 211=
este 4.

a) p x3=18 ,; b) 7 xn=42

; c) t : 6=5
t : 8 =93 ; t:

d) 21 : u=7 64 : u=8
36: u=4

0

impartire deimpartitul este 12 si imparjitorul este citul?
'

p X 9 =63;
px4=16,.

5 X n =45; 4xn=12.

5=4 .

32. Efectuati: 10: 5=

24·:8=

35 :7=

43. Efectuati, in ordinea in care sint scrise :

a)

9x2 : 3= 6x4 : 8= 42: 7x6= 56 : 8x9=

b) 5x9+32= 6x8+20= 8x9-40= 6x5-15=

c) 81 : 9+18.= 49 : 7+23= 6X9-50= 4x78=

33. Daca se stie ca 40 : 8' '5, rezultatul caror operatii eu numerele 5, 8 si 40 poate fi scris, fara alt caIcul? Aceeasi mtrebare pentru fiecare din:

32 : 4=8; 42: 7=

3x9=27. 5x9= . 28 :4= 63 :9=

34. Efectuati, apoi faceti proba in trei moduri:

44. Din produsul numerelor 9 si 7, scadeti citul numerelor 42 si 6.

45. 0 gospodina

35. Folosindu-va de tabla' inmultirii, efectuati : 72: 9= 64: 8= a) 15 : 3 = 36 :6= 81 :.9= b) 40 :,8=
14

a cumparat 4 k;g de mere eu 5 lei kilogramul, 2 kg de piersici en- 8 lei kilogramul, iar din restul pin a la 50 de lei a cumparat 2 kg de struguri, Cit a platit kilogramnl de strugnri?

-

46. Elena a curnparat 2 pereehi de sosete eu 9 lei perechea; 3 batiste cu 4 lei bucata si 0 bluza pentru care a platit 44 de lei. Ce rest a primit de la 75 de lei?

Lucrdri de control
1.: Scrieti toate a) b) c) d) ellprinse eel putin mai mari eel putin numerele naturale: intre 194 si 199; egale eu 194 si eel mult egale eu 199; decit ~38, dar eel mult egale cu 941; egale en 938, dar mai mici decit 941.

47. Sa se verifice egalitatile :
a) (8 X9) -3?=4 X (7~ : 8); b) 89--47 +(6 x7);
,

32 +(56 : 7) =(6)< 9) -24.

(9 X 9) -50 =32.

48. In vacan ta de vara elevii unei clase au cules 54 kg de zrneura
si 42 kg de mure. Cite ladite au folosit, daca in fiecare ladita :au pus cite 6 kg? 49. tn livada scolii sint 16 pomi fructiferi. Jumatite din nurnarul lor sint meri, un sfert sint peri, iar 'restul pruni. Citi porni sint, din fiecare fel? ~O. Intr-un. autobuz erau 36 calatori, La pnma statie a coborit un sfert din ei si au urcat alti 8. Citi diJatori erau in autobuz la plecarea din acea statie?
, ' J'

2. Calcula ti : , 13+ 6= 483650-21 .6= 7= = 283+514 = 34+503= 857-321 = " 432-402= 28952= 4+123=

9+51= 2'5+68----,
_7

3. Aflati termenul

necunoscut :

52+n=71;

n+518=629;

81-n=36;

. n-l11 =888.

4. Cu cit este mai mare suma numerelor 26 si 17 decit difererrta
lor? Scrieti rezolvarea intr-un singur exercitiu, pe eare apOl n efectuati., ' folosind paranteze,

51. In rezervorul unui autoturism erau 45 1 benzina, Ctti litri .au rjimas dupa 4 zile, daca s-au consumat cite -7 1 pe zi? 52. Mierea de albine scoasa intr-o zi din stupi a Iost pusa in - 3 borcane a cite 10 kg fiecare si au mai ramas 18,kg. Cite kilograme de miere de albine s-au scos? 53. Intr-un· strat s-au rasadit cite 8 flori pe rind. Cite rinduri sint, daca au fost rasadite 0 data. 38 si alta data 34 de flori? 54~ Un scolar a rezolvat in doua zile 21 probleme, Stiind ca intr-o zi a rezolvat ell 5 probleme rnai putine decit in cealalta, aflati cite probleme '7 rezolvat in fiecare zi. 55. Dana si Simona au cules intr-o zi 14 kg zmeura. Cit a cules fiecare, daca Simona a cules cu 2 kg mai putin decit Dana? Rezolva ti in dona moduri, 56. Doi lucratori au reparat intr-o zi 24 aparate de radio. Cite aparate a reparatfiecare, dad unul a reparat cu 6 mai mult decit celalalt? Rezolvati, in doua moduri.
16

5. Calcula

ti:
42: 6= 63-: 7= b) impartire. sint 48 calatori. Numarul calatorilor care statie este de 6 ori mai mie decit 48, iar la mai coboara 2. ramas in autobuz? 72~ 9=

apoi faceti pro ba prin :

a)" . inmultire :
6. Intr-un autobuz coboara la prima statia urmatoare Citi calatori au

7. Scrieti toate numerele naturale mai mari decit 210, care scazute din 334 dan diferenta eel putin 121, ~ar mai mica decit 123,

17
2 - Matematica, cl. a IU-a

I~~.'

-

illlliillilil

II. Adunarea si scaderea numerelor naturale mai mici decit 0 mie, cu trecere peste .ordin

2. Efectuati in scris: 10080 10050 10090

3. La scaderile de la exercitiul 2 faceti proba prin scadere,

1. Scaderea numerelor naturale cind descazutul este 100 10. Scazatorul este format numai din zeci

4. Dintr-o cutie cu 100 de creioane, s-au vindut 40. Cite creioane au mai ramas in cutie? 5. Un pachet contine 100 de caiete. Altul are cu 20 mai putin. Cite caiete -sint in al doilea pachet?
I '

2°. Scazatorul este format numai din unitati

10 - 6
Cum gin dim :

?

1006
;>

100 - 30
10030
?
. t!,;_·

== ?
.\

zeci

unitoU

. Oral:

100-30 =10 zed - 3 zeci = 7 zed

10

~-I
In scris: 10030

=70

100-30==70
PrOba prin

--------~~----~~-.----100-

....

scadere: 10030 10030 '10070

....................
Fig. 7

6

94

=>

70

-

70 ,

70

30
Oral:

100-6=

I.

Exercitii si prob/eme .
1. Efectuati, oral: .

I

90+106

90+ 494 1006

I

10-4=
100-40=
18

100-20='; .

10- 2=

10- 6= ; 100-60=

10- 1= 100-10=

In scris :

6 -94

100-

0>0

1006 94

94

100 - 6 - 94

2*
11J\l1. -

Exerci Iii .si probleme
1. Efectuati
oral: 100-7= 100-3= 100-2= 100-5= ; ; 100-4= 100-8= .

Exerci tii si probleme
1. Efectuati oral: a) 100-27=
100-96= 2. Efectuati
0

2. Intr-un eo~ sint 100 mere. Dad. 7 din ele sint rosii, cite sint de alta euloare?

100-39 = ; 100~55= .
.

b) 1QO-43 =
100-91 =

100-68= 100-33=

; .

3. Din 100 pasarele aflate intr-un porn, 4 i;;i ian zborul. Cite
ramin in porn ? 4. Intr-un cor cinta 100 eopii. Daca la ei, citi sint prezerrti? 5. Mama a curnparat
0

.

in seris, apoi Iace ti proba prin scadere : 10010049 100-54= 100-63'= 100-76= 100'-87=

repetitie lipsese 9 din

100·-

carte de 8 lei. Cit rest a primit la 100 lei?

23
3. Efectuati 100-92=

32

3°. Scazatorul este format din zeci si unitati

in seris, apoi faceti proba prin scadere. 100-94= 100-36=
i .

100-47=

100 - 36 == ?
zeci unitali

10036 ?

4. Efectuati, 100-17 ::=:t 100-99=

apoi faceti proba prin scadere 100-70 100-90= . ,; ; 100- 3= 1.00-42=

lsuta'

"

10093

1009

10

5. Pe un raft sint 100 beeuri ..Cite ramin, daca se iau 34 din ele] 6. Maria face cumparaturi bancnora de 100 lei? de 72 lei. Ce rest primeste de la
0

64
Fig. 8 Oral: 100-36=
.: 1'1

7. Dintr-un butoi continind 100 1 benzina, s-au luat 48 L Citi litri de benzina au mai ramas in butoi?
)

8. Intr-o cutie sint 100 nasturi, in alta sint 67 nasturi, Proba prin sciidere:
l00~ 36 64 10036· -64 sint mai multi in prima cutie?

Cu cit

In scris:
90+1030+ 6 60+ 4=64 10039 64

. "''''

-

9. Care numar este cu 25 mai mic decit 100? . 10. Un pionier si-a propus sa rezolve in vacanta 100 de-problerne . Dupa ce a rezolvat 64 din ele, de cite zile mai are nevoie, daca rezolva cite 4 pe zi? Cite zile i-au trebuit in total, la acelasi ritm zilnic de lucru ?

10064 36

.

:...._..,--

I

100 - 36
\

64
.i'lli!

20
-

2. Adunar.ea co trecere peste ordin a doua numere naturale mai mici ca 100, avind soma eel putln 100 10. Numere formate numai din zeci, avind suma 100
,

6. Un copil a cules 90 kg de mere, altul a cules mai mult eu 10 kg. Ce .cantitate de mere a cules al doilea copil? 7. Calculati

,!

.numarul "a" din: a-30=70; a~20=80;

a-40=60;

a-90=10.

.~ .

2°. Numere formate numai din' zeci, avind suma mai mare decit.lOO

i

I

·70

+ 30 ==
70+30= -

?
.. + 3 zed'
In scris : 70+· 30 100 7 zeci 10 zeci

70
70+ 50 .
-?-

+ 50

=:

?
f~:-scris "

Oral: 70+ 30
?

Oral:

70+50=70+30+20 =100+20 =120

@~0+1 50
120

70+ 50
. 120

= 100

70
Exerci Iii si probleme

+ 30 ==

100
Bxercilii~f)i probleme

70

+ 50 ==

120

1. Efectuati oral: 1+ 9= 4+ 6= ; 2+ 8= ; 40+60= ; 10+90= , 20+80= ; 2. Efectuati in scris si faceti proba prin scadere, 60+ 30+ 80+ 90+ 40 20 70 10
3. Efectuati

5+ 5= 50+50=in doua moduri:

1. Efectuati oral: d) 70+70 = c) 70+50= a) 90+30= ; b) 90+20= 80+80= 70+70= 60+80=; 70+80= 90+80= 40+90= . 50+90= . 90+60= .
2. Efectuati in seris, apoi taceti proba prin adunare: .

,;

50+' 50

60+ 70

80+ 40'

60+ 60

50+ 60

40+ 80+50= ; 70 90+70 =;

-

.30+80=

. ' 90·+90= . ; .

3. Efectuati :

in scris si face? proba prin adunare:

100-70-:; 100-50=; 4. lonel are 60 de lei, sora lui, Dana, are

10 de lei.

100-80=
Citi lei au cei

(50+70)+40=; (80+30)+60=;

(90+80)-60=; (60+90)-40=;

POO-30)+40= (100-70)+90=

doi Irati in total? 5. La 0 scoala in claselea III-a sint 80 de elevi, iar in clasele a II-a sintcu .'20 de elevi mai multo Citi elevisint in clasele :,' a II-a? 22

4. La un magazin de jucarii s-au vindut dimineata baloane, iar dupa amiaza ~O baloane, Cite baloane s~au vindut in . acea Zl.? 5. Un sofer a economisit intr-o luna 90 1 benzina, altul eu 20 I maio mult. Citi litri de benzina a economisit al doilea sofer?
23

80

3°. Numere mai rnici dee'lt 100, avind suma eel pu tin 100
a) Adunarea eu treeere peste ordinul zecilor

b) Adunarea eu treeere peste erdinul unitatilor ·~ipeste ordinul zecHor

78

+ 56 ==

?
zeci

76

+ 52 == J
76+52'= 70+6+ 50+2

, sute
C alcuiu! £n scris: Proba prin adunare : 76+ 2 8 52+ 76 128 fig, 9 78+56= 70+ 8+ 50+ 6

78+ 56 ?

un itoti

78

+

76,+ 52 ?

~

52
128

,

....
+ 56

56
134

120+8=128

76
AUe exemple: 42+ 65 107 84+ 50 134
I

+ 52 ==
47
107

128
C alculul in scris:

120+14=134 Proba prin 56+ 78 adunare:

60+.

78

134 .

OOOOD 56
78+

78+ 56

Exerci Iii si probleme
1. Efectuati oral:

134

134

134

c) 96+12=; d) 79+60= ; ; b) 72+45 = 6.7_+41 .. = 80+95 = ; :16+91 =; ,43+86= 52+53= . 99+30= . 57+92= . 65+74:.= . 2.' Efectuati in scris, apoi Iaceti proba prin adunare: a) 84+63=
a) 24+ ,93 46+ 83 75+ 61 b) 62+ 45 34+ 73

AUe exempte : 54+" 76 130_100 53+ 47 93+ 7 100

c) 88+21 =; 54+54 = . d) 92 +84=; 64+93 = . 3. Intr-un· balot de stofa sint 65 m, in altul sint 72 m. Citi metri
de stofa sint in cele doua baloturi? " 4. La un magazin s-au vindut intr-o zi 83 kg de Iamii, iar porto- , cale eu 12 kg mai multo CIte kilograme de Iarnii ~i portocale • s-au vindut in total?
24-

Exercitii si probleme
1. Efectuati oral:
a) 46+89= 67 +94=

d) 68+32= c) 74+56= ; b) 65+77 = 94+ 6= 53+87= . . 86+88 = .

;. .
25

2. Ef ectuati in scris, apoi faceti proba prin adunare:

a) 79+ 85 c) 41+ 59

94+ 78

35+ 89

96+ 39 67+ 33,

b) 87+ 93

66+ 74

31+ 79 3+ 97

48+ 92 95+ 5

3. Adonarea eu treeere peste ordin a numerelor naturale eind eel putin un numar este mai mare ca 100 10. Adunarea eu trecere peste ordinul unitatilor

I

89

11+

d) 98'+'
2

e) 58+99=

; f) 77+83 ' ,; g) 25+75= 69+84=. 41+89= . 81+19=

#.

71,)91+9=; 4+96= .

348

+ 216

?

1

3. Dana a citit 76 pagini dintr-o carte. Cite pagini are' cartea, dad. mai are de citit 48?

348 1216 I? .
1

+

'300+40+ 8+ 200+10+ 6 500+50+14·=564 Proba prin adunare: ~f6+ 348 564

C alculul in seris ; 4. La un concurs de saniute au participat in prima zi 53 si a doua zi 47 concurenti. Citi participanti au fost in eele doua
zile? 5. Cite kilograme de 'plante medicinale au adunat elevii unei clase, daca fetele au adunat 68 'kg, iar. baietii, fiind mai putini, au adunat 46_kg? 6. Complet ati tabelul:

34_~+ 216 564

<DLJ

348+ 216 564

I-

348
AUe exemple: 6~7+ 378+ 205 7'09.+ 201 910 348+ 27 375

+ '216
247+
6

564

n ;74 _J,_3_6 7_8 4_9_ 6_7_ 5_;6_9_8_ __ __ _ _
r:;_'

213
860

~(dupa ce il copiati pe caiete).

583

253

, 1.

Din suma numerelor

87 si 39, scadeti

diferenta

numerelor

1100 si 80:

Exerci tii si probleme
1. Efectuati mai intii oral, apoi in scris, spunind cum ati procedat. a) 236+51~= 345+208'= 2. Efectuati : 354+ 218 127+ 345 ; . b) 57 +329='; 124+ 6=. c) 508+ 9=; ,104+506 , .

8., La diferenta numerelor 100 si 60, adunati 38 .si 72.
9. Intr-o scoala sint 72 si 78 abonamente la are scoala in total la Cu cite abonamente
26

surna numerelor

abonamente la revista ,,~oimii patriei" revista "Luminita". Cite abonamente cele doua reviste? sint mai multe la "Luminita"?

863+
-,-

127

537+ 206

648+ 39

488+
7
27

3. Efectuati

in seris, .apoi Iaceti proba prin -adunare :

Exercitii si probleme
1. Calculati oral, apoi in scris: a) 283+371 =; 471 +238= . 2. Efectuati : a) 473+ 286 3. Calcula ti : a) 378+280-416= _ 293+565-347 4. 5. ; =. b) 493+(938-716) 914-(230+484) adunare. egalitatil~: 383 +566 =665 +294 b) 497 +2lO =260 +447
=

a) 248+326=; 319+465 = ; 408+ 53= .

b) 756+234=;
508+307= 201+ 9=. ;

c) 423+567= 736+ 45 = . 7+429= .. ;

b)

4. Calcnlati termenul necunoscut : n -326 =238; - n -604 =326; n -238=419

n.....,.47 =228.

90+380 = 490+316= . b)

c) 180+560= 726+ '82-c- .

5. Efectuati :
a) 326+138
635+237=

=

b) 723+48= 839+27=

592+ 261

64+ 345

20+ - 547+ 584' 92

230+ 72

6. La suma numerelor 413 si 359 adunati 218. 7. La un centru de piine s-au adus, intr-un transport, 238 piini albe si piini intermediare cu 114 mai multo Cite piini s-au adus in total? 8. Intr-o tabara, in prima serie, au fost 208 pionieri, iar in a dona cu 25 pionieri mai mult. Citi pionieri au fost in total in eele doua serii in acea tabara?

=.
275,

La fieeare din numerele apo~ faceti proba prin a) 274+683=565+392 583 +262 =491 +354

382, 153, 431, 640, adunati

Verificati daca .sint adevarate

2°. Adunarea eu trecere peste ordinul zecilor
-453+ . 400+ 200+ 50+3+ 80+1 .

6.

Intr-un magazin sint eutii de conserve pe trei raft uri. Pe primul raft sint-483 cutii, pe aldoilea eu 190 mai mult decit pe primul, iar pe al treilea sint eu 82 eutii mai mult decit pe . al doilea. Cite cutii sint pe al doilea raft? Dar pe al treilea?

453

+ 281 == ?
453.+ 281 734

281
?

600

+130 +4 =734
I

7.

Intr-o comuna sint trei scoli. Prima are 90 elevi, a doua eu 48 mai mult decit prima, iar a treia eu 381 elevi mai mult decit a doua. Citi elevi sint in a treia scoala?

Calculul in scris:
453+ (!l~ 281 734

Proba prin adunare:
281+ 453 -~!..:734

]0.

453 + 281
Alte exempli: 586+ 123 709
28

Adunarea eu trecere peste ordinul unitatilor si 'al zeeilor
?
• 400+ 60+ 5+ 200+ 70+ 8 . 600+130+13 =743
~---__

734 465

620+

18()
800

648+ 71 719

40+ 762

+ 278

802

465+ 278 ?
L-

------~r
29

.

.

9.. La primul spectacol eu

465+ 278 74

(J)®B

Calculul i1J scris : 465+ 278

.Proba prin adunare: 278+_ 465 743

piesa de teatru pentru copii au fost 365 spectatori, iar la al doilea, eu 86 mai multo Citi spectatori au fost in total la cele doua spectacole?
0

.74~

4°. Adunarea eu mai multi termeni, eu treeere peste ordin

Alte exemple: 325+ 576 901
II
-

465
163+ 777 940 536+ 264 800

+ 278 ==
847+ 93 940

743
6+ 294 300

207+ 495 702

257
a)

+ 185 + 76

z=

?
·257+ 185 +76 442+ 76 518

-

257+185+76=(257+185)+76 =442 =518 t,____
t

Exerci Iii si probleme
t.
Efectuati mai Intfi oral, apoi in seris: b) 687+243=; ,468+452 = ; 62+538= . "c) 398+ 76= 87 +453 = .293+ 7= a) 278+349=; 527 +285 = ; 302+198= .

~________".I.
257+ 185 76 518

442

:
'

257 + 185 +76 =257 +(185 +76) 185+ =257,+ 261 76 '-----~61, =518

257+ 261

518

2. La adunarile de la exercitiul anterior faceti proba prin adunare.

3. Sa se -calculeze :
458+ 346 196+ 407 ; 436+ 364 neeunoscut 738+

I

182
din:

47+ 283

492+

8

b)

257+185+76= .

4. Aflati numarul x=372+158

x=568+339 ; 5. -Aflati un numar natural
. a) 382 ; b) 61;

x-735 ·65; x-308=593 ;

x~7=493; x-6=199.
224. sint Alit exemple:

L

257+ Cl)@J I85 76 518 '

mai mare eu 279 d.ecit:

c) 532 ; d) 485 ; e) 176; f)

6; Intr-o Iivada sint 372 meri !ii.258 peri. Citi pomi fructiferi in ace a Iivada, daca ea are numai .meri ~i peri? .

7. Ssau dat in Iolosinta doua bloeuri. Primul bloc are .132 apartamente, iar '11 doilea, eu 88 apartamente mai multo Cite apartamente 's-au dat in folosinta in eele 'doua blocuri?

3+,32+ 94+.40= , 240+318 + 142 = +-340+~7 +139+ 6+230=

61+

61+ 3 32

240 + 318 142

340+ 87 139

94

700

6
230 802

40
-230

8. Intr-o cutie sint 307 bomboane, in 'alta, eu 97 mai mult, iarin a'
I

tzeia dtin cutie?
30

primeIe doua Ia un loco Cite bomboane sint in a treia : 31

Exerci Iii si probleme
1. Efect ua ti in seris:
a) 428+147+ 68= ; 536+284+9= ; 247 +3+350=. b) 347+ 91+362= ~39+473+127= :4+506+105+203=. Faceti de fieeare data. proba, adunind "de sus in jos". 2. Verifieati, daca sint adevarata egalitatile: , a) 185 + ·46 +37~ =290 +256 + 48 85+558 . b) 325+428+39'=149+

..

to.

De la 0 sera. au fost trimisi spre vinzare 250 de traridafiri galbeni, eu 75 mai multi trandafiri albi si trandafiri rosii eu 75 mai multi decit albi. Complet ati acest enunt ell 0 intrebare, astfel incit sa obtineti o problema care 'se rezolva Iacind: a)
0

adunare eu trei termeni;

b)

0

adunare

GU

!?as~ termeni.

1t. 0 gospodina a cumparat doua covoare de iuta. Pe unul a platit 345 lei, pe celalalt ell 19S1ei rnai multo Stiind ea a. mai cum~p~-

3. Gasiti. numarul a +b -l-c, dad. a =394, b este unul din nume-; rele: 70, 6, 107, iar c este unul din numerele: 456, 209. 4. Ald ..uiti 0 problema care sa se rezolve adunind numerele 387, t 146 ~,i 378 ..
5. Gheorghita are la CEC 160 lei, fratele san. _Victor,'are cu 70 lei mai mult, iar sora sa, Elena, are eu 76 lei mai mult decit Victor. Citi lei are la CEC Elena? Citi lei au la_CEC imprenna eei trei
,

i2. Un

rat si 0 tra versa de 96 lei, aflati citi lei au eostat turile ..

cumpara-

taran a contra~tat eu statul intr-un an 346 I lapte, in anul urrnator eu 1601 mai mult, iar in al treilea an a contractat cit primii doi ani la un loc.

in

Ce cantitate

de lapte a contractat

in al treilea

an?

4. Scaderea

Irati?
6. Intr-o tabara de pionieri se aflau 275 baieti, iar fete en 86 mal

I

eli t ecere peste ordin a numerelor naturale mai mici de-cit 0 mie
ell

multe dedt baieti, In aeea tabiira sosesc mea. 100 de fete .. , Adaugati 0 intrebare astfel incit sa obtineti 0 problema a carei .rezolvare sa se scrie : a) 275+86+100= Rezolvati 7. Alcatui ti problema

. 10 Scaderea

trecere

peste ordinul

unitatilor

b) 275 +(275 +86 + 100) =
obtinute. a carei rezolvare
=

cele doua probleme
0

562 -

327

?

562327
ho

sa

se poata

scrie : Calculul £n scris;
,=> •

?

500+50+10+2300+20+ 7 200+30+ 3+2=235

(328+328+57) +187

8. Lungimea unui riu este 279 krn, alt riu este mai lung dedt primuI eu 313' krn, iar un al treilea este cu 112 km mai lung
decit al doilea. Care este lungirnea celui de al treilea riu?

562-

562327 235

.

327 235

562327 235

562 __;.. 327
Proba prin scddere: 562235 327'
33

9. Patru copii de la gradinita s-au luat la Intrecere cine insira mai
multe margele pe ata. Dupa treeerea timpului stabilit, ei au avut insirate respectiv 50, 65, 58 si 37 margele. Cite margele au insirat in total eel patru copii? 32
1

Proba prin adunare: 235+
327

562

327+ 235 562

Matematica., el, a III-a

Altc exemol«: 870523 347 752348 ~ 404 465427
-

2°. Scaderea eu treeere peste ordinul zecilor
381-375 6 67548 627
-

610208 402

38

-

5428 534

628 - 392
Calculul tn scris:

? •

628392
l'

500 100+ 20+8300+ 90+ 2 200+ 10+20+6=236 Proba prin: adunare scddere 236+ 392 628 ' 628236
\

+

Exerci Iii si probleme
t. Efectua ti :
a) 561-316= _ 872-345=; 563-218= 2. Efectuati, b) 640-408 = ; 680-436= ; 725-319= . proba 862354 proba prin b) 436118 scadere : c) 572-543= 357-349= c) 318-109= 460- ~27 = 7159 _:
L-

?

.

628392
-

.~
0

628392
--

628392

Iacind 970348 facind

prin 'adunare: 26359 734726

236

236

-

392+ 236 628

236

392

a) 753237 3. Efectuati,

628
Alie exemple: 806276 530 600230 370

392 == 236
245180 65 73684 652-

a) 941-326=; 528-319= 4'. Efectuati :

b) 780-239=; ~238=

a) 238+156-136=; 547+236-609 = .

b) 364+(563-316) -:- ; 299+(631-528) = .

, Exercitii ~:iprobleme
1. Efectua~i,
explicind procedeul folosit : c) 342- 50' 107- 35= 456-376=; - 800-670=. c) 400-140= 708-618= 803-690= ; ;

5. in vacanta de vara, din cei 641 de elevi ai unei scoli, au mers in tabere si excursii 128 de elevi, restul petrecindu-si vacanta.> cu parintii sau la bunici. Care este numarul acestora? '

6. Din 860 persoane cite au participat

intr-o zi la munca patriot~ca, 159 au venit si in ziua urrnatoare. Cite persoane au participat la ace a munca patriotica numai _prima zi?

a) 827-345= 638-287 .; 750.'_380.; 304~184= . 2. Efectuati, a) 926-385='; 805-323= 528-373=

b) 905-472= 808-325 = ; 628-270 = ; 615-385= . b) 640-580= 768- 96= 830-560=

facin d pro ba in doua mod uri: ; .

7. ~a'o fe~ma AVICO.LA sint 368 gaini, cu 108 mai multi

pui, iar curet cu 516 mai putine decit gaini si pui la un loc. Aflati num ;iruI curcilor. ' eu 209 mai putine, iar serisori de felicitare cu 38 mai putine decit cele recomandate. ' Cirte scrisori s-au prim it in total?

. 8. La post a s-au prirnit intr-o zi 452 serisori simple, recomandate

3. Cu cit este mai mare numarul 706 decit 524?

4.

Cu cit este rnai mic numarul 320 decit 816? -loua numere sa se scada diferenta dintre u~timele doua numere.
35

:.5. Se dan numerele : 807; 350; 927; 744. Din difererita prirnelor

34

F.lII_IIIII!I"""'"-------~~~---

.

841-271+269=; 849-567+282=; 772-592-159=. 7. La ~n ,magazin de .1nc:alta~i.nte .s-~u adus 464 perechi de baschet~ !?l375 peree?i ?e tenisi, Dm acestia, s-au vindut 283 pe:ec~l ~e, bascheti ~1 285 pereehi de tenisi. Cite perechi -de
incaltarninte au r amas in magazin? Rezolvati in doua moduri. 8. Laur~ 'avea 0 economie de 425 lei. Ce suma i-a ramas daca si-a cumpara~ 0, perechve de pan~ofi de ,90lei 9i un trening de 185lei? Rezo~v,atl.In d~ua modun. Scrieti fiecare rezolvare ca un exercitiu CUI mal ~ul!e opera tii (folosind, la nevoie, par anteze), pe care apOl 11 efectuati, 9. La 0 alimentara s-au adus 0 data 237 cutii de conserv ' ale d C 63 ' . e, iar . a ,a a cu" mal multe. Stiind ca s-au vindut 344, sa se afle cite cutii de conserve au mai rarnas Scrieti rezolvarea ea un exereitiu cu mai It " Efectuati-l. ,. mu e operatii,

6. Efectuati : 113+829-461=; 378+469-592=; 236+392-475'=;

~24-(150+433)=; 276+(530-480) =; 652+(284- 94) =;

AUe exemple: 534138 396

.......
00'

625546 ·79

35689 267

703268 435
-'-'

"'~

4027 395

Exercitii ~siprobleme
1. Efectuati, apoi Taceti proba prin adunare : 542730804903900~285 548 385 408 645

2.

456-178 = 940-372= ; 352-267= ; .

Efectuati,

apoi faceti proba prin scadere :

3. Aflati diferenta 825 si 376, Faceti proba prin scadere. descazutul

846-239 = ;. 800-324 = 517-218= 604-206= ; 9- , 703126- 87- ; dintre 700 si 427; dint.re 504 si 246; dintre

10. La u~ d:p.ozit ..de fr,ucte s-,~u adus 452 Iazi eu mere, iar pere
13, depozit ? Rezolvati in dona

4. Care este scazatorul, daca: descazutul' este 832 si restul 548;
este 600 si restul este 407?

272 lazi c,u mere !?l 190lazl cu pere, cite 1azi cu fruete au dimas
moduri,

eu I~O,laz1 mal ~utIne.v $,tlJ..!ldca s-au distribuit

la magazin e .

5. Efectuati

3°. Scaderea cu trecere peste ordinul unitatilor ;;i al zecilor .

o.

632 - 247

?

632247

t
C alculul £n scris:
.w;t?"4
00

?

500+ 100+20 + 10+2200+ 40+ 7 300+ 60+20+ '3+2·=385
I

632247 385

632247 385 .

..

Proba prin: adunare: scddere:

632247 385

247+ 385 632

385+ 247 632

632385 247

480+290= , 760+158= . 695+126= : Efectuati in ordinea in care sint scrise: 478+357-540= 821-473+258= ; 287+475-374= ; 895-596+587= ; 375+497 -585 = ; . 670;-487 +598 = , 7. Sa se calculeze: 250+308+ 9+ 58= 127+353+ 98= ; 68+450+108+135 = . 479+ 75+320= ; 8. Calculati termenul necunoscut: x+624 =700 945-x=732 527+ x =940 800--x =382 9. La un internat s-a cumparat pinza pentru lenjerie: 400 m pentru cearsafuri de plapuma ; eu 195 m mai putin pentru cearsafuri de pat; pentru fete de perna eu 73 m mai putin decit
pentru cearsafurile de pat. Citi metri de pinza s-au cumparat pentru toata lenjeria?
37

adunarile 'de rnai jos si verificati rezultatul prin scadere : c) 509+379= ; b) 407+20~ _:. ; a) 348+462= ;

632
36

247

==

385

Rezolvare
Aflam pinza necesara pentru: 1) 400195 205 2. fetele de perna: 3) 400+ 205 1. cearsafurile de pat: . 400-195 =205

2) 20~73

15. 0 mama a cumparat articole de imbracaminte pentru eei doi copii ai sai. Cit i-a ramas din 800 lei, daca pentru baiat a eheltuit 287 lei, iar .pentru fetita 145 ,lei? 16. Aflati descazutul, x-240 =375 ,x-378 =285 18. Sa se afle numarul cunoscind scazatorulsi diferenta:

132

x-642 =158 x-307=295
mai mare eu 437 decit 325.

"205-

73=132

17•. Sa se afle numarul care este eu 736 mai mic decit 945. 19. Care 'este eel mai ririe numar natural de trei cifre, astfel inch una singura din eifrele sale sa fie 9? Dar eel mai mare? Cu cit este acesta mai mare decit celalalt?

132
737
3. toata

lenjeria:400 +205 + 132 =737

Rdspuns: = 737 m
10. Intr-o livada s-au sadit 280 peri, meri en 347 mai mult, iar nuci cu 489 mai putin decit meri. Citi Dud s-au sadit? 11. Intr-un dulap al unei biblioteci sint 307 volume, in altul cu 108 volume mai putin. Stiind ca 396 de volume din eele doua dulapuri sint imprumutate la cititori, cite volume erau in ele inainte de a se distribui carti cititorilor? 12., Sa se cornpleteze tabelul:

20. Dupa modehil:

324

+ 185 +n =900

509+n=900 n=900-50~ n=391
Calculati "n" din: 425j-158 +n =800 ; 21. Calculati, pe "n" din: 720-431-n =205; 22. Elevii clasei a II-a au adunat 327 sticle, iar boreane eu 293 'mai mult. Elevii clasei a III-a au adunat 526 boreane, iar sticle eu 90 mai 'putin. Aflati care. clasa a adunat mal multe (I?i ell cit): a) stiele ; b) boreane; c) ,stide si borcane. Ia un loe. 278 +352 +n =930

a
475

I

b 348 78

I
I

a+b

1-

a-b

910 728

Riispuns: a) el. a III-a: eu 109; b) cl. a II-a, eu 94; c) el. a III-a, eu 15.

648 9

711

Lucrdri de control
1. Calculati sumele, apoi la ultimele doua eoloane faceti proba prin scadere, in doua mod uri: 685+307=; 50+90=; 50+99=; 479+167 =. 27 +73 =': 472+67 =': 2. Aflati terrnenul neeunoscut la fiecare din operatiile : 306+ri -705;' n-826=115; (728-49) -n =84.
39

591

305

13. Aflati toate numerele naturale care, adunate ]a 426, dau suma: a) mai midi decit 432; b) eel mult 432.

14. Aflati toate numerele naturale care, scazute din 702, dau , restul: a) mai mare ea 695; b) eel putin 695.
38

615-30 +0 =585 -0 + 1. 4. Care nurnar ~ste mai mare cu 168 decit diferenta numerelor 526 si 269. ' , ·5. La vo intrecere sportiva participa 32'6 baieti si cu 117 mai putine fete. Citi tined participa la acea intrecere? 6. Un detasarnent de pionieri a colectat 349 kg hirtie, alt1..tl a eolectat cu 151 kg mai multo Adaugati 0 intrebare astfel 287+357 -285 =632 -273;
inert sa obtineti
0

3. Verifi cati daca sint adevarate

egalitatile:

I I. In ultirea n me elor natu ale cind un factor este mai mic sau egan co 10

"

problema

care se rezolva prin:

a) 0 singura opera tie; b) doua opera tii,

1. 1II1muitirea cind un factor este
Dara. daca

0 0

suma

7.

Intr-un vagon sint 97 calatori asezati pe locurile lor. s-ar mai urea 23 ca.l3:tori, ar rarnine locuri neocupate, s-ar mai urea 25, ar ramine calatori fara loc. Cite locuri are vagonuI? •

1~. Inmul tirea unui numar eu

suma

Un pix costa 5le:i ~i 0 mina pentru pix costa 2 lei. Cfli'lei s-au ptatit pentru 3, pixuri ~i tot atitea mine? Prima rezolvare 2+5= 7 3x7=21
Rezultatul poate

un pix si 0 mina costa 7 lei; 3 pixuri si 3 mine costa 21 lei. fi scris:

3x'(2+5}. A'doua rezolvare
cele 3 mine costa 6 lei; cele 3 pixuri costa 15 lei; 3 pixuri si 3 mine costa 21 lei. poate fi scris:

3x 2= 6 3x 5=1'5 6+15 =21
Rezultatul

(3x2) +(3
Oricare ar fi rezolvarea,

X

5).
trebuie sa fie acelasi: .

rezultatul

3 X (2

+ 5)

(3 X 2)

+ (3 X

5)

Aceasta egalitate arata ca 3 poate fi inmultit, pe rind, eu fiecare termen al adunarii 2 +5. Altfel spus, 3 se "distribuie" ca factor lafieeare terrnen al adunarii, 41

Asadar, 3 x (2 +5) = se poate calcula in doua moduri: Efeciuind. intii adunarea: EJectuind intii ~ 6 inmullirile

A doua rezolvare 2x 3= 6 4x 3 =12 6+12=18
Rezultatul se

12 lei;

- 3 x (2+5) =3 x7
=21

3 x (2+5) =(3X2) +(3 x 5) ~

'+

15

..

21

Exercitii si probleme
1. Efectuati prin cele doua proeedee aratate mal sus: a) 8x(5+4)=; b) 3>.«7+2)=; c) 6x(5+2)=; 5x,(6+4)=; 4x(3+7)=; 7X(3+5)=; 4 X (4+4) ==. 5 X (1 +6) =. 1 X (1 +0)=. 2. Dupa modelul: (2 X 3) + (2 X6) =2 X (3 +6) =2x 9 =18 b) (3 X 6) +(3 X3) = (7 x2) -+::(7)(3) =

Ilustratele mele au eostat 6 lei: ilustratele fratelui meu au eostat toate ilustratele au costat 18 lei. poate sene: "
(2 X 3)

+(4

X 3),

Orieare

ar fi rezolvarea,

rezultatul

trebuie , sa fie aeela~i:

(2

+ 4) X 3 == (2 X
tntii adunarea;

3)

+ (4 X

3)

~i in acest caz, 3 a fost inrnultit pe rind cu fiecare termon. al adunarii .2+4. _ Asadar, (2 +4) X 3 = se poate ca1cula in doua mod uri: Efectuind EJectutnd tntti tnmulJirile."

efectuati : a) (5 x3) +(5 x4) = (4 x6) +(4 x3) =

(2+4) X3 =6~X3 - 18

(2+4)

X3

=(2

X 3)

+(4 18

6

+

X 3)

12

3. Un borean gol costa 2 lei, iar smintina din el costa 8 lei. Cit
s-a platit perrtru 4 borcane ell smintina, de acest fel? Rezolvati jn doua moduri.

Exerci tii si probleme 1. Calculati in doua moduri: a) (3+7)x6=; b) (4+3)X8= c) 'l-»; (_2+3)= (5+3)><;4= ; (5+4)x5= ;' '(9+1)X6= ~ (8+2)X7= ; (6+4)x6=; 9x(3+7)= ; (5+5) X5 = . (2 +7) X4 = . (4+3) X4 = ', 2. Mama a curnpar at 2 kg de cirese pentru masa si 6 kg de cirese
.pentru dulceata. Cit. a platit in total, dacakilogramul a cost at 9 lei? I Rezolvati in dona moduri. de cirese

4. Un copil curnpara 2 carti a 6 lei fiecare si 2 carnetele a 5 lei
fieeare. Cit I-au costat moduri. cumparaturile? Rezolvati in doua

2°. Inmul tirea unei sume eu un numar
costa 3 lei. Tala cumpara pentru, mine 2 ilustrate §i pentru fratele meu 4 ilu'strate, de acelasi [el. CiJi lei a plrltit h
total?

o ilustratd

Prima rezolvare 2+4= 6 6x3=18
Rezultatul Tata a cumparat 6 ilustrate in total; pe 6 ilustrate s-an platit 18 lei. se poate scrie:

3. Ane~ta

si-a cumparat 5 caiete dictando si 4 caiete de matematica, platind 4 lei caietul. Citi lei .a platit in total? Rezolvati in doua moduri.

(~+4) x3.
42

4. Calculati, efeduind la fieeare numai cite dona operatii : , (5x4)+(3x4)= .; (6x3)+(4x3)= ; (4x5)+(2x5)=.
43

_'

2. Inmul tire de mai
scriere de· forma 5 X 2' X 3 = factori. Prin ea vom intelege:

mul ti factori

2°. Alt procedeu de calcul al produsului
cu trei midi Zivadd a unei ~coli stnt 3 rinduri de mer; si 3 rtnduri de peri, in fiecare rind existtnd cUP. 4 pomi. CiN p~mi sint in total in acea livadd?

10. Un procedeu de calcul al produsului o
este
0

inmultire

1nir-o

Prima rezolvare

5 X 2 X 3 == (5 X 2) X 3
adica produsul a trei factori se afla inrnultind .prirnul factor eu
al doilea, apoi, inmultind Avem: rezultatul eu al treilea factor.

2x3= 6 6x4=24
Rezultatul

In livada'sint 6 rinduri de pomi ; Iivada are 24 de pomi. se poate scrie:
(2 X 3) X 4.

A -doua rezolvare
3 X4 =12 , 3 X 4~ 12 2 X 12=24
in in in Rezult atul se poate livada sint 12 meri; livada sint 12 peri; Iivada sint 24 de pomi (2 X 12= 12 scrie :
2 X (3 X 4)

5X2x3=(5X2)x3 = 10 x3
=

30. eu patru sau

+12).

Un irrteles asemanator mal multi faetori: r

se poate da inmultirii

2x4x1x7=8x1x7 =8x7 =56.
--------

Oricare

ar ti rezolvarea,' rezultatul trebuie (2 X 3) X 4 =2 X (3 X 4) scrie :

sa fie acelasi :

Asadar, putem

2X3X4==(2X3)X4==2X(3X4)
Exercilii
Calculati : Aceasta ~galitate arata proceda in doua moduri:

ca,

la inmuljirea

a trei factori ,putem

Pdmul a) 4x2x3=; 3x2x7= 3x2x9= .' b) ~x3x5= 2x4x6= 5,x2x4=.
c) 3x2x1x5'=

mod
al doilea 9i rezultatul il inmu1tim

;

inmultim primul Iactorcu en al treilea factor. ,

1x2x2x2x3=, 2x2x1x2x2=

,.
,

2,x3x4=(2x3) 6

-

x4 x4 24
primul

AI doilea mod ;
Inmultim al doilea factor cu al treilea, apoi inmultim factor cu rezultatul obtinut,

d) 3x3x3=

e) 2x1x3=

f) 2x2x2x2= , . 3><3x1x3= Ix2x1x3=

'2x2x3= 1X2x3=
44

3x2x6 2x3x4=

2x3x4=2x (3x4) =2x 12=24 '
45

Exerci Iii si probleme
1. Calculati, in doua mo duri :
a) 5x2x3=.; .4x2x5-= 6xl x7= ; ; . -b ) lx3x2= 2x3x2= 2x4x2= 8x 1 x9= .

3. Efectuati, in ordinea 2x'l0+80= lOx 7 X 10-50 =; 10 X 6 X 10 +20 =; 10 X

in care sint 5+50= 9 -90 = 10 -lO=

sense: lxlO-l0= lO X 3 +30 = 4 X 10 + 4 = lOX8+c=90 lOx2-d=0

;

c) 2x5x2=
4x2x4= 3x2x5= 4x2x3= .

4. Afla ti termenul necunoscut: 6x 1O+a=100 lOx 7-b =30 5. Verificati egalitatile : 6x 10=30+30 50+40 . 9x 10

3~2x4=

2. Se cumpara 3 pungi a cite 2 kg de fructe, platind 7 lei kilogramul, Citi lei s-au dat pe fructe in total? Rezolvati, in doua moduri. 3. intr-o coloana sint 2; grupe de COpll, m fiecare grupa sint 3 rinduri, iar in fiecare rind sint 3 copii. Citi copii sint in acea coloana? Rezolvati in doua moduri. 4. Pentru hrana unui vitel se folosesc 2 kg furaje concentrate pe zi. Ce cantitate de furaje concentrate se va folosi pentru 3 vitei in timp de 4 zile?

6+64=lOx7 9+90=10X

10

20. Inmul tirea eu 100 a nurnerelor rnici decit 100
1. Observind dL 3 X 100 =100+100+100 . 300" scrieti direet rezu ltatele 2x 100= 4x 100=
, ,
,

mai

deci 3 X 100 =300, inmultirilor : 7 X 100= 8x 100=
~1

5 X 100= 6x100= Ox 100

9x 100= 3x 100=

3. Inmu1tirea eind avem factor pe 10 sau 100 10. Inmul tirea 'eu 10 a numerelor sau egale eu 10
1. Spuneti Observafie Rezultatul 'tnmullir~{cu 10 a numerelor p'tnii la 10 (diferite deO) se objine adiiugtnd la dreapta fiecdrui numdr un zero. . si scrieti tabla, inmultirii.

2. Sa calculam
Rezolvare:

1X 100=

mai mici

Ox 100 =0 x(10 X 10) =(Ox 10) X 10 o . X 10 =0 deci 0 x 100 =0 Observalie

1 x 100 = J.x (10 X 10) =(1 xl0) X 10
10 xlO =100 deci 1 X 100':_ 100
=

ell 10.

2. Dupa modelul 40 =4

X

10, scrieti numerele: din care unul

Rezultatul tnmuljirii cu 100 a numerelor mal mici decU 10 (diferite de 0) se obtine adiiugtnd la dreapta [iecdrui numiir doud -zerouri.

70; 30; 80; 10; 20; 50; 90; 60; 0; 100, ca un produs de doi factori,
46

3. Dupa

.'

sa

fie 10.

modelul 300 =3 X 100, descompuneti numerele 200; 900; 400; 800; 500; 700; 000; 100; intr-un produs de doi factcri; din care unul sa fie 100. 47

~

4.' Dupa

modelele:

5. Aflati suma produselor

numerelor : 50 si 10; 10 si 30, numerelor

deci

deei

46=40+6 =(4 X 10)+6 46=(4 X 10)+6 324 =300 +20 +4 =(3 X 100)+(2 X 10) +4 324 =(3 X 100)+(2 X 10)+4
numerele:

6. Care este diferenta dintre produsul eel al numerelor 10 si 8(}.

9u.;~i

10

~l

7. Efectuati :
70x 10-700= SOx 10- 10 . 70+(lOx 31= 90x 10-540= lOx 90+100 = 700-(10 X 7) =

sa se descornpuna

72; 26; 81; 30; 44; .15; 93; 33; 62; 54; ~O; 256; 412; 893; 777; 409; 530; 600; 678; 555; 202. 5. Efectuati: . 3 x 100= 5 X 100= 100 X 2 = ; 100 X 8 = 7 X 100= 100x 4 = ; 9x 100= 1 X 100= 100x6= 6. Aflati, pe rind, produsul numerelor 3, 6, 9 eu 100.

4C? Inmultirea
, formate
a) Dupa modelul:

eu 10 a nurnerelor din zeei si unitati

3°. Inrnul tire a eu lOa numerelor n umai di n zeei
,1. Dupa modelul: 40x10=(4x10)xlO =4,x (10x 10) =4x 100 =400
calculati : Avern

formate

32x 10=(30+2) xl0 . '(30 X 10)+(2 X 10) =300 + 20 .....=3~0
calculati :

Avem

32x10---:--320

26x 10·= 53x 10=
Observajie

71 X 10 = 18x 10=

,

;

15 X 10 = ; lOx'83= ;

94x 10= ; lOx36=

40 X 10=400

1nmul/i:ea cu 10 transformd unitdJile in zeci §i zecile tn suie,
50x 10= 10x90=
N

30x10=

;

70X 10=,

.

lucru ce se obtine un zero, b) Efectuati, scriind

dacd

addugdm

la

dreapta

numc'irului

direct

rezultatul:

Obs-ervajie

1 nmullirea
2. Efectuati,

. 60 x 10=;

cu 10 transformd zecile in suie, lucru ce se obiine dacd addugdm la dreapta numdrului un zero. scriind direct rezultatul:

49 X 10 =; 51 X 10 =, ; 10x62=;
ObSc:.1'va!1·e
\

12'X 10 = 78 X 10 = 10x31=

10X 11 = 44 X 10 = 70x1O=

. 66x 10= lOx51 = 10x99=

,.

80 X 10 =

20 X 10

10 X 40 =

3. Gasiti numerele de 10 ori mai mari decit : 40, 80, 20, 30, 50,

60, 10, 4. Calculati produsul nume~elor: 10 si 70; 90' ~i 10.
48 '
. - -.... ~-------:.----.------~.'
4-

Sintetizind. re zultatele, putemspune cd numerele diferite de zero se inmuljesc cu 10 sau 100, addugind la dreapta lor, unul, respectiv doud zerouri ..
49
MatemaLica, el. a III-a
I

.

._

--

--

-

~

~

.

Exerci Iii si probleme t.
Desenati n lOxn si cornpletati 10
I

4. inmul tirea fara trecere peste ordin
tabelele: 2

1°. Inmultirea
51,6
I

numerelor

mai rmci

sau egale eu 10,

a)

I

1

I

1 3 j. 4 I
-

I
-

7

I

8

I

9 110
-_.

ell un nurnar format

nurnai din zeei

-nx100

--

-

--

-.-

-

--

2 X 30

== ?
Prescurtai :
2x30=(2X3) x 10 Calculele pot fi faeute , oral. scriind direct rezultatul: 2x30=60

b)

p lOXp
I

10 20 30
1

40

50

60

70

80

90

100

-a} OperaJii ajutdtoare:
2 x 30 =2x (3 x 10) =(2)<3) x 10 -6 x10

c)

I
45

x
lOx x

-1-- f2 ~39

11 72 99 81 ------

19

-I
441

~

Deducerea

60
regulii:

. b) Calculul ~n scris

2~ Aflati 3. Aflati

numerele: numerele:

a) de 10 ori mai mari decit : 7; 70; 77. b) cu 10 mai marl decit : 7; 70;.77. a) de 100 de ori mai mari decit : 5; 3; 9. . b) cu 100maimari decit : 5; 3; 9.

. 2 x 30,.=30 +30 =60
t·_--

30 +
30

MO

xx

60

Asezarea convenahila calculului: 30x san

a 30x

2
-Avern:
60

2
60

4. Sanda are 8 ani. Citi ani are bunica ei, dad. este de 1.0ori mai in virsta decit Sanda? 5. La 0 actiune de ~olectare de fier vechi, Gheorghi ta a strins singur 72 kg, iar toata grupa de pionieri a strins de 10 ori mai multo Cite kilograme 'de fier a colectat restul grupei? 6. Tatal lui Danut este sofer, El a economisit intr-o Iun a 6 1 de ulei si de 10 ori mai rnulta benzina. CHi litri de benzina a economisit? ,

2 X 30

==

60

Exercitii si probleme .
I. Calculati oral: 3x 20= 1 x50= 20x 2= de mai sus, 20x4= 40x2=
51

7. La un cos tum bar batesc s-au folosit 3 m de stofa, iar Ia unul
pentru tineret 2 m. Citi metri de stofa s-au folosit la confectionarea a 100 costume pentru barbati si ~OOcostume pentru tineret? . Rezolvati
50

4><:20= 2x40-:3x30= Ox70= 60x 1 = 2x30= 2. Efectuati in scris inmultirile 3. Efectuati: , , 2x20= 30x 3=
4*

; .

J

in dcua moduri.

. r

20X3= 30x2'=

Observatie La asezarea calculului. in scris, vom scrie inUi numdru! care are mai multe cifre, lucru posibil datoritd comutativ#alii tnmuljirii.
I

Exercitii si probleme
1. Calculati :
2x34=; b) 22x 4=
a) .2. Efectuati scris. 3. Efectuati,

4. Care n umar

este mai 'mare decit 20 de: 3 ori; 2 ori : 4 ori? fieeare. Cite de la 68 kg.

5. La D florarie sint 2 glastre eu cite 40 de garoafe garoafe ramin, dupa ee se vind 45 de garoafe? 6. Cumpar 75 lei?

;

3x23= Ox64=

3 X 12= . 1x48= .
regula de caleul in

inmultirile scriind

de mai sus, folosind rezultatul:

30 de ereioane a 2 lei bueata.

Ce rest primese

direct

c) 4 X 12= ; 2x1:J,2= ; 3x 12= . j) 3 X32.' - ; 4x21 = ; 2x34= .
decit in prima zi.

7. Din 3 lazi eu mere a cite 30' kg fiecare, s-au vindut Cite kilograme de mere au mai ramas?

a) 2xll= ; 3 X 13 = ;

b)

2 X 13 = d)

.

2x~1=; 2 X 12 = .' . 3 X 11= .

2x 14= ; 32x 2= ;
2X23 .

2°. Inmul tirea numerelor rnai mici decit 10, cu un numar format din zeci si unitati

e) 22x 4= ;: 2x24= ; 31 X 2= .

4. Dintr-o carte de 196 de pagini, lonel a citit in prima zi 23 de
pagini. iar in ziua _E, doua de 3 ori mairnult Cite pagini i-au ramas de citit?

3 X 21
a)

==

?
ajutdtoare: Prescurtat:

5. Cumpar 3 stilouri a 21 lei bucata si 3 pixuri a 12 lei bucata . .Citi ~ei am de pla tit? Rezolvati in 'doua moduri,

Operalii

3 X 21 =3x.(20+1) =(3 X 20) +(3 x l) - 60 3 = 63

3x21=(3x20)+(3x

1)
oral,

+

Calculele pot fi facute scriind direct rezultatul:

6. Sorin a cumparat 3 carti a 23 l~i' cartea, 2 penare a 24 lei fiecare. Ce rest a primit de Ia 150 lei?

un pix de 17 lei si

3x21 =63

b) Calculultn Deducerea

scris

regulii:
".

3 X 21 =21 +21 +,21 =63 t
Avem: 52

"'''' 21+ 21 21 63
1

xx

...

Asezarea convenabila a
calculului:

,

3°. Inmul tirea numerelor mai mici decit 10, eu un numar format numai din sute

3 X 200
-

2~x 3 63
I

==

,

?
~

a) Opera1ii ajutatoare: 3 X 200 =3.x (2 X 100)

Prescurtat :

3 x 200 =(3

X

2) x 100

3 X 21

63

=(3x2)xlOO =6 X 100
·=600

Calculul se po ate face' oral, scriind direct rezultatul:

,3x 200 =600
53

b) C alculul tn scris Dedueerea regulii: "" ...... xxx Asezarea conven abila a ealculului:

9. La 0 C,A.P. sint 200 gaini albe si de 3 ori mai multe de alte . culori. Daca s-au vindut 342 gaini, cite au mai dimas? 10. Pionierii participan ti la un concurs de orien tare turi shea. aveau de pareurs un traseu de 940 m, in 3 etape. . Cit reprezinta ultima etapa a traseului, daca au strabatut in prima etapa 200 m, iar in a doua de 3 ori mai rnult ?

3x200=200+200+200 '=600

2'00+

1

200 200

;...__-----600

200x 3 -600

sau

200 X
3

600

Avem:

3 X 200

60

Exercitii si probleme
1.
Calculatir \ a) .2x oral: b) 3x

4°. Inmul tirea ~umerelor mai mici de cit 10, eu un .numar format din sute, zeci si unitati

3 X 213 ==
. 3= .; c)4x 2=; d)5x 0= .' 4x 20=; 50x 0= 3x 30" .. ; 4 X 200 '; 500 X 0 = 3x300= ; 300x 3=. 200 X 4 . . 0 X 500 =
urrnatoare,
;. .

2= ; 2x 20= ;. 2x200'= .: 200x . 2= .

? •

a) Operalii

ajutdi.oare :
X

2. Efectuati inmultirile " scris:

folosind
.

regula

de ealeul in

3x2I3=3x (200+10+3) =(3 X 200)+(3 X to) +(3 =600 +30 +9 = 639
Prescurtat:

3)

2'x400 =
3. Efectuati, ,

3 X 200 = 2x300=

300 X 3 =

;
;

1x900=

.

3 X 213. (3 =

scriind direct rezultatul:

,
Ox600= 3DO,x2= . (3x300)-546 ' . ; (1 X 800)-630 = ; 900-(300 X 2) = ; 25+(200x3)= ,

3) Aceste calcule se pot face oral. scriind direct rezultatul:
X X X

200)+(3

10)+(3

1x700 = ;

;

3X213=639
b) Cqiculul in, scris . Deducerea
>.

4. Efectuati : (4x200)-360=
(2 X 300)-272 = 800-(2 X 400)= 168+12x300) =

regulii:

..... '" Xxx
m",,,,

. 5. Curnpar 3 pereehi de pantofi a dte 200 lei perechea. Citi lei imi ramin daca am avut 850 de lei?· ' 6. Pe 4 rafturi sint cite 200 piini, rar pe alte 3 rafturi sint cite 30 piini. Cite piini sint in total pe cele sapte rafturi? _ 7. Gasiti toate numerele naturale care inmultite eu 200 dau prod~sul: a) ega! eu 800; b) mai mic decit 800; c) eel mult

3x2I3=213+213+213 =639

f

213+ 213

Asezarea convenabila a calculului:

213x
3

213

'--------639

Avern: 4 X 202=4 X (200+2) =(4 X 200)+(4 X 2) - =800 +8 =808 Adica,: 4 X 202=808

639

3 X 213
sau 202 X
4

639

800.
8. Aflati care din numerele 0, 1, 2, 3, 4 inmultite eu 200 dan pro.dusul mai mare decit 200 si eel mult egal eu 800.
5-1

808
55

--

.

--

--

.

-~

-~

---------.:....---- - -- ---....-.

..

-

.

Exerci Iii si probleme
, 1. Caiculati :

5. Inmu1tirea cu trecere peste ordin
1
0 •

a} 4 x 212= b) 3 x 320 =;
2. Efectuati scris. 3. Efectuati,

3 x 123= ; 323x 2 =; 220x 2 = ; 203'x 3 =; 0 x 325~ ~ - 1x 268 =.
de mai sus, folosin~ ,regula de ealcul in direct rezultatul:

inmultirile sc~iind

Inmultirca numerelor rnai rnici decit 10, . cu un numar format numai din zeci

4 X 30
333x2= ; 103x3= .
a) 'OPerajii

==

?
Prescurtai :

2x432=; 3><:232=;
Verificati

4x222=; 2x234=;

133x3~ 201x4=
in seris.

ajutiitoare:

apoi, facind ealculele

4. Aflati un numar de'3 ori mai mare de~it: a) 213; b) 121; c) 221. , 5. Care numar este mai mare decit 122 de: _ a) 3 ori; b) 2 ori; c) 4 ori. ,_ 6. Inmultiti cu 4 numerele: 20; 22; 200; 220;~222;202., 7. Calculati: 213x3+189=; 423x2-536= ~ . 201x4-372 = ; 672 x 1-380 = . 8. Intr-o turma sint 212 oi. Intr-o alta turma sint de 3 ori mai
muIte. Cite oi sint in cele doua turme? costa 212 lei. Cit costa. de acest fel? Rezolvati in doua modur~. care imprejmuieste 0 gradina. dreptunghiulara care are Uitimea de 101 dam si lungimea -de 3 ori mai mare decit lajimea. (Rezolvati in dona, moduri.)

4 X 30 =4 x (3x 10) =(4X3)xl0 = 12 X 10
=

4X30=(4X3)xlO
Calculele se pot face oral, scriind direct rezultatul:

120 regulil :
,M 0

4x30=120
Asezarea convenabila a calculului:

b) Calculul 'in scris Deducerea "" ...
xx

4 X 30=30 +30 +30 +30 =IW

t

9. 0 rochie costa 231 lei ~~iun pulover
2 roehii si 2 pulovere 10. Aflati lungimea gardului

I

30+ 30 30 30

30x
4

sau

30 x
4

'------'-------120
Avern :

120

120

.

4 X 30
Exercitii .\'i probleme
1. Calcula ti oral:
a) 2X 7=

120

12

80 480 800
408
48

100

11. Un biciclist, are de pareurs

un drum .lung de 999 km. Citi kilometri mai are de parcurs, dupa ce a facut 4 etape a cite 221 k_m fieeare? pe caiete figura 10;Duceti cite 0 sageaH de la numerele din A, la numerele din B care sint de 4 ori mai mari.

-~, 8~0 J 12. Desenati
"-.._____/ B Fig. 10
511

; ,b) 4x 6= 2x70= '; 40x 6= 70X 2= . 6X40= ,
inmultiri le urmatoarn, 30X7=

c) 4x 4=;.

d)
;

8x 7=
BOx 7=

4 x 4-,0 = 40x 4=.'
folosind

7x80',
de calcul in

2. Ef~ctuati scris :

regula

5X80=

5X60=

.

-

57

I
·1

3. Efectuati a) 9x60=

: 20X 5= SOx 2= 2x50= 7XSO= 60x 8=

2°. Inmul tirea numerelor mai miei decit 1.0, ell un nurnar format din zeci si unitati

b) 8 x20=
Verificati apoi, fkind

5x20=

ca1culele. in scns. 3 carti: , 30 d .. : rti

3 X 47
a) Operalii

?

4. Dad.

carte costa 5 lei, cit vor costa: 7 carti; 70 car ti (de acelasi fel).
0

ajutdtoare :

3x47 =3x (40+7)
=(3 X 40) +(3 X 7) = 120 + 21 = 141 b) Calculul in scris ... ~ Deducerea regulii: . xx

5. Un autobuz transporta.
cit 9 autobuze respectiv?

70 de persoane, iar un tren transport a de acest fe1. Cite persoane transporta treriul

Prescurtat: 3x47 =(3 X 40) +(3X7) Calculele se pot face oral, scriind direct rezultatul:

3x47=141
Asezarea convenabila a calculului: 47 X 3 141

6. Verifica ti care din numerele
, 20; 70; 30; 90; 50; 80 inrnultite cu 6, dau produsul:
I '

3x47 =47+47+47.
=141

"'''' @-

a) eel mult 300; b) eel putin 300,
Averil : Rdspuns.: alaturata. a) 20; 30; SO. b) 70; 90; 50; 80. Calculati produsul.: negre, dar nu

r

47+ 47 47 141-

..

3 X 47

141

7. Priviti

figura

. a) cu 7, al numerelor si al celei rosii:

care sint inauntq~.lliniei

1. Calculati: , a) 2 X 89 = ; 5 X 64 = b) 4 X 67 = ; ~X 27 =
2. 3.

b) cu 9, al numerelor care sint iTIauntrul liniei rosii; dar nu si al celei negre;

c) cu 8, al numerelor care sint
inauntrul ~i al liniei negresi al celei rosii : d) cu 5, al numerelor care sint . inauntrul eel putin al uneia din aoeste doua linii.

4.

5.

,Fig. 11

83 X 3 . ; 3 X 89 = ; 4 X 37 = ; ; 52 X 4 =; 9 X 66 = ; 78 X 6 = . Efectuati inrnultirtle 'de mai sus, facind calculele in scris. Efectuati, scriind direct rezultatul: a) 8 X 96 = ; 36 X 4 =; 3 x 29 =; 4 X 62 = 8><:27=, b) 7 X 77 = ; 65 X 8 = ; 41 X 5 = ; 75 X 8.= 47x 3--.:., Verifica ti apoi, fadnd calculele in scris. Calculati : 78x5+380= 6x92-27065 X 4 +358 = ; 8 X 69 -369 = 28><:9+256= ; 9x99-891 = ~iti ele vi au par ticipat la strinsul recoltei la LA. S., daca au fost tr'ansport.ati cu 6 autobuze a cite 72 de locuri fiecare 9i cu: 4 autobuze a cite 94 de locuri fiecare, 'toate locurile fiind ccupate si neexistind elevi in picioare?
;

59

---

--

-

--

~ ---------------

---_.....

,

-

-

6. Un scolar are 64 de timbre a 5 lei bucata si 29 de timbre 10 l~i bucata. Ce valoare au toate aceste timbre?

a

'

Exercitii si probleme
1. Calculati ;

7. Tata a facut cumparaturi

in valoare de 755 lei. Pentru plata lor el a dat: 8 bancnote a 25 lei, 6 bancnote a 50 lei si 26 bancnote a 10 lei. . Ce rest a primit? Spuneti modurile in care i se poate da restul, iara a folosi monede sub 1 leu.

a)3X267=
2.x489= 5x 123= 3. Efectuati ; .

b)

2 X 428 = 251 x 3 = Ox999=

c) 209 X 4= 4x205= 4'>< 203 =

d)

2x233= 482X 1= 408x 3=

2. Efectuati , inmultirile , in scris: a) 348x2= ; b) 136x7 = ; 4. Efectuati, 3 X 265 =; Verificati scriind

de mai sus, faclnd ca1culele in scris, 218x3= 372x2= 208 X 4 = ; 105 X 9= 8x 105 = 2x453=

-]0.

Inmultirca numerelor rnai mici decit 10, ell un numar format din sute, zeci si unitati
?

2x453=; 151x 4=; 4 X 175 =;

direct rezultaful: ca1culele in scris:

4 X 248

apoi, {kind

a) Operajii ajutdioare : 4 x248=4 X (200+40+8) =(4 X 200) +(4 X 40) +(4 X 8) = 8'00 160 32 =992

5. Sa se calculeze:
a) 40 X 2 = ; b) 3 X 60 = 30 X 3 =; 80 X~ 8:4,x-20 =. 32 X 1'0:--= .

c) 14x

+

+

2= ; d) 20x 5= 23 X 3 = ; lOx 50 c_ -6 X 11 =. 300 X 2 =

6. Efectuati
40) +(4

I.

inmultirile,

facind calculele in scris:

Prescuriai : 4 x 248 =(4

x 200) +(4
4x248

X

x 8)
i'

Ca1cule1e se -pot face oral, scriind b) Calculul Deducerea tn scris regulii:

direct rezultatul

a) 231 X 3 = ; b) 56 X 5 = ; c) 39 X 4 = ; d) 480x 2=; 4x 138= ; 240 X 2= ; 8 X 32 =; 7 X 58 = ; 3 X 267 '. 207 X 4 = . 5 X 141 = . 168x - 5 = '_.. 7. Care n umar este_ de 8 ori mai mare c) 109; d) 124? decit : a) 24; b) 70;

=992 Asezarea con venabila a calculului: 248 x 4

8. Elena vrea sa mearga intr-o excursie. Ea are

..... '" xxx ........
OO@
I

0 economic de 20'0 lei. Dad. mama Ii da. 36 lei, iar bunica atit cit este produsul numerel~r 40 si 3, poate achita costul excur siei. Cit costa excursia?

4 X 248 =248 +248 +248 +2~ 8 =992
t

248+ 248 248 248

992

9. Un stilou costa. 37 lei, iar un caiet 3 lei. Cit vor costa 2 stilouri si 12 caiete? 10. Un palton pentru copii costa 253 lei iar , un costum cu 57 lei mai multo Cit vor costa un palton -~i doua costume?

~I

--------------~.-99-2

11. Sa se calculeze in ordinea in care sint scrise:

Avem:
60

4 X 248

992_

14x5+310= 21 x3+502=

s

45x 2+410= 213x2+344=

312X3-576= 89x8-313=
61

12. Aflati toate numerele naturale cu 40, dau produsul:
I

diferite de Osi 1, care inmultite
J"J

19. Compuna.i in. acelasi

0

problema, timp:

a I:;arei rezolvare

s.a se poata

serie:

a) mai mic decit 200; b) eel mult egal eu 200. 13. Afl ati toate
produsul: numerele naturale care inmultite. cu. 111 dau

(121 X 3) +(32 X 3)
~1

=
I I I

(121 +32) X 3 = 20. Un t aior costa 295 lei ~i 0 Instil costa 163 lei. Cit .se va plat i pe 2 costume fusta-t aior de acest fel? Rezolvati in doua moduri. (Scrieti de fiecare data rezolvarea ca un singur exercitiu cu mai muIte operatii, pe care apoi 11 efectuati.) . . 21. CompuI_leti
0

a) cuprins intre 222 si 777;
b) eel putin 222 si eel mult 777.

Riispuns: a) 3; 4; 5; 6; b.) '~t3; 4; 5; 6; 7.
14. Efeetuati , operatiile: a

II

.

problema

a carei rezclvare

sa se poata

scrie :

I'

b 4 '36

I

c 508
124 403

I
,

axb
1

a x.b=-c si in acelasi timp:

(5 X 112) +(.3 x 49) =
5 X (112+49)

205
9 321 6
.

=.

3 150
"n" din:

I

450

22. 0 rochie costa 197 lei, iar a bluza 105 lei. Ce rest se va prirni de la 950 lei, daca se cumpara 3 rochii si 3 bluze de acest fel? Rezolvati in dona moduri .

15. Calculati

248 x 3 -n =540 37x8+n=900

n-( 57 x6)=200 11, +( 135 x 7) =990

Lucrdri de control
1. Calcula ti :

16. Elena a curnparat 6 pahare mari a 18 lei .bucata si 6 pahare mid a 11 lei bucata, Cit a plat it in total? (Scrieti rezolvarea ca un singur exercitiu ell mai mult e cperatii.)

5x 10= 5><100= 50x 10=
2. Calculati

43 X 10 = .;

80

x

5=

221 X

4

=

20x 4= 3x32.'=
moduri :

4x 56= 3x300=

17.0 gospodina a cumpar at 6 Iarfurii a dinci , 6 farfurii intinse si
6 fadurii mici. Cit a platit in total, stiind ca. 0 farfurie adinca costa 13 lei, una intinsa 10 lei, iar 0 farfurie mica 7 lei. (Scrieti rezolvarea ca un singur exercitiu ell mai multe operatri.)

3x248= 109x 8=

in doua 10=

8x5x
10x4x

2x (27+73), =

(208+40) X 4 = 4 X (156+70) =

18. 0 carte scolarji ccsta 9 lei. De la un centr u de difuzare 0 sccala a curnparat 75 9i alta 29 carti de acest fel. Cit s-a platit rpe toate ci:ktile? Rezolvati in doua modnri. (Scrieti de fiecare data rezolvarea ca un sirigur exercitiu cu mai muIte oper a.tii, pe care apoi il efectuati.)
62

8~

(200+ 13) X 3 = "n" din:
8 X 107

3. Aflati numarul 5x76-n=150; n-(60 X 4) =700;

+n =935 ;
10)=300.
63

n-(48

X

4. Fie numerele:
9; 90; 99. Pentru 5. Calculati fiecare din ele, 'calculati nurnerele b) de un numar mai mad:

IV. Impartirea oumerelor aturale, cind lmpartitoru] este maimic decit 10
1. Impartirea
Cll

"

a) cu 10;

10 ori.
rna! mare decit 8:

r~st
.1

a) cu 10; b) de 10 ori; , c) cu 100; d) de 100 ori, 6. 0 gospodina cumpara 4 kg orez, 4 kg zahar si 4 1 ·ulei. Cit costa cumpar aturile, daca kilogramul de orez costa 15 lei,
de zahar

10. Primul exernplu
a.ana -are 14 bomboane. E a le imparte in mod egal unor [eii]«, dind fiecdreia cite 4 bomboane. CUe jetz'je au primit bomboane ? Indicind nurnarul bomboanelor prin puncte, yare se pot urrnari p~ figurile de mal jos : etapele de rezol-

14

lei, iar Iitrul de ulei costa

18 lei?

Rezolvati , in dona moduri.

7. La un eentru de -Iegume si fruete s-au adus 91azi cu cite SO kg mere si 6 lazi eu cite 25 kg pere. Daca s-au vindut 180 kg
mere si 112 kg pere, cite kilograrne nevindute? Rezolvati in
doua moduri,

de fructe

au ram as inca

14-4

14-4-'4

14-4'-4-4=2

4

C· • • .)
Etapa 1

••• •••• • ••

•• •
14 4 4
Etapa a 2-0
Fig. '12

14

4 4 4
Etapa
Q

14

3-a

Se constata ca s-au putut da cite 4 bomboane la 3 Ieti te. Au rnai ramas 2 bomboane, mai putine decit ar trebui pentru a rnai putea da unei fetite tot atitea bornboane, cite au primit si celelalte. Putem sene:

I I
J

14
14

==

(3 X 4)

+2

g__umaruI born boanelor a vute la incepu t ; 3x4 nurnarul bomboanelor impartite Ia fetite ; 2 nurnaru l bomboanelor ramase neirnpartite. Pentru rezolvare am folosit proeedeul prin "cuprindet:e". Sintern coridusi catre ideea de irnpartire a numerelor -naturale.
5 - Matemat1cA, cl. a III-a
-_ _ 4 __ • ____.,. •

iI
1

I

Q5

Deoarece

au dimas

2 bornboane

nedistribuite,

vom serie:

2°. Al doilea exemplu
Touardsa zHvdlatoare are 7 It steguleje. Pentru desfd§ur~rea unui joe, le 'tmparh; 1,17. mod egal la it copii, Cite st'eguleje a primit fiecare copil ? Iridicind steguletele urrn arit e pe figurile: prin puncte, etapele de rezolvare pot fi

14 · 4

==

3 (rest 2)

eitind ,,14 Impartit la 4 este egal eu 3 si ramine rest 2~'. -0 astfel de Impartire 0 numim impirtire cu rest.

Denumiri
14

§i

notatii : 4
~

14-4

14-4-4

14-4-4-4=2

(1,)

3

(rest 2J
~

deimpdrfit
Intre

t

l
cit (cJ
d =(c xi) +r cit si rest exista

(dJ

tmprirjitor

(r) legatura:

deirnpar tit, irnpartitor,

4

••• •••• ••• ••••

• ••
14 4
4

14=(3 X 4) +2, sau, in general:

asa cum se observa din figurile anterioare. Observam, de asemenea, ca resiul va fi totdeauna dedt imprirlitorul. (De ce?) in eazul nostru 2 < 4, san, in general r < £. Sa efectuam impartirea: 7 :2 = Alegindu-ne un grup de obiecte cedeul prm "eu prindere", gasim : (oareeare) !iiI folosind promat mi c
(

( ( (

• •

) ) ) )

( ( (

C

•• •• ••

••

) ) )
)

•• •• C· • (• •
(
(

.) .) 12 .)
4x3

.)

7 : 2 = 3 {rest 1).

Etapa 1

Etapa a 2-a
Fig. 13

Etapa (] 3·0

Exercitii si probleme
1. Efectuati
VOle:

prin "cuprindere",

folosind

grupe. de obiecte,

dupa

a)

bJ

7: 3=

21 : 6=
9 : 5=

21': 8=

26: 9= ; 15 : 6= ;

8: 3= 25 : 7= .

Fiecare, din cei 4 copii, a prirnit cite 3 stegulete. Au mal rarnas 2 stegulete, prea pu tine pentru a mai· putea da fiecarui copil cite 1 stegulet, Put em serie

2. Ana are 20 de prune.

La citi copii poate da cite 3 prune?

I I

14
14 numarul '4x3 nurnarul
2 nurnarul

(4 X 3)

+2

3. Cite dirti a 7 lei buca ta se pot eu mpara din 17 lei? 4. Plecind de la scoala spre stadion, 13 pionieri trebuie sa se incolorieze cite 3 in rind. Cite rinduri de acest tel se vor forma?
66

I
1#

steguletclor steguletelor steguletelor

avute Ia inceput; irnpar tite la copii ; r amase neirnpartite
67

---

-

-.

-.

_.

__

..---:.-

~

,

-

-4'.....

-

.. Pentru rezolvare, am folosit procedeul prin Sintem coridusi din nou catre ideea de impartire naturale, asa ca vern nota:

"parti egale". a numerelor Fie de efectuat

,

3°. At treilea exemplu
Impartirea
numerelor naturale'

14 : 4

3 (rest, 2)

14 : 4= Am putea alege a multirne de obiecte pe care sa 0 separam in grupe, fiecare avind acelasi numar de obiecte, folosind procedeul prin "cuprindere" sau eel prin "parti egale". Oricare din acestea revine, in fond, la a efect~a scaderile (revedeti figurile 12 si 13); 14-4 =10 10-4= 6 6-4=2 _2-'4 = imposibil S-au putut : rezult face 3 scaderi si a mai ramas rest 2. Cum

Numarul steguletelor pe care Ie va primi un copil este acelasi
eu numarul care. arat a de cite ori se pot Iua cite 4 stegulete (pentru a da cite unul fiecaruia din eei 4 eopii), din cele 14 stegulete exis- . tente. Drept urm are. imparli1'ea lui 14 la 4 dd acelasi cit, 3, §i acelasi rest, 2, indiferent dacd esie efeciuata prin "cuprindere" sau prin "pdrj?' egale", La Impartirea prin parti egale a vern : ~.i r

.I

d
Folosind

=

(i X c) prin

+r

< i.
sa efectuam

14 : 4 =3 (rest 2)

procedeul

"parti

egale",

a ca.:

11 : 4 =.

.

.

Alegindu-ne

0

multime

de obiecte

oarecare

gasirn:

Impartirea ponte Ii efectuata prin calcul, folosind scadere a repetat5.. Citu1 este numarul scaderilor efectuate. Restul este rezultatul ultimei scaderi posibile.

11 : 4 =2 (rest 3).

Exercitii si probleme
.1. Efectuati prin scadere repetata.: b) 21 : 6 = ;
9:

Exerci Jii si probleme
I. Efectuati, a) 7 : 3= folosind procedeul prin "parti 26 :9= egale":

a) 7: 3 = ; . 21 : 8 = . 8': 3=

5=

.

c) 26 : 9 =

15 : 6 =

d)

8:3=; 25 : 7= .

21 : 6=
9 : 5=

b) 21 : 8=

15 :6=

25 :7=
in mod egaI la

2. Din 44 monede a cite un leu, la citi copii se pot da cite 8 lei? Rezolvati prin scadere repetata, Scrieti rezolvarea, apoi, cu a j utorul impartirii,

2. Am 15 monede a cite un leu. Vreau sa le impart ,4 copii. Cite monede va primi fiecare copil? 3.

3. Dad

curtea scolii se aHa 19 elevi. Pentru-desfasur area unui JOc ei trebuie sa formeze 5~echipe, fiecare echipa contirrind acelasi numar de elevi, Care este numarul maxim de eIevi ce pot fi intr-a echipa?

in

se distribuie 44 rnonede de cite un leu, in mod egal, la 8 copii, cite monede prirneste un copil? Cum gindirn pent ru a putea rezolva prin scadere repetata? Scrieti rezolvarea, apoi, eu ajutorul impartirii. se obtin daca se incolo-

68 ~

I
,

I,

4. In tr-o clasa sint 36 elevi. Cite rinduri neaza cite: . a) 5 elevi: b)

8 elevi ; c) 4 elevi;

d) 10 elevi in rind?
69

....

-

-

-

-

~

-

----- - -- - --~

~

..

-

.

5. Intr-o clasa sint

36 elevi.

Ei trebuie impartiti

in grupe,
0

avind fiecare acelasi numar de elevi. Citi elevi va avea daca se forrpeaza;

grupa,

U b s e r n a t ie

J mptirjt'rea
neputind

a) 7 grupe ; b) 10 grupe;

c) 11 grupe ; d) 12 grupe.

nu poate fi facuta daca imparlitorul 1 5 : 0 = imposibil aplica nici unul din procedeele

este zero: pe care le

de efectuare
"

cunoastern,

4°. Irnpartirea eu rest
Sa efectuam Folosind impartirea ; 15: 5= unul din procedeele 15 : 5 cunoscute, gasim: Zicem cit restul este O. Efectuind pnn unul din procedeele a fost facuta cunoscute, corecf: obtinem :

23 : 5=4 (rest 3);
putind scrie, daca impartirea In mod 3<5 si 23·= analog.vavem: (4 X 5) +3.

=

3.

In acest caz, nu ne-a rarnas nici unrest. Evident, putem scrie:

15 : 5 =3

(rest 0).

18 : 3=~
putind scrie, daca impartirea In general,

Astfel de impartiri sint impartiri care se fac exact. Vom spune ca 15 se irnparte exact' la 5. Dimpotriva, efectuind impartirea : 23: 5= gasim 23 : 5= 4 (rest 3).

(rest 0); a fost Hi.cuta corect.

0<3 si 18= (6 X 3) pentru irnpartirea d : t=-c (rest r);

+0..

se va putea, scrie: 1)

nu mai este 0, ci 3. Avem 0 impartire care nu se face exact. Spunem_ ca 23 nu se imparte exact la 5.

Acum restul

-1'<t.

1

2) d= (c xi) +r.

se numesc,

lmpartirile care se fac exact cele care nu se fac exact impreuna, impartiri cu rest.

,I

In consecinta, pentru ca 0 tmparjire sa fie corect facuta necesar a fi tmplinite urmdtoarele doua condipii,'

esie

1) restul ~i adunat

sa fie

mal rnic deert impirtitorul;

Exerci Iii si probleme
/

2) delmparfitul sl fie egal cu citul; inmU'fit cu imparfitorul cu restul.

Exemple:

t. Efectuati

doriti: b) 12 : 3 =; d)' 8 : 4 ....... a) 9 : 2,= ; c) 13 : 5 = Care din acestea sint impartiri : 1) care se fac exact; 2) care
prin care procedeu 3) cu rest (spuneti ]a fiecare restul).

a) Utilizind Proba:

conditiile

(1) si (2), verificati

daca

nu se fac exact; a) trei impartiri b) trei impartiri 70

76 : 9=8 (rest 4). 1. 4<9 este adevarata ; 2.- (8 x 9)+4 =72 +4=76. Av~rn. 76= (8 X 9)+4.
impartirea este cored. (1) si (2) fiind indeplinite, dac

'2. Scrieti si efectuati :
care se fac exact. care nu se fac exact,

I
-_--

I

Coriditiile efectuata ..

b) Verificati

a

26 : 7=2

(rest 12). 71

.

--

.... ___._.

--........

-.

-- --------

-

--~.

-

-'

-

Proba: 1. 12 < 7 este ..@.!sa. Restul nefiind mal mic decit irnpartitoi ul, irnpartirea a fost efectuata gresit (mai putea fi separata inca. 0 grupa de 7 clemente si rarninea restul 5, iar citul , • ( devenea 3). Observarn ea una singura din coriditiile (1) si (2) nu este suficienta pen tru a sti daca irnpar tirea este corect efectuata, tn cazul nostru, coriditia (2) e~ra indeplinita : (2x7)+12=14+12=26 deci 26=(2x7)+12. c) V erifiea ti dad 67 : 9 =7 (rest 2). . este Proba: 1) 2<9 este adevarflti\; 2) (7 x9) +2=63+2==65. Intrudt nu am obtinut "d~impartitul, 67, impartirea gresit efeetuata (desi conditia (1) este irideplinita).

o b_s e r vat
a)

ii

4 : 1=4 etc. 1 : 1=1 ; 3 : 1=3 ; 2 : 1=2 Daca impartitorul este 1, citul este egal eu deimpartitul. b) 1 : 1= 1; 2 : 2= 1; 3 : 3= 1; 4 : 4= 1 etc. Dad. deirnparti tul si impartitoml sint egali, citul este 1. At it in cazul (a), cit si in eazul (b) restul este O. c) 4 : 5=0 (rest 4); 4: 6=0 (rest 4); 4: 7=0 . (rest 4) etc. Dad deirnpartitul este mai mie de cit irnpartitorul , citul este 0 si restul este egal cu deimpartitul. . d) Aflarca CUUlU1: [olosind grupe de obiecte sau scdderea repelatd este incomodd; iar prin incercari, folosind tabla in multirii, se gase~ te u,tlor r ezult at ul in pu tine cazuri. De acee a. in 'lectiile care -U1'111.f'aZa uom. stabili reguli practice de efect uare a im,pdrj-i1'ii:

I II

I

I

II

II

Exercitii
I. Efectua ti, apoi Iaceti 16 : 7=; 2. Efectuati, a) 5 : 2= b) 5 : 6= .: 1.9: 3=; pro ba: 24: 5= 36 : 8=

2. impartirea numerelor naturale scrise co
30 : 6=
.

0

cifra

apoi Iaceti proba :

Exemplul 1

8·4

?

5 : 3=;
5: 7=;

5; 4=;
5: 8=;

5:.5=.
5: 9= . Citu1 se poate afla fie folosind gr upe de obiecte si unul din procedeele zise prin "cuprindere" sau prin ..parti egale", fie calculind prin scadere repetatii. . Utilizind proeedeul prin "parti egale", in figura 14observam:

Lndicaiie: 5 : 6= ? 5-6=' (nu se poate efectua): Spunem ca. numarul scaderilor posibile este O. Citul va fi 0 si restul 5. Scriem: 5. : 6=0 (rest 5). Proba: 1) 5<§ este adevarata ; 2) (Ox6)+5=O+5=5 deci 5= (0 X 6) +5. Irupartiraa este coreet faeuta.

8 : 4=2

(rest 0).

3. Efectuati.:
7x3= 22 :3= 22 :7= , , 6x5= 32 :6= 31 5= 8x9= 72 :8= 73 9=

. 7x7= 50 : 7= 73 :9= 9x6= 57 : 6= 55: 9=

Fig. 14

4 Sa se afle suma si diferenta a doua numere, 39, iar celalalt este de 5 ori mai mare.

stiind ea unul este

5. Din eei 15 lei economisiti, Iulia curnpara eaiete a 4 lei bucata.
Cite caiete po ate cum.para si ee rest ii rarnine? Citi lei i-ar mal trebui, pentru a cumpara inca un caiet de acelasi tip?
72

222

2

-.
;-

••••••••
~

B

-

4

-

-


,8.

-8.

73'

Proba;

1) 0<4.

2) 4x 2=8;
8+0

-,~-

•..

-

-

.._

-----

---

__

_

_

...J

_~......

~

.....

Exemplul 2

8-3
I

? •

Calculele

in seris se pot ~~eza astfel: sau 8 : 4=2 (rest O);

8 : 4~2 citul
8

8·: 3=2 citul
6 2 restul

2 2

-~l •

• •• • ••• •
I

8
restul

8
- it- 6

o

2-

-

I

1

AUe exemple

~

S : 5=L (rest 3);

fo-

5

9 : 2 = 4 (rest 1);· 8
1

6: 3= 2; 6

5 : 5=1. 5


Fig. 15 prin "parti (rest 2) egale", din figura 15

3

6 : 7=0 citul: 0: 4=0 (rest 0); o 0 6 restul

6 : 1=6; 6

7: 0= fiha sens.

Folosind rezult a :

acelasi procedeu,

Exercitii ~i probleme
t.
Efectuati
I ?

S : 3=2 Pl'oba: 1) 2 <3.

2) 3x2=6; 6+2=8.

impartirile :
:n=
rBS-

16:n=

13:n=

I

5:n=

I

~:n=

o b s e r u a Ii

i

a,)

n

cItul

tul

b)

n crtul

f

B S citul res- citul res- citul reslu1 tul tul tul

. Impartitorul inmultit cu : a) citul, trebuie sa dea un numar mai mic sau ega! cu deimpartitul. 4x2=8 si 8=8 tn exemplul (1): , ' 3x2=6 si 6<8 In exemplul (2): b) dtul plus 1, trebuie sa dea un numar mai mare decit deimpartitul (altfel din multirnea folosit a pentru deirnpar tit se mai putea distribui cite un obiect in fiecare din grupele cerute de impartitor).

1 2 3

-~-------.
3

1

----

-_. ------------~
5 6
7
.

'*
5 6 7
8

4x(2+I)=I2!;1i 12>8 In exemplul (1): . 3-x(2+1) = 9 si 9>8 In exemplul (2): Pe baza acestor obser vatii citul se poate gasi prin incercari, folosind tabla inmultirii: se lnmul/e!jte impal'/itorul, pe rind, cu numer e mai mari tot eu 0 uniiate dedi eel anterior, pina se obtin.e primul produs mai mare decit de1mpa.?lfitul. Numarul cu care s-a inmulfit l.mpdrjdor'l;tl la lnmuljirea anierioard esie dtul, iar resiul se obtine sea.zind produsul respectiu, din deimpdrtit.

- -------~-----8 9

9

2. Privind tabelele

completate la exercitiul impar tiri s-au facut exact !?1 care nu.

(1), spuneti

care

3. Calculati citul

~1

restul: b) n : 4

a) 8 : n

=

=

3. Impartirea numerelor naturale' scrise eu dou a cifre 10. Nurnarul zecilor si al unitatilor exact la im parti tor
a, DeimpArtltuI

daca, n se inlocuieste, pe rind, eu unul din numerele :
4. 5, 6, 7, 8.

se imparte

4.

s-

dau

numerele:

confine numai zecl

1: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
Care din ele: a) se imparte b) impdrtit exact la 2;

60 : 3 ~ ?

la 3, da. citul eel putin 2. dintr-o farfurie continind 9

5. Citor copii pot da cite 2 caise, caise? Dar daca pe farfurie

20 20

sint 8 caise?

20
6. Numerele numerele care se 1mpart exact la 2 se numesc "cu so}". Numerele care nu se tmpart exact la 2 se numesc pina

,,,,,, -t-l - , ,, zec i
j.
I I

unitati

-

60

1

r-

r-

60

r-

1

,Jara sot".

Spuneti Din figura rezulta

la 10 care sint : a) eu sot;

b) fara sot.

Fig. 16 (procedeul 60 : 3=20 Proba: 1) 0<3. 2) prin "parti egale"):

7. Tata are 8 mere, pe care vrea sa Ie imparta in mod ega1, la
3 copii .. Cite mere va primi daca' ar avea: 6 mere; fiecare copiI? Aceeasi Intrebare, 7 mere; 9 mere. B lei. Cit a eostat un

(rest 0). 3x 20=60; 60+ 0=60.

8. Pe 4 creioane
creion? 9 0 carte
• 0

de acejasi- fel s-au platit

Dar :3 ereioane? costa 3 lei. Cite carri de acelasi pret se pot cumpara

Se observa ca pentru a afla dlul, s-au tmpdrjit zecile detmpar/itului la tmparjitor. (Putem spune ca impartim si unitatile deirnpartitului la irnpartitor. deoareee 0 : 3=0.) .Calculul oral: Calculul In scris: 60 : 3=20 6
--

de 7 lei? Dar de: 6 lei; 8 lei; 9 lei; 5 lei; 4 lei?

10. Deirnpartitul
impar tirii.
76

este 9, impartitorul

este 5. Aflati citul si restul

60 : 3=6 zeci :3 =2 zeci =20 deei ·60 : 3=20

sau

60·: 3=20 6

=0 0

~O

-

I

77

"

_-_____.

-

-_

-

-

,------------

-

-

--~

~

-

_..

......

~

'-

Exercitii
1. Calculati, oral: ~
30: 3= 50: 5= 50: 1= 2. Efectuaji 'a) 80 : 4= oral:

Calculul

I

oral: sau 4 68 : 2= (60+8) :2

68 : 2= (6 zed +8) : 2

90 : 1= 90 :9=
40: 1=

60: 0= 0:6=
30: 1=

70: 1=
0:4= 20: 1= ,
• I

= (6
=3 = 34

zeci :2) +(8 : 2) zed

+

= (60
-

: 2) +(8 : 2)

'30 34

+

4

C,alculul in scris: " 68 : 2, 34 (rest Q)

b) 90 : 3=

c) 40 : 2= 60 : 1=

d) 80 : 1=
60: 6= 70: 7='

80: 2= 80: 8=
40: 4=

6
=8

20: 2= de 1a exercitiul

8

3. Efectuati in scris imparjirile proba prin inmultire.

(2), facindu-Ie

b. Deimpir11tul contine zed ,I unitAli

Exercitii $1probleme
1. Efectua ti .» ral :

68:2==?
Din figura

17 ,rezulta (procedeul prin "parti egale"):
68 : 2=34 (rest 0)"

46 : 2=;

93 : 3 =

55; 5=

88: 2=

34
34

, -•••
j_

zeci

A ••
.l
~

-

r,

•••
2)

i

.1

,

j!

••• •• 1 1 ,1 :•~ ~ 1••••
I

.

2. Efectuatim a) 88 :4=
I,

seris, facind de fiecare data si proba: 86: 2= 48; 4= 84: 4= lntr-un 63: 3= ",

u n it d ti
1

~

68 68

1

b) 96: 3=

68: 2= .
alt bidon se afla

'3. Intr-un bidon se afla 36 1 de petrol.

de 3 or! mai putin petrol decit in primul, Ciji litri de petrol se aHa in' cele doua bidoane P

Fig. 17

4. Radu si Simona au impreuna
0=68.

,Proba:

1) 0<2.

2x34=68; 5.

50 lei. Citi lei are fiecare, daca Simona are de 4 ori mai mult decit Radu? cosuri se afla 66 de au a, in fiecare co9 fiind acelasi numar co~ .12 oua, cite oua rarnin in 1a intimplare?
79
QUa

'_ 68+

In. 3

Se obserud cd pentru a afla citul s-au 1mparlit la lmpdrfitor atlit zecile cit $'t unitdlile ddmpdrtz'tului.
78

de oua. Daca se iau dintr-un acel c09?_ Cite

vor fi in doua cosuri, luate

,

--~ -

-

-_

....

-

-

--- ---~--

-

--

-

------_.,.

~

.

.....

-_

I

6. Pentru a irnpacheta fiecare putindu-se impachet.arii 3 banenote costa

88 de papusi se curnpara cutii de carton, in aseza ' cite 4 papusi. 3 lei bucata. Cutiile goale necesare se primeste de la . Ce rest

Se observa ca pentru a afla diul s-au impdrJt:t la impa1'Jitor am zecile cit $i unitdJile deimpdr/itului, Restul obtinut C alculul ?8 : 3=(6 ~(6' oral: .zeci-j-S) : 3 zed:
2, zeci

'la irnpartirea

unitatilor

este restul itnpartirii.

a dte 25 lei?

.I

7. Doi conducatori auto au economisit irnpreuna Tntr-o saptamina 80 1 de benzina. Citi litri de benzin a a econornisit fiecare, daca unul a economisit cu 16 1 de benzina mai mult decit
.

.

-I
sau 68 : 3 . (60+8) : 3) =20 :3 2 (rest 2) 3)+(8 (60 : 3) +~8 : 3)

celalalt? 8. 'Alcatulti
0

=

+2 (rest 2)

=22 problema a carei rezolvare sa se poata sene.

(rest 2) All exemptu

=
'

+

I'

22 (rest 2) , -

(58 +28) : 2=
.9. Pentru jurnatate
0

. s~a platit surna de 97 lei.

Calculul in scris :

bluz a, un Iular
0

?i

5 batiste

Citi lei costa

batist a, daca bluza ~ costat 48 lei, iar fularul,

6

68 : 3=22

citul

83 : 4 . 20 (rest 3)

din costul bluzei?

=8 6 2 restul

8 ~3

o
3

2°. Nurnarul unitatilor nu se imparte exact la irnparjitor

22 22 22:-

-,, - ,,
_it
j-~l j-

., ".
z eci

..,

Exercitii si probleme
unitd t! .1

••••••••
....I.

68
r-

1. Aflati oral citul si restul impartirilor :
87 :4= 98 :3= 65 :2=
,

,

:

j

49 :2= 59 :5= 89 :4=

68 : 6--;81 :2= 92 :3=

43 :4= 76 :7= ,52 : 5=

~

.

97 :3= 86 :8= 98 :9=

66

!-

2. Calculati in seris citu 1 si restul impartirilor ,fkind de fiecare data 9i proba.

de la exercitiul (1),

Fig~ 18

3. Pentru legarea. unui balot eu marfa se folosese 4 m de si~a.
Pentru cite baloturi de acest fel ajung 89
ill

de sirrna?

Din figura 18 rezulta (procedeul prin "parti egale"):
68 : 3=22 (rest 2), 66+
80 ~
----_----

4. Daca la un costurn se folosesc 3 ~ de stof'a, cite costume acest fel se P9t face dintr-un balot ccntinind Citi lei se v,or incasa pe stofa ramasa, costa 375 lei?
"

Proba : 1) 2<3,

2) 3x22=66;
2=68,
r. ~

.

de

98 m de stofa?

daca metrul de stofa

Matematrca.

cl. a Ill-a

81

......

-

--

-

-.-

------..

--

-

--

-

" 5. Calculati : a) dE' cite ori se cuprinde : 3 in 65; 2 in 87: 5 in 54; b) de cite ori se poate scadea : 4 din 82; 6 din 65; 9 dill 94; c)' de cite ori este mai mare: 79 decit 7 ; 83 decit 4; 65 decit 2; , d) de cite ori este mai mic: 3 decit 64; 2 decit 43; 5 decit 57 ; e) eli cit este mai mare: 79 decit 7; 83,dedt 4; 65 decit 2; f) eu cit este mal mic : 3 decit 64; 2 decit 43; 5 decit 57. b) citul plus I, trebuie sa dea un numar rnai mare decit deimpartitul (altfel se mai putea distribui cite un obiect in g:mpele cerute de impartitor). In cazul nostru, 3 X 8 =24 si 24 >23). Pe astfel: baza acestor observatii se pot aseza calculele in seris

23 : 3~ 7 citul 21 =2 restul Citul se gase~te prin incercari, ca si pentru numerele pina la 10: se £_nmulle~te impa:rfitorul, pe rind, cu numere mai mari cu cUe 0 unitate dedi eel anterior, prna se obi ine prim:ttl produs mai mare decti deimparjitul. N1,fmarul cu care s-a inmul{it 'imparfitorul la £nmullirea anterioard este dtul, iar restui se obtine scdzind produsul respectiu din deimPdrJit, AUe exemple:

3°. Numarul zecilor nu se imparte exact la impartitor
a. Numlrul

zecllor este mai role decit imparfitorul

23 : 3

==

?
zeci uni td t i

23
21

7

7
7

a) 49: 8=6 48
=

citul ;

b)

40 : 6=6'
36 =4

(re it 4) ;

• • •• •
Fig. 19'

1 restuI

c) 10 : 2=5 (rest 0); 10 prm "parti egale"):

d) 63 : 7=9
63

Din figura

19, rezulta

(procedeul 23 : 3 =7

(rest 2). 3x7 =21; 21+2=23.

Proba:

1) 2<3.

2)

Exercilii
.1. Efectua ti ;
69 :7= 80 :9= 50: 6= Faceti
6*

Observapii Ca totdeauna la imp artire , impartitorul inmultit eu: deirn-

48 :9,=
27: 3= 10: 8= proba acestor

10: 3=
77: 9= 59: 7,= impartiri.

a) citul trebuie sa dea un numar mai mie sau egalcu parti-tul (3 X 7=21 si 21 <23);
82

56 :6'= 34: 5= 55: 7=,-;

13 ': 3=

82: 9=
72: 8=

83

2. Aflati

citul si restul

impartirii

numerelor:

Calculul in , scris : 83 : 3=27 citul

Calculul

oral:

a) 35 Ia 7;

b) 47 la 6; . c) 58 la 8.

3. Dintre numerele 42; 69; 62 si 88 alegeti pe acele care impartite la 9 dau : a) citul n umarfara sot; b) resturile egale.

6
23 21
=2 restul

83 : 3 . (60+23) : 3 =(60 : 3)+(23 : 3) 20+ -7 (rest ~). = 27 (rest 2)

AUe exemple

b. Numirul zecilor este mal mare decit impArtitorul

87 : 3= 29 (rest 0)

6

80 : 3=26 6 20 18
=2

(rest 2)

83 · 3

?
zeci

27 27

27 .... ;-.l 27 ... I 27 .... ,t-

"""'A
l

--

1

I ......._

• --.. -....... •, •
_

un it dti

83

Exercitii
1. Calculati in scns citul
~1

\

• l
• l

,
(procedeul

• • • ,.!]\ •• •••• •••• J

• • • •• •JJ
Fig. 20 pnn (rest 2) ..parti
2)

-= .

-

restul

impartirilor ; 92 : 4= 76: 3= 80: 6= (1· a).

81

a) 75 : 3= h) 66 : 6 = c) ,89 : 5= Faceti proba 2. Efectuati

63 : 4 = ; 68 : 4 =. ; 80: 5 = ; Impartirilor

50 : 3=

97: 4=
90:.5= de la (b).

70 : 2=.' 90.: 4=. 70 : 3=.

oral impartirile

d~ la exercitiul

Figura

20 arata

egale"):

3. Delmpar titul este 62 si impartitorul
si care este restul i mpartir.ii ?
Obseroaiie

este 6. Care este citul

83 : 3 = 27

importantd.

Proba:

1) .2<3.

3x27=81; 81

+ 2=-=83.

Se observa ca pmtru a afla dtul, se impart zecile -de£mpar/itului la ~mparJitor, restul obfinut se transformd din zeci in unita/i, se 'adund cu unitdfile a/late pe 'locul unitdJilor §i suma se imparte iara§i la ~imPdrfitor. Ultimul rest este chiar restul impartirii, succesiue dau cifrele cUului imparfirii.
84

Analizind toate cazurile care pot fi intilnite, se constat a c~ - pen~ru a imparti uri num ar scris eu .doua cifre la un numar scris eu 0 cif,ra, se poate folosi 0 singura regula: Se impart fa ·tmpdrfitor mai tntU zecile, apoi unitdJile deimpdrt ituiui, Dacd la impdr!1'rea zecilor rdmine rest, zecile rdmase se trans/ormd in uniidti, se adund cu. umtaJile a/late la loc;'l unitaJilor de£mparjitului ~i suma se imparte la impa1tfiior. Restul de la impdrjirea unitdfilor este chiar resiul imparjirii. C ele doud dturi succesive dau cifrele dtului impdrlirii.
85

Cele -doua C£turi

_

oJ_

__

-

.~_

_

------

~

--

~,

_ ...... _
~-

--

.

----......___

.

<iI

o

_

.I

Dad. 1a impar tirea zecilor citul este 0, aceasta scrie la citul impartirii. . De exemplu, nu scriern 37: 8=04

edra

nu se (rest 5)

9. Pentru

o

(rest 5), ci 37 : 8=4 32

rochie cu mineca scurta se folosese 2 m de material, pentru una eu mineca lunga, 3 m. Cu -ce tel de mined. trebuie facute rochii identice, pentru a ramine cit m ai putin material dintr-un balot avind:
0

37 32

=5

a)

17 ill; b) 27 m; c) 25 m; d) 77 m;
I

e-; . 50 m.

=5

Exerci Iii si probleme
t. Folosind regula de nrai sus, efectuati :
a) 60 ; 3 = bJ 50·; 2=; c) 80 : 3 = ; 68 ; 3 = 68: 2=; 83: 3 =; 23 : 3 = 83: 4= . 87; 3 = de la (a). mai mid 40: 6= 49: 8= 10 : 3= decit 10: exact 42? 63': 7=. 10 : 5=. 20 :-3=.

10. Roata unei bicielete mari parcurge 3 rn la 0 rotatie, iar a unei bicic1ete mici, 2 m. Cite rotatii complete fac rotile fiecarei biciclete daca se pareurg: a) 19 m; b) 20 m; 'c) 66 m; d) 69 m; e) 57 m;f) borcane de 5 kg fiecare (atit cit este posibil). de rniere rilmine pentru ultimul borean? Ce cantit.ate de miere a fost pusa in borcanele culati in doua moduri.) 90 m. ,

11. Din 3 stupi se scot cite 26 kg miere de albine. Cu ea se umplu
Ce cantitafe pline? (Ca1-

Faceti proba impartirilor a) se imparte
.

2. La care din nurnerele naturale

exact 4:2? b) nu se imparte

.

3. Pentru a participa

1a defilare eu ocazia unei sarbatori nationale, spor tivii sint asezati cite 8 in rind. Cite rinduri pot fi formate eu 99 de sportivi? ' 78; 80; 84: 86; 89, din aceeasi grupa, im-

4. impartirea numerelor naturale scrise cu trei cifre 10. Numarul sutelor, al zecilor si al unitatilor se irnparte exact la impartitor
a.

4. Cu numerele:

alcatuiti grupe, astfel' incit numerele partite la 6, sa dea toate: a) acelasi cit; b) acelasi rest. dar impartiti

Delmpartltul centlne numal sute

5. Aceeasi problema, 6. La
impartire afle restul.
0

nurnerele la 3. 7. Sa se

800 .2

?

deimpartitul

este 58 si impartitorul

7. La a impartire deimpartitul
Aflati impartitorul.

este 76, citul este 9 si restul este 4. Verificati rezultatul ef~ctuinVmp-artire.a. cu 5 si ~dunlnd la

8. Sa se afle un numar, stiind ea inmultit produs 4, obtinem 39.
Puteti formula anterioare?
R6

enuntulproblemei

dupa

mode1ul problemei

400 400

-

- • • • • • •••
l

r-

........ ~.
sute

zeci /

. unit d tl

.

'

800 800

l

j_

1

fig. 21 87

'---.

-

-

-.~

--

-

-

-

~

---------

-

-

_

__.""",;

.-

. __

--... ~

--_

--

..

-

--......-.--~

-

._- -~---

Din figura 21 rezulta (procedeul Proba:

prin "piirtiegale").

800 : 2 = 400 (rest 0) 1) 0 < 2. 2) 2 X 400=800; 800+0=800,

CUul se ob/ine ~mpartind snide detmptir/itului. la imparfitor. Putem spune cd' impdr/im §i zecile §i unitlilile deimpdrlitului la impar/itor. deoarece : 0 zeci: 2=0,' 0 : 2 = O. Calculul oral,"

230
230

800 : 2=8 sute : 2 =4 sute =400

.

Calculul 8 ~O

in scris ~ 8 =00_

230 ~

, -~.'.•• ! -~

,.. ..
sute
J.

zec i 1

"AA~~A~AA
1

l

f-

800 : 2=400 sau 800 : 2=400

•• •

A
A A --

, ..
.L

unit6ti
~A"

.
690
__.. 690
,

A

A" A

F~g. 22 Proba: 1) 0<3.

o

~O

, 2)

3

o

x'230=690 690+ 0=690

Deci

800 : 2=400

Exercitii
t. Efectuati
oral:

Citul se abjine impar/ind alit sutele, cit §i zecile delmparJitului, la imparJitor. (Am putea spune ca impartim si -unit ati le deimpartitului .la impartitor P]
C alculul

oral,' sau 690 : 3 =(600+90)

400: 2 = ; d) 600 : 6= 6QO: 1= ; 700 : 7 = 400 :,4= . 200 : 2= . 300 : 1= 800 : 1=. 2. Efectuati scris impartirile de la exercitiul (1), facind proba

a) 800 : 4 = '; b) 900 : 3 = ; c) 600 : 2 = ; 800 : 8= ;

690 : 3 = (6 sute +9 zeci) : 3 =(6 sute :3) +(9 zeci :3)

:3

in

-:-(600 : 3) +(90 :3) =200 =230. + 30

impartiriler+de
,

la ,(1, a).

=

2 sute

+

3 zeci

3. Efectuati ; 600 : 3 +360= ; , 800 : 4+534= ; 4. Calculati numarul lin" .din : 300 :'3 + n=940 500 : ,5 + n=680

700 : 7- 59= 400 : 2-136= 900 : 3 '-'- n = 148 800 : 2 - n = 272

=230

,.

Deci Calculul in scris:

690 : 3

=

230 ,

b. Deimpartitul
Exemplul 1

nu contlne numai sute

690 : 3 =230 (rest q) 6
~9 9 =Q

sau

690 : 3=230
'6 =9 9 =0

690 : 3

== ?
prin "paTti egale"):
4

Din figura 22 rezult a (procedeul

\

690 : 3 = 230 (rest 0)
88

o

89

--~~ -

- --

-

- - --~=--~~-- --=--= -- - --~

~

- . ':- ..---

-=-

.

--:--

...

.--

--.-

-Exemp~ul 2
sute ........ 1
"

696 : 3 - ?
zeci .L 1
.L

2. Efectuati :
unitdti a) 360 : 3 = 842 :2 = 848 : 4=. 3. Calculati : b) 660: 6 =': c) 666 : 6 = ; 636 : 3=_ 936: 3 =; d) 246 : 2 = ; 488 : 4= , 488; 2 = ; 260 : ~ = ; 339 : 3 = .

" j. .. , ... , ........ -,
~

• 232 232 • 232
-

-•

,

~~

1&

'. 1


3.,

...

I

...

.. .. ..
A
~

.L

1

..l

1

-

696

~

j

&


,

t-

696

480 : 2+372= 620 : 2+468=

966 : 3+538= 696 :,3-189=

; ;

824 : 2-278=; 707 : 7 - 86=

.

4. Intr-o tabara sint 366 pionieri. Pentru a merge la film, s-au incolonat cite 3 In rind. Cite ririduri s-au format? 5. La. un cearsaf de plapurn a se folosesc 6 m de pinza .. CIte cearsafuri se pot face din 666 m de pinza de acest fel? 6. Pentru o inovatie, 2 muncitori au primit 860 lei. Citi lei .revin -' fiecaruia, daca au contribuit in mod egal" la aeea inovatieP:

Fig. 23

Din figura 23 se vede (procedeu 1 prin "parti Proba .,' 1) 0

egale"}:

<

696 : 3 , 232, -(rest 0). 2) 3 X 232 =696 ; 696+0=696 _ suiele, zecile $i unitdfile '

Citul se obtine imparji11.d, respeciio, d.eimparlitului la imparfitor. C alculul oral: . 696 ,:3 ~ (6 sute 9 zeei 6) : 3 =.(6 sute :3) +(9 zed :3) +(6:3)
=

7. La 0 ferrna sint 720 gaini si puisori, Cite gaini si citi puisori sint, daca puisori sint eu 260 mai multi dedt gaini? Rezolva ti .in doua moduri.
8. Aflati doua numere, stiind ca au surna 641 !li diferenj a 221. Rezolvati in doua moduri.

+

+

C alculul in scris:
696 : 3 =232 (rest 0) 6
~9

2sute+3 =232.

zed + 2

9
~6

sau 696 : 3 =(600+90+6) :3 . =(600 : 3) +(.90.: 3) +(6 : 3) .2QO +' 30 2 =232

2°. Unitatile nu se impart exact la impartitor

6

+

865 :·2

?

Exerci Iii si probleme
1. Efectuati in scris: a) 840 : 4 ~ ; b) 248:2
260 : 2 = ; 550 : 5=. Faceti
90 =;

865 : 2=(800+60+5) :2 - (800 : 2) +(60 : 2) +(5 : 2) =400 30 2 (rest 1) =432 (rest 1)

+

+

c)

639 : 3 = ; 777 : 7=.

396 : 3=;- d) 660 :' 3 .; 484 : 4=; 963 : 3=: .624 : 2=. 242 : 2=.

Deci: 865 : 2' 432 (rest 1).
~€tul 'se ajla imparJind,

proba impartirflor

de la (d).-

detmparjitului,

la imparfitor.

respectiv, -

sutele,

zecile $i unital~'le

91

_--_

.......

-

...... -

-

-

-

-

-----~--

---

.-

-.-~

-

.

_-

.

--

- --

~ ~~

-

-- -~ -

..

-___..--------

__

--

-

-~-~

,-_:..__-

Calculul in scris: 865 : 2 = 4q2 (rest 1) 8 =6

Proba:

1) 1<2:

.2) ,

2:><432=864 8~4+ 1=865

Din figura 24 rezult a (procedeuI prin "parti

egale"):

683 : 3 = 227 (rest 2)
Proba: 1) 2<3 , 2)

6 =5
4 1

3 X 227= 681'; 681+ 2=683,

Exercitii
1. Aflati. oral citul si restul impar}irilor:

CUul se afld imparjind intii sutele si apoi zecile ddmparjit.ului la tmparjitor; resiul de la imparJirea zecilor se transformd. in uniidt«, se adunii cu unitiijile ajlate pe loeul unitajilor, iar numarul obJinut se imparte la imparfitor, Ultimul rest obtinut este restul suceesive dau cifrele citului imparfirii. C alculul in serfs: C alculul impar tirii,
Cele trei ciiwri

847 : 4=;

603 : 2 =;

968 : 3=

509 : 5=
facln-

2. Efectuati in seris impartirile du-Ie si proba. 3. Calculati:

de la exercitiul anterior,

oral:

683 : 3=227 (rest 2) 6 845 : 4 = 668 : 6 = 283 : 2 = 557 : 5 = 889 : 8 = 998 : 3 =
=8

667 : 6 = 708 : 7= 249 : 2 =

485 : 4= 247 : 2 = 638 : 3 =

6

683 : 3=(600+60+23) : 3 =(600 : 3)+(60 : 3)+(23 : 3) =200+20+7 (rest 2) =227 (rest 2-)

3°. Zecile nu se impart exact la impar titor
a. Nurnarul

23 21 ~2

zecilnr este mal mare decit impartitorul

,I
I

Exercitii
1. Calculati in scns citul 91 restul 'a) ,896 : 4=; 685 : .3=; b) 85l : 2=; 274 : 2=;
impar tirilor :

683 : 3.

?
ze c i
unit6~i

492 : 2= 985 : 3 =

789 : 7= 583 : 5 =

Faceti proba impar tirtlor de la {a ).

2. Aflati oral citul si restul irnpartirilor

681

Care' din aceste impartiri 3. Efect.ua.ti:

de la exerci.tiul (1, a). se fac exact si eare 'nu?

Fig. 24
, 92

675 : 3= 658 : 3= 464 : 4=

278 : 2= 384 : 3= 681 : 3=

592 : 5= 793 : 7= 798 : 7=

566 : 5= 679 : 6= 585 : 5=
93

b. Numarul zecilor este mai mlc deett impartitorul

2. Aflati oral citul si restul impartirilor 3. Calculati citul numerelor: deimpartitul 4. La 0 irnpartire, afle restul.

de la exercitiul

la si' lb. 3, Sa se

, 417 : 2

208
208

,., - •• • • ==?

• sute

\

268 9i 2; 585 si 5; 972 si 9, este 634 si impartitorul

zeci

~~

I

I

A---l

--......'..
uni t dti

<,

•••••••
I

.

417 416

••••• •••
Fig. 25

5. La 0 impartire exact a citul este 3 si deimpartitul 324. Aflati irnpar titorul. 6. Sa se afle un num ar,' stiind ea inrnultit eu 4. si adunind la produs 2, obtinem 850. Serieti 0 impartire al carei cit este rrum a, "
rul cautat, pentru care proba sa se faca prin operatiile mentionate anterior. Efectuati-o. " ,

7. Se dau numerele 600, 630, 639, 654. si 978. Pentru fiecare din ele scrieti numerele m ai mici : a) de 3 ori: b) en 3. prin "parti egale"): (rest 1) 8. Suma a doua numere este 435. Sa se afle cele dona numere, stiind ca: unul din ele este eu 19 m ai mare decit celalalt. Rezolvati in doua moduri. 9. De la 0 ferm a de pasari s-au trimis spre vinzare 627 de gaini, iar rate de 3 ori mai putine. Cite pasari s-au trimis spre vinzare?

Din figura - Proba:

25 rezulta

(procedeul
2)

417 : 2=208

2 X 208'=416 416+ 1=417 Se observa ca aflam citul si 'restul dupa aceeasi regula ca la exemplul anterior. ", C alculul £n scris: 417 : .2=208 (rest 1) sau 417 : 2=208 (rest 1) 4 4 =17=1

1) 1<2

4°. .Numarul sutelor nu se irnparte exact , la impartitor
a. Numarul sutelor este mal

o

17 16

Calculul oral:

=1

16

mit dedt tmpartitorul

=1

417 : 2 =(400+10+7) :2 = (400 : 2) +(10 : 2) +(7 : 2) ~ 200 + 5 + 3 (rest 1)

236 : 3·== ?
z e c:

Exerci pi si probleme
du-le si pro ba a) 838: 4 = b) 216: 2= 436 ~4 .' :

_= 208 (rest

1). .

236
urmatoare,

. 1. Calculati in scris citul ~'irestul impartirilor
418: 2 =
325 542 927 629 : 3= : 5= : 3= : 3= c)

facin~

419 : 2=

539 :.5·=

428': 4= 535 : 5 =

627 : 6= 864 : 8= 521 : 5=

; d) 864 : 8= 937 : 9= 963 : 9= 757 : 7= 659: 6'

78 78 78
fig. 26

234

94

95

Din figura 26 rezulta (procedeul prin "parti egale"): 236 : 3 =78 (rest 2LJ
I

. b. NumAruI suteler este mal mare dectt tmpirtltoful

Proba:

1) 2<:3,

2)

3 x·78=234 234+ 2=236

: ,

531 2 == ? .'
sute

Pentru a obline citul, transformdm sutele in zeoi, adunam cu secile aflate la locul zecilor §i suma 0 tmparlim la impirlitor. (2 sute = 20 zed; 20 zeci + 3 zeci = 23 zeci; 23 zeci : 3 = Tzeci reprezint a citul si 2 zeci restul) : resiul de La impdrjirea zecilor it transformdm in unitaji, adunam cu unitaJile aflate la locul unitdfilor §i suma 0 impiirfim If! impdrfitor (2 zeci = 20; 20 + 6 = 26; , 26 : 3= 8 reprezirrta citul si 2 restul). Ultirnul rest obtinut este restul impartjrii. succesive dau cifrele dtului impiirfirii, Cele doud cit'tfri

ze

ci

unHoti,


26
~~~~~~

531

~~~r-+I~&~~~&~~~~F~~-H-·-·-·-·--·~~rl-53

•••••

Fig. 21 Din figura 27 rezulta .Proba .; 1) 1< 2 (procedeul prin "parti egale"}: 531 :2 =265 (rest 1). 2). 2 X 265 530 ; 530+ 1=531.

Calculul in scris :
236 : 3=78 21 =26 24 -=2 (rest 2)

C alculul

oral:

236 : '3=.(200+30+6) :3 =(210+24+2)· :3 70+ 8 +0 (rest 2) = 78 (rest 2)

Exercitii
I '

. Observdm cd pentru a afla citul se ~mpart sutele fa impiJ_rfitor (5 sute : 2 = 2 sute citul si rest 1 suta] : restul de la zmpdrjirea sutelor se transforma in zeci, se adund cu zecile aflate fa locul zecilor $i suma se imp·arte la imp iirfit or . (1 sutii = 10 zeci ; 10 zeci + 3 zeci·= 13 zeci; 13 zeci : 2 . 6 zeci citul ~i rest 1 zece); restul de fa impdrfirea zecilor se trans forma· in unitdli, se adun4 cu 'unitdjile aflate la locul unitdfilor §i suma se imparte.la impdrfitor (1 zece ' 10; 10 1 = 11; 11 : 2 = 5 citul si rest 1). .

+

+

1. Calculati .in scris:
a) 373 : 5 =; 248: 4 =; b) 858 : 9 = .. 708 : 8 =; c) 400 : 5 ='. 208: 4 '; Faceti proba impartirilor 560: 7 =': 500: 6 =; 720: 9 =; de Ia (b). 216: 4 = ; 200: 8=; 728: 8 = ;

Ultimul

100 : 4=.
100 : 5 100 : 7=,
I.

succesiue aa»

rest obtinut esterestul impartirii, cifrele citului impdrfirii. Calculul oral:

Cele trei

clturi

Calculul in scris ,: 531 : 2=265 4 13 12 (rest 1)

2. Efectuati oral irnpartirile de la exercitiul (1, a). La care impartire putem spune ca deimpartrtulse imparte exact prin irnpartitor? 3. Calculati : 234: 3 = ; 378 :.6=;
96

531 : 2=(500+30+1) :2 =(400+100+30+1) :2 ·200+50+15+0 (rest = 265 (rest 1)

1)

595 : 7=; 375 : 5=;

174 : 3=; 439 : 6=;

826: 9=; 295 : 4=.

=11 10 =1
97
"Matematicil., C\. II .Ill-a

Exercitii
Calculati: . . a) 737 : 3 =': b) 846: 3 -= ; c) 805.: 6=; 840 : 5= ; 650: 4 = ; 912 : 4--:-; 865 : 5 =;. 765: 3 = ; 700 : 3=; 522 : 3 = ; 600 : 5 = ; 920,: 8=; 456 ; 4-:-. '107 : 4=. 652 : 7=. Obseruatie importantii. Se constata ea, pentru a impartiun nurnar seris eu trei cifre la un numar seris eu 0 cifra, sepoate folosi 0, singura regula: Se impart la imptirfitor mai intti suieie, apoi zecile ~i unita/ile deimparJffului. Data la imparJirea sutelor ramine rest, acesta se iransformd in zeci, se aduna cu zecile aflate la locul zecilor detmpar/itu:lui §i suma se imparte la imparfitor. Dacd la tmprirj1:rea zecilor ramine rest, acesia se transformd itt unittiji, se adund. cu unitriJil~ a/late la locul unitiiJilor deimparJitului §t suma se imparte la imptirJitor. Restul de la impartirea unitatilor este ehiar restul Impartirii. Cele trei cituri succesioe dau cifrele dtului imparfirii. Daca la tmpartirea sutelor citul este 0, aceasta cifra nu se trece Ia diu} impartirii, De exemplu, nu seriem 546 : 7 =078 Cl 546 : 7=78 o 49· ~56 54 49 56 ~56 56

'2. Efectuati

oral: b) 42: 2__:;. c) '86: 4=; 96 :~3=; 'R8: 2=.' 69: 6=; 95 : 9=. : 3=
;

.

a) d) 905 : 7=; 97.7 : 4=; 469: 3=; 507 : 2=; 999 : 4---.: .

30: 3=;

d) 56: 2=·; 78: 3=; '70 : 5=.

e) 80: 3=;

60 : 3=;

90: 4=;
70 : 6=.

so :' 4--.:.
f)"
77: 3=·; 99: 4=.

65: 4 = ; g) 46 : 6 = ; h) ~
)

i) 468 : 2 .: j) 900 : 5= ;

38 : .7=;

800 : 4 = ; 700 : 1=.
la'(f)

690: 3 = ; 804: 4=.

8OQ: 7= ; 936 : 5=_.

69. : 8=.

Verificati rezultatele

si (j) calculind si in seris.

3.' Calculati, oral citul ~i restul .impartirilor : .
22 : 3= 16 : 7=; 19 , 264 2= -: 2=
,.

67 :8= 83 :·9= 693 : 3= 830 : 2=

.'

89 :9= 90 : 7= 500 :5= 678 :6=

47 : 6=· ,

I

,

25 : 4= 888 :8= 250 :4=

50 : 7=
889 :8= 920 : 4-:-

683 :z,=

4. Se dan numerele:

700, 728, 567, 427 si 735. Pentru fiecare din ele, aflati numerele mai mici: a) de 7 ori; b) cu 7. de acelasi ieI' se pot cumpara de: 48 lei; 20 lei; 35 lei; 42 lei; 160 lei; 175 lei?

5. 0 batista costa 8 lei. Cite batiste

6. Din 34 m de pinza se fac 6 cam~i §oi 4 halate, La fiecare cama§oa se folosesc 3 m de pinza. Citi metri de pinza se tolosese la un halat? 1. Din. 430 de candidati inscrisi Ja tin examen, 7 au lipsit, de 3 ori mai putini decit numarul celor care s-au prezentat au luat note de la 8 la 10, iar restul de la 5 la 7. Citi candidati au luat note de. la 5 la 7?
• r

Exercitii si probleme
L Folosind
regula de mai sus, efectuati : a) 600 : 3= ; b) 467 : 2= ; c) 769 : 3= ; d) 648 : 6=; 460 : 2 =; 379 : 4=; 567 : 6' ;' 908 : 3 = ': 848 : 4 =: 835 : 5=. 847 : 4 =. 403 : 4 = .: Faceti proba impartirilor de la (c) §oi (d).

8. Unor pionieri Ii s-au dat 650 rasaduri de flori pe care sa le
planteze, in mod egal, in 6 san 7 straturi, FIorile ce ramineau
fara a mai putea fiegal distribuite, trebuiau puse intr-un ghiveci. Cite straturi au facut, daca au dorit sa rarnina cit mai multe flori pentru ghiveci? 99
1*
I

98
~

~----- --....

-

-

-

----_

--

-

--

_

_..."".--

,

.-

-

~__ ...
-

_

I

.-

-

-.,---

~~

.- -.--

,/
9. Scrieti toate nurnerele naturale avind cifra unitatilor O. eel . putin egale cu 650 '~i mal mici decit 700. Alcatuiti din ele grupe astfel incit numerele din aceeasi grupa, impartite la 4, sa dea acelasi rest.

6. Pentru

fiecare

din

numerele : mai mici : 6,

"600; 66; 54; 360; 426. calculati numerele

10. Aflati :' a) numarul natural care impartit la 8 da citul 5 si restul 4; b) to ate numerele naturale care, impartite la 8 dau citul 5

a) de. 6 ori;

hi en

..

. si restul m ai mic decit 4;· c) cite' resturi diferite se pot , numar natural prin 8. 1 t. Calculati numarul a) 3 X n= 93 "n": b)

obtine

la irnpartirea

unui

7. Aflati -toa'te numerele naturale care impartite laB dau citulS si restul: , a) mai mic decit S; b}_ cuprins intre 5 si B,

8. Ca1culati 9.- .lntr-o

J

numarul

"n"

din: 424 : n=4.

n X 6=738"; c) n: 7=136 n : 136-:- 7 n: 6=103 . n : 103= 6

9x.n=981;

5xn=450 , 'nx8=328 n x7=959
12. Aflati :

952: n--:7 618 : n=6, 952 : n_=8

430: n=5

clasa sint 38 elevi, La ora de educatie fizica, ei 'se Incoloneaaa maiIrrtii cite 2" apoi cite 3, cite 4, cite ~, cite 6 in rind. De fiecare data, aflati :
' • j

a) Cite rinduri

complete

s-au obtinut?

naturale care pot fi rest la impartirea ~>unui'numar natural prin 7; b) toate numerele naturale mai mici decit 10; care impartite prin 7. dau restul mai mic decit 7. Explicati raspunsul.

a) toate numerele

b) Citi elevi au ramas in ultimul rind?" 10•. Lungimea gardului ce imprejrnuieste 0 gradina dreptun~u- lara este 638 m. Stiind ca ' lati~ea gradinii este eu 125 m max mica de cit lungimea ei, aflati Iungimea si latimea ace lei gradini. Rezolvati in doua moduri.

r',
\

Lucrdri de control
, I,

1. Efectuati :
23: 5= 60: 2~ apoi faceji 78: 4·.; 84: 4= 87: 4= 84:3=; .

2. Efectuati,
62 : 3 =;

proba: 70: 3 =

60:5=.

3•. Calculind

citul si restul, spuneti care din urmatoarele impiir-tiri nu se fac exact : a) SOO: 4=; b) 624: 2=; c) 694: '3=; d) 639: 5 , ; 390 : 3=. 806 : 2=. 673 : 3=. 700 : 8=. proba lmpartirilor de la exercitiul 3 d. 6. .Veri418 la 4, cineva a gasit citul 103 ~i restul facind proba imparjirii respective.

'4. Faceti ficati, 100

5'. tmpilrtind

'.----~---

----~-

--

...

- -------

-

-

-

.-

-- ~.

-

_'-..

-

_-

-

._--.___

V. Exerci pi ~i probleme cu toate opera pile studiate
I•

7. Calculati numarul "nil daca: a) 5xn=505; b) nx5=970; c) nx4=232; 3Xn=936. n03.519, nX2=476.

d)

500: n=4; 963 : n=9,

8. Aflati num arul natural "n", stiind ca: a) n: 4=231 (rest 2); 'b) n: 5= 112 (rest 3); c) 832: n=. 6 (rest 4); d) 955 : n= 4 (rest 3),

9. Ce numar natural trebuie scris, respectiv, in locul lui a, n si p ?
1. -Efectua ti urm atoarele
dere, in 'doua- moduri: adunari, apoi f~ceti proba c)
I

prin sea-

a)

360+209= 520+182=
148+452= . termenul

; ;

b)

'408+ 58= ; 76+857= ; 632+ 9=. 850-x=460 378-x=209

753+147= 206+584=
8+763-;-

2.Calculati a)

neeunoscu t : c) d) e) t)

b)

526+x=900 409+x=830

x-142=209 x-209= 142
egali-

10. Aflati toate

3. ~ num ar natural tatea: a). x+ 76=630

seris in locul lui x, face adevarata

b)

x+340=.749

c) d)

x-536=308 x-472=285

J

e)

3~1+x=590 176+x=604
dau

pereehile de numere naturale (d, r) care adevarata scrierea: a) d : 3,- 91 (rest r); c) d: 5= 126 (rest r); b) d : 4=231 (rest r); d) d: 6= 109 (rest r). mai repede?": Ce numere

fac

4. A,flati toate numerele naturale care, micsorate eu 246, diferenta : a) eel putin 100 si eel mult 104; b) m ai mare decit 100 ~i eel mult egala eu 1O~; . c) eel putin 100 si mai mica decit 104; d) cuprinsa intre 100 si 104, 5. Efectuati in scris.. facind proba prin impartire : a) 241 X 2·= b) 146 X· 6 = c) 345 ><

11. Concurs "Cine calculeaza scrise in locul punctelor?

trebuie

2=

---

70x3= 76 X 4= 340 X 2 =
facind
.

7x 58= 208X . 4 = 3 X 278 =
de fiecare data proba:

180x 5= 2 X 409= 86 X , 7 = c) 607 : 6= ; 480 : 4= ,
exact la irnpar-

Observatia '1
Adunarile iar inmultirile si scaderile sint numite si operaf1'i de ordinul si impar tirile, operafii de ordinul at Ll-lea. 1,

6. Calculati,

a)

246: 8,=; 693 : 7 =

, b)

880·: 5 = ;'. 690 : 9_:_.
se imparte

titor]
102
~

La care impartire

deimp.artitul

Asa dupa cum am procedat !?i pina acurn, dacd tntr-un exerciJiu fard paranteze s1.nt mai mulie operajii, dar de un singur ordin, le oom efectua tn ordinea t1'l- care sint scrise.
103

-- ----~~--~ ~ ---..

---

-

... ------ -- - -_ - - - - ...... _

.- ..... -......

.. -~=----

--

.. -- .---_

12.' Efectuati : a)
c)

17. Verificati corectitudinea
76+895- 96.·, ,406~307+609= d) 219x4' : 7= 609 : 3x4==:
,

.

.

.

.

egalitatilor :

27'6+524 -4-30= ,425-310 +535 = 309.x2 : 6 = "; 472:4x5=
calculeze:
,

b)

'I'

a) b) c)

4x 206~516 : 3+103=999 : 3x'2-460 109X2..;_218~2 + 109.:_4 X109-4-36 : 2 '1+693 : 3=8x'l16,~_

\

13.

Sa, se
a)

I

309+248-465+608=; 900-542-168+630~ 264+196-192-208=

b) 336x2:

6x8 : 2= 672 : 6 : 2x5x3' 102x5: 3 : 2x6=

Observalia :-I
>

Observatia 2
Daca intr-un exercitiu iara paranteze sint mai multe operatii de ordine diferite, se e~ectueaza intii toate operatiile, de ordinul al II-lea (inmultirile ~i impartirile), in ordinea in care sint serise, apoi cele de ordinul I (ad~narile si scaderile}, tot in ordinea scrierii lor"

Daca intr-un exercitiu en mai multe .operatii sint si paranteze, efectuam Intii operatiile din paranteze. Daca intr-o paranteza sint mai muIte operatii, ele se fae in ordinea precizat a de observatia anterioara.
,

~

,18. Efectuati a)

:

999-(900-300) -:-, b) 870-(520 +310) =',
se ca1culeze:'

246+(895-426}= (138+769)-508=

;. ,

19.

Sa

E'X_~mplu:
201+210 X3--404 : 2=201 +630-202' =831-202 =629' 14., Efectuati : , a) 428+128x4-:-:-716: 4=; b) 900-708 : 6+333,: 9= 672 : 8+59 X7-496= , , 802-638+238x 3 -808
daca sint adevarate egalitatile.:
',.

a) 147x (6: 2)=; b) (324': 3)x8. -, c) 9X(570-497}=; (56x~) : 4=; 605: ( 2x4)=; ~ (460+500) : ,6=,;_ (50+550) : 6=, 8,88: (10-2) ," '(100+580): (34-29) , .

20. Calcula ti : ,
a) 81~ : (63,,:'9)X8-(417+326}= b) (349+287) ~4+820 :'5= " 21. Efectuati :
,
'

'~

777-(444-11,5x 3+150 : 5) : 3-3=

15. Verificati
a)

_37Sx 2+125=936 : 4+641
~25: 3+275 ' 8~4'::_134 6 X 297-3 X94+36 : 4=-434+895 : 5-589 351: 3x2-132+208=128+896: 7
egalitatile :

Rezo]vare:
777-(444-1l5.x3+150 : 5) : 3-3= =777 -(444-345.+30) :.3-3= =777-(99+30) : 3-3= =777-129 : 3-3= =777-43-3= =734-3= =731
Calculele au fost efectuate separat,

b) c)
d) a}

16. Verificati

970-784: 4=144+2,x315, b) ~2~x 2-589=327+642': ~ c) ,221+942 : 3=245x3-'2QO
104

fara

'a Ie mai scrie. 105

~-_' ---._

--~~--

-

~--~ -' >

..

_-_ -.
...

r-.:I,J ......

-~~~~-------------~----·--~

-

--

Exercitiul.
SUS"

poate

'£i

efectuat,

renurrtind

la scrierea ---....,...:..._---

de mai

astfel :

.,'
: 5) :,3-3=1 444'345
=99'

30. Urr.factor al Inmulfirii este 3. Celalalt factor mai mare. Care este produsul? 31. Citi litri de 1apte incap in' 6 bidoane, de cite 25 L iar celelalte' de .cite 75 I? Rezolvati in doua moduri, scriirid daca planul

estade

100 ori

'777-(444-115:><3+150 '115 X '3' 345 777 -'43 734 734-, 150 15 5=30

3 din ele sint de rezolvare,

...

99+
30 , 129

129 : -3=43 12
,==9

Prima rezolvare
Aflam cantitatea de Iapte continut a

9

1. 'in cele. 3 bidoane
3 X 25=75 2. in eele 3 bidoane 3. in toate bidoanele:

de cite 25 l: de cite 75 1:'

3
731----~-----------------~------~~

22. Efectuati :
a) 207 X 3~2 X (500-600 : 5 X 2+40) = bJ 3 X 208' : 4+(456.:r-3 X 107) : 7 -67 .
,

3 x 75=225 75 +225 =300 Observatie. Rez~lvarea' : 3 +4 x 120): 2 +328. ~ 2): 2=204x -408 : 4x5. se poate sene:

Raspuns:
(3 X 25)

300 1.
.

23. Verificati

egalitatile : 4x8+213x4

a). 105 X ,6+3 X 114 -'9 X 65 ~4.o0L(606
b) 868-(64 24. ~flati ce numere
~

+ (3 X 75) =

A dou. rezolvare
Aflam cantit atea de lapte ccntinuta

I!

pot fi scrise in -casutele goale : b 5

1. intr-un bidon de 25 1 9i 'in unul de 75 1: 25+75=100
2. in 3 bidoane de 25 1 ~i 3 de' 75 1: 3 X 100 = 300

I
"

I

c
70 9 180

I

axb
642

I

a.xb-~

187
6 67'
,

Raspuns :300
3 X (25 +75) = .

1.

8

400 405

Obseruaiie. Rezolvarea

se poate scrie :

"

5-

80

32. Pentru 6 cesti si: 6 farfurioare s-au platit o ceases, daca 0 far~urioara costa 7 lei? Rezolvati in doua moduri, scriind 33. Pentru 6 cutite si 6 furculite s-au platit o furcnlita, daca un cutit costa 25 lei? , , 'Rezolvati in doua moduri, folosind

132 lei. Cit costa de rezolvare ,

25. Daca

0

bluza cost& 57 lei; cit vor costa 3 bluze de acelasi fel?,

26~ Viteza medie. a unui tren acceletat este de 70 .km pe ora~ Ce distanta va pa-rcurge in 5 ore? Dar in 7,ore? Dar in 9 'ore'? 27. 0 carte costa 8 lei. Cite dirti de acest ,£el' se pot cumpara la o ljieoala' care dispune de, 950, lei pentru cumparare de carti?

planul

216 lei. Cit costa planul scns, anterioara,

28~Dintre
exact

numerele la 4?

528, 575,' S'l'6, .920 if 939, care

se impart

34. Compuneti
35. Pentru bucata,)ar

0

problema asemanatoare

eu problema

°

29. GcClsili to ate nurnerele
.numerele
106

naturale care, inmulfite 2, 3, 4, 5, 7. dau produsul 204.

.cu unul din

cantina scolara s-au cumparat 145 cani a 4 lei de restul pina la 990 lei s-an cumparat. farfurii mici. Iarfurii? (Folcsiti planul scris.)
107

Citi lei s-a u pIa tit pentru

\""...

-----

-

--

.._

---~~

- ----- - -

-

---

-

~

._-.....,.

~

,

_-

--

..

~-

-- -- .........

..

-- - ---

...

---- -~
....

~~~~~-----=~-----===-------------------=~~--.-----~----------------------~--~ ----! '

36. Pentru

de la 23 August s-au cumpara,~ 40. esarfe rosii, 40 galbene ~i 40 esarfe albastre. Stiind c,a o esarfa costa' S.lei, cit, s-a platit pentru toate esarfele P Rezolvati inmultirea. problema, in

demonstratia

,:45. Se dau numerele 544 si 368. Care numar este:
. a). de 4 ori mai mare decit diferenta b )"·c'!-- 4- mai mare lor? decit diferen ta lor?

doua moduri,

folosind

numai

c) de."8 ori mai mie decit, suma lor P.
d ] eu 8 mai mic decit suma lor? 46. Scrieti 'toate a) adunate numerele naturale
- --~

37. Maria are la CEC 95,0 lei; Prima data a depus 225 lei, apol sume egale, in 5 luni. Cit a depus in fiecare luna?

mai mari

decit 2-10, care:

38. tnt~-o Iivada shit 840 pomi fructiferi.
Ci.F pruni sin t in livada ?
,

Jumatate din numarul lor sint meri, un sfert peri, iar restul pruni,
" ,

cu 334 dau suma mai miea decit 550; cuprinsa intre 120 ;;i 122.

b) scazute din 334 dau diferenta eel putin 120 si eel mult 122; c) scazute din 334 dau diferenta Indicatie: , a) a+334 Se cornpleteaza a 334 . 334 211 211 334

39. Un detasament de Qionieri' a eoleetat 306 borcane, altul ell '96 mai putin, iar al treilea de doua ori mai putine bor-' cane decit primele doua la un loc, ' Cite boreane au colectat in total eele trei detasamente (Scrieti planul de rezolvare.) , P

tabelele : 212 334 213 334

40. La un centru de legume si fruete s-au vindut intr-o zi 205 kg rosii, cu 97 kg mai putin fasole verde, 'iar castraveti cu
92. kg .mai mult decit fasole verde. Ce eantitate de legume s-a vindut in total? 41. La 'un centrude piine s-au adus intr-un transport 980 piini, Dintre acestea, 376 sint franzele, de 4 ori mai putine piini _ fmpletite decit franzele.: iar restul. slot' intermediate. Cite piini intermediare s-au vindut? 42 •. Intr-o tabara pioniereasca au participat toti pionierii, !?i 1 mierobuz. Citi pionieri in fie.care autocar au fost au fost de 6 ori mai putini s-a organizat o exeursie la care Ei s-au deplasat cu 4 autoeare au fost in aeea tabara, stiind ea cite 48 pionieri, iar in microbuz decit in toate autocarele? 105:

b) si c)

334 a 334-.---a

3342i2

334 213

si se aleg din ele numerele "a" care convin fiecarei intrebari, 47. La doua mine de carbune mult decit la eealalta.? Rezolvati in doua problema moduri. asemanatoare eu eea anterioara, lucreaza 800 mineri. Crti mineri

lucreaza la fiecare min a, daca la unasfnt

eu 148 mineri mai

48. Forrnulati

0

folosind numerele

500 si 126. Rezolvati-o. consecutive este 755. Aflati

43-. Calculati un num ar care sa fie fata de numarul
a) de 7 ori mai mare;
c) de 7 ori mai mic ; b) eu 7 mai mare; d) eu 7 mai mic.

49.· Surna a doua numere naturale
cele doua numere.

500,0

44~ Scadeti din numarul de 3 ad mai mare decit 210, numarul de 3 ori m ai mic dedt 210, adunat cu 210.
108 '

gradina dreptunghiulara este imprejmuita cu' gard de lungime totala de 700 m. Citi metri are fiecare latura, daca: a) lungimea este cu 122 m mai mare decit latimea;
109

'I "_--=-=--

- - --...

-

-----'10.....--

~

....

I

__

~-....

_

•• -

....

..._-_.---.

b) lungimea

este de 4 ori mai mare decit latimea? (b) Jumatatea lungimii tot lui contine 0 lungime , Rezult.a di latimea se jumatatea lungimii tot lui de 5 ori, ale a gardusi 0 liitime. cupriride in ale a gardu-

Obseruaiie : La (c) se poate ealcula in trei moduri.

Indicaiie pentru

Rispuns:

a) 500; b) 409; c) 696,
0

55. Folosind numerele '216, 384 si 308 alcatuiti asemanatoare GU eea anterioara, Rezolvati- o.

problema

Lungimea

Fig. 28

Raspuns: a) 114 m; 236 m; b) 70 m; 280 m.
51. Aflati doua numere, stiind vca: un ul este mal mare decit celalalt de: suma lor este : a) 120 268 984

56. 0 ferma zootehnica are 375 vaci, Toate eele 450 vaei eu virsta peste .trei ani sint albe, ca si 99 din eele 'e~re au virsta eel mult trei ani. Afla ti cite vaci sint: , . a) de euloare alba; b) de alte eUIOTi; c cu virsta de ce 1 mult trei ani. I ndicaiie: Ajutati-va de figura 30

r

375
L..------------tl

vaci

b)
c)

2 ori 3 ori
7 ori

f':st

.. tr ..i ani 25'0.

.

eel mult

tr .. i a~
Fig. 30

I
I

52. La deschiderea unui santier pentru executarea unor irigat~i, 728 muncito~i au fost egal reparttzatiIn 7 brigazi. Care poate fi numarul maxim de muncitori din fiecare brigada, daca in ele au mai cerut apoi sa fie 'repartizati de 4 ori cite 134 muncitori, stiind ca s-au aprobat atitea cereri, incit, sa se pastreze tot timpul egalitatea brig~zilor. 53. 0 mama merge la un magazin, cu 363 'lei, sa cumpere cadour~ identice fiecarui~ din cei 4 copii ai sai, Ea gase9te trei felun de obiecte potrivite scopului sau, avind preturile, respectiv, 85 lei, 91 lei si 95 lei. Intre care din ele poate alege cadouI? Raspundeti Hidnd 0 singura operatic. Citi lei ii ramin dupa cumparaturi.?

99 __/
a I b eo
Rispuns:

a) 349; b) 26; c) 125.

57. Intr-o cutie sint 325 bile albe mari, 78 bile albe mici si bile mici, de alte eulori. Daca in total, sint 995 bile, aflati cite din ele slut: a) albe; b) mici : c) mici, fara a fi , albe. 58.tntr-o scoala, la sfirsitul anului scolar, 162 elevi au medii generale de eel mult 7, 436 au cel putin 8, iar 208 elevi 'au medii generale cuprinse intre -7 si 8. Aflati citi elevi din acea scoala : a) au medii generale sub 8 ,; b) au medii g\nerale' peste 7; c) sint in total in aeea scoala, Calculati aeest numar in trei moduri diferite.

54. La activit atile sportive

organizate intr-o scoala, 287 elevi au particip~t nurnai la fotbal, 196 numai la volei, iar 213 at.it la fotbal, cit si Ia volei. Aflaticitielevi'aupartieipat: a) la fotbal; b) la volei; - c) eel putin 'la una din aeeste activitati sportive. Lndicaiie : Ajutati-va numai fotbal de figura 29 numai volei

59. S-au construit

fot bal ?i volei

287
110
..~

213

196

Fig. 29

trei blocuri de locuinte, 'primul avirid 175 apartamente, al doilea cu 70 mai putine, iar al treilea de 5 ori mai putine apartamente decit primul 'bloc. Adilugati 0 intrebare, astfel incit sa se obtina 0 proplema care sa se rezolve: a) c~ 0 singura operatie ; b) eu doua operatii': c) eu trei operatii ..
111

:::-~-~-.

-~--

-

-

-

_----- -

-

-

-

-

-

.-

'

..

_ -~---

60*. 0 veverita- aduee cite
.1

alun a in vizllina la .fiecare 120 secunde. Cit de departe de alun se afl~ vizuina ei, daca veverita fuge fara alune 6 m lntr-o secunda ;;i en alune 3 m intr-o secunda, stiind ca ea nu se oprest.e deloc in cele 120 secunde? Rispuns: 240 m.
0

65* •. pupa modelnl :

,

27 x5 =27· X 10 : 2 =270 : 2 ----,135 68x5= 81 x5= 84x5= 63x5= 42 X-S= 25x5=

calculati oral'. ,
.

44 x5= 28x5=

24 x5= 18X5=

61 *. Nicu~or ii spune lui Viorel : Gindeste-te Ia uri numar cu sot mai mic dedt 100. Inmulteste-l cu 5. Irnparte rezultatul Ia 2. Spune-mi dtul obtinut si eu iti spun N.umarul la care te-ai gindit. Nicu~or nu gre~e~te niciodata numarul la care s-a -gindit Viorel, ~titi cum ca1culeaza? Incercati si voi acest "joe". Raspuns: Daca "n" este nurn arul cautat
J. :I "

66*. Dupa modelul:

23_X9 =23 X 10- 23 =230-23 =207 56X9= 45x9= 89.x9= 78x9= ; .

calcula ti oral:

si .c" citul .anurrta t : n=cX2:5 62*. Ginditi-va Ia un numar mal mic dedi 100. inmultiti nurnarul cu '4: Impattiti produsul la 2. Spuneti 'dtul ~ 'va spun la ce numar v-a'ti gindit. Cum caleulez? Ineercati" si voi. Raspuns: Daca "n" este numarul
"

34x9= 67x9=

. ,

Lucrdri de control
1.. Efectuati : 380+209= 640+162= Faceti 258+342= 906-304= 630--: 78= 416--127=

-

cautat

9i "e" .citul anuntat : n = c x2 : 4 sau n = C : 2. 63'*. Gindi\:i-va la 'un numar. Adunati-l cu cerpe care n scriu eu pe tabla, Inrnultiti rezultatul cu 2. Spune ti cit ati obti-

proba operatrilor

din a doua coloana,

---nut

.r: eel seris
64*. Ginditi-va

l gindit. 9i va spun la ce nurnar Cum cakul~z? Incercati si voi. Raspuns: Data "n" este numarul cautat ,
pe tabla 9i
, .

v-at

2. Efectuati:
263+127 -250= 428-315+597 '. 3. Sa se calculeze : 860-824 605+909 :4
= ;

1~

X

7 : 3----c
:

'864 : 8x 6=

"

n=p : 2-t

uP"

produsul

anuntat ' 365 x 2+179 173x3-351 egalitatilor: (966~658)x2=229+3.x 966-(142X3-244:2) obtinuta
I"

la un nurnar' cu. sot mai mare dedt 40. Impartiti-Ila 2., Din Cit scadeti un numar mai mic dedt.20. Spuneti cit ati sc:azut si ce diferenta ati obtinut si va. spun Y ","'"
I

-=; : 3=

:9= ;

la ce numar v-ati gindit. Cti~ ca1culez? lneereati
PIS"~

4. Verificati corectitudinea 432x2: 809-432 8=0+540 : 5; : .3=154+121x3;

Rispuns: Daca

~i voi.
lIn"~

este numarul gindit, eel seazut 9i "d" diferenta obtinuta:

129 =660 .
113

n =(s+d) X2
oil

5. Din suroa numerelor 378 si 582, scadeti pr.odusul numerelor
316 si 3, apoi rnicsorati de 3 ori difererrta
J ,

Probleme de atentie,

distractive .-~i de ealcul rapid. Slnt facultative.

112
~-

8 - Maternaticii. ci, a. rn-a

_-.......

---

-_

--..

--

~-

-

-

-

- _...

,

----" __ "--

6. 0 carte de povesti are.128 pagini, iar alta de 4 ori mai putin,
Vasilica a citit prima carte si din a doua mai are de citit 15 pagini. Cu cite pagini are 0 carte mai m ult ca cealalta? Cite pagini a citit pina acum ? Scr~eti rezolvarea intr-un singur exercitiu, Rezolvati-L 7. Pentru recoltarea cartofilor de pe . eipat numai in prima zi, 450 num elevi au partieipat si in prima si Aflati citi elevi au partieipat a) in prim a zi ; b) in ziua adoua; c) eel. putin in una din eele tarla, 340 elevi au partiai in ziua a doua, iar 150 in a doua zi. in total:
0

v .N

me e aturale ce pu tin egale . , cu 0 mle

1. Ordine ~i clase

doua zile.

a.

Numere scrlse cu patru citre

presupunem ca, avem m ai multe obiecte. Daca numanrl lor este mai mie decit 0 mie, stim sa numim, sa scriem si sa citim acest numar, Procedeul poate Ii extins si daca numarul mai mic decit 0 mie. obieetelor nu este

,

sa.

In

aeest seop:

dintre acestea grupe de' cite 10 obiecte, atit cit este posibil. Grupele de cite zeee Ie numim .zeci" sau "uniUti de ordinnl doi".

a) Separam

...

Presupunem ca ramin 6 obiecte, eu care nu mal putem cornplet a 0 zeee. Numarul de obiecte astfel r amase 11 numim "unitati de ordinul unu", sau "unitati simple", sau numai "unitati".

b) Formam
san "unitati Presupunem pleta 0 sut a .

grupe a cite -10 zeci, pe care le numrm de ordinul trei". ea ramin 5 zeci, cu care nu mai putem

"sute", com-

. c) Formam grupe a cite 10 sute. 0 astfel de grupa 0 numim "mie" sau "unitate de ordinul patru" ~i 0 vorn indica prin. (a~a cum am indicat eu • sutele, ..... zecile si • unitatile). Presupunem ca obtinern 2 mii si r arnin 4 sute, cu care nu mai putem cornple ta 0 mie.
115

J

-

-

-1

_
~ ---• -_ __

.....
..".. I _ __ • ~-...... _ ._ _ __ ----,___ ..

Obiectele sint impartite in parti (grupe), asa cum sugereaza
figura:

·0 s e r v
(If'
!)I

tIi
or din sc forrneazd
0

t. Cu 10 unit at.i de un anumit

unit ate

f--J

mii

sute

I·""
Fig. 31

zed

1······
unitoti

2: Daca obtinem

ill su JeriOT.

7 rnii, 0 sute, 0 zeci, 0 unit ati rrurn arul. se scrie

·1

Nurnarind grupele formate, gasim: si 6, putind nota sub figura astfel :

2 mu, 4 sute,

5 zed

si se citeste ,,~apte mii" (fara· a citi zerourile). se citest e ,,0 rnie".

Analog, 1 000

Exercitii
t.
Spuneti numarul, daca: Numele or dinului unitoti mii II sute I zeci lunitati ~ a) . b) la numarare, pot fi 7 2 7

r-2
rnii 2

mii

sute

4

1'·'·' I····.. 5 6
zeci
Fig. 32 de ordin obtinute

II

6 3 1

I I
\

0
1

I

9
O· 0

_

Cite unitati or din

. sint

de acest

II II

I

Simplificat, unitatile notate in tabelul:

c)

0j

II sute I ze~i !unitaji, II 4 I 5 I 6
scriind:

--

Numele ordinului
Cite unitati sint de acest ordin

sau.. mai simplu,

2456
care reprezinta chiar numdrui obiectelor pe care il cautam.
Folosind scrierea de mai sus, denumirea obtine spunind: cite mii :s-au putut forma rdmas cu care nu s-a putut complet a 0 mie. A vern: 2 mii 456. Citim : "doua mii patru
§i

De fiecare data, re prezentati numerele pe calculatorul eu bile. 2. Aceea~i problema, pentru cazul in care s-a obtinut: a) 9075; b) 8002; c) 6000; d) 1403; e) 5134. 3. Scrieti numerele: a) 3 mii 512; b) 1 mie 700; c) 5 mii 84; d) 2 mii 90; e) 8 rnii 9; fJ. 7 mii; g) ,3 mii 401; h) 9 mii 9; i) 1 mie; j) 6 mii 666. 4. Scrieti rmmerele : a )patru mii opt sute treizeci si unu ; b) doua mii cinci: 'c) cinci mii sapte sute sapte ; d)' noua mii cincizeci si sase, 5. Scrieti si: rrumiji numerele reprezentate pe calculatorul cu bile in: a) figura 33; b) Iigur a 34.

acestui num1r se cite obiecte au
sute cincizeci si Fig. 33 117

sase"
116
\,

'--

-

...-

-~-

-,

.

~

--

- -.

-

--

-

-

-

-

.

_.

-

--

~~......

-

..

-

-- -

._--- .•-..

~~====--------------------------------------------------

.,

b. Numere scrise cu mal multe elfre
(inc! numarul obiectclor este m'ai marc, procedeu1 descris anterior poate fi continnat rsi dupa unitatile de or dinul patru , se obtin unitati de en-dine din ce in ce mai m ari. La Uli moment , dai, numdrul unitd1ilor de ordinul eel mai mare ua deveni mat mie declt 10 :;i proeedeul flU va mai putea fi continuat. Sa presupunem -ca am 0btinut :

Exernpltt.zecile

zeci de mii ; sute de milioane; .... (exceptie fac si sutele clasei unitatilor, Ia care nu spunem din ce

.

clasa , sint).
9

I

8

I

7

II

6

I

5 I4

I

II

3I2

I

I

1 _...... Numarul

ordinului

..... +'V +-'

......
V +-'

.....
..... .....
3

.,....,

leU

a
II

V +'

.....

4-'-

In

::I

U V N

..... pi
+-'

.......

leU

+-'-I-'

::I

~

U V N

.....

~

P

+-'

V

rn

:::l

'U ....
N

v

..... -+-'+-' .....
mj

-

Ce reprezinta ordi-. nul in acea clasa

::I

P

,m

~

(,j

+' ...... ~

)~

V

N

~ ~

Numele

ordinului

milioane
Q.l

II
0)

roll

II.. .....

unitati .

.
......

-

Numele

clasei

I

1

I

2

119

17

I

6

4 151

6

-

Cite unit ati sint , de acest or din

Cunoastern denumirea unit atilor constrtuite de prime.le patru ordine: unit ati (simple) ~ zeci; sute; mIl. Pentru denumirea unitatilor de ordine mal man se procedeaza in felul urrnator : Fiecare grup de. irei ordine consecuiiue, zncepind cu ordinul iniii, formeaza 0 clasd. In or dine crescatoare, cele trei ordine din clasa se numesc 'unit atile., zecilc 9i sutele clasci respective. Denumirile primelor hoi clasc, in ordinea in care se succcd de la dreapta Ia stinga, sint : clasa u11,£ld/itor; clasa miilor ; claw milio anelor, ---9

.....
.....-<

0 ......

p eU

p

Q.)

aaa
v
"d
"1"""1 Q)

.....
.....-<

0 .,....,

ee

ro
;..:::I

;:::

......

0

..... .....
Q)

S

..... ....
'"!j
Q)

.....

S

8
V +-' :;:::s
C/J

"d
+'

"d

v

~
rFi

<'.;.l
<l.)

N

v +-' ::I
C/J

....
U
(I)

....
U V N

._
lro
.:;:::s

---

Numele

ordinului

+-'+'

N

P

in acest fel putern spune numele fiecarui ordin pina la ordinul al noualea. Desigur, putern continua si pentru ?rdine mai mari, daca cunoastem, 'in or dine crescatoare, nurnele claselor mai mari (dupa milioane urmeaza, in ordine: miliarde, trrlioanc, ....). _ 1n exemplul Iuat anterior:
3 9

/.8 I

7
...... -+-',
leU
+-'

II

61 51
(l)

411
..... _..._._
>(Ij +' • .,....r

3/
-I-'

~

I

1...... ~~ --')leU

Num arul or dinului Ce reprezjn ta ordinul in acea clasa

11 I
I
8
p ;..:::I ..... 8
0

2

II II

9

I I

7

I I

6

11

4

I

5

16

~

Cite unitati sint
De care ordin

I

7
v ro
p
0 .,...., ,......., .....

6

5

4

II

3

1-2 I

--')-

-I-' C/J

<1J

~

I'~

",......

~
:::l

+'

.....
Q.)

..

:::l u:

U N

~ ~

<1J

. ....
Q.)

rn

:::l

U

.....
+-'

.p

Q)

v

N

~ ~

.,...., ....... ....
0

~

ro

milioane

II· .

mii

;11

unitati,

~

Numele clasei

S
v

"0
<1J +'

- ....
v
N

"d
U

v

a

.... .....
<1J '"!j
Q.)

as
-e
• ,!"""t

'

- ..... ......

...... ....

8

<l.l
Q)

.. Ntemele unitajilor unei claseeste acelasi cu numele clasei. N'umele zecilor fji sutelor unei dase se objine spunind din ce cla~li sz-nt acele zeci sew, suie.
118

::I
00

+-'
:;:::s 00

v

U N

+-' '00

:::1-

I

..... U
Q.l

...
>ro +-' .,...., P
:::l

--')-

Numele ordinului

4-'-

N

milioane

II

I

IDn

II

unitati

--')-

Numele clasei
i 119

-

<'--

~

-

__ 4..

__

__

__. -.. __

-~---~-----

._

_

_ __

_

~

J

,

~

_

~_

~

....

_

~

••

_

_

_;_.o;

l'
..

I
de ordin se vede ca ;: forrneaza formeaza Iorrneazji formeaza Iormeaza forrneaza forrneaza formeaza
" .. ,

Din modul cum am format unitatile

10 unit ati
zeci sute mn zeci de mll sute de mii milioane 1,0 zeci de rnilioane 10 10 10 10 10 10
..

1 zece 1 snta
1 mle 1 zece de 1 sut a de 1 rnilion 1 zece de 1 suta de
• •••• '": .. t

format de cele trei cifre ale fiecdrei clase, spunind apoi 'numele clasei. Ciiirea se jace de la siinga la dreapta. In prima clasa Incepind din stinga pot fi si numai una sau dona
cifre ~'

c) Citim numdrul

I

mil mn milioane milioane

N umete ciasei unitali/01' n¥ se pronunfd din care nu auem nici 0 unitate.

~i nhi numele claselor

In exemplul nostru avem : 312 milioane, 976 mii, 456 unitati .. Citim: "trei sute douasprezece milioane, noua sute saptezeci si sase -de mii, patru sute cincizeci 9i sase".

. . . .. . ... . ~. . . . .. . . .

......

.........

Exercitii
I

ceea ee se poate serie si : lOx 10 1= 10,0 lOx 10= lOx 100= 1000 10 x I 000= 10 000

1. Cititi nurnarul
.10 ,0,0,0= lOx 100 ODD 100,0,00= i oeo QOO lOx lOx 1 DOD 0,00= 10 000 000 10 x 10 ,0,00 000 = 10,0 ',0,00 000

sens pe pnma

Iinie a ta belului: 4

7 a)

I

3 ,

I

1

II
11

8

I

9 rnn

I

II
II

6

I

5

I

-9

milioane 7

unitati, 0

I:

II

2. Scrierea.numlrea

si citirea numerelor

bj
2. Ci ti.ti

I

2

I

0

II
II

0

I

,0

I

0

II
II

I

3

I

4

milioane nurnarul

mn

unit ati ,

de mai multe cifre
. Pentru numirea, scrierea ~i ciiirea numerelor esie sujicient sa putem numi, scrie §i citi numerele scrise cu trei cijre si sa cunoasiem numele claselor.in ordine "de la stinga la dreapta", Astfel: a) Scriem. una dupd alta cifrele care exprima numirul unitajilor din [iecare ordin, in ordinea descrescdtoare a ordinelor.; Dad. nn a vern unit ati de un arrurnit ordin, in locul 101' scriem cifra O. Reluind ultimul exemplu, obtinem : 312976456. b) Separ arn de la dreapta la stinga cite trei cifre, adica desparjim numdrui in clase. De fiecare data spunem (eu glas tare san in gind) numele clasei respective, eu scopul de a afla numcle ultirnei cIase spre stlnga, 'din care _ avem eel' putin unitati, In cazul nostru cbtinern stinga fiind a milioanelor.
120

scris p-e fiecare Iinie a tabelului:

._
(

·2

7 2

4 0
h

5 7 3 0 3 0 0 0 0 0

3 0' 0
,0

9 2 0 4 1 5
,0

6 0 3
4

8 0 0 7

5 1 0 3 0
,0

1 '9 0 0 0 9 5 0

7

6

4 0 0 6 0 7

6 1

6 5
-.

8

9 3

0
5 0

7 5 0

D~
0

0
,0

312976456.

ultima

clasa spre

7

0

milioane

ron

unitati
121

,

_'

-_

~

-

-~..

_

r

~

~

-:,.--

,

....

......

~

_

W~_

_

__

~

_"

..

-----.

3. Spuneti numele cIaselor cunoscute, in ordinea Intilnite la scrierea numerelor, daca i. a) le luam de Ia dreapt a la stinga; b) le luam dela stjnga 'la dreapta, 4. Spuneti indicind

in care sint

10. Scrie ti numai

eu eifre nurnere le :

(J) 7 mii 56; 9 rnii 4; 20- de mii 75,; 304 mif 9; 700 de mii . I-,
b) 3 milio ane 89 de rnii 314; 100 de milioarie 8 mii 9;

c) 79 milioaue
7 milioune.

916 mii ; 114 milioanc

39 mii: 9, milioane

9;

numele primelor noua ordine, luate crescator, ~i clasa din care face parte fiecare ordin.

5. Avem un numar cu: 7 unitati, de ordinul noua : 5 unitati, de crdinul opt; 3 unitati de ordinul sapte : 0 unitati de ordinul sase : 0 unitati de ordinnl cinci : 9 unitati de ordinul patru; 1 unitate de ordinul trei; 0 unitati de ordinul doi ; 6 unitati de ordinul Intii. Scrieti si cititi nurnarul respectiv.

11. Se rieri cu eifre numerelc:
a)
0

suta patruzeci si unu de mii einei sute saptezeci si patru; do ua de' mii noua sute doi; -pa tru de mii trei; rnu un u : ~

b)
c)
d)

optzeci.<;>i

treizeci!?i

trei su te de milioa ne pa tru su te nona sase rnilioane saizeci. un riurnar format din r .

6. Pentru
2 9

un numar 0 8

a vern:

e)'

I I

I I

0 7

II II

4 6

11 I
I
5

6 4

II

0'

I

7 2

I I

0 1

Numarul unitatilor , din' fiecare ordin Numarul ordinului

'12. Spuneti a)

si scrieti

I

II, 3 I

b)
c)

mn, sute, zeci si unit ati ' , ,: mn, zeei si unit ati : sute de mii, zeci de mu, mii, sute, zeci si unitati ; sute de mii, mii si zeei. zeci de milioane,

Scrieti si cititi nurnarul respectiv. 7; Pe calculatorul cu bile avem situatia si cititi numarul pe care-l reprezinta. din figura 35. Scrieti

d)

13. Cu ee puteti a)

inlocui pe calculator ul eu bile: sir ma; sir rna; la stinga).

10 bile de pe prima

b) 10 bile d~, pe a doua sirrna ;
c) 10 bile de pe a treia

d)

10- bile de pe a patra sirrna? (sir rnele se nurnara de la dreapta
0

Ce unit ati reprezinta, rulai?
Fig. 35

bila de pe fie care sirrna a calculatoeu bile un numar care 2 unitati. contine .

14. For mati

pe calculatorul

8. Cititi numerele: , a) 23654; 504760; 143008; 761000; 600000. b) 1 000 000; 10000000; 100000000; 3040.02600. e) 600031 004; 1 000 209; 1 001 001; 30030030.
,

a) 9 mii, 4 sute
Numiti,

si 2 unit ati ;
~1

b) 7 sute de rrrii, 3 zeei de, rnii, 6 sute
scrieti si cititi aceste nurnere.

9. Scrieti numai eu cifre numerele :
a) 214 mii 504 ;,109 mii 760; 50 de mii 174; 4 mii 300. b) 23 milioane 480 de mii 501; 900 milioane 900 de mii 900.
122
-_. _ -........:_-:-r--=-_-__ --....___

15. Cu ce puteti inlocui: a) 10 unitati ; b) 10 zeci; c) 10 sute; d) 10 rnii : e) 10 zeci de mii : f) 10 sute de mii; g) 10 milioanc ; h) 10 zeei de milioane.
123

-

-

-- -

-

-

-

~,

-

-

--

.....

__ .....

-

..

--

--..

-

..-.-~.

16. Pe liniile unui tabel VOle, care sa aiba :

ca eel alaturat

scrieti

numere,

dupa

:t.- Compararea numerelor naturale
Dupa modul in care am format unitatils de ordin se ve de ca dintre doua nurnere naturale, este mai ~are: a) acela care cs te scris cu mai multe cifre :

milioane 5 cifre, din care doi de 0 ~

II

mn

unit ati ,
\\

6 cifre, din care patru de 0 ~
6 cifre, niciuna de 0

I~
I~
-

-

_1_-

-

-

-

~ ~
-

79345

<

113210;

-

24830 126 > 8 987 699;

+-

7 cifre, din care ~ase de 0 ~ 8 cifre, nieiuna de 0

I~

+-

r
II

-

-

-

---,
-

-

-

-

-

b) daca sint scrise cu acelasi nurnar de cifre, privim cifrele reprezentind acelasi ordin, incepind de la stinga la dreapta. Ne oprim la prirnul ordin in tilnit , scris cu cure diferite in. cele doua numere, Va fi mai mare, acel nurnar la care citra respectiva arat a tin nurnar mai mare:

9 cifre, din care trei de 0 ~ Cititi , numerele scrise. toate

_

340 165<340234;

671 543 >670987.
sint

17. Spuneti,

apoi scrieti

numerele

naturale:

Daca nu gasim 0 astfe 1 de pereehe de cifre, nurnerele egale (avem un smgur nurnar seris de doua ori):

a) de la 995, pina la 1005: b) de la 2 997, pina la 3 003 ;

5201=5201.
() 1.J' S

c) d~ la 5458, pina la 5463; d) de la 7790, pina la 7800; e) de la 9999, pina la 10 009.
18. Spuneti, apoi scrieti
ell

e

J'

va(ic

cifre toate

numerele naturale:

a) de la 20 .de mii 996, pin a la 21 de mii 4;

Daca scriern nurnere le nat urale iucepin d ell 0, ln.or dinc cresciitoare, fara a bJ,f1" peste T~ unu l din clc, obtinem sind 11il1/L.'relor nat urale.
" I ,

b) de

1; 66 de

mii 458, pina la 66 de mii 465; la 100 de rnii 7. numar. numerele naturale: la fiecare

c) de' la 99 de mii 997, pina Ar at at] ce or dine lipsesc

E. .ercitii
1. Scrieti perechile
de numere:

19. Spuneti, apoi scrieti c-q cifre toate

a) ,2041 si 13040;

a) de la 999 de mii 995, pina la 1 milion 4;

b) de la 5 milioane 65 de mii, pina la 5 milioane 65 de mii 6; c) de la 28 rnilioane 999 de mii 995, pina la 29 milioane 2.
Ar atat!
124
,

567304 si 98767; 56012 si 70139; b) 3456012 si 3 46q 012; 27043 195 si 270341975 si puneti, dupa caz, unul dinsemnele: .>, <'.

ee ordine

sau ce clase lipsesc,

2. Scrieti in ordine crescatoare numerele 'de la 20 996 pina la 21 007. Scrieti apoi aceste nurnere ill ordine descresditoare.
l25

"----

.

----.

-

-

--~--.-::.._.-.

-

-----~-

-

--

--

----

-- ~

-

-

~

-

-

--

~~-

..

-----

-

..

_-_ _
...

3. Scrieti numerele urrnatoare intii in ordine crescatoare, apoi descrescatoare : a) 10 000; 10 000 000; too 000.; 1 000; 100000 000. b) 756000; 657000; 56222; 756149; 756941. 4. Scrieti eel mai mic, apoi eel mai mare nurnar natural de: a) 4 cifre; b) 5 cifre : c) 6 cifre : d) 7 cifre : e) 8 eifre. Cititi aceste riumere.

VII. Adunarea si scaderea numerelor naturale eel putin egale cu 100-0

5. Care este eel mai mare numar natural
cifra sutelor 5? Dar eel mai inie?

de 5 eifre care are

l. Adunarea nira trecere peste ordin

6. Care este eel mai mare numar
miilor reprezinta nurnar posibil? Dar eel, mai mie?

natural de 6 cifre la care cifra . eel mai mie, iar a zecilor cel imai mare

Exerci tii si probleme
1. Efectuati:
a) 4000+200-+30+7 = b)'6 000+700+40= 3000+500+80+2= 2000+500+ 8= 9000+100+50+8= . 8000+ 90+ 2= . c) 9 090 +900 = ; d) 3 000 + 70 = ; e) 7 000 + 3 = 6000+800 =; S 000+ 5 2000+80 = 1 000 + 100 =. 7 000 +700 = . 1 000 + 1=
=i :

7. Care' este eel mai mare numar natural de 4 -eifre care poat.e
fi scris doar cu cifrele 0 si 7, Iolosind : a) numai una dintre cifrele 0 si 7; b) arnindoua cifrele 0 si 7; c) 'fie una, fie arnindoua cifrele 0 si 7. Justificati raspunsul. RAspuns: a) 7 777; b) 7 770; c) 7 777

8. Aceea~i problema, dar cerin d numarul
Rispuns:

eel rnai mie.

a) 7 777; b) 7 000; c) 7 000

j)

9. Folcsind de fiecare data toate cifrele 1, 3, 5, ,8 si 9, cite 0 singura data, scrieti : a) cel mai mic numar natural posibil; b) eel mai mare numar natural posibil; c } 'toate numerele naturale care contin, fiecare, toa te aceste cifre, cite 0 singura data, iar ultimele dona cifre sint 98. Cititi numerele obtinute.
! ,

20000+ 5000+ 300+ 70+ 8= 80000 + 1000+ 500+ 40+ 2 = ; 700 000 +30 000 +2 000 +400'+80 + 1 = g) 4000000+ 300000+7000+ 6= ; 50 000 000 +3 000 000 + 400 +30 + 2 = ; 700000000+ 700000+ 700+ 7 = . la care fiecare termen contine unitati de un singur ordin: a) 5 324 ; 7 914; 8 204 ; 3 079; 6 030 ; 9 001 ; b) 26 427; 483 200; 5 130 002; 942037 606.,

2. Scrieti urrnatoarele nurnere naturale ca suma a unor adunari,

3. Efectuati :
a) 7000+346 = 5 000+ 78~ 2000+ .4= c) 20000+ 8241 = 800000+ 69056= . 2000000+571402 = 30000+ 412 = 700000+ 3209= 80000 000+72.004 =
127
. -

b)

126

-

-

-.

-

-

.

~.----__,

--

~.

-

~-

--

_,,~....,...

-

..

-- -

--

-

-

-

---

----

---

o b s e r-u ali,

e

Amintim de la adunarea numerelor mai mrci dedt 300+40+5+ 500+30 +2 800+70+7 - 877 ·345+ 532

1 000:
J,

7. Daca la efectuarea adunarii unitatile de acelasi ordin s-au adunat "de jos in sus", putem face proba adunarii adunindu-le "de sus in jos" (comutativitatea adunarii). Folosind aceasta observatie, faceti proba adunarilor de la exercitiul (6).
I

877

8. Termenii unei adunari sint 31 701 si 301 107. Aflati suma.
9. Aflati suma pentru fiecare pereche de numere: 31 204 si 4725032; 3413621 ?i 1341 137, Care din cele doua sume este mai mare? 10. Aceleasi Intrebari ca la problema anterioara, chile de numere: 3211 043 si 24540; 1 012341 si 2223242. pentru pere-

Regula cunoscut a de adunare: "se adund unitatile de acelasi ordin intre ele", ramine vala bi la si daca numerele care intervin n u sint mai mici decit 1 000. . In practica se aduna pornind man. d€' la ordinele mici catre cele

4. Efectuati : a) 4000+3000 =.i 2000+7000 = > 3 000+6 000 = .
c)

b)

700 000+400 000 = 500 000+200 000 = 60000+ 30000 =
;
j

;

3000 000+ 4 000 000 = 60 000 00.0 20 000 000 = + 300 000 000+500 000 000 = 342+ 5 500

.

- 5. Sa se calculeze: a) 3245+ 1 704+ 2 123 8 143

b) 25234+ - 4251

.

11. Pentru imbunatatirea conditiilor de - locuit, i~tr-o. anurnita , , perioada de-tirnp s-au construit de catre stat 1 100000 apartamente, iar de. catre populatie 100nOD locuinte proprietate personala. Cite Iamilii -au beneficiat de locuinte noi in acea perioada? 12. Pentru aprovizionarea cu materialele necesare productiei, 0 intreprindere a platit intr-o zi 260 532 let, iar in a doua zi 1 004314 lei. Cit au costat rnaterialele curnparate de acea intreprindere in cele doua zile?

42304+ 107201

c) 21006202+ 242193 = d) 51000301+ 42 157= 3072+2 101316 =51 782+60234.0 115=
La exercitiile (c) si (d) se va tine seama ea asez.area numerelor astfel incit sa obtinern eifrele reprezentind unit ati de acelasi ordin unele sub altele, se face rnai u;;or daca scriem mai intii termenul ell' mai muIte cifre (ceea ce este posibil datorit a cornutativitatii aduna~ii). 6. Efectuati
.

2. Scaderea fara trecere peste ordin
Arnintirn de Ia tscadere a nurnerelor mal rmci dedt

1 000:

587-324=

500+80+7-300 +20 +4 200+60 +3=2(53

' 587324 263

~

adunarile :

2314+ 1 251 3 102
-'

4002+ 51 235

311+
3 122

71006

31201+ 2 113 151341 13002

2000 30501 67455

.,

Regula cunoscuta de scadere : "se scad, unitdtile diferitelor _ordine ale scazdtorului, din unitdtile acelorasi ordin» ale descdzutului", ramine valabila si daca numerele "Care intervm nu sint . mai mid de cit 1 000. In practica se seade pornind de la ordinele mici catre cele man,
129
!l Matematicii. cl, a rrr-a ...... __
--

I

r
..

128
-

-

-

-

-

~-,

-

.

-

-

-

~

~

-----

"

Exercitii si probleme
a)

3. Adunarea eu trecere peste ordin
Amintim de Ia adunarea numerelor rnai mici decit 1 000: " 246+ 200+ 40+ 6+ 246+ 378 378 300+ 70+ 8· 624 500+110+14=624
t I

1. Efectuati : 7000- 5000 = 9000- 4000 = 60000-40. 000 =

; b) "
;

.7000- 2000= ; c) 8000- 3000= ; 9000- 5000= ; 8000- 5000= : 60000-20000= ." 90000-30000= .

d)

800000-' 500000' i e) 700000- 400 000 = ; 500000- 500000 =; 7000·000-4000000 = ; 7000000-3000000 ,5000000-2000000 = " ,r 63782135 . 9245631 152 . 73904929009 3456085672407405'
/

2. Calculati :

Regula cunoscuta de adunare cu trecere peste ordin a, numerelor naturale .mai mici decit 1000 ramine valabila si daca numerele care intervin nu sint mai mici decit 1 000.

Exerci Iii si probleme
1. Efectuati.: ,300+400 +800= ; a) 300+700= ; b) 500+800= ; c) 700+900 +600 +800= ; 800+200=; 900+700= ; 100+800+500+900= . 400'+600= . 600+800= .

Faceti proba primelor .doua scaderi, prin scadere, iar la ultimele doua scaderi, prin adunare. '3. Calculati ~numarul x din:

x+30 709=683 949

76 258-x=45

054

citind mai intii fiecare din aceste scrieri sub. forma de problema .. 4. In 1984 tara noastra avea circa 22 600 000 locuitori, din care circa 10 500000' locuitori lucrau in sectoarele productive ale economiei nationals. Citi locuitori nu lucrau in : anul 1984 in sectoarele productive? 5. _ pepiniera dispunea de 85 000 puieti de brad. Citi puieti 0 de brad au ramas, dupa ce s-au predat spre plant are 35 DOD? 6. Efectuati, apoi faceti pro ba prin scadere:

2. Calculati: -,
a)

634+ 942
346+

567+ 923

836+ 587

746+ 454

243+ 757

509+ 908

b)

2768 57

24032+ 6398 703900

5 208 ~39+ 7746240 1617523

3. Sa se efectueze :
a)

21 753+3 144=;

1043 111+50072=;

40 404+5 05~="
b)'

7007007 +3003003 = 50 940+8 070 060 =

56004+3746008 = ; 202 020+ 808 080= .

7. Dintr-o mare intreprindere, au partieipat la 0 demonstratie pentru pace 4 650 de. persoane! iar la 0 alta demonstratie 5 560 de persoane. Stiind ca. 3 220 de persoane au participat la ambele de monstratii, aflati : . a) Cite persoane au participat numai la prima demonstratie.

307 129+74808635+ 432 = .; 2900+ 77 777+6006006 = .
de sus in jos,

Faceti proba adunind

b) Cite persoane au participat numai la a doua demonstratie, c) Cite persoane au partieipat eel putin la una' din cele
dona demonstratii.
130
~l' -.,...........--~--~~

'4. Pentru activitatea de prodnctie, intr-o anumita perioada.· au fost pregatiti 1 750000 mnncitori calificati si 300 000 tehnicieni, maistri, ingineri .!;'i alii specialisti, Care este numarul total de persoane pregatite in acea perioada?
131

-

-'

-

-

--

--

-

,

.. ' -

...

-

-

..

~.._

-

.-

-

-

----

--

---

~~---

-

----

I
5. Intr-o luna valoarea productiei realizate peste plan de catre o sectie a unei intrepririderi este 2 073 081 lei. iar de catre alta sec tie 1 809 439 lei.
Care este depasirea realiza ta in total de cele doua sectii?

-

Exercitii si probleme
1. Calculati : 63742851 5287-· . 634 95743584 4638518576 7560939308

-I

6. Depart area de la Pamint la Luna este de circa 384000 km. _ La ce departure de Pamint se afla Soarele, stiind ca este eu 149.616000 km mai mare decit depart area de la Pamint la Luna?
7. 0 fabrica de rulmenti a produs intr-o luna 80335 rulmenti, iar in luna urrnatoare cu 7 230 rulmenti mai mult ca in prima luna. Citi rulmenti a' produs fabric a in cele .do?a Iuni P . 8. Intr-un rezervor sint 21 3781 de benzina. ll),tr-un"'-alt rezervor sint cu 11 115 1 de benzina mai putin. Citi litri de benzina se afla in cele doua rezervoare?

2. Sa se efeetueze: 34058-17263=
Faceti proba unul prin adunare este:

7 201 004 -300 325 =
si prin scadere,

3. Suma a doua numere este 1 000. Aflati celalalt numar, daca :
din -numere

a) 400; '{j) 30; c) 7; d) 456; e) 25; f) 670; g) 507. . 4. Efectuati : b) '90040027601= a) 850 aoo -60 200 = 54090011001002= 604200-21000= 10230421321= 71200-34206=
. Faceti proba scaderilor de la (a) prin adunare, iar a celor de la (b) prin scadere.

.

4. Scaderea
Amintimde la .scaderea

Cll

trecere peste ordin
mal rruci decit 1 000:

numerelor

745268

600 t 100 +30 + 10 +5200+ 60+ ,8 400+ 40+30+ 2+5=477
I

5. La sfirsitul anului 1985, populatia p.rii' era de 22724 836 - locuitori, din care 12061 695 locuiau in mediul urban (municipii, erase 11icomune suburbane). Care era numarul locuitorilor din mediul rural. la acea data?

, '.

645318 327

~

o
rl
"!!~

753-:-

261 492

804264 540

'"

-149 381

530-

~s

802354 448
numerele care'

"'0 ,.,

6. In anul 1948 tara noastra avea 0 populatie de 15872624 locuitori, iar in 1986·numarul locuitorilor era de 22895 000. Cu citi Iocuitori erau m~i multi in 1986 decit in 1948? 7. Suprafata agricola amenajata pentru irigat era in anul 1965,
• I

Regulile respective rarnin valabile 11i daca intervin nu sint mal mict dedt 1 000. Exemple
0

dnd au avut loc lucrarile Congresului al IX-lea al ' Partidului Comunist Roman, de 229 900 ha. La sfirsitul anului 1986, aceasta suprafata era de 3 152000 h a.. Cu cit a crescut supraIata- amenajata pentru irig.at, in acest interval de timp?

Exerci Iii si probleme diverse
6435~ 2572 --3863
........
00 000
, • !-

"

57241810 3914
132

....

71424245 2897

""""""T"!

4505416957 ,28097

.';"

o

etlOO

':''"'

",,,,0

i 660347 653

....

1. Efectuati, apoi .Iaceti proba, in dona moduri: I 23700+7300= ; 248562-69 148= ;.-1001001-202020=. 2. Calculati-l pe x din: 2 002+x=30 030; x-lOS 105=299009; 32400-x=17006.
133

'I

-

.

--

~

-

~~..---~~
-

_.

. - -_

--

-

~ ....~

-

~.

__
---~

_

_

_

-

.~_____

_

-,

'3. Dintre

numerel e . ,205 310; 94 600; 150000;

99 999,

alegeti pe cele care: a) scazute din' 300 000 dau diferenta eel putin 150 000 ; b) adunate Ia 999 999 dau suma eel muIt 1 100 000.

numerelor naturale cu 10 100 1 000

VIII. Inmultirea ~i impartirea

A

4. Efectuati: a) 8x 122+3X256=
b) 7 306+306 X 3= ;

650 : 2-360 2100-880':

: 3=
I

4= .

5. S-au curnparat

128 kg de mere a 7 lei kilogramul !}i325 kg de ceapa a 4 lei kilogramul, Citi lei s-au. platit in total?

L Inmultirea ell 10,100,1000
Sa ne amintirn procedeul folosit pentru formarea unitatilor de un ordin oarecare.: in scopul denumirii si scri~rii numerelor. Pe fiecare etapa ne intereseaza numarul unitatilor de ordinul ce 1 mai mare. .' . De exemplu, daca. avem 2473 "obiecte", numarul unit atilor d~ ordinul eel mai mare obtinut 'pe etape, este : dupa etapa 1 : 247 zeci, care contin 2470 obiecte (unitati simple); dupa etapa a 2-a: 24 sute, care contin 2 400 obiecte (unitati}: dupa etapa a 3-a: -2 mii, care contin 2000 obiecte (unitati}; , , ,

6. Din 3 000 lei s-au cumparat rosii a 3 lei kilogramul, 400 kg pepeni a 2 lei 'kilogramul si au rnai ramas 1 600 lei. Cite kilograme de rosii "s-au cumparat?

7. In doua silozuri sint 858 q de porumb, in primul siloz aflindu-se cu 230 qrnai mult decit in al doilea. Intr-un al treilea siloz se afla de 3 ori mai mult porumb decit in al doilea, iar intr-un al patrulea siloz se afla de 2 ori mai putin decit in primul. Cite kilograme de porum b se afla in cele patru silozuri? 8.· La eel mai mare .numar de 6 cifre, adunati eel mai rnic numar de 7 cifre $i din suma scadeti eel mai mic numar de 5 cifre in care se repeta de doua ori cifra 9. 9. Dona bucati de stofa de aceeasi calitate au costat 924 lei. a bucata a avut 3 m, iar cealalta 4 m. Cit a costat fiecare bucat a?

Rezultd ~ 247 zeci = 2 470; .24 sute = 2400;

2·mii

=

2 OOQ. 1000.

Pe baza legaturii dintre adunare ~i Inmultire, avem: 247 zeci = 247 X 10; 24 sute = 24 X 100; 2 rnii = 2 X Comparind putem scrie:
-

rezultatele

din.' cele doua rinduri 2 X 1 000·

de

egalitati,

Se observa regula: un numiir natural se tnmulle~te cu 10, 100, 1 000 .. '. addugtnd la dreapta lui, respectiv 1, 2, 3, . .. zerouri,

. 247 X 10=2 470; . 24 X 100 =2'40.0; .

'2 000.

Exerci tii si probleme .
Efectuati :

1. 1 000 X 10=;
2.8 X 1000=; 156~X' 10=; 401 X 100=;

1 000 X 100= ;' 1 QOOX1 000=.; 1000X 10000=. 300 X ·10=; 2456 X 100 . ; x 3710=; 1 480 X 100= ; 1000 X _3451=; 5 050 X 100 O~= ; 5050 X 1·000= ; 700 x l 000= 333 X 100 X 10= .

ioo

135
"

.

__

_

_

I

__..............,_._~_~~ -.._

--

-

~

,~,

-

-.

i

'

.
, .' __....04 .... ~ _ ...

-__ ~

-

-

-

-

__

---_

-

-~.. ,....__

..
3. 10 x 2 406
31602x
= ,;

600 X 100= 37 x 100=

1000X

'600=

Exerci tii $1probleme
.J

10 =

;

70707 x i 000=

4. Scrieti urrnatoarele numere ca un produs ,de doi factori, unul de forma 10, 100, 1 000, iar celalalt sa nu se terrnine cu cifra zero: 70; 700; 7 000; 250; 2 500.

1. Efectuati: 25 000 : 10 = 2. Efectuati: 100 OdD: 10=,

25 000 : 100 =; 100000: 100= 3.000 : 100 =': 374000_: 100 = 60 000 : 100,=

25 000

: 1 OOO....:._ ,
.

100000 : 1000=

5. Gclsiti un numar mai mare 'decit 230 de: 10 ori, 100' ori, 1000
ori. ,6. Efectuati : 3 x 10 000+5 x l 000+7 X 100+2 X 10+9= 100x348+756=; , 9 250 X 10 - 4 530 = -; 8. 0 cooperativa agricola 1 000 X 128-2400= 36 240 X 10 + distinsa 578 = de ,

3. Efectuati.:
3000:

10=

3 000 : 1 000 = . 374 000 : 1 000 = ;, 60000: 1000=.
,

7. Efectuati:

4. Calculati: 374000 : 10 = 740 : 10=

de '-flroductie

eu titlul

"Erou al noii revolutii agrare" a obtinut 20000 kg de porumb stiuleti la hect ar. Ce 'cantit ate s-a recoltat de pe 10 ha? Dar de pe 100 ha? Transforrnati in tone.

5 •. Calculati : , (2436+ 564) : 100 = (10400-9 000) : 100 = (25 900: 100 +34 X 10) X 100 =

- (36000-7000) : 1000,= (7 560+ 640): 10 = (5 X 132-520 : 2) : 10 = 1 mie I milion mai =? =r zeci zed.

6.

1 milion 10 mii

=? sute; I milion =? mii : =? sute; 100 mii . =? zeci;
,

7. Cite sute sint. in 36000? Cite mii sint in 8750 ODD?

2. Impartirea la 10,100,1000
'

"

.

8. Se da numarul 273 000. Scrieti un numar acesta de': 10 or.i; 106 ori; 1 000.

mic decit

Amintirn

ca, pe baza legaturii

dintre inrnultire

si impartire,

, 9. De cite ori se cuprinde fiecare din numerele 10, 100, 1000, in numarul 8300 OOO? ' 10. Un avion. parcurge 1000 km pe ora. Citi kilornetri parcm:ge

daca gasim prin calcul produsul a doua numere, atunci impartind produsul la oricare din <;;,ele oua nurnere, citul va fi celalalt d numar, iar restul va fi zero. Efectuind (pe baza regulilor invatate] colo ana, se poate scrie citul impartirilor 375 X 40 521 X
,

11

=.

pe ora un tren decit avionul?

accelerat,

daca merge de 10 ori mai incet '

inrnultirile din prima din coloana a doua:
i:

Dupa modelul ; . 85: 5 =85 x2 : 10 =170 : 10 =17 ' rt r ~ calculati oral: 65: 5=; 95: 5=; 75: 5= . 130: 5.=130 : 10 x2 =13 x2 =26 80: 5= 60: 5= 120 : 5= 340 : 5= . 430 : 5'= . calculati oral: a~ 70 : 5= b) 90 : 5=

12*. Dupa modeIul:

10=

3750
-

3 750 4 052 100:

10 =

375

100 =4 052 100 640 000

100 =40 521 640.

230 :.5=

640 X 1 000 =

640 000 : 1 000 =

Se observa regula: un numar natural terminal cu zerouri se importe la 10, 100, 1 000, .: tnlriturfna de-la dreapta lui, respectiv
7, 2, 3, .. ,,136 '
\,
_. I • --' ----------_ --. ~~ ~

zerouri.

*

..... Calcul rapid ~i probleme distractive. Slut facultative.

137
_~ ....... to. --------

13*. Gindeste-te la un numar eu sot, maimie decit 100. Inmulteste-I eu 5. Imparte rezultatul la 10. Spune-rni citul ~i iti spun la ce numar te-ai gindit. Cum eaIculez? Incearca si tu. (Rasp.: n ,. c xlO : 5=c' x2.)· .

IX. Unita . de masura

Lucrare de cont-rol
'I. Se dau perechile 30820 308200; de numere: 56230 57230; 101000 100010. numenumar

1. Metru
/

a} Puneti, dupa caz, unul dill semnele rele din fieeare pereche.

> sau < intre

Multipli ai metrului
Unitatea cu care se mdsoardlungimile esie metrul.

b) Aflati eu cit este mai mare, sau. mai mie,primul din pereche, fata de eel de-af doilea.

c) Aflati numerele de 10 ori mai mid decit suma numerelor din fie~are pereehe si de 1 000 ori mai mari decit diferenta ior. 2. Populatia din trei localitati este de 392000 locuitori, Citi 10- ' euitori sint in fieeare loealitate, dad. in prima ~i a doua sint 18S DOD, iar in a doua ~i in a. treia sint 272 000 locuitori? Aflati populatia localitatii a treia in trei moduri. Verificati rezultatele.

Fig. 36 Desenati pe tabla un segment cu lungimea de 1 m, folosind un instrument de m asura pentru lungimi. . Aratati (dupa ee ati masurat) lungimea metrului de-a lungul bratelor intinse. I > Masuraji de-a lungul rnuchiei bancil un metru. Aratati alte obiecte din clasa, sau patti din ele, care sa aiba Jungimea de 1 m. Ce multipli sint folositi pentru masurarea lungimilor mai mari decit metrul rDati exemple de lungirriiice se masoara cu ele.
139
-_ • -._ ----~~---~~ ---~ -_. , .:. .......... ~ _ _. ._____ _ __ _-.:. ... 1

I

I

Ca instrumente
",",",,,,,,, '" It

pentru
I, If
11"" ..

masurarea
11, ..

lungimilor
1 "';"

se -folosesc:
I! I

",,,,,,1. "" ...... '"

11"''' .. " ",,,,",,,.1.,

.:;n

1n tabel mnt dati trei multipli ai metrului care sint mai mari deC£tmetrul, respectiv de 10, 100, 1 000 de ori-.
1m 1 dam -:10m 1 hm = 10 dam = 100 m 10 hrn = 100 dam '= 1000 m

Fig. 37

metrul

din lemn,

1 km

=

Exercitii si probleme
1. Confectionati 0 sfoara (0 panglidi. sau sirrna) cu lungimea de 1 m, apoi de 1 dam (lungimea fiecarui metru fiind marcata prin nod sau printr-un semn oarecare). 2. Miisurati dimensiunile salii de clasa, lungimea .coridorului scolii : .lungimea si liitimea cladirii scolii, Notatirezultatele. 3. Masurati lungimea

Fig. 38

metrul de tirnplarie,

cladirii in care locuiti,
unui strat cu flori.

4. Masu_rati dimensiunile

Fig. 39

Fig. 40

5. Marcati, in curtea scolii sau pe terenul de sport, b lungime de 10 m, la capete fixind doi taru!?i. Ciii decametri are? Masurati, apoi, 0 lungime de 10' dam. Citi metri are aceast a lungime? Citi hectometri?

panglica

de croitorie,

ruleta,

6. Dati exemple de lungimi care se mascara
hectometrul, Ctti hectometri formeaza 7. F aceti transforrnarile: a) 4 dam =? m , _ b) 32 dam = ? m 40 dam =? m

mai' simplu un kilometru?

eu

1 hm =( darn =? m 7 hm =? dam =r m ,. 30 hm =? dam =? m c) 3 km = ? hm =? dam . ? m ; 10 km = ? hm = ? dam = ? m . • 8. Sa se calculeze :
I

Fig. 41

a)
lungimi b)

compasul
~l

de masurat

320 darn 75 hm 136 m 18 km

altele,

Deeametrul, hectometrul
140
.---1

# kilometrul
----=---

slnt multipli ai metrului.

+ 264' m + 32 km

+

+ 180

dam .. ? krn ~25 hm =? km

=

? hm

I,

=? fun -.
141

----.-

_-

--

-

. __.

.

.: ~

-oI..Ao.

....

_

••

_

--=-

~ ----

- --

- - ~_---------~~~

II

9. Terenul de sport din curtea unei .scoli are forma unui drept-

,

'

.

unghi .cu Hitimea de 42 m, iar Iungimea cu 5 dam' mai mare . decit Hitimea .. Aflati lungimea in metri a gardului 'care il imprejrnuieste, .procedlnd in doua moduri.

Decimetrul, centimetrul ~i milimetrul se numesc submultipli ai metrului. Submultiplii metrulut~ sfnt mai mici dedt metrul, respectiv de 10, 100, 1 000 de ori.
1m
\

-

10. Prin construirea Canalului Dunare - Marea Neagra, s-a scurtat eu 400 km drumul de aproximativ 464 kmpe care trebuia sa-l parcurga un vapor. de la Cernavoda pin a Ia Constanta. Care este lung imea canalului? ,11. Pentru a pareurge distants dintre doua erase, un motociclist a strabatut 0 portiune din traseu, mergind cu 0 viteza de 50 km: pe ora.. Dupa 3 0r.e. de -mers, a constatat ca mat sint 35 km pina la destinatie, Ce distanta este intre cele doua erase?

10 din 1 dm

-

-

100 em = 1000 rnrn 100 mm 10 cm 10 mm 1 em 1 mm

Exercitii si !frobleme
1. Confectionati
0

banda

de hirtie lunga de 1 'm. tmpartiti-o

in

decimetri, 1 dm ip. centimetri si 1 em in milimetri,

2. Submultipli

ai metrului

2. Masurati lungimea, latimea ~i inaJtimea unei lazi. 3. Masurati dimensiunile cartii de matematica, ale penarului. 4. Masurati inaltimea colegului de banca.
5. Scrieti pe seurt: 7 decimetri; 200 deeimetri; 320 eentimetri;

Pentru a masura lungimea !?i latimea cartii de matematica !il,i entru alte masuratori, sint necesari submultipli ai 'metrului. p cum sint: decimetrul, centimetrul ~i milimetrul. Decimetrul esie de 10 ori mai mic dedt metrul. Se mai spune cit este a zeeea parte dintr-un metru. Deeimetrul se noteaza pre-

85 centimetri ; 8 milimetri;

520. milimetri.

6.. Spuneti jnultiplii si submultiplii metrului, pe care i-ati invatat, ~i transforrnati fiecare unitate altele de 10, 100, 1 000 de ori mai nuci (data exist a) , Iolosindu-va de tabelul de mai jos.

in

scurtat : dm. Asadar :
1m spune ca este a suta

Multiplii _ _

1

Unitatea
-~m-,

I
-------;"-1

Submultiplii -d~---:-I-cm____"l-m-m

= 10

dm metru, Centimetrul ·s.e

- km

I' hm

1 dam

+---1

Centimetrul esie de ·100 de ori m(li mic dedi metrul. Se mai _
parte dintr-un noteaza prescurtat : em. A~adar:

7. Faceti, urmatoarele

1 m =)00 Milimetrul
spune di este a mia parte dintr-un pr,escurtat: mm. Asadar :

em
metru. Milimetrul se noteaza

transformari : a) . 5 m=?' dm= ? em- ? mm:, . ciD=·? mm; 31 m , ? dm=? 420 m=? dm=? em=? mm.

b) 17 crn=?

mm:

102 em :...._? mm; 36 dm =? em.

esie de 1 000 de ori mai mic dedt metrul. Se mal

8. Calculati ~i exprimatiJn unitatile mentionata:
a)
300 m' 4500 dam 23 hm 700 m +4500 dam 17 hm

+

=? dam;
=? m ; =?, krn 143

1 m = 1000 mm 142
I

+

-,

_.._._
--

----

_-- -

~ -. "',' .;... __ ...__ ... ~o@<w_ _ ... _ -------

---

---

-

---

--

------

--• ..,

~

,

b)

37 dm 1200 em 2800 mm

+ 23 dm + 800 em +1400 mm

=?
=? =?

m, dm;

3. Litrul. Multipli ai IitruJui
"

em

c)

974 m -324 m . =? dm 2 180 hm -,590 hm =? km ; 342 km -338 km =i\ hm .

d) 13'706 m ' -8506 m =? dam 450 em 140 em =? dm ;
4570 dm -2170 dm =?
m.

to.

9. Un pod este lung de 2, dam. Aflati-I Hitimea, daca este en 12 m inai' midi decit ltingimea. '
Calea ferata de la Bacau la. Piatra Neamt are lungimea de 60 km, iar de la Badin Ia Bicaz, en 260 hm mai mult. Aflati, in kilometri, lungimea caii Ierate de la: Piatra N eamt la Bicaz ; Bacau Ia Bieaz.

~~~_.__l~l,.__UD teTen dreptnnghinlar' are lungimea de 30 dam ~i latimea en 238 m rnai mica decit lnngimea. Aflati lungimea gardului eare il imprejmuie~te (prccedati in doua moduri).

12. Calculati: ,
a) 1532 m +284 dm =? dm; 102 em + 3S0 mm = ? cm , b) 3 km 70 hm =? hm; 54 dam 1 260 m =? m.

Fig. 42

+

+

~3.0 sosea a fost asfaltata

in patru etape. tn prima etapa s-a asfaltat 0 portinne de 120 km, in a douaS 600 m, in a treia 140 dam, iar in a patr a etapa,' 4 km. Care este lungimea, a !?oselei? Dar in kilornetri? a parcurge distanta de la Bucuresti la Brasov, un conducator auto poate-'alege una din variantele: Brasou 59 km 670 hm 2 000 dam 'B. Bucure.§ti - Cheia Bucuresti - Ploiesti Ploiesti - Cheia Braso» 59 km 660 hm 3700 dam 10km distanta - Ploie~ti Sinaia

. Lt'~rul este unitatea prin care ex prirnam ulei, vm etc.) ineape intr-un vas.

cit lichid .

(lapte,

. in metri,

14. Pentru

. ?nitati mai mari dedi litrul .sint decalitrul, hectolitrul !?i kzlolttrul, eare se noteaza prescurtat dal , hl , kl . El e se numesc . mult~pli "ai ~itrulU1:. Dupji cum stim, multiplii litrului sint mai . . marz dec'Ltl'ltrul, respectiv de 10, 100, 1 000 de ori.

A. Buct!re§ti - Sinaia Bucuresti Ploiesti -

11 1 k1
=

Sinaia - Predeal

Cheia ~ Sacele

10 hl = 100 dal = 1 000 I

1 hl =

1 dal = 10 dal =

101 100 1

25 km Sacele - Brasov Pre deal - Brasov Care varianta este mai seurta si ell cit? Exprimati in kilometri. 144

1 ddal

=

1 du bludecalitru,

I ddal = 2 da:1 = 20 1
10 -

"
145

I

Malematic1'1, cl. a ill-a

~~----------------------------------.---------------------~-----------I

--_
2. Cornparati marirnea multiplilor si sUbmuI tiplilor litrului, fa ta de Iitru, ajut.indu-va de figura 43. 24 mililitri ,

€xerci tii si probleme
1. Faceti a)
tr

ansformarile

:

_3. Scrie ti pe scurt : 5 litri, 18 decilitri, 130 centilitri,

5 kl =? h l =? dal=? 1; b) 7 h l =? dal =? 1; 42 kl =? hI =? dal =? L 125 h I -:-? dal =? ( c) 6 dal =? I; 320 I =? dal ; 500 h l =? kl ; 20 dal =?
I

4. Faceti urrnatoarele
L a) 400 dl=? b) 103 dl=?

transformari

: dI; 14 c1=? ml, dl. 1; 6400 cI =?

1; 1321=? cl ; 80 mI=?

dl : 2180 cl=? -cl ; 450 dI=?

2. Intr-un vas erau 2 hl de ulei. Citi litri de ulei au raI;llas, stiind ca, s-au luat prima data 6 dal, iar a doua oara s-au Iuat 18 l?

3. 10 kI de motorina sint pastr ati in doua rezervoare. Citi litri
de mot orina se afIa in f iecare rezervor, -.' daca unul confine eu 400 dal mai putiria motorina decit celalalt?

11<.1=1000l lhL'

=
= =
::

4. Submultipli ai Iitrului
,~
111

I

Unitatile mai mici decit litrul se nurnesc submultipli 'ai litru. lui. Obisnuit se folosesc deciiitrul, centilitrul !]i mililitrul. Pe scurt Sf' noteaza : dl, cl, mi.: SuomuUiplii litrului sint mai mici dedt liirul, respectiv'de 10, 100, 1 000 de on. I 1= 10 ell = 100 cl = 1 000 ml I dl = 10 cl 100 ml lel =t lOml·, I mI

=
1000ml=1L
Fig. 43

5. Intr-un

rezervor sint 850 1, in altul 43 dal de benzina, mai sint in cele doua rezervo are ?

Din

primul s-an vindut 42 dal, din al doilea·240 I de benzina. Citi . litri de benzina

Exerci Iii si probleme
1. Spuneti rnultiplii si submulti plii litrului pe care i-ati invatat si transformati fiecare unitate in altele de 10, 100, 1000 de " . .ori mai mici (dad. existii), folosindu-va de t abelul :
I I

j

I
I

6. Calculati , . :
I

a) 85 dal+680 b)

] = ? 1; 302 kl

+ 7 280 hI

= ? hI.

,

I

1 430 di - 82 1 = ? 1; 3 200 ml -- 20 c1 = ? cl.

7. Un autoturism consuma 7 1 benzina la 100 km parcurs. Cita . benzina va eonsuma 1a un drum de 800 km? Dar la 1 200 km?

Multiplii

Unitatea principala

Submultiplii dl
'1 cl

I: 1/::
1!

hI

I

1

dal·1

1

-ml

8. Se imparte

in mod ega] 1 1 si 2 dl de la_pte ·la 4 copii. Citi primeste fiecare? 147

cent.ilit ri de lapte
10·

If
__ _ J _

--=----_
--

_
-

_

_

~
-

_

_

_
-, ,)1" .;. 04 ~_ __ _~. _ _ __ -------

J

5~ Kilogramul. Multipli ai kilogramului
Pentru Unitatea pnn care expriunitati gramul, dg,

6. Submultipli ai kilogramului
masurarea cantitatilor de masura mai mici decit kilogramul, centigramul si miligram'ul, notate,

.

mici de materiale

se folosesc gramul, deci-

numite submultipli
kg, dag, g •..

mam

cantitatea

de zahar sau

ai kilogramului, cg. -mg,

cum ~int hectogrllmu1, dec'agra~ul, respectiv:

fama

dintr-un pachet, cantitatea , de cartofi ce se afla intr-un sac s.a. este kilogramul. ment de masura Ca instruse Ioloseste se folosesc

Luate in ordinea de mai sus, fiecare unitate decit cea scrisa inaintea ei de 10 ori.

este mai -rnica

Fig. 44

'clntarul. mari de materiale (q) si to"!'a (t).

Pentru rnasurarea cantitatilor , multipli ai kilogramului,' chintalul

. 1 q = 100 kg 1 t = 10 -q .:_ 1 000 kg

1 kg = 10 hg = 100 dag = 1 000 g = 10 000 dg= 100 000 eg. 1 000 000"mg 1 hg- 10 dag= 100 g= 1009 dg= 10 OOOcg= 100000 mg _ 1 dag= 10 g= 100 dg= 1000 cg= 10000 mg 1 g~ 10 dg= .100 cg= 1000 mg 1 dg= 10 cg= 100 rng 1 cg.= 10 mg
1 mg

Exercitii -si probleme Exerci Iii si probleme
1. Faceti b) 5 t tr ansforrnarile :
=

I. 'Faceti a) c) ? kg; 23 t = ? q; 10 t
=

transforrnarile

:

a) 3 q = ? kg; 18 q = ? kg; 200 q _:_? t; 5 000 q = ? t. ? kg; 13 t
=

5 kg =? hg = ? dag =? g; b) 26 kg-_? hg = ? dag=? g.
7 g=? dg=? cg;

6 hg=? dag =? g;
570 hg=? dag=? g.

? q. t;

c) 400 kg = ? q : 2 300 kg = ? q; 13 000 kg 8000 kg = ? t.
2. Calculati : a) 3t+5q:-? q; 18q+2t=? q;7t+2q

-=' '(

30 dg=? cg=? mg.

2. Calculati:
='(.kg. a) 270

g+~ dag=?d.ag;
hg=?
kg;

b)

2?g-~0

dg=?

g;

b) 12 000 kg - 30 q =? t; 400 q - 7 t =? kg; 31 t - 2700 kg'= ? q.

47 kg+130

394 dg-657 cg_:_? cg;

.3. In doi saci se afla 1 q de cartofi, Cite kilograme se afla in
fiecare sac, stiind ca: in unul sint-ou in celalalt ? 20 kg mai mult decit
, A \

1

c) 150 cg+400

mg=i ? cg:

70 dag - 5 hg=?
'

hg.

4. in doua stoguri sint~O q de fin. Cite kilograme de fin sint
in fiecare stog, daca unul arecu 2t mai putin fin decit celalalt?
14 B

t

I
I,

3. Intr-o masina s-au incarcat 5 q de cartofi, 250 kg de ceap a, 1 400 k.g de fasole ~i 1 t de, varza, Cite kilograme ' are incar, I ditura? .
149

,

-~

-

-

-

-

-"

i~

.

~

_

40_

_

.........

~

_

_

....

_

__

__

_

_

_.

-----.-

~--~---------m

". Un balot de paie cint areste 25 dag. Cite hectograme tari 10 baloturi de acelasi fel?

vor cin-

Exercitii si probleme
-j 1. Cit dureaza ziua, ca unita te de .masura a tirnpului?
incepe ziua ca unitate sfirsest.e? -" de m asura a timpului?, La ce ora La ce ora se

5. Pe un slep s-auincarcat 32 t de giiu, cu 28 q mal mult porumb si secara eu 500 kg mai putin decit porumb. Cite chintale de - cereale s-au incarcat pe slep] 6. 3 saci cu faina cint aresc 270 kg, iar 8 sad 'ell cartofi, 4 q. Cu cite kilograme cintareste rnai rnult un sac cu faina decit unul cu cartofi?

2. Cu ce unit.ati se mascara perio adele de tirnp mai rnici decit o zi? Cite ore are 0 zi? Cite minute are 0 ora? Cite secunde are un minut?

7. Ziua. Intervale de timp maimici
decit
ZiUQ;, ca interval 0

3. Confectionati

zi

din carton un cadran de ceasornic.: Aratati pe ceasul vostru orele : 7; 7 si 45 de minute; 8'; 9 si 30 de minute; 10 si 45 de ~inute; 11; 12 si 5 minute; 13; 15 ~i:20 de ~inute; 18 si 40 de minute; 21: 23 si 55 de minute. :

termina

la urmatorul

de timp, incepe de la miezul noptii si se miez de noapte, _ este ora O. La arniaza

,4. Faeetir tr.ansformarile
a) 3 zile = ? ore; 8 ore
=

are 24 de are. La miezul noptii este ora 12.

o .zi

b)

? minute;
=

4 zile = ? ore; 7 ore " ? minute; 10 minute
=

Pe cadranul ce asului sint scrise numai 12 ore. Ora 1 citita pe ceas dupa-amiaza arata ora - 13, ora 5 cit ita pe ceas -dupaarniaza ara til 0 fa 17, ... Pe ceas ora este aratata de acul indicatormai mic, numit ac

, 3 minute

? .secunde, : =? minute;
=

? .secunde.

5. 'Faceti transformarile
8 ore si 15 minute

2 zile ~i 5 ore = ? ore; 3 minute, si 20 secunde ? secunde ,

orar . A cesta inconjo ara
Minutul ora, secunda
,0

0

data cadranul

ceasului in 12 ore. decit minutul. Deci,

este un interval

de tilllP de 60 de ori mai mic decit

este de 60 de ori mai

mica.

ora are 60 de minute §i un minut

are 60 de secunde.
r:

Pe ceas minutele sint aratate de acul indicator mai mare, situat pe ace lasi ax cu acul orar. El se numeste minuta1'. Secundele sint aratate pe ceas de un ac mic, sau foarte subtire, numit secundar. Secunda esie unitatea de b azd, 'prin care se exprima dimp ul. Secunda se noteazd prin s. Minutarul face intr-un minut.
0

6. Un elev 19i pr egateste: lectiile in timp de lora si 45 minute. I , La ce ora a inceput, dad a terrninat pregatirea Iectiilor la ore le 17 -!ili 30 minute?

8. Intervale de timp mai mari decit

0

zi

rot atie cornpleta

intr-o ora, iar secundarul / unui numar
I

5dptdmtna este 0 perioada de timp fermata din 7 zile\ Zilele saptarninii se numesc: luni, marii, miercuri, joi, uineri, s1,m~dta si duminica.
\

fara
150
,:
~ -.

La unele ceasuri ora apare direct sub forma a exista ace indicatoare care se: rotesc.

I

Luna este un interval, de tirnp format, de regula, sau 31 de iile. Luna februarie are 28 sau 29 de zile.

din 30

151
_
--~ -_ -=~ I II, • ,.;. ~. _ ~ ............... _ _ _ .~. _ • __

_
...-..

J
\

11

A md este
ran uarre
.
,

un in t erval ell' t imp, 1Dr rna t din 12 luni : 31 de zile ; 28 de zile, 3 ani 10.rind,
IU11le

8. Cit « zilf' pot f] Intr-o perioada D'lr int r-n perioada 9. in ce zr, luna
~l

de timp de 3 aru consecut ivi? '
.m
oW

-

30 de z ile :
~H de zrlc :
1.1

d.- timp cll' 3 ani nrconsecutivi

Iebr ua ric

ruluaugust septernbrie octornbrinoiernbrie dece mbrie

-;31 de zile : - 30 de Ie' ;

an incepe secoluf
e despre

int.ii? 111 ce ?~, luna~.i

n l pa t ru lea an are 29 de zilr . an numit bisect, Ann] 1984 a fost an bisect ; rn artic apr ilie mal ~ 31 de z ile : - 30 de zile :
~ 31 de zile;

sri rses t c ~eco]u 1 in ti i? :'I.ct'"e;J,~jintrcbar we ile a. sccole le : al doilea : a l crnvi lca ; a I a] nouasprezecc lea; al

- 31 de z ile ;

zec(-' le a , a l cincisp rezece lea,

doua-

:30

de z ile .

31 de z ile. are

Anul are 365 de z ile, dad 36<3 de zile.

'nu este bisect.

Anul bisect

10. In l't' an sirrtern? t recut din' secolul

in ce seenl? In ce mileniu?
al douazecilea?

Citi

am

all

11. Transformati :
a) 7 decenii 9 seccle 30 ani 400 ani
="(

Deceniul, secolul (sau, oeacul ) §~' mileniul sint intervale de .rimp formate, re,spectiv din 10, 100-91 1 000 de ani, Aceste unit ati de timp se Iolosesc mai mult in .istorie.

? am;
) )

b)

2 milenii =?
2 milenii = 8 seccle 60 decenii =?
;l

am;
dr'cenH ~ secole.

am;

? secole ;

decenii : secole:

Exerci Iii 5i probleme
t. Cite zile are
luna?
'0,

I
Cum se numesc? Cite z ile are
0

1

saptamina?

-Exercilii siprobieme diverse
1. F aceti transforrnarile:
-

Dar un an? luna? Cite luni sint secol: mileniu? intr-un
an?"

2. Cite sapt arnini slat intr-o Cit i ani sin] intr-un.:

deceniu;

,

a) 25 km= b) 76 000 ml

? hm ---,? darn =? em =?

m;

4 qOO 000 mm'=?
=

dam

=

? rn.

3. Care sint Iunile anului ,;;i cite zile are fiecare?
4. Cite decenii. sint intr-un seccl?
I

? cl = ? dl = ? 1;
=

Dar intr-un

mileniu?

9 kl = ? hl =? dal .-,- ? ] c) 8 t = ? q' 560 000 mg d) lora. , ? cg

? dl, ? dag = ? g;

5. Cite secole sint intr-un

rnileniu?

? kg = ? hg=
=

? dg = ? g-, securide. cerute :

6. Transforma ti:
4 saptamini ? zile : ? zile ; ? luni :
-

= ? minute si exprimati

=?

10 ani

? Iuni :
-

52 saptamini
2 am

2 am 10 am

? zile : ? zile. consecutive?

2. Efectuati

a) 27 503 m

+

in unitatile =? kl:
=?

607 dam =? m; b) 3 200 em 606 kl dg;

+708 dm =?

dm :

-

7. Cite zile pot fi intr-o per ioada de timp de,21uni

1

8 760 .hl -

4 000 m 1 -300 cl

=?t rill;
dl.
153

450 g +5 500 dg 11 000 mg -600 cg

800 t -80 000 kg =? kg; 750 1- 3256 dl =?

Dar 'int r-o perio ada de tirnp de 2 hmi necansecutive? 152
-:

=? mg.

-~

-- --

-

_-

--

-- _

--

__

"tll\~'

~

__ ~.

_ .....~ ..... __

_ ~~

'_____

_

__

_

_

----.

__

~

3. Un gestionar, pregiHintlu-se sa' predea marfii vindute in acea zi, constata ca 100 lei; 8 bancnote a 50 lei; 100 bancnote a 10 lei; 42 monede a 5 lei; 18 monede

'la casierie valoarea are: 135 bancnote a a 25 lei; 43 bancnote a 3' lei' si 89 monede

2. Calcula ti : a) 3204 ill 54 dam =? m b) 34',2001-18500 dl =? 1 8200 dm-724 m =? dm 900 320 dag=? dag 37 krn +800 hm =? krn 209 t - 1 070 q =? q

+

g+

a 1 leu. a) Ce suma urrneaza
sa predea la casierie '(

, . c) 6 X 87 1 =?- dl
8

i

X 110 m =?

d) 5 X 160 g = ? dag e) 630 q: 3±::? t
7?0 kg· : 7
=

dam

? hg

62 zile : ,2 = ? luni

b) Ce valoare are marfa r amasa, daca inainte de a incepe vinzarea in ziua r espectiva avea marfa in valoare de 50000lei?' 4. Un drum inconjoara
un teren dreptunghiular eu lungimea de 150 dam si Iatime'a de 10 ori mai mica decit lungimea. Aflati lungimea drumului in:tnetri; decametri; hectometri ,

3. intT-un depozit s-au adus 1 000 1 ulei. 6 da1 au fost reparti-zati unei can tine, iar restul s-a distribuit in mod egal La patru magazine. Citi litri de ulei a primit fiecare magazin? 4. 0 eleva ~i-a inceput lectiileJa ora 15 ~i 30 minute ~i le-a terminat la ora 17 si 45 minute .. Cit timp a folosit ea pentru pregatirea le~tiiloT? 4 q. decit decit 5 leir5. 3 saci cu -f;'tina cintaresc 2 400 hg-, 'iar 8 saci cu cartofi, Cu cite kilograme cint areste rnai mult un sac eu faina unul cu cartofi? Cu cit se plateste mai mult pe un sac eu faina pe unul cu cartofi, daca kilograrnul de faina costa iar de cartofi 3 lei?

5. La recoltare, de pe doua tarlale, s-au obtinut 6800 t de cartofi. Cite tone de cartofi s-au obtinut de pe fiecare tarla daca de pe una s-a recoltat 0 cantitate deB ori mai mare decit de pe cealalta.P 6. Mo'torina din 3 butoaie a cite 26 dal fiecare se toarna intr-un rezervor.. in care- se mai: aflau 87 hl de motorina, Citi litri de , motorina se afla acurn in rezervor? 7. De la 0 gradina. de legume se incarca 6 t de legume in trei camioane. Cit revine ,in f~ecare camion, stiind ca in -primul si 9-1doilea s-au Incarcat in total 45 q, iar in al doilea si al treilea carnion s-au inc are at in total 3 500 kg legume? Aflati cantit atea din al treilea cannon in trei moduri. ,

6. Gasiti !;lase moduri diferite -in care poate fi platita suma de 150 lei, folosind si Iiancnot.e ~i monede, fiecare de eel putin un leu, fara a utiliza 0 piesa de 0 anumita valoare mai mult decit de doua ori.

Lucrdri de control
1. Faceti .. transforrnarile 6 km=? 90cm hm :

a)

b)

7 kl,= 500 d'al

? hI
? hI'

c)

5 q _ ? kg 9 t = ? kg 700k.g =? q

= ? mm

301 = ? dal

80 dm =( m 500 ern =? dm
154
.

=

230] = ? dl

35- dag=

?g

--

--

------

~

_

(",~,tl"

-

~

~

~_

_

_

.... __

~

__

_

-----.'

x. Notiuni

de geometrie

4. Desenati un segment de dreapt a de 4 em si unul de 3 em, astfel incit sa TIU fie asezate pe aceeasi linie dreapta, Notati-le , Construiti apoi un segment de Iungime egala eu suma Iungimilor celor doua segmente. Notati-I, 5. Desenati trei segmente de dreapta neasezate pe aceeasi dreapta, care sa aiba un capat cornun si lungimi diferite. Masma ti-le,

1. Reca itularea

notiunilor studiate in clasa a II-a: linia dreapta; segmentul dedreapta; linia frlnta; linia curba '

6. G:lsiti prin masnrare : MN = ? em; NO=? em; DP PR = ? em; MR = ? em (fig. 47).

.

=

? em;

1. Ce fel de linii sint cele din figura 45?

<r(5)
Fig. 45

M

~--~--~~'--~~-~-----------N 0
Fig. 47

p

R

7. 0 furnica parcurge. drumul ABCDE (fig. 48).Citi
are lungimea aeestui ilium?

centimetri

8

C

2. Dati exernple de segmente de dreapta ee pot fi observate la obiectele din jurul vostru. 3. :Cu ajutorul riglei, desenafi trei linii drepte in diferite pozitii, Not ati-le ca in figura 46. Cititi-le,

A

o
fig. 48

8. Segmentele fiind eele din, figura antcrioara,
~1

masurare ~i calcul care din serierile urmatoare care nu :

verificati, prin este adevarata

a) AB

+

Be ~ DE;

b) BC

+ CD ,.,;; DE.
la obiectele

(1)
Fig. 46

9. Privind d~enul de Ia problema (7), spuneti cite segmente (Iaturi) alcatuiesc linia frinta ABCDE? Cititi fiecare segment. 10. Dati exemple de linii frinte ce pot fi observate din clasa,

----

..-----------------~~--

.......... 'ii1

11. Masurati

in figura

49 si cornpletati
= '"

: AD = ... mm.

AB= ... mrn ; BC Calculati

mm;

CD = ..... mm;

2. Compararea segmentelor de dreapta
Copiaji pe hirtietransparenta segmentul AB. Asezati-I peste segmentul CD. Puteti face ca punctul A sa vina peste punctul C

AB+BC+CD+AD

=

-A
A
Fig. 49

B 0

0

I.

A

B

C

0
Fig. 51

C

12. Desenati a liriie fr~Hi. eu laturile, respectiv: 30 mID, 4 c m, 23 mm. Ce lungime va avea 0 sfoara care poate fi asezat a exact pe aceast a linie frinta? 13. Pri viti eu atentie obiectele observati linii curbe? din jurul vostru .. L a care din ele in figura 50.

B sa vina peste punctul D? Dac.a se poate, spunem di prin suprapunere segmentele AB §i CD coinci1. In acesi cas, cele doud 'segmente au "lungimi egale", ce-;a ce vom not a ;
§i punctul
I· .

AB

=

CD.

14. Iridicati Iiniile curbe existerrte

Dad. cele douaeegmente nu pot fi fikute suprapunere, cum sint segmentele EF si HI,

sa
E

eoincida prm

F

E

F

H
Fig. 52

H

Fig. 50 15. Care litere mari de tipar au forma uno r Iinii frinte? 16.. Desenati doua Iinii frinte si dona linii eurbe.

.

.l.

l

spunem cd ele au lungimi

Iliferite. Nctam: EF "1= HI .

in situatia din figura, spunem ca segment.ul are lungimea mai micii (sau este mal mic ) decU segmentul HI, scriind ; EF <HI. Segmentul HI are. lungimea dec1.t segme.ntul EF. seriind: mai mare (sau esie -maimare)

EP. ~

17. Pe terenuI de sport (san in curtea scolii] trasati,

intre doua puncte, a linie irinta., a Iinie dreapta si 0 lime curba. Mergeti pe fiecare din ele, numarind pasii. Care. este distanta cea mai scurta?

HI
.A

>EF.

18. Decupati fi91i de hirtie .colorata si aplicati-Ie pe carton, astfel ea sa obtineti linii drepte, frinte, eurbe.
158

spune despre doua segmente dacd au lunginiile egale sau nu, care are. lungimea mai mare §i care mai mica, inseamna a compara lungimile celor doua segmente.
159 -

~.

--

-~

-

-:--

-

-

-

'!, ~

_J.. -

...--..

-................

-

-

~..-

--

>

----

-

-

_-

- ......----~

Exercitii
1. Desena ti un segment de dreapta,
ment: midi. Desenati apoi un alt segen lungimea egal,a ell a acestuia : cu lungimea mal ell lungimea rnai mare decit a acestuia .

3. Semidreapta

.'

\

Desena.ti 0 Iinie dre,apta. Not ati-o AB. Alegeti pe ea un punct, care doriti. Not ati-l cu O. Obtineti figura 55.

. 2. Segrne ntcle A. B. CD ~i EF fiind cele din figura 53, verrncati care dm scrrerile urrnatoare est ade var at a ~i care nu : A

B

C
Fig. 53

0

E

,

F

A

o
Fig. 55 dreapta

a)

b) c)

AB = CD. d) AB < CD: e) AB > CD. f)

AB·= EF. AB < EF. AB >EF.

g) CD'= EE.

h) CD < EF. i) CD >EF.

Punctul 0 a impartit si partea OB (fig, 56).

AB in doua p arti, part ea 04-

Rezolvati : prin suprapunere (folosind copierea pe hirtie t ransparenta) ; farii suprapunere, masurind lungimiie segrnentelor respective.

Part.eo .0 A

Partea 08

o
Fig. 56

B

M A

p

Fiecare din cele doua parti se numeste Se forrneaza sernidreapta OA:

semidreaptd.

I'

Fig. 54 3. Priviti figura 54. Apreciati, Hid. a masura, care segmente au lungimile egale, Cititi segmentele in ordinea crescato are a Iungimilor lor. Verificati apoi corectitudinea citirii, masurind segmentele respective.

A
Fig. 57

o

si semidreapta

OB:

4. Priviti obiectele din jurul vostru.

Aratati la aceste . obiecte diferite segmente de dreapta. Printre exemple, alegeti : doua segmente care au lungimile egale: un segment care sa fie mai mic decit un alt'segment.
11 Matemati<'ii.,

a
el, a lI1-a

Fig. 58

B
161

160

.

_

._

..._..6:-""

_

_..

_

__

_

!"ot.

.. ..
O·b s e r v a

f

1-' C

5. Aceeasi intrebare

pentru

fiecare din figurilc 64 si 65 .

Dreapta
. o_.

AB .este "nemarginitti":

0

,;...A--------------=B- .
Fig. '59

0

.'

••

o
.~

·c

Semidreapta catre A:

OA este ·"marginita"

in 0 91 "nemarginita"

I

A
Semidreapta

o .Flg. 60
catre B.
Fig, 64

8'

OB este "marginital( in 0 si "nemarginita"

Fig. 61

0

B

E

Punctul care margineste semidreapta se numeste originea ace lei sernidrepte. Pentru sernidreptele de mai sus, originea a fost notata cu O.

Exercitii
1. Reusiti sa desenati
Explicati raspunsul.
0

F
0

linie dreapta in intregime? dreapt a,
0

2. Priviti figura 62. Aratati 9i cit iti, daca exist a, .semidreapt a, un segment' de dreapta,

Fig. 65

A

BC
Fig. 62

o

E

F

6. Desenati un punct P, apoi 0 dreapt a CD care trece pnn punctul P. Mai puteti deseria 0 'alta dreapta EF care sa treaca si ea pnn punctul P? Dad .. puteti. desenati-o. -' 7. Desenati un punct P, apoi 0 -semidreapt.a care sa aiba ongmea in P.Notatj-o. Desenati 0 a doua sernidreapta care sa aiba ca origine punctul p si care:

3. Desenati : trei drepte, trei semidrepte : trei segmente dreapt a. Notati-le. Cititi-le. 4. Ar at at! 9i cititi toate dreptele, sernidreptele dreapt a care exista in figura 63. si segmentele

de de

a) sa fie in prelungirea

prirnei semidrepte,

for mind impreuna astfel ca im-

A
] 62

B

Fig. 63'

C

o
11*

ell

ea

0

.dreapta ;

b) Sa nu fie in ~prelungirea primei sernidrepte, preuna eu ea sa nu formeze 0 dreapt a.

163

4. Unghiul

OhservaJ.t'e

10. Unghiul,

Laturile

}i virful unghiului.

Notatii

.~

Laturile unghiului fiind sernidrepte, sint nernarginite (fig, 68). Prin ur mare , in figura me mai jos TIft se poate spufl.e ca; latura Be este m ai luuga decit latura BA. Orice Iatura a unghiului po ate £1 prelungit.a in - desen atit cit dorirn (bineinte.lee, daca avern loc),

.

Fig. 68 .

J
Fig. 66-

e...:;-------c

/

A··· .. .'

Exercitii
1. Desenati un unghi, Not ati-l eu trei Mere mari. . cititi: laturile unghiului; virful unghiului. Cititi runglriul in doua rnoduri. , Aratat! 91
t.

In ~igura 66 slnt trei unghiuri. Sa privim prirnul ·unghi. El este format din dona .sernidrepte CQA si DB) avind origine a cornuna (0). Cele doua semidrept.e se numesc lasuriie unghiului. Originea lor cornuna se numeste virjul m~ghiului. Se note azfi AGB, citind "unghiul
,
,

~

ADB"~ sau

BOA

/""-.

citrn d

"unghiul BOA". \. Totdeauna litera scrisa Ia virful unghiului se scrie !;lise citeste \ intre cele doua litere serise pe latnrile unghiuiui. Crtiti cele.lalt.e doua unghiurl din figura de maio sus. La fiecare, arat ati si cititi cele doua laturi virful Unghiurile pot Ii notate si eu ajut orul unei litere rnici sau a unui numar (fig. 67) citindcunghiu l a", "unghiu] 1''., ." , si seriind " ." naB H-l(~·~..
,. I } ', .•

_3. Desen ati un punet. Puteti construi un unghi clare sa aiba virful in a~est punct ? Daca pute ti, eonstruifi-I, Notati-l,Iolosind a litera midi. Cititi-I.
I

2, Priviti obiectele 'din jurul vostru, La aceste obiecte se observa unghiuri? Dati exernple, Aratati virful ~i Iarurile fiecarui unghi din exernplele date.

4, Desenati a sernidreapta, Desenati 0 alta semi dre apta astfel ineTt ; a) impreuna eu prima semidreaptii sa forrneze un unghi: b) sa nu. torm~ze .un unghi cu prima semidreapta, 5. Priviti, unghiul din figura E?9. Citrti-I, Care este virful Dar laturile P Care din cele doua laturi est e mai lunga?

j

sau ?

a

b
Fig. 69 Fig. 67

D

c
165

1M .
-~-

~...

-

-

-

-

":~~~i~ ~*~~,

__:Mta~-

.. --~..........._

••

~_

-.,._

_'_.

-

-

r

£

-

-

-._..._.____...,

~--------------------------------------------------------------------------

-------------~~--------------------~--------------------=====--~==~

6. Priviti unghiuri.hr din figura 70. Care din .cele trei unghiuri are Iaturile rnai lungi] di _laturile unghiului sint sernidrepta.)

(Amintirn

2°. Com pararea unghiurilor
Copiatipe hirtie transparentaunghiurile apoi decupati-le p~ fiecare. AOB!iii CED (fig.7:iJ
»<:
»<;

Fig. 70

A

E
Fig. 73 -

C
............

7. Care din unghiurile
laturi mai mare?

din figura 71 are "deschide.tea"

dintre

Ai'ezaji~nghiul AOB peste' unghiul CED, astfel ca virful 0 sa vina peste virful E si lat ura O!l sa v~na peste latura . EC . . Puteti face ca ~i latura OB sa vina peste latura ED?, Daca este
,

...-.....

posibil, spunem di pri.n suprapunere unghiurile AGB ~i CED coincid . .1n .acest caz; vom spun.e ca cele doua unghiuri au marimi .
,

.............

/"'"'.._

~

..............

Fig. 71

,egale,

ceea ee notam : AOE '= CED.

P

8. Pe figura 72 arat ati unghiurile: '
EOF si FOI;
/'"'....

~

\

ABD

..............

si DBC

..............

Care este Iatura cormina unghiurilor .............. ./""--.._ unghiurilor A D Be?

EoF

i'1

fOi? o

Dar

a

~.

eo«

. Fig. 74 Dacd rete dQua unghlu1'i nu pot fi jacute. sa coincida prin suprapunere spunem cd ele au mdrimi diferite. In figura 74, un.............. .. . ghiul AOB nu poate fi facut sa eoincida, prin suprapunere, cu

F

E

A
, Fig. 72

c
si CD

unghiul a) dedi

FIP. Notam : AOB i' FIP. In situatia din figura spun em ca: Unghiul AOB .are mdrimea
»<: »<:

................

........,....__...-.....

mai mic(i (sau esie mai mic )

9. Deseriafi un punct 0, Desenati apoi doua drept'e AB care sa treaca prin purictul O.
/'

unghiul b)

»<:

FIP.

Scriem : AQB are mdrimea Scriem : FIP

»<:

< FIP,
mai mare (sau este mai mare) >.AOB.
167

Vnghiul

PIP
.............

Aratati
HHi

urrghiuri le : AOD,'

»<;

DaB; BOC;

»<:

»<;

COA,

...............

decit unghiul

AOB.

/'"0...,...,.....

I

A spune despre doua ung hi-uri dacd au mdrimile egale sau n u, care este mat' m are $i care esie mai mic, inseamna a comp-al'~ cele dou.d ungh?:u1'1,·. Observa.('ic Marirnea unghiului nu depinde de lurigimea laturilor (care fiind sernidrepte, sint nemarginite), ci de "deschiderea" dintre lat uri. Acel unghi este mai mare care are d eschid erea dirure laturi mai mare:

3. Folosind procedeul de la problemele anterioare,
nea crescjitoare a marimii, unghiurile

scrie ti in ordidin figura 78.

B

p

Se observa

ca.

M RT > SVU

..,..........

/'-....

(fig. 75).

R

L.~~
MV

o

A unghiurile

.r
S R M S

Fig. 78 din figura 79.

4. Priviti

Fig. 75

Exercitii
1. Copiati pe hirtie transparent a unghiurile
Decupati-le. a ~l b Cornpar ati-le apoi prin suprapunere.
A '"

(fig. 76). r: Fig. 79 Apreciati din ochi care este mai mare si care este mai mic, tara a folosi supranunerea. Verificati aporprin suprapuncre .

.\

II

5. Aceeasi problema pentru
Fig. -1'6

unghiur~le din figura 80.

./

2. Aceeasi problema pentru unghiurile

A

c si d (fig. 77).
d

A

Fig: 77

e
IfHl
I1II

Fig. 80
169

"-

_

-_,

_- -

-

-

-

-

rf.~m~n ~. ~ \ .:.J,/---~.----~--".-

- ~- - .-~-_

-

-

_--:.-

-

.---!--.

.

-.-------------------------------.-------~~---,---------

-------

6. Se dau perechUe de ung-hiuTi (1)) (2~ ~i ,(3) din figura 81. Scrieti unghiurile, din -fiecar"B pereche in or dinea crescatoare a .marirnii lor, In acest scop, Iolositi aprecierea din ochi -dud -nu ave ti indoiala asupra rezult atului compararii, ~l suprapunerea, cind aveti o. astfel de indoiala,

Uncle pozitii ocupat e suecesiv, de sernidreapt a care se ret este pot fi obser vat e in figura 84.

E

c
Fig. 84
»<:

B

Cu ocazia acestci rotiri, unghiul din ce in ce mai mare : AOCJ~ AOD; a
(1)
»<; »<;

AOe se transforrns AGE;
/"....

in altul

f

.c(' unghiul COB se tr.ansfor ma inaltul ~ »<: ./"""-...»<:

"'"

AOF;

,.--....._

... , in.timp

din ce in ce mai mic:

(2)
Fig. 81

COB; DOB; EOB; FOB " .. ,
D

-E

Fig. 82

o

L
»<:

c

7. Deseriati .Q dreapt a AB. Alegeti pe ea un punct Q. . Desenati 0 semidreapta OC care nu fie situat a pe B dreapt.a A B. Ati obtinut fjgura "82 .

c .......
A

o

sa

........... ....... _
8 Fig. 85 E Fig. 86 B

Pri viti unghiurile AOC ~l COB. Apreciati tara sa rnasurati , care este mai mare, .Vsrificati, copiind figura pe hirtie trans- . parent a, apoi decupind unghiurile du-Ie prin suprapunere . ..AOe si COB ~i cornparin.:
A ......-...... »<:

~

3°. Unghi drept. Drepte perpendiculare, Echerul
Dupa cum se observa, In figura 83 a vern; AOe
A 0 Fig. 83 170
B »<:

B

Fig. 87

< COB.

»<:

Exist a 0 singur-a poxitie moment in. timpul rotirii mentionate, dud sernidreapta OC ocupa pozitia OE;- in care cele doua unghiuri AOE si EOB
»<:
»<;

sernidreapta OC In jurul punctului 0 in sensu I aratat de sageata,

Sa -rotim

sint

egaJe.
din unghiun:te

,.--....._
A DE ~j'i
• I

EOB esie un unghi dript.

-....-.....

In ace asta situatie,
.'

se spune cift[iecare

Dreptele AB§£ El , care prin iuir ddier« [ormeazd. drepte, sf. numesc arepte perpen.diculare (fig. 88').. E

unghiun'

.Exercitii
1. Priviti drept, Folosindu-va

,

.

echerul. Ar at.ati care din laturile lui forrneaza un unghi de el, desenati trei unghiuri drepte ..

2. Priviti obiectele drepte?
A

din jurul vostru.

Obser vati la ele 'unghiuri

Dati

exemple.
J

o

B

3. Luati doua creioane. Asezati-le in asa fel, incH pozit{iile lor
J'

_f

t

,sa ar ate douji drepte perpendiculaFe. 4. Ridicati br atul, astfel inch el-sa fie. perpendicular pe corp ..

Fig. 88

4°. Unghi ascutit. Unghi obtuz
formeaza drepte.
,

Se .ve de unghiuri . Toate

ca

doua
»<;

drepte 'perpen,dicu]are BOB>' AD!;
»<;

patru Orice unghi ascuiit. ,
.

egale. : AOE; aceste patru

»<.

lOB.

»<:

mal mic dedt
)"<,

un unghi

drept se riumc:;te unghi unghiuri ascutite.

unglriuri sint unghiuri .drepte.

In figura

89 sint numai, unghiuri

Unghiurile

IJ 2 !?1 3 din figura

A

~

91 sint

2
Fig. 89 Fig. 91

Grice

1:tnfthi mat

mare se nu-

-

Pentru desenarca unui unghi drept se poate folosi .echerul (fig. 90).
I

dedt wn unghi drept 4, ffi. iii unghiuri
." A A

me§te unghi obtu«. Unghiurile
(5

din figura 92 sint obtuze.
Fig. 92

Exercilii
1. In figura 93 spuneti care unghiuri sint ascutite, care unghiuri
slut drepte si care unghiuri sint obtuze. La nevoie, folositi-va de ech er. .

5. Pozitii. a dona drepte
au un punct comun (se intretaie), zicern ca slut concurenie (sau secante). Dreptele AB !pi CD din figura 95 sint concurente, avind cornun punctul O.

a) Dad.

doua ·drepte

\

D

A
A

o
Fig. 95

c
Fig. 93

.R.

~

SV

u

b) Dreptele EF si M P din figura

96

sint pf!-ralele.

2. Priviti- figura 94.

M

p

o

c

E

f'1.g~ 96

F

[
A
Fig. 94

Daca privim doua linii de cale terata pe C? portiune de drum drept a vern imagine a a doua segmentc de dreapta paralele Intre e1e. Putem construi dona segmente paralele, facind sa alunece echerul pe 0 rigla, asa cum sugereaza figura 97,

a) Ceo unghiuri

observati]

Cititi-Ie.
ascutite : obtuze?

b) Care unghiuri

din figura sint : drepte;

3. Desenati : 3 unghiuri drepte; 3 unghiuri ascutite : ·3 unghiuri
obtuze.
,I

4. in .curtea scolii sau pe ~n teren agricol, trasati
mijloc oareca.re): 'unghiuri drepte; obtuze; intretaie,
174
P: -. -,_---_ . -

(printr-un care se
Fig. 97 . 175

unghiuri ascutite ;l:mghiuri doua drepte

doua fara

drepte perpendiculare;
a fi perpencliculare ..

~~lll~~I'.,
,

~""--""_.

__...__-

.

_..

_.

.

..-

.. '~-

.-

-~

.---~
'.

Exercitii
L Folosindu-va de obiectele din jurul vostru, aratati ; doua segmente concurente : dona segrnente paralele; do~a segmente oarecare (nici concurente, nici paralele).
I

c

._----__,.E

2. L uati doua creioane. Asezati-Ie astfel incit sa obtineti irnaginea a doua drepte: a) concurerrte ; b) paralele; echerul, c o;recare. desenati

j

3. Desenati 4. Desenati
dreapt.a

doua drepte : a) paralele ; b) concurente. dreapta, Folosind rigla p.';lralel3. eudre~pta data.
0 ~l 0

Fig. 99

-Pig. 100

, Patrulaterul care are laturile opuse doua .cite doua paralele se nurneste paralelpgram. La paralelogramul ABCD (fig. 101) latura AB este paralela eu latura DC, iar latura AD este paralela eu
\ Iatura BC. Masurati eu rigla lungimile laturilor AB si DC. Ce observati? Procedati asemanator en eelelalte doua Iaturi opllse, AD si Be, Se constata ea tnfr ..unparalelogram laturile opuse au lungimile doud. cite doud egale.

6.· Poligoane
linie frint a inchisa se numeste poligon. PoligonulABCDEA are 5 laturi si 5 virfuri (fig. 98). Aratati-Ie si cititi-Ie.

o

c
o
Fig. 98

A

1

_0

7 j_
C,
B

P

M

E

\

F

I

Fig. 101

Fig. 102

.\

Deseriati un poligon eli mai mult de 5 Iaturi. Desenati goane cu rnai putin de 5 laturi. Obser vam di nu se poate de 3 laturi.

poli-

desena un poligon eu mai putin triunghi. A BC Poligonul
~1

Patrulaterul EF M P (fig. 102) - nu este paralelogram. De ee? Paralelogramul N R ST (fig. 103) se numeste dreptunghi. In paralelogram doua laturi alaturate sint perpendieulare una pe -cealalta (unghiurile sint drepte). , Paralelogramul IKL V (fig. 104) este un pdtrat, Patr atul este un dreptunghi care are doua laturi alaturate de lungimi egale (el are toate Iaturile de lungimi egale). '

I

T_-----~S
eu 4

Poligonul eu \3 laturi se numeste laturi se nurneste patrulateJ.:. In figurile 99;;i DEFG.
170
-I
-

100 avem triunghiul

patrulaterul

N
12 JV!atematicii, cl. a III-a

R fig.

103

Fig. 104

I177

--~

--

-

it,iM.rl'~_/_4....0_ .~

,.

._~--

..

-

_~

.'

-_

...

Exerci Iii si probleme
1. ar ticulatiile unui metro de trmplarie ' formati, pe rind, cite un: I triunghi, paralelogram, drepti.mghi; patrat, dreptfieeare
I

I

en

!
.jl j,

Exerci tii ~'iprobleme
'I. Aflati perirnetrele figurilor:

l

3cm

2. Desenati cite un: triunghi : patrulater; paralelogram; unghi; patrat. N otati figurile obtinute. Justifieati raspun s. 3. Care din figurile obtinute la exer citiul anterior: a) nu sint patrulatere;

M
3 em--

t

N
--3 em

c
E
u
('0')

J
~'

b) sirit patrulatere,
c) e) sint paralelograme, sint dreptunghiuri,

dar nu sint parale.1ograme; Hidi a fi dreptunghiuri fara a fi patrate : far a a fi, patrate;, ;

1

I

p

+ 3cm
Fig. 106

R

A
fig. 107 laturilor
~l

d) sint paralelograrne,

/) sint patrate, fara a fi dreptunghiuri.

-

)
jl

1

2. Masurati

lungimile

aflati perimetrele :

~

7. Perimetrul unei linii frinte inchise
L ungimile segm entelor din figura 'sint :

/1
'q

~
,I

F

A

D

;1 BC
=

c
D
Fig. 108

AB = 4cm;

DC = 4 em: AD'= Zem; A B

2em.

r:

~
)

4
'\

-, II
I
I'

E

8
fig. 109

I

o
Fig. 105

c
,.

3. Aflati perimetrul unui patrat eu latura de 205. em: a) prin inmultire : b} prin adunare.

\

S uma lungimHor segmentelor din care este formata figura se numeste perlmetru,
Perimetrul figurii noastre =4 este: cm-l-Z em+4 em+2 em

4. Intr-un paralelogram, doua laturi alaturate sint, respectiv, de- 2580 m 17ide 85 dam, Aflati perimet~ul paralelogramului in : a) deeametri; b) metri. 5. Un patrulater are laturile respectiv de 7000 rnm, 600 em, 45 dm si 5 m. C~re este perimetrul patrulaterului in: a) centirnetri; b) deeirnetri.
179
'12*

AB+BC+DC+AD
178
1

12 em

"- ------

---~

--

~

-_-

-.

-

IN!ti~(__-L_'_'~,,,_,

__ '_

_.

'__

-.

-.

.-

~

--

-____:..~

6. Aflati latura

unui patrat.

al carui perimetru

este 908 em.

3. Scriet! toate semidreptele si segmentele existente infigura: 110.

7. Afl~ji perimetrul unui dreptunghi care are lajimea de 25 em, iar lungirnea de 3 ori mal mare dedt latirnea. Calculati in daua moduri.

.

A
4. Construiti parati-Ie, un unghi:

B
.Fig. 110 (a,

c

o

"

8. Aflati perimetrul

unei t arlale .dreptunghiulare

care are lati-

drept : ascutit : obtuz. N otati-le. 'Comdreptunghi care are lajimea

mea de 12 hm si lungirnea eu ~80 dam mai mare decit latim~a.

5." Aflati perimetrul

unui

111, m

9. Calculati perimetrul
320 m si latimea:

unui dreptunghi

care' are lungimea

de

a) eu 220 in mai mic a. decit lungimea :
b)
I

·.9i lungimea: a) eu 222 ill mai mare decit Iatimea: b) de 3 ori mai mare decit Hitimea. 6~ Perimetrul unui dreptunghi este 888 dam: Calculati lungimea si latimea lui, daca: a) Iajirnea este eu 222' dam mai mic~ decit Iungimea ; b) latimea este de 3 ori rnai midi decit lungimea .

de 4 ori mai mica

decit 'lungimea.
J

1O. vrimetrul unui dreptunghi este de 930 m. Aflati lungimea .'\..__..-/ oreptunghiului, 9tii?d ca. ea este :
I

I

a) cu 155 m mai mare decit latimea ': ,

q) de 2 ori mai mare decit latimea.

-

,11. Perimetrul unui dreptunghi este de 984 m. Aflati latimea dreptunghiului, stiin d ca ea este : a) . cu 246 m mai mica decit lungimea;
, b)

de 3 on mal mica. decit Iungimea.
r

.Lucrare de ~ont~'ol
1. Cu 'ajutoru l riglei, trasati
ca marime. catoare. ' 2. Construiti
180
'.

I

Notati-le.

trei segmente de dreapta diferite Masuraji-le. Scrieti-le in ordine cres-

doua linii frinte si dena curbe.

Notati-le, ,

·!2IW,_.j ..~-:--;:-·~t ; .... ~JlL...-. ~

I

I

I

__

,

~

-_

-.... -- '--

~

-

4

.'

--

_--'

---~,

.~

XI. Exerci pi si probleme recapitulative

6. Fie. numerele

i,

102030;

103020; 201030; 203010;

301020.

Alegeti din ele pe eele care scazute din 302 010 dau difererrta cuprinsa intr e 100 000 si 200000.

7. Efectuati :
1. Calculati numarul a
/

a - b, in fiecare eaz: 1000 700 10900 6000 100 3 1000 40 1000 4

I

304 501-15U 150+90090= 304501-(150 150.+90090) =': 50 606 -10 066 +39 034- 10 066 = ; 50606 -(10 066+39 034 -10 066) ~ . 8. Cite cifre distincte sint folosite la scrierea numerelor intre : a) 95 91 102; cuprins

100 40

b a -b 2. Calculati a b a +b

numiirul 20 80
.-

a 300 700

+ b,
-

b) 995 si 1 002;
raspunsul.

~) 9 995 si 10'002. .- (Raspuns: 6 cifre) paginik

in fiecare caz: 6000 4000 70 80 700 800 8000 5000

Justificati

9. Cite cifre distinete sint folosite pentru unei dirti care are 236 pagini? Justifieati 10. Calculati raspunsul. num arul a X b. 4 20
_

a numerota

(Raspuns: 10 cifre)

_-

3. Aflati numarul
a)

.

necunoscut :

a

4 200

12 3

120 3

123 2

p +326=

12704+ a)

10 000 p=lOO 000 .

b)

1000 000;. 7 165 463 +n =80 530 254.

n +40040='

b axb 11. Efectuati : 121 x
·4

4-. Aflati numarul

p

..

daca : b) 3024-p= 936; 100 OOO-p = 9991 307 002 -p = 126 795

671. 48; P -2 346= 682 ; 'p.- 888=5117.

p-

201 X
3

48x .2" literele

60x
7

S6X

8 aflate: 7 X 6=a aX 5-b b: 7=c c : 10=d dx 3=9
183

5. Calculati numiirul neeunoscut: a-b a b
132
I ..

746
,

34521

-

12. E fectuati, 59004 202020 741 306.
-

inlocuind

eu valorile

50505 2040345

sx

43845 5479

30303

5=a a·: 3=b b+19=c c xlO=d d: 4=60

8x 9=a a'xlO=b b : 5=c c :. 4=d d: 9· 4

'l.iIiIi~"" ~{t"111

,:\:"> ... 'Ie • "-'I "Jfi.._ .. .-..._~ __

.--' _'.

. __ -

- ._ • ~_~

-

.

-

.

.

.:.~~.

,

-

I

-

.

."

-

~

~

'.

13. Desenati pe caiete, calculati in sensul scrieti rezultat_ele in casutele goale:

indicat

de sage'ti si

22. Efectuati :
a) 236 X 10 = 4300 : 10=,
;

b) 56 X 100= 78100: 100=

43q X 1 000 = 6500000,,: 1000 '
).1
• I

c),

23. Calculati :
a) 360 : 3 +158 x4-824 : 4= ; 1000-236 x3 : 4-86 x8 -135= (415+5 x97) : 3 +119 x5 -645= (340+120 : 4 : 10 -728 : 7 -139) 75575-(25 x 100+75) x10= ; (75575-25 X 100-75) : 1 000 = (50 x l 000 -50 X 100) : 100-150 = (100000-3 X 10000) : 1 000-70' 856 si 1 078, ded.t yrode diferen t a 328 si 3? 98'4 9i 3; fap.
\

I

,: 2= '.

Fig. 110 (b)

b)

14. Aflati produsele ; 7 X129=; 306 x3= ,

4 x135=

256 x3=,

24. Cu cit este mai mare suma numerelor
dusul numerelor

15. Gasiti toate numere"le naturale, diferite de 0 si i. care inmultite cu 80 dau produsul : a) mai mic dedi 400; b) eel mult 400; c) ,mai mie decit 160; d) cel mult 160. 16. 'Calculati : 354+2 x323= 423 x2-538 . 7005-3 7x15x9=
-

25. CU cit este mai mic citul dintre din tre 1 934 si 1 078?

x322=

17. Calculati in dona moduri : 6x18x8=; 5x21x6=
-

26. Un teren dreptunghiular repartizat .noului sediu al C.A .P. urrneaza a fi imprejmuit cu un gard. Care va fi lungimea tot.ala a gardului, daca terenul are lungimea de 506 m, iar Hitimea eu 109 m mai mica? 27. 0 brigada de motorina, iar in luna Citi 1itri de de tractoare a economisit intr-o luna 25001 in luna a dona cu_ 8501 mai putin decit in prima, a treia cu 680 1 mai rrrult decit in a doua luna, motorina a economisit brigada in cele trei luni?

...

18. Efectuati 37: 7 =;

prin

scadere repet at a, apoi faceti proba: 45 : 8 =; 42 :6 =; 456 : 135= anterior, ~acind de

19. Efectuati primele trei impartiri de la exerci tiul folosind regula de caIcul in SCTis a citului.

20. Calculati , cit ul si restul , fiecare data si proba:
a) 90': 3 = ;' 84 : 4 = b) 84: 3 = 77 : 3 = c) 468 : 2 = 645: 2 = d) 284 : 4= 382~ 5= 21. Calculati : a) 3 021 :__306 X 2 : 3 = 1344 +428 : 2 x4=
184
II '.

urrnatoarelor 65: 3= 600 : 2= 874 : 4= 965 : 4=

,impartiri, 47: 7= '960 : 3= 623 : 3= 804 : 5=

28. -0 pereehe de pantofi costa 210 lei ~i 0 pereche de galosi costa 48 lei. Citi lei costa 3 perechi de pantofi si 3 perechi de galo~i de acelasi fel? Rezclvati in doua .moduri.

;'

29. 0 unifor ma scolara co~ta 124 lei, L a un magazin

s-au vindut dirnineata 3 uniforme, iar dupa amiaza 5 unifor me de acestfel. Giri lei s-au ineasat pe ele in total? Rezolvati in doua moduri, in' doua
= =

30. Efectuati
b) (389506 -388 088) : 2 , 3 X (55084- 54836) =

moduri: b) , 45 X(3+4) = 121 X(2+6}=
185

'!) 8

(25 +89) 3 X (107 +98)
X

~Wi~r-;-'':-~·r.':'. ~""""~.~_r~:'_~

'-

-

_.

,,'

t_~~_

_

,

, .- . , ~

..

_-'

-'

~

:.h.
....

--------

3t. For rnulati

0

problema,

a carei .rezolvare sa se poata ,

sene:

4 x(98+123)=

Cum trebuie gindita rezolvarea aceleeasi proble me pentru obtine serierea :(4 x~8) +(4 X 123) = .

a

32 •. Un bazin de inotde forma drept unghiulara are latirnea de -115 rn, Care este perirnetrul bazinului, daca lungirnea este de 3. ori mai mare decit Iatimea? 33. 0 fer ma are intr-un grajd 172.de vaci, iar in altul de 4 ori mai putine, Cite vaei sint in cele doua grajduri? Cu cit sint mai multe in primul decit in al doilea grajd? 34. O. gospodina a cumpar at 6 farfurii adinci a 12 lei bueata, 6 farfurii intinse a 10 lei bueata si un serviciu de .cafea de 360 lei. Citi lei i-au ramas, dad, a avut la ea 500 lei? Rezolvati in dona moduri. 35. Pentru a plati suma de 990 lei, un cumparator adat 7,bancnote a 100 lei, 3 bancnote a 50 lei si 6 bancnote a 25 lei. In cite moduri poate primi restul numai in monede de eel putin lIeu? 36. 0 coloana de sportivi este fermata. din 134 rinduri, in fiecare rind aflindu~se cite 4 sportivi. Ei trebuie sa se regrupeze cite 8 in rind, Cite riridnri s-au obtinut? 37. 5 Iazi sint 60 de sticle, fiecare lada continind acelasi nurnar de sticle. Cite stic1e Iamin in fieeare lada, daca se iau din una 8, din a doua 4 ~i din a treia 12 stide? _ Citesticle se vor afla acum in doua din eele einei lazi, luate . la intimplar~? Gasiti toate posibihf.at'ile,

40. Din 3 valuri de strrna a cite 111 m, 116 m ~i 125 ill, un mun-' citorur meaza a confectiona piese dona dimensiuni, Pentru . o piesa el a~e nevoie de 0 bucata continua de sirma, respectiv de 2 sau 3 metri lungirne, dupa dirnensiunea piesei. Cum trebuie sa proeedeze si cite piese obtine in total, daca doreste sa aiba cea mai mjea pierdere de material si sa realizeze:

de

a) piese rdentice ' dintr-un

acelasi

val:
0

b) eel mult

dintr-un val si eel mult nevoie, de celelalte;

pies a sa difere,

la

/.

c) eel mai mare numar
piesa putind

de piese, din fiecare val, doar ultima diferi, la nevoie, ,de celelalte.

41. In

reeoltarii, cartofii de pe 0 tad-a au fost strinsi in trei gramezi, respectiv de '421, 230;;i 275 de tone. Pentru insilozare, cartofii au fost tr anspor tati cu eamioane avind capacitatea de incarcare 7 tone. Cite transporturi au avut loc, daca deplasarile s-~u facut nurnai eu incarcatura maxima? Ce cantitate a trebuit tr ansportat a 1a ur ma eu un rnijloc de transport mai mie? RezolvatiJn dona moduri,
Ul rna

42. Faceti transfor marile :
a) 13 km;_? hm ='? dam' ? m; b) 19 t =? q ; 19 t . ? kg ;1 ,104 q =? 4 zile =?
g

In

7 m =;
74 kl =? 807 1 =? 5 kg=?

? dm .? em =? mrn ; hI =? d1 =? hg=? ~g=? daI =? 1 ;
cl =?

kg ; ore ; minute

ml mg.

dag=? cg=?

12 ore =?

38. Stiind ea pe 3 flanele s-au platit 375 lei, ce rest se va primi de, la 700 lei, daca se cumpara 5 flanele de acest fel? . Dad, pentru rest nu se dau monede, cum poate fi el platit astfel incit : sa se foloseasca eel mai mie numar de banenot_e; sa se foloseasca eel mai mare nurnar de banenote.

1

34 g=?

8 minute =? secunde.

43. Efectuati :
a) 30705 m+7 030 darri'='? m :4 001 kl-3 b) 805 dm-7 3500 ml+650 49 t-8 270 hl =? kl ; dag. 500 cm e-? dm cl=? ml ; kg .
187

2075 hg +400 250 dag =?

39~ Fie numerele

fara sot euprinse intre O!;'i ,6 si numerele cu sot, cuprinse intre 5 si 10. La care din aceste nnrnere se imparte exact 40? Dar 30?

504 kg =?

186

c) , 300 m +30 dam .=? dam
3 kg+40 bg =? =? hg d1 70 d1+500 d.

50. in figura

111 spune ti : prin pre1ungire, dau doua drepte ega1e? : per-

a) Care sernidrepte, pen.diculare ?

d)

6t-

.s .,
dm
.

=? kg

500 g "- 30 dag 4000 cm-70 44. Stiind ca un tractor ,

=? g =? m
consuma in 6 . ore 30 1 motorina, aflati:

I
r

b) Care unghiuri

(neobtuze)

au marimile
,

c) Care este eel mai mare unghi

ascutit? '

a) citi litri consuma intr-o ora; b) citi litri consuma in 10 ore;
c) citi Iitri consuma G tractoare in 10 ore, daca toate acelasi consum. Calculati' in dona moduri. , . au

51. In figura 112\aratati: a) toate perechile de segmente situate pe drepte concurente.r Gasiti punctul de.intersectie a1 acestor drepte; b) toate perechile de segrnente situate pe drepte paralele; c) unghiurile drepte ;. d) unghiurile' ascutrte; e) un-· ghiurile obtuze; f) unghiurile de. marimi egale; g) unghiul' eel mai mare; h) unghiul eel mai mie; i). perechile de s~gmente asezate pe drepte perperidiculare.

..

45. Trei .muncitori au realizat 465 piese .identice .. Stiind ca prirnii doi au realizat acelasi numar de piese, iar a1 treilea cu 15 mai mult decit oricare din ei, aflati cite piese a re~lizat fiecare. 46. Un copil are 9 ani. TaU1 are 38 ani. Ce virstii va avea tat al . cind copilu1 va avea 25 ani? Rezolvati in doua moduri. Peste db ani tata va avea virsta de 2 ori mai mare . , de cit ccpilul? justificati r'aspunsul. (Rdspun-s: 20 ani) 47 .. Pentru a-l?i indeplini angajarnerrtul economic, un det asarnent . de pionieri a. cules in prima zi 123 kg. fructe de padure, a doua zi de 2 ori mai mu1t, iar a treia zi cit in primele doua zi1e la un lac. Cu cit s-a depasit angajamentul, stiind di acesta era de 369 kg?

A:--------....:::.
Fig. 112

1

.~

B

S2.

Aceleasi intrebari ca la problema anteri~ara, penti u figura 113. Aratati, in plus, segmentele de lungimi egale. Cum numim patr ulaterul din figura 113?

48. Care este mai lung, metrul din. lemn folosit Ia t implarie sau metrul sub forma de panglidi fo losit 1a croitorie? Cintareste mai mult un leilograrn de fier, sau un p kilogram de -vat a?

I
(.)

Fig. U~· . 53. Prin masurare. si calcul, aflati perimetrele 0 urrnatoarelor figuri:

s

49. Priviti

figura 111. Aratati, in ea toate : a) unghiurile ascutite ;


Fig. 111
188
r'

b) unghiurile
c) unghi~urile

dr epte ;
0 btuze.

A

DD
B E F
Fig. 114 Fig. 115

H

G T

M

I
Fig. 116

I

R

P

189

-:

54. Ce unit ate 'de masura credeti pentru masurarea lung imii :

ca.

este mai potrivit

de folosi t

Cuprlns

it J caietului de matematica? b) holului pe care. este clasa voastra? c) soselei care. leaga orasele de resedirita
55. Lungirnea si Iatimea unui lot dreptunghiular 240 dam. Aflati, in decametri :

a doua au,

judete?
I. Reeapftularea clasa a I I-a ~i eompletarea euncstlntelor din
I

impreuna,

a) perimetrul lotului; b) Hitiniea. stiind ca lungimea este mai mare .decit latimea eu 400 m; c) lungimea lotului,' in conditiile de Ia : "b" (calculati in doua moduri). 56. Mihai, Gheorghita si Sandu trimit fiecare cite colegilor lor, Viorel.: Andrei, Cristian si Doru.
0

scnsoare

1. Citirea si serierea numerelor naturale mai rniei decit 0 rnie .. ~.' '. . . . . . . . . . . . . . . 2. Adunarea si scaderea numerelor naturale ma{ mici decit 100, fari'. 9i eu tr ecere peste ordin. . . . 3. Adunai ea ~i scaderea numerelor naturale mai :mci decit 0 rnie, fara trecere peste ordin . . . . 4. Inmultirea ~i lllilpartirea numerelor naturale mai mici dedt 100 :................

.3

4
6
9

a) Aflati cite plicuri au folosit, efectuind: doua adunari : trei adunari t 0 inmultire. '. , b) Verificati rezultatul, formind toate perechile expediterdestinatar si nurnarindu-Ie, Comparati numarul acestor perechi cu eel al plicurilor.
(

II.

Adunarea ~i scaderea numerelnr naturale mal mlel dedt 0 mle, cu treeere peste ordln
18 22

1. Scaderea numerelor naturale cind descazutul este 100 2. Adunarea cu trecere peste ordin a doua numere naturale mai mid ca 100, avind suma eel putin 100 ' 3, Aduna~e~' ~~. t'~~~e~~' 'o'[d'~' ~. ~~~;~e'l~~ naturale cind eel putin un numar este mai mare' ca. 100 4. Scaderea' 'e'~ 'p~st~' ~~~;;ei~~ naturale mai mid dedt 0 rnie

p~~t~

't~~~~;~ ~~di~ .~.

27 33

Ill.

Inmultlrea numerelor naturale dod un factor este mai'm!e sau ega I ·eu 10 cind un factor este
'0

1. inmultirea 2. Inmultirea 3. Inmultirea 4. tnmultirea 5. tnmultirea

de mai multi factori cind avem £~ctor pe fadi. tree ere peste ordin eu treeere peste ordin

10 ~~~. ioa: :":
. .

suma

41
44 46 57

51

IV.

Impartlrea numerelnr naturale, ~ltorul este mal mle decit 10
I '.

dnd impir~
• • • • • • ~ • • • •

1. Imparjirea
2. Impartirea

3. Impartirea cifre
4. tmparii~~~' cifre diate

eu rest numerelor

. naturale serise eu 0 eifdi rrurnerelor naturale serise eu doua

65

73
77 87 102

.

I

~~~~;~l~~'

~~t~~~i~ .~c'ri~~ .~~ . t;ei '

V. Exercltll ~I probleme eu toate operatltle stuIV. Numerc naturale eel pulln egale cu o mie. . 11.5 191

vn.
VIIL IX.

Adunarea ~i scaderea numerelor naturale eel putln egale cu t 000 , 127 Inmultlrea
rale cu

to,

~i impar1irea lOOt 1 000
W W

numerelur /

natu, :

~+ Unitatl d e masura

. .

L35 139 156

.

X. Notiuni de geometrte

.

. ti. Poligoane

1. ReGapitulalea notiunilor studiate in clasa a Il-a: linia~dT~a:pta;se~entul de dreapta ; linia frin-' ta; lima CUI ba ' . 2. Cornpararea segmentelor de dreapta . 3. Semidreapta . 4. Ungbiul . 5. Pozitii a doua drepte . 7. Perimetrul unei Iinii frln'te inchise XI. ExercltU
~i preble me reeapitulative......

.

.

156 159 161 164 175 176 178

182

Coli de tipar: 12 BUILde tipar : 27.06.1987 Com. nr. 70 153/33

oo~

Combinatul Poligrafic "CASA SCINTEII"

Bueurestt -

R.S.R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful