Marge Sults, TTÜ majandusteaduskond

TET8290 Majandusteooria ja ettevõtluskeskkond RINGKÄIGU MUDEL

NÄIDISTEST

Üks õige vastusevariant 1. Milline järgmistest arvutuseeskirjadest on õige (MPC on tarbimise piirkalduvus, MPS on säästmise piirkalduvus, C on tarbimine, S on säästmine, Yd on kasutatav tulu, Y on kogutulu, T on maksud, TR on toetused)? a) C + MPC = S + MPS b) Yd = Y + T + TR c) C + S = Yd d) Yd – T- TR = C Kasutage küsimustele 2 ja 3 vastamiseks joonist. 2. Kui on teada, et autonoomsete investeeringute maht I(r) = 70, kui suured on tarbimiskulutused C tasakaalusituatsioonis? a) 200 b) 230 c) 270 d) 370
AE 45° joon AE = C + I(r)

100

300

Y

3. 45º joone moodustavad kõik sellised AE ja Y (kogukulutuste ja kogutulu) kombinatsioonid, mille puhul a) AE > Y b) AE< Y c) AE = Y

4. Kui tarbimisfunktsioon on C = 200 + 0,8Yd, siis avaliku sektori kulutuste muutumisel on nende kulutuste muutuse võimendi ehk lihtne multiplikaator msp= ____ a) 0,8 b) 1,20 c) 4 d) 5

5. Lähtudes avatud majanduse autonoomsete kulutuste multiplikaatorist, on multiplikaator väiksema arvväärtusega neis riikides, kus võrreldes teiste riikidega a) investeeringute maht on väiksem b) tarbimise piirkalduvus on suurem c) impordi piirkalduvus on suurem d) kogutulu on väiksem

6. Negatiivse SKP lõhe (YFE* - Y*) < 0 eksisteerimise korral eksisteerib samaaegselt a) languslõhe b) inflatsioonilõhe

7. Raha nõutav kogus MD suureneb siis, kui a) raha omamise (hoidmise) alternatiivkulu suureneb b) raha omamise (hoidmise) alternatiivkulu väheneb c) ühiskonna kogutulu väheneb d) hinnad langevad

8. 1. Rahaturgu kaubaturuga ühendavaks lüliks on raha ülekandemehhanismi järgi a) eratarbimiskulutused b) ettevõtete investeeringud c) avaliku sektori kulutused d) netoeksport

tasakaalutingimus üldiselt väljendatult on Y = AE. 2. millest Y = 1200.1. kui palju suureneb tasakaalutulu? Võtke arvesse multiplikaatoriefekti.1. b 8. r MS2/P MS1/P r MD/P M/P I (r) I (r) 9. Raha nõudlus kujutab endast nõudlust likviidse raha järele ehk raha järele.2.20×5). b 3. c 6. b 8. Yd = Y). mida hoitakse tehingute tegemiseks.2. Illustreerige oma küsimusele 8.75Yd . Kui intressimäär r = 5% ja majandus koosneb ainult majapidamissektorist ja ettevõtetest (st T = 0 ja G = 0. mida hoitakse tagavaraks intressi teenimise eesmärgil. vale. TEHKE VALE ÕIGEKS. Kuna T = 0 ja seega Yd = Y ning lisaks r = 5 (I = 200 .75Y ja 0. 9.75)×5 = 20 10. ∆Y = ________ ÕIGE-VALE. Kui ettevõtted soovivad investeerida 5 rahaühiku võrra rohkem kui eelmisel perioodil (∆I=5). On antud järgmised andmed: C = 200 + 0.Marge Sults. c 2. vt joonist konspektis lk.1. I = 200 – 20r 9. antud vastust. ∆Y = msp × ∆I0 = 1/(1-0.. siis Y = 300 + 0. .75Yd + 200 – 20r. 5 9. Sealjuures pöörake tähelepanu vasakpoolsel joonisel kujutatule. b 7.. Antud ülesandes Y = AE = C + I = 200 + 0.25Y = 300. Vastused 1.2. c 4. TTÜ majandusteaduskond 8. kui suur on selles majanduses tasakaalutulu? Y = _______ 9. . Selleks kasutage alloleval joonisel parempoolset teljestikku. 10. ettevaatuse mõttes ja spekulatiivsetel eesmärkidel. 1. d 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful