':t~

·

flntal Attila Bognar RezsC; Dr. ".math Keilman Dr. Pordein Mihaly

GAIUIEMO JARMOVEK

!'Jii:::i::iii:::i:Ji:Ji:r'i"'itii':i'ii'i'iii'i'ii:'i':ir::::::i:itiiitii:::i':'r:':::::::r::r::r:r::':':::r'r:~::'::t:':::::'i:::::'~~::::::::::::':::~::f~~:~:~:~:~'~r:rt:ri~::i::'fi:ii:::~::::r~~:~~f~'~'rf':::'ir:::ir:::\:~:~~~fff:f~~~:~ff'::::f~~::::::~::~::i::::::::i::::::ii:::i~fiJ:i::~:::r:~i~~~~~:~~:~

TartalOmjegyzek
1.

2.
2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

4.
4.1. 4.2.

6.
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

6.
6.1. 6.2. 7. 7.1 7.2 7.3 7.4

BEVEZETES GAZOZEMO JARMOVEKRE VONATKOz6 RENDELETEK A 13/1993. (V.12.) KHVM rendelet tsmertetese A 6/1993. (V.12.) IKM rendelet lsmertetese A 7/1993. (V.12.) IKM rendelet lsmertetese GAZOZEMO JARMOVEK TOZELOANYAGAI A szenhldrogen vegyOletek osztalyozasa Cseppfoly6s gazok Foldgaz GazOZemu motorok karosanyaq klbocsatasa AUTOGAZ BERENDEZESEK SZERKEZETI FELEprTl:~SE ES UOKCDESE PB-gaz Ozem Foldgaz OZem GAzOZEUOJARUOVEKFENNTARTAsA Gazellat6 berendezesek karbantartasa Jarmuvek gazellat6 berendezeselnek javltasa Gazellat6 berendezesek felujftasa GazOZemu jarmOvet karbantart6. javft6 es feluj{t6 letesftmenyekkel szemben tamasztott kovetelmenysk GazOzemu jarmuvek tenntartasanak blztonsagl szab3lyzata GAZOZEUO JARUOvEK OZEUEL TETESE GazOZemu jarmuvek tankolasa Hogyan aut6zzunk gazOZemu jarmuvel? GAZOZEUO JARUOVEK ELONYEI Kornyezetvedelml elonyok Gazdasagossagl elonyok Blztonsag Motorelhasznal6das

7

8
8 14 21

24
24 28 38 41

46
46 65

78
78 87 90 90 94

96
96 96

98
98 98 99 99

2. GazOzemO JarmOvekre vonatkoz6 rendeletek
A hagyomanyos tOZel6anyagok - a benzin es a gazolaj - mellett 1993. junlus 12-t61 uj alternatfv tOZe16anyagot Is hasznalhatunk a jarmumotorok hajtasara. Az uj hajt6anyagok alkalmazasa megkovetelte uj gazellat6 berendezssek klfejleszteset, meg kellett hataroznl ezen berendezesek beepltesl feltetelelt, a gepjarmUvek OZemeltetesl el61rasalt es a szakszenl fenntartasl muveletek kovetelmenyelt. Nehany nyugat-eur6pal orszagban az el6bbl feltetelek mar a 70es evekben teljesOltek. Bfzunk abban, hogy a most kezd6d6 hazal gazOZemu autozasban felhasznalasra kerOlnek az el6bbl orszagokban elert eredmenyek: a klfejlesztett gazellat6 rendszerek es a velOk szerzett OZemeltetesl tapasztalatok. A kozlekedes veszelyes OZem - mondjak a szakemberek, a gazOZemu kozlekedes veszelyesebb OZem - j6solhatjak masok. Ahhoz, hogy blztonsagosan kozlekedhessOnk a gazOZemu jarmUvekkel Is, egyseges orszaaos szlntu szabalyozasra van szOkseg. Ezt hlvatottak teljesftenl a kovetkez6 mlnlszterl rendeletek: - A kozlekedesl, hfrkozlesl es vlzOgyl mlnlszter 13/1993. (V. 12.) KHVM rendelete a gazOZemu jarmuvek OZemeltetesevel osszefOgg6 egyes mlnlszterl rendeletek m6dosftasar61, - Az Iparl es kereskedelml mlnlszter 6/1993. (V. 12.) IKM rendelete a gazOZemu jarmUvek OZemanyagellat6 berendezeselr61, - Az Iparl es kereskedelml mlnlszter 7/1993. (V. 12.) IKM rendelete a gazOZemu jarmuvek OZemanyagellat6 berendezeselvel kapesolatos eljarasok dfjalnak megallapftasar61. 18/1991 (XII. 18) KHVM rendelete a gepkoeslk kornyezetvedelml felOlvlzsgaiatar61 es ellen6rzeser61 (M.K. 140/1991). Ezen bevezet6 utan IsmerkedjOnk meg a rendelet teljes szovegevel: A kozlekedesi, hfrkozlesi es vfzUgyi miniszter 13/1993. (V. 12.) KHVM rendelete a glizUzemO JlirmOvek Uzemeltetesevel OsszefUgg(S egyes miniszteri rendeletek mOdosftlislir61 A kozlekedesi, hirkozlesi es viziigyi miniszter feladates hataskorerc51 szolo - modositott - 44/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. §-a (2) bekezdesenek a) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan - a koruti,kozlekedesrol szolo 1988. evi I. torveny 8. §-aban foglaltakra figyelemmela beliigyminiszterrel, az ipari es kereskedelmi miniszterrel, a hataskoret erintd kerdesekben a kornyezetvedelmi es teriiletfejlesztesi miniszterrel egyetertesben a kovetkezdket rendelem: 1.§ A kozilti jarmiivek forgalomba helyezesenek es forgalomban tartasanak mfiszaki felteteleirol szolo a 18/1991. (XII. 18.) KHVM rendelettel modositott 6/1990. (IV. 12.) KoHEM rendelet (a tovabbiakban MR.) 2. §-a a kovetkezd (4) bekezdessel egesziil ki: ,,(4) A rendelet alkalmazasaban gaziizermi jarmfi az, amelynek iizemanyaga autogaz', ezen beliil: a) tiszta gaziizermi jarrmi az, amely kizarolag autogazzal,

2.1. A 1311993. (V. 12.) KHVM rendelet Ismertetese A rendelet Ismertetl a gazOZemu jarmuvek forgalomba helyezesenek es forgalomban tartasanak muszakl feltetelelt. A rendelet nem mas - ezt a efm utols6 szava Igazolja - mint a korabbl, de jelenleg Is ervenyben lev6 rendeletek modosltasa, lIIetve klegeszftese. Ahhoz, hogy a rendeletet teljes mertekben megerthessOk, IsmernOnk kell az alabbl rendeleteket: - A kozlekedesl, hfrkozlesl es epftesOgyl mlnlszter 5/1990 (IV. 12.) KoHEM rendelete a kozUtI jarmUvek megvlzsgalasar61 (Magyar Kozlony 33. szaml1990), - A kozlekedesl, hfrkozlesl es epftesOgyl mlnlszter 6/1990. (IV. 12.) KOHEM rendelete a kozUtI jarmuvek forgalomba helyezesenek es forgalomban tartasanak muszakl feltetelelr61 (MK 33. szaml1990), - A kozlekedesl, hfrkozlesl es vlzOgyl mlnlszter 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelete a gepjarmUfenntart6 tevekenyseg szemelyl es dologl feltetelelr61 (M.K. 96/1990), - A kozlekedesl, hfrkozlesl es vfzOgyl mlnlszter

b) vegyes iizemii jarmii az, amely egyidejiileg autogazzal es egyeb Iizemanyaggal, c) kettds iizemii janmi az, amely vagy autogazzal, vagy egyeb iizemanyaggal iizemeltethetd," 2.§ Az MR. 68. §-anak (3) bekezdese a kovetkezo mondattal egesziil ki: ,,(3) ... A kettos iizemii jarrmivet fel kell szerelni tovabba olyan visszajelzo lampaval, amely a gaziizemre kapcsolt allapotot jelzi." 3.§ Az MR. 74. § (2) es (3) bekezdese helyebe a kovetkezo
(2), (3), (4), (5), (6) bekezdesek lepnek:

,,(2) A gaziizemii jarmii gaz-iizemanyagellato berendezesenek meg kell felelni a kUlan jogszabalyban2 meghatarozott felteteleknek, tovabba a jarmtibe tortenc5 beszerelesenek es allapotanak kiildn jogszabalyban3 meghatarozot1 I.8sd a 6/1993. fY. 12.) IKM rendeletet 2 L.8sd a 6/1993. fY. 12.) IKM rendeletet 3 L.8sd az 1/1990 (IX. 29.) KHVM rendeletet

8

tak szerint tamisitottnak kellienni. (3) A gaz-iizemanyagellato berendezes egyes elemeit a berendezeshez tartozo - a terilleti kozlekedesi feliigyelet, illetdleg a Kozlekedesi Fofeliigyelet altai a jarmf gaziizemiive torteno atalakitasanak, vagy egyedi forgalomba helyezesenek engedelyezesi eljarasa soran jovahagyott - beszerelesi utasitasnak megfelel6en kell beszerelni es rogziteni. (4) A gaziizemii jarmii szelvedojenek jobb also sarkan e rendelet 13. szamu mellekleteben meghatarozott megjelolest kell elbelyezni. (5) A csepptolyos gaziizemii2 jarmfinek e rendelet 14. szamu mellekleteben meghatarozott felteteleknek is meg kell felelni. (6) A siiritett fOidgazzal es az egyeb gazza! ilzemeld jarmii gaz-tizemanyagellato berendezesenek jarmfibe torteno beszerelesere vonatkoz6 felteteleket a Kozlekedesi Fofeliigyelet4 hatarozza meg." 4.§ A MR. I. szamu melleklete a kovetkezo szovegresszel
egesziil ki:

,,13. szamu melleklet a 611990. (IV. 12.) KoHEM rendelethez

A glizOzemfijairmfivek megjelolese Merete: atmero 80 mm Szinezese: piros alapszin, fekete szinii felirattal Kivitele: a felragasztas oldalarol olvashato, ontapado
kivitel.
a) Cseppfolyos gaziizemfi jarmfihoz:

b) SiiritettJoldgaz iizemii jarmfihoz:

"Cseppfoly6s gaziizemii gepjarmiivek gaz-iizemanyagellato berendezesei"

67

1993 1993 1993 marc. l. marc. l. marc. l.

5.§ A MR. 2. szamii melleklete a kovetkezd ENSZ-EGB eloirassai egesziil ki: ,,67. Cseppfolyos gaziizemii gepjarmfivek gaz-iizemanyagellato berendezesei," 6.§ Az MR. a kovetkezo 13. szamu melleklettel egesziil ki.

c) Egyeb gaziizemii jarmiihoz:

7.§
Az MR. a kovetkezo 14. szamu melleklettel egesziil ki. ,,14. szamu melleklet a 611990. (IV. 12.) KoHEM rendelethez

A cseppfolyOs pzOzemfi jarmfivek pz-Ozemanyagellito berendez6s6nek ja\rmfibe sseretesere vonatkozo elt'Jfr4s0k
2 L8sd a 6/1993. (\1:12.) IKM rendeletet. 4 L8sd a KOzlekedesi F6feliigyelet szab8lyzatBl

A cseppfoly6s gaz tizemanyagellat« berendezes egyes elemeit es tartozekait e mellekletben meghatarozott felteteleknek es a berendezeshez tartozo beszerelesi utasitas-

9

5. A gdzvezetekek jtirmlJben val6 elhelyezese A nem flexibilis esc5 vezetekkent csak varratmentes, korroziovedelemmel ellatott szavatolt mindsegfi (folyasha]. A gtiztarttily elhelyezese A gaztartalynak a jarmiibOl tortend kiszereles nelkiil tarn) acel- vagy rezcsd alkalmazhato, A csovek kiilsc5atmerdje a 12 mm-t nem haladhatja tolthetonek keU lenni. A jlinnii kiilsc5reszen a gaztartalyt ugy keU elhelyezni, meg. A falvastagsagnak 8 mm kiilsc5atmerc5ig 1 mm-nek, ' hogy ezzel a jarmii szelessege es szabad magassaga ne val- 8-12 mm kiilsc5atmerd kozott legalabb 1,5 mm-nek ken tozzon meg, a kipufog6rendszer melegitc5 hatasa, illetoleg lenni. A rezcsd szakitoszilardsaga legalabb 240 N/mm2 es mechanikus seriilesek ellen vedett legyen. A napsugarzas kozvetlen hatasanak kitett medon elhe- legfeljebb 350 N/mm2, szakadasi ny61asa51egalabb 20 szazalek mertekti kelllegyen. Iyezett gaztartalyt atszeUc5zc5 urkolattal keU ellatni. b A csovek csatlakozasat gaztomoren kell kialakitani A gaztartalyt a jlinnii utasteretol elvalasztott terben kell elhelyezni. A gaztartaly nem helyezhetc5 el a jarmfi ugy, hogy a benniik keletkezc5 nyomast tart6san megtartmotortereben, illetc5leg a jarmii elsc5tengelyenek fiiggc5le- sak, A csokoteseket karimas vagy menetes csatlakoz6 alkalmazasaval kell letrehozni. A csatlakozasoknal tomitc5ges sikja elc5tt. A gaztartalynak a jlinnii belsc5reszeben (kiiIOn terben) anyag nem alkalmazhat6. Rezcsovek menetes csatlakoztatortenc5 elhelyezese eseten elzitr6szerkezettel el nem latott, tasa eseten erdsitd-hiivelyt kell alkalmazni. A cseppfoly6s gatt tartalmazo csoveket a gaztartalytol legalabb 20 cm2 keresztmetszetu szelloztetonyilast ken biztositani. A nyilas a ter legals6 pontjinak a kozeleben le- a Iegrovidebb uton, a jarmii belsc5terebol ki kell vezetni. A gyen. Amennyiben ez a kipufogorendszer foIOtt van, ugy csoveket ugy kell elhelyezni es rogziteni, hogy epsegiiket veszelyezteto elmozdulasok ne johessenek letre, Az alvaz, terelolemez alkalmazasaval ken vedelmet biztositani. illetoleg a felepitmeny rugalmas deformacioja a csovek Ha a gaztartaly csatlakoz6 szerelvenyei kore gaztomor burkolatot alakitottak ki es ez a jarmiibc51kivezeto - elza- biztonsagat nem veszelyeztetheti, A csovek rogzitesi pontroszerkezettel el nem latott - szellozocsatornaval rendel- jainak egymastol mert tavolsaga 500 mm-t nem haladhat meg. kezik, kiilon szelldztetonyilas nem sziikseges .•. A gaztartaly leffivato szelepet a kipufog6rendszer kive6. Az uzemanyagellau; berendezes kezelOszerkezetenek zetesevel ellentetes oldalon a jarmii aljan kell kivezetni.
ban foglaltaknak megfelel6en keU a jarmfibe szerelni. kialakiuisa

2. A gtiztarttily rogz{tese A gaztartaly rogzitesere szolgalo helyet ugy ken megvalasztani es a gaztartaly rogziteset ugy ken megoldani, hogy baleset eseten a tartaly a lehetc5 legkisebb serillest szenvedjen. A gaztartaly ragzitc5 elemeit, es a rogzitesre szolgalo kotoelemeit a jarmii hossztengelyenek iranyaban elore 50 mls2, hatra 30 mls2, iIIetc5leg oldaliranyban 20 mls2 gyorsulasi ertek es legalabb negyszeres biztonsagi tenyezd Iigyelembevetelevel ken meretezni, Az alkalmazott kotoelemeknek oldhato kotest, e1mozdulas-mentesseget, valamint a tartaly egyes szerelvenyeihez tortenc5 hozzaferhetoseget ken biztositani. A tartallyal erintkezo kot6elemeknel - az erintkezesi feliileteken korr6zi6gatl6 szigetelest kell elhelyezni. 3. A gtiztarttily es szereivenyeinek einetyezesere kialakuo« ter A gaztartalynak es szerelvenyeinek az illetektelen hozzitferes ellen vedettnek ken lenni. 4. A ttivtoltonyfltis elheiyezese A tavtoltc5nyilast a jarmii kiilsc5reszen ugy kell elhelyezni, hogy a jarmfivet - hossztengelyevel parhuzamos, iIIetc51egarra meroleges, fiiggc51eges- erinto sikfeliiletek itItal hatarolt terbdl ne nyuljon ki, valamint a jarrmire jellemzd terepszoget - kinyUlasa folytan - ne csokkentse, A tavtoltc5nyilas kozeleben a jarmiivdn, a toltest vegzd itItal olvashato, sarga sziml AUTOOAz-LPG feliratot ken elhelyezni.

A gaz-iizemanyagellato berendezes iizembe helyezesere kialakitott kezeloszerkezetet a jarmuben a jarmii vezetoje altai konnyen kezelhetc5 modon kell elhelyezni" 8.§ A koruti jarmflvek miiszaki megvizsgalasarol szolo - a
1611992. (VII. 3.) KHVM rendelettel modositott 5/1990. (IV. 12) K6H1~.M rendelet (a tovabbiakban ER.)

2. §-a a kovetkezo bekezdessel egesziil ki: ,,(6) A rendelet alkalmazasaban gaziizemti jarrmi a koztiti jarmiivek forgalomba helyezesenek es forgalomban tartasanak miiszaki felteteleirol szolo 611990. (IV. 12) KoHEM rendelet 2. §-anak (4) bekezdeseben meghatarozott jarmfi." 9.§ Az ER. 16. §-anak (7) es (8) bekezdese helyebe a kovetkezc5(7), (8) es (9) bekezdesek lepnek: ,,(7) Az atalakitott jarmtivet - kiveve a (9) bekezdesben meghatarozott sorozatszenien atalakitott jarmuveket - idoszakos vizsgalatra a teriileti kozlekedesi feliigyeletnel be ken mutatni. A vizsgalatot az atalakitasra adott engedely, illetoleg, ha a teriileti kozlekedesi feliigyelet az atalakitasra ilyen feltetelt szabott. a feltetel teljesiteset igazolo zaradekkal ellatott engedely birtokaban lehet kerni. A vizsgalat soran az atalakitasi engedelyben foglaltakat, valamint a 12. § (6) bekezdeseben meghatarozott iizemeltetesi feltetelek megtartasat ken ellenorizni.
5 lAsd az MSZ 760 szamu, iIIet61eg az MSZ 64·4 szilmu szabvilnyt

10

(8) Ha a nem sorozatszeriien atalakitott jarrnfl a kovetelmenyeknek megfelel, az atalakitassal letrehozott valtozast a teriileti kozlekedesi feliigyelet a jarmti hatosagi (forgalmi) engedelyebe bevezeti. Az atalakitott jarmti vizsgalatanak eredmenyen alapulo intezkedesekre egyebekben a 13. §-ben foglalt rendelkezeseket ken megfelelc5en alkalmazni. (9) A sorozatszenien atalakitott jarmfiveket a teriileti kozlekedesi feliigyeletnel ken vizsgalatra bemutatni. E vizsgalat elvegzesere a sorozatszeni atalakitast vegzo gepjarmfifenntarto szervezetet'' a Kozlekedesi Fofeliigyelet meghatarozott feltetelekkel - feljogosithatja. A vizsgalatot - a sorozatszerii atalakitasra vonatkozo engedelyben meghatarozott szerkezeti elemekre (reszegysegekre) vonatkozoan - a Kozlekedesi Fofeliigyelet szabalyzataban foglaltak szerint ken elvegezni, Ha az atalakitott jarmu a kovetelmenyeknek megtelel, az atalakitassal letrehozott valtozast a jarrmi hatosagi (forgalmi) engedelyebe be ken vezetni." 10.§ Az ER. a kovetkezo alcimmel es a 201A. §-sal egeszill ki: ,,A gazuzemiJ jdrmuvekre vonaskozo kUlOn rendelkezesek 201A.§ (1) A gazilzemf jarrml minden egyedi hatosag! vizsgalata soran be kell mutatni a gaz-iizemanyagellato berendezes megfelelos~et igazolo, 30 napnal nem regebben kiallitott tanusitast . A tamisitast a gaz-Ilzemanyagellato berendezes javitasara - az Auami Energetikai es Energiabiztonsagtechnikai Feliigyelet altal alkalmasnak minositett gepjarmfifenntarto szervezet'' neveben, a gepjarmfifenntarto szervezet vezetoje altal felhatalmazott dolgozoja - a kiilon jogszabaly'' szerint elvegzett gazbiztonsagi szemle alapjan - allitja ki. (2) A gaz-Iizemanyagellato berendezest csak az (1) bekezdesben meghatarozott gepjarmutenntarto szervezet javithatja, (3) A gaziizemf jarmfi hatosagi engedelye legfeljebb a gaztartalyhoz kiallitott megfelelosegi tamisitvany ervenyessegeig terjedd iddre ervenyesitheto." 11.§ Az ER. 21. §-anak (2.) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: •,Az MR. 2. szamu mellekleteben felsorolt eldirasok hatalya alii eso jarmualkatreszekre, tartozekokra es jarmutulajdonsagokra a Kozlekedesi Fofeliigyelettol - a 67. szamu Eldiiras tekinteteben az Allami Energetikai es Energia-biztonsagtechnikai Feltigyelettol - jovahagyasi jel hasznalatanak engedelyezeset lehet kerni, Ilyen kerelmet a belfOldi gyarto, illetdleg olyan kiilfOldi gyarto terjeszthet elo, amelynek Magyarorszagon telephelye vagy meghatal6 L.8sd az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletet.

mazottja van". 12.§ A gepjarmii-fenntarto tevekenyseg szemelyi es dologi felteteleirdl szolo 111990. (IX. 29.) KHVM rendelet (a tovabbiakban: GR.) 7. §-a a kovetkezo c) ponttal egesziil ki: "c) az 1. szarmi melleklet 15. pontjaban emlitett gepjarmtitenntarto tevekenyseg gyakorlasahoz legalabb autoszerelo mestervizs~. gazautoszereld, gaz-biztonsagtechnikai kepesites " (sziikseges) 13.§ A GR. 10. §-anak (1) bekezdese a kovetkezd c/ ponttal
egesziil ki:

"c.) az 1. szamu melleklet 17. pontjiiban meghatarozott gazbiztonsagi szemle eseteben a 4. szarnu melleklet szerinti "TANUSITAs" kiallitasaval (tamisitani kell.) 14.§ A GR. 11. §-anak (2) bekezdese a kovetkezo d) ponttal egeszill ki: "dJ az 1. szamu melleklet 15. pontjaban meghatarozott gepjarmufenntarto tevekenysegre a rendeletben megallapitott felteteleknek valo megfeleloseget igazolo - az Allam] Energetikai es Energia-biztonsagtechnikai Feliigyelet iiltal kiadott - szakvelemenyt." 15.§ A GR. 12. §-anak (1) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep; .,A rendeletben foglaltak megtartasat - evente legalabb egy alkalomrnal - a teriileti kozlekedesi feliigyelet ellenorzi, ilyen ellenorzesre a Kozlekedesi Fofeliigyelet is jogosult. Az 1. szarmi melleklet 15. pontjaban meghatarozott tevekenyseget vegzoket az Allami Energetikai es Energia-biztonsagtechnikai Feliigyelet bevonasaval ellenorzik." 16.§ A GR. 1. szamu melleklete a kovetkezd 15.• 16. es 17. ponttal egesziil ki:

,,15. Gdz-uzemanyagelldt6 berendezes javitdsa. ideertve: a.) gepjarmu gaztartalyanak kiszerelese, beszerelese es szemrevetelezeses vizsgalata8 • b.) gepjarmu gaz-Iizemanyagellato berendezesenek beszerelese, kiszerelese, vizsgalata, javitasa, karbantartasa es beszabalyozasa, c.) gepjarmii gaz-ilzemanyagellato berendezesenek felujitasa,
7 L.8sd a 12/1992. (11l4.) IKM rendeletet. 8 Megjegyzes: Gepjarmuvek gSztartalyanak val kapcsolatos feltetelekr61 kUlan Jogszabaly (V.12.) IKM rendeletet. javitesaval es vizsgillatarendelkezik. Iud 6/1993

11

d.) gepjarmii gaz-Iizemanyagellato berendezesenek bontasa. Eliiin kftesftes: gazautoszerelo gaz-biztonsagtechnikal kepesitessel rendelkezd aut6szereIO. e.) gepjeirmii gaz-iizemanyagellato berendezeseinek bontas utani mlndsegellenorzese. Eliiin kepesftes: autoszerelo mestervizsga, vagy kozepfokti, illetoleg ennel magasabb szakiranyu kepesites, tovabbci gazautoszerelo gaz-biztonsagtechnikai kepesites.9 16. GdzUzemfJ gepjti.rmiJvon vegzett, 1-4. es 6. pontokban meghauirozott tevekenyseg Eliiin kepesftes: a tevekenysegre eloirt kepesites, autogaz-biztonsagi vizsgaval kiegeszitveJO• 17. Gdzbiztonsdgi szemie, mely kiterjed a gaz-ilzemanyagellato berendezes egyes reszegysegei: azonositasara, valamint a gepjarmfihoz engedelyezettel torteno megegyezoseg vizsgalatara, gepkocsiban valo elhelyezesenek es rogzltesenek a beszerelesi utasitas, valamint a kiilon jogszabalyll eldirasa] szerint megfeleldseg vizsgalatara, csatlakozasi pontjai es szerelvenyei seriiles- es szivargasmentessegenek vizsgalatara, miikOdesi probajara. Eliiin kepesftes: autoszerelo mestervizsga, vagy kozepfokU. illetdleg ennel magasabb szakiranyu kepesites, tovabba gazautoszereld gaz-blztousagtechnikai kepesites.9" 17.§

aknaszelldztetd berendezes legyen, befuvonyilasai viztdl az aknapadozat szintjeben keriiljenek elhelyezesre; cd.) a szereloakna villamos berendezeseit az MSZ 1600/8 szamu szabvany 3.38 szakaszaban eldirtak figyelembevetelevel kell kialakitani. d.) A helyiseg kozeleben a gaztartaly toltesere es tiritesere szolgalo berendezest kell elhelyezni. e.) A helyiseget - az egyebkent sziiksegesen feliil - el kell latni helyisegenkent tovabbi egy-egy db. 12 kg-os tOltosulyiJ porral olto tfizoltokesziilekkel. A foldgaz iizemii gepjeirmiivek gaz-Ilzemanyagellato berendezeseinek javitasa eseteben az a.) pontban eldirt atszelloztetesi kovetelmeny teljesitesehez a mennyezet szintjeben elhelyezett szellozo nyilasokat is ki kell alakitani. A gaz-Iizemanyagellato berendezes javitasat kovetoen el kell vegezni az 1. melleklet 17. pontjiban meghatarozott
vedetten gazbiztonsagi szemlet,

14. GazuzemfJ gepjdrmiivek gdzbizronsdgi szemleje Az 1. szamu melleklet 17. pontjaban nieghatarozott tevekenyseg vegzesenek feltetele a 13. pontban meghatarozott felteteleknek megfeleld helyiseg. Megjegyzes: A tanusitasi kotelezettsegnek ki kell terjednie a gazbiztonsagi szemle soran vizsgalt valamennyi teny megallapitasara, annak a 4. szamu mellekletben meghatarozottak szerint kell eleget tenni. 18.§

A GR. 3. szamu melleklete a kovetkezo 13. es 14. ponttal egeszii! ki: ,,13. GdzUzemfi gepjdrmfJvek gdz-uzemanyage/ldt6 berendezesenek javitdsa Az 1. szamti melleklet 15. pontjiban meghatarozott tevekenyseg vegzesenek - a vonatkozo 1-11. pontokban meghatarozqttakon tuli - kiilon feltetele: a.) 20 m2 alapterilletenkent legalabb 1-1 db. legalabb 0.16 m2 -es feliiletii, szabadba nyilo, keresztiranyu szellozretest biztosito, el nem zarhato, a padozat szintjeben elhelyezett szelldzonyilassal ellatott helyiseg. b.) A helyisegben vizzar nelkiil! padlodsszefolyo (csatornaszem) nem lehet. c.) Amennyiben a helyisegben szereloakna van: ca.) a szereloakna padozatatol mert 0.15 meter magassagban elhelyezett, a robbanasveszelyes gazkoncentraciot jelzd es beavatkozo, ket db egymastol fiiggetleniil miikOdo gazerzekelot kell beepiteni, valamint arrol vezerelt aknaveszszelldzd berendezest kell alkalmazni; cb.) a gazerzekeI6 a hasznalt gaz also robbanasi hatarertekenek , - 20 tf%-an hallhato es lathato modon adjon jelzest es egyidejUleg inditsa meg a veszszellozteto berendezest, - also robbanasi hatarertekenek 40 tf%-an villamos szempontbOl valassza le a helyiseg villamos halozatat, kiveve a veszszellozest es a veszvilagitast; ce.) a szerelOakna veszszellozteto berendezese legalabb orwent otszor& legcseret biztosito beftivasos rendszerii
9 liIsd a 12/1992 (1\l4.) IKM rendeletet lOA vizsgara vonatkoz6 felteteleket a KOzlekedesi F6feliigyelet b81yzatban hatarozza meg. 11 liIsd a 6/1990. (1V.12.) KOHEM rendeletet.

Lasd a 7. oldalon
19.§ Ez a rendelet a kihirdeteset kovetd 30. napon lep hatalyba, egyidejiileg GR. 11. §-anak (3) bekezdese hatalyat veszti.

Dr Schamschula Gyorgy s, k., kOzkkedtsi, hirkOzJesies vizugyi miniszter

sza-

12

18.§ A GR. a kovetkezc 4. szamu melleklettel egesziil ki: ,,4.szamu melleklet az 111990. (lX.29.) KHVM rendelethez A tanosftlis mlntaja gazblztonsagl szemlerdl

Merete: 70

X

106

mm

SORszAM:

2. A gepkocsi gaz-uzemanyagellato sagi szemlet tem.

berendezesen az -en elvegez-

1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet szerinti gazbizton-

TANUSiTAs
gaziizemii gepjarmiivon elvegzett gazbiztonsagi szemlerol
A szemle alapjan a szakmiihely neveben tamisitom, ...

Rendszam: Gyartmany, tipus: Forgalomba helyezes (atalakitas) eng. sz.:

hogy a gepjarmfibe szerelt gaz-tizemanyagellato nak megfelel. A gaz-Iizemanyagellato K6HEM rendeletnek

be-

rendezes az 1. pontban foglalt azonositasi adatokberendezes gepjarmiibe szerelese megfelel a 611990 (IV. 12.)

es beszerelesi utasitasnak (atA berendezes serilles-

alakitasi dokumentacionak).

tol. a csatlakozasi pontok gazszivargastol mentesek. 1. A gyartomii altai keszitett, . ...................................................................... -ig probaval orzott gaztartaly, es nosito jelii tipusu ; azoa Munkaszam: . elparologtatot/nyomascsokkentdt ervenyes Kelt. . . szamti •

(bar) probanyomasra ellen-

........................ :.......................KF jelii szakmiihely a 0
fenti gepkocsiba -en szerelte

be. P.H.
A gaztartaly AEEF eng. szama: .

az Iizemanyagellato berendezes AEEF eng. szama: szerelc5 szakmiihely

13

r·········.·································· . ·······....................................................................................................

..

, ,.,.",.,.,......

.., ,.,.,.,.,

,

x.. ,.,.,.,.,,',',',',',',',',:',.,.,

,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,'1 '·'·'·'·

2.2. A 6/1993. (V.12.) IKM rendelet

Ismertetese

2.§ A csepptolyos gazberendezesekre, tovabba a sfiritett fOIdgazzai vagy egyeb gazzal iizemeltethetd jarmiivek autogaztartalyaira vonatkozo eloirasokat kiilon jogszaba, Iyok * tartalmazzak. 3.§ (I) A gyartas! tlpusengedelyt a gyarto koteles beszerezni. (2) Killfbldrdl tortena behozatal eseteben a behozatali tipusengedelyt az importalonak kell beszereznie. (3) A jcirmiibe csak olyan autogaztartaly szerelheto be, amely behozatali, i1Ietve gyartasi engedellyel rendelkezik, tovabba az Energiafeliigyelet egyedi vizsgalat alapjan tamisitja, hogy a gaztartaly megfelel (a tovabbiakban: megfeleloseg! tanusitvany) az 1. es 2. bekezdesben meghatarozott engedelyeknek (J. szdmU melleklet). 4.§ (1) A 3. § (3) bekezdeseben meghatarozott megfelelosegi tamisitvany cseppfolyos gaztartaly eseteben a kiadastol szamitott 10 evig, a siiritett fOIdgaz tartaly tamisitvanya 5 evig ervenyes, (2) A megfelelosegi tamisitvany ervenyessegi idejet kerelemre, vizsgalat alapjan, az Energiafeliigyelet tovabbi ot eyre meghosszabbitja. (3) A senllt tartalyu gaziizerml jarmfi a kozuti forgalomban nem vehet reszt, A jarmfl elszallitasa elott a szivargo tartalyt biztonsagos koriilmenyek kozott nyomasmentesiteni kell. (4) A gazilzemfl jarmil iizemben tartoja koteles a seriilt tartalyt soron kiviil megvizsgaltatni, 5.§ A berendezesek engedelyezeseire vonatkozo szabalyokat e rendelet 1. szamii melleklete tartalmazza. 6.§ A berendezesek jarmfivekbe torteno beepitesi kovetelmenyeirol:* a jarmuvek mfiszaki megvizsgalasanak szabalyairol, *** iIletve a beepitest vegzo gepjarmu-fenntarto szervezetekrol****kiilon jogszabaly rendelkezik. 7.§ Aut6gaz e rendelet szerint: ai a cseppfolyos gaz (propan, propilen, butan, izobutan, izobutilen, butilen, valamint ezek elegyei). bi a suritett foldgaz.
•• L8sd: A kiizUti jarmiivek lorgalomba helyezasarol as lorgalomban lart8s8nak miiszaki lelt8teleir61 sz616. mOdositott 6/1990. (IV 12.) KOHEM
rendelelet.

A rendelet elso resze szabalyozza a jarmuvekben beepftesre kerOlo • aut6gaz-ellat6 berendezesek gyartasat, behozatalates • engedelyezteteset. A legfontosabb: csak az EnerglafelOgyelet erigedelyevel (ez lehet egyedl v. tfpusengedely) rendelkezo gazellat6-berendezest lehet a jarmuvekbe beepitehl. KOlonOs flgyelmet Igenyel az aut6gaz-tartaly, amely nyomastarto edeny, ezt csak megfelelosegl tanusftvany megszerzese utan lehet beepftenl. (1. szamu melleklet) A rendelet masodlk resze az aut6gaz toltoallomasok es egyedl foldgaztolto berendezesek gyartasaval, bebozatalaval, letesftesevel es basznatatoavstelevel foglalkozlk. Itt Is a legfontosabb: csak az EnerglafelOgyelet engedelyevel lehet lIyen allomasokat es berenoezeseket letesftenl es hasznatatba vennl. A rendelet 1. szamu mellekletenek V. fejezete hlvatkozlk, hogy a gazellat6-berendezesek bsszereleset es fenntartasat (karbantartasat, javftasat es feluj(tasat) csak olyan fenntart6-szervezet vegezhetl, amely rendelkezlk az Allaml Energetlkal es Energlablztonsagtechnlkal FelOgyelet szakvelemenyevel, valamlnt a Kozlekedesl FofelOgyelet engedelyevel.

A rendelet teljes szovege a kovetkezo:
Az ipari es kereskedelmi miniszter

6/1993.

(V.n.)

IKM rendelete a gazfizem(l Jarm(lvek fizemanyagellat6 berendezeselrol A gazenergiarol sz616 1969. evi VII. torveny 2. §.-anak (1) bekezdeseben foglaltakra tekintettel, a 38. § (2) bekezdese alapjan, a gaziizemii jarrmivek tizernanyagellato berendezeseirdl az alabbiakat rendelem el:
1.§

(1) A koruti jarmiivekbe* (a tovabbiakban: jarmii) beepitesre keriiIo gazlizemu iizemanyagellato berendezeseket es azok reszegysegeit (a tovabbiakban: berendezes) gyartani, kiilfOIdrol behozni csak engedely birtokaban lehet. (2) Az (1) bekezdesben Irt engedellyel nem rendelkezo berendezest tilos forgalomba homi. (3) A berendezesek vizsgalata, valamint egyedi, iIletve tipusengedelyek kiadasa az Auami Energetikai es Energiabiztonsagtecbnikai FeIiigyelet (a tovabbiakban: EnergiafeIiigyelet) baaskorebe tartozik. Mcisodfokon az Ipari es Kereskedelmi Miniszterfum jar el, (4) Az Energiafeliigyelet eljarasaira az aIIamigazgatasi eljaras altaIeinos szabaIyairol szol6 1957. evi lV. torveny szabaIyait keII alkaImami.
• L.8ad a kiizUti kOzleked8s szab8lyair61 sz616 1/1975 (11.5.) KPM-BM egyUttes rendeletet

••• L8sd: A kiizUli jarmiivek muszaki megvizsgalasar61 silot! 5/1990. (IV 12..) KOHEM rendelelet. •••• l.8sd: A gep;armu-Ienntart6 levekenyseg szemalyi teleleir61 sz6l6. m6dosltot! 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelelet.

sz616. modoas dologi lel-

14

[,'.':,',.:.:'.,.:': •. •.':.::": , : •."::.::.'.'.:':.':':.':':":'.: -xcc-xc-x-xc: •.' :

~

it::::::dttr;}:'f~ ::;:::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::;::
{.'.' :•.':}'::::: : :::::':::':" :,

::::.::,:',.:.,:':,..:.':::.:,'.,.::'.:...............................................................................................................•.. •..:•.. •. •.•., , :': :.:.:': •. . .. : :.: . : .. '.........•....• ,.,.,.,., :.,..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.,.:.,.:.:.:.:.:.:.:.:.,.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. ':':',::::::::::::',:::,:,::',:::::,:::,:,:::::::::.::::::::::::':::::':::':::':':':':':':::':',':':':':':' ,.,

"",,',:,',\>,,:,:':::,:,}',:,:,})=;:::::::: }~:~:::~:::~;~:~:~:~:~:~:~:~{:~{:}~{~~:r~~r~~r~~~~~~:~~~::: :.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::: .
:·:':':':·:':·:·1

cJ egyeb giiz.

12. § 8. §
Az autogaz toltoiillomiisokat az Energiafeliigyelet lenorzi, Az ellenorzesrol jegyzokonyvet kell kesziteni,

el-

Az egyeb gazzal iizemeltetheto giiziizemii jarmiivek berendezeseire az Energiafeliigyelet felteteleket hatarozhat meg. 9.§
Az autogazzal Iizemeld giiziizemii jiirmii gaztartalyanak toltese csak engedelyezett telepitesfi autogaztolto berendezessel tortenhet.

13. § E rendeletben eloirt hatosiiii eljirasokert az Energiafeliigyelet kiilon jogszabalyban meghatarozott dijat szamit fel, 14.§ Az autogaz toltdallomas fogalommeghatarozasai: 1. Aut6gdz toltOdllomds: Koztiti jarmiivek autogaz ellatasara letrehozott - iizemi vagy kozf'orgalmu - letesitmeny. 2. Uzemi autogaz toltoallomds: Az lizemben tarto sajat jarmflveinek ellatasara letrehozott tdltoallomas, 3. Koiforgalrml aut6gdz toltOdllomds: Kereskedelmi celu toltoallomas, amely egyeb szolgaltatasokat is nyujthat. 4. Kimeroszerkezet: Az autogaz kimeresere alkalmas, helyhez kotott, legalabb mero- es adagoloszerkezetet tartalmazo berendezes, 5. Aut6gdz tdrol6tartdly: Az a telepitett nyomastarto edeny, mely iizemszeriien kimeroszerkezeten keresztiil Iirftheto, es kielegiti a Nyomastarto Edenyek Biztonsagi Szabalyzata (a tovabbiakban: NYEBSZ) kovetelmenyeit. 6. Binonsdgi iivezet: A giiziizemii letesitmenyek, berendezesek es kornyezetilk vedelmere meghatarozott teriilet, amely vedi a letesitmeny reszerol esetleg keletkezo veszely ellen a kornyezetet, es biztositja a letesitmeny biztonsagos Iizemet. 7. Lefejtes: A szallitoeszkozon levo tartalybol a cseppfolyos gaznak zart rendszerben tortend tovabbitasa az autogaz tarolotartalyba. 8. Lefejtbhely: A szallitoeszkoz szamara a biztonsagos lefejtes celjara megfelelOen kialakitott teriilet. 9. Toltes: MegfelelO kimerdszerkezeten keresztiil az autogaznak zan rendszerii tovabbitasa az autogazzal iizemeld kozuti jarmu kiilon e celra kialakitott tartalyaba, 10. Toltoheiy: Az autogazzal iizemelO kozuti jarmu szamara biztonsagos toltes celjira megfelelOen kialakitott teriilet. 11. Egyedi sunten foldgdz toltoberendezes: Az iizemben tarto sajat jarmuveinek ellatasara letrehozott toltoberendezes. 15.§ E rendelet a kihirdeteset koveto 30. napon lep hatalyba.

1O.§
(1) Az autogaz toltoallomasok, egyedi sfiritett f'oldgaztolto berendezesek gyartasanak, behozatalanak, letesitesenek, atalakitasanak, athelyezesenek, hasznalatba vetelenek, valamint a toltdallomasokon elhelyezett tartalyok felallitasanak, a kimeroszerkezetek es azok onalloan forgalomba hozhato reszegysegeinek engedelyezese az Energiafeliigyelet hataskorebe tartozik. (2) Az engedelykerelemhez csatolando miiszaki dokumentaciora es az engedelyezes felteteleire vonatkozo szabalyokat a 2. szdrml melleklet tartalmazza. A mellekletben szabalyozottak alol mas biztonsagtechnikailag egyenerteku miiszaki megoldas eseten a hatosag elterest engedelyezhet, 11. § (1) Az autogaz toltoallomas, egyedi siiritett foldgaz t61toberendezes letesitesenek, Iizemeltetesenek biztonsiigtechnikai eloirasait e rendelet 3. szdmu melleklete tartalmazza. (2) Az Energiafeliigyelet a kornyezet biztonsaganak megovasa mellett, kii10nlegesen indokolt esetben a biztonsiigi ovezet terjedelmetol, tovabba az eldirt tilalmak es korlatozasok alai elterest engedelyezhet, es ennek felteteleit irasban kozl], Az elteresek megadasahoz az epitesiigyi hatosag hozzajarulasa is szilkseges. (3) Az Iizemelteto az autogaz toltoallomas hasznalatbavetelekor, de legkesobb az attol szamitott 90 napon beliil koteles a biztonsagi ovezet hatarat feltlinteto terkep masolatat elkeszittetni, es az illetekes epitesiigy! hatosagnak, tovabba a keresztezett nyomvonalas letesitmenyek iizemeltetoinek megkiildeni. A hatosagok a biztonsagi ovezetet erintd engedelyek kiadasanal a biztonsagi ovezetrel kapcsolatos tilalmakat es korlatozasokat kotelesek figyelembe venni. (4) Ha a biztonsagi ovezet terjedelme vagy az ezzel kapcsolatos korlatozasok es tilalmak megallapitasa alapjaul szolgalo miiszaki, biztonsagi feltetelek megvaltoznak, vagy azok jelentos valtozasat tervezik, az ilzemelteto koteles azt az Energiafeliigyeletnek bejelenteni, es a biztonsagi ovezettel kapcsolatos korlatozasok modositasat kerni, (5) Ha a (4) bekezdesben szereplo valtozasokat mas termeszetes vagy jogi szemely tervezi, vagy hajtja vegre, e szemely is koteles az EnergiafeliigyeletneI eljarni a biztonsiigi ovezetet erintoen.

Dr. Latorcai Janos s.k., ipari es kereskedelmi minisuer

15

1. szamu meUeldet a 611993. (V.12.) IKM rendelethez A gazOzemO jarmOvek flzemanyagellat6 berendezeselnek engedelyezese

A gaziizemii jarmiivek Iizemanyagellaf» berendezeseinek engedelyezesi folyamata:

Engedelyezesi eljanisok Gyartasl (trpus-) engedely (teljes berendezesre v. reszegysegelre) Behozatall (trpus-) engedely (teljes berendezesre v. reszegysegelre) Megfelel6ssegl (egyedl) tanusrtvany (tartalyra) Behozatall (egyedl) engedely** (telJes berendezes v. reszegysegelre)
Jelmagyarazat: +: igen; -: nem
.. 7/1993. (Y.12.) IKM rendelet alapjan .... Az Energiafelilgyelet az egyedi engedelyt -

A berendezes eredete hazai kiilf'6ldi behozatal (gyartas) uj hasznal!

Az eljarast lefolytatja

+ + + + + +

Energiafeliigyelet Energiareliigyelet Energiareliigyelet Energiareliigyelet

vizsgalatai alapjan - tlpusengedelyre is megvaltoztathatja.

1. Cseppfotyos kftdsa

nak (a tovdbbiakban

es

gdziizemli jdrmlJvek aut6gdztartdlydtartdly) gydrtdsa, behozatala; dtalamegfelelosseg tanusftdsa.

1. Gyartasi, illetve behozatali engedelyezesi eljaras. aJ Az engedelykerelemhez harom peldanyban miiszaki dokumentaciot kell mellekelni, mely az alabbiakat tartalmazza: - a tartiily meretezett OsszealHtasi rajzat, - sziliirdsiigi szamitast, - legyiirtott tartaly szerkezeti aoyaganak mechanikai tulajdonsagait es anyagosszetetelet, - miiszaki leirast, - gyartiisra vonatkozo kiilOoleges tervezoi elorrasokat (pI. hegesztett kotesek kivitelezesi modja, mlnosege, vizsgiilata stb.), - probatestek kiveteli helyeinek vazlatat, - kiilfoldrol szarmazo tartaly eseteben a killfOidi vizsgiilo szerv minOsito tanusitvanyat. bJ Az engedelyezes elott az Energiafeliigyelet ellenorzi, hogy fenniillnak-e a megrelelo feltetelek a beadott dokumentacioval egyezd kivitelii gyiirtas biztositasara. Engedely csak az MSZ 4362 vagy annak megfeleld nemzetkozi szabvany szerinti gyiirtomiivi mindsitessel rendelkezd gyiirtomiinek adhato, cJ A tartiily killon jogszabaIy· alapjan engedelyezhetd, 2. Gyiirtiisi szabalyok, megfelelosegi tanUsitiis. aJ A cseppfoly6s gaztartiilyokba gazmegnevezeskent a gyiirtonak a nemzetkozlleg hasznalatos "LPG" feliratot
*1..8ad: A kozUtl j6rm11vek forgaJomba helyeZlieenek as forgaJomban tart8s8nak m6ezaki feltMeleir6l sz6I6 m6doaltolt 6/1990. (1\1. 12.) K6HEM rendaJet 2. sz6mu mell6klet8nek 67. pontj".

kell beleiitnie. bJ A tartalyok szerelvenyeit hazzal kell vedeni, cJ A tartalyokat beszereles elott el kell latni korrozio elleni vedelemmel. dJ A tartalyba csak a gyarto altai meghatarozott tipusu es az Energiafeliigyelet altai jovahagyott iizemi es biztonsagi szerelvenyek szerelhetok be. eJ Az Energiafeliigyeletnek a gyartomuben az engedelyezett tipussal megegyezo minden tartalyon el kell vegezDie az III cJ pontban meghatarozott jogszabalyban eloirt vizsgala tokat. Az Energiafeliigyelet elfogadja az ENSZ Titkarsagan bejegyzett olyan vizsgalo intezmeny tanusitvanyat is, ameUyel ketoldahi megallapodast kotott a vizsgalatok kolcsonOs elismeresere. A mechanikai vizsgalatokra minden kettoszaz (200) azonos gyartiisi technologiaval gyartott, azonos tipusu tartiilybol egy darabot, plusz a fennmarado tetelbol egy darabot ken szuroprobaszenien kivalasztani, fJ Kedvezd eredmenyfi vizsgalatok eseten, illetve az III aJ es 112eJ pont szerint elismert intezmenyek minOsito tanusitvanya (bizonylata) alapjan, az Energiafeliigyelet beleiiti engedelyezo ooIyegzojet az autogaztartalyok adattablajaba es a tartalyokra megfeleldseg] tamisitvanyt iilHt ki. 3. A tartiilyon barmifele javitast, atalakitast csak az Energiafeliigyelet altal erre feljogositott szakrmihely vagy gyiirto vegezhet, II. Silritett /oldgtiz uzemli jdrmlJvek tartdlyainak 'rt'< -< ,nJ'. '.J..< gya usa, b eh ozatal a es megje IeI" ,-<nA k tanasuasa osegene 1. A siiritett foldgaz iizemii jarmiivekbe beepitendd tartalyok gyiirtasanak, kiilfoldrol torteno behozatalanak engedelyezesevel Osszefiiggo biztonsiigtechnikai eljarasok

16

tekinteteben a GBSZ' -ben foglaltak szerint kell eljarni. 2. A siiritett foldgaz tartalyokba gazmegnevezeskent a gyartonak a nemzetkozileg hasznalatos "CNG" feliratot kell beleiitnie. 3. Suritett foldgiiz iizemu jarrmivekbe kizarolag 200 bar toltetnyomasra engedelyezett tartalyok epithetok be. III. Egyeb gtizUzemil jdrmuvek tartdlyainak gydruisa; behozatala es megfeleltisegenek tanusiuisa Az e mellekletet hatalybalepteto miniszteri rendelet

sek eseteben Jelen melleklet III cJ pontjaban meghatarozott jogszabalyban rogzitett nemzetkozi jovahagy« jelkeppel nem rendelkezo berendezeseknek is ki kell elegiteniiik, a jovahagyo jelkeppel rendelkezo berendezesekkel szemben tamasztott rmlszaki biztonsiigtechnikai kovetelmenyeket. 2. Klilfoldbn mar hasznalt es kiilfOldi vizsgalo szerv altal tamisitott tartalyok eseteben is Ie kell folytatni a behozatali tipus engedelyezesi eljarasat. Ez esetben a tipusengedellyel nem rendelkezo hasznalt tartaly engedelykerelmehez mellekelni kell az III aJ pont szerinti dokumentaciot es az elvegzett gyartomilvi vizsgalatok teljes korii bizonylatainak hiteles magyar nyelvii forditasat, Az EnergiafeJiigyelet altai mar engedelyezett tipusu hasznalt, killf'oldi gyartasu tartaly behozatali engedelyezeshez elegendo a kiilfoldi vizsgalo szerv tanusitvanya, A behozatali tipus engedelyezes utan a hasznalt tartalyokat az Energiafeliigyeletnek meg kell vizsgalnia. (Szerkezeti vizsgalat, nyomasproba.) Kedvezo eredmenyii vizsgalatok eseten az Energiafeliigyelet beleiiti engedelyezo belyegzojet a tartaIyokba es azokrol megfelelosegi tanusitvanyt allit ki. 3. A jarmfivekbe a gepjarrmi-fenntarto szervezet csak az Energiafeliigyelet altai megfelelosegi tanusitvannyal ellatott tartalyt es tipusengedelyezett, tartalyra szerelt tartozekokat, valamint egyeb berendezeseket epithet be. A gepjarmfi-fenntarto szervezet a beepites soran koteles meggyczodni arrol, hogy az egyes reszegysegek a tipusengedelynek megfelelnek-e es a berendezes gyartoja altai meghatarozott tipusuak -e. 4. A tartalyt csak gepjarmu-f'enntarto szervezet szerelheti ki a jarmiibdl es juttathatja el a vizsgalati helyre. 5. A tartaly idoszakos vizsgalatanak sikeres eredmenyet az Energiafeliigyelet szakembere altai a tartaly adattablajaba beiitott belyegzes tanusitja. 6. Sikertelen vizsgalat eseten a tartalyt a szakmtihelynek oly mertekben kell roncsolni, hogy azt a tovabbiakban ne lehessen gaz tarolasara felhasznalni, VI. Nyiivdntartds
1. Az Energiafeliigyelet a gyartasi, illetve behozatali tipusengedely masodpeldanyat ot evig, a tartaly else toltes el6ttadott megfeleldsegi tanusitvanyat annak lejartaig koteles meg6rizni.

8. §-aban foglaltaknak megf'eleloen.

sek

IV. A taruiiyra szerelt tartozekok es egyeb berendezegydruisi vagy behozatali engedeiyezese pel-

1. Az engedely iranti kerelemhez harom-harom danyban az alabbiakat sziikseges mellekelni:

aJ A tartalyra szerelt tartozekok tipusara vonatkozolag: - a tartiilyra szerelt tartozekok reszletes leirasat, - ezeknek a tartozekoknak reszletes es megfelelo meretaranyu rajzat, bJ Az elparologtato es/vagy a nyomascsokkento tipusara vonatkozolag: - az elparologtato es/vagy a nyomascsokkento reszletes es megfeleld meretaranyu rajzat. cJ A levalasztoszelep tipusara vonatkozolag: - a levalasztoszelep reszletes leirasat, - a levalasztoszelep reszletes es megfele16 meretaranyu rajzat, dJ A csovezetekek tipusara vonatkozolag: - a csovezetekek reszletes leirasat, - a csovezetekek (hajlekony tom16) reszletes es megfelel6 meretaranyu rajzat. eJ A tavtoltdnyilas tipusara vonatkozolag: - a tavtoltonyllas reszletes leirasat, - a tavtoltcnyilas reszletes es megfelelo meretaranyu rajzat. fJ Az aJ - eJ pontokban irt berendezes reszegysegeire vonatkozo: - pentanallosagi vizsgalati jelentest, illetve a felhasznalt autogaz fajtajanak valo megf'elelosegi vizsgalati jelentest, - nyomasprobak bizonylatait, - rezgesvizsgalati jelentest,

2. Arnennyiben a berendezes kiilfoldrol keriil behozatalra, ugy az engedelykerelemhez mellekelni kell a dokumentacionak hiteles magyar nyelvii forditasat is.
V. Altaldnos elbtrdsok

1. Cseppfolyos gaziizermi ilzemanyagellato berendeze• Lasd: A Gazpalack Biztonsagi 1/1980. (I. 19.) NIM rendeletet. Szabillyzat hatalybalepteteserol sz616

2. A tartaly gyartoja a tipusengedelyt annak lejartaig, a megfelelosegi tanusitvanyt annak lejartato! szamitott ket evig, a gyartormlv] vizsgalati bizonylatokat husz evig koteles megdrizni. 3. Az egyeb berendezesek gyartasi, illetve behozatali tJpusengedelyet a gyarto, illetve importalo az engedely ervenyessegenek lejartatol szamitott ket evig koteles megorizni. 4. A jarrml tulajdonosa a megfelelosegi tanusitvanyt, annak ervenyessegi idejeig kell hogy megorizze,

----

17

Az autogaztartalyok

megfelel6segi tamisitvanyanak mintaja:

ss ENERGIA-BIZTONSAGTECHNIKAI
KAzANFELUGYELETI Ikt.sz.:

ALLANUENERGETIKJU FELUGYELET FOOSZTAL y

MEGFELEL6SEGI TANuStTV autogliztartlilyokra Gyart6mii neve/jele: Gyartasi vagy behozatali engedely szama: Tartaly kategoriaja: A toltOgaz neve: Gyartasi sorszam: Adagszam: darab: Anyagmin6seg: .

ANY

.

Nevleges iirtartalom: Nevleges WIsc5atmerc5: Nevleges hossz: Ores tomeg: Toltetnyomas; Toltettomeg; Az eng. totlesi fok: Probanyomas; Az eng. legk. falvast.: -palast: - fenek;

lit
mm mm

kg bar kg % bar mm
mm

Anyag szabvany szama: Szavatolt mech. tulajdonsagok: Szakit6 szilardsag Rm: Polyashatar ReH. Rp 0.2: Fajlagos nyulas; As: Otc5munka KV: Felszakitasi nyomas.bar Hokezeles neme es jele:

N/mm2 N/mm2 J/cm2

%

A megfelelosegi tantisitvanyhoz csatolt anyagvizsgalati bizonylatok szama es kelte:
A gyartomuv] vizsgalat elvegzeset igazol6 belyegzo;

.

A megfelelosegi tamisitvanyban feltiintetett tartalyokat az ipari es kereskedelmi miniszter 7/1993. (V.12.) IKM rendelete alapjan megvizsgaltam, es megallapltottam, hogy azok az ENSZ-EGB 67. sz. eloirasalnak/a Gazpalack Biztonsagi Szabalyzat· elc5irasainak megfeleloek. A tartalyokba vizsgalati keltezest es belyegzot iittettem be.

Kelt:

.

P.H.

*A

nem kivant szoveg Bthuzand6

18

2. szamu melleklet a 6/1993. <Y.12.) IKM rendelethez Az autogez toltliallomas engedelyezesl f'eltetelel

felteteleket, 4. Hasznalatbaveteli engedelyezes A letesitesi engedelyben eloirt vizsgalatok kedvezo eredmenyei eseten az Energiafeliigyelet hasznalatbaveteli engedelyt ad ki. 3. szamu melleklet a 6/1993. <y. 12.) IKM rendelethez Az aut6gaz tOitliallomas letesftesenek, uzemeltetesenek btztonsagtechnlkal tuzvedelml ellifrasai 1. Elhelyezes, telepites 1.1 A cseppfolyos gaz toltoallomas tartalyai es a toltoallom ison levo e~yeb epitmenyek elhelyezesenek szabalyat kiilon jogszabaly tartalmazza. 1.2 Az autogaz toltoallomast - a veszelyessegi ovezetek tuzveszelyessegi osztalyatol fiiggetleniil - "e" tiizveszelycssegi osztalyba·· tartozo letesitmenyeknek kell tekinteni. 1.3 A cseppf'olyos gaz toltoallomason folddel nem fedett (fold feletti) kivitelben csak egy darab, legfeljebb 5 3 m nevleges (irtartalmu autogaz tarolotartaly helyezheto ei.
1.4 A cseppfolyos gaz toltoallomason 5 m3 nevleges tirtartalom feletti befogadokepessegu cseppfolyos gaz tarolo-

kertilo autogaz tarolotartalyok gyartasara, kiilfOldrol torteno behozatalara, felallitasara, hasznalatara, atalakitasara es javitasanak engedelyezesere a kiilon jogszabaly" rendelkezesei vonatkoznak. bJ Kiilfoldon mar hasznalt es kiilfoldi vizsgalo szerv altaI engedelyezett tarolotartalyok behozatala eseteben is, Ie kell folytatni a biztonsagtechnikai behozatali engedelyezesi eljarast a behozatal elott. Ez esetben az engedelykerelemhez mellekelni kell a NYEBSZ· szerinti engedelyezesi dokumentacion kiviil, a ktilfoldi szerv altal kiallitott gepkonyvet, valamint az elvegzett gyartomfivi vizsgalatok teljes korii bizonylatainak hiteles magyar nyelvii forditasat, 2. Kimeroszerkezet engedelyezese

1. Az autogaz tarolotartaly engedelyezese aJ Az autogaz toltoallomason elhelyezesre

Az Energiafeliigyelet reszere a kimeroszerkezet tipusengedelyehez az alabbi dokumentaciot kell benyujtani harom-harem peldanyban: - a komplett kimeroszerkezet es szerelvenyeinek rajzat, - a komplett szivattyumotor es szerelvenyeinek rajzat, - a komplett kimeroszerkezetet vizsgalo szerv minositd vizsgalatanak dokumentaciojat, - kezelesi, rmikodtetesi es karbantartasi utasitast,
- robbanasbiztonsagi ellenorzd vizsgalati jelentest,

KiilfOldi szerkezet eseten, a dokumentacio nyelvii hiteles forditasat is mellekelni kell.

magyar

3. Letesitesi engedely aJ Toltoallomas, egyedi siiritett foldgaz toltcberendezes letesitesenel csak az Energiafeliigyelet altai engedelye-

zett autogaz tarolotartalyt, engedelyezett tipusu kimeroszerkezetet, illetve engedelyezett tipusu egyedi sfiritett foldgaz toltoberendezest lehet felhasznalni, bJ A letesltesi engedelykerelemhez legalabb az alabbi
dokumentaciot sziikseges mellekelni:

- autogaz tarolotartruy gyartasi, illetve behozatali engedely masolatat, - a kimeroszerkezet 112.szerinti tipusengedelyet, --,tervezett tolt5allomas helyszinrajzat legalabb 1:200 meretaranyban - telepitesi leirast (melyben szerepelnek a telepitesre vonatkozo gazbiztonsagtechnikai, nizvedelmi, villamos berendezesek erintes- es villamvedelmi el6frasai), - iizemeltetesi es karbantartasi eldirasokat, - sflritett foldgaz toltoallomas eseten a teriiletileg i1Jetekes gazszolgaltato es villamos energia szolgaltato hozzajarulo nyilatkozatat. cJ Az engedelyezesi eljaras lefolytatasa soran az Energiafeliigyelet letesitesi engedelyt ad ki, melyben meghatarozza a hasznalatbaveteli engedely kiadasahoz sziikseges
* Lasd: A Nyomastart6
teser61 sz616 4/1979. Edenyek Biztonsagi (III. 7.) NIM rendeletet. Szabalyzata hatalybahlpte-

tartaly csak fOlddel fedett (fold alatti) kivitelben helyezheto el, legfeljebb 30 m3 befogadokepesseggel egy vagy legfeljebb harom darab tarolotartaly alkalmazasaval, 1.5 Egyazon cseppfolyos gaz toltoallomason, vagy csak folddel nem takart (ep: db 5 m3 -es), vagy csak fOlddel takart (legfeljebb 30 m ) kivitelii tartaly helyezheto el, 1.6 A folddel fedett (fold alatti) cseppf'olyos gaz tartalyok egymastol valo telepitesi tavolsagai: - fekvohengeres tarolok 0.75 D-re telepithetdk egymastol, de ez a tavolsag 1 meternel kevesebb nem lehet, - gombtarolok 0.5 D-re telepithetok egymastol, de ez a tavolsag 1 meternel kevesebb nem lehet (D a nagyobb tartaly atmeroje). 1.7 A cseppfolyos gaz toltoallomas tartalyainak, lefejtohelyetnek es kimerohelyeinek 15 meteres sugaru korzeteben talajszintnel melyebb letesitmeny (pI. akna, pince, kut, arok, csatorna stb.) nem lehet. 1.8 A sfiritett fOldgaz toltoallomas (kompresszoros ru.lomas puffertartallyal vagy anelkiil) villamos-veszelyessegi ovezet nagysaganak a meghatarozasa az MSZ 1600/8 szerint.
2. A tarolotartalyokra rasok es szerelvenyeire vonatkozo eloi-

2.1 A tarolotartalyok szerelvenyeinek kialakitasa soran a NYEBSZ, a GOMBSZ IV. fejezet es jelen melleklet eldirasait kell figyelembe venni. 2.2 Az autogaz toltoallomasokon elhelyezett gaztarolo berendezest nem egheto anyagu, atszellozest biztosito keritessel kell bekeriteni. 2.3 Az autogaz toltcallomasokon elhelyezett folddel
* L8sd: A gazenergiar61 sz616 1969. evi VII. torveny vegrehajtasar61 sz616 1/1977. (IV. 6.) NIM rendeletet. •• Lasd: Az Orszaqos Tuzvedelmi SzabSlyzat kiadasar61 sz616 4/1980. (X1.25.) BM rendeletet.

19

nem fedett (fold feletti) cseppf'olyos giiz tarolotartalyok es szerelvenyeik meg nem engedett tiizhatiisokkal szembeni vedelmere az aliibbiakat kell megvalositani: 2.3.1 Hdszigeteles - A tartiily es acelszerkezetu tarololabait, valamint a folyekony giizt tovabbito csovezetekeket az elzaro szerelvenyekkel bezarolag nem egheto, hoszigetelo anyaggal kell koriilvenni. - A hoszigetelo anyagok korrozioallo acelkopennyel (melynek falvastagsiiga legaliibb 1 mm) kell koriilvenni. Az acelkopenyt ugy kell rogziteni, hogy a hoszigetelO anyag es az acelkopeny kozott 30 mm tiivolsiig legyen. Az acelkopenyt ugy kell kialakitani, hogy a hoszigeteloanyag es az acellemezkopeny kozott reszben alul a levego be-, feliil pedig kifele iiramolhasson. A hoszigetelest - a szerelvenyek kornyeken, - a tartalyfeneken levo vizsgalo nyilasoknal, - a tartiily korkoros hegesztesi varratainiil a tartiily hossziranyu varratainak kezdetevel bezarolag es a - folyekony fiizis. vetelezesere szolgalo csocsatlakozas kornyeken ugy kell kialakitani, hogy sziikseg eseten szabadon hozzaferhetove valjek. 2.3.2 Szerelvenyek A szerelvenyeket ugy kell kialakitani es beepiteni, hogy 250 "Csra tortend felmelegedes ne eredmenyezzen tomitetlenseget a szerelvenyek csatlakoziisi pontjainiil. A biztonsiigi szelepet lefuvocsovel kell felszerelni, amely fiiggolegesen felfele mutat. A kifuvocso nyilasa legaliibb 0.50 m magasan legyen a hoszigeteles felett. A esctoldat vegzddeset csapadekviz bejutiisa ellen vedeni kell, es a csonk vegzodeset ugy kell kialakitani es elhelyezni, hogy a leftivott giiz a kornyezetet, a gaztarolot es szerelvenyeit nem veszelyeztetheti, 2.4 Az autogaz toltdallornasokon fold feletti tartalyt minden esetben sik, szikriit nem huzo, statikus feltoltodest nem okozo es nem egheto anyagu, a kornyezo talajszinttol 0.15 m magassagtira kiemelt feliileten kell elhelyezni. Ennek merete minden iriinyban 1-1 m-rel haladja meg a tartiily vetiiletet. 2.5 A csepptolyos giiz tarolotartalyt vizzel feltoltott tomegenek a f'igyelembevetelevel, sziliirdsiigilag megfeleloen meretezett alapra kell helyezni. A tartoszerkezet egyenletes teherelosztiist tegyen lehetove. 2.6 A fold felett elhelyezett tartiilyt (tartiilyokat) legaliibb 2 ora tfizallosag! hatarerteku tartoszerkezeten kell elhelyezni. 3. Kimeroszerkezet 3.1 A kimeroszerkezetet az autogaz toltoallomas kozlekedesi utjainak szintjetol legaliibb 0.15 m-re kiemelkedo alapon, az alapzathoz sziliirdan rogzitve kell elhelyezni. 3.2 A kimeroszerkezet viiza es boritolemezei a varhato igenybevetelekkel szemben ellenallokepes, idotiillo es nem eghetd (MSZ 595/2) anyagu legyen. 3.3 A burkolat a belsd szerkezetet mechanikai seriiles es illetektelen behatas ellen vedje. 3.4 A kimeroszerkezet szerkezeti egysegkent nem szabad olyan anyagokat alkalmazni, amelyeknel az ilzemszeni

folyamatok elektrosztatikus feltoltodeseket idezhetnek elo. 3.5 Az esetleges elektrosztatikus feltoltodes levezetesere a kimeroszerkezet femszerkezeti reszeit egymiissal femesen ossze kell kotni, es be kell kotni a vedofoldelO halozatba (MSZ 16040, MSZ 16041). ' 3.6 Az iizemi autogaz toltoiillomiis onkiszolgalo jelleget jol lathatoan es iddtalloan a kimeroszerkezeten jelezni kell 3.7 Az iizemi toltdallomas kimeroszerkezeten maradando medon es jol olvashato szoveges, iibriis kezelesi utasitast kell elhe1yezni. 3.8 A kimeroszerkezethez tartozo kiszolgalotomlo hajlekony, antisztatikus tulajdonsagti, az autogaz hatasanak ellenallo es a szivattyu iizemi nyomiisniillegaliibb 1.5-szor nagyobb nyomiis elviselesere legyen alkalmas. A kiszolgiilotornld kozforgalmu autogaz toltoiillomiison elzarhato vagyleziirhatolegyen. 3.9 Autogazt kimerni csak olyan kimeroszerkezeten keresztiil lehet, amely rendelkezik a meresiigyi tipusvizsgiilat eredmenyekent az Orsziigos Meresligyi Hivatal iiltal kiadott hitelesitesi engedellyel. ' 4. Villamos berendezes, erintes- es villamvedelem 4.1 Az autogaz toltoallomas villamos berendezeseit az MSZ 1600 sorozat, erintesvedelmet az MSZ 17211. villamvedelmet pedig az MSZ 274 sorozat szerint kell tervezni es kivitelezni. . 4.2 Az autogazt kimeroszerkezet villamos berendezesei motor, kapcsolo, eloszto- es csatlakozoszerelvenyek, fenycsoves liimpatest, fenycsoelctet, elektronikus berendezesek stb. az MSZ 1600/8 szerinti villamos veszelyessegi fokozatnak megfelelO kivitehiek legyenek. 4.3 Autogazt kimerni csak olyan kimeroszerkezeten keresztiil lehet, melynek reszegysegei robbaniisbiztonsiigi ellenorzo vizsgiilat utiin a megfelelO vedettseget igazolo minositd okirattal rendelkeznek. 4.4 Az autogaz toltoallomasokon.kabel- es csovezetekcsatorniikat letesiteni nem szabad. Az utak, a jardak es az epiiletalapok alatt e1helyezett vedocsovek folyamatos csorendszert ne kepezzenek, 4.5 A giizt szallito kozutl tartalyos jiirmii f6ldeIOvezeto csatlakoztatiisiira csatlakoziisi pontot kell kesziteni 15x50x180 mm-es vorosrez hasiib felrogzitesevel, A giizt lefejtd tartiilykocsit minden esetben foldelni kell. 5. Tuzoltoeszkozok, tiizmegelozes, nizvedelem, gazbiztonsiigtechnika, iizemeltetes 5.1 Az autogaz toltdallomas teriileten clhelyezett f'oldtakariis nelkiili tartiily kozvetlen kozeleben, a lef'ejtd akna kozvetlen kozeleben es a f6lddel takart tartiily domaknaja mellett szembetfino medon, mindig olvashato iillapotban tartott 630x400 mm-es nagysagu femlemezbol keszitett, feher alapon 35 mm szeles, voros szegellyel elliitott, fekcte szimi betiikkel irt: TOz- ES ROBBANAsVESZEL Y! NYiLT LANG HASZNALATA ES A DoHANYzAs TILOS! szovegu tuzvedelmi eloirast tartalmazo tablakat, alatta pedig a nemzetkozi piktogram kepet kell elhelyezni. 5.2 Jelen melleklet 2.2 pontjiiban irt kerites bejiirati ajtajiira el kell helyezni az 5.2 pontban irt figyelmezteto es tilto tablan kiviil az IDEGENEKNEK BELEPNI TILOS! szovegu tilto tiibliit is.

20

5.3 Az autogaz toltoallomason - a f61ddel nem takart tartaly kozeleben egy db 50 kg t6ltett6megii, - a lefejt6hely mellett, a f61ddel takart tartalyok domaknai mellett egy db 12 kg toltettomegfi, - a kimerohely mellett egy db 12 kg toltettomegu, - a sfiritett f61dgaz t6lt6aIlomas (kompresszoros allomas puffertartallyal vagy anelkiil) teriileten egy db 50 kg t6ltett6megii es ket db 12 kg toltettomegfi porral olto tuzoltokeszilleket kell elhelyezni. Az egyedi sfiritett f61dgaz totloberendezes mellett egy db 6 kg-os toltettomegti porral olto tfizoltokesziileket kell elbelyezni. 5.4 Az autogaz tolt6allomast csak rendeltetesenek megfele16en a mege16z6 tiizvedelmi es gazblztonsagtechnikai rendelkezesek szerint szabad hasznalni. 5.5 Az iizeme16 autogaz t6lt6allomast annak kezeloje koteles allando feliigyelet alatt tartani, iizemsziinet idejen pedig lezarni. 5.6 Autogazt lefejteni csak a kijelolt helyre (lefejt6hely) beallt tartalyos szallito jarmfirol szabad vegezni, 5.7 Autogazt t6lteni csak a kijelolt helyre (toltohely) beallt kozuti jarmii e celra kialakitott tartalyaba lehet, azutan, hogy a jarmfi motorjanak mukodese leallitasra keriilt, a jarmii sebessegbe kapcsolassal es a kezifek behuzasaval elgurulas ellen rogzitve lett. 5.8 Autogaz t6lt6allomas kezeloje csak ervenyes tuzvedelmi* es autogaz toltdallomas kezel6i** szakvizsgaval rendelkez6 olyan szemely lehet, aki a munkakor betoltesere egeszsegiigyileg ***alkalmas. 5.9 Az autogaz toltoallomas kezeleset csak testhezallo, antisztatikus vedoruhaban, Iedett f6vel es szikrat nem okozo b6r labbeliben szabad vegezni, Miianyagb61 kesziilt also- es telsoruhazatot viselni tilos! Tolteskor vedokesztyflt kell hasznalni. 5.10 A cseppf'olyos gaz lefejtesekor a gazt szallito kozuti tartalyos jarmfi lefejt6 csonkjanak 20 m-es korzeteben csak a kezeloszemelyzet tartozkodhat, A teriiletet a 6.2 pontban irt tablaval meg kell jelOlni. 5.11 A lefejtes ideje alatt az autogaz toltoallomas kezelojen kiviil, a tartalyos jarmii szemelyzete is koteles a toltes helyen allando feliigyeletet tartani. 5.12 Az ajtogaz toltoallomas terilleterol az eghetd hulladekot rendszeresen el kell tavolitani. Az utburkolatot iizemzaras utan a kimeroszerkezettol szamitott legalabb 5 meteres k6rzetben tisztitani kell. 5.13 A kirneroszerkezetet a legkisebb szivargas eszlelese eseten azonnal iizemen kfviil kell helyezni, es az elektromos halozatrol Ie kell valasztani, Ismetelten iizembe helyezni csak a hiba - szakszervizzel t6rten6 - elharitasa utan szabad.

5.14 Minden autogaz t6lt6allomasra iizembe helyezeskor olyan utasitast kell kesziteni, amely legalabb a kovetkez6ket tartalmazza: - a berendezes kezelesevel kapcsolatos eloirasokat, - a gazbiztonsagtechnikai eloirasokat, - az id6szakos ellendrzesek idejet es modjat, - a munka- es a tuzvedelmi utasitast, - a karbantartas idejet, modjat, - a szakszerviz cimet, 2.3 A 7/1993. (V.12.) IKM rendelet Ismertetese

A rendelet az Energiafeliigyelet altal elvegzett engedelyezesi eljarasok, hatosagi ellenorzesek es egyeb eljarasok dijait sorolja fel, Az ipari es kereskedelmi miniszter 7/1993. (V.12.) IKM rendelete a gaziizem(l jarmuvek iizemanyagellat6 berendezeselvel kapcsolatos eljarasok dfjainak megallapftasar61 Az illetekrol szolo 1990. evi XCIII. torveny 67. §-anak (2) bekezdeseben foglaltak alapjan, a penziigyminiszterrel egyetertesben a k6vetkez6ket rendelem el:
1.§

(1) Az MIami Energetikai es Energia-biztonsagtechnikai Feliigyelet (a tovabbiakban: Energiafeliigyelet) a 611993. (V.12.) IKM es a 13/1993. (V.12.) KHVM rendeletekben szabalyozott hatosagt es egyeb eljarasaiert a rendelet mellekleteben meghatarozott dijakat szamithatja fel. (2) Az engedelyezessel kapcsolatos kikilldetesi koltsegek es az engedelyezeshez sziikseges, az Energiafeliigyelet altal elrendelt vizsgalatok k61tsegei az engedelyt kerot terhelik. (3) A gyartormivi vagy id6szakos vizsgalatok, illetve gyartomuvi ellenorzes kikiildetesi koltsegei a vizsgalatot kerdt, illetve az ellen6rz6tt gyartomiivet terhelik. (4) Az engedelyezesi eljarasl dijat a kerelem elutasitasa eseten is meg kell fizetni. (5) Az eljaras! dijat az iigyfet az Energiafeliigyelet MNB 232-90171-4362 szamu szamlajara koteles befizetni, az igy befolyt osszeg az Energiafeliigyeletet illeti meg. 2.§ E rendelet a kihirdeteset k6vet6 30. napon lep hatalyba. Dr. Latorcai Janos s.k., miniszter

• Lasd: A tuz elleni vedekezesrol es a tuzoltosagrol szolo 3/1980. (VIII, 30.) rendeletet. •• Lasd: Az iskolarendszeren kiviili. az ipari lis kereskedelmi tevllkenyseggel osszefOggo szakmai oktatasrol lis kepesitllsrol szolo 12/1992. (IV. 4.) IKM rendeletet. ... Lasd; A munkakon alkal,massagorvosrVizsgalatarol lis vlliemenyezeserol szol6. m6dositott 4/1981. (III. 1.) EiiM rendeletet.

21

:'.::' :~.:~:.:::.:::.::' .. ~.:::.' :.::~.~:~.~:~.~.~ .. I.i:'.i:':.::'.~:'.•.:'~.::'..:.i.~ .::~.::~.::~.~::.~::.'~::~.~:'·:.:::·.~:'.::':.:.~

::~.::f.~::·.::'.:::.::::.~:'.:::.::~:.•::.~::.:::..

:.:'.~:~.~:~.:.::.~:'.~:i·.::~.~:~.~:~.~·::·:··:':}.::: •• : .::: :.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:

::.:.:.:.:

? ••• :.::::~trt:...:::::::::::::::::: :::;:: ..:.:::::.:.......:::;::::':':::.......... .•..•..•::.:::.•::.•::..•::.:::.: .'.~.~.:.~.:.~·.:.'..:.~.'.~.~.~.~.~.'.:.~.'. ' i.' '•.•.•.:::.'. .i:•.•.:.:.::•.::::.•::.::•.:.:.•.:::.::::.•1 ~:.•.•.... :::::::::::::.~.: .•..:• :::.:.:::::::.:.: :::~ .• :: :.:.:.~.: :.: .•. i:.:.:::
y.:.:.;.:.:.:.;.;.:.;.;.:.:.:.:.;.:...... .;.:.;.:.:.:.:.: :.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.;.:.;.:.:: :',' :.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.: .. : :.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:. •

MeUeldet a 7/1993. (Y. 12.) IKM rendelethez I. Engedelyezesi eljarasok dija 1. Tartalyok egyedi behozatali tipusengedelye 2. Tartalyok gyartasi engedelye sorozatgyartasra 3. Tartalyok behozatali engedelye szambeli korlatozas nelkiil tobbszori behozatalra 4. Tartalyok javitasanak engedelye 5. A 2. es 3. pontokban Irt engedelyek modositasa 6. A jarmiibe epithetd iizemanyageUato berendezes gyartasa, kiilfOidrol valo behozatalanak, valamint atalakitasanak engedelyezese tipusonkent 7. Kimerdszerkezet -gyartas, kiilfOidrol torteno be- hozatalanak, valamint atalakitasanak engedelyezese tipusonkent 8. Kimer6szerkezetonalloan forgalomba hozhato reszegysegeinek (pI. kompresszor, szivattyli stb.) tipusengedelyezese tipusonken t 9. Autogaz tOlt6allomas letesitesenek, atalakitasa-nak es hasznalatbavetelenek engedelyezese eljarasonkent

10000 Ft 20000 Ft

II. Hatosagi ellenorzesek dija 1. Gyartomii megfelelosegenek ellenorzese 2. Gepjarmti-fenntarto szervezet ellenorzese 3. Autogaz tOitoaUomas biztonsagtechnikai ellenor-zese ID. Egyeb eljarasok dija 1. Tartalyok gyartomiivi vizsgalata: -Iegfeljebb 200 db tartaly eseteben - 200 db tartaly felett darabonkent 2. Tartalyok idoszakos vizsgalata: -Iegfeljebb 200 db tartaly eseteben - 200 db tartaly felett darabonkent 3. Gaziizemii jarnnivek Iizemanyegellato berendezeseit szereld gepjarmii-fenntarto szervezetek (szakszervizek, miihelyek stb.) megfeleloseget igazolo szakvelemenyek • kiadasa mfihelyenkent
• 1.8sd: 13/1993. ('1.12.) KHVM

13 500 Ft 8000 Ft 10000 Ft

20000 Ft 7500Ft 10000 Ft

18000 Ft 90Ft 16000 Ft 80 Ft

10000Ft

10000 Ft

15000Ft szamu
rendeletet.

10000 Ft

20000Ft

22

1:II:rrr:'rrr::::::::rr::::::rr:I'r:I:::::r::::::::::::::::::::::r:::rl:::::::::r:::r::::::rl:::::::::::rIIr::::::llr:::::::::::::rrrrr::r':::::::::'::::::::::::::::,:r:rrrrrr:rr::::r:::rl::::::::::r:r::::r:::::::::::'r::::::'::;:::::::::rr::::::::::::rr::::::::r::::r:::::r:::::r:::::::'::::::rr:I:::r:r:r:r:1

3. GazOzemu jarmuvek tOzeloanyagai
Az 1970-es evek kozepen fellepo olajvalsag okozta polltlkal blzonytalansagok az energlaellatasban, de a kCSolajnak, mint energlanyersanyagnak fenyegetCSklmerOlesl lehetosegel Is megnoveltek az alternatfv motorhajto tOZelCSanyagok kereseset vllagszerte. OJ tOZelCSanyagok keresese kezdetben Inkabb olyan motorlkus elegetesre alkalmas uj energlahordozOk felkutatasat jelentette, arnelyek a klmerOlo koolajtorrasok esetleges potJasat rnegoldana. A kornyezetvedelml szempontok tontossaqanak fokozatos fellsmerese a tOZeloanyag kutatasokban uj feladatok es ujszenl megoldasok megfogalmazasahoz vezetett, amelyek uj fejlesztesl szempontokat alakltott kl, Ez azzal jart, hogy az uj tOZeloanyagok "megkonstrualasa" soran mar nemcsak a fajlagos energlatartalom blztosltasa a fontos cel, hanem az Is, hogy a kemlallag lekotott energla - egesfolyamatban torteno - felszabadltasa minimalls karosanyaq-klbocsatassal jarjon. Bar a kCSolajfeldolgozo Ipar meg ma Is a fosszllls alapu - vagyls a foldtortenetl okorban keletkezo Oledekes kCSzetekbol szarmazo - motorhalto tOZeloanyagok fejleszteseben es gyartasaban erdekelt, az alternatfv tOZeloanyagoknak - klsebb foldrajzl korzetekben tortenCSfelhasznalasa eseten - kedvezo kllatasal lehetnek a jarmuhajtas terOleten. Az alternatlv motorhajt6 tOZeloanyagok egy Igen jelentos csoportlat alkotjak azok a fosszllls eredetU anyagok, amelyeket a szaklrodalom - kOlonosen az ut6bbl evekben - egyszeruen autogaznak nevez. Az autogaz gyujto fogalomkent az alabbl gazfelesegeket foglalja magaba: a.l cseppfoly6s gazok (LPG) • propan, prop lien • butan, butllen A csepptoiyos gaz elnevezes arra utal, hogy az Ide tartoz6 szenhldrogen vegyOletek konnyen vlhetok tolyadek halrnazallapotoa es a szokasos atrnoszterlkus homersekleteken, vlszonylag kls nyomason (5 bar alatt) folyadek allapotban Is tarthatok, b.l surftett foldgaz (eNG) c.l csepptolyoslton foldgaz (LNG) d.l egyeb egheto gazok • hldrogen (H2) • ammonia (NH3) • blogaz Jelen fejezetben a gaz tormajaban felhasznalasra kerOlo tOzeloanyagoknak - vagyls autogazoknak belsoegesu dugattyus motorokban torteno alkalmazasahoz szOkseges mdszakt kerdeseket elemezzOk a tOzeloanyagokkal es a motorokkal szemben tarnasztott kovetelmenyek szemszogebol. 1990-es adatok alapjan a naponta felhasznalt cseppfoly6s gaz kb. 45 %-ot, a suritett foldgaz 7 %-ot kepvlsel az alternativ tOzeloanyagok kozott. A tovabbl elemzesek Is lenyegeben e ket gazfajtara kortatozodnak napjalnk technlkal es gazdasagl lehetosegelt flgyelembeveve.

A ma hasznalatos koolaj alapu rnotorhalto tOZeloanyagok napjalnkban meg nehany alapvetd elonyt elveznek barrnely alternatfv tOzeloanyaggal szemben: • nagy fajlagos energlatartalom (42.000 kJ/kg), konnyu tarolasllehetoseg mellett • OZemeltetett jarmumotorok lIyen tOZeloanyagok elegetesehez lettek szerkezetlleg klfejlesztve • vllagszerte klalakult elosztasl kut-halozat, A fentl elCSnyokaz alternatfv tOZeloanyagok elfogadtatasat, placl bevezeteset jelentCSsenmegnehezi3.1 A szenhldrogen vegyOletek osztalyozasa tlk. Ezt Igazolja az a teny, hogy az 1973-as elso olajvalsag ota - bar Igen sok technlkal es gazdasagl pubA belsoegesu motorok uzemeltetesehez hasznalt IIkaclo jelent meg a targykorben - csepan reglonalls tOzeloanyagok fo energlahordozo elemel a szsn (C) felhasznalasokrol lehet beszelnl az alternatfv tOZelo- es a hldrogen (H). A szokasos, klasszlkus tOzeloanyaanyagokkal kapcsolatban. gok napjalnkban azok a folyekony sz{mhldrogen keE teny flgyelembevetelevel hangsulyoznl kell, vereksk, melyeket koolaj bazlson desztlllacl6val III. hogy az alternatlv tOZeloanyagok alkalmazhatosaga rafflnalassal allltanak elo. Ezek a motorhajto anyagok szempontjab61 az olyan energlahordozok szarnlthata szenen es hidrogenen kivul tovabbl - tobbnylre nak slkerre, arnelyek a tOZelCSanyag tejesztese reven nem klvanatos - egheto komponenseket, mint pI. a meglevCSmotorkonstrukclokhoz IIleszthetok. Ha az at- ken, valamlnt ballasztanyagokat (oxigen, vfz, nitroternatlv tOZelCSanyaghoze motorkonstrukcl6t kell fej- gen, hamu, stb.) Is tartalmaznak. lesztenl, ez gyakran az adott alternatlv tOZeloanyag A dugattyus hoerogepek mukodesl m6djuk szerlnt alkalmazhatosagl korlatjat jelenthetl. ket nagy csoportra oszthatok: Az eddlg megvlzsgalt alternativ tOZeloanyagok a. I Otto-motorok: ezekben a mennylsegl szaoasajnos 19azan nem tudtak "ellehetetlenltenl" a hagyoIyozasu motorokban az egesfolyarnatot Idegen enermanyos tOZelCSanyagokat. Ennek technlkal okal Is gla (gYUjtoszlkra) felhasznalasavallndltjak meg. szarnottevoek, de talan fontosabbak a gazdasagossaglokal.

24

b./ Oteset-motorok: a mlnosegl szabalyozasu motorok ban az egesfolyamat Idegen energla felhasznalasa mfllkOI,a tOzeloanyag egesterbe portasztasa utan Indul meg. A ketfele egesl eljaras Igen eltero flzlkal-kemlal kovetelmenyeket tamaszt a tOzeloanyagokkal szernben, Igy ertheto, hogy a kereskedelml rnotorhalto tuzeloanyagok Is ketfele vattak: a./ benzin: az Otto-rnotorok tOzeloanyaga b./ gazolaj: a Dlesel-motorok tOzeloanyaga Ezek a tOzeloanyagok szenhldrogen vegyOletek keverekel, Igy konkret szerkezetl keplet nem aohato meg egylk kereskedelml tOzeloanyagra sem. A flzlkal es kemlal salatossauok megltelesehez megls lenyegesnek tunlk ezeket a tOzeloanyagokat besorolnl a szerves kemla rendszerebe, Ezt az a teny Is megeroSltl, hogy a motorlkus egesl tulajdonsagok kvantatfv jellemzese erdekeben a motorhalto tOzeloanyagokat olyan szenhldrogen vegyOletekkel hasonlitlak ossze, melyek konkret szerkezetl kepletelk reven hatarozott flzlkal-kemlal tulajdonsagokat hordoznak. A szenhldrogeneket alapvetoen molekulaszerkezetOk szerlnt csoportositlak: • nyllt szenlancu vegyOletek: a szenmolekulak kapcsolodasa a vegyOleten belOllancot alkot • zart szenlancu vegyOletek: a szenmolekulak gy(.l.. rUt kepezve kapcsol6dnak a vegyOleten belOI. Egy maslk osztalyozasl szempont a szenatornok molekulan belOIi kotesl formal: • telltett szenhldrogenek: a szenatornok egymassal egy vegyertekkel kapcsol6dnak csupan • telltetlen szenhldrogenek: a szenatornok a molekulan belOI legalabb egy helyen ket vagy harom vegyertekkel kapcsol6dnak egymashoz. A szenhldrogenek szarmazekal ugy jonnek letre, hogy bennOk egy vagy tobb hldrogenatomot funkcl6s csoporttal helyettesltOnk. A funkcl6s csoportok olyan atom v. atomcsoportok, melyek a szenhldrogen szarmazek molekulanak a szenhldrogen termeszetetol fOggetlenOI speoians tulajdonsagokat kolcsonoznek. Emlatt a szenhldrogen szarmazekokat a funkcl6s csoportok szerlnt lehet tovabb osztalyoznl, mlvel az osszes szarmazek molekula, amely valamllyen funkcl6s csoportot tartalmaz, erre a csoportra ~lIemzo tulajdonsagokat mutat. Meg ha tobb kOlonbozo funkcl6s csoport Is van egy molekulan, mlndegylk sajat jellemzo m6djan Igyekszlk reagalnl, a tobbltol tobbe-kevesbe fOggetlenOI. Altalanossagban elmondhat6, hogy a szenhldrogenek sajatossagalt azok molekulaszerkezetl struktural hatarozzak meg alapvetoen, Az azonos tapasztalati kepletu - vagyls azonos tomegosszetetelu -, de rnolekulaszerkezetl strukturaban kOlonb6zo felepltesu szenhldrogen molekulak eltero flzlkal-kemlal sajatossagokkal rendelkeznek. Ezt a molekulaszerkezeti atalakulast Izomerlzacl6nak nevezlk, a letrejott uj molekulak a kllndulo molekulak Izomerjel. A jelenlegl motorhajt6 tOzeloanyagokat Is tartar-

rnazo szenhldrogeneket - a tulajdonsagalkat alapvstoen meghatarozo molekulaszerkezetl struktura alapjan - a kovetkezd medon lehet felosztani: Szenhldrogenek (HC - vegyOletek)

I. Nyllt IImeli vegyiiletek (alifaso/i) 1. Telltett vegyOletek (parafflnok) Altalanos kepletOk: CnH2n+2 a./ normal parafflnok: elagazas nelkOIi szenlanc Motorlkus szempontb61 fontos tagjal: n - Heptarr C7H16 n - Oetan; C16H37 b./ Izo parafflnok: elagazast tartalrnazoszenlanc Motorlkus szempontbol fontos tagja: lzo-oktart CSH1S 2. Telltetlen vegyOletek (oleflnek) a./ mono oleflnek: egy kettc5s kotes van a szenlancban KepletOk: CnH2n b./ dl-oleflnek: ket kettc5skotes van a szenlanoban KepletOk: CnH2n-2 Az Igen aktlv dloleflnek gyantakepzodest okoznak, ezert jelenletOk nem klvanatos a tOzeloanyagokban. II. Zart lanell vegyiiletek (karboeiklusos) 1. Telltett vegyOletek (naftenek) Altalanos kepletOk: CnH2n A gyuru formaju szenlancban nem fordul elo kettos kotes a szenatornok kozott

2. Telltetien vegyOletek (aromasok)
Altalanos kepletOk: CnH2n-6 Az arornasok sokkal kevesebb hldrogent tartalmaznak, mint az allfas szenhldrogenek, azonban ezek Igen nehezen tellthetok. Ezek nagyon kopoqastaro vegyOletek. Katalltlkus retormaias reven a benzin eloallftasakor az aromasok reszaranya 65-70 %rals novelheto. Motortechnlkal szernpontbol jelentos a ket szengyurUt es egy metil funkclos csoportot mapaba fogla10IX - metllnaftalln: C1oH7CH3 A 3.1 abraban bemutatjuk a szenhldrogen vegyOletek osztalyozasl rendszeret, nehany tlplkus vegyOlet bemetatasavat A kemlal struktura es mlndenekelott a szeruanchosszusag - melyek a szenatornok szarna reven meghatarozott - meghatarozza a szenhldrogenek tulajdonsagalt. . A 3.2 abran lathato rnodon a szenhldrogenek forraspontla a O-atomok szamaval emelkedlk. A 3.3 abra szerlnt a suruseg Is no a C-atomok szarnavat, ettol csak az arornasok kOlonboznek, melyek surusege kozel alland6 marad. Az als6 fUtoertek a 3.4 abra szerlnt a c-atornok szamaval csokken, csupan az aro-

masoknat novekszlk,

25

Nyilt Icmeu vegyuletek

Alifasok

Terltett vegyuletek

TeAtetlen vegyuletek

Normal+Paraffin IInearis lane CnH2n+2

Izo-Paraffin elagaz6 lane

(Mono-olefinek) egz duplakOtes CnH2n

(Di-olefinek) ket duplakOtes Co H2n-2

PiIda:
Hepton C7H'6 lzo-Okton CeH'8 H I H-C-H H H I I H-C-C-C-H I I H H H-C-H H I H - CC-H 3-Hepten C7H'4 l,S-Heptadlen H I H-C H-C I H-C-H H-C-H H-C H-C
I I

C7H'2

H I H-C-H I H-C-H
I

I I

H-C-H
I I

,I I

H I H-C-H I H-C-H H-C H-C

II

H-C-H H-C-H I H-C-H H-C-H H
I I

..
I

I

H-C -H I H

H

H-C-H I H-C-H I H-C -H H
I

"
I

H-C-H H
I

GyOrCls vegyuletek

(Naftenek) teAtett vegyuletek

Arornosok teAtetlen vegyuletek

Pilda:
Clklohexon H H

H/I I'H
<, \,/
H H, ,/H /C

IC

'\./

C6H'2 H

Benzol H

C6H6

H-C

I\

C

I

C-H

H

\cl
H

C" H

H-C

/'\.

"\

C

tf

C-H

I

H

H

I

3.1 ~b'" Szenhldrogenek

osoponosttee«

26

j'o.'.'. ..

U:::':{::::::::::):H/\:::':\{::::""

:.::.::.:.::.'.::.::.':.::.'.::.::.:.':.::.':.':.':.::.::.':.':.':.':.:.':.':.':.::.':.':.':.':.:.:.:.'.:.:'.:::..:'.:.::.:.::.::.::.: :'., i.i.:.::'.,::. ..:.::.::.::.: . ..: '

.,'.i."'.i.,·.:'.'.,.:'.i.,'.,.:'.i.,'.,'

..".,'.,:.·'.i.,'.,: ..'.i.,'.,'.:.:'.,'.,.:·.:·.:'.,'.,·.".,'.,'.:.:'./.,'.i.,'.i.,:

:·.:'.,'.i.,'.i.".i.".i.".i.".,·.".i.'·.".".i.".i.,'.,:.,'.·:.,'.,:.,'.,:.i.,:.i.,:.,'.,:.,'.,:.,'.,:.i.,:.,'.,'.:.:'.:'.,'.".,·.,·.".:'.i.".;.:'.i,".,'.::

..',".i,".i,".,:.,'.,:.i.,:

..:.:.i.,:.,'.,:.'.,:.i.,:.,·.,:.:'.,:.,'.,:.,'.,:

..',,:.i,':.",:.:',':.",':.'.'.".",':.i,,'.,,'.i,,'.,',,'.,,::.,',,'.,',,'.:

.•.:.',,'.,',':.i,': .• ',':.i"

.•.: .•. :.'.:.:.: .•.: .•.' .•.' .•.: ..' ..: .•.' .•.' .•,: •..,: .• ,: .•,::.:,'.:,: ..:.,:.:,:.:,:.:.:

:,:.:,:.:,:.:,:.'.,

•.• ,: .• ,: .•,:.',: .• ,:.:,: .• ,' .•.:.:':'.'

,'.:,': .•,: .• ,' •..,' .•,

.

400

I

300

I
0( -

Antracen


IC IC

X X

IC

IC

11
IC

I

..
I: 0 C. In
'CC

Metilnaftalin
N~~

I•
II

a

V

11
)C

a )C

11

tP

200

~lin

._a __ o

100

1------4-,

II

., 0 0

• !
+

~

x 0

~~---------+----------~
• n-Paraffin • i-Paraffin
a Aromasok

--+

_

'-i '-i 0

a
0

~

1----1 · .,
I

o

+

"

A Naftenek

o • ~ 10

01efinek Po1iciklikus aromasok

~
25

_ 100

~~

~
5

~I
15

~l~
20

o

C- atalllk
3.2. 'bra Szenhidrogenek forraspontja

5Ztina

0,8

-- _-----.....

0,7
~
CD

In :::::1 '-i :::::1

0,6
x

tn

/

0,5

T

..-n.n, ..
I
I l 5

.-/1

J1(

n- Paraffin

20

~-m

o
a

01efinek
Aranasok

A

0,4

I
o
5

Naftenek
I

10
C- atalllk szama

15

20

3.3 'bra Szenhidrogenek stlrtlsege

27

szamitva C- es H2-bal
lC 0
Q

n- Paraffin Olefinek
Aranasok

.c1

NaftEinek

.::t.
'Q)

0\6

....

'Q)

'"'

10

....

0\4
CI

1.1..

:=
0\2

~

o

~--------~~~------~---------15
5

C-attalk sz_
3.4 'bra Szenhidrogenak fOt6erteka
A talrtett normal parafflnok flzlkal tulajdonsagal az el6z6 abrak tanulsaga szerlnt a vegyOletet alkot6 molekulak szenatom szamat61 fOgg. A kls szenatorn szamu n-parafflnok kozonseges h6mersekleten gazok, amelyek szagtalanok. Az 5 szenatomot tartalmaz6 pentant61 kezdve mar benzlnszagu folyad8kok, majd a 16 szenatomu hexadekant61 kezdve szagtalan, puha, vlaszhoz hasonl6, krlstalyos szilard anyagok. A 3.3 abraban az 1...4 szenatornu vegyOletek forraspooton (T s) lev6 folyadekalnak suruseget adtuk meg. A paraffin szenhldrogenek a flzlkal tulajdonsagalk kozottl nagy kOlonbsegek ellenere kemlal jeJleg szempontjab61 nagyon egysegesek, rovlden sz61va a kemlal behatasokkal szemben 1geneJlenall6ak. (ElnevezesOk Is Innen szarmazjk: parum afflnls, vagyls kls afflnHasu). A kemlal atalakulasuk csak magasabb h6rnersekleten megy vegbe. Az atalakulasuk kozOI rnotortechnlkal szempontb61 az egesnek van jelent6sege, amely oxigen jelenleteben 300-500 ·C h6rnersekleten Indul meg. A lang h6rnersekleten a szenhldrogenek szabad gyokokre hasadnak, amelyek az oxlgennel vagy a keletkez6 szendloxlddal es vrzg6zzellancreakcl6ba lepnek. benzlnreformal6k gazab61, a szen vagy a szenhldrogenek hldrogenezesl eljarasalnal keletkez6 gazokb61 tortenlk, tobbnylre surrtessel, adszorpcl6val vagy melyhUtessel. A 3.2 abran megflgyelhet6 volt, hogy kornyezetl h6mersekleten az n-paraffln sorba tartoz6 3 III. 4 szenatomot tartalmaz6 propan es butan vegyOlet forraspontja - 42°C III. - 0.5 °c, amely lehet6ve teszl ezen szenhldrogenek motorlkus felhasznalas szempontjab61 val6 konnyQ kezelhet6seget. Az el6z6 pontban emlrtettOk, hogy az Izomer vegyOletek - bar tapasztalatl kepletOk azonos - elter6 flzlkal tulajdonsagokat mutatnak, melyek szerkezetl kepletOkben Is klfejez6dnek:

propanCaHa

normal-butan C4H1°

HHH ,,, H-C-C-C-H HHH HHHH H-C-C-C-C-H HHHH
, I I
I I I I

3.2 Csepptoly6s gazok
A cseppfoly6s gazok el6aJlrtasa szenhldrogen elegyekb6I, foldgazb61, k60lajflnomrt6k krakkgazalb61,

HHH H-C-C-C-H
I I I

H-C-H ,
H

HIH

28

A fentl telltett szanhldroganeken kivOI mag telltetlen szanhldroganek Is elofordulnak a csepptolyos gazokban, melyek a propanoot as a butanbol ugy szarmaztathatok. hogy kat szomszedos szenatomrol a hldrogan atomok lehasadasakor felszabadulo vegyartakek egymashoz kapcsol6dva kettc5sk6tast kapeznek. Ez a kettos k6tas adja a telftetlen jelleget as nagy reakolokepesseqet (afflnltast) blztosft.

3.2.1 Flzlkal as termodlnamlkal

tulajdonsagok

propuen C3Hs

C=C-C-H HHH
I I I

H ,

H ,

H HH C=C-C-C-H HHHH
I I " I I I

A szerkezetl kapletben lathato kettos k6tasek reven a gazszerusag jobban klfejezodlk, tenat a torraspont, a krltlkus jellemzok klsebb szamartakuek.

Osepptolyos gazok .motorlkus calu telhasznalasa nem ujkeletU, hiszen mar hazankban is alkalmaztak a so-as evek vagan jarmuhajtasra. Az autogazkant hasznalt csepptolyos gazok tulajdonkappen nem tlszta vegyOletek, hanem a fentebb ismertetett szenhldroganek kOl6nfaie aranyu kevereket Hazankban az elmult negyven esztendoben - elsosorban a nem elegendo mennylsagu termetes mlatt - a csepptolyos gazokat nem lehetett jarmuvek Ozemeltetesere hasznalnl. A haztartast energla blztonsagos fedezasere szolgalo csepptolyos gazt - k6zlsmert neven PB-gazt - az MSZ 1601 szabvany altai elofrt mlnosegu propangazb61 as butangazbol allftJak elo. Ismeretelnk szerlnt a tervezett motorlkus felhasznalas eroekeben nem kerOlt atdolgozasra e szabvany, (gy tajakoztatas caljabol a 3.1 as 3.2 tablazatokban klvonatosan bemutatjuk az elolrasokat. A csepptolyos gazokat alkoto k6nnyu szanhldrogenek flzlkal tulajdonsagalt a 3.3 tablazatban foglaltuk 6ssze.

Jellemzlik
Gaznyomas 50 °C-on, kp/cm2 !(daN/cm2)*, legfeljebb Goznyomas - 15 °C-on, kp/cm2 !(daN/cm2)*, legalabb Folyadek sdraseg 20 °C-on, !g/cm2 J!gesh6, kcal!kg (MJlkg)* Fllt6ertek, kcal!kg I (MJlkg) * Inert gazok (N2, Co2, nemesgazok) egyOttesen, tomeg %, legfeljebb Cl +C2 telftett szenhidrogenek, tomeg %, legfeljebb C3 telftett szenhidrogen, tomeg %, legalabb C4 telftett szenhidrogen, tomeg %, legfeljebb C5 + C6 telftett szenhidrogenek, tomeg %, legfeljebb Az osszes telftetlen szenhidrogen tartalom, tomeg %, legfeljebb Elemiken tartalom, mg/kg cseppfoly6sftott gaz legfeljebb

Kovetelmenyek B minoseg A minoseg
20 _{l9,~ 2,6 (2,55) 0,494-0,503 12000-12080 _(_50,24-50,58) 11060-11120 (46,30-46,57) 0,1 4 95 3 0,05 1 10 10 200 30 (31,4) 2,7 _(_2,6~ 0,497-o,~11 12000-12080 (50,24-50,58) 11060-11120 146,30-46,571 0,1 4 90 8 0,05 5 10 15 200

Vizsgalati m6dszer
MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ 12696/1 MSZ 12696/2 MSZ 12696/2 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3

I I

Illokentartalom,
mg/kg cseppfoly6sftott gaz, legfeljebb

Szagosftas utani illokentartalom,
mg/kg cseppfoly6sftott gaz Vfztartalom Ammoniatartalom

mentes nyomokban mentes mentes Kernhatas vizsgalat semleges seml~es Szagosftas tuzelestechnikai celokra Az also robbanasi hatar 20%-anal a gaz szaga haforgalomba hozott gazoknal tarozottan erezhetd l~n • A zar6jelben leveSmertekegysegek az 81mertekrenclszernek felelnek meg.

3.1. tablazat A propen jettemzot

29

A PB gazt vllagszerte LPG-vel jelollk, amely a LIquefied Petroleum Gas angol klfejezes kezdobetulbol jott letre. Az LPG osszetetelenek orszagonkentl kOlonbozosege elsosorban technol6glatortenetl okokb61 ered. A 3.4 tablazatban bemutatjuk nehany orsz~ban a basznaiaios aut6gaz osszetetelet.

Jellemzo
Gdznyomas 50 °C-on, kp/cm2 i(daN/cm2)*,legfeJiebb Gt'Sznyomlis 20 °C-on, kp/cm2 l(daN/cm2)* legalabb Folyad6k st1rOs6g 20 °C-on, ig/cm2 IEg6sh6, kcal/kg .(MJ/kg) * Ft1t66rt6k, kcal/kg (MJ/kg)* Inert gazok (N2, Co2, nemesgazok) egyuttesen, tomeg %, legfeljebb C1+C2 telftett szenhidrogenek, tomeg %, legfe]_ebb C3 telftett szenmdrogen, tomeg %, legalabb C4 telftett sz6nhidrog6n, tomeg %, legfeljebb C5 telftett szenhidrogenek, tomeg %, legfeljebb C6-C7 telftett szenhidrogenek, tomeg %, legfeljebb Az osszes telftetlen szenhidrogen tartalom, tomeg %, legfeljebb Elemiken tartalom, mg/kg cseppfoly6sftott gaz legfeljebb

Kovetelmenyek
7,1 (6,96) 2,1 (2,06) 0,562-0,580 11800-11860 (49,40-49,65) 10900-10950 (45,63-45,84) 0,1 0,05 4 95 4 0,05 5 10 10 200 mentes mentes

Vizsgalati mOdszer
MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ MSZ MSZ MSZ 12696/3 12696/3 12696/3 12696/3

MSZ 12696/3 MSZ 12696/1 MSZ 12696/2 MSZ 12696/2 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3 MSZ 12696/3

Illokentartalom,
mg/kg cseppfoly6sftott gaz, legfeljebb Szagositas utlini illokentartalom, mg/kg cseppfoly6sftott gliz Vfztartalom Ammoniatartalom

Kemhatas vizsgalat
Szagositas tuzelestechnikai celokra forgalomba hozott gazoknat
A zar6jelben levQ mertekegysegek az SI mertekrendszernek

semleges
Az als6 robbanasi hatar 20%anal a gliz szaga hatarozottan

erezheto legyen
felelnek meg.

3.2 tablazat A buten jellemz6i

Vegyillet

Keplet

Moltomeg

Forrlispont 1 bar nyomlison ·C -42,07 -0,49 -11,76 -47,7 -6,26 +0,88

G6z-

Kritikus liIIand6k ok bar tk ·C vk dm3/kg

nyomas
37,8 ·C-on

Folyad6k sI1rI1s6g 15,6 • C-on kg/m3 0,506 0,583 0,561 0,520 0,599 0,608

GlizPorrasFl1t66r- FJm61eti Elmeleti sdrl1s6g h6 1 bar t6k norleveg6 llingnormlil nyomli- mliIliIIasznkh6m6rliIIapotson potnliI seglet seklet ·C nlil KJ/kg MJ/kg kgIev kg/m3 kgtua 2,000 2,678 2,672 1,973 2,504 2,504 426,84 385,86 367,06 437,73 390,63 405,87 46,39 45,76 45,68 45,80 45,22 45,00 15,39 14,94 14,97 14,04 14,75 14,78 2160 2195 2165 2280

Proplin n-Butlin i-Butlin PropiI6n

C3H8 C4HI0 C4HI0 C3H6 C4H8 C4H8

44,094 58,120 58,120 42,078 56,104 56,104

13,11 3,56 4,98 15,62 4,35 3,43

42,59 37,98 36,49 46,00 40,21 41,39

96,80 152,00 134,96 91,88 146,43 154,98

4,557 4,395 4,526 4,430 4,307 4,189

Butilen Transzbutilen

-

3.3 tablazat Cseppfoly6s gazok

eaetet

30

Orszag

PropanlButan Nyar

vlszony Tel

Belgium Nametorszag Dania Anglla Ausztrla Hollandla

sveoorszac
svajo

30170 50/50 tulnycm6reszt Propan 50/50 70/30 tulnyom6reszt Propan 20/80 80/20 30170 70/30 10010 50150 tulnyom6reszt Propan

3.4 tablazat LPG osezetetetet Motorlkus szempontb61 a propan nagyobb jelentosaga, Cgy az aut6gaz (LPG) lanyegl tulajdonsagalt a propanon keresztOI bemutathatjuk. A propan fazlsviszonyalt szernleletesen abrazolja a p-v diagram, meIyet a 3.5 dlagramon mutatunk be. A vfzszlntesen fut6 Izoterma szakaszok jelollk kl a ketfazlsu allapotok te300

rOletet, ahol a folyadek es gaz allapot egyldejaleg jelen van. Az lzotermak baloldall torespontlaltot balra a folyadek mezo, a jobb oldall toresponton tul pedlg a gaz fazls talalhato. A gazfazls mellett a folyadek tazls megjelenese a szabadon vattoztathato allapotjelzok (szabadsagfokok) szarnat - a GIBBS-fele. fazlsszabalynak megfeleloen - eggyel csokkentl, fgy tiszta propan eseteben egymagaban a homerseklet (vagy a nyomas) meghatarozza a ketfazlsu rendszer allapotat es mlndket fazlsnak tulajdonsagalt. Ez lehetoseget ad a nyornas es homerseklet kozottl kapcsolat egyszera abrazotasara. A 3.6 dlagramon a propan es butan egyensulyl goznyomasgorbelt rajzoltuk fel a rendszer homerseklete fOggvEmyeben. Az egyes gorbektol balra tolyadek fazls, job bra gazfazls talalhat6. Maguk a gorbek az adott hOmersaklethez tartoz6 telftasl goznyomasokat abrazoljak. Ismeretes, hogy egy zart tartalyban taro It folyadakb61 addlg lapnek ki rnolekulak a folyadak felett

~",' II~

1\\1\
r-...

"t\

\

I'\~
.....

a
7()

, " r\. ,
'-

60 50 40 3D 2IJ

" -:: \
1Bf)'

"roO' N.....

I-~o;;;

"' '""' -, "'"
~

70"

""'''''- ~
....... c-, ~
41f

<, i'...

I
t--

60' 5If

~

'\r-1'\1'\

r-,

:JJ'
1;

"~"\ ~

-;

~~ .....

II 9

8

---

'- ~

\1'.

\00300'. -, 200'
_'I. ,
"-

2fJ" 1a' If
-to'

..; 7 -~ 6 ~5

J

-. ~oo","" -, 1'\
IK)'.... "'

"-

""

<,

'-~~

-20

-,

~"
~ ~ ~ ~

-s:
-4a'

~

'\ \
"-

a9 a8 a7
06 Q5 04

w

~~ ~~

'''\ ~,

,

-50'

-, , ,
,'""'", ' 0.."'~ "
~,",

~
-60'

"-"-

'"

"~

IlJ
QZ

~~~

-70'

"

'\
~

~

~~ ~

:'\.
~

"

-80'

~ "l ~

~

1

34567891J

20

JO

1,0 50 60 7011JOO1(X)

2IJIJ

Fajlages terrogal, 1/kg

3.5. abra A propen tazisdiagramja

p-v koordinetek

s!kjaban

31

talalhat6 gozterbe, amf 9 annak nyornasa - az egyre novekvo szamu gazmolekulak tartalyfalba Ozkozese reven - a telftesl goznyomast el nem erl. Ekkor klalakul a gozterben egy dlnamlkus egyensuly, amely mint a 3.6 abrab61 j61 lathat6 - csepan a rendszer homersekletetol fOgg. Egy 0 ·C-on nem teljesen feltoltott tartalyban uralkod6 egyensulyl i'lyomas propannal kozel5 bar, butannal pedlg 1 bar. 40 ·C-os melegftes hatasara a propan nyornasa 14 bar-ra, a butan nyomasa pedlg majdnem 4 bar-ra novekszlk fel. Ha propanoa butant kevernek - mint ahogy ez az LPG-tOzeloanyagokat jellernzl - a gazelegy nyomasa a ket gorbe altai hatarolt terOletre tol6dlk el. Mlnel tobb butant tartalmaz a gazelegy, annal Inkabb kozelft az elegy goznyomasa a butan telftesl goznyomasahoz. Az egykomponensu rendszerek buborek- es harmatpontja egybeeslk, hlszen a gaz- es folyadekfazls osszetetele ugyanaz. A buborekpont a rendszer azon allapotahoz tartoz6 nyomas es homerseklet erteket jelentl, amelynel a gazfazls legfeljebb csak kls buborek formajaban van jelen. A harmatpont ehhez hasonl6an azt az allapotot jelentl, ahol a folyad9kfazls legfeljebb csak kls cseppek forrnajaban van jelen. Ketkomponensu gazelegyeknel a buborek- es harmatpont szetvaJik egyrnast61, mart a gazfazlsban amely harmatponton van - az lIIekonyabb kompo-

nens vlszonylagos mennylsege nagyobb, fgy a folyadekfazlsban - amely buoorekponton van - az Iliekonyabb komponens reszaranya lecsokken Az LPG tOzeloanyag elegyelnek tazlsvlszonyal gyakorlatl szempontb61 elsosorban a buoorek- es harmatpont gorb9k szetvalasa mlatt fontosak. A buborekpont (torraskezdet) es harmatpont kozottl homersekletkOlonbseg a rendszer nyornasatol es osszeteteletol fOgg. Egy 50 - 50 %-os propan-butan elegy eseten a szobahemersekletnek megfelelo goznyomason ez a homersekletkOlonbseg kozel 17 ·C, mint az a 3.7 dlagramon rnegflgyelheto. A gazfazls osszetetele mlndig a harmatpontgorben, a folyadekfazls osszetetele pedlg a buborekpontgorben olvashato Ie. Egy 50-50 tomeg %-os propan-butan elegyben 9 bar nyomason es 50 ·C-os homersekleten a folyadekfazlsban a butan 72 %-ban, a propan 28 %-ban van jelen, mfg a gazfazlsban a butan 45 %-ban, a propan 55 %-ban fordul elo.

BAR 2D 18
16
1'f

P

propanJ

12
10
B
~
~ J

,_...,
2

V

V

L

L V

L

but8n~

.....

__.. ~
-20

~

------=
n
1D
20

~

D ":'30
3.6. abra 32

-10
g6rb8k

3D

T

LtD

C'D

50

reutee! gaznyomas

80

8()

70

1
I

I
;0

~

V

V

V

V
~

V

//
gat

v

y

,/'
J

A

~~ ~~
I

v / ./ ~ . .>

/
/

70

60·

~
Q

V" / ,.,.,/' /
/

V

/'

v,

./

V~

V

/

J

.,/'

~J
3at/~'

~..IS'\'~

V

tar'ofTl(!J7fJ_

. e.:a:;s·

it,'<:J

/
it


.......:l~

o

,

-tf)

V
~ ~
~t1

"'"
~

V
&

-:
!JJ
I,()

IJ

:lJ "

Felhasznalas szempontlabol tehat nem kozombos, hogy az elvetel tolyadsk vagy gaz fazlsbol tortenlk. A tartalybol vale fogyasztas kozben az elegy goznyornasa, vagyls a tartalynyornasa Is fokozatosan csokken, Cgyaz osszetetel - adott klindlilasl koncemraclo mellett - a fogyasztas kozben folyton valtozlk. A 3.8. abraban ket kllndulasl koncentraoiora mutatjuk meg a toltet csokkenesenek fOggvenyeben a tartalyb61 elvezetett elegy osszetetelenek valtozasat. Gyakorlatl szempontb61 nagyon fontosak az LPGtOzeloanyagok terfogatl, sOnlsegl vlszonyalnak Ismerete a folyadek - III. gazfazls egyensulyl allapotaban. Lattuk, hogy egy komponensO rendszernel a teUtesl gOznyomas a homerseklet egyertelmO fOggvenye, de ez Igaz ket v. tobb komponensO elegyekre Is, mert a komponensek szamaval no ugyan a szabadsagfokok szarna, de egy konkret elegy osszetetelnel adott hOmerseklethez az osszetetel altai megszabott - Cgy a mlnosegre jellemzo nyornas - a telMsl gOznyomas tartozlk. Idealis gazok eseten a gazok sOrOsege az altalanos gazegyenletbOl egyszerOen szamolhat6. Val6sagas gazok eseteben csak a forraspontt61 tavoll allapotban tart6zkod6 gazok kovetlk az ldealls gazok torvenyelt.

-ill

popCn

tJ)

8J

3.7 'bra. Propan-butan e/egyek harmatpontborekpontg6rb91 3, 6 9 at nyomason

es

es bu-

100

%

PRKDNC

BO .

60 .

LfD

20 .

o.

LfO

60

3.8 abra PB-gaz osszetetel valtozasa a fagyasztas saran

TDLiET

SO

%

100

33

Teklntettel, hogy a flzlkal normal anapotban mar letezlk a torrasponttol magasabb homersekletu - vagyls tulhevftett - propan- €IS butangoz, a gazok normal surusege szarnolhato az Avogadro-torveny alapjan propangaz pp
,

esak gazfazls legyen jelen, majd tezarva 50 °C-ra melegftjOk a rendszer, a letrejovo nyornasnovekedes aranya:
P50

=

Mp -v

o =

=

44[kg.kmo/]

22.41 [Nm I1cmo/]

3

= 1.96 [kg/Nm ]

3

po

= 1 + (3 * Il. t

=

1 + 0,00366

* 50 = 1,18

, Ms butangaz ps=

-v o

58[kg.kmo/]

22.41 [Nm I1cmo/]

.

3

=

2.59 [kg/Nm ]

3

Haa tartalyt tovabb toltjOk ugy, hogy a rendszer ket fazlsu legyen, azaz a propan goz tolyadekaval erlntkezve telftesl allapotot hozzon letre, majd a zart tartalyt hasonl6 m6don 50 'e-ra melegftjOk, a tartalyban ebredo nyomasnovekedes aranya
P50

A molekulatomeg €IS az Avogadro-terfogat hanyaoosakent szarnolt surusegek valamlvel klsebbek, mint a 3.3. tablazat tenyleges ertekel. Fontos felhfvnl a flgyelmet arra a blztonsagteehnlkal szempontb61 Igen veszelyes tenyre, hogy a propan €IS butan gaz()k surusegel j6val meghaladjak a normal alia potu levego 1.29 kg/Nm3 suraseget, fgy ezek a gazok atmoszteraba kerOlve "Iathatatlan vfz"-kent vlselkednek, vagyls minden nyUason (szereloakna, pi nee szellozo, esatorna fedel) keresztOI a leheto legmelyebb szlntlg sOllyednek, ahol eszrevetiensegOk mlatt robbanasveszetyt Ideznek elo. A norrnalallapothoz tartoz6 0 °C homersekleten a tolyadekok surusegel: propan PPf = 530 [kg/Nm3j butan PB1 = 600 [kg/Nm3j Teklntettel, hogy a tOZeloanyag energlataralma tomeghez kapesol6dlk, fgy 1 kg propan folyadek 11PP1=1/530 Nm3/kg = 1.89 dm3 terfogatban tarolhat6, mfg gazallapotban ugyanennyl energla tarolasahoz 11ppo =1/2 Nm3/kg = 500 dm3 terfogatra lenne szOkseg. A gaz csepptolyositasa v9gsosoron 500/1.89 = 265-od reszere "esomagolja ossze" a gazt, amely lehetove teszl a konnyu szaliCthat6sagot €IS tarolhat6sagot, amely az LPG tOZeloanyag motorlkus telhasznalasat tulajdonkeppen versenykepesse teszl. Idealls gazoknal Ismeretes, hogy alland6 tertogaton a nyomasnovekeoes sebesseoe °C-onkent . (3

-

po

=

1

+ 0,0054 * 50

=

3,7

Ezzel szemben, ha a tartalyt teljesen propan folyadekkal toltjOk - vagyls a rendszer gozfazlst egyaltaIan nem tartalmaz-, majd hasonl6 m6don 50 °C-ra melegftjOk, az ekkor letrejovo nyornasnovekedes

aranva:
-

P50

po

=

1

+ 7 * 50

=

351

Az ut6bbl allapot Igen veszelyes, hlszen teletoltes eseten a tartaly felhasadasa elkerOlhetetlen, mert a tartaly falvastagsaganak meretezesekor esak a telftesl goznyornassal szamolnak. Ha nem fgy mereteznek a tartalyokat, olyan tartalysulyok ad6dnanak, amelyek gazdasagosan nem alkalmazhat6k a jarmuteehnlkaban. A fentl peidSkb61 j61 lathat6, hogy a nyomasnovekedes nagysaga a kezdeti nyomason tul a homersekletnovekedestol fOgg. A tartalyterfogat helyes megvalasztasara a szaklrodalom a toltoterfogat fogalmat hasznaila, A toltoterfogat 1 kg LPG-toltet tartalyterfogat-Igenyet jelentl 0 °C-os toMsl homerseklet eseten, A folyad9k suruseg lsmereteben a minimalls terfogat annak reclprokakent szarnolhato:
Vpf = - = -

1
p

=

1 273

=

1 530

=

1 89 [dm Ikp]
'

3

0,00366 [barl"C] Ekkora terfogatot meg gozter nelkOI toltene kl a propan folyadek. A nemzetkoz] gyakorlatban a blztonsaq erdekeben 80 %-os toltottseget valasztottak {gy a toltoterfogat helyes erteke: Vt

mfg a telftesl allapotban levo prop an goznel 0...50 °C kozott atlagosan
(3P1 = 0.054 [bart 0C]

Propan folyadekkal mert adatok szerint alland6 terfogaton a nyornasnovekeoes sebesseee;
(3P1
=

=-

vs

0,8

=-

1,89 0,8

=

2,36 [dm Ikg]

3

7 [bart °C]

A mlndennapos gyakorlatra letoroitva ez annylt jelent, hogy ha egy adott tartalyba csak annyl propant toltOnk - az egyszeruseg kedveert 0 °C-on -, hogy

(gy egy 30 kg toltetsulyt befogad6 propan palacknak legalabb 30 * 2.36 = 70.8 dm3 terfogatunak kell lennle. MegemlftjOk, hogy a tartalymeretezesnel altalanes kovetelmeny, hogy a probanyomas az Ozemi nyomas 1.5-szerese legyen, valamlnt z.zs-szoros nyornason marad6 alakvaltozas nem johet letre, mfg

34

a tartaly telhasadasa csak az Ozeml nyomas negyszerese folott kovetkezhet be. A tartalyban bekovetkezo nyomasvattozast - mint fentebb lattuk - alapvetoen a tartaly homerseklete szabja meg. A bekovetkezd homersekletvaltozast lenyegesen betolyasolla a tartary merete, hlszen a klsebb tartalyok homerseklete nagyobb mertekben Ingadozlk. Hazal meresek szerlnt meg kanlkulal melegben, tazo napon sem emelkedik fel a tartalyba toltott folyadek homerseklete 50 ·C fole. A 80 %-os toltesl fok elfogadasa blztonsaqot ad arra, hogy barmely gyakorlatllag bekovetkezheto homersekleten Is blztonsaqosan maradjon goztazls a betoltott folyadek felett. Adott V terfogatu tartalyba tehat maximum az alabbl toltet-torneq toltheto be: V[dm3]
mp [kg] =

236 dm , kg

l

lehuleSe eredmeoyekent - a tartaty felOlete es kornyezete kozott keletkezo homersekletkOlonbseg hatasara - letrejovo hoatadas reven, Konnyen belatnat6, hogy lIyen esetben a motor teljesitmenyet a tartaty hoatadasa korlatozna, hlszen a tartalyb61 csak annyl tOzeloanyagot lehetne elvezetni, amennylt a hoatadas .rneotermer', A fenti okokb61 jarmutechnikal alkalmazasban klzar61ag tolyadek fazlsb61 kerOI elvezetesre a tOzeloanyag. A tOzeloanyagot a mennylsegszabalyoz6 reduktor elott egy hocserelobe vezetlk - amelyet tobbnyire a motor hutovfzevel futenek - ahol a kozolt forrashovel a tolyadekot gozfazlsba vlszlk, sot a harmatpont fole melegftve klsse tulhevftlk a gozt, blztosftva ezzel, hogy a red uk tor vezetekjaratalban, mernoran terelben tolyadek ne keletkezhessen. 3.2.2 Keverekkepzes, eges Otto-motorokban

3J~

Az elozoekben lattuk, hogy az eneratatarotas szernpontlabol a tolyadek alia pot mennylre fontos. Az eddlg klvltelezett motorlkus felhasznalasok mlndegylke azonban gazallapotban vezetl a belsoegesu motor egesterebe az LPG-tOzeloanyagot, tehat a tuzeloanyagtartaly es a motorba vezetes kozott a folyadekb61 gaz halmazanapotba kell juttatnl az LPGrnolekulakat, A mlndennapl eletbOl j61lsmert, hogy a folyadekok goz allapotba vltelehez jelentos energlara van szOkseg. Ehhez eloszor a tolyadekot az adott nyornashoz tartoz6 telftesl homersekletre kell melegitenl, majd ezen a torraspontl homersekleten a gozfazlsba vltelhez szOkseges forrashot kell a tolyadekka! kozolnl. Az LPG-tOzeloanyagtartalyokban a tartatyhornerseklethez tartoz6 telltesl nyornason a folyadek es gozfazls dlnamlkus egyensulyban van: a tolyadek a buborekpont, a goz a harmatpont allapotaban. EmlekeztetOnk arra, hogy egy komponens eseten a buoorek- es harmatpont egybeeslk es egyszeruen forraspontnak nevezlk. lIyen anapotban m tomecararn elvezetesehez az r fajlagos torrashovel aranyos homennyiseget kell Idoegysegenkent kozolni, kozel alland6 nyornason:

A mal Otto-motorok - vagy kozlsmertebb nevOkon szlkragyujtasu motorok - jellegzetesen kOlso keverekkepzesu motorok. Ez azt jelentl, hogy a gyulladaskepes tOzeloanyag - lev ego keverek mar a szfv6csoben letrejon, a hengerbe val6 belepes elott. Az Otto-motorok hagyomanyos tOzeloanyaga a benzin. A Diesel-motor tOzeloanyagoknal klvanatos gyulladaskepesseg az Otto-motor tOzeloanyagoknal karos, mert az szabalyozatlan un kopopasos egeshez vezet. A kopoqasos eges elkerOlese erdekeben a motor kompresszlovlszonyat Is csokkentenl kell, ami sajnos az energlaatalakftas hatastokat is csokkentl, Az Otto-motorok szarnos elonyos tulajdonsaggal rendelkeznek: • magas teljesitmenysuruseg, • magas fajlagos energlasuruseg (kozepnyomas), • j6 maxlmalls hatastok (35 %-ig), • j6 jaras-egyenletesseg, • alacsony karcsanyagklbocsatas klpufog6gazutokezeles rev en, • tobbfele tOzeloanyag lehetosege. Ezekkel az elonyokkel szemben az Otto-motornak csak egy jelentos Mtranya van, bar ez ma egyre nagyobb jelentoseggel bfr: - rossz reszterhelesl hatastok, Ennek atapveto oka az Otto-motor mennylsegi szabalyozasa, amlnek kovetkezteben nemcsak a gazcsere-vesztesegek novekednek meg, hanem az alacsony kevereksuruseg rosszabb termikus hatasfokot Is eredmenyez. Az Otto-motorok mennylsegl szabalyozasanak beavatkoz6 szerve a motor szfvocsovebe epftett fojt6szelep, mely egy adott motortordolatszamon a szfv6vezetek tojtasaval szabalyozza a hengerbe kerOlo

Q [W]

=

m [gls] • ,[

kJAcg ]

Egy kozel 30 %-os effektrv rnotorhatastok feltetelezesevel 40 kW tellesltrneny eloallitasahoz 3 gls propan tomegaramot kell a motorba vezetnl. Ennek eloall(tSsahoz szOkseges futoteljesltmeny:

Q = 3 * 330.9 =992.7 [W]
A tartalyb61 lenyegeben kettele m6don mehet vegbe a tOzeloanyag elvezetese: a tolyadek v~gy a gozfazlsb61. Ha gozfazisb61 tortenne az elvezetes, a fentl kozel 1 kW fUtoteljesftmenyt a tartaly a kornyezetebol venne fel, a tolyadsk tazls elparolgas mlattl

toltet rnennylseqet,
A kOlso keverekkepzest megval6sft6 ket csoportba sorolhat6k: • karburatoros rendszerek, • betecskendezos rendszerek. berenoezesek

35

A karburatoros keverekkspzes a klasszlkus Ottomotorok jellemz6je. A karburatorok (porlaszt6k) olyan szerkezetek, melyek gazdlnamlkal torvenyek alapjan hozzek letre - meg a motort szabalyoz6 fOjtoszelep el6tt - az egesfolyamatban resztvev6 leveg6tOzel6anyag kevereket. A karburatorok a kever6torokban uralkod6 leveg6 sebesseg erzekelese reven a tervez6 altai a konstrukcl6ba "befagyasztott" torveny szerlntadagoljak az araml6 leveg6be a szOkseges mennylsegO tOzel6anyagot. A kever6torokhoz vezet6 tOzel6anyagcsatornaboi kls sebesseggel kllep6 tOzel6anyag mlntegy 25-szor nagyobb sebessegO leveg6arammal talalkozlk, amely a tOzel6anyagnak apr6 cseppekre szakadasat - porlasztasat - okozza. A keletkez6 cseppek nagysaga a kevered6 kozegek relaUv sebesseget61, a tozel6anyag bevezetes klalak(t8satol, valamlnt a tOze16anyag tulajdonsagalt61 fOgg. Ezen tulajdonsagok kozOI f61eg a tOzel6anyag vlszkozltasa es a felOleti feszOltsege jatszlk fontos szerepet. Acseppekre szakadas kovetkezteben megnovekedlk a tOzel6anyagnak a leveg6vel erlntkez6 felOle.te, fgy lntenzlvebbe vallk a benzin parolgasa es kevereoese. Ez a keverek azonban nem homogen: el nem parolgott tOzel6anyag cseppekb61, tOzel6anyagg6zMI es leveg6b61 all. A cseppek a szfv6cs6falhoz kerOlve a falhoz tapadnak es ott vekony tOzel6anyagfllmet kepeznek, amely az araml6 leveg6vel surl6dva a szfv6szelep fele sOdr6dlk. Ha a szlvocsatorna fala eleg meleg, akkor a tOzel6anyagflim reszben vagy teljesen elparologhat a hengerbe lepeslg. A befecskendez6s keverekkepzesnel - mely a mal korszerO Otto-motorok jellemz6je - a leveg6 es tOzel6anyag el6(rt tomegaranyu kevereket a fojt6szelep mogottl szfv6cs6ben hozzak letre. A befecskendezes leggyakrabban kozvetlenOI a szfv6szelep csatornaba tortenlk. A tOzel6anyagot bevezet6 befecskendez6 szelepekb61 jelent6s sebesseggel lep a tOzel6anyag a szfvocsatornaban lev6 leveg6be, fgy a cseppekre szakadas mar a leveg6 sebesseget61 fOggetlenOI letrejon. A tOzel6anyag tulajdonsagalnak (vlszkozltas, felOletl feszOltseg) Itt Is nagy szerep jut, hlszen az eges meglndulasalg a motor szfvasl es sOrftesl lokete alatt jelent6s Id6 all rendelkezesre a keverek homogenlzalasara. A szfv6szelep zarasat kovet6 sOrltesl Otemben a beszfvott ksverek turbulens aramlasl folyamatal, valamlnt a sOrrtes kovetkezteben emelked6 tenet hlSmerseklet kovetkezteben fokoz6d6 parol gas reven a keverekben a tOzel6anyagcseppek elosztasa tovabb homogenlzal6dlk. Az Otto-motorok egesfolyamatat Idegen energla megfelel6 Id6pontban torten6 bevezetesevel Indftjak meg. Az egest meglndft6 energlat az Otto-motor vlllamos gyujtasl rendszereb61 taplalt gyujtogyertya elektr6djal kozott letesftett vlllamos fv vezetl a keverekhez. A gyujtas az Otto-motorban egy kls terfogatban a szlkrakozben - nagy h6mersekletre val6 felmelegftest jelent. A vlllamos fv megszOnesevel a h6mersek36

let - es ezzel egyOtt az oxidaclo sebesseae - gyorsan csokken, Az egesfolyamat beindulasanak alaptelteteIe, hogy olyan reakcl6sebessegnek kell letrejonnle, amelynel a h6felszabadulas nagyobb, mint a h6elvonas a hldegebb keverekreszek fele. A mar elegett es a meg el nem egett kevereket szetvalaszto langfront terjedesl sebesseqe a h6kozles okozta es a terfogatvaltozas okozta sebessegb61 tev6dlk ossze. A hlSkozles okozta sebesseg a mar eg6 kevereknek a szomszed reszekre gyakorolt fat6hatasab61 szarrnazlk. A terfogatvaltozas okozta sebesseq a mar ategett keversk terjeszkeosse reven a meg el nem egett keverekreszeken vegzett kompresszlojab61 szarmazlk, hlszen emlatt az oxldaclo feltetelel gyorsabban terjednek, mlntha csak a h6kozles ervenyesOlne. Az egesl sebesseg lenyegesen fOgg a keverest aranyt61 Is. A vlzsgalatok szerlnt alegnagyobb egesi sebesseg 15 % korOIi leveg6hlanynal van. Innen kllndulva az egesl sebesseg mlndket Iranyban csokken Az egesl sebesseeet lenyegesen befolyasolja a keversk orvenylese Is. Ezt alatamasztja az a tapasztalat Is, hogy a novekv6 tordulatszammal Intenzlvebbe val6 orvenyles noveked6 egesl seoesseaet eredmenyez, vagyls a forgattyuszogben mert egestartam allg valtozlk. Az ongyulladas vagy koral gyujtas olyan szabalyozatlan eges, amely nem a szlkrakozb611ndul kl, Ennek els6sorban egesterl felOletek tulmelegedese lehet klvalt6ja. Az Otto-motorok teljesftmenynovelesenek legf6bb korlatoz6ja a kopoqasos eges megjelenese. A kopogasos egesfolyamat a norrnalls egesfolyamatt61 abban kOlonbozlk, hogy kopoqasos egesnel a keverek utols6 resze Igen gyorsan eg el. Kopoaaskor a keverek utols6 reszelnek Igen gyors elegesekor a nyornas es hlSmerseklet helylleg sokkal gyorsabban n6, mint norma lis egesfolyamatnal. A vlzsgalatok azt rnutattak, hogy a kopogasl haJlamra f6keppen a meg el nem egett keverek h6mersekletenek es nyomasanak van hatasa A kopoqasos eges korOlmenyelre vonatkozo vlzsgalatok azt mutattak, hogy a kopoqasra val6 hajlam • a kornpresszlovlszony novekedesevel novekszlk leglnkabb, • a beszfvott keverek nyornasanak es h6mersekletenek novekedesevel klsebb mertekben novekszlk, • a sztochlometrlkus keveresl aranytol valo elteressel csokken • a tOzel6anyag oktanszarnanak novelesevel csokkenthet6. 3.2.3 LPG-tOzellSanyagok egesl tulajdonsagai

A motorlkus celokra felhasznalt tOzel6anyagok egylk legfontosabb jellemz6je az also fatlSertek, amely a tOzeloanyagban kemlallag lekotott energlatartalmat jelentl. Az als6 futlSertek az egeskor kelet-

kezo VIZ parolgashOjevel klsebb a felso fUtoerteknel az un. egeshOnel. Hess torvenye szerlnt a kemlal ata~ lakulas hoeffektusa nem fOgg a reakclo letolyasanak Utjatol, csak a rendszer kazdetl es vegallapotatol. Ez lehetove teszl, hogy kemlal egyensulyl (sztocblometrlkus) eges feltetelezesevel - amlkor minden vegyertek maradektalanul megtalalja kapcsolodo parjat - a tOzeloanyagok also futoerteket egyszeru medon klszamlthassuk. A tOzeloanyag eleml anailzlsebol Ismert tomegkoncentraclok lsrnereteben, a tOZeloanyagban elofordulo egheto elemek tUtoertekelnek felhasznalasaval - Itt nem reszletezett medon - az alabbl egyenlet allrthat6 fel az als6 fUtoertek szamltasara: Hu [MJ/kg]
= 34.013

goben tortenlk. A motortecholkaban a keverek mlnosegenek a jellemzesere a legfelesleg tenyez{S (Iegvlszony) fogalmat hasznaljak, amely deflnlcl6szeruen:

>w

=

mL

Lst * mi

[-]

c + 102.992 h

A C3Hs kepletu propanoan a szen koncentracl6ja 3 • 12 / 44 = 0.8182, a hldrogen koncemracloja. 8· 1/44 = 0.1818, melyeket a fentl egyenletbe heIyettesltve: Hu = 34.013· 0.8182 + 102.992· 0.1818 46.55 [MJ/kg]
=

A szamlaloban szerepto rn.. levegotomeg, valamint a nevezeoen lathat6 rnt tOzeloanyagtomeg a motorba munkatolyamatonkent (vagy Idoegysegenkent) bejuto tomegeket jelentl, amelyek az egesfolyamatban egymassal vegyl reakcloba kerOlhetnek. A legfelesleg deflnltiv kepletenek nevezojeben Igy az a levegomennylseg szerepel, amely a motor hengerebe vezetett tOZeloanyag kemlallag tokeletes egyensulyl egeshez kellene. A legfelesleg teMt fejezl kl, hogy az egeshez tenylegesen rendelkezesre all6 levego tomege hanyszorosa a tokeletes egeshez szOkseges leveg{S tomegenek. A koznapl eletben gyakran hasznaljak az R keveresl arany fogalmat Is, amely a levegofelesleggel szoros kapcsolatban van:

azi

=

R

= --

mL

mt

= Av

* Lst [-]

als6 fUtoertek ad6dlk. Ez csepan 0.35 %..;kal ter el a 3.3. tablazatban szereplo tenyleges ertektol melyet meressel hataroztak meg. Butanra hasonl6 m6don elvegzett szamltas 45.91 MJ/kg als6 fUtoerteket adott, amely szlnten allg ter el a tenylegesen mert ertektol. A szenhldrogenek kemlallag tokeletes elegetesehez szOkseges elmeletllevegoszOkseglet az egesl reakcl6 oxlgenszOksegletebol es a leveg{S Ismert anagos osszetetelebol hatarozhat6 meg. Ehhez a szenhldrogenek altalanos egesl egyenlete ad kllndul6 pontot: CmHn + (m + nl4) 02
=m

Az eghet{StOzel{Sanyag-leveg{S keverek mlnoseget - a penzbe kerOlo tOzeloanyag szempontjab61 - dusnak, szt6chlornetrlkusnak vagy szegenynek nevezlk, mint azt az alabbl tablazat osszefoglalja: Keverek mln{Ssege dlis,gazdag sztochlometrlkus szegeny, hlg

AV <1 =1 >1

R <Lst =Lst >Lst

C02 + nl2 H20

A reszletek mellozesevel kozoljOk az elmeletl (sztochlornetrlkus) leveg{SszOkseglet meghatarozasahoz alkalmas szamltasl osszefOggest: Lst [kg lev/kg tua]
=

11.474 c + 34.177 h

A propan elmeletl leveg{SszOkseglete a fentebb szamon koncentraclo ertekekkel:

=

Lst = 11.474·0.8182 + 34.177·0.1818 15.60 [kg lev/kg C3HS]

=

1 kg butan kemlallag tokeletes elegetesehez - hasonl6 szamCtassal - valamlvel kevesebb, mlntegy 15.35 kg lev ego szOkseges. A belsoegesu motorok hengereben az egesfolyamat soran letrejovo energlaatalakulasl folyamatok Idobell lefolyasa - mint azt az eloz{S pontban lattuk ~~gy~ertekben att61 fOgg, hOpy a hengerbe juttatott tuzeloanyag elegetese az elmeletlleg szOkseges levegomennylseghez kepest tobb vagy kevesebb leve-

Az eges el{Skeszltese soran letrehozott keverek meggyujtasa csak a legfelesleg blzonyos hataral kozott lehetseges. Ezek a hatarok durvan azok a legfelesleg ertekek, amelyeknel a gyulladas centrumaban felszabadul6 ho nem elegend{S a szomszedos molekulak aktlvalasahoz. A szegeny keverek Iranyaba eso hatart also gyulladasl hatarnak, a dus keverek Iranyaba es{St felso gyullada~1 hatarnak nevezlk. Szenhldrogenek egeserol altalaban elmondhat6, hogy a sztochlometrlkus legfeleslegtol a felso gyulladasl hatar nagyobb elterest enged meg, mint a szegeny keverek Iranyaba es{Sals6 hatar, Ez a teny nehezrtl meg az Otto-motorok szegeny keverekkel torteno Ozemelteteset, az Instabll motorOzem megjelenesevel. A gyulladasl legfelesleg tartomany hataral a nyomas- es homersekletszlntek emelkedesevel jelentosen tagulnak, kOlonosen a dusabb koncentraclok Iranyaban. A motorlkus egesl reakcl6k mlndlg tartalmaznak az elozo egesfolyamatb61 szarrnazo egesterrnekeket, un. maradekgazokat. A nagyobb maradekgaz-tartalom szukltl a legfelesleggel jelzett gyulladasl hatarokat

37

AlsO gyulladasi batair 1'iizelOaDyag [propAn
butan etilen [propilen butilen benzin

Felso gyulladasi batair A.v
0,40 0,35 0,15 0,40 0,34 0,26

AV
1,86 1,66 2,18 1,89 2,14 1,67

vol %
2,2 1,9 3,1 2,4 1,6 1,17

vol %
9,5 8,5 32,0 10,3 9,3 7,27

Laingsebesstg m/S
0,32 0,31

Gyulladasi homerseklet °C
510 490 -

-

-

-

-

3.5 tab"zat Szenhldrogenek gyulladasl jellemz61 Az energlaatalakftas hatasfoka - de a motor megbfzhat6sagl szlntje, elettartama - szempontjab61 Is nagy jelentosege van az egesl sebessegnek. A koznapl sz6hasznalatban az egesl sebesseget gyakran osszekeverlk a lang terjedesl sebessegevet. Ez ut6bbl az a sebesseg, amellyel a vekony langfront amely az egesterben az elegett es a meg elegetlen z6nakat elvalasztja egymast61 - a felszfnere merolegas sebesseggel mozog. Ezeket a langsebessegeket olyan vastagfalu berendezesekben (melegbombakban) vlzsgaljak, amelyben az eges elott homoganlzalt keverek nyugalomban van. EMI jelent6sen elternek a motorlkus eges feltetelel, azonban a leglntenzfvebb orvenyles mellett sem mertek 60 mls-nal nagyobb langsebessageket motorlkus korOlmenyek kozott, amely persze nagysagrenddel nagyobb a nyugv6 kozegben mert terjedesl sebessegeknet. A 3.5. tablazatban a cseppfoly6s gazokra jellemzo egestechnlkal adatokat mutatunk be, melyek 1 bar nyomasu, 20 ·Cos keverekekre vonatkoznak. A gazelegyek langsebesseget a klsebb egesl sebessegO alacsonyabb gyulladasl hOrnersekletO kornponensek szabjak meg. Propan es hldrogen fele-fele aranyu keverekenek langsebessege csupan 25 %kal haladja meg a tlszta propanet, pedlg a hldrogen langsebessege majdnem trzszerese a propanenak. A motorteohnlkaban az agesl sebesseg tulajdonkappen az energlaatalakulas Intenzltasat jelentl, vagyls azt, hogy Idoegysegenkent hany kJ hoenergla szabadul fel az egesfolyamat pillanatnyl szakaszaban. A gazmotorokban letrehozott homoqen tozeloanyag - levego keverekben a tOzeloanyag molekularls szerkezetevel vesz reszt, szemben a benzlnnel Ozemeltetett Otto-motorokban parolg6 benzlncseppekben mutatkoz6 dlszkret molekulahalmazokkat. A cseppek egesebol felszabadul6 energlak ImpulzusszerO gyorsftasokat okoznak a hofelszabadulasban, amely vegOlls valamlvel nagyobb egesl sebesseget eredmenyez benzlnOzemben. Az LPG-tOzeloanyagok lassubb egesl sebessage gyakorlatl szempontb61 abban jut klfejezesre, hogy a gyujtas kezdetet alta laban mlntegy 5 • forgattyuszoggel korabbra allftjak. A szenhldrogenek egesenel az egesl sebessag dus keverekeknel mutat maxlmumot. Ez azt jelentl, hogy a keverek szegenyftesekor az egesl sebesseg csokkenese mlatt az eges tartama egyre 38

hosszabba vallk, fgy a klpufog6szelep nyltasakor egyre melegebb gazhomersekletet lehet tapasztalnt. A 3.9-10. abrakban egy szamft6gepes munkafolyamat vlzsgalat eredmenyelt mutatjuk be LADA 1300 motor 3000 f/mln fordulatszaman, 22 •-os elogyujtas mellett, a legfelesleg O.S-as, t-es es 1.2 ertekelnel, propan Ozemben. A 3.9. abraban a forgattyuszOg fOggvenyeben egyre hosszabba vala egestartam, a 3.10. abraoan pedlg az egyre csokkeoo csucsoyomas flgyelheto meg a relatfv hengerterfogat fOggvenyeben. Az egyes munkapontokhoz tartoz6 fontosabb motorlkus jellemzok az alabbl tablazatban lathat6k: Levego felesleg 08 10 12

D6zis sebesseg mg/cikl JIKW· 247 197 165 4~1 290 155

Eges-

Pmax

bar
752 453 291

Pe kW 266 217 182

Pe glkWh 3341 3272 3269

Alkalmazastechnlkal okokb61 meg kell emlftenl az LPG-tOzeloanyagok nagyon j6 kopogasall6sagat, hlszen a propan kfserletl oktanszarna (ROZ) 111, a butane 102, fgy nagy sOrftesl vlszonyu motorokban Is j61 alkalmazhat6 tOzeloanyagok. 3.3. Foldgaz Bar a XIX.sz. elejen banyavllagftasok mukodtetesere mar hasznaltak foldgazt, megls az elso komoly foldgazkutat Eur6paban 1905-ban allftottak terrnelesbe. Foldgaznak szukebb ertelemben a foldbol elotoro meggyujthat6 gazokat nevezlk, de tagabb ertelemben Ide soroljak a nem egheto komponenselt (nitrogen, szendloxld). Az egheto komponensek fo tomeget a normal korOlmenyek kozott gaz balmazaaapotu telftett szenhldrogenek alkotjak. mlndenek elott elsosorban a rnetan (CH4),melynek szerkezetl keplete: C-tartalom: c=12/16=0.75 H-tartalom: h=4/16=0.25

H H-C-H
H

I I

oJ J 1i!III. . &a .

p.

,

['!Jt<w. l
,. '"
,,~ ",----'-

Av=O,8

.a .' I

~D .

IDa

,
1

3D.

L
II
J

D\
, ,, , ,
,

,/ , ,
/

/

I
(

/

,,"

~~

,-

Av=1,0

---,,"

,

I

.0·'
I

,,

,

, ,,
s

, ,
I

(

,
OIID .: 10 .

a

I J

saD

!i1
~,. .t!''''''

(

/ 1:2
/ /

IX(

1\

/

,-,--~~ ~~~ ~"

Av=1,2 ,----- ---

,,' '"
/
/

/ /
/ /

[i

s'la

~//\~\<,I'--511

~

Ha

I"-

.Ia

I'ID

FI KW·

& ill

3.9 libra Egesi sebesseg

alakulasa

valtoz619gfeleslegnel

'Ia .

tiMJ
~

,..
&a·

sa·

'ID .

V 0i~
\
~
II ~

\

Av=0,8
L

x, = 1,0
Av= 1,2

~D .

~a .

~ ~ ~ ~

10 .

I'-----

a.

o

.~

&

••

~eL v Z
[-J

1

3.10 libra

Nyomeetetotyss etenueee valtoz61egfeleslegmfJI
39

Gazosszetetel, tf % LellShely megnevezese Franciaorszag Lacq Perzsa-obol olajkiserd gaz USA Salt Lake USA Kliffside USA, Kentucky
szaraz gaz

metan 69,1 66,0 95,0 65,8 75,0 93,51 77,11 77,02 26,38

etan
2,8 14,0 0,8 . 3,8 24,0 2,22 10,62 6,47 1,88

propan 0,8 10,5 0,2 1,7

butan 1,5 5,0

Cs 0,6 2,0 0,5

H2S 15,4

He

CO2 9,7 1,5 3,1

N2 1,0 0,4 25,6 1,0 2,87 3,88 0,79 2,28

FOtlSrelatfv ertek sOrOseg MJ/Nm

-

0,76 0,87 0,59 0,71 0,67 0,67 0,72 0,82 1,26

33,90 52,30 35,40 35,40 43,20 36,17 40,68 49,57 12,36

-

0,8

1,8

-

0,36 2,78 0,90 69,76

0,75 3,3 5,15 0,83

0,23 1,51 6,74 0,37

0,25 0,80 2,93 0,3

-

Hajduszoboszlo szaraz gaz Hajduszoboszlo nedves gaz Algyo olajkisero Pusztafoldvar

-

-

-

3.6 tablazat Lel6hely betotyese a foldgaz jettemzotre

Szenhidrogenek Metan

AlsO fOtiSertek MJ/kg 50,05 47,52 45,02 44,93 44,77 43,81 43,47

ForrashlS (1 bar mellett) KJ/kg 503,7 486,1 352,9 338,7 336,2 389,4 365,5

Kritikus hlSmerseklet ·C -82,5 32,2 197,0 188,0 234,8 238,6 281,0 nyomas bar 46,3 49,6 33,4 33,3 30,4 59,4 41,1

Oktanszam ROZ >100 >100 61 89 25 83 77

Etan
n-Pentan i-Pentan n-Hexan Ciklopentan Ciklohexan

3.7 tablazat Fontosabb foldgaz alkot6k fermodinamikai fulajdonsagai A foldgazok szEmhldrogen osszetetele annak fOggvenye, hogy a gaz k60lajjal egyOtt (olajkfser6 gaz) vagy anelkOI (szabad gaz) talalhato. fgy az olajkfsero, un. nedves foldgaz olyan tulhevftett szenhldrogen gozoket Is tartalmaz, amelyek normalls korOlmenyek kozott cseppfoly6sak. A 3.6. tablazatban kOlonbOzo lelohelyekrol szarrnazo foldgazak kemlal osszetetelet mutatjuk meg. J61 lathat6, hogy a foldgaz nagyreszt metanb61 (CH4) es etanb61 (C2H6) all, fgy motorlkus felhasznalas szempontjab61 a foldgaz flzlkal-kemlal tulajdonsagalt ezek a komponensek szabjak meg. A metan vlzben allg old6d6 szfntelen gaz, melynek meggyujtott langja nehezen lathat6. A 3.2.3 pontban Ismertetett osszefOggesek fel-

nasznatasavat a metan als6 fUtoerteke:
=

Hu = 34.013 * 0.75 + 102.992 * 0.25 51.26 [MJ/kg]

=

az elmeletilevegoszOkseglete

pedlg:

=

Lst = 1.474 * 0.75 + 34.177 * 0.25 = 17.15 [kg lev/kgCH4]

Normal korOlmenyek kozott a rnetan kozel Ideails gazkent vlselkedlk, fgy normal allapotbeil surusege egyszeruen szemolhato:

40

_!!_ _ 16,0425 _ oo - V - 2241 - 0,7158 (kglNm

°

,

3

1

fgy az elrneletl !evegoszOkseglet tertogataranykent Is megadhato a lev ego surusegenek felhasznalasaval:
Lst = Lst

*~
poL

=

1715 0,7158 '1 ,2925

=

95 Nm /ev 'Nm3 CH 4

3

A f61dgazban elofordulo fontosabb gazok flzlkai es kernlal jellemzolt a 3.7. tablazatban foglaltuk 6ssze. A rnetan krltlkus hOmersekletenek -82.5 ·C-os ertekebol jol lathato, hogy k6rnyezetl homersekleten kornprlrnalassal nem hozhato tolyadek allapotba. Emlatt a f61dgaz motorlkus tOzeloanyagkent torteno telhasznalasanak praktlkus rnodla a gaz magas nyornasra surftese. Az R = 518.35 J/kgK gazallandojU, 25°C-os rnetan surusege peldaul 200 bar nyomason a gazegyenlet telhasznalasavat; P RT 200 518

tulzottan nagy lenne. A csepptolyos allapotu f61dgazt LNG betdszovat jel6l1k, utalva a szo angol eredetere, a Liquefied Natural Gas (folyekony f6ldgaz) etnevezesre. A 3.8. tablazatban r6vlden 6sszefoglaljuk a k6zUtI kozlekedesben alkalmazott tOzeloanyagok fobb jellemzo tulajdonsagalt. A 3.9. Tablazatban a kornyezetvedelml szempontb61egyre nagyobb jelentosegu szendloxld klbocsatas relatfv ertekelt tOntettOk fel, amely a kltermelestol az eloallftason keresztOI, az elegeteslg keletkezo 6sszes C02 mennylsegek aranyalt je1611. Ozemanyag Normiilbenzin Szuperbenzin Gazolai F61d~iiz CNG F6Id~iiz LNG Hidrozen kriogen Hidrogen hidrid 3.9. tablazat Re/atfv cos-erenv A tOzeloanyagok jellemzolvel kapcsolatos gondolatok lezarasakent a gazmotorok Ozeml tulajdonsagait meghatarozo t61tescserefolyamat sajatossagalra kell felhfvnunk a flgyelmet. K6zlsmert, hogy egy adott hatasfoku motor altai szolqaltatott teljesftmeny a munkafolyamatba vezetett tOzeloanyag menynylsegetol fOgg. A dugattyus motorok egy adott munkapontban - d6ntoen a motor 16ketterfogata es tordulatszarna altai - meghatarozott lev ego terfogatot kepesek beszlvnl. A haqyomanyos tOzeloanyagokkal muk6dO Otto- es Dlesel-motoroknal a bevezetett tozeloanyag apro tolyadekcseppek tormajaban van jelen, Igy a frlss t61tetbol csupan jelentektelen terfogatot foglal el. Ezzel szemben gazmotoroknal a bevezetett energla gaz torrnajaban kerOI bsvezetesre, amely a frlss t61tetbol vlszonylag jelentos terfogatot foglal el. Az egesfolyamat kedvezo lefolyasahoz azonban egy meghatarozott legfelesleget kell az egesterben blztosltanl, Igy a levego bevltelt a gazformaju tOzeloanyag korlatozza. Ez az alapveto oka annak, hogy a dugattyus motorok gazOzemben mlntegy 10-15 %-kal kisebb tellesftmenyt tudnak leadni. 3.4. GazOzemu motorok karosanyag klbocsatasa Nyersanyag koola] kdolaj koolai f6ld~iiz f61d~iiz f6ldgiiz f61d~iiz C02-arany I 0,93 0,75 0,88 0,73 1,28 1,7

p=

=

* *

10 298

5
=

kg 129,5 m3

Ez azt jelentl, hogy egy 100 dm3 -es palackba rnlntegy 13 kg gazt lehet tarolnl, amelynek energlatartalma 51.26 * 13 = 666 MJ. Ez mlntegy 19 dm3 gazolaj energlatartalmanak telei meg. surCtett f61dgazt CNG betuszovat jel611k vllagszerte, amelylk a Compressed Natural Gas (sOrftett f6ldgaz) angol elnevezes kezdobetulbol all. A 3.7 tablazat aoatalbol lathato, hogy kornyezetl nyornason a f61dgaz a krltlkus homerseklet ala hutve csepptolyoslthato, hlszen a -161.5 ·C-os· torraspont alatt mar k6rnyezetl nyornason Is tolyaoek tazlsban tarthato. Ez tulajdonkeppen lehetove teszl az LPGtechnlka alkalrnazasat, vagyls olyan tartalyban tarolast, amelyben kis nyornason telltesl allapotban ketfazlsu rendszerkent tarolhato a f6ldgaz. Az lIyen tartalyok (krloqen-tartaly) azonban Igerr k6ltsegesek, mert rendkfvOI jo hoszlgetelest kell blztosftanl a tartalynak, hlszen a ketfazlsu rendszer hornerseklete k6rnyezetlhez k6zell nyomasszlnteken messze a k6rnyezetl homerseklet alatt talalhato, Igy hofelvetele a k6rnyezetbol hOszigeteles hlanyaban

1A

Gazolaj

Olommentes benzin

Propanbutan

FOld-

Hidro-

Szen, %/m/m/ C02, g!HJ Oktanszam Metanszam
Ftltoertek,

87 42,5

86 75 95 85 42

50/50 82 65 100 95 45,8 iettemzdt

gaz 73 62 130 100 48,8

gen 0 0 120

MJ/k_g

3.8 tablazat TrJze/oanyagok

A csepptolyos gazok agesi tulajdonsaqalnak targyalasakor megmutattuk, hogy a kemlallag t6keletes ages soran a gepjarmuvek motorjalban a szenhldrogen alapu tOzeloanyagok - Igy az egheto gazok Is az emberi egeszsagre k6zvetienOI artalrnatlan szendioxidda (C02) €IS vlzgozze (H20) egnek el, A dugatytyus motorokban azonban a t6keletes eges feltetelel nem biztosftottak, mert a hengert61tet rnozqasvlszo41

nyal, az eghetCS keverek osszetetelenek Inhomogenltasa, a nagy forgasl sebesseg altai rendelkezesre all6 - magas hatasfok blztosltasahoz szOkseges - rovld egestartam fenntartasa, az egester hatarol6 felOletelnek nem egyenletes hCSmersekletfeloszlasa mind nehezltl a kemlal reakcl6 kllndul6 es vegtermekel kozottl dlnamlkus egyensuly folyamatos fenntartasat az eges elCSrehaladasa soran A fentleken tul az ages vegtermekenek osszetetelet jelentCSsenbefolyasolja a magas hC>mersekleten bekovetkezCS molekula-hasadas, a dlsszoclacl6 folyamata Is. A nem tokeletes eges eredmenyekent a dugattyus motorok klpufog6gazalban - a fentl ket vegyOleten tul - szenmonoxldot (CO), reszlegesen vagy egyaltalan nem ategett szenhldrogeneket (He), valamlnt az egesl levegCSnitrogen tartalma egy reszenek oxldacl6jab61 szarrnazo nltrogenoxldokat (NOx) talalunk. A gazfazlsu karosanyaqokon tul emlftest kell tennl a klpufog6gazok szllardanyag (raszecske) tartalrnarol Is. Reszecskenek neveznek - a vlztartalorn klvetelevel minden olyan anyagot, amely 52 ·C alattl hCSmarsakleten szilard vagy folyekony tazlsban a motor klpufog6-

gazaban talalhat6. A reszecske nemzetkozl jelolese az angol - Particulate Matter - elnevezesbCSIeredCS PM betasz6. A reszecske emlsszl6 elsCSsorbana Dleselmotorokat jellemzl, amely csaknem ket nagysagrenddel nagyobb lehet az Otto-motorok PM-klbocsatasanal. Az Otto-motorok klpufog6gazalnak jogerCSsenkorlatozott karosanyag komponensel - a CO, He as NOx allg teszlk kl a motor altai klbocsatott klpufog6gaz tarfogataramanak 1,5 %-at. A fentl komponensek mergezCShatasanak veszelyessegere mutat ra az alabbl relatfv osszehasonlltas: Karosanyag CO HC NOx Toxlcltas merteke
1

60 100

A hagyomanyos Otto-motorok klpufog6gaz emlsszl6ja alapveto kapcsolatban all a legfelesleg-tenyezCS szarnertekevel. A 3.11. abraban bemutatjuk a

I\.

, rc ,
iH \
\
~

1\ C 10 1\

\

,
1\ \

. ,
:\

NQ

,.Ie

~ o

,
I"
I\.

.

7

If

AC 1~

v

l

~

\ 1\.

1\

'""~, .

'",

• Il
J

rJ~ • •
11
L;'

I

E a.
a.
• • •


~

~

" 1\ "'"
~

II :/

II

1/


... ~
_I
l....- I'.....

~_
II
.,1

."

.I l/

...._

I-

0,7

0,8

0.9

.- ......
,

\

~

1.0

1.1

1,2

1,3

Legfel e s le 9
3.11 abra Ksrosanyag komponensek

Av

a legfelesleg fOggvenyeben

42

karosanyaq klbocsatas alakulasat egy Otto-rnotornal, a legfelesleg-tenyezo fOggvenyeben. A szenmonoxld (CO) az Otto-motor klpufogogazaban legnagyobb mennytseqben elofordulo mergezo gaz. A szfntelen, szagtalar gaz a ver voros vertestletben talalhato hemoglobin vastartalrnaval komplex vegyOletet kepez, lecsokkentve ezaltal annak oxigen felv9vo kepesseqet, Mar 0,5 %-os koncentractoban halalt okozhat egy fel6ra tartamu tartos belegzes eseten. A szenmonoxtd jelenlete olyan tokeletlen egesre utal, arnelynet nem all elegendo levego rendelkezesre a dus keverek elegetesehez. Igy a CO-meres a legfontosabb vlzsgalatl eljaras a legfelesleg helyes megItelesere. szokasos Otto-rnotoroknal a sztocblometrtkus legfeleslegnel a CO-tartalom mlntegy 0,3-0,5 terfogat %, amely a keverek dusltasakor jetentosen emelkedlk. Ez egyben rnaqyarazatat adja a Dleselmotor Igen klcslny co-kicoceatasanek. hlszen ezek a motorok jelentos legfelesleg mellett mUkOdnek. A szenhldrogenek (HC) a tOzeloanyag el nem egett reszelbol, a tOzeloanyag molekulak reszleqes oxlcacl6jakor keletkezo oxlqentartatrnu kornponensekbol, valamlnt termikus krakk folyamatok termekelbol allnak. Az elegetlen telftett es telftetlen szenhlcroqenek Ingerlik a nyalkahartyakat es a hosszabb lancrnolekulak narkotlkus hatast fejtenek ki. Az aromas szenhldrogenek ercsen toxlkusak, kOlonosen a pollclkllkus vegyOletek, melyek kozOI a benzo(a)plren kozlsmerten rakkelto natasu A hatarertek elolrasokban egyreszt a karoslto hatasok blanyos Ismerete, masreszt a nehez meresl szeiekuvnas mlatt - mlndig a motorb61 klkerOlo szenhldrogen vegyOletek osszesseget ertlk. Az ossz-szenhloroqeneket- az angol "HldroCarbons" sz6 beWI alaplan - HC-kent jelollk a motortechnlkaban Nagyobb legfelesleg-tenyezoknel a HC-klbocsatas alakulasat az egesl sebesseq csokkenese mlatt novekvo egestartam kovetkezteben elMII6 langklalvasok maqyarazzak. A nltrogenoxldok (NOx) a magas homersekleten szetesd oxlgenmolekulak aktlv atomjalnak az egesl levego nltrogentartalma egy reszevel bekovetkezo oxldaclos folyamatalnak eredmenyekent keletkezik. A nltrogenoxldok a legzoszerveket karosltjak, mert a nedvesseggel saletrornsavat alkotva a legutak hamsejtjelt elpusztftjak. A nltroqenoxldok telelosek elsoKtpuf'ogogaz komponensek I. fokozat (1992. 1. 1.-t(5l) tipusvizsaalat 2,72 097 2,72 0,97 0,14 tietererteke«

sorban a .savas esokert", melyeknek globalls kornyezetkaroslto hatasuk Is lehet. A legfelesleg csokkenesevet merseklodo NOx-klbocsatast az egyre csokkeno szarnu oxigen mole kulak rnagyarazzak, mfg novekvd legfeleslegnel az egesl homersekletszlntek sunveoese okozza az NOx-tartalom csokkeneset. . A 3.10. tablazatban osszefoglaljuk az Eur6pal Kozosseg errsssaios elofrasainak atakutasat az uj europal menetclklus mentl szemelygepkocsl meresekre, amelyeknek I. fokozata - uj szernelyqepkocslkra vonatkozoan - varhatoan 1995. januarjatol hazankban Is torvenyes elolrassa vallk. A gazmotorok - elsosorban az azonos gazfazlsban torteno keverekkepzesnek koszonhetoen - karosanyag klbocsatas szempontlabo! elonyben vannak a haqyomanyos tOZeloanyagu Otto- III. Dleselmotorokhoz kepest, A gaz halrnazalapotu tOZeloanyagok kepesek molekula-szlnW keveredest vegrehajtanl az egesl lev ego oxigen rnolekulalval, szemben a benzin vagy gazolaj cseppek altai hordozott molekula csoportokkal, melyek ctszkret etosztasuak az egheto keverekben Emellett meg kell emlftenl, hogy a gazmotorok szenhldrogen klbocsatasnak strukturaja Is kecvezobb, mert blanyoznak belolOk a policiklikus aromas vegyOletek, melyek rakkelto hatasa kozlsmert. A Dlesel-motorokhoz vlszonyftva a gazmotorok PM-klbocsatasa (reszecske) lenyegesen kedvezobb. mert a reszecskek tulaldookeppen az egesterbe jutott kenoolaj reszekbol szarrnaznak es nem az egeskor keletkezo koromszemcsekbol, A 3.12. dlagramban bemutatjuk egy LPG-tOZeloanyagu SAAB III.Opel gyartmanyu katallzatoros aut6kon mert emlsszl6s [ellernzoket az 1988-ban ervenyes hatarertekekhez vlszonyitva az FTP 75 III. ECE 15. sz. elofrasok szerintl menetclklusok menten, A 3.11. tablazatban a haszonlarrml gazmotorok tejlesztesl lehetoseqel lathatok egy Euro I. elofrast teljesito Dlesel-motorhoz kepest. A gazmotorok karosanyag kioocsatast sajatossagalt a kozvelemeny altalaban nagyon elonyosen Mil meg, amelyek val6szinuleg a gazberendezeseket elMilito es forgalmazo cegek altai kozzetett adatokon alapulnak. Ketsegtelen teny, hogy a gazfazlsu tOZeloanyagokkal mukodo jarmumotorok gazemlsszl6s jellernzol - mint azt fentebb lattuk Is - altalaban jobbak a ha-

II. fokozat
(1996.1.1-

«m

III. fokozat (hatlirldiS nelkOt) tfpusvizsgalat es sorozatzvart. 1,62 0,14 1,62 014 0,042

Mertekegyseg

sorozat gyartas 316 1,13 316 I 13 0,18

Ott6-motorok Dizel motorok

CO HC+NOx CO HC+NOx reszecske

tipusvizsgalat es sorozatavart. 2,2 045 2,2 085 0,08

gfkm

z/km gfkm gfkm g/km

3.10 tflblflzat Emisszi6s

43

NOx Diesel Sziv6motor EUROI. Gazmotor Sziv6 motor jelenlegi sorozat fozvasztas ootimallzalt Gazmotor Sziv6 motor

HC

CO

PM

III!!kWh) I (9}kWh) I (l1.!kWh) IIl1.!kWh)

7,74

0,58

1,27

0,225

28,1

2,9

2,21

<0,05

szegenyes keverekes
teliesitmenv redukci6 Gazmotor Sziv6motor Sztochometrikus iizem tobbfunkc. katalizator EURO I. hatarertek EURO II. hatarertek 3.11 tablazat Gazmotorok

9,0

4,2

2,7

<0,05

2,0 90 7,0

0,6 123 1,1

0,7 49 4,0

<0,005 0,4 0,15

fe fteeztost lehet6segei

gyomanyos folyekony tOzeloanyagokat hasznalo rnotorok jellemzoltol. Azonban nagyon fontos vnagosan latni, hogy nem szabad a gazmotorok karosanyaq ktbocsatasl tulajdonsagalt mlsztlflkalnl, hlszen ezeknel a rnotoroknal ls atapvetoen a legfelesleg-tenyezo helyes erteke es a motor egyeb jellemzolnek (gyujtaslldopont, szelephezag, stb.) korrekt bealllftasa felelos a rnersekelt karosanyag kloocsatasert. A 3.13. dlagramban egy LPG-tOzeloanyaggal mukodo LADA 1300 t1pusu Otto-

motor als6 Oresjaratl viszonyaiban bekovetkezo valtozasokat mutatjuk be a gazreduktoron talalhato uresjaran allft6csavar kOlontele helyzetel mellett. A tanszekl laborat6rlumban elvegzett meresek soran a gazkeverobe vezeto Y-gazeloszt6 szabalyozo csavarjal kozOI a primer torokba vezetd csavar teljesen nyltott, a szekunder torokba vezeto csavar pedlg teljesen zart volt, de a csav ar kon strukcl6s klalakltasa miatt termeszetesen szabad keresztmetszet fgy Is maradt. A diagram vfzszlntes tengelyen tatainato 0 fordulat azt az ureslaratl allft6csavar pozlcl6t jelenti, arnelynel a motor a legklsebb tordulatszarnon meg egyenletesen [art, A dlagramon j61 megflgyelheto, hogy a sztochlornetrlkus legfelesleg-tenyezo (Av=1) az allft6csavar 0,4 fordulata kornyekehez tartozlk, hlszen az allft6csavar klfele forgatasaval a CO-gorbe ernelkedese jelzl a keverek folyamatos dusulasat. Igazan j6 karosanyaq ktbocsatasl jellemzok gazrnotoroknal Is csak tobbfunkclos katatlzatorok alkatrnazasaval erhetok el, arnelyben lezjal6 redukcl6soxldaclos folyamatok a klpufog6gazok mmoharorn karos osszetevojet (CO, HC, NOx) Igen j6 hatastoxkal csokkentlk. A tobbtunkclos katallzatorok csak szabalyzott motorOzemben alkalmazhat6k, mert a rnagas atalakftasl hatasfok alapteltetete a legfelesleg-tenyezo Igen szuk tartomanyban tartasa a sztoctnornetrikus ertek korOI. Igy a lambda-szondas szabalyozas nelkOlozhetetlen eleme a korszenl gazmotorok keverekkepzo rendszerenek,

.....,--r-----r--~2.4
.----t---4--_J

2.0
1.2 0.8
0,4

----r-----+-----J 1.6

SHE 9000i 2.3 lBY cat emisszioi
3.12 abra LPG tDzel6anyagu szemetyeutok

-------------.--~-----------.----;

OPEL ASTHA.IAi cat emisszioi

karosanyag

kibocsetese

44

PPM % F/MiN 2DDD 9 1Ds D r+1BDD 1600 1YO[] 1200 1DD0 BD0 600 YO0 200 .I 8 J 6 5 Y 3 2 1 0 10D 0 ' 950 9(] [] BsO BDD /50 JO D 650 600

HC CO

N

k'

./'"

V
<,

/

V

:/

/

V

.r:I'...

-. ."\
~

/
I

I

I

1/
I

.~

<,
<,

/

\

............. ...... ..... o .2 •Y
.,'
"

-- ..

/

-~ .6
t

.,.,.

...

~

/'

1\
1.Y

•8

1

URESJ~R~TI
3.13 abra LPG tOzeloanyagu Otto-motor Oresjarati viszonyai

JELLEGGORBE

FORD

1.2

:...

45

4. Aut6gaz berendezesek szerkezeti felepf tese es mukodese
4.1 LPG (PB) gazOzem
A PB gaz egyarant alkalmas (a korabban emlitett tulaldonsaqa! es elonyel mlatt) Otto es Diesel motorok tOzeloanyaganak. Az utobbl evttzedekben Europaban elsosorban otaszorszacoan es Hollandlaban fejlodott sokat az LPG Ozem, sokszorozodott meg a gazzal Ozemelo gepkocslk szarna. Az LPG Ozem elsosorban a szemelygepkocslk Otto motorjalnal terjedt el leglnkabb es a hazal - Igaz a legtobb esetben engedely nelkOIl - gyakorlat Is szemelygepkocslkhoz kapcsotoouc, Mlndezeknek megfeleloen ezert az LPG Ozem Ismerteteset szemelygepkocslk Otto rnotorjahoz kapcsolodoan kozoljOk. A mukodo gazOzemu klalakltasoknal - a kOlonbozo gyart6 cegek ellenere - a mukOdesl elvek azonossaga mlatt sok a hasonl6sag, ezert nem kovetunk el hibat, ha az lsmertetes adatalt ezekben adott ceg konkret terrnekehez kotjOk. Reszletes szerkezetl bernutatast a ma mar klasszlkusnak mondhat6 klalakftasrol adunk, de a fejlodesl folyamatok soran letrejott bonyolultabb gazellat6 rendszerek elvl klalakftasar61 Is kozlOnk adatokat, hlszen az elektronikusan szabalyzott motorokhoz 11lesztett gazellat6 berendezesek vezerlesenek fejlesztesevel az LPG Ozem meg megbfzhat6bba, gazdasagosabba, kornyezetkfmelobbe tehetd. Altalaban mlnosegl acelbol keszumek, harem reszbol allnak, ket fenekbol es egy palastbol, melyeket folytonos fvvel hegesztenek ossze. A palaston klalakitanak egy klallo peremet, amelyhez rogzitlk azt az unlverzalls szeleptomoot, amely a gaz betolteset, klvetelet, szlntrnereset es tulnyornas ellenl vedelmet blztositja. Az utobbl Idoben kezdenek elterjednl a szenszal ercslteses muanyag tartatyok, melyek tobb esetben nehany parameterukkel felOlmuljak az acel tartaiyokat. Mindegylk tartalyon feltOntetik: • a gyarto vedjegyet • a gyartas es etlenorzes Idejet • a rnaxlrnalls nyornas erteket • az Ozeml nyornas erteket • toltesl terfogatot • teljes terfogatot • sorszamot es tartozlk hozza egy probabtaonyltvany. A tartalyok kOlonbozo hosszusaggal es atmerokkel keszulnek a gepkocslk kOlonbozo modelljelhez alkalmazkodva. A meretekkel egyOtt kOlonboznek a betoqadokepesseqelk Is. Az egyes tartalyatrnerok megadjak a beepltheto multlszelepek rneretelt, azokon pedlg fel van tOntetve a beepltesl helyzet. 81ztonsagl kovetelmenyek. elhelyezes A tartalyokon tartosan es egyertelmuen ugy kell feltOntetnl a helyes beszeretesl helyzet rneonatarozasara szolgalo jelzeseket, hogy azok a tartaly Ozemi helyzeteben Is [ol lathatok legyenek. A gaztartalyt a kovetkezo szerelvenyekkel kell felszerelnt • blztonsagl vtsszacsapo szeleppel ellatott klvetell szeleppel • automatlkusan dolgozo tolteshataroloval, amely a tartaly toit9set 80 %-ra behatarolla • egy toltocsappal - kettds vlsszacsaposzeleppel amely a jarmu kOlso reszen elhelyezett tottocsauakoz6hoz csatlakozlk • tulnyornasszeleppel (blztonsaql szelep), ha a tartaly "A" kateg6rlaju. Ezen tartalyok vlzsgalatl nyomasa 30 bar. A ,,8" kateqortas tartalyokat - me Iyeket 45 bar nyornassal vlzsqalnak - biztonsagi szelep nelkOI kell szerelnl. (A tartalyokat 1 percig vetik ala probanyornasnak. Ez Ido alatt nem [ohet letre puttadas, ateresztes, szlvargas, repedes, vagy elhuz6das. Ezutan a 100 tartalybol klvalasztanak egyet es azt robbanasl probanak vetlk ala, vagyls vlzsgaljak azt a nyornast, amlt maximausan elvlsel.)

4.1.1 A gazellat6

rendszer

felepftese

A 4.1 abra egy gazOzemben Is Ozemelo Otto motor teljes Ozemanyagellat6 rendszeret mutatja. A szamozott szerkezetl elemek minden egyszeru gazOzemnel meqtalalhatok. A folyekony LPG a tartatybol tolyadex tazlsban veglgfut a nagynyomasu vezeteken majd elerl a gazosft6 reduktort. Az aramlast egy elektromosszelep szabalyozza, mely zarva marad, amlkor a motor all, vagy a benzinnel mukodlk. A reduktor gozatalakftoban az LPG a tolyekony halrnezaltapottot gazhalmazallapotba megy at. A gazosodashoz az energiat a meleg viz szolgaltatja, amely a motor hutesl korebol szarrnazlk. A gozze alakult es redukalt nyornasu LPG bejut a karburatorba, a megfelelo keveron keresztOl es ott a motor legnyelesevel aranyosan keveredlk.

4.1.2 A gaztartaly
A gaztartaly fo feladata a csepptotyos PB gaz minden vales korOlmeny kozotti blztonsaqos tarolasa ugy, hogy emellett a toltes es elvetel Is btztonsaqos, de a mdszakl-uzerneltetesl kovetelrnenyeknek Is megfelelo legyen.

46

A gaztartalyt a jarmuvon kivul vagy belul a rnotorteren kivul ugy kell elhelyeznl, hogy: • A klpufog6gazzal kozvetlenul ne erlntkezzen. • A klputoqoberendezestol vagy a motor melegetol ne melegedhessen fd. 100 rnrn-nel kisebb tavolsag eseten fem vedoemyovel kell allatnl, • A nap suqarzasato! vagy mas, nem a jarmutol szarmaz6 hoforrast61 nem meregedhet tel.

• A tartaly szlmmetrlatengelyenek helye nem lehet elorebb, mint a jarmu elso tengelyvonala. • A tartary es rogzitese a vele osszekotott szerelvenyekkel, rakodas es szemelyek altai nem megengedheto Igenybevetelnek nem teheto kl, • A beepltes elott ellenorlznl kell a tartaly mUblzonylatat es a testekreteq epseget. Meg a festekreteg serulese sem megengedett.

4.1 abra 1. LPG-gaztartaly, 2. multlszelepblokk, 3. gazelzar6szelep, 4. hutovizcso, 5. reduktor, 6. gazOzem-hldeglndft6, 7. vakuum-csanakozas, 8. klsnyornasu gazcso, 9. levegoszuro, 10. keverofej, 11. szabalyzoszelep, 12. karburator, 13. benzinszelep, 14. benzln-gaz uzernmod kapcsol6, 15. A.C. pumpa, 16. benzlntartaly, 17. gyujtaskapcsol6, 18. akkumulator, 19. blztosltek

47

• A tartaly beepftesl helyzetenek meg kell felelnle a multlszelepen feltOntetett szogerteknek. • A gaztartalyt ugy kell rogzftenl, hogy a rogz(toelemek Ozemszeru Igenybevetelnel szllardan tartsak es balesetnel se fordulhasson elo az elszabaculas. • Szorft6 heveder nem elfogadhat6, az acetszatagok minimalls keresztrnetszetenek 20 mm2 -nek kelllenni. • Az alvazkeret vagy a felep(tmeny etcsavarodasanak semml karos hatasa nem lehet a tartalyra vagy annak rogzftesere. • A gaztartalyt klvOlrol korr6z16vedo reteggel ken bevonnl. • A gaztartaly es a szorft6szerkezet koze - beleertve a felfekvest Is - korrozl6gatlo kozbetetet ken elheIyeznl. (A legtobb esetben cetszeru a tartalyt a hatso OIes mogottl padozaton elhelyeznl.) A tartaly beepftese elott a multiszelepblokkot a tartalyra kell szerelnl. Ellenorlznl kell az usz6k karjanak mozcasat. Ogyelnl kell a tomftOgyuru serOlesmentes beszerelesare. Behelyezesnel ellenorfznl kell, hogy az usz6k karjal nem kerOltek -e a buvarcsO ala. A tartaly szokasos rogzftese ket mOanyaggal bevont acelszalag. Ezek a csornaptartopadozathoz es a hSts6 ales mOgottl lemezhez kapcsolhat6k. (A hSts6 ales m6gottl rogzrtes legtobbszor az Oles klszerelese utan vegezheto el.) Az acelszalagok megfeszrtesehez 8.8-as aceicsavarok es a szettekhez szanftott rogzftoelemek hasznalhat6k. Az acelszataqokat a 4.2 abran lathat6 m6don szokasos a rogzft6elembe fUznl.

A tartaly beepitesl szoghelyzetere nagy gondot kell torditanll A dolesszoget a multlszelepblokkr61 kellleolvasni. A dolesszogon a szelepblokk es a vfzszlntes altai bezart szog ertendo. Magyarazatul a 4.3 abra szolgal.

a

=~ •

2

sin(a)

m=

% (1 +sina)

4.3 abra A tartaly felfekvo felOlete es a padozat koze gumllemezt kell - a teljes hosszon - helyeznl, hogy a tartalybevonat serOlese III. a kldorzsolodSs - szlkrakkepzodes - meqakadalyozhato legyen. Abban a terben, ahol a tartaly elhelyezesre kerOl, a legmelyebben fekvo pontokb61 a zar6dugokat el ken tavolltanl, (PI. potkerek aI61). A szelloztetocsoveket lehetoleg ugy helyezik el, hogy azok ne szenvedhessenek serOleseket, as teljes hosszban allando legyen a keresztmetszetOk. A gazcsovek szlmmetrlavonala ezen szellozo-csovek szlrnmetrlavonalaval egybeesik. A toltocsatlakoz6 a gepkocsl Mts6 homlokfala alatt kerOI klvezetesre, lehetoleg a klpufog6val ellentetes oldalon, valamlnt flgyelembe veszlk, hogy a von6horog felszerelese ne betotyasolla a tOlthetoseget. Ha lehet, akkor mlnel veoettebb he lyre kell helyeznl a csattakozot. (Elofordul, hogy a toltocsatlakozo a gepjarmu oldalara kerOl, ez a klalakltas korOlmenyesebb, kOlonosen ha ut61agos atepftes eseten esztetlkal elvarasoknak Is eleget kell tennl. ) Beszerelt tartalyt mutat a 4.4 abra

4.2 abra A pantokat ugy ken elhelyeznl, hogy a gaztartaly korkoros hegesztesl varrataln belOI helyezkedjenek el. A pantokat a hegesztesl varratra helyeznl tlIos!

48

~

GAZ

AZ

ELEKTROMAGNES(S

SZELEPHEZ

6

4.4 abra 1. leszorCt6 acelszataqok, 2. tartaly, 3. hermetlkusan zar6 muanyagdoboz, 4. multlszelep, 5. szell5zlScs5, 6. gazelvezet5 cs5, 7. szelllSzlSnyllasok, 8. teleszk6pos leszorft6cs5, 9. toltlScs5, 10. toltlScsatlakoz6

4.1.3 A multlszelep Ez a szerkezetl elem a tartalyban III. a tartalyon van elhelyezve ~s egyetlen egysegbe fogjf:l az OZemanyag vetelhez es utanp6tJashoz, valamlnt a szlntjelzeshez szOkseges egysegeket. Mlndlg feltOntetlk rajtaa tartaly atmer5jet es a multlszelep szlmmetrlatengelyenek a vCzszlntessel bezart szoget, vagyls a tartaly d5lesszoget.
Feladata: • a gaztartaly 80 %-os tolteshatarolasa • a tartaly toltottsegl tokanak jelzese • tulnyomas eseten ieruvatas • a PB gaz betoltesenek es klvetelenek blztosltasa. Multlszelepet mutat a 4.5. abra. MUkodese: A multlszelepbe a folyekony gaz a (27) csovezeteken keresztOI aramllk, A tartalyhoz vezetlS csatorna egy kezlszeleppel (31) mechanlkusan elzarhato. MInden toltes el5tt ezt a szelepet kell klnyltnl es a toltes

A gaztartalyba a PB gaz egy blztonsagl szelepen keresztOI jut. A multlszelepen lavlS usz6 - amely a toltottsegl foknak megfelellSen emelkedik - 80 %-os toltottsegnel elzarja a bearaml6 gaz Utjat, Cgymegakadalyozza a tovabbt toltest, Az usz6 a tartaly toltottsegl tokat Is jelzl. (A regebbl tlpusoknal egy usz6t alkalmaztak, korszeruob megoldasoknal kat usz6t alkalmaznak.) Ha a gaz nyomasa ernelkedlk (pI. tliz eseten) a (23) szelep megnyltja a gaz klaramlasi utjat a szabadba es Cgymegakadalyozza a tartaly felrobbanasat. A tartalybol a gazszelep fele araml6 gaz a (32) szelepen keresztOl tavozhat, A szabad aramlas utjat a (33) keztszeleppel akadalyozhatjuk meg, amlt a szerelasl mliveleteknel el kell zarnl. A rezv~zetek - amely a tartalyt61 a gazszeleplg vezet - szakadasa eseten a razcslSoldall nyomas kozel a legkorl nyornasra csokken, A gazklvetel utjaba epCtett rug6terhelesu goly6s szelepet a tartalynyomas az Oleknek szorCtja, tehat a tartalyb61 a gaz csak a rendeitetssenek megfelel5en tavozhat,

betelezese utan elzarnl, 49

I

4.5 abra 4.1 .4 CslSvezetekek A gazeuat6 rendszer egyes egysegeit kotik ossze ugy, hogy mlndenkor blztonsaqosan kielegftsek a gaztomorseg kovetelrnenyet, Feladatuk a gaztartaly osszekotese, un. nagynyomasu vezetekeken a toltonyflassal es a reduktorral, valamlnt az un, klsnyomasu vezeteken a reduktor es a gazkevero (porlaszto) kozetti kapcsolat blztosltasa. (A csovezetekeknel meg kell meg emlftenl a reduktorba terteno motor hutovfz hozza- III.elvezetesere szolgal6 gumlcseveket Is.) Csovezetekkent csak varratmentes, a gyart6 altai korroalovedelernmel snatott ace I vagy rezcso alkalmazhat6. A rezcsoveknek minimum 250 Nlmm2 es maximum 350 Nlmm2 szakft6szilardsagunak kell lennI. A csovek atrneroje maximum 12 mm lehet. A fa Ivastagsaquk 8 mm atmeroig 1 mm-nek, 8-12 mm atmero kozott legalabb 1.5 rnrn-nek kelilennie. A vezetekeket a gyart6nak jelolessel kell ellatnla, amely 250 rnm-enkent Ismetlodoen a kovetkezoket tartalmazza:

• LPG

• gyartasl ev • gyart6 vallalat • nyornas osztaly

50

Kisnyomasu eslSvezetekkent olyan gazall6 hajlekony esOvet Is lehet alkalmaznl, ami kfvOlrlSl femszOvetbevonatu. Ezek beepftesl hossza a lehetlS legrOvldebb legyen. (A csanakozasoknal alkalmazhat6 Abablllncses szorltas) A vezetekek elhelyezesenel arra kell tOrekednl, hogy a szereles, a csatlakozasok ellenlSrzese,.a nyornasproba, a gaztOrnOrsegl vlzsgalat egyszeruen elvegezhetlS legyen as esetleges gazszlvargas eseten se juthasson be gaz a vezetlS, lIIetve utasterbe. A vezetekeket ugy kell elhelyeznl es rOgzrtenl, hogy karos lengesek as a vezetekek epseget veszeIyezteto elmozdulasok ne kOvetkezhessenek be. A rOgzrtesek tavolsaga egymast61 maximum 500 mm. A vezeteket hegesztessel vagy forrasztassal telerlSsrtenl tllosl Ha a vezetekek lemezen haladnak keresztOI, az atJepes helyen megfelelo anyagb61 keszrtett vedlSesOvet kell alkalmaznl, mely a vezetek esetleges tengelylranyu elmozdelasat lehetlSve teszl, (A vedlS kldOrzsOllSdesetIs meg kell akadalyoznl) A vezetekeket ugy kell elhelyeznl, hogy annak a karosszerla vagy alvaz megfelellS vedelmet nyujtson. A vezetekek a karosszerla Oreges reszelben akkor vezethetlSk, ha mlndket vegen nyltottak az Oregek, lIIetve a vezetlS vagy utasterrel nlnesenek osszekOttetesben es nem Is kerOlhetnek osszekottetesoe. A vezetekek kerekdobban nem vezethetlSkl A nagynyomasu gazvezetek nem lehet kOzelebb a klpufog6 vezetekhez, mint 100 mm, de 200 rnm-nel klsebb tavolsag eseten hlSszlgetelo arnyekol61emez szOkseges. A vezetskek megtOrese, eles hajlftasa tIIos! (Rmln= 3D)

Amennylben a hajlekony vezetekek rOgzrtese tem billnesekkel tOrtenlk, a fem billneseket megfelellS, kldOrzsOlesellen blztosft6 betetekkel kell szerelnl. A billneseknek a eslSteljes kerOletet at kell fognl. (A billneseknek a karosszerlahoz tOrtenlSrOgzftese tOrtenhet pI. popszegeesekkel) Nagy nyomasu eslSkenttOrteno aikalmazas eseten a eslSvezetek hossza maximum 600 mm. A tavtoltlSnyfiast Ugy kell elhelyeznl, hogy a Jardaszegelyben val6 elakadas veszelye minimalls legyen. A vezetekek csatlakozasat ugy kell klalakftanl, hogy azok gaztOmorek legyenek es a nyomast tart6san megtartsak. A koteseket karlmas vagy menetes csatlakoz6kkal kell szerelnl, de ujabban ketkupos tokeletes zarast blztosft6 roppan6gyuruvel oldjak meg ezt a funkcl6t. KOIOntOmftlSanyagot alkalmaznl tIIos! RezcsOveknel menetes csatlakoz6 eseten erosftlShOvely alkalrnazasa szOkseges, melyet minden megbontasnal ujra kell cserelot, hogy a rezcslS ujabb ep resz9vel kerOljOn kapcsolatba. Ezert a rezcsoveken minden csanakozasnat (IegtObbszOr spiral alaku) rahagyast kell keszrtenl, hogy az ujabb kOtesekhez elegendlS cslSszakasz maradjon, lIIetve, hogy a megbontas utanl osszeszeretes kOnynyebbe valjon. Csovezetek vezetest mutat a 4.7 abra,

4.6 ~bra

51

4.7. 'bra
1. Gazpalaek toltt6nyflasa, 2. Multlszelep hermetlkus doboza, 3. LPG palaek, 4. Gaz-benzln atkapcsol6, 6. LPG elektroszelep, 6. LPG reduktor, 7. LPG maxlmalls mennylsegszabalyz6, 8. Kever6, 9. Benzin elektroszelep

4.1 .5 Gazlevalaszt6

elektromos

szelep

A gazlevalaszt6 elektromos szelep feladata az, hogy meggatolja az LPG utjat mlkor a motor benzlnnel mukodlk vagy leall. Felepfteset a 4.8 aora mutatja. A szelep blztonsagl okok mlatt alapallapotban zart, A szelep nyltasa a (27) tekeres aram ala he!yezesevel erhet6 el. ' A tekeres (27) aramot kap akkor, ha a gyujtaskapesol6 zart es a valasztokapcsolo a ..GAZ" anasben

van. IIyenkor a tekeres belsejeben keletkezlS magneses ter hatasara a vasmag felfele mozdul, amlnek koveikezteben az aramiast keresztmetszet szabadda vallk, a gaz a reduktor nyomasesokkentlS kamrajaba aramolhat. A bearamlas a szelep als6 furatan keresztOI tortenlk. A folyekony gaz el6szor az OlepftlS kamraba jut, ahonnan egy durva femszur6n es egy flnom flleszuron at a (B) terbe kerOI es ha a szelepOlek nyltott, akkor a felso esatlakoz6n keresztOI elhagyja a szelepet. Amlkor a gyujtaskapesol6 nyltott allapotu, vagy a valasztokaposolo ..BENZIN" all8sban van, az elektromagnes magneses ereje megszunlk es a vasmagot a rug6 (26) a kupos Olekhez szorftja, a gaz aramlasa megszunlk. E szelepnek a motor nyugalml allapotaban es benzlnOzem alatt zart helyzetben kell lennle. Minden esetben ugy szerelendlS, hogy a magnestekeres a szelep fOggoleges allasaban felOllegyen. Mlnel kozelebb kell telepitenl a gazosft6hoz. A kipufog6t61 val6 tavolsag nem lehat kisebb 100 rnm-nel, kOlonben arnyekol61emezt kell beepfteni. (E szelep sok esetben a motorteret as az utasteret elvalaszto falra lemezesavarok felhasznalasaval kerOIfelszerelesre.)

4.1 .6 Benzln-elzar6szelep
Olyan elektromagneses szelepek, arnelyek az A.C. pumpa es a karburator koze vannak beepftve a benzines6be es gazOzem eseten biztosftjak a benzinutanp6tlas elzarasat. A 4.9 abra a benzin-elzar6szelep mukOdeset mutatja. A szelep atapaaapotban zart, A tekeres (10) aramot kap akkor, ha a gyujtaskapesol6 zart es a valaszt6kapesol6 a ..BENZIN" allasban van. IIyenkor a tekeres belsejeben keletkezo magneses ter hatasara a vasmag felfele mozdul, aminek kovetkezteben az

52

aramlasl keresztmetszet szabadda vallk, a benzlnt a tapszlvattyu a karburatorba szallftja. Amlkor a gyujtaskapcsol6 nyltott allapotu, vagy a valaszt6kapcsol6 ..GA.Z" allasban van, az elektromagnes magneses ereje megszunlk €ISa vasmagot a rug6 (8) a kupos Olekhez szorftja, lIyenkor a benzin aramlasa megszunlk. A benzlnszelep az elektromagnes meghlbasodasa eseten Is mukOdtethetc5.Ezt a lehetc5segeta (4) csavar blztosftja. Mint korabban emiftettOk, a motor nyugalml allapotaban vagy gazOzemben zarva kell lennle. Ez al61 klvetel, ha a szelepet a veszOlemm6dba kapcsoljuk. lIyenkor a szelep tulajdonkappen csak mint totoas vanjelen. A szelepet vfzszlntesen kell beepftenl. A jelOlt atfolyasllranyt be kell tartanl. A szelepet a tapszlvattyu €ISa karburator kozottl vezetekszakaszba kell beepftenl €ISgondoskodnl kell szilard rezgesmentes rogzrteserc51.(Altalaban spectalis rogzftc5lemezzel szallftjak.) A benzlncsoveket szabvanyos benzlncsc5blllncsekkel kell ellatnl. A szelep felerc5srtesenel flgyelnl kell arra, hogy a felerc5srtes kemeny testpontot blztosftson, mert a magnestekercs ezen keresztOI testelc5dlk.

A

B

D

4.10

abra

Ozemm6d valt6 kapcsol6 allasal: 1. - GazOzem szelep nyltott, 2. - Gaz €ISbenzlnOzem szelep nyltott, 3. - BenzlnOzem szelep zart, 4. - Gaz €ISbenzlnOlem szelep zart. Olemm6d koztl atkapcsohist, egyuttal jelzl a vezet6nek, hogy eppen melylk Olemanyagot hasznalja. A 4.10 abra mutatja a valaszt6kapcsol6 bekoteset. (A - gazlevalaszt6 szelep, B - benzlnelzar6 szelep, C - valaszt6 kapcsol6, 0 - akkumulator, E - gyujtas kapcsol6) A kapcsol6 €ISa szelepek egyOttmukOdese szorosan osszefOgg egymassal €IS a motor altai eppen hasznalt Olemanyaggal. A kapcsol6nak negy allasa van, amlk egymast szlgoru sorrendben kovetlk, ezert hangsulyoznl kfvanjuk a szelepek elektromos bekotesEmek helyessegere fordftott fokozott flgyelmet. Az egyOttmukodes megerh3Sehez egy teljes "korOlkapcsohisl" perl6dust IsmertetOnk. Kllndulaskent tetelezzOk fel, hogy a jarmu benzlnnel uzernel, a valaszt6kapcsol6 "BENZIN" allasban van. Ha lIyehkor azonnal, minden atmenet nelkOI gazOzemre kapcsolnank a kovetkez6 folyamat jatsz6dna Ie: A motor az usz6hazban meg bentl9v6, onnan relatfve lassan tavozo benzlnt €IS a gazszelep nyltasa utan szlnte azonnal a keverotorokba jut6 gazt egyszerre szlvna be, ami a keverek tulsagos eldusulasahoz vezetne €ISa motor leallna. Ezert szOkseg van egy atmenetl allasra, amely ezt a tuldusulast megakadalyozza azaltal, hogy mlndket szelep aramat megszOnteti. A vezet6nek ebben az allasban meg kell varnla mfg a motor az usz6hazb61 a benzlnt elhasznalja €ISezutan kapcsolhat tovabb a "GAr allasba. HagazOlemrc51 kapcsolunk benzlnOlemre, akkor Is szOkseg van egy atmenett allasra, de ez teljesen mas jellegu. Ha gazr61 minden atmenet nalkOI benzln53

4.9.abra
4.1.7 Elektromos valaszt6kapcsol6vagy Ozemm6d-valt6 kapcsol6 A valasztokapcsolo a gepkocsl vezetc5jenek szandeka szerlnt teszl lehetc5ve - az utasterbc51- a kat

re kapcsolnank, akkor a fentl folyamattal ellenkez6 natast valtanank kl, a tuldusulassal ellentatben a motor Ozernanyag nalkOI mara dna. Ez azert kovetkezik be, mert a tapszlvattyu az usz6hazban a megfelel6 benzinszintet csak egy bizonyos id6kasedelemmel tudja blztosftani. Az atmenetl allasban mlndkat szelep nyltott helyzetben kell, hogy legyen, mert fgy elkerOIhet6 a motor Ozemanyag nalkOIl futasa, ami az alapjaraton tortan6 atkapcsolaskor a motor biztos leallasahoz vezet. A vezet6nek ebben az anapotoen meg kell varrsa mfg az AC az usz6hazat telepumpaija as ekkor kapcsolhat tovabb a "BENZiN" allasba. A kapcsol6 el6segfti mag a gazzal tortan6 hidegindftast is. Ezt a funkci6t pl. a kapcsol6 forgasslkjara mer61egesen tortan6 benyornasavat aktlvizalhatjuk, de csak "GAZ" aU8sban mukodik. A benyomott kapcsol6 a reduktor kozepan talalhat6 elektromaqnesnek ad tapfeszOltsaget. A kapcsol6t ugy kell feiszerelni, hogy az konnyen kezelhet6 as j611athat6 legyen. Kezelese a vezetonek nem jelenthet veszeiyes testhelyzetet, mas kezel6szerv mukodasat, makodtetasat nem akadalyozhatja. A valaszt6kapcsol6 elektromos bekotasat a hozza mellakelt el6frasok flgyelembevatelevel a mindenkor arvanyes gapjarmUvlllamossag-szerelasi szabatyoknak megfelel6en kell elvagezni. 4.1.8 NyomascsOkkent6, (elparologtat6) gazosft6 v. reduktor A gazellat6 rendszerbe apftett nyomascsokkent6 (nyomasszabalyoz6 as elparologtat6 egysageket 81tala ban egy egysagbe integralva alakftjak kl. A 4.11 abra lIyen komplex egysaget mutat. Ez az egysag a gaz tarotasara szolgal6 tartalyb61 a levatasztoszeiepen keresztOI arkez6 folyakony PB gazt gaz halmazaltapotba hozza, valamint a margaz auapotban lav6 tOZel6anyagot a motor mindenkori Ozemallapotanak megfeleloen adagolja. Fontos feladata, hogy a motor all6 helyzetaben a gazaram Utjat etzarla. A PB gaz folyekony auapotban tartasanoz kb. 4-8 bar nyornasra van szOksag a gaz mln6seget6J fOoo6en. Ahhoz, hogy ezt a folyekony gazt OZernanyagkent fel tudjuk hasznalni, el kell parologtatni. A parologtatas nyomascsckkentesset vagy/es hlSrnersekletnovelessel erheto ei. A targyalt egyseg mlndket lehetoseget egyszerre alkalmazza. A nyomascsokkentes egy lepcsoben tortenik a kovetkezo rnodorr A tartaiybol erkez6 folyekony gaz az (A) csatlakoz6n keresztOI a kalibralt nagysagu (C) szelepnyrlasig jut. innen a (B) terbe val6 bearamlasat a (9) billenOszelep szabalyozza. Ha az (A) furaton keresztOI nem erkezik gaz, akkor a (6) rug6 - ami a rnernbrant elofeszfti- az aramlasi

4.11. abra

54

keresztmetszetet szabaooa teszl. A (9) szelep addlg van nyltva, mig a (B) terben levo gaz nyornasa altai a memoranra klfejtett ero nagysaga a rug6erot meg nem haladja. lIyenkor a szelep etzar, mert a blllenokar maslk vegevel osszekotott rnemoran lefele mozdul. A (B) terben klalakul6 tulnyomas nagysagat (0.4 0.65 bar) tenat a (6) rug6 elofeszrtese hatarozza ·meg, ami gyarl ertek, eMI elternl nem szabad. A fUteses parologtatas a reduktor hutovizkorbe torten6 bekotesevel val6sithat6 meg. A hutoviz (B) kamra korOI a (O) terben aramllk. Erre a reduktor "Iefagyasanak" elkerOlese erdekeben Is szOkseg van, ugyanls a hlrtelen expandalo gaz a kornyezetetol hot von el, igy a szelepnyCiasok lefagyhatnak. A reduktor elektromos szlvat6 feloll oldala a motor Ozemallapotanak megfelelo gazadagolast vegzl. A B terben elparologtatoU gaz az (E) csatornan keresztOI a (17) szelep nyltasa ulan jut az (F) terbe, A motor gazOZeme alatt a keverekkepzo egysegtol ugyanolyan tulajdonsagokat varunk el, mint egy karburatortol, A gazosit6nak tehat ugyanugy meg kell felenle a keverakkapzes alapfeltetelelnek, ami annylt jelent, hogy a motor mukodasl tartomanyaban a beszivott keverek keveresl aranyat alland6 erteken ken tartanla. Mlelott az egyes uzemanapotok szabalyozasalnak folyamatat lsrnertetnenk, szOksag van a fbjt6szelep felettl (ApK) es alattl (Aps) terekben klalakul6 nyomaskOlonbsegek vanozasanak Ismeretere a torouatszarn (n)es a fojt6szelepallas (&) fOggvenyaben. A 4.12 abrar61 leolvashato, hogy a szfvocsodepresszl6 a motor alapjaratl tartomanyaban - &",,0.05 es torl6 Ozemben a legnagyobb. A & novekedesavel a sziv6csodepresszl6 folyamatosan csokken, ha a fordulatszam konstans. A fojt6szelep el6ttl depr'esszl6 (APk) ellentetben a sziv6csodepresszl6val a fojt6szelep nyltasaval folyamatosan novekszlk. Ezek lsmereteben raterOnk a szabalyozas Ismertetesere. Minden OzelTll anapoman az ataraml6 gaz mennylseget (13) blllen6szelepkarra hat6 erok egyensulya hatarozza meg. AIs6 Oresjarat: Alapjaraton a (29) rnernbran ala vezetett sziv6csodepresszj6 akkora, hogy a rnemorant a rug6 elleneben teljesenbeszivja, igy alatamaszt6 ero nines. A szelepkar bal oldalara a keverotorokb61 szarmaz6 depresszl6 hat meg a (31) membra non keresztal. A depresszl6 Itt ebben az allapotban klcsl ugyan, de a membran nagy felOlete as az erokar nagysaga megfelelo beszabalyozhat6sagot blztosit. A szelepkar maslk oldalara a (14) rug6er6 hat. A kar egyensulyl helyzete es ezzel egyOtt a bearaml6 gazmemylseg a (14) rug6 elofeszrtasevel allithat6. A rug6er6 nagysaga az alapjaratallit6 csavar segitsagavel tetsz61egesen valtoztathato a motor 1genyel szerlnt. Ernelt fordulatszam, vagy novekv6 terheles tartomanyaban kat fokozat kOIonboztethet6 meg. Az elso az az allapot, amlkor a fojt6szelep mar egy klsse nyl-

tott ugyan, de a (Aps) as (Apk) csak akkorat valtozlk, hogy a (29) memoran mag mlndlg nem tamaszt ala. Ebben az esetben az ataraml6 gaz mennylsege nagyobb mint alapjaraton, mert a szelepkar bal oldatara hat6 ero nagyobb lett, igy az egyensuly egy nagyobb rnertekben nyltott szelepanashoz tartoz6 helyzetben all be. A masodlk fokozat akkor kezd6dlk, amlkor a motorjellemzok ugy valtoznak, hogy a vakuumok eppen akkorak, hogy a (29) memoran a (31) memorant alatamasztla, Ez a fokozat tulajdonkeppen a keverek eldusulasanak megakadalyozasa erdekeben van, mert a szelepkar bal oldalanak alatamasztasa az aramlasl keresztmetszet leszukiteset eredmenyezl, Ebben az anapotban a szelepkarra harem er6 hat. Bal oldalon az alatamasztoero as a (APk)-b61szarmaz6 ero. Jobb oldalon az alapjaratl rug6 ereje. Az egyensuly ezeknek megfel6en all be. Meg tovabbl szabalyozas flgyelhet6 meg, ami a szi",ocsodepresszl6 es a kever6torokdepresszl6 egymashoz vlszonyrtott valtozasaval magyarazhato. A 4.13 abran tatnato, hogy a terhelas novekedesevel a kat depresszl6 kozottl kOlonbseg egyre no. Ez azt jelentl, hogy az alatarnaszto rug6er6 eneneoen

.t.. Ps
6. Psmox

n [f /pl
4.12 abra

l!. Ps

h [ f/p

1

4.13 abra

55

egyre novekvc5 erc5hat, ami az (F) tar as a (29) membran alattl tar koztl nyomaskOlonbsagbc51adodlk. Ebbc51 arra lehet kovetkeztetnl, hogy az eldusulas ellenl szaMlyozas ebben a tartomanyban mar fokozatmentes jeliegO. A nyomascsokkentc5 III. elparologtato egysaget a blztonsagos uzernelesnek megfelelc5en as a gyarto altai Is megkovetelt szilard as rezgasmentes medon kell az alvazon v. a karosszertan rogzltenl. Az elhelyezasnal hasonlo medon flgyelembe kell vennl a klpufogorendszertc51 valo tavolsagot ugyanugy, mint a gazjarta csc5vezetakek eseteben Az egysag legfelsc5 pontjanak alacsonyabbnak kell lennie, mint a hatc5vlzkor legmagasabb pontja, mert ha a reduktorban levegc5 marad, akkor a clrkulaclo megszOnlk. A memoranokra hato tononyornasok elkerOlase mlatt a reduktort a menetlrannyat partuzarnosan kell elhelyeznl, fgy a jarmO gyorsulasa as lassuiasa nem befolyasolhatja a gazadagolast. Felfogataskor ellenc5- 4.14 abra rlznl kell, hogy a tlsztlto csavar a reduktor legalso pontjan legyen. Ez nem minden kaszOlaken talalhato Ozemallapotatol fUggetien legyen. Ellenkezc5esetben meg, lIyenkor a beszeretest ugy kell elvageznl, hogy kOlonosen tall Ozemben - a reduktor lefagyhat. a gazklvezetas a reduktor felsc5pontjara kerOljon. A vakuum osanakozonoz a szlvocsc5depresszlo a karburator calszerO helyarc5l,esetleg egy adott vakuAz eddlg kozolteknek megfelelaen a reduktoron a umcsc5megcsapolasaval vezetendc5. k6vetkezc5 csatlakozasok tatalhatok: • gazbevezetas (nagynyomasu) pI.Gas Injelzassel, 4.1 .9 Keverc5 - gazkeverc5k • gazelvezetas (klsnyomasu) pI.Gas out [elzessel, • kettc5db hOtc5vlzkorlcsatlakozo csonk (Water) A gazkeverc5ket a reduktorral a mar emlftett kls• vakuum csatlakozo (Vacuum) nyornasu gazcsovek kotlk ossze. feladatuk a motor • elektromos szlvato osatlakozo teljes Ozeml tartomanyaban a megbfzhato as gazdasagos gaz-levegc5 keverek elc5allftasa III. szallftasa. A A reduktor hOtc5vfzrendszerbe tortana bekapcsogazkeverc5k tulajdonkappen a legtobb esetben osziasa a fatascsovek megbontasaval tortanlk. (4.14 ab- szeepelnek a motor eredett karburatoraval as gazra) A megbontott csoveket egy-egy T elagazo segft- Ozemnel a reduktor szabalyozasanak fOggvanyaben sagavel lehet alkalmas.sa tennl a reduktor felc51 arke- a fojtoszelep allasatol fUggoen alakftjak kl a szOksezc5cs6 fogadasara. Nagyon fontos a csatlakoztatast ges gaz-leveg6 keveresl aranyt helyek klvalasztasanal, hogy azok a klsvfzkorben legyenek as a reduktor vfzellatasa az utasternltes

4.15 'bra 56

Elhelyezkedestol fOggoen ket atapveto tfpus kOlonboztetheto meg: aJ A karburator eredetl Venturi csovet elott elheIyezkedo keverok. Ezeket val6dl keveroknek Is nevezlk. bJ A karburator eredetl Venturi csovel utan elheIyezkedo keverok. Ezeknek alaptfpusa az un, lemezes kevero. Ebbe a esoportba sorolhat6k meg az un. egyOttes rendszerek, melyeknel a gazadagol6 csovet a karburaton atfurva vezetik be a torokba. MegemlftjOk meg az un, villas rendszenl gazkeveroket. A 4.15 un. val6dl kevero beszerelt helyzetet mutatja. Ezek a keverok altalaban konnyUfem otvozetbol keszOlnek, az egyes torkokhoz kapesol6d6 furatok (szajnyfiaSok) ugy vannak klalakftva, hogy a gazbearamas radlkalls es klegyenlftett legyen. Ezeket a

1

keveroket megfelelo esavarok, esetleg speclalls nyom6rug6k rogzftik. KOlon atalakltas! munkat a gazesovek bevezetesenek klalakltasa Igenyel. A karburator es a levegoszuro kozott elhelyezkedo val6dl keverot mutat a 4.16 abra, lIyen rendszereket alkalmaznak a turb6feltoltos motorok es pI. a K-Jetronle renoszeru uaemarwacenato rendszerrel szerelt motorok Is. Lemezes keverot mutat a 4.17 abra, melyen a kevero a legeinyeh3SmerO ele kerOI. (PI. L-Jetronle es Motronle) Lemezes keverot mutat a 4.18 abra Is, a kevero az Injektor es a pillang6szelep koze kerOI beepftesre. Lemezatatetes keverot mutat a 4.19 abra, Olyan vlszonylag vekony - lemezbol kerOlnek klalakltasra, mely esetenkent lehetove teszl az eredetl tomftesek helyett - III.nelyere - torteno beszeretesoket. EgyOttes keverorendszert mutat a 4.20 abra, mellyel kOlonlegesen j6 keverekkepzes erheto el. A benyul6 gazadagol6esovet altalaban rezbol keszltlk, es menetesen esatlakozlk a porlasztohoz, ahol beallftas utan kontraanyaval rogzftik. A benyul6 veg 45 0_ ban Ie van torve. Legkedvezobb helyzete attalaban ott van, ahol a eso felso €lIe a Venturi esc legszukebb keresztrnetszetetot ktsse lejjebb (2-3 mm) helyezkedlk el es olyan helyzetben, hogy a eso csucsa kozel egybeesik a porlaszt6 torok szlmmetrla tengelyevel. J6 keverekkepzes erheto el a 4.21 abran lathato Villas rendszeru gazkevero alkalrnazasaval Is. A porlaszt6ba torte no gaz belepesnsk a legnagyobb depresszl6t biztosft6 helyen kell tortennle. (Ez neha a porlasztonal klsebb mervu atalakftast kfvanhat.) 4.1.10 TolteS csatlakoz6 A PB gazOzem anyagresznel utols6 szerkezetl elernkent, de nem utols6sorban sz61unk a toltoesatlakoz6kr61. A regebbl tfpusu toltoesatlakoz6k goly6s

4.16 abra

4.17 abra

57

4.18. abra

4.19. abra

4.20 abra

r,;~
~

58

szeleppel blztositottak a toMs utanl zarast, a korszerubbek kupos szeleppel zarnak, Tolt6csatlakoz6t (tavtolto egyseget) mutat a 4.22 abra Lenyeges teny, hogy a mal toltCScsatlakoz6khoz csak olyan toltofejek tudnak csatlakoznl, amelyek nem engedlk a szabadba szoknl a toltendO gazt es gaz akkor sem kerOI a szabadba, ha a toltes befejezesevel a fejben lezar6dlk az aramlas. Mlvel a tolt6csatlakozok nem egysegesek, Ugy a tolt6allornasokon tobbfele tolt6fej vagy reszben unlverzalls tOlt6fejek alkalmazasa szOkseges. 4.1.11 Gazellatasl megoldasok kOlOnbOz6 rendszerO tOzel6anyagellat6 berendez8ssel szerelt motorokon A kovetkezokben rnagyarazat neikOI kozoljOk nehany gazellat6 rendszer Osszeallitasl vazlatat.

4.21 libra

1. MO.nylon zar6 dug6, 2. Tomites 3. TOItlS egyseg, 4. Persely 6. Persely-tart6, 6. Rug6 7. Rug6 megvezet6, 8. ToltlS csatlakoz6 csove 9. MO.kozdarab, 10. TOIt6 egyseg alum. h8z 11. Zar, 12. Szell6zlS burkol6 coo 13.Cs6bIIincs, 14. Vas alatet 16. ROgzft6 csavar, 16. Zar6 dug6 kulcs 17. Aut6test lemaz, 18. TOmftes

59

A REDUKTOR OSSZEALUTAsl 1 - Karburator

VAZLATA KARBURATOROS AUT6K ESETEN

2 - Kevero 3 - Gazvezetek a keverohoz 4 - Maxlmalls telJes(tmeny szabalyz6Ja 5 - Multlszelep 6 - Reduktor 7 - Nyomas-szabalyz6 eso 8 - Meleg(tc5 v(zvezetek csove 9 - 8A-es blztosltek 10 - Nyom6gombatkapesol6 11 - V(zvezetek csatlakozasa 12 - Gazelektroszelep 13 - Benzlnelektroszelep 14 - Ketutas t(pusu egylranyu szelep

._._0..____~_.~I

60

ELEKTRONIKUS REDUKTOR OSSZEALUTASANAK 1 - Karburator 2 - Kever6 3 - Gazvezetek a kever6hoz 4 - Maxlmalls telJesftmeny szabalyz6Ja 5 - Multlszelep 6 - Elektronlkus reduktor 7 - Melegft6 vfzvezetek csove S - SA-es blztosftek 9 - Nyom6gombatkapcsol6 10 - Elektronlkus alkozpont 11 - Vfzvezetek csanakozasa 12 - Gazelektroszelep 13 - Benzlnelektroszelep 14 - Ket- vagy harometas tfpusu egyiranyu szelep

VAZLATA A KARBURATOROS

AUT6K ESETEN

I

I
1

I

I

~

~

'---'"--_I

I I I

,---~~"""'U>--I""-'--I I
I I

I
I

.-rNITAL~


I

~

TAATAL'tIIOI.

AMElEOITOVlZYEZETtJClOl

II
I
_jI

L

I

L

_

·

61

ELEKTRONIKUS REDUKTOROK OSSZEALUTASANAK 1 - Kever6 2 - Legszur6 3 - Gazvezetek a kever6hoz 4 - Maxlmalis teljesftmeny szabalyz6ja 5 - Multlszelep 6 - Elektronlkus reduktor 7 - Melegft6 vlzvezetek csove 8 - 8A-es blztosftek 9 - Nyom6gombatkapcsol6 10 - Elektronlkus alkozpont 11 - Vfzvezetek csanakozasa 12 - Gazelektroszelep 13 - Benzlnpumpa atkapcsolasanak releje 14 - Elektrolnjektorok aikapcsolasanak releje

VAZLATA AZ INJEKTOROS AUT6K ESETEN

I I I
I I

I

II II

I

II

II

II II II II II

II +---+11

II

1

"
I

II I

I
I L

IJ.

II

__ -...-------------------------L

, I

'''' I

...J

62

TURBO-ELEKTRONIKUS REDUKTOROK OSSZEALLlTAsANAK A KARBURATOROS AUT6K ESETEN 1 - Karburator 2- Keven~ 3 - Gazvezetek a kever6hoz 4 - Maxlmalls telJesftmeny szabalyz6Ja 6 - Multlszelep 6 - Turb6-elektronlkus red uk tor 7 - Melegft6 vfzvezetek csove S - SA-es blztosrtek 9 - Nyom6gombatkapcsol6 10 - Elektronlkus alkozpont 11 - Vfzvezetek csatlakozasa 12 - Gazelektroszelep 13 - Benzlnelektroszelep 14 - Egylranyu szelep

V AZLATA

I I

----·~~___t- ...I

---"--1

I

I

I I I
I
I

_AL'I8CII.

L

L
I

_

I =~I
I

II

63

TURBO-ELEKTRONIKUS REDUKTOROK OSSZEALLfTASANAK A TURBO-INJEKTOROS AUT6K ESETEN 1 - Kever6 2 - Turbo-nyomast merlegel6 cs6 3 - Gazvezetek a keverohoz 4 - Maxlmalls teljesrtmeny szabalyzoja 6 - Multlszelep .,; 6 - Turbo-elektronlkus reduktor 7 - MelegM v(zvezetelS csove S - SA-es blztos(tek 9 - Nyom6gombatkapcsol6 10 - Elektronlkus alkozpont 11 - V(zvezetek csanakozasa 12 - Gazelektroszelep 13 - Benzlnpumpa atkapcsolasanak releJe 14 - Elektrolnjektorok atkapcsolasanak releje

V AZLATA

~~ m::::J
~ .... ,0

mr::J

~

4..~.c.;,

~~

v

~ ~ tmm

~

----------'1 F~-------hI ----------, I
~-T ------..,

10(01_1

IWJll)

----l'

-----,

------...,

I'

: I ~l I III
I

I'

.,

I

I
I

I

I II

I:

II

r---~---------------l
I

I'

.

r--_1~-----------I'E-m&-..J
Ii

I ..

I I

III , II

~/---~I!
~'I
• '2V 0--- __ ~EGYEIWW.t ICUlCCSAl..ucooo

I

III I
II
I II II
II

.J I I'

I

I: II II Ii II

I I II

I!

I... I L

I ...1

I..L.

II III I ~J I

I'

I:

,

I I
I

I

-1
I I I
1

1

L....-.....:r .....

__ --I--r-.u-1"'U~

_1 I I I I

1

,
I

I

I
L~

I
I

I

64

4.2 FOLDGAZ OZEU A fOldgaz OZem Otto as Diesel motorokkal szerelt szemely- as haszongapjarmUveknal egyarant megval6sCthat6. Hazankban a fOldgazOZem Iganye eloszOr az IKARUS aut6buszoknal az 1980-as evek elejen jelentkezett. Az 1970-es avek vegen - az energlavalsagbolls kOvetkezoon - tObb orszag kezdte meg az alternativ tOzeloanyagokkal tOrteno motorOZeml klserleteket, HaszongepjarmUvek eseteben ez a tOzeloanyag fOldgazt jelentett. Abban az Idoben az IKARUS vasarl61 kOzOI tObben Igenyeltek a fOldgaz III. vegyes Ozemu aut6buszok klalakltasat, Ennek megfeleloen a gyar a gyorl Magyar Vagon as Gepgyarrallll. a Hajdu Votannal klserlet sorozatot Indrtott, melynek egylk eredmenyekent a Hajdu Votan eloszOr 30, majd 1991-re 60 db aut6buszt szerelt fel gazOzemet Is btztosfto berendezesekkel. Eiso megoldaskent 3 olasz Landl-Renzo, majd kesobb holland Deltec rendszerekkel dolgoztak. Ezzel partuzarnosan a Fovarosl GazmUVeknE31 Is vegeztek slkeres klserleti rnunkat, melynek kereteben szemelygepkocslkat Ozemeltettek kanadal MOGAZ III.Landl-Renzo berendezesek segitsegevel. (A kanadal AFS International Inc. ceg ujszeru, rnagas muszakl szlnvonalu fOldgazOzemu berendezeselnek felhasznalasl lehetosege az ut6bbl nehany ev muszakl fejlodesl es kapcsolattart6 munkajanak eredmenye.) A kOvetkezokben, mlvel a nernzetkczl tapasztalatok szerlnt haszongepjarmu Ozemenel a foldgazOzem elterjedtebb mint a szemelygepkocslknal, es mlvel a korabban emlitett hazal elo gyakorlat Is ezt blzonyrtja, ezert a foldgaz Ozem lsrnerteteset Dleselmotorokhoz kapcsoljuk. 4.2.1 FOldgaz-Ozem hoz lIIesztese a Dlesel-motor-

beavatkozas, amely altalaban nem celszeru. bJ 100 % CNG-re gyarllag atalakftott motorok A kozepes- es nehez gazmotorokat altalaban sorozatban gyartott Dlesel-motorokb61 alakCtjak kl, A kompresszl6vlszonyt Itt Is csokkentlk as a motorokat altalaban depresszl6s gazkevero egysaggel es kOlso kenyszergyujtassal szerellk fel. A megfelelo nyomatekjelleg blztositasahoz altataban turb6feltolto szOkseges. Az emlsszl6s kovetelmenyek teljesftesere katallzator alkalrnazasa Is celszenl, Ezek a motorok csak foldgazzal mukodnek. cJ VegyesOzemre ut61ag atalakltott Diesel-motorok a foldgaz gazolajnal lenyegesen magasabb gyultadast homerseklete mlatt kOlsCSgyujtasl energla szOkseges. Ezt az elobbl eljarasoknal elektromos gyujtassal blztositottak, A vegyesOZemu rneqoldasoknal vlszont magat a diesel OzemanyagellSt6 rendszert hasznaljak gyujt61ang kepzasre. Eppen ezert ezek a rendszerek mind fOldgazldlesel vegyesOzemben, mind tlszta (hagyomanyos), 100 % dleselOzemben Is tudnak mukodnl. szamtatan rneqoldas Ismert gyakorlatl megval6s!tasukra, amelyek kozOI a ket alapveto: Az un... 1Ostos" rendszer, amlkor a foldgaz-Ievego kevereket a szlvorendszerbe epltett fojt6-kevero egyseg segrtsegevel hozza« letre. A gyujtasahoz a hengerbe gazolajmennylsaget fecskendeznek. A rendszerrel nagyon kedvezc5 eredmsnyek Is elerhetok teljes terhelesnel, azonban reszterhelesnal lenyegesen romlanak a keverekkepzasl korOlmenyek. VIszonylag magas a CO es szenhldrogen klbocsatas, rgy a kornyezetvedetml elofrasok [oresze ezzel a rneqoldassal nem teljesftheto. A gazolaj klvaltas merteke a varosl forgalomban atlagosan 30-50 %, orszagutl Ozemben pedlg 60-70 % Is lehet. Emlsszl6s, energetikal es csucstetlesltmeny megfontolasb61 a motor elotolteset altalaban a vegyesOzemu allapothoz lIIesztlk, amely azt eredrnenyezl, hogy 100 % dleselOzemben a motorok meglehetCSsen kedvezotien agesl korOlmenyek kozott, klsebb csucsteljesitmennyel Ozemelnek, fgy ezen meqoldasoknal a 100 % Dlesel-Ozem csak kenyszer Ozemnek nevezheto, Az elektromosan szabalyozott rendszereknel a foldgazt henqerenkentl magnesszelepek kozbeiktatasaval kOlon-kOlon vezetik be minden hengerbe. A magnesszelep a gazbefecskendezes Idopontjat es mennyiseget Is szabalyozza. Ezekkel a szabalyozott rendszerekkel gyakorlatllag a 100 % CNG Ozem jellemzoit Is meg lehet kozelitenl, A termikus hatastok javul. A gazolaj Ozemanyag klvalthat6saganak aranya varosl kozlekedesben (aut6busz) 70-75 %, ami orszaquton a 80-85 %-t Is eler!. A karosanyaq klbocsatas megfelelo szinten marad. Ezen meqoldasoknal a 100 % Dlesel-Ozem Is megfelel a gyarl eloirasoknak igy rendszeres uzemkent, mindentele beavatkozas

A foldgaz jellemzolbol adodoan elsosorban ..kenyszergyujtasu", benzlnmotoros uzemanyaqkent alkalrnazhato.mesztes alatt lenyegeben veve a Diesel clkIus Otto-clklushoz val6 kozelfteset blztosft6 szerkezeteket ertOnk. Ezek gyakorlatllag olyan, a Dlesel-motornal hianyz6 konstrukcl6s klegeszft9seket takarnak, amelyek a foldgaz meggyujtasat blztosltjak. A kOlonbozo konstrukcl6k (az eM lehetosegeket nem vtzsqalva) alapvetoen harem csoportba sorolhat6k: aJ 100 % CNG-re ut61ag atatakltott Dlesel-rnotorok A Dlesel-motorok ut61agos atalakltasa tiszta foldgaz Ozemre rendkrvOI jelentos konstrukcl6s beavatkozasokat Igenyel. A kompresszl6vlszony csokkentesere rnodosftanl kell a dugattyukat vagy a hengerfejet, gyujt6- as gyujtaseloszt6 rendszert kell epltent a motorra, es CNG ellSt6 rendszert Is, mely megfelel a muszakl es Ozeml kovetelmenyeknek. Ez meglehetosen nagy munkaldolgenyu, koltseges

65

nelkOlls alkalmazhat6. A bemutatott f6bb rneqoldasok terrneszetesen szamos klvltell reszletben kOlonbozhetnek egymast61. Ilyen lehet peldaul a turb6feltoltes, a vlsszahutott turb6feltoltes, a szfv6rendszerl tojtas, vagy a klpufog6gaz vlsszavezetes alkalmazasa Is, amelyek azonban a rendszer alapvet6 tulajdonsagalt nem valtoztatjak meg csak nehany reszjellemz6 klsebb merteku m6dosftasara alkalmasak. 4.2.2 szrv6rendszerl kever6torkos megoldas

A eNG rendszer harem f6 egysegb61 all:

1. Gazolajkorlatoz6 rendszer 2. Gazrendszer 3. Blztonsagl rendszer
Foldg~z-Dlesel vegyesiizemu motor Gazolajkorllitoz6 rendszer A gazolajkorlatoz6 rendszer feladata, hogy vegyesOZemben, a foldgaz adagolasakor egy el6zetesen meghatarozott, keverek gyujtashoz szOkseges szlntre csekkentse a rnaxlmaus Ozemanyag toMst. Szerepe kOlonosen blztonsagtechnlkallag fontos, mert helytelen mukodese, vagy elrornlasa eseten mlndket Ozemanyag teljes menynylsege a motorba kerOI.

Gyakorlatllag a legegyszerubb vegyesUzemu atalakft6 keszletet mutat motorra szerelt eM elrendezesben a 4.23. abra. Altalanosan ugy jellemezhet6, hogy nem tartalmaz vezerelt toltast, (Gyakorlatl klalakftasa az olasz Landl-Renzo rendszer.)

..

®

uorkevero

I

11

OoZ'sl'abo/<:Izo sreolep

,

I'

Leqs roro kompen. Pneum.1J/ze l
holaro/a monta.

/I

1/

rae i05 ve.!'(f>tek

I

I

gat-

I

. hen9=,r
Ford
.51';177

ped~l

/e.I·

J rOkarolu
.s r::7.6a!t/o.!'o'

ad:;;

Fordu/o/..s.-df17
II

N o9l.jm~ornds~

k~/!J.s ".l::::tpcs%

ma9nessrele-p

o

fldrom ulas
rr.OQnC's
J

sreieo
I

fv\

~

To/lo esal/oKoro

1/

,

4.23 ~bra

66

I
I
Az altalaban a jarmu nagynyomasu levegorendszerebol mOkodtetett gazolajmennylseg (d6zls) kortatoz6 rendszer harem egysegbol all: • pneumatlkus munkahenger (C) • allfthat6 Otkozteto (C) • harornutas eleknornacneses szelep (B) Egy elektromos fordulatszamerzekelo (ez lehet kOlon jelad6s elektronlka, vagy peldaul egyes upusoknal a generator feszOltsegerol vezerelt jel) es kapcsol6egyseg kozremOkodesevel a gazolaj korlatoz6 rendszer egy adott als6 mOkodest hatarol6 (altalaban 800-1000 Vmln kozottl) toroulatszamnal klsebb fordulatszamokon nem mukodlk. Amlkor a fordulatszam az als6 natartordotatszam fole nOvekszlk, a (B) elektromaqneses szelepre feszOltseg kerOI, klnylt es egy allfthat6 kortatozon keresztOI a fekrendszer taplevegoje kerOI a (C) pneumatlkus munkahengerre (egyes meqoldasoknal Itt Is elektromagneses szelep Otkoztet). Ez termsszetesen csak akkor tortenlk meg, ha a jarmu muszerfalan talalhat6 O-GNG fokapcsol6 bekapcsolt (vegyesOzemu) allapotban van, azaz a vegyesOzem feszOltseg ala van helyezve. A penumatlkus munkahenger allfthat6 korlatoz6ja az Igenyesebb rendszerekbe epftett, - pneumatlkal rendszerekben alkalmazott, - allfthat6 rojtas, amely a (C) tengely elmozdetasl sebessecenek bealutasara szolgal. Erre etsosorban szabadqyorsltaskor van szOks9g, amlkor a gazpedal rendkfvOI gyorsan mozdulna a teljes diesel toltesnek megfelelo helyzetbe. A gyors mozgasra val6 allftas megelozl a dlnamlkus fOstolesl csucsot es egyben megeloz kOlonbozo tultoltesbol ad6d6 mechanlkus serOleseket Is. A nagynyomasu lev ego hatasara a pneumatlkus munkahenger tengelye elore mozdul es ezzel korlatozza a gazolajmennylseget szabalyozo kar rnozqasat, lIIetve az ahhoz csatlakoz6 tengely eltordulaset. A kar maslk oldalan a mozgat6 mechanlzmus egy klegyenlfto tagon (pI. egy maslk, ruqos pneumatlkus munkahengeren - az abran nem lathato) keresztOI csatlakozlk a pedalmechanernushoz. Amlkor a kar mozgasat a (C) pneumatlkus munkahenger behatarolja, a gazpedal a klegyenlito tag osszenyornasaval klegyenlftve normausan tovabb mozgathat6. Gazellat6 rendszer A teljes gazellat6 rendszer elemel a kovetkezoek: • gaztartalyok (A) • CNGtoltoszelep (K) a tartalyok Ieltoltesehez • nagynyomasu acet Ozemanyag csd (6-4 mm) vedocsoben • nagynyomasu 24 V-os elektromagneses szelep • hrorntokozatu nyornasszabalyozo (I)(regulator) • klsnyomasu csatlakoz6 csorendszer • forg6tarcsas gazmennylseg szabalyozo szelep(E) • keveroegyseg (0) A gazt nagynyomasu foldgaz (CNG) tartalyok (A) max. 160-200 bar nyornason taroljak. A maxlrnalls nyornas a palackok jovahagyasl erteketol fOgg (160200 bar rnunkanyomas 240 vagy 300 bar vlzsgal6nyornast jelent) es ez megegyezlk a maxlrnalls toltOnyornassal. A gaztolto szelepeket (K) a nagynyomasu csovezetekbe, az (A) tartalyok es a naqynyornasu magneskapcsol6 koze szoktak beepltenl. A gaztolto szelep altalaban menetesen (neha bajonettzaras klvltelben) csatlakozlk a toltocsohOz. A tartalyokbol a gaz nagynyomasu acelcsoben a nagynyomasu magneskapcsol6n keresztOI kerOI a (I) regulator bemenetere. A (I) nagynyomasu regulator altalaban harorruapcsos (sok esetben Landl-Renzo) trpus. Az elso fokozatban a tartalynyornast kb. 5 bar nyomasra redukatja. A masoolk fokozatban az 5 bar nyornast 1 bar riyornasra csokkentl A harmadlk, (attalaban forg6tarcsas) a gazmennylseg szabatyozohoz csatlakoz6 fokozat pedlg auandoan 0 bar tulnyomast blztosft. {gy ha a keveroegysegben nagyobb depresszl6 lep fel (nagyobb beszfvott levegoaram esetern, tobb gaz kerOIa keveroegysegbe, hogy a nyomas a red uk tor ban o bar maradjon. lIy medon a gazmennylseg a beszfvott levego mennylseqenek fOggvenyeben szabalyozott. Mlvel a gazolajd6zls nagysaga vegyesOzemben behatarolt (20-25 %-a a 100 % dleselOzemnek) a motor teljesitmenyet a bearamlo gazmennylseg hatarozza meg. Ezert a regulator es a keveroegyseg koze a (E) (altalaban forg6tarcsas) gazszabalyoz6 szelep kerOI beepnesre. Ez a gazrudazattal egyOtt mozogva, a toltesnovelesl Igenyeknek megfeleloen egyre nagyobb keresztmetszetet nylt a gazaram rsszere. A teljesftmeny szabalyozasara szolgal6 gazszabalyoz6 szelep altalaban allfthat6 hosszusagu rUddal csatlakozlk a vezeto gazpedaljahoz. Biztonsagl rendszer Az egyszerubb klvltelu CNG rendszerek tonsaql rendszert tartalmaznak:

ket blz-

• a torcuatszamkortatozo rendszert es • a legtartaly nyomaseses ellenl blztonsagl rendszert. Fordulatszarnkorlatozo Az igenyesebb rendszerek egy a motor lendkerek fogaskoszorujahoz epltett lnduktlv [eladorol mukOda un. kettcs tordulatszarnerzekelo elektronlkal egyseget (L) tartalmaznak. (Ennek egylk feladata a mar emIftett 'also mukodesl hatartordulatszarn alattl fordulatszarnnal a gazaramlas megakadalyozasa, a maslk pedlg a fordulatszamkorlatozas.) A torduatszamkonatozora azert van szOkseg, mert amfg a gazolaj adapotasa az adaqolosztvattyu mukodesl m6djabol adodoan egy adott Iordulatszarnnal megszunlk, addlg a gazadagolas szabaiyozas nelkOI tovabb tolytatodna, Ez pedlg a motor tulporgete-

67

sehez es ezzel komoly karosodasboz vezethetne. A maxlrnans fordulatszamot korlatozo kapcsol6 a maxlmalls teljesrtmeny fordulatszama felett kapcsol. Amlkor a motor tordulatszarna ezt a szlntet elerl, az elektronlka leveszl a feszOltseget a nagynyomasu magnesszelepr61 es rgy a gazellatas megsz(Jnlk. Ekkor csak az adagol6szlvattyu szallftja a gazolajat a motornak, amelynek azonban a sajat mechanlkus fordulatszamkorlatoz6ja megakadalyozza a motor f6tengelyenek tulporgeset. Amlnt a fordulatszam az elektromos korlatozo altai meghatarozott szlnt ala csokken, a nagynyomasu magnesszelep ujra ararnot kap, klnylt es lsmet meglndul a gazaramlas. Legtartaly nyomasesss megelozese A jarmu vegyes (D-CNG) uzerneben a legtartalyok nyomasvesztese eseten a diesel gazolajd6zls hataro16 rendszer klkapcsol es a motorba mlndket Ozemanyag teljes mennylsege kerOlne. Ez rendkrvOIl teljesHmenynovekedeshez, ezzel az alkatreszek tulterhelesehez vezetne es teljes terhelesnel a motor Igen rovld 106alatt tonkremenne, megrongal6dna. Az Igenyesebb rendszerekben a problema megoldasara kOlon levego nyomaserzekelo egyseg kerOI beeprtesre. Amlkor a nyomas egy adott szlnt (4.5 bar) ala osokken a nyomaserzekelo levalasztla a feszOltseget a nagynyomasu magnesszeleprol es rgy a gazararrsas megszunlk. Ezzel egyldejuleg klgyullad a jarm(J m(Jszerfalan egy veszjelzo tampa, amely a vezetot ertesrtl a rendellenessegrol. Ekkor a vezetonek meg kell allnla es a szOkseges javnast el kell vegeznl. MukOdesllerras A rendszer mukodeset lIIetoen a hldeglndrtas es bemelegrtes altalaban az eredetl gazolajOzemben tortenlk.Ezt az Igenyesebb meqoldasoknal kOlon automatlkus hOmerseklet erzekel6-szabalyoz6 blztositja, amely mlndaddlg nem engedl meg a 100 % dleselOzem atkapcsolasat vegyesOzemre, amig a h(Jtoviz hOmerseklete egy aeon szlntet el nem ert, Egyszerubb megoldasoknal ez csak uzerneltetesl krlterlumkent szerepel. A foldgaz-dlesel vegyesOzem a motor eloirasszeru hoallapotanak elerese utan egy a rndszertalon talalhat6 fokapcsol6val kapcsolhat6. Ekkor egyldejuleg feszOltseg kerOI a (8) harom utas magnesszelepre es a nagynyomasu magnesszelepre. Az elobbl a gazolaj toMs behatarolasat, az ut6bbl pedlg a gazaramlas meglndrtasat blztositja. VegyesOzemben a gazmennylseg szabalyozo rendszer a motor fordulatszarnatol es terhelesetol fOggo mennylsegu gazt bocsat a motorba. A nagynyornasu toldgaz tartalyokban tarolt gaz a csak vegyesOzemben nyltott nagynyomasu szelepen megy keresztOI. A nyomasszabalyozo harem lepcsoben klsse az atmoszterlkus nyornas ala szabalyozza a gaznyomast. A gazmennylseget az (L) foroutatszamkorlatozo kapcsol6, az (E) terhetesszabalyozo forg6szelep es a (D) gaz-Ievego keverotorok egyOtt szabalyozza,

A gazszabalyoz6 rendszer es mlndenkorl beszabalyozasa nagymertekben fOgg a gazpedalmozgat6 mechanlzmust61ls. A motorba fecskendezett gazolaj mennylsegat atapvetoen kat parameter hatarozza meg:

- auandc terheles es valtoz6 tordutatszam eseten:
a motor fordulatszamanak novekedesevel n6 az adagol6szlvattyu toroulatszarna Is, azzal novekszlk az Idoegyseg alatt befecskendezett gazolaj mennylsege, - auanoo fordolatszam es valtoz6 terheles eseten a terheles novekedesevel az adagol6szlvattyu fogaslece Is elore mozdul es ezzel fordulatonkent tobb gazolaj kerOI a motorba. Az elobbl szlszternat dlesel-foldgaz ben a gaz bearamlasara alkalmazva megallapltasok tehetok: vegyesOzema kovetkez6

- alland6 terheles es vanozo toroulatszam eseten: a torcuatszam novekedesevel no a beszivott levego rnennylseqe, igy meg no a szlvorendszerl leqsebesseg. A sziv6rendszerbe epnett (motortipusonkent valtozo) Venturi csoben meg fokozottabban megno a depresszl6 es ezzel no az Idoegyseg alatt bearaml6 gazmennylseg Is. - auando tordetatszam es valtoz6 terheles eseten; a Dlesel-CNG (D-CNG) rendszernel a vegyesOzemu, gyujt61angot klalakit6 diesel d6zls teljes terhelesen 5-25 %-a a 100 % DleselOzem(J toltesnek. Az etobbl to Itest (RQ - ketJepcsos szabalyozas eset{m) az adaqoloszlvattyu mennylsegszabalyoz6 karjanak (gazkar) utkoztetesevel blztositjak. rgy alapjaratban a motor 100 % dieselOzemben mukodik. Ha a gazpedal a behatarolt szlntnel elorebb mozdul, a terhelesszabalyozo forg6szelep elmozdul es a Venturi tele engedl a gazt. A gazmennylseg a motor terhetesetot fOgg6en szabalyozott A teljes terhelesen lehetseges rnaxlmalls mennylseget alta laban egy fobeallft6 csavar hatarozza meg. Tulporges eseten (L) ketlepcsos szabalyoao zarja a nagynyomasu gazszelepet es ezzel megszOnteti a gaz motorba ararnlasat. Az egyszerubb rendszerek Is fontos eleme a hasznalatl utasltas, Peldaul ebben kozllk a lehetseges uzernmodvaltasok feltatelelt (pI. gazt csak Ozemmeleg, atapjaratban m(Jkodo vagy all6 motornat szabad rakapcsolnl.) A kOlonbozQ rneaoldasok ertekelesenel fgy ez kOlonosen fontos szerepet jatsznat, hlszen a petoakent felhozott rnecoldas eseten peldaul a jarm(Jvezeto eroszakkal keMs Ozemanyag ellatast kapcsolhat, amely jobb esetben motor tonkremenetelhez, rosszabb esetben balesethez vezethet. A fentlekben Ismertetett egyszerubb megoldasok legnagyobb hatranya, hogy a motor reszterheleseknel energetikallag es emlsszl6s (CO, HC) szempontb61 Is kedvezotlen keverekkepzesset, Igen nagy legfelesleggel Ozemel.

68

4.2.3 Szrv6rendszerl lesztett megoldasok

keverlStorkos.

tovabbrej-

KOzOsjellemzojOk, hogy a szfv6rendszerbe relt fOjtast epftenek be. DELTEC rendszer

veze-

A DELTEC FUEL SYSTEMS esetsben a Diesel motort gazolajos gyujt6rendszerrel egeszftettek kl anelkOl, hogy magan a motoron barmayen rnodosltast vegeztek volna. EM felepftese a 4.24. abran lathato. A fOldgaz flzlkal tulajdonsagal mlatt a gazolajnak legfeljebb 80 %-a helyettesitheto foldgazzal. A heIyettesftett gazolaj rnenynylseqe fOgg a motor hasznalatat61 es a terhelesetol A Deltee segedbefeesken-

dezo rendszerrel a motor 100 % gazolaJat hasznal Oresjaratban, mig teljes terhelesnel 20 % gazolaj szOkseges .:.: A Raba.D2516HM 6 U motorhoz klfejlesztett Deltee gazOlaj eSnYomas alattl fOldgaz OZemanyag rendszertegytQv8bblszerkezettel, fojt6szeleppells ellattak. Enneka fojt6szelepnek a feladata, hogy a 100 % gazolalosOZernhez vls~onyftva csokkentse a fokozottszenhldrogen esCO emlsszl6t, kOIOnOsena reszternelesek tartomanyabah. A Diesel. befeeSk6 9z6rendszer fo jellemzoje a kls mennyls~a gazQlajfelhasznalasa (segedOZemanyag) a fOldgazl"l1eggy'ujtasahoz. Teljes terhelssnel a gazolajfelhasznalas fecsOkkentheto az eredetl gaz0lajfelhasznalas5 o/(}-ara;. rmoz, hogy ugyanazt a telA [esltmenyt elerjek, f6ldgaztk:ell a beszfvott levegohOz adagolnl.

nd

Dorsi-dbo/lfZ'o

I

.. -.

,.

I

src>!~p

l.e"gsrr.Yrl kompef:
Pneurn.lJ/zeL

z:Ocio'jvee.fe:k

9a~ I

halar%
hen9=,r

munl a-

peden

FO,d..udrn/elode;;

3 /ok6:rai;; ,jZ'oo6Iqcu'o'

Fordu/alsram " kcottCis"ka~cs%

N09yny6#"::J.s~

rno9!7cos.srelep

o

Hdrorn ufO's

mcignes .sZ'c>/ep

o

Tc3lld C.5ot/o.(oio

4.24 abra

69

A foldgaz altai szolqaltatott telJesftmenyt a gazmennylseg adaqotasaval lehet szabalyoznl, A motor ugy Indul, mint egy Diesel-motor es fokozatosan, a terhelessel aranyosan kezdl hasznalnl a foldgazt. A 100 % gazolaJjal val6 Ozemre vlssza lehet kapcsolnl. A natastok teljes terhetesnel rendszerlnt egyenlo vagy jobb mint az eredetl Diesel-motor eseteben. Reszterhelesnel a hatastok gyengebb, de meg mlndlg jobb mint a szlkragyujtasu (Otto) motorok eseteben, Altalanossagban alanlatos 20 % es 25 % kozottl segedozemanyag (gazolaj) hasznatata. Az Igen alacsony segedOZemanyag felhasznalas alacsonyabb reszterhelesl batastokot ad. Egyben problernak Jelentkeznek a befecskendezo tulmeleqedesevel, ami Igen alacsony segedOZemanyag betecskendezesl rnennylseqek esetsn fordulhat elo, ami megelozheto valamlvel magasabb (20 %) segedOzemanyag betecskendezessel, A motor maxlmalls tellesitrnenyet behatarolhatla a kopoqas (detonaclos eges) bekovetkezese. Ez fOgg a foldgaz mlnosegetol, vagyis annak osszeteteletol. A Dlesel-motorban a foldgaz nasznatatavat a fOstoles a nem lathat6 szintig lecsokken, Altalanossaqban reszterhelesne] es kOlonosen alacsony terheleseknel a CH emlsszl6 es a CO emisszl6 a 100 %-os gazolaj OZemhez vlszonyftva novekedot fog. Ennek a novekedesnek elfogadhat6 szlntre val6 csokkentese celjab61 egy fojt6szelepet epitenek be. Ez a fojt6szelep csokkentl a CH es CO koncentraclot kutonosen az alacsony terhelesek (25 % - 50 % terneles) tartornanyban Foldgaz hasznalata eseten teljes terhelesnel a klpufog6gazok hOmerseklete alacsonyabb mint 100 % gazolaj nasznatatanat A befecskendezes Idejet kesiettetve az NOx koncentraclo a klpufog6gazban csokkentheto. 100 % gazolaj hasznatata eseteben a betecskendezes kesleltetese magasabb, nem megengedheto klputoqoqaz homersekletet eredmenyez. Mivel a klpufog6gaz homerseklete foldgaz es seged gazolaj hasznalata eseten alacsonyabb, a betecskendezesl ido kesleltetese es ezzel az NOx rnennylsepenek a csokkenese lehetseges, amihez azonban novekvo CO es CH koncentraci6 tartozik. A Deltec gazolaj es nyornas alatti foldgaz segedbefecskendezo rendszer segltsegevel teljes terhetesnel a gazolajnak 75 % - 80 %-at helyettesfteni lehet foldgazzal. Alaplaratban a motor 100 % gazolajjal mukodlk. A gazolaj helyettesitesenek attaqos menynylsege fOgg a motor atlaqos terhelesetot. Altalaban alacsony tordulatszamon a gazolajnak 50 % - 60 %-a helyettesltheto foldgazzal, fgy ekkor csokken a telhasznalt gaz reszaranya. A gazolaj adaqolast korlatozo rendszer lehetove teszl, hogy atkapcsollanak 100 % gazolajos uzemrot gazolaj - nyornas alattl foldgaz Ozemre. A rendszer csokkentl a gazolaj adaqolosztvattyubot erkezo gazolaj rnennylseqet. Ez az adagol6 szlvattyun a mukodteto kar loketenek a korlatozasavat erhetd el a ketto70

kozatu szabalyozon, es a fogaslec loketenek a korlatozasaval erheto el az unlverzalls szabalyozonal, A gazadagol6 rendszer szabalyozott gazeliatast blztosft a motor reszere a motor tordulatszamatol es terhelesetol fOggoen. A gaz a nyornas alattl gazpalackb61 naqynyornason athalad egy magnesszelepen, amely csak a gazolaj-gaz Ozemm6dban van nyltott anapotban, A nagy nyornast a nyomasszabalyozoban egy klcslvel az atrnoszterlkus nyornas ala csokkentlk, A torouatszarnhatarolo kapcsol6 a forg6 adagol6szelep es a gaz-Ievego kevero egyOtt szabalyozzak a motor gazellatasat. A gazadagol6 rendszer elrendezese es annak beallitasa erosen fOgg a szabalyozo upusatol. A Diesel-motorba befecskendezett Ozemanyag mennylseget ket parameter hatarozza meg: - A tordulatszam valtozasa egy adott terhelesnel Amlkor a motor fordulatalnak szama egy blzonyos terhelesnel emelkedik, az Ozemanyag adagol6szlvattyu tordulatszarna Is ennek megfeleloen emelkedik, ami az Idoegyseg alatt befecskendezett OZemanyaqmennylseq novekedeset eredrnenyezl. - A terheles valtozasa egy adott torculatszarnnal Ha a terheles novekszlk egy blzonyos motorfordutatszamnat, akkor a fogaslec beallitas novekednl fog, ami szlvattyunal fordulatonkent tobb Ozemanyag betecskenoezest fog eredrnenyeznl. Az elozo esettel osszhangban, vagyls a 100 % gazolaj telhasznatasahoz hasonl6an a nyornas alattl foldgaz ararnlasanak a szabalyozasa a gazolaj-gaz Ozemm6dban az alabblak szerlnt irhat6le: - A tordulatszarn vattozasa egy adott terhelesnel Ha egy blzonyos terhelesnel a tordulatszarn novekszlk, az adott terhelesnel a beszlvott, agetashez szukseqes levego rnennylsepe is novekszlk, es a beszivott, egeteshez szokseues levego menynylsegenek a novekeoesevet novekszlk a levego aramlasl sebesseqe is a levego besziv6 rendszerben. Mivel karburatort szereltek a levego besziv6 rendszerbe, a szlvas a Venturi csoben novekszlk as tobb gaz lap be a motorba (a Venturi torok tlpusat es rneretet a motor tlpusanak megfeleloen allapltjak meg). - A terheles valtozasa egy adott motor tordulatszamnal A gazolaj es nyomas alattl foldgaz befecskendezo rendszerben teljes terhelesnel a gazolaj 20 % - 25 %at fecskendezik be a rnotorba, hogy az a foldgazt meggyujtsa. Ez a 20 % - 25 % gazolaj ugy kaphat6 meg, ha a kettordulatszarnu szabalyozo eseteben a rmikodtetd kar loketet korlatozzak. Igy uresjarat eseten a motor 100 % gazolajjal Ozemel. Ha a gazpedalt a mukodteto kar hatarolojeval

meoauapltott aliasnal tovabb nyomlak, a forg6 adagol6szelep kinyflik es foldgaz jut a Venturi torokba. A forg6 adagol6szelepen val6 athaladas aranyos a mo-

, tor terhelesevel. Teljes terhelesnel a foldgaz mennylseget a f{) beallit6 csavar hatarozza meg. Tul magas tordulatszam eseten a foldgazt az elektronlkus ketfordulatszamu kapcsol6 elzarja, lezarva a nagynyomasu gazszelepet.

Ikarus gazolaj es nyomes etettt f61dgaz rendszer automati kus fojt6szelep all f t6 rendszerrel
Ez az elrendezes az el{)z{)t{)1 abban kOlonbozlk, hogy a toltoszelep allitasa automatlkus a terhelest{)1 fOggoen. A beallitasl ertekek az alabblak:
1/4 -1/2 terheles:

Azlkarusgazolaj esnyomes alatti totaaezrenaezer kezi szabalyozasu fojt6szeleppel
A fojt6szelep pozfcl6ja a fordulatszamt61 es a szlvovezetek depresszl6jat61 fOgg. A beallitott szlvovezetek depresszl6k az alabblak:
1/4 - 1/2 terheles:

3/4 terheles;
4/4 terheles:

szlvovezetek depresszl6: 30 kPa depresszlo: 20 kPa a fojt6szelep teljesen nyltva.

3/4 terheles: 4/4 terheles:

szfv6vezetllk depresszl6: 30 kPa minden rnert tordulatszarnnal depresszl6: 20 kPa minden rnert fordulatszamnal a fojt6szelep teljesen nyltva.

A gazolaj es nyomas alattl foldgaz atalakft6 keszlet tobbl resze azonos azokkal az aikatreszekkei, amelyeket az automatlkus allftasu fojt6szeleppel szerelt rendszerben hasznalnak,

A kOlonbseg a kezzel SUltOttrendszer as az autornatlkus szabatyozasu rendszer kozott az, hogy a fojt6szelep pozfcl6ja fOgg a fordulatszamt61 Is. Mlvel a szlvovezetek depresszlojanak az ertake meghatarozza a klpufog6gazok homersakletenek a novekedasat, az alapertekeket 2100 f/mln-nal k,ell beallftanl. 1/4 terhelas as 1/2 terheles kozott a szfv6vezetak depresszl6ja 20 kPa 1100 f/mln-nal es 30 kPa 2100 f/mln-nel. 3/4 terhelesnel a szlvovezetek depresszl6ja 12 kPa 1100 f/mlnnel as 20 kPa 2100 f/mln-nel. Tehat adott terhelesnel a novekvo tordulatszarnmat novekvo sztvocso depresszi6 parosul,

II II .. II
" "

L.. ..= ..= ..=.,= ..~.J:' =

II

"

71

r--. ,

A Deltec gazolaj es nyornas alattl foldgaz rendszer reszel (4.25 abra). A Deltec gazolaj es nyornas alattl foldgaz rendszer reszel4 csoportra oszthat6k: 1. Gazolaj adagolast korlatozo rendszer 2. Gazrendszer 3. Fojt6szelep rendszer 4. Blztonsagl rendszer Gazolaj adaqotast korlatozo rendszer A gazolaj adacotast korlatozo rendszert suritett levego mukodtetl es az alabb! elemekbol all: • pneumatikus munkahenger (18) • valtoztathat6 pneumatlkus ellenallas (16) • barornutas elektrornagneses szelep (14) A gazolaj adaaotast korlatozo rendszert 850 percenkentl rnotortordulatszamna! kapcsolja be az also tordulatszarn hatarkapcsolo, az elektronlkus ketsebesseges fordulatszamkapcsol6ban (8). Ez a kapcsolas csak akkor jon letre, ha a rmlszertablan a gazolaj nyornas alattl foldgaz kapcsolo a gazolaj - nyornas alattl foldgaz all8sban van. 850 Vmln-nel az elektromaqneses szelep (14) klnyillk, es a jarmu f9krendszerebOt surftettlevego halad at a valtoztathato enenanason keresztOI a pneumatlkus munkahengerbe. A valtoztathato enenauas lehetoseget blztosit annak asebesseqnek a beallitasara, amellyel a pneumatlkus munkahenger dugattyuja mozog. Ennek a dugattyunak gyorsan kell mozognla ahhoz, hogy elkerOlheto legyen a tulzott fOstoles a szabadgyorsulas alatt, amCg a motor tordolatszama emetkedlk. A surCtettlevego hatasara a pneumatlkus munkahenger dugattyuja klfele mozdul el es behatarolJa a szabalyoz6 tengelyere szerelt allit6kar mozgastartomanyat. A szabalyoz6 tuls6 oldatan a tengely megfelelo rudazat es egy pneumatlkus megallit6 henger segftsegevel ossze van kotve a gazpedallal. Ha a szabalyoz6 tengelyenek a mozgasat a pneumatikus hatarol6 henger behatarolJa, a gazpedal megtehetl a normal Uttartomanyat, osszenyomva a pneumatikus RABA megallit6 hengert. A gazrendszer A teljes gazrendszer az alabbl elernekbot all:

A gazt a nyornas alattl foldgaz palackokban tarotjak max. 160-200 bar nyornas alatt. A rnaxlrnalls nyomas fOgg a palackok megengedett OZemi nyomasat61 (a 160 vagy 200 bar OZeml nyornas 240 lJIetve 300 bar probanyomast jelent) es az OZemanyag toltoallomas maxlmatls nyornasatol, A gaztolto szelepet a nagynyomasu OZemanyag vezetekbe szerelik be a palackok es a nagynyomasu etzaroszelep koze. (A gaztolto szelep olasz tlpusu csatlakozassal rendelkezik az OZemanyagtolto auomasra vato csatlakozashoz.) A palackokbol a gaz athatad a nagynyomasu acel uzernanyaqvezeteken a naqynyornasu elzaroszelephez, a szabalyozo belepesenel. A naqynyomasu nyornasszabalyozo haromtokozatu Az elso fokozatban a tartaly nyomasa 6 barra csokken A rnasodlk fokozatban az 5 bar nyomas 1 barra csokken, A harmadik fokozatban, amely a forg6 gazszabalyozo szelephez van csatlakoztatva, a nyornas 0 barra csokken A keveroegysegben a depresszlotol fOggoen a harmadlk fokozat a nyomast 0 bar erteken tartja. fgy mlnel nagyobb a depresszl6 a keveroegysegben (magas levego - aramlasl sebesseg), a harmadik fokozat annal tobb gazt adagol a keveroegysegbe azzal a cellal, hogy a depresszi6t a keveroegysegben 0 bar erteken tartsa. lIyen m6don a gazaramlast a levegoaramt61 fOggoen szabatyozza, Mlvel a gazolaj aoacotas aranva 20 % - 26 %-ban be van hatarolva, a leadott teljesitrnenyt a gazaramlas utjan szabalyozzak. Ezert egy forg6 gazadagol6 szelep (4) van beepltve a nagynyomasu szabalyozo es a keveroegyseg koze. A tellesltmenyszaoatyozas erdekeben a forg6 gazadagol6 szetep egy atlithato rudazat segftsegevel ossze van kotve a vezetd gazpedallaval, Fojtoszelep rendszer A fojt6szetep rendszer az alabbl eJemekbol all:

• tojtoszelep, Deltec tipus (12)
• tojtoszeiep pneumatikus mUkodteto egyseg (1) • depresszlooszto (1 0) • nyornasszabatyozo (oeepltve a 4-be) • elzaro fuv6kaval a 100 % gazolajjal valo OZemeleshez(30) A toltoszelep rendszer, amelyet azzal a cellal atkalmaznak, hogy a CH es CO emlsszl6t csokkentsek, a szlvovezetek depressztojat narorn erteken tartja. 1/4 terheles es 1/2 terheles k6zott a depresszi6 a szfvovezetekben 30 kPa erteken kell maradlon, 3/4 terhelesnel a szlvovezetek depresszl6ja 20 kPa keillegyen. Teljes terhelesnel a fojt6szelep teljesen nyitva kell legyen. Abban az esetben, ha a fojt6szelep resztecesen zarva lenne teljes terhelesnel. a kipufog6 hornerseklete elfogadhatatlan ertekre emelkedhetne. A szlvovezetek 30 kPa erteku depresszi6jilt az 1/4 terheles es a 1/2 terheles kozott a nyornaseloszto blokk es a pneumatikus szabatyozo egyseg rug6-

• nyornas alattl foldgaz palaCKok,
• nyomas alattl foldgaz toltoszelep - a palackok ujratoMs6hez • nagynyomasu ace I OZemanyag vezetek, 6-4 mm muanyag t6mlovel vedve (a rajzon nem szerepel) • nagynyomasu elzar6szelep, 24 V (5) • alacsonynyornasu megerositett tomlo (6) .for9O gaz adagol6szelep (4) • keveroegyseg (13)

72

rnernoran rendszere szabalyozza. A motor lealiltott helyzeteben a rug6 (15) a pneumatlkus szabalyoz6 egysegben Ie fogja zarnl a fojt6szelepet. (Id. a 4.26. abrat) Amlnt a motor Olemelnl kezd, a zart fojt6szelep nagy vakuumot kelt a szlvovezetekben. Ez a vakuum a depresszlooszton keresztOI ossze van kotve a ~2 csatlakoz6val, amely a memoran hatoldalara hat es vlsszahUzza azt a rug6 (15) ereje elleneben. Amlkor a membran vlsszah(Jz6dott, a fojt6szelep klnyCllk, a depresszl6 a sztvovezetekben lecsokken es ezzel egyOtt a membranra hat6 ero Is. Amlnt a rug6 ereje nagyobb mint az oszt6 altai keltett depresszl6 ereje a membranon, a fojt6szelep zaml kezd. A fojt6szelep addlg a pontlg fog zaml, ameddlg a rnemoraora hat6 depresszl6s ero egyenlove vallk a rug6erovel. A sz(v6vezetekben levo depresszlot egy depreszszl60szt6val leosztjak, mlvel a 30 kPa ertek tul nagy es ezert tul eros rug6t es rnernbrant tenne szOksegesse. A depresszl6 teosztasat fix fuvokakkal vegzlk az oszt6blokkban. 314 terhelesnel a depresszl6 erteke a szlv6vezetskben 20 kPa kell legyen. Ez a 20 kPa ertek a fojt6szelepnek egy jobban nyltott poz(clot fr elo mint a 1/2 terhelesl (30 kPa) pozicl6. A 20 kPa erteket keyes levegonyomas bevezetesevet erik el a rnernoran elso otdalara. Ez a levegonyomas, amely a rnembranra hat egy erot hoZ letre a rugoval szemben. A leosztott depresszl6val ez az ero fogja klegyenlftenl a rnernoran hatoldalara hat6 rug6erot. . A memoran elso oioatara hat6 nyomast egy excenter rud szabalyozza, amely ossze van kotve a forg6 adagol6szelep tengelyevel. 3/4 terheles pozfcl6-

ban az excenter enyhen megnylt egy levegoszelepet a forg6 adagol6szelepben. A klengedett nyomas hat majd a rnemoran elso oldalara. Teljes terheles eseten a forg6 gazadagol6 szelepet a gazpedal a teljes terheles pozfcl6ba allitja. Ebben a pozf cl6ban a levegonyomas szabalyozo excenter teljesen klnyltja a levegoszelepet es a nagyobb nyornas a mernorant vlsszanyomja, teljesen klnyltva ezzel a fojt6szelepet. Pneumatlkus szabalyozo egyseg A gazpedal pozlcloja a 314 terhelesnel gazolaj nyornas alattl foldgaz uzem eseten eltero lehet a 100 0/0 gazolajjal val6 Olemelesl pozlclotol. Ezert kerOlt a rendszerbe a 30 elzar6. Ezt az elzarot a forg6 gazadagol6 szelep excenteres szabalyozo renoszerevet parbuzarnosan szerellk be. Ha 100 % gazolaJjal Olemelnek, az elzar6 nyltva lesz, es a belepo lev ego nyornasa kozvetienOI hat a fojt6szelep szabalyoz6 rendszerenek rriembranjara. Mlvel ezt a levegonyomast az excenter rendszer nem kortatozza 100 % gazolaJjal val6 ozemetes eseten a fojt6szelep allandoan teljesen nyltva lesz. A fekrendszer leveg6nyomasa azonban tul magas ahhoz, hogy kozvetlenOI hasson a rnemoranra, Ezert egy fw6ka van az etzaro belepeshez szerelve, amely a memoran reszere lecsokkentl a nyornast. A meooloassat szemben nagyon fontos krlterlum, hogy tlszta, 100 % dleselOlemben a fojt6szelep nyltott helyzetU legyen. (Ellenkezo esetben az ekkor Indokolatlan rojtas olyan merteku tulmelegedest okoz, amely a motor tonkremeneteiehez vezet.) Egyes kezdetleges megoldasoknal dleselOlemben a fojt6szelep

4.26 abra

73

,I
nyltasat szlnten az elobbl membran vezerlesevel kC- zett naqynyornasu gaz, es elektromos, szabalyozhat6 adagol6 sereltek meg blztosCtanl, azonban ez szamos hlanyossagot mutatott. fgy az ujabb rneqoldasoknal a teladatA gazbejuttatas lehetCSsegel ra kOlon elemeket epCtenek a rendszerbe. • porlasztott, beszCvott sztochlometrlkus homogen Egy tajta lehetoseg a 4.24. abran Is lathat6 pneutoltet matlkus munkahenger (J) epCtese a rnernbranruda• IdozCtett,lassu befecskendezett homogen toltet zatba, amely munkahengert Dlesel-Olemben elektromagneses szelep tolt fel taplevegovel es teszCtlnyltott • Idozftett, gyorsan adagokban befecskendezett reteges toltet. helyzetbe a fojt6szelepet. A blztonsagl rendszer: A rendszer felepCtese es mukOdese megegyezlk a korabban (Landl-Renzo rendszernel) Ismertetett megoldassal, azzal a kQlonbseggel, hogy mlvel a fojt6szelepet a levegonyomas tartja nyltva a 1OO%-os gazolajos Ozemben, a blztonsagl rendszer mukOdlk 100 0/0 gazolajos Ozemm6dban Is. Ha a jelzofeny klgyullad, a jarmuvet 100 %-os gazolajos Ozemm6dban Is Ie kell aliCtanl. 4.2.4 A sz(v6rendszerl dasok rovld ertekelese kever6torkos megolA un. elso generacl6 Az alaprendszer elvl elrendezeset az AFS Mercedes OM 352-re klfejlesztett megoldasan keresztOI mutatjuk be, amely a 4.27. abran lathat6. A rendszer legfontosabb elemel: • HSV szelep (nagysebessegu magnesszelep), hengerenkent egy • elektromosan szabalyozott fogaslec beavatkoz6

• szfvorendszen tojtas
• • • • elektronikus szabalyozas Hall-effektus elven mukOdo szlnkron erzekelCS nyornas es homerseklet erzekelok szfvocsCS tojtoszetep helyzet erzekelCS.

Az elobblekben Ismertetett rendszerek kozos hatranya, hogy a gaz, a levego es gazolaj bstaplalas egyfajta konstrukotos adottsaqok altai behatarolt kenyszer-kompromlsszum. Az elfogadhat6 gazolajnyornas alattl foldgaz vegyesOlem produkalasa olyan motorlkus beavatkozasokat kovetel meg, amelyek a 100 % Dlesel-uzernet tulajdonkeppen kenyszerOzemme valtoztatlak. Tovabbl jelentCSs hatrany, hogy a mechanlkuselektro-pneumatlkus rendszer megbCzhat6saga csekely, meghlbasodasl lehetosege nagy es a vezetd esetleges hlbas beavatkozasaltol sem vedett, pI. Ozemmeleg allapot elCSttlvegyesOlemre kapcsolas. (Teljesen elektronlkus megoldasoknal ezek a preblernak gyakorlatiiag nem fordulhatnak elo.) 4.2.6 Elektromosan szabalyozott megoldas

AFS (kanadal) rendszer A rendszer lenyege, hogy a korabbl rneqoldasok elvenek megfelelo benzlnmotoros jellegu atalakitas (keverotorok, fojt6szelep, stb.) helyett a foldgazbetaplalast kOlon henqerenkent elektropneumatikus szeleppel, kozpontl szamftogeprol vezerelt egyseg blztosCtja. Az AFS ot alapvetc5 rendszere: 1. Hagyomanyos Ozemanyag, szlkragyujtas 2. Vegyes Ozemanyag, haqyomanyos befecskendezo, adagol6 es tordulatszam szabalyozo 3. Vegyes Ozemanyag, hagyomanyos befecskendezCS, adagol6 es elektronlkus tordotatszarnszabalyoz6 (elektronlkus fogaslec aliCtas) 4. Vegyes Ozemanyag, elektro-hidraulikus befecskendezo es elektromos, szabalyozhato adaqolo 5. Vegyes Ozemanyag, kozvetlenul befecskende4.27 abra 18

74

A gazbefeeskendez6 rendszer els6 generael6ja hagyomanyos befeeskendez6vel Jelolesek: (1) fogaslee szabalyozo (2) fordulat Impulzus generator (Hall-jelado) (3) fogaslee helyzet erzekelo (4) gazeloszt6 (5) nagysebessegu SERVOJET szelep (HSV) (6) harornutas gazelzaro szelep (7) foldgaz nyomaserzekel6 (8) elektromos motorszabaiyozo (9) belep6 leveg6h6mer6 (10) belep6 eloszt6 nyomaserzekelo (11) motor hUt6 h6mersekleterzekelo (12) rendszer kVbe kapesol6 (13) .rendszer Ozemben" jelzes (14) .rendszer Ozemen kfvOI" jelzes (15) "keves gazola]" flgyelmeztet6 larnpa (16) "keves gaz" flgyelmezteto tampa (17) foldgaz ellatas a tartalyokbol (18) gazolajtartaly (19) muszerfalon elhelyezve A mukodes f6bb jellemzol a kovetkezok: hagyomanyos 100 % dleselOzemben a motor kozel a gyarl el6frasoknak megfelel6 beallftassal €IS kOls6 parameterekkel (Myomatek, teljesftmeny, fOstoles, fajlagos fogyasztas, stb.) Ozemeltetheto. VegyesOZemben vlszont (az atkapesolasl perernteltetelek tennallasa eseten azaz Ozemmeleg motor stb.) a mlkroszamft6gep a gazolaj mennylseget az elore meghatarozott ertekre m6dosftja €IS ezzel egyldejuleg megkezdl a

gazmennylseg adaqolasat Is. Ezt alapvet6en a jarmuvezeto Igenye hatarozza meg, amelyet a rendszer a nenqerenkenn magnesszelep nyltvatartasl Idejenek megfelelo megvalasztasaval blztosft. A fojt6szelep rnozpatasa az egyszerubb megoldasoknal bemutatott elvnek megfeleloen, de teljesen elektromosan €IS kontrollaltan (helyzetjelad6 ellenorzl a mlndenkorl pozlclot) tortenlk. A szoftver megfelelo modosltasaval a rneqoldas gyakorlatllag barrnely Diesel-motor tfpusra konnyen adaptalhato, A konstrukel6 val6ban ujszeru reszet a 4.28 abra mutatja, ahol egy kozvetlen betecsxendezesu motor szfvocsoven keresztOI a hengerfej sztvocsatomalaba vezetett gazeso tathato. A es6 fels6 vegen talalhat6 a mar erf1lltett HSV nagysebessegu magnesszelep, amely az auando nyomasu foldgaz taplalas adott Idopontu €IS Idotartamu nyltasat szabalyozza a mlndenkorl gazadagolas Idopontjat €IS mennylseget. A "gazbefeeskendezo" beepitese

A valoban korszeru rneqoldas kedvezo eredmenyeket hozott kcrnyezetszennyeaest energetlkal €IS keverekkepzes: szempontb61 egyarant, €IS jelentos mertekben novelnl lehetett a foldgazzal klvalthat6 gazolaj mennylseget Is. KOlon el6nye a konstrukel6nak, hogy a modern elektronlka reven a blztonsagteehnlkal feltetelek Is magasabb szlnten blztosfthat6k. Hatranya vlszont a megoldasnak, hogy ugyan a dleselOzem Itt nem "kenyszerOzem", de a gazolajadagolas hagyomanyos adagol6szlvattyuval val6 megoldasa mlatt a minden szempontb61 optlrnalls keverekkepzesl feltetelek sem 100 % Dlesel-Ozemben, sem pedlg vegyesOzemben nem blztosfthat6k. Tovabbl, napjalnkban hangsulyozott negatfvum, hogy az fgy atalakltott motorok emlsszl6s jellemz61 nem tOkrozlk a val6ban .tlszta" Ozemanyagban rejl6 lehet6segeket. Ezert ezeket a rendszereket Is tovabbtellesztettek €IS klalakult az elektromosan szabalyozott korszenl rneqoldasok un. "masodlk generaeI6ja". Az un. rnasoolk generael6 A tovabbtejesztett klvltelek dontoen abban kOlonboznek az elobblektol, hogy Itt a gazolaj adagolasat Is elektromos uton blztosftjak, amely alapvet6en megvaltoztatla a 100 % Dlesel- €IS vegyesOzemben klalakfthat6 keverekkepzesl felteteleket, lIIetve nagynyornasu, un 9yors gazbefeeskendezest alkalrnaznak. Az ut6bbl szempontb61 ket elvl keverekkepzesl megoldas Ismeretes: az un. homoqen kevereket letrehoz6 tassu betecskenceaes €IS az un. reteges feltoltest ereornenyezd gyors befecskendezes, amelyet munkaclklusonkent a 4.29 abra szernleltet. Az abran a Diesel-motor munkaelklusal lathat6k 360 fokra surftve. Az emlsszl6s €IS energetlkal szempontb61 egyarant kedvezobb reteges toltest blztosft6 un, gyors betecskendezesnel a befeeskendezesl Ido lenyegesen kevesebb, mint a jobboldall abran lathat6

4.28 abra

75

LossJ betecskendC"~s Jlomogcfn to/Ie's

)(15forclulal

.
• Xis fordulal

SJl"f't~~

lasst'Jbefecskenc:lezes (homogen feltoltes) eseten. Az abran egyben a gazbefecskendezes maslk fontos 88jatossaga Is lathat6, nevezetesen, hogy a reszterhei8senel torvenyszerOen lecsOkkeoo befecskendezesl IdiStartam nelhelyezkedesen a ketfele rendszernel elter6. Amrg a korabbl megoldasnalls alkalmazott lassu gazbefecskendezesnel a befecskenc:lezes kezdete a terhelest61 fOggetlen, alland6 ertek, addlg gyors gazbefecskendezesnel ez a befecskendezes befejezesl Id6pontjara Igaz. A befecskenc:lezes kezdetl erteke a terbelssset aranyosan valtozlk, hasonl6an a benzlnOzemu motorok el6gyujtasszabalyozasahoz. A "gyors" es "JassV'befecskendezes Id6dlagramja A gyors befecskendezessel renc:lkrvOl"tlszta" ages erhet6 el, amely kOlonOsen az NOx klbocsatas csOkkenese szempontjab61 jelent6s, de valamennyl egyeb karosanyaa esszeteve Is csOkken. A gyors befecskendezessel klalakul6 reteges keverekkepzest szlmbollkusan szemleltetl a 4.30 abra, ahol a hengerben lejatsz6d6 munkafolyamatok lathat6k. Az (A) szfvasl clklus kezdeten csak leveg6 kerOI a hengerbe, a (8) clklus vegen tOrtenlk a gyors, nagynyomasu gazbefecskendezes. fgy a hengerben ket reteg alakul kl, a korabban beszlvott tlszta leveg6reteg es az ut6bbl beszlvott t1szta leveg6reteg, az ut6bb beszfvott gaz-leveg6 keverek. arnelyet retegesen (C) surrt a motor. Ezt kovetl a (0) gyulladas, lIIetve munkaclklus. A reteges feltoltes hatekonysaga azonban tovabbra Is nagymertekben fOgg a ..gyuJt6" gazolaj beboesatas jellernz6lt61. rgy a mennylseget61, nyomasat6l, IdlSzlteset61 Is. A legjobb eredm8ny a nagyon j61 szabalyozhat6 (Oleselmotoroknal egyebkent Is egyre szelesebb kerben alkalmazand6) elektrornos

o
,"

~;a:~f(i

as

76

befecskendezessel

erheto el.

Az elobblek alkalmazasaval az AFS altalklalakftott tovabbfejlesztett "rnasodlk generacl6s" rendszer {az elektrornos szabalyozas nelkOI} lathat6 a 4.31 abran. A gnbefecskendezos rendszer rnasodlk generacl6ja _elektrornosan vezerelt gSzolajbefecskendezovel.

11

4.31. MIra A jel6lesek:
(1) g8zolajtartaly (2) ketutas g8zelzar6 szelep {3} elektrornos Dlesel-befecskendezo (4) motor (6) fOIdg8z vezetek (6) g8zszabalyoz6 HSV szelep (7) elektrornos nyornasszabalyoz6 (8) seg8dszelep (9) gnolaj szlvattyu Hall-jelad6ja (10) g8z0lajszOro (11) fOldgaz a nagynyornasu tartalyokb61 (12) nagynyornasu g8zolaj vezetek (13) vlsszatero gazolaj vezetek

j

77

5. GazOzemu jarmuvek fenntartasa
A jarmuvek - legyentll< azok aut6gazzal OZemeltetettek Is - fenntartasllGenyet a konstrukcl6s jell emZ.OK az.\ge"'jb~\le\~\~K ha\arollaK meg. fA.. hag'1o~ manyos szerkezetl elemek karbantartasa, javltasa es felujftasa a gyart6muvek elofrasal alapjan kerOI vegrehajtasra. Ha az adott jarmuvet gazOZemure Is atatakftjuk, akkor a gazellat6-berendezes fenntartasl muveletelt Is el kell vegeznl a jarmu OZemkepessegenek a blztosrtasa erdekeben. varjanak klcsavarasa Az osszegyult szennyezodes fgy eltavozhat. _ ~.) fA.. r~ndu~r \orOOr~e~I;L~~~\~ lSL~~, gazszlvargast jelza spray-vel. f.) A rendszer beszabalyozasa klpufog6gaz osszetetel vlzsgalattal. A tartalyban es a hal6zatban levo folyekony PB-gaz nyornasa 3...5 bar erteku. A nyomasszabalyoz6-elparologtat6 az elobbl folyekony balmezaaapotot gazza alakftja es lecsokkentl annak nyornasat 0.4...0.5 bar ertekOre. Fontos, hogyaz un. durva beallfto csavarral pontosan beallftsuk a gaz elofrt (0,4...0,5 bar) nyornas erteket, majd ezutan az un. flnom allft6csavarral a mennylseget ugy kell beallftanl, hogy a karosanyag klbocsajtas megfelelo merteku legyen. A nyomasszabalyzo-elparologtato meg rendelkezlk egy rnaslk mennylsegszabalyz6 szerkezettel Is, ameIyet a motor loketterfogatat61 fOggoen kell beallftanl. g.)SzabSlyzocsavar plros festekes plomoalasa h.)A vlzsgalatsor elvegzeserol tanusftvany keszftese. Hasznalt gepkocslba szerelt uj gazellato-berendezes garanclalls felOlvlzsgalatat a gyartomu elofrasal szerlnt kell elvegeznl, vagy ennek hlanyaban a fentl mOveletl utasftas alkalmazhat6.

6.1 G'zell't6

berendezesek

karbantart'sa

A jarmOvek egyeb szerkezetl elemel mellett a gazellat6-berendezesek Is Igenyllk - az OZemkepessegOk bfztosftasa erdekeben - a clktikusen Ismetlodo karbantartasl mOveletek elvegzeset. A g6zellat6-beredezesek gyart61 Utmutatast adnak a termekelk karbantartasara.

6.1.1 Garancl'lIs

'tvlzsg'I's

Az uj gepkocslk vevoszolgalatl csekkfOzeteben rogzftett jotallasl feltetelek es elofrasok szerlnt elvegzendo karbantartasl mOveletek, - a gyartom(lvek elofrasal alapjan szervfz-, ellenorzesl-, beszabSlyozasl es alkatreszcseres mOveleteket tartalmaznak. Uj gepkocslkba szerelt gazellato-berendezesek garanclalls felOlvlzsgalatl mOveletelt a gyartomu frja elo. Cellranyos a gepjarmu es a gazellato-berendezes garanclalls felOlvlzsgalatat egyldoben elvegeznl. A garanclalls felOlvlzsgalat technologlal sorrendje: 1. Gepkocsl felOlvlzsgalata 2. Gazell8to-berendezes felOlvlzsgalata. A gepkocsl felOlvlzsgalatanal - a karburator ellenorzesekor - a gaz beomlatorok leszereJesre kerOI, annak szOkseg szerlntl tlsztftasat nitrogen gazzal vegezhetjOk el. Ha a gyartomu nem fr elo a gazellato-berendezesre garanclalls felOlvlzsgalatl mOveleteket, akkor a kovetkezo Iranytechnologlal mOveletek elvegzese eelszeru: a.) Szerkezetl elemek rogzitettseg vlzsgalata: • tartaly • vezetekek (folyadek - es gazfazlst elvezeto rendszer) • elparologtato es nyornasszabalyzo, • rnagnesszelepek • beomlo torok • vfzoldall vezetekkotesek b.} A szuro telftettseg ellenorzese, tlsztftas v. betetcsere c.} SzennyezOdest gyujto magnes tlsztltasa d.} Elparologtato es nyomasszabaiyozo leereszto csa-

6.1.2 J'rmOvek

napl gondoz'sa

Az Ozemkezdet elott ellenorfznl kell: • az autogaztartaly rogzftettseget, a meromuszerek Ozemkepesseget, a csatlakoz6 vezetekek epseget es a szellozo nyflast, • az elparologtato es nyomasszabalyozo rogzftettseget, a vezetekek allapotat, rogzftettseget es a vezetekcsanakozasokat, • a magnesszelepek r6gzftettseget es a mukodteto vezetekek csatlakozasat, • a gazOzem kapcsol6janak es vlsszajelzo lampaja~ nak mukodeset, • hallassal, szaglassal, taplntassal elleoorlznl a vezetekrendszer tomftettseget. (vagy gazdetektorral) Hlba eszlelesekor a javltast arra feljogosftott szakmuhellyel kell elvegeztetnl! Ozemeles kozben elleoorlznl kell • a gazOzem kapcsol6janak es vlsszajelzolampajanak mukodeset Ozemeles utan; • a vezetekrendszsr tomftettsegenek muszerrel ( gazdetektorral)

ellenorzese

6.1.3 J'rmOvek

IdlSszakos mOszakl szeml8l:

A gepjarmOvek hagyomanyos szerkezetl elemelnek mUszakl szemlelt - azok tartalmat es gyakorlsa-

78

gat - mweletl utasltasok szabalyozzak. A gazellat6 berenoezesek szemlelt - a gyart6muvek elCSfrasalataplan - kell meghataroznl. Celszeru a szemlemweletekkel egyOttesen vegeznl. A szemlemuveletek technol6glal sorrendje: a.} Hagyomahyos szerkezetl elemek muszakl szemlel b.}Gazellat6-berendezes muszakl szemlel A gazellat6 berendezes vlzsgalatanak Iranytechnol6glaja: a.} A gazellat6-rendszer hlbafelvetele: - mukodes vlzsgalattal - klpufog6gaz-osszetetel vlzsgalattal

egyevben, b.} egyeb szemelygepkocslnal, motorkerekparnat es ezek p6tkocsljanal • uj jarmu eseteben harem evben • hasznalt jarmu eseteben a jarmu gyartasl evet koveto 3 naptarl even belOI harom evben, 3 naptarl even tul ket evben, c.} minden egyeb jarmunel a jarmu gyartasl evet koveto • 4 naptarl even belOIket evoen • 4 naptart even tul egy evben kell meghataroznl." ...
n(1) A kornyezefvedelmi felDMzsga/atat

co:
HC:

%

ppm

b.} A gaztartaly klvezetCSosapjanak elzarasa c.} A rendszer gazmentesftese a motor "kljaratasaval". (Az OzemelCS motor elhasznalja a rendszerben levCS aut6gazt) d.) A szurCS telftettseg elienCSrzese,lsztftas v. betetcset

reo

e.) A szennyezCSdestgyujtCS magnes tlsztftasa f.) Gazoldall magnesszelep leszerelese, tomorsegvlzsAz alabblakban IsmertetjOk a Kozlekedesl FofelOgalata 15 bar nyomasu nltrogennal. A szelep klvezeto gyelet Szabalyzatat: furata vfzes tartalyba csatlakozlk. A vfzben buborekok nem keletkezhetnek. A megfelelCS szelep felszerelese. 12/1993. JMF Szabalyzat g.) Benzlnoldall magnesszelep zarasanak elienCSrzese. a gepjarmiivek aut6gaz iizemehez kapcsol6d6 A karburator oldall vezetek leszerelese utan: zart szelekdzlekedes hat6sagi feladatokr61 panasnal szemrevetelezessel ellenCSrfzhetjOk benzlna szlvargast. A hibas magnesszelepet klcserelJOk. A kozlekedesi, hirkozlesi es viziigyi miniszter 13/1993. h.)Szerkezetl elernek rogzftettsegvlzsgalata: • tartaly
• vezetekek, (folyadekfazlst - es a gazfazlst elveze(V.l2.) KHVM szamu rendeletenek vegrehajtasat az alabbiak szerint szabalyozom, A szabalyzat alkalmazasahoz elengedhetetlen az ipari es kereskedelmi miniszter 611993. (V.12.) IKM szamu rendeletenek ismerete (A gazilzemfl jarmfivek iizemanyagellat6 berendezeseirdl.) Az attekinthet&eg es kezelhetoseg erdekeben a szabalyzat tartalmaz jogszabalyokbol atvett szovetreszeket killon megjeloles nelkill.
1. §. A szabalyzat hatalya

a.) az Ott6 rendszenl motorral meghajtott, narorn komponensre hat6 katellzatorral ellatott, szabalyozott keverek kepzesu gepkocslknal harem evenkent, b.) minden mas gepkocslnal evenkentaz 1.szamu melleklet szerlntl tartalommal kell elvegeznl." A jarmwek gazellat6-berendezeselnek felOIvlzsgalatl technol6glajat es mlnCSsfteset Kozlekedesl a FCSfelOgyeletkOlon szabalyzatban frja eiCS.Ha valam~ly jarmube aut6gaz-ellat6 berendezest kfvanunk szereltetnl, akkor ez jarmu atalakltasnak mlnCSsOI es engedelykoteles.

tCSsdrendszer) c • elparologtat6 es nyornasszabalyoz« • beomlCS torok • vfzoldall vezetekkotesek

I.} A gaztartaly zar6csapjanak klnyltasaval a rendszer feltoltese j.) A rendszer tomorsegvlzsgalata Ozeml nyomason gazszlvargast jelzCS spray-vel. 6.1.4 QazuzemO jarmOvek felulvlzsgalatal
IdlSszakos hat6sagl

(1) A szabalyzat hatalya kiterjed az 5/1990. (IV.12.) KoHEM szamti rendelet 1. §.-ban meghatarozott jarmfikoron belli a cseppfoly6s gazzal (propan, propilen, butan, A gazOzemu jarmuvek kotelezCS hat6sagl felOI- izobutan, izobutilen, butilen, valamint ezek elegyei) iizevlzsgalatalnak IdCSpontjal megegyeznek az 5/1990. meld negyiitemu Otto-motorral szerelt gepjarmflvekre,

(IV.12.) KOHEM es 18/1991. (XI1.18.)KHVM rendeletekben elCSfrtakkal,azaz

,,(2) Az id6szakas vizsg8lat hataridejet a.) kozforgalmu szemelyszallftasra hasznalt vagy megkOlonboztetCSjelzesek hasznalatara jogosult jarmunel

Ezen gepjarmfivek lehetnek: - tiszta gaziizemii jarmfivek, amelyek kizarolag cseppfolyOO gazzal iizemeltethetok - kettdsiizermi jarmfivek, amelyek cseppfoly6s gazzal es benzinnel is Iizemeltethetok,

79

(2) A szabalyzat kiterjed az 111990. (IX.29.) KHVM sziimo rendelet 1. §-ban meghatiirozott azon gepjarmfifenntarto szervezetekre, amelyeknek tevekenysegi korebe beletartozik a jarmiivek cseppfolyos giiziizemre valo atepltese, ilyen jarmfivek karbantartasa, javitasa, ellenorzese, (3) A sfiritett fOldgiizzal es egyeb giizzal iizemeld jiirmii giiz iizemanyagellato berendezesenek jiirmiibe torteno beszerelesere vonakozo felteteleket a KFF kesobbi idopontban megjeleno szabiilyzata fogja meghatiirozni. Ezen iddpontig a KFF magiinak tartja fenn az ilyen jiirmiivekkel kapcsolatos engedelyezesi hataskort,

(3) Egy darab iitalakitott jarrmivet vizsgiilatra kell iillitani. A vizsgiilat a gazberendezes fOlszerelesenek es mfikodokepessegenek megfelelosegi ellenorzesen ttil kiterjed a benzin es autogaz iizem kornyezetvedelmi megfelelosegenek ellenorzesere is. Az atalakitast vegzonek meg kell adnia azokat a referencia ertekeket, melyek az aut6giiz iizemben a kornyezetvedelmi feliilvizsgiilatok soran a jarmfi beallitasi megfelelosegehez a feliilvizsgiilo helyek szamara iranyertekkent szolgalnak. 5.§. Egyedi iitalakitiisi engedely (1) Az atalakitasi engedely iranti kerelmet a jiirmu tulajdonosa, vagy meghatalmazottja (pI. a beszerelest vegzo szakmiihely) nyUjthatja be. (2) Amennyiben az iitalakitiisi engedelykerelmet nem a jarmfl tulajdonosa nyUjtja be. a kerelemhez mellekelni kell a jogosultsiigot igazolo megbatalmaziist vagy olyan vallalasi szerzodest, amelybol egyertelmfien megallapithato, hogy a kerelmet benyUjto a tulajdonos neveben jiir eI. 6.§. Atalakitiisi dokumentacio (1) Az atalakitasra vonatkozo miiszaki dokumentaciot szakintezmeny, gepesz- vagy kozlekedesi mernok, illetoleg ilzemmeruok, vagy i1yen szakteriileten dolgozo gyakorlott gepesz-, vagy kozlekedesgepesz technikus keszitheti, A dokumentaciot kotott formiiban kell 2 peldanyban benyUjtani az 1. sz. Melleklet szerint. 7.§. Miiszaki kovetelmenyek A gazberendezes egyes elemeinek a 2. sz. Melleklet szerinti feladatokat kell tudni elliitniuk. 8.§. Vamkezelest megeldzo vizsgiilat Alkalmas minOsltesii. giiz Iizemanyagellato berendezessel szerelt jiirmii eseteben a 4/1993. JMF. Szabiilyzat 6. melleklete szerinti batiirozatot az aliibbi mondattal kell kiegesziteni; Felhivom a figyelmet, bogy giiz ilzemanyagellato berendezest kiilfOidrol behozni csak az Anami Energetikai es Energiabiztonsiigtechnikai Feliigyelet engedelyevel lehet, 9.§. Hatosagi miiszaki vizsga (1) KiilfOidrol szarmazo, gazberendezessel szerelt jarbe

2.§.
Gaz iizemanyag elliito berendezessel szerelt gepjarmtivek forgalomba kerillese
(1) Tipusbizonyitviiny alapjiin Ekkor a tipusvizsgalat kiterjed a giiz Iizemanyagellato berendezessel szemben tamasztott kovetelmenyek teljesiiIesenek ellenorzesere is.

(2) Atalakitiisi engedellyel Liisd 3. §.•4. §.• 5. §. (3) Egyedi, import alapjiin az orsziigba kertild jiirmii eseten feltetelekhez kotott hatosag! miiszaki vizsgiivaI. Lasd: 9. §. (1) 3.§. Atalakitiisi engedelyezesi eljiiriis (1) A giiz ilzemanyagetlato berendezes gepjarmiibe torteno szerelese iitalakitiisnak mindsiil, mert megviiltozik a jiirmii - motorjiinak hajtoanyaga, - sajiit tomege - tengelyterhelese, A 10 % alatti sajiit tomeg novekedest a forgalmi engedelybe bejegyezni nem kelI. (2) A jiirmii iitalakitiis lehet sorozatszerii vagy egyedi. A sorozatszerii iitalakitiishoz az engedelykerelmet a Kozlekedesi Fofeliigyelethez kell benyujtani, az egyedi jiirmiivek iitalakitiisi engedelyezesi eljiiriisa a megyei (foviirosi) Kozlekedesi Feliigyeletek hataskorebe tartozik. 4.§. Sorozatatalakitasi engedelyek (1) Sorozatatalakitasi engedelykerelmet olyan jiirmufenntarto szervezet nyfijthatbe, amely felszereltseget tekintve biztositanl tudja az altala elvegzett atalakitasok folyamatos es egyenletes minoseget. (2) A sorozatatalakitasi engedelyeket a Kozlekedesi Fofeliigyelettol jiirmii tipusonkent es gazberendezes tipusonkent kell kerni, A kerelemhez mellekelni kell a 6. §.-ban meghatiirozott miiszaki dokumentaciot.

mii hazai forgalomba helyezese elott a tulajdonosnak

kell szereznie - az Energiafeliigyelet egyedi megfelelosegi tantisttvanyat a giiztartiilyra vonatkozoan - az Energiafeliigyelet egyedi behozatali engedelyet a giiz iizemanyagelliito rendszerre vonatkozoan

80

- szakmiibely tamisitasat gazbiztonsagi szemlerol, Ilyen esetben a szakmilhelynek azt kell igazolnia, hogy a berendezes minden eleme rendelkezik az Energiafeliigyelet tipusengedelyevel es a beszereles a jogszabiilyi elofrasok szerint torrent. Errol a szakmiibely tamisitast allit ki, Biirmelyik okmiiny hiiinyzik, a jarrmlvet a forgalomba helyezes eldtti hatosag! miiszaki vizsgiin alkalmatlannak kell minositeni. (2) Az engedely nelkiil atalakitott jiirmu forgalmi engedelyet a miiszaki vizsgiin ervenyteleniteni kell. A hatarozatban az iigyfel f'igyelmet fel kell hivni, hogy az ilyen jarmti ismetelten vizsgara iillithat6, ha a gazberendezes megfeleloseget igazol6 okmiinyokat beszerzi. Ellenkezo esetben mindent ki kell szerelni. (3) Tipusbizonyitviinnyal rendelkezd gazilzemii jiirmii miiszaki vizsgiijiin az Anami Energetikai es Energiabiztonsiigtechnikai Feliigyelet igazoliisait (tartalyra, berendezesre) es a szakmiibely gazbiztonsagi szemlerol sz616 tamisitiisiit kell bemutatni, (4) Az egyedileg atalakitott jiirmiivet idoszakos vizsgalatra a teriileti Kozlekedesi Feliigyeleteknel be kell mutatni. A vizsgara torteno jelentkezeskor el kell kerni betekintesre az iitalakitiisi engedelyt. aJ A giiz iizemanyagelliit6 berendezes megfeleloseget igazol6, 30 napniil nem regebben kiallitott tamisitast elegendo a miiszaki vizsgiin bemutatni. Az iigyfel figyelmet fel kell bivni, hogy a vizsgiin giiziizemre is iit kell kapcsolni, tehat ne iires giiztartiillyal jelenjen meg. bJ A vizsga soriin ellendrizni kell, bogy a vegrehajtott iitalakitiis a j6viibagyott miiszaki dolrumentiici6nak megfelel6en tortent-e, Azonositani kell a tiivtolto nyiliis helyet, ri:igziteset es az eloirt felirat megletet, Ellenorizni kell a tartiily elhelyezeset, ri:igziteset. A tar!illy adattiibliijiin szerepelnie kell az Energiafeliigyelet acel belyegzojenek (pajzs alakii, sorszammal ellatott), Ellenorizni kell, hogy az Energiafeliigyelet iiltal kiadott egyedi megfeleldsegi tsmisftvany a beepitett tartiilyra vonatkozik. cJ Szemreveteiezcssel meg kell iillapitani, hogy a tar:'. -J"iliisa a dokumentiici6ban megadott szoget ziirja be a vizszinteshez kepest, (pI. 0°, 30°, 45°, 90). Ez a szogertek a multiszeleprdl is leolvashato, A megfeleld szogertek azert fontos, mert ettol fiigg a tartiily 80 %-os toltottsegi fokanak behatiiroliisa. dJ Ellendrizni kell a csovezetekek beszerelesi utasitas szerinti elhelyezkedeset, rogziteset. Az olyan vezetekszakaszt, abol fenniill a seriiles lehetosege (pl. kerekjarati dobon atvezetes) boritassal vedeni kell. Ellendrizni kell a nyomascsokkento-parologtato dokumentacio szerinti elhelyezeset es rogziteset. eJ A benzin iizemben elvegzett CO es CH meres utan a iizemanyagelliit6 rendszert iit kell kapcsolni giiz iilliisba. Ellenorizni kell a visszajelzo liimpa (vagy LED) miikodeset. Altalanos ely, bogy az atalakitassal a jiirmii kozlekedesbiztonsagi, komyezetvedelmi tulajdonsagai nem romol-

hatnak, tehat a giiz iizemben mert CO es CH ertek nem lehet magasabb, mint a benzin iizemben mert ertek, fJ Ellenorfzni kell a beszerelest vegzd szakmuhely igazolasat, (ez a szamla is lehet) valamint a giiziizemanyagelliito berendezes megfeleloseget igazolo, 30 napnal nem regebben kiadott tamisitast. gJ Ellenorizni kell a szelvedo jobb also sarkaban az eldirt jeloles megletet, (A 80 mm iitmeroju, piros sziml korcimke a Sasad Rt. 17. sz. telepen, 1223. Bpest, Kiipolna u. 29. megrendelheto, Telefon: 2-268-172) hJ A vizsgaanyagban fel kell tiintetni: - a giiztartiily egyedi megfelelosegi tanusitvanyanak sziimiit - a gaz-iizemanyagellato rendszer megfeleloseget igazolo tanusitast kiado szakmiihely nevet es a tanusitiis sziimiit.
(5) A forgalmi engedelybe bevezetendo zaradek: a., ".... sz. engedely alapjiin benzin-cseppfolyos giiz kettos iizemre atalakitva." b., "naplo/tetelszam engedely alapjiin benzin-cseppfolyos giiz kettos iizemre alkalmas" (KiilfOldrol behozott vagy tipusbizonyitvannyal rendelkezo jiirmu.)

10.§. Komyezetvedelmi feliilvizsgiilat es ellenorzes
aJ A 18/1991. (XU.18.) KHVM sz. rendelet hatalya kiterjed a gaziizemii gepkocsikra is (1. §. (1) bek.). bJ A komyezetvedelmi feliilvizsgiilatot a 2. §. szerint haromevenkent vagy evenkent kell elvegezni. Soron kiviili komyezetvedelmi feliilvizsgiilatot kell elvegezni a giiziizem forgalmi engedelybe torteno bejegyzeset koveto 30 napon beliil, Ha a feltetelek adottak, a gepkocsi idoszakos es kornyezetvedelmi feliilvizsgiilatiit lehetoleg egy eljiiriis kereteben kell vegrehajtani, cJ Kettos iizemii [armtinel a koruyezetvedelmi feliilvizsgalatot benzin- es cseppfoly6s gaz-iizemre egyariint el kell vegezni, azonban kiallitani csak egy db igazolo lapot kell es a dijat is csak egyszer kell megfizetni. dJ Az igazolo lap masodik oldaliira a benzin iizemii feliilvizsgiilat adatait kell beirni. A harmadik oldalt is ki kell tolteni, azonban a giiz iizemre vonatkozo gyiiri adatok kdzott az alapjarati CO (%) es CH (ppm) ertek nem ismert, kitolteni tehiit nem szilkseges. A ketfele Iizemmod gyiiri adatainal lehetnek elteresek az alapelogyfijtasnal. (pl. nagyobbalap e16gyfijtiis a gaziizemben mint a benzin iizemben) eJ Arra kell torekedni, hogy a CO, CH ertekek giiziizemben ne legyenek magasabbak, mint a benzin iizemre vonatkozo ertekek, Hatarertekek a IS/1991. (XU.1S.) KHVM sz. rendelet 3. szamu mellekletenek 3. pontja szerint:

CO: CH:

3.5 tf% 1000 ppm

81

11. §.
Szakrmihelyek

12.§. Kepesites
(1) A KFF a Kozlekedesi Feliigyeletek munkatiirsai sziimiira biztositja az elmeleti es gyakorlati alapismeretek megszerzeset, A megyei KF-ek vezetoi sziikseg szerint iskoliizzanak be a felteteleknek megfelelo munkatiirsakat az IKM iiltal meghatiirozott giiz biztonsiigtechnikai tanfolyamra.

(1) A gepjanmi fenntart6 szervezetek minden esetben kiitelesek bejelenteni a gepjarmfifenntarto tevekenyseget, ezen beliil kiilon is az aut6giizhoz kapcsolodo tevekenyseget. (giiz iizemanyagelliit6 berendezes javitasa, beszerelese, kiszerelese, vizsgalata, javitasa, felujitasa, bontasa, diagnosztikai szemle, giizbiztonsiigtechnikai szemle). A bejelenteshez mellekelni kell az Energiafeliigyelet altal kiadott szakvelemenyt is. A szakmai szemelyi feltetelek kiegesziilnek a giizbiztonsiigtechnikai kepesitessel (lKM) vagy. aut6giiz biztonsiigi vizsgiival. (KFF) Tajekoztatasul: a tobbszor modositott 3/1980. (VIn.30.) BM sz. rendelet 5. sz. melleklet l.e, pontja szerint a giizaut6 szerelonek tfizvedelmi szakvizsgiival kell rendelkeznie, azonban ezen kepesites megletenek ellenorzese nem a Kozlekedesi Feliigyelet feladata.
(2) Giiziizemanyag elliit6 rendszerrel szerelt gepjarmfivek kornyezetvedelmi feliilvizsgiilatiinak elvegzesere a megyei, foviirosi Kozlekedesi Feliigyelet csak olyan gepjarmiifenntart6 szervezetet jogosithat fel, amely valamennyi szemelyi es dologi feltetelen tulmenoen a legfelesleg tenyezd (lambda) meresere alkalmas miiszerrel van fOlszerelve, Ezen miiszer beszerzesere 1994. junius ll-ig terjedd tiirelmi ido adhat6. (3) Szakmiihely csak akkor kaphat sorozatiitalakitiisi engedelyt, ha az egyebkent eloirt szemelyi tiirgyi feltetelek megleten tulmenoen rendelkezik komyezetvedelmi feliilvizsgiilati meresi jogosultsiiggal. A jogosultsiig meg-

(2) A vizsgabiztosok, segedvizsgabiztosok, miiszaki igazgatiisi feladatokat elliit6 iigyintezok vegyenek reszt a KFF Kepzes es Vizsgafeliigyelete iiltal szervezendo tovabbkepzesen, amely aut6giizbiztonsiigi vizsgiival zarul. 13.§. Vizsgahelyek alkalmassiiga
(1) A vizsgahelyek felszerelhetok kiilonfele hordozhat6 vagy telepitett gazerzekeld miiszerekkel. Reszletes informiici6t Devai Piil ad.

(2) Intezkedesi tervet kell kesziteni annak feltetelezesevel. hogy a vizsgahelyen valamely jarmfinel giizsziviirgiis
eszlelheto,

14.§. Giiz iizemanyagelliit6 berendezes

kiszerelese

es

szerzesere 1994. junius ll-ig tiirelmi ido adhat6 akkor, ha a szakmiihely szerzodest kot a kozvetlen kdzelben talalhat6 kdrnyezetvedelmi feliilvizsgiilati jogosultsiiggal rendelkezd szervezettel,

A koriibban engedelyezett berendezes a jiirmuool biirmikor kiszerelheto, A kiszereles nem engedelykoteles, bejelenteni nem kell. A soron kovetkezd nniszaki vizsgiin a forgalmi engedelyben iith6ziissal ervenyteleniteni kell a giiziizemre utal6 bejegyzest es "giiz iizemanyagelliit6 rendszer kiszerelve" bejegyzest kell tenni. 15.§.
Hatalybalepes

(4) A 13/1993. (V.12.) KHVM sz. rendelet 9. §. (9) bea gepjiirmiifenntart6 szervezetnek a Kozlekedesi Fofeliigyelettol kerni kell. A jogosultsiigot a KFF a megyei Kdzlekedesi Feliigyelet javaslatiira adja meg. A javaslat megtetelenel a ZT szabiilyzat vonatkoz6 eloirasait kell ertelemszenlen alkalmazni, azzal az elteressel, hogy a tamisito az a szemely, akinek giizbiztonsiigtechnikai tanfolyami vegzettsege van.
kezdes szerinti jogosultsagot

(1) Jelen szabiilyzat 1993. junius I I.-en lep hatiilyba.

Budapest. 1993. junius 9. (Toth Istvan) !6igazgat6

(5) A sorozatszeriien iitalakitott jiirmiivek szakmuhelyben torteno vizsgiilatiit a 9. §. (4) bek. szerint kell elvegezni. A vizsgiilat dija 400.- Ft. amelyet a teriiletileg illetekes Kozlekedesi Feliigyelet sziimliijiira kell befizetni. (6) Szakmiihelyek nyilviintartiisa Szabiilyozott modon tortenik, mint a ZT -s tevekenyseget vegzd miihelyek eseteben,

82

1. sz'mu Mell8klet
ADATLAP PB OOBERENDEZES
1. A tulajdonos neve: . efme: .

GEPJARMUBE TORTENO BESZERELESENEK ENGEDELYEZESEHEZ.

2. Az atalak/tasra kerOI6 jarmu
rendszAma: alvAzszAma: gyArtmAnya: . . . tfpusa: fajtAja: gyArtAsi ffife: . . .

3. Az atalak/tast vegz6 szakmuhely
neve: 4. A gazberendezes e/eme; 4.1 A tavtOlt6 nyflas gyArtAma (tfpusa): . A jArmure szerelt tIMOlt6 nyRur61 - a porv~d6 eltAvolftua utAn - leolvashat6 szamok, betuk, jelek: 4.2 A tavtOlt6 nyflas beszerles/ utasltasa: 4.3 A g8ztartaIy m~retel: tOmege Oresen: elhelyezked.e a jArmuben: . A tart6ly adattAbI6j6r61 leolvashat6 betuk, szAmok, jelek: A tart6ly kateg6r16ja (A vagy B): . A bels6 t~rben elhelyezett tart6ly • tart6lyszerelv~nyek szellOztet~nek ismertet_: A tart6ly rOgzft~nek lerraa: . A tartAIy szerelv~nyelnek rOvld Ismertet.e: . 4.3 A merev cs6vezeMk anyaga: A mln6s8g szavatol~ak A cs6vezet~k rOgzft.e: . m6dja: . . m~rete: . . . .. . . efme: .

..

4.4 A nyomascs6kkent6-elparologtat6 gyartmAnya: beszerel.1 utasftua: 4.5 A kever6 beszere/esi utas/tasa: . . . . . tfpusa: .

4.6 A jarmu e/ektromos rendszereben tOrt8n6 v8Jt0zasok: 5. A gazOzemhez kapcsol6d6 jel6/esek 6. Kiegeszitesek (A/4 formatumban)

a jfmn(Jv{jn:

6.1 Az atalakftast v~gzO szakmuhely nyilatkozata az elOfrt t6rgyi • szem~lyi felt~elek megl~~rOI. 6.2 Az Allaml Energetikai ~s EnergiabiztonsAgteehnlkai FelOgyelet aut6gAz tart6lyra vonatkoz6 megfelel6s~gi tanusftv6nyanak maolata.

6.3 Az Allaml Energetlkal ~s EnergiabiztonsAgtechnlkai FelOgyelet gyArtUi vagy behozatali enged~ly~nek masoleta a
gAz Ozemanyagellat6 rendszer elemelre. 6.4 Az aut6g6ztart61y elhelyez~se a j6rmuben: m~rethelyes rajz 6.5 Az aut6g6ztart61y rOgzft.e: m~rethelyes rajz • szllards6g1 elienOrz6 szamftas 6.6 TavtOlt6 nyRu elhelyez~se: vonalas vAzlat vagy f~nyk~p 6.7 Cs6vezet~kek elhelyez~se: vonalas vAzlat vagy f~nyk~p 6.8 NyomascsOkkent6 elhelyez~se: vonalas vAzlat vagy f~nyk~p 6.9 Amennyiben be~pft~sre kerOI a g6ztartaly kOIOn burkolata: a burkolat anyaga, alakja, rneretel, rOgzft~se 6.10 Tervez6i nyilatkozat, amely szerint a tervez~s a 6/1993 C'J. 12.) IKM ~s a 13/1993 KHVM sz. rendeletekben foglaltak betartasaval tOrt~nt.

83

2. sz. melleklet
Miiszaki kOvetelminyek (1) Altalanos kovetelmenyek ai Az autogaz tartalynak a jarmubOl tortend kiszereles nelkill tolthetonek kell lennie. A toltoegyseg visszacsapo szeleppel vagy szelepekkellegyen kialakitva. bi A kettos iizemu jarmu egyidejUleg csak egyfele iizemanyaggal legyen mtikodtetheto. Az iizemanyag fajta valtoztatasa a vezetofilesbdl konnyen kezelheto modon legyen megoldhato, ci Az autogaz tartaly csak az urtartalmanak 80 %-ig legyen csepptolyos gazzal megtoltheto. A 80 %-os toltottsegi fok eleresekor a toltesi folyamat automatikusan szakadjon meg. A gaztartaly mindenkori toltottsege egy jelzcskalarol legyen leolvashato. d. I Az •.A" kategoriaju tartalyok eseten legyen nyomascsokkento, mas neven tulnyomasvedo vagy lefiivat6 szelep. ei Legyen olyan aramlaskorlatozo szelep, amely a tartalytol a nyomascsokkentoig terjedo csovezetek torese eseten jelentOsen korlatozza a kiaramlo gaz mennyiseget. f I A gaztartaly elvezetd nyilasa legyen mechanikusan kezi erovel elzarhato, gi A jarmubOl kiszerelt gaztartaly legyen kiiirithetd, hi Az elparologtato berendezes fUtott legyen. iJ A motor leallitasakor sziinjon meg a motor szivocsovebe torteno gaz bearamlas, ji Legyen olyan szerkezeti elem, amely a motor altai egyiitt beszivott levegot es elparologtatott cseppfolyos gazt osszekeveri.
(2) Tavtolto nyilas

Az •.A" kategoriaju tartalyoknak 3000 kPa (30 bar). a "B" kategoriaju tartalyoknak 4500 kPa (45 bar) hidraulikus nyomast kell szivargasmentesen • marad6 alakvaltozas nelkiil elviselniiik. ci A megf'elelosegi tamisitvany kiallitasakor az Energiafeliigyelet beleiiti engedelyezo belyegzojet az autogaztartalyok adattablajaba. Ez jelenleg pajzs alakti acel belyegzd beleirt sorszammal, Fentiek minden gaztartalyra vonatkoznak, fiiggetleniil attol, hogy az uj, vagy hasznalt. A dokumentacioban meg kell adni a tartaly mereteit, elhelyezeset, di A gaztartalyt a jarmii utasteretol elvalasztott terben kell elhelyezni. Hagyomanyos szemelygepkocsi eseten (pl. VAZ 2101) ez a ter a Mtso csomagtarto, Kombi kivitelnel a hatso Iilesek tamlaja elvalasztja az utastertol a csomagteret, tehat a gaztartaly itt elhelyezheto. Mikrobusz jellegii jarmii utastereben a tartalyt kiilon terben kell elhelyezni. A kiildn ter a tartaly es szerelvenyeinek nem gazbiztos tomorsegii bedobozolasat jelenti. ei A gaztartaly nem helyezheto el a jarmii elsd lJngelyenek fiiggoleges sikja elott, TeMt a gaztartaly egyetlen pontja sem keriilhet ezen sik ele, Kiilonds gondossaggal kell eljarni a farmotoros jarmfivek (pI. Skoda. Polski Fiat 126) gaztartaly elhelyezesenek elbiralasakor. fi Nyitott jarrml rakfeliileten tortend elhelyezeskor a tartaly burkolata olyan legyen, hogy megvedje a tartalyt es szerelvenyeit a rakomany hatasatol, Kiszelloztetni vagy a tartaly kiilon teret kell, vagy a gegecsoves megoldassal a tartaly szerelvenyeit, gi A gaztartaly elhelyezesere szolgalo ternek az illetektelen hozzaferes ellen vedettnek kell lennie. Ezert pl. a vezetoflilke tetejere vagy a nyitott rakfelilletre szerelt gaztartalyt kiilon burkolattaI kell ellatni. (4) A gaztartaly rogzitese ai A gaztartaly rogzito elemeit es a rogzitesre szolgalo kotoelemeit a jarmii hossztengelyenek iranyaban elore 50 mls2• hatra 30 mls2 illetoleg oldaliranyban 20 mls2 gyorsulasi ertek es legalabb negyszeres biztonsagi tenyezo figyelembevetelevel kell meretezni. A meretezesnel marado alakvaltozas megengedheto. bi Kotelezo a kiilon tartalybolcso alkalmazasa, vagy azzal egyenertekfi rogzftes! mod alkalmazasa, ci Kiilonos gondossaggal kell vizsgalni a kocsiszekrenyhez, felepitmenyhez csatlakozo erdbevezetesi pontok kialakitasat, (alatetlemezek, erositesek, tartaly elhelyezes a teton stb.)
(5) Multiszelep

A dokumentacioban meg kell adni a tavtolto nyilas tipusat es az Energiafeliigyelet gyartasi- vagy behozatali engedelyenek szamat, (masolatat) A tavtoltonyilas kozeleben a jarmflvon, a toltest vegzo altal olvashato sarga szimi AUTOGAZ-LPG feliratot kell elhelyezni. (LPG: Liquefied Petroleum Gas) A felirat lehet a jarmfire festve vagy tablan, ontapadc cimken stb. (3) Gaztartaly ai A 611993 (V.12.) IKM rendelet 3. § 3 bek. szerint, a kozuti jarmfibe csak olyan autogaztartaly szerelheto be. amely behozataIi illetve gyartasi engedellyel rendelkezik, tovabba az Energiafeliigyelet egyedi vizsgalat alapjin tanusitja, hogy a gaztartaly megfelel. (megfelelosegi tanusitvany) Ez a tamisitvany cseppfolyos gaztartaly eseten a kiadastol szamitott 10 evig ervenyes, A megfelelossegi tanusitvany feltiinteti a tartaly kategoriajat. bi Az ENSZ EGB. 67. sz. eldiras szerint: Az •.A" kategoriaju tartalyt rendeltetesszenien nyomascsokkento vagy tulnyomasvedo szeleppel egyiitt hasznaljak, A "B" kategoriaju tartalyt rendeltetesszenien nyomascsokkento vagy ttilnyomasvedo szelep nelkiil hasznaljik, mindazonaltal biztositani lehet rajta ilyen szelep beepitesi lehetoseget. 84

ai A tartalyra szerelt, tobb feladatot ellato berendezes. A dokumentacioban meg kell adni a multiszelep tipusat es az Energiafeliigyelet gyartast, vagy behozatali engedelyenek szamat, (masolatat) bi Meg kell adni a multiszelepen szerepld tartaly atmerd es beepitesi szog erteket, A tartaly atmerd erteknek azonosnak kell lennie a beepitett tartaly valosagos atmerojevel. A feltiintetett szog ertek a vizszintessel bezart szoget jelenti. ci A KHVM jogszabaly szerint: •.A gaztartaly lefuvato

szelepet a kipufogorendszer kivezetesevel ellentetes oldaIon a jlirmii aljan kell kivezetni." Lefuvato (mas elnevezes szerint uyomascsokkento, vagy biztonsagi) szelep csak ,,A" kategoriaju tartaly eseten . hasznalatos, "B" kategoriaju tartaly eseteben rendeltetesszenien nem alkalmazzak. (lasd: 67.sz. ENSZ-EGB Eldirasban) (6) Gazvezetekek aJ Merev csovek Merev csovezetekkent csak varratmentes, korroziovedelemmel ellatott, szavatolt minOsegii acel vagy rezcsd alkalmazhato,

(10) Egyeb aJ A dokumentacioban utalni kell a gaziizemet jelz6 cimke elhelyezesere, (szelvedon) bJ A gaziizemu jarmiivet fel kell szerelni olyan visszajelz6 lampaval, amely a gaz-iizemanyagellato berendezes mukodeset jelzi. A lampa szfne es fenyereje az MR 68. § 3. bek. szerinti legyen, tehat kek kivetelevel barmilyen szinii lehet. A rendelkezesre allo gazmennyisegnek kijelzese a miiszerfalon nem kovetelmeny. cJ Jogszabaly megengedi tiszta gaziizemii jarrmi letrehozasat is, tehat a benzin Iizemanyagellato rendszer a jarmiibOl kiszerelhet6. Ilyen esetben a "Zaradek" szovegebol ez legyen megallapithato,

A kialakult gyakorlat szerint szinte kizarolag huzott vorosrez csovezeteket alkalmaznak. A szavatolt minoseg azt jelenti, hogy az ilyen rezcsoveknek alak- es meret kovetelmenyek tekinteteben az MSZ 733-82 szamu, altalanos mfiszaki koverelmenyek tekinteteben pedig az MSZ 760 es MSZ 644 szamii szabvanyban foglaltaknak kell megfelelniiik. A csomagolasi egysegen j61 lathatoan fel kell tiintetni: - a gyarto nevet vagy jelet - az anyag minosegi jelet es kemenysegi allapotat - a csd mereteit - az MSZ 760 azonosito jelzetet Kiilfoldrol szarmazo csovek eseteben is kotelezd a minoseg szavatolasa, A korroziovedelem reszcsoveknel a belso terekben nem kovetelmeny, de az idojaras, felcsap6d6 viz, sar hatasanak kitett kiilso reszeken vezetett csoveknel igen (pl. festes, miianyag bevonat). A csovek rogzitese a benzincsovekhez hasonlo m6don tortenhet, A csatlakozasoknal megengedett ivesen vagy korkorosen meghajlitott rahagyasok alkalmazasa, bJ Hajlekony csovek Csak a nyomascsokkento es a kevero kozott hasznalatos. A termeszetes gumi cseppfolyos gaz hatasara megduzzad, ezert szintetikus gumit alkalmaznak. Nem kovetelmeny, bar gyakori a femszovet boritas, Tartalmazhat villas elagazo elemet (kettorku porlaszto eseten) es a gazmennyiseg finom szabalyozasat szolgalo keresztmetszet sziikitd elemet is. Nem szabad keresztiil vezetni a levegoszfird sziirdelemen. (pl. atszakftva a papirbetetes szuroelemet) (7) Nyomascsokkento - elparologtato A beszerelesi utasitasnak tartalmaznia kell a rogzites modjat es a beepitesi helyzetet. A dokumentacioban meg kell adni a nyomascsokkento tipusat es az Energiafeliigyelet gyartasi- vagy behozatali engedelyenek szamat (masolatat), (8) Benzin es gaz elektromos elzaro szelepek A dokumentacioban kozdlni kell a szelepek helyet, gyartmanyat, tipusat. (9) Elektromos kapcsolas Reszletesen ismertetni kell a jarmu elektromos rendszereben torteno valtozasokat, kiegesziteseket, Ez tortenhet szoveges formaban vagy a kapcsolasi rajz segitsegevel,

3. szamu melleklet
Allami Energetikai es Energiabiztonsagtechnikai Felilgyelet Az engedelyezesl es ellendrzes] feladatok hataskori tagoz6dasa Kazanfeliigyeleti Foosztaly Budapest I. ker. Attila ut 99. Tel.: 155-8044 temafelelos: Renglovics Gabor Burda Istvan

1. Tartalyok egyedi behozatali tipusengedelye 2. Tartalyok gyartasi engedelye sorozatgyartasra 3. Tartalyok behozatali engedelye szambeli korlatozas nelkill tobbszor! behozatalra 4. Tartalyok javitasanak engedelye 5. A 2. es 3. pontokban irt engedelyek modositasa 6. Tartalyok gyartomiivi vizsgalata 7. Tartalyok idoszakos vizsgalata Gaz- es Olajbiztonsagtechnikai Poosztaly 1081 Budapest, Koztarsasag ter 7. Tel.: 117-4222 temafelelos: Grivant Pal Zardai Lajos

1. Jarmfibe epitheto Ilzemanyagellato berendezes gyartasanak, kiilfoldrol valo behozatalanak, valamint atalakitasanak engedelyezese 2. Kimeroszerkezet gyartasanak, kiilfoldrol torten6 behozatalanak, valamint atalakitasanak engedelyezese 3. Kimeroszerkezet onalloan forgalomba hozhato reszegysegeinek (pl. kompresszor, szivattyu stb.) tipusengedelyezese

85

Minosegbiztositasi Osztaly 1081 Budapest, Koztarsasag ter 7. tel.: 117-4222 temafelelos:
Palhazi Pal Kendi Peter

Az Energlafelugyelet Budapestl korzet Bekesesabai korzet Debreeeni korzet

korzetel Budapestp, I. ker. Attlla ut 99. Tel.: 155-8044 5600 Bekesesaba Gy6ni G. ut 9. Tel.: 661328-216 4026 Debreeen Hunyadi u. 5. Tel.: 521313-200 9022 Gyor, Czuezor G. u. 22-24. Tel.: 961311-202 3530 Miskole, Vandor S. u. 2. Tel.: 461340-459 7623 Pees, Magyar t.ajos u. 4. Tel.: 721324-266 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. Tel.: 621324-503 8000 Szekesfehervar Elmunkas u. 1/a. Tel.: 221312-054 9700 Szombathely, Kiskar u. 3/5. Tel.: 941324-401

1. Gyartomiivi megfelelosegenek ellenorzese 2. Gaziizemti jarmuvek Iizemanyagellato berendezeseit szerelo gepjarmiifenntarto szervezetek (szakszervizek, miihelyek stb.) megfeleloseget igazolo szakvelemenyek kiadasa 3. Oktatasi. tovabbkepzesi helyek alkalmassaganak szakvelemenyezese Korzetek 1. Autogaz toltoallomas letesitesenek, atalakitasanak es hasznalatba vetelenek engedelyezese 2. Gepjarmii-fenntarto szervezet ellenorzese 3. Aut6gaz toltoallomas biztonsagtechnikai ellenorzese

Gyori korzet Miskolei korzet Peesi korzet Szegedi korzet Sztehervarl korzet

Szombathelyi korzet

4.sz. melleklet
Mi-483!93. Korlevelhez

Allami Energetikai es Energiabiztonsagtechnikai

FelUgyelet

Kazanfelugyeleti Foosztaly, 1812 Budapest, Attila u. 99. levelcfm: 1445 Pf. 355 tel.: (36-1) 155-8844, telex: 225791, fax: (36-1) 156-7882 ugyintezo;
MEGFELEL6SEGI TANUShVANY autogaztarlalyra Gyartomu neve/jele: Gyartasi vagy behozatali engedely szama; Ikt. sz.:

'Iartaly kategoriaja:
A toltogaz neve: Gyartasi sorszam: darab: .

Adagszam:
Nevleges nrtanatom: Nevleges kUlsd atmero: Nevleges hossz: lit mm mm kg bar kg % bar

Anyagminoseg:

.
Anyag szabvany szama: Szavatolt mech. tulajdonsagok: Szakft6 szilardsag Re: Folyashatar: ReH, Rp 0,2 Fajlagos nyUlas: AS

Ures tomeg:
'Ioltetnyomas: 'Ioltettomeg: Az eng.tottesi fok:
Probanyomas:

N/mm2 N/mm2 % J/cm2 bar

Utomunka KV: Felszakftasi nyomas: Hokezeles neme es jele:

Az eng.legkisebb falvast, mm mm A megfelelosegi tamisftvanyhoz csatolt anyagvizsgalati bizonylatok szama es kelte: . A megfetelosegi tanusttvanyban feltuntetett tartalyokat az ipari es kereskedelmi miniszter 6/1993. (Y.12.) IKM rendelete alapjan megvizsgaltam es megallapftottam, hogy azok az ENSZ-EGB 67.sz. eloirasainak / a Gazpalack Biztonsagi Szabalyzat eldfrasainak
- fenek:

- palast:

rnegfelelnek,

A tartalyokba Kelt:

vizsgalati keltezest es

belyegzot UtOttem be.

P.H.

86

6.2 JarmOvek gazellat6-berendezeselnek

Javftasa

A jarmll gazellat6-berendezesek rendszeres karbantartasa mellett az egyes szerkezeti elemek - szerencsere nem nagy gyakorlsaggal - meghlbasodhatnak. A gazellat6-berendezesek jellegzetes meghlbasodasal a kovetkezok:

Meghibasodasok
Hldeg motor nemlndul

Okok
Ozemanyag-atkapcsol6 blztosrtek erlntkezol beegtek Ozemanyag-atkapcsol6 erlntkezol beegtek A multlszelep klomlo csapja zarva van Ores a tartaly Gazoldall magnesszelep atengedokepessege nem folyamatos Indft6keverek kepzo berendezss hlb8s, mllkodese nem megfelelo Nyomascsokkento-elparologtat6 berendezes meghlbasodott

Javitas mOdja
Blztosftek csere

Tlsztftanl, cslszolnl v. kapcsol6 csere A klomlo csap klnyitasa Tankolas Elektromos mllkodes vizsgalat, szllrobetet nezntasa Elektromos funkcl6 vlzsgalat Gazszlvargas ellenorzese Berendezes v. alkatresz csere

GAz-BENZlN ATKAPCSOL6

BIZTosiTEK

SA

GAz-SZELEP

REDUKTOR

BENZIN-SZELEP

MULTI-SZELEP

5.1 abra. A neayomenyoe e/ektromos vezerles veztet«

87

Meghibasodasok
Meleg motor nemlndul

Okok
Ozemanyag-atkapcsol6 blztosftek erlntkezol beegtek Ozemanyag-atkapcsol6 erlntkezol beegtek A multlszelep klomlocsapja zarva van Ores a tartaly Gaz-magnesszelep atengedokepessege nem folyamatos Oresjarat helytelen beallftasa Nyomascsokkento-elparologtat6 berendezes meghlbasodott

Javitas modja
Blztosftek csere Tlsztftanl, cslszolnl v. kapcsol6 csere A csap klnyltasa Tankolas Elektromos funkcl6 vlzsgalat, szurobetet tlsztltasa Oresjarat beszabalyozasa serenoezes v. atkatresz csere Alapjarat beallitasa Szuro tlszfftasa,
nyomascsokkento-paroloqtato

Egyenlotlen alapjaratl tordulatszarn, motor leall

Alapjarat helytelen beallftasa Alapjaratl gazmennylseg nem elofrt ertekli Gaz es benzin egyldeju motorba jutasa

ellenorese, javitasa v. csereje Ozemanyag-atkapcsol6 vlzsgalata v. csereje Gaz es benzln-magnesszelepek vlzsgalata, hibas alkatreszek csereje.

,------A _--.j._

A ----;

5.2. flbra. A Landi-Hartog autogazellato berendezes beallfto csavarjai: A - nyomasszabalyzo csavar
Balapjaratl beallitocsavar

88

Meghibasodasok
Gyorsrtas nem megfelelo, egyenlotlen Clzemm6d

Okok
Gaz-magnesszelep szuroje eltomodott Nem megfelelo a benzin es a gaz szetvalasztasa

Javitas modja
Szurobetet tisztftasa v. csere]e Ozemanyag-atkapesol6 vizsgalata v. cserele Gaz- es benzin maqnesszelep vlzsgalata v. cssreje Attolyas vlzsgalat, szorft6blllnesek utanhuzasa Tomlocsanakozasok felOlvlzsgalata, szOksegszerintl utanbuzasa, vizkotelen(tes Beszabalyozas Tlsztltas, berendezes v. alkatresz esere

Hutorendszer

hlbaja

Az elparoloqtatohoz esatlakoz6 melegv(z rendszer hlbaja, belso felOletek vizkovesedese A nyomascsokkento helytel en beallftasa Nyomasesokkento-elparologtat6 hlbaja (tuszelepszennyezodes, membran szakadas, rug6klfaradas, szelepek es szelephlmbSk elhasznal6dasa, szennyezettseg, stb.) Eloirtnal klsebb motorteljesitmeny

A tartaly szelepe nines teljesen klnyltva A gazvezetek keresztmetszete az eloirtnal klsebb (pI. a detorrnaclo mlatt) A szuro elszennyezodott A gaz-magnesszelep
szakaszosan mukodlk es nem nylt kl teljesen

Teljesen klnyitnl Gazvezetek vlzsgalat, blbas reszek cserele Szurotlsztrtas v. esere Elektromos funkel6vlzsgalat, hlba megallapftasa es klJavrtasa v. szelep esere Vezetekesatlakozasok vlzsqalata, vezetekek atfujasos vlzsgalata Tlsztltas, berendezes v. alkatresz esere V(zkotelen(tes

Alapjaratl Clzemm6dban a vezetekekben elofrtnal klsebb a gazmennylseg Nyomasesokkento-elparologtat6 hlbaja

Nyomasesokkentoelparologtat6 meghlbasodasa

A hOesrelo felOlet vlzkoves A vtzszlvattyu meghlbasodott, az elparoloqtato nem kap eloirt rnennylsegu meleg vlzet

Huto- IlIetve melegfto rendszer vlzsqalata Vizszlvattyu esere

89

6.3 Gazellat6-berendezasek felujftasa A nagyerteku jarmOvek (aut6buszok, tehergepkocslk stb.) tovabbl uzemsnetese erdekeben vegrehajtott fenntart6 tevekenyseget nevezzOk felujrtasnak, amlkorls a jarmu elhasznal6dott (25 ...30% -os) muszakl allapotat erteknovelo tevekenyseggel (alkatresz es fodarab cserevei, valamlnt felujrtassal) 85 ...90 %os muszakl allapotura hozzuk. A gepkocsl felujftas technol6glal folyamata: tlsztftas, teljes szetszereles, alkatreszmosas, hlbafelvetelezes, koropletttrozas, osszeszereles, Ozembehelyezes, pr6ba, vtsszajavltas es ellenorzes. A felujftas fofolyamatahoz kellllleszteni a gaz-ellat6berendezesek felujftasat, amely a kovetkezo lehet: • a teljes szetszereles elso lepcsoje a gazellat6-be-

• a rendszer szernrevetelezese: (reszegysegek rogzltese, cscvezetekek elhelyezese, tomftesek, szorft6gyuruk stb) • Ozemeltetesl allapot klprobalasa, • a teljes rendszer tomorseg ellenorzese Ozeml nyomason • a nyornascsokkento-parologtato beszabalyozasa • a vlzsgalat blzonylatolasa: tanusltvany elkeszltese. 6.4 GazOzemu jarmuvet karbantart6, javft6 as felujft6 latesftmanyekkel szemben tamasztott kOvetelmanyek. A 13/1993. (V.12.) KHVM rendelet elolfrja: (Az 1/1990 (IX. 29.) KHVM rendelet rnodosltasa) A GR. 1. szamu melleklete a kovetkezo 15., 16. es 17. ponttal egeszOI kl: ,,15. Gaz-Ozemanyagellat6 berendezes javttasa, ldeertve: a.l gepjarmu gaztartalyanak klszerelese, beszerelese es szemrevetelezeses vlzsgalata8, b.l gepjarmu gaz-Ozemanyagellat6 berenoezesenek beszerelese, klszerelese, vlzsgalata, javltasa, karbantartasa es beszabalyozase, cJ gepjarm(l gaz-Ozemanyagellat6 berenoezesenek felujftasa d.l gepjarm(l gaz-Ozemanyagellat6 berenoezesenek bontasa, Elofrt kepesftes: gazaut6szerelo gaz-blztonsagtechnlkal kepesftessel9 rendelkezo autoszerelo. eJ gepjarmu gaz-Ozemanyagellat6 berendezeselnek bontas utanl mlnosegellenorzese. Elofrt kepesftes: aut6szerelo mestervizsga, vagy kozepfoku, lIIetoleg ennel magasabb szaklranyu kepesftes, tovabba ~azaut6szerelo gaz-blztonsagtechnlkal kepesftes . 16. GazOzemu gepjarmUvon vegzett, 1-4. es 6. pontokban meghatarozott tevekenyseg Elofrt kspesites: a tevekenysegre elofrt kepesites, aut6gaz-blztonsagl vlzsqava! klegeszftve 10."

renoezesek klszerelese
• a kljelolt szakmdhslyben vegezzOk a gaz berendezesek felujftasat • az osszeszereiest muveletcsoport utols6 tazlsa Iegyen a gazellat6-berendezesek beszerelese • az Ozembehelyezest eloszor a hagyomanyos szerkezeteknet, majd ezutan a gazellat6 berendezeseknel vegezzOk el.

Reszegysegek felujftasa: 1.1 Tartaly: a megfelelosegl tanusitvany Idopontjalg hasznalhatjuk. Ha javftanl kell a tartalyt, akkor a javltas utan kotelezo az EnerglafelOgyelet vlzsgalata. A tartaly rogzfto szerkezetet szemrevetelezzuk, szOkseg szerlntl javltast elvegezzOk. 2.1 Multlszelep: ellenorfznl kell az egyes szerkezetl elemelnek a mukodeset. Hlbafeltaras utan a szerkezetl elemeket csereljOk. 3.1 Csovezetekek: kOlso felOletek es a csatlakozo elemek szemrevenelezese, majd nyornasprobaja. Deforrnalt csovezetekeket, valamlnt kopott csatlakoz6 elemeket cserelnl kell. 4.1 Gaz-magnesszelep: mukOdes vlzsgalat, szurotlsztltas, ellenorzes tomorzarasra 5.1 Nyomascsokkento-parologtat6: teljes szetszereles, tlsztftas, alkatreszek hlbafelvetelezese: tUszelep, mernoranok, szelepek, hlmbak, rug6k, menetes A gepjarmuvek egyeb szerkezetl egysegelt toelemek ellenorzese, fUtofelOletek tlszntasa, osszeszereles, ellenorzes tomorzarasra, beszabaivozas vabbra Is a klalakult haqyornanyos technol6glal mod6.1 Beomlotorok: furatok szemrevetelezese, sZOk- szerek szerlnt kell karbantartanl, javftanl stb, Az atseg szerlntl tlsztltasa, kalmazott technol6glal modszereknel azonban flgye7.1 Vfzoldall vezetekek: vfzcsovek elhasznalodalembe kell vennl, hogy a gepjarmu gazellat6 berendesanak ellenorzese, szOkseg szerlntl csere zessel ls rendelkezlk. 8.1 Benzln-magnesszelep: mukOdesvlzsgalat, eiAz a teny, hogy egy gepjarmuben gazellat6 rendlenorzes tomorzarasra, szOkseg szerlntl csere szer talalhato, elsosorban blztonsagl okokb61, specla9.1 Ozemanyag-atkapcsoI6: erlntkezok vlzsqalata, lis Ismereteket kovetel meg azokt61 a szakemelektromos funkcl6 vlzsgalat, szOkseg szerlnt csere berektol Is, aklk nem a gazellat6 berendezest, hanem A karosszeriara rogzftett felfog6 elemeket, vala- a jarmu eUOItoggetlen egysegelt tartjak karban, lIIetmint a motorterben elhelyezett rogzfto elemeket a re8 Megjegyzas: Gapjarmuvek g8ztartalyanak javit8.saval as vizsg8.latilval szegysegek felujftasanal elienorfzzOk, szOkseg sze- kapcsolatos feltetelekr61 kiilan jogszabaly rendelkezik. lasd: 6/1993. (1/.12.) IKM rendeletet rlnt javftjuk. 9 Lasd a 12/1992. (1V.4.) IKM rendeletet A felujftott gazellat6-berendezeseket jarmube szelOA vizsgara vonatkoz6 felteteleket a KOzlekedesi F6feliigyelet szabalyzatban hatilrozza meg. reljOk, majd elvegezzOk az Ozeml vlzsgalatot:

90

ve jav(tjak. A fentl rendelet ertelmeben azok az egyenek vagezhetnek gazOzemu jarmweken hagyomanyos artelemben vett karbantart6 es javlto munkat, aklk • • • • • aut6szerel6 aut6vlllamossagi szerel6 karosszerlajav(t6 gepjarmu apolas es aut6tenyez6

lenOIkapcsolatos mlndenfajta tevEflkenyseget csak az el6irt kepesttesset rendelkez6 gazautoszerel6 vegezhetl. A gazellato berendezeshez kozvetienOI nem kapcsolodo tevekenyseget el6irt kepesltessel as aut6gaz-blztonsagl vlzsqavat rendelkezo egyen vE3gezhe-

u

tevekenysegek vegzesere el6(rt kepesltessel as aut6gaz-blztonsagl vizsgaval rendelkeznek.

6.4.1 KUlOnbOzlS szakmal azok szemelyl fehetelel. 6.4.1.1 Gepjarm(lszereles

tevekenysegek

es

aJ Gepjarmuvek nap I vlzsgalata A jarmwek naponta elvegzend6 ellen6rzesl, allapotvlzsgalatl muvelete, amely els6sorban kozlekedesblztonsagl szempontbol alapvet6 berendezesekre es szerkezetl reszekre terjed kl. E hagyomanyos vlzsgalat vegrehajtasa soran szemrevetelezzOk a gazellat6 berendezest Is. Ellen6rlzzOk a • gazellat6 berendezes egyes szerkezetl elemelnek rogzltettseget, • vezetekek es csatlakoz6 elemek allapotat, • gazszlvargast. A gazellat6 rendszerben feltart hlba azonnal jelentend6 es annak jelleget61 fOgg6en a kotelez6en el6irt blztonsaqteobnlkal tevekenyseg azonnal elvegzendo. A javltast csak gazaut6szerel6 gaz-blztonsagtechnlkal kepesltessel rendelkez6 aut6szerel6 vegezhetl. Gepjarmwek Id6szakos szemlel A gaz-tOzel6anyagellat6 berendezesek szemlalnek mweletelt a gyart6mwek el6(rasal alapjan kell elkeszltenl. Celszeru es gazdasagos a szemlemuveleteket egyOttesen elvegeznl. A szemlemuveletek technol6glal sorrendje: 1J Hagyomanyos szerkezetl elemek muszakl szemlel, motor klvetelevel. E muveletek elvegzese el6tt a rendszert gazmentesltenl kell. A gaztartaly lezarasa utan a rendszerben lev6 gazt a motor jaratasaval teljes leOrOleslg, azaz a motor megall8salg el kell hasznalnl. A szerkezetl elemek ellen6rzese, beatI(tasa soran Ogyelnl kell a gazvezetekek epsegere as rogzltesl pontok megletere. 2.1 A gazellat6 berendezss es a motor muszakl

Garancialls atvlzsgalas Az uj gepkocslkba szerelt gazell8to berendezesek garanclalls felOlvlzsgalati muveletelt a gyart6mu irja e16.Cellranyos es gazdasagos a gepjarmu es a gazellat6 berendezes garanclalls felOlvlzsgalatat egyld6ben elvegeznl. A felOlvlzsgalat els6 uterneben vegezzOk el a gepjarmuvon a hagyomanyos felOlvlzsgalatl meveieteket Az ellen6rzesl muveletek elvegzesenel Ogyelnl kell a csornaqter szellozonyflasanak szabadon hagyasara, a csovezetekek epsegere es rogzltesere. A felOIvlzsgalat masodlk Otemeben vegezzOk el a motor as a gazell8to berendezes egyOttes garanclalls felOIvlzsgalatat. Ez utobbl mdveletet csak gazaut6szerel6 gaz-blztonsagtechnlkal kepesltessel rendelkez6 autoszereld vegezhetl. b.l Gepjarmu klsjav(tasa, fut6javltasa A gepjarmuvek varatlan meghlbasodasalt klsjavltassat vagy futojavltassal szOntethetjOk meg. A gepjarmu tOzel6anyageilato rendszerelben keletkezett hlbakat, valamlnt az olyan jellegu meghlbasodasokat (pI. vlzszlvattyu, hut6, stb.), amelyek Indokoljak - a hozzaferhetoseg mlatt - a gazellato berendezes egyes reszegysegelnek a leszereleset, csak gazautoszerel6 gaz-biztonsagtechnlkal kepesltessel rendelkezo autoszerelo vegezhetl. A motorterben vegzett javltasoknal figyelembe kell vennl a gazellato berendezes eredetl rogzitettseget, a vezstekek es csatlakozasok tomor zarasat. A szerkezetl elemek klsmerteku elrnozditasa - a hozzaterhetoseg mlatt - gazszlvargast okozhat. Az itt vegzendo javltasok megkezdese elott az akkumulatorsarukat Ie kell szerelnl az esetleges (vhUzas megakadalyozasara, A gazvezetek kornyeken vegzett lavltasoknal Ogyelnl kell, hogy a vezetsk ne detormalodlon, a rogzltssek epek maradjanak, a csatlakozo elemek ne lazuljanak meg. Gepjarmu fodarab csere A gepjarmu uzerneltetese soran altalaban nem egyld6ben hasznalodnak el a fodarabok (motor, sebessegvalto, hatso futomu, mells6 futomu es a kormany) vagy esetleges rendellenes Igenybevetel (karambol) teszl lndokoltta a f6darabcseret. A fodarabcserek kozOI a. motorcsere erlntllegnagyobb mertekben a gazellato berendezest. A rnotorcserenel eloszor a gazellato berendezsst kell leszerelnl (a csap elzarasa utan a rendszer gazmenteslterdo), majd reszegysegeket szakszeruen kell tarolnl. Ezt a rnunkat csak gazautoszerel6 gazblztonsaptechnlkal kepesltessel rendelkezo autosze-

szernlel,

Celszeru e muveleteket egyOttesen elvegeznl, mivel a motor uzerneles kozbenl jellemz61t a gazellato berendezes beallitasa jelent6sen betolyasolla. A gazellat6 berendezes alkot6 elemeivel kozvet-

91

1

_
""""

.,

,

..,'.,,.:..•,

,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,

,,,,.,., ,

,.,., ••.•......•.•..•.•.....•...•.•....... "

" , , ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. ,., , , :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ft}~:~:~{:~{:f~:::~: :::::::::::::::::::::~:~:~:~:~:::::::::::::::::~:: :::::::::::::;:!::::::;:::::::::: ::::}::::~::::::::::::::
,.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,,,,,,,. """"""""""""""""""""""""""""

:;:::::;:::::;:::;:;:::;:;:;:;:::;:::::;:;:;::::::::::

"

"""""""",/",'""""""".,,',',',',',',',' "

.;:::::;:;:;:::;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::;:;:;:::::;:;

"

"""""""""""""""""""'"

::::::::::::::::::::::::::::::::':':':'"

.

.:.::: ..,.:.,.:.::

..,.:,.: ..:.,.:.:.:.:.:.".,'

..'.:.:'.:.':

..:.:.:.:.:'.::

..:.:.:.:.".,.'.:.:.:.::."".:.:.:

..,:,:.,:',".,.".,:".,:

..,,'.".,'.,:.,:'.,".".::.,'f.,",'

"':"""::""":"":""":.,:'.,':'··.,'1

rellSvegezhetl. A motor kt- es beszerelsset, a gazeliato-berendezes tartozekok le- es telszereleset autoszereld szakkepesftessel es autogaz-b!ztonsagl vlzsgaval rendelkezo szernely vegezhetl. A motor kl- es beemelesenel, valamlnt a tobbl fodarab kl- es beszerelesenel Ogyelnl kell, hogy a gazvezetek csatlakozasa ne serOljon meg es a vezetek ne deformalodjon. Karosszerta csere Nagymertekben korrodalt v. karambolozott kocslszekrenynel vallk szOksegesse a teljes kocslszekreny csere. A technologla tobbnylre szerelesl munkakat foglal maaaban oly torrnaban, hogy a fodarabok es tartozekok atszerelesre kerOlnek. A muveletl sort eloszor a gazellato berendezes klszerelesevel kezdjOk. Az uj kooslszekrenyen kl kell alakftanl a gazellato bsrendezes rogzrtesl helyelt. (csornaqterben, also felOleteken stb.) Ezutan kovetkezlk a fodarabok es tartozekok atszerelese. A szerelest munkak befejeztevel kell elkezdenl a gazellato berendezes felszereleset es OZembehelyezeset. A technologlal sorrend blztosftja, hogy a gazellato berendezss elemel - az egyeb szerelesl mliveletek kovetkezteben - az eredetl szerelssl helyOkon maradnak es a kotesek nem lesznek lazak. A gaztartaly helyet es rogzfteset az elolrasoknak megfeleloen kell klkepeznl. Hasonloan kell eljarnl a csovezetek felszerelesenel Is. A gazellato-berendezesek kl- es beszereleset, Ozembehelyezeset, bekoteset kiegeszfto kepesltsssel rendelkezo gazauto-szerelo vegezhetl. cJ Gepjarmuvek, gepjarmufodarabok dlagnosztlkal ellenorzese es beszabalyozasa Eisosorban a motor dlagnosztlkal vlzsgalatanal kell flgyelembe vennl a gazellato berendezeseket, A motor tOzeloanyagfogyasztas mereset es a klpufogogaz osszetetel vlzsgalatat es beszabalyozasat csak gazaut6szerelo gaz-blztonsagtechnlkal kepesltessel rendelkezCSaut6szereiCSvegezhetl. Az egyeb dlagnosztlkal vlzsgalatoknal - elsosorban motorterben - a merocsatlakozasok es gk. alatarnasztasl helyelnel (pI. fut6mu dlagnosztlka) kell flgyelembe vennl a gazellat6 berenoezes szerelvenyelt,

veletelt csak gazautoszerelo gaz-biztonsagtechnlkai kepesitessel rendelkezo autoszeralo vegezhetl. A felujftott kocslszekrenyre elore felszerelt vezetek allagat meg kell vedenl a tobbl szerkezetl elem felszerelesenel. A tobbl gazellato szerelveny felszerelesenel teljesftenl kell a beepftesl elofrasokat. A felujftott gepkocsl Ozembehelyezesl muokatatatt megelozl a gazellato oerenoezes tomorsegvlzsgalata es bsszabalyozasa. A hagyomanyos szerelol munkat kovetl a gazellat6 berendezes szerelesl, elienCSrzesles Ozembehelyezesl muveletel. Ezeket a muveleteket csak gazaut6szereiCS gaz-blztonsagtechnlkal kepesftessel rendelkezo aut6szerelo vegezhetl. e./ Gepjarmuvek egyedl eloallltasa (osszeepites) es atalakltasa. Az egyedi eloallftasnal - mar a tervkesznes szakaszaban Is - be kell tartanl a gazellato berendezes jarmube szereiesere vonatkozo elofrasokat. A pontos tervkeszftes es a gondos klvltel blztosftja a jarmu megfeleloseget. Ha gazellat6 berendezessel felszerelt jarmuvet tervezOnk atalakltanl, akkor a konstrukcl6s mocoeltasokat csak olyan rnertekben szabad vegrehajtanl, hogy a gazOzemre vonatkozo elofrasokat meg ne sertsOk. f.I Gepjarmuvek bontasa Ma mar a bontast rndvelet megtervezesenel es a klvltelezesenel olyan felteteleket kell szabnl, hogy az ujrahasznosrtas lehetosege fennalljon. A bontand6 gepjarmubol eloszor a gazellato berendezest kell klszerelnl. A gaztartaly csaplat elzarjuk, a rendszert gazmentesftjOk, majd klszereljOk • a gaztartalyt, • a vezetekeket,

• a parologtatot es a nyomasszabalyozot,
• a magnesszelepet.

Ha a gaztartaly nem Ores, akkor azt csak elCSfrt eh Iyen lehet tarolnl. A gepkocsl tobbl szerkezeti elemenek leszereleset mar a hagyomanyos m6don, celszerszarnok es klsgepek segftsegevel szakszenien vegezhetjOk. A gazellato-berendezesek kiszereleset csak gazaut6szerelo d./ Gepjarmuvek felujftasa gaz-blztonsagtechnlkal kepesftessel rendelkezo autoA gepjarmUfelujftas a teljes szetszerelest, alkatreszszerelo vegezhetl. mosast, hlbafelvetelezest, elokeszftest es osszeszereA gazellato-berendezes reszegysegelnek bontas let foglalja magaban. A gepjarmUfelujftasnal a gazella- utanl mlnosegellenorzeset autoszerelo rnestervzsqa\6 ~~~~n~~n ~u\e)n~"Z.~~~~"Z.~\\ .~~\ . ~~~~~n~~ ~~\\\~~\n- \1'0.\, \la~~ ~{)"z'~?\Q~U, \\\~\&\~~ ~nn~\ ma~a'Sann 'S"Z.a~Iranyu kepesftessel, tovabba gazaut6szerelo gaz-blztenl. A technol6glal muveletsort Itt Is ugy kell klalakltatonsagtechnlkal kepesftessel rendelkezo egyen venl, hogy a gazellato berendezesen vegzett technologlal muvelet elozze meg a szakszeni szetszerelest es az gezhetl. osszeszerelest pedlg kovesse, fgy a veszelyes Ozemet jelento gazellat6 berendezes szerelesl mliveletel a ha6.4.1.2 Gepjarmuvlllamossag gyomanyos felujftas muveletelt nem nagyon erlntlk. A felujftas soran a gazellato berenoezes szerelveA gepjarmuvlllamossagi javft6 tevekenysegnel Is a nyelnek a felerosrtesl helyelt szakszenien kell kljavftagazellat6 berendezesek csatlakoz6 terOleten kell fokonl. A vezetekek korrodan felerosftO pontjalt ujjal kell zott flgyelmet tanusftanl. Ezeken a terOleteken pI. azop6tolnl. A berenoezes reszegysegelnek felujftasl mu- nos Idoben egy rosszul zaro magnesszelep mlatt kl-

92

ararrao gaz es a javltasokna' keletkezo fvhuzas t(izesetet okozhat. Ezert a tartaly csaplat el kell zarnl a munka megkezdese elott. Az egyeb elektromos berendezesek (pl. Indft6motor) fut6javftasa esetlegesen lndokoltta tehetl a gazellat6 berendezes egyes reszegysegelnek leszereleset, majd a javftas elvegzese utan annak telszereteset. A munka vegeztevel a gaztomorseget ellenorfznl kell. A rnotorterbenl szeretest rnunkaknal flgyelemmel kell lenni a rnaqnesszelepek vezetekeire, a magnesszelepek felerosftesl helyzetelre, valamlnt a gazvezetekre. A magnesszelepek ellenorzeset v. cserelet, vagy a gazOZem belso ellenorzo lampajat csak gazaut6szere10gaz-blztonsagtechnlkal kepesltessel rendelkezo autoszerelo vegezhetl.

6.4.1.4 Gepjarmuvek

apolasa

A kenest rmiveleteknel, olajcsereknel es kOlonbozo szlntellenorzeseknel (hutovfz, akkusav, fekfolyadek, ablakmos6 folyadek, hldraulika olajok) es utantolteseknel Ogyelnl kell arra, hogy ezek az anyagok a gazenato berendezesekre ne kerOljenek. A sebesseavalto es hatso fut6mu olalbetoltesenel figyelemmel kell lenni a gazvezetekek epsegere, Otodes-mentessepere.

6.4.1.6 Aut6fenyezes
A fenyezo elokeszftesi muveleteknel, valamlnt kls felOleten (pI. egy sarvedo) szobahornersekleten torteno fenyezesenel es szarftasanal a gaztartaly klvetelevel a gazrendszert kl kell Orftenl. Ennek erdekeben a szabad terOleten levo gepjarmuvon zarjuk el a gaztartaly csapjat es jarassuk a motort gazOzemben mlndaddig, ameddlg a gazrendszer kl nem OrOI. A felOletek nedves V. szaraz cslszolasanal a gazellat6 berenoezest vfztol es port61 gondos letakarassal vedenl kell. A motorter fenyezesenel a gazenat6 berendezes elemelt gondosan fedjOk Ie. A kocslszekreny fenyezoszarft6 fOlkeben torteno teljes fenyezesekor a gazellat6 rendszert gazmentesftjOk, ha szarftasl homerseklet 60 DC-nal nagyobb, akkor a gaztartalyt kl kell szerelni a jarmubol. Ezt csak gazaut6szerelo gaz-blztonsagtechnlkal kepesftessel rendelkezo eutoszereto vegezhetl. A gaztartaly csak kljelolt helyen ~ m6don taroinat6!

6.4.1.3 Karosszerlajavftas

A karosszerlak es tartozekauc fut6javftasanal (pI. ajtozarak, csavarrogzltesek, klpufog6rendszer csere]e stb.), ahol gazhevftoberendezes alkalrnazasa nem Indokolt, ott a gazellat6 berendezesek nem Igenyelnek kOlonos vsdelmet. A kipufog6MI6zat le- es felszerelesenel a gazvezetek nem deformal6dhat. A karosszerla elemek es tartozekok javftasanal es felujftasanal, ahol jelentos gazhegeszto hoenerglara van szOkseg, valamlnt jelentos egyengetesl munka vaIlk szOksegesse, ott a gazenat6 rendszert gazmentesftenl kell es a gaztartalyt kl kell szerelnl a gepkocslb61. Ezt a munkat csak gazaut6szerelo gaz-blztonsagtechnlkal kepesftessel rendelkezo autoszerelo vegezhetl. A klszerelt, nem Ores (toltott, III. rsszben toltott) gaz6.4.1 .6 Egyeb jarmUfenntart6 tevekenysegek tartalyokat a klszereles utan megfelelo korOlteklntessel azonnal az erre a celra kljelolt es fenntartott tarolo1.1 Gumlabroncsjavftas helyre kell szallftanl. A leszerelt hlbas gumlabroncsok javitasa ragaszAz Otkozes kovetkeztsben detormalodott gazvezeteket egyengetnl nem szabad, azt kl kell cserelnl, Ha a tassal V. vulkanlzalasa kOlon szakmuhelyben tortenlk, rogzftoelemeket maqaba foglal6 kocslszekreny reszt fgy annak nlncs kapcsolata a gazellat6 berendezessel, A gepkocsl emelesenel (a kerekek le-, es felszerekl kell cserelnl, akkor a rogzfto elemeket p6tolnl kell. Az esetleges Otkozeseknel detormalodott, torott, re- lesenel) gazvezetek, III.a felerosftesl pontok nem karosodhatnak. A legklsebb oetormacto sem engedheto pedt rogzftoelemeket kl kell cserelnl. A rendszer gazmentesftese utan megfelelo merle- meg. Amennylben megls detormaclo tortenne, azt a tugelessel kell dontenl arr61, hogy az elparologtat6, III. a lajdonossal V. a kocslt ataooval rogton kozolnl kell. nyornasszaoalyozo kornyezeteben vegezheto hegesz- (Gyorsjavftas - egyengetes, potlas tllos!) tesl munkak ezen egysegek ktszerelese utan vagy fokozott hovedelmOk (pI. vlzes ruhas lefedes) mellett 2.1 Hutojavftas hajthat6k vegre. (A berendezesben levo gumlmembraA huto klszerelesevel a gazellat6 berendezes paronok, tomftesek es szelepek a ho hatasara meghlbalogtat6jab61 Is a hut6folyadek leengedesre kerOI. A husodhatnak). to kllavltasa utan a gumltomlo csattakozasok helyes A gaztartaly meghlbasodott rogzftoelemelt ujra kell bekotese a hutorendszer feltoltese es legtelenftese vacserelnl, A kocstszekrenyek bontasat csak ugy vegezIlk szOksegesse. Ogyelnl kell a paroloqtato hutorendhetjOk, ha mar elozetesen a gazellat6 berendezes kl- szerbe val6 szakszeru bekotesere. Ezt a tevekenyseszerelesre kerOIt. get csak gazaut6szerelo gaz-blztonsagtechnikal kepeA karosszerlajavltc tevekenyseget teMt ugy kell sftessel rendelkezo autoszerelo vegezhetl. vegeznl, hogy a gazellat6 berendezes semmlfele karosooast ne szenvedjen es allaga megfeleljen a javftas 3.1 Autokarpltozas elottlnek. Az utaster belso karpltozasa nlncs kozvetlen kapcsolatban a gazellat6 berendezessel,

93

A csomacter - ahol a gaztartaly kerOlt elhelyezesre - belsd felOletenek karpltozasakor Ogyelnl kell a tartaly muszerelre es a szellozonyllas szabadon hagyasara. A motorhazteto belso felOletenek hangszlgetelovel torteno bevonasa gondos raqasztast Igenyel. Az esetleges levalas a motor uzemet zavarhatja, valamlnt tUzesetet Is okozhat.
4,/ Autorugo javftas

5.4.2 targyl feltetelek t6 szervezetekben.

a hagyomanyos

fenntar-

A meghlbasodott, kltaradt rugok kl- es beszeretesekor Ogyelnl kell, hogy a gazvezetek ne serOljon meg, nem detormatocbat es a rogzftoelemek nem valhatnak tazava, A szereles megkezdese elott a gaztartalyt el kell zarnl, A szereleshez szlkrat nem kepzo szerszarnok (pI. pneumatlkus mukodtetes, olorn, III. gumlkalapaes) hasznalandok,
5./ Akkumulator javttas Az akkumulator kl- es beszeretesenei a rogzftest, oioast szakszeruen kell vegeznl, nehogy fvhUzas jojjon letre a ieszonto keret es az egylk polus kozott.

A 13/1993. (V.12.) KHVM 17. §-nak attanulrnanyozasa utan meglsmerkedhettOnk azokkal a targyl teltetelekkel, amelyek szOksegesek a gaz OZemanyagellato berendezesex [avitasahoz. Ha a tenntarto szervezet nem rendelkezik az EnergiafelOgyelet es a Kozlekedesi FofelOgyelet megfeleloseget Igazolo szakvelernenyevel, de a gazellato berendezesset rendelkezc jarmuvek haqyornanyos szerkezetl elemeit tovabbra Is karbantartani es javftanl kfvanja, akkor a kovetkezo felteteleknek kell eleget tennie: 1,/ A karbantartas es a javltas elott a gazautoszerelo elzarja az autogaztartaly szelepeit es a vezetekrendszert gazmentesftl. 2,/ Ezutan a jarmu, - ha kettos Ozemu, akkor benzin uzemmodoan mozoghat a tenntarto szervezet teruleten, (A fenntartas elvegzese utan esak nyilt terOleten szabad vlsszakapesolnl a gazrendszerre) - ha tlsztan gaz- v. vegyes OZemu, akkor a muheIyekben torteno rnozqatasat vontatassal (v, kezi mozgatassal) kell megoldanl. A gazrendszer bekapcsolasat esak gazautoszerelo vegezhetl nyllt terOleten. Osszefoglalva a kovetelmenyrendszert, ha a hagyomanyos tenntarto szervezet rendelkezlk nehany gazautoszerelo gaz-blztonsagteehnlkai kepesitsssel es az elofrt szakkepesltes mellett autogazbiztonsagi vlzsgaval rendelkezo dolgozoval, akkor a gazOZemu jarmwek hagyomanyos szerkezetl elemelnek a fermtartasat Is elvegezheti.

6./ Gumlszereles A kerekcsere muveletenel a gepkoesl ernelesl es alatarnasztasl helyet gondosan kell klvalasztani. nehogy a gazvezetek deformalodjon vagy eltorjon. (lasd 1.) 7,/ Alvaz- es Oregvedelem Az also felOletek meehanlkus tisztftasanal a gazvezetek es a rogzftesi pontok serOlesmentesseget blztosftani kell. Az aivazveoo anyag telvltelenel a szellozo nyflast Ie kell fedni, majd a munka befejeztevel a fedoanyagot el kell tavoutanl, A csovezetsk atvazvedo anyaggal bevonhato, 8./ Automosas Kezl tomlosrendszeru also- es rnotorter rnosasnal gondos munkavegzes Indokolt, mlvel a vlznyomas jelentos. A rnosasnal a gazvezetekek nem detorrnalodhatnak. A nyornasszabalyzora eelszeru fedoburkolatot helyezni, fgy biztosfthatjuk, hogy a rnernbran moge ne kerOljon vfz. Mosasnal a vakuumcso meglazulhat a csatlakozo esonkon, annak utolaqos ellenorzeset, rogzrteset el kell vegeznl. A magnesszelepekbe kerOltvlzet surftett levegovel ki kell fuvatnl, A telsomosasnal - geppel v. kezzel kerOI vegrehajtasra - nines kozvetlen hatas a gazeuato be rendezesekre. 9./ Jarulekosnak mlnosOlo egyeb ipari tevekenysegek A gepi forgaesolo. a feltolto hegeszto es f9mszoro tevekenysegek nlnesenek kozvetlen kapesolatban a gazeuato berendezesekkel. Az egyes karosszerla elemek felujftasa annylban kapcsoloolk a gazellato berendezesekhez, hogy azok le- es felszerelesenel figyelembe kell vennl a gazellato berendezes csovezetekelt es szerelvenyelt.

5.6 Gazuzemu jarmuvek sag 1 szabalyzata.

fenntartasanak

blzton-

1. A gazOzemu jarmuvek [avltasat esak az elofrt szakkepesitessel rendelkezo szernelyek vegezhetik.() 2. A gazOZemu jarmuvek gaz-, tOzeloanyag ellato berendezesenek javltasa esak olyan munkahelyen vegezheto, amelynek klalakltasa az altalanos blztonsagl kovetelrnenyeken tulrnenoen klelegftl a vonatkozo rendeletben elofrtakat es rendelkezlk az llletekes szerv jovahagyasaval.() 3. Amennyiben a gazOzemu jarmuvek gaztartalyabol (-tartalyaibol) klvezeto szelepek zarva vannak es a vezetekrendszert gazmentesftettek, a jarmuveknek a gaz-OZemanyag ellato berendezest nem erlnto szerkezetl reszel ugyanolyan biztonsagi feltetelekkel [avlthato, mint a tolyekony tOZeloanyagu jarrnuvek, ha:
• Jelenleg 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet kenyseg szemelyi es dologi felteteleiroL

a gepjarmufenntart6

teve·

94

- a tartalyklvezeto szelepek a javnas Idotartama alatt zarva maradnak - a gaztartaly homerseklete a munka soran nem lesz magasabb, mint 60·C. Megjegyzes: a vezetekrendszer gazmentesrtese a motor mOkodtetesevel vegezheto. 4. Amennylben a tlszta-gazOzemO jarmOvek gaztartaly klvezeto szelepet nem zartak Ie es a vezetekrendszert nem gazmentesftettek, a jarmOvek javnasa - a gaz-tOzeloanyagellat6 rendszer klvetelevel csak olyan helyen vegezheto: - amely talajszlnten fekszlk - amelynek szellozese blztosftja az 6rankantl legalabb haromszcros legcseret - amelynel a gaztartaly klvetel szelepsnek csonkjat61 3 meteres sugaru korben nem talalhat6 csatornanyllasok, vfzzar nelkOIl padl66sszefoly6k, lIIetve a munkahelyen vagy a mellette levo szerelcakna a robbanasveszeives gazkoncentracl6t jelzo keszOlekkel van ellatva. 5. GazOzemO jarmwek klszerelt Ores vagy gazt tartalmaz6 gaztartalyalldelglenes tarolasa megfeleloEm klalakftott tarolohelyen tortenhet. A klszerelt gaztartalyok mozgatasa gondosan, esetleg erre a celra keszftett vagy atalakftott emelo eslvagy szallft6berendezessel tortenjen. 6. Gazszlvargas eszlelese eseten tllos: - a motort barmelylk tOzeloanyaggal Ozemeltetnl - a hlba megszOnteteselg a jarmOvon mlndenfajta mas jeliegO tevekenyseget vegeznl. 7. Gazszlvargas eszlelese eseten a munkahelyet azonnal aramtalanftanl kell.

8. A gaztartaly klOrfteset a tartaly as az erre szolgal6 Orftoberendezeshez gaztomoren csatlakoztathat6 csovezeteken keresztOI kell vegeznl. A csovezetek anyaga a benne levo gaznak ellenall6 es belso atmeroje legalabb 0,006 m legyen. A vezeteket legalabb 10 bar nevleges nyornasra kell rnereteznl. 9. A gaz-, tOzeloanyag ellat6 berendezes javnasanak megkezdese elott minden gyujt6forrast kl kelllktatnl es be kell tartanl a dohanyzast tllalmat. 10. Tllos a gazrendszer megbontassal torteno javftasa jar6 rnotornal, 11. A gazOzemO jarmeveken nyllt langgal vagy szlkrakepzodessel jar6 munkat vegeznl csak a gaztartaly klszerelese es a vezetekrendszer gaztalanftasa utan szabad. 12. Fenyezo-, szarit6helylsegben, amennylben a szarftasl hOmerseklet meghaladja a 60 ·C-t, a gaztartalyt a szarltas elott kl kell szerelnl. Alacsonyabb szarftast homerseklet eseten Is a tartalyklvezeto szelepeket zarnl kell es a vezetekrendszert kl kell Orftenl. 13. A jarmOvek javltasanal csak robbanasblztos klvltelO kezllampat szabad hasznalnl. 14. Gaz-, tOzeloanyag ellat6 berendezesen vagzett javftas utan minden esetben el kell vegeznl a tomftettsegl vlzsgalatot. A tomftettsaget szlvargasjelzo spray-ek vagy szlvargasjelzo keszOlekkel kell ellenorlznl. 15. A gaz-tOzeloanyagellat6 berendezes javitasakor antlsztatlkus ruhazatot kell vlseln!.

95

6. A gazuzemu jarmuvek uzemeltetese
Hazankban etsosorbar: a propan-butanqaz kettos es a f61dgaz vegyes OZ13mm6delterjeoese varhato. A szernely- es klsteherqepkocslknal az LPG, az autobusz es teherpepkocslknal a vegyes Ozemm6d (gazolaj es f61dgaz) alkalmazasa kedvezobb. Manapsag nem letezlk olyan motor Ozemanyage"at6-rendszer, amely autoqazzat ne Ozemelne. Igy a benzlnbefecskendezo rendszerekkel (Bosch K-Jetronic, Mono-Jetronic, Weber-Mare"i stb.) es turb6felt61tokkel rendelkezo motorok szamara is klfejlesztettek a speclalls aut6gaz-e"at6 rendszereket. A rmiszerfalra felszerelt atvalto kapcsol6 segltsegevel a jarmu Ozeme menetk6zben ata"fthat6 aut6gazr61 benzin Ozemre vagy fordftva. A jarmu kettOs auton6miaval rendelkezlk (6.1 abra). A benzlnbefecskendezo rendszer gazeHatasanak elvi vazlatat a 6.2 abran mutatjuk be, atvaltokapcso16jat a 6.3 abran lathatjuk. A LED kijelzok teljes informaclot nyujtanak a pnlanatnyl uzernallapotrol a jarmu vezetojenek. 6.1 . A gazuzemu jarmuvek

tankolasa

G

Eur6paban kb. 8000 autoqaz-toltdauornas Ozemel. Bizonyosak lehetOnk abban, hogy a gazOzemm6d elterledesevel hazankban Is kiepOI a t6ltoa"omas M16zat. Amfg ez meg nem tortenlk, addig Is a jarmu Ozemeltetesl megbfzhat6sagat a benzinLizemm6d meglete biztosftja. A gazLizemu jarmu tankolasa ugyanolyan egyszeru es ugyanolyan szabalyok szerint tortenlk, mint az egyeb Lizemanyagok tankolasa, A tankolast csak kloktatott szernely vegezheti. A multiszelep blztosftja az elofrt mennyisegu aut6gaz tartalyba t6rteno oejuttatasat. A tartalyban leva gazmennylsegrol - ha nincs a rnuszertalon kijelzo berendezes - a jarmu vezetoje k6zvetett 1116don szerez tudo mast. A teljes elfogyas elott 3...4 krn-es szakaszon - a motor lea"asa nelkOI - jelentos motorteljesftmeny csokkenest eszlelOnk.

6.1 libra. Kerburetoros

motor atva/t6kapcso/6ja

+

12V EGYENARAM

ELEKTRONIKUSALKOZPONT ~~
V'O

KULCCSALMUKOD6'o-~======B=IZT=O~S~i~TE~'K==8A========~~~~r__ ~ + 12

)
GAz-SZELEP RELEK

MULTI-SZELEP NYOMASCSOKKENT6K
6.2 libra. Benzinbefecskendezo

TRANSZFORMATOR renaszer atva/t6kapcso/6ja
as a gazellatas etvt vezlete.

96

6.2. Hogyan aut6zzunk

a gazuzemu

JArmuvel?

Hidegindltas. A mersekeltovl homersekletl vlszonyoknal gyakran elofordulhatnak a -10 ... -20°C-os hornersekletek Is, amelyek nagymertekben akadalyozzak a gazuzemu jarm(lvek IndUhat6sagat. Melyek a legfobb akadalyok? Az elparoloqtato nem rendelkezlk megfelelo hoenerglaval, folyekony pebegaz nem tud atalakulnl gaz hamazanapotuva, (gy a motor nem kap az Indftashoz elegendo gazmennylseget. Masreszt a nyomascsokkentoben talalhat6 rnemoranok az alacsony hlSmerseklet hatasara merevvs valnak es elrldegednek, ami gyakran memoran repeosshez v. szakadashoz vezethet. Az lIyen homersekletl vlszonyoknal a nyomasosokkentore raepltett Indft6berendezesek m(lkodtetese sem segft.

A 0 ·C-nal klsebb hornersekleten ajanlatos a benzin Ozemm6ddal Indftanl. Ha a motor elerte az Ozeml homersekletet, akkor kapcsoljunk at - az elofrt utasftas szerlnt - a gaz Ozemm6dra. A 0 ·C-nal nagyobb homersekleten Indft6zhatunk az atvalto-kapcsolo "G" auasaban Is. Mukodtessuk az Indft6berendezest a m(lszerfalon levo nyom6gombos kapcsol6val. A gyujtaskapcsol6 eltorditasava! Indft6zunk, a gazpedal kozepes helyzetben legyen. Ha a jarmu elso ktsertetre nem Indul, akkor jobban kl kell nyltnl a plllang6szelepet Uobban ralepunk a gazpedalra) es lsrnet 2...4 rnasodperclq Indft6zunk. Ha a gazeuatoberendezes nem rendelkezlk kOlon indft6berendezessei, akkor a benzin uzem(l Indftas javasolt. Atkapcsoills aut6gaz iizemm6dra. Ha az Ozemm6d-valt6kapcsol6 ,,8" auasoan van, akkor a motor benzlnnel Indul. Ezutan a kapcsol6t 4 ...6 masoopercia semleges allasba kapcsoljuk. (ekkor mlndket magnesszelep zarva van) Ezen ldotartam alatt a motor elfogyasztotta a benzlnt a rendszerbdl, Ha ezt a m(lveletet klhagyjuk a vezetest gyakorlatunkb61, akkor a motor a tul ous keverek miatt leallhat, Ezutan a valtokapcsolot a "G" allasba kapcsoljuk es kls gazadassal lehetove tesszOk a motor aut6gazzal torteno tovabbl uzerneleset. Benzin iizemm6dra torf(m6 atkapcsoills. Aut6gaz Ozemanyaggal kozlekedOnk, ha valamlIyen okb61 benzlnOzemre kfvanunk atallnl, akkor a "G" allasb61 ,,8" allSsra kapcsoljuk az Ozemanyag-valt6kapcsol6t. Kis gazadas utan a jarm(l benzlnnel Ozemet tovabb.

6.3 abra A motor atvalt6kapcsol6ja

97

7. Az aut6gazOzem elonyei
Az altalanos europa: gyakorlatnak es a fokozott kornyezetvedelml Igenyeknek megfeleloen a magyar mlnlszterl rendeletek szaoaiyozzak a jarmuvek gazOzemre torteno atalakttasat A gazOzem elonyelt a kovetkezo nshany szempont atapjan foglalhatjuk 7.2 Gazdasagossagi ellSnyok

ossze:
7.1 Kornyezetvedelml ellSnyok

A kornyezetvedelern mellett a gazdasagossag a rnasoolk erv, amely a gazOzem eletkepesseget befoIyasolhatja. Ha a mlndenkorl arkepzesl rendszer osztonzl az Ozemeltetot a kornyezetkimelo Ozemmod alkaimazasara. akkor az elkovetkezo Idoszakban egyre tobb - kOlfoldon mar jol bevalt - gazenato-berendezes kerOI a magyar jarmuvekbs. KaszftsOnk egy egyszeru - tajakoztato jellegu - elokalkulacl6t a kat fajta Ozemm6d osszehasonlftasara: Szamoljunk egy atlagos szemalygepkocsl fogyasztasaval, amely atlaqos elbasznalooasu, atlagos korOlmanyek kozott Ozemel as rendszeresen karbantartlak. Atlagos fogyasztasa 8 liter /1 00 km. • a szernelygepkocsl benzines Ozemmodban 12.5 km-t tesz meg 11 benzlnnel • a szernelygepkocsl gaz-Ozemm6dban 6.9 km-t tesz meg 1 I pebegazzal.

Az autogaz Ozemu jarmuvek klpufogogazal kevesebb karosanyaqot bocsatanak ki, mint a folyekony OZemanyaggal Ozemelo jarmuvek. A vlzsgalatok tajakoztato erecrnenyen a 7.1. abran mutatjuk be, amely adatal alatamasztjak a gazOzem kornyezetkfmalo tulajdonsagat. Tovabbt jelentos elonykent kell klemelni, hogy az autogaz Ozemu jarmuvek olornszennyezest nem okoznak, ellentetben a katallzator nelkOIl jarmuvekkel. Az autogaz kOlon adalekolast nem Igenyel.

gazemisszi6 ( g/teszt )

50

l=HC 2=CO 3=NOx

40

25

1 Dlesel-uzern

2

3

1

2

3

Benzln-uzern

Autoqoz-uzern (pebegaz)

7.1 flbra. A kO/onboz6 Ozemm6dok karosanyag

ktoocsetee ertekei

98

Ha a benzin ara 75 Ftll,akkor 1 km Ozemanyag koltsege: Ha a pebegaz ara 23.20 Ftll, akkor 1 km Ozemanyag koltsege: megtakaritas:

7.3 Blztonsag 6.00 Ftlkm 3.40 Ftlkm 2.60 Ftlkm Ez a legtobbet vltatott terna a gazOzemnel. A gyartaskor a gazellato rendszert otszoros tulnyornassal tesztellk. A jarmube kOlon blztonsagi (esetleg kett6s falu) autogaz-tartaly kerOI beepnesre, A multlszelep blztonsagl szelepe mepakadalyozza a gazklomlest a vezetek serOlesenel. A nyornascsokkentobe epltett vakuurn-szabaiyzo szelep csak a motor uzernenel engedl a gazt a motor fele. A rnotorklkapcsolas utan a magneses-szelepek zarnak, igy a motor semmllyen Ozemanyagot sem kap. Karambol eseten a szelepek azonnal zarnak, igy a gaz nem folyhat kl a rendszerbol, mint a benzin a karburatorbcl vagy az Ozemanyagtartalybol. 7.4 Motorelhasznal6das A szakemberek kozott ez Is vltatott terna. Az autogaz un. szaraz gaz, amely nem kenl a dugattyugyuruk es a henger egymason elmozdulo felOletelt oly mertekben, mint a benzin levego keverek, A kenesl feladatokat ellato kenoota] mlnosege vlszont a gazOzemnel javul: elmarad benzlnnel torteno felhlgulas (a kenokepesseget csokkentl) tovaoba az egeskor keletkezo szilard reszecskek kevesbe szennyezlk akenoolajat. A motor egesterel es gyertyal a gazOzemnel tlsztabbak maradnak, a szen- es olomlerakodas elmarad. A gazOzemmod kopasl vlszonyalt tartarnprobakkal es Ozeml kiserletekkellehet egyertelmuen meghataroznl.

(A pebegaz 23.20 Ftli aranak a klszarrutasa; 1 kg gaz = 1.91.TetelezzOk fel, hogy a pebegaz 44 Ftlkg arban kerOI meghatarozasra, akkor 1 I gaz ara 44: 1.9= 23.20 Ft) A gazOzemre torteno atalakltas koltsegel: • a gazellato berendezes ara beszeretessel egyOtt: 49.900Ft (feltetelezzOk a kornyezetvedelern termsk AFA mentes lesz) • az engedelyeztetesl es vlzsgaztatasl koltsegek: kb. osszesen: elosegitese mlatt a

6.000Ft 55.900 Ft

A jarmu tenntartasl koltsegel melyek - a bonyolultsag mlatt - varhatoan novekednek, a kmfutastol es a naptarl napoktol fOgg, szamitasl peldankban nem vettOk flgyelembe. A jarmu atalakitasanak megterOlese krnrutasban klfejezve: 55.900: 2.60=21.500 km

----~---------

99

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful