Th t ng Chính ph ã ban hành Ngh nh 01/2011/N -CP v phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u c Chính ph b o lãnh và trái

phi u chính quy n a ph ng và có hi u l c thi hành k t ngày 20/2/2011.

Ch th phát hành trái phi u c Chính ph b o lãnh là doanh nghi p, ngân hàng chính sách c a nhà n c và t ch c tài chính, tín d ng thu c i t ng c c p b o lãnh Chính ph theo quy nh t i i u 32 Lu t Qu n lý n công. Ch th phát hành trái phi u chính quy n a ph ng là UBND c p t nh. Trong ó, i v i các d án c xác nh là có kh n ng hoàn v n, t ng giá tr v n vay, bao g m c vi c phát hành trái phi u, u t vào m t d án không v t quá 80% t ng m c u t c a d án ó. i t ng mua trái phi u là t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân n Các t ch c c a Vi t Nam không c s d ng kinh phí do ngân sách nhà n mua trái phi u. c ngoài. cc p

Theo ó, doanh nghi p phát hành trái phi u c Chính ph b o lãnh ph i th a mãn các i u ki n sau: Phát hành trái phi u u t vào các ch ng trình, d án theo quy nh t i Ngh nh; Các ch ng trình, d án ã hoàn thành th t c u t theo quy nh c a pháp lu t v u t và các quy nh c a pháp lu t có liên quan; áp ng các i u ki n quy nh t i kho n 2 i u 34 Lu t Qu n lý n công; áp ng các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t v phát hành trái phi u doanh nghi p; Có án phát hành trái phi u c B Tài chính th m nh và Th t ng Chính ph phê duy t c p b o lãnh Chính ph và tuân th các quy nh khác c a pháp lu t v c p và qu n lý b o lãnh Chính ph . i v i vi c phát hành trái phi u chính ph ra th tr ng qu c t , giá tr phát hành ph i n m trong t ng h n m c vay th ng m i n c ngoài c a Chính ph h ng n m và phù h p v i chi n l c qu n lý n công, ch ng trình qu n lý n trung h n c Th t ng Chính ph phê duy t. i v i trái phi u c Chính ph b o lãnh, m t trong nh ng i u ki n phát hành là có báo cáo tài chính c a ba n m liên ti p li n k tr c n m phát hành trái phi u ã c ki m toán b i Ki m toán Nhà n c ho c t ch c ki m toán c l p, trong ó k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh không b l trong ba n m li n k g n nh t, không có l l y k và không có các kho n n quá h n. i v i các ngân hàng chính sách c a nhà n c, t ch c tài chính, tín d ng phát hành trái phi u c Chính ph b o lãnh ph i th a mãn các i u ki n sau: Phát hành trái phi u th c hi n ch ng trình tín d ng có m c tiêu c a nhà n c theo quy t nh c a Chính ph , Th t ng Chính ph ; Có án phát hành trái phi u c B Tài chính th m nh và Th t ng Chính ph phê duy t c p b o lãnh Chính ph ; Tuân th các quy nh khác c a pháp lu t v c p và qu n lý b o lãnh Chính ph .

m c ích s d ng v n ch t p trung vào các m c ích u t phát tri n kinh t . NHTM th c hi n b o lãnh phát hành trái phi u ra công chúng ph i áp ng các i u ki n nh c Ngân hàng Nhà n c ch p thu n th c hi n nghi p v b o lãnh phát hành trái phi u. Ngoài ra.. t ch c tài chính ph i áp ng c phép phát hành trái phi u do Chính ph b o lãnh.xã h i. không b ph t vi ph m hành chính trong l nh v c ti n t . d án ng d ng công ngh cao. Ngh nh u tiên c ban hành trong n m 2011 c ng xác nh l i n i dung c a các t phát hành trái phi u do Chính ph th c hi n trong th i gian t i. i v i các NHTM b hu b t cách tham gia b o lãnh phát hành trái phi u ra công chúng s không c ti p t c th c hi n b o lãnh phát hành trái phi u ra công chúng. ây ch là m t trong 6 i u ki n mà doanh nghi p. d án s d ng v n trái phi u ph i hoàn thành th t c u t theo quy nh. t ch c mu n phát hành trái phi u do Chính ph b o lãnh c n có chính th m nh và do ích thân Th t ng phê duy t. Theo ó. Bên c nh ó. ho c nghi p v kinh doanh ch ng khoán. k c vi c th c hi n nh ng h p ng b o lãnh ã ký tr c ó. t phát hành c ng c n tuân th các quy nh khác c a pháp lu t v c p và qu n lý b o lãnh Chính ph . Theo ó. ho t ng ngân hàng và ch ng khoán trong vòng 1 n m tính n th i i m n p h s . bù p thi u h t t m th i c a ngân sách.. Ngoài ra. m c ích c a t phát hành trái phi u ph i n m trong khuôn kh các ch ng trình. áp ng các i u ki n quy nh v phát hành trái phi u doanh nghi p và Lu t Qu n lý n công (doanh nghi p có tình tr ng tài chính lành m nh. kinh doanh trái phi u theo quy nh c a pháp lu t. không l trong 3 n m liên ti p«). c c u n c a Chính ph « Ngoài ra. d án c Qu c h i ho c Th t ng quy t nh ch tr ng u t (tái c c u n . ho c có vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t v tín d ng. khoáng s n. ngân hàng b ph t ti n t 20 tri u ng tr lên. UBCKNN có th hu b t cách i v i các NHTM khi tham gia b o lãnh phát hành trái phi u trong các tr ng h p nh : NHTM t nguy n có n xin rút không th c hi n b o lãnh phát hành trái phi u ra công chúng.. Các ch ng trình. trong l nh v c n ng l ng. theo quy nh t i Ngh nh 01/2011/N -CP v a c Th t ng k ban hành.. UBCKNN l y ý ki n các thành viên th tr ng v D th o Thông t h ng d n vi c ch p thu n Ngân hàng th ng m i (NHTM) th c hi n b o lãnh phát hành trái phi u ra công chúng. s n xu t hàng hóa«). Si t quy nh v phát hành trái phi u do Chính ph b o lãnh án c B Tài Doanh nghi p. v n trái phi u c ng có th c c p cho doanh .Ki n ngh B o lãnh phát hành trái phi u ph i xin c p phép NHTM th c hi n b o lãnh phát hành trái phi u ra công chúng ph i áp ng các i u ki n nh c NHNN ch p thu n th c hi n nghi p v b o lãnh phát hành trái phi u.

. D CH V T V N VÀ B O LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHI U DOANH NGHI P TRONG VÀ NGOÀI N C Bên c nh ph trái phi u ng th c huy huy ng v n ng v nt ngân hàng th ng m i và phát hành c phi u. V i tôn ch v B ov l i ích và t i a hóa l a ch n cho Khách hàng. s p: l ng. t ch c phát hành ph i th a mãn 3 i u ki n là u t vào các d thu c danh m c trong k ho ch 5 n m ã c H i ng nhân dân c p t nh ch p thu n. s v n này ã b s d ng thi u hi u qu . d n n kho n n 86. k t qu c a vi c àm phán gi a Vinashin và các ch n hi n v n ch a c công b chính th c. Doanh nghi p phát hành mong mu n . t ch c tài chính. Cu i n m ngoái. vi c phát hành i v i các Doanh c xem là m t trong nh ng công c tài chính h u ích nghi p hi n nay. T p oàn Công nghi p tàu th y Vi t Nam t ng c nh n toàn b 750 tri u USD t t phát hành trái phi u qu c t u tiên c a Vi t Nam n m 2005 và t mình phát hành 600 tri u USD trái phi u d i s b o lãnh c a Chính ph n m 2007. Khách hàng Phát hành trái phi u doanh nghi p s phù h p v i nhu c u sau: tài tr cho các d án c th . k h n trái phi ng án phát hành. có án c H i ng này phê duy t và t ng m c v n vay (g m c phát hành trái phi u) không v t quá 80% giá tr d án. Vinashin ã không th tr c 60 tri u USD u tiên cho t phát hành n m 2007 và ang ph i àm phán xin giãn n trong nh ng ngày gi a tháng m t này.t o chu n m c và th ng tài chính. Vietcombank và công ty ch ng khoán i ng cán b nhi u kinh nghi m trong các ngành hàng. Vietcombank xem xét n ng hoàn tr u c a Khách hàng. B o lãnh phát hành: Là vi c cam k t bao tiêu m t ph n hay toàn b nghi p phát hành trong tr B o lãnh thanh toán: b o lãnh cho kh ng trái phi u không bán a trái phi u t ng tính h p d n c trái phi ng trái phi c h t ra th i v i th ng. tín d ng« vay l i theo quy qu c gia. n sàng cung c p các d ch c a mình VCBS v i trong quá trình phát hành trái phi u doanh nghi T v n phát hành: T    v n cho Doanh nghi p S n ph m phát hành phù h p (s u. m c lãi su t u do Doanh tr ng. th i i m phát hành ) và t ng h p l n v n xây d ng ph l tr trái phi u.nghi p. c o cho b n thân doanh nghi p trên    Doanh nghi p có nhu c Vi c gi i ngân s th tr uv nl n d ng ngu n v n th c hi n trong m t th i gian ng n. Tuy nhiên. Tuy nhiên. nh ho c nh m m an ninh tài chính i v i phát hành trái phi u chính quy n a ph ng. Ngh nh Ngh nh 01 c Chính ph ban hành tr c yêu c u th t ch t qu n lý ngu n v n trái phi u Chính ph và trái phi u c Chính ph b o lãnh sau s ki n Vinashin n m 2010.000 t ng c a t p oàn này trong n m 2010.

khi các i u ki n ã thu n l i h n. nh ng không d . t i sao nhi u doanh nghi p v n ch a ti p c n? Cân nh c l i ích. nh tranh. V i th ng hi giám sát ch t ch   u và uy tín c a Vietcombank. tránh l thu c vào s ti p s c c a các ngân hàng th ng m i. nhi u l i ích nh ng không d s d ng và không ph i doanh nghi p nào c ng có th n m l y. Quý Khách hàng hãy liên h h ng d n c th v Trái phiu doanh nghip ang tr li N m im tr c nh h ng c a kh ng ho ng. t gi a n m 2008. ây là m t kênh qu ng bá th Quý Doanh nghi p ra công chúng. m t lo t doanh nghi p b t u tìm n trái phi u. ó là m t kh ng nh. khi trao i v i VnEconomy v câu chuy n trái phi u doanh nghi p. M c phí h p d n : Doanh nghi p không ph i tr Các m c phí phí cho d ch v t v n phát hành. Tr ng khoa Qu n tr Kinh doanh ( i h c Ngân hàng Tp. Lê Th m D ng. Quý Doanh nghi p s u c a Quý Doanh nghi p. TS. úng h n. ³Sao c ph i vác n n ngân hàng!´ ây là câu h i c a TS. trái phi u là m t công c g i v n còn khá m i m . ³Kênh ngân hàng không ph i là duy nh t.   i v i b o lãnh phát hành và b o lãnh thanh toán r t c s d ng s n ph m v i m t trong các chuyên viên c a Chúng tôi s n ph m cho Quý Khách (xem t i ây) Chúng tôi ct v n. th tr ng v n Vi t Nam b t u ón nh n s nh p cu c c a trái phi u doanh nghi p (bài vi t không c p n trái phi u chuy n i). Th c t . nay trái phi u doanh nghi p d n tìm l i không khí sôi ng. Hay là trái phi u. nh ng tháng g n ây. Kho ng 2 ± 3 n m g n ây.L i ích khi s   S d ng s n ph m a Vietcombank. Doanh nghi p nên m nh d n tham gia th tr ng ch ng khoán n u i u ki n g i v n. ng t vi c phát hành trái phi u và n i c a d ng v n nh i v i ngu n v ng hi u hi u qu ng s d ng ngu n v n huy cho t ng m c ích s c m b o ch c ch n kh t phát hành trái phi ch d ng d ch v tr n gói c n ng thành công c a Quý Doanh nghi p có th không ph i ch u s vay.HCM). . Hay nói cách khác. Còn nay. khuy n khích doanh nghi p t tin và n ng ng trong vi c g i v n. s leo thang c a lãi su t sau l m phát c ng là m t tr ng i khi tính toán chi phí n u g i v n qua kênh này. D ng nói. các i u ki n. doanh nghi p hoàn toàn có th linh ho t tìm v n n m b t c h i s n xu t kinh doanh c a mình´. N i t i. ho t ng phát hành trái phi u c a doanh nghi p h u nh kh ng l i tr c nh h ng c a kh ng ho ng tài chính th gi i.

Kinh doanh trong l nh v c . t li n tr c. Trong khi vi c phát hành c phi u g p khó kh n do lo ng i l ng cung l n trong t ng lai. th ng hi u ã kh ng nh. nh t là khi t ng tr ng tín d ng ang ch m l i. doanh nghi p này c ng g i thành công 300 t ng. C ng theo phân tích c a ông Huy. có l i th c a m t doanh nghi p niêm y t thông qua phát hành thêm g i v n. c bi t là các t phát hành c a doanh nghi p. Tr l i v i nh ng l i ích. là m t doanh nghi p l n. n m 2008 các ho t ng phát hành trái phi u b ch ng l i do nh h ng tr c ti p c a l m phát và kh ng ho ng tài chính toàn c u. t o à cho k ho ch d ki n g i thêm 300 t ng th i gian t i. th hi n ni m tin c a các nhà u t . Tuy nhiên. Kinh B c hay Công ty C ph n u t Nh n Tr ch còn có s ch ng và xét tính v chi phí g i v n. Hay m i nh t. ây là tín hi u áng m ng c a th tr ng v n. có th ng m hi u KBC h n ch vi c pha loãng c phi u thông qua gi i pháp phát hành thêm. n m 2009 ã ch ng ki n nhi u t phát hành thành công. k h n 5 n m v i t ng giá tr 200 t ng. Cách ây g n m t tháng. L i ích l n« Tham kh o tr ng h p c a Kinh B c. ³Vi c xác nh m t c c u v n h p lý gi a v n ch s h u và v n vay s giúp doanh nghi p t n dung c các l i th v thu i v i v n vay c ng nh h n ch pha loãng c phi u. do ó gi m chi phí s d ng v n i v i ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p´. Nh ng Kinh B c l a ch n kênh trái phi u.000 t ng trái phi u n i t « i m qua. T ng công ty Phát tri n ô th Kinh B c (KBC) thông báo phát hành thành công trái phi u t 3.000 t ng trái phi u cho d án ông Sài Gòn. chuyên gia tài chính M c Quang Huy (ph trách qu n lý tài s n và ngu n v n Ngân hàng u t Nomura Australia) bình lu n. T i ng Nai. doanh nghi p không d tìm n ngân hàng. vi c g i v n có th c y nh ngân hàng. Ngoài nh ng yêu c u và i u ki n th c t . Bên c nh ó. Công ty C ph n u t Nh n Tr ch phát hành thành công 1.Ngày 1/9 v a qua. KBC c ng là m t blue-chip trên HNX. có th th y v i nh ng l ng v n ó. ngoài nh ng phân tích trên. k t qu t c còn mang l i nhi u l i ích. l nh v c g i v n là b t ng s n khá ³nh y c m´ trong gi i ngân. T ng công ty Thép Vi t Nam phát hành thành công 1. vi c các doanh nghi p s d ng các công c n huy ng v n là m t s l a ch n thông minh. Công ty Tín Ngh a c ng v a phát hành thành công trái phi u v i 500 t ng. Giá tr là doanh nghi p ch ng c ngu n v n tri n khai các k ho ch s n xu t kinh doanh.

hy v ng các ch th phát hành t i Vi t Nam s ti n hành nh m c tín nhi m (credit rating) tr c khi phát hành nh m minh b ch hóa r i ro tín d ng cho nhà u t ´. Trong khi ó nhi u doanh nghi p l i phát hành thành công v i kh i l ng l n. chuyên gia M c Quang Huy nh n nh: ³Lãi su t c a các doanh nghi p phát hành thành công g n ây ph n ánh úng quan h cung ± c u trên th tr ng. ch th phát hành c n chú tr ng v n minh b ch thông tin trong h s phát hành. V n th ba là các doanh nghi p ph i có s nghiên c u th tr ng. kho ng 12. tr c h t. V i s h i ph c c a n n kinh t thì m c lãi su t này không quá th p. Tôi tin là kho ng lãi su t trái phi u s ti p t c n nh trong quý 4/2009´. chuyên gia này khuy n ngh . c bi t tình hình tài chính c ng nh k ho ch s d ng v n huy ng t t phát hành. lãi su t huy ng c a ngân hàng. n u không nói là thu c di n ³ngoài vùng ph sóng´. V lãi su t. m i so sánh u kh p khi ng. khi so sánh v i lãi su t trái phi u Chính ph . và là nguyên nhân chính d n n th t b i trong các l n phát hành g n ây.5%/n m các t thành công v a qua. ch y u do v n giá c c gi i quy t m t cách th a áng. xét v m c r i ro c a t ng doanh nghi p và k h n huy ng thì m c lãi su t này c ng không quá cao. «nh ng không d phát hành thành công.5%/n m t ng i cân b ng v i lãi vay ngân hàng. và do ó v n minh b ch thông tin càng quan tr ng.b t ng s n. và là m t m c lãi su t h p lý trong hoàn c nh hi n nay. tính kh thi và hi u qu c a d án g i v n« Và không ph i doanh nghi p nào c ng áp ng c nh ng y u t ó. vi c h tr lãi su t 4% khó c h ng. Có th th y lãi su t trái phi u ph bi n 12. V n th hai doanh nghi p c n chú ý là giá c ( nh giá lãi su t). Trái phi u có th i h n càng dài thì r i ro càng l n. T t nhiên. ng th i. ³Trong t ng lai. c ng là a ch h p d n i v i các t ch c. theo t v n c a ông M c Quang Huy. không áp ng nhu c u c a nhà u t . Th c t cho th y các t phát hành trái phi u Chính ph ho c trái phi u Chính ph b o lãnh liên t c th t b i t u n m 2009 là do tr n lãi su t b kh ng ch quá th p. Lãi su t trái phi u doanh nghi p. doanh nghi p ph i tính toán gi a chi phí vay ngân hàng và g i v n qua trái phi u. i v i trái phi u Chính ph . m c tr n lãi su t quá th p (ví d 9%/n m cho k h n 3 n m) ã không áp ng c nhu c u k v ng c a nhà u t . doanh nghi p c n b o nh ng yêu c u chính sau: m V c b n. a ra c c u và . b i ây còn liên quan n m t s y u t nh tín nhi m doanh nghi p. Ông Huy c ng phân tích thêm. th m chí có th th p h n.

Bên c nh thành công c a trái phi u chính ph ( nh). Trái phi u doanh nghi p: H p d n nh lãi su t cao V i m c lãi su t (LS) n m u tiên t 14%-16%/n m và nh ng n m sau tuy th n i. Và m t ý ki n tham kh o mà ông Huy a ra là các doanh nghi p nên s d ng d ch v chuyên nghi p v t v n và qu n lý. b o lãnh phát hành t các ngân hàng u t . N m 2008. v n hi m. h u nh r t ít DN phát hành thành công. trái phi u doanh nghi p (TPDN) ang thu hút s quan tâm c a các nhà u t (N T). trái phi u doanh nghi p ang là t ng c các nhà u t chú ý nh lãi su t cao.5%. nh ng v n b ng LS ti n g i VND k h n 12 tháng c a ngân hàng c ng biên t 4%-5. ng th i duy trì m t c c u v n h p lý. nh h ng n m c c a thành công. khi kinh t b t u h i ph c. tài tr cho các d án và t ng quy mô v n ho t ng trong b i c nh h .56%/n m). N m 2010. DN không tìm c ng i mua trái phi u. nh ng t n m 2008 n u 2010. giá v n cao (LS huy ng c a NH có th i i m lên n 19. tình hình kinh t r t khó kh n. ni m tin vào DN xu ng th p. Các ngân hàng u t v i m ng l i quan h s có th h tr vi c phân ph i c th c hi n thành công. Vi c l a ch n th i i m phát hành c ng nh cách th c phát hành c ng là các v n quan tr ng. Sang n m 2009. nh: TTXVN i Nhi u DN mu n phát hành trái phi u M c dù nhi u DN r t mu n phát hành trái phi u. th tr ng v n b suy thoái.kh i l ng phát hành phù h p th tr ng có th h p th c.

LS ngân hàng và LS trái phi u chính ph gi m. l a ch n c a ng i g i ti n khi n chi phí u vào DN b i lên b ng LS kinh doanh c a NH V n c n ch y u cho các t ch c d i hình th c bút toán ghi s nên khó gây ra s so i v i kênh NH.5%/n m thì LS trái phi u c chào m c r t cao.. c i u ch nh 6 tháng m t l n.. V a qua có thông tin Chính ph ã có v n b n ng ý v nguyên t c b o lãnh cho T p oàn i n l c VN phát . CTCP Vincom (VIC) phát hành 1. vi c phát hành TPDN sánh. Thành công nh LS cao Có l nguyên nhân chính. b t n. Vì v y. không ph i ch u áp l i trái phi u có th c xác nh trong i tìm NH ánh giá c tr n . v i k h n trái phi u là 5 n m. k h n 5 n m. m t s DN y m nh phát hành trái phi u chuy n i (lo chuy n i thành c phi u ph thông c a cùng m t t ch c phát hành theo các i u ki n ã ph ng án phát hành). Không ch phát hành trái phi u trong n c. v a tránh c LS NH cao. nh ng bao gi c ng b ng LS ti t ki m 12 tháng c a NHTM c ng v i biên t 4%-5. DNVN ang có tham v ng huy ng v n t phát hành trái phi u ra n c ngoài. Tuy nhiên. ni m tin N T vào DN t ng lên... Có m t câu h i t ra: M c LS TPDN cao nh v y có làm xáo ng LS th tr ng ang trong xu h ng gi m theo ch tr ng c a Chính ph và nh h ng gì n kênh huy ng v n NH? Có l là không nh h ng l m. không ph nh m c tín nhi m và b o lãnh. c ng có ý ki n cho r ng m c LS TPDN nh hi n nay áng k .dài h n áp ng.000 t ng.th ng NH không có công. NH gi m m t ph n s c ép cung c p v n trung và dài h n. v n ngân hàng Ch nh ng DN quy mô l n. T p oàn i n l c Vi t Nam phát hành 2. DN v a có v n. Bên c nh ó. Cùng v i phát hành trái phi u chính ph khá thành công (kho ng 60 nghìn t ng).. Các DN có thêm ngu n v n trung . v i t ng giá tr 1.500 t ng (t ng ng 79 tri u USD). L a ch n cách này. vì giá tr TPDN hi n chi m t tr ng r t nh so t ng giá tr th tr ng v n.dài h n v i lãi su t n nh và c c u N T a d ng h n. M t nguyên nhân n a khi n phát hành thành công TPDN trong 6 tháng u n m là b i c nh c a th tr ng tài chính v i nh ng di n bi n nh : TTCK lình sình. th tr ng tiêu th n nh m i phát hành c TPDN. u tiên d n n thành công c a vi c phát hành TPDN là LS cao. nhi u DN có ph ng án phát hành trái phi u và ã thành T p oàn Sông à là DN phát hành TPDN b ng ti n VND u tiên trên th tr ng v n n VN trong n m 2010.000 t ng trái phi u DN. Trong khi m t b ng LS huy ng c a NH ang gi m t kho ng 12. Nhìn danh sách các DN phát hành thành công trái phi u trong 6 tháng u n m ch y u là các t p oàn DNNN l n ho c các Cty niêm y t có nh ng d án b t ng s n ho c d án u t cho ho t ng xu t kh u. nên vi c phát hành trái phi u th c hi n các d án tr nên khá d dàng. th tr ng b t ng s n nhi u vùng kh i s c.000 t ng trái phi u. kh n ng tài chính t t.. v n NH v n là ngu n tài tr chính c a các DN. tình hình phát hành TPDN 6 tháng u n m 2010 cho th y th tr ng trái phi u VN ã kh i s c.5%/n m. m r ng h n kh n ng ti p c n v n.5% xu ng 11.5%. v n trung . Các DNNVV chi m 96% t ng s DN c a c n c không th phát hành TPDN vì không uy tín. h c LS TPDN thì m t ph i gi m ti p m i có tác ng kéo m t b ng LS TPDN xu ng. Tuy nhiên. TCty c ph n XNK và Xây d ng VN (VCG) phát hành 2. lãi su t 16%/n m. Có l gi k l c LS cao nh t là trái phi u c a CTCP Vincom (VIC). CTCP Long H u (LHG) phát hành 200 t ng trái phi u (m nh giá 1 t ng) huy ng v n cho d án khu dân c Long H u. làm t ng giá thành s n ph m. xác nh b ng lãi su t huy ng ti n g i ti t ki m b ng VND k h n 12 tháng c a Ngân hàng TMCP Công th ng VN t i ngày xác nh lãi su t c ng biên 5. LS trái phi u trong n m u t i thi u t 14%-15%/n m và th n i t n m th hai.

DN ua phát hành trái phi u lãi su t cao u tháng 9/2011. xác nh n ngh a v tr c g c và lãi c a DN phát hành i v i ng i s h u trái phi u. d án ó n m trong danh m c ch b o lãnh. Ngoài ra. Trái phi u doanh nghi p là m t lo i ch ng khoán n do doanh nghi p (DN) phát hành. 6 tháng i u ch nh m t l n b ng lãi su t ti n g i k h n 12 tháng c a Techcombank c ng biên 6%/n m. Trái phi u này có k h n 5 n m. d án. Vietinbanksc ã t v n phát hành thành công 730 t ng TPDN cho CTCP C i n Minh Quang. SJS s ph i tr m c lãi su t trái phi u kho ng 20%/n m. ngày 12/10/2011. Có 20% v n m i c b o lãnh phát hành trái phi u ng d n v phát hành trái phi u Ngày 8-7. Theo ó. lãi su t i u ch nh 3 tháng m t l n. ch a k các lo i phí. B Tài chính công b d th o thông t h c Chính ph b o lãnh. m c lãi su t ti n g i hi n 14%/n m. Tuy nhiên. CTCP u t phát tri n ô th và Khu công nghi p Sông à (Sudico. v n b n x p h ng tín nhi m c a DN n u phát hành ra th tr Khát v n.hành trái phi u ra th tr ng v n qu c t . DN c ng ph i có v n b n ng trình d án c Chính ph ng qu c t « ng trình. m c lãi su t 22%/n m ch a ph i là con s lãi su t trái phi u doanh nghi p (TPDN) cao nh t mà TCK ghi nh n c. trong ó l n u tiên là 23%/n m. M t s t p oàn DNNN l n c ng ang th m dò kh n ng phát hành qua kênh này trong th i gian t i. v i t ng tr giá phát hành kho ng 1 t USD. . doanh nghi p (DN) mu n phát hành trái phi u các v n b n ch ng minh 20% v n ch s h u ch ng minh ch u t vào ch c Chính ph b o lãnh thì ph i có i u ki n. Phát hành TPDN là ph ng th c huy ng v n tr c ti p t th tr ng v n không qua các nh ch tài chính trung gian. nên chi phí th ng r h n vay ngân hàng.08:06 18/10/11 ( TCK-online) Nhi u doanh nghi p (DN) ã và ang công b thông tin v ph ng án huy ng trái phi u v i m c lãi su t trên d i 20%/n m. trong khi DN th m chí ang trong tình tr ng kinh doanh thua l .mã SJS) ã phát hành 700 t ng m nh giá trái phi u k h n 3 n m v i m c lãi su t ban u là 22%/n m. Theo thông tin t CTCP Ch ng khoán Ngân hàng Công th ng Vi t Nam (Vietinbanksc) cho bi t. C th là v n b n ch ng minh DN phát hành có t i thi u ng trình. doanh nghi p ua phát hành trái phi u lãi su t cao Bùi S ng .

mà c m c tiêu t ng tr ng th ph n môi gi i. trong ó t 1 phát hành d ki n 250 t ng trái phi u lãi su t 18%/n m. m c lãi su t c ng biên kho ng 3-4%/n m c cho là m t .cho vay. L y ng n nuôi dài Th ng kê c a TCK t các DN niêm y t cho th y. M t CTCK khác là CTCP Ch ng khoán Sài Gòn . Vietinbank) công biên t i a 5%. m c lãi su t mà các DN ch u ng t t nh t ch m c kho ng 14%/n m. V i tình hình lãi su t hi n t i. CTCP u t và Kinh doanh Nhà Khang i n (KDH) công b thông tin phát hành thành công 50 t ng m nh giá trái phi u k h n 2 n m. 6 tháng i u ch nh 1 l n. Agribank. vi c ph i huy ng trái phi u lãi su t trên 20%/n m lúc này không ph i là i u khó lý gi i. th m chí là âm. so v i vi c ph i huy ng v n v i lãi su t cao bù p m t ph n chi phí c nh thì ch p nh n lãi su t 20%/n m v n là m t gi i pháp. dù lãi su t cao. Câu h i t ra là. a s nh ng DN ã có k ho ch phát hành lãi su t cao nh trên có hi u qu sinh l i trên ng v n th p h n m c lãi su t huy ng trái phi u. Ch p nh n huy ng v n cao l y ng n nuôi dài có l là i u mà nhi u ch DN ang bu c ph i ch p nh n. M c ích c a vi c huy ng trái phi u là u t d án C n h cao c p Spring Life. i v i nhi u DN s n xu t. V i th c t khó kh n huy ng v n vay ngân hàng và c m c lãi su t cho vay b t ng s n a ph n không d i 22%/n m. ó là giao d ch ký qu (margin).000 t ng trái phi u trong n m nay. c ng thêm 2% phí t v n và b o lãnh phát hành. m t s DN. nhi u DN niêm y t khác c ng ang công b k ho ch phát hành trái phi u v i m c lãi su t cao. Ngoài nh ng DN ã phát hành nói trên. Thông th ng. thì huy ng trái phi u v i m c lãi su t d i« 22% xem ra v n là ph ng án t t h n.Cu i tháng 9. KDH c quy n mua l i trái phi u tr c áo h n 6 tháng. Trái phi u có k h n 5 n m. m c lãi su t phát hành trái phi u c a Agriseco s m c x p x 19%/n m. phát hành TPDN trong 2 n m g n ây là m t xu h ng. V i m c lãi su t cho vay khách hàng bình quân kho ng 21%/n m. k v ng c a các CTCK có th không ch vi c h ng chênh l ch lãi su t huy ng . CTCP Ch ng khoán Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam (Agriseco . nh tr ng h p c a SHS. BIDV. lãi su t n m uc nh (ch a công b c th ). vi c huy ng v n cung c p cho khách hàng s d ng d ch v margin. Cu i tháng 9/2011. các n m sau th n i b ng lãi su t bình quân ti n g i cá nhân k h n 1 n m c a 4 ngân hàng (Vietcombank. n u so sánh ph ng án ph i ng ng s n xu t d n n l toàn b chi phí c nh do không có v n. câu tr l i có th n m d ch v m i c c p phép tri n khai. i v i các DN b t ng s n. AGR. t i sao DN l i ch p nh n vay v i lãi su t cao nh v y? i v i các CTCK nh SHS. Câu h i ng Hi n ã có s ng thu n c a các NHTM trong vi c gi m lãi su t huy ng v m c t i a 14%/n m. v i m c lãi su t c nh 21.mã AGR) c ng ã thông qua k ho ch phát hành 3.Hà N i (SHS) c ng ã công b ph ng án phát hành 350 t ng trái phi u.5%/n m. Theo lý gi i.

DN v n ch y u ang loay hoay v i 3 kênh huy ng là trái phi u DN. DN s ph i i di n v i nguy c phá s n. ông Võ Trí Thành. khi NHNN ang ph i h p s d ng ng th i c công c n i l ng ti n t (là gi m lãi su t huy ng. Ông Thành cho r ng. tái chi t kh u). V y t i sao ngo i tr m t vài nhóm DN c th . Chính sách ti n t hi n t i ang khi n DN tr nên khó kh n. Nhi u NHTM ã qu ng bá. V n thanh kho n. a ph n DN v n ph i vay v n v i m c lãi su t t i kho ng trên 21%/n m? Phát bi u t i h i th o "Gi i pháp tài chính cho DN Vi t Nam th i kh ng ho ng" do H i Doanh nhân tr k t h p v i Ngân hàng TMCP Quân i (MB) t ch c ngày 14/10. Phó vi n tr ng Vi n Nghiên c u Qu n lý kinh t Trung ng nêu ra 2 v n áng chú ý là qu n tr thanh kho n DN và mâu thu n trong i u hành chính sách ti n t hi n nay c a DN.NHTM có th ki m l i. n u không c n tr ng. tín d ng ngân hàng và huy ng v n ch . li u lúc nào ó. V i chính sách th t ch t ti n t . nh ng trên th c t . b m ti n c i thi n thanh kho n cho các NHTM thi u thanh kho n) và công c th t ch t ti n t (t l t ng tr ng tín d ng và t ng lãi su t tái c p v n. DN c a Vi t Nam có r i vào cái gu ng quay "v tín d ng en" hàng lo t nh ã b t u x y ra? . cung c p các s n ph m nh m gia t ng công c huy ng tài chính cho DN. ây là m t trong nh ng i m khi n Vi t Nam s khó kh n trong vi c t c các m c tiêu bình n th i gian t i.